CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
CONFIDA FINODIT
Preduzeće za reviziju
Beograd, Imotska 1
Ogranak »Finodit«
Novi Sad, Pašićeva 16-18
Sadržaj:
IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA ........................................ 3
MEMORANDUM I IZJAVA DRUŠTVA ......................................... 5
1.FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ................................................. 7
BILANS STANJA NA DAN 31.12.2010. GODINE...................................... 7
BILANS USPEHA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2010. GODINE ............................. 9
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - CASH FLOW ZA PERIOD ........................... 10
01.01. - 31.12.2010. GODINE ............................................... 10
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZA PERIOD .................................. 12
01.01. - 31.12.2010. GODINE ............................................... 12
2. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ................................. 13
2.1 OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU ........................................ 13
2.1.1 ISTORIJAT DRUŠTVA.............................................. 14
2.1.2 KVALIFIKACIONA STRUKTURA ................................. 14
2.2 OSNOV ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ..................... 15
2.3 OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ....................................
2.3.0. STALNA IMOVINA ...................................................
2.3.1 NEMATERIJALNA ULAGANJA ............................................
2.3.2 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA .....................................
2.3.3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI.......................................
2.3.4 ZALIHE ..........................................................
2.3.5. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA ..........................
2.3.6 PRIHODI .........................................................
2.3.7 RASHODI .........................................................
2.3.8 BLAGAJNA ........................................................
2.3.1.10 POPIS ........................................................
2.3.1.11 SUDSKI SPOROVI .................................................
2.3.1.12 HIPOTEKE ......................................................
2.4 OSNOV ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ................
3. BILANS STANJA .....................................................
4. AKTIVA ...........................................................
4.1 STALNA IMOVINA ...................................................
4.1.1 NEMATERIJALNA ULAGANJA ............................................
4.1.2 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA .....................................
4.1.3 DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI .......................................
4.2 OBRTNA IMOVINA ..................................................
4.2.1 ZALIHE ..........................................................
4.2.2 KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA ..........................
4.2.2.1 POTRAŽIVANJA ...................................................
15
16
16
16
17
17
18
19
19
19
21
22
24
26
27
28
29
29
29
32
33
33
35
35
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
4.2.2.2 POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBITAK ...........................
4.2.2.3 KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI ....................................
4.2.2.4 GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA ....................................
4.2.2.5 POREZ NA DODATU VREDNOST I AVR ....................................
4.2.3 ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA .........................................
4.2.4 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA ....................................
5. PASIVA ...........................................................
5.1 KAPITAL ..........................................................
5.2 DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE ...............................
5.2.1 DUGOROČNA REZERVISANJA ............................................
5.2.2 DUGOROČNE OBAVEZE ...............................................
5.2.2.1 DUGOROČNI KREDITI................................................
5.2.2.2 OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE ........................................
5.2.3 KRATKOROČNE OBAVEZE ..............................................
5.2.3.1 KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE....................................
5.2.3.2 OBAVEZE IZ POSLOVANJA ............................................
5.2.3.3 OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE .......................................
5.2.3.4 OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA
VREMENSKA RAZGRANIČENJA ...............................................
5.2.3.5 ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE .........................................
5.3 VANBILANSNA PASIVA ..............................................
6. BILANS USPEHA ....................................................
7. PRIHODI ..........................................................
7.1 POSLOVNI PRIHODI .................................................
7.2 FINANSIJSKI PRIHODI ...............................................
7.3 OSTALI PRIHODI ...................................................
8. RASHODI ..........................................................
8.1 POSLOVNI RASHODI ................................................
8.2 FINANSIJSKI RASHODI ..............................................
8.3 OSTALI RASHODI ...................................................
9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ......................................
10. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU .................................
11. DOGAðAJI NAKON DANA BILANSA STANJA ..............................
36
37
37
38
39
39
40
40
41
42
42
42
44
46
46
49
50
51
51
51
52
52
52
54
54
55
55
57
57
58
59
60
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
MEMORANDUM I IZJAVA DRUŠTVA
Predmet: Izjava direktora
Ovu
izjavu
dajemo
u
vezi
sa
Va{om
revizijom
ra~unovodstvenih izve{taja na{eg preduze}a za godinu koja
se
zavr{ila
31.
decembra
2005.
godine,
za
svrhe
izra`avanja mi{ljenja o tome da li ra~unovodstveni
izve{taji pru`aju istinitu i objektivnu sliku finansijskog
polo`aja ovog preduze}a na dan 31.12.2005. godine i
rezultata poslovanja za godinu koja se zavr{ila na taj
dan, u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu.
Prihvatamo na{u odgovornost za istinit i objektivan
prikaz ra~unovodstvenih izve{taja za godinu koja se
zavr{ava na dan 31.12.2005. godine.
Potvr|ujemo po na{em najboljem saznanju i uverenju,
slede}e izjave:
Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige
i potkrepljuju}u dokumentaciju i sva normativna akta
te sve zapisnike sa sednica Skup{tine akcionara i
Upravnog odbora, i sva normativna akta, koji se
odnose na poslovanje u 2005. godini;
Rukovodstvo i lica koja imaju zna~ajnu ulogu u
ra~unovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola
i lica koja mogu imati materijalno zna~ajnog uticaja
na ra~unovodstvene izve{taje nisu bila uklju~ena u
nezakonite radnje;
U ra~unovodstvenim izve{tajima nema materijalno
zna~ajnih pogre{nih iskazivanja niti propusta;
Preduze}e je postupalo u skladu sa svim aspektima
odredbi ugovora koji bi, u slu~aju nepridr`avanja,
mogli
imati
materijalno
zna~ajne
efekte
na
ra~unovodstvene izve{taje. Nije bilo neuskla|enosti
sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slu~aju
nepo{tovanja istih, mogli imati materijalno zna~ajne
efekte na ra~unovodstvene izve{taje;
Sredstva zalo`ena kao garancije ne postoje, a
hipoteke su stavljene na uvid revizorima;
Nemamo planove niti namere koje bi mogle da
materijalno zna~ajno izmene knjigovodstvenu vrednost
ili klasifikaciju sredstava, potra`ivanja i obaveza
prikazanih u ra~unovodstvenim izve{tajima;
Ne planiramo da napustimo na{u delatnost niti imamo
druge planove i namere koje bi dovele do pojave
zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
iznosima koji bi bili ve}i od njihove neto prodajne
vrednosti;
Nemamo sudskih sporova koji bi mogli zna~anije
uticati na rezultate poslovanja i imovinu preduze}a;
Preduze}e
poseduje
odgovaraju}e
pravno
validne
dokaze o vlasni{tvu i pravu kori{}enja nad svim
sredstvima i potra`ivanjima i nema zaloga niti
drugih tereta nad bilo kojim sredstvima, izuzev onih
koji su revizorima stavljeni na uvid;
Proknji`ili smo sve obaveze, kako stvarne tako i
potencijalne
i
obelodanili
u
napomenama
uz
ra~unovodstvene izve{taje;
Nije bilo doga|aja nakon obra~unskog perioda koji bi
zahtevali korekcije ra~unovodstvenih izve{taja za
2005. godinu;
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
1.FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
Bilans stanja na dan 31.12.2010. godine
B I L A N S N A
P O Z I C I J A
(u hiljadama dinara)
31/12/2010
31/12/2009
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
1.682.087
1.740.310
I. Neuplaćeni upisani kapital
0
0
II. Goodwill
0
0
III. Nematerijalna ulaganja
0
13
1.677.705
1.731.599
1.598.199
1.654.294
0
0
79.506
77.305
4.382
8.698
459
459
3.923
8.239
1.457.605
1.295.053
266.832
383.017
0
4.240
1.190.773
907.796
673.746
388.141
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka
sredstva
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
IV. Dugoročni finansijski plasmani
1. Učešća u kapitalu
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
I. Zalihe
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i
sredstva poslovanja koje se obustavlja
III. Kratkoročna potraživanja, plasmani i
gotovina
1. Potraživanja
2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
0
0
3. Kratkoročni finansijski plasmani
502.975
495.601
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
2.076
4.125
11.976
19.929
0
0
3.139.692
3.035.363
0
0
3.139.692
3.035.363
259.575
139.090
5. Porez na dodatnu vrednost i aktivna
vremenska razgraničenja
IV. Odložena poreska sredstva
V. POSLOVNA IMOVINA
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
ð. Vanbilansna aktiva
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
B I L A N S N A
P O Z I C I J A
31/12/2010
31/12/2009
PASIVA
A. KAPITAL
1.311.487
1.374.177
I. Osnovni kapital
1.066.644
1.066.644
0
0
181.676
181.676
0
0
0
0
0
0
63.167
125.857
VIII. Gubitak
0
0
IX. Otkupljene sopstvene akcije
0
0
1.828.205
1.661.186
0
0
1.143.901
948.450
1. Dugoročni krediti
952.611
745.098
2. Ostale dugoročne obaveze
191.290
203.352
III. Kratkoročne obaveze
684.304
712.736
1. Kratkoročne finansijske obaveze
415.484
484.588
0
0
II. Neuplaćeni upisani kapital
III. Rezerve
IV. Revalorizacione rezerve
V. Nerasporeñeni dobici po osnovu hartija od
vrednosti
VI. Nerasporeñeni gubici po osnovu hartija od
vrednosti
VII. Nerasporeñeni dobitak
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
I. Dugoročna rezervisanja
II. Dugoročne obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
226.995
184.572
4. Ostale kratkoročne obaveze
16.134
15.507
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgraničenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
25.691
28.069
0
0
0
0
3.139.692
3.035.363
259.575
139.090
IV. Odložene poreske obaveze
V. UKUPNA PASIVA
G. Vanbilansna pasiva
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2010. godine
B I L A N S N A
P O Z I C I J A
(u hiljadama dinara)
31/12/2010
31/12/2009
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. Poslovni prihodi
1.185.380
1.175.775
1. Prihodi od prodaje
1.170.707
1.117.916
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
30983
28.862
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
11.768
15.965
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
43823
3.460
5. Ostali poslovni prihodi
15.745
16.492
987.058
925.073
65.101
43.454
2. Troškovi materijala
452.070
412.493
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
237.286
219.287
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
111.302
111.275
5. Ostali poslovni rashodi
121.299
138.564
III. Poslovni dobitak
198.322
250.702
IV. Poslovni gubitak
0
0
V. Finansijski prihodi
105.705
35.002
VI. Finansijski rashodi
II. Poslovni rashodi
1. Nabavna vrednost prodate robe
264.720
169.438
VII. Ostali prihodi
39.088
42.567
VIII. Ostali rashodi
40.521
58.035
IX. Dobitak iz redovnog poslovanja pre
oporezivanja
37.874
100.798
X. Gubitak iz redovnog poslovanja pre
oporezivanja
XI. Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
0
0
0
0
XII. Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
0
0
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
37.874
100.798
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
0
0
G. POREZ NA DOBITAK
0
0
1. Poreski rashod perioda
0
0
2. Odloženi poreski rashodi perioda
0
0
3. Odloženi poreski prihodi perioda
0
0
D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA
POSLODAVCU
0
0
ð. NETO DOBITAK
37.874
100.798
E. NETO GUBITAK
0
0
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
B I L A N S N A
P O Z I C I J A
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČiMA
31/12/2010
31/12/2009
0
0
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
0
0
0
0
1. Osnovna zarada po akciji
0
0
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
0
0
Izveštaj o tokovima gotovine - Cash Flow za period
01.01. - 31.12.2010. godine
I Z V E š T A J
O
TOKOVIMA GOTOVINE
(u hiljadama dinara)
31/12/2010
31/12/2009
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti
1.201.616
1.160.731
1. Prodaja i primljeni avansi
1.126.884
1.117.916
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
58.987
26.323
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
15.745
16.492
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1.031.927
1.042.912
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
638.467
698.319
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
221.152
203.780
3. Plaćene kamate
109.569
98.695
0
0
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih rashoda
62.739
42.118
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
169.689
117.819
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
0
0
33.911
148.790
0
0
33.911
39.630
0
109.160
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
0
0
5. Primljene dividende
0
0
91.016
473.532
0
0
4. Porez na dobitak
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
I Z V E š T A J
O
TOKOVIMA GOTOVINE
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
31/12/2010
31/12/2009
83.642
14.998
7.374
458.534
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
0
0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
57.105
324.742
138.410
434.126
0
0
138.410
404.499
0
29.627
253.043
224.700
0
0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kretkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
(neto odlivi)
3. Finansijski lizing
42.283
202.673
110.196
15.114
4. Isplaćene dividende
100.564
6.913
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
0
209.426
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
114.633
0
G. Svega prilivi gotovine
1.373.937
1.743.647
D. Svega odlivi gotovine
1.375.986
1.741.144
ð. Neto priliv gotovine
0
2.503
E. Neto odliv gotovine
2.049
0
Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda
4.125
1.622
0
0
0
0
2.076
4.125
Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna
gotovine
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna
gotovine
J. Gotovina na kraju obračunskog
perioda
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Izveštaj o promenama na kapitalu za period
01.01. - 31.12.2010. godine
Izveštaj o
promenama
na kapitalu
Osnovni kapital
(u hiljadama dinara)
Početno
Povećanje
Smanjenje
stanje
tokom
tokom
01.01.2010.
perioda
perioda
Stanje
31.12.2010.
godine
1.052.305
0
0
1.052.305
14.339
173
173
14.339
Rezerve
181.676
0
0
181.676
Nerasporeñena
dobit
Svega
125.857
37.874
100.564
63.167
1.374.177
38.047
100.737
1.311.487
Ostali kapital
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
2. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2.1 OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
Pun naziv preduzeća:
POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
“SAVA KOVAČEVIĆ” AD VRBAS
Skraćeni naziv preduzeća:
"SAVA KOVAČEVIĆ" AD Vrbas
Sedište preduzeća:
Vinogradarska kosa bb, Vrbas
Oblik organizovanja:
Akcionarsko društvo
Matični broj:
08065888
Registarski broj:
BD 61508
Šifra i naziv delatnosti:
0111 - Gajenje žita (osim pirinča),
leguminoza i uljarica
PIB:
100636176
Broj zaposlenih:
267
Veličina preduzeća (društva):
Veliko pravno lice
Odgovorno lice:
ðoko Vujičić
Revizija za 2009. godinu:
Izvršena
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
2.1.1 ISTORIJAT DRUŠTVA
Poljoprivredno preduzeće ”Sava Kovačević” AD je osnovano 1946.godine, a
svoj nagli razvoj je započelo 1956.godine da bi se 1973.godine integrisalo u
IPK”Vrbas” kao prva poljoprivredna članica bačkog agro kompleksa. Decembra
2003.godine je izvršena privatizacija i kompanija ”Mirotin” DOO iz Vrbasa
postaje vlasnik 68,23 % kapitala preduzeća ”Sava Kovačević”, čime počinje
njegov nagli i ubrzani razvoj u savremeno ratarsko-stočarsko gazdinstvo. Uz
permanentne investicije novih vlasnika, prilagoñavanje proizvodnog asortimana
i uvoñenjem modernih agro-tehničkih mera preduzeće je postalo jedno od
vodećih poljoprivrednih preduzeća u Srbiji. Preduzeće danas raspolaže sa
3.880 ha zemljišta u sopstvenom vlasništvu i oko 750 ha državnog zemljišta
uzetog u zakup. Na oko 4.600 ha obradivog zemljišta, za potrebe ratarske
proizvodnje zastupljeno je industrijsko bilje (40%), žitarice (55%) i krmno bilje
(5%). Osim ratarskih razvijena je i stočarska proizvodnja koja je usmerena u
dva pravca: program proizvodnje mleka na farmi i program proizvodnje
kvalitetnih grla goveda i ovaca. Sedište firme i proizvodni pogon je u Vrbasu,
ulica Vinogradarska kosa bb.
Poslednja Registracija Društva u Agenciji za privredne registre izvršena je
05.05.2008. godine kada je u Registar privrednih subjekata upisana Odluka
Skupštine Društva o izdavanju V emisije akcija radi povećanja osnovnog
kapitala po osnovu obaveznog investiranja u ukupnom iznosu od
91.656.793,48 dinara.
2.1.2 KVALIFIKACIONA STRUKTURA
U društvu je na dan 31.12.2010. godine bilo zaposleno 267 radnika, sa
sledećom kvalifikacionom strukturom:
Stepen stručnosti
DR i MR
VSS-VII/1
Broj zaposlenih
22
VI-VI/1
8
VKV-V
10
SSS-IV
97
KV-III
74
PKV-II
34
NKV-I
22
Ukupno
267
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
2.2 Osnov za sastavljanje finansijskih izveštaja
Finansijski izveštaji sastavljaju se primenom načela datih u Meñunarodnim
standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), odnosno Meñunarodnim
računovodstvenim standardima (MRS). Primena MSFI i MRS propisana je
Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br. 46/2006.).
Osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja za poslovnu 2010. godinu čini
Zakon o računovodstvu i reviziji, Meñunarodni računovodstveni standardi,
Meñunarodni standardi finansijskog izveštavanja, prateći pravilnici,
profesionalna i interna regulativa.
Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji finansijski izveštaji obuhvataju:
Bilans stanja;
Bilans uspeha;
Izveštaj o tokovima gotovine;
Izveštaj o promenama na kapitalu;
Napomene uz finansijske izveštaje
Pored navedenog sastavlja se još i obrazac statistički aneks, koji je propisan
Pravilnikom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za
preduzeća, zadruge i preduzetnike.
Upravni odbor u skladu sa Statutom ”Sava Kovačević” AD, Vrbas, usvojio je
Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, koji je primenjen
prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2010. godinu.
Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama ureñuju se
organizacija računovodstvenog sistema, interni računovodstveni kontrolni
postupci, odreñuju lica odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka
poslovne promene i sastavljanje isprava o poslovnoj promeni, ureñuje kretanje
računovodstvenih isprava i rokovi za njihovo dostavljanje na dalju obradu i
utvrñuju računovodstvene politike preduzeća u skladu sa zakonskim i drugim
propisima i računovodstvenim i revizorskim standardima.
2.3 Osnovne računovodstvene politike
Računovodstvene politike su posebna načela, osnovi, koncepcije, pravila i
profesionalna praksa koju je usvojilo pravno lice za pripremanje i prikazivanje
finansijskih izveštaja u skladu sa Meñunarodnim računovodstvenim
standardima finansijskog izveštavanja. Usvojene računovodstvene politike se
odnose na priznavanje merenja i procenjivanje sredstava, obaveza, prihoda i
rashoda preduzeća. Računovodstvene politike primenjene prilikom priznavanja
imovine, obaveza i obračuna rezultata za 2010. godinu su sledeće:
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
2.3.0. Stalna imovina
2.3.1 Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja su odrediva nemonetarna sredstva bez fizičkog
sadržaja koja služe za proizvodnju ili isporuku roba ili usluga, za iznajmljivanje
drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe. Nematerijalno ulaganje
početno se priznaje po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Nakon početnog
priznavanja nematerijalno ulaganje iskazuje se po nabavnoj vrednosti ili ceni
koštanja umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog
obezvredjenja.
Osnovicu za amortizaciju nematerijalnih ulaganja čini nabavna vrednost ili cena
koštanja po odbitku njihove preostale vrednosti.
Nematerijalno ulaganje otpisuje se putem proporcionalne stope amortizacije u
roku od pet godina, osim ulaganja čije je vreme korišćenja utvrdjeno ugovorom.
2.3.2 Nekretnine, postrojenja i oprema
Kao nekretnine. postrojenja i oprema priznaju se i podležu amortizaciji
materijalna sredstva koja ispunjavaju uslove za priznavanje propisane MRS 16
čiji je korisni vek trajanja duži od jedne godine i pojedinačna nabavna cena u
vreme nabavke sredstva veća od prosečne bruto zarade po zaposlenom u
Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog organa
nadležnog za poslove statistike.
Početno merenje nekretnine, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za
priznavanje za sredstvo vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.
U nabavnu vrednost, odnosno cenu koštanja nekretnine, postrojenja i opreme
uključuju se i troškovi kamata koji su nastali po osnovu izgradnje ili nabavke tih
sredstava ako su ispunjeni uslovi iz MRS 23. Nakon početnog priznavanja
nekretnina, postrojenje i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti ili po ceni
koštanja umanjenoj za ukupan iznos obračunate amortizacije .Osnovicu za
amortizaciju nekretnina. postrojenja i opreme čini nabavna vrednost ili cena
koštanja po odbitku preostale vrednosti sredstva.
Nekretnine. postrojenja i oprema otpisuju se na teret rashoda putem
amortizacije tokom njihovog korisnog veka trajanja primenom proporcionalnih
stopa amortizacije.
Nekretnine, postrojenja i oprema prestaju da se iskazuju u bilansu stanja nakon
otudjenja. Naknadni izdatak koji se odnosi na nekretnine, postrojenja i opremu
nakon njegove nabavke ili završetka, uvećava vrednost sredstava ako
ispunjava uslove da se prizna kao stalno sredstvo tj. ako je vek trajanja duži od
jedne godine i ako je vrednost naknadnog izdatka visa od prosečne bruto
zarade po zaposlenom u Republici, prema poslednjem objavljenom podatku
Republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Investiciona nekretnina je nekretnina ( neko zemljište ili zgrada ili deo zgrade ili
i jedno i drugo ) koju preduzeće drži radi ostvarivanja zarade od izdavanja
nekretnine, a ne radi upotrebe za proizvodnju ili za potrebe administrativnog
poslovanja ili prodaje. Početno merenje investicione nekretnine prilikom
nabavke vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja. Pri početnom
merenju zavisni troškovi nabavke uključuju se u nabavnu vrednost ili cenu
koštanja. Nakon početnog priznanja,
naknadno merenje investicione
nekretnine vrši se prema metodu nabavne vrednosti ili cene koštanja,
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
umanjenoj za ukupan iznos ispravki vrednosti. Biološka sredstva preduzeća su
osnovno stado, šume i visegodišnji zasadi.
Biološka sredstva se mere prilikom početnog priznavanja kao i na svaki datum
bilansa stanja po poštenoj vrednosti umanjenoj za procenjene troškove prodaje
u skladu sa MRS 40 i ne vrši se obračun amortizacije. Preduzeće priznaje i
iskazuje stalno sredstvo kao sredstvo namenjeno prodaji u skladu sa MSFI 5
ako se njegova knjigovodstvena vrednost može prvenstveno povratiti kroz
prodajnu transakciju, a ne kroz nastavak korišćenja.
2.3.3. Dugoročni finansijski plasmani
U okviru dugoročnih finansijskih plasmana iskazuju se učešća u kapitalu
zavisnih pravnih lica, učešća u kapitalu povezanih pravnih lica i učešća u
kapitalu drugih pravnih lica i dugoročne hartije od vrednosti raspoložive za
prodaju. Navedeni plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom
početnog priznavanja mere po njihovoj nabavnoj vrednosti koja predstavlja
poštenu vrednost nadnknado koja je data za njih. Troškovi transakcije se
uključuju u početno merenje svih finansijskih sredstava.
2.3.4 Zalihe
Zalihe su sredstva koja se drže za prodaju u uobičajenom toku poslovanja, koja
su u procesu proizvodnje, a namenjene su za prodaju ili u obliku materijala ili
pomoćnih sredstava koja se troše u procesu proizvodnje ili prilikom pružanja
usluga. Zalihe obuhvataju:
robu koja je nabavljena i drži radi preprodaje, uključujući nekretnine pribavljene
radi dalje prodaje.
gotove proizvode koje je proizvelo preduzeće,
nedovršene proizvode čija je proizvodnja u toku,
osnovni i pomoćni materijal koji će biti iskorišćen u procesu proizvodnje
Zalihe robe mere se po nabavnoj vrednosti koju čine fakturna cena dobavljača,
uvozne dažbine i drugi porezi, troškovi prevoza, manipulativni troškovi i drugi
troškovi koji se mogu direktno pripisati sticanju zaliha robe. Popusti, rabati i
druge slične stavke oduzimaju se pri utvrñivanju troškova nabavke robe.
Troškovi nabavke mogu uključivati i kursne razlike koje direktno nastaju
prilikom sticanja zaliha koje su fakturisane u stranoj valuti. Obračun izlaza
zaliha robe vrši se po metodi prosečne ponderisane cene.
Prema metodi ponderisanog proseka nabavna cena svake stavke odreñuje se
na osnovu ponderisanog proseka nabavne cene sličnih stavki na pocetku
perioda i nabavne cene sličnih stavki koje su nabavljene tokom tog perioda.
Zalihe materijala koje se nabavljaju od dobavljača mere se po nabavnoj
vrednosti, dok se zalihe materijala koji je proizveden kao sopstveni učinak
preduzeća mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrednosti ako je
niža. Nabavnu vrednost ili cenu kostanja zaliha čine svi troškovi nabavke,
troškovi proizvodnje i drugi nastali troskovi neophodni za dovoñenje zaliha na
njihovo sadasnje mesto i stanje.
Troškovi nabavke zaliha obuhvataju nabavnu cenu, uvozne dažbine i druge
poreze, troskove prevoza, manipulativne troškove i druge troškove koji se
mogu direktno
pripisati sticanju gotovih proizvoda, materijala i usluga.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Popusti, rabati i druge slične stavke oduzimaju se pri utvrdjivanju troskova
nabavke. Troskovi nabavke mogu uključivati i kursne razlike koje direktno
nastaju prilikom sticanja zaliha koje su fakturisane u stranoj valuti.
Kada se materijal proizvodi kao proizvod sopstvene proizvodnje i dalje koristi u
narednoj fazi procesa proizvodnje, njegova procena vrsi se u visini troškova
proizvodnje tih zaliha, a najvise do neto prodajne vrednosti tih zaliha. Otpis
sitnog inventara, ambalaže, auto-guma vrsi se u celosti kod stavljanja u
upotebu. Alat i inventar rasporeñuje se u osnovna sredstva ako imaju vek
korišćenja duži od godinu dana. Alat i inventar koji se ne rasporeñuje u
osnovna sredstva rasporeñuje se u zalihe. Alat i sitan inventar koji se ne
rasporeñuje u osnovna sredstva rasporeñuje se u zalihe koje se iskazuju u
poslovnim knjigama po nabavnim cenama, a otpisuju se u celosti
prilikom stavljanja u upotrebu. Alat i inventar iskazuje se u poslovnim knjigama i
posle finansijskog otpisa sve dok se ne rashoduje. Obračun izlaza ( utroška )
zaliha materijala vrši se po metodi prosečne ponderisane cene. Prosek se
izračunava prilikom svakog prijema i iskazuje nova ponderisana cena. Zalihe
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda nastaju kao razultal proizvodnog
procesa preduzeća. Ove zalihe mere se po ceni koštanja odnosno neto
prodajnoj vrednosti ako je niža. Troškovi proizvodnje zaliha obuhvataju
troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda.
Drugi troškovi koji čine cenu koštanja a ne mogu se direktno uračunati u cenu
uračunavaju se indirektno srazmerno direktnim troškovima ili na drugi način po
odluci organa upravljanja. U cenu koštanja nedovršene proizvodnje i gotovih
proizvoda koji se proizvode u vremenu koje se odnosi na dva obračunska
perioda moze se uračunati i srazmeran deo nematerijalnih troskova uprave,
prodaje i finansiranja, a po odluci organa upravljanja. Cena koštanja
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda koriguje se za manjkove i viškove
koji nastanu na nedovršenoj proizvodnji i gotovim proizvodima. Zalihe
nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda mere se po ceni koštanja, a izlaz
zaliha se utvrdjuje metodom prosečne ponderisane cene
2.3.5. Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca zavisnih i
povezanih pravnih lica i ostalih kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu
prodaje proizvoda, robe i usluga. Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite.
hartije od vrednosti i ostale kratkorocne plasmane sa rokom dospeća odnosno
prodaje do godinu dana od dana činidbe, odnosno od dana bilansa.
Kratkoročna potraživanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture.
Ako se vrednost u fakturi iskazuje u stranoj valuti vrši se preračunavanje u
izveštajnu valutu po kursu važećem na dan transakcije. Potraživanja iskazana
u stranoj valuti na dan bilansa preračunavaju se prema važećem kursu, a
kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod perioda.
Nenaplaćena potraživanja mogu se otpisivati direktnom ili indirektnom
metodom, a odluku o otpisu donosi Upravni odbor na predlog komisije za popis
obaveza i potraživanja. Obavezama se smatraju dugoročne obaveze.
kratkoročne finansijske obaveze, kratkoročne obaveze iz poslovanja i ostale
kratkoročne obaveze.
Kratkoročnim obavezama smatraju se obaveze koje dospevaju u roku od
godinu dana od dana sastavljanja finansijskih izveštaja. Prilikom početnog
priznavanja preduzeće meri finansijsku obavezu po njenoj nabavnoj vrednosti
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je primljena za nju.
Transakcioni troškovi se uključuju u početno merenje svih finansijskih obaveza.
Obaveze u stranoj valuti, kao i obaveze sa valutnom klauzulom procenjuju se
na dan sastavljanja finansijskih izveštaja po srednjem kursu strane valute na
dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Razlike po tom osnovu obuhvataju se
prihodima i rashodima perioda.
Smanjenje obaveze po osnovu zakona i vanparnična poravnanja i slično vrši se
direktnim otpisivanjem.
2.3.6 Prihodi
Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti preduzeća i dobitke.
Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga.
prihodi od aktiviranja učinaka, prihodi od subvencija, dotacija, regresa.
kompenzacija i povracaja dažbina po osnovu prodaje robe, proizvoda i usluga.
prihodi od doprinosa i članarina i drugi prihodi koji su obračunati u
knjigovodstvenoj ispravi nezavisno od vremena naplate.
2.3.7 Rashodi
Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća i
gubitke. Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća uključuju
rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode nezavisno od
momenta plaćanja.
Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu
ali ne moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti preduzeća. Troškovi
pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u preduzeću u vezi sa
pozajmljivanjem finansijskih sredstava.
Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su nastali
bez obzira na to kako se pozajmljena sredstva koriste. Finansijskim obavezama
smatraju se dugoročne obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, kratkoročne
obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze.
Prilikom početnog priznavanja preduzeće meri finansijsku obavezu po njenoj
nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je
primljena za nju.
Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku,
rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, rezervisanja za
zadržane kaucije i depozite, rezervisanja za troškove restrukturiranja
preduzeća, rezervisanja za penzije i ostala dugoročna rezervisanja za pokriće
obaveza nastalih kao rezultat prošlih dogadjaja, kao i rezervisanja za izdate
garancije i druga jemstva. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike prate se
po vrstama, a njihovo smanjenje, odnosno ukidanje vrsi se u korist prihoda.
2.3.8 Blagajna
U Preduzeću se vode:
1. Dinarska blagajna ( gotovine i drugih hartija od vrednosti)
2. Blagajna vrednosnih papira ( čekova gradjana, benziskih bonova )
Za svaku blagajnu vodi se blagajnički dnevnik. Blagajnički dnevnik vodi se
kopirnom metodom u dva primerka.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
U blagajnički dnevnik hronološki se upisuju sve uplate i sve isplate i to
neposredno pošto je uplata, odnosno isplata izvrsena.
Blagajnički dnevnik zaključuju se svakog dana odnosno dana kada je naplata ili
isplata izvršena. Poslovanje blagajne kontroliše rukovodilac finansijske službe.
Blagajnik se u svom radu mora pridržavati uputstva o radu blagajne, a za
nepoštovanje odredbi uputstva odgovornst snosi blagajnik. Radniku preduzeća
upućenom na službeni put za račun preduzeća u zemlji ili inostranstvu pripada
naknada u vidu dnevnice za prenoćište i za prevoz osim kada koristi službeno
vozilo preduzeća. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji utvrdjuje se i
isplaćuje u skladu sa Opštim
i Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i
odlukama direktora Preduzeća. Dnevnica za sluzbeno putovanje u inostranstvo
utvrdjuje se i isplaćuje u visini predvidjenoj za organe Republike Srbije troškovi
prevoza na službenom putovanju priznaju se u iznosu stvarno plaćenih
troškova prilaganjem odgovarajuće isprave (karta). Za obavljanje službenih
putovanja u zemlji i inostranstvu po nalogu direktora ili od njega ovlašćenog lica
može se koristiti i sopstveni putnički automobil.
Naknada za korišćenje sopstvenog putničkog automobila za službeno
putovanje isplaćuje se u visini 30% cene benzina za predjeni kilometar.
Cela dnevnica u smislu odredaba ovog Pravilnika na službenom putovanju
priznaje se za svakih 24 casa provedenih na službenom putu, kao i za vreme
duže od 12 časova ako je službeno putovanje trajalo manje od 24, a duže od
12 časova. Pola dnevnice priznaje se za vreme provedeno na službenom
putovanju koje je trajalo duže od 8, a manje od 12 časova.
Mesto u koje se lice upućuje na službeno putovanje smatra se drugo mesto
koje je udaljeno najmanje 10 km od mesta sedišta rada odnosno prebivališta.
Za svako službeno putovanje radniku se izdaje putni nalog. U njemu se navode
zadaci rada kojim se lice upućuje na službeno putovanje, vreme polaska i
povratka. Putni nalog potpisuje direktor ili lice koje on ovlasti. Za službeno
putovanje radniku se moze isplatiti akontacija putnih troškova u visini
navedenoj u putnom nalogu.
Vreme odlaska na službeno putovanje počinje teći u momentu polaska iz mesta
rada ili prebivališta, a završava se povratkom u mesto rada ili prebivališta. Na
službeno putovanje u zemlji i inostranstvu moze biti upućeno i drugo lice koje
nije u radnom odnosu sa preduzećem ako treba da obavi odredjene poslove za
račun preduzeća. Po povratku sa službenog putovanja sastavlja se putni
obračun i utvrdjuje visina putnih troškova. Uz putni obračun podnosi se i
pismeni izveštaj o obavljenom službenom poslu ako taj izvestaj traži direktor ili
lice ovlašćeno od njega.
Putni obračun podnosi se finansijskoj službi najkasnije u roku od tri dana od
dana završetka službenog putovanja. Poslovne knjige i računovodstvene
isprave čuvaju se uredno i ažurno.
Racunovodstvene isprave i poslovne knjige cuvaju se u poslovnim prostorijama
pravnog lica u rokovima koji su odredjeni Zakonom o računovodstvu i reviziji
Pravo uvida u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju imaju organi,
organizacije i službe ovlašćene Zakonom i direktor preduzeća. Poslovne knjige
koje su odredjene kao poslovna tajna preduzeća mogu se koristiti odnosno
staviti na uvid po posebnom odobrenju direktora.
Revizija godišnjih računovodstvenih iskaza obavlja se od strane preduzeća za
reviziju
Revizija se obavlja na osnovu ugovora. koji se u pismenoj formi zaključuje
najkasnije tri meseca pre isteka poslovne godine u skladu sa odredbama
Zakona o računovodstvu i reviziji .
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Bilans stanja na dan 31.12.2003.godine predstavlja početni bilans stanja u
skladu sa MSFI a datum prelaska na primenu MSFI je 01.01.2004. godine.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da vazi Pravilnik o načinu
kretanja, formiranja i kontroli knjigovodstvenih isprava i o materijalnom,
finansijskom i racunovodstvenom poslovanju donesen 25.07.1997.godine i
Pravilnik o računovodstvenim politikama od 12.l2.2005.godine.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30.l2.2006.godine i primenjivaće se na
sastavljanje bilansa stanja koji se sastavlja u svim periodima prezentiranim u
finansijskim izvestajima sastavljenim u skladu sa MSFl.
Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko
računa nerasporeñene dobiti iz ranijih godina odnosno nerasporeñenog gubitka
ranijih godina na način utvrden MRS 8. Materijalno značajnom greškom smatra
se greška koja u pojedinačnom iznosu ili kumulativnom iznosu sa drugim
greškama iznosi 5% od ukupnih prihoda.
2.3.1.10 Popis
Rešenjem Generalnog direktora AD ”Sava Kovačević”, Vrbas dana 28.11.2010.
godine na osnovu člana 48. stav 2. tačka 16. Odluke o usklañivanju osnivačkog
ugovora formirane su Komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan
31.12.2010. godine. Formirane su sledeće komisije:
1. Centralna popisna komisija
2. Komisija za popis obaveza i potraživanja
3. Komisija za popis osnovnih sredstava (grañevine, opreme)
4. Komisija za popis sirovina, materijala, sitnog iventara, rezervnih delova,
ambalaže i autoguma ( ratarstvo, stočarstvo, doradni centar, mašinska
radionica, mlekara, SZP)
5. Komisija za popis gotovih proizvoda
6. Komisija za popis zemljišta
7. Komisija za popis osnovnog stada i tovna junad
8. Komisija za popis nedovršene proizvodnje
Popisne komisije su izvršile popis u periodu od 01.12.2010. do 31.12.2010.
godine.
Centralna komisija je nakon završenog popisa sastavila Izveštaj na osnovu
člana 57 stav 1. tačka 5. Statuta i člana 19. Pravilnika o računovodstvu i
računovodstvenim politikama o izvršenom popisu i dostavila ga zajedno sa
popisnim listama Direktoru i Nadzornom odboru Preduzeća.
Ističemo da nismo bili u mogućnosti da prisustvujemo popisu nekretnina,
postrojenja i opreme, zaliha materijala i robe, kao i potraživanja i obaveza sa
stanjem na dan 31.12.2010. godine. Nismo bili u mogućnosti da se primenom
redovnih, niti alternativnih,revizijskih postupaka uverimo u količinu, iznos i
stanje imovine i zaliha na dan popisa, odnosno sastavljanja finansijskih
izveštaja. Razlike koje bi nastale zbog neusaglašenosti i korekcije koje bi
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
uticale na visinu zaliha, potencijalnih viškova i manjkova sredstava i, posledično
tome, njihove efekte na amortizaciju i iskazani rezultat nismo u mogućnosti da
utvrdimo.
2.3.1.11 Sudski sporovi
Obaveze u sudskim sporovima:
R.broj
Tužilac
1.
Pucar Goran
Vrednost spora
Radni spor
2.
Laušević Vidoje, Vrbas
Radni spor
3.
4.
Lazić Dragan, Vrbas
Birčar Janoš i ostali
Radni spor
Radni spor
5.
ABC FOOD a.d., Ruski
Krstur
Martinović Miljan,
Feketić
Borović Goran
Lajoš Silañi
Institut za veterinarstvo
Novi Sad
6.
7.
8.
9.
4.351.582,97
dinara
510.000,00 dinara
Radni spor
Radni spor
180.203,70 dinara
Napomena
Poništaj rešenja o
umanjenju zarade -20%
Ukinuta presuda i
naloženo novo suñenje
Otkaz ugovora o radu
Poništaj rešenja o
umanjenju zarada –20%
Naknada štete
Naknada štete
Otkaz ugovora o radu
Otkaz ugovora o radu
Društvo nije izvršilo rezervisanja za sudske sporove u toku u skladu sa MRS 37
- Rezervisanja, obaveze i potencijalna sredstva u iznosu od 5.042 hiljada
dinara.
Imovina i potraživanja u sudskim sporovima:
R.broj
Tuženi
1.
Bex DOO, Beograd
2.
Union, Beograd
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
STR Osam, Vrbas
Ditex, Deronje
Dominikana, Srbobran
DOO MB Promet,
Vrbas
STR Viktorija,
Srbobran
Proleće STR, Bačko
Dobro Polje
RC RadinovićDOO,
Stara Pazova
Vrednost spora
719.721,13 dinara
370.825,50 dinara
Napomena
Postoji pravosnažna i
izvršna
presuda
–
postupak izvršenja nije
pokrenut
83.451,25 dinara
188.232,00 dinara
78.258,71 dinara
150.761,00 dinara
65.307,98 dinara
136.768,03 dinara
Pok.post.popisa imovine
1.011.814,07dinara Pok.post.popisa imovine
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
R.broj
Tuženi
10.
DOO Dabar, Novi Sad
11.
Lola DOO, Vrbas
12.
Mondo STR i
Komision, Vrbas
13.
Feniks STR i
Komision, Vrbas
14.
Breza STR, Crvenka
15.
Buba mara STR i
Komision, Vrbas
16.
Jagoda STR, Vrbas
17.
Klas pekara, Crvenka
18.
Aura STR i Komison,
Vrbas
19.
Sonja STR, Zmajevo
Vrednost spora
191.174,56 dinara
35.275,12 dinara
60.153,73 dinara
Napomena
132.955,07 dinara
Pok.post.popisa imovine
18.09.2008.
Upl.50.000,00 dinara
70.210,37 dinara
76.935,60 dinara
87.025,16 dinara
52.561,47 dinara
301.067,89 dinara
124.307,02 dinara
Pok.post.popisa imovine
25.08.2008.
Pok.post.popisa imovine
25.08.2008.
20.
Red As ZTR, Vrbas
240.073,08 dinara
21.
Sara Eks, Bačko
Dobro Polje
AS Pek DOO, Novi
Sad
Lalović Vukola, Vrbas
83.702,18 dinara
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
STR Kvin, Savino
Selo
STR Megi, Kula
Upl.150.000,00 dinara
118.000,00 dinara
79.656,82 dinara
134.860,18 dinara
208.067,81 dinara
STR Složna braća,
Turija
STR Voćkica,
Srbobran
97.451,54 dinara
Kolbis d.o.o., Novi
Sad
Slatki snovi, Vrbas
Koral, Ravno Selo
Golden garden
Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, Novi Sad
Seme-Tamiš,
Pančevo
Lesko d.o.o.,
Požarevac
171.231,04 dinara
83.874,80
25.426,68 dinara
29.236,76 dinara
162.272,16 dinara
6.079.336,84 din.
608.880,00 din.
Pok.post.popisa imovine
18.09.2008.
Otplata od penzije u
toku
Pok.post.popisa imovine
25.08.2008.
Pok.post.popisa imovine
12.05.2008.
Pok. Postupak popisa
imovine
01.12.2009.
god.
