Materská škola Ul. Dr. Janského č.8 Žiar nad Hronom
Školský vzdelávací program
„SLNIEČKO“
Názov materskej školy
Materská škola, Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom
Názov ŠkVP
Slniečko
Stupeň vzdelania
ISCED 0
Dĺžka štúdia
1-4 roky
Forma štúdia
celodenná
Vyučovací jazyk
slovenský
Druh školy
Dátum prerokovania v
PR
Zriaďovateľ :
Dátum prerokovania
v RŠ
Dátum schválenia
zriaďovateľom:
Miesto a dátum vydania
Štátna, s právnou subjektivitou od 1.1. 2006
www.ziarskeskolky.eu
[email protected]
kontakt.:
045/6725122
0905 275 554
0905 275 550
12.9. 2012
Mesto Žiar nad Hronom
11.9.2012
Materská škola Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom
Bc. Martina Šimková
Riaditeľka MŠ
(pečiatka školy)
Mgr.Dáša Líšková
št. zástupca riaditeľa
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Platnosť
Revidovanie
Dátum
Platnosť
ŠkVP od
1. 9 2009
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Revidovanie
1.9.2010

Platnosť
ŠkVP od
1.9.2010
Revidovanie
1.9.2011
Platnosť
ŠkVP od
1.9.2011
Revidovanie
k 1.9.2012



Doplnenie výkonových štandardov v obsahových celkoch
Vloženie ( 1 obsahový celok = orientačne 1 mesiac)
Zmena špecifických cieľov elokovaných tried


názvy obsahových celkov a ich tém
prehodnotenie a vyňatie výkonových štandardov, ktoré sa
plnia priebežne počas celej dochádzky dieťaťa do
materskej školy pred učebné osnovy
vytvorenie rozširujúceho obsahového celku –
nepovinného, podľa zamerania jednotlivých ET
aktualizácia všeobecných informácií v ŠkVP Slniečko


Platnosť
ŠkVP od
Zmena v učebných osnovách - témy v obsahových
celkoch a doplnenie obsahových a výkonových
štandardov
Vloženie vzdelávacieho programu pre deti so zrakovým
postihnutím
1.9.2012
Revidovanie
k 1.9. 2013
Revidovanie
K 1.9 2014
• V časti Všeobecná charakteristika materskej školy
Od 1.9. 2013 má materská škola 28 tried, z toho spravidla 25
homogénnych a 3 heterogénne triedy. Kapacita materskej
školy je cca 570 detí.
• V časti Zameranie elokovnej triedy Ul. Rudenkova č.1
Od 1.9.2013 zmena dispozičného riešenia a charakteristiky
elokovanej triedy. Vznik alternatívnej triedy Aleš. Nárast
počtu tried o jednu. V súčasnosti sú 3 triedy na pracovisku.
• V časti Zameranie elokovanej triedy Ul. A. Kmeťa č.11
Od 1.9. 2013 zmena vnútornej organizácie heterogénnych
tried na homogénne triedy.
• V časti Zameranie elokovanej triedy Ul. A. Kmeťa č.11
Od 1.9. 2014 vložené zameranie triedy Futbalovej školičky,
jej špecifické ciele, interiérové a exteriérové vybavenie.
. Vložený dodatok IMV ( inkluzívny model vzdelávania)
v rámci projektu MRK II.
2
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
OBSAH
1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY .................................................................... 4
1.1 Personálne zabezpečenie ......................................................................................... 5
1.2 Materiálno-technické a priestorové podmienky ........................................................ 7
1.3 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní ...... 8
2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU- SLNIEČKO ..... 9
2.1 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania MŠ ............................................................ 14
2.2 Vlastné zameranie MŠ a jej elokovaných tried ........................................................ 19
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
MŠ – ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom „ VESELÝ DOMČEK“ ............................................ 19
Elokované triedy Ul. Rázusovač.6 „SEDMOKRÁSKA“ ................................................................... 21
Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23 „MAJÁK PSYCHICKEJ POHODY A BEZPEČIA“............. 23
Elokované triedy Ul. Rudenkova č.1 „VČIELKA“ ........................................................................... 25
Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č.17 „ÚSMEV“ .............................................................................. 26
Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 11
„VETERNÍČEK“ ............................................................... 28
Elokované triedy Ul. Sládkovičova č.1 „ŠTVORLÍSTOK“ ............................................................. 31
2.3
2.4
2.5
2.6
Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania .................................................... 33
Stupeň vzdelania ..................................................................................................... 33
Vyučovací jazyk ..................................................................................................... 34
Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu o získanom
vzdelaní ................................................................................................................ 34
2.7 Profil absolventa .................................................................................................... 35
3 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ................................................. 36
3.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:.......................................................... 41
3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov: .......................................... 41
3.3 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.43
4 UČEBNÉ OSNOVY ........................................................................................................... 44
SEPTEMBER .......................................................................................................................................................... 50
OKTÓBER .............................................................................................................................................................. 53
NOVEMBER ........................................................................................................................................................... 57
DECEMBER ........................................................................................................................................................... 61
JANUÁR.................................................................................................................................................................. 65
FEBRUÁR ............................................................................................................................................................... 70
MAREC................................................................................................................................................................... 74
APRÍL .............................................................................................................................................................................. 78
MÁJ .............................................................................................................................................................................. 83
JÚN .............................................................................................................................................................................. 88
5 ROZŠIRIJÚCE OBSAHOVÉ CELKY ELOKOVANÝCH TRIED .................................. 92
SKRATKY.....................................................................................................................................................105
TRIEDA ALEŠ………………………………………………………………………………………………………..106
3
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
1 Všeobecná charakteristika školy
Materská škola (ďalej MŠ) Ul. Dr. Janského č.8 v Žiari nad Hronom vznikla zlúčením
bývalých dvoch právnych subjektov (MŠ Ul. Dr. Janského č.8 a MŠ Ul. A. Kmeťa č.11) s
elokovanými triedami (ďalej ET) ako rozpočtová organizácia a je právnickou osobou zriadená
Mestom Žiar nad Hronom. Od 1.7. 2008 je jedno riaditeľstvo so šiestimi elokovanými triedami. V
MŠ pracujú kvalifikované učiteľky pod vedením zástupkýň
riaditeľky MŠ. Materská škola
poskytuje predprimárne vzdelávanie s celodennou alebo poldennou
(na žiadosť zákonného
zástupcu dieťaťa) starostlivosťou deťom, vo veku spravidla od 3-6 rokov ( deti po dovŕšení dvoch
rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné
podmienky), deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou
povinnou školskou dochádzkou. Prevádzka MŠ je od 6,00 hod. – 17,00 hod.
Materská škola má 27 tried , z toho spravidla 20 homogénnych a 7 heterogénnych tried. Kapacita
materskej školy je 554 detí.
MŠ a jej elokované triedy :
1. Ul. Dr. Janského č.8
4 triedy – homogénne
2. Ul. Rázusova č.6
4 triedy - homogénne
3. Ul. M.R. Štefánika č.23
3 triedy - homogénne
4. Ul. Rudenkova č.1
2 triedy - heterogénne
5. Ul. A.Kmeťa č.11
5 tried
- heterogénne
6. Ul. A.Kmeťa č.17
5 tried
- homogénne
7. Ul. Sládkovičova č.1
4 triedy - homogénne
4
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
1.1 Personálne zabezpečenie
Materská škola má cca 100 zamestnancov, z toho 56 pedagogických . Všetci zamestnanci
spĺňajú kvalifikačné aj osobnostné predpoklady na výkon svojho pracovného zaradenia.
Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci materskej školy,
ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení
neskorších predpisov. Podľa ponuky a potrieb sa všetky učiteľky priebežne zúčastňujú vzdelávaní
organizovaných MPC AP Banská Bystrica , SPV v Žiari nad Hronom a inými organizáciami.
Nepedagogickí zamestnanci školy: ortoptická zdravotná sestra, ktorá uskutočňuje špeciálno ortoptické
cvičenia,
upratovačky,
kuchárky,
práčka,
informatik,
údržbár,
ekonómka,
administratívne zamestnankyne.
Materskú školu riadi riaditeľka materskej školy s jej zástupkyňami na jednotlivých
elokovaných triedach. Siedmi riadiaci zamestnanci majú ukončené vzdelávanie „Príprava
vedúcich pedagogických zamestnancov“, jeden zamestnanec si vzdelávanie ukončí podľa platnej
legislatívy.
5
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
1.
Ul. Dr. Janského č.8 – „Veselý domček“
2. Ul. Rázusova č.6 – „Sedmokráska“
9
pedagogickí zamestnanci
11
nepedagogickí zamestnanci
8
pedagogickí zamestnanci
6
nepedagogickí zamestnanci
3. Ul. M.R. Štefánika č.23 – „Maják psychickej pohody a bezpečia“
4. Ul. Rudenkova č.1
- „Včielka“
5. Ul. A.Kmeťa č.11 – „Veterníček“
6. Ul. A.Kmeťa č.17 – „Úsmev“
7. Ul. Sládkovičova č.1 - „ Štvorlístok“
6
pedagogickí zamestnanci
5
nepedagogickí zamestnanci
4
pedagogickí zamestnanci
3
nepedagogickí zamestnanci
10
pedagogickí zamestnanci
12
nepedagogickí zamestnanci
10
pedagogickí zamestnanci
2
nepedagogickí zamestnanci
9
pedagogickí zamestnanci
6
nepedagogickí zamestnanci
6
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
1.2 Materiálno-technické a priestorové podmienky
Materiálno-technické a priestorové podmienky vyhovujú potrebám edukačného procesu a
kapacite materskej školy podľa platnej legislatívy. Postupne prebieha modernizácia interiérov
a exteriérov na všetkých zariadeniach.
V materskej škole a v každej elokovanej triede sú k dispozícii PC, tlačiareň, TV a digitálna
technika z Národného projektu MŠVKaŠ SR, internet a kopírovacie zariadenie.
Materská škola a jej elokované triedy majú zriadené knižnice s pedagogickou a detskou
literatúrou, ktorá sa aktuálne dopĺňa a obnovuje. Triedy sú vybavené dostatočným množstvom
učebných pomôcok a hračiek pre skupinové a individuálne hry detí. Priestorové podmienky
materskej školy a jej elokovaných tried spĺňajú hygienické normy a kapacity určené Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom Exteriérové vybavenie školského dvora
postupne zamieňame. Prostredníctvom projektov, účelových , rozpočtových a sponzorských
prostriedkov postupne dochádza k výmene starých, kovových prvkov za nové, moderné. Všetky
školské dvory majú k dispozícii pieskoviská, postupne prebieha ich rekonštrukcia a zabezpečuje sa
prekrytie. Pieskoviská sú pravidelne kontrolované zamestnancami regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, podľa pokynov sa prevádzkoví zamestnanci starajú o ich úpravu a hygienu. Veľkú
pozornosť venujeme údržbe školských areálov a pokračujeme v starostlivosti o zeleň na školskom
dvore, vysadenú v rámci projektu „Zeleň patrí deťom“.
Budovy materskej školy sú typizované a prešli celkovou rekonštrukciou (zateplenie,
výmena okien, fasádne úpravy) na základe projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ
– „ Rekonštrukcia a modernizácia MŠ“.
7
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
1.3 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
vzdelávaní
V materskej škole sa podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní realizujú podľa zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Materská škola pri výchove a vzdelávaní :
 prihliada na základné fyziologické potreby detí ,
 vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno patologických javov,
 zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,
 poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
 vedie evidenciu registrovaných školských úrazov, ku ktorým prišlo počas výchovno vzdelávacej činnosti alebo činnostiach organizovaných materskou školou,
 má poistené všetky deti v prípade úrazu v komerčnej poisťovni.
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je súčasťou obsahu výchovy a
vzdelávania detí v materskej škole. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje
zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.
Samozrejmosťou
je každodenné poučenie detí o bezpečnosti a ochrane zdravia
v materskej škole pri hrách a hrových činnostiach, v pohybových a relaxačných činnostiach, pri
pobytoch vonku v areáli a mimo areálu. Všetky aktivity a výlety organizované MŠ sa uskutočňujú
podľa
Plánu práce školy po dohode so zriaďovateľom, plánu organizačného zabezpečenia
a s písomným informovaným súhlasom zákonných zástupcov.
Zamestnanci sú pravidelne preškolení a poučení technikom o zásadách BOZP a PO
prostredníctvom školení a smerníc. Podľa zmluvy s Pracovnou zdravotnou službou a v spolupráci
RÚVZ v Žiari nad Hronom sú vykonávané pravidelné kontroly a zistené nedostatky sú
bezodkladne odstraňované.
8
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2 Charakteristika Školského vzdelávacieho programu – Slniečko.
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej , rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na
ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami detí.
Školský vzdelávací program ( ďalej ŠkVP) MŠ Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom –
Slniečko, je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi
výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a so Štátnym
vzdelávacím programom pre materské školy s názvom DIEŤA A SVET.
Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov :
1. Ja som
2. Ľudia
3. Príroda
4. Kultúra
Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa integrovane a každý z nich zahŕňa tri
vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:
1. perceptuálno - motorickú
2. kognitívnu
3. sociálno-emocionálnu.
Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sú prostriedkom na dosiahnutie vzdelávacích
cieľov, ktoré sú rozpracované na podmienky našej materskej školy.
9
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Program rešpektuje :
 rodinu dieťaťa predškolského veku,
 vývinové špecifiká – vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku,
 možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského veku,
 individuálne potreby, záujmy a postoje dieťaťa predškolského veku,
 prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa,
 špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania,
 vzájomné integrované prepájanie jednotlivých tematických okruhov a vzdelávacích
oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa,
 činnostný, hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom
hier a výchovno-vzdelávacích činností,
 nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania, diagnostikovania,
 potrebu evalvovania (hodnotenia) pedagogického procesu (hodnotenie detí, učiteľov,
autoevalváciu materskej školy).
Program smeruje k naplneniu hlavnej myšlienky ISCED 0:
 podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa
 aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability,
 rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,
 pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.
ŠkVP Slniečko obohacuje výchovu a vzdelávanie o špecifiká, ktoré rešpektujú rozvojové
možnosti detí, priestorové a materiálno-technické podmienky školy realizáciou ďalších aktivít
a projektov , ktoré umožňujú profiláciu materskej školy a napĺňajú jednotlivé ciele materskej
školy s jej elokovanými triedami. ( pozri s. 21)
1. MŠ obohacuje výchovu a vzdelávanie
o prvky ľudových tradícií, dopravnej výchovy,
je zameraná na zdravý rast a správny psychosomatický vývin detí, oboznamovanie detí
s IKT, environmentálne aktivity, hudobno-pohybové a spevácke činnosti.
2. Umožňuje pre deti, ktoré prejavia záujem výučbu cudzieho jazyka pod vedením
externého lektora.
3. Vydáva školské časopisy Úsmev, Sedmokráska.
4. MŠ je zapojená
do programu Krok za krokom, ktorej filozofia je založená na
uplatňovaní pedagogického prístupu orientovaného na dieťa, na vytváraní triedy
zameranej na dieťa, na individuálny prístup ku každému dieťaťu a spoluprácu s rodinou.
10
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími
potrebami :
 Podľa typu a druhu postihnutia dieťaťa so ŠVVP sa využívajú vzdelávacie programy
schválené ako súčasť ŠVP ISCED 0 pre deti
o
s mentálnym postihnutím
o
so sluchovým postihnutím
o
so zrakovým postihnutím
o
s telesným postihnutím
o
s narušenou komunikačnou schopnosťou
o
s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
o
choré a zdravotne oslabené
o
pre hluchoslepé deti.
 individuálna integrácia
 Individuálna integrácia sa realizuje na základe žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa so
ŠVVP, podmienok a možností MŠ ( bezbariérový prístup, špeciálny pedagóg, asistent
učiteľa, materiálno-technické zabezpečenie, špeciálne pomôcky, atď.)
 individuálny vzdelávací program v spolupráci s CŠPP, so špeciálnym pedagógom a
rodičom
V MŠ sa realizujú dlhodobé projekty zamerané na :
1. Protech – osvojenie si elementárnych pracovných a technických zručností, utváranie
elementárnych základov technického myslenia
2. Zdravý úsmev – osvojenie si správnych hygienických návykov, najmä vo vzťahu k
starostlivosti o svoj chrup.
3. S hudbou je nám veselo – utváranie pozitívneho vzťahu k hudobnému umeniu.
4. Zeleň patrí deťom – rozvíjanie environmentálneho cítenia, podnecovanie záujem o
pracovnú činnosť pri starostlivosti o zeleň.
5. Vševedko a dotyky prírody – inováciu školského dvora inštaláciou komplexu
preliezačiek, zrekonštruovaním pieskovísk, vybudovaním otvoreného ohniska, Protech
centra a výsadbou zelene.
6. Ľudové zvyky a tradície očami detí – kultúrne dedičstvo našich predkov a udržiavanie
ľudových tradícií .
11
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
7. Dieťa a príroda – rozvíjanie environmentálneho cítenia detí , vnímania krás prírody a
jej jedinečnosti;
8. Aby nám očká lepšie slúžili - vytvorenie vhodných podmienok pre rozvíjanie
priestorového videnia a orientácie detí s poruchami zraku;
9. Evička nám ochorela - posilňovanie záujmu a starostlivosti o vlastné zdravie.
10. Zachovávajme a vážme si dedičstvo starých otcov a materí - utváranie národného
povedomia prostredníctvom ľudovej slovesnosti;
11. Naučme deti chrániť prírodu a zachovať zem pre budúce generácie - rozvíjanie
environmentálneho cítenia;
12. Podporujme duševné a telesné zdravie detí - rozvíjanie návykov súvisiacich so
zdravým životným štýlom;
13. Adamko hravo a zdravo - podporu zdravého života detí ;
14. Škôlka bez slzičiek - plynulý prechod detí z detských jasieľ do elokovanej triedy;
15. Naučme deti umelecky komunikovať – rozvíjanie schopností a zručností detí
vyjadrovať sa špecifickými estetickými prostriedkami jednotlivých druhov umenia;
16. Keď červená zabliká – rozvoj dopravných zručností;
17. Svet detskej radosti – rekonštrukciu vybavenia školského dvora;
18. Deti v krajine tónov, tanca a rozprávok – vytvorenie viacúčelového učebného
prostredia;
19. Zdravý životný štýl – rozvíjanie povedomia o zdravej výžive a pohybovej kultúre;
20. Farebný detský svet – vytvorenie podmienok pre aplikáciu Arteterapie ;
21. Kniha náš priateľ a pomocník – aktualizáciu a revitalizáciu detskej a učiteľskej
knižnice.
22. „Lego education“ – rozvíjanie technickej a priestorovej predstavivosti.
23. MŠ budúcnosti – projekt zameraný na digitálne technológie.
V MŠ sa realizujú
podmienok
športovo – pohybové, umelecké a vzdelávacie krúžky a aktivity podľa
a zamerania jednotlivých zariadení a požiadaviek rodičov ( pozri časť - Vlastné
zameranie MŠ a jej elokovaných tried).
Vydávanie školských časopisov:
 Sedmokráska
 Úsmev
12
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Spolupráca s rodičmi a inými subjektami
MŠ využíva spoluprácu s rôznymi organizáciami na podporu a skvalitnenie rozvoja výchovnovzdelávacej činnosti a obohatenie života detí v materskej škole
 s rodinou (spoločné posedenia, športové podujatia, výlety, rozlúčka s predškolákmi,
brigády);
 so zriaďovateľom - Mesto Žiar nad Hronom ( spoločné podujatia, ekonomické
a materiálno- technické zabezpečenie, metodické usmernenie);

s CPPPaP v Žiari nad Hronom ( konzultácie, testy školskej zrelosti, depistáž);
 s CŠPP v Kremnici – spolupráca s tyflopédom, psychológom, špeciálnym pedagógom,
logopédom (odborné prednášky, depistáž, konzultácie, vyšetrenia);

so ZŠ,(spoločné športové a kultúrne podujatia, vzájomné návštevy detí, účasť učiteliek
na RZ, zápise do školy);
 s CVČ ( spoločné aktivity, vedenie krúžkov v MŠ, poskytovanie priestorov a IKT);
 so ZUŠ( návšteva detí z MŠ v ZUŠ, účasť na koncertoch a vystúpeniach, účasť
učiteľov ZUŠ na RZ);
 s ZSŠS návšteva detí z MŠ v škole, účasť na Gastrofeste, spoločné pečenie
medovníčkov a vianočného pečiva);
 s POS, MsKC – vystúpenia detí pri rôznych príležitostiach (Sľub priateľstva, uvítanie
do života, Deň učiteľov, Mesiac úcty k starším,..), účasť na kultúrnych a vzdelávacích
podujatiach;
 s Radou školy, občianskym združením, rodičovským združením .
13
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
ZÁMERY DO BUDÚCNOSTI V OBLASTI :
Edukačného rozvoja :
 v prípade ďalšej integrácie detí skvalitniť spoluprácu s inštitúciami špeciálno-pedagogického
poradenstva, zabezpečiť asistenta učiteľky, prípadne potrebného odborníka;
 využívať netradičné a alternatívne formy práce v edukačnom procese.
Materiálno- technického zabezpečenia:
 dokončiť úpravy exteriéru MŠ a jej elokovaných tried a vytvoriť bezpečné a funkčné
prostredie na rozvoj osobnostného potenciálu detí;
 revitalizovať detskú a pedagogickú knižnicu;
 vybaviť triedy interaktívnymi tabuľami;
 zmodernizovať školské dvory výmenou kovových prvkov za nové , doplniť areál o futbalové
ihrisko, oddychovú zónu, atletické miniihrisko;
 vybaviť triedy moderným detským nábytkom.
Personálneho zabezpečnia:
 zaškoliť pedagógov v oblasti IKT;
 zvýšiť počet vysokoškolských pedagógov;
 zabezpečiť podmienky pre ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti pedagógov;
 zabezpečiť vlastného odborného zamestnanca (školský psychológ, logopéd, špeciálny
pedagóg).
Krúžková činnosť v MŠ:
Krúžkovú činnosť v súlade s vyhláškou o materskej škole zabezpečujú v prvom rade kmeňové
učiteľky MŠ. Krúžky na ktoré nemajú kmeňové učiteľky kvalifikačné predpoklady môže viesť
aj cudzí lektor. Realizácia krúžkovej činnosti je rozpracovaná v Školskom poriadku materskej
školy a po dohode so zriaďovateľom v Pláne doplnkových aktivít MŠ na daný školský rok.
2.1 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania MŠ
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské
14
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa. Aktívne učenie
a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Cieľmi predprimárneho vzdelávania sú:
 napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
 rozvíjať
cieľavedome,
systematicky
a v tvorivej
atmosfére
osobnosť
dieťaťa
v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
 prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými
inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať
ich
pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich
nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd,
psychológ, atď.).
Predprimárne vzdelávanie pomáha dieťaťu:
 posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu,
k materinskému jazyku, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre,
 získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám,
 pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti,
tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami,
 naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie,
 naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť,
 naučiť sa chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné
prostredie,
 naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty.
Stanoveniu vlastných cieľov predchádzalo spracovanie záverov a odporúčaní, ktoré nám
vyplynuli zo SWOOT analýzy (ankety a dotazníky získané od rodičov, zamestnancov MŠ ako aj
učiteľov ZŠ).
Závery SWOT analýzy :
Silné stránky materskej školy:
 Špecializácia MŠ podľa záujmov aj typov dieťaťa
 Právna subjektivita
15
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
 Pozitívny demografický vývoj
 100% kvalifikovanosť učiteľov, stabilita pedagogického kolektívu
 Kvalitný VVP z pohľadu učiteľov MŠ, ZŠ aj rodičov
 Vysoký záujem učiteliek o inovácie a zavádzanie moderných technológií do VVP
 Ďalšie vzdelávanie učiteľov
 Demokratický spôsob riadenia
 Prezentácia MŠ na verejnosti
 Kvalitná pripravenosť detí na vstup do ZŠ
 Vysoká miera zaškolenosti detí
 Spolupráca so zriaďovateľom – Mestom Žiar nad Hronom
 Spolupráca s rodinou
 Spolupráca MŠ a ZŠ
 Spolupráca s CŠPP a CPPPaP
 Realizácia projektov
 Starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 Záujmové činnosti v MŠ
 Kvalitné vybavenie IKT
 Stav všetkých budov po rekonštrukcii
Slabé stránky materskej školy:
 Využívanie tradičných VV metód
 Zlé sociálne zázemie rodín – zvýšená nezamestnanosť – hospodárska kríza
 Obmedzené finančné zdroje na odmeňovanie učiteľov
 Komunikácia a spolupráca medzi zamestnancami
 Organizácia práce
 Nedostatočné vybavenie modernými didaktickými pomôckami
 Priestory MŠ
Šance materskej školy
 Možnosť širokej profilácie MŠ v ŠkVP
 Získavanie mimorozpočtových zdrojov
 Informatizácia edukačného procesu
 Aplikácia interaktívnych vyučovacích metód
 Zvyšovanie kvality vzdelávania pedagógov
16
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
 Vybudovanie motivačného systému odmeňovania pedagógov
 Získavanie mimorozpočtových zdrojov napr. z prostriedkov ESF
 Propagácia MŠ prostredníctvom realizácie projektov
 Aktualizácia metodických pomôcok, učiteľskej a detskej knižnice
Riziká materskej školy
 Nedostatok finančných zdrojov
 Vysoká nezamestnanosť v regióne
 Nepriaznivý demografický vývoj
 Zhoršovanie interiéru budov a zvyšovanie prevádzkových nákladov
 Strata motivácie učiteľov (ich vyhorenie)
 Nedostatočná ponuka ďalšieho vzdelávania
Celková analýza ukázala, že aj napriek dobrému hodnoteniu materskej školy ako celku,
v pedagogickom prístupe vo väčšej miere pretrvávajú tradičné formy práce, nedostatočné
využívanie informačných technológií. Rezervy sú tiež v komunikácii a spolupráci medzi
zamestnancami i v organizácii ich práce v niektorých zariadeniach.
Poslanie materskej školy :
Pripraviť deti na úspešný vstup do základnej školy a život v spoločnosti.
Vízia materskej školy :
„ Materská škola, kde všetci chodia s radosťou.“
Motto:
„Zdravie, šťastie, pohoda, stále dobrá nálada.“
17
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Ciele materskej školy:
–
MŠ Ul. Dr. Janského č.8 – „Veselý domček “
Podporovať zdravý rast a správny psychosomatický vývin
zaraďovaním pohybových a športových aktivít do edukačného procesu
a utvárať kladný vzťah k športu. Rozvíjať zrakové vnímanie detí
s poruchami binokulárneho videnia.
–
ET – na Ul. Rázusovej č.6 – „ Sedmokráska“
Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí,
rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí, nadanie, osobnosť a záujmy
každého dieťaťa so zameraním na hudobno – pohybové a spevácke činnosti
a rozvíjaním digitálnej gramotnosti.
–
ET- na Ul. M. R. Štefánika č. 23 – Maják psychickej pohody a bezpečia“
Stimulácia rozvoja psychomotorického vývinu detí v podmienkach
materskej školy so zameraním na získavanie počítačovej gramotnosti detí a
rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti a predstavivosti pomocou práce s PC .
–
ET na Ul. Rudenkovej č.1 – „Včielka“
Rozvíjať a podporovať u detí environmentálne cítenie, posilňovať
úctu k prírodnému prostrediu.
–
ET – na Ul. A. Kmeťa č.17 - „Úsmev“
Rozvíjať individuálne možnosti a schopnosti každého dieťaťa
prostredníctvom tvorivého prostredia MŠ bohatého na kultúrno –
spoločenský život zameraný na udržiavanie ľudových zvykov a tradícií.
–
ET – na Ul. A. Kmeťa č.11 – „Veterníček“
Vychovať z dieťaťa harmonickú, sebavedomú osobnosť, schopnú
samostatne myslieť a svojimi názormi a konaním pozitívne ovplyvňovať
svoje okolie metodikou Krok za krokom
–
ET – na Ul. Sládkovičovej č.1 – „Štvorlístok“
Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a utvárať u detí národné
povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti
18
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.2 Vlastné zameranie MŠ a jej elokovaných tried
2.2.1 MŠ – ul. Dr. Janského č. 8 Žiar nad Hronom
„ VESELÝ DOMČEK“
Zameranie:
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o pohybové aktivity a hry vo vode, o
otužovanie organizmu vodou, slnkom a teplom. Vytvára vhodné podmienky
pre rozvoj zrakového vnímania detí s poruchami binokulárneho videnia.
Cieľ:
Podporovať zdravý rast a správny psychosomatický vývin dieťaťa zaraďovaním pohybových
a športových aktivít a utvárať kladný vzťah k pohybu a športu.
Vytvárať vhodné materiálne a výchovno-vzdelávacie podmienky pre edukáciu detí s poruchami
binokulárneho videnia.
Špecifické ciele:
1. Rozvíjať zrakové vnímanie detí pomocou techník, metód a postupov vhodných pre deti
s poruchami binokulárneho videnia, podporovať optimálne využívanie zraku.
2. Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (základy
dýchania vo vode, základy predplaveckých činností – počiatky splývania, pohyb vo vode
s plavákmi a plaveckými pomôckami) vzhľadom na individuálne možnosti a predpoklady
detí a ovládať základné lokomočné pohyby v zmenených podmienkach.
3. Posilňovať psychickú a fyzickú odolnosť a zdravie, otužovať detský organizmus
prostredníctvom tepla ,vody a slnka .
4. Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu zaraďovaním športových aktivít.
Charakteristika:
MŠ Dr. Janského č.8, daná do užívania v r.1976, poskytuje celodennú starostlivosť pre deti
vo veku od 2 do 6 rokov, v 4 triedach - spravidla rovnakého veku. Umožňuje aj poldenný pobyt
v MŠ, ak o to požiadajú rodičia.
INTERIÉR:
MŠ je umiestnená v účelovej 2 pavilónovej budove (hospodársky a školský), ktoré sú
spojené otvorenou chodbou.
Hospodársky pavilón - riaditeľňa, kancelária ekonomického úseku, kancelária zástupkyne,
19
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
kancelária vedúcej ŠJ, kuchyňa s príslušenstvom, miestnosti pre zamestnankyne ŠJ, sklady ŠJ,
sklad prádla.
Školský pavilón
-prízemie: triedy A „Mravčekovia“ pre 2 – 3 ročné deti a B „Včielky“ pre 3 – 4 ročné deti
spoločne so spálňou a s príslušnými priestormi (šatňa, umyváreň, WC), kuchynky, sklad učebných
pomôcok (ďalej UP), vyšetrovňa pre ortoptickú sestru, ktorá pravidelne podľa harmonogramu
uskutočňuje s deťmi s poruchami binokulárneho videnia ortoptické cvičenia.
-poschodie: triedy C „Lienky“ pre 4 – 5 ročné deti a D „Motýliky“ pre 5 – 6 ročné deti
s rovnakými priestormi, vrátane minitelocvične.
Prízemie s poschodím spája vonkajšie schodište. Triedy sú priestranné s dostatočným množstvom
slnka, slúžia ako herne, jedálne i spálne (v 2 triedach sa rozkladajú ležadlá). Vyhovujú potrebám
danej vekovej kategórie a počtu detí. Vybavenie jednotlivých tried priebežne modernizujeme
a dopĺňame o nové pomôcky, didaktickú techniku, hračky a detskú literatúru.
EXTERIÉR:
Školský dvor MŠ je priestranný, esteticky upravený, spĺňa bezpečnostné kritériá pre voľný
pohyb detí. Je vysadený ihličnatými a listnatými stromami, okrasnými kríkmi a kvetinovými
záhonmi. ŠD je vybavený pieskoviskom, preliezkami, hojdačkami, dreveným sedením, altánkom a
lavičkami, ktoré využívame na rôzne aktivity, hry, oddych a relaxáciu. Súčasťou je dostatok
voľnej trávnatej plochy využívanej na športové a pohybové hry detí. Má vybudované cestičky
a chodníky s dopravnými značkami vhodné pre kolobežky a odrážadlá. Celý areál je chránený
tehlovým plotom.
Projekty:
Protech, Zdravý úsmev, Lego education, Aby nám očká lepšie slúžili, Evička nám ochorela, Zeleň
patrí deťom ,S hudbou je nám veselo ,Svet detskej radosti ,Kniha náš priateľ a pomocník.
Aktivity:
hry vo vode spojené so základmi predplaveckej výchovy, saunovanie a otužovanie detí, rozvíjanie
počítačovej gramotnosti, atletika, výučba anglického jazyka
20
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.2.2 Elokované triedy Ul. Rázusovač.6 „SEDMOKRÁSKA“
Zameranie:
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o hudobno – pohybové a spevácke činnosti, ako aj o aktivity
zamerané na získavanie digitálnej gramotnosti detí
s využitím digitálnych technológií
a interaktívnou tabuľou.
Cieľ:
Rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť
detí, nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa so zameraním na hudobno – pohybové
a spevácke činnosti. Podporovať jedinečnosť detí informačno-komunikačnými technológiami.
Špecifické ciele :
1. Rozvíjať zmyslové vnímanie a sluchovú citlivosť pri speváckych činnostiach.
2. Podnecovať originalitu, predstavivosť a fantáziu v hudobno-pohybových činnostiach.
3. Osvojiť si elementárne základy práce na PC, interaktívnej tabuli a programovateľnými
hračkami.
Charakteristika :
Elokovaná trieda sa nachádza na sídlisku ETAPA, do prevádzky bola daná v roku 1980. Je
umiestnená v 2 účelových budovách na Ul. Rázusova č.6 Žiar nad Hronom, poskytuje celodennú a
poldennú starostlivosť (podľa požiadaviek a potrieb rodičov) pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.
Deti sú zaradené v štyroch triedach spravidla rovnakého veku.
Interiér:
Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. Poskytuje deťom priame,
bezprostredné zážitky, dáva voľný priechod ich iniciatíve a podporuje vnútornú motiváciu.
V školskej dvojpodlažnej budove sa nachádzajú 4 triedy s príslušenstvom (šatňa, umyvárka
a WC). Triedy plnia funkciu herne, jedálne aj spálne. Na každom poschodí sa nachádzajú dve
a dve triedy a majú svoje logá: lienky, motýliky, včielky a sovičky. Vybavenie hračkami je
primerané, ich výberu, kvalite a veku primeranosti venujeme zvýšenú pozornosť. Hrové
a pracovné kútiky sú umiestnené v priestore, ktorý je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry
detí a učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
21
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
V hospodárskej budove sa nachádzajú kancelárie pre zástupkyňu a vedúcu školskej
jedálne, kuchyňa s príslušenstvom, príručné sklady a učebňa.
Exteriér:
Areál tvoria ihriská, spevnené a trávnaté plochy, kvetinové záhony, skalka, Miniamfiteáter,
drevený altánok. Ihrisko je zariadené preliezačkami z kovového aj dreveného materiálu,
hojdačkami, pieskoviskom. Spevnená plocha slúži aj ako dopravné ihrisko. Celým školským
areálom sa tiahne asfaltový chodník, ktorý slúži aj na športové a dopravné hry na kolobežkách.
Stravovanie je zabezpečené v školskej kuchyni, deti a zamestnanci sa stravujú v ET.
Stravovanie je zabezpečené v triedach, pretože nedisponujeme so samostatnou jedálňou.
Projekty: Protech, Zdravý úsmev, S hudbou je nám veselo, Zeleň patrí deťom, Deti
v krajine tónov, tanca a rozprávok , Naučme deti umelecky komunikovať.
Aktivity: Spevácke a tanečné činnosti, Výučba Aj, Plavecké hry vo vode, Rozvíjanie
počítačovej gramotnosti.
22
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.2.3 Elokované triedy Ul. M. R. Štefánika č. 23
„MAJÁK PSYCHICKEJ POHODY A BEZPEČIA“
Zameranie:
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o aktivity zamerané na
získavanie počítačovej gramotnosti detí a rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti a predstavivosti
pomocou práce s PC.
Cieľ:
Stimulovať rozvoj psychomotorického vývinu detí v podmienkach materskej školy.
Špecifické ciele :
1. Skorým rozpoznaním ťažkostí a vhodnými cvičeniami predísť tomu, aby bolo v škole
dieťa neúspešné a nemuselo navštevovať CPPPaP.
2. Stimulovať rozvoj psychomotorického vývinu detí v podmienkach MŠ
3. Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
Charakteristika :
Materská škola je umiestnená medzi obytnými blokmi blízko centra mesta v troch účelových
budovách. V minulosti sa v nej prevádzkovali jasle, od roku 1991 sa tu nachádza materská škola
s tromi homogénnymi triedami. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov v čase
od 6.0 hod. do 17.00 hod.
Budovy sú spojené krytými koridormi, v hospodárskej budove je kuchyňa, odkiaľ sa strava
roznáša do tried.
Interiér:
Každá trieda má samostatný vchod, predsieň, šatňu, herňu, spálňu, hygienické
a stravovacie príslušenstvo. V triedach je vymedzený priestor pre hrové a pracovné aktivity, ktorý
je vybavený účelovo a slúži na spontánne hry detí a realizáciu učiteľom plánovaných edukačných
aktivít. Doplňujú sa učebné pomôcky a ďalší výchovný materiál, podlahové krytiny, nové stoly
a stoličky, technický materiál k projektu Protech, šijací stroj. Aktualizuje sa fond detskej
a pedagogickej odbornej literatúry.
V rámci rekonštrukcie MŠ bola vybudovaná multimediálna učebňa, ktorá
je určená na
získavanie počítačovej gramotnosti detí aj pedagogických zamestnancov a z bývalej práčovne sa
zriadila dielňa PROTECHU.
23
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Cieľom je vzbudiť záujem o techniku ako takú, už u detí predškolského veku a podnietiť záujem
detí v budúcnosti študovať odbory technického smeru, zamestnať sa a profesijne sa rozvíjať
a realizovať v podnikoch priemyselného parku v Žiari nad Hronom, osvojením si pracovných
návykov a elementárnych technických zručností a poznatkov.
Exteriér :
Priestorové členenie a vybavenie školského dvora umožňuje deťom spoločné pohybové
aktivity, tvorivé hrové aktivity, priestor na edukačný chodník, environmentálne aktivity a priestor
pre oddych a relaxáciu.
Dvor je vybavený novým, vhodným a bezpečným didaktickým zariadením podľa súčasných
trendov a noriem EÚ /domček s počítadlom, 6 miestny kolotoč, pružinové hojdačky auto a loď,
pieskovisko s vežičkami a kombinovaná zostava auto so šmýkačkou.
V areáli MŠ je aj bazén, vlastná skalka s atraktívnymi skalničkami a okrasnými kríkmi, dve kryté
terasy , množstvo zelene a ihličnatých stromov.
Celý areál je obrastený živým plotom z orgovánu.
Projekty: Ekohry v MŠ, Zeleň patrí deťom, Protech, Zdravý úsmev, Evička nám
ochorela, Hráme sa s angličtinou
Aktivity:
Edukinestézia, Hipoterapia, Práca s mandalami, plavecké hry vo vode,
Rozvíjanie počítačovej gramotnosti, výučba Aj.
24
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.2.4 Elokované triedy Ul. Rudenkova č.1
„VČIELKA“
Zameranie:
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky environmentálnej výchovy a využíva možnosti
okolitého prírodného prostredia.
Cieľ:
Rozvíjať a podporovať u detí environmentálne cítenie, posilňovať úctu k prírodnému prostrediu.
Špecifické ciele:
1. Zabezpečovať telesnú pohodu, ochranu a posilňovanie organizmu dostatkom
voľného pohybu vo vhodnom, zdraviu prospešnom prostredí.
2. Dôsledne sa zaoberať témou prírody a životného prostredia, rozvíjať ekologické
cítenie, nadobúdať vedomosti, schopnosti a pripravenosť ekologicky myslieť
a konať.
3. Zabezpečiť žiadúce výchovno – vzdelávacie príležitosti a podnety, ktoré prebudia
v deťoch aktívny záujem a chuť dívať sa okolo seba, počúvať, objavovať, ale aj
ukázať čo samé dokážu a vedia.
4.
Prezentovať prírodu ako zdroj radosti a krásy a ako ideálneho miesta na vytváranie
pozitívneho vzťahu k nej.
Charakteristika:
MŠ Elokované triedy Ul. Rudenkova č. 1 v Žiari nad Hronom poskytuje celodennú
výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou
školskou dochádzkou, s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou a tiež s
možnosťou poldenného pobytu. Edukačnú činnosť zabezpečuje 7 pedagogických
zamestnancov. Elokovaná trieda je umiestnená v účelovej budove s 3 heterogénnymi triedami.
Interiér :
Prízemie tohto predškolského zariadenia tvorí : vstupná hala, kuchyňa, sklady, priestory
pre prevádzkových zamestnancov, trieda Aleš s vlastným príslušenstvom (WC, umyváreň,
šatňa) a spálňa.
Na poschodí sa nachádza kancelária zástupkyne, sklad, príručná kuchyňa, 2 triedy so
spoločným príslušenstvom, (WC, umyváreň), 2 šatne . Ležadlá na popoludňajší odpočinok sa
rozkladajú v B triede. Stravovanie sa zabezpečuje v triedach. Obe poschodia sú spojené
vnútorným schodišťom. V suteréne budovy sa nachádzajú sklady a vlastná kotolňa na plynné
palivo, tiež vlastný ohrev vody.
Exteriér :
25
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Materská škola má priestranný dvor upravený pre potreby detí, na ktorom sú lavičky,
preliezky, hojdačky, drevený domček a prekryté pieskovisko . Na dvore je vysadených
niekoľko väčších i menších stromov, kríkov, záhradka s ovocnými kríkmi, ktorá sa využíva vo
výchovno -vzdelávacom procese..
Projekty : Zdravý úsmev, Protech, Keď červená zabliká, Zdravý životný štýl
Aktivity : Hipoterapia, Krúžok anglického jazyka, plavecké hry vo vode, práca s PC
2.2.5 Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č.17
„ÚSMEV“
Zameranie:
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky ľudových zvykov a tradícií.
Cieľ:
Rozvíjať individuálne možnosti a schopnosti každého dieťaťa prostredníctvom tvorivého
prostredia MŠ bohatého na kultúrno – spoločenský život zameraný na udržiavanie ľudových
zvykov a tradícií.
Špecifické ciele :
1. Chrániť kultúrne dedičstvo našich predkov a udržiavať ľudové tradície .
2. Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, rozvíjať u detí environmentálne
cítenie .
3. Rozvíjať a uplatňovať vlastnú jedinečnosť, schopnosti a nadanie detí.
Charakteristika :
Elokovaná trieda bola daná do prevádzky v roku 1959. Kapacita zariadenia je 105 detí. Je
umiestnená v účelovej budove s piatimi homogénnymi triedami, ktoré majú názvy : Myšky,
Slniečka, Včielky, Lienky a Motýliky. Výchovno – vzdelávacia činnosť sa realizuje pod vedením
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov.
Interiér:
Triedy majú vlastné spálne, hygienické zariadenia, šatne, spoločnú jedáleň. Prostredie
triedy s vybudovanými drevenými ľudovými domčekmi a zariadením v rámci projektu „ Ľudové
zvyky a tradície očami detí“ úzko súvisí s cieľom MŠ.
26
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Materiálno – technické zabezpečenie MŠ je na dobrej úrovni. Pomôcky, hračky, výtvarný
a pracovný materiál sú pre deti voľné, viditeľne uložené v otvorených skrinkových zostavách
v dostatočnom množstve. Máme záujem postupne vymieňať nábytok, ležadlá, osvetlenie,
audiovizuálnu a výpočtovú techniku. V priestoroch bývalej kuchyne je nová a moderná
vybudovaná telocvičňa
Exterier tvorí priestranný školský dvor plný zelene. Areál je prepojený so susednou ET.
Tvoria ho trávnaté a spevnené plochy, množstvo nových preliezačiek, hojdačiek, oddychových
zón. V rámci projektu „ Dieťa a príroda“ je zrealizovaná oprava pieskovísk, altánku a plota.
Stravovanie zabezpečuje zariadenie školského stravovania na Ul.A. Kmeťa č. 11 – výdajná
školská jedáleň.
Projekty : Protech, Zdravý úsmev , Dieťa a príroda, Ľudové zvyky a tradície očami detí
Aktivity : Hipoterapia, výučba Aj, plavecké hry vo vode, rozvoj reči, práca s PC.
27
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.2.6 Elokované triedy Ul. A. Kmeťa č. 11
„VETERNÍČEK“
Zameranie:
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o aktívnu spoluprácu celej rodiny do
edukačného procesu prvkami metodiky „Krok za krokom“.
Cieľ:
Vychovať z dieťaťa harmonickú, sebavedomú osobnosť,
schopnú
samostatne myslieť
a svojimi názormi a konaním pozitívne ovplyvňovať svoje okolie
Špecifické ciele:
1. Umožniť deťom zoznamovať sa s umeleckým a divadelným stvárnením
skutočnosti.
2. Poskytnúť deťom zábavnou formou riešiť problémové úlohy v skupine.
3. Rozvíjať a udržiavať harmonické vzťahy materskej školy s rodinou.
4. Poskytovať deťom bezpečné miesto, kde môžu robiť chyby a naprávať ich, mať
pocit istoty, že ostatní prijímajú jeho samotného, jeho správanie, prejavy a
postoje.
Charakteristika:
V roku 1996 ET získala od Ministerstva školstva SR štatút experimentálnej školy. Overovala
sa alternatívna metodická príručka pre učiteľky MŠ. Preto je naše vlastné zameranie podmienené
základnými princípmi metodiky Krok za krokom, ktoré sa prelínajú celým dňom v materskej
škole a sú to :

Starostlivosť – kedy dieťa nielen prijíma starostlivosť inej osoby o seba, ale ju aj
prejavuje navonok

Komunikácia – kedy sa dieťa učí formulovať svoje myšlienky a názory, zdôvodňovať ich,
počúvať, analyzovať a posudzovať názory iného

Vzťahy – dieťa si utvára dôveru v ľudí a svet, vo vlastné sily a schopnosť nájsť si svoje
miesto v spoločnosti

Spoločenstvo –
deti si ho vytvárajú v procese každodenných činností, radostí
a problémov, jeho súčasťou je aktívna účasť dieťaťa na tvorbe pravidiel života v triede,
spolupráca a vzájomná pomoc pri učení a hrách, pomoc menším, slabším, neskúseným
28
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Exteriér:
Budova MŠ je účelová. Nachádza sa v nej 5 heterogénnych tried, ktoré svojim vybavením
vyhovujú požiadavkám programu Krok za krokom. MŠ má rodinný charakter, zloženie detí
v triedach prispôsobujeme požiadavkám rodičov. V blízkosti MŠ sa nachádzajú historické budovy
- kaštieľ, kostol a Park Š. Moysesa s malou zoologickou záhradou, ktoré umožňujú rozšírenie
obsahových štandardov ŠVP.
Areál prešiel väčšou rekonštrukciou, jeho súčasťou je nové záhradné vybavenie - hojdačky,
preliezačky, lezecká stena, drevený vláčik a autobus, vysadená zeleň, chodníky na bicyklovanie,
kolobežkovanie a obnovené pieskoviská.
Interiér:
Vyhovuje požiadavkám realizovaného programu Krok za krokom - triedy tvoria centrá
aktivít, vybavené dostatočným množstvom materiálu, ktorý je pre deti príťažlivý, obohacuje ich
tvorivosť, predstavivosť, manuálnu zručnosť, samostatnosť, rozhodovanie a je im neustále
k dispozícii. Každá trieda má počítač s detskými edukačnými programami, moderné didaktické
hračky, ktoré sme získali s finančnou podporou rodičov. Postupne obnovujeme zariadenie
jednotlivých tried a ich vybavenie.
Deťom je podávaná plnohodnotná, pestrá celodenná strava, prípadne poldenná, podľa záujmu
rodičov. Tri triedy majú spoločnú jedáleň, dve triedy stolujú vo svojich triedach.
Projekty: Otvorená škola, Vševedko a Dotyky prírody, Pro-tech, Evička nám ochorela,
Tami – zaži dobrodružstvo s nami, Recyklohry
Aktivity: Anglický jazyk, Hipoterapia, práca s PC a modernými didaktickými hračkami
Trieda Futbalová školička
Zameranie triedy Futbalová školička:
Vytvára podmienky pre rozvíjanie všeobecného pohybového rozvoja detí so získaním
základných herných a futbalových zručností.
Cieľ:
Rešpektovať osobnosť dieťaťa, podporovať zdravý rast a správny psychosomatický vývin
zaraďovaním všeobecných pohybových cvičení a aktivít, zameraných na získanie základných
herných a futbalových zručností.
Špecifické ciele:
29
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
1. Posilňovať psychickú a fyzickú odolnosť a zdravie, s rešpektovaním na individuálne
možnosti a predpoklady detí .
2. Rozvíjať sebaovládanie, sebakritiku a sebadôveru detí.
3. Viesť deti k sebadisciplíne a rešpektovaniu pravidiel.
4. Vychovávať deti k morálnym hodnotám.
5. Prostredníctvom hry rozvíjať úctu, vzťah a hrdosť k športovej hre.
6. Rešpektovať druhých a spolupracovať s nimi.
Charakteristika triedy:
Trieda Futbalová školička je súčasťou elokovaného pracoviska A. Kmeťa 11, ktoré je súčasťou
Materskej školy, Ul. Dr. Janského č. 8. Poskytuje výchovu a vzdelávanie spravidla pre deti od 4
do 6 rokov. Zameranie triedy Futbalová školička je orientované na všeobecný pohybový rozvoj
detí so získaním základných herných a futbalových zručností, kde sa v súčinnosti so Štátnym
vzdelávacím programom ISCED 0 uplatňujú zásady hry fair-play. Základom je vychovávať deti
v priaznivej atmosfére k športu a športovým aktivitám, ako aj k zdravému životnému štýlu.
Interiér.
Priestor učebne je vkusne a účelne zariadený nábytkom a skrinkovými zostavami
prispôsobeným výške detí. Detské stoly a stoličky sú v priestore triedy, aby vyhovovali potrebám
detí pri ich bežných edukačných aktivitách. Neoddeliteľnou súčasťou je interaktívna tabuľa, ktorá
spĺňa všetky legislatívne parametre. Súčasťou triedy je samostatná priestranná spálňa s mobilnými
lehátkami. Na činnosti zamerané na pohybový rozvoj detí so získaním základných herných a
futbalových zručností, sa využíva telocvičňa v susednom elokovanom pracovisku A.Kmeťa 17
(vzdialenosť cca 50m).
Exteriér
Školský dvor MŠ je priestranný, esteticky upravený, spĺňa bezpečnostné kritéria pre voľný pohyb
a hry detí. Nachádzajú sa v ňom tri pieskoviská, hojdačky, drevený vláčik, lezecká stena
a chodníky pre hry na bicykloch a kolobežkách. V rámci projektu Kútik zdravia bol vytvorený
záhon vysadený ovocnými krami.
V blízkosti sa nachádza sídlisko Centrum II. kde sa buduje multifunkčné ihrisko, ktoré budeme
využívať na športové aktivity zamerané na rozvoj detí so získaním základných herných a
futbalových zručností pod vedením interných učiteliek ako aj odborným futbalovým trénerom.
30
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.2.7 Elokované triedy Ul. Sládkovičova č.1
„ŠTVORLÍSTOK“
Zameranie:
Obohacuje výchovu a vzdelávanie o
environmentálne aktivity, na rozvíjanie ľudových
tradícií, na rozvíjanie zdravého spôsobu života, a všetkého, čo so zdravím súvisí.
O spoluprácu s detskými jasľami, zabezpečenie plynulého prechodu detí z DJ do MŠ
Cieľ:
Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a utvárať u detí národné povedomie prostredníctvom
ľudovej slovesnosti
Špecifické ciele:
1. Rozvíjať u detí environmentálne cítenie.
2. Integrovať tematiku životného prostredia do rôznych aktivít, aby skúsenosti, ktoré deti
nadobudnú prispeli k zmene ich myslenia a postojov k prírode a k životnému
prostrediu.
3. Utvárať u detí národné povedomie prostredníctvom ľudovej slovesnosti.
4. Zabezpečiť plynulý prechod detí z detských jasieľ do materskej školy.
 Charakteristika:
ET Ul. Sládkovičova č.1 Žiar nad Hronom sa nachádzajú
vo výhodnej lokalite mesta,
v účelovej budove. Budova má hospodársku časť, v ktorej je účelová kuchyňa a skladovacie
priestory. V priestoroch ET je jedno oddelenie mestských detských jasieľ.
Exteriér:
K objektu patrí aj veľká trávnatá školská záhrada a dvor vybavený záhradným zariadením.
Na školskom dvore sú 2 veľké pieskoviská. Po okrajoch záhrady sú 4 drevené domčeky, ktoré
slúžia v lete na oddych detí, na realizáciu tvorivých hrových aktivít. Prístupovú cestu lemujú tuje,
v záhrade sú smreky a borovice. Okrasou dvora sú 2 veľké terasy, ktoré slúžia na pohybovorelaxačnú činnosť detí, na uplatňovanie sezónnych činností, bezpečný pobyt vonku a loptové hry.
Priestorové členenie a vybavenie školského dvora vytvára pre dieťa priestor pre spoločné
pohybové aktivity a pohybové hry. V záhrade je vytvorený priestor na environmentálne aktivity,
ako aj priestor na oddych a relaxáciu. V celom areáli ET je veľa zelene, okrasných kríkov, kvetov,
ktoré spríjemňujú celkové prostredie pre deti , rodičov a zamestnancov.
Interiér:
31
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
V interiéri ET máme 3 triedy pre deti od 3-6 rokov so samostatnými šatňami,
hygienickými zariadeniami a spálňami. Jedna trieda pre 2 ročné deti zabezpečuje plynulý prechod
detí z DJ a jediná má spoločnú spálňu. Triedy sú pomerne dobre vybavené didaktickou technikou,
učebnými pomôckami, hračkami , materiálnym vybavením a 4 PC pre deti.
Herňa, ako edukačné prostredie dáva deťom priestor pre hrové, pracovné aktivity, voľný priestor
pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry.
V budove sú vytvorené priestory na cvičenie detí (telocvičňa).
Pre učiteľky je vytvorená
miestnosť (knižnica) na štúdium odbornej literatúry, tiež s možnosťou práce na PC a odborný rast
aj prostredníctvom získavania informácií cez internet.
Stravovanie je zabezpečené prostredníctvom zariadenia školského stravovania vo vlastnej budove.
Spĺňa podmienky zdravého stravovania detí v zariadení.
Materiálno-technické a priestorové podmienky ET
vyhovujú
hygienickým, estetickým
podmienkam a najmä požiadavkám školy, z hľadiska vplyvu na plnenie cieľov ŠVP a poslania
predškolského zariadenia .
 Projekty : Naučme deti chrániť prírodu a zachovať zem pre budúce generácie,
Zachovávajme a vážme si dedičstvo starých otcov a materí, Podporovať fyzické a duševné
zdravie detí, Škôlka bez slzičiek, Putujeme prírodou s ježkom Ekojožkom, Zeleň patrí
deťom, Zdravý úsmev, Adamko hravo a zdravo, Škôlka bez slzičiek, Protech.
Aktivity : Práca s PC, plavecké hry vo vode, výučba Aj.
32
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.3 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou:
 celodenného 1 - 4 ročného predškolského vzdelávania,
 poldenného zaškolenia v rozsahu štyroch až päť hodín denne v dopoludňajšom čase, na
žiadosť rodičov
 spravidla samostatných tried pre deti, ktoré majú v nasledujúcom roku plniť povinnú
školskú dochádzku,
2.4 Stupeň vzdelania
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka
Školského
vzdelávacieho programu Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8 Žiar nad Hronom SLNIEČKO,
ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – Dieťa a svet.
Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta
dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa
vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre
deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť
rodičov).
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania, ktoré vydáva Materská škola Ul. Dr. Janského č.8 Žiar nad Hronom. Získa ho dieťa
absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu MŠ - „Slniečko“ k 30. júnu
príslušného kalendárneho roku. Zároveň dieťa dostane logo MŠ - ako symbol predškoláka, kedy
ukončuje dochádzku do materskej školy.
symbol predškoláka
33
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.5 Vyučovací jazyk
Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.
Deťom občanov patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje okrem
práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na výchovu a vzdelanie v ich jazyku za podmienok
ustanovených školským zákonom.
2.6 Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávania dokladu
o získanom vzdelaní
Dieťa v závere predškolského veku získa elementárne základy kľúčových kompetencií,
ktoré smerujú k dosiahnutiu školskej pripravenosti a získaniu základov na rozvíjanie schopnosti
učiť sa a vzdelávať po celý život.
Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa
vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre
deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania formou slávnostnej
akadémie v spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom :
 slávnostné oblečenie,
 hymna predškolákov,
 slávnostný sľub – prevzatie osvedčenia,
 pamätná kniha,
 slávnostná hudba,
 darček na pamiatku,
odovzdá budúcim školákom zástupca MŠ a zástupca zriaďovateľa Mesta Žiar nad Hronom na
slávnostnom galaprograme v MsKC. Zároveň deti dostanú odznak so symbolom materskej školy.
34
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
2.7 Profil absolventa
Absolvent predprimárneho vzdelávania má poznatky a schopnosti, ktoré majú význam vo
vzťahu k propedeutike kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Je
schopný
zvládnuť vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a ďalší aktívny život
v spoločnosti. Má osvojené základné kompetencie dieťaťa predškolského veku, je schopný
komunikovať
s deťmi i dospelými, vyjadrovať sa slovne a inými umeleckými spôsobmi.
Prejavuje grafomotorickú a predčitateľskú gramotnosť. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú
jeho spôsobilosti z oblasti pracovných návykov, sebaobslužných prác a hygieny.
Absolvent predprimárneho vzdelávania je schopný aplikovať nadobudnuté základné
vedomosti, zručnosti a schopnosti v ďalšom živote v spoločnosti. Jeho predprimárne vzdelanie
mu umožňuje ďalej sa úspešne rozvíjať, inovovať a prehlbovať svoje znalosti.
Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií ( spôsobilostí) dieťaťa ( cieľové
požiadavky v súlade so ŠVP) a kompetencií nad rámec ŠVP podľa zamerania jednotlivých
elokovaných tried (sú označené kurzívou):
1. Psychomotorické kompetencie :
– používa v činnosti všetky zmysly,
– ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,
– prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa,
– ovláda základné lokomočné pohyby,
– používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych,
problémových situáciách,
– využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých
prekážok,
– prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
– správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných,
– prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu
2.Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
–
uvedomuje si vlastnú identitu,
–
prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným,
–
vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav,
35
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
–
vie vyjadriť svoje pocity a dojmy, zážitky z osláv, sviatkov, vie
zdôvodniť svoj postoj k ľudovým zvykom a tradíciám,
–
odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti,
–
správa sa sebaisto v rôznych situáciách,
–
uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby
–
uvedomuje si a vyjadruje vlastné pocity a myšlienky formou
umeleckého vyjadrovania.
b) Základy angažovanosti
–
presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých,
–
obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným
znevýhodnením, slabých a bezbranných,
–
zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom
okolí
–
aktívne sa zapája do príprav osláv sviatkov a spoločenských
udalostí, vrátane udržiavania ľudových zvykov a tradícii.
3. Sociálne (interpersonálne )kompetencie
–
pozerá sa na svet aj očami druhých,
–
správa sa empaticky k svojmu okoliu,
–
správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a
noriem,
–
hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve,
–
plánuje, organizuje a hodnotí činnosť,
–
zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju,
–
preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny,
–
nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a
udržiava s nimi harmonické vzťahy,
–
rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
–
pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne,
–
akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
–
prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
–
chápe a vie opísať vzťahy medzi ním a životným prostredím v jeho
okolí, na základe pozorovania a zážitkov z prírodného prostredia,
36
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
–
preukazuje úctu k prírodnému prostrediu a dokáže ekologicky
myslieť a konať.
4. Komunikatívne kompetencie
–
vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i
dospelými,
–
počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych
médií,
–
vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory,
–
reprodukuje oznamy, texty,
–
volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na
situáciu,
–
komunikuje osvojené poznatky,
–
prejavuje predčitateľskú gramotnosť,
–
chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými
jazykmi
–
je schopné samostatne myslieť a svojimi názormi a konaním
pozitívne ovplyvniť svoje okolie,
–
vyjadruje sa jednoslovnými pomenovaniami v cudzom jazyku a
počúva s porozumením;
–
získa elementárne základy komunikácie v jednom cudzom jazyku .
5. Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia problémov
–
hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie,
ktoré sú nápomocné pri riešení problému,
–
rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a
spoločenskej rovine,
–
rieši jednoduché problémové úlohy,
–
uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie
–
je spôsobilé zotrvať pri riešení úloh s rôznym obsahovým zameraním a vie
ich úspešne riešiť.
b) Základy kritického myslenia
– porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď.,
37
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
– odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché
úsudky,
– hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa
mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach,
osobách, názoroch
c) Základy tvorivého myslenia
– uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov,
– nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia,
– objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok,
uvedomuje si ich zmeny,
– objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa
zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu
6. Učebné kompetencie
– prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového,
– využíva primerané pojmy, znaky a symboly,
– pozoruje, skúma, experimentuje,
– objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami,
– aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a
skúsenosti,
– kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu
vecí, javov, dejov a vzťahov,
– učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým
vedením),
– vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti,
– prekonáva prekážky v učení,
– plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon
druhých,
– zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie,
– naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami,
– sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovnovzdelávaciu činnosť
7. Informačné kompetencie
–
prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
38
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
–
využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo
materskú školu (od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh,
časopisov a encyklopédií, prostredníctvom informačno-komunikačných
technológií, z rôznych médií)
–
má spôsobilosť na jednoduché používanie DT v edukačných
interaktívnych programoch.
39
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Edukačné stratégie, metódy a učebné zdroje , zamerané na dosiahnutie cieľových
kompetencií dieťaťa.
Výchovno- vzdelávacie
Edukačné metódy
stratégie





















Pohybové
a relaxačné
aktivity;
grafomotorické cvičenia;
výtvarné
a pracovné
techniky;
spevácke činnosti;
hudobno-pohybové činnosti;
práca s PC;
obrázkové čítanie;
exkurzia;
návšteva (ZŠ);
beseda s učiteľkou ZŠ ;
pohybové aktivity a práca
s netradičným materiálom;
karneval;
sprievod;
Návšteva Mestskej knižnice
– beseda s odborníkom;
vychádzky do prírody;
návšteva dopravného
ihriska;
recitácia básni;
zdobenie vianočného
stromčeka;
vystúpenia s rodičmi;
Turistická vychádzka do
prírody (s rodičmi);
Divadelné predstavenia;























Hra;
metódy zážitkového učenia;
kooperatívne učenie;
DITOR;
brainstorming ;
metóda pokusu a omylu;
experimentovanie;
manipulácia s predmetmi;
slovné metódy (diskusia,
opis, rozhovor,
rozprávanie,...) ;
demonštračné ( názorné);
praktické metódy;
inscenačné metódy;
projektové metódy;
metóda diskutovania;
metódy tvorivej dramatiky
práca s knihou, s obrazovým
a ilustračným materiálom;
kresba, maľovanie;
pozorovanie
predmetov
a javov;
analýza;
syntéza;
metóda hlasného uvažovania;
objavovanie
vzťahov
a súvislostí ;
fixačné metódy;
Učebné zdroje








































edukačnými hrami poznávame svet,
metodický zásobník
piesní, hier
a básní;
informácie z MZ a IMZ;
IKT technika;
materiálno-technické a didaktické
prostriedky;
školská záhrada;
encyklopédie, metodické príručky;
fotodokumentácia
zimných
a športových aktivít;
DVD – rozprávky so zimnou
tematikou,
pracovné listy;
výtvarný a prírodný materiál;
odborná literatúra;
detská literatúra – rozprávky so
zimnou tematikou;
didaktické pomôcky k edukačným
hrám a aktivitám;
bábky;
makety;
obrázkový materiál;
propagačný materiál mesta Žiar nad
Hronom;
kalendár počasia;
návšteva ZŠ, ZUŠ, planetária mapa
SR;
metodický zásobník ľudových tradícií
a piesní;
zásobník fašiangových masiek;
encyklopédia o vesmíre;
planetárium;
pracovné
zošity
–
písanka
predškoláka;
matematika predškoláka;
knihy;
odborná literatúra;
ľudové a autorské rozprávky;
obrázkový materiál;
predmety dennej potreby
výtvarný a odpadový materiál, kniha
výtvarných techník;
Orffov inštrumentár;
ľudové kroje;
mestská knižnica ZH;
hry pomáhajú s problémami;
hry pre usmerňovanie agresivity;
vianočné piesne;
kuchárska kniha;
CD, MG, DVD.
40
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
3.1 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí:
Pedagogické diagnostikovanie spájame s hodnotením aktuálnej rozvojovej úrovne dieťaťa., na
čo nám slúžia hodnotiace kritériá:
 Čo má dieťa vedieť;
 Čo by malo vedieť;
 Čo by mohlo vedieť;
Hodnotenie detí realizujeme:
 slovným hodnotením priebežne vo výchovno-vzdelávacom procese systematicky počas
celého školského roka ;
 využívaním tzv. individuálneho rámca (výkony dieťaťa porovnávame s ním samým);
 formatívne hodnotenie;
 hodnotiace portfólio;
 vedením detí k sebahodnoteniu .
Ako nástroje hodnotenia využívame:
 pozorovanie dieťaťa v činnosti,
 jeho postavenie v kolektíve,
 pozorovanie triedy ako skupiny,
 analýza verbálnych výpovedí,
 analýza grafického vyjadrenia,
 analýza kreativity, umeleckého vyjadrenia,
 analýza telovýchovných a pohybových zručností,
 analýza pracovnej zručnosti,
 rozhovory s dieťaťom a rodičmi.
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí tvorí súčasť triednej dokumentácie.
3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov:
Hodnotenie zamestnancov
a hodnotenia, ktorý je
školy prebieha podľa
vnútorného systému kontroly
východiskom pre úspešnú riadiacu prácu, podmienkou pre kvalitnú
41
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
realizáciu cieľov a úloh, ako aj prostriedkom
na zvýšenie disciplíny v práci, zodpovednosti
a aktivity pracovníkov.
Je to proces, pomocou ktorého materská škola posudzuje pracovnú výkonnosť, plnenie úloh
a požiadaviek, ktoré sú na zamestnanca kladené. Hodnotenie chápeme ako proces motivačný,
stimulujúci zamestnancov k zvýšenej výkonnosti, pracovného úsilia, pracovnej spokojnosti
a identifikácie zamestnancov so školou ako aj pozdvihnutie kultúry našej materskej školy.
Hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prebieha podľa pracovného
poriadku materskej školy jeden krát ročne, za obdobie od 1.9. -31.8. príslušného kalendárneho
roku. Z hodnotenia sa vyhotoví písomný záznam.
Kontrolnou činnosťou sledujeme štyri ukazovatele kvality materskej školy:
1. Ciele materskej školy
2. Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti
3. Proces učenia
4. Proces a výsledky učenia sa detí
Na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania sa využívajú formy hodnotenia :
 pozorovanie,
 kontrola pedagogickej a inej dokumentácie;
 hospitačná a kontrolná činnosť učiteliek a ostatných zamestnancov;
 rozhovor so zamestnancom;
 sledovanie pokroku detí pod vedením pedagóga;
 autoevalvácia zamestnancov;
 výsledky zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok,
mimoškolskej činnosti.
Objektívnymi kritériami hodnotenia dosiahnuť
hodnotiaci proces
vyššiu kvalitu
indikátormi kvality výchovno-vzdelávacej
práce učiteľov. Zjednotiť
činnosti
a ich
zverejnením
všetkým zainteresovaným.
Konkrétny plán kontroly školy je súčasťou Plánu práce školy (na školský rok) a kritériá na
priznanie osobného príplatku sú špecifikované v kolektívnej zmluve (na kalendárny rok).
42
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
3.3 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných
zamestnancov.
Plán ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je zameraný na
oblasti:
 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe;
 Udržiavanie a zvyšovanie odborných kompetencií učiteľov;
 Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,
zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí;
 Sprostredkovanie najnovších poznatkov z didaktiky, pedagogiky a iných príbuzných vied;
 Prípravu pedagogických zamestnancov na prácu s videotechnikou, výpočtovou technikou,
multimediálnou technikou;
 Zhromažďovanie
a rozširovanie
progresívnych
skúseností
z pedagogickej
praxe,
podnecovanie , rozvíjanie tvorivosti pedagogických zamestnancov;
 Sprostredkúvanie aktuálnych odborných a metodických informácií prostredníctvom
efektívneho informačného systému;
 Prípravu pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie;
 Vypracovaný je samostatný dokument Plán kontinuálneho vzdelávania (na kalendárny
rok), schválený zriaďovateľom a je súčasťou dokumentácie školy.
Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického i odborného zamestnanca
MŠ.
 Každý pedagogický a odborný zamestnanec MŠ má možnosť ďalšieho vzdelávania za
rovnakých podmienok podľa platnej legislatívy;
 MŠ spolupracuje s AP MPC BB, SPV SR a inými inštitúciami, svoju činnosť koordinuje
v oblasti vzdelávania podľa ponuky a dopytu pedagogických a odborných zamestnancov
podľa ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov;
 Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti, komunikáciu, špecifické zručnosti;
 Podnecovať a rozvíjať tvorivosť;
 Prioritnou úlohou MŠ je vytvorenie podmienok, aby každý pedagogický a odborný
zamestnanec mal záujem sa neustále vzdelávať, zdokonaľovať svoje majstrovstvo;
 Každá učiteľka má vypracovaný plán profesijného rastu na aktuálny školský rok;
 Pri MŠ pracuje Metodické združenie ako poradný a iniciatívny orgán.
Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je
podrobne rozpracovaná v ročnom pláne ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných
zamestnancov - Plán kontinuálneho vzdelávania, ktorý je samostatný dokument materskej
školy.
43
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
4 Učebné osnovy
Učebné osnovy (ďalej UO) majú programovú, orientačnú a normatívnu funkciu.
Vzhľadom na osobitosti výchovy a vzdelávania, charakter výchovno – vzdelávacej činnosti
a osobitosti učenia sa detí v materskej škole, sú učebné osnovy vypracované vo forme 10– tich
obsahových celkoch (1 obsahový celok = 1 mesiac - orientačne). V čase letných prázdnin sa
výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje v hrách a hrových činnostiach. Obsahové celky
sú vypracované tak, aby mohli podľa nich učiť všetci učitelia materskej školy. Obsahom
jednotlivých obsahových celkov sú súčasne viaceré špecifické ciele (výkonové štandardy).
Obsahové celky sú zostavené tak, aby sa vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje detí
špirálovito rozvíjali. Učebné osnovy sú rozpracované do orientačných tém, sú navrhnuté tak, aby
pokryli
celú
šírku edukačného zámeru a aby na seba nadväzovali. Poradie tém určených
v konkrétnom obsahovom celku sa nemusí dodržať v každej triede. Záväzné sú všetky špecifické
ciele (výkonové štandardy) naplánované v obsahovom celku. Učiteľka si môže vytvoriť tému
podľa uváženia, no musí to zaznamenať do plánov VVČ. Plánovanie výchovno-vzdelávacej
činnosti je úplne v kompetencii učiteľa. Spôsob, formu, rozsah a časové trvanie plánov výchovnovzdelávacej činnosti si určí MŠ na prvej pedagogickej porade v príslušnom kalendárnom roku.
Súčasťou učebných osnov je rozpracované rozširujúce učivo – obsahové celky (nepovinné)
jednotlivých elokovaných tried, ktoré sú súčinné so zameraním ET a aplikujú sa do výchovnovzdelávacieho procesu. Rozširujúce obsahové celky sú označené symbolmi elokovaných tried pre
ktoré sú určené a sú zaradené na konci učebných osnov.
Špecifické ciele (výkonové štandardy), ktoré sa plnia každodenne, priebežne počas celej
dochádzky dieťaťa do materskej školy a preto nie sú súčasťou učebných osnov1. Sú to ciele
zamerané na utváranie, rozvíjanie a upevňovanie:
 Kultúrnych, hygienických stravovacích a spoločenských návykov detí;
 Zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a vyzliekaní;
 Zručnosti v rozvíjaní hier a hrových činností;
 Priateľských vzťahov detí v hrách a hrových činnostiach.
 Pracovné návyky.
1
Podľa potreby ich môžeme zaradiť do plánu VVČ
44
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Výkonové štandardy (špecifické ciele), ktoré sa plnia priebežne:
 Zvládnuť sebaobslužné činnosti ( obliekať sa, umývať sa, čistiť si zuby...) a návyky
správneho stolovania ( jesť príborom, udržiavať čistotu pri jedle...)
 Predstaviť sa menom i priezviskom;
 Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb;
 Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc;
 Rozhodovať sa pre určitú činnosť;
 Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt, s inými deťmi a dospelými;
 Predstaviť seba a svojho kamaráta;
 Pohybovať sa v rôznom prostredí bez strachu a zábran;
 Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka;
 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť;
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu;
 Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí;
 Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania
ľudových tradícií;
 Prejavovať radosť z hry;
 Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej;
 Chápať rôznorodosť hier;
 Začať, rozvíjať a dokončiť hru;
 Uplatňovať tvorivosť v hre;
 Plánovať, realizovať a hodnotiť hru.
 Zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty (upratať po
sebe, dávať si pozor na odev)
 Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne a negatívne emócie a vyjadriť pocity;
 Uvedomovať si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na
jedinečnosť iných detí v skupine;
 Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku konfliktu;
 Prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách - konať s ohľadom na seba a druhých;
 Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/dohodnúť sa na kompromise;
 Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných;
 Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov;
 Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať
svoje vlastné názory.
45
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti predchádza:
Dôsledná znalosť kľúčových kompetencií;
Dôsledná znalosť obsahových a výkonových štandardov;
Dôsledná znalosť každého dieťaťa - PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA;
Poznanie charakteristík detského vývinu;
Poznanie špecifík učenia sa predškolského veku a poznanie stratégií ich rozvoja.
Časové rozpätie, na ktoré sa plán výchovno-vzdelávacej činnosti spracúva, závisí od prerokovania
možností na prvej pedagogickej rade. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti môže byť spracovaný:
 na týždeň,
 na dva týždne;
 na mesiac.
Súčasťou plánov výchovno-vzdelávacej činnosti je aj hodnotenie plnenia naplánovaných
výchovno-vzdelávacích cieľov.
Pri formulovaní konkrétnych výchovno-vzdelávacích cieľov v plánoch výchovnovzdelávacej činnosti vychádzajú
učiteľky z cieľov (výkonových štandardov) v učebných
osnovách ŠkVP. Prispôsobujú a formulujú (operacionalizujú) ich aktuálnej rozvojovej úrovni
detí, pričom rešpektujú taxonómie cieľov vyučovacieho procesu smerom k dieťaťu. Rozširujúce
obsahové celky a ich vzdelávacie štandardy zaznamenávajú do plánov výchovno-vzdelávacej
činnosti.
46
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
OBSAHOVÉ CELKY – ŠkVP „Slniečko“
MOJA
ŠKÔLKA
FAREBNÁ JESEŇ
ČAROVNÉ
VIANOCE
FÚKA, FÚKA DO
KLOBÚKA
BIELY SVET
SVET A MY
HURÁ, LETO JE
TU!
POĎME SPOLU
DO PRÍRODY
CESTA PLNÁ
ROZPRÁVOK
VOŇAVÉ
TAJOMSTVÁ
47
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
OBSAHOVÉ CELKY a orientačné názvy tém – ŠkVP „Slniečko“
(Ilustrácie UO zhotovili deti s poruchami zraku)
 Ja a môj kamarát
 Predmety dennej potreby
 Kto sa o nás v škôlke stará
 Okolie MŠ
MOJA
ŠKÔLKA
FAREBNÁ
JESEŇ




Plody jesene- festival strašidiel
Časové vzťahy
Pracovné profesie
Príroda a zvieratá v nej
ČAROVNÉ
VIANOCE




Vianoce u nás doma
Vtáky a zvieratá v zime
Zimné radovánky-zimné športy
Predmety a ich vlastnosti-Budem školákom





Farebná jeseň
Ovocie a zelenina
Miestne ľudové remeslá a tradície
Moje telo, moje zdravie
Moji milí starkí
FÚKA, FÚKA DO
KLOBÚKA
 Čas adventný - čas mikulášsky
 Vianoce - sviatky rodiny prekvapenia pre mojich blízkych
 Vianoce v materskej škole ozdoby, výzdoba, besiedka
 Zima - znaky, počasie
BIELY SVET
48
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
SVET A MY








Moja kniha - Z rozprávky do rozprávky
Jar - znaky, počasie, jarné kvety, ľudové tradície
Hospodársky dvor
Moja vlasť - moje mesto, oslobodenie mesta
POĎME SPOLU DO
PRÍRODY
 Moja rodina- mamičkin sviatok
 Jar v záhrade – stromy a kvety
 Tajomstvá ukryté v tráve
a potoku - vodný svet, ríša
hmyzu
 MDD - týždeň detských radostí
HURÁ,LETO JE TU!




Hudobné nástroje - Valentín
Fašiangy- Turíce
Vesmír očami detí
Rozmanitosť sveta – moria, oceány,
púšte, pralesy
CESTA PLNÁ
ROZPRÁVOK
Veľkonočné tradície
Mesto a dedina
Jar v lese
Dopravné prostriedky –
bezpečnosť na ceste
VOŇAVÉ
TAJOMSTVÁ
 Exotické zvieratá
 Leto je tu
 Rozlúčka s MŠ
 Hurá, prázdniny!
49
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
SEPTEMBER
NÁZOV OBSAHOVÉHO
CELKU
TÉMY
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
CIEĽ
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
EVALVAČNÉ METÓDY
EDUKAČNÉ METÓDY
MOJA ŠKÔLKA
Ja a môj kamarát, Predmety dennej potreby, Kto sa o nás v škôlke stará, MŠ a jej okolie
Výchova k tvorivosti
Rozvíjanie tvorivosti prostredníctvom kladenia otvorených otázok a úloh divergentného charakteru.
Obsahový celok Moja škôlka je zaradený v učebných osnovách ako prvý, pretože dieťa si uvedomuje vlastnú
jedinečnosť a zaujme postoj k sebe, svojim rovesníkom a svojim najbližším členom rodiny. Zoznámi sa s najbližším
okolím MŠ a predstaví svoj domov. U novoprijatých detí prebieha adaptácia na materskú školu, u ostatných detí
začlenenie sa do detského kolektívu po prázdninách. Jednotlivé témy na seba nadväzujú, rozvíjajú schopnosť detí
spolupracovať, komunikovať, reagovať na otázky, pokyny. Deti sa oboznamujú s riekankami, básňami, piesňami,
pohybovými hrami, hračkami a predmetmi, experimentujú s farbami. V téme Ja a môj kamarát si deti budú napĺňať
potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi, nadväzovať priateľské vzťahy a spoznávať mená nových kamarátov.
Prostredníctvom témy Kto sa o nás v škôlke stará získavajú deti predstavu o práci zamestnancov školy, ktorí sa o nich
starajú. V téme Materská škola a jej okolie deti spoznávajú priestory triedy, oboznamujú sa s miestnosti v MŠ,
školským dvorom a blízkym okolím MŠ. Téma Predmety dennej potreby je zameraná na získavanie nových poznatkov
a skúseností pri skladaní, manipulovaní, zostavovaní rôznych skladačiek, hračiek a materiálmi z ktorých sú vyrobené.
Napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi.
Edukačnými hrami poznávame svet, 365 zábavných činností bez televízie, Hry pomáhajú s problémami, Hry pre
usmerňovanie agresivity, metodický zásobník piesní, hier a básní. Informácie z MZ a IMZ.
Manipulácia s predmetmi, hranie rolí, vychádzka do okolia MŠ, grafomotorické cvičenia, , diskusia, opis, rozhovor,
individuálne rozdelenie detí do skupín podľa tempa ich rozvoja, pracovné listy, školský dvor, pohybové a relaxačné
cvičenia
Analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác, pracovné listy, pracovné zošity. Analýza
grafického vyjadrenia, pozorovanie dieťaťa pri činnosti a jeho postavenie v kolektíve. Pozorovanie triedy ako sociálnej
skupiny
Slovné (monologické, dialogické, práca s knihou), názorné (demonštračné, pozorovanie, exkurzia), praktické (analytickosyntetické, induktívna a deduktívna metóda), metódy zážitkového učenia, situačné metódy, hranie rolí
50
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“

Ja som
Ľudia
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Príroda
Kultúra






−
−



−
Ja som
−
−
−
VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
−
Ľudia
−
−
Príroda
−
−
Hrubá motorika. Vizuomotorika. Orientácia v priestore. Základné polohy, postoje a pohyby. Uplatnenie laterality
v pohybe. Technická tvorivosť
Meno a priezvisko dieťaťa. Orientácia v bezprostrednom okolí domova a MŠ.
Pasívna a aktívna slovná zásoba. Kontakt v komunikácii.
Súlad pohybu, hudby a textu. Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách.
Číselný rad. Priraďovanie a triedenie podľa kritérií. Počúvanie s porozumením. Význam práce. Ľudské činnosti a ich
umelecké stvárnenie.
Rozmanitosť ľudských vlastností.
Pohyb v prírode. Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť.
Ročné obdobie. Počasie.
Ochranárske postoje k prírode.
Reakcia na zmenu tempa hudby. Rytmizácia s hrou na telo pri postojoch, chôdzi, behu.
Hračky a predmety. Bydlisko.
Spev piesní. Experimentovanie s farbami. Detská, ľudová a autorská poézia a próza. Umelecké stvárnenie pocitov
z počúvania hudby.
Orientovať sa priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe). Využívať koordináciu zraku a ruky. Prejaviť v rôznych
pohybových činnostiach vlastnú lateralitu. Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. Zhotoviť výtvory zo skladačiek
a stavebníc z rôzneho materiálu, postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa
predlohy.
Predstaviť sa menom a priezviskom. Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a MŠ.
Predstaviť seba a svojho kamaráta. Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne
rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch).nadviazať verbálny a neverbálny kontakt s inými deťmi
a dospelými.
Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre. Dodržať pravidlá hudobnopohybových hier.
Počítať minimálne od 1 do 10. Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou
alebo jednoduchou frázou. Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť). Určiť
rovnaké, alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine. Pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných
činnosť. Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti. Poznať a v hrách napodobniť prácu
rodičov.
Hodnotiť a rozlišovať pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií.
Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia. Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník.
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie. Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím.
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
51
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
−
Kultúra
−
−
1.
2.
3.
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
DIEŤAŤA
4.
5.
6.
umeleckých výrazových prostriedkov.
Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu. Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri
rôznych postojoch, chôdzi, behu.
Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí. Pomenovať miesto svojho bydliska.
Použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou. Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
tvorivé variácie. Spievať v rozsahu kvinty (c1-g1)- sexty (relatívne intonačne čisto), v prípade hudobného nadania aj
v rozsahu oktávy (c1-c2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou.
Psychomotorické:
Prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa. Používa v činnosti všetky zmysly.
Intrapersonálne:
Vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav.
Interpersonálne:
Správa sa v skupine podľa spoločenských pravidiel.
Komunikatívne:
Vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi a dospelými.
Kognitívne:
Porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, vie odôvodniť svoje názory. Objavuje a nachádza funkčnosť vecí a
hračiek.
Učebné :
Naučí sa pracovať s hračkami a učebnými pomôckami. Sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú
výchovno-vzdelávaciu činnosť
52
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
OKTÓBER
NÁZOV OBSAHOVÉHO
CELKU
FAREBNÁ JESEŇ
TÉMY
Farebná jeseň, Ovocie a zelenina, Miestne ľudové remeslá a tradície, Moje telo - moje zdravie, Moji milí starkí
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CHARAKTERISIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
Naučiť sa kooperovať v skupine , kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť.
CIEĽ
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
EVALVAČNÉ METÓDY
EDUKAČNÉ METÓDY
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Ochrana života a zdravia
Utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných a zachovania zdravia
v bežných i krízových situáciách
Obsahový celok Farebná jeseň priamo nadväzuje na predchádzjúci obsahový celok a špecifikuje sa naučiť deti
citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, chápať zmeny v prírode v tomto ročnom období, prostredníctvom
aktívneho poznania a zážitkového učenia rozvíjať svoje poznatky o ročnom období, premenách v prírode,
charakteristických znakoch jesenného počasia, obliekaní vzhľadom k počasiu, poznávať a rozoznávať ovocie a
zeleninu podľa tvaru, farby, chuti a vône. V téme Moje telo - moje zdravie budú uplatňovať svoje poznatky a
upevňovať zdravé návyky a postoje, učiť sa zdravému spôsobu života, poznávať svoje telo a utvárať správny postoj k
svojmu zdraviu, otužovať sa prostredníctvom vody, slnka a vetra. V téme Miestne ľudové remeslá a tradície sa
budú oboznámovať so životom a remeslami predkov v našom regióne, zhotovovať výtvory z rozmanitého materiálu,
vrátane odpadového a využívať pri práci rôzne techniky. Téma Moji milí starkí je zaradená v rámci úcty k starším.
Deti sa budú učiť zaujať pozitívne a empatické postoje k starším ľuďom, chorým alebo so zdravotným postihnutím.
Ja som
Edukačnými hrami poznávame svet, odborná literatúra, výtvarný a prírodný materiál, 365 zábavných činností bez
televízie, Hry pomáhajú s problémami, Hry pre usmerňovanie agresivity, metodický zásobník piesní, hier a básní,
informácie z MZ a IMZ, školská záhrada, encyklopédie
Pracovné činnosti v školskej záhrade, zostrojovanie z prírodnín, dramatizácia rozprávky, návšteva mestskej tržnice,
výstava záhradných plodov, využívanie Eko hier, výtvarné činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, práca s PC
Analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác, pracovné listy, pracovné zošity.
Analýza pracovných a technických zručností a schopností detí, hodnotenie pracovnej zručnosti a pohotovosti v práci
s materiálom (jemná motorika, koordinácia pohybov rúk a zmyslových orgánov), vzťah k pracovným činnostiam,
sebadisciplína, porozumenie inštrukciám, (výtvarné nadanie).
Hra, slovné, názorné a praktické metódy, zostavovanie albumov a herbárov, zážitkové učenie, metóda hlasného
uvažovania, situačná metóda, pozorovanie, brainstorming,
 Jemná motorika. Manipulácia s náčiním. Vizuomotorika. Grafomotorika. Elementárne základy práce s počítačom.
 Zdravé potraviny. Ľudské telo. Umelecké stvárnenie ľudskej postavy. Zdravotný stav, postoje k zdraviu. Zásady
53
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“



Ľudia
Príroda
Kultúra









VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
( špecifické ciele)
Ja som

Ľudia
2
3


ochrany vlastného zdravia. Ochrana proti drogám. Možnosti poškodenia zdravia.
Spisovná reč. Artikulácia hlások a hláskových skupín.
Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách. Súlad pohybu, hudby a textu hry.
Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch. Priraďovanie,
triedenie, usporadúvanie, zostavovanie podľa kritérií. Plošná a priestorová tvorivosť. Spisovná podoba jazyka.
Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina2,).
Základy empatie.
Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť.
Počasie. Ročné obdobie. Huby. Význam prírodného prostredia.
Ochranárske postoje k prírode.
Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi, behu.
Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania sveta.
Experimentovanie s farbami. Výtvarná tvorivosť. Kreslenie, maľovanie, modelovanie. „Čítanie“ a „písanie“
jednoduchého príbehu. Rytmizácia riekaniek. Prednes literárnych útvarov.
Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole. Kresliť veľkými grafickými pohybmi. Zhotoviť
výtvory rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál,... ),
uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami,
hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať). Zvládnuť na základe
nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými
edukačnými programami3.
Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny. Vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne
dôležité orgány (srdce, pľúca, mozog atď.). Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav zdravia a stav
choroby. Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením
rôznych výtvarných a pracovných techník). Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami
(odmietnuť sladkosti od neznámych osôb, vnímať to ako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia). Privolať pomoc
dospelého v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie iných. Určiť na základe
viaczmyslového vnímania časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu.
Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny. Uplatňovať spisovnú podobu materinského
jazyka.
Dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier. Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre.
Poznať, opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti. Uplatňovať na základe vlastného pozorovania
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
Pre 4-6 ročné deti
54
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“


Príroda




Kultúra
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
DIEŤAŤA

farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných produktoch i technických produktoch. Určiť rovnaké alebo
rozdielne množstvo prvkov v skupine. Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek, alebo geometrických
tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na
obklopujúcich reáliách. Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom - slovenskom jazyku.
Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom,
multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva.
Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo umelými prekážkami. Prejaviť zručnosti a praktickú
tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín, prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných
techník.
Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím. Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia.
Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé. Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov
z prírody.
Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie,..). Rozprávať pocity,
zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich.
Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch chôdzi a behu.
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy z pozorovania sveta, príp. zážitky
z návštevy zahraničia.
Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie. Zapamätať si a prednášať krátke
literárne útvary, riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď. Rytmizovať ľudové riekanky a detské
ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho inštrumentára. Pokryť celú plochu
rozmanitými farbami. Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému. „Čítať“
kreslený príbeh a obrázkový seriál, „písať“ obrázkový list.
1. Psychomotorické :
Používa v činnosti všetky zmysly. Prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.
2. Intrapersonálne:
Odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti. Zaujíma sa o dianie v materskej škole a bezprostrednom okolí.
3. Interpersonálne:
Zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju. Hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, v kolektíve.
4. Komunikatívne:
Komunikuje osvojené poznatky. Volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu.
5. Kognitívne:
Rieši jednoduché problémové úlohy. Porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov a javov.
6. Učebné:
Pozoruje, skúma, experimentuje. Prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového.
7. Informačné:
55
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií.
56
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
NOVEMBER
NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU
FÚKA, FÚKA DO KLOBÚKA
TÉMY
Plody jesene – festival strašidiel, Časové vzťahy, Pracovné profesie, Príroda a zvieratá v nej
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
CIEĽ
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
EDUKAČNÉ METÓDY
Environmentálna výchova
Chápať a hodnotiť vzťahy medzi dieťaťom a životným prostredím v jeho okolí, získať pozitívne postoje k ochrane
a tvorbe životného prostredia
Obsahový celok Fúka, fúka do klobúka ponúka viditeľné krásy jesennej prírody, ktoré deti môžu vnímať všetkými
zmyslami. V téme Plody jesene – festival strašidiel budú môcť prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín, prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník, rozvíjať svoju tvorivosť
pri vytváraní produktov z ovocia a zeleniny. V téme Časové vzťahy sa deti prostredníctvom rozlišovania znakov
v spojení s konkrétnymi činnosťami naučia orientovať v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka. Rozlíšiť
podľa typických znakov ročné obdobia. V téme Pracovné profesie prostredníctvom zážitkového učenia oboznámiť s
rôznymi pracovnými profesiami. Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov, pochopiť význam práce na základe
rozmanitých pracovných činností. V téme Príroda a jej zvieratá sa budú deti zoznamovať so spôsobom života
lesných zvierat. Poznať, rozlíšiť, určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré lesné
zvieratá a voľne žijúce živočíchy. Zamerať sa na formovanie kladného vzťahu k prírode. Zároveň deti bližšie
spoznajú nielen život vtákov a ostatných lesných a voľne žijúcich zvierat, ale aj potrebnú ochranu a starostlivosť
človeka o živočíchov, ktorý u nás prezimujú v ťažkých prírodných podmienkach.
Chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie.
Edukačnými hrami poznávame svet, Hry pomáhajú s problémami, Hry pre usmerňovanie agresivity, metodický
zásobník piesní, hier a básní, informácie z MZ a IMZ, školská záhrada, encyklopédie, pracovné listy, výtvarný
a prírodný materiál, odborná literatúra, detská literatúra, didaktické pomôcky k edukačným hrám a aktivitám, detské
záhradné náradie
Turistická vychádzka do prírody, pohybové a relaxačné aktivity, grafomotorické cvičenia, výtvarné a pracovné
techniky, spevácke činnosti, hudobno-pohybové činnosti, práca s PC, obrázkové čítanie, pracovné činnosti v školskej
záhrade, vychádzka do mini -ZOO
Hra, názorné a praktické metódy, metódy zážitkového učenia, tvorivej dramatiky, DITOR, brainstorming metóda
pokusu a omylu, experimentovanie, manipulácia s predmetmi, slovné metódy (diskusia, opis, rozhovor,
rozprávania,...).
57
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
EVALVAČNÉ METÓDY
Ja som
Ľudia
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Príroda
Kultúra
VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
(špecifické ciele)
Ja som
Ľudia
Analýza verbálnych (úroveň vedomostí dieťaťa, zisťovanie detských prekonceptov, výslovnosť a reč dieťaťa) a
neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác a činností, pracovné listy, pracovné zošity, analýza
pracovných a technických zručností a schopností detí, pozorovanie, sociometrické metódy, pozorovanie triedy ako
sociálnej skupiny
 Manipulácia s náčiním. Práca s rôznym materiálom. Technická tvorivosť. Rovnováha. Grafomotorika.
Elementárne základy práce s počítačom.

