FIMA INVEST а.д., Београд, Друштво за управљање
инвестиционим фондовима
Отворенi инвестициони фонд “FIMA PROACTIVE” и
Затворени инвестициони фонд “FIMA SEE Activist”
а.д. Београд
Понуда за обављање
ревизије за 2013. годину
Београд, 14. фебруар 2013. године
FIMA INVEST а.д., Београд
Друштво за управљање инвестиционим фондовима
Булевар Михаила Пупина 10а II/4
11070 Нови Београд
Deloitte д.о.о.
Теразије 8
11000 Београд
Србија
Тел: +381 11 3812 100; + 381 11 3812 200
Факс: +381 11 3812 101; + 381 11 3812 201
www.deloitte.com/rs
Поштовани,
Поводом Вашег захтева, достављамо Вам понуду за обављање ревизије финансијских извештаја “FIMA INVEST”
а.д., Београд, “FIMA PROACTIVE” и “FIMA SEE Activist” за 2013. годину.
У циљу реализације пројекта, Deloitte ће формирати професионалан тим, састављен од искусних ревизора. Са
задовољством очекујемо сарадњу са Вама и уверавамо Вас да ћемо у сваком погледу настојати да испунимо
Ваша очекивања.
Уколико имате било каквих питања у вези са Понудом или су Вам потребне додатне информације, молимо Вас
будите слободни да нас контактирате.
С поштовањем,
Мирослав Тончић
Партнер
Deloitte д.o.o., Бeoгрaд
11
© 2012 Deloitte Србија
Садржај
Секција
Страна
О Deloitte
4
Наше искуство, предложени приступ и методологија
7
Наш тим
12
Термински план
14
Накнада
16
Референце
18
Прилог 1: Биографије предложеног тима
21
222
© 2012 Deloitte Србија
О Deloitte
О Deloitte
Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно
лице основано у складу са правом Уједињеног Краљевства
Велике Британије и Северне Ирске (изворно “UK private company
limited by guarantee”), и мрежу његових чланова, од којих је сваки
засебан и самосталан правни субјект.
Deloitte располаже капацитетима светског нивоа и завидном
локалном експертизом којом доприноси успешности својих
клијената у различитим пословним окружењима. Више од 182,000
Deloitte-ових стручњака ради на препознатљивости Deloitte-а као
најбоље глобалнe компаније за професионалне услуге.
Deloitte Централна Европа је регионална организација правних
лица која делују под окриљем Deloitte Central Europe Holdings
Limited, фирмом чланицом Deloitte Touche Tohmatsu у централној
Европи.
У централној Европи, Deloitte је присутан у 17 држава, али послује
као јединствена организација са више од 3800 запослених.
4
© 2012 Deloitte Србија
Deloitte у Србији
Deloitte д.о.о. Београд
•
Основан 1991. године
•
Преко 150 запослених
•
Услуге:
- ревизија
•
Наши ревизори поседују знање компатибилно
стручњацима других Deloitte канцеларија широм
Европе, укључујући и знања са поља развоја
рачунарских софтвера који значајно унапређују
ефикасност и тачност наших ревизорских
процедура као и систем извештавања наших
клијената.
•
Deloitte обавља ревизију финансијских
извештаја састављених у складу са домаћим
прописима и стандардима, као и са
Међународним рачуноводственим стандардима
(MRS), односно Међународним стандардима
финансијског извештавања - MСФИ (IFRS).
•
Deloitte обавља ревизију филијала
мултинационалних компанија, на основу
рачуноводствених принципа и стандарда
важећих у матичној компанији.
- порески консалтинг
- пословни консалтинг
- финансијски консалтинг
•
5
Користећи страну експертизу, али и снагу наших
локалних канцеларија, својим клијентима
приступамо на најквалитетнији могући начин.
Свакодневно радимо на унапређењу наших
услуга како би задовољили све захтевније
потребе клијената.
© 2012 Deloitte Србија
Наше искуство,
предложени приступ и
методологија
Наше искуство и приступ
7
•
Deloitte има обимно искуство у ревизији предузећа у централној Европи и
целом свету. Наша канцеларија у Београду примењује то искуство у
обављању ревизије за Вас. Наш приступ ревизији прилагођава се
потребама сваког појединачног клијента узимајући у обзир карактеристике
делатности клијента, као и јединствене индивидуалне елементе
пословања, те евентуалне специфичне рачуноводствене, ревизорске и
извештајне ризике који се појављују.
•
Deloitte успешно сервисира своје клијенте на тржишту које се брзо мења и
на коме су међународне компаније све бројније.
•
Настојимо да током ревизије и процеса извештавања допринесемо
побољшању пословања наших клијената.
•
Као и сви наши клијенти, FIMA INVEST” а.д., Београд, “FIMA PROACTIVE”
и “FIMA SEE Activist” ће добити првокласне ревизорске услуге у пуној
сагласности са Међународним стандардима ревизије.
•
Наше богато искуство гарантује да ће наш извештај бити прихваћен од
стране њихових корисника, како домаћих тако и међународних.
© 2012 Deloitte Србија
Циљ ревизије,
предложени приступ и
методологија
Циљ ревизије, предложени приступ и методологија
Ваше потребе за ревизијом
• На основу Вашег захтева, достављамо Вам понуду за обављање ревизије у складу са Законом о рачуноводству
и ревизији и Међународним стандардима ревизије и изражавање мишљења независног ревизора о
финансијским извештајима “FIMA INVEST” а.д., Београд, “FIMA PROACTIVE” и “FIMA SEE Activist” за 2013.
годину.
Циљ ревизије
Циљ ревизије је изражавање мишљења да ли су финансијски извештаји Друштва и Фондова за 2013. годину
састављени, по свим материјално значајним питањима, у складу са рачуноводственим прописима Републике
Србије.
Сходно Вашим потребама и захтевима, Deloitte ће издати:
• Извештај о обављеној ревизији финансијских извештаја “FIMA INVEST” а.д., Београд, “FIMA PROACTIVE” и “FIMA
SEE Activist” на дан 31. децембра 2013. године, односно за пословну 2013. годину, састављених у складу са
Законом о рачуноводству и ревизији.
99
© 2012 Deloitte Србија
Циљ ревизије, предложени приступ и методологија
• Планирали смо приступ обављању ревизије на начин
који омогућава да Вам пружимо свеобухватан
ревизорски извештај и извештај руководству у коме
ћемо изложити питања која запазимо током нашег
рада. Сматрамо да ћемо, у том смислу, имати пуну
сарадњу Вашег особља и руководства. Сарадња
Вашег особља и благовремена припрема тражених
података кључна је за обављање ревизије у
оквирима предвиђеног времена и буџета
Извештај о обављеној ревизији садржи:
• Извештај ревизора у коме се изражава мишљење
ревизора да ли су финансијски извештаји на дан и за
годину која се завршава 31. децембра 2012. године,
састављени у складу са рачуноводственим
прописима Републике Србије.
10
9
Ревизија финансијских извештаја
• Финансијске извештаје које, сачињавају биланс
стања, биланс успеха, извештај о токовима
готовине, извештај о променама на капиталу и
напомене уз финансијске извештаје.
Ревизију финансијских извештаја обавићемо уз
примену Међународних стандарда ревизије.
Применићемо наш ревизорски приступ који је
заснован на анализи ризика и у складу са тим
сконцентрисаћемо пажњу на подручја где је ризик за
настанак и постојање материјално значајних грешака и
погрешног исказивања података највећи. У примени
овог приступа максимално ћемо користити
компјутерску технику, укључујући коришћење и
преузимање Ваших компјутерских база података.
Применићемо процедуре испитивања целог
информационог система предузећа како би повећали
ефикасност ревизије.
© 2012 Deloitte Србија
Циљ ревизије, предложени приступ и методологија
Процес ревизије обухвата следеће фазе:
Прелиминарно
планирање
11
• Састанак са руководством
• Прикупљање информација
• Упознавање Вашег пословања
• Упознавање Ваших рачуноводствених процеса
Планирањe
рeвизијe
• Процена ризика на нивоу билансних позиција и рачуна и
потенцијалне грешке
• Детаљно разумевање Вашег пословања
• Детаљно разумевање дизајна и имплементације
интерних контрола
• Избор ревизорских тестова
Ревизорске
провере
•
•
•
•
Тестирање интерних контрола
Спровођење ревизорских процедура
Фокусирање на ризична подручја
Процена резултата провера
Извештавање
•
•
•
•
Разрeшавањe oтвoрeних питања са рукoвoдствoм
Спровођење прегледа накнадних догађаја
Издавањe нацрта рeвизoрскoг мишљeња
Издавањe коначног извeштаја ревизора
© 2012 Deloitte Србија
Циљ ревизије, предложени приступ и методологија
Нaшe кoмпoнeнтe зa успeшнo спрoвoђeњe oвe
рeвизиje идeнтификoвaли смo нa слeдeћи нaчин:
Тимски рад
Кao дoдaтaк тeхничким квaлификaциjaмa члaнoвa
тимa вaжнo je нaпoмeнути дa oни дeлуjу кao
сjeдињeн тим, учeствуjући нa мнoгoбрojним
прojeктимa. Нaши стручњaци су извeли брojнe
прojeктe и дoбрo функциoнишу кao тим. Meђутим,
кaкo би били успeшни, вaжнo je дa зaпoслeни
предузећа учeствуjу нa прojeкту кao сaстaвни дeo
рeвизoрскoг тимa. Бeз њихoвoг дoпринoсa и
сaрaдњe успeшaн зaвршeтaк рeвизиje, кao и
спрoвoђeњe мoгућих кaсниjих инициjaтивa, нe би
билo мoгућe.
Приступ у фазама
У спрoвoђeњу рeвизиje нaш тим ћe сeгмeнтирaти
свeукупну рeвизиjу у oдрeђeнe фaзe. Свaка фаза ћe
имaти jaснe циљeвe и дeфинисaнe рoкoвe. Oвaj
фaзни приступ je вaжaн зa oствaривaњe укупних
рeвизoрских циљeвa унутaр рaзумнoг врeмeнскoг
рoкa.
Без изненађења.
Нaш приступ oбухвaтa фoкусирaњe нa ризикe, рaну
идeнтификaциjу, рeшaвaњe питaњa и учeстaлу
кoмуникaциjу сa рукoвoдствoм кaкo би сe избeглa
изненађења.
12
Ревизорски софтвер AS/2
У подршци повећања ефикасности и смањења трошкова
користимо ревизорски софтвер, што доноси велике
предности предузећу. Наш ревизорски приступ се заснива на
иновативним компјутерским софтверима и технологији.
Ревизорски систем 2 софтверски производ (AS/2), специјално
дизајниран од стране Deloitte, осигурава ефективност нашег
ревизорског приступа и уштеду времена у планирању и
извршавању ревизије. Главне карактеристике AS/2 су:
• AS/2 има за резултат оријентисан приступ за сваки
ангажман, што омогућава усмеравање на питања која су
најважнија, како клијенту тако и нама;
• АS/2 је заснован на ризичности, наше ревизије се
обављају на најефектнији начин, концентришући се на
подручја од највећег ризика;
• АS/2 приступ захтева употребу компјутера кад год је то
могуће, што резултира исправности нашег рада и
омогућава нам да се користимо техничком базом података
и финансијским моделима.
• АS/2 приступ усредсређује се на услугу клијенту. Наше
ревизије су обављене сагласно примењивим
професионалним стандардима, законима и прописима;
ипак кроз наше послове АS/2, приступ захтева да
непрекидно настојимо да испуњавамо очекивања наших
клијената.
© 2012 Deloitte Србија
Наш тим
Наш тим
Партнер
Партнер одговоран за контролу квалитета
Мирослав Тончић
Партнер
[email protected]
Господин Мирослав Тончић је одговорни партнер у сектору
ревизије. Поседује звање овлашћеног ревизора у Србији. Стручан
је за питања која се тичу МРС/МСФИ извештавања и локалних
рачуноводствених прописа.
Господин Тончић је одговоран за планирање, организовање и
спровођење ревизија, комуникацију са руководством, контролу
квалитета ревизија и поступање у складу са Међународним
стандардима ревизије.
Виши руководилац
Жарко Мијовић, CPA
Партнер
[email protected]
Господин Жарко Мијовић, CPA је партнер у сектору ревизије,
одговоран за планирање, организацију и обављање ревизије као и
руковођење ревизорским тимовима у Србији, Црној Гори, Републици
Српској и Македонији. Господин Мијовић је одговорни партнер на
ревизији неких од највећих клијената у Србији и региону (Delhaize,
MK Group, Optima Group, Alpine, Direct Group, итд.)
Поседује цертификат Америчког института овлашћених рачуновођа
(CPA), звање овлашћеног ревизора у Србији и члан је Савета Коморе
овлашћених ревизора Србије.
Руководилац
Гордана Радић Ђорђевић
Виши руководилац
[email protected]
Госпођа Гордана Радић Ђорђевић је виши руководилац у сектору
ревизије и има преко двадесет година искуства у обављању
ревизија по домаћим и међународним стандардима у Србији,
Црној Гори, Републици Српској и Македонији. Руководила је
пројектима ревизије за велики број финансијских инситуција,
осигуравајућих компанија и предузећа из различитих области
индустрије.
Јелена Видојевић
Руководилац
[email protected]
Госпођа Видојевић је руководилац у сектору ревизије . Има више
од 10 година искуства у обављању послова ревизије у складу са
локалним прописима, као и у складу са МСФИ и US GAAP. Била је
руководилац и члан тима на ревизијама највећих предузећа у
Србији и Црној Гори и Републици Српској.
© 2012 Deloitte Central Europe
© 2012 Deloitte d.o.o. | 14
Термински план
Термински план
Предлажемо да ревизију за 2012. годину обавимо у следећим роковима:
Рад на терену код клијента
16
Почетак
Завршетак
Ревизија
По договору
10 радних дана од почетка обављања
ревизије на терену
Извештавање
Рокови
Нацрт извештаја о обављеној
ревизији финансијских извештаја
5 радних дана након завршетка ревизије на терену
Коначни извештај о обављеној
ревизији финансијских извештаја
3 радна дана након усаглашавања нацрта извештаја
© 2012 Deloitte Србија
Накнада
Накнада
Наша накнада за обављање ревизије одређена је на основу планираног времена које ће руководиоци и наше
особље, са различитим нивоима искуства, утрошити на овим пословима.
Свесни смо чињенице да пословна политика сваког предузећа подразумева смањење свих трошкова, укључујући и
трошкове ревизије. Међутим, смањење накнаде за обављање посла не би смело да се одрази на квалитет
обављања ревизије, који се остварује уз потпуну примену највиших професионалних стандарда.
Узимајући у обзир све елементе изнете у понуди, накнада за обављање ревизије износи:
Накнада у еврима
(у динарској
противвредности)
FIMA INVEST а.д., Београд, Друштво за управљање инвестиционим фондовима
Отворени инвестициони фонд “FIMA PROACTIVE” и
Затворени инвестициони фонд “FIMA SEE Activist” а.д. Београд
5,000.00 EUR
11,000.00 EUR
5,000.00 EUR
Динамика плаћања накнаде била би следећа:
• 30% по потписивању уговора;
• 40% након отпочињања ревизије;
• 30% након издавања нацрта извештаја о обављеној ревизији.
Напомена:
• Накнада не укључује порез на додату вредност који треба да буде плаћен од стране наручиоца посла.
18
© 2012 Deloitte Србија
Референце
Наши клијенти
Инвестициони и пензиони фондови
Година обављања ревизије
Raiffeisen Invest а.д., Београд
2012, 2011., 2008. и 2007. година
Raiffeisen Future а.д., Београд
2012, 2011.. Година
Затворени инвестициони фонд «Bаlkаn Invеstmеnt Fond» а.д., Бања Лукa и
Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Bаlkаn Invеstmеnt
Management" а.д., Бања Лука
2013., 2012., 2011., 2010., 2009.,
2008., 2007., 2006., 2005. година
Затворени инвестициони фонд “Zepter Fond” а.д., Бања Лукa
Друштво за управљање инвестиционим фондовима "KD Mont" а.д., Подгорица
2011., 2010., 2009., 2008., 2007.
година
2008. и 2007. година
Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Монета" а.д., Подгорица
2008. и 2007. година
Друштво за управљање инвестиционим фондовима "Prima" д.о.о., Подгорица
2008. и 2007. година
Приватизациони фонд "MIG", Подгорица
2008. и 2007. година
Приватизациони фонд "HLT" a.д., Подгорица
2008. и 2007. година
Приватизациони фонд "Монета", Подгорица
2008. Година
MFI „Montenegro Investments Credit“ д.o.o., Подгорица
2011. Година
"ДДОР ПЕНЗИЈА ПЛУС" А.Д.
2008. и 2007. година
ДДОР Гарант а.д., Бeoград
2011., 2010., 2009., 2008., 2007.и
2006. година
2012, 2011., 2010., 2009., 2008.
gодина
Societe Generale Пензије а.д., Београд
20
© 2012 Deloitte Србија
Наши клијенти
Република Србија
Предузећа
Аеродром “Никола Тесла”, Београд
Algotech д.о.о., Београд
АБС Холдинг
Adoc д.о.о., Београд
Algotech д.о.о., Београд
Alkaloid д.о.о., Београд
Alliance One Tobacco д.о.о., Београд
Аlpine д.о.о., Београд
Asseco SEE д.о.о., Београд
Attica Media SRB д.о.о., Београд
Atlas Copco a.д., Београд
Дунав Група д.о.о., Београд
Делта Спорт д.о.о., Београд
Делта Обућа д.о.о., Београд
Делта still д.о.о., Београд
Direct Group д.о.о., Београд
Direct Media а.д., Београд
Diners Club International, Београд
Duropack а.д., Крушевац
ЈКП Београд-пут
ЈП Електромрежа Србије
ЈП Транснафта, Панчево
JTI д.о.о., Београд
JT International а.д., Сента
ЈУБ д.о.о., Шимановци
Електропривреда Србије
Фиат аутомобили Србија д.о.о.,
Крагујевац
ФК Партизан
21
Forever Living Products д.o.o., Бeoград
Hypo Гарант пензијско друштво
Хемофарм, Вршац
Hypo Leasing
Hotel Hyatt
HSE Balkan Energy
Imel Group д.о.о., Београд
Immorent Erste Group
ИНА д.о.о., Београд
INTEREUROPA-логистичке услуге
Kim-Tec д.o.o., Београд
Knauf Insulation д.о.о., Београд
Knauf Земун д.о.о., Београд
LAMPSA HELLENIC HOTELS, Greece
LOHR д.о.о., Бачка Топола
М-San grupa
Maltinex д.о.о., Бачка Паланка
Металац а.д., Горњи Милановац
Microsoft д.о.о., Београд
Министарство финансија
Министарство за инфраструктуру и енергетику
Министарство здравља
MK Group
Монт Конструктор д.о.о., Београд
Multikom Group д.о.о., Београд
M&V Investments a.д., Нови Сад
Национална корпорација за осигурање
стамбених кредита
Нафтна индустрија, Србије
NBG Leasing
OMV Србија
OTP Leasing
Pharma Swiss д.о.о.
Pernod Ricard Serbia д.о.о.
Procter & Gamble
Подравка д.о.о., Београд
Полимарк д.о.о., Београд
Радиодифузна установа РТС Београд
Републички Геодетски Завод
Републичка дирекција за путеве
Rudnap Group
Sogelease Србија д.о.о., Београд
SGS Beograd д.о.о., Београд
Societe Generale Пензије а.д., Београд
Sunoko д.о.о., Нови Сад
П.С. «Телефонија» а.д., Београд
Тигар а.д., Пирот
Тоyота д.о.о., Београд
Велефарм а.д., Београд
Victoria Group д.о.о
.
© 2012 Deloitte Србија
Наши клијенти
Република Србија
Банке и осигуравајуће компаније
Aгенција зa oсигурaње депозита, Београд
АМС Осигурање а.д., Београд
Аик банка а.д., Ниш
ДДОР Нови Сад
Агробанка, Београд
Компанија Дунав осигурање
Credy банка а.д., Крагујевац
Дунав РЕ а.д., Београд
ЈУБМЕС банка а.д., Београд
Metliufe а.д.о., Београд
Комерцијална банка а.д., Београд
Societe Generale Осигурање
Металс - Банка а.д., Нови Сад
Wiener РЕ а.д.o., Београд
Народна банка Србије
OTP банка Србија а.д., Београд
Привредна банка а.д., Панчево
Привредна Банка Београд
а.д., Београд
Raiffeisen банка а.д., Београд
Societe Generale банка Србија a.д., Београд
Српска банка а.д., Београд
Војвођанска банка а.д., Нови Сад
Volksbank а.д., Београд
22
© 2012 Deloitte Србија
Прилог 1:
Биографије предложеног
тима
Прилог 1 – Биографије предложеног тима
Мирослав Тончић, Партнер
Господин Мирослав Тончић је одговорни партнер у сектору ревизије. Поседује звање овлашћеног
ревизора у Србији. Стручан је за питања која се тичу МРС/МСФИ извештавања и локалних
рачуноводствених прописа.
Господин Тончић је одговоран за планирање, организовање и спровођење ревизија, комуникацију
са руководством, контролу квалитета ревизија и поступање у складу са Међународним
стандардима ревизије, издавање ревизорских извештаја, контролу квалитета извршених ревизија
у наведеним земљама и у оквиру наведене регије, за комуникацију са централном канцеларијом
Deloitte Central Europe и примењивање међународне ревизорске методологије читаве компаније.
Поред тога, господин Тончић има значајно искуство у спровођењу МРС и МСФИ на локалним
тржиштима. Његово искуство такође укључује неколико година ангажовања на међународном
нивоу у земљама Источне Европе – Русији, Украјини, Бугарској, Македонији и Републици Српској.
Члан је експертске групације у оквиру Deloitte Central Europe у области вршења услуга у
финансијском сектору, пре свега банкама, финансијским институцијама, берзама. Поверена му је
дужност одговорног партнера ревизије пројеката који се финансирају из средстава ЕБРД и Светске
банке. Највећи клијенти господина Тончића укључују велики број клијената у области привреде и
банкарства у свим земљама региона за које је одговорни партнер. У току двадесетогодишњег
радног стажа био је вођа тима или одговорни партнер за сва највећа предузећа, банке,
финансијске институције итд, у државном или приватном власништву, као и домаћих националних
и мултинационалних предузећа. Такође је руководио великим бројем приватизационих процеса у
Србији, како на страни купца, тако и продавца, као и асистирање новим иностраним клијентима
приликом разумевања новог пословног окружења.
Неки од клијената господина Тончића у области привреде укључују: Хемофарм а.д., Вршац; ЈАТ
Airways; Електропривреда Србије; ПТТ; Телеком Црне Горе; Електропривреда Републике Српске;
МАТ; Алкалоид, Скопље и други.
