Број 148 • 10. март 2014. • www.pf.uns.ac.rs • тел. 021.485.3097
 23. јануара 2014. године на седници Сената Универзитета у Новом Саду др Атила Дудаш, асистент
на Катедри грађанскоправних наука Правног факултета у Новом Саду, изабран је у звање доцента
за ужу научну област Грађанскоправну.
 14. фебруара 2014. године проф. др Ранко Кеча,
декан Правног факултета у Новом Саду и господин Александар Ђорђевић, директор Безбедносно
– информативне агенције потписали су Споразум о
научно-образовној и пословној сарадњи.
 18. фебруара 2014. године одржана је седница
Већа научноистраживачког и развојног пројекта
„Теоријски и практични проблеми стварања и примене права (ЕУ и Србија)“ са следећим дневним
редом: 1) Усвајање записника са четврте седнице
која је одржана 27.03.2013. године; 2) Реализација
пројектних задатака у 2013. години и усвајање Извештаја; 3) Питања, предлози и информације.
 19. фебруара 2014. године одржана је 6. седница
Савета Факултета са следећим дневним редом: 1)
Усвајање записника са претходне седнице Савета
Факултета; 2) Доношење одлуке о усвајању Завршног рачуна Факултета за 2013. годину; 3) Доношење одлуке о ребалансу Финансијског плана Правног факултета у Новом Саду за 2014. годину; 4) Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду и пословању Факултета за 2013. годину; 5) Доношење
одлуке о измени Правилника о упису и студирању
на докторским академским студијама Јавно право; 6) Информације, питања, предлози. Седницом
је председавао председник Савета проф. др Драган Милков.
 19. фебруара 2014. године одржана је 9. седница
Наставно-научног већа Правног факултета у Новом Саду са следећим дневним редом: 1) Усвајање
записника са 8. седнице Наставно-научног већа; 2)
Доношење одлуке о утврђивању Предлога завршног рачуна Факултета за 2013. годину; 3) Доношење одлуке о утврђивању Предлога извештаја о раду и пословању Правног факултета у Новом Саду у
2013. години; 4) Доношење одлуке о утврђивању
предлога измене Правилника о упису и студирању
на докторским академским студијама Јавно право; 5) Доношење одлуке о утврђивању предлога
тема за израду научних и стручних радова студе-
ната, ментора и комисија за оцену урађених радова, у школској 2013/2014. години; 6) Именовање
Комисије за оцену подобности кандидата Синише
Новковића, теме „Припадност привредних друштава као елемент слободе настањивања у пракси
Суда Европске уније“ и ментора проф. др Бернадет Бордаш, за израду докторске дисертације; 7)
Именовање Комисије за оцену подобности кандидата Тамаре Гајинов, теме „Грађанскоправна одговорност за имисије“ и ментора проф. др Душана
Николића, за израду докторске дисертације; 8)
Именовање Комисије за оцену подобности кандидата Марка Кнежевића, теме „Расправно начело у
српском парничном поступку“ и ментора проф. др
Ранка Кече, за израду докторске дисертације; 9)
Доношење одлуке о одобравању студенту мастер
студија Маријани Мајкић израде завршног рада
на тему „Унакрсно испитивање у кривичном поступку“, одређивање ментора и комисије за одбрану; 10) Доношење одлуке о одобравању студенту
мастер студија Ненаду Бановићу израде завршног
рада на тему „Проблеми визне либерализације са
освртом на феномен лажних азиланата“, одређивање ментора и комисије за одбрану; 11) Доношење одлуке о одобравању студенту мастер студија
Милету Јандрићу израде завршног рада на тему
„Безбедносни аспекти илегалног преласка државне границе“, одређивање ментора и комисије за
одбрану; 12) Информације, питања, предлози. Седницом је председавао председник Наставно-научног већа проф. др Ранко Кеча.
 21. фебруара 2014. године одржана је 1. седница
Библиотечког одбора са следећим дневним редом: 1) Усвајање записника са IX седнице Библиотечког одбора од 26.12.2013. године; 2) Усвајање
Извештаја о раду Библиотечког одбора у 2013. години; 3) Доношењe Плана рада Библиотечког одбора за 2014. годину; 4) Приспели дезидерати; 5.
Разно. Седницом је председавала председник Одбора проф. др Раденка Цветић.
 од 24. до 28. фебруара 2014. године проф. др
Маја Станивуковић учествовала је у раду радне
групе Хашке конференције за међународно приватно право у Хагу са генералном темом: „The Hague Judgements Project“ у својству члана делегације и експерта Републике Србије.
 26. фебруара 2014. године проф. др Душан Николић је именован за управника недавно основаног
„Центра за европске студије“ на Државном универзитету у Новом Пазару.
Европе. Такође, ЕЛСА је уговорила студијску посету са ЕЛСА Загребом за април 2014. године.
ИЗВЕШТАЈ БИБЛИОТЕКЕ
 од 1. до 28. фебруара 2014. године Библиотека
Правног факултета добила је на поклон књиге од
Љубомира Стајића и Антуна Маленице.
СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ
 Савез студената Правног факултета у Новом Саду је у фебруару реализовао трибину ,,Мирослав
Лазански - од А до Ш'' коју је одржао Мирослав
Лазански. Примане су изјаве жираната и менице
за студентске кредите, које су послате Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Такође, почела је хуманитарна Осмомартовска акција.
 ЕЛСА Нови Сад је у фебруару радила на упису нових чланова, као и организацији пројекта „ELSA
DAY 04.03.", који ће бити обележен у 36 земаља
Сигнатура
1. III 6609
2. II 41732
3. II 41721
4. II 33134
5. II 41720
6. II 41734
7. III 6608
8. II 41716
9. II 41737
10. II 41742
11. II 41752
Редакцијски колегијум: Ненад Радивојевић (уредник), секретар редакције: Сузана Новитовић, прилог библиотеке: Бобан Џевердановић, Стеван Лукић, тел: 485–3057, телефакс 450–427, е-mаil:
[email protected], прелом и припрема: Светислав Исаков. „Информатор“ је интерно гласило Правног факултета у Новом Саду.
Наслов, аутор, место и година издања
Аутономија права Европске уније у светлу новије праксе европских судова: докторска
дисертација/Марија Д. Лукић. - Београд, 2013
Аутономно право: аутомија и право између друштва и државе/Драган М. Митровић. Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Београдска Велика школа: 1808-1813: листак из историје ослобођења Србије/написао
Андра Гавриловић. - Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и
информисање, 2013
Der betriebsverfassungsrechtliche Unterlassungsanspruch unter besonderer
Berücksichtigung der Mitbestimmung des Betriebsrates bei Versetzungen:
Dissertation/vorgelegt von Thomas Sacher. - Regensburg: Juristische Fakultät, 1990
Буџетска контрола/Надежда Д. Тошић. - Београд: Правни факултет Универзитета,
Центар за издаваштво и информисање, 2013
Bürgerliches Gesetzbuch: mit Nebengesetzen insbesondere mit Einführungsgesetz
(Auszug) einschliesslich Rom I-, Rom UU- und Rom III- Verordnungen sowie Haager
Unterhaltsprotokoll und EU Erbrechtsverordnung, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
(Auszug),Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz, BGB-Informationspflichten-Verordnung,
Unterlassungsklagengesetz, Produkthaftungsgesetz, Erbbaurechtsgesetz,
Wohnungseigentumsgesetz, Versorgungsausgleichsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz,
Gewaltschutzgesetz/Palandtbearbeitet con Peter Bassenge... - München: C. H. Beck, 2014
Добровољно здраствено осигурање у Републици Србији: стање и финансијска
перспектива: докторска дисертација/Јелена Ј. Шантрић. - Београд, 2013
Економија за правнике/Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић. Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Економска политика за правнике/Емилија Вукадин, Мирољуб Лабус. - Београд: Правни
факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода. – Београд ; Нови
Сад: Paragraf Co: Paragraf Lex, 2012
Extremism, Counter-Terrorism and Policing. - Surrey: Ashgate Publishing, 2013
12.
II 41731
13. II 41739
14. II 41729
15. II 41745
16. II 41727
17. II 41736
18.
D III 1375
19. II 41733
20. II 41744
21. II 41730
22. III 6607
23. II 41724
24. II 41743
25. III 6610
26. LOP 78
27. II 41714
28. II 41738
29. D III 1376
30. II 41751
31. II 41717
32. II 41719
33. II 41725
III 6613
S 977034.
9774
R 327
III 6614
S 977535.
9779
R 328
FCE CAE CPE Writing Class/Силвана Поповић. - Београд: Правни факултет Универзитета,
Центар за издаваштво и информисање, 2013
Глобално управљање светом. - Београд: Правни факултет Универзитета: Досије
студио, 2012
Хрестоматија за упоредну правну традицију. - Београд: Правни факултет Универзитета,
Центар за издаваштво и информисање, 2013
Компанијско и трговинско право/Мирко Васиљевић. - Београд: Правни факултет
Универзитета: Службени гласник, 2013
Компарација криминалитета и казнене реакције: Србија - Европа/Ђорђе Игњатовић. Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Косово и Метохија: четири правно-полотичка есеја/Миодраг А. Јовановић. - Београд:
Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Кривично дело недавање издржавања у пракси Основног суда у Новом Саду: завршни
рад/Драгана Братић. - Нови Сад ,2014
Кривично право/Зоран Стојановић. - Београд: Правни факултет Универзитета:
Службени гласник, 2013
Кривично процесно право/Милан Шкулић. - Београд: Правни факултет Универзитета:
Службени гласник, 2013
Међународна људска права/Милан Пауновић, Борис Кривокапић, Ивана Крстић. Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Међународни стандарди у области кривичних санкција и мера за малолетнике:
докторска дисертација/Милица Д. Ковачевић. - Београд, 2013
Међународно право представљања: дипломатско и конзуларно право/Миленко
Крећа. - Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и
информисање, 2012
Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013-2018. Године: Национална
стратегија за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018.
године: Коментар Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013-2018.
године: Коментар Националне стратегије за борбу против корупције у Републици
Србији за период од 2013. до 2018. године: („Сл. гласник РС“, бр. 57/2013). – Београд ;
Нови Сад: Paragraf Co: Paragraf Lex, 2013
Наративна функција права: докторска дисертација/Биљана Кнежевић. - Београд, 2013
Нова решења у кривичном законодавству и досадашња искуства у њиховој примени. Београд: Удружење за кривично право и криминологију Србије и Црне Горе:
Интермеx, 2006
Основи социологије права/Милован М. Митровић, Саша Б. Бован. - Београд: Правни
факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Појам права/Херберт Харт. - Београд: Правни факултет Универзитета: Службени
гласник, 2013
Појам релевантног тржишта и критеријуми за његово одређивање у праву Републике
Србије и праву Европске уније: завршни рад/Марко Савић. - Нови Сад ,2014
Policing Cyber Hate, Cyber Threats and Cyber Terrorism. - Surrey: Ashgate Publishing, 2012
Пореско право/Дејан Поповић. - Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за
издаваштво и информисање, 2013
Правна историја српског народа/Љубомирка Кркљуш. - Београд: Правни факултет
Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Право потрошача/Милена Јовановић Заттила. - Ниш: Центар за публикације Правног
факултета Универзитета, 2012
Прекршајно право и право о привредним преступима: (скрипта за припрему испита из
права о привредним преступима)/Бранислав Ристивојевић. - Нови Сад: Универзитет,
Правни факултет, Катедра за кривично право, 2013
Прекршајно право и право о привредним преступима: (скрипта за припрему испита из
прекршајног права)/Бранислав Ристивојевић. - Нови Сад: Универзитет, Правни
факултет, Катедра за кривично право, 2013
36. D III 1378
37. II 41735
38. II 41750
39. II 41718
40. II 41747/1
41. II 41747/2
42. II 41723
43. II 41722
44. III 6611
45. D III 1377
46. II 41726
47. II 41728
48. D III 1373
49. LOP 77
50. D III 1374
51. III 6612
52. II 41741
53. II 41715
54. II 41760
55. II 41746
56. II 41713
57. II 41749
1.
2.
3.
4.
Проблеми визне либерализације са освртом на феномен лажних азиланата: мастер
рад/Ненад Бановић. - Нови Сад ,2014
Продаја и пренос потраживања/Ненад С. Тешић. - Београд: Правни факултет
Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012
Publiczne prawo rzymskie/Jan Zablocki, Anna Tarwacka. - Warszawa: Liber, 2011
Расправа о принципима породичног права/Марина Јањић-Комар. - Београд: Правни
факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Regulierungsrecht der Netzwirtschaften I/Christian F. Schneider. - Wien: Verlag Österreich,
2013
Regulierungsrecht der Netzwirtschaften II/Christian F. Schneider. - Wien: Verlag
Österreich, 2013
Случај тумачења као утемељење херменеутичког поступка: основи прагматичке
теорије тумачења/Саша Б. Бован. - Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за
издаваштво и информисање, 2013
Стари Срби и српска праотаџбина/Леополд Ленард. - Београд: Правни факултет
Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Сузбијање злоупотребе опојних дрога са становишта кривичног права: докторска
дисертација/Вељко М. Делибашић. - Београд ,2013
Улога информатора у сузбијању и доказивању кривичних дела: мастер рад/Жељко
Шука. - Нови Сад ,2014
Универзална надлежност у међународном праву за тешке повреде људских
права/Ивана Крстић. - Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво
и информисање, 2013
Упоредна правна традиција/Сима Аврамовић, Војислав Станимировић. - Београд:
Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013
Управни спор због ћутања управе: завршни рад/Маја Дошеновић. - Нови Сад, 2014
Услови и узроци малолетничког преступништва у урбаним и руралним
срединама/Александар Тодоровић. - Београд: Институт за криминолошка и
криминалистичка истраживања: Институт друштвених наука, 1971
Уставноправни положај председника републике у Словенији, Србији, Хрватској и
Македонији: завршни рад/Владимир Станић. - Нови Сад, 2014
Утицај судске праксе Суда правде Европске уније на област опорезивања: усклађеност
система директног опорезивања Црне Горе са основним слободамадокторска
дисертација/Илија В. Вукчевић. - Београд, 2013
Увод у право/Радомир Зекавица, Мирослав Живковић. - Београд: Криминалистичкополицијска академија, 2013
Увод у право европских интеграција/Будимир Кошутић, Бранко Ракић, Бојан
Милисављевић. - Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и
информисање, 2013
Vergleichendes Verwaltungsrecht in Ostmitteleuropa: Grundriss der
Verwaltungsordnungen Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns. - Wien: Verlag
Österreich, 2004
Закон о привредним друштвима: ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011). - Нови Сад ;
Београд: Paragraf Lex: Paragraf Co, 2012
Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски
зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш: Правни факултет Универзитета, 2013
Заштита животиња у међународном праву/Батрићевић Ана. - Београд: Институт за
криминолошка и социолошка истраживања, 2013
Наслов часописа
АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
ARCHIV DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
ARCHIV FÜR RECHTS- UND SOZIALPHILOSOPHIE
БАНКАРСТВО
Сигнатура
P I 22
P I 1318
P I 929
P I 979
Година и број
2013/2
2013/4
2013/4
2013/6
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
БИЛТЕН РЕФЕРАТА О КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА,
НАУЧНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА
БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ - Суд у Крагујевцу
БИЛТЕН СУДСКЕ ПРАКСЕ - Виши суд у Краљеву
BILTEN USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
CHILD AND FAMILY LAW QUARTERLY
DEUTSCHLAND
DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
DROIT ET SOCIĖTĖ
EUROPEAN COMPANY AND FINANCIAL LAW REVIEW
EUROPEAN LABOUR LAW JOURNAL
ГЛАСНИК АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ
GODIŠNIK NA PRAVNIOT FAKULTET VO SKOPJE
GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU
GOSUDARSTVO I PRAVO
HRVATSKI LJETOPIS ZA KAZNENO PRAVO I PRAKSU
ИНФОРМАТОР
INTERNATIONAL FAMILY LAW
INTERNATIONAL LEGAL MATERIALS
ИЗБОР СУДСКЕ ПРАКСЕ
PC. PERSONAL COMPUTERS
ПРАВНА ПРАКСА
ПРАВНИ ЗАПИСИ
P I 903
2014/1457
P I 1586
P I 1587
P I 1510
P I 1508
P I 1446
P I 1313
P I 1406
P I 1523
P I 1569
PI4
P I 153
P I 13
P I 75
P I 1498
P I 1495
P I 1529
P I 995
P I 1425
P I 1450
P I 1014
P I 1572
2013/5
Број: 2013/2
2012/23
2013/4
2013/4
2013/24
2013/85
2013/4
2013/3
2013/11, 12
2013/49
2013/1
2013/11
2013/2
2013/147
2013/4
2013/2, 3
2014/2
2014/207
2014/2
2013/2
2011/12, 2012/12,3-4,5-6,7-8,
9...12,2013/9...12
2013/94
2013/19, 20
2013/4
2014/11...14,
16...22
2014/4, 5, 6
2014/4, 5
2014/3...9
2013/6
2014/89
20135-6
2013/4
2013/1, 2, 3, 4
2013/2
27. ПРАВНИ ЖИВОТ
P I 93
28. ПРАВНИК
29. РЕЛИГИЈА И ТОЛЕРАНЦИЈА
30. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
P I 1121
P I 1555
P I 113
31. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
P I 161
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
P I 159
P I 1290
P I 211
P I 618
P I 1384
P I 85
P I 812
P I 496
P I 193
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE
SÜDOSTEUROPA MITTEILUNGEN
ВЕСТИ
ZBORNIK PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU
ЗБОРНИК РАДОВА- ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
ZBORNIK RADOVA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU
ZEITSCHRIFT FÜR DIE GESAMTE STRAFRECHTSWISSENSCHAFT
Download

informator148.pdf - Правни факултет у Новом Саду