ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ОШ «ИВО АНДРИЋ» НА КРАЈУ
I ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНЕ
Београд, јануар 2014.
САДРЖАЈ
I УСЛОВИ ЗА РАД
1. Општи и просторни услови
3
3
2. Наставно и остало особље
3
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. Општа организација рада у школи
4
4
2. Организација наставе
4
3. Реализација календара значајних активности
5
III СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ
1. Извештај о раду Школског одбора
7
8
2. Савет родитеља
9
3. Наставничко веће
9
4. Педагошки колегијум
9
5. Директор школе
9
6. Помоћник директора
9
7. Стручни сарадници
9
8. Продужени боравак
15
9. Извештаји о раду стручних већа
15
10. Извештај о раду одељењских већа
25
11. Тимови и ученичке организације
29
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
V РЕЗУЛТАТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају I полугодишта
34
36
школске 2013/2014. године
36
2. Извештај о реализацији школског развојног плана
40
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
VII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
1. Сарадња са институцијама
41
44
47
2. Инспекцијски прегледи
48
3. Сајт школе
48
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
48
2
I УСЛОВИ ЗА РАД
1. Општи и просторни услови
Основна школа „Иво Андрић“ је васпитно-образовна установа која се бави образовањем и васпитањем ученика
у општини Раковица. У школи ради и огранак основне и средње музичке школе „Даворин Јенко“. Настава je у
школској 2013/2014. години почела на време.
Школа има 28 учионица и два кабинета за техничко, две информатичке учионице и све пратеће просторије, као
што су библиотека, зубна амбуланта и две фискултурне сале и стрељану. Направљена је и нова учионица за
ученике првог разреда у холу школе, где је преграђен постојећи простор. Двориште школе је уређено на
одговарајући начин, са великим спортским тереном иза зграде школе и мултифункционалним тереном са
вештачком травом, тако да омогућује извођење наставе физичког васпитања и свих осталих спортских и културних
активности. Једини проблем у оквиру дворишта је поломљени асфалт, за који је послат допис за санацију и
реконструкцију.
Град Београд је донирао металне ормариће оним ученицима којима недостају, у које ће ученици одлагати своје
уџбенике. Такође, град Београд и МПНТР су донирали и други комплет беслатних уџбеника, тако да и ове године
ученици један комплет држе у ормарићима у школи, а други кући. Школа је из сопствених средстава извршила
поправку оних ормарића који су били оштећени. Школа је извршила јавну набавку уџбеника за ученике школе које
је плаћао Град. Због промене броја ученика у неким разредима допунска набака уџбеника за ученике је каснила.
Пре почетка школске године промењене су и две старе зелене табле у учионицама млађих разреда са великим
белим таблама. У току полугодишта набављена је и бела покретна табла за свечану салу. У просторијама
продуженог боравка, у учионици и простору за одмор, постављен је ламинат и набављен је нови ЛЦД који је
постављен у просторији за одмор, а у учионицу је пребачен стари телевизор. Такође је набављен нови ДВД уређај
и бојлер. Набављен је и фото-копир апарат за зборницу, материјали за наставу шаха, шестари за белу и зелену
таблу, интерактивна мапа Србије, струњаче за малу салу где наставу изводе млађи разреди и фудбалске лопте.
Поред тога набављена је рачунарска опрема и делови за компјутере и постављен је ЛЦД телевизор у учионици
одељења 8/5.
За безбедност ученика и наставника бринули су се школски полицајац као и радник обезбеђења на улазу у
школску зграду (који је финансиран од стране родитеља) и од прошле године два виша референта за безбедност из
ГО Раковица (који су посао обављали у две смене). Дежурство наставника за време одмора, и пре почетка наставе
је омогућило одржавање реда, спречавање или благовремено реаговање на сукобе међу ученицима, те спречавање
настанка материјалне штете. Од 28.10.2013. године и видео надзор је у функцији. Ученици су се организовали у
оквиру парламента да сваки дан друго одељење пушта музику за време одмора. Да би се спречили ломови у
одсуству запослених као и провале школе, из сопствених средстава школе плаћа се ноћни чувар.
2. Наставно и остало особље
Настава је у првом полугодишту ове школске године била у потпуности стручно заступљена и врло успешно
изведена, на задовољство самих наставника, али и ученика и родитеља.
На почетку ове школске године, формирана су, према броју уписане деце, шест одељења првог разреда (158
ученика), као и четири групе у продуженом боравку (126 ученика). Како је у прошлогодишњој генерацији
четвртог разреда било пет одељења, сви наставници разредне наставе су преузели одељења првог разреда а
учитељица из боравка Јелена Пантић је преузела шесто одељење првог разреда, док је на њено место у боравку
преузета колегиница са листе технолошких вишкова.
Пре почетка школске године извршено је преузимање са листе технолошких вишкова, због новонасталих
потреба, следећих наставника: наставник разредне наставе Сања Кончаревић за рад у продуженом боравку,
наставник физичког васпитања Јелена Матијашевић са 30% норме, наставник енглеског језика Јелена Удовичић са
40% норме. Нашу школу је напустила наставник енглеског језика Биљана Вишњић допунивши своју норму у
другој школи. Наставница математике Гордана Вранов мења наставницу Ивану Јовановић. Домар школе Милан
Грчић је отишао у пензију, на његово место примљен је Марко Зарић.
3
Поред наставног кадра, школа има директора, помоћника директора са 30%, педагога, психолога, секретара,
рачуновођу, административног радника, два библиотекара, администратора компјутера, два домара и 14
спремачица и 2 сервирке.
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. Општа организација рада у школи
Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи у потпуности су реализовани по Правилнику о
календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/2014. годину.
Школска година, односно прво полугодиште почело је у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршило се у
петак, 27. децембра 2013. године.
Дан 12.11.2013. године био је нерадан, јер се тог дана обележева државни празник Дан примирја у првом
светском рату.
Образовно-васпитни рад за ученике остварио се у 17 петодневних наставних седмица, односно 84 наставна дана.
Школу је у првом полугодишту похађало 1138 ученика распоређених у 43 одељења. На почетку школске године,
уписано је 158 првака, распоређених у шест одељења, а формирана су и четири групе ученика у продуженом
боравку, где је уписано укупно 126 ученика првог и другог разреда. Такође уписано је од 2-8. разреда и 17 ученика
који су пристигли из других школа. Учионице за млађе и наставни кабинети за старије разреде налазе се у два
посебна дела школске зграде, спојене холом школе, што представља погодност за одржавање реда и дисциплине у
школи. Направљена је нова учионица за ученике првог разреда у холу школе. О понашању ученика за време малих
и великих одмора воде рачуна дежурни наставници који су распоређени по спратовима обе стране, у холу и
дворишту школе. Техничко особље школе ради у две смене, тако да је хигијена током целог радног дана на
потребном нивоу.
Сваки наставник и одељењски старешина има одређен термин отворених врата, чији распоред је истакнут на
сајту школе, у зборници, подељен родитељима и налази се у холу школе. Сваке прве среде у месецу, у
поподневном термину од 17-18ч, одржавају се општа отворена врата, када су сви наставници истовремено
родитељима на располагању за разговор, а редовни и ванредни родитељски састанци се одржавају у поподневним
часовима, после наставе. Такође сваке друге недеље у месецу је и Отворени дан школе је дан када родитељи могу
присуствовати свим облицима наставе и ваннаставних активности које се изводе за ученике од првог до осмог
разреда.
О регуларном одвијању наставе и ваннаставних активности су се бринули директор и помоћник директора,
стручна служба и дежурни наставници. Школа, већ дужи низ година, има и дневног чувара који надгледа и води
евиденцију о уласку у школу и школско двориште како ученика и запослених, тако и осталих лица. Поред дневног
чувара ту се налазе се и два виша референта за безбедност, који помажу у безбедности и надгледању ученика.
Такође, од овог полугодишта и видео надзор је у функцији и школски полицајац је ангажован по потреби.
У школи постоји и зубна амбуланта – огранак Дома здравља Раковица, у којој је стоматолог обавио систематске
прегледе ученика и све интервенције, а у Дому здравља обављени и систематски прегледи ученика предвиђени за I
полугодиште.
2. Организација наставе
1138 ученика је распоређено у 43 одељења, 21 у млађим и 22 у старијим разредима. Сва одељења старијих
разреда, као и претходних година, наставу су похађала у преподневној смени. Млађи узраст ученика похађа
наставу у две смене, које се мењају на недељном нивоу. Оваква организација рада омогућује врло ефикасну
организацију наставе, што несумњиво утиче на њен квалитет, омогућава бољи распоред рада ученика и њихов
устаљени дневни ритам, а и лакше се организују све остале активности ученика. Број кабинета и учионица је
довољан за овај број одељења, како за млађи тако и за старији узраст. Ученицима од 1-8. разреда и ове имају два
комплета уџбеника које су задужили, а вратиће их на крају године. Један комплет остаје у школи, у ормарићима, а
други ученици носе кући. Идеја града Београда је да се донирањем ормарића смањи оптерећење за ученичке
ранчеве, а самим тим и за ученике.
4
3. Реализација календара значајних активности
Пријем првака – Дана 2.09.2013. уписали смо 38. генерацију првака, а први пут је у школске клупе село 158
ученика, који су распоређени у шест одељења. Учитељица Вера Васић водиће одељење I/1 и њихов симбол биће
ЛЕПТИР, Мира Роланд I/2 и њихов симбол је МЕДА, Вера Стојановић I/3 и њихов симбол је ПАНДА, Сања
Вујисић I/4 и њихов симбол је КОАЛА, Јелена Пантић I/5 њихов симбол је БУБАМАРА, а Сандра РАдовановић I/6
њихов симбол је ТИГАР. Учитељице које ће у продуженом боравку водити бригу о ученицима после школе и са
њима проширивати нова знања, радити домаће задатке, глумити, певати и још много тога, биће Сања Димић,
Драгана Стевановић, Сања Кончаревић и учитељица на стручној пракси Марија Ђенић. Пријем првака
организован је у препуном школском дворишту и протекао је уз песму и игру ученика других, четвртих и петих
разреда који су са својим учитељицама припремили предиван наступ.
,,Радост Европе'' – И ове године наша школа учествовала је у манифестацији „Радост Европе“. У периоду од 1.6.10.2013. године угостили смо децу из Азербејџана, из главног града Бакуа. Деца су била смештена у породицама
наших ђака, који су као и сваке године, широм отворили своја врата и срца за другаре из ове дивне земље. Деца су
од 1. до 6. октобра свакодневно пратили своје госте на разним активностима: карневал у Кнез Михајловој улици,
концерт „Сусрети пријатељства“, спортско-рекреативни дан на Ади Циганлији, позоришна представа, журкица за
децу, као и на завршном концерту у Сава центру 5. октобра. Наша школа је припремила и извела приредбу за госте
из Азербејџана 4.10.2013. године, којој је присуствовао први секретар азербејџанске амбасаде у Београду. Богат
програм на српском и руском језику припремиле су наставнице руског језика Љиљана Вићентијевић и Слађана
Петровић-Танасијевић координацији и сарадњи са учитељицом Јеленом Ћирић. Ученици наше школе веома су
срећни што су и ове године били део ове дивне манифестације и пуни утисака, дивних успомена и носталгије
причају о својим гостима. Координатори манифестације у нашој школи су учитељица Јелена Ћирић и наставница
енглеског језика Весна Тутуновић.
Дан школе – Ове године наша школа је прославила 37 година постојања. За њен рођендан организовали смо
разна спортска такмичења, квиз знања, већ традиционални базар, изложбу ликовних радова и приредбу у Центру
за културу Раковица. Тема прославе била је ЉУБАВ, а она нас је све водила док смо oсмишљавали програм.
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Основна и главна карактеристика сваког спорта је такмичење; тамо где нема такмичења нема спортског духа. Оно
даје драж сваком спорту, због чега га деца радо прихватају, било као непосредни учесници, било као посматрачи.
Школска такмичења, која су заступљена у узрасту основношколаца, имају велику улогу у развијању друштвених,
односно социјалних активности, у смислу јачања свести о дужности, навикавања на живот у колективу, развијања
способности владања самим собом, затим учвршћивања схватања да је успех појединца уједно и успех читавог
колектива и обрнуто. Наши мали спортисти обележили су Дан школе кроз низ такмичарских спортских
активности. Најмлађи учесници, ученици другог и трећег разреда, такмичили су се у „Играма без граница“. Пет
екипа другог разреда учествовало је у три занимљиве и забавне игре. Тражили су своју кућицу, наводили балоне да
стигну до циља и такмичили се у надвлачењу конопца. У трећем разреду смо имали шест екипа које су се
надметале у играма: „Снагатори“, „Камиле“ и „Мумије“. У полуфиналним и финалнм утакмицама у игри „Између
две ватре“ и у фудбалу надметале су се четири екипе четвртог разреда.
Представници старијих разреда учествовали су у полуфиналним и финалним утакмицама у дисциплинама: фудбал,
мали рукомет и одбојка. Такмичили су се и у шутирању тројки, стоном тенису и одиграли су десет шаховских
симултанки. Поред сјајних спортиста и узбудљивих мечева фантастичној атмосфери допринели су и навијачи који
су здушно бодрили своје фаворите. Фер игра и спортски дух владали су фискултурним салама и спортским
теренима.
КВИЗ ЗНАЊА
Квиз знања посебно је био занимљив и нестрпљиво су га ишчекивали и учесници, наши осмаци, и публика. У
суботу, 5. 10. 2013. године у 11 часова у свечаној сали школе окупили су се такмичари, родитељи и наставници.
Свако одељење осмог разреда имало је по четири своја представника. Квиз се састојао из три игре: бројеви у
наукама, погоди појам и асоцијације. Низали су се разни бројеви и појмови: Шекспир, мјузикл о хипи-покрету,
боје, геометријски објекти, бројеви континената, падежа, изотопа, године устанака... Све то су наши осмаци
5
непогрешиво повезивали и погађали и пре него што отворе све кораке. Било је динамично, осећао се такмичарски
дух и око свих је лебдела жеља за победом. Када су сабрани бодови, имали смо нерешен резултат одељења 8/4 и
8/2. Ни бонус питање (Теслина наизменична струја) није одлучило победника. Знање из математике било је
пресудно и донело је победу осмом четири, као и лепе награде које је припремила школа.
БАЗАР
Трећу годину заредом у холу школе организован је базар који, између осталог, има сврху прикупљања новчаних
средстава за различите намене. Овог пута сакупљали смо новац за нову електронску таблу. Оваква табла умногоме
унапређује наставу, што је корисно пре свега за ученике – предавања уз помоћ интерактивне табле су
савременија,а самим тим и далеко замиљивија за ђаке свих узраста. Отварање базара најављено је за 9 ујутру.
Представници свих одељења дошли су много раније, не би ли заузели што боље позиције и украсили своје
штандове. У холу је врвело као у кошници, а плениле су креативност и организационе способности наших ђака.
Већ пре девет све је било спремно и гости су почели да пристижу у заиста великом броју. Баке, деке, маме, тате,
рођаци и комшије – сви су дошли да подрже акцију, забаве се, али и купе понеку синицу. Избор је био веома
разноврстан – од ручно прављеног накита, подметача за чаше, књига и обележивача за књиге, кристалних кугли,
цртежа, играчака, осликаних мајица, честитки, рамова, преко домаћих колача, друштвених игара, слагалица,
нарезаних игрица и филмова, па све до маникирских услуга. Шаренило се и светлуцало у целом холу уз велике
осмехе малих продаваца.
Веома је запажен и Сајам здраве хране, где су запослени у школи својим кулинарским способностима показали
деци да здраво може да буде и веома укусно. У прилог томе, све је било распродато још пре затварања базара. Када
је и последњи гост отишао, а прикупљен новац пребројан, са задовољством смо могли да кажемо да су сви циљеви
остварени: развој тимског рада, дружење, маштовитост и креативност, комуникација и прикупљање новчаних
средстава. Уз помоћ свих који су дошли да посете базар, сакупили смо 163.000 динара .
ПРИРЕДБА
Весело је било и у понедељак, 7. октобра, у сали Центра за културу Раковица. Публика је чак дошла много раније
и, привучена веселом атмосфером и музиком из сале где је била генерална проба, желела да уђе пре почетка.
Приредба је почела у 18 часова, када нам се обратио директор школе Милан Пашић. Он је истакао успехе које
школа ниже, труд и стално усавршавање свих који у њој раде, а посебно се осврнуо на награде које наши ђаци
освајају на општинским и градским такмичењима. Након директорове уводне речи, на бину су изашли сви ученици
који су прошле школске године освојили награде и не зна се да ли је на њих више била поносна школа или
родитељи. Хор школе је затим премијерно извео химну „Мост који нам срца спаја“ за коју су текст и музику
писале две наше талентоване ученице. Звуци гитаре, клавира и ритам тарабука утихнули су и слили се у трептаје
срца које су покренуле речи песама „Осећајница“ учитељице Вере Васић и „Стрепња“ Десанке Максимовић. Све је
поново постало разиграно када је плесна група 2/1 показала како расту деца. Лето је ушло у салу када су се по
бини размилеле бубамаре које су за нас отплесале нумеру „Бубамарац“. После ове тачке деце из боравка, публика
се мало клизала са плесачима из 4/3 уз нумеру „Сличуге“.
О љубави су промишљале наше надарене шестакиње из чијих смо есеја сазнали зашто се никад не можемо
наљутити на оне које волимо, како нас љубав смути и спетља, а ми је увек наново тражимо у нечијем погледу и
речима. Пред нашим очима су се волели и у име љубави умрли Ромео и Јулија, а млади Брана Нушић је покушао
да се помири са математиком због Персе. Све ово смо видели у кратком драмату „Историја љубави“ у извођењу
драмске секције школе. Ученици првог разреда су припремили љубавне доскочице у тачки „Љубавни споменар“, а
на љубавни занос су нас подсетиле и песме „Плави жакет“ Душка Радовића и Преверова песма „За тебе, љубави
моја“. Музиком су нас, поред хора, инспирисале и наше кантауторке које су извеле своје нумере „Увек осмех
вратиш ми“ и „Свет у дуету“. Народном песмом „На студенцу“ коју је одсвирао школски оркестар завршена је
прослава у част нобеловца чије име носи наша школа.
Сви смо те вечери у сећању сакрили по неку мисао о љубави, неки стих, покрет или мелодију уз коју смо дуго
после певушили.
Ако смо послушали Андрића који је говорио да нам живот враћа оно што ми другима дајемо и некоме поклонили
бар зрнце онога чиме нас је приредба надахнула, онда нам осмех неће силазити са лица. Са таквим осмехом је из
сале изашла и наша публика.
6
Лугож (Румунија) – Већ шесту годину за редом наша школа учествовала је на међународном симпозијуму
наставника под називом ,,Комуникација на другачији начин” у румунском граду Лугожу у близини Темишвара.
Четворо наставника наше школе имало је прилику да, у новембру, своје идеје и искуство подели са колегама
Основне школе ,,Анишоара Одеану” која је домаћин и организатор ове манифестације. Учитељице Биљана
Ристовић и Јелена Пантић одржале су угледни час Одељенске заједнице на тему „Насиље стој, другарство крени“ у
првом разреду. Дејан Бошковић и Весна Тутуновић одржали су интердисциплинарни час ,,Значај шума''. У раду су
учествовали ученици шестог, седмог и осмог разреда који су одушевљено прихватили овај начин рада и идеју да
убудуће сарађују са својим вршњацима из Београда. У склопу симпозијума наставници су присуствовали и
централној свечаности, као и хуманитарној изложби.
Дан науке: ,,Знање на видику 3'' – Ове године је у нашој школи, по трећи пут, одржана манифестација „Знање
на видику-3“ којом смо обележили Дан науке. Као што име каже, дан је био посвећен промоцији науке, али и
ученицима и наставницима наше школе. Овом приликом смо хтели да родитељима, пријатељима школе и
ученицима покажемо колико су наука, а и сами часови интересантни и како се на занимљив начин може учити
нешто ново и наизглед тешко. Основни циљ Дана науке је био да се ученицима, кроз експериментални приступ,
приближе наука и закони у природи; да ученици покажу своја знања која су стекли у школи и да кроз дружење и
забаву науче основне принципе природе.
Реализоване су радионице из предмета: хемија, биологија, географија, физика, математика, руски језик, техничко
образовање, физичко васпитање, историја, музичка култура и ликовна култура, а ученици су могли да виде и
планетаријум, авиомоделарство, микроскопе и лего роботе. Све је реализовано у деветнаест учионица наше школе.
Већ око 17 часова у хол школе су почели да пристижу нестрпљиви родитељи и ученици млађих разреда, који су
једва чекали да виде своје другаре у улози малих научника.