24
© 2012 Deloitte Србија
Прилог 1 – Биографије предложеног тима
Жарко Мијовић, CPA, Партнер одговоран за контролу квалитета
Господин Жарко Мијовић, CPA је партнер у сектору ревизије, одговоран за планирање, организацију и
обављање ревизије као и руковођење ревизорским тимовима у Србији, Црној Гори, Републици Српској и
Македонији. Поседује цертификат Америчког института овлашћених рачуновођа (CPA), звање овлашћеног
ревизора у Србији и члан је Савета Коморе овлашћених ревизора Србије. Господин Мијовић је учествовао у
специјализованој обуци која се односи на ревизорски приступ и специфичне ревизорске процедуре.
Господин Мијовић има преко тринаест година искуства у обављању ревизија финансијских институција као
и предузећа из различитих области индустрије (телекомуникације, тешка индустрија, дрвна индустрија,
увозно – извозни сектор). Стекао је значајно искуство радећи due diligence и пројекте у ревизији, пружао је
услуге интернационалним и другим кључним клијентима из Србије, Црне Горе, Републике Српске и
Македоније, а такође је управљао великим и сложеним пројектима укључујући US GAAP, IFRS и пројекте
статутарне ревизије. Обављао је ревизије у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и
домаћим прописима предузећа и осигуравајућих друштава у Србији и Црној Гори и Републици Српској.
Његови најважнији клијенти су:
Република Србија: Teлеком Србија, Београд, Нафтна индустрија Србије, Delhaise Group Србија, ABS
Holdings, Beograd, MK Group, OMV Србија, Sunoko д.о.о., Нови Сад, Тигар а.д. Пирот, Lafarge, Руднап Group,
Марбо, Тoyota Србија, Imel group, Pharma swiss, Airport city Београд, Републички геодетски завод,
Републичка дирекција за путеве итд.
Република Српска: Телекомуникације Републике Српске, Бања Лука, MITTAL рудници Приједор д.о.о.,
Приједор, Крајинапетрол а.д., Бања Лука, FLP-BOS , Бијељина, Интеграл инжењеринг д.о.о., Лакташи,
Марбо, Лакташи и други.
Црна Гора: Жељезнице Црне Горе, Агенција за промоцију страних инвестиција, Подгорица, Црнагорапут,
Барска пловидба, Бар, Монета брокер дилер, Општина Беране, Општина Херцег Нови, бројни фондови
заједничких улагања и менаџмент предузећа.
25
Македонија: Diners club, Скопље, Zepter MAK, Киро Дандаро, Kompakt Transport Hindelang SK, Министарство
за локалну самоуправу, Прво пензиско друштво, Скопље, New York College, Мегународни училишта НОВА и
други.
© 2012 Deloitte Србија
Прилог 1 – Биографије предложеног тима
Гордана Радић Ђорђевић, Виши руководилац
Госпођа Гордана Радић Ђорђевић је виши руководилац у сектору ревизије и има преко
двадесет година искуства у обављању ревизија по домаћим и међународним стандардима у
Србији, Црној Гори, Републици Српској и Македонији. Руководила је пројектима ревизије за
велики број финансијских инситуција, осигуравајућих компанија и предузећа из различитих
области индустрије. Одговорна је за планирање и организацију ревизорског тима, спровођење
ревизије у датим роковима, комуникацију са осталим члановима тима, писање нацрта
извештаја у складу са локалним прописима и међународним стандардима ревизије. Гордана
поседује звање овлашћеног ревизора у Србији.
Њена скорашња искуства обухватају ревизије AIK banka a.d., Niš, NBG Leasing, Unicredit
Leasing, DDOR Garant, Hypo banka, Hypo Leasing, Аttica Media SRB, Сладара Maltinex,
Подравка, SGS д.о.о., Београд, Still Viljuškari, Pernod Rikard, Statkraft, ДДОР Нови Сад,
Металац, Горњи Милановац, Власинка, АИК банка, Ниш итд. Рад госпође Ђорђевић укључује
руковођење ревизија пројеката финансираних од стране ЕАР, ЕБРД, WB и других
међународних организација, у складу са Међународним стандардима ревизије (MSR)
објављених од стране IFAC, са посебним освртом на MSR 800 (извештај ревизора о
ревизијским ангажманима за специјалне сврхе) и релевантним смерницама од стране Светске
банке. Неки од пројеката на којима је радила су: Пројекат Републичкoг геодетскog заводa
Републике Србије ''Тhe Real Estate Cadastre and Registration Project'' финансираног од стране
Светске Банке, Пројекат Промовисања запошљавања имплементиран од стране Министарства
за запошљавање, ревизија 10 пројеката за 2009. годину, финансираних од стране UNDP итд.
© 2012 Deloitte Србија
Прилог 1 – Биографије предложеног тима
Јелена Видојевић, Руководилац
Госпођа Видојевић је руководилац у сектору ревизије. Има више од 10 година искуства у обављању
послова ревизије у складу са локалним прописима, као и у складу са МСФИ и УС ГААП. Била је
руководилац и члан тима на ревизијама највећих предузећа у Србији и Црној Гори и Републици Српској.
Поред ревизије, њено искуство обухвата и специјални пројекат интерне ревизије за клијента УС Стеел
Сербиа, где је пружала услуге које се односе на интерну ревизију, интерне контроле, управљање
ризицима, имплементацију и тестирање система интерних контрола у складу са захтевима Сарбанес
Оxлеy 404.
Листа клијената обухвата следећа предузећа: Нафтна индустрија Србије, Нови Сад; Електропривреда
Србије; Хемофарм, Вршац; Жељезнице Републике Српске, Добој; Тигар, Пирот; Бамби, Пожаревац;
Металац, Горњи Милановац; Ливница, Кикинда; Ратко Митровић, Београд; Синтелон, Бачка Паланка;
Дунав осигурање, и друга велика предузећа. Била је укључена и у дуе дилигенце прегледе у сврху
приватизације за предузећа Гоша, Смедеревска Паланка, Жупа Крушевац, Зорка ХИ Шабац, Фабрика
шећера Црвенка Црвенка, Беопетрол Београд, Дуванска индустрија Врање.
27
© 2012 Deloitte Србија
Deloitte пружа услуге ревизије, пореског, пословног и финансијског консалтинга јавних и приватних предузећа из
различитих делатности. Захваљујући глобалној мрежи друштaва чланица у више од 150 земаља, Deloitte располаже
капацитетима светског нивоа и завидном локалном експертизом којом доприноси успешности својих клијената у
различитим пословним окружењима. Приближно 182.000 Deloitte-ових стручњака ради на препознатљивости Deloitteа као најбоље глобалнe компаније за професионалне услуге.
Deloitte-ове стручњаке уједињује култура међусобне сарадње, која афирмише интегритет, изузетну вредност за
клијенте и тржиште, уважавање колега и снагу културне разноврсности. Они делују у окружењу које подстиче
континуирано учење и нуди нове пословне изазове и прилике за развијање каријере. Deloitte-ови стручњаци су
посвећени јачању друштвене одговорности, стицању поверења јавности и позитивном утицају на заједнице у којима
делују.
Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно лице основано у складу са правом Уједињеног
Краљевства Велике Британије и Северне Ирске (изворно “UK private company limited by guarantee”), и мрежу његових
чланова, од којих је сваки засебан и самосталан правни субјект. Молимо Вас да посетите www.deloitte.com/rs/o-nama
за детаљнији опис правне структуре Deloitte Touche Tohmatsu Limited и њених друштaва чланица.
© 2012 Deloitte Србија.
Download

PDF 554KB - FIMA INVEST