PPT"SERVOUPRAVLJAČI"AD - TRSTENIK
U RESTRUKTURIRANJU
MATIČNI BROJ........................07623925
ŠIFRA DELATNOSTI.....................29.32
PIB..........................................101307818
NAPOMENE
uz finansijske izveštaje za 2011. godinu
Februar, 2012. godine
1. OSNIVANJE I POSLOVANJE PREDUZEĆA
Preduzeće PPT"ServoupravljačI"AD Trstenik u restrukturiranju (u daljem tekstu
Preduzeće) osnovano je kao društveno preduzeće 28.02.1991. godine deobom tadašnje
Fabrike Hidraulike. Tokom svog poslovanja prerasta u deoničarsko, a kasnije u akcionarsko
društvo i sve do 07.10.2005. godine posluje kao jedno od 21 zavisnih AD u sastavu Holding
kompanije IHP"Prva petoletka" u Trsteniku. Od 07.10.2005. godine istupa iz Holding
kompanije i danas posluje kao samostalno akcionarsko društvo sa većinskim društvenim
kapitalom.
Odlukom agencije za privatizaciju Republike Srbije od 19.10.2010.godine pokrenut je
postupak restrukturiranja "PPT-Servoupravljači"AD Trstenik
Preduzeće se bavi proizvodnjom ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila i
njihove motore (šifra delatnosti 29.32) i preko 70% svoje proizvodnje izvozi, a ispod 30%
plasira u Republici Srbiji.
Na dan 31.12.2011. godine Preduzeće ima 268 radnika. Poreski indetifikacioni broj
Preduzeća je 101307818.
2. OSNOVE ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji Preduzeća su sastavljeni u skladu sa meñunarodnim standardima
finansijskog izveštavanja (MSFI), koje je objavio Odbor za Meñunarodne standarde
finansijskog izveštavanja (OMSFI).
Finansijski izveštaji su prikazani u hiljadama dinara (RSD), odnosno u nacionalnoj
valuti Republike Srbije, gde je Preduzeće registrovano i koju je prihvatilo kao svoju
funkcionalnu valutu.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o obrascima i
sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike (Sl.
gl. RS br. 46/2006 i 111/09).
3. ZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
3.1. Prihodi i rashodi
Prihodi se priznaju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaj
proizvoda i poreza na dodatu vrednost.
Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči, odnosno kada svi rizici po osnovu
isporučenih gotovih proizvoda ili robe preñu na kupca. Prihodi od usluga se priznaju kada se
usluga izvrši.
Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Troškovi održavanja
i opravki osnovnih sredstava se pokrivaju iz prihoda obračunatog perioda u kojem nastanu.
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i
rashoda primenom ugovorenih kamatnih stopa.
3.2. Preračunavanje deviznih iznosa
Poslovne promene nastale u stranoj valuti su preračunate u dinare po srednjem kursu
utvrñenom na meñubankakrskom tržištu deviza, koji je važio na dan poslovne promene.
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u
dinare po srednjem kursu koji je važio na taj dan.
2
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastalih prilikom poslovnih transakcija u
stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa iskazanih u stranoj valuti knjižene su u
korist ili na teret bilansa uspeha, kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.
3.3.
Nekretnine, postrojenja i oprema
i nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema su na dan 01. januara 2004. godine iskazana po
nabavnoj ceni koja je revalorizovana u skladu sa ranijim računovodstvenim propisima koji su
primenjivani do 31.12.2003. godine.
Tako utvrñena vrednost je na dan 01.01.2004. godine preuzeta kao nova nabavna
vrednost, umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.
Sve nabavke od tada iskazuju se po nabavnoj vrednosti.Nabavna vrenost uključuje
sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRC16. Za sva dodatna ulaganja na već priznatim
sredstvima, koriguje se nabavna vrednost.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od 1 godine, a njena
pojedinačna vrednost u trenutku nabavke veće od prosečne bruto zarade po zaposlenom u
RS.
Amortizacija se obračunava po proporcionalnom metodu tokom ostatnog, odnosno
procenjenog korisnog veka upotrebe sredstava i to:
- grañevinski objekti od ...........1,3 - 2,5 - 5%
- postrojenja - ograde ............................. 3%
- mašine i ureñaji od ......................5 - 16,5%
- transportna sredstva od............... 5 - 16,5%
- oprema ERC-a......................................20%
- kancelarijska oprema od ...............10 - 16%
- alat - oprema.........................................20%
- nematerijalna ulaganja .........................20%
Obračun amortizacije, nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja vrši se
od početka narednog meseca u odnosu na mesec kada je sredstvo stavljeno u upotrebu.
3.4. Ispravka vrednosti potraživanja
Preduzeće vrši pojedinačnu ispravku vrednosti dospelih potraživanja za koju
rukovodstvo proceni da su teško naplativa. Odluku o tome donosi Upravi odbor preduzeća.
Ispravka vrednosti knjiži se na teret uspeha za sva potraživanja i ulaganja koja nisu
naplaćena u roku od najmanje 60 dana od dospeća.
Smanjenje procenjene ispravke vrednosti knjiži se u korist prihoda. Nenaplativa
potraživanja se otpisuju na osnovu sudske odluke, prema dogovoru o poravnanju izmeñu
ugovorenih strana, ili na osnovu odluke Upravnog odbora Preduzeća.
3.5 Zalihe
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj ceni, u zavisnosti od toga koja
je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj zalihe mogu biti prodate u normalnim
uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.
Vrednost zaliha materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj
vrednosti, dok se zalihe materijla (alat) koji je proizveden kao sopstveni učinak preduzeća
mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj ceni, ako je niža. Nabavna vrednost
uključuje fakturnu vrednost i sve zavisne troškove.
Vrednost proizvodnje u toku, gotovih proizvoda i materijala utvrñena je svoñenjem
planske vrednosti zaliha na cenu koštanja putem alokacije odgovarajućih odstupanja od
planskih cena.
3
Zalihe robe u magacinu iskazuju se po nabavnim cenama, a obračun izlaza (prodaja)
se vrši po prodajnim cenama uz iskazivanje razlike u ceni u odnosu na nabavnu cenu.
Terećenjem rashoda se vrši ispravka vrednosti zaliha u slučajevima kada se oceni da
je potrebno svesti vrednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrednost. Oštećene zalihe i zalihe
koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se otpisuju (rashoduju).
3.6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
U finansijskim izveštajima se pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima
podrazumevaju gotovina, sredstvima na računima (depoziti) i sredstva na tekućim računima.
3.7. Porezi i doprinosi
Porez na dobitak predstavlja iznos obračunatog primenom propisane poreske stope
od 10% na poresku osnovicu koja je utvrñena na bazi poreskog bilansa, odnosno poreske
prijave.
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima
iskazanim u skladu sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja
za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnim amortizacionim stopama. Shodno tome
odloženi poreski efekti su priznati na razliku izmeñu amortizacije obračunete u skladu sa
politikom obelodanjenom u napomeni 3.3 i amortizacije koju priznaju poreski propisi.
3.8. Politika zaštite od rizika
U Republici Srbiji ne postoji razvijeno finansijsko tržište finansijskih instrumenata, pa
se u takvim uslovima Preduzeće delimično štiti vezivanjem potraživanja (ili obaveza) za kurs
EUR-a na dan plaćanja (naplate) pri čemu knjiži rashod (prihod) po osnovu efekata
ugovorene zaštite od rizika.
Preduzeće ima obaveze po osnovu kredita čija je otplata vezana za kurs EUR-a. Ti
krediti su ugovoreni po fiksnim kamatnim stopama i na kraju godine su revalorizovani
saglasno osnovnom Ugovoru. Fer vrednost tih kredita izračunata je primenom ugovorene
kamatne stope.
4. PRIHODI OD PRODAJE
R.b.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
4.994
1.830
3.164
425.942
229.053
6.871
7.462
99.198
76.571
319.873
145.020
425.942
234.047
OPIS
1. Prihodi od prodaje robe:
1.1 Eksterno na domaćem tržištu
1.2 Ekstarno na ino. tržištu
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga:
2.1 Preduzećima u Prvoj petoletki
2.2 Eksterno na domaćem tržištu
2.3 Ekstarno na ino. tržištu
UKUPNO (1+2)
4
5. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE
R.b.
1.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
Elementi
Alat iz sopstvene proizvodnje
601
520
6. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
R.b.
I
II
III
IV
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
297.569
260.976
274.785
241.448
22.784
19.528
310.679
297.569
274.634
274.785
36.045
22.784
13.110
36.593
-
Elementi
Početne zalihe učinaka 1.01.
1. Nedovršena proizvodnja i poluproizv.
2. Gotovi proizvodi
Krajnje zalihe učinaka 31.12.
1. Nedovršena proizvodnja i poluproizv.
2. Gotovi proizvodi
Povećanje vrednosti zaliha (II - I)
Smanjenje vrednosti zaliha (I - II)
7. PRIHODI OD PREMIJA, DOTACIJA SUBVENCIJA
R.b.
1.
Elementi
Prihodi od budžeta RS - povezivanje staža PIO
UKUPNO
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
15.070
20.766
15.070
20.766
8. OSTALI POSLOVNI PRIHODI
R.b.
1.
2.
3.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
6
16
22
Elementi
Prihodi od zakupa stana i hotelskih soba
Ostali poslovni prihodi (naknadni rabat)
Prihodi od subvencija od izvoza
UKUPNO
9. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
R.b.
1.
2.
Elementi
Nabavna vrednost prod. robe za domaće tržište
Nabavna vrednost prod. robe za ino. tržište
UKUPNO
5
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
1826
3.068
4.894
10. TROŠKOVI MATERIJALA
R.b.
1.
2.
3.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
153.208
89.440
5.927
3.079
26.443
13.345
185.578
105.864
Elementi
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalih materijala
Troškovi goriva i energije
UKUPNO
11. TROŠKOVI ZARADA
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
160.898
99.635
28.833
17.861
268
114
5.046
3.385
2.515
2.387
500
709
341
552
198.401
124.643
OPIS
Troškovi bruto zarada
Troškovi poreza i doprinosa na zarade
Troškovi otpremnina
Troškovi naknada po Ugovoru o delu
Troškovi prevoza na posao i sa posla
Putni troškovi i dnevnice
Troškovi solidarnih pomoći
Ostali lični rashodi (jubil. nagrade, 8. mart)
UKUPNO:
12. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
OPIS
Troškovi amortizacije posl.grañevina
Troškovi amortizacije stanova
Troškovi amortizacije licence
Amortizacija za kupovinu softvera
Troškovi rezervisanja za otpremnine za penziju
UKUPNO:
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
5.694
5.614
332
332
686
6.712
5.946
13. OSTALI POSLOVNI RASHODI
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
35.065
20.026
3.943
2.546
4.042
3.555
258
130
7.368
5.467
25.298
15.953
692
528
3.120
1.081
1.491
668
789
496
927
815
1.204
751
3.065
2.322
87.262
54.338
OPIS
Troškovi usluga na izradi učinka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi sajmova i reklame
Troškovi ostalih usluga
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi bankarskog prometa
Članarine komorama
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
UKUPNO:
6
14. FINANSIJSKI PRIHODI
R.b.
1.
2.
3.
4.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
35
279
4.870
2.986
3.732
1.991
3
8.637
5.259
OPIS
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi od valutne klauzule
Ostali finansijski prihodi
UKUPNO
15. FINANSIJSKI RASHODI
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
OPIS
Finansijski rashodi iz odnosa sa Holdingom
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu valutne klauzule
Ostali finansijski rashodi
UKUPNO
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
1.697
533
43.198
34.987
5.647
7.219
4.823
6.944
55.365
49.683
16. OSTALI PRIHODI
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
OPIS
Dobici od prodaje hotelskih soba
Dobici od prodaje materijala - škarta
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi od revalorizacije
Ostali neposlovni i vanredni prihodi
Prihodi od ukid.dug rezerv.
Prihodi od usklañivanja vrednosti bonova
UKUPNO
418
167
136
5
2.049
2.775
112
70
6
120
22.177
746
23.231
17. OSTALI RASHODI
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
9
26
41
7
25
300
122
52
1.496
735
1.609
3.294
1.128
OPIS
Gubici od prodaje materijala
Manjkovi
Neg. efekti ugov. rev. i val. klauzule
Rashodi po osnovu otpisa (po odlukama)
Rashod materijala
Ostali neposlovni rashodi
Rashodi po osnovu obezvreñenja
UKUPNO
7
18. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI - RASHODI PERIODA
R.b.
1
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
455
641
455
641
OPIS
Odloženi poreski prihodi - rashodi
UKUPNO
19. NEMATERIJALNA ULAGANJA
R.b.
OPIS
1.
2.
Nabavna vrednost (program za računare – softver)
Ispravka vrednosti (softver)
3.Stanje na dan 01.01.2011
4. Amortizacija za tekuću godinu
Sadašnja vrednost (softver)
Sadašnja vrednost nematerijalnih ulaganja
5.
6.
8
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
1.662
1.662
637
305
1.025
1.357
332
332
693
1.025
693
1.025
20. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
NAZIV
I
II
Zemljište
Nabavna vrednost
Stanje na početku godine
(1.1.2011.)
Nekretnine
10.219
Oprema
Avansi
Investicije u
toku
UKUPNO
276.812
412.025
-
-
699.056
-
4.381
-
-
4.381
Nabavke u toku godine
-
Aktiviranje, prenosi i otuñenja
-
Stanje na kraju godine
10.219
276.812
415.249
-
-
702.280
-
249.863
384.029
-
-
633.892
1.120
4.574
-
5.694
(1.157)
-
(1.157)
250.983
387.446
-
-
638.429
( 31.12.2011)
Ispravka vrednosti
Stanje na početku godine
(31.12.2010)
(1.157)
Amortizacija u toku godine
Otuñenja - isknjiženja
Stanje na kraju godine
( 31.12.2011)
(1.157)
III Stanje na kraju godine
31.12.2011.
10.219
25.829
27.803
-
-
63.851
31.12.2010.
10.219
26.949
27.996
-
-
65.164
9
21. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
R.b.
OPIS
1.
Dugoročno potraživanje za otkup stanova i stam.kr.
UKUPNO:
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
2.383
2.645
2.383
2.645
22. ZALIHE
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
50.973
38.796
274.634
274.785
36.045
22.784
74
74
2.113
1.060
363.839
337.499
OPIS
Zalihe materijala
Zalihe proizvodnje i poluproizvoda
Zalihe gotovih proizvoda
Zalihe robe
Dati avansi
UKUPNO:
23. POTRAŽIVANJA
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
3.792
3.040
20.423
23.947
32.954
45.565
21.058
19.458
(2.554)
(945)
75.673
91.065
OPIS
Kupci - preduzeća u okviru Petoletke
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Ostala potraživanja
Ispravka vrednosti (minus)
UKUPNO:
* Neusaglašeno stanje sa "Delovi" Novi Pazar u iznosu od 1.039.240,14 dinara u toku je
sudski spor
24. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
R.b.
1.
2.
3.
OPIS
Dospelo perogram. potraživanje PPT"Leposavić"
Dospelo perogram. potraživanje PPT"Namenska"
Ispravka vrednosti (minus)
UKUPNO:
10
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
2.826
2.849
2.500
2.500
5.326
5.349
25. GOTOVINSKI EKVIVALENTI
R.b.
1.
2.
3.
4.
OPIS
Gotovina na dinarskim tekućim računima
Bonovi za ishranu i gorivo
Gotovina na deviznim računima
Ispravka vrednosti novčanih sredstava
UKUPNO:
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
2.004
570
944
960
30.449
15.659
33.397
17.189
26. POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR
R.b.
1.
2.
3.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
3.804
213
103
53
597
3.907
863
OPIS
Porez na dodatu vrednost
Unapred plaćeni troškovi
Razgraničeni PDV
UKUPNO:
27. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
R.b.
1.
2.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
OPIS
Po osnovu amortizacije
Po osnovu poreskog kredita (PK + PK1)
UKUPNO:
-
*Preduzeće je iskazalo odložena poreska sredstva i odložene poreske obaveze njihovim
meñusobnim prebijanjem u skladu sa MRS12 stav 74.
28. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
R.b.
Elementi
1.
2.
Iznad visine kapitala
Ukupan gubitak iznad visine kapitala ranijih godina
UKUPNO
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
70.918
26.785
40.992
14.207
111.910
40.992
29. KAPITAL - OSNOVNI I OSTALI
R.b.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
300.654
300.654
1.974
1.974
6.458
6.458
292.212
292.212
1.431
1.431
302.085
302.085
OPIS
1. Osnovni kapital
1.1 Akcijski kapital Holdinga
1.2 Akcijski kapital radnika
1.3 Društveni kapital
2. Ostali kapital
Ukupni osnovni i ostali kapital:
11
Istupanjem Preduzeća iz Holding kompanije IHP ''Prva petoletka'', došlo je do
promene strukture kapitala koja je registrovana u Agenciji za privredne registre i to: 97,19%
društveni kapital, 2,15% akcijski kapital radnika i 0,66% akcijski kapital Holdinga.
Akcijski kapital je registrovan u Centralnom registru i u Agenciji za privredne registre
sa 18.331 akcija čija je nominalna vrednost jedne akcija 460,00 dinara.
30. GUBITAK
R.b.
1.
2.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
70.918
26.785
343.077
316.292
413.995
343.077
OPIS
Gubitak tekuće godine
Gubitak ranijih godina
UKUPNO:
Gubitak ranijih godina je korigovan u 2011.godini po osnovu naknadno ustanovljene
materijalno značajne greške i to:
- doknjiženje kamate za neblagovremeno plaćene obaveze prema dobavljaču
(Dunav osiguranje)
1.847 hiljada dinara
- ispravke greške potraživanja od izvoznika
(reklamacije od strane ino kupca)
3.660 hiljada dinara
Σ 5.507 hiljada dinara
Ukupan gubitak iznosi 413.995 hiljada dinara, od čega je gubitak do visine kapitala 302.085
hiljada dinara, a gubitak iznad visine kapitala knjižen je na 290 - Gubitak iznad visine kapitala
u iznosu od 111.910 hiljada dinara (Napomena broj 28)
31. DUGOROČNA REZERVISANJA
R.b.
1.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
OPIS
Dugoročna rezervisanja za otpremnine za penziju
(MRS 19)
4.126
3.495
32. DUGOROČNE OBAVEZE
R.b.
OPIS
1. Dugoročni krediti
1.1 Dugoročni kredit fonda za razvoj
1.2 Dugoročni kredit fondu za razvoj (Holding)
1.3 Dugoročni krediti Hidraulici - Mitsubishi
1.4 Dugoročni kredit Brus-u - Opton
1.5 Dugoročni kredit Kočnoj - LHB
2. Ostale dugoročne obaveze
2.1 Obaveze za hipolizing
2.2 Obaveze za stan solidarnosti
2.3 Obaveza Fondu PIO
Ukupno (1+2)
12
U hiljadama dinara
2011. god.
2009. god.
103.949
101.605
67.070
66.334
2.279
2.000
21.643
20.209
7.321
7.380
5.636
5.682
121.584
112.711
2.967
624
624
120.960
109.120
225.533
214.316
33. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
R.b.
1.
2.
3.
4.
OPIS
Kratkoročni kredit kod Jugobanake
Dospeo dugoročni kredit od Fonda za razvoj
Obaveze Hypo leasing - dosp.do 1 god.
Dospele obaveze za kaznu
Ukupne kratkoročne finansijske obaveze
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
1.814
1.622
87.542
55.797
1.654
210
110
91.220
57.529
34. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
19.420
12.818
35.085
37.348
22.435
29.346
541
1.348
77.481
80.860
OPIS
Primljeni avansi
Interni dobavljači (u sastav PPT)
Eksterni dobavljači
Dobavljači u inostranstvu
Obaveze prema uvozniku
Ukupne obaveze iz poslovanja
35. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PDV
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
OPIS
Obaveze za neto zarade
Porez na teret radnika
Doprinosi na teret radnika
Doprinosi na teret poslodavca
Obaveze za neto zarade koje se refundiraju
Obaveze za poreze i dopr. na ter. rad. koje se ref.
Obaveze za doprinose na ter. posl. koje se ref.
Obaveze za obustave iz zarada
Obaveze prema zaposlenima
UKUPNO
U hiljadama dinara
2011. god.
2010. god.
855
885
133.452
98.237
53.402
44.741
53.418
44.732
8
50
3.412
2.785
2.352
2.320
11.300
8.667
181
121
258.380
202.538
36. OBAVEZE PO OSNOVU PDV
I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
R.b.
U hiljadama dinara
OPIS
2011. god.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obaveze za PDV (po opštoj stopi 18%)
Obaveze za PDV po poreskoj prijavi za XII/11
Obaveze za porez na imovinu
Taksa za firmu
Naknada za korišćenje voda
Obaveze za korišćenje grad. grañev. zemljišta
Obaveza za porez za prevoz
Obaveza za učešće u finansiranju zarada invalida
UKUPNO
13
22
1.872
185
19
1.487
12
153
3.750
2010. god.
13
1.406
136
16
1.323
11
114
3.019
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Finansijski izveštaji
I. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
1. OPŠTA OBJAŠNJENJA
Na osnovu člana 38. Zakona o računovodstvu i reviziji, podzakonskih propisa donetih uz
ovaj Zakon, Meñunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Meñunarodnih standarda
revizije i zaključenog ugovora, izvršili smo reviziju Bilansa uspeha, Bilansa stanja, Izveštaja o
tokovima gotovine i Izveštaja o promenama na kapitalu za 2011. godinu društva „PTTServoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju, i o tome podnosimo ovaj izveštaj.
S obzirom da je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo, bez obzira što je
razvrstano u malo pravno lice, revizija je izvršena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i
reviziji.
Za tačnost finansijskih izveštaja odgovorno je rukovodstvo klijenta. Naša odgovornost
se sastoji u tome da planiramo reviziju u cilju prikupljanja dovoljnih dokaza radi formiranja i
izražavanja mišljenja da li su finansijski izveštaji prezentirani objektivno i istinito.
Izveštaj o reviziji počinjemo sa prikazivanjem finansijskih izveštaja koji su predmet ove
revizije u koje spadaju:
•
Bilans uspeha;
•
Bilans stanja;
•
Izveštaj o tokovima gotovine;
•
Izveštaj o promenama na kapitalu.
Reviziju finansijskih izveštaja izvršili smo, shodno našim propisima o reviziji i
Meñunarodnim standardima revizije, donetim od strane Meñunarodne federacije računovoña
(IFAC).
Ukoliko su u ovom izveštaju utvrñene bilo kakve nepravilnosti materijalog karaktera, to
je konstatovano kod odgovarajućih napomena. Suprotno tome, ukoliko nije bilo nepravilnosti,
podaci su dati kao dokaz da su bili predmet revizije.
6
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Finansijski izveštaji
2. BILANS USPEHA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12. 2011. GODINE
U narednoj tabeli daju se pozicije Bilansa uspeha, onako kako su obelodanjene u propisanoj formi.
Grupa
računa,
račun
1
60 i 61
62
630
631
64 i 65
50
51
52
54
53 i 55
66
56
67 i 68
57 i 58
69–59
59–69
721
722
722
723
POZICIJA
2
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 – 205 + 206)
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK (201 – 207)
IV. POSLOVNI GUBITAK (207 – 201)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (213 – 214 + 215 – 216 + 217 – 218)
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214 – 213 – 215 + 216 – 217 + 218)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219 – 220 + 221 – 222)
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220 – 219 + 222 – 221)
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
ð. NETO DOBITAK (223 – 224 – 225 – 226 + 227– 228)
E. NETO GUBITAK (224 – 223 + 225 + 226 – 227 + 228)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG
PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
NapoAOP mena
broj
3
4
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
– u hiljadama dinara –
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
5
6
454.723
425.942
601
13110
291.948
234.047
520
36593
15.070
477.953
0
185.578
198.401
6712
87.262
20.788
295.685
4.894
105.864
124.643
5946
54.338
23.230
8.637
55.365
2.775
3.294
3737
5.259
49.683
23.231
1128
70.477
14
0
26.058
0
85
70.463
26.143
455
642
70.918
26.785
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
7
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Finansijski izveštaji
3. BILANS STANJA NA DAN 31.12. 2011. GODINE
U narednoj tabeli daju se pozicije Bilansa stanja, onako kako su obelodanjene u propisanoj formi.
AKTIVA
Grupa računa,
račun
1
POZICIJA
2
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002 + 003 + 004 +
005 + 009)
00
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
012
II. GOODWILL
01 bez 012 III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA,
OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006 +
007 + 008)
020, 022, 023, 1. Nekretnine, postrojenja i oprema
026, 027
(deo), 028
(deo), 029
024, 027
2. Investicione nekretnine
(deo), 028
(deo)
021, 025, 027 3. Biološka sredstva
(deo) i 028
(deo)
V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010 + 011)
030 do 032, 1. Učešća u kapitalu
039 (deo)
033 do 038, 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
039 (deo)
minus 037
B. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015 +
021)
10 do 13, 15 I. ZALIHE
14
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJA
III. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA (016 + 017 + 018
+019 + 020)
20, 21 i 22, 1 . Potraživanja
osim 223
223
2. Potraživanja za više plaćen porez na
dobitak
23 minus 237 3. Kratkoročni finansijski plasmani
24
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
27 i 28 osim 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna
288
vremenska razgraničenja
288
IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
V. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012)
29
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA (022 + 023)
88
ð. VANBILANSNA AKTIVA
NapomeAOP
na broj
3
4
001
002
003
004
005
– u hiljadama dinara –
Iznos
Tekuća godina Prethodna godina
5
6
66.927
68.834
693
1.025
63.851
65.164
63.851
65.164
2.383
2.645
2.383
2.645
482.142
363.839
451.965
337.499
118.303
114.466
75.673
91.065
5.326
33.397
5.349
17.189
3.907
863
549.069
111.910
660.979
231
520.799
40.992
561.791
6
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
8
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Finansijski izveštaji
PASIVA
Grupa računa,
račun
1
30
31
32
330 i 331
332
333
34
35
037 i 237
POZICIJA
2
PASIVA
A. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 –
107 + 108 – 109 – 110)
I. OSNOVNI KAPITAL
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VII. NERASPOREðENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE (112 + 113 + 116)
I. DUGOROČNA REZERVISANJA
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115)
1. Dugoročni krediti
40
41
414, 415
41 bez 414 i
2. Ostale dugoročne obaveze
415
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117 + 118 +
119 + 120 + 121 + 122)
42, osim 427 1. Kratkoročne finansijske obaveze
427
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih
prodaji i sredstava poslovanja koje se
obustavlja
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
45 i 46
4. Ostale kratkoročne obaveze
47 i 48, osim 5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu
481 i 49, osim vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
498
vremenska razgraničenja
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
498
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123)
89
D. VANBILANSNA PASIVA
NapomeAOP
na broj
3
4
– u hiljadama dinara –
Iznos
Tekuća godina Prethodna godina
5
6
101
102
103
104
105
302.085
302.085
302.085
302.085
660.490
4.126
225.533
103.949
561.757
3.495
214.316
101.605
121.584
112.711
430.831
91.220
343.946
57.529
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
77.481
258.380
80.860
8.699
121
122
123
124
125
3.750
3.019
489
660.979
231
34
561.791
6
9
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Finansijski izveštaji
4. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2011. GODINU
U narednoj tabeli daju se pozicije Izveštaja o tokovima gotovine, onako kako su obelodanjene u propisanoj formi.
Pozicija
AOP
1
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobitak
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (l – ll)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (ll – l)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (l – ll)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (ll – l)
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (l – ll)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (ll – l)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301 + 313 + 325)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305 + 319 + 329)
ð. NETO PRILIVI GOTOVINE (336 – 337)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337 – 336)
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
(338 – 339 + 340 + 341 – 342)
2
(u hiljadama dinara)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
3
4
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
498.050
477.164
35
20.851
516.306
343.579
170.031
509
253.912
226.997
279
26.636
293.948
168.065
125.165
695
2.187
23
18.256
40.036
313
314
494
112
315
316
317
318
319
320
494
112
4.777
2.759
321
322
323
324
4.777
2.759
4.283
2.647
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
43.062
41.821
42.962
100
1.460
41.821
0
1.202
1.460
1.202
41.602
40.619
541.606
522.543
19.063
0
17.189
7
2.862
295.845
297.909
0
2.064
18.412
1.156
315
343
33.397
17.189
10
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
II. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Finansijski izveštaji su dati kao pojedinačni finansijski izveštaji društva.
5. INFORMACIJE O DRUŠTVU
5.1. Osnovni podaci o društvu
Pun naziv društva: privrednog društva za proizvodnju hidrauličnih servoupravljača ’’PTTServoupravljači’’ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Skraćeni naziv društva: „PTT-Servoupravlja?i“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Sedište društva: Trstenik
Veličina društva: srednje
Oblik organizovanja: otvoreno akcionarsko društvo
Matični broj: 7623925
Šifra delatnosti: 2932
PIB: 101307818
5.2. Istorijat društva
Privredno društvo "PPT-Servoupravljači"AD - u restrukturiranju osnovano je kao
društveno preduzeće 28.02.1991. godine i to deobom tadašnje fabrike Hidraulike.
Tokom svog poslovanja prerasta u deoničarsko, a kasnije u akcionarsko društvo i sve
do 07.10.2005.godine posluje kao jedno od 21 zavisnih AD u sastavu Holding kompanije IHP
"Prva petoletka" u Trsteniku. Od 07.10.2005. istupa iz Holding kompanije i danas posluje kao
samostalno akcionarsko društvo sa većinskim društvenim kapitalom.
Odlukom Agencije za privatizaciju Republike Srbije od 19.10.2010.godine pokrenut je
postupak restrukturiranja "PPT-Servoupravljači" AD Trstenik.
U 2010.godini je uveden standard ISSO 9001.
"PPT-Servoupravljači"AD-u restrukturiranju je na dan 31. decembra 2011. godine imalo
268 zaposlenih radnika.
5.3. Delatnost
Pretežna delatnost PPT-Servoupravljači" AD Trstenik-u restrukturiranju je proizvodnja
ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila.
5.4. Organi društva
Prema Statutu, organi društva su:
– Skupština, kao organ vlasnika kapitala;
– Upravni odbor, kao organ upravljanja;
– direktor, kao organ poslovoñenja;
– Nadzorni odbor, kao organ nadzora.
11
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
5.5. Broj zaposlenih u društvu
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju je na dan 31. decembra 2011.
godine imalo 268zaposlenih. Kvalifikaciona struktura zaposlenih je sledeća:
– visoka stručna sprema (VIII)
– visoka stručna sprema (VII-2)
– visoka stručna sprema (VII-1)
– viša stručna sprema (VI)
– visokokvalifikovani radnici (V)
– srednja stručna sprema (IV)
– kvalifikovani radnici (III)
– polukvalifikovani radnici (II)
– niža stručna sprema (I)
– nekvalifikovani radnici
Ukupno:
18
26
50
60
98
4
12
268
6. OSNOVI ZA PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji privrednog društva su sastavljeni u skladu sa Meñunarodnim
računovodstvenim standardima (MRS) i Meñunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
(MSFI) koje je izdao Meñunarodni komitet za računovodstvene standarde (IASC), Zakonom o
računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/2006 i 111/2009), drugim podzakonskim
propisima donetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa izabranim i usvojenim
računovodstvenim politikama društva.
Finansijski izveštaji su iskazani u hiljadama dinara (RSD) odnosno u funkcionalnoj valuti
koja je domicilna valuta Republike Srbije, a prikazani su u formatu propisanom Pravilnikom o
sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica
i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br. 114/2006, 5/2007, 119/2008 i 2/2010).
7. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA
7.1. Poslovni prihodi
Poslovni prihodi obuhvataju prihode od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od
aktiviranja učinaka, prihode od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina
po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga, prihode od doprinosa i članarina, kao i druge
prihode koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi, nezavisno od vremena naplate.
7.2. Poslovni rashodi
Poslovni rashodi uključuju rashode direktnog materijala, proizvodne usluge,
rezervisanja, amortizaciju, nematerijalne troškove, poreze i doprinose pravnog lica nezavisne
od rezultata, bruto zarade i ostale lične rashode, nezavisno od trenutka plaćanja.
7.3. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih
razlika
Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u odgovorajuću dinarsku protivvrednost po srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije
u stranoj valuti su iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim transakcijama u toku
godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo finansijskih prihoda ili rashoda.
12
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
7.4. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja se procenjuju po nabavnoj vrednosti. Nabavna vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim do aktiviranja
nematerijalnih ulaganja.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja se obračunava za svako nematerijalno ulaganje pojedinačno.
7.5. Osnovna sredstva
Osnovna sredstva se priznaju po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Nabavna
vrednost predstavlja fakturnu vrednost dobavljača, zajedno sa svim ostalim troškovima nastalim
do aktiviranja osnovnog sredstva.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj
vrednosti ili po ceni koštanja, umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije i ukupan
iznos gubitka zbog obezvreñenja.
Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava za svako stalno sredstvo pojedinačno.
U skladu sa odlukom rukovodstva, amortizacija se obračunava po stopama definisanim
Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava.
7.6. Zalihe
Zalihe se procenjuju po nabavnoj ceni odnosno ceni koštanja ili neto prodajnoj ceni, ako
je ona niža.
Obračun izlaza zaliha se vrši po metodu prosečnih ponderisanih cena).
7.7. Kratkoročna potraživanja
Kratkoročna potraživanja se mere iz originalne fakture ili ostalih dokumenata. Ispravka
vrednosti se vrši za potraživanja kod kojih je od roka naplate prošlo najmanje 60 dana.
7.8. Kratkoročne obaveze
Kratkoročne obaveze se mere po vrednosti iz originalne dokumentacije.
7.9. Lica odgovorna za sastavljanje finansijskih izveštaja
Za finansijske izveštaje koji su bili predmet ove revizije odgovorna su sledeća lica:
– direktor privrednog društva, Ljubisav Panić, dipl. ing. maš.;
– rukovodilac službe računovodstva, Slavica Šipić, dipl. ek.
13
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
8. PREGLED UKUPNIH PRIHODA PO PODBILANSIMA
U skladu sa MRS 1, u ukupne prihode društva, pored poslovnih prihoda, ulaze finansijski
prihodi i ostali prihodi.
Uporedni pregled ostvarenih prihoda dat je u narednoj tabeli.
Redn
i
broj
1
1.
2.
3.
4.
Podbilansi prihoda
iz bilansa uspeha
2
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
UKUPNI PRIHODI
Ostvareni
prihodi u
2011.
3
454.723
8.637
2.775
14
466.149
(u hiljadama dinara)
Ostvareni Indeksi
prihodi u (3 : 4) x
2010.
100
4
5
291.948 155,75
5.259 164,23
23.231
11,95
320.438
145,47
9. ANALITIČKA STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA
9.1. Poslovni prihodi
Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji, MSFI i podzakonskim propisima, poslovne
prihode čine prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga, prihodi od aktiviranja učinaka i robe,
prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i dr.
(u hiljadama dinara)
2011.
2010.
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe
Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda
Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa i povraćaja poreskih dažbina
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina
Prihodi od tantijema i licencnih naknada
Ostali poslovni prihodi
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI
1.830
3.164
106.069
319.873
84.033
145.020
601
13.110
520
36.593
15.070
20.766
6
454.723
16
291.948
Poslovni prihodi su ostvareni prodajom proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu;
domaće tržište učestvuje sa 24,93%, a inostrano sa 75,07%. U odnosu na prethodnu godinu,
poslovni prihodi su veći za 55,80%.
14
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
9.2. Finansijski prihodi
Prema MRS i MSFI, finansijske prihode čine finansijski prihodi od matičnih, zavisnih i
ostalih povezanih pravnih lica, prihodi od kamata, pozitivnih kursnih razlika i pozitivnih efekata
valutne klauzule i ostali finansijskih prihodi.
2011.
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja
Ostali finansijski prihodi
UKUPNI FINANSIJSKI PRIHODI
(u hiljadama dinara)
2010.
35
4.870
3.732
279
2.986
1.991
8.637
3
5.259
9.3. Ostali prihodi
Prema MRS i MSFI, ostale prihode čine dobici od prodaje nekretnina, postrojenja,
opreme i bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrednosti i materijala,
viškovi, osim viškova učinaka, naplaćena otpisana potraživanja, prihodi po osnovu ugovorene
zaštite od rizika, prihodi od smanjenja obaveza i prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja.
Ostali prihodi obuhvataju i prihode od usklañivanja vrednosti imovine koje čine prihodi od
usklañivanja vrednosti bioloških sredstava, nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja,
opreme, dugoročnih finansijskih plasmana, hartija od vrednosti, zaliha (osim zaliha učinaka),
kratkoročnih potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana i prihodi od usklañivanja
vrednosti ostale imovine.
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme
Dobici od prodaje bioloških sredstava
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od usklañivanja vrednosti bioloških sredstava
Prihodi od usklañivanja vrednosti nematerijalnih ulaganja
Prihodi od usklañivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi od usklañivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija
od vrednosti raspoloživih za prodaju
Prihodi od usklañivanja vrednosti zaliha
Prihodi od usklañivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
Prihodi od usklañivanja vrednosti ostale imovine
UKUPNI OSTALI PRIHODI
(u hiljadama dinara)
2011.
2010.
418
112
167
136
112
6
5
2.049
120
20.607
746
1.570
2.775
23.231
15
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
9.4. Dobici poslovanja koje se obustavlja
2011.
Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja
Prihodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka
iz ranijih godina
Ukupni dobici poslovanja koje se obustavlja
(u hiljadama dinara)
2010.
14
14
10. PREGLED UKUPNIH RASHODA PO PODBILANSIMA
U ukupne rashode, pored poslovnih rashoda, spadaju finansijski rashodi i ostali rashodi.
Podaci o rashodima koji su iskazani u Bilansu uspeha po podbilansima dati su u narednoj
tabeli.
(u hiljadama dinara)
Redni
broj
1
1.
2.
3.
4.
5.
Podbilansi rashoda iz bilansa uspeha
2
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
UKUPNI RASHODI
Ostvareni
rashodi u
2011.
3
477.953
55.365
3.294
Ostvareni
Indeksi (3
rashodi u
: 4) x 100
2010.
4
5
295.685
161,64
49.683
111,44
1128
292,02
85
346.581
536.612
154,83
11. ANALITIČKA STRUKTURA RASHODA ISKAZANIH U PODBILANSIMA
11.1. Poslovni rashodi
Prema okviru MRS i MSFI, poslovne rashode čine rashodi direktnog materijala i robe i
drugi poslovni rashodi koji su nastali nezavisno od trenutka plaćanja.
2011.
Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
Ukupno grupa 50:
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Ukupno grupa 51:
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknade po ugovoru o privremenim ili povremenim
poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po ostalim ugovorima
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
Ostali lični rashodi i naknade
Ukupno grupa 52:
153.208
5.927
26.443
185.578
160.898
(u hiljadama dinara)
2010.
4.894
4.894
89.440
3.079
13.345
105.864
99.635
28.833
17.861
114
8.670
198.401
7.033
124.643
16
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi sajmova
Troškovi reklame i propagande
Troškovi istraživanja
Troškovi razvoja
Troškovi ostalih usluga
Ukupno grupa 53:
Troškovi amortizacije
Troškovi rezervisanja za garantni rok
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanje za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno grupa 54:
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno grupa 55:
UKUPNI POSLOVNI RASHODI (grupa 50 do 55)
2011.
35.065
3.943
4.042
2010.
20.026
2.546
3.555
77
181
81
49
5.467
7.368
50.676
6.026
31.724
5.946
686
6.712
25.298
692
3.120
1.491
789
927
1.204
3.065
36.586
477.953
5.946
15.953
528
1.081
668
496
815
751
2.322
22.614
295.685
Troškovi materijala se sastoje od utrošenog osnovnog, pomoćnog i režijskog materijala
(rezervni delovi, šrafovska galanterija, lim, boje i drugo), troškova goriva, električne energije i
utrošenih rezervnih delova za održavanje sredstava, alata i inventara. Rezervni delovi, alat i
inventar se prilikom davanja u upotrebu odmah otpisuju sa 100%.
Za 2011. godinu zarade su obračunate za svih dvanaest meseci, a isplaćene
zaposlenima za jedanaest meseci, dok je decembarska zarada za 2011. godinu isplaćena u
januaru 2012. godine. Porezi i doprinosi na zarade su obračunati i plaćeni. Ostali izdaci i
naknade, od kojih se najveći iznos odnosi na izdatke za ishranu i smeštaj radnika na terenu,
otpremnine, nagrade, pomoći i druge naknade zaposlenima, isplaćivani su u skladu sa Opštim
aktom, odnosno Ugovorom o radu, Statutom i Odlukom Upravnog odbora. Isplate su vršene uz
podnošenje propisanih obračuna Poreskoj upravi.
17
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
11.2. Finansijski rashodi
Prema MRS i MSFI, finansijske rashode čine finansijski rashodi po osnovu kamata i
negativnih kursnih razlika, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i ostali finansijski
rashodi.
2011.
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih
ulaganja, koji se obračunavaju korišćenjem metoda udela
Ostali finansijski rashodi
UKUPNI FINANSIJSKI RASHODI
(u hiljadama dinara)
2010.
1.697
533
43.198
5.647
4.823
34.987
7.219
6.944
55.365
49.683
Rashodi kamata u iznosu od 43.198 hiljada, odnose se na kamate prema bankama i
poreskim organima.
11.3. Ostali rashodi
Prema MRS i MSFI, ostale rashode čine: gubici po osnovu rashodovanja i prodaje
nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava; gubici po osnovu
prodaje učešća u kapitalu, hartija od vrednosti i materijala; manjkovi, osim manjkova učinaka;
rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika; rashodi po osnovu direktnog otpisa
potraživanja. Ostali rashodi obuhvataju i rashode po osnovu obezvreñenja imovine
(obezvreñenje bioloških sredstava, nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme,
dugoročnih plasmana i hartija od vrednosti, zaliha materijala i robe, potraživanja i kratkoročnih
finansijskih plasmana).
2011.
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja i opreme
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje bioloških sredstava
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
Gubici po osnovu prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvreñenje bioloških sredstava
Obezvreñenje nematerijalnih ulaganja
Obezvreñenje nekretnina, postrojenja i opreme
Obezvreñenje grañevinskih objekata
Obezvreñenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od
vrednosti raspoloživih za prodaju
Obezvreñenje zaliha materijala i robe
Obezvreñenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Obezvreñenje ostale imovine
UKUPNI OSTALI RASHODI
(u hiljadama dinara)
2010.
41
9
26
7
25
122
1.496
300
52
735
1.609
3.294
1128
18
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
Na ostale nepomenute rashode su knjiženi sudski troškovi, takse , kazne za privredne
prestupe u iznosu od 100 hiljada dinara i veštačenja u iznosu od 198 hiljada dinara, naknadno
odobren rabat u iznosu od 6 hiljada dinara, naknade štete trećim licima u iznosu od 680 hiljada
dinara, troškovi sponzorstva i donatorstva u iznosu od 500 hiljada dinara i dr.
Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja iskazani su u iznosu od 25 hiljada dinara,
a odnose se na otpis potraživanja po Odlukama Upravnog odbora u toku godine i po godišnjem
popisu.
11.4. Gubitak poslovanja koje se obustavlja
2011.
Gubitak poslovanja koje se obustavlja
Rashodi, efekti promena računovodstvenih politika i ispravke grešaka
iz ranijih godina
UKUPNO:
(u hiljadama dinara)
2010.
85
85
12. FINANSIJSKI REZULTAT PO PODBILANSIMA
(u hiljadama dinara)
Redni
broj
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Podbilansi finansijskog
rezultata
2
Poslovni dobitak
Poslovni gubitak
Dobitak finansiranja
Gubitak finansiranja
Dobitak na ostalim prihodima
Gubitak na ostalim rashodima
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
Ostvareno
u 2011.
3
Ostvareno
u 2010.
4
Indeksi
(3 : 4) x 100
5
(23.230)
(3.737)
621,62
(46.728)
(44.424)
22.103
105,19
(519)
14
85
455
642
70,87
70.918
26.785
264,77
Prema poreskom bilansu društvo nije utvrdilo osnovicu za obračun poreza na dobit, jer
je poslovalo sa gubitkom.
13. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Prema MRS 38, nematerijalna ulaganja se priznaju samo kada je verovatno da će od
tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada se nabavna vrednost ulaganja može pouzdano
meriti, a obuhvataju: ulaganja u razvoj, koncesije, patente, licence, nematerijalne troškove
istraživanja i procenjivanja prirodnih resursa (MSFI 6 – Istraživanje i procenjivanje prirodnih
resursa), ulaganja u ostalu nematerijalnu imovinu i kupovinom stečeni goodwill.
Nematerijalna ulaganja se vrednuju prema nabavnoj vrednosti i amortizuju se u toku
korisnog veka, pri čemu se primenjuje proporcionalni metod amortizacije. U bilansu stanja se
nematerijalna ulaganja iskazuju po sadašnjoj vrednosti.
Privredno društvo je u okviru nematerijalnih ulaganja evidentiralo neto sadašnju
vrednost na kraju godine u iznosu 693 hiljada dinara po osnovu nabavki programa za računare.
19
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
14. UPOREDNI PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA PO NABAVNOJ VREDNOSTI
U MRS 16 i MRS 41 je propisano da se pod osnovnim sredstvima smatraju prirodna
bogatstva (zemljišta i šume), grañevinski objekti, oprema, alat i inventar sa kalkulativnim
otpisom, višegodišnji zasadi, osnovno stado i ostala osnovna sredstva, kao i ulaganje u
pribavljanje osnovnih sredstava.
Revizijom su obuhvaćena osnovna sredstva navedena u sledećoj tabeli:
(u hiljadama dinara)
R.b.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kategorije osnovnih sredstava
2
Zemljište
Šume i višegodišnji zasadi
Grañevinski objekti
Postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Osnovno stado
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja, oprema i
biološka sredstva u pripremi
9. Avansi za nekretnine, postrojenja,
opremu i biološka sredstva
10. Ulaganja na tuñim nekretninama,
postrojenjima i opremi
UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA
Stanje na dan
Stanje na dan
31.12. 2011. (po na- 31.12. 2010. (po nabavnoj vrednosti)
bavnoj vrednosti)
3
4
10.219
10.219
Indeksi
(3 : 4) x
100
5
100,00
276.812
417.564
276.812
412.025
100,00
101,34
704.595
699.056
100,79
Privredno društvo, poseduje odgovarajuće dokaze o vlasništvu nad nekretninama,
postrojenjima i opremom.
Na osnovu ugovora o razgraničenju zgrada i drugih grañevinskih objekata i ureñenju
prava korišćenja zemljišta
na kome je lociran kompleks Holding preduzeća IHP „Prva petoletka“ AD Trstenik
overen u Opštinskom sudu u Trsteniku
dana 25.12.2006.godine, overa broj II 65/06.Ugovor je zaključen na osnovu Odluke
Skupštine Holding preduzeća
IHP „Prva petoletka“ AD Trstenik o podeli nepokretnosti izmeñu akcionarskih društava u
sastavu holding preduzeća
IHP „Prva petoletka“ AD Trstenik br.16/1-2004 od 18.10.2004.godine; Odluke o
izmenama i dopunama
Odluke o podeli nepokretnosti izmeñu akcionarskih društava u sastavu Holding
preduzeća IHP „Prva petoletka“AD
Trstenik br.7/1-2005 od 04.10.2005.godine Odluke o dopuni o podeli nepokretnosti
izmeñu akcionarskih društava
u sastavu Holding preduzeća IHP „Prava petoletka“ AD Trstenik br.10/1-2006 od
11.08.2006 godine, Odluke Skupštine
Holdinga broj 14/1-2006 od 03.11.2006.godine i Zakona o državnom premeru i katastru
i upisima prava nepokretnostima,
Rešenje Službe za katastar nepokretnosti Trstenik,br.952-02-1359/2011 od
05.12.2011.godine,
u funkciji izrade katastra nepokretnosti za katasterske opštine na kojima je lociran
kompleks IHP „Prva petoletka“AD
Trstenik, te uknjižbe odgovarajućih prava svojine i prava trajnog korišćenja zemljišta.
20
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
Navedenim Ugovorom „PPT-Servoupravljači“AD Trstenik pripali su grañevinski objekti i
pravo korišćenja zemljišta
na kojima se objekti nalaze ukupno 1ha 66ar 05m², na katasterskoj parceli broj 3787/1
ukupne površine od 20ha 74ar 80m².
Od grañevinskih objekata, društvu su pripali objekti u Trsteniku i to:
1. Hala - deo (8)......................................................P = 8.592,00m²
2. Zgrada RIL-a deo (10)......................................... P = 1.496,75m²
3. Magacin GP u hali RIL-a (9).................................P = 252,00m²
4. Zgrada ERC-a (5).............................................. ..P = 1.280,00m²
5. Nastrešnica uz objekat 27 (za peskiranje)............ P = 176,00m²
6. Ukupno objekti za vršenje delatnosti.....................P =11.796,75m²
15. PRIMENJENE STOPE AMORTIZACIJE
Privredno društvo je prilikom obračuna amortizacije primenilo utvrñene stope
amortizacije iz Pravilnika o računovodstvenim politikama.
Stope amortizacije se daju za najvažnije grupe osnovnih sredstava prema sledećem:
Stopa
amortizacije %
1,3-2,5
3.-20.
20
20
20
Grañevinski objekti
Oprema
Nameštaj
Kompjuteri
Osnovno stado
Nematerijalna ulaganja
Alat i inventar
16. STRUKTURA SADAŠNJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA
Radi potpunijeg informisanja korisnika izveštaja o reviziji, dati su podaci o učešću
pojedinih kategorija osnovnih sredstava u ukupnim osnovnim sredstvima:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kategorije osnovnih sredstava
Zemljište
Grañevinski objekti
Postrojenja i oprema
Investicione nekretnine
Osnovno stado
Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
Ulaganja na tuñim nekretninama, postrojenjima i opremi
UKUPNO OSNOVNA SREDSTVA
(u hiljadama dinara)
Učešće u
Iznos
%
10.219
16,00
25.829
40,45
27.803
43,54
63.851
100,00
Privredno društvo se u računovodstvenim politikama opredelilo za model nabavne
vrednosti, tako da se nekretnine, postrojenja i oprema nakon početnog priznavanja iskazuju po
nabavnoj vrednosti, umanjenoj za ukupnu ispravku vrednosti po osnovu amortizacije i gubitka
zbog obezvreñivanja. Osnovna sredstva (grañevinski objekti i oprema) popisani su na kraju
godine.
21
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
Stanje po popisu se slaže sa knjigovodstvenim stanjem. Promene na nekretninama,
postrojenjima i opremi u toku godine su bile nabavka nove opreme, obračun amortizacije i
rashodovanje osnovnih sredstava.
Nabavke nove opreme su iznosile 4.381 hiljada dinara. Oprema je finansirana iz
sopstvenih sredstava.
Obračunata amortizacija grañevinskih objekata primenom proporcionalnog metoda
obračuna iznosi 1.120 hiljada dinara, a opreme 4.574 hiljada dinara, što čini ukupno 5.694 hiljada
dinara.
22
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
17. DINAMIKA PROMENA NA OSNOVNIM SREDSTVIMA
Prema MRS 16, nekretnine, postrojenja i oprema se priznaju samo kada je verovatno da
će od tog ulaganja priticati ekonomske koristi i kada se nabavna vrednost ulaganja može
pouzdano meriti, a obuhvataju: zemljište, šume i višegodišnje zasade, grañevinske objekte, postrojenja i opremu, investicione nekretnine, ostala osnovna sredstva, osnovno stado, avanse i
osnovna sredstva u pripremi.
(u hiljadama dinara)
Red.
broj
Opis dinamike
plasmana
I
NABAVNA
VREDNOST
Početno stanje
Povećanje
Nove nabavke
Procena
Procena
kapitala
Viškovi
Isknjiženje
Smanjenje
Otuñenje
osnovnih
sredstava
Manjkovi
Rashod
Stanje na kraju
godine
(31.12. 2011)
ISPRAVKA
VREDNOSTI
Početno stanje
Povećanje
Otuñenje
osnovnih
sredstava
Amortizacija
Smanjenje
Manjkovi
Rashod
Isknjiženje
ispravke
Stanje na kraju
godine
(31.12.2011)
SADAŠNJA
VREDNOST
OSNOVNIH
SREDSTAVA
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
3
3.1
3.2
3.3
II
1
2
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
III.
IV.
Zemljište
10.219
10.219
10.219
Investicio
ne
nekretnin
e
Avansi i
osnovna
sredstva
u
pripremi
Grañevinski
objekti
Postrojenja
i oprema
276.812
412.025
5.539
4.381
699.056
5.539
4.381
1.158
1.158
276.812
417.564
704.595
249.863
1.120
384.029
5.732
633.892
6.852
1.120
1.158
4.574
1.158
5.694
250.983
389.761
640.744
25.829
27.803
63.851
Ukupno
23
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
18. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Na rednom broju 009 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani dugoročni finansijski
plasmani u iznosu od 2.383 hiljada dinara.
Dugoročni finansijski plasmani se sastoje od sledećih pozicija:
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
R.B.
1
I
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II
(u hiljadama dinara)
Opis
Iznos
Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica
Učešće u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica
Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za
prodaju
Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima
Dugoročni krediti u zemlji
Dugoročni krediti u inostranstvu
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
Otkupljene sopstvene akcije
Ostali dugoročni finansijski plasmani
2.383
Ispravka vrednosti učešća u kapitalu ostalih pravnih lica
UKUPNO DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
2383
Dužnik
Simonović Dragana
Ukupno dugoročni stambeni krediti zaposlenima-Ostali dugoročni
plasmani
Lazarević Dragoslav
Djalić Ružica
Biorac Milomir
Nestorović Mirjana
Dimitrijević Zoran
Stefanović Natalija
Blagojević Slovenka
Ukupno dugoročni krediti za prodate stanove i hotelske sobe
-Ostali dugoročni plasmani (1-7)
Ukupno-Ostali dugoročni finansijski plasmani (I+II)
(u hiljadama dinara)
Iznos
577
577
2
32
34
61
1.571
59
47
1.806
2.383
19. USAGLAŠENOST DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA
1. Ukupan broj dužnika
2. Usaglašeno 100%
3. Usaglašeno delimično
4. Neusaglašeno
Broj dužnika
8
8
Vrednost u hiljadama dinara
2.383
2.383
24
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
20. UPOREDNI PREGLED ZALIHA
Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara sa kalkulativnim otpisom robe, ambalaže i
goriva se procenjuju po nabavnoj vrednosti, koja obuhvata fakturnu vrednost dobavljača i
zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih delova i sitnog inventara
se vrši po ponderisanoj prosečnoj nabavnoj ceni. Zalihe učinaka se vode po planskim cenama,
a na kraju godine se procenjuju po ceni koštanja. Magacin gotovih proizvoda se zadužuje po
planskim cenama koje su iste u celom obračunskom periodu.
Utrošak materijala se obračunava po prosečnoj ponderisanoj ceni. Utrošeni materijal za
reprodukciju se direktno rasporeñuje na mesta troškova i pojedinačne proizvode na osnovu
trebovanja materijala. Bruto zarade i naknade zarada, troškovi proizvodnih usluga i amortizacija
se direktno rasporeñuju na mesta troškova, a u okviru mesta troškova – indirektno na pojedine
proizvode, srazmerno sa utrošenim materijalom za izradu. Indirektni troškovi se alociraju na
pojedine nosioce na osnovu ključa (navesti ključ), a ostali troškovi koji ne ulaze u cenu koštanja
se alociraju na troškove perioda.
(u hiljadama dinara)
Materijal
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Nekretnine pribavljene radi prodaje
Dati avansi
UKUPNO ZALIHE
2011.
50.973
274.634
36.045
74
2010.
38.796
274.785
22.784
74
2.113
363.839
1.060
337.499
Revizor je prisustvovao popisu zaliha materijala, rezervnih delova i gotovih proizvoda i
uverio se u ispravnost i tačnost vršenja naturalnog popisa.
Po popisu zaliha nije bilo manjkova i viškova, ali je bilo rashoda alata i inventara, koji je
otpisan prilikom davanja u upotrebu.
Po popisu zaliha bilo je manjkova i viškova. Ustanovljeni manjak iznosi 7 hiljada dinara,
a višak 134 hiljada dinara. Manjkovi i viškovi su proknjiženi u poslovnim knjigama.
Na kraju godine nije bilo zaliha nedovršene proizvodnje. Stanje zaliha gotovih proizvoda
po
Na kraju godine je bilo zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda.
Stanje zaliha nedovršene proizvodnje iznosi 251.746 hiljada dinara, zalihe poluproizvoda
po planskim cenama iznose 31.376 hiljada dinara, zaliha gotovih proizvoda po popisu po
planskim cenama iznosi 32.336 hiljada dinara.
Stanje popisanih zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara i gotovih proizvoda
je usklañeno sa knjigovodstvenim stanjem. Izveštaj o popisu je usvojen na sednici Upravnog
odbora Društva dana 30.01.2012. i 28.02.2012.godine.
25
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
21. OBRAČUN PROIZVODNJE
Za praćenje stanja i kretanja proizvodnje vodi se pogonsko knjigovodstvo preko klase 9 obračun troškova i učinaka, gde se evidentiraju ukupni troškovi proizvodnje po mestima
troškova, knjiženi na računima grupe 51-55. Troškovi materijala vode se po stvarno nabavnim
cenama, a izlaz po prosečnim cenama. Zalihe proizvodnje u toku, gotovih proizvoda se utvrñuju
svoñenjem planske cene vrednosti zaliha na cenu koštanja putem alokacije odgovarajućih
odstupanja od planske cene.
U nastavku teksta dati su tabelarni prikazi obračuna proizvodnje.
PREGLED TROŠKOVA (GRUPE RAČUNA 51 DO 55) – PROIZVODNA MESTA TROŠKOVA
NA DAN 31.12.2011. GODINE
PREGLED TROŠKOVA PO MESTIMA NASTANKA
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
K-to
511
512
513
520
Naziv troškova
Materijal za izradu
Ostali materijal
Gorivo i energija
Zarade bruto
Troškovi doprinosa
521 poslodavac
Troškovi naknada po
522 ugovoru o delu
Troškovi naknade po
523 autorskim ugovorima
524 Troškovi naknade
Troškovi naknade fizičkim
licima po osnovu ostalih
525 ugovora
Troškovi naknade
članovima upravnog i
526 nadzornog odbora
529 Ostala lična primanja
530 Usluge na izradi učinka
531 Transportne usluge
532 Usluge održavanja
533 Troškovi zakupnina
534 Sajmovi
535 Reklama i propaganda
536 Troškovi istraživanja
539 Ostale usluge
540 Amortizacija
550 Naknade
551 Troškovi reprezentacije
Troškovi premije
552 osiguranja
553 Troškovi platnog prometa
554 Troškovi članarine
555 Troškovi poreza
556 Troškovi doprinosa
559 Ostali nematerijalni troškovi
UKUPNO:
%
Ukupni troškovi
153.208.320,00
5.927.010,00
26.442.906,00
160.897.943,00
(u dinarima bez para)
Preneto na proizvodnju Troškovi perioda
153.208.320,00
5.634.301,00
292.709,00
23.110.788,00
3.332.118,00
122.375.482,00
38.522.461,00
28.832.664,00
21.912.825,00
6.919.840,00
8.669.888,00
35.064.960,00
3.942.975,00
4.042.634,00
6.589.114,00
35.064.960,00
1.703.062,00
2.425.580,00
2.080.773,00
77.266,00
180.850,00
7.368.200,00
6.026.571,00
25.297.718,00
691.635,00
3.119.937,00
1.490.891,00
788.959,00
926.962,00
1.204.053,00
3.064.732,00
477.267.074,00
100,00
2.239.914,00
1.617.054,00
77.266,00
180.850,00
6.262.971,00
3.013.286,00
591.720,00
695.221,00
903.040,00
383.490.670,00
80,35
1.105.230,00
3.013.286,00
25.297.717,00
691.635,00
3.119.937,00
1.490.891,00
197.239,00
231.740,00
301.013,00
3.064.731,00
93.776.404,00
19,65
Od ukupnih troškova u iznosu od 477.267.074,10 dinara na troškove proizvodnje je alocirano
383.490.670,04 dinara ili 80,35%, a na troškove režije 93.776.404,06 dinara ili 19,65%.
26
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
KONTROLNA ŠEMA OBRAČUNA ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA NA
DAN 31.12.2011. GODINE
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Konto
Opis
Iznos
110
120
Zalihe nedovršene proizvodnje 01.01.2011 (900 100)
Zalihe gotovih proizvoda 01.01.2011 (900 200)
950
Troškovi nove proizvodnje u 2011. godini (51 do 55)
Ukupno (3 + 4)
Zalihe nedovršene proizvodnje na dan 31.12.2011.
Zalihe gotovih proizvoda na dan 31.12.2011.
Ukupno (6 + 7)
Obračun nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (5 – 8)
Troškovi prodatih proizvoda 31.12.2011.
Troškovi perioda po osnovu svoñenja zaliha na neto prodajnu
cenu
Razlika viška i manjka po popisu na dan 31.12.2011.
Ukupno (10 + 11 + 12)
110
120
980
deo k-ta
982
983
274.785
22.784
297569
383.491
681060
274.634
36.045
310679
370381
370.381
370.381
Troškove nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda privredno društvo obračunava
isključivo za potrebe bilansa uspeha.
U nastavku teksta dat je celovit prikaz promena zaliha u odnosu na početno stanje.
PREGLED ZALIHA NEDOVRŠENE PROIZVODNJE I GOTOVIH PROIZVODA
Konto
1
110
120
Naziv
2
Nedovršena
proizvodnja
Gotovi
proizvodi
Ukupno
Početno stanje
na dan 01.01.
2011.
Stanje na dan 31.12. 2011.
Razlika
3
4
(4 – 3) 5
274.785
274.634
-151
22.784
36.045
13261
297569
310679
13110
Privredno društvo nije obezbedilo evidenciju o neto prodajnim cenama po jedinici
proizvoda, pa ta činjenica onemogućava uporeñivanje neto prodajne cene sa jediničnim
cenama po kojima se vode zalihe.
– konto 131 – Roba u magacinu
– konto 132 – Roba u prometu na veliko
– konto 134 – Roba u prometu na malo
Ukupno
(u hiljadama dinara)
74
__
__
74
27
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
22. DATI AVANSI
U okviru računa 150 iskaza je iznos od 2.113 hiljada dinara.
PREGLED DATIH AVANSA
(u hiljadama dinara)
Redni broj
Naziv pravnog lica
Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
"Kern" (15002)
"Atlantic" (15002)
ET "Atanasev Kanev (15002)
"Swaty comet" (15002)
"Kapp" (15002)
"Litopapir" (15020)
"Centar Uzelac" (15020)
"Mediprom MPM" (15020)
"Arttech"" (15020)
"Miva tehna" (15020)
"Dionis in" (15020)
"Delta espero" (15020)
"Madiig" (15020)
"Kovintrejd" (15020)
"J&V Finishing" (15020)
JP"Borjak" (15020)
"PPT-Delovi" (15020)
"PPT-Nic" (15020)
"Fap-transport" (15020)
UKUPNO:
Nemačka
Nemačka
Bugarska
Slovenija
Nemačka
Čačak
Beograd
Beograd
G.Han
Čačak
Vr. Banja
Beograd
Bečej
Beograd
Beograd
Vr. Banja
N. Pazar
Trstenik
Priboj
Iznos
avansa
764
55
265
62
372
1
0
0
85
21
20
78
40
2
7
204
107
30
2.113
Godina uplate
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2010,
2010,
2011
2011.
2011,
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2006.
2009.
STAROSNA STRUKTURA DATIH AVANSA
Red. broj
1
2
3
4
Naziv starosne grupe
Dati avansi u tekućoj godini
Dati avansi stari od 1 do 2 godine
Dati avansi stari od 2 do 3 godine
Dati avansi stariji od 3 godine
UKUPNO AVANSI PO BILANSU
Iznos
1.518
458
30
107
2.113
(u hiljadama dinara)
% učešća
71,84
21,68
1,42
5,06
100,00
23. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Prema MRS 1, kratkoročnim potraživanjima se smatraju potraživanja po osnovu
prodaje, ostala potraživanja iz poslovanja i ostala kratkoročna potraživanja koja dospevaju do
godinu dana.
Na rednom broju 015 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazana kratkoročna
potraživanja, plasmani, gotovina, porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
u iznosu od 118.303 hiljada dinara koja se sastoje od sledećih pozicija:
Kupci – matična i zavisna pravna lica
Kupci – ostala povezana pravna lica
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Potraživanja od izvoznika
(u hiljadama dinara)
3.792
20.423
(2.554)
32.954
28
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
Ostala potraživanja iz specifičnih poslova
Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobit
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
Ukupno potraživanja
665
20.393
5.326
33.397
3.907
118.303
24. KUPCI
U okviru rednog broja 016 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 75.673
hiljada dinara, od čega se na neto potraživanja od kupaca u zemlji i potraživanja od izvoznika
odnosi se iznos od 57.169 hiljada dinara.
25. POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
U skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o računovodstvu i reviziji, privredno društvo je
dostavilo dužnicima spisak neplaćenih računa (Obrazac IOS). Usaglašavanje stanja je vršeno
sa svim kupcima, osim sa kupcima koji nisu imali promet u tekućoj godini i sa kupcima koji su
brisani iz Registra Agencije za privredne registre.
Od ukupnog broja poslatih obrazaca IOS:
– usaglašeno je 47, odnosno 86,52%;
– nije usaglašeno 12, odnosno 13,48%, jer kupci nisu vratili overene obrasce IOS;
U nastavku teksta dat je pregled kupaca sa saldom.
(u hiljadama dinara)
Red.
broj
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naziv kupca i mesto
Iznos
2
00026B "PPT-ZGLOBNI
LEŽAJEVI" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
0005B "PPTOBEZBEðENJE" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
0029B "PPT-PROMET" A.D.
- U RESTRUKTURIRANJU
00400 "PPT-HIDRAULIKA"
A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
00500 "PPT-KOČNA
TEHNIKA" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
008116 "PPT-HOLDING" - U
RESTRUKTURIRANJU
01100 "PPT-TMO" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
01300 "PPT-ISHRANA" A.D.
- U RESTRUKTURIRANJU
02974 "PPT-CILINDRI" A.D.
- U RESTRUKTURIRANJU
3
Usaglašeno
4
Naplaćeno
do dana
revizije
5
26
Neusaglašeno
Nenaplaćeno
6
7
26
26
2.
2.
2.
2.
182
182
182
182
9
9
9
9
8
8
8
8
117
117
117
117
97
97
97
97
18
18.
576
576
18
38
538
29
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
Red.
broj
Naziv kupca i mesto
1
2
10. 03032 "PPT-REMONT I
ENERGETIKA" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
11. 03093 "PPTINDUSTRIJSKA
PNEUMATIKA" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
12. 03779 "PPT-DELOVI" A.D. U RESTRUKTURIRANJU
13. 04851 "PPT-NIC" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
14. 20010 KUPCI POTRAŽ.OD INTERNIH
KUPACA
15. 00002 IMK "14.OKTOBAR"
A.D.
16. 000099 "BEOGRAD"
GRADSKO SAOBRAĆAJNO
PREDUZEĆE SA P.O.
17. 00046d "ITM GROUP"
D.O.O.
18. 00062D "M-PAK" D.O.O.
19. 00133 "AUTOPREVOZ"ČAČAK
20. 00173 AKCIONARSKO
DRUŠTVO
AUTOTRANSPORT - u
restruktuiranju
21. 00277 FAP-KORPORACIJA
a.d. PRIBOJ u
restrukturiranju
22. 002902 AD
"SREMEKSPRES"
SREMSKA MITROVICA
23. 003201 IKARBUS
24. 00387B "FRA ALAT ZA
OBRADU RUPE" D.O.O.
25. 00417B "FRA -ALAT ZA
SPOLJNI NAVOJ" D.O.O.
26. 004691 JGSP "NOVI SAD"
27. 00576B "MADIIG" D.O.O
28. 00648 "INDUSTRIJA
MOTORA RAKOVICA'' AD U
RESTRUKTURIRANJU
29. 007785 "PROGRES
AUTOKUĆA" d.o.o.
30. 007853 ZASTAVA KAMIONI
31. 00917A "OPTIMA FORMA"
D.O.O.
32. 00984c "AUTOPREVOZ
LINE" D.O.O.
Naplaćeno
Neusaglado dana
šeno
revizije
5
6
182
182
Iznos
Usaglašeno
Nenaplaćeno
3
4
7
182
29
29
29
1.607
585
585
933
1.022
1.022
933
933
1.982
2.539
3.791
1.809
1.252
209
209
57
152
159
159
23
136
211
211
211
1
41
41
41
55
55
1.577
1.551
1
55
26
9
2.207
75
2.207
75
1
26
1.551
9
9
1.211
75
24
996
24
60
8.677
111
60
8.677
111
878
878
2.289
2.185
24
60
1.067
7.610
111
878
800
104.
1.489
46
46
46
395
395
395
30
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
Red.
broj
Naziv kupca i mesto
1
2
33. 00985C "TRAYAL-HEM"
D.O.O.
34. 01163 PERSPEKTIVA
35. 02416 "Niš-Ekspres" A.D
Niš
36. 03025 JKP "ENERGETIKA"
37. 04159 TP "JUGOKOMERC"
A.D.
38. 06621 IMT-FABRIKA
REMONTNI CENTAR
D.O.O.
39. 066210 IMT-FABRIKA
REMONTNI CENTAR
STRUJA D.O.O.
40. 07875 ILR LOLA - FABRIKA
OTKOVAKA D.D. BEOGRAD
41. 20200 KUPCI U ZEMLJIPOTRAŽIVANJA
UKUPNO;
Iznos
Usaglašeno
3
4
Naplaćeno
do dana
revizije
5
13
13
11
485
11
485
11
485
53
30
53
30
53
30
2.648
2.648
2.500
Neusaglašeno
Nenaplaćeno
6
7
13
13.
148
13
13
133.
133
133
20.424
19.801
6.790
623
13.634
24.215
21.609
8.041
2.606
16.174
Ukupna potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12. 2011. godine sa saldom iznosila
su 24.215 hiljada dinara. Na osnovu raspoloživih podataka izvršena je provera naplativosti
potraživanja od kupaca do dana revizije i tom prilikom je utvrñeno da je od iznosa navedenog
potraživanja naplaćeno 8.041 hiljada dinara, što čini 33,21% od posmatranog uzorka. Na
osnovu toga se može zaključiti da je naplativost zadovoljavajuća.
26. POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA
Na računu 21030– Potraživanja izvoznika iskazana su potraživanja po osnovu izvoza
sopstvenih proizoda, odnosno robe i usluga u inostranstvo preko posrednika, na dan
31.12.2011. godine u iznosu od 32.954 hiljada dinara. Podaci su dati u tabeli u nastavku teksta:
(u hiljadama dinara)
R.b.
Naziv kupca i mesto
Iznos
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
PPT – Promet u restrukturiranju
Autehnik progres Beograd
Madiig, Bečej
VR Mitro company Beograd
Ostalo
UKUPNO
3
360
13.050
18.661
669
214
32.954
Naplaćeno do Neusagla- NenaplaćeUsaglašeno
dana revizije
šeno
no
4
5
6
7
360
360
13.050
13.050
18.661
7.901
10.760
669
669
214
214
32.285
21.525
669
11.429
31
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
27. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
Podaci o starosnoj strukturi potraživanja od kupaca daju se da bi korisnici izveštaja o
reviziji sagledali stepen postojanja rizika naplate i preduzeli mere poslovne politike radi naplate,
utuženja ili otpisa pojedinih sumnjivih potraživanja.
(u hiljadama dinara)
Red.
Naziv starosne grupe
broj
1 Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu
2 Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca
3 Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do
šest meseci
4 Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest
meseci do jedne godine
5 Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne
do dve godine
6 Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve
do tri godine
7 Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine
8 UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
Iznos
% učešća
13.380
6.678
55,26
27,58
2.559
10,57
178
0,74
757
3,13
239
424
24.215
0,99
1,75
100,00
Potraživanja od kupaca u zemlji starija od godinu dana iznose 1.420 hiljada dinara, što
znači da je naplativost zadovoljavajuća.
28. STAROSNA STRUKTURA POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA
Podaci o starosnoj strukturi potraživanja od IZVOZNIKA se daju da bi korisnici izveštaja
o reviziji sagledali stepen postojanja rizika naplate i preduzeli mere poslovne politike radi
naplate, utuženja ili otpisa pojedinih sumnjivih potraživanja.
(u hiljadama dinara)
Red.
Naziv starosne grupe
broj
1. Potraživanja od kupaca koja nisu dospela za naplatu
2. Potraživanja od kupaca čiji je rok protekao do tri meseca
3. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od tri do
šest meseci
4. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od šest
meseci do jedne godine
5. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od jedne
do dve godine
6. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate protekao od dve
do tri godine
7. Potraživanja od kupaca čiji je rok naplate stariji od tri godine
8. UKUPNO POTRAŽIVANJA OD KUPACA U
INOSTRANSTVU
Iznos
% učešća
26.386
5.899
80,07
17,90
669
2,03
32.954
100,00
Potraživanja od izvoznika starija od godinu dana iznose 669 hiljade dinara,
29. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI
Opis
a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)
b) Usaglašeno 100%
c) Usaglašeno delimično
d) Nije usaglašeno
Broj kupaca
59
1
1
12
Vrednost u hiljadama dinara
24.215
17.065
3.868
3.282
32
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
30. USAGLAŠENOST POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIKA
Opis
a) Kupci sa saldom (b + c + d = a)
b) Usaglašeno 100%
c) Usaglašeno delimično
d) Nije usaglašeno
Broj kupaca
6
5
Vrednost u hiljadama dinara
32.954
32.285
1
669
31. DRUGA POTRAŽIVANJA
Druga potraživanja u iznosu od 21.058 hiljada dinara se odnose na:
(u hiljadama dinara)
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Opis konta
Potraživanja za kamatu i dividende
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od državnih organa i organizacija
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja
Ispravka vrednosti drugih potraživanja
UKUPNO
Stanje 31.12.2011.
665
20.393
21.058
32. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH
Potraživanja od zaposlenih u iznosu od 665 hiljada dinara se odnose na:
(u hiljadama dinara)
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
Opis konta
Potraživanje od radnika za manjkove
Ostala potraživanja od zaposlenih
Potraživanje od radnika za potrošene telefonske impulse
Potraživanje od radnika za magistarske studije
UKUPNO
Konto
STANJE 31.12.2011.
221003
221008
221029
221038
3
418
127
117
665
33. OSTALA POTRAŽIVANJA
Ostala potraživanja (podgrupa računa 228) u iznosu od 20.393 hiljada dinara odnose se
na:
– potraživanja od fondova po osnovu isplaćenih naknada zaposlenima za naknade
zaposlenima za bolovanja preko 30 dana i porodiljsko odsustvo u iznosu od 19.897 dinara;
– potraživanja za refundaciju z ainvalideu iznosu od 230 dinara;
– potraživanja za naknadu štete i knjižnih pisama u iznosu od 266 dinara.
33
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
34. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Struktura kratkoročnih finansijskih plasmana obuhvata:
R.b.
1.
2.
Opis konta
Dospelo reprogram Leposavić
Dospela potraživanja – Namenska – Fond za razvoj
UKUPNO
(u hiljadama dinara)
Stanje 31.12.2011.
2.826
2.500
5.326
35. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Na rednom broju 019 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazani gotovinski
ekvivalenti i gotovina u iznosu od 33.397 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:
(u hiljadama dinara)
2011.
Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
Tekući (poslovni) računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
UKUPNO GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7.
8.
6
Naziv banke
Credy banka (konto 24290)
Credy banka (konto 24100)
Credy banka (konto 24800)
Banca Intesa (konto 24100)
Hypo Alpe Adria Bank (konto 24100)
Komercijalna banka (konto 24100)
PB Agrobanka (konto 24100)
Srpska banka (konto 24100)
UKUPNO:
Red.broj
1
2
3
4
5
6.
7.
8.
8
9
10.
11.
12
Naziv banke
Credy banka
Banca Intesa
Hypo Alpe Adria Bank
Komercijalna banka
Privredna banka
Volks bakna
Invest banka
ustečaju
Srpska banka
EUR-148.174,07
Banca Intesa
Hypo Alpe Adria Bank
Komercijalna banka
Komercijalna banka
Agrobanka
USD-333.95
UKUPNO RSD
502
1.502
944
30.449
960
15.659
33.397
17.189
Tekući račun
150-12358-21
150-3200310000195-56
150-3200310000196-53
160-52565-05
165-9959-44
205-10559-33
245-2510-70
295-1241338-25
Devizni račun
5401000-978-07623925
00-501-0075471-978
540100-978
540100-07623925-978
00701-00013574-978
540100-VA-7623925978
500375 978
50011-295-10446721
00-501-0075471-840
540100-840
540100-07623925-840
54519-07623925-840
00701-000900-3
2010.
570
Saldo
1.502.057,42
15.111,99
549,07
481.610,47
384,26
589,06
1.721,19
2.466,37
2.004.489,83
Saldo
1.511.575,47
25.815.092,11
45.100,23
526.917,16
1.996,55
1.773,66
80.427,00
2.453.289,16
30.436.171,34
6.064,97
1.958,58
339,64
2.911,18
1.579,32
12.853,69
30.449.025,02
34
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
36. POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Na rednom broju 020 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja je iskazan iznos od 3.907
hiljada dinara i sastoji se od sledećih pozicija:
(u hiljadama dinara)
• PDV u primljenim fakturama po opštoj stopi .......................................................................
• PDV u primljenim fakturama po posebnoj stopi .........................................................3.804
• Potraživanja za više plaćen PDV ...................................................................................... • Unapred plaćeni troškovi ..............................................................................................103
• Potraživanja za nefakturisani prihod ................................................................................. • Razgraničeni porez na dodatu vrednost ........................................................................... • Odložena poreska sredstva .............................................................................................. • Ostala aktivna vremenska razgraničenja .......................................................................... • UKUPNO...................................................................................................................3.907
Vanbilansna evidencija u aktivi je iskazana u iznosu od 231 hiljada dinara.
37. KAPITAL I PROMENE NA KAPITALU
Prema MRS i zakonskim i podzakonskim propisima, kapital čini osnovni kapital (akcijski
kapital, udeli društva sa ograničenom odgovornošću, ulozi, državni kapital, društveni kapital,
zadružni udeli i ostali kapital), neuplaćeni upisani kapital, emisiona premija, kapitalne rezerve,
revalorizacione rezerve, rezerve iz dobiti (zakonske, statutarne i ostale), dobitak iz ranijih
godina i dobitak iz tekuće godine, umanjeno za nerealizovane gubitke po osnovu hartija od
vrednosti, gubitak i otkupljene sopstvene akcije.
38. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
(u hiljadama dinara)
2011.
Akcijski kapital
Udeli d.o.o.
Ulozi
Državni kapital
Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital
UKUPNO
2010.
8.432
8.432
292.222
292.222
1.431
302.085
1.431
302.085
Akcionari društva su:
Vrsta akcija
% učešća
2011.
2010.
Akcionar Holding
obične
0,65
1.974
1.974
Akciski kapital radnika
UKUPNO
obične
2,15
100,00
6.458
8.432
6.458
8.432
Izveštaj o promenama na kapitalu je sastavljen u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi
obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.
Vanbilansna evidencija u pasivi je iskazana u iznosu od 231 hiljada dinara.
Podaci o kapitalu i dinamici kapitala dati su u narednoj tabeli.
35
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine
1
1 Stanje na dan 01.01. 2011. godine
2 Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih
politika u prethodnoj godini – povećanje
3 Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih
politika u prethodnoj godini – smanjenje
4 Korigovano početno stanje na dan
01.01. 2011. godine (r. br. 1 + 2 –
3)
5 Ukupna povećanja u prethodnoj
godini
6 Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
7 Stanje na dan 31.12. 2010. godine
(r. br. 4 + 5 – 6)
8 Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih
politika u tekućoj godini – povećanje
9 Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih
politika u tekućoj godini – smanjenje
10 Korigovano početno stanje na dan
01.01. 2011. godine (r. br. 7 + 8 –
9)
11 Ukupna povećanja u tekućoj godini
12 Ukupna smanjenja u tekućoj godini
13 Stanje na dan 31. decembra
2011. godine (r. br. 10 + 11 – 12)
2
401 300.654 414
3
1.431 427
4
5
6
8
9
10
440
453
466
479
492
505
518
11
302.085 531
13
544
557
Gubitak iznad visine
kapitala (grupa 29)
AOP
12
Ukupno (kol.
2+3+4+5+6+7+8-9+1011-12)
AOP
Otkupljene sopstvene
akcije i udeli (račun
037, 237)
AOP
Gubitak do visine kapitala (grupa 35)
AOP
Nerasporeñeni dobitak
(grupa 34)
AOP
Nerealizovani gubici
po osnovu hartija od
vrednosti (račun 333)
AOP
AOP
7
Nerealizovani dobici
po osnovu hartija od
vrednosti (račun 332)
Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331)
AOP
Rezerve (rn 321, 322)
AOP
Emisiona premija
(rn 320)
AOP
Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)
AOP
Ostali kapital (rn 309)
AOP
Osnovni kapital (grupa
30 bez 309)
Opis
AOP
Red. broj
(iznosi u hiljadama dinara)
14
14.207
402
415
428
441
454
467
480
493
506
519
532
545
558
403
416
429
442
455
468
481
494
507
520
533
546
559
404 300.654 417
1.431 430
443
456
469
482
495
508
521
302.085 534
547
560
14.207
21.278
405
418
431
444
457
470
483
496
509
522
535
548
561
406
419
432
445
458
471
484
497
510
523
536
549
562
407 300.654 420
1.431 433
446
459
472
485
498
511
524
302.085 537
550
563
35.485
5.507
408
421
434
447
460
473
486
499
512
525
538
551
564
409
422
435
448
461
474
487
500
513
526
539
552
565
410 300.654 423
411
424
412
425
1.431 436
437
438
449
450
451
462
463
464
475
476
477
488
489
490
501
502
503
514
515
516
527
528
529
302.085 540
541
542
553
554
555
566
567
568
413 300.654 426
1.431 439
452
465
478
491
504
517
530
302.085 543
556
569
36
40.992
70.918
111.910
„PTT-Servoupravljači“ A.D. Trstenik - u restrukturiranju
Napomene uz finansijske izveštaje
39. OBAVEZE
Prema MRS i zakonskim propisima, obavezama se smatraju dugoročne obaveze
(obaveze prema povezanim pravnim licima i pravnim licima sa uzajamnim učešćem, dugoročni
krediti, obaveze po dugoročnim hartijama od vrednosti i ostale dugoročne obaveze).
Pored toga, obavezama se smatraju i kratkoročne finansijske obaveze (obaveze prema
povezanim pravnim licima i licima sa uzajamnim učešćem, kratkoročni krediti i ostale
kratkoročne finansijske obaveze), kratkoročne obaveze iz poslovanja (dobavljači i ostale
obaveze iz poslovanja) i ostale kratkoročne obaveze.
Kratkoročnim obavezama se smatraju obaveze koje dospevaju u roku od godinu dana
od dana činidbe odnosno od dana godišnjeg bilansa.
Na rednom broju 111 (oznaka za AOP) Bilansa stanja su iskazane obaveze u iznosu od
660.490 hiljada dinara i sastoje se od sledećih pozicija:
(u hiljadama dinara)
 Dugoročna rezervisanja .........................................................................................4.126
 Dugoročne obaveze........................................................................................... 225.533
 Kratkoročne obaveze ......................................................................................... 430.831
 UKUPNO ........................................................................................................... 660.490
40. DUGOROČNA REZERVISANJA
Privredno društvo je izvršilo rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u
iznosu od 4.126 hiljada dinara, shodno MRS 19 – Primanja zaposlenih.
41. DUGOROČNE OBAVEZE








(u hiljadama dinara)
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital.................................................................... Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima .......................................................... Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima ........................................................... Obaveze po emitovanju hartija od vrednosti – dužim od jedne godine............................... Dugoročni krediti u zemlji........................................................................................ 103.949
Dugoročni krediti u inostranstvu......................................................................................... Ostale dugoročne obaveze ..................................................................................... 121.584
UKUPNE DUGOROČNE OBAVEZE ..................................................................... 225.533
Dugoročni krediti u zemlji i inostranstvu dati su u pregledu koji sledi:
Dugoročni krediti u zemlji su iskazani u ukupnom iznosu od 103.949 hiljada dinara, a
odnose se na:
Dugoročne kredite od Fonda za razvoj RS koji nisu dospeli do 31.12.2011. godine.
Tokom 2011 godine Društvo je od Fonda za razvoj RS dobilo 13 kredita u ukupnom iznosu od
31.700 hiljada dinara. Po svim ugovorima su dati isti uslovi korišćenja i vraćanja: namena
kredita-za obrtna sredstva, sa rokom vraćanja 36 meseci, računajući od dana korišćenja, pri
čemu je grejs period 12 meseci, kamatna stopa 1% godišnje, vraćanje se vrši u dinarskoj
protivvrednosti, po srednjem kursu EUR NBS na dan vraćanja.
Dugoročni kredit od Fonda za razvoj RS dobijen preko PPT-Holding preduzeća AD-u
restrukturiranju u ukupnom iznosu od 250 hiljada dinara, po sledećim uslovima korišćenja i
vraćanja: 200 hiljada dinara- namena kredita-za podsticaj proizvodnje i izvoza, sa rokom
vraćanja 7 godina uz grejs period od 2 godine, kamatna stopa 2,5% godišnje,vraćanje se vrši u
dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu EUR NBS na dan dospeća plaćanja, uvećano za
obračunatu kamatu, s tim što iznos vraćenog kredita ne može biti manji od nominalnog iznosa
kredita puštenog u tečaj; 50 hiljada dinara-namena - za obrtna sredstva sa rokom vraćanja 36
meseci uz grejs period od 12 meseci kamatna stopa 1% godišnje, za vreme grejs perioda
37
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnici, a tako obračunata glavnica se
iskazuje u EUR po srednjem kursu na dan pripisa kamate i vraća u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu EUR NBS na dan dospeća uvećanu za obračunatu kamatu.
Dugoročni kredit Hidraulika (Mitsubiši) je kredit iz ranijih perioda. Obaveze po ovom
kreditu su ušle u otpust duga. Društvo vrši kursiranje obaveza po kreditu. Iznos obaveze po
ovom kreditu iznosi 20.774.018,79 japanskih jena ili 21.643 hiljada dinara.
Dugoročni kredit Brus (Opton) je kredit iz ranijih godina koji je išao preko Invest banke
ad Beograd u stečaju. Zapisnik je sačinjen sa bankom 31.12.2004. godine o regulisanju
medjusobnih odnosa.Obaveze po ovom kreditu iznose na dan 31.12.2011. godine 69.882,73
eur-a ili 7.312 hiljada dinara i 9 hiljada dinara kamate.Banka obračunava kamatu po stopi od
0,50% mesečno i to samo obračun kamate na kamatu, jer je glavni dug ušao u otpust duga.
Društvo vrši kursiranje glavnog duga po obračunima.
Dugoročni kredit Kočna-LHB je kredit koji se odnosi na 29.469,19 eur-a po SET OFF
kreditnoj garanciji LHB banke i24.394,77 eur-a po garanciji broj 328-3358/112-9287 LHB
banke. Zapisnik je sačinjen 31.12.2004. godine, ušao je u otpust duga, vrši se kursiranje na
dan obračuna. Ukupna obaveza po ovim garancijama iznosi 53.863,96 eur-a ili 5.636 hiljada
dinara.
(u hiljadama dinara)
2011.
Dugoročni krediti u zemlji
Dugoročni kredit -Fond za razvoj
67.070
Dugoročni kredit -Fond za razvoj (Holding)
2.279
Dugoročni kredit-Hidraulika (Mitsubiši)
7.321
Dugoročni kredit -Brus (Opton)
21.643
Dugoročni kredit -Kočna (LHB)
5.636
Svega
103.949
Dugoročni krediti u inostranstvu
Svega
UKUPNO
103.949
Dugoročni krediti u zemlji su iskazani u ukupnom iznosu od 103.949 hiljada dinara, a
odnose se na:
Dugoročne kredite od Fonda za razvoj RS koji nisu dospeli do 31.12.2011.
godine. Tokom 2011 godine Društvo je od Fonda za razvoj RS dobilo 13 kredita u ukupnom
iznosu od 31.700 hiljada dinara. Po svim ugovorima su dati isti uslovi korišćenja i vraćanja:
namena kredita-za obrtna sredstva, sa rokom vraćanja 36 meseci, računajući od dana
korišćenja, pri čemu je grejs period 12 meseci, kamatna stopa 1% godišnje, vraćanje se vrši u
dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu EUR NBS na dan vraćanja.
Dugoročni kredit od Fonda za razvoj RS dobijen preko PPT-Holding preduzeća AD-u
restrukturiranju u ukupnom iznosu od 250 hiljada dinara, po sledećim uslovima korišćenja i
vraćanja: 200 hiljada dinara- namena kredita-za podsticaj proizvodnje i izvoza, sa rokom
vraćanja 7 godina uz grejs period od 2 godine, kamatna stopa 2,5% godišnje,vraćanje se vrši u
dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu EUR NBS na dan dospeća plaćanja, uvećano za
obračunatu kamatu, s tim što iznos vraćenog kredita ne može biti manji od nominalnog iznosa
kredita puštenog u tečaj; 50 hiljada dinara-namena - za obrtna sredstva sa rokom vraćanja 36
meseci uz grejs period od 12 meseci kamatna stopa 1% godišnje, za vreme grejs perioda
kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnici, a tako obračunata glavnica se
iskazuje u EUR po srednjem kursu na dan pripisa kamate i vraća u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu EUR NBS na dan dospeća uvećanu za obračunatu kamatu.
Dugoročni kredit Hidraulika (Mitsubiši) je kredit iz ranijih perioda. Obaveze po ovom
kreditu su ušle u otpust duga. Društvo vrši kursiranje obaveza po kreditu. Iznos obaveze po
ovom kreditu iznosi 20.774.018,79 japanskih jena ili 21.643 hiljada dinara.
38
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
Dugoročni kredit Brus (Opton) je kredit iz ranijih godina koji je išao preko Invest banke
ad Beograd u stečaju. Zapisnik je sačinjen sa bankom 31.12.2004. godine o regulisanju
medjusobnih odnosa.Obaveze po ovom kreditu iznose na dan 31.12.2011. godine 69.882,73
eur-a ili 7.312 hiljada dinara i 9 hiljada dinara kamate.Banka obračunava
kamatu po stopi od 0,50% mesečno i to samo obračun kamate na kamatu, jer je glavni
dug ušao u otpust duga.
Društvo vrši kursiranje glavnog duga po obračunima.
Dugoročni kredit Kočna-LHB je kredit koji se odnosi na 29.469,19 eur-a po SET OFF
kreditnoj garanciji LHB banke i24.394,77 eur-a po garanciji broj 328-3358/112-9287 LHB
banke. Zapisnik je sačinjen 31.12.2004. godine, ušao je u otpust duga i vrši se kursiranje na
dan obračuna. Ukupna obaveza po ovim garancijama iznosi 53.863,96 eur-a ili 5.636 hiljada
din.
2011.
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od
godinu dana
Ostale dugoročne obaveze
UKUPNO
(u hiljadama dinara)
2010.
121.584
121.584
112.711
112.711
Ostaledugoročne obaveze odnose se na:
Dugoročne obaveze Fondu solidarnosti iznose 624 hiljade dinara, a odnose se na
kupovinu jednog stana.Obaveze se ne usaglašavaju.
Obaveze po kreditu prema Fondu PIO iznose 109.120 hiljada dinara. Kredit je odobren
za povezivanje staža, odnosno zatvaranje obaveza za doprinose PIO na teret zaposlenih i
poslodavca od 01.01.2005. godine do 30.06.2007. godine u 2008. godini u iznosu od 77.520
hiljada dinara. U 2009. godini je zaključen novi ugovor o regulisanju prava i obaveza po osnovu
doprinosa PIO na teret zaposlenih i poslodavca za period od 01.07.2007. godine do
28.02.2009. godine u iznosu od 6.688 hiljada.
Uslovi za vraćanje ovog kredita su u roku od 450 dana od dana ispunjenja i okončanja
transakcije definisanim ugovorom o prodaji subjekta privatizacije metodom tendera, odnosno
od dana uplate kupoprodajne cene kapitala ili prve rate kupoprodajne cene za subjekte
privatizacije metodom javne aukcije.Ako se uplati glavni dug u roku od 360 dana od dana iz
prethodnog stava, otpisaće se kamata utvrdjena zapisnikom Poreske uprave i kamata na ovaj
kredit. Kamata po ovim kreditima se obračunava u visini eskontne stope Narodne banke Srbije
na godišnjem nivou od dana realizovanja obračunskih naloga-zatvaranja obaveze PIO. U 2011.
godini je na osnovu obračuna kamate Fonda PIO knjižena kamata u iznosu od 11.840 hiljada
dinara.
39
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
42. KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne obaveze u Bilansu stanja su iskazane u iznosu od 430.831 hiljada dinara i
sastoje se od sledećih pozicija:
2011.
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog
poslovanja namenjenih prodaji
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Ukupno grupa 42:
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Ukupno grupa 43:
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tuñ račun
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Ukupno grupa 44:
Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada
koje se refundiraju
Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret
poslodavca
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret
zaposlenog koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret
poslodavca koje se refundiraju
Ukupno grupa 45:
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku
godine
Ostale obaveze
Ukupno grupa 46:
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim
primljenih avansa) od 18%
(u hiljadama dinara)
2010.
1.814
1.622
87.542
1.654
55.797
210
91.220
19.420
35.085
110
57.529
12.818
37.348
22.435
541
29.346
1.348
77.481
80.860
0
0
855
133.452
885
98.237
53.402
44.741
53.418
8
44.732
50
3.412
2.785
2.352
246.899
2.320
193.750
181
121
11.300
11.481
8.667
8.788
40
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
2011.
Obaveze za PDV po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim
primljenih avansa) od 8%
Obaveze za PDV po primljenim avansima po opštoj stopi od 18%
Obaveze za PDV po primljenim avansima po posebnoj stopi od 8%
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi od
18%
Obaveze za PDV po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi
od 8%
Obaveze za PDV po osnovu prodaje za gotovinu
Obaveze za PDV po osnovu razlike obračunatog PDV i prethodnog
poreza
Ukupno grupa 47:
Obaveze za porez na promet i akcize
Obaveze za poreze iz rezultata
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret
troškova
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
Ukupno grupa 48:
Unapred obračunati troškovi
Obračunati prihodi budućeg perioda
Naplaćeni PDV
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
Razgraničeni PDV
Ostala pasivna vremenska razgraničenja
Ukupno grupa 49:
UKUPNE KRATKOROČNE OBAVEZE
2010.
3.563
3.006
165
3.728
3.006
22
13
22
430.831
13
343.946
43. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Obaveze po kratkoročnim kreditima u zemlji se odnose na obavezu po kreditu prema
Jugobanci AD Beograd u stečaju koja je nastala razdvajanjem privrednih društava unutar
sistema Prve petoletke, da posluju kao samostalna privredna društva PPT. Sa bankom je
sačinjen Zapisnik i utvrdjena obaveza sa 31.12.2004. godine u iznosu od 615 hiljada dinara.
Ova obaveza je ušla u otpust duga. Banka je posle toga dostavljala obračune kamata koje je
privredno društvo knjižilo u svojim poslovnim knjigama, tako da ukupna obaveza sa 31.12.2011.
godine iznosi 1.814 hiljada dinara. Stanje je usaglašeno sa bankom.
Deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine iskazani su u iznosu od 87.542
hiljada dinara, a odnose se na kredit Fonda za razvoj RS koji je dospeo za vraćanje.
Ostale kratkoročne finansijske obaveze su iskazane u iznosu od 210 hiljada dinara, a
odnose se na obavezu prema Poreskoj upravi Trstenik.
Ostale dugoročne obaveze koje dospevaju do jedne godine u iznosu od 1.654 hiljada
dinara, odnosi se na ugovor koji je zaključen 26.02.2008. sa Hipo-Alpe-Adria-Leasingom d.o.o
Beograd na period od 36 meseci. Iznos finansiranja je indeksiran u CHF, a nominalna kamatna
stopa iznosi 7,53% . Obaveze po finansijskom lizingu na dan 31.12.2011. godine iznose
19.255,40CHF ili 1.654 hiljada dinara . Navedena mašina je nabavljena iz Italije u iznosu od
105.339,08 CHF ili u dinarskoj protivvrednosti 5.470 hiljada dinara. Vraćanje kredita vrši se u 10
šestomesečnih rata. Prva rata je dospela 03.03.2008.godine, a poslednja rata dospeva
03.09.2012.godine. Društvo redovno izmiruje obaveze po dospelim ratama. Obaveza je
evidentirana kao dugoročna obaveza koja dospeva do 1 godine - preostale dve rate dospevaju
u 2012.godini.(konto 42520).
Ostale kratkoročne obaveze su 210 hiljada dinara.
41
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
44. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2011. imaju sledeću strukturu:
(u hiljadama dinara)
Podgrupa
računa
430
431
432
433
434
439
440
441
442
449
Opis
Saldo 31.12.2011.
Primljeni avansi
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Obaveze prema dobavljačima u zemlji
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza na tuñ račun
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
UKUPNO:
19.420
35.085
22.435
541
77.481
44.1. PRIMLJENI AVANSI
Primljeni avansi u bilansu stanja iskazani su u iznosu od 19.420 hiljada dinara.
PREGLED PRIMLJENIH AVANSA
Naziv pravnog lica
(u hiljadama dinara)
Iznos
Godina
avansa
uplate
14
2011.
4
2009.
18
79
2011.
895
2011.
Mesto
"Autotransport"
"Draf 4M"
Ukupno primljeni avansi od kupaca u zemlji (konto 43020)
"Unitires"
"Brankom"
Pančevo
Beograd
"PPT-Promet" u restrukturiranju
"PPT-Hidraulika" u restrukturiranju
Ukupno primljeni avansi od kupaca u inost. (konto 43030)
Ukupno primljeni avansi (konto 430)
Trstenik
Trstenik
Skoplje
Laktaši
1.644
16.784
19.402
19.420
2011.
2011.
Starosna struktura primljenih avansa data je u sledećem pregledu.
STAROSNA STRUKTURA PRIMLJENIH AVANSA
R.b.
1.
2.
3.
4.
Naziv starosne grupe
Primljeni avansi u tekućoj godini
Primljeni avansi stari od jedne do dve godine
Primljeni avansi stari od dve do tri godine
Primljeni avansi stariji od tri godine
UKUPNO AVANSI PO BILANSU
Iznos
(u hiljadama dinara)
% učešća
19.416
99,98
4
0,02
19.420
100,00
42
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
44.2. DOBAVLJAČI U ZEMLJI
U okviru rednog broja 119 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze u
ukupnom iznosu od 77.481 hiljada dinara, od čega se na obaveze prema dobavljačima u zemlji
odnosi iznos od 57.520 hiljada dinara. U narednoj tabeli dati su dobavljači u zemlji sa saldom:
(u hiljadama dinara)
R.br.
Partner
0005B "PPTOBEZBEðENJE" A.D.
-U
RESTRUKTURIRANJU
2
0029b "PPTPROMET" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
3
00400 "PPTHIDRAULIKA" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
4
00500 "PPT-KOČNA
TEHNIKA" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
5
00600 "PPTNAMENSKA" A.D.
6
00800 "PPTARMATURE" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
7
008116 "PPTHOLDING" - U
RESTRUKTURIRANJU
8
00900 "PPT-FUD"
A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
9
01000 "PPTZAPTIVKE" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
10
01100 "PPT-TMO"
A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
11
01300 "PPTISHRANA" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
12
03032 "PPT-REMONT
I ENERGETIKA" A.D. U
RESTRUKTURIRANJU
13
03093 "PPTINDUSTRIJSKA
PNEUMATIKA" A.D. U
RESTRUKTURIRANJU
14
04574 "PPTTRANSPORT" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
43110 DOBAVLJAČIINTERNAŠI
Iznos
Usaglašeno
Plaćeno do
03.04.
Neusaglašeno
Neplaćeno
1
1.246.393,44
1.246.393,44
461.956,00
784.437,44
562.470,18
562.470,18
562.470,18
0,00
4.372.462,90
4.372.462,90
1.489.472,73
2.882.990,17
205.000,00
205.000,00
205.000,00
0,00
197.498,44
158.192,64
167.262,31
445.896,43
445.896,43
445.896,43
0,00
151.246,00
151.246,00
151.246,00
0,00
7.703,64
7.703,64
0,00
7.703,64
2.324.635,27
2.324.635,27
1.020.000,00
1.304.635,27
12.774.707,30
12.774.707,30
6.571.778,50
6.202.928,80
108.485,00
108.485,00
108.485,00
0,00
12.466.401,14
12.062.696,78
9.260.929,04
56.989,61
56.989,61
56.989,61
0,00
165.063,21
165.063,21
0,00
165.063,21
20.501.485,80
14.583.466,76
35.084.952,56
39.305,80
30.236,13
403.704,36
3.205.472,10
43
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
000217 PTT- RJ POŠ.
SAOB.KRUŠEVAC
000217001 PTT- RJ
POŠ.
SAOB.KRUŠEVAC danas za sutra
000310 DOM
ZDRAVLJA "SAVA
STANOJEVIĆ"
000541 RADIO
TELEVIZIJA SRBIJE
JP SA P.O.
00062C "LIVNICA A &
T" D.O.O. - U
STEČAJU
000698 MASTER
TECHNICS A.D.
00071D "UZELAC
EXPRESS" DOO
00108 FRAD-FILTERI
00113 "PROLETER"
a.d.-ARILJE
00130D DVA - D TRADE DOO
00133
"AUTOPREVOZ"ČAČAK
00147D MIVA-TEHNA
szr
00149D BOOM
D.O.O.
00150D
"AUTOTEHNIK
PROGRES" D.O.O.
00152D SZR "RIG"
00165D "ALBO" d.o.o.
00175D MIVA-TEHNA
I SZR
00176D "TEHNOVIDA" SPTZR
00185D SZR
"BIMETAL"
00193C "SANDVIK
SRBIJA" D.O.O.
00196C
"YUCANŠPED" D.O.O.
00209D APOTEKA
"MARIJA PHARM"
00220D "SIMPAS"
D.O.O.
0022b VR MITRO
COMPANY
00314B "ISCAR
TOOLS" D.O.O
00322 OZ DUNAV-TS
1.270,59
1.270,59
1.270,59
0,00
1.555,00
1.555,00
1.555,00
0,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
0,00
30.152,00
0,00
30.152,00
30.152,00
962.308,01
0,00
962.308,01
962.308,01
3.536,04
3.536,04
3.536,04
1.865,00
52.173,84
0,00
52.173,84
1.865,00
52.173,84
1.865,00
0,00
16.261,56
16.261,56
0,00
16.261,56
0,00
399.609,40
399.609,40
399.609,40
87.209,62
76.646,40
87.209,62
1.491,40
1.491,40
1.491,40
0,00
100.400,00
100.400,00
100.400,00
0,00
32.530,55
217.936,00
38.604,20
32.530,55
217.936,00
38.604,20
32.530,55
217.936,00
38.604,20
0,00
0,00
0,00
175.875,30
175.875,30
175.875,30
0,00
154.252,50
154.252,50
154.252,50
0,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
0,00
663.942,55
663.942,55
663.942,55
0,00
9.264,95
9.264,95
9.264,95
0,00
650,00
650,00
650,00
0,00
155.170,00
155.170,00
155.170,00
0,00
35.758,26
1.186.633,27
6.181.341,59
1.186.633,27
4.065.156,51
0,00
10.563,22
0,00
0,00
35.758,26
35.758,26
1.186.633,27
1.267.006,03
2.116.185,08
0,00
4.914.335,56
44
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
00322B AUTO
SPORT SERVIS VL.
ðELMAŠ MIODRAG
00336B TR "STIL"
00343B "IIB" d.o.o.
00362C
"TEHNOALAT"
D.O.O.EXPORTIMPORT
00363B AS-KOMERC
00374C MIRTRGOVINSKA
RADNJA
00387B "FRA ALAT
ZA OBRADU RUPE"
D.O.O.
00388B FRA SPIRALNE BURGIJE
00404a
"POMORAVLJE"
D.O.O.
00417B "FRA -ALAT
ZA SPOLJNI NAVOJ"
D.O.O.
00418B FRA - ALATI I
PRIBORI
004192 "KOPOVI"
004349
"JUGOZAŠTITA"
Izdavačko preduzeće
004367
"HEMOPRODUKT"
D.O.O.
00454C
"INSTRUMENTAL"
D.O.O.
00473B FRA - ALAT
ZA UNUTRAŠNJI
NAVOJ
005072 TELENOR
d.o.o.
005299 "KVARC"
D.O.O.
005499 "MV AUTO"
D.O.O.
005667 "EUROSABA"
D.O.O.
00595B "IVANOVIĆ
FLEKS" d.o.o.
00608B S.Z.R.
"ALMA-PRODUKT"
00614C "GARANTWIS" D.O.O.
006285
"GUMAPLAST-VP"
d.o.o.
10.443,66
925.675,42
95.266,14
10.443,66
913.153,18
95.266,14
10.443,66
925.675,42
95.266,14
0,00
0,00
0,00
54.126,98
164.656,28
54.126,98
164.656,28
54.126,98
164.656,28
0,00
0,00
8.208,00
8.208,00
8.208,00
0,00
881.487,25
881.487,25
881.487,25
0,00
20.759,38
20.759,38
20.759,38
0,00
263.940,30
263.940,30
263.940,30
0,00
122.014,51
122.014,51
122.014,51
0,00
16.468,08
1.209,74
16.468,08
1.209,74
0,00
0,00
13.419,00
13.419,00
13.419,00
0,00
6.018,00
6.018,00
6.018,00
0,00
20.156,00
20.156,00
20.156,00
0,00
77.705,34
77.705,34
77.705,34
0,00
264.112,42
264.112,42
264.112,42
0,00
507.063,70
507.063,70
507.063,70
0,00
7.430,00
7.430,00
7.430,00
0,00
97.264,00
97.264,00
97.264,00
0,00
1.183.268,38
1.183.268,38
1.183.268,38
0,00
55.503,07
55.503,07
55.503,07
0,00
55.120,44
55.120,44
55.120,44
0,00
66.006,89
66.006,89
66.006,89
0,00
12.522,24
0,00
0,00
16.468,08
1.209,74
45
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
00633 "TEHNORAD"
D.O.O.- EXPORTIMPORT
00648 "INDUSTRIJA
MOTORA RAKOVICA''
AD U
RESTRUKTURIRANJU
006570 SPORTSKO
DRUŠTVO PRVA
PETOLETKA
TRSTENIK
006585 "EKOTEH
ðUROVIĆ" D.O.O.
00693B "MIKRO
PRINC" D.O.O.
00706B DELTA
BROKER
007503 "DB RAZVITAK" d.o.o.
00764C "DTM
CONSULT" D.O.O.
00773C SZR "MIDAXINŽENJERING"
007804 "NSRADIJATORI" D.O.O.
007933 "INTERAUTO"
D.O.O. ČAČAK P.S.C.
KRUŠEVAC
00795C "TRIJUMF"
Milena Rutić PR
00840A M & S
GROUP
00876B HAHN+KOLB
D.O.O.
00879C
"RECREATOURS" a.d.
BEOGRAD
00900B CITY
EXPRESS D.O.O.
00917A "OPTIMA
FORMA" D.O.O.
00935C "AKS
EXPRESS KURIR"
d.o.o.
0093B HIPEX D.O.O.
00944C "YU-PD
EXPRESS" D.O.O.
00959B "PAL MAL"
D.O.O.
00999C ZZZZ
"ŽELEZNICE SRBIJE"
01012 ENEL D.O.O.
0117B "CONFIDENZA
INDUSTRIAL
SERVICE" D.O.O.
02778 "KRUNAPRODUKT" d.o.o.
23.614,52
23.614,52
23.614,52
0,00
654.386,52
654.386,52
654.386,52
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
110.000,00
103.460,00
103.460,00
103.460,00
0,00
4.141,80
4.141,80
4.141,80
0,00
136.000,00
136.000,00
100.000,00
36.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
10.518,00
10.518,00
10.518,00
0,00
632.246,89
632.246,89
632.246,89
3.540,00
3.540,00
3.540,00
0,00
17.184,49
17.184,49
17.184,49
0,00
44.675,37
44.675,37
44.675,37
0,00
6.153,20
6.153,20
6.153,20
0,00
16.455,94
16.455,94
16.455,94
0,00
17.300,00
17.300,00
17.300,00
0,00
6.909,64
6.909,64
6.909,64
0,00
16.529,44
0,00
0,00
0,00
16.529,44
16.529,44
4.512,80
4.426,35
4.512,80
4.426,35
4.512,80
4.426,35
0,00
0,00
5.561,04
5.561,04
5.561,04
0,00
14.726,40
14.726,40
14.726,40
0,00
10.500,00
4.594,61
10.500,00
4.594,61
10.500,00
4.594,61
0,00
0,00
225.310,62
225.310,62
225.310,62
0,00
11.157,41
11.157,41
11.157,41
0,00
46
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
90
03183 EI-CO DOOFMD
91
03795 AD KRUŠIK
PRECIZNI LIV
92
03989 "ZORA 53"
D.O.O.
93
04138 UNIOR
COMPONENTS
D.O.O.
94
05215 DUKLAINŽENJERING D.O.O.
95
05767 STR
"ZANATLIJA ŽIVKIĆ "
96
06142 "TOPOLA
LIVAR GROUP" A.D.
97
06169 D.P. "IBA"-ADA
sa p.o.
98
0628A "POTISJEPRECIZNI LIV" AD
99
06366 SIMEX-TRADE
D.O.O.
100
06510 MINGKOVAČNICA A.D.
101
06958 "MORSAD"
D.O.O.
102
06999 JUGOPREVOZ
KRUŠEVAC A.D.
103
07549 JKSP
"KOMSTAN"
104
07705 "GUMA-BELT"
D.O.O.
105
07750 HK "KRUŠIK"
a.d.
106
08573 "GRO-AS"
d.o.o.
107
08760 "CENTUM"
d.o.o.
108
09200 "MARKANT"
d.o.o.
109
09271 PRID DOO
110
09306 TEHNO-BIRO
111
09719 PP "IRKA"
43300 DOBAVLJAČI U
ZEMLJI
112
113
00062C "LIVNICA A &
T" D.O.O. - U
STEČAJU BEOGRAD
(NOVI BEOGRAD)
0029b "PPTPROMET" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
TRSTENIK
28.290,95
28.290,95
0,00
28.290,95
175.282,37
175.282,37
175.282,37
0,00
1.073,68
1.073,68
1.073,68
0,00
34.645,74
34.645,74
34.645,74
0,00
15.314,09
15.314,09
15.314,09
0,00
14.830,00
14.830,00
14.830,00
0,00
728.048,80
0,00
728.048,80
728.048,80
34.410,90
34.410,90
34.410,90
0,00
398.657,25
398.657,25
398.657,25
0,00
60.309,68
60.309,68
60.309,68
0,00
33.839,96
33.839,96
33.839,96
0,00
10.603,15
10.603,15
10.603,15
0,00
186.881,21
186.881,21
186.881,21
0,00
3.294.100,38
3.294.100,38
458.820,50
2.835.279,88
5.416,34
5.416,34
5.416,34
0,00
26.904,00
26.904,00
0,00
26.904,00
148.048,59
148.048,59
148.048,59
0,00
50.516,10
50.516,10
50.516,10
0,00
26.483,67
61.558,47
3.180,00
27.438,99
22.901.253,97
26.483,67
61.558,47
3.180,00
27.438,99
26.483,67
61.558,47
3.180,00
27.438,99
13.157.104,25
0,00
0,00
0,00
0,00
9.744.149,72
-66.227
-66.227
-66.227
41.500
41.500
41.500
47
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
114
00648 "INDUSTRIJA
MOTORA RAKOVICA''
AD U
RESTRUKTURIRANJU
BEOGRAD
(RAKOVICA)
115
01000 "PPTZAPTIVKE" A.D. - U
RESTRUKTURIRANJU
TRSTENIK
116
06142 "TOPOLA
LIVAR GROUP" A.D.
TOPOLA
43310 DOBAVLJAČI U
ZEMLJI
-465.844
UKUPNO ZA
IZVEŠTAJ:
57.520.362,53
-1.578
-1.578
-1.578
-475
-475
-475
-439.064
-439.064
-439.064
-465.844
53.476.222,76
33.658.590,05
4.044.139,77
23.861.772,48
Od ukupnog iznosa od 57.520 hiljada dinara obaveze prema dobavljačima u zemlji na
dan 31.12. 2011. godine do dana revizije je izmireno 23.560. hiljada dinara, što čini 40,96%. Iz
navedenih podataka se može zaključiti da blagovremeno izmiruje obaveze prema dobavljačima.
44.3. DOBAVLJAČI U INOSTRANSTVU
U okviru rednog broja 119 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su obaveze u
ukupnom iznosu od 77.481 hiljada dinara, od čega se na obaveze prema dobavljačima u
inostranstvu odnosi iznos od 541 hiljade dinara. U tabeli koja sledi dati su dobavljači u
inostranstvu sa saldom:
R.b.
1.
Naziv dobavljača i mesto
Twlleborg Croatia doo Zagreb
UKUPNO:
(u hiljadama dinara)
Plaćeno do NeusaglaNeplaćeno
Iznos
Usaglašeno
dana revizije
šeno
541
541
541
541
541
541
Od ukupnog iznosa od 541 hiljada dinara, obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
na dan 31.12. 2011. godine do dana revizije je izmireno 541 hiljada dinara, što čini 100%. Iz
navedenih podataka se može zaključiti da je društvo likvidno, jer blagovremeno izmiruje
obaveze prema dobavljačima, redovno isplaćuje zarade i uplaćuje porez, doprinose i ostale
javne prihode.
44.4. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u zemlji data je u tabeli koja sledi.
(u hiljadama dinara)
Red.
broj
1
2
3
4
5
6
Pozicija starosne strukture dobavljača
Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele
Neisplaćene obaveze do tri meseca
Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana
Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine
Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine
Neisplaćene obaveze starije od tri godine
UKUPNO
Iznos
% učešća
10.435
29.036
13.893
2.186
1.964
6
57.520
18,14
50,48
24,15
3,80
3,41
0,01
100,00
48
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
Obaveze prema dobavljačima u zemlji starije od godinu dana iznose 4.156 hiljada
dinara.
44.5. STAROSNA STRUKTURA OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA U INOSTRANSTVU
Starosna struktura obaveza prema dobavljačima u inostranstvu data je u tabeli koja
sledi.
(u hiljadama dinara)
R.b.
1
2
3
4
5
6
Pozicija starosne strukture dobavljača
Obaveze prema dobavljačima koje nisu dospele
Neisplaćene obaveze do tri meseca
Neisplaćene obaveze od tri meseca do godinu dana
Neisplaćene obaveze od jedne godine do dve godine
Neisplaćene obaveze od dve godine do tri godine
Neisplaćene obaveze starije od tri godine
UKUPNO
Iznos
541
% učešća
100,00
541
100,00
44.6. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI
Usaglašenost sa dobavljačima u zemlji je data u pregledu koji sledi.
(u hiljadama dinara)
Broj dobavljača
1. Dobavljači sa saldom
2. Usaglašeno 100%
3. Delimično usaglašeno
4. Neusaglašeno
Iznos
116
105
5
6
57520
53.476
2.582
1.462
44.7. USAGLAŠENOST SA DOBAVLJAČIMA U INOSTRANSTVU
Usaglašenost sa dobavljačima u inostranstvu je data u pregledu koji sledi.
(u hiljadama dinara)
Broj dobavljača
1. Dobavljači sa saldom
2. Usaglašeno 100%
3. Delimično usaglašeno
4. Neusaglašeno
Iznos
1
1
541
541
45. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE
Na rednom broju 120 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja iskazane su ostale kratkoročne
obaveze u iznosu od 258.380 hiljada dinara, a sastoje se od obaveza po osnovu zarada i
naknada zarada i drugih obaveza. Struktura ostalih kratkoročnih obaveza data je u narednoj
tabeli:
(u hiljadama dinara)
2011.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada
Obaveze za poreze na zarade i
naknade zarada na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog
Obaveza za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na
teret poslodavca
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
2010.
855
855
133.452
98.237
.
44.741
53.418
8
44.732
50
49
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
2011.
Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret
zaposlenog koje se refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknadu zarade na teret
poslodavca koje se refundiraju
Obaveze po osnovu kamate i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze za učešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podižu u toku
godine
Ostale obaveze
UKUPNO
2010.
3.412
2.785
2.352
2.320
181
121
11.300
258.380
8.667
8.788
Ukalkulisane obaveze za neto zarade zaposlenih i ostale naknade odnose se na
decembar 2011. godine i isplaćene su u januaru 2012. godine.
46. OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OSTALI JAVNI PRIHODI I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Obaveze za PDV i ostale javne prihode na rednom broju 121 (oznaka za AOP) u Bilansu
stanja u iznosu od .3.750 hiljada dinara sastoje se od:
- obaveze za carine u iznosu od 3.563 hiljada dinara,
- Ostale obaveze u iznosu od 165 hiljada dinara,
- Razgraničeni PDV u iznosu od 22 hiljada dinara.
47. OBRAČUN PDV
Društvo vodi dvostruku evidenciju obračuna i plaćanja PDV, i to preko knjige ulaznih i
izlaznih računa i knjigovodstvene evidencije na grupama računa 27 i 47.
U toku revizije PDV, revizorski tim je zaključio da je PDV korektno obračunat i plaćen,
što znači da po tom osnovu nema ozbijnijeg rizika koji bi mogao materijalno da utiče na
finansijski rezultat privrednog društva.
U nastavku je dat tabelarni pregled obračuna PDV.
Prihodi za 2010. godinu i plaćeni PDV
(u hiljadama dinara)
Opis
2
Knjiga
izlaznih
faktura IXII/2011
Vrednost (za kol.2)
3
Konto
4
114.766
Vrednost
(za
kol.4)
5
61200
98.098
61220
7.620
61221
67060
351
418
67300
127
PDV
NAPOMENA
6
7
Prihod od prodaje
proizvoda
Prihod od prodaje usluga
dom.tržište
Prihod od prodaje usluga
prevoza
dobici od prodaje opreme
Prihod od prodaje
materijala
50
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
Ukupno (za
r.b.1)
medjuzbir
Interni obračun
PDV izlazne
fakture
Knjiga
manjka
I/2011.
Ukupno (od
1-3)
Knjiga
izl.avansnih
računa (drugi
mesec)
Storno
av.računa
(drugi
mesec)
Ukupno (od
1-5)
67990
69
67320
40
67950
medjuzbir
107.430
10101
10300
13100
108
ostali nepomenuti prihodi
dobici od prodaje
alata,guma
prihod naknada škarta iz
montaže
106.831
7.434
7
503
Ukupan prihod 6
Zalihe repromaterijala
Alat i inventar u skladištu
roba u magacinu
57300
-9
gubici od prodaje materijala
114.766
114.766
19.497
95
95
17
42
42
8
114.903
114.903
19.522
5.116
5.116
920
-6.451
-6.451
113.568
113.568
konto 47000
Manjak za 2011.prijava
PDV/11
Osn. iz prijave PDV konto
47000 dug pl.
Konto 47200
20.442
Razlika izmedju konta prihoda u iznosu od 106.831 hiljada dinara i podataka iz poreskih
prijava u iznosu od 114.903 hiljade dinara javlja se iz sledećih razloga:
- u knjizi izlaznih faktura postoje i računi čiju osnovicu čine konta zaliha materijala (konto
10101) 7.434 hiljade dinara,alata i inventara u skladištu (konto 10300) 7 hiljada dinara , roba u
magacinu (konto 13100) 503 hiljade dinara, gde nema prihoda jer je prodaja izvršena po
cenama po kojima je izvršena nabavka, kao i računi čija je osnovica knjižena na kontu 57300gubici od prodaje materijala 9 hiljada dinara po kojima je prodaja izvršena ispod nabavne cene.
U knjizi izlaznih faktura (knjiga izlaznih faktura interni obračun PDV-a) ne prikazuje se
osnovica jer nema prihoda u iznosu od 95 hiljada dinara PDV je 17 hiljada dinara.
Porez na dodatu vrednost plaćenog na avansne uplate (knjiga izlaznih avansnih faktura)
gde se ne prikazuje osnovica jer nema prihoda u iznosu od 5.116 hiljada dinara PDV je 920
hiljada dinara.
U knjizi izlaznih računa, prilikom knjiženja konačnog računa (ako je avansni račun izdat
u nekom od prethodnih meseci), isti se knjiži u celosti, a istovremeno se vrši storniranje PDV iz
avansnog računa, a tada nema osnovice jer je nije bilo ni prilikom izdavanja avansnog računa iznos -6.451 hiljada dinara.
U knjizi manjka I/2011 gde je sadržan plaćeni PDV na manjak po popisu prikazan je
iznos osnovice u iznosu od 42 hiljade dinara, a PDV je 8 hiljada dinara.
Na osnovu gore navedenog dolazi se do osnovice u iznosu od 113.568 hiljada
dinara i PDV u iznosu od 20.442 hiljade dinara (113.568x18%=20.442 hiljade dinara)
51
"DST" d.o.o., Novi Beograd
Napomene uz finansijske izveštaje
48. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
Na rednom broju 123 (oznaka za AOP) u Bilansu stanja su iskazane odložene poreske
obaveze na računu 498 u iznosu od 489 hiljada dinara, koje su nastale kao razlika izmeñu
računovodstvene i poreske amortizacije.
52
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011. GODINU
I OPŠTI PODACI
1. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I ADRESA
2. MATIČNI BROJ
3. PIB
4. WEB-SITE
E-MAIL ADRESA
5. BROJ I DATUM REŠENJA O UPISU U
REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
6. DELATNOST (ŠIFRA I OPIS)
7. BROJ ZAPOSLENIH
8. BROJ AKCIONARA
9. DESET NAJVEĆIH AKCIONARA
(nominalna vrednost akcije je 460 dinara)
10. VREDNOST OSNOVNOG KAPITALA
(RSD)
11. BROJ IZDATIH AKCIJA (obične)
ISIN broj
CFI KOD
12. PODACI O ZAVISNIM DRUŠTVIMA
13. POSLOVNO IME, SEDIŠTE I
POSLOVNA ADRESA REVIZORSKE
KUĆE KOJA JE REVIDIRALA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011.G.
14. POSLOVNO IME ORGANIZOVANOG
TRŽIŠTA NA KOJE SU UKLJUČENE
AKCIJE
Preduzeće za proizvodnju hidrauličkih servoupravljača
„PPT-Servoupravljači“AD Trstenik-u restrukturiranju
37240 Trstenik, Cara Dušana 101
07623925
101307818
www.ppt-servo.co.rs
[email protected]
1-2914-00 od 28.02.1991.godine
Kraljevo
2932 – proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
268
354
Prezime i ime/
Broj
% učešća u
Poslovno ime pravnog subjekta
akcija
osnovnom
kapitalu
4.292
0,65667
1.“Prva Petoletka“ AD Holding kompanija
207
0,03167
2. Zdravić Toma
0,02524
3. Andrić Miloš
165
124
0,01897
4. Marković Milomir
0,01897
5. Marković Slobodan
124
0,01897
6. Matić Mirko
124
7. Mirković Miroljub
124
0,01897
124
0,01897
8. Veličković Slobodan
0,01897
9. ðurñević Predrag
124
0,01576
103
10. Lukić Milorad
300.654.000
Društveni kapital 292.221.440 din. (97,19% ), Akcijski kapital radnika
6.458.000 din. (2,15%), Akcijski kapital Holding preduzeće IHP „Prva
Petoletka“AD 1.974.600 din. (0,66%)
18.331
RSPPTSE90059
ESVUFR
Nema zavisnih društava
DST –Revizija d.o.o
Goce Delčeva 38/I
Novi Beograd
Beogradska berza AD Beograd
II PODACI O UPRAVI DRUŠTVA
1. ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
IME I PREZIME
PREBIVALIŠTE
OBRAZOVANJE
SADAŠNJE
ZAPOSLENJE
(poslovno ime firme i
radno mesto)
ČLANSTVO U
UPRAVNM
ODBORIMA I
NADZORNIM
ODBORIMA DRUGIH
DRUŠTAVA
ISPLAĆENI
IZNOS NETO
NAKNADE
1.Pavlović Djordje
(predsednik)
2.Nedeljković Branislav
(zamenik predsednika)
3. Rakovac Veroljub
(član)
3. Marković Olivera
(član)
3. Dumanović Slobodan
(član)
Pepeljvac
Trstenik
Podešivač numeričkih
mašina
Metalobrusač
Poslovodja mašinske
obrade
Metalobrusač
Lopaš
Metalostrugar
Metalostrugar
Trstenik
Diplomirani ekonomista
Referent prodaje
-
-
Trstenik
Diplomirani inženjer
metalurgije
Zamenik Generalnog
direktora Prve Petoletke
-
-
BROJ I %
AKCIJA KOJE
POSEDUJE U
AKCIONARSKOM
DRUŠTVU
-
-
-
-
-
-
-
45 (0,24548%)
2. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
IME I PREZIME
PREBIVALIŠTE
OBRAZOVANJE
SADAŠNJE
ZAPOSLENJE
(poslovno ime firme i
radno mesto)
1.Stojanović Gordana
(predsednik)
2.Jevtić Jovanka
(član)
3. Joković Sofija
(član)
4. Vučić Miroslav
(član)
4. Vukadinović Milanka
(član)
Štulac
Tehničar kontrolor
Kontrolor kvaliteta
Trstenik
Ekonomski tehničar
Referent knjigovodstva
Osaonica
Metalobrusač
Arhivar
Osaonica
Metaloglodač
Metaloglodač
Mataruška Banja
Ekonomski tehničar
Referent sistema
raspodele
3.KODEKS PONAŠANJA-Društvo nema usvojen kodeks ponašanja
ČLANSTVO U
UPRAVNM
ODBORIMA I
NADZORNIM
ODBORIMA DRUGIH
DRUŠTAVA
ISPLAĆENI
IZNOS NETO
NAKNADE
BROJ I %
AKCIJA KOJE
POSEDUJE U
AKCIONARSKOM
DRUŠTVU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Član Nadzornog odbora
u "PPT-Cilindri" AD-u
restrukturiranju
-
-
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1. IZVEŠTAJ UPRAVE O REALIZACIJI
USVOJENE POSLOVNE POLITIKE
2. ANALIZA POSLOVANJA- ANALIZA OSTVAREINIH
PRIHODA, RASHODA I REZULTATA POSLOVANJA
I RACIO ANALIZA
2.1. ANALIZA PRIHODA
PRIHODI
2011.
2010.
POSLOVNI PRIHODI
FINANSIJSKI PRIHODI
OSTALI PRIHODI
NETO DOBITAK POSLOV .KOJE
SE OBUSTAVLJA
UKUPNO
2.2. ANALIZA RASHODA
RASHODI
POSLOVNI RASHODI
FINANSIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
NETO GUBITAK POSLOV .KOJE
SE OBUSTAVLJA
UKUPNO
454.723
8.637
2.775
14
291.948
5.259
23.231
Struktura prihoda
2011
97,55
1,85
0,60
Struktura prihoda
2010
91,11
1,.64
7,25
2011 /2010.
(%)
155,75
164,23
11,95
466.149
320.438
100
100
145,47
2011.
2010.
477.953
55.365
3.294
295.685
49.683
1.128
85
Struktura rashoda
2011
89,07
10,32
0,61
Struktura rashoda
2010
85,32
14,34
0,34
2011 /2010.
(%)
161,64
111,44
292,02
536.612
346.581
100
100
154,83
2.3.ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA
REZULTAT POSLOVANJA
POSLOVNI DOBITAK / GUBITAK
FINANSIJSKI DOBITAK/GUBITAK
OSTALI DOBITAK/GUBITAK
DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
NETO DOBITAK/GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA
NETO GUBITAK
2011.
2010.
(23.230)
(46.728)
(519)
(3.737)
(44.424)
22.103
14
(85)
455
70.918
642
26.785
2011/2010
(%)
621,62
105,19
264,77
2.4 STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA
POSLOVNI PRIHODI
2011.
2010.
PRIHODI OD PRODAJE ROBE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA INOSTRAN.TRŽIŠTU
PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE
POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
UKUPNO:
106.069
319.873
601
13.110
15.070
454.723
4.994
84.033
145.020
520
36.593
20.788
291.948
2.5 STRUKTURA POSLOVNIH RASHODA
POSLOVNI RASHODI
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
TROŠKOVI MATERIJALA
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALA LIČNA PRIMANJA
TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
OSTALI POSLOVNI RASHODI
UKUPNO:
2011.
185.578
198.401
6.712
87.262
477.953
2010.
4.894
105.864
124.643
5.946
54.338
295.685
2011/2010
(%)
126,22
220,57
115,58
35,83
72,49
155,75
2011/2010
(%)
175,30
159,17
112,89
160,59
161,64
2.6. POKAZATELJI POSLOVANJA - RACIO ANALIZA
PRINOS NA UKUPAN KAPITAL
poslovni gubitak/(ukupna pasiva tekuća godina +
uk.pasiva prethodna godina) : 2
NETO PRINOS NA SOPSTVENI KAPITAL
neto gubitak/(kapital tekuća + prethodna godina) : 2
POSLOVNI NETO GUBITAK
(poslovni gubitak/poslovni prihodi)
ODNOS UKUPNIH PRIHODA I UKUPNIH
RASHODA
EKONOMIČNOST POSLOVANJA
(odnos poslovnih prihoda i poslovnih rashoda)
RENTABILNOST POSLOVANJA
(odnos neto gubitka i ukupnih prihoda)
STEPEN ZADUŽENOSTI
(dugoročna rezervisanja i obaveze/ukupna pasiva)
I STEPEN LIKVIDNOSTI
(gotovina i gotovinski ekvivalenti/kratkoročne
obaveze)
II STEPEN LIKVIDNOSTI
(kratkoročna potraživanja, plasmani i
gotovina/kratkoročne obaveze)
NETO OBRTNI KAPITAL
(obrtna imovina – kratkoročne obaveze)
(kapital + dugoročna rezervisanja + dugoročne obaveze
- stalna imovina)
CENA AKCIJA
Cena akcije
Najniža
Najviša
TRŽIŠNA KAPITALIZACIJA
DOBITAK PO AKCIJI
ISPLAĆENE DIVIDENDE
3. INFORMACIJA O OSTVARENJIMA
DRUŠTVA PO STEPENIMA U SKLADU SA
MRS 14
GLAVNI KUPCI
(kupci koji učestvuju sa više od 10% u
ukupnom prihodu društva)
GLAVNI DOBAVLJČI
(dobavljači koji učestvuju sa više od 10% u
ukupnim obavezama društva prema dobavljačima)
4. PROMENE BILANSNIH POZICIJA
(za više od 10% u odnosu na prethodnu
godinu)
(%) - (000 RSD)
3,80%
0
5,10%
86,87%
95,14%
15,21%
96,90%
7,52%
27,59%
51.311 RSD
162.732 RSD
Nije se trgovalo u 2011.godini
Obične akcije
Prioritetne akcije
Godina
Obične akcije
Prioritetne akcije
2009
2010
2011
Društvo u organizovanom smislu posluje kao celina
te se nisu stekli uslovi za izveštavanje po segmentima
u skladu sa MRS 14
" Autotehnik Progres ", Beograd ;" Madiig", Bečej;
"PPT-Hidraulika" AD-u restrukturiranju, Trstenik
"PPT-TMO"AD-u restrukturiranju, Trstenik;
"PPT-Remont i energetika"AD-u restrukturiranju,
Trstenik
4.1. POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Smanjenje potraživanja zbog efikasnije naplate
povećanog obima prometa
4.2. DUGOROČNA REZERVISANJA I
OBAVEZE
Povećanje dugoročnih obaveza i kratkoročnih
finansijkih obaveza u najvećoj meri zbog povećanja
obaveza po kreditima prema Fondu za razvoj ,
povećanje ostalih kratkoročnih finansijskih obaveza u
najvećoj meri zbog kamata za obaveze za poreze i
doprinose na zarade)
4.3. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Povećanje poslovnih prihoda i poslovnih rashoda
zbog povećanja proizvodnje i obima prometa
4.4. NETO GUBITAK
Povećanje neto gubitka u odnosu na prethodnu
godinu zbog povećanja obima prodaje i nesrazmernog
smanjenja troškova
Download

Untitled