ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ОШ «ИВО АНДРИЋ» НА КРАЈУ
ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ
Београд, август 2013.
САДРЖАЈ
I УВОД 4
I I УСЛОВИ ЗА РАД У ШКОЛИ .................................................................................................................4
1. Материјално-технички услови ......................................................................................................... 4
2. Структура наставног и осталог особља .......................................................................................... 5
3. Образовни ниво родитеља и дефицијентност породица .............................................................. 6
4. Утицај средине на рад школе ............................................................................................................ 6
III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ........................................................................................................................6
1. Ученици ................................................................................................................................................. 6
2. Распоред по сменама и ритам радног дана ..................................................................................... 7
3. Школски календар .............................................................................................................................. 8
4. Оствареност фонда часова................................................................................................................. 9
5. Реализација значајних активности................................................................................................ 13
IV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ .......................................................................................17
1. Орган управљања – Школски одбор ............................................................................................. 18
2. Руководећи орган – Директор школе ............................................................................................ 19
2.1. Помоћник директора ..................................................................................................................... 19
3. Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум...................................................................... 21
3. 1. Наставничко веће .......................................................................................................................... 21
3.2. Педагошки колегијум .................................................................................................................... 21
3.3. Стручно већа за разредну наставу .............................................................................................. 21
3.4. Стручна већа за области предмета.............................................................................................. 24
3.5. Продужени боравак........................................................................................................................ 37
3.6. Стручни актив за развојно планирање ...................................................................................... 39
3.7. Стручни актив за развој школског програма .......................................................................... 43
3.8. Тим за инклузивно образовање ................................................................................................... 43
3.9. Тим за самовредновање................................................................................................................. 44
3.10. Остали тимови и комисије ......................................................................................................... 45
4. Саветодавни органи .......................................................................................................................... 47
4.1. Савет родитеља ............................................................................................................................... 47
4. 2. Ученички парламент .................................................................................................................... 47
V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА .................................................................................48
1. Психолог.............................................................................................................................................. 48
2. Педагог ................................................................................................................................................ 50
3. Библиотекари ..................................................................................................................................... 51
2
VI РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА...............................................................................55
1. Општи успех ученика ....................................................................................................................... 55
2. Владање ученика и изостанци ........................................................................................................ 58
3. Резултати са завршног испита ученика 8. разреда ..................................................................... 60
4. Резултати са такмичења .................................................................................................................. 63
VII РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ........................................................................70
1. Настава у природи............................................................................................................................. 70
2. Екскурзије ученика ........................................................................................................................... 72
3. Секције ................................................................................................................................................ 75
4. Ученичке организације .................................................................................................................... 76
4.1. Вршњачки тим................................................................................................................................ 76
4.2. Пријатељи деце општине Раковица............................................................................................ 76
4.3. Црвени крст .................................................................................................................................... 78
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА .....79
1. Заштита деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације ....... 79
2. Професионална оријентација ......................................................................................................... 80
3. Здравствена превенција ................................................................................................................... 81
4. Корективни рад са ученицима ........................................................................................................ 81
IX РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА ....................................................................81
1. Програм унапређења васпитно-образовног рада ..................................................................81
2. Стручно усавршавање наставника................................................................................................ 82
3. Сарадња са друштвеном средином ................................................................................................ 86
3.1. Сарадња са институцијама........................................................................................................... 90
3.2. Инспекцијски прегледи................................................................................................................. 90
4. Школски маркетинг ......................................................................................................................... 91
X ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ......................................................................................91
3
I УВОД
Основни задаци ОШ „Иво Андрић“ за школску 2012/2013. дефинисани програмом годишњег плана рада
проистичу из Закона о основама система образовања и васпитања Републике Србије и Наставног плана и програма.
ОШ „Иво Андрић“ је васпитно-образовна установа која се бави васпитањем и образовањем ученика на
подручју месних заједница „Миљаковачки извори” и „Канарево брдо” у општини Раковица а у којој ради огранак
основне и средње музичке школе „Даворин Јенко”.
Да би се васпитно-образовни задаци остварили у потпуности, задржали смо висок степен одговорности и
ангажованости просветних радника у школи. Такође смо наставили са осавремењавањем наставног процеса,
повезали рад у школи са животном праксом, осмислили сарадњу породице и школе, школе и друштвене средине,
школе и других чинилаца у васпитању и образовању ученика. При том треба имали смо слуха за потребе и
специфичности генерација са којима радимо, јер се оне константно мењају. Остваривање овог програма олакшано
је запосленима у школи коришћењем савремених достигнућа науке и технологије и сазнања о карактеристикама
младих данас.
У школској 2012/13. години реализовали смо све активности планиране годишњим планом рада школе,
које су садржале сва доступна достигнућа савремене теорије и праксе образовања, укомпонована у искуство и
високу мотивисаност наставног и осталог кадра у школи. Сматрамо да је то прави начин да се остваре предвиђени
циљеви и задаци и да се настави традиционално напредан и успешан рад наше школе.
I I УСЛОВИ ЗА РАД У ШКОЛИ
1. Материјално-технички услови
Школа има 27 учионица и два кабинета за техничко, две информатичке учионице и све пратеће просторије, као
што су библиотека, зубна амбуланта и две фискултурне сале и стрељану. Двориште школе је уређено на
одговарајући начин, са великим спортским тереном иза зграде школе и мултифункционалним тереном са
вештачком травом, тако да омогућује извођење наставе физичког васпитања и свих осталих спортских и културних
активности. Једини проблем у оквиру дворишта је поломљени асфалт, за који је послат допис за санацију и
реконструкцију.
Градска општина Раковица, је својим средствима, у току распуста (август 2012.) извршила постављање и
ограђивање мултифункционалног терена са вештачком травом у школском дворишту. Дана 01.09.2012. године,
терен је свечано отворен. Отварању су присуствовали председник ГО Раковица Милосав Миличковић, Срђан
Ђоковић (отац Новака Ђоковића) и Марко Ђоковић (најмлађи Новаков брат). Они су ученицима поделили
пригодне поклоне, дар компаније Фемили спорт. Цео догађај је медијски испраћен, а присуствовали су и велики
број деце и родитеља наше школе. Такође, ГО Раковица донирала је и два фудбалска гола за мултифункционални
терен.
Град Београд је донирао металне ормариће, у које ће ученици одлагати своје уџбенике. Такође, град Београд и
МПНТР су донирали и други комплет беслатних уџбеника, тако да од ове године ученици један комплет држе у
ормарићима у школи, а други кући. Због промене броја ученика у неким разредима допунска набака уџбеника за
ученике је каснила.
Пре почетка школске године промењене су и старе зелене табле у учионицама млађих разреда. Замењене су
старе зелене табле са 4 велике беле табле и две мање белом. У учионици математике монтирана и инсталирана је
СМАРТ табла, која је купљена делом од средстава са Сименсовог конкурса ''Креирај будућност'', где су ученици и
наставници наше школе освојили прву награду (у износу од 1200 еура), а остатак новца додала је школа. Ово је
прва табла оваквог типа у нашој школи, такође у том кабинету замењена је стара зелена табла са новом белом и
купљен рачунар који подржава нову СМАРТ таблу. У току првог полугодишта, набављена су и неопходна
средства за извођење наставе, средства за хигијену и све остале потребе школе из властитих материјалних
средстава школе. Донацијом Јубмес банке добијена су 4 рачунара, a British American Tobacco Srbija – 5 рачунара,
који су стављени у учионице старијих разреда у којима недостају рачунари и у млађе разреде који су замењени са
старим. Донација НВО Сфера добијени су пројектор, пројектно платно и 100 микроскопских препарата.
4
Реализовала се и идеја Ученичког парламента, набавка и инсталирање разгласа у холу и испред школе.
Захваљујући средствима родитеља, који су ову идеју једногласно подржали на Савету родитеља, обезбеђено је
198.000 динара, а остатак од 62.000 динара, колико је недостајало да се ова идеја реализује уплатила је школа.
У оквиру пројекта ,,Утицај интерактивног вежбања на развој способности ученика, захваљујући донацији
комапније Телеком а.д., набављено је 7 ЛЦД телевизора који су постављени у учионицама млађих разреда. Један
ЛЦД телевизор је купљен захваљујући ДИЛС пројекту и средствима школе, а 4 из сопствених средстава.
У оквиру продуженог боравка купљен је материјал за полице и ципеларнике које је направио домар школе. За
потребе продуженог боравка купљено је 50 нових столица и 13 дрвених табли (5 великих и 8 маилх) за покривање
столова.
За учионице географије и енглеског језика у старијим разредима купљене су две климе, а за наставу физичког
два стола за стони тенис и неопходни реквизити за извођење наставе (капице, чуњићи, мердевине...) и 10 нових
струњача. Такође, у великој фискултурној сали извршена је репарација америчких кругова.
За безбедност ученика и наставника бринули су се школски полицајац као и радник обезбеђења на улазу у
школску зграду и од ове године два виша референта за безбедност из ГО Раковица (који су посао обављали у две
смене). Дежурство наставника за време одмора, и пре почетка наставе је омогућило одржавање реда, спречавање
или благовремено реаговање на сукобе међу ученицима, те спречавање настанка материјалне штете. Од ове године
и ученици осмог разреда, по два ученика дневно, помажу наставницима у дежурству, а следеће недеље они
пуштају музику за време одмора. Ученици су се организовали у оквиру парламента да сваки дан друго одељење
пушта музику за време одмора. Да би се спречили ломови у одсуству запослених као и провале школе, из
сопствених средстава школе плаћа се ноћни чувар.
2. Структура наставног и осталог особља
Настава је у току ове школске године била у потпуности стручно заступљена и врло успешно изведена, на
задовољство самих наставника, али и ученика и родитеља.
На почетку ове школске године, формирана су, према броју уписане деце, пет одељења првог разреда, као и
три групе у продуженом боравку (117 ученика), на крају школске године било је 102 деце у боравку. Како је у
прошлогодишњој генерацији четвртог разреда било пет одељења, сви наставници разредне наставе су преузели
одељења првог разреда.
Пре почетка школске године извршено је преузимање два наставника разредне наставе. Миле Јурић и Дарко
Пандурски су поднели молбу директору да изврше замену школа са друге две колегинице, разлог је велика
раздаљина између места њиховог становања и наше школе, као и велико време које изгубе приликом доласка и
одласка на посао. На њихова места преузете су две колегинице Јасмина Милићевић из ОШ Деспот С. Лазаревић,
која је преузела одељење 1-5 и учитељица Биљана Ристовић из ОШ Милена Павловић Барили, која је преузела
одељење 3-1. Вероучитељица Марија Росић и педагог школе Весна Младеновић отишле су на породиљско
боловање и до њиховог повратка запослени су, на одређено време, Драган Милић, вероучитељ и Марија
Станојевић, педагог. Иван Николић је допунио свој фонд до 100%, на одређено време, након што је Дејан
Бошковић, професор биологије постављен на место помоћника директора. 10% фонда часова из биологије
предавала је Милена Ранчић на одређено време. У овом полугодишту је Сузана Јанковић, проф. физичког
васпитања завршила своју стручну праксу у млађим разредима (28.12.2012. године), коју је финансирао
Секретаријат и НСЗ. Са 25% фонда из изборног предмета шах запослена је Марија Лукић на одређено време.
18.11.2012. године Марија Кочић, проф. историје, је отишла у пензију и на њено место примљена је Светлана
Петровић, која има 30% у школи у Пиносави, на одређено време до расписивања конкурса. У фебруару 2013.
године Александра Дабић, наставник грађанског васпитања, отишла је на породиљско одсуство, а на њено место
примљена је Јелена Влајковић, професор српског језика и књижевности која поседује сертификат о завршеним
семинараима из грађанског васпитања за други циклус образовања. У јуну 2013. године домар школе Милан Грчић
отишао је у пензију.
Наставно особље је чинило 74 особе (62 женског пола и 12 мушког), са високом стручном спремом 67 особа и
7 са вишом. Поред наставног кадра, школа има директора, помоћника директора, педагога, психолога, секретара,
рачуновођу, административног радника, два библиотекара, администратора компјутера, два домара и 14
спремачица и 2 сервирке.
5
3. Образовни ниво родитеља и дефицијентност породица
Школу похађа 74,3% ученика чији су родитељи у брачној заједници, 21,4% који су разведени и 4,3% осталих.
Што се тиче стручне спреме родитеља број очева са високом стручном спремом је 30,2%, са средњом 66,6% и
3,2%, а мајки са високом стручном спремом је 35,9%, са средњом 61,1%, а са ниском 3%. Анализирајући стамбене
услове, решено стамбено питање има 58,7%, 11,1% су подстанари, а у заједници живи 30,2% деце и породица.
4. Утицај средине на рад школе
Школа се налази у улици Ивана Мичурина 38а, општинa Раковица. У близини се налази новоизграђено насеље
Миљаковац 3, у којем живи велики проценат ученика који похађају нашу школу. То је један од разлог све већег
броја ученика у нашој школи.
У оквиру школе а и у близини школе има доста уређених травнатих површина и паркова (парк српксојапанског пријатељства), па ученици своје слободно време проводе или у школском дворишту или у оближњим
парковима. Двориште је ограђено и остављен је пролаз за грађане и децу. Могућност за бављење спортом за време
школске године ученици имају у фискултурној сали школе у оквиру секција, а у вечерњим часовима изнајмљују је
спортски клубови. У близини школе се налази Културни центар Раковице, што омогућава чешће културне посете
овој институцији.
О здравственом стању ученика брине педијатријска служба Дома здравља Канарево брдо са којом школа има
добру сарадњу. Систематски и контролни прегледи обављају се у Дому здравља о чему се извештавају управа
школе, разредне старешине као и савет родитеља и школски одбор.
Близина предшколских установа ,,Изворчић'' и ,,Канаринац'' омогућава успешну сарадњу током целе године.
Ппоред ових објеката , за реализацију васпитно.образовних задатака коришћени су позоришта ,,Ђуро Салај'' и
,,Душко Радовић'', биоскоп ,,Рода'', библиотеке, Дечји културни центар, музеји, споменици...
III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. Ученици
На почетку школске 2012/2013. године
разред
1.
2.
3.
Број ученика
135
154
119
Број одељења
5
6
4
4.
147
5
5.
132
5
6.
156
6
7.
133
5
8.
145
5
Укупно
1121
41
На крају школске 2012/2013. године
разред
1.
2.
Број ученика
134
153
Број одељења
5
6
4.
150
5
5.
132
5
6.
156
6
7.
134
5
8.
145
5
Укупно
1125
41
3.
121
4
Школу је похађало 1121 ученик распоређених у 41 одељење, завршено на крају године завршило 1125. На
почетку школске године, уписано је 135 првака, распоређених у пет одељења, а формирана су и три групе ученика
у продуженом боравку, уписано је укупно 117 ученика првог и другог разреда који ће проводити време у боравку
од 7-18 часова. Учионице за млађе и наставни кабинети за старије разреде налазе се у два посебна дела школске
зграде, спојене холом школе, што представља погодност за одржавање реда и дисциплине у школи. О понашању
ученика за време малих и великих одмора воде рачуна дежурни наставници који су распоређени по спратовима обе
стране, у холу и дворишту школе. Техничко особље школе ради у две смене, тако да је хигијена током целог
радног дана на потребном нивоу.
6
Бројно стање ученика 4 године уназад
Школска година
На почетку школске године
На крају школске године
2012/2013.
2011/2012.
2010/2011.
2009/2010.
1121
1115
1109
1137
1125
1116
1117
1141
2. Распоред по сменама и ритам радног дана
МЛАЂИ РАЗРЕДИ – УЧЕНИЦИ 1-4. РАЗРЕДА
НЕПАРНА СМЕНА
ПАРНА СМЕНА
I/1 Јелена Ћирић
I/2 Мирјана Јовановић
I/3 Маја Герасимовић
I/4 Катарина Гацин
I/5 Јасмина Милићевић
II/1 Слађана Лалић
II/2 Ивана Цмиљановић-Косовац
II/3 Ева Јовић
II/4 Тихомир Ножинић
II/5 Драгица Стешевић
II/6 Марјана Остојић
III/1 Биљана Ристовић
III/2 Татјана Миленковић
III/3 Александра Ивезић
III/4 Мирјана Живић
IV/1 Вера Васић
IV/2 Мира Роланд
IV/3 Вера Стојановић
IV/4 Сања Вујисић
IV/5 Сандра Радовановић
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ – УЧЕНИЦИ 5-8. РАЗРЕДА
V/1 Олга Вујин
V/2 Олга Урошевић
V/3 Слађана Петровић-Танасијевић
V/4 Зденка Јаношев
V/5 Ивана Николић
VI/1 Милица Мирковић
VI/2 Радмила Шошкић
VI/3 Лепосава Љешевић
VI/4 Љиљана Рајчић
VI/5 Маријана Мирковић
VI/6 Светлана Бубало
VII/1 Драгана Васиљевић-Кокотовић
VII/2 Љиљана Вићентијевић
VII/3 Ивана Јовановић
VII/4 Радмила Бабовић
VII/5 Сузана Бранковић-Павловић
VIII/1 Станко Кржић
VIII/2 Звонко Станковић
VIII/3 Јелена Дробњаковић
VIII/4 Радмила Зимоњић
VIII/5 Јована Обрадовић
1121 ученика је распоређено у 41 одељење, 20 у млађим и 21 у старијим разредима. Сва одељења старијих
разреда, као и претходних година, наставу су похађала у преподневној смени. Млађи узраст ученика похађа
наставу у две смене. Оваква организација рада омогућује врло ефикасну организацију наставе, што несумњиво
утиче на њен квалитет, омогућава бољи распоред рада ученика и њихов устаљени дневни ритам, а и лакше се
организују све остале активности ученика. Од ове школске године промењен је распоред великих одмора, тако да
сада ученици имају исто као и пре два велика одмора по 15 минута, али након другог и четвртог часа. Број
кабинета и учионица је довољан за овај број одељења, како за млађи тако и за старији узраст. Ученицима од 1-8.
разреда ове године је подељен још један комплет бесплатних уџбеници, донација Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и града Београда, тако да сада имају два комплета које су задужили, а вратиће их на крају
године. Један комплет остаје у школи, у ормарићима, а други ученици носе кући. Идеја града Београда је да се
донирањем ормарића смањи оптерећење за ученичке ранчеве, а самим тим и за ученике.
7
Сваки наставник и одељењски старешина има одређен термин отворених врата, чији распоред је истакнут на
сајту школе, у зборници, и подељен родитељима. Сваке прве среде у месецу, у поподневном термину од 17-18ч,
одржавају се општа отворена врата, када су сви наставници истовремено родитељима на располагању за разговор,
а редовни и ванредни родитељски састанци се одржавају у поподневним часовима, после наставе.
О регуларном одвијању наставе и ваннаставних активности су се бринули директор и помоћник директора,
стручна служба и дежурни наставници. Школа, већ дужи низ година, има и дневног чувара који надгледа и води
евиденцију о уласку у школу и школско двориште како ученика и запослених, тако и осталих лица. Поред дневног
чувара ту се налазе се и два виша референта за безбедност, који помажу у безбедности и надгледању ученика.
У школи постоји и зубна амбуланта – огранак Дома здравља Раковица, у којој је стоматолог обавио систематске
прегледе ученика и све интервенције, а у Дому здравља обављени и систематски прегледи ученика предвиђени за
ову школску годину.
Организација рада у школи:
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
8,00
8,45 8,50
9,35 9,50
10,35 10,40
11,25 11,40
12,25 12,30
- 8,45
8,50 : одмор 5 минута
- 9,35
9,50 : одмор 15 минута
- 10,35
10,40 : одмор 5 минута
- 11,25
11,40 : одмор 15 минута
- 12,25
12,30 : одмор 5 минута
- 13,15
Од 12.30 до 13.15 сати код млађих разреда пауза за чишћење и проветравање учионица. Друга смена
почиње са наставом у 13.15 сати.
1. час
13,15 - 14,00
14,00 - 14,05 : одмор 5 минута
2. час
14,05 - 14,50
14,50 - 15,05 : одмор 15 минута
3. час
15,05 - 15,50
15,50 - 16,05 : одмор 15 минута
4. час
16,05 - 16,50
16,50 - 16,55 : одмор 5 минута
5. час
16,55 - 17,40
17,40- 17,45: одмор 5 минута
6. час
17,45 - 18,30
3. Школски календар
Настава ће се за млађе разреде (од 1-4.) одвијала се у две смене: у првој сва парна одељења, у другој сва непарна.
Сви старији разреди (од 5-8.) похађају наставу у једној, преподневној смени. У школској 2012/13. години радио је
и продужени боравак за три групе ученике првог и другог разреда, који ће се одвијати од 7-18 часова.
Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи у потпуности су реализовани по Правилнику о
календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2012/2013. годину.
Школска година, односно прво полугодиште почело је у понедељак, 3. септембра 2012. године, а завршило се у
петак, 28. децембра 2012. године.
Дан 12.11.2012. године био је нерадан, јер се тог дана обележева државни празник Дан примирја у првом
светском рату.
Друго полугодиште почело је у среду, 16. јануара 2013. године.
8
Друго полугодиште завршило се у петак, 24. маја 2013. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 7. јуна
2013. године за ученике од првог до седмог разреда.
Образовно-васпитни рад за ученике остварио се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних
дана.
Пролећни распуст почео је у понедељак, 29. априла 2013. године, а завршио се у понедељак, 6. маја 2013. године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 10. јуна 2013. године, а завршио се у петак, 30. августа 2013. године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у
Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2012. године, Свети Сава 27. јануара
2013. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22.
априла 2013. године, Дан победе 9. маја 2013. године, Видовдан 28. јуна 2013. године
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом
светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан
победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Четвртак, 8. новембар 2012. године обележава се као Дан
просветних радника.
4. Оствареност фонда часова
План и програм рада у току школске 2012/2013. године у потпуности је реализован. Сви часови
редовне, допунске и додатне наставе су реализовани. Рад се одвијао према школским програмима oд I-VIII
разредa, као и према глобалним и оперативним плановима наставника. Што се тиче слободних активности, план и
програм је такође реализован.
Стручна већа су реализовала планиране садржаје рада, користећи при том све могућности за унапређење
наставе, од чега истичемо креативну сарадњу наставника у извођењу интердисциплинарних часова.
Интердисциплинарност у настави имала је за циљ да развије мотивацију код деце, да их наведе на размишљање и
да се сваки проблем решава коришћењем свега наученог.
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Ред.
број
Р - број реализованих
часова
НР - број
нереализованих
часова
ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
1
Српски језик
900
/
1080
/
720
/
900
/
2
Енглески језик
360
/
432
/
288
/
360
/
3
Математика
900
/
1080
/
720
/
900
/
4
360
/
432
/
5
Свет око нас
Природа и
друштво
288
/
360
/
6
Ликовна култура
180
/
432
/
288
/
360
/
7
Музичка култура
Физичко
васпитање
180
/
216
/
144
/
180
/
540
/
648
/
432
/
540
/
УКУПНО:
3420
0
4320
0
2880
0
3600
0
8
%
100%
9
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Р - број реализованих
часова
НР - број
нереализованих
часова
Српски језик
Страни језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и
информатичко
образовање
Физичко
васпитање
УКУПНО:
ПЕТИ
РАЗРЕД
Р
900
358
356
358
179
180
НР
/
2
4
2
1
/
719
357
ШЕСТИ
РАЗРЕД
СЕДМИ
РАЗРЕД
ОСМИ
РАЗРЕД
1
3
Р
864
429
216
215
431
431
431
864
430
НР
/
3
/
1
1
1
1
/
2
Р
718
360
178
179
359
358
360
719
360
360
НР
2
/
2
1
1
2
/
1
/
/
Р
680
340
170
170
340
340
340
680
340
340
НР
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
358
2
432
/
360
/
340
/
360
/
432
/
360
/
340
/
4125
15
5175
9
4671
9
4420
0
%
99.9%
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Ред.
број
1
2
3
4
Р - број
реализованих
часова
НР - број
нереализованих
часова
Верска
настава
Грађанско
васпитање
Чувари
природе
Од играчке
до рачунара
УКУПНО:
%
ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
ЧЕТВРТИ
БРОЈ УЧЕНИКА
УКУПНО
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
I
II
III
IV
Σ
180
/
216
/
144
/
180
/
720
0
41
55
44
51
191
180
/
216
/
144
/
180
/
720
0
94
99
75
96
364
/
/
/
/
144
/
180
/
324
0
180
/
216
/
/
/
/
/
396
0
540
0
648
0
432
0
540
0
2160
0
119 147 266
135 154
289
100%
10
ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
Р - број
реализованих
часова
НР - број
нереализованих
часова
Верска
настава*
Грађанско
васпитање*
Страни језик
- Руски*
Физичко
васпитање изабрани
спорт*
Информатика
и
рачунарство
Цртање,
сликање и
вајање
Шах
УКУПНО:
%
* обавезни
изборни
предмети
БРОЈ УЧЕНИКА
ПЕТИ
ШЕСТИ
СЕДМИ
ОСМИ
УКУПНО
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
Р
НР
72
/
72
/
108
/
68
/
320
0
180
/
177
3
142
1
170
/
669
4
360
/
432
/
360
/
360
/
1512
0
180
/
216
/
180
/
170
/
746
0
132 156 133 145 566
177
3
214
2
179
1
136
/
706
6
95
106
94
87
382
36
/
72
/
36
/
34
/
178
0
19
35
21
21
96
36
/
36
/
36
/
68
/
176
0
18
15
18
37
88
1041
3
1219
5
1041
2
1006
0
4307
10
V
VI
VII
VIII
Σ
36
50
64
43
193
96
106
69
102 373
132 156 133 145 566
99.9%
У 5., 6., 7., и 8. разреду остали су нерелаизовани часови због болести наставника и немогућност да се нађе
адекватна замена у том периоду.
Допунском наставом на нивоу школе обухваћен је знатан број ученика. Неки ученици обухваћени су
допунском наставом из више предмета
Примењен је индивидуални и групни облик рада, а инсистирало се на самосталности ученика.Удовољило се
већини педагошких захтева у циљу успешног учења. Уочено је да поједини ученици у 1. полугодишту нису
редовно похађали ове часове . Због тога смо предузели мере су : разговори са родитељима, редовно праћење
ученика од стране родитеља, и то је имало позитиван исход, па су сви ученици на крају шк.год. показали одређени
успех.
Додатни рад је био разноврстан и богат. Инсистирало се на самосталности и практичном раду ученика уз
вођство наставника. Садржајима додатне наставе вршена је припрема ученика за такмичења и за проширивање
знања и интересовања ученика. Ученици који су похађали додатну наставу у школи, посебно су ангажовани на
изради тематских паноа за кабинете.
11
В. ДОПУНСКА НАСТАВА И ДОДАТНА
Ред.
број
1
2
Р - број реализованих
часова
НР - број
нереализованих
часова
Српски језик
Математика
УКУПНО:
ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
Р
НР
Р
НР
Р
90
90
180
/
/
0
108
108
216
/
/
0
72
72
144
ЧЕТВРТИдопунска
НР
%
Р
/
90
/
90
0 180
100%
ЧЕТВРТИ
- додатна
УКУПНО
НР
Р
НР
Р
НР
/
/
0
90
90
180
/
/
0
450
450
900
0
0
0
ДОПУНСКА НАСТАВА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
Ч - Одржано
часова У - број
ученика
Српски језик
Енглески језик
Математика
Руски језик
Физика
Географија
Хемија
УКУПНО:
ПЕТИ
Ч
38
48
113
16
У
27
24
31
7
215
89
ШЕСТИ
Ч
135
81
60
15
25
СЕДМИ
ОСМИ
УКУПНО
У
17
38
35
16
23
Ч
У
Ч
У
Ч
У
64
33
70
15
307
92
47
23
34
27
210 112
61
48
91
11
325 125
32
13
31
13
94
49
14
14
20
27
59
64
93
6
93
6
12
3
21
21
33
24
316 129 323 140 267 114 1121 472
ДОДАТНА НАСТАВА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА
Ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ч - Одржано
часова У - број
ученика
Српски језик
Енглески језик
Математика
Руски језик
Историја
Физика
Биологија
Географија
Хемија
УКУПНО:
ПЕТИ
Ч
32
У
15
119
32
28
6
179
53
ШЕСТИ
Ч
120
30
86
10
20
24
3
У
30
8
40
12
12
14
6
СЕДМИ
ОСМИ
УКУПНО
Ч
74
21
32
У
Ч
У
Ч
У
20
49
4
275
69
7
94
36
145
51
17
54
14
291 103
6
83
8
93
26
18
3
66
21
12
10
14
7
50
31
25
18
41
40
69
64
98
21
22
5
120
26
16
7
21
5
37
12
293 122 296 109 378 119 1146 403
12
Припремна настава - Као и сваке школске године наставници математике крећу у месецу октобру са
припремном наставом за ученике 8. разреда, док актив српског започиње почетком другог полугодишта са истом.
У јуну месецу одржано је по 14 часова припремне наставе за Завршни испит ученика 8. разреда, из математике и
српског језика. На овим часовима се посебна пажња посвећивала стандардима код којих на тестирањима није
постигнут одговарајући ниво знања. Поред ових тема обрађиване су и теме које су ученици радили у ранијим
разредима. Часови су евидентирани у Дневнику рада.
За једног ученика 5. разреда организована је припремне настава у периоду од 19-23. августа 2013. године из
биологије за полагање поправног испита.
Г. ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Ред.
број
1
2
3
Ч - Одржано часова У број ученика
Српски језик
Математика
Биологија - 5. разред
УКУПНО:
ОСМИ
Ч
У
65
57
145 144
11
1
221 202
5. Реализација значајних активности
Пријем првака – Дана 3.09.2012. уписали смо 36. генерацију првака, а први пут је у школске клупе село 135
ученика, који су распоређени у пет одељења. Учитељица Јелена Ћирић водиће одељење I/1 и њихов симбол биће
СРЦЕ, Мирјана Јовановић I/2 и њихов симбол је ПЧЕЛИЦА МАЈА, Маја Герасимовић I/3 и њихов симбол је
ЦВЕТ, Катарина Гацин I/4 и њихов симбол је ЛЕПТИР, а Јасмина Милићевић I/5 њихов симбол је ДЕЛФИН.
Учитељице које ће у продуженом боравку водити бригу о ученицима после школе и са њима проширивати нова
знања, радити домаће задатке, глумити, певати и још много тога, биће Јелена Пантић, Сања Димић и Драгана
Стевановић. Пријем првака организован је у препуном школском дворишту и протекао је уз песму и игру ученика
трећих и петих разреда који су са својим учитељицама припремили предиван наступ. Оно што је такође
интересанто је и то да у овој генерацији имамо по први пут пет пари близанаца који су распоређени у сваки од
првих разреда.
,,Радост Европе'' – И ове године наша школа учествовала је у манифестацији „Радост Европе“. У периоду од
30.9-6.10.2013.. године угостили смо децу из Русије, из града Гус-Хрустаљниј. Деца су била смештена у
породицама наших ђака, који су као и сваке године, широм отворили своја врата и срца за другаре из ове дивне
земље. Били смо домаћини плесној групи која има 22 члана. Деца су од 30. септембра до 6. октобра свакодневно
пратили своје госте на разним активностима: карневал у Кнез Михајловој улици, концерт „Сусрети пријатељства“,
спортско-рекреативни дан на Ади Циганлији, позоришна представа, журкица за децу, као и на завршном концерту
у Сава центру 5. октобра. Наша школа је припремила и извела приредбу за госте из Русије. Богат програм на
српском и руском језику припремиле су наставнице руског језика Љиљана Вићентијевић, Слађана ПетровићТанасијевић и Марина Милошевић у координацији и сарадњи са учитељицом Јеленом Ћирић. Ученици наше
школе веома су срећни што су и ове године били део ове дивне манифестације и пуни утисака, дивних успомена и
носталгије причају о својим гостима. Координатори манифестације у нашој школи су учитељица Јелена Ћирић и
наставница енглеског језика Весна Тутуновић.
Дан школе – Ове године обележена је 36. годишњица рада школе и 120 година од рођења Иве Андрића,
прослава се ове године састојала из два дела. Први који је имао културно-спортско-забавни карактер, а као и
претходе године хумани јер су нашој ученици, првог разреда, Тијани Огњановић неопходна средства за
трансплатацију срца. Оваква операција ће се извести у Бечу и наши ученици са својим одељењским старешинама и
учитељима, продавали су разне ствари (дечије рукотворине...) у оквиру продајног базара. Сакупљено је преко
3.500 еура захваљујући родитељима, бакама, декама и свим пријатељима школе који су се одазвали овој
хуманитарној акцији. Други део представљала је свечана академија у сали КЦ Раковица, која је била посвећена
13
деци. У средишту пажње био је опис деце у дечијим недоумицама и стрепњама, али и радостима и играма. Почев
од драматизације познате Андрићеве приповетке ''Књига'', преко комичног драмата ''Оцене'', до скеча ''Мрак'',
музичких и плесних композиција, читава је приредба тематски била посвећена најмлађима. Поред наставника и
ученици су показали изузетну љубав према својој школи. Тако је, сада већ ученица првог разреда гимназије, а
прошле године Музичар генерације, Јана Миленковић показала свој таленат али и приврженост нашој школи тиме
што нам је на сцени помогла, изводећи клавирску пратњу за све три хорске нумере. Хор је био импозантан – преко
осамдесет чланова певало је чистим гласом и топлином, какву имају само дечији хорови.
Оркестар је, као и увек, веома лепо извео омиљену композицију Ива Андрића ''Што се боре мисли моје'', док су
сви глумци на сцени без и једне грешке извели своје улоге. Наставник ликовне културе Милан Андрић, заједно са
Александром Герасимовићем и Станком Кржићем припремио је веома модерну сцену са видео пројекцијом на
платну. Одељење 3/3 учитељице Александре Ивезић, је припремило прелепу кореографију уз тематску
композицију ''Hey Pipi Langstrumph''. Ученица Ана Пухало 7/1 се веома лепо снашла у улози конферансијеа и
уобличила представу.
У септембру 2012. је рађено на уређењу школског дворишта и околине. Такође, ученици млађих разреда су ишли
на полудневни излет (посета салашу Стремен и манастиру Фенек). У школи су обележени и датуми значајни за
животну околину.
Лугож (Румунија) – Већ пету годину за редом наша школа учествовала је на међународном симпозијуму
наставника под називом ,,Комуникација на другачији начин” у румунском граду Лугожу у близини Темишвара.
Петоро наставника наше школе имало је прилику да, у новембру, своје идеје и искуство подели са колегама
Основне школе ,,Анишоара Одеану” која је домаћин и организатор ове манифестације. Учитељице Ивана
Цмиљановић Косовац и Слађана Лалић одржале су огледни час ,,Заједничке карактеристике живих бића” радећи
са ученицима другог разреда. Зденка Јаношев, Јелена Дробњаковић и Весна Тутуновић одржале су
интердисциплинарни час ,,Елементи, смеше и једињења” бавећи се овим појмовима из угла хемије и географије. У
раду су учествовали ученици седмог разреда који су одушевљено прихватили овај начин рада и идеју да убудуће
сарађују са својим вршњацима из Београда. У склопу симпозијума наставници су присуствовали и централној
свечаности, као и хуманитарној изложби.
Дан науке: ,,Знање на видику 2'' – Дана 6.12.2012. године у нашој школи, по други пут, одржана манифестација
„Знање на видику 2“ којом смо обележили Дан науке. Као што име каже, дан је био посвећен промоцији науке,
али и ученицима и наставницима наше школе. Овом приликом смо хтели да родитељима, пријатељима школе и
ученицима покажемо колико су наука, а и сами часови интересантни и како се на занимљив начин може учити
нешто ново и наизглед тешко.Основни циљ Дана науке је био да се ученицима, кроз експериментални приступ,
приближе наука и закони у природи; да ученици покажу своја знања која су стекли у школи и да кроз дружење и
забаву науче основне принципе природе. Интересовање ученика је билo заиста велико, па су наставници били на
„слатким“ мукама, не знајући које експерименте изабрати за презентовање на Дану науке. Ове године су се
реализацији Дана науке придружили и ученици млађих разреда, који су своје задатке схватили веома озбиљно и
своје експерименте су презенто вали попут правих научника, дајући детаљна објашњења али и загонетно се
осмехујући – скривајући трему.Реализоване су радионице из предмета: хемија, биологија, географија, физика,
математика, енглески језик, техничко образовање, а ученици су могли да виде и планетаријум, авиомоделарство и
лего роботе. Све је реализовано у петнаест учионица наше школе, а гости су били студенти са хемијског и
биолошког факултета.
Нова година – Уочи Нове године, 28. децембра, код нас је увек весело и шарено. Ученици млађих разреда су
радо учествовали у прослави у учионицама који се већ традиционално одржава крајем првог полугодишта.
Ученици старијих разреда овим поводом били су у дискотеци Театро 24.12.2013. године.
Школска слава Свети Сава – 25. јануара 2013. године у школи је прослављена школска слава Савиндан. У
приреби су учествовали чланови хора, оркестра и рецитаторска секција. Припреме за приредбу спроведене су
према плану, а након састанка Педагошког колегијума – 13. 11. 2012.
Ефикасност тима сарадника у реализацији приредбе остварена ја правовременом и договореном
расподелом рада:
14
1. Учитељица Вера Васић припремила је концептуални програм који се састојао из појединачних
рецитала и говорништва, у пратњи певачког трогласа.
2. Наставница музичке културе Јована Обрадовић успешно је припремала хор и инструменталну пратњу.
Хор је извео Химну светом Сави, потом је био пратња соло наступа ученице Луције Кецић VII2, која је
сама осмислила музику и текст за песму Неоствариви снови; најзад, хор је затворио свечаност песмом
Пиши ми.
3. Наставница музичке културе Ивана Николић припремила је оркестар који је извео композицију Јовано
Јованке.
4. Наставник ликовне културе Милан Андрић имао је задужење да припреми сцену и обезбеди костиме за
глумце, што је, као увек, ревносно и правовремено, а у сарадњи са наставницима Олгом Урошевић и
Станком Кржићем урадио.
5. Наставнице Светлана Бубало, Олга Урошевић, Милица Мирковић и Драгана Дејановић припремале су
рецитаторе старијих разреда и помагале у реализацији свечаности, као и на појединим колективним
пробама и на генералној проби. Наставница Мирјана Поповић, с обзиром да ради у библиотеци,
обезбедила је сву потребну литературу, одабрала песме и одломак из Теодосијевог Житија светог
Саве. Наставница Олга Урошевић и наставник Станко Кржић припремили су кратки игроказ уз читање
одломка из Житија светог Саве.
6. Вероучитељ Драган Милић је, поред својих редовних дужности током счавског обреда, припремио хор
својих ученика који су при служби певали тропар уз оца Милоша, а потом су отпевали духовну песму –
Кажи мени ђаче.
7. Тим је нарочито захвалан свесрдној помоћи и техничкој подршци Александра Герасимовића, који је
био задужен за припрему и рад технике на сцени, као и наставнику Дејану Бошковићу и учитељу
Тихомиру Ножинићу који су фотографисањем и видео камером документовали свечаност.
Дан раније, 24. јануара, извршена је тонска проба, као и проба костима, увежбано је кретање учесника на
сцени, а затим је извршена генерална проба. Свечаност је трајала један сат. После тога организована је закуска за
чланове колектива, представнике родитеља и школског одбора у зборници.
8. март – Дан жена - Дана 7.3.2013. године у нашој школи, одржана је приредба за ученике другог разреда
поводом Дана жена под називом ,,Мамино срце''. У сарадњи и на иницијативу студентске организације AEGGE
Београд и координатора Јоване Крстић наши другаци су правили честитке за своје маме. Након успешно
направљених честитки награђени су ученици који су се истакли у прављењу истих, овом приликом их и
похваљујемо.
II – 1 Бјелановић Софија, Богуновић Александар
II – 2 Векић Катарина, Николић Александар
II – 3 Вулетић Милица, Стошић Лазар
II – 4 Цветојевић Ана, Ристановић Марко
II – 5 Николић Ана, Грујичић Јована
II – 6 Чабаркапа Маша, Вељковић Лука
У оквиру представе наступили су: мушки камерни хор ,,Православни српски појци'' који су извели нумере:
,,Отче наш'', ,,Боже правде'' и мелодраму о Светом Сави. Након њих наступили су чланови превачког друштва
,,Прело'' који су извели етно нумере: ,,Прели прело'', ,,О мој Миле медени'', ,,Лазо, Лазаре'', ,,Овце чува дели
Магдалена''. На крају су наступили чланови КУД ,,Авала'' са играма из Шумадије и Нишаве. Овом приликом
захваљујемо се свим учесницима приредбе.
,,Другари певају за Тијану'' – Акцију прикупљања новчаних средстава за ново срце мале Тијане Огњановић
овај пут смо подржали тако што смо организовали хуманитарни концерт. 19. марта у препуној сали Дома културе
15
Раковица наступили су наши ученици који су претходних недеља свакодневно увежбавали програм. Концерт је
отворио хор млађих разреда, који је оформљен специјално за ову прилику. Својим извођењем и појавом потпуно
су разнежили све присутне. Изгледали су као мали професионалци док су кроз осмех певали припремљене три
нумере. Њихови, музички искуснији другари наставили су програм: уживали смо из ауторске композиције
учесника Федемуса, малих еколога и на крају у наступу хора старијих разреда. Не може свака школа да се похвали
тиме да има чак 80 чланова хора, који предано долазе на пробе... Публика је певала зајено са њима док су изводили
стране и домаће хитове популарне музике. Посебно задовољство је било видети бивше ученице, сада девојке, које
су дошле да својим гласовима такође подрже ову акцију. Отпевале су нумере са којима су представљале нашу
школу на разним такмичењима док су још биле основци. Позив да се прикључе синоћној акцији без размишљања
су прихватили и својим наступима увеличали дечји хор „Хориславци“ и школа гитаре „Чупавко“. Изненађење
вечери био је наш прослављени музичар Рамбо Амадеус, који се присутнима обратио на самом почетку концерта и
тиме исказао своју подршку Тијани и њеној породици. Да би током концерта све изгледало и звучало како јесте,
заслужан је читав тим наставника, учитеља и пријатеља школе. Овим тимом је координирала наставница музичке
културе, Јована Обрадовић, која је осмислила и припремила читаву концепцију концерта.
14. година НАТО бомбардовања - У недељу 24.3.2013. године на брду Стражевица у Раковици обележена је 14.
годишњица почетка НАТО бомбардовања. Венце код спомен-обележја „Гласник“, положили су председник Владе
Србије Ивица Дачић, председник Скупштине града Александар Антић, председник ГО Раковица Милосав
Миличковић, породице погинулих, представници војске, полиције, цркве, борачка удружења као и бројни грађани.
У име свих ученика основних школа са општине Раковица венац су положили наши ученици осмог разреда Ђурђа
Петровић и Ђорђе Филиповић. Тридесет ученика наше школе са наставницом математике Маријаном Мирковић и
директором школе присуствовали су овом догађају. Председник Владе Србије Ивица Дачић у књигу сећања
уписао је: „Као и сваке године наша је дужност да се сетимо оних који су дали животе за одбрану отаџбине. Са
надом да нећемо морати више да гинемо за Србију већ да за њу живимо“. Брдо Стражевица била је једна од првих
мета НАТО авијације у Београду, само десет минута након почетка напада на нашу земљу. То је једина локација
која је бомбардована свих 78 дана колико је трајао напад на СР Југославију. На брду Стражевица погинули су
заставници Војске СР Југославије Властимир Лазаревић и Владимир Вујовић.
1. април – Маскенбал – традиционално сваке године за ученике млађих разреда организује се маскенбал.
Ученици су били маштовити, имали су лепе идеје... Маскирали су се у звончицу, гусара, капетана, робота,
бубамару, зебру, кловна, пчелара, врану, цвет, ловца, пепељугу, дворску луду, јежа, сликарку, бетмена, краља,
пецароша, црвенкапу, ватрогасца, мађионичара... Жири састављен од учитеља, техничког особља наше школе
имао је тежак задатак, све маске су биле лепе, оригиналне али ипак су морали да се одлуче ко ће се пласирати на
општинско такмичење, нијансе су одлучиле.
Хуманитарни базар – У суботу 13.априла 2013. у 10 часова одржан је хуманитарни базар играчака, књига,
стрипова, видео, компјутерских и друштвених игара, ДВД филмова. Сваки ученик је дао допринос у складу са
својим могућностима и донео оно што би могло да се да на продају на том базару. Сав приход од базара иде у
хуманитарне сврхе за ученика IV4 Вељковић Стефана коме је потребна операција срца.
Дан планете Земље – Дана 22.4.2013. године наставници Зденка Јаношев и Љиљана Рајчић су припремиле и
реализовале огледну активност обележавања Дана планете Земље. Активност је обухватала ученике шестог
разреда, и то по 5 ученика из сваког одељења. Ученици су недељу дана раније добили теме које су требали да
обраде, а везане су за угрожавање и очување природе. Ученици 6-1 су имали тему „Обновљиви извори енергије“,
ученици 6-2 су имали тему „Загађивање ваздуха“, ученици 6-3 су имали тему „Природна блага планете“, ученици
6-4 су добили тему “Загађивање вода“, ученици 6-5 су имали тему „Загађивање земљишта“ и ученици 6-6 су имали
тему „Рециклажа“. Своје теме су ученици представили паноима и о њима излагали после наставе у школском
дворишту. Ученици су се јако добро припремили и врло одговорно урадили своје задатке. На крају се повела и
дискусија шта би свако од нас, свакодневно могао да учини за планету. Идеје су биле многобројне. Учитељица
Вера Васић је припремила са својим ученицима који иду на секцију беседништва, излагања на тему заштите Земље
и њених богатства. Ученици 4-1 су се показали као велики зналци у заштити природе и њихово излагање је било
предивно. Учитељица Александра Ивезић је такође у свом одељењу 3-3 обележила овај важан дан. Кроз часове
српског језика на којима су вежбали правопис за писање датума и празника и чувара природе где су разговарали,
16
дискутовали и давали своје идеје за заштиту природе и на крају часа гледали предиван ББЦ-јев филм „Планета
земља“. На часу природе и друштва су цртали планету Земљу и записивали њена природна богатства. На
задовољство наставника, може се констатовати да се код млађих генерација развија свест о неопходонсти очувања
и заштите планете Земље, те се ова активност и образовно и васпитно показала као одлична. Ученици су врло радо
учествовали у оваквим активностима и закључак је свих наставника и ученика који су учествовали да би требало
интензивирати овакве активности.
Јавни час за предшколце – 10. и 28.4.2013. године ученици првог и другог разреда продуженог боравка
учествовали су у пројекту „Рециклажа није гњаважа“ и позоришном представом поздравили будуће прваке из
вртића „Канаринац“, ,,Изворчић'' и “Сунце“. Мотив за овакав начин рада првенствено је да знање буде трајније и
примењиво,а учесници буду активни у процесу учења. Аутори ове представе су учитељице: Сања Димић, Драгана
Стевановић и Јелена Пантић.
Изложба кућних љубимаца – Дана 10. маја 2013. у периоду 17.30-19ч, а у оквиру акције обележавања Светског
дана птица, ученици и наставници ОШ ,,Иво Андрић'' организована је изложба кућних љубимаца. Ово је прва
манифестација оваквог типа како у нашој школи тако и у општини Раковица, циљ нам је био да код деце
подстичемо одговорност и хумани приступ према животињаманам, као и да деца одрасту у племените људе. У
оквиру овог догађаја било је преко 1000 посетилаца. Најсимпатичнији, Најоргиналнији, Најелегантнији,
Највеселији, Најшармантнији, Најбрбљивији, Најлепши репић,... су само неке од титула које ће бити подељене
током изложбе.
Мали власници су показали и припремили излагање о својим кућним љубимицима. За ову изложбу пријављено
је преко 160 љубимаца, 90 паса (великих и малих), 15 маца, 25 глодара (хрчкова, морских прасића, чилеанских
веверица), 20 птица (папагаја и тигрица), 25 корњача и рибица. У оквиру програма одржана је и Трка корњача као
и ,,Таленат шоу'' у којем су љубимци приказали нешто занимљиво. Жири који је био састављен од ученика,
родитеља, наставника и пријатеља школе није имао нимало лак задатак да изабере најлепшег љубимца и најлепшу
причу малог власника. Пријатељи манифестације били су: ЛETO, Стр Теа плус и Happy dog..
,,Мала матруа-велико срце'' - Од 17-21. маја 2013., као и сваке године, учествовали смо у акцији ,,Мала матруавелико срце'' у којој смо примили 12 ученика са Косова и Метохије из школе ''Вељко Дугошевић'' из Ранилуга.
Захваљујемо се нашим ученицима, Мутић Тијани, Пејчић Ивани, Јовић Ђурђини и Анђели, Пековић Анђели,
Токовић Исидори, Николић Анђели, Смиљанић Јелени, Дмитровић Софији, Панагиотопулос Михаилу, Перић
Јовану, Михајловић Илији и њиховим породицама који су били прави домаћини и својим гостима показали
културне, историјске и спортске знаменитости Београда.
Матурско вече – Матурско вече у организацији школе прослављено је у школи 27.05.2013. у периоду од 19–
20.30ч. Као и претходне године, ово је био сјајан начин да се захвалимо нашим осмацима и испратимо их на диван
начин. То вече поделили смо специјалне захвалнице ученицима који су дали допринос у наставним и
ваннаставним активностима. Поделили смо посебне дипломе за ученике које су освојили једно од прва три места
на минимум општинском такмичењу, дипломе ,,Вук Караџић'' и прогласили музичара генерације, спортисту
генерације и ђака генерације, Након програма ученици су остали на коктелу. Сутрадан у организацији родитеља
ученици су провели матурско вече у ресторану ,,Палма''. Вече је протекло у пријатној и забавној атмосфери.
Ученицима и родитељима се овај вид прославе Мале матуре допао и били су веома задовољни. Вече је протекло
без инцидената.
Завршни испит за ученике 8. разреда – Одржан је 17. и 19. јуна 2013. Од прошле године он је обавезан за све
ученике. Извештај о постигнутим резултатима дат је у наставку. На Завршни испит изашло је свих 145 ученика
осмог разреда.
IV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УСТАНОВЕ
Током школске 2012/2013. године директор, помоћник директора и стручна служба су веома успешно
сарађивали са наставницима. Осим тога, директор је сарађивао са Школским одбором, службеницима
Министарства, Секретаријатом за образовање и дечију заштиту и Одељењем за образовање Општине Раковица.
17
Стручна служба је формирала одељења првог разреда и нова одељења петог разреда, пратила
напредовање ученика, учествовала у решавању педагошких и васпитних проблема. Највеће напоре је улагала у
санирање дисциплинских проблема и случајева насиља, као и случајева непоштовања наставника и ученика. ПП
служба је узела и учешће у седницама Наставничког већа, Одељењског већа и свих стручних већа, а посебно
интензивну сарадњу је имала са Тимом за превенцију насиља у школи.
Психолог и педагог школе су одржале по два предавање на седницама Наставничког већа у вези са
унапређењем наставе, као и о оцењивању ученика и начинима сарадње са родитељима.
Наставничка и Одељењска већа су одржана по планираном програму седница. Стручна већа за области
предмета су одржала све планиране састанке на којима су се бавили планом и програмом, новим Правилником о
оцењивању, стандардима, стручним усавршавањем и осталим предвиђеним темама.
Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за развој школског програма су одржавали месечне
састанке по плановима који су у Годишњем плану рада школе.
Педагошки колегијум је одржао пет планираних састанка на којима се дискутовало о планом
предвиђеним питањима: анализирао наставни процес, процес васпитања и стручно усавршавање наставника, у
циљу планирања унапређења квалитета наведеног, као и низ предлога и идеја коју се реализоване и које ће се
реализовати у току школске године.
Стручни тим за превенцију насиља у школи је у сарадњи са стручном службом радио на санирању
случајева насиља, како појединачног, тако и малтретирања појединих ученика од стране група из одељења. Тим се
бавио и анализом случајева њасиља у школи у циљу планирања даљих поступака превенције.
Стручни тим за самовредновање је одабрао подручја и направио план процеса самовредновања за ову
школску годину и планирао обликовање упитника за самовредновање, који ће бити креирани у другом
полугодишту, као и само спровођење.
У замени одсутних наставника, посебно су се ангажовали наставници који су били слободни у то време,
помоћник директора школе, педагог, психолог, библиотекар.
Активно пратећи живот и рад у школи, директор, помоћник директора и стручна служба су успешно
организовали наставу и ваннаставне активности, водећи рачуна и о обележавању свих важних датума кроз часове
одељенске заједнице, као и припремању ученика за такмичења.
1. Орган управљања – Школски одбор
Школски одбор је орган управљања у школи и он одлучује о свим важним питањима о раду школе.
Чланови Школског одбора су:
1. Загорка Бешић, председник - локална самоуправа
2. Андреј Трајковић, локална самоуправа
3. Владан Којанић, локална самоуправа
4. Данијела Пантић Влаховић, Савет родитеља
5. Ксенија Петровић, Савет родитеља
6. Саша Илић, Савет родитеља
7. Драгана Васиљевић-Кокотовић, професор енглеског језика
8. Светлана Бубало, професор српског језика
9. Зденка Јаношев, професор географије
У саставу Школског одбора (сазиву чији четворогодишњи мандат траје од 12. 07. 2010. год) Основне школе
''Иво Андрић'' Београд. У току школске 2012/2013. године, Школски одбор, као орган управљања школом, одржао
је 11 седницa. Школски одбор је на својим седницама разматрао питања из своје надлежности утврђене Законом о
основама система образовања и васпитања и Статутом Школе:
Разматрао је и усвојио:
- Годишњи извештај о раду Школе за школску 2011/2012. год;
- Годишњи извештај о раду директора школе у школској 2011/2012.год;
- Донео је развојни план рада школе од школске 2012/13 до 2017/2018. године;
- Донео Годишњи план рада Школе за школску 2012/2013. год;
- Именовао Стручни актив за развојно планирање;
- Разматрао извештаје о припремљености школе за рад и опремљеност училима за школску 2012/2013. годину;
18
Одлучивао о исхрани, осигурању и обезбеђењу ученика,
Допуна Одлуке о давању у закуп слободног школског простора;
Разматрао и усвајио извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2011/2012.години,
Донео план стручног усавршавања за школску 2012/2013. годину;
Разматрао и усвојио Извештај о самовредновању у школској 2011/12. години,
Разматрање и доношење анкеса Годишњег плана рада школе за школску 2012/13. годину;
Разматрао и усвајио извештаје о успеху и владању ученика, остваривању циљева
образовања и васпитања, стандарду постригнућа и мерама за побољшање успеха и
владања на првом тромесечју ове школске године,
- Донео Одлуку о попису са стањем на дан 31.12.2012.год;
- Усвојио предлог финасијског плана за 2013.,2014.,и 2015. годину за ОШ „Иво Андрић“
- Донео Одлуку о ревизији библиотечке грађе и отпису дотрајалих и неупотребљивих књига,
- Донео Одлуку о давању сагласности Основној школи „Иво Андрић“ да се пријави
за пројекат „Опште образовање и развој људског капитала“
- Усвојио извештај о финасијском пословању и годишњем обрачуну за ОШ „Иво Андрић“ за 2012. годину,
- Дао је мишљење о кандидатима за пријем у радни однос по конкурсу
објављеном дана 09.01.2013. године,
- Разматрао и усвајао извештај о успеху и владању ученика, остваривању циљева
образовања и васпитања,
стандарда постигнућа на трећем тромесечју школске 2012/2013. године и предузимању мера за побољшање рада
и остваривању образовно-васпитног рада,
- Разматрао и усвајао извештај о самовредновању за школску 2012/2013. годину
- Разматрао и усвајао извештај о успеху и владању ученика осмог разреда на крају другог полугодишта школске
2012/2013. године,
- Дао мишљење о кандидатима за пријем у радни однос по конкурсу објављеном
у „Сл.гл.РС“ бр.30 од
02.04.2013. године,
- Донео Одлуку о давању у закуп школског простора у школској 2013/2014. години и именовао комисију ,
- Разматрао је и усвајао извештај о успеху и владању ученика, остваривање циљева образовања и васпитања,
стандарда постригнућа на крају другог полугодишта школске 2012/2013. године.
- Разматрао и усвајаао извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2012/2013. години
- Разматрао приговор Селене Томић на Одлуку директора о избору Јелене Влајковић.
- Усвојене су измене и допуне Статута ОШ „ИИво Андрић“,
- Усвојен је извештај о изведеним екскурзијама и настави у природи у школској 2012/2013. години,
- Донета је Одлука о давању у закупу слободног школског простора у школској 2012/2013. години,
- Школски одбор дао је мишљење о кандиатима за пријем у радни однос по конкурсу од 28.06.2013. години.
-
Љубица Милошић
секретар школе
2. Руководећи орган – Директор школе
Директор школе Милан Пашић први пут је именован за директора школе 01.03.2012. године на четири
године. Извештај о раду Директора школе попосебан је документ и чува се у Школи.
2.1. Помоћник директора
Посао помоћника директора школе у првом полугодишту школске 2012/2013. године обављао је Дејан
Бошковић, професор биологије. Након добијања ЦЕНУС-а у децембру 2012. године, смањен нам је проценат
помоћника на 30%. Дејан Бошковић у другом полугодишту 70% бити у настави а 30% ће обављати посао
помоћника директора.
У току школске 2012/2013. године, план рада помоћника директора је у потпуности остварен. Поједине
активности су реализоване иако нису биле предвиђене планом, а у складу са потребама школе.
Списак реализованих активности:
Сарадња на изради Годишњег програма школе, као и друге релевантне документације, посебно од ове године
уведеног плана за стручно усавршавање наставника и стручних сарадника у установи, а у сарадњи са
19
педагогом. Током године и праћење остварености овог вида стручног усавршавања наставника и стручних
сарадника. Екстерна инспекција је све ове планове одобрила.
Помоћ у изради распореда часова и распоређивање одговарајућих кабинета за старију наставу.
Предавања и извештавања на Наставничком већу, ради боље информисаности чланова тог већа у вези са
питањима значајним за разне области школског живота.
Активно учешће на неколико састанака стручних већа и актива у школи, као саветник за поједина питања
наставе и ваннаставних активности, али и евалуатор организације. Записничар на састанцима Педагошког
колегијума и активни учесник на Савету родитеља (анализирао и презентовао анкету за родитеље).
Посете часовима, редовне наставе, ваннаставних активности, посебно огледних/угледних часова, анализа тих
часова и саветодавна улога, пре свега за почетнике.
Рад са ђацима, надареним и онима којима је потребна додатна подршка, самостално или у сарадњи са
стручним службама, као и помоћ одељенским старешинама и учитељима у раду са њиховим одељењима, на
часовима одељенског старешине.
Координација и организација, као и техничка и логистичка подршка свим активностима одржаним у школи и
ван ње (приујем првака, испраћај осмака, Фестивал и сајам науке, сајам кућних љубимаца, приредба и
активности – научне и спортске током Дана школе, Светосавска академија, гостујућа предавања, хуманитарни
концерт, изложбе у школи, пројекти).
Координација и организација тестирања и техничка и логистичка подршка (припремни испити за осми разред –
српски језик и математика, као и завршни испит, припремни испит за седмаке – композитни тест и за четвртаке
– српски језик, математика и познавање природе и друштва, такмичења у школи).
Помоћ и подршка наставницима у раду, што у наставним активностима, што у другим видовима;
самоевалуација, пројекти, разговори, решавање спорних ситуација и односа, обуке. Такође и евалуација
њиховог рада, односно праћење да ли се редовно одржава настава и ваннаставне активности, дежурства и
друге активности. По потреби и замене часова и у млађим и у старијим разредима, а континуирана
организација и реорганизација наставе како би се она одвијала несметано.
Сарадња са родитељима, кроз континуиране разговоре, извештавања, праћења стања, медијацију.
Помоћ и подршка при реализацији екскурзије за осми разред на Златибору, два дана.
Константно стручно усавршавање кроз конференције, сајмове, састанке и размене искуства за потребе посла
помоћника директора.
Сарадња са школском библиотеком, кроз сталне консултације, заједнички рад и набавке литературе на Сајму
књига и у другим приликама.
Помоћ директору у разним активностима, по потреби, а најчешће у виду организације и расподеле послова
осталим запосленима у школи, обавештавања, заједнички рад и саветовање. По потреби и замена директора у
границама овлашћења. Рад на школском сајту и промоција школе преко информационо-комуникационих
технологија и на друге начине, непосредно или путем медија.
Присуство при различитим видовима инспекцијских прегледа документације и другог.
Сарадња са разним институцијама локалне самоуправе, а у циљу организовања гостујућих предавања и
уопште, побољшања наставе логистички, материјално, те кроз неке друге видове подршке. Специфичније,
сарадња са странкама, пословним партнерима, службама, а у циљу обезбеђивања услова за безбедан и
неометан рад школе. То је подразумевало разговоре, договоре, као и организацију систематских прегледа код
школског зубара, гостујућих предавања, информативне разговоре са полицијом, организовање семинара у
школи и друго.
Уредно вођење личне педагошке документације и инструктивни рад са наставницима и стручним сарадницима
за сву потрубну документацију у школи, те прегледање свих дневника образовно-васпитног рада једном у
полугодишту.
Ангажовање за пријем бесплатних уџбеника које је обезбедио град за све разреде у школи и око пријема
ормарића. Такође, помоћ и подршка у вези са појединим техничким радовима у оквиру школске зграде и
дворишта. Набројани списак садржи опште одреднице, које су детаљно вођене у личној педагошкој
документацији помоћника директора.
Дејан Бошковић,
помћник директора
20
3. Стручни органи, тимови и Педагошки колегијум
3. 1. Наставничко веће
У школској 2012/2013. години одржано је укупно 14 седница овог стручног органа школе: 13.09.2012,
4.10.2012, 07.11.2012, 28.12.2012, 21.01.2013, 27.02.2013, 26.03.2013, 08.04.2013, 23.05.2013, 30.05.2013, 13.06.2013,
28.06.2013, 21.08.2013, 30.08.2013. године. На седницама Наставничког већа разматрана су и решавана следећа
питања: подела предмета на наставнике, структура 40-часовне радне недеље,припрема за час и вођење педагошке
документације,глобални и оперативни планови рада наставника, критеријуми оцењивања,дежурства наставника,
записници о стручном, педагошком и управном надзору од стране представника МПС,успех и дисциплина ученика
на крају сваког класификационог периода са анализом,примање нових чланова у колектив (наставни
кадар),сарадња са родитељима,извештај педагошке службе о раду,извештај директора о раду, извештај о
реализацији наставног плана и програма и посета, излета , екскурзија и наставе у природи, организација прославе
Светог Саве и Дана школе,припрема, организација и реализација програма професионалне оријенатције за ученике
осмог разреда, набавка уџбеника и лектире преко школе, организација матурске вечери, организација завршних
испита,организација такмичења у нашој школи и припрема ученика за одлазак на такмичања уз омогућавање
посебних средстава за одлазак на Републичко такмичење.
3.2. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум заседао је у пет пута: 13.9.2012, 17.11.2012, 28.02.2013, 24.04.2013, 28.05.2013.
године. Сви планови из програма су реализовани, као и друге активности као Дан науке, изложба кућних
љубимаца, хуманитарни концерт... Педагошким колегијумом је председавао и руководио директор школе.
Педагошки колегијум се старао о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе;
пратио остваривање програма образовања и васпитања; старао се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
пратио и утврђивао резултате рада ученика, предузимао мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу
образовања и васпитања и решавао друга стручна питања образовно-васпитног рада.
3.3. Стручно већа за разредну наставу
Стручно веће разредне наставе млађих разреда чине 23 наставника разредне наставе, три наставнице
енглеског језика и наставник веронауке. 20 наставника разредне наставе ради у класичним одељењима, док су 3
наставнице на радном месту у боравку.
Рад у школи се одвијао у две смене (парна и непарна) по 10 одељења. Смене су се мењале на недељном
нивоу. У току првог полугодишта Стручно веће за разредну наставу одржало је свих 5 планираних састанака.
Руководиоци разредних већа млађих разреда су донели програме рада за свако Веће посебно. Кроз Програм рада
утврђен је начин избора и коришћења уџбеника, употребу метода и средстава у редовној настави, планирани су
различити облици наставе, као и корелација међу предметима. Поред редовне наставе, одржаване су и допунска
настава, додатна настава, а учествовали смо и у различитим ваннаставним активностима у школи, као и изван ње.
Редовна настава васпитно-образовног рада се одвијала према утврђеном распореду часова. Циљеви и задаци
наставе су дати у глобалним плановима и програмима рада за сваки предмет. У току полугодишта су сачињени и
реализовани месечни планови рада. Организовано је дежурство по 2 наставника у школи пре наставе и за време
оба велика одмора.
ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ЗА НАСТАВНИКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ:
1.септембар – почетак школе
1-5. октобар – Дечја недеља
9. октобар – Дан школе
8. новембар – Дан просветних радника
28. децембар – Подела књижица за крај полугодишта
25. јанура – Савиндан
28. јун – Подела књижица за крај године
21
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СМО РЕАЛИЗОВАЛИ У ШКОЛИ И ИЗВАН ЊЕ:
ЕКСКУРЗИЈЕ-ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ
- У првом полугодишту организован је један полудневни излет за све ученике од I до IV разреда где смо посетили
салаш Стремен и манастир Фенек.
- У мају месецу одељења II/3 и IV/1 извели су полудневни излет у Пионирском граду.
НАСТАВА У ПРИРОДИ
- Извођење Наставе у природи је потврђено одлуком Савета родитеља, успешно завршеним избором агенција и
дестинација.
I разред: Бања Врујци, агенција „Mivex“, хотел „Врујци“ од 21.5-28.5.2013.
II разред: Гоч, агенција „Виа турс“, хотел „Добре воде“ од 2.6-9.6.2013.
III разред: Дивчибаре, агенција „Mivex“, хотел „Црни врх“ од 25.5-1.6.2013.
IV разред: IV/3, IV/4 и IV/5 Дивчибаре, агенција „Глобус“, хотел „Пепа“ од 14.5-21.5.2013. IV/2 агенција „Mivex“,
хотел „Врујци“ од 21.5-28.5.2013.
ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ
- У Дом културе Раковица у октобру месецу одржана је представа „Три прасета“ за ученике првог разреда.
- У Дом културе Раковица у новембру месецу одржана је представа „Лепотица и зверко“ за млађе разреде основне
школе.
- Новогодишњом представом „Деда мразове зимске чаролије“ у КЦ „Ђуро Салај“ обележили смо завршетак првог
полугодишта и улазак у Нову годину.
- У свечаној сали школе у фебруару гостовало је позориште са представом „Мала љубавна бајка“.
- У марту месецу у КЦ „Ђуро Салај“ сви разреди погледали су представу „Побуна играчака“.
- У свечаној сали школе у марту за ученике другог разреда одржан је културно-уметнички програм „Мамино
срце“.
- У Дом културе Раковица у мају месецу одржана је представа „Успавана лепотица“ за други и трећи разред.
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ
- Ученици млађих разреда активно учествују у свим пројектима школе, како на нивоу земље, тако и у
међународним који могу бити прилагођени њиховом узрасту. Активност ученика и наставника млађих разреда
детаљно је изнесена у записнику Школског развојног планирања.
- У првом класификационом периоду одржана су три огледна часа: два је одржала учитељица Слађана Лалић у
оквиру предмета од играчке до рачунара (интердисциплинарно) и један је одржала учитељица Драгица Стешевић
- Учитељице Слађана Лалић и Ивана Цмиљановић Косовац одржале су угледни час из предмета свет око нас
са којим су и представиле школу у Румунији (извештај у записнику школског развојног планирања);
- Учитељица Александра Ивезић и Снежана Драгићевић (библиотекарка) у једној седмици одржала је
тематску наставу на тему „Бајке“;
У другом полугодишту одржана су три угледна часа:
- Учитељице Јасмина Милићевић и Јелена Пантић одржале су угледни час из предмета свет око нас на тему
„Како расту биљке“;
- Учитељице Сања Димић, Драгана Стевановић и Јелена Пантић одржале су угледни час из предмета свет око
нас на тему „Рециклажа није гњаважа“ (боравак);
- Учитељица Александра Ивезић и Снежана Драгићевић (библиотекарка) у мају месецу одржале су пројектну
наставу на тему „Час Душана Радовића“;
- Ове године је у нашој школи, по други пут, одржана манифестација „Знање на видику 2“ којом смо обележили
Дан науке. Први пут су учешће у овој манифестацији имали и млађи разреди.
22
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Школско такмичење „Игре без граница“ поводом прославе Дана школе организовано је у сарадњи са
наставницима физичког васпитања. Учествовали су ученици другог, трећег и четвртог разреда.
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ – ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
- Поводом пријема првака припремљена је и изведена приредба у дворишту школе. Школа је обезбедила
озвучење. Приредбу су спремали учитељи првог разреда (Јелена Ћирић, Мирјана Јовановић и Катарина
Гацин) и учитељица Александра Ивезић. За декорацију (велики пано на улазу школе) задужена је била
Маја Герасимовић.
- За време Дечије недеље у школи је организована добротворна акција поводом сакупљања средства за
трансплантацију срца ученице наше школе. Сви учитељи су организовано припремили своја одељења за
учешће у продајној изложби којом смо допуни постојећи фонд.
- 30.9-6.10. учествовање у манифестацији Радост Европе – координацију, организацију, припреме и извођење
су водиле Јелена Ћирић и наставник енглеског језика Весна Тутуновић;
- 3.10. у сарадњи са Стручним већем руског језика Јелена Ћирић је учествовала у припреми и извођењу
приредбе за госте из Русије;
- 5.10. учествовање на фестивалу „Дечја недеља“ – кореографија и вођење ученика – Јелена Ћирић са
наставницом информатике Олгом Вујин;
- На општинском такмичењу „Исцртавање школског дворишта“ ученици млађих разреда освојили су прво
место – вођење учитељице Сања Вујисић и Мира Риланд;
- Вођење блога у оквиру сајта школе – Сандра Радовановић;
- У оквиру Дана школе сви учитељи су припремали и извели продајну изложбу у хуманитарне сврхе, као и
спрортске активности (други, трећи и четврти разред) 6.10. и присуствовали свечаној приредби у Дому за
културу Раковица 8.10. у чијој припреми и извођењу је учествовала Александра Ивезић;
- Поводом прославе 90 година од рођења Душка Радовића у Дечјем културном центру одржана је прослава на
којој су учествовали ученици прваог један са једним скечом- припремала и водила учитељица Јелена Ћирић.
- Одржана су школска такмичења рецитатора (учествовали сви учитељи са по два представника из сваког
одељења) и Најраспеваније одељенске заједнице(учествовали учитељи и ученици трећег и четвртог разреда)
и Ђачка песничка сусретања:
- На великој акцији наше школе у сарадњи са КК „Црвена Звезда“ хуманитарног карактера учитељица Јелена
Ћирић је припремила и са ученицама петиг разреда извела плесне тачке у паузама кошаркашких утакмица.
- Одржан је Масмбал 1.4.2013.године;
- Учитељи су припремали и извели продајни Базар у хуманитарне сврхе 13.априла;
- 16.маја учитељи Биљана Ристовић, Александра Ивезић, Катарина Гацин, Јелена Ћирић и Ивана
Цмиљановић Косовац учествовале су на Општинском такмичењу „Ритмика, плес и фолклор“ где су
освојили два прва, два друга и два трећа места:
- 10.5. одржан је Сајам кућних љубимаца – записник ШРП;
- Ученици другог, трећег и четвртог разреда учествовали су на међународном математичком такмичењу
„Кенгур“, ученици трећег и четвртог разреда на школском, општинском и градском такмичењу из
математике.
- Ученици млађих разреда имали су предавања стоматолога и Градског водовода;
- Два пута учествовали смо у сакупљању старе хартије;
- III/4 учествовало је на промоцији књиге за физичку културу на телевизијама „Студио Б“ и „Б 92“;
- I/5, III и IV разред учествовали су у ТВ емисији хуманитарног карактера за Тијану Огњановић;
- IV/5 освојило је прво место на Општинском такмичењу „Позоришне игре“ – учитељица Сандра
Радовановић:
- Одржана су два сусрета са песницима у свечаној сали школе – Недељко Попадић и Слободан Станишић:
- III и IV разред учествовали су на међународном конкурсу „Ко је одговоран за нашу будућност“;
- Млађи разреди учествовали су на ликовном конкурсу „Птице“;
- На првом међународном Карневалу у Београду учествовали су ученици из продуженог боравка са маскама и
кореографијама „Бубамаре“ и „Штрумпфови“ и са маскама „Бубамаре“ освојили друго место - учитељице
Сања Димић, Драгана Стевановић и Јелена Пантић;
23
-
Одржне су три представе промоције школе за предшколце - учитељице Сања Димић, Драгана Стевановић и
Јелена Пантић
ДОПУНСКА НАСТАВА
Овај вид наставе је организован за ученике који нису успевали да савладају предвиђени наставни план и програм.
Извођење допунске наставе води се и кроз евиденцију у Дневнику осталих облика васпитно-образовног рада.
ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава је била организована са ученицима од 2. до 4. разреда. У овај облик наставе су били укључени
талентовани ученици и настава је извођена бар једном недељно.
СЕКЦИЈЕ:
Редовно су одржаване секције у свим одељењима млађих разреда (спортске, драмске, музичке, ритмика-плес,
рецитаторске, ликовне, литерарне). Поред редовних у нашој школи први пут је организована секција из
Беседништва коју води учитељица Вера Васић за ученике од другог до четвртог разреда.
Предлози за даље унапређење рада школе у наредној школској години
Одржавање угледних часова наставника.
Учешће више наставника у различитим пројектима школе
Одржавање и развијање међуљудских односа у школи.
Одржавање и посвећивање пажње квалитетној редовној настави
Развијати вештине, посебне таленте и способности код ученика кроз додатни рад, ваннаставних активности,
као и истицање истих кроз такмичења.
Развијање свести и ширење употребе савремених наставних средстава којима школа располаже.
Интезивна сарадња са педагогом и психологом школе.
Уједначавање критеријума за оцењивање провера знања.
Поставити шире могућности за васпитни рад са ученицима, посебну пажњу посветити дисциплини.
Инсистирати на Кућном реду школе од стране ученика и родитеља.
Сарађивати са установама изван школе које су од значаја за пружање помоћи у васпитно-образовном раду.
Омогућити ученицима да упознају наше писце и песнике, упућивати их на више читања књига за децу.
Обогатити програм здравственог васпитања ученика.
Обележити дан заштите животне средине
Бавити се уређењем учионица и школе.
Руковидилац стручног већа,
Јелена Ћирић
3.4. Стручна већа за области предмета
Извештај већа српског језика у току школске 2012/2013. године
1. Глобални и оперативни планови израђени су према календару и стандардима образовања. Подељене су
обавезе и одговорности члановима већа. Усвојен је стандард оцењивања како за иницијални тест, тако и за
све тестове током школске године.
2. Извршено иницијално тестирање свих ученика (иницијални тестови) у складу са прописима Министарства
просвете. Тестови нису оцењивани и оцена није уписивана у дневник;
3. У складу са законом организован је план стучног усавршавања унутар установе, који ће се бодовати и
приписивати портфолију сваког наставника;
4. Организована приредба поводом Дана школе у организацији које је учествовао следећи тим:
Дан одржавања:
8. oктобар 2012. године
Годишњица:
тридесет и шеста
Место:
Дом културе „Раковица“
Време одржавања:
18:00 часова
24
Тим сарадника:
Александра Ивезић
учитељица (тачка Пипи дуга чарапа)
Сандра Радовановић
учитељица (тачка Мрак)
Јована Обрадовић
наставник музичке културе (хор)
Ивана Николић
наставник музичке културе (оркестар)
Милан Андрић
наставник ликовне културе (сцена и видео)
Весна Станисављевић наставник ликовне културе (израда цртаног филма)
Олга Урошевић
наставник српског језика (глас из офа)
Милица Мирковић
наставник српског језика (тачка Оцене)
Станко Кржић
наставник српског језика (координатор тима)
Олга Вујин
наставник информатике и рачунарства (цртани филм)
Техничка помоћ:
Александар Герасимовић
На приредби су учествовали глумци мале трупе коју предводи наставница Милица Мирковић и приказали
прилагођени скеч „Оцене“. Чланови актива сложили су се да ова група представља нашу школу на
овогодишњим позоричним играма у категорији кратке форме.
5. У сарадњи са библиотекаркама Мирјаном Поповић и Снежаном Драгичевић организована је набавка
књига за школску библиотеку;
6. Наставница Светлана Бубало је заједно са наставницом математике Љиљаном Рајчић одржала 14. 12. 2012.
године интердисциплинарни час „Фонетски разломак“;
7. Организована приредба поводом Дана светог Саве. Учествовали су наставници музичког и ликовног
образовања, наставници српског језика и веронауке, као и учитељи.
Дан одржавања:
25. Јануар 2013. године
Место:
Свечана сала школе
Време одржавања:
12:00 часова
Тим сарадника:
Вера Васић
учитељица
Јована Обрадовић
наставница музичке културе
Ивана Николић
наставница музичке културе
Милан Андрић
наставник ликовне културе
Светлана Бубало
наставница српског језика
Олга Урошевић
наставница српског језика
Милица Мирковић
наставница српског језика
Мирјана Поповић
наставница српског језика
Драгана Дејановић
наставница српског језика
Драган Милић
наставник веронауке
Станко Кржић
наставник српског језика
Техничка помоћ:
Александар Герасимовић
Тихомир Ножинић
учитељ
Дејан Бошковић
наставник биологије
8. Наставнице Драгана Дејановић и Јелена Дробњаковић (наставница хемије) одржале су
интердисциплинарни огледни час 28. јануара 2013. године;
9. Организовано школско такмичење у познавању српског језика 12. 2. 2013., а рецитаторско Општинско
такмичење организовано је 5. 3. 2013., Позоришне игре организоване су 2. априла у Дому културе
Раковица;
10. Организован је Хуманитарни концерт за помоћ Тијан Огњановић. У пирпреми су учествовали сви чланови
актива;
11. Организовано је прво такмичење ученика у беседништву, у организацији учитељице Вере Васић, а
наставници Мирјана Поповић и Станко Кржић били су чланови жирија;
12. На градском такмичењу из познавања граматике наша школа је освојила три 2. места и два 3. места; на
Градском такмичењу кратке драмске форме освојили смо 3. место, на Ђаћким песничким сусретањима
једно 1. место, два 2. места и једно 3. место; на Општинском такмичењу рецитатора освојили смо 1. место,
на конкурсу за избор најбољих ликовних и литерарних радова ученика раковичких школа освојили смо
једно друго место и једну похвалу.
25
13. У организацији наставника актива и Општине, у школи су одржана Песничка сусретања, намењена
младим песницима и ауторима.
14. Представници нашег актива похађали су акредитоване семинаре, а све у циљу стицања потребног броја
бодова за стручно усавршавање запослених;
15. Сарадња са осталим наставницима у организацији Дана науке.
16. Сви чланови актива били су прегледачи радова на оба пробна Матурска испита, а биће прегледачи и на
завршном Матурском испиту.
17. Састављен је годишњи план рада за наредну школску годину, а подељена су и задужења члановима актива.
18. Представници Актива за српски језик учествовали су и у организацији Изложбе кућних љубимаца у
организацији Иване Цмиљановић
19. Са екранизацијом руске бајке „Колобок“ учествовали смо на међународном конкурску и добили похвалу за
најбољу интерпретацију народне бајке.
Руководилац стручног већа,
Станко Кржић
Извештај о раду стручног већа наставника математике у току школске 2012/2013.године
У току школске 2012/2013.године, наставници математике су били јако активни и ангажовани у многим
активностима.
Одржано је 10 састанака Стручног већа на којима су се наставници договарали, планирали и реализовали
различите активнсти и представљали постигнуте резултате.
Остварена је сарадња са другим Стручним већима, и то са Стручним већем страних језика и природних
наука и учитеља кроз реализацију интердисциплинарних часова, припреме квиза поводом Дана школе, припреме
Дана науке: “Знање на видику 2“, хуманитарним акцијама и осталим пројектима у оквиру школе.
Кабинет математике број 3 је 13.септембра 2012. опремљен са Смарт таблом и истог дана су наставници
присуствовали обуци за рад на Смарт табли.
Наставници Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић су 6.октобра 2012. са групом наставника других
предмета (Лепосава Љешевић, Дејан Бошковић, Драгана Дејановић) урадиле припрему квиза за ученике 8.разреда,
а поводом прославе Дана школе.
У овој школској години, као и у предходним годинама, посебна пажња је дата ученицима осмог разреда и
њиховој припреми за завршни испит. Тако су наставници Маријана Мирковић и Оливера Сретовић, а касније
Светлана Томић као замена Оливере Сретовић, од октобра месеца одржавале часове припремне наставе. Тај час,
који је одржаван мимо редовне, додатне и допунске наставе, је имао за циљ да се пређе збирка коју је
Министарство прописало за припрему испита, као и да се увежбају непознати задаци. У мају месецу су се на тим
часовима радили примери тестова да би се ученици благовремено навикли на такву форму тестирања и бодовоња.
У среду, 28.новембра 2012. и у суботу 11.маја 2013.године припремљен је и одржан пробни матурски испит
из математике за ученике осмог разреда.
На крају школске године, 19.6.2013. одржан је завршни матурски испит из математике. Ученици су имали
просечно 13,7 бодова што је веома добар резултат.
На велику радост и наставника и ученика, 6. децембра је припремљена и реализована још једна
манифестација популаризације науке Дан науке. Наставници математике са ученицима су припремили 18
радионица и украсили радовима све три учионице и ходник испред њих. Укупно је учествовало 79 ученика.
У току школске године наставници математике су одржали више угледних и интердисциплинарних часова.
Интердисциплинарни час ликовное културе и математике у 5-3 наставнице Весне Станисављевић и Иване
Јовановић „Слободно ритмичко компоновање геометријских фигура и геометријских тела“ је одржан 04. октобра
2012.
Oгледни час у 8-3 наставнице Маријане Мирковић „Основни геометријски појмови Однос тачке и праве,
тачке и равни“ је одржан 22. октобра 2012.
Угледни час у 8-3 наставнице Маријане Мирковић „Однос праве и равни, однос две равни“ је одржан 23.
октобра 2012.
Интердисциплинарни час српског језика и математике у 6-3 и 6-4 наставнице Светлане Бубало и Љиљане
Рајчић „Фонетски разломак“ је одржан 16.децембра 2012.
26
Угледни час у облику радионице под темом „Површина ма ког четвороугла“ је одржала Љиљана Рајчић
36.4.2013. у одељењу 6-3.
Наставници су у овом периоду имали и стручна усавршавања кроз разне семенире.
Љиљана Рајчић и Маријана Мирковић су завршиле електронски семинар „Комуникација и интеракција у школи“
(кат.број 538 за 2012/2013годину).
Оливера Наковски је завршила електронски семинар „Блог, твитер и фејсбук у настави“. Сузана Бранковић
Павловић, Ивана Јовановић и Оливера Наковски су завршиле семинар „Образовање за мир – дијалогом до
решења“.Сузана Бранковић Павловић је завршила семинар „Професионална оријентација на преласку у средњу
школу“ и „ Школско законодавство – основа развоја и васпитања“. Маријана Мирковић, Љиљана Рајчић и Сузана
Бранковић Павловић су завршиле семинар „Плес“.
Наставици су промовисали науку током ове школске године тако што су водили ученике на разна научна
предавања и еадионице прилагођњнњ њиховом узрасту.
Наставницe Лепосава Љешњвић, Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић су у среду, 26.9.2012. водиле групу
шестака, њих 42, да виде овог на изглед слатког, а технолошки напредног робота Асима. У склопу исте
манифестације „Дани открића“, 2.октобра 2012. наставници Сузана Бранковић Павловић, Маријана Мирковић,
Оливера Наковски Љиљана Рајчић, Мирослав Крњић и Ненад Стаменковић су водили ученике 6.и 8 . разреда на
радионице „Лего роботи“ у организацији Центра за промоцију науке.
Такође у организацији Центра за промоцију науке, а у оквиру манифестације „М3-мај месец математике“,
7.маја2013. су наставници Љиљана Рајчић и Сузана Бранковић Павловић водиле групу од 30 шестака и седмака на
радионицу „Перископ“ и на изложбу постављену поводом те манифестације, док су Маријана Мирковић и Ивана
Јовановић водиле 30 ученика петог и шестог разреда 14.маја2013. реализовале учешће на радионици „Пут на
Марс“.
У овој школској години су реализована два такмичења. У фебруару месецу је реализовано школско
такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разредa. Oрганизатор је била Љиљана Рајчић, а сви остали
чланови Већа су били реализатори. Након школског такмичења, одржано је и општинско такмичење у ОШ
“Никола Тесла“ где је нашу школу представљало 66 ученика од трећег до осмог разреда. Сви чланови Већа су били
ангажовани за реализацију ток такмичења као прегледачи радова ученика. Ученици су освојили 5 првих, 6 других
и 12 трећих награда што је одличан успех.
Окружно такмичење је одржано 6.априла у ОШ “20. Октобар“ на Новом Београду и нашу школу је
представљало 17 ученика. За реализацију окружног такмичења биле су ангажоване Сузана Бранковић Павловић
као дежурни наставник а Ивана Јовановић као прегледач. Ученици су освојили 3 друге и 2 треће награде, а један
ученик (Андреј Зељковић 8-4) се пласирао на државно такмичење.
Друго такмичење које је организовано у нашој школи је међународно такмичење из математике „Кенгур
без граница“ које је одржано 21.марта2013. На том такмичењу је учествовало 174 ђака наше школе од другог до
осмог разреда. Координатор је била Љиљана Рајчић, за реализацију су били ангажовани сви чланови Већа као и
наставици из других Стручних већа и учитељи. Ученици су освојили 1 златну медаљу (Немања Живковић 6-2, као
најбољи у Србији), 1 сребрну и 1 бронзану медаљу и 20 похвала за постигнуте изузетне резултате на такмичењу.
У другом полугодишту, наставницу Оливеру Сретовић је заменила Светлана Томић. Светлана Томић је
приправник, а Љиљана Рајчић јој је додељени ментор.
Чланови већа су се ангажовали у многим ваннаставним активностима. Ангажовали су се у релизацији
хуманитарних акција: концерт за Тијану Огњановић, Продајну изложбу дечијих радова за помоћ Тијани
Огњановић, Продајну изложбу играчака за Стефана. Такође су учествовали у реализацији пројекта Сајам кућних
љубимаца и прикупљање старе хартије.
Током целе школске године наставници Стручног већа су о својим активностима извештавали на
школском сајту и на тај начин афирмисали школу. Настванице Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић су водиле
свој блог за ученике.
Наставница Љиљана Рајчић је добила потврду „Креативне школе“ да је интердисциплинарни час „Лист у
биологији, математици и уетности“ који је припрељен са наставницима Дејаном Бошковићем и Миланом
Андрићем ушао у базу знања „Креативне школе“.
Све у свему, ова школска година је за наставнике математике је прошло веома динамично, пуно новина и
ангажовања те се може сматрати врло успешним.
Руководилац стручног већа,
Рајчић Љиљана
27
Извештај стручног већа друштвених наука у току школске 2012/2013.године
Ово веће радило је у складу са предвиђеним годишњим планом за 2012/2013. годину. У току првог
полугодишта ове школске године одржано је четири састанка стручног већа, и то:
Септембар – конкретизација циљева и задатака школског програма за текућу школску годину; коришћење учила и
уџбеника за текућу школску годину
Октобар – индивидуална припрема наставника за час, елементи припреме и размена искустава
Новембар – како до циља: саопштено – примљено – разумело се – усвојено – примењује се
Децембар – анализа огледних часова у оквиру већа, као и интердисциплинарних часова са осталим предметима.
У раду стручног већа учествовали су сви његови чланови:
Зденка Јаношев (наставник географије),
Марија Кочић (наставник историје),
Радмила Бабовић (наставник историје и географије) и
Немања Пантић (наставник историје).
Од 19. новембра 2012. године веће је у свој састав примило новог члана – Светлану Петровић (наставника
историје), пошто је Марија Кочић отишла у пензију.
Од ваннаставних активности чланови овог већа су били различито ангажовани: „Спортска субота“ и „Школски
базар“ (за дан школе) у октобру, „Сајам науке“ у новембру.
Наставник Немања Пантић похађао је семинар на тему „Стандарди у оцењивању ученика“ у новембру.
У току другог полугодишта ове школске године одржано је пет састанака стручног већа, и то:
Јануар – фебруар – групни рад – облик активног учења; оцењивање, ученичко самооцењивање и узајамно
оцењивање ученика
Март – такмичење ученика школско-општинско; три ученика петог разреда остварило је учешће на градском
такмичењу пласманом на трећем месту у оквиру општинског такмичења из историје; један ученик седмог разреда
остварио је учешће на градском такмичењу пласманом на трећем месту у оквиру општнског такмичења из
историје; један ученик осмог разреда остварио је учешће на градском такмичењу пласманом на првом месту у
оквиру општинског такмичења из историје; један ученик седмог разреда остварио је успех (треће место на
градском такмичењу) из географије; интердисциплинарна настава – обележавање Дана шума, Дана заштите вода,
Дана планете Земље, Дана птица, Дана заштите биодиверзитета, Дана заштите животне средине, у циљу подизања
еколошке свести код ученика.
Април – анализа успеха ученика после трећег класификационог периода, као и резултата остварених на градском
такмичењу.
Мај – стручно усавршавање наставника – подела исустава са похађаних семинара; интердисциплинарни час
историја-грађанско васпитање, на тему „Радикалне идеологије, историја сагледана из другог угла“.
Јун – самокритична анализа према испуњењу плана и програма у протеклој школској години.
Од ваннаставних активности чланови овог већа су били различито ангажовани: „Сајам кућних љубимаца“,
манифестација „Мала матура – велико срце“.
Руководилац стручног већа,
Немања Пантић
Извештај Стручног већа страних језика у току школске 2012/2013.
Септембар
На првом састанку усвојени су планови рада Стручног већа за школску 2012/2013. Глобални и оперативни планови
су на време предати, као и планови додатне и допунске наставе и слободних активности.
Урађен је план за писмене задатке и писмене вежбе.
Изабрана је литература за рад, тј. за стручну обраду.
Одабрани су уџбеници за школску 2012/2013.
4.9.2012. Методички семинар у Руском дому за професоре руског језика. Присуствовали су Љиљана Вићентијевић,
Марина Милошевић и Слађана Петровић.
28
22.9. 2012. Друштво српско руског јединства „Тител“ доделио је признање ученици VIII-2 Маји Милојевић
поводом конкурса које је Друштво расписало за Европски дан језика. И наставница Љиљана Вићентијевић је
добила признање.
26.9. 2012. одржана је Међународна конференција поводом Дана светских језика (Радмила Зимоњић, Драгана
Васиљевић, Весна Тутуновић).
30.9. 2012. Наша школа је била домаћин, јер су у њој били смештени гости из Русије поводом манифестације
„Радост Европе“.
Октобар
2.10.2012. одржан је свечани дочек у нашој школи на руском језику. Програм су припремиле Љ. Вићентијевић, С.
Петровић, М. Милошевић.
5.10.2012. одржан је свечани концерт „Радост Европе“ у Сава центру и тиме је обележена „Дечја недеља“.
2.10.2012. Методички семинар за професоре руског језика у Руској школи.
19.10.2012. одржан је концерт у Сава центру „Најлепше песме Русије“, поводом ослобођења Београда.
Новембар
2. и 3.2012. новембра одржан је у Руском дому семинар за професоре руског језика „Методическая школа
рустики“. Предавачи су били са универзитета „Ломоносов2 из Москве. Присуствовале су Љ. Вићентијевић,
Марина М. И Слађана П..
10.11.2012. у Сава центру је одржан семинар Оxford day Conference за наставнике енглеског језика (Љ. Љешевић,
Р. Зимоњић, В. Тутуновић и Д. Васиљевић).
29.11. 2012. Међународни симпозијум у Лугошу у Румунији (В. Тутуновић).
6.11. 2012. у Руском дому одржан је методички семинар за професоре руског језика Љ. Вићентијевић, Марина
Милошевић и Слађана Петровић, присуствовао је директор школе.
29.11.2012 одржан је међународни симпзијум у Лугошу у Румунији.Семинару је присуствовала наставник
енглеског језика Весна Тутуновић.Састанку у новембру је присуствовао и директор школе Милан Пашић.
Децембар
12.12.2012. Љиљана Вићентијевић је одржала интердисциплинарни час „Русија“ у руском кабинету са
наставницом географије Радмилом Бабовић у одељењу VII-2. Час је био веома успешан. Циљ овог часа је
представљање Русије као највеће земље на свету. Ток часа је приложен. Присуствовали су директор, психолог,
библиотекар и поједине колеге.
18.12. 2012. професор енглеског језика Весна Тутуновић одржала је огледни час у IV-1 „Модерне технологије у
настави енглеског језика“. Час је био веома успешан. Циљ овог часа био је представљање модерне технологије у
настави енглеског језика. Ток часа је приложен.
1. и 2.2012. децембра одржан је симанар“Дефицит пажње и хиперактивност деце“. Семинару су присуствовале
наставнице енглеског језика Д. Васиљевић и Р. Зимињић.
4.12.2012. одржан је методички семинар за професоре руског језика (Љ. Вићентијевић, Марина М. И Слађана П).
15-30.2012. децембра одржан је семинар за одељенске старешине „Водич за час одељенског старешине“ и
„Дефицит пажње“. (присуствовале Драгана Васиљевић и Слађана Петровић).
Јануар
9-10.1.2013 одржан семинар за руски језик „Зимска Школа“.Семинару је присуствовала наставник руског језика
Марина Милошевић.Овај семинар је организовало Славистчко друштво Србије,у сарадњи са Филолошким
факултетом у Београду и Руским домом у Београду.Предавачи су били са универзитета А.С. Пушкин из Москве.
Фебруар
2.2.2013 стручном семинару „Oxford Professional Develoment“ у трајању од 6 сати.Семинару је присуствовао
наставник енглеског језика Весна Тутуновић
5.2.2013 у Руском дому одржан је методички семинар за наставнике руског језика.Присуствовали су наставници
руског језика Љиљана Вићентијевић,Слађана Петровић и Марина Милошевић.
6.2.2013 одржана презентација уџбеника од 1.-8. разреда за енглески језик,издавачке куће „Бигз“.Присуствовали су
наставници енглеског језика Весна Тутуновић,Радмила Зимоњић,Лепосава Љешевић.
29
14.2.2013 одржано је школско такмичење из енглеског језика.
21.2.2013 одржано је школско такмичење из руског језика.
За општинско такмичење из енглеског пласирали су се:
Александра Бирчевић 8/1,Тијана Гаговић 8/5,Теодора Гргуровић 8/5,Лука Димић 8/3,Душан Новаковић 8/3,Љубица
Вуковић 8/3,Никола Симовић 8/5,Алекса Поповић 8/2,Михајло Живковић 8/3,Марија Јелић 8/5
За руски језик пласирали су се следећи ученици:
Нестор Пандуровић 8/2,Тијана Посркача 8/1,Исидора Токовић 8/4,Љиљана Цвјетковић 8/4.
Час руског језика,у одељењу 5/4,посетили су директор и психолог школе.
Март
5.3.2013 одржан је методички семинар у Руском дому,за професоре руског језика. Семинару су присуствовали
наставници руског језика Љиљана Вићентијевић и Слађана Петровић.
10.3.2013 одржано је општинско такмичење за ученике 8. разреда из оба страна језика.,у ОШ „Бранко
Ћопић“.Ученици наше школе су постигли изузетне резултате.
Из енглеског језика пласирали су се:Александра Бирчевић 8/1-1. место,Тијана Гаговић 8/5-1. место,Никола
Симовић 8/5-2. место,Алекса Поповић 8/2-друго место.Теодора Гргуровић 8/5-3.место,Душан Новаковић 8/3-3.
место,Љубица Вуковић 8/3-3. место,Марија Јелић 8/5-3.место.
Из руског језика пласирала се Исидора Токовић 8/4-3. место.
12.3.2013 одржан је огледни час из руског језика „Метро у Москви“. Час је одржала наставник руског језика
Марина Милошевић.У овом месецу је реализована је и тема „Ефекти код појединаца,и практична примена
активног учења“.Ову тему је припремила наставник енглеског језика Радмила Зимоњић.
Април
2.4.2013 одржан је методички семинар за професоре руског језика у Руском дому. Семинару су присуствовали
наставници руског језика Љиљана Вићентојевић и Слађана Петровић
7.4.2013 одржано је градско такмичење из оба страна језика. У Руском дому одржан је методички семинар за
професоре руског језика. Семинару су присуствовали наставници руског језика Љиљана Вићентојевић и Слађана
Петровић и Марина Милошевић.
19.4.2013 у Руској школи у Београду на Олимпијади „Лик Русије-2013“награђени су следећи ученици:
Нина Недељковић 7/2,Атанације Савовић 8/2,и наставник руског језика,Љиљана Вићентијевић за учешће на овој
олимпијади.
У овом месецу је реализована и тема „Игре у Настави“.Ову тему је припремила натваник енглеског језика
Лепосава Љешевић.
Мај
7.5.2013 одржан је методички семинар за професоре руског језика у Руском дому. Семинару су присуствовали
наставници руског језика Љиљана Вићентојевић и Слађана Петровић и Марина Милошевић.
8.5.2013 у Сава центру одржан је концерт поводом Дана Попеде над фашизмом.Циљ концерта је изражавања
љубави према Србији и Русији.Дочаравање борбе између добра и зла,између Хитлерове војске и руских и
српскиих војника.Концерту су присуствовали ученици 7. разреда са натавником руског језика Љиљаном
Вићентијевић.
9.5.2013 обележена је Велика попеда над фашизмом на гробљу ослободилаца Београда.Циљ ове посете је био,да се
никада не забораве жртве српских и руских војника,палих за ослобођене Београда.
30.5.2013 извршена је подела часова из оба страна језика.
Ове школске године је све реализовано по плану и програму.
Руководилац стручног већа,
Љиљана Вићентијевић
Извештај о раду стручног већа природних наука и технике у току школске 2012/2013. године
Веће природних наука и технике се редовно састајало, свакога месеца, обично је то био термин сваке прве
среде пре отворених врата, тако да је посећеност већа била више него редовна.
30
Рад већа се одвијао према раније утврђеном плану, разматране су предвиђене теме, али и текућа питања и
проблематика. Није било никаквих проблема у раду стручног већа, а колеге и колегинице су својим
конструктивним приступом то омогућили.
Остварени су сви предвиђени облици рада, редовна настава, допунска, додатна, припреме за такмичења и
доста слободних активности.
Почетком октобра чланови већа су учествовали у активностима везаним за прославу дана школе као што
су квиз знања, спортске активности, школски базар, помоћ у организацији свечане приредбе и др.
Почетком децембра у школи је организован школски сајам науке, а у мају је била изложба кућних
љубимаца, па су чланови нашег већа активно учествовали.
Две групе ученика, пети и шести као и седми и осми разред су посетили манифестацију "Дани будућности
- Роботика", организовану у нашем граду. Такође је посећен и Сајам књига, као и ЈДП и представа "Сумљиво
лице".
Уведена је и нова пракса "размене искустава" у оквиру стручног усавршавања унутар установе, па тако
наставници који успешно заврше неки семинар кроз једно предавање упознају своје колеге са садржајем семинара
и новостеченим знањима и вештинама.
1. Наставница Јелена Дробњаковић је присуствовала семинару „Професионална оријентација (ПО):
Оснаживање младих кроз самоспознају“ .
2. Наставник Мирослав Крњић је присуствовао е-семинару „Електронски наставни материјали“ .
3. Наставник Мирослав Крњић је присуствовао е-семинару „Настава у облаку“.
4. Наставник
Ненад Стаменовић
је похађао семинар "Тренинг комуникацијских вештина и
самопоуздања наставника".
5. Наставница Јелена Дробњаковић је похађала семинар "Школско законодавство – основа развоја
образовања и васпитања".
6. Наставник Звонко Станковић је похађао семинар "Школска бежична рачунарска мрежа".
Наставници Техничког су:
Одражавали и инсталирани софтвер на рачунарима у кабинетима.
Константно набављали неопходан алат за практичне радове ученика – маказе, скалпеле, бургије, столарске
стеге, мале турпије и остало.
Организовали набавку одговарјућег материјала за практичан рад ученика (картон, лепенка, тестерице,
лепак, шпер плоча, форекс, еко-кожа, магнетна трака, алкице ... ).
Учествовали на такмичењима - освојенo 1. место на граду (4. на републици) у дисциплини ауто
моделарсто, наставник Мирослав Крњић
Кроз фото секцију и остале креативне активности ученици настaвнице Гордане Милосављевић су
учествовали на конкурсима „Избор за најуредније школско двориште“, „Моја „зелена“ школа“ и др. у
организацији “Националне географије”.
Наставник Звонко Станковић је реализовао угледни час техничко-математика Призма и пирамида у Google
SketchUp-у
 Наставница Јелена Дробњаковић је учествовала у реализацији пројекта "Професионална оријентација"
и одржала интердисциплинарни час српски језик - хемија на тему "Структура атома кроз научне
књижевне врсте"
 Наставница Радмила Шошкић је била координатор радионице "За лепше лице града" - покрет Горана, као
и координатор радионице "Вишенаменско коришћење шумског богатства" - Засавица,
 Наставница Гордана Милосављевић је реализовала пројекат “И ми смо предавачи”, као координатор, као
и пројекат “Помозимо птицама нашег школског дворишта” у сарадњи са учитељицом Миром Роланд,
па је постављено шест кућица у школском дворишту.
 Наставница Олга Вујин је учесник пројекта "Истразивање на пољу расизма и дискриминације у
спорту", краљ Баундин фондација из Белгије, укључен већи број европских земаља.
Нека од предавања која су одржана у оквиру и ван школе су такође била посећена:
 Рециклажа лименки
31
 Задужбина манастира Хиландар - сајам књига
 СМАРТ табла
 Дрога је нула, живот је један
Руководилац стручног већа,
Мирослав Крњић
Извештај о рада актива ликовне и музичке културе у школској 2012/2013. години
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
Септембар:
- Чланови ликовне секције су осликали зид у школском дворишту за дочек првака
- Ликовна секција је припремала сценографију за представу поводом Дана школе
- Израда и монтажа цртаног филма Чудна шума и филма авиомоделарске секције за свечаност поводом Дана
школе
- Изложба ученичких фотографија у холу школе
Октобар:
- Организована је тематска изложба у холу школе, поводом Дана школе
- Ученици ликовне секције су учествовали на такмичењу у цртању на отвореном поводом Дечје недеље
- Поставка сценографије за приредбу поводом Дана школе
- Актив ликовне и музичке културе је у сарадњи са активом српског језика организовао представу поводом
Дана школе
- Предавање Колегијалност и међуљудски односи у колективу
- Предавање Стручно усавршавање у школи
- Интердисциплинарни час (ликовна култура-математика) Слободно ритмичко компоновање геометријских
фигура и тела са анализом часа
- Изложба дечијих радова поводом Светског дана заштите животиња
- Постављање цртаног филма на сајту школе
- Предавање Култура, уметност и ауторска права у Србији
- Посета ЗОО врту (цртање животиња)
- Учешће на ликовном конкурсу Научни украс за новогодишњу јелку у оквиру Сајма науке
- Учешће на ликовном конкурсу Зимска идила
Новембар:
- Ученици су учествовали на ликовним конкурсима:
- А.Д. Железнице Србије на тему Железница у очима деце
- Мали пјер
- Поставка тематске изложбе колажа Животиња у природном окружењу
- Поставка тематске изложбе Јесење боје
- Поставка тематске изложбе Новогодишње чаролије
- Поставка тематске изложбе научни украси за јелку Нема теорије да научна јелка не заблиста у оквиру
фестивала науке
- Учешће на семинару Имплементација стандарда постигнућа
Децембар:
- Изложба ученичких радова у холу школе
- Учешће на семинару Дијалогом до решења
- Учешће на дану науке у оквиру авиомоделарске секције
- Предавање Оцењивање ученика
Јануар:
- Чланови ликовне секције су припремали сценографију за приредбу и изложбу у холу школе, a aктив
ликовне и музичке културе у сарадњи са активом српског језика је организовао представу поводом
школске славе Свети Сава
- Изложба ученичких радова у холу школе на тему Свети Сава
- Интердисциплинарни час (ликовна култура-биологија) на тему Бубе са анализом часа
32
Фебруар:
- Чланови ликовне секције су завршили припрему радова великог формата који су изложени у оквиру сталне
поставке у холу школе
- Поставка тематске изложбе Маска
- Поставка тематске изложбе Графити
- Предавање Групни рад у настави
- Учешће на ликовном конкурсу Бирамо лого тима за заштиту
Март:
- Изложба ученичких радова у холу школе
- Ученици су учествовали на ликовним конкурсима:
- Светосавље и наше доба
- Ликовни конкурс Општине Раковица
- Поставка тематске изложбе поводом 8.марта Све за маме
- Поставка тематске изложбе Бирамо лого тима за заштиту
- Предавање педагога Извори конфликтних ситуација између наставника и ученика
Април:
- Изложба ученичких радова у холу школе
- Ученици су учествовали на ликовном конкурсу Најлепше осликано васкршње јаје
- Поставка тематске изложбе Розета
- Организована је хуманитарна продајна изложба графика- радова ученика ОШ“ Иво Андрић“ у холу школе
Мај:
- Извођење часа у оквиру пројекта И ми смо предавачи у сарадњи са наставницом техничког образовања
Горданом Милосављевић
- Ученици су подржали акцију такмичења у одбојци Лига одбојкаша прављењем логоа за мајице и пехара за
награђене такмичаре
- Изложба ученичких радова у холу школе
- Ученици су учествовали на ликовном конкурсу Птице
- Дизајнирање школских захвалница за ученике осмог разреда
- Израда школских захвалница за ученике осмог разреда
- Учешће на семинару Сигуран корак ка култури-надреализам у Барселони
Јун:
- Изложба ученичких радова у холу школе
- Ученици цртања, сликања и вајања су започели осликавање зида у школском дворишту у оквиру уређења
школског простора
Освојене награде на ликовним конкурсима:
Такмичење у сликању на отвореном:
Конкурс на тему Зимска идила
изабрани рад Марија Бабовић 5/3
-
-
Конкурс на тему Нема теорије да научна јелка не заблиста
изабрани рад Бојан Живковић 5/3
Конкурс на тему Железница у оцима деце
изабрани рад Матија Бишевац 5/4
изабрани рад Наталија Илић 5/3
Конкурс Општине Раковица
изабрани рад Маша Ердељановић 6/5
изабрани рад Мина Ковачина 5/5
33
-
-
Конкурс на тему Светосавље и наше доба
изабрани рад Наталија Илић 5/3
Конкурс на тему Птице
I место Невена Рудић 8/3
II место Андреја Лончар 8/3
Наталија Илић 5/3
III место Андрија Пејовић 8/1
Јована Јовановић 8/2
Никола Симовић 8/5
Најбољи лого за Лигу одбојкаша
Сандра Баруџија 6/3
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
Септембар:
- Припрема пратећих вокала и солиста за снимање албума за ПГП-РТС у оквиру републичког фестивала
Деца композитори – ФЕДЕМУС
- Презентација и демонстрација рада у студију МТ: Припрема солиста и пратећих вокала за снимање у
студију
- Радионица припреме солиста и пратећих вокала у студију МТ
- Снимање албума у студију МТ
Октобар:
- Представљање Србије у оквиру међународног фестивала „Радост Европе“ у свечаној сали Дечјег културног
центра – наступи солиста и пратећих вокала
- Наступ хора у свечаној сали Дома културе Раковица на свечаности поводом Дана школе
- Наступ оркестра у свечаној сали Дома културе Раковица на свечаности поводом Дана школе
- Наступи солиста и пратећих вокала у Дечјем културном центру на концерту републичког фестивала Деца
композитори – ФЕДЕМУС
- Освојене две друге награде на републичком нивоу у оквиру фестивала Деца композитори – ФЕДЕМУС
Новембар:
- Прикупљање радова за предстојећи Фестивал дечјег музичког стваралаштва ФЕДЕМУС
- Жирирање на школском такмичењу Најраспеванија одељенска заједница
Децембар:
- Одабир солиста за приредбу поводом Светосавске свечаности
- Осмишљавање концепта музичке подлоге за приредбу поводом Светосавске свечаности – припрема за
наступ
Јануар:
- Припрема хора за Дан Светог Саве
- Припрема оркестра за Дан Светог Саве
- Припрема солиста за Дан Светог Саве
- Припрема инструменталне пратње за Дан Светог Саве
- Наступ хора на свечаности поводом Дана Светог Саве
- Наступ оркестра на свечаности поводом Дана Светог Саве
- Наступ солиста Федемуса на свечаности поводом Дана Светог Саве
Фебруар:
- Одабир и припрема солиста за школско такмичење „Златна сирена“
- Реализација школског такмичења „Златна сирена“
- Припрема солиста за општинско такмичење „Златна сирена“
- Припрема инструменталне пратње за општинско такмичење „Златна сирена“
34
Март:
-
Освојена прва и друга награда на општинском такмичењу „Златна сирена“
Припрема композиторске секције за конкурс Федемус 2013
Осмишљавање концепта целовечерњег хуманитарног концерта „Другари певају за Тијану“
Припрема хора млађих разреда за концерт
Припрема хора старијих разреда за концерт
Припрема солиста за концерт
Припрема бивших ученика школе за концерт
Припрема инструменталне пратње за концерт
Припрема солиста за градско такмичење „Златна сирена“
Припрема инструменталне пратње за градско такмичење „Златна сирена“
Освојена прва награда на градском такмичењу „Златна сирена“
Припрема композиторске секције за конкурс Федемус 2013
Школски конкурс за Федемус 2013
Припрема хора млађих разреда за концерт
Припрема хора старијих разреда за концерт
Припрема солиста за концерт
Припрема бивших ученика школе за концерт
Припрема инструменталне пратње за концерт
Организација целовечерњег хуманитарног концерта „Другари певају за Тијану“, у Дому културе Раковица
Реализација целовечерњег хуманитарног концерта „Другари певају за Тијану“, у Дому културе Раковица –
наступи хорова млађих и хора старијих разреда, наступи солиста, наступи бивших ученика
Учешће на конкурсу Федемус 2013 – Деца композитори; одабране чак две композиције из наше школе
Април:
- Учешће и наступ у телевизијској емисији „Жикина шареница“ у оквиру хуманитарне акције „Помоћ за
Тијану“
- Учешће и наступ у телевизијској емисији „Београдска хроника“ у оквиру хуманитарне акције „Помоћ за
Тијану“
Мај:
Јун:
-
Припрема хора за наступ у Дому Омладине – гостовање на концерту дечјег хора „Хориславци“
Припрема инструменталне пратње за наступ у Дому Омладине – гостовање на концерту дечјег хора
„Хориславци“
Наступ у Дому Омладине – гостовање на концерту дечјег хора „Хориславци“
Припрема солиста за наступ у Дечјем културном центру – промоција збирке нота Федемус 2012 Не
одустајем
Наступ солиста у Дечјем културном центру – промоција збирке нота Федемус 2012 Не одустајем
Постигнути резултати:
- Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва ФЕДЕМУС 2012:
Луција Кецић 7/2 – друга награда
-
Општинско такмичење Златна сирена:
Луција Кецић 7/2 и Милица Михајловић 8/1 – прва награда (дует)
Милица Михајловић 8/1 – друга награда (соло)
-
Градско такмичење Златна сирена:
Луција Кецић 7/2 и Милица Михајловић 8/1 – прва награда (дует)
35
-
Конкурс за Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва ФЕДЕМУС 2013:
Јелена Јоксимовић 6/2 – прихваћена композиција
Милица Михајловић 8/1 и Луција Кецић 7/2 – прихваћена композиција
Руководилац стручног већа,
Милан Андрић
Извештај о раду стручног већа физичког васпитања у школској 2012/2013. години
Стручно веће физичког васпитања у току ове године је одржало 8 састанка, на њима је констатовано да су
сви часови редовне наставе реализовани, такође акције за побољшање наставе и остале ваннаставне активности су
реализоване.
СЕПТЕМБАР
У септембру је одржано школско и општинско такмичење у кошарци. Екипе наше школе је водио на општинско
такмичење наставник Драшко Стојковић. Такође наша школа је организовала општинско такмичење за ученике и
ученице VII-VIII разред, а Најбољи пласман су оствариле ученице VII -VIII разред 2. место у општини.
OKTOБAР
Актив физичког је као и сваке године организовао спортска такмичења поводом Дана школе за ученике V-VIII
разреда. Дана 06.10. у оквиру радне суботе одржана су такмичења у тенису, стоном тенису, одбојци, бициклизму,
малом фудбалу, рукомету и кошарци. Одзив ученика је био велики и све је протекло у фер плеју и добром
дружењу.
Дана 14. октобра је одржана атлетска трка “Раковица 2012”, на којој су ученици наше школе освојили прво место у
генералном пласману, пехар је подигла на победничком постољу Тамара Дамјановић најбоља атлетичарка наше
школе .
Дана 21. 11. одржан је турнир у малом фудбалу у нашој школи а у организацији пословног клуба Општине
Раковица, окупивши дечаке V-ог разреда свих школа из Раковице. Организатор је припремио лопте на поклон за
све учеснике а за најбоље три екипе и пехаре. Наша школа је освојила 4. место а екипу је водио наставник Зоран
Поповић.
НОВЕМБАР
У новебру је одржано школско и општинско такмичење у одбојци а наша школа је узела организацију општинског
такмичења. Као и претходних година све је одлично организовано и прошло је у најбољем могућем реду. Ученици
V-VI разред освојили су 2. место у општини а Ученице VII-VIII разред 1. место у општини и пласирале се на
градско такмичење. Екипе је водио наставник Драшко Стојковић.
ДЕЦЕМБАР
У децембру су ученице VII-VIII разреда учествовале на градском такмичењу у одбојци и заузеле одлично друго
место пласиравши се на регионално такмичење.
Такође су ученици наше школе учествовали на турниру у бадминтону где је наша школа заузела 2. место а
ученица VII1-1 Софија Дмитровић 1. место у појединачној конкуренцији.
Дана 26.12. одржана је одржана је пријатељска хуманитарна утакмица у кошарци између екипе школе „Иво
Андрић“ и КК „Црвена Звезда“, такође и пријатељска хуманитарна утакмица између ВИП екипе Звезде и
новинара. Цела ова манифестација је организована на иницијативу руководства и директора ОШ“ Иво Андрић“ и
КК „Црвена Звезда“, а ради прикупљања новца за операцију Тијане Огњановић, ученице наше школе која има
обољење срца и неопходна јој је трансплатација.
ФЕБРУАР
У фебруару је одржано међуокружно такмичење у одбојци на ком су учествовале ученице VII-VIII разреда наше
школе и освојиле III место. Екипу је водио наставник Драшко Стојковић.
Такође у фебруару је одржано општинско такмичење у малом фудбалу. На овом такмичењу једино су ученице VIIVIII разреда освојиле III место. Екипе је на тамичење водио наставник Владимир Цвикић.
36
АПРИЛ
У априлу је требало да буде одржано општинско такмичење у атлетици, али није дошло до реализације овог
такмичења .
По редовном календару такмичења одржано је општинско такмичење у рукомету.
Екипе наше школе су имале доста успеха
Ученици V- VI разред су освојили II место,
Ученици VII-VIII разред су освојили III место,
Ученице V-VI разред су освојиле I место и
Ученице VII-VIII разред су освојиле I место у општини.
Екипе је на такмичење водио наставник Владимир Цвикић
МАЈ
У мају је одржано градско такмичење у рукомету, наше ученице су оствариле пласман међу 8 најбољих школа у
граду али нису успеле да освоје медаљу.
Такође је одржано и општинско такмичење у малом фудбалу за ученике IV разреда где је наша школа освојила I
место. Екипу је водио наставник Зоран Поповић.
ЈУН
У јуну је одржано традиционално такмичење „Лига одбојкаша 7“ . Утакмице по групама су одржане у нашој
школи а финални део на терену за одбојку на песку:
1. место је освојила екипа родитеља
2. место је освојила екипа наставника
3. место су освојиле ученице VII-ог разреда.
Такође је одржано такмичење у малом фудбалу на ком су се такмичили наставници школа са општине Раковица а
у организацији средње ЕПШколе Милутин Миланковић и наше школе. Наставници наше школе су освијили II
место.
Руководилац стручног већа,
Владимир Цвикић
3.5. Продужени боравак
Продужени боравак у ОШ “Иво Андрић“ почео је са радом 10.09.2012. године.
Укупан број ученика продуженог боравка за први и други разред на почетку је био 117 а на крају је 102 и
они су били распоређени у три групе (две групе првог разреда и једна група другог разреда).
Запослени у продуженом боравку:
1. Сања Димић - групa непарне смене I разреда (40 ученика)
2. Јелена Пантић - група парне смене I разреда (27 ученика)
3. Драгана Стевановић – група непарне и парне смене II разреда (35 ученика)
Сви учитељи у боравку су добро међусобно сарађивали и успели да укључе ученике у све врсте
активности .
План и програм рада у боравку у току првог и другог полугодишта су успешно реализовани.
Нисмо имали већих проблема у раду са ученицима. Ученици су показали спремност да помогну једни
другима, да групно учествују у многим активностима, да раде у пару, групи и индивидуално и сарађују у многим
радионицама. Постојала је добра сарадња са учитељима из наставе и библиотекарком, као и консултације са педагогом
и психологом школе.
Поводом укључивања наше школе у пројекат ДИЛС-а, у боравку су у септембру одржана три угледна
часа: 1.Јесењи плодови – ликовна радионица , 2.Јесења песма (звучна читанка) – радионица Ала волим да читам
и пишем , 3.Један инструмент једна песма – музичка радионица.
У договору са родитељима, у децембру смо децу из боравка водили на санкање.
У марту смо се са нашим тимом из боравка пријавили на конкурс Креативне школе и успели да наш час
„Рециклажа није гњаважа“ буде успешан и уђе у базу знања.
37
Ученици из боравка су у априлу одиграли две представе „Рециклажа није гњаважа“ за предшколце из
вртића „Канаринац“, „Сунце“ и „Изворчић“.
Са две плесне тачке „Бубамаре“ и „Штрумпфови“, ученици из боравка првог и другог разреда, учествовали
су на Раковичком карневалу и били веома запажени. Поред велике и јаке конкуренције, „Бубамаре“ су успеле да
освоје 2.место и обезбеде себи учешће на другим познатим карневалима. У јуну су „Бубамаре“ такође учествовале
на традиционалном карневалу у Реснику.
Радови ученика из боравка могли су се видети на продајној изложби поводом прикупљања помоћи за
Тијану, на изложби поводом Дана жена и на изложби ручних радова – ткање.
Сви реквизити и наставна средства су благовремено набављени.Такође, у боравку смо имали више од 10
различитих друштвених игара. За рад смо користили и разне часописе, књиге, приручнике и енциклопедије.
Један број активности реализован је у школској библиотеци која је како ђацима тако и учитељима увек на
располагању.
За рад у продуженом боравку од наставних средстава такође су коришћени: ДВД ,ТВ, компјутер, звучна
читанка, магнетна табла и клавијатура. Ученици су могли да гледају разне анимиране дечије филмове,научне и
образовне документарне емисије.
Простор за продужени боравак деце организован је у 2 просторије: учионица у којој учимо и радимо
домаћи задатак и соба за слободне активности и слободно време. Четири основне активности у боравку су: 1)
израда домаћих задатака и вежбање 2) слободне активности 3)слободно време 4) оброк (доручак и ручак)
АКТИВНОСТИ У БОРАВКУ
I АКТИВНОСТИ У УЧИОНИЦИ
– израда домаћих задатака(српски језик, математика, свет око нас)
– математика: занимљива математика, мозгалице, задаци из збирки, задаци из наставе
– српски језик: занимљива граматика, језичке игре, задаци из збирки, задаци из наставе
II ЛИКОВНА РАДИОНИЦА
– примена различитих врста техника као што су: цртање дрвеним бојама и фломастерима, сликање
воденим бојама и темперама, употреба воштаних боја и пастела, колаж, оригами итд.
– сређивање паноа
– прављење новогодишњих и ускршњих честитки и украса
– прављење фигурица и украса од пластелина
III АЛА ВОЛИМ ДА ЧИТАМ И ПИШЕМ (АКТИВНОСТИ ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКОГ И
ДРАМСКОГ КАРАКТЕРА)
– слово до слова
– писање прича и састава
– игра речи
– читање бајки и басни
– писање диктата
– препричавање датог текста и довршавање прича
– рецитовање песама
– читање познатих и непознатих текстова и дечије штампе
– драмско извођење
IV МАЛИ ИСТРАЖИВАЧИ
– разговор о разним занимљивостима (хигијени, лепом понашању у школи и ван ње, различитим
занимањима, саобраћају итд.)
– упознавање места у коме живимо и оријентација у простору
– запажање промена у природи током различитих годишњих доба
– читање дечије штампе и енциклопедија
– енигматске игре
38
V ЕТНО РАДИОНИЦА
– разговор о српској култури и традицији
– упознавање са основним обичајно-обредним радњама везаним за празнике
– упознавање са фолклором, играма и предметима наших предака
– ручни радови (оспособљавање ученика да везу и ткају)
VI МУЗИЧКА РАДИОНИЦА
– чаробни свет музике (слушање и певање песама)
– извођење бројалица
– свирање на клавијатури
– караоке
– такмичење- препознај песму
– плес уз музику
VII СЛОБОДНО ВРЕМЕ (АКТИВНОСТИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ КАРАКТЕРА)
– игре у школском дворишту (прескакање вијаче, „између две ватре“, „арјачкиње-барјачкиње“, школице,
„ крокодилчића“, , ластиш итд.)
– игре на спортским теренима (фудбал, одбојка, кошарка)
– гимнастика
– шетње по парку
– санкање и грудвање
– игре на струњачама у соби за слободне активности
Теме за слободне активности су пратиле годишња доба, празнике и друге важне догађаје. Ученици су
правили разне украсне предмете од картона, папира, пластелина и зрневља (птице, цветове, сталак за оловке, вазе
итд) . За Нову годину, ученици су правили украсе за јелку и новогодишње честитке. За Дан жена, правили су
разне цветове и честитке за маме. Ускрс је такође обележен прављењем ускршњих честитки.
Од додатних активности, током целе школске године организовани су часови енглеског језика,
информатике и школа шаха.
Учитељице у продуженом боравку:
Пантић Јелена
Димић Сања
Стевановић Драгана
3.6. Стручни актив за развојно планирање
Стручно веће за развојно планирање школе одржало је у току школске 2012/2013. године три састанка.
Планирани садржаји су реализовани, осим пројеката који су укинути, као што је Праћење климатских и
фенолошких промена - пројекат Green wave и пројекта Earth project.
Преглед активности и остварених резултата за школску 2012/2013. год. дат је у табели:
НАЗИВ АКТИВНОСТИ
- ПРОЈЕКТА
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
нов-дец 2012.
Пројекат
Дан по дан – школски
календар
ОПИС АКТИВНОСТИ И
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Веб-сајт Дан по дан резултат је пројекта
двадесетак српских школа, чији су наставници и
ученици желели да сачине времеплов прилагођен
школским потребама.
Дани које су уређивали наставници разредне
наставе наше школе са својим ученицима су од
24. до 30. новембра.
УЧЕСНИЦИ
Сандра Радовановић,
координатор и уредник, са
ученицима IV/5
Биљана Ристовић, учесник, са
ученицима III/1
Александра Ивезић, учесник, са
ученицима III/3
Татјана Миленковић, учесник, са
ученицима III/2
Вера Васић, учесник, са
ученицима, IV/1
Вера Стојановић, учесник са
ученицима IV/3
Катарина Гацин, учесник,
39
Ивана Цмиљановић Косовац,
учесник.
У другом полугодишту осмишљена је недеља од 4
– 10. Марта.
март 2013.
Постављени су водени роботи на реку Саву у
циљу праћења резултата квалитета воде. До
сада су извршена 3 очитавања и резултати су
евидентирани и послати организацији.
Појекат
Planet check up у
организацији Science
House Foundation
и
септ. 2012- мај 2013.
Републичка смотра
истраживачких радова
Удружења наставника
''Доситеј Обрадовић''
Пројекат Time project
Пројекат
Помозимо птицама
нашег школског
дворишта
Међународни пројекат
Brain break′s
Покретање акције под
називом Ћоше за успешнe
септ-нов. 2012-
5. септ –30. новембар
2012.
Направљен је нучно-истраживачки рад о
Савској води на основу ишчитаних резултата
савске воде и на основу узорака воде из
Дунава.
Успостављена је сарадња са Универзитетом у
Мичигену у оквиру које је рад послат и на
Републичку смотру истраживачких радова
Удружења наставника ''Доситеј Обрадовић''
који је освојио 3. награду.
Дејан Бошковић
Урош Осмокровић 7/2
Учешће на видео конференцији на тему
климатске промене.
29.11.2012. год. на тему слобода говора. Наши
ученици су размењивали мишљења са
вршњацима из Канаде.
Координатор Дејан Бошковић
Лепосава Љешевић,
Александар Герасимовић
Анжела Јовић 7/5, Никола
Митровић 7/3,
Марко Лазић 7/5,
Кућице за птице (6 ком.) су израдили ученици и
оне су постављене на стабла у школском
дворишту.
Гордана Милисављевић, аутор и
реализатор
Мира Роланд., коаутор и
реализатор
Ранко Субановић, учесник
За потребе овог пројекта набављени су ЛЦД
телевизори за све учионице млађих разреда.
Пројекат је спровођен свакога дана за време
наставе и одмора у свим одељењима од 1. до 4.
разреда.
Координатор Милан Пашић
Мира Роланд, Драгица Стешевић,
Ивана Цмиљановић Косовац, Ева
Јовић, Мирјана Живић,
Александра Ивезић, Татјана
Миленлковић, Биљана Ристовић,
Сања Вујисић, Вера Васић,
Тихомир Ножинић, Јасмина
Милићевић, Сандра Радовановић,
Вера Стојановић, Мирјана
Јовановић, Јелена Ћирић,
Катарина Гацин, Маја
Герасимовић, Марјана Остојић,
Слађана Лалић.
Координатор Љиљана Рајчић
окт. 2012 - јун 2013.
новембар 2012.
Сандра Радовановић,
координатор и уредник
Александра Ивезић, учесник
Татјана Миленковић, учесник
Ивана Цмиљановић Косовац,
учесник
Биљана Ристовић, учесник
Дејан Бошковић, учесник
Дејан Бошковић, координатор
Татјана Миленковић, учесник
Ивана Цмиљановић Косовац,
учесник
Катарина Гацин, учесник
Дејан Бошковић
Урош Осмокровић 7/2
У холу школе одређено је место под називом
Ћоше за успешне на којем ће се истицати
резултати које постижу наши ученици из свих
наставних обласати и слободних активности.
40
Међународни симпозијум
у Лугошу – Румунија.
Тема: Комуникације
нов. 2012.
Филмски фестивал дечјих
филмова у Санк
Петерсбургу
нов. 2012.
Школски часопис
септ. 2012 – јун
2013.
Школски сајт
септ. 2012 – јун
2013.
Школски пројекат Project I
окт. 2012 - јун 2013.
Европски пројекат Twin
space (учешће узело око
30 европских држава)
нов 2012–мај2013.
Пројекат
Дан науке – ''Знање на
видику 2''
6.12.2012.
На тродневном симпозијуму смо учествовали са
предавањем за ученике 2. разреда из предмета
свет око нас на тему ''Заједничке особине живих
бића'' и интердисциплинарним часом за седми
разред на тему ''Смеше''.
Послат је филм ''Колобок'' и освојио је награду за
најбољу народну бајку.
На блогу су пропораћене све манифестације,
такмичења и акције у којима су учествовали
ученици наше школе.
На блогу су пропораћене све манифестације,
такмичења и акције у којима су учествовали
ученици наше школе. Редовно су објављивана и
обавештења, резултати такмичења, фотографије
са наставе у природи.
Ученици су израђивали плакате на различите
теме.
Направљене су 4 ППТ презентације о
знаменитим личностима наше земље, и то:
Никола Тесла
Пилот Иван Сарић
Матеметичар Милутин Миланковић
Географичар Јован Цвијић
Сима Лозанић
Основни циљ Дана науке је био да се ученицима,
кроз експериментални приступ, приближе наука и
закони у природи; да ученици покажу своја знања
која су стекли у школи и да кроз дружење и
забаву науче основне принципе природе.
Реализоване су радионице из предмета: хемија,
биологија, географија, физика, математика,
енглески језик, техничко образовање, а ученици
су могли да виде и планетаријум,
авиомоделарство и лего роботе. Све је
реализовано у петнаест учионица наше школе.
У реализацији експеримената, изради паноа и
осталим активностима је учествовало више од сто
педесет ученика млађих разреда и више од две
стотине ученика старијих разреда, двадесет осам
предметних наставника и тринаест учитеља.
Координатор Дејан Бошковић
Слађана Лалић, Ивана
Цмиљановић Косовац, Зденка
Јаношев, Јелена Дробњаковић,
Весна Тутуновић
Координатор Дејан Бошковић
Филм направили Станко Кржић,
Милан Андрић, Маријана
Мирковић, Светлана бубало,
Лепосава Љешевић, Радмила
Зимоњић, Весна Тутуновић,
Драгана Васиљевић
Снежана Драгичевић
Координатор Александар
Герасимовиућ
Дејан Бошковић и сви наставници
који су припремали материјал за
сајт.
Радмила Зимоњић и ученици 4/2,
4/4 и 4/5.
Координатори Дејан Бошковић
и Ивана Цмиљановић Косовац
Р. Зимоњић, Д. Васиљевић, Л.
Љешевић, учесници
Дејан Бошковић
Станко Кржић
Сузана Бранковић-Павловић
Зденка Јаношев
Јелена Дробњаковић
Директор школе: Милан Пашић
Помоћник директора: Дејан
Бошковић
Координатори пројекта: Ивана
Цмиљановић Косовац и Маријана
Мирковић
Наставници: Љиљана Рајчић,
Сузана Бранковић-Павловић,
Ивана Јовановић, Оливера
Сретовић, Зденка Јаношев,
Радмила Бабовић, Лепосава
Љешевић, Јелена Дробњаковић,
Љиљана Костић, Лепосава
Ђорђевић, Звонко Станковић ,
Мирослав Крњић, Станко Кржић,
Милан Андрић, Весна Тутуновић,
Драгана Васиљевић, Радмила
Шошкић и Олга Вујин.
Дежурни наставници и учитељи:
Маја Герасимовић, Немања
Пантић, Весна Станисављевић,
Слађана Танасијевић, Јована
Обрадовић, Мирјана Поповић,
Драгана Васиљевић, Селена
Томић, Александра Дабић
Учитељи: Јелена Ћирић, Јасмина
Милићевић, Ева Јовић, Драгица
Стешевић, Биљана Ристовић,
Татјана Миленковић, Александра
Ивезић, Мирјана Живић, Вера
Васић, Мира Роланд, Сандра
Радовановић.
41
Пројекат Неурофидбек
Републичка смотра
истраживачких радова
Удружења наставника
''Доситеј Обрадовић''
Летња научна школа у
Петници
Лига одбојкаша
нов. 2012 – мај 2013.
март-мај 2013.
јул 2013.
мај-јун 2013.
Учешће на смотри са научно'истраживачким
радом ''Микрофлора усне дупље''.
Научно-истраживачки рад о саставу воде Саве и
Дунава.
Ваннаставно особље- Александар
Герасимовић, Снежана
Драгичевић
Ученички парламент
Помоћно особље
Координатор Јелена Ћирић
Тихомир Ножинић, Катерина
Крстић, дефектолог
Дејан Бошковић
Анђела Јовић, 7/5
Дејан Бошковић
Урош Осмокровић 7/2
Урош Осмокровић је добио позив за учешће у
летњој научној школи у Петници
Дејан Бошковић
Урош Осмокровић 7/2
Одржане су утакмице у фискултурној сали школе,
као и на отвореном терену за одбојку на песку на
Миљаковцу 3. Обезбеђене су мајице са логом и
пехари које су правили ученици.
Координатор Милан Пашић
Ученици седмог и осмог разреда,
родитељи и наставници: Драшко
Стојковић, Сузана Јанковић, Влада
Цвикић, Милан Андрић, као и
родитељ Бранко Поповић који је
био домаћин одбојке на песку.
Координатори Дејан Бошковић
и Ивана Цмиљановић Косовац
Дејан Бошковић, Станко Кржић
Драгана Дејановић, Мирјана
Живић, Татјана Миленковић,
Биљана Ристовић, Александра
Ивезић, Сандра Радовановић,
Сања Вујисић, Мира Роланд, Вера
Жунић, Вера Стојановић
Јана Дробњаковић 5/5 , Нина
Марјановић 4/4, Јелена Поповић,
Сандра Бубоња
Координатор Гордама
Милосављевић
Слађана Петровић-Танасијевић,
Љиљана Вићентијевић
Координатори:
Ивана
Цмиљановић
Косовац,
Весна
Станисављевић, Дејан Бошковић,
Милан Пашић
Припрема
и
организација:
Љиљана Рајчић, Јелена Ћирић,
Марјана Остојић, Ева Јовић,
Јасмина
Милићевић,
Вера
Стојановић, Биљана Ристановић,
Катарина
Гацин,
Татјана
Миленковић
Израда плаката, диплома и
фотографија: Александра Ивезић,
Олга Вујин, Снежана Драгичевић
Жири: Иван Николић, Јелена
Влајковић, Сања Димић, Весна
Тутуновић, Драгана Стевановић,
Милица
Мирковић,
Зденка
Јаношев
Пријем и водичи: Маријана
Мирковић, Драгана Дејановић
Дежурство:
Немања
Пантић,
Звонко
Станковић,
Ненад
Стаменовић, Мирослав Крњић,
Ивана Јовановић, Светлана Томић,
Тихомир Ножинић, Станко Кржић
Испитано је 17 ученика оид којих је 8 било на
третманима.
Обављена су предавања о одрживом развоју.
Међународни школски
конкурс ''Живе кишне
тропске шуме''
Ученици трећег, четвртог и петог разреда
писали су есеје на задатау тему.
април – мај 2013.
Четири есеја наших ученика ушла су у
финале.
Школски пројекат ''И ми
амо предавачи''
Феб – мај 2013.
Ученици старијих разреда предавали су
ученицима млађих разреда.
Ђаци су представили своје љубимце којих је било
преко стотину, а који су били распоређени у
неколико категорија: велики пси, мали пси,
мачке, глодари, птице, гмизавци и рибе. За сваку
категорију је одређен жири кога су чинили
представници наставника, родитеља и ђака и који
су пробали да што објективније доделе награде.
Подељене су дипломе и награде које су
обезбедили спонзори
Школски пројекат:
Сајам кућних љубимаца
април – мај 2013.
42
Ивана Цмиљановић-Косовац,
координатор тима за ШРП
3.7. Стручни актив за развој школског програма
Заснивање образовања на корелацији наставних садржаја, активним и иновативним методама наставе и
учења и примене стандарда постигнућа, омогућавају наставницима, ученицима и родитељима да препознају
различите ниве постигнућа и да на тај начин могу да побољшају квалитет и резултате учења ученика. Стандарди
појашњавају знања и вештине које ученици треба да разију у процесу свог образовања.
Друштвено- политичке, привредне, информацијске , све динамичнији развој науке, намеће школи захтев за
успостављање нове културе подучавања и учења, које ће довести до развоја активних и одговорних појединаца
отворених за промене.
Од школе се очекује да ученике научи учити и на тај начин и само оцењивање доживљава своје промене.
У складу са личним и друштвеним вредностима које испуњавају живот сваког човека, треба стално
отварати могућности професионалног напредовања наставника и његово слободно креирање васпитно- образовног
рада (учешће наставника на семинарима ван школе и у њој, а истовремено и на примени наученог са стручног
усавршавања).
Унапређењем васпитног рада у слободним активностима, изборним предметима и ученичким
радионицама, долази до веће креативности и самосталности ученика као и њиховог већег учешћа на такмичењима
и смотрама.
Руководилац актива,
Зденкa Јаношев
3.8. Тим за инклузивно образовање
Тим за инклузију чине следећи чланови: Маријана Мирковић- наставница математике, Ева Јовић- наставница
разредне наставе, Биљана Ристовић- наставница разредне наставе, Станко Кржић- наставник српског језика,
Драгана Дејановић Ковачевић- наставница српског језика, Јелена Медаревић- психолог и координатор Тима
Марија Станојевић- педагог.
Координатор Тима је све запослене у школи, путем огласне табле, благовремено обавештавала о датумима
одржавања састанака. На тај начин су се позивали и остали предметни наставници и наставници разредне наставе,
који нису чланови Тима, да присуствују састанку.
Тим је у овој школској години одржао укупно четири састанка.
Први састанак Тима за инклузију је одржан 01.10.2012. Састанку су присуствовали чланови Тима за инклузију:
Маријана Мирковић, Ева Јовић, Биљана Ристовић, Станко Кржић, Драгана Дејановић Ковачевић и Марија
Станојевић.
Састанак је организован са циљем да се разматрају Предлози за утврђивање права на ИОП за ученике разредне и
предметне наставе. Предлози се нису односили на ученике петог разреда, јер је на састанку договорено да је месец
дана кратак период за праћење и процену о потребној додатној подршци за ученике петог разреда.
Други састанак Тима је организован према плану, 26.11.2012.год. , након одржаног састанка Педагошког
колегијума. Састанку су присуствовали сви чланови Тима за инклузију, такође, биле су присутне и две
колегинице које нису чланови Тима: Олга Урошевић, наставница српског језика и Ивана Јовановић, наставница
математике.
Чланови Тима су констатовали да су на састанку Педагошког колегијума одржаном 08.11.2012. год. , одобрени
сви ИОП-и и разматрали су потребу за додатном подршком за ученике петог разреда, као и за остале ученике.
Договорено је да се следећи састанак одржи на почетку другог полугодишта.
У другом полугодишту чланови Тима су се састали, такође, два пута.
Састанку Тима одржаном 05.02.2013. год. присуствовали су следећи чланови: Маријана Мирковић, Ева Јовић,
Биљана Ристовић, Станко Кржић, Драгана Дејановић Ковачевић и Марија Станојевић.
Састанак је организован према плану, на почетку другог полугодишта, са циљем да се написани ИОП1 планови
ревидирају и ради разматрања нових Предлога за израду ИОП1 планова. Постојећи ИОП1 планови су ревидирани
43
и дошло се до закључка да поједини ученици нису могли да задовоље критеријуме постављене ИОП1 планом, тако
да је потребно тражити мишљење Интерресорне комисије ради израде ИОП2 плана.
Договорено је да се чланови Тима састану за три месеца ради ревидирања планова, или по потреби и раније.
Консултације између чланова Тима ради размене информација добијених од Интерресорне комисије одвијале су се
на свакодневном нивоу.
Последњи састанак Тима реализован је 14.05.2013. год. Састанку су присуствовали чланови Тима за инклузију:
Маријана Мирковић, Ева Јовић, Биљана Ристовић, Станко Кржић, Драгана Дејановић Ковачевић и Марија
Станојевић.
Састанак је организован ради ревидирања ИОП1 планова и ради обавештавања осталих чланова Тима о извештају
Интерресорне комисије у вези са ИОП2 плановим. Координатор Тима се између два састанка (05.02.2013. и
14.05.2013.) , по потреби састајала са осталим члановима Тима, са појединим наставницима и родитељима, у вези
са реализацијом ИОП-а и извештајима Интерресорне комисије.
Осим ова четири састанка, координатор Тима је сарађивала и комуницирала са осталим члановима Тима, са
разредним старешинама, предметним наставницима, наставницима разредне наставе и родитељима, члановима
Интерресорне комисије, као и по потреби са осталим институцијама и колегама ван школе.
У школској 2012/2013. год. израђени су ИОП1 планови за три ученика у млађим разредима и за седам ученика у
старијим разредима. ИОП1 планови рађени су за српски језик, математику, енглески језик, биологију и
географију. Један ученик у млађим разредима добио је одобрење за израду ИОП2 за српски језик и математику, а
два ученика у старијим разредима добили су одобрење Интерресорне комисије за израду ИОП2 за српски језик и
математику.
Марија Станојевић,
координатор Тима за инклузију
3.9. Тим за самовредновање
На основу Годишњег плана рада школе за текућу годину предвиђено је вредновање кључних области:
- Школски програм и Годишњи програм рада (1.);
- Подршка ученицима (4.)
- Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета (7.)
Тим за самовредновање ОШ ''Иво Андрић'' је на састанку у септембру, донео одлуку о области и подручјима
самовредновања. Једна од тих области се односи на Руковођење, организацију и обезбеђивање квалитета, а
подручја самовредновања су: руковођење, организација рада школе, Школски развојни план и обезбеђивање
квалитета. Овде ће бити обрађена наведена подручја.
Закључак: Према свим показатељима који су коришћени ради увида у стање, тим је закључио да је остварен ниво
4, јер је констатовао да је присуство више јаких него слабих страна, а уз то слабе стране су недовољне да би
битније утицале на свеукупан квалитет. Такође, увидели смо и јаке стране које нису биле предвиђене правилником
о самопроцењивању, али њихов ефекат не може да се искључи. Овиме је хипотеза потврђена.
Ипак, простора за унапређивање има. Пре свега, школа може и даље да се ангажује на стицању сопствених
прихода, у реализацији пројеката, пошто већ имамо изузетне успехе. Такође, требало би размишљати о посебним
наменским просторијама за окупљање ђака и родитеља и за друге активности школе. Решење је и адекватно
опремити поједине просторије ради тих циљева.
Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје, осми
факултативних наставних предмета, њихових садржаја и активности којима се оставарује факултативни део
Школског програма, у разредној настави, док је он прописно обухваћен у предметној настави. Свим елементима је
дат одговарајући значај. Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба
ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним потенцијалима школе. С
обзиром да је садржина Школског програма и Годишњег програма рада прописана Законом о основама система
образовања и васпитања попуњена је једноставена чек листа од стране чланова школског тима за самовредновање.
Овом листом смо проверили усклађеност програма са законском регулативом
44
Годишњи програм је донет у складу са развојним планом и програмом образовања и васпитања. На
прецизан и оперативан начин су утврђени време, место, начин и носиоци остваривања програма. Структура и
садржаји одговарају нивоу остварености 4.
Једина замерка је недостатак садржаја и нумерисаних страна за Школски програм, и можда коришћење
различитих фонтова и изгледа појединих делова садржаја. Требало би их уобличити у једну целину.
Тема процеса самовредновања за ову школску годину је била подршка ученицима и састојала се из две целине:
1. Брига о ученицима
2. Подршка учењу
Прва целина (брига о ученицима) процењују се и вреднује сагледавањем два показатеља:
 безбедност и сигурност ученика у школи,
 праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба ученика.
Закључак:
 Потребна документација за дату област вредновања постоји, и јасно и прецизно дефинише поступања
задужених особа у одређеним случајевима
 Ниво практичне имплементације дате докуметације код наставног особља је веома добар.
 Највећи проблеми очекивано су се јавили везано за практичну имплементацију дате документације код
родитеља. Потребно је у будућем периоду још више порадити на упознавању родитеља са Правилником о
безбедности ученика и свим процедурама које прате овај правилник. Један од начина је да се на сајту
школе отвори посебна страна везана за безбедност у школи и да се ту презентују сва пратећа
документација, а на родитељским састанцима одељењске старешине да редовно подсећају родитеље да
споменуту документацију могу погледати на сајту школе.
Друга целина подршка учењу процењују се и вреднује сагледавањем следећих показатеља:
 Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу учења
 Напредовање и успех ученика
 Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења.
Закључак:
 Према овим показатељима тим је закључио да је остварен ниво 4 јер постоји више јаких него слабих страна,
чиме је хипотеза потврђена. Простора за напредовање има. Подстаћи ученике да отворено говоре о
проблемима у савладавању појединих наставних садржаја и упућивати их на особу која им у томе може
помоћи. Упућивати их на различите изворе информација како се у процесу учења не би ослањали само на
школске уџбенике.
3.10. Остали тимови и комисије
Kомисија за културну и јавну делатност школе
У току школске 2012/2013. године Комисија за културну и јавну делатност одржала је 6 састанака на
којима се договарало, планирало и припремало за реализацију различитих културних активности. Комисија је
радила према предвиђеном годишњем плану за 2012/2013. годину. Задатак ове комисије је да прати, усмерава и
координира културне делатности у школи и да кроз низ манифестација учесницима пружи могућност да своје
знање и умење јавно прикажу. Тиме се обезбеђује учешће школе у културном и друштвеном животу средине и
развија позитиван однос према културним вредностима.
У септембру чланови комисије су усвојили план рада Комисије и дефинисали циљеве и задатке.
Учествовали су у приредби у дворишту школе поводом пријема првака „Добродошли драги прваци“ и за њихов
дочек осликали зид у школском дворишту.
У октобру су учествовали у манифестацији „Радост Европе“. Координацију, организацију, припреме и
извођење водиле су учитељица Јелена Ћирић и Весна Тутуновић, наставник енглеског језика. У сарадњи са
Стручним већем руског језика организована је приредба за госте из Русије.
Чланови комисије за културну делатност су у сарадњи са активом српског језика 8. октобра организовали
представу поводом Дана школе у Дому културе „Раковица“. Сви чланови Комисије и остали учесници имали су
своја задужења. Учитељица Александра Ивезић је са својим ученицима припремила плесну тачку „Пипи дуга
чарапа“.Учитељица Сандра Радовановић је припремила скеч „Мрак“.Наставнице музичке културе Јована
45
Обрадовић и Ивана Николић спремиле су хор и оркестар. Милан Андрић, наставник ликовне културе поставио је
сценографију за приредбу и са наставником Станком Кржићем израдио видео презентацију. Весна Станисављевић,
наставник ликовне културе израдила је цртани филм у сарадњи са Олгом Вујин, наставником информатике и
Александром Герасимовићем. Олга Урошевић, наставник српског језика била је у улози наратора чији се глас чуо
иза сцене. Наставница Милица Мирковић написала је сценарио за тачку „Оцене“ која је изведена у оквиру
приредбе.
У оквиру свечаности поводом Дана школе 6. октобра одржан је Спортски дан, Квиз и Хуманитарни базар у
коме су прикупљена средства за операцију срца ученице наше школе.
Октобар је био и у знаку Фестивала „Деца композитори- ФЕДЕМУС“ где су на концерту наступали
солисти и пратећи вокали. Освојене су две награде на републичком нивоу.
У оквиру Сајма науке ученици су учествовали на Ликовном конкурсу „Нема теорије да научна јелка не
заблиста“, а у новембру се учествовало и на ликовним конкурсима „Мали Пјер“, „Железница у очима детета“, и
„Зимска идила“. На овим конкурсима су награђена четири ученика V разреда.
У новембру је одржано и школско такмичење Најраспеванија одељенска заједница на коме је победило
одељење III-2 учитељице Татјане Ивановић.
Децембарске културне активности биле су у знаку посела и приредби поводом Нове године. Чланови
Комисије у овом периоду су се договарали и осмишљавали концепт за приредбу поводом Светосавске свечаности.
У холу школе постављена је изложба фотографија „Роботи“ и „Новогодишње чаролије“.
Поводом Дана светог Саве 25. јануара у Свечаној сали школе организована је приредба на којој су учествовали
наставници музичког, ликовног, веронауке, учитељи и наставници српског. Учитељица Вера Васић припремила је
програм који је био састављен из појединачних рецитала и говорништва. Наставнице Светлана Бубало, Олга
Урошевић, Драгана Дејановић и Милица Мирковић припремале су рецитаторе старијих разреда. Наставници
Станко Кржић и Олга Урошевић осмислили су кратки игроказ уз читање одломка из Житија Светог Саве.
Свечаност је употпуњена композицијама хора и оркестра који су припремале наставнице Јована Обрадовић и
Ивана Николић. У приредби је учествовао и хор вероучитеља Драгана Милића који је извео духовну песму. За
сцену и костиме био је задужен наставник ликовног Милан Андрић у сарадњи са наставницима Станком Кржићем
и Олгом Урошевић. У холу школе је постављена тематска изложба ученичких радова Свети Сава.
У фебруару је реализовано школско такмичење Златна сирена, а убрзо и општинско на коме су освојене 1.
и 2. награда. Постављене су Тематске изложбе „Маске“ и „Графити“, а у марту изложба „За све маме“ и „Лого за
тим и заштиту“. Ученици су учествовали на Конкурсу „Светосавље и наше доба“ на коме је награђена ученица 5.
разреда, као и на Ликовном конкурсу општине Раковица где су освојене две награде. Одељенске заједнице млађих
разреда организовале су пригодне приредбе поводом Дана жена. У марту је организован целовечерњи
хуманитарни концерт „Другари певају за Тијану“ у Дому културе Раковица. Концерт је организовала наставница
Јована Обрадовић у сарадњи са активом математике и српског језика. За тон и музику био је задужен наставник
Станко Кржић, а програм је водила наставница Олга Урошевић.
У априлу је постављена изложба „Розета-орнамет“ и ученици су учествовали на ликовном конкурсу
„Птице“ на коме је освојена једна награда. Организовано је општинско такмичење Кратке драмске форме на коме
је учествовала наставница Милица Мирковић са кратким драмским обликом „Оцене“ и са ученицима школе
освојиола 1.место у општини Раковица, а 3. место у Граду.
У школи су одржана Ђачка песничка сусретања на којима су млади песници и аутори показали своје песничко
умеће.
На Општинском такмичењу рецитатора ученик наше школе Милош Шарић (VII-1) освојио је 1. место, а
Александра Нухбеговић(VII-5) 2. место.
На конкурсу за избор најбољих ликовних и литерарних радова ученика раковачких школа наше две ученице су
награђене и похваљене( Јана Дробњаковић V-5, 2.место и Данијела Пантић V-5, похваљена).
У мају је одржана Хуманитарна изложба графика Београда, наставак акције за Тијанино ново срце.
Чланови Комисије за културу учествовали су и на Изложби кућних љубимаца (8.5.) у организацији Иване
Цмиљановић. Координатор манифестације била је Весна Станисављевић.
Општинско такмичење „Ритмика, плес, фолклор“ одржано је 16. маја. Учествовала су три одељења млађих
разреда у категорији ритмика и освојила два 3. места и два 1. места. Ученике су спремале учитељице Биљана
Ристовић, Јелена Ћирић и Катарина Гацин. У категорији плес за старије разреде освојено је 2. место и 3. место.
Кореографи су били Јована Обрадовић и Катарина Гацин.
46
У јуну је састављен план рада за идућу школску годину. Испратили смо осмаке и прослављено је матурско
вече. Осмацима су уручене дипломе и захвалнице које је дизајнирао Милан Андрић.
Координатор Комисије за културу
Олга Урошевић
4. Саветодавни органи
4.1. Савет родитеља
Савет родитеља је заседао пет пута: 13.09.2012, 13.11.2012, 24.01.2013, 18.04.2013, 26.6.2013.године. На
седници председник Савета родитеља за школску 2011/2012. годину Марија Пејовић захвалила се на досадашњем
раду и замолила да због приватних обавеза не буде и ове године председник. Конституисан је нови Савет
родитеља, за председницу изабрана је Сандра Ковачић, представник 1-5, а за заменика Верица Мирковић,
представник 8-1. Представник родитеља за Стручни актив за развојно планирање изабрана је Наташа Васић,
представник 7-5, а за Тим за самовредновање Марија Пејовић. По одлуци Савета родитеља и финансирано од
стране родитеља школу је физички обезбеђивала фирма „Круг 1“, од 7:30 до 19:30 сваког наставног дана.
Родитељи су плаћали 500 динара по полугодишту по породици, а на иницијативу Савета омогућено је
факултативно осигурање ученика. Изабрана осигуравајућа кућа за ову шк. годину била је Делта ђенерали, по цени
од 300 динара на годишњем нивоу по ученику. Фирма која је изабрана за дистрибуцију ужине у настави и исхрану
у продуженом боравку је ''Klopizza'' (цена ужине је 90 динара, а ручак је 180 динара по оброку, у другом
полугодишту, тачније од 01.02.2013. године цена ручка у боравку је 200 динара, усвојено на Савету родитеља
24.01.2013.).
Савет се осим уобичајених активности предвиђених Законом, бавио и помоћи у реализацији прославе Дана
школе, хуманитарне кошаркашке утакмице за Тијану Огњановић (која је организована на иницијативу Сандре
Ковачић), Дана науке, набавком разгласа за школу. Представници Савета били су чланови екипе родитеља у Лиги
одбојкаша. Екипа родитеља ове године је освојила прво место у овом такмичењу.
Представници родитеља по разредима изабрали су и агенције, односно дестинације и смештај за ученике
који ће ићи на наставу у природи и екскурзије. Такође изгласали су висину накнаде за наставнике за реализацију
наставе у природи и и екскурзија у износу од 600 динара (бруто) по дану по детету. Дискутовало се о уџбеницима
и усвајали уџбеници и наставни предмети за следећу годину.
4. 2. Ученички парламент
Ученички парламент је ове године формиран 14.9.2012. Чланове ученичког прламента чине по два ученика
из сваког одељења седмог и осмог разреда. Ученички парламент има 20 чланова из редова ученика и 5 стручних
сарадника из редова наставног особља. У току ове школске године реализовано је четири званична састанака
Ученичког парламента и више од десет састанака на којима су се реализовани одређени пројекти.
Ученички парламент се бави питањима:
Информисаности ученика у школи
Укључености ученика у планирање и извођење наставе и ваннаставних активности
Промоцији школе и школских правила
Организовању хуманитарних акција
Безбедности ученика
Уређењем школског простора
У току ове школске године Ученички парламент је реализовао акције
уређења школског простора за Дан школе
Организовање израде и поделе позивница за Дан школе
47
На предлог Тима за заштиту израђена су правила понашања у школи која ће важити за све учеснике
образовно –васпитног рада (ученике, наставнике, родитеље)
Почео је са радом разглас у школи
Урађене су и подељене позивнице за Дан науке свим ученицима школе
Израђени су панои за Дан науке
Ученици чланови парлламента су учествовали у организацији Дана науке као водичи и редари
Расправљано је о уџбеницима
Чланови парламента су поделили позивнице свим ученицима школе за хуманитарни концерт поводом
скупљања новца за ученицу Тијану Огњановић
Све планирано за ову школску годину је успешно реализовано и више од тога. Детаљнији извештаји о раду
парламента су дати у записницима са састанака Ученичког парламента.
Кординатор парламента,
Маријана Мирковић
V ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА
1. Психолог
У школској 2012 / 2013. психолог је највећи део радног времена посветила индивидуалном и групном раду
са ученицима, индивидуалном саветодавном раду са родитељима и консултативном саветодавном раду са
наставницима. Психолог је на дневном нивоу сарађивала са одељењским старешинама, наставницима,
наставницима разредне наставе, као и са директором школе.
Рад са ученицима: Психолог је разговарала и саветовао ученике који су на разговор долазили самоиницијативно
или на предлог одељењског старешине, предметног наставника или родитеља. Проблеми којима смо се бавили
најчешће су се тицали проблема унутар примарне породице детета, као основног узрока за недостатак мотивације,
асоцијално понашање, агресивно понашање, несигурност, изостајање са наставе, слабији успех у учењу и сл.
Психолог је у току године са појединим групама ученика одржавала радионице на тему ненасилне комуникације,
асертивног понашања, толеранције, дискриминације и др.
По потреби спроводила појачан васпитни рад у виду интензивних разговора са учеником, праћење понашања
ученика за време наставе и ван наставе, те укључивање ученика у школске активности.
Посећивала је часове редовне наставе и пратила понашање и рад ученика, као и часове одељењске заједнице на
којима је са ученицима водила разговоре на актуелне теме које се тичу самих ученика и на начин који подстиче
критичко и креативно мишљење код ученика.
Психолог је вршила тестирање деце при упису у први разред и саветовање са родитељима.
Са ученицима завршног разреда основне школе психолог ове године није радила професионалну орјентацију и
саветовање, због немогућности набавке ТПО тестова. Ученици су на тему избора средње школе позвани на
разговор код психолога и добили су све потребне информације о провери интересовања у циљу најадекватнијег
избора занимања. За ове ученике психолог је организовала презентације различитих средњих школа у нашој
школи, које су заинтересовани ученици могли да посете и сазнају више о школама за које су заинтересовани.
Психолог је током године организовала радионице са ученицима, члановима Вршњачког тима.
Сарадња са родитељима: Психолог је разговарала са родитељима који су се обраћали самоиницијативно или их
је по потреби позивала на разговоре.
Са родитељима је разговарано о поласку детета у школу, стицању радних навика, преласку у пети разред, као и о
мотивацији, организацији времена, постављању граница у родитељству, емотивним и социјалним проблемима
детета, адолесцентној кризи, ваннаставним активностима и др.
Психолог је заједно са учитељем и педагогом присуствовала првом родитељском састанку првака у свим
одељењима где је разговарала са родитељима о важним стварима у родитељству сходно узрасту детета и
одговарала на питања родитеља.
Такође, психолог је у току године по потреби присуствовала родитељским састанцима и заједно са одељењским
старешином разговарала са родитељима о атмосфери у одељењској заједници.
48
Сарадња са наставницима и одељењским старешинама: Психолог је имала свакодневне консултације са
наставницима и пружала им помоћ у упознавању деце, њихове индивидуалности, карактеристика личности и
адекватног реаговања код промене понашања ученика. Саветовала је наставнике код предузимања одређених
корака и приступа детету у циљу подршке детету и решавању проблема. Радила са наставницима на приступу који
подстиче мотивацију код деце, тимски рад и сарадњу.
Посебно је пружала помоћ у раду са децом из осетљивих група, као и са даровитом децом.
Посећивала је часове редовне наставе и давала савете наставницима у циљу унапређења односа наставник –
ученик, као и односа ученик – ученик, са акцентом на групни и тимски рад, развијање критичког и креативног
мишљења код ученика, у циљу позитивне радне и демократске атмосфере.
Сарађивала је са одељењским старешинама посећујући часове одељењске заједнице и пружајући савете у
решавању конфликтних ситуација међу ученицима и унапређивањем другарских односа унутар одељења.
Радила на функционисању установе на темељу демократских принципа, колегијалном односу између наставника,
који подразумева међусобну сарадњу, уважавање и подршку у наставном процесу.
Преносила наставницима искуствена запажања битна за унапређење образовно – васпитног рада у виду предавања
на седницама Наставничког већа и Одељењских већа.
Рад у стручним органима: Психолог је активно учествовала на седницама Наставничких и Одељењских већа и
одржавала предавања на овим седницама, као и на седници Савета родитеља.
Учествовала је на седницама Педагошког колегијума.
Као члан тима, активно је сарађивала и учествовала на састанцима Тима за превенцију и заштиту ученика од
насиља, занемаривања и злостављања, Тима за инклузију и била координатор Вршњачког тима.
Истраживање и унапређивање образовно – васпитног рада: Кроз сарадњу са наставницима, одељењским
старешинама и директором школе, као и стручним тимовима у школи, психолог је радила на унапређивању
образовно – васпитног рада.
Психолог је анализирала опште и посебне услове образовно – васпитног рада и износила идеје за унапређење.
Бавила се анализом индивидуалних разлика код ученика у погледу учења и понашања и предлагала различите
приступе у односу на ученика као индивидуу.
Израђивала је и спроводила упитник на тему насиља у школи и анализирала резултате, радила на спровођењу и
анализи социометријског поступка, учествовала и изради и спровођењу акционог плана у одељењу.
Кроз разговоре са родитељима и рад са ученицима, те разговоре са наставницима, психолог је радила на
унапређивању сарадње школа – ученик – родитељ.
Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање: Психолог је на
општинском нивоу сарађивала са Центром за социјални рад, Домом здравља, ГО Раковица, полицијом, као и са
другим школама, градским институцијама и организацијама. Сарађивала је са Центром за усвојење и
хранитељство, Институтом за ментално здравље, Клиником за неурологију за децу и омладину, Заводом за
говорну патологију и др.
Размењивала је искуства са психолозима и саветовала се са дефектолозима у другим школама, институцијама и
организацијама.
Психолог се током године ван установе стручно усавшавала учествовањем на разним семинарима, стручним
предавањима и трибинама. Унутар установе, психолог је радила на стручном усавршавању кроз посете угледним,
огледним и интердисциплинарним часовима, као члан разних тимова, и као слушалац или предавач на актуелне
теме.
Вођење документације: Психолог је ажурно водила документацију, дневник рада и свакодневно радила на изради
извештаја.
Израђивала је годишњи и месечни план рада, водила дневник рада, досијеа о раду са ученицима, извештаје са
састанака са родитељима ученика, састанака стручних тимова, као и документацију о посећеним часовима редовне
наставе.
Јелена Медаревић,
психолог
49
2. Педагог
На почетку школске 2012/2013. год., педагог је учествовала у распоређивању нових ученика по одељењима
свих разреда, свечаном пријему првака и заједно са психологом посетила родитељске састанке првог разреда, у
циљу упознавања родитеља са радом ПП службе и унапређивања сарадње породице и школе. Такође, педагог је
радила на решавању проблема насталих у адаптацији ученика на школу, у смислу учења, поштовања правила
понашања, односа са другим ученицима и сл.
Током школске године педагог је сарађивала са наставницима, кроз инструктивно–педагошки рад, ради
унапређивања образовно-васпитног рада: вршила је анализу и систематизацију глобалних и оперативних планова
рада наставника; посећивала је огледне/угледне часове, часове тематске и пројектне наставе, часове редовне и
допунске наставе и часове одељенске заједнице, учествовала је у анализи и дискусији посећених часова и
активности; пратила је узроке школског неуспеха ученика и предлагала решења, по потреби интезивније
сарађивала са појединим наставницима у циљу превазилажења неуспеха код појединих ученика; пружала помоћ
наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању, непосредно
учествовала у изради целокупне документације везане за израду ИОП-а; педагог је у зависности од потреба
појединачно упознавала наставнике са новим Правилницима везаним за све аспекте образовно -васпитног рада у
школи.
По потреби педагог је у сарадњи са директором, помоћником и психологом учествовала у унапређивању
образовно-васпитног рада појединих наставника, у смислу корективног рада.
Током школске године педагог је посећивала часове редовне и допунске наставе и у циљу праћења активности
ученика на часу приликом усвајања градива, у циљу идентификовања ученика којима је потребна додатна
подршка, у циљу праћења адаптације појединих ученика који су дошли ове школске године и сл.
У раду са ученицима, педагог је поштовала принцип редовности. Са ученицима је рађено индивидуално и
групно. У сарадњи са психологом анкетирани су ученици појединих одељења и предузимане су одговарајуће
активности. Рађено је са ученицима који имају проблема у понашању, у односу са вршњацима или наставницима,
у учењу, ученицима који имају различите развојне проблеме и сл.
Са појединим ученицима рађен је појачан васпитни рад, а доста ученика долази самоиницијативно у педагошкопсихолошку службу. Педагог је у сарадњи са помоћником директора и библиотекаром реализовала часове
подршке у учењу, за ученике који су имали више слабих оцена на класификационим периодима. Такође, током
целе школске године, са појединим ученицима педагог је реализовала индивидуалну подршку у учењу. Са
појединим ученицима којима је потребна додатна подршка, педагог је радила индивидуално и укључивала их у
ваннаставне активности и школске акције. У оквиру пројекта ПО педагог је реализовала радионице са групом
ученика из 8/3.
У периоду уписа у први разред, педагог је тестирала будуће прваке.
Као члан, педагог је учествовала у активностима Вршњачког тима.
Педагог је држала саветовалиште за родитеље (у првом полугодишту - среда после подне, у другом
полугодишту- четвртак после подне), где је са родитељима решавала проблеме везане за развој, превазилажење
школског неуспеха, учење, понашање, организацију слободног времена и времена за учење њихове деце и сл. Са
родитељима педагог је сарађивала и у оквиру мини ИОП тимова; на састанку Савета родитеља анализирала је
сарадњу породице и школе; сарађивала је са родитељима будућих првака; заједно са директором, помоћником и
психологом присуствовала је родитељским састанцима.
Током школске године педагог је сарађивала са установама и стручњацима ван школе, са Секретаријатом за
образовање, са Општином Раковица–Интерресорна комисија,са ИМЗ-ом, Центром за социјални рад, сарадња са ПУ
„Раковица“, са Градском управом у вези са пројектом „Бесплатна телефонска линија“ ,са стручним сарадницима из
основних школа, са представницима средњих школа које су се презентовале у нашој школи.
Педагог је одржала три предавања на Наставничком већу: „Оцењивање из перспективе ученика“, предавање
након реализованог семинара о новом Правилнику о оцењивању и „Извори конфликата између ученика и
наставника“. Такође, на стручном већу за учитеље педагог је реализовала предавање о обавезном петогодишњем
стручном усавршавању ван установе.
Педагог је активно учествовала у раду различитих тимова и органа: Тим за превенцију насиља, Тим за Школски
развојни програм, Вршњачки тим, Педагошки
колегијум, као и у раду тимова чији је и координатор: Тим за инклузију и Тим за ПО.
50
Педагог је водила документацију о свом раду: годишње и месечне планове рада, дневник рада, протоколе
праћења наставе, евиденцију индивидуалног и групног рада са ученицима и родитељима. Такође, педагог води
евиденцију о екстерном и интерном стручном усавршавању наставника и о томе тромесечно, кроз анализу,
извештава директора и Педагошки колегијум.
Педагог се континуирано припрема за свој рад, води евиденцију о свом раду и редовно учествује у стручном
усавршавању. Током школске године похађала је следеће семинаре : „Професионална оријентација на преласку у
средњу школу“, „Дефицит пажње и хиперактивност код деце“, „Образовање за мир- Дијалогом до решења“,
„Оцењивање ученика“, „Управљање стресом и стресним реакцијама“, „Обука за примену теста Тип-1“.
Mарија Станојевић,
педагог
3. Библиотекари
СЕПТЕМБАР
У току месеца издато је укупно 374 књигa, oд првог до чртвртог разреда издато је 202 књиге (највише је читало
одељење III-1), а од петог до осмог разреда 172 књиге (највише је читало одељење V-4, 26 књига)
У току месеца спроведено је анкетирање за Библиотечку и Новинарску секцију и секције су почеле са радом.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради паноа...). Рад библиотекара са Наталијом Илић из VII-5, у њеној учионици због просторне прилагођености.
Учествовање библиотекара на симпозијуму у организацији Друштва школских библиотекара 26.9.2013.
Објављивање текстова и фотографија на школском сајту, библиотечком блогу и школском часопису.
У току месеца набављено је укупно 84 књиге, које су поклонили ученици и колеге.
ОКТОБАР
У току месеца укупно издато 797 књига, од првог до четвртог разреда издато је 598 књига (највише је читало
одељење I-4 -105 књига), а од петог до осмог 199 (највише је читало V-5 - 28 књига).
Реализовани су састанци Новинарске и Библиотечке секције. Чланови секција учествовали су у обележавању Дана
школе и другим активностима предвиђени планом рада секција. Чланови Библиотечке секције били су
библиотекари за време одмора и препоручивали и издавали књиге својим другарима.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради паноа,...). Рад библиотекара са Наталијом Илић из VII-5, у њеној учионици због просторне прилагођености.
У току месеца у библиотеци је реализовано тринаест часова. Ученици првог разреда су учлањени у школску
библиотеку и кроз песму и игру се упознали са правилима рада библиотеке. Са ученицима из II-4, III-4, IV-2, V-5
и I-2 радиле су се бајке, читали часописи, вежбала граматика.
Посета Сајму књига и набавка нових књига. У месецу октобру набављено је 118 књига, 85 књига су поклониле
колеге и ученици, а 33 књиге купљене су на Сајму књига.
У месецу књига награђени су најчитачи за протеклу школску годину – Ана Киш, ученица IV-1, а од V до VIII
разреда је Анђела Радојевић из VII-2.
Сарадња са Удружењем свесловенске писмености и заштите ћириличног писма поводом хуманитарне акције и
конкурса.
У току месеца заједно са ученицима библиотекари су објављивали чланке и фотографије у школском часопису и
на школском сајту.
Октобра 22. библиотекари су присуствовали Смотри стваралаштва школских библиотекара у Београду.
НОВЕМБАР
У току месеца издато је укупно 940 књига, oд првог до чртвртог разреда издато је 690 књига (највише је читало
одељење I-4 – 101 књига), а од петог до осмог разреда 250 књига (највише је читало одељење VI-1 - 25 књига).
Реализовани су састанци Новинарске и Библиотечке секције. У читаоници је реализован свакодневни рад са
ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу, изради паноа, ...). Рад библиотекара са
Наталијом Илић из VII-5, у њеној учионици због просторне прилагођености.
У току месеца у библиотеци је одржано 8 часова (II-2, I-3, II-1, I-4). Ученицима су промовисане нове књиге. Поред
ових часова, реализована је и тематска настава „У свету бајки“, са учитељицом Александром Ивезић у III-3, пет
часова је реализовано у библиотеци а осталих шест у учионици. Вредни чланови секција, Ана Мијушковић и Ана
Јанковић, учествовале су у реализацији тематске наставе.
У школској библиотеци одржано је школско такмичење рецитатора од петог до осмог разреда.
51
Сарадња са издавачком кућом ЈРЈ, набавка неопходне школске лектире. Набављено је 35 књига. Поклоњено 17
књига, а 18 је купљно у оквиру пројекта Дилс.
ДЕЦЕМБАР
У току месеца издато је укупно 972 књиге, oд првог до чртвртог разреда издато је 677 књига (највише је читало
одељење I-4 – 90 књига), а од петог до осмог разреда 295 књига (највише је читало одељење V-1 – 33 књиге).
Реализовани су састанци Новинарске и Библиотечке секције. Чланови Новинарске секције учествовали су на
школском сајму науке „Знање на видику 2“, фотографисали су и писали репортаже . Чланови Библиотечке секције,
у сусрет новогодишњим празницима, украсили су просторију школске библиотеке. У читаоници је реализован
свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу, изради паноа, ...). Рад
библиотекара са Наталијом Илић из VII-5, у њеној учионици због просторне прилагођености.
У току месеца реализовано je осам часова (IV-5, II-6, I-5, III-4), са ученицима су се радиле одлике бајки, читале
басне и часови на којима су препоручене књиге за читање током зимског распуста, часови су реализовани са
учитељицом Сандром Радовановић и Миром Живић
Набављено је 50 књига. Купљено 30, а поклоњено 20 књига.
Израда текстова за сајт школе и блог школске библиотеке.
ЈАНУАР
У току месеца издато 560 књига, од првог до четвртог разреда издато 433 књига (највише је читало 1-4), а од петог
до осмог разреда 127 књига (највише је читало 5-1).
У току месеца библиотеци је поклоњено 15 књига.
У јануару су одржана четири часа у библиотеци. Реализовани су часови подршке у учењу. Са члановима
новинарске секције је испраћена школска приредба „Свети Сава“ и Песнички сусрети са Недељком Попадићем.
Редовно су се одржавали састанци новинарске и библиотечке секције.
У сарадњи са учитељицом Александром Ивезић реализован је рад на изради књиге ученика „У свету бајки“
(обрада илустрација).
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради задатака...).
Реализован је рад са троје ученика који раде по ИОП-у, у учионици због просторне прилагођености и
укључивање у рад школске библиотеке за време великог одмора.
Редовно вођење документације и школских блогова- библиотечки и школски часопис „Аска“, фотографисање и
писање текстова за сајт школе.
ФЕБРУАР
У току месецу издато је 738 књига, од првог до четвртог разреда издато 579 књига (највише читало 2-5), а од петог
до осмог издато 159 књига (највише читало 5-1).
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради паноа, упућивање на сајтове за онлајн читање школске лектире...).
У школској библиотеци реализовано је осам часова. Реализовани су часови подршке у учењу и додатни часови
подршке у учењу за ученике који су то тражили.
Реализован је рад са троје ученика који раде по ИОП-у, у учионици због просторне прилагођености и
укључивање у рад школске библиотеке за време великог одмора.
Редовно су одржавани састанци новинарске и библиотечке секције.
У току месеца, у сарадњи са учитељицом А. Ивезић, реализоване су припреме за штампање књиге „У свету бајки“
(припрема књиге за штампу и сарадња са штампаријом) и за јавни час српског језика, промоција књиге „У свету
бајки“(израда позивница, диплома и припрема фотографија за промоцију).
Присуство на састанцима Вршњачког тима.
Редовно вођење документације и школских блогова- библиотечки и школски часопис „Аска“, фотографисање и
писање текстова за сајт школе.
МАРТ
У току месеца издато 959 књига, од првог до четвртог разреда издато 632 књиге (највише је читало 1-4), а од петог
до осмог разреда 327 књига (највише је читало 5-1).
У току месеца библиотеци су поклењене 3 књиге.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради паноа, упућивање на сајтове за онлајн читање школске лектире, штампање припремних задатака из
математике- сарадња са Љ. Рајчић,...).
52
У библиотеци је реализовано четири часа. Реализовани су и часови подршке у учењу.
Реализован је рад са троје ученика који раде по ИОП-у, у учионици због просторне прилагођености и
укључивање у рад школске библиотеке за време великог одмора.
Редовно су одржавани састанци новинарске и библиотечке секције. У марту месецу новинарска секција је
испратила промоцију књиге „У свету бајки“, „Беседништво“, „Светски дан поезије“ итд. Чланови новинарске и
библиотечке секције, у току месеца, су се припремали да заједно обележе Међународни дан књиге за децу (израда
паноа, презентације за часове,...).
Реализована је сардња са Културним центром Раковица кроз ликовно-литерарни конкурс, наша школа је
учествовала са 202 рада.
Присуство на састанцима Вршњачког тима.
Редовно вођење документације и школских блогова- библиотечки и школски часопис „Аска“, фотографисање и
писање текстова за сајт школе.
АПРИЛ
У току месеца издато 994 књига, од првог до четвртог разреда издато 749 књига (највише је читало 1-4), а од петог
до осмог разреда 245 књига (највише је читало 5-3).
У току месеца библиотеци је поклоњено 155 књига.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради паноа, упућивање на сајтове за онлајн читање школске лектире, штампање припремних задатака из
математике- сарадња са Љ. Рајчић,...).
У библиотеци је реализовано осам часова. Поред тих часова, у библиотеци су два часа одржали и чланови
новинарске секције поводом Међународног дана књиге за децу- 2. априла.
Тамара С. и Дуња П., 2.4.2013. године, чланови новинарске секције из VI-1 одржале су час у II-4.
Софија П., Јана Д., Ана Т. и Тамара Ј., чланови новинарске секције и ученице петог разреда одржале су час у III-2,
3.4.2013. године.
Кроз презентације, цртане филмове, филмове и игру, оне су их упознале са Међународним даном књиге за децу,
како настају књиге и препоручиле им књиге за читање. Чланови библиотечке секције направили су пано
„Међународни дан дечје књиге“ и за време великог одмора издавали су деци књиге и делили им картице у вези са
Међународним даном дечје књиге, Андерсеном и цитатима из његових бајки.
Реализован је рад са троје ученика који раде по ИОП-у, у учионици због просторне прилагођености и
укључивање у рад школске библиотеке за време великог одмора.
Са учитељицом А. Ивезић реализована је припрема за пројектну наставу „У част Душана Радовића“, која ће се
реализовати током маја и јуна месеца у одељењу 3-3.
Реализована је сарадња са издавачком кућом „Новости“, промоција књиге „Доктор Дулитл“ у нашој школи и
поклон књиге школској библиотеци од издавачке куће.
Реализована је акција сакупљања старе хартије.
Редовно вођење школских блогова- библиотечки и школски часопис „Аска“, фотографисање и писање текстова за
сајт школе.
МАЈ
У току месеца издато 597 књига, од првог до четвртог разреда издато 423 књига (највише је читало 1-4), а од петог
до осмог разреда 174 књига (највише је читало 5-1).
У току маја поклоњено је 26 књига.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради паноа, упућивање на сајтове за онлајн читање школске лектире, штампање потребних материјала
ученицима за наставу,...).
У библиотеци је реализовано шест часова.
Реализован је рад са троје ученика који раде по ИОП-у, у учионици због просторне прилагођености и
укључивање у рад школске библиотеке за време великог одмора.
Редовно су одржавани састанци новинарске и библиотечке секције. Чланови библиотечке секције су радили на
уређењу простора школске библиотеке, а чланови новинарске секције су пропратили активности у школи.
У сарадњи са учитељицом А. Ивезић реализовани су часови и ваннаставне активности са ученицима 3-3, у оквиру
пројектне наставе „У част Душана Радовића“.
53
Редовно вођење школских блогова- библиотечки и школски часопис „Аска“, фотографисање и писање текстова за
сајт школе.
ЈУН
Крајем маја и у месецу јуну, ученици су враћали књиге.
У току месеца поклоњено је 30 књига.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима.
Чланови новинарске секције пропратили су активности у школи, одлазак осмака и урадили интервју са ђаком
генерације.
У сарадњи са учитељицом Александром Ивезић реализована је презентација пројектне наставе „У част Душана
Радовића“ : час у библиотеци (6.6.2013. ) који је реализовала група ученика и припредба у свечаној сали
(7.7.2013.).
Редовно вођење документације и школских блогова- библиотечки и школски часопис „Аска“, фотографисање и
писање текстова за сајт школе.
ЧИТАНОСТ ПО ОДЕЉЕЊИМА 2012/2013
I1
I2
I3
I4
I5
септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
20
48
56
46
33
30
25
27
II1
13
15
46
46
28
58
52
38
23
II2
2
14
43
21
12
6
14
51
18
II3
20
58
42
50
40
28
52
42
23
II4
7
34
33
54
22
27
28
45
31
II5
6
6
6
7
14
68
40
49
31
II6
10
33
20
45
18
17
18
46
13
III1
31
44
35
30
20
21
29
29
13
III2
5
22
27
37
23
29
24
63
38
III3
14
20
31
26
8
16
37
54
35
III4
13
33
31
39
15
15
10
29
19
IV1
26
44
28
24
17
33
39
36
20
IV2
4
21
31
24
8
32
31
21
5
IV3
8
22
22
13
8
18
30
18
11
IV4
21
31
15
18
19
13
43
33
18
IV5
22
23
13
19
14
26
30
24
16
5
10
6
8
11
11
20
11
31
51
43
23
39
20
32
18
17
57
29
24
26
28
29
13
105
101
90
66
65
66
65
40
УКУПНО
82
257
223
598
285
319
181
355
281
227
220
252
268
241
204
267
177
132
211
187
202
598
690
677
433
579
632
749
423
ЧИТАНОСТ ПО ОДЕЉЕЊИМА:
У јуну месецу ученици су враћали књиге и зато је тај део у табели празан.
Од првог до четвртог разреда највише су читали ученици 1-4 учитељице Катарине Гацин, а од V до VIII ученици
V-1 разредни старешина Олга Вујин. На нивоу школе највише је читало одељење 1-4.
54
У школској 2012/2013 години, према књизи уписа за ту школску годину, укупно је било 783 ученика, што је скоро
70% посто ученика, а за 74 ученика више него прошле школске године. Простор библиотеке, тј. читаонице и
различите изворе знања, користило је око 50% ученика за израду домаћих задатака, учење, израду паноа, читање
часописа и сл.
Најчитачи:
Радојевић Анђела VII-2; Јанко Јаћевић 1-4
ПОКЛОНИ И АКЦИЈЕ:
У току школске године 2012/2013 библиотека је богатија за 498 књига и 50 часописа. Од тога је купљено 84
књига , а остале су поклоњене школској библиотеци.
Снежана Драгичевић,
Мирјана Поповић,
библиотекари
VI РЕЗУЛТАТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. Општи успех ученика
Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају I полугодишта школске
2012/2013. године
МЛАЂИ УЗРАСТ
Од укупно 559 ученика (536 прошле године) млађег узраста описно је оцењено 135 ученика првог разреда,
а од осталих 424 ученика одличан успех има 339 ученика или 79.95%, врло добар 76 или 17,92% добар 8 или
1,88%, довољних ученика нема и један недовољан ученик у четвртом разреду 0.23%.
Позитивно је оцењено 558 ученика, дакле 99.82%. Средња оцена за млађе разреде је 4,7 (4,71 прошле
године).
Најбољи успех у другим разредима имају 2-1, 2-2, 2-3 са просеком 4.89, у трећем разреду 3-3 са 4.82, а у
четвртом 4-3 са 4.75. Најслабији успех у млађим разредима има 4-2 са 4,41.
Ученици су одсуствовали са наставе 9149 часова (9042 часова) што је више у односу на прошлу годину.
Највећи број изостанака има 4-4 609.
У односу на прошлу годину успех у млађим разредима је готово идентичан, ове године је средња оцена
4,70, а прошле године је била 4,71. Сви ученици имају примерно владање.
СТАРИЈИ УЗРАСТ
Од укупно 566 (581 прошле године) ученика старијег узраста, одличан успех има 243 ученика или 42,65%
(41,65%), врло добар 210 ученика или 37,1% (39.24 %), добар успех 74 ученика, или 13,07% (10,49%) и нема
ученика са довољаним успехом.
Позитивно је оцењено 527 ученика или 93,1 % (91,39%), а недовољан успех има 39 ученика, или 6.89%
(8,6%). Средња оцена за старији узраст је 4,13 (4,14).
Нajбoљу средњу oцену има пети разред 4. 27 (4,36), a најслабију 7. разред 4,03. Најбољи успех има VI-5
4,38. Најслабији успех има VIII-2 3,67.
Ученици су изостали са наставе 21 788 (23526) часa оправдано, што је мањи број изостанака у односу на
прошлу годину. Неоправдано су изостали 719 часoва, знатно мање него прошле године када је било 964, (пре две
године 1119) неоправданих часова. Највише оправданих има VIII-5 1661, а најмање V-3 486. Највише
неоправданих изостанака има VIII-2 149, а одељења V-5 , VI-1 и VII-2 немају неоправданe изостанака.
Примерно владање има 411 ученика од 6-8. разреда којима владање улази у просек, врло добро 21 и добро
2 ученика. У 5. разреду један ученик има добро владање.
55
УКУПАН УСЕХ НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2012/2013.године
У првом полугодишту школске 2012/2013. год., наставу је похађало 1121 ученик. Позитиван успех је
постигло 1085 ученика, негативан 40 ученика. Примерно владање има 1101 ученик, врло добро 21, добро 3
ученика. Средња оцена школе је 4,29 (4,28).
Број оправданих изостанака је 30937 , што је нешто више него прошле године (32568). Број неоправданих
изостанака смањио се на 719, у односу на 964 колико је било прошле године.
По предметима, најнижу средњу оцену има физика 3,3, а највишу физичко васпитање 4,86.
Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» на крају школске 2012/2013.године
МЛАЂИ УЗРАСТ
Од укупно 558 ученика (539 прошле године) млађег узраста описно је оцењено 134 ученика првог разреда,
а од осталих 424 ученика одличан успех има 347 ученика или 81.84% (прошле године 82,33%), врло добар 68 или
16.07% (16,1%) добар 9 или 2.12% (1,5%). Довољних ученика нема.
Позитивно је оцењено 558 ученика, дакле 100%. Средња оцена за млађе разреде је 4.75 исто као и прошле
године (4.75). Најбољи просек има у другом разреду II-2 4,94, а најслабији IV-2 4,54.
Успех ученика по разредима II-IV разред
Просек ученика по одељењима
У односу на прошлу годину успех у млађим разредима је исти као и прошле године, ове 4,75, а прошле
године је била 4,75. Сви ученици имају примерно владање.
56
СТАРИЈИ УЗРАСТ
Од укупно 567 (577 прошле године) ученика старијег узраста, одличан успех има 312 ученика или 55,02%
(прошле године 54,76%), врло добар 180 ученика или 31,74% (39,24%), добар успех 72 ученик, или 12,69% (12,3%)
и 2 ученика са довољним успехом 0,35% (0,51% прошле године) и негативан успех има један ученик 0,17% (3
ученика или 0,51%).
Позитивно је оцењено 567 ученика или 100 % (99,74%). Један ученик 5. разреда су упућени на поправни
испит из биологије, али га је успешно положио на поправном испиту у августу. Средња оцена за старији узраст је
4,3 (4,29 прошле године).
Успех ученика по разредима V-VIII разреда
Нajбoљу средњу oцену има шести разред 4,37, a најслабију 7. разред 4,22. Најбољи успех има VI-5 4,48.
Најслабији успех има VIII-2 3,97.
Просек ученика по одељењима 5-8. разреда
По предметима најбољу средњу оцену имају изабрани спорт 4,92 и физичко васпитање 4.89, а најлошију
имају физика 3,58 и биологија 3,97.
57
Успех по предметима старији разреди
УСПЕХ НА НИВОУ ШКОЛЕ
У току школске 2012/2013. године наставу је похађало 1125 ученика. Позитиван успех је постигло 1125
ученика 100% (прошле године 99,74%), нема ученика са негативним успехом. Примерно владање има 1119
ученика, врло добро 5, добро 1. Средња оцена школе је 4,42 (4,4 прошле године).
Број оправданих изостанака је 71 673, што је више него прошле године (63561). Број неоправданих
изостанака смањио се на 1405, у односу на 1570 колико је било прошле године.
По предметима, најнижу средњу оцену има физика 3,58, а највишу физичко васпитање 4,93.
У овој школској години 8. разред је завршило 145 ученика, од којих 21 са дипломом ,,Вук Караџић''. То су
ученици: Бирчевић Александра; Вуковић Љубица; Гаговић Тијана 8-5; Дамјановић Тамара 8-5; Дрљача Јована 8-4;
Зељковић Андреј 8-4; Лечић Тамара 8-4; Миловановић Милена 8-5; Милојевић Маја 8-2; Ороз Сара 8-1; Петровић
Александар 8-4; Поповић Алекса 8-2; Ранковић Вук 8-5; Симовић Никола 8-5; Симоновић Марија 8-1; Станковић
Андреја 8-3; Стевановић Оливера 8-4; Стојановић Светозар 8-1; Токовић Исисдора 8-; Тубић Милица 8-3;
Цвјетковић Љиљана 8-4.
Поред вуковаца, прогласили смо и најбоље спортисткиње генерације, то су Тамара Дамјановић 8/5
(најбољи спортиста на основу резултата) и Ђурђа Петровић (најсвестранији спортиста) 8/1. Од прошле године
увели смо и награде за музичара генерације, то је Милица Михајловић 8-1. Најбољи ученик наших матураната ове
школске године је Андреј Зељковић 8-4.
2. Владање ученика и изостанци
Ученици су одсуствовали са наставе 22679 часова (прошле године 20203 часова) што је више у односу на
прошлу годину. Највећи број изостанака има II-5 1593. Неоправданих изостанака није било.
Оправдани изостанци ученика у млађим разредима
58
Ученици су изостали са наставе укупно у оба полугодишта 48 994 часa оправдано, што је више него
прошле године 43 358. Неоправдано су изостали 1405 часoва, мање него прошле године када је било 1565
неоправданих часова. Највише оправданих има VII-2 3799, а најмање V-3 1339. Највише неоправданих изостанака
има VIII-2 250, а одељењe VII-2 нема неоправданих изостанака.
Оправдани изостанци ученика у старијим разредима
Неоправдани изостанци ученика у старијим разредима
59
Примерно владање има 561 ученика од 5-8. разреда, од 6. разреда владање улази у просек, врло добро 5,
добро 1.
3. Резултати са завршног испита ученика 8. разреда
Извештај о успеху ученика 8. разреда ОШ « Иво Андрић » након полагања завршног испита
Пред завршни испит ученици 8. разреда наше школе имали су просечно 51.12 бодова из школе на основу
успеха у 6 (17.22), 7 (16.84), и 8 (17.07) разреду. На завршни испит из матерњег језика 17.6.2013. изашли су сви
ученици осмог разреда, укупно 145 ученика, и остварили просечно 14.19 бодова, 19.6.2012. на испит из математике
изашло је 145 ученика, просек на нивоу школе је био 13.68. Укупно из српског језика и математике било је 27.87.
Резултат у односу на прошлу годину слабији из српског језика 14.85, а бољи из математике 12.85 бодова, укупно
прошле године ученици су просечно освојили 27.70 поена. Ове године просек на нивоу РС из српског језика је
10.79, а из математике 9.98, на нивоу школске управе града Београда из српског језика просек је био 12.32 а из
математике 11.69. На нивоу општине Раковица, такође, наши ученици остварили су најбољи просек. На завршном
испиту из српског 4 ученика имало је 20 бодова, није било ученика са 0 бодова из српског. Што се математике тиче
6 ученика имало је 20 бодова, није било ученика са 0 бодова.
Напомена: Извор информација сајт Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Остварени просечан број поена по ученику
ниво поређења
математика српски језик
Србија 2011/12.
Србија 2012/13.
Београд 2012/13.
Раковица 2012/13.
„Иво Андрић“ 2012/13.
10,43
9,98
11,69
11,76
13,68
13,27
10,79
12,32
12,52
14,19
Укупно
математика + српски језик
23,70
20,77
24,02
24,28
27,87
Упоредни просечни резултати завршног испита из српског и из математике ученика наше школе, школске 2012/13
године на нивоу општине Раковица
Остварени просечан број поена по ученику
ниво поређења
„Иво Андрић“
„Бранко Ћопић“
„14. октобар“
„Никола Тесла“
„Ђура Јакшић“
„Франце Прешерн“
„Владимир Роловић“
„Коста Абрашевић“
математика српски језик
13,68
13,22
12,21
12,08
11,99
10,41
10,60
9,90
14,19
14,06
12,74
12,26
12,21
12,66
11,89
10,13
Укупно
математика + српски језик
27,87
27,28
24,95
24,34
24,20
23,07
22,49
20,03
Упоредни просечни резултати завршног испита из српског и из математике ученика 8. разреда наше школе по
одељењима у школској 2012/13. години
60
Упоредни просечни резултати завршног испита из српског и из математике ученика 8. разреда наше школе по
задацима у школској 2012/13. години
Извештај о упису ученика 8. разреда ОШ « Иво Андрић » у средње школе
У првом уписном кругу 69% ученика уписало прву жељу, а прве три 79%, преко 10 жеље уписало је 14%
ученика. У другом уписном кругу остало је 4 ученика. Актуелне школе које су уписали наши ученици: Пета
економска школа - 20, Дванаеста београдска гимназија - 16, Четврта београдска гимназија - 10, Гимназија „Свети
Сава“ - 7,ЕШ „Никола Тесла“ и „Раде Кончар“ по 6 ученика итд.
Извештај са завршног испита из српског језика 2011/2012. године
Освојивши 534 бода ученици наше школе постигли су успех који премашује ниво просечних
постигнућа на нивоу Општине, Округа, Школске управе и Републике Србије. Најбољи просечни резултат
постигло је одељење 8/2 (549 поена), премашивши просек школе, док је најслабији резултат оставрило
одељење 8/1 (517 бодова).
Оцене које су ученици добијали током седмог и осмог разреда школовања у нашој школи
прилично одговарају постигнућима на Завршном испиту, што је веома повољан резултат и показује да су
61
план и програм рада и ваннаставне активности усклађени са стандардима образовања и општим и
појединачним циљевима образовања из предмета српски језик.
Градиво српског језика, у складу са стандардима образовања, подељено је на четири целине:
вештина читања, писано изражавање, књижевност и граматика, лексика народни и књижевни језик.
Ученици су на Матурском испиту имали задатке из свих ових области, при чему су задаци били
различите тежине (основни, средњи, напредни ниво). Најбоље резултате ученици су показали из области
вештине читања, а најгоре из области писаног изражавања. Ученици су прилично лоше урадили задатке
из области граматике, иако је ова област тренутно најзаступљенија у плановима и приграмима
основношколског образовања. Лош успех при изради задатака из области писаног изражавања сасвим је
очекиван јер је у настави веома мали број часова посвећених правилном изражавању, писању и читању.
Руководилац Стручног већа српског језика
Станко Кржић
Извештај са завршног испита из математике 2011/2012. године
У уторак, 19.јуна 2012.године одржан је матурски испит из математике за ученике осмог разреда
наше школе. Испит је почео у 10:00 и трајао је 120 минута. На испиту су ученици решавали тест број 1.
При организацији испита водило се рачуна да су за све ученике исти услови тестирања, да сви ученици у
исто време решавају тест и да се свим ученицима тест прегледа по Упутсву за оцењивање.
Ученици су по азбучном реду били распоређени у фискултурној и свечаној сали тако да је један ученик
седео сам у клупи. Ток тестирања је пратио и супервизор.
На крају тестирања, исвршена је примопредаја радова од дежурних наставника и пребројавање радова.
Реализација испита је прошла у најбољем реду без икаквих проблема или инцидената.
Од 140 ученика осмог разреда, матурски испит је полагало 139 ученика. Просечна оцена на тесту је
12,85 од максималних 20 бодова, што спада у сасвим коректан резултат за матурски испит. Ученици су
остварили најбољи просек на нашој општини, и већи од просека на округу и Репулици. Два ученика је
имало 20 бодова, 2 ученика 19,5 и 3 ученика 19 бодова, 2 бода имало је 2 ученика.
Ученицима је највећи проблем представљао задатак број 8, из области алгебра и функције, напредног
нивоа знања у оквиру необјављених задатака, који је тачно урадило само 9% ученика, а најбоље урађен
задатак је задатак број 18 који тачно урадило 99 % ученика.
Редни
број
задатка
% ученика који
је тачно решио
задатак
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
91
90
66
34
86
71
61
9
89
59
26
64
96
80
68
29
86
99
58
55
Гледано по предвиђеним ниовима знања, ученици су основни ниво из свих области добро савладали,
тачније 92,9%ученика је тачно урадило 5 или више задатака са основног нивоа (од укупно 10) што је
задовољавајуће јер је потребно да више од 80% ученика савлада основни ниво.
На средњем нивоу 49,3% ученика је остварило више од 4 и више поена на задацима тог нивоа (од
могућих 6) што је за 0,7% мање од процента за који се сматра да је потребан да би се рекло да је успешно
савладан овај ниво знања.
На напредном нивоу само је 7,1%ученика остварило 3 и више поена на задацима овог нивоа (од могућих
4 ).
Овај критеријум показује да је јако мало ученика са укупно 18 или више бодова и да би се на томе
требало порадити током следеће године.
62
Анализом је утврђено да је ученицима најтеже било да реше задатке са претварањем јединица мере,
површинама сложених фигура и текстуалним задацима отвореног типа. Договорено је да се појача рад
на овим типовима задатака током припремне наставе. Такође је уочено да се ученици не придржавају
упутства И да задатке решавају обичном графитном оловком или преправљају једном урађена решења
прецртавањем или подебљавањем. Закључено је да би резултати били бољи да у се ученици придржавали
правила.
Руководилац Стручног већа математике
Рајчић Љиљана
4. Резултати са такмичења
ХЕМИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Андреј зељковић 84-2.место
Анђела Радојевић 72 -2.место
Михајло Сворцан 71-1.место
Теа Борозан 73-3.место
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Андреј Зељковић -3.место
Михајло Сворцан – 1.место
Анђела Радојевић-3.место
РЕПИБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
Андреј зељковић и Анђела Радојевић –похвала
Михајчло Сворцан -3.место
ИСТОРИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Марко Тишма 51-3.место
Наталија Илић 53-3.место
Душан Мунитлак 74-3.место
Светозар Стојановић 81-1.место
ГЕОГРАФИЈА
Стефан Кнежевић 74 -2.место на општинском такмичењу и 3.место на Градском такмичењу
ФИЗИКА
Немања Живковић 62-1-место на Општинском и 2.место на Градском такмичењу
Наталија Филиповић 63-похвала на општинском такмичењу
РУСКИ ЈЕЗИК
Милојевић Маја 72 победник на међународној олимпијади „Лик Русије“
Исидора Токовић 84 награда на НИС Олимпијаде у Новом Саду, 3.место на општини.
БИОЛОГИЈА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
63
ученик
Ана Ђулинац
Данијела Пантић
Филип Малик
Ђорђе Павловић
Николија Грујичић
Нађа Пенић
Ива Ракић
Давид Тесла
Јелена Јоксимовић
Немања Живковић
Михајло Сворцан
Мина Витез
Теа Борозан
Анђела Петровић
Иво Мартиновић
Миљана Вукотић
Исидора Токовић
Оливера Стевановић
Тамара Лечић
Тамара Петровић
Немања Тијанић
Љиљана Цвијетковић
Анђела Живаљевић
Ана Јанковић
Уна Каблар
Ана Мијушковић
Ива Поткоњак
Наталија Филиповић
Илија Михајловић
Анђела Јовић
Милена Миловановић
разред
54
55
54
54
62
62
62
62
62
62
71
73
73
71
72
72
84
84
84
84
84
84
63
63
63
63
63
63
75
75
85
место
1.место
2.место
3.место
3.место
2.место
2.место
2.место
2.место
2.место
3.место
1.место
2.место
2.место
3.место
3.место
3.место
1.место
2.место
2.место
2.место
2.место
2.место
3.место
2.место
3.место
2.место
1.место
2.место
3.место
1.место
2.место
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
ученик
Ана Ђулинац
Данијела Пантић
Ива Ракић
Нађа Пенић
Николија Грујичић
Давид Тесла
Јелена Јоксимовић
Михајло Сворцан
Мина Витез
Теа Борозан
Тамара Лечић
Ана Јанковић
Ана Мијушковић
Ива Поткоњак
Анђела Јовић
Милена Миловановић
разред
54
55
62
62
62
62
62
71
73
73
84
63
63
63
75
85
место
1.место
1.место
2.место
2.место
2.место
3.место
3.место
2.место
2.место
3.место
3.место
1.место
2.место
2.место
2.место
2.место
64
Покрет горана - препознавање и улога лековитих и дрвенастих биљака.
Награда: 7 дана боравка у Вршцу
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ОПШТИНСКИ ТАКМИЧЕЊЕ
1.Александра Бирчевић 81
1.место
2.Тијана Гаговић 85
1.место
3.Никола Симовић 85
2.место
4.Алекса Поповић 82
2.место
5. Теодора Гргуровић 85
3.место
6.Душан Новаковић 83
3.место
7. Љубица Вуковић 83
3.место
8. Марија Јелић 85
3.место
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Освојене награде на ликовним конкурсима:
-
Конкурс на тему Зимска идила
изабрани рад Марија Бабовић 5/3
-
Конкурс на тему Нема теорије да научна јелка не заблиста
изабрани рад Бојан Живковић 5/3
-
Конкурс на тему Железница у оцима деце
изабрани рад Матија Бишевац 5/4
изабрани рад Наталија Илић 5/3
-
Конкурс Општине Раковица
изабрани рад Маша Ердељановић 6/5
изабрани рад Мина Ковачина 5/5
-
Конкурс на тему Светосавље и наше доба
изабрани рад Наталија Илић 5/3
-
Конкурс на тему Птице
I место Невена Рудић 8/3
II место Андреја Лончар 8/3
Наталија Илић 5/3
III место Андрија Пејовић 8/1
Јована Јовановић 8/2
Никола Симовић 8/5
Најбољи лого за Лигу одбојкаша: Сандра Баруџија 6/3
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Постигнути резултати из музичке културе:
-
Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва ФЕДЕМУС 2012:
Луција Кецић 7/2 – друга награда
Општинско такмичење Златна сирена:
65
-
Луција Кецић 7/2 и Милица Михајловић 8/1 – прва награда (дует)
Милица Михајловић 8/1 – друга награда (соло)
Градско такмичење Златна сирена:
Луција Кецић 7/2 и Милица Михајловић 8/1 – прва награда (дует)
Конкурс за Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва ФЕДЕМУС 2013:
Јелена Јоксимовић 6/2 – прихваћена композиција
Милица Михајловић 8/1 и Луција Кецић 7/2 – прихваћена композиција
СРПСКИ ЈЕЗИК
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПОЗНАВАЊА ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА (13. 4. 2013.):
Сташа Ћаловић
(ученица V1 одељења)
друго место
Марина Степаноски
(ученица V2 одељења)
друго место
Јана Дробњаковић
(ученица V5 одељења)
треће место
Наталија Илић
(ученица V3 одељења)
треће место
Ана Јанковић
(ученица V3 одељења)
друго место
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – КРАТКА ДРАМСКА ФОРМА
Наставница Милица Мирковић припремила је кратки драмски облик „Оцене“ и са ученицима наше школе освојила
ПРВО МЕСТО у општини Раковица, а ТРЕЋЕ МЕСТО у граду.
ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ (10. 4. 2013.)
Андреа Станковић
(ученица VIII3 одељења)
Јана Дробњаковић
(ученица V5 одељења)
Данијела Пантић
(ученица V5 одељења)
Наташа Драгојловић
(ученица V5 одељења)
прво место
друго место
друго место
треће место
ЂАЧКИ ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ (одржани у мају)
Андреа Станковић
(ученица VIII3 одељења)
треће место
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА
Милош Шарић
(ученик VII1 одељења)
прво место
НА КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ЛИКОВНИХ И ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА РАКОВИЧКИХ ШКОЛА наше
две ученице су награђене и похваљене:
Јана Дробњаковић
(ученица V5 одељења)
друго место
Данијела Пантић
(ученица V5 одељења)
похваљена
ТЕХНИЧККО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
наставник: Мирослав Крњић
Јелена Перић 7-5, 3. место на Општинском такмичењу
Урош Осмокровић 7-2:
a.
2. место на Општинском такмичењу
b.
1. место на Градском такмичењу
c.
4. место на Републичком такмичењу
66
МАТЕМАТИКА
НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
одржаног у ОШ"Никола Тесла", 2.3.2013.године
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Р.Б
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Костадиновић Ивана
Стојановић Зоран
Сретеновић Анђела
Ћирић Тамара
Петровић Доротеја
Комненовић Сергеј
Младеновић Милица
Зељковић Матеја
Павловић Сара
Булатовић Марко
Бубања Сандра
ОДЕЉЕЊЕ
3-1
3-4
3-3
3-1
3-2
3-3
3-2
3-2
3-4
3-3
3-1
МЕНТОР
Биљана Ристовић
Мира Живић
Александра Ивезић
Биљана Ристовић
Татјана Миленковић
Александра Ивезић
Татјана Миленковић
Татјана Миленковић
Мира Живић
Александра Ивезић
Биљана Ристовић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Р.Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Ђурђевић Милица
Тадић Катарина
Михајловић Лука
Павловић Матија
Војводић Миљан
Гавриловић Вељко
Јеремић Невена
Рајковић Урош
Дмитровић Лазар
Јанковић Синиша
Анђелија Савић
Добрашиновић Вук
ОДЕЉЕЊЕ
4-1
4-5
4-2
4-3
4-5
4-4
4-4
4-5
4-3
4-3
4-4
4-1
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДЕЉЕЊЕ
1
2
3
4
5
6
Ђулинац Ана
Наталија Илић
Тишма Марко
Димитрије Тодоровић
Кљајевић Вукашин
Филип Малик
5-4
5-3
5-1
5-4
5-5
5-4
I
II
III
III
III
III
III
похвала
похвала
похвала
похвала
РАНГ
МЕНТОР
Вара Васић
Сандра Радовановић
Мира Роланд
Вера Стојановић
Сандра Радовановић
Сања Вујисић
Сања Вујисић
Сандра Радовановић
Вера Стојановић
Вера Стојановић
Сања Вујисић
Вара Васић
ПЕТИ РАЗРЕД
Р.Б
РАНГ
I
I
I
II
III
III
III
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
РАНГ
МЕНТОР
Љиљана Рајчић
Ивана Јовановић
Ивана Јовановић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
II
II
III
III
III
похвала
67
ШЕСТИ РАЗРЕД
Р.Б
1
2
3
4
5
6
7
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Димитрије Рајчић
Ива Ракић
Наталија Филиповић
Василије Дедеић
Немања Живковић
Ана Мијушковић
Ива Поткоњак
ОДЕЉЕЊЕ
6-6
6-2
6-3
6-5
6-2
6-3
6-3
РАНГ
МЕНТОР
Сузана Бранковић Павловић
Сузана Бранковић Павловић
Љиљана Рајчић
Маријана Мирковић
Сузана Бранковић Павловић
Љиљана Рајчић
Љиљана Рајчић
СЕДМИ РАЗРЕД
Р.Б
1
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Михајло Сворцан
ОДЕЉЕЊЕ
7-1
РАНГ
МЕНТОР
Ивана Јовановић
ОСМИ РАЗРЕД
Р.Б
1
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Андреј Зељковић
I
II
II
III
похвала
похвала
похвала
похвала
РАНГ
ОДЕЉЕЊЕ
МЕНТОР
8-4
Оливера Сретовић
похвала
НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НАОКРУЖНОМ (ГРАДСКОМ) ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
МАТЕМАТИКЕ одржаног у ОШ"20.ОКТОБАР", 6.4.2013.године
Р.Б
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ОДЕЉЕЊЕ
МЕНТОР
1
Илић Наталија
5-Mar
Ивана Јовановић
3. награда
2
Ракић Ива
6-2
Сузана Бранковић Павловић
2. награда
3
Мијушковић Ана
6-3
Љиљана Рајчић
2. награда
4
Рајчић Димитрије
6-6
Сузана Бранковић Павловић
3. награда
5
Зељковић Андреј
8-4
Оливера Сретовић
2. награда
ПОХВАЉЕНИ И НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ
" К Е Н Г У Р 2013 "
Име и презиме
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Маша Бугарендић
Алекса Поповић
Матија Рајковић
Владета Тодоровић
Никола Југовић
Лазар Рајчић
Марко Стојаковић
Сергеј Комненовић
Милица Ђурђевић
Синиша Јанковић
разред
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
Учитељ/наставник
Ивана Цмиљановић Косовац
Ивана Цмиљановић Косовац
Ивана Цмиљановић Косовац
Остојић Маријана
Ева Јовић
Александра Ивезић
Мира Живић
Александра Ивезић
Вера Васић
Вера Стојановић
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
68
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Лука Михајловић
Невена Јеремић
Лазар Дмитровић
Ана Ђулинац
Наталија Илић
Марко Тишма
Немања Живковић
Димитрије Рајчић
Ива Поткоњак
Јелена Јоксимовић
Василије Дедеић
Михајло Сворцан
Никола Симовић
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
8
Мира Роланд
Сања Вујисић
Вера Стојановић
Љиљана Рајчић
Ивана Јовановић
Ивана Јовановић
Сузана Бранковић Павловић
Сузана Бранковић Павловић
Љиљана Рајчић
Сузана Бранковић Павловић
Маријана Мирковић
Ивана Јовановић
Оливера Наковски
похвала
похвала
похвала
сребрна медаља
похвала
похвала
златна медаља
бронзана медаља
похвала
похвала
похвала
похвала
похвала
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ОПШТИНСКА
Кошарка
Ученице VII-VIII разред су освојиле II место (Драшко Стојковић)
Одбојка
Ученици V-VI разред освојили су 2. место,
Ученице VII-VIII разред 1. место (Драшко Стојковић)
Рукомет
Ученици V- VI разред су освојили II место,
Ученици VII-VIII разред су освојили III место,
Ученице V-VI разред су освојиле I место,
Ученице VII-VIII разред су освојиле I место.
Екипе је на такмичење водио наставник Владимир Цвикић
Атлетика
Трка ,,Ослобођење Раковице'' – прво место генерални пласман
Мали фудбал
Ученици IV разред су освојили I место (Зоран Поповић)
ГРАДСКО
Одбојка – Ученице VII-VIII разред 2. место (Драшко Стојковић)
МЕЂУОКРУЖНО
Одбојка – Ученице VII-VIII разред 3. место (Драшко Стојковић)
МЛАЂИ РАЗРЕДИ
НА КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ЛИКОВНИХ И ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА РАКОВИЧКИХ
ШКОЛА наша три ученика су награђени и похваљени:
1. Душан Козарев 33 - 3.награда, учитељица Александра Ивезић
2. Хана Ибраими 33 – похвала, учитељица Александра Ивезић
3. Андреј Златар 33 – похвала, читељица Александра Ивезић
4.октобра је одржана манифестација „ Осликавање на отвореном“ у Основној школи „ 14. октобар“. Мото
манифестације је био „ Растимо као једно- бољи смо заједно“. Нашу школу су представљале две екипе:
екипа млађих разреда (10 ученика) и учитељице Мира Роланд и Сања Вујисић и екипа старијих разреда (10
ученика) и наставник Милан Андрић. Обе екипе су освојиле прво место у својој категорији.
69
Општинско такмичење „ Најраспеванија одељенска заједница“ одељење 32, учитељица Татјана Ивановић – 2. место
XX позоришне игре Раковице
1.место у категорији скеч, млађи разреди (учитељица Сандра Радовановић , одељење 45)
КОНКУРС „НАЈЛЕПШЕ ОСЛИКАНО УСКРШЊЕ ЈАЈЕ“
Похваљени ученици:
Нагојевић Иван 25
Каралејић Катарина 33
Михајловић Тијана 45
Дејана Перовић 31
КОНКУРС „ПТИЦЕ“
Похваљени ученици:
Милица Ђорђевић42
КОНКУРС „МАЛИ ПЈЕР“
Похвањени ученици:
Милутин Бојић 45
Општинска смотра „Ђачка песничка сусретања“
Лара Вукојевић 33-2.место
Општинско такмичење „Ритмика, плес, фолклор“
РИТМИКА (млађи разреди):
1.место одељење 31, кореограф учитељица Биљана Ристовић
3.место одељење 11, кореограф учитељица Јелена Ћирић
3.место одељење 14, кореограф учитељица Катарина Гацин
ПЛЕС (млађи разреди):
1.место одељење 33, кореограф учитељица Александра Ивезић
ПЛЕС (старији разреди):
2.место плесна група шестог и седмог разреда, кореограф наставница Јована Обрадовић
3.место одељење 54, кореораф учитељица Катарина Гацин
Укупно су наши ученици освојили 147 медаља и 63 похвале!
Резултате сакупила
Александра Ивезић
VII РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
1. Настава у природи
Извештај са Наставе у природи Бања Врујци 2013. (одељења I1, I2, I3, I4, I5 и IV2)
У периоду од 21.5. до 28.5.2013.год у хотелу „Врујци“ у Бањи Врујци Наставу у природи извело је шест
одељења – пет одељења првог разреда и једно четвртог. Укупно је било 107 ученика и 6 учитеља. Путовање је
организовала агенција „Mivex“.
70
Аутобуси су били уредни, нови и високо безбедни за превоз деце.
Ученици су били смештени у двокреветним, трокреветним и четворокреветним собама. Хотел је опремљен
великим бројем просторија које су простране и прилагођене потребама деце – трпезарија, дискотека, ТВ сала, један
унутрашњи и више спољашњих базена, кошаркашки терен, травнати фудбалски терен, забавни парк. Особље
хотела је било веома љубазно и услужно и у сваком тренутку излазило у сусрет деци.
Докторка је путовала са групом и сво време била са децом. Није било здравствених проблема.
Агенција је обезбедила два аниматора који су организовали дневде активности и вечерњи програм.
Остварене су посете родној кући Живојина Мишића у Струганику, обилазак природног резервата реке
Рибнице са предавањем биолога Пеце Петровића као и обилазак манастира Боговађа.
Ученици су се вратили здрави, задовољни и пуну позитивних утисака и успомена.
вођа пута
Јелена Ћирић
Извештај са Наставе у природи Гоч 2013. (одељења II1, II2, II4, II5 и II6)
У периоду од 2.06. до 9.02.2013. године, реализована је Настава у природи на Гочу, хотел "Добре воде" у
организацији агенције "ВиаТурс". Наставу у природи похађало је 84 ученика.
Ученици су на пут кренули на време у 8 часова са договореног места поред школе. Пут је трајао око пет
сати са једном краћом паузом на бензиској пумпи на аутопуту код Лапова. Сви ученици су добро поднели пут.
Смештај у хотелу је био у двокреветним, трокреветним, четворокреветним, петокреветним собама и један
дуплекс у којемe је један мокри чвор. Хигијена је била задовољавајућа, док је храна била одлична. С обзиром на
лепо време ученици су углавном били у природи, напољу што и јесте био циљ ове наставе.
Испред агенције и хотела имали смо више рекреатора који су се смењивали на 24 сата, који су били
задужени за анимације у вечерњим сатима, као и за организацију шетњи и спортских активности. У вечерњим
сатима за ученике су били организовани: шиз-фриз, маскембал, ја имам таленат, покажи шта знаш. У исто време са
нама је било још једно одељење из Земуна, тако да је један рекреатор имао 104 ученика. Сматрамо да би сви
садржаји били још испуњенији и још боље одрађени да смо имали само једног рекреатора у току нашег боравка, а
не свакодневно другог.
Лекарка која је била ангажована од стране хотела, у сваком тренутку је била са нама, интервенисала
уколико је било потребе и вршила превентивне прегледе деце. У целој групи свега пар ученика је имало црвено
грло.
Извођењу Наставе у природи предходиле су адекватне припреме учитеља у сладу са постављеним
циљевима и задацима наставе. Сачињени су наставни листићи у складу са наставним планом и програмом.
У току боравка ученици су упознали само место, обишли околину и имали излет, са којим су се родитељи
сложили, до Врњачке бање и Манастира Жиче...
Сви предвиђени садржаји су у потпуности остварени. Агенција је углавном испунила наше захтеве и
углавном остварила све што нам је у понуди дато. Деца су се вратила задовољна, весела и пуна лепих утисака.
вођа пута
Марјана Остојић
Извештај са Наставе у природи Дивчибаре 2013. (одељења III1, III2, III3 и III4)
У периду од 25. 5. до 1. 6. 2013. године реализована је настава у природи на Дивчибарама у организацији
агенције „Мивеx“. Смештај је био у одмаралишту „ Црни врх“.
Извођењу наставе у природи су претходиле припреме учитеља. Направљен је план и програм рада који је
прилагођен условима извођења наставе у природи. У складу са тим програмом сачињени су задаци, наставни
листићи и припремљени текстови путем којих су се ученици упознавали са знаменитостима ове планине.
Наставу у природи је похађало 84 ученика из четири одељења трећег разреда наше школе (III1-19, III2-24,
III3-21 и III4-20 ученика) и четири учитељице: Биљана Ристовић, Татјана Миленковић, Александра Ивезић и
Мирјана Живић.Имали смо рекреатора и лекара, чијим радом смо били задовољни. На располагању смо имали
дискотеку и спортске терене испред одмаралишта.
71
Деца су била смештена у двокреветним и трокреветним собама и петокреветним двособним апартманима.
Собе су једноставно, али функционално опремљене. Хигијена у објекту је била задовољавајућа, исхрана
разноврсна и квалитетна. Услуга у објекту коректна. Изведени су следећи обиласци:Црни врх, Голубац, извора
Жујана, видиковца, стражаре, Краљев сто, до врха нове ски стазе, Храм Св. Пантелејмона, насеље Љути крш.
Одржавани су турнири у фубдалу и игри „Између две ватре“. Сваке вечери су реализовани програми
анимације и разноврсна такмичења. Сви ученици су добили дипломе за учешће у програмима.
Закључак: Сви предвиђени садржаји су реализовани, васпитно-образовни циљеви остварени. Деца су била здрава,
задовољна и пуна утисака.
вођа пута
Александра Ивезић
Извештај са Наставе у природи Дивчибаре 2013. (одељења IV3, IV4 и IV5)
У периоду од 14. 5. до 21. 5. 2013. године, реализована је Настава у природи на Дивчибарама у коначишту „
Пепа“ у организацији агенције“ Глобус“. Наставу у природи похађало је 53 ученика четвртог разреда са три
учитеља.
Ученици су на пут кренули на време , у 11 часова, 14.5. са договореног места испред старе „Горице“. Пут је
био кратак са једном успутном паузом на бензинској пумпи у близини Лајковца. Сви ученици су добро поднели
пут.
Смештај у коначишту је био у трокреветним, четворокреветним и петокреветним собама са купатилом.
Неке од соба имале су телевизор.Хигијена је била на високом нивоу, храна одлична.У појединим собама
недостајале су даске које су држале душек кревета, што је ученицима представљало потешкоћу јер су врло често
пропадали кроз рупу која би се направила када се даске помере. С обзиром да смо имали лепо време ученици су га
већином проводили напољу.
Испред агенције и хотела имали смо рекреатора који је био задужен за анимацију ученика у вечерњим
часовима као и за организацију шетњи и спортских активности.У вечерњим часовима за ученике су били
организовани квиз знања, шиз-фриз, маскембал, ја имам таленат, музички тобоган. У исто време са нама су били и
ученици из још две београдске школе , тако да је један рекреатор имао 196 ученика. Сматрамо да би сви садржаји
били испуњенији и још боље одрађени да смо имали још једног рекреатора.
Лекар који је био са нама, послат од стране агенције , у сваком тренутку је био са нама, интервенисао
уколико је било потребе и исто тако вршио превентивне прегледе деце. У целој групи било је десетак ученика који
су добили стомачни вирус са повраћањем. Сваки од учитеља се трудио да ученици што безболније и што брже
савладају овај вирус.
Извођењу Наставе у природи претходиле су адекватне припреме учитеља у складу са постављеним
циљевима и задацима саме наставе. Сачињени су наставни листићи у складу са наставним планом ипрограмим.
У току боравка на Дивчибарама ученици су упознали само место, обишли Црни врх, Голубац, језеро,
Краљев сто, Београдско насеље ...
Сви предвиђени садржаји су у потпуности остварени.Агенција је углавном испунила све наше захтеве и
углавном остварила све што нам је у понуди дато. Деца су се вратила задовољна, весела и пуна лепих утисака.
вођа пута
Сања Вујисић
2. Екскурзије ученика
5. разред
21. и 22. Маја 2013. Године је реализована планирана екскурзија ученика петог разреда. Путовало је 79
ученика свих одељења петог разреда и пет одељенских старешина. Екскурзију је организовала туристичка агенција
„Глобус“, а у пратњи су били водич и лекар.
Маршрута екскурзије: (први дан) Београд, Троноша, Тршић, Бранковина, Дивчибаре и (други дан) Топола,
Опленац, Београд. Обишли смо планиране културно – историјске знаменитости: манастир Троноша, родна кућа
Вука Караџића, Бранковина, гроб Десанке Максимовић, стара или Протина школа, задужбина Проте Матеје,
Десанкина школа, Вајат Ненадовића, музеј и споменик Првом српском устанку, Карађорђева црква и конак у
Тополи, црква Светог Ђорђа на ОпленцуКарађорђев конак.
Смештај је био на Дивчибарама у хотелу „Пепа“, где су ученици имали вечеру (шведки сто), дискотеку,
преноћиште и доручак (шведки сто). Боравак у објекту „Пепа“ је био веома пријатан. После доручка ученици су
72
били у шетнји по Дивчибарама). Ручак је био организован на Опленцу. Туристичка агенција „Глобус“ и одељенске
старешине су професионално обавили свој део посла. Понашање ученика приликом обиласка знаменитости и
понашање у хотелу је било задовољавајуће.Ученици су имали довољно слободног времена за дружење са својим
вршњацима и одељенским старешинама.
Екскурзија је прошла без проблема. Сви задовољни, и деца и старешине и агенција.
вођа пута
Олга Вујин
6. разред
Ученици шестог разреда ОШ „ИВО АНДРИЋ“ били су на дводневној екскурзији 26. и 27. маја 2013.
године, у организацији туристичке агенције Глобус .
На екскурзију је кренуло 100 ученика, 6 разредних старешина, туристички водич и лекар. Кренули смо у
8:00 сати испред школе. Првог дана смо посетили Ресавску пећину, манастире: Раваницy и Љубостињу. Управо
ови манастири су једни од најзначајнијих споменика српске средњовековне културе. Изграђени су крајем 14. и
почетком 15. века. Манастири су задужбине цара Лазара и кнегиње Милице . Након тога упутили смо се ка
Крушевцу где смо обишли народни музеј, цркву Лазарицу и остатке Лазаревог града. У вечерњим сатима стигли
смо у Врњачку Бању и сместили се у хотел „Бреза“. После вечере организована је дискотека за ученике. Након
тога ученици су наставили дружење по собама уз договор са одељенским старешинама. У току ноћи није било
проблема. Другог дана екскурзије, после доручка у хотелу, ученици и наставници су уживали у прелепом погледу,
природи и шетњи кроз Врњачку Бању. Обишли смо Јапански врт, изворe минералних вода, „мост љубави“ и
непрегледни и биљним животом богат Врњачки парк. У 14 часова смо се вратили у хотел на ручак, после чега
смо наставили пут ка Краљеву. Тамо смо обишли манастир Жичу, задужбину Стефана Првовенчаног (првог
српског краља). Након тога кренули смо ка Београду у који смо стигли у 20 часова.
Екскурзија је добро организована и у потпуности су остварени задати циљеви. Аутобуси су били веома
удобни, као и собе у хотелу. Храна је била добра са комплетним доручком, ручком и вечером.
Деца су била веома добра, уз велико ангажовање одељенских старешина. Дружење деце, наставника и водича је
било веома пријатно на опште задовољсто свих. Сви носе само лепе успомене са ове екскурзије.
вођа пута
Маријана Мирковић
7. разред
Ученици седмог разреда ОШ ''Иво Андрић'' били су 26. и 27. маја 2013. године на дводневној екскурзији по
следећој маршрути: Шид-Фрушка гора-Нови Сад-Сремски Карловци-Пећинци.
На екскурзију је кренуло 87 ученика, пет одељенских старешина, туристички водич, лекар и пратилац
девојчице са инвалидитетом. Кренули смо у осам сати испред школе и, најпре, возили се аутопутем до Шида. У
Шиду смо обишли спомен кућу и галерију Саве Шумановића. Деца су уживала у обиласку галерије и били су јако
зантересовани за живот и дело Саве Шумановића. Пут смо наставили према Фрушкој гори, на којој смо посетили
манастир Раваницу, док смо посету манастиру Хопово, након договора, ипак оставили за сутрадан. Након
разгледања манастира, наставили смо пут према Сремским Карловцима. У Сремским Карловцима обишли смо
центар града и чесму Четири лава, испред које нам је локални водич причао историју настанка града и о
знаменитостима које се у њему налазе. Деца су могла да посете Саборну цркву, али не и Карловачку гимназију, јер
је била недеља. Осим овога, имали смо и два сата слободног времена за разгледање Карловаца, након чега смо пут
наставили према хотелу.
У хотел ''Нови Сад'' у Новом Саду стигли смо око 17 часова. Ово је сјајан хотел са четири звездице у
центру Новог Сада. Деца су добила трокреветне и двокреветне собе и били су изузетно задовољни смештајем и
храном, која је подразумевала вечеру, доручак и ручак. Слободно време до вечере искористили су за распакивање
ствари и одмор. Вечерали смо у 19 часова, а време од 22 до 00:30 часова провели смо у хотелској дискотеци
заједно са ученицима осмог разреда из Новог Пазара. Након овога, деца су наставила дружење по собама уз надзор
одељенских старешина и обезбеђења хотела.
Другог дана екскурзије, после доручка у хотелу, посетили смо Петроварадинску тврђаву. Прошетали смо
тврђавом и уживали у погледу и природи. Вратили смо се, затим, у центар Новог Сада где смо имали два сата
слободног времена. У 14 сати ручали смо у хотелу. Пут смо наставили, најпре према мансатиру Хопово, а онда
према Пећинцима, где смо посетили музеј хлеба. Ученици су овде могли да се упознају са разним врстама хлеба,
начинима њиховог прављења и алатима потребним за то. Након овога, кренули смо ка Београду и стигли око 18
часова. Екскурзију ученика седмих разреда организовала је агенција ''Глобус'' и у потпуности су остварени циљеви
73
и задаци екскузрије. Дружење деце, наставника и водича било је веома пријатно, на опште задовољство свих. Осим
овога, сматрамо да је посебан успех ове екскурзије у томе што је у њој, већ другу годину, учествовала и девојчица
са инвалидитетом која користи инвалидска колица.
вођа пута
Сузана Бранковић-Павловић
8. разред
Екскурзија ученика 8. разреда ОШ „ИВО АНДРИЋ“ изведена је од 12. до 14. априла 2013. године, у
организацији туристичке агенције „ГЛОБУС ТРАВЕЛ“ из Београда.
На екскурзију је кренуло 126 ученика у пратњи својих разредних старешина, помоћника директора школе,
2 водича и једног лекара. Полазак је био планиран у 8 сати удобним двоспратним аутобусима. Након полицијске
контроле која је констатовала да је све у реду, како закон и налаже, весела дружина је кренула на пут, који нас је
водио Ибарском магистралом све до Горњег Милановца, где смо посетили „Норвешку кућу“. Уз изузетну
љубазност особља ученици су упознати са идејом која је довела до изградње ове лепе грађевине, у знак сећања на
српско-норвешко пријатељство. Ученици су уживали у разгледању Норвешке куће која их је подсетила на старе
викиншке бродове, а које су они могли видети само на филму.
Након једночасовне паузе пут је настављен до манастира Ваведење, који потиче из 13. века, а којег су
основали Свети Симеон Немања и Свети Сава. Манастир је у време Велике сеобе био запуштен, а обновљен је
1797. године. Након краћег задржавања кренули смо према манастиру Благовештење, где су ученици уживали у
прелепом амбијенту и обиласку и овог изузетно необичног и оригиналног манастира.
Како је расположење и задовољство свих путника расло а време било изузетно пријатно и топло, разредне
старешине су у договору са водичима донеле одлуку да се иде у Сирогојно због довољно слободног времена првог
дана ове предивне екскурзије, а које је иначе било планирано за трећи дан нашег путовања. У Етно селу ученици
су уживали у лепоти природе и сазнали да оно представља јединствен музеј под отвореним небом који презентује
традиционално, материјално и духовно наслеђе српског села. Након тога кренули смо према планинској царици
Златибору. Сместили смо се у хотел „Браћа Секулић“ у лепе, чисте и реновиране собе које су се деци одмах
свиделе, а онда отишли на вечеру која је била веома добра по мишљењу ученика а на велико задовољство њихових
разредних старешина када су видели да су деца веома задовољна. После вечере разредне старешине су отишле са
својим ученицима у вечерњу шетњу до центра где смо остали до 11 сати, а онда се сви заједно вратили у хотел. У
хотелу су се деца дружила по собама уз слушање музике, играње разних друштвених игара и причање разних
догодовштина у ових протеклих 8 година њиховог заједничког живота проведеног у школи. Све то било је
пропраћено будним оком њихових разредних старешина.
Д
ругог дана, након доручка ученици су имали слободно време до 12 сати које су искористили у шетњи по
Златибору. Након ручка кренули смо на Мокру Гору, која је позната по лепоти природе и старој железници којом
је некада пролазио воз звани Ћира. Ученици су посетили цркву Светог пророка Илије, чувени извор лековите Беле
Воде и стару железничку станицу. Наставили смо свој пут до Мећавника. Видно узбуђени и задовољни што су
овде у чувеном филмском граду редитеља Емира Кустурице, ученици су са уживањем разгледали цркву Светог
Саве, галерије, сувенирнице и старе посластичарнице где су могли да пробају традиционалне посластице наших
бака. Уз велико задовољство имали су и ту могућност да погледају краћу филмску пројекцију у Кустином
биоскопу. Потом је уследио и најатрактивнији део плана екскурзије, вожња обновљеним делом пруге која
обухвата Шарганску осмицу. Вратили смо се на Златибор око 19 часова, помало уморни али пуни дивних утисака
што се могло видети на лицима ученика. После вечере дружење је настављено у дискотеци хотела, а онда и по
собама. Трећег дана екскурзије , након доручка ученици су провели у шетњи по Златибору по лепом и сунчаном
дану. Изузетно љубазно особље хотела нам је послужило веома леп ручак, након чега смо кренули назад за
Београд. Уз пут смо имали краће паузе и веома срећни, здрави и задовољни стигли у Београд око 19 часова.
Тродневна екскурзија ученика осмог разреда наше школе је протекла без већих проблема на опште задовољство
свих. У потпуности је све остварено уз добру и професионалну организацију агенције Глобус. Возачи су били
изузетно љубазни и стрпљиви. Хотелски смештај и храна на високом нивоу. Разредне старешине, помоћник
директора школе као и сви остали пратиоци ове екскурзије који су се максимално трудили да ова екскурзија успе и
свима буде лепо, веома су задовољни на крају овог лепог тродневног дружења.
вођа пута
Радмила Зимоњић
74
3. Секције
Списак секција, број ученика и термини одржавања секција у ОШ ''Иво Андрић'' у школској 2012/2013. години
СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ
Библиотечка – Снежана Драгичевић, Мирјана
Број ученика који похађају секције
термин
16-18
петак 14.00ч
Литерарна – Олга Урошевић
10
четвртак 7.30ч
Новинарска – Драгана Дејановић, Снежана
40
понедељак 13.30ч
Фестивал науке – 3,
по договору
Поповић
Драгичевић, Милица Мирковић
Научна секција – Дејан Бошковић
Истраживачка - 7
секција Горана - Радмила Шошкић
25
среда 13.15ч
Радио-секција – Ненад Стаменовић
145
сваки дан
Фото секција – Гордана Милосављевић
11
понедељак 15.00ч
Секција за израду кућица за птице – Гордана
6
по договору
Ликовна – Милан Андрић
35
по договору
Моделарска – Звонко Станковић
6
понедељак 15.00ч
Ликовна – Весна Станисављевић
10
четвртак 14.00ч
Историјска – Ивана Цмиљановић-Косовац
12
по договору
Хор – Јована Обрадовић
80
свакодневно, по договору
Оркестар – Ивана Николић
8
понедељак 14ч, уторак 14ч
Спортске (кошарка, фудбал, рукомет, одбојка,
фудбал – 40; кошарка - 35;
понедељак 15ч, уторак
Милосављевић
атлетика) – професори физичког васпитања
Рецитаторска – Милица Мирковић, Александра
одбојка – 40; рукомет – 44;
15ч, петак 15ч, по
атлетика - 31
договору
20
четвртак 7.30ч
Авио-моделарска – Станк Кржић
10
четвртак 15-17
Шах - Марија Лукић
20
четвртак 14ч
Еко-секција – Вера Стојановић
45
среда 9.50 и 15.00ч
Микробиолошка секција – Иван Николић
6
уторак 13.15ч
Беседништво – Вера Васић
20
по договору
Ивезић
75
4. Ученичке организације
4.1. Вршњачки тим
У току школске 2012 / 2013. године одржано је укупно шест састанака Вршњачког тима. Састанци су
организовани у виду 60-минутних радионица чији су циљеви били:
-
међусобно упознавање ученика кроз увиђање заједничких особина и циљева, као и прихватање
различитости
увиђање значаја емоција, препознавање и разликовање емоција, код себе и других
јачање емоционалног самопоуздања и увид у властите моћи и границе
усвајање асертивних начина понашања
стицање увида о личном доприносу кроз лични пример асертивног понашања и асертивног реаговања у
конфликтним ситуацијама
Ученици су активно учествовали у радионицама и усвајали и примењивали стечена знања. Реаговали су на
конкретне конфликтне ситуације и на радионицама дискутовали и размењивали мишљења о одговорном
поступању.
Учествовали су на предавањима и радионицама које су организоване у школи у сарадњи са ДЗ Раковица, на
теме Здраве исхране, Репродуктивног здравља, Наркоманије, Насилничког понашања на спортским такмичењима
и др.
Сматрам да су циљеви у већој мери постигнути. Отежавајућа околност била је техничке природе, јер су
ученици често заузети мноштвом обавеза попут припрема за разна такмичења и такмичењима, додатном и
допунском наставом те другим ваннаставним активностима. Слично је и са наставницима сарадницима ВТ који и
поред искрене жеље за учествовањем на радионицама, често нису били у могућности да присуствују због
властитих обавеза у школи.
Ученици су токомове школске годинепрошли одређену обуку као чланови ВТ, али мислим да би било корисно
за ове ученике организовати и додатне обуке у школи и ван школе и укључити их у организацију и реализацију
разних активности које се дешавају у школи.
Ученици су осмислили тему и идеју за мини представу на тему ненасилног разрешења конфликта, коју би по
потреби у току наредне године изводили на часовима одељењске заједнице.
Јелена Медаревић,
координатор ВТ
4.2. Пријатељи деце општине Раковица
СЕПТЕМБАР
- одржан састанак свих представника организације Пријатељи деце општине Раковица на коме су извршене
припреме за обележавање Дечије недеље. Представници су добили оквиран распоред одржавања планираних
манифестација.
ОКТОБАР
- од 1. до 5. октобра обележена је Дечија недеља. Одржан је инструктивни састанак са наставницима и учитељима
школе .
-1.октобра први час је посвећен дечјим правима.
-2.октобра је организована представа за ђаке прваке основних школа Раковице у Културном центру Раковица.
-3.октобра је организован пријем код председника општине Раковица на коме су присуствовали ученици који
су постигли значајне резултате у претходној школској години у оквиру манифестација које су организоване
под покровитељством Пријатеља деце Раковица. Ученике је водила учитељица Татјана Ивановић.
-4.октобра је одржана манифестација „Осликавање на отвореном“ у Основној школи „ 14. октобар“. Мото
манифестације је био „Растимо као једно- бољи смо заједно“. Нашу школу су представљале две екипе: екипа
76
млађих разреда (10 ученика) и учитељице Мира Роланд и Сања Вујисић и екипа старијих разреда (10 ученика)
и наставник Милан Андрић. Обе екипе су освојиле прво место у својој категорији.
-5. октобра је одржан Дечији хепенинг на Калемегдану испред Павиљона Цвијете Зузорић. Хепениг је
организовала организација Пријатељи деце Београда. Општину Раковица је представљала наша школа.
Ученице одељења 41 извеле су ритмичку тачку са којом су освојиле 1. место на Општинском такмичењу
„Ритмика, плес, фолклор“. Кореограф је учитељица Јелена Ћирић која је и водила децу на манифестацију.
Учитељи и наставници ликовне културе су обавештени о ликовном конкурсу за дечију карикатуру „ Мали
Пјер“. Радове је потребно прикупити и завршити селекцију до 10. децембра.
НОВЕМБАР
-2. новембра одржано је Школско такмичење рецитатора старијих разреда у организација наставника српског
језика. На Општинском такмичењу школу ће представљати ученици:
Јана Дробњаковић V5
Милош Шарић VII1
Александра Нухбеговић VII5
-13. новембра одржано је Школско такмичење рецитатора млађих разреда. Такмичење је одржано у свечаној
сали школе уз присуство учитеља, родитеља и ученика. У жирију је био наставник српског језика Станко
Крџић, учитељица Вера Васић и библиотекар Снежана Драгичевић. На општинском такмичењу ће нас
представљати три ученика:
Јана Белчевић III4
Маријана Пајић IV5
Матија Ковчић IV1
-23. новембра одржано је Школско такмичење „ Најраспеванија одељенска заједница“. Учествовала су
одељења III и IV разреда. У жирију су били наставница музичке културе Јована Обрадовић, учитељица Мирјана
Живић и учитељица Александра Ивезић. На Општинском такмичењу нашу школу је представљало одељење III2 и
учитељица Татјана Ивановић.
ДЕЦЕМБАР
-5. децембра је одржано Општинско такмичење Најраспеванија одељенска заједница у Културном центру
Раковица. На традиционалној смотри одељенских хорова општине Раковица представници наше школе,
одељење III2, освојило је друго место.
-наставници ликовне културе и учитељи прикупили су дечије радове за конкурс „ Мали Пјер“.
ФЕБРУАР
Општинско такмичење соло певача одржано 14.фебруара, освојена два прва места.
МАРТ
Општинско такмичење рецитатора одржано је 5.марта, пласман на Градско такмичење освојио је ученик
Милош Шарић. Градско такмичење је одржано 14. 4. 2013. у биоскопу „Шумадија“.
АПРИЛ
1. априла одржан је традиционали Првоаприлски маскембал у нашој школи. Ученици млађих разреда
масовно су учествовали у овој манифестацији. Ове године ученици су се представили са великим бројем
оргиналних, ручно прављених маски којесу биле запажене на на Општинској смотри која је одржана истог
дана у Културном центру Раковица.
2. и 3. априла одржане су XX позоришне игре Раковице. Наша школа је имала представникеу све три
категорије и постигли смо велике резултате.
1.место у категорији скеч, млађи разреди (учитељица Сандра Радовановић , одељење 45)
1.место у категорији кратка драмска форма, старији разреди (представа „Оцене“, наставник Милица
Мирковић
1.место у категорији представе, драмски студио „Знакови“ и представа „Ђепето“.
КОНКУРС „НАЈЛЕПШЕ ОСЛИКАНО УСКРШЊЕ ЈАЈЕ“
Похваљени ученици:
Нагојевић Иван 25
Каралејић Катарина 33
77
Михајловић Тијана 45
Дејана Перовић 31
Конкурс „Птице“
Похваљени ученици:
Милица Ђорђевић42
Конкурс „Мали Пјер“
Похвањени ученици:
Милутин Бојић 45
10. април-Ђачка песничка сусретања, најуспешнији ученици – песници имали су прилику да представе
своје песме пред жиријем и публиком. Изведен је краћи програм у коме су учествовали ученици млађих и
старијих разреда. У опганизацији ове манифестације учествовали су : Драгана Дејановић, Мирјана
Поповић, Станко Кржић, Катарина Гацин и Александра Ивезић.
На Општинској смотри „Ђачка песничка сусретања“ представљале су нас ученице:
Лара Вукојевић 33-2.место на општини
Андреја Станковић 81-3.место на општини
11. АПРИЛ, ГРУПА ПЕВАЧА-ОПШТИНСКА СМОТРА.
24. И 25. АПРИЛ-ФЕСТИВАЛ КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ-Градска смотра.
МАЈ
16. МАЈ-Општинско такмичење „Ритмика, плес, фолклор“
РИТМИКА (млађи разреди):
1.место одељење 31, кореограф учитељица Биљана Ристовић
3.место одељење 11, кореограф учитељица Јелена Ћирић
3.место одељење 14, кореограф учитељица Катарина Гацин
ПЛЕС (млађи разреди):
1.место одељење 33, кореограф учитељица Александра Ивезић
ПЛЕС (старији разреди):
2.место плесна група шестог и седмог разреда, кореограф наставница Јована Обрадовић
3.место одељење 54, кореораф учитељица Катарина Гацин
Руководилац организације Пријатељи деце општине Раковица,
Александра Ивезић
4.3. Црвени крст
Септембар
-Изабран је одељењски одбор црвеног крста, прикупљене су чланарине. Одржано је Предавање о улози и задацима
Црвеног крста (хигијеничара, дежурног ) – Спроведена је акција “ Недеља ТБЦ” –Уређени су панои, зидне новине,
предавања о борби против ТБЦ-а. Оргханизовано је и учешће у сабирној акцији, уређењу дворишта и учионица -”
Друг другу “; прикупљање књига и школског прибора.
Октобар
-Прикупљан је новац, одећа, обућа, средстава за хигијену за сиромашне, а наша школа је прикупљала новац за
помоћ ученици Тијани Обрадовић и ученику Стефану.
-Одржана је хуманитарна акција „Трка за срећније детињство“ у Пионирском граду.
Новембар
У школи су одржана предавању у циљу борбе против алкохолизма, пушења и наркоманије, -Хуманитарно
рекреативна акција: “ Сви за децу “ – “ Један пакетић - много љубави “.
-Промоција хуманих вредности - У периоду од 7-10. новембра 2012. године, 14 ученика четвртог разреда наше
школе у сарадњи са Црвеним крстом Србије учествовало је у програму Промоција хуманих вредности - 'за доброту
сваки дан је добар дан''. Главно тежиште овог програма било је да се кроз разне методе и активности са ученицима
ради на развоју толеранције, личног и културног идентитета и поштовања различитости, ненасилног решавања
78
конфликта, дискриминације и стигматизације, родне равноправности, дечјих права и насиља у електронским
медијима. Ученици наше школе су са едукаторима и васпитачима Црвеног крста Раковице и других школа из
Београда присуствовали четвородневној зимској школици ПХВ-аа у одмаралишту Црвеног крста Војводине на
Вршачком брегу.
Децембар
-Посете друговима који су болесни
–Припремано је такмичење из прве помоћи „Шта знаш о црвеном крсту“, али ученици нису наше школе нису
учествовали јер су били на рекреативној настави. Међутим, послани су ликовни и литерарни радови којима је наша
школа учествовала.
Фебруар
Организована су предавања и изложба у Акцији против заразних болести
Март
Организована обука пружања прве помоћи.
У организацији Општине Раковица и Црвеног крста (Раковица) организоване су радионице за сва одељења петих
разреда под називом „Широм отвори очи“.
Април
-Поводом 7. априла, Дана светског здравља, организовано је предавање и емитовани филмови о чувању екипе прве
помоћи
Мај
Наши представници присуствовали су свечаности поводом 8.маја Међународног дана Црвеног крста.
Јун
Израђен је план рада за наредну Школску 2013/2014. годину
Руководилац организације Црвеног Крста,
Радмила Шошкић
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА
ОБРАЗОВНОГ РАДА
ПОСЕБНИХ
ПЛАНОВА
И
ПРОГРАМА
ВАСПИТНО-
1. Заштита деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
Тим за заштиту, у школској 2012/2013.години имао је седам чланова и то су:
1. Јелена Пантић, учитељ
2.Милица Мирковић, наставник српског језика
3.Ненад Стаменовић, наставник техничког и информатичког образовања
4.Драшко Стојковић, наставник физичког васпитања
5.Јелена Медаревић, психолог
6.Марија Станојевић, педагог и
7.Сузана Бранковић Павловић, наставник математике и координатор Тима
Тим за заштиту планирао је, организовао и управљао активностима у школи на превенцији насиља. Готово
свакодневно смо пратили и анализирали стање безбедности и присутности различитих облика насиља,
злостављања и занемаривања. Побољшали смо, повезали и систематизовали евиденцију случајева насиља и током
године прикупљали и водили ову евиденцију. Учествовали смо у свим превентивним активностима које је
организовала школа. Посебно је рађено на појединачним случајевима дешавања насиља. За сваки од појединачних
случајева Тим је састављао програм заштите, предлагао мере и пратио ефекте предузетих мера. Сарађивали смо
79
са Ученичким парламентом и осталим тимовима у школи и, по потреби, са Одељенским већима. Посебно
издвајамо сарадњу са наставницом ликовне културе Весном Станисављевић са којом смо, у оквиру програма
заштите за одељења V4 и V3, анимирали децу да осмисле лого нашег тима.
Осим овога, посебна пажња посвећена је информисаности запослених и ученика о корацима у поступању у
одговору на насиље. Сматрамо да у нашој школи постоји велика свест да у стварању ненасилног окружења треба
да учествују сви запослени.
Одржано је, укупно, дванаест састанака, па се детаљне информације раду Тима могу добити увидом у
појединачне извештаје.
Чланови Тима посетили семинаре ''Образовање за мир-дијалогом до решења'' и ''Школско законодавствооснова развоја образовања и васпитања''.
Сузана Бранковић Павловић,
координатор Тима за заштиту
2. Професионална оријентација
Тим за ПО у школској 2012/2013. год. чине Јелена Дробњаковић- наставница хемије, Сузана Бранковић
Павловић- наставница математике, Гордана Милосављевић- наставница информатике и координатор тима Марија
Станојевић- педагог.
Чланови Тима за ПО (Јелена Дробњаковић, Сузана Бранковић Павловић и Марија Станојевић) су се 01.10. и
04.10.2012. састали са директором и помоћником директора.
Чланови Тима за ПО су пренели искуства са завршеног семинара и информисли директора и помоћника
директора о општим карактеристикама самог пројекта „ПО на преласку у средњу школу“. Такође, разговарало се
о могућим начинима реализације пројекта у основним школама, о различитим искуствима у другим школама, о
активностима које је потребно предузети у школи, са циљем имплементације пројекта ПО. Изабран је модел
имплементације програма ПО у нашој школи
Дана 10.10.2012. одржан је састанак Тима ради планирања рада и израде Предлога плана имплементације ПО за
ОШ „Иво Андрић. У складу са тренутним могућностима школе, кроз договор и одлучивање, урађен је Предлог
плана. Договорено је да се након званичног одобрења крене у израду Акционог плана имплементације. Такође,
након званичног одобрења планирана је и реализација осталих активности предвиђених Предлогом плана
имплементације ПО за ОШ „Иво Андрић“.
Последњи састанак Тима за ПО је одржан 21.11.2012. год. Школски Тим за ПО је проширен за једног члана,
члан је наставница Гордана Милосављевић. Састанак Тима је одржан ради избора радионица, које ће бити
реализоване са ученицима 8/3. На почетку састанка је констатовано да је коначан број ученика укључених у
пројекат, двадесеторо. Формирана је једна група ученика 8/3 разреда. Усвојен је програм реализације радионица за
ПО и договорно је да се крене у реализацију када буду стигли портфолији за ученике.
Након овог састанка, до краја школске године, чланови Тима су се састајали по потреби, ради евалуације
постигнутог и планирања и усаглашавања даљих корака. Комуникација се одвијала и електрониским путем.
Промоција програма ПО и извештавање о програму ПО је реализовано према плану.
Носиоци активности су чланови школског тима за ПО. Разредне старешине осмог разреда, директор и психолог,
укључивали су се по потреби, у зависности од фазе реализације програма ПО.
Одржана су три менторска састанка у ОШ „14 октобар“, на којима су присуствовали представници школског ПО
Тима.
На нивоу заједничких активности за све ОШ са територије Раковица, два пута је организована презентација
средњих школа и блог. Ученици осмих разреда су посетили обе презентације. На презентацију средњих школа на
територији општине, група ученика осмих разреда ишла је са наставницом, а на презентацију средњих школа на
територији града, ученици су били у прилици да се организују самостално са својим родитељима. Блог пројекта
ПО је промовисан преко школског сајта и преко блога школских новина.
Радионице са ученицима су реализоване кроз ЧОС и пројектно кроз ваннаставне активности и реализовали су их
чланови ПО Тима. Радионице из прве две фазе су реализоване у потпуности, радионице из треће фазе реализоване
су делимично. Мотивација ученика је опала, тако да је био недовољан број ученика да би се наставило са
реализацијом радионица. Радионице из четврте фазе односе се на реалне сусрете. С обзиром да су директор и ПП
сужба, организовали долазак представника средњих школа и презентацију ученицима, заинтересовани ученици су
били у могућности да након презентовања, са својим родитељима одлазе на Дане отворених врата за ПО.
80
Средње школе које су се представљале у нашој школи су:
1. Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу(послате ППП заинтересованим ученицима)
2. Стручна школа за естетику, стил и културу тела
3. XII београдска гимназија
4. Електротехничка школa „Стари град“
5. Средња медицинска школа „Свети Василије Острошки“
6. Образовни систем „Милутим Миланковић“ (Општа гимназија, Економска и Медицинска школа)
7. ЕТШ „Никола Тесла“
Марија Станојевић,
координаторТима за ПО
3. Здравствена превенција
Рад на реализацији овог програма одвијао се у оквиру:
- редовне наставе, тј. интеграције здравствено-васпитних садржаја у програме других предмета;
- ваннаставних активности - спортских секција, акција за унапређење школског простора, као и простора око
школе, акција посвећених здравој исхрани;
- ваншколских активности на уређивању зелених површина, сарадње са заједницом, на организовању културних
активности и других садржаја за креативно и рекреативно коришћење слободног времена.
На часовима одељењских старешина обрађени су наставни садржаје здравственог васпитања који нису нашли
своје место у програмским садржајима обавезних, изборних предмета и осталих организационих форми рада на
нивоу школе. За одређене теме ангажовани су: из Дома здравља патронажна сестра, инспектор из општинског и
градског МУП-а
ПРЕДАВАЊА: О наркоманији; О малолетничкој деликвенцији и вршњачком насиљу; Дрога је нула – живот је
један (инспектори МУП-а); Радионица о превенцији болести зависности и АИДС-у; Правилној исхрани,
Безбедности на интернету; Хигијени тела. Остварена је и успешна сарадња са Домом здравља Канарево брдо.
4. Корективни рад са ученицима
Корективни образовно-васпитни рад је био организован у свим одељењима са ученицима који имају лакше
сметње у физичком, интелектуалном и емоционалном развоју, тј. слабије напредују. На редовним и допунским
часовима примењивао се индивидуални облик рада.
Садржаји су припремани адекватно њиховим способностима и могућностима. Праћено је њихово напредовање.
Родитељи су редовно обавештавани о њиховом раду и давани су предлози за рад код куће.
Са ученицима који су имали проблема у емотивном и социјалном развоју било је групно саветовање на нивоу
одељења. Корективни рад је примењиван и са ученицима који су имали озбиљније проблеме у савладавању
наставних садржаја.
У рад се према потреби укључивала и педагог школе и здравствени радник из Дома здравља Канарево брдо.
IX РЕАЛИЗАЦИЈА ОСТАЛИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
1. Програм унапређења васпитно-образовног рада
У оквиру унапређивања васпитно.образовног рада сви наставници су у свом оперативном планирању предвидели
угледне часове са применом нових наставних метода и облика и уз коришћење рачунара у реализацији часа.
Посебну пажњу смо посветили образовним стандардима. Након писмених провера знања вршене су анализе
остварености стандарда по нивоима. Ученици 7. разреда имали су и пробно тестирање из пет предмета: историја,
географија, биологија и физика, а резултати су упоређивани са успехом оствареним на полугодишту.
За ученике 8. разреда организовано је неколико пробних тестирања из српског језика и математике са циљем
уочавања пропуста и предузимања одређених мера за отклањање истих. Са свим овим анализама упознати су
81
родитељи ученика и Савет родитеља школе. На стручним већима разговарано је о успешности угледних часова и
примерима добре праксе.
Због позитивних реакција ученика, „И ми смо предавачи“, и ове године настављен је овај пројекат.
2. Стручно усавршавање наставника
План стручног усавршавања у школској 2012/13. години реализовао се кроз рад Наставничког већа, Стручних
већа за област предмета, кроз индивидуално стручно усавршавање наставника.
На нивоу Наставничког већа вршено је представљање и тумачење нових Правилника везаних за рад у школи
(Правилник о оцењивању ученика, Правилник о програму завршног испита у основној школи, Правилник о
стандардима квалитета рада установе, Правилник о сталном стручном усавршавању).
У оквиру Стручних већа разменом позитивних искустава из праксе као и приказом наученог на посећеним
семинарима; реализацијом и анализом угледних часова; неформалним разговорима о прочитаним стручним
књигама, чланцима, корисним сајтовима
Усавршавање унутар установе
У току школске 2012/2013. године, у оквиру сталног стручног усавршавања у установи биле су заступљене готово
све активности предвиђене Документом о вредновању сталног стручног усавршавања у установи.
Најзаступљенији облици су: учествовање у раду сручних већа и тимова, размена искуства кроз реализацију
огледних/угледних часова и активности, реализација различитих пројеката, присуствовање предавањима у школи,
као и присуствовање предавањима и радионицама ван школе, као и стручне посете ван школе. Такође, поједине
колеге воде своје блогове, организују и реализују такмичења, излажу са стручних усавршавања, ментори су
студентима и приправницима, учествују у реализацији програма од националног значаја и колеге рецензенте и
ауторе.
Из посебног табеларног приказа, може се стећи детаљнији увид кроз које активности се реализовало стручно
усавршавање у школи, као и колико сати су наставници и стручни сарадници остварили у току школске 2012/2013.
године.
Усавршавање ван установе
У току првог тромесечја школске 2012/2013. наставници су били у прилици да се стручно усавршавају на
семинарима и скуповима.
Осам наставника разредне наставе похађало је Стручну трибину, Здрави стилови живота- „Одговорно
живљење“, у периоду од 26.09.2012. године и трајању од 6 сати, одржану у Општини Раковица.
Два стручна сарадника- библиотекара похађале су програм обуке стручног усавршавања „Смотра стваралаштва
школских библиотекара“, у периоду од 22.10. 2012. године и трајању од 8 сати, одржану у Дому ученика „Змај“ у
Земуну. Такође, два стручна сарадника- библиотекара учествовале су на стручном скупу стручног усавршавања
„Школски библиотекар- спона различитих активности у школи“, у периоду од 26.09.2012. године и трајању од 1
дана, тј. за учествовање на овом скупу добиле су по 1 бод. Стручни скуп је одржан у ОШ „Ратко Митровић“, Нови
Београд.
Два наставника предметне наставе и један стручни сарадник –педагог похађале су базичну обуку у оквиру
пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, у периоду од 28.09.-30.09.2012. године.
Семинар је одржан у ОШ „14. отобар“ на Лабудовом брду.
У току другог тромесечја школске 2012/2013. наставници су такође, били у прилици да се стручно усавршавају
на семинарима и скуповима организованим у школи и ван ње. Запослени су у овом тромесечју похађали укупно
шеснаест семинара и стручних скупова.
У овом тромесечју наставници су похађали укупно пет он-лајн програма обуке стручног усавршавања.
Директор, два наставника предметне наставе , шест наставника разредне наставе и један стручни сарадникбиблиотекар, похађали су он-лајн семинар „Комуникација и интеракција у савременој школи“, у периоду од 24.09.08.12.2012. године и трајању од 24 сата.
Један наставник предметне наставе похађао је он-лајн семинар под називом „Електронски наставни
материјали“, у периоду од 01.10.-10.11.2012. године и трајању од 16 сати.
82
Један наставник предметне наставе похађао је он-лајн семинар под називом „Водич за час одељенског
старешине“, у периоду од 05.11.-30.11.2012. године и трајању од 24 сата.
Један наставник предметне наставе похађао је он-лајн семинар под називом „Настава у облаку“, у периоду од
05.11.-30.11.2012. године и трајању од 24 сата.
Један наставник разредне наставе похађао је он-лајн семинар под називом „Добра припрема за час- успешан
час“, у периоду од 05.11.-30.11.2012. године и трајању од 24 сата.
Један наставник предметне наставе и један наставник разредне наставе похађали су он-лајн семинар под
називом „Blog, twitter i facebook у настави“, у периоду од 05.10.-30.11.2012. године и трајању од 24 сата.
У овом тромесечју наставници су похађали укупно два Стручна скупа.
Четири наставника предметне наставе и један стручни сарадник- библиотекар похађали су Стручну трибину
„Квалитет уџбеника и његово коришћење“, у периоду од 04.12.2012. године и трајању од 1 дана, тј. за учествовање
на овом скупу добиле су по 1 бод. Стручни скуп је одржан у Београдској пословној школи- високој школи
струковних студија.
Два наставника разредне наставе похађала су Стручни скуп „Комуникација- интеракција- акција“, у периоду од
08.12.2012. године и трајању од 1 дана, тј. за учествовање на овом скупу добиле су по 1 бод. Стручни скуп је
одржан у ОШ „Ђорђе Крстић“
У нашој школи су реализована два семинара, а осталих шест је реализовано у оквиру других установа.
Дванаест наставника разредне наставе, дванаест наставника предметне наставе и један стручни сарадникпедагог похађали су програм обуке стручог усавршавања „Образовање за мир- дијалогом до решења“, у периоду
од 24.10.-15.12.2012. год. и трајању од 24 сата, реализован у нашој школи.
Седамнаест наставника разредне наставе, три наставника предметне наставе и један стручи сарадник- педагог,
похађали су програм обуке стручог усавршавања „Дефицит пажње и хиперактивност код деце“, у периоду од
01.12.-02.12.2012. год. и трајању од 16 сати, реализован у нашој школи.
Један наставник разредне наставе похађао је семинар „ Математика у малом...“, у периоду од 03.11.2012. год. и
трајању од 8 сати. Семинар је реализиван у ОШ „Скадарлија“.
Директор, један наставник разредне наставе, један наставник предметне наставе и стручни сарадника- педагог,
похађали су програм обуке стручног усавршавања „Оцењивање ученика“ у периоду од 07.11.2012. године и
трајању од 8 сати. Семинар је одржан у ОШ „ Јосиф Панчић“.
Један стручни сарадник- библиотекар похађао је програм обуке стручног усавршавања „Ка савременој настави
српског језика и књижевности“, у периоду од 10.11.2012. год. и трајању од 8 сати, на Филолошком факултету у
Београду.
Два наставника предметне наставе похађала су програм обуке стручног усавршавања „Школска бежична
рачунарска мрежа“, у периоду од 15.10.-16.12.2012. год. и трајању од 17 сати. Семинар је реализован у ЕТШ
„Никола Тесла“.
Један наставник предметне наставе и један стручни сарадник- библиотекар похађали су програм обуке стучног
усавршавања „ Функционално повезивање наставних садржаја из области српског језика и књижњвности“, у
периоду од 15.12.2012. године и трајању од 8 сати, у ОШ „Михајло Петровић –Алас“.
Два наставника предметне наставе и три наставника разредне наставе похађали су програм обуке стучног
усавршавања „ Школско законодавство- основа развоја образовања и васпитања- носул 2 и 3“, у периоду од
22.12.2012. године и трајању од 8 сати, у ОШ „Франце Прешерн“.
У току трећег тромесечја школске 2012/2013. наставници су били у прилици да се стручно усавршавају на
укупно десет акредитованих семинара и стручних скупова.
Један наставник предметне наставе похађао је програм обуке стручног усавршавања „Зимска школа: Семинар за
стручно усавршавање наставника и професора руског језика“, у периоду од 09.01.-10.01.2013. године и трајању од
16 сати. Семинар је реализован у Славистичком друштву Србије у Београду.
Два наставника разредне наставе похађала су програм обуке стучног усавршавања „Употреба HTML5 & CSS3 и
грађење софистицираних веб страна“, у периоду од 26.01.-27.01.2013. године и трајању од 12 сати. Реализован је
на Универзитету Сингидунум у Београду.
Један наставник предметне наставе похађао је програм обуке стручног усавршавања „ Методе, технике и
поступци превазилажења конфликата у процесу образовања“, дана 02.2.2013. године и трајању од 7 сати.
Реализован је на Универзитету Сингидунум у Београду.
83
Један наставник предметне наставе похађао је програм обуке стручног усавршавања „ Oxford professional
development“ , дана 02.2.2013. године и трајању од 6 сати. Семинар је реализован у ОШ „ Краљ Петар I“ у
Београду.
Пет наставника разредне наставе присуствовало је на Зимским сусретима учитеља Србије под називом „ Јачање
професионалних компетенција просветних радника“ , дана 10.02.2013. године и трајању од 8 сати. Зимски сусрет је
реализован у ОШ „Скадарлија“ у Београду.
Два стручна сарадника- психолог и педагог, похађали су програм обуке стручног усавршавања „ Управљање
стресом и стресним реакцијама“, дана 02.03.2013. године и трајању од 8 сати. Обука је реализована на
Универзитету Сингидунум у Београду.
