Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5.Ст-23/2014
Датум израде извештаја: 10.01.2015.
Назив стечајног дужника: JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И
СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА
ДОО БЕОГРАД (РАКОВИЦА)
Матични број: 17564528
Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић
Име и презиме стечајног управника: Милован Јанковић
Број лиценце: 155-0527
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20063-23
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010161000-84
3) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-133328-39
4) Procredit Bank ad - Beograd, 220-133625-21
На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;
ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014.
до:
31.12.2014.
1
Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена
1а
Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца
На дан
Имовина
01.10.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
Укупно без депозита
921.522,59
5.088.206,75
305.941.160,35
0,00
311.950.889,69
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
1
1б
Повећање вредности имовине
Износ повећања по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
921.522,59
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
5.088.206,75
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
305.941.160,35
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
311.950.889,69
1в
Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права
Износ смањења по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
5.088.206,75
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
305.941.160,35
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
311.950.889,69
1г
921.522,59
Умањење вредности имовине због продаје
Имовина
Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене
Смањење
Повећање
Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање
Коригована
вредност
имовине
1.
Дати аванси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Потраживања
0,00
0,00
10.780,90
5.077.425,85
3.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
305.941.160,35
7.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
Укупно
0,00
0,00
10.780,90
311.018.586,20
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
2
2
Списак готовинских прилива и одлива
2а
Списак готовинских прилива
Остварени
приливи за
извештајни
период
Врста прилива
Плаћено
депозитом
Фактурисана
вредност у
извештајном
периоду
Разлика
остварених
прихода и
прилива
1.
Камате и други финансијски приходи
0,00
2.
Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
3.
Враћени аванси
0,00
4.
Наплата потраживања
5.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
864.000,00
0,00
864.000,00
0,00
84.826,10
0,00
948.826,10
0,00
10.780,90
10. Закуп (у извештајном периоду)
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
84.826,10
12. Повраћај орочених средстава
0,00
13. Предујам за покретање стечаја
0,00
Укупно
2б
959.607,00
0,00
Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе
Трошкови стечајног поступка
Врста одлива
1. Повраћај предујма за покретање стечаја
2. Судски трошкови
3. Прелиминарна награда ст. управника
Разлика између исплаћене и коначне
4.
награде стечајног управника
5. Накнада трошкова стечајног управника
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.
7. Трошкови принудне ликвидације
8. Остали трошкови стечајног поступка
Укупно
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
1.494.855,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
280.000,00
1.494.855,00
0,00
0,00
0,00
11.651,63
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,13
0,00
0,00
0,00
0,00
17.652,70
0,00
0,00
0,00
0,00
1.499,06
0,00
0,00
0,00
1.506.506,63
355.000,00
287.500,13
297.652,70
1.496.354,06
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Канцеларијски материјал
Електрична енергија
Комуналне услуге
Гориво и мазиво
Пошта и телефон
Набавка сировина и репроматеријала
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
0,00
0,00
0,00
0,00
1.598,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.370,00
0,00
0,00
0,00
542,00
0,00
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
2.370,00
0,00
0,00
0,00
2.140,00
0,00
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Текуће одржавање
Платни промет
Премија осигурања
Премија додатног осигурања ст. управника
Трошкови проф. обезбеђења имовине
Вештачења и процене
Дневнице и путни трошкови
Бруто зараде по уговору o раду
Бруто зараде по уговору о делу
Књиговодствене услуге
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Порези (на имовину, добит, кап. добит)
Административне таксе
ПДВ
Камате и други финансијски расходи
Трошкови оглашавања
Трошкови продаје имовине
24.
25.
-
Остали трошкови стечајне масе
Тарифа АЛСУ
Орочење средстава
Повраћај депозита
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Укупно
2в
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
68.908,00
0,00
52.380,50
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
2.543,00
0,00
0,00
0,00
84.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
290,00
68.908,00
0,00
54.733,50
0,00
198.000,00
0,00
0,00
2.543,00
0,00
0,00
0,00
84.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
290,00
68.908,00
0,00
51.321,00
0,00
198.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.412,50
0,00
0,00
0,00
1.598,00
524.288,50
486.386,50
484.572,00
3.412,50
Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
Врста одлива
Повећање
Признате обавезе
обавеза по
на почетку
основу испитних
извештајног
рочишта и
периода
обрачуна камате
Исплаћене
обавезе у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
1.
Разлучни повериоци
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
I исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
II исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
III исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
III исплатни ред - разлучни као стечајни
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Средства исплаћена власницима капитала
Укупно без депозита
3а
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Почетно и крајње стање на пословним рачунима
1.
Почетно стање на рачунима (са депозитом)
01.10.2014.
2.
Укупан прилив
959.607,00
3.
Укупан одлив
782.224,70
4.
Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства
0,00
5.
Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава
0,00
6.
Крајње стање на рачунима (са депозитом)
31.12.2014.
921.522,59
1.098.904,89
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
4
3б
Почетно и крајње стање у благајни
1.
Почетно стање у благајни
2.
Укупан прилив
3.
Укупан одлив
4.
Крајње стање у благајни
4
01.10.14.
0,00
0,00
31.12.2014.
0,00
Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном
периоду
Име и презиме
1.
0,00
Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ
75.000,00
Укупно
75.000,00
Коментар
Асистент стечајног управника - Милан Јанковић.
5
Стечајни биланс на крају периода
Имовина
На дан
31.12.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
1.098.904,89
5.077.425,85
305.941.160,35
0,00
Укупно без депозита
312.117.491,09
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима
ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
5
Списак остварених активности у извештајном периоду
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
6
Прилози
Број предмета: 5.Ст-23/2014
Датум: 10.01.2015.
Назив стечајног дужника: JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И
СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА
ДОО БЕОГРАД (РАКОВИЦА)
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Позив на број
Датум рачуна
Купац/закупац
1-2014
2-2014
05.11.2014.
02.12.2014.
Закуп (у извештајном периоду)
CROP'S & PARTNERS DOO
CROP'S & PARTNERS DOO
5/1
3/1
18.11.2014.
12.11.2014.
Износ
Укупно:
432.000,00
432.000,00
864.000,00
Укупно:
79.682,10
5.144,00
84.826,10
Укупни приходи:
948.826,10
Потраживања (у извештајном периоду)
GMP ENTERPRISES DOO TOPOLA
FRUIT IMPEX DOO GUČA
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Добаваљач
Износ
Трошкови стечајног поступка
2
12
28.11.2014.
17.12.2014.
Прелиминарна награда ст. управника
Јанковић Милован
Јанковић Милован
Укупно:
240.000,00
40.000,00
280.000,00
Укупно:
1.499,74
1.501,55
1.500,02
1.499,76
1.499,06
7.500,13
Укупно трошкови стечајног поступка:
287.500,13
Накнада трошкова стечајног управника
1082901
1100270
1119791
1133505
1152618
14.10.2014.
31.10.2014.
19.11.2014.
03.12.2014.
23.12.2014.
NIS AD
NIS AD
NIS AD
NIS AD
NIS AD
Обавезе стечајне масе
00500-957
01/R0507
04.11.2014.
25.12.2014.
Канцеларијски материјал
PREDUZEĆE KNJIŽARA MAKS DOO
BIROTEHNIKA
Укупно:
1.170,00
1.200,00
2.370,00
Пошта и телефон
RE046163637RS
RE054808612RS
RE054800415RS
RE061697214RS
RE061715672RS
RE068345631RS
06.10.2014.
24.10.2014.
31.10.2014.
06.11.2014.
27.11.2014.
02.12.2014.
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
69,00
69,00
81,00
69,00
104,00
69,00
7
Пошта и телефон
RE068323208RS
09.12.2014.
ЈП Пошта Србије
81,00
542,00
Укупно:
Платни промет
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
01.10.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
760,00
06.10.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
123,40
27.10.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
126,00
03.11.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
410,00
10.11.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
25,00
24.11.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
180,00
01.12.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
535,00
08.12.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
75,80
22.12.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
60,00
29.12.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
Укупно:
247,80
2.543,00
Укупно:
84.000,00
84.000,00
Бруто зараде по уговору о делу
Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ
Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ
Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ
Укупно:
25.000,00
25.000,00
25.000,00
75.000,00
Вештачења и процене
125
02.10.2014.
89-2014
101-2014
110-2014
31.10.2014.
28.11.2014.
31.12.2014.
97 51-048
26.11.2014.
CONFINEKS DOO
Административне таксе
BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE
Укупно:
290,00
290,00
Укупно:
68.908,00
68.908,00
ПДВ
97 94 601
103436243
05-51-6-7334
365/14
8554/14
04.12.2014.
23.10.2014.
23.10.2014.
23.10.2014.
PORESKA UPRAVA
Трошкови оглашавања
NIP KOMPANIJA NOVOSTI AD
DAN GRAF DOO
ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
16.416,00
14.112,00
3.412,50
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
8
399/14
05-51-6-8053
9297/14
10241/14
131/14 - 130/14
Трошкови оглашавања
DAN GRAF DOO
NIP KOMPANIJA NOVOSTI AD
ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
21.11.2014.
21.11.2014.
21.11.2014.
25.12.2014.
Укупно:
7.056,00
6.912,00
3.412,50
3.412,50
54.733,50
Укупно:
198.000,00
198.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:
486.386,50
Укупни трошкови:
773.886,63
Остали трошкови стечајне масе
CROP'S & PARTNERS DOO
23.12.2014.
Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-7049-71
Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-20063-23
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010161000-84
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5071210016691-52
ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-133328-39
Procredit Bank ad - Beograd, 220-133625-21
Стање на рачунима на дан
01.10.2014.
921.522,59
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од:
Датум извода
Налогодавац
12.11.2014.
18.11.2014.
FRUIT IMPEX DOO GUČA
GMP ENTERPRISES DOO TOPOLA
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Износ
Наплата потраживања
Укупно:
4.856,00
5.924,90
10.780,90
Укупно:
432.000,00
432.000,00
864.000,00
Укупно:
39.075,10
40.607,00
5.144,00
84.826,10
Укупни приливи:
959.607,00
Закуп (у извештајном периоду)
14.11.2014.
29.12.2014.
18.11.2014.
12.12.2014.
12.11.2014.
CROP'S & PARTNERS DOO
CROP'S & PARTNERS DOO
Потраживања (у извештајном периоду)
GMP ENTERPRISES DOO TOPOLA
GMP ENTERPRISES DOO TOPOLA
FRUIT IMPEX DOO GUČA
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од:
Датум извода
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Прималац
Износ
Трошкови стечајног поступка
Прелиминарна награда ст. управника
28.11.2014.
17.12.2014.
Јанковић Милован
Јанковић Милован
Укупно:
240.000,00
40.000,00
280.000,00
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
9
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
17.12.2014.
Накнада трошкова стечајног управника
ЕКО СЕРБИА АД
JKP PARKING SERVIS BEOGRAD
ЕКО СЕРБИА АД
TELEKOM SRBIJA AD
NIS AD
JP PUTEVI SRBIJE
JKP PARKING SERVIS BEOGRAD
ЕКО СЕРБИА АД
NIS AD
NIS AD
NIS AD
NIS AD
NIS AD
NIS AD
Укупно:
1.500,05
255,00
1.500,01
1.057,45
1.499,43
180,00
160,00
2.499,93
1.500,02
1.499,74
1.499,74
1.501,55
1.500,02
1.499,76
17.652,70
Укупно:
1.170,00
1.200,00
2.370,00
Укупно:
69,00
69,00
69,00
69,00
114,00
79,00
79,00
69,00
368,00
180,00
79,00
102,00
69,00
79,00
104,00
69,00
69,00
81,00
69,00
104,00
69,00
81,00
2.140,00
Укупно:
760,00
123,40
126,00
410,00
25,00
180,00
535,00
75,80
60,00
247,80
2.543,00
Обавезе стечајне масе
Канцеларијски материјал
06.11.2014.
26.12.2014.
PREDUZEĆE KNJIŽARA MAKS DOO
BIROTEHNIKA
Пошта и телефон
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
28.11.2014.
17.12.2014.
17.12.2014.
17.12.2014.
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
ЈП Пошта Србије
Платни промет
01.10.2014.
06.10.2014.
27.10.2014.
03.11.2014.
10.11.2014.
24.11.2014.
01.12.2014.
08.12.2014.
22.12.2014.
29.12.2014.
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
ProCredit Bank A.D.- Beograd
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
10
Вештачења и процене
02.10.2014.
31.10.2014.
28.11.2014.
31.12.2014.
CONFINEKS DOO
Укупно:
84.000,00
84.000,00
Укупно:
25.000,00
25.000,00
25.000,00
75.000,00
Укупно:
290,00
290,00
Укупно:
68.908,00
68.908,00
Укупно:
16.416,00
14.112,00
3.412,50
7.056,00
6.912,00
3.412,50
51.321,00
Укупно:
198.000,00
198.000,00
Укупни одливи:
782.224,70
Бруто зараде по уговору о делу
Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ
Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ
Милан Јанковић пр., Агенција за менаџмент и консалтинг ЕЛ ТИМ
Административне таксе
26.11.2014.
BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE
ПДВ
04.12.2014.
PORESKA UPRAVA
Трошкови оглашавања
23.10.2014.
23.10.2014.
23.10.2014.
21.11.2014.
21.11.2014.
NIP KOMPANIJA NOVOSTI AD
DAN GRAF DOO
ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
DAN GRAF DOO
NIP KOMPANIJA NOVOSTI AD
21.11.2014.
ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Остали трошкови стечајне масе
26.12.2014.
CROP'S & PARTNERS DOO
Стање на рачунима на дан
31.12.2014.
1.098.904,89
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
11
JPL SPECIAL ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА ДОО БЕОГРАД
(РАКОВИЦА) - Извештај за октобар - децембар 2014.
12
Download

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца