Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu
Narodnog fronta 53/I
21000 Novi Sad
Tel. +381 (21) 489 00 00
Faks: +381 (21) 466 959
e-mail: [email protected]
www.nsprostor.co.rs
Matični broj: 08270163
Šifra delatnosti: 6820
PIB: 101633046
PEPDV: 132752029
Konkursna dokumentacija
za javnu nabavku broj 14-14-O-Rekonstrukcija
objekta Mesne zajednice u Šangaju
Јун 2014. godine
Страна 1 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Na osnovu člana 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”
br. 124/12, u daljem tekstu: Zakon), člana 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne
dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni
glasnik Republike Srbije” br. 29/2013 i 104/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke
broj 14 zavedene pod brojem 03-47/14-14 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku koje
je zavedeno pod brojem 03-47/14-14, pripremljena je:
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 14-14-ORekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
Konkursna dokumentacija sadrži sledeća poglavlja:
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI...............................................................................................4
1. Podaci o naručiocu ........................................................................................................................ 4
2. Vrsta postupka javne nabavke....................................................................................................... 4
3. Predmet javne nabavke ................................................................................................................. 4
4. Cilj postupka ................................................................................................................................. 4
5. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka .......................................................... 4
6. Napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija................................................................... 4
7. Kontakt (lice ili služba) ................................................................................................................. 4
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE ...................................................................................4
1. Predmet javne nabavke ................................................................................................................. 4
2. Partije ............................................................................................................................................ 4
III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS RADOVA I ROK
IZVRŠENJA .............................................................................................................................................5
IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI ...............................................................................44
V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZAKONA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA ................................................45
VI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU ......................................................49
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena ................................................... 49
2. Način na koji ponuda mora da bude sačinjena i rok za podnošenje iste .................................. 49
3. Partije ....................................................................................................................................... 49
4. Ponuda sa varijantama ............................................................................................................. 49
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude ................................................................................. 50
6. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač ........................................................... 50
7. Ponuda sa podizvođačem ......................................................................................................... 50
8. Zajednička ponuda ................................................................................................................... 51
9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost
ponude ............................................................................................................................................. 51
9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja. ............................................................ 51
9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka .................................................................................... 51
9.3. Zahtev u pogledu roka izvođenja ...................................................................................... 51
9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude ............................................................................ 52
10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi ............................. 52
Страна 2 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
11. Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne
autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim
obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a koji su vezani
za izvršenje ugovora o javnoj nabavci ............................................................................................ 52
12. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja
obaveza ponuđača ........................................................................................................................... 52
13. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje,
uključujući i njihove podizvođače .................................................................................................. 53
14. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude .................................. 53
15. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača odnosno
njegovog podizvođača..................................................................................................................... 54
16. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalaze na spisku
negativnih referenci......................................................................................................................... 54
17. Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje
ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma ........................................ 54
18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada
postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom.................. 54
19. Poštovanje obaveza koje proizlaze iz važećih propisa ......................................................... 55
20. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih
lica 55
21. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača ............................................. 55
22. Rok u kojem će ugovor biti zaključen .................................................................................. 56
VII OBRAZAC PONUDE ......................................................................................................................57
1.
2.
3.
4.
5.
Opšti podaci o ponuđaču .......................................................................................................... 57
Ponudu podnosi:....................................................................................................................... 57
Podaci o podizvođaču .............................................................................................................. 57
Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi .................................................................................. 58
Cena i ostali relevantni podaci ................................................................................................. 59
VIII MODEL UGOVORA......................................................................................................................60
IX OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI ............................65
X OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE .............................................................................65
XI OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI ............................................................................66
XII OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA .......................67
XIII POTVRDA O IZVEDENIM RADOVIMA ....................................................................................68
Страна 3 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu
Naručilac: Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu
Adresa: Narodnog fronta 53/I, 21000 Novi Sad
Internet stranica: www.nsprostor.co.rs
2. Vrsta postupka javne nabavke
Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i
podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.
3. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji objekta Mesne zajednice u Šangaju, ulica
VIII, broj 8. Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45454000 Radovi na rekonstrukciji.
4. Cilj postupka
Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
5. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka
Nije u pitanju rezervisana nabavka.
6. Napomena ukoliko se sprovodi elektronska licitacija
Ne sprovodi se elektronska licitacija.
7. Kontakt (lice ili služba)
Lice za kontakt: Aleksandar Kapetanović i Aleksandar Ivkov,
E - mail adresa: [email protected]; [email protected]
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji objekta Mesne zajednice u Šangaju, ulica
VIII, broj 8. Oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 45454000 Radovi na rekonstrukciji.
2. Partije
Nabavka nije oblikovana po partijama.
Страна 4 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS
RADOVA I ROK IZVRŠENJA
PREDMER RADOVA na rekonstrukciji objekta Mesne zajednice u Šangaju, ulica
VIII, broj 8 sa prikazom strukture cene
Investitor: Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu
Objekat: Mesna zajednica „Šangaj“
Elaborat: Glavni projekat za rekonstrukciju objekta mesne zajednice (P)
Mesto: Novi Sad, Šangaj, Ulica VIII broj 8
Kat. parcela: 2026/2, K.O. Novi Sad III
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
PREDMER I PREDRAČUN
GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
I
RUŠENJE
Opšte:
Svi radovi se moraju izvesti stručno i
kvalitetno uz odgovarajući nadzor.
Prilikom izvođenja treba preduzeti sve
mere potrebne da se obezbedi sigurnost
ljudi, radova i susednih objekata.
Realizacija svih bezbednosnih mera je
uključena u jediničnu cenu stavki.
Sav materijal koji se može ponovo
upotrebiti pažljivo očistiti i odlagati na
stranu. Materijal koji je neupotrebljiv
odneti na deponiju. Rastresit materijal ne
bacati već ga spuštati cevima uz
prethodno kvašenje kako se ne bi podizala
prašina i nečistoća.
Prilikom rušenja krovne konstrukcije
skidati materijal suprotno montaži - prvo
salonit, pa letve pa rogove...
Pre početka izvođenja radova objekat
isključiti sa svih distributivnih mreža
(struja, gas, voda...).
1
2
Pažiljiva demontaža zaštitnih rešetki sa
prozora i vrata i transport na mesto koje
investitor odredi uz zapisnik o predaji.
Rešetke su izrađene od čeličnih profila te
demontažu izvesti sečenjem. Obračunom
je obuhvaćen rad i transport.
Obračun po kom.
kom
13
Demontaža kompletne fasadne i
Страна 5 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
unutrašnje stolarije i transport na mesto
koje investitor odredi uz zapisnik o
predaji.Obračunom je obuhvaćen rad i
transport.
Obračun po komadu.
3
4
5
6
7
8
kom
31
Demontaža sanitarnih uređaja u tri
sanitarna čvora i laboratoriji apoteke i sve
prateće opreme (bojleri, vodokotlići,
galanterija....) i transport na
deponiju.Obračunom je obuhvaćen rad i
transport.
Obračun paušalno.
pauš
1
Demontaža horizontalnih i vertikalnih
oluka i transport na deponiju.Obračunom
je obuhvaćen rad i transport.
Obračun po m1.
m1
91,20
Skidanje krovnog pokrivača - valovitog
salonita. Naročitu pažnju obratiti na
upotrebu zaštitne opreme kako ne bi došlo
do udisanja prašine. Demontirane ploče
odložiti prema propisima i odneti na
odgovarajuću deponiju. Izvođač mora
dostaviti potvrdu da je skinuti salonit
predat deponiji koja je ovlašćena za
prijem opasnog otpada u količini koja je
demontirana. Obračunom je obuhvaćen
rad i transport.
Obračun po m2 horizontalne projekcije
m2
krova.
Demontaža drvene krovne konstrukcije
(nosača salonita, sekundarnih i primarnih
nosača i opšava). Građu pregledati.
Upotrebljive delove sačuvati, dotrajale
odneti na deponiju.Obračunom je
obuhvaćen rad i transport.
Obračun po m2 horizontalne projekcije
m2
krova.
Demontaža tavanice i transport na
teponiju. Tavanica je verovatno drvena sa
slojevima termoizolacije i gipskartonskim
pločama kao završna obrada
plafona.Obračunom je obuhvaćen rad i
transport.
Obračun po m2.
m2
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
230,00
230,00
230,00
Demontaža pregradnih i fasadnih
montažnih zidova. Zidovi se sastoje od
drvene podkonstrukcije, šperploča,
Страна 6 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
9
10
11
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
termoizolacije i gipskartonskih ploča.
Obračunom je obuhvaćen rad i transport.
Obračun po m2.
m2
486,36
Obijanje svih slojeva podne konstrukcije i
transport na deponiju. Konstrukcija se
sastoji od završne obrade (keramika i
linoleum), cementne košuljice,
hidroizolacije, betonske ploče i
tamponskog sloja. Debljina konstrukcije
cca 35 cm. Obračun po stvarno izvedenim
količinama.Obračunom je obuhvaćen rad i
transport.
Obračun po m2.
m2
80,50
Rušenje ulaznog betonskog stepeništa i
transport šuta na deponiju.Obračunom je
obuhvaćen rad, materijal i transport.
Obračun po m3.
m3
0,30
Rušenje betonskih trakastih temelja i
transport šuta na deponiju.Obračunom je
obuhvaćen rad i transport.
Obračun po m3.
m3
41,20
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
Ukupno RUŠENJE
II
ZEMLJANI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i
kvalitetno i u skladu sa projektnom
dokumentacijom. Kopanje mora biti tačno
Opšte: do kota predviđenih projektom uz
toleranciju ±5 cm. Iskopanu zemlju
koristiti za naspipanja terena gde je
potrebno a sav višak odvesti na deponiju.
1
2
Mašinski iskop zemlje za temeljne trake.
Temelji su širine 20, 30 i 40 cm. Dubina
kopanja je 0.95 m.Obračunom je
obuhvaćen rad, materijal i transport.
Obračun po m3.
m3
60,13
Nabavka, razastiranje i nabijanje šljunka
ispod temeljnih traka, podnih ploča i
trotoara u sloju od 10 cm.Obračunom je
obuhvaćen rad, materijal i transport.
Obračun po m3.
m3
40,13
Ukupno ZEMLJANI RADOVI
III
ZIDARSKI RADOVI
Страна 7 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i
kvalitetno a sav upotrebljeni materijal
mora biti u skladu sa važećim propisima.
Sve ozidane površine moraju biti ravne a
ivice oštre. Malterisanje se radi sa
Opšte:
prethodnim nanošenjem šprica. Špaletne
oko prozora i vrata ne obračunavaju se
posebno. U cenu su uračunate skele i
platforme kao i sav potreban pomoćni
materijal neophodan za izvršenje pozicije.
1
2
3
4
5
6
Zidanje fasadnih i nosećih zidova klima
blokom d=25 cm. U cenu uračunati
vertikalni i horizontalni serklaži,
nadvratne i natprozorne grede.Obračunom
je obuhvaćen rad, materijal i transport.
Obračun po m3.
m3
86,98
Zidanje pregradnih zidova punom opekom
d = 12 cm u produžnom cementnom
malteru. U cenu určunat sav materijal i
nadvratne grede.Obračunom je obuhvaćen
rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
161,09
Nabavka materijala i malterisanje
unutrašnjih zidova i plafona krečnim
malterom. Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m2.
m2
903,79
Izrada lakoarmirane cementne košuljice
na podu prizemlja debljine 10 cm ,
ugraditi mrežastu armaturu Q131.
Obračunom je obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
203,68
Izrada lakoarmirane cementne košuljice
debljine 5 cm kao zaštite termoizolacije u
tavanskom prostoru.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
118,38
Ugradnja okvira otirača na
ulazima.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po komadu.
2
kom
Ukupno ZIDARSKI RADOVI
IV
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI
RADOVI
Страна 8 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
Svi radovi moraju biti izvedeni u svemu
prema detaljima i propisima za beton i
armirani beton. Marka betona za sve
betonske i armirano betonske elemente je
MB30. U cenu pozicija uračunata je
Opšte: izrada nabavka gotovog betona,
armatura, skele i podupirači potrebni za
izvršenje pozicije i ugradnja. Sva
betoniranja temelja se vrše preko
tamponskog sloja šljunka obračunatog u
zemljanim radovima.
1
2
3
4
5
6
Izrada mršavog betona d = 8 cm ispod
temeljnih traka i AB ploče
prizemlja.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m2.
m2
401,28
Izrada trakastih temelja od armiranog
betona. Trake su širine 20, 30 i 40 cm,
visine 1.00 m. U cenu je uračunata
potrebna oplata.Obračunom je obuhvaćen
rad i materijal.
Obračun po m3.
m3
52,75
Izrada AB ploče prizemlja d = 10 cm. U
cenu uračunata armatura i
oplata.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m3.
40,13
m3
Betoniranje AB rampe d = 10 cm. Rampa
je širine 1.2 m, dužine 9 m. U cenu
uračunata pripadajuća armatura i
oplata.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m3.
m3
1,08
Izrada ulaznog AB stepeništa. Gazišta su
3x15/30 cm. Širina stepeništa na ulazu u
MZ je 3.0 m, na ulazu u apoteku 2.6
m.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m3.
m3
0,59
Izrada fert međuspratne konstrukcije iznad
kancelarija i apoteke 16+4 cm armirane sa
Q84 u ploči. U cenu su uračunati serklaži
25 x 20 cm armirani sa 4Ø12 i uzengijama
Ø6/20 cm.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m2.
m2
129,89
Страна 9 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
Ukupno BETONSKI I
ARMIRANOBETONSKI RADOVI
V
TESARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i
kvalitetno. Oplata se izvodi od drvene
Opšte: građe i uračunata je u cenu. Cenama su
obuhvaćen sav pomoćni materijal - ekseri,
žice, podupirači i dr.
1
2
3
4
5
6
Izrada krovne konstrukcije od čamove
građe u svemu prema detaljima iz
projekta. U cenu uračunati zaštitni
premazi od vremenskih, bioloških uticaja i
požara. Konstrukcija je krovna rešetka od
udvojenih dasaka 2.6/14 cm (gornji pojas i
ispuna) i 2.6/10 cm (donji pojas i ispuna.
U cenu uračunata klešta 2x2.6/14 cm i
rožnjače 10/14 cm. Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2 horizontalne projekcije
m2
krova.
Postavljanje letvi 5/3 cm na krovnu
konstrukciju.Obračunom je obuhvaćen rad
i materijal.
Obračun po m2 horizontalne projekcije
m2
krova.
Postavljanje kontra letvi 5/3 cm na krovnu
konstrukciju.Obračunom je obuhvaćen rad
i materijal.
Obračun po m2 horizontalne projekcije
m2
krova.
Postavljanje OSB ploča 18 mm na krovnu
konstrukciju.Obračunom je obuhvaćen rad
i materijal.
Obračun po m2 horizontalne projekcije
m2
krova.
Izrada obloge strehe od OSB ploča d = 18
mm na metalnoj potkonstrukciji.
Potkonstrukcija se postavlja između
krovnih rešetki.Obračunom je obuhvaćen
rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
295,61
295,61
295,61
336
104,04
Obrada vidljivih delova postojeće krovne
Страна 10 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
7
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
konstrukcije u sali. Konstrukciju pažljivo
očistiti i finalno premazati zaštitnim
premazima od bioloških uticaja i požara
(otpornost do 30 min).Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2 horizontalne projekcije
m2
krova.
Izrada cevne građevinske skele potrebne
za izvršenje pozicija. Cenom obračunati
rad i skelu.
Obračun po m2 montirane skele.
m2
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
121,98
250,00
Ukupno TESARSKI RADOVI
VI
IZOLATERSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i
kvalitetno i u skladu sa projektnom
Opšte:
dokumentacijom. Sav ugrađen materijal
mora odgovarati važećim propisima.
1
2
3
4
5
Postavljanje hidroizolacije (tipa "kondor
3") u podnu konstrukciju.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
230,00
Nabavka i postavljanje terisane hartije u
krovnu konstrukciju. Ter hartija se
postavlja preko OSB ploča.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
336
Nabavka i postavljanje termoizolacije
podne konstrukcije od tvrdih ploča
kamene mineralne vune d=12
cm.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m2.
m2
230,00
Nabavka i postavljanje termoizolacije na
tavanicu u tavanskom prostoru. Izolacija
je od tvrdih ploča kamene mineralne vune
d=16 cm (8+8).Obračunom je obuhvaćen
rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
118,38
Nabavka materijala i izrada termoizolacije
krova u delu iznad sale. Izolacija se sastoji
od parne brane, mineralne vune 12+14 cm
i paropropusne vodonepropusne folije.
Obračunom je obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
144,78
Страна 11 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
6
7
8
9
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Nabavka materijala i postavljanje izolacije
venca od mineralne vune d=8
cm.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m2.
m2
104,04
Izrada tankoslojne kontaktne fasade.
Fasada se sastoji od polimer cementnog
lepka, kamene vune d=10 cm, polimer
cem. lepka sa utisnutom staklenopm
mrežicom i završnim slojem fasade u dva
tona po izboru investitora. Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
330,29
Nabavka i postavljanje ploča XPS d=12
cm na temeljne zidove (trake).Obračunom
je obuhvaćen rad, materijal i transport.
Obračun po m2.
m2
60,18
Nabavka i postavljanje PVC folije ispod i
iznad termoizolacije u tavanu i iznad
termoizolacije u podnoj
konstrukciji.Obračunom je obuhvaćen rad
i materijal.
Obračun po m2.
m2
466,76
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
Ukupno IZOLATERSKI RADOVI
VII
1
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabavka i postavljanje falcovanog crepa.
U cenu uračunato postavljanje slemenjaka
sa zalivanjem i snegobrana. Obračunom je
obuhvaćen rad, materijal i sav potrošan
sitan materijal.
Obračun po m2 kose projekcije krova.
m2
336,00
Ukupno KROVOPOKRIVAČKI
RADOVI
VIII LIMARSKI RADOVI
1
Izrada i ugradnja oluka od pocinkovanog
lima d=0,55 mm, razvijene širine 40cm sa
postavljanjem nosača od pocinkovanog
pljošteg gvožđa 6x25 mm, na svaki 1,0
m.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m1.
- horizontalni
m1
- vertikalni
m1
53,52
14,36
Страна 12 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
2
3
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Nabavka materijala i izrada opšava
zabatnog zida pocinkovanim limom
d=0.55 mm r.š. 60 cm.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m1.
m1
25,40
Nabavka materijala i izrada prozorskih
klupica od plastificiranog lima u tonu
aluminijumske bravarije (ral
9006).Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po m1.
m1
20,40
Nabavka i postavljanje spoljnih podnih
keramičkih pločica I klase po izboru
investitora, na ulazu i stepeništu. Pločice
moraju imati otpornost na vremenske
uticaje i protivklizne. Postavljaju se u
cementnu košuljicu obračunatu u
zidarskim radovima. U cenu uračunate
ugaone protivklizne aluminijumske lajsne,
fug masa u tonu pločica.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
29,93
Izrada sokle na ulaznom platou. Sokla je
visine 10 cm i izvodi se od podnih pločica
iz prethodne pozicije.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m1.
m1
20,41
Nabavka i ugradnja unutrašnjih podnih
keramičkih pločica I klase po izboru
investitora. Pločice se postavljaju u
cementnu košuljicu obračunatu u
zidarskima radovima.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
241,64
Izrada sokle visine 10 cm od podnih
pločica iz prethodne pozicije.Obračunom
je obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m1.
m1
196,20
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
Ukupno LIMARSKI RADOVI
IX
1
2
3
4
5
PODOPOLAGAČKI I
KERAMIČARSKI RADOVI
Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih
pločica I klase po izboru investitora. U
kuhinji u MZ i laboratoriji u apoteci se
Страна 13 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
postavlja traka visine 60 cm. U sanitarnim
čvorovima do plafona. Pločice se
postavljaju u lepku. U cenu uračunata i
fug masa u tonu pločica.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
41,17
Ukupno PODOPOLAGAČKI I
KERAMIČARSKI RADOVI
X
BRAVARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i
kvalitetno i u skladu sa projektnom
Opšte:
dokumentacijom. Sav ugrađen materijal
mora odgovarati važećim propisima.
1
2
3
4
Izrada i ugradnja fasadne bravarije od
aluminijumskih profila sa termičkim
prekidom zastakljene dvostrukim
niskoemisionim staklom 4+12+4 sa
kriptonom. Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po komadu.
POS 1 90/150 cm
kom
POS 2 150/150 cm
kom
POS 3 150/190 cm
kom
POS 4 60/80 cm
kom
POS 5 80/230 cm
kom
POS 6 180/280 cm
kom
POS 7 155/280 cm
kom
POS 8 180/280 cm
kom
POS 9 180/280 cm
kom
3
1
2
3
12
1
1
2
2
Izrada i ugradnja aluminijumskih pregrada
wc kabina sa ispunom od plastificiranog
lima.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po komadu.
POS 10 100/220 cm
kom
3
Izrada i ugradnja aluminijumskih rolo
zaštitnih rešetki.Obračunom je obuhvaćen
rad i materijal.
Obračun po komadu.
- 180/230 cm
kom
3
Izrada i ugradnja fiksnih zaštitnih
prozorskih rešetki od čeličnih kutijastih
profila, finalno obrađenih. Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po komadu.
- 150/150 cm
kom
1
Страна 14 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
5
6
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
- 90/150 cm
- 60/80 cm
- 80/230
- 150/190 cm
Nabavka materijala i izrada ograde rampe
i rukohvata od aluminijumskih cevastih
profila preseka 50 mm, visine h=90, sa
dva rukohvata. Obračunom je obuhvaćen
rad i materijal.
Obračun po m1.
kom
kom
kom
kom
3
3
12
2
m1
18,00
Nabavka materijala i izrada okvira otirača
120 x 60 cm od čeličnih profila i
flahova.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po komadu.
kom
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
2,00
Ukupno BRAVARSKI RADOVI
XI
1
STOLARSKI RADOVI
Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata od
medijapana sa završnim poliuretanskim
premazom, u svetlom tonu po izboru
investitora.Obračunom je obuhvaćen rad i
materijal.
Obračun po komadu.
POS 1 80/210 cm
kom
POS 2 70/210 cm
kom
POS 3 160/250 cm
kom
6,00
3,00
1,00
Ukupno STOLARSKI RADOVI
XII
1
GIPSARSKI RADOVI
Nabavka materijala i oblaganje krovne
konstrukcije gipskartonskim
impregniranim pločama d=1.25 cm u sali.
Ploče se postavljaju preko slojeva
termoizolacije, na metalnoj
potkonstrukciji.Obračunom je obuhvaćen
rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
144,78
Ukupno GIPSARSKI RADOVI
XIII MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
Gletovanje svih unutrašnjih zidova i
1
plafona u dva sloja. Obračunom je
obuhvaćen sav potreban materijal.
Obračun po m2.
m2
2
920,00
Bojenje unutrašnjih zidova i plafona
Страна 15 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
poludisperzivnom bojom u svetlom tonu
po izboru investitora.Obračunom je
obuhvaćen rad i materijal.
Obračun po m2.
m2
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
920,00
Ukupno MOLERSKO - FARBARSKI
RADOVI
REKAPITULACIJA
I
II
III
RUŠENJE
ZEMLJANI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI
IV
RADOVI
V TESARSKI RADOVI
VI IZOLATERSKI RADOVI
VII KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
VIII LIMARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI I KERAMIČARSKI
IX
RADOVI
X BRAVARSKI RADOVI
XI STOLARSKI RADOVI
XII GIPSARSKI RADOVI
XIII MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI
UKUPNO:
PREDMER I PREDRAČUN
INSTALACIJA VODOVODA I
KANALIZACIJE
Celokupna instalacija vodovoda i
kanalizacije mora biti izvedena prema
vazecim tehnickim propisima i na osnovu
odobrenog projekta. Izmene se mogu
vrsiti samo po pismenom odobrenju
nadzornog organa. Investitor zadrzava
pravo izmene, povecanja ili izostavljanja
pojedinih pozicija. U slucaju
nepredvidjenih radova izvodjac je duzan
da podnese nadzornom organu analizu
cena pa tek po odobrenoj ceni izvrsi takve
radove. U protivnom nema prava
reklamacije cena.
Obracun ce se izvrsiti prema stvarno
izvrsenim kolicinama izmerenim na licu
mesta, bez obzira na kolicine u
predmeru.
Odovodne i kanalizacione cevi
obracunavaju se po m1 osovinski a u
jedinicnu meru ulaze i svi fazonski
komadi i fitinzi. Kod reducira se
obracunava veci precnik. Sva potrebna
Страна 16 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
probijanja zidova, temelja i tavanica,
pravljenja zljebova za polaganje cevi,
rabiciranja, zazidjivanja, krpljenja i
malterisanja po izvrsenoj montazi kao i
postavljanja drzaca (ankera) za cevi, ne
placaju se posebno vec su obuhvaceni
cenom duznog metra cevi. Kod
vodovodnih PE cevi prikazan je unutrasnji
precniki za NP 10 bara.
I ZEMLJANI RADOVI-PRIPREMNI
RADOVI
Iskop zemje-razbijanje poda za
polaganje cevi sa nabavkom peska,
izradom pescane posteljice sa
1,01 zatrpavanjem i nabijanjem do kote
posteljice poda.
Cenom je obuhvaceno i odvoz suta do
deponije.
Obračun po m3
m3
2
Demontaža čeličnih pocinkovanih
1,02 vodovodnih cevi sa transportom na
deponiju.
Obračun pausalno
paus
1
Demontaža sanitarnih uredjaja i
transport do skladišnog mesta ili transport
na deponiju).
- umivaonika sa sifonom i cevnom
mrezom , kom.3
- WC solja sa vodokotlicem, kom.3
1,03 - sudoper sa sifonom i cevnom mrezom,
kom.1
-sanitarna galanterija (etažer, ogledala,
držača peškira,
- podni slivnik, kom. 3
držača sapuna, držača Wc papira, doze za
sapun
Obračun pausalno
paus
1
Demontaža postojeće livenih-PVC
1,04 kanalizacionih cevi sa transportom na
deponiju.
Obračun pausalno.
1
paus
UKUPNO:
II UNUTRAŠNJI VODOVOD
2,01 Nabavka i montaza vodovodnih (PPR)
Страна 17 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
PN20 cevi i odgovarajucih spojnica.
Spajanje cevi izvrsiti prema uputstvu i
preporuci proizvodjaca. U zavisnosti od
mesta ugradjivanja obratiti paznju na
toplinsku dilataciju. Cevi tople vode koje
se ugradjuju u zid uviti u filc traku.
Nakon izvrsenog probnog pritiska izvrsiti
ispiranje i dezinfekciju cevovoda prema
vazecem pravilniku.
Jedinacnom cenom je obuhvaceno:
- ankerisanje visecih delova mreze
obujmicama ili konzolnim nosacima na
svakih 2.0-2.5 m1,
- stemovanje sliceva, i prodora cevi kroz
zidove i temelje
- Svi neophodni fasonski i prelazni(livpocink-PE) komadi odgovarajuceg
precnika i kvaliteta
- sav spojni i zaptivni materijal. Obračun
po m1.
Ø 15 mm
m1
Ø 20 mm
m1
Ø 25 mm
m1
Nabavka, transport i montaža celicnih
pocinkovanih cevi JUS CB5025 i
odgovarajucih fazonskih komada sa
spajanjem na navoj sa kucinom i lanenim
2,02 uljem.
U zemlji cevi antikoroziono zastititi, a u
zidu ih uviti uviti u filc traku. Delove
mreze koji su izlozeni tempereraturnim
promenama treba termicki izolovati.
Nakon izvrsenog probnog pritiska izvrsiti
ispiranje i dezinfekciju cevovoda prema
vazecem pravilniku. Jedinacnom cenom je
obuhvaceno ankerisanje visecih delova
mreze obujmicama na svakih 2.0-2.5
m1,stemovanje sliceva, i prodora cevi
kroz zidove sa potrebnim fitinzima za
montazu i krpljenje vodovoda.
Obračun po m'.
Ø 50 mm
m1
Ø 65 mm
m1
Nabavka i montaza protiv pozarnog
zidnog hidranta po uputsvu proizvodaca,
2,03 ciji su sastavni delovi propusni ventil,
impregnirano crevo, mlaznica i metalno
kuciste.
Obračun po kopletu.
kom.
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
12
10
2
4,00
0,00
1
Ispitivanje vodovodne mreze na
2,04 vodonepropusnost i
funkcionisanje celokupne instalacije,
Страна 18 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
prema propisu za tu vrstu radova. Tek
nakon dobijanja zadovoljavajucih
pristupiti izolaciji, bojenju cevi i
zatvaranju sliceva.
Obračun po m1
m1
24
Ispiranje i dezinfekcija cevovoda
Pre pustanja mreze u pogon, treba izvrsiti
ispiranje, dezinfekciju i ponovno ispiranje
2,05
celokupne instalacije u potrebnom obimu,
dok se nedobiju rezultati koji odgovaraju
pravilniku vode za pice.
Obračun po m1
m1
24
Nabavka i montaza ter.izolacije Sve
slobodne delove mreze, tople ili hladne
vode, koji su izlozeni temperaturnim
2,06
uticajima, obloziti PFLAMAFLEKS
oblogom (za toplovode) ili slicnom,
odgovarajuceg precnika.
Obračun po m1
6
m1
Nabavka i montaza propusnih ventila
sa kapom(u sanitarnom cvoru) ili tockom,
2,07
prema rasporedu u semi instalacija.
Obračun po kom.
Ø 15 mm
kom.
Ø 20 mm
kom.
Ø 25 mm
kom.
4
1
1
Nabavka i montaza ugaonog EK-ventila
u sanitarnom cvoru ( vodokotlica,
2,08 sudopera,umivaonika, bidea....) prema
rasporedu u semi instalacija.
Obračun po kom.
Ø 15 mm
kom.
8
Nabavka i montaza vodomernog seta
2,09 Φ15 sa pripadajucim zatvaracima.
Obračun po kom.
Ø 15 mm
kom.
1
paus
1
Prikljucenje vodovodne instalacije na
2,10 postojeci vodovod u objektu.
Obracun se vrsi pausalno
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
UKUPNO:
III UNUTRAŠNJA KANALIZACIJA
Nabavka, transport i montaža PVC
3,01 kanalizacionih cevi JUS G C6.501 sa
potrebnim fasonskim komadima i
Страна 19 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
zaptivnim materijalom, prema uptstvu
proizvodjaca. Cevi za zid i medjuspratnu
konstrukciju pricvrstiti obujmicama sa
gumenom oblogom odgovarajuceg
precnika ispod naglavka.
Cevi u rovu poloziti na pescanu posteljicu
d=10cm.
Obracun se vrsi po m1 a jedinacnom
cenom je obuhvacen spojni i zaptivni
materijal,originalne šelne za kačenje o
konstrukciju (min 1 šelna na 1.5 m) kao i
ispitivanje na vodonepropusnost prema
propisu za tu vrstu radova, kao i peščana
posteljica. Obračun po m1.
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 110 mm
Ø 125 mm
Ø 160 mm
m'
m'
m'
m'
m'
Nabavka, transport i ugradnja PVC
slivnika (horizontalni ili vertikalni odvod)
3,02 sa sifonom ili samozatvarajucim otvorom,
i poniklovanom podnom rešetkom
debljine 2 mm
Obračun po komadu.
Ø 75 mm
kom
11
10
12
8
10
3
Nabavka, i montaza ventilacione
HL902T glave za ovazdusavanje
3,03 instalacije. Montaza na bocni zid u mikrog kom
cvora
Obračun po komadu.
2
Prikljucenje kanalizacione mreze na
postojecu kanalizaciju prema uslovima
3,04
na licu msta.
Obracun se vrsi pausalno
1
paus
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
UKUPNO:
IV SANITARNI UREĐAJI
(Pre nabavke svih pozicija pod brojem 3,
ponuđač je dužan da prikaže uzorke
Investitoru, nakon čega će se izvršiti
odabir i nabavka materijala).
Nabavka, transport i montaža
kompletnog umivaonika sirine 50cm od
fajansa I klase. Umivaonik snabdeti
4,01
stojećom baterijom za toplu i hladnu vodu
ili hladnu, poniklovanim sifonom Ø 32
mm sa rozetom, čepom i lancem.
Obračun po kompletu gotovog i
kompl
3
Страна 20 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
isprobanog uređaja.
Nabavka, transport i montaža komplet
WC šolje od fajansa I klase. Šolju
snabdeti plastičnim bešumnim vodokotlić
4,02
sa ispirnom cevi, PVC poklopcem kao i
sav potrebni spojni i zaptivni materijal za
priključak na kanalizaciju.
Obračun po kompletu.
kompl
3
Nabavka, transport i montaža
jednoručne stojeće ili zidne baterije
4,03 topla-hladna voda za sudoper, sa
odgovarajucim odlivnim sifonom i svim
potrebnim pratećim materijalom.
Obračun po komadu.
2
kom
Nabavka, i montaza pisoara sa školjkom
od belog fajansa, sa odlivnim sifonom,
4,04 ugaonim propusnom ventilom DN15mm i
ostalim potrebnim materijalom za
montazu.
Obračun po kompletu.
kompl
0
Nabavka, i montaza elektricnog grejaca
vode V=10 l za montazu ispod toceceg
4,05
mesta sa priborom za ugradnju i
povezivanje na vodovodnu na mrezu.
Obračun po kompletu.
kompl
5
4,06
Nabavka, transport i montaža sanitarne
galanterije. Obračun po komadu.
- ogledalo
kom
- etažer
kom
- doze za tečni sapun
kom
- držač peskira ili papirnih ubrusa
kom
- WC daska
kom
-četka za WC
kom
-držač za WC papir
kom
-kanta za otpatke
kom
-osveživač prostorija sa držačem
kom
3
3
3
3
3
3
3
3
3
UKUPNO:
V. BETONSKI RADOVI
5,01 Izrada kanalizacionog šahta
Izrada šahtova kruznog poprečnog
preseka, unutrasnjeg precnika 100 cm. od
prefabrikovanih saht prstenova od
armiranog betona marke MB 30
Cenom pozicije obuhvaćeni su sledeći
radovi:
Страна 21 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
- iskop građevinske jame dokopavanjem
rova i njeno podgrađivanje i razupiranje.
- planiranje dna rova, izrada tampon sloja
od šljunka debljine 10cm.
-nabavka, transport i ugradnja betona u
kinete u dnu šahta od betona marke MB
20 prema detalju iz projekta.
- nabavka, transport i ugradnja
livenogvozdenih penjalica za šaht DIN
1211 B ( 3 kom / m' visine zida šahta ).
- nabavka, transport i ugradnja kružnog
livenogvozdenog poklopca za srednje
saobraćajno opterećenje. U objektu
montaza gasno / vodonepropusnog
poklopca.
Obračun se vrši po komadu gotovog šahta,
kom.
za sav rad i potreban materijal.
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
1
UKUPNO:
ZBIRNA REKAPITULACIJA
I ZEMLJANI RADOVI
II INSTALACIJE VODOVODA
III INSTALACIJE KANALIZACIJE
IV SANITARNI UREĐAJI
V ZIDARSKI RADOVI
SVE UKUPNO :
MAŠINSKE INSTALACIJE - predmer
i predračun radova, opreme i
materijala
A
KUĆNA GREJNA INSTALACIJA
a
GREJNA TELA I PRIBOR
1
Isporuka i montaža panelnih radijatora
proizvodnje JUGOTERM MEROŠINA
zajedno sa svim potrebnim materijalom za
montažu ili ekvivalent. Obračun po
komadu.
TIP 22-300x800
kom
TIP 22-300x900
kom
TIP 10-600x400
kom
TIP 10-600x500
kom
TIP 22-600x400
kom
TIP 22-600x500
kom
6
6
3
1
1
5
Страна 22 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
2
3
4
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
TIP 22-600x600
TIP 22-600x800
TIP 22-600x1200
kom
kom
kom
2
1
1
Isporuka i montaža ravnih radijatorskih
ventila za jednocevno grejanje sa
termoglavom proizvodnje HERZ ili sl. i
svim potrebnim materijalom za
montažu.Obračun po komadu.
DN15
kom
26
Isporuka i montaža radijatorskih
odzračnih ventila u kompletu sa svim
potrebnim pomoćnim materijalom za
ugradnju.Obračun po komadu.
DN25
kom
26
Izrada i montaža veza grejnih tela
po jedan komplet
kompl
26
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
GREJNA TELA I PRIBOR
b
1
2
CEVNA MREŽA I PRIBOR
Isporuka , kompletiranje i montaža crnih
bešavnih cevi za cevovode
po SRPS C.B5.221; Č1212
DN15
m1
DN25
m1
Cenom obuhvatiti rad i materijal.Obračun
po m1.
Pomoćni materijal za montažu cevi
zajedno sa potrošnim materijalom i
materijalom za montažu grejnih tela i
cevovoda, kao konzole, obujmice, držači
cevi za prolaz kroz međuspratnu
konstrukciju, hromirane mesingane
rozetne, materijal za zavarivanje, fazonski
komadi, prirubnice itd. (za pomoćni
materijal se uzima 50% od vrednosti
isporuke i montaže cevi)
6
28
0,5
3
3a
Isporuka , kompletiranje i montaža
AlPeAl cevi za cevovode u kompletu sa
zaštitniom bužirom i pomoćnim
materijaslom Obračun po m1.
16x2
18x2
m1
m1
84
65
Isporuka i montaža zaštitnog bužira za
AlPeAl cevi
Страна 23 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
PVC gibljivo crevo crveno i plavo.
Obračun po m1
Ø25
4
m1
Isporuka , kompletiranje i montaža
kompletnih etažnih ormarića sa
razdelnicima i sabirnicima . Razdelnici su
snabdeveni zaustavnim ventilom
automatskom odzračnim ventilom i
slavinom za puinjenje i pražnjenje a
sabirnici sa regulacionim ventilom ,
slavinom za punjenje i pražnjenje i
automatskim odzračnim ventilom. Na
ulazu i na izlazu iz ormarića se montira
mini kuglasta slavina. Ormarić je ugradni
sa bravicom
Računa se po dimenziji razdelnika i broju
priključaka.Obračun po komadu.
DN15 - 1 priključaka
kom
DN25 - 4 priključaka
kom
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
149
1
1
CEVNA MREŽA I PRIBOR
c
1
2
3
ISPITIVANJE I REGULACIJA
Ispitivanje cevne mreže na hidraulički
pritisak od 7 bar
po metru cevi
m
34
Ispitivanje cele instalacije na hidraulički
pritisak od 7 bar
po grejnom telu
kom
26
Fina regulacija instalacije, toplotno
uravnoteženje vertikala i grejnih tela pri
spoljnjoj temperaturi od -5C
po grejnom telu
kom
26
ISPITIVANJE I REGULACIJA
d
1
BOJENJE I MINIZIRANJE
Dvostruko miniziranje svih cevi koje se
izoluju uz predhodno uklanjanje korozije i
nečistoće svih vrsta čeličnom četkom
po metru cevi
m1
34
BOJENJE I MINIZIRANJE
e
IZOLACIJA
2
Izolacija cevi izolacijom tipa plamafleks
Страна 24 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
ili slično zajedno sa svim potrebnim
pomoćnim maaterijalom
po metru cevi DN25
m1
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
28
IZOLACIJA
UKUPNO KUĆNA GREJNA
INSTALACIJA (A)
B
1
4
5
6
7
8
9
KOTLARNICA
Isporuka kompletiranje i montaža
kompleta gasnog fasadnog kotla ,
ekspanzionom posudom, pumpom,
sigurnosnim ventilom , gasnom rampom i
automatikom
snage Q = 18 kW
komplet
snage Q = 10 kW
komplet
1
1
Isporuka i montaža kuglastih slavina
DN15 NP16
DN25 NP16
kom
kom
4
2
Isporuka i montaža pip slavine za punjenje
i pražnjenje sa kapom i lancem
DN15 NP16
kom
2
Isporuka i montaža pravog živinog
termometra 0-110C
kom
4
kom
2
Izrada i montaža odzračnog suda zajedno
sa pomoćnim materijalom za postavljanje
sa miniziranjem i bojenjem
DN100x100
kom
2
Puštanje u rad kotlarnice i fina regulacija
automatike
paušalno
pauš.
2
Isporuka i montaža manometra fi 110 04bar sa slavinom
KOTLARNICA (B)
GREJANJE SVE UKUPNO (A+B)
C
a
1
KLIMATIZACIJA
KLIMA UREĐAJI
Isporuka i montaža split klima sistema
proizvodnje LG ili ekvivalent u kompletu
Страна 25 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
2
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
sa svim potrebnim materijalom za
kačenje, unutrašnje jedinice su zidne
MIDEA MSR-09HR ili ekvivalent
MIDEA MSR-12HR ili ekvivalent
MIDEA MSR-24HR ili ekvivalent
kom
kom
kom
1
4
2
Izrada i montaža instalacije za
povezivanje unutrašnjih i spoljašnjih
jedinica u kompletu sa svim pomoćnim
materijalom
po komadu instalacije duđine do 3m
kom
7
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
UKUPNO KLIMATIZACIJA (C):
REKAPITULACIJA
A
KUĆNA GREJNA INSTALACIJA
B
KOTLARNICA
C
KLIMATIZACIJA
PREDMER I PREDRAČUN ELEKTROENERGETSKA
INSTALACIJA
U obračun ulazi nabavka i ugradnja
celokupne opreme i materijala
predviđenog
predmetnim stavkama.Pored navedene
opreme i materijala,obuhvaćen je i sav
drugi
sitan materijal i rad neophodan za
puštanje instalacije u funkcionalan rad.
A.
ELEKTROENERGETSKA
INSTALACIJA
1.
Isporuka materijala i izrada instalacije
sijeličnog mesta zajedno sa instalacijom
prekidača. Sijelična mesta izvedena sa
provodnikom PP-Y 3 x 1,5 mm2
položenim štemanjem u zidu ispod
maltera, za napajanje svetiljki u svemu
kako je dato u grafičkoj dokumentaciji.
Prosečna dužina sijeličnog mesta 10 m.
kom
36,00
2.
Isporuka materijala i izrada instalacije
sijeličnog mesta spoljne rasvete i izvoda
za reklamu. Sijelična mesta izvedena sa
provodnikom PP00-Y 3 x 1,5 mm2
položenim u zidu štemanjem ispod
maltera, za napajanje svetiljki u svemu
kom
6,00
Страна 26 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
kako je dato u grafičkoj dokumentaciji.
Prosečna dužina sijeličnog mesta 15 m.
3.
Isporuka materijala i izrada instalacije
sijeličnog mesta u sali i hodniku, sijelična
mesta izvedena sa provodnikom PP-Y 3 x
1,5 mm2 položenim u zidu, štemanjem
kom
ispod maltera za napajanje svetiljki
panične rasvete, u svemu kako je dato u
grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dučina
sijeličnog mesta 10 m.
3,00
4.
Isporuka materijala i izrada instalacije
monofaznog priključnog mesta. Priključna
mesta izvedena sa provodnikom PP-Y 3 x
2,5 mm2 položenim u zidu, štemanjem
kom
ispod maltera u svemu kako je dato u
grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina
priključnog mesta 9 m.
45,00
5.
Isporuka materijala i izrada instalacije
monofaznog priključnog mesta za bojler.
Priključna mesta izvedena sa
provodnikom PP-Y 3 x 2,5 mm2, kao
kom
direktnim strujnim krugom, položenim u
zidu, štemanjem ispod maltera u svemu
kako je dato u grafičkoj dokumentaciji.
Prosečna dužina priključnog mesta 20 m.
4,00
6.
Isporuka materijala i izrada instalacije
trofaznog priključnog mesta. Priključna
mesta izvedena sa provodnikom PP-Y 5 x
2,5 mm2 položenim u zidu, štemanjem
kom
ispod maltera u svemu kako je dato u
grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina
priključnog mesta 16 m.
2,00
7.
8.
Isporuka, polaganje i povezivanje
napojnih i signalnih kablova. Kablovi se
polažu ispod maltera, štemanjem u zidu
od opeke.
PP00-Y 5x6mm2
PP00-Y 5x10mm2
P-Y 1x 6mm2
P-Y 1x 10mm2
m
m
m
m
15,00
15,00
30,00
15,00
Isporuka i montaža i povezivanje
"mikro"prekidača, zajedno sa isporukom
razvodne kutije fi 78 odgovarajuće kutije
za ugradnju u zid i maske. Obavezno se
konsultovati sa investitorom i nadzornim
organom pre ugradnje radi izbora tipa i
proizvođača.Prekidači su sledećih tipova:
Страна 27 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
9.
10.
11.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
običan
serijski
naizmenični
kom
kom
kom
10,00
7,00
2,00
Isporuka i montaža i povezivanje
"mikro"utičnica sa zaštitnim kontaktom,
zajedno sa isporukom razvodne kutije fi
78 i odgovarajuće za ugradnju u zid i
maske. Obavezno se konsultovati sa
investitorom i nadzornim organom pre
ugradnje radi izbora tipa i proizvođača.
Priključnice su sledećih tipova:
jednofazna, 16A, 230V
dupla jednofazna, 16A, 230V
jednofazna sa poklopcem, 16A, 230V
trofazna 400V,16A
kom
kom
kom
kom
31,00
6,00
3,00
2,00
Izrada instalacije za izjednačavanje
potencijala u kupatilima, pomoću
provodnika P-y 1x6mm2 i čeličnih
pocinčanih rozeti.Prespojiti sve metalne
delove (cevi,deo kade i ostalo) I preko
kutije za izjednačavanje potencijala i
provodnika P-y1x6mm2 spojiti na šinu za
izjednačavanje potencijala na pripadajućoj
razvodnoj tabli.
Sve komplet sa materijalom
kom
Isporuka, montaža i povezivanje
kompletnih svetiljki sa sijalicama.
Svetiljke su sledećih tipova:
S1- PLAFONSKA VODOZAPTIVENA
SVETILJKA ZA KUPATILA, TOALETE, kom
IP55, 1x75W, E-27
S2- ZIDNA SVETILJKA OD OPALNOG
kom
STAKLA, IP65, 60W, E-27
S3- NADGRADNA FLUO SVETILJKA
kom
2x36W, ZA MONTAŽU U SALI
S4- NADGRADNA FLUO SVETILJKA,
kom
IP 20, SJAJNI RASTER, 4x18W
S5- NADGRADNA FLUO SVETILJKA,
kom
IP 20, SJAJNI RASTER, 2x18W
S6-NADGRADNA PLAFONSKA
kom
SVETILJKA 1x75W, E-27
S7- BRODSKA SVETILJKA-1x75W, Ekom
27
S8- PANIK SVETILJKA, 1x8W, 2h
kom
AUTONOMIJA.
12.
Povezivanje bojlera i izvoda za reklamu
13.
GRO
Isporuka, montaža u zid i povezivanje
kom
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
4,00
6,00
3,00
9,00
13,00
3,00
5,00
14,00
3,00
6,00
Страна 28 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
glavnog razvodnog ormana "GRO".
Orman je slobodnostojeći, okvirnih
dimenzija 800x600x200mm. Dimenzije
precizno utvrditi tokom izvođenja radova,
sa nadzornim organom. Napravljen od dva
puta dekapiranog lima debljine 2 mm,
obojen osnovnom i završnom bojom,
bravicom za zaključavanje na vratima, na
svakom delu i izrađen u zaštiti IP 43.
Oraman je proizvođača EVROTEHNA,
MERLIN GERIN ili sl.U orman se
ugrađuje sledeća oprema:
4х automatskih osigur tip B, 10A, 6 kA
20х automatskih osigur tip B, 16A, 6 kA
ZUDS (FID sklopka) 40/0,5A,
proizvođača MERLIN GERIN,
SCHRACK, LEGRAND ili sl.
Grebenasti prekidač GS 40-10-U
1xostali sitan montažni i vezni materijal.
Sve kompletno:
kom
1,00
RT
Isporuka, montaža u zid i povezivanje
razvodne table. U tablu se ugrađuje
sledeća oprema:
3 x automatskih osigurača tipa B, 10A,
6kA
9 x automatskih osigurača tipa B, 16A,
6kA
ZUDS (FID sklopka) 25/0,5A,
proizvođača MERLIN GERIN,
SCHRACK, LEGRAND ili sl.
Sve kompletno:
kom
1,00
15.
Ostali sitan, potrošni , montažni materijal i
pauš.
radovi.
1,00
50.
Ispitivanje gotove instalacije,merenje
otpora petlje i otpora izolacije,predaja
"Ispitni listova" Investitoru zajedno sa
predajom gotove,ispravne instalacije.
1,00
14.
pauš.
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
UKUPNO EL.ENERGET.
INSTALACIJA
B.
TELEFONSKA INSTALACIJA
1.
Isporuka i polaganje PVC instalacionih
rebrastih cevi, zajedno sa potrebnim
brojem razvodnih kutija, delom
štemanjem u zidu ispod maltera, a delom
u zidovima od gipsanih obloga. Cevi su
sledećeg prečnika:
Страна 29 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
f 16 mm
m
30,00
2.
Isporuka, montaža u zid na mestu
određenom na crtežu (prema saglasnosti
na lokaciju TF koncentracije) tipskog
ormarića ITO-LII, za smeštaj kablovskih
kom
glava za završetak kabela.Orman opremiti
odgovarajućim regletama, tipa KRONE i
to: 2x10x2 (za završetak kućne
instalacije).
1,00
3.
Isporuka i polaganje PVC "Juvidur" cevi
fi 110 mm, za povezivanje izvodnog
ormana ITO do javne popvršine. Cevi se
m
postavljaju zalivanjem u beton u toku
gradnje, a sve prema skici u grafičkom
prilogu.
8,00
4.
Isporuka i provlačenje kablova u
instalacione cevi. Kablovi se vode bez
prekida od svake priključnice do mesta
koncentracije tj. ITO-LII. Kablovi su
sledeći:
JH(St)H 2x2x0,8mm
m
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
40,00
5.
Isporuka i ugradnja u zidnu ugradnu kutiju
za zid od OPEKE, telefonskih
kom
priključnica.
3,00
6.
Ostali sitan nespecificiran montažni
materijal i radovi.
pauš.
1,00
7.
Ispitivanje i merenje instalacije od strane
ovlaštenog lica ili firme, davanje ispitnih
listova Investitoru. Ispitivanje instalacije pauš.
se vrši po završetku radova, a pre
useljenja.
1,00
UKUPNO TELEFONSKORAČUNARSKA INSTALACIJA
BR
MERA
C.
GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1.
Isporukaka i polaganje čelične pocinčane
trake FeZn 25 x 4 mm u tampon sloj
betona temelja i izrada veza sa
spustevima,kutijom za izjednačavanje
m
potencijala kod GRO, spustova
gromobranske instalacije, instalacijom za
izjednačavanje potencijala i slično.
KOL.
100,00
Страна 30 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
2.
Isporukaka i polaganje čelične pocinčane
trake FeZn 25 x 4 mm od uzemljivača do m
merno rastavnog spoja.
9,00
3.
Isporuka i polaganje čelične pocinčane
trake FeZn 20 x 3 mm (iznad mernorastavnog spoja do krova)
m
20,00
4.
Isporuka i polaganje čelične pocinčane
trake FeZn 20 x 3 mm po kosom krovu, na
m
odgovarajuće potpore, sa izradom
hvataljki.(uračunati i potpore).
80,00
5.
Isporuka i montaža merno-rastavnih
spojeva u kutiji u fasadi ubjekta.
kom
6,00
6.
Isporuka i montaža ukrsnih
komada.Ukrsne komade u betonu ili
zemlji zaliti olovom ili bitumenom
kom
20,00
7.
Isporuka i montaža hvataljki za olučne
horizontale
kom
6,00
8.
Spoj trake na limeni opšav oko dimnjaka i
za krovni pokrivač (Spoj izvesti varenjem kom
ili vijcima).
1,00
9.
Ostali sitan nepredviđeni montažni
materijal i radovi.
pauš.
1,00
10.
Spajanje, ispitivanje , merenje i izdavanje
pauš.
propisanih atesta.
1,00
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
UKUPNO GROMOBRANSKA
INSTALACIJA
REKAPITULACIJA:
A
B
C
UKUPNO EL.ENERGET.
INSTALACIJA
UKUPNO TELEFONSKORAČUNARSKA INSTALACIJA
UKUPNO GROMOBRANSKA
INSTALACIJA
UKUPNO (A+B+C):
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA PREDMER I PREDRAČUN
1
Konvencionalna centrala - 8 zona
Funkcije: 3 nivoa autorizacije;
kom
programabilan rad i radni parametri po EN
standardima.
1
Страна 31 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
2
3
4
5
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Sadrži: 8 konvencionalnih zona do 20
javljača požara po zoni (sa
prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača
požara); 2 digitalna ulaza, 4 nadzirana
izlaza (250 mA) i 2 relejna izlaza.
Dimenzije: 495 x 440 x 129 mm.
Odobrenje i usaglašenost (u skladu sa
najnovijim standardima i zahtevima
sistema zaštite od požara): CE / CPD /
EN54-2 / EN54-4, NEN2535 / NBNS21100, BS5839-1, WEEE / RoHS.
Slično tipu UTC Fire&Security KFP-CF8XX
Akumulatori za rezervno napajanje 7Ah
kom
Fiam
Konvencionalni optički detektor požara
Kompatibilnost: sa NKB600 i NK700 i
KFP serijom konvencionalnih PP panela,
kao i sa mnogim drugim standardnim
konvencionalnim PP panelima - do 20
detektora po zoni. Upotreba: Pogodan za
montažu na neravne površine; Za rad u
otežanim uslovima i kod sredina sa
povećanim elektromagnetnim smetnjama.
Sadrži: 2 LED lampice: za indikaciju
stanja detektora i mehanizam za
kom
zaključavanje detektora; Zamenljiva
optička komora. Podnožje se posebno
naručuje. ABS plastika, bele boje. Stepen
zaštite IP42.
Napajanje: 18 - 28 VDC (85 uA). Alarmna
struja < 100 mA.
Radna temperatura: -10 °C do +60 °C.
Dimenzije: (h x Ø) 45 x 99 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54, CPD.
Slično tipu UTC Fire&Security KL731
Univerzalno montažno podnožje za
detektore serije 700 i 700A.
Upotreba: Pogodan za montažu na
neravne površine.
Sadrži: 5 kontakata; Uzemljenje;
Mehanizam za zaključavanje detektora;
kom
Omogućava ulazak kabla/cevi prečnika do
10 mm. Materijal ABS plastika bela boja.
Radna temperatura: -10 °C do 70 °C.
Dimenzije: (Ø x h) 100 x 29 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54, CPD.
Slično tipu UTC Fire&Security KZ705
Konvencionalni optičko-termički detektor
požara serije 700
Poboljšane optičke i termičke
kom
karakteristike detekcije. Dinamički
detektor požara. Može se koristiti kao
optički ili kao termički detektor, ili u
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
2
7
7
1
Страна 32 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
6
7
8
9
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
kombinaciji optičko-termički. EN54
odobrenje. IP43.
Sadrži: Zamenjiva optička komora;
Relejni izlaz; Automatski reset prilikom
otklanjanja požara; Dnevna automatska
samo-dijagnostika radnog statusa i test
osetljivosti osetljivosti unutrašnje
elektronike; Maksimalna otpornost na
lažne alarme; 2 x LED lampice (crvena i
žuta) za prikaz statusa detekcije.
Podnožje se posebno naručuje. Materijal:
ABS plastika, bele boje.
Radna temperatura: -10 °C do 60 °C.
Napajanje: 8,5 - 33 VDC (Mirna struja:
Max. 100 µA, Alarmna struja: 60 mA).
Dimenzije: (Ø x h) 100 x 50 mm.
Slično tipu UTC Fire&Security DP721T
Montažno podnožje za konvencionalni
detektor požara serije 700.
Pogodan za montažu na neravne površine.
Sadrži: Mehanizam za zaključavanje
kom
detektora; 6 kontakata;
Materijal: ABS plastika, bele boje.
Dimenzije: (Ø x h) 100 x 9 mm.
Slično tipu UTC Fire&Security DB702
Optički Paralelni indikator
Kompatibilnost: sa većinom automatskih i
neautomatskih detektora požara.
Upotreba: Kod konvencionalnih sistema.
Funkcije: Niska potrošnja struje (4 mA);
Povezuje do 4 detektora požara. Bele boje.
Sadrži: Univerzalnu montažnu ploču;
kom
dobro vidljivu LED indikaciju (treperenje
ili fiksna); sa ili bez sirene.
Materijal: Samo-gaseći poli-karbonat.
Dimenzije: 80 x 80 x 30 mm.
Napajanje: 6 - 28 VDC.
Slično tipu UTC Fire&Security
Konvencionalni ručni javljač požara sa
slobodnim kontaktom CRVENE BOJE
Za nazidnu montažu. Jednostavna
instalacija (plug and play). Stepen zaštite
IP24D.
Sadrži: Slobodni kontakt; Stakalce;
Resetabilni element; Ključ za testiranje;
Zaštitni poklopac; Montažna kutija;
kom
Otpornik serije 100 ohm; Tamper.
Materijal: PC/ABS, crvene boje.
Dimenzije: 89 x 88 x 58 mm.
Radna temperatura: -10 °C do +55 °C.
Usaglašenost: sa najnovijim standardima.
Slično tipu UTC Fire&Security
DMN700R100-KITR
Konvencionalna višetonska alarmna
kom
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
1
8
1
1
Страна 33 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
10
11
12
13
13
14
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
sirena sa dubokom bazom
Upotreba: U sistemima za detekciju
požara. Jednostavna montaža.
Funkcije: Ton alarma: 94-106 dB(A),
izbor 32 vrste tonova, mogućnost
podešavanja nivoa glasnoće tona;
Automatska sinhronizacija; Domet: 1 m.
Stepen zaštite IP 65. Crvene boje.
