Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст. 14/2014
Датум израде извештаја: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: GARDEN ZONA ДОО Нови Сад
Матични број: 20710861
Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек
Име и презиме стечајног управника: Игор Шобић
Број лиценце: 155-0777
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001090000014-59
На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;
ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014.
до:
31.12.2014.
1
Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена
1а
Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца
На дан
Имовина
01.10.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
5.
Потраживања
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
Укупно без депозита
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
863.127,04
758.363,82
1.741.880,62
0,00
36.246.245,00
0,00
39.609.616,48
1
1б
Повећање вредности имовине
Износ повећања по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
863.127,04
2.
Дати аванси
0,00
758.363,82
3.
Потраживања
0,00
1.741.880,62
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
36.246.245,00
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
39.609.616,48
1в
Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права
Износ смањења по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
2.
Дати аванси
0,00
758.363,82
3.
Потраживања
0,00
1.741.880,62
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
36.246.245,00
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
39.609.616,48
1г
863.127,04
Умањење вредности имовине због продаје
Имовина
Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене
Смањење
Повећање
Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање
Коригована
вредност
имовине
1.
Дати аванси
0,00
0,00
0,00
758.363,82
2.
Потраживања
0,00
0,00
0,00
1.741.880,62
3.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
36.246.245,00
7.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
Укупно
0,00
0,00
0,00
38.746.489,44
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
2
2
Списак готовинских прилива и одлива
2а
Списак готовинских прилива
Остварени
приливи за
извештајни
период
Врста прилива
Плаћено
депозитом
Фактурисана
вредност у
извештајном
периоду
Разлика
остварених
прихода и
прилива
1.
Камате и други финансијски приходи
0,00
2.
Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
3.
Враћени аванси
0,00
4.
Наплата потраживања
0,00
5.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
12. Повраћај орочених средстава
0,00
0,00
0,00
13. Предујам за покретање стечаја
0,00
Укупно
2б
0,00
0,00
Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе
Трошкови стечајног поступка
Врста одлива
1. Повраћај предујма за покретање стечаја
2. Судски трошкови
3. Прелиминарна награда ст. управника
Разлика између исплаћене и коначне
4.
награде стечајног управника
5. Накнада трошкова стечајног управника
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.
7. Трошкови принудне ликвидације
8. Остали трошкови стечајног поступка
Укупно
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
782.475,50
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
90.000,00
782.475,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782.475,50
126.000,00
126.000,00
126.000,00
782.475,50
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Канцеларијски материјал
Електрична енергија
Комуналне услуге
Гориво и мазиво
Пошта и телефон
Набавка сировина и репроматеријала
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.622,00
0,00
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
0,00
0,00
0,00
0,00
7.522,00
0,00
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
3
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Текуће одржавање
Платни промет
Премија осигурања
Премија додатног осигурања ст. управника
Трошкови проф. обезбеђења имовине
Вештачења и процене
Дневнице и путни трошкови
Бруто зараде по уговору o раду
Бруто зараде по уговору о делу
Књиговодствене услуге
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Порези (на имовину, добит, кап. добит)
Административне таксе
ПДВ
Камате и други финансијски расходи
Трошкови оглашавања
Трошкови продаје имовине
24.
25.
-
Остали трошкови стечајне масе
Тарифа АЛСУ
Орочење средстава
Повраћај депозита
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Укупно
2в
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.000,00
67.945,06
67.845,06
100,00
Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
Врста одлива
Повећање
Признате обавезе
обавеза по
на почетку
основу испитних
извештајног
рочишта и
периода
обрачуна камате
Исплаћене
обавезе у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
1.
Разлучни повериоци
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
I исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
II исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
III исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
III исплатни ред - разлучни као стечајни
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Средства исплаћена власницима капитала
Укупно без депозита
3а
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Почетно и крајње стање на пословним рачунима
1.
Почетно стање на рачунима (са депозитом)
2.
Укупан прилив
3.
Укупан одлив
4.
Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства
0,00
5.
Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава
0,00
6.
Крајње стање на рачунима (са депозитом)
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
01.10.2014.
863.127,04
-3.612,00
190.233,06
31.12.2014.
669.281,98
4
3б
Почетно и крајње стање у благајни
1.
Почетно стање у благајни
2.
Укупан прилив
3.
Укупан одлив
4.
Крајње стање у благајни
4
01.10.14.
0,00
3.612,00
3.612,00
31.12.2014.
0,00
Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном
периоду
Име и презиме
Укупно
5
Стечајни биланс на крају периода
Имовина
На дан
31.12.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
5.
Потраживања
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
669.281,98
758.363,82
1.741.880,62
36.246.245,00
0,00
Укупно без депозита
39.415.771,42
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима
ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
Списак остварених активности у извештајном периоду
01.10.2014. Poziv na izjašnjenje u vezi prigovora izlučnog poverioca
Poziv Privrednog suda u Novom Sadu na izjašnjenje na prigovor izlučnog poverioca Plantland inex doo Novi sad od 22.09.2014.
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
5
03.10.2014. Predaja finansijskog izveštaja APR
Predaja finansijskog izveštaja za 2013. godinu Agenciji za privredne registre. Finansijski izveštaj za 2013. godinu nije predat od strane zastupnika
privrednog društva u stečaju.
07.10.2014. Zahtev za dopunu stečajne prijave Rodex doo
Poslat zahtev za dopunu prijave potraživanja stečajnom poveriocu Rodex DOO
10.10.2014. Zahtev za dopunu prijave stečajnog poverioca Euroshild DOO
Poslat zahtev za dopunu stečajne prijave poveriocu
10.10.2014. Zahtev za dopunu prijave MD Ivanović
Poslat zahtev za dopunu prijave potraživanja MD Ivanović
13.10.2014. Zahtev za ponovno pregledanje dokumentacije
Privrednom sudu u Novom Sadu predat zahtev za ponovno pregledanje dokumentacije stečajnog poverioca Plantland imex doo
15.10.2014. Troškovnik za mesec novembar 2014
Privrednom sudu u Novom sadu predat zahtev za odobrenje troškova za mesec novembar 2014
15.10.2014. Zahtev za izjašnjenje na plan REO
Privredni sud u Novom Sadu pozvao stečajnog upravnika na izjašnjenje o izvodljivosti plana reorganizacije
15.10.2014. Predata poreska prijava PPPDV
poreskoj upravi predata poreska prijava PPPDV za mesec septembar 2014
20.10.2014. Izjašnjenje na prigvor izlučnog poverioca
Privrednom sudu u Novom Sadu predato Izjašnjenje na prigovor izlučnog poverioca Plantland imex doo u vezi osporavanja potraživanja.
21.10.2014. Periodični izveštaj
Čklanovima odbora poverilaca i Privrednom sudu u Novom Sadu poslat periodični izveštaj za II kvartal 2014. godine
23.10.2014. Mišljenje na plan REO
Privrednom sudu u Novom Sadu predato mišljenje u vezi izvodljivosti plana reorganizacije
25.10.2014. Obaveštenje o osporavanju izlučnog zahteva
Izlučnom poveriocu Ničetić Snežani poslato obaveštenje o osporavanju izlučnog zahteva.
26.10.2014. Zahtev za dopunu stečajne prijave
Stečajnom poveriocu Absolut OK poslat zahteva za dopunu prijave potraživanja
27.10.2014. Zahtev za dopunu prijave Hiša plus doo
stečajnom poveriocu Hiša plus doo poslat zahtev za dopunu prijave potraživanja
27.10.2014. Zahtev za izjašnjenje Sberbank
Sberbank Srbija AD poslat zahtev za izjašnjenje u vezi preuzimanja potraživanja od stečajnog poverioca Hiša plus doo i zahtev za izjašnjenje o
potraživanjima prema stečajnom dužniku.
19.11.2014. Troškovnik za mesec decembar 2014
Privrednom sudu u Novom Sadu podnet zahtev za odobrenje troškova za mesec decembar 2014.
15.11.2014. Predaja poreske prijave PPPDV
Poreskoj upravi predata poreska prijava poreza na dodatu vrednost
18.11.2014. Predaja liste potraživanja za ispitno ročište
Privrednom sudu u Novom Sadu predata lista potraživanja za ispitno ročište 24.11.2014.
24.11.2014. Ispitno ročište
Održano ispitno ročište
02.12.2014. Ponovni pregled dokumentacije Plantland imex doo
Po zahtevu stečajnog poverioca Plantland imex doo izvršeno ponovno pregledanje dokumentacije iz prijave potraživanja.
10.12.2014. lista potaživanja za ispitno ročište
Privrednom sudu u Novom Sadu predata lista potraživanja za ispitno ročište 16.12.2014.
15.12.2014. Zahtev za ponovno pregledanje dokumentacije
Stečajni poverioci Janjatović Đorđe i Knežević damjan podneli zahtev za ponovno pregledanje dokumentacije iz stečajne prijave zbog
osporavanja potraživanja
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
6
16.12.2014. Ispitno ročište
Održano ispitno ročište
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
7
Прилози
Број предмета: 1. Ст. 14/2014
Датум: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: GARDEN ZONA ДОО Нови Сад
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Купац/закупац
Износ
Укупно:
0,00
Укупни приходи:
0,00
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Добаваљач
Износ
Troškovi stečajnog postupka
63/14
59/14
66/14
61/14
58/14
67/14
03.11.2014.
01.10.2014.
02.12.2014.
03.11.2014.
01.10.2014.
02.12.2014.
Preliminarna nagrada st. upravnika
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Укупно:
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
Укупно:
12.000,00
12.000,00
12.000,00
36.000,00
Укупно troškovi stečajnog postupka:
126.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Obaveze stečajne mase
Pošta i telefon
db-3
28600055596287
50600056820937
db-4
01.10.2014.
05.11.2014.
06.12.2014.
01.12.2014.
JP PTT Srbija
VIP Mobile DOO
VIP Mobile DOO
JP PTT Srbija
Укупно:
2.242,00
2.500,00
1.510,00
1.370,00
7.622,00
Platni promet
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
01.10.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
02.10.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
23.10.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
03.11.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
07.11.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
24.11.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
02.12.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
65,00
40,00
11,21
30,00
50,00
20,00
80,00
8
Platni promet
Provizija i drugi
12.12.2014.
finansijski rashodi
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
Укупно:
26,85
323,06
Укупно:
18.000,00
18.000,00
18.000,00
54.000,00
Укупно:
6.000,00
6.000,00
Укупно obaveze stečajne mase:
67.945,06
Укупни трошкови:
193.945,06
Knjigovodstvene usluge
366/2014
439/2014
485/2014
09-20710861
01.10.2014.
01.11.2014.
02.12.2014.
Profit DOO
Profit DOO
Profit DOO
Administrativne takse
Agencija za privredne registre
01.10.2014.
Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-354099-26
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-1001090000014-59
Depozit za platnu karticu, d1
Стање на рачунима на дан
01.10.2014.
863.127,04
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од:
Датум извода
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Прималац
Износ
Troškovi stečajnog postupka
01.10.2014.
03.11.2014.
02.12.2014.
01.10.2014.
03.11.2014.
02.12.2014.
Preliminarna nagrada st. upravnika
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Укупно:
30.000,00
30.000,00
30.000,00
90.000,00
Укупно:
12.000,00
12.000,00
12.000,00
36.000,00
Укупно:
2.242,00
2.500,00
1.370,00
1.410,00
7.522,00
Naknada troškova stečajnog upravnika
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Positive consulting, stečajni upravnik Igor Šobić PR
Obaveze stečajne mase
Pošta i telefon
23.10.2014.
24.11.2014.
12.12.2014.
12.12.2014.
JP PTT Srbija
VIP Mobile DOO
JP PTT Srbija
VIP Mobile DOO
Platni promet
01.10.2014.
02.10.2014.
23.10.2014.
03.11.2014.
07.11.2014.
24.11.2014.
02.12.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
65,00
40,00
11,21
30,00
50,00
20,00
80,00
9
Platni promet
12.12.2014.
Sberbank Srbija A.D.- Beograd
Укупно:
26,85
323,06
Укупно:
18.000,00
18.000,00
18.000,00
54.000,00
Укупно:
6.000,00
6.000,00
Укупни одливи:
193.845,06
Knjigovodstvene usluge
01.10.2014.
07.11.2014.
02.12.2014.
Profit DOO
Profit DOO
Profit DOO
Administrativne takse
02.10.2014.
Agencija za privredne registre
Стање на рачунима на дан
31.12.2014.
GARDEN ZONA ДОО Нови Сад - Извештај за октобар - децембар 2014.
669.281,98
10
Download

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца