Barska plovidba A.D., Bar
Ponuda za obavljanje revizije za 2013. godinu
Podgorica, 23. april 2013. godine
Deloitte d.o.o.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog bb
Zgrada Maxim, I sprat
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel: +382 (0) 20 228 324
www.deloitte.com/me
Barska plovidba A.D., Bar
Poštovani,
U skladu sa Vašim zahtjevom za dostavljanje ponuda, u prilogu Vam dostavljamo našu ponudu za obavljanje revizije
finansijskih izvještaja društva Barska plovidba A.D., Bar sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.
U cilju realizacije projekta, Deloitte će formirati profesionalan tim, sastavljen od iskusnih revizora. Sa zadovoljstvom
očekujemo saradnju sa Vama i uvjeravamo Vas da ćemo u svakom pogledu nastojati da ispunimo Vaša očekivanja.
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Ponudom ili su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas budite slobodni
da nas kontaktirate.
S poštovanjem,
Čedomir Bijelić,
Izvršni direktor,
Deloitte d.o.o., Podgorica
11
© 2013 Deloitte Crna Gora
Deloitte d.o.o.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog bb
Zgrada Maxim, I sprat
81000 Podgorica
Crna Gora
PODACI O PONUĐAČU
NAZIV PONUĐAČA :
Tel: +382 (0) 20 228 324
www.deloitte.com/me
Društvo za reviziju i konsalting DELOITTE d.o.o., Podgorica
ADRESA PONUĐAČA:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog bb, Zgrada Maxim, 81000
Podgorica
LICE ODGOVORNO ZA POTPISIVANJE UGOVORA Čedomir Bijelić, Izvršni direktor
ELEKTRONSKA POŠTA (E-MAIL)
[email protected]
LICE ZA KONTAKT:
Biljana Delibašić, Asistent Izvršnog direktora
ELEKTRONSKA POŠTA (E-MAIL)
[email protected]
TELEFON:
00382 20/ 228 324
TELEFAKS:
00382 20/ 228 327
INTERNET STRANICA (WEB)
www.deloittece.com
PORESKI BROJ PONUĐAČA
02310783
REGISTARSKI BROJ PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV: 30/31 – 02115 – 3
BROJ RAČUNA
520-571100-86 Hipotekarna banka A.D., Podgorica
22
© 2013 Deloitte Crna Gora
Sadržaj
O Deloitte
3
Naše iskustvo i pristup
6
Cilj revizije, predloženi pristup i metodologija
8
Terminski plan
12
Naknada
14
Reference
15
Prilog 1: Biografije predloženog tima
332
© 2013 Deloitte Crna Gora
О Deloitte
4
О Deloitte
Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
pravno lice osnovano u skladu sa pravom Ujedinjenog
Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno “UK
private company limited by guarantee”), i mrežu njegovih
članova, od kojih je svaki zaseban i samostalan pravni
subjekt.
Deloitte raspolaže kapacitetima svjetskog nivoa i zavidnom
lokalnom ekspertizom kojom doprinosi uspješnosti svojih
klijenata u različitim poslovnim okruženjima. Više od
182,000 Deloitte-ovih stručnjaka radi na prepoznatljivosti
Deloitte-a kao najbolje globalne kompanije za profesionalne
usluge.
Deloitte Centralna Evropa je regionalna organizacija pravnih
lica koja djeluju pod okriljem Deloitte Central Europe
Holdings Limited, firmom članicom Deloitte Touche
Tohmatsu u centralnoj Evropi.
U centralnoj Evropi, Deloitte je prisutan u 17 država, ali
posluje kao jedinstvena organizacija sa više od 3800
zaposlenih.
5
© 2013 Deloitte Crna Gora
Deloitte u Crnoj Gori
•
Deloitte u Beogradu je počeo sa radom 1991.•
godine kao zajedničko ulaganje ("Joint Venture")
između Deloitte Touche istočna Evropa i
Ekonomskog instituta iz Beograda.
•
Deloitte Beograd je otvorio kancelariju u Podgorici,
glavnom gradu Republike Crne Gore, u julu 1998.
godine. Čak i prije toga, Deloitte je bio široko
prisutan u Republici Crnoj Gori preko svoje•
kancelarije u Beogradu koja je pokrivala ovo tržište
više od 3 godine.
•
Izvršni direktor: Čedomir Bijelić
•
Koristeći stranu ekspertizu, ali i snagu naših lokalnih
•
kancelarija, svojim klijentima pristupamo
na
najkvalitetniji mogući način. Svakodnevno radimo na
unapređenju naših usluga kako bi zadovoljili sve
zahtjevnije potrebe klijenata.
6
Naši revizori posjeduju znanje kompatibilno
stručnjacima drugih Deloitte kancelarija
širom Evrope, uključujući i znanja sa polja
razvoja računarskih softvera koji značajno
unapređuju efikasnost i tačnost naših
revizorskih procedura kao i sistem
izvještavanja naših klijenata.
Deloitte obavlja reviziju finansijskih izvještaja
sastavljenih u skladu sa domaćim propisima
i standardima, kao i sa Međunarodnim
računovodstvenim
standardima (MRS),
odnosno
Međunarodnim
standardima
finansijskog izvještavanja - MSFI (IFRS).
Deloitte
obavlja
reviziju
filijala
multinacionalnih kompanija, na osnovu
računovodstvenih principa i standarda
važećih u matičnoj kompaniji.
Naše iskustvo i pristup
7
Naše iskustvo i pristup
Deloitte ima obimno iskustvo u reviziji preduzeća u centralnoj Evropi i
cijelom svijetu. Naša kancelarija u Podgorici primjenjuje to iskustvo u
obavljanju revizije za Vas. Naš pristup reviziji prilagođava se potrebama
svakog pojedinačnog klijenta uzimajući u obzir karakteristike djelatnosti
klijenta, kao i jedinstvene individualne elemente poslovanja, te
eventualne specifične računovodstvene, revizorske i izvještajne rizike
koji se pojavljuju.
Deloitte uspješno servisira svoje klijente na tržištu koje se brzo mijenja i
na kome su međunarodne kompanije sve brojnije.
Nastojimo da tokom revizije i procesa izvještavanja doprinesemo
poboljšanju poslovanja naših klijenata.
Kao i svi naši klijenti, Barska plovidba A.D., Bar, će dobiti prvoklasne
revizorske usluge u punoj saglasnosti sa Međunarodnim standardima
revizije.
Naše bogato iskustvo garantuje da će naš izvještaj biti prihvaćen od
strane njihovih korisnika, kako domaćih tako i međunarodnih.
8
© 2013 Deloitte Crna Gora
Cilj revizije, predloženi
pristup i metodologija
9
Cilj revizije, predloženi pristup i metodologija
Cilj revizije
Cilj revizije je izražavanje mišljenja da li su pojedinačni
finansijski izvještaji društva za 2013. godinu sastavljeni, po
svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa
računovodstvenim propisima Crne Gore I međunarodnim
standardima revizije.
Planirali smo pristup obavljanju revizije na način koji
omogućava da Vam pružimo sveobuhvatan revizorski izvještaj
i izvještaj rukovodstvu u kome ćemo izložiti pitanja koja
zapazimo tokom našeg rada. Smatramo da ćemo, u tom
smislu, imati punu saradnju Vašeg osoblja i rukovodstva.
Saradnja Vašeg osoblja i blagovremena priprema traženih
podataka ključna je za obavljanje revizije u okvirima
predviđenog vremena i budžeta.
Revizija finansijskih izvještaja
Reviziju finansijskih izvještaja obavićemo uz primjenu
Međunarodnih standarda revizije. Primijenićemo naš
revizorski pristup koji je zasnovan na analizi rizika i u skladu
sa tim skoncentrisaćemo pažnju na područja gde je rizik za
nastanak i postojanje materijalno značajnih grešaka i
pogrešnog iskazivanja podataka najveći. U primjeni ovog
pristupa maksimalno ćemo koristiti kompjutersku tehniku,
uključujući korišćenje i preuzimanje Vaših kompjuterskih baza
podataka. Primijenićemo procedure ispitivanja cijelog
informacionog sistema preduzeća kako bi povećali efikasnost
revizije.
Izvještaj o obavljenoj reviziji sadrži:
• Izvještaj revizora u kome se izražava mišljenje revizora da
li su pojedinačni finansijski izvještaji društva Barska
plovidba A.D., Bar na dan i za godinu koja se završava 31.
decembra 2013. godine, sastavljeni u skladu sa
računovodstvenim propisima Crne Gore.
• Finansijske izvještaje koje, shodno propisima, sačinjavaju
iskaz o ukupnom rezultatu, iskaz o finansijskoj poziciji,
iskaz o tokovima gotovine, iskaz o promjenama na kapitalu
i napomene uz finansijske izvještaje.
10
9
© 2013 Deloitte Crna Gora
Cilj revizije, predloženi pristup i metodologija
Proces revizije obuhvata sledeće faze:
Preliminarno
planiranje
•
•
•
•
Sastanak sa rukovodstvom
Prikupljanje informacija
Upoznavanje Vašeg poslovanja
Upoznavanje Vaših računovodstvenih procesa
• Procjena rizika na nivou bilansnih pozicija i računa i potencijalne
Planiranje
revizije
Revizorske
provjere
Izvještavanje
11
: greške
• Detaljno razumijevanje Vašeg poslovanja
• Detaljno razumijevanje dizajna i implementacije
internih kontrola
• Izbor revizorskih testova
•
•
•
•
•
Testiranje internih kontrola
Sprovođenje revizorskih procedura
Fokusiranje na rizična područja
Procjena rezultata
Provjera
•
•
•
•
Razrješavanje otvorenih pitanja sa rukovodstvom
Sprovođenje pregleda naknadnih događaja
Izdavanje nacrta revizorskog mišljenja
Izdavanje konačnog izvještaja revizora
© 2013 Deloitte Crna Gora
Cilj revizije, predloženi pristup i metodologija
Naše komponente za uspješno sprovođenje ove revizije
identifikovali smo na sledeći način:
Timski rad
Kao dodatak tehničkim kvalifikacijama članova tima važno
je napomenuti da oni djeluju kao sjedinjen tim, učestvujući
na mnogobrojnim projektima. Naši stručnjaci su izveli
brojne projekte i dobro funkcionišu kao tim. Međutim, kako
bi bili uspješni, važno je da zaposleni preduzeća učestvuju
na projektu kao sastavni dio revizorskog tima. Bez
njihovog doprinosa i saradnje uspješan završetak revizije,
kao i sprovođenje mogućih kasnijih inicijativa, ne bi bilo
moguće.
Pristup u fazama
U sprovođenju revizije naš tim će segmentirati sveukupnu
reviziju u određene faze. Svaka faza će imati jasne ciljeve i
definisane rokove. Ovaj fazni pristup je važan za
ostvarivanje ukupnih revizorskih ciljeva unutar razumnog
vremenskog roka.
Bez iznenađenja.
Naš pristup obuhvata fokusiranje na rizike, ranu
identifikaciju, rešavanje pitanja i učestalu komunikaciju sa
rukovodstvom kako bi se izbjegla iznenađenja.
12
Revizorski softver AS/2
U podršci povećanja efikasnosti i smanjenja troškova koristimo
revizorski softver, što donosi velike prednosti društvu. Naš
revizorski pristup se zasniva na inovativnim kompjuterskim
softverima i tehnologiji. Revizorski sistem 2 softverski proizvod
(AS/2), specijalno dizajniran od strane Deloitte, osigurava
efektivnost našeg revizorskog pristupa i uštedu vremena u
planiranju i izvršavanju revizije. Glavne karakteristike AS/2 su:
• AS/2 ima za rezultat orijentisan pristup za svaki angažman,
što omogućava usmjeravanje na pitanja koja su najvažnija,
kako klijentu tako i nama;
• AS/2 je zasnovan na rizičnosti, naše revizije se obavljaju na
najefektniji način, koncentrišući se na područja od najvećeg
rizika;
• AS/2 pristup zahtijeva upotrebu kompjutera kad god je to
moguće, što rezultira ispravnosti našeg rada i omogućava
nam da se koristimo tehničkom bazom podataka i finansijskim
modelima.
• AS/2 pristup usredsređuje se na uslugu klijentu. Naše revizije
su
obavljene
saglasno
primjenjivim
profesionalnim
standardima, zakonima i propisima; ipak kroz naše poslove
AS/2, pristup zahtijeva da neprekidno nastojimo da
ispunjavamo očekivanja naših klijenata.
© 2013
Deloitte
Crna
Gora
© 2013
Deloitte
Crna
Gora
Terminski plan
13
Terminski plan
Predlažemo da reviziju za 2013. godinu obavimo u sledećim rokovima:
Rad na terenu kod klijenta
Početak
Završetak
Revizija
Po dogovoru
5 radnih dana od početka obavljanja revizije
na terenu
Izvještavanje
Rokovi
Nacrt izvještaja o obavljenoj reviziji 3 radna dana nakon završetka revizije na terenu
finansijskih izvještaja
Konačan izvještaj o obavljenoj
reviziji finansijskih izvještaja
•
2 radna dana nakon usaglašavanja nacrta izvještaja
Napomena:
Prethodno predloženi rokovi izvršenja revizije i izvještavanja bi se promijenili u slučaju da Barska plovidba A.D., Bar ne pripremi
finansijske izvještaje, napomene uz finansijske izvještaje i druge informacije od značaja za reviziju finansijskih izvještaja u
skladu sa dogovorenim terminom.
14
© 2013 Deloitte Crna Gora
Naknada
Naša naknada za obavljanje revizije određena je na osnovu planiranog vremena koje će rukovodioci i naše osoblje, sa različitim
nivoima iskustva, utrošiti na ovim poslovima.
Svjesni smo činjenice da poslovna politika svakog preduzeća podrazumijeva smanjenje svih troškova, uključujući i troškove
revizije. Međutim, smanjenje naknade za obavljanje posla ne bi smjelo da se odrazi na kvalitet obavljanja revizije, koji se
ostvaruje uz potpunu primjenu najviših profesionalnih standarda.
Uzimajući u obzir sve elemente iznijete u ponudi, naknada za obavljanje revizije iznosi:
Naknada u eurima
Revizija finansijskih izvještaja društva Barska plovidba A.D., Bar
sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine
Neto:
7.000,00
PDV:
1.190,00
Ukupna naknada:
8.190,00EUR
Slovima:
osam hiljada i sto devedeset eura
Dinamika plaćanja naknade bila bi sledeća:
-
30% nakon potpisivanja ugovora;
40% nakon otpočinjanja revizije;
30% nakon izdavanja Nacrta izvještaja o obavljenoj reviziji.
Napomena:
Ukupna naknada uključuje porez na dodatu vrijednost. Troškovi putovanja i boravka predstavnika Izvršioca nastali u vezi
sa obavljanjem revizije, u visini stvarno nastalih iznosa, kao i ostali troškovi nastali u postupku obavljanja revizije i
izdavanja izvještaja, padaju na teret Naručioca.
15
© 2013 Deloitte Crna Gora
Reference
16
Naši klijenti
Crna Gora
Centralna depozitarna agencija,
Centralna banka Crne Gore,
JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D., BIJELA,
Alter Modus d.o.o., Podgorica,
Casino Promotion Montenegro d.o.o., Bar,
Crnogorski Telekom,
Daido Metal Kotor A.D., Kotor,
Delta Sport Montenegro d.o.o.,
INA CORA GORA D.O.O., PODGORICA,
Investiciono razvojni fond A.D.,
Hemomont d.o.o., Podgorica,
Hotels Group Montenegro Stars doo,
Fond za zastitu depozita,
Kim Tec CG d.o.o., Podgorica,
Marina Bar,
Mjesovito A.D., Herceg Novi,
OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO SWISS OSIGURANJE
OTP FACTORING MONTENEGRO D.O.O., PODGORICA,
Podravka d.o.o., Podgorica,
Rudnik uglja A.D., Pljevlja,
Telenor Direct MNE,
BROADBAND MONTENEGRO A.D., PODGORICA
BAYPHARM D.O.O., PODGORICA
Almeco d.o.o., Podgorica
Adriatic Marinas d.o.o., Tivat
17
SHAREHOLDING COMPANY LATVIJAS
KRAJBANKA, RIGA – LETONIJA
Toscelik (Zeljezara A.D., Niksic)
Inditex
Falcon
Komisija za hartije od vrijednosti
Montenegro Bonus
Erste banka
Ocean Montenegro
ReSPA
First Financial Banka
BAR-KOD d.o.o., Podgorica
Prva banka Crne Gore a.d., Podgorica
HIPOTEKARNA BANKA A.D., PODGORICA
Novito d.o.o., Herceg Novi
ZGH Boleslaw, Poljska
New Fjord Developments
HIT Montenegro d.o.o., Przno Budva
MFI Montenegro Investment Credit d.o.o., Podgorica
GRADIR MONTENEGRO D.O.O., NIKŠIĆ
DELHAIZE MONTENEGRO D.O.O., PODGORICA
HTL Montenegro d.o.o., Podgorica
ELA D.O.O., KOTOR
© 2013 Deloitte Crna Gora
Prilog 1:
Biografije predloženog
tima
18
Prilog 1 – Biografije predloženog tima
Žarko Mijović, CPA, Partner
Gospodin Žarko Mijović, CPA je partner u sektoru revizije, odgovoran za planiranje, organizaciju i obavljanje revizije
kao i rukovođenje revizorskim timovima u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i Makedoniji. Poseduje certifikat
Američkog instituta ovlašćenih računovođa (CPA), zvanje ovlašćenog revizora u Srbiji i član je Saveta Komore
ovlašćenih revizora Srbije. Gospodin Mijović je učestvovao u specijalizovanoj obuci koja se odnosi na revizorski pristup
i specifične revizorske procedure. Gospodin Mijović ima preko trinaest godina iskustva u obavljanju revizija finansijskih
institucija kao i preduzeća iz različitih oblasti industrije (telekomunikacije, teška industrija, drvna industrija, uvozno –
izvozni sektor). Stekao je značajno iskustvo radeći due diligence i projekte u reviziji, pružao je usluge internacionalnim i
drugim ključnim klijentima iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Makedonije, a takođe je upravljao velikim i složenim
projektima uključujući US GAAP, IFRS i projekte statutarne revizije. Obavljao je revizije u skladu sa Međunarodnim
računovodstvenim standardima i domaćim propisima preduzeća i osiguravajućih društava u Srbiji i Crnoj Gori i
Republici Srpskoj.
Njegovi najvažniji klijenti su:
Republika Srbija: Telekom Srbija, Beograd, Naftna industrija Srbije, Delhaise Group Srbija, ABS Holdings, Beograd,
MK Group, OMV Srbija, Sunoko d.o.o., Novi Sad, Tigar a.d. Pirot, Lafarge, Rudnap Group, Marbo, Toyota Srbija, Imel
group, Pharma swiss, Airport city Beograd, Republički geodetski zavod, Republička direkcija za puteve itd.
Republika Srpska: Telekomunikacije Republike Srpske, Banja Luka, MITTAL rudnici Prijedor d.o.o., Prijedor,
Krajinapetrol a.d., Banja Luka, FLP-BOS , Bijeljina, Integral inženjering d.o.o., Laktaši, Marbo, Laktaši i drugi.
Crna Gora: Željeznice Crne Gore, Agencija za promociju stranih investicija, Podgorica, Crnagoraput, Barska plovidba,
Bar, Moneta broker diler, Opština Berane, Opština Herceg Novi, brojni fondovi zajedničkih ulaganja i menadžment
preduzeća.
Makedonija: Diners club, Skoplje, Zepter MAK, Kiro Dandaro, Kompakt Transport Hindelang SK, Ministarstvo za
lokalnu samoupravu, Prvo penzisko društvo, Skoplje, New York College, Megunarodni učilišta NOVA i drugi.
© 2013 Deloitte Crna Gora
Prilog 1 – Biografije predloženog tima
Miroslav Tončić, Partner odgovoran za kontrolu kvaliteta
Gospodin Miroslav Tončić je odgovorni partner u sektoru revizije. Poseduje zvanje ovlašćenog revizora u Srbiji. Stručan je
za pitanja koja se tiču MRS/MSFI izveštavanja i lokalnih računovodstvenih propisa.
Gospodin Tončić je odgovoran za planiranje, organizovanje i sprovođenje revizija, komunikaciju sa rukovodstvom, kontrolu
kvaliteta revizija i postupanje u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, izdavanje revizorskih izveštaja, kontrolu
kvaliteta izvršenih revizija u navedenim zemljama i u okviru navedene regije, za komunikaciju sa centralnom kancelarijom
Deloitte Central Europe i primenjivanje međunarodne revizorske metodologije čitave kompanije.
Pored toga, gospodin Tončić ima značajno iskustvo u sprovođenju MRS i MSFI na lokalnim tržištima. Njegovo iskustvo
takođe uključuje nekoliko godina angažovanja na međunarodnom nivou u zemljama Istočne Evrope – Rusiji, Ukrajini,
Bugarskoj, Makedoniji i Republici Srpskoj. Član je ekspertske grupacije u okviru Deloitte Central Europe u oblasti vršenja
usluga u finansijskom sektoru, pre svega bankama, finansijskim institucijama, berzama. Poverena mu je dužnost
odgovornog partnera revizije projekata koji se finansiraju iz sredstava EBRD i Svetske banke. Najveći klijenti gospodina
Tončića uključuju veliki broj klijenata u oblasti privrede i bankarstva u svim zemljama regiona za koje je odgovorni partner. U
toku dvadesetogodišnjeg radnog staža bio je vođa tima ili odgovorni partner za sva najveća preduzeća, banke, finansijske
institucije itd, u državnom ili privatnom vlasništvu, kao i domaćih nacionalnih i multinacionalnih preduzeća. Takođe je
rukovodio velikim brojem privatizacionih procesa u Srbiji, kako na strani kupca, tako i prodavca, kao i asistiranje novim
inostranim klijentima prilikom razumevanja novog poslovnog okruženja.
Neki od klijenata gospodina Tončića u oblasti privrede uključuju: Hemofarm a.d., Vršac; JAT Airways; Elektroprivreda Srbije;
PTT; Telekom Crne Gore; Elektroprivreda Republike Srpske; MAT; Alkaloid, Skoplje i drugi.
© 2013 Deloitte Crna Gora
Prilog 1 – Biografije predloženog tima
Žarko Mionić, rukovodilac revizije
Gospodin Žarko Mionić je rukovodilac u odjeljenju revizije u Banja Luci. Gospodin Mionić ima više od tri godine
radnog iskustva u reviziji raznih preduzeća u Republici Srpskoj. Posjeduje značajno iskustvo u pružanju usluga
revizije internacionalnim i drugim ključnim klijentima u regionu, kao i upravljanju velikim i složenim projektima.
Posjeduje licencu Ovlašćenog revizora izdatu od strane Ministarstva finansija Republike Crne Gore, licencu
Ovlašćenog revizora izdatu od strane Ministarstva finansija Republike Srpske, kao i licencu Ovlašćenog procjenitelja u
Savezu računovođa i revizora Republike Srpske.
Od 1998. do 2006. godine, gospodin Mionić je obavljao dužnost pomoćnika ministra finansija Republike Srpske (za
fiskalni sistem, pa nakon toga za trezor). Kao pomoćnik ministra finanisja aktivno je učestvovao u sprovođenju nove
reforme fiskalnog sistema, trezorskog, računovodstvenog i sistema javnih finansija u Republici Srpskoj i Bosni i
Hercegovini. Bio je, između ostalog, član radnih grupa na entitetskom i državnom nivou za pripremu propisa koji se
odnose na računovodstveni, finansijski sistem, reformu platnog prometa i javnih finansija entiteta. Aktivno sarađuje sa
stručnim časopisima u Republici Srpskoj, te posjeduje veliko iskustvo u savjetovanju i implementaciji propisa iz oblasti
računovodstva privatnog i javnog sektora, direktnih i indirektnih poreza.
Gospodim Mionić je bio angažovan na reviziji mnogih preduzeća u Republici Srpskoj, obavljajući reviziju u skladu sa
standardima IFRS (Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja) i lokalnom računovodstvenom regulativom.
Neki od reprezentativnih klijenata su: Krajinapetrol a.d., Banja Luka, Željeznice Republike Srpske a.d., Doboj,
Prijedorputevi a.d., Prijedor, Kozaraputevi a.d, Banja Luka, Hidrogradnja a.d., Istočno Sarajevo, Hemofarm d.o.o.,
Banja Luka, Zepter International KD d.o.o., Kozarska Dubica, Balkal a.d., Banja Luka, Vodovod a.d., Bijeljina, Banja
Laktaši a.d., Laktaši, Jedinstvo a.d., Gradiška, Rudnik Srebrenica a.d., Srebrenica, Agencija za osiguranje depozita
BiH, Marbo d.o.o., Laktaši, Japra a.d., Novi Grad, i dr.
© 2013 Deloitte Crna Gora
Prilog 1 – Biografije predloženog tima
Čedomir Bijelić, Izvršni direktor
Gospodin Čedomir Bijelić je Izvršni direktor Deloitte kancelarije u Podgorici i Viši rukovodilac u reviziji.
Gospodin Bijelić ima preko 20 godina radnog iskustva u reviziji velikih preduzeća, banaka, osiguravajućih društava i drugih
finansijskih institucija.
Gospodin Bijelić je viši rukovodilac odgovoran za revizije u skladu sa domaćim i internacionalnim zakonima primjenljivim u
Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Organizovao je i nadgledao revizije i druge projekte velikih nacionalnih kompanija
Posjeduje teorijsko kao i praktično znanje i iskustvo revizija u skladu sa Međunarodnim Standardima Finansijskog Izvještavanja
kao i lokalnim računovodstvenim standardima i propisima. Pored revizije, gospodin Bijelić ima iskustvo i u due diligence
projektima, kao i u organizovanju i upravljanju velikim projektima.
Kao viši rukovodilac gospodin Bijelić je bio odgovoran za reviziju finansijskih izvještaja Elektroprivrede Republike Srpske u
periodu od 2004. do 2011. godine, i Elektroprenosnog sistema Republike Srpske u periodu od 2006. do 2011. godine. Bio je
zadužen za direktnu komunikaciju sa rukovodstvom preduzeća, kao i pregled nacrta izvještaja. Gospodin Bijelić je takođe bio
odgovoran za reviziju finansijskih izvještaja preduzeća Telekom Srbija, Beograd za 2004. i 2005. godinu.
Najznačajniji klijenti revizije: Elektroprenosni sistem Republike Srpske, Elektroprivreda Republike Srpske, Elektroprivreda
Srbije, Podgorička banka A.D., Podgorica, Centralna depozitarna agencija, Centralna banka Crne Gore, JADRANSKO
BRODOGRADILIŠTE A.D., BIJELA, Alter Modus d.o.o., Podgorica, Casino Promotion Montenegro d.o.o., Bar, M-tel, Barska
plovidba, Crnogorski Telekom, Daido Metal Kotor A.D., Kotor, Delta Sport Montenegro d.o.o., INA CORA GORA D.O.O.,
PODGORICA, Investiciono razvojni fond A.D., Hemomont d.o.o., Podgorica, Hotels Group Montenegro Stars doo, Fond za
zastitu depozita, Kamenovo properties d.o.o., Kim Tec CG d.o.o., Podgorica, Marina Bar, Mirišta Properties d.o.o., Podgorica,
Mjesovito A.D., Herceg Novi, OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO SWISS OSIGURANJE A.D., PODGORICA, Opština Pljevlja, OTP
FACTORING MONTENEGRO D.O.O., PODGORICA, Podravka d.o.o., Podgorica, Roefix d.o.o., Podgorica, Rudnik uglja A.D.,
Pljevlja, Sea Colony d.o.o., Podgorica, Telenor Direct MNE, Genex Beograd, Telekom Srbija, Beograd, Livnica, Kikinda,
Hemofarm Koncern, Vršac, Tigar, Pirot, Dunav osiguranje, Naftna Industrija Srbije, Kraina Kopaonik, Banja Luka, Kosig Dunav
Osiguranje, Banja Luka, Zepter Banja Luka.
© 2013 Deloitte Crna Gora
Prilog 1 – Biografije ključnih članova tima
Katarina Bulatović, Viši rukovodilac
Katarina je viši rukovodilac revizije u Deloitte-u Podgorica, sa preko 10 godina iskustva u pružanju profesionalnih u oblasti revizija
finansijskih izvještaja pripremljenih u skladu sa propisima Crne Gore, međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja za banke,
osiguravajuća društva, druga privredna društva, nevladine organizacije. Takođe ima i značajno iskustvo u savjetodavnim uslugama
vezano za United States Sarbanes Oxley regulativu, konsultanske usluge ocene usaglašenosti sa regulativom i internim politikama i
procedurama, itd.
Poseduje sledeća zvanja:
•
Ovlašćeni računovođa Velike Britanije (ACCA)
•
Sertifikovani računovođa - Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore
•
Ovlašćeni javni računovođa - Savez računovođa i revizora Srbije
•
Profesionalna licenca o ispunjenju uslova predviđenih profesionalnim i etičkim standardima za vršenje računovodstvene prakse u
2013. godini – Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore
•
Licenca o profesionalnoj osposobljenosti za 2013. godinu – Savez računovođa i revizora Srbije
•
Licenca za brokera izdata od strane Savjeta za privatizaciju Crne Gore, United States Agency for International Development and
PRICEWATERHOUSECOOPERS
•
Licenca za investicionog menadžera izdata od strane Savjeta za privatizaciju Crne Gore, United States Agency for International
Development and PRICEWATERHOUSECOOPERS
Neki od najznačajnijih klijenta u okviru njenog revizorskog portfelja su Centralna banka Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka AD,
Podgorica, Erste banka AD, Podgorica, Société Générale Montenegro AD, Podgorica, NLB Montenegrobanka AD, Podgorica,
Hipotekarna banka AD, Podgorica, First Financial Bank AD, Podgorica, Invest banka Montenegro AD, Podgorica, Komercijalna banka
AD, Budva, itd.
U nastavku su navedeni neki od Katarininih konsultantskih projekata:
• British Petroleum London, United States Sarbanes Oxley regulativa, rad u Odjeljenju za Risk Advisory u KPMG London, Velika
Britanija
• Telekom Crne Gore – Company of Deutsche Telekom Group United States Sarbanes Oxley regulativa
• Dundee Precious Metals, Serbia – part of Dundee Precious Metals Inc, Canada, United States Sarbanes Oxley regulativa
• Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore – konsultantske usluge u implementaciji projekta
računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo
• Investiciono razvojni fond Crne Gore – procjena kreditnog portfolija Direkcije za mala i srednja preduzeća
23
© 2013 Deloitte Crna Gora
Deloitte pruža usluge revizije, poreskog, poslovnog i finansijskog konsaltinga javnih i privatnih preduzeća iz različitih
djelatnosti. Zahvaljujući globalnoj mreži društava članica u više od 140 zemalja, Deloitte raspolaže kapacitetima svjetskog
nivoa i zavidnom lokalnom ekspertizom kojom doprinosi uspješnosti svojih klijenata u različitim poslovnim okruženjima.
Približno 170.000 Deloitte-ovih stručnjaka radi na prepoznatljivosti Deloitte-a kao najbolje globalne kompanije za profesionalne
usluge.
Deloitte-ove stručnjake ujedinjuje kultura međusobne saradnje, koja afirmiše integritet, izuzetnu vrijednost za klijente i tržište,
uvažavanje kolega i snagu kulturne raznovrsnosti. Oni djeluju u okruženju koje podstiče kontinuirano učenje i nudi nove
poslovne izazove i prilike za razvijanje karijere. Deloitte-ovi stručnjaci su posvećeni jačanju društvene odgovornosti, sticanju
povjerenja javnosti i pozitivnom uticaju na zajednice u kojima djeluju.
Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno lice osnovano u skladu sa pravom Ujedinjenog Kraljevstva
Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno: "UK private company limited by guarantee"), i mrežu njegovih članova, od kojih je
svaki zaseban i samostalan pravni subjekt. Molimo Vas da posjetite www.deloitte.com/me/about za detaljniji opis pravne
strukture Deloitte Touche Tohmatsu Limited i njenih društava članica.
© 2013 Deloitte Crna Gora. Sva prava zadržana.
Download

О Deloitte - Montenegro lines