"Loznicaelektro" AD ima pedesetogodišnju tradiciju u proizvodnji različitih vrsta ormara stoga oni zauzimaju značajno mesto u
našem proizvodnom programu.
Dele se po različitim kriterijumima :
I. U ODNOSU NA MATERIJAL OD KOGA SE IZRAĐUJU DELE SE NA:
1. ORMARE IZRAĐENE OD ČELIČNOG DEKAPIRANOG LIMA
2. ORMARE IZRAĐENE OD ALUMINIJUSKOG LIMA
3. ORMARE IZRAĐENE OD PROHROMA
4. ORMARE IZRAĐENE OD OJAČANOG POLIESTERA
II. PREMA NAMENI DELE SE NA :
1. KABLOVSKE PRIKLJUČNE ORMARE
2. MERNE ORMARE
3. MERNO RAZVODNE ORMARE SA ELEKTROOPREMOM
4. ORMARE MERNIH GRUPA
5. GRADILIŠNE ORMARE
6. TIPSKE ORMARE
7. ORMARE SA OPREMOM ZA JAVNU RASVETU
8. GARDEROBNE ORMARE
9. PARAPETNE ORMARE
PREMA STEPENU MEHANIČKE ZAŠTITE PROIZVODIMO :
1.ORMARI U STEPENU ZAŠTITE D0 IP 43
2. ORMARI U STEPENU ZAŠTITE D0 IP 54
METALNI ORMARI
Ormari izrađeni od hladnovaljanih čeličnih limova antikorozivno su zaštićeni postupkom plastifikacije, nanošenjem epoksidnog ili
poliester praha što omogućava visok stepen otpornosti na spoljne uticaje. Kvalitet postupka plastifikacije potvrđen je atestom
izdatim od instituta za Elektrohemiju iz Beograda.Za stepen mehaničke zaštite IP 54 posedujemo atest od Insituta "Nikola Tesla" iz
Beograda i instituta "Zaštite na radu" iz Novog Sada .
KABLOVSKI PRIKLJUČNI ORMARI
Kablovski priključni ormari su namenjeni su za
priključenje poslovnih i stambenih objekata na
električnu mrežu.Najčešće se ugrađuju u zid i imaju deo
namenjen za uvod kalova ,priključni deo u koji se
smešta određen broj osiguračkih postolja i klema kao i
priključak za zemljovod i nulti vod.
Izrađuju se u više dimenzija u zavisnosti od instalisane
snage objekta koji se priključuje kao i broja i vrste
priključka (trofazni ili monofazni).
U KPK se ugrađuju postolja od (125A,250 i 400 A).
Prema broju priključaka izrađuju se za jedan, dva ili
više u zavisnosti od potrebe.
KPK izrađujemo u skladu sa tehničkim
zahtevima pojedinih distributivnih područija.
Za područje ED Beograd posedujemo odobrenje
stručnog saveta za ugradnju KPK na njihovom
području.
MERNI ORMARI
Merni ormani su namenjeni za ugradnju mernih
uređaja za merenje električne energije i pored
mernog uređaja opremaju se neophodnim
elementima za priključak napojnih vodova
(sklopka, tropolna postolja, kleme i slično)
neophodnim elementima za osiguranje strujnih
kola kao i za limitiranje potrošnje korisnika i
elementima za priključenje voda potrošača (
najčešće kleme odgovarajućeg preseka).
Izvode se u više različitih varijanti i sa različitom
unutrašnjom strukturom zavisno od usvojenih
tehničkih rešenja pojedinih distibutivnih
područija.
Prema broju mernih uređaja dele se na:
1. Merni ormani sa jednim mernim mestom sa
mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa
integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.
2. Merni ormani sa dva merna mesta sa mogućnošću
ugradnje mernog uređaja sa integrisanim
elementima za tarifu ili razdvojenim.
3. Merni ormani sa tri merna mesta sa mogućnošću
ugradnje mernog uređaja sa integrisanim
elementima za tarifu ili razdvojenim.
4. Merni ormani sa četri merna mesta sa
mogućnošću ugradnje mernog uređaja sa
integrisanim elementima za tarifu ili razdvojenim.
Merni ormari su predviđeni za montažu na zid,u zid, na
stub i na postolje kao slobodnostojeći .
Za područje ED Beograd posedujemo odobrenje
stručnog saveta za ugradnju mernih ormara svih
vrsta na njihovom području.
Kroz dugogodišnju praksu merni ormari su
ugrađivani na područjima svih delova EPS-a
MODULARNI MERNI ORMARI
Za opremanje mernog mesta u stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim objektima sa većim brojem stambenih i poslovnih
jedinica predviđa se ugradnja modularnih mernih ormara .
Merni ormari se izrađuju u nekoliko standardnih modula i to :
MRO 3 - modularni merno razvodni ormar za 3 merna uređaja
MRO 6 - modularni merno razvodni ormar za 6 mernih uređaja
MRO 12 - modularni merno razvodni ormar za 12 merna uređaja
Kombinacijom ovih modula mogu se napraviti MO sa potrebnim brojem mernih uređaja po zahtevu kupca. Ormari su izrađeni od
dekapiranog lima i antikorozivno su zaštićeni postupkom plastifikacije. Svaki MO kao celina ima priključni deo sa sabirničkim
sistemom sa dovodnom sklopkom odgovarajuće struje., merni deo sa određenim brojem mernih mesta i izvodni deo sa priključnim
klemama za napojne vodove potrošača. Pored ovih delova mogu se dograditi i delovi za
zajedničku potrošnju ( liftovi, rasveta i slično).
Za područje ED Beograd posedujemo odobrenje stručnog saveta za ugradnju mernih modularnih ormara svih vrsta na
njihovom području.
Kroz dugogodišnju praksu merni ormari su ugrađivani na područjima svih delova EPS-a
MRO-6
MRO-9
ORMARI SA ELEKTRO OPREMOM
Ormari sa elektroopremom su najčešće namenjini za smeštaj opreme za napajanje potrošača, upravljanje i regulaciju različitim
procesima i zaštitu električnih kola.
Najčešće su namenjeni za stambeno poslovne komplekse i u njih se smešta kompletna merna, zaštitna i regulacionalna oprema.
Struktura ormara i ugrađene oprema najčešće su definisani projektom za dati objekat.
Ova vrsta ormara ugrađena je na mnogim stambeno poslovnim objektima ,tržnim centrima ,benzinskim pumpama,sistemima
regulacije rada elektromotornih pogona za vodovode i druge objekte.
ORMARI MERNIH GRUPA
Namenjeni su za ugradnju mernih uređaja za merenje
utrošene aktivne i reaktivne električne energije u
različitim vrstama objekata. Izrađuju se u skladu sa
važećim propisima nadležnih elektrodistribucija, a mogu
biti nazidni i uzidni. Prema vrsti ugrađene merne grupe
mogu biti ormari za direktno, poluindirektno i
indirektno merenje električne energije.
Izrađuju se u stepenu mehaničke zaštite IP43 i IP54.
GRADILIŠNI ORMARI
Koriste se za razvod električne energije na gradilištima.
Mogu biti za montažu na stub, zid ili slobodnostojeći na
nogarama.
Izrađuju se u skladu sa važećim propisima nadležnih
elektrodistribucija.
Radi se od hladno valjanih čeličnih limova i od
aluminijumskih limova.
Antikorozivno su zaštićeni postupkom plastifikacije u
RAL-u 7032.
Izvode su u stepenu mehaničke zaštite IP54.
TIPSKI ORMARI
Metalni tipski ormani rade se od hladno valjanih čeličnih limova i od aluminijumskih limova.
Antikorozivno se štite postupkom plasrifikacije u RAL-u 7032. Rade se u običnom stepenu mehaničke zaštite IP-43 i povećanom
stepenu IP-54. Ormari se rade u širokom opsegu dimenzija od (250x250, 300x300.1200x1200) kao i poželji kupca sa montažnom
pločom i prilagođenim uvodnicima sa donje ili gornje strane.Moguće dimenzije tipskih ormara date su u donjoj tablici.
Red
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DIMENZIJE
ORMARA
250 x 250 x 200
300 x 300 x 200
400 x 400 x 200
400 x 500 x 200
400 x 600 x 200
400 x 800 x 200
400 x 1000 x 200
500 x 500 x 200
500 x 600 x 200
600 x 600 x 200
Red DIMENZIJE
broj
ORMARA
21. 1000 x 1000 x
200
22. 1200 x 1200 x
200
23. 400 x 400 x 300
24. 400 x 500 x 300
25. 400 x 600 x 300
26. 500 x 500 x 300
27. 500 x 600 x 300
28. 500 x 1800 x 300
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
600 x 700 x 200
600 x 800 x 200
600 x 1000 x 200
700 x 700 x 200
700 x 700 x 300
800 x 800 x 200
800 x 1000 x 200
800 x 1200 x 200
900 x 900 x 200
1000 x 600 x 200
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
600 x 600 x 300
600 x 700 x 300
600 x 800 x 300
600 x 1000 x 300
800 x 700 x 300
800 x 800 x 300
800 x 1000 x 300
800 x 1200 x 300
900 x 900 x 300
1000 x 600 x 300
1000 x 800 x 300
1000 x 1000 x
300
41. 1200 x 1200 x
300
ORMARI SA OPREMOM ZA JAVNU RASVETU
Koriste se za napajanje javne rasvete.
Ormari za javnu rasvetu rade se od hladno valjanih
čeličnih limova, aluminijumskih limova i od poliestera.
Najčešće je predviđen za montažu na temelju.
Rade se u povećanom stepenu mehaničke zaštite IP-54.
GARDEROBNI ORMARI
Garderobni ormani se izrađuju od čeličnog lima u
dimenzijama sa jednom, dva ili više delova sa posebnim
vratima.
Vrata su opremljena otvorima za ventilaciju i mestom
za postavljanje natpisa .
Zaključavanje je izvedeno cilindričnom bravom u tri
tačke.
Garderobni ormani su slobodnostojeći ili dozidni .
ORMARI PO NARUDŽBINI
Ovi ormari se rade kao slobodnostojeći, za na zid ili u zid a u zavisnosti od vrste objekta i mesta ugradnje. Izgrađeni su od dva puta
dekapiranog lima u odgovarajućem stepenu mehaničke zaštite, zaštićeni od korozije plastificiranjem.
Dimenzije ormara i raspored opreme definišu se prema projektnoj dokumentaciji (jednopolne šeme i šeme delovanja) uz naznaku sa koje strane
se dovode kablovi u ormar. Ukoliko je pojedina dimenzija ormara ograničena mestom postavljanja, potrebno naznačiti prilikom porudžbine. U
ormare ugrađujemo opremu različitih proizvođača te ukoliko je investitor isključiv po pitanju određene opreme ista se mora naznačiti. Na zahtev
kupca dostavljamo na uvid i overu crteža sa rasporedom opreme ugrađenih elemenata.
Ova vrsta ormara načešću primenu ima u industriji za regulaciju elektromotornih pogona, smeštaj procesne opreme i niskonaponske razvode.
Komandno signalni ormar za TS 35/10kV
Ormari za upravljanje mini hidro elektranama Ispravljač za EPS
Merni poliesterski ormari
Merni poliesterski ormari izrađeni su od samogasivnog izolacionog materijala ( poliester ojačan staklenim vlaknima .) koji je
otporan na: vlagu, prašinu, visoku i nisku temperaturu, UV zrake, kiseline, udarce, atmosferske uticaje, koroziju, itd., te zbog toga
nije potrebno nikakvo održavanje u toku ekspoatacije. Izolacioni materijal za izradu MO je usklađen sa ekološkim standardima,
tako da je omogućen najviši stepen njegove reciklaže.
Merni ormani su namenjeni za ugradnju mernih uređaja za merenje električne energije i pored mernog uređaja opremaju se
neophodnim elementima za priključak napojnih vodova ( sklopka, tropolna postolja, kleme i slično) neophodnih elementima za
osiguranje strujnih kola kao i za limitiranje potrošnje korisnika i elementima za priključenje voda potrošača (najčešće kleme
odgovarajućeg preseka). Merni ormari su predviđeni za montažu na zid,u zid, na stub i na postolje kao slobodnostojeći .
Završna površina vrha MO koji se ugrađuje na zid, na stub ili kao slobodnostojeći, urađena je u vidu “krovne okapnice na dve
vode”.
Merni ormari sa jednim mernim mestom MO-1
Merni ormari sa jednim mernim mestom MO-1 sa mogućnošću
ugradnje mernog uređaja sa integrisanim elementima za tarifu,
sa mehaničkim stepenom zaštite IP54.
Prema načinu montaže mogu biti:
ormar za montažu u zid,
ormar za montažu na zid,
ormar na slobodnostojećem postolju i
ormar za montažu na stub.
Merni ormari sa dva merna mesta MO-2
Merni ormari sa dva merna mesta MO-2 sa mogućnošću
ugradnje dva merna uređaja sa integrisanim elementima za
tarifu, sa mehaničkim stepenom zaštite IP54.
Prema načinu montaže mogu biti:
ormar za montažu u zid,
ormar za montažu na zid,
ormar na slobodnostojećem postolju i
ormar za montažu na stub.
Merni ormari sa četiri merna mesta MO-4
Merni ormari sa četiri merna mesta MO-4 sa mogućnošću
ugradnje dva merna uređaja sa integrisanim elementima za
tarifu, sa mehaničkim stepenom zaštite IP54.
Prema načinu montaže mogu biti:
ormar za montažu u zid,
ormar za montažu na zid,
ormar na slobodnostojećem postolju i
ormar za montažu na stub.
Modularni merni ormari
Modularni merni ormari za više mernih mesta ( šest, devet,
dvanaest, petnaest, osamnaest …trideset šest), ili po naruđbi
kupca, pored elemenata smeštenih u priključnom delu,
sabirnički sistem sa dovodnom sklopkom odgovarajuće
struje.,mernog dela sa određenim brojem mernih jedinica, i
izvodnog dela sa priključnim klemama za napojne vodove
potrošača često imaju dograđene i elemente za zajedničku
potrošnju ( liftovi, rasveta i slično).
MO-6 po uslovima PD "CENTAR" Kragujevac
U svim mernim ormarima moguće je podešavanje noseće ploče
brojila po dubini čime se obezbeđuje optimalna udaljenost
displeja brojila od otvora za očitavanje na vratima ormara.
MO-24 po uslovima PD "CENTAR" Kragujevac
Slobodnostojeći poliesterski ormar
Slobodnostojeći poliesterski ormari služe za razvod električne energije u naseljenim mestima. Slobodnostojeći ormari izrađeni su
od samogasivnog izolacionog materijala ( poliester ojačan staklenim vlaknima ) koji je otporan na: vlagu, prašinu, visoku i nisku
temperaturu, UV zrake, kiseline, udarce, atmosferske uticaje, koroziju, itd., te zbog toga nije potrebno nikakvo održavanje u toku
ekspoatacije.
Izolacioni materijal za izradu MO je usklađen sa ekološkim standardima, tako da je omogućen najviši stepen njegove reciklaže.
Slobodnostojeći ormari predviđeni su za montažu na betonski temelj, urađeni su sa krovom u vidu
“krovne okapnice na dve vode”. Izvode se u više različitih varijanti i sa različitom unutrašnjom strukturom zavisno od usvojenih
tehničkih rešenja pojedinih distibutivnih područija.
Rade se u stepenu mehaničke zaštite IP-54.
Mogu biti opremnjini sa opremom za javnu rasvetu, ili kao razvodni sa 4, 6, 8 ili više izvoda izvedenih preko osiguračkih pruga ili
osiguračkih postolja.
SPRO-6 sa šest izvoda
SPRO-8 sa osam izvoda
Poliesterski distributivni ormari
Namenjeni su za priključenje poslovnih i stambenih objekata
na električnu mrežu.
Ormari su izrađeni su od samogasivnogizolacionog materijala (
poliester ojačan staklenim vlaknima ) koji je otporan na: vlagu,
prašinu, visoku i nisku temperaturu, UV zrake, kiseline, udarce,
atmosferske uticaje, koroziju, itd., te zbog toga nije potrebno
nikakvo održavanje u toku ekspoatacije.
Izolacioni materijal za izradu MO je usklađen sa ekološkim
standardima, tako da je omogućen najviši stepen njegove
reciklaže. Izrađuju se u više dimenzija u zavisnosti od veličine i
broja trofaznih priključaka koju mogu biti od ( 160A,250A i
400A) a prema broju priključaka izvode se sa jedan, dva ili više
u zavisnosti od potrebe.
Izrađuju se u skladu sa tehničkim zahtevima pojedinih
distributivnih područija.
ATEST
Download

METALNI ORMARI KABLOVSKI PRIKLJUČNI ORMARI