Један наставник предметне наставе похађао је програм обуке стручног усавршавања „ Даровит ученик у
инклузивном образовању идентификација и подршка критичком мишљењу у настави“ дана 02.02.2013. године и
трајању од 8 сати, реализован у ОШ „Вук Караџић“ у Београду.
Један наставник предметне наставе похађао је програм обуке стручног усавршавања „ Тренинг комуникационих
вештина и самопоуздања наставника“ у периоду од 21.01.-09.03.2013. године и трајању од 16 сати. Семинар је
реализован електронским путем.
Два наставника предметне наставе похађали су програм обуке стручног усавршавања „ Примена образовних
стандарда у физичком васпитању“, дана 23.03.2013. године и трајању од 8 сати. Семинар је реализован у ОШ „ Иво
Андрић“.
Један наставник предметне наставе похађао је Стручни скуп- „Задржавање слике“, у периоду од 23.03.2013.
године и трајању од једног дана, тј. за учествовање на овом скупу добио је 1 бод. Стручни скуп је одржан у Центру
лепих уметности у Београду.
У току четвртог тромесечја школске 2012/2013. наставници су били у прилици да се стручно усавршавају на
укупно пет акредитованих семинара и стручних скупова.
Један наставник разредне наставе похађао је програм обуке стручног усавршавања „Настава у облаку“ у
периоду од 01.03.-26.03.2013. године и трајању од 24 сата. Семинар је реализован електронским путем.
Три наставника разредне наставе похађала су Стручну трибину Школа по мери сваког детета „Култура писањакултура развоја и живљења детета“, у периоду од 11.04.2013. године и трајању од 6 сати. Стручна трибина је
одржана у општини Стари град у Београду.
Један стручни сарадник- педагог похађао је програм обуке стручног усавршавања „Обука за примену теста Тип1“, у периоду од 09.04. и 13.04.2013. и трајању од 14 сати. Семинар је реализован у ОШ „Лазар Саватић“ у Земуну.
Један наставник похађао је програм обуке стручног усавршавања „Аутентично искуство учења- способност
учења наше скривено богатство“, у периоду од 13-14.04.2013. године и трајању од 16 сати. Семинар је реализован
на Православном богословском факултету у Београду.
Један наставник разредне наставе похађао је стучни скуп – Први симпозијум Друштва учитеља Београда „
Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем из угла доносиоца одлука и из угла реализатора
образовно-васпитног процеса“, дана 18.05.2013. године и трајању од једног дана, тј. за учествовање на овом скупу
наставник је добио 1 бод. Стручни скуп је реализован на Новом Београду у Студентском културном центру.
У прилогу овог извештаја налази се табеларни приказ са бројем сати и бодова које су запослени у школи
остварили у школској 2012/2013. години.
Марија Станојевић,
педагог
Реализација огледних/угледних часова у току 2012/2013. године
Педагошки колегијум је констатовао да су наставници и у овј школској години израдом нових презентација
и бројем нових интердисциплинарних часова унапредили извођење наставе, што је добро оцењено и од стране
ученика и родитеља, у наредној табели се могу видети реализовани часови.
Уз редовну наставу у нашој школи заступљен је велики број слободних активности у оквиру бројних
ђачких секција. Њихов циљ је да на едукативан и креативан начин забаве и заинтересују ђаке за одређене теме.
Оне су простор за афирмацију и унапређивање знања. Секције које се спроводе у ОШ ''Иво Андрић'' у 2012/2013.
школској години, као и термини и број ученика који похађају секције су приказани у претходно табели.
84
Приказ огледних/угледних часова, наставних јединици и извршиоца у школској 2012/2013. години
ДАТУМ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
РЕАЛИЗАТОР
21.09.2012.
24.09.2012.
Лисица и гавран
Једначине у скупу природних бројева
Слађана Лалић
Љиљана Рајчић
24.09.2012.
Јесењи плодови
25.09.2012.
Јесења песма
28.09.2012.
Један инструмент- једна песма
28.09.2012.
23.10.2012.
26.10.2012.
Moja породица, заједничке и властите
именице, род и број именице
Игра словима и речима
Слободно ритмичко компоновање
геометријских фигура и тела
Основни геометријски појмови. Однос тачке и
праве, тачке и равни. Одређеност праве и
равни
Однос праве и равни, однос две равни
Смеше
Јелена Пантић
Драгана Стевановић
Сања Димић
Јелена Пантић
Драгана Стевановић
Сања Димић
Јелена Пантић
Драгана Стевановић
Сања Димић
Слађана Лалић
13.11.2012.
28.11.2012.
Географска карта
Тематска настава – Бајке (11 часова)
12.12.2012.
Русија
14.12.2012.
Фонестски разломак
25.02.2013.
,,Пирамида у google sketchup-у''
12.3.2013.
,,Метро у Москви''
Марина Милошевић
март 2013.
„Рециклажа није гњаважа“ (боравак);
4.4.2013.
„Како расту биљке“;
Сања Димић
Драгана Стевановић
Јелена Пантић
Јасмина Милићевић и Јелена
Пантић
6.4.2013.
„Површина ма ког четвороугла“
Љиљана Рајчић
мај 2013.
Пројектна настава на тему „Час Душана
Радовића“;
Снежана Драгичевић
Александра Ивезић
02.10.2012.
04.10.2012.
22.10.2012.
Драгица Стешевић
Весна Станисављевић
Ивана Јовановић
Маријана Мирковић
Маријана Мирковић
Зденка Јаношев
Јелена Дробњаковић
Радмила Бабовић
Снежана Драгичевић
Александра Ивезић
Весна Тутуновић
Радмила Бабовић
Љиљана Вићентијевић
Љиљана Рајчић
Светлана Бубало
Маријана Мирковић
Звонко Станковић
85
3. Сарадња са друштвеном средином
Сарадња са друштвеном средином била је изузетно добра. Родитељи су учествовали у решавању проблема своје
деце и учествовали су у великом броју у многим акцијама које су организоване у школи и ван ње (прослави Дана
школе, Дану науке, хуманитарној кошаркашкој утакмици...). Директор, помоћник директора и стручна служба
оствариле су успешну сарадњу са центром за социјални рад Раковице, Домом здравља Раковице, Градским
секретаријатом за образовање и дечију заштиту и другим институцијама у општини и граду. Школа се укључила у
добротворну акцију прикупљања средстава за помоћ инвалидима, у организацији Београдског огранка удружења
инвалида, као и хуманитарну акцију ''Једна свеска за друга или другарицу'' где су ученици донирали свеске за своје
другаре са Косова и Метохије. 27.12.2012. године ученици млађих разреда у сколпу прославе Нове године ишли су
у позориште ''Ђуро Салај'', а старији разреди су 24.12.2012. године, прославили Нову годину у дискотеци Театро.
Школа је била домаћин општинском такмичењу у одбојци за ученике/це 5-6. разреда, као и општинском
такмичењу у кошарци за ученике од 5-8. разреда.
Учествовали смо и на разним акцијама у организацији општине (цртање Графита поводом Дана општине,
најраспеванија одељењска заједница, спортским и музичким такмичењима). Школа је учествовала и у акцији
Градске чистоће ''Најуређеније школско двориште'' и ушла међу 10 најлепших у Београду, као и претходне године.
У новембру је организована акција сакупљања старе хартије у школском дворишту.
У оквиру спровођења Програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана, Покрет горана Србије у
сарадњи са: Министраством пољопривреде. Трговине, шумарства и водопривреде – Управом за шуме,
Специјалним резерватом природе ''Засавица'' организовали су једнодневну горанску радионицу у Засавици, на којој
је учествовало 9 ученика VI разреда наше школе са наставницом биологије Радмилом Шошкић. Циљ ове акције је
био да се ученици упознају са: пошумљавањем, значајем шума, подизањем ветрозаштитних појасева, Специјалним
резерватом природе ''Засавица'', врстама дрвећа које успева на том подручју, акцијама и активностима које
организује Покрет горана Србије и Покрет горана Војводине и Програм заштите и унапређивања шума у 2012.
години.
И ове школске године, у нашој школи се спроводи педагошка пракса студената Факултета спорта и физичког
васпитања у Београду, као и студената Учитељског факултета у Београду.
Дана 26.9.2012. године у задужбини ''Илије Коларца'', 42 ученика шестог разреда са наставницама Лепосава
Љешевић, Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић посетили су манифестацију под називом ''Дани будућности:
Роботика''. У оквиру манифестације највећу пажњу имао је Асимо, Хондин хуманоидни робот, стигао је у Београд
да се представи овдашњој радозналој публици. Асимо је показао да уме да хода стабилно по правој линији
мењајући дужину корака и брзину кретања и да уме да трчи по правој и идеалној кружној путањи. Највећи утисак
је оставио његов заносни плес и шутирање лопте. Заиста, било је тешко отети се утиску да Асимо није живо биће,
већ робот, машина. Ученици, а и наставници су уживали у Асимовој демонстрацији, а и научили смо пуно тога.
У току септембра урађена је промоција МИНИ рукомета, у сарадњи са Рукометним савезом Србије, са
ученицима трећег и четвртог разреда наше школе. У промоцији је учествовало око 300 ученика заједно са
њиховим учитељима и наставницима физичког васпитања. Сва деца су активно учествовала на промотивним
часовима уживајући у чарима МИНИ рукомета. Промоција МИНИ рукомета завршила се организацијом МИНИ
турнира који је одржан у четвртак 27.09. на теренима школе. Најспретнији и најуспешнији учесници на МИНИ
турниру били су малишани из одељења 4/1.
Дана 2. октобра 2012, наставници Сузана Бранковић-Павловић, Ненад Стаменовић и Љиљана Рајчић, водили су
ученике шестог разреда (тридесеторо њих) на радионицу ,,Лего роботи 1" која се одржавала у организацији
Центра за промоцију науке, а у оквиру манифестације ,,Дани открића". Радионица је одржана у простору РК
,,НАМА" у Кнез Михаиловој улици. Рад је био организован у два тима и више група у тиму, у облику модела
кооперативног учења. Ученици су подељени у тимове како би радили на састављању једног дела робота од лего
коцкица, а помоћу датог упутства. Групу су чинила два ученика и када би они завршили склапање свог
појединачног дела, цео тим би састављао целог робота и онда му тестирао могућности. Након радионице обишли
су изложбу робота у холу. Руковали се са роботом, гледали рат робота у чишћењу, управљали њима.
Дана 5.10.2012. године Марко Раичевић са сардницима одржао је свим ученицима седмог и четвртог разреда
предавање на тему Дроге и наркоманије.
Дана 20.10.2012. године у сарадњи са пословним центром Раковице, наша школа била је домаћин турнира у
малом фудбалу за ученике 5. разреда са територије општине Раковица. Свим школама учесницима (7 школа)
подељено је по 15 лопти за наставу, најуспешније школе добиле су пехаре и дипломе.
86
Дана 25.10.2012. године група добровољаца и читачких ентузијаста из редова ученика и наставника наше школе
посетило је Сајам књига. Ове године су, поред разгледања и куповине присуствовали предавању на штанду
манастира Хиландара које је организовала хиландарска Задужбина. Поред историје православља и различитих
занимљивости из живота на Светој гори, упознали су се и са архитектуром самог манастира и крајоликом Свете
горе захваљујући макетама које су биле постављене на штанду. Добили су и пригодне поклоне.
У месецу октобру наши ученици су учествовали у конкурсу градске општине Раковица за најбољи дечији цртеж
видре и ,,Конкурс за избор имена видре'' која ће представљати маскоту Општине Раковица. На конкурс је послато
преко 100 радова ученика млађих разреда наше школе.
Наша школа била је домаћин општинског првенства у кошарци за ученике/це 5-8. разреда (9-11.10.2012. године)
и општинског првенства у одбојци за ученике/це од 5-6. разреда (2. и 5.11.2012. године)
У новембру сви ученици седмог и осмог разреда имали су предавања Управе криминалистичке полиције на
тему Насиља, Електронског насиља, Трговине људима.
У периоду од 7-10. новембра 2012. године, 14 ученика четвртог разреда наше школе у сарадњи са Црвеним
крстом Србије учествовало је у програму Промоција хуманих вредности - ''За доброту сваки дан је добар дан''.
Главно тежиште овог програма било је да се кроз разне методе и активности са ученицима ради на развоју
толеранције, личног и културног идентитета и поштовања различитости, ненасилног решавања конфликта,
дискриминације и стигматизације, родне равноправности, дечјих права и насиља у електронским медијима.
Ученици наше школе су са едукаторима и васпитачима Црвеног крста Раковице и других школа из Београда
присуствовали четвородневној зимској школици ПХВ-а у одмаралишту Црвеног крста Војводине на Вршачком
брегу.
Дана 24.11.2012. године поводом двоструког јубилеја, 90 година од рођења Душка Радовића и 60 година од
оснивања Дечјег културног центра, овај центар је организовао велику приредбу. Учествовало је много школа, а ту
част да будемо део овако лепе манифестације добили смо и ми, наша школа. На приредби је било представљено
дело овог великог писца на различите начине: рецитовањем, певањем, плесним тачкама, рециталима, скечевима.
Догађај је био и медијски пропраћен. Наша школа се представила са два скеча: „Дете и медвед“ и „А зашто он
вежба“. Као глумци су наступили ученици I/1, Хелена Виторовић и Ђорђе Бундало и ученици V/1, Никола
Благојевић и Богдан Петровић које је припремила и водила учитељица Јелена Ћирић. Наши ученици су били
најмлађи учесници чиме су привукли посебну пажњу и добили велике симпатије публике.
Дана 27. и 28.11.2012. ученици наше школе у центру за културу општине Раковица, гледали су две представе.
Ученици старијих разреда гледали су представу ''Аутобиографија'' а ученици млађих разреда представу ''Лепотица
и зверко''.
Дана 29.11-2.12.2012. године троје ученика наше школе (Милена Миловановић 8/5, Урош Осмокровић 7/2,
Андреј Зељковић 8/4) са наставником биологије Дејаном Бошковићем учестовали су на ,,Фестивалу науке'' у СКЦу.
У сарадњи са Тениским савезом Београда организовали смо и презентацију пројекта Тенис 10'с, где су ученици
млађих разреда на часу физичког васпитања играли тенис прилагођен њиховом узрасту у сарадњи са ТК Топако.
Такође, у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Раковица у акцији ,,Млади су акција'' организована је и
презентација спортова ученицима млађих разреда од стране клубова који користе салу (КК Церак, КК Рас, ФК Фер
плеј).
Дана 6.12.2012. године у школи је организован Сајам науке под називом ''Знање на видику 2'' уз помоћ
невладине организације Sfera и MicroGlobal Scopе – Science House Foundation, средње Политехничке школе и
компаније Месер техногас.
Дана 7.12.2012. године 20 ученика четвртог разреда са представницима и члановима Црвеног крста Београда
били су на промоцији филма „Не газите туђе снове“ у сали Културног центра. Филм је осмишљен за потребе
програма „Промоција хуманих вредности“ које реализује Црвени крст у Србији, а чији је циљ смањење насиља
међу младима, превенција дискриминације и насиља путем електронских медија и промовисање толеранције,
ненасилне комуникације, родне једнакости и др.
Дана 10.12.2012 године, одржан је 4. турнир у бадминтону, у СЦ „Слодес“, у организацији интернационалне
школе „Chartwell“, у којем су другу годину заредом учествовали и ученици ОШ “Иво Андрић“, и остварили
запажене резултате (два прва места, једно друго и два трећа, а у укупном пласману заузели су друго месту). Екипу
је водила Сузана Јанковић.
Дана 26.12.2012. године у хали Basket city, одржана је хуманитарна кошаркашака утакмица у организацији КК
Црвена Звезда Дива и Основне школе „Иво Андрић“. Захваљујући председници Савета родитеља Сандри Ковачић,
87
која је иницирала ову акцију, циљ је да се прикупе новчана средстава неопходна за трансплатацију срца Тијане
Огњановић, ученице првог разреда наше школе. На утакмици, у првом полувремену наступили су ученици ОШ
„Иво Андрић“ који су играли против вршњака из КК Црвена Звезда Дива. Тренери и судије били су играчи првог
тима КК Црвена Звезда. У време пауза наступала је плесне групе наше школе (учеице 5-1 под вођством Јелене
Ћирић), а на полуверемену авио-моделарска секција (под вођством Станка Кржића). У другом полувремену
одиграла се утакмица између ВИП звездаша и екипе новинара. У оквиру ове акције сакупљено је преко 250.000
динара за помоћ малој Тијани.
Као једна од првих, наша школа је у сарадњи са Министарством за просвету, науку и технолошки развој и
дефектологом Катерином Крстић укључена у неурофидбек тренинге са циљем да се деци омогући помоћ у
постизању бољих резултата, како у учењу, тако и у животу уопште. По пројекту број 451-03-2372 тип 1/159
Министарства за просвету, науку и технолошки развој у школи ће се једном недељно, петком од 11-14h у кабинету
на трећем спрату млађих разреда спроводити неурофидбек тренинзи. Неурофидбек тренинзи су корисни код
поремећаја пажње и концентрације (АДД) и хиперактивности (АДХД), код проблема са учењем, Аспергеровог
синдрома, поремећаја говора, читања и писања.
На бесплатно зимовање у Словенији у јануару и фебруару ове године отишчо је 90 ученика основних школа из
Раковице. Комплетне трошкове њиховог превоза, боравка на Бледу и планираних излета до Крања, Љубљане и
пограничног места у Аустрији - Вилаху и Покљука сносиће општина Раковица и ЈП “Пословни центар Раковица”.
У првој групи раковичких основаца обило је и наших 15 ученика шестог разреда, који су у периоду од 19. до 26.
јануара боравили на Бледу. Овог пута ишли су ученици који имају примерно владање, успехе на такмичењима и
учешће у пројектима, као и ђаци који су из социјално угрожених породица. Ученици су у току сваког дана ималти
организоване активности (шетње по Бледу и Бледском језеру, дружење са бледским ученицима, обилазак дворца,
разгледање Љубљане, Вилаха, Крања...).
У сарадњи са Одељењем за информисање ГО Раковица и другим институцијама које се баве превенцијом и
лечењем наркоманије, одржана је трибина 13. фебруара 2013.године поводом"Месец борбе против наркоманије"
под називом ,,Дрога је нула живот је један'' у великој сали Градске општине Раковица. Предавање су држали
радници одељења за сузбијања наркоманије и кријумчарење наркотика.
У фебруару 2013. године за ученике 5. разреда а у циљу повећања безбедности деце, превенцији поремећаја у
социјалном понашању, као и циљу подизања свести деце о проблемима савременог друштва наша школа у
сарадњи Одељењем за образовање, културу, социјална питања и спорт и Црвеним крстом Раковице, организовала
је интерактивне радионице под називом ''Широм отвори очи'', прилагођене за ученике петог разреда.
У фебруару 2013. године за ученике млађих у свечаној сали наше школе организована су ,,Песничка сусретања''
са писцем Недељком Попадићем. Недељко Попадић читао је песме из збирке „Победа“ и промовисао часопис
„Витез“, чији је главни и одговорни уредник. Са њим је учествовао и Раде Ђерговић, који је читао афоризме.
Афористичар Раде Ђерговић објавио је 12 књига афоризама. На крају сусрета песник Недељко Попадић делио је
аутограме ученицима.
14.3.2013. године ученици 8-1 са својим одељењским старешином Станком Кржићем и директором школе
присуствовали су предавању у великој сали ГО Ракивца на тему ,,Безбедно коришћење интернета''. Предавање је
реализовало одељење МУП Србије које се бави овом проблематиком.
У сарадњи са ГО Раковица и карате клубом Канон, започели смо пројекат ,,Бесплатан карате у школи''. У
периоду март-јун 2013. године преко 60 ученика млађих разреда учествовало је у овој активности. Тренинзи су се
одвијали у малој фискултурној сали два пута недељно (средом и петком).
У марту 2013. године У сарадњи са Факултетом за спорт и физичко васпитање у Београду и господином Ming –
Kai Chin-om из агенције „Hopsports training systems“ из САД–а, почетком децембра започели смо пројекат
„Утицај интерактивног вежбања на развој способности ученика“ у којем су поред нас укључене још двадесет
седам школа из целог света, а ми смо једина школа из Србије која учествује. Оригинал назив пројекта је ''Global
Health and Physical Education School Network (GHPESN) in Partnership with School, Community and University
Through Technology (Pilot Study), ово је пилот студија. Циљна група су сви ученици, од 1-4. разреда наше школе,
односно око 560 ученика. Ученици су, при пробним демонстрацијама, јако позитивно одреаговали на ове
активности.
На иницијативу господина Саше Костића, члана Школског одбора наше школе, нашој школи је донирано 80
књига. Захвљајући Јавном предузећу пословни центар Раковице, са којим наша школа има одличну сарадњу и
заједнички смо реализовали низ акција, наша библиотека је богатија за лектиру за ученике од другог до осмог
разреда. Дана 2.4.2013. године, на Међународни дан дечје књиге, нашу школу су посетили председник ЈП ПЦ
88
Раковица, господин Андрија Чупковић и новинари Студија Б и направили прилог о овој акцији. Такође,
учествовали су и чланови библиотечке и новинарске секције који су у разговору са новинарима истакли значај
оваквих акција и похвалили се да воле да читају..
У недељу,7.4.2013.одржан је под покровитељством ГО Раковица Први Раковички међународни карневал.
ОШ“Иво Андрић“ представила је свој програм кроз два преформанса у којима су учествовала деца из продуженог
боравка. Прваци су наступали у костимима “Бубамара“ уз песму “Није лако бубамарцу“ ,а ученици другог разреда
своје костиме „Штрумфова“ представили су играјући уз музику из истоименог цртаног филма. „Штрумфови“су
похваљени као оригинални и занимљиви,а “Бубамаре“ су освојиле 2.место. Учитељице Сања Димић,Драгана
Стевановић и Јелена Пантић захвалиле су се првенствено деци и свим родитељима, а посебну захвалност упућују
дивним мамама Галебовић Ивани,Главинић Ани и Тодоровић Биљани које су помогле у прављењу костима.
Дана, 9.4.2013. године, нашу школу посетила је компанија “Новости” ради промоције књиге “Доктор Дулитл”
Хјуа Лофтинга. Ученици 4/1 и 4/2 присуствовали су промоцији и добили књиге на поклон. Књиге издавачке куће
“Новости” добила је и наша школска библиотека. Промоцију су водили писац Слободан Станишић и уредник
издавачке делaтности у “Новостима” Миломир Краговић, а ту је био и маскирани Доктор Дулитл који је прочитао
одломак из књиге. Четвртаци су припремили рецитације, песму и делове беседништва и тако дочекали госте.
Компанија “Новости” има мото “Вратимо књигу деци” и зато је за децу припремила дечје класике.
Франческа Пагани, координаторка програма подршке жртвама трговине људима Аустралијског Црвеног крста,
посетила је 12.4.2013. године нашу школу и том приликом присуствовала је радионицама које су организовали
представници Црвеног крста Раковице и градске општине Раковица. Црвени крст Раковице приказао је
интерактивну радионицу под називом „Широм отвори очи“ намењеној деци петог разреда. Такође, у оквиру
програма промоције здравог живота и физичке активности наши гости били су другари, ученици другог разреда
ОШ ,,Никола Тесла''. У оквиру овог програма организован је полигон свестраности где су ученици дружили са
вршњацима из наше школе и такмичили у овом полигону. Волонтери Црвеног крста Раковице су се потрудили да
све протекне у најбољем реду.
Дана 15.4.2013. године у нашој школи реализован је програм ,,Београдска кухиња''. Овај програм има за циљ
едукацију на тему правилне исхране и здравог начина живота. Пројекат обухвата едукацију деце о здравом стилу
живота, презентацију београдске гастрономије, као и друштвене и хуманитарне активности. У реализацији
пројекта учествују: Град Београд, Секретаријат за образовање и дечију заштиту , Републички завод за спорт,
Туристичка организација Београд, Привредна Комора Србије, Дининг Гуиде, БГ инфо боx…Основни циљеви
пројекта су да информише, усмери и подстакне нове генерације на здраве навике у исхрани, да укаже на значај
рекретаивног бављења спортом као и ширење друштвених активности, неговања хобија… Током трајања
манифестације организована је и позоришна представа намењена деци седмог разреда наше школе. Сва деца су на
крају представе добила поклон пакете од организатора манифестације који су садржали неколико здравих
производа.
Дана 18. априла 2013. године, отворена је изложба и одржана свечана академија у Центру за културу Раковица ,
поводом Конкурса на којој су ученици наше школе примили похвале и награде за своје ликовне и литераране
радове. Ове године Центар за културу Раковица издао је зборник „Велики одмор“, похваљене и награђене ликовне
и литерарне радове ученика од 2010. до 2013. године, зборници се налазе и у нашој школској библиотеци.
У организацији Пријатеља деце општине Раковица 16.4.2013. године у Културном центру Раковица
организовано је Општинско такмичење „Ритмика, плес, фолклор“. Наша школа је имала шест представника у
категоријама ритмика и плес. Своје умеће у ритмици и плесу показали су ученици I1, I4, III1, III3, V4 и плесна
група VI и VII разреда. Ученици наше школе имали су веома запажене наступе и у препуној сали Културног
центра побрали су аплаузе и симпатије публике и жирија.
Дана 12.05.2013. године Градска општина Раковица у сарадњи са фудбалским клубовима ОФК Београд, Црвена
Звезда, Рада и Аде организовала је турнир за основце трећег и четвртог разреда у спортском центру у Раковици у
улици Вишевачка бр. 2. Тренери су на крају турнира одабрали најталентованију децу да тренирају у омладинским
школама наведених клубова. У оквиру акције „Можда си ти звезда“ више од 150 малишана играло је фудбал на
теренима хале „ИМР РАКОВИЦА“. Основци су били подељени у 16 екипа које су чинили “трећаци“ и „четрвтаци“
са општине Раковица. Ученици 4. разреда наше школе заузели су прво место у својој старосној категорији. Екипу
је водио наставник физичког васпитања Зоран Поповић. Екипу су чинили: Дарко Русо; Митровић Михајло;
Ђорђевић Дамјан; Ђорђе Ђуковић; Марко Милошевић; Јован Кујовић; Павле Синобад; Едис Зулфикари; Филип
Васили и Јован Пајић.
89
У мају 2013 године код нас у школи у оквиру промоције јединог акредитованох уџбеника из физичког васпитања
за млађе разреде присуствовали су наш прослављени репрезентативац у одбојци, а од скора и члан ,,Куће славних''
Владимир Вања Грбић и проф. др Драгољуб Вишњић са Факултета за спорт и физичко васпитање, иначе један од
аутора уџбеника. Дружећи се нашим трећацима, наши гости покушали су да им укажу на значај редовног бављења
физичком активношћу као и самовежбања. Овај уџбеник треба да служи ученицима за припрему часова физичког
васпитања, за самовежбање али и стицања знања из области физичког васпитања.
Месец мај је месец у коме све цвета, буја, па тако и жеља за знањем и то баш из математике. У организацији
Центра за промоцију науке, организована је манифестација “М3-мај месец математике” током које су организована
разна предавања, скупови, изложбе и радионице, како за ученике, тако и за старију популацију. Ученици 5, 6 и
7.разреда наше школе су учествовали на две радионице “Пут на Марс” и “Перископ”. Циљ ових радионица је
промовишу знање, вештину и стрпљивост у решавању проблема. Ученицима су се допале радионице, марљиво су
радили и штошта научили. Предавачи су их похвалили као вредне и пуне знања. Наставнице Маријана Мирковић,
Светлана Томић, Сузана Бранковић Павловић и Љиљана Рајчић су биле врло поносне на своје ђаке.
Дана 29. маја, наш хор старијих разреда наступио је као специјални гост током великог солистичког концерта
београдског дечјег хора „Хориславци“, у Дому Омладине Београда. Осим нашег хора, гости су бити и Дејан
Цукић, Сергеј Ћетковић, солисти Народног позоришта и Драгољуб Љубичић Мићко из Индексовог радио
позоришта. Тема вечери је била домаћи поп, па се током концерта смењивале нумере које су настале током „лудих
осамдесетих“ а популарне су и дан-данас. Хор ОШ „Иво Андрић“ учествоваво је са три песме, и веома смо
почаствовани и поносни због тога. Хор је водила наставница музичког Јована Обрадовић.
Дана 31.05.2013. на спортском терену „Примера“ на Лабудовом брду одржан је први промотивни турнир у малом
фудбалу за запослене у школи. Поводом краја школске године, у организацији ОШ ,,Иво Андрић'' и ЕПШ
,,Милутин Миланковић'' организовано је дружење, за које се надамо постати традиционално. Поред турнира у
малом фудбалу одиграни су и турнири у шаху и стоном тенису. На турниру je учествовало 5 екипа, 4 основне
школе: ОШ“Иво Андрић“, ОШ“14. октобар“, ОШ“Владимир Роловић“ , ОШ“Франце Прешерн“ и средња школа
Европска пословна школа „Милутин Миланковић“. Утакмице су обиловале лепим потезима, дриблинзима и
одбранама као и сјајним головима. Одигран је једнокружни систем где су све екипе одиграле међусобно. Нашу
школу, која је на крају заузела друго место, представљали су: Ненад Стаменовић, Владимир Цвикић, Звонко
Станковић, Драшко Стојковић, Зоран Милошевић, Александар Герасимовић и Милан Пашић.
У јуну 2013. године ученици наше школе већ традиционално су учесници карневала који се сваке године
одржава у Реснику, у организацији школе енглеског језика „RAINBOW “.Овога пута, колективно маском
представили су се ученици првог разреда са учитељицама из боравка, Сањом Димић и Јеленом Пантић и
прославили успешан завршетак школске године.
У периоду 15-19. јула 2013. године у сарадњи непрофитном и невладином организацијом "Мултикултиватор"
организоване су под називом ,,Разиграни мачак'' рециклажне радионице које се баве развојем културе и
уметности. Радионице имају идеју да од "ничега" деца направе "нешто". Од старих предмета правили су нове
ствари које се могу даље користити или бити оригинални поклон. Радионица има за циљ развијање креативности
као и стицање свести о рециклажи и искорисћавању материјала у потпуности. Радионицу су водиле Сандра
Радовановић и Милена Марковић.
3.1. Сарадња са институцијама
И у овој школској години школа је сарађивала са многим институцијама друштва. То су: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Скупштина града
Београда, ГО Раковица, Дечји културни центар, Културни центар Раковице, Спортским савезом Раковице,
Секретаријатом за образовање и дечију заштиту, Факултет за спорт и физичко васпитање, Српска православна
црква – Патријаршија, Учитељски факултет, Пословни центар Раковице, Дом здравља «Раковица», Рукометни
савез Србије, Тениски савез Србије и Београда, Кошаркашки клуб Црвена Звезда, Интернационална школа
''Chartwell'', Социјалном службом, ПУ Раковице, Домом здравља Канарево брдо, предшколском установом
Раковице, општинска организација Црвеног крста, музеји, позоришта...
3.2. Инспекцијски прегледи
1) Душка Поп-Манић, просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата за образовање била је
10.12.2012. године у редовном инспекцијском надзору припремљености школе за почетак школске године (VII-06
90
Број: 614-745/2012). Надзор је започео у 11:00 часова, а завршен је у 14:00 часова. Надзору је присуствовао Милан
Пашић, директор школе, Дејан Бошковић, помоћник директора и Љубица Милошић, секретар школе. Предмет
надзора је било следеће: Верификација и регистрација установе, Усаглашеност Статута и осталих аката установе
са новим Законом о изменама и допунама Законама о основама система образовања и васпитања, Извештај о
остваривању Годишњег плана рада за школску 2011/2012. годину, Извештај директора Школе о свом раду за
школску 2011/2012. годину, Орган управљања установе, Савет родитеља установе, Ученички парламент, Број
инспекцијских прегледа установе и број наложених мера, Годишљи план школе за школску 2012/2013. Годину,
Упис деце и ученика у групама и одељењима, Радници установе, Материјално-технички услови рада Школе;
Припремљеност установе у примени Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму. Инспектор
није наложио мере и утврђено је да је Школа обавила припреме за рад у школској 2012/2013. години.
2) Аћимовић Светлана, комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града Београд
– Сектор за комунални инспекцијски надзор била је 19.09.2012. године у редовном инспекцијском надзору. Надзор
је обављен у 12 часова. Надзору је присуствовао Милан Пашић, директор школе. Школи су наложене три мере
везане за уређење школског дворишта. У року су све три мере урађене и у поновном надзору инспекторка је
истакла да је задовољна урађеним послом и сређеним школским двориштем.
3) Драгана Главина, просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата за образовање и дечју
заштиту била је 15.07.2013. године у ванредовном инспекцијском надзору ради утврђивања чињеничног стања по
представци (614-02-00772/2013-12 од 25.04.2013.). Надзор је вршен између 11:00 до 11:30 часова. Надзору је
присуствовао Милан Пашић, директор школе, Љубица Милошић, секретар и Дејан Бошковић, помоћник
директора. Предмет надзора: Упућивање на едукацију за реализацију програмских садржаја наставног предмета
Грађанско васпитање. Школи није наложене мера.
4. Школски маркетинг
Школски маркетинг је реализован кроз активности Комисије за културну и јавну делатност, „Пријатељи деце“
и слободних активности ученика. Активности које су реализоване на побољшању маркетинга:
-свечани пријем првака
-уређење паноа са приказом резултата рада за прошлу годину и постигнутим резултатима на такмичењима
-уређење паноа са дечјим стваралаштвом и поводом значајних датума
- обезбеђивање промотивног материјала
-израда школског часописа за Дан школе
- ажурирање сајта школе од ове године са промењеним изгледом
- израда и штампање флајера са активностима школе
-укључивање медија у пројектне активности и акције у школи
-организација разних активности у школи
Сајт школе
На сајту школе www.osivoandric.rs могу се добити све најновије и најважније информације у вези са
школом. На почетку школске године постављен је нови, редизајнирани сајт, који омогућава да се погледају сва
школска дешавања, као и документација. Редовно га ажурира систем администратор Александар Герасимовић и
наставник информатике Олга Вујин. На мејл школе [email protected], родитељи и деца могу да пошаљу
предлоге, идеје и сугестије о раду школе.
X ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Према годишњем плану рада за праћење и евалуацију Годишњег плана рада директор, помоћник
директора, педагог и психолог су анализирали све сегменте образовно-васпитног рада и услове за његову
реализацију. Наставни процес је редовно праћен, анализиран и унапређиван кроз сарадњу директора, пом.
директора, психолога и педагога, тима за самовредновање и стручног актива за развојно планирање. Низ
делатности је био усмерен ка побољшању материјално-техничке опремљености и стварању квалитетнијих услова
за обављање наставе.
91
Услови рада школе
Унапређена и побољшана су наставна средства, а програм је сачињен тако да одговара материјално –
техничким могућностима школе. Кадровска структура у складу је са Нормативом. Сви послови су нормирани,
временски одређени , а извршиоци познати.
Организација рада школе
Образовно–васпитни рад одвијао се без тешкоћа. Будући да наша школа, с обзиром на број ученика и
расположив простор, има могућности да организује рад за старије разреде у једној смени, следеће школске године
организација рада неће се битно мењати.
Остваривање наставног програма
Приликом планирања глобалних и оперативних планова пратило се упутство Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Сви постављени циљеви и задаци су реализоваи.
Резултати образовно–васпитног рада
Постигнути резултати ученика на крају школске године су на завидном нивоу. Одлични су резултати наших
ученика на разним такмичењима на свим нивоима. Задовољни смо и уписом овогодишње генерације осмака у
средње школе. Надамо се да ћемо у следећој школској години постићи још боље резултате .
Рад стручних органа школе
Сви стручни органи су радили по плану рада, састанци су одржавани редовно, осим предвиђених тема,
анализиране су актуелности које су се појавиле у раду и предузимане су адекватне мере. Својим стручним радом
органи школе су допринели квалитетнијем обављању образовно-васпитних задатака.
Ваннаставне активности
Ученици су били укључени у разне секције по свом избору. Активности су пратиле актуелне захтеве, имале су
одговарајуће садржаје, организацију и начин рада. Заједничким залагањем ученика и наставника очекујемо да
резултати рада у овој области буду још бољи.
Остваривање посебних програма образовно-васпитног рада
Настављено је са тенденцијом модернизације наставе. Планом стручног усавршавања били су обухваћени сви
наставници и стручни сарадници, директор и секретар школе. Стручну педагошку литературу у библиотеци треба
попунити новим књигама у складу са материјалним могућностима школе. Сарадња са друштвеном средином је
добра. Родитеље наших ученика и даље ћемо укључивати у решавање свих проблема, од материјалних до
васпитних.
ЗАКЉУЧАК
Из извештаја произилази да је школа успешно обављала све предвиђене активности везане за реализацију
образовно-васпитног рада школе. Школа је своју улогу остварила и кроз здравствену, спортску, социјалну и
културну сарадњу, као и сарадњу са родитељима. Очекујемо да ће се многе започете активности и акције успешно
наставити у следећој школској години.
Београд, 30. 8. 2013.
директор
Милан Пашић
__________________
председник Школског одбора
Загорка Бешић
_______________
92
Download

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОШ «ИВО АНДРИЋ» НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