ОСНОВНА ШКОЛА "1300 КАПЛАРА"
Београд - Панчина бр. 1
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Београд, септембар 2013.
1
САДРЖАЈ
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ .................................................................................................... 2
II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ................................. 8
III ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ .................................................... 13
IV ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА НАСТАВНИКА ................. 45
V ПРОГРАМ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ .............................................. 46
VI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА .. Error! Bookmark not
defined.
VII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА .................................. 90
И УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА .......................................... 90
VIII ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ..... Error! Bookmark not
defined.
IX ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ................ Error! Bookmark not defined.
X ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА .................................................................... 92
ХI ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ
ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ................................................................................................. 94
XII ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ................................................ 96
2
3
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Годишњи план рада школе представља основни радни документ којим се
обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих
учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности у току школске
године. Њиме је утврђена организација и динамика остваривања образовно-васпитних
активности и одређени носиоци и реализатори. На тај начин омогућено је унапређење
образовно-васпитног рада, обезбеђено праћење остваривања циљева и задатака, као и
евалуација стручних, руководећих и управних органа школе.
Основна школа „1300 каплара“ почиње своју дванаесту годину постојања. Иза
себе имамо интегрисан колектив, генерације ученика које су успешно завршиле
осмогодишње школовање, њихова постигнућа на такмичењима, квалификационим
испитима, активностима којима се баве, младе људе успешно социјализоване и
припремљене за даље школовање. За време постојања школе извршени су неки битни
радови на реконструкцији зграде (реконструкција крова, фискултурна сала,
реконструкција свих мокрих чворова и свлачионица, уређење кабинета хемије,
библиотеке, канцеларије секретара и шефа рачуноводства, уградња плочица у
подовима у ходницима, замена столарије у светларницима ПВЦ столаријом,
поправљена је ограда, замењена су улазна врата школе итд.).
Новим законским актима, Законом о основној школи и Законом о основама
система образовања и васпитања, веома јасно су дати циљеви и исходи којима наш
образовни систем тежи, тако да они представљају основу свако планирање рада у
образовним институцијама. Развој критичког мишљења, стицање функционалних
знања, креативност, подстицање индивидуалног развоја и формирање социјално
одговорне личности код ученика су препознати и истакнути као кључни како за
функционисање образовног система, тако и друштва у целини. Ово смо имали на уму
при изради Годишњег план рада школе, а то ће бити полазна и основа за израду свих
осталих докумената неопходних за функционисање школе (Школски програм, Развојни
план итд.)
Пред нама су нови задаци. Сматрамо да је неопходно да се сви наставници,
активно, са пуним кпацитетом, укључе у постизање задатих циљева и трудићемо се да
то адекватним стручним усавршавањем и омогућимо. Мислимо да је успостављање
односа према учењу као активном процесу који ће омогућити стицање функционалних
знања, битних за даље школoвање, успешан професионалан и друштвени живот, оно
што суштински треба да обележи рад у школи. Ове школске године настављамо са
применом образовних стандарда и то је свакако један од основних циљева. Избор
семинара и других облика стручног усавршавања који поспешују активан однос према
учењу и развијање критичког и рационалног мишљења код ученика је стални задатак.
Програм „Школа без насиља“ биће обогаћен новим садржајима.
Што се унапређења материјалне основе рада тиче, пред нама су јш увек два
веома важна задатка. Први је реконструкција електро-мреже. Она од 1961. године, када
је постављена, није реконструисана и представља директну опасност по безбедност
ученика и свих запослених. Веома често долази до кварова рачунара, свих апарата
прикључених на мрежу и кратких спојева. Вршили смо неопходне поправке, ојачавали
инсталације где је било могуће. Школа је започела активности везане за добијање
средстава за реконструкцију мреже и од Градског секретаријата за образовање и дечију
заштиту добила обавештење да смо стављени на листу приоритета а да ће до
2
реконструкције доћи кад се стекну материјални услови. Што се другог питања,
кључног за функционисање школе тиче, ми смо били предвиђени за прикључење на
даљинско грејање ове календарске године, али смо добили обавештење да због
техничких проблема прикључење можемо да очекујемо по завршетку грејне сезоне у
пролеће 2014. године. Још један проблем, који би требало што пре решити, је и израда
кошуљице и препакивање паркета у фискултурној сали за шта постоји обећање
Општине Звездара да ће нам обезбедити средства кад се стекну материјални услови.
Кречење школе је предвиђено уговором са Високом школом за струковне студије, али
мислимо да би било добро да се то синхронизује са реконструкцијом електромреже.
Неопходна реконструкција фасаде зграде школе, која нема изолацију од влаге, ће
сачекати неке боље дане.
Полазне основе програмирања
Годишњи план рада и његова концепција произилазе из следећих основних
докумената:
-
Зкон о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 55/13);
-
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије», бр. 72/09 и 52/11 и 55/13);
-
План и програм образовно-васпитног рада у основној школи ("Службени
гласник Републике Србије - Просветни гласник", бр. 4/90);
-
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму
основног образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије –
Просветни гласни» бр. 2/91; 2/92; 13/93; 1/94; 5/95 и 6/96; 4/2001, 6/06, 7/06,
9/06);
-
Правилник – о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног
обрзовња и васпитања
-
Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за
први и други разред основног образовања и васпитања (Просветни преглед Београд, април 2005, 3/06);
-
Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања
иваспитања („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“ бр.
3/06)
-
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и
васпитања и наставном програму за за пети разред основног образовања и
васпитања. („Службени гласник Републике Србије- Просветни гласник“
бр.06/07)
-
Правилник о наставном плану и програму за предмет Грађанско васпитање за
седми разред („Службени гласник Републике Србије- Просветни гласник“ бр.
07/07 )
3
-
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и
вапитања („Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник“ бр. 5/08)
-
Правилник о наставном плану и програму за предмет Грађанско васпитање за
oсми разред („Службени гласник Републике Србије- Просветни гласник“ бр.
06/08)
-
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник“ бр. 6/09)
-
Правилник о наставном програму за седми и осми разред основног образовања
и васпитања („Службени гласник Републике Србије-Просветни гласник“ бр.
9/06)
-
Примарни задаци усвојени на основу анализе евалуације из извештаја о раду
школе у предходној школској години;
-
Правилник о оцењивању („Службени гласник Републике Србије“ бр. 67/13)
-
Стручна упутства, извештаји и анализе Министарства просвете.
Услови за остваривање васпитно-образовног рада
Статус школе
Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у
свом саставу нема издвојених одељења.
Поред редовних одељења, у школи је организован и продужени боравак
ученика у четири васпитне групе.
Седиште школе је у Београду, Панчина бр. 1, ГО Звездара.
Просторни и материјално-технички услови рада
Назив просторије
Учионице од 1- 4 разреда
Ниво опремљености
Непотпуно Класично Oптимално
11
Специјализоване учионице
9
Кабинети 5- 8
Библиотека са читаоницом
4
Свега
просторија
11
1
10
1
4
1
Фискултурна сала
Кухиња са трпезаријом
1
1
1
1
Наставничка зборница
Канцеларије
1
4
1
4
Просторија за архиву
Информ.учион.са
информ.центр.
У К У П Н О:
1
1
1
1
22
35
13
О
браз
овно
васп
итну
дела
тнос
т
шко
4
ла обавља у једном објекту. Школа има салу за физичко васпитање. Укупна површина
2
објекта износи 3863m . Школа има три уређена спортска терена.
Структура и ниво опремљености школског простора је следећи:
Поред питања реконструкције електро-мреже и прикључења на даљинско
грејање, која су важна за безбедност и здравље ученика, постоји још неколико питања
везана за одржавање објекта. Дотрајала фасада објекта такође захтева помоћ друштвене
заједнице у санацији, јер и то изискује средства која сами не можемо обезбедити.
Већина просторија у школи испуњава потребне здравствено-хигијенске услове.
Даље естетско и функционално обликовање остаје трајни задатак .
Преглед аудио-визуелних средстава које школа има и ниво исправности
Наставна средства
Графоскоп
Кинопројектор
Дијапројектор
Епископ
Рачунар
Рачунар
Штампач
ТВ пријемник
ДВД
Музичка линија
Радио касетофон
Ноте Боок
Видео бим
У К У П Н О:
Ниво исправности
Исправно
Неисправно
5
1
1
1
5
29
6
3
3
1
2
7
2
2
64
4
Свега комада
5
1
1
1
5
29
6
6
1
2
7
2
2
68
Наставна средства
Према постојећем нормативу, опремљеност школе наставним средствима не
задовољава у потпуности минималне захтеве. Већина наставних средстава груписана је
по кабинетима и учионицама, а мањи део налази се у кабинету за информатику и код
директора школе. Известан део ових наставних средстава који је био ван употребе,
поправљен је и нормално се користи (5 графоскопа). Кабинет информатике је
опремљен са 15 рачунара и у њему се изводи изборна настава информатике, техничког
образовања и од играчке до рачунара за млађе разреде. . У разредној и предметној
настави се користе и два лаптопа и видеобим према потреби. Ове школске године смо
планирали набавку још једног лаптопа, справа за фискултурну салу, набавку глобуса и
географских и историјских карата, као и 5 ЦД плејера.
5
Школа је претплаћена на следеће часописе и листове:
а) За наставнике и стручне сараднике:

Просветни преглед

Савремена пракса школе

Школа

Образовни информатор

Дечије новине

Школарац

Витез и друге по избору ученика.
б) За ученике:
Осећа се потреба за више стручних часописа из појединих наставних области,
па ће се уложити напори да се обезбеде средства за њихову набавку.
Постојећа наставна средства нису довољна, па ће се током школске године
настојати да се њихов број повећа. Наравно, то пре свега зависи од материјалних
могућности школе и помоћи донатора, али и снабдевености тржишта.
Кадровски услови рада
Квалификациона структура запослених у школи задовољава прописани
норматив, настава је у потпуности стручно заступљена. Запослени изван наставе
испуњавају потребне услове. Школа нема кадровских проблема.
У школи укупно има 51 запослени, од тога у настави 33, 2 стручна сарадника
и директор. Изван наставе има 15 запослених.
Преглед квалификационе структуре и процента запослености радника школе
Степен стручне спреме
Послови и
радни задаци
Директор
Стручни сарадн.
Разредна наст.
Предметна наст.
Продужени бор.
Школска кухиња
Адм.особље
Пом.тех.особље
Свега:
I
II
III
IV
V
VI VII
6
2
1
10
10
1
1
1
1
2
1
2
3
19
2
2
9
29
Непотпун
Запос.
а
Свега
VIII 100% запослeња радника
од 100%
1
1
2
2
9
9
11
10
21
3
3
2
12
40
1
11
3
12
51
6
Графички приказ квалификациоце структуре наставног особља
Број извршилаца
24
9
0
33
Професори
Наставници
Учитељи
Укупно:
% учешће
72.73%
27.27%
0%
100,00%
Преглед радног искуства запослених
Година
радног
искуства
0-5
Директор и
Админист Помоћно
Разредна Предметна
стручни
ративно техничко
настава
настава
сарадници
особље
особље
1
1
1
6-10
1
4
11-20
1
10
Свега
3
5
3
8
22
21-30
1
6
3
3
13
31-35
1
3
3
1
8
3
12
21
12
51
36-40
Укупно:
3
7
Просечно радно искуство (минули рад) износи 20 година, а просечна старост
око 47 година. Ови статистички показатељи указују на оптималне параметре искуства
и година, што је основна претпоставка успешног рада. Школа има 3 приправника
( у настави). Два приправника су пријављена за полагање испита за лиценцу, а трећем
је одређен ментор који прате њен рад и помаже јој да се успешно припреме за полагање
испита за лиценцу.
Услови средине у којој школа ради
Породица ученика, услови живота, образовни и културни ниво родитеља,
битне су компоненте успешности ученика, а тиме и успешног рада школе. Средина у
којој школа ради има све карактеристике просечне градске средине. Међутим, у
данашњим условима када се практично истопио "средњи" слој становништва, веома је
тешко дати, опште процене социјално-економске структуре породица ученика. Оно
што је видљиво, јесте драстично раслојавање у погледу економске моћи породице
ученика. Око 20% породица има изванредне социо-економске услове живота, 65%
живи скромно, а 15% породица је веома угрожено и живи у веома тешким условима.
Статистички подаци неколико параметара, обрађених за популацију од I-VIII
разреда, потврђују предходне тврдње.
Породични услови ученика
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
Са оба
родитеља
40
39
48
56
42
59
37
55
Само са
мајком
4
4
4
4
1
3
1
Само са
оцем
Старатељ
1
1
2
1
1
1
1
2
Разведени
родитељи
5
4
6
5
5
2
4
2
Укупно
41
45
54
61
47
62
40
58
Образовни ниво родитеља - отац
Разред
Први
Други
Трећи
Висока
шк.спр.
12
10
11
Виша
шк.спр.
6
2
9
Средња
шк.спр.
21
26
29
Основна
школа
2
4
3
Без ОШ
Свега
2
41
45
54
8
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
8
7
7
7
8
6
5
6
7
3
37
32
43
18
44
7
2
6
6
1
1
1
Виша
шк.спр.
4
1
7
4
6
9
6
9
Средња
шк.спр.
20
29
30
33
26
35
27
37
Основна
школа
4
4
3
7
3
13
2
6
2
2
59
47
62
40
58
Без ОШ
Свега
2
1
1
3
1
3
1
1
41
45
54
59
43
62
40
58
Образовни ниво родитеља – мајка
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
Висока
шк.спр.
11
10
13
12
7
2
4
5
Стамбени услови породица ученика
Разред
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
Изузетно добри
Добри
Лоши
Свега
15
19
20
17
23
11
30
25
28
26
18
27
19
19
5
7
13
8
12
10
9
45
54
59
43
62
40
58
Полазећи од чињенице да социјални услови битно утичу на могућности породице да
обезбеди детету подстицајно окружење могућности за усвајање културних садржаја,
тешко је дати реалну процену културног нивоа школске средине. Генерална и
уопштена слика породичних услова у којима живе ученици наше школе нам говори да
се културни ниво школске средине може оценити као задовољавајући.
Имајући у виду локацију школе Звездарска шума, еколошки услови средине
доста су повољни. Ови природни услови, уз перманентне активности на оплемењивању
и заштити школске средине, битно доприносе подизању еколошке свести и позитивном
односу према животној средини.
9
Конкретни програми еколошке заштите и подизања нивоа еколошких услова
саставни део су (као анекс) Годишњег плана рада школе.
Основни задаци усвојени на основу анализе евалуације из извештаја о раду
школе
Успех ученика на крају школске 2012-2013.
У школској 2012-2013. години проценат пролазности је 100%. Средња оцена на нивоу
школе за претходну школску годину је 4, 40 . Висока средња оцена, као и податак да је
од укупног броја ученика - 419. односно 374 без првог разреда (ученици првог разреда
се оцењују описно) чак 212 имало одличан успех говоре о квалитету знања наших
ученика њиховим залагањима. Задаци школе у наредној школској години су:
- Подизање нивоа квалитета наставе у сваком смислу;
- И даље подстицање и укључивање у све облике ваннаставних активности;
- Интензивно и даље неговати сарадњу са родитељима;
- Интезивирати сарадњу са суседним школама и свим институцијама које нашим
ученицима омогућују разне ваннаставне активности
Анализом нивоа и квалитета реализације Годишњег плана рада за школску
2012/2013. годину, као и сагледавањем постигнутих резултата из Извештаја о раду
школе у 2012/2013. години, дошло се до основних задатака битних за успешан рад у
школској 2013/2014. години, и то су:

Тежиште би требало да буде на унапређивању образовно-васпитног процеса
кроз стимулацију активног односа према учењу, развоју критичног мишљења и
успешне облике социјализације ученика.

Требало би бирати семинаре, дискусије, организовати радне групе
које су посвећене оваквом унапређењу наставе.

Било би добро да се нађе начин за обезбеђивање средства за
значајније стимулисање креативног и успешнијег рада појединаца.

Треба и унапредити облике и форме стручног усавршавања, а
посебно рад Стручних већа и друштава.

Кроз налажење нових форми васпитног рада са ученицима, преко
Ученичког парламента, Вршњачког тима, рада одељенских заједница може се
иновирати и појачати васпитна функција школе.

Треба систематски пратити реализацију часова допунске, додатне
наставе и слободних активности и стално анализирати резултате.

Треба подстицати употребе наставних средстава и активни однос
према њима.

Боља координација рада стручних тела је један од предуслова за
успешно извођење васпитно-образовног рада.

Треба испитати могућност побољшања и увођења нових културнозабавних и спортских садржаја.

Сарадњи и подршка од Министарства просвете, Скупштине града и
Општине Звездара је предуслов за обезбеђивање материјално-финансијских услова за
рад школе.
10
II ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
Бројно стање ученика и одељења, распоред одељења
На крају школске 2012/2013. године школа "1300 каплара” је имала 419
ученика распоређених у 19 одељења. Осми разред је завршио 51 ученик.
На почетку школске 2013/2014. године у школи има
410 ученика
распоређених у 19 одељења (9 у млађим и 10 у старијим разредима). У млађим
разредима има 201 ученик, а у старијим 209 ученика.
По два одељења су у првом, другом, трећем, петом и седмом разреду, а по три
у четвртом, шестом, и осмом разреду. Просечан број ученика у одељењу је 22,40.
У зависности од интересовања родитеља, школа планира да формира четири
васпитне групе продуженог боравка.
Боравком ће бити обухваћени ученици I разреда у две групе од ,којих је једна
мешовита( ученици првог и другог разреда), II разреда у једној групи и трећег и
четвртог разреда у једној групи.
Број одељења и ученика на нивоу разреда и школе у целини дат је у прилогу
број 2 Годишњег плана рада (стање на дан 02.09.2013. године).
Распоред одељења
Свих 19 одељења школе “1300 каплара” похађа наставу у једној смени –
преподневној.
Распоред разреда и одељења је следећи:
Смена
Разред
I Смена
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
Продужени боравак
I група
II група
III група
IV група
I
I и II
II
III и IV
Број одељења
9. I/1-2; II/1- 2; III/1-2 IV/1-3
10.V/1-2; VI/1-3; VII/1-2; VIII/1-3
Ритам рада у продуженом боравку дат је у прилогу бр. 3. Годишњег
плана рада.
Распоред коришћења наставних просторија
Сви видови рада са ученицима изводиће се у кабинетима и наменским
учионицама.
11
Предметна настава изводиће се у: 1 кабинету за српски језик, 2 кабинета за
стране језике, 2 кабинета за математику, 1 кабинету за физику и хемију, 1 кабинету за
историју и географију, 1 кабинету за биологију, 1 кабинету за ликовну културу, 1
кабинету за музичку културу, 1 кабинету за техничко образовање, 1 кабинету за
информатику, 3 учионице и 1 фискултурној сали.
Разредна настава изводиће се у 9 учионица, а поједини садржаји реализоваће
се у кабинетима за ликовну и музичку културу и фискултурној сали.
За одређене садржаје програма користиће се библиотека са читаоницом.
Распоред коришћења просторија биће истакнут у холу зграде и доступан
ученицима и родитељима. Ученици у двориште и школу улазе из Панчине улице на
улаз за ученике.
Странке и родитељи користе службени улаз из Панчине улице. Пријем
родитеља на индивидуалне разговоре обављаће се у зборници, кабинетима и
учионицама.
Организација и ритам радног дана
Васпитно образовни рад са ученицима изводиће се у једној смени. Настава почиње у
8,00 часова а завршава се у 14,05 часова.
Рад продуженог боравка почиње у 7,00 и траје до 8,00 за децу коју родитељи
доводе раније у школу. Наставља се у 11,30 и траје до16,30.
Допунска и додатна настава, слободне активности и ученичке организације
организоваће се за време шестог и седмог часа, односно после часова редовне наставе
или у пред часу.
Одмори и паузе организоваће се како је законом регулисано, с тим што ће се
ужине узимати после другог часа а други одмор од 15 минута биће између четвртог и
петог часа.
Спортски терени биће доступни ученицима увек када се на њима не реализује
редовна настава у поподневним часовима.
Време трајања наставних часова и одмора у преподневној смени је следеће:
Наставни час
Прва смена
Време трајања часова и одмора
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
8:00-8:45
8:50-9:35
9:55-10:40
10:45-11:30
11:45-12:30
12:35-13:20
13:20 – 14:05
12
Подела одељења на наставнике и педагошки захтеви везани за расподелу часова
При подели одељења на наставнике до краја је примењен Правилник о норми
часова непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи од 15.06.1992. године.
Преглед поделе одељења и часова у школској 2013/2014. години дат је у
прилогу број 4. Годишњег плана рада.
Распоред часова наставних и ваннаставних активности
Израда распореда часова је условљена чињеницом да 8 наставника ове
школске године ради у две школе. Просторни услови (24 учионице и фискултурна
сала) не стварају тешкоће при прављењу распореда. Узимајући у обзир наведена
ограничења, при прављењу распореда часова испоштоване су педагошке норме.
За све облике непосредног рада са ученицима урађен је јединствен распоред
часова, који се налази у зборници и холу школе тако да је доступан и родитељима.
Часови одељењског старешине и одељенске заједнице, допунска, додатна настава,
слободне активности и пријем родитеља, прецизно су дефинисани.
Распоред часова за све облике 24-ро часовног непосредног рада са ученицима
дат је у прилогу бр. 5. Годишњег плана рада.
Структура 40-то часовне недеље
Полазећи од законских обавеза, општег и посебног колективног уговора, као и
од Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима и структури радних
обавеза наставника и стручних сарадника, за све раднике школе урађена је структура
40-то часовне радне недеље.
Структура је саставни део Годишњег плана рада школе и дата је у прилогу бр.
6 ГПР. Распоред годишњег одмора наставног особља такође је саставни део Годишњег
плана. Наставно особље користи годишњи одмор по правилу од 01. 07. до 20. 08.
текуће године, у зависности од свог оствареног права на дужину одмора.
Школски календар наставних и осталих активности
На основу Правилника о школском календару основне школе, (Просветни
гласник бр. 9. од 2009. године), остваривање наставног плана и програма, број
наставних дана и одмори ученика, оствариваће се, за школску 2013/14.годину, на
следећи начин:
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у току два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак 02.09.2013. године, а завршава се у
петак 27. 12. 2013. године.
13
Друго полугодиште почиње у понедељак 20.01.2014. године, а завршава се у
петак 13.06.2014. године, а за ученике осмог разреда у петак 30.05.2014. године.
Први класификациони период завршава се 01.11.2013. године, а трећи
класификациони период 31.03.2014. године.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда оствариће се у
току 38 наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда оствариће се у току 36
наставне недеље, односно 170 наставних дана.
Саопштавање успеха ученицима и подела ђачких књижица на крају I
полугодишта обавиће се упетак 27. 12. 2013. године.
Свечана подела ђачких књижица и саопштавање успеха на крају школске
године за ученике од првог до седмог разреда обавиће се у четвртак 28.06.2014. године,
а подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда према добијеним
упутствима.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст у почиње у петак 27.12.2013. године, а завршава се у
понедељак 20.01.2014. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак 17. 04. 2014. године, а завршава се среду
23.04.2014. године.
Летњи распуст почиње у понедељак 13.06.2014. године, а завршава се у уторак
01.09.2014. године.
У школи се празнују Дан школе и Сретење господње као нерадни дани, а
Свети Сава и Видовдан радно.
Припремна настава за полагање завршних испита за ученике VIII разреда,
организоваће се од понедељка 02. 06. 2014. године до петка 13.06.2014. године.
Припремна настава за ученике I-VIII разреда који буду упућени на поправне
испите, организоваће се у последње две недеље месеца августа 2014. године.
Промена школског календара може се вршити по одлуци Министарства
просвете и Наставничког већа школе.
Табеларни преглед школског календара дат је у прилогу бр. 7. који је саставни
део Годишњег плана рада школе.
14
III ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
Стручни органи школе су: Наставничко веће, Одељењска већа, Стручна већа за
наставне области, Стручно веће развој школског програма , Педагошки колегијум, Тим
за школско развојно планирање, Тим за Школу без насиља и одељењске старешине.
Њихов делокруг рада одређен је Законом о основној школи и Статутом школе.
Руководећи органи су директор, а управни и консултативни органи су
Школски одбор и Савет родитеља. Делатност ових органа такође је регулисана
Законом о основној школи и Статутом школе.
Програм рада Наставничког већа
Наставничко веће је највиши и најшири стручни орган који интензивно прати,
усмерава и координира целокупан васпитно-образовни рад у школи. Својом
активношћу одлучујуће доприноси остваривању циљева и задатака школе и
реализацији свих садржаја Годишњег плана рада.
Делатност Наставничког већа дефинисана је Законом о основној школи и
Статутом школе, и она ће се реализовати на седницама које ће се одржати, по правилу
једанпут месечно (а по потреби и више) током целе школске године.
Садржаји рада Наставничког већа, време њихове реализације и носиоци
послова и активности, разрађени су по месецима. Ако потребе и непредвиђене
околности наметну, ови садржаји могу се допуњавати током школске године.
Садржај рада
Разматрање и усвајање извештаја о раду школе
за школску 2012/2013. год.
Разматрање и усвајање Год.плана рада за шк.
2013/2014.
Разматрање извештаја директора о раду у
школској 2012/13. год.
Доношење потребних одлука о избору и
ангажовању ученика у ваннаставним
активностима
Усвајање распореда писмених задатака и
контролних вежби
Реализација сертификованог програма „Шко
ла без насиља“ и пројекта „Професионална
оријентација ученика на преласку у средњу
школу“
Време
Носиоци послова при
реализације
реализацији
IХ
директор
IX
директор
IX
директор
IX
рук. ОВ, ППсл.
IX
Директор , наставници
IХ
Тимови за примену ових
пројеката, педагог
15
Анализа извештаја о реализацији фонда часова,
редовне, додатне, допунске наставе, изборних
предмета и слободних активности, успеха и
дисциплине ученика на првом
калсификационом периоду.
X
Директор, педагог
Анализа резултата тестирања ученика
иницијалним тестовима на почетку школске
године
X
Директор, педагог,
наставници
Праћење остваривања примене образовних
стандарда
X
Стручно веће за развој
школског програма
Реализација инклузивног образовања
X
Директор, педагог,
Наставничко веће
Текућа питања
X
директор, Наст.веће
Припреме за Дан школе
X
Директор, Наставничко
веће
Избор комисије за екскурзије за школску 201314-год.
X
Директор, Наставничко
веће
Дисциплина ученика
Анализа реализације садржаја ГПР у I
полугодишту
директор
XII
XII
рук. ОВ, директор
Утврђивање и анализа успеха и понашања
ученика на крају I полугодишта
XII
Припреме за обележавање Дана Светог Саве
XII
Стручно усавршавање наставног особља
XII
Обележавање Дана Светог Саве
I
Разматрање извештаја Дома здравља Звездара о
здрав.стању ученика након извршених
систематских прегеда
педагог, и одељ.стар.
стручна већа за но.
комисија
педагог
стручна већа
комисија
I
школ.лекар, стоматолог и
директор
Основна запажања директора и педагога о
педагошко-инструктивном раду и надзору
I
директор, педагог
Анализа рада у додатној настави и слободним
активностима и припрема ученика за учешће на
I
педагог и предметни
настав.
16
такмичењима
Како користимо постојећа наставна средства и
какве су потребе за набавку нових
педагог и
II
рук.стручних актива
Анализа помоћи и доприноса родитеља у
успешнијем раду школе
II
одељ.старешине
Осврт на учешће наставника на стручним
семинарима
II
педагог
Припреме за обележавање 8. марта
II
Обележавање 8. марта
III
Припреме и учешћа ученика на такмичењима
III
Припреме за пријем ученика са Косова у
оквиру акције „Мала матура –велико срце“
III
сви наставници, директор
III
Стручна већа
Разматрање и усвајање листе уџбеника за
наредну школску годину
Анализа реализације заједничког плана и
програма, мере и активности за надокнаду
евентуално изгубљених часова
IV
наставници
рук.струч. већа
директор и одељ.стареш.
Анализа успеха и понашања ученика на крају
III класификационог периода
IV
рук.ОВ и директор
Како се остварују садржаји професионалног
информисања и усмеравања ученика
IV
директор
Припреме и почетак реализације екскурзија и
рекреативне наставе за школску 2013-14.год.
IV
одељ.стареш. и директор
Припреме за израду Извештаја о раду школе и
ГПР за школску 2014/2015. год.
V
директор, педагог
Разматрање примене пројекта Школа без
насиља током текуће школске године
V
Тим за примену,
директор и наставнички
колектив
Усвајање листе изборних предмета за школску
2014-15. годину.
V
Директор, Наставничко
веће
Утврђивање успеха и дисциплине ученика 8.
разреда на крају другог полугодишта школске
2012-14. године
VI
рук. ОВ и директор
Доношење одлука о додели Вукових и
посебних диплома ученицима VIII разреда,
награда и похвала ученицима
VI
одељењ.стареш. и
директор
17
Избор ђака генерације
VI
Одељ. Старешине,
Наставничо веће
Организација припремне наставе за ученике
VIII разреда
VI
одељ.стар. VIII раз.
Избор одељенских старешина I и V разреда у
школској 2014/2015. год.
VI
директор
Кадровска проблематика
директор
VI
рук.стручних већа и
директор
VI
стручна већа и ОВ
VI
директор, педагог
Евидентирање ученика које се упућују на
поправни и разредни испит и формирање
комисија
VI
Директор, наставници
Календар образовно – васпитног рада за
школску 2014-15. год.
VI
Директор
Организација припремне наставе за полагање
поправних и разредних испита
VIII
рук.ОВ и директор
Утврђивање коначног успеха ученика након
поправних испита
VIII
одељ. старешина и
директор
Организационе припреме за почетак школске
године
VIII
Директор, педагог
Усвајање распореда часова
VIII
директор и Наставничко
веће
Предлог поделе часова и одељења у предметној
настави у школској 2014/2015.
Усвајање извештаја о успеху ученика од 1-7
разреда на крају другог полугодишта школске
2013-14.
Израда Годишњег плана рада за школску
2014/2015. годину
Седницама Наставничког већа руководи директор школе, а у његовој
одсутности педагог школе.
18
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум се стара о осигурању квалитета и унапређивању
образовно-васпитног рада; стара се остваривању развојног плана установе; организује
педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере
за унапређивање и
усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника; планира стручно
усавршавање запослених.
Педагошки колегијум школе чине: директор школе Бисерка Сабо председник
Стручног већа млађих разреда Весна Андрић, председник Стручног већа наставника
друштвених наука Драгана Рашуо, председник Стручног већа наставника природних
наука Јелена Николић, председник Стручног већа за област уметности Злата Јеремић,
председник Стручног већа за физичко васпитање Татјана Станковић и педагог школе
Јелена Милић.
Програми рада Стручних већа за наставне области
Стручна већа за наставне области сачињавају наставници истог или сродних
предмета, а њихова делатност рада регулисана је Статутом школе (чл. 49.). У школи
постоје следећа стручна већа и њима руководе:
Назив стручног већа
Стручно веће наставника разредне наставе од првог до
четвртог разреда
Стручно веће наставника друштвених наука
(српски језик, страни језик, историја)
Стручно веће наставника природних наука
(математика,физика,хемија,биологија,географија
техничко образовање)
Стручно веће наставника уметности
Стручно веће наставника физичког и здравственог
васпитања
Председник већа
Весна Андрић
Драгана Рашуо
Јелена Николић
Злата Јеремић
Татјана Станковић
Сва стручна већа ће реализовати заједничке садржаје, али и посебне садржаје
који су специфични за одређене предмете, или групе предмета. План рада од првог до
четвртог разреда посебан је анекс Годишњег плана рада школе.
19
Заједнички садржаји рада Стручних већа
Садржај рада
Стручно
веће
Време
реализације
Организовање свих облика
непосредног васпитно-образовног
рада:
- Програмирање тематских садржаја;
- Остваривање корелације;
- Избор ученика и др.
Сва стручна
већа
IХ
Утврђивање предлога распореда
писмених задатака и контролних
вежби
млађи раз.
спрски језик,
матем. страни
језици, физика,
хемија
IХ
председници и
чланови већа
сва већа
IХ
сви чланови већа
Х
председници и сви
чланови већа
Договор о задужењу и рационалном
коришћењу наставних средстава
Издвајање садржаја кроз које ће се
остваривати програм професионалног
информисања и усмеравања ученика
Вредновање постигнућа, јавност и
објективност при оцењивању ученика
и усаглашавање критеријума
оцењивања
Критичка анализа реализације
заједничког плана и програма, као и
рада стручних већа у I полугодишту
Договор са наставницима који ће се
укључити у стручно усавршавање
током зимског распуста
Анализа остварених резултата у
додатној настави и слободним
активностима и мере за побољшање
ових облика рада
Усаглашавање ставова око избора
ученика за такмичења и њихову
припрему
Стручна дискусија и размена
искуства о посећеним семинарима
Организација школских и припреме
за општинска такмичења ученика
Избор уџбеника и приручника за
наредну школску годину
Ефекти допунске наставе и како их
сва већа
Извршиоци
сви чланови већа
сва већа
ХI и III
председници и сви
чланови већа и
педагог
сва већа
ХII
председници и сви
чланови већа
сва већа
ХII
председници и сви
чланови већа
сва већа
I
сви чланови већа и
ППС
сва већа
I и II
сви чланови и ППС
сва већа
II
сви чланови и ППС
сва већа
II
Сви чланови и
педагог и психолог
сва већа
III
Сви чланови
сва већа
III
чланови већа који
20
побољшати
организују
доп.наставу
Критичка процена нивоа остварене
корелације у настави и реализацији
садржаја професионалног
информисања и усмеравања ученика
Анализа реализације Заједничког
плана и програма и израда потребних
извештаја о раду
Анализа рада стручних већа и
предлози за наредну школску годину:
- руководиоца струч.већа
- програма рада већа;
- поделе часова по одељењ.;
- подела слободних актив.
- структура радне недеље
сва већа
IV
сви чланови и
педагог
сва већа
VI
председници и већа
и сви чланови
сва већа
VI
председник већа и
сви чланови
Организација поправних и разредних
испита
стручна већа
предметне
наставе
VIII
Усвајање програма рада стручних
већа за наредну школску годину
сва већа
VIII
Израда глобалних и оперативних
планова за наредну школску годину
сва већа
VIII
Примопредаја и сређивање наставних
средстава и њихова припрема за рад
сва већа
VIII
Учешће у раду стручних друштава и
асоцијација
сва већа
VIII-VI
председници
стр.већа и сви
чланови
председници
стр.већа и сви
чланови
председници
стр.већа и сви
чланови
председници
стр.већа и сви
чланови
чланови већа по
договору
За реализацију заједничких садржаја, као и посебних програмских садржаја,
одговоран је председник стручног већа за наставну област.
Посебни садржаји рада стручних већа
Стручно веће наставника разредне наставе од првог
до четвртог разреда
Председник:
Весна Андрић
Садржај рада
Време
реализације
Извршиоци
Свечани пријем генерације ученика I разреда
IX
учитељи, педагог,
директор
Организација рада продуженог боравка
IX
директор
Избор дечје штампе и часописа
IX
сви учитељи од ИИ21
ИВразреда
Анализа резултата мерења физичких способности и
извештај Наставничком већу
Х
.стр. већа.учитељи и
наст. физичког
васпитања
Анкетирање ученика за наставу у природи и избор
места за реализацију.
Х
сви чланови актива
Избор места и агенције за реализацију наставе у
природи на основу обрађене анкете
ХII
председник.стр. већа
и директор
Стручна тема: Учионица добре воље
XII
педагог
Примена анализе тестова знања из српског језика и
математике (мини истраживање) у свим разредима
IV
педагог и чланови
стр. већа
Припреме за реализацију наставе у природи
сви чланови стр. већа
Анализа и израда извештаја:
- о раду стручног већа
VI
председник и сви
чланови стр. већа
- реализац.нас. у природи и излети учен.
Време одржавања састанака
оперативним планом.
Стручног већа конкретизоваће се месечним
Стручно веће наставника друштвених наука
Председник:
(српски језик, страни језици, историја)
Садржај рада
Избор председника Већа
Договор о набавци наставних средстава и
уређењу паноа
Договор о распореду писмених и контролних
задатака
Договор о семинарима и стручном усавршавању
Анализа и усклађивање садржаја за остваривање
корелације у настави српског, немачког и
енглеског језика
Планирање садржаја за реализацију
професионалне оријентације
Сарадња са библиотеком Станислав Винавер
Припреме за обележавање Дечје недеље
Прелиминарни договор о подели задужења за Дан
школе
Стручна тема: Израда писмених задатака
Посета сајму књига и изложби учила
Дечја недеља-сарадња са Дечјим савезом
Драгана Рашуо
Време
реализације
Извршиоци
IX
сви чланови
IX
чланови
IX
сви чланови
IX
Сви чланови
X
наставници српског
језика
X
сви чланови
22
Припреме за Дан школе
Узајамне посете члановима ради размене
искустава и усаглашавања критеријума
Активности и мере за опремање и естетско
обликовање кабинета
Уг Обележавање Дечјег дана библиотеке у сарадњи
са библиотеком Вук Караџић
Угледни час из српског језика
Договор око концепције програма за обележавање
Светог Саве - школске славе
Реализација програма за Дан школе
Како интензивно радити са даровитим ученицима,
интензивирање припрема за такмичења ученика
Договор око Читалачке значке
Дружење с песником у библиотеци
Угледни час из енглеског језика
Анализа успеха и усаглашавање критеријума
оцењивања
Предлог мера за унапређивање додатног рада и
слободних активности
Уређење паноа посвећеног Светом Сави
Избор песама за учеснике рецитаторског
такмичења
Размена искустава са посећених семинара
Трибина у библиотеци-Деца у саобраћају,
подизање саобраћајне културе
Школска такмичења – припреме
Договор о такмичењу Ђачка песничка сусретања
Школско такмичење рецитатора
Угледни час из немачког језика
Општинско такмичење рецитатора
Школско такмичење Ђачка песничка сусретања
ООрганизација припремне наставе за ученике VIII
разреда
Уређивање паноа У сусрет Ускрсу
Школско такмичење Читалачка значка
Посета „Позоришту Звездаришту“
Ђачка песничка сусретања-општински ниво
Припрема ученика за упис у језичке гимназије
Општинско такмичење Читалачка значка
Реализација припремне наставе за полагање
завршних и поправних испита
Анализа коришћења наставних средстава, предлог
за набавку за наредну школску годину
Анкетирање и избор ученика за рад у секцијама
Набавка књига за одличне ученике
X
сви чланови
X
сви чланови
XI
Сви чланови
XI
сви чланови
XI
сви чланови
XII
Александра Павић
Панић
XII
сви чланови
I
сви чланови
I
сви чланови
II
сви чланови
II
сви чланови
III
Јасмина Николић
Сви чланови
IV
наставници српског
језика
V
наставници српског
и страних језика
VI
наставници српског
језика
VI
сви чланови
VI
сви чланови
23
ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
Садржај рада
Разговор о организовању свих облика непосредног
васпитно-образовног рада
Утврђивање предлога распореда писмених задатака и
контролних вежби
Договор о задужењу и рационалном коришћењу
наставних средстава
Планирање садржаја за реализацију професионалне
оријентације
Договор о учешћу на фестивалу науке у сарадњи са
локалном заједницом
Планирање међусобних посета
Анализа успеха и владања ученика на крају првог
класификационог периода
Мере за побољшање успеха
Усаглашење критеријума оцењивања
Организација посете Планетаријуму
Учешће у прослави Дана школе
Како побољшати услове рада и изглед кабинета
Разговор о току припрема за учешће на фестивалу
науке које је планирано за фебруар
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Утврђивање броја негативних оцена и предлог мера за
помоћ ученицима
Интезивирање припрема за такмичење
Организација школских такмичења и припрема за
учешће на општинским такмичењима и даље
Размена искустава са постојећих семинара
Анализа искуства са фестивала науке
Успех ученика на трећем класификационом периоду
Анализа до сада постигнутих резултата на
такмичењима
Организација припремне наставе за ученике 8. разреда
Припрема за презентацију пројекта моја школа
Анализа постигнутих резултата на крају другог
полугодишта
Предлог поделе часова за следећу школску годину
Потребе предметних наставника за следећу школску
годину
Време
реализације
септембар
Извршиоци
септембар
Сви чланови
септембар
Сви чланови
септембар
Сви чланови
септембар
Сви чланови
септембар
новембар
Сви чланови
Сви чланови
новембар
новембар
новембар
новембар
новембар
новембар
Сви чланови
Сви чланови
Драган Зејак
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
децембар
децембар
Сви чланови
Сви чланови
фебруар
фебруар
Сви чланови
Сви чланови
фебруар
април
април
април
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
април
април
Јун
Наставници
математике
Сви чланови
Сви чланови
јун
јун
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
24
Председник:
Злата Јеремић
Стручно веће наставника наставника уметности
(музичка и ликовна култура)
Садржај рада
Време
реализације
Извршиоци
Дочек првака – учешће секције и изложба ликовне
секције.
IX
сви чланови
1. састанак актива: Формирање секција и
распоред дана којима ће се одржавати.
IX
сви чланови
Посета музеју примењене уметности
IX
Душан Атанацковић
Припрема за такмичење „Најраспеваније
одељење“.
X
Злата Јеремић
X
сви чланови
Обележавање дечје недеље – сликање визуелних
порука испред школе „Чувајмо Звездарску шуму“
– Представници одељ. Заједница или сви ученици.
Посета изложби „Октобарски салон“ – VIII разред
(изборна настава)
Припрема за такмичење малих вокалних састава.
Припрема за обележавање дана школе: музички
програм и ликовна изложба.
Учествовање на општинском такмичењу из
карикатуре „Мали Пјер“ као и музичко такмичење
„Најраспеваније одељење“.
XI
сви чланови
XII
Злата Јеремић
Организација полугодишње изложбе ликовних
радова које су ученици сами израдили
XII
сви чланови
2.састанак актива: Праћење реализације планираних
активности
XII
сви чланови
I
сви чланови
II
сви чланови
Прослава Св. Саве: Тематска ликовна изложба
„Светосавље, традиција као инспирација“ и
декорација за приредбу. Учествовање хора и
музичке секције у програму приредбе.
Присуствовање семинарима стручног
усавршавања.
Општинско такмичење „Златна сирена“.
Припремање ликовних радова за конкурс
„Одшкрини врата прошлости да сачуваш
будућност“ у организацији Пријатеља деце
Звездаре
25
Ликовна општинска изложба „Ускрс на Звездари“
и школска изложба. Припрема за градска
такмичења музичких секција и солиста
Градско такмичење „Златна сирена“. Школска
изложба фарбаних шарених јаја, продајни базар
дечјих радова. 3. састанак актива: Анализа
постигнутих резултата.
Општинско такмичење групе певача и оркестара.
Годишња изложба графике VII и VIII разреда у
техници линореза. Посета опери (или балетској
представи) чланова хора.
III
сви чланови
IV
сви чланови
V
сви чланови
Градско такмичење групе певача и
оркестара. Приредба 4. састанак актива: Извештај
о раду у протеклој години.
VI
Посета етнографском музеју – VI разред,
група ученика изборне наставе.
VI
сви чланови
Душан Атанацковић
Ликовна култура – наставник ликовне културе предаје од петог до осмог
разреда у свим одељењима, редовну наставу.
Музичка култура – Редовна настава: од петог до осмог разреда, у свим
одељењима, као и слободне активности и хор, изборни предмет хор и оркестар у осмом
разреду.
Стручно веће наставника наставника физичког васпитања
Садржај рада
Планирање садржаја за реализацију професионалне
оријентације
Одабирање даровитих ученика за слободне
активности
Планирање међусобних посета и пружање помоћи
млађим члановима
Утврђивање календара такмичења
Учешће у програму и манифестацијама за Дан
школе
Анализа рада слободних активности и припреме за
учешће на такмичењима
Учешће на семинарима и размена искустава
Критичка процена резултата на смотрама и
Председник:
Татјана Станковић
Време
реализације
Извршиоци
IX
сви чланови
IX
сви чланови
IX
сви чланови
IX
сви чланови
XI
сви чланови
I
XII –I
VI
сви чланови
сви чланови
сви чланови
26
такмичењима ученика наше школе
Анкетирање и избор ученика за рад у слободним
активностима
Анализа реализације програма рада стручног већа,
израда потребних извештаја и програма рада за
школску 2013/2014.годину
сви чланови
VI
сви чланови
VI
Програм рада одељењских већа
Одељенска већа чине сви наставници који изводе наставу у одељењу и
стручни сарадници. Она се баве питањима од интереса за одељења која су регулисана
Статутом школе (чл.44). Рад Одељенског већа координира и њиме руководи изабрани
наставник, руководилац Одељенског већа.
Одељенска већа имају заједничке садржаје за сва одељења школе, али и
посебне који су карактеристични само за одговарајуће одељење.
Заједнички програми одељенских већа
Садржај рада
Разред
Време
реализације
Извршиоци
Укључивање ученика у допунску, додатну
наставу и слободне активности.
V-VIII
IX
одељ. веће
Припреме за избор одељенских одбора,
руководилаца секција и ученичких
организација
V-VIII
одељ.веће, педагог
Избор дечје штампе
V-VIII
стручна већа
Садржина родитељских састанака
Обележавање Дечје недеље
V-VIII
Реализација заједничког плана и програма и
V-VIII
остварени резултати
Успех и дисциплина ученика. Изостанци
Х
одељ. већа
XI – IV
руков.одељ.већа
одељ.старешина
V-VIII
Васпитне мере
Анализа постигнутих резултата кроз редовну,
V-VIII
допунску, додатну наставу и слободне
активности и реализација садржаја Годишњег
XII - V
одељ.старешина.
27
програма рада
Душтвено-користан рад. Важније акције,
одзив и активност ученика
V-VIII
руков.одељ. већа
Успех и дисциплина. Изостанци. Васпитне
мере
V-VIII
одељ.старешина
Анализа рада разредних већа. Избор
руководиоца већа (на јунској седници).
Програм рада Већа за наредну школску
годину (на јунској седници)
V-VIII
руков.одељ.већа.
Припреме за обележавање школске славе
Свети Сава
I-VIII
Припреме за школска и општинска
такмичења
V-VIII
Успех ученика након полагања поправних
испита
V-VIII
одељ. веће
XII
задужени
наставници
VIII
разредни старешина
Програм рада стручног актива за праћење школског програма
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
Време
реализације
Садржај рада

Анализа услова у којима школа функционише (непосредно окружење,
материјално-технички, финансијски, ресурси локалне средине...)

Сагледавање образовних потреба ученика, родитеља, школске заједнице,
локалне средине

Разматрање наставног и обаразовног процеса, целокупног школског рада у
циљу растерећења ученика

Утврђивање ваљаности планирања наставног процеса

Праћење усклађености програмских захтева са узрасним карактеристикама
ученика

Одељењска већа

Наставничко веће (предавање из области стручног усавршавања)

Консултације са другим школама, стручним активима, МПС-а
28
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН,
ЈУЛ
АВГУСТ

Разматрање могућности за активније укључивање родитеља, појединаца,
локалне средине у наставни процес и школски рад.

Иницирање и вођење акција за промену праксе и побољшање резултата рада
школе ( предлози)

Праћење корелације садржаја програма у оквиру једног и више наставних
предмета (током године)

Одељењска већа (предавање за стручно веће разредне наставе из области
стручног усавршавања)

Наставничко веће (предавање из области стучног усавршавања)

Припрема приредбе за Нову Годину и Светосавску академију

Консултације са другим школама, стручним активима, МПС-а

Редовна анализа остварености циљева и задатака школског програма

Праћење тока наставе- ваљаности наставних метода, садржаја

Регистровање података о напредовању ученика (током године)

Подршка ученицима у њиховом организовању и учешћу у свим сегментима
школског живота

Консултације са другим школама, стручним активима, МПС-а

Одељењска већа

Наставничко веће (предавање из области стручног усавршавања)

Предлог плана стручног усавршавања за следећу школску годину

Праћење рада на плану усмеравања професионалног развоја ученика у
складу са индивидуалним способностима, потребама и могућностима

Информисање родитеља о планираним и започетим променама у
образовању (током године)

Праћење протока информација одељењских старешина о њиховим
обавезама у вези са уписом ученика у средње школе

Анализирање расположиве педагошке документације

Праћење реализације ШП, ГПРШ, АП





Одељењска већа
Наставничко веће
Сумирање резултата за школску 2012/2013.
Доношење плана рада за следећу школску годину
Текућа питања
Програм рада одељенског старешине
Одељенски старешина је педагошки, организациони и административни
руководилац одељења. Основни педагошки задаци одељенских старешина су:

Остваривање васпитног и образовног рада у одељењу и колективу;
29

Изналажење оптималних облика и форми рада на развијању здравог
одељенског колектива;

Координирање деловања свих фактора васпитног утицаја на појединце и
одељење;

Систематско праћење учешћа и резултата ученика у свим облицима 24-ро
часовног непосредног рада;

Учествовање у раду одељенских заједница, подстицање и усмеравање њеног
рада;

Координирање и сарадња са предметним наставницима на решавању свих
проблема у одељењу;

Организовање свих васпитно-образовних активности у одељењу везаних за
реализацију свих садржаја Годишњег плана рада школе;

Сарадња с родитељима ученика и друштвеним институцијама у циљу
правилног развоја личности ученика.
Одељенски старешина одговоран је за исправно вођење разредне и матичне
књиге и остале педагошке документације. Детаљни програми рада одељенских
старешина чине анекс ГПР и налазе се у разредној књизи.
Преглед одељенских старешина дат је у прилогу 8 ГПР школе.
Програм рада директора
Програм рада директора школе конципиран је на основу обавеза, овлашћења и
одговорности које су регулисане Законом о основној школи и Статутом школе.
Основни задаци директора школе су:

Организовање образовно-васпитног рада у школи;

Усмеравање и усклађивање рада свих стручних органа у школи;

Обезбеђивање увида у остваривање свих видова васпитно-образовног
рада и реализацију задатака који проистичу из законских прописа,
Наставног плана и програма, других стручно-педагошких докумената и
Годишњег плана рада школе;

Праћење остваривања одлука, закључака и мера стручних органа и
Школског одбора;

Реализовање инструктивно-педагошког увида и надзора у све видове
образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника. У току
2013/2014. године директор ће посетити 40 часова редовне наставе и 20
часова осталих облика непосредног васпитно-образовног рада.
Током школске године, активност директора биће усмерена ка даљем
побољшању услова рада (у складу са материјалним могућностима), посебно на плану
усклађивања захтева у погледу наставних средстава и опреме, реконструкције,
одржавања и унапређења естетског изгледа школске зграде.
30
Послови и задаци на којима ће директор радити:
1. студијско-аналитички рад,
2. организациони послови,
3. педагошко-инструктиван рад,
4. педагошки надзор и контрола,
5. рад са ученицима и ученичким организацијама,
6. сарадња са родитељима,
7. рад на новим прописима,
8. рад на развијању позитивних међуљудских односа,
9. сарадња са друштвеном средином,
10. стручно-педагошко усавршавање.
Садржај рада
Разматрање и решавање организационих питања на
почетку школске године (снабдевеност уџбеницима,
приручницима, материјалом, исхрана ученика,
опредељивање ученика за слободне активности,
конституисање ученичких организација и заједница,
утврђивање бројног стања ученика, кадровска
питања и др.);
Преглед годишњих планова рада наставника и
месечних планова рада;
Прикупљање података и попуњавање упитника за
информативни преглед школе за потребе
Министарства просвете;
Праћење примене образовних стандарда;
Анализа вођења педагошке документације;
Извештај директора школе о реализацији Годишњег
плана рада за школску 2012/2013. год. (Школски
одбор и Савет родитеља);
Извештај о раду директора у школској
2012/13.години;
Усвајање Годишњег плана рада за школску
2013/2014. год. на Наставничком већу, Школском
одбору и Савету родитеља;
Педагошко инструктивни рад: наставници,
приправници и нови наставници;
Учешће у изради показатеља за финансирање школе
у школској 2013/2014. години;
Преглед педагошке документације;
Педагошко-инструктивни рад: II и III раз.
хемија, биологија, физика;
Време
реализације
Сарадници
септембар
педагог
септембар
педагог
септембар
септембар
секретар и
рачунополагач
Стручно веће за
млађе разреде
педагог
септембар
педагог, рук.стручних
већа и одељенских
већа
септембар
шк.одбор и
сав.родитеља
септембар
педагог
септембар
шеф рачуноводства
октобар
педагог
наставници
природних наука
октобар
31
Праћење примене програма инклузије за ученике у
првом, другом, петом и шестом разреду;
Учешће у раду стручних органа школе на крају
класификационог периода;
октобар
Припреме за прославу Дана школе;
Рад са ученицима који имају проблема у понашању и
новембар
учењу и са њиховим родитељима и наставницима;
Праћење извођења допунског рада (I -VIII) раз;
Праћене одвијања програма «Школа без насиља»
Решавање материјално-финансијских питања
(посебно набавка нових наставних средстава);
Педагошко-инструктивни рад: I и IVраз.;
Просава Дана школе;
Припрема за полугодишњу анализу реализације
садржаја ГПР и успеха учника;
Учешће у раду стручних органа на крају првог
полугодишта;
Преглед педагошке документације;
Педагошко-инструктивни рад - Стручно веће
друштвених наука;
новембар
новембар
Наставничко веће
педагог.
педагог
Стручно веће за
млађе разреде
шеф рачуноводства
педагог
новембар
колектив
децембар
педагог
децембар
педагог
децембар
педагог
децембар
Чланови стр.већа
Праћење припрема за прославу Светог Саве;
децембар
Организација пописа школске имовине;
децембар
Рад на анализама и извештајима који ће бити
разматрани на нивоу појединих органа у школи и
ван ње;
Праћење рада рачунополагача и секретара школе;
Извештај директора о праћењу реализације
Годишњег плана рада за прво полугодиште школске
2013/2014. године;
Анализа резултата рада у млађим разредима
Праћење рада ученичких организација;
Организација и контрола радова на уређењу школе
Разматрање завршног рачуна за 2013. годину и
припрема финансијског плана за 2014. годину;
Саветодавни рад са ученицима који су имали слаб
успех на крају првог полугодишта;
Педагошко-инструктивни рад:наставници историје,
географије
Праћење примене образовних стандарда у млађим
разредима;
Преглед педагошке документације;
Учешће у раду стручних органа;
Праћење реализације додатног рада (IV-VIII);
Праћење остваривања образовних стандарда у
старијим разредима;
Стручно веће за
млађе разреде
актив српског језика
актив уметности
рачуноводст. и
пописна комисија
децембар
јануар
јануар
педагог
Стручно веће за
млађе разреде,
Наставничко веће
јануар
јануар
фебруар
рачунополагач и
шк.одбор
фебруар
педагог
фебруар
фебруар
фебруар
март
Наст. историје и
географије
Актив за млађе
разреде
педагог
Стручно веће за
млађе разреде
32
Педагошко-инструктивни рад: Стручно веће
природних наука;
Праћење рада стручних сарадника и увид у њихов
рад;
Учешће у раду стручних органа на крају
класификационог периода;
Преглед педагошке документације;
март
март
април
педагог
април
педагог
Педагошко-инструктивни рад у активима: физичког
васпитања, музичке и ликовне културе
Припреме за реализацију акције „Мала матура –
велико срце“
април
Стручно веће за
млађе разреде
Израда појединих делова Програма за наредну
годину;
мај
педагог
мај
рук.стрчних већа и
педагог
мај
Актив за млађе
разреде
Комисија, одељенске
старешине
Рад на подели послова и радних задатака наставника
за наредну школску годину и сарадња са стручним
сарадницима;
Педагошко инструктивни рад у активу продуженог
боравка;
Припреме за организацију завршних испита за осми
разред;
Учешће у раду стручних органа;
Вредновање рада радника и резултата у настави и
ваннаставним активностима;
Учешћеу раду стручних органа на крају другог
полугодишта;
Утврђивање потреба за новим радницима и
евентуално исказивање радника за којима престаје
потреба у школској 2014/2015. години;
Организовање припремне наставе;
Рад на Годишњем плану рад школе и Извештају о
раду школе и Извештају о раду директора;
Сагледавање потреба радова на објекту школе и
њихова организација;
мај
мај
педагог
јун
Директор и сви
чланови колектива
јун
јун
јун
Организација припремне наставе и поправних испита;
август
Припреме објекта школе за почетак школске године;
август
Израда и усвајање распореда часова и припрема за
почетак нове шк.године;
Израда Извештаја о раду школе 2013/2014., Извештаја о
раду директора и Годишњег плана рада за школску
2014/2015.год. и припрема седнице школског одбора
педагог
секретар и домар
руков.одељ.већа и
предм.наставник
секретар и пом. техн.
особље
август
педагог
август
педагог, секретар,
пред. школског
одбора
33
Послови IX
Х
ХI
ХII
I
II
III IV
V
VI VII VIII Свега
20
40
30
10
20
10
10
10
10
10
20
30
30
10
20
10
10
10
15
10
20
30
25
10
20
10
10
10
10
20
30
10
5
5
15
5
5
10
5
60
20
30
30
10
20
10
10
10
10
20
20
30
30
10
20
10
10
10
10
20
20
75
25
10
20
10
10
40
10
5
20
30
10
10
10
20
-
50
20
10
10
10
5
280
310
230
90
195
135
95
100
100
215
Укупно: 170 170 165 165 150 170 170 170 170 155
-
105
1760
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Х
20
45
20
10
20
10
10
10
10
15
20
30
25
10
20
10
10
10
10
25
Програми рада стручних сарадника
Школа има два стручна сарадника: школског педагога и библиотекара. Њихов
делокруг рада и активности одређен је Законом о основној школи, а разрађен и
конкретизован Годишњим планом рада школе.
Основни циљ рада стручних сарадника - педагога и психолога у ОШ је
примена теоријских сазнања психолошке и педагошке науке за успешно остваривање
задатака основног образовања и васпитања, утврђених Законом о основној школи, а
посебно за осавремењавање и унапређивање васпитно-образовног рада, као и стварања
предуслова за складан развој личности ученика.
Задаци:

Учествовање у остваривању програмских, педагошко-организационих и
дидаткичко-методичких услова за остваривање циљева свих облика
образовно-васпитног рада;

Унапређивање, осавремењивање и рационализација постојеће образовноваспитне праксе;

Учествовање у праћењу и вредновању остварених резултата образовноваспитног рада;

Подстицање и праћење свих аспеката развоја ученика (интелектуалног,
социјалног, емоционалног, моралног, естетског, физичког и
професионалног);

Обогаћивање педагошких и психолошких знања наставника;

Остваривање сарадње са субјектима заинтересованим за успешан општи
и професионални развој ученика (родитељима, представницима
друштвене средине, средњим школама, факултетима и другим
институцијама).
34
Основна подручја рада: Програмску основу за остваривање наведеног циља и
задатака радног ангажовања педагога чине садржаји, послови и активности из
следећих подручја рада школе:

Планирање, програмирање,
образовно-васпитног рада;
организација,
праћење
и
вредновање

Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни педагошкопсихолошки рад са наставницима;

Рад са ученицима;

Рад и сарадња са родитељима;

Аналитичко-истраживачки рад;

Рад са стручним органима;

Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно
усавршавање;

Вођење педагошко-психолошке документације;

Припрема за рад.
Годишњи програм рада педагога школе
Садржај рада
Време
реализације
Сарадници
Израда годишњег програма рада
педагога
септембар, 2013.
директор
Израда опреативних месечних
планова рада педагога
Вођење дневника рада
Учешће у изради Годишњег плана
рада школе
Учешће у изради годишњих и
оперативних планова и програма
Учешће у раду Савета родитеља
Пријем нових ученика уз праћење
процеса прилагођавања и подршку
Праћење припремања наставника
за наставу
Помоћ наставницима у
организовању целодневне наставе
и боравка
Увид у педагошку документацију
током године
(септембар,2013.јун 2014.)
током године
(септембар,2013јун 2014.)
директор
-
септембар, 2013.
директор, наставници
септембар 2013 јун 2014.
директор, сви наставници
током целе
године
Директор, родитељи
према потреби
(септембар – јун)
наставници, одељенске
старешине
током године
(септембар - јун)
наставници
током године
(септембар - јун )
директор ,наставници
разредне наставе
током године
директор, сви наставници
35
коју воде одељенске старешине
(дневници рада)
Посете часовима, са посебним
освртом на први и пети разред у
циљу праћења прилагођавања
ученика
Прикупљање података о
ученицима свих разреда (развој и
напредовање)
Учествовање у раду стручних
актива и одељенских већа у циљу
унапређења њиховог рада
Сарадња и размена стручних
искустава са Центром за социјални
рад и школама на Звездари
(септембар - јун)
током године
(септембар - јун)
директор, наставници
септембар 2013.
наставници, дефектолог
током године
(септембар - јун)
директор, наставници
током године
(септембар - јун )
наведене институије
Саветодавни рад са ученицима
који имају тешкоће у учењу и
понашању
током године
(септембар - јун)
дефектолог, спец. педагог
(који од школске 20132014. године сарађује са
нашом школом)
Учествовање у изради и
реализацији програма стручног
усавршавања наставника у школи
и ван ње
(септембар - јун)
директор, наставници
Учешће у припремању огледних
часова
по потреби
(септембар - јун)
задужени наставници
октобар 2013.
наставници
током године
(септембар - јун)
сви наставници
(октобар - јун)
наставници
током године
-
октобар 2013.
наставници
октобар 2013.
одељенске старешине
петих разреда
новембар 2013.
директор, наставници
Помоћ у организовању допунске и
додатне наставе и слободних
активности ученика
Сарадња са наставницима у избору
дидактичких материјала
Посете часовима допунске наставе
Саветодавни рад са родитељима
ученика који имају тешкоће у
учењу и понашању
Учешће у обележавању Дечије
недеље
Испитивање прилагођавања
ученика петих разреда на
предметну наставу, путем
упитника
Анализа успеха ученика у учењу и
владању на крају првог
класификационог периода
36
Посета часовима додатне наставе и
наставе изборних предмета
Саветодавно - инструктивни рад са
родитељима чија деца имају
тешкоће у учењу и развоју,
инклузивни приступ, израда
индивидуализованих,прилагођених
и ИОП планова
Мерење брзине гласног читања
ученика првих разреда (помоћу
инструмената)
Праћење планирања и реализације
укупног образовно васпитног рада
Упитник за ученике осмих разреда
са циљем стицања увида у радне
навике
Разговор са одељенским
заједницама 1. 5. и 8. разреда
Рад у „Вршњачком тиму“
Рад у пројекту „Професионална
оријентација ученика на преласку
у средњу школу“
Сумирање резултата на крају првог
полугодишта (израда табела,
извештаја о фонду часова, успеху
и дисциплини ученика на крају
првог полугодишта)
Посета родитељским састанцима
Превенција малолетничке
делинквенције (предавање за
ученике осмих разреда)
Информисање наставника о
новинама у педагошкој
литератури
Сарадња са локалном заједницом
Корак по корак до избора
занимања (израда паноа за ученика
осмих разреда)
Саветодавни рад са ученицима
новембар 2013.
наставници
(током године,
септембар – јун)
дефектолог, наставници
новембар 2013јун 2014.
наставници првих разреда
децембар 2013.
директор, наставници
децембар 2013.
директор, одељенске
старешине осмих разреда
децембар 2013.
одељенске старешине
током целе
школске године
тим за „Школу без
насиља“
током целе
школске године.
тим за ПО
децембар 2013.
директор, наставници
по потреби
директор, одељенске
старешине
јануар, фебруар
2014.
одељенске старешине
јануар, фебруар
2014.
библиотекар
током године
директор
фебруар 2014.
директор, психолог
март 2014.
наставници
37
који показују запажене резултате у
додатном раду и помоћ у
припреми ученика и наставника за
такмичења
Праћење рада у првом разреду са
посебним освртом на изборне и
факултативне предмете
Анализа успеха и дициплине
ученика на крају трећег
класификационог периода
Стручно усавршавање; стручни
скупови; семинари; израда и
размена пројеката; праћење
стручне литературе
Рад на педагошкој документацији
Тестирање и упису ученика у први
разред
Разговор са ученицима и
родитељима четвртих разреда на
тему “Прелазак на предметну
наставу“
Радионичарски рад са ученицима
шестих разреда о болестима
зависности
Сарадња са предшколским
установама
Сарадња са средњим школама у
циљу професионалне оријентације
ученика осмих разреда
Рад са ученицима који имају слабе
оцене
Анализа успеха ученика у
савлађивању одрђених
програмских садржаја
Рад на организовању завршног
испита и уписа ученика у средње
школе
Анализа успеха на крају другог
полугодишта (израда извештаја о
фонду часова, успеху и
дисциплини ученика на крају
школске године)
Преглед школске документације
март 2014.
наставници првог разреда
март 2014.
директор
април 2014.
-
током године
директор
април 2014.
-
април 2014.
наставници четвртих
разреда
април, мај 2014.
директор, наставници
шестих разреда
мај 2014.
директор, предшколске
установе, учитељи 4.
разреда
мај 2014.
наведене институције
мај 2014.
наставници
мај 2014.
наставници
јун 2014.
директор, одељенске
старешине осмог разреда
јун 2014.
директор, наставници
јун 2014.
38
Планирање рада за наредну
школску годину и учествовање у
припремама за примену нових
програма
Учешће у раду стручних органа
школе
Израда саопственог плана и
програма рада
Учествовање у изради годишњег
програма рада школе
Учествовање у изради годишњих и
оперативних планова и програма
Учешће у раду стучних органа
школе
Извештавање о резултатима
обављених анализа, прегледа,
истраживања, пројеката и праћења
јун 2014.
директор, наставници
јун 2014.
директор, наставници
август 2014.
директор
август 2014.
директор, наставници
август 2014.
директор, наставници
током године
(септембаравгуст)
Наставничко веће,
одељенска већа, стручни
активи
током године
Наставничко веће,
директор
Годишњи план рада библиотекара за 2013-14
СЕПТЕМБАР

Набавка нове, стручне литературе литературе за библиотеку.

Рад на ревизији која, упркос напорима, није завршена током летњег
распуста

Припрема библиотеке за рад/сређивање фонда.

"Млади библиотекари"/ обнављање секције новим члановима.

Сарадња са матичном библиотеком "Вук Караџић" и Градском
библиотеком.

Подела чланских карата члановима колектива

Припреме за обележавање Дечје недеље

Сређивање школске лектире према новом плану .
Припреме за Дан школе( почетак рада на програму)
ОКТОБАР

Учествовање у Дечјој Недељи.

Рад на драмском тексту за Нову годину и Светосавску академију.

Сарадња са рецитаторском секцијом.

Припрема за реализацију такмичења Читалачка значка, координација са
учитељима и наставницима српског језика

Обрада нових наслова.

Увођење нових чланова библиотеке у начин функционисања школске
библиотеке
39

Сарадња са наставницима српског језика везана за литерарне радове.

Друштво мртвих песника/ посета гробовима посаца сахрањеним на
Новом гробљу.

Посета Сајму књига.

Стручно усавршавање библиотекара,
учествовање на семинарима,
састанцима актива на општинском и градском нивоу.
НОВЕМБАР





Посета ученика првог разреда библиотеци.
Сарадња са библиотекама на Звездари.
Дечји дан библиотеке, сарадња са библиотеком Вук Караџић
Сарадња са Народном библиотеком Србије.
Набавка нове литературе
Помагање наставницима у осмишљавању огледних и угледних часова
Посета ученика другог разреда библиотеци.
Дан школе

Пробе са ученицима који ће учествовати на школској приредби
ДЕЦЕМБАР

Стална акција / Поклони књигу библиотеци.

Одабирање радова за наградне темате ван школе и за школски пано.

Оспособљавање ученика да сами користе књижни фонд.

Сусрет са песником/ уговорити са песником посету школи/разговор о
стварању, како настаје поезија.

Рад на каталогу.

Сарадња са другим активима

Континуирани рад на представи за Светосавску академију.
ЈАНУАР





Трећи разред у библиотеци.
Сарадња са јавним библиотекама
Час посвећен Светом Сави/ у договору са наставницима српског језика.
Учествовање у програму/ прослави Светог Саве.
Набавка дечје и омладинске литературе.
ФЕБРУАР

Часови у библиотеци/ у договору са наставницима у ученицима.

Развијање инересовања за књигу као извор знања.

Помоћ у организацији школског рецитаторског такмичења, сарадња са
Дечјим савезом.

У оквиру пројекта Деца у саобраћају трибина у библиотециБонтон(промоција собраћајне културе)

Текући послови, сређивање библиотеке, каталог.
40




Рад са првацима, од сликовнице ка књизи.
Дружење са песником
Школско такмичење рецитатора
Сарадња са издавачима
МАРТ

Обрада нове књиге, проналажење књиге у каталогу/ рад са ученицима
који ће им помоћи да се лаше снађу не само у овој него у свим библиотекама.

Израда топ листе/ Најчитаније књиге.

Општинско такмичење рецитатора

Школско такмичење- Ђачка песничка сусретања

Читалачка значка –консултације са такмичарима

Упознавање са најуспешнијим литерарним радовима.

Сређивање паноа.
АПРИЛ

Сређивање оштећених књига.
Уређење паноа-У сусрет Ускрсу

Одабирање радова за наградне темате ван школе.

Посета библиотекама и музејима.

Корелација између библиотеке и осталих програма школе/посебно
српског језика и историје

Посета семинарима везаним за иновације у библиотекарству.
МАЈ






Акција сакупљања књига.
Куповина књига/ обнављање фонда.
Ђачка песничка сусретања-општински ниво
Расходовање оштећених књига.
Конзервација књига.
ЈУН




Прикупљање и сређивање издатих књига.
Анализа годишњег рада библиотеке.
Похвале, награде, дипломе/сумирање резултата.
Куповина књига за одличне ученике.
41
Програм рада Школског одбора
Школски одбор је орган управљања у школи. Делатност школског одбора
регулисана је Законом о основној школи и Статутом школе (члан 33-74), чланом 56.
Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС 62/03, 64/03, 58/04 и
62/04 и 55/13).
Школски одбор радиће у седницама које ће се одржавати двомесечно, а по
потреби и чешће. Динамика и садржај рада Школског одбора биће следећи:
Време
Извршиоци и
реализације
сарадници
Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у
IX
чл.школ.одбора,
школској 2012/2013. години
директор и педагог
Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за
чл.школ.одбор.
школску 2013/2014. годину
директор, ПП служба
Разматрање припремљености школе за почетак
чл.школ.одб, секретар и
школске 2013/2014. године
директор
чл.школ.одбор. секретар и
Разматрање кадровских потреба
директор
Садржај рада Школског одбора
Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора
у школској 2012/2013. години
чл.школ.одбора
члнови одбора, секрет.
рачунополагач и
директор
секретар и конкурсна
комисија
Разматрање потреба за инвестиционо одржавање
школе, као и средства за набавку опреме
Текућа питања
Разматрање Извештаја директора о реализацији
садржаја Годишњег плана рада у I полугодишту,
успеху и понашању ученика
Разматрање извештаја о материјално-финансијском
пословању школе у 2013. години и доношење
потребних одлука
Текућа питања из надлежности Школског одбора
Разматрање кадровских потреба школе
Разматрање и усвајање извештајао извођењу
екскурзија
Разматрање успеха ученика и обезбеђења средстава
за награде најбољим ученицима
Разматрање потреба средстава за инвестиционо
оджавање објеката и радова које треба извести
током летњег распуста
Текућа питања у надлежности Школског одбора
Разматрање припремљености школе за почетак
школске 2014/2015. године
I
чланови одбора и
директор
чланови одбора,
рачунополагач и
директор
VI
чланови одбора и
директор
чланови одбора и
директор
чланови одбора, секретар и
директор
VIII
чланови одбора
чланови одбора, директор
и секретар
42
Давање мишљења о избору наставника
Разматрање успеха ученика на крају школске
2013/2014. године и доношење мера за његово
побољшање
Поред планираних активности, Школски одбор решаваће и друга питања из
своје надлежности, када се за то укаже потреба
Програм рада Школског Савета родитеља
Савет родитеља школе представља асоцијацију у којој су делегирани
представници свих одељењских савета. Он расправља и помаже у решавању свих
битних питања из живота и рада школе.
Досадашња искуства у раду школског Савета врло су позитивна, а у току ове
школске године, Савет ће се бавити и расправљати о следећим питањима.
Школски савет родитеља расправљаће и о другим питањима која се у раду
наметну, а за које, пре свега постоји интерес родитеља и ученика. Детаљни програми
рада одељенских савета разрађени су у дневнику рада сваког одељења.
Садржај рада
Време
реализације
Извршиоци и
сарадници у
реализацији
Разматрање извештаја о успеху и понашању ученика
на крају 2012/2013. године
IX
чланови савета и
директор
Разматрање извештаја о раду Савета у школској
2012/13. години
Конституисање новог школског Савета родитеља
Припреме за Дан школе и учешће родитеља
Разматрање и усвајање Плана рада Савета за
2013/2014. годину
Изводи о правилима понашања у школи и организација
рада школе
Информација о почетку рада школе и проблеми у раду
у школској 2013/2014. години
Договор око новчаних потраживања од ученика (чл.
Црвеног крста, уплата за ДОЗ, осигурање ученика,
претплата за штампу)
Текућа питања
Договор око наставка активности помоћи родитеља
школи, анализа досадашњих искустава и ефеката
Информација о програмима и начину реализације
школских екскурзија и излета и наставе у природи
председник и чланови
савета
IX
чланови савета
чланови савета
директор
директор
директор
директор
43
Извештај о успеху и понашању ученика на крају првог
класификационог периода 2013/ 2014. године
Извештај о здравственом стању, физичким и
функционалним способностима ученика (након
систематских прегледа)
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
школске 2013/2014. године
Остваривање програма професионалне оријентације и
могућности родитеља за укључивање у његову
реализацију
Како унапредити постојећу сарадњу школе и породице
Успех ученика на III квалификационом периоду
Извештај о реализацији излета и екскурзија ученика
Узроци неспоразума између родитеља и деце и како их
превазићи
Резултати ученика на такмичењима у току школске
године
Запажања чланова Савета о раду школе, предлози и
сугестије за наредну шолску годину
XI
директор
чланови савета, шк.
лекар, стоматолог
I
директор
педагог
IV
VI
педагог
директор
директор
педагог
директор, педагог
чланови савета
44
IV ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА НАСТАВНИКА
Планирање и програмирање рада у настави изузетно је значајан сегмент
успешне реализације наставног процеса. Полазиште за израду индивидуалних планова
и програма рада наставника је Заједнички план и програм образовно-васпитног рада у
основној школи ("Службени гласник Републике Србије" - Просветни гласник", бр. 4/90
и све измене објављене у Просветним гласницима 2/91; 2/92; 13/93; 1/94; 5/95; 6/96;
3/06; 6/06; 7/06; 9/06 ;5/08;6/09 ). Услови рада школе и свакодневна педагошка пракса и
искуства, доприносе оптималним решењима планирања и програмирања наставе сваког
наставника у оквиру Заједничког плана и програма.
Сви наставници, према структури 24-ро часовног непосредног рада са
ученицима сачиниће Глобалне годишње планове рада до 31.08.2013. године. Највиши
ниво конкретизације годишњих планова, разрадиће се у оперативним месечним
плановима. Сваки наставник урадиће месечни план најкасније до петог дана у месецу
за наредни месец. Прикупљање и стручну анализу планова и програма обављаће
педагог и повремено директор.
Анализом планова и програма, њиховом конкретизацијом (ако то наметну
непредвиђени услови) и увидом у њихову реализацију кроз инструктивно-педагошки
рад и надзор, најдиректније ће се пратити ниво и квалитет реализације Заједничког
плана и програма сваког појединог наставника.
Индивидуални планови и програми 24-ро часовног непосредног рада са
ученицима, саставни су део Годишњег плана рада као његов анекс .
45
V ПРОГРАМ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
1. Програм слободних активности ученика
Слободне активности ученика у основној школи су облици васпитнообразовног деловања које омогућују ученику да открије, задовољи и даље развије
интересовање, склоности и способности за поједине области живота, рада и
стваралаштва.
Слободне активности посебно доприносе остваривању следећих васпитних
задатака:



подстичу најразноврсније облике стваралаштва;
буде и задовољавају интелектуалну радозналост и стварају могућност да ученици
истражују и упознају најразноврснија достигнућа у науци, техници и култури;
пружају прилике и услове за заједничку игру, здраву, ведру забаву и разоноду,
спортске активности и испуњавају део слободног времена корисним садржајем.
Реализацију садржаја слободних активности у пуној мери прате проблеми
недостатка простора, времена и посебно материјалних средстава. И поред ових
проблема у школи ће бити организована следећа подручја слободних активности:
- предметне (научно-истраживачке);
- културно-уметничке;
- техничке и радно-производне и
- спортско-рекреативне.
Рад секција слободних активности, педагошки руководиоци, време рада и број
ангажованих ученика, саставни су део (као посебан прилог бр.10.) Годишњег плана
рада школе. Очекује се да ће овим обликом рада бити обухваћена око 1/3 (120-140)
ученика.
Програм рада слободних активности ученика заснива се на принципима
програма, садржи одређене циљеве и задатке:
1. Принципи Програма су:

право сваког детета на интелектуални, социјални и физички развој

учешће родитеља у остваривању Програма, њихова подршка ученицима и
наставницима
2. Циљ Програма слободних активности ученика је:

усклађеност обавеза ученика у школи и код куће

уважавање општих васпитних циљева и васпитно-образовних задатака школе

уочавање и развијање индивидуалних склоности у односу на узраст и
способност ученика
46

повезаност са активностима друштвене средине
3. Задаци Програма:

обезбедити или благовремено пратити проблеме недостатка простора, времена и
нарочито материјалних средстава

независно од актуелних проблема који могу отежати одвијање, реализацију
слободних активности, у школи ће се одвијати научно-истраживачке, техничке
и радно-производне и спортско-рекреативне активности.
Ученичке организације
У циљу што потпунијег друштвеног васпитања ученика у школи ће радити
следеће ученичке организације:
- Дечји савез;
- Подмладак Црвеног крста;
- Клуб младих техничара:
- Клуб УНИЦЕФ-а;
- Музичка омладина;
Ученичке организације биће носиоци разноврсних програма и активности у
школи и у свој рад укључиће одређен број ученика приликом извођења појединих
радних, хуманитарних и других манифестација. При овим активностима уважаваће се
следећи принципи:
- Општи васпитни циљеви и васпитно-образовни задаци основне школе;
- Узрасне и развојне могућности ученика;
- Повезаност са другим облицима и садржајима ВОР-а у школи;
- Индивидуалне склоности и способности ученика;
- Добровољност приступању и повезаности са активностима друштвене
средине и други.
Ученички парламент
Чланови ученичког парламента ће бити ученици седмих и осмих разреда, чији
је примарни задатак ширење свести међу ученицима о потреби ненасилног
комуницирања, разматрање питања од значаја за ученичку заједницу и успостављање
комуникације између свих учесника школског живота у циљу налажења заједничких
решења. Један од задатака Ученичког парламента је и да се баве питањима од интереса
за њихов живот у школи (учешће у организацији прослава, хуманитарним акцијама,
47
радионицама итд). Ученички парламент ће уско сарађивати са Вршњачким тимом који
је везан за пројекат « Школа без насиља». Његово деловање ће се огледати у
преношењу стечених знања, (за која ће имати посебне обуке) на млађе ученике, путем
предавања, паноа, зидних новина и непосредне комуникације.
План активности Парламента:








Септембар: Пријем нових чланова и избор председника и подпреседника
Октобар: Посета свратишту у Крфској улици
Новембар: Сарадња са Вршњачким тимом у пројекту „Школа без насиља“
Децембар: Организовање прославе дочека Нове године
Јануар – фебруар: Планирање и спровођење хуманитарне акције
Март: Трибина на тему: Предности и опасности Интернета и Facebook-а
Април: Сарадња са Unesco club-ом, Утисци са екскурзија, Предлог за организацију
матурске вечери
Мај: Трибина на тему: Завршни испит и избор средње школе;
2.
Програм школског спорта и спортских активности
Израда планова за редовну наставу и за изборни
предмет
Израда планова рада за слободне активности
Анализа опремљености наставним средствима и
предлог допуне
Разматрање календара такмичења
септембар Договор о унапређењу наставе, отворени часови,
конструкција часа
Договор са наставницима разредне наставе о
коришћењу сале
Учешће ученика млађих разреда у спортском дану на
Олимпу
Припрема ученика за јесењи крос
октобар Угледни час- наставници Татјана Станковић и Сања
Милојевић
август
новембар
Јесењи крос у Звездарској шуми
Спортска такмичења у организацији СПОРТИШ-а
Усклађивањекритеријумаоцењивања
Извештај о стању здравља ученика (ослобођени
тотално или делимично)
Припреме за такмичења кроз школска такмичења
Спортска такмичења у организацији СПОРТИШ-а и
Чланови
Стручног
већа
Чланови стручног
већа, наставници
разредне наставе
Чланови стручног
већа
Чланови стручног
већа
48
полигон за ученике од I дo IV разреда
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
Анализа образовних стандарда
Спортска такмичења у организацији СПОРТИШ-а
Разматрање резултата рада у првом полугодишту
Евалуацијауспеха
Организовање и извођење разредног првенства у
кошарци
Угледни час- наставници Татјана Станковић и Сања
Милојевић
Чланови стручног
већа
Чланови већа
Чланови стручног
већа
Анализа рада секција, реализације плана и
такмичења
Спортска такмичења у организацији СПОРТИШ-а
Члановистручногвећа
Припреме за пролећни крос
Припреме за градска такмичења
Припрема за Дан атлетике на Олимпу у организацији
Соколског друштва
Организација пролећног кроса
Члановистручногвећа
Спортска такмичења у организацији СПОРТИШ-а
Учешће у Дану атлетике
Анализа успеха на такмичењима
Чланови стручног
Спортски дан
већа
Годишњи извештај рада већа, анализа рада у
Чланови већа
претходној години
49
VI ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и
програми превенције других облика ризичног понашања
Увод
Основна школа „1300 каплара“ је школа коју похађа 410 ученика, а налази се.
Нашу школу видимо као место где се ученици васпитавају да успешно одговоре
изазовима савременог света, остваре своје способности, развију толеранцију и
разумевање и коначно постану узорни и поштени људи. У Развојном плану дефинисали
смо циљеве који треба да допринесу остварењу наше мисије.
Ти специфични циљеви су:





Побољшање квалитета наставних и ваннаставних активности;
Унапређивање рада Ученичког парламента;
Повећање степена мотивисаности и одговорности ученика за сопствено
напредовање;
Даље развијање програма „Школа без насиља“;
Рад на реконструкцији и унапређењу функционалности школског објекта;
За осварење свих ових циљева нужно је да се ученицима осигура безбедност,
како за време боравка у школи, тако и у њиховом слободном времену. Истовремено
кроз предвиђене програме могуће је директно унапредити безбедност ученика и
елиминисање насиља из њихових непсредних комуникација (Школа без насиља), а сви
програми их уче вештинама комуникације, толеранцији и унапређењу функционисања
друштвеног окужења. Очекујемо да у реализацију ових програма укључимо и локалну
средину, а да нам државне институције обезбеде већу сигурност одређивањем
школског полицајца који би бринуо само нашој школи (сада школски полицајац
покрива уз нашу и две средње школе у околини).
Пошто је окосница нашег Програма за заштиту деце од насиља Програм
УНИЦЕФ-а „Школа без насиља“, а наша школа има укупно 37 наставника и стручног
сарадника, Тим за заштиту деце од насиља је и стовремено и Школски тим за
реализацију програма „Школа без насиља“.
Чланови Тима су:
1.
Јелена Милић, педагог школе, координатор
2.
Јелена Николић, професор техничког образовања
3.
Татјана Станковић, професор физичког васпитања
4.
Марко Пиштало, професор историје
5.
Марина Цветановић, наставник разредне наставе
6.
Злата Ступаревић, професор математике
7.
Горица Станојевић, професор информатике
8.
Бисерка Сабо, директор школе
50
Задатак Тима је израда и обезбеђивање примене Програма заштите ученика од
насиља. Примена програма подразумева утврђивање посебних процедура реаговања и
вођења евиденције у случајевима када се насиље десило.
Тим треба да, у сарадњи са запосленима, родитељима, ученицима и локалном
заједницом, обезбеди примену Посебног протокола и креира политику установе у којој
се:




учи, развија и негује култура понашања и уважавање личности;
поштују права детета;
не толерише и не ћути о насиљу;
развија одговорност свих за заштиту деце од насиља;
Окружење програма
Школа располаже кадром који је мотивисан да реализује планиране задатке.
Велика већина наставника је већ похађала неке семинаре који могу да
допринесу остварењу циљева овог програма (Речи су прозори или зидови, Васпитни
проблеми у образовању, итд.), а у току је едукација за програм „Школа без насиља“.
Школа располаже и техничким ресурсима неопходним за реализацију програма
(рачунари, приступ Интернету, апарати за фотокопирање итд.), располаже и одређеним
финансијским средствима опредељеним за ову намену, а може да очекује подршку од
Министарства просвете, Завода за унапређење васпитања и образовања, УНИЦЕФ-а.
Локална заједница и родитељи су већ приликом израде Школског развојног плана
показали интересовање у учешће у пројектима у школи.
На почетку реализације програма „Школа без насиља“ извршено је снимање
стања инциденције насиља у школи и на основу резултата на Институту за психологију
је извршена темељна анализа која се налази у прилогу овог Програма. Основни
закључци анализе би били да се резултати за ОШ „1300 каплара“ налазе у оквиру
просека за Србију, с тим што у овој школи ученици нису толико погођени физичким
облицима насиља (мада су и они присутни), колико их погађа вређање, свађе,
сплеткарење, оговарање и остали облици психолошког насиља на које су дечије душе
посебно осетљиве. На основу ових резултата начињен и програм реализације пројекта
„Школа без насиља“ за нашу школу који је у току. После вишегодишње примене
програма на крју претходне школске године извршена су анкетирања ученика и
родитеља о ефектима програма. На основу резултата анкета Школа је аплицирала за
добијање Сертификата и процедура је у току.
Постоји потреба боље комуникације са родитељима, њиховог чешћег
укључивања у рад школе и развијањем родитељских вештина. Незаинтерсованост и
презапосленост родитеља могу утицати на њихово недовољно ангажовање у
планираним активностима. Овај проблем се може превазићи правовременим
информисањем и прилагођавањем потребама родитеља.
Школа сарађује са свим васпитно-образовним установама на територији
општине. Имамо добру сарадњу са предшколским установама (Зора и Драгуљче).
У оквиру здравствене превенције остварујемо сарадњу са службама Дома
здравља Звездара по потреби сарађујемо са Институтом за ментално здравље и
51
спроводимо предложене активности у циљу превазилажења конкретних проблема код
појединих ученика.
Значајно је поменути сарадњу са Центром за социјални рад Звездара, трудимо
се да је унапредимо са тимовима који прате одређене проблеме (злостављање у
породици, занемаривање, непотпуне породице, разведени, алкохоличари, криминогене
породице). Уско сарађујемо са МУП-ом Звездара.
Са месним заједницама Северни булевар и Славујев поток сарађујемо на пољу
бољег информисања и едукације локалног становништва.
Пратимо и учествујемо у активностима које организују Пријатељи деце
Звездаре.
Превентивне активности
У ОШ „1300 каплара“ се спроводи низ активности превентивног карактера.
Детаљни планови реализације ових активност налазе се у Годишњем плану рада школе.
Те активности су:





Активности превенције здравствених проблема, злоупотребе психоактивних
супстанци и малолетничке делинквенције;
Школске приредбе, представе, изложбе и програми;
Организоване посете (музеји, позоришта, библиотеке, биоскопи, концерти,
научне установе, предузећа) и излети;
Такмичења;
Ученички парламент;
Претходне школске године донета су Правила понашања ученика, а ове
школске године у оквиру програма „Школа без насиља“ предвиђена је процедура
доношења Правила понашања (учешћем уника у доношењу правила), па ће ова важећа
бити редефинисана.
Интервенција
На наредним страницама дате су шеме интевенције у ситуацијама када имамо
сазнање о:



Насиљу међу децом
Насиљу над децом од стране запослених у установи
Насиљу над децом од стране одрасле особе која није запослена установи
Дефинисање процедура за интервенцију
Дефинисањем процедура одређују се улоге и одговорности свих у школи за
пријављивање и интервенцију у ситуацијама насиља.
Њима се одређује :
52
 ко, када и како реагује и интервенише у одређеним ситуацијама насиља
 на који начин интервенишу и укључују се у одређивању и спровођењу мере
заштите
 коме даље прослеђује информацију или случај
 ко води евиденцију о појавама насиља
Насиље међу ученицима
Улога ученика:






ако је у улози жртве, тражи заштиту од дежурног наставника, одељенског старешине,
педагога, психолога, тима за заштиту деце од насиља
ако је у улози посматрача, позива помоћ дежурног наставника, одељенског старешине,
педагога, психолога, тима за заштиту деце од насиља
пријављује одељењском старешини, наставнику, педагогу
бележе појаву насиља у одељењу (нпр. редари)
за теже случајеве, консултује чланове школског тима
учествује у мерама заштите
Улога дежурног наставника:






уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах
дежура у складу са распоредом
прекида насиље (физичко, вербално)
води разговор са ученицима (правила, реституција) – интервенције дo 5 минута
евидентира појаву и предузете мере
пријављује случај одељенском старешини и у тежим случајевима тиму за заштиту деце
од насиља или директору школе
Улога предметног наставника:



уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах
прекида насиље (физичко, вербално)
пријављује случај одељенском старешини и у тежим случајевима тиму за заштиту деце
од насиља или директору школе
Улога одељенског старешине:









уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах
прекида насиље (физичко, вербално)
води разговор са ученицима (правила, реституција)
процењује ниво ризика за наставак и распламсавање сукоба
прати примену реституције и даље понашање ученика
информише и позива родитеље
евидентира појаву и предузете мере, води документацију
прати ефекте предузетих мера
пријављује у тежим случајевима тиму за заштиту деце од насиља или директору школе
53



анализира појаве насиља у одељењу и на часовима одељенског старешине предузима
превентивне активности
иницира превентивне активности на нивоу школе
по потреби комуницира са релевантним установама
Улога тима за заштиту деце од насиља:











уочава случајеве насилног понашања
покреће процес заштите детета, реагује одмах
обавештава одељенског старешину и сарађује са њим
по потреби разговара са родитељима
пружа помоћ и подршку ученицима, наставницима
разматра случај и осмишљава мере заштите
обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера
по потреби сарађује са другим установама
евидентира случај
у сарадњи са разредним старешином и директором процењује ниво ризика од даљих
сукоба
укључује се у рад са ученицима који настављају насилно понашање и после предузетих
корака одељенског старешине (саветодавни рад, рад са родитељима, сарадња са другим
службама)
Улога административно-техничког и помоћно –техничког особља:



помоћно-техничко дежура по распореду
прекида насиље
пријављује случајеве дежурном наставнику или тиму за заштиту деце од насиља
Улога директора:


учествује у процени ризика од наставка сукоба у тежим случајевима насиља
обавештава МУП
Ако је насиље извршио родитељ
Улога ученика:


ако је у улози жртве, тражи заштиту
ако је у улози посматрача, позива помоћ (обавештава одељенског старешину или
школски тим)
Улога одељенског старешине:





води разговор са учеником
процењује ниво ризика за наставак и распламсавање сукоба
прати да ли се насиље понавља
ако се насиље понови, позива родитеље
евидентира појаву и предузете мере (прати дете)
54

пријављује у тежим случајевима тиму за заштиту деце од насиља или директору школе
Улога тима за заштиту деце од насиља:


у сарадњи са разредним старешином и директором процењује ниво ризика од даљих
сукоба
прати ученика над којим је извршено насиље и уколико се понови позива све стране у
сукобу (родитеље и дете) и процењује потребу за укључивањем надлежних институција
Улога директора:


учествује у процени ризика од наставка сукоба
у тежим случајевима насиља обавештава центар за социјални рад и МУП
Ако је насиље извршила друга одрасла особа ван школе
Улога ученика:


ако је у улози жртве, тражи заштиту
ако је у улози посматрача, позива помоћ (обавештава родитеље жртве, одељенског
старешину или школски тим)
Улога родитеља:

пријављује насиље надлежним службама у школи
Улога одељенског старешине:






води разговор са учеником
обавештава родитеље ипроцењује ниво ризика за наставак и распламсавање сукоба
прати да ли се насиље понавља
ако се насиље понови, позива родитеље
евидентира појаву и предузете мере (прати дете)
пријављује у тежим случајевима тиму за заштиту деце од насиља или директору школе
Улога тима за заштиту деце од насиља:


у сарадњи са разредним старешином и директором процењује ниво ризика од даљих
сукоба
прати ученика над којим је извршено насиље и уколико се понови позива родитеље и
дете и процењује потребу за укључивањем надлежних институција
Улога директора:


учествује у процени ризика од наставка сукоба
у тежим случајевима насиља обавештава центар за социјални рад и МУП
Ако је насиље извршио запослени у школи
Улога ученика:


ако је у улози жртве, тражи заштиту
ако је у улози посматрача, позива помоћ (обавештава одељенског старешину, или
родитеље жртве)
55
Улога родитеља:

пријављује насиље надлежним службама у школи (директору школе)
Улога одељенског старешине:




води разговор са учеником над којим је извршено насиље и запосленим који је
извршио насиље
процењује ниво ризика за наставак и распламсавање сукоба
прати да ли се насиље понавља
ако се насиље понови и у тежим случајевима насиља пријављује директору школе
Улога директора:

у тежим случајевима насиља покреће и води дисциплински поступак против запосленог
који је извршио насиље
Програм “Школа без насиља”
На крају другог полугодишта школске 2010/11. године почели смо процедуру
за добијање Сертификатиа о успешно завршеном програму «Школа без насиља». У
току су додатне активности које треба да доведу до добијања Сертификата. У
Вршњачки тим ће од ове школске године бити укључени представници свих одељења
од првог до осмог разреда. Ангажоваћемо сраднике који су у својим срединама
показали завидне резултате у осмишљавању активности Вршњачких тимова. Сматрамо
да ће нам, кроз радионице са члановима Вршњачког тима и заинтересованим
наставницима помоћи да оснажимо Вршњачке тимове и што више ученика укључимо
у разне облике активности које нуди Програм.
Пратећи примену програма претходних година приметно је опадање нивоа
насиља међу ученицима (нарочито физичког). Вршњачки тим је до сада, својим
активностима, успео да смањи ову врсту неадекватног понашања. Ове школске године
Вршњачки тим планира да своје активности усмери ка популаризацији Правила
понашања, која постоје како на нивоу школе, тако и у оквиру одељења. Ово се може
извести кроз драмске активности, изложбе, радионице у оквиру одељенске заједнице, а
подстицаћемо њихову креативност да сами осмисле облике свог деловања. Такође,
планирамо да за чланове Вршњачког тима (оне који то желе) организујемо радионице
на којима би стицали основна искуства у медијацији.
Такође је у плану интензивирање сарадње између Вршњачког тима и
Ученичког парламента, која се показала као веома успешна претходне године, у
организовању акција на нивоу школе (еколошке патроле, добротворни Светосавски
бал, продајне изложбе ученичких радова итд.).
56
Програм превенције малолетничке деликвенције
Малолетничке деликвенција је у сталном порасту, и то намеће потребу
координиране и шире акције на откривању, праћењу и сузбијању ових појава. Иако у
школи нема изразитих појава деликвентног понашања, школа ће се својим програмом и
активностима укључити у програм Координационог одбора за праћење ове појаве на
општини Звездара кроз следеће активности:






