ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1. Антидампинг и друге мере трговинске заштите и право Европске економске
заједница / Мирко Илешич, Београд, 1987
2. Антрополошко становиште као основ социолошког објашњења права / Саша
Бован, Београд, 2000
3. Бентамова замисао правне норме / Душан Врањанац, Београд, 2002
4. Битна форма као услов важења хартија од вредности / Мирко Бартуловић,
Београд, 2002
5. Буџетска контрола: југословенско и италијанско право / Гордана Паовић-Јекнић,
Београд, 1999
6. Ванправни утицај на казнену политику судова / Јован Ћирић, Београд
7. Војнополитички положај Југославије крајем XX стољећа / Жељко Иваниш,
Београд, 1990
8. Гаранција пројектанта и градитеља за солидност грађевине и њихова имовинска
одговорност / Весна Татић, Београд, 1990
9. Генерална клаузула одступања од редовно мјеродавног права / Маја Костић,
Београд, 2001
10. Границе испитивања првостепене пресуде у кривичном поступку / Горан Илић,
Београд, 2001
11. Група 77 земаља у развоју и борба за нови међународни економски поредак /
Бранко Селена, Београд, 1980
12. Делегатски скупштински систем / Јосип Срук, Загреб, 1979
13. Деликвенција деце и малолетника (кривично-процесни и криминалистички
аспекти) / Милан Шкулић, Београд, 1998
14. Деца убице / Миломира Костић, Ниш, 2000
15. Директна међународна надлежност судова у имовинскоправним споровима у
праву САД, ЕЕЗ и ЕФТА / Маја Станивуковић, Нови Сад, 1994
16. Држава благостања : идеје и политика / Слободанка Недовић, Београд, 1992
17. Друштвена рехабилитација лица неосновано осуђених или лишених слободе /
Саша Кнежевић, Ниш, 2001
18. Економија и политика друштвене својине / Богомил Ферфила, Београд, 1988
19. Економски и правни статус учесника на тржишту капитала / Нада Тодоровић,
Београд, 2000
20. Жене-жртве криминалитета / Весна Николић-Ристановић, Београд, 1987
21. Задужбине / Снежана Миладиновић, Београд, 2000
22. Заједничка спољна политика Европске уније суочена са југословенском кризом /
Софија Сиришки, Београд, 2001
23. Закон као извор права у античком Риму (његов настанак и најранији почеци) /
Жика Бујуклић, Беогрда, 1998
24. Заложно право на покретним стварима / Зоран П. Рашовић, Београд, 1991
25. Идеолошки основи буржоаских устава / Ненад Димитријевић, Нови Сад, 1986
26. Имовинскоправна одговорност основне организације удруженог рада за обавезе
радне организације у правном промету / Милић С. Симић, Београд, 1984
27. Инспекције у правном поретку Савезне Републике Југославије / Ђорђије
Блажић, Београд, 1996
28. Институционални оквири деловања монетарног фактора у економској политици
транзиторних привреда / Срђан Голубовић, Београд, 2001
29. Институционални услови формирања и остваривања политике каматних стопа у
југословенском друштву / Милош Р. Кастратовић, Београд, 1991
30. Испорука у наследном праву / Наташа Стојановић, Ниш, 2001
31. Историјски развој принципа слободне пловидбе и конвенција о режиму
пловидбе на Дунаву од 1948. године / Јован Пауновић, Београд, 1955
32. Јадранско море у светлости савременог права мора и савремених међународних
односа / Томислав Р. Ђорђевић, Београд, 1984
33. Колективна права у мултикултурним заједницама / Миодраг А. Јовановић,
Београд, 2000
34. Колективни шеф државе: у Југославији и упоредно / Маријана Пајванчић, Нови
Сад, 1976
35. Компаративна анализа метода и система утврђивања структуре друштвеног
производа / Етела Јеринкић, Београд, 1990
36. Континуитет и дисконтинуитет у развоју модерне државе / Радивој Степанов,
Нови Сад, 1986
37. Кривично дело давање лажног исказа / Наташа Делић, Београд, 2001
38. Кривично дело крађе / Душан Врекић, Београд, 2004
39. Кривичноправна заштита војне службе и војне обавезе / Милован Белић,
Cарајево, 1987
40. Кривичноправна заштита јавних прихода / Миро Кулић, Београд, 1998
41. Кривичноправна заштита културних добара / Ђорђе М. Ђорђевић, Крагујевац,
2000
42. Кривичноправне мере за замену краткотрајне казне лишења слободе: с освртом
на судску опомену / Жарко Булатовић, Приштина, 1973
43. Кривичноправни оквири трговине људима / Здравко Скакавац, Нови Сад, 2006
44. Кривичнопроцесни и криминалистички аспекти увиђаја на месту догађаја /
Милан Жарковић, Београд, 2004
45. Криминалитет малолетника у Републици Србији и савремена друштвена
реакција / Биљана Симеуновић-Патић, Крагујевац, 2009
46. Малољетни учиниоци у кривичном законодавству Републике Српске / Младенка
Говедарица, Источно Сарајево, 2012
47. Међународна сарадња држава у борби против криминалитета: криминалистички
аспекти / Жељко Никач, Београд, 1998
48. Међународна сарадња у заштити жртава присилних миграција становништва /
Драгољуб Тодић, Београд, 2000
49. Међународне снаге Уједињених нација у светлу развоја међународноправног
поретка, улоге и значаја Уједињених нација / Владимир Павићевић, Београд,
1965
50. Међународно-правна заштита детета / Невена Вучковић-Шаховић, Београд, 2001
51. Међународноправно уређење изузетно опасних делатности / Антал Бозоки, Нови
Сад, 1991
52. Меродавно право за трговачки уговор о међународној продаји робе / Гашо
Кнежевић, Београд, 1987
53. Методологија законодавне делатности грађанског права / Златко Стефановић,
Београд, 1995
54. Минули рад у нашем друштвено-економском систему / Живорад Стевановић,
Нови Сад, 1988
55. Могућност људске заједнице / Бранко Баљ, Нови Сад, 1987
56. Модели уговора о лизингу са посебним освртом на Југославију / Дубравка
Косић, Београд, 1998
57. Монополски споразуми и њихово сузбијање (правни аспекти) / Душан Ј.
Црногорчевић, Београд, 1980
58. Мотив у кривичном праву / Александар Б. Ђурић, Ниш, 2005
59. Начело диспозиције у породичном парничном процесном праву / Цветанка
Сиљаноска-Костадиновска, Крагујевац, 2009
60. Начело слободе рада / Горан Обрадовић, Ниш, 2006
61. Неблаговремена жалба у ванпарничном поступку / Љубица Мандић, Приштина,
1996
62. Незаконити престанак радног односа и одговорност предузећа за штету / Осман
Кадриу, Београд, 1999
63. Незвано вршење туђих послова / Бранко Мириловић, Приштина 1964
64. Непосредни-синтетички порез на доходак грађана у Републици Словенији /
Ђорђе Перић, Крагујевац, 2005
65. Нехат у кривичном праву / Радан Илић, Крагујевац, 2006
66. Нови облици терцијарних делатности и њихов утицај на трансформацију
привредних структура земаља у развоју / Зоран С. Нешовић, Београд, 1994
67. Нормативни оквир за улазак страног капитала и његови ефекти на развој земаља
у транзицији: са посебним освртом на СР Југославију / Милан Д. Живковић,
Београд, 2000
68. О проблему појма кривичног дела / Александар Михајловски, Београд, 1977
69. О суверенитету државе у савременим условима са посебним освртом на СФРЈ /
Светислав Радовановић, Нови Сад, 1977
70. Обавештајне службе НАТО и друштвене промене у Европи / Слободан
Марковић, Нови Сад, 1993
71. Обезбеђење доказа у криминалистичкој обради кривичних дела привредног
криминалитета / Божидар Бановић, Београд, 2002
72. Обезбеђење кредита / Милан Љ. Петровић, Београд, 1978
73. Објективна одговорност у савременом југословенском и мађарском праву /
Тамаш Корхец, Нови Сад, 1986
74. Овлашћени тужилац у кривичном поступку / Аранђел Маркићевић, Београд,
2002
75. Одговорност за штету због нежељеног рођења (wrongful birth) и због нежељеног
живота (wrongful life) / Хајрија М. Мујовић-Зорнић, Београд, 2000
76. Одговорност за штету од ствари са недостатком / Биљана Петровић, Нови Сад,
2004
77. Одговорност извођача радова код уговора о грађењу са посебним освртом на
правила FIDIC / Злата Лончар-Ћетковић, Београд, 1999
78. Одговорност министара: са посебним освртом на југословенско право / Зоран
Лончар, Нови Сад, 2000
79. Одговорност пословодног органа у нашем и страном праву / Лудвик Топлак,
Нови Сад, 1980
80. Одговорност превозиоца за смрт и телесне повреде путника / Ми рјана
Кнежевић, Нови Сад, 2004
81. Одговорност продавца по уговору о испоруци између организација
социјалистичких земаља / Александар Љ. Ћирић, Ниш, 1987
82. Одступања од редовне примјене колизионих норми / Биљана Вукославчевић,
Источно Сарајево, 2012
83. Омбудсман и извршна власт / Драган Радиновић, Београд, 1999
84. Општинске финансије / Драгутин Радосављевић, Крагујевац, 2009
85. Осигурање од одговорности за штете причињене моторним возилом / Синиша
Oгњановић, Београд, 2001
86. Основни елементи превенције криминалитета са посебним освртом на праксу
наше земље / Миодраг Трифуновић, Београд, 1983
87. Остваривање законског издржавања у иностранству / Душан Китић, Београд,
1986
88. Остваривање родитељског права: односи личне природе / Гордана КовачекСтанић, Нови Сад, 1991
89. Откривање и сузбијање злоупотребе дрога / Велимир Ракочевић, Београд, 2003
90. Откривање учинилаца имовинских кривичних дела на основу трагова, применом
криминалистичког моделирања и географског профилирања / Миле Матијевић,
Крагујевац, 2004
91. Парламентарне групе / Ирена Пејић, Ниш, 2000
92. Поверавање деце на чување и васпитање у међународном приватном праву /
Мирко Живковић, Нови Сад, 1989
93. Повериоци у стечају / Милена Јовановић Заттила, Београд
94. Поврат у кривичном праву СФРЈ / Видоје Миладиновић, Ниш, 1982
95. Подстрекавање као облик саучесништва и као самостално кривично дело /
Недељко Јованчевић, Београд, 2004
96. Појам и правна природа самоуправних споразума / Луција Спировић-Јовановић,
Београд, 1978
97. Појам и правна природа уговора о дистрибуцији робе у упоредном праву / Горан
Коевски, Нови Сад, 1999
98. Појам и природа законитости: садржина и облици законитости / Драган
Митровић, Београд, 1987
99. Политички плурализам у Русији и његове реперкусије на међународне односе
(1990-1996) / Јелица Курјак, Београд, 1997
100.
Положај града у систему локалне самоуправе, са посебним освртом на
Србију / Миле Илић, Крагујевац, 1999
101.
Положај и улога управе у локалним заједницама у Србији и у Црној Гори
/ Живка Ђурић, Београд, 2004
102.
Положај круне у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца за вријеме важења
Видовданског устава / Здрава Стојановић, Бања Лука, 2008
103.
Пореска политика и фондови ризичног капитала / Дамјан Жугељ,
Крагујевац, 2006
104.
Посао форфетинга / Франц Хрибовшек, Нови Сад, 1986
105.
Права и обавезе друштвених правних лица: на средствима у друштвеној
својини / Љиљана М. Ђуровић, Београд, 1978
106.
Права странаца на непокретностима / Славољуб Царић, Београд, 2004
107.
Правна акултурација у процесу глобализације са посебним освртом на
југословенско друштво / Душан Дабовић, Београд, 2006
108.
Правна везаност и оцена целисходности у теорији јавног права / Милан
Петровић, Београд, 1979
109.
Правна природа ефектних берзи и берзанских послова / Небојша
Јовановић, Београд, 1993
110.
Правна природа и основни елементи уговора о улагању средстава страних
лица у домаће организације удруженог рада: са освртом на законодавства
социјалистичких земаља / Љубиша Дабић, Београд, 1987
111.
Правна природа и положај Брчко Дистрикта у Босни и Херцеговини /
Милан Благојевић, Београд, 2001
112.
Правна регулатива пореског система у Босни и Херцеговини / Бојана
Васиљевић, Источно Сарајево, 2013
113.
Правна регулатива, употерба хемијских средстава и еколошка свест
индивидуалних пољопривредних произвођача / Слободан Пирушић, Београд,
2004
114.
Правне вредности: структура и основне врсте / Јанко Кубинец
115.
Правне основе међународне пропаганде у савременим условима и
суверенитет држава / Мате Ореч, Београд, 1964
116.
Правни аспект протекционизма са посебним освртом на СФРЈ – ЕЕЗ /
Миодраг Марковић, Нови Сад, 1990
117.
Правни аспекти државне помоћи предузећима као облика нарушавања
конкуренције у праву Европске уније / Нина Шћепановић, Београд, 2002
118.
Правни аспекти и правна природа међународних контратрговинских
послова / Тамара Д. Миленковић-Керковић, Београд,
119.
Правни аспекти реорганиyације стечајног дужника / Драгиша
Слијепчевић, Београд, 2009
120.
Правни аспекти статусног организовања комуналних делатности /
Славица Мирић, Београд, 2000
121.
Правни карактер уговорних односа између «бретонвудских установа» као
кредитора и земаља дужника / Горан Ж. Поповић, Београд, 1991
122.
Правни карактер царинске робе / Миодраг Станковић, Београд, 1978
123.
Правни облици кредитирања у међународним односима / Мирољуб
Савић, Београд, 1977
124.
Правни односи код комбинованог превоза робе / Зоран Арсић, Нови Сад,
1981
125.
Правни положај директора предузећа / Драган Вујисић, Београд, 1999
126.
Правни положај друштвеног предузећа / Радомир Прелевић, Београд,
1991
127.
Правни положај жене и Уједињене нације / Вида А. Чок, Београд, 1960
128.
Правни положај земљорадничке задруге у нашем праву / Мирослав
Витез, Нови Сад, 1987
129.
Правни положај земљорадничке задруге у упоредном праву / Драгољуб
Лазаревић, Београд, 1996
130.
Правни положај јавних предузећа / Славољуб Вићић, Београд, 1997
131.
Правни положај осигуравајућих организација / Драган Мркшић, Нови
Сад, 1983 Правни положај основне организације удруженог рада / Даринка
Недељковић, Нови Сад, 1981
132.
Правни положај предузећа у СССР-у и у другим земљама чланицама
СЕВ-а / Гордана Николић, Нови Сад, 1990
133.
Правни положај радне организације / Мирко Перуновић, Нови Сад, 1985
134.
Правни режим коришћења вода: са посебним освртом на коришћење
јавних вода / Дејан Попов, Београд, 1990
135.
Правни режим техничких унапређења / Андреј Фримерман, Београд, 1971
136.
Правно регулисање поверилачко-дужничких односа у случају престанка
организације удруженог рада / Јован Гуцуња, Нови Сад, 1980
137.
Правно регулисање управљачког менаџмента (управе предузећа) у нашем
и упоредном праву / Јанко Веселиновић, Нови Сад, 2002
138.
Правно уређење заједничких улагања домаћих и страних лица у т уризам
СР Црне Горе / Шалета Ђуровић, Београд, 1989
139.
Правно-економски аспекти јединственог југословенског тржишта / Бошко
Д. Госпић, Нови Сад, 1986
140.
Правно-економски аспекти мјера државне помоћи у земљама Европске
уније / Един Ризвановић, Мостар, 2003
141.
Правно-политички садржај распада СФРЈ / Предраг Голубовић, Београд,
1999
142.
Правнополитички статус одбране СРЈ / Зоран Драгишић, Београд, 2004
143.
Правно-финансијски стандарди управљања предузећем и њихов утицај на
предузеће – емитента хартија од вредности и инвеститора / Предраг Дедеић,
Београд, 2003
144.
Право побијања правних радњи стечајног дужника / Томица Делибашић,
Београд, 1988
145.
Предузеће од јавног интереса / Борислав Граховац, Београд, 2001
146.
Претпостављена кривица: као основ одговорности за штету према
савезном закону о облигационим односима / Тодор Ачански, Нови Сад, 1980
147.
Привредни раст у Јапану после Другог светског рата: анализа основних
чинилаца / Џемал Хатибовић, Београд, 1977
148.
Природа савремених рјешења босанско херцеговачког питања / Брано
Миљуш, Београд, 2003
149.
Природно право и позитивисање права / Лазар Вркатић, Нови Сад, 1993
150.
Проблеми земљишне ренте у социјализму у радовима совјетских
економиста / Бранка Бајовић, Нови Сад, 1987
151.
Процесне санкције у кривичном поступку / Иштван Фејеш, Београд, 1990
152.
Путничка агенција и њени уговори с путницима и даваоцима услуга /
Вјекослав Шмид, Београд, 1976
153.
Развој патентног права Европске уније-од хармонизације до унификације
и патентно право Србије и Црне Горе / Катарина Дамњановић, Београд, 2004
154.
Развој права суверенитета у простору изнад државне територије /
Миливој Деспот, Београд, 1964
155.
Раскид уговора због неиспуњења у међународној продаји робе / Јелена С.
Перовић, Београд, 2002
156.
Раскид уговора о доживотном издржавању / Слободан Сворцан, Београд,
1987
157.
Решавање спорова између држава путем међународне арбитраже / Иван
Чукаловић, Београд, 1985
158.
Савремена корпоративна држава / Даниела Обрадовић, Београд, 1990
159.
Савремена решења извршења краткотрајних казни затвора / Миленко
Радоман, Нови Сад, 2001
160.
Савремени парламентарни систем у Југославији / Милован Филиповић,
Београд, 2002
161.
Самоуправљање у друштвеним делатностима са посебним освртом на
област васпитања и образовања / Невенка Петровић, Нови Сад, 1985
162.
Својинско правни односи у Котору у XIV вијеку / Невенка Богојевић,
Београд, 1984
163.
Систем праћења развоја кадрова као основа процеса планирања кадрова у
организацијама удруженог рада / Јоже Флорјанчић, Београд, 1980
164.
Слобода мисли и владавина права: о слободи мишљења и заштити државе
у светлу кривичних закона / Радоња Дубљевић, Београд, 1998
165.
Слободне и царинске зоне / Сања Станковић, Београд, 1999
166.
Сложена организација удруженог рада / Гојко Ј. Шурбатовић, Београд,
1981
167.
Социјална теорија о праву у Св. Томе Аквинског / Фране Шаго, Источно
Сарајево, 2011
168.
Социјални и психолошки садржај људског идентитета као основ
афирмације људских права / Зоран Гудовић, Београд, 2003
169.
Спортски менаџмент и менаџери у процесу транзиције спортских
организација у Републици Српској / Славко Сегић, Бања Лука, 2002
170.
Србија и Турска од Париског до Берлинског конгреса: српско-турски
односи и изграђивање српске државности / Небојша Ранђеловић, Ниш, 2002
171.
Стечај и принудно поравнање са елементом иностраности / Владимир
Чоловић, Београд, 2000
172.
Стратегија супротстављања криминалитету и концепт рада полиције у
заједници / Урош Пена, Крагујевац, 2008
173.
Суђење и судије у Србији од XIII до XV века / Зоран С. Мирковић
174.
Сукцесија држава у односу на државну имовину / Душко С.
Димитријевић, Београд, 2001
175.
Суштина закона економије друштвеног рада и значај продуктивности
рада у социјалистичком самоуправном друштву: (теоријско-критичка анализа) /
Томислав Ж. Николић, Нови Сад, 1985
176.
Схватања о друштвеној својини у југословенској науци / Радомир
Стојановић, Нови Сад, 1991
177.
Схватање државе у теоријској мисли Слободана Јовановића / Владан
Михајловић, Београд, 1995
178.
Теодор Тарановски као теоретичар права и правни филозоф / Сузана
Медар, Ниш, 2007
179.
Теоријске основе одређивања економске ефективности инвестиција у
индустрији / Исмет Даутбашић, Београд, 1969
180.
Типови државних облика и промене у правном поретку Краљевине (СХС)
Југославије од 1918. до 1941. године / Сава Аксић, Косовска Митровица
181.
Трансформације и ограничења монетарног суверенитета у условима
развијених међународних монетарних односа / Драгана М. Ђурић-Бијелић,
Београд, 1977
182.
Тужба за утврђење у парничном поступку / Милорад Живановић, Бања
Лука, 1990
183.
Уговор о кредиту и уговор о рефинансирању кредита у међународним
економским односима / Зорица Тороман, Београд, 1989
184.
Уговор о купопродаји инвестиционе опреме / Даница Попов, Нови Сад,
1984
185.
Уговор о превозу опасне ствари / Бранислава Лепотић, Нови Сад, 2001
186.
Уговор о реосигурању / Слободан Јовановић, Београд, 2001
187.
Уговор о робном кредиту / Ненад М. Новаковић, Београд, 1980
188.
Уговор о уступању права на искључиву продају / Љиљана Круљ
189.
Уговор о франшизингу / Милан Париводић, Београд, 2002
190.
Уговор по приступу / Марко Ђурђевић, Београд, 2001
191.
Уговорна одговорност шпедитера у југословенском упоредном праву /
Мирослав Игњатовић, Београд
192.
Удруживање рада и средстава на доходовним основама са освртом на
нафтну индустрију / Миле Радека, Нови Сад, 1985
193.
Удруживање средстава за инвестиције у нашој привреди / Данило
Вујичић, Нови Сад, 1979
194.
Улога и правни облици ангажовања иностраних средстава у привредном
развоју Југославије / Бошко M. Голијанин, Београд, 1980
195.
Улога југословенског шефа државе у одржавању међународних односа од
1918-1941. године / Ранко Вукић, Београд, 2004
196.
Улога људских права у међудржавним односима / Бранислав
Милинковић, Београд, 2000
197.
Улога органа безбедности у остваривању система друштвене
самозаштите / Никола С. Иванчевић, Београд, 1978
198.
Улога организације држава извозница петролеја у међународним
односима / Muwafq Mustafa Abdul Razaq Al-Khayzaji, Београд, 1985
199.
Улога управе у регулисању финансијског тржишта / Добросав
Миловановић, Београд, 2001
200.
Управна овлашћења полиције / Сретен М. Југовићм, Београд, 2007
201.
Усвојење у међународном приватном праву, са посебним освртом на
признање и извршење иностраних одлука / Емилија Брунер-Бала, Нови Сад,
1990
202.
Уставни поступак закључења и извршења међународних уговора /
Владимир Ђурић, Ниш, 2006
203.
Утицај транзиције на рад органа државне управе Републике Српске, с
посебним освртом на полицију / Драгомир Јовичић, Крагујевац, 2006
204.
Учешће радника у управљању привредним предузећима (фабирчка
демократија) у НР Мађарској / Золтан Мерта, Нови Сад, 1985
205.
Федерализам у уставном систему Босне и Херцеговине / Горан Марковић,
Београд, 2009
206.
Феноменологија и етиологија крвних деликата у Србији / Шпиро
Вуковић, Београд, 1982
207.
Финансирање пензијског и инвалидског осигурања / Велизар Голубовић,
Београд, 2001
208.
Фискални федерализам: компаративни аспекти са посебним освртом на
Србију / Снежана Стојановић, Београд, 2004
209.
Фузије предузећа и међународно привредно антимонополско право /
Сања Гарић-Степановић, Београд, 2000
210.
Функција уговора у стамбеној области у условима постојања друштвене
својине и права својине на становима / Бранко Мораит, Нови Сад, 1985
211.
Функционисање златног стандарда у међународном монетарном систему
/ Предраг Д. Трифуновић, Београд, 1969
212.
Хипотека као средство обезбеђења плаћања / Драган Клепић, Београд,
1997
213.
Хуманитарна интервенција у међународном јавном праву / Небојша
Раичевић, Ниш, 2008
214.
Царине и спљнотрговински уговори / Павле Симић, Нови Сад, 1991
215.
Центри моћи у Израелу и њихова улога у стварању слољне политике
Израела 1963-1988 / Jawdat K. Mousa, Београд, 1991
216.
Човекова средина и Уједињене нације / Хабиб Хашани, Београд, 1980
Download

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