ABOUT US
HAKKIMIZDA
F rmamız 1990 yılı başlarında İç Anadolu
Bölges ’nde kamış ve hasır ürünler üretmekte
ken, tur zm n gel şmes le b rl kte 1996 yılında
Antalya’dak şubes n Nasredd n Hasır
Dekorasyon adı altında açmıştır.
2005 yılında sektör l der hal ne gelen firmamız
müşter talepler ve yatırımcı yönlend rmeler
sonucu NASREDDİN ORMAN ÜRÜNLERİ
ş rket n kurarak Antalya’da emprenyel ahşap
ürün ve kereste satışı le yen b r sayfa açmıştır.
2008 Yılında ahşabı geleceğ n yapı malzemes
olarak gören firmamız yatırım kararı alıp
Antalya’nın Ser k İlçes ’nde 5.000 m² sahada
3.000 m² s kapalı alanda lam ne k r ş tes s n
kurmuştur.
F rmamız, fabr kamızın kurulması le b rl kte
tur zm yatırımları ç nde öneml projelere mza
atan, profesyonel b r yönet m anlayışı olan,
teknoloj s n sürekl olarak yen leyen ve asla
vazgeçmeyeceğ müşter odak lı k al te
pol t kasını gel şt ren b r kurumsal anlayış
ortaya koydu. Zaman ç nde hedef olmayan
firmaların sektörden çek lmek zorunda
kaldıklarını gördükçe de lkeler m ze daha da
sarıldık.
Bu düşünceler ışığında 2011 yılında Feth yeMarmar s-Bodrum üçgen nde yer alan ve
bölge l der olan Salman Ahşap Sanay Ş rket ’n
bünyem ze kattık. Başarı vmem z hızlandıran
bu yapılanma le yatırımlara daha da hız veren
firmamız aldığı üret m hatları le 6 ana yatırımı
bünyes nde barındıran özgün b r yapıya
k avuşmuştur. Bu üret m çeş tl l ğ le
2 | www.naswood.com.tr
müşter ler ne üstün h zmet sağlarken, ülkem z
ve Avrupalı yatırımcıların le üret c ler n
d kkat n çekerek hayranlığını kazanmıştır.
Our Antalya branch was establ shed n 1996
under the name of Nasredd n Reed Decorat on
Wh le our company was produc ng reed and
w cker products n the Central of Anatol a.
Bugün se toplam olarak yaklaşık 30.000 m² açık
sahaya kurulu, 18.000 m² kapalı alanda entegre
üret m tes sler ne sah p ulusal b r ş rketler
grubu hal ne geld k.
2015 Yılının lk aylarında açılması planlanan
Antalya Organ ze Sanay Bölges ’ndek yen
yatırımımız b zlere farklı b r v zyon yüklem şt r.
As a new page n our company story, wh le our
company was the market leader n 2005 we
establ shed NASREDDIN FORREST PRODUCTS
Company and started the sales of mpregnated
wood products and t mber on the demand of the
customers and the nducement of nvestors.
Muğla’dak tes s m z n ser olarak Thermowood
ahşap, mas f panel ve standart lam ne k r ş
üret m yaparak ç p yasaya ve hracata yönel k
h zmet verecekt r. Antalya’dak tes s m z n se
yurt ç ve yurtdışı projelere yapısal ahşap le
lg l çözüm ortağı olması planlanmıştır. Bu
tes ste ülkem zde b r lk olan önümüzdek
yıllarda yapı sektöründe hak ett ğ yer alacağını
düşündüğümüz, CLT panel duvarlı evler n ser
üret m yapılacaktır.
Bu yapılanma le b rl kte nsana yatırımı da
hızlandırarak kal te pol t kamızı b r sev ye daha
yükseğe taşıdık. Türk ye’de ahşap konusunda
seçk n b r mühend sl k ve üret m ek b ne sah p
olan firmamız b rçok projeye başarı le mza
atmıştır.
In 2008 our company dec ded to make an
nvestment for the product on of glulam beams
on 5.000 m² area w th a covered area of 3.000 m² n
Ser k wh ch s a d str ct of Antalya. Because we
saw that wood would be the preferred
construct on mater al n the future.
W th the establ shment of our factory our
company became an mportant solut on partner
for tour st c nvestments and projects because of
ts profess onal management approach. Our
company establ shed a reputat on wh ch was
based on cont nuous h gh-tech nvestments and
customer or ented qual ty pol c es. As we saw that
compan es that d d not have pr nc ples or pol c es
left the ndustry n t me we became more bonded
to our pol c es.
B zler bu noktaya get ren, desteğ n
uyguladıkları projeler nde b z çözüm ortağı
olarak seçerek veren kamu yetk l ler ne, özel
sektör yatırımcılarına ve halkımıza teşekkür
ed yorum.
W th these thoughts we dec ded to nvest n the
west reg on of Antalya and took over the SALMAN
WOOD Company wh ch was the market leader,
establ shed n the tr angle of Feth ye-Marmar sBodrum area. Th s nvestment accelerated our
success and we become a un que company w th
6 ma n product groups n our product on l nes.
Wh le these product groups gave us the chance
to g ve an outstand ng customer serv ce we
H mmet ERBAY – Yönet m Kurulu Başkanı
ga ned the attent on and adm rat on of domest c
and nternat onal nvestors and producers.
Today we have become a nat onal group of
compan es w th ntegrated product on l nes
establ shed on 30.000 m² area w th a covered area
of 18.000 m²
Our new nvestment wh ch s go ng to operate n
the first months of 2015 n the Industr al Zone of
Antalya has g ven us a new v s on.
Our fac l t es n Muğla w ll do ser al product on of
thermowood, mass ve panels and glulam beams
and serve domest c and nternat onal customers.
On the other hand t s planned that our fac l t es
n Antalya w ll be a solut on partner for domest c
or nternat onal project regard ng structural
wood and glulam beams. Also n these fac l t es
we are plann ng to produce CLT Panel Houses
wh ch we th nk w ll have an mportant pos t on n
the construct on ndustry n the near future.
Bes de these nvestments we have done more
nvestments n people and Human Resources.
W th th s we ga ned a chance to set our qual ty
level h gher than before. Thanks to our
outstand ng eng neer ng and product on team
we ach eved outstand ng success n mportant
projects.
We would l ke to thank the government off cers,
nvestors and customers who supported us by
show ng the r trust and nv t ng us to part c pate
n the r projects.
H mmet Erbay – Cha rman of the Board
www.naswood.com.tr | 3
MUĞLA FABRİKASI MUĞLA FACTORY
15.000 m² üzer ne kurulu 9.500 m² kapalı alana sah p
fabr kamız, 3 ana dalda üret m yapan entegre b r tes st r.
Mas f Panel, Lam ne K r ş, thermowood ahşabı ler
teknoloj le üret m yapan tes s m z, yıllık 25.000 m3
kereste şleme kapas tes le Avrupa normlarında üret m
yapmaktadır.
Our factory wh ch s establ shed on 15.000 m² w th
a covered area of 9.500 m² has 3 ma n product on
l nes. Mass ve Panel, Glulam Beam, thermowood
are produced compat ble to the European Norms
here w th h gh technology w th an annual volume
of 25.000 m3 t mber a year.
MUĞLA SATIŞ MAĞAZASI OUR STORE IN MUĞLA
K
ent mob lyaları, ahşap ev satış b r m ,
pencere, masa sandalye, çocuk oyun grubu,
kamelya, pergole. Proje bazında otellere ve
uygulama firmalarına, dülgerlere, marangozlara,
montaja hazır mamul ürünler (lam ne k r ş, mas f
ebatlanmış ve emprenyelenm ş kereste). Sert
ağaç, yumuşak ağaç, doğramalık ve nşaatlık
H
ere, we offer urban furn ture, wooden
house sales un t, w ndows, tables, cha rs,
playgrounds, camell as, and arbours. We
offer fin shed products that are ready to be
nstalled to hotels, appl cat on firms, bu lders,
carpenters, on the bas s of the project. (lam nated
beams, mass ve s zed and mpregnated
t mbers)Among our other products are hard
wood, soft wood, t mber for woodwork and
kereste, plywood, kapı seren , doğrama lam ne
profil, lambr , rabıta, yalı baskı, mas f panel, hazır
deck, ve kereste olarak da S b rya çamı, karaçam,
lad n, larex, roko satışı. Bahçe mob lyaları
mağazası.
construct on, plywood, door st les, woodwork
lam nated profiles, molded boards, bonds, house
press, mass ve panels, readymade decks and
t mber var et es such as S ber an p ne wood, black
p ne, spruce tree, larex, roko. Garden furn ture
store.
İrt bat Numaraları
0252 248 52 32 - 33 - 34
4| www.naswood.com.tr
FAX
0252 248 55 58
www.naswood.com.tr | 5
ANTALYA FABRİKASI ANTALYA FACTORY
15.000 m² üzer ne kurulu 7.300 m² kapalı alana sah p
fabr kamız Antalya Organ ze Sanay Bölges nde
bulunmaktadır. Türk ye’de lk olan CLT Panel Duvar
evler ser olarak üretecekt r. Yapısal ahşap alanında
projelere çözüm ortağı olacak teknoloj ve ek b
barındıracaktır.
Our new factory s establ shed on 15.000 m² area
w th a covered area of 7.300 m² n the Industr al
Zone of Antalya. Here we are do ng ser al
product on of CLT Panel Houses. Th s fac l ty w ll
also be a solut on partner for projects w th ts
eng neer ng team.
İrt bat Numaraları
0242 339 26 32
FAX
0242 339 52 25
ANTALYA SATIŞ MAĞAZASI OUR STORE IN ANTALYA
P
roje bazında otellere ve uygulama firmalarına, dülgerlere, marangozlara, montaja hazır mamul ürünler ( lam ne
k r ş, mas f ebatlanmış ve emprenyelenm ş kereste). Sert ağaç, yumuşak ağaç, doğramalık ve nşaatlık kereste,
plywood, kapı seren , doğrama lam ne profil, lamb r , rabıta, yalı baskı, mas f panel, hazır deck ve kereste olarak da
S b rya çamı, karaçam, lad n, larex, roko satışı.
W
e offer fin shed products that are ready to be nstalled to hotels, appl cat on firms, bu lders, carpenters, on
the bas s of the project. (lam nated beams, mass ve s zed and mpregnated t mbers)Among our other
products are hard wood, soft wood, t mber for woodwork and construct on, plywood, door st les,
woodwork lam nated profiles, molded boards, bonds, house press, mass ve panels, readymade decks and t mber
var et es such as S ber an p ne wood, black p ne, spruce tree, larex, roko.
İrt bat Numaraları
0242 339 21 11
6 | www.naswood.com.tr
FAX
0242 312 16 76
www.naswood.com.tr | 7
ahşap ev
AHŞAP EV
WOODEN HOUSES
İ
kl m değ ş kl ğ n n ve küresel ısınmanın çokça tartışıldığı
g ü n ü m ü zd e y a p ı ve y a p ı m a l ze m e l e r n n ö n d e
gelenler nden olan ahşap, nsanlık tar h nden bu yana hep
doğa ve nsan arasından öneml b r rol oynamış ve çağımızda
öneml projelerde en güzel malzeme olarak yer almıştır.
Bu amaçla NASREDDİN GROUP olarak ahşap ev konsept nde
teknoloj n n sunduğu son s stem mak nalarla üret m m z
gerçekleşt r yoruz. 15 gün g b kısa b r sürede kend proje
tasarımlarımız çer s nden seç len modeller m z tesl m
edeb lecek kapas teye sah b z. Kültürümüzden ve
tar h m zden ed nd ğ m z tecrübe, teknoloj n n sunduğu
kal te ve hız le artık özlem n çekt ğ m z evler s ze b r telefon
kadar yakın. NASREDDİN GROUP, teknoloj s n ve bey n
gücünü bu noktaya odaklamıştır. Gel şm ş mak ne parkıyla 3
ana ev grubu üreten NASREDDİN GROUP, bugün Avrupa
Kal tes le yarışır durumdadır.
S
nce cl mate changes and global warm ng s be ng d scussed
so frequently nowadays wood, wh ch s among the lead ng
construct on mater als and wh ch has played an mportant
role between nature and mank nd through h story, has
earned an mportant place n projects as the most beaut ful
mater al.
W th th s purpose NASREDDIN GROUP s produc ng
wooden houses w th the best mach nery technology s
prov d ng. We have a capac ty of del ver ng a model chosen
from our own des gns n a short t me l ke 15 days. W th the
exper ence we have ga ned from our culture and h story, the
qual ty and speed prov ded by technology the wooden
house you are long ng s as close a phone for you.
NASREDDIN GROUP has focused ts technology and bra n
power to th s po nt. Today NASREDDIN GROUP s
compet ng w th European Qual ty w th ts advanced
mach nery park n produc ng 3 ma n k nds of wooden
houses.
nashouse • CRYSTAL / NIRVANA
8 | www.naswood.com.tr
Daha fazla b lg ç n lütfen
telefonunuzdan QR kodu okutunuz.
For more nformat on,
please read the QR code on your phone
www.naswood.com.tr | 9
İkl m Ekoloj ve Sağlık
Yapı malzemeler n n ç nde y neleneb l r olması, nsan sağlığına zarar vermemes ahşabı d ğer malzemeler
çer s nde üstün tutmaktadır.
Ecology and Health
Wood s be ng preferred among other construct on mater als because t s renewable and doesn’t g ve harm to
human health.
AHŞAP EV ENERJİ ve ÇEVRE DOSTUDUR
Dünyada enerj tasarrufunun bu kadar önem kazandığı günümüzde ahşap evler n
üstünlüğü öne çıkmaktadır. Ahşap yapılar hem yapım aşamasından hem de
kullanımı boyunca enerj dostudur. Kullanılan keresten n üret m aşamasından
başlayarak yer nde montajına kadar ahşap ev n üret m esnasında farklı nşaat
malzemeler n n kullanımına oranla daha az enerj tüket l r. Ahşap ev n kullanım
esnasında kl mlend rme g der n n farklı malzemelerden yapılmış b nalara göre
daha düşük olduğu b rçok çalışma le spat ed lm şt r. Ahşap kend s doğal b r ürün
olduğu ç n zaten çevre dostu b r malzemed r.
WOODEN HOUSES ARE ENERGY and ENVIRONMENT FRIENDLY
S nce energy sav ng s d scussed so much the remarkable advantages prov ded by
wooden houses are recogn zed. Wooden structures are energy and env ronment
fr endly both dur ng product on and us ng. The energy used for produc ng t mber
and the energy used for the product on of wooden houses are s gn ficantly less
than the energy used for produc ng houses w th other construct on mater al. The
cl mat zat on costs dur ng the use of a wooden bu ld ng s much lower than the
costs for a s m lar bu ld ng made of d fferent construct on mater al. S nce wood s a
natural mater al t s obv ously env ronment fr endly.
Isı İzolasyonu
Doğada en y ısı zolasyon malzemes ahşaptır. Aynı kalınlıkta b r tuğlaya göre 7 kat ısı zolasyonu sağlar.
Heat Isolat on
Wood s the best heat solat on mater al n nature. It prov des 7 t mes more heat solat on compared to a br ck w th
the same s zes.
Montaj Kolaylığı ve Sorunsuz Detaylar
Ahşap b na yapılırken bütün detaylar fabr kada çözülür. Şant yede sadece montaj yapılır. Buda s ze hız katar.
Easy Installat on and Problem-Free Deta ls
Wh le a wooden house s be ng produced all deta ls are be ng solved at the fac l t es n ndustr al env ronment.
There s only need for nstallat on and assembly at s ght and th s prov des speed.
Yangın
Gerekl yangın payları bırakıldıktan sonra artık ahşap b nanın ne kadar süre sonra yanarak çökeceğ
hesaplanab lmekted r. D ğer malzemeler n ters ne ahşap b r yapı b rden b re değ l de yavaşça çöker.
F re Precaut ons
After putt ng precaut ons for fire n the project t s poss ble to calculate how long t w ll take the wood ng bu ld ng
to collapse n case of fire wh ch s much slower than expected. Unl ke bu ld ng produced from other construct on
mater al wooden houses don’t collapse suddenly.
Deprem
Depremde öneml olan yapının hafif olmasıdır. Deprem anında b nada oluşan kuvvetler n yanı sıra; çökme anında
can kaybı m n muma ner.
Earthquake
In case of an earthquake the most mportant fact s the we ght of the bu ld ng. Because dur ng an earthquake the
we ght of the bu ld ng s effect ng the power and pressure that causes to damage. If you have a bu ld ng w th less
we ght the r sk of l fe loss s decreased dur ng an earthquake.
10 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 11
KONTRA PANEL EV
CLT (CROSS LAMINATED TIMBER)
PANEL HOUSE
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 1
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 2
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 3
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 4
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 5
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 6
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 7
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 8
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 9
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 10
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 11
CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 12
Yen yatırımlar ve teknoloj k mak ne parkuru le Türk ye’de lk olan kontra panel ev s stem
NASREDDIN GROUP TARAĞINDAN detayları çözülmüş şek lde müşter ler m ze sunulmaktadır.
İsten len proje doğrultusunda duvarlar panel hal nde üret l p v nç le yer ne konularak
oluşturulur. Sağlıklı ve estet k ahşap evler bu teknoloj sayes nde çok kısa montaj süreler yle
müşter ler m ze sunulmaktadır.
Thanks to ts new nvestments and h gh-tech mach nery NASREDDIN GROUP has solved the
deta ls of the CLT Panel House System for ts customers, wh ch s a first n Turkey.
The CLT panel walls are be ng produced accord ng to the Project and assembled w th cranes n
ts pos t on. Thanks to th s technology healthy and esthet c wooden houses are be ng prov ded
to our customers and assembled n a very short t me.
12 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 13
AHŞAP CLT PANEL
DUVAR
(Çapraz lam ne ed lm ş keresteden mal duvar)
Günümüzde hızlı, güvenl , sağlıklı konut ht yacını karşılamak ç n gel şt r len ürünlerden b r s de
ahşap CLT panel duvar s stem d r. Ahşap kökenl konut ve b na yapımında Türk ye’de lk ve tek olarak
firmamız tarafından üret len, dünyada uzun zamandır kullanılan ve kabul görmüş geçerl b r
s stemd r.
Ahşap CLT Panel Duvar Üret m :
• Tekn k kurutma fırınlarında kurutulmuş hammadde hassas çalışan ekleme ve profil mak nalarında
şlenerek CLT panel ç n hazırlanır.
• Neme ve mekan k d rençlere dayanıklı, sert fikalı PUR tutkal le malzeme l f yönler b rb r ne d k
gelecek şek lde, bu üret m ç n tasarlanmış özel preste 400x1500 cm. ebatlarında üret l r.
• Tekn k d renç kazanma süres nce d nlend r len CLT paneller, Projede ön görülen detayların (Çatı
eğ mler , mertek yuvaları, elektr k ve su kanalları vb…g b ) uygulanması ç n, bu üret me özel
tasarlanmış CNC mak nelerde şlenerek fabr ka ortamında uzman personel tarafından projes ne
uygun şek lde hazırlanır. Yangın ve b yoloj k zararlılara karşı koruma şlem uygulanarak montaj
alanına sevk ed l r.
• Konusunda uzman ek pler tarafından montajı gerçekleşt r len ahşap CLT panel konutlar opt mum
sürede montajlanır.
CLT panel le üret len evler n en bel rg n özell ğ :
• Montaj süres n n kısa olmasının
• Depreme karşı yüksek d rence sah p olması
• Isı ve ses yalıtımında emsaller ne göre üstün özell kler göstermes
• Nefes alan yüzde yüz doğal b r malzeme olmasıdır.
WOODEN CLT PANEL WALL
(Cross Lam nated T mber Panel Wall)
Today the CLT Panel Wall System s one of the fastest and safest ways to create healthy hous ng. Th s
worldw de well known and accepted system s be ng produced for the first t me n Turkey by our
company.
The Product on of CLT Panel Walls:
• K ln dr ed t mber s be ng prepared w th finger jo nt and profile mach nes for the product on of CLT
walls.
• Th s mater al s be ng processed w th a stra ght angleby a spec al press w th the d mens on of
400x15.000 cm. Cert fied PUR glue s used for th s process.
• The CLT panels are be ng kept unt l t ga ns techn que res stance and strength. Then t s be ng cut
accord ng to the
Project by expert personnelw th CNC mach nery n ndustr al env ronment. After th s precaut on
process aga nst fire and b olog c corrupt ve effects. At the end the CLT Panel Walls are transported
for assembly on s ght.
• The CLT Panel Hous ng s be ng assembled n opt mum t me by expert personnel.
The most mportant features of CLT Panel Hous ng are:
• Assembly t me s s gn ficantly short
• Res stant aga nst earthquakes
• H gh nsulat on values for heat and sound
• %100 Natural mater al.
14 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 15
AHŞAP EV • WOODEN HOUSE
nashouse • KAYA PALAZZO
nashouse • KAYA PALAZZO
nashouse • ASKA HOTEL / KOVBOY KASABASI
16 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 17
AHŞAP EV • WOODEN HOUSE
nashouse • RIXOS PREMIUM / TEKİROVA
nashouse • ANKARA / PURSAKLAR
nashouse • AL KOBAR / S. ARABİSTAN
nashouse • KOVBOY KASABASI
18 | www.naswood.com.tr
nashouse • ASKA HOTELS
www.naswood.com.tr | 19
YIĞMA EV / LOG HOUSE
Duvarları oluşturan 6.7, 9.2 veya 12cm kalınlıkta ve 14.2 yüksekl ktek ç ft lamba zıvanalı ahşap profiller, % 10 – 14
arası fırınlanmış thal lad n keresteden, kurt ağızı geçme (fingerjo nt) s stemde boy ekl olarak h drol k preste
sıkılmış lam ne ahşap k r şlerden oluşmaktadır. Ahşap yapının tamamı kapı, pencere, kablo holler , yalıtım
modüller vb. tüm detayları le b rl kte, üret m önces nde AutoCAD Arc tecture (M mar AutoCAD) tabanlı 3
boyutlu özel ahşap konstrüks yon programında tasarlanır ve programın CNC arayüzü vasıtasıyla üret m yapacak
olan özel 5 eksen CNC mak neye aktarılır. Tüm ahşap duvar, çatı ve zem n elemanları, CNC mak nede el
değmeden, mm’ n n 1/5 hassas yet nde hazırlanır. Duvarları oluşturan ahşap profiller üst üste konarak, duvar
kes ş m ve köşe b rleş mler nde kertme veya kırlangıç s stemde b rb r ne geç r l r ve yaylı çel k bulonlarla k l tlen r.
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 1
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 2
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 4
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 5
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 7
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 8
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 3
The profiles pressed by hydraul c presses from k ln dr ed spruce w th finger jo nt connect ons w th a
th ckness of 6.7, 9.2 or 12 cm and a he ght of 14.2 cm produced w th double tongue-and-groove const tute
the walls. The whole bu ld ng nclud ng deta ls l ke doors, w ndows, cable holes, solat on modules etc. are
des gned w th the AutoCAD Arch tecture software n 3D and transferred to the 5 ax s CNC mach nery w th
the su table nterface. All the wooden wall, roof and oor mater al s produced by the CNC mach nery w th a
currency of 1/5 mm w thout human touch. Dur ng assembly ons te the profiles wh ch const tute the walls
are jo nt by the notches and are locked by steel bolts w th spr ngs.
20 | www.naswood.com.tr
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 6
YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 9
www.naswood.com.tr | 21
AHŞAP EV • WOODEN HOUSE
nashouse • FABRİKA TEŞHİR EVİ • 154 m2
nashouse • CRYSTAL NIRVANA • 50 m2 • 128 adet
nashouse • LONG BEACH / ALANYA • 130 m2 • 12 adet
22 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 23
AHŞAP EV • WOODEN HOUSE
nashouse • ASKA HOTEL / ÇOCUK KLUBÜ
nashouse • BİREYSEL EV / DATÇA • 74 m2• 5 adet
nashouse • MARMARİS • 28 m2
24 | www.naswood.com.tr
nashouse • BİREYSEL EV / DATÇA • 74 m2• 5 adet
nashouse • BİREYSEL EV / MARMARİS • 41 m2
nashouse • BİREYSEL EV / AYDIN
nashouse • FUAR STANDI / İST.
nashouse • BİREYSEL EV / MARMARİS
nashouse • DATÇA • 70 m2• 3 adet
www.naswood.com.tr | 25
KARKAS EV FRAME HOUSE
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 1
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 2
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 3
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 4
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 5
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 6
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 6
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 7
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 8
Günümüzde ler teknoloj ve mühend sl k hesaplarının
b rleş m yle b rl kte kal tel olarak üret lmeye başlayan ahşap
karkas yapı s stemler genel olarak taşıyıcıların ahşap kolonk r şlerden oluşmasıdır. Bu s stemde bağlantılar düşey –
yatay ve çapraz b rleş m s stemler yle kenetlenmekted r.
Karkas oluşturulduktan sonra d rek olarak CLT duvar panel
kullanılacağı g b , araya ısı ve ses yalıtım malzemeler de
konup ç ve dış cepheler değ ş k malzemelerle
kaplanab len b r yapı türüdür.
Thanks to technology and eng neer ng exper ence t
s able to produce wooden carcass houses n wh ch
the carr er system s constructed by glued lam nated
wood.
In th s system the jo nts are const tuted w th
hor zontal and vert cal connect ons. Once the carcass
system s establ shed walls are created w th e ther
w th CLT panels or other construct on mater al and
cover.
KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 10
26 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 27
AHŞAP EV • WOODEN HOUSE
nashouse • REGNUM HOTEL SPA / BELEK
nashouse • MAXXROYAL / BELEK
nashouse • BELLİS HOTEL / BELEK
nashouse • RUBİ HOTEL / ALANYA
28 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 29
mas f panel
MASİF PANELLER
SOLID PANELS
N
aspan Türk ye dek en gel şm ş panel teknoloj s le sert
ve yumuşak ağaçlardan mas f panel üretmekted r.
Naspan, teknoloj s ndek yen l kler kadar mas f
panellerdek y leşt rmeler le de Türk ye’n n ağaç
sektöründe k en hızlı büyüyen grubunun markası
olarak doğmuştur.
Sert ağaçlar (kayın,meşe,kestane, cev z ) ve yumuşak
ağaçlar (sarıçam,lad n) dan mas f panel üret m
tekn ğ ne uygun olarak üret len paneller TSE
standartlarında sını anır ve kullanıma sunulur.
N
aspan manufactures sol d panels made from hard
and soft wood, us ng the most advanced panel
technology n Turkey. Naspan has been born as the
brand of the fastest grow ng group n the t mber
sector n Turkey, both w th ts nnovat ons n
technology, and the advances n sol d panell ng.
Hard wood trees (beech, oak, chestnut, walnut) and
soft wood trees (scotch fir, spruce) are used to
manufacture panels n accordance w th the
techn que for manufactur ng sol d panels. They are
class fied n accordance w th TSE standards and
presented for use.
Daha fazla b lg ç n lütfen
telefonunuzdan QR kodu okutunuz.
For more nformat on,
please read the QR code on your phone
30 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 31
Ekl
Sol d
Kal te
AA-AB-BB-AC-BC
AA-AB-BB-AC-BC
18-22-25-28-30-40
Kalınlık
18-22-25-28-30-40
122 cm
122 cm
Gen şl k
100 cm - 450 cm
100 cm - 450 cm
Boy
Ekl
Sol d
Kal te
AA-AB-BB-AC-BC
AA-AB-BB-AC-BC
Kalınlık
18-22-25-28-30-40
Gen şl k
Boy
Kal te
Kalınlık
TEKNİK ÖZELLİKLER
TUTKAL : D3 - D4 PVA Gen şl k
NEM
: % 10 + Boy
ZIMPARA : 120 KUM
32 | www.naswood.com.tr
Ekl
Sol d
Ekl
Sol d - Ekstra
AA-AB-BB-AC-BC
AA-AB-BB-AC-BC
Kal te
AA-AB-BB-AC-BC
AA-AB-BB-AC-BC
18-22-25-28-30-40
18-22-25-28-30-40
Kalınlık
18-22-25-28-30-40
18-22-25-28-30-40
122 cm
122 cm
Gen şl k
122 cm
122 cm
100 cm - 450 cm
100 cm - 450 cm
Boy
100 cm - 450 cm
100 cm - 450 cm
Ekl
Sol d
Ekl
Sol d
Kal te
AA-AB-BB-AC-BC
AA-AB-BB-AC-BC
Kal te
AA-AB-BB-AC-BC
AA-AB-BB-AC-BC
18-22-25-28-30-40
Kalınlık
18-22-25-28-30-40
18-22-25-28-30-40
Kalınlık
18-22-25-28-30-40
18-22-25-28-30-40
122 cm
122 cm
Gen şl k
122 cm
122 cm
Gen şl k
122 cm
122 cm
100 cm - 450 cm
100 cm - 450 cm
Boy
100 cm - 450 cm
100 cm - 450 cm
Boy
100 cm - 450 cm
100 cm - 450 cm
www.naswood.com.tr | 33
MASİF PANEL • SOLİD PANELS
Mas f Panel’ n Kullanıldığı Alanlar
• Ahşap yapısal kolon-k r ş üret m nde
• Ahşap evler n ç duvar, tavan ve taban elemanlarında
• Yatların güverte kaplaması ve mob lyalarında
• Yer döşemeler nde
• Kapı ve kapı kasası üret m nde
• Okul sıralarında
• Merd ven kaplamalarında ve döşemeler nde
• Büro, yatak ve oturma odası gruplarında.
• Mutfak tezgahı ve dolaplarında
• Duvar panolarında
• Kütüphane dolaplarında
• Vagon ve karavan taban tavan ve duvar elemanlarında
• Döşemel mob lyaların mukavemet gerekt ren skelet elemanlarında
• Sandık üret m nde
• Tabut üret m nde
• Sanay t p kablo makaraları üret m nde
• Spor salonları ç döşemeler nde
Areas Where Mass ve Panels are Be ng Used
• In product on of glulam beams
• Indoor wall cover, ce l ng and oor cover ng for wooden houses
• Deck and furn ture for yachts
• Floor cover ng
• Doors and door frames
• School desks
• Sta r cover ng
• Ofis, bedroom and l v ng room furn ture
• K tchen cab nets and k tchen benches
• Wall panels
• Cab nets and shelfs for l brar es
• Floor, wall and ce l ng cover ng for tra n wagons
• Framework of seats and sofas
• Coff ns
• Industr al cable drums
• Floor cover ng for gymnas ums
34 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 35
ahşap pencere
AHŞAP PENCERE
WOODEN
WINDOWS-FRAMES
Ü
stün teknoloj dek b lg sayar kontrollü
mak neler m zde Alman nor mlar ında ( I V 68)
gerekt ğ nde k ş ye özel çözümler sunularak her çeş t
ağaç tan üret m yapılmaktadır. İ malatımızda
kullandığımız tüm thal kereste, b lg sayar kontrollü
kurutma fırınımızda kullanılacağı yer n durumuna göre
kurutmaya tab tutulmaktadır. F nger jo nt ve lam ne
şlemler yapıldıktan sonra üstün teknoloj dek
b lg sayar kontrollü mak nelerde üret lmekted r. Dış
hava koşullarına karşı ahşabı koruyan su bazlı boyalarla
boyandıktan ve c lalandıktan sonra epdm fit ller ,
alüm nyum yağmurlukları ve aksesuarları bağlanıp
montaja hazır hale get r lmekted r. Ürün t pler m zde
kanat yada sab t cam, tek açılım, ç ft açılım, ç ft kanat
açılma özell ğ , üst kayıtlardak eğ m, d key kayıtlardak
eğ m, kemerl pencere, da resel pencere, kend
eksen nde dönüş(p vot), g yot n ve farklı sürgü çeş tler ,
panjur ve kepenk s stemler g b b rçok değ şkene bağlı
olarak b rb rler nden ayrılmaktadır. Penceren n
takılacağı açıklıkta ön görülen şlevler ve yapının genel
m mar üslubu bu değ şkenler bel rlemen ze yardımcı
olacaktır. Ör neğ n manzaraya bak an güne y
cephes ndek b r penceren n orta kayıtsız ç ft kanat
açılmasını, yada yaşam alanınızdan verandaya açılan
gen ş b r açıklığın katlanır sürme kapıyla çözülmes n
steyeb l rs n z. Günümüzde tüket c n n özlem
duyduğu ahşap sıcaklığını, şıklık ve dayanıklılığını, her
türlü nşaat, restorasyon g b uygulamalarda rahatlıkla
kullanab len ahşap pencere s stemler ne taşıyan
Nasredd n group; kal te, şık d zayn, uygun fiyat ve farklı
fonks yonel çözümler b rl kte sunmaktadır.
Daha fazla b lg ç n lütfen
telefonunuzdan QR kodu okutunuz.
For more nformat on,
please read the QR code on your phone
36 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 37
WOODEN
WINDOWS-FRAMES
AĞAÇ TÜRLERİ • TREE SPECIES
Cev z reng
L mba
O
ur advanced technology, computer controlled mach nery s able to manufacture from all
types of trees, at German norms (Iv68), and even offer customer spec fic solut ons where
necessary. All of the mported t mber used n our manufactur ng processes are subjected
to k ln dry ng n our computer controlled k lns, and accord ng to the areas where they are
go ng to be used. After finger jo nt and lam nat on procedures are completed, they are
manufactured us ng advanced technology, computer controlled mach nes. Water based
pa nts and pol sh wh ch protects the wood from external weather cond t ons are used,
followed by the connect ng of EPDM membranes, alum n um ra n sh elds and
accessor es, mak ng them ready for assembly. Our product types d ffer from each other
based on a large number of d fferent var ables such as ap or fixed w ndows, s ngle or
double open ng panes, double- s ded ap feature, t lt ng n the upper parts, t lt ng n the
vert cal parts, arched w ndows, c rcular w ndows, p voted w ndows, gu llot ne and
var ous d fferent types of bolts, and bl nd and shutter systems. The procedures env saged
n the open ng where the w ndow s to be fitted and the general arch tectural style of the
bu ld ng w ll ass st us n determ n ng these var ables. For nstance, you may want a south
fac ng w ndow w th a v ew to open on both s des w thout a central part ng, or a sl d ng
door part t on between your l v ng area and veranda. The Nasredd n Group, wh ch
possesses all types of wooden w ndow-frame systems wh ch can be used eas ly n all
types of construct on restorat on works, s styl sh and durable, and prov des the warmth
of t mber wh ch modern day consumers are long ng for, offer qual ty, styl sh des gn,
reasonable pr ces and var ed funct onal solut ons all n one place.
Naturel
İroko
Cev z reng
Çam
Cev z reng
Kestane
Naturel
Sapell
Naturel
Çam
S b rya çamı , Karaçam, Lad n, Lar x
Naturel
Kestane
AHŞAP PENCERE KESİTİ • SECTION WINDOW
4+16+4 mm ısıcam
Hava boşluğu
Silikon
Nem alıcı
Cam çıtası
Damla toplama kanalı
Aliminyum damlalık
Epdm fitil
Eruo ispanyol kanalı
68 x 86 lamine profil
38 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 39
PENCERE TÜRLERİ • WINDOW TYPES
40 | www.naswood.com.tr
PENCERE TÜRLERİ • WINDOW TYPES
VOSWAGEN SÜRME SİSTEMLİ
ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ
TEK KANAT ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ
VOLKWAGEN SLIDING SYSTEM
DOUBLE WING DOUBLE OPENING SYSTEM
SINGLE WİNG DOUBLE OPENING SYSTEM
BASİT SÜRME SİSTEMİ
KALDIR-SÜR SİSTEMİ
AHŞAP KEPENK
SIMPLE SLIDING SYSTEM
LIFT AND SLIDE SYSTEM
WOODEN BLIND AND SHUTTER SYSTEM
www.naswood.com.tr | 41
hasır dekorasyon
HASIRIN YOLCULUĞU
THE JOURNEY
OF WICKER
B
M
aşta göller yöres olmak üzere Türk ye’n n hemen
hemen her bölges nde olgunlaşmış ürünler göl ve
sazlılardan kes lerek st f alanlarında toplanıp sınıf ve
c nsler ne göre ayrılır. Kamışlar Kullanılacağı yere göre
ç ndek şe yaramaz fasal bölümler çıkarılarak örgülük
ve hracatlık olarak paket yapılıp sevk ed l r.
Olgunlaşmış papürler y ne sını andırılarak 1. kal tes
hasır örgüde, orta kal te olanı çatı ve şems yelerde, 3sınıf olanlar se yastık çler nde kullanılır.
atured product from almost all of the reg ons of Turkey
– n part cularly the lakes reg on – are cut from the lakes
and reed beds, collected n hoard ng areas, and sorted
accord ng to the r type. The d rt and so l parts, wh ch
are of no use, w th n the reeds are removed accord ng
to where they are go ng to be used, and they are
packaged as “for bra d ng” and “for export”, and
sh pped. Matured reeds are class fied aga n, w th top
qual ty ones used n w cker mak ng, med um qual ty n
roofs and parasols and lowest qual ty w th n cush ons.
The th n reeds wh ch are cut
Daha fazla b lg ç n lütfen
telefonunuzdan QR kodu okutunuz.
For more nformat on,
please read the QR code on your phone
42 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 43
AKŞEHİR HASIR
İMALAT SAHASI
S
F
HASIRIN
YOLCULUĞU
THE
JOURNEY
OF WICKER
rom reed beds and marshes wh le st ll green, are sorted
nto classes, after wh ch they are dr ed off n the shade,
ensur ng that they rema n decorat ve and green. They
are separated nto three groups – to be used for roofs,
parasols and weav ng.These three mater als, wh ch are
known n general as w cker, are processed n the
mach nes we have mported from Europe and made
read ed for assembly. Wh le some of these are offered
for sale n our own outlets, the vast major ty complete
the r journey at the hands of sk lful craftsmen.
WICKER
MANUFACTURING
IN AKŞEHİR
O
M
44 | www.naswood.com.tr
azlık ve bataklıklardan yeş l olarak kes len nce sazlar
sını andırıldıktan sonra gölgede kurutularak dekorat f
ve yeş l renkte kalması sağlanır. Çatılık, şems yel k ve
örgülük olarak 3 sınıfa ayrılır. Genel olarak hasır adı le
b l nen bu üç materyal Avrupa dan thal ett ğ m z
mak nalarla dokunarak montaja hazır hale get r l r. B r
kısmı mağazalarımızda satışa sunulurken, büyük b r
çoğunluğu hünerl ustalarla son yolculuğunu
tamamlar
lgunlaşmış ürünler sazlıktan kes lerek, ürün çeş d ne
göre tasn en p kal telere ayrılarak büyük b r
çoğunluğu ham olarak hraç ed lmekte, ç p yasa ç n
gerekl materyaller atölyelerde mak nalarımızla
dokunarak ürüne dönüştürülmekted r. Daha sonra da
proje bazında son tüket c ye ve mağazalarımızda
müşter lere sunulmaktadır. Ürünler m z n tasarımı ve
uygulaması tamam yle kend ek b m z n el nden
çıkmaktadır.
atured products are p cked from the reed bed and they
are class fied accord ng to the product var ety and
qual ty. Many of these products are exported as
untreated and necessary products for the nternal
market are weaved at our atel er and turned nto the
end product. Later on, these products are offered to
the final consumer on the bas s of the project and to
the customers n our stores. The des gn and appl cat on
of our products are completely performed by our
team.
www.naswood.com.tr | 45
3
BALİ EVİ • BALİ HOUSE
1
5
2
1- Angels Pen nsula, Marmar s
2- Rub Hotel, Alanya
3- Angels Pen nsula, Marmar s
4- Maxxroyal, Belek
5- Voyage Hotel, Belek
6- Glor a Golf, Belek
4
46| www.naswood.com.tr
6
www.naswood.com.tr | 47
3
BALİ EVİ • BALİ HOUSE
1
5
2
1- Sensator Barut Hotel, Manavgat
2- Kaya Palazzo Hotel, Belek
3- Glor a Hotels, Belek
4- Adenya Hotels, Alanya
5- Crystal Hotels, Beld b
4
48 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 49
3
BALİ EVİ • BALİ HOUSE
1
5
2
1- Maxxroyal, Kemer
2- R xos Hotel, Bodrum
3- Suses Hotel, Belek
4- Xanadu Hotel, Belek
5- Rena ssance, Kemer
4
50 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 51
3
HASIR ÇATI VE ŞEMSİYE
STRAW ROOF AND UMBRELLA
1
5
2
1- Oyun parkı. Tat l Hotel, Antalya
2- Maxxroyal, Belek
3- Angels Pen nsula, Marmar s
4- Royal Hol day Palas, Antalya
5- Angels Pen nsula, Marmar s
6- Royal W ngs, Antalya
4
52 | www.naswood.com.tr
6
www.naswood.com.tr | 53
3
HASIR ÇATI VE ŞEMSİYE
STRAW ROOF AND UMBRELLA
1
2
1- Golden Savoy, Bodrum
2- Glor a Hotel, Belek
3- Long Beach, Alanya
4- Kemp nsk Hotel, Bodrum
4
54 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 55
3
HASIR ÇATI VE ŞEMSİYE
STRAW ROOF AND UMBRELLA
1
2
5
1- Kamış şems ye
2- Kamış şems ye
3- Saz şems ye
4- Saz şems ye
5- Saz şems ye
4
56 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 57
KENT VE BAHÇE MOBİLYALARI
Y
aşadığımız yüzyılda artan stres ve zorlaşan yaşam koşulları ç nde, kend m ze
ayırab ld ğ m z azıcık zamanı y değerlend rmek ster z. Modern hayatın her geçen
günü b z doğadan daha da kopardığını düşünürsek, bahçeler m z n b z m ç n ne
kadar değerl olduğunu anlayab l r z. Doğanın küçük b rer parçası olan bu
mekanlarda b tk lerle uğraşırken rahatlayab l r, kend yaratacağımız büyülü
köşelerde d nleneb l r ve hatta arkadaş çevrem ze vereceğ m z küçük part lerle
eğleneb l r z. Ancak, tab k bu tür akt v teler ç n bahçen zde kullanacağınız doğru
mob lya, aksesuar seç m ve doğru dekorasyon öneml unsurlardır. İlk etapta göze
çarpan tab k ahşap tarza sah p bahçelerd r. Ahşap; doğal ve kolay şleneb l r b r
madde olması ve sıcaklık h ss uyandırması le dekorasyonda kullanıldığı kadar
bahçelerde de yaygın olarak kullanılır. Bahçe ortamına uyum göstermes de ahşabı
bahçe dekorasyonu ç n vazgeç lmez kılar. Yapılacak mob lya ve aksesuar
seç mler nde ahşap oturma grupları, oyma şç l ğ yle şek llend r lm ş masa, sandalye
ve sehpalar göz önünde bulundurulab l r. Ahşap nem le fazla dost olmadığından,
dekorasyon aşamasında rüzgar ve yağmurdan en az etk lenecek köşelerde
kullanılmalıdır. Ayrıca kullanılan ağaç c ns n y b lmek ve dayanıklılığını göz önünde
bulundurmak da gerek r.. Hasır ve bambu mob lyalar ve aksesuarlar, ahşap
dekorasyon ç n en uygun seç mlerd r. Akden z özell ğ taşımalarından dolayı
mekana rahat ve huzurlu b r hava katan hasır ve bambu, kolay şek lleneb ld kler ç n
de terc h ed l rler.
kent ve bahçe mob lyaları
URBAN AND GARDEN
FURNITURE
W
e all want to make good use of the l ttle b t of t me we can set as de for ourselves
w th n the ncreased stress and toughen ng l v ng cond t ons of the modern
century. If we cons der that modern l v ng s dragg ng us further away from
nature every day, we can then real se just how valuable our gardens are for us.
We can relax wh le tend ng to the plants n these areas each of wh ch are just a
small port on of nature; we can rest n the mag cal corners that we ourselves
have created; and we can even have fun w th the small part es we w ll throw
for our fr ends. However, of course, the cho ce of the r ght furn ture,
accessor es and decorat on we are go ng to use n our gardens for these
types of act v t es, s very mportant. What stands out first of all are the
gardens wh ch have a wooden style. As wood s a natural and eas ly
processed product, and as t arouses a feel ng of warmth, t can be used
just as extens vely n gardens as t s n decorat ons. The fact that t fits n
w th the garden env ronment also makes wood nd spensable for
garden decor. You may cons der wooden seat ng groups and tables,
cha rs and coffee tables wh ch have been shaped by hand-carv ng, n
your select on of furn ture and accessor es. As wood s not
part cularly fr endly w th hum d ty, t should be used n the corners
wh ch w ll be least effected by w nd and ra n dur ng decorat ons. It
s also necessary to have good nformat on on the type of wood
used, and bear n m nd how durable t s. W cker and bamboo
furn ture and accessor es are the most su table cho ce for
wooden decorat ons. Due to the fact that they possess
Med terranean features, w cker and bamboo add an a r of
relaxat on and tranqu ll ty to a locat on; and they can also be
chosen as they can be eas ly moulded nto d fferent shapes.
58 | www.naswood.com.tr
Daha fazla b lg ç n lütfen
telefonunuzdan QR kodu okutunuz.
For more nformat on,
please read the QR code on your phone
www.naswood.com.tr | 59
Çocuk oyun grubu
P kn k masası
Masa sandalye
60 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 61
ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ AHŞAP
T
hermowood, K myasal kullanmadan yüksek ısı (180-220 C) ve buhar le şleme tab tutularak elde
ed len b r üründür. Ahşap üzer nde yapılan bu şlem üç fazda nceleneb l r:
B r nc faz kurutma şlem n kapsar:
Bu fazda ahşap ısı ve buhar le şlen r. Isı hızlı b r şek lde 100 C ye çıkarılır ve bu süreç boyunca ahşabın
ç ndek nem n neredeyse tamamı atılır.
İk nc faz se ısıl şlem fazıdır:
Bu fazda ısı 180-215 derece arasına yükselt l r. Ahşap son kullanım amacına göre yaklaşık 2-3 saat
boyunca bu fazda yüksek ısıya maruz bırakılır. Bu süreçte kalan nem n tümü ahşabın ç nden atılır.
Üçüncü faz se soğutma ve nem oranını ayarlama fazıdır:
Bu fazda su püskürtme s stemler kullanılarak soğutma şlem gerçekleşt r l r. Isı 80-90 C ye ulaştığında
nem oranı ayarlama sürec başlar ve ahşabın nem oranı %4-7 olacak şek lde ayarlanır.
Yapılan bu şlemler ahşaba şu özell kler katmaktadır:
• Çürümeye karşı d renç
• Isı yalıtımında artış (ısı letme özell ğ düşmekted r)
• Reç neden arınmış
• Çatlama oranında azalma
• Esneme oranında düşüş
• Ölçüsel kararlılık
• Parça gövdes nde homojen renk
• Nemden büyük oranda arınmış
Thermowood’un kullanım alanları
• Cephe kaplaması
• Mob lya
• Pencere ve kapı b leşen
• Panjur
• Ses yalıtım panosu
T
• İç mekân duvar ve tavan kaplaması
• Bahçe mob lyası
• Sauna malzemes
• Deck malzemes
THERMALLY MODIFIED WOOD
hermowood s product manufactured treat ng wood w th steam under h gh temperatures of heat
w thout us ng any chem cals. There are 3 phases dur ng th s process
The first phase s the dry ng phase In th s phase wood s be ng processed w th heat and steam. Heat s
rap dly ra sed up to 100 C. Dur ng th s process nearly all mo stur ze content n the wood s removed.
The second phase s the heat treatment phase
In th s phase heat s ra sed up to 180-215 C and kept at th s level for 2-3 hours accord ng to the final
purpose of use of the mater al. In th s phase all rema n ng mo stur ze content s totally removed from
the wood.
The th rd phase s the cool ng and mo stur ze phase In th s phase the wood s cooled w th water
sprays. When the temperature has decreased to 80-90 C the mo stur ze process starts and the
hum d ty of the wood s arranged as % 4-7.
Th s process makes the wood ga n the follow ng features:
• Better durab l ty aga nst decay
• Reduct on n thermal conduct v ty
• Res n s removed
• Reduct on n spl tt ng
• Reduced bend ng strength
• Better d mens onal stab l ty
• Cons stent color through whole p ece • Reduced mo ster content
Areas of Use for Thermowood
• Cladd ng (Face Cover ng on Bu ld ngs)
• Furn ture
• Door and w ndow component
• Shutters
• Sound barr ers
• Wall and ce l ng cover ng
• Garden Furn ture
• Sauna components
• Deck Mater al
Daha fazla b lg ç n lütfen
telefonunuzdan QR kodu okutunuz.
For more nformat on,
please read the QR code on your phone
62 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 63
THERMOWOOD ZEMİN VE CEPHE UYG.
THERMOWOOD FLOOR AND WALL APP.
2
MAXXROYAL,
Ana b na, Türk, İtalyan ve balık restaurant
Çocuk klübü, korkuluklar, bal evler
64 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 65
THERMOWOOD ZEMİN VE CEPHE UYG.
THERMOWOOD FLOOR AND WALL APP.
1
4
2
1- Yayla Enerj Otel , Erc yes , Kayser
2- R xos Prem um, Tek rova
3- Crystal N rvana, Kemer
4- R xos Prem um, Tek rova
3
66 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 67
38
ÖZEL YAPILAR
38
38
SPECIAL STRUCTURES
ÇATI PERGOLE
GÜNEŞ KIRICILAR
SHELTER ROOF
38
38
SUN BREAKERS
CEHPE VE ZEMİN KAPLAMALARI
KÖPRÜLER
WALL AND FLOOR COVERING
BRIDGES
68 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 69
ÖZEL YAPILAR • SPECIAL STRUCTURES
İstanbul Avcılar Evlend rme Da res ,
Lam ne ahşap : 630 m3
3100 m2
70 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 71
ÖZEL YAPILAR • SPECIAL STRUCTURES
1
2
4
1- Erasta AVM. Feth ye, 225 m3 Lam ne k r ş,
2- Organ ze Sanay Çatısı. Antalya, 7500 m2, 270 m3 Lam ne k r s
3- Organ ze Sanay Çatısı k r ş Antalya ,(30 mtül)
4- Gözetleme kules , Antalya, h: 15 m
3
72| www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 73
ÖZEL YAPILAR • SPECIAL STRUCTURES
1
6
5
2
1- Kocael Beled yes kapalı havuz çatısı, 650 m2 , 65 m3
2- Kocael Beled yes kapalı havuz
3- Kocael Beled yes kapalı havuz
4- Kocael Beled yes kapalı havuz
5- Ankara S ncan Anadolu Organ ze Sanay 2000m2, 95 m3
6- Ankara S ncan Anadolu Organ ze Sanay
3
74 | www.naswood.com.tr
4
www.naswood.com.tr | 75
ÇATI PERGOLE • SHELTER ROOF
1
45
2
1- R xos Prem um Tek rova
2- R xos Prem um Tek rova
3- Long Beach Otel Alanya
4- Akka Otel Çatı Kemer
5- Royal Garden Alanya
3
76 | www.naswood.com.tr
5
www.naswood.com.tr | 77
3
ÇATI PERGOLE • SHELTER ROOF
1
5
2
1- İstanbul Topkapı Sarayı
2- İstanbul Topkapı Sarayı, ç görünüm
3- Crystal N rvana Hotel, Alacarte Restaurant, Antalya
4- Crystal N rvana Hotel, Ana Restaurant , Antalya
5- Crystal N rvana Hotel, Alacarte Restaurant, Antalya
6- Crystal N rvana Hotel, Meks ka Restaurant, Antalya
7- Crystal N rvana Hotel, Steak House, Antalya
6
4
7
78 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 79
ÇATI PERGOLE • SHELTER ROOF
1
2
4
1- Kaya Palazzo ana restaurant, Belek
2- Angels Pen nsula, Marmar s
3- Rub Hotel, sport center, Alanya
4- Rub Hotel, çocuk klübü çatısı
3
80 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 81
3
GÜNEŞ KIRICILAR • SUN BREAKERS
1
5
2
1- Crystal Aura Hotel, Kemer
2- Crystal Aura Hotel, Kemer
3- Adenya Hotel, Alanya
4- Kumköy Beach, Mzanavgat
5- S de Crown Palace, S de
6- Maxxroyal, Kemer
7- Kaya Homes V llaları, Manavgat
6
4
7
82 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 83
4
3
GÜNEŞ KIRICILAR • SUN BREAKERS
1
6
2
1- Evren Beach, Manavgat
2- Evren Beach, Manavgat
3- Kumköy Beach, Manavgat
4- Angels Pen nsula, Marmar s
5- R xos Prem um, Tek rova
6- Ela Qual ty Hotel, Belek
5
84 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 85
CEPHE VE ZEMİN KAPLAMARI
1
4
2
1- Kaya Palazzo, Belek
2- Golden Savoy, Bodrum
3- Maxxroyal, Sport Center, Belek
4- Rub Hotel, Alanya
5- Voyage But k, Bodrum
6- Voyage But k, Bodrum
5
3
6
86 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 87
3
CEPHE VE ZEMİN KAPLAMARI
1
5
2
1- Maxxroyal , Belek
2- Golden Savoy, Bodrum
3- Voyage But k, Bodrum
4- R xos, Bodrum
5- R xos Hotel, Bodrum
6- Voyage But k, Bodrum
7- Fame V llaları, Antalya
6
4
7
88 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 89
3
CEPHE VE ZEMİN KAPLAMARI
1
2
6
1- T tan c Deluxe, Belek
2- Voyage Hotel, Belek
3- Rub Hotel, Çocuk Klübü, Alanya
4- Kumköy Beach, Manavgat
5- Ormana Huzurev , Aksek
6- T tan c Deluxe, Belek
4
90 | www.naswood.com.tr
5
www.naswood.com.tr | 91
KÖPRÜLER • BRIDGES
1
2
4
1- Maxxroyal 43 mt. Kemer
2- Alan Xar fa, 12 mt Alanya
3- R xos Tek rova, 15 mt, Kemer
4- Crystal N rvana, 13 mt, Kemer
5- S de Prenses Hotel, 14 mt
3
5
92 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 93
3
KÖPRÜLER • BRIDGES
1
5
2
1- Sah-Inn Parad se Hotel, 32 mt
2- T tan c Deluxe, 22 mt
3- H lton Hotel, Dalaman, 17 mt
4- Maxxroyal , Belek, 9 mt
5- Alan Xafira, Alanya, 9 mt
4
94 | www.naswood.com.tr
www.naswood.com.tr | 95
1
REFERANSLAR
KÖPRÜLER • BRIDGES
KIBRIS
JASMİNE COURT HOTEL
NUHUN GEMİSİ DELUXE
HOTEL
KAYA ARTEMİS HOTEL
ALANYA
LONG BEACH HOTEL
LONG BEACH HARMONY
CLUB DEM
NUMA BEACH
RUBİ HOTEL
OĞUZHAN İNŞAAT
ALAN XAFİRA
1- Evren Beach Hotel, Manavgat, 9-16 mt
2- Maxxroyal Kemer, 43 mt
2
MANAVGAT
ROBİNSON HOTEL
SUENO BEACH HOTEL
TURQU0ISE RESORT HOTEL
CLUP VOYAGE SORGUN
SELECT
CLUP BLUE WATERS HOTEL
PEGASOS WORLD HOTEL
ALDİANA HOTEL
JOY NASHİRA HOTEL
PALM BEACH HOTEL
SELGE BEACH HOTEL
SİLENCE BEACH RESORT
HOTEL
SUNRISE HOTEL
NOVA PARK HOTEL
TERAS HOTEL
FELİCİA HOTEL
CLUP ALİBEY
WASHİNGTON RESORT
HOTEL
EMİRHAN SİDE GÜNEŞİ
HOTEL
CLUP HOTEL NENA
RİVA BELLA HOTEL
KAYA HOMES VİLLALARI
SİDE
CESARS HOTEL
KUMKÖY BEACH RESORT
HOTEL
OLEANDER HOTEL
SİDECROWN PALACE
SİDE PRENSES HOTEL
SİDE KAYA SİDE HOTEL
ÇOLAKLI
TURAN PRENSES HOTELS
AMARA BEACH RESORT
CANGARDEN OTEL
KAMELYA WORLD HOTEL
ROYAL DRAGON HOTEL
SİLKAR WINGS HOTEL SPA
EVREN BEACH RESORT HOTEL
SEZER GROUP
XANTE RESORT HOTEL
SENTİDO PERISSIA HOTEL
BOĞAZKENT
LYKİA WORLD
SİAM ELAGANCE HOTELS
ALVADONNA HOTEL
CRYSTAL PARAİSO
96 | www.naswood.com.tr
BELEK
TİTANİC DELUXE
KAYA PALAZZO
REGNUM HOTEL
BELLİS HOTEL
SİRENE BELEK GOLF HOTEL
KAYA HOTEL BELEK
KAYA HOTEL SELECT
MELİSSA GARDEN HOTEL
JUSTINIANO HOTEL
CARYA GOLF CLUP
ÇALIŞTA LUXURY RESORT
ASTERİA BELLİS RESORT
HOTEL
ELAQUALITY RESORT HOTEL
SU SESİ DE LUXE RESORT
HOTEL
GRİDA VİLLAGE
SPİCE OTEL
ADAM & EVE HOTELS
VOYAGE BELEK SELECT OTEL
MAXX ROYAL
GLORİA VERDE RESORT
SUN ZEYNEP GOLF RESORT
RİXOS PREMİUM OTEL
LETONİA GOLF RESORT
GLORİA SERENİTY RESORT
GLORİA GOLF RESORT
XANADU RESORT HOTEL
LİMAK ATLANTİS HOTEL
LİMAK ARCADİA HOTEL
CLUP MEGASARAY
MARİTİM PİNE BEACH
RESORT
MAGİC LİFE IMPERIAL
PAPILLION BELVİL
İC HOTELS -SANTAI
KEMPINSKİ HOTEL THE DOME
BELCONTİ RESORT HOTEL
KUNDU
ASKA OTEL
TOPKAPI PALACE
KREMLİN PALACE
VENEZİA PALACE DELUXE
İC GREEN PALACE HOTEL
LARA BEACH HOTEL
ROYAL WİNGS HOTEL
ROYAL HOLİDAY PALACE
SHERWOOD RESORT
CONCORDE DE LUXE RESORT
FAME RESİDENCE
DELPHİN DİVA
RİXOS LARES OTEL
TİTANİC DE LUXE RESORT
MİRACLE RESORT
HOTEL FAME VİLLALARI
BAIA HOTEL
BELDİBİ
CRYSTAL NİRVANA
RİXOS SUNGATE HOTEL
RİXOS BELDİBİ HOTEL
ANTEDON DE LUXE HOTEL
RENAİSSANCE BEACH
RESORT CLUP
SALİMA HOTEL
AMARA CLUP MARİNE
SELÇUKHAN HOTEL
PALOMA BELDİBİ HOTELS
CHAMPİON HOLİDAY
VİLLAGE
GÖYNÜK
OTİUM ART HOTEL
QUEEN ELİZABETH HOTEL
LAMER HOTEL
ROYAL RESORT HOTEL
KEMER
MAXXROYAL
CRYSTAL AURA
AMARA WİNG HOTEL
SULTAN HOMES VİLLALARI
ORANGE CONTRY DE LUXE
HOTEL
ÖZKAYMAK MARİNA HOTEL
KEMER RESORT HOTEL
PALMET RESORT HOTEL
KİRİŞ ALİNDA HOTEL
WORLD PALACE HOTEL
LİMAK LİMRA HOTELS
GRANT HABER HOTEL
PEGASOS HOTELS
ÇAMYUVA
SİMENA SUN CLUP HOTEL
SİMENA HOLİDAY VİLLAGE
HOTEL
ROBİNSON CLUP ÇAMYUVA
BARUT HOTELS LABADA
ELİZA BEACH HOTEL
TEKİROVA
RİXOS PREMİUM
AMARA DÖLCE VİTA HOTEL
CORİNTHİA CLUP HOTEL
TEKİROVA
PHASELİS PRİNCESS HOTEL
KAPLAN HOTEL
MARTİ MYRA OTEL
AMARA UNSAFIR HOTEL
QUEEN’S PARK RESORT
FETHİYE
RİXOS GÖCEK
ERASTA AVM
HİLTON DALAMAN RESORT
HOTEL
PEGASOS SARIGERME OTEL
MAGICLIFE SARİ GERME
HOTEL
HİLLSİDE BEACH CLUP
PEGASOS PALACE HOTEL
ALDİANA SARİ GERME
PEGASOS TROPİCAL HOTEL
MARMARİS
ANGEL’S PENİNSULA HOTEL
MARMARİS MARTİ HOTEL
BODRUM
THOR OTEL
GOLDEN SAVOY
RİXOS BODRUM OTEL
WOW BODRUM RESORT
VOYAGE TORBA OTEL
VOYAGE TÜRKBÜKÜ
VOYAGE BUTİK OTEL
KEFALUKA RESORT
XANADU İSLAND OTEL
BODRUM KEMPINSKI OTEL
YASMİN RESORT
WOW BEACH CLUP
MAJESTY BELİZA
DİDİM
APOLLUM SPA CONCEPT
İZMİR
KAYA TERMAL RESORT
RADISSON BLUE HOTEL
DENİZLİ
SÜMERPARK AVM
DENİZLİ OTOGAR
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İSTANBUL
TOPKAPI SARAYI
AVCILAR EVLENDİRME
İSTANBUL VİALAND EĞLENCE
EĞLENCE MERKEZİ
ORMAN BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ PARKLAR PROJESİ
KUMLUCA
ŞAH-INN PARADISE HOTEL
PRESA Dİ FİNİCA OTEL
ANTALYA
PORTO BELLO HOTEL
RİXOS DOWNTOWN HOTEL
DEDEMAN HOTEL
HİLLSİDE SU HOTEL
www.naswood.com.tr
Download

Ana Katalog - Nasreddin Group