Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 2. Ст. 230/2012
Датум израде извештаја: 29.10.2014.
Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО
ДОО, Својново
Матични број: 17180533
Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић
Име и презиме стечајног управника: Снежана Димитријевић
Број лиценце: 155-0019
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka a.d., 290-20080-43
2) UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30006024003-22
На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;
ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2014.
до:
30.09.2014.
1
Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена
1а
Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца
На дан
Имовина
01.07.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
Укупно без депозита
3.264,41
879.612,56
5.060.912,01
0,00
5.943.788,98
Коментар
У табели 1а. приказане су вредности из извештаја стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2014. до 30.06.2014.
године.
Укупну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:
1. Готовина која се налази на текућем рачуну број : 170-30006024003-22 UniCredit Bank Srbija a.d. у износу од 3.264,41 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 879.612,56 динара.
9. Опрема стечајног дужника у износу од 5.060.912,01 динара.
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
1
1б
Повећање вредности имовине
Износ повећања по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
3.264,41
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
879.612,56
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
5.060.912,01
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
5.943.788,98
Коментар
У извештајном периоду није било повећања имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.
1в
Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права
Износ смањења по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
3.264,41
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
879.612,56
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
5.060.912,01
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
5.943.788,98
Коментар
У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.
1г
Умањење вредности имовине због продаје
Имовина
Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене
Смањење
Повећање
Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање
Коригована
вредност
имовине
1.
Дати аванси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Потраживања
0,00
0,00
0,00
879.612,56
3.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
5.060.912,01
7.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
Укупно
0,00
0,00
0,00
5.940.524,57
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
2
Коментар
У извештајном периоду није било умањења имовине по основу продаје.
2
Списак готовинских прилива и одлива
2а
Списак готовинских прилива
Остварени
приливи за
извештајни
период
Врста прилива
Плаћено
депозитом
Фактурисана
вредност у
извештајном
периоду
Разлика
остварених
прихода и
прилива
1.
Камате и други финансијски приходи
0,00
2.
Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
3.
Враћени аванси
0,00
4.
Наплата потраживања
0,00
5.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
12. Повраћај орочених средстава
0,00
13. Предујам за покретање стечаја
0,00
0,00
0,00
Укупно
0,00
0,00
Коментар
У извештајном периоду није било прилива на рачун стечајног дужника.
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
3
2б
Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе
Трошкови стечајног поступка
Врста одлива
1. Повраћај предујма за покретање стечаја
2. Судски трошкови
3. Прелиминарна награда ст. управника
Разлика између исплаћене и коначне
4.
награде стечајног управника
5. Накнада трошкова стечајног управника
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.
7. Трошкови принудне ликвидације
8. Остали трошкови стечајног поступка
Укупно
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
560.000,00
0,00
204.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
0,00
204.630,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
0,00
959.630,00
0,00
0,00
0,00
959.630,00
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
-
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
Канцеларијски материјал
Електрична енергија
Комуналне услуге
Гориво и мазиво
Пошта и телефон
Набавка сировина и репроматеријала
Текуће одржавање
Платни промет
Премија осигурања
Премија додатног осигурања ст. управника
Трошкови проф. обезбеђења имовине
Вештачења и процене
Дневнице и путни трошкови
Бруто зараде по уговору o раду
Бруто зараде по уговору о делу
Књиговодствене услуге
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Порези (на имовину, добит, кап. добит)
Административне таксе
ПДВ
Камате и други финансијски расходи
Трошкови оглашавања
Трошкови продаје имовине
Остали трошкови стечајне масе
Тарифа АЛСУ
Орочење средстава
Повраћај депозита
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.419,00
174.084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.523,00
74.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.419,00
174.084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138.523,00
74.000,00
Укупно
548.026,00
10.500,00
900,00
900,00
548.026,00
Коментар
Стечајни судија је решењима број 2.Ст.230/2012 од 30.06.2014.године , 31.07.2014.године и 18.09.2014.године одобрио план трошкова
за
месец јул, август и септембар, у укупном износу од 10.500,00 динара, а стварно настали трошкови за извештајни период износе 900,00
динара.
Трошкови стечајног поступка:
8.Трошкови платног промета по Уговору о отварању и вођењу рачуна код UniCredit Bank Srbija a.d. Srbija.
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
4
2в
Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
Врста одлива
1.
Разлучни повериоци
2.
Повећање
Признате обавезе
обавеза по
на почетку
основу испитних
извештајног
рочишта и
периода
обрачуна камате
Исплаћене
обавезе у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
I исплатни ред
102,98
0,00
0,00
102,98
3.
II исплатни ред
1.166.404,25
0,00
0,00
1.166.404,25
4.
III исплатни ред
223.433.466,34
0,00
0,00
223.433.466,34
5.
III исплатни ред - разлучни као стечајни
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Средства исплаћена власницима капитала
Укупно без депозита
0,00
224.599.973,57
0,00
0,00
224.599.973,57
Коментар
У извештајном периоду није било промена на основу утврђених обавеза поверилаца.
3а
Почетно и крајње стање на пословним рачунима
1.
Почетно стање на рачунима (са депозитом)
01.07.2014.
2.
Укупан прилив
3.
Укупан одлив
4.
Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства
0,00
5.
Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава
0,00
6.
Крајње стање на рачунима (са депозитом)
3.264,41
0,00
900,00
30.09.2014.
2.364,41
Коментар
Наведена готовинска средства на крају извештајног периода налазе се на:
1. текућем рачуну стечајног дужника број 170-30006024003-22 у UniCredit bank Srbija a.d. у износу од 2.364,41 динара.
3б
Почетно и крајње стање у благајни
1.
Почетно стање у благајни
01.07.14.
2.
Укупан прилив
0,00
3.
Укупан одлив
0,00
4.
Крајње стање у благајни
30.09.2014.
0,00
0,00
Коментар
У току извештајног периода није било промета преко благајне стечајног дужника.
4
Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени
Име и презиме
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном
периоду
Укупно
Коментар
У извештајном периоду није било ангажованих лица.
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
5
5
Стечајни биланс на крају периода
Имовина
На дан
30.09.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
2.364,41
879.612,56
5.060.912,01
0,00
Укупно без депозита
5.942.888,98
Коментар
У извештајном периоду, укупну имовину стечајног дужника чине :готовина,потраживања и некретнине стечајног дужника.
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима
ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
Списак остварених активности у извештајном периоду
29.07.2014. Захтев за изјашњење Одбора поверилаца
Дана 25.06.2014. године на завршном рочишту у поступку стечаја дужника Производно-трговинско предузеће,,ШУМАДИЈА-ДРВО'' ДОО
Својново, Параћин, број предмета 2.Ст.бр. 230/2012, стечајни судија је донео решење да се рочиште не одржи и да ће наредно бити
заказано након доношења одлуке Одбора поверилаца и предлога стечајног управника.
Наиме, исто није одржано из разлога што је део неуновчене имовине стечајног дужника споран, а чини га удео у имовини физичког
лица Богдановић Радише из Својнова.
Стечајни управник до израде извештаја, за потребе завршног рочишта, није дошао до документације на основу које би доказао право
својине над наведеном имовином. Наиме, стечајни управник нема доказ о томе да је управо та роба унета као улагање у непокретност
Богдановић Радише, на који начин би стечајни дужник стекао удео у овој непокретности. У оваквој ситуацији стечајни управник није
имао могућности нити основа да води парницу ради утврђивања висине удела, јер није имао правни основ да докаже право својине, на
основу кога би касније вршио продају. Једини доказ јесте изјава оснивача стечајног дужника Богдановић Саше. На основу евиденције у
пословним књигама и изјаве оснивача наведена имовина се у завршном рачуну води као улагање у туђа основна средства.
29.07.2014. /
У складу са наведеним, стечајни управник сматра да није целисходно у оваквом облику ни преносити наводни удео, јер повериоци не
би могли да докажу и утврде његову висину.
Сходно томе, стечајни управник је на завршном рочишту предложио да Одбор поверилаца на основу достављене документације
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
6
одлучи о томе да ли спорну имовину пренети на повериоце или је целисходније, имајући у виду све напред речено, предметну имовину
отписати.
Као члан Одбора поверилаца, Војвођанска банка ад Београд, Филијала Крагујевац је на заказаном рочишту истакла да сматра да
стечајни поступак треба закључити, без преноса спорне имовине и да је сагласна са предлогом стечајног управника да се о томе састане
и одлучи одбор поверилаца.
Имајући у виду наведено, молимо Вас да се, у најкраћем могућем року, а најкасније до 08.08.2014. године изјасните по овом предлогу.
17.08.2014. План трошкова за период од 01.08.2014. до 31.08.2014. године
Дана 30.07.2014. године Привредном суду у Крагујевцу достављен је план трошкова за период од 01.08.2014. до 31.08.2014. године, у
укупном износу 3.500,00 динара.
Дана 31.07.2014. године Привредни суд у Крагујевцу донео је решење којим се одобрава предлог плана трошкова за период од
01.08.2014. до 31.08.2014. године, у укупном износу 3.500,00 динара.
21.09.2014. Достава извештаја стечајног управника
Дана 18.09.2014. године Привредном суду у Крагујевцу достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању
стечајне масе за период од 01.04.2014. до 30.06.2014. године.
14.09.2014. Решење
Дана 05.08.2014. године Основни суд у Крушевцу, Судска јединица у Варварину у предмету извршног повериоца Војвођанске банке АД
Нови Сад, Филијала Крушевац, против извршног дужника "Шумадија дрво" ДОО Својново, матични број 17180533, ПИБ 102015492,
заложни дужник Радиша Богдановић из Својнова, ЈМБГ 2908956781816, ради наплате новчаног потраживања, донео је решење којим се
прекида извршни поступак у овој ствари у односу на извршног дужника "Шумадија дрво" ДОО Својново, матични број 17180533, ПИБ
102015492, чије је извршење одређено решењем овог суда И. бр. 9429/10 од 25.11.2010. године, због отварања поступка стечаја.
Поступак извршења се наставља према заложном дужнику Радиши Богдановић из Својнова.
17.09.2014. Предлог стечајног управника за заказивање завршног рочишта
Дана 15.09.2014. године Привредном суду у Крагујевцу достављен је предлог стечајног управника за заказивање завршног рочишта.
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
7
Прилози
Број предмета: 2. Ст. 230/2012
Датум: 29.10.2014.
Назив стечајног дужника: Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО
ДОО, Својново
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.07.2014.
до:
30.09.2014.
Купац/закупац
Износ
Укупно:
0,00
Укупни приходи:
0,00
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.07.2014.
до:
30.09.2014.
Добаваљач
Износ
Обавезе стечајне масе
Платни промет
3107/14
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
31.07.2014.
UniCredit Bank
29.08.2014.
UniCredit Bank Srbija a.d.
300,00
300,00
30.09.2014.
UniCredit Bank Srbija a.d.
Укупно:
300,00
900,00
Укупно обавезе стечајне масе:
900,00
Укупни трошкови:
900,00
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
8
Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka a.d., 290-20080-43
UniCredit Bank Srbija a.d., 170-30006024003-22
Стање на рачунима на дан
01.07.2014.
3.264,41
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од:
Датум извода
01.07.2014.
до:
30.09.2014.
Прималац
Износ
Обавезе стечајне масе
Платни промет
31.07.2014.
29.08.2014.
30.09.2014.
UniCredit Bank
UniCredit Bank Srbija a.d.
UniCredit Bank Srbija a.d.
Стање на рачунима на дан
Укупно:
300,00
300,00
300,00
900,00
Укупни одливи:
900,00
30.09.2014.
Производно-трговинско предузеће ШУМАДИЈА-ДРВО ДОО, Својново - Извештај за јул - септембар 2014.
2.364,41
9
Download

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца