DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE “PRIMA” PODGORICA
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja
HLT FOND AD
Februar, 2012
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (Sl. list broj 54 od 17. Novembra 2011.godine ) Društvo
za upravljanje investicionim fondom „Prima“ dostavlja akcionarima Fonda na glasanje i usvajanje sledeći
PROGRAM TRANSFORMACIJE FONDA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA HLT FOND AD
Ovaj program transformacije definisan je u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima te uz
uvažavanje objektivnih okolnosti u kojima fond posluje.
Program transformacije sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Prikaz imovine koja će se prenijeti na otvoreni investicioni fond
Iznos smanjenja akcijskog kapitala postojećeg fonda
Preostali iznos kapitala nakon smanjenja kapitala
Srazmjera razmjene akcija postojećeg fonda za investicone jedinice otvorenog fonda.
Otkup investicionih jedinica
Izmirivanje obaveza fonda nastalih prije transformacije
Ugovor o upravljanju i pravila o upravljanju otvorenim fondom nastalim iz transformacije
Statut i predlog ugovora o upravljanju i transformaciji transformisanog zatvorenog fonda
Ostale informacije od značaja za akcionare
1. Prikaz imovine koja će se prenijeti na otvoreni investicioni fond
Imovina fonda koja se prenosi na otvoreni investicioni fond prikazana je u narednoj tabeli:
Prikaz hartija od vrijednosti koje se prenose na otvoreni investicioni fond
Kompanija-emitent
Atlasmont mutual fund
Budvanska Rivijera HTP
Centar za odm.rekr.liječenje Igalo - COIL
Crnogorski Telekom
Duvanski kombinat Podgorica
Eurofond mutual fund
Fabrika elektroda Plužine
GP Primorje Ulcinj
Hipotekarna banka
Invest banka Montenegro
Beamax ad Berane
Jadransko brodogradilište Bijela
Kombinat aluminijuma Podgorica
Kontejnerski transport i generalni tereti
Lovcen osiguranje
Luka Bar AD
Mješovito HN AD
Montex a.d. Nikšić
Ukupan broj
akcija
emitenta
209.509.650
3.489.968
101.837
47.273.940
14.957.700
272.158.950
308.489
23.929
31.305
121.602
762.872
1.607.529
10.616.905
56.766.763
202.553
56.766.763
4.238.195
76.127
Broj
akcija u
vlasništvu
HLT
% učešća
HLT
Fonda
1.155.587
28.968
101.205
6.972
2.555
514.971
1.062
200
4
0
2.000
3.523
4.617
0
4.888
0
1.291.400
2
0,55%
0,83%
99,38%
0,01%
0,02%
0,19%
0,34%
0,84%
0,01%
0,00%
0,26%
0,22%
0,04%
0,00%
2,41%
0,0000%
30,47%
0,00%
Tržišna
cijena akcija
0,0550 €
2,9293 €
0,9625 €
2,7017 €
0,0899 €
0,0200 €
0,8000 €
1,0000 €
650,0000 €
124,9900 €
0,6000 €
1,4435 €
1,9351 €
0,3000 €
149,0000 €
0,1565 €
0,2187 €
0,0000 €
Tržišna
kapitalizacija
HLT Fond
63.557,29 €
84.855,96 €
97.409,81 €
18.836,25 €
229,69 €
10.299,42 €
849,60 €
200,00 €
2.600,00 €
0,00 €
1.200,00 €
5.085,45 €
8.934,36 €
0,00 €
728.312,00 €
0,00 €
282.429,18 €
0,00 €
Učešće
u
portfelju
2,18%
2,91%
3,34%
0,65%
0,01%
0,35%
0,03%
0,01%
0,09%
0,00%
0,04%
0,17%
0,31%
0,00%
24,97%
0,00%
9,68%
0,00%
2
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
Novi Prvoborac Herceg Novi
Onogošt HTP
Plantaže AD
Prenos a.d. Podgorica
Primorje HTP
Solana Bajo Sekulić Ulcinj
Trend mutual fund
Ulcinjska Rivijera HTP
Western Balkan Fond
Željezara HK Nikšić
Dijamant Zrenjanin
Putevi Požega
Standard projekt Subotica
Nis a.d. Novi Sad
Imlek Beograd
Podravska banka
Ekoplantaze ad
Aktiva Invest fund
Duvan ad Bijeljina
Euro Investment Fond
Hidroelektrana Trebjišnica
Jahorina konseko Pale
Kosig Dunav osiguranje
VB Invest Fond
Fabrika duhana Sarajevo
Vranica dd Sarajevo
801.275
4.805.784
171.078.008
113.887.961
2.712.280
3.931.313
191.007.075
1.594.575
1.000
2.834.607
272.485
369.376
320
0
1.940.011
49.636
481
1.597
463.330
1.480
74
1.500
75
1.310
0,04%
0,00%
1,13%
0,04%
0,02%
0,04%
0,24%
0,09%
7,40%
0,05%
0,03%
0,35%
1,1900 €
0,2179 €
0,1900 €
0,3427 €
5,0000 €
5,4703 €
0,0440 €
2,0422 €
757,0030 €
0,5000 €
61,9314 €
3,3252 €
380,80 €
0,00 €
368.602,09 €
17.010,26 €
2.405,00 €
8.736,07 €
20.386,52 €
3.022,46 €
56.018,22 €
750,00 €
4.644,86 €
4.356,07 €
0,01%
0,00%
12,64%
0,58%
0,08%
0,30%
0,70%
0,10%
1,92%
0,03%
0,16%
0,15%
11.198
2.095
18,71%
95,0409 €
199.110,71 €
6,83%
163.060.400
1.165
0,00%
5,7643 €
6.715,46 €
0,23%
9.071.628
1.190
0,01%
22,4176 €
26.676,89 €
0,91%
668.749
6.605
0,99%
47,8938 €
316.338,50 €
10,85%
444.260
1.321.822
4.951.658
1.082.447
385.164.196
1.969.600
164.831
0
129.708
192.294
429
5.000
3.752
87
0,00%
9,81%
3,88%
0,04%
0,00%
0,19%
0,05%
97,7723 €
2,0247 €
0,1023 €
4,4852 €
0,2556 €
2,0746 €
40,8948 €
0,00 €
262.621,84 €
19.663,67 €
1.924,15 €
1.278,23 €
7.783,93 €
3.557,85 €
0,00%
9,00%
0,67%
0,07%
0,04%
0,27%
0,12%
1.526.090
1.281.712
128.470
720
8,42%
0,06%
1,9940 €
23,9949 €
256.174,11 €
17.276,35 €
8,78%
0,59%
223.973
1.100
0,49%
5,6242 €
6.186,63 €
0,21%
2.916.419,48 €
100,0%
Total
Pored navedenih hartija od vrijednosti na otvoreni investicioni fond će se prenijeti i novčana sredstva u
iznosu od 8.089,10 €. Kao i potraživanja u iznosu od 7.303,22 €.
Ukupna imovina Fonda zajedničkog ulaganja HLT Fond koja se po procijenjenoj vrijednosti
prenosi na otvoreni investicioni HLT Fond – u postupku transformacije iznosi 2.931.811,80 €.
Dati prikaz odnosi se na stanje imovine fonda na dan 31.12.2011.godine. U postupku transformacije,
odnosno do dobijanja saglasnosti na program transformacije, neizbježna je promjena strukture imovine
kako zatvorenog tako i otvorenog fonda. Razlog zbog kojih je izvjesno očekivati promjene, je potraživanje
banaka i povjerioca prema fondu, za čije obaveze se garantuje između ostalog imovinom fonda odnosno
akcijama i nekretninama u vlasništvu FZU HLT Fonda, a koja imovina predstavlja osnov za transformaciju
fonda.
Iz navedenog razloga ovaj program će biti korigovan u dijelu nastalih promjena u vezi sa izmirivanjem
obaveza prema povjeriocima, a po stanju na dan dobijanja saglasnosti na Program transformacije od
strane Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore.
2. Iznos smanjenja akcijskog kapitala postojećeg fonda
Na osnovu vrijednosti imovine akcijski kapital postojećeg fonda se smanjuje za vrijednost prenijete
imovine na otvoreni fond odnosno za iznos od: 2.931.811,80 EUR.
3
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
Konačan iznos smanjenja akcijskog kapitala postojećeg fonda utvrdiće se na osnovu stanja vrijednosti
imovine koja se prenosi na otvoreni fond na dan dobijanja saglasnosti na Program transformacije.
3. Preostali iznos kapitala nakon smanjenja kapitala
Preostali iznos akcijskog kapitala postojećeg fonda će se utvrditi na osnovu stanja imovine zatvorenog
fonda na dan dobijanja saglasnosti na Program transformacije. Na dan sastavljanja ovog programa a na
osnovu finansijskih izvještaja na dan 31.12.2011.godine preostali iznos kapitala fonda je: 76.999.181,20
EUR.
Na zatvoreni investicioni fond će se prenijeti nekretnine čija procijenjena vrijednost iznosi 9.950.000,00 €
Prikaz nekretnina koje se prenose na zatvoreni investicioni fond
No Naziv nekretnine
Tržište
Površina m2
Procijenjena
vrijednost
1
2
3
4
Kasarna Morača Podgorica
Sutorina Herceg Novi
Škaljari Kotor
Zlatica I Podgorica
MNE
MNE
MNE
MNE
20.160
4.151
11.908
6.544
Total
6.800.000 €
400.000 €
2.100.000 €
650.000 €
9.950.000 €
U zatvorenom investicionom Fondu ostaju do daljnjeg i akcije emitenata u vlasništvu Fonda koje su
založene kao kolateral za kredite i njihov pregled dat je u narednoj tabeli:
Prikaz hartija od vrijednosti koje se prenose na zatvoreni fond
Kompanija-emitent
Broj akcija
u vlasništvu
HLT
% učešća
HLT
Fonda
209.509.650
17.000.000
8,11%
0,0550 €
935.000,00 €
22,05%
3.489.968
289.002
8,28%
2,9293 €
846.573,56 €
19,96%
Centar za odmor rekreaciju i liječenje*
709.626
0
0,00%
1,5000 €
0,00 €
0,00%
Invest banka Montenegro
121.602
2.269
1,87%
124,9900 €
283.602,31 €
6,69%
56.766.763
1.113.913
1,96%
0,3000 €
334.173,90 €
7,88%
202.553
4.000
1,97%
149,0000 €
596.000,00 €
14,05%
56.766.763
1.596.634
2,8126%
0,1565 €
249.873,22 €
5,89%
Mješovito HN AD
4.238.195
358.600
8,46%
0,2187 €
78.425,82 €
1,85%
Onogošt HTP
4.805.784
1.092.882
22,74%
0,2179 €
238.138,99 €
5,62%
171.078.008
2.983.274
1,74%
0,1900 €
566.822,06 €
13,37%
444.260
490
0,11%
97,7723 €
47.908,42 €
1,13%
Aktiva Invest fund
1.321.822
6.000
0,45%
2,0247 €
12.148,30 €
0,29%
VB Invest Fond
1.526.090
26.000
1,70%
1,9940 €
51.845,00 €
1,22%
Atlasmont mutual fund
Budvanska Rivijera HTP
Kontejnerski transport i generalni tereti
Lovcen osiguranje
Luka Bar AD
Plantaže AD
Ekoplantaze ad
Total
Ukupan broj
akcija emitenta
Tržišna
cijena akcija
Tržišna
kapitalizacija HLT
Fond
Učešće u
portfelju
4.240.511,57
Akcije navedene u prethodnoj tabeli vode se na zatvoreni fond do trenutka vraćanja kreditnih obaveza za
čije obezbjeđenje je ustanovljena zaloga nad njima. Nakon izmirivanja kreditnih obaveza, ostatak akcija
4
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
biće prenijet na otvoreni fond, nakon čega će se definisati konačna struktura i vrijednost imovine
zatvorenog fonda.
Takođe, struktura obaveza i imovine fonda zavisi i od ishoda sudskog spora koji se vodi pred Privrednim
sudom u Podgorici (P.br: 825), a koji se odnosi na transakciju akcijama Centra za odmor,rekreaciju i
liječenje Igalo. Ukoliko se usvoji tužbeni zahtjev HLT fonda , na zatvoreni fond će biti vraćeno 80,96 %
akcija, što će sa svoje strane usloviti i povećanje obaveza fonda u iznosu koji utvrdi nadležni sud.
Ukupna vrijednost imovine koja ostaje u zatvorenom investicionom fondu iznosi 14.190.511,57 €.
Struktura imovine zatvorenog fonda data je u narednoj tabeli:
Naziv imovine
Akcije
Nekretnine
Ukupno
Vrijednost imovine
4.240.511,57 €
9.950.000,00 €
14.190.511,57 €
% učešća u ukupnoj imovini
29,9%
70,1%
100,00%
Na zatvoreni investicioni fond prenose se i obaveze koje na dan 31.12.2011.godine iznose: 8.567.009,42
EUR.
4. Srazmjera razmjene akcija postojećeg fonda za investicone jedinice otvorenog fonda.
Srazmjera zamjene akcija postojećeg fonda za akcije otvorenog investicionog fonda je 1:1. Svaki vlasnik
jedne akcije postojećeg fonda dobiće jednu investicionu jedinicu u otvorenom fondu.
To znači da će otvoreni investicioni fond imati 487.979.200 investicionih jednica.
Postojeći fond u svom vlasništvu nema kompanija u kojima ima vlasničko učešće iznad 40 % pa stoga u
ovom programu nijesu dati programi restruktuiranja za takve kompanije.
5. Otkup investicionih jedinica
Nakon dobijanja saglasnosti od strane KHOV vlasnici investicionih jedinica otvorenog investicionog fonda
mogu zatražiti od društva otkup istih u slijedećim rokovima:
Prvi otkup na 120 - ti dan od dana dobijanja saglasnosti od strane KHOV uz proviziju od 20 % od
vrijednosti investicionih jedinica.
Naredni rok za otkup je nakon 120 dana od prvog dana otkupa.
Iznosi provizije za prvih godinu dana
jedinica.
iznosi 20 %, za
drugu godinu 10 % vrijednosti investicionih
Po isteku ovog roka primjenjivaće se naknade definisane Pravilima o upravljanju koja su sastavni dio
ovog programa.
6. Izmirivanje obaveza fonda nastalih prije transformacije
Obaveze fonda prije transformacije odnose se na slijedeće kategorije:
-
Obaveze prema bankama
Obaveze po osnovu provizije za upravljanje
Obaveze prema Nadzornom odboru
Obaveze po osnovu ugovorenih obaveza
5
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
Prikaz obaveza fonda na dan 31.12.2012.godine dat je u narednoj tabeli:
Naziv pozicije obaveze
Procijenjeni iznos
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita
4.032.599,67 EUR
Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita
3.390.299,39 EUR
Obaveze za obračunate kamate
858.778,54 EUR
Obaveze za naknadu DZU Prima
215.529,37 EUR
Obaveze prema nadzornom odboru
50.613,08 EUR
Ostale obaveze
19.189,37 EUR
Ukupna procijenjena vrijednost
8.567.009,42 EUR
 Ostale obaveze odnose se na obaveze po osnovu poreza na nepokretnosti i lokalne takse koje
se odnose na nepokretnosti u vlasništvu fonda. Na 31.12.2011. račun fonda je u blokadi za iznos
od 3.169.226,80 EUR.
Najveći dio obaveza u iznosu od 8.281.677,60 EUR odnosi se na obaveze prema bankama i to: CKB
banka Podgorica, A banka Vipa Ljubljana i Alpinum banka. Svaki od navedenih povjerilaca ima sopstvene
zahtjeve i uslove za izmirivanje obaveza. Iz tog razloga sa svakim od njih se pojedinačno pregovara u
cilju postizanja sporazuma. Sam ishod pregovora najmanje zavisi od organa društva, odnosno fonda.
Jedini način izmirivanja dospjelih obaveza jeste prodaja imovine u vlasništvu Fonda. Prodavaće se
imovina za koju se može postići minimalno tržišna cijena i za kojom postoji tražnja kako bi se ispoštovali
zahtjevi povjerilaca i time izbjegla situacija likvidacije fonda.
Kompletan iznos obaveza prenosi se na zatvoreni investicioni fond zajedno sa sredstvima obezbjeđenja
za izmirivanje obaveza po datim kreditnim aranžmanima. Nakon izmirivanja obaveza prema povjeriocima
kako bankama tako i ostalim izvršiće se prenos akcija koje su ostale nakon prodaje u cilju izmirivanja
obaveza, na otvoreni investicioni fond u postupku transformacije.
Podaci dati u prethodnoj tabeli su informativnog karaktera s obzirom da povjerioci zahtijevaju izmirivanje
obaveza u periodu kraćem od perioda u kome će se izvršiti transformacija, za očekivati je da dođe do
prodaje imovine fonda uz smanjivanje obaveza prema povjeriocima.
7. Pravila o upravljanju otvorenim fondom nastalim iz transformacije
Upravljanje otvorenim fondom bazira se na pravilima o upravljanju odnosno investicionoj politici koja čini
sastavni dio pravila. Ova pravila definiše odbor direktora društva za upravljanje. Pravila o upravljanju data
su u prilozima ovog programa.
8. Statut i ugovor o upravljanju i transformaciji transformisanog zatvorenog fonda
U skladu sa zakonskim propisima te modelom ugovora koji je definisala Komisija za HOV Crne Gore,
ovim programom transformacije predviđeno je potpisivanje Ugovora o upravljanju između zatvorenog
investicionog fonda HLT fonda a.d. – u postupku transformacije i društva za upravljanje Prima. Tekst
Ugovora dat je u prilozima ovog programa.
Statutom zatvorenog investicionog fonda HLT fonda a.d. – u postupku transformacije definisana su
pitanja od značaja za rad fonda, prava akcionara i ostale zakonom propisane norme. Tekst statuta dat je
u prilozima ovog programa.
9. Ostale informacije od značaja za akcionare
6
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
Akcionari otvorenog investicionog fonda HLT fonda – u postupku transformacije treba da znaju da
ulaganje sredstava u otvoreni investicioni fond nije isto što i ulaganje u banke, odnosno oročene depozite.
Za uloge u otvoreni investicioni fond ne važi zaštita uloga od strane fonda za zaštitu depozita.
Akcionari informacije o vrijednosti investicione jedinice mogu dobiti na sajtu društva za upravljanje
fondom kao i putem oglasa u dnevnim listovima koji izlaze na cijeloj teritoriji Crne Gore, a u skladu sa
pravilom o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom i
fonda u transformaciji.
Predsjednik Odbora direktora Društva za upravljanje
Vladan Vujović
7
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
PRILOZI
1. Pravila o upravljanju otvorenim investicionim fondom HLT FOND- u postupku transformacije
2. Statut zatvorenog investicionog fonda HLT FOND AD - u postupku transformacije
3. Predlog ugovora o upravljanju i transformaciji zatvorenog investicionog fonda HLT FOND AD - u
postupku transformacije
8
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
1
Pravila o upravljanju otvorenim investicionim fondom HLT FONDu postupku transformacije
9
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
2
Statut zatvorenog investicionog fonda HLT FOND AD - u
postupku transformacije
10
Program transformacije fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND AD
3
Predlog ugovora o upravljanju i transformaciji zatvorenog
investicionog fonda HLT FOND AD - u postupku transformacije
11
Download

1 PROGRAM TRANSFORMACIJE HLT FONDA - nalg KHOV