Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 2. Ст-36/2014
Датум израде извештаја: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)
Матични број: 20466138
Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић
Име и презиме стечајног управника: Драги Стевановић
Број лиценце: dragi.stevanovic
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17779-58
2) Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004871407-3
3) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18
4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91
На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;
ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014.
до:
31.12.2014.
1
Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена
1а
Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца
На дан
Имовина
01.10.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
0,00
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
Укупно без депозита
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
865.286,13
446.393.066,00
0,00
447.258.352,13
1
1б
Повећање вредности имовине
Износ повећања по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
865.286,13
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
0,00
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
446.393.066,00
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
447.258.352,13
1в
Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права
Износ смањења по
процењеној вредности
Имовина
Коригована вредност
имовине
1.
Готовина и готовински еквиваленти
0,00
865.286,13
2.
Дати аванси
0,00
0,00
3.
Потраживања
0,00
0,00
4.
Залихе
0,00
0,00
5.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
6.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
7.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
446.393.066,00
8.
Остала имовина
0,00
0,00
Укупно
0,00
447.258.352,13
1г
Умањење вредности имовине због продаје
Имовина
Корекција процењене вредности
имовине у зависности од
остварене продајне цене
Смањење
Повећање
Остварена
продајна цена
или наплаћено
потраживање
Коригована
вредност
имовине
1.
Дати аванси
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Потраживања
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
446.393.066,00
7.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
Укупно
0,00
0,00
0,00
446.393.066,00
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
2
2
Списак готовинских прилива и одлива
2а
Списак готовинских прилива
Остварени
приливи за
извештајни
период
Врста прилива
Фактурисана
вредност у
извештајном
периоду
Плаћено
депозитом
Разлика
остварених
прихода и
прилива
1.
Камате и други финансијски приходи
0,00
2.
Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
3.
Враћени аванси
0,00
4.
Наплата потраживања
0,00
5.
Залихе
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Удели или акције код других лица
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Лиценце и патенти
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Остала имовина
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)
0,00
0,00
0,00
12. Повраћај орочених средстава
0,00
0,00
0,00
13. Предујам за покретање стечаја
0,00
Укупно
2б
0,00
0,00
Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза
стечајне масе
Трошкови стечајног поступка
Врста одлива
1. Повраћај предујма за покретање стечаја
2. Судски трошкови
3. Прелиминарна награда ст. управника
Разлика између исплаћене и коначне
4.
награде стечајног управника
5. Накнада трошкова стечајног управника
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.
7. Трошкови принудне ликвидације
8. Остали трошкови стечајног поступка
Укупно
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
51.147,00
0,00
0,00
51.147,00
0,00
0,00
51.147,00
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
1.540.000,00
171.147,00
171.147,00
146.147,00
1.565.000,00
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Канцеларијски материјал
Електрична енергија
Комуналне услуге
Гориво и мазиво
Пошта и телефон
Набавка сировина и репроматеријала
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
3
Обавезе стечајне масе
Врста одлива
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Текуће одржавање
Платни промет
Премија осигурања
Премија додатног осигурања ст. управника
Трошкови проф. обезбеђења имовине
Вештачења и процене
Дневнице и путни трошкови
Бруто зараде по уговору o раду
Бруто зараде по уговору о делу
Књиговодствене услуге
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Порези (на имовину, добит, кап. добит)
Административне таксе
ПДВ
Камате и други финансијски расходи
Трошкови оглашавања
Трошкови продаје имовине
24.
25.
-
Остали трошкови стечајне масе
Тарифа АЛСУ
Орочење средстава
Повраћај депозита
Укупно
2в
Неизмирене
Одобрени
Стварно настали
обавезе на
планирани
трошкови у
почетку
трошкови по
извештајном
извештајног
закључку
периоду
периода
стечајног судије
Плаћени
трошкови у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
20.000,00
25.000,00
0,00
3.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
730.000,00
0,00
0,00
145.000,00
60.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
2.053,38
0,00
0,00
0,00
380.000,00
0,00
0,00
135.000,00
60.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.845,00
0,00
0,00
2.053,38
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
126.756,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
53.244,00
30.000,00
50.000,00
0,00
3.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
0,00
125.820,00
1.313.000,00
746.898,38
498.654,38
374.064,00
Списак готовинских одлива - утврђенa потраживања поверилаца према стечајном
дужнику
Врста одлива
Повећање
Признате обавезе
обавеза по
на почетку
основу испитних
извештајног
рочишта и
периода
обрачуна камате
Исплаћене
обавезе у
извештајном
периоду
Неизмирене
обавезе на крају
извештајног
периода
1.
Разлучни повериоци
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
I исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
II исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
III исплатни ред
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
III исплатни ред - разлучни као стечајни
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Средства исплаћена власницима капитала
Укупно без депозита
3а
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Почетно и крајње стање на пословним рачунима
1.
Почетно стање на рачунима (са депозитом)
01.10.2014.
2.
Укупан прилив
3.
Укупан одлив
4.
Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства
0,00
5.
Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава
0,00
6.
Крајње стање на рачунима (са депозитом)
865.286,13
0,00
644.801,38
31.12.2014.
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
220.484,75
4
3б
Почетно и крајње стање у благајни
1.
Почетно стање у благајни
2.
Укупан прилив
3.
Укупан одлив
4.
Крајње стање у благајни
4
01.10.14.
0,00
0,00
0,00
31.12.2014.
0,00
Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени
Исплаћени бруто износ
накнаде у извештајном
периоду
Име и презиме
Укупно
5
Стечајни биланс на крају периода
Имовина
На дан
31.12.2014.
1.
Готовина и готовински еквиваленти
2.
Орочена средства
0,00
3.
Депозит за продају имовине и/или закуп
0,00
4.
Дати аванси
0,00
5.
Потраживања
0,00
6.
Залихе
0,00
7.
Удели или акције код других лица
0,00
8.
Лиценце и патенти
0,00
9.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
10.
Остала имовина
220.484,75
446.393.066,00
0,00
Укупно без депозита
446.613.550,75
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ПРИЛОЗИ:
* дневни изводи за извештајни период
* евиденција извода по врстама прилива и одлива
* спецификација излазних и улазних фактура
* извештај повереника о оствареним активностима
* извештај правног заступника о споровима
ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника
Списак остварених активности у извештајном периоду
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
5
Прилози
Број предмета: 2. Ст-36/2014
Датум: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама
GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар)
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Купац/закупац
Износ
Укупно:
0,00
Укупни приходи:
0,00
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од:
Позив на број
Датум рачуна
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Добаваљач
Износ
Трошкови стечајног поступка
П 6402/2014
10-0/2014
11-1/2014
12-1/2014
01.11.2014.
01.10.2014.
01.11.2014.
01.12.2014.
Судски трошкови
РС Привредни суд у Београду
Укупно:
51.147,00
51.147,00
Укупно:
40.000,00
40.000,00
40.000,00
120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:
171.147,00
Накнада трошкова стечајног управника
Стевановић Драги
Стевановић Драги
Стевановић Драги
Обавезе стечајне масе
Платни промет
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
01.10.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
280,00
06.10.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
214,00
07.10.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
180,00
07.10.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
280,00
03.11.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
180,00
04.11.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
124,00
6
Платни промет
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
Провизија и
други
финансијски
расходи
11-5/2014
12.11.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
61,38
26.11.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
254,00
01.12.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
280,00
03.12.2014.
01.11.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Укупно:
200,00
2.053,38
Укупно:
380.000,00
380.000,00
Укупно:
30.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
30.000,00
135.000,00
Укупно:
20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
Укупно:
25.000,00
25.000,00
25.000,00
75.000,00
Укупно:
30.000,00
30.000,00
4.845,00
30.000,00
94.845,00
Укупно обавезе стечајне масе:
746.898,38
Укупни трошкови:
918.045,38
Вештачења и процене
Agencija za konsalting i menadžment ADCON
10-3/2014
10-4/2014
01.10.2014.
01.10.2014.
Бруто зараде по уговору о делу
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
Милосављевић Радица
11-4/2014
11-6/2014
12-3/2014
12-4/2014
01.11.2014.
01.11.2014.
01.12.2014.
01.12.2014.
Милосављевић Радица
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
Милосављевић Радица
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
10-1/2014
11-3/2014
12-5/2014
10-2/2014
11-2/2014
12-2/2014
19/14
21/14
10-6/2014
12-6/2014
01.10.2014.
01.11.2014.
01.12.2014.
01.10.2014.
01.11.2014.
01.12.2014.
01.10.2014.
01.11.2014.
01.10.2014.
01.12.2014.
Књиговодствене услуге
ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР
ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР
ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Адвокат Ђорђе Стефановић
Адвокат Ђорђе Стефановић
Адвокат Ђорђе Стефановић
Остали трошкови стечајне масе
Оливера Јовановић ПР
Оливера Јовановић ПР
ПОреска
Оливера Јовановић ПР
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
7
Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-17779-58
Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7004871407-3
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11006108-18
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200336791-91
Стање на рачунима на дан
01.10.2014.
865.286,13
СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од:
Датум извода
01.10.2014.
до:
31.12.2014.
Прималац
Износ
Трошкови стечајног поступка
Судски трошкови
12.11.2014.
РС Привредни суд у Београду
Укупно:
51.147,00
51.147,00
Укупно:
40.000,00
40.000,00
15.000,00
95.000,00
Укупно:
280,00
214,00
180,00
280,00
180,00
124,00
61,38
254,00
280,00
200,00
2.053,38
Укупно:
190.000,00
190.000,00
Укупно:
30.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
21.756,00
126.756,00
Укупно:
20.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00
Укупно:
25.000,00
25.000,00
50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника
06.10.2014.
04.11.2014.
03.12.2014.
Стевановић Драги
Стевановић Драги
Стевановић Драги
Обавезе стечајне масе
Платни промет
01.10.2014.
06.10.2014.
07.10.2014.
07.10.2014.
03.11.2014.
04.11.2014.
12.11.2014.
26.11.2014.
01.12.2014.
03.12.2014.
26.11.2014.
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad
Вештачења и процене
Agencija za konsalting i menadžment ADCON
Бруто зараде по уговору о делу
06.10.2014.
07.10.2014.
03.11.2014.
03.11.2014.
03.12.2014.
04.12.2014.
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
Милосављевић Радица
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
Милосављевић Радица
Милосављевић Радица
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
Књиговодствене услуге
06.10.2014.
04.11.2014.
03.12.2014.
07.10.2014.
26.11.2014.
ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР
ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР
ЛОГИСТИК Даринка Стајинић ПР
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)
Адвокат Ђорђе Стефановић
Адвокат Ђорђе Стефановић
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
8
Остали трошкови стечајне масе
06.10.2014.
06.10.2014.
04.11.2014.
03.12.2014.
Оливера Јовановић ПР
ПОреска
Оливера Јовановић ПР
Оливера Јовановић ПР
Стање на рачунима на дан
Укупно:
30.000,00
4.845,00
30.000,00
15.000,00
79.845,00
Укупни одливи:
644.801,38
31.12.2014.
Привредно друштво за развој пројеката о некретнинама GRAFITO VRTOVI ДОО Београд (Врачар) - Извештај за октобар децембар 2014.
220.484,75
9
Download

Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца