Školský vzdelávací program
Lentilka spoznáva svet a spieva si
Gôtovany september 2010
Materská škola, Gôtovany 60, 032 14 Ľubeľa,
tel.č :0915 950 778, e – mail : [email protected]
web : www.msgotovany.sk
Školský vzdelávací program
Lentilka spoznáva svet a spieva si
Štátny vzdelávací program
Názov ŠKvP
Stupeň vzdelania
Dĺžka dochádzky
Forma výchovy a vzdelávania
Štátny jazyk
Druh školy
Názov školy
Adresa školy
IČO
Zriaďovateľ
Adresa
Kontakty
Rok a miesto vydania
Schválený
Platnosť
Dieťa a jeho svet
Lentilka spoznáva svet a spieva si
ISCED 0 predprimárne vzdelávanie
3 ročná
Denná
slovenský
Štátna
Materská škola
Gôtovany 60, Ľubeľa 032 14
42213894
Obec Gôtovany
Gôtovany 45, Ľubeľa 032 14
Tel.:
MŠ Gôtovany, Gôtovany 60, 2010
29. augusta 2010
02. september 2010
Zriaďovateľ:
Dátum prerokovania na pedagogickej rade: ..........................
Dátum prerokovania v Rade školy:..................................................
.........................................
Bc. Miriam Čupková
riaditeľka MŠ
Obsah
1. Názov ŠkVP ..................................................................................... 4
2. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania ................................ 4
3. Stupeň vzdelania................................................................................. 5
4. Profil absolventa................................................................................. 5
5. Zameranie školy................................................................................. 8
5.1 Charakteristika školy. ...................................................................... 8
5.2 Analýza SWOT ............................................................................... 9
6. Dĺžka dochádzky a formy výchovy.................................................... 9
7. Učebné osnovy................................................................................... 10
8. Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania..................... 14
9. Personálne zabezpečenie školy.......................................................... 14
10. Materiálno-technické a priestorové podmienky školy..................... 14
11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove
a vzdelávaní...................................................................................... 15
12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy......... 15
13. Osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania detí so
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami .................... 15
14. Charakteristika učebných osnov ŠkVP ........................................... 16
15. Charakteristika obsahových celkov ................................................. 20
3
Platnosť
Revidovanie
Platnosť ŠKvP
Od
Revidovanie
Dátum
Zaznamenania, zmeny, úpravy,
Inovácie a pod.
01.09.2010
13. 08. 2012
Časti:
- všeobecná časť – odsek 4, 5, 5.1,
9, 11, 12, 13
4
1. Názov vzdelávacieho programu
Motto:
Slnko detstva musí mať takú silu,
aby vydržala po celý život.
(indické príslovie)
,,Lentilka spoznáva svet a spieva si“
- Názov vzdelávacieho programu vychádza, že materská škola a jej priestory sú farebné. Pestrosť
farieb evokuje veselosť a hravosť detí takisto ich kreativitu a bezprostrednosť preto sme sa
rozhodli pre logo veselej rozprávkovej postavičky Noddyho s nápisom Lentilky. Prečo je práve
rozprávková postavička Noddy našim logom? Noddy je chlapček, ktorý sa podobne ako každé
dieťa učí spoznávaním, je prirodzene zvedavý a neraz na svoju zvedavosť dopláca, ale taktiež vie
priznať svoju chybu a poučiť sa z toho. Logo znázorňuje Noddyho – ja som, názov Lentilky –
kultúra, farebné lentilky – ľudia, farby loga – príroda.
2. Ciele výchovy a vzdelávania
Materská škola vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ
SR pre rozvoj školstva. Poskytovať vzdelávanie v súlade s medzinárodnou štandardnou
klasifikáciou vzdelávania v materských školách pre pred primárne vzdelávanie ISCED O.
Cieľom predprimárneho vzdelávania :
-
Získať vzdelanie podľa „školského zákona„ (zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní
a o zmene niektorých zákonov )
-
dosiahnuť optimálnu perceptuálno – motorickú, kognitívnu a citovo - sociálnu úroveň
ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti
Utvárať prosociálne cítenie a správanie.
Rozvíjať túžbu pohybovať sa, utvárať vlastnú identitu, správať a vyjadrovať sa
empaticky, vyjadrovať a komunikovať svoje myšlienky a názory, hľadať a objavovať
súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny
záujem o spoznávanie nového.
Východiskom je jedinečnosť dieťaťa.
Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny
a kolektívu.
-
-
Ciele sú:
V edukačnom procese uplatňovať humanistické princípy predprimárneho vzdelávania:
- právo na výchovu a vzdelávanie v súlade s dohovorom o právach dieťaťa,
- právo na rozvoj vlastnej jedinečnosti,
- právo na celostný rozvoj osobnosti,
- právo na sebarozvoj dieťaťa,
Naplnenie uvedených princípov predpokladá priaznivú výchovno – vzdelávaciu klímu s dôrazom
na rozvoj tvorivosti, v ktorej sa realizuje zážitkové učenie. Dôležité je pozitívne emocionálne
prežívanie dieťaťa.
5
3. Stupeň vzdelania
Predprimárne vzdelanie získava dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávania v materskej
škole školského vzdelávacieho programu ,,Lentilka spoznáva svet a spieva si“. Dokladom
o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Odovzdávanie prebieha podľa tradícii spravidla v júni. Osvedčenie sa vydáva podľa legislatívy
na predpísanom tlačive.
4. Profil absolventa
Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania
v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
Absolvent má samostatne vedieť a správne používať samoobslužné hygienické návyky, má
vytvorený pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a zdraviu iných, má vytvorené pozitívne morálne a
vôľové vlastnosti, je samostatné, vytrvalé má vytvorený pozitívny vzťah k pracovným
činnostiam a životnému prostrediu, uvedomuje si seba a rešpektuje iných, dokáže veku
primerane hodnotiť seba a iných. Pozná a má úctu k tradíciám, pozná sviatky, piesne a básne.
Zrozumiteľne rozpráva a správne používa jazykové výrazy.
Pri formovaní elementárnych základov kľúčových kompetencií vezmeme do úvahy vývinové
špecifiká predškolského veku. Vymedzenie kompetencií budeme chápať relatívne, nakoľko v
predškolskom veku ide o dosahovanie elementárnych základov týchto kompetencií dieťaťa.
Prostredníctvom zmysluplných výchovno-vzdelávacích činností podporovaných rôznymi
doplnkovými aktivitami, krúžkami, atď. budeme u detí rozvíjať nasledovné kompetencie:
1. Psychomotorické kompetencie
2.
Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angažovanosti
3.
Sociálne (interpersonálne) kompetencie
4.
Komunikatívne kompetencie
5.
Kognitívne kompetencie
a)
Základy riešenia problémov
b)
Základy kritického myslenia
c)
Základy tvorivého myslenia
7. Informačné kompetencie
6
5. Zameranie školy
ŠKVP je dokumentom vyváženým so zameraním na všetky oblasti rozvoja dieťaťa.
Profilácia:
- detí budú obohatené o základy environmentálneho myslenia, cítenia, vzťah k životnému
prostrediu na základe praktických činnosti, experimentovania a zážitkového učenia sa.
Získať nové poznatky vlastným pričinením;
- posilňovať budeme u detí úctu k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku, k ľudovým
tradíciám rodnej obce prostredníctvom ľudovej slovesnosti a ľudovými piesňami, na podporu
národného povedomia.
Čiastkové ciele:
- environmentálnej oblasti – projekt ,, Lentilka spoznáva krásu prírody“ - prejaviť záujem
o trvalo udržateľné činnosti (napr. recyklovanie, triedenie odpadu, prevencia znečistenia),
- psychomotorickej oblasti - používať osvojené spôsoby pohybových činností v rôznych
oblastiach života,
- multikultúrna výchova – projekt ,, Lentilka sa zoznamuje s ľudovými zvykmi a obyčajami“
prostredníctvom podujatí udržiavať ľudové tradície,
- podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa,
- cez vlastné zážitky a pocity spoznávať rovnováhu nie len v prírode, ale aj v prostredí v ktorom
žijeme.
- tvorivosť pomocou krúžkovej činnosti:
výtvarný,
tvorivé dielne
- oboznámenie detí s cudzím jazykom
5.1 Charakteristika materskej školy
Naša materská škola je jednotriedna zriadená bola v roku 2007, zatvorená bola 10 rokov. Život
do nej vdýchlo občianske združenie OZaMC spolok Lentilky, o rok nato bola zaradená do siete
škôl ako Súkromná materská škola Lentilky. V súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky sa stala zriaďovateľom Materskej školy Gôtovany obec Gôtovany, ktorá
na základe § 22 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
zmien a doplnkov na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa o zaradení do siete škôl a školských
zariadení, § 19 a 20, zák. č. 596/2003 Z. z. v znení zmien a doplnkov zriadila Materskú školu
s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1. 9. 2010.
Budova je umiestnená v zdravotne vhodnom prostredí chránenom pred vplyvmi zdraviu
škodlivých faktorov, mimo hlavnej komunikácie. Obklopuje ju pekné tiché prostredie, v blízkosti
sa nachádzajú rôzne prírodné úkazy. V jesennom období využívame na zber lesných plodov,
púšťanie šarkanov, v zimnom období na sánkovanie a hry v snehu, na jar a cez leto využívame na
vychádzky do blízkeho lesa a pohybové hry na lúke. Deti sú v priamom kontakte s prírodou.
Obec je bohatá na ľudové tradície, a preto učiteľky v MŠ vedú deti k ľudovým zvykom, piesňam
a ľudovému tancu. Kultúrne vystupovanie nám dáva priestor, aby sme ukázali rodičom
a širšiemu okoliu, čo si osvojili vo výchovno-vzdelávacom procese. Krásu a dostupnosť prírody
využijeme na obohatenie environmentálnej výchovy v edukačnom procese. Vychádzkami,
pozorovaním, environmentálnymi hrami učíme deti k vnímaniu krásy prírody a jej rozmanitosti,
bohatosti, významu pre človeka, ale predovšetkým chrániť ju a neznečisťovať. Zameranie MŠ
plníme rôznymi projektmi, ktoré postupne vypracúvame počas školského roka.
7
Budova materskej školy je obklopená záhradou s ihličnatými stromami a na školskom
ihrisku sa nachádzajú preliezky a detské pieskovisko.
Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi - Rodičia detí sú organizovaní v rodičovskom
združení, ktoré zasadá podľa potreby MŠ. Jeden z rodičov je zástupcom MŠ v Rade školy MŠ.
Spolupracujeme s obecným úradom v Gôtovanoch, spojenou ZŠ a MŠ v Ľubeli a vo Svätom
Kríži a s miestnymi podnikateľmi, CPPPaP v Liptovskom Mikuláši.
5.2 ANALÝZA SWOT
SWOT ANALÝZA
S - Silné stránky
-
-
-
W – slabé stránky
100 % naplnenie MŠ
MŠ rodinného typu
Dobrá klíma
Prezentácia na webovej stránke
Spolupráca s rodičmi
Spolupráca s organizáciami
Vysoké tvorivé schopnosti
pracovníkov
Záujem o ďalšie vzdelanie
Výhodná poloha areálu
Dobrý prístup IKT
Úsilie školy o získanie finančných
prostriedkov v rámci grantov
Sponzorstvo
O – príležitosti
záujem rodičov kvalitnú
predprimárne vzdelávanie detí
a spolupráca s MŠ
získanie a realizácia výziev
a grantov s ESF
sponzorstvo
prehodnotenie vlastného školského
vzdelávacieho programu
podpora zamestnancov pri
vzdelávaní
lepšia propagácia školy
využitie schopnosti pedagógov
- Vybavenie školskej záhrady
nespĺňa kritéria európskej únii
- Potrebná revitalizácia
pedagogickej a detskej literatúry
- Potrebná revitalizácia náradia
a náčinia na rozvoj pohybových
zručností
- Potrebná revitalizácia učebných
pomôcok
- Budova MŠ – potrebná
rekonštrukcia
- Dovoz jedla
- Oprava vstupnej brány a oplotenia
-
T - ohrozenia
nedostatok finančný prostriedkov
nezamestnanosť rodičov
demografickej pokles populácie
konkurencia
vysoká pracovná zaťaženosť
pracovníkov
nárast finančných prostriedkov na
prevádzku
nedostatok finančných
prostriedkov na investície –
oprava objektu školy
8
6. Dĺžka dochádzky a formy výchovy
Do materskej školy na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti
zákonného zástupcu od dvoch do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou dochádzkou a deti
s dodatočne odloženou povinnou dochádzkou.
Dĺžka dochádzky je spravidla 3 až 4 roky alebo posledný rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky.
Materská škola poskytuje celodennú a poldennú formu výchovy a vzdelávania.
Celodenná výchova a vzdelávanie s možnosťou poldennou výchovou a vzdelávaním detí, ktorí
rodičia o to požiadajú.
7. Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu
Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele a obsah výchovno-vzdelávacej činnosti.
Sú vypracované v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom ŠVP. Učebné osnovy sú
rozdelene do desiatich mesačných obsahových celkov, ktoré sú ďalej sú rozpracované do
týždenných podtém. Pri stanovení tém a podtém sme vychádzali s tradícii materskej školy,
ročných období a súčasných trendov v pedagogike. Vypracovali sme aj projekty –
Environmentálny projekt a projekt Ľudové tradície našej obce.
Učebnými osnovami sme si stanovili špecifické ciele, stratégie výchovno-vzdelávacej práce,
učebné zdroje, metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených špecifických cieľov,
ktorými budeme rozvíjať a formovať jednotlivé kľúčové kompetencie:
Psychomotorické kompetencie:
- používa v činnosti všetky zmysly
- ovláda pohybový aparát a telesné funkcie
- využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekážok
- prejavuje grafomotorickú gramotnosť
- prejavuje pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu
- správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných
Osobnostné kompetencie:
- uvedomuje si vlastnú identitu
- vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav
- správa sa sebaisto v rôznych situáciách
- uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby
- zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole
- obhajuje seba a iných
Sociálne kompetencie:
- pozerá sa na svet aj očami druhých
- správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem
- hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve
- zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju
- nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy
- prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
Komunikatívne kompetencie:
- vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými
- vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory
- reprodukuje oznamy, texty
- prejavuje predčitateľskú gramotnosť
9
- volí primeraný spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu
Kognitívne kompetencie:
- rieši samostatne alebo s pomocou učiteľky problémy v osobnej a spoločenskej rovine
- uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie
- porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb,...
- odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky
- uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov
- nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia
- objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny
- objavuje riešenie úloh
Učebné kompetencie:
- prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového
- využíva primerané pojmy, znaky
- pozoruje, skúma, experimentuje
- aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti
- vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti
- prekonáva prekážky v učení
- naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami
- prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení
Informačné kompetencie:
- prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií
- využíva rôzne zdroje získavania a zhromažďovania informácií aj mimo materskú školu
Súbor kompetencií bude slúžiť pre učiteľky, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické
pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí
primeranej
výchovno – vzdelávacej činnosti.
Denné, pravidelne sa opakujúce činnosti sú usporiadané v dennom poriadku, v ktorom sa
striedajú:
- hry a hrové činnosti
- pohybové a relaxačné cvičenia
- pobyt vonku
- odpočinok
- činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, stravovanie, stolovanie)
Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko – psychologickej stránke
rovnocenné. Majú vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa vo všetkých vzdelávacích oblastiach.
Obsah výchovy a vzdelávania
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania detí bude rozpracovaný v týchto tematických
okruhoch – JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA.
Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, a to :
- perceptuálno – motorickú
- kognitívnu
- sociálny – emocionálnu
Vzdelávacie oblasti v sebe zahŕňajú pohybovú, zdravotnú, poznávaciu, jazykovú, etickú,
dopravnú, matematicko-logickú, informačnú, hudobnú, výtvarnú, literárnu, pracovnú,
environmentálnu, výchovu k tvorivosti a oblasť rozvoja predčitateľskej gramotnosti.
V tematickom okruhu „ JA SOM“ :
- budeme rozvíjať osobnostné kompetencie a kognitívne vnímanie života dieťaťa
- pestovať zdravý životný štýl a formovať vzťah detí k vlastnému zdraviu
- vytvárať vhodné možnosti a príležitosti pre zdraviu prospešné pohybové aktivity a tým
predchádzať nesprávnej životospráve
10
V tematickom okruhu „ ĽUDIA“ :
- budeme rozvíjať sociálne skúsenosti a vzťahy ku spoločenstvu ľudí
- pripravovať deti na život v spoločnosti v duchu porozumenia, tolerancie, priateľstva medzi
národnostnými a etnickými skupinami
V tematickom okruhu „PRÍRODA“ :
- budeme učiť deti chápať prírodu všetkými zmyslami, aby spájali podnety zrakom, sluchom
i hmatom do tvaru farieb a línií
- formovať začiatky ekologickej kultúry, vytvárať u detí pohľad na svet prírody a vzťahu
k prírode
- získavať základné vedomosti o zemi a vesmíre
V tematickom okruhu „ KULTÚRA“ :
- budeme ovplyvňovať u detí spoločensky žiaduce správanie, postoje a hodnotenie orientácie
dieťaťa
- rozvíjať vnímanie a uplatňovanie hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry
- vytvárať dobré predpoklady pre duchovný rast dieťaťa a jeho duševnú rovnováhu
Obsah výchovy a vzdelávania má rámcový charakter. Rozpracúva sa na podmienky materskej
školy v školskom výchovno - vzdelávacom programe. Detailnejšie sa na základe poznania
aktuálnych rozvojových možností detí konkretizuje v plánoch výchovnovzdelávacej činnosti.
Program rešpektuje :
- rodinu dieťaťa predškolského veku,
- vývinové špecifiká, vývinové zvláštnosti a osobitosti dieťaťa predškolského veku,
- možnosti, predpoklady, schopnosti, zručnosti a vedomosti dieťaťa predškolského veku,
- individuálne potreby, schopnosti, záujmy a postoje dieťaťa predškolského veku,
- prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa,
- špecifiká predškolskej výchovy a vzdelávania,
- vzájomné integrované prepájanie tematických okruhov a vzdelávacích oblastí rozvoja osobnosti
dieťaťa,
- činnostný, hrový charakter pedagogického procesu, vykonávaného prostredníctvom hier
a výchovno- vzdelávacích činností,
- nutnosť cieľavedomého a systematického pozorovania a diagnostikovania,
- potrebu evalvovania (hodnotenia) pedagogického procesu (hodnotenie detí, učiteľov,
autoevalváciu materskej školy).
UČEBNÉ OSNOVY
Mesiacmesačné témy
SEPTEMBER
KOHO RADA VIDÍM
OKTÓBER
Názov týždenných tém
Špecifické ciele
Lentilka ide do školy!
Orientovať sa v blízkosti domova a
materskej školy.
Lentilka a kamaráti
Predstaviť sa menom a priezviskom.
Lentilkina rodina
Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny.
Lentilkina obľúbená hračka Vnímať rôznorodosť hračiek a
predmetov vo svojom okolí.
Lentilka spoznáva, čo Rozlíšiť podľa typických znakov ročné
11
skrýva jeseň
PANI Lentilka v záhrade a poli
obdobia.
Pochopiť význam práce na základe
rozmanitých pracovných činnosti.
Lentilka na strome a pod Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky
kríkom
a zdôvodniť ich odlišnosť
Lentilka
hľadá
lesné Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé
zázraky
Ovocná
a zeleninová Poznať, opísať a rozlíšiť ovocie
NOVEMBER
Lentilka
a zeleninu
spoznáva Poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si
NA ORAVE DOBRE, Lentilka
potraviny
a
stravovanie
zdravé potraviny.
NA ORAVE ZDRAVO
Lentilka spozná ľudské Určiť na základe viac zmyslového
telo
vnímania časti tela jednoduchým
spôsobom opísať ich funkciu.
Lentilka chce byť zdravá
Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom
intuitívne opísať stav zdravia a stav
choroby.
Lentilka
sa
teší
na Zapojiť sa do prípravy osláv a sviatkov
DECEMBER
Mikuláša
a spoločenských udalosti vrátane
ľudových tradícií.
Zima
a
zimné
oblečenie
Rozlíšiť podľa typických znakov
TICHÁ NOC
pre Lentilku
ročné obdobia.
Čarokrásne
Vianoce Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv
Lentilky
sviatkov a spoločenských udalostí
vrátane udržiavania ľudských tradícii
Mráz maľuje okná aj líčka - citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro
JANUÁR
Lentilky
a jedinečnosť
BUDE ZIMA, BUDE Lenitlka sa sánkuje, lyžuje Zaujať adekvátne postoje k pohybu a
a korčuľuje
športovým aktivitám.
MRÁZ
Staráme sa o zvieratká Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
v zime spolu s Lenitilkou
priameho pozorovania.
JESEŇ
BOHATÁ
FEBRUÁR
Lentilka sa učí dni v týždni
FAŠIANGY TURÍCE
Dobré ráno, dobrý deň
Lentilka
Lentilka si spočíta všetko
hneď
Lentilka sa veselí na
karneval
MAREC
Lentilka si číta rozprávky
NA DVORE BÝVA
Lentilka spoznáva domáce
a lesné zvieratká
Lentilka
spoznáva
exotické a vodné zvieratá
Orientovať sa v časových vzťahoch
jedného dňa, týždňa a roka.
Orientovať sa v časových vzťahoch
jedného dňa, v spojení s konkrétnymi
činnosťami a prostredníctvom
rozlišovania podstatných znakov.
Vykonávať jednoduché operácie
v číselnom rade od 1 do 10
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv
sviatkov a spoločenských udalostí,
vrátane udržiavania ľudových tradícií.
Prejaviť záujem o kniha, o písmena,
číslice
Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
priameho alebo sprostredkovaného
pozorovania domáce a lesné zvieratá.
Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce
z dotýkania sa neznámych zvierat
12
APRÍL
JEDNA
RUŽE
MÁJ
JEDNEJ
MAMKY
JÚN
Leto
Letilky spoznáva farebné - uplatňovať na základe vlastného
veci okolo seba
pozorovania farebnú rozmanitosť vo
výtvarných, pracovných produktoch
Lentilkina jarná únava
Rozlíšiť podľa typických znakov
ročné obdobia.
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv
RUŽA, DVE Veľká noc s Lentilkou
sviatkov a spoločenských udalosti
vrátane udržiavania ľudových tradícií.
Lentlika si vije kytičku
Poznať, opísať, rozlíšiť niektoré
kvety.
Lentilka a lienka
Poznať, opísať, rozlíšiť niektorí hmyz.
Lentilka žije na planéte Vyjadriť rôznymi výrazovými
zem
prostriedkami predstavy o zemi získane
z rôznych médií
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv
DCÉRY Lentilkina mamička
sviatkov a spoločenských udalosti
vrátane udržiavania ľudových tradícií.
Moja dedina
Pomenovať miesto svojho bydliska.
Vedieť, že naša vlasť je Slovenská
Slovensko moja vlasť
republika
Lentilka má sviatok MDD Zaujať pozitívne a empatické postoje
k multikultúrnej a socioekonomickej
rozmanitosti ľudstva.
Čím bude Lentilky, keď Pochopiť význam práce na základe
bude veľká
rozmanitých pracovných činností
Lentilka športuje cez leto
Zaujať adekvátny postoje k pohybu
a športovým aktivitám
Lentilka cestuje
Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť
dopravné prostriedky podľa miesta
pohybu ( zem, voda, vzduch)
Lentilka sa tešíme na leto
Rozlíšiť podľa typických znakov
ročné obdobia.
8. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladu o získanom
vzdelaní
Dieťa po absolvovaní školského vzdelávacieho programu ,,Lentilka spoznáva svet a spieva si,,
ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy ISCED 0,
získa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Podmienkou je, že dieťa musí
počas školského roka navštevovať materskú školu minimálne tri mesiace. Osvedčenia budú
slávnostne odovzdané posledný deň školského roka na koncoročnom výlete. Spoločnej rozlúčke
s predškolákmi je s rodičmi, ktoré je spojené s posedením pri torte.
9. Personálne zabezpečenie predprimárneho vzdelávania
Edukačný proces zabezpečujú 2 pedagogické zamestnankyne, ktoré si dopĺňajú požadovanú
odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Žijú v našej obci a v susednej obci , vekové zloženie od 26 –
33 rokov. Pravidelne a so záujmom sa zúčastňujú aktualizačného a inovačného vzdelávania ,
funkčné vzdelanie a jednodňových školení, ktoré organizuje školský úrad alebo Metodickopedagogické centrum Žilina.
13
10.Materiálno – technické a priestorové zabezpečenie predprimárneho
vzdelávania
Budova Materskej školy je situovaná v strede obci ďalej od hlavnej cesty. Zriadená jedna trieda,
ktorá je slnečná, vzdušná, esteticky upravená, hygienicky vyhovujúce s dostatočným priestorom
na pohyb detí. Vybavenie triedy je prevažne zastarané, ale kreativitou učiteliek sa zrenovovali
nábytok - kuchynka, chlapčenský kútik, domček, ktoré priaznivo pôsobia na sociálnoemocionálnu atmosféru v triede. K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu našej materskej
školy patria hračky (didaktické hry, logické hry, učebné pomôcky, detská a odborná literatúra)
primerané veku detí. Spálňa je spoločná pre všetky deti. V herni sa nachádzajú aj pomôcky na
telesnú výchovu ako sú žinenky, švédska debna, lopty, laná, straši-tunel a iné. Pre letné športy
využívame kolobežky a posúvadlá, pre zimné športy sánky, lopáre, boby. Materská škola je
vybavená umyvárňou so záchodmi a spoločným sprchovacím kútom. V budove sa tiež nachádza
výdajňa školskej jedálne.
Školský dvor je vybavený príslušnou záhradnou architektúrou – preliezky, kolotoč, šmýkačky,
pieskovisko.
Budova sa postupne renovuje – plávajúca podlaha v triede, spálne, výmena okien v celej budovy,
výmena dverí vchodových, ale aj interiérových. Fasáda budovy je natretá len predná časť.
Na budove je potrebné opraviť fasádnu omietku, napojiť sa na čističku obci, vyriešiť
vykurovanie budovy, výmena brány, areál je oplotený.
11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti pri ochrany pri výchove a vzdelávaní
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne
rozpracovaná v prevádzkovom poriadku, školskom poriadku a organizačnom poriadku v zmysle
právnych noriem.
12.Vnútorný systém kontroly hodnotenia detí a hodnotenia zamestnancov
školy
Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov
a špecificky formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá
zahŕňa učenie učiteliek aj učenie sa detí. Tieto dve zložky je potrebné pozorovať a hodnotiť v ich
vzájomnom pôsobení. Výsledky pedagogickej práce učiteliek sa odrážajú v správaní, konaní
a úrovni vedomosti, zručnosti a návykov detí a naopak. Všetci zamestnanci sú hodnotení dva krát
v školskom roku podľa plnenia cieľových úloh a úloh z plánu práce (krúžková a projektová
činnosť, estetizácia prostredia, spolupráca s rodinou.).
Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, ich rodičia, pedagogická aj laická verejnosť získali
dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila
v školskom vzdelávacom programe, aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré žiaci získali a
aká je úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu v škole.
Hodnotenie školy zverejňujeme každoročne v „Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach“ (ďalej len „správa“), ktorá obsahuje:
údaje o počtoch žiakov,
návrh organizácie školy na nasledujúci školský rok,
výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu,
údaje o počtoch, kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní zamestnancov,
14
aktivity a prezentáciu školy na verejnosti,
projekty, ktoré škola vpracovala a do ktorých sa zapojila,
priestorové a materiálne podmienky školy,
finančné zabezpečenie a hospodárenie školy.
Podklady pre hodnotenie školy získavame z vlastných zdrojov (prehľady a štatistiky,
kontrolná činnosť, kontrola iných orgánov a pod.)
Kritériom kvality školy je pre nás spokojnosť rodičov, detí a učiteľov, preto v budúcnosti
zapojíme do hodnotenia kvality školy aj ich.
Správa sa prerokováva v pedagogickej rade, rade škole a po prerokovaní je zverejnená na
stránke materskej školy.
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov:
Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je podrobne
rozpracovaná v ročnom pláne a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorú sú
súčasťou plánu školy a prípadne tvorí jeho prílohu
13. Osobitosti a podmienky výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami
1. Dieťa so zdravotným znevýhodnením
2. Dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia
3. Dieťa s nadaním
Materská škôlka prípade výskytu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež
podľa individuálnej potreby konkrétneho dieťaťa, systematicky a pravidelne zabezpečí :
- v spolupráci s pedagogicky-psychologickou poradňou a zariadeniami špeciálnopedagogického poradenstva psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia spojené
s komplexnou diagnostikou.
- v prípade integrovaného vzdelávania dieťaťa v materskej škole
- vypracovanie individuálneho výchovno vzdelávacieho programu,
- v rámci svojich možností zníženie počtu detí v triede,
- komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť,
- individuálna a skupinová práca a s dieťaťom,
- používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania,
- materiálne podmienky súvisiace s nákupom vyučovacích pomôcok, kompenzačných
pomôcok, prístrojov resp. iných prístrojov na úpravu prostredia
- personálne podmienky spolupráca so špeciálnym pedagógom, školským pedagógom,
logopédom, terapeutom, asistentom učiteľa a školským psychológom.
Vzdelávacie štandardy sú spoločné pre výchovu a vzdelávanie všetkých detí. Vo vzťahu
k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ich realizovanie prispôsobíme
v maximálnej miere špeciálnym výchovno vzdelávacím potrebám a rozvojovým možnostiam
detí.
15
14. Charakteristika učebných osnov školského vzdelávacieho programu:
,, Lentilka spoznáva svet a spieva si“
Naša materská škola LENTILKY a jej zameranie na rozprávku Noddy súvisí s detským
svetom a posudzovaním správnych a nesprávnych vecí. Tak ako dieťa vo svojom vývine
postupne prichádza na to, čo je správne a čo nie, podobne je na tom aj chlapček Noddy. Noddy je
tiež veľmi hravý a zvedavý a má veľa kamarátov. Naše dieťa cvičí, pohybuje sa, orientuje sa
v priestore, predstavuje sa, kreslí, spoznáva svoje telo, komunikuje so svojimi kamarátmi,
hodnotí seba aj druhých a počúva svojich kamarátov. Naše deti si budú osvojovať pravidlá
komunikácie formou rôznych hier a edukačných aktivít.
Vyrastá v dedine, ktorá je obklopená prírodou, ktorú počas celého roka spoznávajú, pohybujú
sa v nej, zdolávajú prírodné a umelé prekážky v nej. Zdravé a veselé Lentilky na svojich výletoch
pozorujú ľudí a ich kultúru. Osvojovať si kultúrne a mravné návyky, posilňovať úctu ku
kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám a k svojej vlastnej kultúre.
Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali predovšetkým s tradícií našej dediny, tradícií
materskej školy a s prekrásnej prírody, ktorá sa nachádza v bezprostrednom okolí materskej
školy. Tradíciou v našej materskej škole je výchova k ľudovým zvykom, piesňam, tancu a
riekankám, ktoré deti veľmi obľubujú. Týmito aktivitami chceme vplývať na rozvoj
komunikačných kompetencii, kognitívnych schopnosti jednotlivca vnímať okolitý svet a
spolunažívať s ostatnými. Zaujať pozitívny postoj k slovenskému jazyku, používať pri
komunikácii s ľuďmi. Blízkosť a dostupnosť prírody budeme využívať na výchovu k ochrane a
pozitívneho vzťahu k prostrediu v ktorom žijú. K poznaniu živočíšnej ríše a potrebe všetko
chrániť, správať sa k prírode ľudsky.
Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a
kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelanie a na život v spoločnosti.
Hlavnou myšlienkou štátneho vzdelávacieho programu je :
- podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa,
- aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability,
- rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,
- pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie
Špecifické ciele so Štátneho vzdelávacieho programu ktoré sú integrované do štyroch
tematických okruhov:
Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra a jednotlivé vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa.
1.perceptuálno—motorickú, 2. kognitívnu, 3. sociálno-emocionálnu sme rozpracovali do
učebných osnov, ktoré obsahujú všetky špecifické ciele štátneho vzdelávacieho programu a jeho
obsah sme obohatili o aktivity zamerané na rozvoj ľudových tradícií a environmentálne aktivity.
Jednotlivé aktivity z projektov začleňujeme do učebných osnov a edukačného procesu.
Špecifické ciele so štátneho vzdelávacieho programu, sme rozpracovali do jednotlivých
obsahových celkov a tém, ktoré následne učiteľky v podobe konkrétnych výchovno-vzdelávacích
/ operacionalizovaných/ cieľov detailnejšie na základe poznania aktuálnych rozvojových
možností detí konkretizujú v týždenných plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti.
Operacionalizované úlohy plníme pomocou edukačných aktivít, hier, zážitkového učenia,
pozorovaní, rozhovoru, praktických činnosti s deťmi a tým rozvíjame jednotlivé:
1. Osobnostné ( interpersonálne kompetencie)
a) elementátne základy sebauvedomovania
b) elementárne základy angažovanosti
2. Sociálne (interpersonálne )
3. Komunikatívne
4.. Kognitívne
16
a) elementárne základy riešenia problémov
b) elementárne základy kritického myslenia
c) elementárne základy tvorivého myslenia
5 Učebné
6. Informačné
V učebných osnovách sú integrované aj prierezové témy :- osobnostný a sociálny rozvoj,
- ochrana života a zdravia,
- dopravná výchova- výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
- environmentálna výchova
- mediálna výchova
- multikutúrna výchova
- výchova k tvorivosti
- informačno – komunikačné technológie
Každodennou súčasťou výchovy y vzdelávania bude aj plnenie špecifických cieľov zameraných
na:
-rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych ,hygienických, stravovacích a spoločenských návykov detí,
-rozvíjanie zručností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a
vyzliekaní,
-na rozvíjanie hier a hrových činností a na rozvíjanie priateľských vzťahov detí v hrách a
hrových činnostiach.
Sú to tieto špecifické ciele:
- zvládnuť sebaoblužné činnosti ( obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.)
- poznať svoju značku ,ukladať veci do svojej skrinky;
- postupne správne umývať ruky, tvár a poutierať si do svojho uteráka;
- používať vodovodnú batériu a naplytvať vodou;
- pri umývaní správne používať mydlo;
- obliekať sa a vyzliekať, vedieť si poukladať veci na určené miesto;
- postupne vedieť s obúvať vyzúvať, zaviazať šnúrky;
- zvládnuť návyky správneho stolovania, udržiavať čistotu pri jedle;
- jesť s príborom;
- udržiavať čistotu pri jedle, upratať za sebou;
- dávať si pri jedle pozor na odev;
- poukladať po spánku pyžamo a paplón;
- predstaviť sa menom a priezviskom,
- prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších osôb,
- pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc
- rozhodovať sa pre určitú činnosť
- nadviazať neverbálny kontakt s inými deťmi a dospelými,
- predstaviť seba a kamaráta,
- pohybovať a v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu a zábran,
- otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra ,slnka,
- citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť,
- prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.),
- vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí,
- zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udržiavania
ľudových tradícií,
- prejavovať radosť z hry
17
- zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej,
- chápať rôznorodosť hier,
- začať rozvíjať a dokončiť hru,
- uplatňovať tvorivosť v hre,
- plánovať ,realizovať a hodnotiť hru.
Učebné osnovy sa skladajú z desiatich obsahových celkov. Každý obsahový celok obsahuje
podtémy na jednotlivé týždne, kompetencie výkonové štandardy, oblasť a tematický okruh.
Výkonové štandardy učiteľky rozpracovávajú v plánov výchovno- vzdelávacej činnosti do
konkrétnych úloh ktoré plnia počas celého dňa. Pri plánovaní zohľadňujú aktuálne rozvojové
možnosti a schopnosti detí, materiálno – technické podmienky školy, ročné obdobie. Každý
obsahový celok má rozpracované výchovno – vzdelávacie stratégie, učebné zdroje, metódy a
prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených špecifických cieľov.
18
Obsahové celky:
Týždenné témy:
IX. Koho rada vidím
Lentilka ide do školy!
Lentilka a kamaráti
Lentilkina rodina
Lentilkina obľúbená hračka
X. Jeseň pani bohatá
Lentilka spoznáva, čo skrýva jeseň
Lentilka v záhrade a poli
Lentilka na strome a pod kríkom
Lentilka hľadá lesné zázraky
XI. Na Orave dobre, na Orave zdravo
Ovocná a zeleninová Lentilka
Lentilka spoznáva potraviny a stravovanie
Lentilka spozná ľudské telo
Lentilka chce byť zdravá
XII. Tichá noc
Lentilka sa teší na Mikuláša
Zima a zimné oblečenie pre Lentilku
Čarokrásne Vianoce Lentilky
I. Bude zima, bude mráz
Mráz maľuje okná aj líčka Lentilky
Lentilka sa sánkuje, lyžuje a korčuľuje
Staráme sa o zvieratká v zime spolu s Lentilkou
II. Fašiangy Turíce
Lentilka sa učí dni v týždni
Dobré ráno, dobrý deň Lentilka
Lentilka si spočíta všetko hneď
Lentilka sa veselí na karneval
III. Na dvore býva
Lentilka si číta rozprávky
Lentilka spoznáva domáce a lesné zvieratá
Lentilka spoznáva exotické a vodné zvieratá
Lentilka spoznáva farebné veci okolo seba
IV. Jedna ruža dve ruže
Lentilkina jarná únava
Veľká noc s Lentilkou
Lentlika si viaže kytičku
Lentilka a lienka
V. Jednej dcéry mamka
Lentilka žije na planéte zem
Lentilkina mamička
Moja dedina
Slovensko moja vlasť
VI. Leto
Lentilka má sviatok MDD
Čím bude Lentilky, keď bude veľká
Lentilka športuje cez leto
Lentilka cestuje
Lentilka sa tešíme na leto
19
15. CHARAKTERISTIKA OBSAHOVÝCH CELKOV
Jednotlivé obsahové celky nesú názvy z úryvkov piesní pre deti. Obsahové celky sú rozdelené
podtémy. Názvy jednotlivých tém sú formulované v prvej osobe jednotného čísla z dôvodu
zvýraznenie a individualizácie výchovy a vzdelávania detí predprimárneho vzdelania.
Vychádzajú z typických znakov ročného obdobia, sviatkov a tradícií jari. Prostredníctvom
jednotlivých tém sa deti zoznamujú s ľudovými zvykmi a tradíciami Vianoc, Fašiangov a Veľkej
noci ( informačné, kognitívne, učebné kompetencie), osvojujú si rôzne výtvarné techniky pri
výrobe ozdôb vianočných, veľkonočný, ale aj na iné príležitosti. Ako výroba rôznych darčekov
pre svojich najbližších. (kognitívne, učebné, psychomotorické). Osvojujú si rôzne básničky,
riekanky, hudobno-pohybové hry a piesne (učebné, kognitívne, komunikatívne kompetencie),
zoznamujú sa s prostredím škôlky, jesenným, jarnými prácami, poznávajú význam prác,
jednotlivé povolanie, ktoré sa snažia znázorniť aj umelecky, pestujú pozitívny vzťah
k pracovným činnostiam, učia sa spolupracovať v pracovných činnostiach ( psychomotorické,
učebné, kognitívne, osobnostné, sociálne a informačné kompetencie), experimentujú
s rastlinkami, pozorujú rast, spoznávajú jednotlivé druhy vtákov, hmyzu, zvierat domácich,
lesných, exotických, ale aj vodných, vytvárať si pozitívny vzťah k živej prírode, osvojujú si
ochranárske postoje, učia sa vážiť si život vo všetkých jeho formách (psychomotorické, učebné,
osobnostné, kognitívne, informačné, komunikatívne kompetencie). Oboznamujú
sa
a pomenovávajú predmety okolo nás, ich vlastnosti a využitie pri každodenných činnostiach
(informačné, učebné, kognitívne kompetencie),učia a pomenujú farby, mesiace, dni v týždni,
časti odevu a matematické predstavy (číselný rad, geometrické tvary), počítanie, priraďovanie
(učebné, psychomotorické, kognitívne, informačné, komunikatívne kompetencie). Upevňovať
základné hygienické návyk, pomenovať zdravé a nezdravé jedlo, poznatky v starostlivosti o naše
zdravie (osobnostné, psychomotorické, učebné, informačné kompetencie). Poznať
dopravné
značky a oboznamovať sa
bezpečnosť na cestách, vedieť zimné a letné športy
( informačné, učebné, kognitívne, komunikatívne kompetencie).postupnosť výkonových
štandardov je prispôsobená postupnosti jednotlivých tém obsahového celku.
Legenda:
Oblasť :
K- kognitívna,
PM- perceptuálno – motorická,
S-E – sociálno – emocionálna
Kompetencie:
Psychomotorické k. – /PMK/,
Osobnostné /intraprersonálne/ k. ,
Základy sebauvedomenia – /OK –Zs/,
Základy angažovanosti – /OK-Za/, Sociálne /interpersonálne/ k. – /SK/,
Komunikatívne k.– /JK/,
Kognitívne k. /KK/,
Základy riešenia problémov /KK-Zrp/,
Základy kritického myslenia - /KK-Zkm/,
Základy tvorivého myslenia – /KK-Ztm/,
Učebné k. - /UK/,
Informačné k. - /IK
20
SEPTEMBER
Obsahový celok:
Lentilka ide
do školy!
Lentilka a
kamaráti
KOHO RADA VIDÍM
Lentilkina
rodina
Lentilkina
obľúbená hračka
Špecifický cieľ:
Pomôcť dieťaťu nájsť miesto v novom spoločenstve vrstovníkov, zoznamovať sa s pravidlami
spolužitia s nimi, vytvárať pozitívny vzťah k prostrediu v ktorom žijú deti, vytvárať a upevňovať
medziľudské hodnoty, rozvíjať základné kultúrne a spoločenské návyky. Získať pocit pohody
a spolupatričnosti v triede. Zoznamovať sa s prostredím školy a s jej zamestnancami, vážiť si ich
prácu. Uvedomiť si svoju osobnosť a základné údaje o sebe.
Charakteristika obsahového celku:
Tematický celok sme zaradili do učebných osnov z dôvodu ,lebo chceme deti oboznámiť
s jednoduchými pravidlami spoločenského spolužitia, oboznámiť ich s novými hračkami,
knihami, oboznámiť s vonkajším prostredím, náradím na školskom dvore, oboznámiť s rôznymi
pohybovými hrami, pomáhať navzájom staršie detí mladším, odlúčenosť od rodiny, prekonávať
rozpakov, učiť sa žiť s novými ľuďmi, deťmi, v novom prostredí, naučiť deti, aby vedeli prejaviť
svoje potreby, rozvíjať hygienické návyky, zoznámiť sa s pravidlami chovania sa v materskej
škole, nadväzovať nové kontakty, starostlivosť o svoje veci, dodržiavať poriadok v MŠ,
vzájomná komunikácia v kolektíve, nadväzovať nové kamarátske vzťahy, vedieť sa hrať, čo
všetko dokážem , poznať mená zamestnancov MŠ, ich profesie, mená svojich kamarátov, svoje
značky, navzájom sa rešpektovať, mať poznatky o svojej rodine, svojom domove, kto tvorí
rodinu, domov , miesto svoj narodenia, dátum narodenia, naučiť deti odkladať po sebe hračky,
deliť sa o hračky, neubližovať si ale navzájom sa hrať, orientovať sa priestoroch materskej školy,
naučiť sa vnímať svoje miesto v kolektíve, naučiť sa vnímať denný poriadok a jeho
usporiadanie, rozvíjať základné hygienické návyky, oboznámiť deti s prostredím školského
dvora.
Formy organizácie – hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačné aktivity, činnosti
zabezpečujúce životosprávu, pohybové a relaxačné cvičenia
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Zážitkové učenie, praktické činnosti, kreslenie a maľovanie , čítanie rozprávok, modelovanie,
triedenie, strihanie, nalepovanie, vytrhávanie, nácvik piesni a hudobno-pohybových hier,
vychádzky, grafomotorické cvičenia, relaxačné cvičenia, dychové a fonetické cvičenia,
konštruktívne a grafické činnosti, vychádzky, zostrojovanie, hry s puzzle, počúvanie príbehov
a rozprávok, artikulačné, rečové hry, hry so slovami, dramatizácia rozprávky, privítanie detí v
materskej škole, adaptácia nových detí na prostredie MŠ, hra na predstavovanie, hry na
určovanie pravidiel správania v triede, grafomotorika – bodkovanie, recitácia básničiek,
námetové hry na napodobňovanie práce rodičov; čítanie rozprávok pre spánkom, vychádzky do
okolia materskej školy
21
Učebné zdroje pre deti :
Didaktický materiál , obrázkový materiál, detské obrázkové knihy, detské encyklopédie,
odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov, detské časopisy, výtvarný a pracovný
materiál, pracovné listy, pracovné zošity, puzzle, pexeso, CD-prehrávač, rozprávkové knihy,
detské záhradné náradie, stavebnice, maňušky, hračky, rozvíjajúci program, prosociálna výchova ,
edukačné hry, kniha hier
Učebné zdroje pre učiteľky :
Piesne, hry a riekanky, Pohybové hry deti predškolského veku, Podhájecká - Edukačnými
hrami poznávame svet, Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách, zásobníky
hier, piesni a básní, dostupná odborná literatúra.
Metódy a prostriedky hodnotenia aj sebahodnotenia:
- aby bolo posilňované sebavedomie dieťaťa a jeho dôvera vo vlastné sily,
- aby sa deti rozvíjali v súlade so svojou schopnosťou a možnosťou,
- sledovanie a vyhodnocovanie funkčností ŠKVP vzhľadom k deťom a zamestnancom.
sledovanie kvality práce pedagogických zamestnancov,
- zvýšenie individuálneho prístupu k deťom,
- používanie pochvál vo väčšej miere,
- odmietanie nežiaduceho chovania, uplatňovanie získaných poznatkov pri ďalšom učení,
- hodnotiť svoje osobné pokrok,
- používať zmyslovú symbolickú metódu , rozprávky, príbehy zo života detí, hračiek,
zvieratiek,
- spoločne sa podieľať na vytváraní pravidiel
- hra čo som sa naučiť
- ranné kruhy prosociálne hry
- pozorovanie- hodnotenie výkonov detí
- metóda rozhovoru
- pracovné listy a zošity
- výsledné produkty detí
- vlastná sebareflexia
22
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh

Zákl. lokomočné pohyby
 Orientácia v priestore
 Pracovné návyk
 Svalové napätie a dýchanie
 Jemná motoriky
 Pracovné techniky
JA SOM





Vizuamotorika
Grafomotorika
Svalové napätie a dýchanie
Zákl. lokomočné pohyby
Základné grafické tvary
 Pracovné návyky
 Meno a priezvisko dieťaťa
 Orientácia v bezprostredn.
okolí
 Postoje k domovu
 Bydlisko
 Rodina a jej členovia
 Postoje k členom rodiny




Komunikácia emócii
Kontakt v komunikácii
Spisovná reč
Kontakt v komunikácii
 Súlad pohybu, hudby a textu hry
 Pravidlá spolupráca v HPH
 Súlad pohybu, hudby a textu hry
ĽUDIA
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Význam práce
 Farby, farebná rozmanitosť vo
vlastných produktoch
 Farby
 Dopravné prostriedky
 Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie podľa kritérií
 Číselný rad
 Plošná a priestorová tvorivosť
 Otvorená komunikácia
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 Ovládať základné lokomočné pohyby
 Orientácia v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe)
 zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty
 kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie
 zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami
 Zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho
materiálu postupne od väčších dielcov až po drobné
dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy
 Využívať koordináciu zraku a ruky
 Kresliť veľkými grafickými pohybmi
 Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie
 Zaujať rôzne postavenia podľa pokynov
 Držať správne grafický materiál a používať primeranú
intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych techník
 Zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať..)
Kognitívna oblasť
 Predstaviť sa menom i priezviskom
 Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a MŠ
 Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
 Vedieť dátum narodenia, miesto
 Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
 Zaujať postoj k členom rodiny...
Sociálno-emocionálna oblasť
 Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc
 Predstaviť seba a svojho kamaráta
 Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyk
 Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi
a dospelými
Perceuptuálno-motorická oblasť
 Zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnopohybovej hre
 Dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier
 Stvárniť hudobno-dramatický textovú časť hry
Kognitívna oblasť
 Poznať, slovne opísať a umelecký stvárniť rozmanité
ľudské činnosti/
 Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činnosti
 Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich
reáliách
 uplatňovať individuálne farebné videnie
 poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky
podľa miesta pohybu
 priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií /farba, tvar, veľkosť
 Počítať minimálne od 1 do 10
 zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie,
predlohy a slovných inštrukcií
Sociálno-emocionálna oblasť
 komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov
Kompetencie
 UK
 KK , PMK
 PMK
 UK, IK
 SK, OK,
PMK
 PMK, SK





