TOPLOVALJANI LIMOVI OD KONSTRUKCIONIH ČELIKA
Primenu nalaze u raznim segmentima industrije i građevinarstva: u indsutriji
mašina, vozila, konstrukcija, u brodogradnji, proizvodnji industrijske opreme, u
metalopreradi. Takođe se koristi za proizvodnju hladnovaljanih limova i za
proizvodnju cevi.
Uporedna tabela kvaliteta kojima raspolažemo:
EN 10027-1
DIN 17100
S 235 JRG2
RSt 37-2
S 235 JO
St 37-3 U
S 235 J2G3
St 37-3 N
S 275 J2G4
/
S 275 JR
St 44-2
S 275 JO
St 44-3 U
S 275 J2G3
St 44-3 N
S 355 JR
/
S 355 JO
St 52-3 U
S 355 J2G3
St 52-3 N
S 355 K2G3
/
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10025
JUS C.B0.500*
Č 0361
Č 0362
Č 0363
/
Č 0451
Č 0452
Č 0453
Č 0561
Č 0562
Č 0563
/
Za kvalitet van navedenih porudžbine se posebno ugovaraju.
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10025.
U našem asortimanu nalaze se toplovaljani limovi u obliku:
- široke trake u koturu,
- table lima i
- usko slitovane (produžno rasečene) trake.
Asortiman široke toplovaljane trake:
Širina
Debljina trake (mm)
trake
1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 11.0 12.0
(mm)
1000 X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1150 X
X
1250
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1500
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2000
X
X
X
X
X
X
X
X
Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom.
EN 10051 za toplovaljani lim i trake od nelegiranih čelika bez prevlake.
Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih ispravljanjem i produžnim sečenjem
lima iz kotura:
Debljina u mm
1.5-15
Širina u mm
800-2000
Dužina u mm
1400-12000 (po zahtevu kupca)
Masa paketa u t
do 5
Odstupanja u dimenziji i obliku su definisana standardom.
EN 10051 za table lima dobijene ispravljanjem i poprečnim sečenjem toplovaljane
trake iz kotura.
Asortiman tabli toplovaljanog lima dobijenih u postupku valjanja tabli iz slaba na
"kvatrovaljačkom stamu":
Debljina u mm
16-250
Širina u mm
1500-2450
Dužina u mm
6000 (opciono do 12000)
Odstupanja u dimenziji i boliku su definisana standardom.
EN 10051 za toplovaljane table lima debljine 3mm i deblje dobijene u postupku
valjanja tabli lima iz slaba na "kvatrovaljačkom slamu".
Asortiman usko slitovanih (podužno rasečenih) traka:
Debljina u mm
Širina u mm
Masa kotura u t
1.5-5
20-6000
Manje ili 5t
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
TOPLOVALJANI REBRASTI LIMOVI
- Rebrasti limovi imaju na jednoj površini utisnute reljefne šare koje se postižu
odgovarajućim površinskim valjkom, a izrađuju se sa reljefnom površinom "romb"
ili "suza". Zbog njihove reljefne površine odlikuje ih povećano trenje i sigurnost pri
hodanju pa se koriste u halama za konstrukciju podova, platformi, stepeništa i
gazišta, a sve širu primenu imaju i u uređenju enterijera.
Kvalitet:
S 235 JRG2
Hemijski sastav i mehaničko tehnološke osobine definisani su standardom
EN10025.
Asortiman toplovaljanih rebrastih limova:
Table
Trake
Debljina u mm
2,00-12,00
3,00-8,00
Širina u mm
1250-1500
1000-1500
Dužina u mm
do 10000
1250
Unutrašnji prečnik kotura u mm
/
760
Masa rolne u t
/
do 14
Masa paketa u t
8
/
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom DIN59220.
TOPLOVALJANI LIMOVI ZA KOTLOVE I SUDOVE POD PRITISKOM
Toplovaljani limovi za kotlove i sudove pod pritiskom ili kotlovksi limovi, koriste se
za izradu rezervoara, kotlova, sudova pod pritiskom, cevovoda većih dimenzija i
sličnih proizvoda koji su izloženi naprezanju povišenog pritiska.
EN 10027-1
DIN 171565
JUS C.B4.014*
P 235 GH
HI
Č 1202
P 265 GH
H II
Č 1204
P 295 GH
17 Mn4
Č 3133
P 355 GH
19 Mn6
/
16 Mo 3
15 Mo3
Č 7100
13 CrMo 4-5
13 CrMo 4 4
Č 7400
10 CrMo 9-110
CrMo 9 10
Č 7401
11 CrMo 9-10
/
/
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10028-1,-2,-3 i EN 10113-1,-2.
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine definisani su standardom EN10028-2.
Asortiman toplovaljanih kotlovskih limova:
Table
Debljina u mm
3,00-60
Širina u mm
do 1500 (2000)
Dužina u mm
do 10000
Masa paketa u t
8
Unutrašnji prečnik kotura
/
u mm
Široke trake u koturu
3,00-10,00
1500
/
/
750
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom.
EN 10029 za toplovaljane table lima debljine 3mm i deblje dobijene u postupku
valjanja tabli lima iz slaba na "kvatrovaljačkom slamu" i
EN 10051 za table lima dobijene ispravljanjem i poprečnim sečenjem toplovaljane
trake iz kotura.
HLADNOVALJANI LIMOVI OD NISKOUGLJENIČNIH ČELIKA
- Hladnovaljani limovi od niskougljeničnih čelika pogodni su sa zavarivanje i
nanošenje prevlaka (metalne prevlake, lakiranje). Koriste se u automobilskoj
industriji, za proizvodnju bele tehnike, u metalskoj industriji, za proizvodnju
ambalaže.
Uporedna tabela kvaliteta kojima raspolažemo:
EN 1027-1
DIN 1623-T1
DC01 (FePO1)
St 12
DC03 (FePO3)
RRSt 13
DC04 (FePO4)
St 14
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10130.
JUS C.B4.016*
Č 0146
Č 0147 SU
Č 0148 SU
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10130.
Hladnovaljane limove isporučujemo u obliku:
- Hladnovaljane široke trake u koturu
- Hladnovaljanog lima u tabli i
- Usko slitovane (produžno rasečene) hladnovaljane trake u koturu.
Asortiman hladnovaljanih limova od niskougljeničnog čelika:
Trake u koturu
Table
Debljina u mm
Širina u mm
Dužina u mm
Unutrašnji prečnik
kotura u mm
Masa rolne u t
0,4-3,00
600-1500
/
508/610/750
0,4-3,00
600-1500
1400-3000
/
Uzane slitovane
trake u koturu
0,5-3,00
20-600
/
525/610
do 15
do 5
/
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom EN 10131.
POCINKOVANI LIMOVI
Pocinkovani limovi dobijaju se toplim nanošenjem prevlake cinka sa obe strane
lima, kontinuiranim provlačenjem kroz rastop cinka. Za njihovu proizvodnju
koriste se hladnovaljani limovi od niskougljeničnih čelika. Zbog svoje visoke
otpornosti prema koroziji imaju široku primenu u raznim industrijskim granama, u
kojima je ova njihova karakteristika od prvorazrednog značaja. Koriste se u
građevinarstvu za izradu elemenata za krovove i farade, panela za zidove i
krovove; u klimatizaciji za ventilacione kanale i klima uređaje, u automobilskoj
industriji, industriji poljoprivrednih mašina, za izradu silosa, raznih delova bele
tehnike.
Uporedna tabela kvaliteta kojima raspolažemo:
EN 10142
DIN 17162-1
DX51D (FeP02GZ)
St 02 Z
DX52D (FeP03GZ)
St 03 Z
DX53D (FeP05GZ)
St 05 Z
DX54D (FeP06GZ)
St 06 Z
JUS C.B4.025
C Zn 02
C Zn 03
C Zn 04
C Zn 05
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine odgovaraju standardu EN 10142.
Pocinkovane limove isporučujemo u obliku:
- Široke pocinkovane trake u koturu,
- Pocinkovanog lima u tablama,
- Usko slitovane trake i
- Profilisanog-trapezastog (TR) lima
Asortiman pocinkovanih limova:
Pocinkovani lim u
tablama
Široke
pocinkovane trake
u koturu
0,45-2,00
800-1500
/
610
Usko slitovane
trake
Debljina u mm
0,45-2,00
0,45-2,00
Širina u mm
800-1500
20-800
Dužina u mm
1400-3000
/
Unutrašnji presek
/
525-610
u mm
Masa paketa u t
do 5
/
/
Masa rolne u t
/
do 15
/
Za debljine i širine van navedenih rok isporuke se posebno ugovara.
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom SRPS C.B4.081.
PROFILISANI LIMOVI
Trapezno profilisan lim koristi se za spoljašnje oblaganje krovova i zidova svih
vrsta građevinskih objekata i ugrađuje se kao jednostruka pokrivka ili kao sendvič
panel tamo gde se kao izolacija koristi mineralna vuna ili poliuretan.
TRAPEZNO PROFILISANI LIMOVI PROFILACIJE 12/100
Izrađuju se od pocinkovanih limova, pocinkovanih plastificiranih bojenih limova i
hladnovaljanih niskougljeničnih limova.
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine definisani su standardom:
EN 10130 za hladnovaljane niskougljenične čekike za hladno oblikovanje i
EN 10142 za pocinkovane limove.
Asortiman:
Trapezno profilisani limovi profilacije 12/100 isporučuju se sa definisanim
dimenzijama u obliku table:
Visina profila: 12 mm
Korak profila: 100 mm
Radna širina: od 1000 mm do 1250 mm
Korisna širina: od 870 mm do 1100 mm
Dužina: do 2000 mm
Odstupanja su definisana standardom za tolerancije oblika i mera za
hladnovaljane pljosnate proizvode od niskougljeničnog čelika EN 10131.
TRAPEZNO PROFILISANI LIMOVI PROFILACIJE 35/180 I 40/230
Proizvode se od pocinkovanog lima i pocinkovanog plastificiranog bojenog lima
debljine 0.5 mm - 0.7 mm i od aluminijumske trake debljine 0.5 mm - 0.7 mm.
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine definisane su standardom za
pocinkovane limove EN10142.
Asortiman: Trapezno profilisani limovi ovih profilacija isporučuju se sa definisanim
dimenzijama u obliku table:
Profilacije 35/180
Profilacije 40/230
Visina profila:
35 mm
40 mm
Korak profila:
180 mm
230 mm
Radna širina:
1000 mm
1250 mm
Korisna širina
750 mm
940 mm
Dužina 6m i 12m po zahtevu.
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom za pocinkovane limove
C.B4.081.
PERFORIRANI LIMOVI
Perforirani limovi izrađuju se od hladnovaljanih niskougljeničnih čelika i mogu da
budu sa različitim vrstama perforacije. Mi ćemo ovde predstaviti limove sa
okruglim i kvadratnim otvorima, a po dogovoru moguća je i izrada duguljastih,
trogulastih i drugih oblika otvora. Otvori mogu da budu različitih dimenzija,
rasporeda i rastojanja na čeličnim limovima dimenzija po dogovoru.
Kvalitet:
DC01 (FeP01), DC03 (FeP03), DC04 (FeP04)
Hemijski sastav i mehaničko-tehnološke osobine definsani su standardom EN
10130.
Asortiman:
Debljine: 1,0-2,0 mm
Širine: 1000 mm
Dužine: 2000 mm
Za debljine i dimenzije van navedenih rokovi isporuke se posebno ugovaraju.
PERFORIRANI LIMOVI SA OKRUGLIM OTVORIMA
Prečnik otvora (mm)
2
3
5
8
Korak otvora (mm)
3,8
5,2
8
11
Propusna moć (%)
25
22
35,2
22,2
Dozvoljena odstupanja su definisana standardom EN10131.
PERFORIRANI LIMOVI SA KVADRATNIM OTVORIMA
Prečnik otvora (mm)
5x5
8x8
10x10
Korak otvora (mm)
7,1
11
14,4
Propusna moć (%)
49,6
52,9
48,2
HARDOX WEAR PLATE
Kompletan proizvodni program: Nezavisno od toga pred kakvim ste izazovima,
otkrićete da je HARDOX ploča svemu dorasla. Široki raspon tvrdoće, debljine i
širine koji nudimo uvek vam omogućava maksimalan učinak.
Hardox 400 i Hardox 450 su trošive ploče za različite namene koje se odlikuju
velikom izdržljivošću, dobrom savitljivošću i izvrsnom ponašanju prilikom
zavarivanja.
Hardox 500 je izdržljiva i savitljiva ploča prikladna za zavarivanje i otporna na
grebanje, koja se koristi za opremu vrlo otpornu na habanje.
Hardox 550 koja ima tvrdoću istu kao i 550 Brinell i izdržljivost kao Hardox 500,
ima povećanu otpornost na habanje, ali ne na uštrb stvaranja napuknuća.
Hardox 600 je najtvrđa trošiva ploča na svetu za ekstremne uslove. Može se
uporediti sa materijalima poput bele legure čelika i hroma, legura s niklom i
površinski otvrdnutih materijala.
Hardox HiTuf je ploča izuzetne izdržljivosti, otporna na habanje i namenjenima
delovima izloženim posebno teškim uslovima, u kojima se traži visoka otpornost
na habanje i na stvaranje napuklina.
Download

TOPLOVALJANI LIMOVI OD KONSTRUKCIONIH