Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 22. Ст.4292/2010
Датум израде извештаја: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД,
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103
Матични број: 17148273
Име и презиме стечајног судије: Зорица Туцаков
Име и презиме стечајног управника: Стојан Вукотић
Број лиценце: 155-0104
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;
ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014.
до:
31.12.2014.
1
Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена
1а
Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца
На дан
Имовина
01.10.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
0,00
6.
Залихе
7.
Удели или акције код других лица
8.
Лиценце и патенти
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
Укупно без депозита
4.623.976,53
0,00
2.104.852,10
0,00
18.350.663,19
0,00
25.079.491,82
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103 - Извештај за октобар - децембар 2014.
1
1б
Повећање вредности имовине
Износ повећања по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
4.623.976,53
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
0,00
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
2.104.852,10
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
18.350.663,19
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
25.079.491,82
1в
Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права
Износ смањења по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
4.623.976,53
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
0,00
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
2.104.852,10
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
18.350.663,19
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
25.079.491,82
1г
Умањење вредности имовине због продаје
Имовина
Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене
Смањење
Повећање
Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање
Коригована
вредност
имовине
1.
Дати аванси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Потраживања
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
2.104.852,10
5.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
18.350.663,19
7.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
Укупно
0,00
0,00
0,00
20.455.515,29
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103 - Извештај за октобар - децембар 2014.
2
2
Списак готовинских прилива и одлива
2а
Списак готовинских прилива
Остварени
приливи за
извештајни
период
Врста прилива
Фактурисана
вредност у
извештајном
периоду
Плаћено
депозитом
Разлика
остварених
прихода и
прилива
1.
Камате и други финансијски приходи
2.
Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
3.
Враћени аванси
0,00
4.
Наплата потраживања
0,00
5.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Остала имовина
21.757,77
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
12. Повраћај орочених средстава
0,00
0,00
0,00
13. Предујам за покретање стечаја
0,00
Укупно
2б
21.757,77
0,00
Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе
Трошкови стечајног поступка
Врста одлива
1. Повраћај предујма за покретање стечаја
2. Судски трошкови
3. Прелиминарна награда ст. управника
Разлика између исплаћене и коначне
4.
награде стечајног управника
5. Накнада трошкова стечајног управника
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.
7. Трошкови принудне ликвидације
8. Остали трошкови стечајног поступка
Укупно
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Канцеларијски материјал
Електрична енергија
Комуналне услуге
Гориво и мазиво
Пошта и телефон
Набавка сировина и репроматеријала
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
0,00
0,00
0,00
3.285,70
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
7.747,98
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
7.747,98
0,00
0,00
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103 - Извештај за октобар - децембар 2014.
5.000,00
0,00
0,00
11.033,68
0,00
0,00
3
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Текуће одржавање
Платни промет
Премија осигурања
Премија додатног осигурања ст. управника
Трошкови проф. обезбеђења имовине
Вештачења и процене
Дневнице и путни трошкови
Бруто зараде по уговору o раду
Бруто зараде по уговору о делу
Књиговодствене услуге
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Порези (на имовину, добит, кап. добит)
Административне таксе
ПДВ
Камате и други финансијски расходи
Трошкови оглашавања
Трошкови продаје имовине
24.
25.
-
Остали трошкови стечајне масе
Тарифа АЛСУ
Орочење средстава
Повраћај депозита
Укупно
2в
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
800,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
123.285,70
212.747,98
213.547,98
800,00
336.033,68
Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
Врста одлива
Повећање
Признате обавезе
обавеза по
на почетку
основу испитних
извештајног
рочишта и
периода
обрачуна камате
Исплаћене
обавезе у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
1.
Разлучни повериоци
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
I исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
II исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
III исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
III исплатни ред - разлучни као стечајни
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Средства исплаћена власницима капитала
Укупно без депозита
3а
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Почетно и крајње стање на пословним рачунима
1.
Почетно стање на рачунима (са депозитом)
01.10.2014.
2.
Укупан прилив
3.
Укупан одлив
4.
Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства
0,00
5.
Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава
0,00
6.
Крајње стање на рачунима (са депозитом)
4.623.976,53
21.757,77
800,00
31.12.2014.
4.644.934,30
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103 - Извештај за октобар - децембар 2014.
4
3б
Почетно и крајње стање у благајни
1.
Почетно стање у благајни
2.
Укупан прилив
3.
Укупан одлив
4.
Крајње стање у благајни
4
01.10.14.
0,00
0,00
0,00
31.12.2014.
0,00
Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном
периоду
Име и презиме
Укупно
5
Стечајни биланс на крају периода
Имовина
На дан
31.12.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
0,00
6.
Залихе
7.
Удели или акције код других лица
8.
Лиценце и патенти
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
4.644.934,30
0,00
2.104.852,10
0,00
18.350.663,19
0,00
Укупно без депозита
25.100.449,59
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима
ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
Списак остварених активности у извештајном периоду
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103 - Извештај за октобар - децембар 2014.
5
Прилози
Број предмета: 22. Ст.4292/2010
Датум: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД,
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Купац/закупац
Износ
Укупно:
0,00
Укупни приходи:
0,00
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Добаваљач
Износ
Troškovi stečajnog postupka
101
01.10.2014.
Preliminarna nagrada st. upravnika
Вукотић Стојан
Укупно:
120.000,00
120.000,00
Укупно troškovi stečajnog postupka:
120.000,00
Obaveze stečajne mase
Kancelarijski materijal
103
01.10.2014.
IVADJO
Укупно:
5.000,00
5.000,00
Укупно:
7.747,98
7.747,98
Gorivo i mazivo
104
01.10.2014.
Knez petrol
Platni promet
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
Provizija i drugi
finansijski rashodi
105
01.10.2014.
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
03.11.2014.
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
01.12.2014.
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
31.12.2014.
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
01.10.2014.
200,00
200,00
200,00
Укупно:
200,00
800,00
Укупно:
10.000,00
10.000,00
Укупно:
30.000,00
30.000,00
Premija dodatnog osiguranja st. upravnika
Вукотић Стојан
Veštačenja i procene
126
01.10.2014.
Janoši Emil
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103 - Извештај за октобар - децембар 2014.
6
Knjigovodstvene usluge
127
01.10.2014.
IMI
Укупно:
120.000,00
120.000,00
Укупно:
40.000,00
40.000,00
Укупно obaveze stečajne mase:
213.547,98
Укупни трошкови:
333.547,98
Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)
130
01.10.2014.
ALSU
Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2403240101039-3
Стање на рачунима на дан
01.10.2014.
4.623.976,53
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од:
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Датум извода
Налогодавац
Износ
01.10.2014.
03.11.2014.
01.12.2014.
Kamate i drugi finansijski prihodi
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Укупно:
7.532,18
7.795,79
6.429,80
21.757,77
Укупни приливи:
21.757,77
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од:
Датум извода
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Прималац
Износ
Obaveze stečajne mase
Platni promet
01.10.2014.
03.11.2014.
01.12.2014.
31.12.2014.
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Стање на рачунима на дан
31.12.2014.
Укупно:
200,00
200,00
200,00
200,00
800,00
Укупни одливи:
800,00
4.644.934,30
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103 - Извештај за октобар - децембар 2014.
7
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ALSTE ДОО БЕОГРАД, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 103 - Извештај за октобар - децембар 2014.
8
Download

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца