Materská škola, Lesná č. 10, 946 03 Kolárovo
Školský vzdelávací program
„Zvedavkovia objavujú svet v lesnej škôlke“
1. Charakteristika školy:
História materskej školy sa začala písať v roku 1971, kedy bola postavená nová, typizovaná,
štvortriedna budova na ulici Lesnej číslo 10. Výhodná poloha materskej školy umožňuje
vytvárať a realizovať vzdelávací program podporujúci zdravý psychický a fyzický vývin detí .
Materská škola je od školského roka 2013/2014 šesťtriedna, z bývalej jedálne a skladových
priestorov bola vytvorená nová trieda, nakoľko kapacita nášho zariadenia bola nepostačujúca.
Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti od 3 do 6 rokov a deti
s odloženou povinnou školskou dochádzkou . Deti sú rozdelené v triedach podľa veku:
Trieda 3-4 ročných detí
Trieda 3-4 ročných detí
Trieda 4-5 ročných detí
Trieda 5-6 ročných detí
Elokované triedy Lesná 8:
Trieda 3 – 6 ročných detí
Trieda 3 – 6 ročných detí
Názov vzdelávacieho programu „Zvedavkovia objavujú svet v lesnej škôlke “ vznikol
spojením ŠkVP MŠ Lesná 10 „Zvedavkovia objavujú svet“ a ŠkVP MŠ Lesná 8 „Lesná
škôlka“ vychádza z prirodzenej vlastnosti detí a tou je zvedavosť. Dieťa v predškolskom
veku je samá zvedavosť. Aktívne skúma svoje okolie, odbehne sa pozrieť na zaujímavé veci,
pozerá a dotýka sa ich, skúma, pozoruje, počúva, emocionálne prežíva a experimentuje.
2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania:
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť dieťaťu:
 Získať vzdelanie podľa „školského zákona „ ( zákon č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov )
 Získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych
a písomných spôsobilostí, využívania informačno – komunikačných technológií,
komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej
gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií,
k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie
 Naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia
a vedieť ich riešiť
 Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne
poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich
s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce
1
 Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám , ku kultúrnym a národným hodnotám
a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku
a k svojej vlastnej kultúre
 Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia
a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnými
a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie
 Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať
v skupine a preberať na seba zodpovednosť
 Naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa o chrániť svoje zdravie vrátane
zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty
3. Stupeň vzdelania, ktorý dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho
programu alebo jeho ucelenej časti:

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni
vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva
materská škola na podujatí „Rozlúčka s budúcimi školákmi“
4. Vlastné zameranie školy:
Zameranie našej materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho
vzdelávania, ktorým je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovosociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny
a kolektívu .Výchovno – vzdelávací proces v materskej škole prebieha v súlade so štátnym
vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe –
„Zvedavkovia objavujú svet v Lesnej škôlke“. Naďalej plníme úlohy vyplývajúce
z projektu „Materská škola podporujúca zdravie.
Zameranie materskej školy:







Výchova k ochrane prírody a životného prostredia
Rozvíjať u detí schopnosť prejavovať environmentálne cítenie
Podpora zdravého telesného vývoja vplyvom pohybových aktivít,
Výchova základov zdravého životného štýlu a pestovanie zodpovednosti za svoje
zdravie.
Využívanie digitálnych technológií v edukačnom procese
Špecifické pre našu materskú školu je vysoké percento detí pochádzajúcich
z maďarských rodín, ktoré neovládajú slovenský jazyk. Z toho vyplýva
skutočnosť, že učiteľky v triedach 3-4 ročných detí sú aj učiteľkami „cudzieho
jazyka“ a preto je nevyhnutné individuálnym prístupom k týmto deťom zvyšovať
úroveň ich rečového prejavu.
Zameriavame sa ďalej na rozvoj vedomostí, zručností a návykov detí.
Prostredníctvom osnov a plánov sa učiteľky snažia hrovou formou pripraviť deti
2
na ďalší stupeň vzdelávania. Zároveň chceme rozšíriť poznatkový systém
a emocionalitu detí, kladné socioemocionálne zmýšľanie, chceme deťom
poskytnúť radostné a podnetné prostredie. Poskytovaním rovnakých možností
deťom vo všetkých spektrách výchovy a vzdelávania sa zameriavame na
vyrovnanie rozdielov vychádzajúcich z rodinného prostredia.
5. Dĺžka dochádzky a forma výchovy a vzdelávania


Dĺžka dochádzky:
Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch
do šiestich rokov jeho veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na
predprimárne vzdelávanie sa prijíma aj dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému
bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne
odložené plnenie povinnej dochádzky. Štúdium sa končí absolvovaním posledného
ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.
Forma výchovy a vzdelávania:
 denná forma – celodenná
 poldenná
6. Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk ( slovenský jazyk )
7. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie
dokladu o získanom vzdelaní
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole




Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do
31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania, ktoré vydáva materská škola.
Odovzdávanie osvedčení prebieha slávnostnou formou, s prítomnosťou rodičov,
malým občerstvením a kultúrnym programom.
Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa
dosiahlo v závere predškolského veku elementárne základy kľúčových kompetencií
Absolvent predprimárneho vzdelania
je pripravený na vstup do primárneho
vzdelávania v základnej škole. Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom spôsobilostí
dieťaťa tak ako je uvedené v štátnom vzdelávacom programe.
Po absolvovaní
predprimárneho vzdelávania bude jej absolvent disponovať nasledovnými kompetenciami:
 Psychomotorické –deti budú používať všetky zmysly, pohybový aparát, prejavujú
grafomotorickú schopnosť a pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.
3
 Osobnostné – základy sebauvedomenia – uvedomuje si vlastnú identitu, vyjadruje
svoje city a pocity, uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby
základy angažovanosti – presadzuje sa s ohľadom na seba aj na druhých, obhajuje
seba a iných, zaujíma sa o dianie v rodine a okolí
 Sociálne spôsobilosti – pozerá na svet aj očami druhých, správa sa podľa určitých
pravidiel, preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny, rieši konflikty
a pod.
 Komunikatívne spôsobilosti – vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory,
vedie monológ, počúva aktívne a s porozumením, prejavuje predčitateľskú
gramotnosť a pod.
 Kognitívne
 základy riešenia problémov – hľadá a objavuje súvislosti, rieši samostatne alebo
s pomocou problémy a pod.
 základy kritického myslenia – porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov,
odôvodňuje svoje názory, hodnotí spontánne a samostatne a pod.
 základy tvorivého myslenia
– uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov,
nachádza funkčnosť vecí, objavuje riešenia problémov a kladie otázky a hľadá
odpovede, aby porozumel dianiu okolo seba, a pod.
 Učebné kompetencie – vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti, učí sa sústrediť
primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť, a pod.
 Informačné kompetencie - prejavuje radosť so získania informácií pomocou kníh,
osôb, časopisov a pod.,
Uvedené kompetencie tvoria základ pre ich ďalší rozvoj na vyššom stupni škôl. Úroveň
dosiahnutých základov kompetencií dieťaťa je závislá od jeho individuálnych schopností
ale rovnako od pedagogických zručností jeho vychovávateľov. Vymedzenie kompetencií
treba chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide o dosahovanie elementárnych
základov kompetencií dieťaťa.
8. Personálne zabezpečenie


Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonáva 12 učiteliek predprimárneho
vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti – všetky majú
stredné odborné vzdelanie, tri vysokoškolské.
O plynulú prevádzku materskej školy sa starajú štyria prevádzkoví zamestnanci
P.č.
Meno a priezvisko
Prac. zadelenie – kvalif.
Prac. úväzok
1.
Edita Fűriová
učiteľka MŠ - K
1
2.
Eva Melegová
zást. riaditeľky - K
1
3.
Monika Nagyová
učiteľka MŠ - K
1
4
4.
Helena Pálovicsová
riaditeľka MŠ - K
1
5.
Mária Pilišiová
učiteľka MŠ - K
1
6.
Alica Vinczeová
učiteľka MŠ - K
1
7.
Mgr. Monika Kacz
učiteľka MŠ - K
1
8.
Bc. Melinda Pálová
učiteľka MŠ - K
1
9.
Mgr. Angelika Kisová
zást. riad. pre ET - K
1
10.
Katarína Nagyová
učiteľka MŠ - K
1
11.
Ágnes Fördös
učiteľka MŠ - N
1
12.
Iveta Horváth
učiteľka MŠ - K
1
13.
Judita Tóthová
upratovačka
1
14.
Renáta Vargová
upratovačka
0,8
15.
Alžbeta Selčániová
upratovačka
0,85
16.
Štefan Samu
školník
0,4
Spolu
15,05

V materských školách môžu pôsobiť aj pedagogickí asistenti a odborní zamestnanci , ktorí
spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené platnou legislatívou
 Výchovno – vzdelávaciu činnosť pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami vykonávajú špeciálny pedagógovia, logopédi, pedagogický asistenti, atď.
 Prevádzkoví pracovníci musia spĺňať požadované vzdelanie pre výkon ich činnosti
a pracovného zaradeniaPlnenie školského vzdelávacieho programu si vyžaduje také
personálne podmienky, ktoré zabezpečia jeho pedagogickú efektívnosť a kooperatívne
sociálne vzťahy medzi účastníkmi procesu vzdelávania.
Pedagogické zamestnankyne :
 spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi
 preukazujú odborné i didaktické spôsobilosti , ktoré kvalitne a účinne uplatňujú pri
plánovaní a realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti
 vedia organizovať výchovno - vzdelávaciu činnosť- motivujú, komunikujú
o hodnotových postojoch, usmerňujú myšlienkové postupy detí, poskytujú im spätnú
väzbu
 priebežne sledujú a hodnotia výchovno - vzdelávaciu činnosť- diagnostikujú vstupnú
a výstupnú úroveň osobnostného rozvoja detí , hodnotia detské výkony a sociálne
správanie posudzujú, vyhodnocujú vlastnú činnosť
 zaujímajú sa o deti – o to, aké sú, čo je v popredí ich záujmu a aké sú ich priority
 riadia svoj osobnostný a vzdelanostný sebarozvoj
 sú schopné ako súčasť učiteľského kolektívu , spolupracujú a spoluutvárajú vzájomné
podporné prostredie pri operatívnom riešení pracovných problémov
 vedia zabezpečiť vhodnú štruktúru denného poriadku s rešpektovaním hygieny, zdravého
prostredia tried a ostatných priestorov materskej školy
5
9. Materiálno – technické a priestorové podmienky

Materská škola, Lesná 10 s elokovanými triedami na Lesnej 8 poskytuje predprimárne
vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou
školskou dochádzkou, poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. Materská škola, Lesná
10, ktorej súčasťou sú elokované triedy na Lesnej 8 prevádzkuje šesť tried, elokované
pracovisko na Lesnej 8 má 2 triedy, materská škola na Lesnej 10 prevádzkuje 4 triedy a sú
umiestnené v účelových budovách.

MŠ na Lesnej 10 je v prízemnej päťpavilónovej budove. V štyroch pavilónoch fungujú
triedy, piaty pavilón je priestorovo oddelený, slúži na sociálne účely starých občanov.
Prechod z tohto pavilónu do druhých je zablokovaný. Taktiež dvor patriaci tomuto
pavilónu je oddelený od ostatných časti dvora.

Elokované triedy na Lesnej 8 sídlia v poschodovej budove, jedna trieda na prízemí, druhá
na poschodí.

Všetky triedy majú kompletné príslušenstvo – triedu, spálňu, umyváreň a šatňu. Školské
stravovanie zabezpečuje školská kuchyňa, ktorá je umiestnená v areáli elokovaných tried
na Lesnej 8. Strava sa roznáša do každej elokovanej triedy, kde sú vybavené výdajné
kuchyne. Triedy na Lesnej 10 sa stravujú v triedach.

Areále MŠ Lesná 8 aj 10 sú vybavené detským záhradným nábytkom, pieskoviskami,
preliezkami a esteticky dotvárané zeleňou a kvetinovými záhonmi.

Prostredie materskej školy vytvára podmienky pre celkovú pohodu detí . Pohodlné
a esteticky zariadené triedy pomáhajú deťom aj učiteľkám cítiť sa dobre. Trieda je miesto,
kde sa môžu deti bezpečne hrať, skúmať a objavovať svet, ktorý ich obklopuje. Príjemnú
klímu interiéru umocňuje jeho vybavenie novým detským nábytkom. Vďaka nemalým
investíciám je naša materská škola v súčasnej dobe modernou, dobre vybavenou školou,
plne vyhovujúcou pre rozvoj detí predškolského veku s dôrazom na ich individuálne
potreby. Pavilón elokovaných tried by vyžadoval rozsiahlu rekonštrukciu, ako aj sociálne
zariadenia v triedach na Lesnej 10.
Hračky – patria k nezastupiteľnému vybaveniu materskej školy. Dopĺňajú sa priebežne,
podľa potreby, s ohľadom na ich kvalitu, veku primeranosť, opotrebovanosť
a samozrejme na finančné možnosti.
K vybaveniu materskej školy patrí detská a odborná literatúra , učebné pomôcky,
telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna a výpočtová
technika .
Učiteľská knižnica sa dopĺňa priebežne, podľa ponuky zaujímavých a certifikovaných
publikácií.
Detskú knižnicu v triedach si sleduje každá triedna učiteľka a dopĺňa ju podľa vlastného
uváženia.
Učebné pomôcky, už staršej výroby sú bohato zastúpené, sústreďujú sa v učebných
skladoch a slúžia celému pedagogickému zboru.





6

Telovýchovné náradie a náčinie ako aj učebné pomôcky by bolo treba doplniť, ale
vzhľadom na nedostatok financií využívajú učiteľky tie, ktoré sa nachádzajú v materských
školách.
Spotrebný materiál – na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti si zabezpečujeme
z dobrovoľných príspevkov od rodičov.
Ležadlá sú už staršie opotrebované prebieha priebežná výmena ležadiel v jednotlivých
triedach.


10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní
Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie
zodpovedá riaditeľ
Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej
školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním
splnomocnenej osobe.
V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne vzdelávanie
striedavo dve učiteľky. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním s deťmi mladšími
ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo traja učitelia, pri obliekaní
a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec.
Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako
 20 detí od štyroch do piatich rokov
 22 detí starších ako päť rokov
 S triedou s deťmi mladšími ako tri roky , s deťmi vo veku od troch do štyroch
rokov sa uskutočňuje vychádzka detí vždy v prítomnosti dvoch zamestnancov
Denný poriadok v MŠ:
Čas
ČINNOSTI
6.30 – 8.30
- schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia
8.30 – 9.00
- osobná hygiena, desiata
9.00 – 10.00
- hry a hrové činnosti, edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej,
pohybovej, rozumovej, výtvarnej, grafomotorickej, atď. oblasti
10.00 – 11.30
- pobyt vonku, edukačné aktivity
11.30 – 14.00
- osobná hygiena, obed, príprava na odpočinok, odpočinok
14.00 – 14.30
- osobná hygiena, olovrant
14.30 – 16.30
- hry a hrové činnosti, individuálne, skupinové, priamo i nepriamo riadené,
jazykové chvíľky príp. edukačné aktivity
7
Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach , ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ
zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na
bezpečnosť detí.
Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť
vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.
Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno – vzdelávacej činnosti materskej
školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických
zamestnancov takto:
 Na plavecký výcvik je najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca
 Na lyžiarsky výcvik je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca
 Pri saunovaní je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca
15. Učebné osnovy
Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej
činnosti. Sú vypracované v rozsahu:
 stanovenom štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – pre predprimárne
vzdelávanie.
V triede kde sú zaradené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
v predprimárnom vzdelávaní sa pri vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov
postupuje podľa:




Vzdelávacieho programu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
Vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím
Vzdelávacieho programu pre deti s autizmom
Vzdelávacieho programu pre deti s telesným postihnutím
Programy zamerané na profiláciu materskej školy nadväzujú na kompetencie, obsahové
a výkonové štandardy stanovené v štátnom vzdelávacom programe, rozširujú a skvalitňujú
celkový rozvoj osobnosti dieťaťa.
Učebné osnovy majú programovú funkciu, orientačnú funkciu, môžu sa dopĺňať a upravovať
po prehodnotení pedagogickými zamestnancami na pedagogickej porade a normatívnu
funkciu, čiže sú záväzné pre všetky pedagogické zamestnankyne.
Učebné osnovy obsahujú:
1. Charakteristiku obsahového celku a jednotlivých tém, ich význam v obsahu
vzdelávania.
2. Tematické okruhy, vzdelávacie oblasti, obsahové štandardy, výkonové štandardy,
kompetencie.
8
3. Metódy a stratégie výchovno- vzdelávacej činnosti.
4. Učebné zdroje pre deti a učiteľku.
5. Hodnotiace a sebahodnotiace metódy.
Obsahové celky:
Obsah učebných osnov v školskom vzdelávacom programe je rozpracovaný do 10
obsahových celkov, ktoré sú realizované v priebehu 10 mesiacov školského roka. Plynule na
seba nadväzujú, sú záväzné pre všetky triedy. Obsahové celky sa delia na témy. Jednotlivé
témy sa realizujú v jednotlivých triedach v plánov výchovno- vzdelávacej činnosti podľa
zloženia a možností detí ako týždenné, prípadne viac- týždenné projekty. Časový priestor na
uskutočnenie obsahu tém zostáva otvorený, flexibilný, dostatočne voľný s priestorom na
rešpektovanie aktuálnej situácie, aktívneho prístupu detí a tvorivého prístupu učiteliek.
September: Otvára sa Lesná škola
1.týždeň
Zvedavkovia sa predstavujú
2.týždeň
Moja rodina – materská škola môj druhý domov
3.týždeň
Bezpečne do školy
4.týždeň
Zvedavko objavuje...
Október: Jeseň pani bohatá
1.týždeň
Ja som malý záhradník
2.týždeň
Farebná jeseň
3.týždeň
Pod hríbom
4.týždeň
Spieval vietor pieseň
5. týždeň
Máme plnú komoru - zdravá výživa
November: Prišla jeseň do lesa
1.týždeň
Tri prasiatka v lese
2.týždeň
Zvedavkove trampoty (tvary a nebezpečné predmety)
3.týždeň
Obyvatelia lesa – lesné zvieratá
4.týždeň
Príroda zaspáva
9
December: Je tu čas vianočný, pre nás tak sviatočný
1.týždeň
Mikuláš, príď medzi nás!
2.týždeň
Vianoce sú pred dverami
3.týždeň
Vianočné čaro
Január: Les pod zimnou perinou
1.týždeň
Tajomstvá snehovej vločky
2.týždeň
Zimné radovánky
3.týždeň
Zvedavko sa stará o zvieratá a vtáky
4.týždeň
Lesná škola
(príprava na zápis)
Február: Zvedavko detektívom
1.týždeň
Kto som ja? Kto si ty?
(ľudské telo)
2.týždeň
Čím chcem byť
3.týždeň
Rozprávkový karneval
4.týždeň
Cesta za poznaním
(čo je z čoho)
Marec: Rozprávkový les
1.týždeň
Kniha, náš kamarát
2.týždeň
Čo vidíme na oblohe
3.týždeň
Aká si mi krásna...
4.týždeň
Príď, slniečko, príď!
(sviatky jari)
Apríl: Les náš dobrý kamarát
1.týždeň
Jar v korunách stromov
2.týždeň
Kolo nášho lesíka
(Červená čiapočka, ochrana lesa)
3.týždeň
Počúvajme ticho v lese
(deň zeme)
4.týždeň
Putovanie s kvapkou vody (hasiči, dopr. prostr.)
10
Máj: Hľadá sa mama
1.týždeň
Srdiečko z lásky
2.týždeň
Nezbedné mláďatká
3.týždeň
Na tom našom dvore
4.týždeň
Chrobáčiky v trávičke
Jún: Lesný zvonček
1.týždeň
Vo vode a pri vode
2.týždeň
Cestujeme na Safari
3.týždeň
Čaro leta
4.týždeň
Lúčime sa škôlka milá...
(deti sveta)
11
Download

Školský vzdelávací program