KK
PMK, UK
PMK, UK
PMK
PMK
 PMK, UK
 OK
 IK, KK
 JK
 OK, KK
 SK, JK
 SK, KK




UK
JK
JK, UK
SK
 PMK, OK
 SK, OK
 PMK
 UK, KK
 SK, KK
 UK, PMK
 OS, KK
 PMK, UK
 PMK, UK
 IK, UK
 PMK, UK
 SK, JK
23
Tematický
okruh
–––––––––
OBSAHOVÝ CELOK
 Reakcia na zmenu tempa hudby
 Tanec a pohybová improvizácia
Kultúra
 Hračky a predmety
 Hračky a predmety
 Časové vzťahy
 Časové vzťahy
 Bydlisko






Perceptuálno-motorická oblasť
 pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu
 uplatňovať získané schopností v pohybovej improvizácií
podľa hudby
Kognitívna oblasť
 vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom okolí
 vnímať a rozoznávať, že hračky a predmety sú z rôzneho
materiálu, ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť
 orientovať sa v časových vzťahov jedného dňa, týždňa
a roku v spojení s konkrétnymi činnostiam
a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
 rozlišovať časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo ,
včera, čo bude, zajtra
 pomenovať miesto svojho bydliska
Sociálno-emocionálna oblasť
 prejavovať radosť z hry
Emocionalita v hre
 zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej
Sociabilita v hre
 stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými umeleckými
Umelecké stvárnenie pocitov
výrazovými prostriedkami /výtvarnými, dramatickými,
z počúvanie hudby
atď./
 kresliť, maľovať, modelovať v rôznych polohách /ľah,
Kreslenie, maľovanie,
kľak, stoj, sed
modelovanie
 kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo
Kreslenie, maľovanie,
a s použitím rôzneho materiálu
modelovanie
 počúvať s porozumením a citovým zaangažovaní detskú
Detská, ľudová a autorská poézia
ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
 Umelá lokomócia
 Pohyb v prírode
Príroda
Výkonové štandardy
Kompetencie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- –––––––––––
 Pohyb s rôznymi pomôckami
 Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť
Perceptuálno-motorická oblasť
 modifikovať pohyb v zmenených podmienkach alebo
v problémových situáciách
 pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo
umelými prekážkami
 využívať na pohyb rôzne pomôcky
 prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných technik
 PMK
 SK, OK
 UK, KK
 UK,KK
 JK, UK
 JK, UK
 OK,UK
 PMK,OK
 PMK,
 UK, OK
 PMK,UK
 PMK, UK,
KK
 JK, OK,
UK
 PMK
 PMK
 PMK
 UK, KK
 Význam prírodného prostredia
Kognitívna oblasť
 zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody
 UK, SK
 Ochranárske postoje k prírode
Sociálno-emocionálna oblasť
 prakticky uplatňovať návyky starostlivostí o prírodu
/nehádzať odpadky, hrabať lístie, atď../
 PMK
24
OKTÓBER
Obsahový celok: JESEŇ PANI BOHATÁ
Lentilka na strome
a pod kríkom
Lentilka spoznáva,
čo skrýva jeseň
Lentilka v záhrade
a na poli
Lentilka hľadá
lesné zázraky
Špecifická cieľ:
Osvojovať si jednoduché poznatky o prírode a jej premenách, vnímať prírodu ako rozmanitú
a pozoruhodnú, nekonečne pestrú. Premeny prírody a rozmanitosť rastlín, porozumieť tomu, že
príroda sa mení, vyvíja, pohybuje. Citlivé vnímanie okolitej prírody, krásy prírody.
Charakteristika obsahového celku:
Tematický celok sme zaradili do učebných osnov z dôvodu, aby sa deti oboznámili s novým
ročným obdobím. Ďalej chceme pozorovať farby jesene, farby plodov, poznávať rôzne druhov
ovocia a zeleniny, ochutnávka zeleniny, ovocia, porovnávať prírodniny, les a lesné zvieratka,
vychádzky do prírody, pobytom v prírode podporiť telesný rozvoj a zdravie detí, naučiť deti
chápať premeny v prírode, kolobeh prírody, rozvoj tvorivosti u deti pri práci s prírodninami,
vyjadriť svoje pocity z pozorovania prírody výtvarne, hudobne, pohybovo, učiť deti navzájom
komunikovať, rozvíjať u detí rečové a jazykové schopností, pozorovať odlet vtákov do teplých
krajín, pozorovať práca na poli, zber úrody, význam ovocia a zeleniny, starostlivosť o životné
prostredie, význam pôdy a jej ochrana, monitorovať zmeny v prírode.
Formy organizácie – hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačné aktivity
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Demonštračné metódy, grafomotorické cvičenia, kreslenie, modelovanie, pracovné činnosti
v školskej záhrade, pohybové a relaxačné cvičenia, dychové a fonetické cvičenia, individuálna
práca, problémové situácie, slovný opis, kreslenie ovocia a zeleniny, rozbory textov, deduktívne,
induktívne, práca v skupine, vysvetľovanie, logické postupy, pokusy - experimentovanie, tvorivá
dramatika, zážitkové učenie, tvorivé konštruktívne hry, zmyslové hry, riadené skupinové
a individuálne činnosti, rozhovory s deťmi, počúvanie rozprávok a príbehov, počúvanie hudby,
príprava šalátov z ovocia a zeleniny; vystrihovanie makiet; experimenty s pôdou, čo robíme v záhradke
činnosti, produkty, podmienky, pomôcky; vychádzky k rodinným domom a záhradkám, zbieranie
prírodného materiálu, hrabanie na školskom dvore;
Učebné zdroje pre deti a učiteľky :
Didaktické pomôcky , obrázkový materiál, detské obrázkové knihy, detské encyklopédie,
odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov, detské časopisy, pracovné zošity,
obrázkový materiál, rôzne puzzle, rozprávkové knihy, výtvarný materiál, hudobný materiál, CD
prehrávač, CD – piesne, zvuky, hudobno-pohybové hry , pracovné listy, telovýchovné náradie ,
pexeso, maňušky, bábky, rôzne stavebnice
Metódy a prostriedky hodnotenia aj sebahodnotenia:
- hodnotenie výkonov detí
- metóda rozhovoru
- pracovné listy a zošity
- výsledné produkty detí
- vlastná sebareflexia
25
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh
 Pracovné návyky





Práca s rôznym materiálom
Vizuomotorika
Rovnováha
Manipulácia s náčiním
Uplatnenie laterality v pohybe
 Základné lokomočné pohyby
 Elementárne základy práce
s počítačom
 Grafomotorika
 Základné grafické tvary
JA SOM
 Základné lokomočné pohyby
 Elementárne základy práce s
počítačom
 Zdravé potraviny
 Postoje k zdraviu
 Umelecké stvárnenie ľudskej
postavy
 Zásady ochrany vlastného
zdravia
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty
 zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu
 využívať koordináciu zraku a ruky
 vedieť udržať rovnováhu
 manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
 prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú
lateralitu
 ovládať základné lokomočné pohyby
 zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom
 kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo
 znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu
 ovládať základné lokomočné pohyby
 Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami
Kognitívna oblasť
 poznať, rozlíšiť, triediť a vyberať si zdravé potraviny
 hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
 aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní
a vytváraní ľudskej postavy
 dodržať zásady ochrany zdravia
Sociálno-emociálna oblasť
 Spisovná reč
 Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka
 Pasívna a aktívna slovná zásoba  Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
Kompetencie
 UK





OK, UK
OK, UK
PMK
UK, PMK
IK, UK
 PMK
 PMK
 PMK
 PMK,KK
 PMK, UK
 UK, SK
 UK, KK
 SK, OK
 SK, KK
 OK
 JK, UK
26
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 Pravidlá a spolupráca v HPH
 Pravidlá a spolupráca v HPH
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Význam práce
 Farebná rozmanitosť
 Základné počtové úkony
v číselnom rade od 1 do 10
 Farby
 Dopravné prostriedky
 Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie, podľa kritérií
 Rovinné a priestorové
geometrické
 Neslovné reakcie
ĽUDIA
 Plošná a priestorová tvorivosť
 Počúvanie s porozumením
 Orientácia v emóciách iných
osôb
 Akceptácia názorovej odlišnosti
 Delenie, pomoc, obdarovanie
 Rozmanitosť ľudských vlastností
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Kompetencie
Perceptuálno-motorická oblasť
 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej  OK, PMK
alebo hudobno-dramatickej hre
 Dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier
 PMK, OK
Kognitívna oblasť
 Poznať, slovne opísať a umelecký stvárniť rozmanité
ľudské činnosti
 Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov
 Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností
 Uplatňovať individuálne farebné videnie
 Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine
 Priradiť číslo k danému počtu predmetov od 1-10
 Priradiť , rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich
reáliách
 Poznať , rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky
podľa miesta pohybu
 Priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií
 Poznať , rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné
geometrické tvary
 Reagovať slovne na jednoduché otázky a pokyny
jednoslovnou , viacslovnou odpoveďou alebo
jednoduchou frázou
 Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
geometrických obrazce a útvary podľa fantázie, predlohy
a slovných inštrukcií
 Počúvať s porozumením
Sociálno-emociálna oblasť
 Rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých osôb
 Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť
prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory
 Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému
 Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové
vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií
 KK, JK
 OK, SK
 OK, SK




UK
UK
UK
SK
 KK, PMK
 UK, PMK
 UK, PMK
 JK
 PMK, KK
 UK, SK
 SK
 SK
 OK
 JK, OK
27
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 Pohybové stvárnenie charakteru
hudby
 Tanec a pohybová improvizácia
 Reakcie na zmenu tempa hudby
 Rozmanitosť sveta
 Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy
 Časové vzťahy
KULTÚRA
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom
 Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácií
podľa hudby
 Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu
Kognitívna oblasť
 Overiť si z detských encyklopédii a iných médií, že svet
je rozmanitý
 Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalostí
 Orientovať sa v časových vzťahov jedného dňa, týždňa
a roka v spojení s konkrétnymi činnostiam
a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
 Plánovanie, realizácia
a hodnotenie hry
 Emocionalita v hre
 Sociabilita v hre
 Počúvanie piesní a hudby




 Rytmizácia riekaniek a piesní

 Experimentovanie s farbami
 Čítanie a písanie jednoduchého
príbehu
 Kreslenie, maľovanie,
modelovanie
 Spev piesní

 Kompozičné celky




Sociálno-emociálna oblasť
Uplatňovať tvorivosť v hre
Prejaviť radosť z hry
Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej
Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé
piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho
inštrumentára
Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
tvorivé variácie
Čítať kreslený príbeh a obrázkový seriál
Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému
Spievať v rozsahu kvinty – sexty s radosťou a primerane
charakteru detskej ľudovej a umeleckej piesni s rôznou
tematikou
Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky
Kompetencie
 PMK
 PMK, OK
 PMK

OK, JK

SK
 UK, OK




UK, OK
SK, OK
UK, SK
JK, UK
 PMK, UK
 UK, KK
 UK, JK
 SK, PMK
 SK, UK
 PMK, OK
28
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 Pohyb v prírode
 Umelá lokomócie
 Špeciálne pohybové zručnosti a
schopnosti
 Pohyb s rôznymi pomôckami
 Výtvarné , pracovná a technická
tvorivosť
 Špeciálne pohybové zručnosti
a schopnosti
PRÍRODA
 Ročné obdobie
 Rastlinná a živočíšna ríša
 Záhrada a pole
 Stromy a kríky
 Huby
 Živá a neživá príroda
 Ovocie a zelenina
 Krásy prírody
 Hodnotenie prírodného
prostredia
 Ochranárske postoje k prírode
 Ochranárske postoje k prírode
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 Pohybovať sa v rôznom prostredí bez strachu a zábran
 Pohybovať sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými alebo
umelými prekážkami
 Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové
zručnosti a schopností
 Využívať na pohyb rôzne pomôcky
 Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom rôznych
pracovných a výtvarných technik
 Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho okolia
Kognitívna oblasť
 Rozlišovať podľa typických znakov ročné obdobia
 Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou
a živočíšnou ríšou
 Rozlíšiť podľa typických znakov rozdiel medzi polom
a záhradou (úroda, pestovanie)
 Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich
odlišnosť
 Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé
 Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
 Rozlišovať pojmy zelenina a ovocie
Sociálno-emociálna oblasť
 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro, jedinečnosť
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
 Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
prostrediu
 Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich
Kompetencie
 PMK
 PMK, OK
 PMK
 PMK, UK
 OK, PMK
 PMK
 UK, OK
 UK, OK
 UK, JK
 UK,
OK,JK
 SK, OK
 UK, SK
 JK, UK
 SK, KK
 UK, PMK
 SK, OK
 SK, JK
29
NOVEMBER
Obsahový celok: NA ORAVE DOBRE, NA ORAVE ZDRAVO
Lentilka chce byť
zdravá
Ovocná
a zeleninová
Lentilka
Lentilka spoznáva
ľudského telo
Lentilka spoznáva
potraviny sa správne
stravovanie
Špeciálny cieľ:
Prehlbovať základné poznatky v starostlivosti o naše zdravie, upevňovať základné hygienické
návyky, rozvíjanie a používanie všetkých zmyslov. Upevňovanie a prehlbovanie vedomosti
o niektorých spôsoboch ochrany osobného zdravia a bezpečia, o tom, kde v prípade potreby treba
hľadať pomoc, rozvíjať schopnosť odhadnúť niektoré nebezpečia a a snažiť sa im vyhnúť, vedieť
rozlišovať , čo zdraviu prospieva a čo škodí. Vedieť sa orientovať v jednotlivých častiach dňa –
ráno, desiata, obed, olovrant, večer.
Charakteristika obsahového celku:
Vysvetliť význam ochrany zdravia, mať poznatky o svojom tele, poznávať seba samého, určiť
vplyv počasia na zdravie človeka, poznať hodnoty spojené so starostlivosťou a ohľadom
o druhých, poznať význam byliniek pre zdravie človeka, vedieť a mať časové predstavy, poznať
spôsob ochrany osobného zdravia ,poznať, pomenovať zdravé potraviny, rozlišovať, ktoré
aktivity človeku pomáhajú, ktoré mu škodia.
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti :
- manipulácia s predmetmi, grafické znázornenie, pozorovanie, opis, počúvanie hudby, námetové
, konštruktívne, dramatické a didaktické hry, riešenie problémových úloh, čítanie rozprávky,
nácvik a recitácia básní, praktická činnosť, hodnotenie výkonov detí,
Učebné zdroje pre deti :
- výtvarný a odpadový materiál, leporelá, časopisy Adamko, Včielka, obrázkové súbory,
pracovné listy , učebné pomôcky, rôzne druhy potravín makety aj skutočné , pracovné zošity ,
výtvarný materiál
Metódy a prostriedky hodnotenia :
- dialóg,
- rozhovory,
- zážitkové učenie,
- analýza produktov detských prác,
- praktická a manipulačná činnosť,
30
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh
Základné lokomočné pohyby
Zákl. polohy, postoje a pohyby
Zákl. polohy, postoje pohyby
Pohyb ako prostriedok
upevňovania zdravia
 Pracovné návyky
 Pracovné návyky




 Jemná motorika
 Grafomotorika
 Elementárne základy práce
s počítačom







JA SOM
 Umelecké stvárnenie ľudskej
postavy
 Zdrav. stavy, postoje k zdraviu
 Zásady ochrany vlast. zdravia
 Zásady ochrany vlast. Zdravia
 Zdravé potraviny
 Bezpečnosť cestnej premávky




Zákl. pravidlá kultúrn. Správania
Artikulácia hlások
Spisovná reč
Anal.-synte. činnosti so slovami
 Súlad pohybu, hudby a textu hry
 Pravidlá a spolupráca v HHP
 Pravidlá a spolupráca v HHP
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Farebná rozmanitosť vo
vlastných produktoch
ĽUDIA
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
 Priraďovanie, triedenie
 Zákl. počtové úkony v číslami
 Neslovné reakcie
 Počúvanie s porozumením
 Priestorová geometrické tvary
 Riešenie konflikty
 Otvorená komunikácia


Perceptuálno-motorická oblasť
Ovládať základné lokomočné pohyby
Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach
Pohybovať sa okolo vlastného tela
Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým
aktivitám
Zvládnuť seba obslužné činnosti
Zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty
Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu
Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo
Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami
Kognitívna oblasť
 Prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu
 Rozlíšiť a jednoduchým spôsobom opísať stav zdravia
a stav choroby
 Dodržať zásady ochrany zdravia
 Zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a zdraviu iných
 Poznať, rozlíšiť , triediť a vyberať si zdravé potraviny
 Prechádzať bezpečne cez cestu
Sociálno-emocionálna oblasť
 Uplatňovať návyky kultúrneho správania sa
 Vyslovovať správne a zreteľne
 Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka
 Používať synonymá, antonymá a homonymá
Perceptuákno – motorická oblasť
 Zladiť hudobno – pohybovú stránku v hudobnopohybových hrách
 Dodržať pravidlá hudobno – pohybových hier
 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej
alebo hudobno-dramatickej hre
Kognitívna oblasť
 Poznať, slovne opísať a umelecký stvárniť rozmanité
ľudské činnosti
 Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú
rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických
produktoch
 Určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine
 Vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade
 Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou,
viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou
 Počúvať s porozumením
 Poznať, rozlíšiť, priradiť , triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvar
Sociálno- emocionálna oblasť
 Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom
 Komunikovať otvorene, bez bariér a predsudkov
Kompetencie




PMK
PMK
PMK
PMK, OK
 OK, SK
 UK, SK
 UK, SK
 UK, PMK
 OK
 OK, JK
 OK, JK
 SK, OK
 UK, PMK
 UK,PMK




SK, OK
JK, KK
JK, UK
JK
 PMK
 PMK
 SK, PMK,
OK
 UK, JK
 UK, IK
 KK, UK
 KK, UK
 JK, KK
 UK, JK
 UK,KK
 OK, SK
 SK, OK
31
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh
 Tanec a pohybová improvizácia
 Pohybové stvárnenie charakteru
hudby
 Tanec a pohybová improvizácia
 Časové vzťahy
KULTÚRA
 Časové vzťahy
 Bydlisko
 Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy
 Rozmanitosť sveta
 Emocionalita v hre
 Výtvarná tvorivosť
 Plošné a priestorové výtvarné
stvárňovanie
 Kompozičné celky
 Knihy, písmená a číslice
 Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel
 Pohyb v prírode
 Pohyb v prírode
 Špeciálne pohybové zručnosti a
schopnosti
 Ročné obdobie
 Rastlinná a živočíšna ríša
 Význam prírodného prostredia
PRÍRODA
 Ovocie a zelenina
 Živá a neživá príroda
 Počasie




Hodnotenie prírod. prostredia
Ochranárske postoje k prírode
Krásy prírody
Hodnotenie prírodného
prostredia
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno –motorická oblasť
 Uplatňovať tanečné prvky
 Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom
 Uplatňovať získané schopností v pohybovej improvizáciI
Kognitívna oblasť
 Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa,
roka v spojení s konkrétnymi činnosťami
a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
 Rozlíšiť časové vzťahy
 Pomenovať miesto svojho bydliska
 Zapojiť sa aktívne do príprav osláv, sviatkov
a spoločenských udalostí, vrátane udržiavania ľudových
tradícií
 Overiť si z detskej encyklopédii a iných médií, že svet je
rozmanitý
Sociálno – emocionálna oblasť
 Prejaviť radosť z hry
 Kresliť, maľovať modelovať podľa vlastnej fantázie
 Kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo
zobraziť ľudskú postavu
 Použiť tvorivo rôzne výtvarné techniky
 Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa v
knihách
 Vyjadriť rôznymi umeleckými, výrazovými prostriedkami
pocity a dojmy z rozprávok
Perceptuálno – motorická oblasť
 Pohybovať sa v rôznom prostredí bez zábran a strachu
 Otužovať sa prostredníctvom voda, snehu, vetra, slnka
 Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho okolia
Kognitívna oblasť
 Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia
 Určiť niektoré pozorovateľské spojitosti medzi rastlinnou
a živočíšnou ríšou
 Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania
 Poznať, rozlíšiť rozdiel medzi ovocí a zeleninou
 Poznať, rozlíšiť, zložky živej a neživej prírody
 Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím
Sociálno – emocionálna oblasť
 Hodnotiť prírodné prostredie
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť
 Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich
Kompetencie
 PMK
 PMK
 PMK
 UK, OK
 UK, KK
 UK, JK
 OK, UK
 OK, IK
 UK, PMK
 UK, PMK
 UK, PMK
 UK, KK
 JK, KK
 JK, UK
 PMK
 PMK
 SK, PMK
 UK, KK
 UK, KK
 KK, OK
 UK
 UK, KK
 JK, OK




PMK, SK
PMK
OK, SK
SK, OK,
JK
32
Obsahový celok:
Lentilka sa teší
na Mikuláša
DECEMBER
TICHÁ NOC
Zima a zimné oblečenie
pre Lentilku
Čarokrásne Vianoce
Lentliky
Č
Cieľ:
Vzťahy medzi ľuďmi, utváranie pohody medzi deťmi a ľuďmi, dôležitosť duchovných hodnôt
pred materiálnymi, posilňovanie medziľudských vzťahov v rodine, sociálna súdržnosť medzi
deťmi, otvorenosť detí k aktuálnemu dianiu, vnímať atmosféru Vianoc. Osvojenie si znakov
zimy a vnímať premenu krajiny.
Charakteristika obsahového celku:
Oboznámiť sa so základnými znakmi zimy, osvojiť si pojem zima, s ktorým je spojená zmena
v prírode, ale aj človeka – hlavne obliekanie. Priblížiť deťom tradície Vianoc, poznať funkciu
rodiny, uskutočňovať hry na tému rodina, priatelia, prevádzať rozhovory o Vianociach, vzájomné
zážitky , túžby deti, pečenie vianočných koláčikov, zdobenie stromčeka, príprava ozdôb,
pripraviť vianočnú besiedku, čítať rozprávky s tematikou Vianoce, počúvať hudobné skladby
s tematikou Vianoce, vedieť citovo prežívať predvianočné obdobie, vedieť kultivovane
vyjadrovať získané dojmy a zážitky, rozširovať slovnú zásobu, spolupracovať pri spoločných
činnostiach, podieľať sa na vytvorení pekného prostredia v MŠ, nebáť sa vystupovať na
verejností, prežívať radosť z obdarovania, oboznámiť deti so zvykmi, tradíciami, symbolmi,
poznať kultúrne dedičstvo našich predkov, pranostiky, uskutočňovať manipulačné činnosti a
jednoduché úkony s predmetmi, pomôckami, uskutočňovať spoločenské diskusie, estetické
a tvorivé aktivity.
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Ilustrácia, počúvanie, demonštračná, dramatizácia, motivačná, rozprávanie, logické postupy,
zážitkové učenie, praktické činnosti, kreslenie a maľovanie , hudobno-pohybové hry, čítanie
rozprávok, modelovanie, triedenie, strihanie, vytrhávanie, nácvik piesni a hudobno-pohybových
hier, vychádzky, grafomotorické cvičenia, relaxačné cvičenia, konštruktívne a grafické činnosti,
vychádzky, počúvanie príbehov Pri vianočnom stromčeku; nácvik piesni a básni na Mikuláša;
výzdoba jedličky; výzdoba interiéru materskej školy; privítanie Mikuláša v materskej škole spolu
s rodičmi; prosociálne hry, darček pre kamaráta, rozprávanie o zvykoch na Vianoce v dedine;
Učebné zdroje pre deti a učiteľky:
Rozprávkové knihy ,bábky, maňušky, didaktický materiál , prírodný materiál, odpadový
materiál, obrázkový materiál, detské obrázkové knihy, detské encyklopédie, odborná literatúra
pre pedagogických zamestnancov, detské časopisy, výtvarný a pracovný materiál, pracovné listy,
pracovné zošity, puzzle, pexeso, CD-prehrávač, rozprávkové knihy, detské záhradné náradie,
Metódy a prostriedky hodnotenia aj sebahodnotenia:
- výsledne produkty detí
- rozhovory
- hra „Čo sme sa všetko naučili „
- dialóg,
- zážitkové učenie,
- praktická a manipulačná činnosť
33
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 Uplatnenie laterality v pohybe
 Rovnováha
 Orientácia v priestore
 Pravidlá, rešpektovanie a
spolupráca
 Pracovné návyky
 Práca s rôznym materiálom
JA SOM
 Rodina a jej členovia
 Postoj k členom rodiny
 Postoje k domovu
 Komunikácia emócií
 Komunikácia emócií
 Sebahodnotenie
 Základné pravidlá kultúrneho
správaní
 Pravidlá a spolupráca v HHP
 Súlad pohybu, hudby a textu hry
ĽUDIA
 Farebná rozmanitosť vo
vlastných produktoch
 Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie, zostavenie podľa kritérií
 Číselný rad
 Zákl. počtové úkony v číselnom
rade od 1 do 10
 Odev
 Počúvanie s porozumením
 Neslovné reakcie
 Delenie, pomoc, obdarovanie
 Otvorená komunikácia
 Základy empatie
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno – motorická oblasť :
 prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú
lateralitu
 vedieť udržať rovnováhu
 orientovať sa v priestore
 dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať
ostatných
 zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky
poriadku a čistoty (upratať po sebe, dávať si pozor na
odev, atdˇ.)
 zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať
materiál atdˇ.)uplatňovať pri tom technickú tvorivosť.
Kognitívna oblasť :
 rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
 zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného
člena rodiny a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov
 zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
Sociálno-emocionálna oblasť
 pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc
 komunikovať prijateľným spôsobom, pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity.
 hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
 uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
a spoločenských pravidiel.
Perceptuálno-motorická oblasť:
 uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno- pohybovej
alebo hudobno-dramatickej hre
 stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry
Kognitívna oblasť :
 priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich
reáliách
 priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa určitých
kritérií (farba, tvar, veľkosť).
 počítať minimálne od 1 do 10.
 vykonať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do
10 (v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami).
 Spoznávať jednotlivé časti odevu
 počúvať s porozumením.
 reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou,
viacslovnou odpoveďou alebo jednoduchou frázou.
Sociálno-emocionálna oblasť :
 rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému.
 komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov.
 zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám
so zdravotným postihom, starým ľuďom, multikultúrnej
a socioekonomickej rozmanitosti ľudstva.
Kompetencie
 PMK
 PMK, OK
 PMK, UK
 PMK, OK,
SK
 PMK, UK
 UK, KK
 JK, SK
 KK, SK
 UK, PMK
 OK, SK,
JK
 OK, JK
 OK, UK,
SK
 PMK, SK
 PMK, UK
 UK, KK
 UK, JK,
KK
 KK, UK
 KK, UK
 JK, KK
 JK,KK
 UK,JK
 OK, SK
 SK, JK
 SK, KK,
OK
34
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh
 Pohyb v prírode
 Pohyb s rôznymi pomôckami
 Umelá lokomócia
 Špeciálne pohybové zručnosti a
schopnosti
PRÍRODA




Ročné obdobie
Zvieratá a živočíchy
Počasie
Význam prírodného prostredia
 Živá a neživá príroda
 Krásy prírody
 Hodnotenie prírodného
prostredia
 Ochranárske postoje k prírode
 Tanec a pohybová improvizácia
 Pohybové stvárnenie charakteru
hudby
 Tanec a pohybová improvizácia
 Hračky a predmety
KULTÚRA
 Umelecké stvárnenie prežívanie
sviatkov
 Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy




Sociabilita v hre
Umelecké stvárnenie pocitov
Výtvarná tvorivosť
Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel
 Počúvanie piesní a hudby
 Voľná reprodukcia literárnych
textov
 Kompozičné celky
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť :
 pohybovať sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda)bez
strachu a zábran
 využívať na pohyb rôzne pomôcky
 otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka
 zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové
zručnosti a schopnosti
Kognitívna oblasť :
 rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia
 zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
 poznať, opísať, prírodné javy ovplyvnené počasím.
 Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody
 Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
Sociálno-emocionálna oblasť :
 citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť.
 Hodnotiť prírodné prostredie
 Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich
Perceptuálno-motorická oblasť:
 uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii
podľa hudby.
 Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom
 Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácii
podľa hudby
Kognitívna oblasť :
 vnímať rôznorodosť hračiek a predmetov vo svojom
okolí.
 vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov.
 Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalosti vrátane dodržiavania ľudových
tradícií
Sociálno-emocionálna oblasť :
zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej
použiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou tematikou.
používať tvorivo rôzne výtvarné techniky.
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami(výtvarné, hudobne, dramaticky, hudobnodramaticky)pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a
divadla.
 Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
 Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary
/riekanky, vyčítanky, krátke detské básne/
 Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky




Kompetencie
 PMK, OK
 PMK
 OK
 PMK




JK, UK
JK, OK
IK, UK
OK, SK
 UK
 UK, OK
 OK
 OK, JK,
SK
 PMK, OK
 SK, OK
 PMK
 UK, PMP
 SK, PMP
 JK, SK




OK, KK
UK, OK
UK, SK
OK, UK
 OK
 OK, KK,
UK, JK
 OK, UK
35
JANUÁR
Obsahový celok: BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ
Mráz maľuje okná aj
líčka Lentilky
Staráme sa
o zvieratká v zime
spolu s Lentilkou
Lentilka sa sánkuje,
lyžuje a korčuľuje
Špecifický cieľ:
Rozvíjanie kladného vzťahu k prírode a zimnému športu, schopnosť vykonávať jednoduché
činnosti v starostlivosti o živú , okolitú prírodu, chovanie sa v prírode, zoznamovanie sa so
zmenami života zvierat v dobe zimného spánku, ako môžeme pomôcť, aby zimu prežili.
Charakteristika obsahového celku:
Skúmať vlastnosti snehu, ľadu, zoznamovať sa s rozmanitosťou počasia, obdivovať krásu zimnej
prírody, vedieť sa správne obliekať, prevádzať zimné športy, stavať snehuliakov, stávať rôzne
príbytky, uskutočňovať rôzne športové hry na snehu, hra so snehom, na ľade, sánkovanie, na
vychádzkach sa zoznámiť s prírodou v zime, vedieť ako zimujú zvieratká, porovnávať jednotlivé
ročné obdobie, rozvíjať bezpečnosť pri hrách vonku, učiť deti sebaovládanie, dokázať výtvarné
spracovať zážitky, vyjadriť zážitky hudobne aj pohybovo, nabádať deti k objavovaniu nového
v prírode, experimentovať s ľadom , snehom, podporovať detskú tvorivosť a predstavivosť,
starostlivosť o vtáčikov v zime, pozorovať stopy v snehu, zdôvodniť prečo kreslí mráz na okná,
odkiaľ sa vzal sneh a ľad, odhadovať nebezpečne na snehu a ľade, stvárňovať zimu rôznymi
spôsobmi – strihať, modelovať, kresliť, lepiť, trhať, krčiť.
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Demonštračné, modelovanie, vytrhávanie, maľovanie, vychádzka do prírody, hra, spev,
kreslenie , práca v skupine, zážitkové učenie, slovný opis práce, kreslenie, rozhovor,
dramatizácia, modelovanie, individuálna práca, logické postupy , vysvetľovanie, práca s knihou,
ilustrácia, vyjadrenie pocitov, situačné čítanie kreslených príbehov
Učebné zdroje pre deti a učiteľku:
Didaktický materiál ,prírodný materiál, odpadový materiál, telovýchovné náradie a náčinie,
obrázkový materiál, detské obrázkové knihy, detské encyklopédie, odborná literatúra pre
pedagogických zamestnancov, detské časopisy, výtvarný a pracovný materiál, pracovné listy,
pracovné zošity, puzzle, pexeso, CD-prehrávač, rozprávkové knihy, detské záhradné náradie,
Metódy a prostriedky hodnotenia aj sebahodnotenia:
- pracovné listy
- produkty detí
- hry v skupinách a individuálne
- výsledne produkty detí
- rozhovory
- zážitkové učenie,
- praktická a manipulačná činnosť
36
Tematický
okruh
JA SOM
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
 Základné polohy, postoje
a pohyby
 Pohyb na náradí
 Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia
 Vizuomotorika
 Grafomotorika
 Grafomotorika





 Umelecké stvárnenie ľudskej
postavy

 Obhajovanie vlastného
stanoviska v konflikte
 Sebaregulácia




 Sebahodnotenie
 Pasívna a aktívna slovná zásoba 

 Pravidlá a spolupráca v HHP
 Súlad pohybu, hudby a textu hry
ĽUDIA
 Farebná rozmanitosť vo
vlastných produktoch
 Priraďovanie, , usporadúvanie,
zostavenie podľa kritérií
 Zákl. počtové úkony v číselnom
rade od 1 do 10
 Spisovná podoba jazyka
 Spisovná podoba jazyka
 Zákl. počtové úkony v číselnom
rade od 1 do 10
 Počúvanie s porozumením
 Plošná a priestorová tvorivosť
 Zimné športy
 Orientácia v emóciách iných
osôb
 Riešenia konfliktov
 Delenie, pomoc, obdarovanie
 Riešenia konfliktov
Perceptuálno – motorická oblasť :
pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty, kotúle)
poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám
sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na
stole
kresliť veľkými grafickými pohybmi
kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo
Kognitívna oblasť :
prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
Sociálno-emocionálna oblasť :
obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku
konfliktu
prejaviť sebareguláciu v hrách a iných aktivitách – konať
s ohľadom na seba a druhých
hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
Perceptuálno – motorická oblasť :
 dodržiavať pravidlá hudobno-pohybových hier
 stvárniť hodobno-dramaticky textovú časť hry
Kognitívna oblasť :
 uplatňovať individuálne farebné videnie
 určiť rovnaké alebo rozdielne množstvo prvkov v skupine
 priradiť číslo(nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1
do 10
 komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami
v slovenskom a v cudzom jazyku
 používať spisovnú podobu slovenského alebo cudzieho
jazyka
 vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do
10 / v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami/
 počúvať s porozumením
 zostaviť z puzzle , rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie,
predlohy a slovných inštrukcií
 rozlišovať, poznávať zimné športy
Sociálno-emocionálna oblasť :
 rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých osôb
 vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu
iných
 rozdeliť sa , obdarovať niekoho a pomôcť inému
 nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi, dohodnúť
sa na kompromise
Kompetencie





PMK
PMK, UK
OK, PMK
PMK
PMK, UK
 PMK
 PMK, UK
 KK
 OK, SK
 SK, OK
 OK, SK
 OK, JK,
 PMK, UK
 UK, OK
 PMK, OK
 UK, KK
 UK, PMP,
KK
 JK, SK,
OK
 JK, KK
 UK, OK,
PMP
 UK, JK
 OK, UK,
PMP
 UK, JK
 OK, UK
 SK, OK
 OK, SK
 OK, SK
37
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh
 Pohyb v prírode
 Špeciálne pohybové zručnosti
a schopnosti
 Pohyb v prírode
PRÍRODA
 Pohyb s rôznymi pomôckami
 Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť




Zvieratá a živočíchy
Živá a neživá príroda
Počasie
Zvieratá a živočíchy
 Krásy prírody
 Ochranárske postoje
 Hodnotenie prírodného
prostredia
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno – motorická oblasť :
 otužovať sa prostredníctvom vody, snehu ,vetra, slnka
 zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové
zručnosti a schopnosti
 pohybovať sa v rôznom prostredí /sneh, ľad, voda/ bez
strachu a zábran
 využívať na pohyb rôzne pomôcky
 prejavovať zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných techniky
Kognitívna oblasť :
 zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
 poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
 poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené počasím
 poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré vtáky
Sociálno-emocionálna oblasť :
 citlivo vnímať krásu prírody jej krásu a jedinečnosť
 rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu
a zobraziť ich
 hodnotiť prírodné prostredie
Perceptuálno – motorická oblasť :
 rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4
takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu
 pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu
Kognitívna oblasť :
Hračky a predmety
 vnímať a rozoznať, že hračky a predmety sú z rôzneho
materiálu ,ktorý má rôzny povrch, tvar, farbu, veľkosť,
atď.
Rozmanitosť sveta
 overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet je
rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí, riek, pohorí,
lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše, atď.)
Časové vzťahy
 orientovať sa v časových vzťahoch jedného roka
Sociálno-emocionálna oblasť :
Emocionalita v hre
 prejavovať radosť z hry
Rôznorodosť hier
 chápať rôznorodosť hier
Rytmizácia riekaniek a piesní
 rytmizovať ľudové riekanky a detské, ľudové a umelé
piesne hrou na tele alebo prostredníctvom Orffovho
inštrumentára
Umelecké stvárnenie pocitov
 stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
z počúvania hudby
prostriedkami
Kreslenie, maľovanie,
 kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
modelovanie
predstáv a na tému
Detská, ľudová a autorská poézia  počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
próza
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Kompetencie
 PMK
 PMK, OK
 OK, PMK
 PMK
 IK, UK,
PMK




UK, SK
JK, UK
JK, UK
UK, KK
 OK
 JK, KK,
PMP
 OK, UK,
 Rytmizácia hrou na telo pri
postojoch, chôdzi, behu
 Reakcie na zmenu tempa hudby
 PMK, UK

 PMK, UK,
IK

KULTÚRA 






 PMK
 UK, KK
 JK, OK
 PMK, OK
 PMK, UK
 UK, PMP
 UK, PMK
 OK, UK,
PMP
 PMK, OK,
JK
38
Obsahový celok:
FEBRUÁR
FAŠIANGY TURÍCE
Lentilka sa učí
dní v týždni
Lentilka sa veselí na
karneval
Dobré ráno,
dobrý deň
Lentilka
Lentilka si spočíta
všetko hneď
Cieľ:
Pozorovanie zmien počasia, ako sa ľudia obliekajú. Starostlivosť o svoje zdravie. Rozvíjanie
všetkých zmyslov, starostlivosť o okolie. Tvorivo sa zapojiť do prípravy na karneval, poznávať
pomocou zemegule svet okolo nás, zapamätať si číselný rad do 10.
Charakteristika obsahového celku:
Oboznamovať deti s prírodou živou, neživou, premenlivosť počasia, pozorovať, skúmať
prírodné javy, prírodu, ktorá nás obklopuje, prostredie v ktorom žijeme, ochrana zdravia,
rozhovory na tému moje telo a odev, starostlivosť o zdravie, poznať oblečenie v chladnom
počasí, pomenovať časti odevu, vedieť automaticky počítať do 10, uskutočňovať praktické
činnosti pri ktorých sa deti zoznamujú s číslicami, spoznávať jednotlivé časti zemeguli –
svetadiely, pozorovať, porovnávať podnebie, počasie, ovzdušie, ročné obdobie, v jednotlivých
svetadieloch, uskutočňovať ekologický motivované hrové aktivity, pozorovať stopy v snehu,
spolupracovať na prípravách na karneval, vytvoriť masky, podieľať sa na výzdobe.
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Ilustrácia, opis, dialóg, počúvanie, stvárňovanie , diskusia, práca s literatúrou, zážitkové učenie,
kooperatívne učenie, grafické napodobňovanie, praktické činnosti, kreslenie a maľovanie ,
hudobno-pohybové hry, čítanie rozprávok, modelovanie, triedenie, strihanie, vytrhávanie, nácvik
piesni a hudobno-pohybových hier, vychádzky, grafomotorické cvičenia, relaxačné cvičenia,
konštruktívne a grafické činnosti, vychádzky, rozhovor, ekologický motivované aktivity
Učebné zdroje pre deti a učiteľky :
Didaktický materiál , obrázkový materiál, detské obrázkové knihy, detské encyklopédie,
odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov, detské časopisy, výtvarný a pracovný
materiál, pracovné listy, pracovné zošity, puzzle, pexeso, CD-prehrávač, rozprávkové knihy,
detské záhradné náradie,
Metódy a prostriedky hodnotenia aj sebahodnotenia:
- pracovné listy
- produkty detí
- hry v skupinách a individuálne
- výsledne produkty detí
- rozhovory
- zážitkové učenie,
- praktická a manipulačná činnosť
39
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh





Rovnováha
Základné lokomočné pohyby
Základné lokomočné pohyby
Svalové napätie a dýchanie
Pracovné návyky
 Jemná motorika
 Grafomotorika
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
Vedieť udržať rovnováhu
Zaujať rôzne postavenie podľa pokynov
Ovládať základné lokomočné pohyby
Kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie
Zachovávať v pracovných a technických činnostiach
návyky poriadku a čistoty
 Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami
 Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo





Kompetencie





PMK
PMK
PMK
UK, PMK
SK, UK
 SK PMK
 UK, KK
Kognitívna oblasť
JA SOM
 Ľudské telo
 Ľudské telo
 Umelecké stvárnenie ľudskej
postavy
 Umelecké stvárnenie ľudskej
postavy
 Určiť na základe viaczmyslového vnímania časti tela
a jednoduchým spôsobom opísať ich funkciu,
 Vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré životne
dôležité orgány (srdce, pľúca, mozog, atď.),
 prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov,
 aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní
a vytváraní ľudskej postavy (s uplatnením rôznych
výtvarných a pracovných techník).
 Zdravotný stav, postoje k zdraviu  rozlíšiť a jednoduchým spôsobom intuitívne opísať stav
zdravia a stav choroby,
 Zásady ochrany vlastného
 dodržať zásady ochrany zdravia (s pomocou dospelých),.
zdravia
 zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i k zdraviu
 Zásady ochrany vlastného
iných a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých
zdravia
výrazových prostriedkov
 Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
 Elementárne základy práce s
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
počítačom
pracovať s detskými edukačnými programami
Sociálno-emocionálna oblasť
 Seba hodnotenie
 Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
 Základné pravidla kultúrneho
 Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
správania
a spol. pravidiel
 Komunikácia emócií
 Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity
 Komunikácia emócií
 Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc
 Spisovná reč
 Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka
 KK, JK
 SK, KK
 SK, UK
 SK, KK
 OK, JK
 SK
 JK, SK
 UK, PMK
 SK, JK
 SK, UK
 SK, JK
 SK, OK,
 JK, OK,
UK
40
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh
Perceptuálno-motorická oblasť
 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej
alebo dramatickej hre
 Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry
Kognitívna oblasť
Ľudské činnosti a ich umelecké
 Poznať a v hrách napodobňovať prácu rodičov
stváranie
 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné
Rovinné a priestorové
geometrické tvary
geometrické tvary
 Počúvať s porozumením
Počúvanie s porozumením
 Uplatňovať individuálne farebné videnie
Farebná rozmanitosť
 Počítať minimálne od 1 do 10
Číselný rad
 Reagovať slovne na jednoduché otázky jednoslovnou
Neslovné reakcie
odpoveďou alebo jednoducho frázou
Farby, farebná rozmanitosť vo
 Priradiť, rozoznať a pomenovať farby na obklopujúcich
vlastných produktoch
reáliách
Plošná a priestorová tvorivosť
 Zostaviť z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paličiek alebo
geometrických tvarov obrazce a útvary podľa fantázie,
predlohy a slovných inštrukcií
Sociálno-emocionálna oblasť
Delenie, pomoc, obdarovanie
 Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému
Rozmanitosť ľudských vlastnosti  Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové
vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií
Orientácia v emóciách iných
 Rozlišovať pozitívne i negatívne emócie druhých osôb
osôb
 Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť,
Akceptácia názorovej odlišnosti
prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory
Perceptuálno-motorická oblasť
Pohybové stvárnenie charakteru  Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
hudby
kultivovaným pohybom
Tanec a pohybová improvizácia  Uplatňovať tanečné prvky – cvalové poskoky, poskočný
krok, otočky, úklony
Tanec a pohybová improvizácia  Uplatňovať získané schopnosti v pohybovej improvizácií
podľa hudby
Kognitívna oblasť
Časové vzťahy
 Rozlíšiť časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo,
včera, čo bude, zajtra
Časové vzťahy
 Orientovať sa v časových vzťahov jedného dňa, týždňa
a roka v spojení s konkrétnymi činnostiam
a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov
Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich  Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spolooslavy
čenských udalostí vrátane udržiavania ľudových tradícií
Umelecké stvárnenie prežívanie  Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
sviatkov
pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov
Sociálno-emocionálna oblasť
Rôznorodosť hier
 Chápať rôznorodosť hier
Tvorivosť v hre
 Začať, rozvíjať a dokončiť hru
Počúvanie piesní a hudby
 Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
Experimentovanie s farbami
 Pokryť celú plochu rozmanitými farbami
Kompozičné celky
 Kresliť, maľovať, modelovať plošne a priestorovo
zobrazovať ľudskú a zvieraciu postavu
Emocionalita sveta
 Prejavovať radosť z hry
Tvorivosť v hre
 Uplatňovať tvorivosť v hre
Experimentovanie s farbami
 Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
Plošné a priestorové výtvarné
tvorivé variácie
stvárňovanie
 Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky
Detská, ľudová a autorská poézia  Počúvať s porozumením a citovým zaangažovaním
próza
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
Literárno-dramatická tvorivosť
 Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozpráv. príbehy
 Pravidlá a spolupráca v HHP
 Súlad pohybu, hudby a textu hry


ĽUDIA















KULTÚRA













VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Kompetencie
 PMK, OK
 PMK
 SK, PMK
 PMK, UK




JK, KK
UK, SK
JK, UK
JK, UK
 OK, UK,
JK
 UK, OK,
PMK
 UK, SK
 JK, SK,
 OK, SK
 OK, SK
 PMK, SK
 PMK, UK
 PMK

UK, KK
 UK, KK
 PMK, SK
 KK, UK
 UK, KK
 UK, PMK
 OK, UK
 PMP, UK
 PMK, OK
 SK, OK
 KK, OK
 PMK, KK
 UK, OK
 UK, OK
 KK, UK
41
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Kompetencie
Perceptuálno-motorická oblasť
 Pohyb v prírode
 Špeciálne pohybové zručnosti
a schopnosti
 Špeciálne pohybové zručnosti a
schopnosti
 Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť
 Otužovať sa prostredníctvo vody, snehu, slnka
 Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného
okolia
 Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové
zručnosti a schopnosti
 Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvo využitia rôznych
pracovných a výtvarných techník
 PMK, OK
 PMK, SK
 OK, UK,
PMK
 SK PMK
Kognitívna oblasť
PRÍRODA
 Ročné obdobia
 Počasie
 Význam prírodného prostredia
 Živá a neživá príroda
 Rozlišovať podľa typických znakov ročné obdobie
 Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
počasím
 Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody
 Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
 UK, KK
 UK, JK
 OK, UK
 SK, UK
Sociálno-emocionálna oblasť
 Krásy prírody
 Hodnotenie prírodného
prostredia
 Ochranárske postoje k prírode
 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť
 Hodnotiť prírodné prostredie
 Praktický uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
 SK
 SK, OK
 OK, SK
42
MAREC
Obsahový celok: NA DVORE BÝVA
Lentilka spoznáva domáce
a lesné zvieratká
Lentilka spoznáva
exotické a vodné zvieratá
;
Lenitlka si číta
rozprávky
Lentilka spoznáva
farebné veci okolo
seba
Špecifický cieľ:
Poznávanie dobra a zla pomocou rozprávkových príbehov, prehlbovanie poznatkov o tom, čo je
správne a čo nie, upevňovať kladné postoje a chovanie, posilňovanie prirodzených poznávacích
citov. Rozvíjať fantáziu, predstavivosť a hravosť deti pri vymýšľaní rozprávkových príbehov,
rozvíjanie rečových a jazykových schopností. Vytváranie podvedomia o dôležitosti knihy pre
ďalší rozvoj detskej osobnosti. Spoznávať rôzne druhy zvierat .
Charakteristika obsahového celku:
Oboznamovať sa s knihami, oboznamovať sa s autormi rôznych detských kníh, mať kladný
vzťah ku knihe, pestovať lásku ku knihe, oboznamovať sa s rozprávkami, dramatickými
činnostiam, životným prostredím, vedieť sa správne chovať v prírode, bezpečnosť v prírode,
poznať význam vody pre človeka, poznať zásady chovania sa v prírode, oboznámiť sa, poznať
zvieratá žijúce vo voľnej prírode ,domáce zvieratá, exotické a vodné zvieratá, pomenovať,
poznať ich význam a úžitok pre človeka, správne zaradiť zviera podľa miesta, kde žije.
Formy organizácie – hry a hrové činnosti, pobyt vonku, edukačné aktivity
Tematický celok sme zaradili do učebných osnov z dôvodu , aby si deti postupne utvárali kladný
vzťah ku knihe a dávali prednosť čítaniu pred PC a televízorom, aby poznali nebezpečie , ktoré
číha na cestách.
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Zážitkové učenie, slovné metódy, dramatizácia, praktické činnosti, kreslenie a maľovanie ,
hudobno-pohybové hry, čítanie rozprávok, modelovanie, triedenie, strihanie, vytrhávanie, nácvik
piesni a hudobno-pohybových hier, vychádzky, grafomotorické cvičenia, relaxačné cvičenia,
konštruktívne a grafické činnosti, vychádzky
Učebné zdroje pre deti a učiteľku:
Didaktický materiál , obrázkový materiál, detské obrázkové knihy, detské encyklopédie,
odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov, detské časopisy, výtvarný a pracovný
materiál, pracovné listy, pracovné zošity, puzzle, pexeso, CD-prehrávač, rozprávkové knihy,
detské záhradné náradie,
Metódy a prostriedky hodnotenia aj sebahodnotenia:
- pracovné listy
- produkty detí
- hry v skupinách a individuálne
- výsledne produkty detí
- rozhovory
- zážitkové učenie,
- praktická a manipulačná činnosť
43
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 Uplatnenie laterality v pohybe
 Hrubá motorika
 Základné polohy, postoje a
pohyby
 Pravidlá, rešpektovanie
a spolupráca
 Práca s rôznym materiálom
 Grafomotorika
 Základné grafické tvary
 Pohyb ako prostriedok
upevňovania zdravia
 Manipulácia s náčiním
 Elementárne základy práce s
počítačom
JA SOM
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú
lateralitu
 Vedieť udržať rovnováhu
 Poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov
 Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať
ostatných
 Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu
 Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo
 Znázorňovať graficky motivovaný pohyb
 Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým
aktivitám
 Manipulovať s rôznymi predmetmi , náčiním /rukami,
nohami, kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, guľať,
pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať, balansovať
 Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami
Kognitívna oblasť
 Orientovať sa v tesnej blízkosti domova a materskej
školy
 Zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej
premávky vzhľadom na bezpečnosť
 Bezpečnosť cestnej premávky
 Poznať základné dopravné značky, riadiť sa podľa nich
 Bezpečnosť cestnej premávky
 Prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením starších
osôb
Sociálno – emocionálna oblasť
 Obhajovanie vlastného
 Obhajovať nenásilne vlastné stanovisko v prípade vzniku
stanoviska
konfliktu
 Základné pravidlá kultúrneho
 Uplatňovať a rešpektovať návyky kultúrneho správania
správania
sa
 Pasívna a aktívna slovná zásoba  Uplatniť aktívnu slovnú zásobu
 Pasívna a aktívna slovná zásoba  Rozširovať si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu
 Spisovná reč
 Uplatňovať spisovnú podobu materinského jazyka
 Sebahodnotenie
 Rozhodovať sa pre určitú činnosť
 Analyticko-syntetické činnosti
 Používať synonymá, antonymá a homonymá, vytvárať
slovami
rýmy
 Orientácia v bezprostrednom
okolí
 Bezpečnosť cestnej premávky
Kompetencie
 PMK
 UK, PMP
 UK, PMK
 OK, PMK




OK, PMK
PMK
PMK, KK
PMK, OK
 PMK
 IK, UK
 PMK, UK
 UK, IK, JK
 UK, KK,
JK
 PMK, OK
 UK, JK
 OK, SK





JK, SK
JK, OK
JK, UK
OK
KK, UK
44
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Kompetencie
Perceptuálno motorická oblasť
 Pohyb v prírode
 Pohyb v rôznymi pomôckami
 Pohybovať sa v rôznom prostredí bez strachu a zábran
 Využívať na pohyb rôzne pomôcky
 PMK, SK
 PMK
Kognitívna oblasť
 Zvieratá a živočíchy
PRÍRODA
 Zvieratá a živočíchy
 Zvieratá a živočíchy
 Domáce zvieratá
 Krásy prírody
 Hodnotenie prírodného
prostredia
 Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľne žijúce živočíchy
 Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
 Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa
neznámych zvierat
 Zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat
Sociálno emocionálna oblasť
 Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť
 Hodnotiť prírodné prostredie
 UK, OK,
SK
 OK, SK
 SK, OK
 SK, UK
 SK, OK
 KK, IK
Perceptuálno-motorická oblasť
 Pravidlá a spolupráca v HHP
 Pravidlá a spolupráca v HHP
 Dodržať pravidlá hudobno –pohybových hier
 PMK, SK
 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno- pohybovej  PMK, OK
alebo hudobno- dramatickej hre
Kognitívna oblasť
ĽUDIA
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Význam práce
 Dopravné prostriedky
 Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité
ľudské činnosti
 Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov
 Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností
 Poznať,rozlíšiť,priradiť a triediť dopravné prostriedky
podľa miesta pohybu
 Rovinné a priestorové
 Poznať ,rozlíšiť a triediť a určiť niektoré rovinné
geometrické tvary
geometrické tvary
 Neslovné reakcie
 Reagovať slovne na jednoduché otázky
 Pasívna a aktívna slovná zásoba  Komunikovať jednoduchými vetami
v štátnom – Slovenskom jazyku
Sociálno – emocionálna oblasť
 JK
 Riešenie konfliktov
 Riešenie konfliktov
 SK, OK
 SK, JK
 Rozmanitosť ľudských vlastností
 Nenásilne riešiť konflikt s iným dieťaťom
 Vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu
iných
 Hodnotiť a rozlišovať pozitívne a negatívne charakterové
vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií
 SK
 SK
 UK
 UK
 JK
 JK
 KK, OK
45
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Kompetencie
Perceptuálno motorická oblasť
 Pohybové stvárnenie charakteru
hudby
 Tanec a pohybová improvizácia
 Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom
 Uplatňovať tanečné prvky
 PMK
 PMK
Kognitívna oblasť
 Časové vzťahy
Emocionalita v hre
Tvorivosť v hre
Spev piesní
Vyjadrenie charakteru piesne na
KULTÚRA
detských hudobných nástrojoch
 Umelecké stvárnenie pocitov
z počúvanie hudby
 Výtvarné techniky




 Rozlíšiť časové vzťahy, čo je teraz, dnes, čo bolo, včera,
čo bude, zajtra
 Prejavovať radosť z hry
 Uplatňovať tvorivosť v hre
 Spievať v rozsahu kvinty
 Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných
nástrojoch
 Použiť v hrách vyčítanky s rôznou tematikou
 Kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej fantázie,
predstáv a na tému
 UK




OK, SK
SK
UK
PMK, OK
 UK, PMK
 PMK, UK
Sociálno – emocionálna oblasť
 Literárnych a dramatických diel
 Knihy, písmená a číslice
 Voľná reprodukcia literárnych
textov
 Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel
 Čítanie jednoduchého príbehu
 Písanie jednoduchého príbehu
 Kompozičné celky
 Reprodukovať voľne ľudové a autorské rozprávky
a príbehy
 Prejaviť záujem o knihy, písmená, číslice, orientovať sa
v knihách
 Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary, napr.
riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské básne
 Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
pocity a dojmy
 Čítať kreslený príbeh a obrázkový seriál
 Písať obrázkový list
 Tvoriť s využitím fantázie kompozičné celky
 UK, JK
 UK, OK
 JK, SK
 JK, OK
 JK, UK
 PMK, UK
 UK, PMP
46
APRÍL
Obsahový celok: JEDNA RUŽA, DVE RUŽE
Lentilkina jarná
únava
Veľká noc s
Lentilkou
Lentilka si robí
kytičku
Lentilka a lienka
Špeciálny cieľ:
Prehlbovanie poznatkov o ročných obdobiach, poznávanie a určovanie zmien v prírode, hlavné
znaky jari, viesť deti k jednoduchým pracovným činnostiam, upevňovať kladný citový vzťah
k okoliu, prírode, ktorá nás obklopuje. Podporenie rozvoja tvorivosti a poznávania pri práci
s prírodninami, a elementárne chápanie premien v prírode.
Charakteristika obsahového celku:
Pozorovať zmien v prírode, počasie, vnímať prírodu všetkými zmyslami, vzbudiť záujem o živú
prírodu, rozvíjať pocit spolunažívania s prírodou, vážiť si život vo všetkých formách, jarná
príroda – kvety, zvieratá, mláďatá, experimentovať – siatie semienok, pozorovanie rastu,
podmienky rastu, sprostredkovať deťom primeranými informáciami o okolitej prírode, životné
prostredie, diskutovať , hovoriť o sviatkoch jari – ľudové zvyky a tradície, pozorovať
prebúdzanie prírody, robiť pokusy, pozorovať kvitnúce stromy, experimentovať - príprava pôdy,
pozorovať - návrat vtáčikov, hniezdenie, objavovať rozmanitosť sveta prírody a znaky
prebúdzajúcej sa prírody, prebúdzať zvedavosť dieťaťa, rozvíjať rečový prejav dieťaťa,
objavovať vlastnosti predmetov, pomenovať ich typické znaky, ktoré ich vystihujú.
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti :
- manipulácia s predmetmi, logické postupy, práca v skupine, individuálna práca, grafické
znázornenie, pozorovanie, opis, počúvanie hudby, námetové , konštruktívne, dramatické a
didaktické hry, riešenie problémových úloh, čítanie rozprávky, nácvik a recitácia básní,
praktická činnosť, hodnotenie výkonov detí, pohybovo relaxačné cvičenia; grafomotorické
cvičenia; recitácia veľkonočných riekaniek a básničiek o jari; hudobno- pohybové hry o jari; hry
so slovami, hry s puzzle, vychádzky do okolitej prírody pozorovanie kvetov, turistická;
pozorovanie hmyzu; upratovanie školského dvora; siatie a polievanie kvetov; vystrihovanie
predkreslených makiet; modelovanie zvierat, hry na priraďovanie, číselný rad, počet; prezeranie
encyklopédií;
Učebné zdroje pre deti :
- výtvarný a odpadový materiál, leporelá, časopisy Adamko, Včielka, obrázkové súbory,
pracovné listy , učebné pomôcky, rôzne druhy potravín, makety aj skutočné , pracovné zošity ,
výtvarný materiál
Učebné zdroje pre učiteľky :
Piesne, hry a riekanky, Pohybové hry deti predškolského veku, Podhájecká - Edukačnými
hrami poznávame svet, Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách, zásobníky
hier, piesni a básní, dostupná odborná literatúra.
Metódy a prostriedky hodnotenia :
- dialóg,
- rozhovory,
- zážitkové učenie,
- analýza produktov detských prác,
47
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 Rovnováha
 Manipulácia s náčiním
JA SOM
 Základné lokomočné pohyby
 Orientácia v priestore
 Pravidlá, rešpektovanie
a spolupráca
 Grafomotorika
 Základné grafické tvary
 Elementárne základy práce s
počítačom
 Postoje k domovu
 Postoje k domovu
 Rozhodovanie sa
 Základné pravidlá kultúrneho
správania
 Komunikácia emócií
 Artikulácia hlások a hláskových
skupín
 Pravidlá a spolupráca v HHP
 Pravidlá a spolupráca v HHP
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 Vedieť udržať rovnováhu
 Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach /s
náčiním, na náradí/
 Zaujať rôzne postavenie podľa pokynov
 Orientovať sa v priestore
 Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať
ostatných
 Kresliť veľkými grafickými pohybmi
 Držať správne grafický materiál a používať primeranú
intenzitu tlaku na podložku pri používaní rôznych technik
 Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami
Kognitívna oblasť
 Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
 Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
Sociálno-emocionálna oblasť
 Rozhodovať sa pre určitú činnosť
 Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
 Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový
kontext /zmysluplne rozprávať o svojich pocitov,
zážitkoch dojmoch/
 Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity
 Vedieť sluchom rozlíšiť jednotlivé hlásky v slove, ich
kvalitu a lokalizáciu
Perceptuálno-motorická oblasť
 Dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier
 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej
alebo hudobno-dramatickej hre
Kompetencie
 PMK
 PMK, OK
 PMK, UK
 PMK, IK
 PMK, OK
 PMK, UK
 PMK, UK
 PMK, UK
 SK, OK
 SK, OK
 KK
 OK
 JK, UK
 JK, OK
 OK, JK
 PMK, SK
 PMK, OK
Kognitívna oblasť
ĽUDIA
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Základné počtové úkony
v číselnom rade od 1 do 10
 Rovinné a priestorové
geometrické tvary
 Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov
 Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činnosti
 Vykonávať jednoduché operácie v číselnom rade od 1 do
10 /v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami/
 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary
 PMK, SK
 PMK, UK
 PMK, UK
 JK, UK
Sociálno-emocionálna oblasť
 Otvorená komunikácia
 Riešenie konfliktov
 Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov
 JK, OK
 Nenásilné riešiť konflikt s iným dieťaťom/deťmi, dohodnúť  JK, SK, KK
sa na kompromise
48
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 Pohyb v prírode
 Výtvarná, pracovná a technická
tvorivosť
 Ročné obdobie
 Rastlinná a živočíšna ríša
PRÍRODA  Zvieratá a živočíchy
 Domáce zvieratá
 Zvieratá a živočíchy
 Zvieratá a živočíchy
 Kvety
 Starostlivosť o rastliny
 Stromy a kríky
 Huby
 Zvieratá a živočíchy
 Hmyz
 Ochranárske postoje k prírode
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 Otužovať sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka
 Prejaviť zručnosť a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
pracovných a výtvarných technik
Kognitívna oblasť
 Rozlišovať podľa typických znakov ročné obdobia
 Určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou
a živočíšnou ríšou
 Poznať, rozlíšiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce, lesné
a exotické zvieratá, vtáky a voľné žijúce živočíchy
 Zdôvodniť úžitok niektorých domácich zvierat
 Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
 Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa
neznámych zvierat
 Poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety,
 uvedomovať si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti
o rastliny
 Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich
odlišnosť
 Vedieť, že huby sú jedlé a nejedlé
 Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho pozorovania
predmety okolo seba a ich vlastnosti
 Poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho pozorovania
Sociálno-emocionálna oblasť
 Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich
Kompetencie
 PMK, OK
 PMK, UK
 JK, UK
 KK, UK
 UK, KK
 UK, OK
 SK, OK
 IK, UK
 KK, UK
 IK, UK
 UK, IK
 UK, KK
 JK, OK,
PMK
 UK, PMK,
JK
 SK, JK,
UK
Perceptuálno-motorická oblasť
 Tanec a pohybová improvizácia
 Uplatňovať tanečné prvky /cvalové poskoky, poskočný
krok, otočky, úklony/
 PMK, SK
Kognitívna oblasť
 Časové vzťahy
 Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy
KULTÚRA
 Umelecké stvárnenie prežívania
sviatkov
 Rozlišovať časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo bolo,
včera, čo bude , zajtra
 Zapojiť sa aktívne do príprava osláv sviatkov
a spoločenských udalostí vrátane udržiavania ľudových
tradícii
 Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
pocity, dojmy a zážitky z osláv
 UK, SK
 PMK, UK,
JK
 PMK, UK
Sociálno-emocionálna oblasť
 Vyjadrenie charakteru piesne na
detských hudobných nástrojoch
 Tvorivosť v hre
 Výtvarné techniky
 Experimentovanie farby
 Hudobná tvorivosť
 Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných
nástrojoch
 Uplatňovať tvorivosť v hre
 Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky
 Pokryť celú plochu rozmanitými farbami
 Vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných
nástrojoch
 PMK, UK