 Pasívna a aktívna slovná zásoba. Artikulácia hlások a hláskových skupín. Počúvanie s porozumením.
 Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách.
 Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. Význam práce. Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných
produktoch. Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, zostavovanie podľa kritérií. Spisovná podoba jazyka.
Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina4, nemčina5)
 Rozmanitosť ľudských vlastností.
 Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry s vodou). Pohyb v prírode. Výtvarná,
pracovná a technická tvorivosť.
 Zvieratá a živočíchy. Stromy a kríky. Ročné obdobia. Počasie.
 Ochranárske postoje k prírode.
 Reakcie na zmenu tempa hudby. Pohybové stvárnenie charakteru hudby.
 Časové vzťahy.
 Tvorivosť v hre. Spev piesní. Kreslenie, maľovanie, modelovanie. Knihy, písmená a číslice. Detská ľudová
a autorská poézia a próza.
 Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať
materiál), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami6. Kresliť
veľkými grafickými pohybmi. Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od
väčších dielcov až po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy. Vedieť udržať rovnováhu.

 Uplatniť aktívnu slovnú zásobu, vzhľadom na obsahový kontext(zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch,
zážitkoch, dojmoch). Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny. Rozširovať si pasívnu
a aktívnu slovnú zásobu.
 Dodržiavať pravidlá hudobno – pohybových hier. Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej hre,
4
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
6
Pre 4-6 ročné deti
5
58
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
alebo hudobno-dramatickej hre.
Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti. Poznať a v hrách napodobniť prácu
rodičov, pochopiť význam práce na základe rozmanitých pracovných činností. Priradiť, rozoznať a pomenovať
farby na obklopujúcich reáliách. Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine. Komunikovať
jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom - slovenskom jazyku.
 Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií.
 Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia. Pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad,
voda) bez strachu a zábran. Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách.
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných techník.
 Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce7, lesné
a exotické 8zvieratá, vtáky 9a voľne žijúce živočíchy. Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky, zdôvodniť ich
odlišnosť. Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. Poznať, rozlíšiť, opísať prírodné javy ovplyvnené
počasím.
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie,...)
 Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu. Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom.
 Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka, v spojení s konkrétnymi činnosťami
a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov. Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo, včera, čo
bude, zajtra.
 Spievať v rozsahu kvinty(c1-g1) – sexty v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy s radosťou
a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesne s rôznou tematikou. Kresliť, maľovať, modelovať podľa
vlastnej fantázie, predstáv a na tému. Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v knihách. Počúvať
s porozumením a citovým zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy.
1. Psychomotorické:
Prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa . Ovláda základné lokomočné pohyby, používať v činnosti všetky
zmysly. Prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.
2. Intrapersonálne:
Odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti. Uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby.
Presadzuje sa s ohľadom na seba aj na druhých.
3. Interpersonálne:

Príroda
Kultúra
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
DIEŤAŤA
7
Domáce zvieratá - marec
Exotické zvieratá - jún
9
Vtáky v mesiaci - január
8
59
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
4.
5.
6.
7.
Zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju. Správa sa empaticky k svojmu okoliu. Plánuje, organizuje a hodnotí
činnosť.
Komunikatívne:
Komunikuje osvojené poznatky. Prejavuje predčitateľskú gramotnosť. Vyjadruje a komunikuje svoje
myšlienky, názory.
Kognitívne:
Hodnotí samostatne a spontánne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne
nesprávne, čo je dobré, zlé, na veciach , osobách a názoroch.
Učebné:
Pozoruje, skúma, experimentuje. Prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Hodnotí
vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Informačné:
Využíva rôzne zdroje získavania informácií aj mimo MŠ.
60
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
DECEMBER
NÁZOV OBSAHOVÉHO
CELKU
ČAROVNÉ VIANOCE
TÉMY
Čas adventný - čas mikulášsky, Vianoce - sviatky rodiny (prekvapenia pre mojich blízkych), Vianoce v materskej
škole (ozdoby, výzdoba, besiedka), Zima – (znaky, počasie)
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
CIEĽ
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
Osobnostný a sociálny rozvoj
Nadobúda osobné a sociálne spôsobilosti a osobnostné kvality, ktoré pozitívne pôsobia aj na kognitívny rozvoj dieťaťa
v hrách a iných výchovno-vzdelávacích činnostiach., ktoré sú zamerané na rozvíjanie a podporovanie sebaúcty,
sebadôvery, sebareflexie, prevzatie zodpovednosti za svoje správanie a rešpektovanie ľudských práv.
Obsahový celok Čarovné Vianoce je plný emócií, radostného prežívania mikulášskych dní a vianočných sviatkov,
aktívnej účasti detí na príprave a priebehu adventných zvykov a tradícií. Témami Čas adventný – čas mikulášsky,
Vianoce sviatky rodiny – prekvapenia pre mojich blízkych, Vianoce v materskej škole – ozdoby, výzdoba besiedka,
oboznámiť deti so zvykmi a tradíciami v čase Adventu a Vianoc, vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv a sviatkov. Obdarovať niekoho, pomôcť inému, rozlišovať pozitívne emócie
druhých osôb. Pripraviť sa na stretnutie s Mikulášom, navodiť atmosféru najkrajších sviatkov roka, umocniť emocionálne
prežívanie v rodine, v MŠ, rozvíjať estetické vnímanie. Všetky aktivity a činnosti motivačne prepojiť s aktívnym
zapojením detí do výzdoby triedy, pečenia a zdobenia medovníkov, prípravy besiedky. Témou Zima - znaky, počasie
priblížiť deťom podľa typických znakov ročné obdobie, zmeny počasia, pohybovať sa bez strachu a zábran v rôznom
prostredí, radovánky, ktorým sa môžu venovať na snehu.
Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania a spoločenských pravidiel. Vnímať sviatky zimy ako sviatky
rodiny, pokoja a radosti
Edukačnými hrami poznávame svet, Hry pomáhajú s problémami, Hry pre usmerňovanie agresivity, metodický zásobník
piesní, hier a básní, informácie z MZ a IMZ, školská záhrada, encyklopédie, pracovné listy, výtvarný a prírodný materiál,
odborná literatúra, detská literatúra, didaktické pomôcky k edukačným hrám a aktivitám, bábky, makety, vianočné
piesne, obrázkový materiál, kuchárska kniha, CD, DVD, športové náradie a náčinie, PC, Bee-Bot
Pohybové a relaxačné aktivity, grafomotorické cvičenia, výtvarné a pracovné techniky, spevácke činnosti, hudobnopohybové činnosti, práca s PC, obrázkové čítanie, besiedky, vystúpenia s rodičmi, vítanie Mikuláša, zdobenie
vianočného stromčeka, recitácia vianočných básni, vychádzka
61
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
EVALVAČNÉ METÓDY
EDUKAČNÉ METÓDY
Ja som
Ľudia
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Príroda
Kultúra
VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
(špecifické ciele)
10
11
Ja som
Analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác a činností, pracovné listy, pracovné
zošity, analýza pracovných a technických zručností a schopností detí, pozorovanie, sociometrické metódy, pozorovanie
detí pri uplatňovaní získaných poznatkov a schopností pri prezentácii na verejnosti (besiedky a vystúpenia)
Hra, metódy zážitkového učenia, tvorivej dramatiky, DITOR, brainstorming metóda pokusu a omylu, experimentovanie,
manipulácia s predmetmi, slovné metódy (diskusia, opis, rozhovor, rozprávania,...) inscenačná metóda, projektová
metóda, metóda diskutovania.
 Manipulácia s náčiním. Práca s rôznym materiálom. Pracovné techniky. Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed,
ľah, kľak, atď.). Jemná motorika. Vizuomotorika. Základné grafické tvary. Elementárne základy práce s počítačom.
 Postoje k domovu. Rodina a jej členovia. Postoje k členom rodiny.
 Pasívna a aktívna slovná zásoba. Tvorivosť v rečovom prejave. Analyticko-syntetické činnosti so slovami. Kontakt
v komunikácii.
 Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách. Súlad pohybu, hudby a textu.
 Farby a farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch. Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik)a priestorové
geometrické tvary(guľa, kocka, kváder, valec). Plošná a priestorová tvorivosť. Počúvanie s porozumením. Spisovná
podoba jazyka. Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina10,
nemčina)
 Základy empatie. Delenie, pomoc, obdarovanie.
 Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť. Pohyb v prírode.
 Ročné obdobie. Počasie.
 Krásy prírody.
 Reakcie na zmenu tempa hudby. Pohybové stvárnenie charakteru hudby. Tanec a pohybová improvizácia.
 Časové vzťahy. Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov.
 Spev piesní. Vyjadrenie charakteru piesní na detských hudobných nástrojoch a dramatickými výrazovými
prostriedkami. Počúvanie piesní a hudby. Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby. Výtvarná tvorivosť.
Kreslenie, maľovanie, modelovanie. Výtvarné techniky. Prednes literárnych útvarov. „Čítanie“ a „písanie“
jednoduchého príbehu.
 Orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe). Poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov.
Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať,
pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať). Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami11.Zhotoviť
výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál
atď.),uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí).
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
Pre 4-6 ročné deti
62
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“




Ľudia


Príroda




Kultúra
–
Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie),
zápästia (vertikálne a horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia,
vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo).
Zaujať postoj k domovu a vyjadriť ho prostredníctvom umeleckých výrazových prostriedkov. Rozlíšiť a pomenovať
členov rodiny. Zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného člena rodiny, a vyjadriť ho prostredníctvom
rôznych umeleckých výrazových prostriedkov. Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom slovenskom jazyku.
Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu. Používať synonymá, antonymá, homonymá, vytvárať rýmy.
Uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier a činností so slovami.
Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre. Zladiť pohybovú a hudobnú
stránku v hudobno-pohybovej hre.
Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné geometrické tvary. Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a
určiť niektoré priestorové geometrické tvary. Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických
tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. Komunikovať jednoduchými vetnými
konštrukciami v štátnom - slovenskom jazyku a v cudzom jazyku. Počúvať s porozumením. Reagovať slovne na
jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou. Uplatňovať individuálne farebné
videnie.
Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom, multikultúrnej
a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva. Rozdeliť sa, obdarovať niekoho, pomôcť inému.
Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov prostredníctvom využitia rôznych pracovných a
výtvarných techník. Pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu a zábran.
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie. Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím.
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ho prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov.
Vyjadriť náladu hudby a piesne prirodzeným kultivovaným pohybom. Uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky,
poskočný krok, otočky, úklony). Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby.
Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo, včera, čo bude, zajtra. Vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov.
Spievať v rozsahu kvinty (d1-a1) – sexty (relatívne intonačne čisto, v prípade hudobného nadania aj v rozsahu oktávy
(d1-d2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesne s rôznou tematikou. Vyjadriť charakter
piesne hrou na detských hudobných nástrojoch. Počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním. Stvárniť
pocity z počúvania hudby aj inými umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarnými, dramatickými atď.). Kresliť,
maľovať, modelovať v rôznych polohách (ľah, kľak, stoj, sed). Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami,
tvorivo a s použitím rôzneho materiálu. Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie, predstáv a na tému.
Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne, atď.
63
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
„Čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál. „Písať“ obrázkový list.
ROZVÍJANÉ
KOMPETENCIE DIEŤAŤA
1. Psychomotorické:
Používa v činnosti všetky zmysly. Prejavuje grafomotorickú gramotnosť.
2. Intrapersonálne:
Prejavuje v správaní vzťah k sebe a iným. Vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav.
3. Interpersonálne:
Správa sa empaticky k svojmu okoliu. Správa sa v kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem.
4. Komunikatívne:
Vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi a dospelými.
5. Kognitívne:
Uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie. Hodnotí spontánne a samostatne čo sa mu páči/nepáči,
čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch
6. Učebné:
Kladie otázky a hľadá odpovede na porozumenie obklopujúceho sveta vecí, javov, dejov a vzťahov. Učí sa
spontánne aj zámerne.
7. Informačné:
Prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií.
64
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
JANUÁR
NÁZOV OBSAHOVÉHO
CELKU
TÉMY
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
CIEĽ
UČEBNÉ ZDROJE
12
BIELY SVET
Vianoce u nás doma, Vtáky a zvieratá v zime, Zimné radovánky – zimné športy, Predmety a ich
vlastnosti – Budem školákom12
Mediálna výchova
Získať a využívať poznatky, spôsobilosti, kritického prístupu, schopností analyzovať, hodnotiť a tvoriť.
Obsahový celok Biely svet je zameraný na rozvoj kapacity vnímania pravidelne sa opakujúcich rytmov
v prírode - striedanie štyroch ročných období, s využitím logického myslenia. Jednotlivé témy vedú
k pozorovaniu, bádaniu a experimentovaniu v obklopujúcom prostredí, so zámerom poznať vlastnosti snehu,
ľadu a zmeny v počasí, s využitím všetkých zmyslov. Téma Vianoce u nás doma je zameraná na rozvoj
schopnosti detí vyjadriť svoje dojmy a pocity z prežívania najkrajších rodinných sviatkov. Uvedomovať si
a chápať vplyv prírody na Vtáky a zvieratá v zime, potrebu pomáhať im. V téme Zimné radovánky –zimné
športy prostredníctvom hier na snehu a zimných športov upevňovať zdravie a rozvíjať pohybové schopnosti,
rozširovať u detí poznanie, že pohyb je dôležitý pre naše zdravie, ale zároveň je potrebné dbať na bezpečnosť
svoju i druhých. Téma Predmety a ich vlastnosti – budem školákom je zameraná na opakovanie
a upevňovanie základných znalostí detí o predmetoch, materiáloch, farbách a tvaroch, ktoré nás obklopujú,
u predškolákov podporiť osobnú motiváciu pred zápisom do 1. ročníka ZŠ.
Vytvárať elementárne poznanie o ročnom období zima, o charakteristických znakoch v prírode, možnostiach
realizácie zimných športov. Rozvíjať všestranné poznanie, spoznanie vlastných možností a schopností a na
rozvoj všetkých kompetencií.
Edukačnými hrami poznávame svet, metodický zásobník piesní, hier a básní. Informácie z MZ
a IMZ, školská záhrada, encyklopédie, DVD – rozprávky so zimnou tematikou, pracovné listy, výtvarný a
prírodný materiál, odborná literatúra, detská literatúra – rozprávky so zimnou tematikou, didaktické
pomôcky k edukačným hrám a aktivitám, bábky, makety, obrázkový materiál, návšteva ZŠ, športové
Téma pre 5-6 ročné deti
65
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
náčinie a náradie, PC - detské
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
EVALVAČNÉ METÓDY
EDUKAČNÉ METÓDY
Pohybové a relaxačné aktivity, grafomotorické cvičenia, výtvarné a pracovné techniky, spevácke činnosti,
hudobno-pohybové činnosti, práca s PC, obrázkové čítanie, vychádzka, návšteva ZŠ, pohybové aktivity a
práca s netradičným materiálom ( sneh a ľad). Médiá, digitálne technológie.
Pozorovanie, diskusia, rozhovor s deťmi. Rozhovor s rodičmi – konzultácie. Analýza verbálnych a
neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác a činností, pracovné listy, pracovné zošity.
Analýza pracovných a technických zručností a schopností detí, pozorovanie, sociometrické metódy,
pedagogická diagnostika.
Hra, metóda hlasného uvažovania, fixačné metódy, metódy zážitkového učenia, tvorivej dramatiky,
DITOR, brainstorming metóda pokusu a omylu, experimentovanie, manipulácia s predmetmi, slovné
metódy (diskusia, opis, rozhovor, rozprávania,...) demonštračné ( názorné), praktické metódy.
− Grafomotorika. Základné grafické tvary. Pracovné techniky. Technická tvorivosť. Elementárne základy práce
s počítačom.
Ja som
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Ľudia
− Zásady ochrany vlastného zdravia. Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie. Možnosti
poškodenia zdravia
 Pasívna a aktívna slovná zásoba. Zmysluplnosť rečového prejavu. Artikulácia hlások a hláskových
skupín. Tvorivosť v rečovom prejave. Analyticko-syntetické činnosti so slovami.
− Súlad pohybu, textu a hry.
− Farby a farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch. Číselný rad. Základné počtové úkony v číselnom
rade od 1-10. Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie podľa kritérií. Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec
a obdĺžnik)a priestorové geometrické tvary (guľa, kocka, kváder, valec). Plošná a priestorová tvorivosť.
Spisovná podoba jazyka. Spisovná podoba jazyka. Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom
jazyku a v cudzom jazyku (angličtina13, nemčina)
Rozmanitosť ľudských vlastností.
− Pohyb v prírode. Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry s vodou).
Otužovanie.
− Počasie. Zvieratá a živočíchy.
 Ochranárske postoje k prírode.

Príroda
13
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
66
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Kultúra
− Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi, behu. Reakcie na zmenu tempa hudby.
− Hračky a predmety.
− Rytmizácia riekaniek a piesní. Experimentovanie s farbami. Výtvarná tvorivosť. Kreslenie, maľovanie,
modelovanie. Výtvarné techniky. Knihy, písmená, číslice. Prednes literárnych útvarov. Plošné a priestorové
výtvarné stvárňovanie.
Ja som
VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
(špecifické ciele)
Ľudia
14
− Držať správne grafický materiál primeranú intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych techník. a používať
Zhotoviť výtvory
z rozmanitého
materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
vychádzajúci z ramenného kĺbu(kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálnie línie, horizontálne
línie, krivky, slučky) a pohybu dlane a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne
písmo). Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom
– pracovať s detskými edukačnými programami14. Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu, postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky, podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy.
− Dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou dospelých). Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, v
ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie iných. Rozlíšiť príčiny možného nebezpečenstva a poškodenia
zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi napr. s ostrými predmetmi, zápalkami, liekmi,
chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, elektrospotrebičmi ale aj neznámymi prírodninami...)
− Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu. Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext
(zmysluplne rozprávať o svojich zážitkoch, pocitoch, dojmoch). Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a
hláskové skupiny. Používať synonymá, antonymá, homonymá, vytvárať rýmy. Uplatňovať schopnosť
analyticko-syntetických hier so slovami.
− Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnopohybových hrách.
− Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách. Uplatňovať individuálne farebné videnie.
Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i
technických produktoch. Priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať predmety podľa určitých kritérií ( farba,
tvar, veľkosť). Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine. Počítať minimálne od 1 do 10.
Priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10. Vykonávať jednoduché operácie v číselnom
rade od 1-10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami). Poznať,rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré rovinné a priestorové geometrické tvary. Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. Používať spisovnú
Pre 4-6 ročné deti
67
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“

Príroda
Kultúra
podobu štátneho – slovenského. Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom - slovenskom
jazyku.
Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií.
Rozdeliť sa, obdarovať niekoho, pomôcť inému.
− Pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda)
bez strachu
a
zábran. Otužovať sa
prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka.
Využívať na pohyb rôzne pomôcky. Zvládnuť na
elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti.
− Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím. Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce15, lesné 16a exotické 17zvieratá,
vtáky a voľne žijúce živočíchy.
 Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov. Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu
a zobraziť ich.
− Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu. Pohotovo
reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu.
− Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí. Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety
sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu veľkosť a pod.
– Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne hrou na tele alebo prostredníctvom
Orffovho inštrumentára. Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie. Kresliť,
maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo s použitím rôzneho materiálu. Prejaviť záujem o knihy,
písmená, číslice, orientovať sa v knihách. Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky a príbehy.
Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu
18
postavu.
1. Psychomotorické:
Používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových,
neznámych, problémových situáciách. Využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých
ROZVÍJANÉ
prekážok. Prejavuje grafomotorickú gramotnosť. Správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu.
KOMPETENCIE DIEŤAŤA
2. Intrapersonálne:
Odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti. Uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby.
15
Domáce zvieratá- marec
Lesné zvieratá- november
17
Exotické zvieratá - jún
18
Zvieracia postava - marec
16
68
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
3.
4.
5.
6.
7.
Presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých.
Interpersonálne:
Správa sa v kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem.
Plánuje, organizuje a hodnotí činnosť. Preberá spoluzodpovednosť za seba i činnosť skupiny.
Pomáha druhým s pomocou dospelého aj samostatne. Prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
Komunikatívne:
Volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu.
Prejavuje predčitateľskú gramotnosť.
Kognitívne:
Hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri
riešení problému Uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov. Odôvodňuje svoje názory,
prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky.
Učebné:
Prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie problémov. Využíva primerané pojmy, znaky
a symboly. Pozoruje, skúma, experimentuje. Prekonáva prekážky v učení. Hodnotí vlastný výkon, teší sa
z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých. Zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie.
Sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámerne riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. .
Informačné:
Prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií. Využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania
informácií
69
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
FEBRUÁR
NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU
TÉMY
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CIEĽ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
EVALVAČNÉ METÓDY
19
SVET A MY
Hudobné nástroje (Valentín19), Fašiangy – Turíce, Vesmír očami detí,
Rozmanitosť sveta (moria, oceány, púšte, pralesy)
Informačno – komunikačné technológie.
Riešiť edukačné a interaktívne hry a programy, cieľavedome a zmysluplne obsahovo zamerané.
Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou.
Prostredníctvom edukačných činností budeme aktivovať záujem detí o poznávanie tajomného SVETA OKOLO
NÁS a jeho význam pre človeka. Uplatňovať kreativitu, rozvíjať osobnostnú stránku detí, cielene vytvárať
príležitosti, aby deti mohli vyjadrovať svoje pocity rôznymi výrazovými prostriedkami. Cieľom témy Hudobné
nástroje (Valentín) je oboznámiť deti sluchom a zrakom s dostupnými hudobnými nástrojmi – ich tvarom, spôsobom
hrania, materiálom, z ktorého sú vyrobené, vedieť ich pomenovať, zahrať na nich pri zoznamovaní so sviatkom
Valentína. Témou Fašiangy - Turíce budeme deti aktívne zapájať do príprav osláv, sviatkov, spoločenských udalostí,
vrátane udržiavania ľudových tradícií a k poznávaniu tradícií nášho regiónu i sveta. Prostredníctvom témy Vesmír
deťom sprostredkujeme základné informácie o Slnku, Mesiaci a vesmíre spôsobom prijateľným detskému chápaniu.
Umožníme im vyjadrovať rôznymi umeleckými, výrazovými prostriedkami vlastné predstavy o vesmíre získané
pozorovaním a vyhľadávaním informácií z rôznych médií. Témou Rozmanitosť sveta – moria, oceány, púšte,
pralesy budú deti poznávať vzdialený svet prostredníctvom encyklopédií, médií, konfrontáciou s vlastnými
poznatkami, skúsenosťami a zážitkami.
Metodický zásobník ľudových tradícií a piesní, fotodokumentácia, zásobník fašiangových masiek, Encyklopédia
o vesmíre, Planetárium, pracovné zošity – Písanka predškoláka, matematika predškoláka, knihy, odborná literatúra,
ľudové a autorské rozprávky, obrázkový materiál, predmety dennej potreby, výtvarný a odpadový materiál, kniha
výtvarných techník, Orffov inštrumentár, ľudové kroje, PC - internet
Fašiangový karneval, sprievod, pohybové a relaxačné aktivity, grafomotorické cvičenia, výtvarné a pracovné
techniky, spevácke činnosti, hudobno-pohybové činnosti, práca s PC, obrázkové čítanie, exkurzia, výlety, beseda (so
zamestnancami planetária, so starými rodičmi) pohybové aktivity na snehu a ľade, médiá
Hodnotenie grafického prejavu dieťaťa (grafomotorika, matematická a priestorová predstavivosť, predgrafické
zručnosti), analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác a činností, pracovné listy,
pracovné zošity. Analýza pracovných a technických zručností a schopností detí, pozorovanie, sociometrické metódy
Valentín – triedy, ktoré prejavia záujem
70
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
EDUKAČNÉ METÓDY
Ja som
Ľudia
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Príroda
Kultúra
VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
(špecifické ciele)
Ja som
Hra, metódy zážitkového učenia, kooperatívne učenie, metódy tvorivej dramatiky, DITOR, brainstorming metóda
pokusu a omylu, experimentovanie, manipulácia s predmetmi, slovné metódy (diskusia, opis, rozhovor,
rozprávania,...) demonštračné (názorné), praktické metódy, exkurzia
 Orientácia v priestore. Manipulácia s náčiním. Vizuomotorika. Uplatnenie laterality v pohybe. Jemná motorika.
Pracovné techniky. Elementárne základy práce s počítačom.

 Pasívna a aktívna slovná zásoba. Artikulácia hlások a hláskových skupín. Zmysluplnosť rečového
prejavu. Spisovná reč.
 Súlad pohybu, hudby a textu hry.
 Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch. Číselný rad. Základné počtové úkony v číselnom rade od
1-10. Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika). Pasívna a aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom
jazyku a v cudzom jazyku (angličtina20, nemčina21)
 Delenie , pomoc, obdarovanie. Rozmanitosť ľudských vlastností, riešenie konfliktov.
 Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie, bobovanie, hry s vodou, atď.).
 Elementárne predstavy o Zemi, o Slnku, o Mesiaci a hviezdach.
 Ochranárske postoje k prírode.
 Tanec a pohybová improvizácia. Reakcia na zmenu tempa hudby. Pohybové stvárnenie charakteru hudby.
 Hračky a predmety. Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov. Rozmanitosť sveta.
 Spev piesní. Vyjadrenie charakteru piesne na detských hudobných nástrojoch a dramatickými výrazovými
prostriedkami. Prednes literárnych útvarov.
 Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou, nosiť, podávať, gúľať,
pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať). Sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na
stole. Orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe). Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach
vlastnú lateralitu. Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať,
lepiť, tvarovať materiál) uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. Zvládnuť na základe nápodoby a slovných
inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami22.

 Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu. Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext
(zmysluplne rozprávať o svojich pocitoch, zážitkoch, dojmoch). Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v
slove, ich kvalitu a lokalizáciu. Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny.
20
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
22
Pre 4-6 ročné deti
21
71
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“


Ľudia



Príroda



Kultúra

ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
DIEŤAŤA
Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno-pohybovej hre. Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť
hry.
Uplatňovať individuálne farebné videnie. Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo
výtvarných, pracovných a technických produktoch. Vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1-10 (v
spojitosti s manipuláciou s predmetmi, hračkami). Priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1-10.
Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine. Reagovať neslovne na otázky a pokyny. Používať
spisovnú podobu štátneho jazyka. Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom - slovenskom
jazyku.
Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych situácií, vyjadriť
elementárne hodnotiace postoje k správaniu iných. Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom, dohodnúť
sa na kompromise.
Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti.
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vl a s t n é predstavy o Zemi, získané pozorovaním a z
rôznych médií. Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
predstavy o Slnku, Mesiaci a
hviezdach získané pozorovaním a z rôznych médií.
Rozprávať zážitky, pocity, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich.
Uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony). Uplatňovať získané schopnosti v
pohybovej improvizácii podľa hudby. Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu. Vyjadriť
náladu piesne a hudby, prirodzeným a kultivovaným pohybom.
Vnímať a rozoznať, že hračky a predmety (hudobné nástroje) sú z rôzneho materiálu, ktorý má rôzny tvar,
farbu, povrch, veľkosť,... Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy, zážitky z
osláv sviatkov. Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov,
morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.)
Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch. Stvárniť detské piesne dramatickými
výrazovými prostriedkami. Spievať v rozsahu kvinty (d1-a1) – sexty (relatívne intonačne čisto, v prípade
hudobného nadania aj v rozsahu oktávy (d1-d2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej
piesne s rôznou tematikou. Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary ( riekanky, hádanky, vyčítanky,
básne,...)
1. Psychomotorické:
Prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa . Ovláda základné lokomočné pohyby, používa v činnosti všetky
zmysly.
2. Intrapersonálne:
Správa sa sebaisto v rôznych situáciách. Odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti. Uvedomuje si dôsledky
svojho správania vzhľadom na iné osoby. Presadzuje sa s ohľadom na seba aj na druhých. Zaujíma sa o dianie
v MŠ a bezprostrednom okolí.
72
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
3. Interpersonálne:
Správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. Zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí
ju. Správa sa empaticky k svojmu okoliu. Plánuje, organizuje a hodnotí činnosť.
4. Komunikatívne:
Vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi a dospelými. Komunikuje osvojené poznatky.
Prejavuje predčitateľskú gramotnosť. Vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory.
5. Kognitívne:
Rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej alebo spoločenskej rovine. Objavuje
a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny. Hodnotí samostatne
a spontánne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je správne nesprávne, čo je dobré, zlé,
na veciach , osobách a názoroch.
6. Učebné:
Naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami. Prejavuje aktivitu v individuálnom
a skupinovom učení. Pozoruje, skúma, experimentuje. Prejavuje zvedavosť a spontánny záujem
o spoznávanie nového. Hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
7. Informačné:
Využíva rôzne zdroje získavania informácií aj mimo MŠ
73
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
MAREC
NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU
TÉMY
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CIEĽ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
EVALVAČNÉ METÓDY
EDUKAČNÉ METÓDY
OBSAHOVÉ
Ja som
CESTA PLNÁ ROZPRÁVOK
Moja kniha- z rozprávky do rozprávky, Jar – (znaky, počasie, jarné kvety, ľudové tradície),
Hospodársky dvor, Moja vlasť- moje mesto
Predčitateľská gramotnosť a gramotnosti vo všeobecnosti
Podporovať záujem o svet prírody, svet čítaného a písaného slova alebo číslic.
Posilňovať úctu k tradíciám ľudovej kultúry. Rozvíjať cieľavedome, systematickej a v tvorivej atmosfére
osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej a sociálnej oblasti.
Obsahový celok Cesta plná rozprávok je zameraný na umelecké stvárnenie obsahu literárnych
a dramatických diel, na citlivé vnímanie krásy umeleckých diel, prírody, jej čara a jedinečnosti. Témou
Moja kniha – z rozprávky do rozprávky vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
pocity a dojmy z rozprávok, príbehov, divadiel, reprodukovať ľudové a autorské rozprávky. Témou Jar –
znaky, počasie, jarné kvety rozvíjať ľudové zvyky a tradície spojené s príchodom jari, chápať
rôznorodosť hier, rytmizovať ľudové riekanky, detské ľudové a umelé piesne, oboznámiť deti so znakmi
jari, počasím, jarnými kvetmi. Deti v bezprostrednom kontakte so živou a neživou prírodou citlivo vnímať
krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu.
V téme Moja vlasť – moje mesto, zážitkovým učením spoznávať svoje mesto - jeho významné budovy,
oboznámiť sa s oslobodením mesta. V téme Hospodársky dvor poznávať, rozlišovať a určovať na
základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce zvieratá a ich mláďatá.
Edukačnými hrami poznávame svet, metodický zásobník piesní, hier a básní, Mestská knižnica, pracovné
listy a zošity, výtvarný a pracovný materiál, slovenské ľudové rozprávky, Encyklopédia o prírode, ľudové
kroje a ľudové hudobné nástroje, Orffow inštrumentár, obrázkový a didaktický materiál
Návšteva Mestskej knižnice – beseda, pohybové a relaxačné aktivity, grafomotorika, výtvarné a pracovné
techniky, spevácke činnosti, hudobno - pohybové činnosti, práca s PC, vynášanie Moreny, vychádzky do
prírody
Analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác a činností, pracovné listy,
pracovné zošity, analýza pracovných a technických zručností a schopností detí, pozorovanie,
sociometrické metódy
Hra, slovné metódy – diskusia, opis, rozhovor, rozprávanie, demonštračné, praktické metódy, manipulácia
s predmetmi, vysvetľovanie, výklad, práca s knihou, s obrazovým a ilustračným materiálom, kresba,
pozorovanie predmetov a javov, analýza, syntéza, objavovanie vzťahov a súvislostí
 Rovnováha. Orientácia v priestore. Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak a atď.).
74
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
ŠTANDARDY




Ľudia


Príroda
Kultúra
−





VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
(špecifické ciele)
23
24
Ja som
Jemná motorika. Práca s rôznym materiálom. Základné grafické tvary. Technická tvorivosť.
Elementárne základy práce s počítačom. Svalové napätie a dýchanie.
Postoje k domovu.orientácia v bezprostrednom okolí domova a materskej školy.
Artikulácia hlások a hláskových skupín. Spisovná reč.
Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách.
Plošná a priestorová tvorivosť. Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, zostavovanie podľa kritérií.
Rovinné (kruh, trojuholník, štvorec a obdĺžnik) a priestorové (guľa, kocka, kváder, valec)
geometrické tvary. Počúvanie s porozumením. Spisovná podoba jazyka. Pasívna a aktívna slovná
zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina23, nemčina24)
Rozmanitosť ľudských vlastností. Orientácia v emóciách iných osôb.
Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. Umelá lokomócia. Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť.
Ročné obdobia. Kvety. Starostlivosť o rastliny. Význam prírodného prostredia. Rastlinná
a živočíšna ríša. Domáca zvieratá.
Hodnotenie prírodného prostredia. Krásy prírody.
Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi a behu. Pohybové stvárnenie charakteru hudby.
Bydlisko. Mestá a obce. Moja rodná vlasť.
Hodnotiace postoje k umeleckým dielam. Kompozičné celky. Knihy, písmená a číslice. Detská
ľudová a autorská poézia a próza. Literárno - dramatická tvorivosť. Voľná reprodukcia
literárnych textov. Umelecké stvárnenie obsahu literárnych a dramatických diel. „Čítanie“ a „písanie“
jednoduchého príbehu. Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie.
Vedieť udržať rovnováhu. Orientovať sa v priestore. Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. Poznať
názvy základných polôh postojov a pohybov. Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu, postupna od väčších dielcov až po drobné dieliky, podľa vlastnej fantázie a podľa
predlohy. Kontrolovať pri pobyhe svalové napätie a dýchanie.Zhotoviť výtvory z rozmanitého
materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami ( strihať, lepiť, tvarovať materiál), uplatňovať pri
tom technickú tvorivosť. Graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (
kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie) zo zápästia (vertikálne línie,horizontálne línie,krivky a slučky) a
pohybu dlane a prstov(horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo).
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
75
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“


−
−
Ľudia
−
−
−
Príroda
−

Kultúra

25
Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu
s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami25.
Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. Rozlíšiť dominanty svojho bydliska.
Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, ich kvalitu a lokalizáciu. Vyslovovať správne a
zreteľne všetky hlásky a hláskové skupiny. Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka.
Dodržať pravidlá hudobno–pohybových hier. Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno pohybovej alebo hudobno-dramatickej hre.
Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a
útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré priestorové a rovinné geometrické tvary. Priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať
predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť). Počúvať s porozumením. Reagovať slovne na
jednoduché otázky buď jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou.
Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom - slovenskom jazyku.
Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i
fiktívnych situácií. Rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých osôb.
Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. Modifikovať pohyb v
zmenených podmienkach alebo v problémových situáciách. Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť
pri vytváraní produktov prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník.
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. Zdôvodniť význam prírodného prostredia na
základe pozorovania a zážitkov z prírody. Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety. Uvedomiť si
a vedieť zdôvodniť význam
starostlivosti o rastliny. Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi
rastlinnou a živočíšnou ríšou. Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo sprostredkovaného
pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy. Zdôvodniť
úžitok niektorých domácich zvierat. Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši. Poznať nebezpečenstvo
vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat.
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť. Hodnotiť prírodné prostredie. Prejaviť vzťah
a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých,
výrazových prostriedkov.
Rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4
takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu.
Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného sprievodu. Uplatňovať tanečné prvky (cvalové
poskoky, poskočný krok, otočky, úklony).
Pomenovať miesto svojho bydliska. Vymenovať niektoré názvy ďalších miest a obcí. Vedieť, že naša
Pre 4-6 ročné deti
76
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
DIEŤAŤA
vlasť je Slovenská republika. Vedieť, že hlavným mestom je Bratislava. Poznať niektoré miestne a
štátne symboly.
 Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky. Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo
zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu. Prejaviť záujem o knihy, o písmená, číslice. Vyjadriť
rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobnodramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla. Počúvať s porozumením a citovým
zaangažovaním detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy. Reprodukovať
voľne
ľudové a autorské rozprávky a príbehy. Vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel. Hodnotiť
postupne umelecké diela, architektonické riešenia významných budov. „Čítať“ kreslený príbeh.
„Písať“ obrázkový list.
1. Psychomotorické :
Používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách.
Využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Prejavuje grafomotorickú
gramotnosť.
2. Intrapersonálne:
Prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným. Uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné
osoby. Zaujíma sa o dianie v rodine a v bezprostrednom okolí.
3. Interpersonálne:
Hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve. Preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť
skupiny. Nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy. Prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu.
4. Komunikatívne:
Počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií. Volí primeraný, kreatívny
spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu. Komunikuje osvojené poznatky..
5. Kognitívne:
Hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú nápomocné pri
riešení problému. Odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky
.Uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov.
6. Učebné:
Prejavuje zvedavosť o spontánny záujem o spoznávanie nového. Sústredí sa primerane dlhý čas na hru
a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách
získané poznatky a skúsenosti.
7. Informačné:
Prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií. Využíva rôzne zdroje
získavania
a zhromažďovania informácií z detských kníh, encyklopédií a časopisov.
77
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
APRÍL
NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU
POĎME SPOLU DO PRÍRODY
TÉMY
Veľkonočné tradície, Mesto a dedina, Jar v lese, Dopravné prostriedky
CIEĽ
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
Rozvíjať environmentálne cítenie a chrániť životné prostredie.
Dopravná výchova a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či korčuliara
Obsahový celok Poďme spolu do prírody je zameraný na rozvíjanie ochrany a postoja k prírodnému
a životnému prostrediu. Prostredníctvom rôznych umeleckých a výrazových prostriedkov (výtvarných,
literárnych, hudobných), aktívne deti zapájať do prípravy sviatkov, udržiavania ľudových tradícií Veľkej
Noci. Obsahový celok vhodne dopĺňajú témy Mesto a dedina, kde deti budú získavať a prehlbovať svoje
poznatky o typických znakoch a rozdieloch medzi mestom a dedinou. V téme Dopravné prostriedky budú
poznávať, priraďovať, triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu, podľa farieb, účelu použitia,
poznávať dopravné značky. Prakticky uplatňovať základné pravidlá bezpečnosti na vozovke, poznať význam
dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na vlastnú bezpečnosť. Témou Jar v lese prejaviť vzťah
a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu, poznať stromy a kríky, zdôvodniť ich odlišnosť, stvárniť
prírodu a život v lese prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov, rozprávať pocity,
dojmy a zážitky zo starostlivosti o prírodu.
Metodický zásobník ľudových tradícií a piesní, Piesne hry a riekanky detí, Encyklopédie, pracovné listy,
knihy, odborná literatúra, ľudové a autorské rozprávky, obrázkový materiál, detské záhradné náradie, školský
dvor, skalka, výtvarný a prírodný materiál, kniha výtvarných techník, Orffov inštrumentár, klavír,
Edukačnými hrami spoznávame svet, exkurzia k požiarnikom, policajtom, bábky, makety, CD – zvuky
z prírody, cestná premávka.
Pohybové a relaxačné aktivity, grafomotorické cvičenia, výtvarné a pracovné techniky, spevácke činnosti,
hudobno-pohybové činnosti, práca s PC, obrázkové čítanie, exkurzia, výlety, beseda (so zamestnancami
polície, požiarnikmi ), pohybové aktivity, experimentovanie, slovné metódy ( diskusia, opis, rozprávanie,
78
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
rozhovor...), recitácia jarných básni, tvorba leporela
EVALVAČNÉ METÓDY
EDUKAČNÉ METÓDY
Ja som
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Ľudia
Príroda
Kultúra
VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
(špecifické ciele)
26
27
Ja som
Analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác a činností, pracovné listy,
pracovné zošity. Analýza pracovných a technických zručností a schopností detí, pozorovanie, sociometrické
metódy,
Hra, metódy zážitkového učenia, kooperatívne učenie, metódy tvorivej dramatiky, DITOR, brainstorming
metóda pokusu a omylu, experimentovanie, manipulácia s predmetmi, slovné metódy (diskusia, opis,
rozhovor, práca s knihou, rozprávania,...) demonštračné (názorné), praktické metódy
 Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak). Práca s rôznym materiálom.
Grafomotorika. Elementárne základy práce s počítačom.
 Umelecké stvárnenie ľudskej postavy. Zásady ochrany vlastného zdravia. Riešenie krízových situácií
ohrozujúcich zdravie. Bezpečnosť cestnej premávky.
 Pasívna a aktívna slovná zásoba.
 Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách. Súlad pohybu, hudby a textu hry.
 Dopravné prostriedky. Priraďovanie, triedenie, usporiadanie, zostavovanie podľa kritérií. Plošná a
priestorová tvorivosť. Počúvanie s porozumením. Spisovná podoba jazyka. Pasívna a aktívna slovná
zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina26, nemčina27)

 Pohyb v prírode. Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť.
 Ročné obdobia. Živá a neživá príroda. Stromy a kríky. Počasie.
 Ochranárske postoje k prírode.
 Reakcia na zmenu tempa hudby. Tanec a pohybová improvizácia.
 Časové vzťahy. Rozmanitosť sveta. Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov.
 Spev piesní. Hudobná tvorivosť. Experimentovanie s farbami. Výtvarná tvorivosť. Prednes literárnych
útvarov. Umelecké stvárnenie pocitov z počúvania hudby.
− Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí). Pohybovať sa okolo osi
vlastného tela (obraty a kotúle). Kresliť veľkými grafickými pohybmi. Zhotoviť výtvory z rozmanitého
materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materiál, atď.), uplatňovať
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
79
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
−
−


Ľudia
pritom technickú tvorivosť. Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na
elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami28.
Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych
výtvarných a pracovných techník). Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky
vzhľadom na bezpečnosť. Poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich. Prechádzať
bezpečne cez cestu pod vedením staršej osoby. Dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou
dospelých). Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho zdravie,
prípadne zdravie iných.
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich
pocitoch, zážitkoch a dojmoch). Počúvať s porozumením.
Dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier. Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnopohybovej hre.
Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch).
Priradiť, triediť, porovnávať a usporiadať predmety podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť).
Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo p r v k o v v skupine. Počítať minimálne od 1-10. Zostaviť
z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie,
predlohy a slovných inštrukcií. Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou
odpoveďou alebo jednoduchou frázou. Komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom slovenskom jazyku.



