P R O S P E K T
ZA DISTRIBUCIJU HARTIJA OD VREDNOSTI IZDAVAOCA
FABRIKA STOČNE HRANE A.D. CRVENKA
Izjava 1. Prospekt, sa podacima koji se daju u njegovoj dopuni, sadrži sve bitne podatke koji
omogućavaju investitorima objektivnu procenu finansijskog i pravnog položaja izdavaoca hartija od
vrednosti i procenu prava i obaveza iz tih hartija od vrednosti.
Izjava 2. U Prospektu nisu dati podaci koji mogu uticati na stvaranje pogrešne predstave kod
investitora u pogledu izdavaoca hartija od vrednosti i hartija od vrednosti kojima se trguje na
organizovanom tržištu.
Sadržaj:
A.
1.
2.
3.
4.
UVOD
Izdavalac hartija od vrednosti
Izdate hartije od vrednosti
Kratak predgled osnovnih podataka o izdavaocu
Brokersko-dilersko društvo
B.
OSNOVNI PROSPEKT
1.
Detaljni podaci o izdatim hartijama od vrednosti
2.
Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
Osnovni podaci
Kapital izdavaoca
Knjigovodstvena vrednost i trgovina HOV izdavaoca
Imaoci akcija
Poslovanje i imovina izdavaoca
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Delatnost izdavaoca
Imovina izdavaoca
Finansijski podaci
Druge bitne činjenica
4.
Razvojna politika izdavaoca
5.
Podaci o članovima uprave i nadzornog odbora
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
Članovi uprave i nadzornog odbora
Osnivači izdavaoca
Naknade i druga davanja izdavaoca
Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca
Odgovorno lice
Page 1 of 19
A. UVOD
1. IZDAVALAC HARTIJA OD VREDNOSTI
Naziv,
sedište,
matični broj
Osnovna delatnost
Visina osnovnog kapitala iz poslednjeg
finansijskog izveštaja na dan 31.12.2009.
Akcionarsko društvo Fabrika stočne hrane
a.d. Crvenka; Crvenka, Veljka Vlahovića 47
MB: 08004676
15710- Proizvodnja gotove hrane za uzgoj
životinja
186.607.000,00 dinara
2. IZDATE HARTIJE OD VREDNOSTI
Osnov po kom su hartije
emitovane (Zakon)
Zakon o privatizaciji – aukcija
Datum odluke o emisiji
Ukupan broj emitovanih
hartija po klasama i serijama
Redosled emisije,
vrsta, klasa,serija,
CFI kod,
ISIN broj akcija
29.04.2004.
184.910
Zakon o privatizaciji –
dokapitalizacija
29.06.2004.
1.697
IA
Obične akcije
ESVUFR
RSFSHCE26172
II A
Obične akcije
ESVUFR
RSFSHCE26172
Pravo na upravljanje,
Pravo na dividendu,
Pravo na deo stečajne mase
Pravo na upravljanje,
Pravo na dividendu,
Pravo na deo stečajne mase
1.000,00 dinara
1.000,00 dinara
Vanberzansko tržište
Beogradska berza a.d.
Beograd
Vanberzansko tržište
Beogradska berza a.d.
Beograd
Dužničke hartije od
vrednosti
Hartije od vrednosti sa
pravima u određenom roku
Prava i obaveze iz
emitovanih hartija od
vrednosti
Zamenjivost emitovanih
hartija od vrednosti
Garancija i jemstva
Nominalna vrednost jedne
hartije od vrednosti po
klasama i serijama
Tržište na kome se trguje
hartijama od vrednosti
3. KRATAK PREGLED OSNOVNIH PODATAKA O IZDAVAOCU HARTIJA
OD VREDNOSTI
Pun naziv preduzeća
Akcionarsko društvo Fabrika stočne hrane Crvenka
Adresa
Crvenka, Veljka Vlahovića 47
Datum osnivanja
29.07.2004.
Broj rešenja o upisu u sudski
Reg.uložak 1-563 Trgovinski sud u Somboru
registar
BD 1143/2005 Agencija za privredne registre
Matični broj
08004676
PIB
100261298
Tekući računi i banke kod kojih se
Banca Intesa a.d. 160-128063-07
vode
Komercijalna banka 205-44958-44
Page 2 of 19
Sektor klasifikacije delatnosti
Šifra delatnosti
Osnovna delatnost
Direktor
Osoba za kontakt
Telefon
Faks
E-mail
Vojvođanska banka 355-1014879-30
OTP Banka Srbija a.d. 325-9500700009873-64
AIK banka 105-93000-98
Metals banka a.d. 335-16373-21
Čačanska banka a.d. 155-12392-82
Banca Intesa a.d. 160-930435-43
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd 165-19471-26
GA – Proizvodnja prehrambenih proizvoda, pića i
duvana
15710
Proizvodnja gotove hrane za uzgoj životinja
Zoran Bulatović
Ljiljana Nedović Manojlović
025/731-600
025/731-408
[email protected]
4. BROKERSKO – DILERSKO DRUŠTVO KOJE UČESTVUJE U
ORGANIZOVANJU TRGOVANJA NA BERZI
Naziv i sedište brokersko – dilerskog
društva
Brokersko Dilersko Društvo
TANDEM FINANCIAL A.D. Novi Sad
Novi Sad, Miroslava Antića 4
Tel / fax 021/425-777
www.tandemfin.com
Page 3 of 19
B. OSNOVNI PROSPEKT
1. DETALJNI PODACI O IZDATIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI
Osnov po kom su hartije
emitovane (Zakon)
Zakon o privatizaciji – aukcija
Datum donošenja Odluke i
naziv organa
Ukupna nominalna vrednost
hartija od vrednosti
Ukupan broj emitovanih
hartija po klasama i serijama
Opis hartija od vrednosti
Redosled emisije,
vrsta, klasa, serija,
CFI kod,
ISIN broj akcija
29.04.2004.
Zakon o privatizaciji –
dokapitalizacija
29.06.2004.
184.910.000,00 dinara
1.697.000,00 dinara
184.910
1.697
Obične akcije
IA
Obične akcije
ESVUFR
RSFSHCE26172
Obične akcije
II A
Obične akcije
ESVUFR
RSFSHCE26172
Pravo na upravljanje,
Pravo na dividendu,
Pravo na deo stečajne mase
Dividenda, u skladu sa
uslovima predviđenim
Statutom
Pravo na upravljanje,
Pravo na dividendu,
Pravo na deo stečajne mase
Dividenda, u skladu sa
uslovima predviđenim
Statutom
Centralni registar, depo i
kliring hartija od vrednosti,
Beograd
U skladu sa Zakonom i
Aktima Društva
Centralni registar, depo i
kliring hartija od vrednosti,
Beograd
U skladu sa Zakonom i
Aktima Društva
1.000,00 dinara
1.000,00 dinara
1.172,86 dinara
1.172,86 dinara
Vanberzansko tržište
Beogradska berza a.d.
Beograd
Porez na prenos apsolutnih
prava i porez na kapitalnu
dobit po prodaji akcija
Vanberzansko tržište
Beogradska berza a.d.
Beograd
Porez na prenos apsolutnih
prava i porez na kapitalnu
dobit po prodaji akcija
BDD Tandem financial a.d.
BDD Tandem financial a.d.
Dužničke hartije od
vrednosti
Hartije od vrednosti sa
pravima u određenom roku
Prava i obaveze iz
emitovanih hartija
Dividenda, kamate i drugi
prinosi
Pravo na konverziju ili
zamenu
Naziv i sedište lica koje vodi
registar i vrši kliring i
saldiranje
Ograničenja prenosa hartija
od vrednosti
Način i nadležnost sudova o
eventualnim sporovima
Garantovane, obezbeđene
hartije od vrednosti
Nominalna vrednost jedne
hartije od vrednosti po
klasama i serijama
Obračunska vrednost jedne
hartije od vrednosti (na dan
31.12.2009.)
Tržište na kome se trguje
hartijama od vrednosti
Poreske obaveze imalaca
hartija od vrednosti
Pravo preče kupovine
Brokersko – dilersko društvo
Page 4 of 19
koje učestvuje u
organizovanju trgovanja na
berzi
Novi Sad
Novi Sad
2. PODACI O IZDAVAOCU HARTIJA OD VREDNOSTI
2.1. Osnovni podaci
Naziv,
sedište,
matični broj
Odnos prema drugim preduzećima
Način povezanosti izdavaoca sa drugim
pravnim licima
Osnova za učešće izdavaoca u upravljanju
drugim pravnim licima, odnosno učešće
drugih pravnih lica u upravljanju pravnog
lica izdavaoca
Opšta akta izdavaoca
Akcionarsko društvo Fabrika stočne hrane
a.d. Crvenka; Crvenka, Veljka Vlahovića 47
MB: 08004676
Matično – zavisno.
Udeo u vlaništvu.
„Permark“ d.o.o. Kula, je većinski vlasnik sa
učešćem u kapitalu društva od 81,52%
Uvid u opšta akta izdavaoca se može izvršiti
u prostorijama izdavaoca, svakog radnog
dana od 9-13h, uz prethodnu pismenu
najavu.
2.2. Kapital izdavaoca
Kapital (podaci iz poslednjeg finansijskog izveštaja 31.12.2009.)
Ukupan kapital
218.864.000
Upisani, a neuplaćeni kapital
/
Revalorizacione i ostale rezerve
Rev.rezerve 33.419.000
Akumulirani dobitak/gubitak
Neraspoređena dobit 1.240.000
Gubitak 2.402.000
Emisiona premija
/
Izdate akcije
186.607 kom.akcija
Broj akcija izdatih po klasama
184.910 akcija serije IA; 1.697 akcija serije II A
Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcije po
klasama
Prava iz akcija po klasama
Prenosivost akcija po klasama
Način izdavanja akcija
Ograničenja pojedinih prava iz akcija
Promene osnovnog kapitala
Ovlašćeni kapital
Uslovno povećanje kapitala
Datum donošenja odluke o uslovnom
povećanju kapitala
Ukupan nominalani iznos uslovnog
povećanja kapitala
Vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija po
klasama
Prava iz akcija po klasama
Prenosivost akcija po klasama
Sve akcije su iste klase, obične akcije, glase
na ime , nom.vredn.1.000,00 din
Pravo na upravljanje, Pravo na dividendu,
Pravo na deo stečajne mase
U skladu sa Zakonom
Akcije iz privatizacije u skladu sa Zakonom o
privatizaciji
nema
/
/
/
/
/
/
/
/
Page 5 of 19
Uslovi za izdavanje akcija u odluci o
uslovnom povećanju kapitala
Promene kapitala
Sopstvene akcije
Osnovni kapital
Revalorizacione i
druge rezerve,
neraspoređena dobit
Upisani i neuplaćeni
kapital
Gubitak
Otkupljene
sopstvene akcije
Emisiona premija
Podaci o portfelju
sopstvenih akcija
Broj sopstvenih
akcija prema klasi
Vreme i razlog
sticanja
Podaci o portfelju
sopstvenih akcija
/
31.12.2007.
186.607
33.419
/
9.285
/
31.12.2008.
186.607
33.419
/
23.379
/
31.12.2009.
186.607
33.419
/
1.240
/
35.066
/
25.781
/
2.402
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2.3. Obračunska vrednost i trgovina hartijama od vrednosti izdavaoca
Ukupna aktiva: 315.522.000 dinara
Gubitak iznad visine kapitala:/
Obračunska vrednost akcija
Dugoročna rezervisanja i obaveze: 96.658.000 dinara
na dan 31.12.2009. godine
Ukupna OV: 218.864.000 dinara
Broj akcija: 186.607
OV akcije: 1.172,86 dinara
Vrsta
Beogradska berza a.d., Beograd
organizovanog
Vanberzansko tržište
tržišta na kome se
trguje akcijama
izdavaoca
Vreme određeno za U skladu sa kalendarom Berze
trgovanje tim
akcijama
Trgovina
Grafički
prikazi
hartijama od
dnevnih oscilacija http://www.belex.rs/trgovanje/istorijski/FSHC/6m
vrednosti
srednje
cene
i
izdavaoca
prometa (u periodu
od prethodnih 6
meseci
od
momenta
izrade
prospekta). Na x –
osi predstavljeno je
vreme, a na y – osi
obim / cena.
Trgovina drugim Opis hartije od
/
hartijama od
vrednosti
vrednosti
Vrsta
/
izdavaoca
organizovanog
Page 6 of 19
tržišta za te akcije
Vremenski period
trgovanja
Grafički prikazi
dnevnih oscilacija
srednje cene i
prometa
/
/
2.3. Imaoci akcija
Rbr
Akcionar
Broj glasova
% od ukupne emisije
1.
PERMARK D.O.O.
152117
81,51731
2.
BAJČETA DRAGOLJUB
2411
1,29202
3.
RAKIĆ SLOBODAN
2228
1.19395
4.
PERIŠIĆ MARKO
2089
1,11946
5.
NELT CO. D.O.O.
1697
0,90940
6.
PETROVIĆ GORAN
765
0,40995
7.
BAROVIĆ MILORAD
398
0.21328
8.
BOŽUNOVIĆ SVETOZAR
384
0,20578
9.
DEDIĆ MILUTIN
384
0,20578
10.
JOVIČIĆ MLADEN
384
0,20578
Napomena: Lica koja imaju više od 10% akcija sa pravom glasa / 10 najvećih akcionara sa
pravom glasa; Izvor: Centralni registar, 15.03.2010.
3. POSLOVANJE I IMOVINA IZDAVAOCA
3.1. Delatnost izdavaoca
Osnovna delatnost
Prihodi od delatnosti (u 000 din.)
Položaj na tržištu
Poslovi koji se obavljaju van sedišta
Posebne okolnosti
Prekidi u poslovanju
15710- Proizvodnja gotove hrane za uzgoj
životinja
2007.
2008.
2009.
131.492
219.015
202.334
/
/
/
/
Nepokretna imovina
3.2. Imovina izdavaoca
Vrsta imovine
Fabrika stočne
hrane
Silos
Mašinska kuća
Garaža i ostalo
Građevinsko
zemljište
Mesto
Crvenka, V.Vlahovića 47
Crvenka, V.Vlahovića 47
Crvenka, V.Vlahovića 47
Crvenka, V.Vlahovića 47
Crvenka, Jovana
Jovanovića Zmaja 2
Vrednost
(000 din.)
Imovina
data u
zakup
(da/ne)
ne
Imovina
uzeta u
zakup
(da/ne)
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Page 7 of 19
Kapitalna
ulaganja u
druga pravna
lica
Naziv i sedište
lica
Vrsta
kapitalnog
ulaganja
Učešće
kapitalnog
ulaganja u
aktivi
izdavaoca
Učešće
izdavaoca u
kapitalu lica
Pravo glasa u
%
/
Najveća kapitalna
ulaganja u (000 din.)
2007.
2008.
2009.
Patenti, koncesije, /
posebne dozvole
Predmet zaloga
Založna
prava
1.Silos za žito
2.Mešaona stočne
hrane
3.Podno skladište
za sirovine
4.Linija mlevenja
5.Linija dodavanja
tečnosti
6.Linija vaganja i
mešanja
7.Peletiranje
8.Linija za
uvrećevanje i
pakovanje
9.Centralna
aspiracija
10.Gravitacioni
cevovodi
11.Kolska vaga
Vrsta zaloge
Vrednost
Trajanje
založenog dobra
zaloge
Garancija za 419.200,00 evra
30.08.2011.
kredit
Garancija za 20.200,00 evra
30.08.2011.
kredit
Garancija za 22.900,00
30.08.2011.
kredit
Garancija za 28.750,00 evra
30.08.2011.
kredit
Garancija za 7.550,00 evra
30.08.2011.
kredit
Garancija za 91.760,00 evra
30.08.2011.
kredit
Garancija za 65.200,00 evra
30.08.2011.
kredit
Garancija za 14.750,00 evra
30.08.2011.
kredit
Garancija za 3.100,00 evra
kredit
Garancija za 2.650,00 evra
kredit
Garancija za 20.000,00 evra
kredit
Naziv založnog
poverioca
„Kulska banka“
a.d. Novi Sad
„Kulska banka“
a.d. Novi Sad
„Kulska banka“
a.d. Novi Sad
„Kulska banka“
a.d. Novi Sad
„Kulska banka“
a.d. Novi Sad
„Kulska banka“
a.d. Novi Sad
„Kulska banka“
a.d. Novi Sad
„Kulska banka“
a.d. Novi Sad
30.08.2011. „Kulska banka“
a.d. Novi Sad
30.08.2011. „Kulska banka“
a.d. Novi Sad
30.08.2011. „Kulska banka“
a.d. Novi Sad
Parnični i Radni spor P1.935/08 – Tužba radi naknade nematerijalne štete, vrednost 2.400.000,00
drugi
dinara
postupci
Neizmirene
obaveze
izdavaoca
Godina
Zaposleni 2007.
2008.
2009.
Ukupan
broj
29
32
42
VSS
3
3
6
VŠS
4
4
4
SSS
7
6
12
VKV
1
1
11
KV
7
11
1
NSS
7
7
8
Page 8 of 19
3.3. Finansijski podaci
Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) usklađeni sa MSFI:
A. PRIHODI I RASHODI:
31.12.2006.
31.12.2007.
UKUPNI PRIHODI:
152.000
154.221
Poslovni prihodi:
140.819
131.492
145.457
128.868
- Prihodi od prodaje
- Prihodi do aktivirnja učinaka
- Povećanje vrednosti zaliha
učinaka
- Smanjenje vrednosti zaliha
učinaka
- Ostali poslovni prihodi
2.116
5.127
489
508
Finansijski prihodi
6.248
110
Ostali prihodi
4.933
22.619
UKUPNI RASHODI:
124.523
144.960
Poslovni rashodi
124.089
143.027
- Nabavna vrednost prodate
robe
41.984
26.274
- Troškovi materijala
39.333
48.934
- Troškovi zarada, i ostali lični
rashodi
19.818
43.910
- Troškovi amortizacije i
rezervisanja
15.909
16.301
- Ostali poslovni rashodi
7.045
7.608
Finansijski rashodi
412
645
Ostali rashodi
22
1.288
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
27.477
9.261
NETO DOBITAK
(GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE
OBUSTAVLJA
- 2.230
-326
DOBITAK (GUBITAK) PRE
OPOREZIVANJA
25.247
8.935
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashodi perioda
13
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
215
350
25.449
9.285
Isplaćena lična primanja poslodavcu
NETO DOBITAK (GUBITAK):
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Page 9 of 19
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG
PRAVNOG LICA
I ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada
2. Umanjena zarada po akciji
B. AKTIVA I PASIVA:
31.12.2006.
31.12.2007.
UKUPNA AKTIVA:
272.720
282.892
Stalna imovina
233.894
221.279
233.894
221.279
38.826
61.613
24.271
33.348
14.340
27.700
215
565
272.720
282.892
Vanbilansna aktiva
270.291
263.596
UKUPNA PASIVA:
272.720
282.892
Trajni kapital:
185.553
194.245
186.607
186.607
revalorizacione rezerve
34.012
33.419
neraspoređena dobit
25.449
9.285
Gubitak
60.515
35.066
87.167
88.647
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja, oprema i
biol. sredstva
Dugoročni finansijski plasmani
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni fin. plasmani
Obrtna imovina
Zalihe
Stalna sredstva namenjena prodaji i
sred. Poslovanja koje se obustavlja
Krakoročna potraživanja, plasmani i
gotovina
Odložena poreska sredstva
Poslovna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
osnovni kapital
neuplaćeni upisani kapital
rezerve
Otkupljene sopstene akcije
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Dugoročna rezervisanja
Dugoročne obaveze
Dugoročni krediti
3.208
3.208
Page 10 of 19
Ostale dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske
obaveze
83.959
88.647
55.745
55.881
26.750
22.135
Obaveze po osnovu sred.
namenjenih prodaji i sred.
Poslovanja koja se obustavlja
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze i
pas. vr. ogranič.
8.571
Obaveze po osnovu PDV i
ostalih jav. prihoda
1.451
Obaveze po osnovu poreza
na dobitak
13
2.060
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva
270.291
263.596
Osnovni bilansni pokazatelji (u 000 dinara) usklađeni sa izmenama MRS 39 i MSFI 7
A. PRIHODI I RASHODI:
31.12.2007.
31.12.2008.
31.12.2009.
UKUPNI PRIHODI:
154.221
238.516
209.110
Poslovni prihodi:
131.492
219.015
202.334
128.868
218.834
149.334
-
-
31.814
- Povećanje vrednosti
zaliha učinaka
2.116
59
20.160
- Smanjenje vrednosti
zaliha učinaka
-
1.226
-
508
1.348
1.026
110
87
1.148
22.619
19.414
5.628
UKUPNI RASHODI:
144.960
215.401
208.528
Poslovni rashodi
143.027
210.849
201.427
- Nabavna vrednost
prodate robe
26.274
23.651
39.586
- Troškovi materijala
48.934
130.090
103.269
- Troškovi zarada, i
ostali lični rashodi
43.910
29.618
31.841
- Troškovi amortizacije i
rezervisanja
16.301
16.531
16.517
- Ostali poslovni rashodi
7.608
10.959
10.214
- Prihodi od prodaje
- Prihodi do aktivirnja
učinaka
- Ostali poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Page 11 of 19
Finansijski rashodi
645
3.835
3.045
Ostali rashodi
1.288
717
4.056
DOBITAK (GUBITAK) IZ
REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
9261
23.115
582
NETO DOBITAK
(GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE
OBUSTAVLJA
-326
3
-
8.935
23.118
582
POREZ NA DOBITAK
-
-
-
Poreski rashodi perioda
-
-
-
Odloženi poreski rashodi perioda
-
-
-
Odloženi poreski prihodi perioda
350
261
658
-
-
-
9.285
23.379
1.240
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
-
-
-
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG
PRAVNOG LICA
-
-
-
I ZARADA PO AKCIJI
-
-
-
1. Osnovna zarada
-
-
-
2. Umanjena zarada po akciji
-
-
-
DOBITAK (GUBITAK) PRE
OPOREZIVANJA
Isplaćena lična primanja poslodavcu
NETO DOBITAK (GUBITAK):
B. AKTIVA I PASIVA:
31.12.2007.
31.12.2008.
31.12.2010.
UKUPNA AKTIVA:
282.892
311.316
315.522
Stalna imovina
221.279
205.612
189.823
Neuplaćeni upisani kapital
-
-
-
Goodwill
-
-
-
Nematerijalna ulaganja
-
-
-
Nekretnine, postrojenja,
oprema i biol. Sredstva
221.279
205.612
189.823
221.279
205.612
189.823
Investicone nekretnine
-
-
-
Biološka sredstva
-
-
-
Dugoročni finansijski plasmani
-
-
-
Učešća u kapitalu
-
-
-
Ostali dugoročni fin.
plasmani
-
-
-
61.048
104.878
124.216
Nekretnine,
postrojenja, oprema
Obrtna imovina
Page 12 of 19
Zalihe
33.348
11.916
55.261
-
-
-
Krakoročna potraživanja,
plasmani i gotovina
27.700
92.962
68.955
Potraživanja
22.494
89.390
43.891
Potraživanja za više
plaćen porez na dobitak
14
14
14
Kratkoročni finansijski
plasmani
2.020
1.250
22.821
Gotovinski ekvivalenti i
gotovina
1.159
297
341
Porez na dodatu
vrednost i aktivna
vremenska
razgraničenja
2.013
2.011
1.888
565
826
1.483
282.892
311.316
315.522
-
-
-
Vanbilansna aktiva
263.596
702.308
425.330
UKUPNA PASIVA:
282.892
311.316
315.522
Kapital:
194.245
217.624
218.864
186.607
186.607
186.607
Neuplaćeni upisani kapital
-
-
-
Rezerve
-
-
-
33.419
33.419
33.419
Nerealizovani dobici po
osnovu hartija od vrednosti
-
-
-
Nerealizovani gubici po
osnovu hartija od vrednosti
-
-
-
Neraspoređena dobit
9.285
23.379
1.240
Gubitak
35.066
25.781
2.402
-
-
-
88.647
93.692
96.658
Dugoročna rezervisanja
-
-
-
Dugoročne obaveze
-
-
-
Dugoročni krediti
-
-
-
Ostale dugoročne
obaveze
-
-
-
88.647
93.692
96.658
Stalna sredstva namenjena
prodaji i sred. Poslovanja koje
se obustavlja
Odložena poreska sredstva
Poslovna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
Osnovni kapital
Revalorizacione rezerve
Otkupljene sopstene akcije
Dugoročna rezervisanja i obaveze
Kratkoročne obaveze
Page 13 of 19
Kratkoročne
finansijske obaveze
55.881
26.089
41.318
Obaveze po osnovu
sred. namenjenih
prodaji i sred.
poslovanja koja se
obustavlja
-
-
-
Obaveze iz
poslovanja
22.135
64.853
50.103
Ostale kratkoročne
obaveze
8.288
2.016
5.018
Obaveze po osnovu
poreza na dodatu
vrednost i ostalih
javnih prihoda i
pasivna vremenska
razgraničenja
2.343
734
219
Obaveze po osnovu
poreza na dobitak
-
-
-
-
-
-
263.596
702.308
425.330
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva
Izveštaj o tokovima gotovine
U periodu od 1. januara do 31.decembra 2009.godine (u hiljadama dinara)
Pozicija
AOP
1
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I.
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog polsovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 1 do 9)
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobitak
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (l-ll)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (ll-l)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
I.
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nematerijalnih
ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani - (neto prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5. Primljene dividende
2
Tekuća
godina
3
Iznos
Prethodna
godina
4
301
302
303
304
305
306
307
325.250
324.751
499
309.450
283.900
24.771
137.194
137.024
29
141
125.753
80.053
27.725
308
309
310
311
312
28
751
15.800
-
3.865
14.110
11.441
-
313
314
315
1.524
373
810
60
316
1.151
750
317
318
-
Page 14 of 19
II.
V.
G.
D.
Đ.
E.
Ž.
Z.
I.
J.
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani - (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (l-ll)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (ll-l)
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
I.
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 1 do 4)
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze
(neto odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (l-ll)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (ll-l)
SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+319+332)
SVEGA ODLIVI GOTOVINE (307+325+336)
NETO PRILIV GOTOVINE (343-344)
NETO ODLIV GOTOVINE
(344-343)
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG
PERIODA (345-346+347+348-349)
319
320
321
1.524
1.524
813
813
322
323
324
-
3
325
326
327
328
329
330
331
38.717
23.309
15.408
54.046
54.046
29.793
29.793
42.133
42.133
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
15.329
365.491
365.020
471
297
266
12.340
167.797
168.699
902
1.159
58
342
693
18
343
341
297
Izveštaj o promenama na kapitalu
U periodu od 01.01.2008. do 31.12.2009. – u hiljadama dinara
Osnovn Ostali Rezerv
Rev.
OPIS
i
kapital
e
rezerv
kapital
e
Stanje na dan 01.01.
prethodne godine
Ispravka materijalno
značajnih grešaka i
promena
računovodstevnih
politika u prethodnoj
godini - povećanje
Ispravka materijalno
zbnačajnih grešaka i
promena
računovodstevnih
politika u prethodnoj
godini
- smanjenje
Korigovano početno
186.607
33.419
Neras
p
dobita
k
9.285
186.607
33.419
9.285
Gubita Ukupno
k do
visine
kapitala
35.066
194.245
35.066
194.245
Page 15 of 19
stanje na dan 01.01.
prethodne godine
Ukupna povećanja u
prethodnoj godini
Ukupna smanjenja u
prethodnoj godini
Stanje na dan 31.12.
prethodne godine
Ispravka materijalno
značajnih grešaka i
promena
računovodstevnih
politika u tekućoj
godini - povećanje
Ispravka materijalno
zbnačajnih grešaka i
promena
računovodstevnih
politika u tekućoj
godini
- smanjenje
Korigovano početno
stanje na dan 01.01.
tekuće godine
Ukupna povećanja u
tekućoj godini
Ukupna smanjenja u
tekućoj godini
Stanje na dan
31.12.tekuće godine
Naziv ovlašćenog
revizora i mišljenje
23.379
23.379
9.285
9.285
186.607
33.419
23.379
25.781
217.624
186.607
33.419
23.379
25.781
217.624
1.240
186.607
2007.
Confida Finodit d.o.o.,
Beograd – Pozitivno
mišljenje
Značajniji pokazatelji poslovanja i
uspešnosti
33.419
23.379
23.379
1.240
2.402
2008.
Confida Finodit d.o.o.,
Beograd – Pozitivno
mišljenje
2007.
1.240
2008.
218.864
2009.
Confida Finodit d.o.o.,
Beograd – Revizija u
toku
2009.
Likvidnost II stepena
0,32
0,99
0,71
Likvidnost III stepena
0,70
1,12
1,28
-43,88%
10,67%
22,19%
Racio NOF (prema poslovnoj imovini)
-9,56%
3,59%
8,73%
Stepen zaduženosti preduzeća
31,34%
30,10%
30,63%
Odnos kapitala i stalne imovine
87,78%
105,84%
115,30%
Stopa bruto dobiti
5,79%
9,69%
0,28%
Stopa neto dobiti
6,02%
9,80%
0,59%
Racio NOF (prema obrtnim sredstvima)
Page 16 of 19
ROA
3,34%
7,87%
0,39%
ROE
4,89%
11,35%
0,57%
0
43.910.000
0
0
31.841.000
Dividendna stopa
Troškovi zarada
29.618.000
Dobitak/gubitak po akciji
49,76
125,28
6,64
* Stopa neto dobiti veća je od stope bruto dobiti jer su u bilansu uspeha na dan 31.12.2007. iskazani
odloženi poreski prihodi perioda.
Troškovi zarada za prethodna tri meseca
Oktobar 2009.
Novembar 2009.
Decembar 2009.
Iznos
poslednje
isplaćene
dividende po
akciji
/
Dividenda
Vanbilansne
pozicije
Dan preseka
(ex-dividend
day)
Neto
1.392.358,00
1.380.085,00
1.479.890,00
Bruto
2.292.247,00
2.283.806,00
2.447.669,00
Datum isplate
dividende za
2007.
Datum isplate
dividende za
2008.
Datum isplate
dividende za
2009.
/
/
/
* Količina tuđe robe na lageru na dan 31.12.2009. u kilogramima i to razne
vrste žitarica 20.045.634kg
**Date garancije za dinarske i devizne kredite povezanim pravnim licima u
iznosu od:
- dinarske garancije na kredite 150.898.113,00 din
- devizni kredit u USD – 574.694,00 USD
- devizni kredit u EUR – 1.542.926,00 EUR
*** Oprema koja nema vrednost u iznosu od 251.968.943,67 din po
mišljenju revizora iz 2005. god. i oprema koja nema vrednost je preneta na
vanbilansnu evidenciju.
3.4. Druge bitne činjenice
1. Ponuda za preuzimanje preduzeća Permark d.o.o. uspešno je završena 30.11.2006.god. , a
ponudilac je stekao 152.117 akcija, po ceni 200,00 dinara.
2. Preduzeće je u toku 2007. godine steklo nepokretnosti: Stambena zgrada i pomoćna zgrada
površine 503 m2 i gradsko građevinsko zemljište površine 229 m2 u ulici Jovana Jovanovića
Zmaja br. 2 u Crvenki. Kupljene nekretnine upisane su u listu nepokretnosti br. 1455 K.O.
Crvenka.
4. RAZVOJNA POLITIKA IZDAVAOCA
Planirano povećanje kapitala
Planirano povećanje poslovnih aktivnosti
Planirana ulaganja
Poslovni trendovi
Očekivanja u pogledu poslovnog položaja
Page 17 of 19
5. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
5.1. Članovi uprave i nadzornog odbora
Ime direktora
Ime i položaj člana Upravnog Odbora
Ime i položaj člana Nadzornog Odbora
5.2. Osnivači izdavaoca
Ime / Naziv i sedište osnovača
Zoran Bulatović
Lubo Perišić – predsednik;
Ljiljana Nedović Manojlović – sekretar;
Dragoljub Bajčeta – član;
Dane Čović - član;
Hercen Radonjić - član;
Gojko Ninković - član;
Miladin Šljukić, Jovanka Petrović, Risto
Kozomora
Akcionari
5.3. Naknade i druga davanja izdavaoca
Ukupan iznos plata i
drugih naknada članova
uprave
Ukupno učešće članova
uprave u dobitku
Naknade isplaćene
izdavaoca
članovima uprave
Ukupan iznos kredita
(zajma) odobrenog
članovima uprave
Ukupan iznos ostalihh
davanja članovima uprave
Ukupan iznos naknada
članovima nadzornog
Naknade isplaćene
odbora
članovima
Ukupan iznos ostalih
nadzornog odbora
davanja članovima
nadzornog odbora
Posebna prava i koristi koje ostvaruju članovi
uprave i nadzornog odbora
Poslovne transakcije između izdavaoca i
članova uprave i nadzornog odbora
2007.
1.354.200
2008.
1.354.200
2009.
1.354.200
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
5.4. Učešće zaposlenih u osnovnom kapitalu izdavaoca
Učešće pojedinih članova UO i NO u
Ljubo Perišić, predsednik UO je osnivač
kapitalu izdavaoca
većinskog vlasnika Permark d.o.o.
Članovi UO sa manjinskim učešćem u kapitalu
preduzeća su:
-Bajčeta Dragoljub, sa učešćem 1,29%.
Prava članova UO i NO na sticanje akcija
U skladu sa Zakonom o tržištu HoV.
izdavaoca
Učešće ostalih zaposlenih kod izdavaoca u Deo zaposlenih su akcionari, sa manjim učešćem
kapitalu izdavaoca
u kapitalu društva
Politika izdavaoca prema učešću
Bez ograničenja.
zaposlenih u kapitalu izdavaoca
Page 18 of 19
6. ODGOVORNA LICA
Izjavljujem, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim
hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača.
Crvenka, 22.03.2010.
____________________
Zoran Bulatović, direktor
Page 19 of 19
Download

FSH Crvenka - Tandem Financial