КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА
2015/2016.
З РЕ
ШКОЛСКА ГОДИНА
РА
Д
НОВИ ОДОБРЕНИ
НА
ПОСЕБ ОС Т
Н
ПОГОДуџбине
за нартплати!
у пре
Ауторка: Радмила Жежељ Ралић
Читанка

+ CD
 Подстиче богаћење речника ученика и развој читалачке писмености.
 Садржи све обавезне текстове прописане програмом Српског језика за четврти разред.
 Задаци су дати на више нивоа сложености.
 Појмови из књижевности издвојени су у посебној апаратури Свет књижевности.
 Непознате речи издвојене су и објашњене поред текста и на крају Читанке, у Речнику.
 На компакт-диску се налазе одабрани текстови које читају познати глумци.
речник
ни
сликов
Твој свет
Ко је јунак и зашто?
ЈУНАЧКА ПЕСМА
капетан (брода) –
први човек на
броду
морнар – члан
бродске посаде
ока – стара мера
за тежину
буре – дрвена
посуда за течност
Познајем једног капетана.
Брада му дуга скоро до југа.
Опловио је пола света.
Опловио је сто океана
и многобројна мора друга,
и многобројна мора трећа,
и многобројна мора пета.
Тај је капетан страшно јак.
На леђа може да дигне џак.
Којешта – џак!
Бар два-три џака
и уврх тога још седам ђака
и пет морнара, јаких момака.
Па кад све то лепо на леђа стави,
он се овако важан прави:
прошета,
рецимо,
читавом луком
и сруши кућу левом руком.
Испије млека осам ока
и шест буради вишњевог сока,
па тако пијан све успут гази
и около се на децу плази.
16

О језику
ИМЕНИЦЕ И ГЛАГОЛИ
1. Испод сваке слике напиши одговарајућу именицу.
2. Повежи сваку именицу са одговарајућим глаголом.
г
зуји
лети
лаје
мирише
шутира
соба
Милош
Сава
сова
чаша
одело
4. Допиши на линију одговарајућу властиту именицу.
град
Београд
Змај
Шарац
цар
коњ
нове
илустрације
песник
Сава
Душан
Попај
морнар
научено
3. Подвуци заједничке именице.
Ниш
река
5. Упиши на линију одговарајући глагол из поља с десне стране.
Маша
цвеће.
Цвеће лепо
Она га
мами.
Мама се
мирише
бере
поклања
радује
.
.
6. У свакој групи глагола прецртај реч која јој не припада.
трчи
лови
РАДЊА
плете
12
седи
пева
спава
спава
СТАЊЕ
жути
плива
мисли
свира
веје
ЗБИВАЊЕ
грми
сева
скаче
но
цвет
пас
дечак
пчела
балон
ретход
ОБНАВЉАМО
тизаци
ј
ма
ап
с ис т
е
Граматика
 Приступ учењу граматике и правописа утемељен је на наставном принципу
поступности и систематичности.
 Разноврсни задаци и практичне активности помоћи ће ученицима да лако
усвоје језичке појмове.
 По завршетку сваке целине предвиђене су провере знања – ПРИМЕНИ ЗНАЊЕ,
које представљају и систематизацију претходно наученог.
МАТЕМАТИКА
Аутори: др Бранислав Поповић, др Ненад Вуловић,
Марина Јовановић, Анђелка Николић
Уџбеник

 Има јасну садржинску структуру – области су означене различитим бојама.
 Својим изгледом привлачан је ученицима и примерен њиховом узрасту.
 Занимљиве фотографије и илустрације ведрих боја су у функцији разумевања садржаја.
 Формулације и захтеви развијају различите нивое мишљења (уочи, опиши, повежи,
рашчлани, упореди, настави...).
 Садржи занимљивости из света математике које подстичу радозналост и истраживачки рад.
ивости
Једна од најстаријих цивилизација на свету је египатска цивилизација. Математика која се
радила тада и начин на који су вршена израчунавања доста се разликују од онога како ми
данас рачунамо. Хајде заједно да погледамо како су стари Египћани множили два броја.
Посматрајмо следећи низ бројева: 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... Сваки члан овога низа добија се када
претходни члан низа помножимо са 2 (навести још три члана овог низа). Сваки природни
број може се представити као збир чланова овога низа. На пример: 7 = 4 + 2 + 1,
25 = 16 + 8 + 1, 111 = 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 (покушајте сами овако да напишете бројеве 53,
79, 245). Египћани су користећи претходни низ бројева вршили сва множења. Ево како.
мљ
Један од чинилаца у производу записивали су као
1
12
збир елемената поменутог низа. Други чинилац
2
24 = 12 · 2
производа стално су удвостручавали и дописивали га
4
48 = 24 · 2 = 12 · 4
поред одговарајућег члана горњег низа. Илуструјмо
8
96 = 48 · 2 = 12 · 8
ово на примеру множења бројева 13 и 12. Број 13
можемо записати у облику збира као 13 = 1 + 4 + 8.
1
12
Број 12 удвостручујемо и додељујемо добијене
2
24 = 12 · 2
вредности члановима поменутог низа као у табели.
4
48 = 24 · 2 = 12 · 4
Након тога прецртаћемо све врсте у табели у којима
8
96 = 48 · 2 = 12 · 8
се налазе чланови низа који нису сабирци првог
чиниоца (у нашем случају броја 13). Из свих преосталих врста које нису прецртане
сабраћемо бројеве које смо добили удвостручавајући други чинилац (у нашем случају број
12). Производ два броја биће једнак добијеном збиру. У нашем примеру то је
ПРОФЕСОР ВАМ ПРИЧА:
ФИБОНАЧИЈЕВИ БРОЈЕВИ
Сигурно сте до сада чули за неке од познатих математичара:
Архимеда, Еуклида, Питагору, Декарта... Један од познатих математичара, који је живео пре 800 година, био је и Леонардо из
Пизе, познатији као Фибоначи. Као млад путовао је по северу
Африке са оцем, а онда се вратио у Пизу и у једној од својих
књига поставио следећи задатак:
„Неки човек је ставио пар зечева на место које је са свих страна ограђено зидовима. Сваки пар зечева може да донесе нови
пар после два месеца од дана рођења. Колико ће парова зечева бити рођено на том месту после годину дана (у 12. месецу).”
Како ћемо решити овај задатак? Ако је једног месеца био неки
број парова зечева који могу да донесу нови, онда ће наредног месеца сви они такође моћи да донесу нови пар. Али наредног месеца ће нови пар моћи
да донесу и сви они парови који су се пре два месеца родили. Знамо да је пре два месеца
рођено онолико парова зечева колико је тада било парова који су могли да донесу нови пар.
Значи, укупан број парова који наредног месеца могу да донесу нови пар једнак је збиру парова из претходна два месеца. Покушај да израчунаш колико парова зечева може да донесе
нови пар у 12. месецу ако је на слици дат број у сваком од првих 10 месеци.
з ан
и
13 · 12 = (1 + 4 + 8) · 12 = 12 + 48 + 96 = 156.
вета ма
матике
те
с
из
ПРОФЕСОР ВАМ ПРИЧА:
МНОЖЕЊЕ У СТАРОМ ЕГИПТУ
Покушај самостално, користећи поступак старих Египћана, да помножиш бројеве 53 и 27.
Бројеви овога низа (1, 1, 2, 3, 5, 8, ...) називају се Фибоначијеви
бројеви, а сам низ Фибоначијев низ. Сваки низ у коме се
сваки члан (почев од трећег) израчунава тако што се саберу
претходна два је низ сличан Фибоначијевом низу.
Покушај у свесци да одредиш следећих 7 чланова сваког
од низова сличних Фибоначијевом низу, ако су за сваки низ
позната прва два члана: (1, 7, ...), (20, 3, ...), (36, 189, ...),
(54, 687, ...).
Покушај да задаш другу или другарици из клупе два броја,
а он/она нека одреди (користећи те бројеве) првих десет
чланова низа сличног Фибоначијевом низу.
74
91
Радна свеска

 Садржи велики број разноврсних задатака (табеле, графикони, пирамиде,
математичко дрво, проблемски задаци...).
 Налози су релевантни, прецизни и разумљиви.
 Задаци садрже реалне животне ситуације и подстичу различите активности
ученика.
 После сваке области дата је група задатака за обнављање градива те области
и тест за самовредновање.
+
тест
за самовредновање!
више од
900
задатака
ПРИРОДА
Аутори: Винко Ковачевић, Бранка Бечановић
И
ДРУШТВО
Уџбеник

 Подстиче активно учење: отвара проблеме, поставља питања и води ученике ка
одговорима.
 Уважава развојне могућности деце тог узраста, али их не потцењује: богат је
информацијама и сазнајно подстицајним питањима и задацима.
 Пажљивим дизајнирањем основног текста, као и пратећих питања и налога, остварен је
добар ослонац за учење са разумевањем, али и за самостално учење.
 Чува и негује дечју радозналост јер нуди додатне садржаје и занимљивости повезане
са основним градивом.
ив о н
а
ају сваке
кр
саже
то
ад
гр
1. Где се налази Република Србија?
2. Зашто је за Србију значајан Дунав?
3. На који је начин Србија повезана са другим деловима Европе?
4. Поред Србије, које још земље припадају Балканском полуострву?
5. Зашто је Београд често био на мети освајача?
6. Посматрајући карту уочи са којом државом Србија има најдужу заједничку
границу.
7. Због чега се неке установе, попут Народне скупштине или Владе, налазе у
Београду, а не у неком другом граду?
8. У којим приликама се изводи државна химна?
ПОЛОЖАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Европа
Подунавска земља
Југоисточна Европа
Балканско полуострво
Србија
лине
це
ДА ПОНОВИМО
Главни путеви
Европе прелазе
преко територије
Србије
ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ
ТЕРИТОРИЈА И ГРАНИЦЕ
• Површина 88 361 km2
• АП Војводина, ужа Србија и
АП Косово и Метохија
• Граничи се са осам држава
ГЛАВНИ ГРАД
Београд
22
СИМБОЛИ
застава
грб
химна
23
Радна свеска

 Добра припрема за вредновање знања: садржи питања за континуирану проверу
знања према образовним стандардима за овај предмет.
 У потпуности прати уџбеник и допуњује га задацима који су осмишљени да подстакну
ученике на самосталан рад, а оне даровите и заинтересоване додатно ангажују.
ДА ПОНОВИМО ИЗ ПРЕТХОДНОГ РАЗРЕДА
Када течност загревамо она _______________ и прелази у ________________ стање.
11. Шта је станиште, а шта животна заједница?
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
________________
__________________________________________________________________________
______________
________________
__________________________________________________________________________
Копнена Водена Природна Култивисана
14. Попуни празна поља тако да добијеш тачну поделу људских делатности.
ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
6
а
ањ
13. Бројевима од 1 до 4 обележи правилан редослед у приложеном ланцу исхране.
н
Животна
заједница
Шума
Рибњак
Њива
Пашњак
Река
Воћњак
Мочвара
ер а з
12. У табели су наведене неке животне заједнице. У колонама поред назива стави на
одговарајуће место знак Х.
инуирана
нт
ов
пр
Падавине настају преласком воде из ________________ у ________________ или
_____________ стање.
ко
10. Допуни реченице.
МУЗИЧКА
Ауторка: др Гордана Илић
КУЛТУРА

Чаробни свет музике + CD
 Уџбеник за четврти разред конципиран је као уџбеници за
претходна три разреда.
 Ученици настављају са усвајањем појмова основне музичке
писмености, сада на мало сложенијем нивоу.
 Све композиције из уџбеника снимљене су на компакт-диск.
Песме је отпевао дечји хор „Хориславци”.
 Радна нотна свеска која садржи задатке са цртањем, писањем,
повезивањем, учиниће усвајање основних музичких појмова
занимљивијим.
Музичка култура за четврти разред основне школе
Избор песама
© Издавачка кућа „Кlett” д.о.о.
Сва права задржана.
ISBN 978-86-7762-392-0
 Друга половина радне свеске направљена је као нотна свеска,
где се ученицима оставља довољно простора за рад у
линијском систему.
ЛИКОВНА
Ауторка: др Сања Филиповић
КУЛТУРА

Свет у мојим рукама
У уџбенику је понуђен велики број активности за групни и индивидуални рад.
Садржај овог уџбеника подржава дечја интересовања, развија дечју машту и упућује
на различите изворе сазнања.
велики број
ликовних
примера
СВЕТ ОКО НАС
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
На интернет порталу www.masairasa.rs учитеље и ученике очекују
занимљиви интерактивни налози, анимације, филмови и други
мултимедијални садржаји.
У оквиру Школске улице садржаји су прегледно организовани по разредима
и наставним предметима и представљају одличну допуну уџбеничких
комплета од првог до четвртог разреда. Задаци су различитог степена
тежине и подстичу развој различитих вештина и знања. Користећи
савремени едукативни приступ деца кроз игру активно уче.
Приступ овом интерактивном „царству” могу да имају учитељи и ученици
(самостално или уз помоћ родитеља) и налоге могу да решавају свуда – у
школи, код куће, код пријатеља...
МАТЕМАТИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ ОБРАЗОВНИ
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
www.masairasa.rs НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
ПОКЛОН
УЗ КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА:
АКТИВАЦИОНИ КОД
ЗА ГОДИШЊУ ПРЕТПЛАТУ
НА ОБРАЗОВНИ ПОРТАЛ
ст
знала важно
ија је препо
б
р
С
ко
М
ка
О
е
К
Е
њ
ЕЛ
разова
Компанија Т
ологија у об
хн
те
и
х
и
вн
о
ен
ем
образ
увођења савр
ике. Како би
ен
уч
за
и
тако
за наставнике
ао доступан
И РАША пост
А
Ш
ОМ
А
М
л
та
р
по
и деце, ТЕ ЛЕК
ка
и
вн
та
ас
н
ју
акет као
великом бро
et S Promo п
N
ix
M
о
и
ав
и ученике.
је напр
за наставнике
ст
о
н
љ
во
о
п
е прочитати
посебну
стима может
о
н
ћ
гу
о
м
м
Више о ови
om.rs.
и www.telek
s
.r
tt
le
.k
w
w
на w
За употребу ових мултимедијалних
материјала у школи или код куће, потребно
је да имате рачунар, приступ интернету
и активациони код који добијате уз
комплет уџбеника. Образовни портал
може се користити и за рад у учионици на
интерактивној табли.
ПОКЛОНИ
ЗА УЧЕНИКЕ
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА
ЗА 4. РАЗРЕД:
УЗ КУПЉЕНИ КОМПЛЕТ ЗА
4. РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК:
ЧИТАНКА + CD
(690 дин.)
ГРАМАТИКА О ЈЕЗИКУ
(520 дин.)
МАТЕМАТИКА:
УЏБЕНИК
(690 дин.)
РАДНА СВЕСКА
(740 дин.)
ПРИРОДА И ДРУШТВО:
УЏБЕНИК
(690 дин.)
РАДНА СВЕСКА
(590 дин.)
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
УЏБЕНИК + CD
СКА
Л
О
К
Ш
ТОРБА
+3
СВЕСКЕ
(690 дин.)
РАДНА НОТНА СВЕСКА
(290 дин.)
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
УЏБЕНИК
+
РАСПОРЕД
ЧАСОВА
(690 дин.)
5.590
Цена са
попустом
за комплет
5.388,00
аћ
ањ
по
1
те
пл
динара
ра .
3
а
ен
ин
д
00
.7 9 6,
АКТИВА +
ЦИ
ГОДИШЊ ОНИ КОД ЗА
НА ОБРА У ПРЕТПЛАТУ
ЗОВНИ П
ОРТАЛ
НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА
ЗА ДОДАТНО ВЕЖБАЊЕ
НД
М
ИМ ПРОГР
ВН НУЋА А
Г
СРПСКИ ЈЕЗИК
СА НАСТА
НОА ПОСТИ
М
МО И СТА
КЛАЂ
УС АРДИ Е
Аутори: Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић
 Развијају функционалну
писменост и подстичу
креативност код ученика.
 Типови задатака су
разноврсни, а бирани су према
нивоу и сложености садржаја.
 Задаци и захтеви дати су на
три нивоа сложености, при
чему су узети у обзир постојећи
стандарди постигнућа по
областима.
ВИШЕ
ОД 200
ЗАДАТАКА
МАТЕМАТИКА
Аутори: Бранка Матијевић, Радмила Жежељ Ралић
 Садрже задатке на три нивоа
сложености.
 Конципирани су тако да
омогућавају деци велики
степен самосталности у
раду.
 Садржаји и задаци покривају
програмске захтеве за
четврти разред.
ВИШЕ
ОД 300
ЗАДАТАКА
СВЕТ ОКО НАС
Аутори: Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић
Природна богатства Србије
зује.
слике која их прика а 7 – угаљ
богатстава испод
6 – плодна земљ
ве природних
реке 5 – нафта
1. Упиши броје
е 3 – руде 4 –
1 – шуме 2 – биљк
 Задаци са јасним захтевима
помажу ученицима у стицању,
усвајању и истраживању садржаја у
области предмета Свет око нас.
 Садржај предвиђен Наставним
планом и програмом представљен
је прегледно и систематично.
 Разноврсни типови задатака
распоређени су на три нивоа
ВИШЕ
сложености.
5. Повежи
битке из Прв
одиграле.
ог и Другог
српског уста
нка са мес
том где су
се
Бој на Миш
ару •
Битка на
• Чачак
Делиградск Чегру •
а
бит
ка
• Алексинац
Битка на брд
•
у Љубићу
• Ниш
•
6. Заокру
• Шабац
жи слово
испред тачн
Повод за
ог
избијање
Првог срп одговора.
ског устанка
је:
НЕ
а) спаљив
ање моштију
НЕ
б) Сеча кне
Светог Сав
зова;
е;
НЕ
в) Данак у
крви.
НЕ
7. Повежи
имена бор
аца и бит
ака у који
ма су погину
ли.
Стеван
Хајдук Вељ Синђелић •
ко Петров
• Битка на
ић
Љубићу
Танаско Раји •
• Битка на
ћ •
Чегру
8. Поглед
•
Нег
отинска бит
ај слику па
допуни реч
ка
енице.
одговора.
испред тачних
да користи:
2. Заокружи слова вање просторија, човек може
загре
Као гориво за
; д) нафту; ђ) гас.
в) дрво; г) камен
а) угаљ; б) воду;
одговоре.
за:
3. Подвуци тачне
да се користи
покретање аута.
Вода из река може
електрана,
покретање хидро
саобраћај,
је нетачна.
ДА
тачна или НЕ ако
ако је тврдња
4. Заокружи ДА
ДА
.
а метал
орија.
Од руде се добиј
ДА
за загревање прост
да се користи
таја.
Сунце не може
ДА
прављење намеш
за
ти
корис
Дрво се
.
те снагу ветра
а
Ветрењаче корис
ли су одлик
е према томе да
Србиј
ства
дна богат
5. Разврстај приро планинских крајева.
или
ства
равничарских
•
природна богат
ва
плодно земљиште •
планинских краје
гас
нафта и земни
река •
ства
брза и снажна
природна богат
шуме •
их крајева
чарск
•
равни
ци
рудни
а река •
пловн
и
спора
е са њиховом
и десне колон
ресурсе из леве
ене природне
6. Повежи навед
• песак
особином.
• со
вода •
обновљиви
• метал
•
та
сунчева топло
• дрво
нафта •
необновљиви
• угаљ
ваздух •
26
ОД 200
ЗАДАТАКА
54
Чувени сли
кар Паја Јова
српски уста
новић је на
нак. Дело
слици при
је наслик
Обреновић
казао
ано
а
насликано за прославу 80 годи по поруџбини кра
ља
на од поч
етка устанка Милана
године.
, што знач
и да је
ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧИТЕЉЕ
ИНТЕГРАТИВНИ ПРИРУЧНИК
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНУ НАСТАВУ
ОЛАКШАВА
ПОВЕЗИВАЊЕ
САДРЖАЈА СВИХ
ПРЕДМЕТА
Аутори: Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић
 Конципиран је тако да омогућава и олакшава тематско планирање наставе јер нуди модел за
повезивање одређених целина из свих предмета у оквиру једног разреда, остварујући тиме
хоризонталну и вертикалну, као и дијагоналну корелацију.
 Садржај је представљен прегледно и систематично и одговара програмским захтевима свих
предмета.
 Осмишљен је као предлог годишњег плана, месечних и дневних припрема, са посебно
истакнутим тематским недељама и подтемама по данима у којима се може видети могућност
примене интердисциплинарног приступа настави.
 Избор тема, техника и задатака осмишљен је у складу са постојећим стандардима постигнућа по
областима у оквиру поменутих предмета.
 Циљеви и исходи овако организоване наставе су јасно дефинисани на крају сваке тематске целине.
 Разноврсни типови примера задатака омогућавају ученицима већи степен самосталности у раду
и конципирани су према нивоима сложености.
 Посебно занимљиви су понуђени интерактивни налози, анимације и други мултимедијални
садржаји са образовног интерактивног портала „Маша и Раша” којима учитељи и ученици могу
приступити помоћу активационог кода.
МЕСЕЧНИ И ДНЕВНИ ПЛАНОВИ СА ИСХОДИМА
СEПТEМБАР
2.
1.
Н
Е
Д
Е
Љ
A
ПРОМИШЉАЊА
СУСРЕТАЊА
6. Ко да то буде
7. Знакови
8. Утисци
9. Симболи
10. Квадрат
1. Договор
2. Знакови
3. Старт и циљ
4. Мој свете
5. Правила
Н
Е
Д
Е
Љ
A
СЛИКЕ МОЈЕ
ДОМОВИНЕ
4.
3.
Н
Е
Д
Е
Љ
A
4
ЖИЖАК У ДУШИ
11. Другарство
12. Пријатељство
13. Милион жеља
14. Деца једног света
15. Вежбајмо заједно
за први разред
A ИНТЕГРАТИВНИ ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ
Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић: MA A PA
ЈЕСЕЊЕ ГРАНИЦЕ
16. Јесен
17. Јесен у песми
18. Јесен у стиху
19. Јесен у машти
20. Јесен у сликама
основне школе
Н
Е
Д
Е
Љ
A
ДАН ИЛИ ВИШЕ
АКО КОРИСТИТЕ УЏБЕНИK ЗА ЈЕ
ЈАТЕ:
ПРЕДМЕТА У 4. РАЗРЕДУ, ДОБИ
И КОМПЛЕТ за тај предмет
 УЏБЕНИЧК
едмет
К са ПРИПРЕМАМА за часове за тај пр
НИ
УЧ
ИР
ПР

ПОСЕБНЕ
ПОГОДНОСТИ
ЗА УЧИТЕЉЕ
У 2015/16. ГОДИНИ
НИ
АКО КОРИСТИТЕ КОМПЛЕТ УЏБЕ
КА ЗА 4. РАЗРЕД, ДОБИЈАТЕ:
УЏБЕНИКА
 КОМПЛЕТ
МА за часове и НАСТАВНИМ
ТИВНИ ПРИРУЧНИК са ПРИПРЕМА
ГРА
ТЕ
ИН

СИТУАЦИЈАМА
РБУ
 „KLETT” ТО
РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
 ДНЕВНИК
за учитеље чији нас актив до

ТИ
СА
8
Р
НА
МИ
СЕ
НИ
ВА
ТО
ДИ
Н АКРЕ
ett”
 БЕСПЛАТА
ој школској години користити „Kl
едн
нар
у
ће
да
ти
вес
оба
.
15
20
а
20. март
t.rs)
. (Обавезна пријава на www.klet
комплет за 4. разред
бија, за наручених најмање
У сарадњи са компанијом Телеком Ср
а,
природа и друштво, музичка култур
а,
тик
ема
мат
к,
јези
ски
(срп
та
ле
20 комп
ЕТ сa следећим садржајем:
ликовна култура) добијате ТАБЛ
м интерактивном порталу
циони код за приступ образовно
ива
акт

а)
„Маша и Раша” (годишња претплат
ма у
а за часове и наставним ситуација
ам
рем
ип
пр
са
ик
учн
ир
пр
и
ивн
 интеграт
ДИГИТАЛНОМ формату
рмату
сви уџбеници у ДИГИТАЛНОМ фо

Ауторка: Радмила Жежељ Ралић
Читанка

+ CD
 Подстиче богаћење речника ученика и развој читалачке писмености.
 Садржи све обавезне текстове прописане програмом Српског језика за четврти разред.
 Задаци су дати на више нивоа сложености.
 Појмови из књижевности издвојени су у посебној апаратури Свет књижевности.
 Непознате речи издвојене су и објашњене поред текста и на крају Читанке, у Речнику.
 На компакт-диску се налазе одабрани текстови које читају познати глумци.
речник
ни
сликов
Твој свет
Ко је јунак и зашто?
ЈУНАЧКА ПЕСМА
капетан (брода) –
први човек на
броду
морнар – члан
бродске посаде
ока – стара мера
за тежину
буре – дрвена
посуда за течност
Познајем једног капетана.
Брада му дуга скоро до југа.
Опловио је пола света.
Опловио је сто океана
и многобројна мора друга,
и многобројна мора трећа,
и многобројна мора пета.
Тај је капетан страшно јак.
На леђа може да дигне џак.
Којешта – џак!
Бар два-три џака
и уврх тога још седам ђака
и пет морнара, јаких момака.
Па кад све то лепо на леђа стави,
он се овако важан прави:
прошета,
рецимо,
читавом луком
и сруши кућу левом руком.
Испије млека осам ока
и шест буради вишњевог сока,
па тако пијан све успут гази
и около се на децу плази.
16

О језику
ИМЕНИЦЕ И ГЛАГОЛИ
1. Испод сваке слике напиши одговарајућу именицу.
2. Повежи сваку именицу са одговарајућим глаголом.
г
зуји
лети
лаје
мирише
шутира
соба
Милош
Сава
сова
чаша
одело
4. Допиши на линију одговарајућу властиту именицу.
град
Београд
Змај
Шарац
цар
коњ
нове
илустрације
песник
Сава
Душан
Попај
морнар
научено
3. Подвуци заједничке именице.
Ниш
река
5. Упиши на линију одговарајући глагол из поља с десне стране.
Маша
цвеће.
Цвеће лепо
Она га
мами.
Мама се
мирише
бере
поклања
радује
.
.
6. У свакој групи глагола прецртај реч која јој не припада.
трчи
лови
РАДЊА
плете
12
седи
пева
спава
спава
СТАЊЕ
жути
плива
мисли
свира
веје
ЗБИВАЊЕ
грми
сева
скаче
но
цвет
пас
дечак
пчела
балон
ретход
ОБНАВЉАМО
тизаци
ј
ма
ап
с ис т
е
Граматика
 Приступ учењу граматике и правописа утемељен је на наставном принципу
поступности и систематичности.
 Разноврсни задаци и практичне активности помоћи ће ученицима да лако
усвоје језичке појмове.
 По завршетку сваке целине предвиђене су провере знања – ПРИМЕНИ ЗНАЊЕ,
које представљају и систематизацију претходно наученог.
МАТЕМАТИКА
Аутори: др Бранислав Поповић, др Ненад Вуловић,
Марина Јовановић, Анђелка Николић
Уџбеник

 Има јасну садржинску структуру – области су означене различитим бојама.
 Својим изгледом привлачан је ученицима и примерен њиховом узрасту.
 Занимљиве фотографије и илустрације ведрих боја су у функцији разумевања садржаја.
 Формулације и захтеви развијају различите нивое мишљења (уочи, опиши, повежи,
рашчлани, упореди, настави...).
 Садржи занимљивости из света математике које подстичу радозналост и истраживачки рад.
ивости
Једна од најстаријих цивилизација на свету је египатска цивилизација. Математика која се
радила тада и начин на који су вршена израчунавања доста се разликују од онога како ми
данас рачунамо. Хајде заједно да погледамо како су стари Египћани множили два броја.
Посматрајмо следећи низ бројева: 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... Сваки члан овога низа добија се када
претходни члан низа помножимо са 2 (навести још три члана овог низа). Сваки природни
број може се представити као збир чланова овога низа. На пример: 7 = 4 + 2 + 1,
25 = 16 + 8 + 1, 111 = 64 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1 (покушајте сами овако да напишете бројеве 53,
79, 245). Египћани су користећи претходни низ бројева вршили сва множења. Ево како.
мљ
Један од чинилаца у производу записивали су као
1
12
збир елемената поменутог низа. Други чинилац
2
24 = 12 · 2
производа стално су удвостручавали и дописивали га
4
48 = 24 · 2 = 12 · 4
поред одговарајућег члана горњег низа. Илуструјмо
8
96 = 48 · 2 = 12 · 8
ово на примеру множења бројева 13 и 12. Број 13
можемо записати у облику збира као 13 = 1 + 4 + 8.
1
12
Број 12 удвостручујемо и додељујемо добијене
2
24 = 12 · 2
вредности члановима поменутог низа као у табели.
4
48 = 24 · 2 = 12 · 4
Након тога прецртаћемо све врсте у табели у којима
8
96 = 48 · 2 = 12 · 8
се налазе чланови низа који нису сабирци првог
чиниоца (у нашем случају броја 13). Из свих преосталих врста које нису прецртане
сабраћемо бројеве које смо добили удвостручавајући други чинилац (у нашем случају број
12). Производ два броја биће једнак добијеном збиру. У нашем примеру то је
ПРОФЕСОР ВАМ ПРИЧА:
ФИБОНАЧИЈЕВИ БРОЈЕВИ
Сигурно сте до сада чули за неке од познатих математичара:
Архимеда, Еуклида, Питагору, Декарта... Један од познатих математичара, који је живео пре 800 година, био је и Леонардо из
Пизе, познатији као Фибоначи. Као млад путовао је по северу
Африке са оцем, а онда се вратио у Пизу и у једној од својих
књига поставио следећи задатак:
„Неки човек је ставио пар зечева на место које је са свих страна ограђено зидовима. Сваки пар зечева може да донесе нови
пар после два месеца од дана рођења. Колико ће парова зечева бити рођено на том месту после годину дана (у 12. месецу).”
Како ћемо решити овај задатак? Ако је једног месеца био неки
број парова зечева који могу да донесу нови, онда ће наредног месеца сви они такође моћи да донесу нови пар. Али наредног месеца ће нови пар моћи
да донесу и сви они парови који су се пре два месеца родили. Знамо да је пре два месеца
рођено онолико парова зечева колико је тада било парова који су могли да донесу нови пар.
Значи, укупан број парова који наредног месеца могу да донесу нови пар једнак је збиру парова из претходна два месеца. Покушај да израчунаш колико парова зечева може да донесе
нови пар у 12. месецу ако је на слици дат број у сваком од првих 10 месеци.
з ан
и
13 · 12 = (1 + 4 + 8) · 12 = 12 + 48 + 96 = 156.
вета ма
матике
те
с
из
ПРОФЕСОР ВАМ ПРИЧА:
МНОЖЕЊЕ У СТАРОМ ЕГИПТУ
Покушај самостално, користећи поступак старих Египћана, да помножиш бројеве 53 и 27.
Бројеви овога низа (1, 1, 2, 3, 5, 8, ...) називају се Фибоначијеви
бројеви, а сам низ Фибоначијев низ. Сваки низ у коме се
сваки члан (почев од трећег) израчунава тако што се саберу
претходна два је низ сличан Фибоначијевом низу.
Покушај у свесци да одредиш следећих 7 чланова сваког
од низова сличних Фибоначијевом низу, ако су за сваки низ
позната прва два члана: (1, 7, ...), (20, 3, ...), (36, 189, ...),
(54, 687, ...).
Покушај да задаш другу или другарици из клупе два броја,
а он/она нека одреди (користећи те бројеве) првих десет
чланова низа сличног Фибоначијевом низу.
74
91
Радна свеска

 Садржи велики број разноврсних задатака (табеле, графикони, пирамиде,
математичко дрво, проблемски задаци...).
 Налози су релевантни, прецизни и разумљиви.
 Задаци садрже реалне животне ситуације и подстичу различите активности
ученика.
 После сваке области дата је група задатака за обнављање градива те области
и тест за самовредновање.
+
тест
за самовредновање!
више од
900
задатака
ПРИРОДА
Аутори: Винко Ковачевић, Бранка Бечановић
И
ДРУШТВО
Уџбеник

 Подстиче активно учење: отвара проблеме, поставља питања и води ученике ка
одговорима.
 Уважава развојне могућности деце тог узраста, али их не потцењује: богат је
информацијама и сазнајно подстицајним питањима и задацима.
 Пажљивим дизајнирањем основног текста, као и пратећих питања и налога, остварен је
добар ослонац за учење са разумевањем, али и за самостално учење.
 Чува и негује дечју радозналост јер нуди додатне садржаје и занимљивости повезане
са основним градивом.
ив о н
а
ају сваке
кр
саже
то
ад
гр
1. Где се налази Република Србија?
2. Зашто је за Србију значајан Дунав?
3. На који је начин Србија повезана са другим деловима Европе?
4. Поред Србије, које још земље припадају Балканском полуострву?
5. Зашто је Београд често био на мети освајача?
6. Посматрајући карту уочи са којом државом Србија има најдужу заједничку
границу.
7. Због чега се неке установе, попут Народне скупштине или Владе, налазе у
Београду, а не у неком другом граду?
8. У којим приликама се изводи државна химна?
ПОЛОЖАЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Европа
Подунавска земља
Југоисточна Европа
Балканско полуострво
Србија
лине
це
ДА ПОНОВИМО
Главни путеви
Европе прелазе
преко територије
Србије
ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ ДРЖАВЕ СРБИЈЕ
ТЕРИТОРИЈА И ГРАНИЦЕ
• Површина 88 361 km2
• АП Војводина, ужа Србија и
АП Косово и Метохија
• Граничи се са осам држава
ГЛАВНИ ГРАД
Београд
22
СИМБОЛИ
застава
грб
химна
23
Радна свеска

 Добра припрема за вредновање знања: садржи питања за континуирану проверу
знања према образовним стандардима за овај предмет.
 У потпуности прати уџбеник и допуњује га задацима који су осмишљени да подстакну
ученике на самосталан рад, а оне даровите и заинтересоване додатно ангажују.
ДА ПОНОВИМО ИЗ ПРЕТХОДНОГ РАЗРЕДА
Када течност загревамо она _______________ и прелази у ________________ стање.
11. Шта је станиште, а шта животна заједница?
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
________________
__________________________________________________________________________
______________
________________
__________________________________________________________________________
Копнена Водена Природна Култивисана
14. Попуни празна поља тако да добијеш тачну поделу људских делатности.
ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ
6
а
ањ
13. Бројевима од 1 до 4 обележи правилан редослед у приложеном ланцу исхране.
н
Животна
заједница
Шума
Рибњак
Њива
Пашњак
Река
Воћњак
Мочвара
ер а з
12. У табели су наведене неке животне заједнице. У колонама поред назива стави на
одговарајуће место знак Х.
инуирана
нт
ов
пр
Падавине настају преласком воде из ________________ у ________________ или
_____________ стање.
ко
10. Допуни реченице.
МУЗИЧКА
Ауторка: др Гордана Илић
КУЛТУРА

Чаробни свет музике + CD
 Ученици настављају са усвајањем појмова основне музичке
писмености, сада на мало сложенијем нивоу.
 Све композиције из уџбеника снимљене су на компакт-диск.
Песме је отпевао дечји хор „Хориславци”.
 Радна нотна свеска која садржи задатке са цртањем, писањем,
повезивањем, учиниће усвајање основних музичких појмова
занимљивијим.
Музичка култура за четврти разред основне школе
Избор песама
 Друга половина радне свеске направљена је као нотна свеска,
где се ученицима оставља довољно простора за рад у
линијском систему.
© Издавачка кућа „Кlett” д.о.о.
Сва права задржана.
ISBN 978-86-7762-392-0
ЛИКОВНА
Ауторка: др Сања Филиповић
КУЛТУРА

Свет у мојим рукама
У уџбенику је понуђен велики број активности за групни и индивидуални рад.
Садржај овог уџбеника подржава дечја интересовања, развија дечју машту и упућује
на различите изворе сазнања.
велики број
ликовних
примера
ПРИРОДА
И ДРУШТВО
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
На интернет порталу www.masairasa.rs учитеље и ученике очекују
занимљиви интерактивни налози, анимације, филмови и други
мултимедијални садржаји.
У оквиру Школске улице садржаји су прегледно организовани по разредима
и наставним предметима и представљају одличну допуну уџбеничких
комплета од првог до четвртог разреда. Задаци су различитог степена
тежине и подстичу развој различитих вештина и знања. Користећи
савремени едукативни приступ деца кроз игру активно уче.
Приступ овом интерактивном „царству” могу да имају учитељи и ученици
(самостално или уз помоћ родитеља) и налоге могу да решавају свуда – у
школи, код куће, код пријатеља...
МАТЕМАТИКА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ПРВИ ОБРАЗОВНИ
ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ
www.masairasa.rs НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
ПОКЛОН
УЗ КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА:
АКТИВАЦИОНИ КОД
ЗА ГОДИШЊУ ПРЕТПЛАТУ
НА ОБРАЗОВНИ ПОРТАЛ
ст
знала важно
ија је препо
б
р
С
ко
М
ка
О
е
К
Е
њ
ЕЛ
разова
Компанија Т
ологија у об
хн
те
и
х
и
вн
о
ен
ем
образ
увођења савр
ике. Како би
ен
уч
за
и
тако
за наставнике
ао доступан
И РАША пост
А
Ш
ОМ
А
М
л
та
р
по
и деце, ТЕ ЛЕК
ка
и
вн
та
ас
н
ју
акет као
великом бро
et S Promo п
N
ix
M
о
и
ав
и ученике.
је напр
за наставнике
ст
о
н
љ
во
о
п
е прочитати
посебну
стима может
о
н
ћ
гу
о
м
м
Више о ови
om.rs.
и www.telek
s
.r
tt
le
.k
w
w
на w
За употребу ових мултимедијалних
материјала у школи или код куће, потребно
је да имате рачунар, приступ интернету
и активациони код који добијате уз
комплет уџбеника. Образовни портал
може се користити и за рад у учионици на
интерактивној табли.
ПОКЛОНИ
ЗА УЧЕНИКЕ
КОМПЛЕТ УЏБЕНИКА
ЗА 4. РАЗРЕД:
УЗ КУПЉЕНИ КОМПЛЕТ ЗА
4. РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК:
ЧИТАНКА + CD
(690 дин.)
ГРАМАТИКА О ЈЕЗИКУ
(520 дин.)
МАТЕМАТИКА:
УЏБЕНИК
(690 дин.)
РАДНА СВЕСКА
(740 дин.)
ПРИРОДА И ДРУШТВО:
УЏБЕНИК
(690 дин.)
РАДНА СВЕСКА
(590 дин.)
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
УЏБЕНИК + CD
СКА
Л
О
К
Ш
ТОРБА
+3
СВЕСКЕ
(690 дин.)
РАДНА НОТНА СВЕСКА
(290 дин.)
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
УЏБЕНИК
+
РАСПОРЕД
ЧАСОВА
(690 дин.)
5.590
Цена са
попустом
за комплет
5.388,00
аћ
ањ
по
1
те
пл
динара
ра .
3
а
ен
ин
д
00
.7 9 6,
АКТИВА +
ЦИ
ГОДИШЊ ОНИ КОД ЗА
НА ОБРА У ПРЕТПЛАТУ
ЗОВНИ П
ОРТАЛ
НАСТАВНИ ЛИСТОВИ
ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА
ЗА ДОДАТНО ВЕЖБАЊЕ
НД
М
ИМ ПРОГР
ВН НУЋА А
Г
СРПСКИ ЈЕЗИК
СА НАСТА
НОА ПОСТИ
М
МО И СТА
КЛАЂ
УС АРДИ Е
Аутори: Радмила Жежељ Ралић, Бранка Матијевић
 Развијају функционалну
писменост и подстичу
креативност код ученика.
 Типови задатака су
разноврсни, а бирани су према
нивоу и сложености садржаја.
 Задаци и захтеви дати су на
три нивоа сложености, при
чему су узети у обзир постојећи
стандарди постигнућа по
областима.
ВИШЕ
ОД 200
ЗАДАТАКА
МАТЕМАТИКА
Аутори: Бранка Матијевић, Радмила Жежељ Ралић
 Садрже задатке на три нивоа
сложености.
 Конципирани су тако да
омогућавају деци велики
степен самосталности у
раду.
 Садржаји и задаци покривају
програмске захтеве за
четврти разред.
ВИШЕ
ОД 300
ЗАДАТАКА
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Аутори: Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић
Природна богатства Србије
зује.
слике која их прика а 7 – угаљ
богатстава испод
6 – плодна земљ
ве природних
реке 5 – нафта
1. Упиши броје
е 3 – руде 4 –
1 – шуме 2 – биљк
 Задаци са јасним захтевима
помажу ученицима у стицању,
усвајању и истраживању садржаја
у области предмета Природа
и друштво.
 Садржај предвиђен Наставним
планом и програмом представљен
је прегледно и систематично.
 Разноврсни типови задатака
ВИШЕ
распоређени су на три нивоа
сложености.
ОД 200
5. Повежи
битке из Прв
одиграле.
ог и Другог
српског уста
нка са мес
том где су
се
Бој на Миш
ару •
Битка на
• Чачак
Делиградск Чегру •
а
бит
ка
• Алексинац
Битка на брд
•
у Љубићу
• Ниш
•
6. Заокру
• Шабац
жи слово
испред тачн
Повод за
ог
избијање
Првог срп одговора.
ског устанка
је:
НЕ
а) спаљив
ање моштију
НЕ
б) Сеча кне
Светог Сав
зова;
е;
НЕ
в) Данак у
крви.
НЕ
7. Повежи
имена бор
аца и бит
ака у који
ма су погину
ли.
Стеван
Хајдук Вељ Синђелић •
ко Петров
• Битка на
ић
Љубићу
Танаско Раји •
• Битка на
ћ •
Чегру
8. Поглед
•
Нег
отинска бит
ај слику па
допуни реч
ка
енице.
одговора.
испред тачних
да користи:
2. Заокружи слова вање просторија, човек може
загре
Као гориво за
; д) нафту; ђ) гас.
в) дрво; г) камен
а) угаљ; б) воду;
одговоре.
за:
3. Подвуци тачне
да се користи
покретање аута.
Вода из река може
електрана,
покретање хидро
саобраћај,
је нетачна.
ДА
тачна или НЕ ако
ако је тврдња
4. Заокружи ДА
ДА
.
а метал
орија.
Од руде се добиј
ДА
за загревање прост
да се користи
таја.
Сунце не може
ДА
прављење намеш
за
ти
корис
Дрво се
.
те снагу ветра
а
Ветрењаче корис
ли су одлик
е према томе да
Србиј
ства
дна богат
5. Разврстај приро планинских крајева.
или
ства
равничарских
•
природна богат
ва
плодно земљиште •
планинских краје
гас
нафта и земни
река •
ства
брза и снажна
природна богат
шуме •
их крајева
чарск
•
равни
ци
рудни
а река •
пловн
и
спора
е са њиховом
и десне колон
ресурсе из леве
ене природне
6. Повежи навед
• песак
особином.
• со
вода •
обновљиви
• метал
•
та
сунчева топло
• дрво
нафта •
необновљиви
• угаљ
ваздух •
26
ЗАДАТАКА
54
Чувени сли
кар Паја Јова
српски уста
новић је на
нак. Дело
слици при
је наслик
Обреновић
казао
ано
а
насликано за прославу 80 годи по поруџбини кра
ља
на од поч
етка устанка Милана
године.
, што знач
и да је
ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА УЧИТЕЉЕ
ИНТЕГРАТИВНИ ПРИРУЧНИК
ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНУ НАСТАВУ
ОЛАКШАВА
ПОВЕЗИВАЊЕ
САДРЖАЈА СВИХ
ПРЕДМЕТА
Аутори: Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић
 Конципиран је тако да омогућава и олакшава тематско планирање наставе јер нуди модел за
повезивање одређених целина из свих предмета у оквиру једног разреда, остварујући тиме
хоризонталну и вертикалну, као и дијагоналну корелацију.
 Садржај је представљен прегледно и систематично и одговара програмским захтевима свих
предмета.
 Осмишљен је као предлог годишњег плана, месечних и дневних припрема, са посебно
истакнутим тематским недељама и подтемама по данима у којима се може видети могућност
примене интердисциплинарног приступа настави.
 Избор тема, техника и задатака осмишљен је у складу са постојећим стандардима постигнућа по
областима у оквиру поменутих предмета.
 Циљеви и исходи овако организоване наставе су јасно дефинисани на крају сваке тематске целине.
 Разноврсни типови примера задатака омогућавају ученицима већи степен самосталности у раду
и конципирани су према нивоима сложености.
 Посебно занимљиви су понуђени интерактивни налози, анимације и други мултимедијални
садржаји са образовног интерактивног портала „Маша и Раша” којима учитељи и ученици могу
приступити помоћу активационог кода.
МЕСЕЧНИ И ДНЕВНИ ПЛАНОВИ СА ИСХОДИМА
СEПТEМБАР
2.
1.
Н
Е
Д
Е
Љ
A
ПРОМИШЉАЊА
СУСРЕТАЊА
6. Ко да то буде
7. Знакови
8. Утисци
9. Симболи
10. Квадрат
1. Договор
2. Знакови
3. Старт и циљ
4. Мој свете
5. Правила
Н
Е
Д
Е
Љ
A
СЛИКЕ МОЈЕ
ДОМОВИНЕ
4.
3.
Н
Е
Д
Е
Љ
A
4
ЖИЖАК У ДУШИ
11. Другарство
12. Пријатељство
13. Милион жеља
14. Деца једног света
15. Вежбајмо заједно
за први разред
A ИНТЕГРАТИВНИ ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ
Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић: MA A PA
ЈЕСЕЊЕ ГРАНИЦЕ
16. Јесен
17. Јесен у песми
18. Јесен у стиху
19. Јесен у машти
20. Јесен у сликама
основне школе
Н
Е
Д
Е
Љ
A
ДАН ИЛИ ВИШЕ
АКО КОРИСТИТЕ УЏБЕНИK ЗА ЈЕ
ЈАТЕ:
ПРЕДМЕТА У 4. РАЗРЕДУ, ДОБИ
И КОМПЛЕТ за тај предмет
 УЏБЕНИЧК
едмет
К са ПРИПРЕМАМА за часове за тај пр
НИ
УЧ
ИР
ПР

ПОСЕБНЕ
ПОГОДНОСТИ
ЗА УЧИТЕЉЕ
У 2015/16. ГОДИНИ
НИ
АКО КОРИСТИТЕ КОМПЛЕТ УЏБЕ
КА ЗА 4. РАЗРЕД, ДОБИЈАТЕ:
УЏБЕНИКА
 КОМПЛЕТ
МА за часове и НАСТАВНИМ
ТИВНИ ПРИРУЧНИК са ПРИПРЕМА
ГРА
ТЕ
ИН

СИТУАЦИЈАМА
РБУ
 „KLETT” ТО
РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
 ДНЕВНИК
за учитеље чији нас актив до

ТИ
СА
8
Р
НА
МИ
СЕ
НИ
ВА
ТО
ДИ
Н АКРЕ
ett”
 БЕСПЛАТА
ој школској години користити „Kl
едн
нар
у
ће
да
ти
вес
оба
.
15
20
а
20. март
t.rs)
. (Обавезна пријава на www.klet
комплет за 4. разред
бија, за наручених најмање
У сарадњи са компанијом Телеком Ср
а,
природа и друштво, музичка култур
а,
тик
ема
мат
к,
јези
ски
(срп
та
ле
20 комп
ЕТ сa следећим садржајем:
ликовна култура) добијате ТАБЛ
м интерактивном порталу
циони код за приступ образовно
ива
акт

а)
„Маша и Раша” (годишња претплат
ма у
а за часове и наставним ситуација
ам
рем
ип
пр
са
ик
учн
ир
пр
и
ивн
 интеграт
ДИГИТАЛНОМ формату
рмату
сви уџбеници у ДИГИТАЛНОМ фо

Download

НОВИ ОДОБРЕНИ