Све посетиоце на улазу су сачекали водичи који су полако формирали групе и давали упутства о маршрути којом
ће се посетиоци кретати. Тачно у 17 часова хор наше школе песмом „Чаробњак знања“ је означио почетак научне
трке за знањем.
У реализацији експеримената, изради паноа и осталим активностима је учествовало више од сто ученика млађих
разреда и више од три стотине ученика старијих разреда, тридесет три наставника и двадесет учитеља, као и сво
ненаставно особље.
Дан науке полако постаје традиција наше школе и још једна од многобројних активности којом промовишемо
школу ,ученике, општину, град али и саму државу јер многи од пројеката које радимо су интернационалног типа.
Нова година – Уочи Нове године, 27. децембра, код нас је увек весело и шарено. Ученици млађих разреда су
радо учествовали у прослави у учионицама који се већ традиционално одржава крајем првог полугодишта.
Ученици старијих разреда овим поводом били су у дискотеци Трезор 26.12.2013. године.
III СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ
Током првог полугодишта 2013/2014. године директор, помоћник директора и стручна служба су веома
успешно сарађивали са наставницима. Осим тога, директор је сарађивао са Школским одбором, службеницима
Министарства, Секретаријатом за образовање и дечију заштиту и Одељењем за образовање ГО Раковица.
Стручна служба је формирала одељења првог разреда и пратила напредовање ученика, учествовала у
решавању педагошких и васпитних проблема. Највеће напоре је улагала у санирање дисциплинских проблема и
случајева насиља, као и случајева непоштовања наставника и ученика. ПП служба је узела и учешће у седницама
Наставничког већа, Одељењског већа и свих стручних већа, а посебно интензивну сарадњу је имала са Тимом за
превенцију насиља у школи.
Психолог и педагог школе су одржале по једно предавање на седницама Наставничког већа у вези са
темом инклузија у настави, као и о медијацији.
Наставничка и Одељењска већа су одржана по планираном програму седница. Стручна већа за области
предмета су одржала све планиране састанке на којима су се бавили планом и програмом, новим Правилником о
оцењивању, стандардима, стручним усавршавањем и осталим предвиђеним темама, портфолију.
7
Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за развој школског програма су одржавали месечне
састанке по плановима који су у Годишњем плану рада школе.
Педагошки колегијум је одржао два планирана састанка на којима се дискутовало о планом предвиђеним
питањима: анализирао наставни процес, процес васпитања и стручно усавршавање наставника, у циљу планирања
унапређења квалитета наведеног, као и низ предлога и идеја коју се реализоване и које ће се реализовати у току
школске године.
Стручни тим за превенцију насиља у школи је у сарадњи са стручном службом радио на санирању
случајева насиља, како појединачног, тако и на превенцији насиља међу ученицима. Тим се бавио и анализом
случајева њасиља у школи у циљу планирања даљих поступака превенције.
Стручни тим за самовредновање је одабрао подручја и направио план процеса самовредновања за ову
школску годину и планирао обликовање упитника за самовредновање, који ће бити креирани у другом
полугодишту, као и само спровођење.
У замени одсутних наставника, посебно су се ангажовали наставници који су били слободни у то време,
педагог, психолог, библиотекар и помоћник директора школе.
Активно пратећи живот и рад у школи, директор, помоћник директора и стручна служба су успешно
организовали наставу и ваннаставне активности, водећи рачуна и о обележавању свих важних датума кроз часове
одељенске заједнице, као и припремању ученика за такмичења.
1. Извештај о раду Школског одбора
Школски одбор је орган управљања у школи и он одлучује о свим важним питањима о раду школе.
Чланови Школског одбора су:
1. Загорка Бешић, председник – локална самоуправа
2. Андреја Трајковић, локална самоуправа
3. Владан Којанић, локална самоуправа
4. Данијела Пантић Влаховић, Савет родитеља
5. Ксенија Петровић, Савет родитеља
6. Саша Костић, Савет родитеља
7. Драгана Васиљевић-Кокотовић, професор енглеског језика
8. Светлана Бубало, професор српског језика
9. Зденка Јаношев, професор географије
У току првог полугодишта школске 2013/2014. године, Школски одбор, као орган управљања школом,
одржао је три седнице. Школски одбор је на својим седницама разматрао питања из своје надлежности утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Школе:
Разматрао је и усвојио:
- Годишњи извештај о раду Школе за школску 2012/2013. год;
- Годишњи извештај о раду директора школе у школској 2012/2013.год;
- Донео је анекс развојног план рада школе;
- Донео Годишњи план рада Школе за школску 2013/2014. год;
- Донео анкексе Школским програмима од 1-8. разреда,
- Усвојио извештај о припремљености школе за рад и опремљеност училима,
- Именовао Стручни актив за развојно планирање;
- Разматрао извештаје о припремљености школе за рад и опремљеност училима за школску 2013/2014. годину;
- Одлучивао о исхрани, осигурању и обезбеђењу ученика у школској 2013/14. години,
-Разматрао и усвајио извештаје о успеху и владању ученика, остваривању циљева образовања и васпитања,
стандарду постригнућа и мерама за побољшање успеха и владања на првом тромесечју ове школске године,
- Донео Одлуку о попису са стањем на дан 31.12.2013.год;
-Усвајио предлог финасијског плана за 2014. годину за ОШ „Иво Андрић“
- Упознат је са записником просветне инспекције,
- Доноео Статут ОШ „Иво Андрић“,
- Донео Правилник о организацији и спровођењу испита у ОШ „Иво Андри
- Донео Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ „Иво Андрић“,
8
-Донео Одлуку о одобравању средстава за пригодне поклоне за Нову годину деци запослених
Љубица Милошић
секретар школе
2. Савет родитеља
Савет родитеља је заседао три пута: 13.09., 30.10. и 26.11.2013. године. Конституисан је нови Савет
родитеља, за председницу изабрана је Сандра Ковачић, представник 5-1, а за заменика Стојков Предраг,
представник 7-6. Представник родитеља за Стручни актив за развојно планирање изабрана је Наташа Васић,
представник 8-5, а за Тим за самовредновање Лела Кожмненовић, а у Тим за превенцију насиља Сандра Ковачић.
По одлуци Савета родитеља и добровољно финансирано од стране родитеља школу је физички обезбеђивала
фирма „Круг 1“, од 7:30 до 19:30 сваког наставног дана. Родитељи су плаћали 500 динара по полугодишту по
породици, а на иницијативу Савета омогућено је факултативно осигурање ученика. Изабрана осигуравајућа кућа за
ову шк. годину била је Дунав осигурање, по цени (премији) од 340 динара на годишњем нивоу по ученику. Фирма
која је изабрана за дистрибуцију ужине у настави и исхрану у продуженом боравку је ''Klopizza'' (цена ужине је 100
динара, а ручак је 200 динара по оброку).
Савет се осим уобичајених активности предвиђених Законом, бавио и помоћи у реализацији прославе Дана
школе и Дана науке.
Представници родитеља по разредима изабрали су и агенције, односно дестинације и смештај за ученике
који ће ићи на наставу у природи и екскурзије. Такође изгласали су висину накнаде за наставнике за реализацију
наставе у природи и и екскурзија у износу од 600 динара (бруто) по дану по детету. Од ове године родитељи ће
потписивати Уговор са агенцијом и новац ће бити уплаћиван на рачун агенција.
3. Наставничко веће
У првом полугодишту школске 2013/2014. години одржано је укупно 5 седница овог стручног органа
школе: 12.09.2013, 3.10.2013, 23.10.2013, 13.11.2013. 27.12.2013. године.
4. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум заседао је у првом полугодишту два пута: 03.10.2013, 13.11.2013. године. Сви
планови из програма су реализовани, као и друге активности као Дан науке.
5. Директор школе
Директор школе Милан Пашић први пут је именован за директора школе 1.3.2012. године на четири
године.
6. Помоћник директора
Посао помоћника директора школе у овом полугодишту школске 2013/2014. године обављао је Дејан
Бошковић, професор биологије са процентом помоћника од 30%.
7. Стручни сарадници
Извештај о раду психолога у првом полугодишту 2013/2014. године
Планирање и програмирање образовно – васпитног рада
Психолог је учествовала у изради годишњег програма школе, нарочито у деловима који се тичу превентивних
програма, програма рада стручног сарадника, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином,
програмом заштите ученика од насиља, образовно – васпитне подршке ученицима. Учествовала је у изради и
реализацији посебних програма, попут акционих планова за одређеног ученика или одређено одељење.
Учествовала у изради плана стручног усавршавања, подели одељењског старешинства, те предлагала нова
организациона решења образовно – васпитног рада. Учествовала у одабиру дидактичког материјала и уџбеника за
децу из осетљивих група.
9
Планирала свој рад за сваки наредни месец, кроз план посете часовима редовне наставе и часовима одељењске
заједнице, саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима, саветодавни рад са наставницима и родитељима,
план за стручно усавршавање, сарадњу са другим установама и др.
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Кроз посете часовима редовне наставе у одељењима првих и петих разреда, психолог је пратила прилагођавање
првака на школске услове и динамику одељења и прилагођавање петака на промену и прелазак са разредне на
предметну наставу и динамику одељења. Посећивала часове редовне наставе и часове одељењског старешине,
анализирала опште и посебне услове образовно – васпитног рада и износила идеје за унапређење. Бавила се
анализом индивидуалних разлика код ученика у погледу учења и понашања и предлагала различите приступе у
односу на ученика као индивидуу. Указивала наставницима, учитељима и одељењским старешинама на узроке
проблема интерперсоналних односа и предлагала мере за њихово превазилажење. Кроз разговоре са родитељима и
рад са ученицима, те разговоре са наставницима, психолог је радила на унапређивању сарадње школа – ученик –
родитељ.
Рад са наставницима
Психолог је на дневном нивоу имала консултације са учитељима и наставницима пружајући им подршку у
образовно – васпитном процесу. Саветодавни рад са наставницима односио се на предлоге за побољшање
образовно – васпитног процеса након посећених часова редовне наставе, као и савете који су се тицали одређеног
ученика или групе ученика. Саветовала је наставнике код предузимања одређених корака и приступа детету у
циљу подршке детету и решавању проблема. Радила са наставницима на приступу који подстиче мотивацију код
деце, тимски рад и сарадњу.
Посетама часовима одељењске заједнице, као и индивидуалним радом са ученицима и наставницима, психолог је
радила на побољшању међуљудских односа у одељењу тј. односа ученик – ученик, као и односа наставник –
ученик.
Учествовала је на састанцима наставник – родитељ са циљем бољег разумевања и напретка у сарадњи.
Преносила наставницима искуствена запажања битна за унапређење образовно – васпитног рада у виду предавања
на седницама Наставничког већа.
Радила на функционисању установе на темељу демократских принципа, колегијалном односу између наставника,
који подразумева међусобну сарадњу, уважавање и подршку у наставном процесу.
Рад са ученицима
Психолог је вршила процену деце при упису у први разред, радила на формирању одељења поштујући психолошке
принципе и водећи рачуна о индивидуалним карактеристикама деце и групној диманици одељења. Учествовала у
организацији пријема деце у школу, пратила њихову адаптацију и пружала подршку ученицима, учитељима,
родитељима. Учествовала у идентификацији деце којој је потребна додатна подршка и пратила реализацију.
Психолог је свакодневно радила индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима. Ученици су на разговор
долазили самоиницијативно или на предлог одељењског старешине, предметног наставника, учитеља или
родитеља.
Проблеми којима смо се бавили најчешће су се тицали проблема унутар примарне породице детета, као основног
узрока за недостатак мотивације, асоцијално понашање, агресивно понашање, несигурност, изостајање са наставе,
слабији успех у учењу и сл. Често смо разговарали о односима са вршњацима, пубертету и др.
Са одређеним ученицима радила је појачан васпитни рад. Психолог је понашање и промене у понашању ученика
пратила и кроз посете часовима редовне наставе, као и посетама појединих ваннаставних активности. Ови ученици
често су били активно укључени у школски живот и дешавања, а према њиховим интересовањима.
Учествовала у организацији предавања, семинара, трибина за ученике.
Рад са родитељима/старатељима
Психолог је свакодневно радила саветодавни рад са родитељима ученика и редовно водила саветовалиште за
родитеље. Психолог је разговарала са родитељима који су се обраћали самоиницијативно или их је по потреби
позивала на разговоре. Са родитељима је разговарано о поласку детета у школу, стицању радних навика,
страховима, преласку у пети разред, као и о мотивацији, организацији времена, постављању граница у
родитељству, емотивним и социјалним проблемима детета, адолесцентној кризи, ваннаставним активностима и др.
Све ово са циљем разумевања проблема, преузимања одговорности и заједничког деловања и подршке детету –
ученику.
10
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика
Психолог је свакодневно сарађивала са директором школе, помоћником директора, педагогом, како у процесу
планирања, тако и у процесу реализације одређених идеја, правила, акционих планова и др. Редовно је вршила
анализе и израђивала извештаје о властитом раду. Сарађивала у организацији редовног наставног процеса, као и
организацији гостујућих предавања, трибина, семинара за ученике и наставнике. Сарађивали смо и тимски
решавали питања жалби родитеља и ученика. Учествовала у раду комисије за проверу савладаности програма за
увођење у посао наставника и учитеља.
Рад у стручним органима и тимовима
Психолог је активно учествовала на седницама Одељењских и Наставничких већа, као и на састанцима Тима за
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, Тима за инклузивно образовање, Тима за
самовредновање. Предочавала проблеме и потенцијалне проблеме и предлагала начине за решавање истих.
Редовно анализирала и израђивала извештаје за Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Одржала је предавање на седници Наставничког већа на тему „Медијација у пракси”. Присуствовала је
предавањима педагога и помоћника директора.
Сарадња са надлежним установама, организацијма, удружењима и јединицом локалне самоуправе
Психолог је редовно сарађивала са образовним, здравственим, социјалним институцијама значајним за
оставаривање циљева образовно – васпитног рада и добробити деце.
Редовно је сарађивала са локалном заједницом: ГО Раковица, ПУ Раковица, ЦЗСР Раковица, ДЗ Раковица, МУП
Раковица, али и са другим стручним сарадницима запосленим у основношколском образовању на територији ГО
Раковица и града Београда, а у циљу размене искуства и подршке ученицима.
Психолог је сарађивала са Центром за породични смештај и усвојење, ЦЗСР Сурчин, Институтом за ментално
здравље, Заводом за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Центром за таленте и другим
институцијама.
Психолог је редовно сарађивала са терапеутима и дефектолозима и осталим стручним лицима која индивидуално
раде са нашим ученицима.
Вођење документације, припема за рад и стручно усавршавање
Психолог је водила евиденцију свог рада на дневном нивоу у Дневнику рада, и на месечном нивоу у виду
оперативних месечних планова. Радила на евиденцији процеса саветодавног рада са појединим ученицима, водила
досијее ученика. Водила евиденцију са састанака са родитељима ученика. Редовно израђивала извештаје о
ефектима васпитног и појачаног васпитног рада. Водила евиденцију о запажањима са посећених часова.
Водила евиденцију о свом интерном и екстерном стручном усавршавању. Током године ван установе стручно се
усавршавала учествовањем на разним семинарима, стручним предавањима и трибинама. Унутар установе,
психолог је радила на стручном усавршавању кроз посете угледним, огледним и интердисциплинарним часовима,
као члан комисије за увођење радника у посао, као члан разних тимова, и као слушалац или предавач на актуелне
теме.
Јелена Медаревић,
психолог
Извештај о раду педагога у првом полугодишту 2013/2014. године
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
У току првог полугодишта педагог је реализовала:
- Учествовање у припреми и изради појединих делова Школског програма, Развојног плана установе, Годишњег
плана рада установе.
- Подршку наставницима у изради годишњих и оперативних планова рада.
- Пружање помоћи наставницима у развијању програма, планирању и документовању васпитно – образовног рада
у складу са потребама и интересовањима ученика.
- У сарадњи са родитељима, наставницима разредне и предметне наставе, као и са релевантним стручњацима ван
школе, учествовање у припреми и изради целокупне документације за индивидуализован начина рада са
појединим ученицима ( израда педагошког профила, индивидуализација, израда ИОП-а и друго).
- Праћење вођења педагошке документације.
11
- Учествовање у распоређивању новопридошлих ученика и крајем августа, учествовање у структуирању одељења
првог и петог разред.
- Учествовање у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим институцијама.
- Писање месечног плана рада педагога, дневно планирање и припремање за рад.
Праћење и вредновање образовно- васпитног рада
- У првом полугодишту педагог је посетила укупно 24 наставних и ваннаставних активности. Од тога: два угледна
часа редовне наставе, једну угледну ваннаставну активност, једну слободну активност-секцију, три ЧОС-а и
седамнаест часова редовне наставе. Посебна пажња је дата праћењу и вредновању образовно-васпитног рада у
свим одељењима првог и петог разреда. Остале часове педагог је посетила на позив наставника или ради праћења
рада појединих ученика. Све посећене активности су анализиране и дата је повратна информација
наставницима са предлогом за унапређење рада. На тај начин педагог је реализовала систематско праћење и
вредновање образовно-васпитног, односно наставног процеса развоја и напредовања ученика, као и ефекате
иновативних активности и нових организационих облика рада.
- Реализовано је праћење анализе успеха и дисциплине ученика на крају сваког класификационог периода и
предлагање и предузимање мера за њихово побољшање.
- У сарадњи са члановима школског Тима за инклузију и у оквиру рада мини ИОП тимова реализовано је праћење
и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана (ИОП-а).
Рад са наставницима
- Дајући повратну информацију са посећених активности педагог је предлагала мера за унапређење образовноваспитног процеса као и мере у смислу корективног рада.
- Усара дњи са учитељима и разредним старешинама педагог је решавала педагошке ситуације везане за
међусобне односе ученика, однос ученик- наставник, такође, тешкоће у учењу, непримерено понашање, изостајање
са наставе, породични проблеми, тешкоће емотивне природе и сл..
- Сарадња је постојала и са циљем пружања помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка у образовању.
- Сарадња је реализована и у подручјима рада као што су организација часа, начини и облици провере знања и
оцењивања ученика, облици и методе рада и мотивациони поступци, праћење вођења педагошке документације
наставника.
- Реализована је сарадња у смислу пружања помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са
породицом.
- У току првог полугодишта педагог је реализовала укупно три предавања: два у сарадњи са помоћником
директора и библиотекарком С. Драгичевић «Портфолио» и једно предавање реализованао на Наставничком већу
« Улога наставника у инклузивном образовању».
- Информисање и мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање, као и учествовање у
организацији акредитованих семинара, који су се реализовали у нашој школи
Рад са ученицима
У раду са ученицима реализоване су следеће активности:
- Праћење адаптације ученика првог и петог разреда
- Идентификација ученика који су имали проблеме у учењу, откривање узрока и рад на отклањању педагошких
узрока проблема у учењу– кроз индивидуални и групни саветодавни рад
- Инструктивно- саветодавни рад са ученицима који су имали тешкоће у емоционалном развоју и понашању
- Индивидуални и групни разговори у циљу решавања конфликата међу ученицима, промовисање, предлагање
мера у циљу смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликта.
- Учествовање у изради педагошког профила ученика којима је потребна додатна подршка, израда индивидуалног
образовног плана.
- Индивидуални рада са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовно-васпитном раду.
- Индивидуални разговори са ученицима на тему професионалне оријентације.
Рад са родитељима, односно старатељима
- Педагог је држала саветовалиште за родитеље (четвртак после подне), где је са родитељима решавала проблеме
везане за развој ученика, превазилажење школског неуспеха, учење, понашање, организацију слободног времена и
времена за учење њихове деце и сл., али је и упознавала родитеље са важећим законима, конвенцијама и
протоколима
- Са родитељима педагог је сарађивала и у оквиру мини ИОП тимова.
12
- Педагог је учествовала у решавању проблема насталих на релацији породица-школа.
Рад са директором, стручним сарадницима
- Редовна сарадња са психологом, директором, помоћником директора око свакодневних активности.
- Сарадња са библиотекарком С. Драгичевић у вези са избором и доступношћу стручне литературе и сарадња око
укључивања појединих ученика у рад и коришћење ресурса библиотеке.
- Организовање и реализација предавања „Портфолио“ у сарадњи са библиотекарком С. Драгичевић и помоћником
директора.
Рад у стручним органима и тимовима
- Педагог је учествовала у раду Наставничког већа, Педагошког колегијума, Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања, школског Тима за ИО (као координатор) и у раду мини Тимова за ИО.
- На Дану науке „Знање на видику 3“, педагог је пратила рад појединих ученика и фотографисала реализацију
активности. У реализацији хуманитарног базара, педагог је учествовала на штанду „Здрава хвана“.
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
Током првог полугодишта педагог је сарађивала са установама и стручњацима ван школе: са Општином Раковица–
Интерресорна комисија, са ИМЗ-ом, са Црвеним крстом-Раковица, са Предшколском установом „Раковица“, са
стручним сарадницима из основних школа, са представницима средњих школа које су неки од наших ученика, који
су радили по ИОП-у, уписали. Такође, педагог је учествовала на промоцији збирке у Прес центру Удружења
новинара Србије- Образовање за мир- искуство из праксе.
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Педагог је водила документацију о свом раду: годишње и месечне планове рада, дневник рада, протоколе праћења
наставе, евиденцију индивидуалног и групног рада са ученицима и родитељима. Такође, педагог води евиденцију о
екстерном и интерном стручном усавршавању наставника и о томе тромесечно, кроз анализу, извештава директора
и Педагошки колегијум.
Педагог се континуирано припрема за свој рад, води евиденцију о свом раду и редовно учествује у стручном
усавршавању. Токомпрвог полугодишта педагог је похађала семинар «Проблематично дете у разреду».
Mарија Станојевић,
педагог
Извештај рада школских библиотекара у првом полугодишту 2012/2013. године
У току првог полугодишта, 747 ученика је користило школску библиотеку. Набаљено је (купљено и поклењено)
204 књиге, 35 сликовница и 20 часописа за децу.
СЕПТЕМБАР
У току месеца издато је укупно 695 књигa, oд првог до четвртог разреда издато је 442 књиге (највише је читало
одељење II-4, 77 књига), а од петог до осмог разреда 253 књиге (највише је читало одељење V-1, 33 књиге).
У току месеца спроведено је анкетирање за Новинарску секцију и секција је почела са радом. Рад се одвија у
две групе: за ученике петог разреда петком у 13.15 часова и за ученике шестог, седмог и осмог разреда
понедељком у 14 часова у библиотеци. Новинарску секцију води библиотекар Снежана Драгичевић. Оформљена је
и библиотечка секција након анкетирања ученика, рад секције одвија се петком у 15 часова и води је библиотекар
Мирјана Поповић.
У току месеца С. Драгичевић је реализовала пет часова у школској библиотеци у одељењима 4-2, 4-4, 5-6, 7-3 и
5-4.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у
учењу, изради паноа, помоћ у учењу, ...). Реализован је рад библиотекара С. Драгичевић са Н.И. у њеној учионици
због просторне прилагођености.
Реализована је сарадња са педагогом и психологом ради праћења потреба и интересовања ученика за одређеном
литературом, сарадња са педагогом због анализе литературе о инклузији у школској библиотеци. У сарадњи са
помоћником директора и педагогом, библиотекар С. Драгичевић је припремила и реализовала предавање
„Портфолио“ за колеге (два предавања 17.9. и 25.9.), реализована је и сарадња са учитељицом А. Ивезић ради
планирања тематске наставе и пројекта „Оштро перце“, сарадња са наставницима ради набављања литературе и
коришћења ресурса библиотеке за наставу. Мирјана Поповић је урадила избор љубавних песама које ће ученици
рецитовати на Дану школе.
13
У току месеца реализовано је и објављивање текстова и фотографија на школском сајту, библиотечком блогу
и школском часопису, реализовани су библиотечки послови (израда планова, инвентарисање књига, вођење
ауторског каталога, ...).
ОКТОБАР
У току месеца укупно је издато 823 књиге, од првог до четвртог разреда издато је 579 књига (највише је читало
одељење II-4, 82 књиге), а од петог до осмог разреда 224 књига (највише је читало одељење V-6, 30 књига).
У току месеца реализовани су састанци новинарске секције по плану, поред тога чланови су пратили
активности у оквиру Дана школе и друге активности реализоване у школи и писали текстове о томе за школски
часопис. Реализовани су састанци библиотечке секције (израда паноа „Дан школе“, упознавање са радом
библиотеке:издавање књига, вођење ауторског каталога,...).
У оквиру Дечје недеље, ученици првог разреда су учлањени у школску библиотеку (реализовано је шест часова
у одељењима I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6) и од Библиотеке града Београда добили су бесплатно учлањење за текућу
школску годину.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у
учењу, изради паноа, помоћ у учењу, штампање материјала за учење, упознавање ученика са библиотечким
пословима, појачан васпитни рад са појединим ученицима, ...). Рад библиотекара са Н.И. у њеној учионици због
просторне прилагођености. М. Поповић је радила са ученицима на изражајном рецитовању поводом обележавања
Дана школе (Н. Митровић 8-3, А. Нухбеговић 8-5, М.Живић 6-1).
Реализована је сарадња са аутором сликовница М. Срећковићем, сарадња са издавачком кућом Српска
књижевна задруга ради куповине књига и организовања књижевног дружења са Драганом Лакићевићем.
Реализована је посета Сајму књига ради набавке књига за школску библиотеку и књига за ученике који су
прочитали највише књига у протеклој школској години, које им се додељују у текућем месецу.
Учитељица Александра Ивезић и библиотекарка Снежана Драгичевић учествовале су на Смотри стваралаштва
школских библиотекара као предавачи у категорији Библиотека као расадник вештина и врлина са темом „У свету
бајки“, тематска настава (28.октобар).
Реализована је сарадња са учитељицом А. Ивезић на реализацији пројекта „Оштро перце“, сарадња са
наставницима ради коришћења ресурса библиотеке за наставне и ваннаставне активности.
Објављивање текстова и фотографија на школском сајту, библиотечком блогу и школском часопису. Обављање
библиотечких послова (израда планова, инвентарисање књига, ...).
НОВЕМБАР
У току месеца укупно је издато 1034 књига, од првог до четвртог разреда издато је 706 књига (највише је читало
одељење II-4, 92 књиге), а од петог до осмог разреда 328 књига (највише је читало одељење VII-1, 47 књига).
У току месеца реализовани су састанци новинарске секције по плану, чланови су пратили активности
реализоване у школи (Дружење са песником, Знање на видику 3,...) и писали текстове о томе за школски часопис.
Реализовани су часови библиотечке секције по утврђеном плану (чланови су издавали књига за време великог
одмора,...).
У току месеца С. Драгичевић је реализовала три часа у библиотеци у одељењима 5-5, 2-2 и 2-4. М. Поповић је
реализовала четири часа у одељењу 3-1.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у
учењу, изради паноа, помоћ у учењу, штампање материјала за учење, упознавање ученика са библиотечким
пословима, ...). Рад библиотекара са Н.И. у њеној учионици због просторне прилагођености.
А. Ивезић и С. Драгичевић су реализовале планиране месечне активности пројекта „Оштро перце“. Реализована
је сарадња са Д. Дејановић Ковачевић и наставницима српског језика ради организације и реализације дружења са
писцем Драганом Лакићевићем, које је одржано 12. новембра у свечаној сали наше школе за ученике петог и
шестог разреда и чланове новинарске и библиотечке секције; сарадња С. Драгичевић са наставницом математике
Љ. Рајчић ради набављања литературе из математике за додатни рад ученика у библиотеци и уређивање простора у
холу школе за успехе наших ученика и сарадња са наставницима ради коришћења ресурса библиотеке за наставне
и ваннаставне активности.
Сардања са Библиотеком града Београда, одељењем „M. Булатовић“ због набавке литературе за пројекат
„Оштро перце“. Сардња са издавачким кућама „Логос“ (изложба уџбеника у школској библиотеци) и
„Младинском књигом“ ради набавке књига за библиотеку.
Објављивање текстова и фотографија на школском сајту, библиотечком блогу и школском часопису. Обављање
библиотечких послова (израда планова, инвентарисање књига, ...).
14
ДЕЦЕМБАР
У току месеца укупно је издато 936 књига, од првог до четвртог разреда издато је 602 књиге (највише је читало
одељење II-4, 85 књига), а од петог до осмог разреда 334 књига (највише је читало одељење VII-1, 43 књиге).
У току месеца реализовани су састанци новинарске и библиотечке секције по плану. Милица Мирковић и
Снежана Драгичевић реализовале су у школској библиотеци активност „Читалачки кутак-разговор о најчитанијим
књигама“ са члановима новинарске, литерарне секције и заинтересованим ученицима петог, шестог и седмог
разреда. С. Драгичевић је реализовала два часа у библиотеци у одељење 2-2 и 8-3. А. Ивезић и С. Драгичевић су
реализовале планиране месечне активности пројекта „Оштро перце“.
У читаоници је реализован свакодневни рад са ученицима (коришћење различитих извора информација у
учењу, изради паноа, помоћ у учењу, штампање материјала за учење, упознавање ученика са библиотечким
пословима, ...). Рад са Н.И. у њеној учионици због просторне прилагођености.
У библиотеци су одржана школска такмичења рецитатора за ученике од V до VIII и за ученике од I до IV
разреда. М. Поповић је била члан жирија на такмичењима рецитатора и припремала је ученика Н. Митровића из 83 за школско такмичење рецитатора. М. Поповић је бирала песме о Св. Сави и припремала аудицију рецитатора за
прославу Дана школске славе.
Објављивање текстова и фотографија на школском сајту, библиотечком блогу и школском часопису. Обављање
библиотечких послова (израда планова, инвентарисање књига, ...).
Снежана Драгичевић,
Мирјана Поповић,
библиотекари
8. Продужени боравак
Полугодишњи извештај рада у продуженом боравку за школску 2013/2014.
Продужени боравак у ОШ “Иво Андрић“ почео је са радом 09.09.2013. године.
Има 66 ученика првог и 56 ученика другог разреда, распоређених у чeтири групе.
Учитељице су са ученицима реализовале часове учења и слободних активности у складу са Годишњим планом и
програмом боравка и редовне наставе.
Слободне активности подразумевају следеће радионице: ликовну, музичку, етно, истаживачку и лингвистичку.
Кроз ове активности тематски су обрађени значајни датуми и догађаји (долазак јесени, Дан школе, Дан науке ,
зима, Нова година, и др.)
Ученици из боравка су са својом музичком тачком "Није лако бубамарцу" учествовали на приредби поводом
пријема првака и приредби у Културном центру Раковица поводом Дана школе.
У оквиру истраживачке радионице, организовали смо долазак гостујућег предавача са темом ,,Шта ради лекар''.
Своје креативне и маштовите радове настале на ликовној радионици, ученици су показали на продајној изложби
поводом Дана школе, а неке од својих радова на тему Нове године и Божића, послали су као поклон другарима из
школе у Лугожу, Румунија.
У новембру је организована креативна радионица са ученицима и њиховим родитељима на тему Шта све може да
се направи од рециклираног материјала.
Осим наведеног, ученици су похађали часове енглеског језика, шаха и информатике.
Сарадња са родитељима, учитељима из наставе и педагошко-психолошком службом одвија се свакодневно и траже
се најбољи начини за решавање текућих проблема и побољшање квалитета рада у продуженом боравку.
Учитељице у продуженом боравку:
Драгана Стевановић
Сања Кончаревић
Сања Димић
Марија Ђенић
9. Извештаји о раду стручних већа
Извештај стручног већа за разредну наставу у првом полугодишту школске 2013/2014. године
Извештај о реализованим активностима стручног већа за разредну наставу је саставни део Годишњег извештаја о
раду школе. Стручно веће разредне наставе млађих разреда чине 24 наставника разредне наставе, три наставнице
енглеског језика и наставник веронауке. 21 наставник разредне наставе ради у класичним одељењима, док су 3
наставнице на радном месту у боравку и једна наставница обавља стручну праксу у боравку.
15
Рад у школи се одвијао у две смене (парна и непарна) по 11 и 10 одељења. Смене су се мењале на недељном нивоу.
У току првог полугодишта Стручно веће за разредну наставу одржало је свих 5 планираних састанака.
Руководиоци разредних већа млађих разреда су донели програме рада за свако Веће посебно. Кроз Програм рада
утврђен је начин избора и коришћења уџбеника, употребу метода и средстава у редовној настави, планирани су
различити облици наставе, као и корелација међу предметима. Поред редовне наставе, одржаване су и допунска
настава, додатна настава, секције, а учествовали смо и у различитим ваннаставним активностима у школи, као и
изван ње. Редовна настава васпитно-образовног рада се одвијала према утврђеном распореду часова. Циљеви и
задаци наставе су дати у глобалним плановима и програмима рада за сваки предмет. У току полугодишта су
сачињени и реализовани месечни планови рада. Организовано је дежурство по 2 наставника у школи пре наставе и
за време оба велика одмора.
ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ЗА НАСТАВНИКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ:
1.септембар – почетак школе
1-5. октобар – Дечја недеља
9. октобар – Дан школе
8. новембар – Дан просветних радника
28. децембар – Подела књижица за крај полугодишта
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СМО РЕАЛИЗОВАЛИ У ШКОЛИ И ИЗВАН ЊЕ:
ЕКСКУРЗИЈЕ-ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ
- У првом полугодишту организован је један полудневни излет за све ученике:
Први разред: Ада циганлија са позоришном представом
Други разред: Калемегдан – зоолошки врт и посета Етнографском музеју;
Трећи разред: Бојчинска шума и Музеј ваздухопловству;
Четврти разред: Калемегдан: обилазак са водичем, посета Планетаријуму.
НАСТАВА У ПРИРОДИ
- Извођење Наставе у природи је потврђено одлуком Савета родитеља, успешно завршеним избором агенција и
дестинација.
I разред: Тара, хотел «Бели бор», агенција «Сим турс» од 8.6.2014.до15.6.2014.
II разред: Златибор-Сирогојно, одмаралиште «Бела бреза», агенција «Адмирал турс» од 24.5.2014. до 31.5.2014.
III разред: Кушићи, хотел «Јавор», агенција «Адмирал турс» од 7.5.2014. до 14.5.2014.
IV разред: Тара, хотел «Бели бор», агенција «Адмирал турс» од 25.5.2014. до 1.6.2014.
ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ
- У Дом културе Раковица у октобру месецу одржана је представа за ученике првог разреда.
- У Дом културе Раковица у новембру месецу одржана је представа „Пепељуга“ за млађе разреде основне школе.
- Новогодишњом представом „Деда Мраз без моћи-морамо помоћи“ у КЦ „Ђуро Салај“ обележили смо завршетак
првог полугодишта и улазак у Нову годину.
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ
- Ученици млађих разреда активно учествују у свим пројектима школе, како на нивоу земље, тако и у
међународним који могу бити прилагођени њиховом узрасту. Активност ученика и наставника млађих разреда
детаљно је изнесена у записнику Школског развојног планирања.
- У првом класификационом периоду одржана су четири угледна часа:
*Јелена Пантић и Биљана Ристовић угледни час Одељенске заједнице на тему „Насиље стој, другарство крени“;
овај час је одржан и у граду Лугошу у Румунији у оквиру пројек та РКШ;
* Драгица Стешевић је одржала два угледна часа из слободних активности („Планирање слободних активности“) и
српског језика („Глаголи – радња, стање, збивање“)
* Слађана Лалић - ,,Активности професионалне оријентације ученика: шта ћу бити када порастем'' из слободних
активности.
16
- Ове године је у нашој школи, по трећи пут, одржана манифестација „Знање на видику3“ којом смо обележили
Дан науке. Учешће у овој манифестацији имали су и млађи разреди (извештај РКШ).
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Школско такмичење „Игре без граница“ поводом прославе Дана школе. а у оквиру спортске недеље,
организовано је у сарадњи са наставницима физичког васпитања. Учествовали су ученици другог, трећег и
четвртог разреда.
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ – ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
- Поводом пријема првака припремљена је и изведена приредба у дворишту школе. Школа је обезбедила
озвучење. Приредбу су спремали учитељи првог разреда (Вера Васић, Мира Роланд, Вера Стојановић,
Сања Вујисић и Јелена Пантић) и учитељице Јелена Ћирић, Катарина Гацин, Биљана Рисовић и Сања
Димић. За декорацију (велики пано на улазу школе) задужена је била Маја Герасимовић.
- За време Дечије недеље у школи је организована добротворна акција поводом сакупљања средстава за
куповину паметне табле. Сви учитељи су организовано припремили своја одељења за учешће у продајној
изложби којом смо допуни постојећи фонд.
- 1.10-6.10. учествовање у манифестацији Радост Европе – координацију, организацију, припреме и извођење
су водиле Јелена Ћирић и наставник енглеског језика Весна Тутуновић;
- 11.10. учествовање на фестивалу „Дечја недеља“ – кореографија и вођење ученика – Биљана Ристовић;
- На општинском такмичењу „Исцртавање школског дворишта“ ученици млађих разреда освојили су прво
место – вођење учитељице Мирјана Живић и Тања Миленковић.
- Вођење блога у оквиру сајта школе – Сандра Радовановић;
- У оквиру Дана школе сви учитељи су припремали и извели продајну изложбу у хуманитарне сврхе, као и
спрортске активности (други, трећи и четврти разред) 6.10. и присуствовали свечаној приредби у Дому за
културу Раковица 8.10. у чијој припреми и извођењу су учествовале Александра Ивезић, Вера Васић,
Јелена Ћирић, Сања Димић и Јелена Пантић (ритмичко. плесне тачке);
- Одржана су школска такмичења рецитатора (учествовали сви учитељи са по два представника из сваког
одељења) и Најраспеваније одељенске заједнице(учествовали учитељи и ученици трећег и четвртог
разреда) :
- На општинском такмичењу Најраспеваније одељенске заједнице ученици 4/2, учитељица Тања
Миленковић, освојили су прво место и пласирали се на градско такмичење;
ДОПУНСКА НАСТАВА
Овај вид наставе је организован за ученике који нису успевали да савладају предвиђени наставни план и програм.
Извођење допунске наставе води се и кроз евиденцију у Дневнику осталих облика васпитно-образовног рада.
ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава је била организована са ученицима од 2. до 4. разреда. У овај облик наставе су били укључени
талентовани ученици и настава је извођена бар једном недељно.
СЕКЦИЈЕ:
Од ове школске године секције су организоване у нашој школи на другачији начин. Није у свом одељењу сваки
учитељ одржавао све секције, већ је за сваку секцију био задужен одређени учитељ. Ученици су анкетирани на
почетку школске године и свако се определио за секцију коју жели да похађа. Одржаване су следеће секције:
- рецитаторска: Вера Васић и Сања Вујисић
- фото: Тихомир Ножинић и Јелена Пантић
- ритмика, плес и фолклор: Катарина Гацин, Мирјана Јовановић, Јелена Ћирић, Слађана Лалић
- научна сеиција: Ивана Цмиљановић Косовац, Јасмина Милићевић, Александра Ивезић, Сандра Радовановић
- ликовна: Маја Герасимовић, Драгица Стешевић,
-спортска: Биљна Ристовић, Ева Јовић, Татјана Миленковић
Предлози за даље унапређење рада школе у другом полугодишту
 Одржавање угледних часова наставника;
17














Учешће више наставника у различитим пројектима школе;
Одржавање и развијање међуљудских односа у школи;
Одржавање и посвећивање пажње квалитетној редовној настави;
Развијати вештине, посебне таленте и способности код ученика кроз додатни рад, ваннаставних
активности, као и истицање истих кроз такмичења;
Развијање свести и ширење употребе савремених наставних средстава којима школа располаже кроз
умрежавање рачунара;
Интезивна сарадња са педагогом и психологом школе;
Уједначавање критеријума за оцењивање провера знања;
Поставити шире могућности за васпитни рад са ученицима, посебну пажњу посветити дисциплини;
Инсистирати на Кућном реду школе од стране ученика и родитеља;
Сарађивати са установама изван школе које су од значаја за пружање помоћи у васпитно-образовном раду;
Омогућити ученицима да упознају наше писце и песнике, упућивати их на више читања књига за децу;
Обогатити програм здравственог васпитања ученика;
Обележити дан заштите животне средине;
Бавити се уређењем учионица и школе;
Руковидилац стручног већа,
Јелена Ћирић
Извештај већа српског језика у првом полугодишту школске 2013/2014. године
Глобални и оперативни планови израђени су према календару и стандардима образовања. Подељене су обавезе
и одговорности члановима већа. Усвојен је стандард оцењивања како за иницијални тест, тако и за све тестове
током школске године.
Извршено иницијално тестирање свих ученика (иницијални тестови) у складу са прописима Министарства
просвете. Тестови нису оцењивани и оцена није уписивана у дневник;
У складу са законом организован је план стучног усавршавања унутар установе, који ће се бодовати и
приписивати портфолију сваког наставника;
Организована приредба поводом Дана школе у организацији које је учествовао следећи тим:
Дан одржавања:
7. oктобар 2013. године
Годишњица:
тридесет и седма
Место:
Дом културе Раковица
Време одржавања:
18:00 часова
Тим сарадника:
Александра Ивезић
учитељица
Сања Димић
учитељица
Јелена Ћирић
учитељица
Вера Васић
учитељица
Јелена Пантић
учитељица
Јована Обрадовић
наставник музичке културе
Ивана Николић
наставник музичке културе
Милан Андрић
наставник ликовне културе
Весна Станисављевић наставник ликовне културе
Олга Урошевић
наставник српског језика
Драгана Дејановић
наставник српског језика
Милица Мирковић
наставник српског језика
Светлана Бубало
наставник српског језика
Мирјана Поповић
наставник српског језика
Станко Кржић
наставник српског језика
Техничка помоћ:
Александар Герасимовић
На приредби су учествовали глумци мале трупе коју предводи наставник Станко Кржић и приказали скеч
„Љубав“. Чланови актива сложили су се да ова група представља нашу школу на овогодишњим позоришним
играма у категорији кратке форме.
18
У сарадњи са библиотекаркама Мирјаном Поповић и Снежаном Драгичевић организована је набавка књига за
школску библиотеку;
Руководилац актива одржао је кратко предавање о успеху ученика на матурском исписту 2012. године на
наставничком већу одржаном 13. 11. 2013. године.
Ученици су посетили позориште „Душко Радовић“ и гледали представу „Тинејџ клуб“ 19. 11. 2013., о чему
постоји евиденција у дневницима појединих разреда.
Ове школске године тим је сарађивао са тимом за културу, па су неки чланови присуствовали и тим
састанцима, у циљу боље координације.
Представници стручног актива учествовали су у припремама и реализацији Дана науке, одржаног 28. 11. 2013.
године
Ове школске године, у оквиру програма размене искустава са наставницима разредне наставе, представници
стучног већа за српски језик одржали су час у нижим разредима, о чему постоји евиденција у књизи
руководиоца актива.
Током првог полугођа, стручно веће српског језика састало се три пута и то: 2. 9. 2013., 12. 9. 2013. и 26. 11.
2013., о чему постоји евиденција у књизи руководиоца већем.
Руководилац стручног већа,
Станко Кржић
Извештај о раду стручног већа наставника математике за прво полугодиште школске 2013/2014.године
У току првог полугодишта школске 2013/2014.године, наставници математике су били јако активни и ангажовани
у многим активностима.
Одржано је 7 састанака Стручног већа на којима су се наставници договарали, планирали и реализовали различите
активнсти и представљали постигнуте резултате.
Остварена је сарадња са другим Стручним већима, природних наука и учитеља кроз реализацију
интердисциплинарних активности, припреме квиза поводом Дана школе и припреме Дана науке “Знање на видику
3“.
У августу је одржан састанак на коме су донете мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе
резултата ученика на завршном испиту као и план припреме за завршни испит на основу донетих мера. Такође је
тада извршено усаглашавање критеријума оцењивања.
У септембру месецу су Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић учествовале у припреми и реализацији квиза знања
поводом Дана школе.
У истом месецу, 16.9.2013. Љиљана Рајчић је у сарадњи са Зденком Јаношев (географија) припремила и
реализовала обележавање Дана озонског омотача у чему су били укључени ученици 7 разреда (из сваког одељења
по 1 ученик) и 5 ученика из одељења 4-3.
Организована је претплата на Математички лист који издаје Друштво математичара Србије, и обезбеђен је један
примерак за библиотеку.
Покренута је акција набавки додатних уџбеника и збирки задатака из математике за библиотеку школе да би
ученици могли самостално да проширују и увежбавају стечена знања. У тој акцији су набављене две збирке за
припрему завршног испита (издавач ЗУНС и Клет), по две збирке за сваки разред (издавач „Герундијум“ и „ Клет“)
и уџбеници за сваки разред (издавач „Клет“ и „БИГЗ“). Набављене су и две збирке за додатну наставу за 6. и
7.разред.
Од октобра месеца је за ученике организована припремна настава за полагање завршног испита у виду додатног
часа на коме ће се ученици припремати за завршни испит. Ту наставу воде Сузана Бранковић Павловић и Гордана
Вранов.
У октобру је Љиљана Рајчић припремила и реализовала обуку за учитеље и наставнике за рад на Смарт таблиу
оквиру које је приказала примере добре праксе са наставе математике.
У новембру су сви чланови Стручног већа су учествовали у припреми и реализацији Дан науке „Знање на видику
3“ са 31 огледом у којима је било укључено 95 ученика од 5 до 8 разреда. Тада је остварена сарадња са
учитељицом Јеленом Ћирић чији су ученици (2-1) учествовали на огледима старијих ученика.
У децембру су наставници Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић припремиле и реализовале огледне часове кроз
радионице за ученике 7.разреда под називом „Седмаци у свету правилних многоуглова“ које су резултовале
19
украшавањем учионица математике радовима ученика, изложбом у ходнику испред учионица као и конкурсом за
најбољи цртеж на тем „Цртам многоугловима“ који су изложен у холу школе.
Такође у овом месецу су наставници реализовали по један час математике у нижим разредима.
Чланови Стручног већа су реализовали око 20% својих часова користећи Смарт таблу и уводећи информационе
технологије у свој рад са ученицима. И ове школеске године је настављена пракса вођења блога „Занимљива
математика“ и „Свет бројева“ на којима су ученици могли да виде нешто ново, прошире своја знања или увежбају
већ стечена.
Извештаје и фотографије са појединих активности су објављиване на сајту школе. Гордана Вранов и Светлана
Томић су у оквиру свог приправничког стажа присуствовале часовима других колега док су њихови ментори
Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић посећивале њихове часове.
Током целог полугодишта остварена је изузетна сарадња између чланова Стручног већа, константо су се
размењивала стечена искуства и планирале заједничке активности.
У децембру месецу, 21.12.2013.године, је интерно у нашој школи био организован пробни завршни испит за
ученике осмог разреда у оквиру плана за припрему завршног испита.
Све у свему, прво полугодиште за наставнике математике је прошло веома динамично, пуно новина и ангажовања
те се може сматрати врло успешним.
Руководилац стручног већа,
Рајчић Љиљана
Извештај стручног већа природних и друштвених наука за прво полугодиште школске 2013/2014.године
У току првог полугодишта текуће школске године Стручно веће природних и друштвених наука одржало је 5
састанака.
Усвојен план рада је у потпуности реализован, а такође и допуњен различитим активностима за које су се стекли
услови у току године.
27. августа на првом састанку акценат је био на изради и припреми иницијалних тестова. Колега Дејан Бошковић
је одржао креативну радионицу на ову тему којој су сем чланова овог Већа присуствовали многи наставници и
учитељи. Тестови су реализовани у првој недељи школске године. Сем овога, усаглашена су градива различитих
предмета, израђен је календар контролних вежби, уз израду глобалних и оперативних планова и припремљени
кабинети и учила за нову школску годину.
Сваког следећег месеца одржан је по један састанак.
17. септембра, на другом састанку испланирани су и евидентирани термини слободних активности, додатне и
допунске наставе, угледни и огледни часови, реализован је угледни час из биологије Како се природа упознаје,
испланирана је посета Хемијском факултету и Отвореним лабораторијама. Дејан Бошковић је одржао предавање
на тему Портфолио наставника и поново су присуствовали многи наставници и учитељи.
2. октобра је одржан трећи састанак на коме је наставник Немања Пантић одржао предавање на тему 100 година од
балканских ратова о методама рада (дискусија, дебата и демонстрација и улога наставника на тим часовима).
Припремају се радионице и материјал за Дан науке. Једна од иновација у настави је кооперација наставника и
учитеља.
6. новембра је извршена анализа рада и успеха на крају првог класификационог периода. Генерални закључак је да
ученици који треба да иду на часове допунске наставе, не посећују редовно ове часове и да треба обавестити
одељењске старешине. 2. 11. је наставница хемије Јелена Дробњаковић повела 30 ученика на Хемијски факултет, у
посету Хемијском музеју ради учешћа у волонтерској акцији студената под називом Отворене лабораторије када
је реализован квиз, самостални рад ученика у правој хемијској лабораторији, атрактивни демонстрациони огледи, а
све у циљу промоције хемијске и науке уопште. Наставнице Радмила Шошкић и Радмила Бабовић су водиле групу
ученика у посету манастиру Горњак где су одржани Дани гљива и биља Хомоља, а у Крепољину је одржан
интердисциплинарни час у природи. Циљ је подизање еколошке свести и едукација младих, упознавање рељефа,
природних лепота као и чување и неговање православља. На овом састанку је такође извршена подела одељења за
припремну наставу и договорено да свако одељење има по 10 припремних часова из сваке науке у току другог
полугодишта.
На петом састанку одржаном 4. децембра извршена је евалуација реализованог Дана науке, уз напомене шта је
било одлично, а шта треба побољшати. Одржано је предавање колеге Ивана Николића Статини - лекови или
токсини.
20
Закључак је да ћемо у следећем полугодишту наставити истим темпом, у истом саставу и сваке прве среде у
месецу.
Руководилац стручног већа,
Јелена Дробњаковић
Извештај о раду стручног већа техничког и информатичког образовања за прво полугодиште школске
2013/2014.године
Веће природних техничког и информатичког образовања се редовно састајало, свакога месеца, обично је то
био термин сваке прве среде пре отворених врата, тако да је посећеност већа била више него редовна. Рад већа се
одвијао према раније утврђеном плану, разматране су предвиђене теме, али и текућа питања и проблематика. Није
било никаквих проблема у раду стручног већа, а колеге и колегинице су својим конструктивним приступом то
омогућили. Остварени су сви предвиђени облици рада, редовна настава, припреме за такмичења и доста слободних
активности.
Почетком октобра чланови већа су учествовали у активностима везаним за прославу дана школе као што су
квиз знања, спортске активности, школски базар, помоћ у организацији свечане приредбе и др. Крајем новембра,
већ традиционално у школи је организован школски фестивал науке, где су чланови нашег већа активно
учествовали.
Од ове школске године, а на основу Закона, уведено је да наставници који предају у старијим разредима
треба да одрже час у нижим разредима (од првог до четвртог), тако да су сви чланови већа су одржали по један
часу нижим разредима.
Гордана Милосављевић је одржала више часова сарадње са наставницом ликовне културе Весном
Станисављевић у шестом разреду где су ученици додатно креирали и улепшавали припремљене натписе за све
учионице и кабинете.
Наставник техничког и информатичког образовања Ненад Стаменовић и наставница ликовне културе
Весна Станисављевић одржали су угледни час у одељењу V-6, где су ученици креирали наменски различите
облике сатова за кабинете предметне наставе.
У оквиру стручног усавршавња чланови актива су посетили неколико семинара а на крају су упознали
остале колеге са садржајем семинара и новостеченим знањима и вештинама. Наставници Олга Вујин, Гордана
Милосављевић и Ненад Стаменовић присуствовали су семинару „Проблематично дете у разреду“, који је одржан у
нашој школи а о садржају и циљевима семинара, остале чланове већа упознала је Олга Вујин. Наставница Гордана
Милосављевић присуствовала је семинару ,,Породица у вртлогу дроге” који је одржан у нашој школи а такође је
била на промоцијама нових уџбеника, радних свезака, дидактичког материјала за вежбе и интерфејс материјала за
техничко и информатичко образовање у организацији издавачких кућа ,,Нови Логос” и ,,Клет”.
Мирослав Крњић и Ненад Стаменовић присуствовали су е-семинару „Гугл апликације за Гугл генерације“.
Руководилац стручног већа,
Ненад Стаменовић
Извештај Стручног већа страних језика у првом полугодишту 2013/2014.
Септембар:
- План рада стручног вењћа за школску 2013-2014 годину је једногласно усвојен. Уџбеници за руски језик су
из Завода за уџбенике, а за енглески језик су Logman, Oxford. Измењени су уџбеници и радне свеске за
енглески језик у трећем и четвртом разреду Уџбеник и радна свеска за трећи разред Family and Friends 1.
Издавач: OUP. Аутор: Naomi Simmons 2013 год. Исто тако промењен је уџбеник и радна свеска за енглески
језик у четвртом разреду. Project 1. Издавач: OUP 2008 год. Аутор: Tom Hutchinson.
- Глобални и оперативни планови су урађени и предати на време. Исто тако планови за допунску и додатну
наставу су урађени и предати. Исто тако је одређен термин за израду писмених задатака и контролних
вежби.
- Изабране су теме за стручно веће и литература за стручну обраду.
- Стручна и огледна предавања ће се реализовати према распореду уз коришћење стручне литературе.
- 3.9.2013. одржан је методички семинар у Руском дому за професоре руског језика. Присуствовали су:
Љиљана Вићентијевић, Марина Милошевић и Слађана Петровић.
21
21.9.2013. Српско-руско друштво из Титела доделило је признање Урошу Осмокровићу 8/2 одељења,
Ивана Лукић 6/2 одељења и Нестору Пандуровићу 8/2 одељења из ОШ „Иво Андрић“ из Београда поводом
Европског дана језика (Фестивал лепе речи- Флерт 2013) на завршној свечаности у рецитовању у Тителу.
- 21.9.2013. у Руском дому је одржан концерт ученика дечје уметничке школе из града Тутајева поводом
обележавања 50 година од лета Валентине Терешкове у космос. Присуствовало је 15 ученика 8. разреда
(8/1, 8/2, 8/4) из наше школе заједно са наставником руског језика Љиљаном Вићентијевић.
- 21.9.2013. ученици 8/1, 8/2, 8/4 су посетили храм Светог Саве на Врачару. Циљ посете је неговање
православља.
- 25., 26., 29., и 30. септембра одржан је семинар у Руском дому за професоре руског језика. Овај семинар је
организовао Центар међународног образовања МГУ- М. В. Ломоносов из Москве. Овом семинару је
присуствовао професор руског језика Љиљана Вићентијевић. (Meтодика преподавания русского яызика)
Октобар:
-На овом састанку се говорило о набавци наставних стредстава која недостају. Такође су потврђене теме које
ће се реализовати током школске године: Како најмлађи усвајају страни језик, Хиперактивност код деце и
едукативна радионица као облик активног учења.
- Од 1.10.2013. до 6.10.2013. наша школа је била домаћин јер су у њој били смештени гости из Азербејџана из
Бакуа поводом манифестације „Радост Европе“ који се сваке године одржава у Сава центру.
- 4.10.2013. одржан је свечани дочек у нашој школи на руском језику. Програм за дочек су припремиле
Љиљана Вићентијевић и Слађана Петровић, професори руског језика.
- 5.10.2013. одржан је свечани концерт Радост Европе у Сава центру где су присуствовала у деца наше школе и
тиме је обележена Дечја недеља. Европске земље су представиле своју културу плесом. Закључак: Дружење и
комуникација су још више зближили два народа различите културе.
- 1.10.2013. одржан је семинар за професоре руског језика у Руској школи и дата су упуства како учествовати
на Међународној олимпијади (Лик Русије ) 2014.
- 4.10.2013. одржан је огледни час „Књижевно музички час“. Часу су присуствовали колеге и директор школе.
ас су одржале Љиљана Вићентијевић и Слађана Петровић. Закључак: Час је био веома успешан и леп.
-17.10.2013. часу руског језика у 6/4 присуствовао је директор школе Милан Пашић код професора Марине
Милошевић.
-20.10.2013. одржан је семинар за професоре руског језика у Руском дому издавачке куће „Златоуст“.
Семинару је присуствовала професор руског језика Слађана Петровић.
- 20.10.2013. У Крепољину је одржан интердисциплинарни час „Заштита животне средине“. Час су одржале
Љиљана Вићентијевић професор руског језика, Радмила Бабовић наставник географије и Радмила Шошкић
наставник биологије.
Час су сњимали и сликали Марина Милошевић и ученик 8/2 Урош Осмокровић. Закључак : Час је био веома
успешан и леп у природи са циљем да се заштити наша планета.
-24.10.2013. часу енглеског језика (часу додатне наставе) код професора Лепосаве Љешевић присуствовао је
помоћник директора Дејан Бошковић.
- 25.10.2013. Часу енглеског језика у 5/4 код наставника Радмиле Зимоњић присуствовао је педагог школе
Марија Станојевић.
-24.10.2013. На Сајму књига је било дружење 7/2, 8/2, 8/4 на руском штанду- Уздательство книги „Русский
путь“. Ученици поред изложбе књига могли су да гледају и цртане филмове на Руском језику. Закључак: Сајам
књига је ове године био веома леп и богат. Дружењу су присуствовале и разредне старешине Љиљана
Вићентијевић, Радмила Шошкић и Радмила Бабовић.
- Настава енглеског језика од недавно је унапређена употребом нових софтвера за рад на паметној табли. Они
прате уџбенике Family and Friends 1 за трећи разред и Project од четвртог до осмог разреда. Активности које
имају у својим уџбеницима ученици сада могу да прате и раде пишући на „ Паметној табли“ превлачећи слике
слушајући аудио записе и гледајући кратке анимиране и игране филмове. Наставница енглеског језика Весна
Тутуновић представила је нови софтвер заинтересованим колегама у периоду од 22. до 25. октобра. Часовима
су присуствовале учитељице и наставнице енглеског језика Лепосава Љешевић и Драгана Васиљевић, као и
члан ИКТ тима наставница Маријана Мирковић.
Новембар:
-Анализирани су постигнути резултати страних језика. Већи број деце је веома активан и креативан из оба
страна језика.
-
22
-Предложене су и мере за побољшање успеха и оне се примењују.
-Урађена је тема „Како најмлађи усвајају страни језик“. Ову стручну тему је припремила професор енглеског
језика Весна Тутуновић. Тема је приложена. Закључак: Све је лепо обрађено са циљвима и задацима.
-5.11.2013. приказан је филм „Хоккей“ у Руском дому за професоре руског језика. Циљ: развијање
патриотизма. Присуствовала је професор руског језика Љиљана Вићентијевић.
-5.11.2013. Часу енглеског језика у 1/5 код наставника Јелене Удовичић присуствовао је помоћник директора
Дејан Бошковић.
-14.11.2013. часу руског језика у 5/2 код наставника Љиљане Вићентијевић присуствовао је помоћник
директора Дејан Бошковић.
-16.11.2013. одржан је семиран у школи на тему „Проблематично дете у одељењу“.Семинару су присуствовале
Радмила Зимоњић и Марина Милошевић.
-27.11.2013 одржан је дан науке „Знање на видику 3“ учестововала је професор руског језика Љиљана
Вићентијевић на тему Валентина Терешкова – Прва жена космонаут и Слађана Петровић на тему „Јуриј
Гагарин“ – први човек космонаут. Закључак : ученици 7/4 и 7/5 одељења су веома лепо презентовали своје
огледе.
-29. и 30. новембра 2013 и 1. децембра 2013 одржан је Међународни симпозијум у Лугошу у Румунији.
Семинару је присуствовала професор енглеског језика Весна Тутуновић.
Децембар:
-3.12.2013. у Руском дому одржан је методички семинар за професоре руског језика. Семинару је
присуствовала професор Љиљана Вићентијевић.
-11.12.2013. У 3/1 одржан је час енглеског језика.Час је одржала професор енглеског језика Лепосава Љешевић.
Закључак: ток часа је био веома интересантан.
-17.12.2013. одржан је огледни час „Енглески кроз математику“. Овај час је одржала професор енглеског језика
Весна Тутуновић у 4/3. Закључак: час је био веома леп и успешан и занимљив. Ток часа је приложен. Часу су
присуствовале Љиљана Вићентијевић, Драгана Васиљевић и Лепосава Љешевић .
-18.12.2013. професор руског језика Љиљана Вићентијевић одржала час у 4/2 разреду на тему „Москва“.
Закључак:
Час је био успешан и интересантан.
-21.12.2013. одржана је стручна трибина „Каква питања воде до знања- предавање и презентација уџбеника
Messages. Присуствовали су наставници енглеског језика Радмила Зимонић, Драгана Васиљевић, Весна
Тутуновић и Лепосава Љешевић.
Закључак: План и програм из оба страна језика су у потпуности реализовани за прво полугодиште осим
огледног часа на тему „Керуша“ Сергеја Јесењина који ће бити реализован у другом полугодишту због болести
наставника Мирјане Поповић.
Руководилац стручног већа,
Љиљана Вићентијевић
Полугодишњи извештај рада актива ликовне и музичке културе у школској 2013/2014. години
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
Септембар:
- Ликовна секција је припремала сценографију за представу поводом Дана школе
- Изложба ученичких фотографија у холу школе
Октобар:
- Организована је тематска изложба у холу школе, поводом Дана школе
- Ученици ликовне секције су учествовали на такмичењу у цртању на отвореном поводом Дечје недеље
- Поставка сценографије за приредбу поводом Дана школе
- Израда костима за приредбу поводом Дана школе
- Актив ликовне и музичке културе је у сарадњи са активом српског језика организовао представу поводом
Дана школе
- Изложба дечијих радова поводом Светског дана заштите животиња
- Учешће на ликовном конкурсу Мој календар
- Поставка тематске изложбе Ритам
23
- Учешће на вашару
Новембар:
- Ученици су учествовали на ликовним конкурсима:
- А.Д. Железнице Србије на тему Железница у очима деце
- Мали пјер
- Поставка тематске изложбе Портрети научника
- Поставка тематске изложбе Јесење лишће
- Посета атељеу за израду мозаика
- Поставка тематске изложбе научни украси за јелку Нема теорије да научна јелка не заблиста у оквиру
фестивала науке
- Учешће на семинару Имплементација стандарда постигнућа
Децембар:
- Организација конкурса за фотографију Јесен у Београду
- Поставка тематске изложбе Јесен у Београду
- Интердисциплинарни час ликовне културе и Т.И.О.
- Учешће на дану науке у оквиру авиомоделарске секције
- Предавање Оцењивање ученика
- Изложба радова у техници макраме ученице Наталије Илић VIII/5
- Новогодишња изложба
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
Септембар:
- Припрема пратећих вокала и солиста за снимање албума за ПГП-РТС у оквиру републичког фестивала
Деца композитори – ФЕДЕМУС
- Презентација и демонстрација рада у студију МТ: Припрема солиста и пратећих вокала за снимање у
студију
- Радионица припреме солиста и пратећих вокала у студију МТ
- Снимање албума у студију МТ
- Одабир и припрема ученика за стварање нове школске химне
- Припрема хора и оркестра за предстојећи Дан школе
Октобар:
- Наступ хора у свечаној сали Дома културе Раковица на свечаности поводом Дана школе
- Премијерно извођење нове школске химне
- Наступ оркестра у свечаној сали Дома културе Раковица на свечаности поводом Дана школе
- Наступи солиста и пратећих вокала у Дечјем културном центру на концерту републичког фестивала Деца
композитори – ФЕДЕМУС
- Освојене две прве и једена друга награда на републичком нивоу у оквиру фестивала Деца композитори –
ФЕДЕМУС
Новембар:
- Учешће и наступ у телевизијској емисији за децу Плава птица на РТС1
- Припрема хора за наступ у оквиру Дана науке
Децембар:
- Жирирање на школском такмичењу Најраспеванија одељенска заједница
- Наступ хора на отварању Дана науке у холу школе
- Наступ солиста и пратећих вокала на концерту Новогодишње распевавање у великој сали Дечјег културног
центра
- Интервјуи ученика за емисије Јутарњи програм и Музика на меру за Први програм Радио телевизије
Србије
- Наступ камерног оркестра на отварању изложбе Наталије Илић
- Одржано неколико угледних часова музичке културе на тему Стилови у музици 20. века
Руководилац стручног већа,
Милан Андрић
24
Полугодишњи извештај рада стручног већа физичког васпитања у школској 2013/2014. години
Стручно веће физичког васпитања у првом полугодишту је одржало 4 састанка, констатовано је да су одржани и
сви часови редовне наставе, такодје предузете су акције за побољсање наставе и реализоване су остале ваннаставне
редовне активности.
СЕПТЕМБАР
У новој школској години добили смо и новог члана стручног већа колегиницу Јелену Матијашевић, са 30% норме.
У септембру смо довршили све послове уређења терена и спортских игралишта и усаглашен је план и програм
рада у текућој школској години.
Направили смо термине за слободне активности у које су од ове године укључени и ученици 3 и 4. разреда.
ОКТОБАР
По годишњем плану актив физичког васпитања је реализовао спортску недељу од 1.10.- 5.10.2013. године, а 5. 10.
2013. године су одржана финална такмичењу у оквиру спортског дела прославе дана школе.
Победник турнира у малом фудбалу било је одељење 8-5, у стоном тенису је био Игор Стокић 7-4, победник у
шутирању тројки је био Јован Перић 7-2.
Актив физичког је као и сваке године организовао спортска такмичења поводом дана школе за ученике 5-8.
разреда. Дана 05.10. у оквиру радне суботе одржана су такмичења у стоном тенису, одбојци, малом фудбалу и
шутирању тројки. Одзив ученика је био велики и све је протекло у фер плеју и добром дружењу.
Од 3.10. до 16.10. одржано је и општинско такмичење у рукомету на ком је наша школа и наш актив био домаћин и
суорганизатор пошто су све утакмице одржане у ОШ“Иво Андрић“.
Све је протекло у најбољем могућем реду а наши ученици су направили запажене резултате.
Ућеници 7 и 8. разред 2. место у општини,
ученице 7 и 8. разред 3. место у општини и
ученице 5 и 6 разред 1. место у општини и пласирале се на градско такмичење.
Екипе је водио наставник Владимир Цвикић.
НОВЕМБАР
Дана 20.11.2013. године одржан је ”Дан науке” у нашој школи на ком је наш актив уествовао заједно са ученицима
који су помагали и на ком смо предтавили неколико тестова моторике и физичке припремљености и такође
промовисали здрав начин зивота и бављење спортом и физичким активностима.
У новебру је одржано школско и општинско такмичење у одбојци а наша школа је узела организацију општинског
такмичења. Као и претходних година све је одлично организовано и прошло је у најбољем могућем реду.
Ученици 5 и 6. разред освојили су 2. место у општини,
ученице 5 и 6. разреда освојиле су 3. место у општини а
ученице 7 и 8. разреда 1. место у општини и пласирале се на градско такмичење. Екипе је водио наставник Драшко
Стојковић.
ДЕЦЕМБАР
У децембру је на државном школскм такмичењу у џудоу у Кикинди, ученица наше школе Анђела Поповић 7-2
освојила је прво место и златну медаљу,
а ученик Милош Максимовић 8-3 је на државном школском такмичењу у пливању које одржано у Београду
освојио друго место и сребрну медаљу.
Руководилац стручног већа,
Владимир Цвикић
10.
Извештај о раду одељењских већа
Извештај о раду Одељенског већа првог разреда у току првог полугодишта школске 2013/2014. године
Одељенско веће првог разреда имало је пет седница у току првог полугодиста. Редовно смо се састајали и
договарали о свим предвиђеним активностима. Пре почетка школске године извршили смо припреме везане за
организацију свечаног пријема и поласка првака у школу.
На почетку сваког месеца анализирали смо рад у претходном и доносили оперативне планове за наредни месец.
Планирали смо и извели Путујућу учионицу на Аду Циганлију 18. 10. 2013., одлазак на три позоришне представе и
договорили се о реализацији Наставе у природи на Тару у јуну месецу. Извршили смо уједначавање критеријума
25
оцењивања описним оценама и заједнички припремали родитељске састанке. Учествовали смо у припреми и
реализацији прославе Дана школе и Дана науке. Закључак: Сви наставни садржаји и ваннаставне активности
планирани у првом полугодишту су остварени.
руководилац већа
Роланд Мира
Извештај о раду Одељенског већа другог разреда у току првог полугодишта школске 2013/2014. године
Током школске 2013/2014. одељенско веће другог разреда реализовало је следеће садржаје:
Утврдиле смо распоред контролних вежби, извршиле одабир изборних предмета, уџбеника свезака и дидактичког
материјала за други разред, саставиле распоред часова и припремиле први родитељски састанак.
Размотриле смо време и начин реализације екскурзија, посета обилазака институција.
Упознале смо се програмом рада Дечјег савеза за школску 2013/2014. годину и школсних тимова, размотриле
организацију наставе у природи. Спровеле смо договор о осигурању ученика, претплати на дечју штампу, избору
збирки задатака и утврдиле интересовања ученика за учешће у слободним активностима. Идентификовале смо
ученике за допунски рад. Одржале смо предвиђене родитељске састанке и утврдиле успех и владање на крају
првог класификационог периода.
Реализован је план рада у редовној и допунској настави као и у слободним активностима.
Припремиле смо и успешно реализовале:
Дан школе, Сајам науке, Најраспеванију одељенску заједницу и такмичење рецитатора. Реализовале смо
полудневни излет и посете позоришту и приредбе за прославу Нове године.
За сваки месец у овом полугодишту одељенско веће је израдило, усвојило и анализирало планове за рад и
унапређење успеха и владања ученика. Присуствовале смо огледним часовима и договарале о одласцима на
семинаре.
Руководилац одељенског већа
Јасмина Милићевић
Извештај о раду Одељенског већа трећег разреда у току првог полугодишта школске 2013/2014. године
Током школске 2013/2014. године одељењско веће трећег разреда реализовало је следеће садржаје:
Утврдили смо распоред писмених и контролних задатака, разматрали начин и време реализације екскурзија,
посета, обилазака институција.
Упознали смо се са програмом рада Дечјег савеза за школску 2013/2014. годину, разматрали организацију наставе
у природи. Спровели договор о осигурању ученика и претплати на дечију штампу и утврдили интересовања
ученика за учешће у слободним активностима. Идентификовали смо ученике за допунски рад. Одржали смо
предвиђене родитељске састанке и утврдили успех и владање на крају првог класификационог периода.
Реализован је план рада у редовној, допунској, додатној настави и слободним активностима.
Припремали смо се и успешно реализовали:
Учитељи и наставници заједно су успешно организовали Дан школе, Сајам науке, Најреспаванију одељенску
заједницу и Такмичење рецитатора.
Реализовали смо путујуће учионице (посета Ваздухопловном музеју и Бојчинској шуми) и посете позоришту (КЦ
Раковица представа „Пепељуга“ и „Новогодишња представа„).
Учитељи одељења трећег два и трећег три писали су ИОП и радили евалуацију тих планова.
Два одељења трећег разреда (III1 учитељица Слађана Лалић, III2 учитељица Ивана Цмиљановић Косовац) водила
су своје ђаке у креативни дечји град „Minicity“ (Београђанка). Одељење III1учитељица Слађана Лалић водила је
своје ђаке на пројекцију филма „Мирко Немирко“ у Дому Синдиката у оквиру „Kid s festa“.
За сваки месец у овом полугодишту одељенско веће је израдило, усвојило и анализирало планове за рад. Исто се
радило и за успех и дисциплину. Присуствовали смо одржаним огледним часовима и исте смо анализирали.
Руководилац одељенског већа
Слађана Лалић
26
Извештај о раду Одељенског већа четвртог разреда у току првог полугодишта школске 2013/2014. године
План и програм рада је реализован, а изгубљених часова нема. На почетку школске године утврђен је
распоред писмених и контролних задатака у четвртом разреду, утврђен је и број заинтересованих ученика за
слободне активности, додатну и допунску наставу из математике и српског језика. У четвртом разреду ученици
учествују у раду: научне, спортске, ритмичке, ликовне и фото секције. Припремају се за такмичења из математике
и пишу литерарне радове. Формиране су и групе за грађанско васпитање и верску наставу,као и изборни предмет
Чувари природе. Распоређено је на почетку школске године 6 нових ученика у одељења IV1, IV3, IV4 .Изабрани
су приручници и додатни материјал. Анкетирани су родитељи и изабрана је дестинација за наставу у природиТара , објекат „Бели бор“. Сва одељења четвртог разреда иду на наставу у природи.
У октобру месецу четврти разреди су посетили Калемегдан и обишли Планетаријум и Војни музеј. Предавања
су била прилагођена узрасту и занимљива за ученике.
У току првог полугодишта ученици су одгледали две позоришне представе у Центру за културу Раковица , a на
крају првог полугодишта ученици су присуствовали новогодишњој представи у позоришту Академија 28 на
Славији.Утврђен је и анализиран успех ученика на крају првог полугодишта. Сви ученици су са позитивним
успехом . Владање је примерно . Дисциплина је задовољавајућа, а уједначен је и критеријум оцењивања.
Ученици четвртих разреда учествовали су у свим ваннаставним активностима у школи и у активностима у
оквиру Дечијег савеза Раковице.
Учитељица Александра Ивезић одржала је угледни час из математике у првој недељи септембра. Наставна
јединица је била ,,Обнављање градива трећег разреда'', метода је примена стечаног знања или функционално
знање.
У септембру месецу, ученици IV3 учествовали су у приредби органозованој поводом пријема првака. У
октобру месецу, сви ученици четвртих разреда, у оквиру радне прославе Дана школе такмичили су се у фудбалу и
у игри „Између две ватре”, а након тога продавали су ручне радове у холу школе. У свечаној прослави Дана школе
учествовало је одељење IV3 , са плесном тачком” Сличуге”.
У организацији Дечјег савеза Раковице, поводом прославе Дечје недеље, наши ученици предвођени
учитељицама Татјаном Миленковић и Миром Живић освојили су прво место на општини Раковица у осликавању
школског дворишта на тему” Мама, тата хоћу естру или брата”. Ученици IV1 са ритмичком тачком учествовали су
у прослави Дечје недеље на Калемегдану.
27.11.2013. сва одељења четвртих разреда су узела учешће у извођењу малих кућних огледа . Списак ученика и
огледа је у извештају ШРПа.
У децембру месецу одржано је такмичење под називом Најраспеванија одељенска заједница.Одељење IV2 са
учитељицом Татјаном Миленковић освојило је прво место на општини Раковица.
Ученици IV1 и IV4 укључили су се у представе форум театра којима је настојано да се укаже шта је то насиље и
како поступати у тим ситуацијама. Радионице су биле намењене првацима и одржане су 10.12. и 18.12.2013.
Руководилац одељенског већа
Биљана Ристовић
Извештај о раду Одељенског већа петог разреда у току првог полугодишта школске 2013/2014. године
Одељењско веће петог разреда током првог полугодишта одрѕало је три седнице. Прва седница Одељењског већа
одржана је 19.09.2013. друга 04.11.2013. и трећа 26.12.2013. Седницама су присуствовали одељењске старешине,
предметни наставници, педагог и психолог, заменик директора и директор школе.
Ученици петог разреда учествовали су у следећим ваннаставним активностима: Базар и спортске активности
одрѕане 06.10.2013. поводом Дана школе, приредба изведена у културном центру Раковица 09.10.2013. такође
поводом Дана школе, школски дан науке под називом „Знање на видику 3“ које је организовано у школи
26.11.2013. Ученици петог разреда су током првог полугодишта посетили Сајам књига, присуствовали позоришној
представи „Teenage club“ на вечерњој сцени Радовића 19.11.2013.
На самом крају првог полугодишта, тј. 26.12.2013. ученици петог разреда заједно са ученицима осталих разреда
били су у дискотеци „ Трезор“ где су прославили долазак Нове године.
Руководилац Одељењског већа петог разреда
Светлана Петровић
27
Извештај о раду Одељенског већа шестог разреда у току првог полугодишта школске 2013/2014. године
У току школске 2013/2014. године Одељењско веће шестог разреда је одржало три састанка. На састанцима је
дискутовано о реализацији фонда часова редовне, допунске и додатне наставе, слободним активностима, о
успеху, владању, изостанцима ученика и разним текућим питањима.
Осим редовне наставе било је и других активности за ученике од којих су неке оганизоване у школи, а неке
ван школе. Од активности у школи: ученици су 7.10.2013. учествовали у прослави Дана школе и ангажовали се на
базару или у спортским активностима.
ученици су 27.11. 2013. били ангажоавани на Дану науке
Од активности ван школе:
18.09.2013. одржано је предавање „Црвеног крста“ у општини Раковица на тему Пружање прве помоћи
Позоришна представа „Ромео и Јулија“, 05.11.2013. Дом културе Раковица
Позоришна представа“ Тинејџ клуб“, 19.11.2013. позориште Душко Радовић
Дискотека „Трезор“, 26.12.2013.
Руководилац већа
Слађана Петровић Танасијевић
Извештај о раду Одељенског већа седмог разреда у току првог полугодишта школске 2013/2014. године
Одељенско веће седмог разреда је у првом полугодишту реализовало све садржаје који су планирани за овај
период. Одржана су три редовна одељенска већа.
5. и 7. октобра ученици и наставници су учествовали у обележавању Дана школе. 5.октобра је био базар који су
организовали ђаци са својим разредним старешинама, а један број се такмичио на спортским такмичењима. 7.
октобра је била свечана академија у Дому културе Раковица.
Дана 24.октобра група ученика је са одељенским старешинама посетила Сајам књига.
Одлазак у позориште "Вечерња сцена Радовић" је био 24.новембра. Ученици петог и седмог разреда су гледали
представу " Тинејџ клуб".
На Дану науке 27. новембра седмаци су дали свој допринос у организацији и реализацији радионица и
презентација.
Током децембра стручно веће математике је ученицима седмог разреда организовало четири радионице о
многоугловима. Ђаци су се бавили конструисањем многоуглова и похваљени су за креативност и марљивост.
Крај полугодишта ученици и наставници су прославили у дискотеци "Трезор" 26. децембра уз интересантан
програм и дружење.
Руководилац већа
Светлана Бубало
Извештај о раду Одељенског већа осмог разреда у току првог полугодишта школске 2013/2014. године
У току првог полугодишта школске 2013/2014.год. Одељенско веће осмог разреда је реализовало следеће садржаје:
Разматрали смо и усвојили годишњи план рада Одељенског већа, одељенског старешине и Савета
родитеља
Разматрали смо маршруту и време реализације екскурзије
Израдили смо, анализирали и усвојили распоред писмених задатака и контролних вежби
Усвојили смо план допунске и додатне наставе као и слободних активности и евидентирали ученике
обухваћене овим облицима рада
Извршили смо анализу успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода, изнели своја
запажања о раду ученика укључених у допунску, додатну наставу и слободне активности
Усклађивали смо критеријуме оцењивања
Радили смо на унапређењу сарадње са родитељима
Утврдили смо и анализирали успех и владање ученика на крају првог полугодишта
Пратили смо рад ученика и изрицали похвале за постигнуте резултате
28
Разматрали смо владање ученика и изрицали васпитно-дисциплинске мере када је то било потребно и
пратили спровођење и ефекте појачаног васпитног рада
Припремали ученике за завршни испит
Предлагали и договарали се о мерама за побољшање успеха и владања
Разматрали смо потребе за индивидуализованим радом
Учествовали у изради и реализацији ИОП-а
Одржали смо планиране родитељске састанке
Реализовали смо план рада у редовној, допунској, додатној настави и слободним активностима
Радили смо на усклађивању рада свих наставника у већу у циљу јединственог деловања на ученике ради
постизања што бољих резултата
Држали огледне часове или им присуствовали и анализирали их
Похађали семинаре у циљу унапређења наставе
Ученици су учествовали у бројним активностима: посета Руском дому поводом обележавања 50 година од
полетања Валентине Терешкове у космос, посета Храму Светог Саве у циљу нових сазнања и неговања
православља, учешће на завршној свечаности ФЛЕРТ 2013 у Тителу – Дан европског језика, финале у рецитовању
и посета изложби Стојана Трумића, присуство концерту у Сава центру у оквиру манифестације "Радост
Европе",посета манастирима Горњак и Крепољин поводом Дана гљива и биља Хомоља, посета Сајму књига,
Хемијском факултету и отвореним лабораторијама, учешће на школској приредби за госте из Азербејџана, учешће
у пројекту Црвеног крста Србије "Развој локалне заједнице за деловање у несрећама" као и на трибини о ненасиљу
ГО Раковица. Прославили смо крај првог полугодишта и Нову годину у дискотеци "Трезор".
Руководилац одељенског већа
Драгана Васиљевић
11. Тимови и ученичке организације
Извештај тима за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања, занемаривања и дискриминације о раду у првом полугодишту 2013/2014. године
Школску 2013/2014.годину, Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања започео је у
проширеном саставу-Немања Пантић, Јасмина Милићевић, Биљана Ристановић, Јелена Влајковић, Љиљана
Костић, Светлана Петровић и Ивана Николић су нови чланови Тима и представница Савета родитеља Сандра
Ковачић.
Мецес септембар посвећен је постављању блога Тима за заштиту; у овом месецу прикупљани су
материјали, анализирани садржаји, идеје и начини ажурирања блога. Родитељи и ученици на нашем блогу могу
прочитати све о врстама насиља, мерама интервенције, упознати се са планом рада Тима и програмом заштите,
могу пратити рад Тима за заштиту ученика као и рад Вршњачког тима. У сарадњи са Ученичким парламентом,
такође у септембру, донета су правила понашања за текућу школску годину која су истакнута у холу школе и у
свим учионицама.
Београдски еколошки центар, под покровитељством Градске управе града Београда-Секретаријата за
образовање и дечију заштиту, реализовао је, у октобру, у нашој школи пројекат ''Нисам насилан-ја сам КУЛтуран''.
Програм је реализован у сврху смањења насиља и повећања безбедности ученика у школама и ван ње,
промовисањем лепог, здравог и одговорног понашања младих према себи, животињама, друштву и појединцу и
животној средини руководећи се геслом Здрав и безбедан човек-здрава и безбедна животна средина. У овом
програму су учествовали одабрани ученици старијих разреда. Осим овога, у месецу октобру, одржана је посебна
седница Наставничког већа на којој су анализиране могућности за унапређење безбедности ученика у нашој
школи. На овој седници донете су посебне мере за унапређење безбедности ученика али и заштите ученика од
насиља и злостављања, при чему је посебна важност дата односу старијих ученика према млађима.
Ученици седмог и осмог разреда, у новембру, присуствовали су предавањима полицијских службеника
Управе криминалистичке полиције која су организована у нашој школи. Седмаци су слушали предавање
''Вршњачко насиље и кривично-правне санкције'', док су осмаци слушали предавање ''Електронско насиље и
кривично-правне санкције''. Координатор Тима, у новембру, присуствовала је седници Педагошког колегијума на
којој је са члановима колегијума разговарала о могућностима имплементације превенције насиља кроз наставне
29
садржаје. У истом месецу, координатор је посетила и Ученички парламент. Ученичком парламенту координатор је
представила блог Тима за заштиту и разговарала са њима о нивоима насиља, мерама интервенције и, нарочито о
превенцији насиља. Свим члановима Парламента били су познати нивои насиља, били су веома заинтересовани за
тему и активно су учествовали у разговору са координатором. У овом мецесу, Вршњачки тим, у сарадњи са Тимом
за заштиту ученика, израдио је Азбуку лепог понашања. Поштујући азбучни ред, чланови Вршњачког тима
размењивали су своје идеје о лепом и другарском понашању и одабрали су понашања карактеристична за свако
слово.
Ученици седмог и осмог разреда, чланови Вршњачког тима, са члановима Тима за заштиту ученика и
директором школе, присуствовали су, почетком децембра, трибини под називом ''Заштита деце од занемаривања и
злостављања-утицај породичног на међувршњачко насиље'', огранизованој у ГО Раковица. Предавачи, Биљана
Лајовић, координатор јединице за превенцију насиља Министарства просвете, Марија Станковић, виши
полицијски инспектор Министарства унутрашњих послова, одељења за сузбијање малолетничке деликвенције,
Љиљана Богавац, вођа тима за рад са децом Инцест траума центра и Весна Станојевић, координатор сигурних кућа
и директорка Саветовалишта за борбу против насиља у породици, скренуле пажњу на све проблеме са којима се
деца суочавају везано за породично насиље, а нарочито су истакле обавезе које друштво треба да предузме како би
им помогли. У овом месецу, такође, ученици четвртог разреда припремили су кратку форум представу чија је тема
била ненасиље и извели су је пред ученцима првих разреда. Ученици су могли да заустављају представу и да
интервенишу на местима на којима су уочили и препознали насиље. Постављали су питања учесницима у насиљу
и расправљали о томе како треба поступити када уоче насиље или када се насилници њима обрате. Наставнице
Јелена Пантић и Биљана Ристовић ову тему и материјале искористиле су и за огледни час под називом ,,Насиље
стој-другарство крени'' који су одржале на међународном конгресу у Лугожу, у Румунији.
Тим за заштиту ученика редовно је пратио стање безбедности и бавио се случајевима насиља у нашој
школи; предлагали смо мере и пратили ефекте предузетих мера предузетих поводом случајева насиља и редовно
ажурирали блог Тима.
Чланови Тима учествовали су на семинару ''Проблематично дете у разреду''. Учесници семинара слушали
су о дефиницији, типовима и препознавању проблематичног детета, затим о психолошким карактеристикама и
поремећајима у школском узрасту, о вештинама комуникације са проблематичним дететом и о решању
конкретних проблема кроз сарадњу са институцијама. Семинар је реализован у новембру, у нашој школи, у
организацији Учитељског друштва Неготина.
Сузана Бранковић Павловић,
координатор Тима за заштиту
Извештај рада Тима за инклузију за прво полугодиште школске 2013/2014.
Тим за инклузију чине следећи чланови: Маријана Мирковић-наставница математике, Ева Јовић-наставница
разредне наставе, Марија Ђенић-наставница разредне наставе, Станко Кржић-наставник српског језика, Драгана
Дејановић Ковачевић-наставница српског језика, Јелена Медаревић-психолог и координатор Тима Марија
Станојевић- педагог.
Координатор Тима је све запослене у школи, путем огласне табле, благовремено обавештавала о датумима
одржавања састанака. На тај начин су се позивали и остали предметни наставници и наставници разредне наставе,
који нису чланови Тима, да присуствују састанку.
Школски тим за ИО је у овом полугодишту одржао два састанка, а чланови Тима су по потреби сарађивали и
ван састанака, на свакодневном нивоу.
Први састанак Тима за инклузију је одржан 16.09.2013. године. Састанку су присуствовали чланови Тима за
инклузију: Маријана Мирковић, Ева Јовић, Станко Кржић, Марија Ђенић и Марија Станојевић.
Састанак је организован према плану са циљем упознавања са новим члановима и упознавања са активностима
и програмом инклузивног образовања.
Такође, чланови Тима су анализирали актуелну школску ситуацију на почетку школске године:
- број ученика којима је потребна додатна подршка и врста додатне подршке
- број и профил кадра стучних за спровођење ИОП-а.
Чланови Тима су посебно разматрали потребе за индивидуализацијом и праћењем појединих ученика првог и
петог разреда и договорили се о динамици даљег праћења и рада са тим ученицима.
30
Координатор је упознала остале чланове Тима са променама које су настале од предходног састанка (нпр.
формулације које стоје у сведочанству, када ученик заврши ОШ по ИОП-у 2, могућност да дете поново похађа
предшколски програм, како упутити поново захтев интерресорној, за истог ученика, а за различите предмете и сл.)
Чланови Тима су разговарали и о начинима пружања подршке осталим колегама, у раду са ученицима којима је
потребна подршка.
Други састанак Тима је организован према плану, 12.11.2013. године. Састанку су присуствовали чланови Тима
за инклузију: Маријана Мирковић, Ева Јовић, Драгана Дејановић и Марија Станојевић, такође, помоћник
директора Дејан Бошковић и наставница математике Гордана Вранов.
Састанак је организован према плану са циљем разматрања нових Предлога за ИОП-е. Нови предлози су
поднети на основу предходно индивидуализованог начина рада, уз сагласност родитеља и сву потребну
документацију. Разматрани су и усвојени нови Предлоге за утвђивање права на ИОП за два ученика петог разреда.
Након одржаног састанка Педагошког колегијума, координатор Тима је, понаособ, обавестила чланове да су ИОП
планови, за ова два ученика одобрени.
За једну ученицу првог разреда, родитељи нису дали сагласност за реализацију ИОП-а, тако да су чланови Тима
констатовали неопходност настављања индивидуализованог начина рада са том ученицом и неопходност сарадње
са породицом. Такође, чланови Тима су разговарали о осталим ученицима првог и петог разреда и констатовали
да се, за сада, остаје при индивидуализованом начину рада.
У октобру месецу за два ученика је послат захтев интерресорној комисији за одобравање ИОП2 плана.
Информација о одлуци интерресорне комисије је била позната након одржаног састанка, те је координатор о томе,
накнадно, информисала чланове.
У првом полугодишту школске 2013/2014. год. израђени су ИОП1 за шест ученика у старијим разредима.
ИОП1 планови рађени су за српски језик, математику и енглески јези. Два ученик у млађим разредима добили су
одобрење за израду ИОП2 за српски језик и математику, а за једног ученика у старијем разреду ради се према
ИОП2 плану из српског језика, математике, биологије и хемије.
Марија Станојевић,
координатор Тима за инклузију
Извештај рада тима за примену ИКТ у настави и организацији рада школе
У току првог полгодишта школске 2013/2014. године тим за примену ИКТ је одржао један састанак у
просторијама школе и неколико састанака и договора путем мејла. Путем ових састанака договорен је начин
реализације неколико активности које су предвиђене годишњим планом и програмом за 2013/2014. годину.
Задатак овог тима је да прати, усмерава и да у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса,
родитељима и локалном заједницом обезбеди увођење ИКТ у наставни процес и организацију рада школе.
У септембру:
o Чланови тима су усвојили план и програм рада и дефинисали циљеве и задатке.
o Представљен је тим за ИКТ на Наставничком већу
o Упознато је наставно особље са препорученим семинарима за примену ИКТ у настави
У октобру :
o Одржан је састанак 10.10.2013. на коме су договорени термини реализације активности из плана и
програма за прво полугодиште школске 2013/2014. године
o Урађена је анализа постојеће рачунарске опреме и компоненти у оквиру школе
o Израђена је и анализирана анкета о коришћењу ИКТ у учењу, настави и организацији рада школе
o Унапређивање рада сајта школе (лектура текстова)
o Унапређивање рада блогова наставника
o Припремљени су извештаји са Дана школе
o Реализована је обука учитеља и наставника за коришћење ИКТ у настави (Smart Board)
o Реализована је обука учитеља и наставника за коришћење ИКТ у изради плана личног професионалног
развоја (портфолио)
o Примена ИКТ у настави кроз огледне и угледне часове
У новембру :
o Реализован је Дан науке (техничка подршка)
o Припремљени су извештаји са Дана науке
31
o Унапређивање рада сајта школе (лектура текстова)
o Унапређивање рада блогова наставника
o Увођење електронског учења и наставе путем Интернета
o Примена ИКТ у настави кроз огледне и угледне часове
У децембру:
o Имплементирана је интернет конекција у поједине учионице
o Унапређена је опремљеност кабинета наставним средствима(телевизор)
o Унапређивање рада сајта школе (лектура текстова)
o Унапређење рада разгласне станице (одабрана музика за Божић и Нову годину)
o Анализа рада тима и реализованих активности у овом полугодишту
o Примена ИКТ у настави кроз огледне и угледне часове
Координатор тима
Маријана Мирковић
Извештај Тима за професионалну оријентацију (ПО) у првом полугодишту 2013/2014. године
Тим за ПО у школској 2013/2014. год. чине Јелена Дробњаковић, Сузана Бранковић Павловић, Гордана
Милосављевић и координатор тима Марија Станојевић.
Чланови Тима за ПО (Јелена Дробњаковић, Сузана Бранковић Павловић и Марија Станојевић) су се у октобру
састали са директором и помоћником директора. Чланови школског тима за ПО су информисали директора и
помоћника директора о Берзи и успостављању календара услуга ПО на локалу. У оквиру ових активности
планирано је и реалзиовано: ,,Професинална оријентација кроз наставне садржаје кроз теме: Да ли је и на који
начин фрофесија повезана са личношчу? Моја интересовања и способности- у чему сам успешан? Мој став према
раду- шта очекујем од будућег занимања?''; Упознавање ученика са различитим занимањима кроз секције у нашој
школи; Сајам књига- разговор са издавачима, писцима; Упознавање ученика са различитим занимањима кроз
„Сајам науке”. Усвојен је програм реализације радионица за ПО и договорно је да се крене у реализацију почетком
другог полугодишта. У оквиру ПО укључени су ученици свих разреда као и активности које су реализоване:
посета ,,Мини стију,, 2-5, 3-1, 3-2; одлазак на Хемијски факултет; Дан науке ,,Знање на видику 3''; разговор са
писцем Драганом Лакићевићем, ,,Шта ради лекар'' у продуженом боравку,, учешће у показној вежби Црвеног крста
8-5, посета Сајму књига... На Савету родитеља договорено је да се у другом полугосишту реализују предавања на
тему ПО у школи на којем би родитељи представљали своја занимања.
Марија Станојевић,
координаторТима за ПО
Извештај рада Тима за самовредновањеу првом полугодишту 2012/2013. године
Тим за самовредновање радио је према годишњем плану.
У току септембра одржан је састанак на коме су подељени задаци у оквиру тима према областима вредновања..
Самовредновањем су обухваћене области:
1. Постигнућа ученика-Квалитет школских постигнућа
2. Подршка ученицима-Лични и социјални развој
Професионална оријентација.
У току октобра и новембра прикупљани су подаци и рађене анкете. Анкетирани су ученици, наставници и
родитељи. На састанку одржаном у децембру чланови тима анализирали су прикупљене податке на основу којих
ће бити урађен коначни извештај о самовредновању.
Весна Тутуновић,
координаторТима за самовредновање
Извештај рада Ученичког парламента у првом полугодишту 2013/2014. године
Ученички парламент је ове године формиран 23.9.2013. Чланове ученичког прламента чине по два ученика из
сваког одељења седмог и осмог разреда. Ученички парламент има 22 члана из редова ученика и 6 стручних
сарадника из редова наставног особља.
32
Ученички парламент се бавио питањима:
1. Информисаности ученика у школи
2. Укључености ученика у планирање и извођење наставе и ваннаставних активности
3. Промоцији школе и школских правила
4. Организовању хуманитарних акција
5. Безбедности ученика
6. Уређењем школског простора
У току овог полугодишта била су четири састанка (23.9.; 17.10.; 25.11.; 24.12.) Ученичког парламента који су
реализовани по годишњем плану рада, један састанак је одржан иако није планиран. Изабран је председник за ову
школску годину Никола Митровић 8-3; Владимир Цветковић 8-4 за заменика и Катарина Милић 8-3 за
записничара. Сви представници Ученичког парламента су били ангажовани у реализацији Дана науке, као водичи,
редари или реализатори експеримената. Наставници који су помагали у организацији рада представника
Ученичког парламента су: Маријана Мирковић, Дејан Бошковић, Љиљана Костић, Светлана Томић, Гордана
Вранов, Марина Милошевић, Драгана Дејановић-Ковачевић.
У току ове године Ученички парламент је реализовао акције :
·
уређења школског простора за Дан школе
·
организовање прављења позивница за Дан школе
·
одлучено је да се уведе дежурство по два ученика сваког дана ради спречавања насиља у школи
·
у сарадњи са Тимом за шревенцију насиља дефинисано је пет најважнијих правила понашања која треба да
поштују сви учесници васпитно-образовног рада у школи
·
урађене и подељене позивнице и панои за Дан науке
Све планирано за ово полугодиште је успешно реализовано и више од тога. Детаљнији извештаји о раду
парламента су дати у записницима са састанака Ученичког парламента.
Кординатор парламента,
Марина Милошевић
Извештај о раду Вршњачког тима у првом полугодишту 2013/2014. године
Годишњим планом рада Вршњачког тима,у периоду од септембра до јануара, планирана је обука чланова тима
кроз следеце радионице:"Ми заједно", "Огледалце,огледалце", "Ја,ми,они", "У шта верујем,шта ценим", "Насиље и
шта са њим", "Да насиље буде видљиво". Радионице су реализоване на састанцима Вршњачког тима, којих је било
четири: 2.10.2013.; 22.10.2013.; 30.10.2013.; 4.12.2013. Ови датуми представљају званичне састанке тима,којима су
присуствовали ментори тима Слађана Петровић, Драгана Васиљевић, Гордана Милосављевић, Мирјана Поповић,
Звонко Станковић и координатор тима Јелена Влајковић. Поред њих, теме радионица су детаљно обрађене на
часовима грађанског васпитања, чиме су и остали ученици укључени у рад овог тима.
Како би ученицима биле приступачне главне активности тима, оглашавамо се у оквиру блога тима за заштиту
ученика "Од ја до ми". Ученици су осмислили лого тима, као и Азбуку лепог понашања. Састанци су били
посећени, ученици су искрено говорили на разне теме и давали предлоге и сугестије. Састанцима смо прикључили
и ученике који нису чланови, као вид васпитних мера. Прво полугодиште је увод и припрема за самостално
деловање Вршњчког тима,које ће се реализовати кроз планом предвиђене активности.
Јелена Влајковић
координатор ВТ
Извештај рада пријатеља деце општине Раковица у првом полугодишту 2013/2014. године
Септембар: обележена Дечја недеља (ученици који су постигли најбоље резултате, Вељко Смиљанић, Милош
Шарић и Луција Кецић, били су на свечаном пријему код председника општине Раковица). Организована је
хуманитарна акција ДЕЦА-ДЕЦИ (где су прикупљена средства у виду гардеробе, играчака, школског прибора за
сиромашну децу)
Октобар: у оквиру Дечје недеље одржан је ликовни конкурс у школи за млађе и старије ученике на тему "Слушајте
мама и тата, желим сестру или брата"!
33
Новембар: одржано је школско такмичење "Најраспеваније одељење". Прво место је освојило одељење IV2
(учитељица Тања Миленковић).
Децембар: одржано школско такмичење рецитатора: на општинско такмичење су се пласирали следећи ученици:
Марко Узелац IV3, Јана Белчевић IV4 и Марија Стојановић I6 (млађи узраст); Матеја Ковчић V3, Ђорђе
Бјелановић V1 и Никола Митровић VIII3 (старији узраст); прикупљени су ликовни радови конкурса за дечју
карикатуру "Мали Пјер"; одржано је општинско такмичење "НАЈРАСПЕВАНИЈЕ ОДЕЉЕЊЕ" у ЦК Раковица, где
су наши представници, одељење IV2 освојили прво место.
Руководилац организације Пријатељи деце општине Раковица,
Вера Стојановић
Извештај о активностима Покрета Горана ОШ ,,Иво Андрић''
У оквиру реализације пројекта „Едукација деце школског узраста о значају шума“, а у циљу пошумљавања
голети, озелењавања насеља, подизања садног материјала, уређивања школе и радне средине, очувања четинара за
Нову Годину, ученици школе „Иво Аднрић“ учествовали су у следећим акцијама:
- Садња Сибирског храста код Парка пријатељства,
- Горанска радионица у специјалном резервату природе „Засавица“ у Сремској Митровици,
На завршној горанској радионици која је одржана у београду, ученици наше школе освојили су прво место, као
најбоља школа у граду. Награђени су књигама и боравком у горанском кампу у Вршцу, у трајању од седам дана.
Координатор секције
Радмила Шошкић
Извештај о активностима Црвеног крста Раковице са подмлатком ОШ ,,Иво Андрић''
СЕПТЕМБАР: Организована је традиционална акција „Друг другу“ са циљем да се прикупи школски прибор који
је намењен деци из социјално угрожених породица. У оквиру промоције хуманих вредности са свим ученцима
трећих разреда сваке друге среде рађене су радионице на ову тему. Ученици 8-5 одељења учествовали су на
показнох вежби Црвеног крста Србије.
ОКТОБАР:
Организована је акција „Трка за срећније детињство“, а продајом ученичких бројева обезбеђена су средства
којима се у току године по потреби пружа поомоћ деци из социјално угрожених породица, као и болесној деци.
ДЕЦЕМБАР:
Ученици наше школе учествовали на трибин „Светски дан против АИДС-а“. Трибина је била едукативног
карактера, а водили су је обучени омладинци који младе упознавају са опасностима које носи ова болест.
Упознавају их са превенцијом, то јест начинима заштите.
Координатор секције
Радмила Шошкић
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
План и програм рада у првом полугодишту 2013/2014. године у потпуности је реализован. Сви часови
редовне, допунске и додатне наставе су реализовани, изузев неколико часова који нису реализовани због школског
календара. Рад се одвијао према школским програмима oд I-VIII разредa, као и према глобалним и оперативним
плановима наставника. Што се тиче слободних активности, план и програм је такође реализован.
Стручна већа су реализовала планиране садржаје рада, користећи при том све могућности за унапређење
наставе, од чега истичемо креативну сарадњу наставника у извођењу интердисциплинарних часова.
Интердисциплинарност у настави имала је за циљ да развије мотивацију код деце, да их наведе на размишљање и
да се сваки проблем решава коришћењем свега наученог.
34
Реализација огледних/угледних часова I полугодишту 2013/2014.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА/ПРЕДМЕТ
РЕАЛИЗАТОР
„Насиље стој, другарство крени“ / Час одељењске
заједнице
„Планирање слободних активности“ / слободне активности
„Глаголи – радња, стање, збивање“ / српски језик
,,Активности професионалне оријентације ученика: шта ћу
бити када порастем'' / слободне активности
„Седмаци у свету правилних многоуглова“ / математика
Јелена Пантић
Биљана Ристовић
Драгица Стешевић
Драгица Стешевић
Слађана Лалић
,,Како се природа упознаје'' / биологија
,,Значај шума'' / биологија-енглески језик
„Заштита животне средине“ / биологија-географија-руски
језик
„Књижевно музички час“ / руски језик
„Енглески кроз математику“ / енглески језик
,,Стилови у музици 20. века'' / музичка култура
,,Обнављање градива трећег разреда'' / математика
Љиљана Рајчић
Маријана Мирковић
Иван Николић
Дејан Бошковић
Весна Тутуновић
Радмила Бабовић
Радмила Шошкић
Љиљана Вићентијевић
Љиљана Вићентијевић
Слађана Петровић-Танасијевић
Весна Тутуновић
Јована Обрадовић
Александра Ивезић
Педагошки колегијум је констатовао да су наставници и у овом полугодишту израдом нових презентација и бројем
нових интердисциплинарних часова, коришћењем савремених наставних садржаја унапредили извођење наставе,
што је добро оцењено и од стране ученика и родитеља.
