ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОШ «ИВО АНДРИЋ» НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2011/2012. године
Београд, август 2012.
САДРЖАЈ
I УСЛОВИ ЗА РАД ..................................................................................................................................................... 3
1. Општи и просторни услови............................................................................................................................. 3
2. Наставно и остало особље ............................................................................................................................... 4
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА....................................................................................................................................... 4
1. Општа организација рада у школи ............................................................................................................... 4
2. Организација наставе ...................................................................................................................................... 5
3. Реализација календара значајних активности............................................................................................ 6
III СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ ............................................................................ 6
Извештај о раду Школског одбора .................................................................................................................... 7
Савет родитеља ..................................................................................................................................................... 9
Наставничко веће ................................................................................................................................................. 9
Педагошки колегијум .......................................................................................................................................... 9
Директор школе .................................................................................................................................................... 9
Помоћник директора .......................................................................................................................................... 10
Стручни сарадници ............................................................................................................................................ 10
Продужени боравак ............................................................................................................................................ 16
Извештаји о раду стручних већа ...................................................................................................................... 18
Извештај са такмичења ученика у школској 2011/2012. години ............................................................... 41
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ......................................... 49
V РЕЗУЛТАТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА............................................................................................ 49
Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају I полугодишта
школске 2011/2012.године.................................................................................................................................. 49
Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају II полугодишта
школске 2011/2012.године.................................................................................................................................. 50
Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» на крају шкослке 2011/2012.године ............................ 51
Добитници Вукове дипломе .............................................................................................................................. 52
Извештај о успеху ученика 8. разреда ОШ « Иво Андрић » након полагања завршног испита ......... 53
Извештај о упису ученика 8. разреда ОШ « Иво Андрић » у средње школе............................................ 53
Извештај о реализацији шкослког развојног плана .................................................................................... 54
Извештај тима за самовредновање у школској 2011/2012. години ............................................................ 57
Извештај о реализацији наставе у припроди, екскурзија и излета у школској 2011/2012. години ..... 58
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА .................................................................... 61
VII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ................................................................ 68
Сарадња са институцијама ............................................................................................................................... 70
Инспекцијски прегледи ..................................................................................................................................... 70
Сајт школе............................................................................................................................................................ 71
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ............................................................................................ 72
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА OШ „ИВО АНДРИЋ'' У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2011/2012. године .. 73
I УСЛОВИ ЗА РАД
1. Општи и просторни услови
Основна школа „Иво Андрић“ је васпитно-образовна установа која се бави
образовањем и васпитањем ученика у општини Раковица. У школи ради и огранак основне
и средње музичке школе „Даворин Јенко“. Настава je у школској 2011/2012. години
почела на време.
Школа има 27 учионица и два кабинета за техничко, две информатичке учионице и све
пратеће просторије, као што су библиотека, зубна амбуланта и две фискултурне сале и
стрељану. Од ове школске године са радом је почео и продужени боравак, тачније од
18.09.2011. године где је уписано 71 ученик првог разреда. За боравак је преуређена једна
учионица и просторија у којој постоји трпезарија као и простор за игру и одмор ученика, у
боравку су ангажоване две наставнице разредне наставе, а након сагласности
Министарства просвете и науке за три групе ученика ангажована је и трећа наставница
разредне наставе. Мокри чвор је сређен и прилагођен потребама боравка. Двориште школе
је уређено на одговарајући начин, са великим спортским тереном иза зграде школе, тако
да омогућује извођење наставе физичког васпитања и свих осталих спортских и културних
активности, једини проблем у оквиру дворишта је поломљени асфалт, за који је послат
допис за санацију и реконструкцију ОУ Раковице.
Градска општина Раковица, је својим средствима, у току распуста (август 2011.)
извршила санацију крова изнад фискултурне сале – битуменом је заливена плоча, али је
након прве кише опет кров цурео, да би накнадно била извршена поправка цеви испод
лима низ које се сливала вода, после тога није више било прокишњавања. Такође, ГО
Раковица је својим средствима извршила реконструкцију, прекуцавање и лакирање
паркета у великој фискултурној сали, али постоји проблем у сали, јер ексери извирују из
паркета услед гибања паркета. ГО Раковица је у оквиру акције ''Веселе скулптуре'', у
школском дворишту донирала 5 скулптура у облику животиња од рециклираног
матреријала које су украсили ученици под надзором наставника ликовнког Милана
Андрића (у септембру),. ГО Раковица је у марту својим средствима извршила замену цеви
у школском дворишту, која је већ годинама крпљена. Такође, средствима ГО Раковица у
великој фискултурној сали стављене су заштитне маске на радијаторе и на тај начин је
смањена могућност повређивања на часовима физичког васпитања (мај 2012.).
У току школске године, набављана су и неопходна средства за извођење наставе
(лењири и шестари за математику, хемијске супстанце и прибор, историјске и географске
карте, ЦД касетофони, табле, преса за линорез...), средства за хигијену и све остале
потребе школе из властитих материјалних средстава школе.
Од Секретаријата за образовање на почетку школске године добијена су средства за
опремање просторија продуженог боравка.
За безбедност ученика и наставника бринули су се школски полицајац као и радник
обезбеђења на улазу у школску зграду и од ове године школицајац – обезбеђење из ГО
Раковица. Дежурство наставника за време одмора, и пре почетка наставе је омогућило
одржавање реда, спречавање или благовремено реаговање на сукобе међу ученицима, те
спречавање настанка материјалне штете. Да би се спречили ломови у одсуству запослених
као и провале школе, из сопствених средстава школе плаћа се ноћни чувар.
2. Наставно и остало особље
Настава је у првом полугодишту ове школске године била у потпуности стручно
заступљена и врло успешно изведена, на задовољство самих наставника, али и ученика и
родитеља.
На почетку ове школске године, формирана су, према броју уписане деце, шест
одељења првог разреда. Како је у прошлогодишњој генерацији четвртог разреда било
шест одељења, сви наставници разредне наставе су преузели одељења првог разреда.
Због одласка у пензију директорке Цмиљане Крџић, на место вд директора 1.10.2011.
године постављен је наставник физичког васпитања Милан Пашић, а на његово место,
професора физичког васпитања ангажован је Драшко Стојковић. У марту је Милан Пашић
добио одлуку од Министра просвете и науке за место директора на период од 4. године.
На радно место наставника математике запослена је Сандра Николић (до расписвања
конкурса), а преузета је из друге школе, Оксана Милосављевић на 20% радног времена
за енглески језик. У првом полугодишту на вишемесечном боловању била је наставница
енглеског језика Зимоњић Радмила, а мењала ју је Мирјана Момчиловић. Љиљана Костић
наставник физике примљена је на неодређено време на 50% наставе физике. У
продуженом боравку радиле су две наставнице разредне наставе Драгана Стевановић,
Зорица Јеремић а у другом полугодишту и Сања Димић. У другом полугодишту Оливера
Сретовић је на основу конкурса запослена на 66% наставе из математике, од априла је
формирана и трећа група продуженог боравка, коју је водила учитељица Клара Ђулинчев.
Након спроведеног конкурса на радно место наставника у продуженом боравку примљене
су Драгана Стевановић, Сања Димић и Јелена Пантић. Након смрти колегинице Весне
Јањевић, помоћника директора, иначе психолога, на место психолога је примљена Јелена
Медаревић, а на место помоћника директора ангажован је наставник биологије Дејан
Бошковић.
Поред наставног кадра, школа има директора, помоћника директора, педагога, психолога,
секретара, рачуновођу, административног радника, два библиотекара, администратора
компјутера, два домара и 14 спремачица и 2 сервирке, од којих су у пензију, у првом
полугодишту отишле Вукица Трајковски и Радмила Николић У другом полугодишту у
пензију је отишла и библиотекар Јула Живковић, на чије место је примљена наставник
српског језика Мирјана Поповић, која је већ у нашој школи изводила наставу српског
језика са 50% норме.
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. Општа организација рада у школи
Настава и други облици образовно-васпитног рада у школи у потпуности су реализовани
по Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2011/2012. годину, са изменама до којих је дошло услед проглашења ванредног распуста у
фебруару у периоду од 6-19. фебруара 2012. године.
Прво полугодиште почело је у четвртак, 1. септембра 2011. године, а завршаило се у
петак, 30. децембра 2011. године.
Друго полугодиште почело је у понедељак, 16. јануара 2012. године.
Друго полугодиште завршаило се у петак, 1. јуна 2012. године за ученике осмог разреда,
односно у петак, 15. јуна 2012. године за ученике од првог до седмог разреда.
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36
петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне
наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У току школске 2011/2012. године ученици су имали јесењи, зимски, пролећни и
летњи распуст. Јесењи распуст почео је у четвртак, 3. новембра 2011. године, а завршио се
у петак, 4. новембра 2011. године.
Зимски распуст почео је у среду, 4. јануара 2012. године, а завршио се у петак, 13.
јануара 2012. године, ванредни зимски распуст је био у фебруару од 6-19.
Пролећни распуст почео је у понедељак, 9. априла 2012. године, а завршиио се у
понедељак, 16. априла 2012. године.
Летњи распуст почео је у понедељак, 18. јуна 2012. године, а завршио се у петак,
31. августа 2012. године.
Организацију наставе, због изгубљених наставних дана и продуженог фебруарског
распуста, орагнизована је надокнада 9 наставних дана и то кроз продужену недељу у јуну
(до 15. јуна) три радне суботе (у марту, априлу и мају) и организација продужетка по
једног часа дневно 6 дана. Тако је ипак план и програм планиран за свих 36 наставних
недеља или 180 радних дана у првом, другом, трећем, четвртом, петом, шестом и седмом
разреду, а 34 недеље или 170 дана у осмом, остварен.
Школу је у првом полугодишту ове школске године похађало 1117 ученика, а на
крају године је завршило 1116 ученика распоређених у 41 одељење. На почетку школске
године, уписано је 156 првака, распоређених у шест одељења, а формирана су и две групе
ученика у боравку, укупно 71 ученик. Учионице за млађе и наставни кабинети за старије
разреде се налазе у два посебна дела школске зграде, спојене холом школе, што
представља погодност за одржавање реда и дисциплине у школи. О понашању ученика за
време малих и великих одмора воде рачуна дежурни наставници који су распоређени по
спратовима обе стране, у холу и дворишту школе. Техничко особље школе ради у две
смене, тако да је хигијена током целог радног дана на потребном нивоу.
Сваки наставник и одељењски старешина има одређен термин отворених врата,
чији распоред је истакнут на сајту школе, у зборници, и подељен родитељима. Сваке прве
среде у месецу, у поподневном термину од 17-18ч, одржавају се општа отворена врата,
када су сви наставници истовремено родитељима на располагању за разговор, а редовни и
ванредни родитељски састанци се одржавају у поподневним часовима, после наставе.
О регуларном одвијању наставе и ваннаставних активности су се бринули директор
и помоћник директора, стручна служба и дежурни наставници. Школа, већ дужи низ
година, има и дневног чувара који надгледа и води евиденцију о уласку у школу и
школско двориште како ученика и запослених, тако и осталих лица. Поред дневног чувара
ту се налази и школицајац који му помаже у безбедности и надгледању ученика.
У школи постоји и зубна амбуланта – огранак Дома здравља Раковица, у којој је
стоматолог обавио систематске прегледе ученика и све интервенције, а у Дому здравља
обављени и систематски прегледи ученика предвиђени за I полугодиште као и
вакцинација ученика 6. разреда, у организацији Дома здравља Раковица, а извештаји о
извршеним прегледима су доствљени школи и прочитани на наставничком већу.
2. Организација наставе
1116 ученика је распоређено у 41 одељење, 20 у млађим и 21 у старијим разредима. Сва
одељења старијих разреда су, као и претходних година, наставу су похађала у
преподневној смени. Млађи узраст ученика похађа наставу у две смене. Оваква
организација рада омогућује врло ефикасну организацију наставе, што несумњиво утиче
на њен квалитет, омогућава бољи распоред рада ученика и њихов устаљени дневни ритам,
а и лакше се организују све остале активности ученика. Број кабинета и учионица је
довољан за овај број одељења, како за млађи тако и за старији узраст. Ученицима од 1-8.
разреда су ове године подељени и бесплатни уџбеници, донација Министарства просвете
и науке и града Београда, које су ученици задужили, а вратиће их на крају године.
3. Реализација календара значајних активности
Друштвене активности ученика су се одвијале у организацији Дечјег савеза под
руководством наставника разредне наставе Александре Ивезић. Као и сваке године, у
школи је одржана приредба поводом пријема првака и поводом Дана школе, ове године
обележена је 35. годишњица школе и 50 година од доделе Нобелове награде Иву Андрићу
за књижевност, која је ове године имала културно-спортско-забавни карактер ксо и
хумани јер је наша школа учествовала у хуманитарној акцији фонда Б92 ''Битка за бебе'' и
од свих васпитно-образовних институција сакупила највише новца, преко 122.000 динара,
и тако помогла акцију куповине инкубатора.
У септембру 2011. је рађено на уређењу школског дворишта и околине. Такође,
ученици млађих разреда су ишли на излет (1. разред на Аду Циганлију, а ученици 2-4.
разреда су ишли у обилазак Музеја хлеба и Сурчина). У школи су обележени и датуми
значајни за животну околину, 16.9. Дан заштите озонског омотача. Наши ученици 5.
разреда, учествовали су у Данима открића, и посетили Ботаничку башту.
Школа је учествовала у манифестацији „Радост Европе“, од 1-5.10.2011. године,
као домаћин деци из Русије, а целу акцију су водиле наставнице Јелена Ћирић и Весна
Тутуновић. Организована је и приредба на којој су наша деца показала познавање руског
језика кроз плес и игру, уз координацију наставница руског Љиљане Вићентијевић и
Слађане Петровић-Танасијевић. Такође, деца из Русије су извели своје музичко-плесне
наступе.
Директор и четири наставника су учествовали на интернационалном Симпозијуму
просветних радника у румунском граду Лугожу, на коме су држали интердисциплинарне
часове.
27. јануара 2012. године у школи је прослављена школска слава Савиндан. Од 17-21.
маја 2012., као и сваке године, учествовали смо у акцији ,,Мала матруа-велико срце'' у
којој смо примили 7 ученика са Косова и Метохије из школе ''Вељко Дугошевић'' из
Ранилуга.
III СТРУЧНА ВЕЋА, ТИМОВИ И РУКОВОДЕЋИ ОРГАНИ
Током школске 2011/2012. године директор, помоћник директора и стручна
служба су веома успешно сарађивали са наставницима. Осим тога, ди ректор је сарађивао
са Школским одбором, службеницима Министарства, Секретаријатом за образовање и
Одељењем за образовање Општине Раковица.
Стручна служба је формирала одељења првог разреда и пратила напредовање
ученика и одељења, учествовала у решавању педагошких и васпитних проблема. Највеће
напоре је улагала у санирање дисциплинских проблема и случајева насиља, као и
случајева непоштовања наставника. ПП служба је узела и учешће у седницама
Наставничког већа, Одељењског већа и свих стручних већа, а посебно интензивну
сарадњу је имала са Тимом за превенцију насиља у школи. Такође, са ученицима осмог
разреда урађена је и професионална оријентација што је послужило ученицима као помоћ
и идеја о упису у средње школе.
Психолог и педагог школе су редовно држале предавања на седницама
Наставничког већа, Савета родитеља и Стручном већу учитеља у вези са унапређењем
наставе, односа са ученицима, начинима сарадње са родитељима.
Наставничка и Одељењска већа су одржана по планираном програму седница по
кварталима. Стручна већа за области предмета су одржала све планиране састанке на
којима су се бавили планом и програмом, новим Правилником о оцењивању, стандардима,
стручним усавршавањем и осталим предвиђеним темама.
Стручни актив за развојно планирање и Стручни актив за развој школског
програма су одржавали месечне састанке по плановима који су у Годишњем плану рада
школе.
Педагошки колегијум је одржао пет планираних састанка на којим се дискутовало
о планом предвиђеним питањима: анализирао наставни процес, процес васпитања и
стручно усавршавање наставника, у циљу планирања унапређења квалитета наведеног,
као и низ предлога и идеја коју се реализоване у току школске године.
Стручни тим за превенцију насиља у школи је у сарадњи са стручном службом
радио на санирању случајева насиља, како појединачног, тако и малтретирања појединих
ученика од стране група из одељења. Тим се бавио и анализом случајева њасиља у школи
у циљу планирања даљих поступака превенције.
Стручни тим за самовредновање је одабрао подручја и направио план процеса
самовредновања за ову школску годину и планирао обликовање упитника за
самовредновање, који ће бити креирани у другом полугодишту, као и само спровођење.
У замени одсутних наставника, посебно су се ангажовали наставници који су били
слободни у то време, педагог, психолог, библиотекар и помоћник директора школе.
Активно пратећи живот и рад у школи, директор, помоћник директора и стручна
служба су успешно организовали наставу и ваннаставне активности, водећи рачуна и о
обележавању свих важних датума кроз часове одељенске заједнице, као и припремању
ученика за такмичења.
Извештај о раду Школског одбора
Школски одбор је орган управљања у школи и он одлучује о свим важним
питањима о раду школе.
Чланови Школског одбора су:
1. Загорка Бешић, председник - локална самоуправа
2. Андреј Трајковић, локална самоуправа
3. Владан Којанић, локална самоуправа
4. Данијела Пантић Влаховић, Савет родитеља
5. Ксенија Петровић, Савет родитеља
6. Саша Илић, Савет родитеља
7. Драгана Васиљевић-Кокотовић, професор енглеског језика
8. Светлана Бубало, професор српског језика
9. Зденка Јаношев, професор географије
У саставу Школског одбора (сазиву чији четворогодишњи мандат траје од 12. 07.
2010. год) Основне школе ''Иво Андрић'' Београд, ове школске године дошло је до
разрешења једног члана, представника локалне самоуправе, Зорана Пуцановића, па је
уместо њега именован у састав Школског одбора, представник локалне самоуправе,
Владан Којанић, почев од 11. 11. 2011. год.
У току школске 2011/2012. године, Школски одбор, као орган управљања школом,
одржао је десет седница (13.09.2011, 21.09.2011, 19.10.2011, 16.11.2011, 22.12.2011,
25.01.2012, 28.02.2012, 04.04.2012, 13.06.2012, 29.06.2102.). Школски одбор је на својим
седницама разматрао питања из своје надлежности утврђене Законом о основама система
образовања и васпитања и Статутом Школе:
Разматрао је и усвојио:
- Годишњи извештај о раду Школе за школску 2010/2011. год;
- Годишњи извештај о раду директора школе у школској 2010/2011
- Донео Годишњи план рада Школе за школску 2011/2012. год;
- Донео анексе Школског програма рада Школе од 1. до 8. разреда;
- Именовао Стручни актив за развојно планирање;
- Разматрао и усвојио захтев директора школе, Цмиљане Крџић за престанак дужности;
- Именовао за вд директора школе Милана Пашића,
- Разматрао извештаје о припремљености школе за рад и опремљеност училима,
- Одлучивао о исхрани, осигурању и обезбеђењу ученика,
- Разматрао и давао мишљења о кандидатима по конкурсу за пријем у радни однос
наставника физике, математике и наставника разредне наставе у продуженом боравку,
- Разматрао и усвајао извештај о стручном усавршавању запослених у школској
2010/2011.години,
- Донео план стручног усавршавања за школску 2011/2012. годину;
- Расписао конкурс за директора школе и донео одлуку и решење о избору Милана
Пашића за директора школе,
- Разматрао и усвајао извештаје о успеху и владању ученика остваривању циљева
образовања и васпитања, стандарду постригнућа и мерама за побољшање успеха и
владања на сваком тромесечју, полугодишту и на крају школске године,
- Именовао пописне комисија и усвајао извештај о попису са стањем на дан
31.12.2011.год.
- Усвајао извештај о финасијском пословању и годишњем обрачуну за ОШ „Иво
Андрић“ за 2011. годину,
- Упознавао се за записницима редовних и ванредних инспекцијских контрола просветне
инспекције,
- Верификовао мандат новоизабраног члана Школског одбора,
- Разматрао и усвајао полугодишње извешатаје о раду школе и раду директора школе у
школској 2011/2012. години,
- Усвајао Одлуке о изменама и допунама Годишње плана рада школе за школску
2011/2012. годину,
- Разматрао и усвајао план јавних набавки за 2012. години,
- Разматрао и усвајао план мера за отклањање или ублажавање неравноправне
- заступљености послова за календарску 2012. годину,
- Донео Одлуку о давању у закуп школског простора,
- Разматрао и усвајао извештаје о изведеним екскурзијама и настави у природи у
школској 2011/2012. години.
Обављао је активности на доношењу подзаконских аката у Школи ради усаглашавања са
новим Законом о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник Р. Србије'' бр
72/09, 52/11 ) и др. Законима и подзаконским актима надлежних Министарства и то:
- Усвојио Одлуку о изменама и допунама Статута Основне школе '' Иво Андрић'',
- Донео Правиланик о испитима,
- Донео Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ „Иво
Андрић“,
- Усвајио Одлуку о изменама
и допунама Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених ОШ „Иво Андрић“,
- Усвајио Одлуку о изменама и допунама Правилника о раду ОШ „Иво Андрић“
Љубица Милошић
секретар школе
Савет родитеља
Савет родитеља је заседао шест пута: 12.09.2011, 4.10.2011, 07.11.2011, 15.11.2011,
30.12.2011, 26.06.2012. Председник Савета родитеља за школску 2011/2012. годину била је
Марија Пејовић представник одељења 7/1. По одлуци Савета родитеља и финансирано
од стране родитеља школу је физички обезбеђивала фирма „Круг 1“, од 7:30 до 19:30
сваког наставног дана. Родитељи су плаћали 500 динара по полугодишту по породици, а
на иницијативу Савета омогућено је факултативно осигурање ученика. Изабрана
осигуравајућа кућа за ову шк. годину био је Дунав осигурање, по цени од 180 динара.
Фирма која је изабрана за дистрибуцију ужине у настави и исхрану у продуженом боравку
је ''Klopizza'' (цена ужине је 70 динара, а ручак је 180 динара по оброку). У новембру 2011.
године на иницијативу и предлог Ученичког парламента за поновно покретање разгласа у
школи, Савет родитеља је подржао и усвојио одлуку да се уплати по 600 динара.
Савет се осим уобичајених активности предвиђених Законом, бавио и помоћи у
реализацији хуманитарног концерта, Дана науке, Песталоци пројкета за превенцију
насиља и Лиге одбојкаша. Изабрана је и трочлана комисија за помоћ у постављању
разгласа у школи на предлог Ученичког парламента. Представници Савета били су
чланови екипе родитеља у Лиги одбојкаша.
Наставничко веће
У школској 2011/2012. години одржано је укупно 15 седница овог стручног органа
школе: 12.09.2011, 4.10.2011, 07.11.2011, 15.11.2011, 30.12.2011, 31.01.2012, 29.02.2012,
28.03.2012, 03.04.2012, 14.05.2012, 06.06.2012, 22.06.2012, 28.06.2012, 20.08.2012,
31.08.2012.
Педагошки колегијум
Педагошки колегијум заседао је ове школске године пет пута: 14.9.2011,
12.12.2011, 4.2.2012, 27.4.2012, 28.6.2012. Сви планови из програма су реализовани, и неке
нове активности су укључене као Дан науке и Изложба графика.
Директор школе
Директор школе Милан Пашић први пут је именован за директора школе 1.3.2012.
године на четири године.
У листу Послови расписан је конкурс за директора школе 9.11.2011. године. На
Наставничком већу Милан Пашић добио је једногласну подршку колектива (85 гласова за,
0 против и 0 уздржаних), а подржао га је једногласно и Школски одбор на седници ШО са
девет гласова за.
Помоћник директора
Посао помоћника директора школе у овој школској 2011/2012. године су обављали
Весна Јањевић, психолог, након изненадне смрти колегинице крајем маја, Дејан
Бошковић, професор биологије, изабаран је за помоћника директора
Стручни сарадници
ИЗВЕШТАЈ ПСИХОЛОГА О РАДУ У ШКОЛСКОЈ 2011/2012.
У школској 2011/2012. психолог је највећи део радног времена посветио
индивидуалном и групном раду са ученицима, као и индивидуалном раду са родитељима.
Такође, на дневном нивоу психолог је сарађивао и консултовао се са одељењским
старешинама, наставницима, наставницима разредне наставе, као и са директором школе.
Рад са ученицима: Психолог је разговарао и саветовао ученике који су на разговор
долазили самоиницијативно или на предлог одељењског старешине, предметног
наставника или родитеља. Проблеми којима смо се бавили најчешће су се тицали
проблема унутар примарне породице детета, као основног узрока за недостатак
мотивације, асоцијално понашање, агресивно понашање, несигурност, изостајање са
наставе, слабији успех у учењу и сл.
Психолог је у току године са појединим групама ученика одржавао радионице на тему
ненасилне комуникације, асертивног понашања, толеранције, дискриминације и др. и
спроводио појачан васпитни рад.
Посећивао је часове редовне наставе и пратио понашање и рад ученика, као и часове
одељењске заједнице на којима је са ученицима водио разговоре на актуелне теме које се
тичу самих ученика и на начин који подстиче критичко и креативно мишљење код
ученика.
Психолог је вршио тестирање деце при упису у први разред и саветовање са родитељима.
Са ученицима завршног разреда основне школе психолог је радио професионалну
орјентацију и саветовање. За ове ученике психолог је организовао презентације
различитих средњих школа у нашој школи, које су заинтересовани ученици могли да
посете и сазнају више о школама за које су заинтересовани. Такође, психолог је сарађивао
са појединим средњим школама и за заинтересоване ученике осмог разреда организовао
посете тим школама.
Психолог је током године сарађивао са ученицима члановима Ђачког парламента и
Вршњачког тима.
Сарадња са родитељима: Психолог је разговарао са родитељима који су се обраћали
самоиницијативно или их је по потреби позивао на разговоре.
Са родитељима је разговарано о поласку детета у школу, стицању радних навика,
преласку у пети разред, као и о мотивацији, организацији времена, постављању граница у
родитељству, ваннаставним активностима и др.
Психолог је заједно са учитељем и педагогом присуствовао првом родитељском састанку
првака у свим одељењима где је разговарао са родитељима о битним стварима у
родитељству сходно узрасту детета и одговарао на питања родитеља.
Такође, психолог је у току године повремено присуствовао родитељским састанцима и
заједно са одељењским старешином разговарао са родитељима о одељењској заједници.
Психолог је саветовао родитеље деце која имају емоционалне проблеме, проблеме
понашања, адолесцентне кризе и др.
Сарадња са наставницима и одељењским старешинама: Психолог је имао свакодневне
консултације са наставницима и пружао им помоћ у упознавању деце, њихове
индивидуалности, карактеристика личности, узрока промене понашања. Саветовао је
наставнике код предузимања одређених корака и приступа детету у циљу подршке детету
и решавању проблема. Радио са наставницима на приступу који подстиче мотивацију код
деце, тимски рад и сарадњу.
Посебно је пружао помоћ у раду са децом из осетљивих група, као и са даровитом децом.
Посећивао је часове редовне наставе и давао савете наставницима у циљу унапређења
односа наставник–ученик, као и односа ученик–ученик, са акцентом на групни и тимски
рад, развијање критичког и креативног мишљења код ученика, у циљу позитивне радне и
демократске атмосфере.
Сарађивао је са одељењским старешинама посећујући часове одељењске заједнице и
пружајући савете у решавању конфликтних ситуација међу ученицима и унапређивањем
другарских односа унутар одељења.
Радио на функционисању установе на темељу демократских принципа, колегијалном
односу између наставника, које подразумева међусобну сарадњу, уважавање и подршку у
наставном процесу.
Преносио наставницима искуствена запажања битна за унапређење образовно – васпитног
рада у виду предавања на седницама Наставничког већа и Одељењских већа.
Рад у стручним органима: Психолог је активно учествовао на седницама Наставничког
и Одељењских већа и одржавао предавања на овим седницама, као и на седници Савета
родитеља.
Учествовао је на седницама Педагошког колегијума.
Активно је сарађивао је са Ђачким парламентом, Вршњачким тимом, Тимом за
превенцију и заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања, Тимом за
инклузију.
Истраживање и унапређивање образовно–васпитног рада: Кроз сарадњу са
наставницима, одељењским старешинама и директором школе, као и стручним тимовима
у школи, психолог је радио на унапређивању образовно – васпитног рада.
Психолог је анализирао опште и посебне услове образовно–васпитног рада и износио
идеје за унапређење. Бавио се анализом индивидуалним разлика код ученика у погледу
учења и понашања и предлагао различите приступе у односу на ученика као индивидуу.
Израђивао је и спроводио упитник на тему насиља у школи и анализирао резултате, радио
социограм у одељењу.
Кроз разговоре са родитељима и рад са ученицима, психолог је радио на унапређивању
сарадње школа –ученик –родитељ.
Психолог је учествовао у Песталоци пројекту.
Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно
усавршавање: Психолог је на општинском нивоу сарађивао са Центром за социјални рад,
Домом здравља, Општином Раковица, полицијом, као и са другим школама, градским
институцијама и организацијама.
Размењивао је искуства са психолозима и саветовао се са дефектолозима у другим
школама.
Психолог се током године стручно усавшавао учествовањем на разним семинарима,
стручним предавањима и трибинама на теме увођења инклузије у школе и професионалне
орјентације, као и путем стручне литературе.
Вођење документације: Психолог је ажурно водио документацију, дневник рада и радио
на изради извештаја.
Радио је годишњи и месечни план рада, дневник рада, досијеа о раду са ученицима,
извештаје са састанака са родитељима ученика, састанака стручних тимова, као и
документацију о посећеним часовима редовне наставе.
Јелена Медаревић,
психолог
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
У августу 2011. године обављене су потребне припреме за рад школе у школској
2011/12. години, у оквиру којих су педагог и психолог формирали одељења првог разреда.
Педагог је сачинио план и програм свог рада који обухвата све области рада.
У септембру, педагог је учествовао у распоређивању нових ученика по одељењима,
свечаном пријему првака и заједно са психологом обавио консултативне разговоре са
учитељима првог разреда, у циљу упознавања учитеља са психофизичким
карактеристикама ученика.Такође, педагог је радио на решавању проблема насталих у
адаптацији ученика на школу.
У сарадњи са наставницима, педагог је вршио анализу и систематизацију глобалних и
оперативних планова наставника. Такође, уз помоћ наставника, а у сарадњи са
регионалним центром за таленте, вршена је идентификација даровитих ученика. Током
целе школске године рађено је и са ученицима који заостају у учењу. Педагог је активно
учествовао у раду седница одељењских већа петог разреда где су тимски радили учитељи
четвртог разреда, одељењске старешине петог разреда и педагошко-психолошка служба, у
циљу упознавања одељењских старешина са карактеристикама одељења и појединих
ученика и превазилажења тешкоћа приликом преласка са разредне на предметну наставу.
Педагог и психолог су активно учествовали у давању конкретних упустава за рад са тим
ученицима.
Одржана су два предавања за наставничко веће, у првом полугодишту на тему “Учење у
функцији напредовања ученика”, а у другом полугодишту на тему “Савремене
информационе технологије у настави.”
У току целе школске године педагог је посећивао часове редовне наставе у циљу
праћења активности ученика на часу приликом усвајања градива, као и примене
савремених метода и поступака у васпитно-образовном раду.
Педагошко–психолошка служба редовно присуствује састанцима педагошког
колегијума и даје свој допринос реализацији васпитно-образовног рада.
У раду са ученицима, педагог је поштовао принцип редовности. Са ученицима је
рађено индивидуално и групно. Рађено је са ученицима који имају проблема у понашању
и неуспешним ученицима. Такође, доста ученика долази самоиницијативно у педагошко психолошку службу, због разних проблема. Целе године педагог и психолог су радили на
решавању проблема који су се јавили у VI/1 одељењу. Проблеми су се решавали
индивидуално, групно и на чаовима одељењске заједнице. Рађене су радионице у циљу
прихватања правила понашања која важе у школи и превенције насиља. Такође, рађено је
и са другим одељењским заједницама, а нарочито са одељењима: III/2, III/4 и V/6.
Педагог је целе године држала саветовалиште за родитеље (свака среда послеподне),
где је са родитељима решавала проблеме везане за развој њихове деце. Током целе
школске године, педагог је сарађивао са установама ван школе, а нарочито са Центром за
социјални рад и школама на територији Раковице.
Педагог је водио документацију о свом раду, годишње и месечне планове рада, дневник
рада, евиденцију индивидуалног и групног рада са ученицима и родитељима.
Педагог се континуирано припрема за свој рад, води евиденцију о свом раду и редовно
учествује у стручном усавршавању.
Весна Младеновић,
педагог
ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА ЗА 2011/12 ГОДИНУ
СЕПТЕМБАР
У септембру месецу у библиотеци је било укупно ученичких посета 386 (без ученика
првог разреда), највише је било ученика из четвртог разреда 88, из другог 78, из трећег
разреда 66, из петог 73, из шестог 75, из седмог 9 и осмог 4 ученика.
У септембру, у библиотеци су обележени значајни датуми: Дан писмености – 8. септембра
и Европски дан језика - 26. септембар (израдом паноа, разговорима...)
У септембру је почело анкетирање ученика за Библиотечку секцију и израда плана за
Библиотечку секцију.
У септембру у библиотеци је реализовано осам часова са ученицима трећег и четвртог
разреда са следећим темама : Промовисање нових књига и часописа у библиотецу; Легенда
о Баш-Челику
У септембру, 30.9.2011. одржан је састанак школских библиотекара у Дому културе
Раковица.
Израда текстова за сајт школе. Обрада нових књига и сређивање библиотеке.
ОКТОБАР
У месецу октобру, број ученика који су позајмили књиге био је 541 (без ученика првог
разреда). Овог месеца најбројнији су били ученици другог разреда - 144 ученика, из трећег
136, из четвртог 112, из петог 77, из шестог 54, седмог 8 ученика и из осмог 10.
Чланови Библиотечке секције, поред радовних активности, обележили су Дан школе у
библиотеци уређењем паноа „Иво Андрић – живот и дело“. Истакли су његова значајна
дела, мисли и значајне датуме у његовом животу.
Чланови Библиотечке секције су у периоду од 17.10. до 28.10. били библиотекари за време
великих одмора и својим другарима препоручивали и издавали књиге.
У октобру у библиотеци је реализовано седам часова. Са одељењем 6-3 реализован је час
„Иво Андрић- живот и дело“, презентација. Одељење 2-1 час „Загонетке“
Са наставником биологије Дејаном Бошковићем, реализовани су часови у 8 -3 и 8-5 (11.10.
и 12.10) „Прилагођеност – Животна форма“. Ученици су користили енциклопедије,
уџбенике, часописе као изворе знања. У одељењу 6-5 – Упознавање са новим књигама и
часописима.
Посета сајму књига и набавка нових књига. Израда текстова за сајт школе. Обрада нових
књига и сређивање библиотеке
НОВЕМБАР
У новембру месецу укупупан број ученика је 731 (без ученика првог разреда). Најбројнији
у овом месецу су другаци, њих 176, из трећег разреда 143, из четвртог 171, из петог 127, из
шестог 68, из седмог 28 и осмог 18 ученика.
У овом месецу реализовано је десет часова у библиотеци. Ученицима 7-2, 5-4 и 5-1
представљење су нове књиге и часописи. Ученици 1-1 „Б као библиотека“. Ученици првог
разреда из боравка су своје време проводили и у библиотеци, упознавајући се са
окружењем и читањем сликовница. Ученици 3-1 и 2-3 Часопис за децу. Ученици 6-1
Коришћење часописа, атласа и енциклопедија као изворе знања.
У новемебру месецу почели смо да водимо блог наше школске библиотеке са циљем да
промовишемо рад деце у библиотеци, представимо нове књиге и најавимо догођаје
http://biblioteka011.wordpress.com. Израда текстова
за сајт школе и блог школске
библиотеке. Обрада нових књига и сређивање библиотеке.
ДЕЦЕМБАР
У овом месецу укупно је било 865 ученика. Најбројнији су били ученици првог разреда
211. Из другог разреда 134, из трећег 180, из четвртог 101, из петог 128, из шестог 50, из
седмог 38 и осмог 23 ученика.
Током овог месеца реализовано је тринаест часова у библиотеци. Поред „Дечије штампе“
којом су се у библиотеци бавили ученици 3-1, 5-2, 2-3 и 3-5; ученици првог разреда, након
научене азбуке, постали су чланови школске библиотке. Уз музику, израду својих међаша
и упознавање правила рада библиотеке добили су своје чланске карте.
Чланови Библиотечке секције, у сусрет новогодишњим празницима, направили су пано са
јелком која је била украшена њиховим омиљеним стиховима и мислима.
На предлог директора, покрећемо наш школски часопис у електронској форми. Током
овог месеца ученици су дали своје предлоге за назив часописа и гласали. Спроведена је
анкета за чланове Новинарске секције.
Израда текстова за сајт школе и блог школске библиотеке. Обрада нових књига и
сређивање библиотеке.
ЈАНУАР
У овом месецу 494 ученика је посетило библиотеку. Ученици првог разреда били су
најбројнији 126, другог разеда 77, трећег 91, четвртог 42, петог 92, шестог 33, седмог 25 и
8 ученика осмог разреда.
Израда текстова за сајт школе и блог школске библиотеке. Обрада нових књига и
сређивање библиотеке.
Реализована су три часа. Учитељица Мира Живић у одељењу 2-4 „Шаљиве приче и
песме“; у одељењу 4-5 „Златно јагње“, Светлана Велмар Јанковић и у 5-2 ученицима су се
упознали са ауторским каталогом и читали енциклопедије.
Чланови библиотечке секције у просторији библиотеке уредили су пано „Свети Сава“.
Рад Библиотечке и Новинарске секције по плану.
ФЕБРУАР
У овом месецу 553 ученичих посета. Најбројнији прваци 176, другака 65, трећака 93,
четвртака 47, петака 71, шестака 77, седмака 21 и осмака троје. После непланираног
распуста, дугачак ред у библиотеци. Стотину ученика је тог дана, 20. фебруара, дошло да
врати прочитану књигу, а осамдесет пет њих да узме нову.
Од I до IV разреда највише прочитаних књига (сликовница) било је у I-4 – 60 књига, а од
V до VIII разреда у VI- 5 и то 26 прочитаних књига. Фебруар у библиотеци протекао је
уз уобичејена „дружења“ (учење за такмичења, израда домаћих задатака, читање часописа,
књига, енциклопедија…).
Реализована су три часа. У 3-2 „Поезија Душана Радовића“, у 7-3 Како користимо
читаоницу. Рад Библиотечке и Новинарске секције по плану.
Израда текстова за сајт школе и блог школске библиотеке. Обрада нових књига и
сређивање библиотеке.
МАРТ
У марту месецу 963 ученичких посета, од тога првака 240, другака 115, трећака 152,
четвртака 131, петака 137, шестака 95, седмака 72 и осмака 21 ученик. У току месеца
реализовани су часови рад у читаоници са 6-4 и 6-5 и у 4-4 „Поезија“. Светски дан поезије
21. март, обележили смо у библиотеци часом поезије. Чланови Библиотечке секције
читали су љубавне, родољубиве песме, песме о другарству и друге. Причали смо о
песмама, каква осећања изазивају код нас, колико их различито доживљавамо… И колико
је поезија лепа! А ту недељу назвали смо Недеља поеезије и на ту тему и урадили пано.
Рад Библиотечке и Новинарске секције по плану.
Израда текстова за сајт школе и блог школске библиотеке. Обрада нових књига и
сређивање библиотеке.
АПРИЛ
У априлу је 545 ученика посетило библиотеку. Ученика првог разреда било је 145, другог
84, трећег 68, четвртог 72, петог 72, шестог 48, седмог 48 и осмог осморо ученика. Рад
Библиотечке и Новинарске секције по плану. Израда текстова за сајт школе и блог
школске библиотеке. Обрада нових књига и сређивање библиотеке. Реализовани часови
„Дечја штампа“ у одељењима 2-1 и у 2-3. Посетили смо Библиотеку града београда.
Библиотека града Београда је обележила Светски дан књиге под акцијом “Сви смо у
библиотеци” и изложбом “ИВО АНДРИЋ: НЕОБИЧНА БИБЛИОГРАФСКА ИЗДАЊА.
Ана Мијушковић и Ана Јанковић из V3, чланови библиотечке секције, погледале су
изложбу, добиле и по неки аутограм од познатих личности који су тим поводом
учлањивали и препоручивали књиге. Пренели смо утиске и нека нова знања ученицима
наше школе. Посетили смо и Дом културе Раковица. На конкурсу за избор најбољих
ликовних и литерарних радова ученика основних школа Раковице, пристигло је 716
ученичких радова. Жири за ликовну и жири за литерарну област изабрали су најбоље
радове. У Центру за културу Раковица, у петак 27. априла 2012. године, додељене су
награде и похвале ученицима. У Галерији Центра за културу били су изложени ликовни
радови ученика. Било је пуно радова наших ученика. Затим је у Концертној сали уследила
додела награда уз пригодан уметнички програм. Део тог програма чинила је и плесна
тачка наших ученика из III-3. Похваљене ученице из наше школе су Невена Рудић из VII-3
и Јанковић Мила из III-3!
МАЈ
У мају је било 690 ученика. Ученика првог разреда 185, другог 87, трећег 135, четвртог 71,
петог 89, шестог 58, седмог 48 и осмог 17 ученика. У библиотеци учитељица Мира Роланд
3-2 је реализовала час- гледање емисије „Приче из непричаве“. Рад Библиотечке и
Новинарске секције по плану. Објављивање школског часописа Израда текстова за сајт
школе и блог школске библиотеке. Обрада нових књига и сређивање библиотеке.
ЈУН
У јуну смо имали 313 посета ученика. Ученици су враћали књиге. Завршен рад секција за
ову школску годину. Сређивање фонда и библиотеке.
У овој школској години рад библиотеке је био веома успешан, што говори број посета и
боравак деца у библиотеци за врема пауза, и коришћења књига као извора знања, и
читаонице као место за учење. Набављено је и поклоњено досто нових књига, лектира и
књига по жељи ученика (Свеска- Књиге које бисмо волели да имамо у нашој библиотеци).
У овој школској години библиотеци је поклоњено 231 књига и 120 часописа, а купљено је
85 књига.
Снежана Драгичевић
библиотекар
Продужени боравак
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРОУЖЕНОГ БОРАВКА ПРВОГ РАЗРЕДА У
ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
Укупан број уписаних ученика у продужени боравак првог разреда је 71 и они су
били распоређени у две групе (три одељења парне и три одељења непарне смене). Због
великог броја ученика и бољег квалитета рада у групама, од 3.5.2012. формирана је и
трећа група. Од тада је свака група обухватала ученике из два одељења.
Запослени у продуженом боравку:
1.Сања Димић – води групу I3 и I5 oдељења (27 ученика)
2.Драгана Стевановић – води групу I2 и I6 oдељења (23 ученика)
3.Клара Ђулинчев – води групу I1 и I4 oдељења (21 ученик)
Сви учитељи у боравку су међусобно сарађивали на високом нивоу и успели да
укључе ученике у све врсте активности. Након спроведеног конкурса у продуженом
боравку на неодређено време примљене су Сања Димић, Драгана Стевановић и Јелена
Пантић.
Додатном ангажовању у боравку доприноси и чињеница да се у ОШ „Иво Андрић“
налази музичка школа коју у великом броју похађају ученици наше школе. Та погодност
нарочито одговара ђацима који остају у продуженом боравку па сходно томе могу
несметано и безбедно да оду до музичке школе, заврше своје обавезе и затим се поново
врате у продужени боравак.
Такође, многи ученици који похађају боравак тренирају разне спортове, иду у
школу плеса и на курс енглеског језика који се организују у нашој школи, што ђацима
знатно олакшава организацију у времену, а родитељима пружа додатну сигурност и
безбедност , када су ваншколске активности у питању.
План и програм рада у боравку у току првог и другог полугодишта су успешно
реализовани.
Нисмо имали већих проблема у раду са ученицима. Ученици су показали спремност
да помогну једни другима, да групно учествују у многим активностима, да раде у пару,
групи и индивидуално и сарађују у многим радионицама. Постојала је добра сарадња са
учитељима и библиотекарком, као и консултације са педагогом и психологом школе.
Сви реквизити и наставна средства су благовремено набављени. Такође, у боравку
смо имали више од 10 различитих друштвених игара. За рад смо користили и разне
часописе, књиге, приручнике и енциклопедије.
Један број активности реализован је у школској библиотеци која је, како ђацима
тако и учитељима, увек на располагању.
За рад у продуженом боравку од наставних средстава такође су коришћени: ДВД,
ТВ, компјутер, звучна читанка и клавијатура. Ученици су могли да гледају разне
анимиране дечије филмове, научне и образовне документарне емисије.
Простор за продужени боравак деце организован је у 2 просторије: учионица у којој
радимо домаћи задатак и вежбамо и соба за слободне активности. Три основне активности
у боравку су: 1) израда домаћих задатака и вежбање 2) слободне активности 3) оброк
(доручак, ручак, ужина)
1. АКТИВНОСТИ У УЧИОНИЦИ
израда домаћих задатака (српски језик, математика, свет око нас)
математика: занимљива математика, мозгалице, задаци из збирки, задаци из
наставе
игра бројева и облика
2. ЗАРОНИ У СВЕТ ЧАРОБНИХ ОБЛИКА И БОЈА (АКТИВНОСТИ
ЛИКОВНОГ КАРАКТЕРА)
примена различитих врста техника као што су: цртање дрвеним бојама и
фломастерима, сликање воденим бојама и темперама, употреба воштаних боја и
пастела, колаж итд.
сређивање паноа
прављење новогодишњих и ускршњих честитки и украса
прављење привезака за ланчиће од глинамола
прављење фигурица и украса од пластелина
3. ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ (АКТИВНОСТИ ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКОГ
КАРАКТЕРА)
слово до слова
писање прича и састава
река речи
читање бајки и басни
писање диктата
препричавање датог текста и довршавање прича
рецитовање песама
читање познатих и непознатих текстова и дечије штампе
4. ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА (АКТИВНОСТИ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ
КАРАКТЕРА)
игре у школском дворишту (прескакање вијаче, „између две ватре“, „арјачкињебарјачкиње“, школице, „ крокодилчића“, ластиш итд.)
игре на спортским теренима (фудбал, одбојка, кошарка)
гимнастика
5.ПЕВАМ, ПЛЕШЕМ И ГЛУМИМ (АКТИВНОСТИ МУЗИЧКО-СЦЕНСКОГ
КАРАКТЕРА)
чаробни свет музике (слушање и певање песама)
извођење бројалица
свирање на клавијатури
караоке
такмичење – препознај песму
плес уз музику
драмско извођење
6. МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ (АКТИВАН ОДМОР)
разговор о разним занимљивостима (хигијени, лепом понашању у школи и ван ње,
неговање односа према пријатељима итд.)
шетње по парку као вид дружења са природом
игре на струњачама у соби за слободне активности
Теме за слободне активности прате годишња доба, празнике и друге важне
догађаје. Ученици су правили разне украсне предмете од картона и папира (птице,
цветове, сталак за оловке итд). За Нову годину, ученици су правили украсе за јелку и
новогодишње честитке, а приређена је и журка поводом Нове године. За Дан жена,
правили су привеске за ланчиће од глинамола и честитке за маме. Ускрс је такође
обележен прављењем ускршњих честитки. Ученицима је приређена журка поводом краја
школске године.
Од додатних активности, у првом полугодишту смо имали школу шаха, а током целе
школске године организовани су часови енглеског језика и информатике.
Драгана Стевановић,
наставник разредне наставе
Извештаји о раду стручних већа
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ ЗА ШКОЛСКУ
2011/2012. ГОДИНУ
Извештај о реализованим активностима стручног већа
саставни део Годишњег извештаја о раду школе.
за разредну наставу је
Стручно веће разредне наставе млађих разреда чине 23 наставника разредне
наставе, три наставнице енглеског језика и наставница веронауке. 20 наставника разредне
наставе ради у класичним одељењима, док су 3 наставнице на радном месту у боравку.
Рад у школи се одвијао у две смене (парна и непарна) по 10 одељења. Смене су се
мењале на недељном нивоу.
У току школске године Стручно веће за разредну наставу одржало је свих 11
планираних састанака.
Руководиоци разредних већа млађих разреда су донели програме рада за свако Веће
посебно. Кроз Програм рада утврђен је начин избора и коришћења уџбеника, употребу
метода и средстава у редовној настави, планирани су различити облици наставе, као и
корелација међу предметима. Поред редовне наставе, одржаване су и допунска настава,
додатна настава, а учествовали смо и у различитим ваннаставним активностима у школи,
као и изван ње. Редовна настава васпитно-образовног рада се одвијала према утврђеном
распореду часова. Циљеви и задаци наставе су дати у глобалним плановима и програмима
рада за сваки предмет. У току школске године су сачињени и реализовани месечни
планови рада.
Организовано је дежурство по 2 наставника у школи пре наставе и за време оба
велика одмора.
На састанку стручног већа је извршен одабир бесплатних уџбеника за школску
2011/2012. године на основу упутства Министарства просвете.
Према одлуци директора школе утврђене су три радне суботе као надокнада
продуженом распусту у фебруауру.
ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ЗА НАСТАВНИКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ:
1.септембар – почетак школе
1-5. октобар – Дечја недеља
9. октобар – Дан школе
8. новембар – Дан просветних радника
27. јануар – школска слава Свети Сава
1. април – Априлијада
22. април - Светски дан планете Земље
8. мај – Међународни дан Црвеног крста
28. јун – Подела књижица за крај школске године
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СМО РЕАЛИЗОВАЛИ У ШКОЛИ И ИЗВАН ЊЕ:
ЕКСКУРЗИЈЕ-ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ
Ове школске године су организована два једнодневна излета. У првом
полугодишту је организован излет за ученике од 2. до 4. разреда где смо обишли
Аеродром и Музеј ваздухопловства у Сурчину, Музеј хлеба у Пећинцима, Бојчинску
шуму и манастир Фенек.
У другом полугодишту је организован једнодневни излет за 3 одељења првог
разреда са обиласком Новог Сада, Сремских Карловаца и Фрушке горе.
НАСТАВА У ПРИРОДИ
Извођење Наставе у природи је потврђено одлуком Савета родитеља, успешно
завршеним избором агенција и дестинација, где су 3 одељења првог разреда у мају месецу
боравила у Сокобањи, а сва одељења 2, 3. и 4. разреда у мају или јуну месецу боравили на
Златибору.
ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ
У месецу децембру у школској свечаној сали је организована представа
хуманитарног карактера за децу из прихватилишта „Торта од музике и спорта“.
Новогодишњом представом „Шећерна Пепељуга, слатка Нова година и Деда Мраз
са шлагом“ у КЦ „Ђуро Салај“ обележили смо завршетак првог полугодишта и улазак у
Нову годину.
У марту месецу смо гледали позоришну представу „Чаробњак из Оза“ у КЦ „Ђуро
Салај“.
У Дом културе Раковица у јуну месецу одржана је представа „Лепотица и зверко“
за млађе разреде основне школе.
БИОСКОПСКА ПРЕДСТАВА
Ученици четвртог разреда су у Дому културе Раковица у мају месецу погледали
филм „Жућко“ о животу и спортским успесима кошаркаша Радивоја Кораћа.
НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ
Одељења 42, 44 и 45 су учествовала у пројектку „Green Wave“ којим је руководила
наставник разредне наставе Ивана Цмиљановић Косовац.
Одељења 12, 22 и 44 су учествовала у пројектку „Twin Space“ којим је руководила
наставник разредне наставе Ивана Цмиљановић Косовац.
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Школско такмичење „Игре без граница“ организовано је у сарадњи са
наставницима физичког васпитања. Учествовали су ученици трећег и четвртог разреда.
Организовано је и такмичење у полигонима спретности ученика 3. и 4. разреда уз помоћ
наставнице физичког васпитања Сузане Јанковић. Ученици трећих разреда, њих 20, 10
дечака и 10 девојчица, наступили су и на градском такмичењу које одржано у ОШ
''Милан Ђ. Милићевић'', екипу дечака и девојчица водила је Сузана Јанковић.
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ – ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
Према договору директора школе и чланова Стручног већа разредне наставе
организована је приредба за предшколце из предшколске установе „Канаринац“.
Предшколци су након приредбе обишли школске просторије и упознали учитеље будићих
првака. За време Дечије недеље у школи је организована добротворна акција по угледу на
акцију телевизије Б92 под називом „Битка за бебе“. Сви учитељи су организовано
припремили своја одељења за учешће у продајној изложби којом смо допуни постојећи
фонд.
КОРЕКТИВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
На нивоу школе у млађим разредима успостављена је сарадња са дефектолозима и
психолозима из Школе за образовање одраслих „Петар Лековић“ и Школе за основно и
средње образовање „Вожд“. На предлог наставника разредне наставе извршено је
испитивање ученика за успостављање неопходног корективног рада.
ДОПУНСКА НАСТАВА
Овај вид наставе је организован за ученике који нису успевали да савладају
предвиђени наставни план и програм. Извођење допунске наставе води се и кроз
евиденцију у Дневнику осталих облика васпитно-образовног рада.
ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава је била организована са ученицима од 2. до 4. разреда. У овај
облик наставе су били укључени талентовани ученици и настава је извођена бар једном
недељно.
Предлози за даље унапређење рада школе у наредној школској години














Одржавање угледних часова наставника.
Учешће више наставника у различитим пројектима школе.
Одржавање и развијање међуљудских односа у школи.
Одржавање и посвећивање пажње квалитетној редовној настави
Развијати вештине, посебне таленте и способности код ученика кроз додатни рад,
ваннаставних активности, као и истицање истих кроз такмичења.
Развијање свести и ширење употребе савремених наставних средстава којима
школа располаже.
Интезивна сарадња са педагогом и психологом школе.
Уједначавање критеријума за оцењивање провера знања.
Поставити шире могућности за васпитни рад са ученицима, посебну пажњу
посветити дисциплини. Инсистирати на Кућном реду школе од стране ученика и
родитеља.
Сарађивати са установама изван школе које су од значаја за пружање помоћи у
васпитно-образовном раду.
Омогућити ученицима да упознају наше писце и песнике, упућивати их на више
читања књига за децу.
Обогатити програм здравственог васпитања ученика.
Обележити дан заштите животне средине
Бавити се уређењем учионица и школе.
Руковидилац стручног већа,
Миле Јурић
ИЗВЕШТАЈ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
Стандардизација годишњег плана извршена је пре почетка школске године, а у
складу са прописима Министарства просвете. Почетком школске 2012/2013. године
отпочела је примена стандардизованих оперативних планова.
Извршено иницијално тестирање петака (иницијални тестови) као и почетно
тестирање свих разреда у складу са прописима Министарства просвете;
Организована приредба поводом Дана школе у организацији које је учествовао следећи
тим: Катарина Гацин, учитељица; Вера Васић, учитељица; Јована Обрадовић, наставник
музичке културе; Ивана Николић, наставник музичке културе; Милан Андрић, наставник
ликовне културе; Мирослав Крњић , наставник ТиИО, Ненад Стаменовић, наставник
ТиИО, Звонко Станковић, наставник ТиИО; Светлана Бубало, наставник српског језика;
Станко Кржић, наставник српског језика;
Техничка помоћ: Александар Герасимовић; Дан одржавања: 7. oктобар 2010. године
Организовано такмичење рецитатора у договору са Дечјим савезом;
Организована приредба поводом Дана светог Саве, која је касније учествовала на
општинском и градском такмичењу и освојила прву награду. Учествовали су наставници
музичког и ликовног образовања, наставници српског језика и веронауке, као и учитељи.
Дан одржавања:
27. Јануар 2012. Године
Тим сарадника:
Катарина Гацин
Вера Васић
Јелена Пантић
Јована Обрадовић
Милан Андрић
Светлана Бубало
Олга Урошевић
Марија Росић
Станко Кржић
Александар Герасимовић
Техничка помоћ:
учитељица
учитељица
учитељица
наставник музичке културе
наставник ликовне културе
наставник српског језика
наставник српског језика
наставник веронауке
наставник српског језика
Организовано школско такмичење у познавању српског језика;
У организацији наставника актива и Општине, у школи су одржана Песничка сусретања,
намењена младим песницима и ауторима.
Покренут је школски часопис, који се за сада налази у електронском облику. Постоји
могућност штампања јубиларног броја поводом Дана школе 2012/2013. школске године.
Представници нашег актива похађали су следеће акредитоване семинаре:
А) Дводневни семинар Мотивација у учењу, одржан у нашој школи,
Б) Једнодневни семинар Планирање у настави српског језика и књижевности,
В) Дводневни семинар Инклузивно образовање – планирање и израда ИОП-а.
Учествовали смо у организацији хуманитарног концерта за помоћ ученици Наталији.
Сарадња са осталим наставницима у организацији Дана науке.
Сви чланови актива били су прегледачи радова на Матурском испиту.
Руководилац стручног већа,
Светлана Бубало
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012.ГОДИНУ
Током школске 2011/2012.године Стручно веће наставника математике је чинило 5
наставника и то у првом полугодишту: Мирјана Мирковић,Сузана Бранковић-Павловић,
Ивана Јовановић, Сандра Николић и Љиљана Рајчић, док је у другом полугодишту, дошло
до промене, те је на место Сандре Николић дошла Оливера Сретовић.
У овој школској години рад Стручног већа се спроводио кроз многе активности.
АВГУСТ
У августу 2011.године сви чланови стручног већа су се састали и направили годишњи и
оперативни програм рада наставе математике за све разреде, тако да сви наставници раде
по јединственом плану и програму. Направњен је и предлог плана писмених и контролних
вежби, који је на састанку са члановима Стручних већа страних језика, српског језика,
наставницима физике, хемије и ТО усаглашен и усвојен тако да распоред писмених и
контролних вежби буде формиран по правилнику. Такође је усвајен плана и програма за
додатну наставу математике, извршен је избор такмичења за текућу школску годину на
такмичења у организацији Министарства просвете, међународно такмичење „Кенгур без
граница“ у организацији ДМС-а и екипно такмичење “Архимедес“ у организацији
математичог друштва „Архимедес“. Изабране су области којима ће се радити огледни
часови. Обављен је разговор са учитељима о евентуалним променама плана и програма
наставе математике у нижим разредима ради бољег увида у предзнање ученика 5-тог
разреда.
СЕПТЕМБАР
У овом месецу је одржан састанак на којем је направљен распоред одржавања допунске и
додатне наставе, разговарало се о критеријуму оцењивања и постављању критеријума за
минимални праг знања потребног за сваку оцену. Тада је договорено да се контролне и
писмене вежбе планирају и састављају у оквиру Стручног већа, тако да би сва одељења
имала тестове исте тежине. Такође је договорено да се од 1.октобра за ученике 8.разреда
уведе додатни час математике на коме ће се радити припрема за матурски испит.
Одељенске старешине су обавештене о томе, уз задатак да обавесте родитеље. У овом
месецу су сређени мали кабинети, и библиотека збирки за припрему деце за такмичење.
Руководилац Стручног већа Љиљана Рајчић је обавестила учитеље о календару
планираних такмичења.
Љиљана Рајчић и Маријана Мирковић 16.9.2012. су водиле своја одељења 5-4 и 5-5 у
Ботаничку башту „Јевремовац“ где су ученици могли да виде ретке и заштићене биљне
врсте и Јапански врт.
Љиљана Рајчић је организовала, а Сузана Бранковић-Павловић, Љиљана Рајчић и
Маријана Мирковић су водиле 30 ученика на манифестацију „Дани открића“ у
организацији Центра за промоцију науке. У оквиру те манифестације, ученици су
посетили САНУ, Математички институт и учествовали у радиноници математике
„Платонова тела“ где су на врло занимљив начин од сламчица научили да праве икосаедар
и додекаедар. Ово је био одличан начин за популаризацију математике код ученика.
ОКТОБАР
У октобру месецу је Љиљна Рајчић и Маријана Мирковић су учествовале у организацији
и реализацији „Квиза знања“ одржаног поводом Дана школе. У овом месецу су
наставници који предају у 7. разреду Оливера Наковски и Маријана Мирковић су
реализовали а касније и анализирали час на коме су ученици представили своје радове на
теме „Историја Питагорине теореме“ и „Питагора – живот и дело“.
Маријана Мирковић, Љиљана Рајчић и Ивана Јовановић су у периоду од 6.10. до
28.10.2012.године учествовале и успешно савладале програм стручног усавршавања под
називом „Blog, twitter i facebook u nastavi“ у организацији УГПСШ “Доситеј“ из Куле. Овај
програм спада у изборни у трајању од 24 часа, а у каталогу за ову школску годину је
заведен под бројем 468.
У септембру месецу су Маријана Мирковић , Сузана Бранковић- Павловић и Љиљана
Рајчић активно као одељенски старешине учествовале у реализацији хуманитарне акције
„Битка за бебе“ у просторијама школе. Током 10 дана, су након редовне наставе остајале
са ученицима који су израђивали ручне радове за продају на тој хуманитарној акцији.
У организацији Министарства просвете и спорта, у школи је реализован пробни матурски
испит за ученике 8 разреда. У реализацији и прегледању тестова су учествовали сви
чланови Стручног већа.
НОВЕМБАР
Наставник Љиљана Рајчић је учествовала на међународном симпозијуму основних школа
„COMMUNICATING DIFFERENTLY“ који је одржан у Румунији, у граду Лугој,
26.новембра 2012.
Заједно са медијатекарем Снежом Драгичевић је тамо представила информатизовани
интердисциплинарни час о реци Дунав.
Чланови Стручног већа математике, Љиљана Рајчић, Маријана Мирковић, Ивана
Јовановић и Сузана Бранковић Павловић, учествовали су, 17.11.2011.године, у раду
стручног семинара Стрес менаџмент: „Како превазићи стресне ситуације у школи“, у
организацији издавачке куће БИГЗ.
Ивана Јовановић је 18.маја 2012. положила испит за дозволу за рад наставника, васпитача
и стручних сарадника, познатијем као испит за лиценцу.
ДЕЦЕМБАР
Маријана Мирковић је савладала програм стручног усавршавања под називом
„Инклузивно образовање – планирање и израда ИОП-а“ који спада у обавезне у трајању од
16 сати.
Последње недеље децембра су Ивана Јовановић, Сузана Бранковић Павловић и Љиљана
Рајчић организовале тематско украшавање учионица поводом Нове године. Љиљана
Рајчић је украшавање реализовала у одељењима 5-4 и 5-3 на тему „Скупови, круг, врсте
фигура, разломци и децимални бројеви „, а исто то је реализовала и Маријана Мирковић
са одељењима 5-1 и 5-5. Сузана Бранковић павловић је реализовала украшавање са
одељењем 6-5, а Ивана Јовановић са одељењима 6-1 и 6-3.
Љиљана Рајчић, Маријана Мирковић и Сузана Бранковић Павловић су 29.12.2012.
реализовале одлазак ученика одељења у којима су одељенски старешине у дискотеку
„Трезор“ поводом прославе Нове године а ради успостављања добрих међувршњачких
односа и комуникација.
ЈАНУАР
Дана 18.јануара је одржан састанак Стручног већа на коме је извршена анализа успеха
ученика на крају првог полугодишта.
Љиљана Рајчић је заједно са наставником географије Зденком Јаношев 23.јануара 2012 у
8-5 а 26.јануара 2012.године у 8-4 одржала интердисциплинарни час у 8-5 са темом
„Статистичка обрада података у географији“ у коме је реализован групни истраживачки
рад.
ФЕБРУАР
Сузана Бранковић-Павловић је у фебруару реализовала информатизовани час на тему
„Углови са паралелним крацима и остале врсте углова“ у одељењима 5-2 и 5-6.
Љиљана Рајчић је 3.фебруара 2012.године организовала, а остали чланови већа су
учествовали у реализацији школског такмичења из математике које је одржано у најбољем
реду.
У нашој школи је на иницијативу директора одржано предавање професора и дефектолога
из средње занатске школе „Петар Лековић“ за децу ометену у развоју. Том предавању су
присуствовали сви чланови стручног већа. Ово је пример добре праксе у сарадњи са
другим институцијама.
Маријана Мирковић и Оливера Сретовић су у 7 разреду организовале огледан час на тему
"Круг понављање основних елемената круга“ (одељење 1, 2 и 3); и на тему „Број π у
природи и историја откривања броја π“ (одељење 1, 2 и 3).
МАРТ
Сузана Бранковић-Павловић је у марту реализовала информатизовани час на тему
„Трапези“ у одељењима 6-5 и 6-2 и 6-4.
Љиљана Рајчић је заједно са наставником географије Зденком Јаношев 21.марта 2012.
одржала интердисциплинарни час у 8-5 са темом „ И то је Дунав“ у коме је реализован
групни истраживачки рад.
Љиљана Рајчић је заједно са наставником биологије Дејаном Бошковићем направила и
пријавила интердисциплинарни час на конкурс који организује „Креативна школа“ у
органиацији завода за унапређење образовања и васпитања. Час је назван „Математичка
биологија – лист и осна симетрија“ и направљен је у трајању од 3 школска часа, од којих
се један реализује у потпуности информатизовано, а други је у облику групног
истраживачког рада. Час је увршћен у базу знања.
У нашој школи је 4. марта 2012.године одржано општинско такмичење из математике.
Координатор такмичења као и председник комисије је била Љиљана Рајчић, а у
реализацији су учествовали сви чланови Стручног већа. Такмичење је организовано за 384
ученика од трећег до 8 разреда. Организација такмичења је похвањена од стране
председника Општинског актива Миланка Бабића, као и од наставника који су дежурали и
прегледали радове, па чак и од родитеља. Сви су били једногласну у томе да је рад био
максимално ефикасан и без пропуста. Треба истаћи да је сарадња са осталим школама на
општини била врло задовољавајућа.
У овом месецу је у нашој школи и ове године 15. марта 2012. године организовано
међународно такмичење „Кенгур без граница“. Координатор је била Љиљана Рајчић а у
реализацији си учествовали сви чланови стручног већа као и учитељи Јелена Пантић,
Роланд Мира и Живић Мира. Учествовало је 178 ученика. Све је реализовано без
проблема.
Ивана Јовановић, Сузана Бранковић Павловић и Љиљана Рајчић су 11.3.2012. савладале
програм стручног усавршавања под називом „Индивидуални образовни план – корак ка
инклузивном образовању“ у ораганизацији ресурсног центра“Знање“ из Београда и који
носи ознаку обавезни у трајању од 10 сати.
АПРИЛ
Дана 4.априла одржан је састанак Стручног већа на коме је извршена анализа успеха
ученика на 3.тромесечју.
Сви чланови стручног већа су учествовали у припреми и реализацији манифестације
,,Знање на видику’’ којом, у сарaдњи са организацијама Sfera и Micro Global Scopе –
Science House Foundation, је обележен Дан науке у нашој школи. Организовано је у 2
учионице, 10 експеримената које су изводили ученици од 5 до 8 разреда.
Љиљана Рајчић је у априлу реализовала огледни информатизовани час у одељењима 5.тог
разреда (5-3, 5-4) на тему „Осна симетрија у природи“. Наставник Сузана БранковићПавловић реализовала информатизовани час на тему „Осна симтрија“ у одељењима 5-2 и
5-6.
Ивана Јовановић је реализовала у сарадњи са наставницима ТО интердисциплинарни
информатизовани час на тему „Призма, пирамида и ваљак“у одељењима 8-2 и 8-3.
Сузана Бранковић Павловић је била координатор, а Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић
помоћ у реализацији хуманитарног концерта за прикупљање новчане помоћи за ученицу
Наталију Илић из 6-5.
У периоду од 28-29.4.2012.године Маријана Мирковић, Ивана Јовановић, Оливера
Сретовић, Сузана Бранковић-Павловић и Љиљана рајчић су савладале програм стручног
усавршавања под називом „Дидактичко-методска поставка часа математике“ у
организацији ЕТФ-а из Београда који има ознаку обавезног у трајању од 16 сати.
У организацији Министарства просвете и спорта, у школи је 21.4.2012. реализован, други
по реду, пробни матурски испит за ученике 8 разреда. У реализацији и прегледању тестова
су учествовали сви чланови Стручног већа.
МАЈ
У организацији Центра за промоцију науке, а у оквиру манифестције "М3 - Мај Месец
Математике", 14.маја 2012. одржана је радионица "Визуелне илузије" коју је водио
шпански математичар Хавијар Бараљо. Ученици петог разреда наше школе су имали ту
част да за њих буде одржана ова радионица. О коликој части се ради, говори и податак да
су организоване само 2 такве радионице. Познати математичар је своје предавање и
целокупну радионицу водио на енглеском језику. Ову посету за групу од 18 ученика петог
разреда су реализовале наставнице Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић.
Такође у оквиру исте манифестације "М3 - Мај Месец Математике", 15.маја 2012.
одржана је радионица "Симетрије" . Ову посету за групу од 30 ученика петог разреда (из
свког одељења по 5 ученика)су реализовале Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић. 21.маја
2012.године на исту радионицу су групу од 30 ученика шестог разреда водиле Ивана
Јовановић и Сузана Бранковић-Павловић.
Сузана Бранковић Павловић је, у периоду 5-6.мај 2012.године, савладала програм
стручног усавршавања под називом „Одабрани садржаји наставе математике у старијим
разредима основне школе“ у организацији „ComTrade“ из Београда.
Ивана Јовановић је 18.маја 2012. положила испит за дозволу за рад наставника, васпитача
и стручних сарадника, познатијем као испит за лиценцу.
У периоду 18-19.мај 2012. Маријана Мирковић, Сузана Бранковић Павловић су
реализовале екскурзиј ученика за одељења у којима су одељенске старешине. Током
екскурзије, акценат је био на успостављању културне и толерантне комуникације међу
вршњацима, као и проширивање стечених знања из разних области.
Маријана Мирковић и Љиљана Рајчић су, током екскурзије, са својим ученицима
фотографисале природу и тражиле облике у природи који одговарају словима азбике за
пројекат „Азбука природе“ који је био преставњен на светској смотри пројеката „Project
Earth“ где је и победио. То значи да ће наш пројекат и наша школа представљати Србију
на овогодишњој конференцији Уједињених нација у Рију де Женеиру!
Током маја и јуна Маријана Мирковић и Сузана Бранковић Павловић су учествовале у
пројекту „Песталоци“ као чланови тима за борбу против насиља и тиме дале свој
допринос у борби против међувршњачког насиља.
Љиљана Рајчић је у мају месецу поставила у холу школе изложбу под називом „Визуелне
илузије“. Поставку за изложбу су начинили ученици 5-3 и 5-4 који су чланови
математичке секције.
ЈУН
Иако је целе школске године трајала припремна настава за завршни тест, она се наставила
и у јуну месецу. Стручно веће је са члановима Стручног већа српског језика направило
распоред одржавања припремне наставе и то тако да свако одељење добије блок од 2 часа
за један предмет да би се могла квалитетније увежбати концетрација ученика да раде у
сегменту дужем од једног школског часа. На сваком од тих блок часова ученици решавали
по један пример теста који су састављали наставници.
У школи је под надзором Министарства просвете, одржан завршни испит из математике за
140 ученика осмог разреда. Прелиминарни резултати упућују да је просечан број бодова
ученика наше школе био највиши на нашој општини те можемо бити задовољни
постигнутим успехом ученика на матурском испиту из математике. Маријана Мирковић,
Сузана Бранковић Павловић, Ивана Јовановић и Љиљана Рајчић су биле распоређене као
прегледачи у основним школама на општини.
У јуну је одржан састанак на коме је начињен годишњи план рада Стручног већа за
2012/2013.годину и начињена је подела одељења по наставницима за школску
2012/2013.годину.
Сузана Бранковић Павловић је учествовала у анализи анкете везане за самовредновање
рада наставника.
У овој школској години је реализована акција прикупљања старе хартије и то 26.октобра,
21.децембра, 6. марта и 30. маја. Ивана Јовановић, Љиљана Рачић, Сузана Бранковић Павловић и Маријана Мирковић су реализовале ову акцију у одељењима у којима су
одељенске старешине.
Током целе школске године, Љиљана Рајчић је одржавала комуникацију са ученицима
преко свог е-mail као и прего блога „Свет бројева“. Тај блог је побољшао комуникацију са
ученицима, био извор нових знања, ширења постојећих знања, а поједини ученици су и
сами постали аутори неких чланака на блогу.
Током целе школске године, ученици су постављали изложбу својих радова на паноу
испред учионица математике. Реализатори тих активности су сви чланови Стручног већа.
Маријана Мирковић је реализовала активности у оквиру Ђачког парламента.
АВГУСТ
У периоду од 20-24.8.2012. године организована је припремна настава за два ученика
седмог разреда, који су упућени на поправни испит. 27.8. су полагали писмени део, а 28.8.
усмени део. Оба ученика су оцењена позитивном оценом на крају школске године.
Закључак: Сви чланови Стручног већа су показали изузетно залагање у оквирима
наставних и ваннаставник активности у циљу унапређења наставног и васпитног процеса
у школи, међуљудских односа како међу запосленима, тако и према д ругим
институцијама, промоције знања и хуманости међу ученицима и приближавању
истраживачког рада ученицима.
Сарадња међу члановима Стручног већа у овој школској години је била изузетна, уз
велико међусобно уважавање и поштовање што се огледало кроз континуирано
договарање, организизовање и реализовање свих наведених активности
Руководилац стручног већа,
Рајчић Љиљана
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА ЗА 2011/2012.
ГОДИНУ
Ово веће је радило у складу са предвиђеним годишњим планом за школску
2011/2012. годину. У току школске године одржано је 11 састанака стручног већа, и то у
наредним месецима: август 2011, септембар 2011, октобар 2011, новембар 2011, децембар
2011, јануар 2012, фебруар 2012, март 2012, април 2012, мај 2012 и јун 2012. У раду
стручног већа учетвовали су сви његови чланови:
Зденка Јаношев (наставник географије),
Радмила Бабовић (наставник историје и географије),
Марија Кочић (наставник историје), и
Немања Пантић (наставник историје).
Редовним планом и програмом стручног већа друштвених наука били су предвиђени и
огледни часови, који су и одржани:
25. 1. 2012. године одржан је интердисциплинарни час из предмета географија и
математика на тему „Графикони и табеле и њихова примена у географији“. У извођењу
овог часа учетвовале су наставница географије Зденка Јаношев и наставница математике
Љиљана Рајчић. Часу су такође присуствовали директор школе и помоћник директора.
Основни циљеви оваквог типа часа су у потпуности остварени, а односе се на повезивање
знања из географије и математике. У смислу израде графикона и табела, као и
самосталности рада ученика приликом коришћења уџбеника, као и подстицања ученичке
радозналости и креативности.
23.4. и 25.4.2012. године одржана су три интердисциплинарна часа, из предмета
математике, географије и информатике за ученике седмог разреда.
Географија, са наставном јединицом Географска мрежа
Рачунарство и информатика, са наставном јединицом Кориснички програми
Математика, са наставном јединицом Координатни систем у равни
Основни циљеви оваквог типа часа су у потпуности остварени. Под обједињеном темом
Декартов координатни систем у равни. Од ваннаставних активности наводе се похађања
семинара: наставник Зденка Јаношев – „Школа као театар“ и „Корак ка инклузији“.
Наставник Радмила Бабовић – „Школа као театар“, наставник Намања Пантић –
„Светосавски семинар историчара“.
Руководилац стручног већа,
Немања Пантић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ШКОЛСКУ
2011/2012. ГОДИНУ
СЕПТЕМБАР
На првом састанку, план рада Стручног већа је једногласно усвојен за 2011/2012.
Глобални и оперативни планови су на време предета 1.9. 2011. Изабране су теме,
литература, уџбеници за 2011/2012. Сваки наставник је утврдио садржај допунске и
додатне наставе и слободних активности и одредио време извођења овакве врсте наставе
Исто тако је одређен термин за израду писмених задатака и контолних вежби. 26. 8. 2011.
у Сава центру је одржан семинар за наставнике енглеског језика Pearson LongmanAkronolo elt seminar. Семинару су присуствовали: Лепосава Љешевић, Весна Тутуновић и
Драгана Васиљевић. Сваког првог уторка у месецу у Руском дому одржавају се методички
семинари за професоре руског језика. Семинару су присуствовали: Љиљана Вићентијевић,
Слађана Петровић и Марина Милошевић. 26.9.2011. Друштво српско-руског јединства
„Тител“ је доделило награду за написану песму на руском језику Емилии Огњеновић VI -2
за освојено треће место у републици поводом конкурса које је Друштво српко-руског
јединства расписало за Европски дан језика у просторијама ОШ „Светозар Милетић“.
ОКТОБАР
Од 30.9. до 6.10. 2011. наша школа је била домаћин и угостила децу из Русије из
Новосибирска и њихове наставнике поводом манифестације „Радост Европе“ који се сваке
године одржава у Сава центру. 3.10. 2011. одржан је свечани дочек у нашој школи на
руском језику. Програм за дочек су припремиле Љиљана Вићентијевић и Слађана
Петровић, професори руског језика. И гости су такође извели свој програм. 5.10. одржан је
свечани концерт „Радост Европе“ у Сава центру и тиме је обележена Дечја недеља.
Европске земље су представиле своју културу плесом, од фолклора до савремених
балетских наступа. Закључак: Држење и комуникација на руском језику су још више
зближили два народа исте крви исте вере. 11.10. 2011. одржан је семинар за професоре
руског језика у руској школи, где су дата упутства како учествовати на међународној
олимпијади „Лик Русије-2012“. Семинару су присуствовале професори руског језика
Љиљана Вићентијевић и Слађана петровић. 20.10.2011. у Сава центру одржан је концерт
Иване Жигон и групе „Александров“ из Москве поводом обележавања дана када је
ослобођен Београд од окупираних Хитлерових снага. Закључак: Да се никад не забораве
страдања два народа у борби за ослобођење Београда у Другом светском рату.
23.10.2011. у Крепољину је одржана изложба гљива са циљем одржавања и заштите
природе и подизање еколошке свести и едукације свих грађана, а пре свега младих.
Професор руског језика Љиљана Вићентијевић заједно са наставницима биологије и
географије посетила је изложбу са својим одељењем 6-2. Тако је извршена корелација
наставних садржаја руског језика са наставним садржајем српског језика, музичке,
ликовне културе, биологије, географије, историје, веронауке на тему „Заштита животне
средине“(посета манастиру Горњак и Крупајанска врела).
НОВЕМБАР
У новембру су предложене мере за побљшање успеха и дисциплине. Сваки наставник са
уважавањем приступа учнику и узима у обзир њихове узрасне и индивидуалне
карактеристике. Да би се градиво реализовало сваки наставник проширује репертоар
наставних метода и води рачуна о матовицаји ученика. Допунска и додатна настава се
редовно одржава из премета који захтевају овакву врсту наставе. Квалитет наставе у
школи је веома добар и деца су веома активна и креативна. Циљ активности јесте развој
личности индивидуалности сваког детета. 28.11.2011. наставник руског језика Слађана
Петровић је припремила излагање на тему „Израда сценарија за извођење наставе“. Тема
је урађена са циљевима и задацима. Наставници оба страна језика су послали децу у
Центар за таленте који сарађује са Министарством.
ДЕЦЕМБАР
26.12. 2011. професор руског језика Љиљана Вићентијевић је реализовала огледни час
„Деда и репа“ у кабинету за руски језик. Час је био веома успешан. Циљ овога часа је
развијање љубави према књизи, према руским бајкама и причама. Оспособљавање
ученика за глуму и исказивање својих емоција. 17.12.2011. и 18.12.2011. семинару
„Мотивација за учење и психолошки принципи учења“ присуствовали су Весна
Тутуновић, Драгана Васиљевић, Лепосава Љешевић, Љиљана Вићентијевић и Слађана
Петровић.
ЈАНУАР
Семинару „Зимска школа“ од 10.1.2012. до 13.1.2012. присуствовали су професори руског
језика: Љиљана Вићентијевић, Слађана Петровић и Марина Милошевић. 13.1.2012.
вишедеценијском традиционалом Скупу слависта Србије присуствовала је професор
руског језика Љиљана Вићентијевић. Циљ овог семинара су актуелне теме за наставу
руског језика.
ФЕБРУАР
14.2.2012. „Српко одељење Међународног фонда јединства православних нарада“ и
Основна школа „Свети Сава“ на Врачару су у децембру објавили конкурс „Божићне и
новогодишње приче и цртежа“. Циљ конкурса је духовно морола уметничко естетско и
патриотско васпитање деце и омладине, поштовање и заинтерованост за традиције
православља, духовно и културно-уметничко наслеђе Русије. На овом конкурсу је
учествовала и наша школа. Професор Руског језика Љиљана Вићентијевић је одабрала
најлепше ликовне и литерарне радове и на овом конкурду су похваљена три ученика:
Јелена Смиљанић 6-1, Милица Сукновић 6-4 и Атанасије Савовић 7-2, а школа је добила
захвалницу за учешће. 25.2.2012. одржан је семинар за наставнике енглеског језика под
називом Oxford University Press elt Conference- OUP Day. 26.2. 2012. одржан је мини
семинар за наставнике енглеског језика . 24.2.2012. одржано је школско такмичење из
енглеског језика, 27.2.2012. одржано је школско такмичење из руског језика и пласирали
су се за општинско такмичење 12 ученика из енглеског и 10 ученика из руског језика.
Наставник енглеског језика Радмила Зимоњић је припремила излагање на тему „Берза
идеја за извођење активне наставе“. Тема је урађена са циљевима и задацима.
МАРТ
3.3.2012. семинар из енглеског језика Mith Penny Ur. Присуствовале су: Лепосава
Љешевић и Радмила Зимонић
10.3. 2012. одржано је општинско такмичење у ОШ“Франце Прешерн“ и на градско
такмичење палсирало се 8 ученика из енглеског језика и 2 ученика из руског језика
пласирали су се следећи ученици:
Наставници који су извели децу на такмичење су Лепосава Љешевић, Радмила Зимоњић и
Љиљана Вићентијевић.
11.3.2012. одржан је семинар у нашој школи ИОП. Присуствовали су наставници:
Лепосава Љешевић, Весна Тутановић, Радмила Зимоњић.
Наставник енглеског језика Драгана Васиљевић је припремила излагање на тему
„Едукативна радионица као облик активног учења“. Тема је урађена са циљевима и
задацима.
АПРИЛ
18.4. 2012. ученица наше школе Јелена Смиљановић 6-1 и наставник Љиљана
Вићентијевић су награђене на оломпијади „Лик Русије“ у Руској школи. Ученица је
добила награду као победник на олимпијади у номинацији „Радуга над Россией“
29.4.2012. одржано је градско такмичење из оба језика. Енглески језик: ОШ “Јован
Јовановић Змај“ и ученица „С“ категорије Клиф Катарина се пласирала на републичко
такмичење.
Руски језик: ОШ“Старина Новак“, ученици се нису даље пласирали.
МАЈ
26. мај 2012. одржано је републичко такмичење у ОШ“Јован Миодраговић“ ученица у „С“
категорија Катарина Клиф је освојила друго место.
8. маја 2012. одржан је огледни час енглеског језика у кабинету хемије заједно са
наставником хемије на тему „Загађивање и заштита животне средине“
Закључак: Час је био веома успешан и занимљив са циљевима и задацима.
26.5. одржан је спортски дан посвећен предстојећим Олимпијским играма у Лондону. Том
приликом представници Британског савета одржали су три радионице са ученицима
седмог и осмог разреда на тему „Олимпијски спортови“. Око 90 ученика је учествовало у
овој радионици. Закључак: Ова радионица је била веома успешна и занимљива.
ЈУН
6.6.2012. одржано је такмичење у Руском дому на тему „Александр Сергеевич Пушкин“.
Обележен је Дан руског језика и на конкурсу дечјих радова додељена је награда ученику
Атанасију Савовићу 7-2 „За лучший портрет“.
И ове године све је реализовано што је и планирано по плану.
Руководилац стручног већа,
Љиљана Вићентијевић
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНИКЕ У
ШКОЛСКОЈ 2011/2012.
Веће природних наука и технике се редовно састајало, свакога месеца, обично је то био
термин сваке прве среде пре отворених врата, тако да је посећеност већа била више него
редовна, на чему се захваљујем члaновима већа.
Рад већа се одвијао према раније утврђеном плану, разматране су предвиђене теме, али и
текућа питања и проблематика. Није било никаквих проблема у раду стручног већа, а
колеге и колегинице су својим конструктивним приступом то омогућили.
Остварени су сви предвиђени облици рада, редовна настава, допунска, додатна, припреме
за такмичења и доста слободних активности.
Наставница Радмила Шошкић је реализовала следеће активности:
-
Посета Ботаничкој башти,
Изложба гљива и лековитог биља Крепољин (Хомољске планине),
Засавица природни резерват (упознавање са аутохтоним врстама Србије),
Такмичење „Препознавање и знање четинара и лековитог биља“ – освојено 4.
место. Организација Министарства пољопривреде и шумарства Србије,
Акција садње лишћара код Ушћа поводом дана обележавања године шума,
Акција „Битка за бебе“ – припрема здраве хране,
Семинар у организацији БИГЗ-а: „Како превазићи стресне ситуације у школи“,
Семинар о инклузији одржан у нашој школи, трајање 1 дан,
Семинар о комуникацији одражан у нашој школи, трајање 2 дана,
Посета позоришној представи „Деца почела“,
Посета – документарни филм „Београдска језера“ (обележен Дан планете Земље),
Посета хуманитарни концерт за помоћ ученици Наталији Илић VI5 одржан у Дому
културе Раковица
Прослава Нове године – одлазак у дискотеку „Трезор“
На школском такмичењу учествовало је око 100 ученика виших разреда и на
општинско такмичење пласирало се 19 ученика који су сви освојили једно од прва
три места.
Наставник Мирослав Крњић:
- Одражавао и инсталирao софтвер на рачунарима у кабинету
- Oдржавао систем на два рачунара у зборници и поставио одговарајућу трајну
заштиту тако да ти рачунари нису више легло вируса
- Заједно са наставником Ненадом Стaменовићем радио на изради модела
Вишеградског моста за приредбу поводом дана школе, и акитвно учествовао припреми
и реализацији школског „биатлона“.
- Направио „ветромер“- уређај за мерење брзине ветра који су користили ученици у
пројекту „Greenwave“ наставника Дејана Бошковића
- Направио модел Питагорине теореме за потребе школског сајма науке
- Константно набављао неопходан алат за практичне радове ученика – маказе,
скалпеле, бургије, столарске стеге, мале турпије и остало
- Организовао прикупљање пара од ученика петог разреда (по 250 дин) за набавку
одговарјућег материјала за практичан рад ученика (картон, лепенка, тестерице, лепак,
шпер плоча ... ). На тај начин корист имају и ученици и родитељи и наставници.
- Освојено Треће место на општинском такмичењуи пласман на Градско у
дисциплини Ваздухопловно моделарство – ученик Kрнета Саша 8-1
- Освојено Четврто и Пето на градском такмичењу у дисциплини Аутомоделарство
са ученицима Петром Петровићем и Срђаном Стевановићем
- Одлазак на Републичко такмичење у Врању 18. и 19. маја
- Стручно се усавршавао на бесплатном семинару „DILS: izrada IOP-a“, одржаног у
нашој школи 11.03.2012.
- Стручно се усавршавао кроз електронски семинар „Blog, Twitter i Facebook u
nastavi“ у сопственој режији, одржан у периоду 06.03.-31.03.2012.
Наставница Олга Вујин је константно ангажована на одржавању и унапређењу школског
сајта, као и у многим пројектима који предвиђени ШРП.
Наставница Лепосава Ђурђевић је водила ученике у музеј Николе Тесле.
Настaвница Гордана Милосављевић:
Одељење V6 разреда је у пуном саставу на настави техничког информатичког образовања.
Поприлично им је тесно када треба да користе рачунаре или да раде вежбања, тј.
практичне радове.
Морала сам осмислити њихове часове другачије, а неускратити им све предвиђене
наставне садржаје. Потребно је планирати можда да они те часове имају као последње да
када су на распореду вежбања могу време комбиновати са њима другачије, а да је кабинет
слободан или и то одељење поделити.
Сви циљеви и задаци су у потпуности остварени кроз редовну наставу и одредјени број
часова слободних активности (фото секција и еко секција-кућице за птице). Укупно
гледано на крају школске године наставни садржаји су на високом нивоу усвојени од
стране ученика, на обострано задовољство.
На почетку школске године на моје велико изненађење није било проблема са ученицима
петог разреда који су упознавали нов предмет.
Врло брзо су се уклопили. Све похвале учитељима.
У наставку су се полако и технички описменили кроз предвиђене наставне садржаје.
Наставни програм у свим разредима је модуларног типа. Модули представљају
програмске целине које омогућавају ученицима креативну слободу, диференцијацију
према способностима, полу и интересовањима.
Настава је реализована групним, фронталним и индивидуалним радом, при томе се
остварио и индивидуални приступ ученицима.
Ученици су подстицани на техничко стваралаштво и развијан им је интерес према
техници, као и на коришћење рачунара на сигуран и безбедан начин и додатне техничко
технолошко и информативне литературе.
Остварено је изузетно много часова огледног карактера где су ученици шестог, а
поготову седмог разреда реализовали своје креације часова уз наставникову стручну
помоћ.
Урађено је двадесетак нових паноа.
У петом и шестом разреду у овој школској години у потпуности је остварен индивидуални
приступ самосталним пројектима, који се показао као солидан и добар показатељ како се
организовати за нове изазове за наредне школске године.
И ове године успешно је реализован пројекат “И ми смо предавачи”, чији сам
координатор.
Присуствовала сам семинарима који су одржани у нашој школи, и изузетно сам
задовољна. Такође, сам била на промоцијама нових уџбеника за техничко и информатичко
образовање.
Волела бих да следеће школске године будем у прилици да учествујем на неком стручном
семинару.
Увек учествујем у припремама и раду за квалификационе испите, тј. завшни испит наших
осмака.
Планирам реализацију пројекта “Помозимо птицама нашег школског дворишта” за нову
школску годину. На томе већ годину дана успешно сарађујем са учитељицом Миром
Роланд. Десетак кућица је спремно и чека следећу школску годину.
Такође, припремам са члановима фото секције изложбу, највероватније, за Дан школе.
Наставник Ненад Стеменовић:
- У току школске године поред редовних наставних активности урадио сам и следеће:
- урадио сам редовно одржавање оперативних система и свих неопходних програма за
наставу у кабинету за ТИО
- са настаницима техничког и информатичког образовања, ликовног и наставником
српског језика урадио сам неопходне реквизите за прославу дана школе са
наставницима техничког и информатичког образовања, поводом дана школе,
учествовао у организацији такмичења
- са једним учеником петог и осмог разреда и једном ученицом шестог разреда
учествовао сам на општинском такмичењу из техничког и информатичког образовања
- учествовао у раду комисије за оцену радова на републичком такмичењу из техничког
и информатичког образовања
- редовно сам одржавао сарадњу са родитељима
- посетио сам два семинар у организацији школе и један семинар у организацији
издавачке куће ,,M&G Dakta''
Наставник Звонко Станковић:
је учествовао у реализацији следеђих активности:
Припрема такми;ења (биатлон) у оквиру прославе дана школе и суђење на фудбалском
турниру у оквиру исте прославе;
Учествовање на семинарима:
1. Мотивација за учење и психолошки принципи учења,
2. Инклузија;
Припрема и учествовање ученика на такмичењу из области ауто- моделарство;
Рад са групом ученика у припреми интересантних машина ( “Rube Goldberg mashine” и
машине “Освојите осмех” за најмлађе посетиоце) за школски дан науке ;
Реализација екскурзије ученика одељења VII/2
Наставница Јелена Дробњаковић:
У школској 2011/2012. години реализовани су сви предвиђени часови редовне, допунске и
додатне наставе, у складу са препорукама Министарства просвете за време ванредног
стања у нашој земљи.
И ове године одржано је школско такмичење из хемије за 7. и 8. разред, 1.фебруара 2012.
На општинском такмичењу из 7. разреда Андреј Зељковић је освојио 1.место, а Вук
Ранковић 2. место и учествовали су на градском такмичењу.
Из 8. разреда Јана Миленковић је освојила 2. место, а Нада Васић 3.место.
Ове године смо организовали Дан науке у школи, 25. априла, Знање на видику,а по узору
на традиционални београдски Сајам науке који сваке године посећујемо. Демонстратори у
хемијској лабораторији следећих огледа: хемијски коктел, хемијски залазак сунца,
сумпорни цвет, хемијски семафор, слоновска паста за зубе, дух из боце, хемијска
прскалица...били су Јана Дробњаковић 4/5, Јана Миленковић и Нада Васић 8/2, Немања
Јеленић и Исидора Димитријевић 8/4,Јована Шљукић 7/1, Нина Мартиновић , Александар
Николић и Ана Миољевић 8/2, Алекса и Никола Матковић 7/2, уз будно око и надзор
наставнице.
Огледни час је реализован са наставницом енглеског језика Лепосавом Љешевић, 8.маја у
одељењу 8/3 на тему Загађење и заштита животне средине. Часу су присуствовали
директор школе, психолог и наставница руског језика Љиља Вицентијевић. Циљ часа је
био обнављање знања из екологије (7. разред) и хемије (неорганска хемија из првог
полугодиста ) уз коришћење енглеских стручних речи. Већи део часа је реализован на
енглеском језику.
Руководилац стручног већа,
Мирослав Крњић
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА АКТИВА
ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012.
ЛИКОВНА КУЛТУРА:
Септембар:
- Чланови ликовне секције су осликали просторију дечијег боравка
- Ликовна секција је веома активно припремала сценографију за представу поводом
Дана школе, уз велику помоћ наставника техничког образовања (Мирослав Крњић,
Ненад Стаменовић и Звонко Станковић) који су направили макету моста која је касније
изложена у холу школе
- Изложба ученичких радова у холу школе
Октобар:
- Организована је тематска изложба (омот за књигу – наслови Иве Андрића) у холу
школе, поводом Дана школе
- Ученици ликовне секције су учествовали на такмичењу у цртању на отвореном
поводом Дечје недеље
- Чланови ликовне секције су осликали постављене бетонске скулптуре у дворишту
школе
- Актив ликовне и музичке културе је у сарадњи са активом српског језика организовао
представу поводом Дана школе
Новембар:
Ученици су учествовали на ликовним конкурсима:
- А.Д. Железнице Србије на тему Железница
- Агенције за борбу против корупције на тему Ухвати прави смер, кажи да није фер
- Секретаријат за саобраћај на тему Европска недеља мобилности
-
Изложба ученичких радова у холу школе
Децембар:
Ученици су учествовали на ликовном конкурсу:
- ЈКП Београдске електране на теме Мој топли дом и Зима у Београду
- Изложба ученичких радова у холу школе
Јануар:
- Чланови ликовне секције су припремали сценографију за приредбу и изложбу у холу
школе, a aктив ликовне и музичке културе у сарадњи са активом српског језика је
организовао представу поводом школске славе Свети Сава
- Изложба ученичких радова у холу школе на тему Свети Сава
Фебруар:
Ученици су учествовали на ликовним конкурсима:
- Осми дечји васкршњи сабор
- Најлепше осликано васкршње јаје
- дечја карикатура Мали Пјер
Март:
Ученици су учествовали на ликовним конкурсима:
- Центар за културу Раковица Слободна тема
- Секретаријат за дечју заштиту на тему Најлепши осмех
- Ученици ликовне секције су учествовали на конкурсу Креативна школа у корелацији
са биологијом и математиком - у организацији наставника биологије Дејана
Бошковића
Април:
- Изложба ученичких радова у холу школе на тему Осликана ускршња јаја
- Ученици ОШ „Иво Андрић“ са активом ликовне и музичке културе у сарадњи са
активом српског језика учествовали су на општинском такмичењу 12. Фестивала
кратких драмских форми деце и младих Београда са представом Свети Сава и
освојили прво место
Мај:
- Ученици ОШ“ Иво Андрић“ са активом ликовне и музичке културе у сарадњи са
активом српског језика учествовали су на градском такмичењу 12. Фестивала кратких
драмских форми деце и младих Београда са представом Свети Сава и освојили прво
место
- Ученици су присуствовали презентацији графичке пресе проф. графике Ликовне
академије у Београду, Адама Пантића, коју је финансијски обезбедила школа
- Актив ликовне уметности у сарадњи са директором школе организовао је изложбу
графика радова ученика 8. разреда ОШ“ Иво Андрић“ у галерији Дома културе
Раковица
- Ученици су подржали акцију такмичења у одбојци Лига одбојкаша прављењем логоа
за мајице и пехара за награђене такмичаре
- Ученици су учествовали на ликовном конкурсу Птице
- Изложба ученичких радова у холу школе
- Најбољи лого за Лигу одбојкаша: Анастасија Поповић 6/3
Јун:
- Изложба ученичких радова у холу школе
МУЗИЧКА КУЛТУРА:
Септембар:
- Припрема пратећих вокала и солиста за снимање албума за ПГП-РТС у оквиру
републичког фестивала Деца композитори – ФЕДЕМУС
- Снимање албума у студију МТ
Октобар:
- Наступ солиста на платоу испред Тржног центра „Ушће“, у оквиру презентације новог
албума са ФЕДЕМУС-а у организацији Дечјег културног центра
- Наступ у свечаној сали на свечаности поводом Дана школе
- Наступи у Дечјем културном центру на концерту републичког фестивала Деца
композитори – ФЕДЕМУС
Новембар:
- Учешће у међународном пројекту Видови комуникацаије у настави, у Румунији, са
подтемом Невербална комуникација
Децембар:
- Учешће на општинском такмичењу певача-солиста Златна сирена, и освојене 4 прве и
једна друга награда
Јануар:
- Учешће на школској свечаности поводом школске славе, Светог Саве
Март:
- Учешће на градском такмичењу певача-солиста Златна сирена, и освојене 4 прве
награде
- Учешће на конкурсу за републички фестивал ФЕДЕМУС 2012, композицја Луције
Кецић из V2 је једна од 12 композиција које ће бити професионално снимљене у
септембру
Април:
- Учешће хора на општинском такмичењу у оквиру Фестивала кратких драмских форми,
у представи „Свети Сава и ...“
- учешће хора у међународном пројекту Twin Space, представљање српске традиције
- Одржан целовечерњи хуманитарни концерт за Наталију Илић у дворани Дома културе
Раковица
Мај:
- Наступ солиста на платоу испред Тржног центра „Ушће“, у оквиру презентације нове
збирке нота са ФЕДЕМУС-а у организацији Дечјег културног центра
- Учешће на концерту Ревија победника у оквиру Дечијих музичких свечаности у
Дечјем културном центру
- Учешће хора на општинском такмичењу у оквиру Фестивала кратких драмских форми,
у представи „Свети Сава и 7 хулигана“
Јун:
- учешће хора у међународном пројекту Twin Space, упознавање француске традиције
Руководилац стручног већа,
Милан Андрић
ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ ВЕЋА
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012 ГОДИНУ
Септембар:
- Уређење кабинета и спортских терена, носилац посла стр. веће
- Усаглашавање плана и програма, носилац посла Владимир Цвикић
- Формирање секција,
- Владимир Цвикић – рукомет, атлетика, фудбал
- Зоран Поповић – одбојка, стони тенис
- Драшко Стојковић – Кошарка
- Одржано школско првенство у малом фудбалу, и школско и општинско првенство у
рукомету, носилац посла Владимир Цвикић
- Анализа моторичких способности ученика урађених на тестирањима у претходној
школској години, сручно веће
Октобар:
- Учешће у прослави дана школе, носилац посла стручно веће
- Јесењи школски крос носилац посла стручно веће,
- Учешће у традиционалној штафети „ Ослобођења Раковице“, носилац посла Владимир
Цвикић
- Општинско и градско такмичење у атлетици, носилац посла Владимир Цвикић
Новембар:
- Сарадња са стручним већем учитеља, стр. веће
- Школско и општинско првенство у одбојци, носилац посла Зоран Поповић
- Градско првенство у стоном тенису, нос. посла Зоран Поповић
- Градско Првенство у пливању, носилац посла Драшко Стојковић
Децембар:
- Школско и општинско такмичење у кошарци, носилац посла Драшко Стојковић
- Анализа здравственог стања ученика после систематског прегледа, стручно веће
- Усклађивање критеријума оцењивања, стручно веће
- Полигони спретности за ученике 3. и 4. разреда, Сузана Јанковић
Јануар:
- Анализа рада секција у првом полугодишту
- Учешће у оранизацији прославе дана Св. Саве
- Учешће наставника физичког васпитања и ученика наше школе у релизацији зимске
школе спорта „Ада 2012“
- Учешће наставника физичког васпитања и ученика наше школе у реализацији дечије
школе спорта „Мини спорт макси забава“.
Фебруар:
- Припрема сале и реквизита за рад у другом полугодишту, стучно веће
- Огледни час „Здрава исхрана као предуслов за здрав живот“, корелација са
биологијом, стручно веће
Март:
- Школско и општинско такмичење у фудбалу, Владимир Цвикић
- Припрема терена за извођење наставе на отвореном простору, стручно веће
- Градско такмичење у стрељаштву, Зоран Поповић
- Постављање кошева у школском дворишту, директор Милан Пашић и стручно веће
Април:
- Свечано отварање кошева у школском дворишту, директор Милан Пашић и стручно
веће
- Упознавање ученика са врхунским спортистима кошаркашима Немања Недовић, Петар
Поповић КК Црвена Звезда, Младен Пантић, украјински Дњепар, директор Милан
Пашић и стручно веће
- Лига Одбојкаша 6, директор Милан Пашић и стручно веће
- Учешће на „Београдском маратону“, стручно веће
- Поново стављање у употребу јаму за скок у даљ и поправак мреже иза голова,
директор Милан Пашић и стручно веће
Мај:
- Организација „Олимпијског дана“, стручно веће
- Упознавање ученика са Олимпијским играма у организацији ОК Србије у Репубичком
заводу за спорт, Владимир Цвикић, Сузана
- Предлози за доделу спортских диплома, стручно веће
- Крос РТС, стручно веће
Јун:
- Анализа рада секција и такмичења, стручно веће
- Подела часова за наредну школску годину, стручно веће
- Завршен терен за тенис у школском дворишту,
- Урађена заштита за радијаторе у великој фискултурној сали,
- Додела диплома и пехара од Спортског савеза Раковице у општини за резултате на
општинским такмичењима у спорту.
- Учешће на летњем спортском кампу „Ада 2012“, Сузана Јанковић
Руководилац стручног већа,
Владимир Цвикић
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ О РАДУ
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и
дискриминације радио је на оствривању плана заштите, предузимао мере које су у вези са
заштитом и учествовао у пројектима у вези са заштитом ученика.
Током првог полугодишта реализоване су радионице на часовима грађанског
васпитања и на часовима одељењске заједнице у циљу превенције насиља. Циљ је био да
сви ученици схвате шта је насиље и да се упознају са врстама и нивоима насиља, као и са
протоколом поступања у установи у одговору на насиље. Такође, психолог школе је
саставио упитник о насиљу који је подељен ученицима по одељењима, како бисмо добили
реалнију слику о томе како наши ученици виде насиље, тј. шта они сматрају насиљем, да
ли су га некада доживели и да ли мисле да се у њиховом одељењу/школи оно дешава.
Анализом овог упитника добили смо информације о томе колико ученици знају о насиљу
и њихово мишљење о његовој присутности у одељењу и школи.
Такође, радило се на томе да сви ученици, од одељењских старешина, добију
информације о томе коме могу да се обрате уколико трпе неки облик насиља. Ово је
реализовано на часовима одељењске заједнице.
Тим за заштиту се укључио у пројекат Министарства просвете и науке “Песталоци”,
који за циљ има укључивање ученика у различите ваннаставне активности које афирмишу
праве вредности. Одржана су укупно три састанка. У овај програм укључени су родитељи,
наставници, представници општине, који су и присуствовали састанцима,чиме се
успоставља боља комуникација и обезбеђује усклађивање деловања, а све у циљу да се
помогне ученицима. У тим активностима, учествоваће ученици примерног понашања и
они који имају проблеме у прихватању правила понашања у школи. Завршен је и Акциони
план у вези с тим пројектом, где су прецизно дефинисане активности и њихови носиоци.
Тим је предузимао мере које су у вези са заштитом, по пријави родитеља и ученика( у
прилогу су записници са састанака). Директор школе и тим за заштиту, донели су
Акциони план за васпитно деловање у VI/1 одељењу, чији је циљ да се побољшају односи
међу ученицима, да се створи сарадничка атмосфера међу њима и да се развијај у добре
“животне вештине” за сву децу. Са садржајем и циљевима овог Акционог плана упознати
су родитељи и наставници. Реализација плана је започета веома брзо, тако што је
психолог спровео социометријски поступак у одељењу и на основу њега израдио
извештај о стању у колективу одељења VI/1, а затим су на састанку одељењског већа
договорени одговарајући облици рада у циљу даљег васпитног деловања. Такође, Тим за
заштиту сарађује са Вршњачким тимом за превенцију насиља.
координатор Тима,
Весна Младеновић
ИЗВЕШТАЈ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент је ове године формиран 12.9.2011 . Чланове ученичког прламента
чине по два ученика из сваког одељења седмог и осмог разреда. Ученички парламент има
20 чланова из редова ученика и 5 стручних сарадника из редова наставног особља.
Ученички парламент се бави питањима:
-
Информисаности ученика у школи
Укључености ученика у планирање и извођење наставе и ваннаставних активности
Промоцији школе и школских правила
Организовању хуманитарних акција
Безбедности ученика
Уређењем школског простора
У току ове године било је шест састанака Ученичког парламента.
У току ове године Ученички парламент је реализовао акције :
 уређења школског простора за дан школе(мисли Иве Андрића у холу школе)
 организовање прављења позивница за дан школе
 мултимедијалну презентацију поводом новог правилника о оцењивању и владању
ученика
 информисани су ученици, родитељи и наставници о сајту и пројектима школе
 реализована је и одобрена од стране директора и савета родитеља акција
прикупљања новца за оснивање радио станице (презентацију су спремили ученици
Петар Тошић и Ђорђе Насев а пред саветом родитеља исту су успешно
представиле ученице Емилија Лукић и Ана Савић )
 трибина – Светски дан детета (Насиље у школи)- предавање одржала педагог
школе Весна Младеновић
 основан је Вршњачки тим и представници парламента су присуствовали семинару
 у дому културе Раковица, као и састанку тима за превенцију насиља у школи
 урађени су панои за хол школе у сарадњи са Тимом за превенцију насиља
 расправљано је о уџбеницима и дати су предлози које уџбенике треба променити и
зашто
 урађене су позивнице и панои за дан науке
 помоћ у организацији хуманитарног концерта у дому културе Раковица
Све планирано за ову школску годину је успешно реализовано и више од тога. Детаљнији
извештаји о раду парламента су дати у записницима са састанака Ученичког парламента.
Кординатор парламента,
Маријана Мирковић
Извештај са такмичења ученика у школској 2011/2012. години
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Општинско такмичење
Петар Петровић 81- 1.место , ауто моделарство
Срђан Стевановић 85 -3.место, ауто моделарство
Саша Крнета 81 -3. Место, ваздухопловно моделарство
Градско такмичење
Петар Петровић и Срђан Стевановић су освојили 4. и 5. место и остварили пласман на
Републичко такмичење.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Општинско такмичење „Златна сирена“:
Прва места:
Вељко Смиљанић 6/3 – у категорији дечје забавне песме, соло извођачи
Анђела Поповић 5/2 и Луција Кецић 6/2 – у категорији српске народне песме, дуети
Милица Михајловић 7/1 и Тамара Лечић 7/4 – у категорији стране народне песме, дуети
Јана Миленковић 8/2 – у категорији дечје забавне песме, соло извођачи
Друга места:
Луција Кецић 6/2 – у категорији српске народне песме, соло извођачи
Тамара Лечић 7/4 – у категорији стране народне песме, соло извођачи
Тијана Стаматовић 8/5 – у категорији старих мајстора, соло извођачи
Градско такмичење „Златна сирена“:
Прва места:
Вељко Смиљанић 6/3 – у категорији дечје забавне песме, соло извођачи
Анђела Поповић 5/2 и Луција Кецић 6/2 – у категорији српске народне песме, дуети
Јана Миленковић 8/2 – у категорији дечје забавне песме, соло извођачи
Републички фестивал деце композитора „ФЕДЕМУС“:
Јана Миленковић – Прва награда за клавирску композицију „Моја река“
Луција Кецић – Друга награда за вокалну композицију „Плави поглед“
И учешће групе певача у представи „Свети Сава и седам хулигана“, која је освојила
прва места на општинском и градском такмичењу.
СРПСКИ ЈЕЗИК
Позоришне игре Раковице –општинска смотра
1.
место представа „Свети Сава и седам хулигана“
Позоришне игре Београда- градска смотра
1.
место представа „Свети Сава и седам хулигана“
Општинска смотра рецитатора
1.
место Никола Митровић 6 3
2.
место Стеван Ђулинац 6 2
Општинско такмичење из српског језика
Ана Јовановић 53
1. место
Невена Несторовић 5 2
2. место
Милан Гигић 61
1. место
Теа Борозан 63
1. место
Мина Витез 63
1. место
Александра Милосављевић 8 3 2. место
Градско такмичење из српског језика
Ана Јовановић 53
1. место
Невена Несторовић 5 2
2. место
Теа Борозан 63
2. место
Мина Витез 63
2. место
Александра Милосављевић 8 3 2. место
Републичко такмичење из српског језика
Ана Милосављевић 8 3 - учешће на Републичком такмичењу
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење
Душан Шегрт 85
2. место
Катарина Клиф 84
2. место
Александар Шеријат 8 3 2. место
Јана Гигић 81
2. место
Немања Јелинић 8 4
3. место
Марија Шоргић 85
3. место
Ана Миливојевић 84
3. место
Дамјан Југовић 84
3. место
Ана Савић 83
3. место
Градско такмичење
Катарина Клиф 84
1. место
Републичко такмичење
Катарина Клиф 84 2. место
РУСКИ ЈЕЗИК
Општинско такмичење
Нада Васић 3. место
Нина Мартиновић 3. место

26. 9. 2011.год. на Дан европске писмености у Тителу додељена је награда Емилији
Огњеновић 62. Заузела је 3.место у Републици за написану песму на руском језику.

14. 3. 2012. год. Српско одељење Међународног фонда јединства православних
народа и ОШ „ Свети Сава“ на Врачару објавили су конкурс на тему „ Божићне и
новогодишње приче и цртежи“. Похвалнице су добили : Јелена Смиљанић 6 1, Милица
Сукновић 64 и Атанасије Савовић 7 2 . Захвалницу је добила и наша школа као учесник на
овом конкурсу.

18. 4. 2012. год. Ученица Јелена Смиљанић 6 1 је награђена на Олимпијади 2Лик
Русије 2012.“ у номинацији „ Дуга изнад Русије“. Исто тако је награђен и професор
Љиљана Вићентијевић за свој рад.

6. 6. 2012. на дан руског језика у Руском дому на конкурсу дечјих радова додељена
је 1. награда Атанасију Савовићу 7 2 за најлепше урађен портрет А. С. Пушкина
ФИЗИКА
Општинско такмичење
3.место Никола Симовић 7 5
3.место Деа Ковачевић 64
БИОЛОГИЈА
Општинско такмичење
 Емилија Лукић 84
2. место
 Нина Мартиновић 8 2
2. место
 Исидора Димитријевић 8 4
3. место
 Исидора Токовић 7 4
1. место
 Тамара Лелић 74
1. место
 Љиљана Цвјетковић 7 4
2. место
 Тамара Петовић 71
1. место
 Оливера Стевановић 7 4
2. место
 Михајло Сворцан 61
2. место
 Иво Мартиновић 62
2. место
 Урош Осмокровић 62
3. место
 Миљана Вукотић 62
3. место
 Андреа Тамбур 64
3. место
 Немања Живковић 5 2
1. место
 Давид Тесла 52
1. место
 Невена Несторовић 5 2
1. место
 Николија Грујичић 52
2. место
 Нађа Пенић 52
3. место
 Ива Ракић 52
3. место
 Александра Милосављевић 83 1. место
 Наталија Илић 52
2. место
Градско такмичење
 Сворцан Михајло 61
3. место
 Александра Милосављевић 8 3 1. место
Републичко такмичење
 Александра Милосављевић 8 3 2. место
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Освојене награде на ликовним конкурсима:

Такмичење у сликању на отвореном-2. Место
Невена Јовановић 6 1
Марија Трипуновић 6 1
Анастасија Јовановић 6 1
Анђела Петровић 61
Атанасије Савовић 7 2
Анастасија Видаковић 5 1

Конкурс за дечју карикатуру“ Мали Пјер“
1.место Милош Максимовић 6 3
1.место Анђела Поповић 5 2

Конкурс Секретаријата за саобраћај на тему“ Европска недеља мобилности“
Похваљени ученици:
Атанасије Савовић 7 2
Никола Матковић 72

Конкурс за најлепше осликано васкршње јаје:
1.место Тијана Стокић 55

Конкурс на тему „Васкрс“
1.место Атанасије Савовић 7 2

Конкурс на тему „ Спасимо птице Београда“
3. место Андрија Пејовић 7 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Изложба графика:
РИБА – Урош Стевановић 83
ХОЛАНДИЈА – Иван Тијосављевић 84
ПТИЦА – Александра Јелача 8 2
ЦВЕЋЕ – Игор Вујичић 84
МРТВА ПРИРОДА – Милош Божић 84
ШАРАН – Павле Лукић 84

Најбољи лого за Лигу одбојкаша:
Анастасија Поповић 6 3
ИСТОРИЈА
Општинско такмичење

Немања Живковић 5 2 2. Место
МЛАЂИ РАЗРЕДИ
Осликавање на отвореном у оквиру Дечје недеље
2.место – екипа млађих разреда

„ Најраспеванија одељенска заједница“ – општинска смотра
2. место – одељење 33

Општинска смотра рецитатора
1.место Јана Белчевић 2 4

Конкурс за најлепше осликано ускршње јаје-општинска смотра
1.место К. Тадић 3 5
1.место Ј. Терзић 4 1
1.место В. Недељковић 1 2

Маскембал-општинска смотра
-запажено учешће ОШ „Иво Андрић“ и посебна похвала школи за најкреативније маске
УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПРОГЛАШЕНИ ЗА НАЈЛЕПШЕ МАСКЕ НА ОПШТИНСКОЈ
СМОТРИ СУ:
СИНИША И МИЛА ЈАНКОВИЋ
ДАНИЈЕЛА ПАНТИЋ
СЕЛЕНА ЈАЊЕВИЋ И ИВАНА ЛУКИЋ

Позоришне игре Раковице- општинска смотра
1.место –кратка драмска форма одељење 3 5 и 1. награда за женску улогу фестивала
(Тамара Димић).

Ритмика, плес, фолклор- општинска смотра
-ритмика:
1. место одељење 41
2. место одељење 44
-плес
2. место одељење 23
2. место одељење 33
-фолклор
2. место одељење 33
3. место одељење 44

Ђачка песничка сусретања-општинска смотра
2. место Мина Пантић 4 4
ХЕМИЈА
Општинско такмичење
1.место Андреј Зељковић 7 4
1.место Вук Ранковић 7 5
2. место Јана Миленковић 8 2
2.место Нада Васић 8 2
МАТЕМАТИКА
Наградађени и похваљени ученици у школској 2011/2012 години
Резултати са општинског такмичења из математике
3-2
3-3
Мира Роланд
Јелена Пантић
1.награда
2.награда
3
Лука Михајловић,III2
Синиша Јанковић III3
Наталија Илић
IV 3
Сања Димић
2.награда
4
Ђорђе Павловић
IV 4
Катарина Гацин
2.награда
5
Вукашин Кљајевић
IV5
Миле Јурић
2.награда
6
Данијела Пантић
Филип Малик
IV 5
Миле Јурић
2.награда
IV 4
5-6
Катарина Гацин
Сузана Бранковић
3.награда
1.награда
1
2
7
8
Рајчић Димитрије
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Живковић Немања
Ракић Ива
Дедеић Василије
Мијушковић Ана
Костић Марко
Филиповић Наталија
Гигић Милан
Ђулинац Стефан
Гигић Јана
5-2
5-2
5-5
5-3
5-1
5-3
6-1
6-2
8-1
Сузана Бранковић
Сузана Бранковић
Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Маријана Мирковић
Љиљана Рајчић
Ивана Јовановић
Сузана Бранковић Павловић
Оља Наковски
2.награда
2.награда
2.награда
3.награда
3.награда
3.награда
1.награда
3.награда
3.награда
Наведени ученици од 4 до 8 разреда су се пласирали на окружно такмичење.
Резултати са окружног такмичења из математике
1 Живковић Немања
2 Ракић Ива
5-2
5-2
Бранковић Сузана
Бранковић Сузана
1.награда
3.награда
Ђулинац Стефан 6-2 се пласирао на Републичко такмичење.
Награђени ученици са међународног такмичења "Кенгур 2012"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Сретеновић Анђела
Стојановић Зоран
Костадиновић Ивана
Анђелковић Лазар
Јанковић Синиша
Ђурђевић Милица
Михајловић Тијана
Тадић Катарина
Поповић Матија
Кљајевић Вукашин
Тишма Марко
Милосављевић Андреа
Павловић Ђорђе
Илић Наталија
Пантић Данијела
Рајчић Димитрије
Живковић Немања
Ракић Ива
Филиповић Наталија
Дедеић Василије
Кецић Луција
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
Ивезић Александра
Живић Мира
Дарко Пандурски
Дарко Пандурски
Пантић Јелена
Васић Вера
Радовановић Сандра
Радовановић Сандра
Пантић Јелена
Јурић Миле
Јурић Миле
Ћирић Јелена
Гацин Катарина
Димић Сања
Јурић Миле
Бранковић Павловић Сузана
Бранковић Павловић Сузана
Бранковић Павловић Сузана
Рајчић Љиљана
Мирковић Маријана
Бранковић Павловић Сузана
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
бронзана медаља
бронзана медаља
Похвала
Похвала
Похвала
бронзана медаља
22
23
24
25
26
27
Гигић Милан
Тијанић Немања
Трајковић Милутин
Зељковић Андреј
Васић Нада
Гигић Јана
6
7
7
7
8
8
Јовановић Ивана
Наковски Оливера
Мирковић Маријана
Наковски Оливера
Јовановић Ивана
Наковски Оливера
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Атлетика
5 и 6. разред – дечаци –
1. место на Општинском такмичењу
2.место на Градском такмичењу
5. и 6. разред – девојчице- 3.место на општинском такмичењу
7. и 8. разред – дечаци – 2. место на Општинском такмичењу
7. и 8. разред – девојчице- 1. место на општинском такмичењу
7. и 8. разред – девојчице- 1. место на општинском такмичењу
1. место на градском такмичењу
2. место на регионалном такмичењу
Појединачно:
Тамара Дамјановић ( 100м) – 1. место на Градском такмичењу
1.
место на Регионалном такмичењу
2.
место на Републичком такмичењу
Тијана Стаматовић (скок у даљ) – 3. место на градском такмичењу
Одбојка
5.и 6. разред – дечаци- 2. место на Општинском такмичењу
5. и 6. разред – девојчице – 3. место на Општинском такмичењу
Кошарка
5.и 6. разред – 1. место на Општинском такмичењу
7. и 8. разред – 1. место на Општинском такмичењу
7. и 8. Разред – 1. место на Општинском такмичењу
Рукомет
5.и 6. разред –дечаци- 1. место на Општинском такмичењу
2. место на Градском такмичењу
5. и 6. разред-девојчице- 1. место на Општинском такмичењу
7. и 8. разред – дечаци- 1. место на Општинском такмичењу
7. и 8. Разред – девојчице- 2. Место на Општинском такмичењу
Пливање-појединачно
Милош Максимовић- 1. место на Градском такмичењу (50 метара прсно)
Џудо
Анђела Поповић -1. место на Градском такмичењу
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
Похвала
У генералном пласману, сабирањем бодова из свих спортова, другу годину за редом ОШ“
Иво Андрић“ осваја 1. место на Општини.
Руководилац Дечјег савеза,
Александра Ивезић
IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
План и програм рада за школску 2011/2012. годину у потпуности је реализован.
Сви часови редовне, допунске и додатне наставе су реализовани. Рад се одвијао према
школским програмима oд I-VIII разредa, као и према глобалним и оперативним плановима
наставника. Што се тиче слободних активности, план и програм је такође реализован.
Стручна већа су реализовала планиране садржаје рада, користећи при том све
могућности за унапређење наставе, од чега истичемо креативну сарадњу наставника у
извођењу интердисциплинарних часова. Интердисциплинарност у настави имала је за циљ
да развије мотивацију код деце, да их наведе на размишљање и да се сваки проблем
решава коришћењем свега наученог.
Педагошки колегијум је констатовао да су наставници и у овом полугодишту
израдом нових презентација и софтвера, унапредили извођење наставе, што је добро
оцењено и од стране ученика и родитеља.
Просветна инспекторка Секретаријата за образовање, Ружица Коцић извршила је
редован инспекцијски надзор у школи, о чему је доставила школи у потпуности позитиван
извештај, без и једне наложене мере.
V РЕЗУЛТАТИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају I
полугодишта школске 2011/2012.године
МЛАЂИ УЗРАСТ
Од укупно 536 ученика (530 прошле године) млађег узраста описно је оцењено 154
ученика првог разреда, а од осталих 382 ученика одличан успех има 302 ученика или
56,34%, врло добар 74 или 13,8% добар 6 или 1,11% . Довољних ученика нема.
Позитивно је оцењено 536 ученика, дакле 100%. Средња оцена за млађе разреде је
4,71 (4,3).
Најбољи успех има III-3 4,87, а најслабији III-2 4,51.
Ученици су одсуствовали са наставе 9042 часова што је мање у односу на прошлу
годину, 9728. Највећи број изостанака има I-5 682.
У односу на прошлу годину успех у млађим разредима је нешто слабији него
прошле године, ове године је средња оцена 4,71, а прошле године је била 4,73. Сви
ученици имају примерно владање.
СТАРИЈИ УЗРАСТ
Од укупно 581 (578 прошле године) ученика старијег узраста, одличан успех има
242 ученика или 41,65% (41,69%), врло добар 228 (234) ученика или 39,24% (40.48%),
добар успех 61 (55) ученика, или 10,49% (9,5%) и нема ученика са довољаним успехом.
Позитивно је оцењено 531 (531) ученика или 91,39 % (91,86%), а недовољан успех
има 50 (46) ученика, или 8,6% (7,59%). Средња оцена за старији узраст је 4,14 (4,16).
Нajбoљу средњу oцену има пети разред 4,36 , a најслабију 8. разред 4,00. Најбољи
успех има V-5 4,51. Најслабији успех има VII-2 3,64.
Ученици су изостали са наставе 23526 (22807) часa оправдано, што је мало већи
број изостанака у односу на прошлу годину. Неоправдано су изостали 964 часoва, знатно
мање него прошле године када је било 1119 неоправданих часова. Највише оправданих
има VIII-2 1983, а најмање V-6 483. Највише неоправданих изостанака има VIII-2 220, а
одељења V-1 , V-4, V-5, V-6 и VI-2 немају неоправданих изостанака.
Примерно владање има 396 ученика од 6-8. разреда којима владање улази у просек,
врло добро 25 и добро 2 ученика.
УКУПАН УСЕХ НА КРАЈУ I ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2011/2012.године
У првом полугодишту школске 2011/2012.год., наставу је похађало 1117 ученика.
Позитиван успех је постигло 913 ученика, негативан 50 ученика. Примерно владање има
1090 ученика, врло добро 25, добро 2 ученика. Средња оцена школе је 4,28 (4,31).
Број оправданих изостанака је 32568 , што је нешто више него прошле године
(30075). Број неоправданих изостанака смањио се на 964, у односу на 1119 колико је било
прошле године. По предметима, најнижу средњу оцену има физика 3,52, а највишу
физичко васпитање 4,90.
Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» ОШ « Иво Андрић » на крају II
полугодишта школске 2011/2012.године
МЛАЂИ УЗРАСТ
Од укупно 539 ученика (529 прошле године) млађег узраста описно је оцењено 154
ученика првог разреда, а од осталих 385 ученика одличан успех има 317 ученика или
82,33%, врло добар 62 или 16,1% добар 6 или 1,5%. Довољних ученика нема.
Позитивно је оцењено 539 ученика, дакле 100%. Средња оцена за млађе разреде је
4,75 (4,76 прошле године).
Најбољи успех има IV-3 4,88, а најслабији III-4 4,6.
Ученици су одсуствовали са наставе 20203 часова што је мање у односу на прошлу
годину, 23080. Највећи број изостанака има I-3 835. Неоправданих изостанака било је 5.
У односу на прошлу годину успех у млађим разредима је отприлике исти као и
прошле године, ове 4,75, а прошле године је била 4,76. Сви ученици имају примерно
владање.
СТАРИЈИ УЗРАСТ
Од укупно 577 (581 прошле године) ученика старијег узраста, одличан успех има
316 ученика или 54,76% (прошле године 54,89%), врло добар 184 ученика или 39,24%
(32.87%), добар успех 71 ученик, или 12.3% (10,72%) и 3 ученика са довољним успехом
0.51% (0.34% прошле године) и негативан успех имају три ученика 0.51% (5 ученика или
0.45%).
Позитивно је оцењено 574 ученика или 99,48 % (98,96%), а недовољан успех има 3
ученика, или 0.51%. Два ученика 7. Разреда су упућени на поправни испит из математике
(имају по једну недовољну оцену), а један ученик понавља седми разред јер има 6
недовољних оцена. Средња оцена за старији узраст је 4,29 (4,33 прошле године).
Нajбoљу средњу oцену има пети разред 4,42 , a најслабију 7. разред 4,14 Најбољи
успех има V-5 4,58. Најслабији успех има VII-2 3,88.
По предметима најбољу средњу оцену имају изабрани спорт 4.91 и физичко
васпитање 4.89, а најлошију имају физика 3.62 и математика 3.53.
Ученици су изостали са наставе укупно у оба полугодишта 43 358 часa оправдано.
Што је мање него прошле године 53 480. Неоправдано су изостали 1565 часoва, знатно
мање него прошле године када је било 2720 неоправданих часова. Највише оправданих
има VIII-2 228, а најмање V-2 753. Највише неоправданих изостанака има VIII-2 200, а
одељења V-1, V-5 и VI-2 немају неоправданих изостанака.
Примерно владање има 545 ученика од 5-8. разреда, од 6. разреда владање улази у
просек, врло добро 27, добро 3, а довољно2 ученика.
УКУПАН УСЕХ НА КРАЈУ II ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2011/2012.године
У току школске 2011/2012.год., наставу је похађало 1116 ученика. Позитиван успех
је постигло 1113 ученика (99.74%), негативан 3 (0.26%) ученика. Примерно владање има
1084 ученика, врло добро 27, добро 3, а довољно 2 ученика. Средња оцена школе је 4,4
(4,44 прошле године).
Број оправданих изостанака је 63561, што је нешто мање него прошле године
(64711). Број неоправданих изостанака смањио се на 1570, у односу на 2720 колико је
било прошле године.
По предметима, најнижу средњу оцену има физика 3,62, а највишу физичко
васпитање 4,94.
Извештај о успеху ученика ОШ «Иво Андрић» на крају шкослке 2011/2012.године
На крају школске 2011/2012.год., наставу је похађало 1116 ученика. Позитиван
успех је постигло 1115 ученика (99.92%), негативан 1 (0.08%) ученик. Примерно владање
има 1084 ученика, врло добро 27, добро 3, а довољно 2 ученика. Средња оцена школе је
4,4 (4,44 прошле године).
Добитници Вукове дипломе
Ученицима, који су све време били одлични са просеком 5,00 и освајајући медаље и
награде на појединим такмичењима традиционално им се додељује Вукова диплома.
Доботници Вукове дипломе за школску 2011/2012 су:
1.
Јана Гигић 8/1
2.
Петар Петровић 8/1
3.
Нина Мартиновић 8/2
4.
Ана Миољевић 8/2
5.
Јана Миленковић 8/2
6.
Нада Васић 8/2
7.
Зорана Башчаревић 8/2
8.
Александра Милосављевић 8/3 – Ђак генерације
9.
Сара Станковић 8/3
10. Нађа Пелексић 8/3
11. Немања Јеленић 8/4
12. Емилија Лукић 8/4
13. Насев Никола 8/5
14. Срђан Стевановић 8/5
15. Петар Тошић 8/5
16. Душан Шегрт 8/5
17. Марија Шоргић 8/5
Поред вуковаца, прогласили смо и најбоље спортисту и спортисткињу генерације, то су
Тијана Стаматовић 8/5 и Урош Лашић 8/1. Од ове године увели смо и награде за музичаре
генерације, то су Јана Миленковић 8/2 и Милан Шћепановић 8/4.
Најбољи ученица генерације је Александра Милосављевић 8/3.
Извештај о успеху ученика 8. разреда ОШ « Иво Андрић » након полагања завршног
испита
Пред завршни испит ученици 8. разреда наше школе имали су просечно 51.12
бодова из школе на основу успеха у 6 (17.21), 7 (16.94), и 8 (16.96) разреду. На завршни
испит из матерњег језика 18.6.2012. изашли су сви ученици осмог разреда, укупно 140
ученика, и остварили просечно 14.85 бодова, 19.6.2012. на испит из математике изашло је
139 ученика, просек на нивоу школе је био 12.85. Укупно из српског језика и математике
било је 27.70. Резултат у односу на прошлу годину слабији, српски језик 15.31, математика
14.19 бодова, укупно прошле године ученици су просечно освојили 30.29 поена. Ове
године просек на нивоу РС из српског језика је 13.27, а из математике 10.43, на нивоу
школске управе града Београда из српског језика просек је био 14.28 а из математике
11.54. На нивоу општине Раковица, такође, наши ученици остварили су најбољи просек.
На завршном испиту из српског 4 ученика имало је 20 бодова, 2 ученика 19.5 и 7 ученика
са 19 бодова, 1 ученика имало је 2 бода из српског. Што се математике тиче 2 ученика
имало је 20 бодова, 2 ученика 19.5 и 3 ученика са 19 бодова, 2 бода имало је 2 ученика.
Напомена: Извор информација сајт Министарства просвете и науке Републике Србије.
Остварени просечан број поена по ученику
ниво поређења
Србија 2010/11.
Србија 2011/12.
Београд 2011/12.
Раковица 2011/12.
„Иво Андрић“ 2011/12.
математика
српски језик
12,00
10,43
11,54
11,57
12,85
12,76
13,27
14,28
14,35
14,85
Укупно
математика + српски језик
24,76
23,70
25,82
25,92
27,70
Упоредни просечни резултати завршног испита из српског и из математике ученика наше
школе, школске 2011/12 године на нивоу општине Раковица
Остварени просечан број поена по ученику
ниво поређења
„Иво Андрић“
„14. октобар“
„Бранко Ћопић“
„Ђура Јакшић“
„Франце Прешерн“
„Коста Абрашевић“
„Никола Тесла“
„Владимир Роловић“
математика
српски језик
12,85
12,03
12,28
12,31
10,82
10,20
11,88
10,16
14,85
15,33
14,49
14,15
14,24
13,93
14,30
13,52
Укупно
математика + српски језик
27,70
27,36
26,77
26,46
25,06
24,13
26,18
23,60
Извештај о упису ученика 8. разреда ОШ « Иво Андрић » у средње школе
Након првог уписног круга остало 77 ученика, односно 55% уписало је своју прву жељу .
Од 2-4. жеље 38 ученика, односно 27%, а само 2 ученика (1.4 %) нису се уписали у првом
уписном кругу.
Извештај о реализацији школског развојног плана
Пројекти и активности које су реализоване у школској 2011/2012. године
1.
ДИЛС
Подршка за остварење овог пројекта обезбеђена је у оквиру пројекта Пружање
унапређених услуга на локалном нивоу – DILS“, који реализује Влада Републике Србије,
Министарство просвете и науке,средствима Светске банке/Међународне банке за обнову и
развој, IBRD Зајам број7510 YF“. „Оснаживање школа за инклузивно образовање“, наш
пројекат је под називом ''Заједно смо бољи'' и има следеће циљеве:
·
Унапређивање капацитета школе за успешно укључивање и квалитетно
образовање ученика из осетљивих група.
·
Унапређивање професионалних компетенција запослених у школи за рад са
ученицима са сметњамау развоју и инвалидитетом и тешкоћама у учењу.
·
Квалитетније укључивање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и
тешкоћама у учењу уобразовни процес. Сајт за више информација: http://dils.gov.rs/
2. MicroGlobalScope, пројекат под покровитељством ScienceHouse Foundation
из САД
Још прошле године, ова фондација је донирала школи веома модерне микроскопе, као и
другу вредну опрему. Ове године, све је то искоришћено за учешће на Фестивалу науке:
Морамо да поменемо да је наша школа била једина основна школа у Србији која је
учествовала на овом фестивалу, а Марко Букарица и Петар Тошић, ученици VIII/5, били
су најмлађи учесници. Ово нам је дало идеју да и у нашој школи направимо нешто слично.
Иако много мањи, овај школски дан науке је прошао изузетно добро, имали смо много
посетилаца и ђаци који су учествовали били су на висини задатка. Посебно бисмо
похвалили младе хемичаре, који су, осим вештине у извођењу лабораторијских вежби,
показали и завидно знање енглеског језика. Наиме, читаву активност су поновили на том
језику за наше госте из Румуније.
Овај филм је направио ученик Петар Тошић и са њим учествовао на смотри кратког
ђачког филма „Филмић“. Ову смотру је организовало Министарство просвете и науке РС
и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике. Петар је добио посебну
похвалу жирија. Фондација Science House нам је послала и водене роботе које ћемо
активирати ових дана и уз помоћ њих вршити анализу река. То је пројекат предвиђен за
следећу годину, а наставићемо и са микроскопирањима, што можете пропратити на сајту:
http://www.microglobalscope.org/
Наша школа је тренутно једна од 15 у целом свету која учествује у том пројекту:
http://www.microglobalscope.org/belgrade/
3.GreenWave,
пројекат
под
покровитељством европских
организација,
а
који
је
иницирала
организација из Француске. У овом пројекту су учествовали ђаци млађих разреда;
четвртаци, док су трећаци били асистенти, пошто ће они бити носиоци пројекта за следећу
годину. http://www.greenwave-europe.eu/index.php?p=site_selection
Њихов задатак је био да уз помоћ ручно израђене опреме мере количину падавина, брзину
ветра и температуру и на тај начин прате промене које се дешавају са променом годишњих
доба (из зиме у пролеће). Такође, пратили су промене на живим бићима – весницима
пролећа.
4.TwinSpace, пројекат у коме учествују све европскеземље.
Ово је већ друга година како учествујемо са нашим европским партнерима у овом
пројекту. Прошле године, тема су биле бајке, а ове године национална традиција, песма и
плес. Учествовали су ученици имлађих и старијих разреда и њихов задатак је био најпре
да представе нашу традицију, песму и плес, а онда и да презентују туђе – добијене
жребом. Ово су били наши песма и плес којим смопрезентовали нашу земљу, а како све то
изгледа
уз
друге
радове,
можете
видетина
сајту:
https://nationaltraditionsongsanddances.wikispaces.com/
5.Project Earth пројекат под покровитељством Ecology andEnvironment, Inc. (E & E)
из САД
На међународној смотри пројеката, учествовало је 2409 школа из 118 земаља. Нашу земљу
смо представили пројектом „Азбука природе“. Упројекту су учествовали петаци, чак и
када су били на екскурзији. Задатак им је био да направе азбуку, али тако што ће слова
пронаћи у свом природном окружењу. Постер који смо направили говори више од речи:
Овај пројекат је један од победничких и представљен је на конференцији Уједињених
нација у Рио де Жанеиру.
6. ENO Tree Planting Day
пројекат који је покренула организација EnvironmentOnline - ENO из Финске. Циљ ове
организације је да до 2014. Засади 100 милиона стабала широм света. Укључује школе из
свих земаља вољне да дају свој прилог. Ми смо били вољни и прикључили се овој акцији
за добробит планете. Посадили смо дрво дуд:
https://picasaweb.google.com/116201231440027502244/ENOTreePlantingDay22May2012
Учествовали су ђаци из одељења VII/3 и VII/5. Добили смо и похвалницу за овај труд:
7. Warm up forthe Games, пројекат у организацији British Council-а из Велике
Британије
http://britishcouncil.cmail1.com/t/ViewEmail/r/BACB771B689B243D/A40B4610189C4B552C
69F821C9DCC086
Уз партнерску школу из Велике Британије – Denbigh school (Milton Keynes –
www.denbigh.net), организовали смо спортске и друге активности које објављенe на
посебно осмишљеном сајту за то http://www.osivoandric.rs/olimpijada2012/
Тема су Олимпијске и параолимпијске игре које се ове године одржавају у Великој
Британији, али и култура и традиција обе земље, ради бољег упознавања.
8. Сат за нашу планету
У организацији World Wildlife Foundation (WWF)
Петаци су били веома активни 30. априла и то без струје! Идеја је била направити
креативну активност у току једног сата када су широм света гашењем светла и уређаја на
струју многи људи и многе организације симболично уштедели струју и тако умањили
еколошки отисак који човек оставља наживотној средини. Издвојио се рад ученика V/3
који су направили и презентацију: Презентацијаје од организатора добила веома
позитивне критике:
http://wwf.panda.org/sr/?204088/Sat-za-nasu-planetu-ujedinjuje-gradane-centralne-i-istocneEvrope
И провели смо леп дан на Ади, уживајући у „Каравану вода“ који су организовали
координатори WWF за Србију.
9. Истраживачки радови ученика 8. Разреда у организацијама:
1. Образовни систем „Руђер Бошковић“
2. Удружење наставника „Доситеј Обрадовић“
Циљеви:
Мотивисати ученике за стицање нових знања
Новим облицима рада учинити наставни програм атрактивнијим и забавнијим
Оспособити ученике за самостални рад
Наставне методе прилагодити интересовањима ученика
Неговати истраживачки дух код ученика
Постигнућа:
1. Сва три рада су ушла у финале, а Никола Марковић је освојио прво место и вредну
награду (лаптоп)
Нађа Пелексић је освојила прво, а Никола Насев друго место из области екологије.
10.Create the Future, пројекат компаније Siemens
Циљеви:
Развијање креативности
Развијање способности рада у тиму
Информатичко и научно описмењавање
Развијање способности уочавања у непосредном окружењу
Постигнућа: Тим је освојио прву награду, вредне награде, међу којима се издваја пут у
Беч, а школа је добила 1.200 евра за техничка средства.
Учесници:
Петар Тошић, Марко Букарица и Душан Шегрт, ученици VIII-5, Дејан Бошковић,
Александар Герасимовић.
11.Учешће на фестивалу еколошког филма „Green Screen Fest“
Постигнућа:
Филм који је направљен о Миљаковачкој шуми, освојио је прво место у категорији
аматерског филма за узраст до 18 година. Ученици и наставници су направили филм о
Миљаковачкој шуми за потребе пројекта „European School for a Living Planet“
организације WWF.
Дејан Бошковић,
координатор тима за ШРП
Извештај тима за самовредновање у школској 2011/2012. години
Области које су самовредноване у овој школској години су: Етос, РЕсурси, Настава и
учење. Закључци су следећи:
ЕТОС:
На основу анализе резултата и према провереним показатељима, могли бисмо закључити
да смо у школи постигли задовољавајући ниво, што значи да већина испитаника дате
тврдње сматра важним и присутним тј. тачним у већој мери. Резултати истраживања
потврдили су већину хипотеза.
Потребно је веће ангажовање наставника у разумевању ученичких потреба и на који начин
да им се изађе у сусрет. Врло важна је двосмерна комуникација и стрпљивост у грађењу
РЕСУРСИ:
Према свим показатељима који су коришћени ради увида у стање, тим је закључио да је
остварен ниво 4, јер је констатовао присуство више јаких него слабих страна, а уз то
слабе стране су недовољне да би битније утицале на свеукупан квалитет. Такође, увидели
смо и јаке стране које нису биле предвиђене правилником о самопроцењивању, али њихов
ефекат не може да се искључи. Овиме је хипотеза потврђена.
Ипак, простора за унапређивање има. Пре свега, школа може да се ангажује на стицању
сопствених прихода, мада то не мора да буде ђачка задруга и слично, већ више да се
ангажује у реализацији пројеката, пошто већ имамо изузетне успехе. Такође, требало би
размишљати о посебним наменским просторијама за окупљање ђака и родитеља и за друге
активности школе. Решење је и адекватно опремити поједине просторије ради тих циљева.
НАСТАВА И УЧЕЊЕ:
На основу анализе резултата истраживања, тим је закључио да је у школи остварен ниво 4,
према провереним показатељима квалитета, јер констатујемо присутност више јаких, него
слабих страна, процењујући да постојеће слабости не могу да умање укупан квалитет рада
школе, што потврђује постављене хипотезе.
То значи да већина наставника дате тврдње сматра веома тачним и у потпуности
присутним.Дакле, већина наставника добро осмишљава упутства и питања и охрабрује
ученике да слободно износе своја мишљења. Дијалог између ученика и наставника одвија
се уз узајамно уважавање. Рад се организује у складу са различитим способностима и
склоностима ученика. Наставници подстичу развијање интересовања код ученика,
радозналости, пажње и критичког мишљења, као и самостално коришћење различитих
извора знања.Често се користе похвале. Наставници охрабрују ученике да користе
претходна знања из других предмета и да их повезују са новим знањима, као и да школска
знања примењују у свакодневном животу. Оцењивање постигнућа ученика се обавља
редовно и у континуитету, а у складу са Правилником о оцењивању ученика и
стандардима постигнућа. Ово за последицу има незнатне разлике у критеријуму
оцењивања истог предмета код различитих наставника. Такође, поштује се договорени
начин информисања о постигнућима ученика и са њим су упознати и ученици и родитељи.
Осим овога, ученици су свесни значаја ослањања на сопствене капацитете, при чему
користе раније стечена знања. Оспособљавају се да користе уџбеник, енциклопедије,
интернет и другу литературу у тражењу одговора на разна питања, као и да разликују
битно од небитног.
Такође, на основу резултата самовредновредновања, јасно је у којим деловима наставног
процеса има простора за унапређивање, пре свега у оквиру корелације и примене знања,
извештавања у школи и развијања одговорности ученика.
Весна Младеновић, Дејан Бошковић, Звонко Станковић
чланови тима за самовредновање
Извештај о реализацији наставе у припроди, екскурзија и излета у школској
2011/2012. години
Настава у природи и излети
У периоду од 17.5. до 7.6. 2012. одељења од 2-4. разреда извела су наставу у
природи на Златибору. Смештај је био у три виле: „ Четири годишња доба“, „ Јелена“ и
„Бјелаковић“. Према унапред предвиђеном плану, дани су били испуњени спортским
активностима, шетњама, упознавањем природних лепота Златибора, као и наставним
садржајима. Комплетан закључак је да су деца показала примерно понашање и да су се
вратила пуна утисака и успомена. Сви предвиђени садржаји су реализовани а васпитнообразовни циљеви су у потпуности остварени.
У периоду од 30. 5. до 7. 6. 2012. год. наставу у природи извела су одељења I/2, I/5,
I/6 у Соко Бањи. Смештај је био у хотелу Турист. Током боравка сви планирани садржаји
су реализовани. Ученици су били пуни позитивних утисака а учитељи су задовољни
предусретљивошћу и услугом особља хотела. Обишли су планину Озрен, водопад
Рипаљку, водени слап Мала Рипаљка као и Јошаничку бању.,
8. јуна 2012. године ученици три одељења првог разреда (I/1, I/3, I/4) су ишла на
излет у Нови Сад, а обишли су и мансатир хопово, Сремску Каменицу, Сремске Карловце
и стражилово. План, програм и васпитно-образовни циљеви овог излета су у потпуности
остварени и испуњени. Комплетну организацију наставе у природи и излета добила је
агенција ''Виа турс'' из Београда, која је изабрана на Савету родитеља.
Екскурзије
5. разред
Ученици петог разреда су 18. и 19. маја 2012. у оквиру ђачке ексурзије обишли Тршић и
Троношу, извор наше дашање писмености. Посетили су манастир Троношу и сазнали од
колике је важности његова школа била за савремену српску културну (па и политичку)
историју. Уживали су у пределу, који је као из неке приче отргнут. Незаибилазан је био и
одлазак у Тршић и посета родне куће Вука Караџића. Уз омаж о Вуку Караџићу, ученици
су се упознали и са обичајима и начином живота људи из тог времена. Током слободног
времена на тим локацијама, ученици су уживали у предивној природи и фотографисали су
је. Ученицима је пружена прилика да одају почаст песникињи Десанки Максимовић, у
“њеној” Бранковини и да се упознају са изгледом и начином рада школа из тог времена.
Након узбудљивог дана, добродошлицу нам је приредила планина Дивчибаре, својим
ливадама и шумарцима, које смо детањно упознали следећег јутра кроз шетњу по
планини. У Орашцу су се упознали са делом српске историје везане за борбу против
Турака и о животу Вожда Карађорђа. Након ове посете, обишли смо цркву-маузолеј на
Опленцу и скромни двор краља Петра I.
Деца су уживала, а ми, њихови наставници смо били јако поносни на њих, јер су се врло
коректно, с поштовањем односили према споменицима култутр, природи и људима у тим
установама. Екскурзију је реализовала агенција ''Глобус травел'' из Београда.
Лепосава Љешевић,
вођа пута
6. разред
Екскурзија је реализована 18. и 19. маја 2012. године по следећој маршути:
Београд – Манасија – Ресавска пећина –Раваница – Крушевац (Лазарица) – Љубостиња – Жича – Београд
Полазак је био у 8:00 часова испред ''Горице''. Успут смо имали краће задржавање. Вожња
је била у удобним аутобусима ''Ласта''. У једном аутобусу је смештено одељење VI-1 и VI5, а у другом VI-2, VI-3, VI-4.
Првог дана смо посетили манастир ''Манасију''. То је један од најзначајнијих споменика
српске средњовековне културе.Подигао га је деспот Стефан Лазаревић у 15. веку.
После обиласка манастира кренули смо у Ресавску пећину. Ова пећина је откривена
слулајно 1962. године.
Пут смо наставили ка манастиру ''Раваница''. Овај манастир је задужбина цара Лазара.
Саграђен је у 14. веку.
После обиласка манастира кренули смо у Крушевац у престоницу цара Лазара. Обишли
смо цркву Лазарицу саграђену у 14. веку и остатке Лазаревог града.
Поново смо аутобусом кренули ка Љубостињи. Манастир је задужбина кнегиње Милице и
подигнут је крајем 14. и почетком 15. века. Овде се налази гробница кнегиње Милице и
фамилије. Присуствовали смо вечерњој служби. После дужег одмора наставили смо пут
према Врњачкој Бањи где смо се сместили у хотел ''Фонтана''.
Агенција '' Планета-Промет'' је понудила смештај у хотелу ''Језеро''. Међутим због јаких
киша овај хотел је поплављњн и није био безбедан за децу, па смо морали ићи у други
хотел, који је био солидан. Смештај је био у двокреветним и трокреветним собама. После
вечере је организована за ученике дискотека ''Подрум''.
Другог дана после ручка обишли смо бању и ''Јапански врт''. После ручка кренули смо за
Краљево и обишли манастир ''Жичу'', задужбину Стефана Првовенчаног (првог српског
краља). Саграђен је у 13. веку.
После обиласка манастира кренули смо за Београд и допутовали смо у вечерњим
часовима.
Циљ наше екскурзије:
-
Упознавање Србије, средњовековних манастира Србије, значајних места, природних
лепота, богатсвтва прошлости и што је веома значајно православља
Развијање само сталности, другарство, правилног односа према вршњацима и одраслим
особама
Развијање културе понашања и културе комуникације
Сви предмети су обухваћени и екскурзија је реализована по мишљењу деце и наставника
веома успешно. На екскурзију је ишло 96 ученика шестог разреда и сви су се примерно
понашали.
Што се тиче агенције ''Планета-Промет'' све је било добро организовано. Похвале водичу
Дејану и доктору Младену Јовановићу који је све време био уз ученике и веома савесно
извршавао своје задатке.
Љиљана Вићентијевић,
вођа пута
7. разред
Екскурзија је реализована 17. И 18. маја 2012. године у организацији агенције ''Глобус
травел''.
Првог дана извршен је обилазак римског логора и налазишта Виминациум, затим пут до
Пожаревца и разгледање музеја и галерије Милене Павловић Барили. Наставак пута преко
Великог Градишта до Сребрног језера, где је направљен одмор и разгледање језера. Потом
је настављен пут до Голубачке тврђаве. Ноћење са дискетом било је у Доњем Милановцу.
Други дан организован је излет до Мајданпека/Рајкове пећине. Полазак за археолошко
налазиште „Лепенски Вир”. Разгледање археолошког налазишта/музеја. Повратак за
Београд уз успутна задржавања по жељи.
Сви постављени циљеви су и реализовани:
-
Упознавање Србије, значајних места, природних лепота, богатсвтва прошлости и што је
веома значајно православља
Развијање само сталности, другарство, правилног односа према вршњацима и одраслим
особама
-
Развијање културе понашања и културе комуникације
Станко Кржић,
вођа пута
8.разред
Пре поласка на екскурзију, са упознавањем предела према коме смо ишли, читали
смо географске и историјске чланке и књиге о њему. На географској карти смо обновили
део Србије у који смо путовали. Договорили смо се да на екскурзији попишемо оно што је
карактеристично за то окружење (скупимо стене, сликамо крајолике, културно- историјске
споменике, изворе, шумске комплексе, реке, неуредна одлагалишта смећа,...). Екскурзија
је реализована у периоду од 16-18. априла 2012. године, агенција која је реализовала
екскуртију је ''Глобус травел''.
Ретки су делови наше земље где је на тако малом простору изграђено толико
манастира као у Овчарско- Кабларској клисури реке западне Мораве. На десној страни
реке обишли смо манастир Ваведење, а на левој Благовештењеједан од најзначајнијих и
најлепших манастира у овом делу Србије.
Златибор одликују простране ливаде и пашњаци, а име планини дао је златни бор,
врста четинара. Оно што ремети лепоту и мир планине су предимензиониране и
недовољно уклопљене бројне викендице.
Мокра гора је долина у западној Србији смештена између масива планине Таре и
Златибора. Међу многобројним изворима минералне воде истиче се извор Беле воде.
Пруга Шарганска осмица изграђена је у периоду 1921- 1925. године, а налази се на
остацима римског калдрмисаног пута. Укупном естетском доживљају доприносе
разбацане Старовлашке брвнаре и бајковито етно насеље „Дрвенград“ на узвишењу
Мећавник. У селу Сирогојно упознали смо се са музејом народног градитељства „Старо
село“.
Боравак на екскурзији нам је „помало“ ометала киша, да би остварили све
активности које смо желели, али целовечерња дружења нису мањкала. Поставка
фотографија је у холу школе.
Вођа пута,
Зденка Јаношев
VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
И овог полугодишта, као и прошле школске године, наставници су мање присуствовали
семинарима него што је постојало интересовање јер школа није имала довољно средстава
за све тражене семинаре. Средства за стручно усавршавање наставника су од стране
Секретаријата у потпуности укинута што наставнике, који имају прописан број часова
стручног усавршавања, ставља у веома неповољан положај. 10 наставника је учествовало
на он-лајн семинару ''Блог, фејсбук и твитер у настави'', у школи у овиру ДИЛС пројекта
организован је и бесплатан семинар ''Мотивација за учење и психолошки принципи
учења'' 17-18.12.2011. године на коме је учествовало 24 наставника школе. Праћењем
часова од стране директора и стручне службе примећено је да наставници користе стечена
знања у свим сегментима наставног процеса, како у преношењу знања, тако и у области
васпитања. Сматрамо да је такав став и поступање Секретаријата неприхватљиво јер
буквално значи стагнацију у развоју образовне праксе.
У таквим условима, тешко је било и на почетку школске године уопште направити план
стручног усавршавања. Наставници су похађали све понуђене бесплатне семинаре.
У школи, уз помоћ наставника техничког и информатичког образовања и ситем
администратора, организован је и курс рачунара ''Информатизација наставника'', са циљем
да се унапреди информатичка писменост.
Школа је конкурсила у пројекту НСЗ за доделу наставника физичког васпитања, који би у
сарадњи са учитељима држали наставу у млађим разредима, добили смо наставницу,
Сузану Јанковић, која је спроводити наставу физичког васпитања у свим чевртим и два
трећа разреда.
Школа је у првом полугодишту обавила менторски рад, огледне часове и пријавила за
полагање испита за лиценцу наставницу физике, Љиљану Костић, наставника физичког
васпитања Драшка Стојковића, а наставнице математике, Сузана Павловић-Бранковић и
Ивана Јовановић су тај испит положиле, као и наставница руског језика Слађана
Петровић-Танасијевић и учитељица Драгана Стевановић.
ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ЗА
2011/2012. ГОДИНУ
ШКОЛСКУ
У циљу унапређивања наставе и остваривања њене васпитне функције, школа је
посебну пажњу посветила стручном усавршавању наставника.
То ће чинити и убудуће према њеним могућностима имајући у виду да школа од
Министарства просвете и Секретаријата за образовање није добила сазнања о планираним
средствима за стручно усавршавање.
Списак наставника који имају сертификате за посећене семинаре у 2011/2012.
години:
Наставници за које нема података о похађању семинара стручног усавршавања за 2011/12
годину: Татјана Миленковић, Дарко Пандурски, Миле Јурић, Мирјана Живић, Вера
Жунић, Марјана Остојић, Мира Роланд, Слађана Лалић, Марија Росић, Ивана
Николић, Драгана Дејановић, Марија Кочић, Милан Андрић, Јована Обрадовић.
1. Сања Вујисић, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
2. Драгица Стешевић, укупно 16, 2011.
Обавезни: Инклузивно образовање-Планирање и израда ИОП-а
3. Тихомир Ножинић, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
4. Ивана Цмиљановић Косовац, укупно 10 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
5. Сања Димић, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
6. Александра Ивезић, укупно 38, 2011 и 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
Стручна трибина: Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем, 3 сата,
2012.
Осигурање квалитетне комуникације, 16 сати, 2012.
Чаробни свет музике-обука учитеља за рад са одељењским хором, 6 сати,2011.
Стручна трибина: Законски оквир који регулише образовно-васпитни
систем,Оцењивање ученика у основном образовању и васпитању, 3 сата, 2011.
7. Вера Васић, укупно 26 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
a. Осигурање квалитетне комуникције, 16 сати, 2012.
8. Јелена Пантић, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
9. Ева Јовић, укупно 42 сата, 2011 и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: Осигурање квалитетне комуникације, 16 сати, 2012.
ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
10. Катарина Гацин, укупно 13 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
Стручна трибина учитеља: Законски оквир који регулише образовно-васпитни
систем, 3 сата, 2012.
11. Мирјана Јовановић, укупно 26 сати, 2011 и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном обарзовању, 10 сати, 2012.
12. Маја Герасимовић, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
13. Сандра Радовановић, укупно 34 сата, 2011 и 2012. годину.
Изборни: Блог, twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
14. Слађана Петровић Танасијевић, укупно 40 сати, 2011 и 2012.
Обавезни: Зимска школа: Семинар за стручно усавршавање наставника и
Професора руског језика, 24 сата, 2012.
Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
15. Весна Тутуновић, укупно 59 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Мини семинар за наставнике енглеског језика, 7 сати, 2011.
Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
Блог,twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
Pearson Longman ELT Seminar, 2 сата, 2011.
16. Ненад Стаменовић, укупно 26 сати, 2011 и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном обарзовању, 10 сати, 2012.
17. Владимир Цвикић, укупно 10 сати нема података за 2011. и 2012. годину.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном обарзовању, 10 сати, 2012.
18. Драгана Васиљевић, укупно 35 сати, 2011 и 2012.
Обавезни: Мини семинар за наставнике енглеског језика, 7 сати, 2011.
Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
Семинар : “Pearson Longman ELT Seminar”, 2 сата, 2011.
Pearson Longman/Akronolo ELT Seminar, 6 сати, 2011
19. Марина Милошевић, укупно 24 сата, 2012.
Обавезни: Зимска школа: Семинар за стручно усавршавање наставника и
професора руског језика, 24 сата, 2012.
20. Зденка Јаношев, укупно 11 сати, 2011. и 2012.
Изборни: Школа као театар, 60 минута, 2011.
ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
Интердисциплинарни час, географија и математика, Тема: Табеле и графикони
и њихова примена у географији.
21. Лепосава Ђурђевић, укупно 17 сати 2011. и 2012.
Изборни: Осигурање квалитетне комуникације, 16 сати, 2012.
Стрес менаџмент: Како превазићи стресне ситуације у школи,, 60
минута, 2011.
22. Олга Вујин, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
23. Јелена Ћирић, укупно 26 сати, 2011 и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
24. Дејан Бошковић, укупно 50 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
Блог,twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
25. Звонко Станковић, укупно 26 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
26. Љиљана Вићентијевић, укупно 52 сата, 2011. и 2012.
Обавезни: Зимска школа: Семинар за стручно усавршавање наставника и
професора руског језика, 24 сата, 2012.
Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011
Изборни: 50. скуп слависта Србије, 12 сати, 2012.
27. Лепосава Љешевић, укупно 62 сатa, 2011. и 2012.
Обавезни: Мини семинар за наставнике енглеског језика, 7 сати, 2012.
Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: Семинар : “Cambridge teachers’ development programme Cambrige day”,
5 сати, 2011.
Блог,twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
Making the most of Project, 2011.
Oxford University Press ELT Conference/OUP DAY, 2012.
28. Радмила Бабовић, укупно 17 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: Школа као театар, 60 минута, 2011.
29. Мирјана Поповић, укупно 50 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Ка савременој настави српског језика и књижевности, 8 сати, 2011.
Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
Планирање у настави српског језика и књижевности, 8 сати, 2011.
30. Светлана Бубало, укупно 24 сата, 2011.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011.
Изборни:
Планирање у настави српског језика и књижевности, 8 сати, 2011.
31. Сузана Бранковић Павловић, укупно 22 сата, 2011. и 2012. годину.
Обавезни: Одабрани садржаји наставе математике у старијим разредима
Основне школе, 12 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
32. Мирослав Крњић, укупно 34 сата, 2011. и 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
Блог,twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
33. Олга Урошевић, укупно 16 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења, 16 сати, 2011
34. Радмила Зимоњић, укупно 17 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Мини семинар за наставнике енглеског језика, 7 сати, 2012.
Изборни.: Oxford University Press ELT Conference/OUP DAY, 2012.
ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
35. Јелена Дробњаковић, укупно 10 сати, 2011. и 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању,10 сати, 2012.
36. Милан Пашић, укупно 30 сати, 2011.
Изборни: Промоција стандарда компетенција за професију наставника и њиховог
професионалног развоја, 6 сати, 2011.
Блог,twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
37. Снежана Драгичевић, укупно 50 сати, 2011 и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења,16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
Блог, twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
38. Љиљана Рајчић, укупно 35 сати, 2011. и 2012.
Изборни: Блог,twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012
Стрес менаџмент: Како превазићи стресне ситуације у школи, 60 минута, 2011.
39. Весна Станисављевић, укупно 32 сата, 2012.
Изборни: Српско сликарство 19. и 20. века кроз лични доживљај ученика, 8 сати, 2012.
Школа керамике, 24 сата, 2012.
40. Радмила Шошкић, укупно 26 сати, 2012.
Изборни: Осигурање квалитетне комуникације, 16 сати, 2012.
ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012
41. Ивана Јовановић, укупно 11 сати, 2011. и 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012
Стрес менаџмент: Како превазићи стресне ситуације у школи,, 60 минута, 2011.
42. Сандра Радовановић, укупно 34 сата, 2011. и 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012
Блог,twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011
43. Гордана Милосављевић, укупно 26 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења,16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
44. Станко Кржић, укупно 32 сата, 2011.
Обавезни: Инклузивно образовање-планирање и израда ИОП-а, 16 сати, 2011.
Изборни: Планирање у настави српског језика и књижевности, 8 сати, 2011.
45. Јелена Медаревић, укупно 16 сати, 2011.
Oбавезни: Инклузивно образовање-планирање и израда ИОП-а,16 сати, 2011.
46. Весна Младеновић, укупно 26 сати, 2011 и 2012.
Обавезни: Инклузивно образовање-планирање и израда ИОП-а,16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
47. Маријана Мирковић, укупно 41 сати, 2011.
Обавезни: Инклузивно образовање-планирање и израда ИОП-а,16 сати, 2011.
Изборни: Стрес менаџмент: Како превазићи стресне ситуације у школи, 60
минута, 2011.
Блог,twitter и facebook у настави, 24 сата, 2011.
48. Иван Николић, укупно 16 сати, 2011.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења,16 сати, 2011.
49. Зоран Поповић, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
50. Селена Томић, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
51. Александра Дабић, укупно 26 сати, 2011. и 2012.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења,16 сати, 2011.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
52. Немања Пантић, укупно 6 сати, 2012.
Обавезни: Одговорност историографије према будућности-нови оквири и циљеви
наставе историје у Србији, 6 сати, 2012.
53. Милица Мирковић, укупно 16 сати, 2011.
Обавезни: Мотивација за учење и психолошки принципи учења,16 сати, 2011.
54. Оливера Сретовић, укупно 10 сати, 2012.
Изборни: ИОП-корак ка инклузивном образовању, 10 сати, 2012.
Закључак
Да би школа остварила квалитет наставе, а самим тим учинила наставу занимљивијом
за све ученике, неопходно је непрестано праћење савремених токова у области образовања
и васпитања, што се може постићи перманентним стручним усавршавањем наставника.
Учешће наставника у стручним усавршавањима и ове године је било условљено
средствима која је за ту сврху издвојило Министарство просвете и науке. У складу са тим,
наставници су углавном учествовали у бесплатним усавршавањима, у којима је број
учесника био ограничен. Дакле, није било могућности да се у стручно усавршавање
укључе сви наставници.
Весна Младеновић,
педагог
VII РЕАЛИЗАЦИЈА САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Сарадња са друштвеном средином била је добра. Родитељи су учествовали у решавању
проблема своје деце али и у многим акцијама које су организоване у школи (прослави
Дана школе, радионицама...). Директор, помоћник директора и стручна служба оствариле
су успешну сарадњу са центром за социјални рад Раковице, Домом здравља Раковице,
Градским секретаријатом за образовање и другим институцијама у општини и граду.
Школа се укључила у добротворну акцију прикупљања средстава за помоћ инвалидима, у
организацији Београдског огранка удружења инвалида, као и хуманитарну акцију за
помоћ ученици из Сопота Нади Вучковић за операцију, сакупљено је преко 43.000 динара.
2.12.2011. године одржана је позоришна хуманитарна представа за ученике млађих
разреда, у организацији драмске групе ''Шала'' од које је приход био намењен
Прихватилишту за децу. Такође, 5.11.2011. године организована је и бесплатна представа
за ученике 2-3. разреда, ''Прљаво или чисто није исто'', поклон Градске чистоће због
учешћа у њиховој акцији, где су ученици добили поклоне. 30.12.2011. године ученици
млађих разреда у сколпу прославе Нове године ишли су у позориште ''Ђуро Салај'', а
старији разреди су 22.12.2011. године, прославили Нову годину у дискотеци Трезор.
И ове школске године наставили смо и проширили сарадњу са Британским саветом на
пројекту „Глобална капија“ који ће промовисати нашу школу у међународној размени
искустава, на светском нивоу. И даље остварујемо контакте и сарадњу са школама из
Румуније, Аустрије, Аргентине, и Велике Британије што је и презентовно на сајту школе.
На фестивалу Green Screen Fеst учествовали смо са филмом ''Миљаковачка шума'' и
освојили прву наград у категорији најбољи аматерски филм до 18 година. Такође,
настављено је учешће у већ постојећим пројектима ''Microglobalscope'' и ''Etwinnig'' у којој
је направљен филм ''Колобок'', на основу мотива руске народне бајке.
Школа је била домаћин општинском такмичењу у одбојци за ученике/це 5 -6. разреда, као
и општинском такмичењу у кошарци 7-8. разреда.
Учествовали смо и на разним акцијама у организацији општине (Ватрогасци, цртање
Графита, најраспеванија одељењска заједница, спортским и музичким такмичењима).
Школа је учествовала и у акцији Градске чистоће ''Најуређеније школско двориште'' и
ушла међу 10 најлепших у Београду. Дана 26.10. и 21.12.2011. организоване су акције
скупљања старе хартије у школском дворишту.
У оквиру спровођења Програма едукације за најмлађе припаднике Покрета горана,
Покрет горана Србије у сарадњи са: Министраством пољопривреде. Трговине, шумарства
и водопривреде – Управом за шуме, Специјалним резерватом природе ''Засавица''
организовали су једнодневну горанску радионицу у Засавици, на којој је учествовало 9
ученика VII разреда наше школе са наставницом биологије Радмилом Шошкић. Циљ ове
акције је био да се ученици упознају са: пошумљавањем, значајем шума, подизањем
ветрозаштитних појасева, Специјалним резерватом природе ''Засавица'', врстама дрвећа
које успева на том подручју, акцијама и активностима које организује Покрет горана
Србије и Покрет горана Војводине и Програм заштите и унапређивања шума у 2011.
години. Такође, наставнице билогије и руског језика су са ученицима била на изложби
гљива у Крепољину.
И ове школске године, у нашој школи се спроводи педагошка пракса студената
Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, као и студената Учитељског
факултета у Београду.
Одржан је велики број предавања, трибина и радионица, као што су ''Болести
неправилне исхране'' за ученике 7. разреда (у организацији Дома здравља Раковица),
''Безбедност ученика'' за ученике 5. разреда (ПУ Раковице), ''Лепше је без петарди'', за
ученике од 5-8. разреда (Београдског еколошког центра), ''Вршњачко насиље'' за ученике
7-8. разреда (Управе криминалистичке полиције, 6. Одељења). 1.12.2011. године наши
ученици били су у ДКЦ Раковица на предавњу о ХИВ-у, а 13.12.2011. године са
психологом школе били су ОШ ''Ђура Јакшић'' на предававању о професионалној
оријентацији.
2-4.12.2011. године двојица ученика наше школе са наставником биологије Дејаном
Бошковићем учестовали су на Фестивалу науке у СКЦ-у.
Учествовали смо у пројекту ,,Безбедни путеви ка школама'', где је извршено
истраживање међу децом, родитељима и запосленима везаним за долазак у школе.
У школи је организовано, за ученике млађих разреда, такмичење у певању под називом
,,Golden voice’’, победила је ученица 4-2 и добила стипендију на Мјузик академији.
У сарадњи са Тениским савезом Београда организовали смо и презентацију пројекта
Тенис 10'с, где су ученици млађих разреда на часу физичког васпитања играли тенис
прилагођен њиховом узрасту.
24.3.2012. године ученици 6. разреда са својим одељењским старешинама посетили су
Стражевицу, у знак сећања на НАТО бомбардовање 1999. године.
20.4.2012. године у КЦ Раковице организован је хуманитарни концерт за нашшу ученицу
6-5 Наталију Илић, са циљем да јој се помогне у набавци електромоторних колица.
23.4.2012. године на позив Бошка Савковића, 50 ученика наше школе са одељењским
старешинама присутвовало је премијери филма ''Београдска језера'' у позоришту на
Теразијама.
25.4.2012. године у школи је организован Сајам науке под називом ''Знање на видику'' уз
помоћ невладине организације Sfera и MicroGlobal Scopе – Science House Foundation.
25.4.2012. године Управа саобраћајне полиције одржале је предавање за ученике другог
разреда наше школе.
У мају су наши ученици од 3-6. разреда учествовали у спортском кампу ''Хвала ти мама''
у Републичком заводду за спорт у организацији ОК Србије.
7.5.2012. године у културном центру Раковица организована је по први пута изложба
графика ученика 8. разреда уз помоћ актива ликовне културе.
10.5.2012. године организовано је отварање кошарког терена, доанције Societe generale
банке и представника КК Црвена Звезда.
26.5.2012. у сарадњи са Олимпијским комитетом ораганизован је Олимпијкси дан у
Андрићу.
Потписани су и протоколи о сарадњи са Средњом занатском школом као и специјалном
школом Вожд, где ће обучена лица помагати у изради планова као и разним другим
активностима са нашим ученицима и њиховим родитељима, који имају неке проблеме у
настави или у понашању.
Сарадња са институцијама
