ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
за школску 2013/14. годину
Београд, септембар2013. године
Садржај
1.
Увод......................................................................................................................................................4
1.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе –
Школска зграда ............................................................................................................................. 8
1.2. Опремљеност зграде .......................................................................................................... 8
1.3. Педагошка организација .................................................................................................. 9
1.4. Награде и признања ........................................................................................................... 9
1.5. Школски простор ............................................................................................................... 10
1.6. Опремљеност просторија ............................................................................................... 11
1.7. Грејање просторија ........................................................................................................... 11
1.8.Школска кухиња .................................................................................................................. 11
1.9. Школска библиотека ........................................................................................................ 11
1.10. Зубна амбуланта .............................................................................................................. 11
1.11. Запослени у школи ......................................................................................................... 12
1.12. Родитељи и ученици ...................................................................................................... 13
1.13. Друштвена средина ........................................................................................................ 14
2. Организација васпитно-образовног рада школе.....................................................15
2.1. Табеларни преглед Календара образовно васпитног рада основне школе
за школску 2013/2014. годину ............................................................................................ 16
2.2. Списак уџбеника и приручника .................................................................................. 17
2.3. Табеларни преглед бројног стања ученика ......................................................... 21
2.4. Преглед недељног задужења наставника ............................................................ 22
2.5. Распоред часова .................................................................................................................. 26
2.6. План спортских, културних и рекреативних активности............................. 35
2.7. Дневна артикулација радног времена ученика ................................................. 36
2.8. Распоред главних дежурних наставника за школску 2013-2014............. 37
3. Програмске основе рада стручних органа школе...................................................37
3.1. Орган управљања – Школски одбор ......................................................................... 37
3.2. Директор школе (Програм рада) ............................................................................... 39
3.2.1. План и програм рада помоћника директора школе ................................... 43
3.3. Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум ............................................ 46
3.3.1. Наставничко веће..........................................................................................................46
3.3.2. Педагошки колегијум..................................................................................................48
3.4. План рада стручног већа наставника разредне наставе ............................... 50
3.5. Стручна већа за области предмета ........................................................................... 53
3.6. Продужени боравак ......................................................................................................... 69
3.7. План рада Стручног актива за развој школског програма ........................... 79
3.8. План рада Актива за развојно планирање ............................................................ 80
3.9. План рада Тима за инклузивно образовање ........................................................ 86
3.10. План рада Тима за самовредновање...................................................................... 89
2
3.11. Остали тимови и комисије .......................................................................................... 90
4. Саветодавни органи .......................................................................................................... 114
4.1.Савет родитеља ................................................................................................................. 114
4.2. Ученички парламент ..................................................................................................... 115
4.3. Стручни сарадници ........................................................................................................ 118
4.3.1. Педагог школе…...........................................................................................................118
4.3.2. Психолог школе............................................................................................................128
4.3.3. Библиотекари школе.................................................................................................135
4. Реализација ваннаставних активности...........................................................................141
1. Настава у природи.............................................................................................................. 141
2. Екскурзије............................................................................................................................... 143
3. Секције...................................................................................................................................... 145
4. Ученичке организације.................................................................................................... 145
4.4.1. Вршњачки тим..............................................................................................................145
4.4.2. Пријатељи деце општине Раковица.................................................................148
4.4.3. Црвени крст....................................................................................................................150
5.Посебни планови и програми васпитно-образовног рада....................................151
1. Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и
дискриминације ....................................................................................................................... 151
2. Програм професионалне оријентације ученика................................................. 160
3. Програм здравствене заштите ученика.................................................................. 163
4. Програм социјалне заштите ученика ....................................................................... 165
5. Програм заштите животне средине.......................................................................... 168
6. Програм школског спорта и спортских активности ........................................ 169
7. Програм сарадње са породицом ................................................................................. 169
8. Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе ...................................... 176
9. Програмски задаци васпитног рада у школи ....................................................... 177
10. Програм превенције малолетничке делинквенције...................................... 178
11. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама ............ 178
12. Програм корективног рада са ученицима........................................................... 180
6. Реализација осталих планова и програма.....................................................................182
1. Програм унапређења васпитно-образовног рада.............................................. 182
2. Стручно усавршавање наставника ............................................................................ 189
3. Сарадња са друштвеном средином и институцијама ...................................... 202
4. Школски маркетинг .......................................................................................................... 203
7. Праћење и евалуација годишњег програма рада школе.......................................203
8. Прилози уз годишњи план рада школе...........................................................................205
3
1. Увод
1.
Годишњи план рада Основне школе
2013/2014.годину донет је на основу:
„Иво
АНДРИЋ”
за
школску
1. Законa о основама образовања и васпитања („Службени гланик
РС“бр.72/09, 52/11 и 55/13. )
2. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гланик РС“
бр.55/13.)
3. Статута Основне школе „Иво Андрић“ дел.бр.112/10, измене и
допуне 765/11 и728/13.
4. Развојног плана Основне школе „Иво Андрић“ дел. бр.314/09.
5. Извештаја о раду ОШ“Иво Андрић“ за школску 2013/2014. годину
6. Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима,
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр.2/92, 2/00)
7. Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника
(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 5/12)
8. Правилника о наставном плану за други циклус основног
образовања и васпитања и наставном програму за пети разред
основног образовања и васпитања („Службени гланик РС-Просветни
гласник“ бр. 6/07,2/10, 7/10,3/11, 1/13, 4/13)
9. Правилник о наставном програму за шести разред основног
образовања и васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“
бр. 5/08, 3/11, 1/13).
10. Правилника о наставном програму за седми разред основног
образовања и васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“
бр. 6/09, 3/11,8/13)
11. Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти
разред основног образовања и васпитања и наставном програму за
трећи разред основног образовања и васпитања („Службени гланик
РС-Просветни
гласник“
бр.1/05,15/06,
2/08,
2/10,
7/10,
3/11,7/11,1/13)
12. Правилника о наставном плану и програму за први и други разред
основног образовања и васпитања („Службени гланик РС-Просветни
гласник“ бр. 10/04, 20/04,1/05,3/06,15/06, 2/08, 2/10, 7/10,
3/11,7/11, 1/13, 4/13)
13. Правилника о наставном програму за осми разред основног
образовања и васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“
бр. 2/10, 3/11, 8/13)
4
14. Правилника о наставном програму за четврти разред основног
образовања и васпитања („Службени гланик РС-Просветни гласник“
бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13)
15. Правилника о календару образовно васпитног рада основне школе
за школску 2012/2013. („Службени гланик РС-Просветни гласник“
бр.6/13.)
16. Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у основној
школи („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 42/93 и 37/09)
17. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 67/13)
18. Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних
сарадника („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 22/2005 и
51/2008)
19. Правилника о образовним стандардима за крај првог циклуса
обавезног образовања за предмете српски језик, математика и
природа и друштво („Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр.
5/2011)
20. Правилника о општим стандардима постигнућа – огбразовни
стандарди за крај обавезног образовања („Службени гланик РСПросветни гласник“ бр. 5/2010)
21. Правилника о ближим упутствима за вредновање права на
индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
(„Службени гланик РС-Просветни гласник“ бр. 76/2010)
22. Правилникаа о протоколу поступања у установи и одговору на
насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РСПросветни гласник“ бр 3/10)
23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС
бр.13/2012, 31/2012)
24.
Правилник о вредновању квалитета рада установа ( Службени
гласник РС бр.9/12) и осталих законских и подзаконских аката.
Полазне основе рада школе
Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће ученици након завршеног основног образовања:
1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи
и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују;
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно
на српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику
користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
5
3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском
домену;
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз
показивање одговорности према свом животу, животу других и животној
средини;
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и
да их користе за сопствено изражавање;
6) бити оспособљени за самостално учење;
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују
информације;
8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи
критичко и креативно мишљење и релевантна знања;
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према
себи и својим активностима;
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;
11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да
активно учествују у њиховом остваривању;
12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и
култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и
развоју;
13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и
бити способни да сарађују са њиховим припадницима;
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима,
групе, организације и заједнице.1
Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито се имало у виду, поред осталог, и следеће:
да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-образовног рада утврђене правилником о наставном плану и
програму и да у том циљу доноси свој Годишњи план рада;
да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци
остваривања наставног плана и програма;
да се од I до VIII разреда завршило са реформисаним плановима и
програмима и да ће се реализовати допуна школских програма кроз
анексе, а који је школа донела у складу са општим и посебним основама
школског програма;
да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима
остваривати као полудневна настава;
6
да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години
уочено да нека питања из живота и рада школе у наредном периоду
треба успешније остваривати, као што су: (нпр. организованије чување
и рационалније коришћење материјалне основе рада; осмишљеније
предузимање мера да се расположива литература користи
благовремено и стваралачки; редовније посећивање огледних часова;
да се редовније и отвореније разматрају искуства; много студиозније
прилажење пословима у вези са непосредним радом одељенских
старешина са ученицима; боља сарадња са родитељима појединих
ученика који имају проблема у школи; боља организација слободног
времена);
да ће ове школске године бити 21 одељење млађих разреда од којих ће
док је број одељења у старијим разредима, 22;
да ће просечан број ученика у одељењима бити 26,6;
да ће се страни језик енглески изучавати oд I до VIII разреда као
обавезни наставни предмет;
да ће се настава руског језика изучавати oд V до VIII разреда са по два
часа недељно као изборни наставни предмет;
да ће се од V до VIII разреда организовати један час недељно „изабраног
спорта” по одељењу V – рукомет, VI – кошарка, VII – одбојка, VIII фудбал;
да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско
васпитање;
да ће се од V до VIII разреда остваривати још три изборна програма
(основе информатике и рачунарства; цртање, сликање и вајање и шах)
које ће школа понудити ученицима, а који ће се определити за један на
почетку школске године;
да ће просторни услови бити задовољавајући, а припремљеност школе
врло добра, с обзиром на чињеницу да су остварена потребна
материјална средства за значајније уређење школског простора, а што
се пре свега односе на промену пода у просторијама продуженог
боравка (учионица и простор за боравак), кречење учионица и
неопходне поправке;
да ће услови рада бити много бољи с обзиром да је формиран још један
кабинет који ће се користити и као учионички простор за ученике првог
разреда. Искоришћена су и оба информатичка кабинета за потребе
наставе;
да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању
програма бити на завидном нивоу;
да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији наставних садржаја;
7
да је потребно остати на истом, а помогућуству и побољшати резултате
на такмичењима;
да је организована стална помоћ ученицима VIII разреда ради
постизања добрих резултата на завршном испиту и то пре свега
предметних наставника српског језика и математике, као и наука у
оквиру часова припремне наставе од почетка школске године;
да је организована стална помоћ свим ученицима који имају потешкоћа
у учењу и савлађивању градива;
да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање
одређених програмских садржаја и других захтева, а што се показало и у
протеклој школској години;
да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе
углавном особе које имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад
и рад школе у целини.
1.1.
Материјално-технички и просторни услови рада школе –
Школска зграда
Основнa школа ,,Иво Андрић'' саграђена је 1976. године, а подигнута на
парцели 1114 КО Стара Раковица чија је површина 1 ха 37 ари 73м2 од чега
је: под објектом 6150 м2 школско двориште око 6000 м2, прилази и стазе
1950 м2, вежбалишта 1500 м2 и 3773 м2 зелене и друге површине.
Укупна корисна површина зграде је 6150 м2 и распоређена је на: 11 учионица, кабинет за: физику, кабинет за хемију, кабинет за биологију, кабинет
за српски језик,кабинет за стране језике, кабинет за ликовну културу,
кабинет за музичку културу, кабинет за историју и географију, кабинет за
математику, 2 кабинета за информатику, 2 радионице за техничко
образовање, 2 фискултурне сале, 1 свечану салу са 100 седишта, библиотеку
са читаоницом, дидактички кабинет, 25 радних кабинета за припремање
наставника за рад, 1 радна просторија за стручне сараднике, директора,
секретара, рачунополагача, административно-финансијког радника, 1
кухиња, 1 трпезарија са 13 столова са 50 столица, 1 амбуланта.
Регистрована је код Трговинског суда у Београду, под бројем 5-376-00 у
Београду.
Зграда у целости задовољава потребе васпитно-образовног рада и ради у
две смене.
1.2. Опремљеност зграде
Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање
намештајем, наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У току рада постојали су релативно повољни услови за нова опремања и
укупна побољшавања материјалних услова рада, и они се плански и
организовано користе. Данас школа поседује скоро све потребне врсте
8
наставних средстава, односно задовољава утврђене и законом прописане
нормативе и стандарде. Наставницима и стручним сарадницима је омогућено
да користе рачунаре, а што има утицаја на израду дидактичких материјала у сарадњи са ученицима и родитељима ученика.
Школа је опремљена са:
- „Дигиталном учионицом“ са 16 рачунара и „Информатичка учионица“ са 4
рачунара;
- у осталим учионица налази се 41 рачунар;
- у канцеларијама је 16 рачунара;
- преносивих рачунара – 5;
- телевизора ЛЦД – 13;
- пројектора – 3;
- графоскоп – 5;
- ДВД плејера – 1;
- ЦД плејера – 6;
- „паметна табла“ – 1;
- фотокопир апарата – 1;
- штампача – 19;
- скенера – 3;
- видео камера – 1;
- дигитални фото апарат – 1;
Библиотека има више од 10500 књига. Својом укупном тематиком и
садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника, стручних
сарадника и родитеља. У школу редовно стиже више од 5 листова и часописа, и
то из свих области науке, уметности и технике.
Прегледом учионица и кабинета и увидом у пописне листе може се
закључити да школа поседује неопходна наставна средства и помагала, а у
циљу осавремењавања наставе и током ове шк. године имамо у плану набавку
нових савремених наст. средстава. Динамика набавке биће усклађена са
средствима која буду добијана из различитих извора.
1.3. Педагошка организација
Школа је организована и ради у две смене (ученици првог циклуса и у
једној смени ученици другог циклуса образовања).
1.4. Награде и признања
Међу бројним наградама и друштвеним признањима школи посебно место
имају:
• 2005-2009. Програм успостављања квалитета ЈУС ИСО 9001/2001
• јануар 2006. Светосавска награда за директора школе
9
• 2011. ’’GreenScreenFest’’ – Фестивал еколошког филма – прва награда у
категорији најбољи аматерски филм испод 18 година (''Миљаковача шума''http://www.youtube.com/watch?v=Ryig8NCkbJo)
• 2011. друго место на конкурсу из маринске биологије, ЕРСТЕ фондација
• 2012. Песталоци програм превенције насиља подржан од Савета Европе
• 2012. ''Креирај будућност'' Сименсов конкурс (прва награда 1200 еура)
• Најбоља спортска школа Раковице 2011. и 2012. године
• Успеси ђака на такмичењима на градском и републичком нивоу (биологија,
енглески језик, музичка култура, физичко васпитање, техничко и
информатичко образовање, српски језик, руски језик, математика, хемија) и на
смотрама истраживачких радова (''Руђер Бошковић'' и удружење наставника
''Доситеј Обрадовић'').
1.5.
Школски простор
Школски простор у потпуности омогућава организацију савремене
наставе. Спортске површине и дворишта школе су у сасвим добром стању и
омогућавају несметане спортске активности и одмор ученика. Треба
напоменути и врло добро одржавање зеленила на тим просторима што оставља
и добар естетски утисак. Од прошле школске године наша школа је богатија за
мултифункционални терен са вештачком травом донацију ГО Раковица.
Одржавање школског простора је нормално, јер се финансирањем
обезбеђују довољна средства. Одговорност свих радника школе, ученика и
њихових родитеља, а посебно техничког особља и домара школе мора бити на
одговарајућем нивоу и на чему ће се и даље посебно инсистирати.
У току претходнe школске године урађено је следеће: направљен је
мултифункционални терен са вештачком травом, постављен је разглас у школи,
окречене су учионице, поправљена поломљена вратанца од ормарића,
направљена је нова учионица у ходнику школе, реконтструисан тоалет за
ученицу у инвалидским колицима, поправке и одржавање просторија и
школског дворишта.
Искуства из свих ових акција показују да је и расположење родитеља такво
да се на њих може рачунати и у наредном периоду, када су у питању
добротворне акције мањег обима. Треба истаћи да ће се школа максимално
уздржавати од новчаних потраживања од родитеља ученика, и да ће се
инсистирати на добровољности.
Двориште школе је уређено на одговарајући начин, са великим спортским
тереном иза зграде школе и мултифункционалним тереном са вештачком
травом, тако да омогућује извођење наставе физичког васпитања и свих
осталих спортских и културних активности. Једини проблем у оквиру дворишта
је поломљени асфалт, за који је послат допис Секретаријату за санацију и
реконструкцију.
10
1.6.
Опремљеност просторија
Постојећи инвентар је у релативно добром стању. Од Министарства
телекомуникација, у склопу пројекта Дигитална учионица у школи је опремљен
још један информатички кабинет. У школи ради продужени боравак у простору
кухиње и трпезарије и адекватно је уређен и опремљен за ту намену. Школа је
прилично опремљена наставним средствима за рад. Предвиђа се набавка још
неких наставних средстава, а у складу са потребама које ће прецизирати
наставници у оквиру својих стручних већа, што је предвиђено плановима тих
стручних већа. Постојећа ситуација је таква да настава може несметано да се
одвија.
1.7.
Грејање просторија
Грејање просторија се обаља централно, јер смо повезани на топлану на
Миљаковцу. У току летњег распуста урађена је провера неопходног техничког
одржавања од стране овлашћених лица из топлана.
1.8.
Школска кухиња
У школи постоји кухиња, али се храна не спрема у њој већ се ученицима у
продуженом боравку доставља храна преко кетеринга, а сервирају га сервирке
задужене за рад у боравку.
1.9. Школска библиотека
Школска библиотека има више од 10500 књига. Својом укупном тематиком и садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника,
стручних сарадника и родитеља. У школу редовно стиже више од 5 листова и
часописа, и то из свих области науке, уметности и технике. У току школске
године 2012/2013 библиотека је богатија за 498 књига и 50 часописа. Од тога је
купљено 84 књига , а остале су поклоњене школској библиотеци.
1.10. Зубна амбуланта
У школи постоји зубна амбуланта у којој раде доктори из Дома здравља
Раковице и примају ученике у две смене.
ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА МАТЕРИЈАЛНО –ТЕХНИЧКИХ МОГУЋНОСТИ
За школску 2013/14. годину послати су захтеви градском секретаријату
и Општини Раковица за реконструкцију и санацију:
- санитарних чворова и водоводно-канализационе мреже,
- електро-инсталација,
- асфалтирање дворишта
-постављање нове школске ограде,
11
као и неопходних радова за безбедно и квалитетно извођење наставе. За ове
радове су потребна велика финансијска средства, али очекујемо барем
делимично извршење ових захтева.
Школа ће у оквиру својих финансијских могућности наставити са
постављањем ламината у учионицама и кречењем ходника и учионица.
1.11. Запослени у школи
а. Структура наставног кадра
Наставно особље
Број
0-10
год.
1
11-20
год.
21-30
год .
преко
30 г.
Директор
1
Помоћник директора
1
Педагог
1
1
Психолог
1
1
Наст. раз. наставе
3
Наст. пред. наставе
5
1
1
Професори раз.наставе
21
8
9
3
1
Професори предметне
наставе
Библиотекар
40
19
12
4
5
2
1
1
УКУПНО
74
31
25
8
10
1
2
1
3
б. Административно-финансијско особље по стручној спреми и полу
Број
Секретар
Рачунополагач
Админ. финанс. радник
Укупно
ж
ж
ж
Висока
1
1
2
Виша
1
1
Укупно
1
1
1
3
12
в. Помоћно-технички кадар
број
Техничко државање
Спремачице
Сервирке
УКУПНО
3
14
2
19
0-10
год.
1
3
11-20
год.
1
6
2
9
4
21-30
год.
2
преко
30г.
1
3
2
4
1.12. Родитељи и ученици
Квалификациона структура родитеља:
Укупан број ђака
Број разведених (%)
Брачна заједница (%)
Остало (%)
Укупно
Број очева са високом спремом
Број очева са средњом спремом
Број очева са ниском спремом
Укупно
Број мајки са високом спремом
Број мајки са средњом спремом
Број мајки са ниском спремом
Укупно
Решени стамбени услови
Подстанарство
Заједница
Укупно
1142
23,5%
72,4%
4,1%
100%
28,6%
67,5%
3,9%
100%
37,4%
60,5%
2,1%
100%
54,5%
12,3%
33,2%
100%
Бројно стање ученика по одељењима и разредима:
разред
Број
ученика
Број
одељења
1.
158
2.
134
3.
153
4.
124
5.
151
6.
132
7.
155
8.
135
Укупно
1142
6
5
6
4
6
5
6
5
43
Школу на почетку школске 2013/2014. године похађа 1121 ученик
распоређених у 43 одељења. На почетку школске године, уписано је 158 првака,
13
распоређених у шест одељења, а формирана су и четири групе ученика у
продуженом боравку, уписано је укупно ученика првог и другог разреда који ће
проводити време у боравку од 7-18 часова. Учионице за млађе и наставни
кабинети за старије разреде налазе се у два посебна дела школске зграде,
спојене холом школе, што представља погодност за одржавање реда и
дисциплине у школи.
Бројно стање ученика 5 година уназад
Школска година
На почетку школске
године
На крају школске
године
2013/2014.
2012/2013.
2011/2012.
2010/2011.
2009/2010.
1142
1121
1115
1109
1137
1125
1116
1117
1141
Однос родитељ према школи је веома позитиван. Ретки су они који избегавају сарадњу по било ком основу.
1.13. Друштвена средина
Школа се налази у улици Ивана Мичурина 38а, општинa Раковица. У
близини се налази новоизграђено насеље Миљаковац 3, у којем живи велики
проценат ученика који похађају нашу школу. То је један од разлог све већег
броја ученика у нашој школи.
У оквиру школе а и у близини школе има доста уређених травнатих
површина и паркова (парк српско-јапанског пријатељства), па ученици своје
слободно време проводе или у школском дворишту или у оближњим
парковима. Двориште је ограђено и остављен је пролаз за грађане и децу.
Могућност за бављење спортом за време школске године ученици имају у
фискултурној сали школе у оквиру секција, а у вечерњим часовима изнајмљују
је спортски клубови. У близини школе се налази Културни центар Раковице,
што омогућава чешће културне посете овој институцији.
О здравственом стању ученика брине педијатријска служба Дома здравља
Канарево брдо са којом школа има добру сарадњу. Систематски и контролни
прегледи обављају се у Дому здравља о чему се извештавају управа школе,
разредне старешине као и савет родитеља и школски одбор.
Близина предшколских установа ,,Изворчић'' и ,,Канаринац'' омогућава
успешну сарадњу током целе године. Ппоред ових објеката , за реализацију
14
васпитно.образовних задатака коришћени су позоришта ,,Ђуро Салај'' и ,,Душко
Радовић'', биоскоп ,,Рода'', библиотеке, Дечји културни центар, музеји,
споменици... Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином
настави и саржајно обогати. Конкретни облици сарадње ће се планирати на
нивоу стручних органа, одељенских заједница и школе у целини.
Закључне напомене – Ако се у целини посматрају услови рада школе, мора
се констатовати да школа испуњава све услове за несметан образовно-васпитни
процес.
2. Организација васпитно-образовног рада школе
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи
остварују се у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у понедељак,
2. септембра 2013. године, а завршава се у петак, 27. децембра 2013. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године.
Друго полугодиште завршава се у петак, 30. маја 2014. године за ученике
осмог разреда, односно у петак, 13. јуна 2014. године, за ученике од првог до
седмог разреда. Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог
правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36
петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34
петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица, школа је у
обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 30. децембра 2013. године, а
завршава се у петак, 17. јануара 2014. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а
завршава се у среду, 23. априла 2014. године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 16. јуна 2014. године, а завршава се у
петак, 29. августа 2014. године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о
државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС",
бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске
жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на
жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату,
Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21.
октобра 2013. године, Свети Сава 27. јануара 2014. године, Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22.
15
априла 2014. године, Дан победе 9. маја 2014. године, Видовдан 28. јуна 2014.
године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан
сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан
победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2013. године обележава се као Дан просветних
радника.
2.1. Табеларни преглед Календара образовно васпитног рада основне
школе за школску 2013/2014. годину2
2
Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/2014.
годину.
16
2.2. Списак уџбеника и приручника
Наставничко веће школе је на својим седницама, одржаним у току школске
2012/2013. године, а на предлог наставника и стручних већа, донело Одлуку и
утврдило следеће:
Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2013/14.
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
Тачан наслов
Пуна имена аутора
Тачан назив
уџбеника
уџбеника
издавача
Буквар
Вук Милатовић,
Завод за издавање
Анастасија Ивковић
уџбеника
Наставни листови уз
Вук Милатовић,
Завод за издавање
буквар
Анастасија Ивковић
уџбеника
„Златна јабука“,
Славица Јовановић
Завод за издавање
читанка за 1.разред
уџбеника
Вежбанка уз читанку
Славица Јовановић
Завод за издавање
„Златна јабука“
уџбеника
Математика 1
Мирјана ЈовановићБИГЗ
Лазић, Дијана
Дрндаревић
Математика 1, радна
Мирјана ЈовановићБИГЗ
свеска за 1. разред
Лазић, Дијана
Дрндаревић
Свет око нас 1
М. Ћук, Б. Стевановић, В.
НОВА ШКОЛА
Радоњић
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
Тачан наслов
Пуна имена аутора
Тачан назив
уџбеника
уџбеника
издавача
Читанка
Миланка Јузбашић,
БИГЗ
Натали Тркуља
Латиница 2
Неда Смоловић,
БИГЗ
Александра Ивезић
Граматика за други
Миланка Јузбашић,
БИГЗ
разред
Натали Тркуља
Радна свеска за 2. разред Миланка Јузбашић,
БИГЗ
из српског
Натали Тркуља
Математика
Мирјана ЈовановићБИГЗ
Лазић, Дијана
Дрндаревић
Радна свеска за 2. разред, Мирјана Јовановић17
математика
Свет око нас,уџбеник са
радним листовима 2а и
2б,
Музичка култура за
2.разред
Ликовна култура за
2.разред
Лазић, Дијана
Дрндаревић
Марела Манојловић,
Бранкица Вељковић
ЕДУКА
Владица Илић
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
Невена Хаџи Јовановић
КЛЕТ
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
Пуна имена аутора
Тачан назив
уџбеника
издавача
Весна Шојић, Мира
БИГЗ
Касаповић, Ана Пејовић
Српски језик 3, уџбеник
Весна Шојић, Мира
БИГЗ
за 3. разред
Касаповић, Ана Пејовић
Радни листови за 3.
Весна Шојић, Мира
разред из српског
Касаповић, Ана Пејовић
Математика I део за 3.
Мирјана Јовановић Лазић, БИГЗ
разред
Дијана Дрндаревић
Математика II део за 3.
Мирјана Јовановић Лазић, БИГЗ
разред
Дијана Дрндаревић
Радна свеска и вежбице
Мирјана Јовановић Лазић,
за 3. разред
Дијана Дрндаревић
Природа и
Биљана Поповић, Ивана
Герундијум
друштво
Цмиљановић-Косовац
Радни листови за
Биљана Поповић, Ивана
природу и друштво
Цмиљановић-Косовац
Чаробни свет музике
Гордана Илић
КЛЕТ
Ликовна култура за
Мирјана Живковић
КРЕАТИВНИ
3.разред
ЦЕНТАР
Тачан наслов
уџбеника
Читанка
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Тачан наслов
Пуна имена аутора
Тачан назив
уџбеника
уџбеника
издавача
Речи чаробнице
Р.Жежељ-Ралић
КЛЕТ
Игра бројева и облика 1
део
Н.Вуловић, М.Јовановић,
А.Николић
КЛЕТ
Игра бројева и облика 2
Н.Вуловић, М.Јовановић,
КЛЕТ
18
део
Природа и
друштво
Чаробни свет музике
Шарени ликови путоказа
А.Николић
Биљана Поповић, Ивана
Цмиљановић-Косовац
мр Гордана Илић
М.Бузаши-Марганић
ГЕРУНДИЈУМ
КЛЕТ
ЕДУКА
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
Тачан наслов
Пуна имена аутора
Тачан назив
уџбеника
уџбеника
издавача
„Чаролија речи“ читанка Наташа Станковић-Шошо КЛЕТ
Географија за 5. разред
Р. Влајев
КЛЕТ
ГЕРУНДИЈУМ
Математика за 5. разред Синиша Јешић,
Марко Игњатовоћ,
Драгица Мишић
Ликовна култура за 5.
Ј.Глигоријевић,
БИГЗ
разред
З.Милинковић
Историја за 5.разред
Данијела Стефановић,
Фреска
Снежана Ферјанчић,
Зорица Недељковић
Техничко и информатичко Зоран Лапчевић
ЕДУКА
образовање за 5. разред
Биологија за 5.разред
В.Сурчински,
К.Станојевић
БИГЗ
Музичка култура 5
Александра Паладин
Драгана МихајиловићБокан
Логос
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
Тачан наслов
Пуна имена аутора
Тачан назив
уџбеника
уџбеника
издавача
Читанка
Наташа Станковић Шоша
КЛЕТ
Математика 6
Синиша Јешић
Драгица Мишић
Александра Паладин
Драгана МихајиловићБокан
Јован Глигоријевић
Здравко Милинковић
Зоран Лапчевић
ГЕРУНДИЈУМ
Музичка култура 6
Ликовна култура 6
Техничко и информатичко
образовање за 6.разред
Логос
БИГЗ
ЕДУКА
19
Географија 6
Р.Влајев
КЛЕТ
Историја 6
Марко Шујица
Радивој Радић
Бригита Петров
Фреска
М.Крнета
К.Стевановић
БИГЗ
Биологија 6
Физика 6
Завод за уџбенике
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Тачан наслов
Пуна имена аутора
Тачан назив
уџбеника
уџбеника
издавача
„Ризница речи“, читанка Наташа Станковић-Шошо КЛЕТ
Географија за 7. разред
Р. Влајев, В.Ковачевић
КЛЕТ
Математика за 7. разерд С. Јешић, Д. Мишић, Н.
ГЕРУНДИЈУМ
Бобанов
Биологија за 7. разред
С. Пиштељић
Завод за издавање
уџбеника
Историја за 7.разред
Р.Љушић
Фреска
Ликовна култура за 7.
Ј.Глигоријевић, З.
БИГЗ
разред
Милинковић
Музичка култура за 7.
Д.Михајловић Бокан,
ЛОГОС
разред
А.паладин
Физика за 7. разред
М.Ктнета
БИГЗ
Хемија за 7.разред
Љ.Мандић, Ј.Королија
Завод за издавање
уџбеника
Техничко и
Иван Тасић,
Завод за издавање
информатичко
Драгана Глушац
уџбеника
образовање за 7.разред
СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Тачан наслов
Пуна имена аутора
Тачан назив
уџбеника
уџбеника
издавача
Читанка „Речи мудрости“
Математика 8
Музичка култура 8
Ликовна култура 8
Зорица Несторовић
Златко Грушановић
Синиша Јешић
Драгица Мишић
Наташа Бобачев
Александра Паладин
Драгана МихајиловићБокан
Јован Глигоријевић
КЛЕТ
ГЕРУНДИЈУМ
Логос
БИГЗ
20
Географија 8
Здравко Милинковић
Милан Санадер, Гордана
Санадер
Миомир Филиповић
Р.Влајев
Биологија 8
Гордана Субаков
Логос
Хемија 8
Љуба Мандић
Јасминка Корелија
Д. Капор, Ј. Шетрајчић
Завод за уџбенике
Љубодраг Димић
Радош Љушић
Фреска
Техничко и информатичко
образовање
Физика 8
Историја 8
М & Г ДАКТА
КЛЕТ
Завод за уџбенике
Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом
Одлуком утврдило за коришћење у овој школској години, поседују решење
којим су одобрени за коришћење у основној школи.
2.3. Табеларни преглед бројног стања ученика
21
2.4. Преглед недељног задужења наставника
МЛАЂИ РАЗРЕДИ – УЧЕНИЦИ 1-4. РАЗРЕДА
НЕПАРНА СМЕНА
ПАРНА СМЕНА
I/1 Вера Васић
I/2 Мира Роланд
I/3 Вера Стојановић
I/4 Сања Вујисић
I/5 Јелена Пантић
I/6 Сандра Радовановић
II/1 Јелена Ћирић
II/2 Мирјана Јовановић
II/3 Маја Герасимовић
II/4 Катарина Гацин
II/5 Јасмина Милићевић
III/1 Слађана Лалић
III/2 Ивана Цмиљановић-Косовац
III/3 Ева Јовић
III/4 Тихомир Ножинић
III/5 Драгица Стешевић
III/6 Марјана Остојић
IV/1 Биљана Ристовић
IV/2 Татјана Миленковић
IV/3 Александра Ивезић
IV/4 Мирјана Живић
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – УЧЕНИЦИ 5-8. РАЗРЕДА
V/1 Станко Кржић
V/2 Звонко Станковић
V/3 Јелена Дробњаковић
V/4 Радмила Зимоњић
V/5 Јована Обрадовић
V/6 Светлана Петровић
VI/1 Олга Вујин
VI/2 Олга Урошевић
VI/3 Слађана Петровић-Танасијевић
VI/4 Зденка Јаношев
VI/5 Ивана Николић
VII/1 Милица Мирковић
VII/2 Радмила Шошкић
VII/3 Лепосава Љешевић
VII/4 Љиљана Рајчић
VII/5 Маријана Мирковић
VII/6 Светлана Бубало
VIII/1 Драгана Васиљевић-Кокотовић VIII/2 Љиљана Вићентијевић
VIII/3 Драгана Дејановић-Ковачевић
VIII/4 Радмила Бабовић
VIII/5 Сузана Бранковић-Павловић
22
23
24
25
2.5.
Распоред часова
Распоред часова за ову школску годину урадио је директор школе, а за
млађе разреде сваки наставник разредне наставе за своје одељење. Предметни
наставници су навели време за старије разреде и то за све видовe васпитнообразовног рада.
При изради распореда часова водило се рачуна што је више могуће о
основним ставовима добре организације рада заснованим на психолошкопедагошким захтевима: да се у настави предмети што разноврсније распореде у
току радног дана, односно радне недеље, да се што рационалније користи
расположиви школски простор, кабинети и опрема. Нити један наставник са
пуним фондом часова не може радити мање од 5 радних дана у недељи.
На почетку школске године одељењске старешине ће упознати ученике
и родитеље са тешкоћама у изради распореда и о неким решењима која се нису
могла избећи. Распоредом часова су пронађена оптимална решења која ће, пре
свега, одговарати ученицима школе. Сви распореди часова биће доступни
ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате живот и рад
школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу, директор,
односно педагог школе. Распоредом часова је утврђена по један обавезна паузе
сваком наставнику ради замена одсутних наставника или пријема родитеља у
термин отворених врата. Блок часове могу имати наставници који раде у две
школе. Распоред часова додатне и допунске наставе и слободних активности
биће комплетно састављен и усвојен до 15.9.2013. и истакнут поред распореда
за редовну наставу у зборници. Распоред часова редовне наставе и поменути
распоред биће усвојени на седници Наставничког већа.
р.
бр.
Име и презиме
Одељења
предмет
бр.
часова
1.
Станко Кржић
5-1, 5-5, 6-4, 7-2
српски језик
18
2.
Олга Урошевић
8-1, 8-5, 6-2, 6-1, 7-4
српски језик
20
3.
Светлана Бубало
8-2, 5-2, 7-6, 5-6
српски језик
18
4.
Драгана Дејановић
8-3, 8-4, 6-5, 7-3, 7-5
српски језик
20
5.
Мирковић Милица
5-3, 5-4, 6-3, 7-1
српски језик
18
6.
Вићентијевић
Љиљана
8-1, 8-2, 8-4, 5-2, 5-4, 7-6, 6-2, 7-2, 7-4
7.
Слађана Петровић
8-5, 5-1, 5-5, 6-3, 6-1, 6-5, 7-1, 7-3, 7-5
8.
Maрина
Милошевић
8-3, 5-3, 6-4, 5-6
руски језик
руски језик
руски језик
18
18
8
9.
Радмила Зимоњић
5-2, 5-4, 5-5, 6-4, 6-2, 6-5, 5-6
енглески језик
10.
Лепосава Љешевић
8-3, 8-5, 5-1, 5-3, 6-3, 6-1, 7-1, 7-3, 7-5
енглески језик
18
11.
Драгана Васиљевић
8-1, 8-2, 8-4, 7-6, 7-2, 7-4
енглески језик
12
12.
Вранов Гордана
8-1, 8-4, 6-4, 6-2
математика
16
13.
Љиљана Рајчић
6-5, 7-2, 7-3, 7-4
математика
16
14.
Бранковић Сузана
8-2, 8-3, 8-5, 7-6
математика
16
15.
Светлана Томић
5-1, 5-2, 6-3, 6-1, 5-6
математика
20
16.
Мирковић
Маријана
5-3, 5-4, 5-5, 7-1, 7-5
17.
Ђурђевић Лепосава
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 6-1, 6-5, 7-2, 73, 7-5
физика
18.
Љиљана Костић
7-6, 6-4, 6-2, 6-3, 7-1, 7-4
физика
12
19.
Јелена
Дробњаковић
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 5-3, 7-1, 7-2, 73, 7-4
хемија /
биологија
20
20.
Дејан Бошковић
8-5, 5-5, 7-6, 7-1, 7-3, 7-4, 7-5
биологија
14
21.
Радмила Шошкић
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 5-1, 5-2, 5-4, 6-5, 72, 5-6
биологија
22.
Иван Николић
7-6, 6-4, 6-2, 6-3, 6-1, 7-5
23.
Светлана Петровић
8-4, 5-1, 5-4, 5-5, 7-6, 7-1, 7-2, 7-3, 74, 5-6
историја
24.
Немања Пантић
8-1, 8-2, 8-3, 8-5, 6-4, 6-2, 6-3, 6-1, 65, 7-5
историја
25.
Радмила Бабовић
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 5-1, 5-2, 5-3, 54, 5-5, 6-2, 6-5, 5-6
историја /
географија
26.
Зденка Јаношев
5-2, 5-3, 7-6, 6-4, 6-3, 6-1, 7-1, 7-2, 73, 7-4, 7-5
географија
27.
Весна
Станисављевић
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 5-1, 5-2, 5-3, 54, 5-5, 7-6, 6-4, 6-2, 6-3, 6-1, 6-5, 7-1,
7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 5-6
ликовна
култура/
цртање,
математика
хемија /
биологија
14
20
20
20
12
16
20
20
20
12
27
сликање и
вајање
28.
Милан Андрић
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 5-1, 5-2, 5-4, 55, 7-6, 6-2, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5
ликовна култура
29.
Јована Обрадовић
8-1, 8-2, 8-5, 5-2, 5-4, 5-5, 7-6, 6-4, 62, 6-3, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5
музичка култура
30.
Ивана Николић
8-3, 8-4, 5-1, 5-3, 6-1, 6-5, 7-1, 5-6
музичка култура
11
31.
Гордана
Милосављевић
8-1, 8-3, 8-4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 76, 7-3, 7-5
техничко
образовање
20
32.
Станковић Звонко
8-1, 8-3, 8-4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 76, 7-3, 7-5
техничко
образовање
20
33.
Мирослав Крњић
8-2, 8-5, 6-4, 6-2, 6-3, 6-1, 6-5, 7-1, 72, 7-4
техничко
образовање
20
34.
Ненад Стаменовић
8-2, 8-5, 6-4, 6-2, 6-3, 6-1, 6-5, 7-1, 72, 7-4, 5-6
техничко
образовање
22
35.
Зоран Поповић
8-3, 8-4, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 7-6, 64, 6-2, 6-5, 7-2
физичко
васпитање
20
36.
Владимир Цвикић
8-1, 8-2, 8-5, 5-1, 5-2, 6-2, 6-3, 6-1, 65, 7-1, 7-3, 7-4, 7-5
физичко
васпитање
20
37.
Стојковић Драшко
8-1, 8-3, 8-4, 8-5, 7-6, 6-3, 6-1, 7-1, 72, 7-3, 7-4, 7-5, 5-6
физичко
васпитање
20
38.
Јелена
Матишајевић
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-6
физичко
васпитање
6
39.
Марија Лукић
8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 76, 6-4, 6-2, 6-3, 6-1, 6-5, 7-1, 7-2, 7-4,
5-6
шах
40.
Олга Вујин
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 5-1, 5-2, 5-3, 54, 5-5, 7-6, 6-4, 6-2, 6-3, 6-1, 6-5, 7-1,
7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 5-6
информатика и
рачунарство
21
41.
Јелена Влајковић
8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 5-1, 5-2, 5-3, 54, 5-5, 7-6, 6-4, 6-2, 6-3, 6-1, 6-5, 7-1,
7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 5-6
грађанско
васпитање
20
20
17
5
За све облике непосредног рада са ученицима утврђен је јединствен
распоред часова који ће бити доступан ученицима и родитељима.
28
ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЧАСОВА ОД I ДО IV РАЗРЕДА
Ре А. ОБАВЕЗНИ
д. НАСТАВНИ
бр ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД
нед. год.
∑
ДРУГИ РАЗРЕД
∑
нед. год.
ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
∑
нед. год.
I - IV
нед.
год.
∑
∑
1. Српски језик
5
180 1080
5
180
900
5
180 1080
5
180
720
3780
2. Енглески језик
2
72
432
2
72
360
2
72
432
2
72
288
1512
3. Математика
5
180 1080
5
180
900
5
180 1080
5
180
720
3780
4. Свет око нас
2
72
2
72
360
Природа и
друштво
Ликовна
6.
култура
7. Муз. култура
8. Физичко васп.
432
5.
УКУПНО: А
792
2
72
432
2
72
288
720
1
36
216
2
72
360
2
72
432
2
72
288
1296
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
36
144
756
108
540
3
108
648
108
432
3
108 648
3
19
684 4104
20
720 3600 20
720 4320
3
20
720 2880
2268
14904
Б. ИЗБОРНИ НАСТ.
ПРЕДМЕТИ
1. Верска настава
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
36
144
756
2. Грађанско васп.
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
36
144
756
1
36
144
144
3. Чувари природе
Од играчке до
рачунара
УКУПНО: Б
В . ОСТАЛИ
ОБЛИЦИ ОБРА. ВАСП. РАДА
Час
1. одељењског
старешине
Допунска
2.
настава
3. Додатни рад
4.
УКУПНО: В
Укупно А+Б+В
1
3
36
216
1
36
180
1
36
216
612
108 648
3
108
540
3
108
648
3
108
432
2268
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
36
144
756
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
36
144
756
1
36
144
144
2
72
216
2
72
360
2
72
432
3
108
432
1656
24
864 4968
25
900 4500 25
900 5400
26
936 3744
18864
ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЧАСОВА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
Ре А. ОБАВЕЗНИ
д. НАСТАВНИ
бр ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик
2. Енглески језик
ШЕСТИ
РАЗРЕД
ПЕТИ РАЗРЕД
нед. год.
∑
нед. год.
СЕДМИ
РАЗРЕД
∑
нед. год.
ОСМИ
РАЗРЕД
V - VIII
∑
нед.
год.
∑
∑
5
180 1080
4
144
720
4
144
864
4
136
680
3344
2
72
2
72
360
2
72
432
2
68
340
1564
432
29
3. Математика
4
144 864
4
144
720
4
144
864
4
136
680
3128
2
72
432
1
36
180
1
36
216
1
34
170
998
2
72
432
1
36
180
1
36
216
1
34
170
998
1
36
216
2
72
360
2
72
432
2
68
340
1348
1
36
216
2
72
360
2
72
432
2
68
340
1348
2
72
360
2
72
432
2
68
340
1132
2
72
432
2
68
340
772
Ликовна
4. култура
5. Муз. култура
6. Историја
7. Географија
8. Физика
9. Хемија
10. Биологија
11. ТИО
12. Физичко васп.
2
72
432
2
72
360
2
72
432
2
68
340
1564
2
72
432
2
72
360
2
72
432
2
68
340
1564
72
432
72
360
2
72
432
68
340
2
УКУПНО: А 23
2
2
1564
828 4968
24
864 4320 26
936 5616
26
884 4420
19324
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
34
170
782
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
34
170
782
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
34
170
782
2
72
432
2
72
360
2
72
432
2
68
340
1564
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
34
170
782
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
34
170
782
2
36
216
1
36
180
1
36
216
1
34
170
782
9
288 1728
8
288 1440
8
288 1728
8
272 1360
6256
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
34
170
782
1
36
216
1
36
180
1
36
216
1
34
170
782
33
406 6722
33
Б. ИЗБ. НАСТ. ПРЕД.
*обавез. изб. пред.
1. Верска настава*
2. Грађ. васп.*
3. Изаб. спорт*
5. Руски језик*
Информатика и
рачунарство
Цртање,сликањ
7. е и вајање
6.
8. Шах
УКУПНО: Б
В . ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРА. –ВАСП. РАДА
1. ЧОС
УКУПНО: В
Укупно А+Б+В
1188 5940 35 1260 7560
35
1190 5950
26362
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунски рад биће намењен ученицима који повремено заостају у раду,
односно имају тешкоћу у раду или заостају у савлађивању програма због
изостајања или сл. Извођење ове наставе обављаће се током целе школске
године са ученицима од првог до осмог разреда.
Допунска настава из предмета српски језик и математика је обавезна
током целе школске године са по једним часом недељно, а из осталих предмета
организоваће се према потреби. Основни циљ је да се омогући савладавање
наставних садржаја.Организоваће се у групама, паровима или индивидуално,
30
зависно од потреба. Евиденција о раду водиће се у Дневнику – осталих облика
образовно-васпитног рада у основној школи.
ДОДАТНА НАСТАВА
Додатни рад организоваће се за ученике од четвртог до осмог разреда
који постижу – испољавају посебну склоност и интересовање из оних наставних
предмета који су предвиђени наставним програмом. У фази препознавања
ученика биће обухваћен већи број њих, а процес препознавања извршиће се:
- на основу процене предметних наставника (начину рада, активности
ученика...);
- запажања одељењских старешина;
- мишљења родитеља;
- мишљења ученика у одељењу;
Групе ће бити организоване према разредима, а радиће се према програму који
ће правити ментор уз помоћ педагога као и самих ученика.
Наставник може рад организовати перманентно, по један час недељно, а може и
као курс у трајању од неколико месеци.
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремна настава за полагање Завршног испита, организоваће се за
ученике осмог разреда (септембар-јун). Уколико буде потребно организоваће
се припремна настава за ученике који полажу поправне испите (август).
Носиоци посла су предметни наставници.
КООРДИНАТОРИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
образовања
разредне наставе
српског језика
страних језика
математике
друштвених и природних наука
ликовне и музичке културе
физичког васпитања
техничког и информатичког
Јелена Ћирић
Станко Кржић
Љиљана Вићентијевић
Љиљана Рајчић
Јелена Дробњаковић
Милан Андрић
Владимир Цвикић
Ненад Стаменовић
КООРДИНАТОРИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
I разред
II разред
III разред
Мира Роланд
Јасмина Милићевић
Слађана Лалић
31
IV разред
V разред
VI разред
VII разред
VIII разред
Биљана Ристовић
Светлана Петровић
Слађана Петровић-Танасијевић
Светлана Бубало
Драгана Васиљевић-Кокотовић
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Директор
Ивана Цмиљановић-Косовац
Мира Роланд
Јасмина Милићевић
Јелена Ћирић
Милан Андрић
Дејан Бошковић
Јелена Дробњаковић
Радмила Зимоњић
Лепосава Љешевић
Гордана Милосављевић
Јована Обрадовић
Драшко Стојковић
родитељ
руководилац
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
директор
педагог
психолог
Ева Јовић
Марија Ђенић
Драгана Дејановић-Ковачевић
Станко Кржић
Маријана Мирковић
руководилац
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Директор
психолог
Весна Тутуновић
Марјана Остојић
руководилац
32
Биљана Ристовић
Драгица Стешевић
Драгана Стевановић
Мирослав Крњић
Гордана Милосављевић
родитељ
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА И ПРИМЕНУ ПРОГРАМА „ШКОЛА
БЕЗ НАСИЉА“
Директор
Педагог
Психолог
Секретар
Сузана Бранковић-Павловић
Биљана Ристовић
Јасмина Милићевић
Ненад Стаменовић
Јелена Пантић
Драшко Стојковић
Јелена Влајковић
Костић Љиљана
Николић Ивана
Пантић Немања
Светлана Петровић
родитељ
руководилац
КООРДИНАТОРИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
„Пријатељи деце“
„Црвени крст“
„Вршњачки тим“
Ученички парламент
Вера Стојановић
Радмила Шошкић
Јелена Влајковић
Драгана Дејановић-Ковачевић
КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Директор
Секретар
Дејан Бошковић
Разредне старешине 8. разреда
33
Гордана Милосављевић, Александар Герасимовић, Олга
Вујин
ТИМ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Директор
Маријана Мирковић
Дејан Бошковић
Сандра Радовановић
Мирослав Крњић
Светлана Томић
Марија Лукић
Љиљана Рајчић
Јована Обрадовић
Олга Вујин
Александар Герасимовић
руководилац
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ
Директор
Психолог, педагог
Разредне старешине 8. разреда
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ
Олга Урошевић
руководилац
ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ
Снежана Драгичевић, Мирјана Поповић
ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Драгана Дејановић-Ковачевић
КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ И ПОДЕЛУ УЏБЕНИКА
Дејан Бошковић
Љиљана Рајковић
Одељењске старешине
Мирјана Лукић
руководилац
34
2.6. План спортских, културних и рекреативних активности
Одредбама Правилника о школском календару школа планира се
радних субота за остваривање спорских, културних и рекреативних активности
ученика. Ова могућност ће се за ученике наше школе користити на следећи
начин:
а) Друштвено користан рад
28.09.2013. уређење школе и школске околине
13.04.2014. акција „За бео Београд”
04.05.2014. уређење школске околине
једанпут месечно – Сакупљање старе хартије
б) Екскурзије и настава у природи
Од 1. маја до 6. јуна 2014. за ученике 1.-8. разреда
в) Излети
Од 1. до 8. разреда планирано је извођење у октобру 2013, фебруару,
априлу, јуну 2015.
г) Дани спорта
30.09.-5.10.2013. спортска недеља
14.04.-17.04.2014. спортска недеља
20.09.2013. крос РТС
17.10.2013. јесењи крос
14.05.2014. пролећни крос
април. 2014. Београдски маратон
мај 2014. ,,Лига одбојкаша 8''
д) Културне и друге активности











02.09.2013. пријем ученика у први разред
прва недеља октобра 2013. ,,Радост Европе''
05. и 07.10.2013. прослава Дана школе
прва недеља децмбра 2013. Дан науке ,,Знање навидику 3''
27.12.2013. прослава Нове године
27.01.2014. прослава Светог Саве
08.03.2014. прослава 8. марта Дана жена
март 2014. 15. година НАТО бомбардовања
01.04.2014. Маскенбал
24.04.2013. Дан планете Земље
04.05.2014. песнички караван
35
 17-21.05.2014. ,,Мала матура велико срце''
 29.05.2014. Матурско вече
 јун 2014. Завршни испит
2.7.
Дневна артикулација радног времена ученика
Дневни и недељни ритам рада ученика школе неће се битније мењати у
односу на прошлогодишњи. Јутарње прихватање ученика I и II разреда у
продуженом боравку је у 7.00 сати. Главни дежурни наставник, одређен
распоредом часова, дежура од 7.30 сати на улазним вратима, а остали
наставници почињу са дежурством 7.40 сати.
Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона:
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
8,00 - 8,45
8,45 - 8,50 : одмор 5 минута
8,50 - 9,35
9,35 - 9,50 : одмор 15 минута
9,50 - 10,35
10,35 - 10,40 : одмор 5 минута
10,40 - 11,25
11,25 - 11,40 : одмор 15 минута
11,40 - 12,25
12,25 - 12,30 : одмор 5 минута
12,30 - 13,15
Од 12.30 до 13.15 сати код млађих разреда пауза за чишћење
проветравање учионица. Друга смена почиње са наставом у 13.15 сати.
1. час
13,15 - 14,00
14,00 - 14,05 : одмор 5 минута
2. час
14,05 - 14,50
14,50 - 15,05 : одмор 15 минута
3. час
15,05 - 15,50
15,50 - 16,05 : одмор 15 минута
4. час
16,05 - 16,50
16,50 - 16,55 : одмор 5 минута
5. час
16,55 - 17,40
17,40- 17,45: одмор 5 минута
6. час
17,45 - 18,30
и
*Планирани продужени боравак за ученике I и II разреда разреда биће
реализован по исказаним потребама родитеља у периоду од 7-18 сати.
36
2.8.
Распоред
школску 2013-2014.
главних
дежурних
главни дежурни
Владимир Цвикић
Иван Николић
Станко Кржић
Драшко Стојковић
Милан Андрић
наставника
за
дан
понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
3. Програмске основе рада стручних органа школе
3.1. Орган управљања – Школски одбор
Школски одбор је орган управљања у школи.
Школски одбор именује и разрешава Скупштина града и има девет чланова који се именују на четири године. Трећина чланова су представници
локалне самоуправе, а по трећину чланова су предложили чланови Наставничког већа и Савет родитеља школе.
Месец
2013/14
Септ.
Окт.-нов.
Нов.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
1. Усвајање извештаја о остваривању
годишњег плана рада школе за
шк. 2012/2013.год.
2. Усвајање извештаја о раду директора за
шк. 2012/2013.г.
3.Доношење анекса Развојног плана школе
и именовање Стручног актива за развојно
планирање
4.Доношење анекса школских програма
4. Доношење годишњег плана рада за школску
2013/2014.годину.
8. Извештај о припремљености школе за рад
9. Исхрана , осигурање и обезбеђење ученика
школској 2013/14.
10. Прослава Дана школе
1.Разматрање и усвајање предлога финансијског
плана
2.Усаглашавање општих аката са изменама Закона
1. Разматрање успеха и владања
ученика,остваривања циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа на крају 1.
Известилац
Директор
Директор
Директор
и помоћник
Директор
и рук.стр.већа
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
37
тромесечја и предузимање мера за
побољшање рада и остваривања образовно
васпитног рада
2.Именовање комисија за попис за 2013. годину
1. Разматрање и усвајање плана јавних
Децембар набавки за 2014. годину,
2.Доношење финансијског плана
1. Разматрање успеха и владања
ученика,остваривања циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа на крају 1.
полугодишта и предузимање мера за
побољшање рада и остваривања образовно
васпитног рада
2.Разматрање и усвајање извештаја о реализацији
Јан.
полугодишњег рада школе у школској
2013/14.години
3. Разматрање и усвајање извештаја о
полугодишњем раду директора школе у
школској 2013/14.години
2. Разматрање и усвајање извештаја пописних
комисија за 2013. годину
1. Разматрање и усвајање завршног рачуна за
Феб.
2013. годину
1. Разматрање успеха и владања
ученика,остваривања циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа на крају 3.
Април
тромесечја и предузимање мера за
побољшање рада и остваривања образовно
васпитног рада
1. Разматрање успеха и владања
ученика,остваривања циљева образовања и
васпитања, стандарда постигнућа на крају
школске 2013/14. и резултата са такмичења,
Мај
предузимање мера за побољшање рада и
остваривања образовно васпитног рада
2. Доношење одлуке о објављивању огласа за
издавање школског простора за шк. 2014/15.
gодину
1.Информисање о условима уписа у средњу школу
2.Усвајање извештаја о самовредновању
Јун
3.Усвајање извештаја о остваривању стручног
усавршавања запослених у шк. 2013/14.г.
Директор,
секретар и
Шеф рачун.
Директор
Директор, поп.
Комисија
Директор, шеф
рачун., секр.
Шеф рачунов.
Директор
Директор
Директор
секретар
Директор
„
Педагог
38
4.Доношење плана стручног усавршавања
запослених у шк. 2014/15.
5. Разматрање и усвајање предлога комисије
за издавање школског простора за школску
2014/15. Годину
6.Усвајање извештаја о изведеним
екскурзијама и настави у природи у шк. 2013/14.
години
Комисија
Директор
3.2. Директор школе (Програм рада)
Програм рада директора школе сачињен је на основу Закона о основном
образовању и васпитању, Статута школе и других прописа који се односе на рад
директора школе.
Месец
2013/14
Септ.
Програмски садржаји
Сарадници
- Организациони послови почетком школске
године
-Пријем ученика у 1. разред , поздрав првацима
-Провера припремљености продуженог боравка за
почетак школске године
-Увид у глобалне и оперативне планове
-Израда структуре радног времена наставника у
оквиру 40-очасовне радне недеље
-Учествовање у изради решења о годишњем
задужењу наставника и осталих радника
-Преглед разредних књига ради контроле
планираности рада у оквиру одељења
-Вођење и учешће на састанку Педагошког
колегијума
-Учешће на састанку Тима за самовредновање при
доношењу одлуке о области и подручју
вредновања школе у 2013/14. године
-Учешће у планирању реализације Развојног плана
школе за шк. 2013/14. годину
-Спровођење поступка одабира и склапање
уговора са агенцијама које ће реализовати наставу
у природи и екскурзије ученика
Пом. дир.
Раз.већа 4. и
1.
Пом. дир.
педагог
Секретар
Секретар
Педагог
Чланови Пед.
већа
Тим за самов.
Тим за р. п.
Савет род.,
комисије,
секрет., шеф
рачуноводст
ва
39
Окт.
Нов.
Дец.
Јан.
Феб.
Март
-Организација и учешће у прослави Дана школе
-Посета часовима редовне наставе
-Преглед и анализа педагошке документације
-Консултације са наставницима разредне наставе
и одељењским старешинама о проблематичним
оценама пред тромесечје
-Припреме, вођење и учешће на седницама
Одељењских и Наставничког већа на 1. тромесечју
-Праћење реализације фонда часова редовне
наставе, додатног и допунског рада и слободних
активности
-Посета часовима редовне наставе
- Припреме, вођење и учешће на седницама
Одељењских и Наставничког већа на полугодишту
-Ангажовање на припреми прославе школске
славе Светог Саве
-Посета часовима редовне наставе
-Израда и подношење полугодишњег извештаја о
раду школе и раду директора надлежним
органима
-Преглед дневника рада свих одељења
-Анализа реализације фонда часова свих
наставних и ваннаставних активности
-Учешће у организацији и прослави школске славе
Свети Сава
-Учешће у планирању такмичења ученика
-Иницирање набавке наставних средстава
-Праћење рада на изради завршног рачуна
-Посета часовима редовне наставе
-Учешће у активностима Тима за самовредновање
при планирању и организацији поступка
самовредновања
-Учешће у организацији школских такмичења
-Анализа квалитета писаних припрема
наставника
-Посета часовима редовне наставе
-Анализа степена реализованости Развојног плана
школе за шк. 2013/14.
-Преглед педагошке документације
- Припреме, вођење и учешће на седницама
Одељењских и Наставничког већа на 3. тромесечју
Комисија
Наставници
Пом. дир.
Н.р.н. и од.
старешине
раз.стареши
не
Учитељи и
раз.стареши
не
наставници
Пом. дир.
Педагог
Комисија
Пред. наст.
Пред. наст.
Рачуновођа
Тим за самов.
Пред. наст.
Пред. наст.
Педагог
Педагог
Психолог
40
Април
Мај
Јун
Август
-Анализа реализације фонда часова наставних и
ваннаставних активности
-Праћење учествовања ученика на школским
такмичењима
-Увид у рад одељењских заједница
-Посета часовима редовне наставе
-Израда предлога задужења наставника у настави
и осталим видовима непосредног рада са
ученицима
-Посета часовима редовне наставе
-Учешће у анализи резултата самовредновања
-Припрема скице програма рада за следећу
школску годину, предлог поделе послова и радних
задатака
-Почетак припрема за полагање завршног испита
за ученике 8. разреда
-Учешће у анализи резултата које су ученици
постигли на такмичењима
- Припреме, вођење и учешће на седницама
Одељењских и Наставничког већа на крају
школске 2013/14. године
-Праћење и стручна помоћ наставницима у изради
Школских програма
- Преглед дневника рада свих одељења
- Анализа реализације Развојног плана
школе за шк. 2013/14.
-Организовање прославе Мале матуре за ученике
8. разреда
-Израда и подношење извештаја о раду школе
надлежним органима
- Израда и подношење извештаја о раду директора
школе надлежним органима
-Преглед објеката и предлог послова које треба
урадити током распуста на уређивању школске
зграде и околине
-Увид и контрола вођења педагошке
документације.
-Организовање завршног испита за
ученике 8. разреда
-Учешће у организацији и надгледање реализације
поправних испита
-Израда годишљег плана рада директора
Пом. дир.
Дечји савез
Од. стар.,
пом.
дир.
Предметни
наставници
Тим за самов.
Помоћ. дир.
Од. стар. 8. р.,
пом. дир.
Рук. деч.
савеза
ПП служба,
од.
старешине
Настваници
Пом. дир.
Тим за раз.
пл.
Од. стар. 8. р.
Пом. дир.
Пом. дир
Пом. дир.,
секр., домари
Пом. дир.
Раз.ст.8. раз.
Предм. наст.
41
-Израда Годишњег плана рада школе за школску
2014/15. годину
-Израда распореда часова за шк. 2014/15. годину
-Израда распореда дежурстава наставника
-Организација и надгледање техничких припрема
за почетак школске године и свечани пријем
првака
Пом. дирек. и
рук. већа
Пом. дирек.
Пом. особље
и
наст. раз. нас.
НАПОМЕНА:
Поред наведених послова, у току школске године, директор школе радиће
на пословима који имају сталан карактер и односе се на:
- учешће у раду Школског одбора;
- учешће у раду стручних органа;
- контрола спровођења одлука управних и стручних органа;
- руковођење и координација финансијске и правне службе;
- сарадња са стручним сарадницима , наставницима и осталим радницима;
-сарадња са другим основним школама, предшколским установама и средњим
школама и општином;
-сарадња са Министарством просвете и Секретаријатом за образовање
- сарадња са привредним организацијама;
- сарадња са културним институцијама;
- контрола радне дисциплине;
- рад са родитељима, ученицима и другим структурама;
- присуство приредбама, смотрама, такмичењима и другим
манифестацијама
- присуство на огледним предавањима;
- обављање непредвиђених послова;
- рад на властитом стручном усавршавању, организација стручног
усавршавања запослених;
- учешће у раду Актива директора.
Педагошко-инструктивна делатност директора
Педагошко-инструктивна делатност директора обухватиће све видове
васпитно-образовног рада ради праћења остваривања плана и програма
васпитно-образовног рада, пружања стручне помоћи наставницима у решавању
тешкоћа на које наилазе у свом раду, стицања увида у дидактичко-методичко
праћење организације, рационалности и артикулације наставног часа, сарадња
са наставницима на унапређивању васпитно-образовног процеса, а са циљем
мењања постојеће праксе у школи, одељењу, наставном предмету и другим
видовима рада и афирмација позитивних искустава.
42
У редовној настави пратиће индивидуални приступ ученицима са циљем
постизања могућег образовног нивоа ученика који теже напредују, као и основе
за њихово даље учење и рад. У додатном раду пратиће се активност наставника
на оспособљавању ученика за самостално учење, коришћење литературе и да
очувају корелацију у наставном градиву појединих предмета.
У раду секција слободних активности, директор ће пратити како
наставник мотивише ученике за рад у својој секцији са циљем да се сваки
ученик школе обухвати радом у секцијама слободних активности. У свим
видовима наставних и ваннаставних активности кроз посете часовима пратиће
како наставник личним примером васпитава одговорност, другарство,
истрајност и организованост ученика. Разредне старешине ће подстицати да се
што више укључују у извршење радних задатака у школи са циљем развоја
ученичких склоности, способности и радних навика.
3.2.1. План и програм рада помоћника директора школе
Месец
2013/14
Септ.
Окт.
Програмски садржаји
сарадници
-Организациона питања у вези са почетком
рада и упознавање са пословима који ће се
обављати;
-Учешће у пријему ученика у 1. разред
-Учествовање у изради решења о годишњем
задужењу наставника и осталих радника
-Израда распореда дежурстава наставника и
кабинета за наставу
-Преглед разредних књига ради увида у
припремњеност педагошке документације
за школску годину
-Праћење радне дисциплине
-Увид у глобалне и оперативне планове
наставника
-Провера припремљености продуженог
боравка за почетак школске године
-Сарадња са Домом здравља и зубном
амбулантом у школи (спискови првака)
директор
-Организација прославе Дана школе
-Праћење примене нових наставних програма
-Праћење радне дисциплине
-Праћење поштовања кућног реда и кашњења
директор
педагог
директор
директор
директор
директор, наст.
наставници
наставници
педагог
наставници у
боравку
педијатар и деч.
стоматолог
43
Нов.
Дец.
Јан.
Феб.
Март
на часове
-Посете часовима
-Преглед дневника старијих разреда-оцена
ученика пред 1.тромесечје и, по потреби,
организовање ванредних седница
Одељењских већа
-Сарадња са педагогом и психологом у
анализи и решавању актуелних васпитних
проблема
-Праћење реализације фонда часова редовне
наставе, додатног и допунског рада и
слободних активности
-Учешће у седницама Одељењских и
Наставничког већа за 1. тромесечје
-Посете часовима
-Праћење радне дисциплине
-Ангажовање на припреми прославе Светог
Саве
-Посете часовима
-Учешће на седницама одељењских и
Наставничког већа за полугодиште
-Праћење радне дисциплине
-Преглед педагошке документације
(дневника)
-Праћење радне дисциплине
-Рад на организационим питањима за 2.
полугодиште
-Помоћ директору у планирању набавке
наставних средстава и опреме за школу
-Праћење радне дисциплине
-Сарадња са педагогом и психологом у
анализи и решавању актуелних васпитних
проблема
-Посете часовима
-Учествовање у организовању школских
такмичења
-Учешће у припреми организације наставе у
прроди
-Праћење радне дисциплине
-Посете часовима
-Учешће на седницама Одељењских и
Наставничког већа за 3. тромесечје
од. старешине
наставници
од. старешине
ПП служба,
родитељи, дир.
Раз.старешине
Чланови већа
наставници
Директор,
комисија
наставници
Чланови већа
Од. старешине
директор
директор
директор,
рачуновођа
ПП служба,
родитељи, дир.
наставници
Предм. наставн.
Наст. раз. наст.
наставници
Чланови већа
44
Април
Мај
Јун
Август
-Снимање стања у вези реализације фонда
часова наставних и ваннаставних активности
-Праћење учествовања ученика на школским
такмичењима
-Праћење радне дисциплине
-Посете часовима
-Сумирање резултата које ученици постижу
на такмичењима
-Израда предлога задужења наставника у
настави и осталим видовима непосредног
рада са ученицима (исказивања вишка
наставника)
-Организација манифестације „Мала матура –
велико срце“
-Праћење радне дисциплине
-Посете часовима
-Учешће у седницама Одељењских и
Наставничког већа за крај школске године
(успех и владање ученика 1. – 7. разреда)
-Израда и подношење извештаја о раду школе
-Израда и обрада статистичких података и
анализа успеха
-Учествовање у организовању
квалификационог испита за ученике 8.
разреда
-Праћење радне дисциплине
-Организација почетка нове школске године
-организација техничких припрема за
почетак школске године
Од. старешине
Предм. наст.
Директор
наставници
Рук.дечјег савеза
Предметни
наставници,
директор
Директор, задуж.
наставници
Чланови већа
Педагог
психолог
разредне стар.
8. разреда
Директор,
старешине,
наставници
НАПОМЕНА:
Поред наведених послова, у току школске године, пом.директора школе радиће
на пословима који имају сталан карактер и односе се на:
-активно учешће у раду стручних органа
-сарадњу са стручним сарадницима, наставницима и осталим радницима
-сарадња са другим основним школама, предшколским установама и средњим
школама и општином
-сарадња са културним институцијама
-контрола радне дисциплине
-рад са родитељима,ученицима и другим структурама
45
-присуство приредбема, смотрама, такмичењима и другим манифестацијама
-присуство на огледним предавањима
-учешће на непредвиђеним пословима
-рад на перманентном стручном усавршавању
3.3. Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум
3.3.1. Наставничко веће
Месец
2013/14.
Септ.
Окт.
Нов.
Дец.
Јан.
Феб.
НАСТАВНИ САДРЖАЈИ
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2.Разматрање и усвајање годишњег програма рада
школе за шк. 2013/2014.год.
3. Усвајање 40-очасовне радне недеље за шк.
2013/2014 годину
4. Припрема за прославу Дана школе
5. Усвајање анекса школских програма од 1. до 8.
разреда
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. .Осигурање, исхрана и обезбеђење ученика у
наредној школској години
3.Предавање педагога школе на
тему:“Улога наставника у инклузивном образовању “
4. Радна дисциплина ученика и свих запослених
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех и дисциплина ученика на 1. тромесечју
3.Предавање психолога школе: „Медијација у
пракси“
4. Договор о прослави школске славе Савиндана
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта
3. Реализација часова допунске и додатне наставе
и часова слободних активности
3. Извештај о систематском прегледу ученика
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Преглед педагошке документације
3.Анализа стручног усавршавања наставника
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Анализа рада стручних и разредних већа
Извршиоци
директор
чланови НВ
комисија
директор
комисија
директор
комисија
психолог
директор
директор
директор
педагог
директор и
комисија
директор
„
рук. стр.
већа
шк. лекар
директор
„
педагог
директор
рук. стр.
46
3 3. Предавање психолога: „Превенција и решавање
дисциплинских проблема у настави“
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Доношење одлуке о коришћењу уџбеника
за ученике од 1. до 8. разреда за следећу шк. год.
Март
2. 3. Предавање педагога школе: „ Професионално
сагоревање различитих професија у образовном
процесу- друго полугодиште “
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех и дисциплина на 3. тромесечју
Април
3. Анализа рада ученичких организација
(Дечји савез, Вршњачки тим, Црвени крст,
Ученички парламент )
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Предлог утврђеног фонда часова за Школску
2014/2015.год.
3. Припрема скице Програма рада школе са
конкретним задужењима
Мај
4. Извештај о систематском прегледу ученика
5. Припреме за спровођење завршног испита за
ученике 8. разреда
6. Извештај о самовредновању и дискусија о
резултатима
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех и дисциплина ученика 8. разреда
3. Утврђивање добитника Вукових и посебних
диплома
Јун
4. Проглашавање ученика генерације и спортисте
генерације
5. Извештај са екскурзије и наставе у природи
6. Распоређивање дежурних наставника и
прегледача за завршни испит за ученике 8.разреда
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Утврђивање и анализа успеха и дисциплине
на крају школске године
3. Доношење одлуке о превођењу ученика
Јун
4. Одређивање комисије за поправне испите
5. Подела предмета на наставнике
6. Израда распореда часова
7. Резултати са такмичења у шк.2013/2014.г.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
Јун
2. Успех ученика 8. разреда након полагања
већа
психолог
директор
„
педагог
директор
„
рук.
организ.
Директор
„
предм.
настав.
директор
шк. лекар
директор
директор
„
раз.стар.8.ра
з
директор
„
руковод.
већа
директор
директор
пед.и псих.
рук.већа
директор
„
директор
рук. Деч.
сав.
директор и
рук. већа
47
Август
Август
завршног испита
3. Извештај о раду стручних већа, актива и тимова
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Календар васпитно-образовног рада за
2014/2015.год.
3. Усвајање распореда часова за 2014/2015.год.
1. Усвајање записника са претходне седнице НВ
2. Успех ученика на крају шк.2013/2014.г. после
полагања поправних испита
3.Извештај о раду школе у школској 2013/2014.г.
4.Извештај о раду директора у школској
2013/2014.год.
директор
руковод.
Директор
„
„
Директор
„
„
„
Напомена: За извршавање планираних садржаја одговоран је директор
школе, чија је дужност да у сарадњи са стручним сарадницима и другим наставницима припрема седнице и спроводи закључке.
3.3.2. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручног актива
и представник стручних сарадника. Директор школе, односно његов помоћник
председава и руководи Педагошким колегијумом. Педагошки колегијум
разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора који се односе
на: планирање и организовање остваривања програма образовања и свих
активности школе; осигуравање квалитета рада школе; самовредновање
школе; остваривање стандарда постигнућа ученика; и унапређивања
образовно-васпитног рада; остваривање развојног плана; сарадњу са
јединицом локалне самоуправе, организацијама и удружењима; педагошкоинструктивни увид и праћење квалитета образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада
наставника и стручних сарадника; планирање и праћење стручног
усавршавање и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручних
сарадника.
ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Месец
2013/14.
Септембар
Садржај рада
1. Усвајање плана рада Педагошког
колегијума
2. Предлози за унапређење рада у школи у
2013/14.
Извршиоци
Чланови
колегијума
„
48
Новембар
Фебруар
Април
Јун
3. Припреме за Дан школе
4. Договор о активностима и динамици
креирања и остваривања
интердисциплинарних часова. Угледни и
огледни часови.
5. Обележавање одређених значајних
еколошких и других празника
6. Текућа питања
1. Извештаји о спровођењу развојног плана
2. Стручно усавршавање наставника
3. Дискусија о Образовним стандардима за
крај основног образовања
4. Анкета за родитеље
5. Организација такмичења у школи
6. Дан науке
7. Текућа питања
1. Предлози и договор о процесу
самовредновања школе у шк. 2013/14
години
2. Извештаји о остваривању програма
образовања и васпитања
3. Дискусија и предлози у вези са
извештајима
4. Текућа питања
1. Анализа рада стручних већа и тимова и
предлози за унапређење
2. Анализа остваривања Развојног плана
школе
3. Извештај о припремама за матурске
испите за ученике 8. разреда
4. Тест за самовредновање за родитеље,
наставнике и ђаке
6. Текућа питања
1. Извештај о самовредновању и дискусија
о резултатима
2. Анализа рада Педагошког колегијума у
шк. 2013/14. години и предлози за
унапређење
3. Договор о изради годишњег плана рада
колегијума за следећу школску годину
4. Организација дочека првака
„
„
Задужени
наставници
Директор, педагог
Директор, чланови
„
Директор и Тим за
самовредновање
Руководиоци раз.
већа
Чланови
колегијума
Руководиоци струч.
већа и чл. кол.
Директор
„
Чланови
колегијума
Тим за
самовредновање
Директор и чл. кол.
Директор и чл. кол.
49
3.4. План рада стручног већа наставника разредне наставе
АВГУСТ
Месец
Активности
- Усвајање плана рада стручног Већа за
разредну наставу.
рук.Актива,чланови
Стручног већа
-Организовање приредбе „Добро дошли
прваци“.
-Планирање рада слободних активности.
-Распоређивање учитеља за дежурства
током школске године.
чланови Стручног већа,
директор
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
- Организација наставе према распореду
часова редовне наставе, изборних
предмети, енглеског језика и наставе
физичког васпитања.
чланови Стручног већа,
вероучитељица,
наст.енглеског језика
- Одабир додатних збирки, радних свезака
и контролних вежби.
чланови Стручног већа
- Одређивање дестинација за извођење
излета, посета позоришту, екскурзија,
путујућих учионица и наставе у природи.
чланови Стручног већа
- Планирањем и потреба за стручним
усавршавањем учитеља, одређивање
потребних семинара.
- Усаглашавање рада наставника у боравку
са радом наставника у настави.
СЕПТЕМБАР
Носиоци активности
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
- Избор штампе за децу.
- Планирање одлазака у биоскопскоп и
позориште.
- Организовање једнодневног излета.
чланови Стручног већа
- Планирање активности у Дечјој недељи.
чланови Стручног већа
- Планирање распореда угледних часова по
већима.
чланови Стручног већа
- Упознавање плана рада Дечијег савеза.
рук. Дечијег савеза
- Састављање списка нових потребних
наставних средстава.
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
50
- Предлог учешћа у акцијама и пројектима
млађих разреда основне школе.
- Мултимедијални часови, предлози
иновација
- Сарадња са педагошко-психолошком
службом.
ОКТОБАР
- Припреме за прославу Дана школе.
- Учешће и организација у манифестацији
„Радост Европе“
- Анализа остварених активности у Дечјој
недељи.
- Сарадња родитеља, школе и других
институција.
- Предавање педагога школе.
НОВЕМБАР
- Анализа рада у првом тромесечју.
ДЕЦЕМБАР
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа,
педагог, психолог
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа,
педагог, психолог
педагог
чланови Стручног већа,
директор
чланови
Стручног
већа,педагог, психолог
- Ученици са посебним потребама-израда
минималних програмских захтева
- Договор о припреми материјала за израду
презентација и подсећање на коришћење
чланови Стручног већа
постојећих.
- Предавање психолога школе.
ЈАНУАР
чланови Стручног већа
- Организовање приредби и прославе за
Нову годину.
- Договор о уређењу школског простора за
Нову годину, Божић и Светог Саву.
- Анализа изведених излета и путујућих
учионица, одлазака у позориште и
биоскоп.
- Поклони за незбинуту децу и учешће у
раду Црвеног крста.
психолог
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа
- Обележавање Дана Светог Саве.
чланови Стручног већа
- Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају првог полугодишта.
чланови Стручног већа
- Анализа одржаних угледних часова.
педагог, психолог,
директор
- Учитељи првог разреда о резултатима
рада.
учитељи првог разреда
51
МАРТ
АПРИЛ
- Школско такмичење из математике и
такмичење из математике " Кенгур"
- Анализа стручног усавршавања учитеља у
току првог полугодишта.
- Анализа уџбеника које користимо у
текућој школској години.
- Избор и набавка уџбеника за наредну
школску годину.
- Припреме и организација маскембала и
Манифестације " Априлијада "
- Анализа успеха и дисциплине на крају 3.
тромесечја.
- Припреме за извођење наставе у природи
и излета.
- Учешће на такмичењима.
- Ускршње радости ( активности).
МАЈ
- Анализа угледних часова
- Анализа активности допунског,додатног
рада и слободних активности.
- Анализа резултата са такмичења.
- Успех и дисциплина ученика на крају
школске године са изборним предметима.
ЈУН
- Анализа рада разредних Већа и избор
руководиоца.
- Анализа изведене наставе у
природи,излета и других обилазака и
посета.
- Предлог плана рада Актива за следећу
школску годину.
чланови Стручног већа
рук.Стручног већа
рук.Стручног већа
чланови Стручног већа
чланови Стручног већа,
рук. Дечијег Савеза
педагог, психолог
рук. већа
рук. већа
чланови Стручног већа
рук.Стручног већа,
директор
рукСтручног већа,
директор
рук. Дечијег Савеза,
директор
чланови Стручног већа,
педагог, психолог,
директор
рук.Стручног већа,
директор
чланови Стручног већа
рук.Стручног већа
Руководилац Стручног већа
Јелена Ћирић
52
3.5. Стручна већа за области предмета
Стручна већа чине наставници сродних наставних предмета.
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 2013/2014. годину
Време
IX
2013.
X
2013.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
носилац посла
-Разматрање и усвајање
програма рада Стручног
већа;
-Планирање рада за
школску 2013-2014.
годину и календар
задужења;
-Израда глобалних и
оперативних планова;
-Планирање писмених
задатака, допунске и
додатне наставе и
слободних активности;
-Договор о тестирању
ученика V разреда;
-План стручних предавања
и консултација у оквиру
стр. већа – у школи и граду;
-Критеријум оцењивања;
руководилац са
члановима
-Набавка неопходне
стручне литературе;
-Корелација наставних
садржаја са наставницима
страних језика, историје,
ликовне културе итд.
-Договор о помоћи већа у
припреми за Дан школе;
-Опремљеност библиотеке
школском лектиром и
стручном литературом,
набавка књига;
Чланови актива
руководилац са
члановима
руководилац са
члановима
Чланови већа
Чланови који предају у
V разреду
Чланови већа
Д. Дејановић
Чланови већа
Светлана Бубало и
Станко Кржић
Библиотекар
53
XI
2013.
XII
2013.
I
2014.
II
2014.
III
2014.
IV
-Обележавање Дана школе;
Чланови већа
-Успех на I тромесечју и
реализација свих видова
наставе српског језика;
-Предлог мера за помоћ
ученицима са смањеним
могућностима;
-Сарадња са Дечјим
савезом;
-Такмичење рецитатора;
Чланови већа
-Припреме за обележавање
школске славе Светог Саве;
-Проблеми у настави у I
полугодишту;
-Огледни час: "Плава
гробница" VII;
- Огледни час: "Песма о
керуши", Сергеј Јесењин,
VII;
-Прослава Светог Савесвечана академија;
-Зимски семинар и анализа
зимског семинара;
-Огледни час: "Шта знамо о
св.Сави" V;
-Школско такмичење у
познавању српског језика;
-Општинско такмичење у
рецитовању;
-Огледни час: „Подне”,
Ј.Дучић;
-Општинско такмичење у
познавању српског језика;
Чланови већа
Огледни час: „Прва
бразда“, М Глишић;
-Песничка сусретања у
школи, општини и граду;
Милица Мирковић
Чланови већа
А.Ивезић и Станко
Кржић
М. Мирковић
Чланови већа
Д. Дејановић
Мирјана Поповић
Чланови већа
Чланови већа
О.Урошевић
Чланови већа
М. Мирковић
С.Бубало
Чланови актива
Д.Дејановић
54
2014.
V
2014.
VI
-Градско такмичење из
срп.јез.
-Анализа такмичења;
-Подела часова из српског
јез. на наставнике за
школску 2014-2015.
Огледни час: "Поље" V;
-Извештај о раду Актива;
Чланови актива
Чланови актива
Чланови актива
Станко Кржић
Станко Кржић
-Задужења наставника у
Чланови већа
школској 2014-2015.
години.
У оквиру Стручног већа српског језика радиће пет секција:
-литерарна секција – Олга Урошевић
-Рецитаторска секција – Милица Мирковић
-Новинарска секција – Драгана Дејановић, Милица Мирковић (у сарадњи са
библиотеком)
-Драмска секција – Светлана Бубало и Станко Кржић
-Библиотечка секција – Мирјана Поповић
Руководилац Стручног већа
Станко Кржић
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ за
школску 2013/2014.годину
План рада
Месец
Носиоци
активности
- Усвајање плана и програма рада Стручног већа
Љиљана Рајчић
- Усвајање плана и програма за додатну наставу
Љиљана Рајчић
математике
Љиљана Рајчић
- Избор такмичења за текућу школску годину
Сви чланови
- Договор о изради глобалних и месечних планова
Стручног већа
- Израда распореда писмених задатака и
Сузана
контролних вежби
Бранковић
- Анализа успеха на матурском испиту
Павловић
- Избор пројеката у којима ће се учествовати у
Август Маријана
текућој школској години
Мирковић
- Договор о новим огледним часовима, и о
Сви чланови
понављању одржаних огледних часова у
Стручног већа
претходној школској години
-Уређивање кабинета и оплемењивање простора
Љиљана Рајчић
-Активности математичке секције
Светлана Томић
- Избор тема и носиоца активности за уређивање
Љиљана Рајчић
паноа испред учионица математике по месецима
Љиљана Рајчић
2014.
55
- Распоред и организација допунске и додатне
наставе
- Анализа опремњености кабинета
- Договор о изради модела геометријских тела
- Прикупљање пријава за претплату на
математички лист
- Израда плана за повезивање часова математике
и других предмета (предмет, област и време)
- Присуствовање састанку Стручног већа
природних наука и Стручног већа страних језика
ради договора о корелацији са предметима из тих
већа, и одржавању часа умрежавањем тих
предмета кроз неке теме
- Договор о извођењу припремне наставе за
полагање матурског испита за ученике 8.разреда
- Договор о учешћу на Дану науке у оквиру Дана
школе
- Анализа збирки погодних за припрему матурског
испита
-Састанак наставника математике и учитеља
садашњег петог разреда ради изношења првих
утисака о ученицима и уочавања важнијих
карактеристика појединих ученика
-Усаглашавање критеријума за израду и
оцењивање контролних и писмених задатака
- Анализа постојећих мултимедијалних садржаја
из наставе математике
- Реализација Дана науке у школи
-Анализа успеха на крају првог тромесечја
- Анализа посећености додатне и допунске
наставе
- Анализа огледних часова из првог тромесечја
- Припрема и реалиација посете манифестацији
„Дани открића“
-Украшавање кабинета математике поводом Нове
године коришћењем модела геометријских тела
које су ученици 8. разреда израдили, као и слика
правилних многоуглова које су ученици 7.разреда
конструисали
Сви чланови
Стручног већа
Ивана Јовановић
Маријана
Мирковић
Љиљана Рајчић
Септем
бар
Сузана
Бранковић
Павловић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стручног већа
Октоба
р
Новемб
ар
Љиљана Рајчић
Сузана
Бранковић
Павловић, Ивана
Јовановић
Рајчић Љиљана
Љиљана Рајчић
Светлана Томић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стручног већа
Децемб
ар
56
- Анализа успеха на крају првог полугодишта
- Анализа реализације плана и програма
- Усвајање полугодишњег извештаја о раду
Стручног већа
- Организација школског такмичења из
математике
- Консултације о текућим проблемима)
-Информисање руководиоца већа о састанцима
општинског Актива наставника математике
-Припрема за општинско такмичење из
математике (договор о распоређивању
наставника и учитења за дежурство и прегледање
на општинском такмичењу)
- Избор и пријава ученика од другог до осмог
разреда за међународно такмичење „Кенгур 2013“
-Припрема и организација међународног
такмичења „Кенгур 2013“
-Обележавање Дана броја ПИ
Јануар
Фебруар
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стричног већа
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Март
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Маријана
Мирковић
- Анализа успеха на општинском такмичењу
- Припрема и учешће на градском такмичењу
(договор о распоређивању наставника и учитеља
за дежурство и прегледање на градском
такмичењу)
- Анализа реализације плана и програма у настави
математике
- Избор екипе школе за такмичење „Архимедес“
-Обележавање Дана планете Земље кроз разне
радионице у свим разредима
- Припрема и одржавање пробног матурског
испита из математике за ученике 8.разреда
Април
-Припрема екипе школе и учешће на екипном
такмичењу „Архимедес“
- Анализа резултата са окружног такмичења
-Анализа припремне наставе за полагање
матурског испита ученика 8.разреда
- Учешће у радионицама у оквиру манифестације
„М3-мај месец математике“
Мај
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Ивана Јовановић
Љиљана Рајчић
Ивана Јовановић
Сузана
БранковићПавловић
Маријана
Мирковић
Љиљана Рајчић
57
-Додела посебних диплома ученицима 8.разреда
-Извештај о постигнутим резултатима ученика на
такмичењима из математике
- Усвајање извештаја руковоиоца Стручног већа о
раду већа у овој школској години
- Изада поделе часова математике за наредну
школску годину
- Израда плана и програма рада Стручног већа за
наредну школску годину
- Анализа успеха ученика на крају школске године
- Анализа реализације план и програма наставе
математике
- Припрема и одржавање матурског испита из
математике за ученике 8.разреда
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Сви чланови
Стручног већа
Љиљана Рајчић
Јун
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Руководилац Стручног већа
Љиљана Рајчић
ПЛАН РАДА СТРУЋНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014
План рада
Месец
Носиоци
активности
Чланови
1.РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ПЛАНА РАДА
стручног већа
СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014
2.ИЗРАДА ГЛОБАЛНИХ И ОПЕРАТИВНИХ
ПЛАНОВА,ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ,
Чланови
ПЛАН ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ
стручног већа
ВЕЖБИ
3.ИЗАБРАТИ ОДГОВАРАЈУЋУ ЛИТЕРАТУРУ
Септембар
4.РАЗМОТРИТИ ПЛАН СТРУЧНОГ
Чланови
УСАВРШАВАЊА ПУТЕМ СЕМИНАРА,СТРУЧНИХ
стручног већа
ПРЕДАВАЊА У ОКВИРУ СТРУЧНОГ
ВЕЋА,КОНСУЛТАЦИЈА, ОГЛЕДНИХ
Љиљана
ПРЕДАВАЊА,ПРАЋЕЊЕМ СТРУЧНЕ
Вићентијевић
ЛИТЕРАТУРЕ.
58
1.РАЗМАТРАЊЕ МОГУЋНОСТИ НАБАВКЕ
НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА КАО И АНАЛИЗА
КОРИШЋЕЊА ПОСТОЈЕЋИХ СРЕДСТАВА
2.ИЗБОР ТЕМА КОЈЕ ЋЕ СТРУЧНО ВЕЋЕ
РЕАЛИЗОВАТИ ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
3.КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА У
САРАДЊИ СА НАСТАВНИЦИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
4.ЕВИДЕНТИРАЊЕ УЧЕНИКА ЗА СНИЖЕНИ
КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА КАО И НАДАРЕНИХ
УЦЕНИКА
5.УСАГЛАШАВАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ОЦЕЊИВАЊА
(ПРОВЕРАВАЊЕ УСПЕШНОСТИ ЧАСА
НАСТАВНИКА)
6.”МУЗИЧКО КЊИЖЕВНИ ЧАС
1. АНАЛИЗА ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА У
РЕАЛИЗАЦИЈИ СВИХ ВИДОВА НАСТАВЕ СТАНИХ
ЈЕЗИКА НА КРАЈУ ПРВОГ КЛАСИФИКАЦИОНОГ
ПЕРИОДА
2. УТВРДИТИ СТЕПЕН ОПТЕРЕЋЕНОСТИ
УЧЕНИКА И ТЕШКОЋА У САВЛАЂИВАЊУ
НАСТАВНОГ ПРОГРАМА И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА
3. ОГЛЕДНИ ЧАС:” ЕНГЛЕСКИ КРОЗ
МАТЕМАТИКУ”
1.УВОЂЕЊЕ ИНОВАЦИЈА У НАСТАВУ СТРАНИХ
ЈЕЗИКА
2.ТЕМА: ”КАКО НАЈМЛАЂИ УСВАЈАЈУ СТРАНИ
ЈЕЗИК”
3. АНАЛИЗА ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА РАДА
СТРАНИХ ЈЕЗИКА НА КРАЈУ ПРВОГ
ПОЛУГОДИШТА
1.УЧЕШЋЕ НА СЕМИНАРИМА-АНАЛИЗА
2.ПРОВЕРАВАЊЕ УСПЕСНОСТИ ЦАСА
НАСТАВНИКА
Октобар
Чланови
стручног већа
Љиљана
Вићентијевић
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
Љиљана
Вићентијевић
Слађана
ПетровићТанасијевић
Чланови
стручног већа
Новембар
Чланови
стручног већа
Весна
Тутуновић
Чланови
стручног већа
Децембар
Весна
Тутуновић
Чланови
стручног већа
Јануар
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
59
1.АНАЛИЗА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА, ПОСЕТЕ
СЕМИНАРИМА
2.ПЛАН ПРИПРЕМА ЗА ТАКМИЦЕЊЕ УЦЕНИКА
ОСМОГ РАЗРЕДА
3.ТЕМА:”ХИПЕРАКТИВНОСТ КОД ДЕЦЕ”
Фебруар
1.ИЗВЕШТАЈ ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА РУСКОГ И
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ОД СТРАНЕ
ДИРЕКТОРА,ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА
2.ОГЛЕДНИ ЧАС:”МЕТРО У МОСКВИ”
Март
1.АНАЛИЗА ПОСТИГНУТОГ УСПЕХА УЧЕНИКА
ОБА СТРАНА ЈЕЗИКА НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ
КЛАСИФИКАЦИОНОГ ПЕРИОДА
2.ТЕМА:”ЕДУКАТИВНА РАДИОНИЦА КАО ОБЛИК
АКТИВНОГ УЦЕЊА”
Април
1.АНАЛИЗА ПРОТЕКЛОГ ТАКМИЧЕЊА УЦЕНИКА
ОСМОГ РАЗРЕДА
2.РАСПОДЕЛА ЧАСОВА ЕНГЛЕСКОГ И РУСКОГ
ЈЕЗИКА ЗА СЛЕДЕЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ
2014/2015.
1. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА РАДА
СТРУЧНОГ ВЕЋА
2.ПРЕДЛОЗИ ПЛАНА РАДА ЗА НОВУ ШКОЛСКУ
ГОДИНУ 2014/2015 И ИЗБОР РУКОВОДИОЦА
ВЕЋА
3.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВЕЋА ЗА ПРОТЕКЛУ
ГОДИНУ
Мај
Јун
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
Лепосава
Љешевић
Љиљана
Вићентијевић
Марина
Милошевић
Чланови
стручног већа
Слађана
ПетровићТанасијевић
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
Чланови
стручног већа
Љиљана
Вићентијевић
Руководилац Стручног већа
Љиљана Вићентијевић
60
План рада стручног већа за техничко и информатичко образовање
План рада
1. Усвајање плана стручног већа и
договори око реализације
2. Консултовање и анализа планова и
програма Министарства просвете за
школску 2013/14. Год
3. Израда глобалних и оперативних
планова, како и планове рада секција
4. Припрема учила и кабинета за наставу
5. Текућа питања
1. Договори око угледних и огледних
часова
2. Планирање практичних радова
ученика
(панои, презентације...)
3. Припрема реквизита за Дан школе
4. Текућа питања
1. Иновације у настави
2. Припрема за школски Дан науке
3. Предавања
4. Текућа питања
1. Анализа резултата рада ученика у
првом класификационом периоду
2. Решавање проблема у настави и
њихово превазилажење
3. Реализација школског Дана науке
4. Предавања
5. Текућа питања
1. Креативна радионица
2. Предавање
3. Текућа питања
Месец
Носиоци
активности
Чланови
стручног већа
Август
Чланови
стручног већа
Септембар
Новембар
Чланови
стручног већа
Руководилац
већа
Чланови
стручног већа
Звонко
Станковић
децембар
Чланови
стручног већа
Мирослав Крњић
Октобар
61
1. Анализа резултата рада ученика у
првом полугодишту
2. Решавање проблема у настави и
њихово превазилажење
3. Припрема за предстојећа такмичења
4. Предавање
5. Текућа питања
1. Припрема за школско такмичење
2. Припрема за општинско такмичење
3. Предавања
4. Текућа питања
Јануарфебруар
Март
Чланови
стручног већа
Гордана
Милосављевић
Чланови
стручног већа
Олга Вујин
Руководилац Стручног већа
Ненад Стаменовић
План рада стручног већа природних и друштвених наука
План рада
1. Усвајање плана стручног већа и договори
око реализације
2. Консултовање и анализа планова и
програма Министарства просвете за
школску 2013/14. Год
3. Израда глобалних и оперативних планова,
уз усаглашавање градива различитих
предмета
4. Припрема учила и кабинета за наставу
5. Израда календара контролних вежби
6. Израда иницијалних тестова - Креативна
радионица
7. Текућа питања
1. Организовање слободних активности,
допунске и додатне наставе
2. Договори око угледних и огледних часова
3. Планирање практичних радова ученика
(хербаријум, инсектаријуми, панои,
презентације...)
4. Посета ученика институцијам од важности
за рализацију ваншколских активности
5. Предавање
6. Текућа питања
Месец
Носиоци
активности
Чланови
стручног већа
Дејан
Бошковић
Август
Чланови
стручног већа
Дејан
Бошковић
Септембар
62
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Иновације у настави
Припрема за школски Дан науке
Предавања
Текућа питања
Анализа резултата рада ученика у првом
класификационом периоду
Решавање проблема у настави и њихово
превазилажење
Реализација школског Дана науке
Предавања
Текућа питања
Креативна радионица
Предавање
Текућа питања
1. Анализа резултата рада ученика у првом
полугодишту
2. Решавање проблема у настави и њихово
превазилажење
3. Предавање
4. Текућа питања
1. Припрема за предстојећа такмичења
2. Предавање
3. Текућа питања
1. Припрема за општинско такмичење
2. Интердисциплинарна настава –
обележавања значајних еколошких датума
3. Предавања
4. Текућа питања
1. Анализа резултата рада ученика у трећем
класификационом периоду као и анализа
резултата са такмичења
2. Предавања
3. Текућа питања
Октобар
Новембар
децембар
Јануар
фебруар
Март
Април
Чланови
стручног већа
Немања
Пантић
Чланови
стручног већа
Иван Николић
Чланови
стручног већа
Зденка Јаношев
Чланови
стручног већа
Јелена
Дробњаковић
Чланови
стручног већа
Радмила
Шошкић
Чланови
стручног већа
Љиљана
Костић
Чланови
стручног већа
Светлана
Петровић
63
1. Интердисиплинарни огледни час
биологија и хемија – Еколошки периодни
систем елемената
2. Предавање
3. Текућа питања
1. Анализа и евалуација испуњења плана и
програма у протеклој години
Чланови
стручног већа
Јелена
Дробњаковић
Мај
Дејан
Бошковић
Лепосава
Ђурђевић
Чланови
стручног већа
Јун
Радмила
Бабовић
Руководилац Стручног већа
Јелена Дробњаковић
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ЛИКОВНУ И МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
- усаглашавање плана и програма рада
ликовне и музичке културе за школску
2013/2014.
- изложба фотографија у холу школе
- припрема приредбе поводом Дана
школе
- посета галерији САНУ
- снимање у студију у оквиру ФЕДЕМУС-а
- такмичење у цртању на отвореном
поводом
Дечје недеље
- изложба у холу школе поводом Дана
школе
- посета Октобарском салону
- наступи на приредби поводом Дана
школе
- наступ у Дечјем културном центру на
концерту ФЕ-ДЕМУС 2013.
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
септембар
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
октобар
64
- Мали Пјер - изложба карикатура,
избор радова за општинско такмичење
- изложба ученичких радова у холу
школе
- концерт класичне музике у задужбини
Илије М. Коларца
- припрема за такмичење Златна
сирена
- изложба ученичких радова у холу
школе
- општинско такмичење Златна сирена
- снимање новогодишње емисије
Клацкалица у студију РТС-а – учесници
ФЕ-ДЕМУС-а
- спремање сценографије за приредбу
поводом школске славе
- припрема приредбе поводом школске
славе
- наступ на приредби поводом школске
славе
- изложба ученичких радова у холу
школе
- Мали Пјер , општинско и градско
такмичење
- ликовни конкурс Најлепше осликано
васкршње јаје
- припрема за градско такмичење
Златна сирена
- ликовни конкурс Центра за културу
Раковица
- посета изложби у Дому културе
Раковица
- изложба ученичких радова у холу
школе
новембар
децембар
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
јануар
фебруар
март
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
65
- општинско такмичење хорова и
оркестара
- градско такмичење Златна сирена
- изложба у холу школе на тему
Осликана ускршња јаја
- општинско такмичење Осликана
ускршња јаја
- општинско такмичење групе певача и
малих инструменталних састава
- ФЕ-ДЕМУС – конкурс за нове
композиције на нивоу републике
- ликовни конкурс за лого и пехар за
такмичење у одбојци Лига одбојкаша
- ликовни конкурс Птице
- изложба графика ученика 8.разреда
- изложба ученичких радова у холу
школе
- посета галерији Сингидунум
- градско такмичење хорова и
оркестара
- градско такмичење групе певача и
малих инструменталних састава
- Златна сирена – ревија победника
- изложба најуспешнијих радова
остварених током минуле школске
године
- републичко такмичење хорова и
оркестара
- извештај рада актива ликовне и
музичке културе за школску
2013/2014. годину
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
април
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
мај
Милан Андрић,
Весна
Станисављевић
Ивана Николић,
Јована Обрадовић
јун
Руководилац Стручног већа
Милан Андрић
66
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
2013/2014.
месец
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Уређење кабинета и спортских терена
Усаглашавање плана и програма
Формирање секција
Школско и општинско првенство у
малом фудбалу
Уређење спољашњих терена,
прављење бацалишта за куглу
Учешће у прослави Дана школе
Јесењи школски крос
Учешће на трци ''Ослобођења
Раковице''
Огледни час – Биологија – ''Мишићи''
Школско првенство у тенису
Сарадња са стручним већем учитеља –
предавање
Градско првенство у пливању
Градско првенство у стоном тенису
Школско и општинско првенство у
одбојци
Школско и општинско првенство у
кошарци
Анализа здравственог стања ученика
после систематског прегледа
Организовање зимовања ученика
Усклађивање критеријума оцењивања
Упознавање са врхунским
спортистима
Анализа рада секција у првом
полугодишту
Учешће у прослави дана ''Светог Саве''
Учешће на ''Белом кросу''
Зимовање ученика
Учешће на зимском спортском кампу
«Ада 2013»
Носилац
посла
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
В. ЦВИКИЋ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
В.ЦВИКИЋ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
ДРАШКО
СТОЈКОВИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
В.ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
67
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
АВГУСТ
Припреме сале и реквизита за рад у
другом полугодишту
Огледни час – Правилна исхрана као
предуслов за здрав живот- корелација
са биологијом
Школско и општинско првенство у
рукомету
Припрема терена за извођење наставе
на отвореном простору
Организовање спортског дана
Учешће на ''Београдском маратону''
Градско такмичење у стрељаштву
Школско и општинско првенство у
атлетици
Пролећни школски крос
Игре без граница за ученике 8. разреда
Предлози за доделу спортских
диплома
Крос РТС
полигони спретности за ученике 3. и 4.
разреда
''Лига одбојкаша 8''
Анализа рада секција и такмичења
Подела часова за наредну школску
годину
Летовање ученика
Сређивање кабинета и спортских
терена за почетак школске године
Израда и усклађивање програма рада
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
В.ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
З. ПОПОВИЋ
В.ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
СТР. ВЕЋЕ
В. ЦВИКИЋ
Руководилац Стручног већа
Владимир Цвикић
68
3.6. Продужени боравак
Ликовна радионица
Редни
број
теме
1.
НАСТАВНА
ТЕМА
Ликовне
активности
ученика на
задате
теме
2.
Јесен
3.
Вајање
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
*Правилно уочавање и
приказивање
предмета и људи из
непосредне околине
*Развијање
стваралачког и
уметничког мишљења
ученика
*Развијање осећаја за
естетику
*Утврђивање знања о
утицају боје на
разликовање облика
који нас окружују
*Утврђивање стечених
знања о јесени као
годишњем добу
*Развијање осећаја за
естетику
*Развој креативности
код ученика
*Неговање љубави
према природи
*Оспособљавање
ученика за рад у групи
*Развијање
стваралачког
мишљења
*Оспособљавање
ученика да од
различитих
материјала обликују
употребљиве
предмете
ОБЛИЦИ РАДА
БРОЈ
ЧАСОВА
индивидуални,
групни рад
10
индивидуални,
групни рад
2
индивидуални,
групни рад
6
69
*Развијање моторике
код ученика
*Подстицање
уредности у раду
4.
Зима
5.
Св. Сава
6.
Моја нова
играчка
*Оспособљавање
ученика за самостално
уочавање одлика зиме
као годишњег доба
*Подстицање ученика
да на основу
уметничких дела
доживе слике из
природе
*Оспособљавање
ученика за рад у групи
*Развијање осећаја за
естетику
*Развијање
стваралачког
мишљења
*Утврђивање стечених
знања о Св. Савипрвом српском
просветитељу и
његовом значају за
српски народ
*Развијање
прецизности код
ученика
*Неговање сарадње и
дружења међу
ученицима
*Развијање
способности код
ученика да сами
направе играчку
*Развијање
маштовитости,
прецизности код
ученика
индивидуални,групни
рад
3
рад у пару
1
индивидуални рад
3
70
7.
Пролеће
8.
Ускрс
9.
Украсни
предмети;
оригами
*Развијање осећаја за
естетику
*Оспособљавање
ученика да помоћу
различитих
материјала добију
нове облике
*Подстицање
уредности у раду
*Развијање љубави
према природи
*Утврђивање знања о
карактеристикама
индивидуални,групни
пролећа
рад
*Оспособљавање
ученика да уметнички
прикажу доживљене
слике из природе
*Оспособљавање
ученика за рад у групи,
дружење и договарање
о уређивању и
одржавању учионице
*Неговање српске
културе и традиције
индивидуални рад
*Утврђивање знања о
Ускрсу, симболима тог
празника
*Развијање осећаја за
естетику
*Оспособљавање
ученика да од
различитих
индивидуални рад
материјала и облика
добију нове облике
*Развијање
стваралачког
мишљења и осећаја за
естетику
*Развијање моторике
код ученика
*Стварање употребних
3
2
4
71
и украсних предмета
10.
Лето
*Оспособљавање
ученика да самостално
уоче промене у
природи
*Развијање
стваралачког
мишљења
*Развијање осећаја за
естетику
индивидуални,
групни рад
2
Радионица:
“Ала волим да читам и пишем!“
Редни
број
теме
1.
2.
3.
НАСТАВНА
ТЕМА
Упознај ме
са
омиљеном
играчком
Читање
омиљених
бајки
Самосталан
рад
ученика на
задате теме
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
ОБЛИЦИ РАДА
*Прилагођавање ученика на
школу и прихватање нових индивидуални
обавеза кроз игру
рад
*Неговање сарадње, дружења
и међусобног поштовања
*Упознавање
ученика
са
богатством
уметничке
и
народне књижевности
фронтални,
*Оспособљавање ученика за индивидуални
изражајно
читање,
рад
доживљавање, разумевање и
самостално тумачење текста
*Богаћење речника новим
речима и изразима
*Оспособљавање ученика за
самостално писање састава
*Формирање
навика
правилног писања слова,
уредног и јасног писања речи индивидуални
и реченица
рад
*Увежбавање
читања:
правилно, течно, логично
БРОЈ
ЧАСОВА
2
4
11
72
4.
Говорне
вежбе
5.
8.март-Дан
жена
6.
7.
Прича у
сликама
Језичке
игре
читање
*Развијање
стваралачког
мишљења
*Подстицање самосталности
ученика
*Оспособљавање за јасно,
гласно
и
разговетно
причање(излагање)
*Оспособити
ученике
да индивидуални
самостално направе план
рад
причања, кога ће се током
излагања придржавати
*Научити ученике да се
међусобно слушају и да
уважавају мишљења својих
другова
*Развијање
стваралачког
мишљења
*Вежбање изражајног читања
*Оспособљавање ученика за индивидуални
писање стихова
рад
*Подстицати ученике да буду
уредни и пажљиви у раду
*Научити ученике да се
међусобно слушају и да
уважавају мишљења својих
другова
*Оспособљавање ученика да
опажањем и посматрањем
слика испричају и напишу
причу
рад у пару,
* Научити ученике да се индивидуални
међусобно слушају и да
рад
уважавају мишљења својих
другова
*Развијање логичког и
стваралачког мишљења
*Утврђивање стечених знања
ученика кроз разне игре
*Оспособљавање ученика да
стечена знања примене на
фронтални,
групни рад
4
2
2
4
73
8.
9.
10.
конкретном примеру
*Оспособљавање ученика за
рад у групи
*Оспособљавање ученика да
Реч по реч- напишу причу у којој ће
прича
употребити задате речи
рад у пару
*Развијање
стваралачког
мишљења
*Неговање
сарадње
и
међусобног
поштовања
ученика
*Упознавање
ученика
са
Народне
богатством српске народне
фронтални,
умотворине књижевности
групни рад
*Богаћење речника новим
речима и изразима
*Развијање љубави према
народној књижевности
*Развијање
и
неговање
изражајног рецитовања
Рецитовање *Оспособити
ученике
да индивидуални
јасно, гласно и изражајно
рад
рецитују
*Развијање
самосталности,
самоиницијативе
и
креативности код ученика
2
3
2
Радионица: “Мали истраживачи“
Редни
број
теме
1.
НАСТАВНА
ТЕМА
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
*Упознати ученике са
значајем поштовања
Саобраћај саобраћајних прописа и са
понашањем у саобраћају
*Оспособити ученике да
самостално прелазе улицу
*Оспособљавање ученика да
распознају саобраћајне знаке
*Подстицање радозналости
Упознавање *Упознавање ученика са
ОБЛИЦИ РАДА
БРОЈ
ЧАСОВА
фронтални,
индивидуални,
рад у пару
4
74
2.
3.
места у
коме
живимо
Занимања
4.
Хигијена
5.
Природа
кроз
годишња
доба
6.
7.
Читање
дечје
штампе
Читање
дечјих
енциклопедија
животном околином
*Оспособљавање ученика да
се оријентишу у простору
*Подстицање радозналости
*Упознавање ученика са
неким од занимања људи
*Стицање знања о
занимањима људи кроз игре
глуме
*Поштовање сваког
занимања
*Упознавање ученика са
значајем одржавања личне
хигијене
*Оспособљавање ученика да
одржавају хигијену у
учионици
*Развијање навика за
одржавање личне хигијене
*Схватање промена у
природи током годишњих
доба
*Оспособљавање ученика да
уоче промене у природи
*Неговање сарадње, дружења
и међусобног поштовања
*Оспособљавање ученика да
употребљавају дечју штампу
*Проширивање стечених
знања путем различитих
извора информација
* Развијање сарадничких
односа у групи
*Оспособити ученике да
користе енциклопедије
*Развијање сарадничких
односа у групи
*Подстицање радозналости
духа
*Оспособљавање ученика да
изражавају своје утиске о
новим сазнањима
фронтални,
индивидуални
рад
4
фронтални,
групни рад
6
фронтални,
индивидуални
рад
4
индивидуални,
групни рад
6
индивидуални,
групни рад
4
индивидуални,
групни рад
4
75
8.
* Упознавање ученика са
богатством енциклопедија
*Утврђивање стечених знања
Дечја
кроз енигматске игре
енигматика *Развијање логичког
мишљења кроз решавање
ребуса, укрштеница,
лавирината
индивидуални,
групни рад
4
ОБЛИЦИ РАДА
БРОЈ
ЧАСОВА
фронтални,
индивидуални
рад
3
фронтални,
индивидуални
рад
19
Етно радионица
Редни
број
теме
1.
2.
3.
НАСТАВНА
ТЕМА
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
*Упознавање ученика са
Народно
материјалном и духовном
стваралаштво културом свог народа
* Упознавање ученика са
основним елементима
фолклора, народне песме и
традиционалне музике
*Неговање српске културе
и традиције
* Упознавање ученика са
Обичаји и
основним
празници
обичајно – обредним
радњама везаним за
празнике
*Упознавање ученика са
материјалном и духовном
културом свог народа
*Неговање српске културе
и традиције
*Упознавање ученика са
дечијим фолклором,
Игре наших играма, предметима
предака
*Упознавање ученика са
материјалном и духовном
културом свог народа
*Неговање српске културе
и традиције
*Неговање сарадничких
групни,
индивидуални
рад
6
76
4.
односа међу ученицима
кроз игре наших предака
*Упознавање ученика са
материјалном и духовном
културом свог народа
фронтални,
Ручни радови *Развијање моторичких
индивидуални,
вештина кроз израду
рад у пару
предмета ручне
радионости и упознавање
са традиционалном одећом
и њеним настанком
*Неговање српске културе
и традиције
*Оспособљавање ученика
да везу, шију, ткају...
8
Музичка радионица
Редни
број НАСТАВНА
теме
ТЕМА
1.
Народне
песме
2.
Певање
дечијих
песама
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
ОБЛИЦИ РАДА
*Упознавање ученика са
музичким вредностима
фронтални,
народне традиције и културе
индивидуални
српског народа
рад
*Неговање способности
извођења музике и упознавање
традиционалне музике свога
народа
*Формирање звучних наслага
као основе за будуће музичко
образовање
*Подстицање и развијање
дечјег стваралаштва
*Оспособљавање ученика за
фронтални,
извођење (певање и свирање) индивидуални,
музичких дела и хорско певање
групни рад
*Неговање љубави према
музици
*Развијање осећаја за дводелни
и троделни ритам
*Формирање музичког укуса
БРОЈ
ЧАСОВА
10
13
77
3.
4.
5.
ученика
*Постицање стваралачког
ангажовања ученика
*Оспособљавање ученика за
Музичке извођење (певање и играње)
игре
музичких дела
*Неговање љубави према
музици
*Развијање осећаја за дводелни
и троделни ритам
*Формирање музичког укуса
ученика
*Неговање сарадничких односа
међу ученицима кроз музичке
игре
*Развијање стваралачког
мишљења
*Неговање способности
Бројалице извођења музике
*Развијање осећаја за дводелни
и троделни ритам
*Формирање звучних наслага
као основе за будуће музичко
образовање
*Упознавање основа музичке
писмености
*Развијање осетљивости за
музичке вредности
упознавањем традиције и
Слушање културе свог и других народа.
музике
*Развијање слушне пажње
*Стицање навика слушања
музике
*Подстицање доживљаја и
оспособљавање за разумевање
музичких порука
*Формирање навике одласка
на концерте
рад у пару,
групни рад
5
индивидуални
рад
3
фронтални,
групни,
индивидуални
рад
5
Израда домаћих задатака
1) Израда домаћих задатака за I разред и провера тачности
2) Израда домаћих задатака за II разред и провера тачности
78
Учитељице: Сања Димић
Драгана Стевановић
Марија Ђенић
Сања Кончаревић
3.7. План рада Стручног актива за развој школског програма
Рад овог стручног актива разрађен је у школским програмима од I до VIII
разреда. За унапређење рада у наредном периоду издвајамо следеће мере за
које сматрамо да ће допринети квалитетнијем образовању ученика
- заснивање образовања на кооперативности, корелацији наставних
садржаја, активним и искуственим методама наставе и учења
- успостављати хоризонталну и вертикалну повезаност између
различитих наставних предмета (одржавањем угледних и огледних часова)
- образовни процес усмерити на циљеве и исходе учења
- образовање треба да буде зсановано на систематском праћењу и
процењивању његовог квалитета
- повећати очигледност у настави коришћењем постојећих наставних
средстава, а једноставнија наставна средства настојати да наставници и
ученици израђују сами (кроз секције, обележавањем важнијих датума за
наставу различитих предмета, на Дану науке...)
- поштовати индивидуалне разлике међу ученицима по начину учења и
брзини напредовања (радити прилагођене наставне програме и индивидуалне
образовне планове)
- водити рачуна о оптерећењу ученика приликом прављења распореда
писмених задатака и контролних вежби
- редовно и систематски пратити и анализирати дисциплину ученика
(кроз рад тима за заштиту од насиља, ученички парламент...), и радити на
допуни Правикника о безбедности ученика
- потенцирати дечије стваралаштво деловањем секција, организацијом
изложби и дечијих радова, уређењем учионица и кабинета (хуманитарне
активнности, социјалне активности...)
- обогаћивати васпитни рад на нивоу часова одељенског старешине
правилним избором тема и редовно вршити анализе васпитног рада
одељенских заједница на нивоу одељенских већа
- у раду са ученицима развијати што хуманије односе на релацији
ученик- ученик, ученик- наставник
- школа ће посветити посебну пажњу учешћу наставника на семинарима
за стручно усавршавање и тражити примену тих искустава са семинара
- спровођење мини пројеката (школског развојно планирање)
Руководилац Стручног актива
Зденка Јаношев
79
3.8.
План рада Актива за развојно планирање
Када је развојни план укључен у редовне активности ОШ „Иво Андрић“
2002/2003. школске године као део пилот-пројекта развојног планирања
Министарства просвете и спорта, централне активности су биле усмерене на
наставу, ваннаставне активности и организацију рада школе. Одабране
активности су биле из области информатизације и креирања образовних
софтвера који ће наставу из разних предмета приближити ученицама и
учинити је очигледнијом.
У складу са основним циљевима, задацима и темама датим у
четворогодишњем плану, централна тема и одговарајуће активности ће ове
2013/2014. године бити у вези са интердисциплинарним приступом настави.
Потреба за овим видом умрежавања знања, умења и навика проистеклих из
различитих области које су заступљене у школи се јавила због тога што је
потребно школу учинити више практичном, смисленијом и применљивијом на
проблеме који се јављају у свакодневном животу. Наиме, за решавање
школских и ваншколских задатака и проблема неопходна је примена наученог
из разних области.
Један од најважнијих начина за постизање интердисциплинарног
приступа је примена компјутера у настави и израда образовних софтвера, али и
осмишљавање и реализација различитих пројеката, огледних часова и посета и
сарадња са релевантним установама. Начин на који ће се евалуирати
постигнутост постављених циљева је опсервација редовне и огледне наставе од
стране свих стручних тела у школи, тестови (у вези са самоевалуацијом школе),
манифестације и друга дешавања у школи (поставке различитих изложби,
спортска такмичења, школски сајт итд.).
Кључне речи:
интердисциплинарност
информатизација
пројекти
сарадња са локалном заједницом и родитељима
самоевалуација
Табеларни преглед активности развојног плана за школску 2013/2014.
годину
80
Септембар & октобар
циљеви
Постизање очигледности у
настави различитих
предмета путем
образовних софтвера и
Интернета.
Интердисциплинарни
приступ у настави у циљу
примене знања у решавању
животно важних задатака.
Увођење иновација у
наставу у циљу
популаризације и
приближавања наставног
градива ученицима.
Обележавање важних
датума, реализација
огледних и угледних часова
и активности, промоција
школе, сарадња са
родитељима
Мотивисање ученика за
поједине наставне
предмете и евентуално
усмеравање. Стицање
знања и вештина у вези са
трансфером знања;
генерацијско учење и
интеракција између самих
ученика.
Помоћ ученицима млађих
разреда у учењу и
социјализацији.
активности
Планирање
реализације наставе
предмета од играчке
до рачунарау
млађим и наставе
информатике у
старијим разредима
у складу са
редовним наставним
предметима у
школи.
Планирање и
каснија реализација
тематски умрежених
часова.
Планирање и
каснија реализација
угледних и огледних
часова.
координатори/
извршиоци
Наставник
информатике,
медијатекар и
наставници
разредне и
предметне наставе.
Наставници
разредне и
предметне наставе.
Наставници
разредне и
предметне наставе.
Формирање минитимова и припреме
за реализацију
школског пројекта
Датумологија
Наставници
разредне и
предметне наставе.
Реализација
међушколског
пројекта „И ми смо
предавачи“.
Координатор
пројекта „И ми смо
предавачи“ Гордана
Милосављевић и
наставници
предметне,
разредне наставе и
родитељи.
Формирање тима и
припреме за
реализацију
Координатори
педагог школе и
Ивана Цмиљановић
81
Популаризација науке ,
истраживачког рада и
подизање еколошке свести.
школског пројекта.
Постављање
водених робота на
реке Саву и Дунав и
праћење резултата
квалитета воде.
Упознавање традиције и
културе Европских земаља.
Учешће у Европском
пројекту Twin space
Популаризација науке и
уместности, промоција
школе преко ваншколских
активности; сарадња са
релевантним
институцијама.
Популаризација школе и
креативног изражавања
ученика; презентација
ученичких радова.
Припреме за учешће
на смотрама,
конкурсима и
пројектима у току
школске године.
Наменска изложба
ученичких радова
Косовац
Координатор
пројекта Дејан
Бошковић и
наставнице Татјана
Миленковић,
Катарина Гацин и
Ивана Цмиљановић
Косовац
Координатор Ивана
Цмиљановић
Косовац и
наставници
разредне и
предметне наставе.
Наставници
предметне и
разредне наставе.
Наставници
предметне и
разредне наставе.
Новембар & децембар
циљеви
Учење енглеског језика,
стицање информатичких
знања и упознавање
других народа и култура.
Промоција добре праксе
наше школе, стручно
усавршавање, сарадња
са школама из Румуније
Стицање
активности
Учешће ученика у
међународним
пројектима.
Учешће на
симпозијуму
„Комуникација“ у
Румунији, Лугош,
сарадња са
пријатељском школом
из тог града
Рад на школском
координатори/
извршиоци
Координатори
пројекта Лепосава
Љешевић и стручно
веће страних језика.
Координатори:
Дејан Бошковић и
Весна Тутуновић
Координастор
82
информатичких и
других знања, развијање
креативности и љубави
према својој школи.
часопису и рад на
школском сајту.
Подстицање на успех и
придавање значају
успесима и успешним
ђацима.
Популаризација науке,
промоција школе преко
ваннаставних
активности; Сарадња са
релевантним
институцијама
Даљи рад на пројекту
„Ћоше за успешне“.
Развијање хуманог
односа према
животињама из околине.
Прављење и
постављање кућица за
птице.
Организација Дана
науке
Снежана Драгичевић
и наставник
информатике,
наставници
разредне и
предметне наставе.
Координатор
пројекта Љиљана
Рајчић.
Координатор
пројекта Дејан
Бошковић, Маријана
Мирковић, Ивана
Цмиљановић
Косовац у сарадњи
са организацијама
Micro global scope и
Сфера и наставници
природних и
друштвених наука,
наставници
разредне наставе
Координатори
Гордана
Милосављевић и
Мира Роланд и
наставници
техничког
васпитања.
Јануар & фебруар
циљеви
Рад на рачунару;
стицање знања у
коришћењу chat-a blogа у настави. Развијање
критичког мишљења.
Развијање еколошке
свести; стицање
координатори/
извршиоци
Реализација пројекта
Координатори Дејан
Time project
Бошковић и
Лепосава Љешевић и
наставници
предметне наставе.
Покретање секција у
Координатори
школи, попут еколошке пројекта Зденка
83
активности
представе о важности
очувања животне
средине и практичних
вештина за постизање
локалних ефеката.
секције и реализација
пројекта Earth project
Стицање знања и
вештина у изради
школских научноистраживачких радова;
популаризација науке и
подстицање надарених
ученика да се науком
баве.
Припреме за учешће на
смотри истраживачких
радова „Истраживањем
до знања“ које
организује Асоцијација
за напредна
истраживања, као и
друге организације
које се баве дечјим
образовањем.
Јаношев и Ивана
Цмиљановић
Косовац и стручно
веће природних
наука, математике и
уметности као и
наставници разредне
наставе.
Координатор Дејан
Бошковић и
наставници
предметне и
разредне
наставе.наставе.
Март & април
циљеви
Постизање
квалитетнијег односа
између наставника,
деце и њихових
родитеља кроз
спортске активности.
Развијање
креативности кроз
осмишљавање и
сликарска решења.
Стицање знања и
вештина у изради
школских научноистраживачких радова;
популаризација науке и
подстицање надарених
ученика да се науком
баве.
активности
Реализација спортског
пројекта „Лига
одбојкаша“ и израда
логотипа за пројекат.
Учешће на смотри
истраживачких радова
„Истраживањем до
знања“ које организује
Асоцијација за
напредна
истраживања, као и
друге организације
које се баве дечјим
координатори/
извршиоци
Координатор Милан
Пашић и Драшко
Стојковић и стручно
веће физичког
васпитања.
Наставници
предметне наставе.
84
Сарадња са
релевантним
институцијама и
размена стручног
искуства.
образовањем.
Пријава ученика за
„Летњу научну школу“
коју сваке године
организује
истраживачка станица
„Петница“.
Наставници
предметне наставе.
Мај & јун
циљеви
Сумирање резултата .
Техничке и методичке
корекције, увиђање
пропуста и унос нових
идеја у постојеће и нове
софтвере ради
планирања редовних и
ваннаставних
активности.
Евалуација, корекције и
допуне у циљу
побољшања наставе
информатике, али и свих
других наставних
предмета.
Архивирање часова тзв.
„добре праксе“ у циљу
побољшања образовноваспитног процеса за
наредне школске године.
Евалуација, корекција и
допуна постојећих
активности
Довршавање
започетих активности
у пројектима и
конкурсима,
Евалуација
образовних софтвера
сачињених у току
2013/2014. године.
Евалуација
реализације школског
програма предмета од
играчке до рачунара у
млађим и наставе
информатике у
старијим разредима у
складу са редовним
наставним
предметима у школи.
Евалуација и унос
часова тематски
умрежених предмета у
планове и програме за
наредну школску
2014/2015. годину.
Евалуација свих
пројеката и мини-
координатори/
извршиоци
Наставници
предметне и
разредне наставе.
Наставник
информатике,
медијатекар и
Педагошки
колегијум.
Психолошкопедагошка служба и
Педагошки
колегијум.
Директор и
психолошкопедагошка служба.
Психолошкопедагошка служба и
85
пројеката и идеје за неке
нове будуће пројекте.
Популаризација школе у
медијима.
пројеката урађених у
току 2013/2014.
школске године.
Педагошки
колегијум.
Руководилац Стручног актива
Ивана Цмиљановић-Косовац
3.9. План рада Тима за инклузивно образовање
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце / ученика са потешкоћама,
талентоване деце као и деце из социлано маргинализованих група, подстицање
развоја све деце уз девизу ''школа по мери детета''
Задаци тима за инклузивно образовање
1. Доношење плана и програма рада
2. Организовање активности на основу програма
3. Сарадња са Интерресорном комисијом
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама
и потреба
зa додатном подршком
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и
евалуација
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада
6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју
9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација
стручног
усавршавања наставника
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ШКОЛСКА 2013/2014. ГОДИНА
Активности
Формирање Тима за ИО
Носиоци
активности
Директор
Временски
оквир
Август
86
Састанак Тима за ИО, упознавање са новим
члановима и упознавање са активностима и
програмом инклузивног образовања
Чланови Тима за ИО
Септембар
Идентификација ученика из осетљивих група ПП служба,
и даровитих ученика
разредне
старешине,
наставници
разредне наставе
Израда плана рада за ученике из осетљивих
Педагошки
група
колегијум
Тим за ИО
Септембароктобарновембар
Израда плана рада за даровите ученике
На крају I
тромесечја
Педагошки
колегијум
Тим за ИО
Сарадња са Итерресорном комисијом, другим Чланови Тима за ИО
школама,
установама,
удружењима
и
појединцима у циљу унапређења инклузивне
праксе
Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а
Вредновање имплементације ИОП-а у школи
Чланови Тима за ИО
Педагошки
колегијум
Чланови Тима за
самовредновање
На крају I
тромесечја
У току
године
На крају II,
III и
IV
класифика
ционог
периода
јун
ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ШКОЛСКА 2013/2014. ГОДИНА
Активности
Носиоци
активности
Временски
оквир
Израда плана и програма рада Тима за
школску 2013 /2014. годину
Чланови Тим за ИО
Јун, август
87
Информисање Педагошког колегијума и
Наставничког већа о циљевима ,
садржајима и активностима у оквиру ИО
Анализа актуелне школске ситуације на
почетку и на крају школске године:
-број ученика којима је потребна додатна
подршка и врста додатне подршке
- број и профил кадра стучних за
спровођење ИОП-а
Сагледавање потреба за израдом и
применом ИО у првом и по потреби и
осталим разредима
Иницирање побољшања приступа школи
и у школској згради за ученике и
родитеље са физичким тешкоћама
Пружање додатне подршке ученицима и
праћење напредовања ученика
Организовање додатне индивидуалне и
групне подршке у учењу
Укључивање ученика којима је потребна
додатна
подршка
у
ваннаставне
активности, тимове, школске акције и
пројекте:
ВТ,
Ђачки
парламент,
учествовање у сајму науке ''Знање на
видику'', укључивање у рад секција,
учествовање у хуманитарним акцијама
Координација и сарадња са другим
тимовима у школи ( Тим за заштиту и
превенцију
ученика,
ВТ,
Ученички
парламент)
Размена искустава и професионалних
информац ија у школи и међу школама
Координатор Тима
У току године
Чланови Тим за ИО,
Чланови Тим за
самовредновање
Септембар,јун
Учитељи првог
разреда, одељенске
старешине, ПП
служба, родитељи,
чланови Тима за ИО
Директор, локална
заједница
Чланови Тим за ИО,
наставници,
родитељи, ПП служба
Помоћник директора
педагог, библиотекар
Септембар и
током године
У току године
У току године
У току године
Колектив
У току године
Координатори
Тимова
У току године
Директор, чланови
Тима за ИО,
наставници
У току године
88
Јачање професионалних компетенција
наставника путем:
-предавања
-саветодавно
-упућивањем на стручну литературу
-организовањем семинара
Праћење спровођења ИОП-а, ревизија
ИОП-а
Чланови Тима за ИО
У току године
Чланови Тим за ИО
У току године
Евалуација ИОП-а
Чланови Тим за ИО
Месечно;
тромесечно и
на
крају
полугодишта
Анализа рада тима и реализације
програма, вредновање резултата рада
Чланови Тим за ИО
Јун,август
Евалуација програма и предлог за израду
програма за наредну школску годину
Чланови Тим за ИО
Јун,август
Тим за ИО чине:
1. Марија Станојевић, педагог и координатор Тима
2. Јелена Медаревић, психолог
3. Маријана Мирковић, наставник математике
4. Драгана Дејановић Ковачевић, наставник српског језика
5. Станко Кржић, наставник српског језика
6. Ева Јовић, наставник разредне наставе
7. Марија Ђенић, наставник разредне наставе
3.10. План рада Тима за самовредновање
активности
време
реализације
Формирање тима за самовредновање
Израда
плана
самовредновање
Руководилац тима
Марија Станојевић
рада
тима
реализатор
Директор
за
август
Координатор
тима
89
Одабир кључних области самовредновања
Подела активности у оквиру тима према
областима и подручјима вредновања
Припрема материјала
прикупљање података
потребног
Чланови тима
септембар
за
Подела
упитника
и
прикупљање
попуњених упитника
Статистичка обрада података
Чланови тима
октобар
новембар
Анализа рада тима и добијених резултата
Подношење извештаја о резултатима
самовредновања рада школе, о јачим и
слабијим странама вреднованих области
Израда акционог плана за поновно
самовредновање области у којима су
уочене слабости у раније спроведеном
самовредновању рада школе
Подела упитника и сакуљање попуњених
упитника
Анализа
добијених
резултата
и
упоређивање
са
раније
добијеним
резултатима
Упознавање
Наставничког
већа
и
Школског
одбора
о
добијеним
резултатима самовредновања
Упознавање Савета родитеља о добијеним
резултатима самовредновања
3.11. Остали тимови и комисије
Чланови тима
Чланови тима
децембар
јануар
фебруар
Март,април
Координатор
тима
Директор
Чланови тима
Чланови тима
Чланови тима
мај
Координатор
тима
јун
Координатор
тима
Руководилац Стручног актива
Весна Тутуновић
Тим за примену ИКТ у настави
Појавом и развојем информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
промењене су околности под којима се развијају друштвене заједнице. Ове
90
промене имају утицај и на образовање па је дигитална писменост уврштена у
скуп кључних компетенција савременог човека. Један од главних циљева
савремене школе је развој способности проналажења, анализирања и примене
информација
уз
вешто
и
ефикасно
коришћење
информационокомуникационих технологија.
У складу са законом о основама система образовања и васпитања једно
од приоритетних места у Годишњем плану рада школе заузима управо
формирање тима, програм и план рада тима за примену ИКТ у настави и
организацији рада школе.
ЦиљТима за ИКТ јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног
процеса, родитељима и локалном заједницом обезбеди увођење ИКТ у
наставни процес и организацију рада школе.
ТИМ:
1. информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима
и могућностима тражења подршке и помоћи
2. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција наставног
особља потребних за увођење ИКТ у наставу
3. прати и процењује ефекте предузетих мера за увођење ИКТ
4. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација,
служби и медија
5. води и чува документацију
8. извештава стручна тела и органе управљања
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРИМЕНУ ИКТ У НАСТАВИ И
ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКОЛЕ
Месец
2013/2014
Активности
Реализатори
Септембар
Формирање Тима за ИКТ, израда
Програма рада тима
Чланови Тима за ИКТ
Септембар Јун
Унапређивање опремљености
школе савременим
информационим средствима
Директор школе, локална
самоуправа, Тим за ИКТ
91
ПРОГРАМ ТИМА ЗА ИКТ
Септембар Јун
Обука за рад наставног особља са
ИТ
Септембар Јун
Увођење електронског учења и
тестирања, наставе путем
Интернета
Септембар Јун
Примена ИКТ у настави кроз
огледне и угледне часове
Септембар Јун
Промовисање коришћења ИКТ у
учењу ученика
Септембар Јун
Унапређивање рада сајта школе и
постојећих блогова наставника
Чланови Тима за ИКТ у
сарадњи са предметним
наставницима
Децембар,
јануар
Анализа рада тима и подношење
полугодишњег извештаја о раду
Тима Наставничком већу
координатор Тима Маријана
Мирковић
Септембар Јун
Јун
Стручно усавршавање чланова
Тима, сарадња са другим
тимовима у школи и
обезбеђивање реализације
Програма тима
Израда процедура за вредновање
рада и вредновање активности
Тима спроведених у току школске
године, израда и подношење
извештаја Наставничком већу
Чланови Тима за ИКТ
Чланови Тима за ИКТ у
сарадњи са предметним
наставницима и учитељима
Чланови Тима за ИКТ у
сарадњи са предметним
наставницима
Чланови Тима за ИКТ у
сарадњи са предметним
наставницима и Ученичким
парламентом
Чланови Тима за ИКТ
Чланови Тима за ИКТ,
координатор Тима Маријана
Мирковић
92
Месец
2013/2014
Септембар
Септембар
Активности
Реализатори
Израда програма и његово
повезивање са развојним планом
школе, самовредновањем рада
школе; усклађивање циљева
Чланови Тима
Представљање рада Тима за ИКТ на
Наставничком већу, упознавање
наставног особља са препорученим
семинарима за примену ИКТ у
настави
Дејан Бошковић,
Маријана Мирковић
Септембар
Анализа постојеће рачунарске
опреме и компоненти
Александар
Герасимовић
Септембар
Израда анкете, анкета и анализа
коришћења ИКТ у учењу, настави и
организацији рада школе
Маријана Мирковић,
чланови Тима за ИКТ
Октобар
Обука учитеља и наставника за
коришћење ИТ у настави (Smart
Board)
Љиљана Рајчић
Новембар
Септембар Јун
Обука учитеља и наставника за
коришћење ИКТ у изради плана
личног професионалног развоја
(портфолио)
Имплементирање Интернет
конекције у учионице
Дејан Бошковић
Александар
Герасимовић
93
Септембар Јун
Септембар Јун
Септембар Јун
Обука наставника за коришћење ИТ
у настави и оцењивању
(Microsoft Office)
Олга Вујин, Мирослав
Крњић
Чланови Тима за ИКТ у
Израда електронске свеске лепих
сарадњи са предметним
предавања као примера добре праксе
наставницима и
у коришћењу ИКТ у настави
учитељима
Организовање бесплатног
коришћења рачунара у кабинету
информатике за ученике који кући
немају интернет конекцију
Чланови Тима за ИКТ у
сарадњи са предметним
наставницима и
учитељима
Април
Обележавање Дана девојчица у
области ИКТ
Маријана Мирковић,
Ученички парламент
Март
Израда и унапређење блога са темом
“Сигурност на Интернету“
Чланови Тима за ИКТ,
Ученички парламент,
локална самоуправа,
ученици
Септембар Јун
Постављање додатних софтвера на
сајт школе који се могу користити у
настави
Александар
Герасимовић
Септембар Јун
Унапређење рада разгласне станице
(радио емисија)
Чланови Тима за ИКТ,
разредне старешине
седмог разреда
Мај
Анкета и анализа коришћења ИКТ у
настави и организацији рада школе,
упоређивање са добијеним
резултатима на почетку школске
године
Маријана Мирковић,
чланови Тима за ИКТ
Координатор тима
Маријана Мирковић
Комисија за културну и јавну делатност школе
Комисија за културну и јавну делатност прати, усмерава и координира
културне делатности у школи. Својом активношћу доприноси остваривању
94
циљева и задатака школе. Низом културних манифестација ученицима се
пружа могућност да упознају културне, моралне и етичке вредности и добију
прилику да своје знање и умење јавно прикажу.
Задаци и циљеви школе у остваривању културних и друштвених активности
су да:
*успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене
средине ради јединственог деловања на васпитање и културни развој деце и
омладине,
*предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и
методе повезивања школе и друштвене средине,
*омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институцијапозоришта, библиотеке, галерије и др.) на остваривање програма образовноваспитног рада,
*стално доприноси развијању потреба за културним садржајима и
интересовања за активно упознавање културних манифестација,
*обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и
друштвеном животу средине,
*развије позитиван однос према културним вредностима и развије основне
појмове о културном окружењу,
*подстакне радозналост ученика, развије љубав
према културним
остварењима, подстакне, негује и вреднује самостално креирање културних
догађаја
*оствари школско партнерство кроз сарадњу са школама у земљи и
иностранству
Комисију за културну и јавну делатност чине:
Олга Урошевић, наставник српског језика и координатор Комисије
Јована Обрадовић, наставник музичке културе
Ивана Николић, наставник музичке културе
Милан Андрић, наставник ликовне културе
Весна Станисављевић, наставник ликовне културе
Весна Тутуновић, наставник енглеског језика
Јелена Ћирић, наставник разредне наставе
Немања Пантић, наставник историје
Драган Милић, вероучитељ
95
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
Садржај рада
- Образовање комисије и усвајање Плана рада
комисије
- Дефинисање циљева и задатака
- Свечана приредба за ђаке – прваке
Време
реализације
Реализатори
Септембар
Комисија за културну
делатност
Учитељи првог разреда
-Тематске изложбе ученичких радова у холу
школе
- Припрема солиста и пратећих вокала за
ФЕДЕМУС
- Активности у обележавању Дечје недеље
(од 1. до 7.октобра)
Весна Станисављевић и
Милан Андрић,
наставници
ликовног
Октобар
-Обележавање месеца књиге
- Дан животиња (4.октобар)
Актив ликовне културе,
наставници биологије
- Наступи солиста и пратећих вокала на
Концерту републичког фестивала Деца
Композитори- ФЕДЕМУС
Јована Обрадовић,
наставник музичког
- Програм за свечани пријем првака у „Дечји савез " ( 9.октобар)
Драмско-рецитаторска
секција,учитељ Александра
Ивезић
- Прослава Дана школе
- Традиционални хуманитарни базар
- Међународни дан толеранције(16. новембар)
- Учешће на ликовним конкурсима
- Најраспеванија одељенска заједница
Јована Обрадовић
Секције на нивоу
школе,
Јелена Ћирић,
Весна Тутуновић
Активности у
библиотеци
Активи ликовне и
музичке културе, актив
српског језика,
наставници
разредне наставе
Одељењске старешине
Новембар
Одељењске старешине
Ликовна секција
Јована Обрадовић,
96
учитељ
- Дан људских права ( 10.децембар)
Децембар
- Међународни дан деце са хендикепом ( 3.12.)
- Одабир солиста за приредбу поводом
- Светосавске свечаности
- Изложбе ученичких радова у холу школе
- Прослава школске славе Свети Савасвечана академија
Јануар
- Изложба ликовних радова на тему Свети
Сава
- Реализација такмичења Златна сирена школско и општинско такмичење
Наставник грађанског
васпитања
Јована Обрадовић,
Ивана Николић,
наставници музичког
наставници ликовног
Комисија за културну
делатност.вероучитељи,
актив ликовне и
музичке
културе, актив српског
језика, учитељи
Јована Обрадовић
Фебруар
- Поставка тематских изложби
- Светски дан поезије (21.март) –поетско вече
-Такмичење у беседништву
Ликовна секција
Комисија за културну
делатност, наставници
српског језика
Друштвено-користан
рад
ученика
Еко секција, наставници
географије
Актив српског језика
- Пригодне приредбе поводом Дана жена (8.3.)
Беседничка секција
Март
- Први дан пролећа (21.март)
-Обележавање светског дана вода (22.март)
-Такмичење рецитатора- општинско такмичење
Актив учитеља и
локовног
- Доситејеви дани
Литерарна секција
Април
- Кратке драмске форме –општинско
такмичење
- Обележавање дана планете Земље (22.4.)
- Светски дан књиге (23.април)
- Учествовање на ликовном конкурсу поводом
Ускрса и тематска изложба
Драмска секција
Наставници географије
и
биологије. Еко секција
Библиотечка секција
Актив ликовне културе
97
-Ђачка песничка сусретања- школско и
општинско такмичење
-Сајам кућних љубимаца
Мај
- Додела диплома и захвалница ученицима
8. разреда
-Смотра ритмике, плеса и фолклора- општинско
такмичење
- Прослава матурске вечери за ученике 8. р.
Наставници српског
језика
Комисија за културну
делатност у сарадњи са
Тимом за школско
развојно планирање
Одељењске старешине у
сарадњи са ликовном
секцијом
Учитељи, наставница
музичког
Ђачки парламент
Јун
- Изложба ученичких радова у холу школе
поводом краја школске године
- Хуманитарни концерт
Одлазак у позориште, Музеј Вука и
Доситеја, Музеј Иве Андрића
Актив ликовне културе
Током
школске
године
Колектив ОШ „Иво
Андрић“
Током
школске
године
Одељењске старешине,
учитељи, наставници
српског језика
Напомена: координатор комисије заказује састанке по потреби (према плану)
обавештењем на огласној табли у зборници два дана пре састанка, са списком
чланова Комисије који су дужни да присуствују састанку.
Олга Урошевић, наставник српског језика и координатор Комисије
Руководилац комисије
Олга Урошевић
3.12. Одељењска већа
Одељењско веће чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници. На
седницама разредних већа ће бити заступљени следећи садржаји:
Програм рада разредно-одељенских већа – заједнички садржаји свих већа
Разредна већа сачињавају сви наставници који изводе наставу у одређеном разреду и
сви сарадници. Они се баве питањима од интереса за цео разред, а радом Разредног
већа руководи изабрани наставник. Одељенско веће
непосредно организује и координира образовно васпитни рад у одељењу,
разматра питања која се односе на живот и рад ученика и предузима мере за
унапређивање васпитно образовног рада.
98
Током школске 2013/2014. године одељењска већа реализоваће следеће заједничке
садржаје:
САДРЖАЈ РАДА
-Утврђивање распореда писмених
задатака и контролних задатака
-Разматрање начина и времена
реализације екскурзија, посета, обилазака
институција
- Идентификовање ученика за које је
потребно направити ИОП
-Упознавање са Програмом рада Дечјег
савеза за школску 2013/2014. годину
-Разматрање организација наставе у
природи
-.Договор о осигурању ученика и
претплати на дечију штампу
-Утврђивање интересовања ученика за
учешће у слободним активностима у току
школске 2013/2014. године
-Идентификација ученика за допунски и
додатни рад
- Утврђивање успеха и владања ученика
на крају првог класификационог периода
- Родитељски састанци (договор)
- Идентификација и укључивање ученика
у корективни рад
-Припреме за Дан науке
- Разговор о индивидуалним контактима
наставника и родитеља
-Организација школског такмичења
најраспеванија ОЗ
-Припрема за прославу Нове године
-Утврђивање успеха и владања ученика на
крају првог полугодишта и предлог мера
за побољшање успеха
-Реализација плана рада у редовној,
допунској, додатној настави и слободним
активностима
-Стручно усавршавање наставника и
стручних сарадника током зимског
распуста
Ниво
Време
Извршилац
(разред) реализације
III-VIII
IX
Сви чланови
I-VIII
IX
I-VIII
I-IV
IX, X
I-IV
I-IV
V-VIII
IX,III,IV
IX
IX
IX
II-VIII
XI
II-VIII
Сви чланови
Сви чланови
Руков. ДС и сви
чланови ДС
Рук. Већа,
директор
Сви чланови РВ
Раз. старешине,
педагог,
психолог
Сви чланови,
психолог,
педагог
IX,X
I-VIII
X
I-IV
X
I-VIII
XII
I-IV
XII
I-VIII
XII
II-VIII
I-VIII
V
I-VIII
XII
I-VIII
I-VIII
I-VIII
I-VIII
I-IV
I-VIII
XII
IV,V
V
V
V
Рук. већа,
психолог,
педагог
Учитељи,
раз.старешине
Психолог,
педагог,
учитељи,
Психолог,
педагог,
учитељи
Сви чланови
Раз.старешине,
предметни
наставници
Рук.већа, дир.
Рук.већа,
педагог,
99
-Припрема за прославу Дана Светог Саве
-Припреме за прославу Дана школе
-Одељенска спортска такмичења и
конкурси ликовног и литерарног
стваралаштва
-Утврђивање успеха и понашања ученика
на крају трећег класификационог периода
-Карактеристични проблеми у одељењу
-Одељенска спортска такмичења
- Писање ИОП-а и евалуација
-Активности на уређењу школске средине,
изложба ликовних и литерарних радова
посвећених заштити човекове околине
-Мајска песничка сусретања
-Резултати ученика на свим одржаним
такмичењима
-Утврђивање успеха и владања ученика на
крају школске године
-Реализација редовне, допунске и додатне
наставе слоб. активности
-Извештај о раду Разредних већа за
претходну годину и избор руководиоца
Разредних већа
-Похвале и награде ученицима који су
били успешни на такмичењима
-Разматрање предлога плана екскурзијаправци екскурзија и рекреативне наставе
за следећу школску годину
-Утврђивање планова васпитно
образовног рада: ПО и посебних
програма, програм сарадње са
родитељима, сарадња са друштвеном
средином, здравствене превенције,
превенције малолетничке деликвенције,
програма еколошке заштите животне
средине уређења школе , ОЗ, слободних
активности, ученичких организација, РС,
корективног рада са ученицима,
прозводног и другог ДКР рада, екскурзије,
хора
-Распоређивање нових ученика и
поноваца
V
I-VIII
IX- VI
психолог
Рук.већа,
директор
I-IV
I-VIII
VI
I-VIII
VI
I-VIII
VI
I-VIII
VI
I-VIII
VI
VI
I-VIII
VI
VIII
Руководиоци
већа
Руководиоци
већа
Рук.већа,
педагог
Психолог,
педагог
Руководиоци
већа
Задужени
наставници
Тим за
инклузију и
задужени
наставници
Актив учитеља
Рук.већа
ППслужба
Рук.већа,
директор,ПП
служба
Рук.већа, сви
чланови
Рук.већа,
директор
Сви чланови
Рук.већа,
педагог,
психолог,
директор
Рук.већа,
педагог,
психолог
100
Посебно програмирани садржаји рада разредно-одељенских већа
САДРЖАЈ РАДА
1.Припрема и реализација анкете за
изборну наставу и формирање група и
договор око распореда часова изборних
предмета
2. Упознавање са кућним редом, правима и
обавезама
3.Договор о реализацији родитељских
састанака
4.Сарадња са психологом и педагогом
(упознавање индивидуалних
карактеристика ученика)
5.Договор о начину вођења педагошке
документације
1.Пријем првака у Дечји савез
2.Адаптација ученика на школску средину
(дискусија)
Ниво
Време
Извршилац
(разред) реализације
вероучитељ
I
IX
сви чланови
сви чланови
I
X
I
XII
1.Постајемо чланови наше библиотеке
1.Реализација наставе у природи
2.Припрема и реализација анкете за
родитеље о изборној настави у наредном
разреду
I
I
II
IV, V
1. Припрема за реализацију изборне наставе
и формирање група и договор око
распореда часова изборних предмета
1.Учешће на јесењем кросу
2.Обележавање Дечије недеље
1.Усклађивање критеријума оцењивања у
односу на индивидуалне могућности
ученика
II
IX
II
X
II
XII
1.Анализа рада продуженог боравка
рук.већа,
педагог,
психолог,
педагог
сви чланови,
сви чланови,
педагог,
психолог
ученици I
разреда
педагог
учитељи
боравка
библиотекар
Сви чланови
.
Чланови већа
Учитељи,
вероучитељ
Сви чл.
Сви чланови
Сви чланови
Сви чл.,
психолог,
педагог
101
1.Припреме за наставу у природи
1.Припрема и реализација анкете за
родитеље о изборној настави у наредном
разреду
2.Реализација наставе у природи, извештај
1. Припреме за изборну наставу,
формирање група и договор око распореда
часова изборних предмета
1.Усклађивање критеријума оцењивања у
односу на индивидуалне могућности
ученика
1. Реализација наставе у природи
2. Припрема и реализација анкете за
родитеље о изборној настави у наредном
разреду
1.Припрема за реализацију изборне
наставе, формирање група и договор око
распореда часова изборних предмета
1.Реализација наставе у природи
2. Припрема и реализација анкете за
родитеље о изборној настави у наредном
разреду
1.Припрема за реализацију изборне наставе,
формирање група и договор око распореда
часова изборних предмета
1.Искуства учитеља у досадашњем раду са
ученицима садашњег петог разреда
2.Усклађивање критеријума оцењивања у
односу на индивидуалне могућности
ученика
1.Дискусија о начину оцењива и
усклађивање критеријума оцењивања
наставника
II
IV
II
V
Сви чланови
Сви чланови
Руководилац
Педагог. Сви
чл.
III
IX
Руководилац
Учитељи,
вероучитељ
Сви чл.
III
XII
III
V
Сви
чл.,педагог,
психолог
Сви чланови
Руководилац
Педагог. Сви
чл.
IV
IX
IV
V
V
IX
V
X
X
VI
XI
Учитељи,
вероучитељ,
сви чл.
Сви члaнови,
педагог,
психолог
Сви чл.,
вероучитељ,
помоћник дир.
сви уч. првог
разреда
педагог,
психолог, сви
чланови
сви чланови
102
Разматрање проблема оптерећености
ученика у додатној настави
VI
XI
раз.старешине
1.Међусобне посете часова и запажања
одељенских старешина (реализација)
VI
IV
одељенске
старешине
Договор о реализацији културно забавног
живота ученика
VII
IX
рук.већа
VII
XI
VII
XII
1. Договор о реализацији култ. забавног
живота ученика
1. Посета радној организацији (ПО)
VIII
IX
раз.старешине,
педагог,
психолог
сви чланови
раз.старешине,
педагог,
психолог
сви чланови
раз.старешине
VIII
IV
раз.старешине
1.Анализа професионалног информисања и
саветовања ученика
2. Договор о спровођењу одељенских
анкета за предлог ученика и спортисте
генерације
3. Договор о припремним активностима за
завршетак школовања ученика
VIII
V
психолог
1 .Дискусија о остваривању корелације у
наставном процесу
1.. Анализа укључивања ученика у додатну
наставу и слободне активности
разредне
старешине
руковод. већа
VIII
1.Утврђивање успеха и владања ученика 8.
разреда на крају школске године
2.Предлози за доделу специјалних диплома
и признања
3.Предлози ОЗ (резултати анкета) и
одељенских већа за избор ђака генерације и
спортисте године (краћи писани предлози)
4.Припреме за Малу матуру
VI
сви чланови
предметни
наставници
ОЗ,одељ.стар.
наст.
математике и
српског
језика,
директор
103
План и програм рада Одељенског већа првог разреда
АВГУСТ
- Израда и усвајање школског програма за први разред
- Одабир изборних предмета за први разред
- Избор уџбеника, свезака и дидактичког материјала
- Припрема првог родитељског састанка
- Састављање распореда часова
- Договор око организације пријема првака
- Договор о раду за месец септембар
СЕПТЕМБАР
- Планирање рада за октобар
- Планирање свечаности поводом Дана школе
- Учешће у манифестацији Радост Европе
- Планирање и извођење једнодневног излета
- Планирање извођења наставе у природи
- Текућа питања
ОКТОБАР
- Анализа рада у септембру
- Састављање оперативних планова за месец новембар
- Прослава Дана школе
- Облици сарадње са родитељима ученика
- Анализа постигнутих резултата и владање ученика
на крају првог класификационог пероида
- Текућа питања
НОВЕМБАР
- Анализа рада за месец октобар
- Уједначавање критеријума оцењивања
- Договор о раду за децембар
ДЕЦЕМБАР
- Анализа рада за месец новембар
- Прослава Нове године
- Анализа успеха и владања ученика на крају 1. полугодишта
- Родитељски састанак и подела књижица
- Договор о раду за јануар
ЈАНУАР
- Анализа рада за месец децембар
104
- Јануарски сусрети учитеља
- Прослава школске славе Светог Саве
- Договор о раду за фебруар
ФЕБРУАР
- Анализа рада у јануару
- Договор о раду за март
МАРТ
- Анализа рада у фебруару
- Договор о реализацији излета и посета
- Испитивање усвојености нивоа читања и писања
- Договор о раду за април
АПРИЛ
- Анализа рада у марту
- Сачињавање контролних вежби и усаглашавање
критеријума оцењивања
- Испитивање усвојености сабирања и одузимаеа до 20
- Анализа успеха и дисциплине на крају 3. класификационог периода
- Договор о раду за мај
МАЈ
- Анализа рада у априлу
- Реализација Наставе у природи
- Договор о раду за јун
ЈУН
- Анализа успеха и владања на крају школске године
- Анализа реализације Наставе у природи
- Сређивање педагошке документације
- Анализа реализације Школског програма за 1. разред
- Извештај о раду одељенског већа
План и програм рада Одељенског већа другог разреда
СЕПТЕМБАР
•
Припрема учионица за почетак школске године и стварање радног
амбијента
•
Пријем и упознавање нових ученика
•
Родитељски састанак
•
Набавка и чување школског прибора и уџбеника
105
ОКТОБАР
•
Припрема ученика за обележавање Дана школе
•
Сарадња са стручним сарадницима
•
Обележавање Дечије недеље
НОВЕМБАР
•
Анализа успеха и активности ученика
•
Сређивање педагошке документације
•
Индивидуални разговори са родитељима
•
Позоришна представа
ДЕЦЕМБАР
•
Учествовање на седницама Разредног и Наставничког већа за прво
полугодиште
•
Родитељски састанак
•
Анализа успеха и дисциплине у првом полугодишту
•
Организовање прославе Нове године
•
Неговање радних, културних и хигијенских навика
ЈАНУАР
•
Прослава Дана Светог Саве
•
Зимске радости – организовање игара на снегу
ФЕБРУАР
•
Посета ученика библиотеци
•
Рад на развијању моралних особина ученика
•
Припрема ученика за приредбу поводом 8. Марта
МАРТ
•
Сарадња са стручном службом
•
Уређење учионице и школског дворишта
•
Организовање поздрава пролећу-дружење са природом
•
Обилазак места – упознавање нашег насеља Миљаковца два и Миљаковца
три
АПРИЛ
•
Развијање радних навика
•
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећегкласификационог
периода
•
Родитељски састанак
•
Дружење у природи- одлазак у шуму
106
МАЈ
•
Организовање спортских активности
•
Анализа рада ученика на допунској настави
ЈУН
•
•
•
•
•
Анализа успеха и владања на крају школске године
Учествовање на седницама Разредног и Наставничког већа за крај године
Анализа рада одељенске заједнице
Сређивање педагошке документације и писање књижица
Родитељски састанак и подела књижица
План и програм рада Одељенског већа трећег разреда
Прва седница одељенског већа
1. Анализа и усвајање годишњих планова
2. Сачињавање глобалних и оперативних планова
3. Анализа уџбеника, приручника и дидактичких материјала
4. Планирање родитељских састанака
Друга седница одељенског већа
1. Анализа рада за септембар и доношење планова за октобар
2. Обележавање Дана школе
3. Утврђивање распореда контролних задатака и писмених вежби
4. Планирање наставе у природи и полудневних излета
Трећа седница одељенског већа
1. Анализа рада у октобру и доношење планова за новембар
2. Анализа успеха и владања на крају првог класификационог периода
3. Планирање родитељског састанка
Четврта седница одељенског већа
1. Анализа рада у новембру и доношење планова за децембар
2. Сређивање педагошке документације
3. Организовање прославе Нове године
Пета седница одељенског већа
1. Анализа рада у децембру и доношење планова за јануар
2. Анализа успеха и владања у првом полугодишту
3. Планирање прославе Светог саве
107
Шеста седница одељенског већа
1.Анализа рада у јануару и доношење планова за фебруар
Седма седница одељенског већа
1. Анализа рада у фебруару и доношење планова за март
2. Посета позоришној или биоскопској представи
3. Избор уџбеника за четврти разред
Осма седница одељенског већа
1. Анализа рада у марту и доношење планова за април
2. Анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја
3. Планирање родитељског састанка
Девета седница одељенског већа
1. Анализа рада у априлу и доношење планова за мај
2. Усаглашавање критеријума оцењивања
3. Израда контролних вежби
4. Припрема за извођење наставе у природи
Десета седница одељенског већа
1. Анализа рада у мај и доношење планова за јун
2. Реализација наставног плана и програма
3. Планирање полудневног излета
Једанаеста седница одељенског већа
1.Анализа успеха и владања на крају школске године
2. Анализа успешности извођења наставе у природи и полудневног излета.
3. Завршни родитељски састанак.
План и програм рада Одељенског већа четвртог разреда
АВГУСТ
1.Анализа и усвајање годишњих планова рада
2.Сачињавање глобалних и оперативних планова за све предмете
3.Избор уџбеника, приручника и дидактичког материјала
4.Распоред часова
5.Изборни предмети
6.Родитељски састанци
7.Распоредела нових ученика
СЕПТЕМБАР
1.Планирање извођења наставе у природи и једнодневног излета
108
2.Планирање свечаности поводом Дана школе
ОКТОБАР
1.Анализа рада у септембру и доношење планова за октобар
2.Обележавање Дана школе
3.Утврђивање распореда контролних задатака и писмених вежби
4.Учешће у манифестацији Радост Европе и обележавање Дечије недеље
НОВЕМБАР
1.Анализа рада у октобру, доношење планова за новембар и децембар
2.Анализа успеха и владања на крају првог класификациониг периода
3.Планирање родитељског састанка
4.Уједначавање критеријума оцењивања
5.Посета позоришту
ДЕЦЕМБАР
1.Анализа рада у децембру
2.Анализа рада и успеха у току првог полугодишта
3.Реализација наставног плана и програма
4.Планирање прославе школске славе Светог Саве
5.Прослава Нове године
ФЕБРУАР
1.Доношење планова за фебруар и анализа рада у јануару
2.Родитељски састанци
МАРТ
1.Анализа рада у фебруару , доношење планова за март
2.Сређивање педагошке документације
3.Обележавање Осмог марта
АПРИЛ
1.Анализа рада у марту, доношење планова за мај
2.Анализа успеха и владања на трећем класификационом периоду
3.Планирање родитељског састанка
МАЈ
1.Анализа рада у априлу , доношење планова за мај
2.Усаглашавање критеријума за оцењивање
3.Израда контролних вежби
4.Припрема за извођење Наставе у природи
109
ЈУН
1.Анализа рада у мају, доношење планова за јун
2.Реализација плана и програма
3.Анализа успеха и валадања на крају школске године
4.Завршни родитељски састанак
План и програм рада Одељенског већа петог разреда
СЕПТЕМБАР
1. Извештај наставника разредне наставе о одељенским заједницама
2. Усвајање годишњег плана рада Одељенског већа, одељенског старешине
и Савета родитеља
3. Предлагање и усвајање екскурзије
4. Усвајање плана допунске и додатне наставе, као и слободних активности
5. Усвајање распореда писмених и контролних задатака
НОВЕМБАР
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода
2. Анализа посећености допунске и додатне наставе
3. Реализација плана и програма
ДЕЦЕМБАР
1. Анализа успеха на крају првог полугодишта
2. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
3. Реализација плана и програма редовне, допунске и додатне наставе
АПРИЛ
1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода
2. Анализа учешћа на такмичењима и резултати са такмичења
3. Реализација плана и програма
МАЈ
1. Специфични проблеми (ученици који имају потешкоће у праћењу
наставе)
2. Мере за побољшање успеха
3. Договор о реализацији екскурзије
ЈУН
1.
2.
3.
4.
Успех и дисциплина на крају школске године
Похвале, награде и признања
Анализа реализације плана и програма
Извештај о изведеној екскурзији
110
План и програм рада Одељенског већа шестог разреда
СЕПТЕМБАР
1. Усвајање годишњег плана рада:
- Одељенског већа,
- Одељенскoг старешине,
- Савета родитеља.
2. Планирање посета и екскурзија
3.Корелација наставног програма и планирање истог
4. Усвајање распореда писмених и контролних задатака
5. Организација допунске , додатне наставе и слободних активности
НОВЕМБАР
1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода
2. Утисци о раду и понашању ученика,посећеност допунске и додатне наставе
3. Сарадња са pодитељима
4. Усклађивање критеријума оцњивања и индивидуални приступ ученицима
ДЕЦЕМБАР
1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
2. Реализација плана ,програма, допунске и додатне наставе у првом
полугодишту
3. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
АПРИЛ
1. Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода
2. Анализа учешћа ученика на такмичењима и резултати са такмичења
3. Реализација плана ,програма, допунске и додатне наставе
ЈУН
1. Анализа успеха и дисциплине на крају школске године
2.Реализација плана и програма редовне, допунске, додатне наставе и
слободних активности
3. Похвале, награде и казне
4.Анализа реализације плана и програма
5. Анализа тимског рада са појединим ученицима-извештај педагога и
психолога
6. Извештај о реализацији екскурзије
111
План и програм рада Одељенског већа седмог разреда
СЕПТЕМБАР
1. Разматрање и усвајање плана рада Одељенског већа, Одељенског
старешине и Савета родитеља.
2. Планирање излета и екскурзија и утврђивање дестинација.
3. Распоред писмених задатака и контролних вежби.
4. Организовање додатне, допунске наставе и слободних активности.
НОВЕМБАР
1. Анализа успеха и владања ученика на крају I класификационог периода.
2. Запажање наставника о раду ученика у редовној, додатној и допунској
настави.
3. Сарадња са родитељима.
ДЕЦЕМБАР
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I полугодишта
2. Реализација редовне, додатне и допунске наставе, као и наставе
слободних активности.
3. Похвале и дисциплинске мере.
МАРТ
1.
2.
3.
4.
Праћење резултата рада ученика.
Усклађивање критеријума оцењивања.
Дисциплина и предузете мере.
Анализа тимског рада са појединим ученицима – извештај педагога и
психолога.
АПРИЛ
1. Анализа успеха и владања на крају III класификационог периода.
2. Мере побољшања успеха
3. Утврђивање предлога плана дестинације екскурзије.
4. Учешће ученика на такмичењима.
ЈУН
1. Утврђивање успеха и владања ученика на крају II полугодишта.
2. Реализација плана и програма редовне, додатне и допунске наставе.
3. Похвале, награде и дисциплинске мере.
112
План и програм рада Одељенског већа осмог разреда
СЕПТЕМБАР
1. Разматрање и усвајање годишњег плана рада Одељенског већа, Одељенског
старешине и Савета родитеља
2. Усвајање маршруте екскурзије ученика
3. Распоред писмених задатака и контролних вежби
4. Усвајање плана допунске и додатне наставе, као и слободних активности
НОВЕМБАР
1. Анализа успеха и владања ученика на крају I класификационог периода
2. Запажања наставника о раду ученика у редовној, додатној и допунској
настави
3. Усклађивање критеријума оцењивања
4. Сарадња са родитељима
ДЕЦЕМБАР (ЈАНУАР)
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I полугодишта
2. Похвале и васпитно-дисциплинске мере
3. Припреме за матурски испит
4. Извештај о реализацији плана и програма редовне, допунске и додатне
наставе
5. Мере за побољшање успеха и владања ученика
АПРИЛ
1. Анализа успеха и владања на крају III класификационог периода
2. Анализа успешности мера које су примењене у циљу побољшања успеха и
владања ученика
3. Извештај о учешћу ученика на такмичењима, у слободним и ваннаставним
активностима
4. Извештај о реализацији матурске екскурзије
МАЈ
1. Анализа успеха и владања на крају II полугодишта
2. Анализа реализације плана и програма редовне, додатне и допунске наставе
3. Похвале, награде и дисциплинске мере
4. Извештај о реализацији матурске вечери
5. Припрема за матурски испит
113
4. Саветодавни органи
4.1.Савет родитеља
У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика
сваког одељења, односно васпитне групе ако школа остварује предшколски
програм.
У установи у којој стичу образовање припадници националне мањине, односно етничке групе у савету родитеља сразмерно су заступљени и представници националне мањине, односно етничке групе.
У установи у којој стичу образовање деца и ученици са сметњама у развоју,
члан савета родитеља је и представник родитеља деце, односно ученик са
сметњама у развоју.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад
пословником Савета.
Програм рада Савета родитеља припрема психолог школе који је задужен
за рад и координирање овог саветодавног тела.
Месец
2013/14.
Септ.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
-Конституисање Савета родитеља, избор председника и
заменика,
-Разматрање извештаја о реализацији годишњег плана
рада школе и директора школе за школску 2012/13.
годину ,
-Разматрање предлога анекса Развојног плана школе и
предлагање представника у Стручни актив за развојно
планирање,
-Разматрање предлога анекса школских програма за
2013/14. годину,
-Разматрање предлога Годишњег плана рада ОШ „Иво
Андрић“ за школску 2013/14. годину,
-Давање сагласности на програм и организовање
екскурзије и наставе у природи у школској
2013/14.години,
-Доношење одлуке о висини дневница за наставнике за
извођење екскурзија и наставе у природи,
-Припремљеност објекта за рад у школској 2013/14.
години,
Известилац
директор
директор
директор
„
„
„
„
„
„
114
-Доношење Одлука о осигурању , исхрани и обезбеђењу
ученика,
-Доношење одлуке о родитељском динару и избор
комисије за праћење потрошње прикупљених
средстава.
Нов.
Феб.
Април
Јун
- Разматрање безбедности ученика у школи
- Разматрање успеха , дисциплине и
изостајање са наставе у 1. тромесечју школске 2013/14.
- Предлагање мера за побољшање успеха и
владања ученика
- Разматрање успеха, дисциплине и изостајање са
наставе на крају првог полугодишта 2013/14.
- Предлози и мере за побољшање успеха и
владања ученика
- Извештај о здравственом стању ученика
на основу систематских прегледа
- Анализа сарадње школе и породице
- Анализа успеха, дисциплине и изостајања
ученика на 3. тромесечју школске
2013/14.год.
- Разматрање избора уџбеника за
школску 2014/15.годину
- Разматра извештај о остваривању екскурзија и
наставе у природи
- Разматрање предлога изборних предмета за
школску 2014/15.годину
-Извештај о самовредновању и дискусија о резултатима
Директор
Педагог
директор
стр.сар.
школ.лекар
психолог
директор
Рук. стр.
већа
за об. пред.
за раз. наст.
директор
Рук. од.
већа
и стр.већа
за
раз. наст.
4.2. Ученички парламент
Ученички парламент је састављен од представника ученика седмог и осмог
разреда, по два члана из сваког одељења.
Активности
Месец
Реализатор
1. Формирање скупштине
Ученичког парламента
2. Формирање одбора и избор
Септембар
ЧЛАНОВИ
УЧЕНИЧКОГ
115
3.
4.
5.
6.
председника
Израда плана рада ученичког
парламента
План активности поводом Дечје
недеље („Радост Европе“)
Упознавање ученика са правима
и дужностима чланова Ученичког
парламента
Предлози ученика за реализацију
прославе Дана школе и
организовање посете Музеју Иве
Андрића
1. Разматрање односа међу
ученицима у наставном процесу
и ваннаставним активностима
2. Трибина – Међународни дан
детета (Насиље у школи)
3. Предавање координатора и
ученика на тему „Упознајмо наш
крај“-упознавање ученика са
знаменитостима наше општине
поводом Дана СО Раковица
4. Учествовање у реализацији Дана
науке
5. Избор пројеката који ће се
реализовати школске 2013-2014.
6. Текућа питања
1. Предлагање и давање мишљења
стручним органима о правилима
понашања у школи (ученикнаставник-родитељ).
2. Трибина – Светски дан борбе
против сиде
3. Разматрања односа између
ученика и наставника у
наставном процесу
4. Прикупљање предлога за
реализацију уређења школског
простора
5. Предлози ученика за реализацију
ПАРЛАМЕНТА
ЧЛАНОВИ
УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Октобар
ЧЛАНОВИ
УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Децембар
116
прославе школске славе Свети
Сава
6. Текућа питања
1. Предлози за превенцију насиља у
школи
2. Избор ученика за израду
мултимедијалне презентације за
сајт школе о најуспешнијим
ученицима у текућој школској
години
3. Трибина- Међународни дан
матерњег језика
4. Сарадња и размена идеја са
вршњацима ученичких
парламената других основних
школа
5. Текућа питања
1. Предлагање и давање мишљења
стручним органима школе о
организацији наставе и
унапређењу наставног процеса
2. Избор и коментари о уџбеницима
3. У сусрет Дану планете Земље
4. Трибина Светски дан књигеразмена искуства о прочитаним
књигама,препорука актуелних
наслова-сарадња са
библиотекаром школе
5. Текућа питања
1. Упознавање ученика и давање
смерница за полагање мале
матуре
2. Анализа резултата анкете за
маршуту екскурзија
3. Реализација акције прављења
мултимедијалне презентације о
најуспешнијим ученицима
4. Трибина -Светски дан спорта
(учешће на спортским
ЧЛАНОВИ
УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Фебруар
ЧЛАНОВИ
УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Март
ЧЛАНОВИ
УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА
Мај
117
активностима ,успеси и искуства
најбољих спортиста школе)
5. У сусрет Светском дану животне
средине-организација акције
чишћења,фоотографисање и
изложба у школи)
6. Избор најангажованијег члана
парламента и давање захвалница
члановима осмог разреда, помоћ
у реализацији матуре
7. Текућа питања
ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА:
1. Драгана Дејановић Ковачевићкоординатор
2. Дејан Бошковић
3. Љиљана Костић
4. Марина Милошевић
5. Светлана Томић
6. Гордана Вранов
4.3.
Стручни сарадници
Послове стручних сарадника обавља: школски педагог, школски психолог
и библиотекар. Планирање и програмирање рада ових сарадника је усаглашено
са Правилником о програму рада стручних сарадника у основној школи.
4.3.1. Педагог школе
ЦИЉ: Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке
науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног
рада у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања
дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и
посебним законима.
ЗАДАЦИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА:
- Учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање
образовно-васпитног рада,
- Праћење и подстицање целовитог развоја ученика,
- Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању
образовно118
васпитног рада,
- Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових
васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по
питањима
значајним за васпитање и образовање деце и ученика,
- Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,
- Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним
организацијама од значаја за успешан рад установе,
- Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке
науке и праксе.
Област рада
I
Планира
ње
и
програм
ирање
образов
новаспитн
ог рада
Активности
Временска
динамика
1.Учествовање у изради школског VI,VIII,IX
програма и
развојног плана
установе,
2. Учествовање у припреми и
изради годишњег плана рада VI,VIII,IX
установе и његових појединих
делова (организација и облици
рада,
програма
стручног
усавршавања,
програм
рада
стручних сарадника, сарадње са
породицом,
сарадње
са
друштвеном
средином,
превентивних програма, програм
заштите ученика од насиља, VIII –VI
злостављања и занемаривања,
програм рада тима за инклузивно
образовање),
3.
Припремање
и
израда
годишњих и оперативних планова
рада педагога,
4. Спровођење анализа у школи у
циљу
испитивања
потреба
Током
ученика и родитеља,
школске
године
5. Пружање помоћи наставницима
у развијању програма, планирању
и документовању васпитно –
Сарадници
- Директор,
психолог,
помоћник
директора,
тим за ШРП,
рук.струч. већа
Директор,психолог,
помоћник
директора,
Тим за превенцију
и заштиту ученика,
Тим за инклузивно
образовање, Тим за
ШРП, наставници
-Психолог
Ученици,родитељи
директор,
психолог,
библиотекари,наст
авници
-Тим за
119
образовног рада у складу са
потребама и интересовањима
ученика,
6. Учествовање у припреми и
изради
индивидуалног
образовног плана за ученике
(израда ИОП-а),
7. Учешће у планирању и
организовању појединих облика
сарадње са другим институцијама,
9. Планирање и учешће у набавци
стручне литературе, педагошкопсихолошке
литературе
за
ученике, дидактичког материјала
и наставних средстава,
10. Учествовање у писању
пројеката установе и конкурисању
ради обезбеђивања њиховог
финансирања и примене,
11. Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава,
12.
Формирање
одељења,
нарочито првог и петог разреда и
распоређивање
новопридошлих
ученика и ученика који су
упућени да понове разред.
II
Праћење
и
вреднов
ање
образов
новаспитн
ог рада
1.
Систематско
праћење
и
вредновање
васпитно–
образовног, односно наставног
процеса развоја и напредовања
ученика,
2.
Праћење
реализације
образовно-васпитног рада,
3. Праћење ефеката иновативних
активности и пројеката, као и
ефикасности
нових
организационих облика рада
4. Праћење и вредновање примене
мера
индивидуализације
и
инклузивно
образовање,
Педагошки
колегијум
-Тим за
инклузивно
образовање,родите
љи
-Директор,
психолог,
релевантне
институције
Психолог,наставни
ци,
библиотекари
Директор,помоћни
к директора
Директор,психолог
Директор,психолог
Током
школске
године
-Тим
за
инклузивно
образовање,настав
ници
Директор,помоћни
к
директора,психоло
г,наставници
Тим за ШРП,
Током
школске
-Тима за инклузију,
наставници,
120
индивидуалног образовног плана године
(ИОП-а),
VI,VIII,IX
5. Учествовање у раду комисије за
проверу
савладаности програма увођења у
посао
наставника
6. Учешће у изради годишњег
извештаја о раду установе у
остваривању
свих
програма
образовно-васпитног
рада Током
(програма стручних органа и школске
тимова, стручног усавршавања,
године
превентивних програма, рада
педагошко –
психолошке службе, сарадње са
породицом,
сарадње
са
друштвеном средином, праћење
рада стручних актива, тимова,
нарочито Тима за инклузивно
образовање и Тима за заштиту
ученика
од
злостављања
и
занемаривања ),
7.
Учествовање
у
праћењу
реализације
остварености општих и посебних
стандарда, постигнућа ученика,
8. Праћење анализе успеха и X –VI
дисциплине
ученика на класификационим
периодима, као и предлагање мера Током
за њихово побољшање,
школске
9. Праћење успеха ученика у године
ваннаставним
активностима,
такмичењима,
завршним
и
пријемним испитима за упис у
средње школе,
10. Праћење узрока школског
неуспеха ученика и предлагање
решења за побољшање школског
успеха,
родитељи
-Чланови
комисије,директор,
психолог
-Директор,
психолог,помоћник
директора,Тим за
превенцију
и
заштиту ученика ,
Тим за инклузивно
образовање,
наставници
-Наставници
Директор,психолог,
наставници
Директор,наставни
ци,
библиотекари
-Директор,
наставници
-Директор,
наставници
Наставници
-Психолог,
наставници
121
11. Праћење поступака и ефеката
оцењивања ученика
Током
школске
године
III
Рад
са
наставн
ицима
1. Пружање помоћи наставницима
на
конкретизовању
и
операционализовању циљева и
задатака образовно- васпитног
рада
2. Пружање помоћи наставницима
у
усклађивању
програмских
захтева
са
специфичностима
контекста
(индивидуалним
карактеристикама
деце,
породичног окружења),
3. Пружање стручне помоћи
наставницима на унапређивању
квалитета
наставе
увођењем
иновација
и
иницирањем
коришћења савремених метода и
облика рада ( уз проучавање
програма и праћење стручне
литературе),
4. Информисање и мотивисање
наставника
на
континуирано
стручно
усавршавање
и
напредовање у струци,
6.
Анализирање
реализације
праћених активности у установи,
часова редовне наставе и других
облика образовно- васпитног рада
којима је присуствовао педагог и
давање предлога за њихово
унапређење,
7.
Праћење
начина
вођења
педагошке
документације
-Наставници,
директор
помоћник
директора
-Наставници
IV-VI
Током
школске
године
-Наставници,
директор
помоћник
директора
-Психолог,
директор,
помоћник
директора
-Наставници,
директор
помоћник
директора
-Наставници,
психолог,
Директор,
родитељи, Тим за
122
наставника
8. Пружање помоћи наставницима
у
осмишљавању
рада
са
ученицима којима је потребна
додатна подршка (даровитим
ученицима, односно деци односно
ученицима са тешкоћама у
развоју),
9.
Упознавање
одељењских
старешина и одељењских већа са
релевантним карактеристикама
нових ученика,
13.
Пружање
помоћи
наставницима у остваривању свих
форми сарадње са породицом,
инклузију
-Психолог,
директор
-Психолог,
директор,
наставници
Током
школске
године
- Деца, родитељи,
психолог
-Психолог
Наставници,
психолог
Наставници,
психолог
- Наставници
-Тим
за
ПО,
психолог
Наставници,
родитељи
Током
школске
године
Наставници,
психолог, Тим за
превенцију
и
заштиту ученика,
родитељи
-Наставници,
родитељи, Тим за
инклузију,
123
психолог
- Психолог
IV
Рад са
ученици
ма
1. Испитивање детета уписаног у
основну школу,
2. Праћење дечјег развоја и
напредовања,
3. Саветодавни рад са новим
ученицима, ученицима који су
поновили
разреда,
преласка
ученика између школа,
4. Стварање оптималних услова за
индивидуални
развој
детета
односно ученика и
пружање помоћи и подршке,
6. Идентификовање и рад на
отклањању педагошких узрока
проблема у учењу и понашању,
7.
Рад
на
професионалној
оријентацији ученика
8.
Пружање
помоћи
на
осмишљавању садржаја
и организовању активности за
креативно
и
конструктивно
коришћење слободног времена,
9. Промовисање, предлагање мера,
учешће у активностима у циљу
смањивања насиља, а повећања
толеранције и конструктивног
решавања
конфликата,
популарисање здравих стилова
живота,
10.
Учествовање
у
изради
педагошког профила
ученика којима је потребна
додатна
подршка
израда
индивидуалног образовног плана,
Наставници,
психолог
- Психолог
Психолог,
директор
Наставници,
психолог
- Директор, Савет
родитеља
Психолог,
директор
124
11. Учествовање у појачаном
васпитном раду за
ученика који врше повреду
правила понашања у
школи или се не придржава
одлука директора и
органа школе,
V
Рад са
родитељ
има,
односно
старате
љима
VI
Рад са
директо
1. Организовање и учествовање на
општим и групним родитељским
састанцима
у
вези
сa
организацијом и остваривањем
образовно-васпитног рада,
2. Пружање подршке родитељима,
старатељима
у раду са
ученицима
са
тешкоћама у учењу, проблемима у
понашању, проблемима у развоју,
3..
Упознавање
родитеља,
старатеља са важећим
законима,
конвенцијама,
протоколима о заштити деце,
односно ученика од занемаривања
и
злостављања
и
другим
документима
од значаја за
правилан развој деце,односно
ученика у циљу представљања
корака
иначина
поступања
установе,
4. Пружање подршке и помоћи
родитељима
у осмишљавању
слободног времена ученика,
5. Сарадња са Саветом родитеља,
по
потреби,
информисањем
родитеља и давање предлога по
питањима која се разматрају на
Савету.
1. Сарадња на истраживању
постојеће
образовно-васпитне
125
ром,
стручни
м
сарадни
цима
праксе и специфичних проблема и
потреба установе и предлагање
мера за унапређење,
2. Сарадња
у оквиру рада
стручних тимова и комисија и
редовна размена информација,
3.
Сарадња
на заједничком
планирању активности, анализа и
извештаја о раду школе,
4.
Сарадња
на
формирању
одељења и расподели одељењских
старешинстава,
5.
Сарадња
на
планирању
активности
у
циљу
јачања
наставничких
и
личних
компетенција,
7. Пружању подршке ученицима
за које се доноси индивидуални
образовни план,
8. Сарадња са директором по
питању
приговораи
жалби
ученика и његових родитеља,
односно старатеља на оцену из
предмета и владања.
VII
Рад у
стручни
м
органим
аи
тимовим
а
1.
Учествовање
у
раду
Наставничког већа, Педагошког
колегијума (давањем саопштења,
информисањем о резултатима
обављених анализа, прегледа,
предавањима и других активности
од значаја за),
2. Учествовање у раду тимова,
већа, актива и
комисија на нивоу установе који
се образују
ради остваривања одређеног
задатка, програма
или пројекта.
3. Предлагање мера за
унапређивање рада
Током
школске
године
- Чланови стручних
органа и тимова
126
стручних органа установе.
VIII
Сарадња
са
надлежн
им
установа
ма,
организ
ацијама,
удружењ
има и
јединиц
ом
локалне
самоупр
аве
IX
Вођење
докумен
тације,
припрем
а за рад
и
стручно
усаврша
вање
1. Сарадња са Министарством
просвете и науке, Школском
управом,
Интерресорном
комисијом,
Домом
здравља
“Канарево брдо”, Центром за
социјални рад Раковица и другим
релевантним институцијама
1.
Вођење
евиденције
о
сопственом
раду
на
дневном,месечном и годишњем
нивоу,
2. Израда, припрема и чување
посебних протокола, чек листа за
праћење наставе,
3.
Прикупљање
података
о
ученицима и чување материјала
који садржи личне податке о
ученицима у складу са етичким
кодексом педагога,
4.
Индивидуално
стручно
усавршавање у установи и ван ње:
праћењем стручне литературе и
периодике,
учествовањем
у
активностима
струковног
удружења (Педагошко друштво
Србије) и на Републичкој секцији
педагога и психолога Србије,
похађањем
акредитованих
семинара.
Током
школске
године
-Образовне,
здравствене,
социјалне, научне,
културне и друге
установе
Током
школске
године
127
Напомена: Време предвиђено за обављање послова даје се орјентационо.
Зависно од потреба школе, самих дешавања, у пракси може, а најчешће и
долази, до одступања од планираног. Током школске године у одређеном
временском периоду појединим подручјима рада неопходно је посветити више
или мање времена од предвиђеног.
Педагог
Марија Станојевић
4.3.2. Психолог школе
Планирање и програмирање васпитно-образовног, односно образовноваспитног рада
Подручје рада
1. Планирање и
програмирање
образовно –
васпитног рада и
вредновање
остварених
резултата
1.1. Планирање и
програмирање
1.2.
Организација
педагошког рада
школе
1.3.
Праћење и
вредновање рада
школе
Садржај рада
1.1.
Учествовање у
изради годишњег
програма школе
- Учешће у изради
планова и програма:
унапређивање
образовно – васпитног
рада, васпитног рада са
ученицима, стручних
органа, педагошкопсихолошког
усавршавања
наставника,
професионалне
орјентације,
корективног рада са
ученицима са
проблемима у учењу,
понашању и развоју,
сарадње школе и
породице
- Усклађивање
појединачних
програма са полазном
концепцијом
Временска
динамика
Август
2013.
Сарадници
- Директор
- Помоћник
директора
- Педагог
- Наставниц
и
- Одељењске
старешине
Током
године
128
годишњег програма
Август
рада школе
2013.
- Сачињавање
годишњих и месечних
планова и програма и
израда програма
корективног рада
1.2.
Примењивање
педагошкопсихолошких
Током
принципа у изради
године
распореда часова и
смена, подели
одељењског
старешинства
- Предлагање нових
организационих
решења образовно –
васпитног рада
1.3.
Праћење и
вредновање:
мотивације ученика за
рад и учење, развоја и
напредовања личности
ученика, усклађености
програмских захтева са
индивидуалним
могућностима ученика
2. Унапређивање
2.1. Упознавање са
Током
образовно –
психолошким
године
васпитног рада и
принципима успешног
инструктивни
учења и мотивација за
педагошко –
рад
психолошки рад са
- Пружање помоћи у
наставницима
подстицању
оптималног развоја
2.1. Сарадња са
ученика на нивоу
индивидуалних
наставницима и
карактеристика
- Испитивање
директором школе
ефикасности
појединих облика и
- Директор
- Помоћник
директора
- Педагог
- Наставниц
и
- Наставниц
и разредне
наставе
- Одељењске
старешине
- Вршњачки
тим
- Ђачки
129
2.2. Сарадња са
одељењским
старешинама
метода рада у односу
на индивидуалне
карактеристике
ученика
- Пружање помоћи у
идентификовању
ученика са
потешкоћама у учењу
и надаредих ученика
2.2. Указивање
наставницима и
одељењским
старешинама
на узроке поремећаја
интерперсоналних
односа
и предлагање мера за
њихово
превазилажење
- Пружање помоћи
наставницима и
одељењским
старешинама у
усмеравању
професионалног
развоја ученика
- Учествовање у
организацији
презентација средњих
за ученике завршних
разреда
- Анализа часова којима
је присуствовао
психолог ради
сагледавања
прилагођености
програма развојном
узрасту ученика,
атмосфери у одељењу
и мотивацији за рад
парламент
- Тим за
превенцију
и заштиту
ученика од
насиља
- Тим за
инклузију
- Педагошки
колегијум
Април-Мај
2014.
130
3. Рад са
ученицима
-
-
-
-
-
-
Испитивање:
интелектуалне,
емоционалне и
социјалне зрелости
ученика за полазак у
школу, мотивације,
особина личности,
вредносних ставова,
интересовања,
социјалног статуса,
групне динамике
одељења и статуса
појединца
Израда инструмената
за испитивање
карактеристика
личности и
вредносних ставова:
анкете, упитници,
социограми
Организовање:
предавања и
радионица на актуелне
психолошке теме
Саветодавни рад са
ученицима са
потешкоћама у
социјализацији,
понашању,
емоционалном
сазревању и са
породичним
проблемима
Оспособљавање
ученика за усвајање
рационалних метода
учења и
самообразовања
Активности на
професионалном
усмеравању ученика
Април-Јун - Педагог
2014.
- Одељењске
старешине
- Наставниц
и
- Родитељи
Током
године
Март-Мај
2014.
131
4. Сарадња са
родитељима
са
-
психолошким
карактеристикама деце
и
-
-
5. Истраживање
образовно –
васпитне праксе
-
-
-
6. Рад у стручним
органима
Упознавање родитеља
-
пружање помоћи у
усмеравању развоја
Давање савета за
решавање развојних и
других проблема
ученика који су
последица
поремећених
породичних односа
Саветодавно инструктивни рад са
родитељима чија деца
имају тешкоће у
развоју и са
родитељима даровите
деце
Психолошко педагошко образовање
родитеља
Истраживање
образовно-васпитне
праксе и специфичних
проблема и потреба у
школи
Истраживање и
сагледавање општих
услова за одвијање
образовно – васпитног
рада
Учествовање у
истраживањима
других школа, научних
и просветних
институција
Унапређивање
образовно – васпитне
праксе, предлагање
Током
године
- Педагог
- Одељењске
старешине
- Родитељи
Током
године
- Помоћник
директора
- Педагог
- Наставниц
и
- Педагошки
колегијум
Током
године
- Директор
- Помоћник
директора
132
-
-
7. Сарадња са
стручним
институцијама,
друштвеном
средином и
стручно
усавршавање
-
-
-
примене ефикаснијих
облика, метода и
средстава наставних и
других видова рада са
ученицима
Решавање актуелних
образовно – васпитних
проблема
Извештавање о
резултатима
обављених анализа и
предлагање
психолошко педагошких мера
Сарадња са
образовним,
здравственим и
социјалним
институцијама и
другим установама
које доприносе
остваривању циља и
задатака образовноваспитног рада
Учествовање у
организованим
облицима размене
искуства и сарадње
школских психолога и
педагога
Организовање
индивидуалног рада
на стручном
усавршавању
- Педагог
- Наставниц
и
- Педагошки
колегијум
Током
године
- ГО
Раковица
- Центар за
социјални
рад
Раковица
- Дом
здравља
Раковица
- Друге
школе
- Центар за
усвојење и
хранитељс
тво Врачар
- Сигурна
кућа
- Институт
за
ментално
здравље
- Завод за
говорну
патологију
- Клиника за
неурологиј
у за децу и
омладину
133
- Друге
институциј
е
8. Вођење
документације
-
-
9. Припрема за рад
-
-
Вођење документације
о свом раду: план и
програм рада
(годишњи и месечни),
дневник рада, досијеа
о
раду са ученицима који
захтевају посебан рад,
извештаји
Вођење евиденције о
сарадњи са ученицима,
наставницима и
родитељима
Припремање и
планирање рада: са
ученицима,
наставницима и
родитељима, анализа и
саопштења, предавања
за ученике, наставнике
и родитеље,материјала
истраживања, посете
часовима, увођења
иновација у образовно
– васпитни процес,
праћење стручне
литературе
Припремање и
договарање са другим
стручним
сарадницима,
тимовима и стручним
институцијама о
заједничким задацима
у школи и ван школе
Током
године
- Педагог
Током
године
- Педагог
- Тим за
превенцију
и заштиту
ученика од
насиља
- Тим за
инклузију
- Вршњачки
тим
- Ђачки
парламент
- Друге
институциј
е
134
Напомена: Реализација програма, утврђено време и реализација различитих
задатака и садржаја је флексибилна. У пракси долази до одступања, која су у
складу са реалним захтевима школског живота.
Психолог
Јелена Медаревић
4.3.3. Библиотекари школе
Циљеви рада школске библиотеке су:
промоција читања и самосталности ученика у учењу,
развијање информационе (медијске и информатичке) писмености
ученика и наставника,
остваривање сарадње и заједничког планирања активности наставника,
школског библиотекара и локалне заједнице,
обезбеђивање различитих извора инфoрмација и приступ ка њима,
развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као
и навике коришћења библиотеке током читавог живота,
пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада
образовно-васпитног процеса.
Задаци школске библиотеке су:
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области
образовања и васпитања, као и библиотечко - информацијских из домена
културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих
облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања,
програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно
целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:
развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код
ученика и наставника,
развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора
информација,
стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и
електронском учењу,
мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално
учење и образовање током целог живота,
сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима
и њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и
сваком другом професионалном развоју,
пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору
одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у
135
учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним
приликама, сарађујући са њиховим родитељима,
стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ
библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и
развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код
ученика,
ПОДРУЧЈЕ РАДА
САДРЖАЈ РАДА
ВРЕМЕ
I Планирање и
програмирање
образовноваспитог рада
1.
Планирање
набавке
литературе
и периодичних публикација IX-VI
за
ученике,
наставнике
и
стручне
сараднике
2. Израђивање годишњег,
месечних планова
3. Планирање и програмирање
рада са ученицима у школској
библиотеци
4. Израда програма рада
библиотечке и новинарске
секције
II Праћење и
вредновање
образовноваспитог рада
1. Одабирање и припремање
литературе и друге грађе за
IX-VI
разне образовно-васпитне
активности (теоријска и
практична настава, допунски
и
додатни рад, ваннаставне
активности ученика и др.)
2. Непосредно учествовање у ОВ
раду
3. Увођење и праћење иновација
у
ОВ раду
4. Побољшање информационе,
медијске и информатичке
писмености корисника
НОСИОЦИ
АКТИВНОС
ТИ
библиотека
ри
педагог,
психолог,
директор,
помоћник
директора
наставници
библиотека
ри
наставници
педагог,
психолог,
директор,
помоћник,
директора
136
III Рад са
наставницима
IV Рад са
ученицима
1. Сарадња са наставницима на
промоцији читања ради
задовољства кроз све облике
образовно - васпитног рада
2. Сарадња са наставницима у
припремању ученика за
самостално
коришћење
разних
извора информација
3. Организовање наставних
часова из појединих предмета
у
школској библиотеци и
интердисциплинарних
часова
4. Сарадња са наставницима
око
утврђивања годишњег плана
обраде лектире, и коришћења
наставничко - сарадничког
дела школске библиотеке
5. Коришћење ресурса
библиотеке у процесу наставе
7. Систематско информисање
корисника
школске
библиотеке
о новоиздатим књигама,
стручним
часописима
и
другој
грађи на блогу школске
библиотеке
IX-VI
1. Припремање ученика за
самостално коришћење
различитих извора сазнања и
свих врста информација у
настави и ван ње
2. Упознавање ученика са радом
библиотеке
3. Упознавање ученика с
библиотечким пословањем
IX-VI
IX-VI
библиотека
ри,
наставници
,
ученици
IX-VI
VI – IX
IX-VI
IX-VI
IX-X
библиотека
ри,
ученици,
наставници
,
стручни
сарадници
IX-X
137
4. Развијање позитивног
односа према читању и
важности разумевања текста
и
упућивању на истраживачке
методе
рада
(употреба
лексикона, енциклопедија,...)
5. Навикавање ученика да
пажљиво користе и
чувају библиотечку грађу, да
развијају навику долажења у
школску библиотеку и
да узимају учешћа у њеним
културно - просветним
активностима у складу са
њиховим интересовањима и
потребама
6. Подстиче побољшање
информационе, медијске и
информатичке писмености
Ученика
7. Ради са ученицима у
читаоници
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
V Рад са
родитељима,
односно
старатељима
2. Остваривање сарадње са
родитељима у вези са
IX-VI
развијањем
читалачких
навика
ученика.
библиотека
ри
родитељи
VI Рад са
директором,
стручним
сарадницима,
педагошким
асистентом
и пратиоцем
ученика
1.Сарадња са стручним већима
IX-VI
наставника, педагогом,
психологом и директором
школе
у вези с набавком и
коришћењем књижне и
некњижне
грађе,
те
целокупном
организацијом рада школске
библиотеке
IX-VI
2. Сарадња око обезбеђивања
директор,
помоћник
директора,
педагог,
психолог
138
и
VII Рад у стручним
органима и
тимовима
VIII Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
јединицом
локалне
самоуправе
књижне и некњижне грађе за
школску библиотеку коју
користе ученици, наставници
стручни сарадници,
3. Припрема заинтересованих за
реализацију
интердисциплинаре наставе,
за организовање књижевних
сусрета и других културних
догађаја
4. Сарадња у припреми прилога
за
школски часопис и школски
сајт
5. Сарадња са педагогом и
психологом ради праћења
потреба и интересовања
ученика и укључивања у рад
библиотеке, секције,...
1. Рад у стручним тимовима у
складу са решењем директора
IX-VI
IX-VI
X-VI
IX-VI
1. Сарадња са другим школама,
IX-VI
школском, народном и другим
библиотекама на територији
локалне самоуправе, по
питању размене и
међубиблиотечке позајмице
2. Сарадња са просветним,
IX-VI
научним, културним и другим
установама
IX Вођење
1. Праћење научне и стручне
IX-VI
документације,
литературе, подстицање
припреме за рад
ученика и наставника на
и
коришћење
стручне
стручно
литературе
IX-VI
усавршавање
2. Праћење нових сазнања из
области библиотекарства и
ОВ
библиотека
ри
чланови
тима
библиотека
ри,
радници
културних
и
других
установа
библиотека
ри
139
рада и примена у раду у IX-VI
школи
3. Праћење и евиденција
коришћења литературе у
школској библиотеци,
праћење занимање
IX-VI
ученика за одређене књиге
4. Вођење документације о раду
школске библиотеке и
школског библиотекара –
анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току
IX-VI
школске године
5. Стручно усавршавање –
учешће
на семинарима, саветовањима
и
другим скуповима на којима
узимају учешће и школски
библиотекари
обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању
информационе писмености, како би се корисници оспособили за
проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз
вешто и ефикасно коришћење информационо -комуникационих
технологија,
припремања и реализовања библиотечког програма намењеног
ученицима са посебним потребама,
вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и
сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други
послови),
коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима,
заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична
ревизија фонда.
Библиотекари
Снежана Драгичевић
Мирјана Поповић
140
4. Реализација ваннаставних активности
1.
Настава у природи
Придржавајући се заједничког плана и програма према Правилнику о
организовању и извођењи излета, наставе у природи и екскурзија оствариће се
по разредним већима.
Програм наставе у природи
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују
обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из
наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања
– у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовноваспитних и социјалних разлога.
Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања
садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности.
Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма
обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји
који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а
одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима
за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно
упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари
природе, народна традиција, грађанско васпитање...).
1. разред – посете: позориште и биоскоп, путујуће учионице – „Упознајте
Београд“, ЗОО – врт и Ада Циганлија, (октобар, мај, април)
Излети: Нови Сад – С. Карловци, Смедерево, Аранђеловац (септембар,
октобар, април, мај), Ада Циганлија или Зоолошки врт (март)
Настава у природи: Тара, Бања Врујци, Соко Бања (април, мај, јун)
Циљеви и задаци: Усвајање дела наставног програма непосредним
упознавањем културног наслеђа српског народа, природних лепота наше
земље и резервата као природног богатства наше земље. Развијање
способности опажања објеката и појава у природи, богаћење знања о
културном наслеђу свог народа и природним лепотама земље, развијање
спортске културе и навике чешћег боравка у природи. Неговање другарства
међу вршњацима, приближавање и боље упознавање наставника и ученика,
социјализација.
2. разред – посете: позориште и биоскоп, путујуће учионице – „Упознајте
Београд“, Педагошки музеј, Народно позориште (октобар, мај, април),
141
Излети: Нови Сад – С. Карловци, Смедерево, Аранђеловац (септембар,
октобар, април, мај), Ада Циганлија или Зоолошки врт (март)
Настава у природи: Златибор, Катићи, Тара (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем
садржаја предмета, појава и односа у природној и друштвеној
средини.Подстицање самосталности и одговорности ученика, неговање
солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва. Развијање
интересовања за природу и еколошке навике, те способности оријентације у
природи. Развијање позитивног односа према националним, уметничким и
културним вредностима.
3. разред – посете: позоришне и биоскопске представе (новембар, децембар)
и Путујућа учионица Упознајмо Београд, Народна банка и Планетаријум
(октобар, март, април, мај)
Излети: Нови Сад – С. Карловци, Смедерево, Аранђеловац (септембар,
октобар, април, мај), Ада Циганлија или Зоолошки врт (март)
Настава у природи: Кушићи, Златибор, Соко Бања (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем
садржаја предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини.
Проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних
веза, стицање нових сазнања, развијање интересовања за природу и еколошке
навике, развијање позитивног односа према националним, уметничким и
културним вредностима.
4. разред - посете: позоришне и биоскопске представе и Путујућа
учионица Упознајмо Београд (октобар, март, април, мај)
Излети: Нови Сад – С. Карловци, Смедерево, Аранђеловац (септембар,
октобар, април, мај), Ада Циганлија или Зоолошки врт (март)
Настава у природи: Тара, Катићи, Соко Бања (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем
садржаја предмета, појава и односа у природној и друштвеној средини.
Проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних
веза, стицање нових сазнања, развијање интересовања за природу и еколошке
навике, развијање позитивног односа према националним, уметничким и
културним вредностима.
Настава у природи ће се извести уз претходну писмену сагласност
родитеља, за најмање две трећине ученика истог одељења.
Због променљивог стања хотела у Србији, школа задржава могућност
промене дестинације ради адекватног смештаја ученика.
142
2. Екскурзије
Циљ и задаци
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе
остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака
наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама и односима у
природној и друштвеној средини, са културним, историјским и духовним
наслеђем и са привредним достигнућима.
Задаци екскурзије су:
продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава
ученика,
повезивање и примењивање знања и умења,
развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним
грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским
вредностима,
неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и
ученика међусобно,
проучавање објеката и феномена у природи,
уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и
друштвеним условима,
упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
развој и практиковање здравих стилова живота,
развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,
развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања
информација из различитих извора,
оснаживање ученика у професионалном развоју,
подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за
сопствено понашање,
развијање способности оријентације у простору.
5. разред – посете: Сајам књига и остале културне манифестације, дискотека,
обилазак Ботаничке баште „Јевремовац“ у Београду.
Екскурзија: Београд, Бранковина, Тршић, Таково, Орашац, Београд
(дводневна), спавање у Дивчибарама
Циљеви и задаци: Упознавање Србије, рељефа, значајних места,
прошлости, православља. Развијање самосталности, другарства правилног
односа према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања и
комуницирања.
143
6. разред – посете: музеји, биоскопи и позоришта (октобар и мај),
дискотека поводом Дана школе, Нове године, Дана жена и завршетка школске
године
Излети: Крепољин или Дивчибаре (октобар)
Екскурзија: Ресавска пећина, манастири Србије и Врњачка Бања
(спавање), Жича, Раваница (дводневна, у мају)
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости,
географског положаја и културног наслеђа из средњег века. Развијање
самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим
особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
7. разред – посете: Сајам књига, позоришта, биоскопи и дискотеке
(пригодно) и посете другим културним и спортским манифестацијама
Излети: излети у Крепољину и Крагујевцу у октобру
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости,
географског положаја и културног наслеђа из средњег века. Развијање
самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим
особама. Развијање културе понашања и комуницирања. Подстицање
самосталности и одговорности ученика, неговање солидарности, хуманизма,
другарства и осећаја заједништва.
Екскурзија: (Дводневна) Београд, Шид, Фрушка гора (манастири Хопово и
Раваница), Сремски Карловци, Нови Сад (Петроварадин, Галерија Матице
српске) (спавање), Ковачица (Музеј наиве), Београд
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости,
географског положаја и културног наслеђа из средњег века. Развијање
самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим
особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
8. разред – посете: Сајам књига (октобар), Музеј Иве Андрића (новембар),
изложбе слика (пригодно), концерт Деца композитори, дискотеке (пригодно),
позоришне представе у новембру и мају, биоскоп у априлу
Излети: Крепољин у октобру, Засавица и Музеј хлеба у новембру,
Скакавци у априлу, Авала или Ада циганлија у мају.
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости,
географског положаја и културног наслеђа из средњег века. Подстицање
самосталности и одговорности ученика, неговање солидарности, хуманизма,
другарства и осећаја заједништва.
Екскурзија:
(Дводневна/тродневна):
Овчарско-кабларски
манастири,
Сирогојно, Мокра Гора, Шарганска осмица, Мећавник, Златибор (спавање)
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости,
географског положаја и културног наслеђа из средњег века. Развијање
самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим
особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
144
3. Секције
Ова активност остварује се у свим разредима од I до VIII разреда у трајању
од 1 до 2 часа недељно, односно од 36 до 72 часа годишње, у складу са
могућностима ученика и потребама друштвене средине.
Предвиђене активности школа програмира својим Годишњим планом рада.
Конкретне активности ће планирати одељењске старешине и предметни
наставници задужени за рад Дечијег савеза и др. Ови планови су прилог овог
плана. Такође, програми културне и јавне делатности школе ће остваривати и
кроз планове које ће доносити стручни органи и ученичке организације, а у
којима ће бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућност школе и
потребе друштвене средине.
4. Ученичке организације
4.4.1. Вршњачки тим
Вршњачки тим чине ученици од петог до осмог разреда. Тим је оформљен од
по два представника сваког одељења. Чланови вршњачког тима су ученици
који воле тимски рад, комуникативни, креативни, толерантни, успешно
решавају конфликтне ситуације, стварају позитивну атмосферу у својим
одељењима. Од великог значаја је да одабрани ученици представљају "особе од
поверења" у одељењу, из тог разлога је важно да сами ученици имају пресудну
улогу у избору представника.
Циљеви: ширење асертивног начина комуникације, толеранције, хуманих
вредности, превенција насиља, као и развијање другарства, поштовања и
емпатије, тимског духа, осећања заједништва, али и јачање критичности и
супротстављање почастима данашњице.
Циљ рада: Вршњачког тима је активно учесшће ученика у активностима,
радионицама, задацима кроз које стичу знања, искуства и вештине неопходне
за иницирање и активно учешће у смањењу насиља у школи. Кроз уцпешће у
тиму, ученици су мотивисани да се баве горућим питањем-насиљем у школи.
Дугорочно, корист је вишеструка јер ученик осећа да је важна и корисна карика
заједнице, да својим залагењем мења ствари на боље, доприноси колективу,
слободно и креативно се развија.
Задатак: Вршњачког тима је да се кроз низ активности током школске
године залаше за промоцију, вредновање и усвајање животних вредностидругарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације,
хуманости. Задатак ментора је да прати рад тима, да спроводи све планиране
активности, да оспособи и припреми ученике за самостално учешће у оквиру
тима и подстакне на ширење позитивне радне климе у свом одељењу.
145
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА
ОБУКА
ЧЛАНОВА АКТИВНОСТИ
ТИМА
2013 / 2014
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
избор чланова тима,
формирање тима,
израда и анализа плана и
програма;оглашавање у оквиру
блога Тима за заштиту ученика
доношење правила понашања
на нивоу школе;
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
Вршњачки тим и
наставници- ментори
реализација радионица:"Ми
Вршњачки тим,
заједно","Огледалце,огледалце"
наставници-ментори
"Ја и ми и они","Шта верујем,
и тим за заштиту
шта ценим"
учценика од насиља
реализација радионица:
"Насиље и шта с њим","Да
насиље буде видљиво"
сумирање учинка;подношење
полугодишњег извештаја рада
тима на нивоу
школе;радионице: "Реклама
вршњачког тима", "Планирање
праве акције”
реализација радионице:
"Зачетак самосталног
функционисања"
Вршњачки тим,
наставници-ментори
и тим за заштиту
ученика од насиља
Вршњачки тим и
наставници-ментори
Вршњачки тим,
наставници-ментори
и тим за заштиту
ученика од насиља
АУТОНОМНО ДЕЛОВАЊЕ ТИМА
ФЕБРУАР
снимање краткометражног
филма на тему превенције
насиља
Вршњачки тим,
наставници-ментори
и тим за заштиту
ученика од насиља
146
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
рад са ученицима млађих
разреда-ученици старијих
разреда посећују одељења
бивших учитеља/ица и
укључују ученике у рад ВТпромоција ВТ (израда
беџева,флајера о насиљу,помоћ
у задацима)
израда и постављање "зидних
новина" у хол школе (интервју
са запосленима у школи "Из
мог угла", фотографије разних
ситуација у школи,најбољи
радови литерарног конкурса
"Пружи ми руку")
Вршњачки тим,
наставници-ментори
и тим за заштиту
ученика од насиља
Вршњачки тим,
наставници-ментори
и тим за заштиту
ученика од насиља
организација спортских
турнира и хуманитарних
акција (сакупљање ствари и
играчака за децу из "Сигурне
куће")
Вршњачки тим,
наставници-ментори
и тим за заштиту
ученика од насиља
вредновање активности
Вршњачког тима;подношење
извештаја наставничком већу
Вршњачки тим,
наставници-ментори
* Вршњачки тим се према сопственим афинитетима ученика дели у неколико
група : ("филмска","новинарска","спортска","другарска").
*У оквиру блога Тима за заштиту ученика, под иконом "Вршњачки тим"
редовно ћемо објављивати све активности.
*Састанци Вршњачког тима и наставника-ментора:
-два пута месечно
-по потреби на часовима грађанског васпитања
руководилац
Јелена Влајковић
147
4.4.2. Пријатељи деце општине Раковица
АВГУСТ
Припреме за почетак нове школске године;
Обезбеђивање услова за непосредан рад са децом у школи и ван ње,
кадрова из редова просветних радника, родитеља и грађана различитих
струка и звања за рад и активности у слободном времену;
СЕПТЕМБАР
Припреме за обележавање Дечје недеље;
Инструктивни састанци са учитељима, наставницима и другим
сарадницима;
Хуманитарна акција „ ДЕЦА – ДЕЦИ“
ОКТОБАР
ДЕЧЈА НЕДЕЉА-активности у школама, вртићима, општини и граду;
БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА (Конвенција о правима детета);
Акција солидарности;
Семинар за наставнике музичке културе;
Ликовни конкурс за дечју карикатуру „ МАЛИ ПЈЕР“
НОВЕМБАР
Одељенска и школска такмичења НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ за
ученике III и IV разреда ;
Школско такмичење РЕЦИТАТОРА;
Презентација програма „ ДЕЧЈЕ ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА“
ДЕЦЕМБАР
Општинско такмичење НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ;
Школско такмичење РЕЦИТАТОРА;
Општинско такмичење СОЛО ПЕВАЧА и МАЛИХ ВОКАЛНИХ САСТАВА;
Припрема за обележавање Дана Св. Саве у школама;
ЈАНУАР
Јануарски дани просветних радника-семинар за наставнике музиче
културе;
Прослава Дана Св. Саве у школама;
Општинско такмичење РЕЦИТАТОРА;
148
ФЕБРУАР
Градско такмичење НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЊЕЉЕ;
Школска ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА;
ДЕЧЈЕ ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА-општинско такмичење;
Ликовни конкурс ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ БЕОГРАДА;
МАРТ
Градка смотра РЕЦИТАТОРА;
Општинско такмичење ГРУПА ПЕВАЧА;
Општинско такмичење ОРКЕСТАРА И МАЛИХ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ
САСТАВА;
ДЕЧЈЕ ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА- градско такмичење
21. март-ДАН ПРОЛЕЋА
АПРИЛ
ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ РАКОВИЦЕ
Ликовни конкурс поводом Ускршњих празника;
Општинско такмичење ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА;
Градско такмичење ЗЛАТНА СИРЕНА и МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ;
Градско такмичење ГРУПА ПЕВАЧА;
Организовање масовних акција ( најчистија школа, насеље, улица...)
МАЈ
ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ- градско такмичење позоришних представа и малих
драмских форми;
Градско такмичење ОРКЕСТАРА и МАЛИХ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ
САСТАВА;
ДЕМУС 2013.-концерт деце музичара Београда;
ФОЛКЛОРНЕ ГРУПЕ, РИТМИКА, ПЛЕС- општинско такмичење;
ДАН ИЗАЗОВА- спортско-рекреативне активности;
Програм рада за наредну годину;
ЈУНИ
Републичко такмичење ХОРОВА;
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА-републичка завршница у Београду;
ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА-градско такмичење;
149
ЈУЛ И АВГУСТ
Летњи кампови и спортско-рекреативне активности деце Београда.
руководилац
Вера Стојановић
4.4.3. Црвени крст
Септембар
-Избор одељењског одбора црвеног крста, прикупљање чланарине -Предавање
о улози и задацима Црве- ног крста (хигијеничара, дежурног ) -Спровођење
акције “ Недеља ТБЦ” -Уређење паноа, зидних новина, предавања о борби
против ТБЦ-а, учешће у сабирној акцији, уређењу дворишта и учионица -” Друг
другу “ – прикупљање књига и школског прибора – Акција сакупљања
чланарине
Разредне старешине Рук.секције разредне старешине
-Одржавање годишње скупштине
Октобар
-Свечани пријем 1. разреда у Црвени крст -Акција солидарности старим лицима
–Прикупљање секундарних сировина -” Солидарност на делу “ – прикупљање
новца, одеће, обуће, средстава за хигијену за сиромашне
раз.старешине
Новембар
-Борба против алкохолизма, пушења и наркоманије, систематски преглед
ученика -Хуманитарно рекреативна акција: “ Сви за децу “ – “ Један пакетић много љубави “ – сакупљање играчака за децу
раз.старешине
Децембар
-Посете друговима који су болесни -Припрема такмичења из прве помоћи Попуњавање школске апотеке -Уређивање паноа и учионица за Нову Годину
раз.старешине
Фебруар
-Програмирање добровољног давања крви -Акција против заразних болести Пружање помоћи старим лицима
раз.старешине
Март
-Наставити обуку пружања прве помоћи -Одржавање здравствених трибина
150
Април
-Поводом 7. априла, Дана светског здравља, организовати предавање и
филмове о чувању екипе прве помоћи -Недеља деце у саобраћају -Организовати
акцију давања крви
подмладак Црвеног крста
Мај
-Поводом 8.маја Међународног дана Црвеног крста -Обележити 11.мај Дан
даваоца крви
подмлдак Црвеног крста
Јун
-Организовање изложбе -Организовање летовања за сирома – шну децу – Избор
чланова ПЦК за семинаре -Израда планова рада за наредну Школску годину
руководилац
Радмила Шошкић
5.Посебни планови и програми васпитно-образовног рада
1. Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања
и дискриминације
Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање
безбедности ученика, повећање квалитета рада у установи, и, дугорочно,
стицање вештина наопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања
будућих животних проблема.
У складу са Општим протоколом за заштиту деце од насиља,
злостављања и занамаривања и Приручником за примену посебног протокола,
једно од приоритетних места у Годишњем плану рада школе заузима Програм
заштите ученика од насиља, злостављања и заменаривања, као и План рада
Тима за заштиту.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школској
2013/2014 чине:
1. Милан Пашић, директор школе
2. Сузана Бранковић Павловић, наставник математике и координатор Тима
3. Ненад Стаменовић, наставник техничког и информатичког образовања
4. Јелена Пантић, учитељ
5. Драшко Стојковић, наставник физичког васпитања
151
6. Биљана Ристовић, учитељ
7. Јелена Влајковић, наставник грађанског вапитања
8. Јасмина Милићевић, учитељ
9. Костић Љиљана, наставник физике
10. Николић Ивана, наставник музичке културе
11. Пантић Немања, наставник историје
12. Светлана Петровић, наставник историје
13. Јелена Медаревић, психолог
14. Марија Станојевић , педагог
15. Родитељ
ЦиљТима за заштиту јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовноваспитног процеса, родитељима и локалном заједницом креира климу и
школску атмосферу у којој се:
учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања
личности;
не толерише насиље;
не ћути у вези са насиљем;
поштују права детета
развија одговорност свих за заштиту деце од насиља, злостављања и
заменаривања
Задатак Тима је да, у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, децом и
локалном заједницом обезбеди спровођење Посебног протокола и Програма
заштите. Тим планира, организује и управља активностима у школи ради
превенције насиља.
Тим
6. припрема Програм заштите;
7. информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима
и могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту
8. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних
за превенцију насиља, злостављања и занемаривања;
9. предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и
учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у
случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања
10. укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
11. прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика
152
7. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација,
служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
9. води и чува документацију
10. извештава стручна тела и органе управљања
Анализа стања
У сарадњи са Тимом за самовредновање, Тим за заштиту урадио је
анализу стања заштите и безбедности ученика у нашој школи. Тим за
самовредновање утврдио је да сва потребна документација и евиденција
постоји. Процедуре за спречавање, реаговање и заштиту ученика, као и
формулари за пријаву случајева насиља јасно су дефинисани и свима доступни
на огласној табли школе. Евиденција сарадње школе са здравственим и
социјалним установама, као и евиденција рада са ученицима и родитељима је
централизована у оквиру дневника рада педагога и психолога. Такође, уценици
су благовремено обавештени о свим активностима које се тичу ваннаставног
рада са њима; путем књиге обавештења, школског сајта, преко одељенских
старешина и предметних наставника, до позивница и флајера. Ученике треба и
даље подстицати да не ћуте о евентуалном насиљу, развијати и неговти са
њима однос у коме поверење заузима важно место. Школа располаже кадром
који је мотивисан да реализује потребне задатке као и потребним техничким
ресурсима. Ипак, треба побољшати и детаљније радити на анализи стања
безбедности и планској организованости активности, па, у вези са тим,
проширити Тим за заштиту. Чланови Тима јесу мотивисани, али и даље код
њих треба развијати и унапређивати специфична знања и вештине за
решевање проблема насиља. У будућем периоду важно је још више порадити
на упознавању родитеља са правилницима и активностима Тима за заштиту.
Предложени начини су посете чланова Тима састанцима Савета родитеља,
отварање блога и mail-a Тима за заштиту, као и ангажовање одељенских
старешина да на родитељским састанцима редовно подсећају родитеље о
нашим активностима. Ипак, презапосленост родитеља могу утицати на њихово
недовољно ангажовање у планираним активностима. Ово се може превазићи
одређеним усклађивањем слободног времена родитеља, ученика и планираних
активности. Осим овога, неопходна нам је и већа подршка Центра за социјални
рад и локалне самуправе.
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊЕ УЧЕНИКА
Активности
Месец
2013/2014
Носиоци
153
Формирање Тима за
заштиту, упознавање са
новим члановима, анализа
Програма заштите
Доношење правила
понашања на нивоу школе,
редефинисање постојећих
правила
Радионице на тему
толеранције, сарадња са
Вршњачким тимом и
Ученичим парламентом
Припрема новогодишњих
представа; разматрање
стања безбедности;
подношење полугодишњег
извештаја о раду Тима
Наставничком већу
Снимање
краткометражног филма
на тему превенције
вршњачког насиља
Организација учешћа
ученика у спортским
турнирима и
хуманиратним акцијама
Вредновање активности
Тима спроведених у току
школске године, израда и
подношење извештаја
Наставничком већу
Разматрање стања
безбедности, рад на
поједниначним
случајевима насиља,
стручно усавршавање
чланова Тима, сарадња са
другим тимовима у школи
и обезбеђивања
реализације Програма
заштите
Септембар
Чланови Тима за заштиту
Октобар
Чланови Тима за заштиту,
одељенске старешине
Новембар
Чланови Тима за заштиту,
координатори Вршњачког
тима и Ученичког парламента
Децембар, јануар
Учитељи Јелена Пантић и
Биљана Ристовић;
координатор Тима Сузана
Бранковић Павловић
Фебруар и током
другог
полугодишта
Наставник грађанског
васпитања Јелена Влајковић и
наставник техничког и
информатичког образовања
Ненад Стаменовић
Март, април, мај
Тим за заштиту у сарадњи са
предметним наставницима
Јун
Координатор Тима Сузана
Бранковић Павловић
Тим за заштиту
154
Програм заштите ученика од насиља је скуп
-превентивних активности које подразумевају све оне активности које школа
може да предузме да би се насиље спречило и умањило, као и начин праћења и
-мера интервенције које подразумевају активности које се предузимају када се
насиље догоди
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ
Превентивне активности
Садржај
Задужене особе
Време реализације
Израда програма и
његово повезивање са
развојним планом школе,
самовредновањем рада
школе; усклађивање
циљева
Тим за заштиту и
остали тимови
Јун, септембар; током
године
Упознавање ученика
првог и петог разреда са
Посебним протоколом
Учитељи и
одељенске
старешине
Септембар
Учитељи првог
разреда, остали
учетиљи, одељенске
старешине
Септембар
Учитељи и
одељенске
старешине
Октобар
Дефинисање правила
понашања за ученике
првог разреда и
редефинисање правила
понашања на новоу
школе; постављање нових
правила у учионицама
Разговори о правилима
понашања у сваком
одељењу, интерним
процедурама за
реаговање, раду
Вршњачког тима и Тима
за заштиту;
редефинисање правила
понашања на новоу
школе; постављање нових
правила у учионицама
155
Израда Азбуке лепог
понашања
Наставник
грађанског
васпитања Јелена
Влајковић
Октобар
Анализа примене Кутије
поверења
Тим за заштиту
Током целе школске
године
Отварање блога о
ненасиљу; редовно
ажурирање блога
Наставник техничког
и информатичког
образовања Ненад
Стаменовић
Септембар и током целе
школске године
Учешће ученика млађих
разреда у манифестацији
Радост Европе и Дечијој
недељи
Учитељи Јелена
Пантић и Биљана
Ристовић
Октобар
Колектив ОШ ''Иво
Андић''
Октобар, новембар
Организовање представе
ученика четвртог разреда
за мађе резреде на тему
превенције насиља
Учитељи Јелена
Пантић и Биљана
Ристовић
Децембар
Хуманитарни концерт
Колектив ОШ ''Иво
Андић''
Током школске године
Спортске активности у
оквиру система школских
спорстких такмичења:
стони тенис, пливање,
кошарка,одбојка, мали
фудбал, рукомет,
атлетика
Наставник физичког
васпитања Драшко
Стојковић
Новембар, март, април,
мај
Пролећни крос
Наставник физичког
васпитања Драшко
Стојковић
Април
Сајам науке ''Знање на
видику''
156
Спортски дан у нашој
школи
Наставници
физичког васпитања
Мај
Активности ученика у
домаћим и међународним
пројектима у којима
учествује наша школа
Тим за заштиту у
сарадњи са Тимом за
школско развојно
планирање,
предметни
наставници
Током целе
школскегодине
Реализација радионица
на тему ненасиља,
асертивног понашања у
шестом и седмом разреду
Наставник
грађанског
васпитања Јелена
Влајковић
Током школске године
Анализа учесталости и
облика насилног
понашања на нивоу
одељења и школе
Одељенске
старешине, Тим за
заштиту, Савет
родитеља, ПП служба
Током целе школске
године
Саветодавни рад и
појачани васпитни рад
ПП служба
Током целе школске
године
Рад Тима за заштиту на
случајевима насиља
Тим за заштиту
Током целе школске
године
Директор Милан
Пашић и
координатор Тима
Сузана Бранковић
Павловић
Током школске године
Директор Милан
Пашић
Током целе школске
године
Сарадња са Саветом
родитеља (упознавање са
Програмом заштите,
правилима понашања у
школи, информисање о
активностима школе у
овој области)
Сарадња са локалном
заједницом на нивоу
општине и града
157
Предавања и трибине на
тему превенције насиља у
оранизацији полиције и
дома здравља
Директор Милан
Пашић и
координатор Тима
Сузана Бранковић
Павловић
Током школске године
Предавање представника
полиције на тему насиља
на стадионима
Наставник физичког
васпитања Драшко
Стојковић
Током школске године
Сарадња са Ученичким
парламентом
Наставник
грађанског
васпитања Јелена
Влајковић
Током школске године
Рад школских секција
(литерарна, драмска,
рецитаторска,
беседништво, новонарска,
ликовна, библиотечка,
авиомоделарска)
Такмичења ученика
Предметни
наставници,
учетељи, стручни
сарадници
Током школске године
Посете културним
манифестацијама
Тим за културу
Током школске године
Снимање
краткометражног филма
на тему превенције
вршњачког насиља
Наставник
грађанског
васпитања Јелена
Влајковић и
наставник техничког
и информатичког
образовања Ненад
Стаменовић
Друго полугодиште
Превенција насиља кроз
наставне садржаје
Колектив ОШ ''Иво
Андрић''
Током целе школске
године
Мере интервенције:
На првом нивоу активности преузима одељенски старешина, наставник, у
сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са одељенском
заједницом, групом ученика и индивидуално.
158
На другом нивоу активности предузима одељенски старешина у сарадњи са
педагогом, психологом, Тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће
родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитнирад
није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплинки поступак и изриче
меру, у складу са Законом.
На трећем нивоу, активности предузима директор са Тимом за заштиту, уз
обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа (центар за социјални рад,
полиција...)
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према
ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са
законом, а према ученику мере за заштиту и подршку.
Унутрашња заштитна мрежа
Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. Прописане
су улоге и одговорности запослених и ученика у школи на превенцији насиља:
Дежурни наставник
-дежура у складу са распоредом
-уочава и пријављује случај
-покреће процес заштите детета (реагује одмах) у случају насилног понашања,
користећи неку од стратегија
-обавештава одељенског старешину, ПП службу
-сарађује са Тимом за заштиту
Одељенски старешина
-уочава и пријављује случајеве насилног понашања и реугује одмах, обавештава
ПП службу
-учествује у процесу заштите ученика
-резговара са учесницма насиља
-информише родитеље и сарађује са њима
-сарађује са Тимом за заштиту
-прати ефекте предузетих мера
-евидентира случајеве насиља и води своју докуметнацију
-по потреби, сарађује са релевантним установама
Тим за заштиту
-уочава сличајеве насилног понашања
-покреће процес заштите ученика, регује одмах
-сарађује са одељенским старешинама
159
-по потреби, разговара са родитељима
-пружа помоћ и подршку ученицима
-разматра случајеве насиља и осмишљава мере заштите
-прати ефекте предузетих мера
-спроводи Програм заштите
-сарађује са другим тимовима и установама
-води одговарајућу еводенцију
Помоћно-техничко особље
-дежура
-прекида насиље
-уочава и пријвљује случајеве насилног понашања
Ученици
-уочавају случајеве насилног понашања
-траже помоћ одраслих
-учествују у мерама заштите
Насиље се пријављује члановима Тима за заштиту попуњавањем одговарујућег
формулара.
руководилац
Сузана Бранковић-Павловић
Програм професионалне оријентације ученика
160
Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање
способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну
одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет
рада.
Циљеви програма
- професионално васпитање и информисање ученика
- развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама, образовним
и радним аспирацијама
-оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом професионалном
путу и рационалан избор школе и занимања
Основни општи задаци програма професионалне оријентације су:
• упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика
личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и
њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју
• упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања
и васпитања
• формирање правилних ставова према раду
• подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и
свету
• оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и
доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима
стручног оспособљавања
• успостављање
сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем
професионалном развоју ученика.
Активности на остваривању Програма ПО у нижим и вишим разредима
одвијају се кроз реализацију редовне наставе и оне наставне садржаје на које се
могу надовезати васпитне и образовне поруке ученицима, које ће им олакшати
увид у свет занимања. Осим тога, на часовима ОС ће се реализовати теме
прилагођене узрасту ученика, а које ће такође усмеравати пажњу ученика на овај
важан сегмент у њиховом будућем животу.
Месец
Активност
Професионална
оријентација
кроз
наставне садржаје од првог до четврог
разреда кроз, могуће, теме: Шта раде
Током школске године
моји родитељи, рођаци, комшије?
Ко све ради у школи
Кад одрастем бићу...
Који је посао тежак, а који лак
Сусрет са људима необичних занимања
Реализатор
Учитељи
млађих
разреда
161
Током школске године
Професионална
оријентација
кроз
наставне садржаје од петог до осмог
разреда кроз, могуће, теме: Да ли је и на
који начин професија уско повезана са
личношћу?
Предметни
Моја интересовања и способности – у наставници,
чему сам успешан
одељенске
Мој став према раду – шта очекујем од старешине
будућег занимања
Куда после основне школе
Сусрет са људима необичних занимања
Упознавање ученика са различитим
занимањима током излета, екскурзија и
наставе у природи
Учитељи,
предметни
наставници,
одељенске
страрешине
Упознавање ученика са различитим
занимањима кроз секције у нашој школи
Предметни
наставници
Новембар
Упознавање ученика са различитим
занимањима кроз ''Сајам науке''
Предметни
наставници
Мај
Упознавање ученика са различитим
занимањима кроз пројекат ''И ми смо
предавачи''
Предметни
наставници
Реализација програма Професионална
оријентација на преласку у средњу
школу
Тим за ПО
Анкетирање ученика о њиховим
професионалним интересовањина,
анализа и обрада података
Психолог
школе
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Aприл, мај
162
Мај
Професионално саветовање
Психолог
школе
Професионално информисање
ПП служба
Организовање презентација средњих
школа
Директор,
ПП служба
Током школске године
Април, мај
3. Програм здравствене заштите ученика
Координатор, психолог
Јелена Медаревић
Основе здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у
породици, групи вршњака, школи, здравственим установама и преко
средстава масовних комуникација. Не умањујући значај породице и вршњака,
сматрамо неопходним систематски рад на овом плану у оквиру: школе,
здравствених установа и путем средстава масовних комуникација јер би тада
сва деца и млади били изложени сличним програмима, чији би се ефекти
могли донекле пратити добро осмишљеном евалуацијом.
У ОШ ''Иво Андрић'' годинама се изузетан значај придаје здравственом
васпитању. Теме се углавном реализују на часовима ОС. Здравствено васпитни
рад реализује се и кроз редовну наставу, ваннаставне и ваншколске
активности. Међутим, потреба за овим радом не опада већ расте годинама.
Извештаји са систематских прегледа ученика као и званични подаци
здравствених установа показују забрињавајуће високе проценте обољења
младих, као и низак степен спремности на одговорно понашање, упркос
поседовању добрих знања из ове области. То значи да су ученици, углавном,
добро информисани о проблемима здравља, али да недовољно примењују
превентивне активности у циљу његовог очувања. Зато је неопходно да
здравствено васпитање буде инкорпорирано у живот и рад у школи, а када се
ради о његовом информативном аспекту, да се реализује што чешће применом
активних метода и путем групног рада, а не само фронталним монолозима
предавача.
163
месец
IX
X
XI
XII
I
II
III
Садржај активности
извршиоци
Први и други разред: Сва жива бића настају од својих
родитеља-час ЗВ
Одељенске
Трећи и четврти разред: Размножавање, одлика живих старешине
бића-час ПП и ПД
Сазнање о себи и препознавање осећаја
Школски
лекар
Развојне промене-ОЗ од петог до осмог разреда
Појам здравља и здравог начина живота-ОЗ
Одељенске
старешине
Исхрана, формирање навика и ставова-ОЗ
Значај одржавања личне и опште хигјене-ППД трећи
Школски
разред и ПП и ПД за четврти разред
лекар
Формирање ставова у погледу исхране
Развијање личне одговорности за бригу о телу-ОЗ од
петог до осмог разреда
Хигијенске навике-ОЗ од првог до четвртог разреда
Одељенске
Односи између дечака и девојчица-ЗВ први и други старешине
разред
Дете у породици-ППД трећи и четврти разред
Значај физичке активности-ОЗ од првог до четвртог
Наставници
разреда
физичког
Значај физичке активности и спорта-ОЗ од петог до
васпитања
осмог разреда
Анализа коришћења слободног времена-од петог до
Психолог
осмог разреда
Педагог
Начин чувања од болести, бити здрав-од петог до осмог
Школски
разреда
лекар
Суочавање са развојним страховима и анаксизношћу-ОЗ
Психолог
од петог до осмог разреда
Болести прљавих руку-ЗВ, први и други разред
Одељенске
Лепо понашање-ОЗ трећи и четврти разред
старешине
Безбедност у кући и школи-ОЗ трећи и четврти разред
Безбедно понашање у саобраћају, хитне интервенције-ОЗ Спољашњи
од петог до осмог разреда
сарадник
Заразне болести и мере заштите-ОЗ трећи и четврти
Школски
разред
лекар
Односи у породици-ОЗ од првог до четвртог разреда
Сарадња у породици и школи-ЗВ први и други,ОЗ трећи
Одељенске
и четврти разред
старешине
Прихватање потреба других-ОЗ од петог до осмог
разреда
Сида, путеви ширења и мере заштите-предавање
Ј. Вујић
164
IV
V
VI
Сексуално васпитање, правилан раст и развој, хумани
односи мећу половима-ЗВ први и други разред,ОЗ трћи и
четврти разред
Разлике међу половима и потребе за заједничким
животом-ОЗ од петог до осмог разреда
Појам здравља и коришћење здравствених службиЗВ(ОЗ) од првог до четвртог разреда
Значај одржавања личне и опште хигијене-ЗВ(ОЗ) од
првог до трећег разреда
Значај физичких активности на свежем ваздуху-ЗВ(ОЗ)од
првог до трећег разреда
Упознавање са пружањем здравствене помоћи-ОЗ од
петог до осмог разреда
Болести зависности-ОЗ од петог до осмог разреда
Чување животне средине-ЧП(ОЗ) од првог до четвртог
разреда
Појам екологије и социјалне интеракције-ОЗ од петог до
осмог разреда
Психолог
Школски
лекар
Одељенске
старешине
Школски
лекар
Гост
предавач
4. Програм социјалне заштите ученика
Програм социјалне заштите ученика односиће на интензивну сарадњу са
центром за социјални рад како на нивоу града тако и на нивоу општине
Раковица у проналажењу могућности материјалне, безбедносне и решавање
породичне проблематике. Циљ је да се ученицима омогући да што лакше
преброде постојеће проблеме и да се омогући да равноправно укључе у
васпитно-образовни процес. Школа ће у наредном периоду потписати
споразуме о пословној сарадњи са одређеним институцијама за социјалну
заштиту ученика.
Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа ће као и
претходних година, обезбедити неопходну помоћ у виду бесплатне исхране
(ужина, ручак..) као и неопходног ђачког прибора и уџбеника, као и омогућити
бесплатно путвање на наставу у природи, екскурзије, позоришта, посете...
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Подручје рада
1. Превентивни
програм и
Садржај рада
1.1. Подизање нивоа
свести ученика, уз
Активности
1.1. Организовање
предавања, радионица,
165
интервенције
1.1. Развој безбедног
окружења у коме ће бити
остварено право сваког
детета да буде заштићено
од свих облика насиља
1.2. Активно учешће у
националном систему
превенције и заштите деце
од свих облика
злостављања и
занемаривања и подршка
деци из осетљивих група
1.3. Развијање вредности
пријатељства,
солидарности и
колегијалности
њихово активно
учешће, о проблему
насиља и
формирање ставова
о неприхватљивости
свих видова насиља
у школи, као и ван
школе
- Развијање
толеранције
разумевањем и
прихватањем
различитости и
неговање
ненасилних видова
комуникације
- Подстицање и
подршка учешћу
деце у развоју и
спровођењу
програма за
превенцију и
заштиту од насиља
- Оснаживање и
подршка породици у
превенцији и
заштити деце од
насиља
1.2.Развијање
сарадње садругим
институцијама
- Стручно
усавршавање
запослених у школи
- Рад на пројектима
1.3. Подизање нивоа
свести ученика,
запослених и
родитеља, као и
локалне заједнице и
семинара и других
активности за ученике
- Недеља посвећена
активностима против
насиља
- Дан толеранције
- Дани пријатељства
- Дан кућних љубимаца
- Кутак школе посвећен
теми ненасиља
- Радионице на часовима
грађанског васпитања
- Кутија поверења
- Рубрика у школском
часопису
- Зид успешних
- Спортска такмичења и
фер-плеј турнири
- Квизови
- Школски зид за графите
- Позоришне представе
деце, скечеви,
перформанси
- Обележавање Дана школе,
Св. Саве, Дана планете,
Дана науке, Спортског дана
и др.
- Изложбе (ликовни ,
литерарни радови,
примењена уметност)
- Акције Ученичког
парламента и ВТ
- Активан рад Тима за
заштиту деце од насиља
- Активан рад Тима за
инклузију
- Саветовалиште за
родитеље
1.2. Сарадња са Центром за
социјални рад, ГО
Раковица, Домом здравља,
166
њихово активно и
добровољно учешће
Центром за усвојење и
хранитељство, Институтом
за ментално здравље,
Институтом за говорну
патологију, полицијом и
др.
- Редовни контакти,
размене информација,
консултације и састанци у
циљу обезбеђивања
најбоље подршке
ученицима из угрожених
група: деца у
хранитељским и
усвојитељским
породицама, деца са
сметњама у развоју, деца у
сигурној кући, деца у
сиромашним породицама,
деца ромске
националности, деца у
нефункционалним и
насилним породицама
- Организовање предавања,
радионица и семинара у
школи и ван школе, за
ученике, родитеље и
наставнике
- Рад на разним пројектима
у сарадњи са владиним и
невладиним
организацијама
1.3. Организовање
хуманитарних акција за
помоћ деци
- Изложбе ученика са
ликовним радовима и
радовима примењене
уметности
- Спортска такмичења
- Представе и музичка
167
такмичења
- Вођење евиденције и
савесно чување уз
поштовање физичког и
психичког интегритета,
безбедности и уважавања
моралних, културних и
религијских убеђења
2. Евиденција
5. Програм заштите животне средине
Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења,
разреда и школе. Програм естетског, еколошког и хигијенског уређења школе
полази од садржаја специфичних за узраст ученика. Циљ је да се код ученика
развије смисао за лепо, правилан однос према људима и животној средини.
месец
септембар
(16.9. Дан озонског
омотача)
октобар
(викенд храњења
птица)
новембар
(7.11. Дан науке)
децембар
(5. децембар)
јануар
(26.1. Светски дан
образовања о
заштити животне
средине)
фебруар
активност
изложба у холу школе
креативних идеја у вези са
овим празником
израда кућица и хранилица
за птице
координатори
активности
Зденка Јаношев
Гордана Милосављевић
промоција науке кроз дечје
Маријана Мирковић
радионице из свих школских
области, од којих ће неколико
радионица бити посвећена
еколошким темама
истраживачки дечји радови у Јелена Дробњаковић
вези са хемијским, физичким
и биолошким својствима
земљишта ради учешћа на
смотри истраживачких
радова Удружења наставника
„Доситеј Обрадовић“
предавање (трибина) за
Иван Николић
ученике о важним темама
загађивања и заштите
животне средине
радионица „Прича о
Дејан Бошковић
168
(2.2. Светски дан
мочварних
подручја)
март
(22.3. Светски дан
вода)
април
(22.4. Дан планете
Земље)
мај
(15. мај Дан акције
за климу)
јун
(5. јун Светски дан
заштите животне
средине)
мочвари“; корелација са
српским језиком
пројекат „Planet checkup” у
сарадњи са Carnegie Mellon
University из САД (рад са
воденим роботима)
радионица у школском
дворишту „Мисли глобално,
делуј локално“
дечји радови (презентације,
панои) о глобалном
загревању
систематизација и сумирање
свега урађеног у току
школске године
Татјана Миленковић
Љиљана Рајчић
Јелена Ћирић
Јелена Дробњаковић
6. Програм школског спорта и спортских активности
Ученицима који су се определили за неке спортске активности треба указати
на оне способности које долазе до изражаја у тој активности и на занимања у којима
су те способности пожељне. Посебно треба ученике усмеравати према спортовима и
физичким активностима за које су талентовани, а не показују интересовање.
7.
Програм сарадње са породицом
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
ШКОЛСКА 2013/2014. ГОДИНА
Временски
оквир
Активност
Сваке недеље Индивидуални разговори – информације
један термин
о условима, понашању ученика у
породици, школи, успеху и напредовању.
Сваке
прве Отворена врата:
среде у месецу Размена информација о понашању и
(од октобра до напредовању ученика.
маја)
Носиоци
активности
Наставници,
учитељи
Наставници,
учитељи
169
Септембар,
новембар,
децембар,
април, јун
Одељенски родитељски састанци:
упознавање са НПП, уџбеницима,
наставницима, облицима и методама рада
, кућним редом школе(права и обавезе
свих учесника В-О процеса, педагошке
теме из Програма педагошког
образовања
септембар
Разредни одељенски састанци:
Упознавање родитеља са оргнизацијом
рада школе, техничким могућностима
школе, наставним и ненаставним
особљем, начином фунционисања наставе
у продуженом боравку.
У току
Саветодавни рад са родитељима ученика
школске
чија деца имају тешкоћа у понашању и
године
учењу.
Различити облици саветодавног рада у
зависности од проблема, информације,
упућивање.
У
току Заједнички састанак малих група ученика
школске
и родитеља са наставницима године
информације о узроцима неуспеха или
проблема (породица и школа),
последицама по општи успех на крају
школске године, утврђивање мера у
породици- (обавеза родитеља-школенаставника)
У току
Портфолио, едукација и информисање
школске
родитеља-информације за родитељегодине
избор садржаја -савјета намијењених
родитељима
У току
Учешће родитеља у Савету родитеља:
школске
Избор одељенских представника, редовно
године
извештавање представника Савета
родитеља на Родитељским састанцима о
одлукама и темама Савета родитеља.
У
току Учешће родитеља у Школском одбору.
школске
године
У
току Учешће родитеља у презентацијама
школске
стваралаштва и активности ученика и
године
наставника према планираним
Одељенске
старешине,
учитељи
Учитељи у
продуженом
боравку, учитељи
првог разреда
Педагог, психолог
Наставници,
учитељи, педагог,
психолог
Наставници,
учитељи
Представници
одељења у Савету
родитеља,
чланови Савета
родитеља
Чланови школског
одбора
Наставници,
учитељи
170
активностима секција, организација,
наставника и учитеља.
Саветодавни састанци код директора
школе по потреби родитеља, ученика или
наставника.
Учешће у тимовима школе
У току
школске
године
У току
школске
године
У току
Учешће у пројектима школе
школске
године
У
току Помоћ у акцијама школе
школске
године
У
току
школске
Едукатори деце и родитеља у областима у
године
којима су експерти
У току
Социјалне активности: дружење у школи,
школске
прославе, годишњице, излети..
године
У току
Спортске активности: тимови деце и
школске
родитеља, родитељски тимови.
године
У току
Учешће у изради индивидуалних
школске
образовнох планова
године
Директор,
наставници,
учитељи
Чланови тимова
Учитељи и
наставници
Директор,
учитељи,
наставници
Учитељи,
наставници
Учитељи,
наставници
Наставници
физичког
васпитања
Педагог, психолог,
учитељи и
наставници
ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ
ШКОЛСКА 2013/2014. ГОДИНА
Временски
оквир
Активност
-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Разредни одељенски састанци (први
разред, родитељи деце која иду у продужени
боравак)
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија деца имају тешкоћа у понашању и
Носиоци
активности
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
171
септембар
октобар
учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
- Учешће у изради индивидуалних
образовнох планова
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија деца имају тешкоћа у понашању и
учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
- Едукатори деце и родитеља у областима у
којима су експерти
-Социјалне активности
-Отворена врата
-Спортске активности
-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија деца имају тешкоћа у понашању и
учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
Директор
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
172
новембар
децембар
јануар
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Учешће у пројектима школе
- Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата
-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија деца имају тешкоћа у понашању и
учењу
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у областима у
којима су експерти
-Социјалне активности
-Отворена врата
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија деца имају тешкоћа у понашању и
учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Социјалне активности
-Учешће у изради индивидуалних
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
173
фебруар
март
образовнох планова
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија деца имају тешкоћа у понашању и
учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
- Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија деца имају тешкоћа у понашању и
учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у областима у
којима су експерти
-Отворена врата
-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија деца имају тешкоћа у понашању и
учењу
- Заједнички састанак мањих група
родитеља и ученика са наставнцима
-Портфолио, едукација и информисање
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
174
април
мај
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија дјеца имају тешкоћа у понашању и
учењу
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Учешће у пројектима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у областима у
којима су експерти
- Отворена врата
- Спортске активности
јун
-Индивидуални разговори-информације
- Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима ученика
чија дјеца имају тешкоћа у понашању и
учењу
-Портфолио, едукација и информисање
родитеља-информације за родитеље
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама
стваралаштва и активности ученика и
наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
Наставници
Учитељи
Одељенске
старешине
Педагог
Психолог
Директор
175
-Помоћ у акцијама школе
-Социјалне активности
8.
Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе
Школа ће као и претходних година остваривати сарадњу са Одељењем за
основно образовање, културу, социјална питања и спорт општине Раковица.
Циљ ове сарадње је материјална и едукативна подршака за унапређење
васпитно-образовног рада.
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТ
НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Септембар
-Одбојка на песку, терени
на Миљаковцу 3
Канцеларија за младе
општине Раковица
Октобар
-Трибина: ,,Заштита деце
од злоупотребе
интернета“,
Турнир у рукомету
-Ученици чланови Ђачког
парламента у посети
Општини
-Трибина за младе: ,,
Причамо о сиди“
-Црвени крст Раковица
Јануар
-Турнир у мало фудбалу
-Општина Раковица
Фебруар
-Трибина за младе: ,,Месец -Канцеларија за младе
борбе против дроге“
Март
-Посета ђака првака
Геронтолошком центру
-Припрема за карневал
-Раковички карневал
-Трибина:
,,Професионална
оријентација“
-Припрема за карневал у
Реснику
-ОШ ,, Иво Андрић“
-Карневал у Реснику
-ОШ ,, Иво Андрић“
-Општина Раковица
Новембар
Децембар
Април
Мај
Јун
-Општина Раковица
-Општина Раковица
-Канцеларија за младе
-ОШ ,,Иво Андрић“
-Канцеларија за младе
-ОШ ,,Иво Андрић“
176
9.
Програмски задаци васпитног рада у школи
1. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским
активностима
Упознавање ученика са врстом школе, подручјем рада и
образовним профилом. Сусрети родитеља, наставника и ученика.
Договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима.
Изграђивање јединствених ставова породице и школе о
васпитању ученика.
Активно учешће ученика и родитеља у изради правила о
понашању ученика, запослених и родитеља ученика средње
школе.
Адаптација ученика на живот у школи. Укључивање ученика у
школске активности.
Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе.
2. Подстицање личног развоја
Подстицање личног самопоуздања, упознавање и прихватање
сопствених вредности, учење видова самопотврђивања уз
уважавање других личности ученика;
Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли
и акција.
Упознавање својих и туђих потреба.
3. Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа
Разумевање других ученнка и усклађивање њихових поступака
активности у социјалној групи;
Развијање толеранције према разликама у мншљењима,
ставовима, особинама, навикама. изгледу и потребама других;
Успостављање, неговање и развијање односа са другима.
Пријатељство. Сараднички однос. Односи међу генерацијама.
Односи у породици и школи. Чиниоци који доводе до повезивања
и нарушавања односа.
Сарадња у школи. Припремање заједничких програма којима се
побољшава квалитет живота у школи.
4. Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног
разрешавања сукоба
Унапређивање развоја сарадничке комуникацње. Активно,
пажљиво слушање другог у комуникацији и тумачење критике.
Изражавање својих опажања, осећања и потреба, представљање
јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања
одговорности за њих на другу особу. Конструктивно одговарање
на критику;
177
Познавање невербалне комуникације и њених особености;
Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и
конструктивно решавање сукоба.
5. Неговање активности за решавање индивидуалних проблема
Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање и
развој. Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање
проблема;
Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми
превазилажења; изграђивање контроле и социјалне подршке;
Суочавање са неуспехом. Развијање и јачање личне контроле и
истрајности;
Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички
обрачуни и слична непожељна понашања;
Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам,
наркоманија)
Превентивне активности.
6. Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и
других вредности
Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и
вредности, неговање моралних односа и активности.
Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и
непосредном окружењу.
Афирмација позитивних примера у неговању моралности.
10.
Програм превенције малолетничке делинквенције
Школа ће као и претходних година остваривати сарадњу са ПУ Ракоивца,
градски МУП одељење за малолетничку деликвенцију и центром за социјални
рад. Кроз предавања, посете и радионице ученике и родитеље ћемо
информисати о овим проблемима како би спречили и превентивно деловали
смањење пораста малолетничке деликвенције.
11.
План сарадње и умрежавање са другим школама и установама
месец
септембар
октобар
активност
Учешће у пројекту „Дан по дан,
школски календар“ са 50 других
школа из Србије (израда збирке
датума, догађаја, јубилеја)
Сарадња са школом из Лугожа,
Румунија – гостовање наставника за
координатори
активности
Ивана Цмиљановић
Косовац
Дејан Бошковић
Јелена Ћирић
178
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
Дан школе
Сарадња са Дечјим културним
центром – манифестација „Радост
Европе“
Конференција о комуникацији у
Лугожу, представљање добре праксе
Сарадња са Олимпијским комитетом
„Олимпијске игре младих“
Учешће на Фестивалу науке
Припрема пројекта ради апликације за
европски пројекат ACES заједно са
школама из Бугарске и Румуније
Размена искустава са школом „Вожд“
на Вождовцу
Сарадња са Хемијским факултетом за
Школски дан науке
Писање пројекта ради апликације за
европски пројекат ACES заједно са
школама из Бугарске и Румуније
Учешће у пројекту „Дан по дан,
школски календар“ са 50 других
школа из Србије (израда збирке
датума, догађаја, јубилеја)
Предавање лекарског особља из Дома
здравља Раковица за млађе и старије
разреде
Учешће у пројекту „Дан по дан,
школски календар“ са 50 других
школа из Србије (израда збирке
датума, догађаја, јубилеја)
Стручна педагошка пракса у млађим и
старијим разредима за студенте ДИФа
Учешће у пројекту „Дан по дан,
школски календар“ са 50 других
школа из Србије (израда збирке
датума, догађаја, јубилеја)
Размена искустава са запосленима у
Средњој занатској школи на
Канаревом брду
Учешће у пројекту „Дан по дан,
Милан Пашић
Владимир Цвикић
Дејан Бошковић
Радмила Зимоњић
Марија Станојевић
Јелена
Дробњаковић
Радмила Зимоњић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Јелена Медаревић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Владимир Цвикић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Ненад Стаменовић
Ивана Цмиљановић
179
мај
јун
12.
школски календар“ са 50 других
школа из Србије (израда збирке
датума, догађаја, јубилеја)
Сарадња са Општином Раковица –
карневал
Размена искустава са запосленима у
Средњој економској школи „Милутин
Миланковић“
Учешће у пројекту „Дан по дан,
школски календар“ са 50 других
школа из Србије (израда збирке
датума, догађаја, јубилеја)
Аплицирање за европски пројекат
ACES заједно са школама из Бугарске и
Румуније
Стручна педагошка пракса у млађим
разредима за студенте Учитељског
факултета
Учешће у пројекту „Дан по дан,
школски календар“ са 50 других
школа из Србије (израда збирке
датума, догађаја, јубилеја)
Косовац
Сања Димић
Драгана
Васиљевић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Радмила Зимоњић
Ивана Цмиљановић
Косовац
Ивана Цмиљановић
Косовац
Програм корективног рада са ученицима
Из образовно-васпитне праксе евидентно је да поједини ученици имају
тешкоћа при савладавању наставног градива, као и у погледу опште социјалне
укључености. Неки ученици имају сметње у психичком и физичком развоју и
испољавају карактеристике које су последица(е) тих сметњи.
Узроци неуспеха и манифестоване сметње су такве природе да им није
потребан третман у оквиру специјализоване установе. Тој групи деце је неопходан педагошки третман, тј. корективан педагошки рад. Задаци корективног
рада су:
максимално стимулисање потенцијалних снага ради ублажавања многих
последица слабијег интелектуалног развоја,
ублажавање и отклањање евентуалних телесних и психичких сметњи које
могу неповољно утицати на развој ученика,
обезбеђивање услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад
са ученицима који имају тешкоће у развоју.
180
Програмски садржај
Укључивање ученика у
активан живот школе
(представе, радионице,
ВТ, Ђачки парламент,
секције, допунска
настава, улога у
организацији
активности у школи
нпр. Дан школе, Дан
науке и др.)
Индивидуални и
групни рад са
ученицима
Време
Извршиоци
Током године
Разредне старешине, наставници
координатори и чланови ВТ и
Ђачког парламента, наставници
вође секција
Током године
ПП служба
Праћење напредовања
ученика
Током године
ПП служба, разредне старешине,
наставници, наставници
разредне наставе, родитељи
Саветодавни рад са
родитељима
Током године
ПП служба
Током године
ПП служба (ДЗ Раковица, МУП
Раковица, ГО Раковица, Центар за
социјални рад, Институт за
ментално здравље, Институт за
говорну патологију, Центар за
усвојење и хранитељство и др.
Током године
Наставници ГВ, наставници
координатори и чланови ВТ и
Ђачког парламента, ПП служба,
гостујући стручни предавачи из
општинских и градских институција
Током године
ПП служба
Сарадња са
институцијама
Предавања, радионице
и семинари на тему
толеранције,
прихватања
различитости и
асертивног понашања
за све ученике
Саветодавни рад са
наставницима
181
6. Реализација осталих планова и програма
1. Програм унапређења васпитно-образовног рада
ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ У ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
 Реализација Наставног плана и програма, праћење и евалуација.
 Оптерећеност ученика ускладити са Законом о основној школи и
могућностима ученика. На овом задатку ангажоваће се стручна већа и
педагошко-психолошка служба школе и доносиће мере за унапређење
васпитно-образовног рада;
 Интезивирати индивидуализацију наставе како би се повећала
мотивисаност ученика и постигли још бољи резултати. Пружати помоћ
ученицима који имају тешкоћа у савлађивању градива. Радити са
талентованим ученицима и пружити им адекватну наставу;
 Радити на мотивисаности ученика за образовање и тиме отклањати
узроке неоправданог изостајања ученика са часова;
 Посебну пажњу поклонити раду одељенских заједница, подстицати оне
активности које су у складу са дечјим узрасним потребама и развијати
хумане односе међу ученицима;
 Са ученицима радити на уређењу школских просторија и околине и
изради наставних средстава;
 Пружати максималну помоћ ученицима осмих разреда у припремању за
полагање завршног испита за упис и избор адекватне средње школе;
 У току школске године поклонити посебну пажњу професионалном
информисању и оријентацији, како кроз наставне садржаје, рад
разредних старешина, тако и ангажовањем стручних сарадника;
 Наставити са опремањем школе наставним средствима и опремањем
литературом;
 Реализовати програм стручног усавршавања наставника тако да служи
унапређивању васпитно-образовног рада. Подстицати наставнике да
активно учествују на семинарима. Организовати угледне часове и
182
предавања на нивоу стручних већаи Наставничког већа. На стручним
већима анализирати примену иновација у настави;
 Обезбедити максималну безбедност за боравак ученика у школи и њеној
околини;
 Остварити сарадњу са институцијама у чијем се окружењу школа налази,
као и са родитељима ученика;
 Посебну пажњу поклонити здравственом васпитању ученика у целини,
кроз рад разредних старешина, адекватне наставне садржаје и сарадњом
са здравственим институцијама;
 Пратити рад у ваннаставним активностима и радити на јавном
афирмисању постигнутих резултата;
 Наставити са реализацијом Развојног програма за период од 2012. до
2017. године у оквиру програма Школско развојно планирање;
 Остварити континуирану сарадњу са Саветом родитеља и мотивисати
све родитеље да се активно укључе у живот и рад школе;
 Редовно информисати родитеље о свим сегментима рада школа и
постигнућима и напредовању деце;
 Урадити анализу потреба и предлога родитеља и ученика за живот и рад
школе и укључити их у Школски развојни план;
 Вршити систематску евалуацију примене програма и целокупне
делатности школе;
 Уважавање и поштовање свих учесника у обазовном процесу;
 Уважавање и поштовање личности и личних својстава, узрасних и
развојних карактеристика ученика;
 Поштовање и неговње основних људских, индивидуалних и дечјих права
и слобода;
 Безусловно
поштовање
неповредивости
људског
живота
индивидуалне вредности и интегритета сваког људског бића;
и
183
 Једнака вредност сваког и једнакоправност свих запослених;
 Солидарност, праведност и правичност;
 Поштовање и неговање и одговоност за одржање и унапређење
природне и социјалне средине;
 Изградња и неговање образовно и развојно-подстицајног окружења;
ПЛАН И ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА ЗА ЗАВРШНИ
ИСПИТ
МЕСЕЦ
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
АКТИВНОСТИ
-Историја српског језика (обнављање)
-Учење дијалеката на примерима
- Дефинисање норме српског језика (које
наречје, дијалекти, изговори српског језика су
основа савременог српског језика)
-Акценатски систем и рад на примерима
-Основе фонетике (уводно предавање)
-Врсте гласова (обнављање и рад на
примерима)
-Гласовне промене (обнављање и рад на
примерима)
-Врсте речи (уводно предавање)
- Променљиве речи (препознавање и
дефинисање граматичких категорија на
примерима)
-Глаголи (препознавање и дефинисање
граматичких категорија на примерима)
- Заменице (препознавање и дефинисање
граматичких категорија на примерима)
-Непроменљиве речи (препознавање и
дефинисање граматичких категорија на
примерима)
-Синтакса (уводно предавање)
-Независна реченица (препознавање и
одређеног типа на примерима)
-Зависна реченица (препознавање и
одређеног типа на примерима)
-Израда тестова из радних свезака (Клет)
-Пробни матурски испит
РЕАЛИЗАТОР
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
184
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
-Напоредни односи међу реченицама (рад на
примерима)
-Падежни систем (значење и служба падежа
на примерима)
-Падежна синонимија (рад на примерима)
-Конгруенција (рад на примерима)
- Активне и пасивне реченице, личне и
безличне реченице (рад на примерима)
- Реченични чланови (синтаксичка анализа
читавих реченица)
-Књижевни родови и врсте (анализа и подела
свих књ. дела из основношколског програма)
-Стилске фигуре (анализа на примерима)
-Одлике прозе (анализа прозних дела по
избору)
-Одлике поезије (анализа песничких дела по
избору)
-Одлике драме (анализа драмских дела по
избору)
-Језички стилови и комуникација
(препознавање стилова и техничких одлика
текста)
-Табеле, дијаграми, документа (правила
писања и читања званичне и приватне
коресподенције)
-Нарација, дескрипција дијалог
(препознавање у тексту)
-Правописна норма (вежбање свих
правописних правила и правилног писања)
-Израда тестова из радних свезака (Клет)
-Израда тестова из радних свезака (Клет)
-Израда тестова из збирке задатака за
матурски испит
-Пробни матурски испит
-Израда тестова из збирке задатака за
матурски испит
- Матурски испит
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ ВЕЋА
Станко Кржић
185
Мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе
резултата ученика на завршном испиту
ОБЛАСТ: М А Т Е М А Т И К А
Школска 2013/2014.година
ЦИЉ:
 Унапређивање учења и квалитета наставе путем праћења напредовања
ученика кроз заједничке, јасне, дефинисане и свима доступне критеријуме
оцењивања у сагласностима са стандардима постигнућа
 унапређење учења и постигнућа ученика на завршном тесту
 усвајање трајних и применњивих знања
Задаци:
 Обезбеђивање уједначeног критеријума оцењивања и његове јавне
доступности ученицима, родитељима и наставницима кроз упознавање
са стандардима образовања
 Реализација школских интерних тестирања ученика и провера
школских постигнућа кроз интерно тестирање током године, а по узору
на завршни тест и праћење напредовања ученика
 Прилагођавање стицања знања и оцењивања ученицима са тешкоћама у
развоју
Време
реализације
Август
Активност
Реализатор
Анализа постигнућа ученика на завршном
тесту у јуну2013.
Август
Припрема иницијалног теста
Август
Израда годишњег плана редовне наставе
математике поштујући закључке анализе
успеха ученика на завршном испиту
Израда годишњег плана додатне и
допунске наставе математике поштујући
закључке анализе успеха ученика на
завршном испиту
Реализација иницијалног теста и анализа
постигнућа ученика на иницијалном у
односу на завршни тест
Израда плана припремне наставе за
Чланови Стручног
већа наставника
математике
Чланови Стручног
већа наставника
математике
Чланови Стручног
већа
Август
Септембар
Септембар
Чланови Стручног
већа
Чланови стручног
већа
Чланови Стручног
186
ученике 8.разреда
Септембар –
јун
Септембар –
јун
Септембар –
јун
Септембар
Октобар –јун
Октобар - јун
Јун
Јун-август
Јун – август
већа који су
задужени за
припремну наставу
Реализација интердисциплинарних часова Чланови Стручног
већа
Сарадња са осталим Стручним већима у
Чланови Стручних
циљу бољег савладавања знања из
већа математике и
области на којима су ученици показали
наука
низак ниво постигнућа
Планирање и реализација оперативних
Чланови Стручног
планова наставе математике и припрема
већа
за час уз повећање обраде и увежбавања
садржаја на којима су ученици показали
низак ниво постигнућа на завршном –
иницијалном тесту
Израда плана припремне наставе за
Чланови Стручног
ученике који раде по ИОП-у
већа и ПП служба
Реализација и анализа пробних завршних Чланови Стручног
испита у организацији Министарства
већа
Просвете и спорта за ученике 8.разреда
Реализација и анализа тестова по темама
Чланови Стручног
за ученике 8.разреда у оквиру припремне
већа
наставе и појачавање рада на областима у
којима су ученици показали низак ниво
постигнућа
Упоредна анализа успеха ученика на
Чланови Стручног
пробним завршним испитима и на самом
већа
завршном испиту
Анализа усклађености закључених оцена
Рајчић Љиљана
из математике и постигнутих резултата
Чланови Стручног
ученика осмог разред на завршном испиту већа
Евалуација постигнутих циљева
Чланови Стручног
већа
Руководилац Стручног већа наставника математике
Рајчић Љиљана
Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима
је потребна додатна подршка.
187
Месец
Активности
Јун, август
Формирање школског Тима за ИО
Јун, август
Израда плана и програма рада
школског Тима за ИО, за школску
2013 /2014. годину
Септембароктобарновембар
Идентификација
осетљивих група
ученика
На крају I
тромесечја
На крају I
тромесечја
Реализатори
Директор
Чланови Тим за ИО
ученика
из ПП служба, разредне
и даровитих старешине,
наставници разредне
наставе
Формирање мини тимова за Чланови Тима за ИО
ученике
којима
је
потребна
родитељи
додатна подршка
Израда плана рада за ученике из Педагошки колегијум
осетљивих група и за даровите
Тим за ИО
ученике
У току године
Укључивање ученика којима је
потребна додатна подршка у
бесплатне школске ативности:
ваннаставне активности, тимове,
школске акције и пројекте
Колектив
У току године
Сарадња
са
Итерресорном
комисијом,
другим
школама,
установама,
удружењима
и
појединцима у циљу унапређења
квалитета
пружања
додатне
подршке ученицима
Чланови Тима за ИО
У току године
Иницирање побољшања приступа
школи и у школској згради за
ученике и родитеље са физичким
тешкоћама
Директор, локална
заједница
У току године
Набавка асистативне технологије и
дидактичких материјала
Директор, ПП служба
188
У току године
Набавка стручне литературе за рад
са ученицима из осетљивих група
На крају II, III и
Праћење, евалуација, ревидирање
IV
ИОП-а
класификационог
периода
јун
Вредновање имплементације ИОПа у школи
Библиотекар, ПП
служба
Чланови Тима за ИО
Педагошки колегијум
Чланови Тима за
самовредновање
2. Стручно усавршавање наставника
Наставници, стручни сарадници и васпитачи дужни су да се стално усавршавају
Имајући у виду постојећу реформу основне школе, стручно усавршавање
наставника добија на значају а тиме се дориноси и унапређењу рад школе.
Увод – извод из Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број
13/2012)
Под сталним стручним усавршавањем наставника
и стручних
сарадника, у складу са овим правилником, подразумева се праћење, усвајање и
примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева и
задатака образовања и васпитања и унапређивања образовно-васпитне праксе.
Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника
усмерено је на:
1. оспособљавање за већу самосталност у планирању и извођењу образовноваспитног, васпитног рада, неге и стручног рада (у даљем тексту:
образовно-васпитни рад);
2. стицање и иновирање стручних знања којa су у функцији сталног
професионалног развоја у току рада;
3. развијање и усавршавање у областима:
1) организације и извођења образовно-васпитног рада,
2) праћења развоја и постигнућа детета и ученика, сарадње у педагошкој
комуникацији;
3) уважавање личних својстава и потреба детета и ученика у зависности од
узраста;
4) развијање способности и вештина за учешће у тимском раду и за
успешну комуникацију;
5) развијање и неговање атмосфере разумевања и уважавања;
189
6) развијање спремности и оспособљености за стални процес
самовредновања, праћења и унапређивања сопствене праксе;
7) оспособљавање за праћење и примену нових образовних технологија;
8) оспособљавање за прихватање родитеља за партнера у процесу
остваривања циљева образовања и васпитања и за остваривање
заједничке сарадње;
9) остваривање сарадње са друштвеном заједницом;
10)размену искустава, унапређивање струке и напредовање у звању;
11)стицање знања, развијање способности и вештина за управљање и
руковођење
Наставник и стручни сарадник има право и дужност да сваке школске
године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у
установи у којој ради, и то да:
1. одржи огледни час наставе,
2. прикаже активност, тему, резулатате праћења развоја детета и ученика,
стручну књигу, односно чланак или да води радионицу;
3. присуствује огледним часовима, приказима активности, деловима акционог
истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и да
учествује у њиховој анализи;
4. присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик
стручног усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, васпитача
и стручног сарадника;
5. учествује у изради развојног плана установе
Области деловања:
У школској 2012/13. ОШ „Иво Андрић“ планира следеће активности у складу са
Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012):
1.План за похађање акредитованих семинара
2.Стручна предавања у оквиру Наставничких и стручних већа и ван њих
3.Распоред огледних/угледних часова
4.Реализација пројеката
5.Напредовање у звању
6.План вредновања сталног стручног усавршавања у Школи
1. План за похађање акредитованих семинара:
Реализатор
Директор и помоћник
Тема
Менаџмент у образовању
Време реализације
школска 2013/2014.
190
директора
Стручни сарадници
Српски језик
Енглески језик
Математика
Географија
Историја
Биологија
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
Техничко образовање
Информатика
и управљање кризним
ситуацијама.
Како да научено на
семинарима постане део
школске праксе.
Републички зимски
семинар.
“Cambridge
Summer
School” & “Oxford Teachers
Academy”.
Интерактивне табле у
настави.
Унапређење наставе
математике у старијим
разредима основне
школе.
Интерактивна настава –
савремена настава
географије.
Кључни појмови у
настави историје кроз
примену рачунара у
настави.
Занимљива биологија –
савремене методе и нови
приступи
Експеримент у настави
физике.
Методе и технике учења
у савременој настави
хемије.
Креативне методе
ликовног изражавања за
потребе конкурса.
Методика наставе
музичке културе.
Филм и фотографија у
настави.
Алати за е-учионицу,
израда мултимедијалних
наставних садржаја и
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
191
Физичко васпитање
Разредна настава
Web сајта.
Планирање наставе
физичког васпитања –
изборни спорт.
Усавршавање наставника
физичког васпитања за
примену мини рукомета
у настави физичког
васпитања
Семинари у организацији
Друштва учитеља.
школска 2013/2014.
школска 2013/2014.
Напомена: Семинари ће се похађати у складу са компетенцијама и
приоритетима, али и са потребама наставника и школе, као и материјалним
могућностима.
Семинари који су заједнички за више струка (стручних већа), а који ће се
реализовати у оквиру школе:
Образовањем за мир – дијалогом до решења, ред.бр. у каталогу 69, К3,
П1,6 (октобар, новембар, децембар)
Семинар о професионалној оријентацији ђака, који организује
Министарство просвете у оквиру GIZ/BOSS пројекта (септембар)
Онлајн семинари:
Комуникација и интеракција у савременој школи
Семинари Образовно креативног центра
2. Стручна предавања у оквиру Наставничких и стручних већа и ван
њих
Месец
август
октобар
новембар
фебруар
I полугодиште
Реализатор
Тема
Дејан Бошковић
Иницијално
тестирање
Дејан Бошковић,
Портфолио
Марија Станојевић,
Снежана
Драгичевић
Марија Станојевић
II полугодиште
Јелена Медаревић
Стручно веће
Различита
Стручна већа
Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће
192
март
Марија Станојевић
Наставничко веће
Осим предавања на Наставничким већима, планирана су и она у оквиру
стручних актива, а у току школске 2012/2013. реализоваће се серија
активности „Наставници за наставнике“ где ће наставници и стручни
сарадници заказивати и реализовати корисна стручна предавања својим
колегама.
3. Распоред огледних/угледних часова
Време
Децембар
Октобар
Фебруар
Октобар –
мај
Новембар
Април
Април
Јун
Октобар
Наставна јединица/тема, разред у
коме се одржава угледни час
Површина четвороугла и троугла –
примене (радионица)
6.разред
Говоримо компјутерски
6.разред
Врсте четвороуглова –
мултимедијални час
6.разред
Геометријска тела у Гоогле Скечапу –
интердисциплинарни час (математика
– ТО)
8.разред
Фонетски разломак –
интердисциплинарни (математика –
српски)
6.разред
Број Пи
7.разред
„Пронађи ме“
Декартов правоугли координатни
систем – интердисциплинарни
(математика – географија)
7.разред
„Колико си висок?“
Примена сличности троуглова
7.разред
Односи у равни
Радионица
Реализатори
Љиљана Рајчић
Светлана Томић
Љиљана Рајчић
Љиљана Еајчић
Светлана Томић
Гордана Вранов
Сузана Бранковић –
Павловић
Гордана Вранов
Љиљана Рајчић
Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Сузана Бранковић –
Павловић
Маријана Мирковић
Љиљана РАјчић
Сузана Бранковић Павловић
Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Сузана Бранковић –
Павловић
Сузана Бранковић
Павловић
193
8.разред
Гордана Вранов
Октобар
Ератостеново сито
Маријана Мирковић
5.разред
Светлана Томић
Мај
Осна симетричност фигура
Маријана Мирковић
5.разред
Светлана Томић
Одређени огледни/угледни часови су планирани у оквиру стручних већа, а
неки ће се планирати и реализовати у току школске године у зависности од
идеја и могућности, али и у складу са обележавањем неких посебних
дана/празника.
МЕСЕЦ
СЕПТЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
АКТИВНОСТИ
-Састанак и договор о расподели угледних
чаосва
РЕАЛИЗАТОР
Стручно веће
-Угледни час „Плава гробница“, Милутин
Бојић, VII разред
Драгана
Дејановић К.
-Угледни час „Песма о керуши“, Сергеј Јесењин, Мирјана
VII разред
Поповић
-Угледни час „Шта знамо о Светом Сави“, V
Олга
разред
Урошевић
Светлана
-Угледни час „Подне“, Јован Дучућ, VII разред
Бубало
-Угледни час „Прва бразда“, Милован Глишић, Милица
V разред
Мирковић
-Угледни час „Поље“, Јован Дучић, V разред
-Планирање распореда за наредну школску
годину
Станко Кржић
Стручно веће
Неки часови који буду планирани тински и показали добре резултате,
учествоваће на конкурсу „Креативна школа“ који организује Завод за
вредновање квалитета наставе.
4. Реализација пројеката
Наставници ће се стручно усавршавати кроз локалне и међународне пројектне
задатке. Пројекти предвиђени за 2013/2014. су:
ДИЛС, Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке
„Дан за даном“, међушколски пројекат, покренуло Друштво
библиотекара Србије
194
MicroGlobalScope, покренула Science House Foundation из САД
Time project, међународни пројекат из Канаде
Project Earth, еколошки међународни пројекат из САД
GreenWave, европски еколошки пројекат који је покренула Француска
TwinSpace, пројекат у коме учествују све европске земље
„Лига одбојкаша“, спортски школски пројекат
„И ми смо предавачи“, школски пројекат
Осим наведених, школа ће се у складу са својим могућностима, ресурсима и
потребама прикључивати и другим локалним и међународним пројектима, а
који се буду реализовали током ове школске године.
Предвиђена је и сарадња са другим школама, али и школом из Румуније, града
Лугожа. На интернационалној конференцији на тему комуникације коју ова
школа организује, биће представљени примери добре праксе из разних земаља,
па тако и из Србије, односно наше школе.
5. Напредовање у звању
Уколико се наставник и/или стручни сарадник одлуче да аплицирају за веће
звање, биће им доступне консултације и конкретна помоћ директора и
помоћника директора. Свака иницијатива ће се охрабривати.
6. План вредновања сталног стручног усавршавања у ОШ „Иво Андрић“
I
На основу члана 4. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању
звања наставника, васпитача и стручних сарадника (Службени гласник РС“,
број 13/2012), Наставничко веће на својој седници одржаној 2.11.2012. усвојило
је предлог Плана вредновања сталног стручног усавршавања у Школи.
II
У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати
годишње различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на
плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних
скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности.
III
Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима
установа у оквиру својих развојних активности и то:
1. Рад у стручним већима, активима, тимовима и друштвима у школи и ван
ње
Активност
Опис активности
Број сати
Руководилац
Планира и
2 по састанку
195
и/или записничар
Члан (учесник)
координишерад,
заказује и води
састанке и пише
извештаје.
Активно учествује
у раду.
1 по састанку
2. Извођење огледних/угледних часова, односно активности са дискусијом
и анализом
Активност
Опис активности
Број сати
Водитељ
Реализација часа,
2
односно
активности.
Припрема
Припрема часа, тј.
2
активности као и
материјала.
Слушалац
Само присуствује.
1
Анализа и
Након часа или
1
дискусија
активности, врши
се анализа
урађеног.
3. Размена искустава
Активност
Реализатор
Учесник
Опис активности
Реализација
редовног часа и
анализа након тога
ради
демонстрације
методе рада,
наставног
средства, проблема
у раду и сл.
Анализира и
дискутује.
4. Излагање са стручних усавршавања
Активност
Опис активности
Реализатор
Припрема за
излагање,
реализација са
Број сати
1
1
Број сати
3
196
Учесник
анализом и
дискусијом.
Присуствује и
евентуално
анализира и
дискутује.
1
5. Предавања (приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и
дидактичког материјала)
Активност
Опис активности
Број сати
Реализатор
Припрема за
3
излагање,
реализација са
анализом и
дискусијом.
Учесник
Присуствује и
1
евентуално
анализира и
дискутује.
6. Примена мултимедијалних садржаја (блог, сајт, пост, аплет, друштвене
мреже и др.)
Активност
Опис активности
Број сати
Администратор
Реализује,
5 на годишњем
припрема, води,
нивоу
одржава сајт, блог
и слично, а за
потребе наставе и
размене искустава
и идеја са колегама.
Предавач
Припрема
3
предавање о неком
мултимедијалном
садржају, предаје и
демонстрира.
Учесник
Присуствује и
1
евентуално
анализира и
дискутује.
7. Остваривање пројеката
197
Активност
Аутор
Координатор
Учесник
8. Такмичења и смотре
Активност
Организатор
Учесник
9. Менторски рад
Активност
Рад са студентима
Рад са
волонтерима
Рад са
приправницима
Члан испитне
комисије
Опис активности
Израда пројекта
који је усвојио тим
за ШРП.
Води
(међународни или
локални) пројекат.
Остварује
пројектне задатке.
Број сати
5 за написан
пројекат
5 по тромесечју
3 по тромесечју
Опис активности
Припрема и
реализација
такмичења и
смотри у школи.
Помаже
организатору
(координатору)
стручно и
технички.
Број сати
3
Опис активности
Извођење наставе,
консултације,
вођење
евиденције,
анализа рада.
Извођење наставе,
консултације,
вођење
евиденције,
анализа рада.
Извођење наставе,
консултације,
вођење
евиденције,
анализа рада.
Опсервација и
анализа часа или
Број сати
3 по студенту
2
2 по волонтеру
15 сати на
годишњем нивоу
2
198
активности
приправника због
полагања испита
за лиценцу у
школи.
10. Стручне посете, студијска путовања, предавања и радионице ван школе
потврђена сертификатом установе, организације, институције
Активност
Опис активности
Број сати
Вођа
Организација
3
посете, писање
извештаја,
презентовање у
установи са
анализом и
дискусијом
Учесник
Присуство,
2
дискусија, анализа.
11. Рад у радним телима и програмима
Активност
Опис активности
Координатор
Координација
програма од
тима који ради на
националног
реализацији
значаја (МПРС,
програма од
ЗОУВ, ЗВКОВ...)
националног
значаја (ПИСА
тестирање,
Национално
тестирање
ученика,
Професионална
оријентација...)
Члан тима
Учешће у тиму који
ради на
реализацији
националног
програма.
Координатор
Координација
програма у
тима који ради на
локалној
реализацији
самоуправи
програма од
Број сати
20
10
10
199
Члан тима
Водитељ семинара
Обука за завршни
испит и матуру
локалног значаја
(Превенција
наркоманије,
Безбедност у
саобраћају,
Еколошки
пројекти...)
Учешће у тиму који
ради на
реализацији
локалног
програма.
Вођење семинара
од националног
или локалног
значаја.
У реализацији
школске управе
(обука дежурних
наставника,
супервизора и
других).
5
2 по семинару
1
12. Публиковање стручних радова, ауторстава и коауторстава књига,
приручника, наставних средстава и сл. и рецензија
Активност
Опис активности
Број сати
Аутор стручног
Објављивање рада
25 међународни
рада
у стручном
за аутора
часопису,
20 домаћи за
међународном
аутора
или домаћем.
15 међународни
за коаутора
10 домаћи за
коаутора
Аутор објављеног
Објављивање
5
часа или
примера добре
активности
праксе на
конкурсу или
ревијално.
Аутор књиге,
Аутор књиге коју
20 за аутора
приручника,
је одобрило МПРС.
15 за коаутора
радне свеске
200
Аутор
патентираног
наставног
средства
Рецензент
Аутор наставног
средства које је
одобрило МПРС
или нека друга
релевантна
институција.
Рецензија било
које публикације.
5
5
13. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији
образовно-васпитног процеса у школи
Активност
Опис активности
Број сати
Аутор и/или
Осмишљава
4
координатор
истраживање,
прави нацрт, води
ток реализације и
реализује, пише
извештај,
презентује.
Учесник
Реализатор
2
истраживања који
није члан циљне
групе, евентуално
помаже и у другим
корацима
истраживања.
14. Маркетинг школе
Активност
Рад на школском
сајту
ПР менаџмент
Опис активности
Пише текстове и
прилаже
фотографије и
друге материјале
за школски сајт.
Даје изјаве или
текст за медије.
Број сати
2 на годишњем
нивоу
2 по изјави/тексту
IV
Педагошки колегијум на почетку сваке школске године одредиће члана који ће
пратити остваривање Плана стручног усавршавања и о томе тромесечно
извештавати директора школе.
201
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Наставници и стручни сарадници ће систематично пратитит и анализирати
свој образовно-васпитни рад, стечена знања примењивати у пракси у циљу
унапређивања наставе.
Резултати примене стечених знања и вештине биће анализирани на
педагошком колегијуму кроз самовредновање и остваривање развојног плана
школе. Извештај са анализом ће бити достављен на усвајање Школском одбору
у складу са Правилником.
3. Сарадња са друштвеном средином и институцијама
Школа ће сарађивати са родитељима, те институцијама на нивоу општине,
града и републике. Родитељи ће се ангажовати у школском напредовању своје
деце, организовању обележавања свих важнијих датума и осталих дешавања у
школи, те учествовати у креирању и изведби екскурзија, излета и наставе у
природи.
Школа ће сарађивати са средњим школама града у циљу професионалне
оријентације ученика осмог разреда. Одржаваће се и развијати сарадња са
Градском општином Раковица, Домом културе Расковица, Домом здравља
Раковица, месном заједницом Миљаковачки извори, те МУП-ом Раковица.
Оствариваће се и међународна активност школе која је започета пре неколико
година учешћем школе на међународним конкурсима и пројектима, као што су
Global Gateway, учешће у пројектима које проводе Румунија, Аустрија, Америка
и сличним. Наша школа ће и ове године наставити са успешном сарадњом са
свим установама и организацијама чија делатност је уско повезана са
интересима ученика и унапређивањем образовно-васпитног процеса.
Активно сарађујемо са ГО Раковица у побољшању услова рада школе. Ученици
школе су били чланови и наставиће рад у оквиру свих манифестација Црвеног
крста и ,,Пријатеља деце“. Са Домом здравља планира се даља сарадња преко
систематских прегледа ученика, предавања лекара у оквиру здравствене
заштите ученика и акција превенција болести зависности. Са Центром за
социјални рад пратиће се деца са породичним проблемима. Такође и са МУП-ом
Раковица се планира сарадња у оквиру сузбијања малолетничке
делинквенције. Планирају се посете предшколских група из дечјих вртића у
окружењу. Планира се укључивање сарадника средњих школа у професионално
информисање ученика и праћење адаптације наших ђака у даљем школовању.
И ове године ће се наставити успешна сарадња са Мекдоналдсом кроз
укључивање наше деце у такмичења, веселе параде и маскенбале. Започета је
сарадња са школaмa страних језика .
202
Наша школа је већ дуги низ година успешна наставна база Факултета за спорт и
физичко васпитање и Учитељског факултета у оквиру педагошке праксе
студената.
4. Школски маркетинг
Школски маркетинг има за циљ промовисање рада школе и успеха
ученика и наставника. Програм школског маркетинга ће се остваривати кроз
планиране активности комисије за културну и јавну делатност, кроз учешће
ученика на такмичењима и израду промотивног материјала- кућни ред за
сваког ученика, беџеви, мајице, електронске презентације школе и школски
часопис. Све ове активности и успеси ученика ће бити редовно објављивани на
сајту школе, паноима у холу и у школском часопису.
Школа ће и ове године активно радити на представљању у друштвеној
средини. Сматрамо да су резултати, које наши ученици постижу на свим
такмичењима, најбољи маркетинг школе, међутим, свесни смо да, у условима
савремених комуникација то није довољно. Зато школа већ низ година има свој
сајт на Интернету, на којем објављујемо све што желимо да се зна о нашој
школи, као и све информације које олакшавају живот и рад ученицима и
родитељима, смањујући потребу да трагају у школи за њима.
Наши ученици ће наставити, под вођством наставника, да учествују у
разним пројектима образовног и забавног карактера на доступним
телевизијама, електронским и писаним медијима, те на тај начин промовисати
школу.
Осим промовисања школе на нивоу Београда и Србије, ради се на широј
светској промоцији школе. Школа сваке године учествује у организовању
манифестације „Расдост Европе“, угошћујући децу из Европе и представљајући
им свој рад, свакодневни живот и културу. Наставићемо и са учешћем у
Интернет пројекту „Global Gateway“, где ученици, кроз обраду различитих тема,
говоре и сликом представљају своју земљу, крај и непосредно окружење,
укључјујући и школу.
7. Праћење и евалуација годишњег програма рада школе
Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада
школе ће се, пре свега, оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и
квалитета радног процеса и постигнутих резултата, откривања недостатака
објективне и субјективне природе, предлагање мера за уклањање уочеих
проблема и слично.
Имајући у виду специфичност праћења остваривања васпитно-образовних
задатака, биће веома важно и значајно да се и наставници усмеравају на
203
анализу и самопреиспитивање властитог рада, извођења закључака за даљи
успешнији рад, самовредновање и сл.
ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Садржај
Време
Сарадници
реализације
 Прикупљање података и попуњавање
упитника за информативни преглед на
почетку школске године
 Обилазак предметне наставе од петог
до осмог разреда
 Праћење реализације радних дана
 Анализа успеха и дисциплине на првом
тромесечју
 Анализа часова допунске и додатне
наставе и сл. активности
 Обилазак часова разредне наставе од
првог до четвртог разреда
 Рад стручних актива
 Анализа успеха и дисциплине на крају
првог полугодишта
 Анализа завршног рачуна и извештаја
пописних комисија
 Преглед педагошке документације
 Обилазак часова предметне наставе
 Анализа успеха и дисциплине на
трећем тромесечју
 Обилазак разредне наставе
 Праћење уписа ученика у први разред
 Рад сл. активности и реализације
такмичења
 Реализација наставе у природи
 Реализација излета и екскурзија
 Извештај директора о реализацији
плана и програма и процена извршених
послова
 Анализа рада маркетинга школе
Током
године
Пред.
наставници,
учитељи,
стручна већа и
тимови ,стр.
сарадници,
секретар,
рачуноводство
204
ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА
 Анализа планова и програма рада
 Анализа реализације наставних садржаја
 Анализа постигнутих резултата
 Анализа сарадње са родитељима и
друштвеном средином
Током године
 Анализа постигнутих резултата на
такмичењима
 Анализа рада допунске наставе и помоћи
деци са специфичним потребама
 Анализа реализације стручног
усавршавања и унапређивања васпитнообраз. делатности
Директор,
Стручна
већа за
област
предмета
секција, раз.
старешине,
пред.
наставници
8. Прилози уз годишњи план рада школе
Годишњим планом рада школе утврђени су сви основни задаци, организациони облици и исказане потребе школе у виду бројчаних података, тако
да они чине основу за планирање послова и радних задатака по врстама
делатности.
Београд, 13. септембар 2013.
Директор школе
Милан Пашић
__________________________
Председник Школског одбора
Загорка Бешић
_____________________________
205
Download

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску