ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТРСТЕНИК
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ТРСТЕНИК
У Трстенику
30.08.2013.
Директор,
Пуношевац Славиша,дипл.инж.електр.
1
Садржај:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ОПШТИ ПОДАЦИ, ЗАКОНСКА ЗАСНОВАНОСТ И ИСПУЊЕНОСТ
ВЕРИФИКАЦИОНИХ УСЛОВА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ТРСТЕНИК
ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА АКТА КАО ОСНОВ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА
ИСТОРИЈАТ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ТРСТЕНИК
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УСПЕХА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ
2012-2013. ГОДИНЕ
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ У
ШКОЛСКОЈ 2012/13.Г.
РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13.
ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О
САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2012 2013ГОДИНУ
РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
ШКОЛСКИ ПРОСТОР
ШКОЛСКА ЗГРАДА
ПРИКАЗ УЧИОНИЧКОГ ПРОСТОРА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ
ТРСТЕНИК
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
5
5
5
6
8
9
10
10
13
14
14
14
15
15
ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
ПРОСТОРИЈЕ ЗА ОПШТУ УПОТРЕБУ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ
ПРОСТОР
ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ
ФИСКУЛТУРНА САЛА И СПОРТСКИ ПОЛИГОН
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
ОПШТА ОЦЕНА КАДРОВСКИХ УСЛОВА
КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА У ШКОЛСКОЈ
2013/2014. години
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
АУТОМЕХАНИЧАР
МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
OПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ
ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
ФАКУЛТАТИВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
ИСПИТИ УЧЕНИКА
ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
УКУПАН ФОНД ЧАСОВА ( ОБАВЕЗНИ+ИЗБОРНИ ) НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
УКУПАН ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ( ОБАВЕЗНИ+ИЗБОРНИ )
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
ДОДАТНА НАСТАВА
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
ДОПУНСКА НАСТАВА
16
16
16
16
16
17
27
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
38
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
2
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НЕДЕЉНЕ И ГОДИШЊЕ ПЕДАГОШКЕ
НОРМЕ НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
ФАКУЛТАТИВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
44
44
45
46
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ФАКУЛТАТИВНИХ И ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И
КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА УЧЕНИКА
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ШКОЛЕ
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА - БРОЈ РАДНИХ И
НАСТАВНИХ НЕДЕЉА
ПОДРУЧЈЕ РАДА-МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ПОДРУЧЈЕ РАДА – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
ПОДРУЧЈЕ РАДА - ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА,
ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И СТЕПЕНИМА ШКОЛОВАЊА
СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА СВИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ И
ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
ТАКМИЧЕЊА, ИЗЛОЖБЕ, СМОТРЕ И ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.
ГОДИНИ
51
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
ПРОГРАМ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
62
62
62
63
51
51
51
51
52
53
53
54
55
55
55
56
56
56
57
58
59
60
60
61
61
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ОГЛЕДНИХ
ОДЕЉЕЊА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
ПРОГРАМ РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА
ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА
ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА
ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА у школскoj
2012/13. години
64
65
65
66
67
68
70
71
72
77
83
87
88
93
95
96
3
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА за школску 2013-14.
годину
ТИМ ЗА ПСИХОЛОШКЕ КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013-2014. ГОДИНУ
ТИМОВИ КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. години
РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ
РАСПОРЕД ЧАСОВА
КАЛЕНДАР ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
ПРАЋЕЊЕ, ОСТВАРИВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ШКОЛЕ
98
103
103
105
107
109
110
111
115
116
4
ОПШТИ ПОДАЦИ, ЗАКОНСКА ЗАСНОВАНОСТ И ИСПУЊЕНОСТ ВЕРИФИКАЦИОНИХ
УСЛОВА
ОПШТИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ТРСТЕНИК
Техничка школа Трстеник у Трстенику је средња стручна школа. У овој школи стиче се опште,
стручно, теоријско и практично образовање за непосредни рад и даље школовање. Основа делатности ове
школе је образовање кадрова средње стручне спреме, у области машинства и обраде метала,
електротехнике и економије, права и администрације.
У подручју рада Машинство и обрада метала заступљени су сви степени школовања. Редовно
школовање заступљено је у четворогодишњем и трогодишњем школовању, а остали облици кроз
ванредно школовање. Ванредним школовањем обухваћени су и ученици завршних разреда кроз
преквалификацију, доквалификацију и специјализацију.
У подручју рада Електротехника заступљенно је само редовно школовање у четворогодишњем трајању.
У подручју рада Економија право и администрација, искључиво је редовно четворогодишње
школовање за образовни профил Економски техничар и Пословни администратор.
Школа своју делатност обавља у Трстенику и нема издвојених одељења, односно делатност
ван седишта. Основне поставке Програма произилазе из Закона о средњој школи, Планова и програма за
подручје рада Машинство и обрада метала, Електротехника и Економија, право, администрација као и
Правилника о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2013/2014. годину,
Правилника о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи, Правилика о цени услуга средње школе и осталих општих аката школе као и
усвојеног Школског развојног плана за период 2012-2015 . године.
ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА АКТА КАО ОСНОВ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Годишњи план рада школе и његова реализација засновани су на законским и подзаконским актима
Министарства Просвете Републике Србије и одредбама Школског програма Техничке школе Трстеник.
Како се ради о средњој стручној школи законска и подзаконска акта у прегледу биће дати према општој
и појединачној припадности.
A) Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. гласник РС.бр.55/2013), Закон о државној управи (Сл.
гласник РС.бр.79/2005,101/2007 и 95/2010) и Правилник о стручно-педагошком надзору (Сл. гласник
РС.бр.34/12)
- Правилник о цени услуга средње школе ( Сл. гласник РС.бр.35/93)
- Правилник о педагошкој норми свих облика образовно васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи ( Сл. гласник-Просветни гласник Рс.бр.1/92, 23/97 и 2/2000 )
- Посебни колективни уговор за средње школе ( Сл. гласник РС.бр. 43/94, 27/95, 9/96 ),
- Правилници о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем школовању у стручним школама
- ( општеобразовани предмети Сл.гласник-Просветни гласник РС.бр. 6/90, 7/90, 4/91 ),
- Опште педагошко упутство за спровођење садржаја у средњим школама ( Сл.гласник-Просветни
гласник РС.бр. 4/91 )
- Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у средњим стручним
школама-матурски испити ( Сл. гласник-Просветни гласник бр. 4/91,11/2013)
- Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у средњим стручним
школама-матурски испити ( Сл. гласник-Просветни гласник бр. 2/94)
- Садржај и начин полагања завршног испита у средњим стручним школама (Сл.гласник РС.Просветни гласник бр. 5/91, 7/96),
- Правилним о ближим условима у погледу простора опреме и наставних средстава (Сл.гласникПросветни гласник РС.бр. 7/91, 8/91 и 9/91),
- Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
- Правилник о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2012/2013.годину
(Сл.гласник РС, Просветни гласник број 6/2013.)
- П р а в и л н и к о стандардима квалитета рада установе ( „ Службени гласник РС“ број 07/2012),
- П р а в и л н и к о вредновању квалитета рада установа ( „ Службени гласник РС”, бр. 09/2012.)
- П р а в и л н и к о стручно – педагошком надзору ( „ Службени гласник РС”, бр. 13/2012.)
- П р а в и л н и к о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника ( „ Службени гласник РС „ бр. 13/2012. )
- Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника, Службени гласник РС, Просветни гласник
број 5. 18. јун 2012. године
5
Б) Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четверогодишњем
трајању у стручној школи-стручни предмети:
1) Подручје рада Машинство и обрада метала (Сл. гласник-Просветни гласник РС.бр. 3/93, 1/94, 3/95,
1/96, 8/96, 5/97, 7/97,20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/01, 9/02, 9/03, 17/04, 22/04, 1/05, 7/05, 9/13.
2) Подручје рада Електротехника (Сл.гласник-Просветни гласник РС.бр. 4/93, 7/95, 5/96, 7/96, 4/97, 8/02,
3/03, 5/03,10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06 и 7/09.
3) Подручје рада Економија, право и администрација област-економија (Сл.гласник-Просветни гласник
РС.бр. 3/96, 3/97,14/9, 2/02, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 14/13.
-за Грађанско васпитање 5/2001 и Верску наставу 5 /2001
Техничка школа у Трстенику је верификована да испуњава услове за рад у подручју Машинство и
обрада метала и Електротехника решењима Министарства просвете Р. Србије 022-05-00086/94-03. и
Економија, право и администрација решењем 022-05-86/94-03. од 20.11.2003. године.
На основу испуњености услова по важећим Правилницима о ближим условима у погледу простора,
опреме и наставних средстава ( Сл.гласник-Просветни гласник Р.С. бр. 7 од 02.09.1991.год.) и ( бр. 8. од
23.09.1991. год.) и Правилника о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и сарадника у
настави ( Сл. гласник-просветни гласник Р.С. бр. 5 од 12.08.1991.год.) решењем бр.022-05-86/94-03 од
28.06.1996.год. и решењем бр. 022.05 - 00086/94 - 03 од 23.06.1998.године. Верификовани су следећи
образовни профили по подручјима рада:
машинство и обрада метала: машински техничар за компјутерско конструисање, техничар за
компјутерско управљање, техничар хидраулике и пнеуматике, механичар хидраулике и пнеуматике,
механичар грејне и расхладне технике, аутомеханичар, оператер машинске обраде; Елетротехника:
електротехничар рачунара, техничар мехатронике и Економија право и администрација: економски
техничар и пословни администратор.
ИСТОРИЈАТ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ТРСТЕНИК
Техничка школа је средња стручна школа чији ученици стичу опште, стручно, теоријско и практично
образовање за непосредан рад и даље школовање.
Наша школа има дугу и богату традицију у трајању од 63 године. Настала је као Војно индустријска
школа још давне 1950. године. Од 1959. године школа је у згради која се налази у најужем градском
језгру. Школска зграда је адаптирана од Синдикалног дома, за потребе образовања будућих радника
Прве петолетке.
У свом развојном путу школа је пролазила кроз разне промене прилагођавајући се и развоју нашег
града. Најпре је прерасла у метало-прерађивачку школу са практичном обуком, а 1960. године основан је
Школски центар који је објединио делатност две школе – Металопрерађивачке са практичном обуком и
Машинске техничке школе хидрауличког смера, као и две школе за образовање квалификованих и
висококвалификованих радника. Наредне, 1961. године прикључена је и школа за индустријске реглере.
Образовање у овим школама вршено је у сагласности са потребама индустрије хидраулике и пнеуматике
„Прва петолетка“ Трстеник.
Образовни центар „Прва петолетка “ формиран је 1974. године у чији састав су ушли Школски
центар и Гимназија. На ову одлуку дали су сагласност Прва Петолетка као оснивач и Скупштина
општине као суоснивач Школског центра и оснивач Гимназије. Образовни центар је овако функционисао
до 1990. године када долази до кадровске и просторне поделе на Машинску школу „Прва петолетка “,
Гимназију и Дом ученика. Машинска школа са једним подручјем рада, а то је машинство и обрада
метала, са овим називом постоји до 1992. године када мења назив у Техничка школа Трстеник. У 1994.
години у ову школу се уводи ново подручје образовања – Електротехника, а затим и подручје образовања
– Економија, право и администрација, које у почетку функционише као издвојено одељење Економско –
трговинске школе из Крушевца, а од 2003. године и као треће подручје рада у оквиру Техничке школе
Трстеник.
У школској 2012/2013.години школа је имала укупно 712 ученика, распоређених у 30 одељења, од
чега су 24 одељења у четворогодишњем и 6 одељења у трогодишњем школовању. У школи је запошљен
101 радник, од тога, 83 су наставно, а 18 ваннаставно особље.
Техничка школа је савремена, лепо опремљена и велика школа која је многим генерацијама
омогућила да стекну одговарајуће образовање и да буду успешни у својим пословима.
Техничка школа Трстеник, прати промене у образовном систему, сва друштвена догађања,
привредна кретања, и са успехом, се уклапа у нове токове. Зато се ученици и родитељи опредељују за ову
школу. Они знају да ће после завршене ове школе имати одговарајуће стручно образовање и компетенције
као за запошљавање, тако и за наставак школовања на вишим школама и факултетима.
У Техничкој школи школоваће се ученици у следећим подручјима рада:
- Машинство и обрада метала
- Електротехника
- Економија, право и администрација
6
Програмска оријентација школе у наредној школској години је тако конципирана да могу
ради реализовања следећих циљева:
- Реализовање Школског Програма
- Реализовањље Годишњег плана за 2013/14.г.
- Да се омогући постизање вишег нивоа квалитета свих облика образовно-васпитног рада,
- Да се омогући ученицима што активнија улога у настави и образовно-васпитном раду уопште, као и
јачање васпитне функције школе, кроз програмске задатке и садржаје васпитног рада у средњој школи
(прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима, подстицање личног развоја,
подстицање социјалних сазнања и социјалних односа, развијање комуникативних способности, сарадње
и конструктивног разрешавања сукоба, неговање активности за решавање индивидуалних проблема,
формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности)
- Да се унапреди педагошко-инструктивни рад у школи како од стране директора школе и његових
помоћника, тако од стране школског педагога и психолога,
- Да се прате потребе привреде у кадровима у смислу усклађивања плана уписа од I-IV разреда,
- Да се континуирано реализује програм самовредновања рада школе
- Да се реализује Школски развојни план
- Да се остварује програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
- Да се реализује Програм инклузивног образовања
- Планирање и реализовање Плана стручног усавршавања наставника
- Активно учешће у активностима Заједнице Техничких школа Србије;
.
-Ангажовање ученика и наставника у активностима самовредновања рада школе;
- Активности ученичког парламента;
- Унапређивање сарадње са родитељима ученика и остваривање већег педагошког утицаја на родитеље
ученика ради постизања жељених васпитних ефеката;
- Примена Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање у образовно-васпитним установама
- Стварање услова за безбедност ученика у школи; Стварање подстицајне атмосфере за учење и боравак
ученика у школи кроз бројне превентивне активности на заштити ученика од насиља. Упознавање свих
ученика са процедурама реаговања у евентуалним инцидентним ситуацијама.
- Успостављање шире сарадње са друштвеном заједницом.
- Демократизација васпитања и образовања и активно учешће ученика у одлучивању.
- Да се усмери делатност стручних већа на подизању нивоа педагошке културе и стручности наставног
особља. Акценат је на изједначавању критеријума оцењивања и на унапређивању односа наставник ученик,и увођењу иновација у наставу.
- Да се унапреди и осавремени практична настава негујући правилан, стваралачки однос према раду и
материјалним вредностима,
- Да се оствари ефикасна сарадња са локалном заједницом,
- Да се организује и прати остваривање редовне наставе , као и осталих облика образовно-васпитног рада,
- Да се јединствено педагошки делује на ученике од стране наставног особља и стручних органа школе, у
превенцији и интервеници код проблема у учењу и понашању ученика,
7
22
22
17
21
27
31
1
4
2
0
8
20
4
5
8
8
13
10
8
3
3
9
3
1
10
10
4
4
3
0
5
4
4
1
0
0
2303
2111
2058
1346
1756
1871
1928
1878
1910
1268
1582
1841
375
233
148
78
174
30
154
140
35
48
27
31
14
11445
10407
1038
16
19
15
18
2
0
0
3
7
10
6
5
1
1
2764
1891
2569
1532
195
359
35
33
2
3
17
11
2
4655
4101
554
189
26
25
24
25
31
38
173
24
24
23
25
31
38
37
1
3
1
4
3
19
51
2
6
8
6
11
16
44
12
9
2
12
14
3
42
9
6
12
1
2
0
16
2
1
1
16100
3099
1935
4201
1539
3145
2935
14508
2597
1654
3880
1409
2779
2789
1592
502
281
321
130
366
146
169
165
31
49
52
30
4
16854
15108
1746
16
16
14
14
2
1
7
6
1
4
4
3
3158
1332
3002
1054
156
278
32
28
3
13
5
7
4490
4056
434
201
26
18
13
20
28
35
193
26
18
13
20
28
35
34
2
1
1
4
5
9
62
8
6
2
4
12
10
57
10
4
4
9
6
11
37
6
7
6
3
5
5
21344
2130
2268
1438
2335
2076
3497
19164
1916
2022
1306
2019
1802
3279
2180
214
246
132
316
274
218
140
140
22
42
44
32
13744
12344
1400
30
13
26
11
0
1
6
4
8
5
12
1
4
2
3337
1838
2737
1637
600
201
43
37
1
10
13
13
6
5175
4374
801
183
21
24
15
18
28
177
20
23
14
17
28
23
4
5
2
5
16
52
9
8
3
7
10
57
5
6
2
4
2
45
2
4
7
1
6
1
18919
16718
2201
1711
3572
2533
2674
2233
1409
3258
2224
2478
2026
202
314
309
196
207
33
33
20
9
4
879
829
50
139
135
52
46
23
13502
12224
1278
14
4
3
4
Број
неоправданих
изостанака
Добрих
Број оправданих
изостанака
Врлодобрих
27
26
21
22
27
31
Довољних
Одличних
УКУПНО - IV
РАЗРЕД
Укупно I - IV
% или по ученику
Укупно са
позит. успехом
I1
I2
I3
I4
I5
I6
УКУПНО - IV
степен
I7
I8
УКУПНО - III
СТ.
УКУПНО I
РАЗРЕД
II1
II2
II3
II4
II5
II6
УКУПНО - IV
СТ.
II7
II8
УКУПНО - III
СТ.
УКУПНО - II
РАЗРЕД
III1
III2
III3
III4
III5
III6
УКУПНО - IV
СТЕПЕН
III7
III8УКУПНО - III
СТЕПЕН
УКУПНО – III
РАЗРЕД
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
Број ученика у
одељењу
ОДЕЉЕЊЕ
Укупно са
недов. успехом
Укупан број
изостанака
Табеларни преглед успеха ученика на крају школске 2012-2013. години
712
682
146
211 181
138
30
69865
62614
7251
100
95
21,5 31,5
27
20
0.5
98,1
87.9
10.2
У току протекле школске године реализована су такмичења према календару образовно-васпитног рада
Министарства просвете . Ученици су постигли резултате у следећој табели:
8
РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА НА РЕПУБЛИЧКОМ НИВОУ У ШКОЛСКОЈ 2012/13.Г.
Р.бр.
Предмет
Професор
Ниво такмичења
Ученик
Резултат
1.
Оператер
машинске обраде
– глодач,
практична настава
Бојић Љубиша
републички
Ђорђевић
Стефан
Друго место
2.
Српски језик и
књижевност
Трошић Мирослав
републички
Миљковић
Стефан
учествовање
3.
Српски језик и
књижевност
Трошић Мирослав
републички
Цветковић
Јована
учествовање
4.
Техничко цртање
Бјелаковић Милан
републички
Симић Душан
учествовање
5.
Историја
Илић Љиљана
републички
Пештерац
Немања
Учествовање
У току протекле школске године реализована су такмичења према календару образовно-васпитног рада
Министарства просвете . Ученици су постигли солидне резултате:
На општинским такмичењима учествовало је 46 ученика, и спортске екипе у следећим спортовима:
одбојка-мушка и женска екипа, рукомет, мушка екипа, кошарка и рукомет-мушке екипе и атлетикамушка и женска екипа.
На окружним такмичењима учешће је узео 31 ученик.
Освојена места на републичком такмичењу:
Ђорђевић Филип II8 ( оператер машинске обраде – глодач ) је освојио 3. место на републичком
такмичењу из практичне наставе
Наставник практичне наставе који предаје Ђорђевић Филипу је Бојић Љубиша .
-
На републичким такмичењима су учествовали следећи ученици:
Миљковић Стефан - IV6 – из српског језика и књижевности
Цветковић Јована IV6 – из пословне економије
Симић Душан II 1 - из техничког цртања
Пештерац Немања II 6 – из историје
За ученика генерације у образовању четвртог степена проглашена је ученица Цветковић Јована.
Ученици свих разреда који су са одличним успехом завршили разред похваљени су од стране
наставничког већа и награђени књигама, а такође и носиоци дипломе "Вук Караџић" награђени су
књигама, док је ученица генерације добили посебне награде. Носиоци дипломе «Вук Караџић» су
Мирковић Стефан,IV5, Цветковић Јована , IV6 и Миљковић Стефан, IV6
Од 139 ученика четвртог разреда, 125 је у јуну завршило разред са позитивним успехом и положило
матурски испит.14 ученика је полагало поправни испит и 2 ученика нису положила положила поправни
испит.
Осамнаест ученика у јуну месецу не завршавају разред због три и више недовољних оцена. На
поправном испиту у августовском испитном року је било 125 ученика .
9
Девет ученика није положили поправне испите, а пет ученика се није појавило на полагањима. Поправи
испит је положило 110 ученика.
Годишњи фонд часова теоријске и блок наставе реализован је по плану, као и часови додатног и
допунског рада.
Рад слободних активности је реализован у складу са планом и програмом рада.
Културна и јавна делатност школе реализована је у складу са потребама школе и друштвене средине.
Школа је организовала академију поводом Дана духовности - Свети Сава - 27. 01. 2013. године, а 35
наставника је присуствовало централној прослави у Дому културе.
Ученички парламент је функционисао у школској 2012/2013. години према предвиђеном плану.
Конституисање и израда годишњег плана рада ученичког парламента реализовани су у септембру
месецу. Ученички парламент је радио током године према плану у складу са потребама ученика.
Ученици су задовољни постојањем услова за изражавање њихових идеја, мишљења, ставова и предлога,
као и активним учешћем у животу и раду школе.
РЕАЛИЗАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
У протеклој школској години образовно-васпитни рад у Техничкој школи за 2012/13. годину
реализован је према Календару образовно-васпитног рада за средње стручне школе . Реализована је
обавезна, изборна и факултативна настава, као и остали облици образовно васпитног рада у складу са
Школским програмом.
Екскурзија ученика реализована је према плану уз надокнаду часова на крају школске године.
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ЗА ШКОЛСКУ 2012 - 2013ГОДИНУ
АКТИВНОСТИ
УЧЕСНИЦИ
ВРЕМЕ
I ГОДИШЊИ ПЛАН И ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
- Примена инструмента за самовредн. Стручни
школског програма
сарадници,
Прво и друго полугодиште
- Примена инструмента за самовредн. директор школе
годишњег плана рада школе
Прво и друго полугодиште
Школски програм је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје. Школским
програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба ученика и родитеља,
школе и локалне заједнице и заснован је на реалним потенцијалима.
Годишњи план рада је донет у складу са школским развојним планом и програмом образовања и
васпитања. За све планиране активности утврђено је време, место, начин и носиоци реализације
програма.
II НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Прво и друго
Планирање посете наст. часовима
Тим за наставу и учење
полугодиште
Прво и друго
Посета часовима
Тим за наставу и учење – 54 часа
полугодиште
Током године,
Преглед оперативних планова
Педагог
након предаје
планова
Годишњи и оперативни планови садрже потребне дидактичко методичке захтеве, благовремено се
предају о чему се води одговарајућа документација.
ЗАПАЖАЊА о посећеним часовима редовне наставе у школској 2012/13. ( На основу Стандарда
квалитета рада установе – област Настава и учење )
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу.
2.1.1. Наставник јасно истиче циљевe учења – 45
2.1.2. Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима – 54
2.1.3. Наставник истиче кључне појмове које ученици треба да науче – 30
2.1.4. Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ часа – 30
2.1.5. Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве – 6
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
2.2.1. Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за решавање
задатака/проблема – 6
2.2.2. Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим -57
2.2.3. Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са примерима из свакодневног живота –
27
10
2.2.4. Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области.-27
2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу – 9
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.
2.3.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика – 36
2.3.2. Наставник прилагођава темпо рада различитим потребама ученика – 12
2.3.3.Наставник прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика – 9
2.3.4. Наставник посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама –
15
2.3.5. Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на основу ИОП-а за ученике
којима је потребна додатна подршка у образовању - /
2.4. Ученици стичу знања на часу.
2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу – 18
2.4.2. Ученици активно учествују у раду на часу – 27
2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу – 21
2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања – 9
2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење – 9
2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења – 3
2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења – 3
2.5. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.
2.5.1. Наставник ефикасно структурира и повезује делове часа – 21
2.5.2. Наставник ефикасно користи време на часу – 24
2.5.3. Наставник на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним
правилима – 48
2.5.4. Наставник функционално користи постојећа наставна средства – 9
2.5.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења (користи
питања, идеје, коментаре ученика за рад на часу) – 12
2.5.6. Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа – 12
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења.
2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика - /
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика – 21
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика – 21
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду -39
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак – 3
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.
2.7.1. Наставник показује поштовање према ученицима – 30
2.7.2. Наставник испољава емпатију према ученицима – 3
2.7.3. Наставник адекватно реагује на међусобно неуважавање ученика /
2.7.4. Наставник користи различите поступке за мотивисање ученика – 6
2.7.5. Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са
предметом учења на часу – 9
Часови одељењског старешине се одржавају према утврђеном распореду и по предвиђеном програму
рада.
Од 712 ученика школе, 682 је разред завршило са позитивним успехом , 30 ученика нису завршили
разред због недовољних оцена .
Анализа оцена , успеха и владања ученика – у прилогу је Анализа
успеха ученика за 2012/13. након поправних испита.
Праћење постигнућа ученика на такмичењима
Општински ниво
46 + чл.сп.ек.
Окружни ниво
9+ чл.сп. екипа
Републички ниво
5
III ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Насиље у школи , а у оквиру Пројекта Обезбеђивање здравог и
безбедног окружења за децу и младе у Србији – истраживање
Психолог,
Педагог
На 4 класиф.
периода
Психолог,
Педагог,
Наставници
Друго полугод.
Педагог,
Психолог
Прво полугод.
У оквиру самовредновања стручна служба одрадила је три истраживања којима су испитивани
ставови ученика и родитеља, а везано за теме школског живота.
Чланови Савета родитеља попунили су упитник за родитеље из Приручника за инклузивни развој
школе. Резултати упутника указују да у случају забринутости због напредовања детета родитељи знају
коме да се обрате (100% испитаника). Висок степен слагања налазимо и код тврдње „Школско особље је
пријатељски расположено према мени и другим родитељима/старатељима“. Висок степен слагања (82%)
11
налазима и у тврдњама које се односе на задовољство детета школом, непостојање дискриминације на
основу порекла родитеља, одличну сарадњу родитеља и школе. 25% родитеља се у потпуности или
делимично слаже са тврдњом да насилништво представља проблем у овој школи.
Ученици репрезентативних одељења другог разреда попунили су упитник из Приручника за
самовредновање, кључна област 4 – подршка ученицима, под називом „Лични и социјални развој“.
Резултати указују на висок степен слагања са важношћу тврдњи које се односе на међусобно поштовање
и уважавање (професора према ученицима и колегама) – 94%, одговорности за учење и сопствене
поступке – 84%, очување животне средине-77%, толеранцију-90%, поштовање различитости-74%,
неговање сарадничких односа -80%, похваљивање успеха ученика-93% и отворености и разговора на
тему насилништва и недопустивог понашања – 90%. Када се анализирају резултати ових тврдњи,а
везано за присуство наведених облика понашања у школи, проценат слагања указују на подручја која
захтевају додатна ангажовања школе.
Одговори наставника на упитник о раду школе
41 наставник је попунио анкету – 55,4% од укупног броја наставника
1. Питање – Које су по вама јаке стране ове школе? ( Говори о потенцијалима школе )
- Стручан наставни кадар – 33
- традиција коју ов- Реализовати образовање одраслих
Углед и обележја школе
Реализоване су планиране приредбе, такмичења, спортске активности, као и посете изложбама. Истичемо
резултате секције Социјално предузетништво који су у првој години рада освојили прво место на
републичком такмичењу у организацији Британског Савета и добили вредне награде и признања.
Тим за промоцију школе обишао је Основне школе у општини и околини и и том приликом представили
образовне профиле ученицима осмог разреда,
Материјално технички услови
Школа је конкурисала у оквиру Пројекта Стручна и финансијска подршка школама за увођење образовног
профила Пословни администратор који реализују Немачка владина организација GIZ и Министарство
просвете и науке. Укупна вредност Пројекта је 16 000 евра намењених за опремање кабинета и обуке
наставника од чега је 10% учешће школе, односно локалне самоуправе. Сва опрема је набављена и
образовни профил је почео са радом у школској 2013/2014.г.
12
РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА
А) МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Степен стручне
Образовни профил
спреме
Машински техничар за компјутерско
IV
конструисање
Машински техничар
IV
Техничар НУ машина
IV
Техничар за компјутерско управљање
IV
Техничар хидраулике и пнеуматике
IV
Техничар машинске енергетике
IV
Металостругар
III
Металоглодач
III
Металобрусач
III
Металостругар НУ машина
III
Металоглодач НУ машина
III
Бравар
III
Машинбравар
Механичар хидраулике и пнеуматике
Аутомеханичар
Заваривач
Механичар привр. механизације
Механичар радних машина
Механичар прецизне и
мернорегулационе технике
Механичар грејне и расхладне
технике.
Оператер машинске обраде
Број решења и датум
611-38/98-03. од 05.05.1998. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од16.06.2008.године
022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године
022-05-86-/94-03. од 28.06.1996. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
III
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
III
III
III
III
III
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
III
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
III
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
I
II
III
022-05-86/94-03. од 06.05.2005.год.
022-05-00086/94-03. од 21.06.2006.год.
022-05-00086/94-03. од 21.06.2006.год
Б) ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Образовни профил
Електротехничар аутоматике
Елктротехничар рачунара
Техничар мехатронике
Електроинсталатер
Електромеханичар за машине и
опрему
Аутоелектричар
Степен
стручне
спреме
IV
IV
I
II
III
IV
III
Пословни администратор
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
022-05-86/94-03. од 06.05.2005. године
022-05-86/94-03. од 16.06.2008. године
022-05-86/94-03. од 16.06.2008. године
022-05-86/94-03. од 14.06.2011. године
022-05-86/94-03. од 14.06.2011. године
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
III
022-05-86/94-03. од 06.05.2005. године
III
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
В) ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Степен
Образовни профил
стручне
спреме
Економски техничар
Број решења и датум
Број решења и датум
IV
022-05-86/94-03. од 20.11.2003. године
IV
Уписује се по конкурсу МПНТР и ГиЗ-а сагласност локалне самоуправе и писмо подршке
и
сагласност МПНТР - Школска управа Крушевац,
мај 2012. године и одлуци школског одбора од
2013.
13
Г) МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Степен
Образовни профил
стручне
Број решења и датум
спреме
Металостругар специјалиста
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
Металоглодач специјалиста
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
Металобрусач специјалиста
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
Обрађивач метала на НУ машинама
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
специјалиста
Подешивач алатних машина
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
специјалиста
Бравар специјалиста
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
Аутолимар специјалиста
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
Алатничар специјалиста
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
Заваривач специјалиста
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
Инсталатер грејања и инсталације
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
специјалиста
Механичар алатних машина
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
специјалиста
Механичар хидраулике и пнеуматике
V
022-05-00086/94-03. од 02.03.1994. године
специјалиста.
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Површина земљишта на коме се налази школа је укупно 16.535м2 и садржи школску зграду,
фискултурну салу, спортски полигон, парковску површину, простор за одмор ученика и школску
радионицу.
Укупан школски простор износи 12.415 м2 од чега школска зграда има површину од 9.415 м2, школска
радионица око 350 м2 и фискултурна сала 810 м2.
ШКОЛСКА ЗГРАДА
Школска зграда је укупне површине 9.415 м2. Грађевинско решење зграде је приземље и два спрата са
подрумским просторијама. Посебно издвојени простор су за физичко васпитање 810 м2 и за практичну
наставу 350 м2.
Теоријска настава општеобразовних и општестручних предмета одвија се у школској згради, у
учионицама опште намене, специјализованим учионицама и кабинетима а практична настава у школској
радионици, приватним радњама и сервисима (образовни профил аутомеханичар) а једним делом у
погонима ИХП Прва Петолетка.
Школска радионица која се налази у оквиру ИХП Прва Петолетка има укупну површину од 2000 м2.
У овом простору се реализују се садржаји из практична настава који обухватају обраду резањем (
Оператер машинске обраде, Техничар за компјутерско управљање, Машински техничр за компјутерско
конструисање...).
На основу норматива о ближим условима за подручје Машинства и обрада метала и Електротехника
школа испуњава услове за реализацију практичне наставе у оба подручја. Oд школске 2008/2009. год. у
саставу школске зграде, са источне стране, изграђена је нова зграда за школску радионицу. Нова школска
радионица располаже са простором од 250 м2 у којој ће ученици обављати практичну наставу из области
обраде резањем а остала практична настава ће се реализовати у преуређеном и адаптираном простору у
згради школе.
ШКОЛСКА РАДИОНИЦА
Простор школске радионице опремљен је тако да омогућава нормално извођење практичне наставе.
У школској радионици опремљени су следећи простори: за оператера машинске обраде, механичара
ХиП-а,техничара за компјутерско управљање, за ручну обраду, механичара грејне и расхладне технике,...
Школа располаже са 16 кабинета, 4 специјализоване учионице као и 13 учионица опште намене.
Школа ради у две смене тако да је у једној смени 16 одељења, а у другој 14 одељења на теоријској
настави. Број кабинета и специјализованих учионица омогућава да се покрије целокупна теоријска
настава укључујући и поделу одељења на групе при реализацији вежби.
14
ПРИКАЗ УЧИОНИЧКОГ ПРОСТОРА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ ТРСТЕНИК
БРОЈ
НАМЕНА ПРОСТОРИЈЕ
P(м2 )
1
1А
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
КАБИНЕТ CNC МАШИНА
КАБИНЕТ CNC МАШИНА
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОБРАДЕ
КАБИНЕТ ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ
KАБИНЕТ ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
КАБИНЕТ РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИ
КАБИНЕТ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
КАБИНЕТ РАЧУНАРСТВА И
ИНФОРМАТИКЕ
СПЕЦ. УЧИОНИЦА ЗА ГРАЂАНСКОГ
ВАСПИТАЊЕ
КАБИНЕТ ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
СПЕЦ. УЧИОНИЦА ЗА ЕКОНОМСКУ
СТРУКУ
СПЕЦ. УЧИОНИЦА ЗА ЕКОНОМСКУ
СТРУКУ
СПЕЦ. УЧИОНИЦА ЗА ФИЗИКУ
КАБИНЕТ РАЧУНАРСТВА И
ИНФОРМАТИКЕ
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
КАБИНЕТ РАЧУНАРСТВА И
ИНФОРМАТИКЕ
КАБИНЕТ ЗА ЕЛЕКТРОСТРУКУ
КАБИНЕТ ЗА ЕЛЕКТРОСТРУКУ
КАБИНЕТ ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
УЧИОНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ
КАБИНЕТ ЗА ЕЛЕКТРОСТРУКУ
КАБИНЕТ МЕХАТРОНИКЕ
КАБИНЕТ РАЧУНАРСТВА И
ИНФОРМАТИКЕ
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
54
54
54
54
према нормативу
према нормативу
стандардна
према нормативу
специјализована
Према нормативу
стандардна
стандардна
стандардна
стандардна
стандардна
према нормативу
према нормативу
стандардна
стандардна
54
према нормативу
40
према нормативу
54
према нормативу
54
специјализована
54
специјализована
54
специјализована
54
према нормативу
54
стандардна
50
према нормативу
40
40
80
45
60
30
45
специјализована
специјализована
према нормативу
стандардна
стандардна
према нормативу
према нормативу
40
према нормативу
15
15А
16
17
18
19
20
21
22
23
23А
24
25
26
26А
27
27А
ОПРЕМА
ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
Библиотека има 100 м2 корисног простора. Библиотека располаже фондом од 12350 књига који не
задовољава у потпуности захтеве норматива, јер је износ материјалних средстава у претходном периоду
за ове намеме био недовољан за значајније повећање књижног фонда. Библиотека има стални задатак
увећавања књижног фонда било да се ради о литератури, општим или стручним предметима. Без обзира
на тешкоће које се јављају у погледу финансирања, школа сваке године врши набавку нових издања како
уџбеника тако и стручне литературе, чиме се књижни фонд сваке године повећава.
Библиотека ради сваког наставног дана од 7 до 13 часова у преподневној и од 13 до 19 сати у
поподневној смени. Књиге ће се издавати ученицима за време школских одмора, као и пола сата пре
почетка наставе у поподневној смени. Библиотекар ће направити План набавке литературе, часописа и
стручне литературе током септембра месеца и доставити га директору школе. Поред наведених садржаја
библиотекар ће радити на изналажењу спонзора за опремање библиотеке, финансирање набавке књига
одличним ученицима као и за реализацију осталих потреба школе у спровођењу Програма културне и
јавне делатности школе.
Обавеза библиотекара је да тесно сарађује са наставницима у циљу коришћења стручне
литературе и планирања лектире за ученике. Планира се наставак рада на формирању медијатеке.
15
Библиотекар ће евидентирати, чувати и за потребе рада наставника издавати видео записе, CD са
грађом везаном за реализацију садржаја наставних предмета. Стручна већа ће на почетку школске
године направити план набавке наставних средстава и опреме који ће се реализовати у зависности
од финансијских могућности школе.
ПРОСТОРИЈЕ ЗА ОПШТУ УПОТРЕБУ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПРОСТОР
За ове намене на располагању следеће просторије: сала за састанке површине 130 м2, наставничка
зборница из два дела укупне површине 60 м2, холови 415 м2, ходници 373 м2, и библиотека 100 м2,
канцеларија помоћника директора 16 м2,стручних сарадника 10 м2, секретара 10 м2, рачуноводства 30
м2...
ПОМОЋНЕ ПРОСТОРИЈЕ
Магацински простор 37,5 м2, ученичка задруга 9.80 м2, подрумски простор 68 м2 , санитарне просторије
за ученике и наставнике.
ФИСКУЛТУРНА САЛА И СПОРТСКИ ПОЛИГОН
Фискултурна сала има укупно површину од 810 м2. У сали су дефинисани простори за све
програмске садржаје затвореног типа.У склопу је и пратећи простор. У пратећи простор спадају:
санитарни чвор за ученике, свлачионице, санитарни чвор за наставнике, купатило за наставнике и
канцеларија за наставнике.
Спортски полигон има укупну површину од 1.942 м2, Садржај овог простора је следећи: игралиште за
рукомет, мали фудбал, игралиште за кошарку, спортске трибине.
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
ОПШТА ОЦЕНА КАДРОВСКИХ УСЛОВА
Кадровска оспособљеност школе подразумева структуру кадрова по нормативу, Правилнику о врсти
стручне спреме наставника у стручним школама. Школа има обезбеђене кадрове који у потпуности
покривају обављање основне делатности. Настава је стручно заступљена на основу Правилника о врсти
стручне спреме наставника у настави у стручним школама бр. 12.08.1991. године, Службени гласникПросветни гласник Р.С. 5/91и службеним гласницима који дефинишу ове услове за образовне профиле
који су касније верификовани. Поред наставног особља школа има и пратеће службе које омогућују
нормално обављање делатности. За рад школе у потнуности одговара директор школе преносећи делове
надлежности на своје сараднике. За функционисање и пуну покривеност надлежни су помоћник
директора и стручни сарадници- психолог и педагог. Свака од смена има једног стручног сарадника –
педагога или психолога који наизменично мењају смене како би у обе смене равномерно биле у
могућности да прате рад. Стручни сарадници прате рад ученика чиме се стварају могућности
успостављања веза са ученицима, наставницима, родитељима, одељењским старешинама и руководством
школе.
За реализацију практичне наставе која се изводи у школској радионици и у мањим радионицама у
сарадњи са социјалним партнерима задужен је организатор практичне наставе а за правне и финансијске
послове секретар школе и рачуноводствена служба, док је за одржавање објеката и хигијене у објектима
задужено помоћно особље.
16
Електроински
факултет
Факултет
примењене
уметности и дизајна
Радно место
Лиценца
Завршена школа/
факултет
Радни
стаж
ЈМБГ
Статус
радног
односа
Име и презиме
Стручна
спрема
Редни
број
ДИРЕКТОР, ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Директор
школе
VII
неодређено
12
Да
помоћник
директора
VII
неодређено
15
да
VII
неодређено
30
да
1.
Пуношевац
Славиша
1807974782027
2.
Јаковљевић
Јелена
2201971787042
3.
Нешић
Мирољуб
1111958782016
Технички факултет
наставник
машинске
групе
предмета
4.
Вукашиновић
Ирена
1504962787020
Филозофски
факултет
педагог
VII-1
неодређено
28
да
5.
Митровић
Катарина
2707978787014
психолог
VII-2
неодређено
7
да
6.
Срећковић
Јасмина
0304968787011
наставник
биологије
VII
неодређено
15
да
7.
Дамјановић
Драгица
0208953787024
Филолошки
факултет
наставник
енглеског
језика
VII
неодређено
33
да
8.
Милисављевић
Катарина
1212981785038
Филолошки
факултет
библиотекар
VII
неодређено
5
да
Филозофски
факултет
Природноматематички
факултет
17
Одељењско старешинство
VII
0
35
63
Стевановић Момчило
2112951782017
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
2-1;2;3;4;5;6
18,00
Филолошки факултет
VII
0
36
61
Живановић-Ристић
Весна
1109973787026
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
4-1;2;3;4;5;6
18,00
Филолошки факултет
VII
1
12
39
Трошић
2702979787016
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
3-5;6;7
9,00
Филолошки факултет
VII
1
6
35
Војиновић Милица
2301985786019
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
1-7;8
3-1;2;3;8
19,00
Филолошки факултет
VII
0
2
28
Ивезић
Јасна
2011975739413
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
2-7;
2,00
Филолошки факултет
VII
0
10
38
Јаковљевић Јелена
2201971787042
ЛИКОВНА КУЛТУРА
2-1;3;5;6;7;8
1-2;
6,00
0,80
факултет примењене
уметности и дизајна
VII
1
15
42
Марић
Весна
0206958176128
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
1-1;3;5
2-7
4,00
0,80
Музичка
академија
VII
0
30
55
Керановић
Јоксо
0212960191266
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - I
СТРАНИ ЈЕЗИК
2-5;6
2-6
3-1;2;3;4
Филолошки факултет
VII
1
28
53
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПОСЛОВНИ
I-6
Јелена
16,00
2,00
Године старости
Радни стаж у годинама
Степен стручне спреме
Филолошки факултет
Практична настава
18,00
Вежбе у блоку
1-1;2;3;4;5;6
Теорија са вежбама
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
Наставни предмети
1508950782037
ЈМБГ
Трошић Мирослав
Презиме и име наставника
Завршена школа-факултет
Практична настава у блоку
Теорија са писмњним задацима
Одељења у којима предаје
КАДРОВСКА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
VII
Богојевић
Кристина
0406975787024
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - I
СТРАНИ ЈЕЗИК
2-1;2;4;5
4-1;2;3;4;5
18,00
Филолошки факултет
VII
1
12
37
Брлек Данијела
2712973387028
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - I
СТРАНИ ЈЕЗИК
1-1;2;3;4;6
2-3;7;8
3-6,
19,00
Филолошки факултет
VII
1
16
40
Стевановић
Марија
1805978787012
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - I
СТРАНИ ЈЕЗИК
1-7;8
3-5;7;,8
9,00
Филолошки факултет
VII
12
35
18
Природно
математичкифакултет
VII
17,00
Природно
математички
факултет
VII
0
2-1;2;3;5
8,00
Филозофски
факултет
VII
0
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
3-1;2;3;4;5;6;7;8
4-1
9,00
Факултет политичких
наука
VII
1
37
61
СОЦИОЛОГИЈА
3-1;2;3;4;5;7
7,00
VII
УСТАВ И ПРАВА
ГРАЂАНА
4-1;2;3;5
4,00
VII
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
2-1;3;4;5;6
4-2;3;4;5;6
1-1;2;3;4;5,7
3-6
0
17
44
СОЦИОЛОГИЈА
3-6;
2,00
VII
УСТАВ И ПРАВА
ГРАЂАНА
3-7;
1,00
VII
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
2-2;7;8
1-6
3,00
0
7
36
ФИЛОЗОФИЈА
IV-1;2;3;5
8,00
I1-8; II1-8; III-1-8;
IV 1-6;
21,00
Богословски
факултет
VII
0
10
46
20,00
Факултет физичке
културе
VII
0
12
41
8,00
Факултет физичке
културе
VII
0
9
33
АнђелковићДуња
2305956738515
ГЕОГРАФИЈА
1-2;
Јовановић
Горан
2812962782010
ИСТОРИЈА
1-1;2;3;4;5;6;7
2-6,
Младеновић
Ивана
0206978745056
ИСТОРИЈА
Миљковић
Нада
0102952787036
Наташа
Лукић
Цветковић
Катарина
1403968195043
2007977787019
2,00
17,00
Филозофски
факултет
Филозофски
факултет
VII
VII
35
57
22
50
35
VII
Радивојевић
Зоран
1802967782028
ВЕРСКА НАСТАВА ПРАВОСЛАВНИ
КАТИХИЗИС
Анђелковић Зоран
1303972782048
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
II-1,2,3,7,8
IV-1,2,3,5,6
Алексовски
Александар
1404979782028
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
III-2;3;4
I-4
Ковачевић
Нада
2410959787027
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
I-1;2;3;5;6
III-1;5;6;7;8
20,00
Факултет физичке
културе
VII
1
29
54
ГавриловићВладимир
1605978782010
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
II-4;5;6IV-4
8,00
Факултет физичке
културе
VII
0
9
35
19
Ђокић
Зоран
1603951782025
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
I-7;8
4,00
Факултет физичке
културе
VII
0
33
62
Голубовић
Весна
2202959787017
ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ
II-6
III-6
IV-6
6,00
Економски
факултет
VII
0
30
54
МОНЕТАРНА
ЕКОНОМИЈА И
БАНКАРСТВО
III-6
IV-6
4,00
VII
КАНЦЕЛАРИЈСКО
ПОСЛОВАЊЕ И
РАЧУНАРСКА
ТЕХНИКА
I-6
6,00
VII
IV-6
II-6
2,00
РАЧУНОВОДСТВО
РАЧУНОВОДСТВО
II6
5,00
0
30
56
ПОСЛОВНА
ЕКОНОМИЈА
II-6
III-6
IV-6
6,00
VII
СТАТИСТИКА
IV-6
III-6
4,00
VII
ЕКОНОМИЈА
I-6
2,00
VII
РАЧУНОВОДСТВО
III-6
IV-6
1
24
51
КЊИГОВОДСТВО
I-6
5,00
УСТАВНО И
ПРИВРЕДНО ПРАВО
III-6
IV-6
4,00
0
4
29
ПРАВО
I6
2,00
МАРКЕТИНГ
Пецић
Љиљана
Крњинац
Весна
Миленковић
Иван
2910956785616
3007962725029
2704984786047
VII
VII
2,72
12,00
2,72
2,72
Економски факултет
Економски факултет
VII
VII
VII
Правни факултет
VII
VII
Ђошић
Марија
1606976787012
ХЕМИЈА
I-1;2;3,4
8,00
Природноматематички
факултет
VII
0
11
37
Зечевић
Марија
2005973787011
ХЕМИЈА
II-6
4,00
Природноматематички
факултет
VII
0
12
40
СрећковићЈасмина
0304968787011
БИОЛОГИЈА
II-1;3I-5
6,00
Природноматематички
факултет
VII
1
19
45
ЕКОЛОГИЈА
I-2;7
2,00
VII
ЕКОЛОГИЈА И
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
I-6
2,00
VII
20
Јоксимовић
Зоран
Топаловић
Зоран
Танасковић
Милинко
Александров
Слободан
0112958960002
1210958782029
0801956780015
2008968743315
Природноматематички
факултет
ФИЗИКА
I-1;2;3;4;5;
II-1;2;3;5;
ТЕХНИЧКА ФИЗИКА
I-7
2,00
ОСНОВЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
I-5
5,00
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
III-5
2,00
VII
ОСНОВЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
ЕЛЕКТОНИКЕ
II-1;2;3,5;7;8
13,00
VII
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
СА МЕРЕЊИМА
I-4;
4,00
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
I-5;
2,00
VII
ЕЛЕКТРОМОТОРНИ
ПОГОН И ОПРЕМА У
МЕХАТРОНИЦИ
III-4
6,00
VII
ЕЛЕКТРОНИКА
II-4
4,00
VII
ЕЛЕКТРИЧНА
МЕРЕЊА
II-5;
3,00
0,97
ТЕСТИРАЊЕ И ДИЈАГНОСТИКА МЕХАТРОНСКИХ СИСТЕМА
IV-4;
10,00
1,76
ПРОГРАМАБИЛНИ
ЛОГИЧКИ
КОНТРОЛЕРИ
IV-4;
5,00
VII
МЕРНИ
ПРЕТВАРАЧИ
III-4;
2,10
VII
СИСТЕМИ
УПРАВЉАЊА
III-4;
2,10
VII
18,00
VII
Технички факултет
Технички факултет
VII
VII
Електротехнички
факултет
VII
Електротехнички
факултет
VII
Електронски
факултет
VII
ПРОГРАМИРАЊЕ
II-5;III-5,IV-5;
Мишчевић
Драган
1302956782015
ЕЛЕКТРОНИКА II
III-5,
5,00
МЕРЕЊА У
ЕЛЕКТРОНИЦИ
III-5;
5,00
VII
ЕЛЕКТРОНИКА I
II-5;
5,00
VII
ОСНОВЕ
АУТОМАТСКОГ
УПРАВЉАЊА
IV-5;
5,00
1,76
РАЧУНАРИ
III-5;
5,00
1,62
1510972782019
54
1
33
54
1
26
57
0
19
45
1
16
44
20
57
13
41
VII
0506969787017
Чеперковић
Љубиша
33
VII
АлександровРадица
19,00
0
3,40
VII
Електронски
факултет
VII
1
21
Јанковић
Саша
1601969782038
РАЧУНАРИ
IV-5;
9,00
ПРИМЕНА РАЧУНАРА
У ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
II-5;
4,00
VII
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ
II-5;
1,00
VII
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА
МЕРЕЊИМА
II-4;
3,00
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
1,76
VII
Технички факултет
4,00
II-5;
VII
0
22
44
VII
ПРИПРЕМА
ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ
МАТЕРИЈАЛА
I-4;
3,00
VII
ДИГИТАЛНА
ЕЛЕКТРОНИКА
3-4;
6,00
VII
ДИГИТАЛНА
ЕЛЕКТРОНИКА
3-5,
5,00
VII
Дединац
Драгољуб
0310955782010
МАТЕМАТИКА
I-1,2,5,6
III-6
18,00
Природноматематички
факултет
VII
1
34
58
Каровић
Стеван
0403964780614
МАТЕМАТИКА
II-2,5,6
IV-5,6
18,00
Природноматематички
факултет
VII
0
24
49
ПромицаћМиленија
0403960778429
МАТЕМАТИКА
III-1,2,3,4,8
18,00
Природноматематички
факултет
VII
1
27
53
Вешковац
Снежана
1610962865042
МАТЕМАТИКА
II-7,8
IV-1,2,3
18,00
Природноматематички
факултет
VII
1
15
51
Гавриловић
Снежана
0110971787015
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
I-2,3,5,6
Природноматематички
факултет
VII
1
15
42
0
16
39
ПРОГРАМИРАЊЕ
УВОД У АНАЛИЗУ
МАТЕМАТИКА
Спасојевић
Нела
2410973785649
МАТЕМАТИКА
II-4
IV-4;
IV-4;
I-3
II-3;4
III-5;7
10,00
4,00
2,00
VII
VII
VII
3,00
18,00
Природноматематички
факултет
VII
22
Агатоновић
Драгана
Катић
Соња
Ћирић
Велибор
0909969787030
2308976787015
1710957850090
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
I-4
МАТЕМАТИКА
I-4;7;8
II-1
ГЕОМЕТРИЈА
III-4
2,00
VII
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
I-3
II-4
4,00
VII
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
I4
3,00
РАЧУНАРИ И
ПРОГРАМИРАЊЕ
I-1
III-1
16,00
VII
ОБЈЕКТНО
ПРОГРАМИРАЊЕ
III-4
2,00
VII
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
I-6
2,00
САВРЕМЕНА
ПОСЛОВНА
КОРЕСПОДЕНЦИЈА
II-6
5,00
VII-1/1
ПОСЛОВНА
ИНФОРМАТИКА
III-6
IV-6
8,00
VII-1/1
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
И КОМУНИКАЦИЈЕ
IV-5
5,00
VII-1/1
3,00
VII
Природноматематички
факултет
13,00
Технички факултет
Технички факултет
Последипломске
студије
VII
VII
VII-1/1
Бјелаковић
Милан
2711956782016
МОДЕЛИРАЊЕ
МАШИНСКИХ
ЕЛЕМЕНАТА И
КОНСТРУКЦИЈА
III-12;4
IV-1
19,00
Гмијовић
Милена
1811973787014
МАШИНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
I-1;2,3
6,00
ТЕХНИЧКИ
МАТЕРИЈАЛИ
I-8
2,00
VII
МЕХАНИКА
I-2;7
5,00
VII
ОСНОВЕ ТЕХНИКЕ
МЕРЕЊА И
КОНТРОЛЕ
III-3
4,00
VII
ИСПИТИВАЊЕ
МАШИНСКИХ
КОНСТРУКЦИЈА
IV-1
2,00
VII
ХЕМИЈА И
МАШИНСКИ
МАТЕРИЈАЛИ
I-7
2,00
VII
ТЕХНОЛОГИЈА
III-8
4,00
Јовковић
Миломирка
2110962787018
3,53
1
13
44
1
13
37
1
28
55
Технички факултет
VII
1
31
57
Машински факултет
VII
1
13
40
0
26
51
Технички факултет
VII
23
Живковић
Јасна
КаровићБојан
Минић
Бора
Минић
Јовица
Мијајловић
Славољуб
0901965787019
2104967782014
1703956788417
1303955782018
2206973782015
ТЕХНОЛОГИЈА ЗА
КОМПЈУТЕРСКИ
УПРАВЉАНЕ
МАШИНЕ
III-2
6,00
VII
МЕХАНИКА
II-1;2;3
6,00
VII
ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАДЕ
II-2
2,00
VII
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА
СА МЕХАНИЗМИМА
II-4
3,00
VII
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ
СИСТЕМА
III-2
IV-2
14,00
ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА
КОМПЈУТЕРСКИ
УПРАВЉАНЕ
МАШИНЕ
IV-2
7,00
ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА
КОМПЈУТЕРСКИ
УПРАВЉАНЕ
МАШИНЕ
III-2IV-2
6,00
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ
СИСТЕМА
III-2
IV-2
14,00
ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАДЕ
III-1;3
II-7
IV-3
12,00
ТЕХНОЛОГИЈА
I-8
III-8
II-8
10,00
ХИДРАУЛИЧКЕ И
ПНЕУМАТСКЕ
КОМПОНЕНТЕ
II-4
4,00
ОСНОВЕ
ХИДРАУЛИКЕ И
ПНЕУМАТИКЕ
II-3
2,00
VII
ПНЕУМАТСКЕ
КОМПОНЕНТЕ И
СИСТЕМИ
IV-3
4,00
VII
ХИДРАУЛИКА И
ПНЕУМАТИКА
III-1;2
4,00
VII
ХИДРАУЛИЧКЕ
КОМПОНЕНТЕ И
СИСТЕМИ
III-3
6,00
VII
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
I-7
6,00
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
III-7
IV-3
4,00
1,76
Машински факултет
VII
0
23
48
0
18
46
1
32
57
0
30
58
1
13
40
VII
Машински факултет
1,76
VII
VII
Технички факултет
VII
VII
Технички факултет
Машински факултет
VII
VII
VII
24
Продановић
Мира
2203957785625
ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАЗОВНОГ
ПРОФИЛА
III-7
II-7
5,00
VII
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
III-8
IV-4
5,00
VII
ПОСТРОЈЕЊА ЗА
ГРЕЈАЊЕ И
КЛИМАТИЗАЦИЈУ
II-7
2,00
VII
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
СА НАЦРТНОМ
ГЕОМЕТРИЈОМ
I-1;2
6,00
I-2
III-1
3,00
2,00
VII
VII
ТЕРМОДИНАМИКА И
ТЕРМОТЕХНИКА
III-3
2,00
VII
ТЕРМОДИНАМИКА И
ХИДРАУЛИКА
II-7
II-8
4,00
VII
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
IV-1;2
4,00
VII
МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ
II-3;8
III-2
7,00
ОСНОВЕ ЕНЕРГЕТИКЕ
II-7
2,00
VII
ОСНОВЕ ТЕХНИКЕ
МЕРЕЊА И
АУТОМАТИЗАЦИЈЕ
II-7
2,00
VII
АУТОМАТИЗАЦИЈА И
РОБОТИКА
IV-1
4,00
VII
АУТОМАТИЗАЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ И
ФЛЕКСИБИЛНИ
ПРОИЗВОДНИ
СИСТЕМИ
IV-2
2,00
VII
ЕЛЕМЕНТИ
АУТОМАТИЗАЦИЈЕ И
РОБОТИКЕ
IV-3
2,00
VII
РОБОТИКА
IV-4
2,00
VII
МАШИНСКИ
ЕЛЕМЕНТИ
II-1;2;4;7
III-1;3;7
ОСНОВЕ
ХИДРАУЛИКЕ И
ПНЕУМАТИКЕ
III-3
2,00
КОМПЈУТЕРСКА
ГРАФИКА
II-1;2
6,00
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
I-4;8
10,00
VII
РАЧУНАРСКА
ГРАФИКА И
МУЛТИМЕДИЈА
I-5
4,00
VII
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
ТЕРМОДИНАМИКА
Радивојевић
Небојша
Тодоровић
Миленко
Вукосављевић
Саша
2906962782015
1501957780825
3012974782013
18,00
Машински факултет
Машински факултет
Машински факултет
VII
VII
VII
1
30
56
0
19
51
1
25
56
1
11
38
VII
Машински факултет
VII
25
Симић
Предраг
Милан Радивојевић
Катић
Саша
Бојић
Љубиша
Јовковић
Велибор
2310974782029
0811964782014
0703978782028
3008965782046
0102961782632
МОДЕЛИРАЊЕ
МАШИНСКИХ
ЕЛЕМЕНАТА И
КОНСТРУКЦИЈА
III-2
3,00
КОНСТРУИСАЊЕ
IV-1
8,00
ОДРЖАВАЊЕ И МОНТАЖА
МЕХАТРОНСКИХ
СИСТЕМА
IV-4
10,00
МОДЕЛИРАЊЕ
МАШИНСКИХ
ЕЛЕМЕНАТА И
КОНСТРУКЦИЈА
III-2
3,00
ТЕХНОЛОШКИ
ПОСТУПЦИ СА
КОНТРОЛОМ
II-2
4,00
ТЕХНОЛОГИЈА
I-8
II-8
6,00
VII
ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ТЕХНОЛОШКИХ
СИСТЕМА
III-2
7,00
VII
ТЕХНОЛОГИЈА
ОБРАЗОВНОГ
ПРОФИЛА
III-7
3,00
VII
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
I-8
4,00
ХИДРАУЛИЧКИ И
ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ
КАО ОБЈЕКТИ
УПРАВЉАЊА
III-4
6,00
КОМПЈУТЕРСКА
ГРАФИКА
II-1;2
6,00
МЕХАТРОНСКИ
СИСТЕМИ
IV-4
3,00
ЕКОНОМИКА И
ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
IV-5
2,00
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
I-2
II-4
4,00
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
III-8
II-2
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
I-2;3
9,00
МЕХАНИКА
I-1,4
8,00
VII
Машински факултет
1,76
VII
0
12
39
0
11
48
0
5
35
0
13
48
1
26
52
VII
VII
Машински факултет
Машински факултет
0,97
VII
VII
VII
VII
1,71
VII
VII
Технички факултет
Мастер
18,00
3,10
VII
VII
Технички факултет
VII
VII
26
ГлиџићМилан
Симић
Миломир
1904969782038
2009967782011
ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА
I-8
2,00
VII
ОТПОРНОСТ
МАТЕРИЈАЛА
II-1
2,00
VII
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
I-7;8
4,00
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
II-7
III-1;3;7
РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
I-7;8
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
I-7;8
19,00
3,20
Технички факултет
18,00
2,40
0
17
43
0
12
43
VII
Технички факултет
4,00
VII
VII
VII
Меселџија
Драган
1807974782043
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
II-2;8
III-8
I-8
20,00
6,25
Виша техничка
машинска школа
VI
0
11
39
Зајић
Рајко
1606955782010
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
I-8
II-8
III-8
23,00
3,80
Виша
електрометалска
школа
VI
0
36
58
Мрчић Зоран
2206985782043
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
I-2;8
II-7;8
III-7
24,00
3,50
Виша техничка
машинска школа
VI
0
6
28
Марковић
Миломир
0810959780813
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
II-3
III-7
IV-3
23,00
3,70
Виша металска
машинска школа
VI
0
29
54
Максимовић
Бојан
0901979780033
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
I-3;4;5;7
III-1
16,00
Виша техничка
машинска школа
VI
0
2
34
Дединац
Силвија
2808979725048
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
I-3;4;5;7
III-1
11,00
Технички факултет
VII
0
0
34
Бекрић
Радица
2601979786078
СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ
II-8;
Филолошки факултет
VII
0
4
34
Слађана Милетић
Бељић
0409973787018
Географија
Индустријска
географија у
машинству
Природно
математички
факултет
VII
1
13
34
1-5;7;8;
2-1;3;II6
2,00
13
2,80
27
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. години
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
1.
Српски језик и књижевност
I
разред
Т
В/Б
3
-
2.
Страни језик
2
3.
Социологија
4.
Р.Б.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
разред
II
III
разред
IV разред
Т
3
В/Б
-
Т
3
В/Б
-
Т
3
В/Б
-
-
2
-
2
-
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Филозофија
-
-
-
-
-
-
2
-
5.
Устав и права грађана
-
-
-
-
-
-
1
-
6.
Историја
2
-
2
-
-
-
-
-
7.
Географија
-
-
2
-
-
-
-
-
8.
Физичко васпитање
2
-
2
-
2
-
2
-
9.
Математика
5
-
4
-
5
-
5
-
10.
Физика
2
-
2
-
-
-
-
-
11.
Биологија
-
-
2
-
-
-
-
-
12.
Хемија
2
-
-
-
-
-
-
-
13.
Рачунари и програмирање
-
4/
-
-
-
4/
14.
*Ликовна уметност-факултативни
/30
-
-
-
-
15.
Машински материјали
2
-
-
-
-
-
-
-
16.
Техничко цртање са нацртном геометријом
2
2/
-
-
-
-
-
-
17.
Механика
2
-
2
-
-
-
-
-
18.
Отпорност материјала
-
-
2
-
-
-
-
-
19.
Компјутерска графика
-
-
-
3/
-
-
-
-
20.
Основи електротехнике и електронике
-
-
2
-
-
-
-
-
21.
Машински елементи
-
-
2
-
2
-
-
-
22.
Технологија обраде
-
-
-
-
3
-
-
-
23.
Организација рада
-
-
-
-
-
-
2
-
24.
Хидраулика и пнеуматика
-
-
-
-
2
-
-
-
25.
Термодинамика
-
-
-
-
2
-
-
-
26.
Аутоматизација и роботика
-
-
-
-
-
-
2
1/
27.
Конструисање
-
-
-
-
-
-
2
3/
28.
Испитивање машинских конструкција
-
-
-
-
-
-
2
-
-
3/60
-
-
/30
-
-
30.
Моделирање машинских елем. и констр.
Практична настава
-
-
31.
Грађанско васпитање / Верска настава
1
29.
Број наставних недеља
-
-
-
-
1
37
-
2/
-
3//
1
37
-
1
37
32+2
28
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
1.
Српски језик и књижевност
I
разред
Т
В/Б
3
-
2.
Страни језик
2
3.
Социологија
4.
Филозофија
5.
Историја
6.
Музичка уметност
7.
Ликовна култура
8.
Физичко васпитање
9.
Математика
10.
Рачунарство и информатика
11.
Географија
12.
Физика
13.
Хемија
14.
Екологија и заштита хивотне средине
15.
Устав и права грађана
16.
Машински материјали
17.
Техничко цртање
18.
Механика
19.
Електротехника и електроника
20.
Компјутерска графика
21.
Машински елементи
22.
Технологија обраде
23.
Технолошки поступци са контролом
24.
Хидраулика и пнеуматика
25.
26.
27.
Р.Б.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
разред
II
III разред
IV
разред
Т
В/Б
3
-
Т
3
В/Б
-
Т
3
В/Б
-
-
2
-
2
-
2
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
/30
-
-
-
-
-
/30
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
2
-
2
-
4
-
4
-
4
-
4
-
-
2/
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
3/
-
-
-
-
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
3//
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2/
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
Моделирање машинских елемената и констр.
-
-
-
-
-
3//
-
-
Технологија за компјутерски управљане маш.
-
-
-
-
2
2/
-
-
Програмирање за компјут. унрављане машине
Аутоматизација производње и флексибилни п.с
-
-
-
-
2
-
3
4//
28.
-
-
-
-
2
-
2
-
29.
Организација рада
-
-
-
-
-
-
2
-
30.
Пројектовање технолошких система
-
-
-
-
-
7//
-
7//60
31.
Практична настава
-
3/
-
4/
-
-
-
-
32.
Грађанско васпитање / Верска настава
1
Број наставних недеља
1
36+1
1
36+1
1
37
32+2
29
ТЕХНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23..
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васнитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Машински материјали
Техничко цртање
Механика
Основе електротехнике и електронике
Машински елементи
Технологија обраде
Организација рада
Основи хидраулике и пнеуматике
Термодинамика и термотехника
Хидрауличке компоненте и системи
Основе технике мерења и контроле
Елементи аутоматизације и роботике
Пнеуматске компоненте и системи
Практична настава
Грађанско васпитање / Верска настава
Број наставних недеља
I
разред
II
разред
III разред
Т
В/Б
Т
В/Б
Т
В/Б
3
2
2
1
2
4
2
2
2
2/
3/
4/
3
2
2
1
2
4
-
2
2
2
2
2
2
2
1
4/
3
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
2/
1/
4/
3
1
37
37
37
IV
разред
В/
Т
Б
3
2
2
2
4
1
2
2
2
2
2/
7/60
1
32+2
30
ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – ОГЛЕД
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
29-а
29-б
29-в
29-в
29-г
29-г
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика
Техничко цртање
Механика
Електротехника са мерењима
Техничка механика са механизмима
Електроника
Програмирање
Предузетнииштво
Припрема електромашинских материјала
Хидрауличке и пнеуматске компоненте
Машински елементи
Хидраулички и пнеуматски системи као објекти
управљања
Дигитална електроника
Микроконтролери
Мерни претварачи
Системи управљања
Елекртични погон и опрема у мехатроници
Моделирање са анализом елемената и механизама
Програмабилни логички контролери
Мехатронски системи
Тестирање и дијагностика мехатронских система
Одржавање и монтажа мехатронских система
Грађанско васпитање / Верска настава
Изборни предмет према програму огледа
Историја
Рачунарство и информатика 2
Објектно програмирање
Геометрија
Увод у анализу
Роботика
Број наставних недеља
Т
3
2
2
4
2
3
2
-
I
разред
В
ПН
3/
3/
1/
3/
-
II
разред
III разред
Т
3
2
2
4
1
3
2
2
2
В/Б
1/
1/
2/
1/
2/
Т
3
2
2
3
-
В/Б
-
IV
разред
Т
В/Б
3
2
2
3
2/
-
-
-
-
-
-
-
3/18
-
-
-
-
-
1
-
2/
-
2
2
2
1
-
2/
4/
3/
1/24
2/18
3/
2
2
1
3
-
-
1
2
-
-
37
-
37
35+2
2/
/30
5/30
5/30
2/
2/
31+3
31
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
Р.Бр.
Наставни предмети
I
разред
Т
В/Б
II
разред
Т
В/Б
III
разред
Т
В/Б
IV
разред
Т
В/Б
1.
Српски језик и књижевност
3
-
3
-
3
-
3
-
2.
Страни језик
2
-
2
-
2
-
2
-
3.
Историја
2
-
2
-
-
-
-
-
4.
Географија
2
-
-
-
-
-
-
-
5.
Музичка уметност
1
-
-
-
-
-
-
-
6.
Ликовна култура
-
-
1
-
-
-
-
-
7.
Социологија
-
-
-
-
2
-
-
-
8.
Устав и права грађана
-
-
-
-
-
-
1
-
9.
Филозофија
-
-
-
-
-
-
2
-
10.
Физичко васпитање
2
-
2
-
2
-
2
-
11.
Математика
4
-
4
-
4
-
4
-
12.
Рачунарство и информатика
-
2/
-
-
-
-
-
-
13.
Физика
2
-
2
-
-
-
-
-
14.
Хемија
2
-
-
-
-
-
-
-
15.
Биологија
2
-
-
-
-
-
-
-
16.
Основе електротехнике
3
1
3
-
-
-
-
-
17.
Рачунарска графика и мултимедија
-
2/
-
-
-
-
-
-
18.
Електротехнички материјали
-
-
1
-
-
-
-
-
19.
Примена рачунара у електротехници
-
-
-
2/
-
-
-
-
20.
Електрична мерења
-
-
1
1/
-
-
-
-
21.
Мерења у електроници
-
-
-
-
2
1//
-
-
22.
Електроника I
-
-
3
1/
-
-
-
-
23.
Електроника II
-
-
-
-
2
1//
-
-
24.
Дигитална електроника
-
-
-
-
2
1//
-
-
25.
Економика и организација предузећа
-
-
-
-
-
-
2
-
26.
Програмирање
-
-
1
1/
2
2//30
2
2//30
27.
Рачунари
-
-
-
-
2
1//30
3
2//30
28.
Електроенергетика
-
-
-
-
2
-
-
-
29.
Рачунарске мреже и комуникације
-
-
-
-
-
-
2
1///
30.
Основе аутоматског управљања
-
-
-
-
-
-
3
1//30
31.
Практична настава
-
2/
-
2/
-
-
-
-
32.
Грађанско васпитање / Верска настава
1
-
1
-
1
-
1
-
Број наставних недеља
37
37
35+2
31+3
32
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Страни језик
Социологија
Историја
Физичка васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Екологија
Хемија
Основи економије
Пословна економија
Рачуноводство
Савремена пословна кореспонденција
Статистика
Уставно и привредно право
Монетарна економија и банкарство
Комерционално познавање робе
Маркетинг
Економска географија
Пословна информатика
Грађанско васпитање / Верска настава
Број наставних недеља
I
разред
Т
В/Б
3
3
2
2
3
2/
2
2
2
2
1
2/
1
2/
1
37
II
разред
III
В/Б
2/30
2
-
Т
3
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
Т
3
3
2
2
3
2
2
1
1
2
2
1
37
разред
В/Б
2/30
2/
36+1
IV
разред
Т
В/Б
3
3
2
3
2
2
2
2/30
2
2
2
2
2/
1
33+1
33
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Географија
Биологија
Ликовна култура
Логика са етиком
Социологија са правима грађана
Пословни енглески језик
Канцеларијско пословање
Право
Књиговодство
Други страни језик
Економија
Пословна психологија
Пословна инфoр. са електрон.послов.
Култура језичког изражавања
Вештине комуникације
Статистика
Пословна и административна обука
Предузетништво
Верска настава/Грађанско васпитање
Изборни предмети
Број наставних недеља
I
разред
Т
В/Б
3
2
2
2
2/
2
2
2
разред
II
Т
3
2
2
2
В/Б
III
разред
Т
3
2
2
2
В/Б
IV
разред
Т
В/Б
3
2
2
2
2
1
2
2
2
3/
2
1
2
2
2
2
2
2/
1/
2/
1
2/
2
2
2
2/
2
2
2
2
2
2
3/
2
2/
2/
4/30
1
1
2
37
1
2
37
5/60
2/
1
2
36
32
34
МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Страни језик
Устав и права грађана
Историја
Географија
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Екологија и заштита жив. средине
Хемија и машински материјали
Техничка физика
Техничко цртање
Механика
Основе електротехнике
Машински елементи
Технологија обраде
Организација рада
Основе енергетике
Термодинамика и хидраулика
Основе технике мерења и аутомат.
Постројења за грејање и климатиз.
Практична настава са технологијом
Грађанско васп. / Верска настава
Број наставних недеља
Т
3
2
3
2
I
разред
В/Б
-
2
3
2/
3/
4/
-
1
2
2
3
1
37
Т
2
2
1
1
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
II
разред
В/Б
7/
37
Т
2
2
1
2
2
2
2
4
1
III
разред
В/Б
14/60
32+2
35
АУТОМЕХАНИЧАР
Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Страни језик
Устав и права грађана
Историја
Географија
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Екологија и заштита животне средине
Хемија и машински материјали
Техничка физика
Техничко цртање
Механика
Основе електротехнике
Машински елементи
Технологија обраде
Организација рада
Технологија образовног профила
Практична настава
Грађанско васп. / Верска настава
Број наставних недеља
Т
3
2
3
2
2
3
1
2
2
3
1
I
разред
В/Б
2/
3/
4/
-
37
Т
2
2
1
1
2
3
2
2
3
2
1
II
разред
В/Б
12/
-
37
III
разред
Т
В/Б
2
2
1
2
2
2
2
3
14/60
1
-
32+2
36
МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
Р.Б.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
22.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Страни језик
Устав и права грађана
Историја
Географија
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко и здравствено васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Екологија и заштита животне средине
Хемија и машински материјали
Техничка физика
Техничко цртање
Механика
Основе електротехнике
Машински елементи
Технологија обраде
Организација рада
Технологија образовног профила
Практична настава
Грађанско васп. / Верска настава
Број наставних недеља
Т
3
2
3
2
2
3
1
2
2
3
1
I
разред
В/Б
2/
3/
4/
-
37
Т
2
2
1
1
2
3
2
2
3
2
1
II
разред
В/Б
12/
-
37
III
разред
Т
В/Б
2
2
1
2
2
2
2
3
14/60
1
-
32+2
37
OПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ – ОГЛЕД
Р.Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Српски језик и књижевност
Страни језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Техничко цртање
Технички материјали
Техничка механика
Машински елементи
Термодинамика и хидраулика
Електротехника
Технологија
Практична настава
Грађанско васпит. / Верска настава
Изборни предмет (Инд.геогр у маш.)
Изборни предмет(Ликовна култура )
Изборни предмет-Предузетништво
Број наставних недеља
Т
2
2
2
2
2
2
1
1
I
разред
В/Б
2/
4/
3/
6/60
-
разред
II
Т
2
2
2
2
3
2
2
1
1
В/Б
3/
12/60
-
Т
2
2
2
2
1
III
разред
В/Б
4//
18//60
-
1
35+2
35+2
32+2
38
ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
Број извршилаца по степенима стручне спреме
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
VII-2
Директор
Помоћник директора
Организатор
практичне наставе
Педагог
Психолог
Библиотекар
Наставно особље
Секретар школе
Шеф рачуноводства
Административнофинансијски радници
Радник на одржавању
машина у радионици
Домар
Спремачице
УКУПНО
ИЗВРШИЛАЦА
VII-1
VII
VI
V
IV
III
Укупно
II
I
1
0,7
1
0,7
1
1
1
1
1
2
63,89
1
1
1
1
2
57,76
1
1
7,48
2
2
1
1
1
1
2
63,46
8,48
1
3
1
1
10
2
10
10
87.59,
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
- Теоријска настава
- Вежбе
- Практична настава
- Настава у блоку
Теоријска настава, вежбе и практична настава изводе се по предметно-разредно часовном систему.
Специфичност наставе у блоку је у томе што се она у оквиру предметно разредно часовног система може
реализовати смичућим системом или на крају наставне године. Ако је наставни предмет планом дат само
кроз блок обавезно се реализује у току наставне године у оба полугодишта.
ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
- Додатна настава
- Допунска настава
- Припремна настава
- Слободне активности
- Друштвено користан рад
Ови облици организују се додатним распоредом који су саставни део разредно часовног система.
ФАКУЛТАТИВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
-Ученички парламент
- Екскурзије ученика
Екскурзије ученика реализују се према посебно утврђеном плану и програму, у складу са упутством за
реализацију овог облика рада.
39
Слободне и стваралачке активности као што су активности Црвеног крста, Савеза извиђача,
Планинарског друштва, Књижевне омладине...) планирају се и реализују у оквиру броја радних дана
факултативних активности а учешће у раду ових организација је добровољно.
ИСПИТИ УЧЕНИКА
Испит је облик образовно-васпитног рада којим се утврђује степен савладаности градива од стране
ученика. Испит се полаже по предметима и разредима а могу бити разредни, поправни допунски,
завршни, матурски. ..
Начин полагања испита утврђује се програмом образовања, независно од тога да ли се тај испит полаже
као разредни, поправни или допунски. Испити се полажу пред комисијом коју чине најмање три члана,
од којих су намање два стручна за предмет.
Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави, једног или више
предмета, више од 1/3 предвиђеног броја часова, а оцењивањем у току образовно-васпитног рада се
утврди да није савладао садржаје утврђене програмом као и из предмета за кога није организована
настава најмање за 1/3 укупног годишњег броја часова наставе, није слушало наставу. Разредни испит
полаже ученик у јунском и августовском испитном року.
Поправни испит полаже ученик који на крају другог полугодишта има једну или две недовољне оцене из
предмета.
Поправни испит се полаже у августовском а ученик завршног разреда у јунском и августовском
испитном року.
Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног планом образовања, осим из предмета
физичког васпитања ако је старији од 20 година. Владање ванредног ученика се не оцењује. Испит за
проверу стручне оспособљености полаже ученик на крају стицања првог и другог степена, завршни
испит на-крају стицања трећег степена стручне спреме, матурски испит-на крају стицања образовања
четвртог степена и специјализације.
Завршни или матурски испит
-полаже се у јунском или августовском испитном року и оцењује се бројчано једном оценом. Ученик
који је поправни испит полагао у јунском испитном року, завршни или матурски испит, полаже у
августовском испитном року. Редован ученик који не положи завршни или матурски испит у
августовском испитном року, може тај испит да полаже као ванредан ученик.
ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА
Обавезни облици наставног рад реализују се према плановима и програмима образовања за трећи и
четврти степен стручне спреме у подручјима рада: Машинство и обраде метала, Електротехника и
Економија, право и администрација. Настава се изводи са одељењима или групама ученика према
недељном распореду часова. Распоредом часова дефинишу се педагошки услови реализације наставе уз
посебан акценат на равномерно оптерећење ученика. Час теоријске наставе траје 45 минута, а час
практичне наставе 60 минута.
Успешна реализација наставе подразумева стручну покривеност и обезбеђење потребних просторних и
материјалних услова. Школа је у могућности да отпоштује све критеријуме који произилазе из наставних
планова и програма.
Овде се пре свега мисли на стручну покривеност, поделу одељења на групе, материјалне услове за
реализацију наставе и друге услове.
Настава се изводи у две смене: прва смена од 710-1300 часова а друга смена од 1310-19 00 часова. У једној
смени су први и трећи разред, а у другој други и четврти разред. У смени I и III разреда број одељења
на теоријској настави износиће 16 одељења, а у смени II и IV разреда 14 одељења. Школа располаже са
довољним бројем просторија за реализацију теоријске наставе. Број одељења и број просторија
омогућавају примену кабинетског начина рада. Практична настава изводи се у школској радионици. У
току реализације практичне наставе посебно ће се водити рачуна о заштити на раду.
Образовно васпитни рад остварује се у два полугодишта. Ученици имају зимски, пролећни и летњи
распуст. Школска година почиње 02.09.2013.године а завршава се 31.08.2013.године. Реализација
образовно васпитног рада остварује се на основу "Календара образовно-васпитног рада који утврђује
40
Министарство просвете Републике Србије, на основу Наставних планова за одговарајуће образовне
профиле
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Изборни наставни предмети су они предмети које ученици бирају од понуђенихпредмета.
Могу бити:
- изборни предмети предвиђени Законом - Верска настава и Грађанско васпитање који се похађају у
свим разредима и свим образовним профилима и оцењују се описно и
- изборни предмети предвиђени програмом огледа за које се ученици изјашњавају у писаној форми који
оцењују бројчано а оцена улази у средњу оцену општег успеха ученика.
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
РАЗРЕД
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
I
Историја-изабрани садржаји
Хемија
Рачунарство и информатика 2
Геометрија
Објектно програмирање
Увод у анализу
Роботика
Индустријска геогр. у
машинству
Ликовна култура
Предузетништво
Техничар мехатронике
Техничар мехатронике
Техничар мехатронике
Техничар мехатронике
Техничар мехатронике
Техничар мехатронике
Техничар мехатронике
2
2
Оператер маш. обраде
Оператер маш. обраде
Оператер маш. обраде
Маш.техн.за
компј.конструис.
1
Ликовна култура
Спољно трговинско
пословање
Пословни администратор
Економска географија
Пословни администратор
Финансијска анализа
Пословни администратор
Реторика
Пословни администратор
Музичка култура
Пословни администратор
Екологија и заштита животне
средине
Пословни администратор
Историја (изабране теме)
Пословни администратор
Изборни спорт
Пословни администратор
Грађанско васпитање
Сви образовни профили
Верска настава
Сви образовни профили
УКУПНО
ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА
II
III
УКУПНО ЧАСОВА
IV
4
2
2
2
2
1
1
1
2
2
7
6
18
1
1
2
2
1
1
1
1
8
7
25
1
1
1
7
4
24
1
1
1
7
3
22
НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ
2
2
4
2
2
2
2
74
74
148
70
70
62
62
1
1
1
35
35
32
1
37
2
2
2
2
3
70
70
70
70
105
3
3
3
29
20
89
3,45
105
105
105
1015
700
3519
3,45
41
УКУПАН ФОНД ЧАСОВА ( ОБАВЕЗНИ+ИЗБОРНИ ) НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Теорија са
писменим
ОБАВЕЗНИ
НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА
Теорија и
Вежбе
Практична
теорија са
у блоку
настава
вежбама
Практична
настава блок
Теорија са
писменим
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА
Теорија и
Вежбе
Практична
теорија са
у блоку
настава
вежбама
Практична
настава блок
254
767,9
33,87
209
20,17
8966
29198
1050
4577
616
ИЗБОРНИ
0
69
0
0
0
0
2374
0
0
0
УКУПНО
254
836,9
33,87
209
20,17
8966
31572
1050
4577
616
УКУПАН ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ( ОБАВЕЗНИ+ИЗБОРНИ ) НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ОБАВЕЗНИ
Теорија са
писменим
Теорија и
теорија са
вежбама
Вежбе
у блоку
Практична
настава
Практична
настава блок
Теорија са
писменим
Теорија и
теорија са
вежбама
Вежбе
у блоку
Практична
настава
Практична
настава блок
14,11
38,40
1,41
8,04
0,72
14,23
41,71
1,25
5,03
0,63
1,25
5,03
0,63
ИЗБОРНИ
ПОТРЕБАН БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦА
УКУПНО
ИЗВРШИЛАЦА
3,45
14,11
41,85
3,39
1,41
66,13
8,04
0,72
14,23
45,10
66,24
42
ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
ДОДАТНА НАСТАВА
Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим ученицима да прошире и да продубе
своја знања и вештине из неких наставних области и предмета у складу са својим итересовањима,
способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан рад, развој логичког,
стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље самообразовање.
Задаци: задовољавање индивидуалних особености ученика - склоности, интересовања, способности за
учење;
-идентификовање обдарених и талентованих ученика.
- подстицање индивидуалног развоја ученика пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што
омогућава брже напредовање ученика;
-проширивање и продубљавање обима и садржаја појединих предмета за које ученици показују
интересовања и способности;
-груписање према способностима и интересовањима чиме се стварају усови за индивидуализацију
додатног рада;
-припремање ученика за учешће на организованим такмичењима.
Садржаји додатног рада полазе од редовног плана и програма, али се сходно интересовањима и
потребама ученика, проширују, продубљују и допуњују новим садржајима, одређених наука, и као такви
важе за ученике обухваћене овим обликом рада. Самим тим, садржаји додатног рада су
индивидуализовани, како у односу на ученика, тако и у односу на наставника.
Додатним радом треба обухватити ученике који постижу изузетне резултате у савладавању садржаја
програма, који показују интересовање за проширивање и продубљиваље знања и вештина и који су
обдарени и талентовани за одређене области и предмете. Ученици који су обухваћени додатним радом
из једне наставне области, односно предмета могу бити ангажовани и у раду једне секције, научне групе,
дружине и сл. Разредни старешина, предметни наставник, педагошко-психолошка служба школе.
Одељењска заједница ученика предлажу ученике за укључивање у додатни рад. Коначну одлуку о избору
ученика доносе одговарајућа Одељењска или Разредна већа. Часови могу да трају краће или дуже од 60
минута, зависно од садржаја који се остварују.
Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом,
приручницима, алатима и инструментима, као и да сачине записе, анализе, закључке, и сл.
43
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Енглески језик
Математика
Математика
Дигитална електроника
Електроника 2
Рачуноводство
Статистика
Маркетинг
Модел. маш.елем. и
конструкција
Технологија обраде
Технологија
Компјутерска графика
Програмирање за КУ
машине
Програмирање за КУ
машине
Конструисање
Програмирање
Рачунари и програмирање
ПЛЦ
Техничко цртање
НАСТАВНИК
Стевановић Момчило
Војиновић Милица
Живановић Ристић Весна
Трошић Мирослав
Керановић Јоксо
Младеновић Ивана
Богојевић Кристина
Спасојевић Нела
Каровић Стеван
Јанковић Саша
Чеперковић Љубиша
Крњинац Весна
Пецић Љиљана
Голубовић Весна
I
РАЗРЕД
II
III
35
35
IV
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Бјелаковић Милан
Минић Бора
Радивојевић Милан
Катић Саша
35
35
70
35
Живковић Јасна
35
35
Каровић Бојан
35
35
Симић Предраг
Александров Радица
Катић Соња
Александров Слободан
Мира Продановић
25 наставника
35
35
35
УКУПНО
ЧАСОВА
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
910
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању
образовно-васпитних садржаја у редовној настави.
Циљ допунске наставе : прилагођавње наставних метода и услова за рад ученицима који споријим
темпом савлађују предвиђене наставне садржаје
Задаци:
- Ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате;
- Савлађивање утврђених садржаја треба више ускладити са потребама и могућностима ученика за које
се организује допунска настава.
- Пружање помоћи ученицима да се лакше укључе у редовну наставу и прађење њиховог напредовања.
-Мотивисање и охрабривање ученика за учење.
Објашњење за реализацију;
Пре избора ученика за допунску наставу треба утврдити узроке и тешкоће које ученици имају у
савлађивању градива.
Узимајући у обзир узроке заостајања појединих ученика у савлађивању садржаја најужих наставних
подручја допунским радом се обухватају:
-ученици који долазе из других средњих стручних школа
-ученици поновци
-ученици који су похађали наставу у иностранству
-ученици који су због болести одсуствовали са наставе
44
-ученици који перманентно заостају и тешко савлађују наставно градиво
-ученици који у току наставне године више пута у континуитету добију недовољну
оцену из неког наставног подручја
-ученици који у довољној мери не познају језик на ком се обавља настава
Допунски рад треба по правилу организовати у току читаве наставне године, стим што за неке
ученике или групе ученика може трајати дуже или краће време, што зависи од узрока заостајања и
потребног времена за савлађивање садржаја програма неких наставних подручја у редовној настави
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Историја
Историја
Географија
Рачуноводство
Статистика
Основи економије
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Физика
Хемија
Основе електротехнике
Електрот.са мерењима
Електроника
Машински материјали
Машински елементи
Хидраулика
Хидрауличке компоненте и
системи
Технологија обраде
Машински елементи
Основе ХиП-а
ХиП
Механика
Технологија
Механика
Техничко цртање
Tехничко цртање
УКУПНО
НАСТАВНИК
Стевановић Момчило
Војиновић Милица
Трошић Мирослав
Трошић Јелена
Богојевић Кристина
Брлек Данијела
Стевановић Марија
Младеновић Ивана
Јовановић Горан
Милетић-Бељић Слађана
Крњинац Весна
Пецић Љиљана
Голубовић Весна
Дединац Драгољуб
Спасојевић Нела
Промицаћ Миленија
Каровић Стеван
Вешковац Снежана
Агатоновић Драгана
Јоксимовић Зоран
Ђошић Марија
Топаловић Зоран
Танасковић Милинко
Танасковић Милинко
Гмијовић Милена
Тодоровић Миленко
I
РАЗРЕД
II
III
35
35
IV
35
35
35
35
35
70
35
35
35
70
35
35
35
35
70
35
35
70
70
70
70
35
35
35
35
35
70
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
70
35
35
35
35
35
20
35
35
35
35
35
35
35
15
35
35
35
Минић Јовица
УКУПНО
ЧАСОВА
Минић Бора
Радивојевић Небојша
35
35
35
35
Минић Јовица
35
35
Јовковић Велибор
Минић Бора
Јовковић Миломирка
Продановић Мира
Катић Саша
35 наставник
35
35
35
35
35
35
35
35
70
35
70
35
1545
45
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Слободне активности су облик образовно васпитног рада са ученицима, организован у слободном
времену ван часова редовне наставе. Ове активности омогућавају ученицима сазнања из нојединих
наставних области као и задовољење својих личних интересовања. Реализују се према посебно
утврђеном плану и програму. Слободне активности ученика треба да омогуће развој и реализацију оних
склоности и интересовања ученика која се не могу постићи редовном наставом. Слободне активности
ученика реализују се према интересовању ученика за понуђене области реализације. Интересовање
ученика евидентира се анкетирањем које се обавља у септембру месецу.
Након анкетирања педагог школе, формира групе за реализацију активности. Предметни наставници који
су задужени за реализацију морају имати план и програм и истог се придржавати у току школске године.
На крају школске године наставници дају извештај о раду секције, у коме се посебно евидентирају
подаци о напретку ученика у развоју односно усвајању одређeних знања или вештина.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
СЕКЦИЈА
Лингвистичка
Лингвистичка
Драмско-рецитаторска
Литерарна
Историјска
Географска секција
Видео-секција
Атлетика
Одбојкашка - дечаци
Кошаркашка - дечаци
Кошаркашка - девојчице
Социолошка
Новинарска
Хор
Еколошка секција
Планинарска секција
Филозофска секција
УКУПНО
НАСТАВНИК
Трошић Мирослав
Стевановић Момчило
Живановић Ристић Весна
Војиновић Милица
Јовановић Горан
Бељић-Милетић Слађана
Ћирић Велибор
Ковачевић Нада
Алексовски Александар
Анђелковић Зоран
Гавриловић Владимир
Миљковић Нада,
Лукић Наташа
Марић Весна
Срећковић Јасмина
Топаловић Зоран
Цветковић Катарина
18 наставника
ГОДИШЊИ ФОНД
ЧАСОВА
35
35
35
35
35
35
35
70
70
70
35
35
35
35
35
35
35
700
46
Милетић Бељић Слађана
14
Јовановић Горан
15
Младеновић Ивана
16
Нада Миљковић
155
27
963
33.5
1355
15
696
40
1760
0
70
1
70
0
54
0
10
0
40
0
23
0
25
2
8
0
56
0
44
0
44
0
0
0
0
0
30
0
10
0
50
0
30
1
49
0
82
0
22
0
41
0
12
0
60
0
5
1
88
1
47
0
40
0
0
0
7
0
25
0
0
0
88
0
85
1
50
0
39
0
20
0
39
0
16
0
15
0
5
0
50
0
39
0
25
0
0
0
0
0
70
0
10
1
39
0
46
1
39
0
39
0
39
0
39
0
72
0
39
0
5
1
35
1
35
1
24
1
0
1
0
1
0
0
35
0
35
Послови по задужењу
13
915
4.5
0
30
0
40
0
40
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
39
0
60
0
39
0
0
2
0
0
20
0
0
0
60
Раду у тиму
Анђелковић Дуња
0
80
1
80
0
25
0
0
1
70
0
0
0
0
0
0
2
65
1
80
0
30
0
15
0
80
1
38
1
35
1
70
Опремање кабинета
12
1760
21
0
60
1
78
0
80
0
32
0
44
0
14
1
16
0
5
1
90
1
90
2.5
44
0.5
0
0
0
1
50
0
50
0
60
Руководилац стручног актива
Стевановић Марија
10
350
9
350
10
350
4.5
175
8.5
350
2
70
3.5
123
2.5
87
9
350
9
350
4.5
157
1
35
6.5
227
8.5
297
4
140
10
350
Рад у комисијама
11
1760
40
22
785
23
841
24
890
12
456
23
876
5
148
8.8
308
4.8
324
24
823
24
858
12
420
2
70
15
595
18
665
10
350
23
800
Припрема матурских и
завршних испита
Богојевић Кристина
Дежурство наставника
10
464
40
Такмичења ученика
Керановић Јоксо
Рад у стручним органима
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Културна и јавна делатност
Марић Весна
710
10.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сарадња са родитељима
8
445
18
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
70
0
0
2
70
2
70
0
0
0
0
2
70
0
0
0
0
2
70
Вођење педагошке
документације
Јаковљевић Јелена
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
1
35
Стручно усавршавање
наставника
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Припрема непосредног рада
Ивезић Јасна
1760
13
Екскурзије и излети
6
880
40
1
35
1
35
1
35
0
0
1
35
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
Укупно непосредног рада са
ученицима
Војиновић Милица
2
0
2
70
2
70
2
18
2
70
1
0
0
0
0
0
2
70
2
70
2
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Друштвено – користан рад
5
1
35
1
35
0
0
1
35
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
1
35
0
0
1
35
1
35
1
35
0
0
Рад са одељенском заједницом
Трошић Јелена
1760
20
1
35
1
35
1
0
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
1
35
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
Слободне активности
4
1760
40
18
680
18
666
18
680
9
333
19
701
4
148
6.8
238
4.8
289
18
648
18
648
9
315
2
70
13
455
17
595
8
280
20
695
Факултативна настава
Живановић Весна
Писмени задаци
3
40
Припрема ученика за
такмичење - секције
Момчило Стевановић
1760
Допунска настава
2
40
Додатна настава
Мирослав Трошић
Редовна настава
1
Укупно годишње
Име и презиме наставника
Укупно недељно
Редни број
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ТРСТЕНИК
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД НЕДЕЉНЕ И ГОДИШЊЕ ПЕДАГОШКЕ НОРМЕ НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
0
59
0
60
0
60
0
30
0
44
0
18
0
16
0
7
0
60
1
0
0
32
0
10
0
34
1
50
0
20
1
44
2
88
1
58
3
51
1
0
0
0
4
0
1
0
0
0
1
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
44
0
0
0
0
0
8
1
50
0
12
0
44
2
7
1
45
3
50
0.5
96
6.5
197
2
54
3.7
52
0
18
2
60
1
60
1
60
0
25
0.5
12
1
60
0
24
4
70
1
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
56
0
0
0
0
0
8
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
29
Ђошић Марија
30
Зечевић Марија
31
Срећковиж Јасмина
32
Зоран Јоксимовић
33
Зоран Топаловић
670
4
153
19
880
40
1760
40
1760
Припрема ученика за
такмичење - секције
Укупно годишње
430
16.5
21
770
12
420
22
840
21
775
9
315
22
858
9
315
5
140
21.7
810
23
813
23
858
6
210
23
315
2
70
13
455
23
948
25
947
10
350
5.5
192
10.5
367
10
350
4.5
140
10
350
4.5
140
2
70
10
350
10
350
10
350
3
105
4.5
140
1
0
5
175
10
350
10
360
0
60
0
90
0
38
2
80
0
50
1
44
0
50
0
0
0
64
0
46
0
30
0
25
0
13
0
0
0
72
0
50
1
60
0
40
0
13
0
54
2
39
1
35
1
0
1
35
1
50
1
0
1
28
1
28
0
35
1
35
0
0
0
30
1
60
1
42
0
40
0
0
0
50
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
1
37
0
50
0
0
0
100
0
47
0
10
0
44
0
10
0
0
0
44
0
20
0
20
0
0
0
10
0
0
0
0
0
50
0
55
0
70
0
0
0
56
0
88
0
0
0
53
0
0
0
0
0
50
1
53
0
50
0.8
0
0
0
0
30
0
20
1
60
0
88
0
70
1.5
0
0
30
1
80
0
10
1
35
0
10
0
40
0
38
1
39
1
25
0
0
0
10
0
0
0
0
1
25
0
45
1
56
0
35
0
40
1
35
1
35
1
35
1
35
0
0
1
40
1
35
1
35
1
35
1
35
1
35
0
35
1
35
1
35
Послови по задужењу
Миленковић Иван
1760
11.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Раду у тиму
28
1760
40
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Опремање кабинета
Крњинац Весна
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
70
0
0
0
0
0
0
0
0
2
70
0
0
0
0
0
0
2
70
2
70
2
70
Руководилац стручног актива
27
1760
40
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
Рад у комисијама
Љиљана Пецић
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Припрема матурских и
завршних испита
26
347
40
Дежурство наставника
Голубовић Весна
Такмичења ученика
25
672
8.5
Рад у стручним органима
Ђокић Зоран
Културна и јавна делатност
24
Сарадња са родитељима
Гавриловић Владимир
1760
17.5
Вођење педагошке
документације
23
672
40
Стручно усавршавање
наставника
Ковачевић Нада
Припрема непосредног рада
22
Укупно непосредног рада са
ученицима
Алексовски Александар
1760
17.5
1
35
1
35
1
35
1
35
1
35
1
70
1
35
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
1
35
Екскурзије и излети
21
1760
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Друштвено – користан рад
Анђелковић Зоран
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
1
35
1
35
0
0
1
35
0
0
0
0
1
35
1
35
Рад са одељенском
заједницом
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
1
25
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Слободне активности
Радивојевић Зоран
830
40
20
735
11
385
21
735
20
740
8
280
20
718
8
280
4
140
20.7
740
19.7
718
19.7
718
6
210
8
280
2
70
10
350
20
736
20
700
Факултативна настава
19
0
Писмени задаци
Цветковић Катарина
1760
Допунска настава
18
40
Додатна настава
Наташа Лукић
Редовна настава
17
Укупно недељно
Редни број
Име и презиме
наставника
0
40
0
40
0
60
1
44
0
20
0
44
0
20
0
0
1
44
1
55
1
53
0
20
0
55
0
0
0
20
1
33
0
36
2
56
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
2
45
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
50
1
5
2.5
75
1
90
1
12
1
61
1
12
0
0
1.3
36
0
40
0
40
0
0
1
12
0
10
0
6
1
64
1
45
4
100
2
0
3
0
1
48
1
35
1
236
1
35
1.5
23
2
219
0
236
1
236
1
0
0
35
0
8
0
35
1
35
0
0
2
0
0
0
0
50
0
24
0
10
0
0
0
10
0
24
0
30
0.3
0
0.3
0
0
0
0
10
0
0
0
12
0
10
0
10
48
47
Соња Катић
48
Велибор Ћирић
49
Бјелаковић Милан
50
Гмијовић Милена
1760
40
1760
40
1760
40
1760
40
1760
40
1760
23
910
24
834
25
885
24.2
848
22.6
910
22
770
24
876
23
841
24
805
23
835
222
767
25
875
24
806
24
875
23
815
26
850
24
770
10
315
11
350
11
420
11
385
11
385
10.5
350
9
315
9
315
10
350
10
350
9
350
10
350
10
350
10
350
10
350
12
420
10.5
350
1
60
0
44
0
35
1
44
0
44
0
44
1
50
1
70
1
44
0
65
0
80
1
70
0
79
1
55
0
60
0
44
1
80
1
80
1
60
0
39
0
0
0
50
1
35
1
70
1
80
1
83
1
45
1
90
1
70
1
0
1
67
0
60
0
80
1
60
0
59
0
39
0
39
0
0
0
10
0
0
0
39
0
40
0
74
0
70
0
39
0
39
0
0
0
34
0
60
0
39
0
50
0
44
0
44
0
60
0
44
0
44
0
44
0
39
0
50
0
44
0
44
1
70
0
55
0
44
0
44
0
34
0
9
0
44
0
40
0
88
0
40
0
88
0
40
0
88
0
57
0
55
0
88
1
70
0
60
1
30
1
78
1
30
0
88
1
50
1
88
0
60
0
39
0
39
0
32
1
35
0
39
1
45
1
72
0
70
0
70
0
70
0
56
1
50
0
56
0
0
0
39
0
80
1
35
1
39
0
39
1
39
0
39
1
39
1
39
1
35
1
39
1
39
1
27
1
32
0
39
0
39
1
35
0
39
0
39
Послови по задужењу
Агатоновић Драгана
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Раду у тиму
46
1760
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Опремање кабинета
Спасојевић Нела
2
70
2
70
2
70
0
0
2
70
0
0
2
70
0
0
2
70
2
70
2
70
0
0
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
Руководилац стручног актива
45
1760
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Рад у комисијама
Снежана Гавриловић
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Припрема матурских и завршних
испита
44
1760
40
Дежурство наставника
Вешковац Снежана
Такмичења ученика
43
Рад у стручним органима
Промицаћ Миленија
1760
40
Културна и јавна делатност
42
1760
40
Сарадња са родитељима
Каровић Стеван
Вођење педагошке
документације
41
Стручно усавршавање
наставника
Драгољуб Дединац
1760
40
Припрема непосредног рада
40
1760
40
Укупно непосредног рада са
ученицима
Саша Јанковић
0
0
0
0
0
0
1
35
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
Екскурзије и излети
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
70
2
70
2
70
2
70
1
35
2
70
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
Друштвено – користан рад
Љубиша Чеперковић
1760
42
2
70
1
35
0
0
0
0
0
0
1
35
1
35
2
70
1
35
1
35
0
0
1
35
1
35
1
35
0
0
0
0
1
35
Рад са одељенском заједницом
38
1760
40
0
0
0
0
1
35
1
35
1
35
0
0
0
35
1
35
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
1
35
0
0
1
35
0
0
Слободне активности
Мишчевић Драган
20
770
21
729
22.4
780
21.8
778
22.4
770
21
735
18
666
18
666
18
630
18
660
19
662
21
735
19
666
21
735
20
710
23
745
21
665
Факултативна настава
37
Писмени задаци
Радица Александров
1760
40
Припрема ученика за такмичење
- секције
36
40
Допунска настава
Слободан Александров
1760
Додатна настава
35
40
Редовна настава
Милинко Танасковић
Укупно годишње
34
Укупно недељно
Редни број
Име и презиме
наставника
1
47
0
60
0
44
0
44
1
30
1
79
1
60
1
77
0
44
0
44
0
70
0
38
0
65
0
70
0
44
0
90
0
44
0
50
2
63
1
80
2
0
1
40
1
88
0
50
1
35
0
0
1
39
1
81
0
35
1
90
0
35
3
0
0
0
1
60
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
0
35
1
30
0
60
0
53
2
53
2
60
0
45
2
0
1
35
2
56
0
30
2
0
1
60
0
44
0
60
0
50
1.03
0
1.04
21
1.6
0
1.24
176
1.62
70
1.5
131
1
50
1
0
2
80
2
44
2
0
1
80
1
50
1
45
2
0
1
40
1.5
40
0
0
0
0
0
10
0
0
0
10
0
0
0
10
0
10
0
39
0
10
1
0
0
0
0
109
0
0
1
170
0
0
0
10
49
64
Бојић Љубиша
65
Јовковић Велибор
66
Глиџић Милан
67
Симић Миломир
1760
40
1760
40
1760
40
1760
40
1760
0
34
0
44
0
44
0
37
0
50
0
44
0
44
0
70
0
44
0
44
0
44
0
44
0
40
0
44
0
30
0
44
0
44
1
88
0
88
1
40
0
35
1
88
0
65
0
40
1
88
1
88
0
88
0
88
1
88
1
88
0
88
0
40
0
40
0
88
0
35
0
39
1
68
0
19
0
60
0
55
0
39
0
83
1
39
0
50
0
0
1
70
0
60
0
0
0
50
0
40
0
25
1
35
1
39
1
39
0
35
1
35
1
35
1
35
1
35
1
39
1
35
0
39
1
39
1
35
0
39
1
37
0
39
0
39
Послови по задужењу
Катић Саша
1760
40
0
39
0
0
0
39
0
0
0
0
0
45
0
35
0
0
0
40
0
39
0
0
0
0
0
0
0
22
0
39
0
3
0
0
Раду у тиму
63
1760
40
1
60
0
0
1
80
0
0
1
87
1
39
1
60
1
70
1
70
1
39
1
70
1
0
1
84
0
39
1
87
0
25
0
35
Опремање кабинета
Радивојевић Милан
1
60
1
44
0
85
0
60
1
70
0
35
1
45
1
60
0
60
0
70
1
60
1
44
0
85
0
44
1
60
1
44
0
44
Руководилац стручног актива
62
10.5
367
12
420
11
385
11
385
10
350
11
385
10.5
368
10.5
350
10
350
11.5
402
11.4
398
10
350
10.5
362
12
420
10.5
368
12
420
13
455
Рад у комисијама
Симић Предраг
1760
40
22
770
24
854
23
797
26
980
21
770
24
840
22
875
22
770
23
805
25
875
24
832
21
735
22
770
24
868
25
840
24
840
25
770
Припрема матурских и завршних
испита
61
1760
40
Дежурство наставника
Саша Вукосављевић
Такмичења ученика
60
1760
40
Рад у стручним органима
Тодорови Миленко
Културна и јавна делатност
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Сарадња са родитељима
Радивојевић Небојша
1760
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Вођење педагошке документације
58
1760
40
0
0
0
0
0
0
2
70
0
0
2
70
2
70
0
0
2
70
2
70
0
0
0
0
0
0
0
0
2
70
0
0
0
0
Стручно усавршавање наставника
Продановић Мира
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Припрема непосредног рада
57
Екскурзије и излети
Мијајловић Славољуб
1760
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Укупно непосредног рада са
ученицима
56
1760
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Друштвено – користан рад
Минић Јовица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Рад са одељенском заједницом
55
1
35
0
0
0
0
3
105
1
35
0
0
1
35
0
0
1
35
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
Слободне активности
Минић Бора
1760
40
0
0
1
35
1
35
1
35
1
35
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
Факултативна настава
54
1760
40
Писмени задаци
Каровић Бојан
21
735
22.8
819
21.8
762
22
770
20
700
22
770
21
735
21
735
20
700
23
805
22.8
797
20
700
21
735
24.8
868
21
735
24.4
840
25.7
770
Припрема ученика за такмичење секције
53
40
Допунска настава
Живковић Јасна
1760
Додатна настава
52
40
Редовна настава
Јовковић Миломирка
Укупно годишње
51
Укупно недељно
Редни број
Име и презиме
наставника
1
70
0
44
0
85
0
24
1
80
1
44
0
55
0
44
1
44
0
44
0
71
1
50
1
90
0
44
0
44
0
44
0
44
1
67
1
48
1
48
0
35
1
65
1
88
0
88
1
50
1
35
0
0
1
35
1
88
1
44
1
35
1
60
1
40
0
58
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
70
0
88
0
30
0
30
1
65
0
50
0
41
1
80
0
76
0
49
0
88
1
88
1
32
1
60
0
60
0
79
0
88
1.5
65
1.24
35
1.24
0
0
35
1
30
1
35
1.5
35
1.5
60
1
70
1.5
25
1.86
35
1
164
1.5
70
1.2
25
1.5
45
1.6
25
1.33
35
0
0
0
17
0
20
0
50
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
78
0
0
50
У Трстенику
03.09. 2013.
10
350
12
220
11
280
11
466
8
250
10
280
8.5
297
0
0
0
44
0
50
0
44
0
44
0
0
0
44
1
50
1
0
1
35
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
1
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0
44
0
44
0
44
0
53
0
0
0
0
0
44
0
0
0
50
0
88
0
88
0
30
0
0
0
0
0
30
0
0
0
39
0
52
0
88
0
30
0
0
0
0
0
50
0
0
1
35
0
35
0
39
1
35
1
0
0.4
0
1
39
0
0
0
44
0
44
0
44
0
48
0
0
0
0
1
80
0
0
1
50
0
88
0
88
0
0
0
0
0
88
1
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Послови по задужењу
24
904
26.5
929
27.3
915
26.6
931
16
560
13.6
455
22
840
3
105
Раду у тиму
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Опремање кабинета
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Руководилац стручног актива
Рад у комисијама
Рад са одељенском заједницом
Додатна настава
Припрема матурских и завршних
испита
135
Редовна настава
Укупно годишње
1760
5
Дежурство наставника
Бекрић Радица
Такмичења ученика
75
Рад у стручним органима
Брлек Данијела
872
40
Културна и јавна делатност
74
810
24
Сарадња са родитељима
Дединац Силвија
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
70
0
0
Вођење педагошке документације
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Стручно усавршавање наставника
Максимовић Бобан
1760
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Припрема непосредног рада
72
1760
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Укупно непосредног рада са
ученицима
Марковић Миломир
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
70
1
35
Екскурзије и излети
71
1760
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
35
0
0
Друштвено – користан рад
Мрчић Зоран
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Слободне активности
70
40
25.9
904
26.5
929
27.3
915
26.6
931
16
560
13.6
455
19
665
2
70
Факултативна настава
Зајић Рајко
1760
Писмени задаци
69
40
Припрема ученика за такмичење секције
Меселџија Драган
Допунска настава
68
Укупно недељно
Редни број
Име и презиме
наставника
0
84
0
85
0
88
1
88
0
0
0
5
1
85
0
0
1.15
81
1.46
30
1.68
91
0.38
35
0
0
0
0
1.5
80
1
30
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Директор,
М. П.
Славиша Пуношевац, дипл.инж.елект.
51
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремна настава се организује за ученике који се из оправданих разлога упућују на полагање
разредних испита у јунском или августовском испитном року као и за ученике који су упућени на
полагање поправних испита, са 10% од годишњег фонда часова.
ФАКУЛТАТИВНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Факултативне и слободне активности ученика у школи обухватају рад одељењских заједница
ученика, ученичких задруга, културних, спортских, проналазачких, техничких, хуманитарних
активности, ученичког парламента и других друштвених организација и облика слободних активности.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ФАКУЛТАТИВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТ
Ученички парламент
Црвени крст
Културна и јавна делатност школе
Екскурзије ученика
НАСТАВНИК
Митровић Катарина
Цветковић Катарина
Тим за промоцију школе
Комисија за организовање екскурзија
одељењских старешина
ФОНД ЧАСОВА
70
30
60
У зависности од разреда
ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученици шкoлe организују ученички парламент. Парламент чине по два представника сваког одељења у
школи.
Парламент се бира сваке школске године и има председника, заменика и записничара
Р.б.
Садржај програма
Време реализације
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Конституисање Ученичког парламента
Давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету
родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности
ученика, Годишњем плану рада , школском развојном плану, школском
програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним
и ваннаставним активностима и друга питања од значаја за њихово образовање
Давање мишљења и предлога о понуђеним дестинацијама за извођење
екскурзија
Избор једног представника УП-а у стручни актив за развојно планирање и тим
за самовредновање рада школе
Разматрање могућности за учешће ученика на спортским и другим
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње.
Информисање ученика о постигнућима на организованим такмичењима;
давање мишљења и предлога у циљу постизања још бољих резултата у свим
областима и на свим нивоима такмичења.
Учешће у хуманитарним акцијама
Разматрање учешћа ученика у акцијама хуманитарног, здравственог,
еколошког, културног и информативног карактера
Разматрање односа и сарадње ученика и наставника, стручних сарадника.
Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање услови уписа на више шкoлe и факултете.
Давање мишљења о организовању матурске свечаности
септембар
септембар, октобар
октобар
током годом
током године
током године
током године
током године
април, мај
мај
ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
Екскурзије ученика организовати на почетку школске године, у другој или трећој недељи октобра
месеца, а у складу са одредбама Правилника о извођењу екскурзија ( Сл.гласник РС – Просветни гласник
1/2009. ).
Екскурзије ће се извести на релацијама које ће одредити комисије за извођење ових факултативних
активности, а све то ће верификовати Одељењска и Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор.
Обзиром да се ради о стручној школи садржаји треба да одговарају плану и програму образовања.
Трајање ексурзија по разредима
-трећи разред 6 дана (Трстеник – Лидо ди Јесоло – Верона – Монтекатини - Фиренца - Пиза - Венеција
– Лидо ди Јесоло – Велење - Трстеник), у трајању од 6 дана.
-четврти разред ( Трстеник – Будимпешта – Братислава – Праг – Карлове Вари – Трстеник), у трајању
од 6 дана.
План пута у Народну скупштину и Владу Републике Србије
Полазак: Трстеник (Техничка школа) – Београд
Термин поласка: прва субота у периоду од 12.04. до 03.05.2013.
Циљ путовања: посета Народне скупштине и Владе у Београду
Трајање посете: 1 дан (нерадни)
Одељења: I6, III6 и IV6
Задужени наставник – Иван Миленковић
Маршрута пута:
7:30 – окупљање испред Техничке школе Трстеник
8:00 – полазак (Трстеник-Београд аутопутем)
11:00 – долазак у Београд
11:30 – 13:30 – посета Народној скупштини
14:00-15:00 – посета Влади
15:00-17:00 – слободно време
17:00 – повратак из Београда
20:00 – долазак у Трстеник (испред Техничке школе)
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Обележавање Дана школе – септембар
Приредба поводом Светог Саве – јануар
Приредба за крај школске године – додела диплома матурантима – јун
Турнир у малом фудбалу – мај
Посета изложби – током школске године
Одлазак на књижевне вечери – током школске године
Одлазак у биоскоп – током шкослке године
Научно-истраживачке активности – током шкослке године
Организовање јавног часа – током школске године
НАДОКНАДА ЗА ДАНЕ ПРОВЕДЕНЕ НА ЕКСКУРЗИЈИ ОБАВИЋЕ СЕ НА КРАЈУ НАСТАВНЕ
ГОДИНЕ.
КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Активности
Обележавање значајних датума наше историје
Акција: Месец дана књиге
Књижевне вечери
Биоскопске и позоришне представе
Презентација активности школе путем средстава јавног
информисања
Учешће на такмичењима и смотрама
Спортска такмичења са Гимназијом
Сусрет са стручњацима из појединих области (медицина,
здравствена заштита, психологија)
Посета изложби КЛИС-а
Учешће ученика у хуманитарним акцијама
Јефимијини дани
Спортски турнири
Прослава Савиндана
Музичко-сценско-рецитаторска представа ученика
Смотра рецитатора
Носиоци
Рок
Професори историје
Библиотекар
Библиотекар, проф. српског
језика
Библиотекар
током године
октобар
Библиотекар, директор
током године
Предметни наставници
Проф. ФВ
према календару
октоб.-април
тим за јавну дел. школе
у току године
Професор ликовног
васпитања
Активисти Црвеног крста
Проф. Српског језика и књ
Проф.физичког васпит.
Директор
Проф. српског језика и
музичке уметн.
Проф српског језика
током године
током године
Током године
током године
јун
током године
децембар, јануар
март
март
53
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА
И САВЕТОВАЊА УЧЕНИКА
Активност
Израда годишњег програма рада за каријерно вођење и саветовање
Проучавање стручне литературе у циљу правилног усмеравања
професиналног развоја ученика
Планирање садржаја који доприносе развијању активног односа
ученика према избору занимања
Дискусиони разговори на часовима одељенске заједнице на тему:
Врсте занимања и њихове вредности
Предавање на тему: Фактори избора занимања (могућност
запошљавања, особине личности, здравствене способности,
способности, интересовања и вредности)
Носилац
Педагог
Саветодавни рад са ученицима из области каријерног саветовања
Педагог
Саветодавни рад са родитељима ученика
Педагог, одељ.стар.
Испитивање професионалних интересовања ученика
Предавања о будућим занимањима, школама и факултетима,
могућностима запошљавања и професионалног напредовања
Разговор на тему : Који су факултети најинтересантнији за матуранте
Сарадња са предузећима и установама ради обављања праксе ученика
Психолог
Организовање посета виших школа и факултета
Мотивација ученика осмих разреда за упис у средњу Техничку школу
Психолог, педагог
Педагог
наставници
Одељенски старешина
Педагог
Одељенске старешине
Педагог
Одељенски старешина
Директор, наставници
Помоћник директора,
Психолог
Тим за промоцију
школе
Рок
Септембар
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Март април
Током
године
фебруар
Април, мај
Фебруар,
март, април
Фебруар,
март, април
ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ
облик
Разговор са
ученицима
Предавања за
ученика
Разговор са
родитељима
садржај - теме

Информисање ученика
осмог разреда о условима уписа
у Техничку школу, образовним
профилима који постоје у школи,
о могућностима запошљавања и
евентуалног
наставка
школовања

Информисање ученика
завршних разреда о потребама за
кадровима,
о могућностима
запошљавања, о могућностима и
проходности за даље школовање

Представљање
виших
школа и факултета (услови
уписа,
карактеристике
представљеих
факултета
и
виших школа)

Избор
занимања
је
важно животно питање

Информисање родитеља
ученика
осмог
разреда
о
условима уписа у Техничку
школу Трстеник, занимањима за
које ученици могу определити
или наставити образовање

Информисање родитеља
ученика завршних разреда о
потребама за кадровима, о
могућностима запошљавања, о
могућностима И проходности за
начин реализације
носиоци
активности
тим за промоцију
школе
време
реализације
април-мај
током
школске
године
предавање
дискусија
представници
виших школа
факултета
психолог
април -мај
током шк.
године
разговор
дискусија
наставници
П.П. служба
разговор
анкета
и
април - мај
током шк.
године
54
даље школовање

Упознавање ученика са
потребом реалног сагледавања
личних својстава- способности,
особина личности, интересовања
приликом избора факултета или
више школе
Саветодавни 
Саветодавни рад са
рад
ученицима и родитељима који
имају проблема у доношењу
одлука, предлог за проверу
способности
путем
onlajn
система за помоћ при доношењу
одлуке о каријери (
mingl
каријера )
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА
разговор
индивидуални рад
Активности
Систематски прегледи ученика (прикупљање података о
здравственом стању ученика)
Спорт и рекреација
Рекреација и унапређење здравља
Ефекти физичког вежбања на организам
Како вежбати- савети
Сида и друге полно преносиве болести
Шта је ХИВ-инфекција?
Шта значи бити ХИВ позитиван?
Шта је ризично понашање за здравље?
Болести које се преносе полним путем?
Како се може спречити ХИВ?
Хламидије, кандидијаза,трихомонијаза,г онореја,
Сифилис
Пано- изложба на тему СИДА - куга 20. века
Наркоманија
Последице наркоманије
Шансе са излечење од ефеката наркоманије
Превенција наркоманије,
Вештине "речи не" социјалном притиску вршњака
Стрес у функцији заштите менталног здравља
Управљање љутњом
Стрес
Начини превазилажења стреса
Разговор са Ученицима након систематског прегледа.
Посебан рад са ученицима са
професор физичког васпитања и одељењски старешина о
деформитетима
наставници
П.П. служба
током
године
Носиоци активности
-Лекари Дома здравља Трстеник
- септембар/октобар 2012.
-Одељенски старешина према програму рада
одељенског старешине;
-Професори физичког васпитања
- (током године )
-Одељењски старешина према програму рада
одељењског старешине;
- Психолог школе
- Лекари Дома здравља Трстеник
- Одељењски старешина према програму рада
одељењског старешине;
- Педагог школе
- Психолог школе
- Стручњаци Центра за социјални рад
- Одељењски старешина према програму рада
одељењског старешине;
- Педагог школе,
- Психголог школе
- Професор физичког васпитања и одељенски
старешина
55
шк.
УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ШКОЛЕ
Садржај активности
Носиоци активности
Рок
Естетско уређивање кабинета
Наставници, ученици; пом. особље
Током године
Одржавање хигијене радног места
Сви радници школе
Током године
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
Садржај активности
Помоћ вршњацима у одељењу
Акција добровољног давања крви
Друге хуманитарне акције
Носиоци активности
Одељењски старешине
00 Црвеног крста
Ученички парламент
Рок
Током године
Током године
Током године
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња школе и родитеља ученика треба да допринесе остваривању васпитне функције школе и
породице, обезбеђивању јединствa васпитних утицаја, бољем упознавању ученика, решавању актуелних
педагошких проблема. Сарадња нарочито треба да допринесе професионалном образовању,
информисању и развоју ученика. Педагошке проблеме од значаја за ученике школа ће решавати у
сарадњи са саветом родитеља.
* Стална сарадња са родитељима оствариваће се преко:
- Општих и појединачних сусрета одељенских старешина , предметних наставника, психолошкопедагошке службе и директора са родитељима ученика
- Родитељских састанака
Активности
Израда дела годишњег програма који се односи на сарадњу са
родитељима
Општи
родитељски састанак; Родитељски састанак посвећен
почетку школске године и екскурзији ученика, информисање
родитеља о захтевима школе и постигнућима ученика
Упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за
сарадњу
(прикупљање
података
о
карактеристикама
биофизиолошког, интелектуалног, емоционалног и социјалног
развоја ученика, њиховим интересовањима и потребама,
упознавање
породичних
и услова
радаи ученика)
Информисање
родитеља прилика
о њиховим
правима
обавезама у односу
Носиоци
септембар
Дир. школе,предм. наст.,
одељ.старешине
8.септембар1. октобар
Одељењске старешине,
педагог, психолог
септембар
на школовање њиховог детета (упознавање родитеља са правилима Одељењске старешине.
организације рада школе, годишњим програмом рада, програмом Педагог, психолог
активности одељењских заједница као и правилима о понашању
ученика, сарадња у изради школског развојног плана)
Упознавање и евидентирање потреба родитеља првака
Одељењске старешине
педагог
Укључивање и рад Савета родитеља
Одељењске старешине
Ангажовање родитеља у развоју и раду школе (Укључивање
родитеља у живот и рад школе кроз учешће родитеља у Одељењске старешине,
остваривању програма слободних активности, друштвено-корисног директор, падагог, психолог
рада, спортских активности и других манифестација од значаја за
Организовање заједничких родитељских састанака на тему:
- Постигнућа ученика и улога одраслих у сазревању ученика
- Физичке и психичке карактеристике адолесценције
- Ментално- хигијенски аспект болести зависности
Одељењски родитељски састананак; Анализа постигнућа ученика, Одељењске старешине,
изостајање са наставе
педагог и психолог школе
Индивидуапни разговори са родитељима и договор са родитељима Директор, од. старешине,
о заједничком васпитном деловању на побољшању резултата наставници, педагог,
ученика,
њиховог
рада, понашања
Саветодавни
и инструктивни
рад исаразвоја
родитељима чија деца имају психолог
Одељењске старешине
потешкоће у учењу и понашању
Организовање предавања, разговора, дискусија из разних области
(ментална хигијена и професионална оријентација)
Савет родитеља; Састанци према плану рада, а разматраће се
реализација
екскурзија, опремање школе, улоге родитеља у
побољшању квалитета рада школе
Рок
Педагог, психолог
септембар
септембар
септембар
током године
Новембар,
јануар, април
током године
током године
директор, падагог, психолог
Одељењске старешине
током године
Директор,психолог
Директор
октобар
56
Трећи
Четврти
Степен
ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА - БРОЈ РАДНИХ И НАСТАВНИХ НЕДЕЉА
ПОДРУЧЈЕ РАДА-МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Разредно
часовна
настава
Стр.предмети
Обавезне и
факулт.ваннас. активн.
Остали
радни
дани
Укупно
радних
недеља
Информатика
I
37/36
-
/1
2
-
39
II
37/36
-
/1
-
39
III
37
-
-
2
-
39
IV
32
-
/2
2
3 матура
39
I
37/35
-
-/2
2
-
39
II
37/35
-
-/2
2
-
39
III
32
-
2
2
3
зав.испит
39
Остали
радни
дани
Укупно
радних
недеља
РАЗРЕД
Настава у блоку
2
Четврти
Степен
ПОДРУЧЈЕ РАДА – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Разредно
часовна
настава
Информатика
Стр.предмети
Обавезне и
факулт.ваннас.активн.
I
37
-
-
2
-
39
III
36
-
-
2
-
39
III
35
-
2
2
-
39
IV
31
-
3
2
3 матура
39
Остали
радни
дани
Укупно
радних
недеља
РАЗРЕД
Настава у блоку
Четврти
Степен
ПОДРУЧЈЕ РАДА - ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Разредно
часовна
настава
Информатика
Стр.предмети
Обавезне и
факулт.ваннас.активн.
I
37
-
-
2
-
39
III
36
-
1
2
-
39
III
36
-
1
2
-
39
IV
33
-
1
2
3 матура
39
РАЗРЕД
Настава у блоку
57
БРОЈ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА, ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И
СТЕПЕНИМА ШКОЛОВАЊА
Одељење
ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ
Маш.тех. за
I-1
компј.конст
Техничар за компјут.
I-2
Управљ.
I-3
Техничар Х.и П.-а
I-4
Техничар мехатронике
Електротехничар
I-5
рачунара
Пословни
I-6
администратор
Механичар ХиП-а;
I-7
Аутомех.
I-8
Оператер маш. Обр.
УКУПНО ПРВИ РАЗРЕД
Маш.тех. за
компј.конст
II-1
Техничар за компјут.
Управљ.
II-2
II-3
Техничар Х.и П.-а
II-4
Технича мехатронике
II-5
Електрот. рачунара
II-6
Економски техничар
Механичар грејне и
II-7
расхладне ; Аутомех.
II-8
Оператер маш. Обр.
УКУПНО ДРУГИ РАЗРЕД
III-1
Маш.тех. за
компј.конст
III-2
Техничар за компјут.
Управљање
III-3
Техничар Х.и П.-а
III-4
Техн.мехататронике
III-5
Електрот. рачунара
III-6
Економски техничар
III-7
Механичар ХиП-а (
10); Аутомех.
III-8
Оператер маш. обр.
УКУПНО ТРЕЋИ РАЗРЕД
IV-1
Маш.тех. за
компј.конструисање
IV-2
Техничар за компјут.
Управљ.
IV-3
Техничар Х.и П.-а
IV-4
Техничар мехат.
IV-5
Електротехничар
рачунара
IV-6
Економски техничар
УКУПНО ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УКУПНО УЧЕНИКА,
ОДЕЉЕЊА И ГРУПА
Ж
Изборни
предмет
ГВ
ВН
Е
11
13
10
23
15
11
14
16
19
3
7
30
17
23
28
1
21
31
10
21
16
15
31
1
1
8
20
19
192
17
14
133
3
5
59
10
12
113
10
7
79
20
19
192
1
24
10
14
18
6
24
1
1
1
1
1
23
16
21
27
35
9
12
21
23
14
0
4
29
14
8
10
19
21
9
8
11
8
14
23
16
21
27
35
1
1
8
17
20
184
17
18
116
0
2
67
10
2
102
7
15
81
17
20
183
1
24
11
13
11
13
24
1
1
1
1
1
24
22
25
31
36
11
16
24
29
8
13
6
1
2
28
17
7
8
10
21
17
21
15
24
22
25
31
36
1
1
8
13
14
189
12
13
124
1
1
62
5
5
76
8
9
90
13
14
186
1
27
12
15
22
5
27
1
1
1
18
13
20
6
9
19
12
4
1
16
3
8
2
10
12
17
12
20
1
1
6
30
28
35
141
706
24
13
83
456
4
22
58
246
11
18
78
369
17
17
63
313
28
35
139
704
Бр
од.
Бр.
уч.
Пол
М
1
23
12
1
1
1
30
17
23
15
15
22
1
29
1
6
2
1
4
8
Страни језик
Р
Ф
Н
29
1
1
1
1
1
1
58
СПИСАК ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Одељење
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
I-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
Велибор Јовковић
I-2
Техничар за компјутерско управљање
Милена Гмијовић
I-3
Техничар хидраулике и пнеуматике
Нада Ковачевић
I-4
Техничар мехатронике
Саша Вукосављевић
I-5
Електротехничар рачунара
Јасмина Срећковић
I-6
Пословни администратор
Драгољуб Дединац
I-7
Механичар хидраулике и пнеуматике; Аутомеханичар
Славољуб Мијаиловић
I-8
Оператер машинске обраде
Слађана Милетић-Бељић
II-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
Драгана Агатоновић
II-2
Техничар за компјутерско управљање
Кристина Богојевић
II-3
Техничар хидраулике и пнеуматике
Данијела Брлек
II-4
Техничар мехатронике
Милинко Танасковић
II-5
Електротехничар рачунара
Љубиша Чеперковић
II-6
Економски техничар
Јоксо Керановић
II-7
Аутомеханичар; Механичар грејне и расхладне технике
Миленко Тодоровић
II-8
Оператер машинске обраде
Јелена Јаковљевић
III-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
Милан Бјелаковић
III-2
Техничар за компјутерско управљање
Нада Миљковић
III-3
Техничар хидраулике и пнеуматике
Миленија Промицаћ
III-4
Техничар мехатронике
Соња Катић
III-5
Електротехничар рачунара
Зоран Топаловић
III-6
Економски техничар
Весна Крњинац
III-7
Механичар хидраулике и пнеуматике; Аутомеханичар
Јелена Трошић
III-8
Оператер машинске обраде
Бора Минић
IV-1
Машински техничар за компјутерско конструисање
Мира Продановић
IV-2
Техничар за компјутерско управљање
Снежана Вешковац
IV-3
Техничар хидраулике и пнеуматике
Весна Живановић-Ристић
IV-4
Техничар мехатронике
Снежана Гавриловић
IV-5
Електротехничар рачунара
Радица Александров
IV-6
Економски техничар
Велибор Ћирић
59
РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА
Среда
Четврта
к
Петак
Оде-љење
Оде-љење
СМЕНА I и III РАЗРЕДА
НАСТАВНИ ДАНИ
Понедељ
Уторак
ак
НАСТАВНИ ДАНИ
Понедељ
Уторак
ак
Среда
Четврта
к
Петак
I1
12
12
12
12
12
III1
4
4
4
4
ПН /4
I2
13/ПН
13
13
13
13
III2
2
2
2
2
2
I3
14
14
ПН/14
14
14
III3
ПН/10
9
10
3
10
I4
18
18
18
18
ПН/18
III4
25
25
25
25
25
I5
21
21
21
21
21
III5
26
26
26
26
26
I6
17
17
17
17
17
III6
6
6
6
6
6
I7
7
7
7
ПН/7
7
III7
9
ПН
9
9
ПН
I8
8
8
8
8
ПН
III8
ПН
10
ПН
10
ПН
Оде-љење
Оде-љење
СМЕНА II и IV РАЗРЕДА
Понеде
љак
Уторак
Среда
Четврт
ак
Петак
Понеде
љак
Уторак
Среда
Четврт
ак
Петак
II1
12
12
12
12
12
IV1
4
4
4
4
4
II2
13
ПН /13
13
13
13
IV2
17
ПТС
17
17
17
II3
14
14
14
14/ПН
14
IV3
10
10
ПН
10
10
II4
18
18
18
18
18
IV4
25
25
25
25
25
II5
21
21
21
21
21
IV5
26
26
26
26
26
II6
2
2
2
2
2
IV6
6
6
6
6
6
II7
ПН/7
7
7/ПН
7
7
II8
8
ПН
8
ПН
8
НАСТАВНИ ДАНИ
НАСТАВНИ ДАНИ
60
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
Прва смена
Друга смена
Час
Почетак часа
Крај часа
Одмор
Час
Почетак часа
Крај часа
Одмор
1.
07:10
07:55
5
1.
13:10
13:55
5
2.
08:00
08:45
5
2.
14:00
14:45
5
3.
08:50
09:35
20
3.
14:50
15:35
20
4.
09:55
10:40
5
4.
15:55
16:40
5
5.
10:45
11:30
5
5.
16:45
17:30
5
6.
11:35
12:15
5
6.
17:35
18:15
5
7.
12:20
13.00
-
7.
18:20
19:00
-
ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА СВИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Послови
Почетак школске године
Први класификациони период
Крај првог полугодишта
Почетак другог полугодишта
Трећи класификациони период
Завшетак наставе – завршни разреди
Завшетак наставе – остали разреди
Поправни и разредни испити - завршни разреди ( јунски испитни рок)
Завршни и матурски испити – јунски испитни рок
Подела сведочанстава и диплома- завршни разреди
Подела сведочанстава-остали разреди
Поправни и разредни испити -( августовки испитни рок)
Завршни и матурски испити –августовски испитни рок
Школски распусти:
-зимски распуст
-пролећни распуст
-летњи распуст
Настава у блоку:
Практична настава – завршни разреди ( Машинство и обрада метала)
Моделирање маш. ел.и кон.– Маш.техн. а компј.констр.-завршни разред
Пројектовање технол. сист. – Техничар за компј. упр. - завршни разред
Група предмета - Техничар мехатронике - III разред
Практична настава – Оператер машинске обраде – I и II разред
Група предмета - Електрот. рачунара–завршни разред
Група предмета-Електротехничар рачунара - III разред
Рачуноводство -Економски техничар – завршни разред
Рачуноводство - Економски техничар – II и III разред
Ванредни ученици :
-новембарски испитни рок
- јануарски испитни рок
- априлски испитни рок
- јунски испитни рок
- августовски испитни рок
- формирање секција
- почетак рада слободних активности
- израда плана допунскe и додатнe наставe
- екскурзија ученика
- завршетак школске године
Датум
02.09.2013.
04. – 08. 11. 2013.
27.12.2013.
20.01.2014.
28.03. - 01.04.2014.
23.05.2014.
20.06.2014.
07. - 11.06.2014.
09. – 15.06.2014.
18.06.2014.
28.06.2014.
16. – 24.08.2014.
25. - 27. 08.2014.
30. 12.2013. – 17. 01. 2014.
17.04. – 23.04.2014.
20.06. – 31.08.2014.
21. 05. – 01.06.2014.
21. 05. – 01.06.2014.
21. 05. – 01.06.2014.
04. – 15.06.2014.
04. – 15.06.2014.
11. – 28.05.2014.
07. – 18.06.2014.
24. – 28.05.2014.
14.- 18.06.2014.
23. – 27. 11.2013.
25. – 29.01.2014.
19. – 23.04.2014.
14.- 18.06.2014.
24. – 29.08.2014.
01. – 15.09.2013.
до 25.09.2013.
до 11.09.2013.
октобар 2013.
31.08.2014.
61
ТАКМИЧЕЊА, ИЗЛОЖБЕ, СМОТРЕ И ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ




Планира се учешће ученика у такмичењима које организује Министарство просвете
према календару који утврди Министарство.
Ученици ће учествовати и на такмичењима машинских,електротехничких и
економских школa, као и на разноврсним спортским и културним смотрама, према
календару који утврде организатори такмичења и из Прве помоћи које организује
Црвени крст Србије.
Ученици ће учествовати на смотри рецитатора и конкурсима за литерарне
радове.према календару који утврде организатори.
Календар школских такмичења биће усклађен са клендарима такмичења на вишим
нивоима.
КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
1.
Веће српског језика и уметности
1.1. Српски језик и књижевност ........................ 5 - 30.11.2013.године
2.
Веће математике и информатике
2.1. Математика................................................... 5 - 30.11.2013.године
2.2. Информатика ................................................ 5 - 25.12.2013.године
3.
Веће страних језика
3.1. Енглески језик .............................................. 3 - 25.12.2013.године
4. Веће друштвене групе предмета
4.1. Историја........................................................ 3 - 25.12.2013.године
4.2. Физичко васпитање ........................................ 3 -30.9. и 1-31.10.13.
4.3. Економска група предмета........................... 4 - 28.02.2014.године
5. Веће природне групе предмета
5.1. Физика .......................................................... 5 -30.11.2013.године
5.2. Електротехника ............................................ 4 -29.03.2014.године
5.3. Електроника.................................................. 4 - 28.02.2014.године
6. Веће машинске групе предмета
6.1. Моделирање маш.елемената и констр. 4 - 28.02.2014.године
6.2. Пројектовање технолошких система ........... 4 - 28.02.2014.године
7. Веће практичне наставе
7.1.Трогодишњи образовни профили ................. 4 - 28.02.2014.године
Напомене:
Школска такмичења су припрема за даља такмичења или су локалног типа ако нема даљих такмичења.
Календар такмичења је оријентационог карактера а термини ће бити усклађени са терминима, односно
Календаром такмичења који утврди Министарство просвете.
Радне суботе:
21.09.2013.
,12.10.2013.,02.11.2013.,07.12.2013.,21.12.2013., 29.01.2014.,22.02.2014., 15.03.2014.,
26.04.2014.,10.05.2014.
62
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
Време
Активности
26. 09. 2013.
Приредба поводом прославе дана школе
27. јануар
20. 04. 2014.
Март, април
Октобар
Током године
Током године
Април
Новембар, мај и
током године
Током године
Приредба поводом обележавања дана духовности
Свети Сава
Естетско еколошке активности
Уређење спортских полигона у школи
Посета приредби поводом обележавања 200 година
школства у трстеничком крају
Посета ликовним изложбама
Одлазак у биоскоп, на концерте
Посета музеју
Одлазак на књижевне вечери –Савремена српска проза,
Јефимијини дани и друге књижевне манифестације
Научно – истраживачке активности
Април/мај
Организовање јавног часа
Јуни
ПРИРЕДБА ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
ДОДЕЛА ДИПЛОМА МАТУРАНТИМА
–
Носиоци
Весна Живановић Ристић,
Весна Марић, ученици
Весна Живановић Ристић,
Весна Марић, ученици
Ј. Јаковљевић, Јасмина
Срећковић, ученици
Наставници васпитања
Наставници, ученици
Ј. Јаковљевић, ученици
Задужени наставник,
ученици
Г. Јовановић, ученици
Наставници српског језика
и књижевности, ученици
Наставници природне
групе предмета, ученици
Задужени наставник,
ученици
Весна Живановић Ристић,
Весна Марић, ученици
ПРОГРАМ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Време
20. 09. 2013.
22. 09. 2013.
13.10. 2013.
03.11. 2013.
08.11.2013.
Октобар,април
22.12. 2013.
Јануар
16. 02. 2014.
16. 03. 2014.
мај
Према Календару
такмичења
19. 01. 2014.
Према плану
Активности
Крос РТС-а кроз Србију - септембар
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Спортска такмичења у фудбалу,кошарци и одбојци поводом
Дана Техничке школе
СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Спортска такмичења у фудбалу,кошарци и одбојци поводом
Дана Гимназије “Вук Караџић”
Помоћ организацији Црвеног крста
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Новогодишњи турнир у малом фудбалу, спортски сусрети
са Гимназијом "Вук Караџић"
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Излет и спортска такмичења.
СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА
Турнир у малом фудбалу
Такмичење у кошарци са Гимназијом "Вук Караџић"
Носиоци
Наставници
физичког
васпитања,
ученици
Наставници
физичког
васпитања,
ученици
ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
Учешће у акцијама Црвеног крста на нивоу града
СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
Задатак стручних органа је да:
- организују и прате остваривање плана и програма образовања;
- анализирају остваривање циљева и задатака школе;
- утврђују резултате рада наставника и сарадника;
- прате и утврђују резултате рада ученика и њихових заједница;
- предузимају мере за јединствен и усклађен рад свих ученика;
- рашавају и друга питања ради унапређивања образовно-васпитног рада;
У школи се образују стручни органи: наставничко и одељењско веће, педагошки колегијум, стручна већа
и одељењски старешина.
63
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Наставничко веће чине: наставници, стручни сарадници, сарадници у настави, директор, помоћник
директора и организатор практичне наставе .
Носиоци
Садржај рада
Време реализације
активности
Усвајање програма рада наставничког већа за шк. 2013/14.годину
Утврђивање предлога Годишњег плана образовно-васпитног рада и
прослеђивање школском одбору на усвајање
Утврђивање структуре радног времена наставника
Утврђивање распореда часова редовне наставе- до датума усвајања
на школском одбору
- директор
септембар 2013.
Одобравање употребе уџбеника и друге литературе у школи
Утврђивање организације образовно васпитног рада
Утврђивање календара школских такмичења ученика
Именовање чланова стручног тима за инклузивно образовање
Договор око извођења екскурзије
Организовање допунског , додатног рада и факултативне наставе
Иницирање чешће примене разноврсних облика и метода рада
Директор, стручни
(активна настава, групни рад, тимска настава, рад у паровима,
септембар 2013.
сарадници
индивидуалзован рад и слично).
Разматрање и усвајање извештаја са изведених екскурзија
-стручни вођа
Посета Сајму књига, претплата на стручне часописе и литературу
екскурзије
за наставнике
- директор
Набавка књига за библиотеку
- библиотекар
октобар 2013.
-од. старешине
Обрада стручне теме : Планирање и припремање наставног
-педагог
процеса
Анализа успеха на крају првог класификационог периода
Анализа понашања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских
мера
Разматрање предлога за утврђивање ментора за праћење рада
приправника
Осврт на реализацију наставних планова и програма свих облика
образовно-васпитног рада рада
Разматрање предлога плана уписа за школску 2014/15. годину
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта
Анализа понашања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских
мера
Осврт на реализацију наставних планова и програма свих облика
образовно-васпитног рада рада
Договор о сарадњи са родитељима
Резултати истраживања
Извештај о самовредновању рада школе
Извештај руководилаца стручних већа са семинара
Разматрање и усвајање тема за матурске и завршне испите
По потреби
Анализа успеха на крају трећег класификационог периода и
доношења закључака за рад у наредном периоду
Анализа понашања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских
мера
Осврт на реализацију наставних планова и програма свих облика
образовно-васпитног рада рада
Обрада стручне теме:
Договор о завршетку наставне године
Разматрање предлога за похвале и награде ученика
Договор око реализације матурске вечери
Текућа проблематика
- директор
- Тим за школско
развојно
планирање
- педагог
новембар 2013.
- директор
децембар 2013.
- директор,
помоћник
директора
- педагог
децембар 2013.
-тим за
самовредновање
- директор
- руководиоци
стручних већа
- психолог
јануар 2014.
фебруар 2014.
март 2014.
- директор,
помоћник
директора
- психолог
Април 2014.
- директор,
помоћник
директора
- педагог
- психолог
мај 2014.
64
-од. старешине
Анализа успеха на крају другог полугодишта
Анализа понашања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских
мера
Верификација одлуке о ученицима носиоцима дипломе "Вук
Караџић»
Предлог Школском одбору за проглашење ученика генерације
за школску 2013/14.
Осврт на реализацију наставних планова и програма свих облика
образовно-васпитног рада рада
Анализа рада одељењских старешина
Извештај о реализацији Програма за заштиту ученика од
насиља за шк. 2013-14.
Разматрање Програма за заштиту ученика од насиља за
школску 2014-2015. и прослеђивање Школском одбору на
усвајање,
Извештај о реализацији Школског развојног планирања у 20132014. предвиђеног за реализацију у текућој школској години
Извештај о самовредновању у шк. 2013-14. и разматрање Плана
о самовредновању за 2014-15.
Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних
сарадника за 2013/14. годину
Информација о упису ученика за наредну школску годину
Подела предмета на наставнике
Разматрање Нацрта Годишњег плана рада и прослеђивање
Школском одбору на усвајање
Анализа успеха на крају школске године
Формирање одељења и подела одељењских старешинстава
Усвајање поделе предмета на наставнике за школску 2014/15.
годину
Разматрање предлога програма рада наставничког већа за наредну
школску годину
- директор,
помоћник
директора
- педагог
јун 2014.
- директор
Јули 2014.г.
- директор
- педагог
август 2014.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Одељењско веће чине сви наставници који изводе образовно васнитни рад у одељењу.
Садржај рада
Конституисање већа и усвајање плана рада већа за школску 2012/2013.
годину
Утврђивање структуре одељења и броја ученика у одељењу
Утврђивање термина писмених задатака и писаних провера знања
Дисциплина и понашање ученика на почетку школске године
Идентификација ученика за додатни и допунски рад
По потреби
Упознавање са потребом за индивидуализацом наставе за поједине
ученике
Идентификовање ученика којима је потребан рад по ИОП-у
Анализа успеха на крају првог класификационог периода и доношење
закључака за рад у наредном периоду
Анализа понашања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера
Осврт на реализацију наставних планова и програма и осталих облика
рада
Сарадња са родитељима
Текућа питања
Утврђивање оцена из наставних предмета,оцене из владања и општег
успеха
Анализа успеха ученика и одељења на крају првог полугодишта
Осврт на реализацију планова и програма и целокупне проблематике рада
Договор око родитељских састанака и будуће сарадње са родитељима
Текућа питања
По потреби
Време реализације
септембар 2013.
октобар 2013.
новембар 2013.
децембар 2013.
јануар 2014.
65
По потреби
Анализа успеха на крају трећег класификационог периода и доношење
закључака за рад у наредном периоду
Анализа понашања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских мера
Осврт на реализацију наставних планова и програма рада
Осврт на сарадњу са родитељима и одељенском заједницом
Утврђивање оцена из наставних предемета, оцене из владања и општег
успеха ученика зваршних разреда
Похвале и награде ученика завршних разреда
Договор око реализације матурских вечери
Утврђивање оцена из наставних предемета, оцене из владања и општег
успеха ученика
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта (појединачно и
одељења)
Осврт на реализацију наставних планова и програма
Анализа наставног процеса-целокупне образовно-васпитне проблематике
Утврђивање предлога за похвале и награде ученика
Утврђивање оцена са поправних испита
Анализа успеха на крају школске године
Анализа рада одељењских већа
фебруар 2014.
април 2014.
мај 2014.
јун 2014.
август 2014.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум чине председници стручних већа, стручни сарадници, помоћник директора,
организатор практичне наставе и носиоци промена.
Колегијум сазива и њиме председава директор или помоћник директора школе
Садржај рада
Међусобна координација и усаглашавање активности по питању програма и
планова теоријске и практичне наставе
Усаглашавање плана набавке наставних средстава у школи
Усаглашавање плана стручног усавршавања наставника
Давање мишљења по питању реализације пројеката у школи
Рад на побољшању квалитета наставе
Организација такмичења ученика
Све остале теме везане за организацију и функционисање школе
Успостављање образовно-културно-спортске сарадње са сличним школама
Анализа успеха на класификационим периодима
Анализа реализације наставних планова и програма
Време реализације
Септембар
Септембар
Октобар
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Класифкациони периоди
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ОГЛЕДНИХ ОДЕЉЕЊА
Садржај рада
Формирање одељењског већа
Упознавање наставника са огледним наставним планом и програмом
Операционализација огледних програма кроз модуларне тј. тематске
планове
Формирање школског тима за оглед
Формирање базе података о наставницима-члановима ОВ
Формирање базе података о ученицима
Упознаавње чланова ОВ са процедуром праћења реализације огледних
програма
Представљање упитника Бо, Б1 и Б2
Формирање предметних досијеа за сваки наставни предмет
Прикупљање попуњених упитника Бо за сваки предмет
Утврђивање календара писмених провера знања ( писмени задаци,
тестови, писане провере знања...)
Презентација и промоција огледа Наставничком већу, Савету родитеља,
Школском одбору и социјалним партнерима...
Наставне методе и методе оцењивања
Ажурирање досијеа и базе података
Време реализације
Август 2013.
Септембар 2013.
Октобар 2013.
66
Седница ОВ - анализа резултата након првог класификационог периода
Припрема првог кварталног извештаја за комисије Заједница школа
Наставне методе и методе оцењивања
Међусобна сарадња чланова ОВ
Ативности као у првом полугодишту прилагођене наставном плану и
програму другог полугодишта
Новембар 2013.
Децембар 2013.
Јануар – јуни 2014.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА
Стручно веће чини група од најмање три наставника једног или више сродних предмета.
Садржај рада
Усвајање плана и програма рада већа.
Усвајање глобалних и месечних планова рада наставника.
Снабдевање ученика уџбеницима и опремљеност кабинета наставним
средствима
Планирање писмених задатака и писаних провера знања.
Стручна помоћ наставницима почетницима
Одређивање ментора наставницима почетницима
Усвајање планова рада секција
Обрада теме из стручно-педагошког усавршавања
Посета Сајму књига,претплата на стручне часописе и литературу за
наставнике
Организација допунског и додатног рада
Формирање критеријума за одабирање ученика за такмичење
Анализа успеха на крају првог класификационог периода и усаглашавање
критеријума оцењивања
Осврт на реализацију наставних планова и програма и кореалације
наставних садржаја
Разматрање закључака са седница одељењских већа
Међусобна посета часовима и размене искустава
Самовредновање и вредновање рада школе
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Анализа реализације планова и програма рада редовне наставе, допунског
рада секције слободних активности
Мере за побољшање успеха - закључци Наставничког већа
Договор о одласку наставника на семинаре
Извештај са семинара
Обрада теме стручно
По потреби
Анализа успеха на крају трећег класификационог периода и
усаглашавање критеријума оцењивања
Осврт на реализацију наставних планова и програма рада.
Мере за побољшање успеха.
Самовредновање и вредновање рада школе
Анализа успеха на крају другог полугодишта
Анализа реализације планова и програма рада редовне наставе, додатног
рада и рада секција слободних активности
Организација припремне наставе за ученике завршних разреда за
пријемни испит
Оријентациона подела предмета на наставнике
Опремљеност школе наставним средствима и помагалима,план набавке за
наредну годину
Анализа успеха са поправних испита
Време реализације
Септембар 2013.
Октобар 2013.
Новембар 2013.
Децембар 2013.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Март 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
Август 2014.
НАПОМЕНА: Овај предложени програм треба да буде допуњен садржајима конкретног Већа.
67
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Одељењски старешина је педагошки и организациони руководилац одељења.
Садржај рада
Време реализације
Преглед документације ученика и формирање одељења
упознавање ученика са правима и обавезама, кућним
редом,наставним планом, распоредом часова...
Уписивање наставних предмета у дневник рада по редоследу
наставног плана
Септембар 2013.
Избор руководства одељењске заједнице и ученичког парламента
Упознавање социјалних, здравствених, стамбених и осталих
чинилаца који утичу на учење и успех ученика
Учлањавање ученика у школску библиотеку и препорука за
учлањавање у Матичну (градску) библиотеку
Идентификација ученика за додатни и допунски рад и укључивање
ученика у слободне активности
Предавање: Методе и технике успешног учења
Октобар 2013.
Праћење похађања наставе и оцењивања
Насиље као проблем генерације - норме понашања у школи
Прорада Правилника о кућном реду ученика школе
Укључивање ученика са слабијим успехом на допунку наставу
Новембар 2013.
Ризична понашања: зависности (алкохолизам, пушење, наркоманија )
- превентива Породица и болести зависности
Анализа изостајања ученика као фактора успеха ученика
Насиље као проблем и решавање проблема;Неуважавање норми
понашања у школи. оштећење имовине...
Договор око прославе Нове године и упутство за коришћење зимског
распуста
Децембар 2013.
Сарадња са психологом и педагогом школе ради подстицања
активности са даровитим ученицима и брига о ученицима који теже
прате наставу
Мотивација као битан услов за постизање бољег успеха у школи
Организовање помоћи ученицима који показују слабије резултате
Анализа успеха и понашања ученика у првом полугодишту
Јануар 2014.
Предавање : Свети Сава - први архиепископ и просветитељ српски
Прорада правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика школе
Предавање: Лична хигијена
Фебруар 2014.
Праћење успеха ученика
Изостајање ученика са наставе као фактор успеха
Разговор о учешћу ученика у хуманитарним акцијама
Филм: Човек и дрога (Црвени крст)
Међународни празник рада
Март 2014.
Филм – предавање: Сида и друге полно преносиве болести
Разговор са ученицима са слабијим успехом
Проблеми везани за успешно праћење наставе
Април 2014.
Анализа успеха ученика на другом класификационом периоду
Породица и болести зависности
Обавештење ученика завршних разреда о начину полагања завршног
и матурског испита
Матурско вече ученика завршних разреда
Мај 2014.
Праћење реализације, похађања наставе и оцењивања
Анализа успеха на крају трећег класификационог периода
Формирање предлога оцена из владања
Критички однос према вредностима израженим у масмедијима и
непосредном окружењу. Афирмација позитивних примера
Јун 2014.
Спорт и здравље. Унапређивање здравља."Буди срећан- буди здрав"
Праћење реализације, похађања наставе и оцењивања
Учествовање у организацији поправних испита
Август 2014.
Анализа рада одељењске заједнице
Обележавање значајних датума
Током школске године
68
ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе.
Директор за свој рад одговара органу управљања и министру.
Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор обавља следеће послове:
1.Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања;
2.Стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада;
3.Стара се о остваривању развојног плана установе;
4.Оорганизује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и усавршавање
рада наставника, васпитача и стручног сарадника;
5.Планира стручно усавршавање запослених;
6.Предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и у
случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике;
7.Стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим
питањима од интереса за рад установе и ових органа;
8.Сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без права
одлучивања;
9.Усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
10.Сарађује са родитељима деце, односно ученика и са другим организацијама;
11.Редовно подноси извештаје о свом раду органу управљања.
МЕСЕЦ
САДРЖАЈ РАДА
Утврђивање организационе шеме рада
школе ( органи, службе, слободне
активности и др.)
Учешће у изради Извештаја о раду
Учешће у изради Годишњег плана рада
Организовање испита (поправних,
разредних, ванредних, завршних и
матурских )
Организовање уписа ученика
VIII
IX
х
х
х
х
х
х
х
I
II
III
х
IV
V
х
VI
х
х
Подела предмета на наставнике
х
Избор одељењских старешина
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Припрема података везаних за
финансирање школе
Пружање педагошко-конструктивне
помоћи у извођењу наставног процеса
Извршити контролу припремљености
услова за извођење практичне наставе у
радним организацијама
XII
х
х
Решавање кадровских питања
XI
х
Структуирање одељења
Дефинисање међусобмних односа и
дужности
Инструктивно- педагошка помоћ и
контрола израде годишњих и месечних
планова
радаизраде распореда осталих
Иницирање
облика образовно-васпитног рада
X
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
69
Пружање педагошко- инструктивне
помоћи у раду ученичких организација
и
слободних
активности
Израда
документације
за ученика
праћење
образовно- васпитног рада
Евалуација наставног часа ( припрема
ученика, клима на часу, организација
часа
и сл.
).
Посета
часовима
наставника који имају
мање искуства у раду
Организација израде инструмената за
објективније вредновање ученика у
настави рада слободних активности
Праћење
ученика
Праћење и вредновање рада служби у
школи
Праћење и вредновање рада
одељењских старешина и стручних
сарадника
Праћење стручног усавршавања
наставника
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Праћење рада стручних већа
х
х
Преглед педагошке документације
х
х
х
Праћење прописа везаних за рад школе
х
х
х
Припрема седнице Наставничког већа
х
х
х
Учешће у раду стручних органа
х
х
х
Израда извештаја и анализа
х
Праћење финансијског пословања
школе
х
х
Припреме за рад школског одбора
х
х
Рад на нормативној делатности
х
х
х
Сарадња са родитељима ученика
х
х
х
Сарадња са друштвеном средином
(локалном заједницом)
х
х
Остали послови
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
70
ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
ИЗБОР АКТИВНОСТИ
Остваривање увида у организацију рада школе
Увид у остваривање резултата рада наставника
Остваривање увида у рад стручних служби (увид у оперативне планове и дневнике
рада педагога, психолога, библиотекара)
Увид у вођење педагошке документације одељењских старешина
Посета часовима наставника (2 часа седмично у просеку)
Рад на развијању међуљудских односа у школи
Рад на унапређењу педагошке и друге документације
Сарадња са ученицима и родитељима
Праћење прописа и закона
Праћење стручне педагошке и друге литературе
Рад на нормативној делатности
Сарадња са надзорницима Министарства просвете
Анализа стања уписа ученика
Израда оперативног календара рада
Израда Годишњег плана рада школе
Израда Извештаја за прошлу школску годину
Анализа кадровске и материјалне припреме за почетак школске године
Решавање кадровских питања везаних за наставу
Учешће у подели предмета на наставнике
Преглед планова рада наставника и остале педагошке документације
Присуство састанцима одељењских већа и стручних већа
Утврђивање распореда дежурних наставника у школи
Организовање одржавања допунске и додатне наставе
Организовање рада секција
Преглед планова рада стручних актива и секција
Анализа рада допунске наставе и ваннаставних активности
Анализа остварења годишњих и месечних планова рада
Увид у материјално финансијско пословање
Увид у динамику оцењивања ученика
Анализа успеха и дисциплине у току првог полугодишта
Планирање послова у вези наставе за друго полугодиште
Преглед дневника рада и матичних књига
Увид у ваннаставне активности ученика
Учешће у изради календара завршетка школске године
Учешће у организацији и реализацији завршног и матурског испита
Организација извођења блок наставе из стручних предмета
Сагледавање кадровске ситуације за наредну школску годину
Анализа постигнутог успеха на крају наставних периода
Организација поправних испита
Организација уписа ученика
Припремање појединих делова Годишњег програма рада за наредну школску
годину
Време реализације
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
август
август
август
август
август
август
август
током године
током године
септембар
септембар
септембар
током године
током године
током године
током године
август
јануар
јануар
током године
током године
мај
јун
мај
јул
кл.периоди
јун,август
јун
август
71
ПРОГРАМ РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ИЗБОР АКТИВНОСТИ
Израда годишњих и оперативних планова рада
Израда појединих делова програма рада школе
Рад на планирању и унапређивању организације практичне наставе
Припремање наставника за планирање и реализацију програма практичне
наставе (израда глобалних и оперативних планова, израда припрема за извођење
часова практичне наставе, израда прегледа стручне литературе и остало).
Анализа планова и програма рада наставника
Припрема савремене организације, облика, метода и средстава рада у
шк.радионици
Време реализације
август, септембар
јун, август
током године
током године
током године
ФОРМИРАЊЕ ОДЕЉЕЊА И ГРУПА ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА НА ПРАКТИЧНОЈ
НАСТАВИ
ИЗБОР АКТИВНОСТИ
Време реализације
Формирање одељења и група ученика по образовним профилима
август, септембар
Рад на рационалном коришћењу времена и простора у школској радионици
током године
Рад на унапређивању организације практичне наставе
током године
Израда и усклађивање распореда практичне и теоријске наставе
септембар
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ИЗБОР АКТИВНОСТИ
Израда програма усавршавања наставника на практичној настави
Рад на педагошко-дидактичком усавршавању наставника
Саветодавни и инструктивно педагошки рад са наставницима
Формирање стручних комисија за полагање испита
Рад на опремању школских радионица машинама и уређајима и другим
дидактичким материјалима, а у складу са наставним планом и програмом
практичне наставе
Израда програма усавршавања наставника на практичној настави
Активно учешће у раду седница стручних органа и давање мишљења и предлога
везаних за реализацију практичне наставе
Време реализације
август, септембар
током године
током године
током године
током године
август, септембар
током године
ПОСЛОВИ САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
ИЗБОР АКТИВНОСТИ
Планирање радних организација и приватних радионица за реализацију пр.
наставе
Сарадња са стручним институцијама у граду у циљу постизања већих ефеката у
образовно-васпитним задацима школе
Сарадња са предузећима, приватним фирмама код којих се обавља практична
настава и настава у блоку.
Сарадња са родитељима ученика у циљу постизања бољих резултата васпитнообразовног процеса рада
Време реализације
август, септембар
током године
током године
током године
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ИЗБОР АКТИВНОСТИ
Обезбеђење материјала за практичан рад ученика
Израда и усклађивање распореда практичне и теоријске наставе.
Остваривање увида у вођење евиденције образовно-васпитног рада наставника
практичне наставе
Израда инструмената за праћење наведених послова и задатака
Остваривање увида у вођење евиденције образовно-васпитног рада наставника
Израда инструмената за праћење наведених послова и задатака
Организација израде распореда полагања завршног испита
Праћење и рад на обезбеђењу адекватног наставног кадра за извођење
пр.наставе
Време реализације
током године
август, септембар
током године
током године
током године
током године
јун, август
август
72
ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА
ЦИЉ
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог
доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и
принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања,
као и посебним законима.
Учествовање пeдагога предвиђено је у следећим пословима:
планирања и програмирања образовно-васпитног рада,
праћења и вредновање образовно-васпитног рада,
рада са наставницима,
рада са ученицима и полазницима,
рада са родитељима, односно старатељима,
рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика,
рада у стручним органима и тимовима,
сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе,
вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. Планирање оптималних услова за развој ученика и
остваривање васпитно-образовног рада
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Учествовање у изради школског програма, односно програма васпитног рада,
плана самовредновања , програма заштите ученика од насиља, плана стручног
усавршавања ( индивидуалног и на нивоу установе )
Учествовање у изради годишњег плана рада установе и његових појединих
делова (организација и облици рада – стални, повремени, посебни, редовни и
приоритетни задаци, програма стручних органа и тимова, стручног усавршавања,
рада педагога, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином,
превентивних програма)
Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим
институцијама
Учествовање у писању пројеката установе и конкурисању ради обезбеђивања
њиховог финансирања и примене
Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања наставе и других
облика образовно-васпитног рада
Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа ученика,
медијског представљања и слично,
Пружање помоћи наставницима у изради планова редовне, допунске, додатне
наставе, практичне наставе , плана рада одељењског старешине, секција
Учешће у избору и предлозима одељењских старешинстава
Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и ученика који су
упућени да понове разред.
Време
реализације
Јуни, август,
септембар
Јуни, август,
септембар
Август,
септембар
Према
потреби
Према
плановима
наставника
Август.
Септембар,
јануар, мај,
јуни
Август
Август
Август,
септембар
73
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Систематско праћење и вредновање наставног процеса, као и развоја и
напредовања ученика,
Праћење реализације образовно-васпитног рада,
Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и ефикасности нових
организационих облика рада,
Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и самовредновање
различитих области и активности рада установе,
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног
образовног плана,
1. у образовно васпитног рада
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао
наставника, стручног сарадника,
Иницирање и учествовање у истраживањима образовно-васпитне праксе које
реализује установа, научноистраживачка институција или стручно друштво у
циљу унапређивања образовно-васпитног рада
Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у остваривању свих
програма образовно-васпитног рада (програма стручних органа и тимова,
стручног усавршавања, превентивних програма, рада педагошко – психолошке
службе, сарадње са породицом, сарадње са друштвеном средином, праћење рада
стручних актива, тимова)
Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификационим периодима,
као и предлагање мера за њихово побољшање
Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, такмичењима, завршним
и пријемним испитима за упис на више школе и факултете
Учествовање у усклађивању програмских захтева са индивидуалним
карактеристикама ученика
Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха,
Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика.
Време
реализације
Током године
Током године
Током године
Током године
Након
планираног
периода
Према потреби
Октобар,
новембар
Јуни
Октобар,
децембар,
април, јуни,
август
Друго
полугодиште
Током године
Током године
Током године
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
АКТИВНОСТ
Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и операционализовању
циљева и задатака образовно-васпитног рада
Пружање помоћи наставницима у усклађивању програмских захтева са
специфичностима контекста (индивидуалним карактеристикама ученика,
породичног окружења, установе и шире средине)
Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета образовноваспитног рада, односно наставе увођењем иновација и иницирањем коришћења
савремених метода и облика рада ( уз проучавање програма и праћење стручне
литературе)
Анализирање реализације праћених часова редовне наставе у школама и других
облика образовно- васпитног рада којима је присуствовао и давање предлога за
њихово унапређење
Праћење начина вођења педагошке документације наставника,
Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената оцењивања ученика
Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима којима је
потребна додатна подршка (даровитим ученицима, односно деци односно
ученицима са тешкоћама у развоју)
Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група
кроз развијање флексибилног става према културним разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који доприносе њиховом
развоју
Пружање помоћи наставницима у остваривању задатака професионалне
2.
1.
Пружање подршке наставницима на унапређивању и
осавремењивању образовно васпитног рада
Подршка наставницима у креирању програма рада са
ученицима, предлагање и организовање различитих
видова активности, које доприносе ученичком развоју и
ЗАДАТАК
Време
реализације
Август, и
према потреби
Током године
Током године
Након посете
часовима
Током године
Током године
Током године
Током године
Децембар,
74
оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада,
Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и угледних активности,
односно часова и примера добре праксе, излагања на састанцима већа, актива,
родитељским састанцима
Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, додатног рада,
практичне наставе, плана рада одељењског старешине и секција
Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са релевантним
карактеристикама нових ученика
Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији појединих садржаја
часа одељењске заједнице
Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са
породицом
Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми
полагања испита за лиценцу
Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и поступака
самоевалуације.
април, мај,
јуни
Током године
Август,
септембар
Септембар и
према потреби
Током године
Током године
Према
потреби
Током године
РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика подстицању
развоја ученика
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и начин
ангажованости детета односно ученика)
Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили разред, рад са
ученицима око промене смерова, преласка ученика између школа, промене статуса
из редовног у ванредног ученика
Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета односно ученика и
пружање помоћи и подршке
Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког парламента и других
ученичких организација,
Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и
понашању
Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу
Анализирање и предлагање мера за унапређивање ваннаставних активности
Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите пројекте и
активности стручних и невладиних организација
Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању активности за
креативно и конструктивно коришћење слободног времена
Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу смањивања
насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања конфликата,
популарисање здравих стилова живота
Учествовање у изради педагошког профила ученика за ученике којима је потребна
додатна подршка израда индивидуалног образовног плана
Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада школе и помоћ у
њиховој реализацији
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила
понашања у школи или се не придржава одлука директора и органа школе,
неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем
угрожава друге у остваривању њихових права.
Време
реализације
Током године
Према потреби
Током године
Током године
Током године
Новембар,
децембар,
Током године
Октобар, април
Током године
Током године
Према потреби
Према потреби
Према потреби
75
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
1. Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових
васпитних компетенција и развијању сарадње породице и установе по
питањима значајним за васпитање и образовање ученика
ЗАДАТАК
Време
реализације
АКТИВНОСТ
Организовање и учествовање на општим и групним родитељским
састанцима у вези сa организацијом и остваривањем образовно-васпитног
рада
Припрема и реализација родитељских састанака,трибина, са стручним
темама
Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада установе
(васпитно – образовни рад, односно настава, секције, предавања,
пројекти...) и партиципација у свим сегментима рада установе,
Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, односно
ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, проблемима
у развоју, професионалној оријентацији
Упознавање родитеља и старатеља са важећим законима, конвенцијама,
протоколима о заштити деце, односно ученика од занемаривања и
злостављања и другим документима од значаја за правилан развој деце,
односно ученика у циљу представљања корака и начина поступања
установе,
Пружање подршке и помоћи родитељима
времена деце, односно ученика
у осмишљавању слободног
Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података
о деци
Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља и
давање предлога по питањима која се разматрају на савету.
Септембар
Према потреби
Током године
Током године
Током године
Септембар,
октобар и
током године
Током године
Према плану
рада Савета
родитеља
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Подршка отворености установе према
педагошким иновацијама
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Учествовање у раду наставничког већа, (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања
и других активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање
наставничких компетенција)
Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу установе
који се образују ради остваривања одређеног задатка, програма или
пројекта. Учествовање у раду педагошког колегијума и стручних актива
за развојно планирање и развој школског програма
Учешће у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у васпитно образовним установама, Тима за интервенције у
кризним ситуацијама, Тима за инклузивно образовање
Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе.
Време
реализације
Према плану
наставничког
већа
Током године
Јуни, август
76
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Сарадња са другим институцијама, локалном
заједницом, стручним и струковним
ЗАДАТАК
Време
реализације
АКТИВНОСТ
Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним
и другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака
образовно-васпитног рада установе
Током године
Према потреби
Учествовање у истраживањима научних, просветних и других установа
Осмишљавање програмских активности за унапређивање партнерских
односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја
младих
Август,
септембар
Током године
Активно учествовање у раду стручних друштава, органа и организација
Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима грађана и
организацијама које се баве програмима за младе
Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе,
које се баве унапређивањем положаја деце и ученика и услова за раст и
развој
Током године
Током године
Током године
Сарадња са националном службом за запошљавање.
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и
праксе.
ЗАДАТАК
Време
реализације
АКТИВНОСТ
Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији: дневник
рада психолога и евиденција о раду са дететом у психолошком досијеу (
картон) ученика
Током године
Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење
наставе и васпитних активности на нивоу школе
Током године
Припрема за све послове предвиђене
оперативним плановима рада педагога,
и
Током године
Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који
садржи личне податке о ученицима, у складу са етичким кодексом
педагога
Током године
Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: праћењем стручне
литературе и периодике, праћењем информација од значаја за образовање
и васпитање на интернету; учествовањем у активностима струковног
удружења (Педагошко друштво Србије) и на Републичкој секцији
педагога и психолога Србије, похађањем акредитованих семинара,
учешћем на конгресима, конференцијама, трибинама, осмишљавањем и
реализацијом акредитованих семинара, похађањем стручних скупова,
разменом искуства и сарадњом са другим педагозима и стручним
сарадницима у образовању.
Током године
годишњим
програмом
77
ПРОГРАМ РАДА ПСИХОЛОГА
ЦИЉ
Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси
остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима
образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о основама система
образовања и васпитања, као и посебним законима
Учествовање психолога предвиђено је у следећим пословима:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припреме за рад и стручно усавршавање
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. Стварање оптималних услова за развој ученика и
остваривање васпитно-образовног рада
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Учествовање у припреми развојног плана установе, школског програма,
плана самовредновања и индивидуалног образовног плана за ученике.
Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада установе
Учествовање у припреми делова годишњег плана рада школе који се
односи на планове и програме: подршке ученицима (рад са ученицима
којима је потребна додатна образовна подршка, рад са ученицима са
изузетним способностима, професионална оријентација, превенција
болести зависности, промоција здравих стилова живота); заштите ученика
од насиља, злостављања и занемаривања, подизање квалитета знања и
вештина ученика, стручног усавршавања запослених, сарадња школе и
породице, практичне наставе у школи.
Учествовање у избору и планирању реализације посебних и
специјализованих програма
Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога
пројеката који могу допринети унапређивању квалитета васпитања и
образовања у установи, конкурисање ради обезбеђивања њиховог
финансирања и учествовања у њиховој реализацији
Учествовање у избору уџбеника
Припремање плана посета психолога часовима
Припремање годишњег програма рада и месечних планова рада
психолога
Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног
развоја
Време
реализације
Мај, јун,
август
Мај, јун
Јун, јул август
Август
Јул, август
Август
Септембар,
октобар
Август
Август
78
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
1. Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада
установе и предлагање мера за побољшање ефикасности,
економичности и успешности установе у задовољавању образовних и
развојних потреба ученика
Учествовање у континуираном праћењу напредовања ученика у учењу.
Учествовање у континуираном праћењу и вредновању остварености
општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем квалитативних
анализа постигнућа ученика, информисањем свих заинтересованих
страна о резултатима анализе и припремом препорука за унапређење
постигнућа
Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и
индивидуалног образовног плана за ученике
Учествовање у вредновању огледа
Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе, а нарочито
остваривање свих програма образовно-васпитног рада, програма
стручних органа и тимова, стручног усавршавања, превентивних
програма, рада психолошко-педагошке службе, сарадње са породицом,
сарадње са друштвеном средином
Иницирања различитих истраживања ради унапређивања образовноваспитног рада установе и остваривања послова дефинисаних овим
правилником
Учествовање у истраживањима која се спроводе у оквиру
самовредновања рада школе (израдом инструмената процене,
дефинисањем узорка и квалитативном анализом добијених резултата) и
спровођења огледа
Време
реализације
На крају 4
класификациона
периода у току
године
На крају 4
класификациона
периода у току
године
На крају сваког
месеца
Јун, август
Јун, август
Једно у току
полугодишта
Април, мај
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
1. Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног
развоја
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и
посматрања напредовања ученика у функцији подстицања учења.
Саветодавни рад усмерен ка стварању психолошких услова за
подстицање целовитог развоја ученика
Пружање стручне подршке наставницима у планирању и реализацији
непосредног образовно-васпитног рада са ученицима, а нарочито у
области прилагођавања рада образовно-васпитним потребама ученика;
избора и примене различитих техника учења; ефикасно управљање
процесом учења; избор поступака посматрања и праћења детета у учењу
и развоју, односно вредновање ученичких постигнућа; стварање
подстицајне атмосфере на часу; развијање конструктивне комуникације и
демократских односа у одељењу.
Пружање подршке јачању наставничких компетенција у областима:
комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема,
подршка развоју личности ученика, подучавање и учење, организација
средине и дидактичког материјала
Упознавање наставника са карактеристичним психолошким принципима
успешног процеса учења, групне динамике, социјалне интеракције,
природом мотивације за учење, методама за постизање различитих врста
интелигенције, стиловима и облицима учења, стратегијама учења и
мотивисање за учење
Саветовање наставника у настави на основу психолошке процене
индивидуалних карактеристика ученика (способност, мотивација,
особина личности) и остварености образовних постигнућа у школи.
Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима је потребна
додатна образовна подршка. Координирање израде и у сарадњи са
наставником и родитељима, тимско израђивање педагошког профила
ученика. Учествовање у развијању индивидуалних образовних планова
коришћењем резултата сопствених психолошких процена и психолошких
процена добијених из других установа.
Време
реализације
Септембар и
по потреби
Септембар и
по потреби
Прво
тромесечје и
по потреби
Прво
полугодиште и
по потреби
Септембар,
јануар
Октобар,
новембар
Септембар,
октобар
79
Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности
(талентовани и надарени) кроз упознавање са карактеристикама тих
ученика (способност, мотивација, стил учења, интересовања, вредности,
сособине личности) и предлагање поступака који доприносе њиховом
развоју.
Оснаживање наставника за рад са децом из осетљивих друштвених група
кроз упознавање са карактеристикама тих ученика, развијањем
флексибилног става према културалних разликама и развијање
интеркултуралне осетљивости и предлагање поступака који доприносе
љиховом развоју
Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је
утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних
стандарда и појава неадаптивних облика понашања и предлагање мера за
њихово превазилажење
Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и
склоности ученика које су у функцији развоја професионалне каријере
ученика
Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу ученичког
колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја
интерперсоналних односа у одељенским заједницама и предлагање мера
за њихово превазилажење
Пружање подршке наставницима у раду са родитељима и старатељима
Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о
посећеној активности, као и предлагање мера за унапређење праћеног
сегмента образовно-васпитног процеса.
Увођење иновација у васпитно-образовни рад на основу научних сазнања
о процесу учења, кроз инструктивни рад са наставницима
Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на
реализацију заједничких задатака кроз координацију активности
стручних већа, тимова и комисија
Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни рад са
приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирање.
Пружање подршке наставницима у креирању плана стручног
усавршавања и њиховог професионалног развоја
Октобар,
новембар
Септембар,
октобар
Децембар,
јануар, март,
април
Април, мај
Октобар,
новембар и по
потреби
Децембар,
фебруар и по
потреби
Децембар,
март
Децембар,
март
Октобар,
фебруар
Септембар и
по указаној
потреби
Јун, август
РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Учествовању у праћењу и вредновању остварености
општих и посебних стандарда постигн ућа ученика и
предлагање мера за унапређење
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Праћење процеса адаптације ученика првог разреда
Учешће у праћењу ученичког напредовања у развоју и учењу
Учествовање у тимском раду: идентификовање ученика којима је
потребна подршка у процесу учења и осмишљавање и прачење
реализације индивидуалнизованог приступа у раду са поменутим
ученицима
Испитивање општих и посебних способности, особина личности,
когнитивног стила, мотивације за школско учење, професионалних
опредељења, вредносних оријентација и ставова, групне динамике
одељења и статуса појединца у групи, психолошких чинилаца успеха и
напредовања ученика и одељења, применом стандардизованих
психолошких мерних инструмената и процедура, као и других
инструмената процене ради добијања релевантних података за
реализацију непосредног рада са ученицима и других послова у раду са
наставницима, родитељима, институцијама
Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају потешкоће у
учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме
прилагођавања, проблеме понашања
Време
реализације
Септембар,
октобар
На крају 4
класификациона
периода у току
године
Август,
септембар,
октобар
Једном месечно/
по потреби
Недељно/ по
потреби
80
Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује рад по
индивидуално-образовном плану, односно који се школују по
индивидуализираној настави и индивидуалном образовном плану
Пружање подршке ученицима из осетљивих друштвених група
Идентификовање ученика са изузетним способностима и пружање
подршке таквим ученицима за њихов даљи рад. Учествовање у процени
могућности за убрзано школовање ученика са изузетним способностима
Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и
вредности потребних за живот у савременом друштву: стратегије учења
и мотивације за учење, вештине самосталног учења, концепт
целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна комуникација,
конструктивно решавање проблема, интеркултурална комуникација и
уважавање различитости), здрави стилови живота, вештине доношења
одлука и др.
Подршка развоју професионалне каријере ученика професионалним
информисањем и саветовањем (на основу процењеним способности,
интересовања, особина личности, мотивације ученика)
Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у школском
животу
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду
правила понашања у школи или се не придржавају одлука директора и
органа школе, неоправдано изостају са часова пет часова, односно који
својим понашањем угрожавају друге у остваривању својих права
Организовање и реализовање предавања, трибина и других активности
за ученике из области менталног здравља, педагошке, развојне и
социјалне психологије
Једном месечно
Континуирано
Октобар
Недељно/ по
потреби
Фебруар. март,
април
Једном месечно/
по потреби
Према плану
подршке
Децембар,
Април
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
1. Развијање сарадње установе са породицом и подршка
васпитним компетенцијама родитеља, односно старатеља
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од
значаја за упознавање ученика и праћење њиховог развоја
Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима ученика, који
имају тешкоће у развоју, учењу и понашању
Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, нарочито
информисањем о психолошким караткетирстикама њихове деце у
оквиру индивидуалних консултација и облика групног психолошког
образовања родитеља
Саветодавни рад и усмеравање детета, односно старатеља чија деца
врше кршење повреду правила понашања у школи и којима је одређен
појачан васпитни рад
Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке
ученицима који се школују по индивидуалном образовном плану
Оснаживање родитеља да препознају карактеристике своје деце које
указују на њихове изузетне способности и сарадњу на пружању
подршке у проналажењу различитих могућности подстицања и
усмеравања њиховог општег и професионалног развоја
Учествовање у реализацији програма сарадње установе са родитељима,
односно старатељима ученика (општи и групни, односно одељењски
родитељски стастанци и слично)
Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисање родитеља и
давање предлога по питањимја која се разматрају на савету
Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима, чија
су деца у адолесцентној кризи
Време
реализације
Септембар,
Октобар
Октобар,
Новембар
Децембар, Март
Према плану
подршке
Једном месечно
Октобар
Према плану
рада одељењског
старешине
На крају сваког
класификационог
периода
По потреби
81
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
1. . Учествовању у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и
предлагање мера које доприносе обезбеђивању ефикасности,
економичности и флексибилности рада установе
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Сарадња са директором и стручним сарадницима на пословима који се
тичу обезбеђивања ефикасности, економичности и флексибилности
образовно-васпитног рада установе, а нарочито у вези са: избором
наставника ментора, одређивањем одељењских старешина. Предлагањем
нових организационих решења образовно-васпитног рада.
Сарадња са директором и стручним сарадницима на припреми
докумената установе, предлога, извештаја и анализа
Време
реализације
Јун, Август
Август,
новембар,
јануар, мај
Сарадња са директором и стручним сарадницима у организовању
трибина, предавања, радионица за ученике, запослене, родитеље,
Децемабр, мај
Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и реализацији
разних облика стручног усавршавања (предавања, радионице, прикази
стручних чланака и сл.) за наставнике у оквиру установе,
Новембар,
април
Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби
ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и
владања,
Јун и по
потреби
Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за
увођење у посао васпитача, односно наставника, стручног сарадника,
Након
завршетка
приправничког
стажа
Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са
другим стручним сарадницима у установи,
Недељно
Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета, односно
ученика на координацији активности у пружању подршке ученицима
који се школују по индивидуалном образовном плану.
Месечно или
чешће
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
1. Подршка отворености
установе према педагошким
иновацијама
ЗАДАТАК
АКТИВНОСТ
Време
реализације
Учествовање у раду васпитно-образовног, односно наставничког већа
(давањем саопштења, информисањем о резултатима обављених
анализа, прегледа, истраживања и других активности од значаја за
образовно-васпитни рад и јачање васпитачких, односно наставничких
компетенција)
На крају сваког
класификационог
периода
Учествовање у раду тимова установе који се образују ради остваривања
одређеног задатка, програма или пројекта
Према плану
рада тимова
Учествовање у раду стручних актива за развојно планирање и развој
школског програма и педагошког колегијума
Према плану
рада актива и
колегијума
82
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1. Сарадња са другим институцијама, локалном
заједницом, стручним и струковним организацијама од
значаја за установу
ЗАДАТАК
Време
реализације
АКТИВНОСТ
Сарадња
са образовним, здравственим, социјалним и другим
институцијама значајним за остваривање циљева образовно-васпитног
рада и добробити ученика
Децембар,
март
Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином за
остваривање циљева образовно-васпитног рада и добробити ученика
Континуирано
Учествовање у раду стручних
одбора
удружења, њихових органа, комисија,
Сарадња са психолозима који раде у другим установама, институцијама,
организацијама, удружењима од значаја за остваривање образовноваспитног рада и добробити ученика: национална служба за
запошљавање, центар за социјални рад, домови здравља, заводи за
патологију говора, ментално здравље и друге здравствене установе,
институт за психологију, матични факултет, заводи за вредновање и
унапређење образовно-васпитног рада и др.
Једном
месечно
Једном
месечно
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке
науке и праксе.
ЗАДАТАК
Време
реализације
АКТИВНОСТ
Вођење евиденције о сопственом раду у следећој документацији:
дневник рада психолога и
евиденција о раду са дететом у
психолошком досијеу ( картон) ученика
Вођење евиденције, по потреби,
истраживањима,
психолошким
активностима, односно часовима и др
о извршеним
тестирањима,
анализама,
посећеним
Дневно
Једном у току
класификационог
периода и по по
потреби
Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом и
оперативним плановима рада психолога
Континуирано
Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала
који садржи личне податке о ученицима
Континуирано
Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике,
учествовањем у активностима струковног удружења ( Друштво
психолога Србије, подружнице), похађањем акредитованих семинара,
вођењем акредитованих семинара, ауторством акредитованог
семинара, похађањем симпозијума, конгреса и других стручних
скупова, разменом искуства и сарадњом са другим психолозима у
образовању.
Континуирано
83
ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА
ЦИЉ
Стручни сарадник-школски библиотекар, својим стручним ангажовањем доприноси остваривању и
унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама,реализујући програм рада
прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата задатке
и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко*информацијске послове из домена
културних и уметничких аспеката образовања.
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу,даје свој пун допринос развоју
информационе писменисти (медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и
заједничко планирањеактивности наставника,школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује
електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и
критичког процењивања датих информација о перманентног учења током читавог живота.
Програм рада школског библиотекара
1.Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
3. Рад са наставницима
4. Рад са ученицима
5. Рад са родотелјима, односно старатељима
6. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентоми пратиоцем ученика
7. Рад са стручним органима и тимовима
8. Сарадња са надлежним установама,организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
АКТИВНОСТ
Планирање набавке литературе и периодичне публикације за ученике, наставнике и
стручне сараднике
Израђивање годишњег,месечних и оперативних планова
Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци
Израда програма рада библиотечке секције
Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за
реализацију наставе и образовно-васпитног рада
Време
реализације
Мај, јун, август
септембар
септембар
септембар
Јул,
август,септембар
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
АКТИВНОСТ
Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе
Вођење аутоматизиваног библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и
програме рада школе
Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности (теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне
активности ученика и др.)
Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и
резултата сопственог истраживачког рада
Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника
развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и
осећаја за естетске вредности
Време
реализације
На крају 4
класификациона
периода у току
године
септембар
На крају сваког
месеца
Јун, август
Јун, август
84
РАД СА НАСТАВНИЦИМА
АКТИВНОСТ
Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовљства кроз све облике
васпитно-образовног рада
Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних
извора информација
Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци
Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и
коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке
Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе
Систематско информисање корисника школске биоблиотеке о новоиздатим књигама,
стручним часописимаи другој грађи, о тематским изложбамау вези са појединим
издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање
појединих књига и часописа
Време
реализације
Септембар и
по потреби
Септембар и
по потреби
Прво
тромесечје и
по потреби
Прво
полугодиште и
по потреби
континуирано
Једном
месечно
РАД СА УЧЕНИЦИМА
АКТИВНОСТ
Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и
свих врста информација у настави и ван ње
Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата,
ускладу са њиховим способностима и интересовањем
Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на
тексту и другим материјалима
Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме
Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског
цитирања
Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и
упућивању на истраживачке методе рада ( употреба лексикона, енциклопедија.
Речника и др.) и омогућавањупретраживања и употреби свих извора и оспособљавању
за самостално коришћење
Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да
развијају навику долажења у школску и јавну библиотекуи да узимају учешћа у
њеним културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и
потребама (часови библиотекарстваи упознавање са радом школских секција; читање,
беседништво,стваралаштво, такмичења, квозови о прочитаним књигама, развијање
комуникације код ученика и сл.)
Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика,
развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности
Ради са ученицима у читаоници, у радионицама за ученике, и на реализацији
школских пројеката (Здрав живот, Екологија, Толеранција, Школа без насиља, Дечија
права и друго)
Време
реализације
Септембар,
октобар
Септембар.
октобар
Август,
септембар,
октобар
Једном
месечно/ по
потреби
Недељно/ по
потреби
Једном месечно
Континуирано
Континуирано
Недељно/ по
потреби
85
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
АКТИВНОСТ
Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким
иннтересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика
ученика и формирању личних и породичних библиотека
Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика
ученика
Време
реализације
Септембар,
Октобар
Октобар,
Новембар
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И
ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
Време реализације
АКТИВНОСТ
Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у
вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном
организацијом рада школске библиотеке
Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне
литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе
Информисање о развоју медијске и информатичке писмености , и упућивање на
критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора
Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби,
креативних радионица; за организовање књижевних суст+рета и других култирних
догађаја, каои еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против
свих облика зависности
Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју
користе ученици, наставници и стручни сарадници
Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети,
разговори,акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе, изложбе,
конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: Месец књиге,
Светски дан књиге, Дечија недеља, Дан писмености, Дан матерњег језика, Јубилеј
школских библиотекара и школских библиотекара и др.
Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентацији
школе
Јун,
Август,септембар
Август, септембар
Континуирано
Новембар, децембар
Континуирано
Октобар.новембар,д
ецембар,јануар
Континуирано
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Време реализације
АКТИВНОСТ
Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског
програма, на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе.
Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора
Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средства за обнову
књижног фонда
На крају сваког
класификационог
периода
Према плану рада
тимова
Континуирано
86
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Време реализације
АКТИВНОСТ
Сарадња са другим школама, народном и другим библиотекама на територији локалне
самоуправе,управног округа и Републике Србије по питању размене и међубиблиотечке
позајмице
Децембар,
јануар,фебруар,март
Сарадња са локалном самоуправом по питању промоције рада библиотеке и школе
Континуирано
Сарадња са просветним, научним, културним и другим установама ( новинскоиздавачким предузећима,радио-телевизијским центрима, филмским и позоришним
кућама, домовима културе и културно просветним заједницама и организацијама које се
баве и слободним временом омладине и другим образовним установама)
Једном месечно
Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у
локалној самоуправи и Републици Србији
Два пута годишње
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време реализације
АКТИВНОСТ
Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања
података у вези с наставним предметима и стручно-методичким образовањем и
усавршавањем наставника и сарадника, вођење збирки и посебних фондова
Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци
Дневно
Једном у току
класификационог
периода и по по
потреби
Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара –
анализа и вредновање рада школске библиотеке у току школске године
Континуирано
Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим
скуповима на којима узимају учешће и школски библиотекари
Континуирано
Књиге ће се издавати ученицима за време школских одмора, као и пола сата пре почетка наставе
у поподневној смени.Библиотекар ће направити план набавке литературе, часописа и стручне литературе
током септембра месеца и доставити га директору школе. Поред наведених садржаја библиотекар ће
радити на изналажењу спонзора за опремање библиотеке, финансирање набавке књига одличним
ученицима као и за реализацију осталих потреба школе у спровођењу Програма културне и јавне
делатности школе.
Обавеза библиотекара је да тесно сарађује са наставницима у циљу коришћења стручне
литературе и планирања лектире за ученике.Планира се наставак рада на формирању медијатеке.
Библиотекар ће евидентирати, чувати и за потребе рада наставника издавати видео записе, CD са
грађом везаном за реализацију часова из наставних предмета.
87
ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Данашње окружење у коме млади одрастају карактерише криза моралних вредности,
изложеност стресовима, пораст асоцијалног понашања младих, пораст насилништва И
агресивности. Зато у актуелној друштвеној ситуацији поред образовног рада све већи значај има И
појачани васпитни рад школе.
Циљ васпитног рада у средњој школи је да се оствари припрема за живот, оспособи за примену
стеченог знања и умења и правилног коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и
физичких способности , стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштити природе и
човекове средине, развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава
личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, неговање и развијање потреба за
културом и очување културног наслеђа и неговање лепог понашања у свим приликама.
Средња школа има посебну улогу и одговорност у васпитању младих јер су млади тада у
периоду психофизичког и психосоцијалног сазревања и формирања личности.
Задаци васпитног
рада
Садржаји вапитног рада



Прилагођавање
ученика на школу и
учешће у
школским
активностима






Подстицање личног
развоја


Сусрет ученика са школом
Састанци родитеља, наставника, ученикаиндивидуални и групни
Изграђивање
јединствених
ставова
породице и школе о васпитању ученика
Упознавање
родитеља,
породичне
ситуације и прикупљање података
неопходних за сарадњу
Дефинисање правила понашања
Подстицање ученика на учешће у
школским активностима
Укључивање родитеља у активности
школе
Подстицање личног самопоуздања и
прихватања сопствених вредности
Учење видова самопотврђивања уз
уважавање личности других
Упознавање својих и туђих потреба
Помоћ ученицима са емоционалним
проблемима
Начин
реализације
Носиоци
реализације
часови одељенског
старешине
Одељенске
старешине
првог
разреда
ОЗ, секције,
предавања, посете,
разговори, сарадња
са П.П. службом
одељенске
старешине,
предметни
наставници,
П.П.
служба,
руководиоц
и секција
88
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И
Подстицање личног
развоја
Подстицање
социјални сазнања
и социјалних односа
Развијање
комуникативности,
сарадње И
континуирано
решавање сукоба

Решавање конкретних проблема
ученика из некоплетних породица и
ризичних средина

Јавни
наступи
-спортска
такмичења, квизови,.. .

Усклађивање својих и туђих
потреба, поштовање других

Развијање толеранције
према
разлици у ставовима, особинама,
изгледу и потребама других

Сараднички однос, пријатељство,
љубав

Невербална конуникација и њене
особености

Сукоб
и
стилови
сукоба,
конструктивно решавање сукоба
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ОЗ, секције,
предавања,
посете,
разговори,
сарадња са П.П.
службом
одељенске
старешине,
предметни
наставници,
П.П. служба,
руководиоци
секција
ОЗ, , предавања,
посете,
разговори,
одељенске
старешине, ,
П.П. служба,
ОЗ, радионице,
руководећи
органи школе
ППС,
одељењске
старешине,

Стрес, извори, утицаји, механизам
превазилажења
Оспособљавње

Изграђивање контроле и социјалне часови
одељенске
ученика за
одељенског
подршке
старешине,
решавање

Презентивне активности у циљу старешине,
наставници,
индивидуалних
сузбијања
алкохолизма
И предавања,
П.П. служба,
проблема
разговори
наркоманије

Суочавање
са
неуспехом
развијање и јачање личне контроле

Формирање сазнајних и моралних
уверења и ставова, неговање
моралности кроз понашање и
одељенске
Формирање
активности
старешине,
предметни
аутономне

Правилан однос међу половима
предметни
моралности и
наставници,

Афирмација позитивних примера у
наставници,
ППС,одељенске
изграђивање
неговању моралности
П.П. служба,
старешине,
моралних и других

Развијање естетских вредности и
руководиоци
вредности
квалитета
ученика,
критичког
секција
односа према вредностима у масмедијима И околини

Пушење, алкохолизам ученика и

улога породице у превенцији

Стрес код ученика средњошколског
узраста
Рад са родитељима
ППС,

Болести зависности код ученика за родитеље
кроз предавања и
одељенске
средњошколског узраста
ученика
трибине
старешине

Болести због неадекватне исхране (
анорексија и булимија)

Малолетничка деликвенција узима
маха!
Усавршавање наставника, стручних сарадника, васпитача и осталих учесника у раду школе обавља
се у циљу успешног остваривања и унапређивања образовно - васпитног рада, стручног оспособљавања и
напредовања. Стручно усавршавање одвијаће се кроз перманентно индивидуално праћење стручне и
педагошке литературе, кроз рад у стручним органима, присуство семинарима које организује
Министарство просвете као и кроз реализацију пројеката који имају за циљ побољшање квалитета рада
наставника и школе у целини.
Стручно усавршавање наставника обухвата:
1. Припремање приправника за полагање стручног испита
2. Стално усавршавање у струци, за остваривање васпитно - образовног рада и друге активности.
3. Усавршавање у циљу напредовања у струци и стицање одређених звања
89
Програм радаусавршавањанаставникаобезбеђује:
1.Стално праћење нових достигнућа у струци
2.Стицање нових педагошких, психолошких, методичких и дидактичких знања
3. Увођење иновација у образовно - васпитни рад
Стручно усавршавање наставника остварује се у школи и изван ње.У школи се стручно усавршавање
остварује као:
- инивидуално
- на нивоу стручних већа
- одељењских већа
- наставничког већа
- разни облици организовања (групни рад, сарадња са школским менторима, сарадња са носиоцима
промена и др.).
На екстерном плану стручно усавршавање се реализује кроз акредитоване семинаре Министарства
просвете и Програм реформе средњег стручног образовања у циљу обучавања наставника за реализацију
програма наставних предмета код огледних образовних профила.
Обавеза свих наставника је да се стално стручно усавршавају. Стручно усавршавање одвијаће се
кроз перманентно индивидуално праћење стручне и педагошке литературе, кроз рад у стручним
органима, присуство семинарима које организује Министарство просвете као и кроз реализацију
пројеката који имају за циљ побољшање квалитета рада наставника и школе у целини.
Обавезу увођења у посао и полагање испита за лиценцу у школској 2013/14. години имаће наставници
који су у поступку полагања испита за лиценцу као и они наставници који по конкурсу буду примљени а
не буду имали положен испит за лиценцу:
1. Катић Саша, професор
2. Меселџија Драган, наставник практичне наставе
3. Мрчић Зоран, наставник практичне наставе
2. Наставници који по конкурсу буду примљени а не буду имали положен испит за лиценцу
Годишњи извештај установе о стручном усавршавању и напредовању запослених за школску
2012/13
Присуство семинарима: - 15 наставника и 1 стручни сарадник
Зимски семинар за наставнике српског језика и књижевности – 2 наставника ( Трошић Мирослав и
Стервановић Момчило
Републички семинар о настави математике у средњим школама – 3 наставника ( Вешковац Снежана,
Промицаћ Миленија и Спасојевић Нела )
Наставна секција из хемије – 2 наставника ( Зечевић Марија и Стевановић Марија )
Интегрални програм обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих – 1 наставник
– Ђошић Марија
Компетенције наставника за примену нове парадигме учења – 1 наставник ( Марија Ђошић )
Настава и изазови инклузији - психолог
Натава модерне историје југоисточне Европе -1 наставник ( Јовановић Горан )
Oxford University Press Day- 2 наставника ( Кристина Богојевић и Брлек Данијела)
Креирање и одржавање школске бежичне рачунарске мреже- 3 наставника – Минић Јовица, Слободан
Александров и Марковић Миломир
3 семинара Јелена Трошић
Огледни часови- одржано је укупно 8 огледних часова које је посетило укупно 78 наставника и
стручних сарадника, према нашој евиденцији и 8 огледних часова у оквиру Пројекта Праћење колега ....
То је нова активност која је наишла на похвале од стране наставника и ученика.
Огледне часове су реализовали: Спасојевић Нела ( 2 часа), Цветковић Катарина, Живановић Ристић
Весна, Милан Бјелаковић, Јоксо Керановић, и један час тимске наставе ( Живковић Јасна, Миломирка
Јовковић и Бојан Каровић ).
У оквиру Пројекта Праћење колега једнаких по образовању и позицији у образовању учествовало је 19
наставника . Седам наставника су реализовали студијску посету МЕШ из Крушевца и Техничкој школи
у Варварину.
Колеге из МЕШ из Крушевца и Техничке школе из Варварина су посетили часове 8 наставника наше
школе . Осталих 4 наставника и стручних сарадника су били задужени за пријем колега и припрему
материјала. Посећени су часови : Максимовић Бојана, Каровић Бојана, Бојић Љубише, Пуношевац
Славише, Александров Радице, Јовице Минић, Слободана Александрова, Милана Бјелаковића.
Седам наставника су присуствовали Скупштини Заједнице машинских школа.
90
Предавања
Предавање за наставнике на НВ Принципи ефикасне комуникацијие– психолог
Излагање на стручном већу о раду са ученицима по ИОП-у – Драгана Агатоновић
Пријем и организовање обуке за наставнике из Политехничке школе из Крагујевца, Техничке школе
„Раде Металац“ из Лесковца и Техничке школе „ Јован Жујовић „ из Горњег Милановца. Ове три обуке
реализовала су 4 наставника Техничке школе Трстеник: Слободан Александров, Симић Предраг, Јовица
Минић и Катић Саша.
Учешће у Конкурсу Креативне школе – 2 екипе
екипа Примена мобилних телефона у управљању индустријским роботом чији је рад ушао у
базу знања ( Слободан Александров, Радица Александров и Симић Предраг
2. екипа Мерење угла, тригонометријска кружница Спасојевић Нела и Ћирић Велибор икоји су
овим часом учетвовали на конкурсу.
Израду и одржавање школског сајта је водио Ћирић Велибор
За ученике 1. разреда је у сарадњи са Школском управом и Муп-ом Трстеник 3 проф.
информатике ( Катић Соња, Гавриловић Снежана и Ћирић Велибор ) су реализовали гледање филма,
разговор и попуњавање упитника о електронском насиљу .
Ученике су организовали у посети књижевним манифестацијама – предавањима, округлим
столовима изложбама и предавањима сл. – 5 наставника - В. Живановић ( за ученике 3. разреда ), М.
Војиновић ( за ученике 2. разреда ), Катарина Цветковић , Љубиша Чеперковић ( изложба о Николи
Тесли и предавање за ученике о полним болестима), и Јелена Јаковљевић. Катарина Цветковић
организовала за ученике гледање филма и разговор о толеранцији за ученике 1. разреда и у сарадњи са
Црвеним крстом организовала посету Центру за трансфузију крви у Нишу
1.
Годишњи план стручног усавршавања за 2013/2014 годину
Распоред усавршавања по месецима
Име и презиме запосленог
IX
X
Ирена Вукашиновић „Ненасилна
комуникација“
XI XII
I
II
III
IV
V
VI VII VIII
х
Јелена Јаковљевић – огледни час
Стручно
усавршавањe
Катарина Митровић приказ
у установи
стручне теме
х
х
Јовица Минић
Огледни час – аутоматизација
пнеуматских система
Иван Миленковић – огледни час
х
Нела Спасојевић – огледни час
х
Слободан Александров – огледни
час
х
Распоред усавршавања по месецима
Име и презиме запосленог
IX
X
XI XII
I
Марија Зечевић
Наставна секција из хемије
Соња Катић
Стручно
Републички зимски семинар
усавршавањe информатике
ван установе
Миленија Промицаћ
Републички зимски семинар
математике
Снежана Гавриловић
Републички зимски семинар
математике
II
III
IV
V
VI VII VIII
х
х
х
х
91
Момчило Стевановић
Реп. зимски сем. Друштва за
српски језик и књиж.
х
Мирослав Трошић
Реп. зимски сем. Друштва за
српски језик и књиж.
х
Јелена Трошић
Реп. зимски сем. Друштва за
српски језик и књиж.
х
Ирена Вукашиновић
Пружање додатне образовне
подршке уч.
Васпитни проблеми у одељењу
Катарина Митровић
Заштита од насиља у породичном
контексту
Планирање и релизација додатне
обр.подршке
Мобинг
Славиша Пуношевац
Менаџмент људских ресурса
Јелена Јаковљевић
Мобинг – препознавање,
спречавање и заштита
Како припремити школски и
лични план стручног
усавршaвања
х
х
х
х
х
х
х
Присуство Заједници машинских
, економских и електротехничких
школа
Јовица Минић
Тренинг комуникацијских
х
вештина
Саврем. мет.наставе и наставни
материјали
Деца са сметњама у развоју и рад
са њима
Електронски наставни
материјали
Ћирић Велибор, реализатор
семинара: Едукација наставника
и стручних сарадника
едукативним софтвером
десетопрстног слепог куцања
х
х
х
х
92
Весна Крњинац, семинар:
Едукација наставника и стручних
сарадника едукативним
софтвером десетопрстног слепог
куцања
х
Весна Голубовић, семинар:
Едукација наставника и стручних
сарадника едукативним
софтвером десетопрстног слепог
куцања
х
Пецић Љиљана, семинар:
Едукација наставника и стручних
сарадника едукативним
софтвером десетопрстног слепог
куцања
х
93
ВРСТЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОПРИНОСЕ КВАЛИТЕТУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Програм унапређења образовно васпитног рада као један од најзначајнијих процеса,
обједињује друге програме, акционе планове и активности који се планирају ове школске године.
Активности
Начин
Време реализације
Носиоци
реализације
Реализација активности
На основу
Током школске
Тим за
предвиђених акционим плановима
акционог
године
самовредновање
за унапређење рада у кључним
плана
областима Настава и учење и
Постигнућа ученика
Реализација активности
На основу
Током школске
Тим за ШРП
предвиђених акционим планом за
акционог
године
реализацију Школског развојног
плана
плана у свих седам области
квалитета
Унапређење квалитета наставе и
Разговр,
Током школске
Помоћник
успеха ученика кроз праћење
анализа,
године
директора
планирања и припремања наставе,
праћење,
у сарадњи са
реализације наставе, примене
евалуација,
руководиоцима
савремених наставних метода и
анкетирање,
стручних већа и
облика рада, примене савремених
извештаји
тимовима
технологија у настави и испитивање
засамовредновање,
задовољства ученика, наставника и
ПП службом
родитеља
Анализа успеха и напредовања
Праћење,
Током школске
Руководиоци тимова
ученика у огледном образовном
анализа,
године
образовних
профилу
извештаји
профила,
национални
координатори
Наставак реализације пројекта
У складу са
Током школске
Тим за
Модернизација система средњег
планом и
године
самовредновање,
стручног образовања у складу са
димаником
координатори за
динамиком и активностима Пројекта
Пројекта
осигурање
квалитета
Континуирано усавршавање
Договор,
Током школске
Тим за стручно
запослених, пре свега наставника,
Организација, године
усавршавање
кроз акредитоване семинаре,
реализација
обуке на нивоу школе, предавања
стручног
стручне службе, огледне часове
усавршавања
Континуиран рад на
Договор,
Током школске
Руководиоци
освремењавању наставних
набавка
године
стручних већа,
средстава и опреме,
координатор
модернизацији учионица,
практичне наставе
кабинета, лабораторија и
радионица, као и унапређење
постојећих наставних средстава
Праћење реализације програма унапређивања образовно- васпитног рада вршиће се кроз
извештаје о раду стручних већа, служби и тимова, а носиоци активности су председници стручних
већа, руководиоци тимова , координатор практичне наставе у сарадњи са директором.
Акциони планови за унапређење квалитета у кључним областима Настава и учење
и Постигнућа ученика у школској 2013-2014. години
Кључна област: Настава и учење
ЦИЉ: Израда програма за подршку и усвршавање наставног процеса као и процеса учења, и
реализација предвиђених активности.
94
Активности
Начин реализације
1. Израда програма за подршку
ученицима у процесу учења
Разговор
Договор
Дискусија
2. Презентација Извештаја о
самовредновању на родитељским
састанцима и одељењским
заједницама
ученика
Разговор
Током првог
полугодишта
3. Упознавање ученика са
техникама успешног учења и са
критеријумима оцењивања
4. У сарадњи са одељењским
старешинама идентификовати
ученике којима је потребна
додатна подршка у учењу
5. Упознавање одељењских већа са
могућом потребом
индивидуализације наставе за
поједине ученике
презентација,
интерактивне
методе,евалуација
Разговор,
Договор,
Дискусија
До краја првог
полугодишта
Разговор,
Дискусија
Током школске
године
6. Идентификовати ученике
којима је потебан рад по ИОП-у
Разговор,
Дискусија,
Договор
Током првог
полугодишта
7. Додатна подршка
наставницима за израду ИОП-а
Израда планова,
Евалуација ,Обукауколико буде услова
Током школске
године
8. Додатна подшка наставницима
у процесу оцењивања
Разговор,
Презентација
Током школске
године
9. Посматрање и евалуација
часова
Посматрање,
Евалуација,
Разговор
Током школске
године
10. Евалуација примењених
метода
Праћење успеха
ученика,Упитници за
ученике,наставнике и
родитеље по потеби,
Разговор размена
искустава
Од трећег
класикикацион
ог периода до
краја наставне
Током године
11. Пратити резултате
индивидуали зације наставе као и
примене ИОП-а
Време
реализације
До 1. Октобра
2013. Године
До краја првог
полугодишта
Носиоци
Тим за
самовредновање у
кључној области
настава и учење
Педагошкопсихолошка служба
Тим за
самовредновање у
кључној области
настава и учење,
Одељењске
старешине
Психолошкопедагошка служба
Психолошкопедагошка служба,
Одељењске
старешине
Психолошкопедагошка служба
Одељењске
старешине
Чланови одељењских
већа
Психолошкопедагошка служба
Одељ. старешине
Чланови одељењских
већа
Тим за инклузивно
образовање
Одељ. старешине
Чланови одељењск.
Тим за
самовредновање у
кључној области
настава и учење
Педагошкопсихолошка служба
Тим за
самовредновање у
кључној области
настава и учење
Педагошкопсихолошка служба
Тим за
самовредновање у
кључној области
подршка учењу
Одељењске
старешине, Тим за
инклузивно образов.
Начин праћења реализације:
Анализа реализације предвићених активности пратиће се на полугодишту и на крају
школске године, а запажања до којих дођемо биће презентована на седницама Наставничког већа
и биће доступна у фасцикли за самовредновање у наставничкој канцеларији. Такође Извештај ће
бити презентован на седницама Школског одбора, Савета родитеља, а препорука је да буде
презентован и на родитељским састанцима и одељењским заједницама ученика.
Кључна област: Образовна постигнућа ученика
ЦИЉ: Израда програма за подршку и усвршавање наставног процеса као и уздизање социјалне,
95
еколошке и здравствене свести ученика, и реализација предвиђених активности.
АКТИВНОСТИ
НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Разговор
Договор
Дискусија
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
До 1. октобра
2013. Године
2. Презентација Извештаја о
самовредновању на
родитељским састанцима
и одељењским
заједницама ученика
Разговор
Током првог
полугодишта
3. Укључивање ученика у
изрдади програма
ваннаставних активности
4. Упознавање ученика са
институцијама које су од
значаја за решавање
проблема и унапређење
живота у школи и локалној
заједници
5. Континуирано праћење
ученичких постигнућа и
доступност информација и
закључака, а такође праћење,
анализа и поређење успеха на
матурском и завршном испиту
Разговор,Договор
Дискусија, Анкета
До 1. октобра
2013. Године
Разговор,
Дискусија,
Договор
Током школске
године
Разговор,
Презентација,
Током школске
године
1. Планирање информисања
ученика о свим битним
областима образовања и
васпитања
НОСИОЦИ
Тим за самовредновање
у кључној области
образовна постигнућа
ученика,Педагошкопсихолошка
служба
Тим за самовредновање
у кључној области
образовна постигнућа
ученика,
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Психолошко-педагошка
служба
Одељењске старешине,
Наставници грађанског
васпитања
народа и држава
Психолошко-педагошка
служба
Испитни одбор
Анализа реализације предвићених активности пратиће се на полугодишти и на крају
школске године, а запажања до којих дођемо биће презентована на седницама Наставничког већа
и биће доступна у фасцикли за самовредновање у наставничкој канцеларији. Такође Извештај ће
бити презентован на седницама Школског одбора, Савета родитеља, а препорука је да буде
презентован и на родитељским састанцима и одељењским заједницама ученика.
ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Време у коме живимо донело је многе проблеме, а један од њих је и нетолератни и безобзиран
начин понашања појединца. Како су млади део друштва, онај део који опонаша и представља његово
огледало, може се рећи да је такво понашање и њима својствено. Насиље се одржава на целокупни развој
и живот детета без обзира на облик и место дешавања. У данашњим условима веома је тешко предвидети
када и где ће се насиље догодити. Да је тако сведоче све чешћи случајеви сукоба изеђу ученика, па и
оних са веома тешким и погубним последицама.
Главни циљ и приоритет васпитно – образовних установа је да формира ставове о
неприхватљивости оваквог вида понашања, као и превентивне активности и дефинисане процедуре о
заштити деце од насиља у којима је прецизирана улога носиоца одређених активности, време њиховог
деловања и начин на који би деловали. Носиоци оваквог програма су директор, стручни сарадници,
наставници, ненаставно особље, ученици, родитељи, представници локалне заједнице као и друге
институције које су укључене у превенцију и решавање проблема насиља.
96
ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИАВЊА
На седници Наставничког већа изабран је тим за заштиту од насиља. Тим чине:
1. Пуношевац Славиша, директор
2. Вукашиновић Ирена, педагог
3. Митровић Катарина, психолог
4. Миљковић Нада, професор социологије
5. Лукић Наташа, професор социологије и грађанског васпитања
6. Цветковић Катарина , професор филозофије
7. Јовановић Горан, професор историје
8. Анђелковић Зоран, професор физичког и здравственог васпитања
9. Спасић Десанка, помоћни радник
10. Стојадиновић Горан, ученик
ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА у школскoj 2012/13. годинi
Извештај о остваривању програма заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у васпитно-образовним установама у току школске 2012/13. године
1. Учесталост инцидентних ситуација
Према школској евиденцији било је 43 инцидентних ситуација
Број пријава – 43
2. Облици насиља који су били заступљени
Најчешћи облици насиља су :
1. физичко - 16 ( ударање, гурање, оштећивање школске имовине, гађање пљување, убадање,
шамарање, затварање, измицање столице, ломљење школског намештаја , гажење )
физичко и емоционално – 5 ( шутирање, вређање , псовање, ударање, гурање, задиркивање,
исмевање
2. емоционално – 9 ( у овим случајевима било је присутно исмевање, вређање. псовање,
провоцирање, омаловажавање, претње, неосноване оптужбе, неправедно кажњавање, називање
погрдним именима, ругање )
3. социјално и емоционално -4 ( сплеткарење, интриге, подсмевање, називање пордним
именом,вређање на основу националне припадности, оптуживање, омаловажавање на основу
социјалног статуса )
4. социјално, емоционално и употреба информационих технологија -4
( узнемиравајуће поруке, манипулација , претње)
5. емоционално, физичко и социјално – 3 ( добацивање, гурање, омаловажавање на основу
социјалног порекла, малтретирање групе према појединцу )
6. емоционално и сексуално – 2 (сплеткарење, вређање, ласцивни коментари, гестикулација )
3. Број повреда ученика
Укупан број физичких повреда: 4
У просторијама школе: 3
У току матурске вечери: 1
У 26 случајева било је присутно насиље првог нивоа, осталих 14 случајева други ниво насиља. 6
случајева трећег нивоа насиља
4. Број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и дисциплинских поступака против
запослених
Број вд поступака против ученика: 8
Није било дисциплинских поступака против запослених.
5. Назив обука из области превенција насиља, злостављања и занемаривања
Школа није добила подршку Општинске управе за реализацију програма за превенцију насиља,
злостављања и занемаривања, а индивидуална ангажовања запослених била су усмерена на инклузивну
праксу у средњим стручним школама.
6.Потребе запослених за даљим усавршавањем
97
Запослени су посебно интересовање исказали за едукацију из области превенције, са посебним освртом
на рад са ученицима који исказују агресивност у комуникацији са вршњацима и ауторитетима.
Семинари за које су запослени показали интзересовање су:
К3 - Како препознати жртве и насилнике у вршњачком насиљу
Филозофски факултет, Ниш
К3 - Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом
Институт за педагошка истраживања, Београд
К3 - Мoj ученик – жртва, починилац или посматрач насиља
Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
К3 - Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
7. Реализоване активности и акција које су промовисале сарадњу ученика, запослених и сарадника
из локалне заједнице.
За ученике првог разреда професори информатике су одржали предавања о електронском
насиљу у сарадњи са Полицијском станицом Трстеник . Том приликом ученици су видели филм о
електронском насиљу и добили флајере који обрађују проблем електронског насиља међу ученицима.
Потом су ученици учествовали у истраживању о присутности електронског насиља међу ученицима о
чијим резултатима смо добили информацију од школске управе Крушебав.
У сарадњи са Црвеним крстом Трстеник ученици првог разреда су видели филм о толеранцији и
разговарали о проблему не/прихватања различитости међу младима. Црвени крст, у сарадњи са
волонтерима из Техничке школе Трстеник, организовао је добровољно давање крви у просторијама
школе, у ком су учешћа узели пунолетни ученици, запослени и студенти ВТМШ.
Професори математике, Нела Спасојевић и Стеван Каровић, организовали су турнир у малом
фудбалу за ученике свих разреда, под слоганом „Фер плеј у односу према вршњацима, професорима и
школи“.
Пригодним садржајима зидне новине су информисале ученике о начинима превазилажења
проблема са насиље м, злостављањем или занемаривањем.
Ученици су узели учешћа у три хуманитарне акције, сакупљајући новчана средства. У сарадњи
са установама културе Општине Трстеник, професори су водили ученике на књижевне вечери, музејске
поставке и приредбе.
8. Степен и квалитет укључености спољашње заштитне мреже
Школски полицајац је укључиван и превентивно и интервентно. Полицијска управа је учествовала у
одржавању предавања о спречавању електронског насиља. Центар за социјални рад и здравствени центар
били су укључени интервентно. Квалитет сарадње са полицијском управом био је одговарајући уколико
је школски полицајац био на располагању, али се врло често дешавало да школски полицајац није био у
могућности да се одазове на позив, услед других ангажовања.
9. Резултати самовредновања у овој области
Неки од инцидената су изазвани постојањем проблем ситуације коју ученик уме да „реши „ најбрже
физичким кажњавањем особе која је по његовом , често брзом и површном суду изазвала проблем.
Неколико инцидентних ситуација су узроковане употребом информационих технологија и друштвених
мрежа, а школски амбијент се користи као место за решавање проблема у комуникацији.
Друге ситуације у којима се десило насиље су последица потребе да се оваквим деловањима заузме
одређени статус или позиција у групи вршњака,
Треће ситуације су последица испитивања функционисања стабилности школског система у процесу
уочавања и сагледавања провокација које су иазазивали.
Сви пријављени случајеви насиља су обрађени од стране стручних сарадника, а неки у сарадњи са
помоћником директора и одељењским старешинама. Оно на чему инсистирамо код ученика је да
проблем не решавају насиљем према личности других ученика, већ да одложе реакцију, да се посаветују
са одраслима или са вршњацима у које имају поверења. Када су посматрачи насиља, потребно је да
најпре пријаве неком од запослених у школи, дежурном наставнику, одељењском старешини, стручним
сарадницима, помоћнику директора и директору, a према успостављеним процедурама реаговања.
Предлог Тима за заштиту од насиља:
- да ученици користе школску читаоницу у време када чекају аутобус
- превенција насиља није задужење неких појединаца у школи, већ свих запослених
- изграђивање позитивне климе у школи, награђивање позитивног понашања ученика
- подстицање ученика на поправљање школског успеха
98
- подстицање толеранције на различитост
- успешнији рад школе у целини
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА за школску 2013-14. годину
У складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010) директор Школе именује Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања.
Чланови Тима:
1. Пуношевац Славиша, директор
2. Вукашиновић Ирена, педагог
3. Митровић Катарина, психолог
4. Миљковић Нада, професор социологије
5. Лукић Наташа, професор социологије и грађанског васпитања
6. Цветковић Катарина , професор филозофије
7. Јовановић Горан, професор историје
8. Анђелковић Зоран, професор физочког и здравственог васпитања
9. Спасић Десанка, помоћни радник
10. Стојадиновић Горан, ученик
Задаци тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања су следећи:
1. Припрема програм заштите;
2. Информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима
тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
3. Учествује у обукама и пројектима за развијаење компетенција потребних за превенцију насиља,
злостављања, занемаривања;
4. Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и у процени ризика и
доношењу одлука о поступцима у случају сумње или дешавања насиља, злостављања и
занемаривања;
5. Укључује родитеље у превентивне и интервентне активности;
6. Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге
директору;
7. Сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради
свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
8. Води и чува документацију;
9. Извештава стручна тела и органе управљања.
Циљ Школе и тима за заштиту ученика од насиља је:

Школа је безбедна средина за све

У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу. У школи функционише
мрежа за решавање проблема насиља.

У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској
заједници.

У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања.

Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у складу
са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама.

Развој подстицајног и безбедног окружења у школи чиме се остварује право ученика да буде
заштићено од свих облика насиља.
Задаци:






Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља
Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља
Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља
Успостављање система ефикасне заштите
Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља
Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља.
99

План рада тима за заштиту деце/ученика од насиља
Активност
Одговорно лице
Ирена
Организовање састанака тима
Вукашиновић,
координатор тима
Тим за заштиту
Припрема програма заштите ученика од насиља
деце/ученика од
насиља
Информисање ученика, запослених и родитеља о
Катарина
планираним активностима и могућности тражења
Митровић,
подршке и помоћи тима за заштиту.
психолог
Зоран Анђелковић,
Предлагање мера превенције и заштите у обласи
Проф. физ.и здр.
спорта и физичке културе.
васпитања
Зоран Анђелковић,
Праћење реализације.
Проф. физ.и здр.
васпитања
Време реализовања
На крају сваког
класификационог периода и
по потреби
Крај августа
Септембар
Септембар/октобар
Током школске године
Предлагање мера превенције и заштите у области
културно-просветних активности
Катарина
Цветковић, проф.
филозофије
Септембар/октобар
Праћење реализације
Катарина
Цветковић, проф.
филозофије
Током школске године
Сви чланови тима
Септембар, октобар/током
школске године
Предлагање мера за превенцију и заштиту,
организовање консултација и учествовање у
процени ризика и доношењу одлука о
поступцима у случајевима сумње или дешавања
насиља, злостављања и занемаривања;
Укључивање родитеља у превентивне и
интервентне активности
Учествовање у обукама и пројектима за
развијање компетенција потребних за превенцију
насиља, злостављања и занемаривања
Сарадња са стручњацима из других надлежних
органа, организација, служби, медија
Вођење и чување евиденције о насилним
ситуацијама II и III нивоа
Вођење документације о одржаним састанцима
тима
Извештавање стручних тела и органа управљања
Наташа Лукић,
проф. социологије
Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља
Славиша
Пуношевац,
директор школе
Ирена
Вукашиновић,
координатор тима
Катарина
Цветковић, проф.
филозофије
Катарина
Митровић,
психолог
Током школске године
Током школске године
Током школске године
Током школске године
По одржавању састанка
Јануар, јун
100
Акциони план
Р.б.
1.
2.
3.
4.
АКТИВНОСТИ
Анализа постојећег програма за школску 2012/13. са
предлогом мера, активности и акција за наредну
годину
Превентивне активности:
1.ШКОЛА ЈЕ БЕЗБЕДНА СРЕДИНА ЗА СВЕ
1. Идентификација безбедносних ризика у школи –
испитивање безбедности и сигурности ученика у
школи
1.1. Идентификација физичко
- техничких
безбедносних ризика
1.2. Идентификација социо – психолошких
безбедносних ризика
1.3. Дефинисана и обезбеђена ризична места у
оквиру зграде и дворишта, фискултурне сале и сл.
Превенцији насиља доприносе и обезбеђени следећи
услови:
· добро организовано и доследно дежурство
запослених;
· адекватно осветљење у згради и дворишту;
· ограђено и безбедно двориште;
· безбедни спортски терени;
· стално обилажење установе од стране полицијског
службеника;
-видео надзор на улазима у школу и осталом
школском простору
1.4. Информисање ученика и НВ о Правилнику о
протоколу поступања у установи у одговору на
насиље, злостављање и занемаривање
1.4.1. Усаглашавање програма рада на часовима
одељ. заједнице са Програмом заштите ученика од
насиља .
1.4.2. Укључивање свих кључних носилаца
превенције насиља ( савет родитеља, школски одбор,
наставничко веће, ученички парламент, Тим за
заштиту од насиља )
1.4.3. Укључивање теме насиља у наставни процес
кроз израду писмених задатака са темом насиља у
настави српског језика -постављање релевантних
васпитних циљева у редовноj настави ( настава
Српског језика и књижевности, Устава и права
грађана,
социологија,
филозофија,
грађанско
васпитање и верска настава , физичко и здравствено
васпитање, географија, историја, биологија )
2. У ШКОЛИ ЈЕ ВИДЉИВО И ЈАСНО
ИЗРАЖЕН
НЕГАТИВАН
СТАВ
ПРЕМА
НАСИЉУ
2.1. Успостављање правила понашања ученика у
установи
2.2. Израда и стављање паноа
о правилима
понашања у установи на видно место у холу школе
2.3. Активности ђачког парламента у заштити од
насиља и промоција ненасилне комуникације –
предлози у плану заштите од насиља,
2.4. Информације за Уч. парламент о случајевима
насиља током првог и другог полугодишта
2.5. Укључивање родитеља у живот и рад школе
кроз обавезну надокнаду штете настале ломљењем
школског инвентара и помоћ у одржавању школског
намештаја И инвентара
3.У ШКОЛИ СЕ ПРАТЕ И АНАЛИЗИРАЈУ СВИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Јуни 2013.
Октобар
октобар
Октобар
Од новембра
Током године
септембар
током године
НОСИОЦИ
Наставничко веће,
Школски одбор, Тим за
заштиту од насиља
Тим за заштиту од насиља
Ученици, Наставници
Стручни сарадници, од.
старешине
Дежурни наставници и
помоћни радници
Ученици, помоћнотехничко особље
током године
Септембар
Септембар
Октобар
Школски полицајац
Директор
Наставник Наташа Лукић
и ученици
Током године
Октобар
Током године
Тим и од. старешине
Чланови Савета
родитеља, Школског
одбора, Наставничког
већа, Учен. парламента,
Тима за
Наставници српског
језика, Устава, грађанског
васпитања и верске
наставе, физ. и здр.
васпитања, географије,
историје и биологије
Током године
Током године
Јануар, јуни
Током године
Према потреби
Јануар, јуни
Током године
Чланови УП, представник
УП у Тиму за з.н.
Наташа Лукић, проф
социологије, ученици
Психолог, одељ.
старешине
Психолог
Октобар
Прво
полугодиште
Септембар
Током године
Током године
Директор, помоћнотехничко особље,
ученици, родитељи
Одељењске старешине,
педагог, психолог
Психолог
Одељ. старешине.
стручни сарадници
Септембар
101
5.
СЛУЧАЈЕВИ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА
3.1. Информисање НВ, Савета родитеља, Ученичког
парламента
и анализа предузетих мера
у
случајевима насиља према нивоима
3.2.Праћење и документовање случајева насиља
4. У ШКОЛИ СЕ ОРГАНИЗУЈУ ПРЕВЕНТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
КОЈЕ
ДОПРИНОСЕ
БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
4.1. Разноврсна понуда слободних и ваннаставних
активности за структурирање слободног времена
ученика
4.2. Посећивање позоришних представа, изложби од
стране ученика;
4.3. Утврђивање поступака деловања унутрашње
заштитне мреже у ситуацијама када се догоди
насиље
4.4. Учешће ученика на конкурсима и ревијама
стваралаштва ( цртежи, постери, плакати, стрипови,
фотографије, карикатуре );
4.5.учешће ученика у спортским, културним,
хуманитарним и другим манифестацијама
4.6. Сарадња школе са локалном заједницом и ширим
друштвеним окружењем у развијању превентивних
програма-Центар за социјални рад, Суп, Школски
диспанзер
4.7.Планирање стручног усавршавања запослених
кроз акредитоване семинаре ( уколико буде
финансијских средстава)
К3 - Како препознати жртве и насилнике у
вршњачком
насиљу
Филозофски факултет, Ниш
К3 - Како решавати проблеме са дисциплином и
управљати
разредом
Институт за педагошка истраживања, Београд
К3 - Мoj ученик – жртва, починилац или
посматрач
насиља
Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
К3 - Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика
од насиља – транспарентно не против насиља
Центар за стручно усавршавање Крушевац,
Крушевац
4.8 Избор теме из области заштите ученика од
насиља за обраду на наставничком већу
Интервентне активности
5. Позив ученицима да пријаве насиље
ИНТЕРВЕНЦИЈА ПРЕМА НИВОИМА НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
У
СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О ПРОТОКОЛУ О
ЗАШТИТИ
УЧЕНИКА
ОД
НАСИЉА,
ЗЛОСЗАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
5.1. Примена утврђених поступака и процедура у
ситуацијама насиља у случајевима да се насиље
дешава између ученика, о случајевика када насиље
врши запослени у установи и у случајевима када
насиље врши одрасла особа која није запослена у
установи ,
5.2. Утврђивање улога и одговорности – ко шта ради
када постоји сумња на насиље или се насиље догоди
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
- дежура у складу са распоредом;
- уочава и пријављује случај;
-- обавештава одељењског старешину о случају;
- покреће процес заштите ученика (реагује одмах у
случају насилног понашања, користећи неку од
стратегија;)
Током године
Септембар
Наставници, одељ.
старешине
Ученици, наставник,
директор
Тим за заштиту од
насиља, одељ. старешине
Ученици, наставници
Ученици, наставници
Током године
Тим за заштиту од
насиља, директор
Тим, наставници
Септембар
Директор, родитељи,стр.
Сарадници, представници
Катарина Цветковић
Октобар
Стручни сарадници, одељ.
старешине, директор
Током године
Тим за заштиту ученика
од насиља
Септембар
Током године
Према потреби
Према потреби
Тим за заштиту ученика
од насиља
Дежурни наставник
Дежурни
наставник,Одељ.
старешине
Током године
102
- евидентира случај;
- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља.
ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА
- уочава случајеве насилног понашања и прима
информације о учињеном насиљу; реагује одмах;
- учествује у процесу заштите деце;
- разговара са учесницима насиља;
- информише родитеље и сарађује са њима;
- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од
насиља;
- прати ефекте предузетих мера;
- евидентира случај и води документацију;
- по потреби, комуницира са релевантним
установама.
ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ
- уочава случајеве насилног понашања;
- покреће процес заштите детета, реагује одмах;
- обавештава одељењског старешину и сарађује са
њим;
- по потреби, разговара са родитељима;
- пружа помоћ и подршку деци/ученицима,
наставницима;
- разматра случај (2. и 3. нивоа) и осмишљава мере
заштите;
- обавља консултације, предлаже заштитне мере,
прати ефекте предузетих мера;
- по потреби, сарађује са другим установама;
- евидентира случај.
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
- дежура по распореду;
- прекида насиље;
- уочава и пријављује случајеве насилног понашања.
УЧЕНИЦИ
- уочавају случајеве насилног понашања;
- траже помоћ одраслих;
- пријављују одељењском старешини/васпитачу;
- за теже случајеве консултују чланове школског
Тима;
- учествује у мерама заштите
5.3. Утврђивање последица кршења правила
понашања
5.4. Сарадња са релевантним службама - МУП,
Центар за социјални рад, здравствене службе,
Министарство просвете у случајевима 3. нивоа) у
циљу размене информација о ученицима и
заједничког васпитног деловања према ученицима
5.5.Праћење и документовање случајева насиља
5.6. Евидентирање случајева насиља на прописаним
обрасцима
5.7. Психосоцијална подршка деци која трпе насиље
5.8. Саветодавни рад са ученицима који врше насиље
5.9. Праћење ефеката предузетих мера
Одељењски старешина
Према потреби
Психолог, педагог, Тим за
заштиту од насиља
Током године
Помоћни радници
Током године
Ученици
Према потреби
Током године
Током године
Директор, помоћник
директора, одговарајуће
службе локалне заједнице
Тим за заштиту од насиља
Одељ. старешине,
стручни сарадници
Стручни сарадници
Одељ.старешине
Стручни сарадници ,
од.старешине
Превентивне активности спроводе се и у оквиру редовне наставе. Превенција се остварује кроз
садржаје у настави српског језика и књижевности кроз писмени задатак на тему искустава у насиљу или
сл., затим у настави физичког и здравственог васпитања, биологије, географије, историје, грађанског
васпитања и верске наставе, социологије, филозофије. На часовима грађанског васпитања реализоваће се
израда паноа о проблему насиља, а чланови социолошке секције су чланови брш
Посебан акценат се ставља на безбедност ученика на практичној настави. О превенцији
електронског насиља и информационих технологија говориће се на часовима информатике и
рачунарства.
Одељенске старешине планирају обраду теме насиља на часовима одељенског старешине
103
ПЛАНА РАДА ТИМА ЗА ПСИХОЛОШКЕ КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Чланови тима за кризне интервенције
Славиша Пуношевац, директор школе
Јелена Јаковљевић, помоћник директора
Јасмина Срећковић, професор
Катарина Митровић, психолог
Ирена Вукашиновић, педагог
Секретар школе
Зоран Јоксимовић, професор
Тим за кризне интервенције интервенише у ситуацијама када се у широј заједици или
установи догоди неки кризни догађај. када наступи кризни догађај примарни циљ је да се ублаже
његве последице: спашавање живота
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Начин
реализације
Носиоци
реализације
Време
Упознавање чланова Тима са
инклузијом , кључним
појмовима инклузије и
Правилником о ближим
упутствима за утврђивање
права на индивидуални
образовни план
Упознавање са Приручником
за примену инклузивног
образовања
Анализа постојећег стања у
школи по питању потреба
ученика за добијањем
додатне образовне подршке
Презентација,
разговор,
дискусија
Координатор тима
септембар
Анализа,
презентација
Тим за инклузивно
образовање
Прикупљање
информација
помоћу
упитника
Тим за инклузивно
образовање
Током
школске
године
Током првог
полугодишта
Упознавање одељењских већа
са могућом потребом
индивидуализације наставе за
поједине ученике
Идентификовање ученика
којима је потребна додатна
подршка у учењу у сарадњи
са одељењским
старешинама
Праћење израде педагошких
профила
за поједине ученике
Идентификовање ученика
којима је
потебан рад по ИОП-у
Разговор,
Дискусија
Психолошко-педагошка
служба, Тим,
Одељењске старешине
Чланови одељ. већа
Психолошко-педагошка
служба,Одељењске
старешине у
сарадњи са Тимом
Током
Школске године
Током
школске
године
Током првог
полугодишта
Предлог директору да
формира тимове
за додатну подршку
Сарадња са наставницима у
циљу предузимања
одговарајућих мера и
помоћи ученицима који имају
тешкоћа у савладавању
наставних садржаја
Пружање додатне подршке
наставницима за израду
ИОП-а
Обука- уколико се
Договор,
предлог
Тим за инклузивно
образовање у сарадњи
са ПП службом
Психолошко-педагошка
служба,Одељењске
тарешине, Чланови
одељењских већа,Тим
Тим за инклузију
Договор,
разговор
Психолошкопедагошка
служба,Одељењске
старешине у
сарадњи са Тимом
Током
школске
године
Израда
планова
Евалуација
Стручно
Тим за инклузивно
образовање,
Одељењске старешине,
Чланови
Током школске годинe
Активности
Разговор,
Договор,
Дискусија
Разговор,
дискусија,
праћење
Разговор,
Дискусија,
Договор
реализације
До краја
првог
полугодишта
Током првог
полугодишта
Током школске
104
јави потреба
Праћење спровођења ИОП-а
Сарадња са релевантним
институцијама
(Министарство просвете,
Центар за социјални рад, Дом
здравља, основне и
средње школе, ...)
Самовредновање рада тима за
инклузију
усавршавање
Разговор,
анализа
разговор
одељењских већа
Тим за инлузију
Разговор,
анализа
Тим за инклузивно
образовање
Координатор тима,
психолог
годинe
Током школске
годинe
Током
школске
годинe
Крај
школске године
Стручно усавршавање запослених
У току школске 2012/2013. године за запослене Техничке школе Трстеник није било
организованих обука и семинара који третирају проблем насиља. За наредну школску годину планирана
су 4 семинара :
К3 - Како препознати жртве и насилнике у вршњачком насиљу
Филозофски факултет, Ниш
К3 - Како решавати проблеме са дисциплином и управљати разредом
Институт за педагошка истраживања, Београд
К3 - Мoj ученик – жртва, починилац или посматрач насиља
Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац
К3 - Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно не против насиља
Центар за стручно усавршавање Крушевац, Крушевац
Једна од тема за обраду на наставничком већу обрађиваће област конструктивног превазилажења
сукоба. Према анализи личних планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника
утврђена је намера повећања стручности на подручју конструктивног решавања кофликата,
комуникацијских вештинаа и тимског рада.
Унутрашња заштитна мрежа
Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици Школе и родитељи. Школа је прописала
улоге и одговорности запослених и ученика у школи у ситуацијама када се сумња на насиље или се
насље догоди:
Дежурни наставник
− дежура у складу са распоредом;
− уочава и пријављује случај;
− покреће процес заштите детета;
− обавештава одељенског старешину о случају;
− евидентира случај у књигу дежурства;
− сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља.
Одељенски старешина
− уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
− учествује у процесу заштите ученика;
− разговара са учесницима насиља;
− информише родитеље и сарађује са њима;
− по потреби, сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља;
− прати ефекте предузетих мера;
− евидентира насиље првог нивоа;
Тим, психолог, педагог
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
уочава случајеве насилног понашања;
покреће процес заштите, реагује одмах;
обавештава одељенског старешину и сарађује са њим;
по потреби, разговара са родитељима;
пружа помоћ и подршку ученицима и наставницима;
разматра случај II и III нивоа;
израђује индивидуални план заштите учесника насиља II и III нивоа;
сарађује са спољашњом заштитном мрежом;
прати ефекте предузетих мера;
евидентира случај;
105
Помоћно-техничко особље
−
уочава и пријављује случајеве насилног понашања
Ученици
−
−
−
уочавају случајеве насилног понашања;
траже помоћ одраслих;
учествују у мерама заштите;
Родитељи
−
−
−
пријављује уочен случај насиља;
сарађује са установом;
учествује у превентивним мерама и активностима;
Спољашња заштитна мрежа
Са спољашњом заштитном мрежом превенствено се сарађује превентивно кроз организовање предавања
и радионица. У случају насиља II и III нивоа, према процени Тима за заштиту ученика од насиља,
укључују се МУП, Центар за социјални рад ,здравствена служба, према потреби Школска управа
Крушевац..
Ученички парламент
Активности Ученичког поарламента усмерене су ка дефинисању правила понашања у установи,
иницирању културних, хуманитарнихи спортских активности, анализирању случајева насиља и
ангажовања свих ученика на смањењу учесталости насиља.
Сарадња са родитељима
Са родитељима се остварује добра сарадња. У циљу превенције контакте остварују одељенске
старешине, наставници, директор, помоћник директора и стручни сарадници. Потребно је остварити
учесталије контакте са одређеним бројем родитеља и подстаћи самоиницијативност родитеља.
Евиденција и документација
Евиденцију о случајевима насиља првог нивоа воде одељенске старешине. Према евиденцији, Тиму за
заштиту ученика од насиља, достављају извештај о учесталости насиља према врсти и типу.
Евиденцију о насиљу другог и трећег нивоа води и чува координатор Тима за заштиту ученика од
насиља.
11.2. Сарадња са локалном заједницом
Институција
са којом се
сарађује
Дом културе
Народна
библиотека
«Јефимија»
Музеј
Ликовни салон
Дом здравља
Садржај сарадње
Облик
сарадње
Време
реализације
Реализатори
Праћење
позоришних,
биоскопких представа
Сајам запошљавања
Промоције књига
Посете,
промоције
Посете,
праћење,
договор
Током
школске
године
Стручна
већа
Посете,
праћење,
договор
Током
школске
године
Стручна
већа
Праћење
поставки,Посете,
изложбе,
Праћење изложби
договор
Током
школске
године
Током шк.
године
Током
школске
године
Стручна
већа
Систематски
прегледи,
индивидуални
прегледи,
хитни случајеви,
вакцинације,
предавања,
консултације
Прегледи,
интервенције,
Посете,
изложбе
договор
Стручна
већа
ППС, ОС
106
Служба за
трансфузију крви
Акције добровољног
давања крви
Хуманитарне
акције
Пружање финансијске
помоћи у лечењу
болесних вршњака
Прослеђивање
извештаја о ученицима
према захтеву Центра
Центар за
социјални рад
Добровољно
давање крви
размена
информација
Две акције
Јесен,
пролеће
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Организација
Црвени крст
Директор,
Одељењске
старешине,
Одељењске
старешине, ППС
Секретар
Пензијско –
инвалидска
служба
Евиденција о
запосленима
Размена
информација
Интерресорна
комисија за
процену потреба за
пружањем додатне
образовне
подршке
Одељење за
друштвене
делатности
општине Трстеник
Достављање
релевантних
информација
Размена
информација
Током
школске
године
Одељењске
старешине,
Родитељи, ППС,
Интерресорна
комисија
Верификације,
инспекцијски надзор,
сарадња
Сарадња
Током
школске
године
Директор и
помоћници
директора
Школска управа
Крушевац
Достава и размена
релевантних
информација и
докумената
Организовање
семинара и
похађање семинара
Информисање,
сарадња,
саветодавни
послови
Учешће на
семинарима
Током
школске
године
Директор и
помоћници
директора
Током
школске
године
Директор,Наставници,
стручни сарадници,
библиотекари
Праћење огледних
анализа
Прикупљање
података,
извештаји
Током
школске
године
Координатори
огледних профила
Финансирање,
извештавање
сарадња
Шеф
рачуноводства
МУП Трстеник
Предавања,
превенција,
сарадња
Основне и
средње школе
у општини
Заједничке
активности,промоција
школе ученицима 8.
разреда
сарадња
Током
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Заједнице стручних
школа
Састанци и договори
обуке,размена
знања и
искустава,
организација
такмичења
Током
школске
године
Директор
помоћник
директора
Висока машинска
школа Трстеник,
представници
виших школа и
Презентација и
подела пропагандног
материјала
ученицима завршних
Презентација
Април-мај
Директор, помоћник
директора, ППС
Регионални центар
за стручно
усавршавање
Крушевац
Завод за
вредновање
квалитета
образовања
Министарство
финансија
Национална
служба
запошљавања
Градска
управа
ППС, секретар
школски
полицајац
Директори,
помоћник
директора,
ППС,Наставници,
107
факултета из
других градова
Дом ученика
разреда, пословно
техничка сарадњичка
сарадња
Праћење ученика који
су
смештени у дому
сарадња
Током
школске
године
ППС, ОС, Васпитачи
Дома ученика
САМОВРЕДНОВАЊЕ - ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ
Анализирајући узроке релативно лошег успеха ученика у школи стручни органи школе дошли су до
закључка да су ученици неспремни да самостално уче, да не користе у довољној мери уџбенике, да не
знају да их користе, да комуникација између ученика и наставника није увек задовољавајућа, да се као
велики проблем јавља велико изостајање ученика са наставе, итд.
Да би се превазишле ове тешкоће, ове године су као циљеви за унапређивање наставе
постављени :
- осамостављивање ученика у раду кроз оспособљавање да правилно користе уџбенике, стручну
литературу и стручне часописе којима школа располаже.За ово су задужене одељенске старешине који ће
са ученицима радити на реализацији овог задатка.
- набавка и потпунија употреба наставних средстава
- рад на што квапитетнијој стручној обуци ученика
-пуни тимски рад у већу и између већа у планирању програма
Наставиће се са применом и разрадом критеријума из Приручника за самовредноваwе и вредноваwе рада
школе.У претходним школским годинама извршено је вредноваwе кључних области:
1. Настава и учење и
2. Постигнућа ученика
У овој се планира самовредновање школе кроз кључне области :
3. Подршка ученицима
4. Етос
5.. Школски програм и Годишњи програм рада
6. Ресурси и
7. Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета
САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Анализирајући узроке релативно лошег успеха ученика у школи стручни органи школе дошли су до
закључка да су ученици неспремни да самостално уче, да не користе у довољној мери уџбенике, да не
знају да их користе, да комуникација између ученика и наставника није увек задовољавајућа, да се као
велики проблем јавља велико изостајање ученика са наставе, итд.
Да би се превазишле ове тешкоће, ове године су као циљеви за унапређивање наставе
постављени :
- осамостављивање ученика у раду кроз оспособљавање да правилно користе уџбенике, стручну
литературу
За ово су задужене одељенске старешине који ће са ученицима радити на реализацији овог задатка.
- набавка и потпунија употреба наставних средстава
- рад на што квапитетнијој стручној обуци ученика
-пуни тимски рад у већу и између већа у планирању програма
Наставиће се са применом и разрадом критеријума из Приручника за самовредноваwе и вредновање рада
школе.
У овој се планира вредновање школе кроз кључне области :
1. Настава и учење
2. Постигнућа ученика
3. Подршка ученицима
108
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013-2014. ГОДИНУ
Активности
Учесници
Инструменти и
технике
Време
I . Настава и учење
Планирање посете наст.
Директор, Психолог,
Прво и друго
часовима
Педагог
полугодиште
Наставни процес:
Посета часовима
Директор, Психолог,
- Комуникација и сарадња
Педагог, Предметни
Током године
- Подстицање ученика
наставници
Учење:
- Одговорност ученика
Преглед оперативних
Крај првог и
Психолог, Педагог
планова, дневних припрема
другог полугод.
II. Постигнуће ученика
Успех (сред. оцена) ученика
Прво и друго
Педагог, Психолог
по одељењима
полугодиште
Просечна оцена по
Прво и друго
Педагог, Психолог
предметима
полугодиште
Проценат пролазности
Прво и друго
ученика по одељењима и
Педагог, Психолог
полугодиште
предметима
Анал. оцена , успеха и
На 4 класифик.
Психолог, Педагог
владања ученика
периода
Праћење постиг. уч. на
Психолог, Педагог,
Друго
такмичењима
Наставници
полугодиште
Пријава најуспеш. ученика
Психолог, Педагог
Крај године
реп. Фонду за младе таленте
IV. Подршка ученицима
Брига о ученицима
- Безбедност и сигурност
ученика у школи
Подршка учењу
Педагог, Психолог
Прво полугодиште
Напредовање и успех учен.
Стручна помоћ
наставницима у пружању
подршке ученицима у
процесу учења
Проф. оријентација
Друго
-испит. професион. намера
Психолог
полугодиште
ученика
ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Циљ
Задаци
1. Већа примена
практичних знања у
настави
1. Унапређивање постигнућа
ученика
2. Корелација наставних
садржаја усмерена на
практична знања
1.Увођење процеса
самовредновања код
ученика
Листа за бележење
термина
Систематско бележење
Евиденционе листе
Taбeлe са средњим
оценама одељења
Табеле са просчним
оценама по предметима
Табеле са процентом
пролазности по
Табеле за успех и
дисциплину ученика
Евид. о постигнућима на
такмичењима
Пријава
Упитник за ученике
Упитник ( 4.4. ),
Тест професионалних
интересовања
Активности
1. Укључивање ученика у
самосталну реализацију
појединих наставних садржаја
2. Организовање рада у групама
и ,,радионицама“
1. Сарадња наставника при
планирању и реализацији
градива
2. Прилагођавање наставних
садржаја захтевима образовних
профила
3.Учење засновано на
,,исходима“
4.Прилагођавање наставних
јединица новим наставним
методама
1. Редовна вредновања знања
ученика
2. Самовредновање практичних
знања ученика
Носиоци
активности
-наставници
-ученици
-наставници
-ученици
-стручна већа
-стручна већа
-одељењска
већа
-наставници
-наставници
-наставници
-ученици
-наставници
-ученици
109
ОБЛАСТ САМОВРЕДНОВАЊА: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДA
Циљ
Задаци
Активности
1.Усаглашавање подзаконских
аката са Законом о основама
образовања и васпитања
1.Побољшање квалитета
Школског програма и
усаглашавање са
потребама ученика,
родитеља и локалне
заједнице
2. Утврђивање потреба ученика,
родитеља и локалне заједнице у
избору факултативних садржаја
3. Анализа могућности школе за
реализацију планираних
садржаја
1.Побољшање квалитета
Годишњег плана рада
1.Усаглашеност ГПР са
Школским програмом и
Школским развојним планом
2.Оперативност реализације
Годишњег плана рада
Носиоци
активности
- секретар
школе
- тим за
израду
подзаконских
аката школе
- педагог
- Школски
одбор
- Савет
родитеља
-директор
-стручни
органи
-Школски
одбор
-Тим за
израду ГПР
-Тим за
израду ГПР
ТИМОВИ КОЈИ ЋЕ РАДИТИ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. години
1. Тим за развој Школског програма ( директор, педагог, психолог, организатор практичне наставе,
носиоци промена, Чеперковић Љубиша, Лукић Наташа, Милисављевић Катарина, Мијајловић Славољуб,
Гавриловић Снежана)
2. Школски тим за самовредновање рада школе ( директор, помоћник директора, педагог, психолог,
носиоци промена, руководиоци стручних већа – за сваку област самовредновања постоји посебан тим)
3. Тим за праћење реализације огледа у школи
( директор,педагог, психолог, носиоци промена, чланови одељењских већа огледних одељења из реда
општеобразовних и стручних предмета )
4. Тим за борбу против насиља, занемаривања и злостављања - (педагог, психолог, Миљковић Нада,
Анђелковић Зоран, Горан Јовановић, Цветковић Катарина, Лукић Наташа,)
5. Тим за инклузивно образовање ( педагог школе, психолог, представници стручних већа )
6.
Тим за планирање извођења екскурзије - ( директор, секретар школе, шеф рачуноводства,
одељењски старешине, чланови Савета родитеља одељења која путују на екскурзију
7.
Тим за промоцију школе за упис ученика првог разреда- ( носиоци промена, Пуношевац
Славиша, Минић Јовица, Крњинац Весна, Јаковљевић Јелена,)
8. Стручни актив за развојно планирање ( Минић Бора, Танасковић Милинко и Пецић Љиљана –
представници Наставничког већа, представник локалне самоуправе, представник Савета родитеља,
представник Ученичког парламента)
9. Тим за планирање и припремање наставног рада ( директор, помоћник директора, стручни
сарадници, руководиоци стручних већа)
10. Тим за каријерно вођење ( педагог, психолог, одељењске старешине 4. разреда)
11. Тим за интервенције у кризним ситуацијама( директор, помоћник директора, психолог, педагог,
секретар, Јоксимовић Зоран, Вешковац Снежана )
110
РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ
Друштвена група предмета - Цветковић Катарина
Математика - Стеван Каровић
Језичка група предмета – Керановић Јоксо
Машинска група предмета – Јовковић Велибор
Електротехничка група предмета – Слободан Александров
Практична настава- Мрчић Зоран
111
111
112
113
114
РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊA РАЧУНАРСКИХ КАБИНЕТА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.ГОДИНИ
ВЕЛИБОР ЋИРИЋ
ВЕЛИБОР ЋИРИЋ
ВЕЛИБОР ЋИРИЋ
ВЕЛИБОР ЋИРИЋ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ВЕЛИБОР ЋИРИЋ
ВЕЛИБОР ЋИРИЋ
МИЛАН БЈЕЛАКОВИЋ
МИЛАН БЈЕЛАКОВИЋ
МИЛАН БЈЕЛАКОВИЋ
МИЛАН БЈЕЛАКОВИЋ
ВУКОСАВЉЕВИЋ САША
ВУКОСАВЉЕВИЋ САША
ВУКОСАВЉЕВИЋ САША
ВУКОСАВЉЕВИЋ САША
ВУКОСАВЉЕВИЋ САША
ВУКОСАВЉЕВИЋ САША
ПРЕДРАГ СИМИЋ
ПРЕДРАГ СИМИЋ
ПРЕДРАГ СИМИЋ
ПРЕДРАГ СИМИЋ
ПРЕДРАГ СИМИЋ
КАТИЋ СОЊА
КАТИЋ СОЊА
КАТИЋ СОЊА
КАТИЋ СОЊА
КАТИЋ САША
КАТИЋ САША
АЛЕКСАНДРОВ РАДИЦА
АЛЕКСАНДРОВ РАДИЦА
АЛЕКСАНДРОВ РАДИЦА
АЛЕКСАНДРОВ РАДИЦА
АЛЕКСАНДРОВ РАДИЦА
АГАТОНОВИЋ ДРАГАНА
АГАТОНОВИЋ ДРАГАНА
ГАВРИЛОВИЋ СНЕЖАНА
ГАВРИЛОВИЋ СНЕЖАНА
ГАВРИЛОВИЋ СНЕЖАНА
ГАВРИЛОВИЋ СНЕЖАНА
ГАВРИЛОВИЋ СНЕЖАНА
ГАВРИЛОВИЋ СНЕЖАНА
СИМИЋ МИЛОМИР
СИМИЋ МИЛОМИР
ГЛИЏИЋ МИЛАН
ГЛИЏИЋ МИЛАН
БОЈИЋ ЉУБУША
БОЈИЋ ЉУБУША
СПАСОЈЕВИЋ НЕЛА
ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА
ГОЛУБОВИЋ ВЕСНА
ВЕЛИБОР ЋИРИЋ
ВЕЛИБОР ЋИРИЋ
15
15
15
БРОЈ
15
КАБИНЕТА
15
15
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1Б
20
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
27
27
27
27
27
20,15
1Б
15
15
15
15
27
15
1Б
1Б
15
15
20
20
15
5
5
15 и 5
15
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА.
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМ.
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМ.
МОДЕЛИРАЊЕ МЕК
МОДЕЛИРАЊЕ МЕК
МОДЕЛИРАЊЕ МЕК
МОДЕЛИРАЊЕ МЕК
КОМПЈУТЕРСКА ГРАФ.
ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
ТЕХН. ЦРТАЊЕ/МУЛТ.
МОДЕЛИРАЊЕ /МУЛТ.
МОДЕЛИРАЊЕ МЕК
МОДЕЛИРАЊЕ МЕК
МОДЕЛИРАЊЕ МЕК
МЕХАТРОНСКИ СИСТ.
МЕХАТР.СИСТ./КОНСТ.
КОНСТРУИСАЊЕ
КОНСТРУИСАЊЕ
РАЧУНАРИ И ПРОГ.
РАЧУНАРИ И ПРОГ./РАЧ.
ОБЈЕКТНО ПР./РАЧ И ПР.
РАЧУНАРИ И ПРОГ.
КОМПЈУТЕРСКА ГРАФ.
ТЕХН. ЦРТАЊЕ
ПРОГРАМИРАЊЕ
ПРОГРАМИРАЊЕ
ПРОГРАМИРАЊЕ
ПРОГРАМИРАЊЕ
ПРОГРАМИРАЊЕ
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
ПРОГРАМИРАЊЕ
ПРОГРАМИРАЊЕ
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМ.
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛ.
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛ.
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТ.
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТ.
II6
II6
II6
ОДЕЉЕЊЕ
И
II6
РАЗРЕД
IV5
IV5
III1 И III4
III2
III2
IV1
II2 И II1
I4
I4 И I5
III2 И I4
I5
III2
III2
IV4
IV4 И IV1
IV1
IV1
III1
III1 И I4
III4 И I1
I1
II2 И II1
I8
III5
III5
II5 И IV5
IV5
II5 И IV5
II4
I3
II4
II4
I3
I6
I2
I5
I7
I8
I7
I8
I2
II4
I4
I6
I6
III6 И I6
IV6
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ДАН
У МЕСЕЦУ
ПОНЕДЕЉАК
ПОНЕДЕЉАК
СРЕДА
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
ЧЕТВРТАК
ЧЕТВРТАК
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ЧЕТВРТАК
ЧЕТВРТАК
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ПОНЕДЕЉАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ПОНЕДЕЉАК
ЧРТВРТАК
СРЕДА
УТОРАК
ПЕТАК
УТОРАК
ПЕТАК
ПОНЕДЕЉАК
СРЕДА
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ЧЕТВРТАК
ЧЕТВРТАК
ПОНЕДЕЉАК
ЧЕТВРТАК
СРЕДА
ПЕТАК
ПЕТАК
УТОРАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
II6
II6
1III1
III1
III2
IV1
II1
III2
III2
IV4
IV4
IV1
IV1
III1
III1
I1
II1
I8
III5
II5
II5
I8
I8
I6
I6
III6
IV6
II6
II6
II6
НАСТАВЕ
- ВРЕМЕ - ИЗВОЂЕЊА
IV5
IV5
IV5
23456
IV
5
III1
III1
III1
III4
III4
III4
III4
III4
III2
III2
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
II1
II1
II2
II2
II2
I4
I4
I4
I8
I8
I8
I5
I5
I4
I4
I5
III2
III2
III2
III2
IV4
IV4
IV4
IV4
IV4
IV4
IV4
IV4
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
IV1
III1
III1
III1
I4
III1
I4
I4
I4
III4
III4
I1
I1
I1
I1
I1
II1
II1
II2
II2
II2
I8
I8
I8
III5
III5
III5
III5
III5
III5
III5
II5
IV5
IV5
IV5
IV5
IV5
IV5
IV5
IV5
II4
II4
I3
I3
II4
II4
II4
II4
I3
I3
I6
I6
I2
I5
I5
I5
I5
I7
I8
I7
I7
I8
I2
II4
I4
I4
I6
I6
I6
I6
III6
I6
I6
III6
IV6
IV6
IV6
-
II6
7
IV
5
III4
I8
I4
I5
II4
I1
I1
IV5
I3
I3
I2
I7
I2
II4
I4
III6
-
116
ПРАЋЕЊЕ, ОСТВАРИВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Праћењу реализације Програма рада посветиће се посебна пажња, а она ће се остварити кроз :
1. Самоконтролу извршења програмских задатака;
2. Месечне анализе стручних органа;
3. За праћење остваривања Програма рада задужују се: заменик директора, педагог, психолог и
руководиоци стручних већа. Ова комисија ће сваког тромесечја објединити Извештаје стручних
органа и доставити информацију директору школе о реализацији Програма.
На крају полугодишта и на крају школске године комисија ће извршити анализу реализације
Програма рада и доставити га директору школе.
Директор школе ће комплетну анализу остваривања Годишњег плана рада два пута
годишње презентoвати Школском одбору.
М. П.
Председник Школског одбора,
Живорад Пештерац, дипл.инж.маш.
Директор школе,
Славиша Пуношевац, дипл.инж.електр.
У Трстенику,
30.08.2013. године
118
Download

годишњи план рада техничке школе трстеник