И ове године школа је сарађивала са многим институцијама друштва. То су:
Министарство просвете и науке, Завод за унапређивање образовања и васпитања,
Скупштина града Београда, ГО Раковица, Олимпијски комитет Србије, Републички завод
за спорт, Дечји културни центар, Културни центар Раковице, Факултет за спорт и физичко
васпитање, Учитељски факултет, Друштво педагога физичке културе Србије,
Министарство за телекомуникације и информационо друштво, Дом здравља «Раковица»,
музеји, позоришта...
Инспекцијски прегледи
1)
Ружица Коцић,просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата
за образовање била је 07.11.2011. године у редовном инспекцијском надзору
припремљености школе за почетак школске године (VII-02 Број: 614-1018/2011). Надзор је
започео у 10:30 часова, а завршен је у 14:30 часова. Надзору је присуствовао Милан
Пашић, вд директора школе са сарадницима. Предмет надзора је било следеће:
Верификација и регистрација установе, Усаглашеност Статута и осталих аката установе са
новим Законом о изменама и допунама Законама о основама система образовања и
васпитања, Извештај о остваривању Годишњег плана рада за школску 2010/2011. годину,
Извештај директора Школе о свом раду за школску 2010/2011. годину, Орган управљања
установе, Савет родитеља установе, Ученички парламент, Број инспекцијских прегледа
установе и број наложених мера, Годишљи план школе за школску 2011/2012.
Годину,Упис деце и ученика у групама и одељењима,Радници установе, Материјалнотехнички услови рада Школе; Припремљеност установе у примени Закона о заштити
становништва од изложености дуванском диму.Инспектор није наложио мере.
Ружица Коцић,просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата
за образовање била је 26.01.2012. године у ванредовном инспекцијском надзору
утврђивања чињеничног стања по представци (VII-02 Број: 614-1412/11). Надзор је
вршен између 12:30 и 16:30 часова. Надзору су присуствовали: Милан Пашић, директор
школе и Љубица Милошић, секретар школе.. Предмет надзора: Провера навода по
представци Споменке и Дејана Павловића.Није било наложених мера.
2)
3)
Ружица Коцић,просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор Секретаријата
за образовање била је 28.03.2012. године у ванредовном инспекцијском надзору
утврђивања чињеничног стања по представци (VII-02 Број: 614-146-146/12/). Надзор је
вршен између 10:30 и 12:30 часова. Надзору је присуствовао Милан Пашић, директор
школе.Предмет надзора: Провера навода по представци Павла Савића.Није било
наложених мера.
Маријана Игњатовић,просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор
Секретаријата за образовање била је 18.04.2012. године у ванредовном инспекцијском
надзору ради утврђивања чињеничног стања по представци (VII-02 Број: 614-163/2012).
Надзор је вршен између 12:00 до 14:00 часова. Надзору је присуствовао Милан Пашић,
директор школе. Предмет надзора: Провера навода по представци Дејана Гигића.Школи
су наложене две мере.
4)
5)
Маријана Игњатовић,просветни инспектор Сектора за инспекцијски надзор
Секретаријата за образовање била је 29.05.2012. године у ванредовном инспекцијском
надзору ради утврђивања чињеничног стања по представци (VII-02 Број: 614-163/2012).
Надзор је вршен између 11:30 до 14:30 часова. Надзору је присуствовао Милан Пашић,
директор школе. Предмет надзора: Провера навода по представци Дејана Гигића.Школи
су наложене три мере.
6)
Бранислава Грујичић, комунални инспектор Секретаријата за инспекцијске послове
Градске управе града Београд – Сектор за комунални инспекцијски надзор била је
22.11.2011. године у редовном инспекцијском надзору. Надзор је обављен у 12 часова.
Надзору је присуствовао Милан Пашић, директор школе. Провера. Школи су наложене
четири мере.
Сајт школе
На сајту школе www.osivoandric.rs могу се добити све најновије и најважније
информације у вези са школом. Он омогућава и да се погледају сва школска дешавања...
Редовно га ажурира систем администратор Александар Герасимовић и наставник
информатике Олга Вујин. На мејл школе [email protected], родитељи и деца могу да
пошаљу предлоге, идеје и сугестије о раду школе.
VIII РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Програм за школску 2011/2012 је остварен у целини. На основу Годишњег плана рада
школе, сваког месеца су рађени оперативни планови рада школе, постављени и на огласну
таблу у зборници. Остваривање плана су пратили директор, помоћник директора и
стручна служба и констатовали да су резултати добри.
директор
Милан Пашић
__________________
председник Школског одбора
Загорка Бешић
_______________
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
OШ „ИВО АНДРИЋ'' У ТОКУ ШКОЛСКЕ
2011/2012. године
Београд, август 2012.
Полазне основе Извештаја о раду директора су надлежности и одговорности
директора школе, прописане у чл. 62 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. Гласник Р. Србије“ бр.72/09), Статут школе и др. подзаконски акти, као и Годишњи
план рада школе, посебно глобални и оперативни План и програм рада директора школе.
Реализација прописаних надлежности и одговорности, као и планираних послова
биће приказана кроз реализацију глобалног и оперативног плана и програма рада
директора.
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
РЕАЛИЗАЦИЈА
Планирање и програмирање рада школе
Прикупљање података и консултације са просветним
током целог периода
саветником, другим директорима, ПП службом школе,
председницима стручних већа, координаторима тимова и
осталим наставницима за израду Годишњег плана рада школе
за текућу школску годину
Учешће у изради Годишњег плана рада школе и контрола
август-септембар
урађеног
Презентовање Годишњег плана рада школе на Савету
септембар
родитеља, Наставничком већу и Школском одбору
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
август-септембар
Израда Извештаја о раду директора и презентовање на
август
Школском одбору
Прикупљање података од финансијске и правне службе и
септембар
стручних већа и израда плана набавке потрошног материјала,
наставних средстава и опреме (заједно са члановима комисије
за набавку)
Учешће у изради Финансијског плана и Плана јавних набавки
новембар, децембар
(заједно са финансијском и правном службом)
Организационо-стручни послови
Организација, свакодневно праћење образовно васпитног рада током целог периода
школе и решавање текућих проблема (израда и реализација
распореда часова, распореда коришћења учионица, кабинета,
фискултурне сале, дежурстава наставника и ученика, задужења
наставника у оквиру 40-то часовне радне недеље...)
Пријем и упућивање у рад нових наставника – распоређивање
август-септембар
технолошких вишкова
Послови око расписивања конкурса (у сарадњи са Школском
септембар, децембар,
управом, локалном самоуправом, Школским одбором и
мај
синдикатом)
Организовање и стално праћење рада помоћног особља
током целог периода
Организовање набавке потрошног материјала, расподела
септембар-октобар
бесплатних уџбеника, наставних средстава и опреме
Организовање расписивања јавног огласа и послови око
септембар -новембар
ученичких излета, екскурзија и наставе у природи
Организовање и стални увид у рад правне, финансијске,
током целог периода
административне и ПП службе, као и рад помоћника
директора
Стални увид у наменско коришћење финансијских и дугих
током целог периода
средстава и ресурса школе
Организовање и праћење реализације активности из Годишњег током целог периода
плана рада школе и ШРП-а
Организација и учешће у изради и ажурирању законских и током целог периода
нормативних аката школе (измене и допуне Статута школе,
измене и допуне Правилника дисцилинској и материјалној
одговорности ученика, Правилник о дисцилинској и
материјалној одговорности запослених)
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад
Пружање помоћи наставницима у планирању и програмирању август-септембар
наставе
Педагошко-инструктивни рад са приправницима и менторима
током целог периода
Организовање и помоћ приправницима у полагању
током целог периода
приправничког испита у школи, као и полагању испита за
лиценцу
Увид у рад наставника (преко ПП службе и ментора)
током целог периода
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са одељењским
током целог периода
старешинама кроз појединачне састанке и заједничких
родитељске (садржај родитељских састанака, упознавање са
Правилницима, појачан васпитни рад, инклузија, настава у
природи, екскурзије...)
Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања
новембар, децембар,
наставника (семинар у школи „Мотивацијаза учење и
март
психолошки принципи учења“, ИОП-корак ка инклузивном
образовању, ,,Информатизација наставника“, семинари за
правну и финансијску службу...)
Праћење реализације часова редовне, изборне наставе и
током целог периода
ваннаставних активности и предузимање мера
Праћење успеха и изостајања ученика и предлагање мера
током целог периода
Предлагање и праћење мера за унапређење рада школе
током целог периода
Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика
током целог периода
Сарадња и саветодавни рад са ученицима, одељењским
током целог периода
заједницама, Ученичким парламентом
Аналитичко-евалуативни рад
Анализа и праћење реализације глобалних и оперативних
током целог периода
планова свих облика наставе (заједно са помоћником и ПП
службом)
Анализа реализације Годишњег плана рада школе, програма
током целог периода
рада и ШРП-а (заједно са помоћником и ПП службом)
Анализа и израда извештаја о раду директора и тимова за
септембар, децембар,
потребе стручних, саветодавних и управних органа школе
мај, јун
Анализе и извештаји за потребе Министарства, Градске
током целог периода
управе...(заједно са ПП и правном службом)
Анализа финансијских извештаја претходних година за
новембар, децембар
потребе израде финансијских планова, као и израде предлога
Правилника о расподели сопствених средстава (заједно са
финансијском и правном службом)
Рад у стручним и другим органима школе
Припремање, организовање и вођење седница Наставничког
током целог периода
већа и састанака запослених (15)
Учешће у седницама Одељењских већа (6)
током целог периода
Припремање, организовање и учешће у састанцима Савета
септембар, октобар,
родитеља (6)
новембар, април, јун
Припремање, организовање и учешће и седницама Школског
током целог периода
одбора (10)
Припремање, организовање и вођење састанака тимова и
током целог периода
комисија (комисија за набавку, тим за инклузију, комисија за
40-то часовно радно време), као и праћење и учешће у раду
тимова (тим за хуманитарне активности, тим за
самовредновање, тим за безбедност, тим за културну и јавну
делатност, комисија за набавку учила, библиотечка комисија,
тим за превенцију насиља, тим за Ученички парламент)
Припремање, организовање и вођење седница Педагошког
септембар, новембар,
колегијума (5) и Актива за развојно планирање
фебруар, април, јун
Сарадња са друштвеном средином, стручним и надзорним институцијама
Сарадња са Министарством просвете (тумачење Закона) и
током целог периода
Школском управом (технолошки вишкови, финансирање,
хонорарни сарадници, план уписа, такмичења ученика,
извештаји...)
Стална сарадња са Градском управом и Одељењем за
током целог периода
друштвене делатности (технолошки вишкови, финансирање,
коришћење фискултурне сале, план уписа, стална размена
информација...)
Сарадња са просветном инспекцијом (редовни надзор, доласци током целог периода
по пријавама) и поступање по налозима
Сарадња са осталим инспекцијским службама (противпожарна током целог периода
заштита, санитарна инспекција, комунална полиција...)
Стална сарадња са просветним саветником (Годишњи план
током целог периода
рада, Школски програм, ШРП, Извештај о раду школе и раду
директора, помоћ у тумачењу Закона, размена информација...)
Стална сарадња са Домом здравља
током целог периода
Сарадња са другим школама у оптштини и граду
током целог периода
(координација рада директора основних школа, сарадња са
координатором основних школа, сарадња са основним и
средњим школама око пројекта Green Wave, спортских и др.
планираних активности...), као и са предшколском установом
Раковица (размена информација, акције...)
Стална сарадња са медијима поводом разних активности у
током целог периода
школи и у граду (Вечерње новости, ДСЛ Спорт, Политика,
Б92, Канал Д, Пинк Кидс...)
Педагошка документација о раду школе
Стално вођење дневника рада
Прегледање и праћење уредности вођења педагошке
документације наставника и одељењских старешина
Унапређивање школске евиденције и документације (појачан
васпитни рад)
Стално прегледање Књиге дежурних наставника
Безбедност ученика и запослених
организација дежурства наставника;
ангажовање професионалног физичког обезбеђења на оба
улаза у трајању од 12 сати дневно; по одлуци Савета родитеља
ангажована фирма “Круг 1” из Београда;
повезивање видеонадзора са надлежном службом МУП-а и
постављање противпожарне заштите;
интензивна сарадња са ОУП Раковица (школски полицајац,
одељење за малолетнике), ГО Раковица (школицајац)
примена Протокола о заштити ученика од насиља,
злостављања и занемаривања;
осигурање ученика и запослених (Дунав осигурање, осигурање
ученика и запослених, осигурање школе „Unica“,)
контрола примене Правилника о безбедности ученика у
школском простору и пред школским улазима;
примена Правилника о процени ризика на радном месту код
послодавца;
Стручно усавршавање
Упознавање са Правилницима о инклузивном образовању и
саветовање са педагошким саветником око правилне примене
инклузивног образовања и ИОП-а
Семинар „Стандарда компетенција за професију наставникаЗУОВ (Фабрисова 10, Београд)
Семинар „Блог, фејсбук и твитер у настави“ (оn-line семинара
на платформи www.e-seminari.net)
Учешће на међународном симпозијуму наставника у
румунском граду Лугож, са још наставника из школе
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и
руковођење школом
Праћење стручне литературе и часописа (Службени и
Просветни гласник, Образовни информатор, Просветни
саветник, Директор...)
током целог периода
током целог периода
током целог периода
током целог периода
септембар
септембар
октобар, новембар
током целог периода
током целог периода
септембар-новембар
током целог периода
септембар
7. 12. 2011.
октобар, новембар
24. и 25.11.2011.
током целог периода
током целог периода
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА РАДА
ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ШКОЛСКОМ ОДБОРУ ЗА ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД (од 1. 9.
2011. до 31. 8. 2012.) школске 2011/2012. године
СТАЛНИ И ТЕКУЋИ ПОСЛОВИ (по месецима)
СЕПТЕМБАР:
-
-
-
-
Формирање комисија и тимова Наставничког већа
Организација и свакодневно праћење рада школе и решавање текућих проблема
(распореда часова, учионица и кабинета, распореда коришћења фискултурне сале,
дежурства наставника и ученика...)
Организација и свечани пријем ученика у први разред
Рад у комисији за набавку наставних средстава и потрошног материјала
Рад у библиотечкој комисији
Организација набавке уџбеника за ученике школе и школску библиотеку
Организација набавке средстава за извођење наставе (лењири и шестари за
математику, хемјске супстанце и прибор, табле...)
Пријем нових радника и упућивање у рад
Организација и реализација излета ученика млађих разреда
Помоћ наставницима у планирању и програмирању наставе
Преглед глобалних и оперативних планова наставника (заједно са ПП службом и
помоћником директора)
Педагошко-инструктивни рад са приправницима и менторима
Конституисање новог Савета родитеља и Ђачког парламента
Организовање послова око ђачких екскурзија (састанци комисије Наставничког
већа за екскурзије, Одељењских већа, Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора– избор дестинација за све разреде)
Учешће у раду комисије за 40-то часовно радно време и израда решења и задужења
запосленима
Учешће у изради Извештаја о раду школе, Годишњег плана рада школе, Школског
програма, Извештаја о самовредновању, Анекса ШРП-а, Евалуације ШРП-а,
ЦЕНУС-а
Израда извештаја о раду директора за претходну школску годину
Израда плана стручног усавршавања запослених (на основу података стручних
већа)
Координација рада тима за инклузију и саветовање о предстојећем раду тима са
просветним саветником у Београду
Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља
Учествовање у раду стручних већа, Одељењских већа, Наставничког већа,
Педагошког колегијума и Школског одбора
Организација рада продуженог боравка и организација заједничког родитељског
састанка
Сарадња са социјалним партнерима, ФСФВ у Београду око реализације студентске
праксе
Разговори са родитељима око уписа ученика
-
-
Саветодавни рад са одељењским старешинама и пружање помоћи у решавању
проблема
Давање разних статистичких и др. података Школској и Градској управи и др.
надлежним службама и институцијама
Контрола сређености педагошке документације за претходну шк. годину
Организовање послова око ученичких екскурзија и наставе у природи
(расписивање огласа у дневним новинама и прикупљање понуда)
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
ОКТОБАР:
-
-
-
-
-
-
Припреме, организација и реализација прославе Дана школе
Организовање прославе Дана школе (хуманитарна акција „Битка за бебе“, спортски
турнири, представа, свечана вечера, Сајам здрав хране, Игре без граница за млађе
разреде, Квиз за ученике осмих разреда, Базар ученичких рукотворина...)
Сарадња са медијима поводом активности за Дан школе
Рад у комисији за набавку потрошног материјала, средстава и опреме
Сарадња са наставиком ликовног и ученицима на украшавању ,,Веселих скулптура''
Пријем гостију и координација у оквиру манифестације ,,Радост Европе''
Сарадња са просветним инспектором приликом административне инспекције (Р.
Коцић), усвајање Извештаја о раду директора од стране Школског одбора, као и о
расписивању конкурса
Координирање извођење иницијалног пријемног за ученике 8. разреда
Сарадња са Спортским савезом Раковице – организовање општинског првенства у
одбојци и рукомету у нашој школи
Разговори са ученицима 6-1, одељењским старешином, ПП службом, због кршења
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ ,,Иво
Андрић''
Сарадња са Домом здравља и организовање предавања за ученике 7. разреда, на
тему ,,Болести неправилне исхране''
Монтирање, већ снимљеног филма ,,Миљаковачка шума'', и дистрибуција на
дечијој телевизији канала Д
Координирање, покретање и обнављање секција у школи (новинарске, литерарне,
математичке, секције младих горана и еколога, младих Руса и Енглеза, фотосекције, саобраћајне...)
Саветодавни рад са одељењским стрешинама око процедуре појачаног васпитног
рада, Правилника о оцењивању, упућивање на израђене обрасце, разговор о
ученицима са посебним потребама и потребама за ИОП-ом
Организовање стручних посета наставника и ученика Сајму књига
Рад у тиму за ШРП и самовредновање: реализација развојног плана, одређивање
нових области за самовредновање, прикупљање и евалуација извештаја...
Организовање и припремање седнице Школског одбора
Припреме за завршетак тромесечја
-
-
Организовање послова око ученичких екскурзија и наставе у природи
(конкурисање агенција, састанци комисија Савета родитеља, отварање понуда и
избор агенције)
Праћење реализације часова, дежурства наставника и ученика, рада помоћног
особља и администрације
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
НОВЕМБАР:
-
-
-
Организација набавке средстава за извођење наставе (историјске и географске
карте, ЦД касетофони)
Активно учешће у раду актива директора основних школа
Дисциплински поступак против ученика одељења 6-1; 6-3, 5-6
Преглед педагошке документације
Организовање и припремање Наставничког већа и састанка запослених
Разговори са ученицима 5-6, одељењским старешином, ПП службом, због кршења
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ ,,Иво
Андрић''
Састанци са одељењским старешинама око ученичких екскурзија и наставе у
природи, припреме родитељских састанака
Организација и координација са наставницима техничког и информатичког
образовања и информатике у реализацији програма ,,Информатизација наставника''
У сарадњи са помоћником директора спровођење и анализа упитника за родитеље
ученика 6. и 8. разреда на Савету родитеља
Праћење рада приправника (посета часовима и организовање испита у школи за
приправника, наставника физике Љиљану Костић)
Праћење редовности наплате коришћења фискултурне сале и стална сарадња са
корисницима
Поновна организација сакупљања старе хартије
Праћење реализације часова, дежурства наставника и ученика, рада помоћног
особља и администрације
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
ДЕЦЕМБАР:
-
-
Организовање семинара за наставнике у школи „Мотивација за учење и
психолошки принципи учења“, у организацији ДИЛС пројекта кроз програм
,,Оснаживање школа за инклузивно образовање''
Организација хуманитарне представе у школи у извођењу драмске групе ''Шала''
Набавка наставних средстава, понуда и опреме у овиру ДИЛС пројекта
Организовање и припремање седнице Школског одбора
-
-
-
-
Организација предавања за ученике школе на тему ''Лепше је без петарди'' и
''Вршањачко насиље''
Стална сарадња са одељењским старешинама и родитељима око проблема ученика
(изостанци, недовољне оцене, понашање...)
Сарадња са ученичким парламентом око њихових активности (набавка јелке и
кићење школе за Нову годину, ученичка журка у Трезору, хуманитарна помоћ за
ученицу из Сопота Наду Вучковић...)
Помоћ у реализацији Фестивала науке на коме су учествовали представници школе
Послови око завршетка I полугодишта – учешће у раду Одељењских већа
У сарадњи са драмским студиом ,,Знакови'' организација доделе новогодишњих
пакетића Праћење реализације часова, дежурства наставника и ученика, рада
помоћног особља и администрације
Успоставио сарадњу и потписао проткол са школом за специјалне потребе Вожд
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
ЈАНУАР
-
-
Организовање генералног спремања школе
Организовање пописа финансијских и нефинансијских средстава школе
Сређивање документације и дневника рада
Помоћ у реализацији бесплатног спортског програма који је одржан у нашој школи
,,Мини спортови – макси забава''
Припреме организовање прославе школске славе – Св. Саве
Надгледање рада пописних комисија
Организовање и припремање седнице Школског одбора
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
ФЕБРУАР
-
-
Сређивање документације и дневника рада
Организовање и припремање седнице Школског одбора
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Учешће у планирању такмичења ученика
-
Иницирање набавке наставних средстава
Праћење рада на изради завршног рачуна
Посета часовима редовне наставе
Учешће у активностима Тима за самовредновање при планирању и организацији
поступка самовредновања
МАРТ
-
-
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Учешће у организацији школских такмичења
Анализа квалитета писаних припрема наставника
Посета часовима редовне наставе
Анализа степена реализованости Развојног плана школе за шк. 2011/12.
Преглед педагошке документације
АПРИЛ
-
-
Организовање и припремање седнице Школског одбора
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Припреме, вођење и учешће на седницама
Одељењског и Наставничког већа на 3. тромесечју
Анализа реализације фонда часова наставних и ваннаставних активности
Праћење учествовања ученика на школским такмичењима
Увид у рад одељењских заједница
Посета часовима редовне наставе
Организација хуманитарног концерта, Сајма науке и изложбе графика
Учешће у Песталоци пројекту ради превенције насиља
МАЈ
-
-
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Израда предлога задужења наставника у настави и осталим видовима непосредног
рада са ученицима
-
Посета часовима редовне наставе
Учешће у анализи резултата самовредновања
Припрема скице програма рада за следећу школску годину, предлог поделе
послова и радних задатака
Почетак припрема за полагање завршног испита за ученике 8. разреда
Организација и отварање кошаркошког терена
Координација акцијом ''Мала матура-велико срце''
ЈУН
-
-
Организовање и припремање седнице Школског одбора и Педагошког колегијума
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Обука дежурних наставника за дежурство на завршном испиту
-Учешће у анализи резултата које су ученици постигли на на такмичењима
Припреме, вођење и учешће на седницама Одељењских и Наставничког већа на
крају школске 2011/12. године
Праћење и стручна помоћ наставницима у изради Школских програма
Преглед дневника рада свих одељења
Анализа реализације Развојног плана школе за шк. 2011/12.
Организовање прославе Мале матуре за ученике 8. разреда
Преглед објеката и предлог послова које треба урадити током распуста на
уређивању школске зграде и околине
Увид и контрола вођења педагошкедокументације.
Организовање завршног испита за ученике 8. разреда
АВГУСТ
-
-
Стална сарадња са помоћником директора, правном, финансијском и ПП службом,
наставницима, одељењским старешинама, ученицима, родитељима, руководиоцима
стручних већа, активом директора, Одељењем за образовање, социјална питања,
култру и спорт Општинске управе Раковица, Школском управом у Београду,
Министарством просвете, и др. институцијама и организацијама
Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и руковођење школом
Израда и подношење извештаја о раду школе надлежним органима
Израда и подношење извештаја о раду директора школе надлежним органима
Учешће у организацији и надгледање реализације поправних испита
Израда годишљег плана рада директора
Израда Годишњег плана рада школе за школску 2012/13. годину
Израда распореда часова за шк. 2012/13. годину
Израда распореда дежурстава наставника
-
Организација и надгледање техничких припрема за почетак школске године и
свечани пријем првака
Израда 40-часовне радне недеље за запослене
Надгледање и пријем ормарића у школи
Надгледање и пријем бесплатних уџбеника за ученике
Београд, 31. 8. 2012.
директор школе
Милан Пашић
___________________
председник ШО
Загорка Бешић
_____________________
Download

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОШ «ИВО АНДРИЋ» НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