Sticanje bez osnova
Podnet prigovor
112.007,24 din.
Utužena potraživanja od kupaca u najvećoj meri se odnose na neizmirene
obaveze kupaca za isporučene proizvode
(mleko i mlečni proizvodi).
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Navedene tužbe su osnovane. Naplata utuženih potraživanja je otežana zbog
blokade računa dužnika.
2.3.1.12 Hipoteke
U narednoj tabeli prikazan je pregled imovine Duštva nad kojom je upisano
založno pravo kao instrument bezbeñenja obaveza Društva po osnovu kredita i
lizinga.
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poljoprivredno
zemljište u ha i
br.parcele
Zgrade-objekti
br.1,11,12,14,15
,17 Parcela
br.1423
Dorad.centar
Površina
134,18,97
Parcela br.2835
i 2842
T-69,70
Površina
679,94,98
Parcela
br.529,530,532,
533,534,537/1,5
38/1,540,542,54
5,546,547,548,5
51,552,554,558,
559,1424,1427,
1428 T46,47,49,50,51,
52,53,54,55,541
Povr. 21,92,86
Parc. 355 T-27
Vrednost
založ. dobra
Trajanje zaloge
Naziv založ.
poverioca
Napomena
66 meseci
poslednja rata
dospeva
25.04.2013.
Banka Intesa AD
Beograd
do 30.07.2012.
Kulska banka AD,
Novi Sad
333.948.000,00 3.000.000,00
din
eur
120meseci od
15.05.2008.
Komercijalna
banka
Ugovor br.6046644477
od 08.05.2008.
Ugovor 554201300422/1
obezbeñenje
kredita
Ugovor o
davanju
garancije br.G564/06 od
07.07.2006.
Procena
Brkanića
izvršena na
886,20,60ha i
iznosi
435.249.714,0
0 din na dan
15.04.2008.
obezbeñenje
kredita
113.843,11
EUR
100.000,00
EUR
60 meseci od
24.03.2009.
2.000.000,00
EUR
1.000.000,00
EUR
4.900.000,00
EUR
31.01.2013.
S-leasing Pred. za
lizing nekretnina
Beograd
OTP Banka Srbija
a.d., Novi Sad
05.02.2014.
Obez. Ugovora o
kreditu sa Mirotin
40.000.000,00
din
Do 14.02.2016.
Univerzal banka
a.d.
Ugovor o
izdavanju
garancije
738.000,00
EUR
Do 24.06.2011.
god.
Univerzal banka
a.d.
Kredit vraćen,
u toku
brusanje
hipoteke
1.901.897,70
eur
49.500.000,00
din
Povr.
1.058,3965
Parc.
51,52,126,153,1
54,155,156,157,
159,160,161,35
4,357,371,385,3
86,2835,2842
Zgrade objekti- 828.720 EUR
silos br.
5,13,16,19,23,2
4 Parc.br. 1423
površ. 4.52.86,
doradni centar
Povr. 135.7242 1.500.000,00EU
Parc. 1611/1,
R
356, 728
T-27,66
Zgrada mlekare-
Vrednost
založ.
potraživanja
940.000,00 eur
33.000.000,00
din
31.01.2011.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
R.
br.
8.
9.
10.
11.
12.
Poljoprivredno
zemljište u ha i
br.parcele
Parc. 7760 i
oprema u
mlekari – Zaloga
u APR za
opremu i vozila
Povr. 290,1176
Parc.
347,348,350,35
2,627,629/1,629
/3,629/4,631,63
2/1,632/2,632/3
T25,38,39,40,41,
43
Zgrade-objekti
trikotaže
Povr. 1606 ha
Vrednost
založ. dobra
Vrednost
založ.
potraživanja
Trajanje zaloge
Naziv založ.
poverioca
186.255.499,00 109.160.000,00
din.
din
Dunav osiguranje
a.d., Beograd
183.681.812,50 80.000.000,00
din
din
Fond za razvoj
RS
8.696.640,00
EUR
Zgrade mlekare 251.320 EUR
Parc. 7760,7762 3.859.127,50
parc. 1400 povr. EUR
23.06.11 sa
objektima od br.
1 do br. 21
Farma
Zgrade objekti
2.000.000,00
EUR
1.200.000,00
EUR
738.000 EUR
6 meseci od
13.11.2009.
28.01.2018.
100.000.000,00
din
12. meseci od
oktobra 2010. g
Privredna banka
a.d.
Marfin banka a.d.
28.01.2014.
Pro Credit banka
a.d.
Napomena
Obezbeñenje
obaveza iz
Ugovora o
kreditu ”Banat”
a.d., fabrika
ulja
Procena
izvršena
18.12.2010.
SGS
Hipoteka
Komerc servis
Društvo u svojim napomenama uz finansijske izveštaje nije obelodanilo
založene hipoteke kao garant izmirenja obaveza prema bankama i drugim
poveriocima, što nije u skladu sa MSFI 7 - Finansijski instrumenti
obelodanjivanja.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
2.4 OSNOV ZA OBAVLJANJE REVIZIJE FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA
Cilj angažovanja revizora je da pruži uverenje saglasno Meñunarodnim
revizorskim standardima o tome da su finansijski izveštaji koji su predmet
revizije, sačinjeni u skladu sa zakonskim propisima, Meñunarodnim
računovodstvenim i revizorskim standardima, kao i pravilima profesije.
Zadatak revizora, u procesu planiranja postupka revizije je da odredi kriterijum
za vršenje revizije, obim uzorka, proces izvoñenja dokaza za svoje zaključke,
definiše izvore dokaza, izvrši preliminarnu ocenu materijala čija se revizija vrši,
proceni rizike u zaključivanju i utvrdi sastav revizijske ekipe kao i nadzor nad
vršenjem poslova revizije.
Prilikom izvoñenja zaključaka vodilo se računa o tome da se u prvi plan
ekspliciraju samo one činjenice koje su materijalno značajne kao revizijski
dokazi u skladu sa Meñunarodnim revizijskim standardima.
Na osnovu ovoga, revizija je pribavila dovoljne i odgovarajuće dokaze za svoje
zaključke.
Dokumentacija koja je bila predmet po ovom izveštaju obuhvata uvid u one
dokumente koji su po Zakonu o računovodstvu i reviziji relevantni za voñenje
knjiga i pružanje dokaza o pravnoj regularnosti dogañaja koji su predmet
obuhvatanja u finansijskim izveštajima i ovoj reviziji.
Revizija je vršena po pravilima profesije.
Plan revizije bio je neposredno usaglašen sa Naručiocem posla koji je u ovom
poslu pružio punu saradnju i valjanu dokumentacionu pomoć.
Stručni saradnici u ovom poslu obavili su deo posla na terenu, u smislu
prikupljanja podataka i deo posla u sedištu izvršioca posla u obradama tako
dobijenih informacija.
Finansijski izveštaji su sastavljeni na osnovu fakturisane realizacije, uz
pretpostavku neograničenog trajanja poslovanja (načela stalnosti), što
podrazumeva da ekonomsko stanje u privredi i buduće mere makroekonomske
politike neće negativno uticati na poslovanje preduzeća.
Iznosi u finansijskim izveštajima su prikazani u hiljadama dinara važećim na
dan bilansiranja 31.12.2010. godine.
Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, računovodstvenih izveštaja
Meñunarodnih standarda revizije i zaključenog ugovora, izvršili smo reviziju
finanisijskih izveštaja za 2010. godinu čija sadržina se daje u ovom izveštaju.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
3. BILANS STANJA
Na dan 31.12.2010. godine društvo AD ”Sava Kovačević”, Vrbas sastavilo je
sledeći bilans stanja (u hiljadama dinara):
Aktiva
Iznos
%
učešća
Pasiva
Iznos
%
učešća
Stalna imovina
1.682.087
54
Kapital
1.311.487
42
Obrtna imovina
1.457.605
46
1.828.205
58
Ukupna aktiva
3.139.692
100
Dugoročna
rezervisanja
i obaveze
Ukupna pasiva
3.139.692
100
Vanbilansna
aktiva
Vanbilansna
pasiva
259.575
259.575
Stalna imovina Društva nije u potpunosti pokrivena sopstvenim izvorima.
Razlika izmeñu vrednosti kapitala i stalne imovine iznosi 370.600 hiljada
dinara,odnosno neto obrtna sredstva imaju negativnu vrednost u navedenom
iznosu.
Pokrivenost obaveza sa gotovinskim ekvivalentima i gotovinom
Koeficijent
Likvidnosti I stepena
2010.g.
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Kratkoročne obaveze
2009.g.
Index
2.076
4.125
50
684.304
712.736
96
0,00
0,01
Indikator
Koeficijent likvidnosti I stepena iznosi 0,00 i ukazuje da sredstva u vidu
gotovinskih ekvivalenata i gotovine nisu dovoljna za pokriće kratkoročnih
obaveza. Koeficijent likvidnosti I stepena je niži od vrednosti ovog pokazatelja
za prethodnu godinu. Navedeni podaci ukazuju da su kratkoročne obaveze
imale brži trend rasta u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu od rasta
gotovinskih ekvivalenata i gotovine u istom periodu.
Pokrivenost obaveza sa obrtnom imovinom.
Koeficijent
Likvidnosti II stepena
2010.g.
2009.g.
Index
1.457.605
1.295.053
113
Zalihe
266.832
383.017
70
Kratkoročne obaveze
684.304
712.736
96
1,74
1,28
Obrtna imovina
Indikator
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Koeficijent likvidnosti II stepena iznosi 1,74 i ukazuje da su raspoloživa
sredstva Društva u vidu obrtne imovine umanjene za vrednost zaliha dovoljna
za pokriće kratkoročnih obaveza. Koeficijent likvidnosti II stepena je viši od
vrednosti ovog pokazatelja za prethodnu godinu. Navedeni podaci ukazuju da
su kratkoročne obaveze imale sporiji trend rasta u tekućoj u odnosu na
prethodnu godinu od rasta obrtne imovine u istom periodu.
Koeficijent
Likvidnosti III sterena
2010.g.
Obrtna imovina
Kratkoročne obaveze
Indikator
2009.g.
Index
1.457.605
1.295.053
113
684.304
712.736
96
2,13
1,82
Koeficijent likvidnosti III stepena iznosi 2,13 i ukazuje da su ukupne
kratkoročne obaveze pokrivene u potpunosti obrtnom imovinom. Koeficijent
likvidnosti III stepena je viši od vrednosti ovog pokazatelja za prethodnu godinu.
Navedeni podaci ukazuju da su kratkoročne obaveze imale sporiji trend rasta u
tekućoj u odnosu na prethodnu godinu od rasta obrtne imovine u istom periodu.
Ukoliko je koeficijent likvidnosti III stepena veća od 1 može se konstatovati da
je Društvo u mogućnosti da u potpunosti izmiri kratkoročne obaveze iz
sredstava obrtne imovine.
4. AKTIVA
Bilansna aktiva preduzeća AD ”Sava Kovačević”, Vrbas iznosi 3.139.692
hiljada dinara i sastoji se iz sledeće imovine (u hiljadama dinara):
Stalna imovina
Aktiva
Iznos
1.682.087
Obrtna imovina
1.457.605
Ukupna aktiva
3.139.692
Vanbilansna aktiva iznosi 259.575 hiljada dinara, i odnosi se na tuñu robu
(semenska soja, semenski kukuruz i merkantilni kukuruz) u iznosu od 162.857
hiljada dinara i državno zemljište uzeto u zakup u iznosu od 96.718 hiljada
dinara.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
4.1 STALNA IMOVINA
Stalna imovina preduzeća AD ”Sava Kovačević”, Vrbas koja na dan
31.12.2010. godine, iznosi 1.682.087 hiljada dinara neto, čine sledeće
imovinske pozicije (u hiljadama dinara):
Pozicija
Tekuća
godina
0
13
1.677.705
1.731.599
4.382
8.698
1.682.087
1.740.310
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenje i opremu
Dugoročni finansijski plasmani
Ukupno stalna imovina:
Prethodna
godina
4.1.1 Nematerijalna ulaganja
Društvo ne bilansira nematerijalna ulaganja na dan 31.12.2010. godine.
4.1.2 Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema AD ”Sava Kovačević”, Vrbas iznosi 1.677.705
hiljada dinara (neto), a čine ih (u hiljadama dinara):
Pozicija
Tekuća
godina
Prethodna
godina
Zemljište
356.430
356.430
Grañevinski objekti
835.040
805.505
Postrojenja i oprema
348.366
405.475
21
21
58.342
81.731
0
5.132
79.506
1.677.705
77.305
1.731.599
Ostala osnovna sredstva
Osnovna sredstva u pripremi
Avansi za osnovna sredstva
Biološka sredstva
Svega nekretnine, postrojenja i oprema:
U narednoj tabeli prikazana su osnovna sredstva, sa svim promenama u toku
izveštajnog perioda, a koja su uticala na njihovu vrednost, i iskazana u
poslovnim knjigama društva (u hiljadama dinara):
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Stalna imovina
Nabavna
vrednost
Ispravka
vrednosti
Sadašnja
vrednost
Zemljište
Početno stanje 01.01.2010.
356.430
0
356.430
Uvećanje tokom godine
0
0
0
Umanjenje tokom godine
0
0
0
356.430
0
356.430
1.199
0
1.199
Uvećanje tokom godine
0
0
0
Umanjenje tokom godine
0
0
0
1.199
0
1.199
1.244.021
438.516
805.505
67.093
37.457
29.636
0
101
(101)
1.311.114
476.074
835.040
910.333
504.858
405.475
11.254
73.833
(57.109)
5.469
5.469
0
932.526
584.160
348.366
Početno stanje 01.01.2010.
76.106
0
76.106
Uvećanje tokom godine
68.158
0
68.158
0
65.957
(65.957)
144.264
65.957
78.307
21
0
21
Uvećanje tokom godine
0
0
0
Umanjenje tokom godine
0
0
0
21
0
21
Početno stanje 01.01.2010.
81.731
0
81.731
Uvećanje tokom godine
31.201
0
31.201
0
54.590
(54.590)
112.932
54.590
58.342
2.858.486
1.180.781
1.677.705
Svega zemljište:
Višegodišnji zasadi
Početno stanje 01.01.2010.
Svega višegodišnji zasadi:
Grañevinski objekti
Početno stanje 01.01.2010.
Uvećanje tokom godine
Umanjenje tokom godine
Svega grañevinski objekti:
Postrojenja i oprema
Početno stanje 01.01.2010.
Uvećanje tokom godine
Umanjenje tokom godine
Svega postrojenja i oprema:
Osnovno stado
Umanjenje tokom godine
Svega osnovno stado
Ostala osnovna sredstva
Početno stanje 01.01.2010.
Svega ostala osnovna
sredstva:
Osnovna sredstva u pripremi
Umanjenje tokom godine
Svega osnovna sredstva u
pripremi:
Ukupno stalna imovina
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Zemljište je na dan 31.12.2010. godine iskazano u vrednosti od 356.430
hiljada dinara.
Društvo je na dan 31.12.2010. godine evidentiralo vrednost šuma i
višegodišnjih zasada/voćnjaci u iznosu od 1.199 hiljada dinara.
Grañevinski objekti su na dan 31.12.2010. godine iskazani u nabavnoj
vrednosti od 1.311.114 hiljada dinara, ispravci vrednosti od 476.074 hiljada
dinara i neto vrednosti od 835.040 hiljada dinara.
U toku godine je došlo do uvećanja vrednosti grañevinskih objekata u visini od
67.093 hiljada dinara koji se odnose na dodatne radove na objektima farme.
Društvo je izvršilo obračun amortizacije za grañevinske objekte u iznosu od
37.457 hiljada dinara.
Oprema je na dan 31.12.2010. godine iskazana u nabavnoj vrednosti od
932.526 hiljada dinara, ispravci vrednosti od 584.160 hiljada dinara i neto
vrednosti od 348.366 hiljada dinara.
U toku godine je došlo do uvećanja vrednosti opreme u visini od 11.148
hiljada dinara koje se odnosi na nabavku sledeće opreme:
Naziv
Iznos
Laktofiz aparat 800 l
282
Kotao na biomasu 250KW
483
Automat za pranje
160
Traktor Goldoni star 100 New Line
4.252
Polovan traktor John Deere T-3040 1987
1.000
Škoda Super BM.CBB 233794
2.829
Lada Niva 1,7
Grablje Sunce – prevrtač sena
762
46
Pumpa za pretakanje goriva sa brojačem
154
Povr. Automata za pranje
160
Motorna kosa Stihl FS 350
52
Jugo Koral 1.1
105
Jugo Skala
107
Modemski sklop Wireless VTW Lan 16
99
Ipso CW8 veš mašina
166
Kazan za pečenje rakije
140
Pik up ured-jdeer
180
Sitnilica Tarup
171
Ukupno
11.148
U toku godine je došlo do umanjenja vrednosti opreme u iznosu od 5.469
hiljada dinara koje se odnosi na rashod osnovnih sredstava po popisu od
31.12.2010. godine. Društvo je izvršilo obračun amortizacije za opremu u
iznosu od 73.833 hiljada dinara.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Osnovna sredstva u pripremi su iskazana u nabavnoj vrednosti od 112.932
hiljada dinara i sadašnjoj vrednosti od 58.342 hiljada dinara.
Obračunata amortizacija za grañevinske objekte iznosi 37.457 hiljada dinara,
dok je iznos obračunate amortizacije za opremu 73.833 hiljada dinara, što daje
ukupne troškove amortizacije od 111.290 hiljada dinara, koji su priznati kao
rashod u bilansu uspeha.
Napomena: Test obezvreñivanja postrojenja i opreme nije izvršen te se o
vrednosti postrojenja i opreme ne možemo izjasniti.
4.1.3 Dugoročni finansijski plasmani
Dugoročni finansijski plasmani iznose 4.382 hiljada dinara, a čine ih (u
hiljadama dinara):
Dugoročni finansijski plasmani
Učešće u kapitalu
Tekuća
godina
Prethodna
godina
459
459
Ostali dugoročni finansijski plasmani
3.923
8.239
Svega dugoročni finansijski plasmani:
4.382
8.698
Učešće u kapitalu u iznosu od 459 hiljada dinara odnosi se na vrednost akcija u
sledećim privrednim Društvima:
Učešća u kapitalu
Učešća u kapitalu PIK Vrbas
Tekuća
godina
Broj akcija
390
205
Učešća u kapitalu Semenarstvo DOO Novi Sad
31
-
Učešća u kapitalu Panonska banka
38
7
459
212
Svega:
Prema evidenciji u Centralnom registru hartija od vrednosti društvo sa stanjem
na dan 31.12.2010. godine ima u vlasništvu 205 akcija PIK Vrbas a.d. Vrednost
akcija na dan bilansiranja iznosi 1.900,00 dinara, prema podacima sa
Beogradske berze (BELEX). Knjigovodstvena vrednost učešća u kapitalu PIK
Vrbas a.d., usklañena je prema vrednosti akcija na dan 31.12.2010. godine.
Uvidom u Registar privrednih društava utvrñeno je da Društvo evidentira
učešće u kapitalu preduzeća Semenarstvo d.o.o., Novi Sad u kojem ima 0,13%
učešća u kapitalu navedenog preduzeća, odnosno 268,47 EUR.
Dokument na osnovu kojeg se vrednuju akcije Panonske banke ad. Novi Sad je
datiran na 20.01.2006. godine Društvo nije naknadno usaglašavalo stanje
plasmana sa ovim emitentom.
Akcije se vrednuju po nominalnoj vrednosti, što je u skladu sa važećim
Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama.
Ostali dugoročni finansijski plasmani iskazani u visini od 3.923 hiljada dinara
odnose se na stambene kredite date radnicima.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
4.2 OBRTNA IMOVINA
Obrtna imovina je iskazana na dan 31.12.2010. godine u iznosu od 1.457.605
hiljada dinara, a čine je sledeće imovinske pozicije (u hiljadama dinara):
Obrtna imovina
Tekuća godina
Zalihe
Prethodna godina
266.832
383.017
Kratkoročna poztraživanja,
plasmani i gotovina
Odložena poreska sredstva
0
4.240
1.190.773
907.796
Svega obrtna imovina:
1.457.605
1.295.053
4.2.1 Zalihe
Zalihe iznose 266.832 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Zalihe
Tekuća godina
Prethodna godina
Materijala
36.063
49.164
Rezervni delovi
14.544
12.457
1.936
2.724
101.810
90.042
94.343
138.166
4.043
462
0
4.240
14.094
90.002
266.832
387.257
Sitan inventar
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Stalna sredstva namenjena prodaji
Dati avansi
Svega zalihe:
Materijal iskazan na dan 31.12.2010. godine iznosi 36.063 hiljada dinara, a
odnosi se na materijal koji se koristi u procesu proizvodnje, ili za vršenje
osnovne delatnosti (osnovni, pomoćni, gorivo, mazivo i dr.).
Društvo vodi zalihe materijala po nabavnim cenama , a utrošak se evidentira
po prosečnim cenama .
Alat i inventar se otpisuju u celosti kod stavljanja istog u upotrebu
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazanih u poslovnim
knjigama dat je u sledećoj tabeli (u hiljadama dinara):
Naziv
Stanje 01.01.2010.
Stanje 31.12.2010.
Smanjenje
90.043
101.810
11.767
Gotovi proizvodi
138.166
94.343
43.823
Svega:
228.209
196.153
32.056
Nedovršena proizvodnja
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Cena koštanja nedovršene proizvodnje formira se na osnovu ulaganja po
nabavnim cenama svih sirovina i materijala, rada mašina po stvarnim
troškovima tih mašina i stajnjaka po procenjenoj vrednosti službi Društva.
Zalihe gotovih proizvoda vode se po ceni koštanja tih proizvoda u slučaju kada
je ona niža od neto prodajne cene. Opšti troškovi se rasporeñuju po kulturama i
po hektarima zasejanih kultura.
Roba iznosi 4.043 hiljada dinara, a čini je roba u prometu na veliko u iznosu od
605 hiljade dinara i roba kod drugih pravnih lica u visini od 1.883 hiljada dinara
i roba u prometu na malo u iznosu od 1.555 hiljada dinara.
Na osnovu rešenja o obrazovanju Komisija i imenovanju članova komisija za
popis sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2010. godine, formirana je
Komisija za popis sirovina, materijala, sitnog inventara, rezervnih delova,
ambalaže i autoguma, koja je izvršila popis zaliha Društva, ustanovila i
naznačila razlike izmeñu knjigovodstvenog i popisanog stanja. Izveštaj je
usvojen
sa stanjem na dan 31.12.2010. godine i izvršeno je knjiženje
ustanovljenih razlika.
Dati avansi su iskazani u neto iznosu od 14.094 hiljada dinara, a čine ih dati
avansi u zemlji.
U narednoj tabeli prikazani su dati avansi u zemlji sa najvećim saldom (u
hiljadama dinara):
Naziv
Iznos
Mirotin Tisa
7.944
Radun inženjering, Bačka Palanka
5.295
Naftahem
506
Berners d.o.o.
169
Vulkan guma-belt
139
Pro-X, Karavukovo
25
Sojaprotein a.d.
15
Svega dati avansi u zemlji:
Do momenta revizije dati avansi nisu realizovani.
14.094
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
4.2.2 Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina iznose 1.190.773 hiljada dinara i
sastoji se iz sledećeg (u hiljadama dinara):
Tekuća
godina
Pozicija
Prethodna
godina
Potraživanja
673.746
388.141
Kratkoročni finansijski plasmani
502.975
495.601
2.076
4.125
11.976
19.929
1.190.773
907.796
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i AVR
Svega:
4.2.2.1 Potraživanja
Potraživanja iznose na dan 31.12.2010. godine 673.746 hiljada dinara, a čine ih
(u hiljadama dinara):
Potraživanja od kupaca u zemlji
Ostala potraživanja
Svega potraživanja
670.588
3.158
673.746
Potraživanja od kupaca u zemlji iznose 670.588 hiljada dinara. U sledećoj tabeli
su prikazani kupci u zemlji sa saldom većim od 2.000 hiljada dinara (u
hiljadama dinara):
Naziv kupca
Mirotin d.o.o.
Iznos
Naplaćeno do
dana revizije
Ostaje za
naplatu
314.727
0
314.727
74.422
52.586
21.835
Institut za ratarstvo i
povrtarstvo, N.Sad
Zemun polje, Institut za
kukuruz
Feed&Seed
46.437
500
45.937
41.581
38.368
3.213
KWS seme
28.385
22.000
6.385
Mirotin Tisa
18.691
18.691
0
Agrovojvodina komercservis
14.892
0
14.892
Ečka Lukino selo
14.629
450
14.179
Sunoko
11.632
147
11.485
Chemical Agrosava
10.069
4.747
5.322
8.880
5.414
3.466
Merkator-S
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Agroseme invest
6.658
Naplaćeno do
dana revizije
200
Aretol
5.396
4.572
824
Bankom
2.897
2.891
6
Figrad company
2.896
0
2.896
Delta agrar
2.604
0
2.604
PP Miletić
2.536
983
1.553
Veterinarska stanica
2.288
0
2.288
Tarca
2.146
0
2.146
Figrad trgovina
2.079
0
2.079
59.163
1.140
58.023
673.008
152.689
520.318
Naziv kupca
Ostali
Svega
Iznos
Ostaje za
naplatu
6.458
U postupku revizije kontrola potraživanja od kupaca vršena je na osnovu
uzoraka. Osnov za odabir uzoraka bio je iznos potraživanja koja su veća od
2.000 hiljada dinara, čime je obuhvaćeno od 91% potraživanja, od čega je
revizijska procedura obuhvatila nezavisno usaglašenje salda kod 86%
potraživanja od kupaca.
Analizom naplativosti na uzorku potraživanja od kupaca iznad 2.000 hiljada
dinara, odnosno 91% dobija se naplativost od 25%.
Kada se u analizu uključe i svi ostali kupci dobija se naplativost od 25%.
Društvo je izvršilo ispravku vrednosti nenaplaćenih potraživanja u iznosu od
2.420 hiljada dinara.
Napomena: Društvo je potraživanja za kamate po osnovu kratkoročnih
finansijskih plasmana evidentiralo u okviru klase 202 potraživanja od kupaca, a
po osnovu izdatih računa za kamate, bez obaveze plaćanja PDV-a. Na ovaj
način su precenjena potraživanja od kupaca za iznos od 88.000 hiljada dinara,
dok su potcenjena potraživanja za kamate.
Ostala potraživanja iznose 3.158 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Potraživanja od zaposlenih
Potr. po osnovu više uplaćenih obaveza dob.
Ostala potraživanja
Svega:
1.531
1.561
66
3.158
4.2.2.2 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Društvo ne bilansira potraživanja za više plaćen porez na dobitak na dan
31.12.2010. godine.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
4.2.2.3 Kratkoročni finansijski plasmani
Kratkoročni finansijski plasmani iznose 502.975 hiljada dinara, a čine ih (u
hiljadama dinara):
Naziv
Kratkoročni finansijski plasmani
Kodas DOO Novi Sad
Kratkoročni finansijsi plasmani Mirotin
Iznos
6.800
320.650
Kratkoročni finansijski plasmani
ZZ Zadrugar Vrbas
Kratkoročni finansijski plasmani Mirotin-Tisa
Kratkoročni finansijski
Autoserviser Radivoj
Kratkoročni finansijski
SG Sent DOO Despotovo
Kratkoročni finansijski
Agrokomercservis
Kratkoročni finansijski
Ečka a.d.
Kratkoročni finansijski
Potraživanja
280
30.500
plasmani
146
plasmani
200
plasmani
72.331
plasmani
48.482
plasmani Elektrogas SZ
350
SO Vrbas – depozit za licitaciju
20.653
Kratkoročni finansijski plasmani - Agromix
1.035
Kratkoročni finansijski plasmani nezavisni sindikat
250
Kratkoročni finansijski plasmani Ečka STPD
598
Kratkoročni finansijski plasmani Agrosavet
700
502.975
Svega:
Napomena: Navedeni kratkoročni finansijski plasmani su nastali po osnovu
Ugovora o kratkoročnim pozajmicama koje nisu vraćene u roku naznačnom u
Ugovoru. Nije vršena ispravka vrednosti potraživanja po osnovu prekoračenja
roka dospeća. Društvo je obračun kamata po osnovu kratkoročnih finansijskih
plasmana evidentiralo u okviru bilansa uspeha, dok je potraživanja za kamate
evidentiralo u okviru klase 202 potraživanja od kupaca, a po osnovu izdatih
računa za kamate, bez obaveze plaćanja PDV-a.
4.2.2.4 Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Gotovina i gotovinski ekvivalenti su iskazani u iznosu od 2.076 hiljada dinara i
odnose se na (u hiljadama dinara):
Naziv
Iznos
Tekući račun Vojvoñanska banka a.d.
3
Tekući račun Banca Intesa a.d.
5
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Naziv
Iznos
Tekući račun OTP banka a.d.
67
Tekući račun Razvojna banka Vojvodine a.d.
11
Tekući račun Raiffeisen bank a.d.
45
Tekući račun Univerzal banaka a.d.
131
Tekući račun Pro Credit banka a.d.
2
Tekući račun Aik banka a.d.
0
Tekući račun Komercijalna banka a.d.
Tekući račun Hypo Alpe Adria banaka a.d.
Tekući račun Credit Agricole
Tekući račun Privredna banka a.d.
1.522
2
16
3
Namenski računi
61
Prelazni račun
54
Devizni račun OTP banka a.d.
Devizni račun Banca Intesa a.d.
Blagajna
Svega:
7
138
10
2.076
Uvidom u izvode poslovnih banaka na dan 31.12.2010. godine konstatovano je
da su stanja iskazana u knjigovodstvenim evidencijama i finansijskim
izveštajima usaglašena sa izvodima banaka.
Direktor Društva je Odlukom o organizovanju popisa imovine, potraživanja i
obaveza na dan 31.12.2010. godine imenovao i komisiju za popis gotovine i
gotovinskih ekvivalenata. Komisija je izvršila popis i uvidom u izveštaj o popisu
imovine, potraživanja i obaveza usvojen od strane Upravnog odbora
konstatovano je da je popis izvršen i stanje u knjigovodstvenoj evidenciji i
finansijskim izveštajima usklañeno sa stanjem utvrñenim popisom.
4.2.2.5 Porez na dodatu vrednost i AVR
Porez na dodatu vrednost i AVR iznose 11.976 hiljada dinara ovu poziciju čine
(u hiljadama dinara):
Porez na dodatu vrednost
1.700
Aktivna vremenska razgraničenja
10.276
Svega PDV i AVR:
11.976
Ostala aktivna vremenska razgraničenja iskazana u visini od 10.276 hiljada
dinara odnose se na nedospele kamate po ugovorima o lizingu.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
4.2.3 Odložena poreska sredstva
Društvo ne bilansira odložena poreska sredstva na dan 31.12.2010. godine.
Društvo je u Napomenama uz finansijske izveštaje prikazalo obračun odloženih
poreskih sredstava i poreskih obaveza prema MRS – 12. U napomenama je
takoñe navedeno da Društvo ima ulaganja u osnovna sredstva, te iz tog
razloga nisu ostavljenja poreska sredstva u većem iznosu od poreske obaveze.
4.2.4 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Društvo ne bilansira gubitak iznad visine kapitala na dan 31.12.2010. godine.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
5. PASIVA
Bilansna pasiva iznosi 3.139.692 hiljada dinara i sastoji se iz sledećih izvora
(u hiljadama dinara):
Naziv
Tekuća godina
Prethodna godina
Kapital
1.311.487
1.374.177
Obaveze
1.828.205
1.661.186
Svega dugoročna rezervisanja i obaveze:
3.139.692
3.035.363
Vanbilansna pasiva iznosi 259.575 hiljada dinara.
5.1 KAPITAL
Ukupni kapital preduzeća na dan 31.12.2010. godine iznosi 1.311.487 hiljada
dinara. Struktura kapitala je sledeća (u hiljadama dinara):
Naziv
Osnovni kapital
Rezerve
Nerasporeñeni dobitak
Svega:
Tekuća godina
1.066.644
Prethodna godina
1.066.644
181.676
181.676
63.167
125.857
1.311.487
1.374.177
Struktura osnovnog kapitala sa stanjem na dan 31.12.2010. godine je
sledeća:
Naziv
Iznos
Osnovni kapital
Akcijski kapital
15.781
Akcijski kapital većinski vlasnik Mirotin
919.817
Akcijski kapital fizička lica
116.663
Akcijski kapital Koprivica Ljubomir
26
Akcijski kapital Baletić Jovan
17
Akcijski kapital Baletić Marko
1
1.052.305
Ukupno osnovni kapital:
Ostali kapital
Ostali kapital
3.939
Ostali kapital socijalni program
10.400
Ukupno ostali kapital:
14.339
Svega:
1.066.644
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Ostali kapital u visini od 10.400 hiljada dinara predstavlja izvore vanposlovnih
sredstava i u najvećoj meri se odnosi na stambene kredite koje je Društvo
odobrilo zaposlenim, a po osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala –
Socijalni program. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u
mogućnosti da se uverimo u osnov knjiženja vrednosti od 10.400 hiljada
dinara na kontu ostali kapital.
Kapital Društva je registrovan u Agenciji za privredne registre i Centralnom
registru hartija od vrednosti.
Društvo je u Centralnom registru hartija od vrednosti evidentiralo ukupan broj
akcija u visini 317.125 hiljada dinara i čine ih akcije u vlasništvu pravnih i
fizičkih lica. Akcije su emitovane u dve emisije i to 313.949 običnih akcija i
3.176 prioritetnih akcija, čija nominalna vrednost iznosi 1.000, 00 dinara po
akciji, tako da ukupna vrednost kapitala iznosi 317.125 hiljada dinara,
odnosno 3.005.975,46 eura na dan 31.12.2010. godine po srednjem kursu
NBS.
Ukupan kapital društva upisan u APR iznosi 4.240.781,24 eura i nije
usaglašen sa podacima upisanim u Centralni registar hartija od vrednosti.
Poslednja registracija u smislu povećanja osnovnog kapitala Društva u
Agenciji za privredne registre izvršena je 12.02.2008. godine u iznosu od
957.484,66 eura.
Društvo sa stanjem na dan 31.12.2010. godine bilansira zakonske rezerve u
iznosu od 181.676 hiljada dinara.
Društvo je na dan bilansa stanja iskazalo dobitak u iznosu od 63.167 hiljada
dinara, od čega nerasporeñena dobit iz ranijih godina iznosi 25.293 hiljade
dinara, nakon isplaćenih dividendi u iznosu od 100.798 hiljade dinara, a na
osnovu Odluke Upravnog odbora broj K-2565/6 od 29.06.2010. godine, dok
nerasporeñena dobit tekuće godine iznosi 37.874 hiljade dinara.
Napomena: Knijgovodstveno stanje kapitala iskazano na kontu 300 nije
usaglašeno sa vrednostima kapitala upisanim u Centralnom registru hartija od
vrednosti i APR. Društvo je evidentiralo, sa stanjem na dan 31.12.2010.
godine, vrednost osnovnog kapitala u iznosu od 1.052.305 hiljada dinara. U
evidencijama Centralnog registra HoV osnovni kapital Društva iznosi 317.125
hiljada dinara. Na taj način je vrednost osnovnog kapitala iskazana u
poslovnim knjigama Društva precenjena za iznos od 735.180 hiljada dinara.
5.2 DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja i obaveze Društva na dan bilansa stanja iznose
1.828.205 hiljada dinara, a strukturu ovih obaveza čine (u hiljadama dinara):
Pozicija
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Svega dugoročna rezervisanja i obaveze:
Tekuća
godina
Prethodna
godina
1.143.901
948.450
684.304
712.736
1.828.205
1.661.186
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
5.2.1 Dugoročna rezervisanja
Društvo ne bilansira dugoročna rezervisanja na dan 31.12.2010. godine.
5.2.2 Dugoročne obaveze
Dugoročne obaveze iznose 1.143.901 hiljada dinara, a čine ih (u hiljadama
dinara):
Dugoročni krediti
952.611
Ostale dugoročne obaveze
191.290
Svega dugoročne obaveze
1.143.901
5.2.2.1 Dugoročni krediti
Dugoročni krediti su na dan 31.12.2010. godine iskazani u iznosu od 952.611
hiljada dinara sa sledećom strukturom (u hiljadama dinara):
Dugoročni krediti u zemlji
952.611
Svega:
952.611
Dugoročni krediti u zemlji se odnose na obaveze prema sledećim bankama (u
hiljadama dinara):
Naziv
1.Banka Intesa AD Beograd, RC Novi Sad
2.Fond za razvoj Republike Srbije
Iznos
24.041
4.580
3.Privredna banka a.d. Beograd
454.961
4.Komercijalna banka AD Beograd
261.688
5.OTP banka Srbija a.d., Novi Sad
158.247
6.Hypo Alpe Adria banka a.d., Beograd
7.Fond za razvoj AP Vojvodine, Novi Sad
Svega:
9.094
40.000
952.611
1. Kredit Banka Intesa AD Beograd, RC Novi Sad zaključen je dana
25.04.2006. godine sa brojem kreditne partije 55-420-1300422/1.
Kredit je odobren u dinarskoj protivrednosti iznosa do 940.000,00 eura
po srednjem kursu Narodne banke na dan puštanja sredstava kredita u
tečaj. Namena kredita je nabavka opreme i proširenje postojećih
poslovnih kapaciteta . Rok vraćanja kredita je 25.04.2013. godine u koji
je uračunat i period mirovanja otplate glavnice kredita do 18 meseci od
dana zaključenja Ugovora. Kamatna stopa po ovom kreditu iznosi
EURIBOR + 4,5%godišnje. Kredit se otplaćuje mesečno sa početkom
otplate 25.10.2007. godine.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
2. Investicioni kredit Fond za razvoj Srbije
zaključen je dana
10.06.2006.godine Ugovorom broj 7156. Kredit je odobren u visini od
33.000.000,00 dinara za realizaciju programa: Izgradnja postrojenja za
sušenje semenskog kukuruza, Vrbas. Rok otplate kredita je 5 godina
po isteku grejs perioda koji traje do 30.06.2007. godine. Kamata se
obračunava na godišnjem nivou u visini od 3%. Za vreme grejs perioda
interkalarna kamata se obračunava tromesečno unazad i pripisuje se
glavnom dugu. Otplata kredita se vrši u tromesečnim anuitetima.
3. Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu iz kreditne linije Evropske
investicione banke Privredne banke a.d., Beograd br. 2843/09
zaključen dana 18.12.2009. godine. Kredit je odobren za realizaciju
završetka sistema za navodnjavanje i povećanja trajnih obrtnih
sredstava i investiranje u fabriku mleka u iznosu od 4.500.000,00 EUR
u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan sklapanja
Ugovora. Kredit se odobrava na period do 31.08.2017. godine
uključujući i grace period koji treje od dana puštanja kredita u tečaj do
30.11.2011. godine. Otplata iskorišćenog kredita vršiće se u 24
jednakih kvartalnih rata i to dana 28.02., 31.05., 31.08. i 30.11., s tim
da prva rata dospeva za plaćanje 30.11.2011. godine. Ugovorena je
varijabilna kamatna stopa EIB-a izračunata na bazi šestomesečnog
EURIBOR-a koji na dan zaključenja Ugovora iznosi 0,998 p.p., uvećan
za maržu EIB-a u iznosu od 0,654 p.p. a sve uvećano za 3,5
procentnih poena na godišnjem nivou, tako da na dan zaključenja
Ugovora kamata iznosi 5,152%.
4. Ugovor o investicionom kreditu Komercijalna banka zaključen je dana
05.05.2008.godine sa brojem kreditne partije 6046-6-44477. Kredit je
odobren za realizaciju projekta sistema za navodnjavanje u iznosu
3.000.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS
na dan sklapanja Ugovora. Kredit se odobrava na period 10 godina od
dana puštanja kredita u tečaj, uključujući i grace period , koji za
glavnicu traje do 18 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Kredit
se otplaćuje u 102 mesečna anuiteta.Kamata na kredit se obračunava
po stopi čija visina na dan ugovoranja iznosi 8% na godišnjem nivou.
5. Ugovor o dugoročnom kreditu sa OTP bankom a.d., Novi Sad broj 00421-0601406.4/ KR2010/182 zaključen dana 05.03.2010. godine.
Kredit je odobren za obrtna sredstva u iznosu od 2.000.000,00 EUR u
dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan prenosa
sredstava na račun. Kredit se odobrava na rok do 31.01.2013. godine
uz grace preriod do decembra 2011. godine. Ugovorena kamata je
promenljiva i na dan zaključenja ugovora odgovara referentnoj
kamatnoj stopi tromesečnog EURIBOR-a uvećanoj za maržu od 7,50%
godišnje. Efektivna kamatna stopa iznosi 8,93% godišnje.
6. Ugovor o dugoročnom kreditu sa Hypo Alpe-Adria-Bank a.d., Beograd
br. L 20-420/10 zajključen dana 17.11.2010. godine. Kredit je odobren
za kupovinu poslovnog prostora u Vrbasu u iznosu od 100.000,00 eura
u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS na dan puštanja
kredita u korišćenje. Kredit se odobrava na rok od 7 godina od čega
prva rata dospeva na naplatu 31.01.2011. godine, a poslednja
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
31.12.2017. godine. Kamata na kredit se obračunava po stopi koja
iznosi tromesečni EURIBOR+7,0% na godišnjem nivou.
7. Ugovor o dugoročnom kreditu sa Fondom za razvoj Vojvodine, Novi
Sad broj 4933-47-11-442/2010. Zaključen dana 30.11.2010. godine.
Kredit je odobren za finansiranje izgradnje, adaptacije i opremanja
skladišnih kapaciteta u iznosu od 40.000.000,00 dinara sa valutnom
klauzulom. Kredit se odobrava na rok od 5 godina , u koji je uračunat i
period mirovanja otplate glavnice kredita od 12 meseci, počev od dana
puštanja kredita u tečaj. Kamata se obračunava po stopi do 2,1%
godišnje.
Preduzeće je postupilo u skladu sa MRS 21 i MRS 39 i obračunate efekte
kursnih razlika i obračunate efekte valutne klauzule knjižilo na teret
finansijskih prihoda i rashoda.
Obaveze po kreditima se redovno izmiruju u šta smo se uverili pregledom
dostavljenih konfirmacija o usaglašenosti, na dan 31.12.2010. godine.
Izvršena je reklasifikacija dela dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine od dana bilansiranja na odgovarajuću poziciju grupe kratkoročnih
obaveza, osim za Ugovor o dugoročnom kreditu zaključen sa Hypo-Alpe Adria
bank a.d. Beograd.
5.2.2.2 Ostale dugoročne obaveze
Ostale dugoročne obaveze iznose 191.290 hiljada dinara a čine ih (u
hiljadama dinara):
Obaveze po emitovanim HOV
u periodu dužem od godinu dana
121.850
Obaveze po lizingu
69.442
Svega:
191.292
Obaveze po emitovanim HOV u periodu dužem do godinu dana u iznosu od
109.160 hiljada dinara odnosi se na I emisiju dugoročnih obveznica bez javne
ponude, a prema Odluci Upravnog odbora broj K-2153/8 od 27.05.2009.
godine. Odlukom je predviñeno izdavanje 10.916 komada dugoročnih
obveznica I emisije, bez javne ponude, pojedinačne nominalne vrednosti od
10.000,00 dinara. Namena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih
obveznica I emisije je povećanje obrtnog kapitala, a celu emisiju obveznica
otkupio je jedan kupac – Kompanija ”Dunav osiguranje” a.d.o., Beograd,
uplatom na namenski račun dana 30.06.2009. godine. Obveznice se izdaju
sa rokom dospeća od 36 meseci uz kamatu od 8,25% na godišnjem nivou.
Prve i druge godine vršiće se polugodišnji obračun i isplata kamata, dok će se
treće godine isplatiti glavnica i kamata u šest dvomesečnih anuiteta. Društvo
je isplatu polugodišnjih kamata za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 9.999
hiljada dinara, knjižilo na teret finansijskih rashoda. Društvo nije ukalkulisalo
kamate po osnovu isplate kamata po emitovanim hartijama od vrednosti u
2011. godini
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Društvo ima zaključene sledeće Ugovore o lizingu:
(u hiljadama dinara)
ProCredit Leasing
336/05
Iznos na dan
31.12.2010.
5.049
ProCredit Leasing
337/05
1.083
ProCredit Leasing
635/2006
644
NLB Leasing
5151/06
4.264
NLB Leasing
5417/07
43
NLB Leasing
6305/07
754
Pro Credit leasing
1604/07
1.066
NLB Leasing
6915/08
622
NLB Leasing
6916/08
341
Raiffeisen Leasing
14627/08
668
Raiffeisen Leasing
14628/08
1.821
Raiffeisen Leasing
14629/08
1.179
Raiffeisen Leasing
14630/08
1.054
Raiffeisen Leasing
14631/08
119
Raiffeisen Leasing
14626/08
838
Raiffeisen Leasing
14818/08
1.469
Raiffeisen Leasing
14925/08
2.183
Raiffeisen Leasing
15003/08
353
Raiffeisen Leasing
15004/08
361
Raiffeisen Leasing
14624/08
469
Raiffeisen Leasing
14625/08
531
Raiffeisen Leasing
15382/08
3.116
Raiffeisen Leasing
15470/08
352
Raiffeisen Leasing
15707/09
7.442
Raiffeisen Leasing
15832/09
417
Raiffeisen Leasing
15833/09
3.234
Raiffeisen Leasing
15906/09
2.083
S-Leasing
7680/09
639
S-Leasing
7746/09
1.201
S-Leasing
7747/09
3.144
S-Leasing
7748/09
3.144
Meridian Leasing
00483/09
8.346
EFG Leasing
01581/09
4.928
Meridian Leasing
00699/10
488
Davalac lizinga
Ugovor
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Meridian Leasing
00700/10
Iznos na dan
31.12.2010.
1.507
Meridian Leasing
00942/10
4.490
Davalac lizinga
Ugovor
Svega:
69.442
Na osnovu nezavisnih konfirmacija revizora utvrñeno je da je stanje obaveza
po osnovu ugovora o lizingu usaglašeno na dan 31.12.2010. godine.
Društvo je efekte po osnovu valutne kaluzule iz ugovora o lizingu, evidentiralo
u okviru prihoda i rashoda na dan bilansiranja.
Društvo je izvršilo prenos ostalih obaveza, odnosno rata po tim obavezama,
koje dospevaju u roku do godinu dana od dana bilansa.
5.2.3 Kratkoročne obaveze
Kratkoročne obaveze iznose 684.304 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih
obaveza koje dospevaju u roku od dvanaest meseci (u hiljadama dinara):
Pozicija
Tekuća godina
Prethodna godina
Kratkoročne finansijske obaveze
415.484
484.588
Obaveze iz poslovanja
226.995
184.572
Ostale kratkoročne obaveze
16.134
15.507
Obaveze po osnovu PDV i ostalih
javnih prihoda i PVR
Svega kratkoročne obaveze:
25.691
28.069
684.304
712.736
5.2.3.1 Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze iznose 415.484 hiljada dinara,a odnose se
na obaveze po kreditima i to prema sledećim bankama (u hiljadama dinara):
Banka
Iznos
Kratkoročni krediti u zemlji
230.645
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do 1 godine
129.445
Deo ostalih dugoročnih obaveza
koji dospeva do 1 god.
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Svega:
51.463
3.931
415.484
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Kratkoročni krediti u zemlji se odnose na :
Naziv
Iznos
Kratkoročni kredit ProCredit banka a.d., Beograd
100.000
Kratkoročni kredit Univerzal banka a.d., Beograd
77.858
Kratkoročni kredit OTP banka Srbija a.d., Beograd
52.749
Kratkoročni kredit
Razvojna banka Vojvodine AD Novi Sad
Svega:
38
230.645
1. Kratkoročni kredit ProCredit banka a.d., Beograd broj ME-21-275611,
zaključen dana 21.10.2010. godine. Kredit je odobren za održavanje
likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove,
u iznosu od 100.000.000,00 dinara. Kredit se odobrava sa rokom
vraćanja od 12 meseci od datuma puštanja kredita u tečaj. Kamata na
kredit obračunava se po nominalnoj kamatnoj stopi koja se odreñuje na
osnovu referentne kamatne stope NBS umanjene za 1.5% na
godišnjem nivou, počev od dana isplate kredita korisniku kredita i to na
neotplaćeni iznos glavnice, s tim da dodatni iznos kamate od 5%
subvencioniše država.
2. Kratkoročni kredit Univerzal banka AD Beograd zaključen je dana
28.06.2010. godine Ugovor broj 07-420-0111181.3. Kredit je odobren
u iznosu od 738.000,00 EUR-a, sa rokom vraćanja do godinu dana od
dana puštanja kredita u tečaj, a najkasnije do 24.06.2011. godine.
Kamatna stopa za kredit iznosi 1% mesečno.
3. Ugovor o kratkoročnom kreditu sa OTP bankom a.d., Novi Sad broj
00-420-0400131.6/ KR2010/231 zaključen dana 05.03.2010. godine.
Kredit je odobren za održavanje likvidnosti i finansiranje ostalih
poslovnih aktivnosti u iznosu od 1.000.000,00 EUR u dinarskoj
protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan prenosa sredstava na
račun. Kredit se odobrava na rok do 31.01.2011. Ugovorena kamata je
promenljiva i na dan zaključenja ugovora odgovara referentnoj
kamatnoj stopi tromesečnog EURIBOR-a uvećanoj za maržu od 3,50%
godišnje. Efektivna kamatna stopa iznosi 5,32% godišnje.
4. Ugovor o kratkoročnom kreditu sa valutnom klauzulom broj 105/10
zaključen sa Razvojnom bankom Vojvodine, Novi Sad zaključen dana
16.03.2010. godine u iznosu od 2.000.000,00 EUR u dinarskoj
protivvrednosti, po sredjem kursu NBS za devize na dan prenosa
sredstava na račun Korisnika. Kredit se odobrava sa rokom vraćanja
do 5 dana za obrtna sredstva.
Preduzeće je postupilo u skladu sa MRS 21 i MRS 39 i obračunate efekte
kursnih razlika i obračunate efekte valutne klauzule knjižilo na teret
finansijskih prihoda i rashoda.
Obaveze po kreditima se redovno izmiruju u šta smo se uverili pregledom
dostavljenih konfirmacija o usaglašenosti, na dan 31.12.2010. godine.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine :
Naziv
Iznos
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine Banka Intesa
kreditna partija 55-420-1300422/1
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine Fond za razvoj po Ugovoru 7156.
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine OTP banka a.d., Beograd
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine Privredna banka a.d., Beograd
Deo dugoročnog kredita koji dospeva do jedne
godine Komercijalna banka
Svega:
18.031
11.157
52.749
19.781
27.727
129.445
Deo ostalih dugoročnih obaveza koji dospeva do 1 godine:
Naziv
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje
jedne godine – Raiffeisen leasing
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje
jedne godine – NLB leasing
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje
jedne godine – -ProCredit leasing
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje
jedne godine – S-leasing
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje
jedne godine – Hypo Alpe-leasing
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje
jedne godine – Meridian-leasing
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje
jedne godine – EFG-leasing
Svega:
Iznos
dospevaju do
15.651
dospevaju do
14.548
dospevaju do
9.018
dospevaju do
3.394
dospevaju do
344
dospevaju do
6.659
dospevaju do
1.848
51.463
Ostale kratkoročne finansijske obaveze :
Naziv
Iznos
Ostale kratkoročne finansijske obaveze Banat
3.000
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Mega inženjering DOO Vrbas
Svega:
931
3.931
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
5.2.3.2 Obaveze iz poslovanja
Obaveze iz poslovanja na dan 31.12.2010. godine iznose 226.995 hiljada
dinara. Struktura ovih obaveza je (u hiljadama dinara):
Primljeni avansi
2.048
Dobavljači u zemlji
221.225
Ostale obaveze iz poslovanja
3.721
Svega obaveze iz poslovanja:
226.995
Obaveze po osnovu primljenih avansa iznose 226.994 hiljada dinara i odnose
se na (u hiljadama dinara):
Obaveza za primljene avanse
Iznos
Žito media
1.833
Kartalija Stanko
125
Mlin Bačka MV
89
Trivit d.o.o.
1
Svega:
2.048
Do dana revizije, primljeni avansi su realizovani i u iznosu od 1.641 hiljada
dinara.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 221.225 hiljada dinara.
U narednoj tabeli prezentiraju se svi dobavljači (za osnovna i obrtna
sredstva), čije je potraživanje od AD ”Sava Kovačević”, Vrbas iznad 700
hiljada dinara. U okviru pozicije "ostali dobavljači" dati su svi dobavljači čije je
potraživanje od preduzeća manje od 700 hiljada dinara (u hiljadama dinara):
Dobavljač
Iznos
Realizaovano
Saldo
Institut za ratarstvo i
povrtarstvo
Kompanija Dunav osiguranje
46.056
45.389
667
19.169
2.345
16.824
Bankom d.o.o.
17.136
16.891
245
Institut za kukuruz, Zemun
polje
Sunoko d.o.o.
16.813
16.813
0
11.620
11.620
0
5.960
5.293
667
5.359
1.400
3.959
4.433
0
4.433
3.162
2.460
702
Agrovojvodina-komercservis
Subotica
PSS Vrbas d.o.o.
Agrovojvodina-komrcservis
Novi Sad
SZ Mašinac, Novi Sad
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Dobavljač
Iznos
Realizaovano
Saldo
Pegioni d.o.o.
2.166
1.000
1.166
OPM-Impex d.o.o.
2.129
300
1.829
Elektrodistribucija
1.863
1.863
0
Naftachem
1.652
1.652
0
JP Vode Vojvodine
1.631
1.631
0
M energo d.o.o.
1.522
1.522
0
Mirotin d.o.o.
1.488
1.475
13
Mega inženjering d.o.o.
1.362
0
1.362
Aretol Novi Sad
1.335
1.335
0
Impuls hemija
1.068
620
448
798
798
0
Ostali dobavljači
75.503
25.663
49.840
Svega dobavljači:
221.225
140.070
81.155
Laguma Novi Sad
Analizom i kontrolom izmirenja obaveza prema dobavljačima koje su iznad
700 hiljada dinara, dobija se procenat izmirenja 52%.
Kada se u analizu uključe i sve ostale obaveze prema dobavljačima (čiji je
iznos iznad 700hiljada dinara) procenat izmirenja je 63%.
Ostale obaveze iz poslovanja iznose 3.721 hiljada dinara i odnose se na
kamate za decembar 2010. godine.
5.2.3.3 Ostale kratkoročne obaveze
Ostale kratkoročne obaveze iznose 16.134 hiljada dinara i odnose na (u
hiljadama dinara):
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
13.955
Druge obaveze
2.179
Svega:
16.134
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada iznose 16.134 hiljada dinara, a
čine ih (u hiljadama dinara):
Obaveza za zarade i naknade zarada
Iznos
Obaveze za neto zarade
7.637
Obaveze za poreze iz zarada
1.428
Obaveze za doprinose na teret zaposlenih
2.445
Obaveze za doprinose na teret poslodavaca
2.445
Svega:
13.955
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Uvidom u poslovne knjige Društva utvrdili smo da se obaveze za neto zarade,
poreze i doprinose na zarade odnose na ukalkulisane, a neisplaćene zarade
za mesec decembar 2010. godine. Obaveze za neto zarade za mesec
decembar su isplaćene 28.01.2011. godine .
Društvo vodi dva radna spora po osnovu neizmirenih obaveza za neto
zarade, poreze i doprinise na zarade: Pucar Goran, Birčar Janoš i ostali.
Ostale obaveze u iznosu od 2.179 hiljada dinara odnose se na obaveze
prema zaposlenima u iznosu od 2.153 hiljade dinara i ostale obaveze u
iznosu od 26 hiljada dinara.
5.2.3.4 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih
javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost, ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja iznose 25.691 hiljada dinara, a odnose se
na (u hiljadama dinara):
Obaveza za PDV i ostalih javnih prihoda
Obaveze za PDV
Obaveze za carine i druge dažbine
Svega:
Iznos
22.953
2.738
25.691
Društvo je u toku januara 2011. godine izmirilo obaveze za PDV i deo
obaveza za carine i druge dažbine u iznosu od 1.766 hiljada dinara.
5.2.3.5 Odložene poreske obaveze
Društvo ne bilansira odložene poreske obaveze na dan 31.12.2010. godine.
5.3 VANBILANSNA PASIVA
Vanbilansna pasiva iznosi 259.575 hiljada dinara, i odnosi se na obaveze za
tuñu robu (semenska soja, semenski kukuruz i merkantilni kukuruz) u iznosu
od 162.857 hiljada dinara i obaveze za državno zemljište uzeto u zakup u
iznosu od 96.718 hiljada dinara.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
6. BILANS USPEHA
Preduzeće je u toku 2010. godine ostvarilo dobitak u iznosu od 37.874 hiljada
dinara, kao razliku ukupnih prihoda od 1.330.173 hiljada i ukupnih rashoda od
1.292.299 hiljada dinara.
Preduzeće je u segmentu poslovnih prihoda i rashoda ostvarilo dobitak, dok je
u okviru finansijskih i ostalih prihoda i rashoda iskazalo gubitak, što je
iskazano u sledećoj tabeli:
Prihodi i rashodi
Prihodi
Poslovni
Finansijski
1.185.380
987.058
198.322
105.705
264.720
(159.015)
39.088
40.521
(1.433)
1.330.173
1.292.299
37.874
Ostali
Svega
Dobitak/
Gubitak
Rashodi
7. PRIHODI
Ukupni prihodi iznose 1.330.173
prihoda (u hiljadama dinara):
hiljada dinara i sastoje se iz sledećih
Naziv
Tekuća godina
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Svega:
Prethodna godina
1.185.380
1.175.775
105.705
35.002
39.088
42.567
1.330.173
1.253.344
7.1 POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi ostvareni u toku 2010. godine iznose 1.185.380 hiljada
dinara, a čine ih (u hiljadama dinara):
Naziv
Prihodi od prodaje
Tekuća
godina
Prethodna
godina
1.170.707
1.117.916
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
30.983
28.862
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
11.768
15.965
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
43.823
3.460
Ostali poslovni prihodi
15.745
16.492
Svega poslovni prihodi:
1.185.380
1.175.775
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Prihodi od prodaje iznose 1.170.707 hiljada dinara i čine ih (u hiljadama
dinara):
63.288
Prethodna
godina
41.763
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
1.107.419
1.076.153
Svega:
1.170.707
1.117.916
Prihodi od prodaje
Tekuća godina
Prihodi od prodaje robe
Društvo je ostvarilo prihode od prodaje robe i proizvoda i usluga na domaćem
tržištu.
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe iznose 30.983 hiljada dinara i odnose se
na:
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Iznos
Jaganjci ženski
178
Jaganjci muški
182
Obračun prirasta kod ovaca
251
Prevod junadi od 1 god.
7.150
Ženska telad
1.772
Muška telad
1.943
Obračun prirasta kod teladi
6.941
Prevod junadi od 2. god
8.295
Prirast kod krava
680
Obračun prirasta dok jagnjadi
3.602
Obračun prirasta kod ovnova
-8
Prevod dvizica
-4
30.983
Svega:
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka iznosi 32.056 hiljada dinara i odnosi se a
(u hiljadama dinara):
Naziv
Nedovršena
proizvodnja
Gotovi
proizvodi
Svega:
Stanje
01.01.2010./
Stanje
31.12.2010.
90.043
101.810
138.166
94.343
228.209
196.153
Razlika
Povećanje
Smanjenje
11.767
43.823
11.767
43.823
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Ostali poslovni prihodi iznose 15.745 hiljada dinara i odnose se većim delom
na prihode od subvencija, regresa i premija u visini od 10.470 hiljada dinara i
prihode od zakupnina u visini od 5.274 hiljada dinara.
7.2 FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi iznose 105.705 hiljada dinara i nastali su iz (u hiljadama
dinara):
Naziv
Prihodi od kamata
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Ostali finansijski prihodi
Svega:
Tekuća
godina
89.733
Prethodna
godina
26.323
14.455
7.183
1.517
1.496
105.705
35.002
Prihodi od kamata nastali su na osnovu obračuna kamata na novčane
zajmove, kamate na oročena sredstva i zatezne kamate.
7.3 OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi iznose 31.12.2010. godine 39.088 hiljada dinara i nastali su iz
(u hiljadama dinara):
Tekuća
godina
6.104
Prethodna
godina
7.680
27.807
31.951
284
69
0
8
Ostali prihodi
2.365
321
Prihodi od usklañivanja vrednosti
bioloških sredstava
Svega:
2.528
2.538
39.088
42.567
Naziv
Prihodi od prodaje osnovnih sredstava
Prihodi od prodaje bioloških sredstava
Prihodi od prodaje materijala
Viškovi
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
8. RASHODI
Ukupni rashodi koji su nastali u izveštajnom periodu iznose 1.292.299 hiljada
dinara i odnose se na sledeće rashode (u hiljadama dinara):
Naziv rashoda
Tekuća godina
Prethodna godina
Poslovni
987.058
925.073
Finansijski
264.720
169.438
40.521
58.035
1.292.299
1.152.546
Ostali
Svega rashodi:
8.1 POSLOVNI RASHODI
Poslovni rashodi iznose 987.058 hiljada dinara i sačinjeni si iz sledećih
troškova (u hiljadama dinara):
Naziv
Nabavna vrednost prodate robe
Tekuća
godina
Prethodna
godina
65.101
43.454
Troškovi materijala
452.070
412.493
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali
lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
237.286
219.287
111.302
111.275
Ostali poslovni rashodi
121.299
138.564
Svega poslovni rashodi:
987.058
925.073
Nabavna vrednost prodate robe uključuje vrednost po fakturi dobavljača,
transportne usluge i zavisne troškove nabavke.
Troškovi materijala iznose 452.070 hiljada dinara, a odnose na osnovni
materijal, troškove pomoćnog materijala, troškove ostalog (režijskog)
materijala, troškove goriva, energije i dr.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi iznose 237.286 hiljada
dinara i odnose se na (u hiljadama dinara):
Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim
i povremenim poslovima
Ostali lični rashodi
Svega:
141.888
25.398
63.751
6.249
237.286
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
Troškovi amortizacije iznose za potrebe računovodstva 111.302 hiljada
dinara.
Obračunata je i amortizacija za poreske svrhe (u hiljadama dinara):
Grupa
Stopa
Iznos
I
2,5
30.051
II
10
7.089
III
15
40.076
IV
20
2.908
V
30
16.039
Svega:
96.163
Društvo je u Napomenama uz finansijske izveštaje prikazalo obračun
odloženih poreskih sredstava i obaveza i iznosi 451 hiljada dinara i navelo da
iz razloga što su vršena ulaganja u osnovna sredstva, nisu ostavljena poreska
sredstva u većem iznosu od poreske obaveze.
Ostali poslovni rashodi iznose 121.299 hiljada dinara, a najznačajni troškovi
meñu njima, odnose se na (u hiljadama dinara):
Poslovni rashodi
Iznos
Troškovi usluga na izradi učinaka
17.562
Troškovi transportnih usluga
13.541
Troškovi usluga održavanja
11.487
Troškovi zakupnina
4.106
Troškovi sajmova
220
Troškovi reklame i propagande
725
Troškovi ostalih usluga
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premije osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Ostali nematerijalni troškovi
Ukupno
17.876
90
2.866
18.590
5.895
288
23.109
4.943
121.299
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
8.2 FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iznose 264.720 hiljada dinara i sastoje se iz sledećih
rashoda finansiranja (u hiljadama dinara):
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
Svega:
109.569
421
154.729
264.720
Rashodi kamata iznose 109.569 hiljada dinara i odnose se na kamate po
osnovu dugoročnih i kratkoročnih kredita, rashode kamata iz dužničkopoverilačkih odnosa i rashode kamata po osnovu ugovora o lizingu.
Negativne kursne razlike iznose 421 hiljada dinara i nastale su preračunom
deviznih pozicija.
8.3 OSTALI RASHODI
Ostali rashodi iznose 40.521 hiljada dinara, a čine ih (hiljadama dinara):
Naziv
Gubici po osnovu rashodovanja osnovnih
sredstava
Manjkovi
Ostali nepomenuti rashodi
Rashodi po osnovu obezvreñenja osnovnih
sredstava
Rashodi po osnovu obezvreñenja
materijala
Obezvreñenje potraživanja i kratkoročnih
finanansijskih plasmana
Svega:
Tekuća
godina
Prethodna
godina
0
2.070
41
29
20.005
31.898
17.677
12.342
378
755
2.420
40.521
10.941
58.035
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
9. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
Društvo je svoje prilive i odlive po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti
investiranja i aktivnosti finansiranja iskazalo u Izveštaju o tokovima gotovine.
Pregled novčanih tokova po aktivnostima dat je u u narednoj tabeli (u
hiljadama dinara):
Izveštaj o tokovima gotovine
Priliv
Odliv
1.201.616
1.031.927
169.689
Tokovi iz aktivnosti investiranja
33.911
91.016
(57.105)
Tokovi iz aktivnosti finansiranja
138.410
253.043
(114.633)
1.373.937
1.375.986
(2.049)
Stanje na početku godine
4.125
0
4.125
Preračun kursnih razlika
0
0
1.378.062
1.375.986
Tokovi iz poslovnih aktivnosti
Svega
Stanje na kraju godine
Neto priliv/(odliv)
Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 1.201.616 hiljada dinara, dok je u
ovom segmentu ostvaren odliv u visini od 1.031.927 hiljada dinara. Iz
poslovnih aktivnosti ostvaren je neto priliv gotovine u visini od 169.689 hiljada
dinara.
Aktivnosti investiranja ostvarile su neto odliv u visini od 57.105 hiljada dinara.
Aktivnosti finansiranja ostvarile su odliv u visini od 114.633 hiljada dinara, što
je nastalo iz priliva i odliva po osnovu kredita od banaka. Pozitivne i negativne
kursne razlike nisu iskazane u okviru odgovarajućih pozicija u Izveštaju o
tokovima gotovine, ali su uključene i iskazane u okviru drugih zbirnih pozicija.
Neto odliv gotovine u toku 2010. godine iznosi 2.049 hiljada dinara.
Stanje gotovine na početku godine bilo je 4.125 hiljada dinara, što je
umanjeno za neto odlive u toku 2010. godine od 2.049 hiljada dinara, tako da
je stanje na kraju 2010. godine bilo 2.076 hiljada dinara.
2.076
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
10. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Promene na kapitalu koje su evidentirane u poslovnim knjigama preduzeća
tokom izveštajnog perioda prezentirane su u Izveštaju o promenama na
kapitalu sastavljenom na dan 31.12.2010. godine (u hiljadama dinara):
Izveštaj o
promenama
na kapitalu
Osnovni kapital
Početno
stanje
01.01.2010.
Povećanje
tokom
perioda
Smanjenje
tokom
perioda
Stanje
31.12.2010.
godine
1.052.305
0
0
1.052.305
14.339
173
173
14.339
Rezerve
181.676
0
0
181.676
Nerasporeñena
dobit
Svega
125.857
37.874
100.564
63.167
1.374.177
38.047
100.737
1.311.487
Ostali kapital
Osnovni kapital iznosi 1.052.305 hiljada dinara i odnosi se na akcijski kapital.
Ostali kapital u visini od 10.400 hiljada dinara predstavlja izvore vanposlovnih
sredstava i u najvećoj meri se odnosi na stambene kredite koje je Društvo
odobrilo zaposlenim, a po osnovu Ugovora o prodaji društvenog kapitala –
Socijalni program. Na osnovu raspoložive dokumentacije, nismo bili u
mogućnosti da se uverimo u osnov knjiženja vrednosti od 10.400 hiljada
dinara na kontu ostali kapital.
Društvo je u Centralnom registru hartija od vrednosti evidentiralo ukupan broj
akcija u visini 317.125 hiljada dinara i čine ih akcije u vlasništvu pravnih i
fizičkih lica. Akcije su emitovane u dve emisije i to 313.949 običnih akcija i
3.176 prioritetnih akcija, čija nominalna vrednost iznosi 1.000, 00 dinara po
akciji, tako da ukupna vrednost kapitala iznosi 317.125 hiljada dinara,
odnosno 3.005.975,46 eura na dan 31.12.2010. godine po srednjem kursu
NBS.
Ukupan kapital društva upisan u APR iznosi 4.240.781,24 eura i nije
usaglašen sa podacima upisanim u Centralni registar hartija od vrednosti.
Poslednja registracija u smislu povećanja osnovnog kapitala Društva u
Agenciji za privredne registre izvršena je 12.02.2008. godine u iznosu od
957.484,66 eura.
Društvo sa stanjem na dan 31.12.2010. godine bilansira zakonske rezerve u
iznosu od 181.676 hiljada dinara.
Društvo je na dan bilansa stanja iskazalo dobitak u iznosu od 63.167 hiljada
dinara, od čega nerasporeñena dobit iz ranijih godina iznosi 25.293 hiljade
dinara, nakon isplaćenih dividendi u iznosu od 100.798 hiljade dinara, a na
osnovu Odluke Upravnog odbora broj K-2565/6 od 29.06.2010. godine, dok
nerasporeñena dobit tekuće godine iznosi 37.874 hiljade dinara.
CONFIDA - FINODIT
Revizija finansijskih izveštaja za 2010. godinu
11. DOGAðAJI NAKON DANA BILANSA STANJA
NIje bilo dogañaja nakon dana bilansa stanja koji bi mogli uzrokovati izmenu
finansijskih izveštaja sastavljenih na dan 31.12.2010. godine.
Download

Revizorski izveštaj - PP Sava KovačevićVrbas