Уз редовну наставу у нашој школи заступљен је велики број слободних активности у оквиру бројних
ђачких секција. Њихов циљ је да на едукативан и креативан начин забаве и заинтересују ђаке за одређене теме.
Оне су простор за афирмацију и унапређивање знања. Секције које се спроводе у ОШ ''Иво Андрић'' у 2013/2014.
школској години, као и термини и број ученика који похађају секције су приказани.
Списак секција, број ученика и термини одржавања секција у ОШ ''Иво Андрић'' у школској 2013/2014. години
СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ
Библиотечка - Мирјана Поповић
Број деце који похађају
секције
15
термин
петак 15.00ч
Литерарна – Милица Мирковић, Олга Урошевић
10
среда 14.00ч
Новинарска – Снежана Драгичевић
30
понедељак 14.00ч
петак 13.15ч
по договору
Научна секција – Дејан Бошковић
Фестивал науке – 3,
Истраживачка - 7
секција Горана - Радмила Шошкић
25
по договору
Бродо-моделарство и ракетно-моделарство – Ненад
Стаменовић
10
по договору
35
Фото секција – Гордана Милосављевић
Ликовна – Милан Андрић
Архитектура и електротехника – Звонко Станковић
Ликовна – Весна Станисављевић
5
35
20
по договору
по договору
среда 15.00ч
петак 14.00ч
Информатичка секција – Олга Вујин
25
по договору
Хор – Јована Обрадовић
78
свакодневно, по
договору
Оркестар – Ивана Николић
10
по договору
Спортске (кошарка, фудбал, рукомет, одбојка, атлетика) –
професори физичког васпитања
фудбал – 40; кошарка - 35;
одбојка – 40; рукомет – 44;
атлетика - 31; млађи разреди
- 50
Рецитаторска – Светлана Бубало
понедељак 15ч,
уторак 15ч, петак
15ч, по договору
20
четвртак 7.30ч
Авио-моделарска – Станко Кржић
10
четвртак 14-16
Шах - Марија Лукић
20
петак 11.40ч
Ауто-моделераска – Мирослов Крњић
8
по договору
Драмска – Станко Кржић, Милица Мирковић, Светлана
Бубало, Олга Урошевић
Беседништво – Јелена Влајковић, Јелена Матијашевић
20
по договору
15
по договору
Рецитаторска: Вера Васић и Сања Вујисић
34
Фото: Тихомир Ножинић и Јелена Пантић
44
Научна сеиција: Ивана Цмиљановић Косовац, Јасмина
Милићевић, Александра Ивезић, Сандра Радовановић
Ликовна: Маја Герасимовић, Драгица Стешевић,
106
Спортска: Биљна Ристовић, Ева Јовић, Татјана Миленковић
71
Ритмика, плес и фолклор: Катарина Гацин, Мирјана Јовановић,
Јелена Ћирић, Слађана Лалић
122
Сваки други
понедељак 12.30ч
Сваки други
понедељак 12.30ч
Сваки други
понедељак 12.30ч
Сваки други
понедељак 12.30ч
Сваки други
понедељак 12.30ч
Сваки други
понедељак 12.30ч
118
V РЕЗУЛТАТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају I полугодишта школске
2013/2014. године
МЛАЂИ УЗРАСТ
Од укупно 568 ученика (559 прошле године) млађег узраста описно је оцењено 158 ученика првог разреда,
а од осталих 410 ученика одличан успех има 304 ученика или 73.93%, врло добар 100 24,55% добар 6 или 1,52%,
довољних и недовољних ученика нема.
Позитивно је оцењено свих 568 ученика. Средња оцена за млађе разреде је 4,73 (4,7
прошле године).
36
Просек по разредима је следећи: други разред 4.81, трећи разред 4.71 и четврти разред 4.67. Најбољи успех
у другом разреду имају 2-4, 2-1 са просеком 4.87 и 4.86, у трећем разреду 3-2 и 3-3 са 4.81 и 4.8, а у четвртом 4-4 са
4.8. Најслабији успех у млађим разредима има 4-2 са 4,56.
Ученици су одсуствовали са наставе 8423 часа (9149 часова) што је мање у односу на прошлу годину. Укупно
са изостанцима има 422 ученика, док је без изостанка 146 ученика ( у 1. разреду 51, у 2. разреду 30, у 3. 27 и у 4.
разреду 38 ученика). Највећи број изостанака има 2-4 659. Најмањи број изостанака има 3-5 са 209.
Сви ученици имају примерно владање, изречене су две васпитне мере у четвртом разреду, ученици су
забележили и 8 неоправданих изостанака.
СТАРИЈИ УЗРАСТ
Од укупно 570 (566 прошле године) ученика старијег узраста, одличан успех има 234 ученика или 41,1%
(42,65%), врло добар 221 ученика или 38,8% (37.1 %), добар успех 67 ученика, или 11,8% (13,1%), 1 ученик са
довољаним успехом 0.2%.
Позитивно је оцењено 523 ученика или 91,8% (93,1%), а недовољан успех има 46 ученика, или 8.1% (6,9%)
са 84 недовољне оцене и један ученик је неоцењен (0.2%).
37
укупно
одлични
%
врло добри
%
добри
%
довољни
%
недовољни
%
неоцењен
%
V разред
VI разред
VII разред
VIII
разред
укупно
150
130
155
65
61
63
43.3
46.9
40.6
61
43
62
40.7
33.1
40
15
11
15
10.0
8.5
9.7
0
0
0
0
0
0
9
15
15
6
11.5
9.7
0
0
0
0
0
0
135
45
33.3
55
40.7
26
19.3
1
0.7
7
5.2
1
3
570
234
41.1
221
38.8
67
11.8
1
0.2
46
8.1
1
0.2
1
2
3
4
V
VI
VII
VIII
5
8
9
4
4
2
3
1
0
1
1
2
0
2
2
0
5и
више
0
2
0
0
укупно
од V-VIII
26
10
4
4
2
Свега недовољних
оцена
Разред
Број ученика који имају недовољне
Свега ученика са
негативним
успехом
Највише недовољних ученика има у 6. и 7. разреду са по 15 ученика, у 5. је девет и у 8. седам ученика.
Највише недовољних оцена има у 6. разреду 33, а најмање у 8. 12 недовољних оцена.
9
15
15
7
13
33
26
12
46
84
0
4
1
11
1
1
1
0
1
Свега
недовољних
оцена
25
руски језик
20
физичко
васпитање
4
2
2
3
техничко
образовање
2
10
7
6
1
2
2
хемија
3
биологија
15
математика
3
9
9
2
физика
1
2
географија
5
7
2
1
историја
ликовна
култура
1
1
1
музичка
култура
енглески језик
V
VI
VII
VIII
укупно
од V-VIII
српски језик
Разред
По предметима највише недовољних оцена је из математике 25, физике 20, енглескох језика 15 и биологије 11.
13
33
26
12
84
Средња оцена за старији узраст је 4,13 (4,13). Просек по разредима је следећи: пети разред 4.2, шести
разред 4.12, седми разред 4.16, осми разред 4.06. Најбољи успех у петом разреду имају 5-4, 5-5 са просеком 4.29, у
шестом разреду 6-5 4.23, у седмом 7-1 са 4.26 и у осмом 8-5 4.2. Најслабији успех у старијим разредима има 8-3 са
3.94.
38
Ученици су изостали са наставе 19531 (21788) часa оправдано, што је мањи број изостанака у односу на
прошлу годину. Укупно је 557 ученика направило изостанке, а 13 ученика нема нити један изостанак. Неоправдано
су изостали 557 часoва, знатно мање него прошле године када је било 719 (пре две године 977) неоправданих
часова. Највише оправданих има VIII-3 1702, а најмање V-4 388.
Највише неоправданих изостанака има VI-4 120, а нема одељења у школи које нема неоправданe
изостанака.
39
Примерно владање има 526 ученика од 5-8. разреда. У петом разреду, где владање не улази у просек
смањену оцену на четири има 7 ученика. Од 6-8. разреда смањену оцену има 37 ученика, у 6. разреду 10 ученика
има врло добро владање, а 1 добро, у 7. разреду 8 ученика има врло добро владање, а 4 добро и у 8. разреду 12
ученика има врло добро владање, а 2 добро.
УКУПАН УСЕХ НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2013/2014.године
У првом полугодишту школске 2013/2014. године наставу је похађало 1138 ученика, 588 дечака и 550
девојчица. Позитиван успех је постигло 1092 ученика, негативан 46 ученика са 84 недовољне оцене. Примерно
владање има 1094 ученик, врло добро 37, добро 7 ученика. Средња оцена школе је 4,38 (4,28).
Укупно је изостало са наставе 979 ученика, док је без изостанака 159 ученика. Број оправданих изостанака
је 27954 (30937) што је мање него прошле године. Број неоправданих изостанака смањио се на 565, у односу на 719
колико је било прошле године.
По предметима, најнижу средњу оцену има физика 3.4, а највишу физичко васпитање са просеком 4.9.
2. Извештај о реализацији школског развојног плана
Тим за Школско развојно планирање одржао је један састанак у првом полугодишту, и то 21. 11. 2013. год.
Реализоване су следеће активности, и то:

Помозимо птицама нашег школског дворишта
У периоду од 1.09.2013. до 20.11.2013. год. у организацији наставница Гордане Милосављевић и Татјане
Миленковић, ученици седмог и четвртог разреда израдили су и поставили дрвене кућице за птице у дворишту
наше школе које су ученици направили и офарбали. Пројекат има за циљ едукативну и васпитну страну стварања
еколошке свести ученика учесника у пројекту и свих ђака наше школе.

Дан науке – Знање на видику 3
Дан науке је одржан у среду, 27.11.2013. год. у периоду од 17 до 19.30 часова. Термин за ученике – посетиоце
од I до IV разреда био је од 17 до 18 сати, а за ученике од V до VII разреда од 18 до 19 сати. Учествовало је 55
наставника са 400 ученика. Координатори за Дан науке су биле Маријана Мирковић и Ивана Цмиљановић
Косовац. Извештај прилаже координатор Маријана Мирковић.

Међународна конференција на тему комуникације у Румунском граду Лугошу
На међународној конференцији на тему комуникације у Румунском граду Лугошу учествовали су наставници
Биљана Ристовић и Јелена Пантић као представнице разредне наставе и Весна Тутуновић и Дејан Бошковићу као
представници предметне наставе. Конференција је одржана периоду од 29-31.11.2013. год.

Пројекат „Ћоше за успешне“
Посебно уређен простор намењен успесима ђака и ђацима генерације, води наставница Љиљана Рајчић.
Набављени су застакљени панои и истакнуте слике ученика генерације за прошлу и претпрошлу школску годину.
Планирана је набавка још једног паноа на којем би били истакнути сви успеси које постижу ученици наше школе.

Пројекат ,,Brain break’s’’
Настављена је реализација пројекта који је започет претходне школске године. Ове године биће урађен
упитник, који ће ученици попуњавати везан за њихово мишљење о овим активностима.
40

Пројекат од националног значаја ''Школски календар сећања''
Пројекат је одобрио и донира Министарство спољне трговине и телекомуникација у оквиру програма за развој
информационог друштва. Пројекат је одобрен по конкурсу, јавном позиву, у области дигитализације националне
баштине. Носилац пројекта је стручно удружење Заједница која учи „СаЗнање“. Из наше школе као носиоци
пројектних активности учествују Дејан Бошковић као координатор, Александар Герасимовић као администратор,
Ивана Цмиљановић Косовац, Сандра Радовановић и Олга Вујин као учесници са ученицима седмог разреда.
Обуком просветних радника за коришћење кураторских апликација за прикупљање, организацију и чување
веб-садржаја, за временске осе и друге алате за графички и нелинеарни приказ података оспособљавају се да иста
знања пренесу својим ученицима. Они заједнички истражују, селектују, креирају и постављају на веб-сајт онлајн
календар са циклусом најважнијих догађаја из укупне националне историје у контексту светских догађања и
онлајн биографије најзначајнијих личности у српској култури, односно приказ најзначајнијих догађаја или идеја.
Ивана Цмиљановић-Косовац,
координатор тима за ШРП
Полугодишњи извештај о раду стручног актива за развој школског програма
Школским програмом се обезбеђује остваривање наставних планова и програма, потребa ученика и
родитеља, школе и јединце локалне самоуправе, а заснован је на реалним потенцијалима школе. На основу новог
Закона урађен је и Анекс шкослких програма.
Ради постизања што бољих квантитативних резултата, најважније је постављање циљева и како њих
реализовати. Оно што мислимо да даје добре резултате је наставниково проналажење активних и иновативних
метода и облика наставног рада, који доводе до боље мотивације за учење и на тај начин ствара могућност да
свако дете учи и буде успешно.
Повезивање различитих наставних предмета у целину оспособљава ученике за учење, учи их како учити и
помаже им у учењу оних знања која ће им бити потребна за обављање различитих улога у одраслом животном
добу. Постављени циљеви као што су коришћење активних и иновативних метода рада, повезивање различитих
наставних предмета (интердис-циплинарни огледни часови), поштовање индивидуалних разлика међу ученицима
(израда, ако треба индивидуалних образовних програма), стручно оспособљавање наставника, су идеја водиља за
реализацију добрих наставних часова и постизање бољих резултата ученика у оквиру школе.
У првом полугодишту школске 2013.- 2014. г. циљеви су реализовани.
Руководилац тима,
Зденкa Јаношев
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
У току првог тромесечја школске 2013/2014. године наставници су били у прилици да се стручно
усавршавају на укупно четири акредитована семинара.
Осам наставника разредне наставе похађало је Стручну трибину, Здрави стилови живота, у периоду од
18.09.2013. године и трајању од 6 сати, одржану у Општини Раковица. Стручна трибина се односи на приоритетне
области из категорије 3 и 6, а похађањем ове трибине учесници развијају компетенције из категорије К2 .
Четири наставника разредне наставе и један стручни сарадник – библиотекар похађали су програм обуке
стручног усавршавања „Учитељи у свету линија, боја и облика“, дана 13.10.2013. год. и трајању од 8 сати. Стручна
обука се односи на приоритетну област П6, а учесници развијају компетенције из категорије К1. Обука је
реализована у ОШ “Бановић Страхињa“, Београд.
Један стручни сарадник-библиотекар и један наставник разредне наставе похађали су програм обуке стручног
усавршавања „Смотра стваралаштва школских библиотекара“, дана 22.10.2013. године и трајању од 8 сати.
Програм обуке се односи на приоритетне области 4 и 5 и учесници развијају компетенције из категорије К1.
Смотра стваралаштва је одржана у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду.
Два наставника разредне наставе похађали су Стручну трибину, „Здрави стилови живота, Спортске
активности“, дана 29.10.2013. године и трајању од 6 сати, одржану на Учитењском факултету у Београду. Стручна
41
трибина се односи на приоритетне области из категорије 3 и 6, а похађањем ове трибине учесници развијају
компетенције из категорије К2 .
У току другог тромесечја школске 2013/2014. године наставници су били у прилици да се стручно усавршавају
на два семинара ван школе и два семинара у школи.
Осам наставника разредне наставе, двадесет наставника предметне наставе и један стручни сарадник- педагог
похађали су програм обуке стручног усавршавања „Проблематично дете у разреду“, дана 16.11.2013.год. и трајању
од 8 сати. Семинар је реализован у ОШ „Иво Андрић“ у Београду. Стручна обука се односи на приоритетне
области 2 и 4 и учесници развијају компетенције из категорије к3.
Два наставника предметне наставе похађали су, електронским путем, програм обуке стручног усавршавања
„Гугл-апликације за Гугл-генерација“, у периоду од 23.09.2013.-23.11.2013. године и трајању од 24 сата. Стручна
обука се односи на приоритетне области из категорија 6 и 8 и учесници развијају компетенције из категорије к3.
Један наставник предметне наставе похађао је програм обуке стручног усавршавања „Ка савременој настави
српског језика и књижевности“, дана 30.11.2013.године и трајању од 8 сати. Семинар је реализован на
Филолошком факултету у Београду.
Један наставник предметне наставе и два наставника разредне наставе, као и стручни сарадник-психолог,
похађали су програм обуке стручног усавршавања „Водич за васпитаче – Породица у вртлогу дроге“, дана 30.11.
2013. год. и трајању од 8 сати. Семинар је реализован у ОШ „Иво Андрић“ у Београду. Стручна обука се односи на
приоритетне области 1 и 7 и учесници развијају компетенције из категорије к1.
Из табеларног приказа може се стећи детаљнији увид у број бодова и развој компетенција које су наставници и
стручни сарадници остварили у току првог полугодишта школске 2013/2014. године.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013/
2014.
П
УКУПАН
БР САТИ+
БОДОВА
ЗА
2013/2014.
2013/
2014.
К3
Татјана Миленковић
12
8
Биљана Ристовић
6
16
22
Драгица Стешевић
6
8
14
8
8
Сања Вујисић
2013/
2014.
К4
2013/
2014.
летње
и
зимске
школе
2013/
2014.
К2
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
2013/
2014.
К1
2013/
2014.
стручни
скупови
20
Тихомир Ножинић
0
Ивана Цмиљановић
0
Слађана Лалић
0
Марјана Остојић
12
Јелена Пантић
0
Сања Димић
Јелена Ћирић
Александра Ивезић
Мирjана Живић
12
6
8
8
8
14
16
16
6
6
Јасмина Милићевић
0
Вера Васић
0
Вера Стојановић
0
Ева Јовић
0
Катарина Гацин
6
Мирјана Јовановић
6
Маја Герасимовић
6
8
14
0
42
21
22
23
24
25
26
27
28
Мира Роланд
6
8
14
Сандра Радовановић
Светлана Бубало
0
8
8
16
Мирјана Поповић
0
Олга Урошевић
0
Драгана Дејановић
0
Станко Кржић
0
Милица Мирковић
0
29 Љиљана Вићентијевић
30 Слађана Петровић-Танасијевић
31 Марина Милошевић
32 Лепосава Љешевић
33 Драгана Кокотовић Васиљевић
34 Радмила Зимоњић
35 Весна Тутуновић
36 Љиљана Рајчић
37 Ивана Јовановић
38 Маријана Мирковић
0
0
0
0
0
8
8
0
0
0
0
39
40
41
42
43
44
Сузана Бранковић Павловић
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Гордана Милосављевић
8
Јелена Дробњаковић
8
8
8
Оливера Сретовић
0
Олга Вујин
0
Мирослав Крњић
24
24
Звонко Станковић
0
Ненад Стаменовић
24
8
32
8
8
16
Иван Николић
0
Радмила Шошкић
0
Дејан Бошковић
0
Владимир Цвикић
8
8
Зоран Поповић
0
Зденка Јаношев
0
Радмила Бабовић
0
Лепосава Ђурђевић
0
Светлана Петровић
0
Немања Пантић
0
Јована Обрадовић
0
Ивана Николић
59 Весна Станисављевић
60 Милан Андрић
8
8
8
8
0
43
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Александра Дабић
Снежана Драгичевић
0
8
8
16
Милан Пашић
0
Јелена Медаревић
0
Весна Младеновић
0
Марија Станојевић
Драгана Стевановић
8
8
8
8
Љиљана Костић
0
Оксана Милосављевић
0
Драган Милић
0
Јелена Влајковић
8
8
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, У УСТАНОВИ, ПОЛУГОДИШТЕ
ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОД.
У току првог полугодишта школске 2013/2014. године у оквиру интерног стручног усавршавања наставника,
били су заступљени различити облици усавршавања.
Најзаступљенији облици су: учествовање у раду сручних већа и тимова, размена искуства кроз реализацију
огледних/угледних часова и активности, присуствовање предавањима у школи у оквиру стручних већа, као и
присуствовање предавањима, радионицама и стручним посетама ван школе. Наставници предметне и разредне
наставе су организовали и реализовали бројне посете ван школе као што је Сајам књига, Minicity, „Отворене
лабораторије“ на Хемијском факултету, Радост Европе, Сајам науке, посета ликовном атељеу, културне
манифестације и сл. У току првог полугодишта значајно место заузима реализација активности у нашој школи,
Дан науке „Знање на видику 3“. Велики део колектива ОШ „Иво Андрић“ је био у прилици да се усавршава,
учествовањем у припреми и реализацији ове активности. Такође, поједине колеге воде своје блогове, реализују
пројекте, ликовне изложбе и музичке активности, поједине колеге излажу на стручним скуповима и имамо колеге
менторе и колеге рецензенте и ауторе. Пажња се поклања и медијској промоцији школе, тако да одређени број
колега узима учешће и у активностима из области школског маркетинга.
Марија Станојевић,
педагог
VII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са друштвеном средином била је добра. Родитељи су учествовали у решавању проблема своје деце и
учествовали су у великом броју у многим акцијама које су организоване у школи и ван ње (прослави Дана школе,
Дану науке...). Директор, помоћник директора и стручна служба оствариле су успешну сарадњу са центром за
социјални рад Раковице, Домом здравља Раковице, Градским секретаријатом за образовање и дечију заштиту и
другим институцијама у општини и граду. Школа се укључила у добротворну акцију прикупљања помоћи за
ученике којима је потребна помоћ, у организацији Црвеног крста, као и хуманитарну акцију ''Једна свеска за друга
или другарицу'' где су ученици донирали свеске за своје другаре са Косова и Метохије. 25.12.2013. године ученици
млађих разреда у сколпу прославе Нове године ишли су у позориште ''Ђуро Салај'', а старији разреди су
26.12.2013. године, прославили Нову годину у дискотеци Трезор.
Школа је била домаћин општинском такмичењу у октобру у рукомету за ученике/це 5-8. разреда, као и
општинском такмичењу у новембру уодбојци за ученике од 5-8. разреда.
Учествовали смо и на разним акцијама у организацији општине (цртање Графита поводом Дана општине,
најраспеванија одељењска заједница, спортским и музичким такмичењима). У новембру је организована акција
сакупљања старе хартије у школском дворишту. Одржана су предавања у школи у оквиру пројекта пројекту
''Нисам насилан-ја сам КУЛтуран'' и Управе криминалситичке полиције за ученике 7. и 8. разреда ''Вршњачко
насиље и кривично-правне санкције'' и ''Електронско насиље и кривично-правне санкције''.
44
Дана, 10.9.2013. године нашу школа је посетила група младих људи са универзитета SOAS (School of Oriental and
African Studies) из Лондона, Велике Британије, који су се удружили у организацију "Football beyond borders". Као
што сам назив каже, њихово средство за ширење поруке пријатељства и мира је фудбал. Посета Србији и нашој
школи је део програма Football Beyond Borders 2013 Balkans Tour. Домаћини нашим гостима били су ученици III 1
и III 5 са својим учителкицама Слађаном Лалић и Драгицом Стешевић који су помогли у реализацији овог
пројекта. На часу физичког васпитања наши гости су кроз едукативне радионице и игре објаснили значај бављења
спортом, тј. фудбалом, промовисали су фер плеј, пријатељство и да девојчице добију једнаку шансу за бављењем
фудбалом. Фудбал није спорт који ће девојчицу да учини мушкобањастом, али су код нас предрасуде у том
погледу ипак јаче од реалности. На крају часа поделили су и пригодне поклоне за све ученике и ученице који су се
дружили са њима. Наши ученици добили су све похвале за изузетно понашање и ангажованост током радионица.
У сарадњи са ГО Раковица ученици су присуствовали акцији „Чист ваздух – ти си на потезу“, приликом које је
одржана рекреативна вожња бицикала улицама насеља Видиковац, почев од паркинга иза Видеотеке „Жабац“ (ул.
Патријарха Јоаникија 32б) па кружно Улицом Видиковачки венац до изласка на Улицу Патријарха Јоаникија. У
Основној школи „Бранко Ћопић“ потом је одржан јавни час и постављена изложба посвећена Милутину
Миланковићу.Акција, која представља круну Европске недеље мобилности.
У оквиру промоције јавног часа спорта у нашој школи у сарадњи са стрељачким клубовима Полицајац и Раковица
организована је промоција овог код нас све популарнијег спорта. Као једна од ретких школа која поседује
стрељану, ученицима петог разреда је пружена прилика да окушају своју прецизност.
У оквиру спровођења Програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана, Покрет горана Србије
учествоали смо у садња Сибирског храста код Парка пријатељства и Горанској радионица у специјалном резервату
природе „Засавица“ у Сремској Митровици. На завршној горанској радионици која је одржана у београду, ученици
наше школе освојили су прво место, као најбоља школа у граду. Награђени су књигама и боравком у горанском
кампу у Вршцу, у трајању од седам дана.
Организована је акција „Трка за срећније детињство“, а продајом ученичких бројева обезбеђена су средства
којима се у току године по потреби пружа поомоћ деци из социјално угрожених породица, као и болесној деци.
Ученици 8-5 одељења учествовали су на показнох вежби Црвеног крста Србије.
Ученици наше школе учествовали на трибин „Светски дан против АИДС-а“. Трибина је била едукативног
карактера, а водили су је обучени омладинци који младе упознавају са опасностима које носи ова болест.
Упознавају их са превенцијом, то јест начинима заштите.
И ове школске године, у нашој школи се спроводи педагошка пракса студената Факултета спорта и физичког
васпитања у Београду, као и студената Учитељског факултета у Београду.
У оквиру пројекта Црвеног крста Србије '' Развој локалне заједнице за деловање у несрећама '' у општини
Раковица 26. и 27. септембра 2013. године реализовала се командно симулациона вежба штаба за ванредне
ситуације општине Раковица у партнерству са организацијама Црвени крст Србије, Црвени крст Раковица, градска
општина Раковица, Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије и ОШ ,,Иво Андрић''. Циљ вежбе је
побољшање капацитета, координације и одговора на несреће на нивоу локалне заједнице (јединице локалне
самоуправе). У петак 27.09.2013. године у оквиру командно симулационе вежбе реализовала се теренска вежба
која за циљ има приказ брзог реаговања у случају несреће већих размера услед техничко технолошког удеса који за
последицу има пожар у насељеном месту, под командом штаба за ванредне ситуације општине Раковица.
Реализатори теренске вежбе су : Црвени крст Србије , Црвени крст Раковица, Ватрогасно спасилачка јединица
''Кошутњак '', Полицијска станица Раковица , Дом здравља Раковица и ученици ОШ ,,Иво Андрић''. Вежба ће се
одиграла у простору фабрике '' ИМР '', преко пута зграде општине Раковица . Поред припадника горе наведених
субјеката, за успешно извођење вежбе имали су помоћ наших ученика одељења 8/5 чија је улога да глуме (заједно
са омладинцима Црвеног крста Раковица) људе који су угрожени изазваном несрећом како би цела сцена што
веродостојније приказана. Када је безбедност учесника вежбе у питању, ватрогасно спасилачка јединица
''Кошутњак'' није симулирала пожар већ је само симулирала гашење пожара и радила евакуацију угрожених.
Ученици су били подељени и нашминкани у зависности од врсте повреде. Вежба је почела у 13:15 часова и
завршила се у 13:45 часова. Након вежбе било је послужење за све учеснике вежбе. Наши ученици су овом
приликом показали изузетно понашање и сарадању и добили све похвале од организатора вежбе као и позив за
учешће у новим акцијама Црвеног крста.
Канцеларија за младе Градске општине Раковица и Црвени крст Раковице организовали су у великој сали
општине, у среду, 25. септембра 2013. године предавање под називом "Kако да пружиш прву помоћ". Раковички
45
основци, међу којима су била и два наша одељења 5/3 и 6/1 са одељењским старешинама Јеленом Дробњаковић и
Олгом Вујин, имали су прилику да се упознају са оновама пружања прве помоћи у ванредним ситуацијама.
Дан општине Раковица обележен је у ОШ „ Иво Андрић“. Поводом тог празника Тијана Стокић, Маша
Ердељановић и Ана Добрић, ученице 75, у сарадњи са Ученичким парламентом и наставницом Драганом
Дејановић- Ковачевић, направиле су и ручно осликале пано који се налази у холу школе. Постављањем паноа,
ученици целе школе могу се упознати са основним подацима општине, њеним природним лепотама и
знаменитостима, са циљем бољег познавања места у којем живимо.
Поводом прославе Дана општине, 14. октобра 2013. године у Центру за културу и образовање Раковице,
додељена су јавна признања ГО Раковица. Поносни смо јер је наша школа имала чак пет представника: директор
школе Милан Пашић добитник је посебног признања за остварене резултате у области образовања а четворо
ученика добитници су стипендије ,,Фонда за развој младих талената Раковице'': Михаило Сворцан 8/1, Ана
Јанковић 7/3, Ива Ракић 7/2 и Ана Мијушковић 7/3.
У оквиру обележавања Дана општине Раковица одржана је ревија мини-рукомета, у организацији Градске
општине Раковица и Рукометног клуба „Партизан”. Ова манифестација одржана је у Спортском центру Раковица и
окупила је више од 200 ученика трећих и четвртих разреда основних школа Раковице, подељених у 24 екипе. На
велику радост малих рукометаша, догађају су осим општинских функционера присуствовали првотимци
„Партизана” и гости из рукометних савеза Београда и Србије. Ревију је отворио председник Градске општине
Раковица Милосав Миличковић који је изразио захвалност Рукометном клубу „Партизан“ на изванредном раду са
децом. Нашу школу су представљале две мешовите екипе трећег и четвртог разреда. Екипа трећег разреда освојила
је треће место, у саставу: Софија Марковић 3-1, Анђела Красић 3-5, Теодор Марковић 3-4, Павле Гавриловић 3-6,
Вукашин Пантелић 3-5 и капитен Сава Радовановић 3-1. Екипа четвртог разреда освојила је друго место,
захваљујући Анђели Сретеновић 4-3, Маши Френцић 4-1,Марији Пандуровић 4-4, Ксенији Танасковић 4-2,
Душану Козареву 4-3, Александру Прпићу 4-1, Филипу Вуковићу 4-4 и капитену Јовану Пајићу 4-2.
У четвртак, 24. октобра ученици наше школе (V3,V4,VII1,VII6) посетили су овогодишњи 58. Сајам књига у
пратњи наставница српског језика Светлане Бубало и Милице Мирковић. Послужило нас је лепо време, па смо
заједно, расположени, насмејани и узбуђени што ћемо присустовати значајном културном догађају, уживали у
сваком тренутку од поласка до повратка кући. Ученици су у богатој понуди наслова следили своја интересовања ,
па је свако нашао нешто за себе.Пажњу су им посебно привукли проверени дечји писци: Виолета Бабић, Весна
Алексић, Јасминка Петровић, Урош Петровић и др. Сајамским слоганом „Простори слободе“ циљало се на значај
књиге и књижевности уопште, које су својеврсна подручја маште, а она не познаје ограничења ни међе. Поред
Пољске, земље почасног госта, на овогодишњем Сајму књига учествовали су и излагачи из Француске, Босне и
Херцеговине, Македоније, Ирана, Црне Горе, Белорусије, Кине, Хрватске, Велике Британије, Русије, Аустрије,
Шпаније,Немачке и Индије. Част да отвори ову културну манифестацију припала је књижевнику Љубивоју
Ршумовићу. Он је истакао да књига, која у разним облицима постоји више од две и по хиљаде година, има
будућност и да је не могу угрозити електронски носиоци текста и звука, ма колико да су они корисни и забавни.
И ове године додељене су сајамске награде за Издавача године, Издавачки подухват године, Дечју књигу године
и Најлепшу књигу. Нашим основцима сигурно је најзанимљивија награда за Дечју књигу године. Она је додељена
двема књигама- књизи песника Љубивоја Ршумовића „Видовите приче“ у издању београдске Лагуне и књизи
Дејана Алексића „Кога се тиче како живе приче“ у издању Креативног центра из Београда.
Дана 1. новембра ученици ОШ „Иво Андрић“ који похађају часове цртања, сликања и вајања, посетили су са
наставницом ликовне културе Весном Станисављевић ликовни атеље познатог уметника и професора Мирослава
Лазовића. Ту су имали прилику да виде како се израђују мозаици и који се материјали користе-од природног
камена, стаклене пасте до позлате. Ови мали уметници закорачили су у чаробни свет мозаичарске радионице и
сами се опробали у у изради мозаика крцкајући камен наоштреним чекићем и посебним клештима. ,,Ово је право
благо!", биле су њихове речи када су одушевљено кренули да истражују скривене кутке атељеа. Видели су и како
се припремају будући студенти за пријемни испит. Њиховој срећи није било краја и већ су се најавили за следећу
посету жељни да и сами направе мозаике. Љубазни домаћини су прихватили најављену посету, па смо позвани да
упознамо и вајарски одсек на Академији примењених уметности.
Дана 2. новембра, тридесетак ученика наше школе посетило је Хемијски факултет и акцију Волонтерског центра
студената овог факултета, под називом „Отворене лабораторије“. У циљу промоције хемијске науке али и
унапређења знања и вештина, ученици су имали могућност да уз помоћ студената изведу разна мерења, егзотермне
и ендотермне реакције, науче шта су индикатори и како се користе, осете атмосферу праве хемијске лабораторије,
прошетају ходницима факултета и завире у Мали хемијски амфитеатар. Привукли смо пажњу научног персонала
46
(који и викендом не напушта просторије факултета) жагором који је изазван радозналошћу – али се надамо да нам
нису замерили, јер смо се сјајно провели и уживали у новим сазнањима. Захваљујемо се студентима волонтерима
на труду и стрпљењу и надамо се скором поновном дружењу.
У новембру 2013. године, 3 ученика трећег разреда наше школе у сарадњи са Црвеним крстом Србије
учествовало је у програму Промоција хуманих вредности. Главно тежиште овог програма било је да се кроз разне
методе и активности са ученицима ради на развоју толеранције, личног и културног идентитета и поштовања
различитости, ненасилног решавања конфликта, дискриминације и стигматизације, родне равноправности, дечјих
права и насиља у електронским медијима. Ученици наше школе су са едукаторима и васпитачима Црвеног крста
Раковице и других школа из Београда присуствовали четвородневној зимској школици ПХВ-а у одмаралишту
Црвеног крста Војводине на Вршачком брегу.
На овогодишњем Фестивал науке у Београду под називом „Суперхероји науке“, херојски смо наступили и ми из
ОШ „Иво Андрић“ и овај пут имамо четворо супер учесника. То су: Анђела и Ђурђина Јовић из одељења VIII/5, а
уз њих је ту и сада већ ветеран Урош Осмокровић из VIII/2 а од наставника ту је Дејан Бошковић.
Наталија Илић, ученица 8-5, имала је своју прву самосталну изложбу у холу школе. Изложбу су 24.12 2013.године
заједно са Наталијом отворили директор школе Милан Пашић и наставница ликовног Весна Станисављевић. Тим
поводом приказани су њени радови настали техником макрамеа. Наталија је користила разнобојне кончиће које је
везивала у чворове и створила веома оригиналне радове. Док нам је Ната објашњавала и демонстрирала технику
макрамеа, тј. како то она ствара, њени другари Алекса и Јанко свирали су на гитари и учинили изложбу још
лепшом. Посећеност је била велика, а многи ученици и наставници су били одушевљени њеним талентом.
Колектив и ђаци Oсновне школе "Иво Андрић" на много начина се труде да свако ко проводи време у школи
осети да је део једне велике заједнице. У вези са тим, екипа Телевизије Б92 снимила је прилог о инклузивној
настави у нашој школи, који је емитован у оквиру емисије "Време је за моја права". У прилогу се говори о
одељењу 8/5 и о ученици Наталији Илић, девојчици која је по много чему посебна. Порука коју нам свакодневно
шаље понашање наших другара из 8/5 могла би да служи за пример и много старијим члановима нашег друштва.
Дана 22. децембра, у нашој школи одржано је Отворено првенство Београда у футнету. Футнет је игра са лоптом
која има традицију дугу скоро сто година. Код нас је познатија под називом „Коцке“ и комбинује брзину,
прецизност, техничке вештине и тактику. Наша школа је на првенству Београда имала представнике у две
категорије (млади и деца) и обе екипе освојиле су прво место и златне медаље! Захваљујући тим резултатима,
наши ученици су остварили право учешћа на првенству Србије и добили позив за учешће у селекцији Београда. У
категорији „млади“ нашу екипу су сачињавали: капитен Елвин Ибиши 8/3, Александар Бугарски 8/1 и Владимир
Пелексић 8/1, а у категорији „деца“ такмичили су се Лука Кажић 6/2 (капитен), Давид Френцић 6/1 и Лука
Ђурђевић 6/2.
У петак, 27. 12. 2013. године, последњим радним даном у првом полугодишту, успешно је завршена још једна
бесплатна карате школа. Полагањем за бели, жути и наранџасти појас у нашој школи, ученици су имали прилику
да покажу своја знања из овог древног спорта. Акцију са бесплатном обуком каратеа покренули су Карате клуб
„Канон-Раковица“ и Општина Раковица, а наша школа ју је подржала. Карате клуб „Канон-Раковица" прогласио је
председника Општине Раковица, Милосава Миличковића, за почасног члана клуба. Њему су представници клуба
уручили кимоно и црни појас. Нашем директору школе, Милану Пашићу, уручена је плакета за изузетну сарадњу и
допринос развоју каратеа на општини Раковица. Бесплатна школа каратеа је пилот-пројекат који је покренут у
септембру ове године а бесплатни тренинзи организовани су два пута недељно за 40 ученика наше школе. До сада
је кроз две бесплатне школе каратеа прошло више од 300 малишана. Надамо се да ће овакве акције постати
традиција.
Дана 29.11.2013. године у школи је организован Сајам науке под називом ''Знање на видику 3'' уз помоћ
невладине организације Sfera и MicroGlobal Scopе – Science House Foundation, средње Политехничке школе и
компаније Месер техногас.
1. Сарадња са институцијама
И у овом полугодишту школа је сарађивала са многим институцијама друштва. То су: Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Скупштина града Београда, ГО
Раковица, Дечји културни центар, Културни центар Раковице, Пријатељи деце Раковице, Секретаријат за
образовање и дечију заштиту, Факултет за спорт и физичко васпитање, Српска православна црква – Патријаршија,
47
РК Партизан, Учитељски факултет, КК Канон, Фузнет савез Београда, Црвени крст Раковице и Србије, Дом
здравља «Раковица», Тениски савез Србије и Београда, Олимписјки комитет Србије, музеји, позоришта, медији...
2. Инспекцијски прегледи
1) Саша Димитријевић, просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата за образовање била је
11.10.2013. године у редовном инспекцијском надзору припремљености школе за почетак школске године (VII-06
Број: 614-882/2013). Надзор је започео у 11:20 часова, а завршен је у 13:55 часова. Надзору је присуствовао Милан
Пашић, директор школе, и Љубица Милошић, секретар школе. Предмет надзора је било следеће: Верификација и
регистрација установе, Усаглашеност Статута и осталих аката установе са новим Законом о изменама и допунама
Законама о основама система образовања и васпитања, Извештај о остваривању Годишњег плана рада за школску
2012/2013. годину, Извештај директора Школе о свом раду за школску 2012/2013. годину, Орган управљања
установе, Савет родитеља установе, Ученички парламент, Број инспекцијских прегледа установе и број наложених
мера, Годишљи план школе за школску 2013/2014. годину, Упис деце и ученика у групама и одељењима, Радници
установе, Материјално-технички услови рада Школе; Припремљеност установе у примени Закона о заштити
становништва од изложености дуванском диму. Инспектор није наложио мере и утврђено је да је Школа обавила
припреме за рад у школској 2013/2014. години.
2) Радосављевић Милан, комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Градске управе града
Београд – Сектор за комунални инспекцијски надзор био је 9.10.2013. године у редовном инспекцијском надзору.
Надзор је обављен у 13 часова. Надзору је присуствовао Милан Пашић, директор школе. Школи су наложене две
мере везане за уређење школског дворишта (1 – извршити сечу сувог стабла бора, 2- озеленити зелену површину
око главног улаза у школу. У року су све две мере урађене и у поновном надзору инспектор је истакао да је
задовољан урађеним послом и сређеним школским двориштем.
3) Марија Бакић – санитарни инспектор извршила је проверу просторија школе 11.9.2013. године и проверила да
ли је школа предузела све предвиђене припреме за почетак нове школске године. Надзор је обављен у 10 часова.
Констатовал је да су све ствари предузете и да школа поступа у складу са Законом.
3. Сајт школе
На сајту школе www.osivoandric.rs могу се добити све најновије и најважније информације у вези са
школом. Сајт школе омогућава да се погледају сва школска дешавања, као и документација. Редовно га ажурира
систем администратор Александар Герасимовић и наставник информатике Олга Вујин. На мејл школе
[email protected], родитељи и деца могу да пошаљу предлоге, идеје и сугестије о раду школе.
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Програм за прво полугодиште школске 2013/2014. године остварен је у целини. На основу Годишњег плана рада
школе, сваког месеца су рађени оперативни планови рада школе, постављени и на огласну таблу у зборници.
Остваривање плана су пратили директор, помоћник директора и стручна служба и констатовали да су резултати
добри.
Београд, 20. 1. 2014.
директор
Милан Пашић
__________________
председник Школског одбора
Загорка Бешић
_______________
48
Download

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОШ «ИВО АНДРИЋ» НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