Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského .8, Žiar nad Hronom - „Slnieko“
MAREC
NÁZOV
JAR K NÁM LETÍ
TÉMY
Z rozprávky do rozprávky ( marec mesiac knihy), Vítanie jari, Stromy a kvety,
Mesto a dedina, udské telo
Posilova úctu k tradíciám udovej kultúry. Rozvíja cieavedome, systematickej a v tvorivej
atmosfére osobnos dieaa v psychomotorickej, poznávacej a sociálnej oblasti.
Edukanými hrami poznávame svet, metodický zásobník piesní, hier a básní, Mestská knižnica
ZH, pracovné listy a zošity, výtvarný a pracovný materiál, slovenské udové rozprávky,
Encyklopédia o prírode, udové kroje a udové hudobné nástroje, Orffow inštrumentár,
obrázkový a didaktický materiál.
Návšteva Mestskej knižnice – beseda, pohybové a relaxané aktivity, grafomotorika, výchovné
a pracovné techniky, spevácke innosti, hudobno - pohybové innosti, práca s PC, vynášanie
Moreny, vychádzky do prírody, návšteva dopravného ihriska.
Analýza verbálnych a neverbálnych výpovedí , analýza produktov detských prác a inností,
pracovné listy, pracovné zošity, analýza prac. a technických zruností a schopností deti,
pozorovanie, sociometrické metódy
Hra, slovné metódy – diskusia, opis, rozhovor, rozprávanie, demonštrané, praktické metódy,
manipulácia s predmetmi, vysvetovanie, výklad, práca s knihou, s obrazovým a ilustraným
materiálom, kresba, pozorovanie predmetov a javov, analýza, syntéza, objavovanie vzahov
a súvislostí.
- Základné polohy, postoje a pohyby; rovnováha, orientácia v priestore, jemná motorika, práca
s rôznym materiálom, základné grafické tvary; Základné lokomoné pohyby; Elementárne
základy práce PC
- udské telo;
- základné pravidlá kultúrneho správania, tvorivos v reovom prejave ; rozhodovanie sa;
artikulácia hlások a hláskových skupín;
- pravidlá a spolupráca v hudobno-pohybových hrách
- plošná a priestorová tvorivos, poúvanie s porozumením
- delenie, pomoc, obdarovanie, otvorená komunikácia
- špeciálne pohybové zrunosti a schopnosti, umelá lokomócia, výtvarná a pracovná technická
CIE
UEBNÉ ZDROJE
VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE
STRATÉGIE
EVALVANÉ METÓDY
EDUKANÉ METÓDY
Ja som
OBSAHOVÉ ŠTANDARDY
udia
Príroda
74
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského .8, Žiar nad Hronom - „Slnieko“
tvorivos
roné obdobia, význam prírodného prostredia, kvety; starostlivos o rastliny;
krásy prírody, hodnotenie prírodného prostredia
rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi a behu, pohybové stvárnenie charakteru hudby
asové vzahy, kultúrne dedistvo- sviatky a ich oslavy
rôznorodos hier, tvorivos v hre, rytmizácia riekaniek a piesní, umelecké stvárnenie pocitov
z poúvania hudby, výtvarná tvorivos, knihy, písmená a íslice, detská udová a autorská
poézia a próza. Literárno- dramatická tvorivos. Voná reprodukcia literárnych textov;
Umelecké stvárnenie obsahu literárnych a dramatických diel; Hodnotiace postoje
k umeleckým dielam;
- ovláda základné lokomoné pohyby. Vedie udrža rovnováhu. Orientova sa v priestore.
Zauja rôzne postavenia poda pokynov. Pozna názvy základných polôh postojov a pohybov
Zhotovi výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (
striha, lepi, tvarova materiál) uplatova pri tom technickú tvorivos, graficky znázorni
motivovaný pohyb vychádzajú z ramenného kbu a zo zápästia ( kývanie, mletie, hojdanie
navíjanie, vertikálne línie, krivky a sluky) Zvládnu na základe nápodoby a slovných
inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s PC- pracova s detskými edukanými
programami;
- Vníma a uri viacerými zmyslami niektoré životne dôležité orgány ( srdce, púca, mozog);
Prejavi pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadri ich prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov;
− uplatova a rešpektova návyky kultúrneho správania a spoloenských pravidiel, hodnoti
svoje vlastné schopnosti v rôznych innostiach. Používa spisovnú podobu materinského
jazyka.; rozhodova sa pre uritú innos; Vedie sluchom rozlišova jednotlivé hlásky
v slove, ich kvalitu a lokalizáciu;
-
Kultúra
Ja som
VÝKONOVÉ ŠTANDARDY
(špecifické ciele)
udia
− dodrža pravidlá hudobno –pohybových hier, uplatni spoluprácu v skupinovej hudobnopohybovej alebo hudobno-dramatickej hre.
− zostavi z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paliiek alebo geometrických tvarov obrazce
a útvary poda fantázie ,predlohy a slovných inštrukcií . Poúva s porozumením, reagova
slovne na jednoduché otázky bu jednoslovnou, viacslovnou alebo jednoduchou frázou;
− rozdeli sa , obdarova niekoho a pomôc inému. Otvorene komunikova bez bariér
75
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského .8, Žiar nad Hronom - „Slnieko“
a predsudkov.
-
Príroda
-
Kultúra
zvládnu na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zrunosti a schopnosti, zvládnu
turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia, modifikova pohyb v zmenených
podmienkach alebo v problémových situáciách. Prejavi zrunosti a praktickú tvorivos pri
vytváraní produktov prostredníctvom využitia rôznych pracovných a výtvarných techník.
Rozlíši poda typických znakov roné obdobia. Zdôvodni význam prírodného prostredia na
základe pozorovania a zážitkov z prírody .Pozna, opísa a rozlíši niektoré kvety.;
Uvedomi si a vedie zdôvodni význam starostlivosti o rastliny. Uri niektoré
pozorovatené spojitosti medzi rastlinnou a živoíšnou ríšou;
Citlivo vníma krásu prírody, jej aro a jedinenos. Hodnoti prírodné prostredie, prejavi
vzah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárni ich prostredníctvom rôznych
umeleckých, výrazových prostriedkov.
Rytmizova samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu.
Pohotovo reagova na zmenu tempa hudobného sprievodu .Uplatova tanené prvky
(cvalové poskoky, poskoný krok, otoky ,úklony.
Orientova sa v asových vzahoch jedného da , týžda a roka v spojení s konkrétnymi
innosami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov , rozlíši asové vzahy – o
je dnes, o bolo vera, o bude zajtra. Zapoji sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoloenských udalostí vrátane udržiavania udových tradícií.
Chápa rôznorodos hier, zaa rozvíja a dokoni hru. Uplatova tvorivos v hre;
Rytmizova udové riekanky a detské udové a umelé piesne hrou na tele alebo
prostredníctvom Orffovho inštrumentára. Použi v hrách riekanky, vyítanky s rôznou
tematikou. Kresli, maova, modelova rôznymi technikami, tvorivo a s použitím rôzneho
materiálu;. Kresli, maova, modelova, plošne a priestorovo zobrazova udskú postavu;
Prejavi záujem o knihy, o písmená, íslice. Vyjadri rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla; Poúva s porozumením
a citovým zaangažovaním detskú
udovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy.
reprodukova vone udové a autorské rozprávky a príbehy. Vníma a pozorova krásu
umeleckých diel.
76
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského .8, Žiar nad Hronom - „Slnieko“
ROZVÍJANÉ KOMPETENCIE
DIE
A
A
− Psychomotorické : Používa osvojené spôsoby pohybových inností v nových, neznámych,
problémových situáciách. Využíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých
prekážok. Prejavuje grafomotorickú gramotnos.
− Intrapersonálne: Prejavuje v správaní vzah k sebe a k iným. Uvedomuje si dôsledky
svojho správania vzhadom na iné osoby. Zaujíma sa o dianie v rodine a v bezprostrednom
okolí.
− Interpersonálne:
Hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve. Preberá
spoluzodpovednos za seba i za innos skupiny. Nadväzuje spoloensky prijateným
spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzahy. Prejavuje ohaduplnos
k svojmu prostrediu.
− Komunikatívne: Poúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií.
Volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhadom na situáciu. Komunikuje osvojené
poznatky..
− Kognitívne: Hadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie,
ktoré sú nápomocné pri riešeníproblému. Odôvoduje svoje názory, prejavuje postoje,
vyslovuje jednoduché úsudky .Uplatuje vlastné predstavy pri riešení problémov.
− Uebné: Prejavuje zvedavos o spontánny záujem o spoznávanie nového. Sústredí sa
primerane dlhý as na hru a na zámernú riadenú výchovno-vzdelávaciu innos. Aplikuje
v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a skúsenosti.
− Informané: Prejavuje rados zo samostatne získaných informácií. Využíva rôzne zdroje
získavania a zhromažovania informácií z detských kníh, encyklopédií a asopisov.
1. Vyjadri náladu piesne a hudby prirodzeným
1. ET Ul. A. Kmea .17
kultivovaným pohybom ( Morena – aktívne sa
zúastni na jej priebehu)
2. ET Ul. A. Kmea .11
ŠPECIFICKÉ CIELE ET:
3. ET Ul. Rudenkova .1
2. Vyjadri svoje hodnotiace postoje ku konaniu postáv,
navrhova rôzne spôsoby riešenia zápletky i
pokraovania príbehu, uplatova spisovnú podobu
materinského jazyka. Pracova s rôznymi druhmi kníh,
encyklopédiami
3. Prakticky uplatni návyky starostlivosti o prírodu
separáciou odpadkov ( v MŠ, v parku, pri potoku)
77
Školský vzdelávací program Materskej školy Ul. Dr. Janského .8, Žiar nad Hronom - „Slnieko“
4. ET Ul. Sládkoviova .1
5. Ul. Dr. Janského .8
6. ET Ul. Rázusova .6
7. ET Ul. M.R. Štefánika .23
8. Materská škola
4. Zdôvodni význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a zážitkov z prírody.
5. Uplatova získanú schopnos vykonáva zložitejšie
pohyby spájaním jednoduchých prvkov do celku.
Využíva pri pohybe rôzne pomôcky.
6. Vyjadri charakter piesne pohybom a hrou na detských
hudobných nástrojoch.
7. Spracova jednoduché úlohy / vytvori konkrétny,
celistvý obrázok – lúka plná kvetov, akvárium,
vekononé vajíko/
8. Komunikova jednoduchými vetnými konštrukciami
v cudzom jazyku ( komunikácia sa vzahuje na deti,
ktorých rodiia o to prejavia záujem)
78
Download

( marec mesiac knihy), Vítanie jari, Stromy a kvety, Mesto a