www.mbk.cz
Více
než
23 let na trhu
O nás
J
OBSAH
O nás
Kontaktní informace
Systémová školení
Školení soft skills
Školení pro rozvoj a řízení organizace
1
2
3 – 13
14 – 26
27 – 48
sme moderní vzdělávací společnost se zaměřením na firemní vzdělávání a vzdělávání dospělých, zavádění a udržování systémů ISO a firemní poradenství. Na trhu se pohybujeme již od roku 1991 a za tuto dobu jsme získali mnoho
informací a postřehů, které dál předáváme našim klientům.
Máme k dispozici tým zkušených školitelů, kteří disponují
jak lektorskými, tak profesními znalostmi a jsou připraveni
posílit a podpořit potenciál Vaší firmy i každého jednotlivce.
Pružně reagujeme na potřeby stávajících i potenciálních zákazníků a portfolio našich služeb rozšiřujeme tak, abyste Vy,
naši klienti, dostávali komplexní služby odpovídající Vašim
požadavkům.
•••
Školení a kurzy
Organizujeme firemní školení na míru dle požadavků klienta i otevřené kurzy pro veřejnost a rekvalifikační kurzy.
K dispozici máme školicí místnosti v Brně a Praze nebo můžeme školit přímo v místě Vaší společnosti. Připravíme pro
Vás vícedenní firemní akce, na kterých můžete spojit školení
s teambuildingem. Vše podle Vašeho přání.
Pokud Vám nebude vyhovovat termín vypsaných kurzů
nebo budete chtít téma kurzu přizpůsobit oblasti podnikání, neváhejte nás kontaktovat.
Podpora firem
V důsledku trvající ekonomické krize přicházíme s produkty,
které Vám, našim klientům, pomohou v situaci rozhodování.
Tyto produkty jsme připravovali s odborníky z různých oblastí tak, aby koncepce byla zaměřena na analýzu a rozvoj
Vaší firmy, podporu podnikání v současné době a aby Vaše
ztráty finanční i časové byly co nejmenší. V rámci komplexnosti služeb je vše doplněno o navazující školení.
Systémy ISO
Zavedeme Vám systém v minimálním čase s maximální
efektivností. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli systém ISO
nebo jejich vzájemné propojení, ukážeme Vám, jak vhodně
naplnit požadavky norem, co vše musíte dodržovat a kde
máte silné a slabé stránky.
Nově také pro naše klienty zajišťujeme teambuildingové, sportovní a outdoorové akce spojené se vzdělávací
aktivitou nebo i bez ní. Jsme schopni organizačně zajistit celou firemní akci od zajištění ubytování až po naplánování a realizaci jednotlivých školicích a sportovních
aktivit. Současně také nabízíme našim klientům a široké veřejnosti odbornou pomoc v rámci získávání dotačních prostředků z fondů EU.
01/44
strana
Kontaktní
informace
OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ
Jednotlivá školení je možné objednat elektronicky přes
naše webové stránky www.mbk.cz. Školení a kurzy probíhají v příjemných prostorách našich školicích místností
v Brně a Praze. Brněnskou školicí místnost s kapacitou až pro
20 osob je možné také výhodně pronajmout.
Školicí místnost Brno
Veveří 102, 616 00
tel.: 533 338 333
gsm: 739 079 000
e-mail: [email protected]
Školicí místnost Praha
Limuzská 8, 100 00
gsm: 731 506 503
e-mail: [email protected]
02/44
strana
systémová
školení
systémová
školení
Školení interních auditorů – dle ČSN EN ISO 19011
Interní audity dle ČSN EN ISO 19011
– školení pro pokročilé
Nejen kurzy z tohoto katalogu Vám uspořádáme na míru
dle Vašich přání a požadavků. Současně také naplánujeme
a organizačně zajistíme Vaši firemní akci spojenou s teambuildingem. Postaráme se o kompletní servis od zajištění
ubytování přes občerstvení až po zorganizování doprovodných aktivit.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Školení je určeno organizacím, které chtějí auditovat své
systémy řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS), či jiné systémy
vlastními silami, bez využití outsourcingu. Zavedením systému vzniká povinnost auditování. Doporučujeme zejména
pro začínající auditory, podmínkou účasti je znalost normy
ISO 9001.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Školení je určeno organizacím, které mají povinnost zajišťovat opakovaná školení pro vlastní interní auditory. Kurz je
adresován již zkušeným auditorům, kteří chtějí dále rozvíjet
své schopnosti a dovednosti.
Dále nabízíme konzultační servis v oblasti získání dotačních
prostředů z fondů EU.
Co Vám kurz
přinese
Organizace získá vlastního auditora, jež je schopen kvalifikovaně prověřit funkčnost zavedeného systému. Účastníci
školení si osvojí základní přehled o předmětu, cílech
a metodikách auditů.
Co Vám kurz
přinese
Informace o taktikách, technikách a psychologii auditování.
Informace o způsobu provádění procesních auditů.
Zobjektivizování způsobu auditování.
Náplň kurzu
Pojmy, zásady a definice z ČSN EN ISO 19011. Směrnice pro
auditování systému managementu jakosti a/nebo systému
environmentálního managementu. Metodika auditování.
Náplň kurzu
Výměna zkušeností s auditováním v provozech, ve vedení
organizací, u dodavatelů. Význam a přínos procesních
auditů. Praktické zkušenosti a návody. Řešení nejčastějších
problémů u auditů.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme měsíčně.
Periodicita
Otevíráme měsíčně.
ŠKOLENÍ NA MÍRU, TEAMBUILDINGOVÉ AKCE,
DOTAČNÍ PROSTŘEDKY Z FONDŮ EU
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Mgr. Vendula Mrázová, DiS.
gsm: 731 506 519
e-mail: [email protected]
03/44
strana
systémová
školení
systémová
školení
systémová
školení
systémová
školení
Představitel managementu ISO 9001
ČSN EN ISO 9001:2009 - Systém managementu kvality
Školení interních auditorů integrovaného systému
ISO 9001+ ISO 14001 dle ISO 19011
Interní auditor integrovaného systému ISO 9001
+ ISO 14001 dle ISO 19011 – PRAKTICKÁ ČÁST
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pracovníkům, kteří zavádějí a udržují systémy a mají odpovědnost za jejich funkčnost, přezkoumání a zlepšování.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Účastník kurzu získá praktické dovednosti, které se vztahují
k jeho pozici představitele managementu. Naučí se orientovat v problematice procesního přístupu, implementovat
systémové požadavky normy v podmínkách společnosti
a používat nástroje pro zlepšování.
Co Vám kurz
přinese
Účastník kurzu získá důležité informace o nových, případně
pozměněných požadavcích, které vyplývají z revize normy.
Prohloubí si znalosti v problematice procesního přístupu,
implementování systémových požadavků normy v podmínkách společnosti a používání nástrojů pro zlepšování.
Budou vysvětleny přínosy a upozorněno na možná úskalí,
jež by mohla při nevhodné aplikaci revidované normy
vzniknout.
Školení interních auditorů je určeno organizacím i všem jednotlivcům, kteří chtějí auditovat integrovaný systém řízení
(ISO 9001+ISO 14001). Zavedením systému vzniká povinnost
auditování a znalost požadavků příslušné auditované
normy. Doporučujeme pro začínající i pokročilé auditory,
kteří se chtějí dozvědět o provázanosti ISO 9001+ISO 14001
a umět auditovat tyto normy dle metodiky ISO 19011
integrovaně.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Kurz je určen pracovníkům, kteří působí v systému managementu kvality, především pak vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, představitelům vedení/
managementu pro kvalitu, manažerům kvality nebo
auditorům kvality a obecně těm, kteří mají systém udržovat
a zlepšovat.
Kurz je určen těm auditorům, kteří znají požadavky normy
ISO 9001 a ISO 14001, setkali se se směrnicí pro auditování
ISO 19011 a mají zájem si všechny své znalosti a teoretické
zkušenosti procvičit v praxi. Je určen i těm zaměstnancům
a interním auditorům, kteří si chtějí zdokonalit techniku auditování, vyzkoušet různé modelové situace a nahlédnout
na systém očima konzultanta, nikoliv jen kontrolora.
Co Vám kurz
přinese
Účastník získá znalosti norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO
19011 a naučí se, jak přistupovat k auditu integrovaného
systému. Účastníci školení získají také základní přehled
o předmětu, cílech a metodikách auditů a procvičí si své
znalosti praktickými cvičeními.
Co Vám kurz
přinese
Vyzkoušíte si roli auditora i prověřovaného, otestujete
si přípravu a provedení interního auditu a pod vedením
lektora si zkusíte metodiky kladení otázek, zápisy z auditů,
definování neshod i sestavení zprávy z auditu pro management.
Náplň kurzu
Zásady integrovaného systému dle ISO 9001 a ISO 14001
a jejich společné požadavky a terminologie. Problémová
místa systému a náhled na ně z pozice auditora. ČSN EN ISO
19011. Směrnice pro auditování systému managementu
jakosti anebo systému environmentálního managementu,
zaměřeno na metodiky auditování v praxi.
Náplň kurzu
Školení je zaměřeno na praktické provádění interních auditů integrovaného systému formou workshopu, navozených
situací a modelových příkladů. Obsahuje praktickou část
z pohledu programu auditů, přípravy na audit, kladení otázek, provedení interního auditu a sestavení zprávy z auditu,
včetně správného definování neshod.
Náplň kurzu
Sazba
Periodicita
04/44
strana
Výklad požadavků na povinné dokumenty systémových
norem v praxi doplněný praktickými příklady, které dají
návod jak lze k jednotlivým požadavkům přistupovat.
• Aplikace požadavků normy v konkrétních podmínkách
na modelovém příkladu. • Procesní přístup. • Šest dokumentovaných postupů požadovaných normou. • Analýza
neshod a příčin. • Vhodnost záznamů. • Definování odpovědností a pravomocí. • PDCA cyklus v praxi. • Přezkoumání
vedením.
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Výklad požadavků revidované normy ISO 9001 s ohledem na praxi a problémová místa při zavádění.
Náplň kurzu
Prezentace revidované normy se zaměřením na:
• důvody revize normy,
• hlavní změny,
• podrobné rozebrání nových a revidovaných požadavků
normy podle jednotlivých kapitol.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení, rozsah 2 dny: 5 900 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme pololetně.
Otevíráme čtvrtletně.
přehled školení a kurzů
2013
05/44
strana
systémová
školení
Systém managementu kvality a měření
systémová
školení
Manažer kvality
Tento kurz trvá celkem 18 dní, které jsou rozděleny do 9 bloků po 2 dnech.
systémová
školení
Školení interních auditorů specifikace
OHSAS 18001:2007
Školení o předmětu normy ČSN ISO/IEC 27001:2006
a ISO/IEC 27002:2008
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Seminář doporučujeme těm pracovníkům managementu
organizace, kteří jsou odpovědní za zahájení bezpečnostních aktivit spojených s používáním informačních a komunikačních technologií (ICT) a za implementaci, provoz
a správu managementu bezpečnosti informací.
Co Vám kurz
přinese
Tyto normy poskytují obecný základ pro implementaci bezpečnostních postupů organizace v souvislosti s používáním
ICT, poskytují přehled o účinných řídících bezpečnostních
postupech souvisejících s používáním ICT a tím pomáhají budování a zajištění důvěry při komunikaci mezi
organizacemi. Seminář pomůže zúčastněným stanovit šíři
problematiky týkající se bezpečnosti informací pro jejich
organizaci, stanovení požadavků na bezpečnost informací
a stanovení metod pro hodnocení rizik v organizaci.
Náplň kurzu
Vysvětlení základních pojmů, legislativních požadavků
a současné situace v organizacích. Základní požadavky
normy na bezpečnost informací a jejich naplnění. Výběr
opatření k požadavkům na zajištění bezpečnosti informací.
Kritické faktory úspěchu při zavádění managementu bezpečnosti informací. Cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní
opatření.
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – specifikace.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen manažerům kvality, projektovým a výrobním
manažerům a ostatním vedoucím pracovníkům.
Co Vám kurz
přinese
Účastníci se dozví o metodách a postupech netechnických
měření používaných v systémech managementu kvality.
Náplň kurzu
– měření spokojenosti zákazníků,
– měření výkonnosti procesů,
– měření výkonnosti systémů,
– měření nákladů na kvalitu,
– benchmarking – měření výkonnosti konkurence,
– sebehodnocení,
– praktické příklady.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
06/44
strana
přehled školení a kurzů
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen všem, kteří si chtějí osvojit praktiky v oblasti
řízení a dozvědět se informace týkající se nejen managementu kvality, ale také dalších principů uplatňovaných při
řízení společnosti.
Co Vám kurz
přinese
Absolvent tohoto kurzu získá znalosti z oblasti managementu kvality nad rámec požadavků normy. Následně
dokáže zavést systém řízení tak, aby byl vhodný pro danou
společnost a její požadavky. Umí pracovat s lidmi a řídit tým
pomocí motivačních faktorů, vhodné komunikace a vedení.
Ví, jak správně formulovat cíle a jak delegovat pravomoci
a řídit podřízené pracovníky. Současně se orientuje v ostatních systémech managementu a umí provádět interní audity. Ve firmě, kde mají systém zaveden umí nalézt příležitosti
ke zlepšování a řešit problémy a neshody vznikající nejen
ve výrobě, ale i při řízení firmy.
Náplň kurzu
Základy managementu • Co vše je v managementu zahrnuto • Motivace, komunikace, vedení lidí a kontrola • Úvod
do kvality, historie, otcové kvality • Systém managementu
kvality – obecně • Systém managementu kvality – dle ISO
9001 • Zlepšování kvality • Navazující systémy ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 27001 • Interní audit • Základy legislativních povinností • Zlepšování • Analýza a techniky prevence
a nové přístupy • Představitel managementu a jeho role •
Požadavky na vzdělání a praxi
Sazba
Standardní cena kurzu: 29 900 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme pololetně.
2013
Akce každý další účastník ze stejné společnosti zaplatí
pouze 50 % z ceny kurzu.
systémová
školení
Školení je určeno organizacím, které chtějí auditovat svůj
systém OHSAS či jiné systémy řízení jakosti a životního
prostředí, u nichž vzniká povinnost auditování.
Co Vám kurz
přinese
Organizace získá vlastního auditora, jež je schopen kvalifikovaně prověřit funkčnost zavedeného systému OHSAS.
Účastníci školení získají základní přehled o cílech a formách
uplatnění auditování.
Náplň kurzu
Pojmy, zásady a definice z OHSAS 18001:2007 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Specifikace a ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému
managementu jakosti anebo systému environmentálního
managementu. Metodika auditování.
Informační technologie – Systém managementu bezpečnosti informací-požadavky
a Soubor postupů pro management bezpečnosti informací.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme pololetně.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
07/44
strana
systémová
školení
systémová
školení
systémová
školení
systémová
školení
Systém HACCP pro začátečníky aneb
Zákonný požadavek každého, kdo se dotkne potraviny
Systém řízení v oblasti životního prostředí – ISO 14001
Environmentální legislativa – hodnocení souladu
Bezpečnost potravin – ISO 22000
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen všem, kteří v rámci své profese přijdou
do styku s potravinou. Dnes není systém HACCP povinný jen
pro výrobce potravin, ale i pro všechny distributory, jídelny,
stravovací služby, výrobce obalů, dopravce apod.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Seminář doporučujeme organizacím i jednotlivcům, kteří
se zajímají o ochranu životního prostředí nebo kteří uvažují
o zavádění systému EMS.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Organizacím, které mají zaveden systém environmentálního managementu a musí tedy dle požadavku normy ČSN
EN ISO 14001 provádět hodnocení souladu s environmentální legislativou i jednotlivcům, kteří toto hodnocení musí
provádět.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Pochopení legislativního požadavku, podrobné objasnění
některých složitých pojmů v systému, ukázka tvorby dokumentace HACCP.
Co Vám kurz
přinese
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
Získáte základní orientaci v právních předpisech v oblasti
ochrany životního prostředí a návod, jak být v souladu
s environmentální legislativou. Dále se naučíte neustále
prověřovat činnosti organizace.
Co Vám kurz
přinese
– seznámení s požadavky legislativy na systém HACCP,
– přehled legislativy v oblasti HACCP,
– nebezpečí – popis a vysvětlení pojmů,
– analýza nebezpečí, podrobný popis pro zpracování
analýzy,
– kritické a kontrolní body,
– ověřování systému HACCP,
– nejčastější nedostatky při zpracování dokumentace,
– nejčastější nedostatky selhání systému v praxi,
– poznatky z praxe.
Seznámení s požadavky systému řízení ochrany životního
prostředí prostřednictvím novelizované normy ČSN EN ISO
14001:2005. Školení pomůže vyřešit otázku: „Jak náročná
bude naše příprava na zavádění a certifikaci“.
Pro všechny představitele vedení firmy, manažery kvality,
interní auditory, vedoucí výroby, mistry v potravinářském
průmyslu, kteří se chtějí seznámit s požadavky normy
22000 a další pracovníky, kteří chtějí systém ISO 22000
zavést a certifikovat, případně pro ty, které čeká zákaznický
audit dle těchto požadavků.
Náplň kurzu
Seznámení s problémy v životním prostředí, vysvětlení obsahu jednotlivých požadavků normy ISO 14001 a objasnění
základních legislativních požadavků.
Náplň kurzu
Náplň kurzu
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
– přehled aktuální legislativy,
– výklad základních pojmů,
– představení normy ISO 22000,
– podrobný výklad jednotlivých kapitol,
– rozdíl mezi normou 22000 a systémem HACCP,
– poznatky z praxe.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Základní přehled právních předpisů v oblasti ochrany
životního prostředí. Metodika zpracování registru právních
požadavků.
Obecné požadavky legislativy v oblastech:
– ochrany ovzduší,
– ochrany vod,
– odpadové a obalové hospodářství,
– ochrana zdraví,
– chemické látky a přípravky,
– prevence závažných havárií.
Praktický návod na hodnocení souladu. Metodika prověřování.
Rozšíření vědomostí v oblasti zajišťování bezpečnosti potravin, účastníci kurzu si doplní znalosti, které jim umožní
zlepšování svého interního systému a pomohou při plnění
požadavků zákazníků.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme pololetně.
Periodicita
Otevíráme pololetně.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
08/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem k použití.
Výklad normy ISO 22000:2005.
09/44
strana
systémová
školení
Norma IFS (mezinárodní standardy pro potraviny)
systémová
školení
Systém HACCP pro pokročilé
systémová
školení
systémová
školení
Školení o předmětu normy ČSN EN ISO 15189
Zdravotnické laboratoře
Školení o předmětu normy ČSN EN ISO/IEC 17025
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Seminář doporučujeme organizacím, které uvažují o akreditaci laboratoře nebo chtějí získat podněty na zlepšení
organizace či řízení laboratoře.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Seminář doporučujeme organizacím, které uvažují o akreditaci vlastní laboratoře k prokázání odborné způsobilosti.
Co Vám kurz
přinese
Tato norma slouží jako podklad k posuzování shody externími akreditačními orgány. Školení pomůže vyřešit otázku:
„Jak náročná bude naše příprava na akreditaci“.
Co Vám kurz
přinese
Školení Vám pomůže vyřešit otázky: „Jak náročná bude
naše příprava na akreditaci? Kam všude pravidla normy
zasahují? Jsme na akreditaci dostatečně vybaveni?“
Náplň kurzu
Vysvětlení obsahu jednotlivých požadavků normy
ISO 15189, pro vlastníky certifikátu QMS, odlišnosti
od normy ISO 17025.
Náplň kurzu
Vysvětlení obsahu jednotlivých požadavků normy
ISO 17025, pro účastníky školení s certifikací QMS.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pracovníkům působícím v epidemiologicky rizikových
činnostech – maloobchodní a velkoobchodní dodavatelé
potravinářských produktů, výrobci privátních značek potravin pro řetězce potravinářských prodejen.
Co Vám kurz
přinese
Účastník kurzu získá důležité informace o požadavcích
na provádění auditu u výrobců a dodavatelů potravin.
Náplň kurzu
Prezentace požadavků se zaměřením na:
– předmět auditu,
– průběh auditu,
– určení úrovně (vyřazení, závažná neshoda,
neaplikovatelné),
– systém managementu jakosti,
– realizace produktu (smlouvy, nakupování, požadavky
na provoz, obrátkovost zásob, přeprava, údržba,
sledovatelnost, riziko alergenů),
– měření, analýzy, zlepšování.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 500 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
10/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
Pro všechny představitele vedení firmy, manažery kvality,
interní auditory, vedoucí výroby, mistry v potravinářském
průmyslu a další pracovníky, kteří v rámci své profese
přijdou do styku s potravinou. Dnes není systém HACCP
povinný jen pro výrobce potravin, ale i pro všechny distributory, jídelny, stravovací služby, výrobce obalů, dopravce
apod.
Rozšíření vědomostí v oblasti HACCP a doplnění znalostí
v oblasti zajišťování bezpečnosti potravin
– požadavky legislativy na systém HACCP,
– přehled legislativy v oblasti HACCP,
– zdravotní nebezpečí, které hrozí v průběhu výroby,
– ovládání zdravotního nebezpečí v průběhu výroby,
– analýza nebezpečí – zpracování v dokumentaci,
– kritické a kontrolní body,
– ověřování systému HACCP,
– audit systému HACCP (možno provést i praktický audit
„naostro“ u zákazníka),
– nejčastější nedostatky při zpracování dokumentace,
– nejčastější důvody selhání systému v praxi,
– poznatky z praxe.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme pololetně.
11/44
strana
systémová
školení
systémová
školení
systémová
školení
Školení o předmětu normy ČSN EN ISO 13485
Školení Metrologie I.
Školení Metrologie II.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen především pracovníkům organizací,
kteří vykonávají funkci metrologa.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen především pracovníkům organizací, kteří vykonávají funkci metrologa (pokračování kurzu Metrologie I).
Co Vám kurz
přinese
Zjistíte, jak zajistit dodržování předpisů v oblasti metrologie. Získáte informace o zajištění metrologických vlastností
měřidel – ověřování pracovních měřidel stanovených
a kalibraci pracovních měřidel nestanovených.
Co Vám kurz
přinese
Vybudováním efektivního metrologického systému
přispějete ke správnému používání měřidel a interpretace
naměřených hodnot.
Náplň kurzu
– metrologická terminologie,
– metrologický systém a proces měření,
– práce s měřidly,
– dokumentování metrologického systému,
– variabilita v systému měření,
– nejistoty měření,
– postup stanovení nejistoty měření,
– interpretace naměřených hodnot,
– základy statistiky a možnosti SPC
(statistické regulace procesů),
– praktické příklady.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme měsíčně.
Zdravotnické prostředky – systémy managementu jakosti – Požadavky
pro účely předpisů.
Co Vám kurz
přinese
Seminář doporučujeme organizacím, které musí dodržovat
evropské směrnice pro zdravotnické prostředky, aby mohly
opatřit své produkty označením CE, a ostatním organizacím
zapojených do procesů uvádění zdravotních prostředků
na trh.
Získáte přehled o specifických požadavcích v řízení systému managementu v oblasti zdravotnických prostředků.
Náplň kurzu
Vysvětlení obsahu jednotlivých požadavků normy
ISO 13485, pro účastníky školení s certifikací QMS,
odlišnosti od normy ISO 9001:2009.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme pololetně.
12/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
ve smyslu zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění a souvisejících
metrologických předpisů.
Náplň kurzu
– metrologická terminologie,
– legislativa vztahující se k metrologii,
– orgány státní správy činné v oblasti metrologie,
– rozdělení typů měřidel z hlediska metrologické
legislativy,
– ověřování a kalibrace měřidel – pravidla metrologické
návaznosti,
– metrologická dokumentace – evidence a označování
měřidel,
– metrologický systém,
– metrologická konfirmace,
– praktické příklady.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme měsíčně.
firemní kurzy
na míru
Potřebujete proškolit více osob? Chcete se obsahově zaměřit
na potřeby Vaší společnosti? Nenašli jste vhodné školení
v našem katalogu či obsah inzerovaných kurzů neodpovídá
přesně Vašim představám?
Jsme připraveni vyslyšet Vaše představy, přání a požadavky
a uspořádat pro Vás to nevhodnější školení.
Neváhejte nás kontaktovat:
Mgr. Vendula Mrázová, DiS.
gsm: 731 506 519
e-mail: [email protected]
13/44
strana
školení
soft skills
školení
soft skills
školení
soft skills
Začínající manažer
Manažerské dovednosti
Jak se stát úspěšným realitním makléřem
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen začínajícím manažerům, lidem, kteří se
dlouhodobě i krátkodobě připravují na manažerskou funkci,
zástupcům manažerů, team leaderům, manažerům, kteří si
chtějí připomenout základní manažerské techniky.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Manažerům, top manažerům, zástupcům manažera, budoucím manažerům.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Základní manažerské dovednosti, jak komunikovat s lidmi
z pozice manažera, elementární chyby manažera, jak motivovat svůj tým, řešení krizových situací, jak budovat úspěšný
tým, základy koučování.
Realitním makléřům, manažerům realitních kanceláří, uchazečům na tuto pozici před nástupem do práce, zájemcům
o tuto pozici. Kurz je určen také pro regionální realitní kanceláře a realitní kanceláře s malou a specializovanou územní
působností, které chtějí jednomodulové všeobecné školení
bez pokračování vzdělávání svých makléřů.
Co Vám kurz
přinese
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
Komunikace – umění ptát se, otázky, umění naslouchat.
• Autorita, manažer a leader, vůdce. • Styly vedení lidí –
direktivní, demokratický – teorie „X“ a „Y“. • Řízení pomocí
cílů – metoda SMART. • Motivace a Zpětná vazba. • Zvládání
námitek a konfliktních situací. • Hospodaření s časem. • Manažerské funkce a role. • Situační styly vedení lidí. • Hodnocení výsledků podřízených (hodnotící pohovor). • Výběrový
pohovor. • Koučování. • Týmová práce. • Úspěšné porady.
Základní manažerské dovednosti, jak komunikovat s lidmi
z pozice manažera, elementární chyby manažera, jak motivovat svůj tým, řešení krizových situací, jak budovat úspěšný
tým, základy koučování.
Náplň kurzu
– komunikace s lidmi,
– přítel nebo diktátor,
– organizace času,
– vedení porad,
– prezentace plánů,
– posel špatných zpráv nebo jak řešit krizové situace v týmu,
– formy motivace,
– jak koučovat,
– jak vést přijímací pohovor,
– pěstovaní citu získat šikovné lidi.
Tipy pro úspěšný prodej, naučit se prodávat, zdokonalit se
v obchodních činnostech, komunikace s klientem, zjistit co
klient potřebuje, vyhledávaní klientů, oslovení klientů, jak
úspěšně ukončit obchod.
Pro majitele realitní kanceláře: nízké náklady (výdaje na školení), zvýšení obratu cca o 40 %, nízké náklady na školení
vůbec neovlivňují kvalitativní úroveň školení, dodání kurzů
na „klíč“.
Standardní délka školení: pokud se jedná o jednomodulové
všeobecné školení – doporučujeme 3 dny (ve výjimečných
případech 2 dny).
Sazba
Periodicita
14/44
strana
Jeden posluchač (dvoudenní školení), studijní
materiály, osvědčení, občerstvení:
5 900 Kč + DPH 20 %.
Otevíráme čtvrtletně.
přehled školení a kurzů
2013
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Náplň kurzu
Náplň kurzu
TELEFONICKÉ OSLOVENÍ:
– překonávání červené linie,
– zaujmutí klienta,
– zvládání námitek,
– souhlas k jednání,
– čas – nosné kriterium být na jednání první,
– trénink.
OBCHODNÍ JEDNÁNÍ:
– typologie klientů,
– vytvoření důvěry,
– potřeby a jejich analýza,
– návrh řešení,
– námitky,
– trénink.
IDENTIFIKACE POTŘEB – PROČ JE PRO NÁS I KLIENTA DŮLEŽITÁ:
– otázky a aktivní naslouchání,
– chyby a jejich odstranění,
– neverbální nákupní signál,
– trénink.
ÚSPĚCH V REALITÁCH:
– co od vás žádají klienti,
– jak si sáhnout na úspěch,
– vlastnosti makléře („dále RM“).
SYSTÉM PRÁCE RM:
– příprava + plán,
– telefonické oslovení klientů,
– obchodní jednání,
– získání exkluzivity,
– spolupráce s klientem v procesu realizace obchodu.
PŘÍPRAVA RM:
– odborná příprava,
– subjektivní příprava,
– kde hledat zakázky.
CO JE VÝHODOU A CO UŽITKEM PRO KLIENTA?
– jak vyvolat u klienta touhu vlastnit řešení,
– co prodáváme klientům – cenu nebo hodnotu,
– sumární zásady prezentace řešení.
Sazba
Jeden posluchač (dvoudenní školení),
studijní materiály, osvědčení, občerstvení:
6 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme pololetně.
15/44
strana
školení
soft skills
školení
soft skills
školení
soft skills
školení
soft skills
Time management aneb
Jak lépe plánovat a řídit svůj čas
Komunikační dovednosti
Prezentační dovednosti
Chovejte se a jednejte asertivně
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení.
Doporučuje se převážně lidem vytíženým a zaměstnaným
množstvím různorodých aktivit. S nadsázkou lze říci, že také
ženám – manažerkám.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Obchodníkům, pracovníkům ve velkých týmech, asistentkám, manažerům a dalším pracovníkům, kteří ve své profesi
využívají komunikaci.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Prezentátorům projektů, manažerům, obchodníkům prezentující více klientům, top manažerům, studentům, školitelům.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Schopnost „vyzrát“ nad nedostatkem času tím, že si dokážete
sami určit svůj vlastní systém a časový plán, dokážete oddělit
podstatné, co je nutné učinit ihned od nepodstatného, co lze
učinit později, ulevíte stresové zátěži, dokážete eliminovat
faktory rozptýlení a vyrušování, zorganizujete si vlastní
pracovní prostředí.
Manažerům, obchodníkům, vyjednávačům, pracovníkům
služeb, výroby, neziskového resortu a dalším pracovníkům,
kteří přicházejí do styku s jinými lidmi a nechtějí nechat
sebou manipulovat, chtějí se vlastními silami probojovat
k úspěchům – ne však na úkor jiných.
Co Vám kurz
přinese
Co Vám kurz
přinese
Účastníci školení se dozvědí jak s jistotou prezentovat
a působivě přednášet, osvojí si tipy a triky pro úspěšnou
prezentaci, vizuální a verbální techniky, seznámí se s cestou
od flipchartu po PowerPoint.
Co Vám kurz
přinese
Základní poznatky z chování lidí a jak využít formy
komunikace ke svým nesobeckým cílům. Osvojíte si cesty
a doporučení, jak si vybudovat vlastní a dlouhodobý úspěch
v profesním i soukromém životě.
Náplň kurzu
– jak si stanovit cíle – od životních po krátkodobé,
– jak si stanovit každodenní priority,
– plánovat své úkoly, a to s využitím takových systémů
plánování, které Vám budou vyhovovat,
– jak si uspořádat svůj den a jak využít
svoji výkonnostní křivku,
– jak předcházet syndromu vyhoření,
– jak zamezit rozptýlení a vyrušování,
– jak si zorganizovat své pracovní prostředí.
Úroveň svých znalostí a dovedností si otestujete, obdržíte
řadu doporučení a rad.
Účastí na tomto školení získáte přehled v komunikaci a zbavíte se zlozvyků, které při ní nevědomky používáte. Dále se
naučíte úspěšně jednat a zbavíte se obav z jednání se silnými
jedinci. Absolvováním kurzu se naučíte posuzovat svého
partnera komplexně, čímž získáte komunikační výhodu
a zbavíte se své nerozhodnosti. Následně si také osvojíte
přesvědčovací a argumentační strategie.
Náplň kurzu
– komunikace,
– od mé myšlenky k tvému přesvědčení,
– typy prezentace,
– jaké médium a pro jaký účel použít
(datový projektor, tabule, flipchart),
– vizualizace,
– strategie pro kritické okamžiky,
– zakončení prezentace,
– jak využít poslední dojem ve svůj prospěch,
– použití audio a video techniky
pro zpětnou vazbu účastníkům.
Náplň kurzu
– základy komunikace a její využití v posouzení u základních
typů chování lidí,
– základní pojmy; poznej sám sebe,
– charakteristiky základního chování lidí, jejich kombinace
a jak se před nimi účinně bránit,
– asertivní techniky aneb jak bych řešil konflikty
minulosti dnes,
– asertivní práva a jejich aplikace do praxe,
– nedejte se stresem a úzkostí ovládat,
– co je sebevědomí a co sebedůvěra,
– jak přijmout kritiku, zpětnou vazbu a jak je podávat,
– co je účinnější – předcházet konfliktům nebo je řešit,
– Vaše otázky – mé i naše odpovědi,
– individuální konzultace po ukončení kurzu.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
16/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
Náplň kurzu
– složky komunikace,
– formy komunikace,
– druhy komunikace,
– umění ptát se,
– umění naslouchat,
– základy vyjednávaní,
– jak jednat s problematickými lidmi,
– vítězné komunikační strategie.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
17/44
strana
školení
soft skills
Motivace lidí
Řeč těla
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Kurz je určen obchodníkům, manažerům a širšímu publiku,
které chce znát a poznat čtení řeči těla a mít tak náskok při
vyjednávání.
Náplň kurzu
– základní poznatky z komunikace a jejich využití v praxi,
– zázrak neverbální komunikace a tichého tajemství,
– mýty a skutečnost – nestaňte se obětí vlastních předsudků,
– význam sebeúcty a poznání sebe,
– skrytá síla stisku ruky,
– síla pohledu, úsměvu a sebejistoty v nich,
– využití prostoru ve stoje i v sedě – jak zvýšit mé šance
na výhru,
– úspěšná sebeprezentace vychází z mé sebedůvěry,
– přesilové hry – trochu praxe,
– úspěch skrytý v oblékání,
– 6 zlatých pravidel – jak číst druhé a mít navrch.
Účastníci školení získají přehled v neverbální komunikaci
člověka a naučí se číst svého soupeře a dozvědět se více, než
z běžné komunikace. Dále se naučí jak neprozradit svými
pohyby sama sebe.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
18/44
strana
školení
soft skills
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Vedení porad
Manažerům, zástupcům manažerů, team leaderům, manažerům, kteří absolvovali podobný kurz v minulosti, školitelům,
konzultantům a dalším zájemcům o uvedenou problematiku.
Co Vám kurz
přinese
Vysvětlí vám jaký je rozdíl mezi stimulací a motivací, kdy je
možné účinně proměnit stimulaci v motivaci, kdy nikoliv.
Budeme hledat různé možnosti motivace, jak si připravit
motivaci a z jaké pozice je motivace účinná.
Náplň kurzu
– co je motivace a jak funguje,
– jaký je rozdíl mezi stimulací a motivací,
– co očekáváme od motivace,
– jak si připravit motivaci,
– akceptování motivace vzhledem k pozici,
z které je realizována,
– demotivace a vyhoření,
– typy zaměstnanců a jak na ně,
– motivační nástroje a zákonitosti, které je nutno dodržovat,
– jak chválit a jak kritizovat, zpětná vazba,
– individuální konzultace po ukončení kurzu.
školení
soft skills
Vedení týmu, budování týmu
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Manažerům, začínajícím manažerům, lidem, kteří se dlouhodobě i krátkodobě připravují na manažerskou funkci,
zástupcům manažerů, team laederům, manažerům, kteří
absolvovali podobný kurz v minulosti a všem, kteří jsou
pověřeni pořádat porady.
Co Vám kurz
přinese
Jak udělat z nezáživného toku nových informací atraktivní
sezení, na které se bude každý těšit a bude to pro něho
nejenom zdroj nových informací, ale i dodávka energie
a motivace na následující dny. Školení Vám dále přinese zvýšení aktivity, nové řešení a tvůrčí práci nejen pro Vás jako pro
manažera, ale také pro vaše lidi, čímž bude efekt úspěchu
několikanásobně překročen.
Náplň kurzu
– typy a cíle porad
– přínosy porad
– chyby a nedostatky porad
– všeobecná pravidla
– od očekávání k výsledkům
– role účastníka
– role moderátora
– role šéfa
– pravidla hry
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Manažerům, zástupcům manažerů, team leaderům, manažerům, kteří absolvovali podobný kurz v minulosti a budoucím
manažerům.
Co Vám kurz
přinese
Základní poznatky a první kroky, jak si budovat nový tým.
Jaké lidi si vybrat, na co brát ohled při výběru, jakých chyb
se vyvarovat. Jak vést tým tak, aby fluktuace byla pod úrovní
20 %, naopak, aby nevznikaly tzv. ponorkové nemoci a v konečném důsledku – aby nedošlo k vyhoření týmu jako celku.
Náplň kurzu
– skupina ještě není týmem,
– profil vedoucího týmu a co má všechno za povinnosti,
– správné složení týmu z hlediska odbornosti, osobnostních
profilů a schopnosti pracovat v týmu,
– budování, organizování a sjednávání cílů týmu,
– práce s týmem,
– učební potenciál,
– produktivní využití konfliktních situací,
– udržení spolupráce týmu,
– motivační nástroje a zákonitosti, které je nutno dodržovat,
– jak chválit a jak kritizovat,
– týmový koučink,
– jak řešit situace, kdy bude nejhůř
(rychlá krizová diagnóza a léčení),
– individuální konzultace po ukončení kurzu.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 200 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
přehled školení a kurzů
2013
školení
soft skills
19/44
strana
školení
soft skills
školení
soft skills
školení
soft skills
školení
soft skills
Lektorské dovednosti
Rétorika nejen pro manažery
Základy telefonické komunikace
Obchodní dovednosti
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen manažerům, personalistům a všem těm,
kteří veřejně vystupují nebo mají v pracovní náplni školení
a vzdělávání zaměstnanců.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Určeno všem, kteří v rámci své pracovní činnosti vystupují
na veřejnosti, jednají s klientem nebo provádějí školící
činnost.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen obchodníkům, manažerům a všem kteří ke své
práci používají telefonickou komunikaci.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Obchodníkům, manažerům, prodavačům, finančním poradcům v bance a v pojišťovně, realitním makléřům.
Co Vám kurz
přinese
Základní přehled o tom, co by měl znát každý lektor, základy
rétoriky a mluveného slova, verbální a neverbální komunikace, jak vyzrát na stres při vaší lektorské činnosti.
Co Vám kurz
přinese
Schopnost vystupovat na veřejnosti, odbourat trému
a ostych z projevu před publikem, schopnost vyjadřovat se
správně a přesvědčivě, odbourat překážky v komunikaci.
Co Vám kurz
přinese
Doporučení – jak efektivně telefonovat, maximalizovat
zisk z telemarketingu a minimalizovat odmítnutí a nechuť
klienta.
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
– osobnost vzdělavatele,
– motivace účastníků vzdělávacího procesu,
– struktura vzdělávací aktivity,
– předpoklady a jednotlivé fáze úspěšného procesu učení,
– současné pojetí učení,
– tréma a stres.
Náplň kurzu
– verbální a neverbální komunikace v práci manažera,
– rétorika, technika mluveného projevu,
– jak vnímá (a učí se) dospělý člověk,
– časté překážky, které nám brání v komunikaci,
– jak na trému a stres.
Tipy pro úspěšný prodej, naučíte se prodávat, zdokonalíte
se v obchodních činnostech, komunikaci s klientem, zjistíte,
co klient potřebuje. Naučíte se vyhledat a oslovit klienty
a osvojíte si techniky jak úspěšně obchod ukončit.
Náplň kurzu
– moderní komunikace
– význam správného dotazování a naslouchání
v telefonické komunikaci
– typologie lidí
– proč lidé přicházejí do konfliktních situací
– umění empatie a zájmu v konfliktech
– jaké vyjednávání volit v konfliktních situacích
Náplň kurzu
– cyklus obchodníka,
– vyhledávání klientů,
– typologie klientů,
– oslovení klientů,
– telefonování,
– první dojem,
– jak vést obchodní rozhovor,
– uzavírací techniky,
– starostlivost o klienta.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
20/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
V rámci praktické části možnost předvedení vlastní prezentace na libovolné téma, natočení a vyhodnocení lektorem
a ostatními účastníky.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
21/44
strana
školení
soft skills
školení
soft skills
školení
soft skills
školení
soft skills
Psychologie prodeje
Efektivní obchodník
Techniky vyjednávání
SPIN – rychlá a snadná cesta k efektivnímu prodeji
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen obchodníkům a jejich manažerům.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Obchodníkům, manažerům a všem těm, kteří v rámci své
práce potřebují vyjednávat o ceně, kvalitě, termínech,
nápadech a řešeních.
Zvýšení objemu prodeje, získání důvěry, zdokonalení prodejních dovedností, principy strategie prodeje, tipy jak být
úspěšným obchodníkem.
Co Vám kurz
přinese
Účastníci školení se naučí úspěšně jednat, zbaví se obav
z jednání se silnými jedinci, naučí se posuzovat svého
obchodního partnera komplexně a tím získat komunikační
výhody, zbaví se své nerozhodnosti, osvojí si přesvědčovací
a argumentační strategie. Účastníci školení absolvují praktické procvičení v různých situacích vyjednávání, možnosti
řešení – a tyto zkušenosti využijí ve své konkrétní praxi.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Seminář je vhodný pro obchodníky, obchodní manažery
i ostatní pracovníky, kteří při kontaktu se zákazníkem mohou
efektivně nabízet a prodávat produkty a řešení.
Co Vám kurz
přinese
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
– navázání vztahu • konkurence nebo spolupráce • kdy máme výhru v kapse • situace pro spolupráci • uvědomění si slabých a silných stránek • mít slabé stránky pod
kontrolou • jak ještě víc posílit naše silné stránky • důležitost přípravy • příprava
znamená variace a improvizace • alternativní scénáře • proč si jich připravit více •
řízení procesu vyjednávání • win-win • pro moji pověst k nezaplacení • etika v obchodě • jak zapůsobit • budoucnost patří úspěšným • typy situací (vyjednávacích
figur a jak na ně reagovat) • typologie • jak jednat s problematickými lidmi • lék
na egoismus, agresivitu, lenost, kritiku • perfekcionizmus, manipulování, reptání,
rýpalství • důležitost kontextu • šest kroků k úspěchu: naslouchat, sympatizovat,
neospravedlňovat se, dělat si poznámky, domluvit si další postup, domluvený
postup dodržovat • jak se bránit vůči běžným trikům • hra na dobrého a zlého
– rozkazy versus lživé kompromisy – které nás dostávají do úzkých • výhružky –
vsugerování • praktické procvičení daných témat • na závěr – vyjednávací poziční
hra více účastníků.
Náplň kurzu
Co to je SPIN – metoda, kde a jak vznikla a v čem vám může
pomoci zlepšit prodejní výsledky, 6 kvalit, které se podílí
na úspěchu obchodníka 21. století, vedení prodejního rozhovoru podle metodiky SPIN – teorie a nácvik, chyby, kterých
se při prodeji dopouštíme a ztrácíme tak zbytečně zákazníky,
parametry versus užitek a kdy co používat, péče o zákazníky
podle jejich typu, tvorba vlastní baterie SPIN otázek, která
vám pomůže k úspěchu.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 5 900 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Náplň kurzu
Sazba
Periodicita
22/44
– získaní klienta,
– úvodní komunikace,
– rozhovor / lámání ledů,
– analýza příležitosti,
– vypracování řešení,
– prezentace,
– vyjednávání, námitky,
– dohoda,
– doporučení,
– podpisem smlouvy vztah s klientem nekončí,
– zlaté pravidla úspěchu.
2-denní prakticky zaměřený workshop
Náplň kurzu
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Otevíráme čtvrtletně.
přehled školení a kurzů
Pro obchodníky, ale také obchodní manažery, případně
servisní pracovníky – pro všechny, kdo jsou odpovědní
za plnění stanoveného obchodního plánu.
Interaktivní workshop s využitím prvků manažerské hry,
kdy propojením vhodné teorie a interaktivní hry dochází
k aktivnímu zapojení účastníků a hledání řešení reálných
problémů, kterým při běžné praxi musí oni sami nebo firma
čelit. Během workshopu se dozvíte o principech strategického řízení a jak to souvisí s naší prací, plánováním úkolů
a jejich plněním. Pochopíte souvislosti mezi prodejní cenou,
odměňováním a vlastní efektivitou. Naučíte se myslet nejen
strategicky, ale také podnikatelsky a pochopíte, jak svými
aktivitami ovlivňujete nejen zisk, ale i další výsledky firmy.
Odnesete si vlastní „obchodní deník“ ze semináře včetně
vlastního plánu aktivit pro zvýšení vaší efektivity a splnění
vašich stanovených cílů až na celý rok.
Základy strategického řízení a proč je to pro plánování důležité, obchodní strategie, kopečková teorie v organizaci firmy
a její dopad na naši práci i odpovědnost, základy tvorby zisku
a jak zisk ovlivňujeme, ukazatele efektivního výkonu, co to
je efektivita a jak se dá zlepšovat, rozbor vlastní efektivity,
objektivní příčiny a zóna pohodlí, vedení založené na důvěře
a plánování, proč klasické plánování selhává a co se s tím
dá dělat, koncept a logika pravidelného reportingu (týden,
měsíc, rok), křivka 20/70/10 a křivka učení se.
Sazba
Jeden posluchač (dvoudenní školení), studijní
materiály, osvědčení, občerstvení:
9 900 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač (dvoudenní školení), studijní
materiály, osvědčení, občerstvení:
5 900 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
2013
strana
Na semináři se seznámíte s metodikou SPIN jako nejúčinnějším nástrojem pro efektivní pochopení skutečných potřeb
zákazníků a vytvoření nabídky, kterou tzv. nelze nekoupit.
Metodika byla vyvinuta v USA a její účinnost je prověřena
ve stovkách firem ve světě i u nás. Pochopíte, kdy děláme
chyby v prodejním rozhovoru a proč výčet parametrů zákazníkovi nestačí k tomu, aby se rozhodl právě pro vás a vaši
nabídku. Naučíte se, že můžete prodávat i bez toho, abyste
zlevňovali.
23/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Sjednávání obchodních smluv a účinného zajištění
závazků aneb „Jak vyzrát na obchodní smlouvy“
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Manažerům, obchodníkům, ředitelům, jednatelům a společníkům firem,
obchodním zástupcům, pracovníkům back office, živnostníkům, podnikatelům
obecně a všem dalším, kteří potřebují orientaci v obchodněprávních vztazích.
Co Vám kurz
přinese
Na školení Vám srozumitelně vysvětlíme, jak správně uzavřít obchodní smlouvu
tak, aby bylo dosaženo Vámi požadovaného cíle. Při školení budete provedeni
celým procesem uzavírání smluv, všemi fázemi od vytvoření návrhu až po jeho
přijetí. Ve Vaší obchodní praxi se tak poté vyhnete všem hlavním nástrahám
vedoucím k neplatnosti smlouvy, k omylům nebo naopak k přijetí nežádoucích
ujednání.
Dále Vám kurz ukáže, jak si za pomoci práva zajistit závazky ze smluv tak, aby
v případě neochoty druhé strany či dlužníka bylo možno se účinně domáhat
svých peněz či práv, neboť bez řádného zajištění nelze v dnešní realitě
obchodovat bez zbytečných rizik. Dozvíte se, jak efektivně Vaše pohledávky
postoupit, započíst, zřídit zástavní právo, jak účinně používat smluvní pokutu
a uznání dluhu.
Elektronické obchodování v praxi s ohledem na problematické
zákazníky, reklamace a ochranu spotřebitele
Naučíme Vás, kdy otevřít při hledání správného paragrafu obchodní a kdy
naopak občanský zákoník a jaký je v obchodním právu jejich vzájemný vztah.
Nakonec se dozvíte, kdy a jak se při obchodování promlčují závazky a jak je v případě neplnění ve správnou dobu uplatnit u soudu; budete seznámeni i s nejdůležitějšími pravidly náhrady škody a otázkami bezdůvodného obohacení.
Součástí školení budou praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura
(tj. rozhodnutí vyšších soudů, která zaplňují mezery v zákoně) a možnost
dotázat se školitele na problémy z Vaší vlastní obchodní praxe.
Náplň kurzu
Poté budete provedeni nejčastěji používanými smluvními typy uplatňovanými
v obchodním styku (kupní smlouva, smlouva o dílo, leasing, nájmy, zprostředkovatelské smlouvy, obchodní zastoupení, půjčky, smlouvy o smlouvě budoucí
atd.) s důrazem na jejich problematické, zákonem špatně upravené nebo
jinak zrádné aspekty. Seznámíte se ale i s tím, co dělat, když smlouva, kterou
potřebujete, v zákoně upravena není.
24/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
– základy české právní úpravy obchodního práva, zejména leckdy problematického vztahu občanského a obchodního zákoníku (relativní, fakultativní,
typové a kombinované obchody),
– kontraktační proces, všechny fáze uzavírání smlouvy, návrh a jeho přijetí,
– smluvní pokuta, ručení, zástavy, směnky, uznání dluhu a další obvyklá zajištění obchodních závazků,
– úrok z prodlení,
– započtení, postoupení pohledávky, zástavní právo,
– všeobecné obchodní podmínky a jejich náležitosti,
– jednotlivé smluvní typy (kupní smlouva, smlouva o dílo, nájmy, prodej
podniku, půjčky, úvěry, leasing, franchising),
– takzvané nepojmenované smlouvy s velkým důrazem na obchodní praxi,
– základy náhrady škody a bezdůvodného obohacení,
– klíčová rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu pro praktické obchodování
v uvedených oblastech.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Manažerům, obchodníkům, ředitelům, jednatelům a společníkům firem, obchodním zástupcům, provozovatelům
e-shopu, spotřebitelům a všem dalším, kteří se potřebují
orientovat v elektronickém obchodování.
Co Vám kurz
přinese
Mladým a přitom bouřlivě se rozvíjejícím oborem obchodu
je elektronické obchodování, kterému se jinak u nás často
říká e-commerce či e-business.
Právní obsah elektronického podnikání však doposud
není přesně a jasně vymezen jedním zákonem. Je upraven
větším množstvím předpisů, a proto může pro obchodníky
skýtat krom velkých výzev i právní úskalí a zneužívání ze
strany problémového zákazníka.
stihu, odpovědnosti za škodu nebo neplatnosti smlouvy.
Budete také provedeni nejčastěji používanými smluvními
typy, které se uplatňují při elektronickém obchodování –
smlouvou kupní, smlouvou o dílo, případně jinými, v zákoně neuvedenými, tj. nepojmenovanými smlouvami.
Součástí školení budou praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura (tj. rozhodnutí vyšších soudů, která
zaplňují mezery v zákoně) a možnost dotázat se školitele
na problémy z Vaší vlastní obchodní praxe.
Náplň kurzu
– spotřebitelské a distanční smlouvy,
– kontraktační proces, všechny fáze uzavírání smlouvy při
elektronickém obchodu, návrh a jeho přijetí,
– vady zboží a reklamace,
– dodání zboží,
– zákon o některých službách informační společnosti,
– zákon o elektronickém podpisu,
– zákon o ochraně spotřebitele,
– internetové aukce,
– užívané smluvní typy,
– základy práva duševního vlastnictví, průmyslová práva,
ochranné známky, autorský zákon a licenční smlouvy,
– klíčová rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu pro
právní vztahy ve shora uvedených oblastech.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Na školení Vám srozumitelně vysvětlíme, jaké zákony
a předpisy neopomenout při elektronickém obchodování
se zbožím a službami a jak využívat všechny Vaše právní
možnosti.
Provedeme Vás všemi souvisejícími kroky od reklamy,
přes uzavření smlouvy, její plnění, a to včetně poprodejní
podpory a služeb tak, aby bylo dosaženo Vámi požadovaného cíle. Ve Vaší obchodní praxi se tak poté vyhnete všem
hlavním nástrahám vedoucím k neplatnosti smlouvy nebo
k omylům.
Naučíme Vás, jak se nestát loutkou v rukou vychytralých
„zákazníků“, ale přitom neporušit nic z pravidel ochrany
spotřebitele a nemít tak problémy s Českou obchodní
inspekcí. Vysvětlíme, jak se vyhnout veřejnoprávnímu po-
25/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Jak postupovat při vymáhání pohledávek
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen pracovníkům bank a pojišťoven, podnikatelské sféře a firmám, které se zabývají obchodní činností.
Co Vám kurz
přinese
Postup při vymáhání pohledávek a to jak interními, tak
externími prostředky, eliminovat pohledávky na minimum.
Náplň kurzu
1. Model vymáhání pohledávek:
– mimosoudní vymáhání,
– soudní vymáhání,
– prevence.
2. Postup při vymáhání pohledávek:
– vymáhání pohledávek prostřednictvím pracovníků vlastní firmy,
– vymáhání pohledávek prostřednictvím agentury.
3. Stanovení délky hovorů a časový rozvrh rozesílání upomínek
4. Manuál telefonování operátora v bodech:
– volání ze společnosti,
– volání do společnosti.
5. Upomínky:
– upomínka
+ Dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář,
26/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
Právní minimum pro každého
Náplň kurzu
– urgence upomínky
+ Dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář,
– upomínka předžalobní
+ Dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář.
6. Soudní vymáhání pohledávek
7. Odkoupení pohledávky
8. Reporting
9. Placení za služby
10. Chod Call centra:
– personální obsazení,
– technické vybavení,
– mlčenlivost.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro majitele, podnikatele, společníky a jednatele společností, manažery, vedoucí pracovníky jednotlivých oddělení,
firemní právníky a širokou veřejnost.
Co Vám kurz
přinese
Osvojení si základních znalostí z obchodního, občanského
a pracovního práva, získání informací jak sjednat a uzavřít
smlouvu, vědět, na co si dát při uzavírání smluv pozor.
Informace, jak založit, vést a ukončit obchodní společnost,
jak postupovat v reklamačním procesu, práva a povinnosti
v rámci pracovně právního procesu.
Obchodní zákoník – obchodně a pracovněprávní vztahy
– jednání podnikatele, jednání manažera za společnost,
prokura, zastoupení na základě plné moci, plná moc, podmínky, za jakých mohou zaměstnanci za společnost jednat.
Obchodní společnost, rozšiřování živností, závazkové právo
(kupní smlouva a prodej v obchodě), reklamace a vady
(reklamační řízení a postup při reklamaci, zákon na ochranu
spotřebitele, obchodní rejstřík – co se zapisuje do obchodního rejstříku, podávání návrhů na zápis do obchodního
rejstříku, zakládání dokumentů do sbírky listin, uzavírání
smluv – jak správně uzavírat obchodní smlouvy, na co
si dát pozor při uzavírání obchodních smluv, struktura
a náležitosti smlouvy, důsledky chybně uzavřených smluv
(neplatnost smlouvy), smlouvy pojmenované a nepojme-
Náplň kurzu
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Náplň kurzu
nované, kdy se použije obchodní a kdy občanský zákoník,
kogentní a dispozitivní ustanovení zákona, změny smluv,
zajištění smluv, ukončení smluvních vztahů, odstoupení
od smlouvy, důsledky prodlení věřitele a dlužníka, vznik
odpovědnosti za škodu a náhrada škody, aplikace smluvně
sjednaných sankcí, promlčení, prekluze, uplatnění práv
v soudním řízení.
Pracovně-právní vztahy podnikatele a jeho zaměstnanců,
uzavírání pracovněprávních smluv, ukončení pracovního
poměru, rozdíl mezi hlavním pracovním poměrem a dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti,
pracovní doba a její rozvržení, formy odměňování a druhy
mezd, náhrada škody – obecná a kolektivní hmotná
odpovědnost.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
27/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Reklamace a reklamační proces
Právní základy veřejných zakázek
a jejich fungování v praxi
Stavební zákon – stavební řád v praxi
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro vedoucí pracovníky, pracovníky oddělení péče o zákazníky, obchodní subjekty, jednotlivé odběratele a dodavatele, pro koncového spotřebitele a širokou laickou veřejnost.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro majitele stavebních firem a podnikající subjekty v oblasti stavebnictví, pro podnikatele, společníky a jednatele
společností, manažery, vedoucí pracovníky, firemní právníky a širokou veřejnost.
Co Vám kurz
přinese
Základní orientaci v problematice reklamací, reklamačního
procesu a odpovědnosti za škodu. Pochopení aktuální judikatury vztaženou na problematiku reklamací a reklamačního procesu podanou srozumitelnou řečí pro neprávníky
a laiky. Jasné vymezení práv a povinností prodávajícího
a kupujícího a samotný reklamační proces dle obchodního
a občanského zákoníku, problematika reklamačního řádu,
jak se zachovat a na co si dát pozor při reklamaci z pohledu
kupujícího i prodávajícího.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Co Vám kurz
přinese
Nejdůležitější úkony ve stavebních a souvisejících řízení ohlášení stavby, vyřízení stavebního povolení, oznámení
o užívání stavby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu,
oznámení změny v užívání stavby, ohlášení odstranění
stavby, změna stavby před jejím dokončením a územně
plánovací informace.
Náplň kurzu
Řízení reklamačního procesu, právní úprava platná při
vyřizování reklamací, práva prodejce a kupujícího, uplatňování reklamací vůči výrobcům, reklamační řád, postup
při reklamaci, účtování reklamací, vzniklé škody z důvodu
reklamace, odpovědnost za vady, nároky z odpovědnosti
a veškeré otázky s tím související, praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
28/44
strana
Náplň kurzu
přehled školení a kurzů
2013
Pro všechny subjekty vstupující do procesu zadávání veřejné
zakázky a podávání nabídky.
Aktuální informace o změnách v legislativní úpravě veřejných zakázek, srozumění s platnou právní úpravou zadávání
veřejných zakázek v ČR, schopnost eliminovat nedostatky
zadavatelů při zadávání veřejné zakázky, schopnost eliminovat
nedostatky uchazečů při podávání nabídky a další.
– pojem veřejná zakázka, kdo je zadavatel veřejné zakázky a jak se zadavatelé
rozlišují (veřejný, dotovaný, sektorový),
– jednotlivé druhy veřejných zakázek (na dodávky, na stavební práce, na služby),
– dělení veřejných zakázek dle předpokládané ceny veřejné zakázky (nadlimitní,
podlimitní, malého rozsahu),
– druhy a úskalí výběrových (zadávacích) řízení a splnění všech zákonných
požadavků,
– zadávací řízení dle kategorie zadavatele,
– kvalifikační předpoklady zájemce,
– jak dodržet všechny důležité lhůty a splnit všechny formální stanovené podmínky,
– hodnocení nabídek zadavatelem,
– způsob hodnocení nabídek pomocí více kritérií,
– zjevná a skrytá diskriminace uchazečů,
– velké novely zákona o veřejných zakázkách,
– veřejné zakázky na internetu, co je to tzv. blacklist a jak se mu vyhnout,
– praktické příklady a modelové kauzy.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
práv. Dozvíte se, jak efektivně Vaše pohledávky postoupit,
započíst, zřídit zástavní právo, jak účinně používat smluvní
pokutu a uznání dluhu a jak si ošetřit vztahy s Vašimi
subdodavateli.
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Nakonec se dozvíte, kdy a jak se při obchodování promlčují
závazky a jak je v případě neplnění ve správnou dobu
vymáhat u soudu nebo u rozhodce a budete seznámeni
i s nejdůležitějšími pravidly náhrady škody.
Součástí školení budou praktické příklady ze života, aktuální soudní judikatura (tj. rozhodnutí vyšších soudů, která
zaplňují mezery v zákoně).
Náplň kurzu
1. AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEGISLATIVNÍCH ZMĚNÁCH V PŘEDPISECH STAVEBNÍHO PRÁVA,
2. STAVEBNÍ ŘÁD (čtvrtá část zákona č. 183/2006 Sb.) V praxi
se zaměřením na stavební dozor – pravomoci stavebního
úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě:
– společné zásady,
– kontrolní prohlídky staveb,
– neodkladné odstranění stavby,
– nutné zabezpečení práce,
– nezbytné úpravy,
– stavební příspěvek,
– údržba stavby,
– vyklizení stavby,
– povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb,
– vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury,
– ukládání písemností a nahlížení do nich,
– obecné požadavky na výstavbu.
3. DALŠÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY V OBLASTI APLIKACE STAVEBNÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI,
4. DISKUZE, ZODPOVĚZENÍ DOTAZŮ ÚČASTNÍKŮ.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Dále se dozvíte, jak se u stavebního úřadu domoci co nejúčelněji svých práv a jaká jsou práva a povinnosti úředníků.
Budete seznámeni se všemi opravnými prostředky a způsoby, jak se bránit nesprávným či svévolným rozhodnutím
stavebních úřadů, případně jejich nečinnosti.
Naučíme Vás, jak správně uzavřít ve stavebnictví smlouvy
tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Při školení
budete provedeni celým procesem uzavírání smluv, všemi
fázemi od vytvoření návrhu, přes jeho přijetí až po různé
druhy ukončení smlouvy nebo odstoupení od ní. Ve Vaší
praxi se tak poté vyhnete všem hlavním nástrahám vedoucím k neplatnosti smlouvy, k omylům nebo naopak k přijetí
nežádoucích ujednání.
Dozvíte se také, jak si za pomoci práva zajistit závazky
ve stavebnictví, zejména ručením, zástavou nebo smluvní
pokutou tak, aby v případě neochoty druhé strany či
dlužníka bylo možno se účinně domáhat svých peněz či
29/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Řízení rizik
Pro koho je
tento kurz
doporučován
TOP managementu, manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům a ostatním vedoucím pracovníkům.
Co Vám kurz
přinese
Řízení rizik je jedním ze základních stavebních kamenů
moderního managementu. Seznámíte se s řízením rizik,
což povede k úspěšnému podnikání.
Náplň kurzu
– identifikace aktiv a hrozeb,
– určení charakteristik rizika,
– analýza rizik,
– hodnocení rizik,
– nástroje pro snižování rizik,
– postupy pro řízení rizik – co, v jakém pořadí, jak, kdo,
– hodnocení rizika, řízení rizika, komunikace rizika,
– katalog rizik, karty rizik,
– mapa rizik,
– začlenění managementu rizik do systému řízení.
Sazba
Periodicita
30/44
strana
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Otevíráme čtvrtletně.
přehled školení a kurzů
2013
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Statistické řízení procesu (SPC)
Projektové řízení, projektový management
Optimalizace procesů
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen manažerům kvality, výrobním manažerům,
pracovníkům kontroly a ostatním vedoucím pracovníkům.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro management, pracovníky pracující na projektech
ať už v roli projektového manažera nebo člena projektového týmu.
Pro vrcholový management, manažery,
vedoucí pracovníky.
Co Vám kurz
přinese
Účastníci se aktivní účastí dozví o postupech pro efektivní
řízení hromadné a sériové výroby pomocí statistických
metod.
Co Vám kurz
přinese
Přehled přístupů a metodik projektového managementu,
pochopení jednotlivých fází životního cyklu projektu
a jejich obsahu. Návod na praktické použití nástrojů
projektového řízení. Odpovědi na otázky vztahující se
k řízení projektů. Možnost diskuze a sdílení projektových
zkušeností s ostatními.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
Náplň kurzu
– základy statistiky,
– záznamy o kvalitě, sběr dat, druhy statistických znaků,
– regulační diagramy,
– volba a vyhodnocování regulačních diagramů,
– prostředky a nástroje pro zlepšování procesů,
– způsobilost procesu,
– zvláštní typy statistické regulace,
– praktické příklady.
– podnikatelský proces a jeho složení • co to je podnikatelský proces a z čeho se skládá • jednotlivé firemní procesy
• návaznost jednotlivých procesů • vlastníci procesů • zákaznický přístup uvnitř organizace • stávající stav firemních
procesů • nastavení procesů k realizaci podnikatelského
záměru • popis procesů • shoda popisu, reálného stavu
a stavu požadovaného • pokrytí procesů informačním
systémem • měření procesů • výkonnost procesů • přístup
k procesům • zlepšování firemních procesů/optimalizace
zavedení zlepšování procesů do firemní kultury • nastavení
zodpovědností a pravidel • workshopy zlepšování procesů
• lean management • 5S základem štíhlého pracoviště •
management toku hodnot • zlepšování procesů Kaizen •
filozofie Six Sigma • týmová práce.
Sazba
Periodicita
Teoretické základy k pochopení nástrojů, jak zlepšit
podnikové procesy, podnikatelský proces a jeho zlepšení,
stávající stav a zlepšování firemních procesů.
Náplň kurzu
Co je projekt?
Přístupy projektového managementu
Zásady managementu projektů podle EN ISO 10006
Standardy projektového řízení
Životní cyklus projektu
Jednotlivé projektové fáze a jejich obsah
Projektový tým a jeho vedení
Role projektového manažera
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
31/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Nástroje pro posuzování rizik
– FMEA ČSN EN 60812
Systém managementu kvality a měření
„Řídíte? Řiďte lépe“ aneb
Procesní řízení firem nejen pro manažery
Efektivní řízení pro manažery
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Manažerům kvality, projektovým a výrobním manažerům,
pracovníkům vývoje, technologie, servisu a dalším odpovědným pracovníkům za procesy – budoucím uživatelům
těchto důležitých analýz v různých aplikacích.
Kurz je určen manažerům kvality, projektovým a výrobním
manažerům a ostatním vedoucím pracovníkům.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen všem vedoucím, manažerům, TOP manažerům, zástupcům manažerů, ale také interním auditorům,
kteří mají zájem procesy ve společnosti zlepšovat, a majitelům firem, kteří chtějí mít své podniky pod kontrolou.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Účastníci se při aktivní účasti naučí prakticky používat analýzu FMEA konstrukce i procesu, popř. systému v aplikacích
podle jejich zaměření a potřeb.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Účastníci získají informace o metodách a postupech
netechnických měření používaných v systémech managementu kvality.
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
– měření spokojenosti zákazníků,
– měření výkonnosti procesů,
– měření výkonnosti systémů,
– měření nákladů na kvalitu,
– benchmarking – měření výkonnosti konkurence,
– sebehodnocení,
– praktické příklady.
Seznámíte se s procesy, jejich identifikací, nastavením
a přínosem procesního řízení. Ukážeme Vám, jak proces
zmapovat, popsat a jak si ulehčit práci při jeho grafickém
zpracování. Uvidíte, že procesní mapování může být přínosem a zábavou zároveň, ukážeme Vám jak na to a kde začít,
pokud chcete ve firmě procesně řídit. Navíc Vám osvětlíme
průběh projektu „mapování procesů“ ve Vaší společnosti
a ukážeme Vám jak to vše zvládnout.
Náplň kurzu
– zmapování procesů, jejich provázanosti, vstupů, výstupů
a jasné definování odpovědností za jednotlivé oblasti,
– definice účelů jednotlivých procesů a identifikace toku
informací, záznamů a produktů,
– popis současného stavu přes procesní přístup,
– jak zahrnout controlling a reporting.
Náplň kurzu
– souvislost FMEA s dalšími metodami,
– vybrané nástroje a metody pro zlepšování kvality využívané při FMEA,
– FMEA procesu – cíle, možnosti, předpoklady, jednotlivé kroky,
– systémová FMEA.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
32/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
Součástí kurzu je modelový příklad, na kterém si vše
vyzkoušíte, pod vedením lektora Vás provedeme i ukázkou
programu MS VISIO a ukážeme, jak může vypadat výsledek
ve Vaší firmě.
Pro vedoucí manažery, majitele firem a všechny osoby,
které mají na starost vedení týmu lidí, jsou zodpovědní
za výsledky a výkony a za naplnění obchodní strategie
firmy. Může být velmi inspirující i pro nově povýšené manažery nebo vedoucí, kteří se nikdy nezabývali strategickým
řízením a převáděním strategie do praxe.
Na semináři si objasníte principy strategického řízení, které je nezbytné chápat
pro efektivní práci a plánování cílů a úkolů ve svém týmu. Zároveň se dozvíte
o manažerských chybách, které nám brání být efektivní, pochopíte velmi
rychlý a srozumitelný způsob plánování a vyhodnocování cílů a aktivit Vašich
podřízených, naučíte se stanovovat vhodné parametry a využít je pro motivační
odměňování ve vazbě na skutečné výsledky.
Na semináři je minimum teorie a plno příkladů z praxe a případových studií.
Případová studie a úkoly kladené na vedoucího pracovníka v obchodním
oddělení, strategické řízení obchodního týmu – s čím souvisí a jakých chyb se
často dopouštíme, analýza a definice obchodního procesu – proč je důležité
poznat obchodní proces před stanovením cílů a parametrů, zásady pro tvorbu
cílů a parametrů ve vazbě na definovaný proces, tvorba dílčích cílů a parametrů
ve vazbě na strategii, roční cíle a proces, příprava a tvorba plánu aktivit
jednotlivých pracovníků pro dosahování stanovených cílů, týdenní plánování
a kontrola práce ve vazbě na plán aktivit, přechod na motivační odměňování
ve vazbě na definované cíle a parametry.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 5 900 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
33/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Efektivní řízení ziskové HR strategie
Štíhlá výroba / lean production
Metoda 5S nebo-li
„Dobré hospodaření v pěti krocích“
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Seminář je vhodný nejen pro zkušené personalisty, ale také pro majitele a ředitele firem, kteří chtějí zvýšit efektivitu personálního řízení a lidských zdrojů
ve firmě. Mimo zkušené manažery je vhodný i pro začínající HR manažery, kteří
se mohou na samém začátku kariéry naučit chápat souvislosti mezi HR procesy
a firemní strategií nebo firemními cíli.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro celé spektrum pracovníků od operátorů, přes vedoucí,
manažery až po ředitele, stejně tak i pro multifunkční týmy
zavádějící štíhlou výrobu. Šíře uvedeného spektra pracovníků vyvolává důležitost pochopení principů štíhlé výroby
pro její úspěšné použití.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Na semináři si objasníte principy strategického řízení, které je nezbytné chápat
pro efektivní řízení HR zdrojů. Zároveň se dozvíte jak pomocí implementace
strategického řízení HR ovlivnit a zvýšit výkon celé organizace a v jakých
klíčových oblastech začít. Uvědomíte si, jak výrazně může právě práce HR manažera ovlivňovat firemní zisk a efektivitu a jak to využít pro posílení funkce HR
manažera ve firmě. Také se seznámíte s možnostmi jak efektivitu HR strategie
měřit a tato měření využívat pro zlepšování její účinnosti.
Co Vám kurz
přinese
Absolvováním kurzu se dozvíte, co se pod pojmem Štíhlá
výroba skrývá, společně odhalíme důvody pro zavedení principů štíhlé výroby a získáte přehled, čeho lze
zavedením prvků štíhlé výroby dosáhnout. Zároveň je
kurz doplněn příklady z praxe a nedílnou součástí kurzu je
prostor pro diskuzi.
Všem firmám, které chtějí odstranit nevýkonnost, plýtvání,
nedostatek sebedisciplíny, nízkou pracovní morálku,
špatnou kvalitu, vysoké náklady. Těm společnostem, které
chtějí mít na pracovišti více těch činností, které hodnotu
přidávají. Kontrolor odbíhající pro své měřidlo nepřidává
firmě žádnou hodnotu, tu přidává pouze tehdy, když
měřidlem kontroluje a měří. Kurz Metody 5S je vhodný
pro vedoucí, mistry, ale i operátory a dělníky, manažery,
administrativní pracovníky i ředitele společností. Plýtvání
je všude okolo, jen jej nevidíme.
Co Vám kurz
přinese
Metoda 5S pomáhá hledat plýtvání. Metoda 5S vznikla
z pěti písmen japonských slov, které tvoří 5 kroků ke zlepšování a dobrému hospodaření. V rámci kurzu se dozvíte
nejen základy a možné metody doprovázené praktickými
příklady, ale také podstatu a význam této Metody 5S.
SEIRI (roztřídit) pomůže najít správnou cestu ke klasifikaci
všech věcí, které se na pracovišti objevují. Provozy i psací
stoly bývají plné věcí, které buď už nikdy nepoužijeme,
nebo budou potřeba až v daleké budoucnosti. Odstranění
zvýší pružnost a využitelnost míst a pracovišť.
SEITON (srovnat) znamená mít po ruce všechny věci, které
po kroku prvním z metody 5S na pracovišti zůstanou. Nejde
pouze o místo, ale i o maximální počet položek. Tak, jak
máte vše po ruce v kuchyni (nebo vaše drahé polovičky),
tak by to mělo vypadat i na pracovištích, na chodbách,
na stěnách, ve skladech, výrobě i na podlaze.
SEISO (vyčistit) Vám pomůže vyčistit pracoviště. Díky
nepořádku, usazenému prachu, špinavým oknům, dveřím,
strojům a nářadí nám vzniká spousta rizikových míst
a následně vícenákladů, protože nejsme schopni odhalit
možnou poruchu včas.
Náplň kurzu
Jak chápat strategie, firemní cíle a firemní zisk a jak je převést do HR strategie,
co je to logická mapa tvorby zisku a jak ji právě HR manažer svými aktivitami
ovlivňuje, které oblasti práce HR manažera jsou klíčové pro tvorbu zisku
ve firmě, proč nejsou často HR manažeři ve firmě součástí strategického řízení
a plánování a jak to změnit, proč už dávno není odměňování doménou HR
manažera, i když patří do HR procesů, 7 kroků k efektivní HR strategii, jejímž
konečným cílem je firemní zisk a nikoliv proces, měření úspěšnosti a efektivity
HR strategie, jak na to, kde začít, jak nalézt správná měřítka a ukazatele.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 5 900 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
34/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
Náplň kurzu
– současné podnikatelské prostředí,
– co je štíhlá výroba, její cíl a principy,
– segmenty štíhlé výroby,
– štíhlé pracoviště základem štíhlé výroby,
– štíhlé prostorové uspořádání,
– hodnotový tok, odstranění plýtvání,
– procesy a jejich zlepšování,
– týmová práce,
– vizuální management,
– důvody pro zavedení štíhlé výroby,
– benefity pro firmu a její pracovníky,
– prostor pro diskuzi.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
SEIKETSU (systematizovat) je čtvrtým krokem z metody 5S,
který naznačuje osobní čistotu, vhodnost oděvu, ale také
pokračování v neustálé práci na předchozích SEIRI, SEITON
a SEISO.
SHITSUKE (standardizovat) znamená sebedisciplínu. Management by měl zavést standardy pro metodu 5S a zajistit,
aby je zaměstnanci dodržovali. Je důležité také nastavit
způsob hodnocení dosažených výsledků.
V rámci školení se dozvíte, jaké jsou tipy pro správné zavedení metody 5S do praxe, jak zvládnout teoretickou část
i jak správně postupovat, volit metodiky, vyhodnocovat
a reportovat vedení.
Náplň kurzu
– metoda 5S, vznik, možnosti uplatnění, přínosy pro vedení
společnosti,
– bližší význam jednotlivých slov z metody 5S, zdůrazníme
všechny jejich přednosti a výhody,
– naučíte se jak začít ve Vaší firmě Metodu 5S aplikovat,
projdeme si, jaké jsou tipy pro správné zavedení metody
5S do praxe,
– jak zvládnout teoretickou část i jak správně postupovat, jak volit metodiky, co a kdy vyhodnocovat,
– naučíte se plánovat, provádět, dokumentovat a prezentovat, jak jste v metodě 5S úspěšní a co a kde se zlepšuje,
– v rámci školení budou rozebírány modelové příklady
z praxe i teorie.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
35/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Toyota Production System (TPS)
Ergonomie pracoviště
Zlepšování procesů
Kaizen
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Všem řídícím pracovníkům, vyššímu a střednímu managementu primárně
z výrobních společností, technologům, procesním inženýrům, projektovým
manažerům a členům projektových týmů, mistrům a liniovým vedoucím.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen designérům, konstruktérům, procesním
inženýrům, technologům a všem, kteří vstupují do návrhu a konstrukce nových výrobků, technologií, pracovišť,
budov, vnitřního vybavení atd.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro všechny bez rozdílu věku, vzdělání, profese a pracovního zařazení tj. pro lidi z výrobních procesů, ale i z nevýrobní
sféry, obchodu a služeb, administrativy a vzdělávacích
institucí.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pro všechny bez rozdílu věku, vzdělání, profese a pracovního
zařazení a také pro lidi z výrobních procesů, ale i z nevýrobní sféry, obchodu a služeb, administrativy a vzdělávacích
institucí – jednoduše všem.
Co Vám kurz
přinese
Informace, zkušenosti a pravidla z „kuchyně“ Toyoty, které jsou vlastně veřejným tajemstvím jejího komerčního úspěchu a které lze s jistými modifikacemi
úspěšně uplatnit a zrealizovat i v jiných odvětvích průmyslu, ale i mimo něj.
Dozvíte se více podrobností o jednom z nejpopulárnějších systémů řízení
na světě, který se stal jakýmsi etalonem pro automobilový průmysl,
odkud se rychle rozšiřuje i do jiných oblastí komerčního uplatnění.
Co Vám kurz
přinese
Informace o tom, jak nesprávný návrh pracoviště, zařízení,
výrobku, prostředí apod., může způsobit vážné komplikace
od nízké produktivity ve výkonu, přes drobná poranění,
až po trvalé následky na zdraví. Zásady a pravidla, jak těmto
potencionálním problémům lze zabránit, nebo je značně
redukovat hned na začátku již při vzniku návrhu.
Co Vám kurz
přinese
Informace o tom, jak je možné se začít dívat na svět kolem
sebe z jiného úhlu než doposud a přehodnotit tak mnoho
aktivit z pohledu jejich užitečnosti, přínosu a potřeby jako
takové. Zásady a pravidla, jak zlepšit své pracovní a soukromé prostředí redukcí zbytečných aktivit a vylepšením těch
užitečných.
Co Vám kurz
přinese
Náplň kurzu
Podrobná charakteristika 4P modelu řízení podle Toyoty, který pojednává
o základní filozofii a cílech, kterými se společnost dlouhodobě řídí, popisuje
pohled na procesy a jejich řízení, na přístup k lidem uvnitř organizace, ale také
pojednává o těsném partnerství se svými dodavateli a zákazníky a v neposlední
řadě poukazuje na systémový přístup k odhalování a odstranění problémů;
podrobná charakteristika neustálého zlepšování a respektu k lidem z pohledu
Toyoty, protože se jedná o dva stěžejní pilíře její interní politiky a dá se říci
i nemalém vlivu na její dosavadní úspěch;
představení a popis základních stavebních prvků TPS, jako jsou štíhlé
a autonomní pracoviště, štíhlé výrobní zařízení a princip nízko nákladové
automatizace, štíhlý layout a plynulý tok v procesech, ale i administrativě,
princip týmové práce a neustálého vzdělávání a zlepšování, standardizace práce
a vizualizace procesů; základní principy sebe učení se a umění vidět, správného
načasování změny a překonávání bariér a paradigmat.
Náplň kurzu
Poskytnout odpověď co je ergonomie a jaký má přínos pro
stabilitu procesů, ale i komfort života mimo nich; zprostředkovat základní kritéria na pracovní prostředí z pohledu
optimální fyzické a psychické zátěže; definovat základní
pravidla pro projektování a stavbu ergonomického pracoviště; rovněž základní požadavky na výkon práce v sedě,
ve vzpřímeném postoji, nebo jiných specifických polohách;
účastníci se současně seznámí se základními požadavky
na umístění signálních značek a ukazatelů na zařízeních,
signálních místech tak, aby zohledňovali ergonomické
a bezpečnostní požadavky; kurz se ale nejvíce zaměří
na seznámení se se základními ergonomickými požadavky
pro rozmístění materiálu, pomůcek a nástrojů na pracovišti
s ohledem na co nejvyšší výkonnost dané operace.
Náplň kurzu
Poskytnout odpovědi na to, co je trvalé zlepšování a jaký je
jeho přínos pro výkonnost systému; zda je trvalé zlepšování
totéž co inovace; vysvětlit princip králík versus želva – a dva
různé pohledy na proces; různé formy zlepšování od zlepšování jednotlivců k týmovým formám většího rozsahu
a významu; co to jsou schránky nápadů, týmové schůzky,
workshopy a brainstorming nápadů; jaký je systémový přístup a rozsáhlý popis 4 hlavních zásad trvalého zlepšování;
jaká je definice a formy plýtvání, nástroje pro vyhledání
a odstranění plýtvání; co je to standardizace, vizuální
management a kontrolní postupy pravidel a jejich využití
v každodenní praxi; jak nastavit funkční systém odměňování a motivace pro podporu trvalého zlepšování; rozdíly
a společné prvky zlepšování ve výrobních a nevýrobních
procesech.
Informace o tom, že i když Kaizen pochází z Japonska, není založen na odlišné
japonské kultuře a stylu života; naučíte se všechny nejmodernější techniky pro
zlepšovaní tak, jak je aplikují nejen nejznámější a renomované japonské společnosti, ale rovněž věhlasné společnosti po celém světě. Princip Kaizen byl detailně
propracován společností Toyota a za několik desítek let jeho aplikace lze o něm
říct, že se jedná o funkční mechanizmus jak lze pomocí trvalých a systematických
kroků zlepšovat jakoukoli činnost, výsledkem které je nejen pořádek, ale zvláště
zlepšený profit organizace, vyšší produktivita a efektivita práce.
Náplň kurzu
Obeznámit účastníky s definicí a základní charakteristikou hnutí Kaizen v kontextu cílů společnosti; jaká je role hnutí Kaizen v procesech; představení více forem
hnutí Kaizen; naučit jak správně definovat předmět zlepšení, jak stanovit měřitelné cíle pro jednotlivé Kaizen workshopy, způsob vedení Kaizen workshopů,
výběr členů Kaizen týmů, řešení úkolů podle principů 5x Proč a dalších základních
metod a nástrojů Lean; účastníci se naučí porozumět a zvláště pracovat podle
principů PDCA cyklu, stanovovat přesné a měřitelné úkoly, definovat zodpovědnosti a termíny plnění, jako i pravidla pro kontrolu úkolů a stanovení nápravných
opatření; účastníci kurzu získají základní informace o tom, že Kaizen je součástí
dobré týmové práce; naučí se co je to 4P model podle Toyoty a jaké jsou základní
pilíře pro úspěšné aplikování Kaizen v jakékoliv organizaci a získají přesný
a systematický postup jak lze pomocí nástrojů Lean Kaizen v organizaci nejen
zavést, ale především trvale udržet.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály,
osvědčení, občerstvení:
4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Sazba
Periodicita
36/44
strana
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
37/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Čtení technické dokumentace
Cenové strategie, zavádění nových výrobků na trh
Praktické využití SWOT analýz
Řízení lidských zdrojů
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Kurz je určen pro operátory ve výrobě, mistry, střední
management ve výrobním sektoru, liniový management
a všechny, kdo přicházejí do styku s technickými výkresy.
Pro manažery, vedoucí pracovníky, vrcholový management
a ostatní, v jejichž kompetenci je rozhodovat o rozšíření
sortimentu a stanovení cen.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Pracovníkům marketingu, kteří pro svoji práci potřebují
provádět marketingové analýzy a dalším zájemcům, kteří si
chtějí nebo potřebují osvojit vybrané analytické postupy.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Schopnost číst 3D rozměry na 2D výkresu, rozeznat jednotlivé komponenty na výkresech, znalost čtení kót a odečítání
rozměrů, drsnosti povrchů atd.
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Co Vám kurz
přinese
Co Vám kurz
přines
Pochopit důležitost analytické činnosti v marketingu,
seznámit účastníky s modelem marketingové analytické
činnosti, osvojit si vybrané metody analytické činnosti.
Náplň kurzu
Technické výkresy, základní informace. Rohové razítko,
kusovník, doplňkové razítko. Měřítko výkresu. Základní
pohledy na výkresech. Pomocné výhledy, řezy, průřezy,
detaily. Typy čar na výkresech. Popisy na výkresech (poznámky, řezy, svary). Kótování (délky, úhly, závit, ozubení,
mezní úchylky, tolerance tvarů a polohy, zjednodušené
zobrazování na výkresech, závit, ozubení, drážkování,
předepisování drsnosti).
Pochopení základní obchodní myšlenky, která otevře nové
cesty ke klientům na základě moderních a přímočarých
poznatků v dnešním světě marketingu a strategii prodeje.
Schopnost využít stávající znalosti, praktické zkušenosti
a doplnit je moderními trendy v marketingu tak, aby se vzájemné poznatky navzájem nevylučovaly, ale právě naopak,
aby tvořily synergický efekt dynamického uvedení nového
produktu na trh.
Náplň kurzu
– SWOT analýza jako součást marketingové situační
analýzy,
– rozbor silných a slabých stránek podniku,
– praktické provedení SWOT analýzy,
– interpretace výsledků ve vazbě na marketingové cíle
a strategie,
– analýza faktorů vnějšího prostředí podniku.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme čtvrtletně.
38/44
přehled školení a kurzů
2013
Náplň kurzu
– základní komunikační teorie,
– užitek, výhoda a parametry pro klienta,
– analýza trhu,
– analýza konkurence,
– analýza zákazníků,
– analýza distribuce,
– základy SWOT analýzy a její praktické využití,
– volba a realizace marketingové strategie,
– management produktu a kvality,
– management vlastního myšlení,
– cenová politika,
– přístup k tvorbě cen,
– modely tvorby cen v praxi,
– jak vyhrát nad konkurencí,
– závěrečná diskuse a doporučení.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 600 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
strana
Sazba
Periodicita
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Co Vám kurz
přinese
Manažerům, zástupcům manažerů, team leaderů, vedoucím pracovníkům, budoucím manažerům a všem kompetentním osobám k řízení a vedení lidských zdrojů.
Školení vychází ze stejnojmenné publikace a představuje v podstatě praktického průvodce pro vedoucí pracovníky v oblasti vedení a řízení lidských zdrojů.
Analýza konkrétních chyb a nedostatků v této oblasti (a jejich důsledků) je
dobrým a adekvátním zdrojem informací a podnětů pro konkrétní řídící činnost
vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení.
Náplň kurzu
- povýšení – přijmout nebo odmítnout • šéf(ová), „aneb co pro vás mohu
udělat“ • některé typy šéfů – kam patříte VY • několik dobře míněných rad pro
šéfy a šéfové • krizový manažer • blízké vztahy na pracovišti • fenomén stávka
• jak vybírat podřízené • loajalita • strategie kariéry • vlastní ego a jeho držení
„na uzdě“ • vedení, řízení a rozhodování • týmová práce • porady – vedení
a řízení • co je to problém a jak mu předcházet • jak motivovat • hodnocení
zaměstnanců, jejich výkonu, karta zaměstnance • sdělení, přijímání a vnímání
rozhodnutí • komunikace, zpětná vazba, vytýkací řízení • odměna za práci •
konflikty – vznik, řešení, předcházení • MOBBING – co to je, důsledky, příčny,
jak se šíří, postupy, obrana • kvalita firmy • firemní identita • firemní IMAGE •
kodex pracovníka společnosti • podnikatelský záměr • investiční záměr • diskuse
s lektorem.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 3 300 Kč + DPH 20 %.
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
Periodicita
39/44
strana
školení pro rozvoj
a řízení organizace
Řízení logistiky a nákupu
Pro koho je
tento kurz
doporučován
Všem, kteří chtějí vybrat správně své dodavatele, provádět
jejich hodnocení, orientovat se v efektivních systémech
řízení zásob a snižování nákladů na jejich udržování. Zejména pracovníkům logistiky, pracovníkům útvarů nákupu.
Co Vám kurz
přinese
Základy úspěšného řešení složitějších výrobních a distribučních procesů. Optimalizace tvorby a využití zásob
za účelem vyšší pružnosti. Efektivní zabezpečení materiálových toků.
Náplň kurzu
– úvod do logistiky,
– základy plánování skladových operací (obecně, Kanban,
Just in time),
– zásoby a jejich význam,
– systém řízení zásob,
– efektivita nakupovaného množství,
– odhady a předpovědi zásob,
– sklady a jejich funkce,
– uchovávání produktu.
Sazba
Jeden posluchač, studijní materiály, osvědčení,
občerstvení: 4 000 Kč + DPH 20 %.
Periodicita
Otevíráme po dohodě termínu s klientem.
40/44
strana
přehled školení a kurzů
2013
wellness & fitness bystrc
Relaxační bazén, saunový svět (finská, tropická, parní a selská sauna), fitness,
relaxační a exotické masáže, zážitkové balíčky, privátní whirlpool, privátní solná
oxyterapie, solárium s kolagenem, wellness pobyty.
wellness & fitness lesná
Vodní SPA, saunový svět (finská, tropická, parní a selská sauna),
moderní fitness, privátní whirlpool, relaxační a exotické masáže,
zážitkové balíčky pro dva, wellness pobyty.
wellness & fitness na přehradě
Vodní SPA, saunový svět, parní solné a eukalyptové lázně,
privátní whirpool, privátní koupele, Bali vana, Pure Fiji rituály,
masáže a zábaly, zážitkové balíčky, wellness pobyty.
Vodní a saunový svět vysočany
Plavecký, relaxační a kojenecký bazén, whirlpool, bylinná parní lázeň,
tropická sauna, finská sauna, selský saunový domek s parním bazénem,
medová sauna, ochlazovny a bar, letní terasa s dětským brouzdalištěm.
wellness & fitness vysočany
Privátní finská sauna, privátní whirlpool,
masáže, fitness, zážitkové balíčky.
Více
než
23 let na trhu
wellness na zámku krč
Privátní finské sauny, privátní whirlpooly, relaxační, exotické
a golfové masáže, zážitkové balíčky pro dva, wellness pobyty.
SEZIO RESTAURANT VYSOČANY
Pokrmy z čerstvých surovin, evropská a česká kuchyně,
domácí kuchyně, těstoviny a dezerty vlastní výroby.
Brno
Veveří 102
616 00 Brno
IČ: 26260433
tel.: 533 338 333
gsm: 739 079 000
DIČ: CZ26260433
Praha
Limuzská 8
100 00 Praha
IČ: 26260433
gsm: 731 506 503
DIČ: CZ26260433
www.mbk.cz
Více
než
23 let na trhu
Brno
Veveří 102
616 00 Brno
IČ: 26260433
tel.: 533 338 333
gsm: 739 079 000
DIČ: CZ26260433
Praha
Limuzská 8
100 00 Praha
IČ: 26260433
gsm: 731 506 503
DIČ: CZ26260433
Download

www .m bk.cz