Спровођење пројекта Школа без насиља;
Едукација стручних сарадника и наставног особља за превентивно деловање;
Координација рада стручних сарадника са Центром за социјални рад;
Појачано деловање кроз ученичке организације, секције, клубове, разне
културне садржаје и друго;
Активности на спречавању негативног деловања мас медија;
Појачана безбедност и обезбеђење школе и ученика.
Програм превенције малолетничке деликвенције саставни је део (као посебан
прилог - анекс) Годишњег плана рада школе и инкорпориран је у програме ученичких
организација, ОЗ, клубова и секција.
57
Активност и садржај
Задужени за
реализацију
Време
реализације
Доношење и популаризација правила Одељенске
старешине,
понашања у одељењима и школи
наставници
разредне
наставе и вршњачки тим
Постављање сандучића за пријаву
насиља
Тим за заштиту деце од
насиља, вршњачки тим,
учитељи
Путујемо упознајемо душу планете
-Аустралија
Наставник географије
ученици 7. и 8. разреда
локална заједница
Повезивање одељенских заједница
млађих и старијих разреда
- упознавање
Одељенске старешине и
наставници разредне
наставе( 1. и 5.; 2. и 6.; 3. и
7.; 4 и 8.)
и
Путујемо упознајемо душу планете
-Шпанија
Наставник географије и
ученици 7. и 8. разреда
локална заједница
Путујемо упознајемо душу планете
- Индија
Наставник географије и
ученици 7. и 8. разреда
локална заједница
Наставник историје Марко
Пиштало у сарадњи са
Парламентом и Вршњачким тимом
Округли сто: Верски дијалог
-особености свих монотеистичких
религија
Деца у саобраћају- недељна кампања
од 11. до 15. новембра
Ђаци као пешаци
Ђаци као сапутници
Ђаци као учесници у саобраћају
Игра и саобраћај
Путујемо упознајемо душу планете
-Канада
Септембар
Округли сто: Верски дијалог
-особености свих монотеистичких
религија
квиз знања
Наставник техничког и
информатичког
образовања,
наставници
разредне наставе, ђачки
парламент
локална
заједница
Наставник географије и
ученици 7. и 8. разреда
локална заједница
Наставник историје Марко
Пиштало у сарадњи са
Парламентом и Вршњачким тимом
Повезивање одељенских заједница
млађих и старијих разреда
Новогодишњи пано
Одељенске старешине и
учитељи ( 1. и 5.; 2. и 6.; 3.
и 7.; 4 и 8.)
Октобар
Новембар
Децембар
58
Месец лепих порука
Одељенске старешине и
наставници
разредне
наставе
Зауставимо дигитално насиље
Дебате о коришћењу друштвених
мрежа
Обележавање Дана заљубљених кроз
литерарне и ликовне радове на тему
Љубав
Повезивање са Домом здравља
Звездарамогућност
добијања
едукативних филмова и другог
материјала, предавања
Литерарни радови ученика на тему
Школа без насиља
Наставник ТИО и
Наставници информатике
Ликовни радови ученика на тему
Школа без насиља
Наставници српског језика
и ликовне културе
Педагог и одељенске
старешине 7. и 8. разреда
Наставници
разредне
наставе,
одељенске
старешине,
наставници
српског
језика
и
библиотекар
Наставници разредне
наставе, одељенске
старешине, наставник
ликовне културе Душан
Атанацковић
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Хор
У школи ће бити организован рад хора старијих разреда . Ученици који се
добровољно определе за хор као изборну ваннаставну активност, обавезни су да је
похађају. Хор старијих разреда имаће око 25 ученика. Хор ће радити најчешће после
завршене смене.
Програм хора саставни је део (као посебан прилог - анекс) Годишњег плана
рада школе.
Продужени боравак ученика
Полазећи од потребе и интересовања родитеља, школа ће имати три хомогене
васпитне групе продуженог боравка. Групе ће бити састављене од ученика првог и
другог, трећег и четвртог разреда.
Рад у боравку подразумева:
59
1. Долажење деце између 11,30 и 12,30 часова у боравак и могућност њиховог
остајања до 16,30 часова.
2. До 15 часова по плану предвиђеном за боравак је потребно завршити домаћи, а
детаљан распоред који ће поразумевати и два одмора од по 15 минута биће дат
на увид, када се усвоји коначан распоред од 1. октобра.
3. Родитељи долазе по децу, тако што се обрате дежурном помоћном особљу у
холу и затраже да се позове њихово дете. Родитељ нема права да улази у
учионицу, пакује дете и омета рад у боравку.
4. Разговор родитеља и наставника у боравку је увек могућ на захтев родитеља
или наставника при доласку по дете.
5. Боравак подразумева неколико сегмента активности или часова:
- Време за ужину или ручак
- Време за самостални рад
- Време за слободне активности
- Додатни рад: организовање разних радионица из појединих наставних
предмета, посета музичком кабинету и учествовање у стваралачком раду
деце, посете биоскопским пројекцијама и позоришним представама,
припрема новогодишње представе и учествовању деце у разним другим
манифестација, које су предвиђене планом и програмом рада школе.
6. Од наставника у боравку се очекује да деци помогне при изради домоћих
задатака, као и одређивања додатног рада из одређених предмета предвиђених
планом и програмом школе, али се не очекује да врши притисак и сноси
одговорност за неурађене домаће уколико дете не жели да обавља дате задатке у
боравку.
7. Од прибора и наставних средстава деца су у обавези да имају свеске за боравак
из српског језика и математике као и прибор за писање који носе сваки дан у
школи.Свеске за боравак остају у школи.
Програм излета, екскурзија и наставе у природи
ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ за ученике од I до VI разреда
Циљ једнодневног излета
Циљ је непосредно упознавање ученика са животом и радом, културним наслеђем,
спровођење рекреативних активности, савлађивање и усвајање наставног програма
непосредним упознавањем ученика са појавама у природној средини.
Број планираних наставних дана
Партија 1; 1 дан,
Дестинацијa
60
- Кантри клуб Бабе, Космај ( реализација од oктобра 2013. до јуна 2014.
године)
Опис одредишта и редослед путовања: Београд – Бабе – Београд.
- организовати превоз било којим туристичким превозником, аутобосом прве туристичке
категорије,
високоподним,
са
клима
уређајем,
превоз
се
не
сме
вршити у периоду од 22:00 до 05:00 часова;
- 2 гратиса на 15 ученика, (1 за ученика и 1 за наставника);
- плаћање у минимум 3 једнаке месечне рате;
- посета етно домаћинству „Зорнића кућа“;
- туристички водич;
НАСТАВА У ПРИРОДИ за ученике од I до VI разреда
Циљ наставе у природи
Циљ је непосредно упознавање ученика са животом и радом, културним наслеђем,
спровођење рекреативних активности, савлађивање и усвајање наставног програма
непосредним упознавањем ученика са појавама у природној средини.
Број планираних наставних дана
Партија 2; 7 дана,
Дестинацијa
- Бања Врујци ( реализација од маја до јуна 2014. године)
Опис одредишта и редослед путовања: Београд – Бања Врујци - Београд
- организовати превоз било којим туристичким превозником, аутобосом прве туристичке
категорије,
високоподним,
са
клима
уређајем,
превоз
се
не
сме
вршити у периоду од 22:00 до 05:00 часова;
- 2 гратиса на 15 ученика, (1 за ученика и 1 за наставника);
- плаћање у 8 једнаких месечних рата;
- обилазак родне куће војводе Живојина Мишића и Рибничке пећине;
- туристички водич;
- рекреатор-аниматор;
- лекар;
Излети и екскурије за ученике од V дo VIII разреда
-За ученике петог и шестог разреда (заједнички излет због недовољног бројног стања
групе) једнодневни излет на следећим релацијама:
*Београд-Љубичево-Смедеревска тврђава-Југово-Београд
*Београд-Опленац-Рисовачка пећина-Буковичка бања-Београд
61
*Београд-Сремски Карловци(воз Романтика)-Београд
*Београд-Текериш-Троноша-Тршић-Београд
-За ученике седмог разреда разреда дводневну екскурзију на релацијама:
*Београд- Овчар бања(два манастира)-Митровац на Тари-Мокра Гора-ЗлатиборБеоград
*Београд-Врњачка бања-Жича-Манасија-Београд
*Београд-Сребрено језеро-Голубац-Лепенски вир-ХЕ Ђердап-Смедерево-Београд
-За ученике осмог разреда тродневну екскурзију на релацијама:
*Београд-Пожаревац-Сребрено језеро-Доњи Милановац-Лепенски Вир-ХЕ Ђердапманастир Тумане-Рајкова пећина-Београд
*Београд-Копаоник-Манастири Жича и Студеница-Панчићев врх-манастир
Љубостиња-Краљево-Београд
*Београд-Крушедол-Сремски Карловци-Петроварадин-Нови Сад-ергела ЗобнатицаПалић-Суботица-Нови Сад-Београд
Програм културних активности школе
У оквиру културних активности у школи, биће организован већи број пригодних
приредби, ликовних изложби, музички програм, презентација дечјег стваралаштва на
паноима и на веб сајту школе, такмичења, смотри и посета установама културе. Циљ је
развијање свести о култури као истинској потреби човека, подстицање дечјег
стваралаштва, учешће у заједничким активностима школе и јединица локалне
самоуправе, проширење утицаја школе на васпитање ученика , културни развој
окружења школе.
Програм културних активности у школи
Садржај рада
Време
реализациј
е
Израда школског програма и годишњег плана
рада школе –област културних активности у
школи:
IX
ДОБРОДОШЛИЦA за ђаке прваке, свечани пријем
за ученике 1. разреда- приредба, ликовна
изложба
IX
Извршиоци
Наставници српског
језика, наставник
музичке културе,
наставник ликовне
културе
Наставници разредне
наставе
прошлогодишњег 4.
62
Припреме за реализацију програма обележавања
Дечје недеље у школи,
Посете установама културе
IX
Припреме за израду школског листа
X
Припреме за презентацију ликовних и
литерарних радова на паноима школе и на сајту
школе
X
ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2013 (од 7. до 13. октобра)
Мото: „Слушајте мама ил тата, желим сестру ил
брата“
(литерарни
и
ликовни
конкурс,
презентација дечјих радова, дечји вашари,
изложбе, концерти, приредбе, играонице )
Припреме за свечано обележавање Дана школе
Конкурс "МАЛИ ПЈЕР" за најбољу дечју карикатуру
(расписивање и спровођење конкурса)
Дечји дан библиотеке; промоција акције;
Читалачка значка која се спроводи током целе
школске године
Посета Сајму књига и изложби учила
Организовање школских такмичења:
* НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет,
квартет)
разреда, наставник
музичке културе,
наставник ликовне
културе
Наставници разредне
наставе, наставници
српског језика,
наставник музичке
културе, наставник
ликовне културе
Марко Пиштало,
наставник историје,
наставници српског
језика, наставници
разредне наставе,
наставници
информатике,
наставник ликовне
културе
Наставник ликовне
културе, наставници
српског језика,
наставници разредне
наставе
Наставник ликовне
културе, наставници
српског језика,
наставници разредне
наставе
X
X
XI
XI
XI
Наставници српског
језика, наставник
музичке културе,
наставници разредне
наставе
Наставник ликовне
културе
Библиотекар,
наставници српског
језика
Библиотекар,
наставници српског
језика
Наставник музичке
културе
63
. "ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ
БУДУЋНОСТ"-ликовни и литерарни конкурс
XI
Свечано обележавање Дана школе- приредба,
изложба ликовних радова, објављивање школског
листа, интернет- презентација дечјег стваралаштва
на сајту школе
XI
Договор око концепције програма за обележавање
Светог Саве - школске славе
XII
1. Општинско такмичење:
Дечје музичке свечаности ДЕМУС 2013/2014 у
МШ „Владимир Ђорђевић“
* НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
Новогодишњи програм у школи (прославе у
оквиру одељењских заједница , Дечји
новогодишњи базар
Свети Сава, школска слава- приредба, ликовна
изложба
Општинско такмичење:
Дечје музичке свечаности ДЕМУС 2013/2014 у
МШ „Владимир Ђорђевић“
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет,
квартет)
2.
Градско
такмичење
НАЈРАСПЕВАНИЈЕ
ОДЕЉЕЊЕ
3. Општинска завршница конкурса "МАЛИ ПЈЕР"
(изложба најбољих радова, додела награда и
признања)
4. У СУСРЕТ УСКРСУ - Расписивање ускршњег
ликовног конкурса за
предшколце и основце: изложба, додела
XII
Наставник ликовне
културе, наставници
српског језика
Наставници српског
језика, наставник
музичке културе,
наставник ликовне
културе, наставници
разредне наставе,
наставник техничког...
Наставници српског
језика, наставник
музичке културе,
наставник ликовне
културе, наставници
разредне наставе,
наставник техничког...
Наставник музичке
кулчтуре
XII
Одељењске
старешине 1-8.
разреда
I
Наставници српског
језика, наставници
разредне наставе,
наставник ликовне
културе, наставник
музичке културе,
наставник техничког...
II
Наставник музичке
културе, наставник
ликовне културе
64
награда и признања
1. Општинска такмичења
* РЕЦИТАТОРИ (за основце и средњошколце)- у
сарадњи са библиотеком "Вук Караџић"
* ДЕМУС а)ГРУПЕ ПЕВАЧА
б) МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ
ц) ОРКЕСТРИ
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у
драмском стваралаштву:
а) мале драмске форме (предшколци, основци,
средњошколци)
б) представе (основци и средњошколци)
2. ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА - школска
такмичења
-у сарадњи са библиотеком "Вук Караџић"3. Градска такмичења: (крајем марта)
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дуети, терцети,
квартети)
4. Посете установама културе
1. Градска завршница конкурса "МАЛИ ПЈЕР" –
изложба – 1. април 2013.г. у Центру „Шумице“
2. У СУСРЕТ УСКРСУ - Општинска завршница
ускршњег ликовног конкурса за
предшколце и основце: изложба, додела
награда и признања – од 16. до 18. априла
3. ДЕМУС – ХОРОВИ -Општинско такмичење
4. Градска такмичења:
* ГРУПЕ ПЕВАЧА
* МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ И
ОРКЕСТРИ
1. ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА (за основце и
средњошколце)
сусрети деце-песника и песника за децу у
школама и општинска завршница
2. Градска такмичења:
* ХОРОВИ
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ БЕОГРАДА
(представе)
* ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ ДЕЦЕ
БЕОГРАДА
3. Објављивање школског листа
Градско такмичење/смотра:
ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА (за основце и
средњошколце)
III
Наставници српског
језика, наставници
разредне наставе,
наставник музичке
културе
IV
Наставник ликовне
културе, наставник
музичке културе
наставници разредне
наставе
V
Наставници српског
језика, наставник
музичке културе,
наставници разредне
наставе, наставник
историје
VI
Наставници српског
језика
65
Приредба поводом завршетка школске године(
концерт, пригодан програм )
VI
Наставник музичке
културе, наставници
српског језика,
наставници разредне
наставе
Програм професионалне оријентације
Професионално усмеравање и информисање ученика представља организован
систем мера које имају за циљ свеобухватно информисање, подстицање, праћење и
усмеравње професионалног развоја ученика. На овом послу тимски и континуирано ће
радити сви наставници и ПП служба. У поједине сегменте активности биће укључени
родитељи ученика и специфичне институције изван школе. У школској 2013/2014.
професионално усмеравање оствариће се у:
- Свим областима васпитно-образовног рада у којима се остварују општи задаци
васпитања, а посебно путем редовне наставе, слободних активности, у оквиру рада
одељенске заједнице, ОВ итд.
- У посебним облицима рада на професионалној оријентацији као што су
предавања, разговори, изложбе, посете РО
- Путем професионалног саветовања са ученицима које ће обавити директор школе;
- Анализом резултата завршних испита за упис у средње школе;
- У току школске године биће организована предавања, дискусије, изложбе,
квизови, разговори са родитељима одређених занимања, испитивање
професионалног интересовања, професионална саветовања;
- Конкретизовано су дати послови и задаци који ће се остваривати у оквиру рада
стручних тела и делом у оквиру рада сртучних сарадника.
Школске 2012-2013. Године педагог школе Јелена Илић, наставница физике
Снежана Човић и наставница историје Мирјана Настић похађале су обука за програм
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ и током школске године
оставривале су овај програм са ученицима осмог разреда. Ове године тим за
Професионалну оријентацију радиће у измењеном саставу због породиљског одсуства
педагога и наставнице историје. Чланови тима су педагог Јелена Милић, наставник
Снежана Човић одељенски старешина осмог разреда и наставник грађанског васпитања
Милена Ристановић Ћирковић. У наставку је дат акциони план наше школе за ПО.
66
План и програм реализације пројекта
„Професионална оријентација на преласку у средњу школу“
ОШ “1300 каплара“, 2013/14.г
67
Садржа
ј рада
Активности за
Са ким
реализацију
реализујем
садржаја
активност
и
Формира
ње тима
за ПО
Како
реализујем
активности
Динамика
реализације
активност
и
Резултати
активности
Извори
доказа
Оформљен тим уз
сагласност
Наставничког
већа
Сви су упознати
са пројектом,
сагласност
учесника
потврђена у
писменој форми;
конципиран
акциони план
имплементације
ПО
Записник са
седнице
Унете
измене и
допуне које
се односе на
пројекат ПО
и акциони
план
имплемента
ције
пројекта
Спискови
ученика,
анкетни
листићи
Верификација
тима за ПО на
Наставничком
већу
Информи Информисање,
сање и
одлучивање и
добијање давање
сагласнос сагласности о
ти органа Пројекту
школе
„Професионалан
а оријентација на
преласку у
средњу школу“
од:
-Наставничког
већа
-Школског
одбора
-Савета
родитеља
-Ученичког
парламента
Измена и Допуна
допуна
Годишњег плана
школски рада, Школског
х
програма за 8.
докумена разред
та
Наставничк
о веће
Гласање
крај
септембра
Тим за ПО,
директор,
одељенске
старешине
8. разреда
Предавање,
презентација
крај
септембра
Тим за ПО,
директор
Редиговање
докумената
Крај
септембра
Анекс Годишњег
плана рада школе,
ШП за 8. Разред,
план
имплементације
програма ПО
Формира
ње група
ученика
(детаљни
је
упознава
ње група
са темом
и
начином
рада
Обезбеђе
ње
материја
лнотехнички
х услова
за
реализац
ију
програма
у
радионич
Спровођење
анкете међу у
ученицима
Тим ПО,
одељенске
старешине
8. разреда
Анкетни
листићи,
презентација
октобар
Групе су
формиране и
упознате са
планом и начином
рада
Креирање
распореда
реализација
радионица са
ученицима,
информисање
ученика и
родитеља,
Тим за ПО,
одељенске
старешине
8. разреда
Анкетирање
Током целе
године
Распоред
направљен,
информисани
ученици и
родитељи,
прибављена
техничка подршка
Записници,
извештаји
Враћени
анкетни
листићи,
извештај,
портфолио
68
арским
условима
Имплеме
нтација
програма
ПО по
фазама
Успостав
љање
мреже
школа
ПО
Извештав
ање
Евалуаци
ја
програма
ПО
Радионице са
ученицима/цама
8. разреда
Родитељски
састанак за
родитеље
ученика 8.
разреда
Информисање о
занимањима,
свету рада и
средњим
школама.Органи
зовање
манифестација и
акција из
области ПО.
Тим за ПО,
одељенске
старешине
8. разреда
Тим за ПО,
одељенске
старешине
8. разреда
радионице
Тим за ПО,
одељенске
старешине
8. разреда и
експерти
Посета Сајму
образовања,
успостављање
контакта са
одговорним
појединцима из
предузећа,
средњих
школа, сусрети
са родитељима
ученика и
упознавање са
њиховим
занимањима
Успостављање
контакта са
одговорним
појединцима из
предузећа
Од
фебруара до
априла
Презентација,
излагање
Од октобра
до марта
2012./13.
год.
По потреби
ученици су
прошли кроз
радионице,
манифестације,
акције,
учествовали у
реалним
сусретима,
разговарали са
експертима
Април, мај
Портфолио
ученика
Записник са
родитељски
х састанака
Продукти,
позивнице,
плакати,
фотографије
Реализација
реалних сусрета
кроз
распитивање у
предузећу и
школи
Сарадња са
БОШ и МОШ,
менторски
састанци
Тим за ПО,
одељенске
старешине
8. разреда
Извештај,
фотографије
Тимови за
ПО из БОШ
и МОШ
дискусија
По потреби
Добијена подршка
од других тимова
и пружена
подршка
Записници
Креирање и
достављање
извештаја о раду
у протеклој
школској години
органима школе
и ГИЗ БОСС
Вредновање
реализованог
програма ПО,
креирање и
достављање
извештаја
стручним и
управним
органима школе
и заинт.
партнерима.
Тим за ПО
Попуњавање
извештаја
Периодично
после
сваке фазе и
после
реализације
пројекта
Сви
заинтересовани су
обавештени
Тим за ПО
Попуњавање
анкета за
евалуацију ПО,
извештаји
Након
реализације
пројекта
Спроведена
анкета и
обавештени сви
заинтересовани
партнери
Портфолио
ученика,
записници,
фотографије
, производи
са
радионица
Извештаји и
резултати
анкете
69
Програм сарадње са породицом
Поред законских одредница за овај Програм, важни су и проблеми са којима се
школа сусреће приликом сарадње са породицом као и могућности за решавање тих
проблема.
А)Принципи на којима је направљен Програм
-право сваког детета на интелектуални, социјални и физички развој према
сопственим могућностима;
-сарадња родитеља и школе је утемељена на обостраном поштовању, поверењу,
отворености и одговорности;
-родитељи и школа заједно раде на едукацији родитеља и наставника;
-стално унапређивање међусобне сарадње школе и родитеља је додатна мотивација
деци за учење;
-родитељи и школа уважавају професионалност и едукованост наставника;
Б)Циљ Програма
-усклађеност обавеза ученика у школи и код куће;
-јачање улоге породице у васпитно-образовном процесу ученика;
-подела обавеза између школе и родитеља;
-афирмација улоге школе у широј друштвеној заједници;
-подизање на виши ниво улоге родитеља у животу школе;
-активно учешће родитеља у евалуацији школе
- родитељи су савезници у остваривању најбољег нтереса деце.
В)Задаци Програма
-обезбедити благовремено информацију о учењу и понашању ученика;
-обезбедити информације о законским прописима битним за рад школе;
-допринос бољој сарадњи родитеља и наставника;
- јасно одредити стратегију комуникације са родитељима;
-унапредити информисање родитеља;
-укључити родитеље у образовање своје деце , као и у организацију рада школе и
школског живота;
- обезбеђивати ефикасну, редовну, квалитетну, трајну сарадњу са родитељима,
односно старатељима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и
васпитања ученика.
Да би сарадња са породицом била ефикасна и унапређена потребно је да се
одвија паралелно на десет различитих нивоа датих у табели. Неопходно је
нагласити да је реализација програма сложен и дуготрајан процес.
Облик сарадње
Садржај
1.Индивидуалн
о информисање
Информације о успеху
владању и напредовању
ученика.
Задужени за
реализацију
Одељенске
старешине,
предметни
Време
Напомена
Месечно су
једном
"отворена
Распоред
одржавања
"отворених
70
наставници
2.Родитељски
састанци по
одељењима
врата", а може и
посебан договор
за разговор, ако
постоји
заинтересована
страна
(родитељ,
старатељ,
одељенски
старешина,
наставник,
педагог,
директор) и
повод.
Током школске
године.
-Упознавање са
календаром рада.
-Упоз. са правилима
понашања ученика и
родитеља.
-Упознавање са
прописима важним за
наставни процес.
-Упознавање са правима
и обавезама свих
учесника у васпитнообразовном процесу
-Понуда разноврсног
вида активности
родитеља
(учешће у школским
тимовима, помоћ
наставнику у раду са
децом...)
-Реализација
рекреативне наставе,
екскурзија и излета.
Одељенске
старешине,
педагог,
директор.
3.Сарадња са
родитељима
ученика који
имају проблема
у развоју
Врста проблема
одређује саветодавни
рад,едукацију и давање
потребних
информација.
Педагог,
Према
потребама
родитеља.
4.Заједнички
састанак мањих
група
родитеља и
ученика са
одељенским
старешином,
Информације о
узроцима проблема,
неуспеха, последицама
по општи успех на крају
полугодишта, школске
године, утврђивање
мера у породици, школи
Родитељи,
старатељ,
одељенски
старешина,
педагог,
дефектолог,
предметни
Према
потребама
родитеља,
ученика
врата" на
сајту школе
и огласној
табли, а
посебне
разговоре
заказују
учесници
разговора.
План и
програм
сарадње
сачињавајуо
дељенске
старешине.
План
активности
прави
педагог,
одељенски
старешина и
директор.
План и
програм
праве
педагог,
психолог и
дефектолог
71
наставнцима,
педагогом, за
решавање
заједничког-их
проблема
(успех,
владање...).
5.Учешће
родитеља у
Савету
родитеља и у
Школском
одбору
(обавеза родитељашколе- наставника).
наставник,
директор.
Дефинисан је Законом о
основној школи и
Статутом школе, као и
правилницима,пословни
цима и програмима о
раду ових тела.
Успостављање
двосмерне
комуникације:
родитељи-Савет
родитеља,
родитељи-Школски
одбор,
Савет родитељаШколски одбор.
Директор,
родитељи
који су
чланови ових
тела.
Током школске
године.
Програм
рада
Школског
одбора и
Савета
школе.
6.Едукација
наставника и
родитеља и
евалуација
школе
Едукован наставник
подстиче укључивање
родитеља у живот и рад
школе.
Оспособљавање
родитеља да
партиципирају у
наставном процесу.
Разноврсна сарадња
школе и родитеља је
индикатор квалитета
рада школе
Наставник,
педагог,
директор.
Током године.
Према
личном
плану
стручног
усавршавања.
7. Учешће
родитеља у
презентацијама
стваралаштва
и активности
ученика и
наставника
Према планираним
активностима секција,
организација,
наставника...
Заинтересова
ни родитељи
и наставници
координатори
рада секција,
наставници
који врше
презентације.
Ученици
осмог
разреда,
одељенске
старешине
осмог
Према програму
организатора.
8. Родитељи
представљају
своја занимања
Друго
полугодиште.
72
9.Учешће
родитеља у
радним
волонтерским
акцијама у
школи
10. Учешће
родитеља у
радионицама
„Школа без
насиља“
разреда,
родитељи
ученика,
ђачки
парламент
Заинтересова
ни родитељи
и
наставници;ђа
чки
парламент.
Заинтересова
ни родитељи,
наставници
У току школске
године.
У току школске
године.
Исходи сарадње са породицом: позитивна атмосфера у школи, развијање
компетенције родитеља, мотивише друге родитеље, утиче на мотивације ученика и
њихов успех.
Програм оснаживање породица
Протекле школске године на територији општине Звездара се организовао
пројекат «Програм оснаживања породице», у сарадњи са канцеларијом Уједињених
Нација за борбу против дроге и криминала - УНОДЦ. Програм је подржан од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС као програм који повећава
здравствену културу деце и младих и доприноси превенцији болести зависности .
У нашој школи радионице је водила Марина Цветановић, наставница разредне
наставе, Весна Станојевић, наставница математике, Јелена Илић, педагог и Јелена
Николић, наставница техничког и информатичког образовања. Оне су све у августу
2012. године, прошле обуку за фацилитаторе.
И ове године планирамо да остваримо овај програм у нашој школи због веома
добрих искустава породица које су у њему учествовале. Следи нешто више о том
програму.
Укључивање у Програм помаже младима:
o да се припреме за године које им предстоје
o да избегну проблеме са дрогом , алкохолом и цигаретама
o да унапреде породичну комуникацију
Родитељи/старатељи ће боље разумети :
o какви су млади људи узраста 10-14 година
o како доносити породична правила
o како решавати проблеме са младима
o како да се покаже љубав и подршка
Породице ће се:
73
o лепо проводити у активностима и играма
o разговараће о томе шта породицу чини јаком
o решаваће проблеме заједно.
Програм социјалне заштите
Малолетничка делинквенција је појава неприлагођеног понашања особа које се више
не сматрају децом, али која истовремено у свом развоју нису достигла стадијум
пунолетства. Недостатак комуникације између родитеља и деце, кризе у породици,
кризе у друштву су самонеки од разлога који доводе до малолетничке делинквенције.
Њена појава указује на чињеницу да друштво није реаговало на сигнале које је слала
млада особа породици, школи и вршњацима. Циљ превенције је спречавање јављања
будућих делинквената.
Делинквенција међу младима је у сталном порасту и намеће потребу координиране и
шире акције на откривању, праћењу и сузбијању ових појава. Иако у школи нема
изразитих појава делинквентног понашања, школа ће се својим програмом1 и
активностима укључити у програм Координационог одбора за праћење ове појаве на
општини Зведара кроз следеће активности:
Спровођење пројекта Школа без насиља;
- Едукација стручних сарадника и наставног особља за превентивно деловање;
- Координација рада стручних сарадника са Центром за социјални рад;
- Појачано деловање кроз ученичке организације, секције, клубове, разне културне
садржаје и друго;
- Активности на спречавању негативног деловања мас медија;
- Појачана безбедност и обезбеђење школе и ученика.
У табели. су приказане намераване активности у школској 2013/2014. године које ће се
спроводити у школи уз помоћ наставног кадра, стручног и помоћног особља, као и
родитеља и локалне заједнице. Подстицаће се веће учешће свих актера школског
колектива како би прво било успешно идентификовање малолетничке делинквенције, a
затими њено сузбијање.
. Годишњи план рада програма превенције малолетничке делинквенције, 2013/2014.
Активности/ теме
Време
реализације
Праћење
проблема
који могу довести до
појаве делинквентног
понашања ученика
Током
школске
године
Обука наставника и
школског особља о
насиљу и вештинама
Током
школске
године
Начин реализације
Праћење
развоја
ученика,
откривање тешкоћа које се
јављају
код
појединаца
и
сагледавање
могућности
превазилажења проблема
Стручно усавршавање наставника
и примена знања са семинара у
свим подручјима
Носиоци
реализације
Разред
Наставници,
стручни
сарадници
1-8
Наставници,
Стручни
1-8
1
Програм превенције малолетничке делинквенције саставни је део (као анекс) Годишњег плана рада
школе и инкорпориран је у програме ученичких организација, ОЗ, клубова и секција.
74
комуникације
образовно – васпитном рада са
ученицима
сарадници
Евиденција
свих
облика насиља који су
се догодили на нивоу
школе
Рад са вршњацима на
препознавању насиља
и изградњи узајамног
поверења и смањењу
насилног
понашања
међу њима
Појачано
дежурство
наставника
Током
школске
године
Записници ће се периодично
анализирати на нивоу Тима,
Одељенског и Наставничког већа,
Педагошког колегијума и др.
Наставници,
Стручни
сарадници
Током
школске
године
Кроз часове одељенске заједнице
и
Грађанског
васпитања
обрађивати теме везане за насиље
међу вршњацима
Наставници,
стручни
сарадници,
ученици
Током
школске
године
Добро организовано и доследно
дежурство запослених и ученика
Наставници,
помоћно
особље,
дежурни ученик
Појачана безбедност и
обезбеђење школе
Добро организовано и доследно
дежурство чувара школе
Партиципација
ученика
Током
школске
године
Током
школске
године
Сарадња са локалном
заједницом и другим
институцијама
Током
школске
године
Сарадња школе са
релевантним
службама
Током
школске
године
(по потреби)
Организовање секција, ученичких
организација,трибине,
дискусионих група и конкурса на
тему превенција насиља
Укључивање школе у пројекте
које су инициране од стране
локалних заједница и других
институција а који је тичу
проблема
малолетничке
делинквенције
Школа
ће
сарађивати
са
Министарством
просвете,
Градским
секретаријатом
за
образовање,
школама
у
окружењу, Градском општином,
Центром за социјални рад, Домом
здравља, Полицијском станицом
и
осталим
друштвеним
чиниоцима који могу бити од
користи у превенцији насиља
(невладине
организације,
културно-уметничка
друштва,
спортски клубови...).
1-8
1-8
1-8
Помоћно особље
Наставници,
ученици
Наставници,
стручни
сарадници,
ученици
5-8
1-8
Стручни
сарадници,
наставници
1-8
75
Програм еколошке заштите животне средине
Образовно – васпитни процес у функцији заштите и унапређивања животне средине
представља свесно и планско развијање знања о човековој средини у току читавог
живота, које има за циљ развијање свести о основним карактеристикама човекове
средине, односа у њој и односа према њој, на основу које ће човек тежити очувању и
унапређивању средине. Еколошко образовање треба да пружи веома сигурна знања о
основним еколошким питањима савременог друштва, развија критички став према
растућој деградацији животне средине и указује на неопходност рационалног
коришћења природних ресурса.Еколошко образовање и формирање еколошког начина
мишљења започиње у најранијој младости.
Основни задатак програма2 еколошке заштите је да упозна ученике са
законитостима у природи и њиховом утицају и последицама по људе. Реализоваће се
кроз следеће програмске целине:

Истраживање природе и промене у њој;

Заштита, обнова и унапређивање животне средине;

Школа као микро животна средина;

Естетско уређење школе и њене ближе околине;

Окружење школе као шира животна средина и допринос школе на подизању
нивоа еколошке свести.
У реализацији ових активности полазиште ће бити микро средина (породица, школа и
њено ближе окружење), при чему треба и практично указати ученицима да активности
очувања и заштите микро средине имају велики значај и на макро плану глобалне
заштите земље и природе уопште.Да би се могло од човека очекивати и захтевати
еколошко понашање потребно га је претходно образовати, што се може једино
увођењем еколошких садржаја у све нивое образовног система васпитања и
об.разовања.
У табели која следи су приказане све намераване активности које се тичу заштите
животне средине и естетског уређивања школе и њеног окружења у школској
2013/2014. години.
. Годишњи план рада програма еколошке заштите животне средине и естетског
уређења школе, 2013/2014.године.
Активности/ теме
Време
реализације
Начин реализације
Носиоци
реализације
Разред
Ученици
5-8
Еколошка заштита животне средине
Образовање
патрола
еколошких
Током
целе
године
Образоваће се три
еколошке патроле по три
ученика. Њихов задатак је
да буду промотери у
одржавању чисте животне
76
Радионице
Током
целе
године
Гајење биљака и животиња
Током
целе
године
Обележавање дана заштите
шума и вода – 21. и 22. март
и дана планете земље – 22.
априла
Уређење
дворишта
школског
Март
Април
Мај
средине,
регулисању
одлагања отпада, заштити
зеленила школе и околине.
Учешће ученика у изради
еколошких
парола
са
различитим
темама,порукама,
зависно од акција које ће се
током школске године
изводити.
Обликовање живог кутка у
кабинету за
биологију; гајење биљака у
по учионицама; гајење
животиња
(акваријум,
кавези са птицама);
украшавање
школских
учионица и ходника
украсним биљкама;
На часовима Грађанског
васпитања се говори о
значају шума и воде и
других
необновљивих
ресурса.
Ученици са наставницима и
родитељима
уређују
двориште и парк око школе.
Ученици
1-8
Наставници,
Помоћно особље,
Ученици
Одељенске
старешине
1-8
1-8
Одељенске
старешине
1-8
Наставник ликовне
културе,
Учитељи
Наставник ликовне
културе,
Ликовна секција
1-8
Естетски изглед школе
Опрема паноа поводом
ПРИЈЕМА
УЧЕНИКА
ПРВОГ РАЗРЕДА
Припрема
и
поставка
изложбе поводом ДЕЧЈЕ
НЕДЕЉЕ
Септембар
Октобар
Коришћењем дечијих
радова
Коришћењем дечијих
радова
Новембар,
Децембар
Коришћењем дечијих
радова, украса. Украшавање
јелке и других симбола.
Припрема
и
поставка
тематске изложбе поводом
ШКОЛСКЕ СЛАВЕ
Јануар,
Фебруар
Коришћењем дечијих
радова
Наставник ликовне
културе,
Ликовна секција
1-8
Припрема
и
поставка
тематске изложбе поводом
УСКРШЊЕГ ПРАЗНИКА
Март
Април
Наставник ликовне
културе,
Учитељи
Ликовна секција
1-8
Украшавање дрвених јаја и
организовање такмичења за
најлепшу корпу.
Мај
Јуни
Коришћењем дечијих
радова
Наставник ликовне
културе,
Учитељи
Ликовна секција
1-8
Припрема и поставка
тематске изложбе
поводом
НОВОГОДИШЊИХ
и БОЖИЋНИХ
ПРАЗНИКА испред
свечане сале школе
Припрема
изложбе
и
поставка
поводом
Септембар
Наставник ликовне
културе,
Учитељи
Ликовна секција
1-8
1-8
77
испраћаја уч. 8. Разреда
Програм здравствене заштите ученика
Поред законских одредница - Закон о основама система образ.и васпитања
Закон о основном образовању и васпитању
Закон о здравственој заштити
Конвенција УН о правима детета
за овај програм ,здравствена превенција и заштита здравља је изузетно значајан
сегмент васпитно-образовног рада.
Принципи на којима је направљен програм:




Право на здрав развој и заштиту
Право сваког детета на физички,ментални,емоционални и морални развој
Поштовање личности и индивидуалности
Сарадња родитеља и школе у циљу правилног развоја деце
Сарадња родитеља и школе је утемељена на обостраном
поштовању,поверењу,отворености и одговорности
Општи циљеви програма :
1.
2.
3.
4.
Стицање знања
Формирање знања и понашања ученика у складу са здравим начином живота
Унапређење здравственог васпитања у школама
Остваривање активног односа и сарадње школе,породице и заједнице на унапређењу
здравља ученика
Специфични циљеви програма:
1. Оспособљавање деце у избору правилних облика понашања везаних за здравље
2. Мотивисање деце за здрав начин живота и очување животне средине
Садржај програма:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Правилна исхрана
Физичка активност и здравље
Брига о телу
Здравље и животна средина
Развој вештина одолевања социјалном притиску (пушење,алкохол,дрога)
Безбедно понашање
Пубертет
Полно преносиве болести и ХИВ
Комуникација и односи са другима
Правилно коришћење здравствених служби
78
Очекивани ефекти:
1. Повећање нивоа знања
2. Формирање ставова
3. Промена понашања у вези здравља
Носиоци програма:
1. Наставници,педагог,директор,родитељи,школски лекар,стоматолог
ПЛАН И ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА
ТЕМА
ЗДРАВА
ИСХРАНА


САДРЖАЈ
РАЗРЕ
Д
Пирамида исхране
за децу-радионица
Пирамида исхране
по порцијамарадионица
1.-4.
ВРЕМЕ
током
године,
ОЗ,
5.-8.
слободне
активност
и
ФИЗИЧКА
АКТИВНОС
ТИ
ЗДРАВЉЕ
БРИГА О
ТЕЛУ






Стицање
покретљивости,игр
а и значај
одмарања
Рекреација,избор
спорта,активности
1.-4.
Основне
хигијенске навикелична
хигијена.одевање,с
тановање
Болести прљавих
руку-предавање
Хигијена уста и
зуба
Развој личне
одговорности за
бригу о телу
1.-4.
током
године,
ОЗ,
5.-8.
слободне
активност
и
током
године,
РЕАЛИЗАТОРИ
Учитељи
Одељ.старешине
Наст.биологије
ППС,
Школски лекар
Учитељи
Одељ.старешине
Наст.физичког,педаг
ог
Учитељи
ОЗ,
1.-4.
слободне
активност
и
1.-4.
стоматолог
5.-8.
Одељ.старешине
Наст.физичког,биоло
гије,педагог
79
ЗДРАВЉЕ И
ЖИВОТНА
СРЕДИНА
РАЗВОЈ
ВЕШТИНА
ОДОЛЕВА
ЊА
СОЦИЈАЛ
НОМ
ПРИТИСК
У(пушење,а
лкохол,дро
га)








Знати како
сачувати здраву
околину
Екологијапредавање
1.-4.
Препознавање
притиска,утицај
вршњака,потребе
за
прихватањем,пред
ности одолевања
Штетност пушења
–предавање
Пушење и
алкохолизампредавање
Пројекција и
разговор о филму
„Ми деца са
станице ЗОО“
Како рећи НЕ!радионица
Здрава породицаулога (предавање)
5.-8.
током
године,
ОЗ
5.-8.
Учитељи
Одељ.старешине
Наст,биологије,педаг
ог
током
године,
Одељенске
старешине
ОЗ
Саветовалиште за
младе-ДЗ “Звездара”,
ППС
5.
6.
7.и 8.
5.-8.
БЕЗБЕДНО
ПОНАШАЊ
Е


Научити основна
правила о
безбедности у
кући,школи и
заједници
Безбедно кретање
у саобраћају
1.-8.
током
године,
ОЗ
Учитељи
Одељ.старешине,пед
агог,родитељи,МУП
“Звездара”
ПУБЕРТЕТ

Пубертетпредавање
4.-6.
априлмај.ОЗ
Учитељи,одељ.старе
шине,шк.лекар,родит
ељи
ПОЛНО
ПРЕНОСИ
ВЕ
БОЛЕСТИ
И ХИВ

Заразне болестипредавање
ХИВ-предавање
7.и 8.
током
године,
Одељ.старешине,пед
агог,
ОЗ
Саветовалиште за
младе-шк.лекар
током
године,
Одељ.старешине,пед
агог,
КОМУНИК
АЦИЈА И
ОДНОСИ

Радионице:

Хумани односи
међу половима
5.-8-
Саветовалиште за
80
СА
ДРУГИМА



ПРАВИЛНО
КОРИШЋЕ
ЊЕ
ЗДРАВСТВЕ
НИХ
СЛУЖБИ
Појачана
агресивност и
односи у доба
пубертета
Оспособљавање за
самосавлађивање
Штити
млађе,пружај
помоћ
старијима,болесни
ма и незаштићеним
особама
1.-4.
Упознавање и први
контакти са школским
лекаром,стоматологом,м
ед.сестром ,домом
здравља
ОЗ
младе-шк.лекар
током
године,
Учитељи,шк.лекар,ст
оматолог
ОЗ
Корективни рад са ученицима
За ученике са мањим деформитетима (равна стопала, кифоза, бордоза,
сколиоза и сл.) организоваће се корективни рад у оквиру часова спортских активности,
као и са физијатром Дома здравља "Звездара".
Ученици са мањим сметњама у психичком развоју, биће обухваћени
корективним радом од стране психолога и логопеда Дома здравља, а тежи случајеви
биће упућени у специфичне институције и заводе.
Обим часова ових активности зависиће од броја ученика и кадровских
могућности школе, али ће се настојати да сви ученици који буду имали потребе за ову
помоћ буду обухваћени.
Корективни васпитно-образовни рад се организује за ученике којима је услед
лакше ометености у физичком или психолошком развоју потребно пружати додатну
помоћ, да би се што успешније укључили у васпитно-образовни процес.
На почетку школске године педагог школе у сарадњи са дефектологом
Гораном Вукић из специјалне школе "Бошко Буха", дијагностификоваће децу којој је
потребан (посебан) третман у току школске године. Корективни рад са свом
дијагностификованом децом школа је у могућности да оствари, јер од претходне
школске године имамо сарадњу са Специјалном школом "Бошко Буха" и са њиховим
горе поменутимдефектологом, а од ове године нам је «позајмљен» и специјални
педагог из ове школе. Он ће радити са 2 групе ученика (5-7 ученика у групи). Једну
групу чиниће ученици млађих, а другу групу ученици старијих разреда. Његов задатак
је да помогне ученицима са проблемом у понашању, у социјализацији, учењу,
пажњи...Надамо се доброј и ефикасној сарадњи, као што смо и до сада имали са њима.
81
Узимајући у обзир материјалне и кадровске могућности школе, КВОР ће се
првенствено организовати за:
1. децу која имају сметње у говору;
2. децу која су лакше ометена у интелектуалном развоју;
3. децу са лакшим облицима психичких поремећаја;
4. децу са поремећајима у психомоторици.
Програм сарадње са локалном самоуправом
У циљу што квалитетнијег и садржајнијег рада школе предвиђена је и сарадња
са локалном самоуправом.
Сарадња са пријатељима деце општине звездара
Циљ програма: Допринос програмски осмишљеним и организованим активностима
деце и младих, јачање улоге и значаја родитеља, наставника и васпитача у
непосредном остваривању програма, свестран и слободан развоју личности детета и
потпуније остваривање Конвенције о правима детета.
Заштита од пожара – добровољно ватрогасно друштво звездара
Циљ програма: Подизање знања код деце у области заштите од пожара - са акцентом
на узрок несреће: несмотрену дечију игру, нехат, непажњу и непознавање опасности,
односно заштита деце од пожара, експлозија и пиротехничких средстава.
Садржај: Два предавања по сменама у септембру и октобру за ученике трећег
разреда
Програм здравственог васпитања
Циљ програма: Подизање здравствене културе код младих кроз информисање и
едукацију
Садржај: Трибине, радионице за ученике седмог и осмог разреда на теме „Знање је
моћ“ и „Вршњачка едукација – ХИВ” у циљу подизања нивоа информисаности и знања
о психоактивним супстанцама и болестима зависности
Безбедност у саобраћају - Агенција за безбедност саобраћаја и Управа
саобраћајне полиције
Циљ програма:



Подизање саобраћајне културе код ученика основношколског узраста
Подстицање вршњачке едукације
Подстицање активнијег учешћа ученика у промоцији саобраћајне културе
82

Неговање саобраћајне културе у школском амбијенту и локалном окружењу
Садржај - активности:
Достављање флајера Кратки водич за учитеље за безбедно понашање
деце у саобраћају и Кратки водич за родитеље за безбедно понашање
деце у саобраћају, Агенција за безбедност саобраћаја
Са ученицима млађих разреда реализовати радионице на тему
Септембар и Безбедан долазак у школу и повратак из школе.
Реализатори – наставници/професори разредне наставе и стручне
октобар
службе школа
Филм «Пажљивко» Агенције за безбедност саобраћаја
Предавање за ученике млађих разреда у сарадњи са Управом
саобраћајне полиције и Агенцијом за безбедност саобраћаја
11-15. новембар 2013 Деца у саобраћају – недељна кампања
Теме:
 Ђаци као пешаци (Поштовање саобраћајне сигнализације и
прописа, употреба мобилних телефона, кретање и понашање у
групи вршњака...)
 Игра и саобраћај
 Ђаци као сапутници
Новембар
 Ђаци као учесници у саобраћају (бицикл, тротинет, ролери,
скејт...)
 Ђаци и кампање
Теме се могу реализовати кроз реализацију васпитних задатака у
оквиру редовне наставе различитих предмета, часови одељењске
заједнице, изложба ликовних радова, плаката, порука, организација
кампања везаних за конкретне саобраћајне проблеме у установи
Учешће у пројекту - Путујем, упознајем душу планете
Циљ програма: Упознавање са различитим културама, развијање и неговање
толеранције кроз реализацију пројекта Путујем, упознајем душу планете (развијање
свести о расној, националној, верској и културној равноправности, развој толеранције и
уважавања различитости кроз подизање нивоа знања о различитим земљама, нацијама
и културама)
Циљна група: ученици седмог и осмог разреда
Учесници у програму: звездарске основне школе, амбасаде и Одељење за друштвене
делатности Градске општине Звездара
Садржај - активности:
 Септембар - Аустралија

Октобар - Шпанија

Новембар - Индија
83

Децембар - Канада
Ученици уз помоћ наставника:
-проучавају географске карактеристике земље и климатске специфичности,
-истражују историјске и културне знаменитости,
-упознају се са спортским успесима и познатим људима – књижевници, научници,
уметници, глумци, певачи...,
-дискутују о пронађеним информацијама на радионицама и осмисле начин
представљања
уз помоћ апликације Youtube науче традиционалне песме и плесове...
- присуствују предавањима представника амбасада горе поменутих земаља
Стварање услова у школи за рано отпочињање активнсти у школама на
тему Безбедност на Интернету
Циљ програма: Зауставити дигитално насиље
Садржај: Децембар – Месец лепих порука – креативне радионице, изложбе, дебате о
коришћењу друштвених мрежа...
Најволонтерска акција
Циљ програма: Развијање идеје волонтирања код деце и младих, побољшање
квалитета свакодневног живота на Звездари кроз креирање и реализацију волонтерских
активности као и развијање свести о значају волонтирања као процеса изградње
грађанске свести, хуманости и међугенерацијске и вршњачке солидарности.
Садржај:
-Вршњачкa солидарност (помоћ у учењу вршњацима и сл.)
-Међугенерацијскa солидарност (помоћ старијим, немоћним комшијама у набавци
хране и лекова, изношењу смећа, читању новина и сл.) и друго
Општински фестивал науке
Циљ програма:
Промоција науке и експерименталног рада; обогаћивање
ваннаставних активности у школама и развој мотивације код ученика за учењем;
представљање програма школа, факултета и институција на занимљив и креативан
начин; повезивање школа, факултета и институција; подршка професионалној
оријентацији ученика
Пријава за за учешће до краја децембра 2013. а реализација у фебруару 2014.
Сарадња ученичких парламената на локалном нивоу
Циљ програма: Представници школског ученичког парламента (два представника) по
школи ће чинити Ученички парламент на општинском нивоу.
Садржај: Сарадња са ученичким парламентима на Звездари (представници школског
парламента наше школе чиниће делегацију која остварује контакт са школским
парламентима и органима локалне самоуправе).
84
Општински савет родитеља
Циљ програма: Унапређење рада васпитно-образовних установа, локалне заједнице и
других друштвених сервиса који су одговорни за безбедно и правилно одрастање и
развој деце и младих.
Садржај: Сарадња савета родитеља са органима локалне самоуправе.
Сарадња са музичком школом "владимир ђорђевић"
Циљ програма: упознавање са репертоаром класичне музике; упознавање са инструментима и
делима познатих композитора; упознавање са програмима и радом ош „владимир ђорђевић“.
Садржај:
Сарадња са организацијом црвени крст звездара
Циљ програма: Школа ће у школској 2013/2014. години наставити сарадњу са
Црвеним крстом Звездара.
Програм рада школске библиотеке
Чланови:Драгана
Рашуо, Марица
Ременски, Весна
Андрић, Лалка
Чапрић
Тим за библиотеку
Садржај рада
Израда годишњег плана рада, израда
микропланова(оперативних, по месецима)
Рад на ревизији која није завршена током летњих
месеци
Израда листа књига које нису пронађене
ревизијом,процена комисије
Слање ревизионих листа Школском одбору
Учешће у изради плана стручних већа
Учествовање у Дечјој недељи
Сарадња са рецитаторском секцијом
Организовати системско упознавање ученика
млађих разреда са књигом и осталом
библиотечком грађом
Упознавање ученика са такмичењем Читалачка
значка које траје месецима и за које је неопходна
Време
реализације
Извршиоци
IX
сви чланови
X
чланови
85
сарадња ученика, наставника и библиотекара
Припреме за Дан школе
Упознавање ученика са мрежом библиотеке у
граду
Дечји Дан библиотеке- посета огранку Станислав
Винавер
Привикавање ученика на одређено понашање у
библиотеци и читаоници, на чување и заштиту
библиотечке грађе(радионица- Бонтон у
библиотеци)
Усмеравање ученика на љубав према књизи и
знању, развијање читалачких,истраживачких и
других способности ученика
Наставак рада са кандидатима за Читалачку
значку
Учешће на Дану школе
Избор учесника за рецитаторско такмичење
XI
сви чланови
XII
Сви чланови
I
Сви чланови
Сарадња са друштвеном средином и стручним
институцијама
Дружење са песником
Продајна изложба књига
Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне
грађе за школску библиотеку- предлог набавке
Сарадња са издавачима
II
сви чланови
Обука ученика да се самостално служе
библиотеком и изворима информација(Еуропеана
3
сви чланови
Реализација програма обуке ученика са се
служе изворима информација на часовима у
библиотеци
Изреда топ листе најчитаније књиге и препоручи
књигу другу(пано)
Припреме за Светосавску приредбу
Рад са рецитаторима, избор песама
Наставак рада са такмичарима за Читалачку
значку
Стручна помоћ наставницима при избору
садржаја за Светосавску приредбу
Израда паноа: Свети Сава
Стална сарадња са наставницима, стручним
сарадницима, директором у вези набавке и
коришћења библиотечке грађе
86
нпр.)
Општинско такмичење рецитатора
Сређивање оштећених књига
Завршне припреме за шкплско такмичење
Читалачка значка
Промоција саобраћајне културе(радионица
Бонтон на улици)
Такмичење Читалачка значка
Израда паноа –У сусрет Ускрсу
Индивидуални рад са ученицима на изради
истраживачких радова и реферата, презентација и
семинарских радова
4
сви чланови
5
Сви чланови
6
сви чланови
Акција
прикупљања
књига-Поклони
књигу библиотеци
Куповина књига, обнављање библиотечког фонда.
Ђачка песничка сусретања
Расходовање оштећених књига
Конзервација књига
Прикупљање и сређивање издатих књига.
Ревизија фонда.
Анализа годишњег рада библиотеке.
Похвале,
награде,
дипломе/сумирање
резултата.
Куповина књига за одличне ученике.
87
Пријатељи деце ОШ „1300 каплара“
програми такмичења за школску 2013/2014. годину
МЕСЕЦ
ЈУЛИ /АВГУСТ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ
1. Анализа остварених програма и активности у школској 2012/13. години - израда
годишњег извештаја
2. Програмирање рада у школској 2013/14. години
3. Припреме за почетак нове школске године
1. Операционализација програма у школи - основе, циљеви, задаци,
реализатори програма
2. ДЕЧЈА НЕДЕЉА – Припреме за реализацију програма обележавања Дечје недеље у
школи
3. Инструктивни састанци са координаторима ПД Звездаре
4. Присуствовање креативним радионицама за наставнике - припрема Дечје недеље
1. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2013 (од 7. до 13. октобра)
Мото: «СЛУШАЈТЕ МАМА И ТАТА, ЖЕЛИМ СЕСТРУ ИЛ БРАТА»
*Присуствовање отварању Дечје недеље, сусрет деце са председником општине
* Програм у школи- ДОБРОДОШЛИЦA за ђаке прваке
* "ДЕЦА ДЕЦИ" - хуманитарне акције и акције дечје солидарности
* Округли сто за младе
* Манифестације дечјег стваралаштва - изложбе, концерти, играонице...
1. ДЕЧЈИ ДАН БИБЛИОТЕКЕ – у сарадњи са Библиотеком „Вук Караџић“
2. Организовање школских такмичења:
* НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет)
3. "ОДШКРИНИ ВРАТА ПРОШЛОСТИ ДА САЧУВАШ БУДУЋНОСТ"Литерарни и ликовни конкурс, у сарадњи са библиотеком "Вук Караџић"
4. Светски дан детета– обележавање Светског дана детета у сарадњи са образовноваспитним установама, Канцеларијом за младе и ГО Звездара
1. Учешће на општинском такмичењу:
Дечје музиче свечаности ДЕМУС 2013/2014 у МШ „Владимир Ђорђевић“
* НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ
2. Новогодишњи програм у школи - "ДЕЧЈИ НОВОГОДИШЊИ БАЗАР"
1. Похађање бесплатних програма током зимског распуста
ЗИМСКИ РАСПУСТ – МОЈ ИЗБОР (за основце и средњошколце)
(креативне радионице)
88
ФЕБРУАР
1. Учешће на општинском такмичењу:
Дечје музичке свечаности ДЕМУС 2013/2014 у МШ „Владимир Ђорђевић“
* ЗЛАТНА СИРЕНА (соло певачи)
* МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ (дует, терцет, квартет)
2. "МАЛИ ПЈЕР"-конкурс за најбољу карикатуру
3. У СУСРЕТ УСКРСУ - ускршњи ликовни конкурс
МАРТ
1. . Учешће на општинском такмичењу:
* РЕЦИТАТОРИ - у сарадњи са библиотеком "Вук Караџић"
* ДЕМУС а)ГРУПЕ ПЕВАЧА
б) МАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ САСТАВИ
ц) ОРКЕСТРИ
* ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ ЗВЕЗДАРЕ- такмичење у драмском стваралаштву
2. ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА - школско такмичење
-у сарадњи са библиотеком "Вук Караџић"-
АПРИЛ
1. У СУСРЕТ УСКРСУ - Општинска завршница ускршњег ликовног конкурса
2. ДЕМУС – ХОРОВИ -Општинско такмичење
3. ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ - 12. Дечји позоришни фестивал под покровитељством
Градске општине Звездара
МАЈ
1. ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА
сусрети деце-песника и песника за децу у школама и општинска завршница
ЈУН
1. НАЈБОЉЕ ЗА НАЈБОЉЕ – присуствовање свечаном програму за ученике генерације
основних и средњих школа на Звездари
2. Програмирање рада за школску 2014/2015. годину
******************
Могуће су измене и допуне предложеног Календара током године.
****************
Координатор
Марина Цветановић
89
VIII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
И УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Усавршавање наставника
Стручно усавршавање, наставника законска је обавеза и педагошка потреба и
представља стално критичко преиспитивање сопствене праксе и примену нових
дидактичко-методичких и других научних сазнања.
Програм стручног усавршавања наставника произилази из неколико садржаја
за које се школа определила као за своје примарне циљеве. То су развој критичког
мишљења, активног односа према учењу и примена стечених знања код ученика,
успешна социјализација ученика, овладавање социјаним вештинама. Предвиђамо да,
ради што успешније реализације овог Пројекта, наставницима понудимо учешће на
семинарима из Каталога акредитованих програма, који ће им омогућити што
успешнију реализацију наставних и васпитних садржаја везаних за ове области.
Пошто је већина наставника завршила базичне и супервизијске семинаре
Активне наставе планирамо више угледних часова овом методом и међусобну размену
искустава.
Велика већина наставника је завршила “Модуларни програм перманентне
рачунарске обуке запослених у школама и предшколским установама”. Пошто у школи
постоји добро опремљен кабинет за информатику, планирамо да ови наставници
наставе даљу едукацију из области информатике, као и да остали наставници буду
обухваћени базичном обуком. Већина наставника је такође прошла семинаре „Активна
настава“, „Како мислити другачије – тематско планирање“, „Конструкција тестова
знања“ и то сигурно представља солидну базу за даље стручно усавршавање.
Треба споменути и семинаре пројекта „Школа без насиља“ , које су
претходних школских година, наставници похађали.
Ове и наредне године ће Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту,
издвојити средства за семинаре. У прилогу бр. 12. је приказан план семинара за
стручно усавршавање.
Програм стручног усавршавања, као интегрални део васпитно-образовног
процес одвија се на два начина:
а) ван школе,
б) унутар школе.
Усавршавање наставника, стручних сарадника и директора школе за
осавремењавање васпитне праксе реализоваће се на стручним скуповима и семинарима
чији су организатори:
 Министарство просвете,
 Матични факултет,
 Општинске и градске секције стручних актива, стручна друштва и друге
институције.
Облици усавршавања:
90



Р.Бр.
1.
Усавршавања приправника и полагања стручних испита
Усавршавања за педагошки рад
Уже стручно усавршавање
Садржај
Обављање менторских послова
носиоци
време
током године
2.
Анализа досадашњих активности у
вези са стручним усавршавањем
стручна већа и
наставничко
веће
током године
3.
Набавка приручника дидактичког
материјала и уxбеника за
наставничку библиотеку
школски одбор и
директор
током године
4.
Семинари које организује
министарство и стручна удружења
5.
Праћење стручне литертуре
6.
7.
Обрада стручних тема на седницама
стручних већа и наставничког већа.
Угледни часови (извођење и анализа)
сви наставници
и стручни
сарадници
сви наставници
и стручни
сарадници
током године
током године
према задужењу
током године
према задужењу
током године
Конкретизација стручног усавршавања врши се у плановима ментора,
Комисије за стручно усавршавање, стручних већа наставника и Наставничког већа
школе. Ови планови поред задужења за реализацију имају и рокове извршења сваке
теме. План стручног усавршавања дат је у прилогу бр 12. Годишњег плана рада школе.
91
IX ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Интерни маркетинг
Школа представља сложен и динамичан систем чија се делатност мора што
више маркетиншки поставити. Школски маркетинг у данашњој пракси веома је слабо
развијен, углавном због недостатка средстава, али и адекватног маркетиншког
оспособљеног кадра.
У школској 2013/2014. години интензивираће се интерни маркетинг школе на
следећи начин:




Унапређивање садржаја презентације Школе на Интернету, а нарочито сајта
школе за чији смо дизајн и уређивање од ове школске године ангажовали новог
програмера уз чију ћемо помоћ готово свакодневно ажурирати сајт наше пколе;
Даља доградња информационог система школе са аутоматском обрадом
података;
Израдом пригодног материјала којим се представља школа – проспекти, беџеви,
школски прибор са симболима школе итд.
Као и претходне године, и ове године планирамо издавање Школског листа и то 2, по
један у сваком полугодишту.
Доградња информационог система
Повезивање свих стручних служби у школи у јединствен информациони
систем је већ углавном остварено. У свим учионицама имамо интернет конекцију.
Кабинет информатике функционише, а наш циљ је увођење рачунара и повезивање на
мрежу у што већем броју учионица, чиме бисмо ученицима олакшали како међусобну,
тако и комуникацију са спољашњом средином.
Приредбе, изложбе...
Поводом разних културних и других манифестација у школи ће бити
организоване пригодне изложбе ликовних, литерарних и других активности ученика.
Планирамо да филм о школи, који смо претходне године снимили, обогатимо
новим садржајима и користимо за презентацију школе, како у установама са којима
сарађујемо, тако и на веб- сајту школе.
Попис ових изложби дат је у Календару културне и јавне делатности школе.
Екстерни маркетинг
92
Планирамо да наставимо успешну акцију представљања школе будућим
првацима и њиховим родитељима кроз презентацију школе у вртићима “Драгуљче” и
“Зора” и у месним заједницама. Ово представљање школе обухвата видео
презентацију, ученичке пригодне представе, поделу проспеката и беџева са обележјима
школе и разговоре са родитељима.
Одмах на почетку школске године планирамо ажурирање веб-сајта школе . У
ажурирању овог сајта учествоваће ученици који похађају часове информатике, а
помагаће им наставници информатике у техничком делу и остали наставници у избору
садржаја који постављају на сајт.
Школа има развијену сарадњу са средствима јавног информисања, пре свега са
РТС-ом, Студио-ом Б. У оквиру сарадње са ТВ Београд посебно истичемо сарадњу са
београдским програмом.Сви значајни догђ|аји у школи биће презентовани јавности.
93
X ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА ПРЕДВИЂЕНИХ ГОДИШЊИМ
ПЛАНОМ РАДА ШКОЛЕ
Праћење остваривања садржаја Годишњег плана рада, има за циљ
правовремено сагледавање нивоа и квалитета реализације свих радних задатака.
Критичким сагледавањем остварености планираног вршиће се евентуалне корекције и
предузимати мере за оптималну реализацију свих планираних задатака.
Процес праћења започиње усвајањем Годишњег плана и континуирано ће се
вршити током целе године. Сви носиоци планирања биће укључени у процес
остваривања радних задатака, као својеврстан облик самоконтроле.
Основни видови праћења су:
а) Квантитативно остваривање плана предвиђеног времена за поједине
активности;
б) Вредновање квалитета постигнутих резултата;
а) Преглед нивоа и начина праћења остваривања планираних садржаја
Субјекти који прате
Облици и начини
(ниво праћења)
праћења
Послови директора школе са
Школски одбор,
Непосредни увид
посебним освртом на педагошко- Наст.веће, Минис.прос.
анализа извештаја и др.
инструкт. рад
шк. надзорници
Непосредни увид,
Послови ПП службе и библиотекара
директор
Операт. планови,
днев.рада и извештаји
Послови секретара, админиШколски одбор,
Непосредни увид
стративно-финансијске службе и
директор, секретар
анализе дневн. и сл.
помоћно-техничке службе
Непос.увид, анализ.док.
Послови наставника у оквиру 40Шк.одбор, Наст.веће,
опер.пл.днв.рада и
сатне недеље
директор
извешт.
Радна активност
94
б) Вредновање квалитета остварених резултата
Процена квалитета реализације васпитно-образовних задатака у ствари
успостављање коресподенције изме|у очекиваних (прогнозираних) резултата и
чињеничног стања оствареног у школи. Ове процене вршиће се:
Време праћења
(временски период)
Субјекти који прате
(ниво праћења)
Тромесечно - класификациони
периоди
Струч. већа за предмете,
Одељ. већа, Наст.већа
Шестомесечно - полугодиште
Стр.већа за предмете,
Одељ.већа,
Наст.већа,шк.одбор и
савет родитеља
Сви стручни орг. Ком за
процену резул.рада,
Годишње - на крају школске године шк.одбор,над. орган СО
Звездара града и
Министарс. просвете
Облици и начини
праћења
Анализа успеха и
понашања ученика,
анализа угледних
часова, резултати на
текмичењима и сл.
Анализа успеха и
понашања, стр.оцене
наст.већа директора и
педагога и на основу
педагошко-инструк.рада
и др.рез.
Анализа успеха и
понашања уч.8.раз.на
кл.испитима, успех на
такмич.ранг школе у
културној и јавној
делатности и др.
Све активности на праћењу остваривања садржаја Годишњег плана рада, имају
за циљ да се ниво планираног што више приближи очекиваним резултатима. Исто тако,
процес праћења има за циљ да све субјекте у школи, а посебно наставнике стави у
позицију критичког преиспитивања сопственог рада.
Кроз праћење се остварује неопходна контрола, која је у школи још увек
нужна, пре свега због могућности корекције неоствареног.
Основна документација за остваривање праћења Годишњег плана рада
(оперативни и глобални планови, дневници рада, припреме за рад, периодични и
годишњи извештаји, књиге дежурстава и евиденција и сл.) обавезна је за све раднике
школе.
95
XI ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Делатност школе веома је широка и разноврсна. Све активности тог
динамичног механизма немогуће је до краја планирати и предвидети. Због
оперативности, прегледности и обима ГПР, одређени садржаји програмирани су као
прилози (анекси), који чине посебне целине (поглавља) и саставни су део Годишњег
плана рада школе. Одређен број табеларних прилога налази се на крају Годишњег
плана рада као интегрални део ГПР школе.
Попис прилога који чине интегрални део Годишњег плана рада
Прилог бр. 1. Успех ученика на крају школске 2012/2013. године
Прилог бр. 2. Бројно стање ученика на почетку школске 2013/2014. године
Прилог бр. 3. Ритам рада у продуженом боравку
Прилог бр. 4. Преглед поделе часова и одељења у предметној настави;
Прилог бр. 5. Распоред часова 24-ро часовног непосредног рада
са ученицима;
Прилог бр. 6. Структура 40-сатне радне недеље;
Прилог бр. 7. Табеларни преглед школског календара;
Прилог бр. 8. Преглед одељењских старешина;
Прилог бр. 10. Преглед ученичких организација и секција слободних
активности ученика.
Прилог бр. 11. Годишња задужења наставника
Прилог бр. 12. План стручног усавршавања наставника
96
Download

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

PDF

PDF