Петок, 24 април 2015 година
9.00 – 9.30 Регистрација
9.30 – 10.00 Отворање на конференцијата (А3)
10.00 – 10.30 Пленарно предавање: проф. д-р Елени Бужаровска (А3)
10.30 – 11.00 Пауза
11.00 – 13.00 Излагање на учесниците (паралелни сесии)
Модератор:
Дафина Андоноска
(П3)
Модератор:
Нина Никодинова
(П4)
Модератор:
Милка Бијелиќ
(А1)
1. Викторија Ристеска, Маја
Митреска - Разликите и сличностите
во македонските и германските
пословици
2. Јована Миловановић, Душица
Терзић - Фраземе које садрже називе
домаћих птица у француском и
српском језику
1. Наташа Спасић - Распоред
клитика у српском језику
1. Сања Ђукић - Представљање
жене у електронским медијима
2. Blaž Božič - Pregibani nedoločnik v
madžarščini
3. Ivana Dragićević - Komparativnokontrastivna analiza frazema koji su
zasnovani na ironiji u srpskom i u
francuskom jeziku
4. Славица Наумовска Говорни/јазични нарушувања
предусловени од психолошки појави
3. Antonia Raguž - Prijedlog ZA u
slovačkom i hrvatskom jeziku
2. Zorica Dukovski, Danica
Memedović, Sanja Sekulić - Jezički
diskurs u časopisima namenjenim
muškoj i ženskoj populaciji - uporedna
analiza i društvene implikacije
3. Nikolina Penava - Jezik hrvatskih
reklamnih poruka – rodni stereotipi
4. Елена Стоичовска и Васко
Талевски – Јазикот во медиумите
4. Adriana Pavković, Sanja Rabar Rodno-spolni stereotipi u hrvatskom
jeziku
1
13.00 – 14.00 Пауза
14.00 – 15.00 Работилница: проф. д-р Рајна Кошка-Хот (А1)
15.00 – 17.00 Излагање на учесниците (паралелни сесии)
Модератор:
Бисера Бијелиќ
(П3)
Модератор:
Васко Талевски
(П4)
1. Дафина Андоноска - Соматските
фраземи со компонента око во
италијанскиот и во македонскиот
јазик
1. Јана Јуруковска - Употребата на
голема, односно мала буква и
писмената практика на јазикот
2.Немања Стевановић, Ивана
Јовановић - (Не)свесни полуглас код
говорника српског језика
3. Ивана Дуцкиноска - English
modals and auxiliaries: How do
Macedonian learners tackle their
pronunciation?
2. Милица Д. Митић - Компетенције
ученика првог разреда у познавању
правописа на крају школске године
3. Миме Тасеска-Китановска Корелација меѓу возраста на
учениците и нивните правописни
грешки во I и II циклус од основното
образование
4. Marijana Kardum, Saša Lovrić Croatian contemporary orthographic
books
5. Марија Трифуновска - Влијанието
на позајмувањето англиски зборови
во македонскиот јазик
4. Milica Korać, Nina Sudimac Intonacijske karakteristike uslovnih
rečenica u srpskom i engleskom jeziku
5. Марко Радојевић - Акценатски и
фонетски систем говора села
Леденик у Ибарском Колашину
Модератор:
Нина Никодинова
(А1)
1. Катарина Рашић - О
балканистичком аспекту чланске
морфемe у тимочко-лужничком
говору – са анализом стања у
македонским и бугарским
дијалектима
2. Ксенија Миловановић - Спис о
паду Цариграда 1453. године према
препису из 17. века
3.Ирина Миловановић, Бојана
Милошевић, Драгана Стефановић Упоредна анализа архаичних
лексема у три српска дијалекта
4. Давор Јанкулоски - За има и сумконструкциите во кичевскиот говор
22.00 Забава
2
Сабота, 25 април 2015 година
9.00 – 9.30 Пленарно предавање: проф. д-р Томислав Треневски (А1)
9.30 – 11.30 Излагање на учесниците (паралелни сесии)
Модератор:
Бисера Бијелиќ
(П3)
1. Irma Kaltak - Relativne klauze u
prijevodima Kur'ana
2. Перчо Божиновски - Јазичниот
идентитет на македонскиот јазик во
поглед на јазичниот пуризам и
јазичната глобализација
3. Димитар Димитровски, Ресмије
Љатифи - Emoticons/Emojis in
Language: Emphasizing Meaning in
Context or Replacing the Written Word?
4. Јелена Стојковић - Именице
модификоване префиксом пре- у
комуникацији на Твитеру –
семантичко-прагматичка анализа
5. Katarina Ivišić - Hrengleski ili
(ne)kritičko preuzimanje engleskih /
američkih riječi u hrvatskome jeziku
Модератор:
Елена Стоичовска
(П4)
Модератор:
Милка Бијелиќ
(А1)
1. Анђела Радовановић - Поредбене
конструкције у језику руске поезије и
њихови преводни еквиваленти у
српском језику
2. Милана Војновић - Проблем „que“
у француском језику: како
разликовати комплетивно „que“ од
релативног
3. Milica Malinović - Stil Stefana Benija
– osvrt na zbirku priča Bar sport
1. Viktoras Iliopoulos - Гръцки
влияния в помашките говори
4. Nikol Bali - Slikovnice i priče za
djecu;
formiranje rodnog identiteta od najranije
dobi
5. Анђела Пендић - Поезија Васка
Попе
4. Кристина Велевска - Глаголските
дублети во современиот македонски
јазик
2. Tea Maksić, Milica Grujičić Komparativno-kontrastivna analiza
srpskog šatrovačkog govora i
francuskog verlana
3. Катерина Михајловска Шпанските колокации во
македонската училница
5. Драгана Путниковић, Марија
Страхинић и Милица Стаменковић
- Међујезичке лексичке и културне
разлике између кинеског и српског
језика
6. Марија Воданова - Употребата на
англизми во новинарски статии со
политички содржини
11.30 – 12.00 Пауза
3
12.00 – 13.00 Работилница: проф. д-р Румена Бужаровска
13.00 – 16.00 Пауза (разгледување на Скопје, екскурзија до Водно)
16.00 – 18.00 Излагање на учесниците (паралелни сесии)
Модератор:
Кристина Велевска
(П3)
Модератор:
Елена Стоичовска
(П4)
Модератор:
Дафина Андоноска
(А1)
1.
Бисера
Бијелиќ,
Нина
Никодинова - Јазичната (не)култура
во македонските медиуми
1. Dorijan Gudurić - Scottish – an
independent language and its future?
2. Ana Peček - Rodna kolebljivost u
hrvatskom i poljskom jeziku
2. Beata Šikloši landscape of Bogojevo
3. Valentina Đorić - Syntactic structure
of specificational copular clauses in
Serbian
3. Ристе Казиев, Ибрахим Јашаров
- Differences between British and
American English, and Macedonian
Learners’ Preferred Variant
4. Bojana Zlatić - Zoosemija u
arapskom i srpskom jeziku
1. Ивана Секулић, Сања Ђукић - О
неким особинама личних имена код
Срба и других јужнословенских
народа
2. Виолета Панев - Педагошките
компетенции на наставниците по
англиски јазик
3. Никола Благојевић, Наташа
Спасић - Етимологија и семантика
речи у српском језику којима се
означава врста обуће
4. Ненад Крцић - (А)симетричност
неких придевских антонима у српском
језику
5. Нина Илиќ - Употребата на
сложените именки во наставата по
германски како странски јазик и
нивното влијание врз проширувањето
на речникот на учениците
4. Ines Cebović - Semantička uloga
društva u hrvatskom i makedonskom
The
linguistic
5. Sanja Raković - The problem of
evo/eto/eno constructions in Serbian
5. Selim Žutić - Značaj Dantea
Alighierija u stvaranju jedinstvenog
italijanskog jezika
6. Nina Ilić - Ispitivanje produkcije
glagola na različitim stupnjevima razvoja
govora kod dece
6. Милан Громовић - Превођење
Византије
на
други
континент:
Преписка Ивана В. Лалића и Чарлса
Симића
22.00 Забава
4
Недела, 26 април 2015 година
10.00 – 12.00 Излагање на учесниците (паралелни сесии)
Модератор:
Васко Талевски
(П3)
Модератор:
Елена Стоичовска
(П4)
Модератор:
Кристина Велевска
(А1)
1. Сања Каракушева - Преведување
и
толкување:
тавтологија
или
различни јазични процеси?
2. Зорица Петкоска - Squeezing the
Clockwork Orange in the Slavic
Languages Kitchen: translating the
Nadsat jargon in Anthony Burgess’s
book
3. Мими Николиќ - Преводните
еквиваленти и културните специфики
во преводот на расказот „Песна“ од
Блаже Конески од македонски на
германски јазик
4. Елена Стрезоска, Симонида
Столеска - Дали Sonntag од
германскиот е исто што и недела во
македонскиот јазик?
5. Ана Савеска - Комплименти и
возвраќање на комплименти во
германскиот и во македонскиот јазик
1. Симона Локвенец - The literaturedriven classroom
1. Marko Vitas - Eneja u Podzemlju na
sto načina
2. Karmela Jelčić - Leksička raščlamba
funkcionalnih stilova
2. Мила Драгић - Глаголи са
префиксом за- и њихове номиналне
допуне
3. Весна Трајковска - Софтверот –
услов за современа настава по
предметот
македонски
јазик
и
литература во средните училишта во
Република Македонија
4. Стефанија Темелковска - Text
Comprehension And Its Relation To
Cohesion And Coherence In Children’s
Narratives
5. Марина Шафер - Предлошкопадежне
конструкције
с
кондиционалним значењем
3. Кристина Пеповска - Влијанието
на македонското минато определено
несвршено време врз усвојувањето
на англиските past simple tense и past
continuous tense
4. Емилија Илиевска - Инфинитивот
во зависните дел-реченици во
италијанскиот јазик и неговите
еквиваленти во македонскиот јазик
5. Јагода Митовска, Инес Цебовиќ Граматички форми за деиктичка
определеност во македонскиот и
хрватскиот јазик
6. Марија Ангеловска и Христина
Димоска
Common
translation
mistakes in film and book titles
12.00 – 12.30 Затворање на конференцијата
12.30 Факултативна екскурзија до кањон Матка
5
Download

1 Модератор: Дафина Андоноска (П3) Модератор: Нина