1.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
2.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
3.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Astronomické vzdelávanie na základných a stredných školách v 21. storočí
Konferencia
13.06.2013 – 14.06.2013
Cieľom vedeckej konferencie je analyzovať problémy v oblasti vyučovania
astronómie a prispieť ku skvalitneniu vyučovania základov astronómie na
základných a stredných školách nie len v rámci vyučovania v škole, ale aj v
rámci mimoškolskej záujmovej činnosti v oblasti astronómie (astronomická
olympiáda, astronomické krúžky a súťaže, a pod.).
http://astroedu.webnode.sk/
Pedagogická fakulta, KU v Ružomberku, Přírodovědecká fakulta, Masarykova
univerzita v Brně, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni,
Slovenská fyzikálna spoločnosť, Česká astronomická společnost
Aula Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
Žilinský kraj
XXII. SLOVAK – RUSSIAN – POLISH – SEMINAR
Konferencia
09.09.2013 – 13.09.2013
Medzinárodná konferencia Teoretické základy stavebného inžinierstva:
„Theoretical Foundation of Civil Engineering“ sa uskutočnila 9.9. – 13.9. 2013
v Žiline s rokovaním v nasledovných sekciách:
Stavebná mechanika
Pozemné stavby
Geodézia, geotechnika a mechanika zemín
Stavebné materiály a technológie, ekonomika a organizácia výstavby.
http://wektor.il.pw.edu.pl/~sprs/home.html
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, Moscow State University of Civil
Engineering, Russia Northern (Arctic) Federal University, Archangelsk, Russia
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Poland
Wroclaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Poland
Žilinská univerzita v Žiline, zasadačka Vedeckej rady, Nová menza
Žilinský kraj
Drevo kresané časom
Výstava
17.09.2013 – 28.11.2013
Repríza výstavy o historických krovoch v regiónoch Slovenska, zachytavajúca
plošný výskum prebiehajúci od roku 2008.
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenské národné múzeum v
Martine
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
1
Miesto konania:
Kraj:
Stavebná fakulta VŠB – TU Ostrava, vestibul budovy H
!Zahraničie!
4.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
5.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
6.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
2
ZOOLOGICKÝ KOKTEIL
Výstava
25.09.2013 – 10.02.2014
Výstava bude zahŕňať fotografie zo zákutia slovenskej ríše živočíchov v ich
prirodzenom prostredí. Autorom fotografií je RNDr. Matej Žiak, PhD.
Vystavených bude 45 veľkoformátových fotografií, ktoré prezentujú výber
najlepších záberov autora za uplynulé štyri roky. Po vernisáži sa uskutoční
seminár s autorom v prednáškovej miestnosti RBL 1.
Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ, Katedra zoológie
Vstupná hala RB pavilónu PF UPJŠ, Moyzesova 11
Košický kraj
Vzdelávací projekt Zdravá škôlka
Prezentácia
26.09.2013 – 28.09.2013
Expozícia Európskej asociácie pre fototerapiu CZ, SK, PL, USA a riešiteľov
projektu Zdravá škôlka, spojená s poradenskou službou týkajúcou sa zdravej
výživy, hygieny, zdravého životného štýlu, pohybu, celoživotných návykov,
fyzioterapeutických procedúr vhodných pre najmenšie deti a vzdelávanie.
Novinkou na podporu vzdelávania k zdravému životnému štýlu predškolákov
je spolupráca s firmou IBM, ktorá realizuje v materských školách projekt
KIDSMART.
http://www.fmed.uniba.sk
Európska asociácia pre fototerapiu a Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave
Bratislava, Výstavisko INCHEBA, konferenčná miestnosť A1
Bratislavský kraj
Ako si predstavujem zdravie
Súťaž
26.09.2013 – 28.09.2013
Výstava súťaže detských kresieb na tému „Ako si predstavujem zdravie“ a
výtvarných prác klientov Domova sociálnych služieb v Stupave s odborným
výkladom a hodnotením.
http://www.fmed.uniba.sk
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
7.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
8.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Komenského
Miesto konania:
Kraj:
9.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Európska asociácia pre fototerapiu a Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave
Bratislava, Výstavisko INCHEBA, konferenčná miestnosť A1
Bratislavský kraj
Zdravá škôlka
Seminár
27.09.2013
VII. ročník popularizácie vedy pre riaditeľky a riaditeľov materských škôl SR.
http://www.fmed.uniba.sk
Európska asociácia pre fototerapiu a Lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave
Bratislava, Výstavisko INCHEBA, konferenčná miestnosť A1
Bratislavský kraj
Princípy fototerapie v humánnej, veterinárnej medicíne a domácej
ošetrovateľskej starostlivosti
Konferencia
27.09.2013
VIII. medzinárodná konferencia Európskej asociácie pre fototerapiu CZ, SK,
PL, USA.
http://www.fmed.uniba.sk
Európska asociácia pre fototerapiu a Lekárska fakulta Univerzity
v Bratislave
Bratislava, Výstavisko INCHEBA, konferenčná miestnosť A1
Bratislavský kraj
Pôsobenie práva v 21. storočí
Konferencia
27.09.2013
Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa uskutočnila v štyroch sekciách:
Medzinárodné a európske právo v 21. storočí – Regionalizmus: Stav,
východiská, perspektívy;
Súkromné právo v súčasnosti a v perspektíve;
Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty
trhu práce;
Vybrané otázky daňovej politiky Európskej únie a jej členských štátov.
http://40.pravo.upjs.sk/index.html
Právnická fakulta UPJŠ
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
3
Miesto konania:
Ústavný súd Slovenskej republiky LA1Z01/Zasadačka 1. poschodie, Kováčska
26/LA1P01/Poslucháreň P1, prízemie, Kováčska 26/LB0P05/Poslucháreň
P5, prízemie, Kováčska 30/LA1P02/Poslucháreň P2, 1. poschodie, Kováčska
Košický kraj
Kraj:
10.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Miesto konania:
Kraj:
Seminár účastníkov pobytu v CERN-e
Seminár
02.10.2013
Seminár účastníkov pobytov v CERN-e spojený s prednáškou Experimenty
na LHC v CERN-e a pôvod hmotnosti (RNDr. Karel Šafařík, CSc., CERN) a
MasterClasses pre učiteľov fyziky.
Oddelenie didaktiky fyziky v spolupráci s Katedrou jadrovej fyziky a
subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach – doc. RNDr.
Zuzana Ješková, PhD., RNDr. Janka Vrláková, PhD.
VKM, Jesenná 5, 1. poschodie
Košický kraj
11.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Young V4 Science 2013
Konferencia
02.10.2013 – 04.10.2013
Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti mladých učiteľov krajín V4.
VŠEMvs v Bratislave, International Visegrad Fund
VŠEMvs v Bratislave, Furdekova 16
Bratislavský kraj
Organizátori:
12.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Miesto konania:
Kraj:
O Steinerovom dôkaze izoperimetrického problému
Seminár
14.10.2013
Prednáška v rámci 170. seminára z intuitívnej geometrie. Prednášajúci doc.
RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, FPEDAS, ŽU v
Žiline, Pobočka JSMF v Žiline
Miestnosť AA109, budova rektorátru ŽU v Žiline
Žilinský kraj
13.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Slováci v Srbsku z aspektu kultúry
Prezentácia
Organizátori:
4
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
14.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Košice;
Miesto konania:
Kraj:
15.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
15.10.2013
Prezentácia knihy za účasti predsedníčka Národnostnej rady slovenskej
národnostnej menšiny Anny Tomanovej Makanovej a zostavovateľky
monografie Miliny Sklabinskej a Kataríny Mosnákovej.
http://www.svkbb.eu
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Spoločenská sála
Banskobystrický kraj
Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti
Konferencia
16.10.2013 – 17.10.2013
V dejinách teologického a filozofického myslenia bol personálny prístup k
ľudskej osobe podrobený reflexii. Personalizmus zdôrazňuje humanitu a
princípy, z ktorých humanita vychádza a ktoré ju podmieňujú. Ide o
antropologickú rovinu – má metafyzické zdôvodnenie a prejavuje sa v
poukázaní na cieľ ľudského života. Súčasný diskurz zvýrazňuje aktuálnosť
tohto termínu.
http://www.unipo.sk/1673
Katedra filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta PU v
Prešove, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie; TU v Trnave
Teologická fakulta Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Katowice; Ústredie slovenskej
kresťanskej inteligencie Prešov.
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. Aula A1
Prešovský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Mosty priateľstva
Konferencia
16.10.2013 – 17.10.2013
Odborné podujatie
http://www.svkbb.eu
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Spoločenská sála
Banskobystrický kraj
16.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
TRANSFER 2013 – využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi
Konferencia
17.10.2013 – 18.10.2013
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
5
Anotácia:
Podujatie je určené pre strojárske firmy, výskumné ústavy, pracoviská
vysokých škôl a študentom doktorandského štúdia.
http://transfer.tnuni.sk/
Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne, Zväz strojárskeho priemyslu
SR, Slovenská strojárska spoločnosť – člen ZSVTS, PRAMET Tools s. r. o.
Šumperk, VÝVOJ Martin a. s., VÚZ SR, Univerzita Obrany Brno, AOS M.R.
Štefánika Liptovský Mikuláš, IMC Slovakia s. r. o.
Hotel FLÓRA Trenčianske Teplice
Trenčiansky kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
17.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
18.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
19.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
6
Výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov (EIR)
Seminár
21.10.2013
Prednáška RNDr. Martina Handza v rámci seminára Matematika a
informatika vo vede, vzdelávaní a praxi.
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, FPEDAS, ŽU v
Žiline, Pobočka JSMF v Žiline
Miestnosť AA109, budova rektorátru ŽU v Žiline
Žilinský kraj
Lao c´ a proces vzniku Tao Te Ťingu
Prednáška
21.10.2013
Stretnutie s autorkou Dr. Marinou ČARNOGURSKOU a prezentácia knihy Lao
c´ a proces vzniku Tao Te Ťingu.
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ipol/podujatia
Inštitút politológie; Doc. PhDr. Vladislav Dudinský PhD.; Doc. PhDr. Irina
Dudinská, CSc.
Univerzitná knižnica PU v Prešove, Centrálna študovna
Prešovský kraj
Historický vývoj geopolitických záujmov ČĽR na jej strategickom vstupe do
stredoeurópskeho priestoru
Prednáška
22.10.2013
Stretnutie s prof. Zhu Xiaozhongom (Ústav pre výskum Ruska, východnej
Európy a centrálnej Ázie, hlavná Čínska akadémia spoločenských vied so
sídlom v Pekingu, Vedúci oddelenia pre výskum východnej Európy a
centrálnej Ázie).
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
20.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
21.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ipol/podujatia
Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove a
Inštitút politológie FF PU v Prešove. Za IPOL : Doc. PhDr. Vladislav Dudinský,
PhD.; Doc. PhDr. Irina Dudinská, CSc.
VŠ, areál Prešovskej univerzity v Prešove, č. miestnosti 90
Prešovský kraj
Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém
v primárnej edukácii
Konferencia
23.10.2013 – 25.10.2013
Elektronická vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra prírodovedných a technických disciplín Pedagogickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Prešovský kraj
Miesto konania:
Kraj:
Výročná aerosolová konferencia
Konferencia
24.10.2013 – 25.10.2013
Pozývame na výročnú konferenciu Aaerosolovej spoločnosti, ktorá sa koná
v tomto roku na Slovensku koná po prvýkrát. Našou ambíciou je, aby sme
vytvorili česko-slovenskú spoločnosť, ktorá bude navzájom spolupracovať a
vymieňať si poznatky.
Témy konferencie sú nasledovné:
atmosferické aerosoly,
emisie zo spaľovania,
anomateriály,
vnútorné ovzdušie,
PMx,
aerosoly a ľudské zdravie.
http://cas.icpf.cas.cz
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Ústav chemických prosesů AV
ČR, v. v. i. Praha
Kúpele Nový Smokovec
Žilinský kraj
22.
Názov podujatia:
Montessori v priestore formálneho a neformálneho vzdelávania učiteľov
Organizátori:
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
7
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Seminár
24.10.2013
Odborný seminár
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Prešovský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
23.
Názov podujatia:
projektu
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
24.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
8
APROGEN – Alternatívny program edukácie nadaných. Prezentácia
a ročníkových prác žiakov
Seminár
24.10.2013
Učitelia zo ZŠ Ďumbierskej v Banskej Bystrici predstavia alternatívny program
edukácie žiakov s intelektovým nadaním. Ako sa s programom začínalo a ako
sa v ňom pokračuje. Aké sú jeho výhody, ale aj prípadné riziká. Priblížia i
prácu konzultantov ročníkových prác a odbornej komisie pri ich hodnotení.
Prezentácia žiackych ročníkových projektov (9).
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, PF UMB; ZŠ Ďumbierska,
Banská Bystrica
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, miestnosť RC 103, Banská Bystrica
Kontakt: za PF UMB – Mgr. Robert Sabo, PhD., [email protected], za ZŠ
Ďumbierska – Mgr. Anna Šperková, [email protected]
Banskobystrický kraj
AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach
Konferencia
25.10.2013
Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave Vás pozýva na 15.
medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA – budovanie spoločnosti
založenej na vedomostiach”, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 45. výročia
FHI dňa 25.10.2013 pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolfa Siváka, PhD. a dekana FHI prof. Ing. Michala Fendeka, PhD.
http://aiesa.fhi.sk/index.php/aiesa/2013
Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava
Bratislavský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
25.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
26.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
27.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
NAJNOVŠIE POZNATKY ZNALECKEJ ČINNOSTI A VÝSKUMU V ODBORE
DOPRAVA CESTNÁ
Konferencia
26.10.2013
Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa uskutoční pod záštitou ministra
spravodlivosti SR Tomáša Boreca. Zameraná je na činnosť forenzných
expertov a znalcov z odboru Doprava cestná. Uskutoční sa pri príležitosti
riešenia medzinárodného projektu „Podpora kvality vzdelávania a výskumu
pre oblasť dopravy ako motora ekonomiky”.
https://www.uniza.sk/menu/inc.php?ver=SK
Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, Ústav
súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Areál Žilinskej univerzity v Žiline, Veľký diel, budova NG, prednášková aula 01
Žilinský kraj
Súčasné paradoxy vývoja krajín Stredného východu a severnej Afriky –
zhodnotenie medzinárodného marketingového prostredia
Prednáška
28.10.2013
Podujatie je otvorenou prednáškou spojenou s diskusiou. Prednášku vedie
doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD., vedecký pracovník oddelenia Svetovej
ekonomiky, ekonomického ústavu SAV.
doc. Ing. Otília Zorkóciová, PhD., Katedra medzinárodného obchodu,
Obchodná fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,
Miestnosť D112
Bratislavský kraj
Animácia voľného času
Prednáška
29.10.2013
Odborná prednáška
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogická
fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Prešovský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
9
28.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
29.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
30.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Ako zistiť komu škodí obezita
Stretnutie
30.10.2013
Diskusné popoludnie pre odbornú a laickú verejnosť na tému „Ako zistiť
komu škodí obezita”.
JLF UK v Martine, Rada projektu „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo
výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied”, ktorý je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ (ESF)
Akademické informačné centrum
Žilinský kraj
Hospodárska informatika v objektoch súkromného a verejného sektora
Seminár
31.10.2013
Vedecký seminár pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry aplikovanej
informatiky.
Katedra aplikovanej informatiky FHI EU v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava
Bratislavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Týždeň vedy na FMFI UK
Deň otvorených dverí
04.11.2013 – 08.11.2013
Už po tretíkrát otvorí Fakulta dvere na celý týždeň.
Ponúkneme Vám široké spektrum prednášok:
Dielňa origami
Edukačná robotika
Ako sa efektívne učiť?
Virtuálna realita s VRML
Škodia nám mobilné telefóny?
Na všetky prednášky je potrebné dopredu sa zaregistrovať.
https://sites.google.com/site/tyzdenvedyfmfi/
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
Bratislavský kraj
31.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Vynálezy, ktoré zmenili svet
Výstava
10
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
32.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
33.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
34.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
04.11.2013 – 30.11.2013
Výstava približuje záujemcom vynálezy, ktoré výrazne zasiahli do
technického a vedeckého vývoja.
http://www.svkbb.eu
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Priestory on-line katalógov ŠVK
Banskobystrický kraj
Prístupy k marketingovej komunikácii produktu v medzinárodnom
prostredí
Workshop
04.11.2013
Workshop sa venuje problematike nových hodnôt a nových významov
produktov a ich prejavov v produktovej komunikácii. Kultúrna inovácia ako
potreba novej expresie v meniacich sa spoločenských podmienkach v
medzinárodnom prostredí.
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta EU v Bratislave, miestnosť D115
Bratislavský kraj
Štatistické metódy v sociálno-ekonomickom výskume – teória a aplikácie
Seminár
04.11.2013 – 08.11.2013
Jubilejný 20. ročník medzinárodného vedeckého ukrajinsko-poľskoslovenského seminára zameraný na prezentáciu najnovších poznatkov z
oblasti využitia štatistických metód v teórii a praxi.
KŠ Kyjev
Kyiv National Economic University
!Zahraničie!
Literárny hrdina v predstave autora (a čitateľa)
Prednáška
04.11.2013
Prednáška slovenskej spisovateľky pre deti a mládež Gabriely Futovej.
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta PU v
Prešove
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
11
Miesto konania:
Kraj:
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
Prešovský kraj
35.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
36.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
37.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
12
Prezentácia laboratórnej techniky
Prezentácia
04.11.2013 – 05.11.2013
Prezentáciou sa snažíme v koncentrovanej forme sprostredkovať našim
zákazníkom aktuálne trendy laboratórnej techniky. Samozrejme, musíme
spolupracovať priamo s našimi dodávateľmi, najčastejšie formou výpožičky
nových resp. drahých prístrojov. Takto zapožičanú techniku musíme po
ukončení prezentácií vrátiť, prípadne odkúpiť.
TUZVO, FISHER Slovakia s. r. o.
Vestibul TUZVO
Banskobystrický kraj
Príďte k nám ...
Prezentácia
04.11.2013 – 08.11.2013
Ide o prezentáciu študijných programov Katedry elementárnej a predškolskej
pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici pre budúcich uchádzačov o štúdium
a poskytnutie základných informácií o študijných programoch – bakalárskeho
študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika, magisterského
študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a magisterského
študijného programu Predškolská pedagogika.
Pedagogická fakulta UMB v B. Bystrici, Katedra elementárnej a predškolskej
pedagogiky, Pedagogická a sociálna akadémia v Turčianskych Tepliciach,
Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci a Súkromná pedagogická a
sociálna akadémia EBG v Brezne
PaSA Turčianske Teplice, PaSA Lučenec, SPaSA EBG Brezno
Kontakt: PaedDr. Aneta Jarešová, PhD., [email protected], 048/446
4858; PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., [email protected], 0
Banskobystrický kraj
DeProfil
Výstava
04.11.2013 – 06.12.2013
DeProfil je výtvarný projekt, ktorého zmyslom je prezentácia tvorby
doktorandov Katedry výtvarnej kultúry PF UMB v odbore Didaktika
výtvarného umenia na pôde školy. V rámci tejto výstavy môžete vidieť
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
38.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
39.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
40.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
najaktuálnejšie práce doktorandov, ktorí pri ich tvorbe využívajú rôzne
médiá a ich kombinácie.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra výtvarnej kultúry
Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, blok C, komunikačné priestory
(chodba D-006, D-001), Banská Bystrica Kontakt: doc. PaedDr. Jaroslav Uhel,
ArtD., [email protected], 048/446 4230
Banskobystrický kraj
História Keplerovej hypotézy
Seminár
04.11.2013
Prednáška v rámci 171. seminára z intuitívnej geometrie. Prednášajúci doc.
RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, FPEDAS, ŽU v
Žiline, Pobočka JSMF v Žiline
Miestnosť AA109, budova rektorátru ŽU v Žiline
Žilinský kraj
Historické dni: Design a bývanie od praveku po súčasnosť
Workshop
05.11.2013
Témou tohtoročných Historických dní je dizajn a bývanie na Slovensku v
priebehu storočí. Podujatie sa snaží študentom a verejnosti priblížiť vývoj
bývania a dizajnu na Slovensku od praveku po súčasnosť z archeologického,
historického či etnografického hľadiska. Výsledky experimentálnych
rekonštrukcií pravekých a stredovekých stavieb, sú veľmi vhodným
spôsobom prezentácie výsledkov archeologických výskumov širokej
verejnosti.
Katedra histórie a Katedra archeológie FF UKF
Akropola FF UKF, Hodžova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Tvorivé prekladateľské reflexie 4.: Preklad v médiách – médiá v preklade
Seminár
05.11.2013
Tohtoročné Tvorivé prekladateľské reflexie sa budú venovať úlohe prekladu
v médiách, problematike používania spisovnej slovenčiny či osobitosti
prekladu pre domáce i zahraničné tlačové a spravodajské agentúry. Počas
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
13
celého dňa odznie niekoľko zaujímavých prednášok a tvorivých dielní s
odborníkmi z prekladateľskej i mediálnej praxe.
Katedra translatológie a Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF
Miestnosť č. ST-00211, FF UKF, Štefánikova 67, Nitra
Nitriansky kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
41.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
42.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
43.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
14
Predstavujeme Medipark, Košice
Predstavenie
05.11.2013
Predstavenie biomedicínskeho univerzitného vedeckého parku ako
špičkového národného a medzinárodného centra pre aplikovaný výskum a
transfer jeho výsledkov do praxe v oblasti biomedicíny.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Historická aula Rektorátu UPJŠ
Košický kraj
Technická súťaž pre žiakov ZŠ
Súťaž
05.11.2013 – 06.11.2013
Hravou formou popularizovať technické odbory medzi žiakmi základných
škôl.
SOŠ -Szki Ul. 1. mája, Hurbanovo, Firma BISO Schrattenecker
areál školy
Nitriansky kraj
Podkarpatská Rus v dejinách Československa 1919 – 1946
Konferencia
06.11.2013 – 07.11.2013
Medzinárodná vedecká konferencia. Konferencia bude venovaná
politickému, kultúrnemu a spoločenskému vývoju Podkarpatskej Rusi v
období, keď bola súčasťou medzivojnovej ČSR.
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta
Inštitút histórie FF PU Prešov –doc. PhDr. Ľ. Harbuľová, CSc., prof. PhDr. P.
Kónya, PhD., prof. PhDr. P. Švorc, CSc., Mgr. L. Hoptová, PhD., Mgr. A.
Kónyová, PhD., PhDr. M. Klempay, Centrum historických štúdií bohemistik,
FF Prešovskej univerzity v Prešove
Prešovský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
44.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
45.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
46.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Veda v psychológii alebo psychológia vedou
Seminár
06.11.2013
Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných bakalárskych
prác študentov 3. ročníka odboru Psychológia. Prioritným obsahovým
zameraním vedeckého záujmu sú oblasti aplikovanej psychológie ako:
kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná
psychológia, klinická a poradenská psychológia.
Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF
Miestnosť KRA-00050, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Výstava odbornej zahraničnej literatúry
Výstava
06.11.2013 – 07.11.2013
Cieľom prezentačno-predajnej výstavy je poskytnúť informácie o ponuke
odbornej knižnej literatúry spoločnosti SLOVART G.T.G. Prínosom je
priblíženie aktivít a činností spoločnosti SLOVART G.T.G., s.r.o., zaoberajúcou
sa distribúciou odbornej zahraničnej literatúry a informačná podpora v
oblasti publikovania v zahraničných renomovaných vydavateľstvách.
SLDK TU vo Zvolene, SLOVART G.T.G Bratislava
TU vo Zvolene – vestibul hlavnej budovy
Banskobystrický kraj
PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA
Sympózium
06.11.2013 – 08.11.2013
Predmetom rokovania na sympóziu budú aktuálne problémy z oblasti práva,
obchodu a ekonomiky s akcentom na nasledujúce tematické okruhy:
I. Problematika obchodných korporácií, vrátane európskych kontextov
II. Regulačné možnosti práva v ekonomike – otvorené problémy a problémy
hraničné
III. Medzinárodná obchodná arbitráž a jej širšie aspekty.
http://konferencia.pravo.upjs.sk/index.html
Právnická fakulta UPJŠ, Katedra obchodného a hospodárskeho práva, Ústav
státu a práva AV ČR a Ústav štátu a práva SAV
Štrbské Pleso (Hotel Patria), Vysoké Tatry
Košický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
15
47.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
48.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Poľsko
Miesto konania:
Kraj:
Problematika psychoterapie, poradenství a krizové intervence v Čechách
a ve světe
Prednáška
06.11.2013
Prednášku bude viesť zahraničná lektorka Gabriela Slaninová z Univerzity z
Hradce Králové, ČR, ktorá sa dlhodobo venuje oblasti psychoterapie,
poradenstva a krízovej intervencii a okrem teoretických vedomostí, má
úspešne absolvovanú psychoterapeutickú prax v poradni a v Domove pre
matky s deťmi, ktoré boli týrané a zneužívané.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra psychológie
Pedagogická fakulta UMB, blok C 209, Ružová 13, Banská Bystrica Kontakt:
Mgr. Miroslav Šimkovič, [email protected], 048/446 4717
Banskobystrický kraj
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska – efektívnosť verejnej správy –
malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo
Festival
07.11.2013
Prezentácia aktuálnych trendov a perspektívnych výziev v rozvoji verejnej
správy malého a stredného podnikania a prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti akademickej obce v oblasti verejnej správy, regionálneho
rozvoja a MSP v SR a v zahraničí.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava, VŠPSV
Kolín, Česká republika ALMAMER – Vysoká škola ekonomická Varšava,
815 35 Bratislava, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
Bratislavský kraj
49.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Ekonomika, financie a manažment podniku VII.
Konferencia
07.11.2013
Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov FPM EU v Bratislave.
FPM EU v Bratislave
FPM EU v Bratislave, m. č. A6.04
Bratislavský kraj
50.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Možnosti úspor energií
Konferencia
16
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
51.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
52.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Prešove
Miesto konania:
Kraj:
07.11.2013
Konferencia o nových skúsenostiach z úspor energií v rámci Slovenska a
Poľska určená predovšetkým učiteľom a študentom stredných odborných
škôl, ktoré pripravujú odborníkov pre túto technicko-technologickú
oblasť.
http://soskrbb.skolamija.eu/
ÚKC ZSVTS BB, VÚC BBSK, Klub AMAVET č.937, Stredná škola
stavebná, Kremnička
Stredná škola stavebná, Kremnička
Banskobystrický kraj
KONFERENCIE MLADÝCH ODBORNÍKOV – 15. konferencia mladých
meteorológov a klimatológov; 25. konferencia mladých hydrológov; 12.
konferencia mladých vodohospodárov
Konferencia
07.11.2013
Konferencie majú svoju tradíciu. Každá konferencia má svojho gestora a
každá konferencia a s ňou spojená súťaž má svoje vlastné pravidlá/štatút. Do
súťaže sa môžu prihlásiť aj študenti vysokých škôl, a to od 3. ročníka
(vrátane). Účasť je limitovaná vekom autora alebo členov autorského
kolektívu do 35 rokov v príslušnom roku súťaže.
http://www.zzvh.sk/data/files/255.doc
Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, Slovenská meteorologická
spoločnosť, Slovenský výboru pre hydrológiu, Združenie zamestnávateľov
vo vodnom hospodárstve na Slovensku, Katedra vodného hospodárstva
krajiny SvF STU, Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS Global
Water Partnership Slovensko
Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Bratislavský kraj
Jazykové a metajazykové schopnosti dieťaťa
Seminár
07.11.2013 – 08.11.2013
Vedecký seminár
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta PU v
Pedagogická fakulta PU v Prešove
Prešovský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
17
53.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
54.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
55.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Podpora štátu prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny –
Ing. Marián Valentovič, generálny riaditeľ ÚPSVaR SR
Prednáška
07.11.2013
Odborná prednáška generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a
rodiny SR Ing. Mariána Valentoviča je určená študentom, pedagógom, ale aj
odbornej verejnosti.
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF
Miestnosť KRA-0719, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Výsledky vedy a výskumu na Katedre psychológie PF UMB a
spolupracujúcich pracoviskách v praxi
Seminár
07.11.2013
Seminár je zameraný na prezentáciu výsledkov vedeckého skúmania, ktoré
dosiahli pracovníci Katedry psychológie a pracovníci v psychologickej praxi
v rámci rôznych realizovaných vedeckovýskumných projektov. Súčasťou
seminára je i prezentácia problémov psychologickej praxe a spolupráce
akademickej pôdy s prakticky orientovanými pracoviskami.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra psychológie
Pedagogická fakulta UMB, blok C 209, Ružová 13, Banská Bystrica Kontakt:
PhDr. Peter Kopp, [email protected], 048/446 4717
Banskobystrický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Aktuárska veda v teórii a v praxi
Konferencia
08.11.2013
Konferencia sa koná pri príležitosti 20. výročia začatia výučby Poistnej
matematiky na Ekonomickej univerzite.
Katedra matematiky a aktuárstva FHI EU v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 852 35 Bratislava
Bratislavský kraj
56.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Sexualita a postihnutie
Konferencia
08.11.2013
18
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
57.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
58.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Medzinárodná vedecká on-line konferencia.
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove
Pedagogická fakulta PU v Prešove
Prešovský kraj
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku
Konferencia
08.11.2013 – 09.11.2013
Jedenásta celoštátna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou
zameraná na prezentáciu aktuálnych výsledkov výskumu a ochrany cicavcov
na Slovensku a v okolitých krajinách. V rámci konferencie je vytvorený
priestor pre rôzne okruhy problémov týkajúcich sa všetkých taxónov
cicavcov.
8. 11. 2013, 9.00 – 21.00 hod.
9. 11. 2013, 9.00 – 15.00 hod.
Fakulta prírodných vied UMB
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra biológie a ekológie, Tajovského 40,
Banská Bystrica; Kontakt: doc. Ing. Peter Urban, PhD., [email protected],
048/446 7101; Mgr. Marcela Adamcová, PhD., [email protected],
048/446
Banskobystrický kraj
Kraj:
DIPLOM 2013
Výstava
10.11.2013 – 29.11.2013
Výstava záverečných prác študentov Katedry výtvarnej kultúry PF UMB v
Banskej Bystrici.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra výtvarnej kultúry
Pedagogická fakulta UMB, Katedra výtvarnej kultúry, Ružová 13, Banská
Bystrica Kontakt: Akad. mal. Eva Hnatová, ArtD., [email protected],
048/446 4959
Banskobystrický kraj
59.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy
Sympózium
11.11.2013
Podujatie je organizované v rámci projektu VEGA 1/0962/13 – Teoretické
Organizátori:
Miesto konania:
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
19
preskúmanie a empirické overenie konceptu prosociálnosti ako
východiskovej bázy aktuálnej koncepcie Etickej výchovy v SR. Sympózium
bude zamerané na kritické zhodnotenie skúseností s prosociálnou, resp.
etickou výchovou, a následné vymedzenie perspektív jej ďalšieho
realizovania.
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií
Aula Pazmáneum, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej
práce, Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava
Trnavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
60.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
61.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
62.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
20
Výstava technických vynálezov
Výstava
11.11.2013 – 15.11.2013
Vynálezy vyrobené žiakmi.
http://zsjfsered.sk
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
Trnavský kraj
Prístupy k marketingovej komunikácii produktu v domácom prostredí
Workshop
11.11.2013
Workshop sa venuje problematike nových hodnôt a nových významov
produktov a ich prejavov v produktovej komunikácii. Kultúrna inovácia ako
potreba novej expresie v meniacich sa spoločenských podmienkach
na Slovensku.
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta, EU v Bratislave, miestnosť D115
Bratislavský kraj
Prezentácia riešených vedeckovýskumných projektov na Katedre
marketingu Obchodnej fakulty EU v Bratislave
Prezentácia
11.11.2013
Cieľom tohto podujatia je informovať o priebežných výsledkoch a výstupoch
riešených vedeckovýskumných projektov a zároveň umožniť interakciu
zodpovedných riešiteľov a riešiteľských kolektívov pre efektívne zdieľanie
znalostí.
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
63.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
64.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
65.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Katedra marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Katedra marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislavský kraj
Výstava publikácií Katedry pedagogiky
Výstava
11.11.2013
Prezentovanie publikovaných prác Katedry pedagogiky NHF EU v Bratislave
za uplynulé obdobie.
Katedra pedagogiky, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v
Bratislave
Zasadacia miestnosť Katedry pedagogiky 4C20
Bratislavský kraj
Voľné radikály a antioxidanty v živých systémoch. Kedy pomáhajú a kedy
škodia?
Prednáška
11.11.2013
Prednáška, organizovaná hlavne pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa zaujímajú
o chémiu.
http://www.gymsered.sk
Gymnázium V. Mihálika, Sereď – RNDr. Iveta Černá, Doc. RNDr. Klaudia
Jomová z PdF UKF Nitra
Gymnázium V. Mihálika, Sereď
Trnavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Čo by som rád/rada objavil/objavila
Výstava
11.11.2013 – 17.11.2013
Žiaci primy budú prezentovať na nástenke svoje výtvarné práce na danú
tému.
http://www.gymsered.sk
Gymnázium V. Mihálika – Mgr. Scherhauferová, RNDr. Černá
Gymnázium V. Mihálika, hlavná budova
Trnavský kraj
66.
Názov podujatia:
Výstava technických projektov z LEGA
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
21
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Výstava
11.11.2013 – 17.11.2013
Žiaci osemročného gymnázia budú prezentovať svoje projektové práce z
LEGA, ktoré vytvorili na hodinách technickej výchovy.
http://www.gymsered.sk
Gymnázium V. Mihálika – Mgr. Vondena
Gymnázium V. Mihálika, hlavná budova
Trnavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
67.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
68.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Kolokvium ku grantovej úlohe: „Lesná ťažba a ergonomické aspekty práce
pri spracovaní drevnej hmoty”
Prezentácia
11.11.2013
Projekt je zameraný na výskum a hodnotenie technických prvkov ťažobných
strojov a motorových píl v lesnej ťažbe.
Príspevky budú prezentované v oblastiach:
Aktuálne problémy v ergonómii ťažbových strojov;
Vývojové tendencie v procese lesnej ťažby;
Biologicky rozložiteľné oleje v lesníctve a poľnohospodárstve;
Energetika a životné prostredie;
Mobilná technika a jej vplyv na životné prostredie.
FEVT TUZVO
Katedra lesnej a mobilnej techniky, FEVT, TUZVO
Banskobystrický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Seminár doktorandov Katedry operačného výskumu a ekonometrie
Seminár
11.11.2013
Cieľom seminára je vytvoriť priestor pre doktorandov KOVE na
prezentovanie výsledkov ich vedeckovýskumnej činnosti v oblasti
operačného výskumu a ekonometrie.
Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave
Bratislava
Bratislavský kraj
69.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Vývojové trendy v účtovníctve a audítorstve
Konferencia
11.11.2013
22
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
70.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
71.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
72.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Cieľom vedeckej konferencie je prezentácia aktuálnych vývojových trendov
v oblasti účtovníctva a audítorstva v SR aj vo svete.
účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave
Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU v Bratislave, Dolnozemská cesta
1, 852 35 Bratislava
Bratislavský kraj
Rekonštrukcia vojnových cintorínov z obdobia 1. svetovej vojny
Prednáška
11.11.2013
Predseda Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy a interný doktorand UPJŠ
v Košiciach Mgr. Martin Drobňák priblíži prácu KVH Beskydy, ktorá je
primárne zameraná na rekonštrukciu vojnových cintorínov z obdobia 1.
svetovej vojny. Priblíži dobrovoľnícku činnosť KVH a vedecký výskum, ktorý
je s touto problematikou bytostne spätý.
http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Klub vojenskej histórie
Beskydy
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Aula A2
Prešovský kraj
Richard Millet, du personnel vers l´universel
Prezentácia
11.11.2013
Prezentácia pôvodnej monografie Jána Drengubiaka.
http://www.pulib.sk/web/kniznica/strana/nazov/uvodna-strana
Inštitút románskej a klasickej filológie PU v Prešove
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra,
Prešov
Prešovský kraj
DILATECH
Prezentácia
11.11.2013 – 13.11.2013
Druhý ročník Dní laboratórnych technológií (DILATECH) pokračuje v duchu
prezentácie a praktického využitia laboratórnych technológií a analytických
metód jednotlivých odborov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej
ulici v Košiciach. V programe sú zahrnuté odborné prednášky pedagógov a
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
23
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
tiež výskumné práce študentov, ktorí úspešne reprezentovali školu v
Stredoškolskej odbornej činnosti a na odbornom seminári LAB ACADEMIA
2013.
http://www.szske.sk
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice
Košický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Projekt PRIMAS – skúsenosti a podnety
Workshop
11.11.2013
Pracoviská FPV UKF v Nitre realizovali v období január 2010 – december
projekt 7RP PRIMAS. Na workshope budú vyhodnotené skúsenosti z
realizácie projektu a načrtnuté podnety pre aktivity po ukončení
projektu.
Katedra matematiky FPV UKF Nitra
Katedra matematiky FPV UKF Nitra, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
73.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
2013
74.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
a
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
75.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
24
Bezpečná práca v laboratóriu – správna manipulácia s hasiacimi prístrojmi
Seminár
11.11.2013
Odborný seminár bude zameraný na bezpečnú prácu s chemickými látkami
správnu manipuláciu s hasiacimi prístrojmi v priestoroch laboratórií. Seminár
je určený pre študentov VŠ a študentov Katedry chémie.
Katedra chémie FPV UKF Nitra
Miestnosť THC-00110, Katedra chémie FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Fyzikálny kufor pre materské školy
Prezentácia
11.11.2013 – 22.11.2013
Podujatie je určené deťom predškolského veku, na ktorom im chceme
prezentovať 10 jednoduchých fyzikálnych experimentov. Experimenty budú
prezentované zaujímavou formou, aby deti mali najskôr pocit, že
fyzici sú nejakí kúzelníci a neskôr im ukážeme aj to, čo sa za tým kúzlom
skrýva.
Katedra fyziky FPV UKF Nitra
Priestory jednotlivých materských škôl mesta Nitra
Nitriansky kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
76.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
77.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
78.
Názov podujatia:
Ukážky prvej pomoci
Deň otvorených dverí
11.11.2013
Ukážky prvej pomoci a resustitácia s využitím figurín pre študentov všetkých
odborov a zároveň možnosť si prakticky overiť schopnosť poskytnúť prvú
pomoc.
Katedra klinických disciplín a urgentnej medicíny FSVaZ UKF
Miestnosť A-207, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Aspekty sociálnej diagnostiky a sociálnej intervencie s hospitalizovaným
pacientom
Prednáška
11.11.2013
Sociálna práca s hospitalizovaným pacientom. Aktuálna situácia v sociálnej
práci v zdravotníctve v SR. Úlohy sociálneho pracovníka v zdravotníckom
zariadení z pohľadu sociálneho pracovníka vo FN Nitra PhDr. Mareka Šranka,
PhD.
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF
Miestnosť KRA-0719, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Workshop z cyklu „Psychológia v umení, umenie v psychológii – FILM na
tému: Sociálne a vzťahové aspekty technologickej doby”
Workshop
11.11.2013
Workshop je zameraný na zážitkový spôsob spracovávania problematiky na
základe spoločne zhliadnutého filmového alebo knižného diela v skupine.
Tento rok budú témou vzťahové, ale aj širšie sociálne aspekty vplyvu
technológií na naše životy, prevažne na životy mladých ľudí.
Katedra psychologických vied FSVaZ UKF
Miestnosť KRA-00508, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
79.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Kultúrne tradície Slovákov v Soľanoch
Seminár
11.11.2013
Prezentácia výsledkov terénneho výskumu tradičnej kultúry Slovákov v
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
25
Soľanoch v chorvátskej Slavónii, ktorý realizovali pracovníci Katedry
manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre v septembri 2013. Témami
budú obyčajové tradície, medzilokálne a zahraničné kontakty, spolková
činnosť, tradičná architektúra a roľnícke aj neroľnícke zamestnania.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF
Akropola FF UKF, Hodžova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
80.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
81.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
82.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
26
Lure of the Magical: Imagination in Contemporary Arts and Literature
Workshop
11.11.2013 – 15.11.2013
Siedmy ročník týždennej série prednášok, besied a workshopov na vybranú
tému s domácimi a zahraničnými odborníkmi a umelcami.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF, Štefánikova 67, Nitra
Nitriansky kraj
Interdisciplinarita v aplikovanej etike
Workshop
11.11.2013
Workshop Katedry aplikovanej etiky pre študentov FF UPJŠ a záujemcov o
etiku, vedu a techniku a ich súvislosti v súčasnom svete.
http://kae.ff.upjs.sk/wordpress/
Katedra aplikovanej etiky, FF UPJŠ
FF UPJŠ, budova Aristoteles
Košický kraj
Novinky v databázach SCOPUS a SCIENCE DIRECT
Workshop
11.11.2013
Seminár venovaný novinkám v citačnej databáze Scopus a kritériám
prijímania nových časopisov do databáz, ako aj vyhľadávaniu a
elektronickým knihám v Science Direct.
UK UPJŠ v Košiciach, Elsevier
Filozofická knižnica – Gutenberg
Košický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
83.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
84.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
ELEKTRÓN, VZÁCNY NÁSTROJ PRE SKÚMANIE TAJOV NANOSVETA
Prednáška
11.11.2013
Popularizačná prednáška prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., prorektora pre
vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie.
UK UPJŠ v Košiciach
Prírodovedecká knižnica
Košický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
PODPORUJEME VEDU A VÝSKUM – prístupy k odborným databázam
Kurz
11.11.2013 – 30.11.2013
Skúšobné prístupy k odborným plnotextovým časopisom, e-knihám a iným
databázam svetových vydavateľstiev.
UK UPJŠ v Košiciach
http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/e-kniznica/
Košický kraj
85.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Plávanie
Súťaž
11.11.2013
Športové podujatie študentov UKF a SPU podľa pravidiel plávania.
Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF
Bazén UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
86.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
ETNOFOLK
Výstava
11.11.2013 – 17.11.2013
Výstava o medzinárodnom projekte „Preservation and Enhancement of Folk
Culture Heritage in Central Europe-ETNOFOLK”.
Ústav etnológie SAV, Národné osvetové centrum
Národné osvetové centrum, Bratislava, Nám. SNP č. 12
Bratislavský kraj
87.
Názov podujatia:
Situácia výskumu slovenských divadelných a filmových dejín
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
27
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Deň otvorených dverí
11.11.2013
Prehliadka Ústavu divadelných a filmových dejín SAV (pracoviska a jeho
fondov), moderovaná diskusia s verejnosťou.
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Bratislavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
88.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
89.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
90.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
28
Inovatívne trendy v špeciálnej pedagogike
Seminár
11.11.2013
Cyklus odborných seminárov pre špeciálnych pedagógov – 1. téma: Nové
možnosti špeciálnopedagogickej diagnostiky kognitívnych schopností so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove
Pedagogická fakulta PU v Prešove
Prešovský kraj
LiDAR v geografickom výskume
Prezentácia
11.11.2013
Odborná prednáška spojená s prezentáciou prednáška priblíži podmienky
zavádzania systému LiDAR v podmienkach slovenského vysokého školstva a
možnosti jeho využitia v geografickom výskume.
http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia
Katedra geografie a regionálneho rozvoja PU v Prešove, RNDr. Štefan Koco,
PhD.
Ul. 17. novembra č. 1, Prešov, budova FHPV PU Miestnosť 113 –
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných
systémov v priemysle a službách
Prešovský kraj
Návšteva technického múzea
Exkurzia
11.11.2013 – 15.11.2013
Celotýždenná akcia pre žiakov našej školy, návšteva technického múzea VTC
- výstava, sieň výbojov.
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
91.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice, Technické
múzeum Košice
Košice – Mesto
Košický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Tvorba propagačných pohľadníc
Súťaž
11.11.2013 – 14.11.2013
Súťaž v tvorbe propagačných pohľadníc na tému „Týždeň vedy a techniky
2013”.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Budova teoretického vyučovania pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Košický kraj
92.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Predstavenie technológie WebRTC
Workshop
11.11.2013
Workshop – telefonovanie pomocou voľne dostupných technológií WebRTC.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Budova teoretického vyučovania pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Košický kraj
93.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Kraj:
Týždeň Slnka
Deň otvorených dverí
11.11.2013 – 17.11.2013
Pracovníci vedecko-výskumného oddelenia hvezdárne v Hurbanove Vás
pozývajú na návštevu svojho pracoviska. Zoznámia Vás s výskumným
programom Slnka, v prípade pekného počasia budete môcť pozorovať
slnečné škvrny, protuberancie a slnečné spektrálne čiary.
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo, Slnečná sekcia SAS pri SAV
Slovenská ústredná hvezdáreň Vedecko-výskumné a pozorovateľské
oddelenie Hurbanovo
Nitriansky kraj
94.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Výstavka publikácií pedagógov VŠEMvs v Bratislave
Výstava
11.11.2013 – 17.11.2013
Organizátori:
Miesto konania:
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
29
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
95.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
96.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
97.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
30
Výstavka najnovších publikačných výstupov z vedeckovýskumnej činnosti
pedagógov VŠEMvs v Bratislave za roky 2012–2013.
VŠEMvs v Bratislave
Železničná 14, 821 07 Bratislava
Bratislavský kraj
Diagnostika silových, rýchlostno-silových a koincidenčných schopností pre
verejnosť, študentov a pre zamestnancov
Seminár
11.11.2013 – 15.11.2013
Diagnostika silových, rýchlostno-silových a koincidenčných schopností pre
verejnosť, študentov a pre zamestnancov.
FTVŠ UK, Katedra atletiky
Posilňovňa 00-36 a Dynamometrické laboratórium – miestnosť II-6
Bratislavský kraj
Creative Commons a ich význam pre študentov a pedagógov
Seminár
11.11.2013
Odborný seminár zameraný na objasnenie teoretických základov fungovania
licencií Creative Commons, ako celosvetovo využívaného nástroja na
nakladanie s autorskými právami. Témou seminára je aj praktické využitie
týchto licencií v práci študentov a pedagógov s osobitným dôrazom na vedu
a výskum a otvorený prístup (Open Access) k chránenému obsahu.
Ústav práva duševného vlastníctva PF TU Trnava
Právnická fakulta TU Trnava (zasadačka Collegium novum na 2. poschodí)
Trnavský kraj
Úloha právnika v spoločnosti
Workshop
11.11.2013 – 15.11.2013
Diskusia je zameraná na spojenie etiky a práva, na funkciu právnikov v
dynamike spoločnosti, na dedičstvo, ktoré to zanechali a zanechávajú a
jednoducho na to, na čo tu vlastne sú. Workshop bude rozdelený na tri
bloky. Hostia – známi právnici a neprávnici so zmyslom pre právo.
Katedra ústavného práva a Katedra teórie práva PF TU Trnava
Právnická fakulta TU Trnava
Trnavský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
98.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
99.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
100.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
101.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Svet častíc
Prednáška
11.11.2013
Prednáška RNDr. Imricha Szarku, PhD., jadrového fyzika na tému: Svet častíc.
Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS
Budova Ekonomickej fakulty, Hradná 21, Komárno, Miestnosť B-110
Nitriansky kraj
Vedecký, technologický, inovačný proces našimi očami
Výstava
11.11.2013
Vedecký, technologický, inovačný proces našimi očami – súťaž fotografie a
krátkej filmovej tvorby študentov Ekonomickej fakulty UJS.
Ekonomická fakulta UJS
Konferenčné centrum UJS, Hradná 2, Komárno, 1. poschodie
Nitriansky kraj
COST 1102 – Social Services, Welfare State and Places. The restructuring of
social services in Europe and its impacts on social and territorial cohesion
and governance.
Prednáška
11.11.2013 – 17.11.2013
Informačné stretnutie k akcii COST 1102 – Social Services, Welfare State and
Places. The restructuring of social services in Europe and its impacts on social
and territorial cohesion and governance.
http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace
Ekonomická univerzita v BA, NHF, Katedra sociálneho rozvoja a práce
4. poschodie
Bratislavský kraj
Medzikultúrne vzťahy a sociálny kapitál
Workshop
11.11.2013
Prezentácia výsledkov výskumnej úlohy Medzikultúrne vzťahy a sociálny
kapitál.
Katedra medzinárodných politických vzťahov, Fakulta medzinárodných
vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
31
Miesto konania:
Katedra medzinárodných politických vzťahov, Fakulta medzinárodných
vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Miestnosť D4.26
Bratislavský kraj
Kraj:
102.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
103.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
104.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
32
Štyri slobody pohybu v Európskej únii
Workshop
11.11.2013
Prezentácia výsledkov výskumnej úlohy Štyri slobody pohybu v Európskej
únii.
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie,
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie,
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Miestnosť: E4.18
Bratislavský kraj
Vybrané aspekty rozvoja európskeho medzinárodného práva súkromného
Workshop
11.11.2013
Prezentácia výsledkov výskumnej úlohy: Vybrané aspekty rozvoja
európskeho medzinárodného práva súkromného.
Katedra medzinárodného práva, Fakulta medzinárodných vzťahov,
Ekonomická univerzita v Bratislave
Katedra medzinárodného práva, Fakulta medzinárodných vzťahov,
Ekonomická univerzita v Bratislave, Miestnosť: D4.26
Bratislavský kraj
Prezentácia publikácií
Prezentácia
11.11.2013 – 15.11.2013
Prezentácia najvýznamnejších publikácií autorov z Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave,
Knižnica Fakulty medzinárodných vzťahov: A4.04
Bratislavský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
105.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
106.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
107.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
V. I. P. – Výskum, vývoj a implementácia nástrojov IMS v podnikoch SR
Seminár
11.11.2013
Prezentovať, diskutovať a vyhodnotiť najvýznamnejšie výsledky výskumu,
vývoja a implementácie nástrojov pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a
efektívnosti slovenských podnikov formou integrovaného podnikového
manažérstva (IMS).
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra hospodárskej informatiky a matematiky, Ing. Adela Slivková,
PhD.
PHF EU Moyzesova 64, Poslucháreň A18
Košický kraj
Quo vadis, biznis? Kam smeruješ, podnikanie?
Workshop
11.11.2013
Moderovaná prednáška/beseda spojená s workshopom ohľadom
podnikateľských aktivít a ich smerovania v súčasnosti.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra marketingu a obchodu, Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
PHF EU, Moyzesova 64, Poslucháreň A24
Košický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Pásmo prednášok a prezentácií pre žiakov 1. ročníka
Prezentácia
11.11.2013
Počas dopoludnia budú prebiehať prednášky a prezentácie o aktivitách v
oblasti environmentalistiky. Radi by sme prezentovali výsledky kolégia
Zelenej školy a iných projektov. Deň ukončíme imatrikuláciou našich
prvákov, čím ich uvedieme do cechu záhradníkov.
Ing. Iveta Jakubcová
Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch
Trnavský kraj
108.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Záverečná práca ako práca vedecká
Workshop
11.11.2013
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
33
Anotácia:
Podujatie bude zamerané na prezentáciu základných a pokročilých
vedeckých metód a postupov pri tvorbe záverečných prác.
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta EU v Bratislave,
zasadacia miestnosť č. 5A03
Bratislavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
109.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
110.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Obchodná
Miesto konania:
Kraj:
111.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
34
Energetická efektívnosť a ekonomická podpora regionálnych energetických
politík
Workshop
11.11.2013
Potreba riešenia lokálnej energetiky na území východného Slovenska.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra hospodárskej informatiky a matematiky, doc. Ing. Zuzana
Hajduová, PhD.
PHF EU Košice, Moyzesova 64, seminárna miestnosť KHIaM
Košický kraj
Rodinné podnikanie na Slovensku
Workshop
11.11.2013
Skupinové riešenie problémov rodinného podnikania na Slovensku
(plánovanie a otázka nástupníctva, riadenie konfliktov v RP, podpora RP),
vývoj RP a perspektívy do budúcnoti. Názory podnikateľov na
konkurencieschopnosť rodinného podnikania na Slovensku a diskusia k
pripravovanému zákonu o rodinnom podnikaní.
Ing. Monika Krošláková, PhD.; Katedra služieb a cestovného ruchu,
fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave, budova Obchodnej fakulty, prízemie
miestnosť D 113
Bratislavský kraj
Cyklus vstupov v študentskom rádiu RAPEŠ v rámci relácie Štartér
Prezentácia
11.11.2013 – 14.11.2013
Predstavenie činnosti SAIA, n. o. a aktivít EURAXESS Slovensko v
študentskom rádiu. Prezentácia štipendijných možností na študijné a
výskumné pobyty v zahraničí.
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
112.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
113.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina, Študentské rádio RAPEŠ
Študentské rádio RAPEŠ, www.rapes.sk
Žilinský kraj
Beseda so zahraničnými štipendistami Národného štipendijného programu
SR hosťovanými slovenskými univerzitami
Beseda
11.11.2013
Zahraniční výskumníci sa podelia o svoje skúsenosti, rady, tipy a triky pri
podávaní žiadosti na výskumný pobyt cez Národný štipendijný program.
Záujemcovia sa dozvedia, ako postupovali pri hľadaní, oslovovaní a
komunikovaní s prijímajúcou univerzitou, ako hodnotia Slovensko a
slovenské unviverzity, čomu sa u nás venujú, aké sú rozdiely a podobnosti
medzi slovenským a domácim univerzitným prostredím a mnoho iného.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., Bratislava
SAIA, n. o. Bratislava; prípadné zmeny miesta a času konania budú
uverejnené v Aktualitách na www.euraxess.sk
Bratislavský kraj
Beseda s bývalými slovenskými štipendistami Národného štipendijného
programu SR v zahraničí
Beseda
11.11.2013
Slovenskí výskumníci – bývalí štipendisti Národného štipendijného programu
sa podelia o svoje skúsenosti, rady, tipy a triky pri podávaní žiadosti na
doktorandský štipendijný pobyt. Záujemcovia sa dozvedia, ako postupovali
pri hľadaní, oslovovaní a komunikovaní s prijímajúcou univerzitou, ako
hodnotia zahraničné univerzity, čomu sa vo výskume venujú, aké sú rozdiely
a podobnosti medzi slovenským a zahraničným univerzitným prostredím a
mnoho iného.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., Bratislava
SAIA, n. o., Bratislava; prípadné zmeny miesta a času konania budú
uverejnené v Aktualitách na www.euraxess.sk
Bratislavský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
35
114.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
115.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
116.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Pobyt v zahraničí zadarmo?
Workshop
11.11.2013
Workshop zameraný na získanie štipendií na študijné a výskumné pobyty.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Lazovná 9,
975 58 Banská Bystrica;
http://www.svkbb.eu/program-akcie/aktualne-informacie
Banskobystrický kraj
Výchovný koncert pre cvičnú školu ZŠ
Koncert
11.11.2013 – 15.11.2013
Vo výchovnom koncerte sa predstavia dychové nástroje v známych
skladbách svetových autorov.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra hudobnej kultúry
ZŠ Ďumbierska, ZŠ Trieda SNP 20; Kontakt: doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.,
[email protected]
Banskobystrický kraj
Kraj:
Prezentačný jesenný koncert SZ Mladosť
Koncert
11.11.2013 – 15.11.2013
V prezentačnom koncerte zbor zaspieva skladby slovenských a svetových
autorov.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra hudobnej kultúry
Kontakt: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., [email protected], 048/446
4518
Banskobystrický kraj
117.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Potenciál imerzívnej virtuálnej reality pri liečení fóbií – náčrt
Prednáška
11.11.2013
Organizátori:
Miesto konania:
36
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
118.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
119.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
120.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Zoznámenie s tvorbou rôznych virtuálnych prostredí využiteľných na liečbu
fóbií v psychiatrii.
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky, Nettech, s. r. o. a
Komunitné centrum zdravia Mosty, n. o.
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky, učebňa F137, Tajovského
40, Banská Bystrica; Kontakt: Dana Horváthová, PhD.,
dana.horvá[email protected], 048/446 7126
Banskobystrický kraj
Výstava fotografií o klimatickej spravodlivosti
Výstava
11.11.2013 – 15.11.2013
Výstava fotografií o klimatickej spravodlivosti.
KGGKE FPV UMB
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra geografie, geológie a krajinnej
ekológie, Tajovského 40, Banská Bystrica; Kontakt: Dr. Lenka Anstead,
[email protected], 048/446 7302
Banskobystrický kraj
Grafické karty – nástroj osobného vysokovýkonného počítania
Prednáška
11.11.2013
Jedným z využití grafických kariet je paralelné počítanie. Táto technológia
predstavuje nový trend v oblasti vysokovýkonného počítania. Prednáška
vysvetľuje základné princípy takéhoto používania grafických kariet,
označovaného ako GPGPU.
KI FPV UMB
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky, učebňa F125, Tajovského
40, Banská Bystrica; Kontakt: Vladimír Siládi, PhD., [email protected],
048 446 7132
Banskobystrický kraj
Metódy rozpoznávania a spracovania otlačkov topánok
Prednáška
11.11.2013
Ukážky algoritmov na rozpoznávanie a spracovanie obrazu, ktoré je možné
využiť pri porovnávaní stôp v kriminalistike.
KI FPV UMB
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
37
Miesto konania:
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky, učebňa F125, Tajovského
40, Banská Bystrica; Kontakt: Michal Vagač, PhD., [email protected],
048/446 7125; Miroslav Melicherčík, PhD.,
[email protected]
Banskobystrický kraj
Kraj:
121.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
122.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Hodnotenie publikácií v skupine A1
Prednáška
11.11.2013
Prednáška je zameraná na prezentáciu postupu hodnotenia a preraďovania
publikácií v skupine A1. Poskytne informácie o hodnotiteľských komisiách, o
možnostiach autorov v prípade nesúhlasu s návrhom na preradenie
publikácie do inej kategórie publikačnej činnosti a úlohe akademickej
knižnice v tomto procese.
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzitná knižka UMB, Vzdelávacie centrum, Tajovského 51, Banská
Bystrica; Kontakt: Mgr. Lucia Nižníková, [email protected], 048/446
5311
Banskobystrický kraj
Kraj:
Reálna podoba realizmu
Prednáška
11.11.2013
Literárna vedkyňa a kritička I. Taranenková predstaví koncepciu reálnej
podoby realizmu a ťažisko diskusie prenesie z Bratislavy aj do Banskej
Bystrice. Vychádza z názoru, že je čas na odbornú kritickú reflexiu aj tohto
literárnoestetického smeru, doteraz vari najviac poznačeného
stereotypnými obrazmi.
Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
Miesto bude upresnené na webovej stránke podujatia:
http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-aliteratury/oznamy-katedry/;
Kontakt: Martina Kubealaková, martina.kubealako
Banskobystrický kraj
123.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Transfer technológií a ochrana duševného vlastníctva
Prezentácia
11.11.2013
Hostia z Centra vedecko-technických informácií SR poukážu na možnosti
Organizátori:
Miesto konania:
38
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
124.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
125.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
aktívneho prístupu k transferu technológií. Poskytované sú rešeršné služby
a expertné podporné služby, ktoré umožňujú zabezpečiť realizáciu
jednotlivých krokov procesu transferu technológií. Stretnutie sa bude
realizovať v rámci implementácie projektu „Národná infraštruktúra pre
podporu transferu technológií na Slovensku“.
http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, Centrum pre
komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva
Prešovskej univerzity
Hlavná budova VŠA, 1. poschodie, zasadačka FHPV PU v Prešove
Prešovský kraj
Delenie materiálov energolúčovými technológiami
Deň otvorených dverí
12.11.2013
V rámci podujatia ponúkame návštevníkom prezentáciu moderných strojov
a technológií používaných pre priemyselné delenie materiálov
energolúčovými technológiami spojenú s praktickými ukážkami.
http://www.microstep.sk/
MicroStep, spol. s r. o.
Vajnorská 158, Bratislava 831 04
Bratislavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Ústav slovenskej literatúry SAV – Deň otvorených dverí
Deň otvorených dverí
12.11.2013
Tvorivé semináre pre študentov stredných škôl:
9.00 hod.: prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.: Petržalský underground a
overground
11.00 hod.: Mgr: Jana Pácalová, PhD.: Mýty v romantizme
12.00 hod.: Mgr. Ivana Taranenková, PhD.: Autobiografický žáner v
slovenskej literatúre obdobia realizmu.
Ústav slovenskej literatúry SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV
Bratislavský kraj
126.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Staré ľudové remeslá
Kurz
12.11.2013
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
39
Anotácia:
Kurz tkania na rôznych druhoch tkáčskych stavov.
http://zsjfsered.sk
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
Trnavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
127.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
128.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
129.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
40
Technická normalizácia a jej využitie v praxi
Workshop
12.11.2013
Workshop je zameraný na prezentáciu problematiky technickej normalizácie
a súčasných trendov v predmetnej oblasti. Významná časť bude venovaná
problematike vybraných medzinárodných noriem ISO pre systémy
manažérstva kvality, systémy environmentálneho manažérstva a ďalšie
systémy.
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita, miestnosť B1_06
Bratislavský kraj
Deň otvorených dverí na Elektrotechnickom ústave SAV
Deň otvorených dverí
12.11.2013
Na Dni otvorených dverí na ElÚ SAV sa dozviete odpovede na otázky, čo je
supravodivosť a či je možná magnetická levitácia či je možné vidieť a
premiestniť jeden atóm, čo je vo vnútri procesora počítača a aké zmeny ho
čakajú či je možné vidieť a kresliť pomocou elektrónov a ako fungujú
senzory.
http://www.elu.sav.sk
Elektrotechnický ústav SAV
Elektrotechnický ústav SAV
Bratislavský kraj
Deň otvorených dverí na Ústave molekulárnej biológie SAV
Deň otvorených dverí
12.11.2013
Populárno-vedecké prednášky vedeckých pracovníkov ústavu pre žiakov
stredných škôl.
10.00 hod.: Mgr. Matej Stano, PhD.: Kód života
11.00 hod.: RNDr. Ľubica Urbániková, CSc.: Prečo potrebujeme poznať
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
130.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
131.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
132.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
štruktúru proteínov?
12.00 hod.: Prehliadka priestorov laboratórií a demonštrácia experimentov.
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Bratislavský kraj
Objavovanie výroby šumivých alkoholických nápojov v Huberte Sereď
Exkurzia
12.11.2013
Študenti 4. ročníka – prírodovedný blok, navštívia závod Hubert v Seredi,
kde sa dozvedia o technike výroby šumivých vín a iných alkoholických
nápojov.
Gymnázium V. Mihálika Sereď – RNDr. Iveta Černá, Ing. Tkáč,
Hubert J. E. s. r. o. Sereď
Hubert J. E. s. r. o., Vinárska 137, Sereď
Trnavský kraj
Nové trendy v zeleninárstve
Seminár
12.11.2013
Cieľom odborného seminára je prezentácia nových trendov v oblasti
zeleninárstva z hľadiska nových odrôd, ochrany, ako aj aktuálnej situácie v
oblasti pestovania zeleniny. Prednášaujúci:
Ing. Oliver Šiatkovský, PD Madunice
Ing. Monika Pavlatovská, ÚKSÚP Nové Zámky
Ing. Andrej Vrábel, Mäspoma spol. s. r. o.
Ing. Zoltán Tamašek, Biotomal s. r. o. Rúbaň.
Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre
Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre
Nitriansky kraj
Veda a technika všade okolo nás
Konferencia
12.11.2013
Cieľom žiackej vedeckej konferencie Veda a technika všade okolo nás je dať
priestor žiakom prezentovať sa v rôznych oblastiach, v ktorých zohrávajú
vedecké poznatky a technika dôležitú úlohu, podporujú a rozvíjajú možnosti
osobnostného rastu a vedú k naplneniu ich snov a túžob. Na konferencii
vystúpia žiaci so svojimi príspevkami nielen z oblasti prírodných vied, ale aj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
41
športu či hudby.
Základná škola, Vyhne č. 111, Občianske združenie Rady rodičov pri ZŠ Vyhne
Jedáleň obecného úradu, Vyhne
Banskobystrický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
133.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
134.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
135.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Rastliny okolo nás
Exkurzia
12.11.2013
Podujatie je zamerané na praktickú prezentáciu rastlín vo výučbe a tiež v
praktickom živote (so zameraním na liečivé a jedovaté druhy). Prezentovať
budeme rastlinné zbierky KBG v exteriéri aj v skleníku. V priebehu stretnutia
chceme účastníkom ponúknuť ochutnávku širokej škály bylinných čajov.
Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra
Katedra botaniky a genetiky FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra
Nitriansky kraj
Studená fyzika
Prednáška
12.11.2013
Experimenty na báze nízkych teplôt i vysokých teplôt (predvedenie
paramagnetických vlastností skvapalneného kyslíka, vizualizácia
magnetického poľa, Rubensova trubica, ohnivé tornádo a iné).
Katedra fyziky FPV UKF Nitra
SOŠ Levice
Nitriansky kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Extrémna fyzika
Prednáška
12.11.2013
Experimenty na báze nízkych teplôt i vysokých teplôt (predvedenie
paramagnetických vlastností skvapalneného kyslíka, vizualizácia
magnetického poľa, Rubensova trubica, ohnivé tornádo a iné).
Katedra fyziky FPV UKF Nitra
Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa
Nitriansky kraj
136.
Názov podujatia:
Chemické experimenty
42
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
samostatne
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
137.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
138.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
139.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Prezentácia
12.11.2013 – 14.11.2013
Prezentácia motivačných experimentov s implementáciou digitálnych
technológií. Premietanie videozáznamov pokusov, ktoré vytvorili
študenti KCH na hodinách Techniky a didaktiky chémie.
Katedra chémie FPV UKF Nitra
Katedra chémie FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Kedy sa minú prírodné zdroje?
Prednáška
12.11.2013
Kedy sa minie ropa? Treba sa pripraviť na hladomor? Problém surovinových
zdrojov v ekonomickej teórii a praxi pre pesimistov aj optimistov.
Prednášajúci: Martin Vlachynský, INESS.
ÚMIT FPV UKF Nitra, INESS
Miestnosť THB-221, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Katedra zdravia – Podpora zdravia a výchova k zdraviu
Deň otvorených dverí
12.11.2013
Podpora zdravia a výchova k zdraviu. Zdravotno-výchovné pôsobenie
pedagógov a študentov Katedry ošetrovateľstva so zameraním na zdravý
životný štýl, duševnú hygienu a poradenstvo v ochrane, podpore, prevencii
chorôb a informovanosti o zdravom životnom štýle. Meranie krvného tlaku,
tukov a cukru v krvi, BMI, poradenská činnosť pedagógov a študentov k
prevencii, ochrane a podpore zdravia.
Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
FSVaZ, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Výskumy z prostredia rómskych komunít (odborný seminár s Petrom
Pollákom, splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity)
Seminár
12.11.2013
Semináru sa zúčastnia vedeckí pracovníci s výskumníckymi skúsenosťami z
prostredia rómskych komunít a so splnomocnencom vlády SR pre rómske
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
43
komunity budú diskutovať o význame a praktických potrebách takýchto
výskumov.
Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum FSVaZ UKF
Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum UKF, Spišská Nová Ves,
Hviezdoslavova 15
Košický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
140.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
141.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
142.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
44
Bioaktívne látky – dožijeme sa 150 rokov?
Prednáška
12.11.2013
V súčasnosti sa do popredia záujmu odbornej, ale i laickej verejnosti dostáva
zdravá výživa s vyváženým pomerom makro i mikronutrientov. Voľné
radikály sú základnou príčinou starnutia a s nimi spojenými ochoreniami.
Prednáška vysvetľuje príčinu týchto ochorení a prevenciu výživou, ktorá
spočíva v konzumácii stravy bohatej na antioxidanty.
Ústav pre vzdelávanie FSŠ UKF
Miestnosť B-117, FSŠ UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Židovský fenomén v okrese Galanta (PaedDr. M. Hrbáček, PhD.)
Prednáška
12.11.2013
Prednáška venuje pozornosť židovskej komunite v okrese Galanta po II.
svetovej vojne až po súčasnosť. Osobitnú pozornosť venujeme židovským
školám do roku 1944.
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Miestnosť A-112, FSŠ UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Česko-slovenské súvislosti v tvorbe autorov katolíckej moderny (Mgr. Ján
Gallik, PhD.)
Prednáška
12.11.2013
Prednáška venuje interpretačnú pozornosť problému duševnej samoty v
diele českého spisovateľa Jakuba Demla a slovenského spisovateľa Janka
Silana v románe Dom opustenosti.
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Miestnosť A-112, FSŠ UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
143.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
pripravovala
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
144.
Názov podujatia:
PhDr. Viera Štupáková: Slovensko očami Francúzov
Prednáška
12.11.2013
Doktorka Štupáková pôsobila niekoľko rokov vo Francúzsku, kde
rôzne podujatia a aktivity prezentujúce Slovensko.
Katedra romanistiky FF UKF
Sieň Konštantína Filozofa UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Kraj:
On the Trainabilty of Foreign Language Aptitude (K otázkam formovania
cudzojazyčných spôsobilostí)
Prednáška
12.11.2013
Oboznámenie poslucháčov z radov študentov a pedagógov s problematikou
možností formovania cudzojazyčných spôsobilostí študentov, s ktorou sa J.
Chalmer zaoberá vo svojom výskume v rámci prípravy svojej dizertačnej
práce z oblasti aplikovanej lingvistiky.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF
Miestnosť č. 211, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF, Štefánikova 67,
Nitra
Nitriansky kraj
145.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Popoludnie s matematikou
Seminár
12.11.2013
Rozšírený seminár s odbornými/popularizačnými prednáškami.
Oddelenie diskrétnej matematiky ÚMV PF UPJŠ
VKM ÚMV Jesenná 5, 1. poschodie
Košický kraj
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
146.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Informačný deň so SAIA
Seminár
12.11.2013
Seminár venovaný možnostiam získania štipendií a grantov pre štúdium v
zahraničí.
UK UPJŠ v Košiciach, SAIA n. o.
Prírodovedecká knižnica
Košický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
45
147.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
148.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
149.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
46
Deň otvorených dverí na LF UPJŠ v Košiciach – Ústav ošetrovateľstva
Deň otvorených dverí
12.11.2013
Predstavenie pracoviska Ústavu ošetrovateľstva LF UPJŠ, prezentácia
možností štúdia, informácie o prijímacom konaní, prehliadka učební a
prezentácia výučbových modelov na nácvik ošetrovateľských výkonov.
Ústav ošetrovateľstva LF UPJŠ
LF UPJŠ – Tr. SNP 1, Košice, Ústav ošetrovateľstva
Košický kraj
Metodicko-poradenské centrum výučby odborných technických
predmetov – otvorenie
Workshop
12.11.2013
Vytvorenie metodicko-poradenského centra výučby odborných technických
predmetov je výstupom z riešenia projektu ESF na UKF v Nitre. V rámci
otvorenia centra budú uskutočnené tieto aktivity: úvodná prednáška o
význame a poslaní centra, prehliadka centra s odborným výkladom a jeho
oficiálne uvedenie do užívania a workshop zameraný na
programovanie a prácu s výučbovými CNC obrábacími modelmi.
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Čaro čarodejníc: Literárno-prekladateľský workshop pri príležitosti 30-tich
narodenín knihy The Witches od Roalda Dahla
Workshop
12.11.2013
Workshop „Čaro čarodejníc“ organizuje Katedra lingvodidaktiky a
interkultúrnych štúdií PF UKF ako spomienku na britského spisovateľa
Roalda Dahla. Čarodejnice (1983) sa ešte aj po tridsiatich rokoch tešia veľkej
popularite. Spomienka na britského spisovateľa bude spojená s
prekladateľským workshopom, na ktorom študenti anglického jazyka budú
mať možnosť porovnať originál so slovenským prekladom.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF
Miestnosť 221, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF,
Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
150.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
151.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
152.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
153.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Mix volejbal
Súťaž
12.11.2013
Turnaj študentov nitrianskych univerzít podľa platných pravidiel volejbalu.
Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF
Veľká telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Halloween
Prehliadka
12.11.2013
Katedra organizuje kultúrno-spoločenskú akciu v rámci osláv keltského
sviatku Halloween, ktorý je obľúbený najmä v anglofónnych krajinách.
Podujatie je organizované pedagógmi a študentmi katedry KLIŠ v rámci
vyučovania reálií anglofónnych krajín.
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF
Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií PF UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Fotosúťaž o najkrajšiu fotku– vyhodnotenie
Výstava
12.11.2013
Vyhodnotenie fotosúťaže o najkrajšiu fotku parku v mestskej časti Košice
– Barca a jej technickú úpravu.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice, MČ Košice – Barca
Mestský park Košice – Barca, vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v priestoroch
MÚ Košice – Barca
Košický kraj
Ošetrovateľstvo
Deň otvorených dverí
12.11.2013 – 13.11.2013
Exkurzia interiéru Fakulty zdravotníckych odborov (prednáškové a odborné
učebne, študovňa, knižnica, spoločné priestory). Študenti ošetrovateľstva
ako ich nepoznáme Vám poskytnú informácie o štúdiu.
Prezentácia o možnostiach zahraničných stáži počas štúdia.
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
47
Posterová prezentácia.
Prezentácia vedeckovýskumných projektov.
Odborná exkurzia na školiacich pracoviskách FNsP J. A. Reimana v Prešove.
http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Katedra ošetrovateľstva FZO PU
Prešovský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
154.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
155.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
156.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
48
Nové poznatky v oblasti obchodno-vedných disciplín
Prezentácia
12.11.2013
Podujatie bude venované prezentácii priebežných i konečných výsledkov
riešených výskumných projektov na Obchodnej fakulte.
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislavský kraj
Výstava odborných a vedeckých publikácií autorov Obchodnej fakulty
Výstava
12.11.2013
Výstava venovaná prezentácii a diskusii k odborným a vedeckým publikáciám
autorov Obchodnej fakulty. Súčasťou podujatia bude slávnostné uvedenie
nových publikácií do akademického života.
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislavský kraj
Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť
Konferencia
12.11.2013
Cieľom konferencie je na základe analýzy medzinárodných dokumentov a
analýzy ústavnoprávnej a zákonnej úpravy, súdnej judikatúry analyzovať
hmotnoprávne aspekty právnej úpravy zodpovednosti osôb za trestné činy
asprávne delikty, definovať klady a nedostatky zákonnej úpravy postavenia
a činnosti verejnej správy v oblasti správneho trestania, navrhnúť legislatívne
opatrenia.
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva PF
TU Trnava
Trnava, Hotel IMPIQ
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Kraj:
Trnavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Človek kopíruje prírodu
Výstava
12.11.2013 – 15.11.2013
Interaktívna výstava projektov študentov gymnázia na tému: Človek kopíruje
prírodu, doplnená o jednoduché pokusy z fyziky a chémie. Výstava je vhodná
pre žiakov oboch stupňov ZŠ. Žiaci ju môžu absolvovať počas jednej
vyučovacej hodiny. Pre obmedzené priestory je nutné maximálne 30 člennú
skupinu ohlásiť vopred na t. č. 0377832129.
Gymnázium Vráble
Gymnázium Vráble
Nitriansky kraj
157.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
158.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
159.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Aj veda môže byť zábavná
Prezentácia
12.11.2013
Demonštračné experimenty zaujímavých chemických pokusov pracovníkov
Katedry chémie PF UJS.
Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS
Budova Ekonomickej fakulty, Hradná 21, Komárno, Miestnosť B-105
Nitriansky kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
GeoGebra v praxi
Prednáška
12.11.2013
V rámci prednášky „Geogebra v praxi”, organizovanej Katedrou matematiky
a informatiky UJS v spolupráci s GeoGebra inštitútom UJS, pracovníci UJS J.
Bukor, P. Csiba, Z. Fehér, L. Jaruska prezentujú ukážky využitia
programového balíka GeoGebra.
Katedra matematiky a informatiky UJS
Konferenčné centrum UJS, Hradná 2, Komárno, Miestnosť K102
Nitriansky kraj
160.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Veda a technika v odboroch
Prednáška
12.11.2013
Prednáška – STUDENÁ FYZIKA – UKF Nitra.
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
49
Vášne pre rýchle stroje – prezentácia motocyklov KAWASAKY NINJA – TGA,
s. r. o.
Robotika – prednáška
Zábavná veda – prezentácia – ATLANTIS.
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice, UKF Nitra, TGA, s. r. o.
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice
!Zahraničie!
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
161.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
162.
Názov podujatia:
Týždeň vedy a techniky v Arboréte Mlyňany SAV
Deň otvorených dverí
12.11.2013 – 15.11.2013
Tvoriví pracovníci Arboréta Mlyňany SAV pripravili pre žiakov základných a
stredných škôl, ako aj pre širokú verejnosť pútavý program približujúci život
stromov. Počas Dňa otvorených dverí a ďalších dní Týždňa vedy a techniky
čaká návštevníkov množstvo prednášok, workshopov, exkurzií a prezentácií.
http://www.arboretum.sav.sk
Arborétum Mlyňany SAV
Kaštieľ a park Arboréta Mlyňany SAV
Nitriansky kraj
Kraj:
Výsledky výskumu, vývoja a inovácií zariadení pre dopravu a špeciálne
aplikácie v podmienkach EVPÚ, a. s. a spolupráca so Žilinskou univerzitou
pri výskumno-vývojovej činnosti a výchove absolventov pre priemyselný
výskum a vývoj
Prednáška
12.11.2013
Prezentačná prednáška: „Výsledky výskumu, vývoja a inovácií zariadení pre
dopravu a špeciálne aplikácie v podmienkach EVPÚ, a. s. a spolupráca so
Žilinskou univerzitou pri výskumno-vývojovej činnosti a výchove absolventov
pre priemyselný výskum a vývoj”.
http://www.evpu.sk
EVPÚ, a. s., Žilinská univerzita
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity, Univerzitná 1, 010 26, Žilina,
Miestnosť: ND212
Žilinský kraj
163.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Zdrojov energie nie je nikdy dosť, alebo Šťastnú plavbu Titanic!
Prednáška
12.11.2013
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
50
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
164.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
165.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
166.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Vyžiadaná prednáška doc. Ing. Radima Rybára, PhD., TU Fakulta BERG Košice.
Cieľom prednášky je objasniť význam získavania a spracovania zemských
zdrojov pre ľudskú spoločnosť v celej šírke chápania.
Prednáška bude zahŕňať viacero bodov týkajúcich sa: disponibility
energetických zdrojov, komplexnej klasifikácie energetických zdrojov,
perspektívy využívania OZE v surovinovo-energetickej báze modernej
spoločnosti.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra marketingu a obchodu, Ing. Jana Naščáková, PhD.
PHF EU Košice, Moyzesova 64, AOC
Košický kraj
Nové trendy v poistení podnikateľských subjektov
Workshop
12.11.2013
Cieľom podujatia bude zhodnotiť činnosť riešiteľov projektu VEGA č.
1/0519/12 za rok 2013, na základe analýzy stanoviť nové úlohy na rok 2014
a diskutovať o význame, ako aj nových trendoch v poistení podnikateľských
subjektov.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra ekonómie, doc. Ing. Eva Kafková, PhD.
PHF EU Košice, Moyzesova 64, poslucháreň A14
Košický kraj
Veda a technika očami študentov
Prezentácia
12.11.2013
Predstavy študentov o vede a technike prenesené do modelov a prezentácie
prác vytvorených v rámci krúžku „ENERGIA MEDZI NAMI”.
SOŠ Drevárska, Topoľčany
Pílska7, 955 03 Topoľčany (SOŠ Drevárska, Pílska 7, Topoľčany)
Nitriansky kraj
Okrúhly stôl k publikácii „60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave
Slovenskej akadémie vied“
Prezentácia
12.11.2013
Podujatie sa koná v rámci 60. výročia vzniku Ekonomického ústavu
Slovenskej akadémie vied a jeho spolupráce s Ekonomickou univerzitou v
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
51
Bratislave. Na úvod diskusie vystúpia autori jednotlivých kapitol, ktorí
stručne uvedú ich obsah.
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Ekonomická univerzita v
Bratislave
Spoločenská miestnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave (budova NHF a
OF, Výučba 1)
Bratislavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
167.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
168.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
52
Štipendiá na študijné a výskumné pobyty alebo jazykový kurz v zahraničí
Seminár
12.11.2013
Počas informačného seminára budú mať účastníci možnosť dozvedieť sa o
aktuálnych štipendijných ponukách administrovaných SAIA, n. o. pre
študentov, doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl. Dozvedia
sa, kde hľadať informácie, ako podať žiadosť, viac detailov o potrebných a
požadovaných materiáloch a podkladoch, výškach štipendií a podobne.
Súčasťou podujatia bude aj diskusia.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina, Detašované pracovisko Fakulty
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi
Veľká poslucháreň budovy Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a
informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi, Bakalárska 2, 971 01 Prievidza
Žilinský kraj
Štipendium, mobilita a výskum – čo majú spoločné?
Beseda
12.11.2013
Beseda s bývalou štipendistkou a výskumnou pracovníčkou. Hosť: Mgr.
Kristína Kučeráková, PhD. (Archeologický ústav SAV v Nitre, pracovisko
Zvolen), štipendistka Národného štipendijného programu.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica, Technická univerzita vo
Zvolene
Rektorát Technickej univerzity vo Zvolene, zasadačka, Ul. T. G. Masaryka 24,
960 53 Zvolen; http://www.tuzvo.sk/sk/
Banskobystrický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
169.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
170.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
171.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí
Seminár
12.11.2013
Informačný seminár o aktivitách Euraxess a o dostupných štipendijných
ponukách pre doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Študentský domov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, časť
Nová doba, Trieda A. Hlinku 38
Nitriansky kraj
Veda a technika a Deň otvorených dverí na Gymnáziu Andreja Sládkoviča
v Banskej Bystrici
Deň otvorených dverí
12.11.2013
Podujatie zamerané na spopularizovanie prírodovedných predmetov pre
študentov a širokú verejnosť pomocou zaujímavých sprievodných aktivít a
experimentov.
Program zahŕňa aktivity v týchto oblastiach:
Informatika hrou
Biológia pod lupou
Čarovanie v chémii
Záhady a krásy fyziky
Experimenty v umení
Láska očami vedcov
V zdravom tele zdravý duch.
http://gasbb.edupage.org/
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica, Komenského 18
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica
Banskobystrický kraj
Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí a jej
profesionalizácia
Konferencia
12.11.2013 – 13.11.2013
Vedecká konferencia je zameraná na oblasť prevencie sociálnopatologických
javov v základných a stredných školách s osobitným zreteľom na
profesionalizáciu prevencie prostredníctvom funkcie sociálneho pedagóga.
Pri zameraní konferencie sa kladie osobitný dôraz na spoluprácu PF UMB s
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
53
praxou, osobitne s aktérmi, ktorí realizujú prevenciu v školách a inštitúciách
verejnej správy.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra pedagogiky
Pedagogická fakulta UMB, zasadačka dekanátu, Ružová 13, Banská Bystrica
Kontakt: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., [email protected],
048/4464756, doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.,[email protected],
048/4464762
Banskobystrický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
172.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
173.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Matematika a hudba
Prednáška
12.11.2013
Prednášajúci: Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan. DrSc. Profesor Riečan je
uznávaným matematikom na Slovensku, ako aj v zahraničí. Svojimi
prednáškami pre verejnosť dokázal vždy zaujať širokú verejnosť a prispieť
tak k popularizácii matematiky, hlavne medzi mládežou.
Katedra matematiky FPV UMB v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra matematiky, miestnosť č. 234,
Tajovského 40, Banská Bystrica; Kontakt: Andrea Kvorková,
[email protected]
Banskobystrický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Nemusíš robiť nič, iba príď medzi nás
Deň otvorených dverí
12.11.2013
V rámci tohto dňa by sme chceli prezentovať aktivity, ktoré prebiehajú na
fakulte prostredníctvom video prezentácie laboratórií, ako aj
prostredníctvom aktivít pre študentov zameraných na zdravotnú gramotnosť
a sociálnu prácu ako napr. študentská kvapka krvi, antropometrické merania,
meranie krvného tlaku, posterové prezentácie a pod.
http://fzasp.truni.sk
FZaSP TU, NTS Trnava ILC
FZaSP TU, Univerzitné námestie 1, Trnava
Trnavský kraj
174.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Cesta k počiatku vesmíru. Ako sa to robí v CERN-e
Prednáška
12.11.2013
Prednáška o tom, ako v zrážkach jadier pri vysokých energiách vzniká plazma
54
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
175.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
176.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
177.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
z kvarkov a gluónov, ako sa skúmajú jej vlastnosti a čo už o nej vieme.
KF FPV UMB
Budova Fakulty prírodných vied a Fakulty humanitných vied UMB,
poslucháreň č. 257, Tajovského 40, Banská Bystrica; Kontakt: Zuzana
Fecková, [email protected]
Banskobystrický kraj
Zaujímavé experimenty z fyziky
Workshop
12.11.2013 – 15.11.2013
Obsahom workshopu je súbor atraktívnych fyzikálnych experimentov s
výkladom rešpektujúcim úroveň poslucháčov. Viaceré experimentálne
aktivity si budú môcť návštevníci vyskúšať či zrealizovať sami pod dozorom
vyučujúceho.
KF FPV UMB
Fakulta prírodných vied, Katedra fyziky, Tajovského 40, Banská Bystrica, 2.
poschodie, miestnosť č. 255, oproti výťahu; Kontakt: Mgr. Martin Hruška,
PhD., [email protected], 048/446 7200
!Zahraničie!
Udržateľný marketing a udržateľná spotreba
Workshop
12.11.2013
Workshop je súčasťou riešenia projektu Vega č. 1/0418/11. Udržateľný
marketing a udržateľná spotreba slúži na výmenu informácií, skúseností a
poznatkov. Okrem riešiteľov grantu z Ekonomickej univerzity v Bratislave a
Univerzity Komenského, sa ho zúčastnia aj pedagógovia z Vysokej školy
banskej v Ostrave.
Riešiteľský kolektív grantu z Katedry marketingu
Zasadacia miestnosť Katedry marketingu
Bratislavský kraj
Učiteľ prekladateľom, prekladateľ učiteľom
Workshop
12.11.2013
Workshop pre študentov UMB (nielen „jazykárov“) i pre záujemcov o
štúdium z radov stredoškolákov. Účastníci budú mať možnosť
prostredníctvom praktických aktivít pod vedením študentov
prekladateľstva/tlmočníctva a učiteľstva vyskúšať si na jednej strane prácu
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
55
tlmočníka a na druhej strane prácu učiteľa cudzieho jazyka, porovnať, čo
ktorá z nich obnáša, spoznať svoje vlastné hranice a možnosti.
Katedra romanistiky – Katedra anglistiky a amerikanistiky FHV UMB
Fakulta humanitných vied UMB, Ružová 14, Banská Bystrica; Kontakt: doc.
PhDr. Katarína Chovancová, PhD., [email protected]; Mgr.
Zuzana Kraviarová, [email protected], 048/446 4140
Banskobystrický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
178.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
179.
Názov podujatia:
Colloquium philologicum
Workshop
12.11.2013
Prezentácia záverečných prác študentov všetkých stupňov štúdia. Študenti
predstavia problematiku a plánovanú štruktúru svojej záverečnej práce.
Predstavené budú všetky doktorské dizertačné práce, ktoré sú aktuálne
spracúvané v rámci denného doktorandského štúdia, všetky diplomové
práce a vybrané bakalárske a seminárne práce. V diskusnej časti budú práce
rozoberané z hľadiska obsahu, štruktúry a metodológie.
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kksf
Katedra klasickej samitskej filológie UK
G 339
Bratislavský kraj
Miesto konania:
Bystrica;
Kraj:
„ACCA“ Film Sergeja Soloviova (Rusko na prelome 80. – 90. rokov v ruskej
kinematografii)
Premietanie filmov
12.11.2013
Premietanie filmu v rámci mesiaca venovaného ruskej kinematografii
mapujúcej prelomové obdobie v ruskej histórii.
1. Katedra slovanských jazykov FHV UMB a Súkromné centrum voľného času
Rossija
Súkromné centrum voľného času Rossija, ul. Magurská č. 14, Banská
Kontakt: Mgr. Martin Lizoň, PhD., 048/446 4150
Banskobystrický kraj
180.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Osobnosť Márie Rázusovej-Martákovej na pozadí recepčnej tradície
Prednáška
12.11.2013
Prednáška Mgr. Kamily Brtkovej, PhD.
2. Katedra slovanských jazykov FHV UMB a Štátna vedecká knižnica B.B.
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
56
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Miesto konania:
Kraj:
181.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
182.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
183.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Miesto: Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica; Kontakt: Mgr. Martin
Lizoň, PhD., 048/446 4150
Banskobystrický kraj
Otvorenie nových laboratórií na Katedre ekológie FHPV PU v Prešove,
tlačová konferencia, slávnostné otvorenie laboratórií
Prehliadka
13.11.2013
V rámci riešenia projektu Agentúry pre ŠF EÚ (OP Vzdelávanie) „Akcelerácia
rozvoja ľudských zdrojov vo vede a výskume, inovácia a zlepšenie kvality
vzdelávacieho procesu“.
Výmena špec. laborat. stolov a prísluš. zariadenia v miestnostiach.
Realizácia vzdeláv. procesu pre študentov, doktorandov a post doktorandov.
Laboratóriá sa prispôsobili hygienic. a pracovným normám.
Účel – implementácia zoologických, botanických (taxonomických), chemic.
postupov.
http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
Hlavná budova PU – Vysokoškolský areál , 1. poschodie, zasadačka FHPV PU
v Prešove
Prešovský kraj
R. Hanák: Intuícia v rozhodovaní
Prednáška
13.11.2013
Popularizačná prednáška pre verejnosť.
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Zasadačka pavilónu ústavov spoločenských vied, Dúbravská cesta 9,
Bratislava
Bratislavský kraj
Rozhodovanie sa v podmienkach rizika: Prečo je dôležité rozumieť
pravdepodobnosti – K. Dudeková, H. Harenčárová, L. Kostovičová
Prednáška
13.11.2013
Popularizačná prednáška pre verejnosť.
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Zasadačka pavilónu ústavov spoločenských vied, Dúbravská cesta 9,
Bratislava
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
57
Kraj:
Bratislavský kraj
184.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
185.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
186.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
58
Nové trendy v železničnej zabezpečovacej technike
Prednáška
13.11.2013
Prednáška firmy Siemens o najnovších moderných systémoch
nasadzovaných v železničnej zabezpečovacej technike.
http://spsdtt.edupage.org/
SPŠ dopravná Trnava, Siemens
SPŠ dopravná Trnava
Trnavský kraj
Fenomén moci a sociálne nerovnosti
Konferencia
13.11.2013
Konferencia sa bude zaoberať tým, ako fungujú sociálne mechanizmy väčšiny
alebo tých, ktorí majú v rukách moc. Ide o vzťahy a procesy, ktoré zamedzujú
prístup určitých sociálnych skupín k zdrojom kultúrnym či materiálnym,
vytláčajú ich na okraj spoločnosti, spôsobujú ich segregáciu a tým
reprodukujú sociálne nerovnosti. Tématický záber – moc, sociálne
nerovnosti, normalita, minorita, majorita.
Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Pedagogická fakulta
Univerzity Komenského, Katedra Pedagogických štúdií, Fakulta humanitných
vied, Žilinská univerzita v Žiline. Ústav výskumu sociálnej komunikácie,
Slovenská akadémia vied.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Bratislavský kraj
Vedecký seminár Katedry poisťovníctva
Workshop
13.11.2013
Vedecký seminár Katedry poisťovníctva je zameraný na priblíženie
vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých členov katedry. V rámci seminára
budú prezentované viaceré zaujímavé témy, ktoré predstavia základné
otázky a problémy poistnej vedy súčasnosti. Ich autori zároveň predostrú
širšiemu publiku možnosti ich riešenia.
Katedra poisťovníctva, Ekonomická univerzita v Bratislave
Budova Ekonomickej univerzity v Bratislave, Výučba 1
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Kraj:
187.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
188.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
SCM.
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
189.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Slovensko,
Miesto konania:
Kraj:
Bratislavský kraj
Objavovanie výroby šumivých nealkoholických nápojov
Exkurzia
13.11.2013
Žiaci tercie a kvarty navštívia závod na výrobu sladených nápojov Coca - Cola,
Fanta, Sprite v Lúke pri Piešťanoch.
Gymnázium V. Mihálika. RNDr. Herzogová, RNDr. Černá
Lúka pri Piešťanoch
Trnavský kraj
Programovanie a výroba drevárskych výrobkov pomocou CNC obrábacích
strojov
Prednáška
13.11.2013
V rámci podujatia budú prezentované možnosti výroby rôznych drevárskych
výrobkov (schody, dvere, okná, interiér bytov a pod.) pomocou programu,
ktorý sa používa vo firme TRIUM schody – interiéry, s. r. o. Uvedená firma
využíva pri výrobe výrobkov 5-osé obrábacie centrum od talianskej firmy
Katedra drevárskych strojov a zariadení, FEVT, TUZVO, TRIUM schody
– interiéry, s. r. o., Čs. armády 118, Budča 962 33
TUZVO hlavná budova
Banskobystrický kraj
Nekonvenčné spôsoby zvárania a BOZP pri zváraní
Seminár
13.11.2013
Odborný seminár je zameraný na prezentáciu nekonvenčných spôsobov
zvárania spojenú s praktickými ukážkami a predstavením virtuálneho
zvárania. Ďalšou témou seminára bude BOZP pri zváraní, eliminácia rizík
prostredníctvom OOP, tvorba legislatívy a skúsenosti odborníkov z praxe
aj VŠ.
Katedra výrobných technológií a materiálov, FEVT TUZVO, Fronius
s. r. o.
Budova FEVT, miestnosť č. F 209, F 222
Banskobystrický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
59
190.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
191.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
192.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Finančná a dlhová kríza a jej odraz na finančnom a realitnom trhu
Seminár
13.11.2013
Vedecký seminár zameraný na riešenie aktuálnych otázok z prostredia
finančných a realitných trhov, súvisiacich s finančnou a dlhovou krízou.
http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-bankovnictva-a-medzinarodnychfinancii/konferencie/2820-financna-a-dlhova-kriza-a-jej-odraz-nafinancnom-a-realitnom-trhu
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, NHF, EUBA
Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra
bankovníctva a medzinárodných financií, miestnosť 3C20
Bratislavský kraj
Embryotechnológie pre nevedcov
Prezentácia
13.11.2013
Podujatie je zamerané na propagáciu biotechnológií so zameraním na
embryotechnológie. V priebehu stretnutia si účastníci osvoja
mikromanipulácie s oocytmi /embryami/ spermiami (prenášanie
ooytov/embryí, hodnotenie kvality oocytov/embryí/spermií).
Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra
Katedra botaniky a genetiky FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra
Nitriansky kraj
Kraj:
Kosti – od DNA po kostru
Workshop
13.11.2013
Podujatie má za cieľ prezentovať výsledky komplexného výskumu kosti,
ktorý realizujeme na biologických katedrách. Účastníci workshopu sa
dozvedia, ako gény jedinca ovplyvňujú hustotu a prestavbu jeho kostí, ako
z DNA izolovanej z historických kostí môžeme zistiť informácie o živote ľudí
v minulosti, ako odlíšiť úlomky ľudských kostí od zvieracích.
Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra
Miestnosť NMA-2, Katedra botaniky a genetiky FPV UKF, Nábrežie mládeže
91, Nitra
Nitriansky kraj
193.
Názov podujatia:
Ožarovanie potravín?
Organizátori:
Miesto konania:
60
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
194.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
195.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
196.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Prednáška
13.11.2013
Prednáška bude zameraná na aplikáciu novších technológií predlžovania
životnosti niektorých potravín vo svete. Bude zahŕňaťť aj prehľad súvisiacej
legislatívy USA a EÚ, ako i výhľad pre SR. Prednáška je určená pre
pedagogických pracovníkov, doktorandov a študentov Katedry chémie.
Katedra chémie FPV UKF Nitra
Miestnosť THC-00110, Katedra chémie FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Čokoláda trochu inak
Prednáška
13.11.2013
V prednáške sa zameriame na históriu čokolády, jednotlivé druhy
kakaovníkov, tepelné spracovanie kakaových bôbov a výrobu kakaa. Budeme
sa venovať príprave rôznych typov čokolády. Zároveň si vysvetlíme, aké
chemické látky sú v nej obsiahnuté, či sú pre nás užitočné, ako vplývajú na
naše pocity, krvný tlak, množstvo cholesterolu v krvi, či telesnú hmotnosť.
Prednášajúci: Mgr. Marta Khunová, PhD.
Katedra chémie FPV UKF Nitra
Miestnosť THC-00110, Katedra chémie FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Plasty naše každodenné
Prezentácia
13.11.2013
Ukážky reálnych experimentov k chémii bežného života, konkrétne na tému
Plasty. Uvidíte výrobu plastov, degeneráciu plastov, ale aj ukážky veľmi
užitočných aplikačných vlastností vybraných polymérov.
Katedra chémie FPV UKF Nitra
Laboratórium Organickej chémie FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Súťaž v sudoku
Súťaž
13.11.2013
Súťaž študentov všetkých ročníkov (rôznych aprobácií, nielen v aprobácii s
matematikou) v obľúbenej logickej doplňovačke sudoku.
Katedra matematiky FPV UKF Nitra
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
61
Miesto konania:
Kraj:
197.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
198.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
199.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Katedra matematiky FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Inkluzívny potenciál neformálnej sociálnej siete v živote marginalizovaných
rómskych komunít – oblasť pracovnej inklúzie (stratégie a vzorce
správania)
Výstava
13.11.2013
Hľadanie odpovedí na otázku: Aký integračný potenciál vytvárajú formálne
sociálne siete v meste Nitra a neformálne sociálne siete marginalizovaných
rómskych komunít pre ich pracovnú integráciu a inklúziu?
Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF, Mestský úrad v Nitre, Odbor
sociálnych služieb
Miestnosť A-0317, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Klasické a neklasické formy a techniky vo výtvarnej tvorbe
Seminár
13.11.2013
Podujatie, ktorého cieľom je rozšírenie výtvarného vzdelávania, praktických
zručností a vedomostí, bude zamerané na klasické i neklasické formy a
techniky vo výtvarnej tvorbe a ich využitie v školskej praxi. Na trojhodinovom
stretnutí študenti absolvujú teoretický program (prednáška) a praktický
program (seminár – praktické realizačné činnosti).
Ústav pre vzdelávanie FSŠ UKF
Miestnosť B-117, FSŠ UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Univerzitné kolo súťaže v prednese ľudových rozprávok
Súťaž
13.11.2013
Kvalitný prednes ľudových rozprávok maďarskej alebo svetovej literatúry
podľa vlastného výberu študenta.
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Miestnosť B-106, FSŠ UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
200.
62
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
201.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
202.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
203.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Prírodovedecká čajovňa (Bitcoin – mena budúcnosti?)
Prednáška
13.11.2013
Bitcoin je internetová open-source peňažná mena. Je to revolúcia v platení,
realizácia vízie Timothy C. May a o kryptoplatidlách? Ako z ničoho vytvoriť
peniaze, aký je rozdiel medzi Bitcoinami a Eurami? Ako to súvisí s finančnou
krízou? Pripomína Bitcoin zlatý štandard? Ako funguje z matematického
hľadiska?
Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Ústav informatiky PF UPJŠ (Pavol Sokol)
Nethemba (Pavol Lupták – bezpečnostný konzultant a výkonný riaditeľ
spoločnosti)
Veľká zasadacia miestnosť R UPJŠ, Šrobárova 2, 1. poschodie
Košický kraj
Viacmierkové priestorové metódy v geografii
Seminár
13.11.2013
Prednáška objasní mierkovú závislosť javov a procesov v krajine a predstaví
geoinformatické metódy ich štúdia. Praktické príklady budú zahŕňať
priestorové rozšírenie zrážok a ich závislosť od nadmorskej výšky, členitosť
zemského povrchu, a chov oviec na Slovensku.
Ústav geografie PF UPJŠ, Mgr. Michal Gallay, PhD.
Ústav geografie, Jesenná 5,miestn. č. 207, 2. poschodie
Košický kraj
Filozofia a umenie žiť
Konferencia
13.11.2013 – 14.11.2013
Medzinárodná vedecká konferencia.
Slovenské filozofické združenie pri SAV, Filozofický ústav SAV, Katedra
filozofie FF UKF
Kongresové centrum SAV v Smoleniciach
Nitriansky kraj
Skryté vlastnosti polynómov
Prednáška
13.11.2013
V prednáške navrhujeme nový prístup k výpočtu splajnov, ktorý zredukuje
komplexnosť problému až o polovicu a opiera sa o hlboký vzťah medzi
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
63
polynómami párneho a nepárneho stupňa. Výsledok pomôže nie len lepšie
pochopiť zákonitosti sveta čísel, ale aj napísať efektívnejší kód pre grafické
systémy.
http://sui.ics.upjs.sk/index.php?section=detail&ID=ct2013
Ústav informatiky, PF UPJŠ
Seminárna miestnosť ÚINF – P/06, Jesenná 5, 2. poschodie
Košický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
204.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Nitre).
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Katedra sociológie FF UKF
Miestnosť 125 – 126, ŠD Nitra, B. Slančíkovej 1, Nitra
Nitriansky kraj
205.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
206.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
64
Problémy rozvedených rodín z pohľadu teórie a praxe
Seminár
13.11.2013
Rozvedená rodina je jav v dnešnej spoločnosti častý. Na kolokviu budú
prezentované problémy rozvedených rodín z pohľadu teoretického (PhDr.
Anna Križanová CSc.) a z pohľadu praxe (PhDr. Bronislava Pekárova,
riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI VO SVETLE NOVEJ LEGISLATÍVY
Seminár
13.11.2013
Seminár adresovaný učiteľom a doktorandom.
UK UPJŠ v Košiciach
Filozofická knižnica – Gutenberg
Košický kraj
Hviezdne nebo nad nami /prezentácia zaujímavostí z oblasti astronómie
Prezentácia
13.11.2013 (zmena dátumu na 03.12.2013)
Cieľom prezentácie je predstavenie výsledkov celoživotného vlastného
výskumu lektora z oblasti astronómie a jeho vlastného súkromného
observatória. Prínosom je rozšírenie rozhľadu návštevníkov podujatia v
danej oblasti.
SLDK TU vo Zvolene
Informačno-vedecké centrum SLDK, TUZVO
Banskobystrický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
207.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
208.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
209.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Veda v technike
Seminár
13.11.2013
Odborný seminár je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Prostredníctvom neho sa budú prezentovať najnovšie výsledky vedeckých
a technických disciplín. Ide o výskum, vývoj a inovácie, ktoré sú základom
hospodárskeho a spoločenského rozvoja.
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Učebňa 112, Katedra techniky a informačných technológií PF UKF,
Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Inspired by the science
Výstava
13.11.2013 – 14.11.2013
Inspired by the science (Inšpirované vedou) je projekciou študentských
výtvarných prác inšpirovaných vedou, vedeckými postupmi a modernými
technológiami. Prezentované diela predstavujú presahy a kombinácie
tradičných výtvarných techník a digitálnych technológií.
Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF
Galéria Univerzum PF UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Lovec vo farmárskom svete – alternatívny pohľad na ADHD
Workshop
13.11.2013
Workshop bude určený rodičom, poradenským pracovníkom, školským
odborným pracovníkom, pedagógom a iným záujemcom o danú
problematiku. Počet záujemcov je obmedzený na 30 účastníkov.
Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF
Miestnosť 406, Katedra pedagogickej a školskej psychológie PF UKF,
Organizátori:
Miesto konania:
Dražovská 4, Nitra
Kraj:
Nitriansky kraj
210.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Večerný beh Nitrou
Súťaž
13.11.2013
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
65
Anotácia:
Jesenného behu Nitrou sa zúčastňujú žiaci základných, stredných, vysokých
škôl a obyvatelia mesta Nitry. Beží sa po pešej zóne mesta Nitra. Dĺžka trate
je určená podľa veku.
Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF
Pešia zóna v Nitre
Nitriansky kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
211.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
212.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Prešove
Miesto konania:
Kraj:
Expedícia Pobaltie 2013
Prednáška
13.11.2013
Odborná prednáška spojená s prezentáciou približujúca zaujímavé prírodné
lokality a kultúrne pamiatky pobaltských štátov (Litva, Lotyšsko, Estónsko)
navštívené pracovníkmi a študentmi Katedry geografie a regionálneho
rozvoja v rámci zahraničnej expedície v júni 2013.
http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia
Katedra geografie a regionálneho rozvoja – Mgr. Anton Fogaš, PhD. PU v
Univerzitná knižnica PU v Prešove
Prešovský kraj
213.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
66
Rómovia v majoritnej spoločnosti – modely vzájomného spolužitia
Workshop
13.11.2013
Pracovný workshop o teoretických konceptoch vzajomného spolužitia
Rómov a majority. Výstupom serie workhsopov bude príprava kolektívnej
monografie.
Ústav etnológie SAV
Dom Európskej Komisie, Palisády 29, 811 06 Bratislava
Bratislavský kraj
Fyzikálny kvíz
Súťaž
13.11.2013
Vedomostná súťaž z fyziky pre žiakov našej školy.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Budova teoretického vyučovania pri SOŠ Ostrovského 1, Košice
Košický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
214.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
215.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
216.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
poschodie)
Kraj:
217.
Názov podujatia:
Technológia DART
Prezentácia
13.11.2013
Prezentácia technológie DART pre žiakov študijného odboru informačné a
sieťové technológie.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Budova teoretického vyučovania pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Košický kraj
Workshop mladej vedy
Workshop
13.11.2013
Podujatie je venované transferu poznatkov v oblasti obchodno-vedných
disciplín v podmienkach vedeckej práce doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov.
Obchodná fakulta EU v Bratislave
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislavský kraj
Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných
vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a
Českej republiky
Konferencia
13.11.2013
Konferencia je zameraná na problematiku náboženskej slobody, registrácie
cirkví a náboženských spoločností, financovanie cirkví, reštitúcie cirkevného
majetku, vyučovanie náboženstva, prítomnosť cirkví a náboženských
spoločností v rôznych segmentoch českej a slovenskej spoločnosti.
Neopomenie ani analýzu vývoja problematiky v SR a ČR po rozdelení
federácie.
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody a Katedra medzinárodného a
európskeho práva PF TU v Trnave
Právnická fakulta TU Trnava (zasadacia miestnosť Collegium novum, 2.
Trnavský kraj
Slovenská, maďarská a nemecká verzia Weberovho Amuleta (r. 1644 –
1645)
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
67
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Prednáška
13.11.2013
Prednáška Dr. Sándor János Tótha, PhD. pracovníka Katedry slovenského
jazyka a literatúry.
Katedra slovenského jazyka a literatúry PF UJS
Pedagogická fakulta UJS, Bratislavská 3322, Komárno, miestnosť T402
Nitriansky kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
218.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
219.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
220.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
68
Prednáška prof. Ing. Jiří Čejku, DrSc.
Prednáška
13.11.2013
Prednáška prof. Ing. Jiří Čejku, DrSc., pracovníka Heyrovského ústavu Českej
akademie věd, Praha.
Katedra chémie Pedagogickej fakulty UJS
Budova Ekonomickej fakulty, Hradná 21, Komárno, Miestnosť B-110
Nitriansky kraj
Teologická estetika
Prednáška
13.11.2013
Prednáška Doc. Sándora Békésiho, PhD., vedúceho Katedry systematickej
teológie (Teologická fakulta Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho v
Budapesti – Maďarsko).
Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta UJS, Župná 5, Komárno, Budova
Dôstojnického pavilónu
Nitriansky kraj
Kultúrne, sociálne a biologické determinanty edukácie
Sympózium
13.11.2013
Cieľom sympózia je vytvoriť interdisciplinárnu vedeckovýskumnú základňu
v problematike edukácie minorít na Slovensku, implementáciou
relevantných výstupov zo sčítania ľudu z r. 2011, pravidelne sa
informovať a pripraviť prepojenie výstupov základného výskumu pre
aplikovaný výskum a pedagogickú prax, ktoré pomáhajú národnostnému
školstvu.
Katedra biológie Pedagogickej fakulty UJS, Katedra pedagogiky Pedagogickej
fakulty UJS
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Miesto konania:
Kraj:
221.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
222.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
223.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Budova Ekonomickej fakulty, Hradná 21, Komárno, Miestnosť K7
Nitriansky kraj
Význam, funkcie a tendencie rozvoja poistenia podnikateľských subjektov
Prednáška
13.11.2013
Ing. Igor Saxa, riaditeľ poisťovne Alianz, s. p. – a. s. Prešov. Cieľom prednášky
je oboznámiť študentov nielen so základnými druhmi poistenia
podnikateľských subjektov, ale aj zdôraznenie opodstatnenosti a potreby
krytia nových rizík, ktoré zohľadňujú riziká vznikajúce ako sprievodný jav
rozvoja spoločnosti.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra ekonómie, doc. Ing. Eva Kafková, PhD.
PHF EU, Moyzesova 64, poslucháreň A15
Košický kraj
Digitálny svet a poisťovníctvo
Workshop
13.11.2013
Workshop organizovaný Katedrou poisťovníctva a Allianz – Slovenskou
poisťovňou, a. s. je zameraný na priblíženie využitia moderných
informačných a digitálnych technológií v oblasti poisťovníctva. Workshop
bude vedený p. Viktorom Cingelom, viceprezidentom pre informačné
technológie a členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s.
Katedra poisťovníctva, Ekonomická univerzita v Bratislave, Allianz –
Slovenská poisťovňa, a. s.
Budova Ekonomickej univerzity v Bratislave, Výučba 1, miestnosť B108
Bratislavský kraj
Obnoviteľné zdroje energie a ich ekologicko-ekonomický aspekt
Prednáška
13.11.2013
Mgr. Ján Sarvaš, VVICB Kapušany. Prednáška bude zameraná na
problematiku OZE a teoretické priblíženie činnosti VVICB Kapušany.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra marketingu a obchodu, Ing. Dana Urblíková, PhD.
PHF EU, Moyzesova 64, poslucháreň A21
Košický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
69
224.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
225.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
226.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
70
Ako získať štipendium na študijný a výskumný pobyt alebo jazykový kurz
v zahraničí
Seminár
13.11.2013
Počas informačného seminára sa účastníci dozvedia o aktuálnych
štipendijných ponukách administrovaných SAIA, n. o. pre študentov,
doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl. Kde hľadať informácie,
ako si podať žiadosť alebo prihlášku, viac detailov o potrebných a
požadovaných materiáloch a podkladoch k nej, výške štipendií a podobne.
Súčasťou podujatia bude aj diskusia, prípadne individuálne poradenstvo
podľa záujmu zúčastnených.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1, 911 82, Trenčín;
http://www.vkmr.sk/
Žilinský kraj
Čo ponúka EURAXESS a SAIA výskumníkom?
Seminár
13.11.2013
Informačný seminár o aktivitách Euraxess a o dostupných štipendijných
ponukách pre doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Banská Bystrica, Centrum vedy a výskumu,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Centrum vedy a výskumu, zasadačka, Univerzita Mateja Bela, Cesta na
amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica; http://www.cvv.umb.sk/
Banskobystrický kraj
Štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí
Seminár
13.11.2013
Informačný seminár o aktivitách Euraxess a o dostupných štipendijných
ponukách pre doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Prešov, Knižnica P. O. Hviezdoslava v
Prešove
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Miesto konania:
Kraj:
227.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
228.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
229.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1, 080 01 Prešov;
http://www.kniznica-poh.sk/
Prešovský kraj
Deň otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Deň otvorených dverí
13.11.2013
Cieľom dňa otvorených dverí je umožniť záujemcom o štúdium, vrátane
širšej odbornej verejnosti, navštíviť pracoviská fakulty a univerzitné
pracoviská, dozvedieť sa osobne informácie o podmienkach štúdia,
študijných programoch, prehliadnuť si univerzitné priestory a zúčastniť
sa sprievodných podujatí.
http://www.umb.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a univerzitné pracoviská
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a univerzitné pracoviská
Banskobystrický kraj
Doktorandská konferencia Teorie a prax HV 3
Konferencia
13.11.2013 – 15.11.2013
Konferencia rieši aktuálne problémy hudobnej edukácie vo výskume
mladých vedcov a ich školiteľov.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra hudobnej kultúry, PF
KU Praha
PF KU Praha; Kontakt: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.,
[email protected], 048/446 4518
Banskobystrický kraj
Rímske právo – prečo sa na právnických fakultách v 21. storočí vyučuje
antický právny systém?
Prednáška
13.11.2013
Prednáška v rámci dňa otvorených dverí bude odpovedať na otázku, ktorá
legitímne skrsne každému novému študentovi práva po príchode na
právnickú fakultu. Prečo sa musím učiť o systémoch práva, ktoré sú už
neaktuálne a o normách, ktoré sú už neúčinné. Na tieto a mnohé iné otázky
súvisiace s úvodom do štúdia na PrF budeme odpovedať študentom
stredných škôl v rámci tejto prednášky počas dňa otvorených dverí.
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Právnická fakulta UMB, Komenského 20, Banská Bystrica; Kontakt: JUDr. Ing.
Michal Turošík, PhD., [email protected]
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
71
Kraj:
Banskobystrický kraj
230.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
231.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
232.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Prvočísla a ich číselní príbuzní
Prednáška
13.11.2013
Docent Miroslav Haviar je odborník v oblasti univerzálnej algebry a teórii
dualít. Je uznávaný v slovenskej matematickej komunite, ako aj v zahraničí.
Avšak jeho prednášky pre širšiu verejnosť dokážu zaujať aj laickú verejnosť
a stredoškolskú mládež. Prednáška bude o prvočíslach a ich číselných
príbuzných.
Katedra matematiky, FPV UMB v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied UMB, miestnosť č. 234, Tajovského 40, Banská
Bystrica; Kontakt: Andrea Kvorková, [email protected]
Banskobystrický kraj
Slovenská štátnosť
Prednáška
13.11.2013
Prednáška o slovenskej štátnosti, v kontexte vnútroštátneho a
medzinárodného práva.
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Aula Právnickej fakulty, Komenského 20, Banská Bystrica; Kontakt: doc. JUDr.
Ján Cuper, CSc., [email protected], 0918 901718
Banskobystrický kraj
Kraj:
Svedectvo starých máp
Prehliadka
13.11.2013
Návštevníci si budú môcť prezrieť celú škálu vystavených historických máp
a diskutovať na témy historickej kartografie.
KGGKE FPV UMB
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra geografie, geológie a krajinnej
ekológie, miestnosť 353, Tajovského 40, Banská Bystrica; Kontakt: Ing. Ján
Jakubík, PhD., [email protected], 048/446 7309
Banskobystrický kraj
233.
Názov podujatia:
História počítačov v zbierkach prof. Koleničku
Organizátori:
Miesto konania:
72
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
234.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
235.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
236.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
knižnice UMB.
Prehliadka
13.11.2013
Prehliadka zbierky počítačov a počítačových súčiastok prof. Jána Koleničku
so sprievodným slovom o histórii počítačov. Čas podujatia od – do: 9:05 –
9:45; 12:15 – 12:55.hod.
KI FPV UMB
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky, učebňa F041, Tajovského
40, Banská Bystrica; Kontakt: Vladimír Siládi, PhD., [email protected],
048/446 7132
Banskobystrický kraj
Konštruovanie robotov z lega
Výstava
13.11.2013
Ukážka a predvádzanie robotov z Lega, ktoré boli vytvorené študentmi
Katedry informatiky FPV UMB.
KI FPV UMB
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra informatiky, učebňa F140, Tajovského
40, Banská Bystrica; Kontakt: Peter Trhan, PhD., [email protected],
048/446 7124
Banskobystrický kraj
Renomované e-zdroje vo výučbe
Prezentácia
13.11.2013
Prezentácia databáz a elektronických informačných zdrojov zameraných na
humanitné a právnické odbory. Súčasťou podujatia bude nastavenie
skúšobných prístupov do viacerých databáz.
Univerzitná knižnica UMB, Albertina icome Bratislava, s. r. o.
Univerzitná knižnica UMB, Vzdelávacie centrum, Tajovského 51, Banská
Bystrica; Kontakt: Mgr. Michaela Mikušková, [email protected],
048/446 5311
Banskobystrický kraj
Deň otvorených dverí v Univerzitnej knižnici UMB
Deň otvorených dverí
13.11.2013
Poskytovanie informácii o službách a informačných zdrojoch Univerzitnej
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
73
Organizátori:
Miesto konania:
Univerzitná knižnica UMB
Pracoviská Univerzitnej knižnice UMB:
Ekonomická študovňa, Tajovského 10, Banská Bystrica.
Pedagogická študovňa, Ružová 15, Banská Bystrica.
Banskobystrický kraj
Kraj:
237.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
238.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
239.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
74
Lernen an Stationen
Súťaž
13.11.2013
Na Katedre germanistiky budú pripravené pre nemčinárov, žiakov ZŠ a SŠ
rôzne súťažné úlohy na tzv. stanovištiach. Okrem vedomostí a zručností sa
bude hodnotiť originalita riešení a tvorivé nápady.
Katedra germanistiky FHV UMB
Fakulta humanitných vied UMB, Katedra germanistiky, Tajovského 40,
Banská Bystrica; Kontakt: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.,
[email protected]
Banskobystrický kraj
Dal Slovákom Homéra
Prezentácia
13.11.2013
Prezentácia monografie: Daniel Škoviera: Miloslav Okál – prvý slovenský
profesor klasickej filológie.
http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=kksf
Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK
Filozofická fakulta UK, Gondova č. 236
Bratislavský kraj
Was ist Lernen an Stationen?
Workshop
13.11.2013
Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka je zameraný na učenie sa na
stanovištiach ako jednej z otvorených foriem vyučovania (definícia,
charakteristika). Ponúka témy do diskusie, prezentáciu postupov a výmenu
skúseností v oblasti novej metodiky.
Katedra germanistiky FHV UMB
Fakulta humanitných vied UMB, Katedra germanistiky, Tajovského 40,
Banská Bystrica; Kontakt: doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.,
[email protected]
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Kraj:
240.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
241.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
242.
Názov podujatia:
Banskobystrický kraj
Moderná maďarská literatúra a umelecký preklad
Prednáška
13.11.2013
Prednáška v maďarskom jazyku o modernej maďarskej literatúre a
súčasných paradigmách teórie umeleckého prekladu.
Katedra hungaristiky FHV UMB, Inštitút Bálinta Balassiho (Budapešť)
Fakulta humanitných vied UMB, Katedra hungaristiky, blok C a S, Ružová 14,
Banská Bystrica; Kontakt: PhDr. Zoran Ardamica, PhD.,
[email protected], 048/446 4148
Banskobystrický kraj
Bratislavský ekonomický seminár
Seminár
13.11.2013
Spoločný seminár Katedry hospodárskej politiky EUBA, Národnej banky
Slovenska a Centra pre ekonómiu a financie UK v Bratislave. Prednášajúci:
prof. Roy Barrell.
Katedra hospodárskej politiky, EU v Bratislave, Národná banka Slovenska,
Centrum pre ekonómiu a financie, UK v Bratislave
Poslucháreň C, FMFI UK
Bratislavský kraj
Miesto konania:
Kraj:
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave
Konferencia
13.11.2013
Vedecká konferencia Výsledky vedeckovýskumnej činnosti Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave.
Prezentácia výsledkov domácich a medzinárodných vedeckých projektov
riešených na SZU v Bratislave, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Aula SZÚ v Bratislave, 1. poschodie, Limbová 12
Bratislavský kraj
243.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Festival vedy a techniky 2013
Súťaž
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
75
Dátum konania:
Anotácia:
14.11.2013 – 16.11.2013
Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedeckotechnických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú
svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich
projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či
vysokoškolských pedagógov. Záštitu nad podujatím prevzal prof. Ján Vilček,
držiteľ prestížneho ocenenia za technologický pokrok – National Medal of
Technology and Innovation.
http://festivalvedy.sk/
AMAVET
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Bratislavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
244.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
245.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
246.
Názov podujatia:
Slovensku
76
Festival vedy a techniky
Súťaž
14.11.2013 – 16.11.2013
Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedeckotechnických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú
svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich
projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či
vysokoškolských pedagógov.
http://festivalvedy.sk
AMAVET– Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Bratislavský kraj
Deň otvorených dverí pri superpočítači AUREL
Deň otvorených dverí
14.11.2013
Predstavenie vlastností a užitočnosti superpočítača.
Demonštrácia 3D výstupov vedeckotechnických výpočtov.
Prehliadka superpočítača.
Vstup pre verejnosť: 10.00; 11.30; 14.00 hod.
www.vs.sav.sk
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Bratislavský kraj
Deň otvorených dverí na Stálej výstave dejín výpočtovej techniky na
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
247.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
248.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
249.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Deň otvorených dverí
14.11.2013
Predstavenie Analógového počítača SAV (1958).
Premietnutie historického filmu o počítačoch (1974).
Prehliadka piatich expozícií výstavy s odborným výkladom.
Vstup pre verejnosť: 10.00 hod., 11.30 hod., 14.00 hod.
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
Výpočtové stredisko SAV – Stála výstava dejín výpočtovej techniky na
Slovensku/Slušovická hala, Dúbravská cesta 9, Bratislava www.vs.sav.sk
Bratislavský kraj
Teória logistiky
Seminár
14.11.2013
Odborný seminár zameraný na teoretické základy z oblasti logistiky.
Ústav logistiky priemyslu a dopravy, F BERG, TU v Košiciach, SSAKI, pobočka
pri KRVP
Herľany
Košický kraj
Meranie a rozpočítavanie tepla
Konferencia
14.11.2013 – 15.11.2013
13. konferencia s medzinárodnou účasťou má za cieľ oboznámiť účastníkov
s vývojom energetickej legislatívy, s vývojom technických prostriedkov na
rozpočítanie nákladov na teplo a prezentovať skúsenosti správcovských
spoločností s energetickými službami, meraním a rozpočítaním tepla.
http://www.sstp.sk/
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Hotel Sorea Piešťany
Trnavský kraj
Svetový deň kvality
Konferencia
14.11.2013 – 15.11.2013
Svetový deň kvality
http://www.ssk.sk//
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
Hotel Patria
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
77
Kraj:
250.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
251.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
252.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
253.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
78
Prešovský kraj
HFCs chladivá; povinnosti podľa zákonov a noriem
Seminár
14.11.2013 – 15.11.2013
Správna prevádzková prax s chladivami, záznamy a oznamovanie.
http://www.szchkt.org//
SZ CHKT, MŽP SR Bratislava
TSÚ Rovinka
Bratislavský kraj
Štatistika pre vedu
Prednáška
14.11.2013
Prezentácia štatistických dát jednotlivých databáz v novom štatistickom
systéme.
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF Nitra, Katedra
matematiky FPV UKF a Pracovisko ŠÚ SR v Nitre
Miestnosť B-212, FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Veda a technika
Exkurzia
14.11.2013
Odborná exkurzia bude zameraná na prácu s prístrojovým vybavením na
Ústave anorganickej chémie SAV v Bratislave. Jej cieľom je rozšírenie
vedomostí a praktických skúseností s preberanými technikami disciplíny
Spektrálne metódy. Exkurzia je primárne určená pre študentov 2. roč. Mgr.
štúdia UAP, ale aj pre záujemcov z ostatných katedier.
Katedra chémie FPV UKF Nitra
SAV Bratislava
Nitriansky kraj
Interdisciplinárne a transdisciplinárne aspekty odboru Sociálna práca
Workshop
14.11.2013
Dialóg odborníkov a študentov o konvergentných a divergentných prvkoch
sociálnej práce k iným disciplínam (sociológia, právo, psychológia, etika).
Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Miesto konania:
Kraj:
254.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
255.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
256.
Názov podujatia:
Vékás)
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Miestnosť A-505, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Veda v psychológii alebo psychológia vedou
Seminár
14.11.2013
Zámerom podujatia je prezentovanie projektov výskumných magisterských
prác študentov 2. ročníka odboru Psychológia. Prioritným obsahovým
zameraním vedeckého záujmu sú oblasti aplikovanej psychológie ako:
kariérne poradenstvo, experimentálny výskum, pracovná a organizačná
psychológia, klinická a poradenská psychológia.
Katedra psychologických vied, Ústav aplikovanej psychológie FSVaZ UKF
Miestnosť KRA-001160, FSVaZ UKF, Kraskova 1, Nitra
Nitriansky kraj
Fenomén internetových seriálov na Slovensku (Mgr. art. Štefan Timko,
PhD.)
Prednáška
14.11.2013
Prednáška rozoberá problematiku filmu a prínos internetových seriálov na
Slovensku.
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF
Miestnosť A-112, FSŠ UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Geolingvistika a počítačová technika (Fruzsina Sára Vargha, Domokos
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Prednáška
14.11.2013
Prednáška výskumných pracovníkov z Univerzity Loránda Eötvösa v
Budapešti predstaví možnosti využitia softvéru „Bihalbocs“ v
geolingvistických a dialektologických výskumoch.
Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy FSŠ UKF
Miestnosť B-106, FSŠ UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
257.
Názov podujatia:
Kritické správanie orientovaného perkolačného procesu v prítomnosti
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
79
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
náhodného rýchlostného poľa
Seminár
14.11.2013
Bude stručne prezentovaný súčasný stav teoretického výskumu v oblasti
aplikácie kvantovej teórie poľa na turbulenciu a dosiahnuté nové výsledky v
rámci perkolačného procesu.
prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
Knižnica Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky, Park Angelinum 9, prízemie
Košický kraj
258.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Fernando Antolín Morales: Numerosyeñes
Prednáška
14.11.2013
Prednáška na tému z oblasti španielskych reálií a civilizácie.
Katedra romanistiky FF UKF
Miestnosť č. ŠT-036, FF UKF, Štefánikova 67, Nitra
Nitriansky kraj
259.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Deň otvorených dverí
14.11.2013
Deň otvorených dverí Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach.
UK UPJŠ v Košiciach
Všetky pracoviská Univerzitnej knižnice
Košický kraj
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
260.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
80
Úrad priemyselného vlastníctva SR/služby a produkty
Prezentácia
14.11.2013 (zmena dátumu na 12.11.2013)
Cieľom podujatia je prezentácia činnosti, služieb a produktov ÚPV SR v BB
zahŕňajúca ukážky práce s databázami a rešeršných možností. Prínosom je
zvýšenie informovanosti pracovníkov TUZVO o činnosti ÚPV SR, o patentovej
literatúre a jej dostupnosti, ochranných známkach, rozšírenie spolupráce
medzi SLDK a ÚPV SR.
SLDK TU vo Zvolene, ÚPV SR v BB, kancelária predsedu a medzinárodných
vzťahov
Informačno-vedecké centrum SLDK, TUZVO
Banskobystrický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
261.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
262.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
263.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
264.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Veda v práci pedagóga
Seminár
14.11.2013
Cieľom odborného seminára je umožniť pedagógom vysokých škôl
prezentovať svoju prácu a výsledky svojich výskumov riešených
prostredníctvom projektov na vysokých školách.
Katedra techniky a informačných technológií PF UKF
Učebňa 112, Katedra techniky a informačných technológií PF UKF, Dražovská
4, Nitra
Nitriansky kraj
Rola zážitkového učenia v rozvoji osobnosti dieťaťa
Seminár
14.11.2013
Seminár sa uskutoční v rámci cyklu podujatí „Mosty“ – spájanie pedagogickej
teórie a praxe. Bude organizovaný v spolupráci s vybranou materskou školou
mesta Nitry. V obsahu budú teoretické referáty a metodická ukážka vybranej
témy kurikula MŠ formou zážitkového učenia.
Katedra pedagogiky PF UKF, Akadémia voľného času, o. z. v Nitre
Katedra pedagogiky PF UKF, Dražovská 4, Nitra
Nitriansky kraj
Možnosti trávenia voľneho času osôb s telesným postihnutím
Prednáška
14.11.2013
Odborná prednáška assoc. prof. Cathie R. Smith z USA.
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove
Pedagogická fakulta PU v Prešove
Prešovský kraj
„Železné cesty“ v Alpách – turistika medzi nebom a zemou
Prezentácia
14.11.2013
Odborná prednáška spojená s prezentáciou. Prednáška približujúca
alternatívny, dynamicky sa rozvíjajúci typ pohybu v Alpách. Budú
prezentované rôzne typy zaistených železných ciest z viacerých oblastí Álp,
navštívených a zlezených pracovníkmi a študentmi Katedry geografie,
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
81
Miesto konania:
Kraj:
vrátane informácií o prvých „lastovičkách“ v tomto smere na Slovensku.
http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia
Katedra geografie a regionálneho rozvoja PU v Prešove - RNDr. Vladimír
Čech, PhD.
Univerzitná knižnica PU v Prešove
Prešovský kraj
265.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Matematika a fyzika
Workshop
14.11.2013
Workshop o matematike a fyzike na tému „Na čo mi to v živote bude”.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Budova teoretického vyučovania pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Košický kraj
Organizátori:
266.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
267.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
268.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
82
Vývoj responzívnych webových prezentácií
Workshop
14.11.2013
Workshop na tému „Vývoj responzívnych webových aplikácií” pre žiakov
študijného odboru 3447 K grafik digitálnych médií.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Budova teoretického vyučovania pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Košický kraj
Parker Hannifin – hydraulika pneumatika
Prezentácia
14.11.2013
1. Predstavenie Parker Hannifin.
2. Prezentácia produktov Parker Hannifin.
3. Praktické ukážky.
FEVT TUZVO, BRC Martin, s. r. o.
TU vo Zvolene, FEVT
Banskobystrický kraj
Politické a ekonomické príčiny a dôsledky súčasných procesov v Európe na
SR a ČR
Seminár
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
14.11.2013 – 15.11.2013
Príprava a spracovanie projektovej dokumentácie spoločného
medzinárodného výskumného projektu VŠEMvs v Bratislave a VŠPSV v
Kolíne, ČR.
VŠEMvs v Bratislave, Vysoká škola politických a spoločenských vied, Kolín, ČR
Slnečné jazerá, Senec
Bratislavský kraj
269.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Žilová trombóza a šport
Prednáška
14.11.2013
Žilová trombóza a šport – MUDr. Katarína Dostálová, PhD.
FTVŠ UK, Katedra športovej kinantropológie
Aula prof. Stráňaia – FTVŠ UK
Bratislavský kraj
270.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
271.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa
Konferencia
14.11.2013
Konferencia je zameraná na problematiku slobody náboženského vyznania
a praktizovania náboženskej viery rodičov v súvislosti s výchovou ich detí.
Venuje sa problematike účasti detí na rituáloch náboženstiev, ako aj
problematike náboženskej výchovy a vzdelávaniu vo verejných školách a
školských zariadeniach, štátnych, ako aj súkromných.
Ústav pre právne otázky náboženskej slobody, Katedra občianskeho a
obchodného práva a Katedra teórie práva PF TU v Trnave
Právnická fakulta TU Trnava (zasadacia miestnosť Collegium novum, 2.
poschodie)
Trnavský kraj
Ako na to? (Beseda so zahraničnými štipendistami Národného
štipendijného programu hosťovanými slovenskými univerzitami)
Beseda
14.11.2013
Zahraničný výskumník z Talianska a doktorandka z Ukrajiny sa podelia o svoje
skúsenosti, rady, tipy a triky pri podávaní prihlášky na výskumný pobyt cez
Národný štipendijný program. Záujemcovia sa dozvedia, ako
postupovali pri hľadaní, oslovovaní a komunikovaní s prijímajúcou
univerzitou, ako hodnotia Slovensko a slovenské unviverzity, čomu sa u nás
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
83
venujú, aké sú rozdiely a podobnosti medzi slovenským a domácim
univerzitným prostredím a mnoho iného.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina, Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná knižnica Žilinskej unverzity v Žiline, Ul. vysokoškolákov 24,
011 84 Žilina; http://ukzu.uniza.sk/
Žilinský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
272.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
273.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
274.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
84
Zábavna veda s laserom a počítačom
Prednáška
14.11.2013
Prednáška Dr. Andrása Molnára, PhD., pracovníka Óbudai Egytem, Budapest
na tému Zábavna veda s laserom a počítačom.
Katedra matematiky a informatiky Ekonomickej fakulty UJS
Konferenčné centrum UJS, Hradná 2, Komárno, Miestnosť K101
Nitriansky kraj
Teologický smer Lučeneckej teologickej akadémie
Prednáška
14.11.2013
Prednáška ThDr. Alfréda Somogyiho, PhD. pracovníka Katedry cirkevných
dejín (Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne).
Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta UJS, Župná 5, Komárno, Budova
Dôstojnického pavilónu
Nitriansky kraj
Kauzality inovácií v MSP
Workshop
14.11.2013
Prezentácia a diskusia o výsledkoch počiatočnej etapy riešenia výskumnej
úlohy VEGA 1/0328/13. Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých
a stredných podnikoch.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra manažmentu, doc. Ing. Martin Mizla, PhD.
PHF EU, Moyzesova 64, zasadačka Katedry manažmentu
Košický kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
275.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
276.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
277.
Názov podujatia:
Finančné, účtovné a daňové aspekty riadenia podnikov
Seminár
14.11.2013
Cieľom vedeckého seminára je prezentovanie výsledkov z VVČ jednotlivých
účastníkov vedeckého seminára realizovaného na KFaÚ z pohľadu
aktuálnych finančných problémov, účtovných a daňových zmien v oblasti
finančného riadenia podnikov.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra financií a účtovníctva, doc. Ing. Jana Czillingová, CSc.
PHF EU, Moyzesova 64, seminárna miestnosť KFaÚ
Košický kraj
Quo vadis, biznis? Kam smeruješ, podnikanie?
Súťaž
14.11.2013
2. ročník súťaže o najlepšiu študentskú esej.
http://www.euke.sk/?q=200&p=8892
PHF EU, Katedra marketingu a obchodu, Ing. Lenka Pčolinská, PhD.
PHF EU, Moyzesova 64, poslucháreň A23
Košický kraj
Kraj:
EDAMBA 2013 – Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov
Konferencia
14.11.2013
Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ prezentovať najnovšie
poznatky študentov doktorandského štúdia v študijných odboroch ekonómie
a manažmentu. Poskytuje študentom doktorandského štúdia možnosť
prezentovať výstupy zo svojich dizertačných prác a zároveň získať na ne
odozvu od ostatných študentov, ako aj od uznávaných profesorov.
http://www.euba.sk/veda-a-vyskum/doktorandske-studium/edamba
Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre vedu a doktorandské
štúdium
Spoločenská miestnosť Ekonomickej univerzity v Bratislave (budova
rektorátu, Výučba 2)
Bratislavský kraj
278.
Názov podujatia:
Štipendiá na štúdium do celého sveta!
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
85
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Prezentácia
14.11.2013
Prezentácia činnosti SAIA, n. o. a aktuálnych štipendijných možností pre
poslucháčov Vysokej školy ZaSP sv. Alžbety. Prezentované budú aktuálne
štipendijné ponuky na študijné, výskumné pobyty a jazykové kurzy v
zahraničí. Účastníci sa dozvedia, kde hľadať informácie, ako si podať žiadosť,
detaily o potrebných a požadovaných materiáloch a podkladoch, výške
štipendií a podobne. Súčasťou podujatia bude diskusia, prípadne
individuálne poradenstvo.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Žilina
Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Žiline, Legionárska 8203/2, 010 01 Žilina
Žilinský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
279.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
280.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
281.
Názov podujatia:
86
Promócie
Stretnutie
14.11.2013
Slávnostné promócie novovymenovaných docentov a absolventov
doktorandského štúdia.
Žilinská univerzita v Žiline
Historická budova Radnice mesta Žilina
Žilinský kraj
Štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí
Seminár
14.11.2013
Informačný seminár o aktivitách Euraxess a o dostupných štipendijných
ponukách pre doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdnavedy-a-techniky
SAIA, n. o., regionálne pracovisko Nitra
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Bučianska
4/A, 917 01 Trnava; http://www.fsvucm.sk/fakulta-socialnych-vied
Nitriansky kraj
Kvalitné vzdelávanie na stredných a vysokých školách elektrotechnických
smerov s uplatnením v praxi
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
282.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
283.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Seminár
14.11.2013
Stručný popis: Seminár je určený pre riaditeľov stredných škôl
elektrotechnického a príbuzného zamerania. Súčasťou seminára je odborná
prednáška odborníka z praxe z renomovanej firmy o potrebách a príprave
študentov pre kvalitné uplatnenie absolventov v praxi. Cieľom seminára
bude diskusia o kvalite, potrebách a smerovania vzdelávania študentov na
stredných školách elektrotechnických a príbuzných smerov a ich
pripravenosť na vysokoškolské štúdium.
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta, zasadačka dekana, ND 117
Žilinský kraj
Európsky rok občanov 2013 – medzinárodná vedecká konferencia
venovaná Európskemu roku občanov, konaná pod záštitou Zastúpenia
Európskej komisie v SR
Konferencia
14.11.2013 – 15.11.2013
Európske občianstvo slávi 20. výročie svojho zavedenia a napriek tomu, že
aj občania Slovenskej republiky majú počas deviatich rokov členstva SR v
Európskej únii príležitosť využívať jeho výhody, táto dimenzia občianstva sa
ešte stále nedostala do hlbšieho povedomia verejnosti. Jedným z dôvodov
nedostatočného využívania práv vyplývajúcich z európskeho občianstva
môže byť aj chýbajúca prezentácia možností jeho praktického uplatňovania.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1,
Banská Bystrica; Kontakt: PhDr. Martina Bolečeková, PhD.,
[email protected], 048/446 1815
Banskobystrický kraj
Vedecký seminár Chémia pod Urpínom
Seminár
14.11.2013
13.00 – 13.30 hod. Mgr. Barbora Tirčová, PhD. – Syntéza a vlastnosti
vybraných kyanohydrazónov.
13.30 – 14.00 hod. doc. RNDr. Fridrich Gregáň, CSc. – Stereošpecifická
redukcia niektorých 2-dialkylaminometylcykloalkanónov.
Katedra chémie, Fakulta prírodných vied UMB, Slovenská chemická
spoločnosť, pobočka Banská Bystrica
Fakulta prírodných vied UMB, Katedra chémie, Tajovského 40, Banská
Bystrica; Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Iliaš, PhD., [email protected]
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
87
Kraj:
Banskobystrický kraj
284.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
285.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
286.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
88
Výstava publikačných prác pracovníkov IMS PP
Výstava
14.11.2013
Výstava publikačných prác, ktoré publikovali pracovníci IMS PP v rokoch
2010 – 2013.
IMS POPRAD
Budova IMS Poprad, Francisciho 910/8, Poprad; Kontakt: Ing. Lucia Bartková,
PhD., [email protected], 052/426 2323; Ing. Lucia Povazsayová,
[email protected], 052/426 2332
Prešovský kraj
Náučno-vzdelávacia prednáška spojená s diskusiou na tému
„Geomagnetické pole Zeme a jeho vplyv na živé organizmy“
Workshop
15.11.2013
Na náučno-vzdelávacom podujatí budú vhodnou formou podané najnovšie
poznatky výskumu magnetického poľa Zeme, ktoré dokazujú, že niektoré
druhy zvierat, napríklad holuby, morské korytnačky a niektoré motýle, majú
vbudovaný kompas, a tak sa s pomocou magnetického poľa Zeme môžu
orientovať na dlhých vzdialenostiach. Rovnako zaujímavé sú aj liečebné
účinky pôsobenia magnetického poľa na biologické tkanivá.
http://www.fmed.uniba.sk
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, LF UK, Doc.
RNDr. Elena Ferencová, CSc., prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, Lekárska fakulta
UK
Bratislavský kraj
Financovanie výskumu a vývoja v neziskovom sektore
Workshop
15.11.2013
Téma/cieľ workshopu: predstavenie modelu financovania výskumu v
neziskovom sektore, ktorý úspešne funguje v Európe a diskutovať možnosti
jeho uplatnenia na Slovensku.
Združenie výskumných organizácií neziskového sektora, Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky; Ministerstvo
školstva, vedy, techniky a športu Slovenskej republiky; Zastúpenie Európskej
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Miesto konania:
Kraj:
287.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
288.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
289.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
komisie v SR.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Bratislavský kraj
Výstava 40 rokov počítača RPP-16
Výstava
15.11.2013
Stála expozícia počítača RPP-16 – prehliadka.
(otvorenie výstavy: 15.11.2013 o 14.00 hod.)
www.vs.sav.sk
Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku/Slušovická hala,
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Bratislavský kraj
Môžu za všetko gény?
Prednáška
15.11.2013
Prednáška je venovaná všetkým priaznivcom biológie, hlavne však
študentom prírodovedného bloku na gymnáziu.
http://www.gymsered.sk
Gymnázium V . Mihálika. – RNDr. Straková, J. Ferenc študent PvF UK v
Bratislave
Gymnázium V. Mihálika
Trnavský kraj
Vedecké kolokvium k priebežným výsledkom výskumu (projekt VEGA č. 1/
1057/12)
Seminár
15.11.2013
Účelom vedeckého kolokvia je posúdenie doterajších výsledkov výskumu v
rámci riešenia projektu VEGA č. 1/1057/12 a koordinácia výskumu vo
zvyšných dvoch rokoch riešenia.
Riešiteľský kolektív projektu VEGA č. 1/1057/12 (vedúci Ing. E. Fifek, CSc.)
Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, zasadacia miestnosť
Katedry medzinárodného obchodu (4. poschodie)
Bratislavský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
89
290.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
291.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
292.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Problematika priestorovej predstavivosti vo vzdelávaní žiakov ZŠ
Prednáška
15.11.2013
Prednáška k aktuálnym otázkam z teórie vyučovania matematiky zameraná
na výskum v oblasti rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov základných
škôl. Obsahom prednášky pozvanej prednášajúcej PaedDr. Viery Tomkovej,
PhD., z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre bude charakteristika grafickej
komunikácie pomocou grafických obrazov, využívaných nielen v technických
odboroch, ale aj v matematike a bežnom živote.
Katedra matematiky FPV UKF Nitra
Katedra matematiky FPV UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Humorná vedecká konferencia
Konferencia
15.11.2013
Konferencia s humornými vedeckými príspevkami žiakov a učiteľov ZS, SŠ,
VŠ. Humorné príspevky z informatiky, fyziky a iných prírodovedných
predmetov môžu mať podobu 10 minútových prednášok/scénok, resp.
plagátov s vtipnými kresbami, slovníkmi, atď.
http://humor.ics.upjs.sk/
Ústav informatiky PF UPJŠ (RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.), Ústav
experimentálnej fyziky SAV, Košice (RNDr. Mária Zentková, CSc.)
ÚINF Jesenná 5, poslucháreň SA1C03
Košický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Výstava súťažných prác
Výstava
15.11.2013
Výstava súťažných prác v tvorbe propagačných pohľadníc na tému „Týždeň
vedy a techniky 2013” – vernisáž.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Budova teoretického vyučovania pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Košický kraj
293.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Módna prehliadka
Prehliadka
15.11.2013
90
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
294.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
295.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
(HDP,
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
296.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Módna prehliadka štvrtákov študijného odboru 3447 K grafik digitálnych
médií – tvorba potlače na trička metódou sieťotlače na tému „Veda a
technika”.
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice
Budova teoretického vyučovania pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach
Košický kraj
Regionálne diskusné fórum
Workshop
15.11.2013
Diskusné fórum bude zamerané na problematiku zamestnávania mladých
ľudí, najmä po skončení vzdelávania a na problematiku postavenia Európskej
únie vo svete, zamerané najmä na postavenie EÚ v globálnej politike.
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva PF TU Trnava,
Kancelária Európskeho parlamentu
Trnavská univerzita, aula Pazmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnava
Trnavský kraj
Zmena ekonomických nástrojov v riadení malých a stredných podnikov na
Slovensku po roku 2013 – perspektívy
Konferencia
15.11.2013
Vývoj základných makroekonomických vzťahov v ekonomike Slovenska
inflácia, nezamestnanosť, ceny), zmeny v daňovom a odvodovom systéme,
dopad na MSP, zmena právnej formy MSP.
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave, Bakalár Nové Zámky, n. o.
Bakalárske štúdium Obchodnej fakulty EU v Bratislave – pedagogické
pracovisko v Nových Zámkoch
Nitriansky kraj
Vyobrazovania starovekých synagóg
Prednáška
15.11.2013
Prednáška prof. Gézu Xeravitsa, PhD. vedúceho Katedry biblických vied
(Rehoľná vysoká škola Sapientia v Budapesti – Maďarsko).
Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho
Reformovaná teologická fakulta UJS, Župná 5, Komárno, Budova
Dôstojnického pavilónu
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
91
Kraj:
Nitriansky kraj
297.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
298.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
299.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
300.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
92
Konferencia doktorandov na PF UJS
Konferencia
15.11.2013
Cieľom konferencie je vytvoriť príležitosť pre domácich a zahraničných
študentov doktorandského štúdia na osobné, profesionálne stretnutia a na
budovanie partnerstva.
Katedra maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UJS
Konferenčné centrum UJS, Hradná 2, Komárno, Miestnosť K7
Nitriansky kraj
SEPA a jej vplyv na finančný sektor
Seminár
15.11.2013
Vystúpenie v rámci série výskumných seminárov Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ich cieľom je vytvoriť fórum pre
prezentáciu rozpracovaného výskumu a poskytnúť spätnú väzbu.
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Miestnosť: A4.04
Bratislavský kraj
Ukážky reštaurovania a reparácií
Deň otvorených dverí
15.11.2013
Ukážky prác na príprave dokumentov, reparácia historických knižných
väzieb, technológie dolievania poškodených listov v knihách, reštaurovanie
japonským papierom a iné ukážky reštaurovania. Exkurzie prosíme nahlásiť
vopred na t. č. 043/2451131.
Slovenská národná knižnica
Slovenská národná knižnica, Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
Žilinský kraj
Okrúhly stôl doktorandov
Seminár
15.11.2013
Vedecká dišputa o výsledkoch výskumných projektov mladých doktorandov
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
301.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
302.
Názov podujatia:
so školiteľmi a hosťami z ČR.
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Katedra hudobnej kultúry
PF KU Praha; Kontakt: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.,
[email protected], 048/446 4518
Banskobystrický kraj
INTERPOLIS´13 – medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov
Konferencia
15.11.2013
FPV a MV UMB začala v roku 2004 s inováciou doktorandského štúdia v
podobe pravidelného organizovania teoretického seminára doktorandov.
Fakulta vytvorila dlhodobú tradíciu organizovania medzinárodných
konferencií INTERPOLIS v záujme vyššej kvality doktorandských prác a
vedeckovýskumnej činnosti.
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1,
Banská Bystrica; Kontakt: Mgr. Lucia Spišiaková, [email protected],
048/446 1246
Banskobystrický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Deň otvorených dverí na Školskom pozemku Prešovskej univerzity v
Prešove
Deň otvorených dverí
15.11.2013
Prezentácia činnosti výskumného pracoviska PU – Školského pozemku PU,
výskumných aktivít a spolupráce s partnermi: Centrom výskumu rastlinnej
výroby Piešťany, ENVIVIA, s. r. o. Prešov, PRELIKA, a. s. Prešov, Calendula, a. s.
Nová Ľubovňa, Agrokarpaty, s. r. o. Plavnica, Grand Hotel Kempinski
Štrbské Pleso.
http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied
Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, Katedra ekológie
Botanická 33, Prešov (Pod Kalváriou vedľa Ekoparku)
Prešovský kraj
303.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Menju – Space edition
Festival
16.11.2013 – 17.11.2013
Mladý pes n. o. Vás pozýva na podujatie Menju. Tento rok s vesmírnou
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
93
edíciou, a. k. a. už nás to na Zemi nebaví. Čo k vesmíru dokážu na jednom
mieste povedať umelci, vedci a technológovia? Prednášky, hudba, inštalácie,
počítačové hry a iné. Starostlivo vybrané tak, aby ste sa cítili ako tam hore.
http://www.mladypes.sk
Mladý pes n. o., Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum,
Progressbar
Slovenská národná galéria Berlinka/Esterházyho palác
Bratislavský kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
304.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
305.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
306.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
94
Netradičné šperkové materiály – plody a semená
Výstava
17.11.2013 – 29.11.2013
Výstava je zameraná na netradičné organické materiály v šperkovej tvorbe
– plody a semená. Vystavené exponáty sú prevažne z európskej produkcie
plodov a semien, časť z nich pochádza z rôznych krajín sveta. Postermi sú
doplnené pohľady na šperky z exotických krajín a zaujímavé texty o nich.
Gemologický ústav FPV UKF Nitra
Vestibul UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Nitriansky kraj
Dostred-divosti 3
Prezentácia
18.11.2013
Ďalšie pokračovanie čítania univerzitnej poézie je už tretí rok stálou, aj keď
komornou, súčasťou Dní nitrianskych univerzít a Týždňa vedy a techniky.
Akcia si kladie za cieľ reprezentovať a spájať záujem študentov a pedagógov
o tvorbu a vnímanie (dobrej) poézie. Poézia si v meste môže vytvoriť vlastný
svet, do ktorého sa jedinečným spôsobom filtrujú dojmy a ľudsky hodnotné
prežívanie skutočnosti.
Katedra translatológie FF UKF, Študentský parlament UKF
Jazz Caffe, Radlinského 13, Nitra
Nitriansky kraj
Význam značky kvality na trhu potravín
Workshop
19.11.2013
Workshop sa bude zaoberať značkami kvality na trhu potravín, ich
významom, analýzou ich využitia na národnej a európskej úrovni a
výskumom ich znalosti u spotrebiteľov.
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
307.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
308.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
309.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
310.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta EU v Bratislave, miestnosť B107
Bratislavský kraj
Manažérstvo spoľahlivosti
Workshop
19.11.2013 – 20.11.2013
Prezentácia poznatkov a vízií pre stredný a vyšší manažment.
SLOVENSKÁ PLYNÁRENSKÁ AGENTÚRA, s. r. o., Asociácia technických
diagnostikov SR, Eustream, a. s. Slovenská spoločnosť údržby
Hotel Holiday Inn
Žilinský kraj
Medzinárodný rok štatistiky 2013
Konferencia
19.11.2013
Cieľom konferencie je zvýšiť záujem o štatistiku predovšetkým u mladej
generácie a zároveň podporiť rozvoj štatistiky ako vedy.
Katedra štatistiky FHI EU v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Bratislavský kraj
Trendy a inovácie v internetovej podpore podnikania a vzdelávania
Konferencia
19.11.2013 – 20.11.2013
Prezentácia aplikácií a technológií v oblasti internetovej podpory
podnikateľských aktivít a súvisiacich problémov.
Katedra aplikovanej informatiky FHI EU v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Bratislavský kraj
Tuberkulóza pľúc Franza Kafku (vplyv choroby na jeho tvorbu)
Seminár
19.11.2013
V rámci verejného zasadnutia Klubu profesorov Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach sa uskutoční seminár s názvom „Tuberkulóza pľúc Franza
Kafku (vplyv choroby na jeho tvorbu)”.
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
95
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Historická aula Rektorátu UPJŠ
Košický kraj
311.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
312.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
313.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
96
Retro Bizz konferencia
Konferencia
19.11.2013
Konferencia o pohľadoch na priemyselný dizajn, obchod a cestovný ruch v
rokoch 1969 – 1992.
http://www.obchodnafakulta.sk
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Projekt Ostblok –
Made in Czechoslovakia
Spoločenská miestnosť V1 Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislavský kraj
STRATY A NÁLEZY ČESKOSLOVENSKÉHO DIZAJNU
Výstava
19.11.2013 – 22.11.2013
Výstava venovaná československému priemyselnému dizajnu, mapujúca
roky 1969 – 1992.
http://www.obchodnafakulta.sk
Projekt OSTBLOK – Made in Czechoslovakia, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Bratislavský kraj
Deň otvorených dverí JLF UK v Martine
Deň otvorených dverí
19.11.2013
Prezentácia vedy a výskumu na JLF UK, Centier excelentnosti JLF UK,
prezentácia Simulačného centra JLF UK, videokonferenčné a 3D prezentácie
z operácií počas celého podujatia. Bližšie informácie budú zverejnené na
webovej stránke fakulty.
JLF UK v Martine
Martin – Aula Magna, Simulačné výučbové centrum
Žilinský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
314.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
315.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
316.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej
pedagogiky a súvsťažných vied
Konferencia
20.11.2013
Konferencia sa bude zameriavať na problematiku jednotlivcov so
zdravotným znevýhodnením z pohľadu špeciálnej pedagogiky a súvsťažných
vedných disciplín.
https://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=2296
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav
špeciálnopedagogických štúdií a Katedra špeciálnej pedagogiky
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59,
Bratislava
Bratislavský kraj
ZVÁRANIE 2013
Konferencia
20.11.2013 – 22.11.2013
Hlavné témy:
I. Nové trendy v progresívnych metódach zvárania
II. Zváranie v špecifických oblastiach (energetika, plynárenstvo, petrochémia,
stavebníctvo) a ďalšie priemyselné aplikácie
III. Zváracie zariadenia, prídavné materiály, základné materiály, zvariteľnosť
IV. Nedeštruktívna kontrola a skúšanie vo zváraní.
http://www.szswelding.eu/
Slovenská zváračská spoločnosť, VÚZ – PI SR, SEPS, PSJ Hydrostav, MesserTatragas
Hotel URÁN
Prešovský kraj
Disputationes quodlibetales 2013
Konferencia
20.11.2013
Disputationes quodlibetales majú na GTF PU už 16-ročnú tradíciu. Kolokviá
na podnet študentov začal organizovať profesor Pavol Dancák ako otvorené
diskusné fóra s vedomým zámerom nadviazať na starobylú akademickú
tradíciu pochádzajúcu z čias univerzitného pôsobenia sv. Tomáša
Akvinského.
http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta
Katedra filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta PU v
Prešove, Polskie Towarzystwo Filozoficzne; Ústredie slovenskej kresťanskej
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
97
inteligencie Prešov.
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. Aula U1
Prešovský kraj
Miesto konania:
Kraj:
317.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
318.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
319.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
98
Pílime si pod sebou konár?
Prednáška
20.11.2013
Posledná správa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC),
zodpovednosť človeka za klimatické zmeny, bezprecedentný experiment s
planétou pokračuje, nezamestnanosť a ekologické problémy, úspory
energie, energetický certifikát, energetický audit, zelené budovy,
problematika motivácie človeka k zodpovednosti za životné prostredie a
mnoho iného, bude témou pozvanej prednášky Ing. Jána Ilkoviča.
http://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta
Katedra systematickej teológie, Gréckokatolícka teologická fakulta PU v
Prešove, Eneco, s. r. o.
Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove, Ulica biskupa Gojdiča 2,
Aula U2
Prešovský kraj
Manažment terminológie
Prezentácia
20.11.2013 – 21.11.2013
Cieľom prezentácie je predovšetkým upútať pozornosť na význam
terminológie v rôznych sférach spoločnosti. Používanie nejednotných
termínov v tlmočníckej činnosti, v návodoch na použitie rôznych
priemyselných výrobkov, vo sfére poskytovania služieb, ale aj vo výskumnej
činnosti vedie nie len k zmätku a nejasnostiam, k zvýšeným výrobným
nákladom pre podnik, môže však spôsobiť vážne, ľudský život ohrozujúce
situácie.
EF UMB, Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica (20. 11. 2013 –
miestnosť P8, 21. 11. 2013 – miestnosť č. 116); Kontakt: Christoph
Rosenbaum, [email protected], 048/446 2523
Banskobystrický kraj
K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku
2000
Konferencia
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
320.
Názov podujatia:
21.11.2013 – 22.11.2013
Medzinárodná vedecká konferencia nadväzujúca na predošlé podujatia k
poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989.
Konferencia má interdisciplinárny ráz, literárna veda sa spája s
umenovvedou, teatrológiou, medialistikou, lingvistikou a inými disciplínami.
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ismks
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta,
Prešovská univerzita v Prešove, prof. PhDr. Marta Součková, PhD. (garant)
Filozofická fakulta Prešovská univerzita v Prešove
Prešovský kraj
Miesto konania:
Kraj:
XVIII. seminár Ivana Poliačka – Obnova a rekonštrukcia cestných
komunikácií
Seminár
21.11.2013 – 22.11.2013
Cieľom seminára je upriamiť pozornosť na technické riešenia, týkajúce sa
obnovy a rekonštrukcie a poskytnúť informácie a podklady pre návrh opráv
a efektívnu obnovu cestnej siete.
http://www.cestnaspol.sk/
Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS, Stavebná fakulta STU v Bratislave,
Katedra dopravných stavieb, SKSI – Slovenská komora stavebných inžinierov,
Kongres STUDIO, spol. s r. o.
G Hotel* – kongresová sála
Bratislavský kraj
321.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
Recyklácia odpadov XVII.
Konferencia
21.11.2013 – 22.11.2013
Periodická medzinárodná konferencia o recyklácii odpadov.
Slovenská banícka spoločnosť, ZO SBS pri Ústave geotechniky SAV, Košice
Ústav geotechniky SAV, Košice
Košický kraj
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
322.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Systémy nepriameho merania
Seminár
21.11.2013
Odborný seminár zameraný na nepriame meranie veličín v technologických
procesoch a využitie systémov nepriameho merania pri riadení procesov.
http://web.tuke.sk/uraivp/
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
99
Organizátori:
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, F BERG, Technická
univerzita v Košiciach, SSAKI, pobočka pri KRVP
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov, F BERG
Košický kraj
Miesto konania:
Kraj:
323.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
324.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Politika v kultúre, kultúra v politike
Konferencia
21.11.2013 – 22.11.2013
Konferencia s medzinárodnou účasťou na tému „Politika v kultúre, kultúra
v politike: Kam kráčaš demokracia” sa uskutoční v rámci III. ročníka Košických
politologických dialógov. Podujatie organizuje Katedra politológie FF UPJŠ v
Košiciach v spolupráci s ďalšími univerzitnými a neuniverzitnými inštitúciami
zo Slovenska a Čiech. Konferencia sa koná pod záštitou rektora UPJŠ a
primátora mesta Košice.
http://kpo.ff.upjs.sk/iii_rocnik_kosickych_politologickych_dialogov.html
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Academia Rerum
Civilium VŠPSV v Kolíne, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Katedra
politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, mesto Košice: Európske
hlavné mesto kultúry 2013, Občianske združenie Res Publica
Historická sála
Košický kraj
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
FINANCOVANIE LESY – DREVO 2013
Konferencia
21.11.2013
Cieľom podujatia je rozvoj spolupráce medzi producentmi a spracovateľmi
dreva v oblasti riadenia finančných tokov, investovania a zabezpečovania
likvidity. Prínosom konferencie je propagácia vedeckovýskumných
poznatkov prostredníctvom referátov, posterov a príspevkov
publikovaných v zborníku.
TUZVO, LF, KERLH
TUZVO
Banskobystrický kraj
325.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
VIII. vedecká konferencia doktorandov FAPZ SPU v Nitre
Konferencia
22.11.2013
Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v
100
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
326.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
327.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
328.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
rámci vedeckovýskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme
štúdia na FAPZ SPU v Nitre.
http://www.uniag.sk
FAPZ SPU v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Nitriansky kraj
Svet vedy zblízka – seminár o nadaných žiakoch
Seminár
22.11.2013
Svet vedy zblízka je seminár o tom, ako pristupovať k mladým bádateľom,
ako im pomôcť, o možnostiach uplatnenia sa nadaných žiakov a pod.
http://www.svkbb.eu
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, OZ Veda pre mladých
Rokovacia miestnosť
Banskobystrický kraj
45. konferencia slovenských matematikov
Konferencia
22.11.2013 – 24.11.2013
V rámci celej matematickej komunity na Slovensku konferencia
sprostredkuje informácie o nových poznatkoch v matematike a zdokonaľuje
metodiku vyučovania matematiky.
http://www.konferenciajasna.sk/
Doc. RNDr. Mariana Marčoková, CSc., JSMF – pobočka Žilina a Slovenská
matematická spoločnosť, Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD. RNDr. Božena
Dorociaková, CSc.
Hotel SOREA SNP, Jasná pod Chopkom
Žilinský kraj
Žiak s intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy a workshop
Logické hračky SANVEAN
Seminár
27.11.2013
Odborný seminár pre špeciálnych pedagógov, psychológov a študentov
špeciálnej pedagogiky.
http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove
Pedagogická fakulta PU v Prešove
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
101
Kraj:
Prešovský kraj
329.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
330.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
331.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
O cukrovke
Stretnutie
27.11.2013
Diskusné popoludnie pre odbornú i laickú verejnosť na tému „O cukrovke”.
JLF UK v Martine, Rada projektu „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo
výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied”, ktorý je spolufinancovaný zo
zdrojov EÚ (ESF)
Akademické informačné centrum
Žilinský kraj
Podpora zdravia vybraných skupín obyvateľstva (obyvatelia a zamestnanci
ZSS)
Návšteva
28.11.2013
Účasť študentov a pedagógov ošetrovateľstva pri aktivitách zameraných na
výchovu k prevencii a podpore telesného a duševného zdravia u
obyvateľstva.
Katedra ošetrovateľstva FSVaZ UKF
Zariadenie pre seniorov ZOBOR, Nitra
Nitriansky kraj
Kraj:
Možnosti rozvoja prímestskej rekreácie
Workshop
29.11.2013
Cieľom podujatia je prezentácia problematiky prímestskej rekreácie a
aktuálne problémy v rozvoji tejto formy cestovného ruchu. Súčasťou diskusie
bude orientácia na spoločenské prínosy prímestského cestovného ruchu.
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta EU v Bratislave,
zasadacia miestnosť č. 5A03
Bratislavský kraj
332.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
MERKÚR 2013
Konferencia
Organizátori:
Miesto konania:
102
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
333.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
334.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
335.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
05.12.2013 – 06.12.2013
VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov, ktorej cieľom je posilnenie transferu poznatkov v
oblasti ekonomických vied na úrovni vedeckého bádania doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov.
http://of.euba.sk/merkur/
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Spoločenská miestnosť v budove Obchodnej fakulty EU v Bratislave
Bratislavský kraj
Innovation Day
Workshop
06.12.2013
Workshop pod vedením Dr. Charlesa M. Webera z Portland State
University,USA so zameraním na inovácie a knowledge management.
Cieľovou skupinou podujatia sú študenti doktorandského štúdia a mladí
vedeckí pracovníci.
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Spoločenská miestnosť v budove Obchodnej fakulty EU v Bratislave
Bratislavský kraj
Špecifické črty jednotlivých generácií – X, Y, Z, Alfa a vplyv na ekonomiku
Konferencia
06.12.2013
Zmeny v spotrebiteľskom správaní sa jednotlivých generácií a vplyv na
výsledky ekonomických procesov. Perspektívy vývoja ekonomiky s ohľadom
na pôsobenie osobitostí spotrebných prejavov príslušných generácií.
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave, Bakalár Nové Zámky, n. o.
Bakalárske štúdium Obchodnej fakulty EU v Bratislave – pedagogické
pracovisko v Nových Zámkoch
Nitriansky kraj
Happy End Problem
Seminár
09.12.2013
Prednáška v rámci 172. seminára z intuitívnej geometrie. Prednášajúci doc.
RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, FPEDAS, ŽU v
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
103
Žiline, Pobočka JSMF v Žiline
Miestnosť AA109, budova rektorátru ŽU v Žiline
Žilinský kraj
Miesto konania:
Kraj:
336.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
337.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
338.
Názov podujatia:
Typ podujatia:
Dátum konania:
Anotácia:
Organizátori:
Miesto konania:
Kraj:
104
Tvorba a obhajoba podnikateľských plánov študentov
Workshop
12.12.2013
Obhajoba návrhov podnikateľských plánov vypracovaných študentmi.
Posudzovanie pracovníkmi hospodárskej praxe a banky.
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta EU v Bratislave
Bratislavský kraj
Čo nové v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku a ako ďalej?
Workshop
10.04.2014
Cieľom podujatia je prezentovať a diskutovať problémy aktuálneho rozvoja
cestovného ruchu v regiónoch Slovenska, naznačiť možné riešenia a
smerovanie regionálneho rozvoja cestovného ruchu v budúcnosti.
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta EU v Bratislave,
zasadacia miestnosť č. 5A03
Bratislavský kraj
Nové trendy v službách
Konferencia
05.06.2014
Vedecká rozprava o identifikácii a charakteristike nových trendov v službách
na makro i mikroúrovni vrátane procesov manažmentu a marketingu v danej
sfére.
Katedra služieb a cestovného ruchu, Obchodná fakulta, Ekonomická
univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta EU v Bratislave, spoločenská miestnosť V1
Bratislavský kraj
Viac informácií o sprievodných podujaJach TVT nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk
Download

Sprievodné podujatia 2013