Kódex obchodného
správania
Obsah
Úvod1
Ochrana našej integrity 2
Používanie a dodržiavanie kódexu 2
Akvizície2
Menšinoví akcionári, joint ventures a pridružené podniky 2
Porušenia kódexu 3
Interný audit 3
Dodržiavanie nariadení a etika 3
Koncept trvalo udržateľného rozvoja v skupine 3
Podnikanie zodpovedným spôsobom 4
Konflikt záujmov a externé záujmy 4
Ochrana hospodárskej súťaže (protimonopolné opatrenia) 5
Prevencia úplatkárstva a korupcie 6
Sprenevera7
Ochrana majetku a duševného vlastníctva 7
Zamestnanecké pôžičky 7
Účtovníctvo a záznamy 8
Prevencia prania špinavých peňazí 8
Informačné technológie 8
Ochrana údajov 9
Dôverné alebo interné informácie a obchodovanie s akciami
10
Jednanie s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a komunitou11
Naši zákazníci
Naši dodávatelia
Tretie strany a obchodní partneri
Platby za sprostredkovanie
Poskytovanie a prijímanie pohostenia a darov Politické príspevky
Dary charite a komunitám
Jednanie so štátnymi a regulačnými úradmi
Externá komunikácia a médiá
Sociálne médiá
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
Správanie sa k ľuďom čestne a s úctou
17
17
18
18
18
Sociálna politika
Politiky zamestnanosti
Politika ľudských zdrojov
Vyjadrenie znepokojenia
Ochrana bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
20
Ochrana zdravia a bezpečnosť Drogy a alkohol
Životné prostredie
20
21
21
Príloha 1 - Vyjadrovanie znepokojení - informácie o horúcej linke
22
Príloha 2 - Naše zásady
23
Register24
Úvod
CRH je poprednou diverzifikovanou skupinou podnikajúcou v oblasti stavebných
materiálov. Je jedným z prvých piatich hráčov vo svojom odvetví na celom svete.
Vyrástli sme z írskej základne založenej v roku 1970 do skutočnej medzinárodnej
spoločnosti, akou dnes sme - hrdá minulosť, posilnená pozitívnym prístupom,
vzťahom firmy voči našim kľúčovým hodnotám integrity, čestnosti a dodržiavania
zákona. Pri ďalšom sledovaní našej stratégie „Výkonnosť a rast“ a vytváraní ešte
diverzifikovanejšieho globálneho podnikania musíme zostať pevní v našom
neochvejnom dodržiavaní týchto kľúčových zásad.
Náš aktualizovaný Kódex obchodného správania stanovuje jasné zásady, ako by
sme mali dodržiavať tieto štandardy, aby sme chránili našu integritu a pokračovali
v podnikaní zodpovedným spôsobom. Kladie obchodnú etiku na popredné miesto
pri jednaní so zákazníkmi, dodávateľmi a komunitami, ktorým slúžime. Zdôrazňuje
prístup ku všetkým našim zamestnancom s úctou a prijatie našej zodpovednosti
v oblastiach ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.
Kódex má slúžiť ako vyjadrenie dobrej praxe. Nie je vyčerpávajúci a môže byť
doplnený podrobnejšími zásadami a postupmi. Ak si nie ste istí, čo v určitej situácii
urobiť, alebo ak sa domnievate, že bol porušený náš Kódex, vyhľadajte pomoc
alebo kontaktujte našu horúcu linku tak, ako je to popísané nižšie v Kódexe.
Odkaz pre nás všetkých je jasný: nikdy neexistuje dobrý obchodný dôvod pre
vykonanie niečoho zlého. Len prostredníctvom dodržiavania našich kľúčových
hodnôt si môžeme zachovať náš pretrvávajúci úspech ako spoločnosť a chrániť
našu skvelú povesť. Ďakujeme za váš osobný príspevok k nášmu spoločnému cieľu
– zabezpečiť, aby spoločnosť CRH viedla čestne a bezúhonne.
Myles Lee
Výkonný riaditeľ CRH plc
Dublin, Írsko
Február 2012
1
Ochrana našej integrity
„Nikdy neexistuje dobrý
obchodný dôvod pre
vykonanie niečoho zlého.“
Používanie a dodržiavanie
Kódexu
Kódex obchodného správania CRH („Kódex“) sa
vzťahuje, čo sa týka povinností a zodpovednosti
jednotlivca, na zamestnancov jednotlivých
spoločností Skupiny, vrátane pracovníkov
na čiastočný úväzok alebo pracovníkov na
dobu určitú či sezónne práce alebo dohody.
Zamestnancami pre účely Kódexu sú aj riaditelia,
nevýkonní riaditelia a funkcionári spoločností.
Každý vedúci pracovník v Skupine má povinnosť
dodržiavať a implementovať tieto zásady. Každá
spoločnosť a zamestnanec má zodpovednosť
dodržiavať príslušné zákony a zvyklosti
vzťahujúce sa na ich odvetvie alebo vyžadované
v jurisdikciách, v ktorých pôsobia. V tomto
zmysle je aj naša integrita chápaná ako naša
bezúhonnosť, čestnosť a poctivosť.
Skupina je definovaná ako tie spoločnosti,
v ktorých CRH priamo či nepriamo ovláda viac
než 50 % vlastného kapitálu.
Žiadny vedúci pracovník nesmie navádzať
zamestnanca, aby spáchal neetický alebo
nezákonný čin. Nikto nesmie ospravedlňovať
takéto činy tvrdením, že bol navedený niekým
v nadriadenom postavení. Pomôžeme všetkým
zamestnancom dodržiavať tento Kódex a
poskytneme im v príslušných prípadoch
podporu, aby neboli tieto zásady porušené.
Keď to bude nevyhnutné, poskytneme školenia,
ktoré napomôžu zamestnancom pochopiť ich
povinnosti a zodpovednosť.
2
Používanie tohto Kódexu nesmie byť žiadny
spôsobom obmedzené, ani sa naň nebudú
vzťahovať žiadne právne nároky v žiadnej
jurisdikcii, v ktorej Skupina pôsobí. Ak nastanú
rozdiely medzi Kódexom a miestnymi právnymi
predpismi v dôsledku miestnych zvyklostí,
noriem, zákonov alebo predpisov, musíte použiť
buď Kódex, alebo miestne právne predpisy, podľa
toho, čo stanovuje vyšší štandard správania.
V našej decentralizovanej štruktúre nesie
základnú zodpovednosť za dodržiavanie nášho
Kódexu v jednotlivých spoločnostiach miestny
generálny riaditeľ/prezident spoločnosti a
prevádzková divízia, ku ktorej patrí.
Každý rok správna rada našich spoločností
kontroluje dodržiavanie Kódexu. To by malo
byť zaznamenané v záznamoch spoločnosti.
Generálny riaditeľ/prezident potvrdí svojím
podpisom stav aplikácie Kódexu v danej
spoločnosti.
Akvizície
Ako Skupina so silným dôrazom na rast
získavame každý rok mnoho spoločností. Pre čo
najpraktickejšie zavedenie Kódexu v prebranej
spoločnosti by mal byť vytvorený program.
To by malo byť vykonané pragmatickým
spôsobom a s primeraným ohľadom na miestnu
kultúru. Pred prebratím spoločnosti je potrebné
zhodnotiť Kódex obchodného správania a
etické princípy platné v tejto spoločnosti a
zohľadniť ich v dokumentácii týkajúcej sa
preberania alebo v dohode akcionárov.
MENŠINOVÍ AKCIONÁRI, JOINT
VENTURES A PRIDRUŽENÉ PODNIKY
V prípadoch, kde CRH ovláda podnik v spojení
s menšinovým akcionárom (t.j. nie je to úplne
vlastnená dcérska spoločnosť), aplikujeme
naše zásady, štandardy a postupy priamo. Táto
požiadavka by mala byť zahrnutá do Dohody
akcionárov.
V prípade Joint Ventures (t.j. tam, kde CRH
vykonáva spoločnú kontrolu nad podnikom)
alebo v pridružených podnikoch (t.j. tam, kde
má CRH podstatný vplyv, čo sa týka finančných
a prevádzkových rozhodnutí) sa snažíme
ovplyvniť našich partnerov, aby prijímali
podobné zásady, štandardy a postupy alebo
aspoň tak prísne, ako sú naše. V každom prípade
by mala Dohoda akcionárov odrážať dohodnuté
zásady, štandardy a postupy.
Porušenie kódexu
Zásady stanovené v tomto Kódexe sa vzťahujú
na každého jednotlivého zamestnanca, berúc
ohľad na jeho povinnosti a zodpovednosť
v spoločnosti, ktorá ho zamestnáva. Každý
zamestnanec, ktorý poruší Kódex, bude
podrobený príslušnému disciplinárnemu
konaniu zamestnávateľskou spoločnosťou,
podľa miestnych právnych predpisov a
dohodnutých postupov. V prípade, že konanie
taktiež porušuje zákon, daný zamestnanec
môže byť podrobený občiansko-právnemu
alebo trestnému stíhaniu.
DODRŽIAVANIE NARIADENÍ
A ETIKA
Skupina disponuje Oddelením pre dodržiavanie
nariadení a etiku, ktoré vedie vedúci pre
dodržiavanie nariadení a etiku, ktorý je
zodpovedný sa celkovú stratégiu, smerovanie
a fungovanie programu Dodržiavania nariadení
a etiky. Pre každú krajinu boli menovaní
koordinátori dodržiavania nariadení, ktorí
koordinujú tento proces na národnej úrovni.
Vedúci Oddelenia Skupiny pre dodržiavanie
nariadení a etiku, ktorý má priamy prístup ku
generálnemu riaditeľovi CRH Group, podáva
správy Výboru pre audit spoločnosti CRH plc.
Interný audit
Skupina disponuje Oddelením interného
auditu, ktoré vykonáva nezávislú kontrolu
interného účtovníctva a fungovania kontrol.
Taktiež vykonáva overovanie dodržiavania
nariadení s ohľadom na mnohé položky
zahrnuté v tomto Kódexe.
Charta zakladajúca Oddelenie interného auditu
a popisujúca jeho funkcie bola schválená
Výborom pre audit Správnej rady spoločnosti
CRH. Podľa tejto charty spoločnosti skupiny CRH
musia poskytnúť plnú súčinnosť tímu interného
auditu.
Vedúci Oddelenia interného auditu, ktorý má
priamy prístup ku generálnemu riaditeľovi
skupiny CRH Group, podáva správy Výboru
pre audit spoločnosti CRH plc.
Maeve Carton, finančná riaditeľka.
KONCEPT TRVALO UDRŽATEĽNÉHO
ROZVOJA V SKUPINE
Skupina taktiež disponuje Tímom pre trvalo
udržateľný rozvoj, ktorý sleduje implementáciu
zásad Skupiny pre ochranu zdravia, bezpečnosti
a životného prostredia a sociálnych zásad. Tento
tím taktiež vykonáva podrobné ročné kontroly
v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti, životného
prostredia a sociálnej politiky vo všetkých
prevádzkových jednotkách. Vedúci Tímu pre
trvalo udržateľný rozvoj, ktorý sa zodpovedá
generálnemu riaditeľovi, prezentuje výročnú
správu o fungovaní týchto oblastí Správnej
rade spoločnosti CRH plc.
Výkonný riadiaci tím: Stojaci, zľava doprava: Doug Black (prezident
a generálny riaditeľ, Oldcastle Inc), Eric Bax (výkonný riaditeľ,
CRH Europe Products & Distribution); Sediaci, zľava doprava:
Albert Manifold (generálny riaditeľ), Henry Morris (výkonný riaditeľ,
Europe Materials) a Mark Towe (generálny riaditeľ, Oldcastle Inc).
3
Podnikanie zodpovedným
spôsobom
„Budeme dodržiavať naše
kľúčové hodnoty integrity,
čestnosti a rešpektovania
zákona.“
Finančné záujmy
V prípadoch, kedy vaše pracovné postavenie
v Skupine zahŕňa výber alebo schvaľovanie
zákazníkov či dodávateľov alebo vaše
pracovné postavenie môže mať vplyv
na tieto rozhodnutia a máte finančné
záujmy v zákazníkovi, dodávateľovi, alebo
konkurentovi.
Konflikt záujmov nevzniká, ak je finančný
záujem vo forme cenných papierov, ktoré:
KONFLIKT ZÁUJMOV A EXTERNÉ
ZÁUJMY
Konflikt záujmov nastáva, keď vaše osobné
záujmy alebo príležitosť získať výhodu, alebo
profit sú v rozpore so záujmami Skupiny
alebo môžu byť takto interpretované. Vaše
osobné záujmy zahŕňajú záujmy úzko
prepojených osôb, ako napríklad pokrvných
príbuzných, príbuzných zo strany manžela
alebo manželky, blízkych osobných priateľov
alebo partnerov.
Noví zamestnanci musia nahlásiť existenciu
skutočného alebo vnímaného konfliktu
záujmov a existujúci zamestnanci by mali
upovedomiť svojho priameho nadriadeného
ihneď po tom, ako akýkoľvek nový konflikt
záujmov vznikne.
Výnimky uvedené nižšie sú povolené len
v prípadoch, kedy budú výslovne písomne
odsúhlasené výkonným riaditeľom/
prezidentom zamestnávajúcej spoločnosti
alebo ďalšej úrovni vedenia.
Povolené činnosti
4
S výnimkou obmedzení stanovených
týmito zásadami, ako aj pracovnou zmluvou
jednotlivých zamestnancov, môžete
voľne vykonávať externé aktivity, ktoré
neovplyvňujú výkon vašej práce alebo sú
inak v konflikte so záujmami Skupiny.
■ sú zapísané na uznávanej burze alebo sa
s nimi obchoduje na riadnej mimoburzovej
báze a
■ predstavujú menej ako 1 % z celkového
objemu cenných papierov určitej triedy.
Majetkové záujmy
Keď priamo alebo nepriamo máte podiel,
alebo rozširujete či ďalej budujete majetkový
podiel, prenájme, patentoch, alebo iných
právach, na ktorých má Skupina záujem
(alebo pri ktorých viete, či máte dôvod sa
domnievať, že Skupina môže mať záujem).
Zástupcovia tretej strany
Keď jednáte ako zástupca tretej strany
v transakciách týkajúcich sa Skupiny.
Blízko prepojené osoby vykonávajúce
nezlučiteľné povinnosti
Keď vy a blízko prepojená osoba vykonávate
funkcie, ktoré spoločne spôsobujú
nedostatočné rozdelenie povinností
ovplyvňujúce internú finančnú kontrolu.
Zamestnanie, plat a hodnotenie výkonnosti
Keď ste zapojení do týchto úloh týkajúcich sa
blízko prepojenej osoby.
Externé obchodné alebo podobné
prepojenie
Keď ste prepojení s externou organizáciou,
ako napríklad zákazníkom, dodávateľom
tovaru či služieb alebo konkurentom.
Iné obchodné záujmy
Keď vykonávate obchodné alebo vládne
aktivity riadiacej či správnej povahy.
Angažovanosť v neziskovej či charitatívnej
organizácii zväčša nie je vnímané ako konflikt
záujmov.
OCHRANA HOSPODÁRSKEJ
SÚŤAŽE (PROTIMONOPOLNÉ
OPATRENIA)
Veríme vo funkčnosť slobodného a
otvoreného trhu. Dodržiavaním tejto zásady
budeme motivovaní byť efektívni a zároveň
inovatívni. Sme plne oddaní dodržiavaniu
príslušných predpisov ochrany hospodárskej
súťaže v tých krajinách, kde podnikáme.
Všetky spoločnosti skupiny CRH musia prijať
aspoň zásady Ochrany hospodárskej súťaže/
protimonopolných nariadení skupiny CRH,
v nasledujúcom znení:
Nesmiete sa zapájať do žiadnej formy
komunikácie, písomnej, elektronickej či slovnej
alebo prijímať skryté či výslovné dohody alebo
ujednania s konkurentmi, ktorých účinkom
alebo cieľom je:
■ Stanoviť, stabilizovať alebo kontrolovať ceny,
úverové podmienky, zľavy či rabaty.
■ Alokovať zákazky, trhy, zákazníkov či
teritóriá.
■ Bojkotovať určitých zákazníkov či
dodávateľov.
■ Zabrániť či obmedzovať výrobu alebo predaj
akéhokoľvek produktu alebo služby.
Spoločnosti musia zabezpečiť, aby sa
nepoužívali obchodné stratégie, ktoré by mohli
porušovať Zákon o ochrane hospodárskej
súťaže ohľadom monopolizácie či zneužitie
dominantného postavenia na trhu.
5
Ak existuje pochybnosť týkajúca sa vhodnosti
odkomunikovania, zmluvy či obchodnej aktivity
v súvislosti s hospodárskou súťažou, spoločnosť
by mala vyhľadať právnu pomoc.
■ Poskytnutie školenia všetkým zamestnancom
a kľúčovým zainteresovaným osobám, podľa
toho, ako je to primerané ich práci a s ňou
súvisiacimi rizikami.
Každé porušenie týchto zásad vyvoláva riziko
vážnych občiansko-právnych, trestných,
finančných a iných postihov. Navyše osoba
(osoby) zodpovedná za takéto činnosti sa
vystavuje občiansko-právnej a v niektorých
jurisdikciách aj trestnej zodpovednosti. Táto
môže vyústiť do pokút, odňatia slobody a
zákazu vykonávania činnosti funkcionára
spoločnosti.
■ Zmiernenie rizika zodpovednosti právneho
nástupcu preberanej spoločnosti
prostredníctvom efektívneho a komplexného
procesu a dodržiavania postupov pred
prebraním spoločností a tým, že získané
obchodné jednotky budú primerane
integrované tak, aby dodržiavali naše zásady
a postupy proti podplácaniu a korupcii.
Spoločnosť môže vyhľadať ďalšiu pomoc a
podporu zo strany nášho riadiaceho tímu,
ktorý sa zoznámi s príslušnými právnymi
predpismi, zabezpečí vašu účasť na príslušnom
školení a každoročne bude kontrolovať
dodržiavanie predpisov v tejto oblasti.
PREVENCIA ÚPLATKÁRSTVA A
KORUPCIE
Vyžadujeme, aby všetky transakcie s tretími
stranami boli vykonané v súlade s príslušnými
právnymi predpismi, a predovšetkým v súlade s
americkým zákonom o zahraničných korupčných
praktikách (Foreign Corrupt Practices Act) a
britským zákonom proti úplatkárstvu (Bribery
Act). Všetky spoločnosti skupiny CRH musia prijať
aspoň zásady CRH proti podplácaniu, ktoré môžu
byť zhrnuté nasledovne:
Netolerujeme žiadnu formu podplácania. Pri
jednaní v mene CRH máte prísne zakázané
ponúkať, platiť, žiadať alebo prijímať úplatky.
Externé a interné riziká podplácania budú
pravidelne a systematicky hodnotené a
budú zavedené primerané postupy založené
na rizikách, ktoré budú cieliť na prevenciu
podplácania, vrátane tých, ktoré majú
zabezpečiť:
6
■ Zavedenie finančných a obchodných kontrol,
ktoré by minimalizovali riziko korupčných
platieb, vrátane vedenia úplných a presných
účtovných kníh a záznamov.
■ Aby naši obchodní partneri (vrátane
obchodných zástupcov, konzultantov a
sprostredkovateľov, predajných distribútorov,
lobistov a partnerov – vrátane krátkodobých
a dlhodobých partnerov v Joint Ventures –
pracujúcich v našom mene pri zabezpečení,
príprave alebo vyjednávaní ponúk na
nové kontrakty či predĺženie existujúcich
kontraktov) pracovali v súlade s príslušnými
miestnymi a medzinárodnými predpismi proti
podplácaniu a korupcii.
■ Oznámenie našich zásad a odporúčaní
všetkým príslušným zamestnancom a
obchodným partnerom.
Taktiež vyžadujeme dodržiavanie predpisov
proti úplatkárstvu a korupcii v nasledujúcich
oblastiach rizika (ktoré sú podrobnejšie
popísané v príslušných častiach tohto Kódexu):
■ Dary a pohostenie
■ Politické príspevky
■ Dary charite a komunitám
■ Obchodní partneri
■ Platby za sprostredkovanie
Nedodržanie týchto zásad, či už úmyselné
alebo z nedbanlivosti, bude mať za dôsledok
disciplinárne konanie, vrátane výpovede
a/alebo zrušenia príslušných kontraktov.
Dodržiavanie týchto zásad bude sledované a
pravidelne vyhodnocované , aby sa zabezpečila
efektívna kontrola a postupy proti úplatkárstvu.
SPRENEVERA
Sprenevera je úmyselný podvod alebo
nezákonný, neetický, nečestný čin či nevhodné
správanie, ktoré môže vyústiť vo Váš profit
alebo poškodenie, či stratu pre Spoločnosť
alebo tretiu stranu. Zapojenie sa do podvodu
je zásadným porušením našej základnej
hodnoty, ktorou je čestnosť a pristupujeme
k nemu ako k najzávažnejšiemu porušeniu
disciplíny. Všetky spoločnosti skupiny CRH
musia prijať zásady skupiny CRH proti
podvodom, ktoré stanovujú, že :
Netolerujeme podvody a požadujeme, aby sa
Spoločnosti zachovali za každých okolností
v súlade s najvyššími mravnými štandardmi
- čestne a slušne. Vedenie spoločnosti musí
stanoviť a dodržiavať kontroly, ktoré zabezpečia,
že riziko podvodov bude správne identifikované,
sledované a minimalizované. Podozrenia alebo
skutočné prípady podvodov musia byť oznámené
prostredníctvom stanovených kanálov, vrátane
CRH Hot Line - tzv. „horúcej linky“, viacjazyčnej a
nezávislej služby, prostredníctvom ktorej môžete
oznamovať vaše podozrenia vo svojom rodnom
jazyku a bez strachu z odplaty.
Všetky prípady podvodov budú vyšetrené,
bude vyvinutá snaha na nápravu škôd, ktoré
boli spôsobené a budú vedené disciplinárne
konania voči zamestnancom zapojeným alebo
napomáhajúcim v podvodných konaniach.
Tieto zásady budú taktiež pravidelne
prehodnocované, aby sa zabezpečilo
efektívne fungovanie kontrol a postupov
proti podvodom.
OCHRANA MAJETKU a
duševného VLASTNÍCTVA
Všetci nesieme zodpovednosť za to, aby
majetok a zdroje Spoločnosti boli používané
len na stanovené účely a správnym spôsobom.
Majetok zahŕňa priestory, vybavenie, finančné
aktíva, obchodné tajomstvá a ostatné
informácie, ktoré sú citlivé v konkurenčnom
boji, patenty, obchodné známky, hardvér a
softvér. Zvláštnu pozornosť by ste mali venovať
predchádzaniu stratám na majetku a zdrojoch
z dôvodu porúch či krádeží. To sa vzťahuje aj
na duševné vlastníctvo a dôverné informácie,
ktoré nikdy nesmú byť zverejnené mimo
Spoločnosť, okrem prípadov, kedy to bude
zvlášť povolené.
ZAMESTNANECKÉ PÔŽIČKY
Neposkytujeme pôžičky zamestnancom alebo
prepojeným osobám, okrem výnimočných
okolností v záujme Skupiny, pričom poskytnutie
podlieha stanoveným smerniciam CRH.
7
ÚČTOVNÍCTVO A ZÁZNAMY
Konsolidované finančné výkazy
spoločnosti CRH plc sa pripravujú v súlade
s Medzinárodnými štandardami finančného
vykazovania (International Financial Reporting
Standards, IFRS), tak ako ich prijala Európska
únia. Navyše, ako verejne kótovaná spoločnosť
v USA, podlieha CRH ustanoveniam SarbanesOxleyho zákona (Sarbanes-Oxley Act). Tento
od nás vyžaduje ročné hodnotenie efektivity
interných kontrol.
Spoločnosti musia zabezpečiť, aby účtovníctvo
fungovalo v súlade s najprísnejšími štandardmi
a aby boli účtovné záznamy vedené a
uchovávané v súlade s miestnymi právnymi
predpismi, príslušnými účtovnými štandardmi
a zásadami skupiny CRH.
Záznamy, v písomnej či elektronickej
forme, sú nevyhnutnou súčasťou
podnikania, a preto by mali byť bezpečne
uchovávané. Okrem všeobecnej potreby
vedenia dokumentácie pre obchodné
účely môžu existovať miestne právne
predpisy vyžadujúce uchovávanie určitých
dokumentov po stanovené obdobie.
Dokumenty, ktoré môžu byť predmetom
súdneho konania alebo vyšetrovania musia
byť označené, uchované a nesmú byť
zmenené či zničené.
Všetky spoločnosti musia prijať plán
uchovávania dokumentácie s cieľom
prispievať k efektívnemu podnikaniu a
naplniť všetky legislatívne požiadavky.
Finanční riaditelia Spoločnosti priamo
zodpovedajú lokálnemu generálnemu
riaditeľovi/prezidentovi a navyše majú
aj nepriame oznamovacie povinnosti
v otázkach účtovníctva a záležitostiach
riadenia spoločnosti k hlavnému finančnému
referentovi divízie a na najvyššej úrovni voči
finančnému riaditeľovi Skupiny.
8
PREVENCIA PRANIA ŠPINAVÝCH
PEŇAZÍ
Osoby zapojené v trestnej činnosti, ako
napríklad pašovanie drog, falšovanie,
terorizmus, lúpeže atď. často využívajú
legitímne spoločnosti ako kanály na
„vyčistenie“ nezákonne získaných
prostriedkov. Väčšina krajín v súčasnosti
disponuje právnymi predpismi proti praniu
špinavých peňazí a banky musia dodržiavať
pravidlá poskytovania informácií, vrátane
kontrol totožnosti pri hotovostných
operáciách nad stanovenými limitmi.
Spoločnosti musia byť opatrné, aby
zabezpečili, že nebudú zneužité ako kanál na
pranie peňazí. Pojem peniaze v tomto prípade
zahŕňa hotovosť, cestovné šeky, platobné
príkazy či platby z účtov tretích strán.
Ak si niekto želá obchodovať s nami a
takýmto spôsobom zaplatiť, musíme si
jeho dobrý úmysel overiť. Poznajme nášho
zákazníka! Ak identifikujete neobvyklú či
podozrivú transakciu, upovedomte vášho
nadriadeného, ktorý bude informovať
finančného riaditeľa Spoločnosti.
INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Efektívne fungovanie a bezpečnosť
počítačového vybavenia je nevyhnutná
pre hladké fungovanie našich spoločností.
Preto je potrebné adaptovať lokálne Zásady
bezpečnosti IT Skupiny CRH. Spoločnosť musí
venovať mimoriadnu pozornosť pokynom
týkajúcich sa zálohovania, antivírovej
ochrany, prístupových kódov a aktualizácií
systémovej podpory.
Naše informačné systémy, vrátane počítačov
a ich vybavenia, softvéru, systémov
elektronickej pošty, hesiel a uložených
údajov, zostávajú za všetkých okolností
vlastníctvom Spoločnosti. Zamestnanci
majú právo na súkromie pri používaní
týchto informačných systémov a vybavenia
v rozsahu povolenom právnymi predpismi,
ale nie nad tento rozsah. Informačné systémy
sú nástrojmi poskytými Spoločnosťou na
pracovné účely a mali by sa používať na
oprávnené obchodné záujmy v súlade so
smernicami spoločností.
Tieto systémy nesmú byť nikdy používané
nezákonným, urážlivým, rušivým či škodlivým
spôsobom voči iným osobám, napríklad:
vytváranie, prístup, zobrazovanie, ukladanie
alebo prenášanie sexuálne orientovaných
obrázkov či správ alebo materiálov, ktoré by
mohli byť rasovo či etnicky urážlivé, alebo
akékoľvek iné správanie, ktoré porušuje
zásady spoločnosti zakazujúce diskrimináciu
a/alebo obťažovanie.
Spoločnosti často nakupujú softvér od
externých dodávateľov, na ktorý sa vzťahujú
autorské práva, a ktorý zostáva vlastníctvom
tvorcu. Nesmiete používať nezákonne
získaný, nesprávne licencovaný alebo
nelicencovaný softvér, keďže to by mohlo
vystaviť tak vás ako aj Spoločnosť žalobe.
OCHRANA ÚDAJOV
Ako Skupina zhromažďujeme veľký objem
dát v písomnej aj elektronickej forme. Väčšina
z nich je v jednotlivých prevádzkových
spoločnostiach. Tieto informácie zahŕňajú
údaje týkajúce sa zákazníkov, dodávateľov a
osobné údaje jednotlivcov, vrátane minulých
a súčasných zamestnancov.
9
Spoločnosti musia byť výnimočne opatrné,
čo sa týka správneho použitia, uchovávania
a prenosu týchto údajov. Musia dodržiavať
miestne právne predpisy a ak to vyžadujú
právne predpisy, každá zo spoločností Skupiny
sa zaregistruje na príslušnom úrade ochrany
údajov.
DÔVERNÉ alebo INTERNÉ
INFORMÁCIE a obchodovanie
s akciami
Počas vášho zamestnania môžete získať
dôverné informácie týkajúce sa našej
Spoločnosti. Tieto dôverné informácie nesmú
byť nikomu, komu nebolo povolené sa ich
dozvedieť, vyzradené, či už v alebo mimo
Spoločnosti. Nesmiete vyzrádzať osobám
mimo Spoločnosti dôverné údaje, ako
napríklad obchodné tajomstvá, procesy,
zásady a príručky postupov, marketingové
plány, informácie o predaji, zoznamy či údaje
o zákazníkoch, informácie o tvorbe cien
alebo finančné údaje, okrem prípadov, kedy
vykonávanie vašich pracovných povinností
vyžaduje prezradenie takýchto informácií.
Ani bývalí zamestnanci nesmú využívať či
prezrádzať takéto dôverné informácie po
skončení pracovného pomeru. Taktiež by
ste mali mať na mysli, že takéto údaje môžu
podliehať právnym predpisom o ochrane
údajov.
Akcie spoločnosti CRH plc sú primárne
zapísané na Londýnskej burze a druhotne
zapísané na Dublinskej burze. Americké
depozitné akcie Spoločnosti sú zapísané na
Newyorskej burze. Pravidlá zápisu vyžadujú
od zapísaných spoločností, aby dodržiavali
10
Modelový kódex alebo „Kódex“, ktorý
stanovuje obmedzenia na obchodovanie
s cennými papiermi spoločnosti CRH zo
strany určitých zamestnancov či osôb
prepojených s týmito zamestnancami.
Neverejné alebo interné informácie, ktoré
získa zamestnanec, nesmú byť použité pre
osobný prospech daného zamestnanca
či tretej strany v dôsledku jej prepojenia
s daným zamestnancom.
Naše Zásady obchodovania s akciami a
cennými papiermi (ktoré sa vzťahujú na
nákup, prísľuby predaja akcií, úverové
nástroje a deriváty a vykonávanie akciových
opcii) sa snažia zabezpečiť dodržiavanie
Kódexu. Konkrétne:
zakazujú vám a osobám s vami spojenými,
obchodovať s verejne obchodovanými cennými
papiermi spoločnosti CRH alebo cennými
papiermi inej spoločnosti, ak disponujete
internými informáciami, t.j. informáciami
takej povahy, ktoré neboli zverejnené a ktoré,
ak by boli zverejnené, by pravdepodobne mali
významný dopad na cenu týchto cenných
papierov. Spoločnosť CRH musí taktiež
dodržiavať právne predpisy proti zneužitiu
trhového postavenia, ktoré vyžadujú od
zapísaných spoločností, aby viedli zoznamy
zamestnancov, ktorý majú prístup k interným
informáciám.
Porušenia týchto zásad sa považujú za
najhrubšie porušenia Kódexu a budú prísne
vyšetrené. Ak to bude potrebné, budú vedené
disciplinárne konania. Taktiež by ste mali
mať na pamäti, že v mnohých jurisdikciách
predstavuje nezákonné využívanie informácií
v obchodnom styku alebo ich oznámenie
iným osobám trestný čin.
Jednanie s našimi zákazníkmi,
dodávateľmi a komunitou
„Držíme sa najvyšších
štandardov obchodnej
etiky pri jednaní s každým,
kdekoľvek.“
NAŠI ZÁKAZNÍCI
Úspech našich obchodných stratégií vo
veľkej miere závisí na podpore zo strany
našich zákazníkov. Preto je nevyhnutné,
aby sme s našimi zákazníkmi vytvárali a
uchovávali vzájomne prínosné obchodné
partnerstvá, založené na poctivosti, čestnosti
a dôvere.
Trváme na tom a máme zodpovednosť, aby
sme dodávali náš tovar a služby v súlade so
všetkými príslušnými právnymi predpismi
týkajúcimi sa ochrany zdravia a bezpečnosti
a požiadavkami na označovanie výrobkov.
Ak máte akékoľvek otázky v tomto ohľade,
váš nadriadený alebo vedúci vám poradí.
Propagácia a reklama výrobkov by
mala byť vždy vecná a mala by byť
prezentovaná poctivým a prijateľným
spôsobom. Nesmieme sa zapájať do
šírenia nepravdivých výrokov týkajúcich sa
konkurentov alebo ich ponuky výrobkov.
NAŠI DODÁVATELIA
Naši dodávatelia sú kľúčové zainteresované
osoby pri našom podnikaní. Očakávame,
že budú orientovaní na kvalitu, inovatívni
a efektívni, a tak nám budú dodávať
hodnotné výrobky. Taktiež očakávame, že
naši dodávatelia budú podnikať v súlade
s právnymi predpismi a dodržiavať zásady
dobrej etickej praxe. Ako protihodnotu
sa snažíme byť dobrým partnerom, ktorý
sa správa poctivo a čestne. S ohľadom
na povahu našich výrobkov a obchodnú
organizáciu, v ktorej tvoria vysoký podiel
našich dodávateľov miestne spoločnosti,
leží zodpovednosť za riadenie vzťahu
s dodávateľmi vedení jednotlivých
spoločností.
11
Musíme rešpektovať Kódex etického
obstarávania, ktorý vyžaduje, aby:
naši hlavní dodávatelia dodržiavali zásady
dobrej etickej praxe a spĺňali príslušné
štandardy s ohľadom na miestne právne
predpisy týkajúce sa dodržiavania ľudských
práv, ochrany zdravia a bezpečnosti, životného
prostredia a boja proti úplatkárstvu a korupcii.
Taktiež musíme venovať zvýšenú pozornosť
priamemu alebo nepriamemu nákupu
výrobkov v rozvojových krajinách alebo z nich
pochádzajúcich. Preto nakupujeme len od
dodávateľov, ktorí:
■ Podporujú a rešpektujú ochranu ľudských
práv.
■ Rešpektujú slobodu združovania a uznávajú
právo na kolektívne vyjednávanie všetkých
zamestnancov.
■ Zakazujú všetky formy nútenej,
nedobrovoľnej a detskej práce.
■ Podporujú zásadu rovnosti príležitostí pri
nábore a výbere zamestnancov.
12
■ Dodržiavajú príslušné právne predpisy
v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a
neustále sa zlepšujú v súlade s poznatkami
v odvetví.
■ Dodržiavajú minimálne všetky príslušné
právne predpisy z oblasti ochrany životného
prostredia a podporujú proaktívny prístup
k výzvam v oblasti životného prostredia.
■ Dodržiavajú všetky príslušné právne predpisy
proti podplácaniu a korupcii vo vzťahu k ich
obchodovaniu so spoločnosťou CRH.
Prostredníctvom rozhovorov a kontrol
zabezpečujeme, že hlavní dodávatelia
podnikajúci v identifikovaných rizikových
krajinách spĺňajú tieto požiadavky.
Tretie strany a obchodní
partneri
Využívanie služieb obchodných zástupcov,
konzultantov a prostredníkov, predajných
distribútorov, lobistov a iných partnerov,
vrátane krátkodobých a dlhodobých partnerov
v Joint Ventures (súhrnne „obchodný
partnerov“), aby konali v našom mene za
účelom pomoci pri zabezpečení, príprave či
vyjednávaní ponúk na nové kontrakty alebo
predĺženie existujúcich kontraktov predstavuje
bežnú obchodnú prax, ak je to nevyhnutné a
vhodné, aby sme obohatili naše skúsenosti na
danom trhu či v danej oblasti. Avšak s cieľom
ochrany Spoločnosti voči akémukoľvek
spojeniu s nezákonnými či korupčnými
platbami alebo riziku, že takéto platby budú
učinené v našom mene, naše Zásady proti
podplácaniu vyžadujú:
■ Vykonanie niektorých predpísaných
postupov, aby sa zaistilo, že naši obchodní
partneri zdieľajú náš záväzok etického
podnikania.
■ Uzatvorenie písomných dohôd obsahujúcich
primerané ustanovenia proti podplácaniu.
■ Primeranosť kompenzácie zaplatenej
obchodným partnerom v pomere k skutočne
poskytnutým službám, jej schválenie,
náležité zaznamenanie a zaplatenie šekom
alebo bankovým prevodom (t.j. nie v
hotovosti, okrem prípadov, kedy je čiastka
malá a je to jediný praktický spôsob platby),
a jej súlad s dohodnutou zmluvou.
PLATBY ZA SPROSTREDKOVANIE
Platby za sprostredkovanie, inak známe ako
„nelegálne provízie“ alebo „úplatky“ sú
obvykle malé, neoficiálne platby, ktoré sú
vykonávané za účelom zaistenia či urýchlenia
rutinnej činnosti štátnym alebo verejným
úradníkom, napríklad vydania povolenia,
licencie, súhlasu alebo imigračných víz,
naplánovanie inšpekcie v súvislosti s plnením
kontraktu, poskytnutia služieb alebo
uvoľnenia tovaru zadržaného na colnici.
V závislosti od konkrétnej jurisdikcie môžu
byť tieto platby viac alebo menej obvyklé.
Obvykle môže byť dôsledok nezaplatenia
v nepomere k malej vyžadovanej čiastke.
Bez ohľadu na to sú platby za pomoc
zakázané, ako to stanovujú naše Zásady proti
podplácaniu. Platba poplatku za použitie
uznaného, zákonného zrýchleného postupu,
ktorý je dostupný všetkým, nie je považovaná
za platbu za pomoc. Za takéto platby musí
byť vždy vyžadované potvrdenie. Platba
môže byť taktiež vykonaná v prípadoch, keď
je ohrozený život, bezpečnosť alebo zdravie
jednotlivca. Akékoľvek takéto platby musia
byť schválené vopred alebo ak takýto súhlas
nie je možný, následne ohlásené výkonnému
riaditeľovi/prezidentovi Spoločnosti a
vedúcemu Skupiny pre dodržiavanie
nariadení a etiku.
POSKYTOVANIE A PRIJÍMANIE
POHOSTENIA A DAROV
Uznávame, že poskytovanie a prijímanie
darov a pozorností je obvyklým a
oprávneným príspevkom k budovaniu
dobrých obchodných vzťahov. Avšak
v prípade, že budú neprimerané alebo
nevhodné, môžu darčeky zahmlievať úsudok.
Preto musíte byť pri ponúkaní alebo prijímaní
darov a pozorností opatrní, aby ste chránili
tak vás, ako aj vašu povesť pred obvineniami
z nevhodnosti a zabezpečili, že nebudú
porušené zákony o podplácaní.
Nie je možné stanoviť konkrétne pravidlá
vzťahujúce sa na každú situáciu a uznávame,
že v rôznych krajinách a regiónoch sú rôzne
zvyklosti. Každý podnik by preto mal mať
svoje vlastné pravidlá týkajúce sa darov
a pozorností, ktoré musia aspoň zahŕňať
príslušné ustanovenia našich Zásad proti
podplácaniu, t.j. zákaz ponúkania alebo
prijímania darov či pohostinnosti vo všetkých
prípadoch, kedy takého dohody môžu
13
ovplyvniť výsledok obchodného rozhodnutia
a nepredstavujú primerané náklady v dobrej
viere. Taktiež by mali zahŕňať nasledujúce
zásady:
Darčeky a pozornosti sú obvykle vhodné, ak sú:
■ skromné,
ponúkané či prijímané od štátnych úradníkov
alebo predstaviteľov, či politikov, alebo
politických strán, bez predchádzajúceho
výslovného schválenia výkonným riaditeľom/
prezidentom, okrem prípadov, kedy majú
malú hodnotu a sú poskytované zo zvyku
ako symbol či gesto dobrej vôle.
■ občasné,
■ v súlade s obchodnými zvyklosťami,
POLITICKÉ PRÍSPEVKY
■ poskytované verejne, nie tajne,
Politické príspevky zahŕňajú všetky príspevky
vykonané vo forme hotovosti alebo vecnej
forme, ktoré majú podporiť politické hnutie,
stranu, kandidáta alebo otázku. Vecné
príspevky môžu zahŕňať darčeky v podobe
používania majetku spoločnosti alebo jej
služieb, reklamné či propagačné činnosti,
podporu politickej strane, nákup lístkov na
podujatia, zhromažďovanie prostriedkov, či
využitie pracovnej doby zamestnancov na
napomáhanie s politickou kampaňou.
■ vhodné pre danú príležitosť.
Napríklad:
■ propagačné predmety so značkou a
v symbolickej hodnote, napr. perá, kalendáre
a tričká,
■ pozornosti poskytované zákazníkom alebo
dodávateľom ako súčasť stretnutí alebo
podujatí spoločnosti,
■ primerané cestovné a ubytovacie náklady na
oprávnené obchodné cesty.
Darčeky a pozornosti sú obvykle nevhodné, ak sú:
■ v rozpore s právom alebo etickými štandardmi,
■ vo forme hotovosti alebo jej ekvivalentu,
napríklad poukazy či akcie,
■ poskytnuté v reakcii na priaznivé obchodné
rozhodnutie alebo v jeho očakávaní,
■ porušujúce známe zásady/smernice príjemcu,
■ poskytnuté v reakcii na konkrétnu požiadavku,
■ urážlivé alebo by poškodili povesť Spoločnosti
alebo Vašu, ak by boli verejne odhalené.
Všetky výdavky na darčeky by mali byť
zaznamenané v účtovných záznamoch
Spoločnosti. Akékoľvek pochybnosti
o vhodnosti darčeku či pozornosti by
ste mali prebrať s výkonným riaditeľom/
prezidentom Spoločnosti. Konkrétne, darčeky
akéhokoľvek typu a hodnoty by nemali byť
14
Právne predpisy regulujúce politické
príspevky sa líšia v rôznych častiach
sveta. V niektorých jurisdikciách vládni
dodávatelia a/alebo tí, ktorí zamestnávajú
lobistov, nesmú poskytovať politické
príspevky, v iných musia byť takéto sumy
verejne oznamované. Politické príspevky
politickým stranám, organizáciám či
jednotlivcom pôsobiacim v politike alebo
ich prostredníctvom, nesmú byť použité
ako spôsob získania výhod v obchodných
transakciách.
Avšak v prípadoch, kedy je politický
príspevok považovaný za primeraný, nie ako
prostriedok získania obchodnej výhody a
slúži na podporu demokratického procesu,
výkonný riaditeľ/prezident divízie môže,
rešpektujúc príslušné právne predpisy, udeliť
písomný súhlas s takýmto príspevkom.
Všetky výdavky náležiace k politickým
príspevkom musia byť zdokumentované,
vydané na ne potvrdenie a zaznamenané
v účtovných záznamoch Spoločnosti.
DARY CHARITE A KOMUNITÁM
Ako zodpovedný korporátny občan
povzbudzujeme aktívnu účasť našich
spoločností a zamestnancov v charitách a
miestnych komunitných snahách vo forme
peňažnej a inej pomoci. Nie je možné
stanoviť konkrétne pravidlá vzťahujúce sa
na každú situáciu a uznávame, že v rôznych
krajinách a regiónoch sú rôzne zvyklosti. Je
preto vhodné, aby každý podnik mal svoje
vlastné pravidlá týkajúce sa darov charitám
a komunitám, ktoré musia zahŕňať aspoň
pravidlo stanovené v našich Zásadách
proti podplácaniu, a to, že dary musia byť
poskytované len v dobrej viere na charitatívne
účely alebo účely vzťahov s verejnosťou, a
nikdy nesmú byť poskytované v prípade, že
existuje alebo môže existovať konflikt záujmov,
či možnosť, že daný dar by mohol byť zneužitý
ako zásterka pre úplatok. Taktiež by mali
zahŕňať nasledujúce zásady:
■ Finančné dary nesmú byť nikdy vo forme
hotovosti (okrem prípadov, kedy je suma
veľmi malá) alebo platené na osobný účet
menovaného jednotlivca, ale len na účet
danej inštitúcie, ktorej je dar poskytovaný.
■ Dary nesmú byť poskytované
prostredníctvom tretích strán, napr.
zákazníkov alebo dodávateľov.
■ Dary by nemali byť spojené alebo poskytované
pri dojme, že sú spojené s výkonom obchodnej
transakcie alebo štátnej činnosti.
Všetky dary musia byť schválené výkonným
riaditeľom/prezidentom Spoločnosti a
musia byť zdokumentované, vystavené na
ne potvrdenia a uvedené v účtovníctve
Spoločnosti.
JEDNANIE SO ŠTÁTNYMI a
regulačnými úradmi
Pri jednaní so štátnymi úradníkmi nesmiete
riskovať, aby Skupina bola vnímaná či
podozrievaná z porušovania štandardov, ktoré
si želáme dodržiavať. Štátni úradníci majú
často prísne pravidlá týkajúce sa ich kontaktov
s organizáciami súkromného sektoru, vrátane
(napríklad) stanovených limitov na prijímanie
darov či pozorností. Prosíme, aby ste boli
zvlášť opatrní pri zabezpečení toho, aby pri
obchodovaní so štátnymi úradníkmi boli naše
štandardy dodržiavané a boli považované za
dodržiavané.
V niektorých prípadoch môžete kontaktovať
štátnych úradníkov počas vašej pracovnej
doby alebo môžete byť požiadaní
o poskytnutie informácií v mene spoločnosti
v súvislosti s vyšetrovaním štátneho alebo
15
regulačného úradu. Musíte zaistiť, aby všetky
takéto informácie boli presné a vhodné pre
daný účel.
Chyby alebo opomenutia môžu poškodiť
našu povesť a dôveryhodnosť a môžu
byť protizákonné. Pred odpovedaním na
neobvyklú žiadosť o informácie zo strany
štátneho alebo regulačného úradu si vždy
vyžiadajte radu.
EXTERNÁ KOMUNIKÁCIA A MÉDIÁ
■ Jasne uveďte účel a zabezpečte, aby žiadny
príspevok osobnej povahy nevrhal zlú
povesť na vás alebo v spojitosti s našou
Spoločnosťou či vašimi kolegami.
■ Dávajte pozor, aby ste neprezradili dôverné
alebo patentované informácie a buďte
zvlášť opatrní, aby ste neporušili predpisy
hospodárskej súťaže.
Komunikácia s vonkajším svetom hrá veľmi
dôležitú úlohu pri hodnotení povesti a
finančnom hodnotení Skupiny. Preto každá
komunikácia s médiami týkajúca sa našich
finančných výsledkov, akvizícií, likvidácií
alebo akejkoľvek otázky, ktorá by mohla mať
dopad na povesť Skupiny, bude vykonávaná
výhradne prostredníctvom osôb poverených
generálnym riaditeľom CRH.
■ Uvedomte si, že sociálne média majú
celosvetový dosah, takže pri písaní
príspevku musia byť v popredí vášho
zmýšľania kultúrne citlivé záležitosti.
Jednotlivé spoločnosti v našej Skupine by
mali vhodným spôsobom komunikovať
s miestnymi a obchodnými médiami, čo sa
týka obvyklých záležitostí. Táto komunikácia
by mala byť riadená miestnym výkonným
riaditeľom/prezidentom Spoločnosti alebo
ním určenou osobou. Ak vznikne akákoľvek
pochybnosť, mala by byť daná záležitosť
postúpená na vyššiu úroveň vedenia.
Akákoľvek záležitosť, ktorá by mohla mať
potenciálne negatívny dopad na náš imidž
alebo povesť, by mala byť ihneď oznámená
výkonnému riaditeľovi/prezidentovi Divízie.
■ Vykonajte nevyhnutné kroky na
zabezpečenie toho, aby váš materiál
bol presný, férovo podaný a v prípade
vhodnosti uvádzajte zdroje.
SOCIÁLNE MÉDIÁ
Uvedomujeme si vzrastajúcu úlohu sociálnych
médií v modernom svete a veríme, že budú
hrať čoraz významnejšiu úlohu v spôsobe
komunikácie so zainteresovanými osobami.
Nápomocné zásady, na ktoré by ste mali pri
používaní sociálnych médií myslieť, sú:
16
■ Premýšľajte a buďte úctiví pri ich používaní
a zaistite, aby všetky vaše činnosti boli
v súlade s najvyšším štandardmi správania
sa, ktoré vyžadujeme od každého z vás.
■ Nepredstierajte, že reprezentujete
Spoločnosť, okrem prípadov zvláštneho
povolenia k tomu udeleného výkonným
riaditeľom/prezidentom Spoločnosti.
■ Ak zaznamenáte príspevok, ktorý
neoprávnene zastupuje našu Spoločnosť,
upovedomte o tom vášho nadriadeného.
Akýkoľvek nevhodný obsah zverejnený
zamestnancom bude prešetrený a môže
vyústiť v disciplinárne konanie.
Správanie sa k ľuďom čestne
a s úctou
„Chceme, aby ste tu chceli
pracovať.“
SOCIÁLNA POLITIKA
Veríme, že trvalá udržaťeľnosť
pokračujúceho obchodného úspechu
závisí na vynikajúcich vzťahoch, ktoré si
udržiavame s našimi zainteresovanými
osobami – našimi zamestnancami,
zákazníkmi, dodávateľmi, susedmi a všetkými
ostatnými zainteresovanými. Preto naša
sociálna politika, ktorá sa vzťahuje na všetky
spoločnosti našej skupiny, od nás vyžaduje:
■ Dodržiavať všetky príslušné právne predpisy
a zabezpečiť, že naše správanie v sociálnych
otázkach je v súlade s najlepšími praktikami
v odvetví.
■ Riadiť naše podniky poctivo a spravodlivo,
napĺňať všetky naše sociálne povinnosti ako
priamy a nepriamy zamestnávateľ.
■ Podporovať slobodu združovania a uznávať
právo na kolektívne vyjednávanie.
■ Zakazovať nútenú, nedobrovoľnú a detskú
prácu.
■ Používať zásadu rovnosti príležitostí, ceniť
si rôznorodosť bez ohľadu na vek, pohlavie,
postihnutie, náboženské presvedčenie,
etnický pôvod alebo sexuálnu orientáciu a
zároveň trvať na tom, že hlavným základom
rozhodnutí o nábore a výbere sú zásluhy.
■ Zabezpečiť, aby sme jednali s našimi
dodávateľmi a zákazníkmi zodpovedne a
v súlade s našim Kódexom obchodného
správania a patričnými obchodnými
zvyklosťami.
Sme plne oddaní dodržiavaniu ľudských práv
a podporujeme ich v rozsahu, v akom sa na
naše spoločnosti vzťahujú zásady stanovené
v článkoch Všeobecnej deklarácie ľudských
práv OSN a Základných zásadách práce
Medzinárodnej organizácie práce (MOP).
Prevádzkové spoločnosti Skupiny musia
pri stanovovaní zásad a v praxi náležitým
spôsobom vziať na vedomie náš deklarovaný
postoj k ľudským právam, keď budú
17
jednať so zamestnancami, dodávateľskými
spoločnosťami, zákazníkmi a dodávateľmi a
pri vykonávaní investičných rozhodnutí.
POLITIKA ZAMESTNANOSTI
Vaše nasadenie je jedným zo základných
faktorov úspechu skupiny CRH. Musíme
zabezpečiť, aby naša prax náboru a
zamestnávania zodpovedala všetkým
príslušným právnym predpisom a dohodám.
Podporujeme využívanie poctivého a
spravodlivého odmeňovania všetkých našich
zamestnancov.
Musíme používať zásadu rovnosti
príležitostí, ceniť si rôznorodosť bez ohľadu
na vek, pohlavie, postihnutie, náboženské
presvedčenie, etnický pôvod, tehotenstvo
alebo sexuálnu orientáciu či akékoľvek iné
zaradenie chránené príslušnými právnymi
predpismi a zároveň trvať na tom, že hlavným
základom rozhodnutí o nábore a výbere sú
zásluhy.
Každý z vás nesie zodpovednosť za
zabezpečenie toho, aby na pracovisku vládla
pohoda a nebolo tolerované šikanovanie
alebo obťažovanie.
POLITIKA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Každá prevádzková spoločnosť nesie
zodpovednosť za riadenie všetkých aspektov
zamestnaneckých vzťahoch, napr. platu,
dôchodkov, benefitov, pracovnej doby,
miestneho kódexu správania, dohôd
s odbormi, disciplíny, náboru, povýšení
atď. Tieto by mali byť v súlade s miestnymi
právnymi predpismi, zvykmi a praxou. Zásady
týkajúce sa správania sa a rešpektovania
jednotlivca, ako sú stanovené inde v tomto
Kódexe, by však mali byť zahrnuté do
miestnych zásad.
18
VYJADRENIE ZNEPOKOJENIA
Zamestnanci by mali bez strachu zo
vzájomného obviňovania sa oznamovať
skutočné znepokojenia o záležitostiach,
o ktorých si myslia, že porušujú tento Kódex.
Existuje mnoho dostupných spôsobov,
ktoré majú zaručiť, že vaše znepokojenie
bude spracované príslušnou osobou,
ktorá môže danú záležitosť vyšetriť. Tieto
zahŕňajú využitie miestnych postupov alebo
kontaktovanie jednej z nasledujúcich osôb:
■ Váš priamy nadriadený
■ Výkonný riaditeľ/prezident Spoločnosti/
vedúci oddelenia ľudských zdrojov/
finančný riaditeľ
■ Regionálny/produktový riaditeľ alebo
prezident Skupiny
■ Hlavný finančný referent divízie
■ Hlavný právny poradca divízie alebo iný
interný právnik
■ Vedúci Oddelenia interného auditu
spoločnosti CRH plc.
■ Vedúci Skupiny pre dodržiavanie nariadení
a etiku spoločnosti CRH plc.
Osoby zastávajúce posledné štyri pozície
boli výslovne menované ako osoby určené
pre prijímanie takýchto sťažností. Ich
mená a kontaktné údaje sú zverejnené
v oddiele Dodržiavanie nariadení a etika
na internetovej stránke spoločnosti CRH
(www.crh.com).
Dôverná telefónna linka
Taktiež dávame k dispozícii dôvernú telefonickú
linku CRH Hot line („horúcu linku“) pre
osoby, ktoré si želajú použiť tento spôsob
pre oznámenie znepokojenia. Je to nezávislá
viacjazyčná služba, ktorá postúpi vaše
znepokojenie príslušnému nadriadenému,
aby ho vyšetril. Kontaktné údaje pre túto
službu budú dostupné vo vašej spoločnosti
tak, ako je to stanovené v Prílohe 1 tohto
dokumentu. Taktiež ich môžete nájsť v oddiele
Dodržiavanie nariadení a etika na internetovej
stránke spoločnosti CRH.
Znepokojenia týkajúce sa Kódexu môžu byť
oznamované anonymne. Povzbudzujeme vás
však, aby ste oznámili svoje meno, ak je to
možné, keďže nám to umožňuje spýtať sa vás
a podať vám správu. Ak uvediete vaše meno,
toto nebude oznámené spoločnosti CRH, ak
to nie je vyžadované právnymi predpismi.
Využitie dôvernej linky v niektorých krajinách
môže podliehať obmedzeniam stanovenými
miestnymi pracovno-právnymi predpismi a
predpismi o ochrane osobných údajov.
Vedúci Oddelenia interného auditu
aspoň jedenkrát ročne pripraví správu
Výboru pre Audit spoločnosti CRH
o všetkých znepokojeniach oznámených
prostredníctvom dôvernej linky. Ohľadom
závažnejších znepokojení môže byť občas
nevyhnutné výnimočné podávanie správ.
Výkonní riaditelia/prezidenti Spoločnosti
zabezpečia, aby boli všetci zamestnanci
upovedomení o existencii dôvernej linky
a príslušnom telefónnom čísle.
Zdôrazňujeme, že táto dôverná linka je
určená len pre sťažnosti, ktoré predstavujú
skutočné porušenia Kódexu. Obvyklé
personálne záležitosti, ako napríklad platové
tarify, pracovné podmienky atď. musia byť
riešené na úrovni miestnej spoločnosti.
Oznámenie znepokojenia – žiadne odvetné
opatrenia
Vyššie uvedené postupy fungujú na princípe
dôvery a utajenia. Proti žiadnej osobe
oznamujúcej skutočné podozrenie nebude
podniknuté žiadne odvetné opatrenia.
Nebudeme tolerovať pomstu alebo odplatu
za oznámenie takýchto znepokojení.
19
Ochrana bezpečnosti, zdravia
a životného prostredia
„Budeme sa starať o našich
zamestnancov a naše
životné prostredie, nech
sme kdekoľvek.“
OCHRANA ZDRAVIA A
BEZPEČNOSŤ
Našou základnou úlohou je ochrana zdravia,
bezpečnosti a životov ľudí, ktorí prišli
pracovať alebo navštíviť naše mnohé lokality.
V súvislosti s našou činnosťou máme veľmi
náročný cieľ nulových smrteľných úrazov
a žiadnych nehôd. Naše Zásady ochrany
zdravia a bezpečnosti, ktoré sa vzťahujú
na každého z nás, vyžadujú:
■ Dodržiavať príslušné právne predpisy,
neustále vylepšovať naše riadenie
bezpečnosti a ochrany zdravia smerom
k najlepším dostupným praktikám v odvetví.
■ Zabezpečiť, aby naši zamestnanci a
dodávatelia dodržiavali Zásady ochrany
zdravia a bezpečnosti Skupiny.
■ Zabezpečiť, aby naše spoločnosti poskytovali
zdravé a bezpečné pracoviská všetkým
našim zamestnancom a dodávateľom a
náležitým spôsobom sa starali o zákazníkov
a návštevníkov našich lokalít.
■ Požadovať, aby všetci naši zamestnanci
a dodávatelia pracovali bezpečným
spôsobom, ako to prikazujú právne predpisy
a najlepšie zvyklosti v odvetví.
Riadenie ochrany zdravia a bezpečnosti je
dennou prioritou priamych nadriadených.
Každý z nás má ale povinnosť starať
sa o vlastné činnosti, keď jednáme na
pracovisku s ostatnými. Musíte oznámiť
akékoľvek znepokojenie, ktoré máte
s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosti
vášmu nadriadenému alebo vedúcemu, a to
ako naliehavú záležitosť.