Príroda

Kultúra
28

Pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu a zábran. Prejaviť zručnosti
a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných
a výtvarných techník.
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody.
Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich odlišnosť. Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy
ovplyvnené počasím.
Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie,...) Prejaviť
vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov. Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a
zobraziť ich.
Vyjadriť náladu piesne a hudby, prirodzeným kultivovaným pohybom. Uplatňovať tanečné prvky
Pre 4-6 ročné deti
80
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“


ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
DIEŤAŤA
(cvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony).
Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi
činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov. Vyjadriť rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov. Overiť si z detských
encyklopédií a iných médií, že svet je rozmanitý (pozostáva a jz oceánov, morí, riek, pohorí, lesov,
pralesov a rozmanitej zvieracej ríše).
Spievať v rozsahu kvinty (c1-g1)- sexty (relatívne intonačne čisto), v prípade hudobného nadania aj v
rozsahu oktávy (c1-c2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesne s rôznou
tematikou. Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch. Experimentovať
s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé variácie. Pokryť celú plochu rozmanitými farbami.
Kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách (ľah, kľak, stoj, sed). Počúvať detské hudobné
skladby s citovým zaangažovaním. Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary napr. riekanky,
hádanky, vyčítanky, krátke detské básne,...).
1. Psychomotorické:
Prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa . Ovláda základné lokomočné pohyby, používať v činnosti všetky
zmysly. Využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok.
2. Intrapersonálne:
Odhaduje svoje možnosti a spôsobilosti. Uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné
osoby; Presadzuje sa s ohľadom na seba aj na druhých. Zaujíma sa o dianie v MŠ a bezprostrednom
okolí.
3. Interpersonálne:
Správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. Zotrvá v hre a inej činnosti
a dokončí ju. Správa sa empaticky k svojmu okoliu. Plánuje, organizuje a hodnotí činnosť.
4. Komunikatívne:
Komunikuje osvojené poznatky. Vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory.
5. Kognitívne:
Uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov. Odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje,
vyslovuje jednoduché úsudky. Hodnotí samostatne a spontánne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa
mu páči/nepáči, čo je správne nesprávne, čo je dobré, zlé, na veciach , osobách a názoroch.
6. Učebné:
Prejavuje aktivitu v individuálnom a skupinovom učení. Pozoruje, skúma, experimentuje. Prejavuje
zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných
výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
7. Informačné:
Prejavuje radosť so samostatne získaných informácií. Využíva rôzne zdroje získavania
81
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
a zhromažďovania informácií.
82
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
MÁJ
NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU
VOŇAVÉ TAJOMSTVÁ
TÉMY
Moja rodina – mamičkin sviatok , Jar v záhrade (stromy a kvety),
Tajomstvá ukryté v tráve a potoku (vodný svet, ríša hmyzu), MDD – týždeň detských radostí
CIEĽ
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
Podporovať úctu k rodičom a naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty. Samostatne riešiť konflikty, vedieť
zhodnotiť svoj vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov aj výkonov druhých.
Osobnostný a sociálny rozvoj
Utvárať a rozvíjať základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia
a správania a harmonického
spolunažívania s deťmi a dospelými.
Obsahový celok je zameraný na posilnenie vzťahu dieťaťa k rodine a jej členom, na rozvoj vzťahu k prírode,
uvedomeniu si významu a dôležitosti ochrany prírodného prostredia podnecovaním detskej zvedavosti a radosti
z objavovania v prírode, upevňovanie počítačových zručností. Témou Moja rodina – mamičkin sviatok
podporovať citlivý vzťah k rodine, vymenovať členov svojej rodiny, opísať ich, vyjadriť svoj vzťah a svoje pocity
k nim, zaujímať k nim empatické postoje, uvedomiť si ich význam a nezastupiteľnú úlohu v našom živote.
Využívať kritické myslenie pri hodnotení správania a konania členov rodiny i svojho vlastného v určitých
situáciách. Témou Jar v záhrade – záhradné a lúčne kvety je rozvíjať schopnosti detí poznať, pomenovať
stromy a kvety, opísať ich, výtvarne zobraziť, prakticky sa vedieť o ne starať. Témou Tajomstvá ukryté v tráve
a potoku - vodný svet, ríša hmyzu prehlbovať u detí túžbu po poznaní a objavovaní prírody a jej súčastí akými
sú živočíchy a rastliny okolo vodných tokov. Využívať rozličné výtvarné techniky pri ich zobrazovaní a
zostrojovaní, rozhovoroch, opise, napodobňovaní ich pohybov a zvukov. Rozvíjať schopnosť detí využívať
kritické myslenie pri pozorovaní necitlivého správania ľudí voči prírode, prejaviť environmentálne a ochranárske
postoje k prírode. Témou Týždeň detských radostí je naučiť deti tešiť sa z prítomnosti kamarátov, vedieť
udržiavať a rozvíjať priateľský vzťah.
Metodický zásobník piesní, básní, Piesne hry a riekanky detí, encyklopédie, pracovné listy, knihy, odborná
literatúra, ľudové a autorské rozprávky, obrázkový materiál, detské záhradné náradie, školský dvor, vodné zdroje
(Hron, Lutilský potok), prírodné prostredie (Park Š. Moysesa, IBV), plaváreň, výtvarný a prírodný materiál, kniha
výtvarných techník, metodický materiál predplaveckej výchovy, Orffov inštrumentár, klavír, Edukačnými hrami
spoznávame svet, bábky, makety, CD, MG, DVD, PC, Bee-Bot, Logico Primo
Pohybové a relaxačné aktivity, grafomotorické cvičenia, výtvarné a pracovné techniky, spevácke činnosti,
hudobno-pohybové činnosti, dramatizácia literárnych diel, práca s PC, Bee-Bot a Logico Primom, obrázkové
„čítanie“ a „písanie“, výlety k vodným tokom, do prírody, environmentálne aktivity, experimentovanie, besiedka
83
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
ku Dňu matiek, slovné metódy (diskusia, opis, rozprávanie, rozhovor...), Výstava PROTECH, metódy zážitkového
učenia, turistická vychádzka, súťaže
EVALVAČNÉ METÓDY
EDUKAČNÉ METÓDY
Ja som
Ľudia
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Príroda
Kultúra
VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
29
Ja som
Analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác a činností, pracovné listy,
pracovné zošity, analýza pracovných a technických zručností a schopností detí, pozorovanie jednotlivca,
sociálnych vzťahov, osobnostných vlastností, sociometrické metódy, motivačné metódy.
Hra, metódy zážitkového učenia, kooperatívne učenie, metódy tvorivej dramatiky, DITOR, brainstorming metóda
pokusu a omylu, experimentovanie, manipulácia s predmetmi, slovné metódy (diskusia, opis, rozhovor,
rozprávania,...), demonštračné názorné, praktické metódy, objavovanie vzťahov a súvislostí, priame pozorovanie
 Orientácia v priestore. Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, skok, lezenie, hádzanie a chytanie).
Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak, atď.). Práca s rôznym materiálom. Pohyb ako
prostriedok upevňovania zdravia. Pohyb na náradí. Elementárne základy práce s počítačom.
 Rodina a jej členovia. Postoje k členom rodiny. Umelecké stvárnenie ľudskej postavy. Zásady ochrany
vlastného zdravia. Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie.
 Počúvanie s porozumením. Artikulácia hlások a hláskových skupín. Tvorivosť v rečovom prejave.
 Súlad pohybu, hudby a textu hry.
 Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie. Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch.
Základné počtové úkony v číselnom rade od 1 do 10. Plošná a priestorová tvorivosť. Pasívna a
aktívna slovná zásoba v štátnom – slovenskom jazyku a v cudzom jazyku (angličtina, nemčina29, atď.).
 Rozmanitosť ľudských vlastností. Základy empatie.
 Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti. Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť.
 Rastlinná a živočíšna ríša. Zvieratá a živočíchy. Starostlivosť o rastliny. Kvety. Stromy a kríky.Význam
prírodného prostredia.
 Ochranárske postoje k prírode.
 Pohybové stvárnenie charakteru hudby. Tanec a pohybová improvizácia.
 Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov. Počúvanie piesní a hudby. Umelecké stvárnenie pocitov z
počúvania hudby. Kreslenie, maľovanie, modelovanie. Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie.
Prednes literárnych útvarov. Umelecké stvárnenie obsahu literárnych a dramatických diel. Spev piesní.
 Orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe). Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov. Poznať
názvy základných polôh, postojov a pohybov. Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním,
Komunikácia v cudzom jazyku sa vzťahuje na všetky deti navštevujúce MŠ, ktorých rodičia o to prejavia záujem
84
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
(špecifické ciele)




Ľudia


Príroda

na náradí). Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať,
lepiť, tvarovať materiál), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť. Zaujať adekvátne postoje k pohybu a
športovým aktivitám. Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni
prácu s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami30.
Ovládať základné lokomočné pohyby. Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny. Zaujať postoj k členom rodiny,
vrátane novonarodeného člena rodiny a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov. Aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy ( s uplatnením
rôznych výtvarných a pracovných techník). Dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou dospelých).
Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách, v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie
iných.
Počúvať s porozumením. Vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, ich kvalitu a lokalizáciu.
Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka. Používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať
rýmy.
Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobno – pohybovej hre. Stvárniť hudobno–dramaticky
textovú časť hry.
Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité ľudské činnosti. Poznať a v hrách napodobniť prácu
rodičov. Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich reáliách. Uplatňovať individuálne
farebné videnie. Vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do 10 (v spojitosti s
manipuláciou s predmetmi alebo hračkami). Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií. Reagovať slovne na
jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou. Komunikovať
jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom - slovenskom jazyku.
Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych
situácií. Zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom,
multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva.
Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia. Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri
vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník.
Určiť niektoré pozorovateľské spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou. Zdôvodniť význam
prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody. Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce31, lesné 32a exotické 33zvieratá, vtáky 34 a
30
Pre 4-6 ročné deti
Domáce zvieratá -marec
32
Lesné zvieratá- november
33
Exotické zvieratá - jún
31
85
y Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“




voľne žijúce živočíchy. Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety. Uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam
starostlivosti o rastliny. Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich odlišnosť
Prakticky uplatňovať návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie). Rozprávať
pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich.
Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným pohybov. Uplatňovať získané schopnosti v
pohybovej improvizácii podľa hudby.
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov.
Počúvať detské hudobné skladby s citovým zaangažovaním. Stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými
umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarnými, dramatickými...). Kresliť, maľovať, modelovať v
rôznych polohách (ľah, kľak, stoj, sed ...). Kresliť, maľovať, modelovať plošne a priestorovo
zobrazovať ľudskú, zvieraciu postavu. Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary napr.(riekanky,
hádanky, vyčítanky,krátke detské básne...). Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
(výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno – dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla.
Spievať v rozsahu kvinty (c1-g1)- sexty (relatívne intonačne čisto), v prípade hudobného nadania aj v
rozsahu oktávy (c1-c2) s radosťou a primerane charakteru detskej ľudovej a umelej piesne s rôznou
tematikou.
1. Psychomotorické :
Používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách. Využíva
globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok. Prejavuje grafomotorickú gramotnosť.
2. Intrapersonálne:
Vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj aktuálny citový stav. Uvedomuje si vlastnú identitu. Prejavuje
v správaní vzťah k sebe a k iným. Správa sa sebaisto v rôznych situáciách. Obhajuje seba a iných, chorých,
osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných. Zaujíma sa o dianie v rodine, materskej škole
a bezprostrednom okolí.
3. Interpersonálne:
Preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny. Prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu.
Akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých.
4. Komunikatívne:
Vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky a názory. Komunikuje osvojené poznatky. Chápe a rozlišuje, že
niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi.
5. Kognitívne:
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
neobvyklé odpovede alebo riešenia. Objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa
zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu.
6. Učebné:
Pozoruje, skúma, experimentuje. Objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami.
Učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým vedením). Plánuje a organizuje si
optimálne prostredie na činnosť. Prekonáva prekážky v učení. Sústredí sa primerane dlhý čas na hru a zámernú
riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť.
7. Informačné:
Využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu.
87
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
JÚN
NÁZOV OBSAHOVÉHO CELKU
HURÁ, LETO JE TU!
TÉMY
Exotické zvieratá, Leto je tu, Rozlúčka s materskou školou35, Hurá, prázdniny.
CIEĽ
PRIEREZOVÁ TÉMA
Cieľ
CHARAKTERISTIKA
OBSAHOVÉHO CELKU
UČEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
35
Vedieť odhadnúť svoje schopnosti, primerane sa presadzovať a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Byť
zodpovedný voči sebe aj iným.
Multikultúrna výchova
Utvárať povedomie o kultúrnom prostredí rešpektujúcom rôzne kultúry a etniká bez predsudkov a bariér.
Posledný obsahový celok v sebe zhŕňa všetky výkonové štandardy, ktorými v deťoch napĺňame radosť z letných
slnečných dní a z blížiacich sa prázdnin. V obsahovom celku si spoločne s deťmi uvedomíme zmeny v prírode
spojené s príchodom nového ročného obdobia. Téma Exotické zvieratá je zameraná na rozvíjanie schopnosti
rozlíšiť, vymenovať a opísať exotické zvieratá, zdôvodniť prečo nemôžu žiť v našom prírodnom prostredí, vedieť,
kde ich môžeme vidieť, ako sa správať pri návšteve ZOO. Výtvarne zvieratá zobraziť, napodobniť ich pohyby,
zvuky. Témou Už prichádza leto rozvíjať pozorovateľské schopnosti a konvergentné myslenie detí - zdôvodnením
vzniku búrky a blesku v súvislosti s kolobehom vody v prírode, charakterizovaním ročného obdobia, definíciou
typických činností leta – kúpanie, cestovanie k moru. Výtvarne zobraziť atmosféru leta a obľúbené činnosti.
Rozvíjať vnútornú potrebu detí chrániť sa pred nebezpečenstvom pri aktivitách v prírode, na ulici či ihrisku,
návšteve nových, neznámych miest, stretávaní sa s neznámymi ľuďmi. Témou Rozlúčka s materskou školou
a Hurá, prázdniny, sa zameriame na aplikáciu získaných schopností a zručností na slovné a umelecké vyjadrenie
svojich predstáv a plánov do blízkej budúcnosti /prázdniny, vstup do školy/, na vyjadrenie svojich hodnotiacich
postojov čo sa im v škôlke páčilo/nepáčilo, podarilo/nepodarilo. U predškolákov prehlbovať túžbu po vzdelávaní,
pocit radostného očakávania z vstupu do školy.
Metodický zásobník piesní, básní, Edukačnými hrami poznávame svet, Piesne hry a riekanky detí, encyklopédie,
pracovné listy, knihy, odborná literatúra, obrázkový a didaktický materiál, detské záhradné náradie, náčinie, školský
dvor, výtvarný a prírodný materiál, Orffow inštrumentár, ZOO, Logico Primo, Bee-Bot
Pohybové a relaxačné aktivity, grafomotorické cvičenia, výtvarné a pracovné techniky, spevácke činnostiPesničková paráda, hudobno-pohybové činnosti, Rozlúčka predškolákov , environmentálne aktivity (školský výlet,
návšteva v parku- MINI ZOO), experimentovanie, slovné metódy (diskusia, opis, rozprávanie, rozhovor...), Výstava
PROTECH, metódy zážitkového učenia
pre 5-6 ročné deti
88
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
EVALVAČNÉ METÓDY
EDUKAČNÉ METÓDY
Ja som
OBSAHOVÉ
ŠTANDARDY
Ľudia
Príroda
Kultúra
VÝKONOVÉ
ŠTANDARDY
(špecifické ciele)
36
Ja som
Analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí, analýza produktov detských prác a činností, pracovné listy, pracovné
zošity. Analýza pracovných a technických zručností a schopností detí, pozorovanie, sociometrické metódy, analýza
telovýchovných a pohybových zručností detí ( hrubá a jemná motorika, koordinácia pohybov a zmyslových
receptorov, pohybové nadanie)
Hra, metódy zážitkového učenia, kooperatívne učenie, DITOR, brainstorming, metóda pokusu a omylu,
experimentovanie, manipulácia s predmetmi, slovné metódy (diskusia, opis, rozhovor, rozprávania,...)
demonštračné ( názorné), praktické metódy, objavovanie vzťahov a súvislostí, kresba, analýza, syntéza.
 Uplatnenie laterality v pohybe. Pohyb na náradí. Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca. Technická
tvorivosť. Základné grafické tvary. Grafomotorika. Elementárne základy práce s počítačom.
 Ochrana proti drogám.
 Analyticko-syntetické
činnosti
so
slovami. Spisovná reč. Pasívna a aktívna slovná zásoba. Kontakt
v komunikácii.
 Súlad pohybu, hudby a textu hry. Pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách.
 Spisovná podoba jazyka. Číselný rad. Základné počtové úkony v číselnom rade od 1-10. Farby, farebná
rozmanitosť vo vlastných produktoch. Význam práce.
 Rozmanitosť ľudských vlastností.
 Pohyb s rôznymi pomôckami. Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť.
 Ročné obdobia. Zvieratá a živočíchy. Huby. Počasie.
 Ochranárske postoje k prírode.
 Tanec a pohybová improvizácia.
 Umelecké stvárnenie dojmov z pozorovania sveta. Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov.
 Hudobná tvorivosť. „Čítanie” a “písanie” jednoduchého
príbehu. Hodnotiace postoje k umeleckým dielam.
– Orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe). Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s
náčiním, na náradí). Manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami, kolenami, hlavou,
zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať a pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať). Zhotoviť výtvory zo
skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné dieliky, podľa vlastnej
fantázie a podľa predlohy. Graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie,
mletie, hojdanie, navíjanie) zo zápästia (vertikálne línie,horizontálne línie,krivky a slučky) a pohybu dlane a
prstov(horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo). Využívať koordináciu zraku
a ruky. Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu
s počítačom – pracovať s detskými edukačnými programami 36.
 Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi osobami /odmietnuť sladkosti od neznámych osôb,
Pre 4-6 ročné deti
89
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Ľudia
vnímať to ako nebezpečenstvo ohrozenia zdravia/.
 Používať synonymá, antonymá, homonymá, vytvárať rýmy. Uplatňovať schopnosť analytickosyntetických hier a činností so slovami. Vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky a hláskové
skupiny. Uplatňovať aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich
zážitkoch, pocitoch a dojmoch).
 Uplatňovať spoluprácu v hudobno-pohybovej hre alebo hudobno-dramatickej hre. Zladiť pohybovú a
hudobnú stránku v hudobno – pohybovej hre. Stvárniť hudobno –dramaticky textovú časť hry.
 Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i
technických produktoch. Používať spisovnú podobu štátneho slovenského jazyka. Vykonávať jednoduché
operácie v číselnom rade od 1-10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami). Riešiť
interaktívne úlohy v detských edukačných programoch37.
 Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych
situácií.


Príroda



Kultúra

Využívať na pohyb rôzne pomôcky. Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z
prírodnín prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník.
Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce38, lesné 39a exotické 40zvieratá, vtáky 41 a voľne žijúce
živočíchy. Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé. Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím.
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať
odpadky, hrabať lístie, atď.). Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich.
Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii podľa hudby. Uplatňovať tanečné prvky /cvalové
poskoky, poskočný krok, otočky, úklony/.
Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami dojmy z pozorovania sveta, príp. zážitky z
návštevy zahraničia. Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z
osláv sviatkov.
Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch. „Čítať“ kreslený príbeh a obrázkový
seriál. „Písať“ obrázkový list. Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky. Tvoriť s využitím fantázie
37
Pre 5-6 ročné deti
Domáce zvieratá - marec
39
Lesné zvieratá - november
40
Exotické zvieratá - jún
41
Vtáky - január
38
90
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
kompozičné celky.
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
DIEŤAŤA
1. Psychomotorické :
Používa v činnosti všetky zmysly. Používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych,
problémových situáciách. Prejavuje grafomotorickú gramotnosť. Využíva globálnu motoriku prekonávaním
prírodných a umelých prekážok.
2. Intrapersonálne:
Prejavuje v správaní vzťah k sebe a k iným. Správa sa sebaisto v rôznych situáciách. Obhajuje seba a iných,
chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením, slabých a bezbranných.
3. Interpersonálne:
Prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu. Správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel
a noriem. Nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické
vzťahy. Rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne.
4. Komunikatívne:
Komunikuje osvojené poznatky. Reprodukuje oznamy, texty. Chápe a rozlišuje, že niektorí ľudia sa
dorozumievajú aj inými jazykmi.
5. Kognitívne:
Hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo je
správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch. Nachádza neobvyklé odpovede alebo
riešenia. Uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov. Odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje,
vyslovuje jednoduché úsudky.
6. Učebné:
Prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového. Kladie otázky a hľadá odpovede, aby
porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov a vzťahov. Pozoruje, skúma, experimentuje. Objavuje
a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami. Učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj
zámerne (pod učiteľovým vedením).Aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky
a skúsenosti. Zvláda znaky učenia sa na základe vlastnej motivácie.
7. Informačné:
Využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu. Prejavuje radosť zo
samostatne získaných informácií.
91
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Zamerané na ľudové zvyky a tradície
Zameraný na rozvoj zrakového vnímania detí s poruchami
binokulárneho videnia.
Zameraný na hry s vodou a otužovanie organizmu vodou, slnkom
a teplom
Zameraný na rozvoj počítačovej
a digitálnej gramotnosti
5. Rozširujúce obsahové celky
elokovaných tried
Zameraný na hudobno-pohybové a spevácke činnosti.
Zameraný na využívanie digitálnych technológií.
Zameraný na spoluprácu s rodinou
Krok za krokom
Zameraný na rozvíjanie environmentálneho cítenia.
Zameraný na rozvíjanie národného povedomia u detí
prostredníctvom ľudovej slovesnosti
Zameraný na environmentálnu
výchovu a digitálne technológie
92
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Rozširujúci obsahový celok zameraný na rozvoj environmentálnej výchovy42
Tematický okruh
Obsahové štandardy
Vzdelávacia
oblasť
Ja som
PMO
Práca s rôznym materiálom.
Technická tvorivosť.
Ja som
KO
Orientácia v bezprostrednom
a materskej školy.
Príroda
PMO
Pohyb v prírode.
Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť.
Príroda
KO
42
Význam prírodného prostredia.
Zvieratá a živočíchy.
Domáce zvieratá.
Stromy a kríky.
Živá a neživá príroda.
okolí
Výkonové štandardy
domova
– Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, prírodného, rôznymi technikami (strihať,
lepiť, tvarovať materiál, atď.), uplatňovať pri tom
technickú tvorivosť.
– Poznať a pomenovať okolité prírodné prostredie MŠ.
– Chápať význam prírodného prostredia v okolí MŠ
(Lutilský potok, Šibeničný vrch, Park, Mini ZOO )
– Prejaviť vedomosti detí na brannej vychádzke spojenej
s EKO – hrami.
– Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z odpadového materiálu.
– Uplatniť návyky starostlivosti o prírodu separáciou
odpadkov (v MŠ, v parku, pri potoku).
– Rozlíšiť stopy zvierat v rôznom prostredí, (snehu,
piesku – v parku, pri potoku).
– Poznať dravcov a rozlíšiť rôzne druhy vtáctva
pozorovaním v prírode ( v parku, na Šibeničnom vrchu,
v Poľovníckom združení).
– Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho
pozorovanie zvieratá na družstve (prasa, krava, kôň),
v okolí MŠ, poznať v parku život zvierat, zdôvodniť ich
úžitok ( 4.10. Svetový deň zvierat ).
– Rozlíšiť a pomenovať druhy stromov, kríkov a plodov
v parku.
– Rozlíšiť neživú prírodu od živej prostredníctvom
Rozvíjané
kompetencie
dieťaťa
Psychomotorické
Kognitívne
Komunikatívne
Informačné
Osobnostné
Sociálne
Učebné
ET Ul. Rudenkova č.1
93
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
pokusov i priamym pozorovaním v parku, pri potoku.
Príroda
SEO
Krásy prírody.
Hodnotenie prírodného prostredia.
Kultúra
SEO
Výtvarná tvorivosť.
– Prezentovať prírodu ako zdroj radosti a krásy.
– Vyjadriť vzťah k prírodnému prostrediu a zvieratám
vyzdobením
stromčeka
v parku
a obdarovaním
zvieratiek dobrotami.
– Prakticky uplatňovať návyky starostlivosti o prírodu
(nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.)
– Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky ( 13.5. Deň
tulipánov, 24.5. Európsky deň národných parkov).
Rozširujúci obsahový celok zameraný na využívanie digitálnych technológií43
Tematický okruh
Vzdelávacia
oblasť
Ja som
PMO
43
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Elementárne základy práce s počítačom.
Technická tvorivosť.
Grafomotorika
Hra s programovateľnou hračkou Bee-Bot
Ja som
SEO
Sebahodnotenie.
Ľudia
KO
Ľudské činnosti.
Priraďovanie,
klasifikácia,
usporadúvanie, porovnávanie.
Programovanie aktivít.
Plošná a priestorová tvorivosť.
meranie,
– Narábať a manipulovať s počítačom, klávesnicou, myšou,
s perom, s tabletom, programovateľnými hračkami.
– Pracovať s detskými edukačnými programami – Cirkus
šaša Tomáša, Veselá lienka, Najkrajšie rozprávky.
– Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo.
– Pohyb a otáčanie včielky Bee-Bot. Zaznamenávať pohyb
pomocou šípok z jedného miesta na iné, vopred určené
miesto na štvorcovej sieti.
– Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
spojených s počítačom a Bee-Bot včelou.
– Využívať počítač pri riešení interaktívnych úloh
v detských edukačných programoch.
– Riešiť uzatvorený edukačný program podľa inštrukcie.
– Podporovať a rozvíjať kritické myslenie plánovaním
cesty na štvorcovej sieti – pohyb, otáčanie, pauza.
– Zostavovať z geometrických tvarov obrazce a útvary
Rozvíjané
kompetencie
dieťaťa
Psychomotorické
Kognitívne
Komunikatívne
Informačné
Osobnostné
Sociálne
Učebné
Ul. Rudenkova č.1
94
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Príroda
PMO
Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť
Príroda
KO
Elementárne predstavy o zemi, slnku, mesiaci
a hviezdach.
Kultúra
SEO
Knihy, písmená a číslice.
podľa fantázie, predlohy a slovných inštrukcií s využitím
edukačných programov ( obrázky z geometrických
tvarov, tangramy)
– Prejaviť technické zručnosti a tvorivosť pri vytváraní
produktov s využitím počítača.
– Mať estetické cítenie a spôsobilosti kreslením,
vymaľovávaním, kombinovanými technikami v počítači.
– Chápať predstavy o zemi, slnku, mesiaci a hviezdach
pozorovaním a z rôznych médií – využívať simuláciu
pohybu planét v počítači.
– Prejavovať záujem o aktivity s multimediálnym CDROM, (ktorý je určený pre použitie v počítači), ktorý
obsahuje ozvučenú obrázkovú knihu, omaľovánku a
ozvučené pexeso.
95
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Rozširujúci obsahový celok zameraný na spoluprácu s rodinou44 - Krok za krokom
Obsahové štandardy
Tematický
okruh
Vzdelávacia
oblasť
Výkonové štandardy
Rozvíjané
kompetencie
dieťaťa
Ja som
SEO
– Uvedomiť si pocit spolupatričnosti ku skupine,
ktorá rieši nejaký problém
učebné
interpersonálne
kognitívne
Ja som
SEO
Ľudia
SEO
Kultúra
KO
Rodina je keď sme spolu
Príroda
KO
Ľudia
SEO
Ľudia
SEO
Ja som
SEO
Rodina športuje
44
Ja som
SEO
Ja som
SEO
Ja som
– Pozitívne oceniť schopnosti iných
– Vedieť primerane reagovať na prehru
– Prežívať atmosféru sviatkov a podujatí
v rodine a materskej škole
– Prakticky sa starať s blízkymi o rastliny,
vnímať ich ako skrášľujúcu súčasť školského
dvora
– Sústredene a citlivo vnímať pravidelné čítanie
detskej literatúry, radostne očakávať jeho
pokračovanie
– Chápať význam udržiavania harmonických
vzťahov v skupine (súrodenecké)
– Rozumieť vtipu v rozprávkach a prenášať ho
do každodenného života, interpretovať svoje
pocity
– Uvedomiť si spoluzodpovednosť za seba i za
činnosť skupiny (rodina-spoločenstvo)
učebné
Návrh aktivít
Sladký milionár pre malých aj
veľkých
intrapersonálne
interpersonálne
psychomotorické
učebné
iterpersonálne
Zajko hľadá vajíčka
Prekvapenia školského dvora
učebné
informačné
interpersonálne
Môj súrodenec – školák
/čítanie na pokračovanie/
komunikatívne
interpersonálne
– Primerane reagovať na prehru
intrapersonálne
– Pozitívne oceniť výkony iných
kognitívne
Športová olympiáda pre malých
aj veľkých
ET Ul. A.Kmeťa č.11
96
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
SEO
Ľudia
KO
Ľudia
KO
Aj ja to chcem vedieť!
– Vedieť opísať a zdôvodniť význam práce
blízkych ľudí v rodine a okolí a ohodnotiť jej
výsledky
– Poznať cez skúsenosti starých rodičov ich
prácu a pracovné nástroje, bezpečne s nimi
manipulovať (háčik, ihlice, ihla, brúsny
papier, kladivo, skrutkovač, klince...)
Ľudia
KO
– Poznať typické znaky pracovných činností
ľudí, s ktorými prichádzajú do styku v MŠ
Ľudia
KO
– Vedieť ohodnotiť a oceniť význam tejto práce
kognitívne
komunikatívne
učebné
psychomotorické
učebné
učebné
psychomotorické
intrapersonálne
interpersonálne
kognitívne
Malí údržbári
Malí kuchári
Upratovacia čata
kognitívne
97
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Rozširujúci obsahový celok zameraný na získavanie počítačovej a digitálnej gramotnosti detí45
Tematický okruh
Obsahové štandardy
Vzdelávacia
oblasť
Ja som
PMO
Ja som
SEO
Ľudia
KO
Príroda
PMO
45
Digitálne zručnosti.
Rozvíjané
kompetencie dieťaťa
Výkonové štandardy
– Mať osvojené základy bezpečnej
technológiami a uplatňovať ich.
– Vedieť vytvoriť podložku pod Bee – Bot.
práce
s digitálnymi
– Pozorovať, skúmať, experimentovať na PC, ovládať zásady
správneho sedenia pri PC, psychohygiena, bezpečná práca s PC.
– Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcii dospelého na
elementárnej úrovni prácu s počítačom – práca s detskými
edukačnými programami.
Počúvať s porozumením.
– Manipulovať
s digitálnymi
technológiami
v edukačných
Rozhodovanie sa.
aktivitách.
Sebahodnotenie.
– Používať pojmy, znaky, symboly pri práci s digitálnymi
Komunikácia emócií.
technológiami.
– Stavať si reálne ciele pri práci s PC.
– Hodnotiť svoje schopnosti a zručnosti pri využívaní digitálnych
technológií.
– Prejaviť radosť zo samostatne získaných informácií pri práci.
– Chápať vedomosti v edukačných počítačových programov, riešiť
Význam práce
jednoduché úlohy.
Výtvarná, pracovná a technická – Získať základné zručnosti pri kreslení v grafickom programe
tvorivosť
Skicár, RNA a tablet s využitím nástrojov.
Psychomotorické
Kognitívne
Komunikatívne
Informačné
Osobnostné
Sociálne
Učebné
ET Ul. M.R.Štefánika č.23
98
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Rozširujúci obsahový celok zameraný na ľudové zvyky a tradície46
Tematický okruh
Vzdelávacia
oblasť
Obsahové štandardy
Ľudový folklór.
Kultúra
SEO
Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel.
Ľudová poézia.
Regionálne tradície.
Kultúra
KO
Kultúra
PMO
Ja som
PMO
Ľudia
PMO
Príroda
PMO
46
Ľudové zvyky v období adventu.
Tradičné a moderné hračky.
„Morena“ ako symbol jari.
Sviatky jari „Veľká noc“.
Fašiangy.
Práca s rôznym materiálom.
Výkonové štandardy
Rozvíjané kompetencie dieťaťa
– Spievať ľudové piesne a v hrách použiť ľudové
riekanky a vyčítanky
– Reprodukovať voľne ľudové rozprávky a príbehy
– Prednášať krátke ľudové básne, riekanky a
povedačky pri stavaní mája
– Poznať zvyky a tradície svojho bydliska, históriu
Svätého kríža (hurkári) – Žiarsky jarmok
– Poznať ľudové zvyky a tradície od Mikuláša do
Troch kráľov
– Porovnávať súčasné hračky s ľudovými a vedieť
vyrobiť handrovú bábiku
– Vyjadriť náladu piesne, hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom, aktívne a zúčastniť
vynášania Moreny
– Prejaviť zvedavosť a tvorivosť pri vytváraní
ľudových produktov prostredníctvom rôznych
výtvarných a pracovných techník (kraslice, korbáče)
– Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnopohybových hrách a kombinovať ju ľudovými
prvkami
– Zhotoviť výtvory z jesenných plodov rôznymi
technikami „Jesenné strašidielka“
Psychomotorické
Koognitívne
Komunikatívne
Informačné
Osobnostné
Sociálne
Učebné
ET A.Kmeťa č.17
99
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Rozširujúci obsahový celok zameraný na rozvíjanie environmentálneho cítenia. 47
Tematický okruh
Obsahové štandardy
Vzdelávacia
oblasť
Príroda
KO
SEO
Príroda
PMO
Ochranárske postoje k prírode.
Význam prírodného prostredia.
Živá a neživá príroda.
Hodnotenie prírodného prostredia.
Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť
Výkonové štandardy
– Prakticky
uplatniť
návyky
starostlivosti
o
prírodu,/nezahadzovať odpadky, hrabať lístie.../,
separovať odpad,
– Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody, poznať, rozlíšiť
zložky živej a neživej prírody,
– Hodnotiť prírodné prostredie, prejaviť vzťah
a ochranárske
postoje
k prírodnému
prostrediu
a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov,
– Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín, odpadového materiálu,
prostredníctvom
využitia
rôznych
pracovných
a výtvarných techník,
Rozvíjané
kompetencie dieťaťa
Psychomotorické
Kognitívne
Komunikatívne
Informačné
Osobnostné
Sociálne
Učebné
Rozširujúci obsahový celok zameraný na rozvíjanie národného povedomia u detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti.48
Tematický okruh
Vzdelávacia
oblasť
47
48
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Rozvíjané
kompetencie dieťaťa
ET Sládkovičova č.1
ET Sládkovičova č.1
100
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Kultúra
KO
Kultúra
PMO
Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy.
Hračky a ich predmety.
Umelecké stvárnenie prežívania sviatkov.
Pohybové stvárnenie charakteru hudby.
Ja som
SEO
Spisovná reč.
Ľudia
PMO
Súlad pohybu, hudby a textu.
Spev piesní.
Ľudia
KO
Význam práce.
– Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv, sviatkov
a spoločenských udalostí, vrátane udržiavania ľudových
tradícií,/Fašiangy, Stavanie mája, Od Lucie do Vianoc,/
– Vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom
okolí ,/ hračky drevené -ľudové, nové – moderné,
súčasné/,
– Poznať predmety starých otcov a mám – kolovrátok,
zbonka, vahan, krpce, kroj, čepiec...
– Vyjadriť
rôznymi
umeleckými
výrazovými
prostriedkami pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov.
– Uplatňovať tanečné prvky /cvalové poskoky, poskočný
krok, otočky, úklony,/ľudové varianty.
Psychomotorické
Kognitívne
Komunikatívne
Informačné
Osobnostné
Sociálne
– Používať spisovnú podobu jazyka, (nárečie našich
predkov...)
Učebné
– Hudobno-dramaticky stvárniť textovú časť hry (rôzne
starodávne detské ľudové hry – pastierske, jarmočné...)
– Spievať ľudové piesne.
– Chápať význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností, / práce našich predkov –pečenie
chleba, priadky, pasenie kravičiek, tkanie.../
101
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Rozširujúci obsah celok zameraný na hudobno-pohybové činnosti49.
Tematický okruh
Obsahové štandardy
Vzdelávacia
oblasť
Kultúra
SEO
Ľudia
PMO
Spev piesní.
Rytmické a melodické nástroje.
Hudobná tvorivosť.
Umelecké stvárnenie charakteru piesne.
Súlad pohybu a charakteru hudby.
Výkonové štandardy
– Počúvať, improvizovať a spievať detské skladby s
hudobným doprovodom.
– Poznať, chápať rozdiely medzi rytmickými a
melodickými nástrojmi.
– Aktívne využívať verbálne
a neverbálne
zložky
komunikácie v speváckych a hudobno–dramatických
činnostiach.
– Manipulovať s rôznymi rytmickými nástrojmi.
– Zladiť tanečné prvky rôznych štýlov ( základné prvkycvalové poskoky, poskočný krok, otočky, úklony)
hopin-popin, rep
– Uplatniť hudobno-pohybové schopnosti rôznych štýlov
pri prezentácii školy.
Rozvíjané
kompetencie dieťaťa
Psychomotorické
Kognitívne
Komunikatívne
Informačné
Osobnostné
Sociálne
Učebné
Rozširujúci obsahový celok zameraný na využívanie digitálnych technológií50
Tematický okruh
Vzdelávacia
oblasť
49
50
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy
Rozvíjané
kompetencie dieťaťa
ET Ul. Rázusova č.6
ET Ul. Rázusova č.6
102
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Ja som
PMO
Narábania a manipulovane, s počítačom,
klávesnicou, myšou, s perom, s tabletom, tlačiarňou,
fotoaparátom, programovateľnými hračkami,
interaktívnou tabuľou, kamerou, digitálnym
mikrofónom a mikroskopom.
Technická tvorivosť.
Grafomotorika.
Hra s programovateľnou hračkou Bee-Bot.
Pohyb a otáčanie včielky Bee-Bot.
– Realizovať vlastné nápady, predstavy, plány ovládaním
počítača a interaktívnej tabule, vstupných a výstupných
zariadení51
– Navrhnúť plán.
– Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo.
– Zaznamenávať pohyb pomocou šípok z jedného miesta
na iné, vopred určené miesto na štvorcovej sieti.
–
Ja som
SEO
Artikulácia hlások a hláskových skupín.
Ľudia
KO
–
Priraďovanie, klasifikácia, meranie, usporadúvanie,
porovnávanie.
–
Číselný rad.
–
Programovanie aktivít –pohyb, otáčanie, pauza.
–
Počítať minimálne od 1-10.
Príroda
SEO
Reálie okolo nás.
–
–
Príroda
PMO
Technická tvorivosť, bádanie a experimentovanie.
Kultúra
KO
Bydlisko.
Hračky a predmety.
–
–
–
–
51
52
Vyslovovať zreteľne všetky hlásky v slove (kvalita
a lokalizácia), určiť počet slabík
Využívať počítač, interaktívnu tabuľu v edukačných
aktivitách 52
Počítať minimálne od 1-10.
Riešiť uzatvorený edukačný program podľa inštrukcie.
Podporovať a rozvíjať kritické myslenie plánovaním
cesty na štvorcovej sieti.
Rozvíjať estetické cítenie a spôsobilosti kreslením,
maľovaním, kombinovanými technikami.
Prejaviť technickú zručnosť a tvorivosť pri vytváraní
produktov s využitím počítača a interaktívnej tabule.
Experimentovať a bádať živú a neživú prírodou.
Vyhľadať cestu na štvorcovej sieti od jedného bodu
k druhému.
Chápať priestorové vzťahy, rozlišovať pravú a ľavú
stranu vzhľadom na iný objekt.
Vnímať rôznorodosť predmetov a ich vlastností
pomocou digitálneho mikroskopu.
Psychomotorické
Kognitívne
Komunikatívne
Informačné
Osobnostné
Sociálne
Učebné
Pre 5-6 ročné deti
Pre 5-6 ročné deti
103
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Rozširujúci obsahový celok zameraný na rozvoj zrakového vnímania detí s poruchami binokulárneho videnia.53
Tematický okruh
Obsahové štandardy
Vzdelávacia
oblasť
JA SOM
KO
Zdravotný stav, postoje k zdraviu.
Rozvíjané
kompetencie dieťaťa
Výkonové štandardy
– Rozvíjať zrakové vnímanie pomocou techník, metód
a postupov
vhodných pre deti
s poruchami
binokulárneho videnia.
– Podporovať optimálne využívanie zraku vzhľadom na
individuálne možnosti.
– Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu
iných.
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
Učebné
ĽUDIA
SEO
Základy empatie.
– Zaujať pozitívne a empatické postoje
s poruchami binokulárneho videnia.
k osobám
Rozširujúci obsahový celok zameraný na hry s vodou a otužovanie organizmu vodou, slnkom a teplom.54
Tematický okruh
Vzdelávacia
oblasť
Obsahové štandardy
Svalové napätie a dýchanie.
Ja som
PMO
Manipulácia s náčiním.
Výkonové štandardy
– Kontrolovať pri pohybe vo vode svalové napätie
a dýchanie.
– Manipulovať s rôznymi plaveckými pomôckami vo
vode (rukami, nohami, hlavou, zdvíhať, nosiť,
podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, balansovať).
Rozvíjané
kompetencie dieťaťa
Psychomotorické
Osobnostné
Sociálne
53
54
Pre deti s poruchami binokulárneho videnia – Ul. Dr. Janského č.8
Ul. Dr. Janského č.8
104
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca.
Pracovné návyky.
– Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať,
rešpektovať ostatných.
– Zaujať pozitívne postoje k vode, k pohybu vo vode
a športovým aktivitám spojeným s vodou.
– Zdokonaľovať sebaobslužné činnosti (obliekať sa,
obúvať sa).
Zdravotná stav, postoje k zdraviu.
– Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu.
Sebaregulácia.
– Prejaviť sebareguláciu v hrách v bazéne – konať
s ohľadom na seba a druhých.
– Počúvať s porozumením pokyny pri hrách vo
vode.
– Pohybovať sa v priestoroch plavárne, vo vode a
v saune bez strachu a zábran.
– Modifikovať pohyb v zmenených podmienkach vo vode.
– Otužovať sa prostredníctvom vody, slnka a tepla.
– Využívať na pohyb rôzne pomôcky (plaváky,
plavecké dosky a pod.)
– Zvládnuť na elementárnej úrovni základy
dýchania vo vode, základy plaveckých činností –
počiatky splývania, kraulovania vo vode, pohyb
vo vode s plavákmi a plaveckými pomôckami
vzhľadom na individuálne možnosti a schopnosti.
– Prejavovať radosť z hry vo vode.
– Zapojiť sa do skupinovej hry vo vode a vedieť
v nej spolupracovať a dôverovať si navzájom.
Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia.
Ja som
KO
Ja som
SEO
Ľudia
KO
Príroda
PMO
Kultúra
SEO
Počúvanie s porozumením.
Pohyb v prírode.
Otužovanie.
Pohyb s rôznymi pomôckami.
Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti.
Emocionalita v hre.
Sociabilita v hre.
Komunikatívne
Kognitívne
Učebné
105
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Používané skratky :
 MŠ
materská škola
 ET
elokované triedy
 ŠVP
štátny vzdelávací program
 ŠkVP
školský vzdelávací program
 PMO
perceptuálno-motorická oblasť
 KO
kognitívna oblasť
 SEO
sociálno-emocionálna oblasť
 OC
obsahový celok
 UO
učebné osnovy
 IKT
informačno-komunikačné technológie
 PC
počítač
 DT
digitálne technológie
 VVP
výchovno-vzdelávací proces
 VVČ
výchovno-vzdelávacia činnosť
 ŠVVP
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 CPPPaP
centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 CŠPP
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
 ZŠ
základná škola
 ZUŠ
základná umelecká škola
 Text v učebných osnovách vyznačených kurzívou, aktívnejšie využíva trieda Aleš
106
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Trieda Aleš
Zameranie triedy ALEŠ:
Vytvára podmienky pre rozvíjanie jedinečnej osobnosti každého dieťaťa prostredníctvom
využívania netradičných viaczmyslových pomôcok a špecifických metód.
Cieľ:
Rešpektovať osobnosť dieťaťa, samostatnú činnosť a slobodu voľby v pedagogicky
pripravenom prostredí triedy MŠ, kde má dieťa možnosť učiť sa a osvojovať si poznatky
individuálnym spôsobom a vlastným tempom so zapojením všetkých zmyslových orgánov.
Špecifické ciele:
Rozvíjať jemnú motoriku a vizuomotoriku detí s využívaním netradičného
viaczmyslového výukového materiálu
Zažívať jasné štruktúry a poriadok v usporiadaní materiálu, ako aj v jeho používaní,
čím si dieťa vytvára vnútorný (psychický) poriadok, zmyslovo-rozumovú jednotu, ako
nevyhnutnú prípravu pre ďalšie vzdelávanie
Prostredníctvom slobodnej voľby viesť dieťa k úspechu, sebazdokonaľovaniu a
dôstojnosti,
Naučiť deti starať sa o seba, získať pocit sebaúcty a sebaistoty, rešpektovať druhých a
spolupracovať s nimi,
Naučiť deti samostatne vyhľadávať informácie, triediť ich, spracovávať a vytvárať
vlastné interpretácie skutočnosti,
Vytvárať a udržiavať partnerský vzťah s rodinou, navzájom spolupracovať a
komunikovať, spoločne postupovať pri výchove a vzdelávaní dieťaťa,
Uplatňovať individuálny prístup, ktorý rešpektuje individuálne zvláštnosti a osobitosti
každého dieťaťa.
Charakteristika triedy:
Trieda ALEŠ je súčasťou elokovaného pracoviska Rudenkova č.1, ktoré je súčasťou Materskej
školy, Ul. Dr. Janského č. 8. Poskytuje výchovu a vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov.
Zameranie triedy Aleš je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, kde sa v
súčinnosti so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uplatňujú výchovné princípy
pedagogiky Márie Montessori. Základom je vychovávať deti bez stresu, v pokojnom
a milujúcom prostredí, kde hlavnou ideou je slobodne zvolená činnosť, ktorá vychádza
z potrieb dieťaťa.
„Pomôž mi, aby som to urobil sám“ – prosba dieťaťa sa stala krédom nielen pedagogičky
Márie Montessori, ale aj našich pedagógov, ktorí sa zúčastňujú montessori školení MvDr.
Štarkovej, z ktorých získavajú certifikáty k jednotlivým oblastiam.
Našim cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú deti prirodzene rozvíjať a kde si
uchovajú svoju zvedavosť, tvorivosť a radosť z poznávania.
Interiér.
107
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského č.8, Žiar nad Hronom - „Slniečko“
Priestor učebne je vkusne a účelne zariadený nábytkom a policovým systémom prispôsobenými
výške detí. Prostredie je usporiadané tak, aby umožnilo dieťaťu skúmať a učiť sa samostatne,
bez vonkajšej pomoci. Ak je získanie zručnosti rozložené na malé kroky, ktoré môže dieťa
uskutočňovať bez pomoci dospelého, tak nepotrebuje dlhý výklad a je schopné samostatne
dôjsť k cieľu.
Vonkajšie prostredie svojim usporiadaním nepôsobí chaoticky, pretože veľa podnetov sťažuje
orientáciu dieťaťa. Usporiadanie predmetov, nadväznosť úloh a cvičení napomáhajú dieťaťu v
hľadaní riešenia. Priestor je rozlíšený do oblastí: praktický život, zmyslová výchova, jazyk,
matematika a geometria, kozmická výchova (biológia, zemepis, botanika, zoológia, fyzika,
chémia).
Exteriér
Školský dvor MŠ je priestranný, esteticky upravený, spĺňa bezpečnostné kritéria pre voľný
pohyb a hry detí. Vysadený je listnatými a ihličnatými stromami. V rámci projektu Kútik
zdravia bol vytvorený záhon vysadený ovocnými krami. Na obrobenom políčku sa deti
oboznamujú s prácou v záhrade a manipuláciou so záhradným náradím. Školský dvor je
vybavený detskými preliezkami, pieskoviskom, šplhacou vežou s dostatkom voľnej trávnatej
plochy. Súčasťou dvora je aj altánok, drevené sedenie a lavičky, ktoré sa využívajú na oddych,
relaxáciu, ale aj edukačné aktivity.
108
Download

ŠkVP Slniečko