I. Jazyk a komunikácia (ISCED 1)
Oblasť Jazyk a komunikácia je zameraná na rozvoj komunikatívnych schopností
ţiakov, preferovaná najmä rozvojom komunikatívnych kompetencií, ktoré sú východiskom
pre ostatné vyučovacie predmety s prihliadnutím na ich špecifickosť. Veľký dôraz sa pritom
kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť,
schopnosť argumentácie.
Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vyučovacích predmetoch:
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk, úroveň A1
Učebný plán pre Školský vzdelávací program v 1. - 4. ročníku
3. ročník
4. ročník
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
ŠVP
ŠkVP
Predmety
Spolu
2. ročník
Spolu
1. ročník
Spolu
Počet hodín
Spolu
Počet hodín
ŠkVP
Jazyk a
komunikácia
Počet hodín
ŠVP
Vzdelávacia
oblasť
Počet hodín
Slovenský jazyk
a literatúra
8
1
9
6
2
8
6
2
8
6
3
9
Anglický jazyk,
úroveň A1
0
0
0
0
2
2
3
0
3
3
0
3
I/1
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Školský vzdelávací program Enviráčik
Základná škola, Lehota 144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Slovenský jazyk a literatúra
1. ročník
9 hod./týţdeň
297 hod./rok
2. ročník
3. ročník
4. ročník
8 hod./týţdeň
264 hod./rok
8 hod./týţdeň
264 hod./rok
9 hod./týţdeň
297 hod./rok
ISCED 1
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je
naučiť ţiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku
a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni ústnej i písomnej.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretoţe spája jazykovú,
slohovú zloţku, písanie, literárnu zloţku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci
prvok moţno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Povaţujeme ho i za prostriedok preniknúť do
významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre ţiaka
zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade
aj čítania. Ide teda o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne
vyuţívajú v jednotlivých zloţkách predmetu. V minulosti, chápeme tým obdobie posledných
desaťročí, sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zloţky
predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu,
lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo
vyučovacích predmetoch, pretoţe vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej
úrovni zabezpečuje ţiakom moţnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné
uplatnenie sa na trhu práce.
Je nesporné, ţe úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom ţivote nie je
uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli pouţívanie
I/2
spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych
ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí ţiak dobre poznať, aby ho mohol dobre
vyuţívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným
materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Kaţdá zloţka jazyka vplýva na jazykový
prejav ţiaka a odráţa sa v jeho myslení.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie.
Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných ţivotných kompetencií, ktorých základ ţiaci
získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Ţiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité
jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným
aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti
literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zloţky čítanie a literárna
výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna
stránka
jazykovej
výchovy
-
vytváranie
kladného
a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako
vzťahu
k čítaniu
a knihám,
nositeľovi národných tradícií
a formovania národného povedomia ţiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti
a zároveň slúţi aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa
ţiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodrţiavanie
hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia ţiaci vyjadrovať v krátkych ústnych
prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa
ospravedlniť poblahoţelať blízkym osobám, formulovať krátku správu.
CIELE
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť ţiakov nielen základné pojmy a poučky, ale
naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni
a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je
i literárna zloţka jazyka. Prostredníctvom nej sa ţiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich
tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1.
stupni ZŠ je predovšetkým:
 osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
 poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou
písanej reči
 osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej
 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
 získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
I/3
 osvojiť si návyky správnej výslovnosti
 poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich vyuţívať v jazykovom systéme
 prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
 jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
 viesť ţiakov k presnému mysleniu a jeho vyuţitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj
písomnej).
Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči
v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú pouţívať individuálne.
Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na
toho ktorého ţiaka. Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – ţiak je správne pouţívanie jazyka
a jeho uplatňovanie v praktickom ţivote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať
automaticky bez toho, aby si ţiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.
Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – ţiak sa bude smerovať
k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi
znamená, ţe ţiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť pouţívať, budú ním tvorivo
myslieť a bez ťaţkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať.
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského
jazyka je vytvoriť u ţiakov komunikačné zručnosti. Základné komunikačné zručností sú:
počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do
dvoch veľkých oblastí zaloţených na funkcii počúvania a čítania (receptívne), hovorenia a
písania (produktívne).
I/4
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
kompetencie predmetové
na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením čítať
nahlas aj potichu po príprave textov, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané
skúsenostiam ţiaka
ovládať detailnú analýzu slova, podriadiť ju postupne sa rozširujúcim
ţiak
čitateľským schopnostiam
bude
pri hlasnom čítaní dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú
schopný
výslovnosť
čítať s porozumením odborný text
v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu
analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia
problémov a overovať ich v praxi
ţiak sa
naučí
analyzovať zvukovú rovinu jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie
rýmu
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného
rozvoja
ţiak sa
naučí
zapamätať si základné informácie a vedieť ich pouţiť v praxi
tvorivo spracovať informácie a prakticky ich vyuţiť
kompetencie sociálne komunikačné
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu
ţiak sa
vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu
naučí
dbať na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb
verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor
kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia
ţiak sa
čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike
naučí
zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
efektívne vyuţívať dostupné informačno-komunikačné technológie
ţiak sa
vyuţívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií
naučí
vyuţívať IKT pri vzdelávaní
kompetencie riešiť problémy
uplatňovať metódy zaloţené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení
navrhovať rôzne postupy a vhodné metódy pri riešení problémov
ţiak sa
naučí
verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor
byť otvorený získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov
kompetencie občianske
uvedomovať si vlastné potreby a tvorivo vyuţívať svoje moţnosti
ţiak sa
primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov
naučí
prijímať nové nápady alebo aj prichádzať s novými nápadmi a postupmi pri
spoločnej práci
I/5
kompetencie sociálne a personálne
osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine
ţiak sa
uvedomiť si svoju zodpovednosť v tíme
naučí
tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov
kompetencie pracovné
výrazne recitovať básne, úryvky z prózy
výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládeţ
ţiak sa
poznať a pouţívať jazykové slovníky a príručky
naučí
Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť
vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi
kompetencie kultúrne
budovať si vlastnú kniţnicu
ţiak sa
rešpektovať vkus iných ľudí a primerane veku dokáţe vyjadriť svoj názor a
naučí
vkusový postoj
orientovať sa v školskej a verejnej kniţnici
zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti.
kompetencie informačné
poznať a pouţívať jazykové slovníky a príručky
ţiak sa
naučí
kompetencie verejného prejavu
pri ústnom prejave dodrţiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
ţiak sa
osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov
naučí
reprodukovať umelecký text
kompetencie tvorivé
porozprávať krátky príbeh (vlastný záţitok alebo vymyslený príbeh)
porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu)
dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny ţáner
ţiak sa
zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text
naučí
zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti
napísať krátky prozaický útvar
tvoriť jednoduché rýmy
I/6
OBSAH VYUČOVANIA
Slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku
Tematický celok
Časová
dotácia
Prípravné obdobie
27 h
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Čítanie
Pre hláskovú analyticko- syntetickú metódu :
Veta, slovo, slabika, delenie
slov na slabiky, analýza
hlásky, analýza slova na
slabiky, tlačené písmeno, ...
1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích
schopnosti
2. Analytické činnosti: veta, slovo, slabika
3. Grafické delenie slov na slabiky
1. Určovanie pozície hlások v slove
2. Detailná analýza slova na hlásky –
určovanie pozície hlások v slove
Zrakovo a sluchovo
rozlišovať pomocou
didaktických aktivít ( vyuţiť
medzipredmetové vzťahy –
poznávať farby, pojmy prvý,
posledný).
Správne vyslovovať slová.
PDA,
Sluchovo spájať hlásky do
slabík.
VYV, HUV, TEV,
MAT
OSR,
3. Poznávanie písmen, pomenovanie slov
podľa obrázkov
MEV, MUV,
4. Čítanie slov po písmenách
OŢZ, ENV, REV,
FNG
Pre syntetickú metódu:
1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích
schopnosti
2. Veta, slovo, slabika – len v praktických
činnostiach
3. Analytické činnosti – len analýza slova
na slabiky – v praktických činnostiach –
I/7
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
rozlišovanie a určovanie prvej hlásky
slova
4. Cvičenie sluchového a zrakového
rozlišovania
5. Zoznamovanie sa s písmenami veľkej
tlačenej abecedy prostredníctvom
nápovedných obrázkov a sluchového
rozlišovania hlások na začiatku slova
6. Sluchová syntéza hlások do slabiky
7. Písanie veľkých tlačených písmen – ako
podpora pochopenia princípu čítania
Dole, hore, na začiatku, na
konci riadka, ...
8. Pokusné čítanie slabík a jednoduchých
slov
Písanie
Zlepšiť manuálne
a motorické zručnosti.
Rozvoj manuálnych a motorických zručností
Správny sklon písanky a správne drţanie tela
Naučiť sa správny spôsob
písania, osvojiť si správnu
psychohygienu.
Dodrţiavanie postupnosti
Uvoľňovacie cviky, psychohygiena
Tvary veľkých tlačených písmen
Osvojiť si správne tvary
veľkých tlačených písmen.
Komentované písanie
Nácvičné
/šlabikárové/
obdobie
243
Čítanie
Poznávanie a čítanie veľkých a malých tlačených
písmen
I/8
Identifikovať písmená
a slabiky v slove.
K obrázkom priradiť
PDA,
VYV, HUV, TEV,
MAT
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Zaraďovanie spoločných a individuálnych cvičení
sluchového rozlišovania hlások
Vyuţívanie sluchovej analýzy a syntézy hlások do
slabiky
Čítanie jednoduchých viet
Výkonový štandard
správne tvary slov.
Veľké a malé tlačené
písmená, jednoduchá veta,
ilustračná kresba,
reprodukcia, ...
Čítanie otvorených a zatvorených slabík
Vedieť sa správne
vyjadrovať – spisovná
slovenčina.
Rozvíjať slovnú zásobu.
Pochopiť mechanizmus
čítania slabík a slov.
Obsah a reprodukcia textu, vnímanie obsahu textu
Pracovať s textom,
ilustráciou.
Súvislé rozprávanie prečítaného
Vyjadrenie obsahu ilustračnou kresbou
Vedieť pomenovať pojmy –
bodka, čiarka, otáznik,
výkričník.
Reprodukcia textu za pomoci otázok
Písanie
Príprava na písanie písmen, slabík a slov
Správne písať písmená,
slabiky, slová a vety.
Písanie písmen
Správny tvar a sklon písma, odhad medzere
Tvar, sklon, medzera
písma, diktát, skladba
slova, grafické znázornenie
vety, ...
Čítanie písaného textu, tlačeného
Tlačené písmená, slabiky, slová priradiť k
písaným tvarom
Písanie diktovanej slabiky, slova, vety
Schopnosť samostatného písania – diktáty
Dodrţiavanie výšky, spojov písmen
Zvládnutie skladby slova, správne napísať
jednoduchú vetu, umiestnenie dĺţňa
I/9
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Ovládať správny tvar, sklon
a veľkosť písma a medzery
medzi písmenami a vetami.
Vedieť správne umiestniť
interpunkčné znamienka.
OSR,
MEV, MUV,
OŢZ,
ENV, DOV,
FNG
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Písanie zloţitejších slov písaným písmom po
sluchovej analýze na slabiky
Písanie prvých jednoduchých viet formou
zrakového diktátu, grafické znázornenie
diktovanej vety na tabuľu
Čítankové obdobie
27 h
Čítanie
Čítanie súvislých textov
Čítanie, súvislý text, detský
časopis, detská literatúra, ...
Hľadanie menej obvyklých a ťaţších slov
a objasnenie ich významu
Správne intonovať a čítať
s porozumením.
Vedieť odpovedať na otázky
z prečítaného textu.
Pochopenie obsahu súvislého textu
Výchovne vyuţívať podnety
z textu a ilustrácií.
Čítanie s porozumením
Rozlišovanie zvukovo a tvarovo podobných slov
Odstrániť dvojité čítanie.
Vyuţívanie detských časopisov, detskej literatúry
Vedieť samostatne
pracovať.
Vyjadrenie obsahu ilustračnou kresbou
Reprodukcia textu za pomoci otázok
PDA,
VYV, HUV, TEV,
MAT
OSR,
MEV, MUV,
Písanie
Spoj písmen, odpis, prepis
textu, nápovedná otázka, ...
Písanie náročnejších písmen a ich spojov
Samostatné písanie slov, viet a krátkych celkov
Odpis a prepis písaného a tlačeného textu
Písanie diktátov písaným písmom so stúpajúcou
náročnosťou
Pouţívanie nápovedných obrázkov
I / 10
OŢZ,
ENV, DOV
Vedieť samostatne prepísať
slová, vety a krátke celky,
ovládať správny tvar
a úhľadnosť.
Slovenský jazyk a literatúra v 2. ročníku
Tematický celok
Písanie
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
33 h
Malé a veľké písmená písanej
a tlačenej abecedy
Písmená a číslice
Písmeno, abeceda, číslica, ...
Arabské číslice
Písanie jednoduchých viet
Vety
Vedieť písať správne tvary veľkej, malej,
písanej a tlačenej abecedy.
Vedieť písať správne tvary arabských číslic.
Odpisovať, prepisovať jednoduché vety.
Veta, ...
Písať vety podľa diktátu.
PDA,
VLA, VYV,
HUV,
TEV, MAT
Vedieť správne napísať začiatok vety.
Pouţiť vhodné interpunkčné znamienko.
Vlastné mená
Slovenský jazyk
Hláska a
písmeno
Písanie vlastných mien osôb,
zvierat a zemepisných názvov
Vlastné mená, osoba, zviera,
zemepisný názov, ...
Vedieť správne napísať vlastné mená osôb,
zvierat a zemepisných názvov.
Tlačené a písané písmená
Hláska, písmeno, ...
Spoznávať hlásku a písmeno v daných
slovách, určiť počet písmen a hlások.
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, FNG
132 h
Vie rozlíšiť fakt, ţe v niektorých prípadoch
existuje len jedna hláska, ktorá sa skladá z
dvoch písmen (dz, dţ, ch).
Rozlišovacie znamienka: dĺţeň,
mäkčeň, vokáň a dve bodky
Dĺţeň, mäkčeň, vokáň, dve
bodky, ...
Vedieť písať a vyslovovať rozlišovacie
znamienka: - dĺţeň, mäkčeň, dve bodky.
Samohlásky
Samohláska, ...
Vedieť vyslovovať krátke a dlhé samohlásky.
Samohlásky krátke:
Vedieť realizovať ich analýzu a syntézu.
a, ä, e, i, y, o, u
Poznať významovú podobu slova,
I / 11
PDA, VLA, VYV,
HUV, TEV, MAT
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, FNG
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Samohlásky dlhé:
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť vyslovovať hlásku ä.
á, é, í, ó ú, ý
Dvojhlásky
Dvojhláska, ...
Výslovnosť a písanie dvojhlások:
ia, ie, iu, ô
Zmena krátkej samohlásky na
dvojhlásku
Ovládať: výslovnosť a písanie dvojhlások: ia,
ie, iu, ô, písanie ja- já, je- jé, ju- jú na
začiatku i na konci slova, príponu písmen na
konci slova- ou.
Vedieť zdôvodniť pravopis v slove s
dvojhláskou: ia, ie, iu ô.
Vyuţívať zručnosť písania samohlások aj
dvojhlások.
Kooperovať pri práci v skupine a riešiť
jednoduché úlohy a cvičenia zamerané na
pravopis dvojhlások.
Spoluhlásky
Mäkké spoluhlásky
Spoluhláska, mäkká
spoluhláska, domáce slovo, ...
Výslovnosť a písanie i / í po
mäkkých spoluhláskach a y/ ý v
koreni domácich slov
Tvrdé spoluhlásky
Výslovnosť a písanie y/ ý po
tvrdých spoluhláskach v koreni
domácich slov
Správne písať i/í po mäkkých poluhláskach.
Osvojiť si výslovnosti nových slov.
Osvojiť si nové slovné spojenia a pochopiť
ich význam pri vyvodení spoluhlások.
Pracovať s inventárom (moţno pouţiť
slovníky) slov s i - í po mäkkých
spoluhláskach.
Tvrdá spoluhláska, koreň
slova, ...
Správne písať y/ý po tvrdých spoluhláskach.
Osvojiť si nové slová, slovné spojenia a ich
významy.
Pracovať s inventárom slov s y-ý po tvrdých
I / 12
PDA,
VLA, VYV,
HUV, TEV, MAT
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, FNG
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
spoluhláskach a precvičovať gramatické javy
spojené s problematikou tvrdých
spoluhlások.
Slabika
Slabika
Realizovať jazykovú analýzu slova.
Slabika, ...
Delenie slabík
Slovo
Jednoslabičné slová, viacslabičné
slová
Spájanie slabík do slov
Naučiť sa spájať spoluhlásky a samohlásky
do slabík, spájať spoluhlásky a dvojhlásky do
slabík.
Jednoslabičné slová,
viacslabičné slová, delenie
slov, ...
Dopĺňať chýbajúce slabiky, vyhľadávať
slová podľa slabík, pracovať s ilustráciami,
zdôvodňovať slová.
Rozdeľovať slová podľa slabík na
jednoslabičné a viacslabičné.
Delenie slov na slabiky
Rozdeľovanie slov na konci
riadku
PDA, VLA, VYV,
HUV, TEV,
MATOSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, FNG
PDA,
VYV, HUV, TEV,
MAT
Rozoznávať krátke a dlhé slabiky.
Zoznamovať sa so základmi fonetického a
slabičného pravopisného princípu pri písaní
domácich slov.
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, FNG
Vedieť deliť slová na konci riadka.
Veta
Jednoduchá veta
Písanie veľkých písmen na
začiatku vety a interpunkčných
znamienok na konci vety
Veta, začiatok vety,
interpunkčné znamienka,
druhy viet, ...
Tvoriť gramaticky správne vety.
Oboznamovať sa s melódiou oznamovacej,
opytovacej, rozkazovacej, ţelacej a zvolacej
vety.
Naučiť sa tvoriť rôzne typy otázok a
odpovedí.
Druhy viet: oznamovacie,
I / 13
PDA, VYV, HUV,
TEV, MAT
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, FNG
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
opytovacie, rozkazovacie, ţelacie
a zvolacie
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Spoznávať druhy viet a vedieť napísať
vhodné interpunkčné znamienko na konci
vety. Naučiť sa sformulovať ţelanie.
Pomocou zvolacej vety vyjadriť emócie.
Sloh
Formy
spoločenského
kontaktu
33 h
Osvojenie základov
spoločenského kontaktu
Spoločenský kontakt,
komunikácia, pozdrav, ...
Zdvorilosť v kaţdodennej
komunikácii
Osvojovať si základy spoločenského styku
(učiť sa byť zdvorilý).
Vedieť sa pozdraviť, osloviť iných, vhodne
pouţiť tykanie / vykanie, predstaviť, privítať
iných, rozlúčiť, poprosiť, poďakovať,
ospravedlniť, zablahoţelať, vyjadriť svoje
stanovisko súhlas /nesúhlas.
Pozdrav
Oslovenie
Tykanie / vykanie
PDA,
VLA, VYV,
HUV,
Predstavenie sa
TEV, MAT
Privítanie
Rozlúčenie
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, FNG
Prosba / ţelanie
Poďakovanie
Ospravedlnenie
Blahoţelanie (ústne a písomne)
Vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu
Formy písomného
kontaktu
Osvojenie si základov
písomného kontaktu
Písomný kontakt, adresa,
odosielateľ, moderná
I / 14
Vedieť napísať adresu na list, pohľadnicu ,
sformulovať krátky list, napísať krátku SMS
PDA, VLA,
VYV,
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Adresa
Pojem
komunikácia, ...
Adresa odosielateľa
Výkonový štandard
správu na mobilnom telefóne a e-mailovú
správu na internete.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
HUV, TEV,
MAT
Pohľadnica
Súkromný list
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, FNG, DOV
Moderná komunikácia (SMS, email)
Tvorba otázok
Formy rozhovoru
Ţiadosť o informáciu
Informácia, rozhovor,
telefonovanie, ...
Rozhovor
Zásady telefonovania (začiatok
a koniec telefonického
rozhovoru)
Práca s textom
Ústne rozprávanie podľa osnovy
(slohovým
útvarom)
Tvorenie nadpisu
Osnova, rozprávanie, opis,
nápis, nadpis, ...
Ústny opis predmetu, ilustrácie,
obrázka
Vedieť správne sformulovať a klásť otázky,
odpovedať na otázky, poţiadať o informáciu,
na začiatku telefonického rozhovoru
pozdraviť a predstaviť sa, viesť rozhovor
a na záver sa pozdraviť.
Vedieť podľa osnovy vyrozprávať dej, podľa
obsahu utvoriť nadpis, ústne opísať predmet,
ilustráciu, obrázok, rozlíšiť nápis a nadpis, na
určený výrobok, tému vymyslieť nápis.
VYV, HUV, TEV,
MAT
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV
PDA, VLA,
VYV, HUV, TEV,
MAT
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV
Rozlíšenie nápisu a nadpisu
Tvorba nápisov
Čítanie a literárna
výchova
PDA, VLA,
99 h
Práca s textom
Autor / spisovateľ
(kniha, noviny,
Ilustrácia, ilustrátor
Autor, ilustrácia, čitateľ,
kniţnica, zdrobnenina, obsah
I / 15
Poznať pojmy: autor / spisovateľ, ilustrácia,
ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny,
PDA, VLA, VYV,
HUV, TEV, MAT
Tematický celok
časopis)
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Čitateľ, kniha, časopis, noviny,
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
kniţnica, text, zdrobnenina, nadpis, dej.
textu, dej, ...
kniţnica, text
Zdrobnenina
Pravidelne navštevovať kniţnicu, vedieť sa
v nej orientovať.
Rozdiel medzi detským
časopisom a novinami
Poznať aspoň piatich spisovateľov alebo
básnikov.
Práca s textom – čítanie
s porozumením
Vedieť rozlišovať časopisy a noviny, poznať
niektoré detské časopisy.
Dokončenie príbehu
Vedieť pracovať s textom (čítať s
porozumením, dokončiť príbeh, tvoriť
nadpis, vymenovať hlavné postavy,
porozprávať stručný obsah).
Tvorenie nadpisu
Hlavné postavy
OSR,
MEV, MUV,
OŢZ,
ENV, REV,
FNG,
DOV
Obsah textu
Dej
Bábkové divadlo
Bábkové divadlo
Bábka
Divák
Bábkové divadlo, bábkoherec, Navštíviť predstavenie v bábkovom divadle.
dojmy, ...
Vedieť porozprávať obsah, vyjadriť svoje
dojmy rozprávaním, ilustráciou.
Poznať pojmy bábka, bábkoherec.
Návšteva bábkového divadla
Ako vzniká bábka
Dojmy z predstavenia
Druhy literárnych ţánrov
(vyčítanka, hádanka, báseň,
ľudová pieseň, rozprávka)
VYV, HUV, TEV,
MAT
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV, DOV
Bábkoherec
Literárne ţánre
PDA,
Literárny ţáner, ...
I / 16
Poznať a rozlišovať ţánre (vyčítanka,
hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka).
PDA, VYV, HUV,
TEV, MAT
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť pochopiť ich pointu.
Naučiť sa naspamäť aspoň tri vyčítanky,
hádanky, básne, ľudové piesne.
Vedieť vyrozprávať obsah rozprávky.
Poznať niektoré ľudové rozprávky.
I / 17
OSR, MEV,
MUV, OŢZ, ENV,
REV
Slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku
Tematický celok
Slovenský jazyk
Abeceda
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
132 h
4h
Tlačené a písané písmená
abecedy
Druhy slovníkov, encyklopédia,
telefónny zoznam, ...
Radenie slov podľa abecedy
Ovládať tlačenú a písanú podobu abecedy.
Vedieť zoradiť slová v abecednom poradí.
Názvy písmen
Vedieť správne pomenovať všetky
písmená.
Vyhľadávanie slov v slovníku
podľa abecedy
V slovníku vedieť vyhľadať slovo podľa
abecedy.
Slovník
Podobne i v encyklopédii alebo
telefónnom zozname.
Druhy slovníkov
Encyklopédia
Telefónny zoznam
Slovo, slabika
4h
Slabika, slabikotvorné hlásky, ...
Rozdeľovanie slov na slabiky
Vedieť suverénne rozdeľovať slová na
slabiky, zo slabík vedieť utvoriť slová.
Vytváranie slov prostredníctvom
slabikotvorných slabík
Vedieť, ţe spoluhláska l,ĺ a r,ŕ môţe
nahradiť samohlásku a vytvoriť slabiku.
Slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ
V rámci opakovania učiva slabikotvorné
hlásky a tvorba slabík s týmito hláskami
vedieť rozoznávať takéto slová a vedieť
tvoriť nové slová.
Slovo, slabika
Písanie a výslovnosť spoluhlások
l, ĺ a r, ŕ
Obojaké
spoluhlásky
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
4h
Spoluhlásky rozdeľujeme na
tvrdé, mäkké a obojaké
Obojaké spoluhlásky, ...
I / 18
Vedieť rozoznať obojaké spoluhlásky.
VLA,
PDA, VYV
REV
Tematický celok
Vybrané slová
Časová
dotácia
6h
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Názvy obojakých spoluhlások
Vedieť ich vymenovať.
Pravopis po obojakých
spoluhláskach
Vedieť, ţe po obojakých spoluhláskach
píšeme alebo i, í alebo y, ý.
Definícia vybraných slov
Vybrané slová, ...
Vedieť zadefinovať vybrané slová.
Vedieť povedať aké i, í alebo ý, ý vo
vybraných slovách píšeme.
Naučiť sa rozoznávať vybrané slová a
príbuzné slová.
Vybrané slová po
obojakých
spoluhláskach b,
p, m, v, r, z, s
63 h
Príbuzné slová
Ovládanie vybraných slov po
jednotlivých obojakých
spoluhláskach (okrem
spoluhlásky f)
Príbuzné slová, ...
Vedieť, v ktorých slovách sa píše y, ý.
Vedieť správne uplatniť pravopis v
príbuzných slovách.
Odvodzovanie a tvorenie
príbuzných slov
Vedieť vybrané slová pouţívať nielen v
izolovaných slovách, ale aj v iných
slovných spojeniach, v textoch.
Pravopis vybraných slov a
príbuzných slov
Slovné druhy
Podstatné mená
24 h
Vyvodiť definíciu podstatných
mien
Postupne si osvojovať pravopis vybraných
slov.
Všeobecné a vlastné podstatné
mená, obce, svetadiely, ...
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
PDA,
VLA, HUV
MUV, MEV
PDA,
VLA, HUV
MUV, MEV
Vedieť zadefinovať podstatné mená.
Vedieť sa na ne opýtať správnou otázkou.
PDA,
Rozdelenie podstatných mien na
všeobecné a vlastné
Vedieť ich nájsť v cvičeniach,
v jednoduchých textoch.
VYV, HUV
Pravopis vlastných podstatných
mien
Vedieť rozlíšiť všeobecné a vlastné
podstatné mená.
MUV, REV
Vedieť uplatniť správny pravopis vo
I / 19
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
vlastných podstatných menách - osôb,
zvierat, vecí, miest a obcí, vrchov, riek,
potokov, štátov, svetadielov.
Vedieť tvoriť vety na podstatné mená a
pouţívať ich v texte.
Vedieť ich uplatniť v pravopisných
cvičeniach a v diktátoch.
Slovesá
16 h
Definícia slovies
Synonymá
Definícia prídavných mien
Prídavné mená
Vyvodenie pojmu z akostných
prídavných mien
Antonymá
Slovesá, synonymá, prídavné
mená, antonymá, akostné,
protiklad, zmena tvaru, ...
Ovládať definíciu slovesa, poznať funkciu
slovies v texte. Vedieť ich v texte
vyhľadať.
Vedieť, ţe sloveso vo vete mení tvar.
Synonymá – slová významovo
zhodné s rozdielnou zvukovou
podobou
Vedieť, čo sú synonymá. Vedieť ich tvoriť
a pouţívať vo vete.
TEV, ETV
Vedieť zadefinovať prídavné mená.
MUV, OŢZ
Antonymá – slová s opačným,
protikladným významom
Vedieť vyhľadať prídavné mená (akostné)
z cvičení, z textu.
Vedieť definovať antonymá a vedieť ich
tvoriť a pouţívať v cvičeniach.
Zámená
6h
Definovať zámená
Zámená, ...
Ovládať krátku definíciu zámen.
Zámená beţnej komunikácie,
napr. ja, ty, on, ona, my, vy, oni,
ony, ten, tá, to, tí, tie, moje, tvoje,
naše, vaše
I / 20
ETV,
Vedieť vymenovať beţne pouţívané
zámená. Vedieť ich vyhľadať v cvičeniach
alebo v texte.
VLA, NBV
Vedieť ich pouţívať pri komunikácii s
MUV, OŢZ
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
inými osobami.
Neučiť rozdelenie zámen, iba ich
prakticky vyhľadať ich v cvičeniach,
v texte.
Číslovky
5h
Definovať číslovky
Číslovky vyjadrujú počet alebo
poradie osôb, zvierat a vecí
Číslovky, základné, radové,
poradie, ...
Poznať a vedieť povedať definíciu
čísloviek.
Vedieť vyhľadať základné, radové alebo
iné číslovky, ktoré pozná alebo sa s nimi
stretol v praxi v cvičeniach, v textoch.
MAT, ANJ
Vedieť v beţnej komunikácii pouţívať
slovný druh – číslovky.
Vedieť zapísať číslovky v obore do 100.
Väčšie číslovky vedieť zapísať číslom.
DOV, FNG
Dokázať prepísať číslom slovne vyjadrené
číslovky.
Sloh
List
33 h
4h
Písomné členenie listu
Úvod, jadro, záver, oslovenie, ...
Oslovenie, úvod, jadro, záver,
podpis
Vedieť rozoznať časti listu.
Vedieť písomne zoštylizovať jednoduchý
list.
Ovládať pravopis oslovenia.
Vedieť sa podpísať svojim menom a
priezviskom.
I / 21
ETV, ANJ
MEV, OSR
Tematický celok
Osnova
Časová
dotácia
8h
Časová
postupnosť
Obsahový štandard
Téma
Rozprávanie záţitku z prázdnin
alebo inej udalosti zo ţivota
dieťaťa
Pojem
Osnova, časová postupnosť, ...
Rozprávanie príbehu podľa
osnovy (úvod, jadro, záver)
Časová postupnosť
Oznam
4h
Písomné odovzdávanie informácií
prostredníctvom SMS (mobil),
elektronicky, e-mail (počítač),
písomne (korešpondenčný lístok)
Korešpondenčný lístok , SMS, email, ...
Výkonový štandard
Vedieť porozprávať udalosť alebo záţitok
podľa osnovy.
Rozprávanie realizovať na základe časovej
postupnosti.
VYV, ANJ
Vedieť rozprávať udalosť alebo príbeh
podľa obrázkov. Dokázať napísať k
príbehu osnovu.
OŢZ, ENV
Vedieť napísať jednoduchý oznam
prostredníctvom SMS správy, e-mailom
alebo klasicky prostredníctvom
korešpondenčného lístka.
Vedieť správu sformulovať tak, aby
obsahovala základné informácie.
Inzerát
3h
Vyhľadávanie inzerátov v tlači
Inzerát, reklamné tlačivo, ...
Písanie inzerátov
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
ETV, ANJ
MEV,
MUV, OSR
Vedieť vyhľadať inzerát v časopise, v
novinách alebo v reklamných tlačovinách.
Vedieť sformulovať krátky inzerát písomne.
Reklama
3h
Reklama, reklamný plagát, ...
Analýza reklamných textov
Vedieť vlastnými slovami charakterizovať
pojem reklama.
Tvorba reklamných textov
Vedieť rozlíšiť druhy reklamy.
Reklamný plagát
Vedieť sformulovať krátky reklamný text.
Druhy reklamy
Vedieť posúdiť hodnovernosť reklamy.
Pozvánka
3h
Písomná formulácia pozvánky
Pozvánka, program, ...
I / 22
Vedieť sformulovať písomne text
VYV,
ETV
MEV, MUV
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Obsah pozvánky
Výkonový štandard
pozvánky na nejaké podujatie.
Ovládať prvky, ktoré nesmú v pozvánke
absentovať (miesto, čas, program, kto
pozýva).
Vedieť pozvánku primerane graficky
ozvláštniť.
Opis
4h
Písomne opísať konkrétny
predmet
Opis , odsek,
Opísať prvky, z ktorých sa predmet skladá.
ilustrácia, ...
Vedieť napísať funkciu predmetu,
prípadne jeho praktické vyuţitie.
Funkcia predmetu, jeho vyuţitie
v praxi
Vedieť opísať detskú ilustráciu, prípadne
umeleckú ilustráciu na maľovanú k
nejakému konkrétnemu literárnemu textu
(napr. z čítanky, z obľúbenej knihy).
jadro, záver)
4h
Predstaviť sa prostredníctvom
vizitky
TEV, HUV
REV,
MUV, FNG
VYV, PDA
Opis vedieť rozčleniť do odsekov.
Členenie textu na odseky – (úvod,
Vizitka
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
VYV,
REV, FNG
Poznať vizitku po vizuálnej stránke a
ovládať definíciu vizitky.
Vizitka, ...
Naučiť pojem slova vizitka
Názorná ukáţka vizitky
Vedieť, ktoré údaje vizitka obsahuje.
Prostredníctvom nej sa predstaviť.
VYV, ETV
Čo vizitka obsahuje, aké
informácie o človeku prezrádza
Vedieť si vyrobiť vizitku pre seba alebo
pre spoluţiaka, rodiča a pod.
MEV, FNG
Informácie o vizitke
I / 23
Tematický celok
Čítanie a
literárna výchova
Literatúra pre
deti
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
99 h
20 h
Literárne texty zamerané na
zvládnutie techniky čítania, na
porozumenie prečítaného textu
Literatúra, ...
Obsahujú témy prírodných
motívov spojených s jesenným
dozrievaním a s tematikou školy
Poézia
Výkonový štandard
31 h
Próza
Texty s tematikou rodiny, rodinné
vzťahy, rodičia, starí rodičia,
náhradní rodičia, adopcia
Poézia, próza, verš, odsek, ...
Vedieť vymenovať knihy pre deti a
mládeţ, ktoré pozná z domu alebo
kniţnice. Poznať niektorých významných
detských autorov.
ETV, NBV
Vedieť porozprávať krátky dej z prečítanej
knihy alebo vedieť povedať jej obsah.
REV, MUV, ENV,
OSR, DOV, FNG
OŢZ,
Rozoznať poéziu od prózy.
Vedieť v literárnom texte identifikovať
verš.
Rozdelenie literatúry na poéziu
a prózu
PDA,
ETV,
NBV, VYV
V prozaickom útvare rozoznávať odseky.
OŢZ, REV, OSR,
FNG
Pojem verš
Pojem odsek
Ľudová
slovesnosť
11 h
Krátke ľudové útvary
Ľudová rozprávka
Ľudová slovesnosť, pranostika,
ľudová rozprávka,
Vedieť, čo je ľudová slovesnosť, a ktoré
literárne útvary obsahuje.
Pojem pranostika
Prirovnanie, ...
Poznať pranostiku. Svojimi slovami ju
vedieť charakterizovať.
Pojem prirovnanie
Vedieť vyhľadať pranostiku a niektoré
najznámejšie si aj zapamätať a vedieť ich
povedať. Vychádzať z poznatkov zo
ţivota, z prírody, prírodných úkazov
a javov.
I / 24
VLA,
HUV
REV, OŢZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Ovládať pojem ľudová rozprávka, vedieť
ju rozlíšiť od autorskej rozprávky. V texte
vedieť vyhľadať prirovnanie.
Autorská
rozprávka
21 h
Autorská rozprávka
Členenie rozprávky ako
literárneho útvaru
Autorská rozprávka, hlavná
postava, vedľajšia postava, ...
Hlavná postava
Poznať členenie textu rozprávky a vedieť
pomenovať jej výchovný cieľ. Poznať
hlavnú a vedľajšie postavy rozprávky.
Vedľajšia postava
Mená svetových rozprávkarov
a názvy ich rozprávok
Príslovie
7h
Porekadlo
Nové literárne útvary ľudovej
slovesnosti – príslovie, porekadlo
Poznať pojem autorská rozprávka. Poznať
rozdiel medzi ľudovou a autorskou
rozprávkou. Vedieť prakticky nájsť
príklady autorskej rozprávky.
Príslovie,
Ovládať pojem príslovie a porekadlo.
porekadlo, ...
Vedieť vyhľadať príslovia a porekadlá v
čítanke. Vedieť povedať výchovný cieľ
príslovia.
Spoznávať frazémy v krátkych literárnych
útvaroch, následne ich vedieť pouţiť v
praxi.
Povesť
9h
Pojem povesť
Povesť, hlavná myšlienka, ...
Viaceré druhy povestí
Hlavná myšlienka
Ovládať pojem povesť. Vedieť, ţe existuje
viac druhov povestí. Vedieť v povesti
určiť hlavnú myšlienku.
Po vypočutí textu vedieť sformulovať
vlastnú reakciu na text. Vedieť vytvoriť
krátke otázky k textu. Pokúsiť sa napísať
krátky príbeh (povesť) sám.
I / 25
PDA, ETV
OSR,
OŢZ, DOV
ETV, NAV,
ENV, MEV, FNG
VLA, HUV
MUV, REV, ENV
Slovenský jazyk a literatúra v 4. ročníku
Tematický celok
Slovenský jazyk
Delenie hlások
Vybrané slová
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
132 h
8h
18 h
Abeceda
Vybrané slová, písanie i, í y, ý, v
ďalších vybraných slovách a
odvodených slovách
Hláska, slabika, slovo, veta,
...
Zoraďovať slová podľa abecedy.
Vybrané slovo, odvodené,
zvukovo rovnaké a zvukovo
podobné slovo, ...
Utvrdzovať pravopisné návyky v uţ
prebratých vybraných slovách a nacvičovať
nové vybrané a odvodené slová.
Pravopis ďalších vybraných slov
Získať pravopisné návyky v písaní ďalších
vybraných slov a významovo príbuzných
slov. Rozšíriť pravopisné zručnosti v písaní
geografických názvov.
Geografické názvy s i, í a y, ý po
obojakej spoluhláske
6h
Tvorenie slov
Vedieť vyhľadávať slová zo slovníkov.
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
MAT,
VYV, PDA, VLA,
HUV
Vedieť ich samostatne pouţívať v cvičeniach,
texte, v diktátoch a kontrolných cvičeniach.
Príbuzné slová
Tvorenie slov
predponami
Výkonový štandard
Predpona, odvodzovanie, ...
Odvodenie slov pomocou
predpôn
Delenie predponových slov
Pravopis a výslovnosť
predponových odvodenín
Vedieť rozdeliť slová na predponu a
slovotvorný základ.
I / 26
OŢZ, DOV,
REV,
MEV, MUV
MAT,
Tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych
predpôn.
VYV, PDA, VLA,
HUV
Identifikovať slabičné a neslabičné predpony.
OSR, OŢZ, DOV,
Poznať význam nových slov a pouţívať vo
vetách, v textoch.
Slabičné a neslabičné predpony
OSR,
REV, MEV,
MUV
Tematický celok
Spodobovanie
Časová
dotácia
6h
Obsahový štandard
Téma
Identifikácia spodobovania
Spodobovanie spoluhlások
Pravopis a správna výslovnosť
spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici
slov
Pojem
Znelé a neznelé hlásky,
spodobovanie, pravopis,
výslovnosť, ...
Pravidlo písania spoluhlásky f
Rozdelenie hlások na znelé a
neznelé
Priama reč
6h
Vedieť ţe, v pravopise sa spoluhlásky
zapisujú bez spodobenia. Pravidlo o
spodobovaní ovládať nielen teoreticky, ale
dokázať ho pouţívať najmä prakticky.
OSR, OŢZ,
Vedieť identifikovať priamu reč v texte.
Písanie uvádzacej vety (pred, v
strede alebo na konci priamej
reči)
bodkočiarka, úvodzovky, ...
Rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči.
MAT,
VYV, PDA, VLA,
HUV
Správne pouţívať interpunkčné znamienka v
priamej reči.
OSR,
Prakticky pouţívať priamu reč v písomnom
prejave. Pouţívať úvodzovky.
I / 27
DOV, REV, MEV,
MUV
Prakticky pouţívať priamu reč v písomnom
prejave.
Rozoznať priamu reč v hovorenom slove.
Rod, číslo, pád, vzor,
ţivotnosť, neţivotnosť, ...
MAT,
VYV, PDA, VLA,
HUV
Uvádzacia veta,
Gramatické kategórie rod, číslo a
pád podstatných mien
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Vedieť, ţe pravidlo o spodobovaní platí len
pre výslovnosť.
Definícia priamej reči
Úvodzovky v priamej reči
28 h
Ovládať správnu výslovnosť na konci, v
strede slov a na hranici dvoch slov.
Vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky.
Interpunkcia v priamej reči
(bodkočiarka, čiarka, otáznik,
výkričník)
Podstatné mená
Výkonový štandard
Triediť a zoskupovať podstatné mená podľa
rodu a zakončenia (podľa pádovej prípony a
spoluhlásky pred ňou) ako prípravu na
vyvodenie systému vzorov vo vyšších
ročníkoch.
OŢZ, DOV, REV,
MEV, MUV
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená.
Vedieť uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách.
Ovládať jednotlivé pády (otázky aj ich
latinské názvy). Podľa nich vyskloňovať
podstatné mená.
Ovládať tvary podstatných mien a vedieť ich
pouţívať v texte.
Určovať gramatické kategórie rod, číslo a pád
podstatných mien.
Prídavné mená
15 h
Gramatické kategórie prídavných
mien
Rod, číslo, pád, vzor,
ţivotnosť, neţivotnosť, ...
Určiť rod, číslo a pád prídavných
mien na základe zhody s podstatným menom.
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Zámená
6h
Zámená – funkcia zámen vo vete
Osobné, privlastňovacie, ...
Druhy zámen: osobné a
privlastňovacie
Číslovky
6h
Číslovky, definícia, delenie
čísloviek na základné a radové
Rozoznať zámená v texte.
Vedieť, ţe nahrádzajú podstatné a prídavné
mená.
Základné, radové, ...
Pravopis čísloviek v obore do
100
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
Vedieť určiť základné druhy zámen.
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Ovládať pravopis základných a radových
čísloviek.
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR,
OŢZ, DOV, REV,
MEV, MUV
I / 28
Tematický celok
Slovesá
Obsahový štandard
Časová
dotácia
15 h
Téma
Slovesá – zopakovať definíciu
slovies
Pojem
Osoba, číslo, čas, ...
Gramatické kategórie: osoba,
číslo, čas slovies
Výkonový štandard
Vyhľadať slovesá v texte a poznať ich
funkciu, naučiť sa aj gramatické kategórie
slovies (osoba, číslo a čas).
Vedieť vyčasovať slovesá.
Neurčitok
5h
Pravopis prísloviek a ich správna
výslovnosť
Kde, ako, kedy, ...
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR,
Vedieť určiť u slovies neurčitok.
OŢZ, DOV, REV,
MEV, MUV
Ovládať výslovnosť a pravopis prísloviek.
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
Časovanie slovies
Príslovky
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Predloţky
4h
Pravopis predloţiek a ich
správnu výslovnosť
Výslovnosť, pravopis, ...
Ovládať výslovnosť a pravopis predloţiek.
MAT, VYV,
Prvotné predloţky s
priestorovým významom na, do,
v, s/so, z/zo
PDA,
VLA, HUV
OSR,
Pravopis a výslovnosť predloţiek
s/so, z/zo
OŢZ, DOV,
REV, MEV,
Pravopis a výslovnosť predloţiek
s/so, k/ku v spojení s osobnými
zámenami
Spojky
3h
Spojky – vyvodenie z textu
MUV
Spájanie slov, viet, ...
Najfrekventovanejšie spojky (a,
ale, keď, aby, ţe atď.)
Identifikovať v texte spojky.
Vedieť vyvodiť z textu, z aktívnej lexiky
ţiaka.
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
I / 29
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Pouţívať spojky.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
REV, MEV, MUV
Poznať spojky, ktoré sa vyskytujú v textoch
najčastejšie. Vedieť ich prakticky pouţívať
vo vete.
Častice
Citoslovcia
3h
3h
Častice – vyvodenie z textu
Citoslovcia – vyvodenie z textu,
zo zvukomalebných slov
Výrazy súhlasu, nesúhlasu,
istoty, pochybnosti (áno/nie,
hádam, asi, moţno, naozaj,
určite a i.), ...
Menej známe neohybné slovné druhy –
častice a citoslovcia identifikovať v texte.
Poznať ich funkciu.
Zvukomalebné, citovo
zafarbené slová, ...
Menej známe neohybné slovné druhy –
častice a citoslovcia identifikovať v texte.
Poznať ich funkciu.
Vedieť vymenovať aspoň niektoré a pouţiť
ich v hovorenom aj písomnom prejave.
Vedieť vymenovať aspoň niektoré a pouţiť
ich v hovorenom aj písomnom prejave.
Sloh
Umelecký a vecný
text
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
33 h
7h
Základné rozdiely medzi
umeleckým a vecným textom
Kľúčové slová, umelecký
text, vecný text, ...
Najviac pouţívané kľúčové slová
v umeleckom a vecnom texte
Po prezentácii jednotlivých druhov textu
vedieť kaţdý pomenovať správnym pojmom.
Ich vyhľadávanie v texte
Poznať kľúčové slová a následne ich vedieť
pouţiť v umeleckom alebo vo vecnom texte.
Spätne ich vedieť v texte vyhľadať.
Reprodukcia podľa osnovy
Vedieť k textu vytvoriť osnovu.
Ovládať pojem reprodukcia a vedieť ju
prakticky zrealizovať.
Vedieť postrehnúť vecné chyby v počúvanom
I / 30
MAT,
VYV, PDA, VLA,
HUV
OSR, OŢZ,
DOV, REV, MEV,
MUV
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
texte a opraviť ich.
Diskusia Názor
4h
Diskusia a názor
Diskusia, názor, ...
Vedieť diskutovať na určitú tému vybratú
učiteľom/ţiakom.
Ovládať pojem diskusia. Dôraz klásť najmä
na riešenie konfliktnej situácie.
Vedieť vyriešiť primeranú konfliktnú
situáciu.
Poznať niektoré stratégie riešenia konfliktu.
Vedieť sa napr. „pohádať“ so spoluţiakom o
nejakom probléme (primeraným spôsobom a
primeranými jazykovými prostriedkami).
Opis osoby, ústne,
písomne
Cielený rozhovor interview
6h
Opis osoby, ústne, písomne
Charakteristické črty a vlastnosti
osoby
4h
Cielený rozhovor – interview
Tvorba otázok a odpovedí
Črta, opis, charakteristika,
...
Interview, rozhovor,
komunikácia, ...
Cvičenie vzájomnej komunikácie
Vedieť charakterizovať opis osoby.
VYV, PDA, VLA,
HUV
OSR, OŢZ,
DOV, REV, MEV,
MUV
MAT,
Vedieť ústne opísať vonkajšie črty osoby
napr. spoluţiaka, rodiča, súrodenca,
kamaráta.
VYV, PDA, VLA,
HUV
Poznať základné charakterové vlastnosti,
povahové črty opisovanej osoby. Veľmi
stručne vedieť danú osobu opísať aj písomne.
DOV, REV, MEV,
MUV
Poznať definíciu cieleného rozhovoru. Poznať
jeho cudzí názov – interview.
Vedieť skoncipovať jednoduché otázky a
odpovede. Napr. so spoluţiakom zrealizovať
krátke interview o aktuálnej udalosti.
I / 31
MAT,
OSR, OŢZ,
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Tematický celok
Reprodukcia
Obsahový štandard
Časová
dotácia
4h
Téma
Reprodukcia textu
Reprodukcia udalosti
Pojem
Reprodukcia, postupnosť,
čas, ...
Časová postupnosť
Koncept
4h
Náčrt alebo koncept
Výkonový štandard
Ovládať pojem reprodukcia rozprávania.
Vedieť ju konkrétne zrealizovať v ústnom
podaní.
Dodrţiavať časovú postupnosť- veci, ktoré sa
udiali na začiatku, stručný popis udalosti,
ukončenie – záver.
Koncept, definícia, prax, ...
Definícia
Ovládať definíciu konceptu/náčrtu.
Vedieť vytvoriť náčrt slohového útvaru .
4h
Plagát
Prvky plagátu
OSR, OŢZ,
DOV,
REV, MEV, MUV
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Realizácia konceptu v praxi
Plagát
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV,
Plagát, udalosť, realizácia,
...
Vedieť zadefinovať pojem plagát. Vedieť na
aké účely sa pouţíva.
MAT, VYV,
Vedieť vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej
aktuálnej udalosti.
VLA, HUV
Realizovať plagát najprv v skupine, potom
samostatne.
PDA,
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Čítanie a literárna 132 h
výchova
Umelecká literatúra
Divadelná hra
70 h
Pojem umelecká literatúra
Pojem divadelná hra
Dramatické umenie – dráma
Dráma, bábkohra,
interpretácia,
dramatizácia,...
Bábková hra, bábkové divadlo
Vedieť vysvetliť pojem umelecká literatúra.
Vedieť ho odlíšiť od vecnej poézie. Vedieť,
ţe k umeleckej literatúre patrí poézia, próza a
dráma.
Vedieť recitovať jednu - dve básne z tvorby
najznámejších slovenských alebo
Interpretácia divadelnej hry
I / 32
MAT, VYV,
PDA,
VLA, HUV
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
zahraničných básnikov.
Dramatizácia
Dokázať predniesť kratšie prozaické dielo.
Dôraz sa kladie na recitáciu, výrazové
prostriedky v prednese.
Ovládať pojem divadelná hra. Vedieť svojimi
slovami opísať, čo je divadelná hra, vedieť to
povedať na základe osobnej skúsenosti.
Povedať názvy divadelných hier, ktoré ţiak
pozná.
OSR, OŢZ,
DOV,
REV, MEV,
MUV
Poznať významných slovenských alebo
zahraničných autorov divadelných hier.
Vedieť divadelnú hru interpretovať v
kolektíve ţiakov. Talentovaní ţiaci môţu
vytvoriť samy kratšiu divadelnú hru so ţivota
detí. Vedieť ju spoločne zahrať.
Rozhlas
Televízia
Film
Kino
15 h
Základné druhy médií
Zavedenie pojmov: rozhlas,
televízia a film – kino
Médiá, rozhlas, televízia,
film, kino, ...
Poznať pojem rozhlas, televízia, film (média).
Vedieť ich pomenovať a vedieť ich navzájom
od seba odlíšiť.
Poznať charakteristické znaky rozhlasu,
televízie a filmu. Vedieť kde sídlia, poznať
budovu slovenského rozhlasu, slovenskej
televízie (prípadne iných televízií) a filmu
(kiná). Film v minulosti a dnes.
Znaky, ktorými sa navzájom
odlišujú
Ich vyuţitie v kaţdodennom
ţivote
Vedieť, ţe sa film v minulosti premietal v
kinách. V súčasnosti na premietanie filmu
I / 33
MAT, VYV,
PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Téma
Pojem
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
slúţi aj televízia, prípadne prehrávače DVD,
videorekordéry.
Poznať niektoré literárne diela, rozprávky
alebo iné literárne ţánre, ktoré boli
sfilmované.
Vedieť primerane správať v kine.
Dialóg
10 h
Dialóg
Gestikulácia, mimika, ..
Vedieť vysvetliť pojem dialóg.
Vedieť, kedy vzniká a koľko osôb sa na ňom
zúčastňuje. Vedieť ho identifikovať v texte a
dokázať ho aj prakticky zrealizovať.
Pri dialógu vedieť vyuţívať gestikuláciu,
mimiku.
Strofa
Členenie textu na menšie
jednotky
Rým
Kapitola, strofa
Kapitola
12 h
Rým, definícia, strofa,
kapitola, ....
Rým - zvuková zhoda slabík na
konci veršov
MAT, VYV,
PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Ovládať pojmy z učebnice v súvislosti z
textom.
Vedieť v básni identifikovať rým, ovládať
nielen pojem, ale aj definíciu. To isté platí aj
o strofe a kapitole.
MAT, VYV, PDA,
VLA, HUV
Vedieť prakticky rozlišovať v textoch strofy a
kapitoly. Ide o pragmatickú stránku výučby.
V učive o rýme podľa zakončenia rozoznať 3
druhy rýmov: zdruţený aabb, abab, abba.
OSR, OŢZ, DOV,
REV, MEV, MUV
Vedieť ich prakticky v básní vyhľadať.
Bájka
14 h
Bájka
Bájka, bájkar, Záborský,
Ezop, ...
I / 34
Ovládať pojem bájka.
Poznať text, ktorý je bájkou a vedieť ho
MAT, VYV,
PDA,
Tematický celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Téma
Výkonový štandard
Pojem
odlíšiť od iných textov umeleckej literatúry.
Po prečítaní bájky vedieť povedať
ponaučenie, ktoré obsahuje.
Poznať meno Ezopa ako najznámejšieho
autora bájok a tieţ poznať meno J.
Záborského – nášho významného bájkara.
Komiks
11 h
Pojem komiks
Komiks, dej, sled deja, ...
Ovládať pojem komiks. Vedieť ho odlíšiť od
iného druhu detskej literatúry.
Vedieť prečítať dej komiksu. Poznať
postupnosť deja. Vedieť, ktoré obrázky sú
pred nejakou udalosťou, a ktoré nasledujú za
ňou.
Vedieť usporiadať obrázky podľa sledu deja.
Vedieť sám alebo za pomoci spoluţiakov
nakresliť krátky komiks a napísať k nemu
text.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
VLA, HUV
OSR, OŢZ,
DOV,
REV, MEVMUV
MAT, VYV,
PDA,
VLA, HUV
OSR, OŢZ,
DOV,
REV, MEV,
MUV
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
MEV – mediálna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
ENV – environmentálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
REV – regionálna výchova
Medzipredmetové vzťahy:
PDA – prírodoveda
TEV – telesná výchova
VLA – vlastiveda
HUV – hudobná výchova
MAT – matematika
VYV – výtvarná výchova
I / 35
ETV – etická výchova
NBV – náboţenská výchova
ANJ – anglický jazyk
FNG – finančná gramotnosť
STRATÉGIA VYUČOVANIA
1. ročník
Pri výbere metód a foriem práce na hodinách slovenského jazyka a literatúry v 1. ročníku
musí učiteľ rešpektovať plynulý prechod z predškolského obdobia na školské činnosti,
tolerovať potreby a individuálne odlišnosti ţiakov, vytvárať podmienky na úspešnosť kaţdého
jednotlivca, samostatné myslenie a konanie, vytvárať podmienky na pozitívnu pracovnú
atmosféru, vyuţívať metódy voľného výberu riešenia úloh ţiakmi, motivovať ich k aktívnemu
učeniu, podporovať seba hodnotenie ţiakov, aby poznali svoje prednosti i chyby, aktivizovať
ţiakov situáciami, úlohami a problémami, vyuţívať a rozvíjať tvorivé myslenie, vyuţívať
metódy a formy práce, ktoré nedovoľujú tvoriť stereotypy.
Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry sa vyuţívajú nasledujúce metódy a
formy – práca s učebnicou, práca s pracovným zošitom, práca s IKT, didaktická hra,
dramatizácia, čítanie, rolové čítanie, kreatívne úlohy, motivačné otázky, práca s kartičkami,
riešenie problémov, brainstorming, rozhovor, relaxačné cvičenia, samostatná práca, frontálna,
individuálna práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, vyhľadávanie materiálov, údajov,
návšteva divadelných predstavení, kniţnice a rôznych súťaţí.
Ţiaci 1. ročníka budú v priebehu školského roka písať nácvičné diktáty, opisovať tlačené
a písané texty so zameraním na krasopis a správnosť, budú sa venovať čítaniu jednotlivých
písmen slovenskej abecedy, čítaniu slov, viet a textov, čítaniu s porozumením. Veľký dôraz
kladieme na rozvoj správnych rečových a vyjadrovacích kompetencií a obohatenie slovnej
zásoby.
2. ročník
Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce učiteľa.
Vyuţívanie stratégií umoţňuje učiteľovi úspešne vyučovať a ţiakovi úspešne sa učiť. Učiteľ
si formy a metódy vyberá a pouţíva
podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné,
aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne zvolenými metódami a formami práce vytvára
atmosféru, v ktorej sa ţiak môţe učiť bez strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť,
motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje seba hodnotenie, aby ţiak poznal svoje prednosti i
chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť kaţdého ţiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru.
Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry sa vyuţívajú nasledujúce metódy a
formy – práca s učebnicou, práca s pracovným zošitom, práca s IKT, didaktická hra,
dramatizácia, čítanie, rolové čítanie, kreatívne úlohy, motivačné otázky, práca s kartičkami,
riešenie problémov, brainstorming, rozhovor, relaxačné cvičenia, samostatná práca, frontálna,
individuálna práca, práca v skupinách, vo dvojiciach, vyhľadávanie materiálov, údajov,
návšteva divadelných predstavení, kniţnice a rôznych súťaţí.
I / 36
Preverovanie vedomostí ţiakov sa v priebehu školského roka uskutoční formou písania,
pravopisných cvičení, diktátov, kontrolných diktátov (6), preverovania čitateľských zručností,
pisateľských zručností – krasopis, recitačných zručností, ústneho skúšania, písania vstupnej
a výstupnej previerky.
3. ročník
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania a na individualitu
ţiakov. Dbáme, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov.
Vyberáme metódy a formy, ktoré motivujú ţiakov k učeniu, aktivizujú ich, vedú k úspešnosti
a pozitívnej atmosfére v triede. Volíme humanizujúce metódy práce, podporujúce
sebahodnotenie, a také, ktoré prebúdzajú tvorivosť a umoţňujú spätnú väzbu.
Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry vyuţívame nasledujúce metódy a
formy – práca s učebnicou, pracovným zošitom, detským časopisom, práca s IKT, výklad,
predĺţený výklad, nácvik gramatických javov, didaktická hra, dramatizácia, rolové čítanie,
kreatívne, problémové, divergentné a motivačné úlohy, práca s kartičkami, brainstorming,
heuristický program DITOR, rozhovor, samostatná, frontálna a individuálna práca, práca v
skupinách, vo dvojiciach, diferencovaná práca, vyhľadávanie materiálov, údajov, práca s
ilustráciami, individuálny vzťahový rámec, návšteva divadelných predstavení, kniţnice a
rôznych súťaţí.
Preverovanie vedomostí ţiakov sa v priebehu školského roka uskutoční formou písania
pravopisných cvičení, diktátov, kontrolných diktátov (7), cvičných diktátov, päťminútoviek,
preverovania čitateľských zručností, komunikačných zručností, recitačných zručností, ústneho
skúšania, písania vstupnej a výstupnej previerky.
4. ročník
Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry vyuţívame nasledujúce metódy a
formy – práca s učebnicou, pracovným zošitom, detským časopisom, práca s IKT, výklad,
predĺţený výklad, nácvik gramatických javov, didaktická hra, dramatizácia, rolové čítanie,
kreatívne, problémové, divergentné a motivačné úlohy, práca s kartičkami, brainstorming,
heuristický program DITOR, rozhovor, samostatná, frontálna a individuálna práca, práca v
skupinách, vo dvojiciach, diferencovaná práca, vyhľadávanie materiálov, údajov, práca s
ilustráciami, individuálny vzťahový rámec, návšteva divadelných predstavení, kniţnice a
rôznych súťaţí.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania a na individualitu
ţiakov. Dbáme, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov.
Vyberáme metódy a formy, ktoré motivujú ţiakov k učeniu, aktivizujú ich, vedú k úspešnosti
I / 37
a pozitívnej atmosfére v triede. Volíme humanizujúce metódy práce, podporujúce
sebahodnotenie, a také, ktoré prebúdzajú tvorivosť a umoţňujú spätnú väzbu.
Preverovanie vedomostí ţiakov sa v priebehu školského roka uskutoční formou písania
pravopisných cvičení, diktátov, kontrolných diktátov (7), päťminútoviek, preverovania
čitateľských zručností, komunikačných zručností, recitačných zručností, ústneho skúšania,
písania vstupnej a výstupnej previerky.
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnica:
1. ročník
Hirková, A., Nemčíková, M.: Šlabikár Lipka pre 1. ročník ZŠ, I. časť. Aitec Bratislava, 2008.
ISBN 978-80-89375-23-3
Hirková, A., Nemčíková, M.: Šlabikár Lipka pre 1. ročník ZŠ, II. časť. Aitec Bratislava,
2008. ISBN 978-80-89375-24-0
Pavlovič, J., Smatanová, R.: Čítajte si s nami. Mladé letá Bratislava, 1998. ISBN 80-0600857-4
2. ročník
Dienerová, V., Nosáľová, M., Hirschnerová, Z.: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ. Aitec
Bratislava. ISBN 978-80-89375-16-5
Nosáľová, M., Dienerová, E., Hirková, A.: Čítanka pre 2. ročník ZŠ. Aitec Bratislava. ISBN
978-80-89375-15-8
3. ročník
Hirschnerová, Z., Adame, R.: Slovenský jazyk pre 3. roč. ZŠ. Aitec Bratislava. ISBN 978-8089375-50-9
Benková, S., Komlóssyová, H., Pavlovič, J., Štefeková, K.: Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Poľana
Bratislava, 4. vydanie, 2005. ISBN 80-89192-14-9
4. ročník
Hirschnerová, Z. a kol.: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ. Orbis Pictus Istropolitana
Bratislava, 2009. ISBN 978-80-7158-943-3
Benková, S.: Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Poľana Bratislava, 2005. ISBN 80-89192-15-7
Pracovné zošity:
1. ročník
Hirková, A., Nemčíková, M.: Písanie v 1. ročníku, 1. – 7. časť. Aitec Bratislava, 2008. ISBN
978-969899-0-4
I / 38
2. ročník
Štefeková, K., Culková, R., Stankovianska, Z.: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ. Orbis Pictus
Istropolitana Bratislava, prvé vydanie, 2010. ISBN 978-80-8120-035-9
Štefeková, K., Takáčová, Z.: Pracovný zošit k čítanke. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava,
prvé vydanie, 2010. ISBN 978-80-8120-048-9
3. ročník
Hirschnerová, Z., Adame, R.: Slovenský jazyk pre 3. roč. ZŠ. Aitec Bratislava. ISBN 978-8089375-49-3
Hirschnerová, Z., Filagová, M., Ondráš.: Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Poľana Bratislava, 1.
vydanie, 2011. ISBN 978-80-8116-010-3
Kovárová, D., Kurtulíková, A.: Mimočítankové čítanie pre 3. ročník. Orbis Pictus
Istropolitana Bratislava, 2010. ISBN 978-80-8120-014-4
4. ročník
Hirschnerová, Z. a kol.: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ. Orbis Pictus Istropolitana
Bratislava, 2009. ISBN 978-80-7158-944-0
Doplnková literatúra:
1. ročník
Pavlovič, J., Smatanová, R.: Čítajte si s nami. Mladé letá Bratislava, 1998. ISBN 80-0600857-4
Ďuríčková, M. : O Guľkovi Bombuľkovi. BUVIK Bratislava, piate vydanie, 2002. ISBN 8089028-20-9
Zelinová, H. : Dovidenia, Zuzanka !. Mladé letá Bratislava, štvrté vydanie, 2001. ISBN 8006-01115-X
Šuplata, V.: Farebná abeceda. JUNIOR Bratislava, 2005. ISBN 80-7146-655-7
Nemčíková, M., Nemčík, J.: Ţivé písmená k šlabikáru Lipka. Media Trade Bratislava, prvé
vydanie, 1997. ISBN 80-08-02515-8
Svobodová, M.: Pohrajme sa s diktátmi v 1. ročníku ZŠ.OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
Bratislava, vydanie ôsme, 2009. ISBN 978-80-89442-01-0
2. ročník
Čapek, J. : Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Mladé letá Bratislava, ôsme vydanie, 1987.
ISBN 066-185-87
Sekora, O. : Ferdo Mravec. BUVIK Bratislava, druhé vydanie, 2007. ISBN 80-89028-62-4
Ďuríčková, M. : Danka a Janka. Mladé letá Bratislava, siedme vydanie, 1990. ISBN 80-0600217-7
I / 39
Pavlovič, J., Smatanová, R.: Čítajte si s nami. Mladé letá Bratislava, 1998. ISBN 80-0600857-4
Pavlovič, J., Smatanová, R.: Čítajte si s nami. Mladé letá Bratislava, 1998. ISBN 80-0600857-4
Svobodová, M. : Pohrajme sa s diktátmi v 2. ročníku ZŠ.OTTOVO NAKLADATEĽSTVO
Bratislava, vydanie siedme, 2009. ISBN 978-80-969159-8-9
Damboráková, V.: Písanie v 2. ročníku ZŠ, 1. zošit. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava,
2010. ISBN 978-80-7158-994-5
Damboráková, V. : Písanie v 2. ročníku ZŠ, 2. zošit. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava,
2010. ISBN 978-80-7158-995-2
Kovárová, D., Kurtulíková, A.: Mimočítankové čítanie pre 2. ročník. Orbis Pictus
Istropolitana Bratislava, prvé vydanie, 2008. ISBN 978-80-7158-908-2
3. ročník
Holovačová, A.: Diktáty a pravopisné cvičenia pre 1. stupeň ZŠ. Príroda Bratislava, 2006.
ISBN 80-07-01461-6
Pruţincová, M.: Hravá gramatika. Maquita Prievidza, 1. vydanie, 2007. ISBN 978-80-8926010-2
Kovárová, D., Kurtulíková, A.: Vybrané slová 3. ročník. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava,
2010. ISBN 978-80-8120-003-8
Damboráková, V.: Písanie a slohové cvičenia 3. ročník, 1. zošit. Orbis Pictus Istropolitana
Bratislava, 2010. ISBN 978-80-7158-993-8
Damboráková, V.: Písanie a slohové cvičenia 3. ročník, 2. zošit. Orbis Pictus Istropolitana
Bratislava, 2010. ISBN 978-80-8120-005-2
Dobšinský, P.: Trojruţa. Mladé letá Bratislava, 1973. ISBN 80-06-00140-5
Grznárová, M.: Maťko a Kubko. Mladé letá Bratislava, 8. vydanie, 2001.ISBN 80-06-0117-0
Bendová, K.: Bola raz jedna trieda. Mladé letá Bratislava, 9. vydanie, 2001. ISBN 80-0600139-1
Čapek, K.: Dašenka alebo ţivot šteniatka. BUVIK Bratislava, 2. vydanie, 2005. ISBN 8089028-58-6
Pavlovič, J., Smatanová, R.: Čítajte si s nami. Mladé letá Bratislava, 1998. ISBN 80-0600857-4
4. ročník
Bendová, K. : Opice z našej police. BUVIK Bratislava, šieste vydanie, 2002. ISBN 80-8902813-6
I / 40
Lingrenová, A. : Pipi Dlhá Pančucha. Mladé letá Bratislava, piate vydanie, 2002. ISBN 8006-01215-6
Rázusová-Martáková, M. : Junácka pasovačka. Mladé letá Bratislava, šieste vydanie, 1987.
ISBN 066-189-87
Časopisy:
Adamko, časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac. ORBIS IN Bratislava. ISSN 1336- 6505
Zornička, časopis pre deti. Vydavateľstvo Včielka – Zornička Bratislava. ISSN 0139-8962
Slniečko, umelecký mesačník pre ţiakov 1. – 5. ročníka ZŠ. Literárne informačné centrum
Bratislava. EV 3197/09
IKT zdroje:
1. ročník
CD – Alík – Môj prvý šlabikár
CD – Detský kútik 2 – Svet myšiaka Bonifáca
CD – Detský kútik 3 – Slovenčina pre najmenších
CD – Slovenský jazyk 1. + 2.
- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor, CD a DVD prehrávač,
diktafón, ...
2. ročník
CD – Detský kútik 2 – Svet myšiaka Bonifáca
CD – Detský kútik 3 – Slovenčina pre najmenších
CD – Slovenský jazyk 1. + 2.
- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor, CD a DVD prehrávač,
diktafón, ...
3. ročník
Výučbové CD: Slovné druhy
Výučbové CD: Slovné druhy – ohybné
Výučbové CD: Vybrané slová
CD: abeCeDéčka – A, B, C, D, E, F
- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor, CD a DVD prehrávač,
diktafón, ...
4. ročník
Výučbové CD: Slovné druhy
Výučbové CD: Slovné druhy – ohybné
Výučbové CD: Vybrané slová
CD: abeCeDéčka – A, B, C, D, E, F
I / 41
- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor, CD a DVD prehrávač,
diktafón, ...
HODNOTENIE ŢIAKOV:
1. ročník
Ţiaci budú hodnotení slovne podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy.
Pri hodnotení ţiakov 1. ročníka vyuţívame slniečkové a obrázkové pečiatky, s ktorých
klasifikačným významom sú ţiaci aj rodičia oboznámení.
2. – 4. ročník
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a priebeţne slovne.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných
osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky
I / 42
v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho
činností sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa
opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné
medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou
učiteľa.
Vstupné a výstupné previerky budú hodnotené percentuálne, výstupné aj známkou.
Pri hodnotení samostatných písomných prác a projektov budeme vychádzať v 1. – 4. ročníku
z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v %
100% - 90%
89% - 75%
74% - 50%
49% - 25%
24% - 0%
známka
1
2
3
4
5
Pri písaní diktátov v 1. a 2. ročníku budeme vychádzať z hodnotiacej škály:
Počet chýb v diktáte
0- 2
3- 4
5- 8
9 - 11
12 a viac
I / 43
Známka
1
2
3
4
5
Pri písaní diktátov v 3. a 4. ročníku budeme vychádzať z hodnotiacej škály:
Počet chýb v diktáte
0-2
3-4
5-7
8 - 10
11 a viac
I / 44
Známka
1
2
3
4
5
ANGLICKÝ JAZYK
Školský vzdelávací program Enviráčik
ZŠ, Lehota144
Názov
predmetu
Časový
rozsah
výučby/
ročník
Stupeň
vzdelania
Forma
štúdia
Vyučovací
jazyk
Anglický jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
2 hod./týţdeň
66 hod./rok
3 hod./týţdeň
99 hod./rok
3 hod./týţdeň
99 hod./rok
ISCED 1
denná
slovenský
CHARAKTERISTIKA
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré
presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom.
Cudzie jazyky poskytujú ţivý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov
v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáha ţiakovi prekonávať bariéry
a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a napokon
uplatnením sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich
odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného
porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných
projektoch. Poţiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného
Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom
jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 (podľa spoločného Európskeho referenčného rámca
pre jazyky). Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov
vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa
jazyková kultúra ţiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia
a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci Európskej
únie, umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z
jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej
I / 45
miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu
sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre ţivot“ umoţňuje kaţdému jedincovi ţiť podľa
vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je pouţívateľ základného jazyka
(independentlearner), čo predpokladá, ţe učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu
umoţňuje opisovať kaţdodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je
nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa
predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia
umoţňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol, do akej miery bude
cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri pouţívaní a učení
sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa vyuţíva všeobecné kompetencie, ale aj celý
rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v
rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma
texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa
aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré
umoţňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:
1.dokázal riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
2.dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí
hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si
učiaci sa osvojuje
3.viac a lepšie chápal spôsob ţivota a myslenia iných národov a ich kultúrne
dedičstvo.
CIELE
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových
kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:
 podpore sebadôvery kaţdého ţiaka;
 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umoţnia vzdelávať
sa po celý ich ţivot a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom
ţivote;
I / 46
 príprave všetkých ţiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými
podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej
otvorenosti;
 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých ţiakov;
 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu,
v ktorom sa odráţa historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný
zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôleţitý prostriedok celoţivotného
vzdelávania;
 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho
prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných
postojov a názorov;
 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho
prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej
komunikácie;
 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským
záţitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom
umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych
a estetických cítení a vnímaní;
 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej
príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy
spisovného jazyka viesť ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych
ústnych i písomných jazykových prejavov.
I / 47
VZDELÁVACIE STRATÉGIE
všeobecné kompetencie
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka
opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a pouţívať
ţiak bude
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
schopný
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s uţ osvojeným učivom,
systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot
udrţať pozornosť pri prijímaní informácií, pochopiť zámer zadanej úlohy
kompetencie k celoţivotnému učeniu sa
uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja
pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály
ţiak sa
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho
naučí
rozvoja
uplatňovať rôzne stratégie učenia sa
komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie
ţiak sa
naučí
efektívne vyuţívať dostupné informačno-komunikačné technológie
prezentovať sám seba a výsledky svojej práce
správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt
interpersonálne a intrapersonálne kompetencie
ţiak sa
pochopiť zámer zadanej úlohy
naučí
vyuţiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových aktivitách
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
ţiak sa
pouţívať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím
naučí
vyuţívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií
kultúrne kompetencie
ţiak sa
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
naučí
kompetencia riešiť problémy
ţiak sa
navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov
naučí
byť otvoreným k získavaniu a vyuţívaniu rôznych postupov
pracovné kompetencie
ţiak sa
vyuţívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh
naučí
byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny
pragmatické kompetencie
spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích
výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“
ţiak sa
zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú
naučí
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov,
na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu
sociolingvistická kompetencia
ţiak sa
nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije najjednoduchšie spôsoby
naučí
vyjadrenia zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať,
ospravedlniť sa, atď.
jazykové kompetencie
pouţívať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov
a potrieb konkrétneho typu
I / 48
ţiak sa
naučí
má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení
vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie
prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet,
ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru
ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení
zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami
dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny
alebo inštrukcie, názvy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané
ustálené spojenia
vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné
komunikačné zručnosti
počúvanie s porozumením
rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho
rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne
rozumieť, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na
ţiak sa naučí
pochopenie zmyslu
rozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe
porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty
čítanie s porozumením
rozumieť známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach
rozoznať základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota
ţiak sa naučí
pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch
urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc
rozumieť krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty
ústny prejav - dialóg
komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v komunikácii
je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe
reči, a ţe mu pomôţe sformulovať, čo sa pokúša povedať
klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb
alebo na známe témy
predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú
pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho
ako sa má
rozumieť kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých
konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré
sa dozvie
rozumieť otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo
poţiadať a niekomu niečo oznámiť
ústny prejav - monológ
ţiak sa naučí
vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde
ţije, čo robí a ľudí, ktorých pozná
písomný prejav
napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky
vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
príslušnosť, adresa, telefón a podobne
ţiak sa
napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a čo
robia
naučí
písomne si vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej
napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako„
a“, „ale“ alebo „pretoţe“
ţiak sa naučí
I / 49
OBSAH VYUČOVANIA
Anglický jazyk v 2. ročníku
Tematický celok
Úvod do jazyka
Výkonový štandard
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Stand up, sit down, say
Hello, slap hands, bye, ...
Dokázať komunikovať jednoduchým spôsobom, vedieť
predstaviť seba a členov svojej rodiny, odpovedať na
pozdrav, rozlúčiť sa.
OSR
Číslovky 0-6
One, two, three,...
Pieseň
Mnoţné číslo podstat. mien
Vedieť počítať, vyjadriť mnoţstvo, vedieť povedať svoj
vek, odpis známych slov.
Povely
Číslovky 7-10
Take your ball, throw it to
your friend, look up
Názvy hračiek
Seven, eight, nine, ten
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Časová
dotácia
8h
Predstavenie sa (I´m,...)
Povely
Pieseň
Čísla
Hračky
8h
9h
Vedieť pomenovať predmety, vyjadriť postoj k veciam,
vyjadriť názor veľmi jednoduchou vetnou konštrukciou,
porozumieť jednoduchým pokynom.
MAT
MUV
OSR
Ball, doll, train, car, bike,
plane, boat, ...
Farby
Školské potreby
5h
6h
Názvy farieb
Pieseň
Green, red, pink, blue,
brown, yellow, orange, ...
Vedieť pomenovať farby, vyjadriť svoj názor, vedieť
doplniť informáciu na základe vypočutého, odpis
známych slov a fráz.
Názvy školských
potrieb
Pen, pencil case, book,
scholbag, pen, ...
Vedieť pomenovať a jednoduchými vetnými
konštrukciami opísať veci, ktoré pouţívame v škole.
Názvy predmetov
v triede, opis triedy
Desk, window, floor, door,
board, ...
Povely
Clean, close, open, put
Vedieť pomenovať predmety v triede, jednoduchými
vetnými konštrukciami opísať svoju triedu, vedieť
vyhláskovať slová súvisiace s témou, porozumieť
jednoduchým pokynom.
VYV
OSR
OSR
Hra „Bingo“
Moja trieda
15 h
I / 50
OSR
Tematický celok
Raňajky
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Časová
dotácia
6h
Jedlo
Výkonový štandard
Povely
Cornflakes, toast, jam, tea,
juice, rolls, ham, ...
Riekanka
Fráza I like...
Vedieť vyjadriť svoj názor, porozumieť jednoduchým
pokynom.
I don´tlike ...
Sladkosti
9h
Potraviny
Ice cream, lollipop,
popcorn, banana, orange, ...
Neurčitý člen a/an
Frázy „Can I have, Have
some...)
I / 51
Vedieť poprosiť, ponúknuť, vybrať si z ponúknutých
moţností ( potvrdiť, odmietnuť), vedieť vyjadriť svoj
názor, porozumieť jednoduchým pokynom.
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
Anglický jazyk v 3. ročníku
Tematický celok
Úvod
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Časová
dotácia
10 h
Farby
Výkonový štandard
Osoby, anglická abeceda, ...
Číslovky
6h
Farby
Hračky
Priradiť obrázky, vybrať si z ponúknutých moţností.
Vedieť reagovať na elementárne pokyny a jednoduché
slova v ANJ.
Čo uţ viem povedať
a čo všetko sa naučím
Dobrý deň, ahoj,
p. Jolly
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
Pokúsiť sa správne spájať jednotlivé písmená abecedy
do slov.
Názvy hračiek a farieb, opis
predmetov, pozdravy ( Hi,
Hello, What´s your name?),
veľké písmeno, bodka,
prítomný čas
Priradiť obrázky, vybrať si z ponúknutých moţností.
VYV
OSR
It´s a car, It´s red, ...
Obchod p.
Jollyho
6h
Školské potreby
Veci v triede
Opis s opakovanými
otázkami, názvy predmetov
v triede (pen, ruler, rubber,
crayon, classroom, book,
pencil,bag)
Priradiť obrázky, vybrať si z ponúknutých moţností,
pýtať sa a nadviazať kontakt.
OSR
Pomenovať predmety v triede.
What is it?
Dobré ráno
10 h
Doprava , dopravné
prostriedky
Prídavné mená It´s a red
bike
Hľadať rovnaké objekty, obrázky, vyjadriť svoje
schopnosti.
Názvy dopr. prostriedkov(
lorry, bike, taxi)
Projekt : Hračky
Príslovky( fast, slow)
I / 52
DOV
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Časová
dotácia
Výkonový štandard
Bella a Biffo
6h
Prídavné mená
Vlastné mená,prídavné
mená, ...
Hľadať rôzne objekty, obrázky, vyjadriť svoj názor.
Pani Goody
a pirát Jack
6h
Číslovky
Mnoţné čislo podstatných
mien ( cake – cakes)
Hľadať rovnaké objekty, obrázky, vyjadriť svoje
schopnosti.
Jedlo
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MAT
OSR
Narodeniny
Kde je kráľ
Tub?
10 h
7h
Príroda
Izby v dome
Slovná zásoba: záhrada(
garden, sun, sky, cloud,
pond, mouse, noisy), opis
záhrady, ...
Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou témou.
Názvy izieb v dome
(kitchen, living room,
bedroom, bathroom, stairs)
Hľadať chýbajúce veci na obrázku.
Predloţky miesta in , on,
under, slovná zásoba:
nábytok (sofa, chair, table,
TV, cushion)
Toto je moja
rodina
6h
Rodina
Slovná zásoba: predmety
v izbe, pouţitie spojky
„and“, sloveso mať
I have got ....,
Projekt: Záhrada
ETV, PDA
TPPZ
Vnímať a prejavovať svoje city.
Vedieť pomenovať časti domu a predmety v dome.
Hľadať chýbajúce veci na obrázku a častí viet, reagovať
pri prvom stretnutí.
Dokázať pomenovať členov rodiny.
OSR
Have you got ...?
Členovia rodiny ( family,
mother, father, brother,
sister, grandma, grandpa)
I / 53
Tematický celok
Časová
dotácia
Slečna Silverová
10 h
Obsahový štandard
Téma
Pojem
Číslovky 11 - 20
Výkonový štandard
Slovná zásoba: prídavné
mená, jedlo, sloveso mať 3.
os. prít. č.
Zatriediť vecí do kategórií, vyjadriť svoju vôľu.
Projekt: Moja rodina
She has got ...., She hasn´t
got ....
Vesmírna raketa
Vo vesmíre
6h
6h
Pohybové aktivity
Počasie
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
MAT
OSR
Pokyny, príkazy ( Look!,
Stop! Listen! Wait!),
slovesá pohybu ( fly, jump,
...), slovná zásoba: príroda
Zatriediť veci do kategórií.
Slovná zásoba: aktivity,
počasie( hot, cold, sunny,
cloudy, windy, raining,
snowing)
Zoradiť vety a obrázky do správneho poradia.
PDA, VLA
Stanoviť, oznámiť, a prijať pravidlá alebo povinnosti.
ENV
Prítomný priebehový čas(
looking, jumping, singing,
standing, listening)
Vitaj doma!
10 h
Aktivity
Slovná zásoba: aktivity,
jedlo( orange juice, drink)
I / 54
Zoradiť vety a obrázky do správneho poradia.
OSR
Projekt: Počasie
TPPZ
Anglický jazyk v 4. ročníku
Tematický celok
Úvod Vitajte
Obsahový štandard
Časová
dotácia
10 h
Téma
Pozdravy
Farby
Číslovky
Výkonový štandard
Pojem
Osoby, anglická abeceda,
prítomný prieb. čas,
pokyny, príkazy, počasie
Priradiť obrázky, vybrať si z ponúknutých moţností.
Vedieť reagovať na elementárne pokyny a jednoduché
slova v ANJ.
Pokúsiť sa správne spájať jednotlivé písmená abecedy
do slov, formovať vety.
Opis činností Anglická
abeceda
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
Čo uţ viem povedať
Na hrade
V Biffovej
záhrade
6h
6h
Pohybové aktivity
Náradie na hranie na
ihrisku
Prít. prieb. čas( otázka Is
he/she reading?), slovná
zásoba – dni v týţdni,
veľké písmená na začiatku
slov – dni v týţdni
Vyjadriť svoju schopnosť.
Popis a opis aktivít na
ihrisku( dance, skip, throw,
jump, hop), slovná zásoba
náradie( swing, slide,
roundabout)
Hľadať rôzne predmety, obrázky.
Reagovať na príbeh, alebo udalosť.
Vedieť pomenovať dni v týţdni.
OSR
Vyjadriť svoj názor.
Vedieť opísať aktivity na ihrisku.
OSR
Ukazovacie zámená ( this/
these)
Pirát Jack
10 h
Šport a záľuby
Názvy športov ( football,
basketball, tenis,
swimming)
Vedieť pomenovať športy.
Vedieť vyjadriť svoj názor.
Zoradiť vety a obrázky do správneho poradia.
Projekt: Kvety v záhrade
I / 55
OSR
TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Nádherný
obchod
6h
Pirát Jack je v
televízii
6h
Kto je víťaz?
10 h
Téma
Oblečenie
Výkonový štandard
Pojem
Slovná zásoba: jacket,
dress, shirt, trousers, boots,
shoes
Zaradiť veci do kategórií.
Časové výrazy
Slovná zásoba: morning,
afternoon, evening
Vedieť vypočuť si a podať informácie o určovaní časov.
Časti tela
Slovná zásoba: arm, leg,
foot, feet, head, nose
Vedieť vyjadriť svoje schopnosti.
Hudobné nástroje
Vyjadriť svoj názor, alebo vkus.
7h
Jedlo a nápoje
Mesiace v roku, počasie
a opis počasia
na
6h
Zvieratá
Slovná zásoba: monkey,
giraffe, lion, hippo, zebra,
crocodile
HUV
TPPZ
Vymieňať si názory, komunikovať s niekým. Vedieť
vybrať z ponúkaných moţností.
Frekvenčné príslovky
(always, never, sometimes)
Pozri
sa
zvieratá!
OSR
Projekt: Môj deň
Slovná zásoba: drum ,
trumpet, flute
Výlet balónom
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR, ENV
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne.
Časové údaje( halfpast,
o´clock)
Minulý čas slovesa „ to
be“( was, were)
Pozri! More!
10 h
Morské ţivočíchy
Slovná zásoba: whale,
doplhin, jellyfish, shark
Zatriediť vecí do kategórií. Uistiť sa v rozhovore, ţe
moje slová/ môj výklad/ argument boli pochopené.
Číslovky od 60- 100
Vedieť porozprávať o deji v minulosti.
I / 56
ENV, TPPZ
Tematický celok
Obsahový štandard
Časová
dotácia
Ostrov
6h
Téma
Na pláţi
Výkonový štandard
Pojem
Mail priateľovi
Projekt: Počasie
Sloveso „can“( Can you...?,
I can....)
Vyjadriť svoje schopnosti.
Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností.
Slovná zásoba: beach,
sand, shell, pool, crab
Loď
Vitajte doma!
6h
10 h
Záľuby
Jedlo a nápoje
Slovesá: pull, chop, mend,
push
Vedieť predstaviť svoj vkus a záľuby.
Jedálny lístok
Vymeniť si názor, komunikovať s niekým.
Slovná zásoba: lemonade,
salad, burger, pizza, ...
Projekt: Čo som robil včera
Vedieť napísať krátky informatívny text.
Poznámky:
Prierezové témy:
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj
MEV – mediálna výchova
DOV – dopravná výchova – výchova bezpečnosti v cestnej premávke
TPPZ – tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Medzipredmetové vzťahy:
PDA – prírodoveda
ETV – etická výchova
FNG – finančná gramotnosť
ENV – environmentálna výchova
MUV – multikultúrna výchova
OŢZ – ochrana ţivota a zdravia
REV – regionálna výchova
MAT – matematika
HUV – hudobná výchova
VLA – vlastiveda
VYV – výtvarná výchova
I / 57
Medzipredmetové
vzťahy,
prierezové témy
OSR
ENV
TPPZ
STRATÉGIA VYUČOVANIA
2. ročník
Pri vyučovaní anglického jazyka je potrebné maximálne vystaviť ţiaka cieľovému jazyku zo
strany učiteľa a výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.)
Vyučovať v malej skupine s vyuţitým rôznych foriem práce. Pomocou správne zvolených
metód treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môţe učiť s radosťou bez strachu a stresu,
treba vyuţiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť, treba
zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umoţniť mu sa učiť za pomoci všetkých zmyslov,
treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho pouţívať a postupne sa v
jazyku osamostatniť. Metódy práce ktoré sa budú vo vyučovacom procese uplatňovať sú
nasledovné:
 výklad,
 motivačné metódy rozhovoru,
 reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva,
 demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy,
 dramatizačné metódy,
 interaktívne metódy,
 metódy projektovej práce.
Okrem klasických organizačných foriem budú vyuţívané aj inovatívne prístupy, našim
cieľom je dať základ práci s IKT (počítač, interaktívna tabuľa) a ich zmysluplnému vyuţitiu
pri výučbe cudzieho jazyka. Uplatňovaná bude individuálna aj skupinová práca ţiakov,
tímové hry, práca vo dvojici, metóda otázok a odpovedí, analýza chýb, dramatizácia,
pantomíma, memorovanie, drilovanie, frontálna výučba, práca s učebnicou obsahujúcou
pracovné listy a nálepky, multimediálnymi programami, CD, DVD a internetom. Písomný
prejav z metodického hľadiska nie je pri výučbe anglického jazyka na prvom stupni
hodnotený, preto sa bude hodnotiť predovšetkým ústny prejav ţiakov. Testy budú
zhotovované po kaţdom tematickom celku formou spájačiek. Dôleţitá je vizuálna
a posluchová pamäť detí.
3. ročník
Pri vyučovaní anglického jazyka je potrebné maximálne vystaviť ţiaka cieľovému jazyku zo
strany učiteľa a výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.)
Vyučovať v najmenšej moţnej skupine s vyuţitým rôznych foriem práce a prezentácií.
Pomocou správne zvolených metód treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môţe učiť s
radosťou bez strachu a stresu, treba vyuţiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho
I / 58
prirodzenú zvedavosť, treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umoţniť mu sa učiť za
pomoci všetkých zmyslov, treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho
pouţívať a postupne sa v jazyku osamostatniť. Metódy práce ktoré sa budú vo vyučovacom
procese uplatňovať sú nasledovné:
 výklad,
 motivačné metódy rozhovoru,
 reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva,
 demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy,
 dramatizačné metódy.
 interaktívne metódy,
 metódy projektovej práce.
Okrem klasických organizačných foriem budú vyuţívané aj inovatívne prístupy, našim
cieľom je dať základ práci s IKT (počítač, interaktívna tabuľa) a ich zmysluplnému vyuţitiu
pri výučbe cudzieho jazyka. Uplatňovaná bude individuálna aj skupinová práca ţiakov,
tímové hry, práca vo dvojici, metóda otázok a odpovedí, analýza chýb, dramatizácia,
pantomíma, memorovanie, drilovanie, frontálna výučba, piesne, básne, práca s učebnicou
a pracovným zošitom, anglicko-slovenským slovníčkom, multimediálnymi programami,
interaktívnymi multimediálnymi plagátmi, CD, DVD a internetom. Testy budú zhotovované
po kaţdom tematickom celku. Okrem toho budú ţiaci tvoriť projekty. Kaţdý ţiak bude mať
minimálne dve ústne odpovede za polrok.
4. ročník
Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch kmeňovej triedy, počítačovej učebne, jazykovej
učebne.
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu
ţiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie
ţiakov pre daný predmet.
Pri výučbe vyuţívame najmä:
 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov),
 výklad učiteľa,
 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),
 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),
 práca s učebnicou a pracovným zošitom,
 práca s obrázkami a kartičkami so slovami.
I / 59
UČEBNÉ ZDROJE:
Učebnica:
2. ročník
Gerngross, G., Puchta, H.: Join In Starter. Cambridge University Pres. ISBN 0-521-77525-6
3. ročník
Bowen, M., Hocking, L.: English World Pupil´s book. Macmillan, prvé vydanie, 2009. ISBN
978-023-002459-5
4. ročník
Bowen M., Hocking L.: English World Pupil´s book. Macmillan, prvé vydanie, 2009. ISBN
978-0-230-02460-1
Pracovné zošity:
2. ročník
- ţiacke pracovné listy vytvorené učiteľom
Sokolová, L.: My English. Mapa Slovakia Plus, s.r.o., prvé vydanie, 2004. ISBN 80-8067115-X
3. ročník
Bowen, M., Hocking, L.: English World Workbook. Macmilallan1, prvé vydanie, 2009. ISBN
978-0-230-02477-9
4. ročník
Bowen, M., Hocking, L.: English World Workbook Macmilallan 2, prvé vydanie, 2009. ISBN
978-0-230–02478-6
Doplnková literatúra:
Slovníky:
2. – 4. ročník
Smejkalová, D., Smrčinová, K., Herrmannová, K.: Anglicko – slovenský, Slovensko –
anglický vreckový slovník. SPN - Mladé letá Bratislava, s.r.o., 17. vyd., 2003. ISBN 80-1000146-5
Anglicko – slovenský ilustrovaný dvojjazyčný slovník. Slovartspol.s. r. o., 2006. ISBN808085-189-1
Longman Contemporary English. Longman, 2005. ISBN 1-405-80673-7
Haraksimová, E., Mokrá, R., Smrčinová, D.: Anglicko – slovenský, slovensko – anglický
slovník. OTTOVO NAKLADATELSTVÍ Praha, prvé vydanie, 2005. ISBN 80-7181-543-8
English World Dictionary 1. Macmillan, prvé vydanie, 2009. ISBN 978-0-230-03214-9
I / 60
English World Dictionary 2. Macmillan, prvé vydanie, 2009. ISBN 978-0-230-03215-6
Beare, N.: English World Grammar Practice Book 1. Macmillan, prvé vydanie, 2009. ISBN
978-0230-03204-0
Beare, N.: English World Grammar Practice Book 2. Macmillan, prvé vydanie, 2009. ISBN
978-0230-03205-7
Časopisy:
2. – 4. ročník
UFIN – angličtina pre deti, O.R.A.Z. SLOVAKIA, s.r.o.
Sokolová, L.: My English. Mapa Slovakia Plus, s.r.o., prvé vydanie, 2004. ISBN 80-8067115-X
IKT zdroje:
2. – 4. ročník
edukačné CD-ROM – Didakta Angličtina, Angličtina 2, Školská angličtina I.,II,III., English
with Toby1, 2,Veľký slovník anglicko – slovenský, slovensko – anglický, DVD zo školských
zdrojov, Dobrodruţná angličtina
edukačný free – softvér / cvičenia, testy
interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor
English World 1 Audio CD 1, Audio CD 2. Macmillan. ISBN 978-0-230-02450-2
English World 2 Audio CD 1, Audio CD 2. Macmillan. ISBN 978-0-230-02451-9
English World 1 DVD- ROM, Macmillan. ISBN 978-0-230-03224-8, 2009
English World 2 DVD- ROM, Macmillan. ISBN 978-0-230-03225-5, 2009
Join In Starter audio CD. ISBN 0-521-77372-5
Pomôcky:
2. – 4. ročník
Sady obrázkov a textových kartičiek určená pre jazyky, kartičky so slovíčkami, nástenné
mapy
HODNOTENIE ŢIAKOV:
Ţiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom
MŠVVaŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy a priebeţne slovne.
Hodnotiace kritériá:
Stupeň 1 (výborný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne
I / 61
a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh,
hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstiţný. Grafický
prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné aţ originálne.
Stupeň 2 (chválitebný)
Ţiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo
vyuţívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych,
motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové
kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne
a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas
nedostatky v správnosti, presnosti a výstiţnosti. Grafický prejav je prevaţne estetický.
Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných
osnov a pri ich vyuţívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré
vyuţíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími
nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáţe
s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky
v správnosti, presnosti, výstiţnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností
sú menej kvalitné.
Stupeň 4 (dostatočný)
Ţiak má závaţné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa
učebných osnov ako aj v ich vyuţívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri
vyuţívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti,
presnosti a výstiţnosti váţne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú
omyly, grafický prejav je málo estetický. Váţne nedostatky dokáţe ţiak s pomocou učiteľa
opraviť.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Ţiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti poţadované učebnými osnovami, má v nich závaţné
medzery, preto ich nedokáţe vyuţívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh
s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri
I / 62
vyuţívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa.
Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností
a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Váţne nedostatky nedokáţe opraviť ani s pomocou
učiteľa.
Vstupné a výstupné previerky budú hodnotené percentuálne.
Samostatné krátke písomné práce budú po prebratí kaţdého tematického celku.
Pri hodnotení samostatných písomných prác a projektov budeme vychádzať v 2. – 4. ročníku
z hodnotiacej škály:
dosiahnutý počet bodov v %
známka
100% - 90%
1
89% - 75%
2
74% - 50%
3
49% - 25%
4
24% - 0%
5
I / 63
Download

I. Jazyk a komunikácia (ISCED 1)