Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 17 Ст.3113/2011
Датум израде извештаја: 19.11.2014.
Назив стечајног дужника: DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају
Матични број: 20147644
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Ћалић
Име и презиме стечајног управника: Александар Лакић
Број лиценце: 155-0336
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20666-57
На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;
ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2014.
до:
30.09.2014.
1
Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена
1а
Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца
На дан
Имовина
01.07.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
0,00
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
10.
Остала имовина
0,00
Укупно без депозита
232,05
232,05
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јул - септембар 2014.
1
1б
Повећање вредности имовине
Износ повећања по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
232,05
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
0,00
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
232,05
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
1в
Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права
Износ смањења по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
232,05
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
0,00
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
232,05
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
1г
Умањење вредности имовине због продаје
Имовина
Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене
Смањење
Повећање
Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање
Коригована
вредност
имовине
1.
Дати аванси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Потраживања
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
Укупно
0,00
0,00
0,00
0,00
DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јул - септембар 2014.
2
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
2
Списак готовинских прилива и одлива
2а
Списак готовинских прилива
Остварени
приливи за
извештајни
период
Врста прилива
Плаћено
депозитом
Фактурисана
вредност у
извештајном
периоду
Разлика
остварених
прихода и
прилива
1.
Камате и други финансијски приходи
0,00
2.
Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
3.
Враћени аванси
0,00
4.
Наплата потраживања
0,00
5.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
12. Повраћај орочених средстава
0,00
13. Предујам за покретање стечаја
0,00
0,00
0,00
Укупно
0,00
0,00
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јул - септембар 2014.
3
2б
Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе
Трошкови стечајног поступка
Врста одлива
1. Повраћај предујма за покретање стечаја
2. Судски трошкови
3. Прелиминарна награда ст. управника
Разлика између исплаћене и коначне
4.
награде стечајног управника
5. Накнада трошкова стечајног управника
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.
7. Трошкови принудне ликвидације
8. Остали трошкови стечајног поступка
Укупно
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
284.756,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284.756,08
0,00
0,00
0,00
17.275,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.705,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.980,48
0,00
0,00
0,00
302.031,56
0,00
2.705,00
0,00
304.736,56
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
-
2в
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
Канцеларијски материјал
Електрична енергија
Комуналне услуге
Гориво и мазиво
Пошта и телефон
Набавка сировина и репроматеријала
Текуће одржавање
Платни промет
Премија осигурања
Премија додатног осигурања ст. управника
Трошкови проф. обезбеђења имовине
Вештачења и процене
Дневнице и путни трошкови
Бруто зараде по уговору o раду
Бруто зараде по уговору о делу
Књиговодствене услуге
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Порези (на имовину, добит, кап. добит)
Административне таксе
ПДВ
Камате и други финансијски расходи
Трошкови оглашавања
Трошкови продаје имовине
Остали трошкови стечајне масе
Тарифа АЛСУ
Орочење средстава
Повраћај депозита
0,00
0,00
980,00
14.278,68
3.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
165.600,00
0,00
0,00
15.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.042,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
14.278,68
4.125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
165.600,00
0,00
0,00
28.817,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
Укупно
352.368,68
0,00
13.432,00
0,00
365.800,68
Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јул - септембар 2014.
4
Врста одлива
1.
Разлучни повериоци
2.
3.
Повећање
Признате обавезе
обавеза по
на почетку
основу испитних
извештајног
рочишта и
периода
обрачуна камате
Исплаћене
обавезе у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
283.680.533,44
0,00
0,00
283.680.533,44
I исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
II исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
III исплатни ред
480.416.198,88
0,00
0,00
480.416.198,88
5.
III исплатни ред - разлучни као стечајни
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Средства исплаћена власницима капитала
Укупно без депозита
0,00
764.096.732,32
0,00
0,00
764.096.732,32
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
3а
Почетно и крајње стање на пословним рачунима
1.
Почетно стање на рачунима (са депозитом)
01.07.2014.
2.
Укупан прилив
0,00
3.
Укупан одлив
0,00
4.
Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства
0,00
5.
Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава
0,00
6.
Крајње стање на рачунима (са депозитом)
0,01
30.09.2014.
0,01
01.07.14.
232,04
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
3б
Почетно и крајње стање у благајни
1.
Почетно стање у благајни
2.
Укупан прилив
0,00
3.
Укупан одлив
0,00
4.
Крајње стање у благајни
30.09.2014.
232,04
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
4
Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени
Име и презиме
1.
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном
периоду
Цредо књигоовоство
0,00
Укупно
0,00
DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јул - септембар 2014.
5
5
Стечајни биланс на крају периода
Имовина
На дан
30.09.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
0,00
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
10.
Остала имовина
0,00
232,05
Укупно без депозита
232,05
Коментар
Без промена у извештајном периоду.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима
ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
Списак остварених активности у извештајном периоду
DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јул - септембар 2014.
6
Прилози
Број предмета: 17 Ст.3113/2011
Датум: 19.11.2014.
Назив стечајног дужника: DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.07.2014.
до:
30.09.2014.
Купац/закупац
Износ
Укупно:
0,00
Укупни приходи:
0,00
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.07.2014.
до:
30.09.2014.
Добаваљач
Износ
Трошкови стечајног поступка
103
26.09.2014.
Накнада трошкова стечајног управника
НИШ Експрес
Укупно:
2.705,00
2.705,00
Укупно трошкови стечајног поступка:
2.705,00
Обавезе стечајне масе
Пошта и телефон
100
101
97
102
105
31.07.2014.
28.08.2014.
25.07.2014.
28.08.2014.
05.09.2014.
ПТТ
ПТТ
Укупно:
286,00
104,00
390,00
Укупно:
8.652,00
2.645,00
1.745,00
13.042,00
Укупно обавезе стечајне масе:
13.432,00
Укупни трошкови:
16.137,00
Административне таксе
РГЗ
Општина Бела Паланка
АПР
DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јул - септембар 2014.
7
Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20666-57
Стање на рачунима на дан
01.07.2014.
232,05
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од:
Датум извода
01.07.2014.
до:
30.09.2014.
Прималац
Стање на рачунима на дан
30.09.2014.
DUMIS-S INVEST ДОО Смедерево - у стечају - Извештај за јул - септембар 2014.
Износ
Укупно:
0,00
Укупни одливи:
0,00
232,05
8
Download

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца