Број 149 • 9. април 2014. • www.pf.uns.ac.rs • тел. 021.485.3097
• 02. марта 2014. године проф. др Душан Николић је у Беoграду, у својству стручног консултанта, учествовао у раду Комисије за израду Нацрта Гра‐
ђанског законика Србије. На радном састанку је разматран преднацрт Општег дела Законика. • 5. марта 2014. године у Службеном Листу АПВ објављено је решење о именовању управника Биб‐
лиотеке мр Радмиле Дабановић за члана Комисије за полагање стрчних испита у библиотечко‐инфор‐
мационој делатности у Библиотеци Матице срп‐
ске. Мр Радмила Дабановић је именована за испи‐
тивача за предмет Основи система државне упра‐
ве и уставног уређења и прописи из библиотечко информационе делатности. Од 2002. године дo са‐
да мр Радмила Дабановић је била заменик испити‐
вача. • 09. марта 2014. године проф. др Душан Николић је у Беoграду, у својству стручног консултанта, учествовао у раду Комисије за израду Нацрта Гра‐
ђанског законика Србије. • 19. марта 2014. године одржана 10. седница Нас‐
тавно‐научног већа Правног факултета у Новом Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са 9. седнице Наставно‐научног већа; 2) Доношење одлуке о усвајању Извештаја о реали‐
зованим активностима у оквиру Научноистражи‐
вачког и развојног прoјекта „Теоријски и практич‐
ни проблеми стварања и примене права (ЕУ и Ср‐
бија)“ у 2013. години; 3) Предлог Катедре за међу‐
народно право да се дозволи парцијално полага‐
ње испита из наставног предмета Увод у право Ев‐
ропске уније у априлском испитном року школске 2013/2014. године; 4) Усвајање Извештаја Комисије за оцену подобности кандидата Марка Кнежеви‐
ћа, теме „Расправно начело у српском парничном поступку“ и ментора проф. др Ранка Кече за изра‐
ду докторске дисертације и одређивање ментора; 5) Именовање Комисије за оцену подобности кан‐
дидата мр Горана Ракића и теме „Поштен и прави‐
чан третман страног улагача као правни стандард у међународном инвестиционом праву“ за израду докторске дисертације; 6) Доношење одлуке о одобравању студенту мастер студија Милошу Ко‐
ролији израде завршног рада на тему „Врсте упи‐
са и услови за упис у катастар непокретности“, од‐
ређивање ментора и комисије за одбрану; 7) До‐
ношење одлуке о одобравању студенту мастер студија Итани Делибашић израде завршног рада на тему „Анализа Директиве 2011/7 ЕУ о сузбијању закашњења са плаћањем“ и одређивање ментора; 8) Доношење одлуке о одобравању студенту мас‐
тер студија Јелени Ђукић израде завршног рада на тему „Правно регулисање злоупотребе доминант‐
ног положаја у праву Србије и Европске уније“ и одређивање ментора; 9) Доношење одлуке о одо‐
бравању студенту мастер студија Светиславу Ћур‐
чићу израде завршног рада на тему „Cargo клаузу‐
ле“ и одређивање ментора; 10) Доношење одлуке о одобравању студенту мастер студија Срђану Об‐
радовићу израде завршног рада на тему „Уговор о приватном здравственом осигурању“ и одређи‐
вање ментора; 11) Доношење одлуке о давању саг‐
ласности за учешће студената Правног факултета у Новом Саду на појединим међународним такми‐
чењима у симулацији судских поступака у кален‐
дарској 2014. години (предлог руководиоца Цен‐
тра за симулацију суђења др Бојана Тубића); 12) Захтев проф. др Гордане Ковачек Станић за одо‐
брење службеног пута у Шпанију, као и у Марибор (Словенија); 13) Информације, питања, предлози. Седницом је председавао председник Наставно‐
научног већа проф. др Ранко Кеча. • 19. марта 2014. године одржана је 7. седница Са‐
вета Факултета са следећим дневним редом: 1) Ус‐
вајање записника са претходне седнице Савета Факултета; 2) Доношење одлуке о усвајању Пра‐
вилника о ближем уређивању поступка јавне на‐
бавке; 3) Доношење одлуке о усвајању Правилни‐
ка о условима, начину и поступку избора демон‐
стратора; 4) Информације, питања, предлози. Сед‐
ницом је председавао председник Савета проф. др Драган Милков. • 20. марта 2014. године у оквиру докторских сту‐
дија Приватно право, одржан je Општи семинар посвећен Преднацрту општег дела новог Грађан‐
ског законика Србије. Уводничар је био проф. др Душан Николић, а председавале су проф. др Ра‐
денка Цветић и проф. др Марија Салма, координа‐
тори Општег семинара. • 24. марта 2014. године на нашем Факултету одр‐
жано je предавање проф. др Бернда Визера (Bernd Wieser), професора Универзитета у Грацу, на тему „Управни поступак у Аустрији“ („Das Ver‐
waltungsverfahren in Österreich“). • 25. марта 2014. године одржана је 2. седница Ко‐
мисије за обезбеђење и унапређење квалитета Правног факултета у Новом Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање записника са претход‐
не седнице; 2) Разматрање нацрта Стандарда по‐
лагања испита и оцењивања на испиту Универзите‐
та у Новом Саду; 3) Питања, предлози, информа‐
ције. Седницом је председавала председник Ко‐
мисије проф. др Раденка Цветић. • 26. и 27. марта 2014. године проф. др Слободан Орловић и асистент др Бојан Тубић учествовали су, у Никозији (Кипар), на састанку представника Правних факултета који су укључени у програм размене студената Кампус Европе (Campus Euro‐
pae). Састанку су, поред представника нашег Фа‐
култета, присуствовали представници Правних фа‐
култета из: Нижњег Новгорода (Руска Федераци‐
ја), Луксембурга (Луксембург), Лођа (Пољска), Ни‐
козије (Кипар), Каунаса (Литванија), Виљнуса (Лит‐
ванија), Јоенсуа (Финска) и Талина (Естонија). Ана‐
лизирани су досадашњи резултати мобилности студената и утврђен је план активности на ствара‐
њу заједничких мастер студија између партнер‐
ских факултета. • од 27. до 30. марта 2014. године проф. др Драган у оквиру Правне клинике за заштиту животне сре‐
дине и Правне клинике за борбу против трговине људима у периоду од 1. априла 2013. до 1. априла 2014. године; 3) Доношење одлуке о предлогу да се реализује план и програм Правне клинике за заштиту животне средине, као и план и програм Правне клинике за борбу против трговине људи‐
ма, за период од 1. априла 2014. до 1. априла 2015. године; 4) Усвајање Извештаја Комисије за оцену подобности кандидата Звонка Николића и теме „Правни положај излучних и разлучних поверила‐
ца у стечају“ за израду магистарске тезе и одређи‐
вање ментора; 5) Информације, питања, предлози. Седницом је председавао председник Наставно‐
Научног већа проф. др Ранко Кеча. ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ • од 1. до 31. марта 2014. године Библиотека Прав‐
ног факултета добила је на поклон књиге од Прив‐
редне академије, Напредног клуба, Сање Ђајић и Душана Берића. СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ • Савез студената је учествовао у хуманитарној осмомартовској акцији „Стоп насиљу над жена‐
ма“, у оквиру које су прикупљени одећа, обућа и друге ствари за Сигурну кућу у Новом Саду. При‐
купљана је додатна документација за студентске кредите која је прослеђена Министарству просве‐
те, науке и технолошког развоја. Активно је врше‐
на промоција Правнијаде која ће се ове година одржати на Халкидикију (Грчка) у периоду од 4. до 9. маја. Студент продекан и председник Парла‐
мента Правног факултета у Новом Саду су у сарад‐
њи са Савезом студената расписали изборе за сту‐
дентски Парламент Правног факултета, након чега је приступљено прикупљању кандидатура и састав‐
љању листе кандидата. • ЕЛСА Нови Сад је у марту организовала радну • 31. марта 2014. године одржана 11. седница Нас‐
посету Правном факултету у Нишу, где је са ЕЛСА Ниш организовано више пројектних радионица. Крајем месеца уговорен је пројекат са Канцелари‐
јом „Outreach programa“ на тему „Рад Међуна‐
родног кривичног суда за бившу Југославију", који ће бити реализован у мају нa нашем факултету. тавно‐научног већа Правног факултета у Новом Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање за‐
писника са 10. седнице Наставно‐научног већа; 2) Усвајање извештаја о реализованим активностима Редакцијски колегијум: Ненад Радивојевић (уредник), секретар ре‐
дакције: Сузана Новитовић, прилог библиотеке: Бобан Џевер‐
дановић, Стеван Лукић, тел: 485–3057, телефакс 450–427, е‐mаil: [email protected], прелом и припрема: Светислав Исаков. „Информа‐
тор“ је интерно гласило Правног факултета у Новом Саду. Милков боравио је у Виљнусу (Литванија) и учест‐
вовао у раду Управног одбора Европског институ‐
та омбудсмана. • од 27. до 30. марта 2014. године проф. др Горда‐
ни Ковачек‐Станић боравила је у Марибору (Сло‐
венија) ради учешћа с радом под насловом „Com‐
parative Analysis of IVF programs in the EU" на 23. Саветовању „Медицина и право" које се, у органи‐
зацији Правног факултета и Медицинског факулте‐
та Универзитета у Марибору, одржало у периоду од 28. до 29. марта 2014. године. ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Нова издања Антун Маленица Ствари божанског права у римском прет‐ хришћанском периоду Нови Сад, 2014. Тираж: 100 примерака ISBN 978‐86‐7774‐132‐7 Проф. др Маријана Пајванчић Уставно право Нови Сад, 2014. Тираж: 500 примерака ISBN 978‐86‐7774‐ 139‐6 Сигнатура 1. D III 1379 2. LOP 127 3. II 41757 4. II 41758 5. II 41761 6. II 41768 7. LOP 123 8. LOP 131 9. LOP 126 10. LOP 130 11. II 41770 12. LOP 129 13. LOP 84 14. LOP 124 15. II 41766 16. II 41762 17. LOP 125 18. II 41769 19. LOP 86 20. II 41764 21. II 41755 22. LOP 128 23. II 41763 Наслов, аутор, место и година издања Безбедносни аспекти илегалног преласка државне границе: мастер рад / Миле Јандић.‐Нови Сад, 2014 Бранио сам ... 5 / Вељко Губерина.‐Београд: В. Губерина, 1999 Досије Аутономна покрајина Војводина.‐Београд: Напредни клуб, 2014 Државно уређење Краљевине Угарске: прекиди и контунуитет / Душан Берић.‐Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2013 Економска анализа медијације: теоријско‐емпиријска студија / Александар Мојашевић.‐Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2014 Коментар Конвенције Уједињених народа против корупције / Давор Деренчиновић.‐Загреб: Правни факултет, 2005 Коментар Закона о привредним преступима / Властимир Живковић, Петар Радуловић.‐
Београд: Службени лист СФРЈ, 1986 Кривична дела убиства у југословенској судској пракси 1951‐2001.: јудикатура и литература / Ђорђе Лопичић.‐Београд: Номос, 2003 Кривичне санкције институционалног карактера са кривично правног и пенолошког аспекта: зборник радова са саветовања Сокобања, 08. и 09. мај 1997. год.‐Београд: Удружење за пенологију Југославије, 1997 Кроз беспуће: огледи и хронике / Јовица Тркуља.‐Београд: Досије, 2002 Лаичка република: преображаји француског модела односа цркве и државе / Марко Божић.‐
Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 Малолетничка деликвенција у САП Косово / Весељ Љатифи.‐Београд: Часопис "13. мај", 1979 Малолетничко кривично право / Драган Јовашевић.‐Београд: БеоСинг, 2009 Место југословенског кривичног права у савременом кривичном праву / главни и одговорни уредник Ђорђе Лазин.‐Београд: Српско удружење за кривично право, 2002 Методологија истраживања конфликата и кризно комуницирање у савременом друштву / Срђан Милашиновић, Зоран Јевтовић.‐Београд: Криминалистичко‐полицијска академија, 2013 Мобилна правна клиника: од институције ка жртви.‐Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2014 Нови Устав Републике Србије и кривично законодавство.‐Врњачка Бања: Министарство правде Републике Србије, Удружење за кривично право и криминологију Србије, 1991 Огледи о тероризму и антитероризму = Essays on Terrorism amd Antiterrorism / Давор Деренчиновић.‐Загреб: Правни факултет, 2005 Практикум за кривично право: (посебни део) / Мирослав Ђ. Ђорђевић.‐Београд: Научна књига, 1970 Правен факултет "Јустинијан Први": 2005‐2011.‐Скопје: Правен факултет "Јустинијан Први", 2013 Право друштава / Дара Б. Миленовић.‐Ниш: Пунта, 2013 Предлог Кривичног законика: са изменама и допунама унесеним у законодавним одборима Савезног већа и Већа народа: пречишћен текст.‐Београд: Народна скупштина ФНРЈ, 1951 Примена Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у поступку пред националним уставним судовима / Маја Настић.‐Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2014 24. LOP 120 25. II 41756 26. II 41767 S 9790 27. II 41765 27. LOP 83 38. D III 1380 30. LOP 85 31. II 41759 S 9785‐9789 32. LOP 121 33. II 41754 S 9780‐9784 34. LOP 122 35. II 41760 Репресалије у оружаном сукобу / Миодраг Старчевић.‐Београд: Војноиздавачки и новински центар, 1991 Сексуална злоупотреба деце: криминолошки и кривичноправни аспекти / Зоран Павловић.‐
Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе, 2013 Ствари божанског права у римском претхришћанском периоду / Антун Маленица.‐Нови Сад: Правни факултет Универзитета, Центар за издавчку делатност, 2014 Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму.‐Београд: Криминалистичко‐полицијска академија, 2013 Телесне повреде у теорији и пракси / Срђан Алексић.‐Ниш: Зограф, 2009 Уговор о заступању према Принципима европског уговорног права: завршни рад / Тања Вигњевић.‐Нови Сад, 2014 Успомене совјетског дипломате / Иван М. Мајски.‐Београд: Београдски издавачко‐графички завод, 1974 Уставно право / Маријана Пајванчић.‐Нови Сад: Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 Увиђај код саобраћајних незгода на јавним путевима / Вукашин Пешић...‐Београд: Институт за криминолошка и криминалистичка истраживања, 1966 Велики правни системи и кодификације / Срђан Шаркић, Драгољуб Поповић.‐Нови Сад: Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 Вонзаводските воспитни мерки во југословенското кривично право / Љупчо Арнаудовски.‐
Скопје: Култура, 1979 Зборник радова 1700 година Миланског едикта.‐Ниш: Правни факултет Универзитета, 2013 1. DIE AKTIENGESELLSCHAFT Наслов часописа 2. ALLEZ SAVOIR Сигнатура P I 1489 P I 1560 P I 1548 P I 218 Година и број 2014/3,4,5,1‐2 2013/55 2014/56 2013/9 2013/3 2013/2, 3 P I 903 2013/1459 P I 17 P I 4 P I 1219 P I 1495 P I 995 P I 1425 P I 185 P I 1482 P I 8 P I 1524 P I 1452 P I 1576 P I 1570 P I 271 P I 1014 P I 1359 P I 78 P I 1561 2013/199 Број: 2014/1 2014/36 2014/148 2013/5 2014/3 2014/1,2,3,4,5 2013/3, 4 2013/1152 2013/6 2013/2, 3 2014/1 2013/4 2013/167 2014/3 2014/3‐4 2014/1‐2, 3 2013/1152 2014/25, 29, 30, 32, 33, 36 2014/8, 9, 10 2014/8...12 2014/10...13 2014/47 2014/1 2013/144, 145 P I 1438 3. АНАЛИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ 4. ANNALS OF THE FACULTY OF LAW IN BELGRADE 5. БЕЗБЕДНОСТ БИЛТЕН РЕФЕРАТА О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА, НАУЧНИХ 6. РАДНИКА И САРАДНИКА 7. ЕКОНОМСКИ АНАЛИ 8. ГЛАСНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ 9. GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI 10. ИНФОРМАТОР 11. INTERNATIONAL LEGAL MATERIALS 12. ИЗБОР СУДСКЕ ПРАКСЕ 13. JURISTEN ZEITUNG 14. ЉУДСКА ПРАВА У ЕВРОПИ 15. МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА 16. MONATSSCHRIFT FÜR KRIMINOLOGIE UND STRAFRECHTSREFORM 17. НБП. НАУКА, БЕЗБЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА 18. NLMR NEWSLETTER MENSCHENRECHTE 19. POLITICKĖ VEDY 20. POREDBENO POMORSKO PRAVO 21. ПРАВНА ПРАКСА 22. PRAVNI VJESNIK 23. RECHT DER INTERNATIONALEN WIRTSCHAFT 24. REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS 25. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ P I 161 26. 27. 28. 29. 30. 31. P I 159 P I 1291 P I 211 P I 1429 P I 1479 P I 188 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE SRPSKA PRAVNA MISAO СВЕТ РАДА ЗБОРНИК МАРИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 
Download

informator149.pdf - Правни факултет у Новом Саду