ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ОШ «ИВО АНДРИЋ» НА КРАЈУ
I ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2012/2013. ГОДИНЕ
Београд, јануар 2013.
САДРЖАЈ
I УСЛОВИ ЗА РАД....................................................................................................................................3
1. Општи и просторни услови ............................................................................................... 3
2. Наставно и остало особље ................................................................................................. 3
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА .....................................................................................................................4
1. Општа организација рада у школи ................................................................................. 4
2. Организација наставе ........................................................................................................ 4
3. Реализација календара значајних активности ............................................................. 5
III СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ..........................................................6
1. Извештај о раду Школског одбора .................................................................................. 6
2. Савет родитеља ................................................................................................................... 7
3. Наставничко веће................................................................................................................ 8
4. Педагошки колегијум ........................................................................................................ 8
5. Директор школе .................................................................................................................. 8
6. Помоћник директора .......................................................................................................... 8
7. Стручни сарадници ............................................................................................................ 8
8. Продужени боравак .......................................................................................................... 11
9. Извештаји о раду стручних већа .................................................................................... 12
10. Тимови............................................................................................................................... 22
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ......................26
V РЕЗУЛТАТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА .........................................................................28
1. Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају I полугодишта
школске 2012/2013. године................................................................................................... 28
2. Извештај о реализацији школског развојног плана .................................................. 29
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ..................................................32
VII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ .............................................35
1. Сарадња са институцијама ............................................................................................. 37
2. Инспекцијски прегледи ................................................................................................... 37
3. Сајт школе .......................................................................................................................... 37
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА .........................................................................37
2
I УСЛОВИ ЗА РАД
1. Општи и просторни услови
Основна школа „Иво Андрић“ је васпитно-образовна установа која се бави образовањем и васпитањем ученика
у општини Раковица. У школи ради и огранак основне и средње музичке школе „Даворин Јенко“. Настава je у
школској 2012/2013. години почела на време.
Школа има 27 учионица и два кабинета за техничко, две информатичке учионице и све пратеће просторије, као
што су библиотека, зубна амбуланта и две фискултурне сале и стрељану. Двориште школе је уређено на
одговарајући начин, са великим спортским тереном иза зграде школе и мултифункционалним тереном са
вештачком травом, тако да омогућује извођење наставе физичког васпитања и свих осталих спортских и културних
активности. Једини проблем у оквиру дворишта је поломљени асфалт, за који је послат допис за санацију и
реконструкцију.
Градска општина Раковица, је својим средствима, у току распуста (август 2012.) извршила постављање и
ограђивање мултифункционалног терена са вештачком травом у школском дворишту. Дана 01.09.2012. године,
терен је свечано отворен. Отварању су присуствовали председник ГО Раковица Милосав Миличковић, Срђан
Ђоковић (отац Новака Ђоковића) и Марко Ђоковић (најмлађи Новаков брат). Они су ученицима поделили
пригодне поклоне, дар компаније Фемили спорт. Цео догађај је медијски испраћен, а присуствовали су и велики
број деце и родитеља наше школе. Такође, ГО Раковица донирала је и два фудбалска гола за мултифункционални
терен.
Град Београд је донирао металне ормариће, у које ће ученици одлагати своје уџбенике. Такође, град Београд и
МПНТР су донирали и други комплет беслатних уџбеника, тако да од ове године ученици један комплет држе у
ормарићима у школи, а други кући. Због промене броја ученика у неким разредима допунска набака уџбеника за
ученике је каснила.
Пре почетка школске године промењене су и старе зелене табле у учионицама млађих разреда. Замењене су
старе зелене табле са 4 велике беле табле и једном мањом белом. У учионици математике монтирана и
инсталирана је СМАРТ табла, која је купљена делом од средстава са Сименсовог конкурса ''Креирај будућност'',
где су ученици и наставници наше школе освојили прву награду (у износу од 1200 еура), а остатак новца додала је
школа. Ово је прва табла оваквог типа у нашој школи. У току првог полугодишта, набављена су и неопходна
средства за извођење наставе, средства за хигијену и све остале потребе школе из властитих материјалних
средстава школе. Донацијом Јубмес банке добијена су 4 рачунара, који су стављени у учионице старијих разреда у
којима недостају рачунари.
Реализовала се и идеја Ученичког парламента, набавка и инсталирање разгласа у холу и испред школе.
Захваљујући средствима родитеља, који су ову идеју једногласно подржали на Савету родитеља, обезбеђено је
198.000 динара, а остатак од 62.000 динара, колико је недостајало да се ова идеја реализује уплатила је школа.
За безбедност ученика и наставника бринули су се школски полицајац као и радник обезбеђења на улазу у
школску зграду и од ове године два виша референта за безбедност из ГО Раковица (који су посао обављали у две
смене). Дежурство наставника за време одмора, и пре почетка наставе је омогућило одржавање реда, спречавање
или благовремено реаговање на сукобе међу ученицима, те спречавање настанка материјалне штете. Од ове године
и ученици осмог разреда, по два ученика дневно, помажу наставницима у дежурству, а следеће недеље они
пуштају музику за време одмора. Ученици су се организовали у оквиру парламента да сваки дан друго одељење
пушта музику за време одмора. Да би се спречили ломови у одсуству запослених као и провале школе, из
сопствених средстава школе плаћа се ноћни чувар.
2. Наставно и остало особље
Настава је у првом полугодишту ове школске године била у потпуности стручно заступљена и врло успешно
изведена, на задовољство самих наставника, али и ученика и родитеља.
На почетку ове школске године, формирана су, према броју уписане деце, пет одељења првог разреда, као и
три групе у продуженом боравку (117 ученика). Како је у прошлогодишњој генерацији четвртог разреда било пет
одељења, сви наставници разредне наставе су преузели одељења првог разреда.
3
Пре почетка школске године извршено је преузимање два наставника разредне наставе. Миле Јурић и Дарко
Пандурски су поднели молбу директору да изврше замену школа са друге две колегинице, разлог је велика
раздаљина између места становања и наше школе, као и велико време које изгубе приликом доласка и одласка на
посао. На њихова места преузете су две колегинице Јасмина Милићевић из ОШ Деспот С. Лазаревић, која је
преузела одељење 1-5 и учитељица Биљана Ристовић из ОШ Милена Павловић Барили, која је преузела одељење
3-1. Вероучитељица Марија Росић и педагог школе Весна Младеновић отишле су на породиљско боловање и до
њиховог повратка запослени су, на одређено време, Драган Милић, вероучитељ и Марија Станојевић, педагог.
Иван Николић је допунио свој фонд до 100%, на одређено време, након што је Дејан Бошковић, професор
биологије постављен на место помоћника директора. 10% фонда часова из биологије предавала је Милена Ранчић
на одређено време. У овом полугодишту је Сузана Јанковић, проф. физичког васпитања завршила своју стручну
праксу у млађим разредима (28.12.2012. године), коју је финансирао Секретаријат и НСЗ. Са 25% фонда из
изборног предмета шах запослена је Марија Лукић на одређено време. 18.11.2012. године Марија Кочић, проф.
историје, је отишла у пензију и на њено место примљена је Светлана Петровић, која има 30% у школи у Пиносави,
на одређено време до расписивања конкурса.
Поред наставног кадра, школа има директора, помоћника директора, педагога, психолога, секретара,
рачуновођу, административног радника, два библиотекара, администратора компјутера, два домара и 14
спремачица и 2 сервирке.
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. Општа организација рада у школи
Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи у потпуности су реализовани по Правилнику о
календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2012/2013. годину.
Школска година, односно прво полугодиште почело је у понедељак, 3. септембра 2012. године, а завршило се у
петак, 28. децембра 2012. године.
Дан 12.11.2012. године био је нерадан, јер се тог дана обележева државни празник Дан примирја у првом
светском рату.
Образовно-васпитни рад за ученике остварио се у 17 петодневних наставних седмица, односно 84 наставна дана.
Школу је у првом полугодишту похађало 1125 ученика распоређених у 41 одељење. На почетку школске године,
уписано је 135 првака, распоређених у пет одељења, а формирана су и три групе ученика у продуженом боравку,
уписано је укупно 117 ученика првог и другог разреда. Учионице за млађе и наставни кабинети за старије разреде
налазе се у два посебна дела школске зграде, спојене холом школе, што представља погодност за одржавање реда и
дисциплине у школи. О понашању ученика за време малих и великих одмора воде рачуна дежурни наставници
који су распоређени по спратовима обе стране, у холу и дворишту школе. Техничко особље школе ради у две
смене, тако да је хигијена током целог радног дана на потребном нивоу.
Сваки наставник и одељењски старешина има одређен термин отворених врата, чији распоред је истакнут на
сајту школе, у зборници, и подељен родитељима. Сваке прве среде у месецу, у поподневном термину од 17-18ч,
одржавају се општа отворена врата, када су сви наставници истовремено родитељима на располагању за разговор,
а редовни и ванредни родитељски састанци се одржавају у поподневним часовима, после наставе.
О регуларном одвијању наставе и ваннаставних активности су се бринули директор и помоћник директора,
стручна служба и дежурни наставници. Школа, већ дужи низ година, има и дневног чувара који надгледа и води
евиденцију о уласку у школу и школско двориште како ученика и запослених, тако и осталих лица. Поред дневног
чувара ту се налазе се и два виша референта за безбедност, који помажу у безбедности и надгледању ученика.
У школи постоји и зубна амбуланта – огранак Дома здравља Раковица, у којој је стоматолог обавио систематске
прегледе ученика и све интервенције, а у Дому здравља обављени и систематски прегледи ученика предвиђени за I
полугодиште.
2. Организација наставе
1125 ученика је распоређено у 41 одељење, 20 у млађим и 21 у старијим разредима. Сва одељења старијих
разреда, као и претходних година, наставу су похађала у преподневној смени. Млађи узраст ученика похађа
4
наставу у две смене. Оваква организација рада омогућује врло ефикасну организацију наставе, што несумњиво
утиче на њен квалитет, омогућава бољи распоред рада ученика и њихов устаљени дневни ритам, а и лакше се
организују све остале активности ученика. Од ове школске године промењен је распоред великих одмора, тако да
сада ученици имају исто као и пре два велика одмора по 15 минута, али након другог и четвртог часа. Број
кабинета и учионица је довољан за овај број одељења, како за млађи тако и за старији узраст. Ученицима од 1-8.
разреда ове године је подељен још један комплет бесплатних уџбеници, донација Министарства просвете и науке и
града Београда, тако да сада имају два комплета које су задужили, а вратиће их на крају године. Један комплет
остаје у школи, у ормарићима, а други ученици носе кући. Идеја града Београда је да се донирањем ормарића
смањи оптерећење за ученичке ранчеве, а самим тим и за ученике.
3. Реализација календара значајних активности
Друштвене активности ученика су се одвијале у организацији Дечјег савеза под руководством наставника
разредне наставе Александре Ивезић. Дана 3.09.2012. уписали смо 36. генерацију првака, а први пут је у школске
клупе село 135 ученика, који су распоређени у пет одељења. Учитељица Јелена Ћирић водиће одељење I/1 и њихов
симбол биће СРЦЕ, Мирјана Јовановић I/2 и њихов симбол је ПЧЕЛИЦА МАЈА, Маја Герасимовић I/3 и њихов
симбол је ЦВЕТ, Катарина Гацин I/4 и њихов симбол је ЛЕПТИР, а Јасмина Милићевић I/5 њихов симбол је
ДЕЛФИН. Учитељице које ће у продуженом боравку водити бригу о ученицима после школе и са њима
проширивати нова знања, радити домаће задатке, глумити, певати и још много тога, биће Јелена Пантић, Сања
Димић и Драгана Стевановић. Пријем првака организован је у препуном школском дворишту и протекао је уз
песму и игру ученика трећих и петих разреда који су са својим учитељицама припремили предиван наступ. Оно
што је такође интересанто је и то да у овој генерацији имамо по први пут пет пари близанаца који су распоређени у
сваки од првих разреда.
Ове године обележена је 36. годишњица рада школе и 120 година од рођења Иве Андрића, прослава се ове
године састојала из два дела. Први који је имао културно-спортско-забавни карактер, а као и претходе године
хумани јер су нашој ученици, првог разреда, Тијани Огњановић неопходна средства за трансплатацију срца.
Оваква операција ће се извести у Бечу и наши ученици са својим одељењским старешинама и учитељима,
продавали су разне ствари (дечије рукотворине...) у оквиру продајног базара. Сакупљено је преко 3.500 еура
захваљујући родитељима, бакама, декама који су се одазвали овој хуманитарној акцији. Други део представљала је
свечана академија у сали КЦ Раковица, која је била посвећена деци. У средишту пажње био је опис деце у дечијим
недоумицама и стрепњама, али и радостима и играма. Почев од драматизације познате Андрићеве приповетке
''Књига'', преко комичног драмата ''Оцене'', до скеча ''Мрак'', музичких и плесних композиција, читава је приредба
тематски била посвећена најмлађима. Поред наставника и ученици су показали изузетну љубав према својој
школи. Тако је, сада већ ученица првог разреда гимназије, а прошле године Музичар генерације, Јана Миленковић
показала свој таленат али и приврженост нашој школи тиме што нам је на сцени помогла, изводећи клавирску
пратњу за све три хорске нумере. Хор је био импозантан – преко осамдесет чланова певало је чистим гласом и
топлином, какву имају само дечији хорови.
Оркестар је, као и увек, веома лепо извео омиљену композицију Ива Андрића ''Што се боре мисли моје'', док су
сви глумци на сцени без и једне грешке извели своје улоге. Наставник ликовне културе Милан Андрић, заједно са
Александром Герасимовићем и Станком Кржићем припремио је веома модерну сцену са видео пројекцијом на
платну. Одељење 3/3 учитељице Александре Ивезић, је припремило прелепу кореографију уз тематску
композицију ''Hey Pipi Langstrumph''. Ученица Ана Пухало 7/1 се веома лепо снашла у улози конферансијеа и
уобличила представу.
У септембру 2012. је рађено на уређењу школског дворишта и околине. Такође, ученици млађих разреда су ишли
на полудневни излет (посета салашу Стремен и манастиру Фенек). У школи су обележени и датуми значајни за
животну околину.
И ове године наша школа учествовала је у манифестацији „Радост Европе“. Угостили смо децу из Русије, из
града Гус-Хрустаљниј. Деца су била смештена у породицама наших ђака, који су као и сваке године, широм
отворили своја врата и срца за другаре из ове дивне земље. Били смо домаћини плесној групи која има 22 члана.
Деца су од 30. септембра до 6. октобра свакодневно пратили своје госте на разним активностима: карневал у Кнез
Михајловој улици, концерт „Сусрети пријатељства“, спортско-рекреативни дан на Ади Циганлији, позоришна
представа, журкица за децу, као и на завршном концерту у Сава центру 5. октобра. Наша школа је припремила и
извела приредбу за госте из Русије. Богат програм на српском и руском језику припремиле су наставнице руског
5
језика Љиљана Вићентијевић, Слађана Петровић-Танасијевић и Марина Милошевић у координацији и сарадњи са
учитељицом Јеленом Ћирић. Ученици наше школе веома су срећни што су и ове године били део ове дивне
манифестације и пуни утисака, дивних успомена и носталгије причају о својим гостима. Координатори
манифестације у нашој школи су учитељица Јелена Ћирић и наставница енглеског језика Весна Тутуновић.
Већ пету годину за редом наша школа учествовала је на међународном симпозијуму наставника под
називом ,,Комуникација на другачији начин” у румунском граду Лугожу у близини Темишвара. Петоро наставника
наше школе имало је прилику да, у новембру, своје идеје и искуство подели са колегама Основне школе
,,Анишоара Одеану” која је домаћин и организатор ове манифестације. Учитељице Ивана Цмиљановић Косовац и
Слађана Лалић одржале су огледни час ,,Заједничке карактеристике живих бића” радећи са ученицима другог
разреда. Зденка Јаношев, Јелена Дробњаковић и Весна Тутуновић одржале су интердисциплинарни час ,,Елементи,
смеше и једињења” бавећи се овим појмовима из угла хемије и географије. У раду су учествовали ученици седмог
разреда који су одушевљено прихватили овај начин рада и идеју да убудуће сарађују са својим вршњацима из
Београда. У склопу симпозијума наставници су присуствовали и централној свечаности, као и хуманитарној
изложби.
III СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ
Током првог полугодишта 2012/2013. године директор, помоћник директора и стручна служба су веома
успешно сарађивали са наставницима. Осим тога, директор је сарађивао са Школским одбором, службеницима
Министарства, Секретаријатом за образовање и дечију заштиту и Одељењем за образовање Општине Раковица.
Стручна служба је формирала одељења првог разреда и пратила напредовање ученика, учествовала у
решавању педагошких и васпитних проблема. Највеће напоре је улагала у санирање дисциплинских проблема и
случајева насиља, као и случајева непоштовања наставника и ученика. ПП служба је узела и учешће у седницама
Наставничког већа, Одељењског већа и свих стручних већа, а посебно интензивну сарадњу је имала са Тимом за
превенцију насиља у школи.
Психолог и педагог школе су одржале по једно предавање на седницама Наставничког већа у вези са
унапређењем наставе, као и о оцењивању ученика.
Наставничка и Одељењска већа су одржана по планираном програму седница. Стручна већа за области
предмета су одржала све планиране састанке на којима су се бавили планом и програмом, новим Правилником о
оцењивању, стандардима, стручним усавршавањем и осталим предвиђеним темама.
Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за развој школског програма су одржавали месечне
састанке по плановима који су у Годишњем плану рада школе.
Педагошки колегијум је одржао два планирана састанка на којима се дискутовало о планом предвиђеним
питањима: анализирао наставни процес, процес васпитања и стручно усавршавање наставника, у циљу планирања
унапређења квалитета наведеног, као и низ предлога и идеја коју се реализоване и које ће се реализовати у току
школске године.
Стручни тим за превенцију насиља у школи је у сарадњи са стручном службом радио на санирању
случајева насиља, како појединачног, тако и малтретирања појединих ученика од стране група из одељења. Тим се
бавио и анализом случајева њасиља у школи у циљу планирања даљих поступака превенције.
Стручни тим за самовредновање је одабрао подручја и направио план процеса самовредновања за ову
школску годину и планирао обликовање упитника за самовредновање, који ће бити креирани у другом
полугодишту, као и само спровођење.
У замени одсутних наставника, посебно су се ангажовали наставници који су били слободни у то време,
педагог, психолог, библиотекар и помоћник директора школе.
Активно пратећи живот и рад у школи, директор, помоћник директора и стручна служба су успешно
организовали наставу и ваннаставне активности, водећи рачуна и о обележавању свих важних датума кроз часове
одељенске заједнице, као и припремању ученика за такмичења.
1. Извештај о раду Школског одбора
Школски одбор је орган управљања у школи и он одлучује о свим важним питањима о раду школе.
Чланови Школског одбора су:
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Загорка Бешић, председник - локална самоуправа
Андреј Трајковић, локална самоуправа
Владан Којанић, локална самоуправа
Данијела Пантић Влаховић, Савет родитеља
Ксенија Петровић, Савет родитеља
Саша Илић, Савет родитеља
Драгана Васиљевић-Кокотовић, професор енглеског језика
Светлана Бубало, професор српског језика
Зденка Јаношев, професор географије
У саставу Школског одбора (сазиву чији четворогодишњи мандат траје од 12. 07. 2010. год) Основне школе
''Иво Андрић'' Београд, прошле школске године дошло је до разрешења једног члана, представника локалне
самоуправе, Зорана Пуцановића, па је уместо њега именован у састав Школског одбора, представник локалне
самоуправе, Владан Којанић, почев од 11. 11. 2011. год.
У току првог полугодишта школске 2012/2013. године, Школски одбор, као орган управљања школом,
одржао је три седнице. Школски одбор је на својим седницама разматрао питања из своје надлежности утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Школе:
Разматрао је и усвојио:
- Годишњи извештај о раду Школе за школску 2011/2012. год;
- Годишњи извештај о раду директора школе у школској 2011/2012.год;
- Донео је развојни план рада школе од школске 2012/13 до 2017/2018. године;
- Донео Годишњи план рада Школе за школску 2012/2013. год;
- Именовао Стручни актив за развојно планирање;
-Разматрао извештаје о припремљености школе за рад и опремљеност училима за школску 2012/2013. годину;
- Одлучивао о исхрани, осигурању и обезбеђењу ученика,
- Допуна Одлуке о давању у закуп слободног школског простора;
-Разматрао и усвајио извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2011/2012.години,
- Донео план стручног усавршавања за школску 2012/2013. годину;
- Разматрао и усвојио Извештај о самовредновању у школској 2011/12. години,
- Разматрање и доношење анкеса Годишњег плана рада школе за школску 2012/13. годину;
-Разматрао и усвајио извештаје о успеху и владању ученика, остваривању циљева
образовања и васпитања, стандарду постригнућа и мерама за побољшање успеха и
владања на првом тромесечју ове школске године,
- Донео Одлуку о попису са стањем на дан 31.12.2012.год;
-Усвајио предлог финасијског плана за 2013.,2014.,и 2015. годину за ОШ „Иво Андрић“
-Донео Одлуку о ревизији библиотечке грађе и отпису дотрајалих и неупотребљивих књига.
Љубица Милошић
секретар школе
2. Савет родитеља
Савет родитеља је заседао два пута: 13.09.2012. и 13.11.2012. године. На седници председник Савета
родитеља за школску 2011/2012. годину Марија Пејовић захвалила се на досадашњем раду и замолила да због
приватних обавеза не буде и ове године председник. Конституисан је нови Савет родитеља, за председницу
изабрана је Сандра Ковачић, представник 1-5, а за заменика Верица Мирковић, представник 8-1. Представник
родитеља за Стручни актив за развојно планирање изабрана је Наташа Васић, представник 7-5, а за Тим за
самовредновање Марија Пејовић. По одлуци Савета родитеља и финансирано од стране родитеља школу је
физички обезбеђивала фирма „Круг 1“, од 7:30 до 19:30 сваког наставног дана. Родитељи су плаћали 500 динара по
полугодишту по породици, а на иницијативу Савета омогућено је факултативно осигурање ученика. Изабрана
осигуравајућа кућа за ову шк. годину била је Делта ђенерали, по цени од 300 динара на годишњем нивоу по
ученику. Фирма која је изабрана за дистрибуцију ужине у настави и исхрану у продуженом боравку је ''Klopizza''
(цена ужине је 90 динара, а ручак је 180 динара по оброку).
7
Савет се осим уобичајених активности предвиђених Законом, бавио и помоћи у реализацији прославе Дана
школе, хуманитарне кошаркашке утакмице за Тијану Огњановић (која је организована на иницијативу Сандре
Ковачић), Дана науке, набавком разгласа за школу.
Представници родитеља по разредима изабрали су и агенције, односно дестинације и смештај за ученике
који ће ићи на наставу у природи и екскурзије. Такође изгласали су висину накнаде за наставнике за реализацију
наставе у природи и и екскурзија у износу од 600 динара (бруто) по дану по детету.
3. Наставничко веће
У првом полугодишту школске 2012/2013. години одржано је укупно 4 седнице овог стручног органа
школе: 13.09.2012, 4.10.2012, 07.11.2012, 28.12.2012. године.
4. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум заседао је у првом полугодишту два пута: 13.9.2012, 17.11.2012. године. Сви планови
из програма су реализовани, као и друге активности као Дан науке (6.12.2012. године).
5. Директор школе
Директор школе Милан Пашић први пут је именован за директора школе 1.3.2012. године на четири
године.
6. Помоћник директора
Посао помоћника директора школе у овом полугодишту школске 2012/2013. године обављао је Дејан
Бошковић, професор биологије. Након добијања ЦЕНУС-а, смањен нам је проценат помоћника на 30%. Дејан
Бошковић у другом полугодишту 70% бити у настави а 30% ће обављати посао помоћника директора.
7. Стручни сарадници
Извештај о раду психолога у првом полугодишту 2012/2013. године
Током првог полугодишта школске 2012/2013. психолог је највећи део радног времена посветио индивидуалном и
групном раду са ученицима, као и индивидуалном раду и сарадњи са родитељима. Такође, на дневном нивоу
психолог је сарађивао и консултовао се са одељењским старешинама, наставницима, наставницима разредне
наставе, као и са директором школе.
Планирање и програмирање образовно – васпитног рада и вредновање остварених резултата:
Психолог је израђивала годишње и месечне планове и програме, као и акционе планове за стручне тимове.
Пратила је примењивање педагошких принципа у раду са ученицима и предлагала нова решења, као и мотивацију
ученика за рад и учење и развој и напредовање личности ученика.
Унапређивање образовно – васпитног рада и инструктивни педагошко – психолошки рад са наставницима:
Психолог је имала свакодневне консултације са наставницима и пружала им стручну помоћ у упознавању деце,
њихове индивидуалности, карактеристика личности, узрока промене понашања. Саветовала је наставнике код
предузимања одређених корака и приступа детету у циљу подршке детету и решавању проблема. Радила са
наставницима на приступу који подстиче мотивацију код деце, тимски рад и сарадњу.
Посебно је пружала помоћ у раду са децом из осетљивих група, као и са даровитом децом.
Посећивала је часове редовне наставе, као и угледне и интердисциплинарне часове и давала савете наставницима у
циљу унапређења односа наставник – ученик, као и односа ученик – ученик, са акцентом на групни и тимски рад,
развијање критичког и креативног мишљења код ученика, у циљу позитивне радне и демократске атмосфере.
Рад са ученицима: Психолог је са ученицима радила индивидуално и групно.
Разговарала је и саветовала ученике који су на разговор долазили самоиницијативно или на предлог одељењског
старешине, предметног наставника или родитеља. Проблеми којима смо се бавили најчешће су се тицали проблема
унутар примарне породице детета, као основног узрока за недостатак мотивације, асоцијално понашање, агресивно
понашање, несигурност, изостајање са наставе, слабији успех у учењу и сл.
Са појединим ученицима и када је за то постојала потреба, психолог је спроводила појачан васпитни рад у виду
интензивних разговора са учеником, праћење понашања ученика за време наставе и ван наставе, те укључивање
ученика у школске активности.
8
Психолог је радила са појединим групама ученика одржавала радионице на тему ненасилне комуникације,
асертивног понашања, толеранције, дискриминације и др. и по потреби заједно са разредним старешином
учествовала на часовима одељењске заједнице.
Психолог је вршила тестирање деце при упису у први разред и саветовање са родитељима.
Психолог је у току полугодишта водила састанке и активности као координатор Вршњачког тима.
Сарадња са родитељима: Психолог је разговарала са родитељима који су се обраћали самоиницијативно или их је
по потреби позивала на разговоре.
Са родитељима је разговарано о поласку детета у школу, стицању радних навика, преласку у пети разред, као и о
мотивацији, организацији времена, постављању граница у родитељству, ваннаставним активностима и др.
Психолог је заједно са учитељем и педагогом присуствовао првом родитељском састанку првака у свим
одељењима где је разговарао са родитељима о битним стварима у родитељству сходно узрасту детета и одговарао
на питања родитеља.
Психолог је саветовао родитеље деце која имају емоционалне проблеме, проблеме понашања, адолесцентне кризе
и др.
Истраживање образовно – васпитне праксе: Кроз сарадњу са наставницима, одељењским старешинама и
директором школе, као и стручним тимовима у школи, психолог је радила на унапређивању образовно – васпитног
рада.
Анализирала је опште и посебне услове образовно – васпитног рада и износила идеје за унапређење. Бавила се
анализом индивидуалних разлика код ученика у погледу учења и понашања и предлагала различите приступе у
односу на ученика као индивидуу.
Израђивала је и спроводила упитник на тему насиља у школи и анализирала резултате. Радила социограм у
одељењу.
Кроз разговоре са родитељима, наставницима и рад са ученицима, психолог је радила на унапређивању сарадње
школа – ученик – родитељ.
Рад у стручним органима: Психолог је активно учествовала на седницама Наставничког већа и Одељењских већа
и током првог полугодишта одржала предавање на тему
„Колегијалност и међуљудски односи у колективу” . Присуствовала предавањима педагога и помоћника
директора.
Учествовала је на седници Педагошког колегијума, као и на свим састанцима стручних тимова као што су Тим за
превенцију и заштиту ученика од насиља и Тим за инклузију.
Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање: Психолог је на
општинском нивоу сарађивала са Центром за социјални рад, Домом здравља, Општином Раковица, као и са другим
школама на Општини и граду, Центром за усвојење и старатељство, Центром за таленте, те другим градским
институцијама и организацијама.
Размењивала је искуства са психолозима и саветовала се са дефектолозима из других школа.
Присуствовала је конференцији о здрављу младих у Дому омладине Београд, као и трибини на тему „ Трговина
људима ” у ГО Раковица.
Вођење документације и припрема за рад:
Психолог је ажурно водила документацију, дневник рада и досијее о раду са ученицима, писала извештаје са
састанака са родитељима ученика, састанака стручних тимова, као и документацију о посећеним часовима редовне
наставе.
Психолог ради на припремама и свакодневно се договара и сарађује са педагогом, као и са наставницима,
разредним старешинама и директором школе.
Јелена Медаревић,
психолог
Извештај о раду педагога у првом полугодишту 2012/2013. године
У септембру школске 2012/2013. год., педагог је учествовала у распоређивању нових ученика по одељењима
свих разреда, свечаном пријему првака и заједно са психологом посетила родитељске састанке првог разреда, у
циљу упознавања родитеља са радом ПП службе и унапређивања сарадње породице и школе. Такође, педагог је
9
радила на решавању проблема насталих у адаптацији ученика на школу, у смислу учења, поштовања правила
понашања, односа са другим ученицима и сл.
У току целог полугодишта педагог је сарађивала са наставницима, кроз инструктивно –педагошки рад, ради
унапређивања образовно-васпитног рада: педагог је вршила анализу и систематизацију глобалних и оперативних
планова рада наставника; педагог је посећивала огледне/угледне часове, часове редовне и допунске наставе и
часове одељенске заједнице, педагог је учествовала у анализи и дискусији посећених часова и активности; педагог
је пратила узроке школског неуспеха ученика и предлагала решења; педагог је у зависности од потреба
појединачно упознавала наставнике са новим Правилницима везаним за све аспекте васпитно-образовног рада у
школи. По потреби педагог је у сарадњи са директором, помоћником и психологом учествовала у унапређивању
образовно-васпитног рада појединих наставника, у смислу корективног рада.
У току првог полугодишта педагог је посећивала часове редовне и допунске наставе и у циљу праћења
активности ученика на часу приликом усвајања градива, у циљу идентификовања ученика којима је потребна
додатна подршка, у циљу праћења адаптације појединих ученика који су дошли ове школске године.
У раду са ученицима, педагог је поштовала принцип редовности. Са ученицима је рађено индивидуално и
групно. У сарадњи са психологом анкетирани су ученици појединих одељења и предузимане су одговарајуће
активности. Рађено је са ученицима који имају проблема у понашању, у учењу и који имају различите развојне
проблеме. Такође, доста ученика долази самоиницијативно у педагошко-психолошку службу.
Педагог је држала саветовалиште за родитеље (свака среда после подне), где је са родитељима решавала
проблеме везане за развој, учење, понашање и организацију слободног времена и времена за учење њихове деце.
Током целог полугодишта, педагог је сарађивала са установама ван школе, са Секретаријатом за образовање, са
Општином Раковица – интерресорна комисија,са ИМЗ-ом и са основним школама на територији општине
Раковица.
Педагог је у току полугодишта одржала два предавања на Наставничком већу: „Оцењивање из перспективе
ученика“ и предавање након реализованог семинара о новом Правилнику о оцењивању. Такође, на стручном већу
за учитеље педагог је реализовала предавање о обавезном петогодишњем стручном усавршавању ван установе.
Педагог је активно учествовала у раду различитих тимова и органа: Тим за превенцију насиља, Тим за
Школски развојни програм, Вршњачки тим, Педагошки колегијум, као и у раду тимова чији је и координатор: Тим
за инклузију и Тим за ПО.
Педагог је водила документацију о свом раду, годишње и месечне планове рада, дневник рада, евиденцију
индивидуалног и групног рада са ученицима и родитељима. Такође, педагог води евиденцију о екстерном и
интерном стручном усавршавању наставника и о томе тромесечно, кроз анализу, извештава педагошки колегијум.
Педагог се континуирано припрема за свој рад, води евиденцију о свом раду и редовно учествује у стручном
усавршавању.
Mарија Станојевић,
педагог
Извештај рада школских библиотекара у првом полугодишту 2012/2013. године
СЕПТЕМБАР
У току месеца издато је укупно 374 књигa, oд првог до чртвртог разреда издато је 202 књиге (највише је читало
одељење III-1), а од петог до осмог разреда 172 књиге (највише је читало одељење V-4, 26 књига)
У току месеца спроведено је анкетирање за Библиотечку и Новинарску секцију и секције су почеле са радом.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради паноа...). Рад библиотекара са Наталијом Илић из VII-5, у њеној учионици због просторне прилагођености.
Учествовање библиотекара на симпозијуму у организацији Друштва школских библиотекара- 26.9.2013.
Објављивање текстова и фотографија на школском сајту, библиотечком блогу и школском часопису.
У току месеца набављено је укупно 84 књигa, књиге су поклонили ученици и колеге.
ОКТОБАР
У току месеца укупно издато 797 књига, од првог до четвртог разреда издато је 598 књига (највише је читало
одељење I-4 -105 књига), а од петог до осмог 199 (највише је читало V-5 - 28 књига).
10
Реализовани су састанци Новинарске и Библиотечке секције. Чланови секција учествовали су у обележавању Дана
школе и другим активностима предвиђени планом рада секција. Чланови Библиотечке секције били су
библиотекари за време одмора и препоручивали и издавали књиге својим другарима.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу,
изради паноа, ...). Рад библиотекара са Наталијом Илић из VII-5, у њеној учионици због просторне
прилагођености.
У току месеца у библиотеци је реализовано тринаест часова. Ученици првог разреда су учлањени у школску
библиотеку и кроз песму и игру се упознали са правилима рада библиотеке. Са ученицима из II-4, III-4, IV-2, V-5
и I-2 радиле су се бајке, читали часописи, вежбала граматика.
Посета Сајму књига и набавка нових књига. У месецу октобру набављено је 118 књига, 85 књига су поклониле
колеге и ученици, а 33 књиге купљене су на Сајму књига.
У месецу књига награђени су најчитачи за протеклу школску годину- Ана Киш, ученица IV-1, а од V до VIII
разреда је Анђела Радојевић из VII-2.
Сарадња са Удружењем свесловенске писмености и заштите ћириличног писма поводом хуманитарне акције и
конкурса.
У току месеца заједно са ученицима библиотекари су објављивали чланке и фотографије у школском часопису и
на школском сајту.
Октобра 22. библиотекари су присуствовали Смотри стваралаштва школских библиотекара у Београду.
НОВЕМБАР
У току месеца издато је укупно 940 књига, oд првог до чртвртог разреда издато је 690 књига (највише је читало
одељење I-4 – 101 књига), а од петог до осмог разреда 250 књига (највише је читало одељење VI-1 - 25 књига).
Реализовани су састанци Новинарске и Библиотечке секције. У читаоници је реализован свакодневни рад са
ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу, изради паноа, ...). Рад библиотекара са
Наталијом Илић из VII-5, у њеној учионици због просторне прилагођености.
У току месеца у библиотеци је одржано 8 часова (II-2, I-3, II-1, I-4). Ученицима су промовисане нове књиге. Поред
ових часова, реализована је и тематска настава „У свету бајки“, са учитељицом Александром Ивезић у III-3, пет
часова је реализовано у библиотеци а осталих шест у учионици. Вредни чланови секција, Ана Мијушковић и Ана
Јанковић, учествовале су у реализацији тематске наставе.
У школској библиотеци одржано је школско такмичење рецитатора од петог до осмог разреда.
Сарадња са издавачком кућом ЈРЈ, набавка неопходне школске лектире. Набављено је 35 књига. Поклоњено 17
књига, а 18 је купљно у оквиру пројекта Дилс.
ДЕЦЕМБАР
У току месеца издато је укупно 972 књиге, oд првог до чртвртог разреда издато је 677 књига (највише је читало
одељење I-4 – 90 књига), а од петог до осмог разреда 295 књига (највише је читало одељење V-1 – 33 књиге).
Реализовани су састанци Новинарске и Библиотечке секције. Чланови Новинарске секције учествовали су на
школском сајму науке „Знање на видику 2“, фотографисали су и писали репортаже . Чланови Библиотечке секције,
у сусрет новогодишњим празницима, украсили су просторију школске библиотеке. У читаоници је реализован
свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у учењу, изради паноа, ...). Рад
библиотекара са Наталијом Илић из VII-5, у њеној учионици због просторне прилагођености.
У току месеца реализовано je осам часова (IV-5, II-6, I-5, III-4), са ученицима су се радиле одлике бајки, читале
басне и часови на којима су препоручене књиге за читање током зимског распуста, часови су реализовани са
учитељицом Сандром Радовановић и Миром Живић
Набављено је 50 књига. Купљено 30, а поклоњено 20 књига.
Израда текстова за сајт школе и блог школске библиотеке.
Снежана Драгичевић,
Мирјана Поповић,
библиотекари
8. Продужени боравак
Полугодишњи извештај рада у продуженом боравку за школску 2012/2013.
Продужени боравак у ОШ “Иво Андрић“ почео је са радом 10.09.2012. године.
11
Има 66 ученика првог и 43 ученика другог разреда, распоређених у три групе.
Учитељице су са ученицима реализовале часове учења у складу са Годишњим планом и програмом редовне
наставе.
Слободне активности подразумевају следеће радионице: ликовну, музичку, етно, истаживачку и лингвистичку.
Кроз ове активности тематски су обрађени значајни датуми и догађаји ( долазак јесени, Дан школе, спортски дан,
зима, Нова година, Дан науке и др.)
У боравку се слободно време проводи креативно захвљујући едукативним друштвеним играма у оквиру пројекта
„ДИЛС“-а. Деца су ишла и на санкање и игре на снегу.
Осим наведеног, ученици су похађали часове енглеског језика, шаха и информатике, а за одређене активности
коришћена је и свечана сала.
Ученици из боравка активно су учествовали у хуманитарној акцији организованој поводом Дана школе и на
продајној изложби показали своју креативност и хуманост.
Учитељице су одржале угледне часове:
- 24.09. „Јесењи плодови“,
- 25.09. „Звучна читанка“,
- 28.09. „Један инструмент-једна песма“.
Приликом реализовања угледних часова и слободних активности коришћена су: магнетна табла, клавијатуре,
звучне читанке и друга наставна средства.
Сарадња са родитељима, учитељима из наставе и педагошко-психолошком службом одвија се свакодневно и
траже се најбољи начини за решавање текућих проблема и побољшање квалитета рада у продуженом боравку.
Учитељице у продуженом боравку:
Пантић Јелена
Димић Сања
Стевановић Драгана
9. Извештаји о раду стручних већа
Извештај стручног већа за разредну наставу
у првом полугодишту школске 2012/2013. године
Извештај о реализованим активностима стручног већа за разредну наставу је саставни део Годишњег
извештаја о раду школе. Стручно веће разредне наставе млађих разреда чине 23 наставника разредне
наставе, три наставнице енглеског језика и наставник веронауке. 20 наставника разредне наставе ради у класичним
одељењима, док су 3 наставнице на радном месту у боравку.
Рад у школи се одвијао у две смене (парна и непарна) по 10 одељења. Смене су се мењале на недељном нивоу.
У току првог полугодишта Стручно веће за разредну наставу одржало је свих 5 планираних састанака.
Руководиоци разредних већа млађих разреда су донели програме рада за свако Веће посебно. Кроз Програм рада
утврђен је начин избора и коришћења уџбеника, употребу метода и средстава у редовној настави, планирани су
различити облици наставе, као и корелација међу предметима. Поред редовне наставе, одржаване су и допунска
настава, додатна настава, а учествовали смо и у различитим ваннаставним активностима у школи, као и изван ње.
Редовна настава васпитно-образовног рада се одвијала према утврђеном распореду часова. Циљеви и задаци
наставе су дати у глобалним плановима и програмима рада за сваки предмет. У току полугодишта су сачињени и
реализовани месечни планови рада. Организовано је дежурство по 2 наставника у школи пре наставе и за време
оба велика одмора.
ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ЗА НАСТАВНИКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ:
1.септембар – почетак школе
1-5. октобар – Дечја недеља
9. октобар – Дан школе
8. новембар – Дан просветних радника
28. децембар – Подела књижица за крај полугодишта
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СМО РЕАЛИЗОВАЛИ У ШКОЛИ И ИЗВАН ЊЕ:
12
ЕКСКУРЗИЈЕ-ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ
Овог полугодишта организован је један полудневни излет за све ученике од I до IV разреда где смо посетили
салаш Стремен и манастир Фенек.
НАСТАВА У ПРИРОДИ
Извођење Наставе у природи је потврђено одлуком Савета родитеља, успешно завршеним избором агенција и
дестинација.
I разред: Бања Врујци
II разред: Гоч
III ратред: Дивчибаре
IV ратред: Дивчибаре
Сви разреди би требало да изведу Наставу у природи у мају/јуну месецу.
ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ
- У Дом културе Раковица у октобру месецу одржана је представа „Три прасета“ за ученике првог разреда.
- У Дом културе Раковица у новембру месецу одржана је представа „Лепотица и зверко“ за млађе разреде основне
школе.
- Новогодишњом представом „Деда мразове зимске чаролије“ у КЦ „Ђуро Салај“ обележили смо завршетак првог
полугодишта и улазак у Нову годину.
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ
- Ученици млађих разреда активно учествују у свим пројектима школе, како на нивоу земље, тако и у
међународним који могу бити прилагођени њиховом узрасту. Активност ученика и наставника млађих разреда
детаљно је изнесена у записнику Школског развојног планирања.
- У првом класификационом периоду одржана су три огледна часа: два је одржала учитељица Слађана Лалић у
оквиру предмета од играчке до рачунара (интердисциплинарно) и један је одржала учитељица Драгица Стешевић
-Учитељице Слађана Лалић и Ивана Цмиљановић Косовац одржале су угледни час из предмета свет око нас са
којим су и представиле школу у Румунији (извештај у записнику школског развојног планирања);
-Учитељица Александра Ивезић у једној седмици новембра одржала је тематску наставу на тему „Бајке“;
- Ове године је у нашој школи, по други пут, одржана манифестација „Знање на видику2“ којом смо обележили
Дан науке. Први пут су учешће у овој манифестацији имали и млађи разреди. Учитељи и ученици који су
учествовали су из одељења: I-1 Јелена Ћирић (7 ученика); I-5 Јасмина Милићевић (7 ученика); II-2 Ивана
Цмиљановић Косовац (16 ученика); II-3 Ева Јовић (8 ученика); II-5 и VI-5 Драгица Стешевић (14 ученика); III-1
Биљана Ристовић (23 ученика); III-2 Татјана Миленковић (17 ученика); III-3 Александра Ивезић (20 ученика); III-4
Мирјана Живић (21 ученика); IV-1 Вера Васић (6 ученика); IV-2 Мира Роланд (6 ученика); IV-5 Сандра
Радовановић (26 ученика)
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Школско такмичење „Игре без граница“ поводом прославе Дана школе организовано је у сарадњи са
наставницима физичког васпитања. Учествовали су ученици другог, трећег и четвртог разреда.
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ – ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
-Поводом пријема првака припремљена је и изведена приредба у дворишту школе. Школа је обезбедила
озвучење. Приредбу су спремали учитељи првог разреда (Јелена Ћирић, Мирјана Јовановић и Катарина Гацин)
и учитељица Александра Ивезић. За декорацију (велики пано на улазу школе) задужена је била Маја
Герасимовић.
13
-За време Дечије недеље у школи је организована добротворна акција поводом сакупљања средства за
трансплантацију срца ученице наше школе. Сви учитељи су организовано припремили своја одељења за
учешће у продајној изложби којом смо допуни постојећи фонд.
-30.9-6.10. учествовање у манифестацији Радост Европе – координацију, организацију, припреме и извођење су
водиле Јелена Ћирић и наставник енглеског језика Весна Тутуновић;
-3.10. у сарадњи са Стручним већем руског језика Јелена Ћирић је учествовала у припреми и извођењу
приредбе за госте из Русије;
-5.10. учествовање на фестивалу „Дечја недеља“ – кореографија и вођење ученика – Јелена Ћирић са
наставницом информатике Олгом Вујин;
-На општинском такмичењу „Исцртавање школског дворишта“ ученици млађих разреда освојили су прво
место – вођење учитељице Сања Вујисић и Мира Риланд;
-Вођење блога у оквиру сајта школе – Сандра Радовановић;
-У оквиру Дана школе сви учитељи су припремали и извели продајну изложбу у хуманитарне сврхе, као и
спрортске активности (други, трећи и четврти разред) 6.10. и присуствовали свечаној приредби у Дому за
културу Раковица 8.10. у чијој припреми и извођењу је учествовала Александра Ивезић;
-Поводом прославе 90 година од рођења Душка Радовића у Дечјем културном центру одржана је прослава на
којој су учествовали ученици прваог један са једним скечом- припремала и водила учитељица Јелена Ћирић.
-Одржана су школска такмичења рецитатора (учествовали сви учитељи са по два представника из сваког
одељења) и Најраспеваније одељенске заједнице(учествовали учитељи и ученици трећег и четвртог разреда):
-На великој акцији наше школе у сарадњи са КК „Црвена Звезда“ хуманитарног карактера учитељица Јелена
Ћирић је припремила и са ученицама петиг разреда извела плесне тачке у паузама кошаркашких утакмица.
ДОПУНСКА НАСТАВА
Овај вид наставе је организован за ученике који нису успевали да савладају предвиђени наставни план и програм.
Извођење допунске наставе води се и кроз евиденцију у Дневнику осталих облика васпитно-образовног рада.
ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава је била организована са ученицима од 2. до 4. разреда. У овај облик наставе су били укључени
талентовани ученици и настава је извођена бар једном недељно.
Предлози за даље унапређење рада школе у наредној школској години
Одржавање угледних часова наставника.
Учешће више наставника и ученика у различитим пројектима школе
Одржавање и развијање међуљудских односа у школи
Одржавање и посвећивање пажње квалитетној редовној настави
Развијати вештине, посебне таленте и способности код ученика кроз додатни рад, ваннаставне активности,
као и истицање истих кроз такмичења.
Развијање свести и ширење употребе савремених наставних средстава којима школа располаже.
Интезивна сарадња са педагогом и психологом школе.
Уједначавање критеријума за оцењивање провера знања.
Поставити шире могућности за васпитни рад са ученицима, посебну пажњу посветити дисциплини.
Инсистирати на Кућном реду школе од стране ученика и родитеља.
Сарађивати са установама изван школе које су од значаја за пружање помоћи у васпитно-образовном раду.
Омогућити ученицима да упознају наше писце и песнике, упућивати их на више читања књига за децу.
Обогатити програм здравственог васпитања ученика.
Обележити дан заштите животне средине
Бавити се уређењем учионица и школе.
Руковидилац стручног већа,
Јелена Ћирић
14
Извештај већа српског језика у првом полугодишту школске 2012/2013. године
Током првог полугодишта Стручно веће српског језика одржало је четири званична састанка и неколико кратких
састанака у циљу консултација и размене искустава, као и договора о текућим проблемима.
Први састанак одржан је 4. 9. 2012. године на коме је:
1. Усвојен план и програм рада за школску 2012/2013. годину,
2. Подељена су задужења, па је наставница Олга Урошевић задужена за литерарну секцију, Милица
Мирковић за рецитаторску секцију, Драгана Дејановић и Милица Мирковић деле одговорност за
новинарску секцију, док Светлана Бубало и Станко Кржић организују и уређују драмску секцију.
3. На првом састанку су усвојени глобални и оперативни планови,
4. Испланирани су и распореди писмених и контролних задатака, који су претходно усаглашени са
представницима Стручних већа Енглеског и Руског језика и математике.
5. За ученике петих разреда усвојен је и усаглашен иницијални тест, а
6. Усвојен је и стандард оцењивања:
од 0 до 39% =
недовољан (1)
од 40 до 55% =
довољан (2)
од 56 до 75% =
добар (3)
од 76 до 87% =
врло добар (4)
од 88 до 100% =
одличан (5)
Други састанак одржан је 18. 9. 2012. године на коме је:
1. Усаглашен и договорен план стручног усавршавања. Ове школске године уведен је нови Правилник о
стручном усавршавању у установи и изван ње. Сви чланови актива упознати су са новим Правилником и
определили су се за одређене видове усавршавања,
2. Критеријум оцењивања је усаглашен и прихваћен за све даљње контролне задатке,
3. Направљена је листа књига које треба набавити за библиотечки фонд,
4. Наставник Станко Кржић преузео је на себе улогу координатора тима за реализацију Дана Школе 8.
октобра 2012.
5. У месецу октобру, 9. 10 2012. одржан је час размене искустава којим је руководила наставница Мирјана
Поповић. Часу су присуствовали наставници Олга Урошевић, Драгана Дејановић, Милица Мирковић и
Селена Томић и Станко Кржић
Трећи састанак одржан је 11. 10. 2012. године на коме је:
1. Усвојен списак потребних књига за опремање библиотека и књиге су наручене. Прочитан је извештај о
набављеној лектири за ученике од 5. до 8. разреда, који су саставиле библиотекарке Мирјана Поповић
(уједно члан Стручног већа србиста) и Снежана Драгичевић
2. Прочитан је Извештај о реализацији Свечане академије поводом Дана школе. Извештај је саставио Станко
Кржић.
Четврти састанак стручног већа одржан је 13. 11. 2012. године на коме је:
1. Анализиран успех на крају 1. тромесечја,
2. Дати су предлози и мере за побољшање рада ученика са проблемима у развоју и учењу.
3. Наша школа и даље традиционално сарађује са Дечјим савезом и у договору са њиме пријавила се за
рецитаторско и глумачко такмичење. Ове године наставница Милица Мирковић предводиће своју
глумачку трупу са представом Оцене и представљати нашу школу на општинском такмичењу, јер се њена
представа истакла као најупечатљивији уметнички облик на свечаности поводом Дана школе.
4. Одређен је датум за рецитаторско такмичење, које потом и одржано 30. 11. 2012. На општинско такмичење
пласирали су се ученици Александра Нухбеговић 7/5, Милош Шарић 7/1 и Јана Дробњаковић 5/5.
15
У складу са препорученим ваннаставним активностима, наставница Драгана Дејановић посетила је са
ученицима Музеј Ива Андрића 28. 11. 2012. године.
Наставнице Светлана Бубало и Љиљана Рајчић одржале су интердисциплинарни час под називом Фонетски
разломак, који се показао као успешна и мотивишућа наставна активност, с обзиром да су ученици овакав вид
наставе оценили као користан и занимљив.
Руководилац стручног већа,
Станко Кржић
Извештај о раду стручног већа наставника математике
за прво полугодиште школске 2012/2013.године
У току првог полугодишта школске 2012/2013.године, наставници математике су били јако активни и ангажовани
у многим активностима.
Одржано је 7 састанака Стручног већа на којима су се наставници договарали, планирали и реализовали различите
активнсти и представљали постигнуте резултате.
Остварена је сарадња са другим Стручним већима, и то са Стручним већем страних језика и природних наука и
учитеља кроз реализацију интердисциплинарних часова, припреме квиза поводом Дана школе и припреме Дана
науке“Знање на видику 2“.
Кабинет математике број 3 је 13.септембра 2012. опремљен са Смарт таблом и истог дана су наставници
присуствовали обуци за рад на Смарт табли.
Наставницe Лепосава Љешњвић, Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић су у среду, 26.9.2012. водиле групу
шестака, њих 42, да виде овог на изглед слатког, а технолошки напредног робота Асима.
У склопу исте манифестације „Дани открића“, 2.октобра 2012. наставници Сузана Бранковић Павловић, Маријана
Мирковић, Оливера Наковски Љиљана Рајчић, Мирослав Крњић и Ненад Стаменовић су водили ученике 6.и 8.
разреда на радионице „Лего роботи“ у организацији Центра за промоцију науке.
Наставници Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић су 6.октобра 2012. са групом наставника других предмета
(Лепосава Љешевић, Дејан Бошковић, Драгана Дејановић) урадиле припрему квиза за ученике 8.разреда, а
поводом прославе Дана школе.
У среду, 28. новембра 2012. године припремљен је и одржан пробни матурски испит из математике за ученике
осмог разреда.
На велику радост и наставника и ученика, 6.децембра је припремљена и реализована још једна манифстација
популаризације науке Дан науке. Наставници математике са ученицима су припремили 18 радионица и украсили
радовима све три учионице и ходник испред њих. Укупно је учествовало 79 ученика.
У току првог полугодишта наставници математике су одржали више угледних и интердисциолинарних часова.
Интердисциплинарни час ликовное културе и математике у 5-3 наставнице Весне Станисављевић и Иване
Јовановић „Слободно ритмичко компоновање геометријских фигура и геометријских тела“ је одржан 04. октобра
2012.
Oгледни час у 8-3 наставнице Маријане Мирковић „Основни геометријски појмови Однос тачке и праве, тачке и
равни“ је одржан 22. октобра 2012.
Угледни час у 8-3 наставнице Маријане Мирковић „Однос праве и равни, однос две равни“ је одржан 23. октобра
2012.
Интердисциплинарни час српског језика и математике у 6-3 и 6-4 наставнице Светлане Бубало и Љиљане Рајчић
„Фонетски разломак“ је одржан 16.децембра 2012.
Наставници су у овом периоду имали и стручна усавршавања кроз разне семенире.
Љиљана Рајчић и Маријана Мирковић су завршиле електронски семинар „Комуникација и интеракција у школи“
(кат.број 538 за 2012/2013годину).
Оливера Сретовић је завршила електронски семинар „Блог, твитер и фејсбук у настави“.
Сузана Бранковић Павловић, Ивана Јовановић и Оливера Наковски су завршиле семинар „Образовање за мир –
дијалогом до решења“.
Сузана Бранковић Павловић је завршила семинар „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ и „
Школско законодавство – основа развоја и васпитања“.
Маријана Мирковић, Љиљана Рајчић и Сузана Бранковић Павловић су завршиле семинар „Плес“.
16
Наставница Љиљана Рајчић је добила потврду „Креативне школе“ да је интердисциплинарни час „Лист у
биологији, математици и уетности“ који је припрељен са наставницима Дејаном Бошковићем и Миланом
Андрићем ушао у базу знања „Креативне школе“.
Све у свему, прво полугодиште за наставнике математике је прошло веома динамично, пуно новина и ангажовања
те се може сматрати врло успешним.
Руководилац стручног већа,
Рајчић Љиљана
Извештај стручног већа друштвених наука за прво полугодиште школске 2012/2013.године
Ово веће радило је у складу са предвиђеним годишњим планом за 2012/2013. годину. У току првог полугодишта
ове школске године одржано је четири састанка стручног већа, и то:
Септембар – конкретизација циљева и задатака школског програма за текућу школску годину; коришћење учила и
уџбеника за текућу школску годину
Октобар – индивидуална припрема наставника за час, елементи припреме и размена искустава
Новембар – како до циља: саопштено – примљено – разумело се – усвојено – примењује се
Децембар – анализа огледних часова у оквиру већа, као и интердисциплинарних часова са осталим предметима.
У раду стручног већа учествовали су сви његови чланови:
Зденка Јаношев (наставник географије),
Марија Кочић (наставник историје),
Радмила Бабовић (наставник историје и географије) и
Немања Пантић (наставник историје).
Од 19. новембра 2012. године веће је у свој састав примило новог члана – Светлану Петровић (наставника
историје), пошто је Марија Кочић отишла у пензију.
Од ваннаставних активности чланови овог већа су били различито ангажовани: „Спортска субота“ и „Школски
базар“ (за дан школе) у октобру, „Сајам науке“ у децембру.
Наставник Немања Пантић похађао је семинар на тему „Стандарди у оцењивању ученика“ у новембру.
Руководилац стручног већа,
Немања Пантић
Извештај Стручног већа страних језика у првом полугодишту 2012/2013.
Септембар
На првом састанку усвојени су планови рада Стручног већа за школску 2012/2013. Глобални и оперативни планови
су на време предати, као и планови додатне и допунске наставе и слободних активности. Урађен је план за
писмене задатке и писмене вежбе. Изабрана је литература за рад, тј. за стручну обраду.
4.9.2012. Методички семинар у Руском дому за професоре руског језика. Присуствовали су Љиљана Вићентијевић,
Марина Милошевић и Слађана Петровић.
22.9. 2012. Друштво српско руског јединства „Тител“ доделио је признање ученици VIII-2 Маји Милојевић
поводом конкурса које је Друштво расписало за Европски дан језика. И наставница Љиљана Вићентијевић је
добила признање.
26.9. 2012. одржана је Међународна конференција поводом Дана светских језика (Радмила Зимоњић, Драгана
Васиљевић, Весна Тутуновић).
30.9. 2012. Наша школа је била домаћин, јер су у њој били смештени гости из Русије поводом манифестације
„Радост Европе“.
Октобар
2.10.2012. одржан је свечани дочек у нашој школи на руском језику. Програм су припремиле Љ. Вићентијевић, С.
Петровић, М. Милошевић.
5.10.2012. одржан је свечани концерт „Радост Европе“ у Сава центру и тиме је обележена „Дечја недеља“.
17
2.10.2012. Методички семинар за професоре руског језика у Руској школи.
19.10.2012. одржан је концерт у Сава центру „Најлепше песме Русије“, поводом ослобођења Београда, којем су
присуствовали наставници руског језика.
Новембар
2. и 3.2012. новембра одржан је у Руском дому семинар за професоре руског језика „Методическая школа
рустики“. Предавачи су били са универзитета „Ломоносов2 из Москве. Присуствовале су Љ. Вићентијевић,
Марина М. И Слађана П..
10.11.2012. у Сава центру је одржан семинар Оxford day Conference за наставнике енглеског језика (Љ. Љешевић,
Р. Зимоњић, В. Тутуновић и Д. Васиљевић).
29.11. 2012. Међународни симпозијум у Лугошу у Румунији (В. Тутуновић).
6.11. 2012. у Руском дому одржан је методички семинар за професоре руског језика Љ. Вићентијевић, Марина
Милошевић и Слађана Петровић, присуствовао је директор школе.
Децембар
12.12.2012. Љиљана Вићентијевић је одржала интердисциплинарни час „Русија“ у руском кабинету са
наставницом географије Радмилом Бабовић у одељењу VII-2. Час је био веома успешан. Циљ овог часа је
представљање Русије као највеће земље на свету. Ток часа је приложен. Присуствовали су директор, психолог,
библиотекар и поједине колеге.
18.12. 2012. професор енглеског језика Весна Тутуновић одржала је огледни час у IV-1 „Модерне технологије у
настави енглеског језика“. Час је био веома успешан. Циљ овог часа био је представљање модерне технологије у
настави енглеског језика. Ток часа је приложен.
1. и 2.2012. децембра одржан је симанар “Дефицит пажње и хиперактивност деце“. Семинару су присуствовале
наставнице енглеског језика Д. Васиљевић и Р. Зимињић.
4.12.2012. одржан је методички семинар за професоре руског језика (Љ. Вићентијевић, Марина М. И Слађана П).
15-30. децембра 2012. одржан је семинар за одељенске старешине „Водич за час одељенског старешине“
(присуствовале Д. Васиљевић и Д. Петровић)
Руководилац стручног већа,
Љиљана Вићентијевић
Извештај о раду стручног већа природних наука и технике у првом полугодишту школске 2012/2013. године
Веће природних наука и технике се редовно састајало, свакога месеца, обично је то био термин сваке прве
среде пре отворених врата, тако да је посећеност већа била више него редовна.
Рад већа се одвијао према раније утврђеном плану, разматране су предвиђене теме, али и текућа питања и
проблематика. Није било никаквих проблема у раду стручног већа, а колеге и колегинице су својим
конструктивним приступом то омогућили.
Остварени су сви предвиђени облици рада, редовна настава, допунска, додатна, припреме за такмичења и
доста слободних активности.
Почетком октобра чланови већа су учествовали у активностима везаним за прославу дана школе као што су
квиз знања, спортске активности, школски базар, помоћ у организацији свечане приредбе и др.
Две групе ученика, пети и шести као и седми и осми разред су посетили манифестацију "Дани будућности Роботика", организовану у нашем граду.
Почетком децембра у школи је организован школски сајам науке, па су чланови нашег већа активно
учествовали.
Уведенена је и нова пракса "размене искустава" у оквиру стручног усавршавања унутар установе, па тако
наставници који успешно заврше неки семинар кроз једно предавање упознају своје колеге са садржајем семинара
и новостеченим знањима и вештинама.
Наставница Јелена Дробњаковић је присуствовала семинару „Професионална оријентација (ПО):
Оснаживање младих кроз самоспознају“ па је веће упознала са садржајем и циљевима семинара и начинима
имплементације овог програма у пракси. Наставник Мирослав Крњић је недавно присуствовао е-семинару
„Електронски наставни материјали“ (р.бр. 240) па је упознао чланове већа са садржајем и циљевима семинара и
18
начинима имплементације овог програма у пракси. Наставник Мирослав Крњић је недавно присуствовао есеминару „Настава у облаку“ (р.бр. 461), такође је упознао чланове већа са садржајем и циљевима семинара и
начинима имплементације овог програма у пракси.
Руководилац стручног већа,
Мирослав Крњић
Полугодишњи извештај рада актива ликовне и музичке културе у школској 2012/2013. години
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
Септембар:
- Чланови ликовне секције су осликали зид у школском дворишту за дочек првака
- Ликовна секција је припремала сценографију за представу поводом Дана школе
- Израда и монтажа цртаног филма ,,Чудна шума“ и филма авиомоделарске секције за свечаност поводом
Дана школе
- Изложба ученичких фотографија у холу школе
Октобар:
- Организована је тематска изложба у холу школе, поводом Дана школе
- Ученици ликовне секције су учествовали на такмичењу у цртању на отвореном поводом Дечје недеље
- Поставка сценографије за приредбу поводом Дана школе
- Актив ликовне и музичке културе је у сарадњи са активом српског језика организовао представу поводом
Дана школе
- Предавање ,, Колегијалност и међуљудски односи у колективу“
- Предавање ,,Стручно усавршавање у школи“
- Интердисциплинарни час (ликовна култура-математика) ,,Слободно ритмичко компоновање геометријских
фигура и тела“ са анализом часа
- Изложба дечијих радова поводом Светског дана заштите животиња
- Постављање цртаног филма на сајту школе
- Предавање ,,Култура, уметност и ауторска права у Србији“
- Посета ЗОО врту (цртање животиња)
- Учешће на ликовном конкурсу ,,Научни украс за новогодишњу јелку“ у оквиру Сајма науке
- Учешће на ликовном конкурсу ,,Зимска идила“
Новембар:
- Ученици су учествовали на ликовним конкурсу А.Д. Железнице Србије на тему Железница у очима деце
- Ученици су учествовали на ликовним конкурсу „ Мали пјер“
- Поставка тематске изложбе колажа ,,Животиња у природном окружењу“
- Поставка тематске изложбе научни украси за јелку „ Нема теорије да научна јелка не заблиста“ у оквиру
фестивала науке
- Учешће на семинару „Имплементација стандарда постигнућа“
Децембар:
- Изложба ученичких радова у холу школе
- Учешће на семинару „Дијалогом до решења“
19
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
Септембар:
- Припрема пратећих вокала и солиста за снимање албума за ПГП-РТС у оквиру републичког фестивала
Деца композитори – ФЕДЕМУС
- Презентација и демонстрација рада у студију МТ: Припрема солиста и пратећих вокала за снимање у
студију
- Радионица припреме солиста и пратећих вокала у студију МТ
- Снимање албума у студију МТ
Октобар:
- Представљање Србије у оквиру међународног фестивала „Радост Европе“ у свечаној сали Дечјег културног
центра – наступи солиста и пратећих вокала
- Наступ хора у свечаној сали Дома културе Раковица на свечаности поводом Дана школе
- Наступ оркестра у свечаној сали Дома културе Раковица на свечаности поводом Дана школе
- Наступи солиста и пратећих вокала у Дечјем културном центру на концерту републичког фестивала Деца
композитори – ФЕДЕМУС
- Освојене две награде на републичком нивоу у оквиру фестивала Деца композитори – ФЕДЕМУС
Новембар:
- Прикупљање радова за предстојећи фестивал дечјег музичког стваралаштва
- Жирирање на школском такмичењу Најраспеванија одељенска заједница
Децембар:
- Одабир солиста за приредбу поводом Светосавске свечаности
- Осмишљавање концепта музичке подлоге за приредбу поводом Светосавске свечаности – припрема за
наступ.
Руководилац стручног већа,
Милан Андрић
Полугодишњи извештај рада стручног већа физичког васпитања
у школској 2012/2013. години
Стручно веће физичког васпитања у првом полугодишту је одржало 4 састанка, на њима је констатовано да су сви
часови редовне наставе реакизовани, такодје акције за побољсање наставе и остале ваннаставне редовне
активности су реализоване.
СЕПТЕМБАР
У септембру је одржано школско и општинско такмичење у кошарци. Екипе наше школе је водио на општинско
такмичење наставник Драшко Стојковић.
Такође, наша школа је организовала општинско такмичење за ученике и ученице V-VIII разреда, а најбољи
пласман су оствариле ученице VII и VIII разред 2. место у општини.
ОКТОБАР
Актив физичкод је као и сваке године организовао спортска такмичења поводом дана школе за ученике V-VIII
разреда. Дана 06.10. у оквиру радне суботе одржана су такмичења у тенису, стоном тенису, одбојци, бициклизму,
малом фудбалу, рукомету и кошарци. Одзив ученика је био велики и све је протекло у фер плеју и добром
дружењу.
20
Дана 14. октобра 2012. одржана је атлетска трка “Раковица 2012”, на којој су ученици наше школе освојили прво
место у генералном пласману, пехар је подигла на победницком постољу Тамара Дамјановић најбоља атлетичарка
наше школе .
Дана 20.10.2012. одржан је турнир у малом фудбалу у нашој школи а у организацији пословног клуба Општине
Раковица, окупивши дечаке 5-ог раyреда свих школа из Раковице. Организатор је припремио лопте на поклон за
све учеснике а за најбоље три екипе и пехаре. Наша школа је освојила 4. место а екипу је водио наставник Зоран
Поповић.
НОВЕМБАР
У новембру је одржано школско и општинско такмичење у одбојци а наша школа је узела организацију
општинског такмичења. Као и претходних година све је одлично организовано и прошло је у најбољем могућем
реду. Ученици V и VI разред освојили су 2. место у општини а Ученице VII и VIII разред 1. место у општини и
пласирале се на градско такмичење. Екипе је водио наставник Драшко Стојковић.
24.11.2012. одржано је школско првенство у шаху за ученике и ученице од 5-8. разреда. У категорији ученика
наступило је 67 дечака, а у категорији ученица натупило је 8 девојчица.
29.11.2012. године у Европској пословној школи Милутин Миланковић одржано је Општинско првенство
основних школа у шаху. Из наше школе учествовало је 5 девојчица и 10 дечака. Укупно је на турниру учествовало
16 девојчица и 33 дечака, 49 ученика основних школа Раковице. Код девојчица укупно смо освојили 2 прва и 3
друга места што би значило да су све девојчице које су и кренуле на општинско такмичење освојиле диплому и
показале одлично знање. Код дечака освојили смо 3 друга и 1 треће место што је свакако одличан резултат. Са
девет диплома и девет пласмана на градско такмичење остварили смо и више него очекивани резултат за ову
годину, екипу је водила Марија Лукић.
Ученице које су се пласирале на градско првенство су:
1. Стоицев Евгенија, до 16 година
2. Вуковић Милица, до 14 година
3. Димић Весна, до 12 година
4. Драгојловицћ Наташа, до 12 година
5. Кузмановић Катарина, до 12 година
Ученици који су се пласирали на градско првенство:
1. Филиповић Лука, до 12 година
2. Рајчић Димитрије, до 14 година
3. Петровић Душан, до 14 година
4. Поповић Алекса, до 16 година
ДЕЦЕМБАР
У децембру су ученице VII и VIII разреда учествовале на градском такмичењу у одбојци и заузеле одлично друго
место пласиравши се на регионално такмичење.
Такође су ученици наше школе учествовали на турниру у бадминтону где је наша школа заузела 2. место а
ученица 7-1 Софија Дмитровић 1. место у појединачној конкуренцији.
На првенству Београда основних школа у шаху имали смо 4 представника. Конкуренција је била веома јака, а
такмичење напорно јер је трајало од 10ч ујутру до 16ч после подне, оба дана (15. и 16.12.2012. године). Уз велику
борбу кроз сваку партију и напредак у самој игри наси такмичари показали су да нису нимало наивни противници.
Милица Вуковић са освојеним 1 поеном из 9 партија, поделила је 17-то место код девојчица до 14 година. Лука
Филиповић са освојена 3 поена из 9 партија поделио је од 43-50 места у групи дечака до 12 година. Душан
Петровић такође са освојена 3 поена из 9 партија делио је од 35-38 места, док је Димитрије Рајчић са осовјена 4
поена поделио од 24-30 места такође у групи до 14 година. Следеће године, уз више рада (јер тек смо почели),
очекујемо и пласмане у првих 10 а то значи да ћемо имати и представнике на првенству Србије, екипу је водила
Марија Лукић.
Дана 26.12.2012. одржана је пријатељска хуманитарна утакмица у кошарци између екипе школе „Иво Андрић“ и
КК „Црвена Звезда“, такође и пријатељска хуманитарна утакмица између ВИП екипе Звезде и новинара. Цела ова
манифестација је организована на иницијативу Сандре Ковачић, руководства, директора ОШ“ Иво Андрић“ и КК
21
„Црвена Звезда“, а ради прикупљања новца за операцију Тијане Огњановић, ученице наше школе која има
обољење срца и неопходна јој је трансплатација.
Руководилац стручног већа,
Владимир Цвикић
10. Тимови
Извештај тима за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања, занемаривања и дискриминације о раду у првом полугодишту 2012/2013. године
Тим за заштиту, у школској 2012/2013.години има седам чланова и то су:
1. Јелена Пантић, учитељ
2.Милица Мирковић, наставник српског језика
3.Ненад Стаменовић, наставник техничког и информатичког образовања
наставник физичког васпитања
5.Јелена Медаревић, психолог
6.Марија Станојевић, педагог и
7.Сузана Бранковић Павловић, наставник математике и координатор Тима
4.Драшко Стојковић,
У првом полулугодишту Тим за заштиту готово свакодневно је пратио и анализирао стање безбедности и
присутности различитих облика насиља, злостављања и занемаривања. Посебно је рађено на појединачним
случајевима дешавања насиља. За сваки од појединачних случајева Тим је састављао програм заштите, предлагао
мере и пратио ефекте предузетих мера.
Посебна пажња посвећена је информисаности запослених и ученика о корацима у поступању у одговору на
насиље. Сматрамо да у нашој школи постоји велика свест да у стварању ненасилног окружења треба да учествују
сви запослени.
Заједно са Ученичким парламентом радили смо на доношењу правила понашања у школи и увођењу дежурних
ученика.
Одржано је, укупно, осам састанака.
Чланови Тима посетили семинаре ''Образовање за мир-дијалогом до решења'' и '' Школско законодавство-основа
развоја образовања и васпитања''.
Сузана Бранковић Павловић,
координатор Тима за заштиту
Извештај рада Тима за инклузију
за прво полугодиште школске 2012/2013.
Чланови Тима за инклузију: Маријана Мирковић, Ева Јовић, Биљана Ристовић, Станко Кржић, Драгана
Дејановић и координатор Марија Станојевић.
Први састанак Тима за инклузију је одржан 01.10.2012. Састанак је организован са циљем да се разматрају
Предлози за утврђивање права на ИОП за ученике разредне и предметне наставе. Предлози се не односе на
ученике петих разреда. Мишљења смо да је месец дана кратак период за праћење и процену о додатној подршци за
ученике петих разреда.
Предлог за утврђивање права на ИОП, разматран је за ученике из следећих одељења:
- II-2 (Процену потребе за ИОП-ом даје учитељица Ивана Цмиљановић Косовац. Приоритетне области и
потребе за подршком су: учење, социјалне вештине и комуникацијске вештине. Предог се подноси за следеће
наставне предмете: српски језик - ИОП1, математика – ИОП1.)
- II-3 (Процену потребе за ИОП-ом даје учитељица Ева Јовић. Приоритетне области и потребе за подршком су:
учење, социјалне вештине, комуникацијске вештине. Предог се подноси за следеће наставне предмете: српски
језик - ИОП1, математика – ИОП1.)
- VI-5 (Процену потребе за ИОП-ом даје разредни старешина Маријана Мирковић и наставник српског језика
Станко Кржић. Приоритетне области и потребе за подршком су: социјалне вештине, комуникацијске вештине и
учење. Предог се подноси за области: комуникација и социјалне вештине, и за следеће наставне предмете : српски
језик - ИОП1, математика – ИОП1.)
22
- VIII-1 (Процену потребе за ИОП-ом даје разредни старешина Станко Кржић и наставница математике
Маријана Мирковић. Приоритетне области и потребе за подршком су: учење и писано изражавање- писање и
читање. Предог се подноси за следеће наставне предмете: српски језик - ИОП1, математика – ИОП1.)
- VIII-3 (Процену потребе за ИОП-ом даје разредни старешина Јелена Дробњаковић и наставница математике
Маријана Мирковић. Приоритетне области и потребе за подршком су: учење, социјалне вештине, комуникацијске
вештине. Предог се подноси за област социјалних вештина и предмет математика– ИОП1.)
- VII-5 (Процену потребе за ИОП-ом даје разредни старешина Сузана Бранковић Павловић и педагог школе
Марија Станојевић. Приоритетна област и потреба за подршком је самосталност и брига о себи. Предлог се односи
једино на прилагођавање простора/ услова у којима се учење одвија.)
Чланови Тима су размотрили и усвојили све предлоге. Договорено је да ће се чланови тима састати након
одржаног састанка Педагошког колегијума, ради планирања даљег рада.
Други састанак је одржан 26.11.2012., према плану, након одржаног састанка Педагошког колегијума. Чланови
Тима су констатовали да су на састанку Педагошког колегијума одржаног 08.11.2012. , одобрени сви ИОП-и.
Чланови Тима су разматрали потребу за писање ИОП-а за још шест ученика наше школе. Констатовано је да се
за сада остане на индивидуализованом начину рада уз праћење напредовања ових ученика.
Договорено је да се следећи састанак одржи на почетку другог полугодишта, када ће се вршити ревидирање
свих ИОП-а, као и разматрање евентуалних потреба за писање нових ИОП-а.
Марија Станојевић,
координатор Тима за инклузију
Извештај Тима за професионалну оријентацију (ПО) у првом полугодишту 2012/2013. године
Тим за ПО у школској 2012/2013. год. чине Јелена Дробњаковић, Сузана Бранковић Павловић, Гордана
Милосављевић и координатор тима Марија Станојевић
Чланови Тима за ПО (Јелена Дробњаковић, Сузана Бранковић Павловић и Марија Станојевић) су се 01.10. и
04.10.2012. састали са директором и помоћником директора. Чланови школског тима за ПО су информисали
директора и помоћника директора о општим карактеристикама самог пројекта „ПО на преласку у средњу школу“.
Разговарали смо о могућим начинима реализације пројекта у основним школама, о различитим искуствима у
другим школама, о активностима које је потребно предузети у школи, са циљем имплементације пројекта ПО.
Изабран је модел имплементације програма ПО у нашој школи. Биће формирана једна група ученика, осмог
разреда. У зависности од броја пријављених ученика, биће укључено једно, до два одељења. Радинице ће се
реализовати кроз ЧОС и пројектно. Носиоци активности су чланови школског тима за ПО. Разредне старешине
осмог разреда, директор, помоћник директора и психолог школе, укључиваће се по потреби, у зависности од фазе
реализације програма ПО.
10.10.2012. Одржан је састанак Тима ради, планирања рада и израде Предлога плана имплементације ПО за ОШ
„Иво Андрић. У складу са тренутним могућностима школе, кроз договор и одлучивање, урађен је Предлог плана.
Договорено је да се након званичног одобрења крене у израду Акционог плана имплементације. Такође, након
званичног одобрења планирана је и реализација осталих активности предвиђених
Предлогом плана
имплементације ПО за ОШ „Иво Андрић“.
Последњи састанак Тима за ПО је одржан 21.11.2012. год. Школски Тим за ПО је проширен за једног члана,
сада је члан и наставница Гордана Милосављевић. Састанак Тима је одржан ради избора радионица, које ће бити
реализоване са ученицима 8/3. На почетку састанка је констатовано, да је коначан број ученика укључених у
пројекат, двадесеторо. Усвојен је програм реализације радиница за ПО и договорно је да се крене у реализацију
када буду стигли портфолији за ученике.
Марија Станојевић,
координаторТима за ПО
Извештај рада Ученичког парламента у првом полугодишту 2012/2013. године
Ученички парламент је ове године формиран 14.9.2012 . Чланове ученичког прламента чине по два ученика из
сваког одељења седмог и осмог разреда. Ученички парламент има 20 чланова из редова ученика и 5 стручних
сарадника из редова наставног особља.
23
Ученички парламент се бавио питањима:
1. Информисаности ученика у школи
2. Укључености ученика у планирање и извођење наставе и ваннаставних активности
3. Промоцији школе и школских правила
4. Организовању хуманитарних акција
5. Безбедности ученика
6. Уређењем школског простора
У току овог полугодишта била су два састанка Ученичког парламента који су реализовани по годишњем плану
рада. Састанак планиран за месец децембар није реализован због активности везаних за Дан науке, али су се
представници парламента састајали скоро свакодневно организујући израду и дистибуцију позивница, израду
паноа за водиче и хол школе. Сви представници Ученичког парламента су били ангажовани у реализацији Дана
науке, као водичи, редари или реализатори експеримената. Наставници који су помагали у организацији рада
представника Ученичког парламента су: Оливера Сретовић, Ивана Јовановић, Мирослав Крњић, Селена Томић и
координатор активности Маријана Мирковић. Састанак планиран за децембар биће одржан крајем јануара.
У току ове године Ученички парламент је реализовао акције :
уређења школског простора за Дан школе
организовање прављења позивница за Дан школе
помоћ у организацији хуманитарне акције прикупљања новчаних средстава за ученицу наше школе Тијану
Огњановић (у оквиру прославе Дана школе и хуманитарне кошаркашке утакмице)
информисани су ученици и наставници о почетку рада разгласа у школи
одлучено је да се уведе дежурство по два ученика сваког дана ради спречавања насиља у школи
дефинисано је пет најважнијих правила понашања која треба да поштују сви учесници васпитнообразовног рада у школи
урађене и подељене позивнице и панои за Дан науке
Све планирано за ово полугодиште је успешно реализовано и више од тога. Детаљнији извештаји о раду
парламента су дати у записницима са састанака Ученичког парламента.
Кординатор парламента,
Маријана Мирковић
Извештај о раду Вршњачког тима у првом полугодишту 2012/2013. године
На седници Наставничког већа одржаној 04.10.2012. обавештене су разредне старешине ученика од петог до
седмог разреда о акционом плану и начину функционисања Вршњачког тима у току ове школске године. Разредне
старешине су имале обавезу да на часу одељењске заједнице, заједно са ученицима свог одељења, изаберу
представнике за ВТ.
У наредном периоду у више наврата координатор и сарадници ВТ одржавали су састанке на којима смо
разговарали о деловању ВТ, дискутовали и износили предлоге и идеје о раду.
Састанак Вршњачког тима одржан је 13.12.2012. и састанку је присуствовало 25 ученика. Састанку нису
присуствовали ученици свих разреда и одељења. Састанку су поред координатора Јелене Медаревић, психолог,
присуствовали и наставници сарадници ВТ Марија Станојевић, педагог и Снежана Драгичевић, библиотекар.
На састанку смо разговарали о томе шта је ВТ у школи и шта он представља, којим проблемима и активностима се
бави, каква су права и одговорности чланова ВТ, који су циљеви и задаци.
Такође, требало је изабрати ученике који ће активно учествовати у првој, интензивној фази у раду ВТ, а која траје
до краја марта месеца, и изабрани су ученици који су се јавили добровољно.
Следећи састанак ВТ одржан је 20.12.2012. и састанку је присуствовало 8 ученика, сарадници Марија Станојевић и
Снежана Драгичевић и координатор ВТ.
Радионица у 60 минутном трајању имала је за циљ боље међусобно упознавање деце на другачији и занимљив
начин, подстичући дечју креативност, радозналост, слободу изражавања мишљења и ставова и развијање
критичког мишљења. Ученици су били веома заинтересовани и активни.
24
Такође, на овом састанку смо се договорили да управо ови ученици добровољци, као најзаинтересованији чланови
ВТ, буду предлагачи осталих чланова ВТ, јер то и јесте њихов тим, а они најбоље познају своје другаре и њихова
интересовања.
У другом полугодишту до краја месеца марта планирани су радионичарски састанци ВТ на недељном нивоу, а
након тога подела чланова ВТ у групе, а према исказаним интересовањима са нагласком на аутономно деловање
ВТ.
Јелена Медаревић,
координатор ВТ
Извештај рада пријатеља деце општине Раковица
у првом полугодишту 2012/2013. године
СЕПТЕМБАР
- одржан састанак свих представника организације Пријатељи деце општине Раковица на коме су извршене
припреме за обележавање Дечије недеље. Представници су добили оквиран распоред одржавања планираних
манифестација.
ОКТОБАР
- од 1. до 5. октобра обележена је Дечија недеља. Одржан је инструктивни састанак са наставницима и учитељима
школе .
-1.октобра први час је посвећен дечјим правима.
-2.октобра је организована представа за ђаке прваке основних школа Раковице у Културном центру
Раковица.
-3.октобра је организован пријем код председника општине Раковица на коме су присуствовали ученици који
су постигли значајне резултате у претходној школској години у оквиру манифестација које су организоване
под покровитељством Пријатеља деце Раковица. Ученике је водила учитељица Татјана Ивановић.
- 4.октобра је одржана манифестација „Осликавање на отвореном“ у Основној школи „ 14. октобар“. Мото
манифестације је био „Растимо као једно- бољи смо заједно“. Нашу школу су представљале две екипе: екипа
млађих разреда (10 ученика) и учитељице Мира Роланд и Сања Вујисић и екипа старијих разреда ( 10 ученика)
и наставник Милан Андрић. Обе екипе су освојиле прво место у својој категорији.
-5. октобра је одржан Дечији хепенинг на Калемегдану испред Павиљона Цвијете Зузорић. Хепениг је
организовала организација Пријатељи деце Београда. Општину Раковица је представљала наша школа.
Ученице одељења 41 извеле су ритмичку тачку са којом су освојиле 1. место на Општинском такмичењу
„Ритмика, плес, фолклор“. Кореограф је учитељица Јелена Ћирић која је и водила децу на манифестацију.
Учитељи и наставници ликовне културе су обавештени о ликовном конкурсу за дечију карикатуру „ Мали
Пјер“. Радове је потребно прикупити и завршити селекцију до 10. децембра.
НОВЕМБАР
-2. новембра одржано је Школско такмичење рецитатора старијих разреда у организација наставника српског
језика. На Општинском такмичењу школу ће представљати ученици:
Јана Дробњаковић V5
Милош Шарић VII1
Александра Нухбеговић VII5
-13. новембра одржано је Школско такмичење рецитатора млађих разреда. Такмичење је одржано у свечаној
сали школе уз присуство учитеља, родитеља и ученика. У жирију је био наставник српског језика Станко
Крџић, учитељица Вера Васић и библиотекар Снежана Драгичевић. На општинском такмичењу ће нас
представљати три ученика:
Јана Белчевић III4
Маријана Пајић IV5
Матија Ковчић IV1
-23. новембра одржано је Школско такмичење „ Најраспеванија одељенска
заједница“. Учествовала су
одељења III и IV разреда. У жирију су били наставница музичке културе Јована Обрадовић, учитељица Мирјана
Живић и учитељица Александра Ивезић. На Општинском такмичењу нашу школу је представљало одељење III2 и
учитељица Татјана Ивановић.
ДЕЦЕМБАР
25
-5. децембра је одржано Општинско такмичење Најраспеванија одељенска заједница у Културном центру
Раковица. На традиционалној смотри одељенских хорова општине Раковица представници наше школе,
одељење III2, освојило је друго место.
-наставници ликовне културе и учитељи прикупили су дечије радове за конкурс „ Мали Пјер“.
Руководилац организације Пријатељи деце општине Раковица,
Александра Ивезић
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
План и програм рада у првом полугодишту 2012/2013. године у потпуности је реализован. Сви часови
редовне, допунске и додатне наставе су реализовани. Рад се одвијао према школским програмима oд I-VIII
разредa, као и према глобалним и оперативним плановима наставника. Што се тиче слободних активности, план и
програм је такође реализован.
Стручна већа су реализовала планиране садржаје рада, користећи при том све могућности за унапређење
наставе, од чега истичемо креативну сарадњу наставника у извођењу интердисциплинарних часова.
Интердисциплинарност у настави имала је за циљ да развије мотивацију код деце, да их наведе на размишљање и
да се сваки проблем решава коришћењем свега наученог.
Реализација огледних/угледних часова I полугодишту 2012/2013.
ДАТУМ
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА
21.09.2012.
24.09.2012.
Лисица и гавран
Једначине у скупу природних бројева
24.09.2012.
Јесењи плодови
25.09.2012.
Јесења песма
28.09.2012.
Један инструмент- једна песма
28.09.2012.
23.10.2012.
26.10.2012.
Moja породица, заједничке и властите именице, род
и број именице
Игра словима и речима
Слободно ритмичко компоновање геометријских
фигура и тела
Основни геометријски појмови. Однос тачке и
праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни
Однос праве и равни, однос две равни
Смеше
13.11.2012.
28.11.2012.
Географска карта
Тематска настава – Бајке (11 часова)
12.12.2012.
Русија
14.12.2012.
Фонестски разломак
02.10.2012.
04.10.2012.
22.10.2012.
РЕАЛИЗАТОР
Слађана Лалић
Љиљана Рајчић
Јелена Пантић
Драгана Стевановић
Сања Димић
Јелена Пантић
Драгана Стевановић
Сања Димић
Јелена Пантић
Драгана Стевановић
Сања Димић
Слађана Лалић
Драгица Стешевић
Весна Станисављевић
Ивана Јовановић
Маријана Мирковић
Маријана Мирковић
Зденка Јаношев
Јелена Дробњаковић
Радмила Бабовић
Снежана Драгичевић
Александра Ивезић
Весна Тутуновић
Радмила Бабовић
Љиљана Вићентијевић
Љиљана Рајчић
Светлана Бубало
Педагошки колегијум је констатовао да су наставници и у овом полугодишту израдом нових презентација и бројем
нових интердисциплинарних часова унапредили извођење наставе, што је добро оцењено и од стране ученика и
родитеља.
26
Уз редовну наставу у нашој школи заступљен је велики број слободних активности у оквиру бројних
ђачких секција. Њихов циљ је да на едукативан и креативан начин забаве и заинтересују ђаке за одређене теме.
Оне су простор за афирмацију и унапређивање знања. Секције које се спроводе у ОШ ''Иво Андрић'' у 2012/2013.
школској години, као и термини и број ученика који похађају секције су приказани у табели 1.
Списак секција, број ученика и термини одржавања секција у ОШ ''Иво Андрић'' у школској 2012/2013. години
СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ
Број деце који похађају секције
термин
Библиотечка – Снежана Драгичевић, Мирјана Поповић
16-18
петак 14.00ч
Литерарна – Олга Урошевић
10
четвртак 7.30ч
Новинарска – Драгана Дејановић, Снежана Драгичевић,
40
понедељак 13.30ч
Милица Мирковић
Научна секција – Дејан Бошковић
Фестивал науке – 3,
по договору
Истраживачка - 7
секција Горана - Радмила Шошкић
25
среда 13.15ч
Радио-секција – Ненад Стаменовић
145
сваки дан
Фото секција – Гордана Милосављевић
11
понедељак 15.00ч
6
по договору
Ликовна – Милан Андрић
35
по договору
Моделарска – Звонко Станковић
6
понедељак 15.00ч
Ликовна – Весна Станисављевић
10
четвртак 14.00ч
Историјска – Ивана Цмиљановић-Косовац
12
по договору
Хор – Јована Обрадовић
80
свакодневно, по
Секција за израду кућица за птице – Гордана Милосављевић
договору
Оркестар – Ивана Николић
8
понедељак 14ч,
уторак 14ч
Спортске (кошарка, фудбал, рукомет, одбојка, атлетика)
– професори физичког васпитања
Рецитаторска – Милица Мирковић, Александра Ивезић
фудбал – 40; кошарка - 35;
понедељак 15ч,
одбојка – 40; рукомет –
уторак 15ч, петак
44; атлетика - 31
15ч, по договору
20
четвртак 7.30ч
Авио-моделарска – Станк Кржић
10
четвртак 15-17
Шах - Марија Лукић
20
четвртак 14ч
27
Еко-секција – Вера Стојановић
45
среда 9.50 и 15.00ч
Микробиолошка секција – Иван Николић
6
уторак 13.15ч
Беседништво – Вера Васић
20
по договору
Просветна инспекторка Секретаријата за образовање, извршила је редован инспекцијски надзор у школи, о
чему је доставила школи у потпуности позитиван извештај, без и једне наложене мере.
V РЕЗУЛТАТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају I полугодишта школске
2012/2013. године
МЛАЂИ УЗРАСТ
Од укупно 559 ученика (536 прошле године) млађег узраста описно је оцењено 135 ученика првог разреда,
а од осталих 424 ученика одличан успех има 339 ученика или 79.95%, врло добар 76 или 17,92% добар 8 или
1,88%, довољних ученика нема и један недовољан ученик у четвртом разреду 0.23%.
Позитивно је оцењено 558 ученика, дакле 99.82%. Средња оцена за млађе разреде је 4,7 (4,71 прошле
године).
Најбољи успех у другим разредима имају 2-1, 2-2, 2-3 са просеком 4.89, у трећем разреду 3-3 са 4.82, а у
четвртом 4-3 са 4.75. Најслабији успех у млађим разредима има 4-2 са 4,41.
Ученици су одсуствовали са наставе 9149 часова (9042 часова) што је више у односу на прошлу годину.
Највећи број изостанака има 4-4 609.
У односу на прошлу годину успех у млађим разредима је готово идентичан, ове године је средња оцена
4,70, а прошле године је била 4,71. Сви ученици имају примерно владање.
СТАРИЈИ УЗРАСТ
Од укупно 566 (581 прошле године) ученика старијег узраста, одличан успех има 243 ученика или 42,65%
(41,65%), врло добар 210 ученика или 37,1% (39.24 %), добар успех 74 ученика, или 13,07% (10,49%) и нема
ученика са довољаним успехом.
Позитивно је оцењено 527 ученика или 93,1 % (91,39%), а недовољан успех има 39 ученика, или 6.89%
(8,6%). Средња оцена за старији узраст је 4,13 (4,14).
Нajбoљу средњу oцену има пети разред 4. 27 (4,36), a најслабију 7. разред 4,03. Најбољи успех има VI-5
4,38. Најслабији успех има VIII-2 3,67.
Ученици су изостали са наставе 21 788 (23526) часa оправдано, што је мањи број изостанака у односу на
прошлу годину. Неоправдано су изостали 719 часoва, знатно мање него прошле године када је било 964, (пре две
године 1119) неоправданих часова. Највише оправданих има VIII-5 1661, а најмање V-3 486. Највише
неоправданих изостанака има VIII-2 149, а одељења V-5 , VI-1 и VII-2 немају неоправданe изостанака.
Примерно владање има 411 ученика од 6-8. разреда којима владање улази у просек, врло добро 21 и добро
2 ученика. У 5. разреду један ученик има добро владање.
УКУПАН УСЕХ НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2012/2013.године
У првом полугодишту школске 2012/2013. год., наставу је похађало 1125 ученика. Позитиван успех је
постигло 1085 ученика, негативан 40 ученика. Примерно владање има 1101 ученик, врло добро 21, добро 3
ученика. Средња оцена школе је 4,29 (4,28).
Број оправданих изостанака је 30937 , што је нешто више него прошле године (32568). Број неоправданих
изостанака смањио се на 719, у односу на 964 колико је било прошле године.
По предметима, најнижу средњу оцену има физика 3,3, а највишу физичко васпитање 4,86.
28
2. Извештај о реализацији школског развојног плана
Пројекти и активности које су реализоване првом полугодишту школске 2012/2013. године
1.
ДИЛС
Пројекат је у потпуности реализован, онако како је и планиран. Поднети су коначни извештаји како пројектни,
тако и финансијски који су усвојени од стране комисије МПНТР која је надгледала и координирала овим
пројектом. У оквиру овог пројекта обезбеђено је пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS“, који
реализује Влада Републике Србије, Министарство просвете и науке,средствима Светске банке/Међународне банке
за обнову и развој, IBRD Зајам број7510 YF“. „Оснаживање школа за инклузивно образовање“, наш пројекат је под
називом ''Заједно смо бољи'' испунио је следеће циљеве:
·
Унапређивање професионалних компетенција запослених у школи за рад са ученицима са сметњама у
развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.
Одржан је семинар
“Индивидуални образовни план- корак ка инклузивном образовању”, коме је
присуствовало укупно 37 наставника. Девет наставника је израдило ИОП за одређено дете са сметњама у развоју
уз помоћ тима за ИО.Два наставника разредне наставе одржали су огледне часове који су део реализације ИОП-а,
два огледна часа из српског језика и један из математике. Два наставника математике одржали су огледне часове
као део реализације ИОП-а. Свих 20 наставника разредне наставе присуствовало је предавању о методама и
техникама рада са децом са сметњама у развоју које су одржали стручњаци из школе “Петар Лековић”, а њих десет
примењује различите технике и поступке прилагођавања наставе деци са сметњама у развоју. Двоје наставника
разредне наставе одржало је по један огледни час. У школској 2011/2012. наставник разредне наставе првог
разреда, одржао је час из математике. У школској 2012/2013. наставник разредне наставе другог разреда, одржао је
час из српског језика.
Више од 20 наставника предметне наставе присуствовало је предавању о методама и техникама рада са децом са
сметњама у развоју
(деца са поремећајима пажње, тешкоћама у учењу, поремећајима слуха и вида и
немогућношћу кретања). Десет наставника примењује технике и поступке прилагођавања наставе деци са
сметњама у развој, а двоје наставника одржало је по један огледни час за предмете математика и биологија.
·
Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и тешкоћама у учењу у
образовни процес.
Увођење асистивне технологије за продужени боравак, у овиру чега су набављене две магнетне табле са
апликацијама и две звучне читанке. Учитељи у боравку су одржали три огледна часа коришћења ових асистивних
технологија. Како би учионица у приземљу школе могла да се користи као вишенаменски кабинет, набављени су
компјутер са ласерским штампачем, клавијатура, комплет лабораторијског стакла и прибора и хемикалије.
Два наставника су одржала огледне часове са применом рачунара (за предмете биологију и математику).
Огледни час коришћења клавијатуре одржан је у боравку. Наставник хемије користи набављену лабораторијску
опрему на часовима и одржао је огледни час уз коришћење ове опреме у вишенаменском кабинету.
29
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗ
АЦИЈЕ
ОПИС АКТИВНОСТИ
УЧЕСНИЦИ
нов-дец
2012.
Веб-сајт Дан по дан резултат је
пројекта двадесетак српских школа,
чији су наставници и ученици желели
да сачине времеплов прилагођен
школским потребама.
Дани које су уређивали наставници
разредне наставе наше школе са
својим ученицима су од 24. до 30.
новембра.
У другом полугодишту следи
реализација друге седмице.
Појекат
Planet check up
у организацији
Science House
Foundation
септ-дец.
2012.
Сандра Радовановић, координатор и
уредник, са ученицима IV/5
Биљана Ристовић, учесник, са
ученицима III/1
Александра Ивезић, учесник, са
ученицима III/3
Татјана Миленковић, учесник, са
ученицима III/2
Вера Васић, учесник, са ученицима,
IV/1
Вера Стојановић, учесник са ученицима
IV/3
Катарина Гацин, учесник,
Ивана Цмиљановић Косовац, учесник.
Дејан Бошковић, координатор
Татјана Миленковић, учесник
Ивана Цмиљановић Косовац, учесник
Катарина Гацин, учесник
Покретање
акције под
називом Ћоше
за успешне
новембар
2012.
Постављени су водени роботи на реку
Саву у циљу праћења резултата
квалитета воде. До сада су извршена 2
очитавања и резултати су
евидентирани.
У другом полугодишту је планирано
даље праћење и очитавање резултата.
У холу школе одређено је место под
Љиљана Рајчић
називом Ћоше за успешне на којем ће
се истицати резултати које постижу
наши ученици из свих наставних
обласати и слободних активности.
Пројекат
Дан науке –
''Знање на
видику 2''
6.12.2012.
НАЗИВ
АКТИВНОСТ
И
- ПРОЈЕКТА
Пројекат
Дан по дан –
школски
календар
Основни циљ Дана науке је био да се
ученицима, кроз експериментални
приступ, приближе наука и закони у
природи; да ученици покажу своја
знања која су стекли у школи и да
кроз дружење и забаву науче основне
принципе природе. Реализоване су
радионице из предмета: хемија,
биологија, географија, физика,
математика, енглески језик, техничко
образовање, а ученици су могли да
виде и планетаријум,
авиомоделарство и лего роботе. Све је
реализовано у петнаест учионица
наше школе.
У реализацији експеримената, изради
паноа и осталим активностима је
учествовало више од сто педесет
ученика млађих разреда и више од две
Директор школе: Милан Пашић
Помоћник директора: Дејан Бошковић
Координатори пројекта: Ивана
Цмиљановић Косовац и Маријана
Мирковић
Наставници: Љиљана Рајчић, Сузана
Бранковић-Павловић, Ивана Јовановић,
Оливера Сретовић, Зденка Јаношев,
Радмила Бабовић, Лепосава Љешевић,
Јелена Дробњаковић, Љиљана Костић,
Лепосава Ђорђевић, Звонко Станковић
, Мирослав Крњић, Станко Кржић,
Милан Андрић, Весна Тутуновић,
Драгана Васиљевић, Радмила Шошкић
и Олга Вујин.
Дежурни наставници и учитељи: Маја
Герасимовић, Немања Пантић, Весна
Станисављевић, Слађана Танасијевић,
Јована Обрадовић, Мирјана Поповић,
30
стотине ученика старијих разреда,
двадесет осам предметних наставника
и тринаест учитеља.
Пројекат
Помозимо
птицама
нашег
школског
дворишта
5. септ –
30.
новембар
2012.
Кућице за птице су израдили
ученици и оне су постављене на
стабла у школском дворишту.
Пројекат Time
project
септ- нов.
2012.
За пројекат Time project - Canada
послато је објашњење техничких
могућности.
До сада смо аплицирали:
o За конкурс Уједињених нација на
теме слобода изражавањеа и
климатске промене на блогу.
o За видео конференцију на тему
климатске промене.
Одржана је једна видео конференција
29.11.2012. год. на тему слобода
говора. Наши ученици су
размењивали мишљења са вршњацима
из Канаде.
Драгана Васиљевић, Селена Томић,
Александра Дабић
Учитељи: Јелена Ћирић, Јасмина
Милићевић, Ева Јовић, Драгица
Стешевић, Биљана Ристовић, Татјана
Миленковић, Александра Ивезић,
Мирјана Живић, Вера Васић, Мира
Роланд, Сандра Радовановић.
Ваннаставно особље- Александар
Герасимовић, Снежана Драгичевић
Ученички парламент
Помоћно особље
Гордана Милисављевић, аутор и
реализатор
Мира Роланд., коаутор и реализатор
Ранко Субановић, учесник
Дејан Бошковић,
Лепосава Љешевић,
Александар Герасимовић
Ученици одељења 7/5 и 7/3
Ивана Цмиљановић-Косовац,
координатор тима за ШРП
Полугодишњи извештај о раду стручног актива за развој школског програма
Школским програмом се обезбеђује остваривање наставних планова и програма, потребa ученика и
родитеља, школе и јединце локалне самоуправе, а заснован је на реалним потенцијалима школе.
Ради постизања што бољих квантитативних резултата, најважније је постављање циљева и како њих
реализовати. Оно што мислимо да даје добре резултате је наставниково проналажење активних и иновативних
метода и облика наставног рада, који доводе до боље мотивације за учење и на тај начин ствара могућност да
свако дете учи и буде успешно.
Повезивање различитих наставних предмета у целину оспособљава ученике за учење, учи их како учити и
помаже им у учењу оних знања која ће им бити потребна за обављање различитих улога у одраслом животном
добу.
Поштовањем индивидуалних разлика међу ученицима, ученике треба подучити вредностима достојних
човека, односно васпитно- образовни рад у основној школи треба усмерити на целовит развој ученика.
31
Када је реч о оцењивању ученика треба радити на уједначавању критеријума оцењивања на нивоу стручних
већа, јер се од школе очекује да ученике научи учити.
Наставићемо са реализацијом постављених циљева као што су:
 професионални развој наставника
 примењивати стандарде ученика
 континуирано подстицати интелектуални, телесни, естетски, друштвени, морални развој ученика у
складу са његовим способностима и склоностима
Руководилац тима,
Зденкa Јаношев
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
У току првог тромесечја школске 2012/2013. наставници су били у прилици да се стручно усавршавају на
семинарима и скуповима.
Осам наставника разредне наставе похађало је Стручну трибину, Здрави стилови живота – „Одговорно
живљење“, у периоду од 26.09.2012. године и трајању од 6 сати, одржану у Општини Раковица.
Два стручна сарадника – библиотекара похађале су програм обуке стручног усавршавања „Смотра
стваралаштва школских библиотекара“, у периоду од 22.10.2012. године и трајању од 8 сати, одржану у Дому
ученика „Змај“ у Земуну. Такође, два стручна сарадника – библиотекара учествовале су на стручном скупу
стручног усавршавања „Школски библиотекар-спона различитих активности у школи“, у периоду од 26.09.2012.
године и трајању од 1 дана, тј. за учествовање на овом скупу добиле су по 1 бод. Стручни скуп је одржан у ОШ
„Ратко Митровић“, Нови Београд.
Два наставника предметне наставе и један стручни сарадник –педагог похађале су базичну обуку у оквиру
пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, у периоду од 28-30.09.2012. године. Семинар
је одржан у ОШ „14. отобар“ на Лабудовом брду.
У току другог тромесечја школске 2012/2013. наставници су такође, били у прилици да се стручно усавршавају
на семинарима и скуповима организованим у школи и ван ње. Запослени су у овом тромесечју похађали укупно
шеснаест семинара и стручних скупова.
У овом тромесечју наставници су похађали укупно пет он-лајн програма обуке стручног усавршавања.
Директор, два наставника предметне наставе, шест наставника разредне наставе и један стручни сарадник –
библиотекар, похађали су он-лајн семинар „Комуникација и интеракција у савременој школи“, у периоду од 24.09.08.12.2012. године и трајању од 24 сата.
Један наставник предметне наставе похађао је он-лајн семинар под називом „Електронски наставни
материјали“, у периоду од 01.10.-10.11.2012. године и трајању од 16 сати.
Један наставник предметне наставе похађао је он-лајн семинар под називом „Водич за час одељенског
старешине“, у периоду од 05-30.11.2012. године и трајању од 24 сата.
Један наставник предметне наставе похађао је он-лајн семинар под називом „Настава у облаку“, у периоду од
05.11.-30.11.2012. године и трајању од 24 сата.
Један наставник разредне наставе похађао је он-лајн семинар под називом „Добра припрема за час – успешан
час“, у периоду од 05-30.11.2012. године и трајању од 24 сата.
Један наставник предметне наставе и један наставник разредне наставе похађали су он-лајн семинар под
називом „Blog, twitter i facebook у настави“, у периоду од 05.10.-30.11.2012. године и трајању од 24 сата.
У овом тромесечју наставници су похађали укупно два Стручна скупа.
Четири наставника предметне наставе и један стручни сарадник-библиотекар похађали су Стручну трибину
„Квалитет уџбеника и његово коришћење“, у периоду од 04.12.2012. године и трајању од 1 дана, тј. за учествовање
на овом скупу добиле су по 1 бод. Стручни скуп је одржан у Београдској пословној школи- високој школи
струковних студија.
Два наставника разредне наставе похађала су Стручни скуп „Комуникација- интеракција-акција“, у периоду од
08.12.2012. године и трајању од 1 дана, тј. за учествовање на овом скупу добиле су по 1 бод. Стручни скуп је
одржан у ОШ „Ђорђе Крстић“
32
У нашој школи су реализована два семинара, а осталих шест је реализовано у оквиру других установа.
Дванаест наставника разредне наставе, дванаест наставника предметне наставе и један стручни сарадникпедагог похађали су програм обуке стручог усавршавања „Образовање за мир- дијалогом до решења“, у периоду
од 24.10.-15.12.2012. год. и трајању од 24 сата, реализован у нашој школи.
Седамнаест наставника разредне наставе, три наставника предметне наставе и један стручи сарадник-педагог,
похађали су програм обуке стручог усавршавања „Дефицит пажње и хиперактивност код деце“, у периоду од
01.12.-02.12.2012. год. и трајању од 16 сати, реализован у нашој школи.
Један наставник разредне наставе похађао је семинар „ Математика у малом...“, у периоду од 03.11.2012. год. и
трајању од 8 сати. Семинар је реализиван у ОШ „Скадарлија“.
Директор, један наставник разредне наставе, један наставник предметне наставе и стручни сарадника-педагог,
похађали су програм обуке стручног усавршавања „Оцењивање ученика“ дана 07.11.2012. године и трајању од 8
сати. Семинар је одржан у ОШ „ Јосиф Панчић“.
Један стручни сарадник-библиотекар похађао је програм обуке стручног усавршавања „Ка савременој настави
српског језика и књижевности“, у периоду од 10.11.2012. год. и трајању од 8 сати, на Филолошком факултету у
Београду.
Два наставника предметне наставе похађала су програм обуке стручног усавршавања „Школска бежична
рачунарска мрежа“, у периоду од 15.10.-16.12.2012. год. и трајању од 17 сати. Семинар је реализован у ЕТШ
„Никола Тесла“.
Један наставник предметне наставе и један стручни сарадник- библиотекар похађали су програм обуке стучног
усавршавања „Функционално повезивање наставних садржаја из области српског језика и књижњвности“, у
периоду од 15.12.2012. године и трајању од 8 сати, у ОШ „Михајло Петровић –Алас“.
Два наставника предметне наставе и три наставника разредне наставе похађали су програм обуке стручног
усавршавања „Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања-модуул 2 и 3“, дана 22.12.2012.
године и трајању од 8 сати, у ОШ „Франце Прешерн“.
У прилогу овог извештаја налази се табеларни приказ са бројем сати и бодова које су запослени у школи
остварили у свом петогодишњем периоду, а закључно са другим тромесечјем школске 2012/2013. године.
У току првог полугодишта школске 2012/2013. у оквиру интерног стручног усавршавања наставника, били су
заступљени различити облици усавршавања.
Најзаступљенији облици су: учествовање у раду сручних већа и тимова, размена искуства кроз реализацију
огледних/угледних часова и активности, присуствовање предавањима у школи, као и присуствовање предавањима,
радионицама и стручним посетама ван школе. Такође, поједине колеге воде своје блогове, реализују пројекте,
организују и реализују такмичења и имамо колеге менторе и колеге рецензенте и ауторе. У наставку се налази
табела са бодовима стручног усавршавања наставника ван установе у првом полугодишту школске 2012/2013.
године.
33
Преглед бодова и области компетенција стручног усавршавања у првом полугодишту 2012/2013.
Марија Станојевић,
педагог
34
VII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са друштвеном средином била је добра. Родитељи су учествовали у решавању проблема своје деце и
учествовали су у великом броју у многим акцијама које су организоване у школи и ван ње (прослави Дана школе,
Дану науке, хуманитарној кошаркашкој утакмици...). Директор, помоћник директора и стручна служба оствариле
су успешну сарадњу са центром за социјални рад Раковице, Домом здравља Раковице, Градским секретаријатом за
образовање и дечију заштиту и другим институцијама у општини и граду. Школа се укључила у добротворну
акцију прикупљања средстава за помоћ инвалидима, у организацији Београдског огранка удружења инвалида, као
и хуманитарну акцију ''Једна свеска за друга или другарицу'' где су ученици донирали свеске за своје другаре са
Косова и Метохије. 27.12.2012. године ученици млађих разреда у сколпу прославе Нове године ишли су у
позориште ''Ђуро Салај'', а старији разреди су 24.12.2012. године, прославили Нову годину у дискотеци Театро.
Школа је била домаћин општинском такмичењу у одбојци за ученике/це 5-6. разреда, као и општинском
такмичењу у кошарци за ученике од 5-8. разреда.
Учествовали смо и на разним акцијама у организацији општине (цртање Графита поводом Дана општине,
најраспеванија одељењска заједница, спортским и музичким такмичењима). Школа је учествовала и у акцији
Градске чистоће ''Најуређеније школско двориште'' и ушла међу 10 најлепших у Београду, као и претходне године.
У новембру је организована акција сакупљања старе хартије у школском дворишту.
У оквиру спровођења Програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана, Покрет горана Србије у
сарадњи са: Министраством пољопривреде. Трговине, шумарства и водопривреде – Управом за шуме,
Специјалним резерватом природе ''Засавица'' организовали су једнодневну горанску радионицу у Засавици, на
којој је учествовало 9 ученика VI разреда наше школе са наставницом биологије Радмилом Шошкић. Циљ ове
акције је био да се ученици упознају са: пошумљавањем, значајем шума, подизањем ветрозаштитних појасева,
Специјалним резерватом природе ''Засавица'', врстама дрвећа које успева на том подручју, акцијама и
активностима које организује Покрет горана Србије и Покрет горана Војводине и Програм заштите и
унапређивања шума у 2012. години.
И ове школске године, у нашој школи се спроводи педагошка пракса студената Факултета спорта и физичког
васпитања у Београду, као и студената Учитељског факултета у Београду.
Дана 26.9.2012. године у задужбини ''Илије Коларца'', 42 ученика шестог разреда са наставницама Лепосава
Љешевић, Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић посетили су манифестацију под називом ''Дани будућности:
Роборика''. У оквиру манифестације највећу пажњу имао је Асимо, Хондин хуманоидни робот, стигао је у Београд
да се представи овдашњој радозналој публици. Асимо је показао да уме да хода стабилно по правој линији
мењајући дужину корака и брзину кретања и да уме да трчи по правој и идеалној кружној путањи. Највећи утисак
је оставио његов заносни плес и шутирање лопте. Заиста, било је тешко отети се утиску да Асимо није живо биће,
већ робот, машина. Ученици, а и наставници су уживали у Асимовој демонстрацији, а и научили смо пуно тога.
У току септембра урађена је промоција МИНИ рукомета, у сарадњи са Рукометним савезом Србије, са
ученицима трећег и четвртог разреда наше школе. У промоцији је учествовало око 300 ученика заједно са
њиховим учитељима и наставницима физичког васпитања. Сва деца су активно учествовала на промотивним
часовима уживајући у чарима МИНИ рукомета. Промоција МИНИ рукомета завршила се организацијом МИНИ
турнира који је одржан у четвртак 27.09. на теренима школе. Најспретнији и најуспешнији учесници на МИНИ
турниру били су малишани из одељења 4/1.
Дана 2. октобра 2012, наставници Сузана Бранковић-Павловић, Ненад Стаменовић и Љиљана Рајчић, водили су
ученике шестог разреда (тридесеторо њих) на радионицу ,,Лего роботи 1" која се одржавала у организацији Центра
за промоцију науке, а у оквиру манифестације ,,Дани открића". Радионица је одржана у простору РК ,,НАМА" у
Кнез Михаиловој улици. Рад је био организован у два тима и више група у тиму, у облику модела кооперативног
учења. Ученици су подељени у тимове како би радили на састављању једног дела робота од лего коцкица, а
помоћу датог упутства. Групу су чинила два ученика и када би они завршили склапање свог појединачног дела,
цео тим би састављао целог робота и онда му тестирао могућности. Након радионице обишли су изложбу робота у
холу. Руковали се са роботом, гледали рат робота у чишћењу, управљали њима.
Дана 5.10.2012. године Марко Раичевић са сардницима одржао је предавање свим ученицима седмог и четвртог
разреда на тему Дроге и наркоманије.
Дана 20.10.2012. године у сарадњи са пословним центром Раковице, наша школа била је домаћин турнира у
малом фудбалу за ученике 5. разреда са територије општине Раковица. Свим школама учесницима (7 школа)
подељено је по 15 лопти за наставу, најуспешније школе добиле су пехаре и дипломе.
35
Дана 25.10.2012. године група добровољаца и читачких ентузијаста из редова ученика и наставника наше школе
посетило је Сајам књига. Ове године су, поред разгледања и куповине присуствовали предавању на штанду
манастира Хиландара које је организовала хиландарска Задужбина. Поред историје православља и различитих
занимљивости из живота на Светој гори, упознали су се и са архитектуром самог манастира и крајоликом Свете
горе захваљујући макетама које су биле постављене на штанду. Добили су и пригодне поклоне.
У месецу октобру наши ученици су учествовали у конкурсу градске општине Раковица за најбољи дечији цртеж
видре и конкурс за избор имена видре која ће представљати маскоту Општине Раковица. На конкурс је послато
преко 100 радова ученика млађих разреда наше школе.
Наша школа била је домаћин општинског првенства у кошарци за ученике/це 5-8. разреда (9-11.10.2012. године)
и општинског првенства у одбојци за ученике/це од 5-6. разреда (2. и 5.11.2012. године)
У новембру сви ученици седмог и осмог разреда имали су предавања Управе криминалистичке полиције на тему
Насиља, Електронског насиља, Трговине људима.
У периоду од 7-10. новембра 2012. године, 14 ученика четвртог разреда наше школе у сарадњи са Црвеним
крстом Србије учествовало је у програму Промоција хуманих вредности - ''За доброту сваки дан је добар дан''.
Главно тежиште овог програма било је да се кроз разне методе и активности са ученицима ради на развоју
толеранције, личног и културног идентитета и поштовања различитости, ненасилног решавања конфликта,
дискриминације и стигматизације, родне равноправности, дечјих права и насиља у електронским медијима.
Ученици наше школе су са едукаторима и васпитачима Црвеног крста Раковице и других школа из Београда
присуствовали четвородневној зимској школици ПХВ-а у одмаралишту Црвеног крста Војводине на Вршачком
брегу.
Дана 24.11.2012. године поводом двоструког јубилеја, 90 година од рођења Душка Радовића и 60 година од
оснивања Дечјег културног центра, овај центар је организовао велику приредбу. Учествовало је много школа, а ту
част да будемо део овако лепе манифестације добили смо и ми, наша школа. На приредби је било представљено
дело овог великог писца на различите начине: рецитовањем, певањем, плесним тачкама, рециталима, скечевима.
Догађај је био и медијски пропраћен. Наша школа се представила са два скеча: „Дете и медвед“ и „А зашто он
вежба“. Као глумци су наступили ученици I/1, Хелена Виторовић и Ђорђе Бундало и ученици V/1, Никола
Благојевић и Богдан Петровић које је припремила и водила учитељица Јелена Ћирић. Наши ученици су били
најмлађи учесници чиме су привукли посебну пажњу и добили велике симпатије публике.
Дана 27. и 28.11.2012. ученици наше школе у центру за културу општине Раковица, гледали су две представе.
Ученици старијих разреда гледали су представу ''Аутобиографија'' а ученици млађих разреда представу ''Лепотица
и зверко''.
Дана 29.11-2.12.2012. године троје ученика наше школе (Милена Миловановић 8/5, Урош Осмокровић 7/2,
Андреј Зељковић 8/4) са наставником биологије Дејаном Бошковићем учестовали су на Фестивалу науке у СКЦ-у.
У сарадњи са Тениским савезом Београда организовали смо и презентацију пројекта Тенис 10'с, где су ученици
млађих разреда на часу физичког васпитања играли тенис прилагођен њиховом узрасту у сарадњи са ТК Топако.
Такође, у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Раковица у акцији ,,Млади су акција'' организована је и
презентација спортова ученицима млађих разреда од стране клубова који користе салу (КК Церак, КК Рас, ФК Фер
плеј).
Дана 6.12.2012. године у школи је организован Сајам науке под називом ''Знање на видику 2'' уз помоћ
невладине организације Sfera и MicroGlobal Scopе – Science House Foundation, средње Политехничке школе и
компаније Месер техногас.
Дана 7.12.2012. године 20 ученика четвртог разреда са представницима и члановима Црвеног крста Београда
били су на промоцији филма „Не газите туђе снове“ у сали Културног центра. Филм је осмишљен за потребе
програма „Промоција хуманих вредности“ које реализује Црвени крст у Србији, а чији је циљ смањење насиља
међу младима, превенција дискриминације и насиља путем електронских медија и промовисање толеранције,
ненасилне комуникације, родне једнакости и др.
Дана 10.12.2012 године, одржан је 4. турнир у бадминтону, у СЦ „Слодес“, у организацији интернационалне школе
„Chartwell“, у којем су другу годину заредом учествовали и ученици ОШ “Иво Андрић“, и остварили запажене
резултате (два прва места, једно друго и два трећа, а у укупном пласману заузели су друго месту). Екипу је водила
Сузана Јанковић.
Дана 26.12.2012. године у хали Basket city, одржана је хуманитарна кошаркашака утакмица у организацији КК
Црвена Звезда Дива и Основне школе „Иво Андрић“. Захваљујући председници Савета родитеља Сандри Ковачић,
која је иницирала ову акцију, циљ је да се прикупе новчана средстава неопходна за трансплатацију срца Тијане
36
Огњановић, ученице првог разреда наше школе. На утакмици, у првом полувремену наступили су ученици ОШ
„Иво Андрић“ који су играли против вршњака из КК Црвена Звезда Дива. Тренери и судије били су играчи првог
тима КК Црвена Звезда. У време пауза наступала је плесне групе наше школе (учеице 5-1 под вођством Јелене
Ћирић), а на полуверемену авио-моделарска секција (под вођством Станка Кржића). У другом полувремену
одиграла се утакмица између ВИП звездаша и екипе новинара. У оквиру ове акције сакупљено је преко 250.000
динара за помоћ малој Тијани.
1. Сарадња са институцијама
И у овом полугодишту школа је сарађивала са многим институцијама друштва. То су: Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Скупштина града Београда, ГО
Раковица, Дечји културни центар, Културни центар Раковице, Секретаријат за образовање и дечију заштиту,
Факултет за спорт и физичко васпитање, Српска православна црква – Патријаршија, Учитељски факултет,
Пословни центар Раковице, Дом здравља «Раковица», Рукометни савез Србије, Тениски савез Србије и Београда,
Кошаркашки клуб Црвена Звезда, Интернационална школа ''Chartwell'', музеји, позоришта...
2. Инспекцијски прегледи
1)
Душка Поп-Манић, просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата за образовање
била је 10.12.2012. године у редовном инспекцијском надзору припремљености школе за почетак школске године
(VII-06 Број: 614-745/2012). Надзор је започео у 11:00 часова, а завршен је у 14:00 часова. Надзору је присуствовао
Милан Пашић, директор школе, Дејан Бошковић, помоћник директора и Љубица Милошић, секретар школе.
Предмет надзора је било следеће: Верификација и регистрација установе, Усаглашеност Статута и осталих аката
установе са новим Законом о изменама и допунама Законама о основама система образовања и васпитања,
Извештај о остваривању Годишњег плана рада за школску 2011/2012. годину, Извештај директора Школе о свом
раду за школску 2011/2012. годину, Орган управљања установе, Савет родитеља установе, Ученички парламент,
Број инспекцијских прегледа установе и број наложених мера, Годишљи план школе за школску 2012/2013.
Годину, Упис деце и ученика у групама и одељењима, Радници установе, Материјално-технички услови рада
Школе; Припремљеност установе у примени Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму.
Инспектор није наложио мере и утврђено је да је Школа обавила припреме за рад у школској 2012/2013. години.
