2013
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ЗМАЈ"
ЗЕМУН
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
За школску 2013/2014 годину
Земун септембра 2013. године
На основу чл. 57.став1. тачка2. и члана89. Закона о основама система
образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије бр. 72/09 и
52/11), чл. 54. став1. тачка 2. и члана 55. став 4. Статута Техничке школе
„Змај“, у Земуну, Школски одбор на седници од 14. септембра 2013. године
у проширеном саставу усвојио је
О
Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ“ У ЗЕМУНУ ЗА
ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
_______________________________
12. септембра 2013. године
2
Техничка школа „Змај“
Ауто пут за Загреб 18
Земун
Интернет адреса: www.skolazmajzemun.edu.rs
Директор школе: Жарко Оташевић, проф. Српског језика и књижевности
e-mail: [email protected]
[email protected]
Телефон: директор школе: 011-2600-667
факс: 011-3018-945
помоћници: 011-2600-667
број регистра у судском регистру: XVI-fi-340/05
шифра делатности:8532
матични број:07026650
ПИБ: 100102295
Текући рачун школе: 840-1535660-66
У сарадњи са свим запосленима, Годишњи план рада за школску 2013/2014. Годину
обликовао је тим који чине:
Иван Радовић
Жарко Оташевић
Драган Павловић
Горана Милиновић
Мирослав Радаковић
3
I УВОД
1. КРАТАК ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА ШКОЛЕ
Решењем Министарства индустрије ФНРЈ број 5204 од 13. 12. 1946. године, основана је
Металопрерађивачка школа „Змај“. Са радом је почела 20. 12. 1946. године. За првог
управника је постављен инжењер Миливоје Кошутић. Школа је радила у веома лошим
просторним условима, у дотрајалим дрвеним баракама. Стручне предмете, предавали су
радници предузећа „Змај“, а општеобразовне, хонорарни наставници из других школа у
Београду. Школске 1947/48. године, школа је уписала 147 ученика.
Школске 1950/51године, школа добија назив: Индустријска школа „Задругар“, по
Индустрији пољопривредних машина „Задругар“, која је настала спајањем фабрике „Змај“ и
предузећа „Шумадија“. пресељењем фабрика „Задругар“ у нове објекте, пресељена је и
тадашња школа на територију Земуна (Горњи град).
Школске 1953/54. године у школу се први пут уписују ученици са завршеном
осмогодишњом школом.
Број ученика се из године у годину стално повећавао. Школске 1962/63. године
Индустријска школа, прераста у Центар за стручно оспособљавање кадрова „Змај“. У оквиру
центра, ради школа за квалификоване раднике, Машинска техничка школа и одељење за
образовање одраслих ИПМ „Змај“. У том периоду, започела је изградња савремене школске
зграде са кабинетима, учионицама, фискултурном салом, школском радионицом,
библиотеком и другим потребним просторијама, које се снадбевају топлом енергијом
фабрике „Змај“.
На основу реформе средњег усмереног образовања и васпитања у Центар се уписује
школске 1977/78. године прву генерација заједничке основе. Упис је обављен на
територијалном принципу. Поред заједничке основе у Земуну, Центар оснива и истурено
одељење у Сутчину. Школске 1979/80. године, свршени ученици заједничке основе се
уписују у другу фазу професионалног образовања, где се оспособљавају за III и IV степен
стручности.
У то време 80-тих година Центар има 46 одељења са око 1600 ученика. После завршеног
другог разреда, ученици су одлазили у друге школе или се уписивали у III разред, да би
изучавали једно од занимања трећег степена стручности. Бољи ученици су у IV-ом разреду,
могли да уче два образовна профила: техничари конструктори и техничари технолози.
Школске 1987/88. године, новом реформом, ученици се од првог разреда уписују у
занимање, које желе да изучавају. Поново се враћа назив за ученике, који заврше школу,
машински техничар општег профила. Центар, поново мења име и добија назив: Машинска
школа „Змај“. Истурена одељења престају са радом.
Школске 1990/91. године уписује се прва генерација по новом плану и програму
образовања. Ученици, који уписују IV степен, полажу пријемни испит из српског језика и
математике. Поред производних занимања, погонских и машинских техничара у школу се
уписују и техничари нумерички управљаних машина (пошто је формиран кабинет за
савремене нумеричке технологије), као и специјализација за V степен стручности, после две
године радног стажа. Исто тако школа врши оспособљавање за II степен стручности, за
једноставније послове и образује ванредне ученике за III и IV степен стручности. Статутом
школе и одобрењем Министарства просвете и спорта, школа мења назив у Машинску
техничку школу „Змај“.
Школске 1997/98. године уписује се прва генерација ученика за образовни профил:
техничери за компјутерско конструисање, као и оператори за нумеричке стругове и
глодалице.
4
Школске 2002/03. године уписује се прва генерација пољопривредних техничара и
руковаоца пољопривредне технике.
Школске 2003/04. године у нашу Машинску техничку школу „Змај“, дошли су и ученици
и професори из бивше Електромашинске, а сада Електротехничке школе у Земуну улица
Нада Димић. У овој школској години, наша школа је уписала 35 одељења, тако да је
дефинитивно прешла на рад у две смене.
У току 2003. године Секретаријат за образовање града Београда, је уложио око 20
милиона динара, да се реновира школа. Ревитализован је кров зграде (осим крова над
фискултурном салом), комплетна замена прозора, грејање у радионици и у самој згради
школе, подне облоге у ходницима и учионицама, мокри чворови у целој згради (осим једног
према радионици). У јулу и августу месецу, 17 (седамнаест) чланова колектива је офарбало
све просторије у школи и део фасаде зграде школе, која је сада добила лепши изглед.
У јулу 2004 године, као и прошле 2003, једна група професора је урадила следеће: завршила
је комплетну фасаду на објектима зграда школе и радионице, ревитализовала спортски
терен, двориште, прилазни пут школи, окречили комплетно фискултурну салу са свим
просторијама и извршила поправке кречења на свим учионицама и ходницима школе.
Од 01. септембра 2005. године, школа је променила назив, по одлуци Министарства
просвете и спорта број 68 од 01. 03. 2005. године и сада носи назив ТЕХНИЧКА ШКОЛА
"ЗМАЈ" ЗЕМУН.
У јулу 2005 године смо ревитализовали комплетну зграду школе: фасаду, све
учионице, ходнике, мокре чворове, и простор око школе, према прузи. Купљено је 16 нових
компјутера, пентијуми IV. Оспособили смо учионицу бр. 10. за нове компјутере.
Марта 2006, наша школа је организовала Градско (регионално) такмичење ученика III
степена стручности, а маја 2006. и Републичко такмичење машинских школа Србије у
конкуренцији III степена стручности (бравари, оператери машинске обраде - металостругари
и металоглодачи).
У лето, јула месеца 2006 године, 20-так професоа наше школе је ревитализовало целу
школу. Окречене су све просторије у школи (учионице, ходнике и фискултурна сала) и
просторије које је користила ИПМ "Змај" за кадровске послове, пренаменили смо у три
просторије за савремену компјутерску технологију (избили зидове, омалтерисали, окречили,
поставили топли под, направили столове за компјутере и купили столице за наставу).
Као и сваке године и 2007. је група професора урадила следеће: офарбане су три
улазне капије и већи део ограде око школе, цела фасаде зграде школе је офарбана, сви
ходници и учионице су префарбани, сала за физичко је ревитализована - изхоблован је
паркет, поново обележене линије и лакиран, окречени су зидови и постављен је ламинат у
зборницу и канцеларије директора и помоћника директора.
У јулу 2008. године окречена је фасада школе, све учионице, мокри чворови и
ходници. Преко Секретаријата за образовање града Београда смо купили CNC машину глодалицу, за обуку ученика.
Током пролећа 2009. год. и за време летњег распуста смо се ангажовали и око школе
инсталирали расвету, тако да је школа осветљена у току ноћи. Такође смо избетонирали
прилазе школи и ревитализовали цео објекат школе.
У јуну и јулу 2011 године, ревитализовани су неки кабинети, ходници и постављени
топли подови по ходницима. Избетониран је прилаз школи од пруге и цео тротоар до
улазних врата у школу. Постављене су две надстрешнице над улазним вратима у школу.
Јуна, јула и августа 2013. године, урађено је следеће: Окречена је фасада школе са
предње стране и унутар дворишта, офарбани олуци и део столарије (врата), фарбање
преградних зидова у радионици, постављање жице на школском дворишту, сечење шибља у
околини дворишта школе. Комплетно реновирање и опремање кабинета 25,26,27,32,33,34 и
5
36, фарбање и кречење улазног ходника и ходника према библиотеци. Сређивање
фискултурне сале и постављање подова у ходницима.
2. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
На основу решења регистарског суда, ОПС Београд, делатност школе је образовање и
васпитање редовних и ванредних ученика од првог закључно са петим степеном стручне
спреме за подручја рада: машинство и обрада метала и пољопривреда.
Трогодишње образовање: металостругар, металоглодач, металостругар НУМА,
металоглодач НУМА, машинбравар, металобрусач, лимар, алатничар, прецизни механичар,
механичар хидраулике и пнеуматике, механичар уређаја замерење и регулацију, руковалац
пољопривредне технике.
Четворогодишње образовање: техничар за компјутерско управљање, машински техничар
за компјутерско конструисање, машински техничар општег смера, техничар хидраулике и
пнеуматике, пољопривредни техничар и техничар мехатронике - оглед.
Специјализација V степен стручности: металостругар специјалиста, металоглодач
специјалиста, металобушач специјалиста, обрађивач метала на НУМА специјалиста,
обрађивач метала специјалиста, подешавач алата специјалиста, бравар специјалиста, лимар
специјалиста, алатничар специјалиста, механичар алатних машина специјалиста, прецизни
механичар специјалиста, механичар хидраулике и пнеуматике специјалиста.
Поред наведеног школа обавља преквалификацију, доквалификацију и по потреби
организује курсеве и семинаре за стручно оспособљавање радника и инжењера за подручје
рада машинство и обрада метала и пољопривреда.
Школске 2002/03. године уписана је прва генерација ученика пољопривредне струке и то
за образовне профиле: пољопривредни техничар и руковалац пољопривредне технике.
Школске 2003/04. године у нашу Машинску техничку школу „Змај“, дошли су и ученици
и професори из бивше Електромашинске, а сада Електротехничке школе у Земуну улица
Нада Димић. У овој школској години, наша школа је уписала 35 одељења, тако да је
дефинитивно прешла на рад у две смене.
Школске 2009/2010. године уписана је прва генерација ученика електро - машинске
струке: техничар мехатронике - оглед.
Школа је 27. 06. 2013, од стране Министарства Просвете, добила решење за проширену
делатност (пружања курсева обуке: рад на рачунарима и курсева страних језика).
6
3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Годишњи план рада Школе је лична карта Школе. То је документ у којем се
идентификују главни задаци у свакој Школи за наредну школску годину, садржаји кроз које
ће се они остваривати, методе, облици и средства који ће бити најефикаснији, као и
реализатори тих задатака.
Годишњи план рада Школе мора бити у сагласности са Законом о основама система
васпитања и образовања и свим осталим подзаконским актима који из њега произилазе. У
креирању Годишњег плана рада Школе руководили смо се свим упутствима која су из
Министарства просвете пристизала до почетка школске године. Напомињемо да ће се
реализација задатака из Годишњег плана рада Школе усклађивати са свим законским
изменама које се буду дешавале у току школске године.
У Школи смо упознати са приоритетима у предреформи средњих стручних школа. За
просветне раднике ти приоритети би требало да имају смисао задатка. На микро-плану, у
Школи треба покренути пре свега, људске потенцијале.
Овај Годишњи план рада нека буде један такав покушај. Он садржи јасно
конкретизоване задатке које ће реализовати конкретни носиоци посла. Тако ћемо, надамо се,
учинити да се превазиђе декларативно залагање за образовно-васпитни рад и ученика.
У средњој стручној Школи се остварују постављени циљеви и задаци кроз реализацију
постојећег Наставног плана и програма. У сусрет овој школској години Министарство
просвете и Заједнице Машинских и Пољопривредних средњих стручних школа су заузели
став да се ради по истом Наставном плану и програму (осим огледних занимања). С тога је
нужно растеретити садржаје за ученике и ослободити време за обнављање, интеграцију,
употребу и примену најважнијих елемената градива. Овакав захтев усмерава наставнике на
промену односа према наставном раду и припремању за наставу. Према томе, тек нам
предстоји, интензиван рад на плану стручног усавршавања наставника за Школy каквој
тежимо.
Полазећи од основног принципа, који обједињава укупан рад школе, да је ученик
субјекат-личност васпитно-образовног процеса, неопходно је даље унапређивање васпитног
рада како би ученике и њихове родитеље вратили у Школy двојако: да у њој дуже остају и да
буду истински сарадници.
Заинтересованом читаоцу овог Годишњег плана рада Школе је сигурно већ јасно чему
ће се тежити у наредној школској години у Техничкој школи „Змај“.
Уз помоћ школског одбора и сарадника из локалне заједнице већ су остварени први
кораци да се изађе из општег сиромаштва у којем се налази већина школа. Опремљеност
школског простора и набавка савремене наставне технологије ће бити благодет за ученике и
њихову мотивацију. Први кораци су већ направљени.
7
3.1 Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради:
1.
Закон о основама система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013.;
2. Закон о средњој школи, „Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96,
23/02, 25/02 , 62/03, 64/03,101/2005, 72/2009, и 55/2013;
3. Закон о уџбеницима, „Службени гласник РС“ бр. 72/2009
4.
Правилник о цени услуга средње школе, , „Службени гласник РС“, бр. 35/93 и
уредба од 11.5.2005. године;
5.
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима, „Службени гласник РС“ бр. 12/2009.;
6.
Правилник о упису ученика у средњу школу, „Службени гласник РС“, бр.37/2011 и
55/2012;
7.
Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску
2013/2014. годину, који је објављен у „Сл. гласнику РС – Просветни гласник“, број 6/2013
и 8/2013(примењују се ван АП Војводина).
8. Правилник о јавним исправама за средњу школу, „Службени гласник РС“, бр.31/06 и
51/06;
9. Правилник о евиденцији у средњој школи, „Службени гласник РС“, бр. 31/06 и 51/06;
10. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, „Службени гласник РС“, бр.19/03
и 48/06 ;
11. Правилник о стручно- педагошком надзору, „Службени гласник РС“, бр. 34/12;
12. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада
наставника и стручних сарадника у средњој школи, „Службени гласник РС –
Просветни гласник“ број 1/92, 23/97 и 2/2000;
13. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, „Службени гласник РС“ бр.
33/99 и 108/03;
14. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама,
„Службени гласник РС“ бр.37/93;
15. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног
предмета у основној и средњој школи, „Службени гласник РС“ бр. 46/01;
16. Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама, Република Србија, Министарство
просвете, Београд 2007. године.
17. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке
предмете у стручним и уметничком школама, „Службени гласник СРС – Просветни
гласник“ бр.6/90 и „Просветни гласник“ бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95,
8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06 и 12/06, 8/08,1/09,
3/09,10/09,5/10, 8/10.
18. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем
и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и
обрада метала ("Просветни гласник", бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98,
8/98, 3/99,1/01, 9/02 , 9/03 , 22/04, 1/05, 7/05 и 12/06);
8
19. Правилник о наставном плану и програму за
мехатроника, „Службени гласник“ 26, јули 2010;
образовни
профил
20. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем
и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручју рада пољопривреда,
производња и прерада хране ("Просветни гласник", бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/01, 5/02 и
10/06) и бр.6, 4.7.2012
21. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, „Службени
гласник РС–Просветни гласник“ бр. 1/93;
22. Закон о условима за обављање психолошке делатности, „Службени гласник РС“ бр.
25/96;
23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника, „Службени гласник РС“ бр. 13/2012;
24. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника,
„Службени гласник РС“ бр.22/05 и 51/08;
25. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе образовања и
васпитања , „Службени гласник РС“ бр. 8/2011;
26. Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Република Србија,
Министарство просвете и спорта, Београд 2005. године;
27. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску
2013/2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални
развој запослених;
28. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих
школа,Министар просвете,
29.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег
стручног образовања у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране за
образовне профиле : месар, прерађивач млека, пекар, прехрамбени техничар,
пољопривредни техничар, ветеринарски техничар и руковалац- механичар
пољопривредне технике ("Просветни гласник" број 6/12)
30.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и
администрација - област право и администрација ("Просветни гласник", бр. 7/93,
1/94,14/97, 12/02, 5/03 и 11/06);
31. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима.
9
4. КРАТАК ОСВРТ НА УСПЕХ И ОСТВАРЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ У
ПРЕТХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ
На почетку школске 2012/13. године уписано је 588 ученика или у 31 одељење са
просеком од 18,96 ученика по одељењу.
Од 538 ученика, колико их је било на крају школске године, разред је са успехом
завршило 522 или 97,02%, а 16 ученика (2,97%) је упућено да понови разред. По разним
основама исписало се из школе 50 ученика.
56 ученика је (10,41%) је завршило разред са одличним успехом, 149 ученика (27,69%)
је завршило разред са врлодобрим успехом, 250 ученика (46,46%) је завршило разред са
добрим успехом, а 67 ученика (12,26%) је завршило разред са довољним успехом.
Стручни органи школе су на крају сваког наставног периода вршили анализу рада и
успеха ученика и наставника и доносили мере за унапређивање образовно – васпитног рада.
II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
1. МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ШКОЛЕ
Објекти васпитно – образовног рада приказани су у следећој табели по нивоу њихове
дидактичко – техничке опремљености.
а. Објекти образовно – наставног рада
ред.
НАЗИВ ОБЈЕКТА
број
1.
специјализоване учионице
2.
фискултурна сала
3.
библиотека
4.
Зборница
5.
канцеларије
6.
радионица
7.
санитарни чворови и ходници
8.
Остало
УКУПНО
б. Важнија наставна средства
ред.
наставна средства
број
1.
ЛЦД пројектор
2.
графоскоп
3.
дијапројектор
4.
синтисајзер
5.
копирни апарати
6.
радиоапарат
7.
ДВД плејер
8.
видео рекордер
9.
ТВ пријемник
10. рачунари за наставу
11. Лап - топ
12. нумеричке машине
УКУПНО
БРОЈ
30
1
1
1
12
12 +3м
17
5
82
m2
1540
450
67
100
95
2500
1400
85
6237
БРОЈ
5
2
1
1
2
2
2
2
1
141
8
5
172
Васпитно – образовни процес се одвија у доста повољним материјалним условима. Сви
кабинети су углавном опремљени у складу са предвиђеним нормативима. Но без обзира на
10
то, радиће се на даљој модернизацији наставне технологије и јачању материјално –
техничких услова васпитно – образовног рада. Посебна пажња биће усмерена на чување,
оправку и одржавање постојеће опреме.
2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Поред повољних материјално – техничких услова рада школа има веома добар и стручно
педагошки оспособљен наставни кадар. Један од значајнијих фактора за остваривање
задатака школе је и врло повољна клима у наставничком колективу, коју карактеришу висок
степен сарадничких односа и међусобно уважавање и поштовање.
а. Квалификациона структура кадрова
ред.
школска спрема
степен
број
1.
Доктор наука
VIII
2.
Магистар
VII2
3.
Специјалисти
VII1/2
4.
висока стручна спрема
VII1
5.
виша стручна спрема
VI
6.
специјалисти
V
7.
средња стручна спрема
IV
8.
неквалификовани
основна
укупно
Број
1
1
2
63
8
4
2
14
95
Од овог укупног броја запослених једна (1) колегиница је трудничком
одсуству
б. Структура према годинама радног искуства
ред.
радно искуство
број
проценат
број
1.
до 2 године
0
0,00%
2.
од 2 до 10 година
19
20,00%
3.
од 10 до 20 година
30
32,00%
4.
од 20 до 30 година
25
27,00%
5.
преко 30 година
20
21,00%
95
100%
укупно
Просек радног стажа у школи износи 20,65 година.
3. ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА
а. Наставно особље
ред.
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
број
1
Граић Гордана
2
Живић Веселинка
3
Петровић Ћорић Надежда
4
Станић Нада
5
Тешић Милан
6
Тодоровић Татјана
7
Вукић Јасмина
8
Дубравчић Тања
9
Мирјанић Ирена
10
Столић Станка
11
Дицић Весна
број
часова
9 (18)
9 (18)
18
18
8(18)
18
18
18
18
5,5(18)
3(20)
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Латински језик
Ликовна уметност
% радног
вр.
50%
ввремена
50%
100%
100%
44%
100%
100%
100%
100%
5,55%
15%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Јелена Јевтић
Павићевић Станка
Петковић Илинка
Реџић Мирјана
Нововић Слађана
Крунић Жељко
Атлагић Нина
Милосављевић Милан
Аризановић Славица
Марковић Татјана
Павловић Миа
Пешић Душанка
Живковић Далибор
Божовић Здравко
Борковић Милка
Бошњак Сретко
Владисављевић Светлана
Даниловић Драгојка
Јаковљевић Гордана
Венгрин Катарина
Николић Анка
Лазић Јасмина
Грујић Милорад
Ђоновић Ружица
Андрић Јелена
Голеш Оливера
Ђурић Благоје
Јовановић Смиља
Карановић Рада
Костић Драгана
Лучић Наташа
Матћ Александар
Митровић Драгица
Ненић Александар
Нешић Исидора
Нешовић Мила
Новта Мирослав
Палевић Драгољуб
Плавшић Бранислав
Радаковић Мирослав
Савић Вања
Секулић Јовица
Тодоров Асен
Тешиновић Младен
Царевић Владимир
Бошковић Лидија
Гојковић Љиљана
Јоксимовић Весна
2(20)
20
10(20)
6(20)
5(20)
20
8(20)
20
4(20)
8(20)
20
20
14(20)
18
20
18
19
18
18
6(20)
17
14
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2
20
20
20
20
20
21
20
20
20
20
20
20
20
21
Музичка уметност
Филозофија
B-Грађанско
Устав и прававаспитање
грађана
Б-Социологија
Грађанско васпитање
Социологија
Историја
Грађанско васпитање
Верска настава
Географија
Географија
Б-Грађанско
васпит.
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Математика
Математика
Математика
Математика
Б - Рачунарство и
Математика
информатика
Математика
Ц – Програмирање
Биологиja
Б
– Екологија и заштита
Хемија
животне сре.
Физика
Електротехника
Електротехника
ГДигитална електроника
Машинска
група предмета
Д – Рачунарство и информатика 2
Машинска
групалогички
предмета
Ђ
– Програмабилни
контролери
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Машинска група предмета
Пољопривредна група предмета
Пољопривредна група предмета
Пољопривредна група предмета
Пољопривредна група предмета
10%
100%
50%
30%
25%
100%
40%
100%
20%
40%
100%
100%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30%
85%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
105%
12
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Крнетић Данијела
Радовић Иван
Рајовић Мирољуб
Рончевић Јела
Вукићевић Синиша
Стевовић Славко
Шоргић Миленко
Дробњак Никола
Радивојевић Ранко
Лукић Зоран
20
21,12
20
20,3
26
25
26
20
26
26
Пољопривредна група предмета
Пољопривредна група предмета
Пољопривредна група предмета
Пољопривредна група предмета
Практична настава
Практична настава
Практична настава
Практична настава
Школска мрежа-одржавање
Нераспоређен
ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
б. Стручно – педагошко руковођење
Презиме и име
Функција
Оташевић Жарко
директор школе
Павловић Драган
помоћник директора
Крунић Жељко
вођа смене – професор
Јокић Борислав
шеф практичне наставе
Милиновић Горана
школски психолог
Нешовић Биљана
Библиотекар
проценат времена
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
ред.
број
1.
2.
3.
4.
в. Административно –финансијски послови
Презиме и име
Функција
Рамић Љиљана
секретар школе
Бојат Милорад
шеф рачуноводства
Лутовац Светлана
административни референт
Томчић Анђелка
Благајник
проценат времена
100 %
100 %
100 %
100 %
ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
г. Помоћно технички послови
Презиме и име
Загорац Мијо
Матић Лазар
Цветинчанин Петар
Јанковић Момчило
Милуновић Љиља
Станковић Драгица
Цајић Марина
Живковић Драгана
Стојадиновић Анђелка
Ристић Гордана
Радуловић Љубица
Милосављевић Нада
Балабан Славица
Бабић Љиљана
Тратник Снежана
Угљеваревић Зорица
Бојић Рада
проценат времена
100 %
100 %
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Функција
домар школе
домар школе
руковалац парних котл.
руковалац парних котл.
спремачица - кафе куварица
спремачица - кафе куварица
спремачица - курир
Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица
Спремачица
100%
105%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
100%
100%
Укупно у овој школској години има 95 радник школе.
13
4. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
Техничка школа „Змај“ ради у изузетно повољној друштвеној средини, што се тиче
месне заједнице и основних школа, које гравитирају нашој школи, а из којих углавном
добијамо ученике. Међутим локација школе, у односу на комуникације је доста неповољна.
Налазимо се на периферији града, коју од насеља одваја железничка пруга, аутопут Београд
–Загреб и аутопут Београд – Нови Сад.
Социјална структура месних заједница, на чијем се подручју налази наша Техничка
школа „Змај“, је веома неповољна. Становници су углавном радничког порекла и ниског
степена образовања.
За школу је повољна околност, што је лоцирана у окружењу већег броја радних
организација. Та локација омогућава изузетно значајну и добру сарадњу у професионалном
образовању ученика машинске и пољопривредне струке. Ова сарадња се манифестује кроз
многобројне садржаје, облике и методе професионалног образовања ученика.
Поред великог броја предузећа, која су се у последње време отворила у нашем окружењу
и са којима добро сарађујемо („Галеника“, Полимарк“, итд...), настављамо сарадњу са
Пољопривредним факултетом у Земуну, пољопривредним добрима у Сурчину, Јакову,
Добановцима, Батајници, Радмиловцу,основним школама у окружењу (око 50-так школа),
средњим школама у Земуну и Београду, Заједницама машинских и пољопривредних школа у
Србији, школским диспанзером у Земуну, културним и спортским организацијма у Земуну и
Београду (Мадленијаним, Београдско Драмско позориште, позориште на Теразијама, Ф.К.
„Партизан“, Ф.К. „Земун“,Ф.К. „Змај“. К.К. „Младост“ и многим другим...)
5 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА
Под називом Техничка школа "Змај" уписана је у судски регистар решењем
Привредног суда у Београду од 27.7.2005. године Фи XVI 340/05.
Извршено је усклађивање са Законом о класификацији делатности и регистру
јединица разврставања и Уредбом о упису у судски регистар. Делатност Школе
регистрована је шифром 8532 – техничко и средње стручно образовање у подручјима
рада машинство и обрада метала и електротехника, пољопривреда, економија право и
администрација.
14
Школа је верификована да образује ученике за следеће образовне профиле:
Подручје рада:
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
1. Машински техничар
2. Погонски техничар машинске обраде
3. Техничар НУ машина
4. Механичар хидраулике и пнеуматике
5. Погонски техничар-механичар за радне машине
6. Машински техничар за компјутерско конструисање
7. Mашински техничар за компјутерско конструисање
8. Техничар мехатронике-оглед
9. Металоглодач нумерички управљаних машина
10. Прецизни механичар
11. Бравар
12. Машинобравар
13. Металостругар
14. Металоглодач
15. Металобрусач
16. Механичар привредне механизације
17. Лимар
18. Заваривач
19. Алатничар
20. Ковач-пресер
21. Механичар радних машина
22. Металостругар нумерички управљаних машина
23. Помоћни обрађивач лима
24. Помоћни механичар-монтер
25. Помоћни обрађивач метала резањем
26. Помоћни ковач-пресер
27. Помоћни бравар-заваривач
28. Заваривач-специјалиста
29. Механичар хидраулике и пнеуматике-специјалиста
30. Металобушач – специјалиста
31. Обрађивач метала на НУ машинама – специјалиста
32. Бравар – специјалиста
33. Подешавач алатних машина – специјалиста
34. Механичар алатних машина –специјалиста
35. Лимар-специјалиста
36. Металобрусач – специјалиста
37. Металоглодач – специјалиста
38. Металостругар –специјалиста
39. Прецизни механичар – специјалиста
40. Алатничар – специјалиста
Подручје рада:
Пољопривреда, производња и прерада хране
1. Техничар пољопривредне технике
2. Пољопривредни техничар
5. Руковалац пољопривредне технике
6. Руковалац-механичар пољопривредне технике
Подручје рада:
Економија, право и администрациј
1. Техничар заштите од пожара
Трајање:
Број решења:
4 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
4 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
4 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
4.год.
022-05-038/94-03 од 15. 06. 2007
4.год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
4.год.
022-05-038/94-03 од 28. 06. 1996
4.год.
022-05-038/94-03 од 28. 06. 1996
4.год.
022-05-038/94-03 од 05. 02. 2013
3 год.
022-05-038/94-03 од 28. 06. 1996
3 год.
022-05-038/94-03 од 14. 05. 2004
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
3 год.
022-05-038/94-03 од 28. 06. 1996
2 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
2 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
2 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
2 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
2 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 13. 11. 2009
1 год.
022-05-038/94-03 од 13. 11. 2009
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
1 год.
022-05-038/94-03 од 13. 11. 2009
1 год.
022-05-038/94-03 од 2. 03. 1994
Трајање:
Број решења:
4 год.
4.год.
3.год.
3 год.
Трајање:
4 год.
022-05-038/94-03 од
022-05-038/94-03 од
022-05-038/94-03 од
022-05-038/94-03 од
10. 04. 1998
9. 03. 2006
10. 04. 1998
3. 06. 2005
Број решења:
022-05-038/94-03 од 25. 04. 2013
15
Решењем министарства просвете и науке број 022-05-038/94-03 од 27. 06. 2012 школи се
даје сагласност за обављање проширене делатности пружања услуга:
-курсеваобуке за рад на рачунарима (Microsoft Office, Word, Excel, Power Point)
-Kurseva stranih jezika (engleski jezik)
III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА, ОДЕЉЕЊА И ГРУПА ПО
ЗАНИМАЊИМА, ПОЛУ И СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
/
/
I1
I2
I3
I4
/
/
/
II1
II2
II3
II4
II5
II6
II7
/
/
/
III1
III2
III3
III4
III5
III6
III7
III8
III9
/
/
/
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
IV7
/
I разред
Образовни профил - занимање
/
пољопривредни техничар
машински техничар за компјутерско конструисање
техничар за компјутерско управљање
техничар мехатронике
УКУПНО: 15,75
II разред
Образовни профил - занимање
/
пољопривредни техничар
пољопривредни техничар
машински техничар за компјутерско конструисање
техничар за компјутерско управљање
техничар за компјутерско управљање
техничар мехатронике
машинбравари и прецизни механичари
УКУПНО: 17,00
број
/
15
15
30
8
68
пол
М
8
10
20
8
46
гр.
Ж
7
5
10
0
22
страни језици
Е
Р Ф Н
15
/
/
/
15
/
/
/
30
/
/
/
8
/
/
/
68
/
/
/
вер
свега
15
15
30
8
68
6
10
15
6
37
9
5
15
2
31
број
/
18
18
15
19
25
15
9
119
пол
М
8
5
12
16
13
15
9
78
гр.
Ж
10
13
3
3
12
/
/
41
страни језици
Е
Р Ф Н
18
/
/
/
18
/
/
/
15
/
/
/
19
/
/
/
25
/
/
/
15
/
/
/
9
/
/
/
119
/
/
/
вер
свега
18
18
15
19
25
15
9
119
18
/
11
19
/
13
9
70
/
18
4
/
25
2
/
49
пол
М
6
8
13
17
16
10
15
17
11
113
гр.
Ж
10
9
4
5
3
9
8
/
2
50
страни језици
Е
Р Ф Н
16
/
/
/
17
/
/
/
17
/
/
/
22
/
/
/
19
/
/
/
19
/
/
/
23
/
/
/
17
/
/
/
13
/
/
/
163
/
/
/
вер
свега
16
17
17
22
19
19
23
17
13
163
/
17
/
22
19
/
12
8
13
91
16
/
17
/
/
19
11
9
/
72
пол
М
9
11
13
10
13
12
12
80
гр.
Ж
10
6
2
6
2
8
4
38
страни језици
Е
Р Ф Н
19
/
/
/
17
/
/
/
15
/
/
/
16
/
/
/
15
/
/
/
20
/
/
/
16
/
/
/
118
/
/
/
вер
свега
19
17
15
16
15
20
16
118
10
17
/
/
15
10
16
68
9
/
15
16
/
10
/
50
317
151
468
266
202
III разред
Образовни профил - занимање
број
/
/
пољопривредни техничар
16
пољопривредни техничар
17
машински техничар за компјутерско конструисање
17
машински техничар за компјутерско конструисање
22
техничар за компјутерско управљање
19
техничар за компјутерско управљање
19
техничар за компјутерско управљање
23
техничар мехатронике – оглед
17
машинбравари и прецизни механичари
13
УКУПНО: 17,78
163
IV разред
Образовни профил - занимање
број
/
/
пољопривредни техничар
19
машински техничар за компјутерско конструисање
17
машински техничар за компјутерско конструисање
15
техничар за компјутерско управљање
16
техничар за компјутерско управљање
15
техничар за компјутерско управљање
20
машинбравари и прецизни механичари
16
УКУПНО: 16,43
118
/
УКУПНО НА НИВОУ ШКОЛЕ: 17,33
Укупно 27 одељење: просек 17,33
468
468
/
/
/
Ванредни ученици
За сваку школску годину, Министарство просвете Републике Србије, за све школе на
територији Србије планира у Конкурсу за упис ученика у први разред, број ванредних
ученика за упис у школе за први разред, за преквалификације, доквалификације и
специјализације, такође и у посебном допису, обавештава школе о броју ванредних
ученика. То исто сваке године чини и за нашу Техничку школу „Змај“. По одлуци
Министарства просвете Републике Србије, наша Техничку школу „Змај“, уписује ванредне
ученике у занимања, за која смо добили решења: за преквалификацвију 169 ученика, за
доквалификацију 74, а за специјализацију 105 ученика. Решење од 18.11.2011.
Трогодишње образовање: металостругар, металоглодач, металостругар НУМА,
металоглодач НУМА, машинбравар, металобрусач, лимар, алатничар, прецизни механичар,
механичар хидраулике и пнеуматике, механичар уређаја замерење и регулацију, руковалац
пољопривредне технике.
Четворогодишње образовање: техничар за компјутерско управљање, машински техничар за
компјутерско конструисање, машински техничар општег смера, техничар хидраулике и
пнеуматике, пољопривредни техничар и техничар мехатронике - оглед.
Специјализација V степен стручности: металостругар специјалиста, металоглодач
специјалиста, металобушач специјалиста, обрађивач метала на НУМА специјалиста,
обрађивач метала специјалиста, подешавач алата специјалиста, бравар специјалиста, лимар
специјалиста, алатничар специјалиста, механичар алатних машина специјалиста, прецизни
механичар специјалиста, механичар хидраулике и пнеуматике специјалиста .
2. ПЛАН ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
Педагошка норма
Педагошка норма наставника и стручних сарадника за прерасподелу радног времена
у оквиру 40- часовне радне недеље, чине обавезе утврђене наставним планом и програмом
рада школе. Педагошка норма обухвата обавезе и факултативне облике образовно –
васпитног рада и то:
1. Теоријска настава, практична настава и вежбе
2. Допунски и додатни рад
3. Припремни и друштвено корисни рад (по потреби)
4. Факултативни облици образовно – васпитног рада
5. Рад у секцијама
6. Час одељењског старешине
7. Припрема за образовно – васпитни рад
8. Стручно – педагошко усавршавање
9. Послови педагошке евиденције, пословеи сарадње са родитељима
10. Остваривање културне делатности школе
11. Рад у стручним органима и др.
17
3. ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
теоријска настава
настава са вежбама у блоку
настава српског језика, математике и страних језика
практична настава
практична настава у предузећу
допунска или додатна настава
припремни и друштвено – користан рад
час одељењског старешине
факултативне активности
слободне активности
припремање теоријске наставе
припремање практичне наставе
вођење педагошке документације и сарадња са родитељ.
руковођење стручним органом
рад у стручним органима школе
остваривање испита за редовне ученике
испити завршни и матурски
припрема за такмичење ученика
стручно – педагошко усавршавање
Ментор
Дежурство
недељна
норма
20
24
18 (2)
26
28
1
1
2
2
1
10
8
1
1
2
1
2
1
1
1
1
годишња
норма
700
840
630
910
980
35
35
76
70
38
350
280
38
44
88
44
70
38
44
44
38
23
28
18
18
912
1064
630
630
/
/
Напомена о одступањима од норме:
а.
б.
в.
г.
д.
наставник теоретске наставе може имати
наставник практичне наставе може имати
приправник 2 часа мање
ментор 2 часа мање
наставник може имати по 3 часа више од норме недељно
или 105 часова годишње, ако организација наставе то
захтева
18
4. ПРЕГЛЕД НЕДЕЉНОГ ФОНДА ЧАСОВА ПРЕМА
ПЛАНУ ОБРАЗОВАЊА
Доле приказане табеле представљају збирни преглед недељног фонда часова
5. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ФОНДА ЧАСОВА НА
НАСТАВНИКЕ
Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предметни
наставници
Граић Гордана
Тодоровић
Татјана
Вукић Јасмина
I 1,2,3,4 x 3 = 12
III 8 x 3 = 3
III 9 x 2 =2
III 3,4,7,9 x 2=8
Дубравчић Тања
Мирјанић Ирена
I 1,2,3,4 x 2 = 8
III 1,2,5,6,8 x 2 = 10
I1 x 1 = 1
I 3 x 1=1
III 1,2,3,4 x 1 = 4 B
22
23
50%
III5
IV 4,5 x 3 = 6
18
100%
III3
II 1,2,3,4,5,6 x 3=18
II7 x 2 = 2
IV 1,6 x 3=6
18
100%
II3
8(18)
44%
IV6
18
100%
I2
18
100%
II7
18
100%
18
100%
5,5(18)
3(20)
2(20)
5,55%
15%
10%
20
100%
10(20)
50%
6(20)
30%
5(20)
25%
20
100%
8(20)
40%
20
100%
II3,7 x 1=2
II 4,5 x 1= 2
II 1,3,4,5,6, x 1 = 5 B
IV2,3,4,5,6 x 2 =10A
IV 3 x 1 = 1 B
Реџић Мирјана
IV 1,5 x 1= 2
Пешић Душанка
II 1,2,3,4,5,6, x 2 = 12
II 2,5 x 1 = 2
II 1,3,4,6,7,8,9 x 1 = 7
IV 1,2,5,6,7 x 1 = 4
II 1,3 x 2 = 4
4(20)
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Латински језик
Ликовна уметност
Музичка уметност
A-Филозофија
B-Грађанско
васпитање
А-Устав и права
грађана
Б-Социологија
Грађанско васпитање
Социологија
Историја
Грађанско васпитање
Верска настава
Географија
20%
II 3 x 2 = 2A
IV 1,3,4,5,6,7 x 1 = 6 Б
8(20)
40%
IV4
II 1,3,6 x 2 = 6
IV 1,2,3,4,5,6,7 x 2 = 14
20
100%
II6
20
100%
14(20)
70%
18
100%
I1x2=2
III 1,2,3,4,5,6,7,8,9x2 =18
I 2,3,4 x 2 = 6
II 2,4,5,7 x 2 = 8
Живковић
Далибор
Божовић Здравко I 1 x 2 = 2
25
I2x5=5
I 3,4 x 4 = 8
24
9 (18)
II 3,4,7 x 2 = 6
IV 2,3 x2=4
II 1,2,5,6 x 2 = 8
IV 1,4,5,6,8 x 2 = 10
предмет
Српски језик
50%
IV2,3,4,5,6, x 1 = 5 А
IV 1 x 2 = 2 Б
Павловић Миа
%
Фонд
упослено Р.С.
часов.
сти
9 (18)
Петковић Илинка III 9 x 1= 1 A
III 3 x 2=2 Б
I 2,3,4 x 1= 3, III6 x 1
=1
Нововић Слађана III 4 x 2 = 2
16
III 5,6,7 x 1 = 3
I1,2,3,4 x 2 = 8
17 Крунић Жељко
Атлагић Нина
I1x 1 = 1
18
III 3,5,6,7,8 x 1 = 5
Милосављевић
I1,4 x 1 = 2
19
Милан
III1,2,4,5,7,8,9 X 1 = 7
Аризановић
20 Славица
Марковић Татјана
21
15
Плава смена
II и IV разреди
IV 2,3,7 x 3= 9
Живић Веселинка III 5,6,7 x 3 = 9
Петровић Ћорић III 1,2,3,4 x 3=12
Надежда
Станић Нада
Тешић Милан
10 Столић Станка
11 Дицић Весна
12 Јелена Јевтић
Павићевић
13 Станка
14
Црвена смена
I и III разреди
А-Географија
Б-Грађанско васпит.
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Математика
19
26
Борковић Милка
Бошњак Сретко
III 8 x 3 = 3
III 3,4 x 5 = 10
III 5,6 x 4 = 8
III 1,2 x 2 = 4
27
Владисављевић
Светлана
28
Даниловић
Драгојка
Јаковљевић
30
Гордана
Венгрин
31 Катарина
I 1x 2 = 2 Б
I 4 x 3 = 3Б
I 3 x (2+2) = 4Б
III 7 x 4 = 4 A
III 9 x 2 = 2 A
29
Николић Анка
32
33 Лазић Јасмина
Грујић Милорад
34
Ђоновић Ружица
III 8 x 2 = 2
I1x 2 = 2 A
I 1x 1 = 1 Б
I3x1=1Б
I1x 3 = 3
I 2,3 x 2 = 4
III 2 x 2 = 2
I1,2,3,4 x 2 = 8
III8 x 6 = 6 +0,5A+
блок
20
II1,2 x 2 = 4
II 3 x 4 = 4
II 7 x 3 = 3
IV 7 x 3 = 3
II 6 x 2 = 2 Ц
IV 1 x 2 = 2 A
IV 2,3 x 5 = 10
IV 4,6 x 4 = 8
II 4,5,6 x 4 = 12
IV 5 x 4 = 4
II 3 x 2= 2А
II1,2 x 2 = 4
IV1 x 4 = 4
II 3,4,5 x 2 = 6
II 3 x 2 =2 Ц
II 4,5 2 = 4 A
II 6 x (1+1) x = 3 Б
II 7 x 2 = 2 Ц
IV7 x 3 = 3+1 Д +
блок
I 4 x (2+1) = 3В
II 6 x (2+1) = 4A
III 8 x (2+2) = 3,6 Г ,Ђ II 6 X (0+2) =4 Б
IV7 X 5 = 5 Ђ
35
Андрић Јелена
III 9 x 2 = 2 А
37
38
III 3,4 x 3 = 6 Б
III 6,7 x (0+7) = 14Б
III 8 x (2+1) = 2,5Ц
+(2,5)блок (24)(0,7)
Ђурић Благоје
III 5,6,7 x 2 = 6 A
Јовановић Смиља I 2,3 x 2 = 4 А
I4x 3 = 3 A
39
Карановић Рада
41
Лучић Наташа
42
18
100%
IV7
A – Математика
Б - Рачунарство и
информатика
Ц – Програмирање
19
100%
18
100%
18
100%
6(20)
30%
III6
17
85%
II1
14
70%
20
100%
20
100%
20
100%
Математика
Математика
IV 2 x (2+3+3) = 8 Б
IV 3 x (2+3+0) = 5Б
II 3,4,5 x 2 = 6А
II 6 x 3 = 3 Б
IV 2,3 x 2 = 4 В
III8
I4
А-Електрични погон и
опрема у мехатроници
Ц-Основи електротехнике и
електронике
Д- Мехатронски системи
Б – Eлектротехника са
мерењем
А-Електроника
Б-Програмирање
В- Електротехника са
мерењима
Г- Дигитална електроника
Д – Рачунарство и
информатика 2
Ђ – Програмабилни
логички контролери
А-Организација рада
Б-Технологија обраде
20
100%
20
100%
20
100%
20
100%
III7
20
100%
20
100%
А- Технологија обраде
Б – Пројектовање
технолошких система
Ц –Системи управљања
А-Програмирање КУМ-а
Б-Конструисање
А-Механика
Б – Техничка механика са
механизмима
В – Испитивање
машинских конструкција
Програмирање за
компјутерски
управљане машине
IV 5,6 x (3+4+4) = 22
I 2 x (0+4) = 4 А
III 3,4 x(0+4) = 8 А
III 5,6,7 x 2 = 6
III 8 (0+3) = 2,2 В
A – Биологиja,
Б – Екологија и
заштита животне сре.
Хемија
Физика
II 5 x 2 = 2 Б
II 7 x 3 = 3А
40
Костић Драгана
Математика
IV 2,3,4,5,6 x 2 = 10 А
36
Голеш Оливера
Математика
100%
III 5,6,7 x (2+2+2)=18А IV5 x 2 = 2 Б
IV5
А-Рачунари и
програмирање
Б-Аутоматизација
производње и флексибилни
производни системи
В – Мерни претварачи
А-Технологија за
компјутерски управљане
машине
Б- Аутоматизација
производње и флексибилни
производни системи
20
Матћ Александар I 3 x 2 = 2 В
III 5 x 2 (0+7) =7 A
IV7 x 2 (0+5) = 10Б
+блок IV7 = 1
43
Митровић
44 Драгица
Ненић
Александар
III 3,4 x (0+2) = 4 А
III 5,6,7 x (0+3)= 9 А
IV 2 x (0+3+3) = 6 А
+блок IV2 = 1.7
III 9 x 3 = 3 A
II 7 x 2 = 2 A
IV 2 x (2+1+1) = 4 Б
IV 3 x (2+1) = 3 Б
IV 4,6 x 2 = 4 Ц
IV 7 x (0+2) = 4 В
45
Нешић Исидора
46
Нешовић Мила
47
Новта Мирослав
48
Палевић
49 Драгољуб
I2x 2 = 2 A
III 3,4,9 x 2 = 6 Б
III 3,4 x 2 = 4 В
III 5,6,7 x 2 = 6 Ц
+блок = 2
I 2 x (2+2) = 4 А
I 3,4 x (0+3) = 6 Б
III 8 Д = 0,5
IV3,4 = 1 Д
III 3,4 x (2+2) = 4 Б
III 5,6,7 x (0+3) = 9 Б
III 8 x 3 =3 A
III 3,4 x (0+4) = 8 A
Плавшић
50 Бранислав
51
Радаковић
Мирослав
Савић Вања
III 3,4 x 2 =4 A
III 8 x (0+3) = 6 Ц
I 3 x (0+3) = 3 А
54
Тешиновић
Младен
55
Царевић
56 Владимир
Бошковић Лидија
57
III 8 x (0+3) = 3 Ц
III 9 x 3 = 3 В
I3
20
100%
IV2
2
100%
20
100%
100%
20
100%
IV 4 x (3+4+4) = 11 Б
IV 6 = 1.7 Ц
20
100,00%
IV 4,5 x (0+7)=14 А
IV5,6 x (60/64)=7.5 Б
20
100%
21
100%
IV 3 x (3+0) =3 Б
IV3 = 1,7 Ц
IV7 x 2 = 2 Ђ
IV4,6 x (0+7) = 14 Б
IV 7 x 2 = 2 Ц
III9
IV3
II 3 x 2 = 2 Б
II 3,4,5 x 2 = 6 В
II 4,5 x (2+2) = 8 Ц
IV 6 блок = 1,7
II 3 x 3 = 3A
II 4 x 2 = 2 Б
II 4 x (3+3) = 6 A
II 7 x 2 = 2 В
IV 2 блок = 1,7
II 5 x (3+3) = 6 Б
IV5,6 x (7+7)=14 A
II1 x 4 = 4 A пракса
II1,2 x 45x4/24=
Аблок
II1,2 2x4=8 вежбе
20
100%
20
100%
20
100%
20
100%
II4
20
100%
II5
20
100,00%
А-Технологија образ. проф.
Машинбравари
Б – Аутоматизација и
роботика
Ц- Аутоматизација
производње и флексибилни
производни системи
В – Предузетништво
А-Машински материјали
Б-Машински елементи
В – Термодинамика
Ц – Хидраулика и
пнеуматика
А-Техничко цртање са
нацртном геометријом
Б-Техничко цртање
Ц-Maшински елементи
Д – Блок
А-Моделирање
маш.елем.са анализом
Б-Моделирање машинских
елемената и конструкција
Ц-Блок настава
А – Рачунари и
програмирање
Б – Програмирање КУМ-а
Ц – Блок
А-Пројектовање
технолошких система
Б-Блок настава
Пројектовање
технолошких система
III4
II 6 x (2+1) = 4A
IV7 x (0 + 5 ) = 10 Б
53
Тодоров Асен
100%
20
III 5,6,7 x (0+7) = 21
52
Секулић Јовица
II 6 x (2+2) = 6 Ц
II 7 x 2 = 2 Ц
IV 7 = 1 Д
20
А- Пројект. Технол.
Система
Б- Тестирање и
дијагностика мехатронских
система
В – Машински материјали
А-Моделирање машинских
елемената и конструкција
А- Хидраулика и
пнеуматика
Б- Пројектовање
технолошких система
Ц- Pоботика
А-Хидрауличке и
пнеуматске компоненте
Б- Одржавање и монтажа
мехатронских система
Ц-Хидрауличке и
пнеуматски системи као
објекти управљања
А-Техничко цртање
Б-Отпорност материјала
В – Машински елементи
Ц – Технолошки поступци
са контролом
А – Компјутерска графика
Б – Технологија обраде
В – Технологија образовног
профила прецизним
механичарима
Ц – Моделирање са
анализом машинских
елемената и конструкција
A – Пројектовање
технолошких система
Б – Компјутерска графика
А-Биљна производња (+
пракса + блок + вежбе)
Б - Професионална
пракса
21
Гојковић Љиљана I1 x3= 3A
III1,2 2x 2=4Б
I1 =90: 26= Ц
58
II 1,2 128x2 = 256:24
= Б
II1,2 2x 2= 4 Д
II1 = (90 x 2):26= Ц
II 1,2 128x2 = 256:24
=Е
I1
20
100,00%
А-Педологија и
агрохемија
Б – Наводњавање.
Ц- Професионална
пракса
Д-Повртарство
Е-Практична настава
Јоксимовић Весна III1,2 x 5 = 10 А
III1,2 5x 3 групе =15
=160 x 3=480 А
пракса
III1,2 x (2 x3 групе)=6
А вежбе
III1,2 =45x3
групе=135 А блок
59
Крнетић Данијела I1 x 2= 2 А
I1 = 24 x 2=А блок
60
III1,2 2x 3групе = 6
Aвежбе
Радовић Иван
61
I1 x 2 = 2 A
I1 2x18= A блок
III1,2 x 2 = 4 A
III1,2 x 2 = 4
Aвежбе
Рајовић Мирољуб
63
64
65
66
67
68
Вукићевић
Синиша
Стевовић Славко
II1,2 2 x 4 = 8 A
вежбе
IV1 2 x 2 = 4 Бвежбе
II1,2 x 2 =4 A
II1,2 x 3 = 6 Aвежбе
IV1 X 2 = 2A
IV1 X 2 = 2A вежбе
IV1 x 5 = 5 А
IV1 2x 2 = 4 A вежбе
IV1 60x 2 =120: 24=
А блок
IV1 5 x 2 = 10 А
практична настава
62
Рончевић Јела
21
III2 90x 2 =
180:26=6,92 A
пракса
III1 90x 1=
90:26=3,46 A
пракса
III 9 x (0+14) =14
II1,2 X5=10 A
II2 90x 2 = 180:26 =
6,92 A пракса
II 7 x (0+12)=12
20
III2
А - Биљна
производња
II2
А-Заштита биља
Б-Предузетништво
105,00%
100,00%
A-Пољопривредна
техника
21,12
105,00%
IV1
20
А-Сточарство
100,00%
II1
20,3
100,00%
26
100%
I 1,4 x (0+3) = 6
II5 x (0+4) = 4
III 3,4 x (0+3) = 7 +
II6,7 x (0+3)=6
25
100%
блок
III 9 = 3
Шоргић Миленко III 9 x (0+14) =14
II 7 x (0+12)=12
26
100%
Дробњак Никола I 1,4 x (0+3) = 6
II 4,5 x (0+4) = 4
20
77%
III 3,4 x 3 = 6
Радивојевић
Стручни сарадник за одржавање компјутерске мреже
Ранко
Лукић Зоран
Нераспоређен
А - Биљна производња
Практична настава
Практична настава
Практична настава
Практична настава
Практична настава
Практична настава
69
22
6.ПРЕГЛЕД ОСТАЛИХ ЗАДУЖЕЊА ПРОФЕСОРА
а) Одељењске старешине
I-1 Гојковић Љиљана
I-2 Тодоровић Татјана
I-3 Матић Александар
I-4 Ђоновић Ружица
II-1 Николић Анка
II-2 Крнетић Данијела
II-3 Станић Нада
II-4 Тешиновић Младен
II-5 Царевић Владимир
II-6 Павловић Миа
II-7 Вукић Јасмина
III-1 Рончевић Јела
III-2 Јоксимовић Весна
III-3 Петровић - Ћорић Надежда
III-4 Савић Вања
III-5 Живић Весна
III-6 Венгрин Катарина
III-7 Ђурић Благоје
III-8 Грујић Милорад
III-9 Нешић Исидора
IV-1 Рајовић Мирољуб
IV-2 Митровић Драгица
IV-3 Нешовић Мила
IV-4 Марковић Татјана
IV-5 Лучић Наташа
IV-6 Тешић Милан
IV-7 Бошњак Сретко
Руководилац већа
Руководилац већа
Руководилац већа
Руководилац већа
б. Руководиоци стручних већа за области предмета
1. Струћно веће - српског језика, страних језика и уметности (Станић Нада)
2. Стручно веће - друштвене групе предмета и физичког васпитања (Крунић Жељко)
3. Струћно веће - математике, информатике и рачунарства (Владисављевић Светлана)
4. Струћно веће - природне групе предмета (Николић Анка)
5. Струћно веће - машинство (Радаковић Мирослав)
6. Струћно веће - пољопривреда (Радовић Иван)
7. Струћно веће - практична мастава (Јокић Борислав)
в. Комисије
1. Комисија за унапређивање наставе (Оташевић Жарко, Павловић Драган, Милиновић
Горана)
2. Комисија за сарадњу са предузећима (Радаковић Мирослав, Јокић Борислав, Шоргић
Миленко, Радовић Иван)
3. Комисија за признавање испита ( Драган Павловић, Радаковић Мирослав, Милиновић
Горана)
23
4. Комисија за преглед педагошке документације (Плавшић Бранислав, Даниловић Драгојка,
Јовановић Смиља, Крунић Жељко )
5. Комисија за хуманитарне акције (Живковић Далибор, Савић Вања, Пешић Душанка)
г. Руководиоци секција
1. Рукометна и одбојкашка секција (Живковић Далибор, Павловић Миа)
2. Кошаркашка секција (Пешић Душанка, Живковић Далибор)
3. Фудбалска секција (Пешић Душанка, Живковић Далибор)
4. Информатичка секција (Плавшић Бранислав, Тешиновић Младен)
5. Ликовна секција (Дицић Весна)
6. Историјска секција (Атлагић Нина, Крунић Жељко)
7. Литерарна секција (Станић Нада, Тешић Милан, Петровић – Ћорић Надежда)
8. Хор (Јевтић Јелена)
9. Еколошка секција (Венгрин Катарина, Рончевић Јела)
д. Стручни органи школе
1. Наставничко веће: сви професори и наставници школе у радном односу на неодређено и
одређено радно радно време
2. Одељењска већа: професори и наставници, који изводе наставу у одељењима по
разредима
3. Стручна већа из области предмета
4. Стручни актив за развојно планирање: чине га предстаници наставника и стручних
сарадника школе, јединице локалне самоуправе и Савета родитеља, које именује Школски
одбор
5. Стручни актив за развој школског програма: чине га наставници и стручни сарадници
школе, које именује Наставничко веће школе
6. Педагошки колегијум: чине га председници стручних већа и стручних актива.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе, а у његовом одсуству,
помоћник директора
7. Школски тим за самооцењивање рада школе (5 – 8) чланова
8. Стручни тим за инклузивно образовање чине: директор школе, стручни сарадник,
представник наставничког већа и савета родитеља.
9. Стручни тим за израду индивидуалног образовног плана: одељењски старешина, стручни
сарадник школе, родитељ (старатељ), предметни наставници и педагошки асистент или
стручњак ван школе на предлог родитеља
24
НАСТАВНИ ПЛАН ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ТРОГОДИШЊЕ ПРОФИЛЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Образовни профили: металостругар; металоглодач; металобрусач; металобушач; бравар; лимар; аутолимар; заваривач; инсталатер;
машинбравар;механичар хидраулике и пнеуматике; аутомеханичар; механичар шинских возила; механичар привредне механизације; механичар радних
машина; механичар термоенергетских постројења; механичар хидроенергетских постројења; механичар гасо и пнеумоенергетских пост ројења; механичар
грејне и расхладне технике; механичар уређаја за мерење и регулацију; прецизни механичар; часовничар; механичар медицинске и лабораторијске опреме;
механичар нумерички управљаних машина; механичар – оружар;
1. а. Српски језик и књижевност
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
б. _____ језик и књижевност*
Српски као нематерњи језик*
Страни језик
Устав и права грађана
Историја
Географија
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Физика***
Хемија***
Екологија и заштита животне
средине
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
НЕДЕЉНО
ГОДИШЊЕ
Т
Т
В
3
111
2
74
2
64
7
249
2
2
74
74
2
2
72
74
2
2
1
64
64
32
3
2
111
74
1
1
2
3
37
37
74
111
2
2
64
64
6
6
1
3
2
1
1
6
8
210
212
32
111
74
37
37
212
286
2
3
74
111
2
1
74
2
37
Укупно А: 16
2 592 74
11
0 407
9
0 288
Укупно А:
18
666
11
407
9
Напомена:*) *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
288
В
Настава у
ГОДИШЊЕ
Н аст ав а
у
НЕДЕЉНО
УКУПНО
Разредно часовна
настава
блоку год.
Т
ГОДИШЊЕ
Разредно часовна
настава
блоку год.
В
НЕДЕЉНО
ТРЕЋИ РАЗРЕД
блоку год.
Т
ГОДИШЊЕ
Разредно часовна
настава
Н аст ав а
у
НЕДЕЉНО
блоку год.
I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
Ред.
ПРЕДМЕТИ
број А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
ДРУГИ РАЗРЕД
Настава у
ПРВИ РАЗРЕД
Разредно часовна
Настава
74
1
37
36
2 1287 74
38
1361
25
Образовни профил: МЕТАЛОСТРУГАР; МЕТАЛОГЛОДАЧ; МЕТАЛОБРУСАЧ; МЕТАЛОБУШАЧ; БРАВАР; ЛИМАР; АУТОЛИМАР;
ЗАВАРИВАЧ; ИНСТАЛАТЕР; МАШИНБРАВАР; МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ; АУТОМЕХАНИЧАР; МЕХАНИЧАР
ШИНСКИХ ВОЗИЛА; МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ; МЕХАНИЧАР РАДНИХ МАШИНА; МЕХАНИЧАР УРЕЂАЈА ЗА
МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ; ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР; ЧАСОВНИЧАР; МЕХАНИЧАР МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ;
МЕХАНИЧАР-ОРУЖАР;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Хемија и машински материјали
Техничка физика
Техничко цртање
Механика
Основе електротехнике
Машински елементи
Технологија обраде
Организација рада
Технологија образовног профила
Практична настава
2
2
Т
В
Т
В
ГОДИШ ЊЕ
Т
В
НЕДЕЉНО
Т
В
ГОДИШ ЊЕ
Т
В
74
74
3
3
Т
111
В
74
74
111
2
148
259 259
518
851 333
1184
1184
ГОДИШЊЕ
Т
12
12
9
21
20
12
32
32
2
64
74
2
3
64
96
444
333 444
777
740 444
1184
1184
14
14
21
16
14
30
30
448
224 448
672
512 448
960
960
7
60
60
60
60
60
60
В
74
74
3
2
2
3
4
НЕДЕЉНО
2
2
111
Укупно Б: 7
7
Укупно Б:
14
Укупно А + Б: 23
9
Укупно А + Б:
32
32
Укупно часова:
Разредно часовна настава
111
3
2
4
3
2
5
111
74
138
111
64
170
30
33
56
41
35
94
94
1040
816 1151
1967
2103 1225
3328
3328
23
Настава ублокугод.
В
НЕДЕЉНО
УКУПНО
Настава ублокугод.
Т
ГОДИШЊЕ
блоку год.
НЕДЕЉНО
Настава у
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна настава
блоку год.
ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна настава
Настава у
Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе, практична настава)
ПРВИ РАЗРЕД
Разредно часовна настава
60
60
60
60
60
60
26
Образовни профил: техничар за компјутерско управљање
1. а. Српски језик и књижевност
б. _____ језик и књижевност*
2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Екологија и заштита животне
15.
средине
16. Устав и права грађана
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
В
Т
В
Т
В
НЕДЕЉНО
Т
В
ГОДИШЊЕ
Т
В
НЕДЕЉНО
Т
В
ГОДИШ ЊЕ
Т
В
Разредно часовна
настава
НЕДЕЉНО
Т
В
ГОДИШ ЊЕ
Т
3
108
3
108
3
111
3
96
12
423
2*
2
72
72
2*
2
72
72
2*
2
1
74
74
37
2*
2
64
64
2
64
8*
8
1
2
4
282
282
37
64
144
2
72
2
72
В
30
30
30
30
2
4
72
144
2
2
4
72
144
2
4
74
148
2
4
64
128
8
16
72
2
2
2
72
72
72
1
36
Укупно А: 20
2 720 72
Укупно A:
22
792
282
564
2
2
Настава
ублокугод.
Т
ГОДИШ ЊЕ
УКУПНО
Н аст ав а у
В
НЕДЕЉНО
Разредно часовна
настава
блоку год.
Т
ГОДИШ ЊЕ
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Н аст ав а у
НЕДЕЉНО
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
блоку год.
број
Разредно часовна
настава
Настава
ублокугод.
Ред.
ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
Настава ублокугод.
ПРВИ РАЗРЕД
I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
72
30 15
540
30 12
30
15
540
30
12
Напомена:*) *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
1
444
444
32
14
14
448
448
72
2
4
2
72
144
72
1
36
1
32
61
2 2152 72 60
63
2224 60
27
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
Т
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Машински материјали
Техничко цртање
Механика
Електротехника и електроника
Компјутерска графика
Машински елементи
Технологија обраде
Технолошки поступци са
контролом
Хидраулика и пнеуматика
Моделирање машинских
елемената и конструкција
Технологија за компјутерски
управљане машине
Програмирање за компјутерски
управљане машине
Аутоматизација производње и
флексибилни производни
системи
Организација рада
Пројектовање технолошких
система
Практична настава
В
2
Т
Т
В
В
ГОДИШ ЊЕ
Т
Т
В
В
НЕДЕЉНО
ГОДИШЊЕ
Т
Т
В
В
НЕДЕЉНО
Т
В
2
3
108
Укупно Б: 4
6 144 216
Укупно Б:
10
360
Укупно А + Б: 24
8 864 288 30
Укупно А + Б:
32
1152
30
Укупно часова:
32
1152
30
Т
3
2
2
72
72
3
2
2
4
2
2
3
2
2
2
74
3
2
2
74
111
74
3
74
2
2
74
96 128
5
4
170 128
3
2
74
2
64
4
138
2
64
2
64
259
12 296 444
20
740
20 12 740 444
32
1184
32
1184
4
111
74
8
30
30
30
2
72
2
7
144
288 324
612
828 324
1152
1152
108
72
72
72
2
4
8
9
17
23 9
32
32
108
144
72
108
72
72
7
7
В
72
108
72
ГОДИШ ЊЕ
224 60
11 224 352 60
18
576
60
21 11 672 352 60
32
1024
60
32
1024
60
14
7
38
27
65
88
Настава
ублокугод.
Т
НЕДЕЉНО
Разредно часовна настава
Настава
ублокугод.
ГОДИШ ЊЕ
УКУПНО
Разредно часовна
настава
72
3
2
В
НЕДЕЉНО
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Настава у
ГОДИШЊЕ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
блоку год.
НЕДЕЉНО
Настава
ублокугод.
Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе, практична настава)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
Настава ублокугод.
ПРВИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
42
128
128
74
483 60
252
952 1336
2288
3104 1408
4512
4512
60
60
120
120
120
28
Образовни профил: машински техничар за компјутерско конструисање
1. а. Српски језик и књижевност
б. _____ језик и књижевност*
2. Српски као нематерњи језик*
3. Страни језик
4. Социологија
5. Филозофија
6. Устав и права грађана
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
**
Историја
Географија
Физичко васпитање
Математика
Физика
Биологија
Хемија
Ликовна и музичка уметност
В
Т
В
Т
В
Т
В
Т
В
НЕДЕЉНО
Т
В
ГОДИШЊЕ
Т
В
3
111
3
111
3
111
3
96
12
429
2*
2
74
74
2*
2
74
74
2*
2
2
74
74
74
2*
2
64
64
2
64
8*
8
2
2
286
286
74
64
4
2
8
19
4
2
2
148
74
286
678
148
74
74
66
2367
2367
2
74
2
5
2
74
185
74
2
74
Укупно А: 18
Укупно A:
18
666
666
2
2
2
4
2
2
74
74
74
148
74
74
2
5
74
185
2
5
64
160
19
703
14
518
518
15
480
480
19
703
14
15
66
блоку год.
Т
ГОДИШ ЊЕ
Разредно часовна
настава
Н аст ав а у
В
НЕДЕЉНО
УКУПНО
Н аст ав а у
Т
ГОДИШЊЕ
Разредно часовна
настава
блоку год.
В
НЕДЕЉНО
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Н аст ав а у
Т
ГОДИШ ЊЕ
Разредно часовна
настава
блоку год.
В
НЕДЕЉНО
ТРЕЋИ РАЗРЕД
блоку год.
Т
ГОДИШ ЊЕ
Разредно часовна
настава
Настава у
НЕДЕЉНО
ДРУГИ РАЗРЕД
Настава у
Ред.
број
Разредно часовна
настава
блоку год.
ПРВИ РАЗРЕД
I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ
Напомена:*) *За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
29
Образовни профил: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Рачунари и програмирање
Машински материјали
Техничко цртање са нацртном
геометријом
Механика
Отпорност материјала
Компјутерска графика
Основи електротехнике и
електронике
Машински елементи
Технологија обраде
Организација рада
Хидраулика и пнеуматика
Термодинамика
Аутоматизација и роботика
Конструисање
Испитивање машинских
конструкција
Моделирање машинских
елемената и конструкција
Практична настава
4
2
2
В
В
Т
Т
В
148
4
В
НЕДЕЉНО
ГОДИШ ЊЕ
Т
Т
В
В
2
Укупно Б: 6
6
Укупно Б:
12
Укупно А + Б: 24
6
Укупно А + Б:
30
Укупно часова:
30
74
Разредно часовна настава
НЕДЕЉНО
Т
В
148
2
74
74
74
74
3
4
2
74
2
74
2
3
74
111
2
2
74
74
2
2
64
1
3
2
8
3
11
27 3
30
30
296 111
407
999 111
1110
1110
9
2
74
3
111
9
333 333
666
851 333
1184
1184
18
23
9
32
32
32
96
64
3
8
64
64
74
7
15
23
7
30
30
256 224
480
736 234
960
960
111
2
74
4
3
2
2
2
2
2
148
111
64
74
74
64
64
1
3
31
5
170 60
3
111
25
56
97
32
96
64
60
60
60
60
60
60
74
148
74
2
96
В
296
3
2
222 222
444
888 222
1110
1110
2
111
2
Т
74
2
2
2
ГОДИШ ЊЕ
8
74
2
УКУПНО
Настава
ублокугод.
Т
В
ГОДИШЊЕ
Разредно часовна
настава
Настава ублокугод.
Т
НЕДЕЉНО
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Настава у
Т
В
ГОДИШ ЊЕ
Разредно часовна
настава
блоку год.
Т
НЕДЕЉНО
ТРЕЋИ РАЗРЕД
блоку год.
ГОДИШ ЊЕ
Разредно часовна
настава
Настава у
НЕДЕЉНО
блоку год .
Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе, практична настава)
ДРУГИ РАЗРЕД
Настава у
ПРВИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
25
122
122
1107 890
1997
3474 890
4364
4364
60
60
60
60
60
30
Наставни план и програм за оглед - Техничар мехатронике
I РАЗРЕД
А: ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и књижевност
1.1 ____________језик и књижевност
2. Српски језик као нематерњи језик
3. Страни језик I
4. Физичко васпитање
5. Математика
6. Рачунарство и информатика
7. Физика
8.Техничко цртање
9. Механика
11. Електротехника са мерењима
12.Техничка механика са механизмима
12. Електроника
13. Програмирање
14. Педузетништво
Б: СТРУЧНИ МОДУЛИ
годишње
Т
В
ПН
666 259 0
111
2
2
4
74
74
148
3
1. Грађанско васпитање / Верска настава
2. Изборни предмети према програму огледа
Укупно А+Б+В:
Б
0
III РАЗРЕД
нед ељно
Т
В ПН
20
1
0
3
годишње
Т
В ПН
740 37
0
111
2
2
4
74
74
148
Б
0
недељно
Т
В
ПН
10
0
0
3
2
2
3
IV РАЗРЕД
годишње
Т
В
ПН
350
0
0
105
Б
0
70
70
105
УКУПНО
нед ељно
Т
В ПН
10
2
0
3
годишње
Т
В
ПН
310 62
0
93
2
2
3
62
62
93
Б
0
111
2
74
3
3
2
1
0
0
1. Припрема електромашинских материјала
2 Хидрауличке и пнеуматске компоненте
3. Машински елементи
4. Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљања
5. Дигитална електроника
6. Микроконтролери
7. Мерни претварачи
8. Системи управљања
9. Електрични погон и опрема у мехатроници
10. Моделирање са анализом елемен. и механизама
11. Програмабилни логички контролери
12. Мехатронски системи
13. Тестирарање и дијагностика мехатронских сист.
14. Одржавање и монтажа мехатронских система
В: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
II РАЗРЕД
нед ељно
Т
В
ПН
18
7
0
3
111
3
3
111
74
37
0
0
111
111
0
1
3
3
2
1
4
3
2
2
1
2
0
37
111
111
74
37
148
111
74
74
37
74
0
0
6
2
2
2
18
0
3
2
4
3
1
2
3
156
42
44
70
439
0
60
4
0
0
111
37
74
0
0
21
7
3
777 259 111
0
3
1
2
0
0
111
37
74
0
0
27
4
0 999 148
0
0
3
1
2
0
0
105
35
70
0
0
0
19
18
0
611 439
0
124
62
372
0
90
155
155
0
0
30
30
30
0
527 434
0
18
105
42
56
39
22
70
105
24
18
1
3
3
1
2
2
12
0
0
3
1
2
0
60
17
2
31
93
5
5
0
0
14
0
93
31
62
62
Т
2066
420
0
0
280
280
494
0
74
0
111
111
111
111
74
0
428
0
74
74
0
42
0
0
44
70
0
31
93
0
0
420
140
280
год ишње
В
ПН
Б
Σ
358 0
0 2424
0
0
0 420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 280
0
0
0 280
0
0
0 494
111 0
0 111
0
0
0
74
111 0
0 111
0
0
0 111
74
0
0 185
0
0
0 111
0
0
0 111
0
0
0
74
62
0
0
62
922 111 150 1611
0
111
0 111
37
0
0 111
74
0
0 148
105 0
18 123
42
0
0
84
56
0
0
56
39
0
0
39
22
0
24
90
70
0
18 158
105 0
0 105
62
0
0
93
0
0
30 123
155 0
30 185
155 0
30 185
0
0
0 420
0
0
0 140
0
0
0 280
90 2914 1280 111 150 4455
Σ
4455
31
Наставни план и програм за смер-ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР
I РАЗРЕД
Т
недељно
В
ПН
Т
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
1. Српски језик и књижевност
1.1 ____________језик и књижевност*
22
3
3
Српски језик као нематерњи језик*
Страни језик I
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Историја
Екологија и заштита животне средине
2
2
2
2
2
1
64
32
Латински језик
Физика
Географија
Биологија
Хемија
Социологија са правима грађана
1
2
2
2
3
32
64
64
64
96
А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
15. Педологија и агрохемија
16. Заштита биља
17. Пољопривредна техника
18. Биљна производња 1* *
19. Биљна производња 2* *
20. Наводњавање
21. Сточарска производња
22. Предузетништво
23. Професионална пракса
7
Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Грађанско васпитање / Верска настава
2. Изборни предмети према програму образовног профила
1
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2
0
704
96
II РАЗРЕД
годишње
В
ПН
Б
64
0
0
11
3
3
недељно
В
ПН
0
0
2
2
2
2
64
64
64
2
Т
Т
352
96
III РАЗРЕД
годишње
В
ПН
0
0
Б
Т
0
9
3
3
недељно
В
ПН
0
0
2
2
2
2
64
64
64
Т
288
96
IV РАЗРЕД
годишње
В
ПН
Б
Т
0
0
11
3
3
0
недељно
В
ПН
0
0
2
2
2
2
64
64
64
352
96
годишње
В
ПН
Б
Т
В
0
0
1696
384
64
0
64
64
64
0
224
3
2
96
64
2
64
64
32
32
64
64
2
64
0
0
150
18
24
18
7
6
5
224
2
2
5
2
2
192
160 150
64
1
4
64
160
64
64
9
5
288
2
15
32
128
6
160
64
64
64
6
5
224
192
160
60
96
64
256
160
160
15
160
60
0
0
320
128
192
0
Укупно А1+А2+Б
30
2
0
960
64
0
150
21
6
5
672
192 160 150
21
6
5
672 192 160 150 21
6
5
Укупно
32
1174
32
1174
32
1174
32
Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине
* *Стручно веће наставника пољопривредне групе предмета бира за свако уписано одељење одговарајућу технологију са листе изборних технологија у зависности од типа производње у региону у коме се налази школа
672
60
2976
640
0
0
64
64
128
192
64
64
0
0
3
1
2
32
128
160
18
54
18
45
45
0
96
32
64
2
2
510
96
32
64
0
5
480
0
0
2
45
5
160
90
3
1
2
2
576
60
0
2
64
7
160
90
5
2
64
64
150
64
64
0
2
160
64
160
64
160
0
2
192
64
160
64
960
0
45
64
160
90
3
1
2
0
0
96
32
64
0
0
0
270
192 160
1084
Σ
1760
384
256
64
64
32
32
64
64
64
5
32
32
0
256
64
0
0
256
256
64
0
годишње
ПН
Б
256
256
64
2
0
Т
УКУПНО
0
480
510
4606
2526
114
246
498
397
429
64
444
64
270
320
128
192
4606
32
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
3
10
1
10
10
5
10
10
10
10
3
5
10
2
1
5
2
10
10
2
1
2
13
1
1
1
1
1
1
1
14
15
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
17
18
19
20
21
6
5
7
16
2
16
16
8
16
16
16
16
6
8
16
4
1
11
4
16
16
4
1
4
18
10
20
40
4
40
40
20
40
40
40
40
16
20
40
12
6
28
12
40
40
8
6
12
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
16
укупно
2
2
1
2
2
2
2
2
2
12
5
13
24
2
24
24
12
24
24
24
24
10
12
24
8
5
17
8
24
24
4
5
8
свега II
Рук. активом
2
факултативне, и
индивидуални
активности
5
2
Редни број
4
8
5
9
18
1
18
18
9
18
18
18
20
8
10
20
6
3
14
6
20
20
4
3
6
ментор
Припрема
наставника
12
3
Тешић Милан
Нововић Слађана
Живић Веселинка
Тодоровић Татјана
Столић Станка
Станић Нада
Петровић – Ћорић Н.
Граић Гордана
Дубравчић Тања
Мирјанић Ирена
Вукић Јасмина
Крунић Жељко
Атлагић Нина
Петковић Илинка
Павићевић Станка
Реџић Мирјана
Јевтић Јелена
Живковић Далибор
Марковић Татјана
Павловић Миа
Пешић Душанка
Аризановић Славица
Дицић Весна
Венгрин Катарина
Стручно
усавршавање
спортске и
културне
маниф.
свега I
11
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
дежурство
Слободне,
активности,
секц.
10
1
Наставници
Испити
поправни и
разредни
Рад у
стручним
органима
Припрема за
такмичења
Педаг. Докум.
и сарадња са
родит.
испити
завршни и
матурски
Друш. кор. рад
9
Допунска или
додтна настава
8
Писмени
задаци
7
Редовна
настава
Одељ. стареш.
7.СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ СЕДМИЦЕ НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2013/2014
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Лазић Јасмина
Николић Анка
Грујић Милорад
Даниловић Драгојка
Божовић Здравко
Ђоновић Ружица
Бошњак Сретко
Борковић Милка
Јаковљевић Гордана
Владисављевић Светлана
Рончевић Јела
Рајовић Мирољуб
Радовић Иван
Гојковић Љиља
Крнетић Данијела
Јоксимовић Весна
Бошковић Лидија
Милосављеви Милан
Тодоров Асен
Голеш Оливера
Новта Мирослав
Радаковић Мирослав
Нешовић Мила
Јовановић Смиља
Плавшић Бранислав
Лучић Наташа
Карановић Рада
Нешић Исидора
Митровић Драгица
Ненић Александар
Костић Драгана
Царевић Владимир
Матић Александар
Секулић Јовица
14
17
20
18
18
20
19
18
18
21
20
20
21
20
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
21
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
6
7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
28
34
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
34
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Тешиновић Младен
Ђурић Благоје
Андрић Јелена
Савић Вања
Палевић Драгољуб
Шоргић Миленко
Стевовић Славко
Дробњак Никола
Вукићевић Синиша
Радивојевић Ранко
Лукић Зоран
20
20
20
20
20
26
26
20
26
не
не
2
2
1
1
2
ра
ра
1
1
сп
сп
ор
ор
еђ
еђ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ен
ен
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
24
24
24
24
28
28
22
28
10
10
10
10
10
8
8
6
8
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1
1
Стручни сарадник за одржавање компјутерске мреже
16
16
16
16
16
12
12
9
12
40
40
40
40
40
40
40
31
40
35
8. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
Рад школе се одвија у две смене, по одговарајућем распореду часова.
Редовна теоретска, као и практична настава у школи се одвија по распореду звоњења, како
пре, тако и после подне.
Ванредни ученици, своје консултације, обављају у поподневним часовима и у време
када предметни професори имају паузу у настави. Распоред испита и састав комисија се
пред сваки испитни рок утврђује и то тако, да сви професори буду подједнако заступљени.
За све ванредне ученике, обезбеђене су скрипте из великог предмета, друга литература и
испитна питања.
час
1
2
3
4
5
6
7
почетак
800
850
940
1040
1130
1220
1310
1
2
3
4
5
6
7
8
1400
1450
1540
1640
1730
1820
1910
2000
завршетак
845
935
1025
1125
1215
1305
1355
поподневна настава
1445
1535
1625
1725
1815
1905
1955
2045
пауза
5 минута
5 минута
15 минута
5 минута
5 минута
5 минута
5 минута
5 минута
5 минута
15 минута
5 минута
5 минута
5 минута
5 минута
/
На наставничком већу је договорено, да последњи часови, који се по распореду
часова, организују у после подневној смени, могу бити пребачени у преподневну смену, као
предчаси. То је урађено, да би ученици што пре стигли кући, посебно у зимском периоду.
Распоред и време ваннаставних активности утврђују ученици и професори, у зависности од
услова рада у школи.
9. КАЛЕНДАР
ПРАВИЛНИК О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ
2013/2014. ГОДИНУ
Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 6/2013 од 23.05.2013. године
Члан 1.
Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика
образовно-васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) у
гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2013/2014. годину.
36
Члан 2.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени
наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се
годишњим планом рада.
Члан 3.
Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње школе
остварују на годишњем нивоу:
У гимназији:
– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних
дана;
– у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.
У оквиру 37 односно 33 петодневних наставних седмица, гимназија је у обавези да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута.
У стручној школи:
– у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37
петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана;
– у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34
петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У оквиру 37 односно 34 петодневних наставних седмица, стручна школа је у обавези
да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута.
Члан 4.
Наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се
према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним
седмицама, у складу са законом.
Члан 5.
Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се у
петак, 27. децембра 2013. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 20. јануара 2014. године, a завршава се у
петак, 20. јуна 2014. године.
Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 30. маја
2014. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег
образовања стручних школа у петак, 6. јуна 2014. године.
Члан 6.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 30. децембра 2013. године, а завршава се у
петак, 17. јануара 2014. године.
37
Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла 2014. године, а завршава се у среду,
23. априла 2014. године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 23. јуна 2014. године, а завршава се у петак, 29.
августа 2014. године.
Члан 7.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2013.
године, Свети Сава 27. јануара 2014. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2014. године, Дан победе 9.
маја 2014. године, Видовдан 28. јуна 2014. године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев
кад падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2013. године обележава се као Дан просветних радника.
Члан 8.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде
у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице – 15. октобра 2013. године, на први дан Курбан
Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. године, на први дан Јом
Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском
календару – 25. децембра 2013. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском
календару – 7. јануара 2014. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по
Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим
даном Васкрса (православни и католици – од 18. до 21. априла 2014. године).
Члан 9.
Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити
наставне дане у којима су се остваривале екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на
начин који утврди годишњим планом рада.
38
Члан 10.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег
образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време
поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада.
Члан 11.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску
2013/2014. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Просветном
гласнику”.
Број 601-00-48/2013-06
У Београду, 4. априла 2013. године
Министар
проф. др Жарко Обрадовић, с.р.
39
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за
школску 2013–2014.
40
IV ПРОГРАМ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ
ОРГАНА ШКЛЕ
1. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада школе
Организација почетка школске године
Извештаји и анализе (разне анализе – већи број)
Материјално – техничко и финансијско пословање школе
Педагошко инструктивни рад
Нормативна делатност
Сарадња са просветним институцијама
Сарадња са предузећима
Унапређивање методике и облика рада
Стручно – педагошко усавршавање наставника
Планирање уписа ученика за наредну школску годину
Анализа реализације садржаја и фонда часова
Праћење реализације школског развојног плана
Учествовање у школском тиму за самооцењивање школе
Праћење и надзор извршавања годишњег програма рада
Израда пројектне документације и реализација водоводне и елект. инсталације
Презентација наше школе на интернету и формирање сајта школе
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
МЕСЕЦ
септембар
октобар
новембар
децембар
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
организација образовно васпитног рада
извештај о раду школе
стручно педагошко усавршавање професора
уговарање рада са Министарством просвете
израда Годишњег плана рада школе
увид у организацију рада школе
организација рада петог степена стручност
организација ванредног образовања ученика
унапређивање метода и облика образовно – васпитог рада
педагошко инструктивни рад
увид у оперативне планове и припреме професора
припрема и организација седница стручних органа за анализу рада и успеха
ученика и наставника
мере за унапређење рада ученика и наставника
текуће активности (побољшање услова рада у школи)
увид у записнике стручних органа
стручно и педагошко усавршавање наставника
анализа рада и успеха ванредних ученика
анализа стања ажурности педагошке документације
организација пописа и завршног рачуна
текуће активности
увид у примену законских прописа и педагошких принципа оцењивања ђака
припрема за прославу Дана школе
41
јануар
фебруар
март
април
мај
јуни
август
2.
анализа рада и успеха ученика и наставника
анализа реализације садржаја и фонда часова
мере за унапређење образовно – васпитног рада у школи
стручно и педагошко усавршавање наставника
увид у рад административно – финансијске службе
анализа рада одељењских заједница и слободних активности ученика
сарадња са другим институцијама
припрема плана уписа ученика у наредну школску годину
анализа рада школске радионице
текуће активности
увид у рад техничке и помоћне службе школе
припрема седница наставничког већа
анализа рада успеха ученика и наставника
мере за унапређење метода и облика рада
текуће активности
увид у организацију родитељских састанака
планирање и програмирање рада школе
припреме за упис ученика
организација завршних и матурских испита
припреме за завршетак школске године
текуће активности
увид у рад психолога и библиотекара школ
припрема седница наставничког већа и анализа успеха, као и реализација фонда
часова
организација уписа ученика
анализа дипломских испита
подела предмета и фонда чсова на наставнике и професоре
организација поправних испита ученика
послови инвестиционог одржавања школског објекта
организација почетка школске године
ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада школе
Организација у школи
Извештаји и анализе
Педагошко инструктивни рад
Рад у стручним органима у школи
Сарадња са ученицима, наставницима и родитељима
Сарадња са предузећима
Рад на педагошкој документацији
Анализа реализације садржаја фонда часова и свих облика наставе
Праћење реализције школског развојног плана
Учествовање у школском тиму за самовредновање школе
Праћење и кратак извештај Годишњег плана рада школе
Израда пројектне документације и реализација водоводне и елект. инсталације
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
МЕСЕЦ
септембар
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
организација образовно – васпитног рада у школи
организација почетка школске године
утврђивање 40 – часовне радне недеље
иницирање допунске, додатне наставе и слободних активности
текуће активности
42
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај
јуни
август
педагошко инструктивни рад
унапређење метода и облика образовно – васпитног рада
сарадња са предузећима
иницирање опремање кабинета
текуће активности
припрема и организација седница одељењских већа и анализа рада и успеха
мере за унапређење рада и успеха, како ученика, тако и наставника
рад са полазницима ванредних ученика и петог степена стручности
стручно и педагошко усавршавање наставника
анализа стања педагошке документације
анализа рада одељењских заједница, разредних старешина и актива
планирање активности до краја полугодишта
анализа реализације садржаја и фонда часова
анализа рада и успеха ученика и наставника
мере за унапређивање васпитно – образовног рада
стручно и педагошко усавршавање наставника
израда извештаја
сарадња са другим институцијама, битним за успешан рад школе
рад са полазницима ванредних ученика и петог степена стручности
анализа рада одељењских старешина и актива
контрола педагошке документације
текуће активности
припреме садница за одељењска већа
анализа рада и успеха ученика и наставника
анализа реализације садржаја и фонда часова
мере за унапређивање васпитно – образовног рада
педагошко инструктивни рад
планирање и програмирање рада школе
припреме за упис ученика
организационе припреме за полагање завршног и матурских испита
припреме за завршетак школске године
текуће активности
припреме седница одељењских већа
организација завршних и матурских испита
подела предмета и фонда часова на наставнике
организација уписа ученика
организација поправних испита
анализа образовно – васпитног рада у протеклој пколској години и израда
извештаја
подела одељења разредним старешинама
текуће активности
Напомена: Поред утврђених основних садржаја рада, помоћник директора школе ће
обављати све послове који се јаве у току године (замена часова,посете наставницима, помоћ
млађим колегама у настави, посете институцијама, битним за бољи рад школе .
3. ПРОГРАМ РАДА ОРГАНИЗАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
МЕСЕЦ
август
септембар
октобар
новембар
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
на основу планова и програма, извршити потребне припреме за почетак
школске године (техничка документација), материјал за дидактичко –
производне вежбе и радне задатке
по нормативним прописима, начинити предлог поделе часова практичне
наставе
на основу потребе школске радионице, развијати сарадњу са свим предузећима
израда производног плана школске радионице за практичну наставу
издавање нових радних налога за вежбе и услуге, обрачун старих радних налога
за вежбе од употребне вредности и услуге
израда извештаја о утрошку материјала за вежбе дидактичке вредности
пријем услуга и израда калкулације за кооперантске послове за предузећа и
приватна лица
контрола реализације годишњих планова рада по занимањима
43
децембар
фебруар
март
април
мај
јун
стручно педагошко усавршавање наставника
анализа стања педагошке документације
анализа рада школске радионице
планирање активности до краја школске године
анализа реализације садржаја и фонда часова
анализа рада и успеха ученика и наставника
мере за унапређивање васпитно – образовног рада
стручно и педагошко усавршавање наставника
израда извештаја о раду школске радионице
сарадња са другим институцијама
анализа производног рада ученика у школској радионици
контрола производне документације
припреме и интерна такмичења ученика по занимањима
припреме испитних питања, техничке документације и припрема за завршне
испите
анализа рада и успеха ученика и наставника
анализа реализације садржаја и фонда часова
мере за унапређивање васпитно – образовног рада
педагошко инструктивни рад
истицање испитних питања за завршни рад
планирање и програмирање рада школе
припреме за упис ученика
организација завршних испита
припреме за завршетак школске године
текућа питања
организација завршних испита
подела предмета и фонда часова на наставнике
организација поправних испита и уписа ученика
организација практичне наставе и анализа рада у протеклој школској години уз
израду извештаја
4 ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ПСИХОЛОГА
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада
Организација образовно – вспитног рада школе
Рад са ученицима
Инструктивно – педагошки рад и сарадња са наставницима (посета настави)
Сарадња са родитељима
Стручно аналитички рад
Рад у стручним органима
Припреме за рад са децом, која слабије уче
Стручно усавршавање наставника
Сарадња са другим институцијама
Праћење реализације школског развојног плана
Учествовање у школском тиму за самооцењивање школе
Сарадња са друштвеним делатностима
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
МЕСЕЦ
септембар
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
пружање помоћи у планирању свих облика образовно – васпитног рада
помоћ у педагошком артикулисању организација образовно – васпитног рада
рад са ученицима
помоћ у конституисању одељењских заједница
помоћ у заснивању додатне, допунске активности и слободних активности
сарадња са ученицима, наставницима и родитељима ученика
44
октобар
праћење развоја ученика, испитивање узрока заостајања у учењу и пружању
помоћи
помоћ родитељима, чија деца имају деца имају тешкоћа у учењу и понашању
стручно и педагошко усавршавање наставника (обрада теме - испитивање социо
– економског статуса ученика)
сарадња са основним школама, предузећима, диспанзерима менталног здравља и
школским диспанзером
педагошко инструктивни рад
анализа рада и успеха на крају првог тромесечја
психолошки третман ученика, који заостају у учењу и развоју
стручно и педагошко усавршавање наставника - Активно орјентисана настава
психолошко – педагошки инструктивни рад
рад са ученицима
сарадња са родитељима
анализа рада и успеха ученика и професора на крају првог полугодишта
анализа реализације свих облика образовно – васпитног рада првог полугодишта
учешће у организовању прославе школске славе Светог Саве
праћење и усмеравање реализације програма стручних органа
праћење и реализација програма васпитно – образовног рада школе
психолошко педагошки инструктивни рад са активима и наставницима
рад са ученицима
активности везане за презентацију наше школе основним школама у окружењу
стручно педагошко – психолошко усавршавање наставника, обрада тема
сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима
рад на професионалном информисању ученика (запослење, више школе,
факултети)
стручно аналитички рад (анализа рада и успеха свих чинилаца школе)
стручно педагошко – психолошко усавршавање наставника, обрада тема
педагошко инструктивни рад
рад са ученицима
рад са родитељима ученика
рад на пројекцији годишњег програма рада школе
сарадња школе и других институција
организација завршних и матурских испита
помоћ у организовању завршетка школске године
помоћ при упису ученика
помоћ у програмирању образовно васпитних активности за наредну школску год.
помоћ при подели предмета и фонда часова на наставнике
учешће при избору одељењских старешина и других задужења наставника
коначно обликовање ссадржаја и структуре годишњег програма рада школе
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
август
5 ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Издавање књига
Сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
Сарадња са ученицима и наставницима
Праћење издавачке делатности
Учешће у организацији књижевних трибина
Стручно и педагошко усавршавање
Летопис школе
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
МЕСЕЦ
септембар
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
издавање књига
сарадња са ученицима и наставницима
45
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
праћење издавачке делатности
стручно и педагошко усавршавање
летопис школе
издавање књига
сарадња са ученицима и наставницима
праћење издавачке делатности посете Сајму књига
издавање књига
сређивање образаца и евиденција књижног фонда
сарадња са ученицима и наставницима
стручно и педагошко усавршавање
праћење издавачке делатности
књижевне трибине
сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
издавање књига
сарадња са ученицима и наставницима
стручно и педагошко усавршавање
књижевне трибине
издавање књига
припрема организовања приредбе поводом Дана школе и Дана Светог
Саве
сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
издавање књига
сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
праћење издавачке делатности
стручно и педагошко усавршавање
летопис школе
издавање књига
сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
сарадња са ученицима и наставницима
стручно и педагошко усавршавање
књижевне трибине
издавање књига
сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
стручно и педагошко усавршавање
праћење издавачке делатности
издавање књига
сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
сарадња са ученицима и наставницима
књижевне трибине
стручно и педагошко усавршавање
издавање књига
сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
стручно и педагошко усавршавање
сарадња са ученицима и наставницима
летопис школе
6. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Време
Садржај реализације
Септембар
Усвајање Извештаја о раду школе за школску 2012/13 годину
Усвајање извештаја директора школе за школску 2012/13 годину
Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2013/14. годину
Усвајање Развојног плана школе, за школску 2013/14. годину
Усвајање извештаја о самовредновању школе
Усвајање Плана стручног усавршавања за школску 2013/2014
Доношење одлуке о извођењу ђачких екскурзија
Кадровска питања
Извештај о ревитализацији школског објекта
46
Новембар
Фебруар
Април
Јуни
Разматрање успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода и
предузимање мера за побољшање истих
Усвајање извештаја о одржаним екскурзијама
Текућа питања
Усвајање Извештаја о раду школе и директора школе на крају првог полугодишта
школске 2013/14. године
Разматрање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта и предузимање
мера за побољшање истих
Разматрање финансијског извештаја за прошлу годину
Доношење и усвајање финансијског плана за 2014. годину
Разматрање и усвајање Извештаја о попису имовине школе за период од 1.1.2014.31.12.2014. године
Текућа питања
Разматрање успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода и
предузимање мера за побољшање истих
Информација о организовању матурске вечере за матуранте школе
Разматрање успеха и владања ученика на крају школске године
Извештај о протеклој матурској вечери
Текућа питања
Напомена: На седницама Школског одбора, ће се расправљати и о многим тачкама,
које нису тренутно приказане, а то ситуација и актуелности буду захтевале.
7
ред.
број
1
2
3
4
5
ПРОГРАМ САВЕТА РОДИТЕЉА
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Конституисање Савета родитеља
Остваривање програма наставничког већа школе
Јачање материјално – техничке основе наставе и улога родитеља
Разматрање програма рада школе
Помоћ родитеља у у реконструкцији школе
Савет родитеља у нашој Техничкој школи "Змај", у току школске 2013/2014 године, ће се
састајати по потреби, а обично три (3) до четири (4) пута годишње. Питања битна за школу,
а у надлежности су Савета родитеља су:
- Предложени су представници родитеља у Школски одбор
- Савет родитеља предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно васпитног рада
- Учествује у поступку предлагања изборних предмета
- Разматра услове за рад школе
- Учествује у поступку прописивање мера, начина и поступка заштите и безбедности
ученика,
- Разматра и даје сагласност на програм и организовање екскурзија и излета и разматра
Извештаје о њиховом остваривању
- Одлучује о висини надокнаде наставницима за извођење екскурзија и излета
- Разматра намену коришћења средстава остварених од проширене делатности школе,
донација и средстава родитеља
- Разматра и друга питања утврђена Статутом школе.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору
школе и стручним органима школе.
47
V ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА СТУЧНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ
1 ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ШКОЛЕ
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање организације рада школе
Праћење, анализа и вредновање образовно – васпитног рада
Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе
Унапређивање облика и метода образовно васпитног рада
Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе
Стручно и педагошко усавршавање наставника
Подела предмета и фонда часова на наставнике
Организација и спровођење испита
Анализа рада одељењских старешина
Сарадње школе и предузећа
Разматрање плана уписа ученика
Похвале и награде ученика
Даје мишљење Школском одбору о избору директора школе
Анализа реализације садржаја и фонда часова
Обучити наставнике за реализацију активно орјентисане наставе (АОН)
Презентација наше школе на интернету и формирање сајта школе
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
август
разматра извештаје о образовно васпитном
раду шклске 2013/2014
разматра Годишњи плана рада
вођење педагошке документације
План усавршавања наставника за
шклскеу2013/2014
Извештај о самовредновању
подела часова и усвајање распореда часова
усвајање распореда писмених задатака и
вежби
тема предавања: педагошка документација,
као фактор унапређивања васпитно
образовног рада школе
именовање комисије за ванредне ученике
организовање екскурзија
анализа образовно – васпитног рада на
крају првог класификационог периода
анализа садржаја и фонда часова, свих
облика образовно – васпитног рада
мере за унапређивање рада ученика и
наставника
октобар
новембар
децембар
анализа успеха и рада ученика и
наставника на крају првог полугодишта
анализа садржаја и фонда часова, свих
облика образовно – васпитног рада школе
васпитно дисциплинске мере
посебна
задужења
директор
начин
реализације
седнице
наставничког
већа
психолошка
служба
организатор
теоријске
наставе
директор
организатор
теоријске
наставе
психолошка
служба
предавање
директор
организатор
теоријске
наставе
психолошка
седница
наставничког
већа
саопштење
саопштење
саопштење
саопштење
саопштење
48
мере за унапређивање рада ученика и
наставника у другом полугодишту
јануар
фебруар
март
април
мај
јуни
август
извештај о образовно – васпитном раду у
првом полугодишту
припрема за прославу Дана школе и
школске славе Светог Саве
анализа садржаја педагошке документације
анализа рада секција
анализа реализације Годишњег плана
васпитно – образовног рада школе
стручно педагошко усавршавање
наставника
задаци стручних органа школе у припреми,
организацији и реализацији завршних и
матурских испита и презентације наше
школе основним школама у окружењу
анализа образовно – васпитног рада на
крају трећег класификационог периода
анализа садржаја и фонда часова, свих
облика образовно – васпитног рада
мере за унапређивање рада ученика и
наставника
организација градског и евентуалног
републичког такмичења машинских или
пољопривредних школа у знању
организовање припреме за завршетак
школске године
усвајање испитних питања за завршне и
матурске испите
именовање испитних одбора и испитних
комисија
анализа успеха на крају школске године
похвале и награде ученицима
организација уписа ученика
организација почетка нове школске године
служба
организатор
практичне наст.
директор
психолошка
служба
комисија за
преглед докум.
директор
психолошка
служба
комисије
седница
наставничког
већа
саопштење
седница
наставничког
већа
седница
наставничког
већа
директор
организатор
теоријске
наставе
психолошка
служба
седница
наставничког
већа
директор
стручни активи
седница
наставничког
већа
директор
организатор
теоријск. наставе
псих. служба
организатор
практичне наст.
