Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
1/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
jed. cena
iznos
OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno a
u svemu prema odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, tehničkim uslovima i detaljima iz
elaborata za građevinsku fiziku, statičkom proračunu, detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim Tehničkim
propisima, JUS-u i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno. Sve
odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni delovi ugovora sklopljenog između Investitora i Izvođača
radova.
Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuđenim cenama
Izvođača. Ugovorene cene su prodajne cene Izvođača i one obuhvataju: sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim
rasturom, (ukoliko za pojedine pozacije Investitor sam ne nabavi materijal), spoljni i untrašnji transport, skelu i oplatu za
izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviđene ovim predračunom), vodu, osvetljenje, pogonski
materijal i energiju za mašine, kopanje i zatrpavanje krečane, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne
prostorije, režiju Izvođača, društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu Izvođača kao i sve ostale izdatke
uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz posebnih
uslova rada koje predviđaju norme u građevinarstvu kao i uslove predviđene u prethodna dva stava.
Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj
poziciji da se izvestan navedeni rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji. Takođe se neće priznavati nikakva
naknada odnosno doplata na ugovorene cene na ime povećanja normiranih vrednosti iz Prosečnih normi u građevinarstvu.
Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema Prosečnim normama u građevinarstvu, što je obavezno i za
Investitora i za Izvođača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna radova ne bude drugačije naznačeno. Isto tako
obavezni su za Izvođača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne
predviđa drugačije.
Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje Izvođača da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvede po
tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden.
Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog
materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima, Jugoslovenskim standardima i opisima u pozicijama
predračuna radova.
Za svaki materijal koji se ugrađuje, Izvođač mora prethodno podneti nadzornom organu atest. U spornim slučajevima u
pogledu kvaliteta, uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, čiji su nalazi merodavni i za Investitora i za
Izvođača. Ako Izvođač i pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal,
Investitor će narediti rušenje a sva materijalna šteta od naređenog rušenja pada na teret Izvođača. Izvođač nema prava
reklamacije i prigovora na rešenje koje u tom smislu donose Investitor ili građevinska inspekcija.
Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu,
Izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta, a Investitor će obustaviti rad ukoliko Izvođač pokuša da ga upotrebi. Kod
svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne, kvalifikovane radne snage,
kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u Prosečnim normama u građevinarstvu. Izvođač je dužan da na zahtev
Investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog radnika.
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
2/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
jed. cena
iznos
Pre početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan da blagovremeno zatraži od predstavnika Investitora potrebno
objašnjenje planova i obaveštenje za sve radove koji nisu dovoljno definisani projektnim elaboratom. Ako bi Izvođač ne
konsultujući Investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom upustvu preko građevinskog
dnevnika, odnosno protivno predviđenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo opravdanje. U
ovakvom slučaju Izvođač je dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruči i ukloni, pa ponovo na
svoj teret da izvede kako je predviđeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve izmene ne budu odobrene od
Investitora.
Ako Izvođač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da zahteva doplatu, ukoliko je to
na svoju ruku izvršio, bez predhodno dobijenog odobrenja ili naređenja predstavnika Investitora preko građevinskog
dnevnika.
Objekat i celo gradilište Izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova pre predaje objekata, sve
rupe, WC jame i rupe od skela Izvođač je dužan da zatrpa, nabije i poravna i to sve solidno da se kasnije ne javljaju sleganja.
Za tehnički pregled i primopredaju, Izvođač mora ceo objekat i gradilišnu parcelu da očisti od šuta, viškova materijala, svih
sredstava rada i pomoćnih objekata. Svi prilazi objektu, platoima, stepeništima i stazama, kao i podovi u svim prostorijama
moraju biti potpuno čisti, kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne površine. Kolovoz i trotoari, oštećeni
izvođenjem radova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno stanje za tehnički pregled i primopredaju objekta.
Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cenama.
Eventualnu štetu, koju bi Izvođač u toku izvođenja radova učinio u krugu gradilišta ili na susednim zgradama, dužan je da
otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. Posebno se skreće pažnja Izvođaču da je jedino on odgovoran za svu
štetu koju bi naneo svojim nepažljivim i neodgovornim radom susednim postojećim objektima.
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
3/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
GRAĐEVINSKI RADOVI:
I
PRIPREMNI RADOVI
1
Skidanje postojeég crepa sa slaganjem istog na za to
određeno mesto na gradilištu. Obračun po m2 kose
površine.
m2
140
2
Demontaža krovne konstrukcije sa slaganjem materijala na
za to određeno mesto na gradilištu.Obračun po m2 ravne
površine krova.
m2
122
3
Rusenje plafona sa slaganjem materijala na za to
određeno mesto na gradilištu.
(26,18+34,87+20,78).Obračun po m2 plafona.
m2
81.83
4
Demontaža postojećih prozora i vrata i slaganje na za to
određeno mesto na gradilištu.Obračun po komadu.
kom
7
5
Rusenje stubova od opeke, grede i zida iznad stubova.
Obračun po m³.
Stubovi 0,43x0,43x2,35+0,43x0,3x2,35x3=1,34 m3
Greda
0,3x0,8x(1,83+0,4+1,83+1,43+1,82+0,43+1,85+0,43+1,87+
0,43+1,79)=3,38
m3
4.72
6
Štemovanje postojećih zidova od opeke za smeštaj
vertikalnih serklaža. Obračun po m³.
0,25x0,25x3,3x5+0,38x0,25x3,3x4
m3
3.21
7
Štemovanje postojećih zidova od opeke za smeštaj novih
prozora i vrata.Obračun po m³.
1,45x0,8x0,38+0,5x3,4x0,38+0,43x3,4x0,38+1,4x1,6x0,38
m3
2.50
8
Rušenje zidova od opeke debljine 12 cm + malter 2 cm
obostrano.Obračun po m³. 5,88x3,4x2x0,17
m3
6.80
9
Uklanjanje slojeva poda od dasaka (daske, patosnice i
zemlja uklanjanje 20 cm).Obračun po m²
prostorija 3 = 26,18
m2
26.18
10
Uklanjanje slojeva poda od betona (košuljica, daske,
patosnice i zemlja uklanjanje 20 cm).Obračun po m².
prostorija 4 = 35 m2
m2
35
11
Obijanje maltera sa fasadnog zida.Obračun po m²
3,4x(11,18+6,71+11,23)
m2
99.0
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
4/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
12
Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova.Obračun po m²
3,4x10,56
m2
35.9
13
Odvoz otpada i šuta na gradsku deponiju daljine do 3
km.Obračun po m³
m3
38.68
jed. cena
iznos
Svega pripremni radovi:
II
ZEMLJANI RADOVI
Pre početka svih radova snimiti teren i obeležiti stalne tačke na objektu koje ostaju do tehničkog prijema. Svi
zemljani radovi moraju se izvesti prema datim vis. kotama. Iskopanu zemlju upotrebiti za nasip oko temelja a
višak zemlje razast. oko objekta. Obračun zemlje u iskopima računa se po m3 a prema dimenzijama objekta.
1
Iskop zemlje III kategorije ručnim putem za temeljne trake
širine 50 i 40 cm i dubine od raščišćenog nivoa još 80 cm.
Iskopanu zemlju odložiti na gradilišnu deponiju do 100 m1
od mesta gradnje radi nasipanja oko temelja nakon
betoniranja istih. Obračun po m3.
(4,16+5,85)x0,5x0,8+7,15x0,4x0,8
2
m3
6.29
m3
0.70
m3
0.87
m3
5.09
(0,35x0,125x2x(4,06+5,69)
m3
0.85
Odvoz viška zemlje u rastresitom stanju na gradsku
deponiju daljine do 5 km sa razastiranjem.Obračun po m³.
m3
5.44
Iskop zemlje III kategorije ručnim putem za temeljne stope
do nivoa postojećih temelja + 70 cm za tampon šljunka,
ukupna visina iskopa oko 70 cm. Iskopanu zemlju odložiti
na gradilišnu deponiju do 100 m1 od mesta gradnje radi
nasipanja oko temelja nakon betoniranja istih. Obračun po
m3.
1,0x1,0x0,7
3
Nabavka, transport i nasipanje sloja šljunka debljine 10 cm
ispod temelja, sa propisnim kvašenjem i sabijanjem do
postizanja potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nasutog i
dobro zbijenog materijala. Obračun po m3.
(4,06+5,69)x0,5+7,15x0,4+1x1
4
Nabavka, transport i nasipanje sloja šljunka debljine 10 cm
ispod podova, sa propisnim kvašenjem i sabijanjem do
postizanja potrebne zbijenosti. Obračun po m3 nasutog i
dobro zbijenog materijala. Obračun po m3.
4,06x3,74+4,06x1,48x5,69x3,74+5,69x1,48
5
6
Nasipanje, zatrpavanje i nabijanje do potrebne zbijenosti
probranim materijalom iz iskopa oko temeljnih zidova.
Obračun po m³
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
5/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
Svega zemljani radovi:
j.m.
količina
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
6/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
jed. cena
iznos
III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Svi betonski i armirački radovi moraju se izvesti u svemu prema važećim BAB propisima, nacrtima, detaljima i
statičkom proračunu, solidno i stručno sa kvalifikovanom radnom snagom i stručnim nadzorom. Izrada i
ugrađivanje betona vrši se mašinskim putem. Pozicijom je obuhvaćeno: betoniranje, izrada oplate sa
podupiračima i nega betona, kao i postavljanje šliceva za vodovod i kanalizaciju i drugo.
1
Betoniranje stepenika-gazišta betonom marke MB 20 sa
davanjem potrebne oplate i podupirača . Obračun po m3.
4,74x0,32x0,15x3
m3
0.75
m3
9.46
m3
0.96
m3
3.87
m3
0.50
m3
1.02
m3
0.78
Betoniranje lakoarmirane ploče na sloju šljunka d=10 i
d=8 cm na tremu preko postojeće ploče, betonom marke
MB20. Obračun po m3.
2
3
- uzet ceo trem
.(0,15+4,06+0,56+5,69+0,15)x(0,15+3,74)+(0,15+4,06+0,5
6+5,69+0,15)x(0,15+0,15+1,67)x0,10+2,54x(0,25x5+4,26+
4,47+6)x0,08
Betoniranje armirano-betonske rampe na sloju šljunka
d=15 cm, betonom marke MB20. Obračun po m3.
4x1,6x0,15
3
Betoniranje arm. betonskih temeljnih traka u zemlji visine
50 cm betonom marke MB20, sa mašinskim
ugrađivanjem i nabijanjem. Obračun po m3.
0,5x0,5x(4,06+5,69)+0,5x0,4x7,15
4
Betoniranje arm. betonskih temeljnih stopa u zemlji visine
50 cm betonom marke MB20, sa mašinskim
ugrađivanjem i nabijanjem.Obračun po m³
1x1x0,5
5
Betoniranje temeljnih greda betonom marke MB 20 u
potrebnoj oplati dvostranoj oplati, dimenzija 25x40 i
25x30 cm.Obračun po m³
4,97x0,25x0,4+0,25x0,3x2,31x3
6
Betoniranje temeljnih zidova betonom marke MB 20 u
potrebnoj dvostranoj oplati. Obračun po m3.
0,5x6,25x0,25
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
7/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
m3
4.12
m3
5.31
Betoniranje stubova i vertikalnih serklaža betonom MB 20
u potrebnoj oplati. Obračun po m3.
VS1: 0.25x0.25x3.4 = 0.2125 m3
za 5 kom m3 = 0.2125 x 5 = 1.0625
VS2: 0.25x0.38x3.4 = 0.323 m3
za 5 kom m3 = 0.323 x 5 = 1.615
7
VS3: 0.25x0.25x3.3 = 0.206m 3
za 6 kom m3 = 0.206 x 6 = 1.236
S1: 0.25x0.25x3.26 = 0.204m 3
za 1 kom m3 = 0.204 x 1 = 0.204
ukupno stubovi i vert. serklazi
Betoniranje arm. bet. greda, horizontalnih serklaža,
nadvratnika MB20 u potrebnoj oplati sa mašinskim
nabijanjem betona. Obračun po m3.
POS 1' 0.25x0.38x (4.46+5.95+0.25X3)= 1.06 m3
POS 2 0.25x0.20x (0.38+4.0+0.25X3+1.6+4.47)= 0.56 m3
POS 3'
0.25x0.38x (4.47+6.0+0.25X3)= 1.06 m3
POS 6': 0.25x0.20x (6.0+0.25X2)+0.25x0.4x(0.25x2+4.47)=
0.82 m3
8
POS 11: 0.25x0.20x (3.95+1.7+2.31)= 0.398 m3
POS 12: 0.25x0.20x (3.95+1.7+2.31)= 0.398 m3
POS 13 : 0.38x0.20x (3.95+1.7)+ 0.25x0.2x2.31)= 0.545 m3
NP1: 0.38x0.20x1.4 = 0.106 m3
NP2: 0.38x0.20x1.6 = 0.1216 m3
za 2 kom m3 = 0.1216 x 2 = 0.2432
NP3: 0.25x0.20x0.6 = 0.03 m3
za 4 kom m3 = 0.03 x 4 = 0.12
SVEGA GREDE I HORIZONTALNI SERKLAZI
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
8/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
9
j.m.
Betoniranje armirano betonske pune ploče tipa Fert
d=14+5 cm, betonom marke MB 20 sa davanjem potrebne
oplate i podupirača.Obračun po m².
m2
količina
jed. cena
iznos
82.44
Svega betonski i armirano-betonski radovi:
IV ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature sa čišćenjem armature od rđe, u svemu prema detaljima
armiranja. Glavna armatura se vezuje za svaku uzengiju i podeono gvožđe paljenom žicom 1,4mm. Obračun po
kg ugrađene armature.
1
GA 240/360
kg
500.00
RA 400/500
kg
1,100
MA 500/560
kg
602.00
m3
19.58
m2
26.78
3,93*3,25-1*2,1
m2
10.67
Zidanje kalkanskog zida u krovu sa izradom kosog serklaža
od giter blokova debljine 25 cm.Obračun po m³ zida
zajedno sa potrebnom skelom.
m3
2.36
m2
6.00
Svega armirački radovi:
V
1
2
ZIDARSKI RADOVI
Zidanje zidova giter blokovima d=25 cm u produžnom
malteru 1:3:9.Obračun po m³
((3,93+1,7+4,47+1,35+3,73+3,1+2,65)*3,35-1*2,1*2-0,60,6*4)*0,25 +2,31*2*3*0,25
Zidanje zidova giter blokom d=12cm, u produžnom
malteru 1:3:9, sa davanjem nadvratnika koji ulaze u cenu
izrade.Obračun po m².
2,3*3,2*3-0,7*2,1+2,44*3,2-0,9*2,1-0,7*2,1+1,67*3,350,9*2,7-0,8*1,8
3
4
5
Zidanje zidova giter blokom d=7cm, u produžnom malteru
1:3:9, sa davanjem nadvratnika koji ulaze u cenu
izrade.Obračun po m²
Zidanje i obziđivanje dimnjačkih kanala u krovu punom
opekom d=12 cm u produžnom malteru 1:3:9. Obračun po
m2.
1,0x2.0x2kom+0,25x4x2
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
9/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
6
Nabavka i montaža armirano betonskih poklopnih
dimnjačkih ploča
kom
1
7
Zidanje dimnjačkih kanala od opekarskog bloka dim
25x20x20 (blok za ventilaciju).Obračun po m dimnjaka.
m1
11.60
m2
307.26
m2
105.73
m2
3.58
Trem 22,94 + čekaonica 10,56x1,68 + sala za intervencije
25,22 + lekarska soba 15,92 +mokri čvorovi
3,96+2,86+2,36+3,56
m2
94.56
2
Izrada termoizolacije podova tvrdo presovanim
stiroporom (25gr) d=5cm sa davanjem PV folije preko
stiropora, što ulazi u cenu izrade.Obračun po m²
m2
94.56
3
Izrada termoizolacije tavanskog prostora kamenom vunom
zapreminske mase 50 kg/m3, d=5 cm koji se polaže po AB
ploči ispod krova. Obračun po m2.
m2
102.00
8
Malterisanje unutrašnjih zidova (i stubova) produžnim
malterom 1:3:9 u dva sloja (grubo d=2 cm i fIno d=0,5 cm).
Sve betonskke elemente i površine predhodno isprskati
cementnim mlekom. Obračun po m2.
Deo koji se adaptira:
(22,26+15,96+20,69+6,84+8,04+7,08+6,48+7,69)*3,250,915 (vrata U)-0,71(prozor-vrata w-5).
9
Malterisanje plafona produžnim malterom 1:3:9 u dva
sloja (grubo d=2 cm i fIno d=0,5 cm). Sve betonskke
elemente i površine predhodno isprskati cementnim
mlekom. Obračun po m2.
Deo koji se adaptira: trem 22,94 + čekaonica 10,56*1,68
+sala za intervencije 25,22 +lekarska soba 15,92 + mokri
čvorovi 3,96 + 2,86 + 2,36 + 3,56 + obrada greda i ivica
0,2*(4,26+,25+4,47)+(0,4+0,4+0,38)*(2,44+0,9+1,6+1,4+1,
6)
Izrada zida od gipsnih vlagootpornih ploča na
podkonstrukciji od pocinkovanih profila u mokrom čvoru
10 za osoblje. (1,1*3,25). Obračun po m2 urađenog zida .
Preko ovog zida se lepi keramika, pa ga nije potrebno
gletovati i bandažirati spojeve.
Svega zidarski radovi:
VI
IZOLATERSKI RADOVI
Izrada horizontalne hidro preko podne ploče na zemlji
prizemlja, kondorom 4mm, sa prethodnim premazom
bitulitom. Obračun po m²
1
Svega izolaterski radovi:
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
10/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
jed. cena
iznos
VII TESARSKI RADOVI
Drvena građa i spoljni materijal za izradu nosećih konstrukcija mora u potpunosti da odgovara PTP za drvenu
konstrukciju.Rezana građa je čamova. Pozicijom je obuhvaćen celokupan rad, materijal, transport, pomoćna
skela, odabiranje gradje, izrada patosa, šablona, crtanje profila, krojenje, montiranje, postavljanje svog okova ,
premaz karbolinoleumom delova ispod vezača na osloncu.
1
Izrada i montaža krovne konstrukcije od suve čamove
gradje II klase. Jediničnom cenom obuhvaćena su pored
krovnih elemenata i svi elementi za spajanje i vezivanje.
Obračun je od m2 horizontane projekcije.
m2
120.00
2
Podaščavanje krova OSB pločama sa postavljanjem
vodonepropusne paropropusne folije tipa Bramac.
Obračun po m2 kose projekcije.
m2
122.00
m1
417.62
m2
122.00
3
Postavljanje drvenih letvi dim 3x5 cm kao podkonstrukcije
za limene table na međusobnom rasojanju od 50cm i uz
dužinu rogova. Obračun po m1.
11,31m x 22kom + (7,05+3,5)x16
Svega tesarski radovi:
VIII POKRIVAČKI RADOVI
1
Pokrivanje krova trapezastim pocinkovanim čeličnim
limom debljine d=0.5mm u boji po izboru projektanta .
Svega pokrivački radovi:
ZANATSKI RADOVI:
IX
STOLARSKI RADOVI
FASADNA STOLARIJA
Fasadna stolarija je rađena od od PVC profila, u tonu
prema izboru projektanta, u svemu prema standardima i
prema detalju. Zastakljen izolirajućim termopan staklom
d=4+12+4. Otvaranje krila je prema šemi. Prozor snabdeti
potrebnim standardnim okovom (sa okretnim i okretno
nagibnim mehanizmom).
Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju
proizvođača. Pre izrade prozora mere proveriti na licu
mesta.
1
prozor ozn. "W-2" dim. 160 x 140 cm. za ambulantu
prozor ozn. "W-3" dim. 140 x 140 cm. za ambulantu
prozor ozn. "W-4" dim. 60x60 cm za ambulantu
kom
kom
kom
2
1
4
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
11/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
2
j.m.
ulazna vrata ozn. "u" dim. 145 x 270 cm.
količina
kom
1
kom
kom
kom
kom
2
2
3
1
UNUTRAŠNJA STOLARIJA -
3
Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata . Vrata od
medijapana, dovratnik je izrađen od medijapana a vratno
krilo je ravno (bez falca) i presvučeno melaminskom
folijom u belom dekoru . Vrata su univerzalna (mogu biti i
leva i desna) i montiraju se posle svih ostalih radova (suva
montaža). . Vrata snabdeti potrebnim okovom po izborU
projektanta, od eloksiranog aluminijuma u tonu vrata i
cilindar bravom sa tri ključa. Otvaranje krila je prema šemi.
Raditi u svemu prema priloženim šemama i detalju
proizvođača
ozn. "D-1" dim. 70 x 210 cm.
ozn. "D-3" dim. 90 x 210 cm.
ozn. "D-4" dim. 100 x 210 cm.
ozn. "W-5" dim. 170 x 270 cm.
Svega stolarski radovi:
X
BRAVARSKI RADOVI
CRNA BRAVARIJA
1
Izrada ograde trema visine 100 cm. Rukohvat je 40x40,
stubovi su pravougaoni 40x40 cm, a prečke ograde
15x15mm (maksimalno rastojanje između stubova je do
1,5m. U cenu uračunata izrada ograde, fiksiranje za
betonsku ploču i obrada metalnih delova osnovnim
zaštitnim premazom - minimiziranje (prethodno očišćene
od korozije i masnoća), i dva puta premazom mat crnom
bojom. Sve ukupno po m2 ograde.
m
3.06
m2
198.80
Svega bravarski radovi:
XI
1
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
Zavrsna obrada zidova. U poziciju spada nabavka
materijala, transport na gradiliste i obrada zidova u dva
sloja, sa svim potrebnim smirglanjem. U poziciju spada i
zavrsno farbanje zidova polikolorom u belu boju. Obracun
je dat po m2 obradjene povrsine zidova.
(Čekaonica i patronažna sestra 10,56x2+1,7x2+sala za
intervencije 20,69+lekarska soba15,96)x3,25
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
12/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
2
j.m.
količina
Zavrsna obrada plafona. U poziciju spada nabavka
materijala, transport na gradiliste i obrada zidova i plafona
u dva sloja, sa svim potrebnim smirglanjem. U poziciju
spada i zavrsno farbanje plafona polikolorom u belu boju.
Obracun je dat po m2 obradjene povrsine plafona.
Čekaonica 10,56x1,7+sala za intervencije 25,22+ lekarska
soba 15,92+mokri čvorovi 3,96+2,86+2,36+3,56
m2
71.83
m1
23.00
m1
8.40
kom
1
m1
46.40
m2
m2
22.94
12.74
m2
m2
m2
17.74
25.22
15.92
Svega molersko-farbarski radovi:
XII LIMARSKI RADOVI
1
2
3
4
Izrada i montaža horizontalnih oluka od plastificiranog
čeličnog lima u boji krova sa potrebnim držačima
pravougaonog poprečnih preseka dim. 14x10 cm.
Razvijena širina oluka je 45 cm. 11,5x2kom.Obračun po m.
Izrada i montaža olučnih vertikala od plastificiranog
čeličnog lima d=0,5 mmu boji krova sa potrebnim
držačima pravougaonog poprečnoh preseka dim. 14x14
cm.Obračun po m.
Opšivanje ventilacionih i dimnjačkih kanala čeličnim
plastificiranim limom debljine 0,5 mm, širine 100
Isporuka i ugradnja tipskih snegobrana za lim u dva reda.
Obračun po m1.
11,60x2x2
Svega limarski radovi:
XIII KERAMIČARSKI RADOVI
1
2
Nabavka, transport i polaganje granitnih keramičkih
protivkliznih pločica na podovima na lepku sa izradom
odgovarajuće coklice d=10 cm. Obračun po m²
trem ceo
mokri čvorovi
Nabavka, transport i polaganje granitnih keramičkih
protivkliznih pločica na podovima na meterijalu (cementu i
pesku) sa postavljanjem odgovarajuće coklice d=10 cm.
Obračun po m².
Čekaonica i patronažna sestra 10,56x1,68
Sala za intervencije
Lekarska soba
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
13/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
3
4
j.m.
količina
Nabavka i polaganje zidne keramike na lepku, fuga na
fugu, boje po izboru investitora. Cena obuhvata i
fugovanje fug masom. Visina je uzeta u kupatilima do
plafona a u kuhinjama na delu opreme kuhinje 1,5
m.Obračun po m².
mokri čvorovi (8,04+7,08+6,48)x3,25-0,6x0,6x3-0,7x2,1x20,9x2,1
oko lavaboa u ambulanti 100x160
Oblaganje čela i gazišta granitnom keramikom sa
stavljanjem metalne lajsne. Obračun po m1 stepenika.
m2
64.29
m2
3.20
m1
9.24
m2
m2
m2
m2
49.08
-2.75
92.98
139.31
m2
24.69
m2
11.14
Svega keramičarski radovi:
XIV FASADERSKI RADOVI
Izrada fasade od produznog maltera sa zavrsnom obradom
od fasadexa. U cenu je uračunata i skela.Obračun po m².
1
2
trem (0,25+2,31+8,98+2,56+0,25x4)x3,25
odbijaju se otvori preko 3m2 (0,915x3kom)
ostalo objekat (6,5+9,24+11,21)x3,45
svega
Obrada plafona iznad trema fasadexom preko malterisane
podloge . U cenu je uračunata i skela.Obračun po m².
22,94+0,2x(4,26+4,47)
3
Opšivanje strehe stirodurom d=3 cm, sa postavljanjem
lepka za fasadu sa rabic mrezom i fasadnim premazom.
Pozicija je data po m2.
