Na Deň detí, ktorý sa
niesol v duchu bezstarostných hier našich detí, sa v
poobedňajších hodinách zdvihla hladina rieky Nitra tak
vysoko, že Slovenský vodohospodársky podnik Nitra vyhlásil III. stupeň povodňovej
aktivity. Povodňová situácia
bola spôsobená dlhotrvajúcimi
intenzívnymi dažďovými zrážkami na celom území Slovenska, čoho dôsledkom došlo
veľmi rýchlo k enormnému
zvýšeniu hladiny aj na rieke
Nitra.
Obec na základe vyhláseného
III. stupňa povodňovej aktivity
začala s výkonom protipovodňových
opatrení
konať
2.júna od 16. hodiny. Do tohto
času obec vykonávala neustály
monitoring stavu hladiny rieky.
Za účasti starostu obce a
prednostu OU ŽP Nitra a zástupcov obecnej povodňovej
komisie bola vykonaná prehliadka toku rieky Nitra od
16.30-17.00 hod., kde bolo
v pohľad z mosta v
konštatované, že bude potrebné čo najskôr zabezpečiť
najviac ohrozené miesta vrecami s pieskom, ktoré by
zamedzili vyliatiu rieky. Obec
povolala členov DHZ Jelšovce,
viacerí občania, bývajúci najmä v blízkosti rieky, prišli aj
sami a začalo sa s vrecovaním
a následným ukladaním vriec s
pieskom na najviac ohrozené
miesta.
Obec požiadala o pomoc aj
miestne
poľnohospodárske
družstvo a miestny rybársky
zväz. PD Jelšovce okamžite
poskytlo dva kolesové traktory a JCB nakladač a RZ
poskytol osobné terénne auto
Lada Niva. Týmito mechanizmami boli prepravované vrecia
s pieskom.
Vrecovanie prebiehalo od večera 17.30 do 03.30 rána
3.6.2010. Všetky zložky pracujúce na ochrane hrádzí boli
odvolané o 3.45 ráno až na
povodňovú hliadku, ktorá neustále aj naďalej monito-
rovala stav rieky. Rieka kulminovala okolo 2.00 hodiny
rannej. Hoci na dvoch miestach došlo k priesakom a
podmočeniu
hrádzí, k bezprostrednému vyliatiu z koryta
rieky nedošlo, za čo patrí
vďaka všetkým, ktorí sa na
tom podieľali.
Poďakovanie patrí aj predsedovi PD Ing.Ondrušovi a jeho
pracovníkom, Jožkovi Teplanskému za rybárov, Petrovi
Lenártovi z povodia za jeho
odbornú pomoc pri vrecovaní,
ale najmä našim hasičom a
hasičkám na čele s Marekom
Sabadošom, ktorí sa najviac
zaslúžili o to, že sme to
zvládli. Vďaka patrí aj všetkým
ostatným
občanom,
ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri riešení tejto povodňovej situácie.
Ďakujem ešte raz všetkým.
Ladislav Hroššo
starosta obce
v pohľad na stav vody za "hydrocentrálou" v
V sobotu 12. júna sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR. Prinášame vám výsledky
volieb v Jelšovciach.
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku
voličov, ktorí s a zúčastnili na hlasovaní
voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30
platných odovzdaných hlasov
817
453
453
445
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo
koalíciu:
Číslo a názov politickej strany
1 EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
2 Únia - Strana pre Slovensko
3 Strana rómskej koalície – SRK
4 Paliho Kapurková, veselá politická strana
5 Sloboda a Solidarita
6 Strana demokratickej ľavice
7 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
8 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
9 Komunistická strana Slovenska
10 Slovenská národná strana
11 NOVÁ DEMOKRACIA
12 Združenie robotníkov Slovenska
13 Kresťanskodemokratické hnutie
14 Ľudová strana Naše Slovensko
15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
16 AZEN - Aliancia za Európu národov
17 SMER - sociálna demokracia
18 MOST – HÍD
Zdroj: Okrsková volebná komisia obce Jelšovce
počet
platných
hlasov
1
3
2
3
41
18
15
15
4
27
3
28
2
86
146
51
v tanečný had - dôkaz dobrej zábavy v
„Jánske ohne pokladali naši
predkovia za významný deň v
roku, nakoľko sa traduje, že na
Jána majú najväčšiu moc všetky
živly - zem, voda i ohne. Vraj
preto sa zvykli páliť jánske
vatry,“ pripomenul jeden z
organizátorov Ľuboš Dvoráček.
Potom už pristúpil k vatre starosta obce Ladislav Hroššo a
zábava mohla pokračovať až
kým nezačalo svitať.
Kým bolo svetlo, mohli sa deti
zabaviť pri hrách, ktoré pre nich
pripravila poslankyňa a učiteľka
v jednej osobe, Mgr. Erika
Čaládiová. Za víťazstvo v hrách
boli obdarení sladkými odmenami, ktoré sponzorsky venovali
v "bufet" v akcii v
Ing. Jozef Mišuta – majiteľ spoločnosti
Tekmar
Slovensko,
s.r.o. a Pavel Civáň, riaditeľ
Hypermarketu Tesco Extra Bratislava - Petržalka.
pövá a Mgr. Ľudmila Synaková.
V plnom nasadení sa do akcie
zapojil poslanec Ing. Pavol
Hroššo a už spomínaný Ľuboš
Dvoráček.
Pre tých, čo k poľovníckej chate
prišli, netreba popisovať výbornú atmosféru, podporenú občerstvením. Všetci si mohli pochutiť
na vynikajúcom guláši, ktorý
navarila šéfkuchárka Martuška
Čerešňová s kuchárkou Ankou
Molnárovou.
Ak ste toho názoru, že jánske
ohne nemali chybu, budeme
radi. Ak sa vám tam predsa len
niečo nepáčilo, prosím prepáčte.
Veď pripraviť takúto akciu, to si
vyžaduje niekoľkohodinové nasadenie – od samotného naplánovania, nákupu, prípravy a
výzdoby celého prostredia až po
upratanie celého areálu, umytie
nádob a náradia a po odvoz
lavíc a stolov. Na parket lákala
diskotéková hudba, o ktorú sa
postaral Roman Bihunec.
Problém so smädom a hladom
vyriešil bufet, v ktorom zákazníkom vychádzali v ústrety
zástupkyňa starostu Mgr. Lýdia
Molnárová a poslankyne Mgr.
Erika Čaládiová, Helenka Fulö-
Na záver sa patrí poďakovať
Poľovníckemu združeniu Jelšovce, ktoré nám ochotne požičalo
chatu. Naša vďaka patrí technickému personálu, bez ktorého by
sme sa nezaobišli. Pri preprave
všetkého potrebného nám veľkou mierou pomohol vždy
ochotný Peter Lenárt. Ako technická výpomoc sa pri príprave
dreva, stavbe vatier a výzdobe
areálu vynikajúco osvedčili Marek, Beny a Žaneta.
Tohtoročná Jánska noc sa iste
natrvalo zapíše do spomienok
najmä mladšej generácie našich
obyvateľov.
v Pani učiteľka - poslankyňa Erika Čaládiová pripravila pre deti hry, v ktorých
preukazovali svoju šikovnosť. v
Text a foto: Ľudmila Synaková
Koniec školského roka je za nami a nám nezostáva iné, iba vyhodnotiť uplynulý štvrťrok.
Naša škola sa zapojila do dvoch výtvarných súťaží
a jednej literárnej súťaže. Vo výtvarnej súťaži
„Biblia očami detí„ uspela žiačka 2. ročníka Marcelka Šovčíková, ktorá obsadila 3. miesto v
diecéznom kole. V ďalšej výtvarnej súťaži, ktorú
vyhlásilo občianske združenie Pro Futuro, pod
názvom „Farebný svet“ dostala mimoriadnu cenu
za námet a stvárnenie žiačka 4. ročníka Veronika
Križanová.
V literárnej súťaži Zlaty Dônčovej uspela žiačka
2.ročníka Mirka Hroššová, ktorej dielo pod názvom „Kamarátky“ si mohli prečítať návštevníci
výstavy v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.
Keď nájdete kvet,
keď sa stratia záveje,
keď sa slnko zasmeje
keď prvý kvet nájdete,
ten najkrajší na svete,
zaneste ho svojej mamke;
poteší sa iste a bude mať také oči ako nebo čisté.
Tak ako po iné roky aj tento rok druhá májová
nedeľa bola venovaná mamám, mamkám, mamičkám. Žiaci základnej školy pozdravili svoje mami
pekným programom.
V mesiaci apríl sa žiaci zúčastnili bábkového
divadelného predstavenia Pipi dlhá pančucha.
Dňa 27. mája 2010 sa naša škola zúčastnila futbalového turnaja malotriednych škôl, ktorý sa
konal v Základnej škole Lukáčovce. Aj keď sme sa
umiestnili na poslednom mieste, naši žiaci sú
bohatší o nové skúsenosti a zážitky.
Medzinárodný deň detí bol pestrý na zážitky aj
keď počasie nebolo príjemné. Žiaci navštívili
Krajské osvetové stredisko v Nitre, ktoré organizovalo animačné a vzdelávacie aktivity z oblasti
v jedna z atrakcií "habakuku" v
astronómie, ekológie a grafológie. V dielni ľudových remesiel sa deti učili vyrábať stromček šťastia, vo výtvarných dielňach maľovali a vo hvezdárni pozerali filmy o astronómii.
Koniec školského roka sa nesie v znamení výletov.
Za dobré výchovno-vyučovacie výsledky boli žiaci
odmenení výletom. Spolu s rodičmi žiaci navštívili
Dobšinského rozprávkový svet Habakuky na
Donovaloch. Celý výlet bol financovaný zo ziskov
školských plesov prostredníctvom školskej Rady
rodičov, ako poďakovanie rodičom, ktorí sponzorovali a pomáhali pri organizácii školských plesov.
Ďalší školský rok sa blíži ku koncu a s koncom
roka prichádza aj rozlúčka so žiakmi, ktorí opúšťajú lavice našej školy. Zostanú po nich pekné
spomienky.
Krásne prázdniny plné slnka, vody a zážitkov
praje kolektív základnej školy.
Anna Gombíková
Kuchyňa v MŠ v novom šate
Naša materská škola Jelšovce má už 39 rokov a zariadenie školskej kuchyne dosluhuje ako po funkčnej ,
hygienickej i estetickej stránke. Po zrelom zvážení sme sa spolu s niektorými rodičmi rozhodli osloviť
našich jelšovských podnikateľov o sponzorský dar na novú kuchynskú linku. Vedúca kuchyne spolu s pani
riaditeľkou MŠ pripravili potrebnú dokumentáciu , s ktorou pani Barbíriková navštívila všetkých sponzorov.
Na naše prekvapenie niektorí podnikatelia sa nám dodnes nevyjadrili . A tím , ktorí nám prispeli na
zakúpenie novej kuchynskej linky a kuchynského riadu SRDEČNE ĎAKUJEME. Osobitne chceme poďakovať
pani Rúžene Barbírikovej za mimoriadnu iniciatívu a ochotu pri realizácii tohto cieľa . Poďakovanie patrí
aj pánovi Matulovi , Barbírikovi za poskladanie kuchynského nábytku, taktiež aj pánovi Paulíkovi za
zhotovenie kancelárskeho stola a policovej zostavy.
Poďakovanie patrí nasledujúcim sponzorom : Poľnohospodárske družstvo Jelšovce , Pálenica Jelšovce
s.r.o., Autoservis Marek Majerník, JUREMA –THERM s.r.o., Potraviny Mango Jozef Cigáň, Šovčík a Syn ,
s.r.o., Slov Business s.r.o. Juraj Kukučka, Obec Jelšovce, Róbert Benc, Vladimír Hladký. V mene našich
detí Vám všetkým ešte raz ďakujeme.
Ľubica Kunová, Vedúca ŠJ pri MŠ
Tento rok sme začali v novučičkej, voňavej škôlke. Radosť a vzrušenie sa dalo cítiť
na každom kroku. Deti pohľadom hltali
každučký kútik vynovenej herne. A začali sa
dni poznávania, hier a spoznávania kamarátov, hračiek. Niektorí sa posilňovali rannými slzičkami, ktoré sa cez deň krásne vysušili a hranie bolo hneď zábavnejšie. Navštívili
sme jesennú záhradu ochutnávaním darov a
plodov, pozorovaním pracovných strojov na
poliach. Dni sa krátili a jesenné počasie nám
čoraz častejšie uberalo potešenie z prechádzok a hraní sa na školskom dvore. Nahrádzali
sme si to čítaním krásnych príbehov, hrami
sa na povolania, na farby, zbierali sme
jesenné listy, "cestovali" sme s bocianom
Bonifácom do Afriky.
Zima prišla potichúčky, rozveselila detské
očká v podobe darčekov pod stromčekom. A
deti za to zaspievali a zarecitovali Mikulášovi... Naučili sme sa s deťmi piecť vianočné
medovníčky, spievať koledy, zhotovovať vianočné ozdoby. Na vianočnom koncerte sme
sa oboznámili s rôznymi druhmi hudobných
nástrojov. Veľa snehu robilo starosti dospelákom, ale my v škôlke sme si to absolútne
užívali každý deň. Sánkovali sme sa, bobovali, šmýkali sa, stavali si snehuliakov.
Keď prišiel čas fašiangov škôlka sa premenila
na čarovný bál princezien, arabských tanečníc, spidermanov, pretekárov, lienok, víl.
Aj keď jar dala na seba dlho čakať očarila nás
svojou farebnosťou, vôňou a rozmanitosťou.
Najviac sa "vyfarbila" v podobe Veľkonočných
sviatkov. Maľovali sme kraslice, trénovali
šibačky. Do našej škôlky zavítalo bábkové
v prázdniny treba naštartovať tancom v
v vystúpenie na deň matiek v
divadielko s predstavením "O boľavých zúbkoch". Keď už konečne prišli teplé dni, tak
sme sa s hlasným krikov ozývali na školskom
dvore, aby sme privítali slnko a jeho teplé
lúče. Na Deň matiek z plných hrdielok deti
recitovali a spievali pre svoje mamičky,
babičky a tety, až ich dojali k slzám. Potom
sa slnko na dlhší schovalo a tak nám tento
rok prvojúnový výlet nevyšiel. Hoci nám niektoré plány tento rok nevyšli, tak ako sme si
to s deťmi naplánovali, záverečnú školskú
slávnosť sme si užili. Patrila všetkým deťom v
škôlke a rozlúčke s budúcimi školákmi:
Patrikovi Barbírikovi, Eme Matulovej, Hanke
Klemanovej, Kamile Gulišovej, Vaneske
Teplanskej, Samuelovi Ladickému, Rebeke
Václavovej. Pekné prázdniny deti a v novej
škole veľa úspechov.
Mgr. Monika Gulišová
Riaditeľka MŠ
v naši budúci prváci a všetky "tety" zo škôlky v
V máji tohto roku sa v Malom Lapáši konalo
Okresné kolo pripravenosti a zručnosti Plameňa, čo je detská súťaž mladých hasičov.
Potešiteľné je, že aj naša obec tu mala svojich zástupcov – členov detského družstva
Malý plameň.
Pod vedením Mareka Sabadoša sa poctivo
pripravovali Nela Cigáňová, Jožko Čerešňa
ml., Ema Hroššová, Nikola Čerešňová, Natália
Čerešňová, Sofia a Nina Kukučkové, Dominika Čerešňová a Veronika Križanová.
Za aktívnu účasť na súťaži si malí hasiči odniesli domov pekné diplomy.
My im blahoželáme a prajeme im veľa chuti a
výdrže do ďalších rokov.
v nástúpené jelšovské društvo obzerá konkurenciu v
v prípava na štart... v
v malá prestávka nezaškodí v
v záverečný nástup v
v naše družstvo získalo diplom v
Obyvatelia Jelšoviec, patriaci ku staršej generácii, si určite pamätajú na jelšovský spevokol Csemadok, ktorý bol v 70-tich rokoch
minulého storočia známy nielen v okolitých
obciach, ale aj za hranicami.
V tejto dobe pociťujem výraznú potrebu
uchovať zvyky a piesne našich predkov pre
budúce generácie našich detí a vnúčat.
Touto cestou si dovoľujem osloviť vás, ktorým
ešte ostala štipka lásky k tradíciám folklóru a
ktorí máte záujem oprášiť staré zvyky a pies-
ne nášho regiónu, aby ste sa prihlásili u
p.Marty Čerešňovej, č.d. 25.
Verím, že sa nám spoločnými silami podarí
založiť v našej obci spevokol, ktorého snahou
bude uchovanie kultúrnych pokladov minulosti a prezentácia šikovnosti terajších obyvateľov našej obce.
Ďakujem vopred za pochopenie a podporu
mojej odvážnej myšlienky.
Marta Čerešňová
spodný rad (zľava): Jozef BIHARY, Kristína ČEREŠŇOVÁ, Adam FILO, Sofia JAKUBIČKOVÁ
stredný rad (zľava): Natália ČEREŠŇOVÁ, Diana ŠOVČÍKOVÁ, Alexandra MOLNÁROVÁ, Kristína
TÉSIOVÁ
horný rad (zľava): vdp. Mgr. Peter BRENKUS
Literatúra pre deti a mládež
•
•
•
•
Castová, K. a P.C.: Škola noci 2., 3.
časť
Pokračovanie upírskej ságy
Smithová, L.J.: Upírske denníky (1.,
2., 4. časť )
Taragel, D.: Rozprávky pre neposlušné deti
4. doplnené vydanie rozprávok, z ktorých
sa deti konečne dozvedia, čo ich čaká,
keď budú neposlušné
Aroldová, M.: Ľahká ako vták
Varujúci príbeh dievčaťa, trpiaceho anorexiou
Historické romány
•
Slovenská tvorba
•
•
•
Literatúra pre dospelých
•
•
•
•
•
Meyerová, S.: Krátky druhý život Bree
Tannerovej
Novela k upírskemu románu Zatmenie
Gilbertová, E.: Jedz, modli sa a miluj
Autobiografický román o zanechaní vonkajších znakov úspešného života
Coelho, P.: Pútnik z Compostely
Púť k hrobu sv. Jakuba zmenila život spisovateľa a poznačila jeho spisovateľské
umenie
Kostovová, E.: Zlodeji labutí
Román o umení a posadnutosti, o tajomstve, ktoré preklenuje svetadiely a storočia
Ericksonová, C.: Posledná žena
Henricha VIII.
Skvelé psychologické portréty známych
historických postáv
•
Bacigalová, E.: Čistá nuda
Pravdivý príbeh obete tichého teroru
Urbaníková, E.: Svet mi je dlžný
Šťavnatý príbeh mladej ženy, ktorá chce
byť šťastná za každú cenu
Keleová – Vasilková, T.: Sľub
Príbeh dvoch šťastných žien, ktoré žijú
úplne odlišné životy
Baričák“Hirax“,P.:
Sekundu
pred
zbláznením
Dán, D.: Mucholapka
Náučná literatúra pre dospelých
•
Ševčovič, P.: Z kuchyne starého Prešporka
Exotický ročný pobyt v starom Prešporku
a jeho kulinárskych zákutiach
*** HODOVÉ AKCIE ***
•
V sobotu večer tradičná hodová zábava
• V nedeľu tradičná jazda vláčikom po uliciach od 15.00 do 18.00 hod.
• Kolotoče
• V nedeľu popoludní futbalové zápasy :
predzápas ŽIACI Jelšovce – Veľké Ripňany 16.00
zápas
ŽENATÍ – SLOBODNÍ
17.30
Vitajte medzi nami
27.5.2010
Jakub Paulík
Malému Jelšovčanovi a šťastným rodičom želáme veľa zdravia, šťastia a lásky !
JUBILANTI NAŠEJ OBCE
50 roční:
Viera Pružincová
Igor Košťál
Ing. Milan Šturdík
Helena Gálová
MUDr. Vojtech
Mikláš
Anna Teplanská
60 roční:
Mária Lisá
Milan Kotlár
Mária Ordogová
Gabriela Maladiová
Monika Sabová
55 ročná:
Helena Benďáková
70 roční:
Katarína Klemanová
Margita Cigáňová
75 ročný:
Vincent Hupka
80 roční:
Anna Hercegová
Margita Kečkéšová
90 ročný
Viktor Boháčik
65 ročný:
Ján Vnučko
Oslávencom želáme veľa šťastia a pevné zdravie !
Opustili nás
Gizela Košťálová
Ján Deset
Imrich Benďák
Veronika Kubová
vo
vo
vo
vo
veku
veku
veku
veku
96
81
77
86
č.181
č.251
č.88
č.8
04.04.2010
10.04.2010
24.04.2010
25.04.2010
Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť !
Nový kňaz v našej farnosti
Od 1.júla 2010 máme v našej farnosti nového kňaza.
Je ním dôstojný pán Mgr. Roman Križan, ktorý v predchádzajúcich rokoch pôsobil ako kaplán na
rôznych miestach našej diecézy. Pochádza z Pavlíc ( okr.Trnava ).
Dôstojnému pánovi prajeme pevné zdravie a úspešnú spoluprácu so všetkými obyvateľmi našej
obce.
FC Jelšovce pozýva dňa 25.7.2010 všetkých
priaznivcov športu na "hodové" futbalové zápasy :
1. zápas - žiaci - 16:00 hod.
2. zápas - muži - 17:30 hod.
OBECNÝ ÚRAD Jelšovce
Vás srdečne pozýva
na tradičnú
ktorá sa uskutoční dňa 24.7.2010 o 20:00 hod. v Kultúrnom dome v Jelšovciach.
Vstupné je 2 €/osobu.
Tešíme sa na hojnú účasť
Vydáva: Obec Jelšovce – Obecný úrad v Jelšovciach. Vychádzajú 4-krát do roka.
Zodpovedný redaktor: Ladislav Hroššo. Redakčná rada: Mgr. Lýdia Molnárová,
Mgr. Erika Čaládiová, Ing. Pavol Hroššo, Mgr. Ľudmila Synaková
Návrh grafickej úpravy, sadzba a tlač: Ing. Pavol Hroššo. Fotograf: Ondrej Synak.
Download

Noviny02_2010-Layout 1