2)
Аћимовић Светлана, комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града
Београд – Сектор за комунални инспекцијски надзор била је 19.09.2012. године у редовном инспекцијском
надзору. Надзор је обављен у 12 часова. Надзору је присуствовао Милан Пашић, директор школе. Школи су
наложене три мере везане за уређење школског дворишта. У року су све три мере урађене и у поновном надзору
инспекторка је истакла да је задовољна урађеним послом и сређеним школским двориштем.
3. Сајт школе
На сајту школе www.osivoandric.rs могу се добити све најновије и најважније информације у вези са
школом. На почетку школске године постављен је нови, редизајнирани сајт, који омогућава да се погледају сва
школска дешавања, као и документација. Редовно га ажурира систем администратор Александар Герасимовић и
наставник информатике Олга Вујин. На мејл школе [email protected], родитељи и деца могу да пошаљу
предлоге, идеје и сугестије о раду школе.
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Програм за прво полугодиште школске 2012/2013. године остварен је у целини. На основу Годишњег плана рада
школе, сваког месеца су рађени оперативни планови рада школе, постављени и на огласну таблу у зборници.
Остваривање плана су пратили директор, помоћник директора и стручна служба и констатовали да су резултати
добри.
директор
Милан Пашић
__________________
председник Школског одбора
Загорка Бешић
_______________
37
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
OШ „ИВО АНДРИЋ'' У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ
ШКОЛСКЕ 2012/2013. године
Београд, јануар 2013.
38
Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности директора школе, прописане у
чл. 62 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник Р. Србије“ бр.72/09, 52/11), Статут школе
и др. подзаконски акти, као и Годишњи план рада школе, посебно глобални и оперативни План и програм рада
директора школе.
Реализација прописаних надлежности и одговорности, као и планираних послова биће приказана кроз
реализацију глобалног и оперативног плана и програма рада директора.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
РЕАЛИЗАЦИЈА
Планирање и програмирање рада школе
Прикупљање података и консултације са просветним саветником,
током целог периода
другим директорима, ПП службом школе, председницима стручних
већа, координаторима тимова и осталим наставницима за израду
Годишњег плана рада школе за текућу школску годину
Учешће у изради Годишњег плана рада школе и контрола урађеног
септембар
Презентовање Годишњег плана рада школе на Наставничком већу,
септембар
Савету родитеља и Школском одбору
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
септембар
Израда Извештаја о раду директора и презентовање Наставничком
септембар
већу, Савету родитеља и Школском одбору
Прикупљање података од финансијске и правне службе и стручних
септембар
већа и израда плана набавке потрошног материјала, наставних
средстава и опреме (заједно са члановима комисије за набавку)
Учешће у изради Финансијског плана и Плана јавних набавки
новембар, децембар,
(заједно са финансијском и правном службом)
јануар
Организационо-стручни послови
Организација, свакодневно праћење образовно васпитног рада
током целог периода
школе и решавање текућих проблема (израда и реализација
распореда часова, кабинета, фискултурне сале, дежурстава
наставника и ученика, задужења наставника у оквиру 40-то часовне
радне недеље...)
Пријем и упућивање у рад нових наставника (замена)
током целог периода
Послови око расписивања конкурса (у сарадњи са Школском
децембар
управом, Школским одбором и синдикатом)
Организовање и стално праћење рада помоћног особља
током целог периода
Организовање набавке потрошног материјала, расподела бесплатних током целог периода
уџбеника, ормарића, наставних средстава и опреме
Организовање расписивања јавног огласа и послови око ученичких
септембар-октобар
излета, екскурзија и наставе у природи
Организовање и стални увид у рад правне, финансијске,
током целог периода
административне и ПП службе, као и рад помоћника директора
Стални увид у наменско коришћење финансијских и дугих средстава током целог периода
и ресурса школе
Организовање и праћење реализације активности из Годишњег
током целог периода
плана рада школе и ШРП-а
Организација и учешће у изради и ажурирању законских и током целог периода
нормативних аката школе
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
Пружање помоћи наставницима у планирању и програмирању
септембар
наставе
Педагошко-инструктивни рад са приправницима и менторима
током целог периода
Организовање и помоћ приправницима у полагању приправничког
током целог периода
испита у школи, као и полагању испита за лиценцу
39
Увид у рад наставника (и преко ПП службе, помоћника и ментора)
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са одељењским
старешинама кроз појединачне састанке и заједничке родитељске
(садржај родитељских састанака, упознавање са Правилницима,
појачан васпитни рад, инклузија, настава у природи, екскурзије...)
Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања
наставника (семинар у школи „Образовање за мир- дијалогом до
решења“, „Дефицит пажње и хиперактивност код деце“, „Школско
током целог периода
током целог периода
октобар, новембар,
децембар
законодавство-основа развоја образовања и васпитања-модул 2
и 3“)
Праћење реализације часова редовне, допунске, додатне, изборне
током целог периода
наставе и ваннаставних активности
Праћење успеха и изостајања ученика и предлагање мера
током целог периода
Предлагање и праћење мера за унапређење рада школе
током целог периода
Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика
током целог периода
Сарадња и саветодавни рад са ученицима, одељењским заједницама, током целог периода
Ученичким парламентом
Аналитичко-евалуативни рад
Анализа и праћење реализације глобалних и оперативних планова
током целог периода
свих облика наставе (заједно са помоћником и ПП службом)
Анализа реализације Годишњег плана рада школе, програма рада и
током целог периода
ШРП-а (заједно са помоћником и ПП службом)
Анализа и израда извештаја о раду директора и тимова за потребе
септембар, децембар,
стручних, саветодавних и управних органа школе
јануар
Анализе и извештаји за потребе Министарства, Градске
током целог периода
управе...(заједно са ПП и правном службом)
Анализа финансијских извештаја претходних година за потребе
новембар, децембар
израде финансијских планова, као и израде предлога Правилника о
расподели сопствених средстава (заједно са финансијском и правном
службом)
Рад у стручним и другим органима школе
Припремање, организовање и вођење седница Наставничког већа и
током целог периода
састанака запослених (укупно 4)
Учешће у седницама Одељењских већа (2)
током целог периода
Припремање, организовање и учешће у састанцима Савета родитеља септембар, новембар
(2)
Припремање, организовање и учешће и седницама Школског одбора током целог периода
(3)
Припремање, организовање и вођење састанака тимова и комисија
током целог периода
(комисија за набавку, тим за инклузију, комисија за 40-то часовно
радно време), као и праћење и учешће у раду тимова (тим за
хуманитарне активности, тим за самовредновање, тим за безбедност,
тим за културну и јавну делатност, комисија за набавку учила,
библиотечка комисија, тим за превенцију насиља, тим за Ученички
парламент)
Припремање, организовање и вођење седница Педагошког
септембар, новембар
колегијума (2) и Актива за развојно планирање
Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама
Сарадња са Министарством просвете (тумачење Закона) и
током целог периода
Школском управом (технолошки вишкови, финансирање, хонорарни
сарадници, план уписа, такмичења ученика, извештаји...)
40
Стална сарадња са Градском управом и Одељењем за друштвене
делатности (технолошки вишкови, финансирање, коришћење
фискултурне сале, план уписа, стална размена информација...)
Сарадња са просветном инспекцијом (редовни надзор)
Сарадња са осталим инспекцијским службама (противпожарна
заштита, санитарна инспекција, комунална полиција...)
Стална сарадња са просветним саветником (Годишњи план рада,
Школски програм, ШРП, Извештај о раду школе и раду директора,
помоћ у тумачењу Закона, размена информација...)
Стална сарадња са Домом здравља
Сарадња са другим школама у оптштини и граду (координација рада
директора основних школа, сарадња са координатором основних
школа, сарадња са основним и средњим школама) као и са
предшколском установом Раковица (развојни план, размена
информација, акције...)
Стална сарадња са медијима поводом разних активности у школи и у
граду (Студио Б, Вечерње новости, ДСЛ Спорт, Политика, Б92,
Канал Д, Пинк Кидс, Коперникус...)
Педагошка документација о раду школе
Стално вођење дневника рада
Прегледање и праћење уредности вођења педагошке документације
наставника и одељењских старешина
Унапређивање школске евиденције и документације (појачан
васпитни рад)
Стално прегледање Књиге дежурних наставника
Безбедност ученика и запослених
Организација дежурства наставника;
Ангажовање професионалног физичког обезбеђења на оба улаза у
трајању од 12 сати дневно (по одлуци Савета родитеља ангажована
фирма “Круг 1” из Београда)
Интензивна сарадња са ОУП Раковица (школски полицајац,
одељење за малолетнике), ГО Раковица (виши референти за
безбедност)
Примена Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и
занемаривања;
Осигурање ученика и запослених (Делта ђенерали, осигурање
ученика. запослених (Дунав осигурање), осигурање школе „Unica“,)
током целог периода
Контрола примене Правилника о безбедности ученика у школском
простору и пред школским улазима; примена Правилника о процени
ризика на радном месту код послодавца;
Стручно усавршавање
Упознавање са Правилникомо оцењивању
Семинари - „Оцењивање ученика“, ,,Комуникација и интеракција у
савременој школи“
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и
руковођење школом
Праћење стручне литературе и часописа (Службени и Просветни
гласник, Образовни информатор, Просветни саветник, Директор...)
током целог периода
децембар
током целог периода
током целог периода
током целог периода
током целог периода
током целог периода
током целог периода
током целог периода
током целог периода
током целог периода
септембар, децембар
септембар
током целог периода
током целог периода
септембар-новембар
новембар
октобар, новембар
током целог периода
током целог периода
41
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД
(од 1. 9. 2012. до 15. 1. 2013.) школске 2012/2013. године
СТАЛНИ И ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ (по месецима)
СЕПТЕМБАР:
- Формирање комисија и тимова Наставничког већа
- Организација и свакодневно праћење рада школе и решавање текућих проблема (распореда часова,
учионица, распореда коришћења фискултурне сале, дежурства наставника и ученика...)
- Организација и свечани пријем ученика у први разред
- Рад у комисији за набавку наставних средстава и потрошног материјала
- Рад у библиотечкој комисији
- Организација набавке уџбеника и ормарића за ученике школе и школску библиотеку
- Организација набавке средстава за извођење наставе (табле, хемјске супстанце и прибор...)
- Пријем нових радника и упућивање у рад
- Помоћ наставницима у планирању и програмирању наставе
- Преглед глобалних и оперативних планова наставника (заједно са ПП службом и помоћником директора)
- Педагошко-инструктивни рад са приправницима и менторима
- Конституисање новог Савета родитеља
- Организовање послова око ђачких екскурзија (састанци комисије Наставничког већа за екскурзије,
Одељењских већа, Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора– избор дестинација за све
разреде)
- Учешће у раду комисије за 40-то часовно радно време и израда решења и задужења запосленима
- Учешће у изради Извештаја о раду школе, Годишњег плана рада школе, Школског програма, Извештаја о
самовредновању, Анекса ШРП-а, Евалуације ШРП-а, ЦЕНУС-а
- Израда извештаја о раду директора за претходну школску годину
- Израда плана стручног усавршавања запослених (на основу података стручних већа – заједно са
помоћником и педагогом)
- Координација рада тима за инклузију и саветовање о предстојећем раду тима
- Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља
- Учествовање у раду стручних већа, Одељењских већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума и
Школског одбора
- Организација рада продуженог боравка и организација заједничког родитељског састанка
- Сарадња са социјалним партнерима, , ГО Раковица, Секретаријат за образовања, Школска управа, ФСФВ у
Београду
- Разговори са родитељима око уписа нових ученика
- Саветодавни рад са одељењским старешинама и пружање помоћи у решавању проблема
- Набавка наставних средстава, понуда и опреме у оквиру ДИЛС пројекта
- Подношење завршних извештаја (коначни и финансијски) у оквиру ДИЛС пројекта
- Давање разних статистичких и других података Школској и Градској управи и другим надлежним
службама и институцијама
- Сарадња са комуналном инсекторком приликом посете инспекторке Аћимовић Светланом
- Контрола сређености педагошке документације за претходну шк. годину
- Дисциплински поступак против ученика одељења 8-1;
- Посета часовима
- Организовање послова око ученичких екскурзија и наставе у природи (расписивање огласа у дневним
новинама и прикупљање понуда)
- Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом, наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, активом директора,
Одељењем за образовање, социјална питања, култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском
управом у Београду, Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
42
ОКТОБАР:
- Припреме, организација и реализација прославе Дана школе
- Организовање прославе Дана школе (хуманитарна акција Базар ученичких рукотворина за Тијану
Огњановић, спортски турнири, свечана академија, свечана вечера, Сајам здраве хране, Игре без граница за
млађе разреде, Квиз за ученике осмих разреда,...)
- Сарадња са медијима поводом активности за Дан школе
- Рад у комисији за набавку потрошног материјала, средстава и опреме
- Пријем гостију и координација у оквиру манифестације ,,Радост Европе''
- Координирање, покретање и обнављање секција у школи
- Координација и сарадња са СС Раковица приликом општинског првенства у кошарци у нашој школи
- Координација турнира у фудбалу за ученике 5. разреда у сарадњи са ПЦ Раковица у нашој школи
- Посета часовима
- Организација и реализација полудневног излета ученика млађих разреда
- Саветодавни рад са одељењским стрешинама око процедуре појачаног васпитног рада, Правилника о
оцењивању, упућивање на израђене обрасце, разговор о ученицима са посебним потребама и потребама за
ИОП-ом
- Организовање стручних посета наставника и ученика Сајму књига
- Рад у тиму за ШРП и самовредновање: реализација развојног плана, одређивање нових области за
самовредновање, прикупљање и евалуација извештаја...
- Организовање и припремање седнице Школског одбора
- Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања наставника (семинар у школи „Образовање за
мир- дијалогом до решења)
- Припреме за завршетак тромесечја
- Организовање послова око ученичких екскурзија и наставе у природи (конкурисање агенција, састанци
комисија Савета родитеља, отварање понуда и избор агенције)
- Праћење реализације часова, дежурства наставника и ученика, рада помоћног особља и администрације
- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
НОВЕМБАР:
- Организација набавке средстава за извођење наставе
- Активно учешће у раду актива директора основних школа
- Координирање извођење иницијалног пријемног за ученике 8. разреда
- Преглед педагошке документације
- Организовање и припремање Наставничког већа, Педагошког колегијума, Савета родитеља и Школског
одбора
- Координација и сарадња са СС Раковица приликом општинског првенства у одбојци у нашој школи
- Састанци са одељењским старешинама око ученичких екскурзија и наставе у природи, припреме
родитељских састанака
- У сарадњи са помоћником директора спровођење и анализа упитника за родитеље ученика 6. и 8. разреда
- Координација школског првенства у шаху
- Праћење рада приправника (посета часовима приправника, наставника Сузане Јанковић)
- Праћење редовности наплате коришћења фискултурне сале и стална сарадња са корисницима
- Организација сакупљања старе хартије
- Сарадња са Домом здравља око организације прегледа ученика школе
- Посета часовима
- Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања наставника (семинар у школи „Дефицит
пажње и хиперактивност код деце“)
- Праћење реализације часова, дежурства наставника и ученика, рада помоћног особља и администрације
- Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом, наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, активом директора,
Одељењем за образовање, социјална питања, култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском
управом у Београду, Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
43
ДЕЦЕМБАР:
- Стална сарадња са одељењским старешинама и родитељима око проблема ученика (изостанци, недовољне
оцене, понашање...)
- Сарадња са Ученичким парламентом око њихових активности (ученичка журка у Театру, хуманитарна
утакмица за ученицу Тијану Огњановић...)
- Дисциплински поступак против ученика одељења 7-1;
- Помоћ у реализацији Фестивала науке на коме су учествовали представници школе
- Посета часовима
- Координнација Дана науке у школи, ''Знање на видику 2''
- Сарадња са медијима, комапнијама (Месер техногас) и другим организацијама поводом Дана науке
- Сарадња са просветним инспектором приликом административне инспекције (Д. Поп-Манић)
- Послови око завршетка I полугодишта – учешће у раду Одељењских већа
- Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања наставника (семинар у ОШ ''Франце
Прешерн'' - „Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања-модул 2 и 3“)
- У сарадњи са драмским студиом ,,Знакови'' организација доделе новогодишњих пакетића за запослене у
школи
- Праћење реализације часова, дежурства наставника и ученика, рада помоћног особља и администрације
- Израда новог распореда часова, дежурства наставника, 40 – часовне недеље
- Потписан протокол о сарадњи са невладином организацијом Сфера
- Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом, наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, активом директора,
Одељењем за образовање, социјална питања, култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском
управом у Београду, Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
ЈАНУАР
- Организовање генералног спремања школе
- Организовање пописа финансијских и нефинансијских средстава школе
- Сређивање документације и дневника рада
- Координирање у бесплатним активностима ученика за време зимског распуста (Зимска школа на Ади,
Едукативне радионице у Кошутњаку, спортске активности у хали Слодесу, турнир у малом фудбалу у хали
Раковице)
- Припреме организовање прославе школске славе – Св. Саве
- Надгледање рада пописних комисија
- Припремање полугодишњег извештаја о раду школе и раду директора
- Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом, наставницима,
одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима стручних већа, активом директора,
Одељењем за образовање, социјална питања, култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском
управом у Београду, Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
- Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Београд, 15. 1. 2013.
директор школе
Милан Пашић
___________________
председник ШО
Загорка Бешић
_____________________
44
Download

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОШ «ИВО АНДРИЋ» НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