Navyše k zásadám Skupiny musia jednotlivé
prevádzkové jednotky a spoločnosti stanoviť
podrobnejšie parametre, aby zodpovedali
ich vlastným prevádzkovým požiadavkám
a miestnym právnym predpisom.
20
DROGY A ALKOHOL
Požívanie alkoholu, nezákonných drog alebo
predpísaných liekov môže vážne ovplyvniť
schopnosť osoby vykonávať svoju prácu
vhodným a bezpečným spôsobom. Zakazuje
sa zneužitie liekov, alkoholu, kontrolovaných
látok a užívanie nezákonných drog na
pracovisku. Tento zákaz zahŕňa predaj,
nákup, prevod či neoprávnené nakladanie
s takýmito produktmi. Konzumácia alkoholu
na pracovisku nie je dovolená, okrem
výnimočných príležitostí, podliehajúcich
výslovnému predchádzajúcemu súhlasu
vedúceho lokality.
■ Proaktívne odpovedať na výzvy a príležitosti
zmien klímy.
■ Optimalizovať naše využívanie energie a
všetkých zdrojov.
■ Podporovať produkty chrániace životné
prostredie a inovácie procesov a nové
obchodné príležitosti.
■ Byť dobrými susedmi v každej komunite,
v ktorej podnikáme.
Každodennú zodpovednosť za zabezpečenie
efektívnej aplikácie Zásad ochrany životného
prostredia Skupiny nesú jednotliví vedúci
lokalít, ktorým napomáha sieť styčných
úradníkov pre životné prostredie (ELO).
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Koncept trvalo udržateľného rozvoja je
kľúčovou hodnotou pre spoločnosť CRH
a sme oddaní najvyšším štandardom
environmentálneho riadenia pri všetkých
našich činnostiach. Naše systémy riadenia
v tomto ohľade sú dobre zavedené a
pravidelne kontrolované berúc do úvahy
najlepšiu prax v odvetví. V tomto procese
hrá významnú úlohu zdieľanie znalostí
v Spoločnosti. Navyše, naše zásady vzťahujúce
sa na všetky naše spoločnosti vyžadujú:
■ Dodržiavať príslušné právne predpisy
v oblasti ochrany životného prostredia
a neustále vylepšovať riadenie v oblasti
životného prostredia smerom k najlepšej
praxi v odvetví.
■ Zaistiť, aby naši zamestnanci a dodávatelia
rešpektovali svoje povinnosti voči životnému
prostrediu.
21
Príloha 1 – Vyjadrovanie znepokojení –
informácie o horúcej linke
KRAJINA
PRÍSTUPOVÝ KÓD
BEZPLATNÉ
TELEFÓNNE ČÍSLO
JAZYK
Argentína
0-800-555-7966
Španielčina
Austrália
1-800-268-857
Angličtina
Belgicko
0800-7-1127
Holandčina/francúzština
Česká republika
800-223-228
Čeština
Čile
1-230-020-1779
Španielčina
80-885-456
Dánčina
1-800-913-4997
Estónčina
Fínsko
08001-1-2684
Fínčina
Francúzsko
0800-91-9060
Francúzština
Holandsko
0800-022-9660
Holandčina
India
000-800-100-7897
Angličtina
Izrael
180-941-0347
Hebrejčina
Írsko
1-800-553-772
Angličtina
Južná Čína
10-800-110-0663
Mandarínština
Lotyšsko
8000-1172
Lotyština
Kanada
1-888-312-2698
Angličtina/francúzština
Maďarsko
06-800-16-914
Maďarčina
Nemecko
0800-182-7698
Nemčina
Nórsko
800-699-60
Nórčina
Poľsko
00-800-111-1556
Poľština
Portugalsko
800-8-11572
Portugalčina
Dánsko
Estónsko
800-12001
Rakúsko
0800-200-288
1-800-913-4997
Nemčina
Rumunsko
080-803-4288
1-800-913-4997
Rumunčina
Rusko (Petrohrad)
363-2400
1-800-913-4997
Ruština
Rusko (iné)
8^10-800-110-1011 1-800-913-4997
Ruština
Severná Čína
10-800-711-0720
Mandarínština
1-800-913-4997
Slovenčina
Spojené kráľovstvo (vr. Sev. Írska)
0800-028-5707
Angličtina
Španielsko
900-96-1228
Španielčina
Švajčiarsko
0800-56-1248
Nemčina/francúzština
Švédsko
020-79-0022
Švédčina
Taliansko
800-788-729
Taliančina
Slovensko
0800-000-101
Turecko
0-811-288-0001
1-800-913-4997
Turečtina
Ukrajina
0^00-11
1-800-913-4997
Ukrajinčina
1-888-312-2698
Angličtina/španielčina
USA
^ označuje, že musíte počkať na druhý tón voľby
Horúca linka je taktiež k dispozícii on-line na adrese www.crhhotline.com (alebo v USA na
adrese ww.tnwinc.com/oldcastle).
22
Príloha 2 – Naše zásady
Máme mnoho zásad, na ktoré odkazuje náš
Kódex a ktoré sú uvedené nižšie, uvádzajúce
ďalšie podrobnosti o našich očakávaniach
a štandardoch. Tieto sú taktiež dostupné
u vášho vedúceho, vášho miestneho
Koordinátora dodržiavania nariadení
pre krajinu a môžete ich nájsť na stránke
Dodržiavania nariadení a etiky programu
SharePoint.
Dostupná podpora – Zásady
Prevádzkové
zásady
Kódexu
obchodného
správania
Kódex dodržiavania práva
hospodárskej
súťaže/protikartelového
práva skupiny
CRH
Zásady
proti podplácaniu
Zásady
proti
podvodom
Zásady
obchodovania s akciami
a cennými
papiermi
Všetky naše zásady a postupy je možné nájsť v programe
SharePoint
Zásady zabezpečenia
IT Skupiny
Kódex
etického
zaobstarávania
Sociálna
politika
Zásady ochrany zdravia a
bezpečnosti
Prevádzkové
zásady
Kódexu
obchodného
správania
Kódex dodržiavania práva
hospodárskej
súťaže/protikartelového
práva skupiny
CRH
Zásady
proti podplácaniu
Zásady
proti
podvodom
Zásady
obchodovania s akciami
a cennými
papiermi
Zásady
zabezpečenia IT
Skupiny
Kódex
etického
zaobstarávania
Sociálna
politika
Zásady
ochrany
zdravia a
bezpečnosti
Zásady
ochrany
životného
prostredia
Zásady
ochrany
životného
prostredia
23
REGISTER
A
Alkohol 21
D
Dary Dary na charitu Dodávatelia
Dôverné informácie
Drogy Duševné vlastníctvo 6, 13, 14, 15
6, 15
1, 4, 5, 9, 11, 12,
14, 15, 17, 18
7, 10, 16, 18, 19
21
7
I
Interný audit 3, 18, 19
J
Joint venture 2, 6, 13
K
Konflikt záujmov
■ Externé záujmy ■ Finančný ■ Ľudské zdroje ■ Majetok ■ Úzko prepojené osoby ■ Zástupcovia/tretia strana Korupcia 4
2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18
18
4
4
4, 8, 10
6,12
L
Ľudské práva 12, 17
M
Majetok Médiá 7
16
N
Nezákonné využívanie
informácií v obchodnom styku 10
24
O
Ochrana údajov 9, 10, 19
P
Podplácanie Pohostenie 6, 7, 12, 13, 15
13
Pomsta Politické dary Politika zamestnanosti Používanie IT systémov Pranie špinavých peňazí Právo hospodárskej súťaže Porušenia kódexu Protimonopolné právo 7, 19
6, 14
18
8, 9
8
5, 6, 16
3
5
R
Rovnosť príležitostí
12, 17, 18
S
Sociálna politika Sprenevera 3,17
7
Š
Štátni úradníci 13, 14, 15, 16
T
Tretie strany 4, 6, 8, 10, 12, 15
Ú
Účtovné záznamy 3, 8
V
Vyjadrenie znepokojení 18
Z
Zamestnanecké pôžičky Zákazníci
Zásady ľudských zdrojov Zástupcovia Zdravie a bezpečnosť Zodpovední pracovníci 7
1, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 17,
18, 20
18
4, 6, 12
1, 3, 11, 12, 13, 20
3, 18
Ž
Životné prostredie 1, 3, 12, 20, 21
The International Building Materials Group
CRH plc
Belgard Castle
Clondalkin
Dublin 22
Írsko
Tel.: +353 1 404 1000
Fax: +353 1 404 1007
E-mail:[email protected]
Internetová
stránka:www.crh.com
Download

Kódex obchodného správania