НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН”
ТЕМЕРИН
Адреса Наручиоца: Ул. Новосадска 300, 21235 Темерин
Web страница: www.direkcijatemerin.rs
e-mail: [email protected]
ПИБ: 101454434
Матични број: 08687048
Тел: 021/842-122; Факс: 021/842-122
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ПРИКЉУЧНИХ ВОДОВА НА ЈАВНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 6/2014, деловодни број 7/10-2014
МАРТ 2014. године
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
1/ 42
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012) у даљем тексту: Закон, чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013 ), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 7/10-2014, број Одлуке 7/10-1-2014 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 7/10-2014, деловодни број
Решења 7/10-2-2014, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова - Извођење радова на изради
прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин
ЈН МВ 6/2014, деловодни број 7/10-2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис радова, начин спровођења контроле, рок извођења,
место извођења
Предмер радова
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац меничног писма-овлашћења за корисника
бланко, соло менице
Техничка опремљеност –списак механизације која
ће бити ангажована за радове из понуде
Подаци за технички и инжењерски кадар који ће бити
одговорни за извршење уговора
Образац Изјаве понуђача о одговорном извођачу
радова, који ће решењем бити именован за извођење
радова за предметну набавку
Страна
3
3
4
5
14
20
27
31
37
38
39
40
41
42
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
2/ 42
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН”
ТЕМЕРИН
Адреса Наручиоца: Ул. Новосадска 300, 21235 Темерин
Web страница: www.direkcijatemerin.rs
e-mail: [email protected]
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и
Законом о облигационим односима.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 7/10-2014 су радови – Извођење радова на
изради прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин.
4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Адријана Радман дипл.правник и Стана Матавуљ,
дипл. економиста
Е - mail адреса:[email protected]
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 7/10-2014 су радови, 45000000 грађевински радови
(назив и ознака из општег речника набавке).
2. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
3. Подаци из финансијског плана и плана набавки наручиоца
-Позиција у Програму пословања Наручиоца за 2014. годину: позиција 231,
економска класификација: 511242.
- Јавна набавка предвиђена је Планом набавки за 2014. годину.
-Позиција у Плану набавки: Табела 1, одељак - радови, позиција у плану
„Изградња канализационих прикључака".
Процењена вредност јавне набавке утврђена је Програмом пословања овог
Јавног предузећа за 2014. годину, донетог на 6. седници Надзорног одбора
одржаној дана 11.12.2013. године а на који Програм је Скупштина општине
Темерин дала сагласност дана 20.12.2013. године.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
3/ 42
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВОЂЕЊА, МЕСТО
ИЗВОЂЕЊА
Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који је
саставни део конкурсне документације.
Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих
техничких прописа и стандарда.
Извођење радова за израду прикључних водова на јавну канализацију
објеката у општини Темерин, вршиће се у складу са уговором о извођењу
радова.
Рок почетка извођења радова: Извођач је дужан да у року од три дана
почев од пријема налога наручиоца започне радове из понуде.
Рок извођења радова: Извођач је дужан да изврши радове из понуде у
року од десет радних дана, по канализационом прикључку по налогу
наручиоца
Место извођења – општина Темерин.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
4/ 42
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
RADOVI: PRIKLJUČNI VODOVI NA JAVNU KANALIZACIJU OBJEKATA
LOKACIJA: Temerin
Br.
Poz.
1.
Naziv pozicije
Jed. Količin
Jed. Cena
mera
a
Ukupno
PRETHODNI RADOVI
1.01 ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJA /OBEZBEĐENJE RADNOG
PROSTORA
Pre početka radova na izvođenju predmetnih radova obavestiti
nadležni organ opštine o delimičnom, odnosno potrebnom
zatvaranju ulice za saobraćaj i shodno "Zakonu o osnovama
bezbednosti saobraćaja na putevima" obezbediti odgovarajuću
gradilišnu saobraćajnu signalizaciju. Rov označiti i obezbediti
od prilaza nezaposlenih lica i van saobraćajnog koridora. Istu
održavati do konačnih izvršenja radova.
Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i materijal.
Obračun se vrši po m1,
m1 155.00
1.02 ŠLICOVANJE PODZEMNIH INSTALACIJA
Pre
početka
radova
izvršiti
šlicovanje
postojećih
instalacija.Lokaciju
šliceva
odrediti
nakon
detaljnog
upoznavanja sa stanjem na terenu. Posebnu pažnju obratiti na
kućne priključke podzemnih instalacija koji mogu biti plitko
ukopani.Podatke dobijene šlicovanjem (naziv instalacije,
položaj i dubinu) uporediti sa položajem trase objekta datim u
Projektu.Ako su odstupanja veća i predstavljaju problem
prilikom izvođenja radova, preko Nadzornog organa obavestiti
vlasnika instalacija koji će dati odgovarajuće rešenje.
Obračun se vrši po komadu šlica za sav rad i utrošen
materijal..
kom
15
kom
2
1.03 IZMEŠTANJE I ZAŠTITA INSTALACIJA
Izmeštanje i zaštitu vazdušnih i podzemnih vodova postojećih
instalacija
vrši
služba
nadležne
komunalne
organizacije.Naplata pozicije vrši se po posebnim računima
izvršioca posla, uvećanim za manipulativne troškove naručioca.
Obračun se vrši po komadu izvršenog izmeštanja ili zaštite
komunalne instalacije za sav rad i materijal.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
5/ 42
1.04 SEČENJE DRVEĆA I UKLANJANJE PANJEVA I KORENJA
Na širini pojasa koji je obuhvaćen izvođenjem radova , ili
gabaritom predmetnog objekta, izvršiti sečenje drtveća.