Sadrži: Anti-tamper za zaključavanje;
Duboka baza; 2 nivoa alarma; Odvojivo
podnožje sa potrebnim ožičenjem.
Radna temperatura: -25 °C do +70 °C.
Napajanje: 17 - 60 VDC; 9 - 60 VDC za
ne-požarne aplikacije (4 - 41mA).
Dimenzije: (Ø x D) 100 x 104 mm.
Odobrenje i usaglašenost: VdS, EN54-3.
Slično tipu UTC Fire&Security AS364
Konvencionalna Elektronska višetonska
alarmna sirena sa bljeskalicom
Koristi se u sistemima za detekciju
požara. Jednostavna montaža. Odvojivo
podnožje sa potrebnim ožičenjem
(odvojeno ožičenje za sirenu i
bljeskalicu). Ton alarma 94-106 dB(A),
izbor 32 vrste tonova, mogućnost
podešavanja nivoa glasnoće tona. Domet:
kom
1 m. Frekvencija bljeskalice: 60/min.
VDS u skladu sa EN54: 3. Crvene boje.
Sadrži: Elektronska sirena; Bljeskalica;
Anti-tamper za zaključavanje; Automatska
sinhronizacija; Duboka baza.
Radna temperatura: -25 °C do +70 °C.
Napajanje: 17 - 60 VDC; Sirena 4 - 41 mA
24 VDC; Bljeskalica 5 mA 24 VDC.
Dimenzije: (Ø x D) 100 x 104 mm.
Slično tipu UTC Fire&Security AS367
Kabel (J-H(St)H) 2x2x0,8
m
WFA10210 - Vatrootporni 30 min
bezhalogeni kabel, 2x1mm², sa šildom
(Crveni)
m
Slično tipu UTC Fire&Security
WFA10210
Rebrasto crevo bezhalogeno za zaštitu
m
kablova Fi16
Montaži svih elemenata, programiranje i
pauš
puštanje sistema u rad
Ispitivanje i izdavanje zapisnika od firme
pauš
ovlašćene od MUP-a R.Srbije
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
1
60
15
75
1
1
Apoteka
1
Konvencionalna centrala 2 -zone
Funkcije: 3 nivoa autorizacije;
kom
programabilan rad i radni parametri po EN
1
Страна 34 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
2
3
4
5
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
standardima.
Sadrži: 2 konvencionalne zone do 20
javljača požara po zoni (sa
prepoznavanjem alarma sa ručnih javljača
požara); 2 digitalna ulaza, 2 nadzirana
izlaza (250 mA) i 2 relejna izlaza.
Dimenzije: 435 x 320 x 129 mm.
Odobrenje i usaglašenost (u skladu sa
najnovijim standardima i zahtevima
sistema zaštite od požara): CE / CPD /
EN54-2 / EN54-4, NEN2535 / NBNS21100, BS5839-1, WEEE / RoHS.
Slično tipu UTC Fire&Security KFP-CF2XX
Akumulatori za rezervno napajanje 7Ah
kom
Fiam
Konvencionalni optički detektor požara
Kompatibilnost: sa NKB600 i NK700 i
KFP serijom konvencionalnih PP panela,
kao i sa mnogim drugim standardnim
konvencionalnim PP panelima - do 20
detektora po zoni. Upotreba: Pogodan za
montažu na neravne površine; Za rad u
otežanim uslovima i kod sredina sa
povećanim elektromagnetnim smetnjama.
Sadrži: 2 LED lampice: za indikaciju
stanja detektora i mehanizam za
kom
zaključavanje detektora; Zamenljiva
optička komora. Podnožje se posebno
naručuje. ABS plastika, bele boje. Stepen
zaštite IP42.
Napajanje: 18 - 28 VDC (85 uA). Alarmna
struja < 100 mA.
Radna temperatura: -10 °C do +60 °C.
Dimenzije: (h x Ø) 45 x 99 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54, CPD.
Slično tipu UTC Fire&Security KL731
Univerzalno montažno podnožje za
detektore serije 700 i 700A.
Upotreba: Pogodan za montažu na
neravne površine.
Sadrži: 5 kontakata; Uzemljenje;
Mehanizam za zaključavanje detektora;
kom
Omogućava ulazak kabla/cevi prečnika do
10 mm. Materijal ABS plastika bela boja.
Radna temperatura: -10 °C do 70 °C.
Dimenzije: (Ø x h) 100 x 29 mm.
Odobrenje i usaglašenost: EN54, CPD.
Slično tipu UTC Fire&Security KZ705
Konvencionalni optičko-termički detektor
požara serije 700
Poboljšane optičke i termičke
kom
karakteristike detekcije. Dinamički
detektor požara. Može se koristiti kao
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
2
2
2
1
Страна 35 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
6
7
8
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
optički ili kao termički detektor, ili u
kombinaciji optičko-termički. EN54
odobrenje. IP43.
Sadrži: Zamenjiva optička komora;
Relejni izlaz; Automatski reset prilikom
otklanjanja požara; Dnevna automatska
samo-dijagnostika radnog statusa i test
osetljivosti osetljivosti unutrašnje
elektronike; Maksimalna otpornost na
lažne alarme; 2 x LED lampice (crvena i
žuta) za prikaz statusa detekcije.
Podnožje se posebno naručuje. Materijal:
ABS plastika, bele boje.
Radna temperatura: -10 °C do 60 °C.
Napajanje: 8,5 - 33 VDC (Mirna struja:
Max. 100 µA, Alarmna struja: 60 mA).
Dimenzije: (Ø x h) 100 x 50 mm.
Slično tipu UTC Fire&Security DP721T
Montažno podnožje za konvencionalni
detektor požara serije 700.
Pogodan za montažu na neravne površine.
Sadrži: Mehanizam za zaključavanje
kom
detektora; 6 kontakata;
Materijal: ABS plastika, bele boje.
Dimenzije: (Ø x h) 100 x 9 mm.
Slično tipu UTC Fire&Security DB702
Optički Paralelni indikator
Kompatibilnost: sa većinom automatskih i
neautomatskih detektora požara.
Upotreba: Kod konvencionalnih sistema.
Funkcije: Niska potrošnja struje (4 mA);
Povezuje do 4 detektora požara. Bele boje.
Sadrži: Univerzalnu montažnu ploču;
kom
dobro vidljivu LED indikaciju (treperenje
ili fiksna); sa ili bez sirene.
Materijal: Samo-gaseći poli-karbonat.
Dimenzije: 80 x 80 x 30 mm.
Napajanje: 6 - 28 VDC.
Slično tipu UTC Fire&Security
Konvencionalni ručni javljač požara sa
slobodnim kontaktom CRVENE BOJE
Za nazidnu montažu. Jednostavna
instalacija (plug and play). Stepen zaštite
IP24D.
Sadrži: Slobodni kontakt; Stakalce;
Resetabilni element; Ključ za testiranje;
Zaštitni poklopac; Montažna kutija;
kom
Otpornik serije 100 ohm; Tamper.
Materijal: PC/ABS, crvene boje.
Dimenzije: 89 x 88 x 58 mm.
Radna temperatura: -10 °C do +55 °C.
Usaglašenost: sa najnovijim standardima.
Slično tipu UTC Fire&Security
DMN700R100-KITR
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
1
3
1
Страна 36 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
9
10
11
12
13
14
15
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Konvencionalna višetonska alarmna
sirena sa dubokom bazom
Upotreba: U sistemima za detekciju
požara. Jednostavna montaža.
Funkcije: Ton alarma: 94-106 dB(A),
izbor 32 vrste tonova, mogućnost
podešavanja nivoa glasnoće tona;
Automatska sinhronizacija; Domet: 1 m.
Stepen zaštite IP 65. Crvene boje.
kom
Sadrži: Anti-tamper za zaključavanje;
Duboka baza; 2 nivoa alarma; Odvojivo
podnožje sa potrebnim ožičenjem.
Radna temperatura: -25 °C do +70 °C.
Napajanje: 17 - 60 VDC; 9 - 60 VDC za
ne-požarne aplikacije (4 - 41mA).
Dimenzije: (Ø x D) 100 x 104 mm.
Odobrenje i usaglašenost: VdS, EN54-3.
Slično tipu UTC Fire&Security AS364
Konvencionalna Elektronska višetonska
alarmna sirena sa bljeskalicom
Koristi se u sistemima za detekciju
požara. Jednostavna montaža. Odvojivo
podnožje sa potrebnim ožičenjem
(odvojeno ožičenje za sirenu i
bljeskalicu). Ton alarma 94-106 dB(A),
izbor 32 vrste tonova, mogućnost
podešavanja nivoa glasnoće tona. Domet:
1 m. Frekvencija bljeskalice: 60/min.
kom
VDS u skladu sa EN54: 3. Crvene boje.
Sadrži: Elektronska sirena; Bljeskalica;
Anti-tamper za zaključavanje; Automatska
sinhronizacija; Duboka baza. IP65. Radna
temperatura: -25 °C do +70 °C.
Napajanje: 17 - 60 VDC; Sirena 4 - 41 mA
24 VDC; Bljeskalica 5 mA 24 VDC.
Dimenzije: (Ø x D) 100 x 104 mm.
Slično tipu UTC Fire&Security AS367
Kabel (J-H(St)H) 2x2x0,8
m
WFA10210 - Vatrootporni 30 min
bezhalogeni kabel, 2x1mm², sa šildom
(Crveni)
m
Slično tipu UTC Fire&Security
WFA10210
Rebrasto crevo bezhalogeno za zaštitu
m
kablova Fi16
Programiranje i puštanje sistema u rad
pauš
Ispitivanje i izdavanje zapisnika od firme
pauš
ovlašćene od MUP-a R.Srbije
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
1
1
35
15
50
1
1
REKAPITULACIJA:
1
2
MESNA ZAJEDNICA
APOTEKA
UKUPNO:
Страна 37 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
ALARMNI SISTEM
1
2
3
4
GSM bežični alarmni sistem sa
maksimalno 76 zona. Sistem je kreiran
prema potrebama krajnjih korisnika i
profesionalnih instalatera. Namena.
Zaštita stambenih i poslovnih objekata,
automatizacija i kontrola električnih
uređaja. Funkcija: Nagledanje do 72 zone
i kontrola do 76 uređaja preko GSM-a ili
PSTN sa intergisanom wireless karticom.
Podržava instaliranje dve SIM kartice.
Autorizovanih korisnika: 10; Dnevnik
događaja: 500; Šifratori: Do 4 bežična i/ili
4 žična; Zona na tastaturi: Podržana;
Načini za komunikaciju i prenos
informacija Ademco Contact ID, SMS,
Voice calls, GPRS, PSTN. Digitalni
temperaturni senzori: DS18S20,
kom
DS18B20; Temperaturni senzori: Max. 8.
Glasovne poruke: Da; Mikrofon: Da;
Audio izlaz: DaSadrži: Particije: 4; Ulazi:
6 (12 ATZ mod); PGM izlazi: 4.
*Mogućnost proširenja do 76; Wireless:
868 MHz integrisan; Ugrađen
GSM/GPRS modul: 900/850/1800/1900
MHz; Programabilni izlazi na ploči: 4 x
500 mA; Dodatni programabilni izlazi: do
76; Mogućnost proširenja bežičnim
uređajima (detektori pokreta,daljinski
upravljači, detektori požara, itd.): 32
Načini konfiguracije: SMS, USB, Internet,
šifrator Dimenzije: 140x100x18mm
Sertifikacija EN 50131-1 Grade 3
U kompletu sa metalnom kutijom, trafom
Slično tipu ELDES ESIM364
Akumulatori za rezervno napajanje 7Ah
kom
Fiam
LED šiftaror, atraktivnog dizajna,
kompatibilan sa ELDES alarmnim
sistemima ESIM 264 i ESIM364. Koristi
dva nivoa pristupnih kodova: korisnički i
administratorski.
Napajanje12-14V DC 150mA max,
kom
Maksimalna dužina kabela za instalaciju
šifratora 100m, Broj zona 1, Radna
temperatura -30...+55°C,
Dimenzije140x100x18mm
Slično tipu ELDES EKB3
Pasivni IC volumetrijski senzor pokreta,
pogodan za stambene objekte i
kom
jednostavne komercijalne uslove.
Digitalna obrada signala, Ugrađen EOL
1
1
1
8
Страна 38 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
5
6
7
8
9
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
otpornik 3k3 Oma, UL/CUL i EN501312-2 sertifikovan, Otporan na kućne
ljubimce do 35 kg, Opseg detekcije: 12 m,
Optika: Fresnelovo sočivo, Visina
montaže: 1.5 do 3.1m, Napajanje: 9 do
15VDC, Potrošnja (nom.) 8.7 mA,
Alarmni relej <24 VDC, 50mA, NC,
Tamper relej <24 VDC, 50mA, NC,
Opseg brzine kretanja objekta: 30cm/s do
3m/s, Dimenzije (ŠxVxD): 123 x 66 x 42
mm, Težina: 94g, Ambijentalni uslovi: -10
do +55°C, Relativna vlažnost: max. 95%,
EN50131-2-2: Grade 2, UL/CUL:
dostupno
Slično tipu UTC Fire&Security 6540
Unutrašnja piezo sirena "Screamer" sa
alternativnim visokim/niskim zvukom za
nadgradnu montažu.
Izlazni nivo zvuka: 106dB na 3m,
kom
Radni napon: 6-13.8VDC
Potrošnja struje: 175mA.
Slično tipu UTC Fire&Security MPI47
Spoljašnja sirena otpotna na vremenske
uslove i sabotažu sa bljeskalicom
Dvostruka piezo sirena sa izlaznim
nivoom zvuka 114 dB @ 1m
Vertikalna i horizontalna montaža
Potpuno zalivena elektronika
Stroboskopska bljeskalica
Comfort LED indikacija
kom
Pry-off i tamper detekcija otvaranja sirene
Potpuno kompatibilna sa CE, BS i IS
zahtevima
Samodetekcija presecanja kabla ili
neovlašćenog otvaranja
Jednostavna i laka instalacija
Mogućnost izbora tamper konfiguracije
Slično tipu UTC Fire&Security AS510
Kabel (J-H(St)H) 6x0,22
m
Rebrasto crevo bezhalogeno za zaštitu
m
kablova Fi16
Montaži svih elemenata, programiranje i
pauš
puštanje sistema u rad
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
1
1
90
90
1
Apoteka
1
GSM bežični alarmni sistem sa
maksimalno 76 zona. Sistem je kreiran
prema potrebama krajnjih korisnika i
profesionalnih instalatera. Namena.
kom
Zaštita stambenih i poslovnih objekata,
automatizacija i kontrola električnih
uređaja. Funkcija: Nagledanje do 72 zone
i kontrola do 76 uređaja preko GSM-a ili
1
Страна 39 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
2
3
4
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
PSTN sa intergisanom wireless karticom.
Podržava instaliranje dve SIM kartice.
Autorizovanih korisnika: 10; Dnevnik
događaja: 500; Šifratori: Do 4 bežična i/ili
4 žična; Zona na tastaturi: Podržana;
Načini za komunikaciju i prenos
informacija Ademco Contact ID, SMS,
Voice calls, GPRS, PSTN. Digitalni
temperaturni senzori: DS18S20,
DS18B20; Temperaturni senzori: Max. 8.
Glasovne poruke: Da; Mikrofon: Da;
Audio izlaz: DaSadrži: Particije: 4; Ulazi:
6 (12 ATZ mod); PGM izlazi: 4.
*Mogućnost proširenja do 76; Wireless:
868 MHz integrisan; Ugrađen
GSM/GPRS modul: 900/850/1800/1900
MHz; Programabilni izlazi na ploči: 4 x
500 mA; Dodatni programabilni izlazi: do
76; Mogućnost proširenja bežičnim
uređajima (detektori pokreta,daljinski
upravljači, detektori požara, itd.):
32Načini konfiguracije: SMS, USB,
Internet, šifratorDimenzije:
140x100x18mm Sertifikacija EN 50131-1
Grade 3
U kompletu sa metalnom kutijom, trafom
Slično tipu ELDES ESIM364
Akumulatori za rezervno napajanje 7Ah
kom
Fiam
LED šiftaror, atraktivnog dizajna,
kompatibilan sa ELDES alarmnim
sistemima ESIM 264 i ESIM364. Koristi
dva nivoa pristupnih kodova: korisnički i
administratorski.
Napajanje12-14V DC 150mA max,
kom
Maksimalna dužina kabela za instalaciju
šifratora 100m, Broj zona 1, Radna
temperatura -30...+55°C,
Dimenzije140x100x18mm
Slično tipu ELDES EKB3
Pasivni IC volumetrijski senzor pokreta,
pogodan za stambene objekte i
jednostavne komercijalne uslove.
Digitalna obrada signala, ugrađen EOL
otpornik 3k3 Oma, UL/CUL i EN501312-2 sertifikovan, Otporan na kućne
ljubimce do 35 kg, Opseg detekcije: 12 m,
kom
Optika: Fresnelovo sočivo, Visina
montaže: 1.5 do 3.1m, Napajanje: 9 do
15VDC, Potrošnja (nom.) 8.7 mA,
Alarmni relej <24 VDC, 50mA, NC,
Tamper relej <24 VDC, 50mA, NC,
Opseg brzine kretanja objekta: 30cm/s do
3m/s, Dimenzije (ŠxVxD): 123 x 66 x 42
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
1
1
3
Страна 40 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
5
6
7
8
9
1
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
mm, Težina: 94g, Ambijentalni uslovi: -10
do +55°C, Relativna vlažnost: max. 95%,
EN50131-2-2: Grade 2, UL/CUL:
dostupno
Slično tipu UTC Fire&Security 6540
Unutrašnja piezo sirena "Screamer" sa
alternativnim visokim/niskim zvukom za
nadgradnu montažu.
Izlazni nivo zvuka: 106dB na 3m,
kom
Radni napon: 6-13.8VDC
Potrošnja struje: 175mA.
Slično tipu UTC Fire&Security MPI47
Spoljašnja sirena otpotna na vremenske
uslove i sabotažu sa bljeskalicom
Dvostruka piezo sirena sa izlaznim
nivoom zvuka 114 dB @ 1m
Vertikalna i horizontalna montaža
Potpuno zalivena elektronika
Stroboskopska bljeskalica
Comfort LED indikacija
kom
Pry-off i tamper detekcija otvaranja sirene
Potpuno kompatibilna sa CE, BS i IS
zahtevima
Samodetekcija presecanja kabla ili
neovlašćenog otvaranja
Jednostavna i laka instalacija
Mogućnost izbora tamper konfiguracije
Slično tipu UTC Fire&Security AS510
Kabel (J-H(St)H) 6x0,22
m
Rebrasto crevo bezhalogeno za zaštitu
m
kablova Fi16
Montaži svih elemenata, programiranje i
pauš
puštanje sistema u rad
VIDEO NADZOR
Mesna zajednica
8-KANALNI DIGITALNI
SNIMAČ/server sa prikazom slike u
realnom vremenu, kompresija H.264,
brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki
kanal [email protected]; USB 2.0 port za
arhiviranje na USB memoriju ili
HDD/DVD-RW; mesto za 1xSATA HDD;
1 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA +
HDMI; RS-485 za upravljanje PTZ
kom
kamerama; dva nezavisna video stream-a,
regulacija protoka kroz mrežu za svaki
kanal posebno, nadzor putem mobilnog
telefona, CMS software, upravljanje
putem miša ili daljinski putem mreže,
grafički meni, HDD 1Tb. Podrška za
HikVision DynDNS.
Slično tipu Hikvision DS-7208 HWI-SH
A4
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
1
1
60
60
1
1
Страна 41 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
2
3
4
5
6
7
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Kolor 1/3" SONY, 600 TV linija, Min.
osvetljenje: 0.1 [email protected], Dan/noć,
Optika 2,8 - 12 mm, 12 V DC. BULLET
kamera sa IC diodama dometa 30-40 m,
mehanički IR filter (ICR), IP66.
Slično tipu Hikvision DS-2CC1281PVFIR3
Kolor 1/3" DIS, 600 TV linija, Min.
osvetljenje: 0.1 [email protected], Dan/noc,
Fiksna optika 3.6, 12 V DC. DOME
kamera sa EX IR diodama dometa 10-20
m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.
Slično tipu Hikvision DS-2CE5682P-IT1
120W / 10A / 12V Napojni blok 12Vdc,
10 Ampera, 9 izlaza, stabilisano centralno
napajanje , osigurač i LED indikacija za
svaki kanal, do 1.1 Аmp za svaki kanal.
Samouspostavljanje režima zaštite I
napajanja
Slično tipu: XED-12012L-9CH
Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50
Rebrasto crevo bezhalogeno za zaštitu
kablova Fi16
Montaži svih elemenata, programiranje i
puštanje sistema u rad
kom
4
kom
2
kom
1
m
100
m
100
pauš
1
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
Apoteka
1
2
4-KANALNI DIGITALNI
SNIMAČ/server sa prikazom slike u
realnom vremenu, kompresija H.264,
brzina zapisa od ukupno 100fps, za svaki
kanal [email protected]; USB 2.0 port za
arhiviranje na USB memoriju ili
HDD/DVD-RW; mesto za 1xSATA HDD;
4 audio ulaz/1 audio izlaz; BNC + VGA +
HDMI; RS-485 za upravljanje PTZ
kamerama; dva nezavisna video stream-a, kom
regulacija protoka kroz mrežu za svaki
kanal posebno, nadzor putem mobilnog
telefona, CMS software, upravljanje
putem miša ili daljinski putem mreže,
grafički meni, HDD 1Tb. Uređaj malih
dimenzija bez aktivnog prednjeg panela.
Podrška za HikVision DynDNS.
Slično tipu Hikvision DS-7204 HWI-SH
A4
Kolor 1/3" SONY, 600 TV linija, Min.
osvetljenje: 0.1 [email protected], Dan/noć,
Optika 2,8 - 12 mm, 12 V DC. BULLET
kamera sa IC diodama dometa 30-40 m, kom
mehanički IR filter (ICR), IP66.
Slično tipu Hikvision DS-2CC1281PVFIR3
1
2
Страна 42 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
r.b.
Predmet JN
jed. mere
Kol.
1
2
3
Kolor 1/3" DIS, 600 TV linija, Min.
osvetljenje: 0.1 [email protected], Dan/noc,
Fiksna optika 3.6, 12 V DC. DOME
kamera sa EX IR diodama dometa 10-20
m, mehanicki IR filter (ICR), IP66.
Slično tipu Hikvision DS-2CE5682P-IT1
120W / 10A / 12V Napojni blok 12Vdc,
10 Ampera, 9 izlaza, stabilisano centralno
napajanje , osigurač i LED indikacija za
svaki kanal, do 1.1 Аmp za svaki kanal.
Samouspostavljanje režima zaštite I
napajanja
Slično tipu: XED-12012L-9CH
Koaksijalni kabl RG59 + napojni 2x0,50
Rebrasto crevo bezhalogeno za zaštitu
kablova Fi16
Montaži svih elemenata, programiranje i
puštanje sistema u rad
3
4
5
6
7
kom
2
kom
1
m
50
m
50
pauš
1
Jedinična
Jedinična
Ukupna cena Ukupna cena
cena bez cena sa PDVbez PDV-a sa PDV-om
PDV-a
om
4
5
6 (3x4)
7 (3x5)
REKAPITULACIJA:
1
2
ALARM
VIDEO NADZOR
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
I
II
III
IV
V
VI
GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
VODOVOD I KANALIZACIJA
MAŠINSKE INSTALACIJE
ELEKTROINSTALACIJE
SISTEM ZA DOJAVU POŽARA
ALARM I VIDEO NADZOR
UKUPNO bez PDV-a ____________________
UKUPNO sa PDV-om ____________________
NAPOMENA: Naručilac zadržava pravo da u slučaju da ponuđene cene svih ponuđača
prelaze iznos opredeljenih sredstava za ovu javnu nabavku, odustane od izvođenja radova i to po
sledećem redosledu:
1. VI
ALARM I VIDEO NADZOR
2. III MAŠINSKE INSTALACIJE:
2.1. pozicija C klimatizacija,
2.2. pozicija B kotlarnica
3. I GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI:
3.1. pozicija X Bravarski radovi tačka 3.
3.2. pozicija X Bravarski radovi tačka 4.
Страна 43 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Sve dok ne dobije bar jednu prihvatljivu ponudu.
Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:
Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:
u koloni 4. upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a, za svaki traženi predmet javne
nabavke;
u koloni 5. upisati koliko iznosi jedinična cena sa PDV-om, za svaki traženi predmet javne
nabavke;
u koloni 6. upisati ukupna cena bez PDV-a za svaki traženi predmet javne nabavke i to tako
što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama
(koje su navedene u koloni 3.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta nabavke bez PDV-a.
u koloni 7. upisati koliko iznosi ukupna cena sa PDV-om za svaki traženi predmet javne
nabavke i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu sa PDV-om (navedenu u koloni 5.) sa
traženim količinama (koje su navedene u koloni 3.); Na kraju upisati ukupnu cenu predmeta
nabavke sa PDV-om.
potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________
M.P.
______________________________________
IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI
Naručilac će omogućiti zainteresovanim licima uvid u Glavni arhitektonsko-gradjevinski
projekat rekonstrukcije E-17/14 koji je izradio „STUDIO K“ DOO Novi Sad u sedištu Naručioca u
ulici Narodnog fronta 53/I 21000 Novi Sad i pregled objekta u ulici VIII broj 8, u Šangaju, Novi
Sad, tokom trajanja roka za podnošenje ponuda.
Zahtev za uvid se dostavlja putem elektronske pošte na adresu [email protected], a
Naručilac određuje termin kada će omogućiti uvid i o tome putem elektronske pošte obaveštava
podnosioca zahteva.
Страна 44 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
V USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76.
ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
1.
2.
3.
USLOV
DOKAZ
Da je registrovan kod nadležnog Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno
organa, odnosno upisan u izvod iz registra nadležnog Privrednog suda:
odgovarajući registar (čl. 75. st.
1. tač. 1) Zakona);
Pravna lica:
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog
suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog
lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog
pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije
osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare;
Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za
organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se
potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od
Da on i njegov zakonski
krivičnih dela organizovanog kriminala;
zastupnik nije osuđivan za neko
Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne
od krivičnih dela kao član
policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski
organizovane kriminalne grupe,
zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv
da nije osuđivan za krivična dela
privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo
protiv privrede, krivična dela
primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od
protiv životne sredine, krivično
krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može
delo primanja ili davanja mita,
podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta
krivično delo prevare (čl. 75. st.
zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više
1. tač. 2) Zakona);
zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog
od njih.
Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije,
odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a,
kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih
dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije
osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela
protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja
mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema
mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokaz ne
može biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda;
Pravna lica: Potvrde privrednog i prekršajnog suda da mu
nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, ili potvrda
mu nije izrečena mera zabrane
Agencije za privredne registre da kod tog organa nije
obavljanja delatnosti, koja je na
registrovano da mu je kao privrednom društvu izrečena
snazi u vreme objavljivanja
mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u
poziva za podnošenje ponude
vreme objave poziva za podnošenje ponuda; Preduzetnici:
(čl. 75. st. 1. tač. 3) Zakona);
Potvrda prekršajnog suda da mu nije izrečena mera zabrane
obavljanja delatnosti, ili potvrda Agencije za privredne
Страна 45 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
USLOV
4.
Da je izmirio dospele poreze,
doprinose i druge javne dažbine
u skladu sa propisima Republike
Srbije ili strane države kada ima
sedište na njenoj teritoriji (čl. 75.
st. 1. tač. 4) Zakona);
5.
6.
7.
8.
Ponuđač je dužan da pri
sastavljanju ponude izričito
navede da je poštovao obaveze
koje proizlaze iz važećih propisa
o zaštiti na radu, zapošljavanju i
uslovima rada, zaštiti životne
sredine, i garantuje da je imalac
prava intelektualne svojine. (čl.
75. St. 2. Zakona).
Dodatni uslov: Ponuđač u roku
od tri godine pre objavljivanja
poziva za podnošenje ponude
nije bio nelikvidan ni jedan dan.
Ovaj uslov važi za sve
ponuđače: kako za ponuđače
koji učestvuju u zajedničkoj
ponudi, tako i za podizvođače.
Dodatni uslov: Ponuđač nije
poslovao sa gubitkom u 2013,
2012. i 2011. godini. Ovaj uslov
važi za sve ponuđače: kako za
ponuđače koji učestvuju u
zajedničkoj ponudi, tako i za
podizvođače.
Dodatni uslov:
Ponuđač mora da ispunjava
uslove u pogledu kadrovskog
kapaciteta, tj. da ima sledeće
zaposlene na neodređeno vreme:
1. najmanje jednog dipl. ing.
građ. sa licencom 410 ili
411,
DOKAZ
registre da kod tog organa nije registrovano, da mu je kao
privrednom subjektu izrečena mera zabrane obavljanja
delatnosti, koja je na snazi u vreme objave poziva za
podnošenje ponuda Fizička lica: Potvrda prekršajnog suda
da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja određenih
poslova. Dokaz mora biti izdat nakon objavljivanja poziva
za podnošenje ponuda;
Uslov iz čl. 75. St. 1. Tač. 4) Zakona - Dokaz: Uverenje
Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je
izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne
uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po
osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu
Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku
privatizacije. Dokaz ne može biti stariji od dva meseca pre
otvaranja ponuda;
Potpisan o overen Obrazac izjave (Obrazac izjave, dat je u
poglavlju XII). Izjava mora da bude potpisana od strane
ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko
ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana
od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe
ponuđača i overena pečatom.
Fotokopija potvrde/a Narodne banke Srbije o broju dana
nelikvidnosti ponuđača tokom tri godine koje prethode
danu objavljivanja poziva.
BON-JN –odnosno Izveštaj o bonitetu za javne nabavke,
Agencije za privredne registre, za 2013, 2012. i 2011.
godinu
Za svakog od navedenih dostaviti sledeće dokumente:
1. Kopija obrasca M3 ili Ma-prijave radnika
2. fotokopija licence
3. potvrda Inženjerske komore Srbije da im odlukom suda
časti izdata licenca nije oduzeta.
Страна 46 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
USLOV
2. najmanje jednog dipl. ing.
maš. sa licencom 430,
3. najmanje jednog dipl. ing. el.
sa licencom 450 ili 451 i 453
Ugovor o radu sa svakim od
navedenih zaposlenih može biti
zaključen najkasnije mesec dana
pre dana objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.
9. Dodatni uslov:
Ponuđač mora da ispunjava
uslove u pogledu kadrovskog
kapaciteta, tj. da ima sledeće
zaposlene na neodređeno vreme:
1. 20 radnika građevinske
struke (kv, sss, všs i vss),
2. 5 radnika mašinske struke
(kv, sss, všs i vss)
3. i 10 radnika elektro struke
(kv, sss, všs i vss),
Ugovor o radu sa svakim od
navedenih zaposlenih može biti
zaključen najkasnije mesec dana
pre dana objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda.
10. Dodatni uslov: Da ponuđač
ispunjava uslov u pogledu
poslovnog kapaciteta: da je u
periodu od 01.01.2011. godine
do dana objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda izveo radove
na izgradnji i/ili rekonstrukciji
objekata
visokogradnje
u
vrednosti koja nije manja od
35.000.000,00 dinara.
(ukupna bruto površina objekata
na kojima su izvođeni radovi ne
može biti manja od 680 m²).
DOKAZ
Spisak radnika zaposlenih na neodređeno vreme koji
ispunjavaju navedene uslove, razvrstanih po traženim
grupama, sa navedenim imenima i prezimenima i stručnom
spremom svakog radnika, potpisan od strane ovlašćenog
lica ponuđača i overen pečatom ponuđača.
U slučaju sumnje ili sistemom slučajnog uzorka, Komisija
za javnu nabavku može tražiti dokaze o radno pravnom
statusu i stručnoj spremi pojedinih ili svih radnika sa spiska
i odbiti ponudu ponuđača koji u ostavljenom roku ne
dostavi tražene dokaze ili dostavljeni dokazi ne dokažu
navode iz spiska.
1. Potvrda investitora izdata na obrascu iz poglavlja XIII
ove dokumentacije, da je ponuđač izveo ugovorene
radove u ugovorenom kvalitetu i rokovima. Potvrda
mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica izdavaoca
potvrde ili lica koje je on ovlastio, ali se u tom slučaju
mora dostaviti i ovlašćenje potpisnika. (potvrda ne
mora biti izdata na obrascu ukoliko sadrži sve podatke
koje predviđa obrazac)
2. fotokopija ugovora,
3. i kopija prve i poslednje strane okončane situacije.
Naručilac će prihvatiti i objekte koji su ugovoreni pre
navedenog perioda, ali su završeni u periodu od
01.01.2011. do dana objavljivanja poziva za podnošenje
ponuda.
11. Dodatni uslov: Da ponuđač
ispunjava uslove standarda ISO
Fotokopije važećih sertifikata
9001, OHSAS 18001 i ISO
14001.
12. Dodatni
uslov:
da
nad
ponuđačem, podizvođačem ili
Fotokopija potvrde koju izdaje Agencija za privredne
članovima grupe ponuđača nije
registre.
pokrenut postupak stečaja ili
likvidacije, odnosno prethodni
Страна 47 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
USLOV
stečajni postupak.
DOKAZ
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona,
podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni
obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.
Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.
Navedene dokaze o ispunjenosti uslova ponuđač može dostaviti u vidu neoverenih kopija, a
naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na
osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili
overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.
Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi
na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neprihvatljivu.
Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da
dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno
dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre.
Naručilac neće odbiti ponudu kao neprihvatljivu, ukoliko ne sadrži dokaz određen
konkursnom dokumentacijom, ako ponuđač navede u ponudi internet stranicu na kojoj su podaci
koji su traženi u okviru uslova javno dostupni.
Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju
elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski
dokument, osim ukoliko podnosi elektronsku ponudu kada se dokaz dostavlja u izvornom
elektronskom obliku.
Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto
dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred
sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti
kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.
Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi
sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno
zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na
propisani način.
Lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave
dokazuje ispunjenost obaveznih uslova.
Страна 48 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
VI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
1. Podaci o jeziku na kojem ponuda mora da bude sastavljena
Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.
2. Način na koji ponuda mora da bude sačinjena i rok za podnošenje iste
Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu
na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o
grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu, Narodnog
fronta 53/I, 21000 Novi Sad, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku – broj 14-14-ORekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju - NE OTVARATI”. Ponuda se smatra
blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca najkasnije dana 28.07.2014. godine u
9 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda
nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko
je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi
o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je
primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Ponuda mora da sadrži:
2.1. dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama („Službeni
glasnik Republike Srbije” br. 124/2012), predviđene Uputstvom kako se dokazuje
ispunjenost uslova
2.2. popunjen, potpisan i overen obrazac ponude,
2.3. sredstvo obezbeđenja predviđeno tačkom 12. ovog uputstva,
2.4. fotokopiju OP obrasca ponuđača
2.5. popunjen, potpisan i overen predmer - obrazac strukture cene,
2.6. popunjen, potpisan i overen obrazac izjave o nezavisnoj ponudi
2.7. popunjen, potpisan i overen obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. zakona
2.8. i druge dokumente propisane dokumentacijom.
Ukoliko Ponuđač ne dostavi fotokopiju OP obrasca ponuđača Naručilac nije dužan da odbije
takvu ponudu.
3. Partije
Nabavka nije oblikovana po partijama.
4. Ponuda sa varijantama
Страна 49 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.
5. Način izmene, dopune i opoziva ponude
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na
način koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta
naknadno dostavlja.
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Javno preduzeće „Poslovni
prostor“ u Novom Sadu, Narodnog fronta 53/I, 21000 Novi Sad, sa naznakom:
„Izmena ponude za javnu nabavku – broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u
Šangaju - NE OTVARATI” ili
„Dopuna ponude za javnu nabavku – broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice
u Šangaju - NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku – broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u
Šangaju - NE OTVARATI” ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku – broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne
zajednice u Šangaju - NE OTVARATI”.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu
podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti
nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju
ponudu.
6. Učestvovanje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj
ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
U Obrascu ponude (poglavlje VII), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno
da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.
7. Ponuda sa podizvođačem
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje
VII) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će
poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti
preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično
izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi
ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
poglavlju V konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke,
odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.
Страна 50 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi
utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.
8. Zajednička ponuda
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti
sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne
nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:
8.1. članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati
grupu ponuđača pred naručiocem,
8.2. ponuđaču koji će u ime grupe potpisivati obrasce iz konkursne dokumentacije, ukoliko ih
neće potpisivati svi ponuđači iz grupe,
8.3. ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,
8.4. ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,
8.5. ponuđaču koji će izdati račun,
8.6. računu na koji će biti izvršeno plaćanje,
8.7. obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u
poglavlju V konkursne dokumentacije, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku
ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o
javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne
nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.
9. Način i uslovi plaćanja, garantni rok, kao i druge okolnosti od kojih zavisi prihvatljivost
ponude
9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.
Vrednost ugovorenih radova će se isplaćivati prema stvarno izvedenim količinama radova,
putem privremenih situacija i okončane situacije overene od strane Nadzornog organa, u roku od 45
dana od dana njihovog dostavljanja Naručiocu.
Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.
Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.
9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka
Garantni rok na izvedene radove ne može biti kraći od 2 godine od dana završetka radova.
9.3. Zahtev u pogledu roka izvođenja
Rok izvođenja radova iznosi 95 dana od dana zaključenja ugovora. Ponuđači moraju imati u
vidu da se radi o kalendarskim danima.
Mesto izvođenja radova je objekat Mesne zajednice u Šangaju, Ulica VIII broj 8 kat. parcela:
2026/2, K.O. Novi Sad III.
Страна 51 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude
Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od
ponuđača produženje roka važenja ponude.
Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.
10. Valuta i način na koji mora da bude navedena i izražena cena u ponudi
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim
troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude
uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom
92. Zakona.
Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo
odvojeno iskaže u dinarima.
11. Podaci o državnom organu ili organizaciji, odnosno organu ili službi teritorijalne
autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o
poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl., a
koji su vezani za izvršenje ugovora o javnoj nabavci
Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi Ministarstva finansija i
privrede.
Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u
Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine.
Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada,
zapošljavanja i socijalne politike.
12. Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja ispunjenja
obaveza ponuđača
12.1. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, koja će biti
sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za ozbiljnost ponude se
izdaje u visini od 2% od ukupne vrednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom važnosti koji je 30
(trideset) dana duži od roka važenja ponude. Ako se promeni rok važenja ponude, rok važenja
bankarske garancije za ozbiljnost ponude mora da se produži.
Naručilac će unovčiti sredstvo obezbeđenja datu uz ponudu ukoliko:
12.1.1.
ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju
ponudu;
12.1.2.
ukoliko ponuđač čija je ponuda na osnovu izveštaja za javnu nabavku ocenjena kao
najpovoljnija, u roku od pet dana od dana prijema pisanog poziva Naručioca ne dostavi na
uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza koje Naručilac zahteva,
12.1.3.
ponuđač kome je dodeljen ugovor, u roku koji odredi Naručilac, ne potpiše ugovor o
javnoj nabavci;
Страна 52 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
12.1.4.
ponuđač kome je dodeljen ugovor, u roku koji odredi Naručilac, ne podnese sredstvo
obezbeđenja u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.
Ukoliko ponuđač ne dostavi sredstvo obezbeđenja ponuda će biti odbijena.
12.2. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla - Izabrani ponuđač je dužan da u trenutku
zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti
sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla
izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30
(trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje
posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u
slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen
ugovorom. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće
rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može
podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara
najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).
12.3. Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku predaje okončane situacije preda naručiocu
bankarsku garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koja će biti sa klauzulama:
bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za otklanjanje grešaka u garantnom roku
se izdaje u visini 5% od ukupne vrednosti ugovora, bez PDV-a. Rok važenja bankarske
garancije mora biti 5 (pet) dana duži od garantnog roka. Naručilac će unovčiti bankarsku
garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši
obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost korišćenja predmeta ugovora u
garantnom roku. Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu,
kraće rokove, manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač
može podneti garanciju strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome
odgovara najmanje nivo kreditnog kvaliteta 3 (investicioni rang).
13. Zaštita poverljivosti podataka koje naručilac stavlja ponuđačima na raspolaganje,
uključujući i njihove podizvođače
Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.
14. Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca, elektronske
pošte na e-mail [email protected] tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi
sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za
dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom
obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim
informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj 14-14-ORekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju ”.
Страна 53 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za
podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o
produženju roka za podnošenje ponuda.
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da
dopunjuje konkursnu dokumentaciju.
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije
dozvoljeno.
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20.
Zakona.
15. Dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i kontrola kod ponuđača
odnosno njegovog podizvođača
Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku
zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i
upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača
(član 93. Zakona).
Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu
(uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok
da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i
kod njegovog podizvođača.
Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih
prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.
U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu
odbiti kao neprihvatljivu.
16. Dodatno obezbeđenje ispunjenja ugovornih obaveza ponuđača koji se nalaze na spisku
negativnih referenci
Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u
skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan
predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da u
trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će
biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla
izdaje se u visini od 15%, od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30
(trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora
promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje
posla mora da se produži.
17. Vrsta kriterijuma za dodelu ugovora, elementi kriterijuma na osnovu kojih se dodeljuje
ugovor i metodologija za dodelu pondera za svaki element kriterijuma
Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.
18. Elementi kriterijuma na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada
postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom
Страна 54 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Ukoliko Naručilac dobije dve ili više ponuda sa jednakim, najnižim cenama, Naručilac će,
između najpovoljnijih ponuda izabrati ponudu sa najkraćim ponuđenim rokom završetka radova.
Ukoliko je i rok zavšetka radova isti, izabraće se ponuda sa najdužim garantnim rokom, a ukoliko je
i to isto, izabraće se ponuda ponuđača koji ima veći kadrovski kapacitet, odnosno više zaposlenih.
19. Poštovanje obaveza koje proizlaze iz važećih propisa
Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom
odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,
zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, i garantuje da je imalac prava intelektualne
svojine. (Obrazac izjave, dat je u poglavlju XII konkursne dokumentacije).
20. Korišćenje patenta i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih
lica
Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne
svojine trećih lica snosi ponuđač.
21. Način i rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača
Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili
poslovno udruženje u njihovo ime.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak
zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu
prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na e-mail [email protected],
preporučenom pošiljkom sa povratnicom ili faksom na broj 021/466959. Zahtev za zaštitu prava
se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko
Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve
učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu
javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.
Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za
podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je
primljen od strane naručioca najkasnije 7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na
način dostavljanja. U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za
podnošenje ponuda.
Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka
javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana
prijema odluke.
Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku
javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje
pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.
Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog
podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac
zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.
Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od
80.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda na broj žiro
Страна 55 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička
administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi (broj ili druga oznaka konkretne
javne nabavke), korisnik: budžet Republike Srbije.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 80.000,00 dinara
ukoliko ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 80.000.000 dinara, odnosno
taksa iznosi 0,1 % ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor ako je ta vrednost veća od
80.000.000 dinara.
Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju
naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi
postupka, taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke (koju će
podnosilac saznati na otvaranju ponuda ili iz zapisnika o otvaranju ponuda) nije veća od 80.000.000
dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako je ta vrednost veća od
80.000.000 dinara.
Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.
22. Rok u kojem će ugovor biti zaključen
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od
8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.
U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za
podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona.
Страна 56 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
VII OBRAZAC PONUDE
Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku broj 14-14-ORekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
1. Opšti podaci o ponuđaču
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
PIB:
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefaks:
Broj računa ponuđača i naziv banke:
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
2. Ponudu podnosi:
A) SAMOSTALNO
B) SA PODIZVOĐAČEM
V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU
Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda
podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu
podnosi grupa ponuđača
3. Podaci o podizvođaču
1)
Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Страна 57 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:
2)
Naziv podizvođača:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji
će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti
podizvođač:
Napomena:
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponudu sa
podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je
da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog
podizvođača.
4. Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi
1)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
2)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
3)
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose
zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u
Страна 58 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i
dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.
5. Cena i ostali relevantni podaci
Ukupna cena bez PDV-a
Ukupna cena sa PDV-om
Rok važenja ponude
45 dana od dana dostavljanja privremene ili okončane
situacije
__ dana (ne kraći od 30 dana)
Rok izvođenja radova
95 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora
Garantni period
__ godine/a (ne kraći od dve godine)
Mesto izvođenja radova je objekat Mesne zajednice u
Šangaju, Ulica VIII broj 8 kat. parcela: 2026/2, K.O.
Novi Sad III.
Rok i način plaćanja
Mesto izvođenja radova
Potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________
M.P.
______________________________________
Napomene:
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni
podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa
ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz
grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti,
potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
Страна 59 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
VIII MODEL UGOVORA
Javno preduzeće „Poslovni prostor“ u Novom Sadu
Narodnog fronta 53, Novi Sad
Broj:
Dana:
UGOVOR
O JAVNOJ NABAVCI BROJ 14-14-О
Zaključen dana _______________________, između:
JAVNOG PREDUZEĆA „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
sa sedištem u Novom Sadu, Narodnog fronta broj 53
PIB: 101633046 Matični broj: 08270163
Broj računa: 840-651641-46, Uprava za trezor,
koje zastupa direktor Zoran Jovčić
(u daljem tekstu: Naručilac) s jedne strane
i
................................................................................................
sa sedištem u ............................................, ulica .........................................., PIB:..........................
Matični broj: ........................................
Broj računa: ............................................ Naziv banke:......................................,
koga zastupa _____________________________
(u daljem tekstu: Izvođač), sa druge strane.
alternativa
i PODIZVOĐAČA ili GRUPE PONUĐAČA koju čine: (za podizvođača ili svakog od
članova grupe upisati naziv, adresu, sedište, PIB I MB)
a koju/koga zastupa _____________________________
(u daljem tekstu: Izvođač), sa druge strane.
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova na rekonstrukciji objekta Mesne zajednice u
Šangaju, Ulica VIII broj 8 kat. parcela: 2026/2, K.O. Novi Sad III, u svemu prema projektu
rekonstrukcije E-17/14 koji je izrađen od strane „STUDIO K“ DOO Novi Sad.
Naručilac ustupa, a Izvođač prihvata izvođenje radova u svemu u skladu sa usvojenom
ponudom Izvođača, koja je zavedena kod Naručioca pod brojem _______________ od
_____________ godine, sprovedenim postupkom javne nabavke broj 14-14-O-Rekonstrukcija
objekta Mesne zajednice u Šangaju i odlukom o dodeli ugovora broj __________ od dana
______2013. godine.
Страна 60 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Sastavni deo ovog Ugovora su: specifikacija (predmer) radova (u daljem tekstu: Predmer
radova) iz ponude Izvođača, izmene konkursne dokumentacije i pojašnjenja Naručioca, koja se
nalaze u prilogu.
Član 2.
Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Izvođač prilikom zaključenja ovog ugovora,
položio kod Naručioca bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla koja je naplativa do visine
od 10% od vrednosti utvrđene članom 5. stav 1. ovog Ugovora.
Član 3.
Naručilac je dužan da odmah po potpisivanju ovog Ugovora uvede Izvođača u posao i
omogući nesmetan rad na izvođenju ugovorenih radova.
Nadzor nad izvođenjem radova vršiće Nadzorni organ koga ovlasti Naručilac, o čemu će
Izvođač biti pismeno obavešten.
Član 4.
Izvođač se obavezuje da:
1. stručno i kvalitetno izvede ugovorene radove u skladu sa tehničkim propisima, normativima,
važećim standardima, Posebnim uzansama o građenju („Službeni list SFRJ“, br. 18/77) i
drugim propisima,
2. ugovorene radove izvede u svemu u skladu sa usvojenom ponudom i Predmerom radova koji
je sastavni deo usvojene ponude Izvođača,
3. svakodnevno vodi građevinski dnevnik,
4. sprovede sve mere zaštite na radu shodno zakonskim propisima,
5. nakon završetka radova otkloni sva eventualna oštećenja nastala u toku izvođenja radova i sve
dovede u prvobitno stanje,
6. očisti objekat i gradilište od šuta i drugog otpada.
Član 5.
Ukupna vrednost ugovorenih radova iz člana 1. iznosi __________________ dinara bez
PDV-a.
Ukupna vrednost ugovorenih radova iz člana 1. iznosi ___________________ dinara sa
PDV-om.
Ugovorene jedinične cene određene Predmerom radova su fiksne i ne mogu se naknadno
menjati.
Svi radovi u vezi sa organizovanjem gradilišta, zaštitom prolaznika, kao i troškovi zauzeća
javne površine padaju na teret Izvođača.
Naručilac će vrednost ugovorenih radova isplaćivati prema stvarno izvedenim količinama
radova, putem privremenih situacija i okončane situacije overenih od strane Nadzornog organa, u
roku od 45 dana od dana njihove overe od strane Nadzornog organa.
Izvođač je saglasan da po potrebi, a na zahtev Nadzornog organa izvede i eventualne viškove
radova.
Страна 61 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Ugovorne strane su saglasne da se na eventualne manjkove ili viškove primenjuju ugovorene
jedinične cene određene Predmerom radova.
Član 6.
Rok završetka radova koji su predmet ovog Ugovora je 95 (devedesetpet) kalendarskih dana
od dana zaključenja ovog Ugovora.
Ukoliko Izvođač ne završi radove u roku iz prethodnog stava, Naručilac ima pravo ili da
naplati kaznu od 1 o/oo od ukupne ugovorene vrednosti radova za svaki dan zakašnjenja, i to tako što
će ukupnu vrednost ugovorenih radova umanjiti za odgovarajući iznos ili da jednostrano raskine
ovaj Ugovor i da naplati ugovornu kaznu u vrednosti od 10% od ukupne ugovorene cene, naplatom
sredstva obezbeđenja iz člana 2. ovog ugovora.
U slučaju nastupanja činjenica koje mogu uticati da ugovoreni radovi ne budu izvršeni u roku
iz stava 1. ovog člana, Izvođač je dužan da odmah po njihovom saznanju o istim pismeno obavesti
Naručioca.
Sva obaveštenja koja nisu data u pisanom obliku shodno prethodnom stavu neće proizvoditi
pravno dejstvo.
Rok iz stava 1. ovog člana može biti produžen usled nastanka slučaja više sile, odnosno
okolnosti ili događaja koji su nastali nakon zaključenja ovog ugovora i koji se nisu mogli predvideti,
otkloniti niti izbeći.
Ugovorne strane saglasno konstatuju da će pod slučajem više sile smatrati: rat, mobilizaciju,
nerede, požar, eksplozije, prirodne katastrofe (zemljotres, poplava, epidemija, određene visine
temperatura zavisno od vrste radova) usled kojih su ugovoreni radovi morali biti prekinuti.
U slučaju više sile, rok za završetak ugovorenih radova se produžava prema trajanju slučaja
više sile, a na osnovu pisanog zahteva Izvođača koji je dužan da dostavi dokaz o vremenu trajanja
okolnosti koje su prouzrokovale odlaganje završetka radova u roku iz stava 1. ovog člana.
Ukoliko Naručilac utvrdi osnovanost zahteva Izvođača iz prethodnih stavova ovog člana, o
istom će biti zaključen Aneks ovog ugovora.
Član 7.
Izvođač radova daje garanciju od _____ godina/e za izvedene radove, od dana dostavljanja
okončane situacije Naručiocu.
Izvođač prilikom ispostavljanja okončane situacije dostavlja Naručiocu bankarsku
garanciju za otklanjanje grešaka u garantnom roku u visini od 5% od vrednosti okončane
situacije (bez PDV-a), koja mora biti bezuslovna i plativa na prvi poziv, sa rokom važenja koji je 5
dana duži od dana isteka garantnog roka iz prethodnog stava.
Podneta bankarska garancija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove,
manji iznos ili promenjenu mesnu nadležnost za rešavanje sporova. Ponuđač može podneti garanciju
strane banke samo ako je toj banci dodeljen kreditni rejting kome odgovara najmanje nivo kreditnog
kvaliteta 3 (investicioni rang).
Član 8.
Izvođač se obavezuje da sopstvenim sredstvima izvrši osiguranje predmetnih radova po
uslovima za osiguranje kod odgovarajuće organizacije osiguranja imovine i lica.
Страна 62 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Izvođač se obavezuje da radove osigura od osnovnih i dopunskih rizika (odgovornost
Izvođača građevinskih radova za štetu prouzrokovanu trećim licima) predviđenih pravilima
osiguranja.
Suma osiguranja osnovnih i dopunskih rizika predviđenih uslovima organizacije osiguranja je
svakovremena stvarna vrednost izvršenih radova.
Suma osiguranja za rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima je u visini
stvarno pričinjene štete.
Izvođač se obavezuje da svoje radnike angažovane na ugovorenim radovima osigura prema
važećim uslovima osiguranja od posledica nezgode.
Član 9.
Izvođač je dužan da preduzme mere tehničke zaštite i sve druge mere za obezbeđenje
sigurnosti trećih lica, saobraćajnica i susednih objekata.
Član 10.
Izvođač je odgovoran za štete koje se pričine uništenjem ili oštećenjem susednih objekata,
povredama ili smrću trećih lica ili ometanjem ili ugrožavanjem saobraćaja.
Član 11.
Izvođač će u svako vreme zaštititi Naručioca od svih odgovornosti prema drugim licima
(uključujući tu i radnike i predstavnike Naručioca) od posledica smrti, telesnih povreda, oštećenja
imovine ili drugih šteta i gubitaka do kojih može doći u izvođenju ili u garantnom periodu i
nadoknadiće Naručiocu sve štete ili gubitke koje može pretrpeti kroz odštetne zahteve tužilaca.
Izvođač neće biti obavezan da zaštiti Naručioca od takve odgovornosti ili da nadoknadi takve
troškove i štetu ukoliko su isti nastali isključivo krivicom Naručioca.
Član 12.
Ovaj ugovor se može raskinuti ukoliko se jedna od ugovornih strana ne pridržava odredbi
ugovora.
Ugovorna strana koja je skrivila raskid ovog Ugovora dužna je da drugoj strani nadoknadi
svu pretrpljenu štetu.
Ukoliko Izvođač ne postupi uskladu sa odredbama člana 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ili 11. ovog
Ugovora, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor, da naplati ugovornu kaznu u
vrednosti od 10% od ukupne ugovorene cene, naplatom Izvođačeve bankarske garancije za dobro
izvršenje posla i da nadoknadi o trošku Izvođača svu štetu koju je pretrpeo ili da, ukoliko odluči da
ostavi ugovor na snazi, ukupnu ugovorenu cenu umanji za 10%.
Član 13.
Ugovorne strane su saglasne da se na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom
primenjuju odredbe Posebnih uzansi o građenju („Službeni list SFRJ“, br. 18/77), Zakona o
obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85 i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93) i Zakona
o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“ 72/2009, 81/2009 i 24/2011).
Страна 63 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
Član 14.
U slučaju spora po odredbama ovog Ugovora, ugovorne strane priznaju nadležnost stvarno
nadležnog suda u Novom Sadu.
Član 15.
Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale i da ga u svemu prihvataju,
što potvrđuju svojim potpisima.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovetnih primeraka, od kojih 3 (tri) primerka zadržava
Naručilac, a 2 (dva) primerka Izvođač, a smatra se zaključenim i stupa na snagu danom kada ga
potpišu obe ugovorne strane.
Za Izvođača
_________________________
Za Naručioca
direktor
_______________________
Zoran Jovčić
Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora koji će biti zaključen sa izabranim
ponuđačem, i Naručilac će, ukoliko ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključi ugovor o
javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen, Upravi za javne nabavke dostaviti dokaz negativne
refrence, odnosno ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja ispunjenja obaveza u postupku
javne nabavke.
Страна 64 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
IX OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
Nalazi se u poglavlju III.
X OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike
Srbije” br. 124/12) , ponuđač _____________________________________________, dostavlja
ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
VRSTA TROŠKA
IZNOS TROŠKA U RSD
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE
Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od
naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je
dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa
tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da
je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.
Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.
potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________
M.P.
______________________________________
Страна 65 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
XI OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
U skladu sa članom 26. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”
br. 124/12), ________________________________________, daje:
IZJAVU
O NEZAVISNOJ PONUDI
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku
javne nabavke broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju, podneo nezavisno,
bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.
Datum:
M.P.
Potpis ponuđača
Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi,
naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija
nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru
zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice
povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita
konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda
konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog
lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________
M.P.
______________________________________
Страна 66 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
XII OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA
U vezi sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike
Srbije” br. 124/12), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću
IZJAVU
Ponuđač
______________________________________________
u
postupku
javne
nabavke broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju, poštovao je obaveze koje
proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, i
garantuje da je imalac prava intelektualne svojine.
potpis
ovlašćenog lica ponuđača
Dana ______________
M.P.
______________________________________
Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane
ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.
Страна 67 од 68
JAVNO PREDUZEĆE „POSLOVNI PROSTOR“ U NOVOM SADU
javna nabavka broj 14-14-O-Rekonstrukcija objekta Mesne zajednice u Šangaju
_____________________________________________________________________________
XIII POTVRDA O IZVEDENIM RADOVIMA
Naručilac
_________________________
sa
sedištem
u
______________
(MB
_____________), pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da je
izvođač, _________________________ sa sedištem u _________________ (MB ________) u
ugovorenim rokovima i kvalitetu izveo radove na izgradnji ili rekonstrukciji objekta visokogradnje
__________________________, u ulici ___________________, broj __, u ________________,
ukupne bruto površine _________ m² u ukupnom iznosu od _____________ dinara sa PDV-om i da
su predmetni radovi završeni dana __.__._____. godine.
potpis
ovlašćenog lica Naručioca
Dana ______________
M.P.
______________________________________
Potvrdu umnožiti u neophodan broj primeraka
Страна 68 од 68
Download

овде