Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
IZVEŠTAJ O TRANSPARENTNOSTI
ZA 2014. GODINU
u skladu sa članom 20. Zakona o reviziji (''Sl. glasnik RS'', br. 62/2013) i članom 5. stavom 2.
alineja 2. Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava
(“Sl. glasnik RS”, br. 114/2013)
1. Opis pravne forme i strukture vlasništva društva za reviziju:
Preduzeće za reviziju ''Finodit'' d.o.o, Beograd organizovano je kao društvo sa ograničenom
odgovornošću.
Strukturu vlasništva društva čine: član dr Jelena Slović, ovlašćeni revizor, Beograd, sa
udelom od 50%, i član dr. Dragoslav Slović, ovlašćeni revizor, Beograd, sa udelom 50%.
2. Opis mreže, njeno pravno i strukturalno uređenje
Preduzeće za reviziju ''Finodit'' d.o.o, Beograd, nije član mreže.
3. Opis upravljačke strukture:
U Preduzeću za reviziju ''Finodit'' d.o.o, Beograd, upravljanje je organizovano jednodomno.
Organi upravljanja su: Skupština i Direktor, čija su ovlašćenja i delokrug rada utvrđeni u
skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Skupštinu čine osnivači - članovi društva, koji učestvuju u upravljanju drušvom srazmerno
visini učešća udela u osnovnom kapitalu.
Zakonski zastupnik društva je dr Jelena Slović, ovlašćeni revizor - direktor, sa neograničenim
ovlašćenjima.
Prokurista društva je dr Dragoslav Slović, ovlašćeni revizor, pojedinačna prokura.
4. Opis internog sitema kontrole kvaliteta društva za reviziju, kao i izjava uprave o
njegovoj efikasnosti
Aktom o internoj kontroli kvaliteta društva za reviziju propisane su procedure za sprovođenje
sistema internih kontrola kvaliteta rada društva.
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
Metodologija obavljanja revizije finansijskih izveštaja bazirana je na poziitivnoj pravnoj
regulativi, Međunarodnim standardima revizije i profesionalnoj etici.
Sistem interne kontrole kvaliteta obezbeđuje nezavisnost i integritet lica koja obavljaju
reviziju.
Sistemom interne kontrole kvaliteta rada društva regulisana su pitanja:





















metodologije kontrole kvaliteta;
upitnika za proveru internog sistema kontrole preduzeća za reviziju;
pitanja koja se odnose na ispunjavanje osnovnih zahteva MSKK: (odgovornost
rukovodstva za kvalitet, etički zahtevi, prihvatanje angažmana i nastavak saradnje
sa klijentom, ljudski resursi, izvršavanje angažmana, monitoring);
kontrole prethodne provere u pristupu reviziji;
kontrole sprečavanja pranja novca;
kontrole plana revizije;
kontrole upoznavanja sa računovodstvenim politikama klijenta;
kontrole going koncerna;
kontrole vršenja revizije;
kontole obima i kvaliteta revizijske dokumentacije;
kontrole nesaglasnosti dokumenata;
kontrole popisa;
kontrole događaja nakon sačinjavanja bilansa;
kontrole konfirmacija obaveza i potraživanja;
kontrole hipoteka i zaloga;
kontrole garancija i menica;
kontrole informacija o sporovima
kontrole međusobne usaglašenosti evidencija;
kontrole vrednovanja revizijskih nalaza;
interne kontrole revizijskih izveštaja;
kontrole zaključnog mišljenje revizora;
4.1. Izjava o efikasnom funkcionisanju sistema interne kontrole kvaliteta
Direktor Društva pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u
Preduzeću za reviziju “Finodit” doo Beograd, Imotska 1, interni sistem kontrole kvaliteta
društva za reviziju efikasno funkcioniše.
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
5. Datum kada je izvršena poslednja provera kvaliteta rada preduzeća za reviziju
Poslednja eksterna kontrola kvaliteta rada Društva od strane Komore ovlašćenih revizora
izvršena je 29.03.2013. godine.
Poslednja interna provera kvaliteta rada Društva za reviziju izvršena je tokom 2014.
godine, kojom je utvrđeno da Društvo primenjuje svoje politike, procedure i Međunarodne
standarde revizije.
6. Spisak društava od javnog interesa u smislu člana 2. tačka 20. Zakona o reviziji kod
kojih je Preduzeće za reviziju ''Finodit'' d.o.o, Beograd tokom prethodne poslovne
godine izvršilo zakonsku reviziju
I.
Preduzeće za reviziju Finodit d.o.o. Beograd, je tokom prethodne poslovne godine
izvršilo zakonsku reviziju finansijskih izveštaja sledećih velikih društava, u smislu
zakona kojim se uređuje računovodstvo:
Red. br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Društvo
ŽITOMLIN DOO BEOGRAD
SARANTIS DOO NOVI BEOGRAD
JP SUBOTICATRANS, SUBOTICA
GASPETROL DOO PANČEVO
JKP MLADENOVAC
NT BOLERO DOO ČAČAK
ENMON DOO BEOGRAD
AUTOTRANSPORT DOO KOSTOLAC
CAPITAL BROKER AD NIŠ
AR GRADNJA DOO BEOGRAD
ELITA-COP DOO ZEMUN
DUNIS DOO FUTOG
BDD INTERCITY BROKER AD BEOGRAD
KONSING GROUP DOO NOVI BEOGRAD
IGB AUTOMOTIVE COMP DOO INĐIJA
HRANA PRODUKT DOO SALAŠ NOĆAJSKI
MN DOO LOZNICA
GP AUTO-SHOP DOO LAZAREVAC
AUTOTEC DOO NOVI SAD
ESTETIKA DOO ŠABAC
TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD
RUDNIK LECE DOO MEDVEĐA
KONCERN FARMAKOM MB DOO ŠABAC
AHA MURA PRVI MAJ DOO PIROT
GP GROUP DISTRIBUTION DOO BEOGRAD
MAGNOHROM DOO U RESTRUKTURIRANJU KRALJEVO
BASEMI DOO ŠABAC
SIGMA DOO ŠABAC
MAGMA PROM DOO ŠABAC
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
Red. br.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Društvo
MOMENTUM SERCURITIES AD NOVI SAD
FABRIKA STOČNE HRANE – KOMPONENTA DOO ĆUPRIJA
RADUN INŽENJERING DOO BAČKA PALANKA (KONSOLIDOVANI)
ANBO DOO BEOGRAD (KONSOLIDOVANI)
EURO PETROL DOO SUBOTICA
EURO GAS DOO SUBOTICA
ENTERIJER JANKOVIĆ DOO NOVI SAD
PIN COMPUTERS DOO NOVI SAD
MIROTIN DOO SOMBOR (KONSOLIDOVANI)
SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR
MLINOSTEP DOO NOVI SAD
II. Preduzeće za reviziju Finodit d.o.o. Beograd, je tokom prethodne poslovne godine
izvršilo zakonsku reviziju finansijskih izveštaja sledećih javnih društava u smislu
Zakona o tržištu kapitala:
Red. br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Društvo
DEDINJE AD BEOGRAD
DUNAV AD GROCKA
AK VOŽDOVAC AD BEOGRAD
BETONJERKA AD ČAČAK
METALPROMET AD KRUŠEVAC
GP KOMPANIJA ŠTAMPARIJA BORBA AD BEOGRAD
AGROBAČKA U RESTRUKTURIRANJU AD BAČ
JUGODRVO-HOLDING AD NOVI BEOGRAD
PLASTIKA AD NOVA VAROŠ
IGMA AD ULJMA
LIVNICA LJIG AD BEOGRAD
LOZNICAELEKTRO AD LOZNICA
IGM 5. OKTOBAR AD SRPSKA CRNJA
ŽITOBANAT AD VRŠAC
LIPA AD SOMBOR
MALA BOSNA AD U RESTRUKTURIRANJU, MALA BOSNA
SAOBRAĆAJ AD ODŽACI
MD-EX AD KRAGUJEVAC
SRETEN GUDURIĆ AD UŽICE
AGROVET AD MELENCI
BUDUĆNOST AD JAGODINA
INEX BAKAR AD MAJDANPEK
ZMAJ AD SMEDEREVO
GASALARM AD BEOGRAD
PIK VRBAS AD ZEMUN
ZLATAR AD NOVA VAROŠ
MEGALIT ŠUMNIK AD RAŠKA
CER AD ČAČAK
PETROVA GORA AD BEOGRAD
FERUM AD VALJEVO
OMOLJICA AD U RESTRUKTURIRANJU, OMOLJICA
HIDROGRADNJA AD VRŠAC
RAVNO AD ĆUPRIJA
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
Red. br.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
Društvo
PANONIJA AD PANČEVO
WOKSAL AD UŽICE
PODUNAVLJE BEOČIN AD BEOČIN
KRUŠIK-PLASTIKA AD U RESTRUKTURIRANJU, OSEČINA
VIZOR-ENTERIJERI AD TEMERIN
KOSMAJ-MERMER AD MLADENOVAC
SACEN AD NOVI SAD
SUTJESKA AD SUTJESKA
SLOGA AD PERLEZ
MAJEVICA HOLDING AD U RESTRUKTURIRANJU BAČKA PALANKA
PRVI MAJ AD U RESTRUKTURIRANJU PIROT
BOBIJA AD LJUBOVIJA
SEME-TAMIŠ AD U RESTRUKTURIRANJU PANČEVO
KOMPANIJA GRADITELJ AD KIKINDA
GP SEVERNI BANAT AD KIKINDA
PROJEKTNI BIRO AD KIKINDA
PROJEKTNI BIRO-ARHITEKT AD KIKINDA
AGROS AD OPOVO
VOJVODINA AD SRBOBRAN
ĐERDAP USLUGE AD KLADOVO
IMT AD U RESTRUKTURIRANJU NOVI BEOGRAD
APOS AD APATIN
ODŽAČAR AD SOMBOR
BORAC H&H AD KULA
PROJEKTNIBIRO AD SOMBOR
RUSKE SLOVO AD RUSKI KRSTUR
RADIO SOMBOR AD SOMBOR
CENTRAL AD VRBAS
ALEKSA ŠANTIĆ AD U RESTRUKTURIRANJU ALEKSA ŠANTIĆ
PP KOLUT AD KOLUT
SEVERTRANS AD U RESTRUKTURIRANJU SOMBOR
BETONJERKA AD SOMBOR
PK SOMBOR HOLDING AD PETROVARADIN
FU BANAT AD NOVA CRNJA
AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD
LUČIĆ - PRIGREVICA AD PRIGREVICA
TERAVITTA AD RATKOVO
PI PANONKA AD SOMBOR
BORIĆI AD SJENICA
IBAR AD RAŠKA
LIPA AD NOVI PAZAR
TPP SJENICA AD SJENICA
SLOGA AD NOVI PAZAR
JOŠANICA AD NOVI PAZAR
UKRAS AD NOVI PAZAR
MINEL – RASTAVLJAČI AD NOVI PAZAR
ZGOP AD U RESTRUKTURIRANJU NOVI SAD
FKL AD TEMERIN
FKL AD TEMERIN KONSOLIDOVANI
FARMACOOP AD NOVI SAD
AGROINDUSTRIJA AD NOVI SAD
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
III. Preduzeće za reviziju Finodit d.o.o. Beograd nije tokom 2014. godine pružalo usluge
revizije društvima koja je Vlada Republike Srbije proglasila društvima od javnog
interesa.
IV. Spisak društava povezanih sa javnim ad društvima kod kojih je Preduzeće za reviziju
Finodit d.o.o. Beograd, tokom prethodne poslovne godine izvršilo zakonsku reviziju:
1
2
3
4
5
6
FRC DOO DOBANOVCI (IMT AD NOVI BEOGRAD)
LOKVE DOO LOKVE (PANONIJA AD PANČEVO)
GASPETROL DOO PANČEVO (PANONIJA AD PANČEVO)
PORD DOO BEOGRAD (ZMAJ AD SMEDEREVO)
MIROTIN DOO SOMBOR (FU BANAT AD NOVA CRNJA, CENTRAL AD VRBAS,
AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD NOVI SAD)
ABRADO DOO SOMBOR (PK SOMBOR HOLDING AD PETROVARADIN)
V. Spisak javnih društava i sa njima povezanih lica kod kojih je Preduzeće za reviziju
''Finodit'' d.o.o. Beograd obavljalo konsultantske usluge u prethodnoj poslovnoj
godini:
Preduzeće za reviziju ''Finodit'' d.o.o, Beograd je u prethodnoj poslovnoj godini
obavljalo konsultantske usluge kod sledećih javnih društava i sa njima povezanih lica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA AD ZEMUN
ŽITOPEK AD NIŠ
PROGRES AD MLADENOVAC
VINOŽUPA AD ALEKSANDROVAC
TRAJAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC
DUNAV GRUPA AGREGATI AD NOVI SAD
PEKARA AD BELA CRKVA
TRGOBANAT AD BELA CRKVA
FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA AD ŽABALJ
FABRIKA ŠEĆERA CRVENKA AD CRVENKA
AUTOSERVIS AD ČAČAK
7. Izjava koja se odnosi na procedure i nezavisnost rada društva za reviziju, kojom se
potvrđuje da je obavljen interni pregled poštovanja zahteva nezavisnosti
Direktor Društva pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je u
Preduzeću za reviziju „Finodit“ doo Beograd, Imotska 1, obavljen interni pregled poštovanja
zahteva nezavisnosti, te da su uspostavljene procedure koje omogućavaju uveravanje u
razumnoj meri, da su društvo i njegovi zaposleni nezavisni u okolnostima koje predviđaju
relevantni etički zahtevi.
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88
Imotska 1, 11040 Beograd
Telefon: 381 11 30 98 198
Telefon: 381 11 30 98 199
E-mail: [email protected]
8. Izjava o politici društva za reviziju u vezi sa kontinuiranim profesionalnim
usavršavanjem licenciranih ovlašćenih revizora
Direktor Društva pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da ovlašćeni
revizori Preduzeća za reviziju „Finodit“ doo Beograd, Imotska 1, vrše kontinuiranu
edukaciju i usavršavanje u organizaciji Komore ovlašćenih revizora i Saveza računovođa i
revizora, dok ostali zaposleni na poslovima revizije finansijskih izveštaja redovno učestvuju
na seminarima strukovnih udruženja, kao i internim seminarima organizovanim od strane
iskusnih revizora, u cilju unapređenja profesionalne osposobljenosti za rad.
9. Finansijske informacije o ukupnom prihodu preduzeća za reviziju, od obavljanja
zakonske revizije, ostalih revizija, prihod od usluga poreskog savetovanja i drugih
usluga koje nisu povezane sa revizijom, sa posebno iskazanim prihodima od javnih
društava i sa njima povezanih lica, po svim osnovama u toku prethodne poslovne
godine:
Struktura ukupnih prihoda za 2014. godinu
Vrsta prihoda
1. Prihodi od obavljanja revizije finansijskih izveštaja
Prihodi od obavljanja zakonskih revizija finansijskih
izveštaja javnih društava
Prihodi od obavljanja zakonskih revizija finansijskih
izveštaja društava povezanih sa javnim društvima
Prihodi od obavljanja zakonskih revizija finansijskih
izveštaja ostalih pravnih lica
Prihodi od ostalih revizija
Iznos u RSD
% učešće
73.833.139,00
96,62%
12.090.850,00
15,82%
976.093,00
1,28%
59.897.020,00
78,39%
869.176,00
1,14%
2. Prihodi od konsultantskih usluga
2.579.696,00
3,38%
Prihodi od konsultantskih usluga priženih javnim društvima
1.973.881,00
2,58%
605.815,00
0,79%
76.412.835,00
100,00%
Prihodi od konsultantskih usluga pruženih ostalim društvima
UKUPNO OSTVARENI PRIHOD ZA 2014. GODINU:
MB 17139835, PIB: SR 100350566, tekući račun: 170-913-88
Imotska
I1040 Beograd
Tclefon: 381 11 30 98 198
SSip,g*it
10. Informaciie o parametrima za utvralivanie zarada
obavlienim reviziiama druStava od iavnog interesa
l.
Telefon: 381
ll
3098 199
E-mail: offi [email protected] nodit.co.rs
kliulnih revizorskih partnera
o
Osnovr.ri parametri za utvrilivanje visine zarade kljudnih revizorskih partnera su: strudnost,
radno iskustvo. obim angaZovanja, postignuti rezultati.
[J Beogradu. 09.02.2015. godine
MB
17139835. PIB: SR 100350i66. 1eku6i ratun: 170-913-88
Download

izveštaj o transparentnosti za 2014. godinu