0,6x11,5x2+0,4x10,61
Svega fasaderski radovi:
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
14/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
I
PRIPREMNI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
III
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
IV ARMIRAČKI RADOVI
V
ZIDARSKI RADOVI
VI IZOLATERSKI RADOVI
VII TESARSKI RADOVI
VIII POKRIVAČKI RADOVI
Svega građevinski radovi:
ZANATSKI RADOVI
IX
STOLARSKI RADOVI
X
BRAVARSKI RADOVI
XI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
XII LIMARSKI RADOVI
XIII KERAMIČARSKI RADOVI
XIV FASADERSKI RADOVI
Svega zanatski radovi:
SVEGA GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
količina
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
15/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
VODOVOD I KANALIZACIJA
A
I
VODOVOD
ZEMLJANI RADOVI
1
Kombinovani iskop kanalskog rova u materijalu III i IV
kategorije,dubine do 2m, za polaganje cevi, i rupa za
šahte,sa eventualnim crpljenjem vode, sa izbacivanjem
iskopane zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice
rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog iskopa
računajući i eventualno crpljenje podzemne i meteorske
vode.
m3
16
2
Iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije, dubine
od 0-2m za polaganje cijevi, i rupa za šahte, sa
eventualnim crpljenjem vode, sa izbacivanjem iskopane
zemlje van rova min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo
plaća se po m3 izvršenog iskopa računajući i eventualno
crpljenje podzemne i meteorske vode.
m3
4
3
Nabavka, transport i ugradnja sitnog riječnog pijeska
ispod, iznad i okolo cijevi, u sloju 10+D+10cm i pun proil
rova. Plaća se po m3 ugrađenog pijeska.
m3
3.2
4
Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima
debljine 20-25cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,00m iznad
gornje ivice cijevi nabijati ručnim nabijačem i to pažljivo da
nebi došlo do oštećenja cijevi. Ostali dio rova nabijati
mašinskim putem sve dok se ne postigne zbijenost od 150
kg/cm2 . Sve gotovo plaća se po m3 zatrpanog rova.
m3
14.8
5
Utovar viška zemlje iz iskopa sa transportom na daljinu do
3km, sa istovarom, razastiranjem i planiranjem zemlje
prema konfiguraciji okolnog terena, na deponiju gd to
odredi nadzorni organ . Usvojen je koeficijent rastresitosti
1,25. Sve gotovo plaća se po m3 odvežene zemlje.
m3
6.5
SVEGA ZEMLJANI RADOVI
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
16/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
II
1
III
1
j.m.
količina
BETONSKI RADOVI
Izrada kontrolnog vodomerskog šahta ispred ambulanta
gde je smešten glavni ventil po sledećem: Zidovi i dno
kućice su debljine d=15cm,od betona MB20, sa dodatkom
aditiva za vodonepropustljivost, armiranih mrežastom
armaturom 2xQ235. Gornja ploča je debljine d=12cm,od
betona MB30, armirana mrežom 2xQ235,u ploči izraditi
otvor dimenzijaØ 600mm za silaz u šaht. Ispod otvora za
silaz u šaht ugraditi livene penjalice, na razmaku od 30cm i
u raskoraku od 15cm.
Unutra sve površine šahte omalterisati cementnim
malterom 1:3, sa perdašenjem.
Plaća se po komadu gotove vodovodnog šahta, sa svim
potrebnim materijalom i radom.
Unutrašnje mere vodovodnog šahta su:100x100x150cm
Plaća se po komadu komplet vod.šahta
kom
1
m1
m1
m1
15.00
20.00
45.00
SVEGA BETONSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
Nabavka, transport i montaža vodovodnih čeličnih
pocinkovanih cevi sa davanjem fazonskih komada od
tvrdog pocinkovanog liva-fitinga, sa davanjem spojnog
materijala (mufova, kučine, ulja i dr.) sa zaštitom ceevi i
fazonskih komada i to:
-u zemlji sa dva premaza vrućeg bitumena i jednim
omotom jute ili dvostrukim namotajem bitumeniziranom
trakom.
-u zidovima sa dvostrukim namotajem filcanom trakom
-sa izradom zvučne izolacije na mestima prodora cevi kroz
konstrukciju, na mestima gde se cevi dodiruju sa nosačima
ili drugim mestima gde može nastati buka od kretanja
vode u cevima.
-sa probijanjem otvora kroz temelje,zidove i druge delove
konstrukcije,za prolaz cevi,
-sa štemovanjem kanala-žljebova za postavljanje cevi u
zidove,
-sa krpljenjem pomenutih otvora,kanala i žljebova
cementnim malterom 1:3,
-sa izradom nosećih konzola,obujmica i vešaljki od
nekorozivnih ili zaštićenih materijala od korozije, za
pričvršćivanje i vešanje cevi na zidove,plafone i druge
delove konstrukcuje.
Plaća se po m1 uradjene vodovodne mreže.
Ø15mm
Ø20mm
Ø25mm
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
17/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
2
3
4
Nabavka,transport i montaža termičke izolacije
tipa"PLAMAFLEX" oko cevi tamo gde se postavljaju
vidno.Plaća se po m1 urađene termoizolacije.
Ø15mm
Ø20mm
Ø25mm
Nabavka,transport i montaža ravnih propusnih ventila sa
svim potrebnim materijalom.Plaća se po komadu
ugrađenog ventila.
Ø15mm sa poniklovanom kapom
Ø20mm
Ø25mm
j.m.
količina
m1
m1
m1
10.00
10.00
4.00
kom
kom
kom
14
2
1
kom
1
Ispitivanje cevovoda-vodovodne mreže na probni pritisak
od 12bar-a,u vremenu od 30 minuta. Za vreme probe na
pritisak,spoljni cevovod mora biti delimično zatrpan a
čvorovi i zatvarači učvršćeni ankernim betonskim
blokovima,a unutrašnja vodovodna mreža instalacije
1 otkrivena i neizolovana. U toku ovog vremena ne sme
doći do bilo kakvog pada pritiska na ispitivanom delu
vodovodne mreže.Tek posle uspešnog završenog
ispitivanja može se vršiti toplotno i drugo izolovanje
vodova, zatvaranje žljebova i kanala i zatrpavanje rovova.
Plaća se po m1 uspešno ispitane vodovodne mreže.
m1
80.00
Pranje i dezinfekcija vodovodne mreže posle ispitivanja na
2 pritisak, a pre puštanja u pogon iste.Plaća se po m1
uspešno dezinfekovane vodovodne mreže.
m1
80.00
Nabavka,transport i montaža livano gvozdenih šahtnih
poklopaca sa ramom.
Plaća se po komadu ugrađenog poklopca sa svim
potrebnim radom i ugradbjenim materijalom.
Ø625mm,25MP(250KN) bez otvora
SVEGA MONTAŽNI RADOVI
IV
OSTALI RADOVI
SVEGA OSTALI RADOVI
UKUPNO VODOVOD
I
ZEMLJANI RADOVI
II
BETONSKI RADOVI
III MONTAŽNI RADOVI
IV
OSTALI RADOVI
SVEGA VODOVOD
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
18/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
B
FEKALNA I KIŠNA KANALIZACIJA
I
ZEMLJANI RADOVI
Iskop kanalskog rova u materijalu III i IV kategorije,dubine
do 2m, za polaganje cevi, i rupa za šahte,sa eventualnim
crpljenjem vode,sa izbacivanjem iskopane zemlje van rova
min.1-2m od spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3
izvršenog iskopa računajući i eventualno crpljenje
podzemne i meteorske vode.
1
Iskop za septičku i upojnu jamu u zemlji III i IV kategorije,
dubine od 0-2m, sa eventualnim crpljenjem vode,sa
izbacivanjem iskopane zemlje van rova min.1-2m od
spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća se po m3 izvršenog
iskopa računajući i eventualno crpljenje podzemne i
meteorske vode.
Nabavka,transport i ugradnja sitnog riječnog pijeska
ispod, iznad i okolo cevi, u sloju 10+D+10cm i oko septičke
jame. Plaća se po m3 ugrađenog pijeska.
Zatrpavanje rova i septičke jame materijalom iz iskopa
slojevima debljine 20-25cm. Prvi sloj zemlje debljine
1,00m iznad gornje ivice cevi nabijati ručnim nabijačem i
to pažljivo da nebi došlo do oštećenja cijevi. Ostali deo
rova nabijati mašinskim putem sve dok se ne postigne
zbijenost od 150 kg/cm2 . Sve gotovo plaća se po m3
zatrpanog rova.
2
3
4
Utovar viška zemlje iz iskopa sa transportom na daljinu do
3km, sa istovarom,razastiranjem i planiranjem zemlje
prema konfiguraciji okolnog terena, na deponiju gde to
odredi nadzorni organ . Usvojen je koeficijent rastresitosti
1,25. Sve gotovo plaća se po m3 odvežene zemlje.
5
količina
m3
9.00
m3
22.00
m3
12.00
m3
5.24
m3
21.25
SVEGA ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
1
1. Izrada upojne jame a sve prema detalju iz
projekta.Plaća se paušal.
paušal
II
1
2
Betoniranje poda za biološki uređaj za prečušćavanje
fekalne vode.MB20 d=15 cm.Obračun po m2.
m2
5.00
SVEGA BETONSKI RADOVI
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
19/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
III
1
2
3
j.m.
količina
MONTAŽNI RADOVI
Nabavka,transport i montaža PVC kanalizacionih cevi za
uličnu i kućnu kanalizaciju, sa mufom i spajanjem pomoću
gumenog prstena,sa davanjem fazonskih komada i
zaptivnih gumenih prstenova.
Montažu cijevi koje se postavljaju u zemlju treba obaviti
na prethodno pripremljenoj posteljici od sitnog riječnog
pijeska d=10cm.Cijevi u zemlji će se zaštiti slojem riječnog
pijeska 10+D+10cm i pun profil rova.Posle završene
montaže i ispitivanja urađene linije na vododrživost,rov
zatrpati ručnim nabijačem u slojevima od 20cm.
Unutar objekta,a iznad terena,cijevi se postavljaju vidno,
ankerišu i vešaju za zidove,plafone i ostale dijelove
objekta, sa prethodnim probijanjem otvora za prolaz cijevi
kroz međuspratne konstrukcije,temelje,zidove i ostale
dijelove objekta.
Sve gotovo sa radom i materijalom kako je to napred
opisano plaća se po m1 urađenje kanalizacione mreže.
Ø50mm
Ø70mm
Ø100mm
Ø150mm
Nabavka, transport I montaza PVC vertikalnih podnih
slivnika sa poniklovanom resetkom.
Ø70mm
Nabavka,transport i montaža PVC ventilacionih glava-kapa
prečnika 150mm, na ventilacionim fekalnim vertikalama
iznad krova.Prodor vertikala kroz krov opšiti pocinkovanim
limom 0,55mm,sa obradom lima.Plaća se po komadu
ugrađene ventilacione kape.
m1
m1
m1
m1
4.00
8.00
10.00
15.00
kom
3
kom
1
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
20/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
4
5
IV
količina
4. Nabavka,transport i montaža livenoželjeznih šahtnih
poklopaca sa ramom.
Plaća se po komadu ugrađenog poklopca sa svim
potrebnim radom i ugradbenim materijalom.
Ø625mm,25MP(250KN) bez otvora
kom
1
Ø625mm,25MP(250KN) bez otvora
kom
1
5.Nabavka,transport i ugradnja nepropusne septičke jame
,kapaciteta V=5,0m3,Proizvođača "Zimkom" ili BP SBR 6
O/SN- biološki uređaj za pročišćavanje sanitarno-fekalnih
voda
kapaciteta 6 ES (ekvivalent stanovnika), okruglog oblika sa
jednim zidom,
namenjen za ugradnju u zelenu površinu .
Recipijent je vodotok II kategorije.
SBR tehnologija Plaća se po komadu , sa svim potrebnim
materijalom i radom.
mere septičke jame su:Ø1,4m dužine 3,24 m.
kom
1
m1
47
SVEGA MONTAŽNI RADOVI
OSTALI RADOVI
Ispitivanje kanalizacione mreže na vododrživost. Za vreme
probe na vododrživost mreža mora biti djelimično
otkrivena. U toku ovog vremena ne sme doći do bilo
kakvog procurivanja vode na ispitivanom dijelu
1
kanalizacione mreže.Tek posle uspešnog završenog
ispitivanja može se vršiti zatvaranje žljebova i kanala i
zatrpavanje rovova. Plaća se po m1 uspešno ispitane
kanalizacione mreže.
SVEGA OSTALI RADOVI
I
II
III
IV
j.m.
UKUPNO FEKALNA I KIŠNA KANALIZACIJA
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
OSTALI RADOVI
SVEGA FEKALNA I KIŠNA KANALIZACIJA
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
21/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
C
j.m.
SANITARNI PRIBOR I OPREMA
1
Nabavka,transport i montaža keramičkog umivaonikakomplet u šta spada:
-jednoručna stojeća baterija sa pokretnim izlivnikom i
perlatorom na izlivu,
-šolja od fajansa,veličine 56/42cm,u boji po želji
investitora
-stalak od fajansa,u boji po želji investitora,
-metalni držači za pričvrščivanje šolje na zid, sa gumenim
podmetačima,
-poniklovani sifon sa rešetkom prečnika 32mm,i
poniklovanom priključnom cijevi,
-poniklovani držači za ručnik i sapun,
-zidno brušeno ogledalo veličine 50/30cm,pričvršćeno na
zid mesinganim vijcima sa niklovanim kapicama,
-keramički etažer,
-spojni materijal prema potrebi,
Plaća se po komadu komplet montiranog umivaonika sa
svim potrebnim radom i materijalom.
kom
5
2
Nabavka,transport i montaža WC šolja - klozeta komplet,
ušta spada:
-levkasta školjka od sanitarne keramike,
-plastična daska za sedenje,
-poniklovani držači za odelo i kutija za toalet papir,
-uzidani besšumni kotlić,
-higijenska cijev sa EK ventilom,
-spojni materijal prema potrebi,
Plaća se po komadu komplet montiranog klozeta sa svim
potrebnim materijalom i radom.
kom
3
3
Nabavka, transport i montaža bojlera za grejanje
vode.Cena bojlera obuhvata svu potrebnu opremu i delove
za normalan rad, i sigurnosne ventile.Plaća se po komadu
ugradjenog bojlera.
V = 80 l
V=8l
kom
kom
1
1
SVEGA SANITARNI PRIBOR I OPREMA
REKAPITULACIJA
I
II
III
količina
VODOVOD
FEKALNA I KIŠNA KANALIZACIJA
SANITARNI PRIBOR I OPREMA
UKUPNO
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
22/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
jed. cena
iznos
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Opšti uslovi
Pozicije predmera i predračuna su kompletne i obuhvataju nabavku, transport, isporuku i ugradnju opisane opreme i
A. INSTALACIJA JAKE STRUJE
OPIS
I
1
2
3
4
5
Jedinic
a mere
Priključni radovi
Isporučiti i montirati kablovski priključni ormarić KPO sa
jednim sloga niskonaponskih visokoučinskih osigurača i
kom
to:NVOO 3x160/63
Iskop i zatrpavanje rova dubine 0,8 m i sirine 0,4 m u
m
zemljistu III kategorije
Postavljanje juvidur cevi Ø 50 mm , GALL stitnika i
m
upozorne trake u prethodno pripremljenom rovu.
Snimanje trase kabla i unosenje u katasterske knjige
paušal
Isporučiti potreban materijal i izvesti napojne kablove u
objektu:
PPOO 5x4mm2 - polažu se od RT-e do PP pumpe , kroz
m
prethodno pripremljenu kablovsku kanalizaciju
PPY 5x10mm2 - polažu se od KPO-a do RT-e
m
XOO-A 4x16mm2 - polažu se od MRO do KPO-a u cenu
ulazi i sav ostali potrebni materijal za nosenje i prikljucenje
m
kabla
UKUPNA CENA:
II
1
30.00
30.00
20.00
10.00
25.00
Razvodni ormani
MRO
1
Cena po jedinici
mere
Količina
Isporučiti i montirati glavnu razvodnu tablu GRO. Tabla je
izrađena od dva puta dekapiranog lima dodatno ofarbanog
radi zastite od korozije. Svako polje table je sa posebnim
vratima, snabdjeveno sa bravicom i ključem. Tabla se
sastoji od više polja (dovodno, polja mjerenja, polja
osigurača i polje S.I.P.). Iznad brojila i uklopnog sata
ostaviti zastakljene otvore za očitavanje. Tabla je izrađena
u mehaničkoj zaštiti IP55 za ugradnju u zid. Tabla je
kompletno ožičena sa sljedećim ugrađenim elementima,
sa sledećom elektroopremom.
trof. dvotarifno brojilo 3x220/380 V 10-40A
sa ugradjenim MTK za podrucje N.Pazara
kompaktna sklopka KS-63
automatski osigurac tip C 25A
katodni odvodnik KO 0,5 kV
isporuka i ugradnja ormana
Sitni materijal i radovi
UKUPNA CENA:
kom
kom
kom
kom
kom
paus.
1
1
10
4
1
CENA
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
23/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
2
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
j.m.
RT
Isporučiti i montirati razvodnu tablu 500 x 600 mm za
ugradnju u zid od dva puta dekapiranog lima u mehanickoj
zastiti IP 54 sa sledecom opremom
grebenasti prekidac 0-1, III-polni ,40A
zaštitna strujna sklopka FID 40 / 0.5
automatski osigurači 10 i16 A tip B
automatski osigurači 25A tip D
ostali spojeni materijali, stopice, sabirnice, oznake, kleme,
zavrtnji, itd i rad.
UKUPNA CENA:
količina
kom
1
kom
kom
kom
kom
1
1
26
3
jed. cena
Električne instalacije opšte potrošnje, osvetljenja i uzemljenja
Isporučiti i ugraditi kabal tip PP-Y 3(2,4) x 1.5 mm2 za
strujne krugove rasvjete. Provodnik se postavlja dijelom
na zidu u malteru, a dijelom u PVC cijevi u betonskoj
konstrukciji. Sve spojeve ostvariti u PVC kutijama uz
korišćenje odgovarajućih klema. Prosečna dužina po
strujnom krugu je 10.00 m.
Isporučiti i ugraditi kabal tip PP-Y 3 x 2.5 mm2 za
monofazne strujne krugove - komplet.Provodnik se
postavlja dijelom na zidu u malteru, a dijelom u PVC cijevi
u betonskoj konstrukciji. Sve spojeve ostvariti u PVC
kutijama uz korišćenje odgovarajućih klema. Prosečna
dužina po strujnom krugu je 10.00 m.
Isporučiti i ugraditi kabal tip PP-Y 5 x 2.5 mm2 za trofazne
strujne krugove - komplet.Provodnik se postavlja dijelom
na zidu u malteru, a dijelom u PVC cijevi u betonskoj
konstrukciji. Sve spojeve ostvariti u PVC kutijama uz
korišćenje odgovarajućih klema. Prosečna dužina po
strujnom krugu je 15.00 m.
Isporučiti i montirati obični prekidač 10A-250V za ugradnju
u zid.
Isporučiti i montirati serijski prekidač 10A-250V komplet.
Isporučiti i montirati monofaznu priključnicu 16A-sa
zastitom od slucajnog dodira 250V 2P+E - komplet.
Isporučiti i montirati trofaznu priključnicu 16A-400V
3P+N+E - komplet.
Isporučiti i montirati modularnu monofaznu priključnicu
2M 16A-sa zastitom od slucajnog dodira u dozni 6M 250V
2P+E - komplet sa doznom ,nosacem mehanizma i
maskom.
Isporuciti i montirati svetiljke SLOTLIGHT 2x49W T16 ,
zajedno sa sijalicama i montažnim priborom - komplet.
Isporuciti i montirati svetiljke SLOTLIGHT 1x49W T16 ,
zajedno sa sijalicama i montažnim priborom - komplet.
kom
20
kom
17
kom
3
kom
6
kom
3
kom
14
kom
3
kom
3
kom
9
kom
1
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
24/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
11
12
13
14
15
16
j.m.
Isporuciti i montirati panik svetiljke 1x8 W sa natpisom (tip
prema izboru vlasnika), zajedno sa sijalicama i montažnim
priborom - komplet.
Isporuciti i montirati kuglaste svetiljke 1x40 W(tip prema
izboru vlasnika), zajedno sa sijalicama i montažnim
priborom - komplet.
Isporuciti i montirati plafonjere 1x60 W (tip prema izboru
vlasnika), zajedno sa sijalicama i montažnim priborom komplet.
Isporučiti kabel PP00-Y 16mm2, ostali potreban materijal i
izvesti veze instalacije slabe struje sa SIP-kompletom.
količina
kom
3
kom
3
kom
2
m
20
Isporučiti kabel PP00-Y 6mm2, ostali potreban materijal i
izvesti spajanje kutija za izjednačenje potencijala i RT-e kom
komplet. Prosečna dužina je 10,0.
Isporučiti i montirati kutiju za izjednačavanje potencijala
kom
PS - 49 - komplet.
Ukupno:
1
1
Ukupno pod A:
B. INSTALACIJA SLABE STRUJE
B-1. TELEFONSKA INSTALACIJA
1
2
3
4
5
Isporuka i ugradnja u zid metalnog razvodnog telefonskog
ormara 300 x 300 mm opremljenog sa jednom ~Krone~
rastavne reglete
Isporuka i ugradnja telefonske priključnice 1M sa
priključkom RJ-11 u kutiji 6M zajedno sa racunarskom i
monofaznim prikljucnicama
Isporuka i ugradnja kabla U/UTP cat6 4x2xAWG23 od
RACK ormana do telefonskih priključnica kroz instalacione
PVC cijevi Ø 16mm.Prosecna duzina kabla je 15 m.
kom
1
kom
3
kom
3
Isporuka i ugradnja kabla J-Y(St)Y 5x2x0,6 mm2 od
telefonskog ormana do RACK ormana ukroz instalacione
m
PVC cijevi Ø 23mm.
Povezivanje i puštanje u rad i odgovarajuća merenja
paušal
UKUPNA CENA ZA INSTALACIJU TELEFONA:
15.00
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
25/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
B-2. RACUNARSKA INSTALACIJA
1
2
3
4
5
Nabavka,isporuka i montaža nazidnog RACK ormana
6U/10" (300x260x160mm) sa 8-portnim svicom ,
ugrađenom rastavnom regletom 10x2 KRONE,220V
razvodni panel sa 5 utičnih mesta i sva ostala potrebna
oprema.Orman se ugrađuje u hodniku.Plaća se materijal i
radna snaga.
Isporuka i ugradnja kabla U/UTP cat6 4x2xAWG23 od
RACK ormana do racunarskih prikljucnica a kroz
instalacione PVC cijevi Ø 23 mm.Prosecna duzina kabla je
15 m.
Isporuka i ugradnja kabla UTP cat 6 Cu od RACK ormara u
kabinetu informatike do portirnice (internet prikljucka) , a
kroz instalacione PVC cijevi Ø 23 mm.Prosecna duzina
kabla je 50 m.
Isporuka i ugradnja racunarske utičnice 1M sa priključkom
RJ-45 u kutiji 6M zajedno sa tel. i monofaznim
prikljucnicama .
Povezivanje i puštanje u rad i odgovarajuća merenja
UKUPNA CENA ZA RACUNARSKU INSTALACIJU :
kom
1
kom
3
kom
1
kom
3
paušal
B-3. BOLNICKI INFORMACIONI SISTEM
1
2
3
4
5
6
Isporuka i montaža Centralnog panela za montažu u pultu,
proizvodnje PME ili ekvavilentno, koji se sastoji od:
- Centralne jedinice za prijem poziva, sa LCD displejem i
tasterom za kvitiranje zvučne prezentacije poziva, tip CP
2004
- Napojne jedinice za napajanje sistema bolničke
signalizacije, tip NJ 2004
Isporuka i montaža sobnog terminala (ST 2002)
proizvodnje PME ili ekvavilentno.
Isporuka i montaža dvobojne sobne signalne lampe za
zvučnim izvorom (SSL 2002 + ZI) proizvodnje PME ili
ekvavilentno.
Isporuka i montaža na zid poteznog SOS taster (SOS 2000)
proizvodnje PME ili ekvavilentno.
Izvesti instalaciju BIS-a sa kablom J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm2
u PVC cijevima Ø 16 mm.
Povezivanje i puštanje u rad i odgovarajuća ispitivanje.
UKUPNA CENA ZA INSTALACIJU BIS-a :
kom
1
kom
2
kom
2
kom
2
m
100.00
paušal
B-4. DOJAVA POZARA
1
2
Isporuka i montaža konvencionalne protivpozarne
centrale sa dve zone.
Isporuka i montaža konvencionalnog rucnog javljaca
pozara.
kom
1
kom
1
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
26/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
3
4
5
6
j.m.
Isporuka i montaža konvencionalne alarmne sirene za DC
24 V
Isporuka i montaža konvencionalnog optickog detektora
pozara.
Izvesti instalaciju dojave pozara sa kablom J-H(St)H 2 x 2 x
0,8 mm2 u PVC cijevima Ø 16 mm.
količina
kom
1
kom
4
m
100.00
Povezivanje i puštanje u rad i odgovarajuća ispitivanje.
paušal
UKUPNA CENA ZA INSTALACIJU DOJAVE POZARA :
Ukupno pod B:
C. GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1
2
Isporučuti i ukopati pocinčanu traku Fe/Zn 25x4 mm na
dubini 0,8 m, kao i ostali potreban materijal i izvesti
uzemljivac - komplet
Isporučuti pocinčanu traku Fe/Zn 20x3 mm, ostali
potreban materijal i izvesti odvodni vod (vezu od temlja
do krova) - komplet
3
Isporučiti i ugraditi pocinčanu traku Fe/Zn 20x3 mm, ostali
potreban materijal i izvesti krovnu hvataljku. Traka se
polaže na odgovrajućim potporamana koje se polažu na
odgovrajućem rastojanju od 1-1.5m (po sredini
sljemenjaka potpore su 920/A-P, po strani sljemenjaka
920/BP, za meridijan crijep 920/A-P) - komplet.
4
5
6
Isporučiti i ugraditi kutiju za merni spoj na visini 1.7 m.
Isporučiti i ugraditi ukrsni spoj JUS N.B4.936.
Izvršiti potrebna električna mjerenja i izdati ateste.
m
30
kom
4
m
50.00
kom
kom
paušal
4
10
UKUPNO ZA GROMOBRANSKU INSTALACIJU:
D. ISPITIVANJE INSTALACIJA
1
Ispitivanje instalacije i potrebna mjerenja
kom
UKUPNO POD D:
ZBIRNA REKAPITULACIJA
A
INSTALACIJA JAKE STRUJE
B
INSTALACIJA SLABE STRUJE
C
D
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
ISPITIVANJE INSTALACIJE
SVEGA UKUPNO:
1
jed. cena
iznos
Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN
27/27
Građevinsko zanatsko radovi
POZ. OPIS RADOVA
j.m.
količina
REKAPITULACIJA SVIH RADOVA
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
VODOVOD I KANALIZACIJA
ELEKTROINSTALACIJE
SVEGA SVI RADOVI
jed. cena
iznos
Download

Ambulanta u Blaževu PREDMER I PREDRAČUN