Privredno društvo za proizvodnju i montažu
prefabrikovanih betonskih elemenata
„Betonjerka“ ad Sombor
Broj: 01-143/2
Datum: 20.06.2014.
ZAPISNIK
Sa redovne – godišnje Skupštine akcionara „Betonjerka“ad Sombor održane dana:
20.06.2014.godine u menzi „Betonjerka“ad Sombor , sa početkom u 7.oo časova.
Prisutno 10 akcionara.
Skupštinu je otvorio Aleksandar Malivuk, pozdravio prisutne i istakao da je:
-
SKUPŠTINU ZAKAZAO ODBOR DIREKTORA “BETONJERKE” AD SOMBOR NA
SEDNICI ODRŽANOJ 14.05.2014.godine, odlukom broj 4.
Poziv za redovnu-godišnju skupštinu akcionara objavljen je na internet stranici
Društva(www.betonjerka-sombor.co.rs), sa predlogom odluka usvojenih na sednici Odbora
dorektora održanog dana: 14.05.2015.godine, odlukom broj 4. i internet stranici regulisanog
tržišta hartija od vrednosti-akcija i na oglasnoj tabli Društva o privrednim društvima
20.05.2014.godine.
-
UKUPAN broj akcionara na dan 15.06.2014.godine je: 112.
-
UKUPAN broj akcija na dan 15.06.2014.g. iznosi 239.882.
-
PRAVO GLASA: svaka akcija nosi 1 glas.
-
UKUPAN broj glasova iznosi 239.882 od toga:
Agencija za privatizaciju 167,917 glasova, što čini 69,99983%
Akcionarski fond a.d. Beograd 12,162 glasova, što čini 5,07%
Mali akcionari 59,803 glasova, što čini 24,93017%
Predsednik skupštine konstatuje da je Agencija za privatizaciju dostavila izjašnjenje o
korišćenju prava glasa na redovnoj Skupštini akcionara a odnosi se na vlasništvo
Akcionarskog fonda koji predstavlja 5,07% akcija tj. 12.162 akcije.
Aleksandar Malivuk, – prema evidenciji prisutnih akcionara, konstatujem da Skupština ima
kvorum za odlučivanje i održavanje sednice. Za redovnu - godišnju Skupštinu akcionara
predložen je sledeći.
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tela Skupštine
- izbor predsednika Skupštine
- imenovanje zapisničara
- imenovanje komisije za brojanje glasova ( tri člana)
2. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju
za 2013.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja revizora o izveštaju o rezultatima
poslovanja za 2013. godinu
5. Usvajanje odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja 2013. god.
6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2014. godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti-pokriću gubitka
Aleksandar Malivuk - Molim akcionare da se dizanjem ruku izjasne za predloženi dnevni red.
Glasanje.
Nakon izvršenog glasanja Aleksandar Malivuk konstatuje da je većinom glasova usvojen
dnevni red i pristupa se radu po usvojenom dnevnom redu.
Tačka 1.
Aleksandar Malivuk - dajem na glasanje usvajanje predloga odluke da se za predsednika
Skupštine imenuje ALEKSANDAR MALIVUK. Molim akcionare da se dizanjem ruku izjasne
za predlog odluke da se za predsednika Skupštine imenuje Aleksandar Malivuk .
Glasanje.
Nakon glasanja Aleksandar Malivuk konstatuje da je većinom glasova doneta sledeća
odluka:
O D L U K U BR. 1
O izboru predsednika Skupštine
Za predsednika Skupštine „Betonjerke”ad Sombor imenuje se ALEKSANDAR
Odluka stupa na snagu donošenjem.
ALEKSANDAR MALIVUK imenuje radna tela u sledećem sastavu:
- Za zapisničara: Elizabeta Komnenov
- U komisiju za brojanje glasova : Željka Kekezović
Mile Živković
Olgica Hajnal
Nakon imenovanja radnih tela prelazi se na dalji rad.
MALIVUK
Komnenov Elizabeta – radi efikasnijeg rada Skupštine raspravljaćemo o svakoj tački
dnevnog reda i nakon što se održi diskusija po svim tačkama dnevnog reda, izvršiće se
glasanje putem glasačkih listića. Predlozi odluka su objavljeni, a svaki predlog ćemo
posebno i pročitati.
Tačka 2
ALEKSANDAR MALIVUK Prelazimo na 2. Tačku dnevnog reda, a to je: Donošenje odluke
o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.g.
Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Komnenov Elizabeta.
Ukupan prihod
Ukupan reshod
142.945
141.886
Dobit
1.059
Odloženi por.rashod
314
Dobit,gubitak
745
ALEKSANDAR MALIVUK : Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
ALEKSANDAR MALIVUK : zatvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
Tačka 3.
ALEKSANDAR MALIVUK - Prelazimo na 3. Tačku dnevnog reda Usvajanje odluke o
usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o rezultatima poslovanja 2013. godine
Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Elizabeta Komnenov.
Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
Godišnji finansijski izveštaj poslovanja predstavlja objedinjeni završni račun tj.finansijski
izveštaj za 2013. godinu,mišljenje revizora i izveštaj o poslovanju za 2013.god..
Nije bilo diskusije.
Tačka 4.
ALEKSANDAR MALIVUK -Prelazimo na 4. Tačku dnevnog reda Donošenje odluke o
usvajanju mišljenja revizora o Izveštaju o rezultatima poslovanja za 2013. god.
Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Elizabeta Komnenov.
Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
Po mišljenju revizora finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno po svim materijalno
značajnim pitanjima finansijski položaj “Betonjerke” ad za 2013. godinu.
Mišljenje sa rezervom je dato zbog neizvršenosti naplativosti potraživanja iz specifičnih
poslovanja od dužnika koji je u postupku stečaja 49.208 hiljada dinara.
Po završetku stečaja sva nenaplativa potraživanja prelaze na ispravku potraživanja i iskazuje
se gubitak.
Jovanić Đuro prelaže da se obratimo nadležnom ministarstvu sa dopisom o obrazloženju za
mogućnost nenaplativosti potraživanja za stečaj Inter-export.
Nije bilo diskusije.
Tačka 5.
ALEKSANDAR MALIVUK :Prelazimo na 5. Tačku dnevnog reda Donošenje odluke o
usvajanju odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2013. god.
Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Elizabeta Komnenov.
Na XI sednici Odbora direktora od 27.05.2014. god. tačkom 2 usvojena je odluka za završni
račun za 2013. god.
Na XII sednici Odbora direktora od 14.05.2014. god. tačkom 3 usvojen je godišnji izveštaj
poslovanja za 2013. god.
Na XII sednici Odbora direktora od 14.05.2014. god. tačkom 2 usvojen je izveštaj o reviziji
finansijskog izveštaja za 2013. god.
ALEKSANDAR MALIVUK -otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
Nije bilo diskusije.
Tačka 6.
ALEKSANDAR MALIVUK - Prelazimo na 6. Tačku dnevnog reda Donošenje odluke o izboru
revizora za 2014. godinu
- Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Komnenov Elizabeta .
Za revizora predlaže se kuća “Pan Audit” doo Beograd.
ALEKSANDAR MALIVUK otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
Nije bilo diskusije.
Tačka 7.
ALEKSANDAR MALIVUK - Prelazimo na 7. Tačku dnevnog reda Donošenje odluke o
raspodeli dobiti-pokriću gubitka
- Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Komnenov Elizabeta .
Iz ostvarenog dobitka pokriva se gubitak iz prethodnog perioda.
ALEKSANDAR MALIVUK otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.
Nije bilo diskusije.
ALEKSANDAR MALIVUK zaključujem diskusiju po svim tačkama dnevnog reda. Molim
akcionare da popune glasačke listiće i predaju komisiji za brojanje glasova.
Glasanje.
Komisija za brojanje glasova donosi izveštaj predsedniku Skupštine ALEKSANDARU
MALIVUKU
ALEKSANDAR MALIVUK konstatujem da su većinom glasova usvojene predložene odluke,i
to:
O D L U K U BR. 2
O usvajanju finansijskog izveštaja za 2013. godine
Usvaja se finansijski izveštaj za 2013.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O D L U K U BR. 3
O usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
Usvaja se godišnji finansijski izveštaj o poslovanju „Betonjerka “ad Sombor za 2013.godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O D L U K U BR. 4
O usvajanju mišljenja revizora
Usvaja se izveštaj revizora o kontroli godišnjeg finansijskog izveštaja „Betonjerka “ad
Sombor za 2013.godinu, koji je sačinila revizorska kuća „Confida Finodit “Beograd.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O D L U K U BR. 5
O usvajanju odluke Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2013. god.
Usvaja se odluka Odbora direktora o rezultatima poslovanja za 2013. godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O D L U K U BR. 6
O imenovanju revizora za 2014. godinu
Imenuje se revizorska kuća „PAN AUDIT“ DOO iz Beograda da obavlja poslove revizije
poslovanja „Betonjerka “ad Sombor u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za 2014.
godinu.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
O D L U K U BR. 7
O raspodeli dobiti odnosno pokriću gubitka
Ostvareni dobitak u 2013.godine u iznosu od 744.978,58 din. usmerava se na pokriće
gubitaka u iz prethodnog perioda.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Sednica završena u 7.40 časova.
Zapisnik vodio:
Predsednik Skupštine:
Elizabeta Komnenov
Aleksandar Malivuk
BETONJERKA“AD SOMBOR
Rezultati izjašnjavanje akcionara na redovnoj-godišnjoj Skupštini akcionara „Betonjerka“ad
Sombor koja je održana 20.06.2014.godine 7.oo časova
odluka br.2 o usvajanju finansijskog izveštaja za
ZA
PROTIV
UZDRŽAN
15449
0
15449
0
0
15449
0
0
15449
0
0
15449
0
0
15449
0
0
0
2013.god.
- odluka br.3 o usvajanju godišnjeg finansijskog
izveštaja o poslovanju za 2013. godinu
-odluka br.4 o usvajanju mišljenja revizora o fin.
izveštaju za 2013.god .
-odluka br. 5 o usvajanju odluke Odbora direktora
o rezultatima poslovanje za 2013.godinu.
-odluka br.6 o izboru-imenovanju revizira za
2014. godinu
-odluka br.7 o raspodeli dobiti pokriće - gubitka
Komisiju za brojanje glasova :
Željka Kekezović _______________________
Mile Živković
_______________________
Hajnal Olgica
_______________________
Download

Zapisnik sa redovne Godišnje skupštine akcionara od