Sečenje stabala obaviti mašinskim putem na visini 80 cm od
terena, a zasečeno stablo uz pažnju oboriti, okresati granje,
klasificirati drvnu masu i pripremiti za transport.Oborena stabla
su vlasništrvo Investitora ili vlasnika kuće ispred koje je
oboreno stablo. Mesto deponovanja odrediti uz saglasnost
Nadzornog organa. Prilikom radova preduzeti sve mere zaštite
kako bi se izbegle eventualne štete na susednim objektima i
uopšte imovini. Nakon izvršenog sečenja drveća pristupiti
uklanjanju panjeva i žila posečenog drveća. Vađenje posečenih
panjeva izvršiti mašinskim putem.Dobijenu drvnu masu
klasirati, utovariti u transportno sredstvo i transportovati u
deponiju čije će mesto odrediditi Nadzorni organ.
Obračun se vrši po komadu posečenog drveta i izvađenog
panja.
kom
3
kom
2
1.05 RUŠENJE TEMELJNOG ZIDA OD BETONA
Rušenje dela temeljnog zida s kojim se ukršta trasa
projektovanog kanalizacionog voda. Procenjena širina zida d=
70 cm. Radom obezbediti dovoljan prostor za prodor
kanalizacionih cevi Ø 200 mm. Vađeni materijal utovariti i
odvesti na gradsku deponiju. Obračun po komadu realizovanog
prodora kroz betonsku prepreku širine 70 cm.
Ukupno 1. Din:
2.
GEODETSKI RADOVI
2.01 ISKOLČAVANJE I OBELEŽAVANJE OBJEKTA
Iskolčavanje i obeležavanje objekta (pre početka radova), kao i
snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u
dokumentaciju izvedenog stanja.Sve instalacije (struja,
vodovod, kanalizacija, TT, gasovod, toplovod i svi njihovi kućni
priključci) posebno obeležiti i signalizirati. Redovnu kontrolu
tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni
organ.Cenom pozicije je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal. Obračun se vrši po m'.
m1 155.00
Ukupno 2. Din:
3.
PUTARSKI RADOVI
3.01 RUŠENJE POSTOJEĆE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izvršiti rušenje postojeće kolovozne konstrukcije od asfalta ili
betona debljine cca 40 cm na trasi cevovoda za širinu rova Bo
uvećanu min. 10% odgovarajućim alatom.
Iskopani materijal utovariti u kamione i odvesti na deponiju.
STD 5 km. Obračun se vrši po m2 raskopane kolovozne
konstrukcije.
m2
10.00
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
6/ 42
3.02 RUŠENJE POSTOJEĆE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Izvršiti rušenje postojeće kolovozne konstrukcije od betonskih
raster elemenata na tucaničkoj podlozi debljine cca 20 cm na
trasi cevovoda za širinu rova Bo uvećanu min. 10%
odgovarajućim alatom. Iskopani materijal i elemente lagerovati
na 2 m od rova za kasniju ponovnu ugradnju.
Obračun se vrši po m2 raskopane kolovozne konstrukcije.
m2
10.00
m2
10.00
m2
10.00
m2
10.00
3.03 RUŠENJE POSTOJEĆIH TROTOARA I DVORIŠNIH PRILAZA
Izvršiti rušenje postojećih trotoara i dvorišnih ulaza od asfalta ili
betona debljine cca 20 cm na trasi cevovoda za širinu rova Bo
uvećanu min. 10% odgovarajućim alatom. Iskopani materijal
utovariti u kamione i odvesti na deponiju. STD 5 km.
Obračun se vrši po m2 raskopanih trotoara i dvorišnih ulaza.
3.04 IZGRADNJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Na mestu porušene kolovozne konstrukcije izgraditi novu
kolovoznu konstrukciju debljine cca 40 cm u svemu prema
postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i
uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađene kolovozne konstrukcije za
sav rad i materijal.
3.05 IZGRADNJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Na mestu porušene kolovozne konstrukcije prema opisu 3.01b
izgraditi novu kolovoznu konstrukciju prema postojećem
modelu sa zamenom oštećenih raster kocki, tehničkim
propisima za tu vrstu poslova i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m2 izgrađene kolovozne konstrukcije za
sav rad i materijal.
3.06 IZGRADNJA TROTOARA I DVORIŠNIH PRILAZA
Na mestu porušenih trotoara i dvorišnih prilaza debljine cca 20
cm izraditi nove trotoare i dvorišne prilaze u svemu prema
postojećem modelu, tehničkim propisima za tu vrstu poslova i
uputstvima nadzornog organa. Obračun se vrši po m2
izgrađenih trotoara i dvorišnih prilaza za sav rad i materijal.
m2 10.00
Ukupno 3. Din:
4.
ZEMLJANI RADOVI
4.01 ISKOP ROVA U ZEMLJI II i III KATEGORIJE
Iskop rova u zemlji II i III kategorije u pravougaonom rovu širine Bo a dubine
prema uzdužnim prof ilima. Pri iskopu voditi računa o podzemnim
instalacijama (struja, telef on, vodovod, kanalizacija, gasovod, ...) koje se
eventualno ukrštaju sa trasom rova. Ukoliko se na njih naiđe obezbediti ih i
obavestiti nadzornog organa i vlasnika instalacije. Iskop dna rova vršiti
ručnim alatom u sloju od 20 cm, radi neporemešenosti sastava tla i promene
geomehaničkih karakteristika. Dalje raditi prema instrukcijama.Cenom
pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za
obeležavanje iskopa znacima upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova
do kompletnog izvršenja radova.Predviđa se ručni iskop rova. Obračun se
vrši po m3 iskopa samonikle zemlje za sav rad i potreban materijal.
m3 220.00
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
7/ 42
4.02 PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna rova izvršiti sa tačnošću od 1 cm u svemu
prema projektovanim kotama.U cenu pozicije ulazi i prosečan
iskop od 0.05 m3/m2 sa odbacivanjem materijala van rova. Po
izvršenom planiranju, izvršiti ispitivanje dna rova. Zbijenost dna
rova treba da iznosi 95 % od max. laboratorijske zbijenosti po
standardnom "Proktor"-ovom postupku. Ukoliko se ispitivanje
vrši preko modula stišljivosti onda nosivost dna rova (podtla)
treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2. Obračun se vrši po m2
gotovog posla.
m2 160.00
4.03 RAZASTIRANJE I PLANIRANJE POSTELJICE OD PESKA
D=10 cm.
Razastiranje i planiranje posteljice od peska sa tačnošću od 1
cm u svemu prema projektovanim kotama i nagibima.Cenom
pozicije obuhvaćena je nabavka peska (fco utovar), transport,
razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i nabijanje u
svemu prema propisima za tu vrstu posla. Po izvršenom
planiranju i nabijanju posteljice izvršiti ispitivanje nosivosti.
Zbijenost posteljice treba da iznosi min. 95% od maksimalne
laboratorijske zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom
postupku. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula stišljivosti
onda nosivost posteljice treba da iznosi Me>1.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 gotove posteljice od peska u zbijenom
stanju za sav rad i materijal.
m3
18.00
m3
60.00
m3
10.00
4.04 IZRADA OBLOGE CEVI PESKOM
Izvršiti oblaganje cevi peskom u sloju do +30 cm iznad temena
cevi. Cenom pozicije obuhvaćeno je nabavka peska (fco
utovar), transport, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov,
planiranje i nabijanje u svemu prema propisima za tu vrstu
posla i uputstvima nadzornog organa.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za
sav rad i potreban materijal.
4.05 ZATRPAVANJE ROVA PESKOM
Zatrpavanje rova peskom vršiti do linije podtla planirane
kolovozne konstrukcije. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 3050cm uz istovremeno nabijanje i potrebno kvašenje. Zbijenost
ispune rova treba da iznosi 100% od max. laboratorijske
zbijenosti po standardnom "Proktor"-ovom postupku shodno
JUS-4 UB1.016. Ukoliko se ispitivanje vrši preko modula
stišljivosti (JUS.UB1.046) onda nosivost ugrađenog peska u
rovu na koti posteljice treba da iznosi min Me=2.5 kN/cm2.
Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju za
sav rad i potreban materijal.
4.06 ZATRPAVANJE ROVA ZEMLJOM IZ ISKOPA
Zatrpavanje rova izvršiti zdravom zemljom iz iskopa rova
slojevima od 20-30cm uz istovremeno nabijanje i potrebno
kvašenje. Zbijenost svakog sloja mora biti min. kao zbijenost
samoniklog tla. Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova zemljom
iz iskopa za sav rad i materijal.
m3 150.00
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
8/ 42
4.07 PLANIRANJE RAVNIH POVRŠINA
Nakon završenih radova na postavljanju cevovoda,zatrpavanju i
nabijanju završnog sloja rova pristupiti planiranju ravnih
površina neposredno uz rov, na taj način da se iste dovedu u
prvobitno stanje.
Obračun se vrši po m2 gotovih isplaniranih površina za sav rad
i potreban materijal.
m2 200.00
4.08 TRANSPORT VIŠKA ZEMLJANOG MATERIJALA
Izvršiti utovar, transport i razastiranje viška zemljanog
materijala iz iskopa u deponiju koju odredi nadzorni organ.
Predračunska STD do 5 km.
Obračun se vrši po m3 gotovog posla za sav rad i materijal.
m3 100.00
4.09 NABAVKA, TRANSPORT I UGRADNJA TUCANIKA 0-32
m3
2.00
Ukupno 4. Din:
5.
TESARSKI RADOVI
5.01 RAZUPIRANJE ROVA
Razupiranje rova, dubine prema uzdužnom profilu, upotrebom
odgovarajuće oplate (dubine preko 1.00 m) obuhvata: nabavku
građe (oplata može biti i montažna), utovar, transport, krojenje,
razvoženje duž rova, montažu i održavanje, demontažu,
slaganje, utovar i dalji transport. Za vreme izvršenja ovih radova
postupati u svemu prema propisima za tu vrstu poslova i
Pravilniku o HTZ merama.
Obračun se vrši po m2 postavljene oplate za sav rad i
materijal.
- Prema tab. predmeru (Fr) iz uzdužnih profila pokrivenost
oplatom bokova rova je obračunata 100%.
m2 30.00
Ukupno 5. Din:
6.
MONTAŽNI RADOVI
6.01, NABAVKA I MONTAŽA PVC KANALIZACIONIH CEVI
a Nabavka, transport, razvoženje duž rova, spuštanje u rov i
montaža PVC cevi za uličnu kanalizaciju sa zaptivnim
prstenovima. Pri polaganju cevi voditi računa da iste budu
položene u projektovanom padu, bez horizontalnih i vertikalnih
lomova. Centrisanje cevi vršiti instrumentom, a montažu u
svemu prema uputstvima proizvođača i propisima za tu vrstu
posla.
Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda za sav rad i materijal.
Ø 200 mm, UKN S -20, s=4,9 mm
m1
70.00
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
9/ 42
6.01, NABAVKA I MONTAŽA PVC KANALIZACIONIH CEVI
b Nabavka, transport, razvoženje duž rova, spuštanje u rov i
montaža PVC cevi za uličnu kanalizaciju sa zaptivnim
prstenovima. Pri polaganju cevi voditi računa da iste budu
položene u projektovanom padu, bez horizontalnih i vertikalnih
lomova. Centrisanje cevi vršiti instrumentom, a montažu u
svemu prema uputstvima proizvođača i propisima za tu vrstu
posla. Obračun se vrši po m' gotovog cevovoda za sav rad i
materijal.
Ø 160 mm, UKN S -20, s=4,0 mm
m1 200.00
6.02, NABAVKA I MONTAŽA ULOŠKA ZA ŠAHT
a Nabavka i postavljanje uloška za betonsko reviziono okno
(šaht) KGF od PVC-a u svemu prema uputstvima proizvo|ača i
detalju iz projekta. Obračun se vrši po komadu ugrađenog
uloška za šaht za sav rad i materijal.
Ø 200 mm, UKN S -20
naknadna ugradnja
kom
kom
1
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
2
Ø 250 mm, UKN S -20
6.02, NABAVKA I MONTAŽA ULOŠKA ZA ŠAHT
b Nabavka i postavljanje uloška za betonsko reviziono okno
(šaht) KGF od PVC-a u svemu prema uputstvima proizvođača i
detalju iz projekta. Obračun se vrši po komadu ugrađenog
uloška za šaht za sav rad i materijal.
Ø 160 mm, UKN S -20
naknadna ugradnja
6.03. NABAVKA I MONTAŽA KRATKE PVC CEVI
a Nabavka i ugradnja kratkih PVC cevi L=1.00 m za priključak na
reviziono okno (šaht), dovodnog odnosno odvodnog prečnika.
Obračun se vrši po komadu ugrađene kratke PVC cevi za sav
rad i materijal
Ø 200 mm, UKN S -20, s=4,9mm
Ø 250 mm, UKN S -20, s=6,2mm
b Nabavka i ugradnja PVC čepa
Ø 160 mm
Ø 200 mm
6.04. NABAVKA I MONTAŽA KRATKE PVC CEVI
a Nabavka i ugradnja kratkih PVC cevi L=1.00 m za priključak na
reviziono okno (šaht), dovodnog odnosno odvodnog prečnika.
Obračun se vrši po komadu ugrađene kratke PVC cevi za sav
rad i materijal
Ø 160 mm, UKN S -20, s=4,0 mm
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
10/ 42
6.05. IZRADA
SPOJA
POSTOJEĆEG
IZVODA
NA
a NOVOPROJEKTOVANI VOD
Izrada dovodnog voda dužine do 1 m sa postojećeg izvoda Ø
110 - 160 mm sa prodorom u novoprojektovani šaht.
kom
6
6.05. IZRADA SPOJA POSTOJEĆEG ULIČNOG VODA I
b NOVOPROJEKTOVANOG VODA
Nabavka materijala i ugradnja PVC fazonskih elemenata kosog
jahača Ø 250/160 45°, luk Ø 160 mm /45o . Izvođenje radova
u otežanim uslovima – skučen prostor.
Obračun se vrši po kompletu izvedenih radova.
kom
1
Ukupno 6. Din:
7.
BETONSKI RADOVI
7.01 IZRADA AB REVIZIONOG OKNA
Izrada betonskog revizionog okna prema tipu iz Projekta od
armiranog vodonepropusnog betona MB30, d=15 cm u natur
obradi, kružnog preseka, svetlog otvora F 100 cm sa konusnim
završetkom h=75 cm (redukcija F100/60 cm debljine zida d=15
cm). Kanalski okvir i poklopac su od sivog liva i čelika za
optere}ćnje od 250 kN. Betonski venac oko poklopca šahta je
od armiranog betona MB30 F100 cm, debljine min d=18 cm.
Šaht je fundiran na betonsku ploču kvadratne osnove
1.70x1.70 m, debljine d=20 cm, MB30. Podloga ploče je od
betona d=10 cm, MB 10 i tampona šljunka d=10 cm. Kineta je
od PVC polucevi zalivene betonom MB 20 u nagibu 1:3.
Priključci na šaht su kratke PVC cevi prečnika dovodnog,
odnosno odvodnog kanala. Veza izme|u cevi i šahta se
ostvaruje KGF (uložak) komadom. Po vertikalnoj izvodnici
šahta ugrađene su tipske penjalice.Cenom pozicije
obuhvaćena je sva oplata i dopunski iskop rova.
Obračun se vrši po kom gotovog šahta za sav rad i materijal
osim uloška u šaht i kratkih cevi L=1,0 m.
kom
8
7.02 IZRADA AB REVIZIONOG OKNA
Izrada betonskog revizionog okna prema tipu iz Projekta od
armiranog vodonepropusnog betona MB30, d=15 cm u natur
obradi, kružnog preseka, svetlog otvora F 80 cm . Kanalski
okvir i poklopac su od sivog liva i čelika (proizvo|ač livnica
"Ljig"ili slično) za optere}ćnje od 50 kN. Betonski venac oko
poklopca šahta je od armiranog betona MB30 F80 cm, debljine
min d=12 cm. Šaht je fundiran na betonsku ploču kvadratne
osnove 1.20x1.20 m, debljine d=15 cm, MB30. Podloga ploče
je od šljunka d=10 cm. Kineta je od PVC polucevi zalivene
betonom MB 20 u nagibu 1:3. Priključci na šaht su kratke
PVC cevi prečnika dovodnog, odnosno odvodnog kanala. Veza
izme|u cevi i šahta se ostvaruje KGF (uložak) komadom.
Cenom pozicije obuhvaćena je sva oplata i dopunski iskop
rova. Unutrašnja visina šahte do 1,5 m.
Obračun se vrši po kom gotovog šahta za sav rad i materijal
osim uloška u šaht i kratkih cevi L=1,0 m.
kom
10
Ukupno 7. Din:
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
11/ 42
8.
OSTALI RADOVI
8.01 PODBUŠIVANJE ISPOD KOLOVOZA
Na mestima gde trasa cevovoda preseca saobraćajnice ,
izvršiti podbušivanje ispod istog. Cenom pozicije obuhvaćen je
dopunski iskop za postavljanje garniture za podbušivanje,
doprema garniture, kao i odvoz garniture, utovar i odvoz
vađenog materijala iz bušotine.
Obračun se vrši po m' izvedenog podbušivanja sa prečnikom
otvora do 230 mm za sav rad i materijal, izuzimajući čelične
zaštitne cevi.
m1
15.00
m1
15.00
m1
10.00
m1
10.00
8.02 PODBUŠIVANJE ISPOD KOLOVOZA
Na mestima gde trasa cevovoda preseca saobraćajnice ,
izvršiti podbušivanje ispod istog. Cenom pozicije obuhvaćen je
dopunski iskop za postavljanje garniture za podbušivanje,
doprema garniture, kao i odvoz garniture, utovar i odvoz
vađenog materijala iz bušotine.
Obračun se vrši po m' izvedenog podbušivanja sa prečnikom
otvora do 200 mm za sav rad i materijal, izuzimajući čelične
zaštitne cevi.
8.03 SNIŽENJE PODZEMNIH VODA
U slučaju pojave podzemnih voda u zoni iskopa, sniženje iste
izvršiti do ispod kote dna iskopa crpljenjem muljnim pumpama.
Jediničnom cenom uračunati i rad dizel agregata snage 5 kW
kao izvora napajanja električnom energijom.
Obračun se vrši po m1 rova snižene podzemne vode za sav rad
i materijal.
8.04 ISPITIVANJE VODONEPROPUSTNOSTI SPOJEVA
KANALIZACIONE MREŽE
Ispitivanje vodonepropusnusti spojeva cevovoda od PVC
kanalizacionih cevi i odgovarajućih fazonskih
komada.Ispitivanje vršiti vodom pod pritiskom (prema
uputstvima proizvođača) za svaki deo kanalizacije (od šahta do
šahta) posebno, s tim da se krajevi cevovoda zatvore, avodu
puniti kroz šaht.Dok se ispitivanje ne izvrši i ne primi od
nadzornog organa, cevi se ne mogu zatrpati. U cenu pozicije
uračunat je sav rad i potreban materijal za ispitivanje cevovoda
pod pritiskom.
Obračun se vrši po m1 ispitanog i primljenog cevovoda.
8.05 ČIŠĆENJE I UREĐENJE TRASE VODA
Nakon izvršenih radova na postavljanju cevovoda i zatrpavanju
rova, pristupiti čišćenju i uređenju trase koje se sastoji od
uklanjanja svog šuta u profilu ulice/radnog prostora nastalog
prilikom izvođenja radova (granje, delovi cevi, grumenja zemlje,
grumenja betona i sl.), kao i od potrebnog pranja kolovoza i
trotoara od blata.
Obračun se vrši po m1 očišćene i uređene trase za sav rad i
materijal, shodno gornjem opisu.
m1 155.00
Ukupno 8. Din:
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
12/ 42
9
NEPREDVIĐENI RADOVI
Zbir ponude od
pozije 1. do
pozicije 8.
9.01 NEPREDVIĐENI RADOVI
Ovom pozicijom obuhvaćeni su radovi koji mogu nastati
izmeštanjem trase projektovane kanalizacije iz razloga na
eventualne prepreke koje nisu bile poznate projektantu u vreme
izrade projekta.
Obračun se
vrši na bazi jedinačnih cena iz prethodnih pozicija.
0.05
Ukupno 9. Din:
REKAPITULACIJ A
RADOVI: PRIKLJUČNI VODOVI NA JAVNU KANALIZACIJU OBJEKATA
1 PRETHODNI RADOVI
2 GEODETSKI RADOVI
3 PUTARSKI RADOVI
4 ZEMLJANI RADOVI
5 TESARSKI RADOVI
6 MONTAŽNI RADOVI
7 BETONSKI RADOVI
8 OSTALI RADOVI
9 NEPREDVIĐENI RADOVI
UKUPNO:
Napomena:
Naznačene količine su orijentacione. Obračun će se vršiti prema stvarnim količinama
izvedenih radova. Cene iskazati bez obračunatog PDV-a.
Ponuđač:
datum:
M.P.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
13/ 42
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
1)
2)
3)
4)
5)
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.) Кадровски капацитет:
-Да има најмање 1 ангажовано лице са одговарајућом
лиценцом извођача радова за предметну набавку, које ће
решењем бити именовано за одговорног извођача радова,
-Да располаже са техничким и инжењерским кадром који ће
бити одговорни за извршење уговора.
2.) Технички капацитет:
- Да располаже са минимално захтеваном техничком
опремљеношћу у власништву или лизингу:
1 комбинована радна машина за земљане радове-ровокопач;
1 виброплочa- вибронабијач;
1 агрегат 5кw или јачи;
1 моторна муљна пумпа за црпљење воде 3кw или јачи
1 гарнитура за подбушивање пречника минимум до 250 mm
минималне дужине до 7 m, 1 комад.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
14/ 42
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује:
1.) Кадровски капацитет се доказује:
-Фотокопијом лиценце за извођача радова за предметну набавку,
који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова, која
мора бити потписана и оверена оригинал печатом од стране власника
исте. Уз наведену личну лиценцу, обавезно се прилаже копија Потврде
Инжењерске коморе Србије (ИКС), не старије од 12 месеци од дана
пријема позива, да је одговорни извођач радова (чија је лична лиценца
приложена), члан ИКС-а .
Лиценцу за одговорног извођача радова на горе описан начин мора да
приложи понуђач и овлашћени члан у случају подношења заједничке
понуде. Подизвођач не прилаже лиценцу ИКС-а.
Уговором о радном ангажовању.
-Списком техничког и инжењерског кадра који ће бити одговорни за
извршење уговора.
Понуђач је дужан да приложени образац попуни, потпише од стране
овлашћеног лица и овери печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
15/ 42
2.) Технички капацитет се доказује:
- Списком механизације у власништву или лизингу понуђача, која ће
бити ангажована за радове из понуде.
Понуђач је дужан да приложени образац попуни, потпише од стране
овлашћеног лица понуђача и овери печатом.
Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач
доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани
и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
16/ 42
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЛИ ЧЛАНА ГРУПЕ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
1) Понуђач
2) члан групе
___________________________________________________________________
(заокружити тачку 1 или 2, навести назив понуђача или члана групе понуђача)
у поступку јавне набавке мале вредности за Извођење радова на изради
прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин, број
7/10-2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије;
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Понуђач:
_____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
17/ 42
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_________________________________________________________
[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке за Извођење радова на изради прикључних водова на
јавну канализацију објеката у општини Темерин, број 7/10-2014, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије.
Место:_____________
Датум:_____________
Подизвођач:
М.П.
_____________________
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
18/ 42
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЛИ ЧЛАНА ГРУПЕ
О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
О ЗАШТИТИ НА РАДУ И ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ
У вези члана.75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
1) Понуђач
2) члан групе
___________________________________________________________________
(заокружити тачку 1 или 2, навести назив понуђача или члана групе понуђача)
да је за јавну набавку мале вредности радова – Извођење радова на изради
прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин,
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању у условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Место:_____________
Датум:_____________
М.П.
Понуђач:
_____________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
19/ 42
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН” ТЕМЕРИН, Новосадска 300, 21235 Темерин, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Извођење радова на изради
прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин, ЈН
бр. 7/10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 24.03.2014. године до 11 часова.
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи дан
рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када наручилац
не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр. уколико последњи дан рока за
подношење понуда пада у суботу, када наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче
првог наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан нпр. државни празник).
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача,
као и подизвођачима;
• рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда;
• предмет, цену и остале податке релевантне за закључење уговора;
• податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
20/ 42
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН” ТЕМЕРИН, Новосадска
300, 21235 Темерин, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова –Извођење радова на изради
прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин, ЈН
бр. 7/10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изради
прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин,
ЈН бр. 7/10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Извођење радова на изради
прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин, ЈН
бр. 7/10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Извођење радова на
изради прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини
Темерин, ЈН бр. 7/10-2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
21/ 42
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
•
•
•
•
•
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
22/ 42
Начин плаћања: По испостављеним привременим и окончаном ситуацијом.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок почетка извођења радова: Извођач је дужан да у року од три дана почев од
пријема налога наручиоца започне радове из понуде.
Рок извођења радова: Извођач је дужан да изврши радове из понуде у року од
десет радних дана, по канализационом прикључку по налогу наручиоца.
Место извођења –општина Темерин.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
23/ 42
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу, поред оригинал
Потврде о регистрацији менице, понуђач мора доставити и копију
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail: [email protected]
или факсом на број 021/842-122 тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
7/10-2014”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
24/ 42
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
односно
свако
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail [email protected], факсом на
број 021/842-122 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
25/ 42
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
26/ 42
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку
Извођење радова на изради прикључних водова на јавну канализацију објеката
у општини Темерин, ЈН број 7/10-2014.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
број
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора
за
потписивање
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
27/ 42
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:
вредности
извршити
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив
учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
28/ 42
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив
учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив
учесника
понуди:
у
заједничкој
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Извођење радова на изради прикључних
водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин
Укупно цена без ПДВ-а
Укупно цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
По испостављеним
привременим и окончаном
ситуацијом.
Понуђачу није дозвољено
да захтева аванс.
30 дана од дана отварања
понуда.
Извођач је дужан да изврши
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
29/ 42
Рок извођења радова
радове из понуде у року од
десет радних дана, по
канализационом прикључку
по налогу наручиоца.
Место извођења радова
општина Темерин
Датум
Понуђач
М. П.
____________________________
____________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
30/ 42
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН”
Темерин, Новосадска 300
Број:
Датум:
УГОВОР
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ПРИКЉУЧНИХ ВОДОВА НА ЈАВНУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
1. ЈП ‘‘Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин’’, Темерин, Новосадска
300, ПИБ 101454434 у даљем тексту: Наручилац), кога заступа директор ЗоранСвитић,
дипл. инж. с једне стране и
2. Привредно друштво/ предузетник __________________________________________,
са седиштем у _____________________, ул. ____________________бр. _______,
ПИБ _______________, матични број ________________________, рачун бр.
_______________, отворен код
пословне банке __________________________,
које заступа директор_______________________________________, у даљем тексту
Извођач ( уколико наступа самостално или са подизвођачем).
ИЛИ
Ако наступа у заједничкој понуди
Привредно друштво/овлашћени члан групе _____________________________________,
са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број
__________,
ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број
__________________
отворен код пословне банке_____________________________________________,
Члан групе ( назив привредног друштва
___________________________________________,
са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број
__________,
ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број
__________________
отворен код пословне банке_____________________________________________
Члан групе ( назив привредног друштва
___________________________________________,
са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број
__________,
ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број
__________________
отворен код пословне банке_____________________________________________
Члан групе ( назив привредног друштва
___________________________________________,
са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број
__________,
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
31/ 42
ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број
__________________
отворен код пословне банке_____________________________________________,
које заступа директор ________________________________________.
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ПРИКЉУЧНИХ ВОДОВА
НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН, у свему према
прихваћеној понуди извођача број ................ од …............... године, заведена код
наручиоца под бројем …............ дана .........................
2.-ВРСТА ПОСТУПКА
Члан 2.
Уговорне стране констатују да је Наручилац:
-Спровео поступак јавне набавке мале вредности радова;
-донео Одлуку о покретању поступка предметне јавне набавке број 7/10-1-2014 дана
12.03.2014. године;
-да је Извођач доставио понуду под горе наведеним бројем која у потпуности одговара
свим захтевима конкурсне документације и техничким спецификацијама;
-да је Наручилац донео Одлуку о избору најповољније понуде број 7/10-6-2014
од .................године, којом је понуду извођача изабрао као најповољнију.
3.ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА
Члан 3.
1. Наручилац се обавезује да врши плаћање изведених радова у уговореном року.
2. Наручилац је обавезан да по закључењу уговора именује Надзорни орган.
Надзорни орган из претходног става ће у име Наручиоца и за његов рачун вршити
стални стручни надзор код реализације овог уговора.
4.ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА
Члан 4.
-Извођач је дужан, да све уговорене радове по овом уговору као и евентуалне додатне
и допунске радове ( уз одговарајући поступак: писмени налог, утврђивање цене и
рокова), изведе у свему према овим уговором, преузетим обавезама.
-Све предметне радове Извођач је дужан да изведе са одговарајућом стручном радном
снагом, квалитетним материјалом, стручно и солидно у квалитету ког прописују
постојећи стандарди, нормативи, технички и законски прописи регулисани за поједине
врсте радова. У цену радова урачунат је материјал и опрему коју набавља Извођач.
-Извођач се обавезује да за радове које изведу његови подизвођачи, преузме све
обавезе као да их је сам извео.
-Извођач је дужан да се стриктно придржава рокова.
-Извођач је дужан да током извођења радова по овом уговору а у складу са постојећим
законским прописима уредно и ажурно води грађевинску књигу у два примерка и осталу
законом и техничким прописима прописану документацију, која се односи на
реализацију овог уговора.
-Извођач је дужан да за све време извођења радова спроводи законом прописане мере
заштите и сигурности радника и пролазника.
-Извођач је дужан да током извођења радова, исте чува и пази до њихове
примопредаје.
-Извођач је дужан да након завршетка радова, а најкасније 8 дана пре примопредаје
изведених радова очисти градилиште од преосталог материјала, уклони помоћне
објекте и механизацију.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
32/ 42
-Одговоран је за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица од момента
почетка извођења радова на датој локацији до момента завршетка радова на тој
локацији.
-Извођач је дужан да пружи доказе о квалитету употребљеног материјала и опреме и
изведених радова и да инвеститору омогући контролу. Трошкове контроле сноси
Наручилац, изузетно трошкове сноси Извођач ако није омогућио Инвеститору да на
време изврши контролу изведених радова и употребљеног материјала, па због тога
приликом доцње контроле настану трошкови којих иначе не би било.
5.РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 5.
Извођач је дужан да радове започне у року од три дана почев од пријема налога
наручиоца.
Извођач је дужан да радове који су предмет овог уговора изврши у року од десет радних
дана, по канализационом прикључку по налогу наручиоца.
Дан успешно завршених радова сматра се даном кад Извођач радова уписом у
грађевиски дневник извести Наручиоца да су предметни радови завршени а надзорни
орган потписом потврди упис.
6.ИЗМЕНА УГОВОРЕНОГ РОКА
Члан 6.
1. Извођач има право на продужење уговореног рока извођења радова у случају
деловања” више силе” ( поплава, пожар, земљотрес, мере државних органа), уз
сагласност Наручиоца,
2. Наручилац и Извођач су се договорили да се вишкови радова као и допунски
радови чији обим не прелази 5% уговорене вредности неће утицати на продужење
уговореног рока.
3. О наступању, трајању и престанку околности из овог члана Извођач је дужан да
уписом у грађевински дневник одмах обавести Наручиоца.
7. ПЕНАЛИ
Члан 7.
1. У случају да Извођач својом кривицом прекорачи уговорени рок завршетка радова
дужан је да уз накнаду штете плати Наручиоцу пенале за сваки дан закашњења 2 (два)
промила од укупне уговорене вредности етапе.
2. Пенали, уколико се стекну за исте, обрачунаће се коначним обрачуном извршених
радова који не могу бити већи од 10% ( десет посто) уговорене вредности радова.
8.РАСКИД УГОВОРА
Члан 8.
1. Уколико Извођач својом кривицом касни 8 дана са почетком извођења радова и 15
дана са роком завршетка истих у односу на уговорене рокове, Наручилац је овлашћен
да без покретања посебног поступка раскине овај Уговор и да ангажује друго стручно
предузеће за довршење радова који су предмет овог уговора.
2. Уколико Наручилац својом кривицом касни са извршењем преузетих обавеза по овом
уговору дуже од 15 дана, Извођач је овлашћен да без покретања посебног поступка
раскине овај Уговор и обрачуна све до тог рока извршене радове, а које је Наручилац
дужан да исплати у року од осам дана.
3. Уговорна страна која је неуредним или неблаговременим испуњавањем преузетих
обавеза по овом Уговору произвела штету, дужна је другој уговорној страни да
надокнади сву причињену штету у пуном износу, а у свему према Закону о
облигационим односима и посебним узансама о грађењу.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
33/ 42
9.КВАЛИТЕТ РАДОВА И ГАРАНТНИ РОКОВИ
Члан 9.
1. Извођач је дужан да све радове изведе стручно и квалитетно, са квалитетним
материјалом, а у свему према прописаним нормативима, важећим стандардима
и одговарајућом радном снагом за поједине врсте радова.
2. Извођач је дужан да на захтев Наручиоца о свом трошку уклони неквалитетан
материјал који не задовољава прописане нормативе или не гарантује
удовољавање техничком документацијом тражених услова.
3. Исто тако Извођач је дужан да на захтев Наручиоца о свом трошку уклони
неквалитетно изведене радове, а чији је неквалитет проузрокован било
аљкавим или нестручним радом, било уграђивањем неквалитетног материјала
или опреме.
4. Гарантни рок за извршене радове износи две године, рачунајући од дана
примопредаје радова а за уграђену опрему и друго важе гарантни рокови
произвођача истих.
5. Извођач је обавезан да у току гарантног рока, а на први позив Наручиоца,
отклони на свој терет све недостатке који се односе на квалитет радова и
уграђеног материјала.
6. Извођач радова није дужан отклонити оне недостатке који су настали као
последица нестручног руковања и употребе односно ненаменског коришћења
објекта, његовог дела или опреме.
7. Уколико Извођач не приступи отклањању недостатка на изведеним радовима
(радови за које не важи гаранција произвођача опреме) у року од 8 дана од дана
писменог позива Наручиоца и не изврши ту обавезу у примереном року,
Наручилац је овлашћен за отклањање недостатака ангажује друго правно или
физичко лице, на терет Извођача.
10. ЦЕНА, ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Члан 10.
1. Цена изведених радова се утврђује према јединичним ценама и количинама из
понуде извођача радова, број понуде ............ од …...... заведена код Наручиоца под
бројем .......... од ….............. године и описа посла, која чини саставни део овог уговора.
Цена радова из понуде извођача радова износи:
.......................... динара, без ПДВ-а,
.......................... динара је ПДВ од 20 %,
.......................... динара са ПДВ-ом.
У цени су садржани сви трошкови набавке материјала, производње и уградње
материјала, превоз, опрема, претходна испитивања и сви трошкови потребни за
извођење радова.
Укупан износ изведених радова не може прећи планирана средства по Програму
пословања Наручиоца са финансијским планом за 2014. годину.
2. Уговорне стране сагласно утврђују да ће за изведене радове из тачке 1. Наручилац
платити извршиоцу по извршеним радовима, месечном ситуацијом.
3. Обрачун изведених радова вршиће се на основу привремених и окончане
ситуације.Извођач је обавезан да привремене ситуације доставља Инвеститору уз
листове грађевинске књиге најкасније до 03. у месецу за радове изведене у
предходном месецу.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
34/ 42
4. Овера испостављене ситуације мора бити у року од пет дана од дана пријема и
треба да се исплати у року од осам дана од дана пријема.
5. Евентуални спорни износ из привремених ситуација, дужни су Извођач и надзорна
служба регулисати у наредној ситуацији.
6. Цена радова се уплаћује на рачун Извођача број : ….................................
7. Коначна цена изведених радова утврдиће се путем коначног обрачуна и то на основу
стварно извршених радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног
органа и окончаном ситуацијом уз примену јединичних цена из прихваћене понуде
извођача. За непредвиђене радове примењују се одредбе Закона о облигационим
односима и Посебне узансе о грађењу.
8. Привремене и окончану ситуацију Извођач је дужан да достави оверене и потписане
од стране Надзорног органа, Директора наручиоца и одговорних лица Извођача са
потписом локације извођења радова.
11. ДОПУНСКИ И ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 11.
1. У случају да наручилац затражи од Извођача да изведе допунске и додатне радове,
Извођач је дужан пре отпочињања радова да достави калкулацију за исте и по
одобрењу Наручиоца да их изведе.
2. Никакви радови или трошкови ван одредбе и преузетих обавеза по овом уговору ни
по ком основу не могу бити обавеза за Наручиоца.
12. ВИШКОВИ РАДОВА
Члан 12.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни
надзор и Инвеститора.
По добијању писмене сагласности Инвеститора, Извођач ће извести вишак радова.
Јединачне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр..........
од ....................... за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и
непромењљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
13. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Саставни део овог уговора је:
- Усвојена понуда Извођача радова број …..........од …......... заведена код
Наручиоца под бројем: ........... од .................
- сва остала потребна документација која прати реализацију овог Уговора.
14.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
1. За све што није овим Уговором регулисано, важе постојећи прописи, закони и
посебне узансе о грађењу.
2. За све евентуалне спорове који би проистекли при реализацији овог Уговора
надлежан је Привредни суд у Новом Саду.
3. Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем Уговорних страна, а
његово дејство почиње тећи испуњењм законом и овим Уговором прописаних
обавеза Наручиоца.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
35/ 42
4. Овај Уговор сачињен је у 8 (осам) истоветних примерака од којих наручиоц
задржава 6 (шест) примерака а Извођач 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА:
Директор
_______________________
Зоран Свитић, дипл. инж.
ЗА ИЗВОЂАЧА:
_________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
36/ 42
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ ,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ
ТРОШКОВА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
ПРИПРЕМАЊА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
37/ 42
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке - Извођење радова на изради прикључних водова на
јавну канализацију објеката у општини Темерин ЈН број 7/10-2014, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
38/ 42
XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
На основу Закона о меници и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:_________________________________________________________
Матични број: _____________________
ПИБ: ____________________________
Број текућег рачуна: ________________________________________________
Назив банке: ______________________________________________________
Издаје:
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:
(Поверилац) ЈП “Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин”
Темерин, Новосадска 300, ПИБ: 101454434, Матични број: 08687048.
Предајемо Вам бланко, соло меницу серије: _____________ и овлашћујемо ЈП
“Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин” Темерин,
Новосадска 300, ПИБ: 101454434, Матични број: 08687048 као Повериоца, да
предату меницу може попунити на износ до = ___________________ динара (тј.
10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а) и да безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату- издавањем налога за
наплату на терет Дужника, а у корист рачуна Повериоца, са свих рачуна
дужника, а на име гаранције за озбиљност понуде са роком важности 30 дана
од дана отварања понуде.
Предмет: ___________________________________________________________
Јавна набавка број: ________, деловодни број: ________________.
Изричито и безусловно Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих Банака.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође
до промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну
Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката
од стране Дужника и др.
Датум издавања овлашћења
____________________
Дужник - издавалац менице
__________________________
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
39/ 42
XII Образац ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ –СПИСАК МЕХАНИЗАЦИЈЕ КОЈА ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНА ЗА РАДОВЕ ИЗ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности број 7/10-2014.
Извођење радова на изради прикључних водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин
ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ И МЕХАНИЗАЦИЈА
НАЗИВ МАШИНЕТИП
1
2
ГОДИНА
ПРОИЗВОДЊЕ
капацитет
БРОЈ
МАШИНА
ИМА МАШИНУ У
ВЛАСНИШТВУ ИЛИ
ЛИЗИНГУ
комбинована радна машина
за земљане радоверовокопач
виброплочa- вибронабијач
3
4
агрегат 5кw или јачи
моторна муљна пумпа за
црпљење воде 3кw или јача
5
гарнитура за подбушивање
Датум ............................................
Потпис и печат овлашћеног лица
Напомена:
Попунити приложени образац.
Потписати од стране овлашћеног лица понуђача и оверити печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
40/ 42
XIII Образац ПОДAЦИ ЗА ТЕХНИЧКИ И ИНЖЕЊЕРСКИ КАДАР КОЈИ
ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА за јавну набавку број 7/10-2014
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗРАДИ ПРИКЉУЧНИХ ВОДОВА НА ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ОБЈЕКАТА У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
ред.
бр..
име и презиме
Степен
стручне
спреме
назив звања
назив радног места код понуђача
место и датум
Печат и потпис овлашћеног лица
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
41/ 42
XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ
ЋЕ РЕШЕЊЕМ
БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
У јавној набавци бр. 7/10-2014 - Извођење радова на изради прикључних
водова на јавну канализацију објеката у општини Темерин.
Број
Име и презиме
Број
лиценце
1.
2.
3.
Датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице групе
понуђача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/10-2014
42/ 42
Download

Konkursna dokumentacija