Unapred pripremljen
plan reorganizacije –
AD IGMA, ULJMA
www.paabacus.com
6/27/14
RP Consulting, Pančevo &
Poslovna Agencija Abacus, Bela Crkva
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Dana 30. juna 2014. godine stečajni dužnik Preduzeće Akcionarsko društvo za
proizvodnju i promet gradjevinskog materijala i nemetalnih mineralnih sirovina IGMA,
Uljma, Ritska bb, matični broj 08045097, pib 100513195, koje zastupa zastupnik po
zakonu-direktor Ljubodrag Knežević, tako da integralni tekst plana, koji će dalje biti
usaglašavan sa poveriocima po potrebi, glasi:
UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN
REORGANIZACIJE
(u daljem tekstu: „UPPR“ i „Plan“)
AD IGMA, ULJMA
pripremljen u skladu sa odredbama Zakona o stečaju "Službeni glasnik RS", br.
104/2009, 99/2011, 71/2012 (Odluka Ustavnog suda) te shodno odredbama
podzakonskih
akata: Pravilnika o načinu sprovođenja reorganizacije unapred
pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana "Službeni glasnik RS", br.
37/2010 i Pravilnika o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom
masom, tačnije u skladu sa Nacionalnim standardom broj 6, "Službeni glasnik RS", br.
13/2010
2
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
1 Sadržaj
1
Sadržaj ................................................................................................. 3
2
Lista tabela u Draft verziji Plana.................................................................. 6
3
Disclaimer ............................................................................................. 7
4
Izjava predlagača/dužnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u Planu
8
5
Definicije .............................................................................................. 9
6
Pravni osnov.......................................................................................... 10
Izvod iz zakona o stečaju .......................................................................... 11
Izvod iz zakona o privrednim društvima ........................................................ 11
7
8
Uvod ................................................................................................... 13
7.1
Opšti podaci o dužniku ....................................................................... 13
7.2
Istorijat.......................................................................................... 13
7.3
Vlasnička struktura ............................................................................ 14
7.3.1
Podaci o akcijama ....................................................................... 14
7.3.2
Statistika vlasništva preduzeća ........................................................ 15
7.4
Razlozi koji su doveli do finansijskih poteškoća i preduzete mere ................... 15
7.5
Ciljevi reorganizacije stečajnog dužnika .................................................. 17
Popis mera i sredstava za realizaciju Plana reorganizacije ................................. 18
8.1
Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih
uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja) ............... 18
8.2
Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega ............................................. 18
8.3
Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine ................................. 20
8.4
Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje novih lica ....................................... 20
8.5
Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja ............................ 20
8.6
Otpust duga .................................................................................... 20
8.7
Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava ...................................... 21
8.8
Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana ...................... 21
8.9
Izmene i dopune opštih akata dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili
upravljanju.............................................................................................. 22
8.10
Statusne promene ............................................................................. 22
8.11
Promene pravne forme ....................................................................... 22
8.12 Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili
novoosnovanih subjekata ............................................................................. 22
8.13
Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane dužnika .. 22
8.14
Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije ........................... 22
8.14.1
Jačanje prodajnih aktivnosti........................................................... 22
8.14.2
Povećanje obima proizvodnje ......................................................... 22
3
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
9
8.14.3
Kompenzacije............................................................................. 22
8.14.4
Zamena ispunjenja ...................................................................... 23
8.14.5
Nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperanatima ............................. 23
8.14.6
Izmirenje obaveza za koje je jemčio stečajni dužnik ............................. 23
8.14.7
Zabrana isplate dividendi .............................................................. 23
8.14.8
Obaveza dostavljanja izveštaja razlučnim poveriocima .......................... 23
8.14.9
Subordinacija duga prema vlasnicima ................................................ 23
8.14.10
Naplata posojećih potraživanja .................................................... 23
8.14.11
Naplata otpisanih potraživanja ..................................................... 23
Način namirenja klasa poverilaca ................................................................ 24
9.1
Namirenje poverilaca KLASE A .............................................................. 24
9.1.1
Opcija 1 namirenja klase A ............................................................ 24
9.1.2
Opcija 2 namirenja klase A ............................................................ 28
9.1.3
Opcija 3 namirenja klase A ............................................................ 31
9.1.4
Uporedni prikaz za sve tri opcije ..................................................... 36
9.2
Namirenje klase B poverilaca ............................................................... 37
9.3
Namirenje poverilaca klase C ............................................................... 38
9.4
Namirenje poverilaca klase D ............................................................... 39
9.4.1
Opcija 1 naimeranja poverilaca klase D ............................................. 39
9.4.2
Opcija 2 namirenja poverilaca klase D ............................................... 43
9.4.3
Opcija 3 namirenja poverilaca klase D ............................................... 48
9.5
Namirenje uslovnih obaveza................................................................. 55
10 Klase poverilaca ..................................................................................... 56
10.1
Rekapitulacija klasa poverilaca ............................................................. 56
11 Odgovorna i angažovana lica ...................................................................... 57
11.1
Spisak angažovanih stručnjaka i iznos naknada za njihov rad ......................... 57
11.2
Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada ........................... 57
11.3 Nezavisno stručno lice koja će pratiti sprovođenje plana u interesu poverilaca
obuhvaćenih planom .................................................................................. 57
12 Finansijski izveštaji i projekcije .................................................................. 58
12.1 Istorijski redovni godišnji finansijski izveštaji obveznika revizije za period 20112013 58
12.1.1
Bilans stanja .............................................................................. 58
12.1.2
Bilans uspeha ............................................................................. 59
12.1.3
Izveštaj o tokovima gotovine .......................................................... 60
12.2
Projekcija poslovanja i finansijskih izveštaja dužnika .................................. 61
13 Procena novčanog iznosa koja bi se dobio unovčenjem imovine sprovođenjem
bankrotstva ................................................................................................ 70
13.1
Zemljišta i objekti............................................................................. 70
4
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
13.2
Oprema .......................................................................................... 70
13.3
Zalihe ............................................................................................ 71
13.4
Potraživanja .................................................................................... 71
13.5
Ukupna imovina ................................................................................ 72
14 Poredjenje reorganizacije i bankrotstva Dužnika ............................................. 73
15 Rokovi Plana reorganizacije ....................................................................... 74
16 Kratak izveštaj o očekivanim bitnim događajima ............................................. 75
17 Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana i način namirenja ....... 76
17.1 Podaci o postupku pripreme plana reorganizacije, poslatim obaveštenjima,
dostupnosti informacija poveriocima i toku pregovora ......................................... 77
18 Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije kao stečajni razlog .............. 78
19 Pravne posledice usvajanja plana reorganizacije ............................................. 79
19.1
Dejstvo usvojenog plana reorganizacije na prava i potraživanja poverilaca ....... 79
19.2 Dejstvo usvojenog plana reorganizacije na potraživanja koja nisu obuhvaćena
Planom ................................................................................................... 79
19.3
Druge pravne posledice ...................................................................... 79
20 PRILOZI................................................................................................ 80
20.1
Klasa A Poverilaca ............................................................................. 80
20.1.1
Struktura obaveza klase A poverilaca ................................................ 80
20.1.2
Pregled strukture obaveza po pojedinačnim poveriocima klase A .............. 80
20.1.3
Klasa A pregled tereta i strukture obaveza ......................................... 83
20.2
Klasa B poverilaca ............................................................................. 96
20.3
Klasa C poverilaca ........................................................................... 104
20.4
Klasa D poverilaca ........................................................................... 106
20.4.1
Zbirna struktura obaveza poverilaca klase D ..................................... 106
20.4.2
Struktura obaveza za javne prihode svrstane u klasu D poverilaca ........... 113
5
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
2 Lista tabela u Draft verziji Plana
Tabela 1 - Podaci o akcijama ........................................................................... 15
Tabela 2 - Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija prema CRHOV ........................ 15
Tabela 3 – Core imovina i non core imovina namenjena prodaji ................................. 19
Tabela 4 - Opcija 1 namirenja obaveza prema klasi A ............................................. 27
Tabela 5 - Opcija 2 otplate klase A ................................................................... 31
Tabela 6 - Opcija 3 otplate klase A poverilaca ...................................................... 36
Tabela 7 - Uporedni prikaz sve tri opcije za klasu A poverilaca ................................. 36
Tabela 8 - Plan otplate potraživanja poverilaca klase D - opcija 1 ............................. 42
Tabela 9 - Plan otplate potraživanja poverilaca klase D - opcija 2 ............................. 47
Tabela 10 - Plan otplate potraživanja poverilaca klase D - opcija 3 ............................ 54
Tabela 11 - Struktura uslovnih obaveza .............................................................. 55
Tabela 12 - Rekapitulacija klasa poverilaca ......................................................... 56
Tabela 13 - Istorijski redovan bilans stanja za period 2011-2013. godina. ..................... 59
Tabela 14 - Istorijski redovan bilans uspeha za period 2011-2013. godina. .................... 59
Tabela 15 - Istorijski redovan izveštaj o promenama na kapitalu za 2011, 2012. i 2013.
godinu. ..................................................................................................... 61
Tabela 16 - Vrednosna i količinska struktura najznačajnijih kupaca u prethodne tri godine
............................................................................................................... 62
Tabela 17 - Vrednosna i količinska struktura najznačajnijih dobavljača u prethodne tri godine
............................................................................................................... 62
Tabela 18 - Količinska i vrednosna realizacija po osnovnim poslovnim segmentima u
prethodne tri godine ..................................................................................... 63
Tabela 19 - Projekcija prodaje Dužnika u periodu od 2014 do 2021 ............................ 64
Tabela 20 - Projekcija redovnog bilansa uspeha dužnika u periodu od 2014 - 2021. godine.
............................................................................................................... 66
Tabela 21 - Projektovani bilans stanja u periodu 2014-2021. godina. .......................... 68
Tabela 22 - Projektovani konsolidovani novčani tok Dužnika, za period 2014 - 2021. godina.
............................................................................................................... 69
Tabela 23 - Procena likvidacione vrednosti objekata i zemljišta ................................ 70
Tabela 24 - Procena likvidacione vrednosti opreme ............................................... 71
Tabela 25 - Knjigovodstvena vrednost zaliha na dan preseka .................................... 71
Tabela 26 - Knjigovodstvena vrednost potraživanja na dan presela ............................ 72
Tabela 27 - Ukupna imovina Dužnika ................................................................. 72
Tabela 28 - Poredjenje reorganizacije i stečaja dužnika ......................................... 73
Tabela 29 - Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana i način namirenja
............................................................................................................... 76
Tabela 30 - Struktura obaveza prema poveriocima klase A ....................................... 80
Tabela 31 - Struktura obaveza Banca Inteza AD Beograd ......................................... 80
Tabela 32 - Struktura obaveza prema Vojvodjanskoj banci ...................................... 80
Tabela 33 - Struktura obaveza Inženjering DOO, Beograd ........................................ 81
Tabela 34 - Struktura obaveza Ministarstvo finansija Republike Srbije ......................... 81
Tabela 35 - Struktura obaveza Poreska uprava filijala Vršac ..................................... 81
Tabela 36 - Detaljna struktura obaveza prema Poreskoj upravi, filijala Vršac................ 82
Tabela 37 - Struktura obaveza Nacionalna služba za zapošljavanje ............................ 83
Tabela 38 - Zbirni pregled po vrstama potraživanja klase A poverilaca ........................ 83
Tabela 39 - Detaljna struktura klase A poverilaca sa sredstvima obezbedjenja .............. 95
Tabela 40 - Struktura potraživanja klase B poverilaca .......................................... 103
Tabela 41 - Struktura potraživanja klase C ........................................................ 105
Tabela 42 - Detaljna struktura potraživanja klase D poverilaca ............................... 113
Tabela 43 - Struktura obaveza po osnovu javnih prihoda, svrstanih u klasu D poverilaca 114
6
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
3 Disclaimer
Ovaj dokument je pripremljen od strane Poslovne Agencije Abacus iz Bele Crkve (dalje:
Abacus) na osnovu podataka o stanju imovine i poslovnim rezultatima dobijenih od
dužnika/predlagača AD Igma, Uljma, kao i na osnovu podataka o stanju obaveza i klasama
poverilaca dobijenih od angažovanog nezavisnog revizora Pan Audit DOO, Beograd.
Prilikom izrade dokumenta Abacus je postupao sa dužnom pažnjom.
Abacus nije vršio nezavisnu proveru informacija dobijenih od strane trećih lica, te se ne
može smatrati odgovornim za apsolutnu tačnost ovog dokumenta, niti za bilo kakvu štetu
koja može da nastupi usled greške, propusta ili netačnog iznošenja činjenica od strane
odgovornih trećih lica.
Bela Crkva,
30.04.2014. godine
Za Poslovnu Agenciju Abacus
_____________________________
7
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
4 Izjava predlagača/dužnika o verodostojnosti podataka i
informacija navedenih u Planu
U skladu sa čl. 156 st. 3 t. 3) Zakona o stečaju (Sl. glasnik RS, br. 104/2009) i čl. 4 Pravilnika
o načinu sprovođenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini
tog plana (Sl. glasnik RS, br. 37/2010), u svoje ime i u ime podnosioca plana, i pod punom
materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđujem da su podaci i informacije navedeni u
planu tačni i potpuni prema mom saznanju u momentu podnošenja plana, a naročito:
 da ne postoje poverioci čija potraživanja nisu izričito navedena u planu a koji
bi, da su obuhvaćeni planom, mogli, pojedinačno ili zajedno, da svojim
glasanjem utiču na odluku o usvajanju plana;
 da povezana lica ni u jednoj klasi poverilaca nemaju više od 30% potraživanja,
u smislu čl. 165 st. 5 Zakona o stečaju
 da su u planu navedeni svi zahtevi trećih lica prema podnosiocu plana za koje
podnosilac plana smatra da nisu osnovani u celosti ili delimično;
 da su pri oceni i obračunu osnova, visine i vrste potraživanja svakog poverioca
pojedinačno uzeti u obzir svi raspoloživi podaci i informacije;
 da u plan nisu unete nikakve izmene nakon što su poverioci potpisali izjave
da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje;
 da je u plan uneta svaka buduća okolnost koja bi mogla značajno ili presudno
uticati na sprovođenje plana ili značajno otežati sprovođenje plana, a koja
je mogla biti pretpostavljena do dana podnošenja plana.
Ovom izjavom potvrđujem da sam u postupku pripreme plana i prikupljanja podataka i
informacija postupao savesno i sa pažnjom dobrog stručnjaka.
Bela Crkva
Za Predlagača/Dužnika,
30.06.2014. godine
_______________________
Ljubodrag Knežević
8
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
5 Definicije
 Unapred pripremljeni plan reorganizacije ili Plan – dokument sačinjen
u skladu sa čl. 155 – 173 (osim čl. 161-164) Zakona o stečaju (Službeni Glasnik
RS, br. 104/09) kojim se uređuje reorganizacija dužnika AD IGMA, ULJMA
 Predlagač ili Dužnik ili Društvo – Akcionarsko društvo za proizvodnju i
promet gradjevinskog materijala i nemetalnih mineralnih sirovina IGMA,
Uljma, Ritska bb, matični broj 08045097, pib 100513195, koje zastupa
zastupnik po zakonu-direktor Ljubodrag Knežević;
 Zakon - Zakon o stečaju (Sl. glasnik RS, br. 104/09);
 Datum ročišta - Datum održavanja ročišta za odlučivanje o predlogu i
glasanje o Planu;
 Dan usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije - Dan
donošenja rešenja stečajnog sudije kojim se istovremeno otvara stečajni
postupak, potvrđuje usvajanje Plana i obustavlja stečajni postupak;
 Dan stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu – dan ekspedicije
pravosnažnog rešenja o potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije, čime
Unapred pripremljeni plan reorganizacije postaje izvršna isprava i smatra se
novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena, u
skladu sa čl. 167 st. 1 Zakona;
 Dan početka primene Plana reorganizacije - definisan Planom kao 15ti dan od dana ekspedicije pravosnažnog rešenja kojim se potvrđuje usvajanje
Plana reorganizacije;
 Klasa A poverilaca – klasa razlučnih poverilaca, prema kriterijumu iz čl.
49 Zakona o stečaju;
 Klasa B poverilaca – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu
neisplaćenih neto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih
zarada za poslednjih godinu dana pre dana preseka, sa kamatom od dana
dospeća do dana preseka; prema kriterijumu iz čl. 165 st.4 u vezi sa čl. 54 st.
4 t. 1. Zakona o stečaju;
 Klasa C poverilaca – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu svih javnih
prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre dana preseka, osim doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4
t. 2. Zakona o stečaju;
 Klasa D poverilaca – klasa poverilaca sa neobezbeđenim potraživanjima;
prema kriterijumu iz čl. 165 st. 4 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 3 Zakona o stečaju;
9
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
6 Pravni osnov
ovlašćeni
podnosilac plana:
Shodno odredbi iz člana 161. Stav 1. Zakona o stečaju, ovaj unapred
pripremljeni plan reorganizacije podnosi stečajni dužnik kao
ovlašćeni podnosilac plana.
stečajni razlog:
Stečajni dužnik je počev od 08. juna 2012. godine pa do dana
podnošenja plana potpuno obustavio sva plaćanja, pa je shodno
odredbi iz člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju, a imajući u
vidu dan podnošenja plana, ispunjen stečajni razlog. Navedeni
stečajni razlog nesumnjivo je utvrđen potvrdom Narodne banke
Srbije o broju dana nelikvidnosti.
sadržina plana:
Unapred pripremljen plan reorganizacije stečajnog dužnika
koncipiran je shodno odredbi iz člana 156. Zakona o stečaju te
shodno odredbama Pravilnika o načinu sprovođenja reorganizacije
unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana.
mere za realizaciju
Plana:
Mere za realizaciju unapred pripremljenog plana reorganizacije
predložene su shodno odredbi iz člana 157. Zakona o stečaju.
Prilozi uz UPPR:
1. potvrda NBS o broju dana od kada je društvo obustavilo sva
plaćanja – obavezan prilog shodno odredbi iz člana 158. Stav 2.
Zakona o stečaju;
2. dokaz da je zahtevano mišljenje Komisije za zaštitu
konkurencije – obavezan prilog shodno odredbi iz člana 157. Stav
3. Zakona o stečaju;
3. potpisane izjave većinskih poverilaca po vrednosti svake planom
predviđene klase da su saglasni sa sadržinom plana i da su
spremni da glasaju za njegovo usvajanje – obavezan prilog
shodno odredbi iz člana 156. Stav 3. Tačka 2. Zakona o stečaju
te odredbom iz člana 3. Pravilnika o načinu sprovođenja
reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i
sadržini tog plana;
4. godišnji finansijski izveštaji za prethodne tri godine sa
mišljenjem revizora - obavezan prilog shodno odredbi iz člana
156. stav 2. tačka 11. Zakona o stečaju;
5. procena novčanog iznosa koji bi se dobio unovčenjem imovine
sprovođenjem bankrota - obavezan prilog shodno odredbi iz
člana 156. Stav 2. Tačka 13. Zakona o stečaju;
6. izjava stečajnog dužnika o verodostojnosti podataka i
informacija navedenih u planu – obavezan prilog shodno odredbi
iz člana 156. Stav 3. Tačka 3. Zakona o stečaju te odredbom iz
10
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
7.
8.
povezana lica:
člana 4. Pravilnika o načinu sprovođenja reorganizacije unapred
pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana;
vanredni izveštaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga na dan
30.04.2014. godine – obavezan prilog shodno odredbi iz člana
156. Stav 3. Tačka 5. Zakona o stečaju te odredbom iz člana 5.
Pravilnika o načinu sprovođenja reorganizacije unapred
pripremljenim planom reorganizacije i sadržini tog plana;
izjava licenciranog stečajnog upravnika da je uppr izvodljiv obavezan prilog shodno odredbi iz člana 156. Stav 3. Tačka 6.
Zakona o stečaju;
prilikom izrade unapred pripremljenog plana reorganizacije
podnosilac je posebno vodio računa o odredbama koje se odnose na
povezana lica, tačnije o sledećim odredbama materijalnog prava:
Izvod iz zakona o stečaju
Povezana lica
Član 125.
Povezanim licima stečajnog dužnika u smislu ovog zakona smatraju
se:
1)
direktor, član organa upravljanja ili organa nadzora stečajnog
dužnika;
2)
član stečajnog dužnika koji za njegove obaveze odgovara
celokupnom svojom imovinom;
3)
član ili akcionar sa značajnim učešćem u kapitalu stečajnog
dužnika;
4)
pravno lice koje stečajni dužnik kontroliše u smislu zakona
kojim se uređuju privredna društva;
5)
lica koja zbog svog posebnog položaja u društvu imaju pristup
poverljivim informacijama ili imaju mogućnost da se upoznaju
sa finansijskim stanjem stečajnog dužnika;
6)
lice koje je faktički u poziciji da vrši značajniji uticaj na
poslovanje stečajnog dužnika;
7)
lice koje je srodnik po krvi u pravoj liniji bez obzira na stepen
ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, srodnik po
tazbini do drugog stepena srodstva ili bračni drug fizičkih lica iz
tač. 1), 2), 3), 5) i 6) ovog člana.
Izvod iz zakona o privrednim društvima
Povezana društva
Član 62.
(1) Povezana privredna društva čine dva ili više društava u skladu
sa ovim zakonom, koja se međusobno povezuju, i to:
1) putem učešća u osnovnom kapitalu ili ortačkim udelima
(društva povezana kapitalom);
11
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
2) putem ugovora (društva povezana ugovorom);
3) putem kapitala i putem ugovora (mešovito povezana
društva).
(2) Povezana privredna društva iz stava 1. ovog člana obuhvataju
jedno kontrolno (matično) i jedno ili više podređenih (zavisnih)
društava.
(3) Povezana privredna društva (putem kapitala, ugovora,
mešovita) organizuju se kao koncern, holding, grupa društava
ili drugi oblik organizovanja u skladu sa ovim zakonom.
(4) Povezana privredna društva, u smislu ovog zakona, organizuju
se kao koncern kada kontrolno društvo ima za pretežnu
delatnost neku poslovnu delatnost pored delatnosti upravljanja
podređenim društvima.
(5) Povezana privredna društva, u smislu ovog zakona, organizuju
se kao holding kada kontrolno društvo ima isključivo delatnost
upravljanja i finansiranja podređenim društvima.
(6) Povezana privredna društva u smislu ovog zakona organizuju
se kao grupa društava kada kontrolno društvo obavlja
delatnosti iz st. 4. i 5. ovog člana.
(7) Zabranjeno je povezivanje privrednih društava suprotno
propisima kojima se uređuje zaštita konkurencije.
Na osnovu navedenih pravila materijalnog prava, podnosilac plana konstatuje da su povezana
lica sa podnosiocem plana sledeća privredna društva:
 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I PROMET
IGMA PTC, VRŠAC, Matični broj: 08753008, PIB: 100595367, Đure Cvejića 30;
 YUGOPRIMA SRL, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, TEMIŠVAR,
Redni broj trgovinskog registra: J 35/112/04.februar 2002, Matični broj
registracije: R. 14424766, Dimion Barnutiu 47, sprat III, stan 14;
 DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU PROIGMA VRŠAC,
Matični broj: 20117788, PIB: 104272556.
 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU BEOIGMA
BEOGRAD, matični broj 20179945, PIB: -, Milutina Ivkovića 2;
Potraživanja povezanih lica, čine posebnu klasu.
12
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
7 Uvod
7.1 Opšti podaci o dužniku
Skraćeno poslovno ime
Sedište
Matični broj
Pretežna delatnost
PIB
Pravna forma
Kurs evra 30.04.2014
AD Igma, Uljma
Ritska BB, Uljma
08045097
2332 - Proizvodnja opeke, crepa i
gradjevinskih proizvoda od pečene gline
100513195
Akcionarsko društvo
115,6751
7.2 Istorijat
Osnovna delatnost kompanije AD Igma, Uljma je proizvodnja opekarskih proizvoda, kvarcnog
peska i betonske galanterije. Kompanija je organizovana je kao Akcionarsko društvo gde su
vlasnici akcija radnici firme, bivši radnici i penzioneri. Organizacijom i načinom rada
kompanija se prilagođava savremenim načinima poslovanja kako na domaćem tako i na
stranom tržištu. Kontinuiranim strateškim planiranjem,razvojem i izvoznim aktivnostima,
neprestanim praćenjem kontrole kvalitieta, ulaganjem u proizvodne kapacitete i programe,
AD Igma, Uljma je stvorila zavidnu poziciju, jednog od većih proizvođača opekarskih
proizvoda u Srbiji, i pored teške situacije u kojoj se trenutno nalazi, zbog opadanja
gradjevinske aktivnosti.
Od 1907. godine, kada je firma osnovana, postavljene su reference koje se i danas koriste.
U 2013-oj godini kompanija je proslavila 106 godina od osnivanj, odnosno početka rada.
Najvažniji cilj je bio i ostao - da se zadovolje potrebe kupca o čemu govore uspesi iz
prethodnih godina poslovanja i rada.
Za više od jednog veka rada proizvodnja se stalno menjala, uvek u cilju poboljšanja
proizvoda i smanjenja troškova poslovanja. Kompanija je proizvodila proizvode koji su
ekološki prihvatljivi i potpuno neškodljivi po životnu sredinu, što je jedna od osnovnih
odrednica budućeg razvoja.
Proizvodi kompanije se koriste u svim procesima gradnje, a sirovina kvarcnog peska i u
procesima proizvodnje. Kvarcni pesak se koristi u staklarskoj industriju, industriji keramike
i porcelana, u hemijskoj industriji...
Pored stalnog razvoja proizvodnje i širenja palete proizvoda, praćeni dugogodišnjim
iskustvom, kompanija AD Igma, Uljma je ulagala i u razvijanje usluga prevoza, kako bi
proizvodi kompanije bili dostupni što širem krugu potencijalnih kupaca.
Najzanačajniji dogadjaji u istoriji poslovanja AD Igma, Uljma su:
 1907. Viljem Glojer osnovo je ciglanu u Uljmi,
 Od 1945. godine Ciglana u Uljmi prelazi u vlasništvo Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Ciglana u Uljmi nosila je naziv Industrija cigle i crepa ‘’Boško Vrebalov’’,
13
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
 Ciglana je radila kao samostalna radna organizacija sve do juna 1969. godine kada
je ušla u sastav PD ‘’Ogled’’ u Uljmi,
 Od 1. januara 1970. godine Ciglana posluje u sastavu PIK ‘’Vršački ritovi’’ Vršac
OOUR ‘’IGM’’ u Uljmi,
 Godine 1972. počela je priprema za rekonstrukciju Ciglane,
 1973. godine izgrađena je nova prerada i oblikovanje proizvoda i izgrađen početni
sušni prostor,
 1980. godine izgrađena je još jedna Fabrika za proizvodnju fasadne cigle čime je
udvostručen kapacitet,
 Od 1980. godine PIK se transformiše u SOUR PIK “Agropanonija” a “IGMA” kao radna
organizacija u sastavu PIK,
 1985. godine vrši se rekonstrukcija kružne peći u tunelsku peć,
 1973. do 1990. direktor je Siljanovski Tanasije,
 1990. godine počinje ozbiljan tehnološki napredak,
 Od 1990. godine direktor AD “IGMA” Uljma je Ljubodrag Knežević,
 2006. godine, u Novom Sadu, industrija građevinskog materijala iz Uljme nagrađena
je za izuzetne rezultate poslovanja plaketom Privredne komore Vojvodine za 2006.
godinu,
 2007. godine, Direktoru AD “IGMA” iz Uljme Ljubodragu Kneževiću uručeno je
28.februara u Pančevu priznanje “Kapetan Miša Anastasijević”, za najbolje u Južnom
Banatu, u 2007.godini u kategoriji “Razvoj komorskog sistema”.
7.3 Vlasnička struktura
7.3.1 Podaci o akcijama
Podaci o akcijama preduzeća, preuzeti su sa sajta Beogradske berze iz informatora o
izdavaocu hartija od vrednosti:
Broj izdatih hartija
CFI kod
Vrsta i klasa hartije
Prava iz akcija
ISIN broj
Nominalna vrednost hartije
Obračunska vrednost akcije
Datum isplate dividende
Neto iznos dividende po akciji za
poslednji obračunski period
7.553
ESVUFR
Akcija obična
1. Pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima
i informacijama Društva; 2. Pravo učešća u radu
Skupštine Društva; 3. Pravo glasa u Skupštini Društva
tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; 4.
Pravo na isplatu dividendi. nakon isplate dividendi na
sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; 5.
Pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po
likvidaciji Društva. a nakon isplate poverilaca i
akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; 6. Pravo
prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenjivih
obveznica; 7. Pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u
skladu sa Zakonom
RSIGMAE88779
1.000
-41.031,51
...
-
14
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Tabela 1 - Podaci o akcijama
7.3.2 Statistika vlasništva preduzeća
Redosled prvih deset akcionara po broju akcija, na osnovu podataka Centralnog Registra
Hartija od vrednosti, predstavljen je u narednoj tabeli:
RB
Akcionar
1
Ljubodrag Knežević
2
Broj akcija
% od
ukupne
emisije
1466
0,1940951
Vasilije Beljin
772
0,1022110
3
PIO Fond RS
567
0,0750695
4
Baroš Predrag
200
0,0264795
5
Pilipović Milan
192
0,0254204
6
Nikolin Božidar
163
0,0215808
7
Trajković Vlada
160
0,0211836
8
Jakšić Gospava
124
0,0164173
9
Milićev Milan
120
0,0158877
Akcionarski fond AD Beograd
119
0,0157553
10
Tabela 2 - Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija prema CRHOV
7.4 Razlozi koji su doveli do finansijskih poteškoća i preduzete mere
Makro i mikro okruženje u kome posluje kompanija u prethodnom periodu je bilo izrazito
nepovoljno i turbulentno. Od kraja 2008. godine efekti finansijske i ekonomske krize su
značajno uticali na poslovanje kompanije što se najvećim delom manifestovalo kroz
smanjenje gradjevinske aktivnosti i smanjen plasman gradjevinskog materijala kao i
značajno povećanje cene gasa od 2007, što je dodatno smanjilo ekonomičnost poslovanja.
Najznačajniji razlozi koji su doveli do finansijskih poteškoća su:
 Porast cene gasa, koja je u 2008. godini iznosila je oko 0,28 €/m3 dok je
cena ovog energenta u 2013 iznosila 0,39 €/m3 . Navedeno povećanje cena
gasa, zajedno sa rastom kursa sa 80 dinara za evro na 115 dinara za evro
imalo je za posledicu značajno povećanje troškova energije, i formiranje
duga prema Srbijagas-u.
 Pad cene bloka, koja je u 2008 godini iznosila 0,33 €/kom dok je cena bloka
u 2013. godini iznosila oko 0,19 €/kom, što je zajedno sa rastom kursa sa 80
dinara na 115 dinara imalo za posledicu značajni pad prihoda, i poteškoće u
izmirivanju obaveza preduzeća AD Igma, Uljma.
 Nelojalna konkurencija, od strane pojedinih konkurenata koja je dovela
do značajnog sniženja cene bloka, usled prodaje proizvoda „na crno“ i ne
plaćanja poreskih obaveza državi, što je znatno snižavalo cenu koštanja bloka
kod ovih preduzeća koja su radila „na crno“.
 Smanjenje gradjevinske aktivnosti u Srbiji koje je počelo u 2008 godini
usled svetske ekonomske krize, dovelo je do konstantnog smanjenja tražnje
za gradjevinskim materijalom.
15
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Porast cene
gasa
•Porast za oko
50%
Smanjenje
cene bloka
•Sniženje za
više od 50%
Nelojalna
konkurencija
•Niža prodajna
cena zbog
prodaje "na
crno"
Smanjenje
tražnje
•Smanjena
gradjevniska
aktivnost
Dijagram 1 - Uzrozi finansijskih poteškoća
Privatizacija kompanije odnosno pokušaj menadžmenta i zaposlenih da zadrže kontrolu nad
kompanijom i time spreče neželjeno preuzimanje, imalo je za cilj da se zadrži filozofija
poslovanja iz perioda socijalističkog samoupravljanja. Drugim rečima, glavni cilj nije bio
prelazak na tržišni način privređivanja nego očuvanje radnih mesta. To je za posledicu imalo
održavanje neefikasnog poslovnog sistema i gubljenje tržišne utakmice sa konkurencijom.
Taj i takav neefikasni sistem je ušao potpuno nespreman u veliku finansijsku i ekonomsku
krizu, što je jedan od značajnijih uzroka stanja u kome se kompanija danas nalazi.
Model upravljanja kompanijom, njena organizaciona struktura, način donošenja odluka su
reperkusija činjenica navedenih u prethodnoj tački. Neophodne reforme i korporatizacija
kompanije su izostali što je dovelo prvenstveno do neadekvatnih strateških i operativnih
odluka, nezadovoljavajućeg upravljanja finansijama, novčanim tokovima i kriznim
situacijama.
Posledice napred navedenih slabosti očituju se u izrazito lošoj finansijskoj poziciji
preduzeća, koja je dovela do blokade računa od početka juna 2012. godine koja traje do
danas sa neizvesnim ishodom. Detaljnije, nju karakterišu pre svega operativna nelikvidnost,
loša naplata potraživanja, prezaduženost kratkoročnim izvorima finansiranja, izrazito visok
nivo direktnih i indirektnih troškova i posledično negativna profitabilnost, direktna opasnost
od stečaja i bankrota.
Mere Uprave kompanije, preduzete početkom juna 2013, u ciju otklanjanja uzroka koji su
doveli do finansijskih poteškoća bile su zasnovane na korišćenju alternativnih izvora energije
i smanjenju troškova poslovanja. Međutim, izostanak podrške poverilaca u ključnim i
najtežim momentima ( naplata kredita iz založenih potraživanja, povećanje opterećanja
imovine, sudski sporovi) je izazvalo produbljivanje krize, nemogućnost izlaska iz blokade
računa, urušavanje reputacije i delimično gubljenje poverenja kod kupaca. Ostale mere
(smanjenje broja zaposlenih kroz penzionisnje onih koji ispunjavaju jedan od propisanih
16
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
uslova, propisivanje mera štednje i sl.) u takvoj situaciji nisu mogle bitnije da doprinesu
prevazilaženju nastalih finansijskih poteškoća.
7.5 Ciljevi reorganizacije stečajnog dužnika
Ovde predstavljeni Unapred pripremljeni plan reorganizacije spada u kategoriju
kombinovanih sanaciono-likvidacionih planova. Plan je sanacioni u smislu da će njegovim
usvajanjem obaveze prema poveriocima redefinisane, čime će se stvoriti formalno-pravni
uslovi za nastavak dužnikovog poslovanja, uz odgovarajuće promene u poslovanju na
operativnom planu. Plan je likvidacioni u smislu da će deo obaveza biti namiren likvidacijom,
odnosno unovčenjem non-core imovine.
Način namirenja poverilaca, predviđen ovde predloženim Planom, obezbeđuje povoljnije
kolektivno namirenje poverilaca, što je u skladu sa ciljem stečaja iz čl. 2 Zakona, i načelom
zaštite poverilaca iz čl.3 Zakona, a s druge strane omogućava da stečajni dužnik izađe iz
stečaja i nastavi poslovanje.
17
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
8 Popis mera i sredstava za realizaciju Plana reorganizacije
8.1 Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih
stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta
obezbeđenja)
Planom reorganizacije predviđeno je reprogramiranje potraživanja poverilaca svih klasa koje
glasaju o Planu reorganizacije.
Elementi reprograma potraživanja svake klase pojedinačno dati su u poglavlju 9 ovog
Plana reorganizacije: Način namirenja klasa poverilaca.
8.2 Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega
Plan reorganizacije predviđa unovčenje dela imovine društva, i to non-core imovine koja
nije neophodna za obavljanje primarne privredne delatnosti stečajnog dužnika. Opterećena
non-core imovina će se prodavati za vreme grejs perioda, koji važu za klasu A, razlučnih
poverilaca, odnosno u roku od godinu dana od dana početka primene Plana. Neopterećena
non-core imovina će se prodavati u roku od 3 godine od dana početka primene Plana. U toku
pripreme primene Plana stečajni dužnik je angažovao procenitelja sa spiska licenciranih
procenitelja – sudskih veštaka odgovarajuće struke, i to sa liste Banke inteze, kao najvećeg
razlučnog poverioca a radi procene kompletne vrednosti imovine Dužnika.
Postupak prodaje i posebne procedure, shodno metodu prodaje za koji se utvrdi da je
najefikasniji radi unovčavanja konkretne imovine, biće prezentovani razlučnim poveriocima
radi dobijanja saglasnosti za sprovođenje. Predlog postupka prodaje i same procedure će se
oslanjati na zakonske odredbe i odredbe Nacionalnog standarda broj 5 - Nacionalni standard
o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika. Ukoliko se imovina ne proda po
procenjenoj vrednosti, stečajni dužnik će utvrditi mehanizam umanjenja kupoprodajne cene
uz saglasnost onih poverilaca čijim založnim pravima je opterećena takva imovina, poštujući
prethodno navedene rokove za prodaju.
Sredstvima od prodaje opterećene non-core imovine najpre će biti izmirene obaveze prema
založnim poveriocima, a eventualni višak sredstava koji preostane biće iskorišćen za
namirenje preostalih poverilaca po pro-rata principu. Sredstvima od prodaje neopterećene
non-core imovine biće izmirivane obaveze prema poveriocima po pro-rata principu, ili
pak korišćena za obrtna sredstva.
Delimično ili potpuno namirenje poverilaca iz sredstava ostvarenih prodajom imovine će se
smatrati prevremenom otplatom obaveza po reoprogramu.
Planirana je prodaja neopterećene imovine zavisnog pravnog lica SRL Yugoprima,
Temišvar, u skladu sa ovom merom. Nakon realizacija prodaje i prenošenja novčanih
sredstava na račun Društva, planira se prestanak obavljanja delatnosti zavisnog pravnog lica
SRL Yugoprima, Temišvar.
Lista core imovine i non core imovine namenjene prodaji, data je u narednoj tabeli:
18
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Mesto
Nekretnina
Tržišna vrednost
EUR
1 92/2014
Beograd
Poslovni prostor
201.500,00 €
161.200,00 € imovina za
2 93/2014
Svilajnac
Poslovni objekat
P+PK
37.760,00 €
26.432,00 € imovina za
3 95/2014
Ovča
Poljoprivredno
zemlište-stovarište
124.350,00 €
87.045,00 € imovina za
4 98/2014
Vršac
Parcela broj 73/1 i
74 KO Vršac
60.560,00 €
42.392,00 € imovina za
5 99/2014
Mesić
Poljoprivredno
zemlište
11.717,57 €
8.244,38 €
335.420,00 €
234.794,00 €
RB
Broj
procene
Likvidaciona
vrednost EUR
Non core
prodaju
Non core
prodaju
Non core
prodaju
Non core
6 100/2014 Vršac
Poslovni prostor
7 101/2014 Uljma
Železnička
kolonija
54.195,00 €
34.011,25 €
8 102/2014 Uljma
Drugi oktobar 11B
99.240,00 €
64.506,00 €
9 103/2014 Uljma
Poljoprivredno
zemljište
333.555,70 €
203.593,58 €
10 103/2014 Rumunija
Vangradjevinsko
zemljište
250.000,00 €
200.000,00 €
11 104/2014 Uljma
Vršačka
22.626,80 €
14.707,42 €
A
UKUPNO ZA
PRODAJU
1.530.925,07 €
1.076.925,63 €
12 97/2014
Vršac
B
13 109/2014 Uljma
C
Napomena
prodaju
Non core
imovina za
prodaju
Non core
imovina za
prodaju
Non core
imovina za
prodaju
Non core
imovina za
prodaju
Non core
imovina za
prodaju
Non core
imovina za
prodaju,
Non core
imovina za
prodaju
Stovarište
gradjevinskog
materijala
322.885,40 €
242.164,05 € prodaja
UKUPNO
POTENCIJALNA
PRODAJA
322.885,40 €
242.164,05 €
Fabrika
UKUPNO NIJE ZA
PRODAJU
UKUPNO
(A+B+C)
Moguća
Core imovina
6.510.976,80 €
3.255.488,40 € za obavljanje
6.510.976,80 €
3.255.488,40 €
8.364.787,27 €
4.574.578,08 €
delatnosti
Tabela 3 – Core imovina i non core imovina namenjena prodaji
19
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Detaljan uvid u procene, ovlašćenih procenitelja, po navedenim brojevima procena, može
se ostvatiti u poslovnim prostorijama AD Igma Uljma, slanjem procena u elektronskoj formi
na zahtev ili preuzeti na web adresi www.paabacus.com/uppr.html. U detaljnom pregledu
poverilaca klase A, nalaze se tereti na pojedinačnoj imovini, po poveriocima. (Tabela 42).
8.3 Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine
Plan reorganizacije ne predviđa davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine, osim
u slučaju obezbeđivanja dodatnog finansiranja, izdavanja garancija od strane finansijskih
institucija, ili u drugim slučajevima predviđenim ovim Planom.
Za davanje u zalog opterećene imovine potrebno je prethodna saglasnost poverioca koji već
ima upisanu hipoteku ili zalogu na predmetnoj imovini.
8.4 Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje novih lica
Društvo je napravilo analizu broja zaposlenih i preduzeti odgovarajuće korake u pravcu
otpuštanja zaposlenih u cilju racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova.
Ovim Planom predvidjeno da se broj radnika smanji za neangažovanje sezonskih radnika, a
nakon usvajanja Plana, u ukupnom broju od 29 radnika. Time bi preduzeće po usvajanju
plana, automatski smanjilo broj zaposlenih sa 111 na 82 radnika.
Takodje predvidja se i smanjenje broja radnika, prirodnim odlaskom radnika u penziju ili na
Biro. Ovom merom bi se do kraja 2015 godine, broj radnika smanjio za 8 radnika odnosno
ukupan broj radnika do kraja 2015. godine, iznosio bi 74 radnika u godinama realizacije
Plana.
Ovim Planom se planira angažovanje 2 lica za potrebe prodaje, po usvajanju Plana, čija bi
se zarada finansirala mahom od naplaćene realizacije.
8.5 Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja
Dužnik će izvršiti rezervaciju sredstava za poverioce osporenih potraživanja otvaranjem
posebnog namenskog računa u poslovnoj banci i uplatom sredstava na taj račun. Uplate će
biti vršene shodno rokovima dospeća definisanim merama za namirenje odgovarajućih klasa
u Planu reorganizacije, u koje klase bi osporena potraživanja bila razvrstana da su priznata
na dan preseka za izradu klasa poverilaca.
Ukoliko se osporena potraživanja pokažu kao osnovana na osnovu pravosnažne odluke suda,
Dužnik će ista izmiriti iz rezervisanih sredstava.
Na dan predaje ovog Plana sudu nijedno potraživanje nije osporeno.
Kao sredstva za namirenje osporenih potraživanja, planirano je da se vrši naplata od radnika
i bivših radnika, prema kojima preduzeće ima potraživanja u ukupnom iznosu od
9.743.380,64 dinara a koja su relativno lako naplativa.
8.6 Otpust duga
Plan reorganizacije predviđa meru otpusta duga kod poverilaca klase D gde se vrši otpust
kompletno dospele zakonske zatezne kamate. Takodje planiran je delimičan otpust osnovnog
duga kod poverilaca klase D, kada se poverioci klase D opredele za Opciju 1 i Opciju 2
(Detaljnije pogledati poglavlje 9.4). Takodje kod poverilaca klase A u Opciji 1 planiran je
otpust suspendovane kamate banaka (Detaljnije pogledati poglavlje 9.1.1)
20
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
8.7 Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava
Svi zaključeni ugovori o zalozi ostaju na snazi i nakon pravnosnažnosti Rešenja kojim se
potvrđuje usvajanje Unapred pripremljenog plana reorganizacije. Sva inicijalno ugovorena
sredstva obezebeđenja izdata od strane dužnika i trećih lica ostaju na snazi (uključujući i
izdate menice) sve do konačne otplate obaveze dužnika, ili do prodaje ukoliko je takva
imovina na spisku opterećene non-core imovine koja je namenjena prodaji.
Založni poverioci i dužnik su saglasni da dužnik ima pravo raspolaganja napred
navedenim založenim pokretnim stvarima pod sledećim uslovima:
1. U slučaju da založni dužnik iz državine založnog poverioca preuzima određenu
količinu založenih pokretnih stvari, dužan je da prethodno založnom
poveriocu u državinu preda onu količinu pokretnih stvari koja je po vrednosti
jednaka količini koja se iznosi, a po vrsti odgovara pokretnim stvarima koje
su založene u korist založnog poverioca.
2. U slučaju da založni dužnik ugovori prodaju određene količine založenih
pokretnih stvari, dužan je da prethodno zatraži pismenu saglasnost založnog
poverioca u pogledu cene i u pogledu ličnosti kupca. Založni poverilac ima
pravo da odbije davanje saglasnosti ukoliko cena ne odgovara tržišnoj ceni za
tu vrstu stvari, kao i ukoliko smatra da kupac neće biti u stanju da odgovori
svojim obavezama. Nakon pribavljanja saglasnosti založnog poverioca,
založni dužnik je u obavezi da sa založnim poveriocem zaključi Ugovor o
zalozi potraživanja iz ugovora o kupoprodaji, te je obavezan da obezbedi da
kupoprodajnu cenu kupac usmeri na namenski – escrow račun koji će za tu
namenu biti otvoren kod banke založnog poverioca.
3. U slučaju da založni dužnik na namenskom – escrow računu koji će biti otvoren
kod banke založnog poverioca obezbedi novčana sredstva u visini koja
odgovara tržišnoj vrednosti određene količine založenih pokretnih stvari,
založni poverilac će predati istu količinu stvari založnom dužniku ukoliko je
založni poverilac u državini založenih pokretnih stvari.
U slučaju iz tačke 2. i 3. novčana sredstva na namenskom – escrow računu služiće za
prevremeno zatvaranje reprogramiranih potraživanja. Založni poverilac i dužnik zadržavaju
pravo da se sporazumeju o tome da se pojedini iznosi ne koriste za prevremenu otplatu
reprogramiranih obaveza, već da se ista iskoriste u druge svrhe, o čemu bi se sačinio pisani
sporazum između založnog poverioca i dužnika.
Planom se ni na koji način ne dira u prava poverilaca koji imaju ustanovljena založna prava
na imovini Dužnika, što naročito uključuje pravo takvih poverilaca da u slučaju docnje
Dužnika u periodu dužem od 90 dana, u skladu sa važećim propisima o obligacijama i
hipoteci, pokrenu postupak naplate svojih dospelih a neizmirenih potraživanja iz vrednosti
takve imovine, bilo vansudskim ili sudskim putem, a Dužnik se ovim putem obavezuje da ni
na koji način neće opstruirati takav postupak niti na bilo koji način umanjiti ili dozvoliti da
se umanji vrednost takve imovine, i istu će redovno i investiciono održavati za sve vreme
trajanja plana, i neće izdati u zakup duži od godinu dana takvu imovinu bez posebne
saglasnosti hipotekarnog poverioca. Prodajom opterećene imovine, založni poverilac ima
pravo da namiri svoja dospela i nedospela potraživanja iz vrednosti prodate imovine.
8.8 Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana
Dužnik će osporiti i pristupiti pobijanju svih potraživanja koja su neosnovana, zastarela i
nepostojeća iz drugog razloga.
21
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
8.9 Izmene i dopune opštih akata dužnika i drugih dokumenata o osnivanju
ili upravljanju
Plan reorganizacije ne predviđa izmene i dopune opštih akata dužnika ili drugih dokumenata
o osnivanju ili upravljanju.
8.10 Statusne promene
Plan reorganizacije ne predviđa statusne promene.
8.11 Promene pravne forme
Plan reorganizacije ne predviđa promene pravne forme.
8.12 Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više
postojećih ili novoosnovanih subjekata
Plan reorganizacije ne predviđa prenos imovine na druge subjekte.
8.13 Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane
dužnika
Plan reorganizacije ne predviđa izdavanje novih niti poništenje već izdatih hartija od
vrednosti.
8.14 Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije
8.14.1 Jačanje prodajnih aktivnosti
Planom je predvidjeno da se angažuju komercijalisti, koji bi obilazili stovarišta gradjevinskog
materijala i gradjevinska preduzeća. Plata komercijalista bi zavisila od naplaćene
realizacije, čime bi se kontrolisali troškovi prodaje.
8.14.2 Povećanje obima proizvodnje
Planomje predvidjeno aktiviranje neaktivne peći za pečenje opeke, čime bi se značajno
povećala proizvodnja, koja bi pratila pojačane marketinške aktivnosti. Planom je
predvidjeno da se u dve peći, dnevno proizvodi oko 40.000 komada bloka.
Planom je predvidjeno da se pojačane prodajne aktivnosti prate pojačanom proizvodnom
aktivnošću, uz maksimalnu.
Preuzimanje imovine zavisnog pravnog lica.
8.14.3 Kompenzacije
Planom reorganizacije se utvrđuje mogućnost sprovođenja kompenzacija sa poveriocima,
ukoliko se za to steknu uslovi. Za potrebe međusobnog prebijanja obaveza smatraće se da
su obaveze stečajnog dužnika prema poveriocima dospele u iznosu koji je podoban za
prebijanje. Kompenzacije će biti vršene i za potrebe ažuriranja iznosa potraživanja na dan
početka primene Plana.
22
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
8.14.4 Zamena ispunjenja
Planom reorganizacije se utvrđuje mogućnost da dužnik svoje obaveze utvrđene Planom
reorganizacije izvršava i kroz institut zamene ispunjenja u skladu sa odredbama čl. 308
Zakona o obligacionim odnosima. Navedena mera se naročito odnosi na poslovne operacije
sa dobavljačima i kooperantima.
8.14.5 Nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperanatima
Plan reorganizacije predviđa nastavak saradnje sa dobavljačima i kooperantima u
nesmanjenom ili pojačanom obimu. Obaveze prema dobavaljačima i kooperantima će biti
namirivane kroz poslovne operacije, putem kompenzacija, zamene ispunjenja, reprograma
i svih drugih primenljvih insituta i mera, u skladu sa zakonom i ovim Planom reorganizacije.
8.14.6 Izmirenje obaveza za koje je jemčio stečajni dužnik
Ukoliko obaveze za koje je jemčio stečajni dužnik budu izmirene od strane glavnog dužnika,
tada se i jemac oslobađa obaveze usled pravila o zabrani dvostruke isplate istog duga.
8.14.7 Zabrana isplate dividendi
Zabranjena je isplata dividendi (podizanje profita) za sve vreme trajanja Plana.
8.14.8 Obaveza dostavljanja izveštaja razlučnim poveriocima
Dužnik je obavezan da na kvartalnom nivou razlučnim poveriocima dostavlja finansijske
izveštaje o svom poslovanju, kao i nezvanične konsolidovine bilanse Ad Igma Uljma/Proigma
DOO/Igmaptc DOO. Nezvanični konsolidovani izveštaj Društva sa SRL Yugoprima biće
dostavljan do prestanka obavljanja delatnosti zavisnog pravnog lica a u skladu sa Planom.
8.14.9 Subordinacija duga prema vlasnicima
U slučaju da postoji dug stečajnog dužnika prema vlasnicima, isti mora biti subordinisan
(podređen) u odnosu na isplatu dugova prema poveriocima.
Dug prema vlasnicima se može izmirivati tek nakon isteka trajanja Plana.
8.14.10
Naplata posojećih potraživanja
Planom je predvidjeno intenziviranje naplate postojećih nespornih i spornih potraživanja,
pregovaranjem i utuživanjem dužnika. Naplatom postojećih potraživanja biće finansirana
tekuća proizvodnja.
8.14.11
Naplata otpisanih potraživanja
U slučaju eventualne naplate otpisanih potraživanja, dužnik je u obavezi da napravi izveštaj,
dok će sredstva od naplaćenih otpisanih potraživanja biti raspoređena po pro-rata principu
između poverilaca.
23
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
9 Način namirenja klasa poverilaca
9.1 Namirenje poverilaca KLASE A
Klasa A poverilaca je klasa razlučnih poverilaca koji imaju registrovana založna prava na
imovini stečajnog dužnika, prema kriterijumu iz čl. 49 Zakona o stečaju.
Načelo ravnopravnosti i jednakog tretmana poverilaca klase A je zadovoljeno davanjem svim
poveriocima ove klase PRAVA IZBORA odgovarajućeg metoda namirenja, prema opcijama
koje su navedene u nastavku. Pravo izbora odgovarajuće opcije od strane poverilaca klase A
se vrši analogno odredbama članova 403 i 404, Zakona o obligacionim odnosima koji uređuju
pitanje ALTERNATIVNIH OBLIGACIJA.
Svaki poverilac ima pravo da optira za jedan od predloženih načina namirenja. Izbor
odgovarajuće opcije mora biti učinjen pismenom izjavom, najkasnije u roku od 30 dana od
dana početka primene Plana reorganizacije. Jednom data izjava se ne može opozvati,
saglasno odredbi člana 404 st. 1 Zakona o obligacionim odnosima.
Ukoliko neki poverilac ne dostavi stečajnom dužniku pismenu izjavu o izboru
odgovarajuće opcije u roku od 30 dana od dana početka primene Plana reorganizacije –
smatraće se da želi stopostotno namirenje svog potraživanja prema uslovima iz Opcije 3.
Potraživanja poverilaca klase A će biti reprogramirana ovim Planom reorganizacije prema
uslovima datim u nastavku:
9.1.1 Opcija 1 namirenja klase A






Ukupan period reprograma: 7 godina
Grace period: 1 godina (mirovanje glavnice i plaćanje kamate)
Period otplate: 6 godina
Kamata: 3m EURIBOR + 5,8% godišnje
Uskladjivanje kamate: kvartalno, 30.04, 31.07, 31.10 i 31.01 svake godine.
Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno
(30/360).
 Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za tekući
mesec.
 Dospeće anuiteta glavnice: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu
za tekući mesec.
 Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca klase A se
ažuriraju na dan početka primene Plana reorganizacije tako da obuhvate i u
međuvremenu dospele kamate, i konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na
dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim
pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.
 Suspendovana kamata banaka: potpuni otpis.
 Namirenje iz založenih potraživanja: Namirenje potraživanja
poverilaca
koji
su obezbeđeni založnim pravom na potraživanjima
realizacijom založnog prava, sprovodiće se za vreme trajanja Unapred
pripremljenog plana reorganizacije, sve dok poverilac ne bude namiren u
celosti ili dok se ne iscrpi založno pravo. Naplata založenih potraživanja se
vrši prenosom sredstava na račun založnog poverioca u skladu sa Ugovorom o
zalozi na osnovu koga je uspostavljeno i u skladu sa Obaveštenjem o zalozi,
kao i u skladu sa instrukcijama založnog poverioca koje založni poverilac daje
dužniku založenog potraživanja. Namirenje založnog poverioca naplatom
24
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
založenih potraživanja će se smatrati prevremenom naplatom
reprogramiranih potraživanja. Zabranjeno je prebijanje založenih
potraživanja.
 Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima po
srednjem kursu NBS na dan isplate
 Mogućnost prevremene otplate obaveza po reprogramu delimične ili potpune, u zavisnosti od stepena namirenja iz postignute
prodajne cene u slučaju prodaje imovine opterećene teretom ili naplate
založenih potraživanja
 Napomena: Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate
glavnice, čija tačna dinamika je definisana u nastavku:
o U prvoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U drugoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U trećoj godini, otplaćije se 10% duga,
o U četvrtoj godini, otplaćuje se 15% duga,
o U petoj godini, otplaćuje se 20% duga,
o U šestoj godini, otplaćuje se 20% duga,
o U sedmoj godini, otplaćuje se 25% duga.
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen na dan
početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca klase A.
Za potrebu izrade ilustrativnog plana otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase A je
izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS na dan 30.04.2014. Vrednost varijabilnog dela
kamatne stope, 3m EURIBOR, je takođe korišćena na dan 30.04.2014., u visini od 0,399%
godišnje.
U EUR
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
1
t+1
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
6.815,4
6.815,4
2
t+2
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
13.630,8
13.630,8
3
t+3
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
20.446,1
20.446,1
4
t+4
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
27.261,5
27.261,5
5
t+5
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
34.076,9
34.076,9
6
t+6
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
40.892,3
40.892,3
7
t+7
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
47.707,7
47.707,7
8
t+8
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
54.523,0
54.523,0
9
t+9
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
61.338,4
61.338,4
10
t+10
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
68.153,8
68.153,8
11
t+11
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
74.969,2
74.969,2
12
t+12
1.319.318,4
6.815,4
6.815,4
0,0
1.319.318,4
0,0
81.784,5
81.784,5
13
t+13
1.319.318,4
17.809,7
6.815,4
10.994,3
1.308.324,1
10.994,3
88.599,9
99.594,2
14
t+14
1.308.324,1
17.752,9
6.758,6
10.994,3
1.297.329,8
21.988,6
95.358,5
117.347,2
15
t+15
1.297.329,8
17.696,1
6.701,8
10.994,3
1.286.335,5
32.983,0
102.060,3
135.043,3
16
t+16
1.286.335,5
17.639,3
6.645,0
10.994,3
1.275.341,1
43.977,3
108.705,3
152.682,6
25
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
1.264.346,8
54.971,6
115.293,5
170.265,1
10.994,3
1.253.352,5
65.965,9
121.824,9
187.790,8
6.474,6
10.994,3
1.242.358,2
76.960,2
128.299,5
205.259,8
17.412,1
6.417,8
10.994,3
1.231.363,9
87.954,6
134.717,3
222.671,9
1.231.363,9
17.355,3
6.361,0
10.994,3
1.220.369,5
98.948,9
141.078,3
240.027,2
t+22
1.220.369,5
17.298,5
6.304,2
10.994,3
1.209.375,2
109.943,2
147.382,6
257.325,8
23
t+23
1.209.375,2
17.241,8
6.247,4
10.994,3
1.198.380,9
120.937,5
153.630,0
274.567,5
24
t+24
1.198.380,9
17.185,0
6.190,6
10.994,3
1.187.386,6
131.931,8
159.820,6
291.752,5
25
t+25
1.187.386,6
17.128,2
6.133,8
10.994,3
1.176.392,3
142.926,2
165.954,5
308.880,6
26
t+26
1.176.392,3
17.071,4
6.077,0
10.994,3
1.165.397,9
153.920,5
172.031,5
325.952,0
27
t+27
1.165.397,9
17.014,6
6.020,3
10.994,3
1.154.403,6
164.914,8
178.051,8
342.966,6
28
t+28
1.154.403,6
16.957,8
5.963,5
10.994,3
1.143.409,3
175.909,1
184.015,2
359.924,4
29
t+29
1.143.409,3
16.901,0
5.906,7
10.994,3
1.132.415,0
186.903,4
189.921,9
376.825,3
30
t+30
1.132.415,0
16.844,2
5.849,9
10.994,3
1.121.420,7
197.897,8
195.771,8
393.669,5
31
t+31
1.121.420,7
16.787,4
5.793,1
10.994,3
1.110.426,3
208.892,1
201.564,8
410.456,9
32
t+32
1.110.426,3
16.730,6
5.736,3
10.994,3
1.099.432,0
219.886,4
207.301,1
427.187,5
33
t+33
1.099.432,0
16.673,8
5.679,5
10.994,3
1.088.437,7
230.880,7
212.980,6
443.861,3
34
t+34
1.088.437,7
16.617,0
5.622,7
10.994,3
1.077.443,4
241.875,0
218.603,3
460.478,3
35
t+35
1.077.443,4
16.560,2
5.565,9
10.994,3
1.066.449,1
252.869,4
224.169,2
477.038,5
36
t+36
1.066.449,1
16.503,4
5.509,1
10.994,3
1.055.454,7
263.863,7
229.678,3
493.542,0
37
t+37
1.055.454,7
21.943,8
5.452,3
16.491,5
1.038.963,3
280.355,2
235.130,6
515.485,7
38
t+38
1.038.963,3
21.858,6
5.367,1
16.491,5
1.022.471,8
296.846,6
240.497,7
537.344,3
39
t+39
1.022.471,8
21.773,4
5.281,9
16.491,5
1.005.980,3
313.338,1
245.779,6
559.117,7
40
t+40
1.005.980,3
21.688,2
5.196,7
16.491,5
989.488,8
329.829,6
250.976,3
580.805,9
41
t+41
989.488,8
21.603,0
5.111,5
16.491,5
972.997,3
346.321,1
256.087,9
602.409,0
42
t+42
972.997,3
21.517,8
5.026,3
16.491,5
956.505,9
362.812,6
261.114,2
623.926,8
43
t+43
956.505,9
21.432,6
4.941,1
16.491,5
940.014,4
379.304,0
266.055,4
645.359,4
44
t+44
940.014,4
21.347,4
4.856,0
16.491,5
923.522,9
395.795,5
270.911,3
666.706,8
45
t+45
923.522,9
21.262,2
4.770,8
16.491,5
907.031,4
412.287,0
275.682,1
687.969,1
46
t+46
907.031,4
21.177,1
4.685,6
16.491,5
890.539,9
428.778,5
280.367,7
709.146,1
47
t+47
890.539,9
21.091,9
4.600,4
16.491,5
874.048,5
445.270,0
284.968,0
730.238,0
48
t+48
874.048,5
21.006,7
4.515,2
16.491,5
857.557,0
461.761,4
289.483,2
751.244,7
49
t+49
857.557,0
26.418,6
4.430,0
21.988,6
835.568,3
483.750,1
293.913,2
777.663,3
50
t+50
835.568,3
26.305,0
4.316,4
21.988,6
813.579,7
505.738,7
298.229,6
803.968,4
51
t+51
813.579,7
26.191,5
4.202,8
21.988,6
791.591,1
527.727,4
302.432,4
830.159,8
52
t+52
791.591,1
26.077,9
4.089,2
21.988,6
769.602,4
549.716,0
306.521,7
856.237,7
53
t+53
769.602,4
25.964,3
3.975,6
21.988,6
747.613,8
571.704,6
310.497,3
882.202,0
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
Glavnica
Završno
stanje
17
t+17
1.275.341,1
17.582,5
6.588,2
10.994,3
18
t+18
1.264.346,8
17.525,7
6.531,4
19
t+19
1.253.352,5
17.468,9
20
t+20
1.242.358,2
21
t+21
22
Kamata
Ukupno
uplaćeno
26
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
725.625,1
593.693,3
314.359,4
908.052,6
21.988,6
703.636,5
615.681,9
318.107,8
933.789,7
3.634,9
21.988,6
681.647,9
637.670,6
321.742,7
959.413,3
25.509,9
3.521,3
21.988,6
659.659,2
659.659,2
325.264,0
984.923,2
659.659,2
25.396,3
3.407,7
21.988,6
637.670,6
681.647,9
328.671,7
1.010.319,5
t+59
637.670,6
25.282,7
3.294,1
21.988,6
615.681,9
703.636,5
331.965,8
1.035.602,2
60
t+60
615.681,9
25.169,2
3.180,5
21.988,6
593.693,3
725.625,1
335.146,3
1.060.771,4
61
t+61
593.693,3
25.055,6
3.066,9
21.988,6
571.704,6
747.613,8
338.213,2
1.085.827,0
62
t+62
571.704,6
24.942,0
2.953,3
21.988,6
549.716,0
769.602,4
341.166,5
1.110.768,9
63
t+63
549.716,0
24.828,4
2.839,7
21.988,6
527.727,4
791.591,1
344.006,3
1.135.597,3
64
t+64
527.727,4
24.714,8
2.726,2
21.988,6
505.738,7
813.579,7
346.732,4
1.160.312,1
65
t+65
505.738,7
24.601,2
2.612,6
21.988,6
483.750,1
835.568,3
349.345,0
1.184.913,3
66
t+66
483.750,1
24.487,6
2.499,0
21.988,6
461.761,4
857.557,0
351.843,9
1.209.400,9
67
t+67
461.761,4
24.374,0
2.385,4
21.988,6
439.772,8
879.545,6
354.229,3
1.233.774,9
68
t+68
439.772,8
24.260,4
2.271,8
21.988,6
417.784,2
901.534,3
356.501,1
1.258.035,4
69
t+69
417.784,2
24.146,8
2.158,2
21.988,6
395.795,5
923.522,9
358.659,3
1.282.182,2
70
t+70
395.795,5
24.033,3
2.044,6
21.988,6
373.806,9
945.511,5
360.703,9
1.306.215,5
71
t+71
373.806,9
23.919,7
1.931,0
21.988,6
351.818,2
967.500,2
362.635,0
1.330.135,1
72
t+72
351.818,2
23.806,1
1.817,4
21.988,6
329.829,6
989.488,8
364.452,4
1.353.941,2
73
t+73
329.829,6
29.189,6
1.703,8
27.485,8
302.343,8
1.016.974,6
366.156,2
1.383.130,9
74
t+74
302.343,8
29.047,7
1.561,9
27.485,8
274.858,0
1.044.460,4
367.718,1
1.412.178,5
75
t+75
274.858,0
28.905,7
1.419,9
27.485,8
247.372,2
1.071.946,2
369.138,0
1.441.084,2
76
t+76
247.372,2
28.763,7
1.277,9
27.485,8
219.886,4
1.099.432,0
370.415,9
1.469.847,9
77
t+77
219.886,4
28.621,7
1.135,9
27.485,8
192.400,6
1.126.917,8
371.551,7
1.498.469,6
78
t+78
192.400,6
28.479,7
993,9
27.485,8
164.914,8
1.154.403,6
372.545,7
1.526.949,3
79
t+79
164.914,8
28.337,7
851,9
27.485,8
137.429,0
1.181.889,4
373.397,6
1.555.287,0
80
t+80
137.429,0
28.195,7
709,9
27.485,8
109.943,2
1.209.375,2
374.107,5
1.583.482,7
81
t+81
109.943,2
28.053,7
567,9
27.485,8
82.457,4
1.236.861,0
374.675,5
1.611.536,5
82
t+82
82.457,4
27.911,8
426,0
27.485,8
54.971,6
1.264.346,8
375.101,4
1.639.448,2
83
t+83
54.971,6
27.769,8
284,0
27.485,8
27.485,8
1.291.832,6
375.385,4
1.667.218,0
84
t+84
27.485,8
27.627,8
142,0
27.485,8
0,0
1.319.318,4
375.527,4
1.694.845,8
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
54
t+54
747.613,8
25.850,7
3.862,0
21.988,6
55
t+55
725.625,1
25.737,1
3.748,5
56
t+56
703.636,5
25.623,5
57
t+57
681.647,9
58
t+58
59
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Ukupno
uplaćeno
Tabela 4 - Opcija 1 namirenja obaveza prema klasi A
27
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
9.1.2 Opcija 2 namirenja klase A






Ukupan period reprograma: 8 godina
Grace period: 1 godina (mirovanje glavnice i plaćanje kamate)
Period otplate: 7 godina
Kamata: 3m EURIBOR + 5,8% godišnje
Uskladjivanje kamate: kvartalno, 30.04, 31.07, 31.10 i 31.01 svake godine.
Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno
(30/360)
 Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za tekući
mesec
 Dospeće anuiteta glavnice: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu
za tekući mesec
 Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca klase A se
ažuriraju na dan početka primene Plana reorganizacije tako da obuhvate i u
međuvremenu dospele kamate, i konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na
dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim
pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.
 Suspendovana kamata banaka: bez otpisa
 Namirenje iz založenih potraživanja: Namirenje potraživanja
poverilaca
koji
su obezbeđeni založnim pravom na potraživanjima
realizacijom založnog prava, sprovodiće se za vreme trajanja Unapred
pripremljenog plana reorganizacije, sve dok poverilac ne bude namiren u
celosti ili dok se ne iscrpi založno pravo. Naplata založenih potraživanja se
vrši prenosom sredstava na račun založnog poverioca u skladu sa Ugovorom o
zalozi na osnovu koga je uspostavljeno i u skladu sa Obaveštenjem o zalozi,
kao i u skladu sa instrukcijama založnog poverioca koje založni poverilac daje
dužniku založenog potraživanja. Namirenje založnog poverioca naplatom
založenih potraživanja će se smatrati prevremenom naplatom
reprogramiranih potraživanja. Zabranjeno je prebijanje založenih
potraživanja.
 Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima po
srednjem kursu NBS na dan isplate
 Mogućnost prevremene otplate obaveza po reprogramu delimične ili potpune, u zavisnosti od stepena namirenja iz postignute
prodajne cene u slučaju prodaje imovine opterećene teretom ili naplate
založenih potraživanja
 Napomena: Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate
glavnice, čija tačna dinamika je definisana u nastavku:
o U prvoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U drugoj godini, otplaćuje se 2% duga,
o U trećoj godini, otplaćije se 4% duga,
o U četvrtoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U petoj godini, otplaćuje se 12% duga,
o U šestoj godini, otplaćuje se 15% duga,
o U sedmoj godini, otplaćuje se 25% duga.
o U osmoj godini, otplaćuje se 34% duga.
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen na dan
početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca klase A.
28
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Za potrebu izrade ilustrativnog plana otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase A je
izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS na dan 30.04.2014. Vrednost varijabilnog dela
kamatne stope, 3m EURIBOR, je takođe korišćena na dan 30.04.2014., u visini od 0,399%
godišnje.
U EUR
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
1
t+1
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
8.356,2
8.356,2
2
t+2
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
16.712,4
16.712,4
3
t+3
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
25.068,6
25.068,6
4
t+4
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
33.424,8
33.424,8
5
t+5
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
41.780,9
41.780,9
6
t+6
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
50.137,1
50.137,1
7
t+7
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
58.493,3
58.493,3
8
t+8
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
66.849,5
66.849,5
9
t+9
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
75.205,7
75.205,7
10
t+10
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
83.561,9
83.561,9
11
t+11
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
91.918,1
91.918,1
12
t+12
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
100.274,3
100.274,3
13
t+13
1.617.587,8
11.052,2
8.356,2
2.696,0
1.614.891,8
2.696,0
108.630,5
111.326,4
14
t+14
1.614.891,8
11.038,2
8.342,3
2.696,0
1.612.195,8
5.392,0
116.972,7
122.364,7
15
t+15
1.612.195,8
11.024,3
8.328,3
2.696,0
1.609.499,8
8.087,9
125.301,1
133.389,0
16
t+16
1.609.499,8
11.010,4
8.314,4
2.696,0
1.606.803,8
10.783,9
133.615,5
144.399,4
17
t+17
1.606.803,8
10.996,5
8.300,5
2.696,0
1.604.107,9
13.479,9
141.915,9
155.395,8
18
t+18
1.604.107,9
10.982,5
8.286,6
2.696,0
1.601.411,9
16.175,9
150.202,5
166.378,4
19
t+19
1.601.411,9
10.968,6
8.272,6
2.696,0
1.598.715,9
18.871,9
158.475,1
177.347,0
20
t+20
1.598.715,9
10.954,7
8.258,7
2.696,0
1.596.019,9
21.567,8
166.733,8
188.301,7
21
t+21
1.596.019,9
10.940,8
8.244,8
2.696,0
1.593.323,9
24.263,8
174.978,6
199.242,4
22
t+22
1.593.323,9
10.926,8
8.230,8
2.696,0
1.590.628,0
26.959,8
183.209,4
210.169,2
23
t+23
1.590.628,0
10.912,9
8.216,9
2.696,0
1.587.932,0
29.655,8
191.426,4
221.082,1
24
t+24
1.587.932,0
10.899,0
8.203,0
2.696,0
1.585.236,0
32.351,8
199.629,3
231.981,1
25
t+25
1.585.236,0
13.581,0
8.189,1
5.392,0
1.579.844,0
37.743,7
207.818,4
245.562,1
26
t+26
1.579.844,0
13.553,2
8.161,2
5.392,0
1.574.452,1
43.135,7
215.979,6
259.115,3
27
t+27
1.574.452,1
13.525,3
8.133,4
5.392,0
1.569.060,1
48.527,6
224.113,0
272.640,6
28
t+28
1.569.060,1
13.497,5
8.105,5
5.392,0
1.563.668,2
53.919,6
232.218,5
286.138,1
29
t+29
1.563.668,2
13.469,6
8.077,6
5.392,0
1.558.276,2
59.311,6
240.296,1
299.607,7
30
t+30
1.558.276,2
13.441,8
8.049,8
5.392,0
1.552.884,2
64.703,5
248.345,9
313.049,4
31
t+31
1.552.884,2
13.413,9
8.021,9
5.392,0
1.547.492,3
70.095,5
256.367,9
326.463,3
32
t+32
1.547.492,3
13.386,0
7.994,1
5.392,0
1.542.100,3
75.487,4
264.362,0
339.849,4
29
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
1.536.708,4
80.879,4
272.328,2
353.207,6
5.392,0
1.531.316,4
86.271,3
280.266,6
366.537,9
7.910,5
5.392,0
1.525.924,5
91.663,3
288.177,1
379.840,4
13.274,6
7.882,7
5.392,0
1.520.532,5
97.055,3
296.059,8
393.115,0
1.520.532,5
18.638,7
7.854,8
10.783,9
1.509.748,6
107.839,2
303.914,6
411.753,8
t+38
1.509.748,6
18.583,0
7.799,1
10.783,9
1.498.964,7
118.623,1
311.713,7
430.336,8
39
t+39
1.498.964,7
18.527,3
7.743,4
10.783,9
1.488.180,7
129.407,0
319.457,1
448.864,1
40
t+40
1.488.180,7
18.471,6
7.687,7
10.783,9
1.477.396,8
140.190,9
327.144,8
467.335,7
41
t+41
1.477.396,8
18.415,9
7.632,0
10.783,9
1.466.612,9
150.974,9
334.776,8
485.751,6
42
t+42
1.466.612,9
18.360,2
7.576,3
10.783,9
1.455.829,0
161.758,8
342.353,1
504.111,8
43
t+43
1.455.829,0
18.304,5
7.520,6
10.783,9
1.445.045,1
172.542,7
349.873,6
522.416,3
44
t+44
1.445.045,1
18.248,8
7.464,9
10.783,9
1.434.261,1
183.326,6
357.338,5
540.665,1
45
t+45
1.434.261,1
18.193,1
7.409,2
10.783,9
1.423.477,2
194.110,5
364.747,6
558.858,2
46
t+46
1.423.477,2
18.137,4
7.353,4
10.783,9
1.412.693,3
204.894,4
372.101,1
576.995,5
47
t+47
1.412.693,3
18.081,7
7.297,7
10.783,9
1.401.909,4
215.678,4
379.398,8
595.077,2
48
t+48
1.401.909,4
18.025,9
7.242,0
10.783,9
1.391.125,5
226.462,3
386.640,9
613.103,1
49
t+49
1.391.125,5
23.362,2
7.186,3
16.175,9
1.374.949,6
242.638,2
393.827,2
636.465,3
50
t+50
1.374.949,6
23.278,6
7.102,8
16.175,9
1.358.773,7
258.814,0
400.929,9
659.744,0
51
t+51
1.358.773,7
23.195,1
7.019,2
16.175,9
1.342.597,8
274.989,9
407.949,1
682.939,1
52
t+52
1.342.597,8
23.111,5
6.935,6
16.175,9
1.326.422,0
291.165,8
414.884,8
706.050,6
53
t+53
1.326.422,0
23.028,0
6.852,1
16.175,9
1.310.246,1
307.341,7
421.736,8
729.078,5
54
t+54
1.310.246,1
22.944,4
6.768,5
16.175,9
1.294.070,2
323.517,6
428.505,4
752.022,9
55
t+55
1.294.070,2
22.860,8
6.685,0
16.175,9
1.277.894,3
339.693,4
435.190,3
774.883,7
56
t+56
1.277.894,3
22.777,3
6.601,4
16.175,9
1.261.718,5
355.869,3
441.791,7
797.661,0
57
t+57
1.261.718,5
22.693,7
6.517,8
16.175,9
1.245.542,6
372.045,2
448.309,5
820.354,7
58
t+58
1.245.542,6
22.610,1
6.434,3
16.175,9
1.229.366,7
388.221,1
454.743,8
842.964,9
59
t+59
1.229.366,7
22.526,6
6.350,7
16.175,9
1.213.190,8
404.396,9
461.094,5
865.491,4
60
t+60
1.213.190,8
22.443,0
6.267,1
16.175,9
1.197.014,9
420.572,8
467.361,6
887.934,5
61
t+61
1.197.014,9
26.403,4
6.183,6
20.219,8
1.176.795,1
440.792,7
473.545,2
914.337,9
62
t+62
1.176.795,1
26.299,0
6.079,1
20.219,8
1.156.575,2
461.012,5
479.624,3
940.636,9
63
t+63
1.156.575,2
26.194,5
5.974,7
20.219,8
1.136.355,4
481.232,4
485.599,0
966.831,4
64
t+64
1.136.355,4
26.090,1
5.870,2
20.219,8
1.116.135,6
501.452,2
491.469,2
992.921,4
65
t+65
1.116.135,6
25.985,6
5.765,8
20.219,8
1.095.915,7
521.672,1
497.235,0
1.018.907,1
66
t+66
1.095.915,7
25.881,2
5.661,3
20.219,8
1.075.695,9
541.891,9
502.896,3
1.044.788,2
67
t+67
1.075.695,9
25.776,7
5.556,9
20.219,8
1.055.476,0
562.111,7
508.453,2
1.070.564,9
68
t+68
1.055.476,0
25.672,3
5.452,4
20.219,8
1.035.256,2
582.331,6
513.905,6
1.096.237,2
69
t+69
1.035.256,2
25.567,8
5.348,0
20.219,8
1.015.036,3
602.551,4
519.253,6
1.121.805,0
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
33
t+33
1.542.100,3
13.358,2
7.966,2
5.392,0
34
t+34
1.536.708,4
13.330,3
7.938,4
35
t+35
1.531.316,4
13.302,5
36
t+36
1.525.924,5
37
t+37
38
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Ukupno
uplaćeno
30
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
994.816,5
622.771,3
524.497,1
1.147.268,4
20.219,8
974.596,6
642.991,1
529.636,1
1.172.627,3
5.034,6
20.219,8
954.376,8
663.211,0
534.670,7
1.197.881,7
38.629,9
4.930,2
33.699,7
920.677,0
696.910,7
539.600,9
1.236.511,6
920.677,0
38.455,8
4.756,1
33.699,7
886.977,3
730.610,5
544.357,0
1.274.967,4
t+75
886.977,3
38.281,7
4.582,0
33.699,7
853.277,5
764.310,2
548.938,9
1.313.249,1
76
t+76
853.277,5
38.107,6
4.407,9
33.699,7
819.577,8
798.010,0
553.346,8
1.351.356,8
77
t+77
819.577,8
37.933,5
4.233,8
33.699,7
785.878,1
831.709,7
557.580,6
1.389.290,3
78
t+78
785.878,1
37.759,5
4.059,7
33.699,7
752.178,3
865.409,5
561.640,3
1.427.049,8
79
t+79
752.178,3
37.585,4
3.885,6
33.699,7
718.478,6
899.109,2
565.526,0
1.464.635,2
80
t+80
718.478,6
37.411,3
3.711,5
33.699,7
684.778,8
932.808,9
569.237,5
1.502.046,4
81
t+81
684.778,8
37.237,2
3.537,5
33.699,7
651.079,1
966.508,7
572.775,0
1.539.283,6
82
t+82
651.079,1
37.063,1
3.363,4
33.699,7
617.379,3
1.000.208,4
576.138,3
1.576.346,8
83
t+83
617.379,3
36.889,0
3.189,3
33.699,7
583.679,6
1.033.908,2
579.327,6
1.613.235,8
84
t+84
583.679,6
36.714,9
3.015,2
33.699,7
549.979,8
1.067.607,9
582.342,8
1.649.950,7
85
t+85
549.979,8
48.672,8
2.841,1
45.831,7
504.148,2
1.113.439,6
585.183,9
1.698.623,5
86
t+86
504.148,2
48.436,0
2.604,3
45.831,7
458.316,5
1.159.271,2
587.788,2
1.747.059,5
87
t+87
458.316,5
48.199,2
2.367,6
45.831,7
412.484,9
1.205.102,9
590.155,8
1.795.258,7
88
t+88
412.484,9
47.962,5
2.130,8
45.831,7
366.653,2
1.250.934,5
592.286,7
1.843.221,2
89
t+89
366.653,2
47.725,7
1.894,1
45.831,7
320.821,6
1.296.766,2
594.180,7
1.890.946,9
90
t+90
320.821,6
47.489,0
1.657,3
45.831,7
274.989,9
1.342.597,8
595.838,0
1.938.435,9
91
t+91
274.989,9
47.252,2
1.420,6
45.831,7
229.158,3
1.388.429,5
597.258,6
1.985.688,1
92
t+92
229.158,3
47.015,4
1.183,8
45.831,7
183.326,6
1.434.261,1
598.442,4
2.032.703,5
93
t+93
183.326,6
46.778,7
947,0
45.831,7
137.495,0
1.480.092,8
599.389,4
2.079.482,2
94
t+94
137.495,0
46.541,9
710,3
45.831,7
91.663,3
1.525.924,5
600.099,7
2.126.024,1
95
t+95
91.663,3
46.305,2
473,5
45.831,7
45.831,7
1.571.756,1
600.573,2
2.172.329,3
96
t+96
45.831,7
46.068,4
236,8
45.831,7
-0,0
1.617.587,8
600.810,0
2.218.397,7
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
70
t+70
1.015.036,3
25.463,4
5.243,5
20.219,8
71
t+71
994.816,5
25.358,9
5.139,1
72
t+72
974.596,6
25.254,5
73
t+73
954.376,8
74
t+74
75
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Ukupno
uplaćeno
Tabela 5 - Opcija 2 otplate klase A
9.1.3 Opcija 3 namirenja klase A






Ukupan period reprograma: 10 godina
Grace period: 1 godina (mirovanje glavnice i plaćanje kamate)
Period otplate: 9 godina
Kamata: 3m EURIBOR + 5,8% godišnje
Uskladjivanje kamate: kvartalno, 30.04, 31.07, 31.10 i 31.01 svake godine.
Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno
(30/360)
31
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
 Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za tekući
mesec
 Dospeće anuiteta glavnice: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu
za tekući mesec
 Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca klase A se
ažuriraju na dan početka primene Plana reorganizacije tako da obuhvate i u
međuvremenu dospele kamate, i konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS na
dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim
pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.
 Suspendovana kamata banaka: bez otpisa
 Namirenje iz založenih potraživanja: Namirenje potraživanja
poverilaca
koji
su obezbeđeni založnim pravom na potraživanjima
realizacijom založnog prava, sprovodiće se za vreme trajanja Unapred
pripremljenog plana reorganizacije, sve dok poverilac ne bude namiren u
celosti ili dok se ne iscrpi založno pravo. Naplata založenih potraživanja se
vrši prenosom sredstava na račun založnog poverioca u skladu sa Ugovorom o
zalozi na osnovu koga je uspostavljeno i u skladu sa Obaveštenjem o zalozi,
kao i u skladu sa instrukcijama založnog poverioca koje založni poverilac daje
dužniku založenog potraživanja. Namirenje založnog poverioca naplatom
založenih potraživanja će se smatrati prevremenom naplatom
reprogramiranih potraživanja. Zabranjeno je prebijanje založenih
potraživanja.
 Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima po
srednjem kursu NBS na dan isplate
 Mogućnost prevremene otplate obaveza po reprogramu delimične ili potpune, u zavisnosti od stepena namirenja iz postignute
prodajne cene u slučaju prodaje imovine opterećene teretom ili naplate
založenih potraživanja
 Napomena: Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate
glavnice, čija tačna dinamika je definisana u nastavku:
o U prvoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U drugoj godini, otplaćuje se 1% duga,
o U trećoj godini, otplaćije se 3% duga,
o U četvrtoj godini, otplaćuje se 5% duga,
o U petoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U šestoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U sedmoj godini, otplaćuje se 12% duga.
o U osmoj godini, otplaćuje se 15% duga.
o U devetoj godini, otplaćuje se 18% duga.
o U desetoj godini, otplaćuje se 28% duga.
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen na dan
početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca klase A.
Za potrebu izrade ilustrativnog plana otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase A je
izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS na dan 30.04.2014. Vrednost varijabilnog dela
kamatne stope, 3m EURIBOR, je takođe korišćena na dan 30.04.2014., u visini od 0,399%
godišnje.
U EUR.
32
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
1
t+1
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
8.356,2
8.356,2
2
t+2
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
16.712,4
16.712,4
3
t+3
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
25.068,6
25.068,6
4
t+4
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
33.424,8
33.424,8
5
t+5
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
41.780,9
41.780,9
6
t+6
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
50.137,1
50.137,1
7
t+7
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
58.493,3
58.493,3
8
t+8
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
66.849,5
66.849,5
9
t+9
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
75.205,7
75.205,7
10
t+10
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
83.561,9
83.561,9
11
t+11
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
91.918,1
91.918,1
12
t+12
1.617.587,8
8.356,2
8.356,2
0,0
1.617.587,8
0,0
100.274,3
100.274,3
13
t+13
1.617.587,8
9.704,2
8.356,2
1.348,0
1.616.239,8
1.348,0
108.630,5
109.978,4
14
t+14
1.616.239,8
9.697,2
8.349,2
1.348,0
1.614.891,8
2.696,0
116.979,7
119.675,7
15
t+15
1.614.891,8
9.690,3
8.342,3
1.348,0
1.613.543,8
4.044,0
125.321,9
129.365,9
16
t+16
1.613.543,8
9.683,3
8.335,3
1.348,0
1.612.195,8
5.392,0
133.657,2
139.049,2
17
t+17
1.612.195,8
9.676,3
8.328,3
1.348,0
1.610.847,8
6.739,9
141.985,6
148.725,5
18
t+18
1.610.847,8
9.669,4
8.321,4
1.348,0
1.609.499,8
8.087,9
150.306,9
158.394,9
19
t+19
1.609.499,8
9.662,4
8.314,4
1.348,0
1.608.151,8
9.435,9
158.621,4
168.057,3
20
t+20
1.608.151,8
9.655,4
8.307,4
1.348,0
1.606.803,8
10.783,9
166.928,8
177.712,7
21
t+21
1.606.803,8
9.648,5
8.300,5
1.348,0
1.605.455,8
12.131,9
175.229,3
187.361,2
22
t+22
1.605.455,8
9.641,5
8.293,5
1.348,0
1.604.107,9
13.479,9
183.522,8
197.002,7
23
t+23
1.604.107,9
9.634,5
8.286,6
1.348,0
1.602.759,9
14.827,9
191.809,3
206.637,2
24
t+24
1.602.759,9
9.627,6
8.279,6
1.348,0
1.601.411,9
16.175,9
200.088,9
216.264,8
25
t+25
1.601.411,9
12.316,6
8.272,6
4.044,0
1.597.367,9
20.219,8
208.361,6
228.581,4
26
t+26
1.597.367,9
12.295,7
8.251,7
4.044,0
1.593.323,9
24.263,8
216.613,3
240.877,1
27
t+27
1.593.323,9
12.274,8
8.230,8
4.044,0
1.589.280,0
28.307,8
224.844,1
253.151,9
28
t+28
1.589.280,0
12.253,9
8.210,0
4.044,0
1.585.236,0
32.351,8
233.054,1
265.405,9
29
t+29
1.585.236,0
12.233,0
8.189,1
4.044,0
1.581.192,0
36.395,7
241.243,2
277.638,9
30
t+30
1.581.192,0
12.212,1
8.168,2
4.044,0
1.577.148,1
40.439,7
249.411,3
289.851,0
31
t+31
1.577.148,1
12.191,3
8.147,3
4.044,0
1.573.104,1
44.483,7
257.558,6
302.042,3
32
t+32
1.573.104,1
12.170,4
8.126,4
4.044,0
1.569.060,1
48.527,6
265.685,0
314.212,7
33
t+33
1.569.060,1
12.149,5
8.105,5
4.044,0
1.565.016,2
52.571,6
273.790,5
326.362,1
34
t+34
1.565.016,2
12.128,6
8.084,6
4.044,0
1.560.972,2
56.615,6
281.875,1
338.490,7
35
t+35
1.560.972,2
12.107,7
8.063,7
4.044,0
1.556.928,2
60.659,5
289.938,9
350.598,4
36
t+36
1.556.928,2
12.086,8
8.042,8
4.044,0
1.552.884,2
64.703,5
297.981,7
362.685,2
37
t+37
1.552.884,2
14.761,9
8.021,9
6.739,9
1.546.144,3
71.443,5
306.003,6
377.447,1
33
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
1.539.404,3
78.183,4
313.990,8
392.174,2
6.739,9
1.532.664,4
84.923,4
321.943,1
406.866,4
7.917,5
6.739,9
1.525.924,5
91.663,3
329.860,6
421.523,9
14.622,6
7.882,7
6.739,9
1.519.184,5
98.403,3
337.743,2
436.146,5
1.519.184,5
14.587,8
7.847,9
6.739,9
1.512.444,6
105.143,2
345.591,1
450.734,3
t+43
1.512.444,6
14.553,0
7.813,0
6.739,9
1.505.704,6
111.883,2
353.404,1
465.287,3
44
t+44
1.505.704,6
14.518,2
7.778,2
6.739,9
1.498.964,7
118.623,1
361.182,3
479.805,4
45
t+45
1.498.964,7
14.483,4
7.743,4
6.739,9
1.492.224,7
125.363,1
368.925,7
494.288,8
46
t+46
1.492.224,7
14.448,5
7.708,6
6.739,9
1.485.484,8
132.103,0
376.634,3
508.737,3
47
t+47
1.485.484,8
14.413,7
7.673,8
6.739,9
1.478.744,8
138.842,9
384.308,1
523.151,0
48
t+48
1.478.744,8
14.378,9
7.638,9
6.739,9
1.472.004,9
145.582,9
391.947,0
537.529,9
49
t+49
1.472.004,9
18.388,1
7.604,1
10.783,9
1.461.220,9
156.366,8
399.551,2
555.918,0
50
t+50
1.461.220,9
18.332,3
7.548,4
10.783,9
1.450.437,0
167.150,7
407.099,6
574.250,3
51
t+51
1.450.437,0
18.276,6
7.492,7
10.783,9
1.439.653,1
177.934,7
414.592,3
592.527,0
52
t+52
1.439.653,1
18.220,9
7.437,0
10.783,9
1.428.869,2
188.718,6
422.029,3
610.747,9
53
t+53
1.428.869,2
18.165,2
7.381,3
10.783,9
1.418.085,3
199.502,5
429.410,6
628.913,1
54
t+54
1.418.085,3
18.109,5
7.325,6
10.783,9
1.407.301,3
210.286,4
436.736,2
647.022,6
55
t+55
1.407.301,3
18.053,8
7.269,9
10.783,9
1.396.517,4
221.070,3
444.006,1
665.076,4
56
t+56
1.396.517,4
17.998,1
7.214,2
10.783,9
1.385.733,5
231.854,2
451.220,3
683.074,5
57
t+57
1.385.733,5
17.942,4
7.158,5
10.783,9
1.374.949,6
242.638,2
458.378,7
701.016,9
58
t+58
1.374.949,6
17.886,7
7.102,8
10.783,9
1.364.165,7
253.422,1
465.481,5
718.903,6
59
t+59
1.364.165,7
17.831,0
7.047,1
10.783,9
1.353.381,8
264.206,0
472.528,5
736.734,5
60
t+60
1.353.381,8
17.775,3
6.991,3
10.783,9
1.342.597,8
274.989,9
479.519,9
754.509,8
61
t+61
1.342.597,8
20.415,5
6.935,6
13.479,9
1.329.117,9
288.469,8
486.455,5
774.925,3
62
t+62
1.329.117,9
20.345,9
6.866,0
13.479,9
1.315.638,0
301.949,7
493.321,5
795.271,2
63
t+63
1.315.638,0
20.276,3
6.796,4
13.479,9
1.302.158,1
315.429,6
500.117,9
815.547,5
64
t+64
1.302.158,1
20.206,6
6.726,7
13.479,9
1.288.678,2
328.909,5
506.844,6
835.754,1
65
t+65
1.288.678,2
20.137,0
6.657,1
13.479,9
1.275.198,3
342.389,4
513.501,7
855.891,1
66
t+66
1.275.198,3
20.067,4
6.587,5
13.479,9
1.261.718,5
355.869,3
520.089,2
875.958,5
67
t+67
1.261.718,5
19.997,7
6.517,8
13.479,9
1.248.238,6
369.349,2
526.607,0
895.956,2
68
t+68
1.248.238,6
19.928,1
6.448,2
13.479,9
1.234.758,7
382.829,1
533.055,2
915.884,3
69
t+69
1.234.758,7
19.858,5
6.378,6
13.479,9
1.221.278,8
396.309,0
539.433,8
935.742,8
70
t+70
1.221.278,8
19.788,8
6.308,9
13.479,9
1.207.798,9
409.788,9
545.742,7
955.531,6
71
t+71
1.207.798,9
19.719,2
6.239,3
13.479,9
1.194.319,0
423.268,8
551.982,0
975.250,8
72
t+72
1.194.319,0
19.649,6
6.169,7
13.479,9
1.180.839,1
436.748,7
558.151,6
994.900,3
73
t+73
1.180.839,1
22.275,9
6.100,0
16.175,9
1.164.663,2
452.924,6
564.251,6
1.017.176,2
74
t+74
1.164.663,2
22.192,3
6.016,5
16.175,9
1.148.487,3
469.100,4
570.268,1
1.039.368,6
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
38
t+38
1.546.144,3
14.727,1
7.987,1
6.739,9
39
t+39
1.539.404,3
14.692,3
7.952,3
40
t+40
1.532.664,4
14.657,4
41
t+41
1.525.924,5
42
t+42
43
BR
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Ukupno
uplaćeno
34
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
1.132.311,4
485.276,3
576.201,0
1.061.477,3
16.175,9
1.116.135,6
501.452,2
582.050,3
1.083.502,5
5.765,8
16.175,9
1.099.959,7
517.628,1
587.816,1
1.105.444,2
21.858,1
5.682,2
16.175,9
1.083.783,8
533.804,0
593.498,3
1.127.302,3
1.083.783,8
21.774,5
5.598,6
16.175,9
1.067.607,9
549.979,8
599.097,0
1.149.076,8
t+80
1.067.607,9
21.691,0
5.515,1
16.175,9
1.051.432,0
566.155,7
604.612,0
1.170.767,8
81
t+81
1.051.432,0
21.607,4
5.431,5
16.175,9
1.035.256,2
582.331,6
610.043,6
1.192.375,2
82
t+82
1.035.256,2
21.523,8
5.348,0
16.175,9
1.019.080,3
598.507,5
615.391,5
1.213.899,0
83
t+83
1.019.080,3
21.440,3
5.264,4
16.175,9
1.002.904,4
614.683,3
620.655,9
1.235.339,3
84
t+84
1.002.904,4
21.356,7
5.180,8
16.175,9
986.728,5
630.859,2
625.836,8
1.256.696,0
85
t+85
986.728,5
25.317,1
5.097,3
20.219,8
966.508,7
651.079,1
630.934,0
1.282.013,1
86
t+86
966.508,7
25.212,7
4.992,8
20.219,8
946.288,8
671.298,9
635.926,9
1.307.225,8
87
t+87
946.288,8
25.108,2
4.888,4
20.219,8
926.069,0
691.518,8
640.815,2
1.332.334,0
88
t+88
926.069,0
25.003,8
4.783,9
20.219,8
905.849,1
711.738,6
645.599,1
1.357.337,8
89
t+89
905.849,1
24.899,3
4.679,5
20.219,8
885.629,3
731.958,5
650.278,6
1.382.237,1
90
t+90
885.629,3
24.794,9
4.575,0
20.219,8
865.409,5
752.178,3
654.853,6
1.407.031,9
91
t+91
865.409,5
24.690,4
4.470,6
20.219,8
845.189,6
772.398,2
659.324,2
1.431.722,3
92
t+92
845.189,6
24.586,0
4.366,1
20.219,8
824.969,8
792.618,0
663.690,3
1.456.308,3
93
t+93
824.969,8
24.481,5
4.261,7
20.219,8
804.749,9
812.837,8
667.951,9
1.480.789,8
94
t+94
804.749,9
24.377,1
4.157,2
20.219,8
784.530,1
833.057,7
672.109,2
1.505.166,8
95
t+95
784.530,1
24.272,6
4.052,8
20.219,8
764.310,2
853.277,5
676.161,9
1.529.439,4
96
t+96
764.310,2
24.168,1
3.948,3
20.219,8
744.090,4
873.497,4
680.110,2
1.553.607,6
97
t+97
744.090,4
28.107,7
3.843,8
24.263,8
719.826,6
897.761,2
683.954,0
1.581.715,3
98
t+98
719.826,6
27.982,3
3.718,5
24.263,8
695.562,7
922.025,0
687.672,6
1.609.697,6
99
t+99
695.562,7
27.857,0
3.593,2
24.263,8
671.298,9
946.288,8
691.265,7
1.637.554,6
100
t+100
671.298,9
27.731,6
3.467,8
24.263,8
647.035,1
970.552,7
694.733,5
1.665.286,2
101
t+101
647.035,1
27.606,3
3.342,5
24.263,8
622.771,3
994.816,5
698.076,0
1.692.892,5
102
t+102
622.771,3
27.480,9
3.217,1
24.263,8
598.507,5
1.019.080,3
701.293,1
1.720.373,4
103
t+103
598.507,5
27.355,6
3.091,8
24.263,8
574.243,7
1.043.344,1
704.384,9
1.747.729,0
104
t+104
574.243,7
27.230,3
2.966,4
24.263,8
549.979,8
1.067.607,9
707.351,4
1.774.959,3
105
t+105
549.979,8
27.104,9
2.841,1
24.263,8
525.716,0
1.091.871,7
710.192,5
1.802.064,2
106
t+106
525.716,0
26.979,6
2.715,8
24.263,8
501.452,2
1.116.135,6
712.908,2
1.829.043,8
107
t+107
501.452,2
26.854,2
2.590,4
24.263,8
477.188,4
1.140.399,4
715.498,7
1.855.898,0
108
t+108
477.188,4
26.728,9
2.465,1
24.263,8
452.924,6
1.164.663,2
717.963,7
1.882.626,9
109
t+109
452.924,6
40.083,4
2.339,7
37.743,7
415.180,9
1.202.406,9
720.303,5
1.922.710,4
110
t+110
415.180,9
39.888,5
2.144,8
37.743,7
377.437,1
1.240.150,6
722.448,2
1.962.598,8
111
t+111
377.437,1
39.693,5
1.949,8
37.743,7
339.693,4
1.277.894,3
724.398,0
2.002.292,3
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
Glavnica
Završno
stanje
75
t+75
1.148.487,3
22.108,8
5.932,9
16.175,9
76
t+76
1.132.311,4
22.025,2
5.849,3
77
t+77
1.116.135,6
21.941,6
78
t+78
1.099.959,7
79
t+79
80
BR
Kamata
Ukupno
uplaćeno
35
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
301.949,7
1.315.638,0
726.152,8
2.041.790,8
37.743,7
264.206,0
1.353.381,8
727.712,6
2.081.094,4
1.364,8
37.743,7
226.462,3
1.391.125,5
729.077,5
2.120.202,9
38.913,6
1.169,9
37.743,7
188.718,6
1.428.869,2
730.247,3
2.159.116,5
188.718,6
38.718,6
974,9
37.743,7
150.974,9
1.466.612,9
731.222,2
2.197.835,1
t+117
150.974,9
38.523,6
779,9
37.743,7
113.231,1
1.504.356,6
732.002,1
2.236.358,7
118
t+118
113.231,1
38.328,6
584,9
37.743,7
75.487,4
1.542.100,3
732.587,1
2.274.687,4
119
t+119
75.487,4
38.133,7
390,0
37.743,7
37.743,7
1.579.844,0
732.977,0
2.312.821,1
120
t+120
37.743,7
37.938,7
195,0
37.743,7
0,0
1.617.587,8
733.172,0
2.350.759,8
Početno
stanje
Anuitet
t+112
339.693,4
39.498,5
1.754,8
37.743,7
113
t+113
301.949,7
39.303,5
1.559,8
114
t+114
264.206,0
39.108,6
115
t+115
226.462,3
116
t+116
117
BR
Dat.
112
Kamata
Završno
stanje
Glavnica
Ukupno
uplaćeno
Tabela 6 - Opcija 3 otplate klase A poverilaca
9.1.4 Uporedni prikaz za sve tri opcije
U narednoj tabeli, dat je uporedni prikaz plaćanja obaveza i stanja obaveza, sa napomenom
da je predpostavljeni period odpočinjanja primene Plana 01.09.2014. godine:
Uporedni prikaz
2014
Opcija 1 otplata
27.261,5
Opcija 2 otplata
33.424,8
Opcija 3 otplata
33.424,8
Opcija 1 Stanje duga1.319.318,4
Opcija 2 stanje duga1.617.587,8
Opcija 3 stanje duga1.617.587,8
2015
125.421,1
110.974,6
105.624,4
1.275.341,1
1.606.803,8
1.612.195,8
Uporedni prikaz
2019
2020
Opcija 1 otplata
304.074,4
309.535,8
Opcija 2 otplata
286.870,9
358.435,3
Opcija 3 otplata
225.006,3
247.748,4
Opcija 1 Stanje duga 505.738,7
219.886,4
Opcija 2 stanje duga
1.116.135,6
819.577,8
Opcija 3 stanje duga
1.288.678,2 1.116.135,6
2016
207.241,8
141.738,7
126.356,7
1.143.409,3
1.563.668,2
1.585.236,0
2021
224.997,9
491.864,4
273.835,2
0,0
366.653,2
905.849,1
2017
268.134,9
254.982,8
233.357,0
989.488,8
1.477.396,8
1.525.924,5
2022
0,0
375.176,5
307.948,4
0,0
0,0
647.035,1
2018
275.431,7
238.714,8
189.224,0
769.602,4
1.326.422,0
1.428.869,2
2023
0,0
0,0
376.504,7
0,0
0,0
301.949,7
2024
0,0
0,0
603.899,4
0,0
0,0
0,0
Tabela 7 - Uporedni prikaz sve tri opcije za klasu A poverilaca
Navedeni uporedni prikaz je predstavljen samo radi lakšeg sagledavanja sve tri opcije za
poverioce klase A i poredjenje implikacija sve tri opcije na gotovinske tokove podnosioca
plana.
36
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
9.2 Namirenje klase B poverilaca
Klasa B poverilaca je klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada
zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre
dana preseka sa kamatom od dana dospeća do dana preseka; i neplaćenih doprinosa za PIO
u poslednje dve godine pre dana preseka, prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona o
stečaju.
Klasa B će biti namirena u potpunosti pre početka primene Plana reorganizacije, iz poslovnih
prihoda stečajnog dužnika.
Usled stopostotnog namirenja pre početka primene Plana, klasa B neće glasati o Planu
reorganizacije, odnosno smatraće se da je Plan u ovoj klasi usvojen.
37
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
9.3 Namirenje poverilaca klase C
Klasa C je klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u
poslednja tri meseca pre dana preseka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 165 st. 4 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona o stečaju.
Klasa C će biti namirena u potpunosti pre početka primene Plana reorganizacije, iz poslovnih
prihoda stečajnog dužnika.
Usled stopostotnog namirenja pre početka primene Plana, klasa C neće glasati o Planu
reorganizacije, odnosno smatraće se da je Plan u ovoj klasi usvojen.
38
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
9.4 Namirenje poverilaca klase D
Klasa D je klasa stečajnih poverilaca koju čine neobezbeđena potraživanja; prema
kriterijumu iz čl. 165 st. 4 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 3 Zakona o stečaju.
Načelo ravnopravnosti i jednakog tretmana poverilaca klase D je zadovoljeno davanjem
svim poveriocima ove klase PRAVA IZBORA odgovarajućeg metoda namirenja, prema
opcijama koje su navedene u nastavku. Pravo izbora odgovarajuće opcije od strane
poverilaca klase D se vrši analogno odredbama članova 403 i 404 Zakona o obligacionim
odnosima koji uređuju pitanje ALTERNATIVNIH OBLIGACIJA.
Svaki poverilac ima pravo da optira za jedan od predloženih načina namirenja. Izbor
odgovarajuće opcije mora biti učinjen pismenom izjavom, najkasnije u roku od 30 dana
od dana početka primene Plana reorganizacije. Jednom data izjava se ne može opozvati,
saglasno odredbi člana 404 st. 1 Zakona o obligacionim odnosima.
Ukoliko neki poverilac ne dostavi stečajnom dužniku pismenu izjavu o izboru
odgovarajuće opcije u roku od 30 dana od dana početka primene Plana reorganizacije –
smatraće se da želi stopostotno namirenje svog potraživanja prema uslovima iz Opcije
3.
9.4.1 Opcija 1 naimeranja poverilaca klase D





Ukupan period reprograma: 8 godina
Grace period: 1 godina (mirovanje glavnice i plaćanje kamate)
Period otplate: 7 godina
Kamata: bez kamate
Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno
(30/360).
 Dospeće kamata: bez kamate
 Dospeće anuiteta glavnice: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu
za tekući mesec.
 Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca klase D se
ažuriraju na dan početka primene Plana reorganizacije tako da obuhvate i u
međuvremenu dospele obaveze, i konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS
na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim
pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.
 Dospela zakonska zatezna kamata: potpuni otpis.
 Otpis osnovnog duga: 60% osnovnog duga.
 Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima po
srednjem kursu NBS na dan isplate
 Mogućnost prevremene otplate obaveza po reprogramu delimične ili potpune, u zavisnosti od stepena namirenja iz postignute
prodajne cene u slučaju prodaje imovine opterećene teretom ili imovine koja
nije pod teretom.
 Napomena: Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate
glavnice, čija tačna dinamika je definisana u nastavku:
o U prvoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U drugoj godini, otplaćuje se 2% duga,
o U trećoj godini, otplaćije se 4% duga,
o U četvrtoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U petoj godini, otplaćuje se 13% duga,
o U šestoj godini, otplaćuje se 19% duga,
39
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
o U sedmoj godini, otplaćuje se 24% duga,
o U osmoj godini, otplaćuje se 30% duga.
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen na dan
početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca klase D.
Za potrebu izrade ilustrativnog plana otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase D je
izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS na dan 30.04.2014.
U narednoj tabeli prikazan je ilustrativni plan otplate obaveza prema poveriocima klase D, u
opciji 1:
U EUR
Kumulativna
kamata
Početno
stanje
1
t+1
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
2
t+2
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
3
t+3
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
4
t+4
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
5
t+5
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
6
t+6
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
7
t+7
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
8
t+8
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
9
t+9
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
10
t+10
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
11
t+11
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
12
t+12
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
1.242.654,4
0,0
0,0
0,0
13
t+13
1.242.654,4
2.071,1
0,0
2.071,1
1.240.583,3
2.071,1
0,0
2.071,1
14
t+14
1.240.583,3
2.071,1
0,0
2.071,1
1.238.512,2
4.142,2
0,0
4.142,2
15
t+15
1.238.512,2
2.071,1
0,0
2.071,1
1.236.441,1
6.213,3
0,0
6.213,3
16
t+16
1.236.441,1
2.071,1
0,0
2.071,1
1.234.370,0
8.284,4
0,0
8.284,4
17
t+17
1.234.370,0
2.071,1
0,0
2.071,1
1.232.299,0
10.355,5
0,0
10.355,5
18
t+18
1.232.299,0
2.071,1
0,0
2.071,1
1.230.227,9
12.426,5
0,0
12.426,5
19
t+19
1.230.227,9
2.071,1
0,0
2.071,1
1.228.156,8
14.497,6
0,0
14.497,6
20
t+20
1.228.156,8
2.071,1
0,0
2.071,1
1.226.085,7
16.568,7
0,0
16.568,7
21
t+21
1.226.085,7
2.071,1
0,0
2.071,1
1.224.014,6
18.639,8
0,0
18.639,8
22
t+22
1.224.014,6
2.071,1
0,0
2.071,1
1.221.943,5
20.710,9
0,0
20.710,9
23
t+23
1.221.943,5
2.071,1
0,0
2.071,1
1.219.872,4
22.782,0
0,0
22.782,0
24
t+24
1.219.872,4
2.071,1
0,0
2.071,1
1.217.801,3
24.853,1
0,0
24.853,1
25
t+25
1.217.801,3
4.142,2
0,0
4.142,2
1.213.659,1
28.995,3
0,0
28.995,3
26
t+26
1.213.659,1
4.142,2
0,0
4.142,2
1.209.517,0
33.137,5
0,0
33.137,5
27
t+27
1.209.517,0
4.142,2
0,0
4.142,2
1.205.374,8
37.279,6
0,0
37.279,6
28
t+28
1.205.374,8
4.142,2
0,0
4.142,2
1.201.232,6
41.421,8
0,0
41.421,8
29
t+29
1.201.232,6
4.142,2
0,0
4.142,2
1.197.090,4
45.564,0
0,0
45.564,0
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
Dat.
BR
Ukupno
uplaćeno
40
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
kamata
Dat.
Početno
stanje
30
t+30
1.197.090,4
4.142,2
0,0
4.142,2
1.192.948,2
49.706,2
0,0
49.706,2
31
t+31
1.192.948,2
4.142,2
0,0
4.142,2
1.188.806,0
53.848,4
0,0
53.848,4
32
t+32
1.188.806,0
4.142,2
0,0
4.142,2
1.184.663,9
57.990,5
0,0
57.990,5
33
t+33
1.184.663,9
4.142,2
0,0
4.142,2
1.180.521,7
62.132,7
0,0
62.132,7
34
t+34
1.180.521,7
4.142,2
0,0
4.142,2
1.176.379,5
66.274,9
0,0
66.274,9
35
t+35
1.176.379,5
4.142,2
0,0
4.142,2
1.172.237,3
70.417,1
0,0
70.417,1
36
t+36
1.172.237,3
4.142,2
0,0
4.142,2
1.168.095,1
74.559,3
0,0
74.559,3
37
t+37
1.168.095,1
8.284,4
0,0
8.284,4
1.159.810,8
82.843,6
0,0
82.843,6
38
t+38
1.159.810,8
8.284,4
0,0
8.284,4
1.151.526,4
91.128,0
0,0
91.128,0
39
t+39
1.151.526,4
8.284,4
0,0
8.284,4
1.143.242,1
99.412,4
0,0
99.412,4
40
t+40
1.143.242,1
8.284,4
0,0
8.284,4
1.134.957,7
107.696,7
0,0
107.696,7
41
t+41
1.134.957,7
8.284,4
0,0
8.284,4
1.126.673,3
115.981,1
0,0
115.981,1
42
t+42
1.126.673,3
8.284,4
0,0
8.284,4
1.118.389,0
124.265,4
0,0
124.265,4
43
t+43
1.118.389,0
8.284,4
0,0
8.284,4
1.110.104,6
132.549,8
0,0
132.549,8
44
t+44
1.110.104,6
8.284,4
0,0
8.284,4
1.101.820,2
140.834,2
0,0
140.834,2
45
t+45
1.101.820,2
8.284,4
0,0
8.284,4
1.093.535,9
149.118,5
0,0
149.118,5
46
t+46
1.093.535,9
8.284,4
0,0
8.284,4
1.085.251,5
157.402,9
0,0
157.402,9
47
t+47
1.085.251,5
8.284,4
0,0
8.284,4
1.076.967,2
165.687,3
0,0
165.687,3
48
t+48
1.076.967,2
8.284,4
0,0
8.284,4
1.068.682,8
173.971,6
0,0
173.971,6
49
t+49
1.068.682,8
13.462,1
0,0
13.462,1
1.055.220,7
187.433,7
0,0
187.433,7
50
t+50
1.055.220,7
13.462,1
0,0
13.462,1
1.041.758,6
200.895,8
0,0
200.895,8
51
t+51
1.041.758,6
13.462,1
0,0
13.462,1
1.028.296,5
214.357,9
0,0
214.357,9
52
t+52
1.028.296,5
13.462,1
0,0
13.462,1
1.014.834,4
227.820,0
0,0
227.820,0
53
t+53
1.014.834,4
13.462,1
0,0
13.462,1
1.001.372,3
241.282,1
0,0
241.282,1
54
t+54
1.001.372,3
13.462,1
0,0
13.462,1
987.910,3
254.744,2
0,0
254.744,2
55
t+55
987.910,3
13.462,1
0,0
13.462,1
974.448,2
268.206,2
0,0
268.206,2
56
t+56
974.448,2
13.462,1
0,0
13.462,1
960.986,1
281.668,3
0,0
281.668,3
57
t+57
960.986,1
13.462,1
0,0
13.462,1
947.524,0
295.130,4
0,0
295.130,4
58
t+58
947.524,0
13.462,1
0,0
13.462,1
934.061,9
308.592,5
0,0
308.592,5
59
t+59
934.061,9
13.462,1
0,0
13.462,1
920.599,8
322.054,6
0,0
322.054,6
60
t+60
920.599,8
13.462,1
0,0
13.462,1
907.137,7
335.516,7
0,0
335.516,7
61
t+61
907.137,7
19.675,4
0,0
19.675,4
887.462,4
355.192,1
0,0
355.192,1
62
t+62
887.462,4
19.675,4
0,0
19.675,4
867.787,0
374.867,4
0,0
374.867,4
63
t+63
867.787,0
19.675,4
0,0
19.675,4
848.111,6
394.542,8
0,0
394.542,8
64
t+64
848.111,6
19.675,4
0,0
19.675,4
828.436,3
414.218,1
0,0
414.218,1
65
t+65
828.436,3
19.675,4
0,0
19.675,4
808.760,9
433.893,5
0,0
433.893,5
66
t+66
808.760,9
19.675,4
0,0
19.675,4
789.085,5
453.568,9
0,0
453.568,9
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
BR
Ukupno
uplaćeno
41
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
kamata
Dat.
Početno
stanje
67
t+67
789.085,5
19.675,4
0,0
19.675,4
769.410,2
473.244,2
0,0
473.244,2
68
t+68
769.410,2
19.675,4
0,0
19.675,4
749.734,8
492.919,6
0,0
492.919,6
69
t+69
749.734,8
19.675,4
0,0
19.675,4
730.059,5
512.594,9
0,0
512.594,9
70
t+70
730.059,5
19.675,4
0,0
19.675,4
710.384,1
532.270,3
0,0
532.270,3
71
t+71
710.384,1
19.675,4
0,0
19.675,4
690.708,7
551.945,7
0,0
551.945,7
72
t+72
690.708,7
19.675,4
0,0
19.675,4
671.033,4
571.621,0
0,0
571.621,0
73
t+73
671.033,4
24.853,1
0,0
24.853,1
646.180,3
596.474,1
0,0
596.474,1
74
t+74
646.180,3
24.853,1
0,0
24.853,1
621.327,2
621.327,2
0,0
621.327,2
75
t+75
621.327,2
24.853,1
0,0
24.853,1
596.474,1
646.180,3
0,0
646.180,3
76
t+76
596.474,1
24.853,1
0,0
24.853,1
571.621,0
671.033,4
0,0
671.033,4
77
t+77
571.621,0
24.853,1
0,0
24.853,1
546.767,9
695.886,5
0,0
695.886,5
78
t+78
546.767,9
24.853,1
0,0
24.853,1
521.914,8
720.739,6
0,0
720.739,6
79
t+79
521.914,8
24.853,1
0,0
24.853,1
497.061,8
745.592,6
0,0
745.592,6
80
t+80
497.061,8
24.853,1
0,0
24.853,1
472.208,7
770.445,7
0,0
770.445,7
81
t+81
472.208,7
24.853,1
0,0
24.853,1
447.355,6
795.298,8
0,0
795.298,8
82
t+82
447.355,6
24.853,1
0,0
24.853,1
422.502,5
820.151,9
0,0
820.151,9
83
t+83
422.502,5
24.853,1
0,0
24.853,1
397.649,4
845.005,0
0,0
845.005,0
84
t+84
397.649,4
24.853,1
0,0
24.853,1
372.796,3
869.858,1
0,0
869.858,1
85
t+85
372.796,3
31.066,4
0,0
31.066,4
341.730,0
900.924,4
0,0
900.924,4
86
t+86
341.730,0
31.066,4
0,0
31.066,4
310.663,6
931.990,8
0,0
931.990,8
87
t+87
310.663,6
31.066,4
0,0
31.066,4
279.597,2
963.057,2
0,0
963.057,2
88
t+88
279.597,2
31.066,4
0,0
31.066,4
248.530,9
994.123,5
0,0
994.123,5
89
t+89
248.530,9
31.066,4
0,0
31.066,4
217.464,5
1.025.189,9
0,0
1.025.189,9
90
t+90
217.464,5
31.066,4
0,0
31.066,4
186.398,2
1.056.256,2
0,0
1.056.256,2
91
t+91
186.398,2
31.066,4
0,0
31.066,4
155.331,8
1.087.322,6
0,0
1.087.322,6
92
t+92
155.331,8
31.066,4
0,0
31.066,4
124.265,4
1.118.389,0
0,0
1.118.389,0
93
t+93
124.265,4
31.066,4
0,0
31.066,4
93.199,1
1.149.455,3
0,0
1.149.455,3
94
t+94
93.199,1
31.066,4
0,0
31.066,4
62.132,7
1.180.521,7
0,0
1.180.521,7
95
t+95
62.132,7
31.066,4
0,0
31.066,4
31.066,4
1.211.588,0
0,0
1.211.588,0
96
t+96
31.066,4
31.066,4
0,0
31.066,4
0,0
1.242.654,4
0,0
1.242.654,4
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
BR
Ukupno
uplaćeno
Tabela 8 - Plan otplate potraživanja poverilaca klase D - opcija 1
42
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
9.4.2 Opcija 2 namirenja poverilaca klase D





Ukupan period reprograma: 12 godina
Grace period: 2 godina (mirovanje glavnice i plaćanje kamate)
Period otplate: 10 godina
Kamata: bez kamate
Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno
(30/360).
 Dospeće kamata: bez kamate
 Dospeće anuiteta glavnice: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu
za tekući mesec.
 Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca klase D se
ažuriraju na dan početka primene Plana reorganizacije tako da obuhvate i u
međuvremenu dospele obaveze, i konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS
na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim
pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.
 Dospela zakonska zatezna kamata: potpuni otpis.
 Otpis osnovnog duga: 30% osnovnog duga.
 Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima po
srednjem kursu NBS na dan isplate
 Mogućnost prevremene otplate obaveza po reprogramu delimične ili potpune, u zavisnosti od stepena namirenja iz postignute
prodajne cene u slučaju prodaje imovine opterećene teretom ili imovine koja
nije pod teretom.
 Napomena: Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate
glavnice, čija tačna dinamika je definisana u nastavku:
o U prvoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U drugoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U trećoj godini, otplaćije se 2% duga,
o U četvrtoj godini, otplaćuje se 5% duga,
o U petoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U šestoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U sedmoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U osmoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U devetoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U desetoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U jedanestoj godini, otplaćuje se 15% duga,
o U dvanaestoj godini, otplaćuje se 20% duga.
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen na dan
početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca klase D.
Za potrebu izrade ilustrativnog plana otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase D je
izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS na dan 30.04.2014.
U narednoj tabeli prikazan je ilustrativni plan otplate obaveza prema poveriocima klase D, u
opciji 2:
43
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
U EUR
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
1
t+1
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2
t+2
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
3
t+3
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
4
t+4
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
5
t+5
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
6
t+6
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
7
t+7
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
8
t+8
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
9
t+9
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
10
t+10
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
11
t+11
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
12
t+12
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
13
t+13
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
14
t+14
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
15
t+15
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
16
t+16
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
17
t+17
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
18
t+18
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
19
t+19
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
20
t+20
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
21
t+21
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
22
t+22
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
23
t+23
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
24
t+24
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
2.174.645,2
0,0
0,0
0,0
25
t+25
2.174.645,2
3.624,4
0,0
3.624,4
2.171.020,8
3.624,4
0,0
3.624,4
26
t+26
2.171.020,8
3.624,4
0,0
3.624,4
2.167.396,4
7.248,8
0,0
7.248,8
27
t+27
2.167.396,4
3.624,4
0,0
3.624,4
2.163.772,0
10.873,2
0,0
10.873,2
28
t+28
2.163.772,0
3.624,4
0,0
3.624,4
2.160.147,6
14.497,6
0,0
14.497,6
29
t+29
2.160.147,6
3.624,4
0,0
3.624,4
2.156.523,2
18.122,0
0,0
18.122,0
30
t+30
2.156.523,2
3.624,4
0,0
3.624,4
2.152.898,8
21.746,5
0,0
21.746,5
31
t+31
2.152.898,8
3.624,4
0,0
3.624,4
2.149.274,3
25.370,9
0,0
25.370,9
32
t+32
2.149.274,3
3.624,4
0,0
3.624,4
2.145.649,9
28.995,3
0,0
28.995,3
33
t+33
2.145.649,9
3.624,4
0,0
3.624,4
2.142.025,5
32.619,7
0,0
32.619,7
34
t+34
2.142.025,5
3.624,4
0,0
3.624,4
2.138.401,1
36.244,1
0,0
36.244,1
35
t+35
2.138.401,1
3.624,4
0,0
3.624,4
2.134.776,7
39.868,5
0,0
39.868,5
36
t+36
2.134.776,7
3.624,4
0,0
3.624,4
2.131.152,3
43.492,9
0,0
43.492,9
44
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Dat.
Početno
stanje
37
t+37
2.131.152,3
38
t+38
39
BR
Anuitet
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
Kamata
Glavnica
9.061,0
0,0
9.061,0
2.122.091,3
52.553,9
0,0
52.553,9
2.122.091,3
9.061,0
0,0
9.061,0
2.113.030,3
61.614,9
0,0
61.614,9
t+39
2.113.030,3
9.061,0
0,0
9.061,0
2.103.969,2
70.676,0
0,0
70.676,0
40
t+40
2.103.969,2
9.061,0
0,0
9.061,0
2.094.908,2
79.737,0
0,0
79.737,0
41
t+41
2.094.908,2
9.061,0
0,0
9.061,0
2.085.847,2
88.798,0
0,0
88.798,0
42
t+42
2.085.847,2
9.061,0
0,0
9.061,0
2.076.786,2
97.859,0
0,0
97.859,0
43
t+43
2.076.786,2
9.061,0
0,0
9.061,0
2.067.725,2
106.920,1
0,0
106.920,1
44
t+44
2.067.725,2
9.061,0
0,0
9.061,0
2.058.664,1
115.981,1
0,0
115.981,1
45
t+45
2.058.664,1
9.061,0
0,0
9.061,0
2.049.603,1
125.042,1
0,0
125.042,1
46
t+46
2.049.603,1
9.061,0
0,0
9.061,0
2.040.542,1
134.103,1
0,0
134.103,1
47
t+47
2.040.542,1
9.061,0
0,0
9.061,0
2.031.481,1
143.164,1
0,0
143.164,1
48
t+48
2.031.481,1
9.061,0
0,0
9.061,0
2.022.420,0
152.225,2
0,0
152.225,2
49
t+49
2.022.420,0
14.497,6
0,0
14.497,6
2.007.922,4
166.722,8
0,0
166.722,8
50
t+50
2.007.922,4
14.497,6
0,0
14.497,6
1.993.424,8
181.220,4
0,0
181.220,4
51
t+51
1.993.424,8
14.497,6
0,0
14.497,6
1.978.927,1
195.718,1
0,0
195.718,1
52
t+52
1.978.927,1
14.497,6
0,0
14.497,6
1.964.429,5
210.215,7
0,0
210.215,7
53
t+53
1.964.429,5
14.497,6
0,0
14.497,6
1.949.931,9
224.713,3
0,0
224.713,3
54
t+54
1.949.931,9
14.497,6
0,0
14.497,6
1.935.434,2
239.211,0
0,0
239.211,0
55
t+55
1.935.434,2
14.497,6
0,0
14.497,6
1.920.936,6
253.708,6
0,0
253.708,6
56
t+56
1.920.936,6
14.497,6
0,0
14.497,6
1.906.439,0
268.206,2
0,0
268.206,2
57
t+57
1.906.439,0
14.497,6
0,0
14.497,6
1.891.941,3
282.703,9
0,0
282.703,9
58
t+58
1.891.941,3
14.497,6
0,0
14.497,6
1.877.443,7
297.201,5
0,0
297.201,5
59
t+59
1.877.443,7
14.497,6
0,0
14.497,6
1.862.946,1
311.699,1
0,0
311.699,1
60
t+60
1.862.946,1
14.497,6
0,0
14.497,6
1.848.448,4
326.196,8
0,0
326.196,8
61
t+61
1.848.448,4
18.122,0
0,0
18.122,0
1.830.326,4
344.318,8
0,0
344.318,8
62
t+62
1.830.326,4
18.122,0
0,0
18.122,0
1.812.204,3
362.440,9
0,0
362.440,9
63
t+63
1.812.204,3
18.122,0
0,0
18.122,0
1.794.082,3
380.562,9
0,0
380.562,9
64
t+64
1.794.082,3
18.122,0
0,0
18.122,0
1.775.960,3
398.685,0
0,0
398.685,0
65
t+65
1.775.960,3
18.122,0
0,0
18.122,0
1.757.838,2
416.807,0
0,0
416.807,0
66
t+66
1.757.838,2
18.122,0
0,0
18.122,0
1.739.716,2
434.929,0
0,0
434.929,0
67
t+67
1.739.716,2
18.122,0
0,0
18.122,0
1.721.594,1
453.051,1
0,0
453.051,1
68
t+68
1.721.594,1
18.122,0
0,0
18.122,0
1.703.472,1
471.173,1
0,0
471.173,1
69
t+69
1.703.472,1
18.122,0
0,0
18.122,0
1.685.350,0
489.295,2
0,0
489.295,2
70
t+70
1.685.350,0
18.122,0
0,0
18.122,0
1.667.228,0
507.417,2
0,0
507.417,2
71
t+71
1.667.228,0
18.122,0
0,0
18.122,0
1.649.105,9
525.539,3
0,0
525.539,3
72
t+72
1.649.105,9
18.122,0
0,0
18.122,0
1.630.983,9
543.661,3
0,0
543.661,3
73
t+73
1.630.983,9
18.122,0
0,0
18.122,0
1.612.861,9
561.783,3
0,0
561.783,3
45
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
74
t+74
1.612.861,9
75
t+75
76
Kumulativna otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
18.122,0
0,0
18.122,0
1.594.739,8
579.905,4
0,0
579.905,4
1.594.739,8
18.122,0
0,0
18.122,0
1.576.617,8
598.027,4
0,0
598.027,4
t+76
1.576.617,8
18.122,0
0,0
18.122,0
1.558.495,7
616.149,5
0,0
616.149,5
77
t+77
1.558.495,7
18.122,0
0,0
18.122,0
1.540.373,7
634.271,5
0,0
634.271,5
78
t+78
1.540.373,7
18.122,0
0,0
18.122,0
1.522.251,6
652.393,6
0,0
652.393,6
79
t+79
1.522.251,6
18.122,0
0,0
18.122,0
1.504.129,6
670.515,6
0,0
670.515,6
80
t+80
1.504.129,6
18.122,0
0,0
18.122,0
1.486.007,6
688.637,6
0,0
688.637,6
81
t+81
1.486.007,6
18.122,0
0,0
18.122,0
1.467.885,5
706.759,7
0,0
706.759,7
82
t+82
1.467.885,5
18.122,0
0,0
18.122,0
1.449.763,5
724.881,7
0,0
724.881,7
83
t+83
1.449.763,5
18.122,0
0,0
18.122,0
1.431.641,4
743.003,8
0,0
743.003,8
84
t+84
1.431.641,4
18.122,0
0,0
18.122,0
1.413.519,4
761.125,8
0,0
761.125,8
85
t+85
1.413.519,4
18.122,0
0,0
18.122,0
1.395.397,3
779.247,9
0,0
779.247,9
86
t+86
1.395.397,3
18.122,0
0,0
18.122,0
1.377.275,3
797.369,9
0,0
797.369,9
87
t+87
1.377.275,3
18.122,0
0,0
18.122,0
1.359.153,3
815.492,0
0,0
815.492,0
88
t+88
1.359.153,3
18.122,0
0,0
18.122,0
1.341.031,2
833.614,0
0,0
833.614,0
89
t+89
1.341.031,2
18.122,0
0,0
18.122,0
1.322.909,2
851.736,0
0,0
851.736,0
90
t+90
1.322.909,2
18.122,0
0,0
18.122,0
1.304.787,1
869.858,1
0,0
869.858,1
91
t+91
1.304.787,1
18.122,0
0,0
18.122,0
1.286.665,1
887.980,1
0,0
887.980,1
92
t+92
1.286.665,1
18.122,0
0,0
18.122,0
1.268.543,0
906.102,2
0,0
906.102,2
93
t+93
1.268.543,0
18.122,0
0,0
18.122,0
1.250.421,0
924.224,2
0,0
924.224,2
94
t+94
1.250.421,0
18.122,0
0,0
18.122,0
1.232.299,0
942.346,3
0,0
942.346,3
95
t+95
1.232.299,0
18.122,0
0,0
18.122,0
1.214.176,9
960.468,3
0,0
960.468,3
96
t+96
1.214.176,9
18.122,0
0,0
18.122,0
1.196.054,9
978.590,3
0,0
978.590,3
97
t+97
1.196.054,9
18.122,0
0,0
18.122,0
1.177.932,8
996.712,4
0,0
996.712,4
98
t+98
1.177.932,8
18.122,0
0,0
18.122,0
1.159.810,8
1.014.834,4
0,0
1.014.834,4
99
t+99
1.159.810,8
18.122,0
0,0
18.122,0
1.141.688,7
1.032.956,5
0,0
1.032.956,5
100
t+100
1.141.688,7
18.122,0
0,0
18.122,0
1.123.566,7
1.051.078,5
0,0
1.051.078,5
101
t+101
1.123.566,7
18.122,0
0,0
18.122,0
1.105.444,6
1.069.200,6
0,0
1.069.200,6
102
t+102
1.105.444,6
18.122,0
0,0
18.122,0
1.087.322,6
1.087.322,6
0,0
1.087.322,6
103
t+103
1.087.322,6
18.122,0
0,0
18.122,0
1.069.200,6
1.105.444,6
0,0
1.105.444,6
104
t+104
1.069.200,6
18.122,0
0,0
18.122,0
1.051.078,5
1.123.566,7
0,0
1.123.566,7
105
t+105
1.051.078,5
18.122,0
0,0
18.122,0
1.032.956,5
1.141.688,7
0,0
1.141.688,7
106
t+106
1.032.956,5
18.122,0
0,0
18.122,0
1.014.834,4
1.159.810,8
0,0
1.159.810,8
107
t+107
1.014.834,4
18.122,0
0,0
18.122,0
996.712,4
1.177.932,8
0,0
1.177.932,8
108
t+108
996.712,4
18.122,0
0,0
18.122,0
978.590,3
1.196.054,9
0,0
1.196.054,9
109
t+109
978.590,3
18.122,0
0,0
18.122,0
960.468,3
1.214.176,9
0,0
1.214.176,9
110
t+110
960.468,3
18.122,0
0,0
18.122,0
942.346,3
1.232.299,0
0,0
1.232.299,0
BR
Ukupno
uplaćeno
46
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
111
t+111
942.346,3
18.122,0
0,0
18.122,0
924.224,2
1.250.421,0
0,0
1.250.421,0
112
t+112
924.224,2
18.122,0
0,0
18.122,0
906.102,2
1.268.543,0
0,0
1.268.543,0
113
t+113
906.102,2
18.122,0
0,0
18.122,0
887.980,1
1.286.665,1
0,0
1.286.665,1
114
t+114
887.980,1
18.122,0
0,0
18.122,0
869.858,1
1.304.787,1
0,0
1.304.787,1
115
t+115
869.858,1
18.122,0
0,0
18.122,0
851.736,0
1.322.909,2
0,0
1.322.909,2
116
t+116
851.736,0
18.122,0
0,0
18.122,0
833.614,0
1.341.031,2
0,0
1.341.031,2
117
t+117
833.614,0
18.122,0
0,0
18.122,0
815.492,0
1.359.153,3
0,0
1.359.153,3
118
t+118
815.492,0
18.122,0
0,0
18.122,0
797.369,9
1.377.275,3
0,0
1.377.275,3
119
t+119
797.369,9
18.122,0
0,0
18.122,0
779.247,9
1.395.397,3
0,0
1.395.397,3
120
t+120
779.247,9
18.122,0
0,0
18.122,0
761.125,8
1.413.519,4
0,0
1.413.519,4
121
t+121
761.125,8
27.183,1
0,0
27.183,1
733.942,8
1.440.702,4
0,0
1.440.702,4
122
t+122
733.942,8
27.183,1
0,0
27.183,1
706.759,7
1.467.885,5
0,0
1.467.885,5
123
t+123
706.759,7
27.183,1
0,0
27.183,1
679.576,6
1.495.068,6
0,0
1.495.068,6
124
t+124
679.576,6
27.183,1
0,0
27.183,1
652.393,6
1.522.251,6
0,0
1.522.251,6
125
t+125
652.393,6
27.183,1
0,0
27.183,1
625.210,5
1.549.434,7
0,0
1.549.434,7
126
t+126
625.210,5
27.183,1
0,0
27.183,1
598.027,4
1.576.617,8
0,0
1.576.617,8
127
t+127
598.027,4
27.183,1
0,0
27.183,1
570.844,4
1.603.800,8
0,0
1.603.800,8
128
t+128
570.844,4
27.183,1
0,0
27.183,1
543.661,3
1.630.983,9
0,0
1.630.983,9
129
t+129
543.661,3
27.183,1
0,0
27.183,1
516.478,2
1.658.167,0
0,0
1.658.167,0
130
t+130
516.478,2
27.183,1
0,0
27.183,1
489.295,2
1.685.350,0
0,0
1.685.350,0
131
t+131
489.295,2
27.183,1
0,0
27.183,1
462.112,1
1.712.533,1
0,0
1.712.533,1
132
t+132
462.112,1
27.183,1
0,0
27.183,1
434.929,0
1.739.716,2
0,0
1.739.716,2
133
t+133
434.929,0
36.244,1
0,0
36.244,1
398.685,0
1.775.960,3
0,0
1.775.960,3
134
t+134
398.685,0
36.244,1
0,0
36.244,1
362.440,9
1.812.204,3
0,0
1.812.204,3
135
t+135
362.440,9
36.244,1
0,0
36.244,1
326.196,8
1.848.448,4
0,0
1.848.448,4
136
t+136
326.196,8
36.244,1
0,0
36.244,1
289.952,7
1.884.692,5
0,0
1.884.692,5
137
t+137
289.952,7
36.244,1
0,0
36.244,1
253.708,6
1.920.936,6
0,0
1.920.936,6
138
t+138
253.708,6
36.244,1
0,0
36.244,1
217.464,5
1.957.180,7
0,0
1.957.180,7
139
t+139
217.464,5
36.244,1
0,0
36.244,1
181.220,4
1.993.424,8
0,0
1.993.424,8
140
t+140
181.220,4
36.244,1
0,0
36.244,1
144.976,3
2.029.668,9
0,0
2.029.668,9
141
t+141
144.976,3
36.244,1
0,0
36.244,1
108.732,3
2.065.912,9
0,0
2.065.912,9
142
t+142
108.732,3
36.244,1
0,0
36.244,1
72.488,2
2.102.157,0
0,0
2.102.157,0
143
t+143
72.488,2
36.244,1
0,0
36.244,1
36.244,1
2.138.401,1
0,0
2.138.401,1
144
t+144
36.244,1 36.244,1
0,0 36.244,1
0,0 2.174.645,2
Tabela 9 - Plan otplate potraživanja poverilaca klase D - opcija 2
0,0
2.174.645,2
47
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
9.4.3 Opcija 3 namirenja poverilaca klase D
 Ukupan period reprograma: 16 godina
 Grace period: 3 godina (mirovanje glavnice i plaćanje kamate)
 Period otplate: 13 godina
 Kamata: 3m euribor,
 Uskladjivanje kamate: godišnje, na dan 30.04.
 Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno
(30/360).
 Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu za tekući
mesec.
 Dospeće anuiteta glavnice: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu
za tekući mesec.
 Valutna klauzula i ažuriranje: potraživanja poverilaca klase D se
ažuriraju na dan početka primene Plana reorganizacije tako da obuhvate i u
međuvremenu dospele obaveze, i konvertuju u EUR po srednjem kursu NBS
na dan početka primene Plana reorganizacije. Obaveze koje su originalnim
pravnim poslom iskazane u EUR valuti ažuriraju se u toj valuti.
 Dospela zakonska zatezna kamata: potpuni otpis.
 Otpis osnovnog duga: bez otpisa duga.
 Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima po
srednjem kursu NBS na dan isplate
 Mogućnost prevremene otplate obaveza po reprogramu delimične ili potpune, u zavisnosti od stepena namirenja iz postignute
prodajne cene u slučaju prodaje imovine opterećene teretom ili imovine koja
nije pod teretom.
 Napomena: Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate
glavnice, čija tačna dinamika je definisana u nastavku:
o U prvoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U drugoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U trećoj godini, tokom grace perioda, nema otplate glavnice,
o U četvrtoj godini, otplaćuje se 2% duga,
o U petoj godini, otplaćuje se 4% duga,
o U šestoj godini, otplaćuje se 6% duga,
o U sedmoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U osmoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U devetoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U desetoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U jedanestoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U dvanaestoj godini, otplaćuje se 8% duga,
o U trinestoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U četrnestoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U petnestoj godini, otplaćuje se 10% duga,
o U šesnestoj godini, otplaćuje se 10% duga.
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate. Precizni plan otplate će biti izrađen na dan
početka primene Plana reorganizacije na osnovu ažuriranih potraživanja poverilaca klase D.
Za potrebu izrade ilustrativnog plana otplate, konverzija potraživanja poverilaca klase D je
izvršena u EUR valutu po srednjem kursu NBS na dan 30.04.2014. Vrednost varijabilnog dela
kamatne stope, 3m EURIBOR, je takođe korišćena na dan 30.04.2014., u visini od 0,399%
godišnje.
U EUR
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
U narednoj tabeli prikazan je ilustrativni plan otplate obaveza prema poveriocima klase D, na
bazi vrednosti 3m euribora na dan preseka, odnosno na dan 30.04.2014. godine, u opciji 3:
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
1
t+1
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
1.033,0
1.033,0
2
t+2
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
2.065,9
2.065,9
3
t+3
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
3.098,9
3.098,9
4
t+4
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
4.131,8
4.131,8
5
t+5
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
5.164,8
5.164,8
6
t+6
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
6.197,7
6.197,7
7
t+7
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
7.230,7
7.230,7
8
t+8
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
8.263,7
8.263,7
9
t+9
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
9.296,6
9.296,6
10
t+10
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
10.329,6
10.329,6
11
t+11
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
11.362,5
11.362,5
12
t+12
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
12.395,5
12.395,5
13
t+13
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
13.428,4
13.428,4
14
t+14
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
14.461,4
14.461,4
15
t+15
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
15.494,3
15.494,3
16
t+16
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
16.527,3
16.527,3
17
t+17
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
17.560,3
17.560,3
18
t+18
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
18.593,2
18.593,2
19
t+19
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
19.626,2
19.626,2
20
t+20
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
20.659,1
20.659,1
21
t+21
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
21.692,1
21.692,1
22
t+22
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
22.725,0
22.725,0
23
t+23
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
23.758,0
23.758,0
24
t+24
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
24.791,0
24.791,0
25
t+25
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
25.823,9
25.823,9
26
t+26
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
26.856,9
26.856,9
27
t+27
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
27.889,8
27.889,8
28
t+28
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
28.922,8
28.922,8
29
t+29
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
29.955,7
29.955,7
30
t+30
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
30.988,7
30.988,7
31
t+31
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
32.021,7
32.021,7
32
t+32
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
33.054,6
33.054,6
33
t+33
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
34.087,6
34.087,6
49
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
kamata
Dat.
Početno
stanje
34
t+34
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
35.120,5
35.120,5
35
t+35
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
36.153,5
36.153,5
36
t+36
3.106.636,0
1.033,0
1.033,0
0,0
3.106.636,0
0,0
37.186,4
37.186,4
37
t+37
3.106.636,0
6.210,7
1.033,0
5.177,7
3.101.458,3
5.177,7
38.219,4
43.397,1
38
t+38
3.101.458,3
6.209,0
1.031,2
5.177,7
3.096.280,6
10.355,5
39.250,6
49.606,1
39
t+39
3.096.280,6
6.207,2
1.029,5
5.177,7
3.091.102,8
15.533,2
40.280,1
55.813,3
40
t+40
3.091.102,8
6.205,5
1.027,8
5.177,7
3.085.925,1
20.710,9
41.307,9
62.018,8
41
t+41
3.085.925,1
6.203,8
1.026,1
5.177,7
3.080.747,4
25.888,6
42.334,0
68.222,6
42
t+42
3.080.747,4
6.202,1
1.024,3
5.177,7
3.075.569,7
31.066,4
43.358,3
74.424,7
43
t+43
3.075.569,7
6.200,4
1.022,6
5.177,7
3.070.391,9
36.244,1
44.381,0
80.625,1
44
t+44
3.070.391,9
6.198,6
1.020,9
5.177,7
3.065.214,2
41.421,8
45.401,9
86.823,7
45
t+45
3.065.214,2
6.196,9
1.019,2
5.177,7
3.060.036,5
46.599,5
46.421,1
93.020,6
46
t+46
3.060.036,5
6.195,2
1.017,5
5.177,7
3.054.858,7
51.777,3
47.438,5
99.215,8
47
t+47
3.054.858,7
6.193,5
1.015,7
5.177,7
3.049.681,0
56.955,0
48.454,3
105.409,3
48
t+48
3.049.681,0
6.191,7
1.014,0
5.177,7
3.044.503,3
62.132,7
49.468,3
111.601,0
49
t+49
3.044.503,3
11.367,8
1.012,3
10.355,5
3.034.147,8
72.488,2
50.480,6
122.968,8
50
t+50
3.034.147,8
11.364,3
1.008,9
10.355,5
3.023.792,4
82.843,6
51.489,4
134.333,1
51
t+51
3.023.792,4
11.360,9
1.005,4
10.355,5
3.013.436,9
93.199,1
52.494,8
145.693,9
52
t+52
3.013.436,9
11.357,4
1.002,0
10.355,5
3.003.081,5
103.554,5
53.496,8
157.051,3
53
t+53
3.003.081,5
11.354,0
998,5
10.355,5
2.992.726,0
113.910,0
54.495,3
168.405,3
54
t+54
2.992.726,0
11.350,5
995,1
10.355,5
2.982.370,6
124.265,4
55.490,4
179.755,9
55
t+55
2.982.370,6
11.347,1
991,6
10.355,5
2.972.015,1
134.620,9
56.482,1
191.103,0
56
t+56
2.972.015,1
11.343,6
988,2
10.355,5
2.961.659,7
144.976,3
57.470,3
202.446,6
57
t+57
2.961.659,7
11.340,2
984,8
10.355,5
2.951.304,2
155.331,8
58.455,0
213.786,8
58
t+58
2.951.304,2
11.336,8
981,3
10.355,5
2.940.948,8
165.687,3
59.436,3
225.123,6
59
t+59
2.940.948,8
11.333,3
977,9
10.355,5
2.930.593,3
176.042,7
60.414,2
236.456,9
60
t+60
2.930.593,3
11.329,9
974,4
10.355,5
2.920.237,9
186.398,2
61.388,6
247.786,8
61
t+61
2.920.237,9
16.504,2
971,0
15.533,2
2.904.704,7
201.931,3
62.359,6
264.290,9
62
t+62
2.904.704,7
16.499,0
965,8
15.533,2
2.889.171,5
217.464,5
63.325,4
280.789,9
63
t+63
2.889.171,5
16.493,8
960,6
15.533,2
2.873.638,3
232.997,7
64.286,0
297.283,7
64
t+64
2.873.638,3
16.488,7
955,5
15.533,2
2.858.105,1
248.530,9
65.241,5
313.772,4
65
t+65
2.858.105,1
16.483,5
950,3
15.533,2
2.842.571,9
264.064,1
66.191,9
330.255,9
66
t+66
2.842.571,9
16.478,3
945,2
15.533,2
2.827.038,8
279.597,2
67.137,0
346.734,2
67
t+67
2.827.038,8
16.473,2
940,0
15.533,2
2.811.505,6
295.130,4
68.077,0
363.207,4
68
t+68
2.811.505,6
16.468,0
934,8
15.533,2
2.795.972,4
310.663,6
69.011,8
379.675,4
69
t+69
2.795.972,4
16.462,8
929,7
15.533,2
2.780.439,2
326.196,8
69.941,5
396.138,3
70
t+70
2.780.439,2
16.457,7
924,5
15.533,2
2.764.906,0
341.730,0
70.866,0
412.595,9
Anuitet
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
BR
Ukupno
uplaćeno
50
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna
kamata
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
71
t+71
2.764.906,0
16.452,5
919,3
15.533,2
2.749.372,9
357.263,1
71.785,3
429.048,5
72
t+72
2.749.372,9
16.447,3
914,2
15.533,2
2.733.839,7
372.796,3
72.699,5
445.495,8
73
t+73
2.733.839,7
21.619,9
909,0
20.710,9
2.713.128,8
393.507,2
73.608,5
467.115,7
74
t+74
2.713.128,8
21.613,0
902,1
20.710,9
2.692.417,9
414.218,1
74.510,6
488.728,7
75
t+75
2.692.417,9
21.606,1
895,2
20.710,9
2.671.707,0
434.929,0
75.405,8
510.334,9
76
t+76
2.671.707,0
21.599,2
888,3
20.710,9
2.650.996,1
455.639,9
76.294,2
531.934,1
77
t+77
2.650.996,1
21.592,4
881,5
20.710,9
2.630.285,2
476.350,9
77.175,6
553.526,5
78
t+78
2.630.285,2
21.585,5
874,6
20.710,9
2.609.574,2
497.061,8
78.050,2
575.112,0
79
t+79
2.609.574,2
21.578,6
867,7
20.710,9
2.588.863,3
517.772,7
78.917,9
596.690,5
80
t+80
2.588.863,3
21.571,7
860,8
20.710,9
2.568.152,4
538.483,6
79.778,7
618.262,2
81
t+81
2.568.152,4
21.564,8
853,9
20.710,9
2.547.441,5
559.194,5
80.632,6
639.827,1
82
t+82
2.547.441,5
21.557,9
847,0
20.710,9
2.526.730,6
579.905,4
81.479,6
661.385,0
83
t+83
2.526.730,6
21.551,0
840,1
20.710,9
2.506.019,7
600.616,3
82.319,7
682.936,0
84
t+84
2.506.019,7
21.544,2
833,3
20.710,9
2.485.308,8
621.327,2
83.153,0
704.480,2
85
t+85
2.485.308,8
21.537,3
826,4
20.710,9
2.464.597,9
642.038,1
83.979,4
726.017,5
86
t+86
2.464.597,9
21.530,4
819,5
20.710,9
2.443.887,0
662.749,0
84.798,8
747.547,9
87
t+87
2.443.887,0
21.523,5
812,6
20.710,9
2.423.176,1
683.459,9
85.611,4
769.071,4
88
t+88
2.423.176,1
21.516,6
805,7
20.710,9
2.402.465,2
704.170,8
86.417,1
790.588,0
89
t+89
2.402.465,2
21.509,7
798,8
20.710,9
2.381.754,3
724.881,7
87.216,0
812.097,7
90
t+90
2.381.754,3
21.502,8
791,9
20.710,9
2.361.043,4
745.592,6
88.007,9
833.600,5
91
t+91
2.361.043,4
21.496,0
785,0
20.710,9
2.340.332,5
766.303,5
88.792,9
855.096,5
92
t+92
2.340.332,5
21.489,1
778,2
20.710,9
2.319.621,6
787.014,5
89.571,1
876.585,6
93
t+93
2.319.621,6
21.482,2
771,3
20.710,9
2.298.910,6
807.725,4
90.342,4
898.067,7
94
t+94
2.298.910,6
21.475,3
764,4
20.710,9
2.278.199,7
828.436,3
91.106,8
919.543,0
95
t+95
2.278.199,7
21.468,4
757,5
20.710,9
2.257.488,8
849.147,2
91.864,3
941.011,4
96
t+96
2.257.488,8
21.461,5
750,6
20.710,9
2.236.777,9
869.858,1
92.614,9
962.473,0
97
t+97
2.236.777,9
21.454,6
743,7
20.710,9
2.216.067,0
890.569,0
93.358,6
983.927,6
98
t+98
2.216.067,0
21.447,7
736,8
20.710,9
2.195.356,1
911.279,9
94.095,4
1.005.375,3
99
t+99
2.195.356,1
21.440,9
730,0
20.710,9
2.174.645,2
931.990,8
94.825,4
1.026.816,2
100
t+100
2.174.645,2
21.434,0
723,1
20.710,9
2.153.934,3
952.701,7
95.548,5
1.048.250,2
101
t+101
2.153.934,3
21.427,1
716,2
20.710,9
2.133.223,4
973.412,6
96.264,7
1.069.677,3
102
t+102
2.133.223,4
21.420,2
709,3
20.710,9
2.112.512,5
994.123,5
96.974,0
1.091.097,5
103
t+103
2.112.512,5
21.413,3
702,4
20.710,9
2.091.801,6
1.014.834,4
97.676,4
1.112.510,8
104
t+104
2.091.801,6
21.406,4
695,5
20.710,9
2.071.090,7
1.035.545,3
98.371,9
1.133.917,2
105
t+105
2.071.090,7
21.399,5
688,6
20.710,9
2.050.379,8
1.056.256,2
99.060,5
1.155.316,8
106
t+106
2.050.379,8
21.392,7
681,8
20.710,9
2.029.668,9
1.076.967,2
99.742,3
1.176.709,4
107
t+107
2.029.668,9
21.385,8
674,9
20.710,9
2.008.958,0
1.097.678,1
100.417,1
1.198.095,2
Kamata
Glavnica
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
BR
Ukupno
uplaćeno
51
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
20.710,9
1.988.247,0
1.118.389,0
101.085,1
1.219.474,1
661,1
20.710,9
1.967.536,1
1.139.099,9
101.746,2
1.240.846,1
21.365,1
654,2
20.710,9
1.946.825,2
1.159.810,8
102.400,4
1.262.211,2
1.946.825,2
21.358,2
647,3
20.710,9
1.926.114,3
1.180.521,7
103.047,7
1.283.569,4
t+112
1.926.114,3
21.351,3
640,4
20.710,9
1.905.403,4
1.201.232,6
103.688,2
1.304.920,8
113
t+113
1.905.403,4
21.344,5
633,5
20.710,9
1.884.692,5
1.221.943,5
104.321,7
1.326.265,2
114
t+114
1.884.692,5
21.337,6
626,7
20.710,9
1.863.981,6
1.242.654,4
104.948,4
1.347.602,8
115
t+115
1.863.981,6
21.330,7
619,8
20.710,9
1.843.270,7
1.263.365,3
105.568,2
1.368.933,5
116
t+116
1.843.270,7
21.323,8
612,9
20.710,9
1.822.559,8
1.284.076,2
106.181,0
1.390.257,3
117
t+117
1.822.559,8
21.316,9
606,0
20.710,9
1.801.848,9
1.304.787,1
106.787,0
1.411.574,2
118
t+118
1.801.848,9
21.310,0
599,1
20.710,9
1.781.138,0
1.325.498,0
107.386,2
1.432.884,2
119
t+119
1.781.138,0
21.303,1
592,2
20.710,9
1.760.427,1
1.346.208,9
107.978,4
1.454.187,3
120
t+120
1.760.427,1
21.296,2
585,3
20.710,9
1.739.716,2
1.366.919,8
108.563,7
1.475.483,6
121
t+121
1.739.716,2
21.289,4
578,5
20.710,9
1.719.005,3
1.387.630,8
109.142,2
1.496.772,9
122
t+122
1.719.005,3
21.282,5
571,6
20.710,9
1.698.294,4
1.408.341,7
109.713,8
1.518.055,4
123
t+123
1.698.294,4
21.275,6
564,7
20.710,9
1.677.583,4
1.429.052,6
110.278,4
1.539.331,0
124
t+124
1.677.583,4
21.268,7
557,8
20.710,9
1.656.872,5
1.449.763,5
110.836,2
1.560.599,7
125
t+125
1.656.872,5
21.261,8
550,9
20.710,9
1.636.161,6
1.470.474,4
111.387,1
1.581.861,5
126
t+126
1.636.161,6
21.254,9
544,0
20.710,9
1.615.450,7
1.491.185,3
111.931,2
1.603.116,4
127
t+127
1.615.450,7
21.248,0
537,1
20.710,9
1.594.739,8
1.511.896,2
112.468,3
1.624.364,5
128
t+128
1.594.739,8
21.241,2
530,3
20.710,9
1.574.028,9
1.532.607,1
112.998,6
1.645.605,7
129
t+129
1.574.028,9
21.234,3
523,4
20.710,9
1.553.318,0
1.553.318,0
113.521,9
1.666.839,9
130
t+130
1.553.318,0
21.227,4
516,5
20.710,9
1.532.607,1
1.574.028,9
114.038,4
1.688.067,3
131
t+131
1.532.607,1
21.220,5
509,6
20.710,9
1.511.896,2
1.594.739,8
114.548,0
1.709.287,8
132
t+132
1.511.896,2
21.213,6
502,7
20.710,9
1.491.185,3
1.615.450,7
115.050,7
1.730.501,4
133
t+133
1.491.185,3
21.206,7
495,8
20.710,9
1.470.474,4
1.636.161,6
115.546,5
1.751.708,1
134
t+134
1.470.474,4
21.199,8
488,9
20.710,9
1.449.763,5
1.656.872,5
116.035,4
1.772.908,0
135
t+135
1.449.763,5
21.193,0
482,0
20.710,9
1.429.052,6
1.677.583,4
116.517,5
1.794.100,9
136
t+136
1.429.052,6
21.186,1
475,2
20.710,9
1.408.341,7
1.698.294,4
116.992,7
1.815.287,0
137
t+137
1.408.341,7
21.179,2
468,3
20.710,9
1.387.630,8
1.719.005,3
117.460,9
1.836.466,2
138
t+138
1.387.630,8
21.172,3
461,4
20.710,9
1.366.919,8
1.739.716,2
117.922,3
1.857.638,5
139
t+139
1.366.919,8
21.165,4
454,5
20.710,9
1.346.208,9
1.760.427,1
118.376,8
1.878.803,9
140
t+140
1.346.208,9
21.158,5
447,6
20.710,9
1.325.498,0
1.781.138,0
118.824,4
1.899.962,4
141
t+141
1.325.498,0
21.151,6
440,7
20.710,9
1.304.787,1
1.801.848,9
119.265,2
1.921.114,0
142
t+142
1.304.787,1
21.144,7
433,8
20.710,9
1.284.076,2
1.822.559,8
119.699,0
1.942.258,8
143
t+143
1.284.076,2
21.137,9
427,0
20.710,9
1.263.365,3
1.843.270,7
120.126,0
1.963.396,7
144
t+144
1.263.365,3
21.131,0
420,1
20.710,9
1.242.654,4
1.863.981,6
120.546,0
1.984.527,6
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
108
t+108
2.008.958,0
21.378,9
668,0
109
t+109
1.988.247,0
21.372,0
110
t+110
1.967.536,1
111
t+111
112
Kamata
Glavnica
52
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Završno
stanje
Kumulativna otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
25.888,6
1.216.765,8
1.889.870,2
120.959,2
2.010.829,4
404,6
25.888,6
1.190.877,1
1.915.758,9
121.363,8
2.037.122,7
26.284,6
396,0
25.888,6
1.164.988,5
1.941.647,5
121.759,7
2.063.407,3
1.164.988,5
26.276,0
387,4
25.888,6
1.139.099,9
1.967.536,1
122.147,1
2.089.683,2
t+149
1.139.099,9
26.267,4
378,8
25.888,6
1.113.211,2
1.993.424,8
122.525,9
2.115.950,6
150
t+150
1.113.211,2
26.258,8
370,1
25.888,6
1.087.322,6
2.019.313,4
122.896,0
2.142.209,4
151
t+151
1.087.322,6
26.250,2
361,5
25.888,6
1.061.434,0
2.045.202,0
123.257,5
2.168.459,6
152
t+152
1.061.434,0
26.241,6
352,9
25.888,6
1.035.545,3
2.071.090,7
123.610,5
2.194.701,1
153
t+153
1.035.545,3
26.233,0
344,3
25.888,6
1.009.656,7
2.096.979,3
123.954,8
2.220.934,1
154
t+154
1.009.656,7
26.224,3
335,7
25.888,6
983.768,1
2.122.867,9
124.290,5
2.247.158,4
155
t+155
983.768,1
26.215,7
327,1
25.888,6
957.879,4
2.148.756,6
124.617,6
2.273.374,2
156
t+156
957.879,4
26.207,1
318,5
25.888,6
931.990,8
2.174.645,2
124.936,1
2.299.581,3
157
t+157
931.990,8
26.198,5
309,9
25.888,6
906.102,2
2.200.533,8
125.246,0
2.325.779,8
158
t+158
906.102,2
26.189,9
301,3
25.888,6
880.213,5
2.226.422,5
125.547,3
2.351.969,7
159
t+159
880.213,5
26.181,3
292,7
25.888,6
854.324,9
2.252.311,1
125.839,9
2.378.151,0
160
t+160
854.324,9
26.172,7
284,1
25.888,6
828.436,3
2.278.199,7
126.124,0
2.404.323,7
161
t+161
828.436,3
26.164,1
275,5
25.888,6
802.547,6
2.304.088,4
126.399,4
2.430.487,8
162
t+162
802.547,6
26.155,5
266,8
25.888,6
776.659,0
2.329.977,0
126.666,3
2.456.643,3
163
t+163
776.659,0
26.146,9
258,2
25.888,6
750.770,4
2.355.865,6
126.924,5
2.482.790,2
164
t+164
750.770,4
26.138,3
249,6
25.888,6
724.881,7
2.381.754,3
127.174,2
2.508.928,4
165
t+165
724.881,7
26.129,7
241,0
25.888,6
698.993,1
2.407.642,9
127.415,2
2.535.058,1
166
t+166
698.993,1
26.121,0
232,4
25.888,6
673.104,5
2.433.531,5
127.647,6
2.561.179,1
167
t+167
673.104,5
26.112,4
223,8
25.888,6
647.215,8
2.459.420,2
127.871,4
2.587.291,6
168
t+168
647.215,8
26.103,8
215,2
25.888,6
621.327,2
2.485.308,8
128.086,6
2.613.395,4
169
t+169
621.327,2
26.095,2
206,6
25.888,6
595.438,6
2.511.197,4
128.293,2
2.639.490,6
170
t+170
595.438,6
26.086,6
198,0
25.888,6
569.549,9
2.537.086,1
128.491,2
2.665.577,3
171
t+171
569.549,9
26.078,0
189,4
25.888,6
543.661,3
2.562.974,7
128.680,6
2.691.655,3
172
t+172
543.661,3
26.069,4
180,8
25.888,6
517.772,7
2.588.863,3
128.861,3
2.717.724,7
173
t+173
517.772,7
26.060,8
172,2
25.888,6
491.884,0
2.614.752,0
129.033,5
2.743.785,5
174
t+174
491.884,0
26.052,2
163,6
25.888,6
465.995,4
2.640.640,6
129.197,0
2.769.837,6
175
t+175
465.995,4
26.043,6
154,9
25.888,6
440.106,8
2.666.529,2
129.352,0
2.795.881,2
176
t+176
440.106,8
26.035,0
146,3
25.888,6
414.218,1
2.692.417,9
129.498,3
2.821.916,2
177
t+177
414.218,1
26.026,4
137,7
25.888,6
388.329,5
2.718.306,5
129.636,0
2.847.942,5
178
t+178
388.329,5
26.017,8
129,1
25.888,6
362.440,9
2.744.195,1
129.765,2
2.873.960,3
179
t+179
362.440,9
26.009,1
120,5
25.888,6
336.552,2
2.770.083,8
129.885,7
2.899.969,4
180
t+180
336.552,2
26.000,5
111,9
25.888,6
310.663,6
2.795.972,4
129.997,6
2.925.970,0
181
t+181
310.663,6
25.991,9
103,3
25.888,6
284.775,0
2.821.861,0
130.100,9
2.951.961,9
BR
Dat.
Početno
stanje
Anuitet
145
t+145
1.242.654,4
26.301,8
413,2
146
t+146
1.216.765,8
26.293,2
147
t+147
1.190.877,1
148
t+148
149
Kamata
Glavnica
53
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Kumulativna otplata
glavnice
Kumulativna
kamata
Ukupno
uplaćeno
258.886,3
2.847.749,7
130.195,6
2.977.945,2
25.888,6
232.997,7
2.873.638,3
130.281,6
3.003.919,9
77,5
25.888,6
207.109,1
2.899.526,9
130.359,1
3.029.886,1
25.957,5
68,9
25.888,6
181.220,4
2.925.415,6
130.428,0
3.055.843,5
181.220,4
25.948,9
60,3
25.888,6
155.331,8
2.951.304,2
130.488,2
3.081.792,4
t+187
155.331,8
25.940,3
51,6
25.888,6
129.443,2
2.977.192,8
130.539,9
3.107.732,7
188
t+188
129.443,2
25.931,7
43,0
25.888,6
103.554,5
3.003.081,5
130.582,9
3.133.664,4
189
t+189
103.554,5
25.923,1
34,4
25.888,6
77.665,9
3.028.970,1
130.617,3
3.159.587,5
190
t+190
77.665,9
25.914,5
25,8
25.888,6
51.777,3
3.054.858,7
130.643,2
3.185.501,9
191
t+191
51.777,3
25.905,8
17,2
25.888,6
25.888,6
3.080.747,4
130.660,4
3.211.407,8
192
t+192
25.888,6
25.897,2
8,6
25.888,6
-0,0 3.106.636,0 130.669,0
Tabela 10 - Plan otplate potraživanja poverilaca klase D - opcija 3
3.237.305,0
Početno
stanje
BR
Dat.
Anuitet
Kamata
Glavnica
182
t+182
284.775,0
25.983,3
94,7
25.888,6
183
t+183
258.886,3
25.974,7
86,1
184
t+184
232.997,7
25.966,1
185
t+185
207.109,1
186
t+186
187
Završno
stanje
54
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
9.5
Namirenje uslovnih obaveza
Uslovne obaveze prikazane su u tabeli ispod. Ukoliko navedene obaveze dospeju u toku
sprovođenja Plana reorganizacije usled nastupanja uslova, iste će biti namirene u skladu
sa merom za namirenje odgovarajuće klase poverilaca kojoj bi uslovne obaveze pripale
da je uslov ostvaren na dan preseka za izradu klasa poverilaca.
RB
Naziv
komitenta
Opis
Pripadnost
klasi u
slučaju
nastupanja
uslova
Iznos obaveze
RSD
% učešća
u klasi
92.031.635,15
82,78%
Klasa D
"SRBIJAGAS"
1 KAMATA, NOVI
SAD,
Isključena zakonska
zatezna kamata po
UPPR-u
2 Narex doo
Jemstvo od 70.000 evra
po ugovoru S-2 919/07
od 18.05.2007
8.097.257,00
7,28%
Klasa D
"SRBIJAGAS"
3 OSNOVNI DUG,
NOVI SAD,
Osporeni iznos duga po
IOS-u - dopi
4.829.739,99
4,34%
Klasa D
Inženjering
DOO, Beograd
4
obezbedjeno
potraživanje
Osporena zakonska
zatezna kamata na
obezbedjeni deo duga
4.018.668,06
3,61%
Klasa A
Inženjering
DOO, Beograd,
5
neobezbedjeno
potraživanje
Osporena kamata na
finansijske transakcije,
na već izmirene
obaveze.
1.428.076,69
1,28%
Klasa D
Stojanovic
Rodoljub
FOND ZA
7 RAZVOJ SRBIJE
KAMATA
Ugovor o jemstvu broj
12649 iz 2008
400.000,00
0,36%
Klasa D
Obračunata kamata na
dospelo jemstvo
308.561,19
0,28%
Klasa D
56.310,48
0,05%
Klasa D
111.170.248,56
100%
6
8 Jenča Ljubinka
UKUPNO
Sudski spor P1 13/2014
OS Vršac, za neisplaćene
otpremnine
Tabela 11 - Struktura uslovnih obaveza
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
10 Klase poverilaca
 Klasa A poverilaca – klasa razlučnih poverilaca, prema kriterijumu iz čl. 49 Zakona o
stečaju;
 Klasa B poverilaca – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu neisplaćenih neto
zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih
godinu dana pre dana preseka sa kamatom od dana dospeća do dana preseka; i
neplaćenih doprinosa za PIO u poslednje dve godine pre dana preseka, prema
kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona o stečaju
 Klasa C poverilaca – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu svih javnih
prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre dana preseka, osim doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 2.
Zakona o stečaju;
 Klasa D poverilaca - klasa neobezbeđenih poverilaca; prema kriterijumu iz čl. 165
st. 4 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 3 Zakona o stečaju.
10.1
Rekapitulacija klasa poverilaca
RSD
Klasa poverilaca
Iznos
%
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D
187.114.625,63
7.611.876,00
2.014.420,79
359.360.431,21
33,65%
1,37%
0,36%
64,62%
Ukupno
556.101.353,63
100,00%
Tabela 12 - Rekapitulacija klasa poverilaca
NAPOMENA: Klase poverilaca date su kao prilog Unapred pripremljenog plana
reorganizacije i
reorganizacije.
predstavljaju
sastavni
deo
Unapred
pripremljenog
plana
56
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
11 Odgovorna i angažovana lica
11.1 Spisak angažovanih stručnjaka i iznos naknada za njihov rad
Na poslu izrade Unapred pripremljenog plana reorganizacije angažovane su konsultantske
kuće RP Consulting, Pančevo, MB: 62933283, koju zastupa direktor Radovanka Perović,
JMBG: 0204954865031 i Poslovna agencija „Abacus“, Bela Crkva, MB: 57024038 koju zastupa
direktor Miloš Basaraba, JMBG: 2208976870015 (dalje: Konsultanti). Konsultanti su
angažovan na osnovu ugovora o pružanju konsultantskih usluga, i nisu povezana lica sa
stečajnim dužnikom. Konsultanti su prilikom izrade Unapred pripremljenog plana
reorganizacije koristili podatke koje su dostavile stručne službe dužnika, nezavisni
procenitelji imovine i angažovani nezavisni revizor.
Konsultanti imaju pravo na naknadu po uspehu u slučaju usvajanja Plana reorganizacije
u iznosu od 6.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan
fakturisanja, koju je dužnik u obavezi da isplati u roku od 30 dana od dana usvajanja Plana
reorganizacije.
Procenitelji angažovani na proceni imovine, za potrebe Plana, su procenitelji preduzeća
DOO Za projektovanje, inženjering, veštačenje i procenu projektni biro „MS 1990“, Pančevo,
MB: 20891246, koga zastupa direktor Nikola Mišković, JMBG: 1012976860022. Ukupna
naknada za rad procenitelja iznosi 350.000,00 dinara uvećana za PDV.
Poslove Revizije, za potrebe ovog Plana izvršila je revizorska kuća „Pan Audit“, Beograd
MB: 20836067, koju zastupa direktor Dragica Zdravković, JMBG: 1210946719003. Ukupna
naknada za rad revizora iznosi 800 evra u dinarskoj protvvrednosti, po srednjem kursu NBS
na dan plaćanja.
Stečajni upravnik koji će dati izjavu licenciranog stečajnog upravnika da je uppr izvodljiv
– je licencirani stečajni upravnik Branislav Medaković i jednokratnanaknada za njegov rad
iznosi 500 EUR, u bruto iznosu, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na
dan isplate, i biće isplaćena pre predaje Plana nadležnom Sudu.
11.2 Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada
Za vreme sprovođenja Plana reorganizacije društvom će upravljati direktor. Funkciju
direktora obavljaće Ljubodrag Knežević, JMBG: 1512952870011, koja će za svoj angažman
primati sa mesečnu neto nadoknadu u iznosu od 70.000,00 dinara.
11.3 Nezavisno stručno lice koja će pratiti sprovođenje plana u
interesu poverilaca obuhvaćenih planom
Stručno lice koje će pratiti sprovođenje plana reorganizacije u interesu svih poverilaca
obuhvaćenih planom je Poslovna agencija „Abacus“, Bela Crkva, MB: 57024038 koju zastupa
direktor Miloš Basaraba, JMBG: 2208976870015
Poslovna agencija „Abacus“, Bela Crkva, će svakog meseca vršiti monitoring nad
sprovođenjem Plana reorganizacije, izrađivati pisane izveštaje o sprovođenju plana
reorganizacije i iste objavljivati na internet sajtu www.paabacus/uppr.html. Mesečna
naknada Poslovnoj agenciji „Abacus“, Bela Crkva, za praćenje sprovođenja Plana
reorganizacije i obaveštavanje poverilaca iznosi 500 EUR, bez PDV-a, jer Poslovna
Agencija „Abacus“, nijue u sistemu PDV-a, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu
NBS na dan isplate, i biće isplaćivana poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec.
57
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
12 Finansijski izveštaji i projekcije
12.1 Istorijski redovni godišnji finansijski izveštaji obveznika revizije za
period 2011-2013
12.1.1 Bilans stanja
u 000 RSD
Bilans stanja
2011
2012
2013
1
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
253.861
245.149
237.403
4
217
147
77
240.820
237.247
3.573
232.178
228.605
3.573
223.406
215.373
8.033
10
12
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
1. Ucesca u kapitalu
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
12.824
12.824
201.346
12.824
12.824
160.174
13.920
13.920
131.137
13
I. ZALIHE
133.922
119.854
95.592
67.424
64.407
0
2.929
0
40.320
37.080
0
2.929
0
35.545
32.339
0
2.929
0
88
697
311
1.321
277
0
AOP
5
6
7
9
15
16
17
18
19
20
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI
I GOTOVINA (016+017+018+019+020)
1. Potrazivanja
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
3. Kratkorocni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna
vremenska razgranicenja
21
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
22
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
455.904
406.644
368.540
23
24
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
5.598
461.502
158.997
565.641
309.911
678.451
101
A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108109-110)
0
0
0
102
104
105
108
109
I. OSNOVNI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
7.553
137
63.338
539
71.567
7.553
0
69.829
61
77.443
7.553
0
59.008
408
66.969
111
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)
461.502
565.641
678.451
113
114
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115)
1. Dugoročni krediti
16.821
16.821
7.478
7.478
3.739
3.739
58
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
AOP
Bilans stanja
115
2. Ostale dugoročne obaveze
III. KRATKOROČNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121 +122)
1. Kratkoročne finansijske obaveze
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkorocne obaveze
116
117
119
120
121
122
124
2011
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu
vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgranicenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
2012
2013
0
0
0
444.681
76.882
320.499
42.051
558.163
88.578
410.364
55.930
674.712
132.069
441.088
86.287
5.249
0
461.502
3.291
0
565.641
7.073
8.195
678.451
Tabela 13 - Istorijski redovan bilans stanja za period 2011-2013. godina.
12.1.2 Bilans uspeha
u 000 RSD
AOP
Bilans uspeha
2011
2012
2013
201
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
170.123
127.338
132.161
202
203
204
205
206
207
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)
129.857
19.417
19.993
0
856
235.410
128.087
15.523
0
16.785
513
228.705
136.813
12.591
0
17.440
197
220.885
208
209
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
706
138.302
3.104
126.368
4.873
102.029
210
211
212
214
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
68.974
18.060
9.368
65.287
65.450
17.088
16.695
101.367
76.513
19.967
17.503
88.724
215
216
217
218
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
1.358
14.656
1.213
337
1.010
34.460
75
25.832
347
54.397
3.322
1.946
220
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)
77.709
160.574
141.398
224
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222221)
77.709
160.574
141.398
227
230
3. Odloženi poreski prihodi perioda
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)
544
77.165
624
159.950
0
149.593
Tabela 14 - Istorijski redovan bilans uspeha za period 2011-2013. godina.
59
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
12.1.3 Izveštaj o tokovima gotovine
000 RSD
AOP
Izveštaj o tokovima gotovine
2011
2012
2013
301
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do
3)
117.307
124.739
144.864
117.135
0
172
124.288
0
451
142.679
138
2.047
114.637
115.480
140.392
302
303
304
305
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do
5)
306
307
308
309
310
1. Isplate dobavljačima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobitak
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
69.725
24.773
14.065
0
6.074
91.678
10.634
2.756
0
10.412
105.069
28.355
0
0
6.968
311
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
(I - II)
2.670
9.259
4.472
312
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
(II - I)
0
0
0
313
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do
5)
539
0
0
315
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja, opreme i bioloških sredstava
539
0
0
319
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do
3)
2.606
2.486
4.472
321
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja,
nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
2.606
2.486
4.472
323
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti
investiranja (I - II)
0
0
0
324
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti
investiranja (II - I)
2.067
2.486
4.472
329
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do
4)
371
0
0
332
3. Finansijski lizing
371
0
0
335
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti
finansiranja (II - I)
371
0
0
336
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
117.846
124.739
144.864
337
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
117.614
117.966
144.864
338
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
232
6.773
0
339
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)
0
0
0
60
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
AOP
Izveštaj o tokovima gotovine
340
ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
5
0
0
341
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
0
797
0
342
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU
PRERAČUNA GOTOVINE
237
7.570
0
343
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG
PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)
0
0
0
2011
2012
2013
Tabela 15 - Istorijski redovan izveštaj o promenama na kapitalu za 2011, 2012. i 2013. godinu.
12.2 Projekcija poslovanja i finansijskih izveštaja dužnika
Poslovni plan prezentovan u nastavku teksta, podrazumeva nastavak poslovanja Dužnika u
okviruindustrije gradjevinskog materijala.
Dužnik je osnovan tokom 1907. godine, i od tada obavlja delatnosti proizvodnj opekarskih
proizvoda. Od osnivanja, glavna poslovna aktivnost je proizvodnje i plasmana opekarskih
proizvoda na domaćem i inostranom tržištu. U poslovnom proizvodnje i plasmana,
dominantna je trgovina sledećim proizvodima: opekarski proizvodi, betonska galanterija i
kvarcni pesak.
Zahvaljujući ulaganjima u periodu od 2005 do 2008. godine, u najsavremeniju tehnologiju,
povećanju proizvodnje, kvalitetnim sirovinama i tehnologiji, znanju, stručnosti tima,
izgrađeno je ime na domaćem i stranom tržištu. Značajno povećanje izvoza i osvajanje novih
tržišta u regionu, kroz otpočinjanje saradnje sa distributerima u Bosni, Srbiji, Kosovu,
Hrvatskoj i Rumuniji u toku prethodne decenije, značajno su uticali na rast i razvoj Dužnika.
Prodaja se vrši: direktno, preko sopstvene maloprodaje i preko distributera.
Upornošću, tržišnim načinom razmišljanja, u prethodnim godinama poslovanja uspostavljena
je jedna od liderskih pozicija u prodaji opekarskih proizvoda sačme na teritoriji Srbije, tako
da se isporuka opekarskih prozivoda vrši i danas na regionalnom tržištu, ali u smanjenom
obimu.
Plan razvoja je nepromenjen i jasan od početka, a to je još čvršće i obimnije pozicioniranje
na tržištu, naročito od momenta stavljanja u pogon prve obe peći za pečenje opeke,
korišćenjem petrol koksa kao energenta, što obezbeđuje efikasnije i povoljnije korišćenje
energije u proizvodnji opekarskih proizvoda.
Uz sniženje svih troškova, smanjenjem broja radnika kao i maksimalnom racionalizacijom
svih troškova preduzeće, prodajom non core imovine, čija je tržišna vrednost izuzetno
visoka, Dužnik može izaći iz teške situacije, u kojoj se trenutno nalazi.
Pored gore navedenih mera, Dužniku na ruku idu i najavljene izgradnje jeftinih stanova, gde
će se svakako tražiti gradjevinski materijal, kao i plasman gradjevinskog materijala za
potrebe obnove razrušenih objekata tokom katastrofalnih poplava koje su pogodile Srbiju u
Maju mesecu 2014. godine.
Struktura najznačajnijih kupaca, mereno ostvarenom količinskom i vrednosnom
realizacijom, u periodu od 2011. do 2013. godine, je prikazana u tabeli u nastavku.
Očekivano je da će u narednom periodu struktura kupaca ostati slična, uz privlačenje novih
kupaca uz intenzivne komercijalne aktivnosti (angažovanje dvoje komercijalista čiji će deo
plate zavisiti od naplaćene realizacije).
61
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Realizacija 2011
Kupac
Iznos RSD
Realizacija 2012
Kupac
Iznos RSD
Udeo
Udeo
Realizacija 2013
Kupac
Iznos RSD
Udeo
As conpany
5.926.862,13
3,59%
Eurokomerc
4.615.259,15
2,81%
Drugi oktobar
3.898.440,00
2,35%
Grikom
5.631.693,96
3,41%
Andrija lager
3.245.024,47
1,98%
Eurokomerc
3.396.502,36
2,04%
Gezimi
3.574.870,35
2,16%
As conpany
2.666.872,30
1,63%
Alex lim
2.744.133,65
1,65%
Saturn
3.550.726,77
2,15%
Saturn
2.163.906,58
1,32%
Novi dom
2.380.694,40
1,43%
Draft
3.320.799,66
2,01%
Drugi oktobar
1.764.375,84
1,08%
Andrija lager
2.326.051,58
1,40%
Vatrostalna
inženjering
3.181.585,62
1,93%
Biti com
1.582.298,26
0,96%
Megal
2.006.261,70
1,21%
Drugi oktobar
3.004.719,90
1,82%
Andjela 2
1.395.030,00
0,85%
1.609.284,98
0,97%
Eurokomerc
2.856.718,22
1,73%
Draft
1.226.662,18
0,75%
1.180.645,20
0,71%
Megal
2.240.095,06
1,36%
Megal
1.124.823,33
0,69%
Idas commerce
Aleksandar
Tadein
M-cop 2011
1.115.508,24
0,67%
Ostali
131.919.823,47
79,85%
Ostali
144.233.946,23
87,94%
Ostali
145.548.713,11
87,57%
Ukupno
165.207.895,14
100,0%
Ukupno
164.018.198,34
100,0%
Ukupno
166.206.235,22
100,0%
Tabela 16 - Vrednosna i količinska struktura najznačajnijih kupaca u prethodne tri godine
Struktura najznačajnijih dobavljača, mereno ostvarenom količinskom i vrednosnom
realizacijom, u periodu od 2011. do 2013. godine, je prikazana u tabeli u nastavku.
Napominjemo da je najveći problem preduzeća bio gas čija je cena značajno skočila te su
se dugovi prema Srbijagasu nagomilali. U toku prošle godine, Dužnik je prešao na petrol
koks, čije je korišćenje u proizvodnji znatno ekonomičnije nego što je to slučaj sa gasom:
Realizacija 2011
Dobavljač
Iznos RSD
Srbijagas
74.195.465,51
Udeo
Realizacija 2012
Dobavljač
Iznos RSD
Udeo
Realizacija 2013
Dobavljač
Iznos RSD
Udeo
47,90%
Srbijagas
67.939.736,31
40,03%
Eurocem
27.575.938,72
19,80%
16.995.495,21
10,97%
Elektro
distribucija
Pančevo
13.391.805,28
7,89%
Srbijagas
19.838.716,61
14,25%
Saturn
3.352.547,88
2,16%
Inzenjering
10.194.260,16
6,01%
10.940.891,64
7,86%
Draft
3.246.972,96
2,10%
Cosic Miljan
3.988.260,00
2,35%
Elektro
distribucija
Pančevo
Beoweis
7.020.000,00
5,04%
2.798.804,25
1,81%
Gaspetrol
3.144.141,70
1,85%
Gaspetrol
6.457.109,64
4,64%
2.577.464,80
1,66%
Andrija lager
2.885.864,02
1,70%
Alex lim
2.964.540,00
2,13%
Megal
1.954.696,40
1,26%
Saturn
2.325.684,76
1,37%
Andrija lager
2.542.005,83
1,83%
Dinas
1.778.742,10
1,15%
Megal
1.292.297,52
0,76%
Novi dom
2.373.235,20
1,70%
Andrija lager
1.502.063,89
0,97%
Draft
1.216.555,20
0,72%
Cosic Miljan
2.372.964,04
1,70%
46.480.782,97
30,01%
Ostali
63.350.241,19
37,32%
57.162.359,10
41,05%
154.883.035,97 100,0% Ukupno
169.728.846,14 100,0% Ukupno
139247760,78
Tabela 17 - Vrednosna i količinska struktura najznačajnijih dobavljača u prethodne tri godine
100,0%
Elektro
distribucija
Pančevo
Aleksandar
Tadein
Vatrostalna
inženjering
Ostali
Ukupno
Ostali
Količinska i vrednosna realizacija, po osnovnim poslovnim segmentima, po godinama, u
periodu od 2011. do 2013. godine, je prikazana u tabeli u nastavku.
62
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
2011
Proizvod
Realizacija
Realizacija (u RSD)
Opekarski proizvodi (kom)
5.593.816,00
114.088.948,74
Betonska galanterija (kom)
939,00
330.680,00
Betonska galanterija (m2)
452,12
437.951,57
2.481,65
6.291.080,80
0,00
0,00
Kvarcni pesak (tona)
Ostalo
Ukupno 2011
121.148.661,11
2012
Proizvod
Realizacija
Realizacija (u RSD)
Opekarski proizvodi (kom)
4.916.931,00
109.000.640,62
Betonska galanterija (kom)
645,00
116.190,00
Betonska galanterija (m2)
120,05
86.436,00
2.708,54
7.282.990,00
0,00
0,00
Kvarcni pesak (tona)
Ostalo
Ukupno 2012
116.486.256,62
2013
Proizvod
Realizacija
Realizacija (u RSD)
Opekarski proizvodi (kom)
5.736.095,00
122.748.496,02
Betonska galanterija (kom)
904,00
112.550,00
Betonska galanterija m2)
287,46
194.743,18
2.042,67
5.423.981,00
0,00
0,00
Kvarcni pesak (tona)
Ostalo
Ukupno 2013
128.479.770,20
Tabela 18 - Količinska i vrednosna realizacija po osnovnim poslovnim segmentima u prethodne tri godine
U nastavku teksta, data je projekcija poslovanja, merena količinskom i vrednosnom
realizacijom, po godinama, u periodu od 2014. do 2021. godine. Projekcija je urađena za
dve najznačajnije grupe proizvoda (opekarske proizvode i kvarcni pesak), koje Dužnik
namerava da proizvodi u toku sprovodjenja Plana. Sve projekcije su radjene u evrima, kako
bi se eliminisali inflatorni uticaji i kako bi poverioci obezbedili očuvanje vrednosti svojih
potraživanja.
63
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
U EUR
RB
Proizvod/Tržište
Cena
€
Količina
2014
Vrednost
2014
Količina
2015
Vrednost
2015
Količina
2016
Vrednost
2016
Količina
2017
Vrednost
2017
1
Opekarski proizvodi
(kom)
0,20
5.292.000
1.058.400
6.705.600
1.341.120
7.665.600
1.533.120
8.625.600
1.725.120
2
Kvarcni pesak (m3)
46,68
3.600
168.057
4.200
196.066
4.200
196.066
4.200
196.066
3
Ostalo
4
UKUPNO (1+2+3+4)
RB
Proizvod/Tržište
0
0
0
0
1.226.457
1.537.186
1.729.186
1.921.186
Cena
€
Količina
2018
Vrednost
2018
Količina
2019
Vrednost
2019
Količina
2020
Vrednost
2020
Količina
2021
Vrednost
2021
1
Opekarski proizvodi
(kom)
0,20
9.736.800
1.947.360
9.980.220
1.996.044
10.223.640
2.044.728
10.467.060
2.093.412
2
Kvarcni pesak (m3)
46,68
4.200
196.066
4.200
196.066
4.200
196.066
4.200
196.066
3
Ostalo
0,00
4
UKUPNO (1+2+3+4)
0
0
0
0
2.143.426
2.192.110
2.240.794
2.289.478
Tabela 19 - Projekcija prodaje Dužnika u periodu od 2014 do 2021
Kretanje prodaje
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Projekcija redovnog bilansa uspeha, za period od 2014. do 2021. godine je prikazana u nastavku, a na bazi prethodno definisanih količinskih i finansijskih
projekcija poslovanja Dužnika.
U EUR
Projektovani bilans uspeha
(u EUR)
Poslovni prihodi
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.142.519
1.226.457
1.537.186
1.729.186
1.921.186
2.143.426
2.192.110
2.240.794
2.289.478
Nabavna vrednost prodate robe
42.126
Troskovi materijala - vezani za
proizvodnju
478.283
455.112
570.417
641.664
712.911
795.380
813.445
831.511
849.577
Troskovi materijala - rezijski materijal
35.477
26.608
25.277
24.013
25.214
26.475
27.799
29.188
30.648
Troskovi materijala - gorivo I energija
368.269
290.510
364.112
409.591
455.070
507.711
519.243
530.775
542.307
882.028
772.229
959.806
1.075.268
1.193.195
1.329.566
1.360.487
1.391.474
1.422.531
218.365
19,11%
454.228
37,04%
577.380
37,56%
653.918
37,82%
727.991
37,89%
813.860
37,97%
831.623
37,94%
849.320
37,90%
866.947
37,87%
Broj zaposlenih
109
92
74
74
74
74
74
74
74
Prosecna bruto zarada
506
354
407
427
427
427
427
427
427
661.458
97.894
53.409
390.807
361.496
379.571
379.571
379.571
379.571
379.571
379.571
53.842
37.689
42.397
47.104
52.553
53.747
54.941
56.134
28.841
20.188
22.710
25.232
28.150
28.790
29.429
30.069
151.303
82.683
57.878
65.107
72.336
80.704
82.537
84.370
86.203
EBITDA
EBITDA margina
-594.397
-52,03%
-19.262
-1,57%
158.006
10,28%
209.240
12,10%
276.084
14,37%
353.586
16,50%
369.516
16,86%
385.379
17,20%
401.174
17,52%
Amortizacija
172.614
-767.011
-67,13%
311.720
-330.982
-26,99%
300.238
-142.232
-9,25%
288.756
-79.516
-4,60%
281.101
-5.017
-0,26%
281.101
72.484
3,38%
281.101
88.414
4,03%
281.101
104.278
4,65%
281.101
120.072
5,24%
Troskovi materijala
Bruto dobit
Bruto marža
Troskovi zarada
Proizvodne usluge
Nematerijalni rashodi
Ostali poslovni rashodi
EBIT
EBIT margina
65
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Kamata klasa A
Kamata klasa C
Kamata klasa D
Finansijski rezultat
Vanredni rezultat
EBT
EBT margina
Porez
Neto dobit
Neto profitna margina
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
-33.425
-100.191
-98.603
-168.711
-87.740
0
0
0
0
0
-4.131
-12.394
-12.394
-22.563
-12.187
-467.254
11.892
1.222.372
-106,99%
70.845
1.293.217
-113,19%
-76.584
0
-11.743
-61.878
0
-11.051
-38.940
0
-10.121
-37.556
-112.584
-110.997
-191.275
-99.927
-88.327
-72.929
-49.061
-368.538
-254.816
-190.512
-196.292
-27.443
87
31.349
71.011
-30,05%
-16,58%
-11,02%
-10,22%
-1,28%
0,00%
1,40%
3,10%
0
0
0
0
0
13
4.702
10.652
-368.538
-254.816
-190.512
-196.292
-27.443
74
26.647
60.359
-30,05%
-16,58%
-11,02%
-10,22%
-1,28%
0,00%
1,19%
2,64%
Tabela 20 - Projekcija redovnog bilansa uspeha dužnika u periodu od 2014 - 2021. godine.
NETO PROFITNA MARGINA
20,00%
0,00%
-20,00%
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-40,00%
-60,00%
-80,00%
-100,00%
-120,00%
Projekcija redovnog bilansa stanja, za period od 2014. do 2021. godine je prikazana u nastavku.
66
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Bilans Stanja u EUR
Stalna imovina
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja I
oprema
Dugorocni finansijski
plasmani
Obrtna imovina
Zalihe
Potrazivanja
Kratkorocni finansijski
plasmani
Gotovina
PDV I AVR
Poslovna imovina
Početni
BS
30.04.14*
2014
U EUR
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9.468.000
8.850.095
8.090.579
7.342.546
6.755.259
6.474.158
6.193.056
5.911.955
5.630.853
663
663
663
663
663
663
663
663
663
9.467.336
8.849.431
8.089.916
7.341.882
6.754.596
6.473.494
6.192.393
5.911.291
5.630.190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.004.296
1.314.106
1.813.186
2.286.820
2.467.594
2.393.286
2.177.010
1.789.537
1.522.062
780.412
198.405
941.166
102.205
992.954
128.099
1.024.954
144.099
950.221
106.733
915.375
89.309
919.432
91.338
923.489
93.366
927.546
95.395
25.321
25.321
25.321
25.321
25.321
25.321
25.321
25.321
25.321
245.258
666.655
1.092.289
1.385.162
1.363.124
1.140.762
747.204
473.643
157
157
157
157
157
157
157
157
157
10.472.295
10.164.201
9.903.765
9.629.366
9.222.853
8.867.444
8.370.066
7.701.492
7.152.915
10.472.295
10.164.201
9.903.765
9.629.366
9.222.853
8.867.444
8.370.066
7.701.492
7.152.915
5.665.318
5.296.781
5.041.965
4.851.452
4.655.161
4.627.718
4.627.792
4.654.439
4.714.798
821.365
821.365
821.365
821.365
821.365
821.365
821.365
821.365
821.365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gubitak iznad visine
kapitala
AKTIVA
Kapital
Osnovni kapital
Nerealizovani dobici po
osnovu HoV
Nerealizovani gubici po
osnovu HoV
67
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Bilans Stanja u EUR
Rezerve
(Revalorizacione/Statutarne)
Početni
BS
30.04.14*
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4.843.954
4.843.954
4.843.954
4.843.954
4.843.954
4.843.954
4.843.954
4.843.954
-368.538
-623.354
-813.866
1.010.158
1.037.601
1.037.527
1.010.880
-950.521
4.806.977
4.867.421
4.861.800
4.777.914
4.567.693
4.239.726
3.742.274
3.047.054
2.438.118
1.617.588
65.804
17.414
3.106.171
4.806.977
1.606.804
1.563.668
1.477.397
1.326.422
1.116.136
819.578
366.653
0
0
3.106.171
4.712.975
0
3.106.171
4.669.839
0
3.085.463
4.562.860
0
3.002.632
4.329.054
0
2.857.677
3.973.813
0
2.650.599
3.470.177
0
2.402.105
2.768.759
0
2.153.612
2.153.612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154445,9
191.961
215.054
238.639
265.913
272.097
278.295
284.506
10.472.295
10.164.201
9.903.765
9.629.366
9.222.853
8.867.444
8.370.066
7.701.492
7.152.916
4.843.954
Nerasporedjeni
dobitak/Gubitak
Obaveze
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D
Dugorocne obaveze
Kratkorocne finansijske
obaveze
Obaveze iz poslovanja
PASIVA
2014
Tabela 21 - Projektovani bilans stanja u periodu 2014-2021. godina.
*Sastanljen na dan preseka, na osnovu procenjene vrednosti stalnih sredstava
15.000.000
Kretanje aktive i pasive
10.000.000
5.000.000
0
Početni BS
30.04.14*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
68
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Projekcije bilansa stanja Dužnika, tokom razmatranog perioda, uključuju pretpostavku o sprovedenim naplatama potraživanja od radnika od 9.743.380,64
rsd, koja će se koristi za poseban fond obezbedjenja klase uslovnih poverilaca. Takođe, važan efekat na projektovani rezultat bilansa stanja i projekcije
novčanih tokova ima i pretpostavka unovčenja neposlovne imovine u prve tri godine od datuma početka primene Plana u ukupnoj procenjenoj tržišnoj
vrednosti do 1.530.925 EUR, a na osnovu procene ovlašćenih procenitelja. Na kraju, predpostavka je da dužnik ne namiruje sve klase poverilaca, već sredstva
deponuje u likvidne hartije od vrednosti, jer će se nakon svake prodaje namirivati poverioci odgovarajuće grupe.
Pregledniji prikaz izmirenja svih obaveza dat je u Projekcijama konsolidovanog novčanog toka.
Preliminarna projekcija tokova gotovine za AD Igma, Uljma, za period od 2014. do 2021. godine je prikazana je u nastavku.
U EUR
Konsolidovani novčani tok u EUR
2014
Neto dobit
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-368.538
-254.816
-190.512
-196.292
-27.443
74
26.647
60.359
Amortizacija
311.720
300.238
288.756
281.101
281.101
281.101
281.101
281.101
Promena NOS
33.446
29.282
-20.890
93.153
-175.770
-415.210
-628.378
-565.960
Priliv iz poslovne aktivnosti
-23.371
74.704
77.353
177.963
77.889
-134.035
-320.629
-224.500
Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja*
306.185
459.278
459.278
306.185
Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
-37.556
-112.584
-110.997
-191.275
-99.927
-88.327
-72.929
-49.061
Svega priliv
245.258
421.397
425.634
292.873
-22.038
-222.362
-393.558
-273.561
0
245.258
666.655
1.092.289
1.385.162
1.363.124
1.140.762
747.204
245.258
666.655
1.092.289
1.385.162
1.363.124
1.140.762
747.204
473.643
Gotovina na pocetku perioda
Gotovina na kraju perioda
Tabela 22 - Projektovani konsolidovani novčani tok Dužnika, za period 2014 - 2021. godina.
2.000.000
Gotovina na kraju perioda
1.000.000
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
69
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
13 Procena novčanog iznosa koja bi se dobio unovčenjem
imovine sprovođenjem bankrotstva
Imovina stečajnog dužnika prikazana je u nastavku.
13.1 Zemljišta i objekti
RB
Broj
procene
Mesto
1
2
92/2014
93/2014
Beograd
Svilajnac
3
95/2014
Ovča
4
98/2014
Vršac
5
99/2014
Mesić
6
7
8
100/2014
9
103/2014
Uljma
10
103/2014
Rumunija
11
104/2014
Uljma
12
97/2014
Vršac
13
109/2014
Uljma
Vršac
101/2014 Uljma
102/2014 Uljma
Nekretnina
Poslovni prostor
Poslovni objekat P+PK
Poljoprivredno
zemlište-stovarište
Parcela broj 73/1 i 74
KO Vršac
Poljoprivredno
zemlište
Poslovni prostor
Železnička kolonija
Drugi oktobar 11B
Poljoprivredno
zemljište
Vangradjevinsko
zemljište
Vršačka
Stovarište
gradjevinskog
materijala
Likvidaciona
vrednost EUR
161.200,00 €
26.432,00 €
87.045,00 €
42.392,00 €
8.244,38 €
234.794,00 €
34.011,25 €
64.506,00 €
203.593,58 €
200.000,00 €
14.707,42 €
242.164,05 €
Fabrika
3.255.488,40 €
UKUPNO (A+B+C)
4.574.578,08 €
Tabela 23 - Procena likvidacione vrednosti objekata i zemljišta
Napominjemo da su procenu vrednosti objekata i zemljišta vršili ovlašćeni procenitelji iz
preduzeća Projektni biro „MS 1990“ iz Pančeva, koji se nalaze na listi ovlašćenih procenitelja
Banca Intesa AD, Beogra, najvećeg poverioca klase A.
13.2 Oprema
RB
1
2
3
4
5
6
7
Naziv
Putnička vozila
Vozila za prevoz putnika
Teretna vozila
Prikolice
Traktori
Radne mašine
Viljuskari
Likvidaciona
vrednost RSD
798.881,60
671.048,80
4.528.640,00
1.956.771,20
1.327.040,00
15.099.886,40
8.997.824,00
Likvidaciona
vrednost EUR
6.918,90
5.811,77
39.221,33
16.947,07
11.493,14
130.776,05
77.927,73
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Likvidaciona
vrednost RSD
Naziv
8 Kosačice
9 Ostalo
Tehnološka oprema – ciglana
10
Uljma
Mašine za obradu metala i
11 pomoćna
oprema – ciglana Uljma
12
13
14
15
16
17
Kancelarijski nameštaj i
oprema – ciglana Uljma
Oprema stovarišta – Vršac
Oprema stovarišta – Beograd
Oprema predstavništva –
Vršac
Oprema stovarišta – Uljma
Oprema predstavništva –
Beograd
UKUPNO
Likvidaciona
vrednost EUR
87.840,00
222.240,00
760,76
1.924,76
45.410.880,00
393.291,40
15.752.480,00
136.427,99
2.383.760,00
20.645,10
3.281.040,00
10.480,00
28.416,20
90,76
1.080.960,00
9.361,90
197.280,00
1.708,59
36.480,00
315,94
101.843.532,00
882.039,39
Tabela 24 - Procena likvidacione vrednosti opreme
Napominjemo da su procenu vrednosti objekata i zemljišta vršili ovlašćeni procenitelji iz
preduzeća Projektni biro „MS 1990“ iz Pančeva, koji se nalaze na listi ovlašćenih procenitelja
Banca Intesa AD, Beogra, najvećeg poverioca klase A.
13.3 Zalihe
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zalihe
Materijal za izradu
Prehrambeni artikli
Goriva i maziva
Sirovine (Glina)
Rezervni delovi
Alat i inventar
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi
Ukupno:
Knjigovodstvena
vrednost u RSD
45.731.822,78
26.745,70
392.296,55
15.870.067,86
9.063.192,03
1.983.052,31
1.316.355,60
10.212.652,50
4.746.385,73
904.730,66
Knjigovodstvena
vrednost u EUR
395.347,16
231,21
3.391,37
137.195,19
78.350,41
17.143,29
11.379,77
88.287,39
41.032,04
7.821,31
90.247.301,72
780.179,15
Tabela 25 - Knjigovodstvena vrednost zaliha na dan preseka
13.4 Potraživanja
71
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Opis
Iznos RSD
Potraživanja od kupaca Igma
Potraživanja od radnika Igma
UKUPNO POTRAŽIVANJA
Iznos EUR
4.774.126,89
41.271,86
9.743.380,64
84.230,58
14.517.507,53
125.502,44
Tabela 26 - Knjigovodstvena vrednost potraživanja na dan presela
13.5 Ukupna imovina
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
Knjigovodstvena/
procenjena vrednost (EUR)
Imovina
Gotovina i gotovinski
ekvivalenti
Nekretnine, postrojenja,
oprema i biloška sredstva
Dati avansi
Potraživanja
Zalihe
Udeli ili akcije kod drugih
pravnih lica
Licence i patenti
Ostalo
UKUPNO
Novčani iznos koji bi se
odbio unovčenjem
imovine u bankrotstvu
0
0
5.456.617,47
5.456.617,47
125.502,44
780.179,15
62.751,22
390.089,58
0,00
0,00
0
0
0
0
6.362.299,07
5.909.458,27
Tabela 27 - Ukupna imovina Dužnika
Procena novčanog iznosa koji bi se dobio unovčenjem imovine u slučaju bankrotstva
određena je vrlo optimistično, primenom diskonta od 50% na procenjenu vrednost (ili
knjigovodstvenu gde nije bilo procenjene) imovine stečajnog dužnika. Navedeni diskont je
primenjen izrazloga što je Nacionalnim standardom br. 5 propisano da početna cena na
prvom javnom nadmetanju za prodaju imovine u slučaju bankrotstva iznosi 50% od
procenjene vrednosti predmeta prodaje. Na ovaj način određen iznos predstavlja cca.
122,94% ukupnog duga stečajnog dužnika prema svim poveriocima, odnosno 81,34%
imovine je opterećeno obavezama, što istovremeno predstavlja merilo visoke
zaduženosti dužnika i veliku verovatnoću potpunog namirenja poverilačkih potraživanja
u bankrotstvu.
72
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
14 Poredjenje reorganizacije i bankrotstva Dužnika
U tabeli ispod dat je uporedni prikaz potencijalnog ishoda bankrotstva i reorganizacije po
proceni Predlagača:
Kriterijum
poređenja
Reorganizacija
Bankrot
Naplata potraživanja
Klasa A
Klasa B
Klasa C
Klasa D
Klasa E
Očekivani troškovi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Niži
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Viši
Dužnik izlazi iz stečaja finansijski
restrukturiran i nastavlja sa
poslovnim aktivnostima,
zadržavajući svoje tržišne pozicije.
U slučaju eventualnog bankrotstva
došlo bi do prekida proizvodnje i
prodaje proizvoda, što bi proizvelo
kolaps tržišnih pozicija, otpuštanje
svih radnika, rasprodaju imovine i
prestanak društva.
Posledice postupka
Tabela 28 - Poredjenje reorganizacije i stečaja dužnika
73
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
15 Rokovi Plana reorganizacije
Datum početka primene plana reorganizacije: 15 dana od dana ekspedicije rešenja o
potvrđivanju usvajanja Plana reorganizacije sa klauzulom pravosnažnosti.
 Rok sprovođenja Plana reorganizacije: 5 godina od početka primene.
 Rok za namirenje klase A –1 godina (grejs) i do 9 godina (otplata) u zavisnosti od
odabrane opcije.
 Rok za namirenje klase B – pre početka primene.
 Rok za namirenje klase C – pre početka primene.
 Rok za namirenje klase D – do 2 godine (grejs) i do 14 godina(otplata) u zavisnosti
od izabrane opcije.
74
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
16 Kratak izveštaj o očekivanim bitnim događajima
Društvo ne očekuje bitnije događaje u poslovanju u narednom periodu.
75
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
17 Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90
dana i način namirenja
Obaveze čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana biće namirivane odmah po
dospeću, uz prethodnu saglasnost stečajnog sudije i/ili privremenog stečajnog upravnika, a
najkasnije u roku od 6 meseci od početka primene Plana reorganizacije.
Kvartalna projekcija troškova prikazana je u narednoj tabeli.
RSD
Opis
Sirovine
Ambalaža
Kancelarijski materijal
Potrošni materijal i higijena
Električna energija
Gorivo
Zarade
Petrol koks
Trošak vode
Troškovi telefona i interneta
Dnevnice+službeni put
Prevoz na posao
PTT
Održavanje OS
Troškovi reklame i propagande
Registracija i savetovanja
Pravne i računovodstvene usluge
Reprezentacije
Premije
Provizije
Porezi imovina, Takse, naknade
UKUPNO
Iznos
11.187.089,30
1.280.978,00
252.877,00
230.838,24
5.067.609,00
2.779.592,00
16.737.887,00
8.716.500,00
862.431,00
172.000,00
179.358,75
0,00
360.000,00
31.422,75
913.985,25
0
112.500,00
354.312,65
45.000,00
53.168,25
34.728,75
49.372.277,94
Tabela 29 - Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana i način namirenja
76
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
17.1 Podaci o postupku pripreme plana reorganizacije, poslatim
obaveštenjima, dostupnosti informacija poveriocima i toku pregovora
Plan reorganizacije je za račun stečajnog dužnika izradile su konsultantske kuće RP
Consulting, Pančevo i Poslovna Agencija Abacus, na bazi vanrednog izveštaja revizorske kuće
Pan Audit DOO, Beograd sa stanjem poslovnih knjiga na dan 30.04.2013. godine i podataka
o stanju imovine i finansija dobijenih od stručnih službi dužnika.
Plan reorganizacije predstavlja proizvod višemesečnog angažmana svih relevantnih aktera u
procesu reorganizacije stečajnog dužnika, uključujući (ali se ne ograničavajući na):
odgovorna lica stečajnog dužnika, konsultante, revizore, procenitelje i poverioce, velike i
male.
Svim ključnim poveriocima je dostavljeno na uvid nekoliko verzija Plana reorganizacije, na
koje su poverioci u više navrata dostavljali svoje primedbe, komentare i sugestije. Velika
većina pristiglih predloga i primedbi je uvažena od stečajnog dužnika, što je u krajnjoj liniji
rezultiralo usaglašenim dokumentom i potpisivanjem izjava o saglasnosti od strane većinskih
poverilaca svake klase koja glasa o Planu.
77
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
18 Nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije kao
stečajni razlog
Odredbama člana 173 Zakona o stečaju propisano je da poverioci obuhvaćeni usvojenim
planom, kao i poverioci čija su potraživanja nastala pre usvajanja plana a nisu obuhvaćeni
planom, mogu podneti predlog za pokretanje stečajnog postupka i u slučaju da:
1) je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način;
2) stečajni dužnik ne postupa po planu ili postupa suprotno planu reorganizacije ako se
time bitno ugrožava sprovođenje plana reorganizacije.
Smatra se da je sprovođenje plana bitno ugroženo ako je usled nepostupanja po planu ili
postupanja suprotno usvojenom planu došlo do:
1) negativnog odražavanja na novčane tokove subjekta reorganizacije;
2) onemogućavanja subjekta reorganizacije da obavlja poslovnu delatnost;
3) značajnog ugrožavanja interesa jedne ili više klasa poverilaca.
Bitnim ugrožavanjem sprovođenja plana reorganizacije, što može predstavljati stečajni
razlog u smislu člana 173 Zakona o stečaju, naročito će se smatrati:





docnja stečajnog dužnika u isplati obaveza po reprogramu u periodu dužem od 90
dana;
ukoliko se non-core imovina ne proda u rokovima predviđenim Planom
reorganizacije, a što je pravo izbora razlučnog poverioca
isplata dividende za vreme trajanja Plana reorganizacije
nedostavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa Planom reorganizacije
u slučaju nepoštovanja subordinacije duga vlasnika u odnosu na ostale poverioce
Razlučni poverioci će imati pravo, svaki za imovinu na kojoj imaju konstituisano pravo, da
sprovedu vansudski ili sudski postupak prinudnog namirenja iz opterećene imovine ukoliko
dužnik kasni u isplati obaveza po reprogramu u periodu dužem od 90 dana.
78
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
19 Pravne posledice usvajanja plana reorganizacije
19.1 Dejstvo usvojenog plana reorganizacije na prava i potraživanja
poverilaca
Po donošenju rešenja o potvrđivanju usvajanja plana reorganizacije, sva potraživanja i prava
poverilaca i drugih lica i obaveze stečajnog dužnika određenih planom reorganizacije
uređuju se isključivo prema uslovima iz plana reorganizacije, uključujući i situaciju u kojoj
plan nije u potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje plana obustavlja.
19.2 Dejstvo usvojenog plana reorganizacije na potraživanja koja nisu
obuhvaćena Planom
Potraživanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama plana o namirenju poverilaca biće
namireno na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase.
19.3 Druge pravne posledice
Usvojeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje
potraživanja koja su u njemu navedena.
Poslovi i radnje koje preduzima stečajni dužnik moraju biti u skladu sa usvojenim planom
reorganizacije.
Stečajni dužnik je dužan da preduzme sve mere propisane usvojenim planom reorganizacije.
Ako je unapred pripremljenim planom reorganizacije obuhvaćeno nepostojeće potraživanje
ili potraživanje u iznosu koji je veći od stvarno postojećeg potraživanja, stečajni dužnik,
poverioci obuhvaćeni usvojenim planom, kao i poverioci čija su potraživanja nastala pre
usvajanja plana, a koji nisu obuhvaćeni planom, mogu u roku od godinu dana od dana
donošenja rešenja o potvrđivanju usvajanja unapred pripremljenog plana reorganizacije
tužbom, protivtužbom ili isticanjem prigovora u parnici osporiti takvo potraživanje.
79
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
20 PRILOZI
20.1 Klasa A Poverilaca
20.1.1 Struktura obaveza klase A poverilaca
U narednoj tabeli, prikazana je struktura obaveza, prema poveriocima iz klase A:
Naziv poverioca
Banka Intesa AD Beograd
Poreska uprava, filijala Vršac
Vojvodjanska banka AD Novi Sad
Ministarstvo finansija RS
Inženjering DOO, Beograd
Nacionalna služba za zapošljavanje
Iznos u RSD
107.433.076,22 din.
34.958.197,70 din.
19.758.228,35 din.
15.060.061,48 din.
9.542.561,88 din.
362.500,00 din.
Iznos u EUR
928.748,51 €
302.210,22 €
170.807,96 €
130.192,77 €
82.494,52 €
3.133,78 €
%
57,42%
18,68%
10,56%
8,05%
5,10%
0,19%
187.114.625,63 din.
1.617.587,76 €
100%
Tabela 30 - Struktura obaveza prema poveriocima klase A
20.1.2 Pregled strukture obaveza po pojedinačnim poveriocima klase A
U narednim tabelama, prikazana je struktura obaveza po svakom pojedinačnom poveriocu
klase A
20.1.2.1 Struktrura obaveza Banca Inteza AD Beograd
Opis
Osnovni dug
Redovna kamata
Zakonske zatezne kamate
Suspendovana kamata
Naknade i ostalo
UKUPNO
Iznos RSD
73.151.196,51
2.863.691,98
523.390,95
29.715.640,71
1.179.156,07
Iznos EUR
632.384,99
24.756,34
4.524,66
256.888,83
10.193,69
107.433.076,22
928.748,51
Tabela 31 - Struktura obaveza Banca Inteza AD Beograd
20.1.2.2 Struktura obaveza Vojvodjanska banka AD Novi Sad
Opis
Osnovni dug
Redovna kamata
Zakonske zatezne kamate
Suspendovana kamata
Naknade i ostalo
UKUPNO
Iznos RSD
14.683.854,60
253.585,27
0,00
4.786.694,63
34.093,85
Iznos EUR
126.940,50
2.192,22
0,00
41.380,51
294,74
19.758.228,35
170.807,96
Tabela 32 - Struktura obaveza prema Vojvodjanskoj banci
80
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
20.1.2.3 Struktura obaveza Inženjering DOO, Beograd
Kod obaveza prema DOO Inženjering, deo obaveza koje su obezbedjene svrstan je u ovu
grupu. Deo obaveza koje nisu obezbedjene svrstane su u klasu D (rb 34 u tabeli poverilaca
klase D). Deo neuskladjenih i neusaglašenih obaveza svrstan je u klasu Uslovnih poverilaca,
te će se izmirivati u zavisnosti od nastupanja Uslova, a prema klasi kojoj bi pripadali da
nema uslova.
Opis
Osnovni dug
Zakonske zatezne kamate
UKUPNO
Iznos RSD
9.542.561,88
0,00
Iznos EUR
82.494,52
0,00
9.542.561,88
82.494,52
Tabela 33 - Struktura obaveza Inženjering DOO, Beograd
20.1.2.4 Struktura obaveza Ministarstvo Finansija Republike Srbije
Opis
Osnovni dug
Redovna kamata
Zakonske zatezne kamate
UKUPNO
Iznos RSD
10.617.032,88
3.216.023,86
1.227.004,74
Iznos EUR
91.783,22
27.802,21
10.607,34
15.060.061,48
130.192,77
Tabela 34 - Struktura obaveza Ministarstvo finansija Republike Srbije
20.1.2.5 Struktura obaveza Poreska uprava, filijala Vršac
Opis
Osnovni dug sporazum
Redovna kamata
Zakonske zatezne kamate - poreska, na
osnovu sopstvenog obračuna (U prilogu)
UKUPNO
Iznos RSD
29.509.087,40
5.449.110,30
Iznos EUR
255.103,19
47.107,03
0,00
0,00
34.958.197,70
302.210,22
Tabela 35 - Struktura obaveza Poreska uprava filijala Vršac
Kako bi se pravilnije razmotrile obaveze prema Poreskoj upravi, filijala Vršac u nastavku je
data detaljna struktura obaveza Podnosioca plana prema Poreskoj upravi, filijala Vršac:
81
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
RB
Naziv računa
Broj računa
Ukupan dug
30.04.2014
Ukupna
kamata
30.04.2014.
Ukupno
obaveza
30.04.2014
Obezbedjena potraživanja PU Vršac
1
2
840-714112843-10
1.085.125,80
3.282.096,40
200.377,94
606.067,72
1.285.503,74
3.888.164,12
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret zaposlenih kod pravnih lica sporazumu o
reprogramu
840-721111843-18
6.720.988,20
1.241.089,08
7.962.077,28
4
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret
zaposlenih sporazumu o reprogramu
840-721121843-88
5.081.306,60
938.307,57
6.019.614,17
5
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret
zaposlenih sporazumu o reprogramu
840-721131843-61
942.718,00
174.081,10
1.116.799,10
6
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret poslodavca-pravnog lica koje se ne finansira iz
budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja
sporazumu o reprogramu
840-721212843-46
7.109.751,40
1.312.877,59
8.422.628,99
7
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja sporazumu o
reprogramu
840-721222843-19
4.635.121,00
855.915,51
5.491.036,51
8
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret
poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja sporazumu o
reprogramu
840-721232843-89
623.776,40
115.185,75
738.962,15
9
Troskovi prinudne naplate javnih prihoda sporazumu o
reprogramu
840-743921843-26
28.203,60
5.208,04
33.411,64
29.509.087,40
5.449.110,30
34.958.197,70
680.409,00
553.003,00
26.164,95
22.453,44
706.573,95
575.456,44
70.842,62
70.842,62
Porez na zarade po sporazumu o reprogramu
840-711111843-52
Porez na dodatu vrednost sporazumu o reprogramu
3
A UKUPNO PO REPROGRAMU (od 1 do 9)
B Neobezbedjene obaveze PU Vršac
10
11
Porez na zarade
840-711111843-52
Porez na dodatu vrednost
840-714112843-10
12
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret zaposlenih kod pravnih lica
840-721111843-18
13
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret
zaposlenih
840-721121843-88
863.264,00
33.514,05
896.778,05
14
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret
zaposlenih
840-721131843-61
105.275,00
4.087,05
109.362,05
15
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih
na teret poslodavca-pravnog lica koje se ne finansira iz
budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja
840-721212843-46
59.943,80
59.943,80
16
Doprinos za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja
840-721222843-19
863.264,00
33.514,05
896.778,05
17
Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret
poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja
840-721232843-89
105.275,00
4.087,05
109.362,05
3.170.490,00
254.607,01
3.425.097,01
B
UKUPNO REDOVNE PORESKE OBAVEZE (
od 10 do 17)
UKUPNO PORESKE OBAVEZE (A+B)
32.679.577,40
5.703.717,31 38.383.294,71
Tabela 36 - Detaljna struktura obaveza prema Poreskoj upravi, filijala Vršac
20.1.2.6 Struktura obaveza Nacionalna služba za zapošljavanje
Opis
Osnovni dug (svi porezi)
Redovna kamata
Zakonske zatezne kamate
Iznos RSD
362.500,00
0,00
0,00
UKUPNO
362.500,00
Iznos EUR
3.133,78
0,00
0,00
3.133,78
Tabela 37 - Struktura obaveza Nacionalna služba za zapošljavanje
20.1.2.7 Zbirni pregled po vrstama potraživanja za klasu A poverilaca
Opis
Osnovni dug
Redovna kamata
Zakonske zatezne kamate
Suspendovana kamata
Naknade i ostalo
UKUPNO
Iznos RSD
137.866.233,27 din.
11.782.411,41 din.
1.750.395,69 din.
34.502.335,34 din.
1.213.249,92 din.
Iznos EUR
1.191.840,19 €
101.857,80 €
15.132,00 €
298.269,34 €
10.488,43 €
187.114.625,63 din.
1.617.587,76 €
Tabela 38 - Zbirni pregled po vrstama potraživanja klase A poverilaca
20.1.3 Klasa A pregled tereta i strukture obaveza
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
1.Ugovor br.31-673389/6 od 15.04.2005.god.
Sredstva obezbedjenja:
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
1.Ugovor br.31-673389/6 od 15.04.2005.god.
Hipoteka na nepokretnostima:
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
1.Ugovor br.31-6731. L n.br . 1715 K O Uljma - I, II, III red
389/6 od 15.04.2005.god. hipoteke:
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
a) Kp.br. 2592 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67312868 m2 i zemljište pod zgradom i
389/6 od 15.04.2005.god.
zgrada za proizvodnju opeke
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
b) Kp.br. 2592 - ukupne površine 277
1.Ugovor br.31-673m2 i zemljište pod zgradom i poslovna
389/6 od 15.04.2005.god.
upravna zgrada
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
c) Kp.br. 2592 - ukupne površine 37
1.Ugovor br.31-673m2 i zemljište pod zgradom i trafo
389/6 od 15.04.2005.god.
stanica
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
1.Ugovor br.31-673d) Kp.br. 2592 - ukupne površine 254
389/6 od 15.04.2005.god. m2 i zemljište pod zgradom i garaža
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
1.Ugovor br.31-673e) Kp.br. 2592 - ukupne površine 17
389/6 od 15.04.2005.god. m2 i zemljište pod zgradom i portirnica
57,42%
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
f) Kp.br. 2592 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67389825m2 ostalo zemljište, veštački
389/6 od 15.04.2005.god.
stvoreno-neplodno
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
1.Ugovor br.31-6732. L n.br . 13137 K O Vršac - I, II, IV
389/6 od 15.04.2005.god. red hipoteke:
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
a) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67375m2 zemljište pod zgradom i zgrada
389/6 od 15.04.2005.god.
trgovine
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
b) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67346m2 zemljište pod zgradom i zgrada
389/6 od 15.04.2005.god.
trgovine
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
1.Ugovor br.31-6733. L n.br . 13137 K O Vršac - I, II, IV, IV
389/6 od 15.04.2005.god. red hipoteke:
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
a) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-673343m2 zemljište pod zgradom i zgrada
389/6 od 15.04.2005.god.
trgovine
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
1.Ugovor br.31-6734. L n.br . 13137 K O Vršac - I, III red
389/6 od 15.04.2005.god. hipoteke:
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
a) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67312m2 zemljište pod zgradom i
389/6 od 15.04.2005.god.
porodična stambena zgrada
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
b) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67315m2 zemljište pod zgradom i
389/6 od 15.04.2005.god.
pomoćna zgrada
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
c) Kp.br. 18926/2 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67363m2 zemljište pod zgradom i
389/6 od 15.04.2005.god.
porodična stambena zgrada
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
d) Kp.br. 18926/2 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67374m2 zemljište pod zgradom i
389/6 od 15.04.2005.god.
porodična stambena zgrada
57,42%
1
Banka Intesa AD
Beograd
928.748,5 €
928.748,5 €
e) Kp.br. 18926/2 - ukupne površine
1.Ugovor br.31-67324m2 zemljište pod zgradom i
389/6 od 15.04.2005.god.
porodična stambena zgrada
57,42%
2
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
2
2
2
Ugovor o kreditu za
Sredstva obezbedjenja:
10,56%
1. Zaloga na pokretnim stvarima u
vlasnistvu AD Igma Uljma (Zl.br.
5408/07):
10,56%
a) Gradjevinska mašina utovarivač
ULT-160 C, u knjizi OS, upisan pod inv.
Brojem 100230000414
10,56%
b) Gradjevinska mašina - bager
guseničar, u knjizi OS, upisan pod inv.
brojem 100230000235
10,56%
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
84
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Ugovor o kreditu za
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Vojvodjanska banka
AD Novi Sad
170.808,0 €
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
c) Gradjevinska mašina - bager
guseničar, u knjizi OS, upisan pod inv.
brojem 100230000230
10,56%
d) Gradjevinska mašina - bager , u
knjizi OS, upisan pod inv. brojem
100230000690
10,56%
e) Gradjevinska mašina - bager
guseničar, u knjizi OS, upisan pod inv.
brojem 100230000624
10,56%
2. Zaloga na pokretnim stvarima u
vlasnistvu AD Igma Uljma (Zl.br.
5408/07):
10,56%
a) Gradjevinska mašina bager
Caterpillar, u knjizi OS, upisan pod inv.
Brojem 100230000690
10,56%
b) Proizvodna mašina - linija za
preradu i sečenje - presa, fab. Br
21173
10,56%
c) Proizvodna mašina - linija za preradu
i sečenje - mašina za sečenje fab. Br.
0352070000
10,56%
d) Proizvodna mašina - linija za
preradu i sečenje - mašina za
nalaganje
10,56%
e) Proizvodna mašina - linija za
preradu i sečenje - mašina za
odlaganje
10,56%
10,56%
7/2008 od 08.07.2008.
f) Proizvodna mašina - linija za
pripremu blokova za pečenje-mašina
za slaganje suvih blokova
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
7/2008 od 08.07.2008.
Ugovor o kreditu za
170.808,0 € trajna obrtna sredstva
3
Inženjering DOO,
Beograd
82.494,5 €
82.494,5 €
Ugovor broj 3907/2012
od 17.08.2012. god.
Hipoteka na nepokretnostima:
5,10%
3
Inženjering DOO,
Beograd
82.494,5 €
82.494,5 €
Ugovor broj 3907/2012
od 17.08.2012. god.
1. L n.br . 909 KO Ovča - I, red
hipoteke:
5,10%
3
Inženjering DOO,
Beograd
82.494,5 €
82.494,5 €
Ugovor broj 3907/2012
od 17.08.2012. god.
a) Kp.br. 4496 - ukupne površine 5 m2
i zemljište pod delom zgrade
5,10%
3
Inženjering DOO,
Beograd
82.494,5 €
82.494,5 €
Ugovor broj 3907/2012
od 17.08.2012. god.
b) Kp.br. 4496 - ukupne površine 7042
m2 njiva 3 klase.
5,10%
Hipoteka na nepokretnostima:
8,05%
4
Ministarstvo finansija
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
zaduživanju radi
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
85
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
4
4
4
4
4
4
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od
1. L n.br . 1715 KO Uljma - I, III red
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
hipoteke:
zaduživanju radi
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od a) Kp.br. 1505 - ukupne površine 126
m2 i zemljište pod zgradom i zgrada
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
zaduživanju radi
stovarišta
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od b) Kp.br. 1505 - ukupne površine 265
m2 , zemljište pod zgradom i pomoćna
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
zaduživanju radi
zgrada-magacin
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od c) Kp.br. 1505 - ukupne površine 51
m2, zemljište pod zgradom i pomoćna
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
zaduživanju radi
zgrada-magacin
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od
d) Kp.br. 1505 - ukupne površine 874
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
m2, zemlište uz objekat
zaduživanju radi
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od e) Kp.br. 2037/3 - ukupne površine 874
m2, zemljište pod zgradom i pomoćna
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
zaduživanju radi
zgrada-magacin
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
86
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
4
4
4
4
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija
Ministarstvo finansija
4
Ministarstvo finansija
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od
f) Kp.br. 2037/3 - ukupne površine
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
56122 m2, njiva 1 klasa
zaduživanju radi
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od g) Kp.br. 2037/3 - ukupne površine
1439 m2, ostalo zemljište veštački
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
zaduživanju radi
stvoreno - neplodno
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od h) Kp.br. 2038/7 - ukupne površine
183 m2, zemljište pod zgradom i
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
zaduživanju radi
porodična stambena zgrada
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od
i) Kp.br. 2038/7 - ukupne površine 500
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
m2, zemljište uz zgradu
zaduživanju radi
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
130.192,8 €
Ugovor o zaduživanju radi
povezivanja staža 05
br.113- 1041/2010-10 od
j) Kp.br. 2038/7 - ukupne površine 537
130.192,8 € 29.09 2010. i Ugovor o
m2, pašnjak 3. klase
zaduživanju radi
povezivanju staža br. 802
od 21.06.2010. godine.
8,05%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
Rešenja PU
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-001. L n.br . 1715 KO Uljma - I red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
Hipoteka na nepokretnostima:
18,68%
18,68%
87
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
a) Kp.br. 951 - ukupne površine 82 m2
duga del.br 33-00zemljište pod zgradom i porodična
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
stambena zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
b) Kp.br. 951 - ukupne površine 28 m2
duga del.br 33-00zemljište pod zgradom i pomoćna
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00c) Kp.br. 951 - ukupne površine 512
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 zemljište uz zgradu - objekat
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00d) Kp.br. 952/1 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 1590 m2 njiva 3. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00e) Kp.br. 952/2 - ukupne površine 1586
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 3. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00f) Kp.br. 2575 - ukupne površine 1011
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00g) Kp.br. 2578 - ukupne površine 9546
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00h) Kp.br. 2579/1 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 2949 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00i) Kp.br. 2579/2 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 3215 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00j) Kp.br. 2582 - ukupne površine 6603
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00k) Kp.br. 2583 - ukupne površine 6974
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00l) Kp.br. 2587 - ukupne površine 7963
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
88
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00m) Kp.br. 2588 - ukupne površine 7905
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00n) Kp.br. 2589 - ukupne površine 9456
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00o) Kp.br. 2600 - ukupne površine 9927
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00p) Kp.br. 2601 - ukupne površine 9333
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00q) Kp.br. 2602/1 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 5420 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00r) Kp.br. 2602/2 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 5424 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00s) Kp.br. 2603 - ukupne površine 9513
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00t) Kp.br. 2604 - ukupne površine 8848
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00u) Kp.br. 2609/1 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 8474 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00v) Kp.br. 2609/2 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 4233 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00w) Kp.br. 2627 - ukupne površine 8082
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00x) Kp.br. 2826 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 12003 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
89
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00y) Kp.br. 2827 - ukupne površine 1244
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00z) Kp.br. 2828 - ukupne površine 992
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00aa) Kp.br. 2829 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 1575 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ab) Kp.br. 2830 - ukupne površine 842
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ac) Kp.br. 2831 - ukupne površine 888
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ad) Kp.br. 2832 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 1615 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ae) Kp.br. 2833 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 1931 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00af) Kp.br. 2834 - ukupne površine 1215
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ag) Kp.br. 2835 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 11015 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ah) Kp.br. 2837/1 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 8528 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ai) Kp.br. 2837/2 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 8528 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00aji) Kp.br. 2838 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 15416 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
90
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ak) Kp.br. 2839 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 15416 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00al) Kp.br. 2840 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 16783 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00am) Kp.br. 2841 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 6406 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00an) Kp.br. 2842 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 6532 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ao) Kp.br. 2843 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 7726 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ap) Kp.br. 2906 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 1126 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00ar) Kp.br. 2961/7 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 8483 m2 njiva 2. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-002. L n.br . 1715 KO Uljma - II red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
a) Kp.br. 1505 - ukupne površine 126
duga del.br 33-00m2 zemljište pod zgradom i poslovna
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zgrada- stovarište gradj. materijala
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
b) Kp.br. 1505 - ukupne površine 265
duga del.br 33-00m2 zemljište pod zgradom i pomoćna
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zgrada-magacin
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
c) Kp.br. 1505 - ukupne površine 51
duga del.br 33-00m2 zemljište pod zgradom i pomoćna
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zgrada-magacin
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00d) Kp.br. 1505 - ukupne površine 874
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 zemljište uz zgradu, objekat
Rešenja PU
18,68%
91
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
e) Kp.br. 2037/3 - ukupne površine 98
duga del.br 33-00m2 zemljište pod zgradom i poslovna
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zgrada za koju nije utvrdjena delatnost
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00f) Kp.br. 2037/3 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 56122 m2 , njiva 1. klase.
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
g) Kp.br. 2037/3 - ukupne površine
duga del.br 33-001439 m2 , ostalo veštački stvoreno
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zemljište - neplodno
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
h) Kp.br. 2038/7 - ukupne površine
duga del.br 33-00183 m2 , zemljište pod zgradom i
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
porodična stambena zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00i) Kp.br. 2038/7 - ukupne površine 500
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 , zemljište uz zgradu - objekat
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00j) Kp.br. 2038/7 - ukupne površine 537
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 , pašnjak 3. klasa
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00k) Kp.br. 2590 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 17746 m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00l) Kp.br. 2591 - ukupne površine 28719
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 1. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-003. L n.br . 1715 KO Uljma - IV red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
Rešenja PU
a) Kp.br. 2592 - ukupne površine
12868 m2 , zemljište pod zgradom i
ostale zgrade - zgrada za proizvodnju
opeke i cigle
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
b) Kp.br. 2592 - ukupne površine 277
duga del.br 33-00m2 , zemljište pod zgradom i ostale
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zgrade - poslovna upravna zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
c) Kp.br. 2592 - ukupne površine 37
duga del.br 33-00m2 i zemljište pod zgradom i trafo
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
stanica
Rešenja PU
18,68%
92
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00d) Kp.br. 2592 - ukupne površine 254
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 i zemljište pod zgradom i garaža
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
e) Kp.br. 2592 - ukupne površine
duga del.br 33-0089825m2 ostalo zemljište, veštački
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
stvoreno-neplodno
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00f) Kp.br. 2592 - ukupne površine 17 m2
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, i zemljište pod zgradom i portirnica
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-004. L n.br . 13517 KO Vršac - I red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
a) Kp.br. 4543 - ukupne površine 678
duga del.br 33-00m2 , zemljište pod zgradom i stambeno
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
poslovna zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-004. L n.br . 13137 KO Vršac - III, V red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
a) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine 75
duga del.br 33-00m2 , zemljište pod zgradom i zgrada
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
trgovine
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
b) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
duga del.br 33-0046 m2 , zemljište pod zgradom i zgrada
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
trgovine
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
c) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
duga del.br 33-00284 m2 , zemljište pod zgradom i
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zgrada trgovine
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
d) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
duga del.br 33-00343 m2 , zemljište pod zgradom i
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
zgrada trgovine
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-005. L n.br . 13137 KO Vršac - II red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
a) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine 15
duga del.br 33-00m2 , zemljište pod zgradom i
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
porodična stambena zgrada
Rešenja PU
18,68%
93
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
b) Kp.br. 18926/1 - ukupne površine
duga del.br 33-0012 m2 , zemljište pod zgradom i
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
pomoćna zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
c) Kp.br. 18926/2 - ukupne površine 63
duga del.br 33-00m2 , zemljište pod zgradom i
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
porodična stambena zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
d) Kp.br. 18926/2 - ukupne površine
duga del.br 33-0074 m2 , zemljište pod zgradom i
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
porodična stambena zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
e) Kp.br. 18926/2 - ukupne površine 24
duga del.br 33-00m2 , zemljište pod zgradom i
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
porodična stambena zgrada
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-006. L n.br . 277 KO Mesić - I red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00a) Kp.br. 1250/1 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 14027 m2 njiva 6. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00b) Kp.br. 1473 - ukupne površine 2198
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 pašnjak 5. klasa
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-007. L n.br . 909 KO Ovča - II red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00a) Kp.br. 4496 - ukupne površine 5 m2
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, i zemljište pod delom zgrade
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00b) Kp.br. 4496 - ukupne površine 7042
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 njiva 3 klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-007. L n.br . 798 KO Ovča - I red
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, hipoteke:
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00a) Kp.br. 4497/2 - ukupne površine 500
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 , voćnjak 2. klase
Rešenja PU
18,68%
94
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Poverilac
(naziv/ime,
Ukupan iznos
sedište/prebivalište potraživanja
i adresa)
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
5
Poreska uprava, filijala
Vršac
6
6
6
Nacionalna služba za
zapošljavanje
Nacionalna služba za
zapošljavanje
Nacionalna služba za
zapošljavanje
UKUPNO
Iznos
potaživanja
Pravni osnov
Sredstva obezbedjenja
% učešće u
okviru
klase (%)
ukupno
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00b) Kp.br. 4497/3 - ukupne površine
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, 500 m2 voćnjak 2. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
duga del.br 33-00c) Kp.br. 4497/5 - ukupne površine 199
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014, m2 voćnjak 2. klase
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
8. Zaloga na pokretnim stvarima u
duga del.br 33-00vlasnistvu AD Igma Uljma (Zl.br.
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
19651/2013 od 13.12.2013):
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
a) 39 komada mašina i opreme iz
duga del.br 33-00Rešenja Registra založnog prava Zl.br.
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
19651/2013 od 13.12.2013
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
9. Zaloga na pokretnim stvarima u
duga del.br 33-00vlasnistvu AD Igma Uljma (Zl.br.
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
492/2014 od 17.01.2014):
Rešenja PU
18,68%
302.210,2 €
Sporazum o reprogramu
a) 33 komada mašina i opreme iz
duga del.br 33-00Rešenja Registra založnog prava Zl.br.
302.210,2 €
23/2014 od 17.03.2014,
492/2014 od 17.01.2014
Rešenja PU
18,68%
3.133,8 €
1.Ugovor br. 119-419/9508/2 od 20.03.1995. god.
5. L n.br . 1715 KO 1715 - I red
3.133,8 € 2. Izjava DD Igma Uljma
hipoteke:
od 15.05.1996.god.
br.477-1
0,19%
3.133,8 €
1.Ugovor br. 119-419/9508/2 od 20.03.1995. god.
k) Kp.br. 2590 - ukupne površine
3.133,8 € 2. Izjava DD Igma Uljma
17746 m2 njiva 1. klase
od 15.05.1996.god.
br.477-2
0,19%
3.133,8 €
1.Ugovor br. 119-419/9508/2 od 20.03.1995. god.
l) Kp.br. 2591 - ukupne površine 28719
3.133,8 € 2. Izjava DD Igma Uljma
m2 njiva 1. klase
od 15.05.1996.god.
br.477-3
0,19%
1.617.587,8 €
100,00%
Tabela 39 - Detaljna struktura klase A poverilaca sa sredstvima obezbedjenja
95
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
20.2 Klasa B poverilaca
Klasa B poverilaca, obuhvata neisplaćene zarade za poslednjih godinu dana i neisplaćene
doprinose za PIO u poslednje dve godine, obračunate na minimalnu osnovicu. U ovoj tabeli
obuhvaćena je neisplaćena neto zarada za mesec mart i april 2014. godine kao i doprinosi
za PIO.
u RSD
RB
Prezime i Ime
Potraživanja za
neto zarade i
doprinose za
PIO
1
BARBULOVIĆ
BOGDAN
70.969,36
2
BARIĆ
DIMITRIJE
70.969,36
3
BARIĆ SAVICA
70.969,36
4
BELJIN
GORDANA
70.969,36
5
CUCULJ
JASMINA
70.969,36
6
FAHOR ĐURA
52.814,40
7
DIMITRIJEVIĆ
ŽELJKO
70.969,36
8
GRUJIĆ ŽIVOJIN
70.969,36
9
ILIKA
MIROSLAV
70.969,36
10
JOKIĆ NEBOJŠA
70.969,36
11
KIŠEREV
LJUBIŠA
70.969,36
Pravni osnov
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
%
učešće
u okviru
klase
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,694%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
96
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Prezime i Ime
Potraživanja za
neto zarade i
doprinose za
PIO
12
KNEŽEVIĆ
LJUBODRAG
70.969,36
13
KOMNENOV
MIHAJLO
70.969,36
14
KUSIĆKI ŽIVA
70.969,36
15
KUTRIČKI
DRAGOSLAV
70.969,36
16
LAMBERT
ZORAN
70.969,36
17
LEČEI ŠANDOR
70.969,36
18
LEVAJA
RODOLJUB
70.969,36
19
MATANOV
RADINKA
70.969,36
20
MILIĆEV MILAN
70.969,36
21
MILIN MILAN
70.969,36
22
MIKULJANAC
SLAVOLJUB
70.969,36
23
MITROVIĆ
MILAN
70.969,36
24
NASTIĆ MARTIN
70.969,36
25
NIKOLIN SAVA
70.969,36
26
OLAJ IVICA
70.969,36
Pravni osnov
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
%
učešće
u okviru
klase
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
97
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Prezime i Ime
Potraživanja za
neto zarade i
doprinose za
PIO
27
OVČAROV
STEVICA
70.969,36
28
PATAKI JAGODA
70.969,36
29
PILIPOVIĆ
MILAN
70.969,36
30
POPOV STANKO
70.969,36
31
RABIJAC
BRANISLAV
70.969,36
32
SIMIĆ RAJKO
70.969,36
33
STANKOV LAZA
70.969,36
34
STANKOVIĆ
DUŠAN
70.969,36
35
TADIĆ ELENA
70.969,36
36
ŠARAC
RADIVOJE
70.969,36
37
ŠPAJGL FERENC
70.969,36
38
TANASKOVIĆ
SLAVICA
70.969,36
39
TENŽELER
SNEŽANA
70.969,36
40
TRAJKOVIĆ
VLADA
70.969,36
41
ULJMANSKI
MIODRAG
70.969,36
Pravni osnov
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
%
učešće
u okviru
klase
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
98
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Prezime i Ime
Potraživanja za
neto zarade i
doprinose za
PIO
42
VRAČEVGAJAC
ANGELINA
70.969,36
43
ŽIVANOV
STEVAN
70.969,36
44
VASILJEVIĆ
GORICA
70.969,36
45
BABIN
VEROLJUB
70.969,36
46
KOVAČ NENAD
70.969,36
47
BARIČ
LJUBODRAG
70.969,36
48
TOVARNICKI
PERICA
70.969,36
49
KOTARAŠ
DUŠAN
70.969,36
50
CUKAVAC
MILAN
70.969,36
51
PETROV
BOŽIDAR
70.969,36
52
BEŠINA SAŠA
70.969,36
53
PANČEVAC
SLAVOMIR
70.969,36
54
KOVAČEV
SINIŠA
70.969,36
55
RANIĆ
MIROLJUB
70.969,36
56
MIĆOVIĆ
NEDELJKO
70.969,36
Pravni osnov
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
%
učešće
u okviru
klase
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
99
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Prezime i Ime
Potraživanja za
neto zarade i
doprinose za
PIO
57
BAROŠ GORAN
70.969,36
58
DEMONJA
DRAGIŠA
70.969,36
59
TRAJKOVUĆ
NENAD
70.969,36
60
TOMASINI
OLGA
70.969,36
61
ĐORĐEVIĆ
RIČARD
70.969,36
62
ŠOJIĆ MIRJANA
70.969,36
63
BARUKČIĆ
MIODRAG
70.969,36
64
SAVIĆ NEĐO
70.969,36
65
ĐOKIĆ NENAD
70.969,36
66
NIKOLIĆ BOBAN
70.969,36
67
ČIZMIĆ DEJAN
70.969,36
68
JOVANČOV
NOVICA
70.969,36
69
BIĆANIN
ZORAN
70.969,36
70
ĐORĐEVIĆ
SLOBODAN
70.969,36
71
RADOJEVIĆ
BRANKO
70.969,36
Pravni osnov
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
%
učešće
u okviru
klase
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
100
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Prezime i Ime
Potraživanja za
neto zarade i
doprinose za
PIO
72
BUZGO
ŠANDOR
70.969,36
73
ČOVRLJAN
SNEŽANA
70.969,36
74
ŽULA MILAN
70.969,36
75
JOVANOVIĆ
DRAGAN
70.969,36
76
GMIJOVIĆ
ERIKA
70.969,36
77
MARJANOVIĆ
ALEKSANDAR
70.969,36
78
JANKULOV
OLIVER
70.969,36
79
SPORIN STEVAN
70.969,36
80
BLAGOJEVIĆ
MILENA
70.969,36
81
KIŠEREV PETAR
70.969,36
82
NISTOR MITA
70.969,36
83
NIKOLIN ŽELJKO
64.367,56
84
LESAR ZORAN
46.212,60
85
PANTELIĆ
JOVICA
62.717,10
86
CUKAVAC
DANIJEL
54.464,85
Pravni osnov
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
%
učešće
u okviru
klase
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,932%
0,846%
0,607%
0,824%
0,716%
101
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Prezime i Ime
Potraživanja za
neto zarade i
doprinose za
PIO
87
BARUKČIĆ
DRAGIŠA
64.367,56
88
ČEH ZOLTAN
62.717,10
89
HOT MARJAN
64.367,56
90
NIKOLIN BOŽA
64.367,56
91
KOSTADINOV
RADIVOJ
36.309,90
92
KOMNENOV
BOJAN
64.367,56
93
ŠPAJGL DANIJEL
64.367,56
94
STOJANOVIĆ
BOGICA
62.717,10
95
NIKOLIN
BRANISLAV
62.717,10
96
JANKOVIĆ
ALEKSANDAR
54.464,85
97
JOVANOVIĆ
MILORAD
54.464,85
98
DRAGIĆ GORAN
54.464,85
99
VASILJEVIĆ
ZORICA
64.367,56
100
ĆURČIĆ ZORAN
54.464,85
101
PETER JOŽI
62.717,10
Pravni osnov
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
%
učešće
u okviru
klase
0,846%
0,824%
0,846%
0,846%
0,477%
0,846%
0,846%
0,824%
0,824%
0,716%
0,716%
0,716%
0,846%
0,716%
0,824%
102
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Prezime i Ime
Potraživanja za
neto zarade i
doprinose za
PIO
102
JOVANOVIĆ
SAŠA
54.464,85
103
ĆOSIĆ GORAN
54.464,85
104
DIKANOVIĆ
DARKO
62.717,10
105
LAMBERT
KRISTIJAN
62.717,10
106
STANKOV
MILAN
62.717,10
107
TATALOVIĆ
ŽELJKO
62.717,10
108
MARKOVIĆ
IGOR
62.717,10
109
MAK IMRE
64.367,56
110
ČAPRIĆ
MILOMIR
54.464,85
111
NIKOLIN
MILIVOJ
54.464,85
112
RABLJAC
LJILJANA
54.464,85
113
VRAČEVGAJAC
DEJAN
41.261,25
UKUPNO
Pravni osnov
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart 2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
Dugovanje za neto
zarade za mart 2014 i
deo aprila
Dugovanje za neto
zarade za mart i april
2014
7.611.876,00
%
učešće
u okviru
klase
0,716%
0,716%
0,824%
0,824%
0,824%
0,824%
0,824%
0,846%
0,716%
0,716%
0,716%
0,542%
100%
Tabela 40 - Struktura potraživanja klase B poverilaca
103
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
20.3 Klasa C poverilaca
U narednoj tabeli prikazana je struktura potraživanja poverilaca Klase C. U pitanju su
potraživanja po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre dana preseka,
osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 165
st. 4 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona o stečaju..
Naziv uplatnog računa
Novi broj
uplatnog
računa
Dug
Porez na zarade
840-711111843-52
320.461,00
2.773,44
323.234,44
17,70%
Porez na dodatu vrednost
840-714112843-10
553.003,00
22.453,44
575.456,44
31,51%
7.671,78
7.671,78
0,42%
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih na teret
840-721111843-18
zaposlenih kod pravnih lica
PU filijala,
Vršac
Kamata
Iznos
%u
obaveze na
okviru
dan
klase
30.04.2014
Doprinos za zdravstveno
osiguranje zaposlenih na teret
zaposlenih
840-721121843-88
403.399,00
3.629,36
407.028,36
22,29%
Doprinos za osiguranje za slučaj
nezaposlenosti na teret
zaposlenih
840-721131843-61
49.195,00
442,60
49.637,60
2,72%
6.491,50
6.491,50
0,36%
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca-pravnog lica koje se
840-721212843-46
ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja
Doprinos za zdravstveno
osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca koji se ne finansira iz
budžeta i fondova obaveznog
socijalnog osiguranja
840-721222843-19
403.399,00
3.629,36
407.028,36
22,29%
Doprinos za osiguranje za slučaj
nezaposlenosti na teret
poslodavca koji se ne finansira iz
budžeta i fondova obaveznog
socijalnog osiguranja
840-721232843-89
49.195,00
442,60
49.637,60
2,72%
1.778.652,00
47.534,08
840-714562843-56
65.696,50
2.527,06
68.223,56
0,70%
Komunalna taksa za isticanje firme
840-716111843-35
na poslovnom prostoru
16.250,00
625,08
16.875,08
0,17%
68.228,10
2.624,45
70.852,55
0,72%
UKUPNO RSD
Posebna naknada za zaštitu i
unapređenje životne sredine
životne sredine
LPA VRŠAC Porez na imovinu pravnih lica
840-713122843-64
1.826.186,08 100,00%
Porez na zemljište
840-711147843-13
0,00
0,00%
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta
840-741534843-98
0,00
0,00%
UKUPNO RSD
Porez na imovinu pravnih lica
840-713122843-64
150.174,60
5.776,59
155.951,19
1,59%
3.342,81
128,58
3.471,39
0,04%
104
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Naziv uplatnog računa
LPA Savski
Venac Beograd
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta
Novi broj
uplatnog
računa
Dug
Kamata
840-741534843-98
Iznos
%u
obaveze na
okviru
dan
klase
30.04.2014
0,00
0,00%
UKUPNO RSD
3.342,81
128,58
3.471,39
0,04%
Komunalna taksa za isticanje firme
840-716111843-35
na poslovnom prostoru
5.697,00
134,94
5.831,94
0,06%
840-713122843-64
6.362,14
105,37
6.467,51
0,07%
840-711147843-13
0,00
0,00%
840-741534843-98
0,00
0,00%
12.299,45
0,13%
Porez na imovinu pravnih lica
LPA Palilila - Porez na zemljište
Beograd
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta
12.059,14
UKUPNO RSD
240,31
JVP"VODE
VOJVODINE"DIREKTNA
UPLATA DO
KRAJA 2010
GODINE
Naknada za odvodnjavanje
0,00
0,00%
Naknada za korišćenje vodnog
zemljišta
0,00
0,00%
BUDŽET AP
VOJVODINE
OD 2011
GODINE
Naknada za odvodnjavanje
Naknada za korišćenje vodnog
zemljišta
UKUPNO
0,00
0,00
0,00
0,00%
840-741566843-31
15.359,79
361,06
15.720,85
0,16%
840-741562843-03
638,31
153,52
791,83
0,01%
15.998,10
514,58
16.512,68
0,17%
1.573.412,65
213.732,99
2.014.420,79
20,59%
UKUPNO RSD
UKUPNO RSD
Tabela 41 - Struktura potraživanja klase C
105
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
20.4 Klasa D poverilaca
U narednoj tabeli prilazana je struktura potraživanja poverilaca klase D, uz napomenu da je
po ovom Unapred pripremljenom planu reorganizacije, za klasu D planiran otpis svih kamata,
koje su evidentirane u Klasi uslovnih poverilaca. Takodje, predstavljena je i posebna tabela
gde su predstavljena potraživanja po osnovu javnih prihoda koja su dospela tri meseca pre
datuma preseka, odnosno pre 31.01.2104. godine.
20.4.1 Zbirna struktura obaveza poverilaca klase D
U naredoj tabeli prikazana je zbirna struktura poverilaca klase D.
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Naziv komitenta
"SRBIJAGAS" JAVNO
PREDUZECE, NOVI SAD,
Osnovni dug
"EPS SNABDEVANJE" DOO,
BEOGRAD, CARICE MILICE
2
LPA Vršac
"EUROCEM" DOO, NOVI
BEOGRAD, MILENTIJA
POPOVICA 5/S 2
Poreska uprava, filijala
Vršac
Fond za razvoj Srbije,
dospelo jemstvo
"ANDRIJA LAGER",
PANCEVO, Zarka
Zrenjanina 117
"BEOWEISS" DOO,
BEOGRAD, DUNAVSKA 27
"PANCEVO" ED
ELEKTRODISTRIBUCIJA,
PANCEVO, Milosa
Obrenovica 6
"HIGIJENA" JKP, PANCEVO,
D. Tucovica 5
DIREKCIJA ZA UREDJ. I
IZGRAD. PANCEVA" JP,
PANCEVO,
"ANDJELA - 2" DOO,
KRUSEVAC, Zikice Televica
br. 53 I/11
Iznos
potraživanja
knjigovodstveno
stanje
Iznos
potraživanja
UPPR
Pravni osnov
%
učešće
u
okviru
klase
Napomena
321.918.372,27
321.918.372,27 Ugovor
89,58%
7.798.878,65
7.798.878,65 Ugovor
2,17%
2.322.045,48
4.803.006,87 Rešenje
1,34%
3.717.258,40
48.662.119,73
3.717.258,40
Ugovor o jemstvu
11802/1 od
27.05.2008
Dospelo jemstvo za
treće lice
1,03%
3.425.097,01 Rešenje i dr
0,95%
0,00
3.000.000,00 Ugovor
0,83%
1.622.170,01
1.622.170,01 Faktura
0,45%
1.182.923,88
1.182.923,88 Faktura
0,33%
896.401,43
896.401,43 Faktura
0,25%
875.852,00
875.852,00 Faktura
0,24%
765.683,42
765.683,42 Faktura
0,21%
730.309,20
730.309,20 Faktura
0,20%
106
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Naziv komitenta
RE 3 PRODUKT
DOO,PLANDISTE
Budžet AP Vojvodine
JVP Vode Vojvodine
"GASPETROL" DOO,
PANCEVO, KOPAONICKA
19
"SIGP" UDRUZENJE,
BEOGRAD, KNEZA MILOSA
9/1
"MEGAL" DOO, PANCEVO,
Stevana Sremca 25a
"PROIGMA" DOO, VRSAC,
Zarka Zrenjanina29
MIRJANA PRERADOVICRADOSAVLJEVIC, VRSAC,
Zarka Zrenjanina 29
SOSS AD "VOJVODINAPUTPANCEVO", PANCEVO,
ZARKA ZRENJANINA BR.12
"TEA PLUS" KNJIZARA,
VRSAC, ZARKA
ZRENJANINA 16
"ALEX LIM", VRSAC,
PAVLISKI PUT LEVO 6
"TURBINA" DOO, VRSAC,
DVORSKA 25
"M-COP 2011"DOO,
KOVIN, DUNAVSKA 18
"INSTITUT ZA BEZBEDNOST
I HUMANIZACIJU RADA"
DOO, NOVI SAD,
BUL.OSLOBODJENJA 30
"PREVING PLUS" agencija
za preventivni inzenjering,
VRSAC, NIKITE TOLSTOJA
119
"COLJA" DOO, PANCEVO,
JABUCKI PUT 103
LPA Palilula - Beograd
"VRSACKI VINOGRADI",
VRSAC, Svetosavski trg 1
"SOLAREVIC ZORAN" MSR,
VRSAC, BEOGRADSKI PUT
BB
"TEHNIKA", VRSAC,
Dositejeva 11
Iznos
potraživanja
knjigovodstveno
stanje
Iznos
potraživanja
UPPR
Pravni osnov
Napomena
%
učešće
u
okviru
klase
728.784,94
728.784,94 Faktura
0,20%
396.777,01
279.968,87
652.366,93 Rešenje
548.529,36 Rešenje
0,18%
0,15%
488.113,64
488.113,64 Faktura
0,14%
436.083,60
436.083,60
0,12%
406.357,29
406.357,29 Faktura
0,11%
370.228,64
370.228,64 Faktura
0,10%
360.903,98
360.903,98 Faktura
0,10%
360.780,88
360.780,88 Faktura
0,10%
271.090,52
271.090,52 Faktura
0,08%
174.749,95
174.749,95 Faktura
0,05%
169.975,50
169.975,50 Faktura
0,05%
164.078,40
164.078,40 Faktura
0,05%
148.272,00
148.272,00 Faktura
0,04%
141.540,10
141.540,10 Faktura
0,04%
126.000,00
126.000,00 Faktura
0,04%
114.272,06
124.006,72 Faktura
0,03%
115.664,60
115.664,60 Faktura
0,03%
113.104,71
113.104,71 Faktura
0,03%
110.465,32
110.465,32 Faktura
0,03%
107
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
%
učešće
u
okviru
klase
0,03%
Naziv komitenta
Iznos
potraživanja
knjigovodstveno
stanje
MLADEN BOZA, VRSAC
108.467,02
108.467,02 Faktura
106.935,01
106.935,01 Faktura
101.780,08
101.780,08 Faktura
0,03%
100.250,00
100.250,00 Faktura
0,03%
98.523,88
98.523,88 Faktura
0,03%
92.198,40
92.198,40 Faktura
0,03%
90.504,57
90.504,57 Faktura
0,03%
90.481,94
90.481,94 Faktura
0,03%
84.000,00
84.000,00 Faktura
0,02%
81.473,48
81.473,48 Faktura
0,02%
81.440,60
81.440,60 Faktura
0,02%
81.050,00
81.050,00 Faktura
0,02%
79.000,00
79.000,00 Faktura
0,02%
78.018,80
78.018,80 Faktura
0,02%
75.770,54
75.770,54 Faktura
0,02%
73.018,40
73.018,40 Faktura
0,02%
70.186,00
70.186,00 Faktura
0,02%
66.186,56
66.186,56 Faktura
0,02%
60.879,23
60.879,23 Faktura
0,02%
"VINOGORJE HELVECIJA"
DOO, VRSAC, SVETOSAVSKI
TRG 1
"URMEX" DOO, VRSAC,
STEPE STEPANOVICA 17
"GUTENBERG"
STAMPARIJA, VRSAC,
Kordunska 72
JP "VAROS", VRSAC,
"GRADSKA CISTOCA" JKP,
BEOGRAD, MIJE
KOVACEVICA 4
"INZENJERING" DOO,
BEOGRAD, Milutina
Ivkovica 2a
"FINODIT", BEOGRAD,
Bulevar vojvode Misica 33
OD TEMELJA DO KROVATRANSPORT DOO, VRSAC
"PARIMIL SDD" SZTR,
VRSAC, 2.OKTOBAR 95
"SUNCE" STR, BARANDA,
SAVE KOVACEVICA 24
"UNIVERZALNI
VULKANIZER "LAZAREVIC",
VRSAC, LJUBLJANSKA 178
"MONTER" SZR, VRSAC,
Ritska 34
"ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVLJE", PANCEVO,
PASTEROVA 2
"AUTOTRANSPORT" DOO,
KOSTOLAC, NIKOLE TESLE
19
"SINTAL" DOO, BEOGRAD,
LADNE VODE 13
"LUGI SAN System" doo,
BEOGRAD, ZRENJANINSKI
PUT 91 E
"BROWELL" DOO, BACKA
PALANKA, SVETOZARA
MARKOVICA 24
"DRUGI OKTOBAR" DKP,
VRSAC, Stevana Nemanje
26
Iznos
potraživanja
UPPR
Pravni osnov
Napomena
Iznos neobezbedjenih
potraživanja
0,03%
108
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Naziv komitenta
"KOMPANIJA DUNAV
OSIGURANJE" ADO,
PANCEVO, MASARIKOVA 4
"ZARKOM" SMR, VRSAC,
Sabacka 15
"PEKARA 1 MAJ", VRSAC, 2
Oktobar 92
"BOJE SHOP" ZTR, VRSAC,
BRANKA RADICEVICA 24
"TELEKOM SRBIJA",
BEOGRAD, TAKOVSKA 2
"RACUNOVODSTVO" DOO,
BEOGRAD, Njegoseva 19
LPA Savski Venac - Beograd
"GEORAD" DOO,
PANCEVO, GENERALA
PETRA ARACICA 2 C
"PLAMEN" DOO, VRSAC,
Kraljevica Marka 75
HEDAS DOO, VRSAC
BOBIC SZR, PAVLIS
"IDAS COMMERCE", NOVI
BEOGRAD, Pohorska 12/3
MORICZ SZTR,
JERMENOVCI
"URMICO", VRSAC, Stepe
Stepanovica 17
"KRIN" STR, ULJMA, ZARKA
ZRENJANINA 77/A
"TELEKOM SRBIJA" 064
biznis, BEOGRAD, Takovska
2
KUTKO DOO, PANCEVO
"HIP AZOTARA", PANCEVO,
Spoljnostarcevacka 80
EXPERT
CONSTRUCTION,CACAK
"VATROPROMET" DOO,
VRSAC, DRUGOG OKTOBRA
BR.37
"MEDIETAS" avp. Radio
Impuls 89.1, VRSAC,
Omladinski trg 14
JP PTT "SRBIJA", PANCEVO,
Svetog Save 11
Iznos
potraživanja
knjigovodstveno
stanje
Iznos
potraživanja
UPPR
Pravni osnov
Napomena
%
učešće
u
okviru
klase
57.819,25
57.819,25 Faktura
0,02%
51.050,16
51.050,16 Faktura
0,01%
51.045,15
51.045,15 Faktura
0,01%
43.920,56
43.920,56 Faktura
0,01%
43.117,21
43.117,21 Faktura
0,01%
40.500,00
40.500,00 Faktura
0,01%
26.076,72
40.215,81 Faktura
0,01%
38.400,00
38.400,00 Faktura
0,01%
33.818,40
33.818,40 Faktura
0,01%
33.600,00
32.000,00
33.600,00 Faktura
32.000,00 Faktura
0,01%
0,01%
30.276,00
30.276,00 Faktura
0,01%
28.792,00
28.792,00 Faktura
0,01%
28.500,00
28.500,00 Faktura
0,01%
26.992,40
26.992,40 Faktura
0,01%
25.885,76
25.885,76 Faktura
0,01%
23.760,00
23.760,00 Faktura
0,01%
23.600,00
23.600,00 Faktura
0,01%
23.000,00
23.000,00 Faktura
0,01%
22.544,88
22.544,88 Faktura
0,01%
21.600,00
21.600,00 Faktura
0,01%
21.527,85
21.527,85 Faktura
0,01%
109
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Naziv komitenta
"DRAFT" DOO, DEBELJACA,
Sv. Markovica 6a
"KOVAC VOJTECKI" SZR,
PAVLIS, PARTIZANSKA 3
"ATLANTIDA RS", ZEMUN,
DZONA KENEDIJA 6
"FERUM TRGOVINA,
VRSAC, MILOSA OBILICA
1A
VIG SMEDEREVO
"PLAVA DAMA" SUR,
BANATSKI KARLOVAC,
DEVOJACKI BUNAR
HIDROSKOPI DOO,
PANCEVO
CARDWARE DOO, NOVI
SAD
"TIM KIKINDA" DOO,
KIKINDA, Generala
Drapsina 38
"BEOGRADSKA BERZA" AD,
BEOGRAD, OMLADINSKIH
BRIGADA BR.1
JOVANOVIC BOZIDAR,
ULJMA
"PUNISICI" ATZP, IVANJICA,
KAPETANA JAKOVICA 43
"KIM" SUR, VRSAC,
Topovski put 52
"ELEKTRODISTRIBUCIJA
BEOGRAD", BEOGRAD,
MASARIKOVA 1-3
"BENST" DOO, VRSAC,
Beogradski put
BAKIC COLOR, VRSAC
GOOD LOOK, ZR, PANCEVO
"JOVCE" STR I
AUTOPREVOZNIK, ULJMA,
2. OKTOBRA 29
"SEMAFOR COMP" DOO,
VRSAC, Trg Nikole Pasica 8
EPS SNABDEVANJESTOVARISTE BG.
"MLAZ" AUTOPERIONICA,
VRSAC, ZMAJ JOVINA 31
"TRGOPLAST", VRSAC,
Milosa Obilica 8
Iznos
potraživanja
knjigovodstveno
stanje
Iznos
potraživanja
UPPR
Pravni osnov
Napomena
%
učešće
u
okviru
klase
21.469,03
21.469,03 Faktura
0,01%
21.450,00
21.450,00 Faktura
0,01%
18.000,00
18.000,00 Faktura
0,01%
17.756,30
17.756,30 Faktura
0,00%
15.694,00
15.694,00 Faktura
0,00%
13.980,00
13.980,00 Faktura
0,00%
13.680,00
13.680,00 Faktura
0,00%
12.717,00
12.717,00 Faktura
0,00%
12.135,76
12.135,76 Faktura
0,00%
12.000,00
12.000,00 Ugovor
0,00%
11.101,52
11.101,52 Faktura
0,00%
9.487,20
9.487,20 Faktura
0,00%
9.005,00
9.005,00 Faktura
0,00%
8.661,92
8.661,92 Faktura
0,00%
8.174,00
8.174,00 Faktura
0,00%
7.963,56
7.100,00
7.963,56 Faktura
7.100,00 Faktura
0,00%
0,00%
5.622,20
5.622,20 Faktura
0,00%
4.920,00
4.920,00 Faktura
0,00%
4.117,25
4.117,25 Faktura
0,00%
3.444,08
3.444,08 Faktura
0,00%
3.285,00
3.285,00 Faktura
0,00%
110
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Naziv komitenta
"EVIVA", VRSAC, Bulevar
oslobodjenja 13
BB KANON, VRSAC
"DINAS", BEOGRAD,
Bitoljska 43
MIHIC, VULKANIZERSKA R.
VRSAC
"GRAFOKOMERC" Trgovina
na vel., VRSAC, DVORSKA
45
"DARNICO" DOO, VRSAC,
STEPE STEPANOVICA BB
"SRBIJAGAS" (stovariste u
selu), NOVI SAD,
NARODNOG FRONTA 12
"TELENOR" DOO, NOVI
BEOGRAD, BULEVAR
UMETNOSTI 16A
"DRUGI OKTOBAR" KAMATA, VRSAC, STEVANA
NEMANJE 26
INTTEX DOO , BEOGRAD
"SIROVINA PROMET",
IZBISTE, IVKOV
STANISLAVA 14
"VIT INVEST", PANCEVO,
PETRA PRERADOVICA 29
Q PROM STZR, DONJA
KRUSEVICA
PETROVIC VOJISLAV,
ZEMUN
"TULI" PP, VRSAC,
Vojvodjanskih brigada 8
"CIKLOPAK", VRSAC,
Omladinski trg 17
"FOTO TOMIC", VRSAC,
Svetosavski trg 6b
SREJIC DOBRILA
REGIST.POLJOP.PROIZV.,
ALEKSANDROVAC,
OMLADINSKA 32
"TRGOKOMERC", BORCA,
Zrenjaninski put 150a
"EUROSTABLO" DOO,
BOLJEVCI, ILIJE RADOJCICA
12
Iznos
potraživanja
knjigovodstveno
stanje
Iznos
potraživanja
UPPR
Pravni osnov
Napomena
%
učešće
u
okviru
klase
41.351,48
2.200,00 Faktura
0,00%
1.880,00
1.880,00 Faktura
0,00%
1.436,78
1.436,78 Faktura
Otpis kamate
0,00%
1.350,00
1.350,00 Faktura
Otpisano
0,00%
990,00
990,00 Faktura
Otpisano
0,00%
852,00
852,00 Faktura
Otpisano
0,00%
728,21
728,21 Faktura
Otpisano
0,00%
50,24
50,24 Faktura
Otpisano
0,00%
0,00 Obračun
Otpisano
0,00%
713,90
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
1.746,10
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
2.213,09
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
2.371,80
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
2.428,52
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
2.608,27
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
3.304,00
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
3.858,00
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
4.229,24
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
4.260,52
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
4.856,88
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
110.077,57
111
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Naziv komitenta
"INVESTPROJEKT" DOO,
VRSAC, Banatska 4
"MATICKI" SZR - LIMAR,
VRSAC, Cara Lazara 48
ZITKO,
ZEMLJOR.ZADRUGA,ULJMA
VETEK, BEOGRAD
MANAX DOO,BEOGRAD
"PLAMEN" SZR,
MRAMORAK, ZARKA
ZRENJANINA 150
"MEDJUNARODNI
TRANSPORT" Poslovno
udruz.drumskih
prevoznika, BEOGRAD,
MILUTINA BOJICA 2/I
"MIKRO ELEKTRONIK",
VRSAC, JASE TOMICA BB
"SIMONOVIC KONFEKCIJA"
DOO, GORNJI STUPANJ,
GORNJI STUPANJ
"ULT PRODUKT" DOO,
VELIKA DRENOVA,
STIL STR KOMISION, VRSAC
JEREMIJA M&M DOO
BORCA
"PRO-SOFT", VRSAC, Filipa
Visnjica 8
"NT COMERC" ZZ, BELA
CRKVA, Prvog oktobra 99
SAVA STOJKOV - SLIKAR,
SOMBOR, CITAONICKA 22
ELITE PLUS DOO, ZEMUN
"PEPITO" STR, VRSAC,
Feliksa Milehera 10
"RASING" DOO, VRSAC,
Lamela 4/1a Hemograd
"MESOPROMET" DOO,
PANCEVO, Makedonska
179
"SRBIJAGAS" KAMATA,
NOVI SAD,
FOND ZA RAZVOJ SRBIJE
KAMATA
Iznos
potraživanja
knjigovodstveno
stanje
Iznos
potraživanja
UPPR
Pravni osnov
Napomena
%
učešće
u
okviru
klase
5.472,00
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
5.900,00
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
7.720,52
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
9.232,74
11.800,00
0,00 Faktura
0,00 Faktura
Otpisano
Otpisano
0,00%
0,00%
13.924,00
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
16.500,00
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
16.720,00
0,00 Faktura
Otpisano
0,00%
17.425,53
0,00 Faktura
0,00%
21.239,23
0,00 Faktura
0,00%
23.364,00
0,00 Faktura
0,00%
23.506,00
0,00 Faktura
0,00%
24.426,00
0,00 Faktura
0,00%
24.811,31
0,00 Faktura
0,00%
29.000,00
0,00 Faktura
0,00%
40.763,72
0,00 Faktura
0,00%
55.100,00
0,00 Faktura
0,00%
64.036,26
0,00 Faktura
0,00%
205.400,45
0,00 Faktura
0,00%
0,00 Obračun
0,00%
0,00 Ugovor
0,00%
92.031.635,15
0,00
112
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
RB
Naziv komitenta
137
STALNI SUDSKI VESTAK
GOJKO BJELICA dipl.ecc.,
NOVI SAD, MAKSIMA
GORKOG 4E
138
Jovanovic Nikola, Vlajkovac
UKUPNO
Iznos
potraživanja
knjigovodstveno
stanje
Iznos
potraživanja
UPPR
Pravni osnov
Napomena
%
učešće
u
okviru
klase
23.300,00
0,00 Faktura
0,00%
6.938,16
0,00 Faktura
0,00%
491.428.502,82
359.360.431,21
100%
Tabela 42 - Detaljna struktura potraživanja klase D poverilaca
20.4.2 Struktura obaveza za javne prihode svrstane u klasu D poverilaca
U naredoj tabeli, prikazana je struktura potraživanja po osnovu javnih prihoda dospelih u
periodu starijem od tri meseca od datuma preseka, odnosno potraživanja po osnovu javih
prihoda koja su dospela pre 31.01.2014. godine, u skladu sa kriterijumima iz čl. 165 st. 4 u
vezi sa čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona o stečaju.
Naziv uplatnog računa
PU filijala,
Vršac
Novi broj
uplatnog
računa
Dug
Kamata
Iznos
%u
obaveze na
okviru
dan
klase
30.04.2014
Porez na zarade
840-711111843-52
359.948,00
23.391,51
706.573,95
35,08%
Porez na dodatu vrednost
840-714112843-10
0,00
0,00
575.456,44
28,57%
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih na teret
840-721111843-18
zaposlenih kod pravnih lica
0,00
63.170,84
70.842,62
3,52%
Doprinos za zdravstveno
osiguranje zaposlenih na teret
zaposlenih
840-721121843-88
459.865,00
29.884,69
896.778,05
44,52%
Doprinos za osiguranje za slučaj
nezaposlenosti na teret
zaposlenih
840-721131843-61
56.080,00
3.644,45
109.362,05
5,43%
Doprinos za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca-pravnog lica koje se
840-721212843-46
ne finansira iz budžeta i fondova
obaveznog socijalnog osiguranja
0,00
53.452,30
59.943,80
2,98%
Doprinos za zdravstveno
osiguranje zaposlenih na teret
poslodavca koji se ne finansira iz
budžeta i fondova obaveznog
socijalnog osiguranja
840-721222843-19
459.865,00
29.884,69
896.778,05
44,52%
Doprinos za osiguranje za slučaj
nezaposlenosti na teret
poslodavca koji se ne finansira iz
budžeta i fondova obaveznog
socijalnog osiguranja
840-721232843-89
56.080,00
3.644,45
109.362,05
5,43%
113
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Unapred pripremljen plan reorganizacije AD Igma Uljma
Naziv uplatnog računa
Novi broj
uplatnog
računa
UKUPNO RSD
Kamata
1.391.838,00
207.072,93
3.425.097,01 170,03%
Posebna naknada za zaštitu i
unapređenje životne sredine
životne sredine
840-714562843-56
328.296,06
64.980,26
393.276,32
6,38%
Komunalna taksa za isticanje
firme na poslovnom prostoru
840-716111843-35
277.819,05
190.381,50
468.200,55
7,59%
840-713122843-64 1.731.513,25 1.843.547,01
3.575.060,26
57,96%
LPA VRŠAC Porez na imovinu pravnih lica
Porez na zemljište
840-711147843-13
99.193,93
92.349,11
191.543,04
3,11%
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta
840-741534843-98
142.391,07
32.535,63
174.926,70
2,84%
2.579.213,36 2.223.793,51
UKUPNO RSD
LPA Savski
Venac Beograd
Dug
Iznos
%u
obaveze na
okviru
dan
klase
30.04.2014
4.803.006,87 77,87%
Porez na imovinu pravnih lica
840-713122843-64
23.159,47
3.653,86
26.813,33
0,43%
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta
840-741534843-98
0,00
13.402,48
13.402,48
0,22%
23.159,47
17.056,34
40.215,81
0,65%
UKUPNO RSD
Komunalna taksa za isticanje
firme na poslovnom prostoru
840-716111843-35
13.666,87
5.737,29
19.404,16
0,31%
Porez na imovinu pravnih lica
840-713122843-64
194,02
287,71
481,73
0,01%
840-711147843-13
0,00
95.094,94
95.094,94
1,54%
840-741534843-98
784,37
8.241,52
9.025,89
0,15%
14.645,26
109.361,46
124.006,72
2,01%
279.968,87
261.521,28
541.490,15
8,78%
0,00
7.039,21
7.039,21
0,11%
279.968,87
268.560,49
548.529,36
8,89%
LPA Palilila - Porez na zemljište
Beograd
Naknada za korišćenje
građevinskog zemljišta
UKUPNO RSD
JVP"VODE
VOJVODINE"DIREKTNA
UPLATA DO
KRAJA 2010
GODINE
Naknada za odvodnjavanje
BUDŽET AP
VOJVODINE
OD 2011
GODINE
Naknada za odvodnjavanje
840-741566843-31
177.911,44
54.973,29
232.884,73
3,78%
Naknada za korišćenje vodnog
zemljišta
840-741562843-03
303.070,37
116.411,83
419.482,20
6,80%
480.981,81
171.385,12
652.366,93 10,58%
UKUPNO
Naknada za korišćenje vodnog
zemljišta
UKUPNO RSD
UKUPNO RSD
4.769.806,77 2.997.229,85
6.168.125,69
100%
Tabela 43 - Struktura obaveza po osnovu javnih prihoda, svrstanih u klasu D poverilaca
Planirano je da se obaveze po osnovu javnih prihoda, namire prodajom zemljišta koje je pod
teretom poreske uprave a do usvajanja Plana.
114
Predlog Unapred pripremljenog plana reorganizacije
Download

Unapred pripremljen plan reorganizacije