PMK, OK
PMK, SK
PMK, OK
PMK, UK
49
Obsahový celok::
MÁJ
JEDNEJ DCÉRY, MAMKA
Lentilka žije na planéte
zem
Lentilkina mamička
Moja dedina a
mesto
Slovensko je
vlasť Lentilky
Špecifický cieľ:
Slovo mama - jeho dôležitosť, zmysel. Zoznamovanie detí s dôležitosťou každého človeka pre
spoločnosť, čím môže byť užitočný, poznať svoje miesto v rodine, kolektíve. Upevňovanie
citového vzťahu k rodine. Rozvíjanie pozitívneho pohľadu na starostlivosť o životné prostredie
rozvíjaním kladných citových postojov, vlastný názor, zoznamovanie sa s rôznymi prírodnými
úkazmi a zaujímavosťami a farebnosťou v prírode. Poznávať pojmy – zem, planéta, mesiac,
slnko, vlasť, hlavné mesto...
Charakteristika obsahového celku:
Vnímať oslavu sviatku mamičiek, vytvoriť ,vyrobiť darčeky pre mamičky, vnímať starostlivosť
mamky o deti, pripraviť besiedku pre mamičky.
Prežívať vzťah k rodine, posilňovať lásku k matke, členom rodiny, upevňovať vzťah k rodine,
uvedomovať si najbližších členov rodiny, uvedomovať si aké sú dôležité rodinné vzťahy , poznať
úlohy v rodine, poznať rozdelenie úloh v rodine, bezpečnosť v prírode, poznať zásady chovania
sa v prírode, oboznámiť sa, s pojmami zem, planéta, mesiac, slnko, vlasť, hlavné mesto a ich
základné znaky.
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti :
- manipulácia s predmetmi, logické postupy, práca v skupine, individuálna práca, grafické
znázornenie, pozorovanie, opis, počúvanie hudby, námetové , konštruktívne, dramatické a
didaktické hry, riešenie problémových úloh, čítanie rozprávky, nácvik a recitácia básní,
praktická činnosť, spevácke činnosť, kreslenie, vystrihovanie, nalepovanie; koláž nalepovanie,
vychádzky rôznymi ulicami dediny; vychádzky do okolitej prírody – pozorovanie , ochrana;
športové hry na dvore; pohybovo relaxačné cvičenia; nácvik programu pre mamičky; posedenie
s mamičkami; námetové hry na rodinu; poznávanie štátnych symbolov; hry so slovami ;
prezeranie detských encyklopédií; environmentálne hry;
Učebné zdroje pre deti :
- výtvarný a odpadový materiál, leporelá, časopisy Adamko, obrázkové súbory, pracovné listy ,
učebné pomôcky, rôzne druhy potravín makety aj skutočné , pracovné zošity , výtvarný
materiál, štátne symbol, encyklopédie, mapy
Metódy a prostriedky hodnotenia :
 dialóg,
 rozhovory,
 zážitkové učenie,
 analýza produktov detských prác,
 praktická činnosť,
 manipulačná činnosť
 schopnosť pracovať v kolektíve a robiť kompromisy
50
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
 Manipulácia s náčiním
 Uplatnenie laterality v pohybe
 Pohyb na náradí
 Jemná motorika
 Základné grafické tvary
JA SOM
 Elementárne základy práce s
počítačom
 Rodina a jej členovia
 Postoje k členom rodiny
 Orientácia v bezprostrednom
okolí domova a MŠ
 Postoj k domovu
 Komunikácia emócií
 Komunikácia emócii
 Kontakt v komunikácii
 Pravidlá a spolupráca v HHP
ĽUDIA
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Ľudské činnosti a ich umelecké
stvárnenie
 Základné počtové úkony
v číselnom rade od 1 do 10
 Rovinné a priestorové
geometrické tvary
 Orientácia v emóciách iných
osôb
 Delenie, pomoc, obdarovanie
 Rozmanitosť ľudských vlastností
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 Napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach /s
náčiním, na naradí/
 Prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú
lateralitu
 Pohybovať sa okolo osi vlastného tela
 Zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami /strihať, lepiť, tvarovať
materiál /uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
 Znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci
z ramenného kĺbu /kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie/,
zápästia /vertikálne línie, horizontálne línie, krivky,
slučky/ a pohybu dlane a prstov /horný a dolný oblúk/
lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo/
 Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami
Kognitívna oblasť
 Rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
 Zaujať postoj k členom rodiny, vrátane novonarodeného
člena rodiny a vyjadriť ho prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov
 Rozlíšiť dominanty svojho bydliska
 Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
Sociálno-emocionálna oblasť
 Pozdraviť, poďakovať a požiadať o pomoc
 Komunikovať prijateľným spôsobom pozitívne
a negatívne emócie a vyjadriť pocity
 Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt s inými deťmi
a dospelými
Perceptuálno-motorická oblasť
 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej
alebo hudobno-dramatickej hre
Kognitívna oblasť
 Poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť rozmanité
ľudské činnosti
 Poznať a v hrách napodobniť prácu rodičov
 Počítať minimálne od 1 do 10
 Poznať , rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré rovinné
geometrické tvary
 Zostaviť z geometrických tvarov obrazce
Sociálno-emocionálna oblasť
 Rozlišovať pozitívne i negatívne emócii druhých osôb
 Rozdeliť sa, obdarovať niekoho a pomôcť inému
 Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové
vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií
Kompetencie
 PMK, OK
 OK, SK
 PMK, UK
 PMK, UK
 PMK, UK
 UK, KK
 UK, OK
 SK, OK, IK
 SK, OK
 SK, OK
 KK, JK
 UK, JK
 PMK, OK
 UK, KK, JK
 PMK, UK
 UK
 PMK, UK
 PMK, UK
 OK, SK
 SK, OK
 OK, SK
51
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Tematický
okruh
PRÍRODA
Perceptuálno-motorická oblasť

Otužovať
sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka
 Pohyb v prírode
 Prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
 Výtvarná, pracovná a technická
produktov z prírodnín prostredníctvom využitia rôznych
tvorivosť
pracovných a výtvarných technik
 Špeciálne pohybové zručnosti a  Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho prírodného
okolia
schopnosti
Kognitívna oblasť

Určiť
niektoré
pozorovateľné
spojitosti medzi rastlinnou
 Rastlinná a živočíšna ríša
a živočíšnou ríšou
 Zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
 Význam prírodného prostredia
pozorovania a zážitkov z prírody
 Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
 Domáce zvieratá
 Poznať, rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
 Živá a neživá príroda
 Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia
 Ročné obdobia
 Poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť ich
 Stromy a kríky
odlišnosť
 Poznať , rozlíšiť zložky živej a neživej prírody
 Živá a neživá príroda
 Poznať, opísať, rozlíšiť prírodné javy ovplyvnené
 Počasie
počasím
 Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
 Elementárne predstavy o slnku
predstavy o slnku získané pozorovaním a z rôznych
médií

Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
 Elementárne predstavy o mesiaci
predstavy o mesiaci a hviezdach získané pozorovaním
Starostlivosť o rastliny
a z rôznych médií
Sociálno-emocionálna oblasť
 Citlivo vnímať krásy prírody, jej čaro a jedinečnosť
 Krásy prírody
 Hodnotiť prírodné prostredie
 Hodnotenie prírodného
 Praktický uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
prostredia
 Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
 Ochranárske postoje k prírody
o prírodu
 Ochranárskej postoje k prírody

Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
 Ochranárskej postoje k prírody
prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov


Pohybové stvárnenie charakteru
hudby
Tanec a pohybové improvizácia
Perceptuálno-motorická oblasť
Kompetencie
 PMK, OK
 OK, KK, IK
 PMK, UK
 JK, KK
 JK, KK, OK




KK, OK, JK
SK, OK
SK, UK
UK, SK
 UK,KK
 JK, KK, UK
 SK,OK,
PMK
 OK, PMK,
OK
SK, OK
SK, OK
SK, OK
JK, KK.
OK, SK
 SK, OK




 Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným kultivovaným
 PMK

 OK, PMK
Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy






Bydlisko
Mestá a obce
Moja rodná vlasť
Moja rodná vlasť
Moja rodná vlasť







Emocionalita v hre
Rytmizácia riekaniek a piesní



Počúvanie piesní a hudby



Čítanie jednoduchého príbehu
Výtvarné techniky
Experimentovanie farby

KULTÚRA
VÝKONOVÝ ŠTANDARD




pohybom
Uplatňovať tanečné prvky /cvalové poskoky, poskočný krok,
otočky, úklony/
Kognitívna oblasť
Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských
udalostí vrátane udržiavanie ľudových tradícií
Pomenovať miesto svojho bydliska
Vymenovať niektoré názvy ďalších miest a obcí
Vedieť, že naša vlasť je Slovenská republika
Vedieť , že hlavným mestom je Bratislava
Poznať niektoré miestne a štátne symboly
Sociálno-emocionálna oblasť
Prejavovať radosť z hry
Rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové a umelé piesne na
tele alebo prostredníctvom Orffovho inštru
Stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami
Čítať kreslený príbeh a obrázkový seriál
Používať tvorivo rôzne výtvarné techniky
Experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich tvorivé
variácie
 PMK, OK,





IK
OK, SK,JK
JK, UK
JK, IK, UK
SK, OK, IK
UK, IK, JK
 OK, PMK
 UK, PMK




UK, KK
UK, IK,PMK
PMK, OK
OK, PMK
52
JÚN
Obsahový celok:
LETO
Lentilka má
sviatok MDD
Čím bude
Lentilka, keď
bude veľká
Lentilka sa
teší na leto
Lentilka
cestuje
Lentilka športuje
cez leto
Špecifický cieľ:
Vstrebávať nádhernú atmosféru leta, maximálne využívať prírodu, okolie MŠ, zaujímať sa
o všetko živé , všetko čo sa vyvíja, rastie, čo je v pohybe. Vedieť sa učiť a byť tvorivý. Dokázať
navzájom spolupracovať s ľuďmi a komunikovať Upevňovanie vedomostí o dopravnom ruchu,
dopravných prostriedkov, rozvíjanie schopností odhadnúť rizika nedodržiavaním dopravných
predpisov a ich následky, určovanie základných dopravných prostriedkov.
53
Charakteristika obsahového celku:
Charakterizovať a poznať znaky leta , sezónne činnosti, otužovať sa vodou a vzduchom,
pripraviť a prežívať oslavu Dňa detí, uskutočňovať rozhovory o deťoch rôznych zemi, rôznej
pletí, poznať nebezpečie vody a kúpania, vedieť pomoc v nepredvídaných situáciách, mať
vedomosti o ochrane zdravia počas leta, vedieť nebezpečie, ktoré hrozí deťom od cudzích ľudí
bezpečnosť na cestách , vnímať odlišnosti rôznych ekosystémov – lúka, les, rybník,
uskutočňovať výlety do okolia, športové akcie, kultúrne akcie, oboznámiť deti s rôznymi
profesiami, vedieť čím chcem byť až vyrastiem, oboznámiť deti s mesiacom, slnkom, inými
krajinami. Vedieť sa bezpečne pohybovať po cestách, mať predstavu o dopravných
prostriedkoch, poznať dopravné prostriedky a dopravné značky, poznať technický pokrok vo
vývoji dopravných prostriedkov, hľadať súvislosť medzi dopravnými prostriedkami a životným
prostredím
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
Zážitkové učenie, praktické činnosti, kreslenie a maľovanie , hudobno-pohybové hry, čítanie
rozprávok, modelovanie, triedenie, strihanie, vytrhávanie, nácvik piesni a hudobno-pohybových
hier, vychádzky, grafomotorické cvičenia, relaxačné cvičenia, konštruktívne a grafické činnosti,
vychádzky
Učebné zdroje pre deti a učiteľky:
Didaktický materiál , obrázkový materiál, detské obrázkové knihy, detské encyklopédie,
odborná literatúra pre pedagogických zamestnancov, detské časopisy, výtvarný a pracovný
materiál, pracovné listy, pracovné zošity, puzzle, pexeso, CD-prehrávač, rozprávkové knihy,
detské záhradné náradie,
Metódy a prostriedky hodnotenia aj sebahodnotenia:
 dialóg,
 rozhovory,
 zážitkové učenie,
 analýza produktov detských prác,
 praktická činnosť,
 manipulačná činnosť
 schopnosť pracovať v kolektíve a robiť kompromisy
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Kompetencie
54
 Orientácia v priestore
 Základné lokomočné pohyby
 Pohyb ako prostriedok
upevňovania zdravia
 Grafomotorika
 Elementárne základy práce s
počítačom
JA SOM
 Postoje k domovu
 Riešenie krízových situácií
ohrozujúcich zdravie
 Ochrana proti drogám
 Sebahodnotenie
 Analyticko-syntetické činnosti so
slovami
 Súlad pohybu, hudby a textu hry
 Pravidlá a spolupráca v HPH
 Pravidlá a spolupráca v HPH
ĽUDIA
 Rovinné a priestorové
geometrické tvary
 Základné počtové úkony
v číselnom rade od 1 do 10
 Farby, farebná rozmanitosť vo
vlastných produktoch
 Rovinné a priestorové
geometrické tvary
 Číselný rad
 Dopravné prostriedky
 Význam práce
 Profesie
 Akceptácia názorovej odlišnosti
 Rozmanitosť ľudských vlastností
 Otvorená komunikácia
Perceptuálno-motorická oblasť
 Orientovať sa v priestore
 Ovládať základné lokomočné pohyby
 Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým
aktivitám
 Kresliť uvoľnenou rukou plynulo a smelo, držať správne
graficky materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na
podložku pri používaní rôznych techník
 Zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií
dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom –
pracovať s detskými edukačnými programami
Kognitívna oblasť
 Zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových
prostriedkov
 Privolať pomoc dospelého v krízových situáciách
v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie
iných
 Uvedomiť si nebezpečenstvo kontaktu s neznámymi
osobami
Sociálno-emocionálna oblasť
 Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v rôznych činnostiach
 Uplatňovať schopnosť analyticko-syntetických hier
a činnosti so slovami
Perceptuálno-motorická oblasť
 Stvárniť hudobno-dramaticky textovú časť hry
 Dodržať pravidlá hudobno-pohybových hier
 Uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej
alebo hudobno-dramatickej hre
Kognitívna oblasť
 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary
 Vykonávať jednoduchú operáciu v číselnom rade od 1 do
10 /v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo
hračkami/
 Uplatňovať na základe vlastného pozorovania farebnú
rozmanitosť vo výtvarných, pracovných i technických
produktoch
 Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary
 Počítať minimálne od 1 do 10
 Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky
podľa miesta pohybu
 Pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností
 Rozlíšiť a pomenovať profesie
Sociálno-emocionálna oblasť
 Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť,
prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory
 Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne charakterové
vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií
 Komunikovať otvorene bez bariér a predsudkov
 PMK, OK
 PMK, UK
 PMK
 PMK, UK
 JK, UK,
OK
 SK, OK
 SK, OK,
UK
 OK, IK
 JK, OK
 SK, JK
 IK, UK
 PMK, UK
 OK, SK,
PMK
 UK, PMK
 PMK, UK
 UK, KK
 UK
 UK
 UK, PMK
 OK
 OK, SK
 JK, IK
 OK, JK
 JK, KK, OK
55
Tematický
okruh
OBSAHOVÝ ŠTANDARD
VÝKONOVÝ ŠTANDARD
Perceptuálno-motorická oblasť
 Využívať na pohyb rôzne pomôcky
 Zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho okolí
Kognitívna oblasť
 Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie
 Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
 Poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa
neznámych zvierat
 Elementárne predstavy o slnku
 Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
predstavy o slnku získané pozorovaním a z rôznych
médií
 Elementárne predstavy o mesiaci  Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
predstavy o mesiaci a hviezdach získané pozorovaním
a z rôznych médií
 Letné športy
 Poznať, rozlíšiť a pomenovať letné športy
Sociálno-emocionálna oblasť
 Krásy prírody
 Citlivo vnímať krásy prírody, jej čaro a jedinečnosť
 Hodnotenie prírodného
 Hodnotiť prírodné prostredie
prostredia
 Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
 Ochranárske postoje k prírody
prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov
 Ochranárskej postoje k prírode
 Rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti
o prírodu a zobraziť ich
 Ochranárske postoje k prírode
 Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu
/nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď./
 Pohyb s rôznymi pomôckami
 Špeciálne pohybové zručnosti a
schopnosti
 Ročné obdobia
 Zvieratá a živočíchy
 Domáce zvieratá
PRÍRODA
 Tanec a pohybové improvizácia
 Pohybové stvárnenie charakteru
hudby
 Reakcie na zmenu tempa hudby
 Časové vzťahy
 Rozmanitosť sveta
KULTÚRA
 Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich
oslavy
 Umelecké stvárnenie prežívania
sviatkov
 Umelecké stvárnenie dojmov
z pozorovania sveta
 Plánovanie, realizácia
a hodnotenie hry
 Emocionalita v hre
 Počúvanie piesní a hudby
 Hudobná tvorivosť
Perceptuálno-motorická oblasť
 Uplatňovať získané schopností v pohybovej improvizácií
podľa hudby
 Vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom
 Pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu
 Plošne a priestorovo zobrazovať dopravný prostriedok
Kognitívna oblasť
 Rozlišovať časové vzťahy - čo je teraz, dnes, čo bude,
včera , čo bude, zajtra
 Overiť si z detských encyklopédií a iných médií, že svet
je rozmanitý /pozostáva aj oceánov, morí, pohorí, lesov,
pralesov, rozmanitej zvieracej ríše/
 Zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spolo
čenských udalosti vrátane udržiavania ľudových tradícií
 Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
pocity, dojmy a zážitky z osláv sviatkov
 Vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami
pocity, dojmy z pozorovania sveta, príp. zážitky
z návštevy zahraničia
Sociálno-emocionálna oblasť
 Plánovať, realizovať a hodnotiť hru
 Uplatňovať tvorivosť v hre
 Počúvať detské hudobné skladby s citovým
zaangažovaním
 Vyjadriť charakter piesne horu na detské hud. nástroje
Kompetencie
 PMK, OK
 PMK, UK
 UK, IK
 UK, SK
 OK, UK
 JK, SK
 UK, OK
 KK, UK
 JK, SK
 SK, JK
 SK, OK,
UK
 JK, UK,
OK
 SK, OK
 PMK, OK
 PMK, UK
 PMK, IK
 UK, PMK
 OK, UK
 UK, IK
 UK, IK
 UK, OK
 PMK, OK,
IK
 UK, JK
 OK
 SK, OK
 SK, PMK
56
Download

ŠkVP MŠ Gôtovany