седнице
наставничког
већа
2 ПРОГРАМИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
а) ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПРВЕ ГОДИНЕ
Оквирни (глобални) програм делатност
ред.
број
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Планирање и програмирање рада редовне и допунске наставе, као и слободних акт.
Утврђивање података у оквиру радне недеље
Утврђивање распореда писмених задатака
Анализа рада и успеха ученика
Усклађивање критеријума оцењивања
Анализа реализације садржаја фонда часова
Унапређивање методе и облика рада
Анализа владања ученика, похвале и казне
Сарадња са родитељима ученика
Праћење рада одељењских заједница
Праћење вођење педагошке документације
Предлагање плана извођења наставних активности
Практично деловање програма са аспекта васпитања
49
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
формирање одељења и одређивање
разредних старешина
упознавање ученика са организацијом рада
у школи
формирање одељењских заједница
програмирање распореда допунске,
додатне наставе и слободних активности
утврђивање распореда писмених задатака и
вежби
распоред извођења друштвено корисног
рада
анализа рада у првом тромесечју
мере за унапређивање успеха ученика и
наставника
усклађивање критеријума оцењивања
ученика
анализа успеха и рада ученика и
наставника на крају првог полугодишта
анализа садржаја и фонда часова, свих
облика образовно – васпитног рада школе
васпитно дисциплинске мере
мере за унапређивање рада ученика и
наставника у другом полугодишту
корелација у настави
праћење вођења педагошке документације
октобар
новембар
децембар
фебруар
март
април
мај
јун
анализа рада разредних старешина
оптерећеност ученика програмом
анализа образовно – васпитног рада на
крају трећег класификационог периода
анализа садржаја и фонда часова, свих
облика образовно – васпитног рада
мере за унапређивање рада ученика и
наставника
анализа вођење педагошке документације
анализа сарадње са родитељима
анализа похађања допунске, додатне
наставе и слободне активности
утврђивање успеха и владања ученика, на
крају текуће школске године
реализација наставних планова и програма
критички осврт на рад разредног већа у
протеклој школској години
усвајање плана рада за наредну школску
годину
посебна
задужења
сви професори
разредне
старешине
сви професори
начин
реализације
на седницама
разредне
старешине на
часу
на седници
већа
разредне
старешине
разредне
старешине и
разредно веће
на седници
већа
предметни
наставници
на седници
већа
разредне
старешине
сви професори
психолошка
служба
психолошка
служба
разредно веће
на седници
већа
комисије
сви професори
на седници
већа
сви професори
на седници
већа
на седници
већа
на седници
већа
б) ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ДРУГЕ ГОДИНЕ
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1
2
3
4
5
Планирање и програмирање рада већа
Планирање и програмирање редовне, допунске и додатне наставе и слободних акт.
Утврђивање распореда писмених провера
Анализа рада и успеха ученика у настави и другим облицима образовно васп. рада
Усклађивање рада свих наставника у одељењу ради јединственог деловања на ђаке
50
6
7
8
9
10
11
Утврђивање мера за унапређивање васпитног рада, облика и метода
Анализа реализације садржаја фонда часова
Разматрање садржаја предмета
Разматрање проблема оптерећености ученика прохрамом
Подстицање и праћење рада одељењских заједница
Рад са родитељима ученика
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
формирање одељења
упознавање ученика и родитеља са кућним
редом у школи
утврђивање задатака у оквиру радне
недеље
утврђивање распореда писмених задатака
планирање друштвено корисног рада
договор о усклађивању рада и критеријума
свих наставника при оцењивању
анализа успеха и понашања ученика
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
предлог мера за унапређивање рада и
успеха у даљој реализаији наставе
утврђивање успеха на крају првог
полугодишта
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
предлог мера за унапређивање рада и
успеха у другом полугодишту
час разредног старешине и његов садржај
стручно педагошко усавршавање
наставника
разматрањепроблема оптерећености
ученика и индетификација оних ученика,
којима треба помоћ
стање педагошке документације
анализа рада разредних старешина
анализа успеха и понашања ученика
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
анализа рада допунске и додатне наставе и
слонодних активности
анализа сарадње са родитељима
стање педагошке документације
октобар
новембар
децембар
фебруар
март
април
мај
јун
утврђивање успеха и понашања ученика
похвале и награде ученицима
реализација наставног плана и програма
усвајање плана рада одељењског већа за
наредну школску годину
посебна
задужења
разредне
старешине
психолог
предметни
наставници
начин
реализације
разредне
заједнице
седнице већа
индивидуални
састанци
консултације
разредне
старешине
психолог
седнице већа
разредне
старешине
психолог
седнице већа
разредне
старешине
психолог
разредне
заједнице
седнице већа
индивидуални
састанци
комисије
наставнич. веће
разредне
старешине
психолог
консултације
разредне
старешине
психолог
комисије
разредне
старешине
психолог
наставници
извештаји
седнице већа
извештаји
извештаји
седнице већа
51
в) ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕ ГОДИНЕ
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Планирање и програмирање рада већа
Планирање и програмирање редовне, допунске и додатне наставе и слободних акт.
Утврђивање распореда писмених провера
Анализа рада и успеха ученика у настави и другим облицима образовно васп. рада
Усклађивање рада свих наставника у одељењу ради јединственог деловања на ђаке
Утврђивање мера за унапређивање васпитног рада, облика и метода
Анализа реализације садржаја фонда часова
Разматрање садржаја предмета
Разматрање проблема оптерећености ученика прохрамом
Подстицање и праћење рада одељењских заједница
Рад са родитељима ученика
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
конституисање одељења и подела ученика
по одељењима
упознавање ученика и родитеља са кућним
редом у школи
утврђивање задатака у оквиру радне
недеље
усвајање распореда писмених задатака
усвајање распореда допунске и додатне
наставе
анализа понашања ученика
планирање друштвено корисног рада
договор о усклађивању рада и критеријума
свих наставника при оцењивању
анализа успеха и понашања ученика
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
предлог мера за унапређивање рада и
успеха у даљој реализаији наставе
утврђивање успеха на крају првог
полугодишта
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
васпитно дисциплинске мере из
надлежности већа
предлог мера за унапређивање рада и
успеха у другом полугодишту
час разредног старешине и његов садржај
стручно педагошко усавршавање
наставника
разматрањепроблема оптерећености
ученика и индетификација оних ученика,
којима треба помоћ
стање педагошке документације
анализа рада разредних старешина
коришћење наставних средстава
праћење допунске и додатне наставе
анализа успеха и понашања ученика
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
октобар
новембар
децембар
фебруар
март
април
посебна
задужења
разредне
старешине
психолог
предметни
наставници
разредне
старешине
психолог
предметни
наставници
разредне
старешине
психолог
начин
реализације
разредне
заједнице
седнице већа
индивидуални
састанци
консултације
седнице већа
разредне
старешине
психолог
седнице већа
разредне
старешине
психолог
разредне
заједнице
седнице већа
индивидуални
састанци
комисије
наставнич. веће
консултације
разредне
старешине
психолог
седнице већа
извештаји
52
анализа рада допунске и додатне наставе и
слонодних активности
анализа сарадње са родитељима
стање педагошке документације
организација завршног испита за ученике
трећег степена стручности
утврђивање успеха и понашања ученика
похвале и награде ученицима
реализација наставног плана и програма
усвајање плана рада одељењског већа за
наредну годину
мај
јун
разредне
старешине
психолог
комисије
разредне
старешине
психолог
наставници
извештаји
комисије
извештаји и
седнице већа
г) ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Планирање и програмирање рада већа
Планирање и програмирање редовне, допунске и додатне наставе и слободних акт.
Утврђивање распореда писмених провера
Анализа рада и успеха ученика у настави и другим облицима образовно васп. рада
Усклађивање рада свих наставника у одељењу ради јединственог деловања на ђаке
Утврђивање мера за унапређивање васпитног рада, облика и метода
Анализа реализације садржаја фонда часова
Разматрање садржаја предмета
Разматрање проблема оптерећености ученика прохрамом
Подстицање и праћење рада одељењских заједница
Рад са родитељима ученика
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
конституисање одељења и подела ученика
по одељењима
задужења наставника
упознавање ученика и родитеља са кућним
редом у школи
утврђивање задатака у оквиру радне
недеље
усвајање распореда писмених задатака
усвајање распореда допунске и додатне
наставе
анализа понашања ученика
задаци ученика у вези матурских радова
договор о усклађивању рада и критеријума
свих наставника при оцењивању
анализа успеха и понашања ученика
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
предлог мера за унапређивање рада и
успеха у даљој реализаији наставе
утврђивање успеха на крају првог
полугодишта
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
васпитно дисциплинске мере из
надлежности већа
предлог мера за унапређивање рада и
успеха у другом полугодишту
октобар
новембар
децембар
посебна
задужења
разредне
старешине
психолог
предметни
наставници
разредне
старешине
психолог
предметни
наставници
разредне
старешине
психолог
разредне
старешине
психолог
начин
реализације
разредне
заједнице
седнице већа
индивидуални
састанци
консултације
седнице већа
седнице већа
53
фебруар
час разредног старешине и његов садржај
стручно педагошко усавршавање
наставника
разматрањепроблема оптерећености
ученика и индетификација оних ученика,
којима треба помоћ
анкетирање ученика за изборне предмете
на матурском испиту
стање педагошке документације
анализа рада разредних старешина
коришћење наставних средстава
праћење допунске и додатне наставе
припрема питања за матурске испите
анализа успеха и понашања ученика
анализа реализације програма свих облика
образовно васпитног рада
анализа рада допунске и додатне наставе и
слонодних активности
припрема ученика за матурски испит
утврђивање успеха на крају наставне год.
организација матурских испита
стање педагошке документације
март
април
мај
јун
анализа одржаних матурских испита
организација поделе диплома и остале
документације матурантима
разредне
старешине
психолог
разредне
заједнице
седнице већа
индивидуални
састанци
комисије
наставнич. веће
консултације
разредне
старешине
психолог
седнице већа
разредне
старешине
психолог
комисије
разредне
старешине
психолог
наставници
извештаји
комисије
извештаји
извештаји и
седнице већа
VI ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА
ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
1 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА, СТРАНИХ ЈЕЗИКА И
УМЕТНОСТИ
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада већа
1
Подела предмета и других задужења наставника
2
Културне активности
3
Стручно усавршавање наставника
4
Вођење педагошке документације
5
Набавка књига и учила
6
Унапређење метода и облика рада
7
Унапређивање облика оцењивања
8
Утврђивање распореда писмених задатака
9
Књижевне трибине
10
Избор литературе и опремање кабинета
11
Повезивање наставних садржаја у оквиру предмета у овом стручном већу
12
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
септембар
садржај активности
подела часова према броју уписаних
одељења
предаја годишњих планова рада
распоред писмених задатака
избор литературе за ученике
начин
реализације
седнице већа
датум
реализације
од 01. до 05.
54
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
план набавке књига и учила
организација допунске и додатне наставе
повезивање наставних садржаја српског
језика и књижевности страних језика,
историје, музичке и ликовне културе
анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја
реализација фонда часова
мере за побољшање успеха
иновације у настави
припрема за организацију програма
поводом Светог Саве
анализа успеха, дисциплине и свих облика
образовно васпитног рада, на крају првог
полугодишта
анализа реализације програма поводом
Светог Саве, школске славе
анализа посета зимским семинарима
усклађивање критеријума оцењивања
књижевне трибине
анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
мере за побољшање успеха ученика
стручно педагошко усавршавање
наставника
планирање часова за наредну школску
годину
сређивање документације
утврђивање успеха ученика на крају
школске године
анализа реализације фонда часова
израда и предаја планова рада
расподела часова за нову школску годину
седнице већа
до 15.
седнице већа
до 20.
наставни часови
састанци са
ученицима
до 30.
седнице већа
седнице већа
до 31.
седнице већа
седнице већа
трибине
седнице већа
до 25.
до 31.
до 30.
предавања
седнице већа
до 31.
седнице већа
до 20.
комисије
2 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада већа
Подела предмета и других задужења наставника
Избор уџбеника и стручне литературе
Стручно и педагошко усавршавање наставника
Вођење педагошке документације
Набавка књига и учила
Унапређивање метода и облика наставног рада
Унапређивање метода и критеријума оцењивања
Анализа реализације садржаја и фонда часова
Функционално повезивање садржаја наставних предмета
Избор литературе и опремање кабинета
Повезивање наставних садржаја у оквиру предмета у овом стручном већу
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
септембар
садржај активности
конституисање стручног већа
подела часова према броју уписаних
начин
реализације
седнице већа
датум
реализације
од 01. до 05.
55
октобар
новембар
децембар
фебруар
март
април
мај
јун
одељења
предаја годишњих планова рада
избор литературе за ученике
план набавке књига и учила за физичко вас.
организација допунске и додатне наставе
стручно педагошко усавршавање
наставника
корелација наставних садржаја у оквиру
друштвене групе предмета
анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја
реализација фонда часова
мере за побољшање успеха и унапређивање
рада
иновације у настави
анализа успеха, дисциплине и свих облика
образовно васпитног рада, на крају првог
полугодишта
анализа посета зимским семинарима
нализа уређења кабинета
усклађивање критеријума оцењивања
стручно педагошко усавршавање
наставника
анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
мере за побољшање успеха ученика
планирање часова за наредну школску
годину
сређивање документације
утврђивање успеха ученика на крају
школске године
анализа реализације фонда часова
израда и предаја планова рада
расподела часова за нову школску годину
седнице већа
до 15.
седнице већа
до 20.
наставни часови
састанци са
ученицима
до 30.
седнице већа
седнице већа
до 25.
седнице већа
трибине
до 31.
седнице већа
предавања
до 30.
седнице већа
до 31.
седнице већа
до 20.
комисије
3 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада већа
Подела предмета и других задужења наставника
Избор уџбеника и стручне литературе
Стручно и педагошко усавршавање наставника
Вођење педагошке документације
Набавка књига и учила
Унапређивање метода и облика наставног рада
Унапређивање метода и критеријума оцењивања
Анализа реализације садржаја и фонда часова
Функционално повезивање садржаја наставних предмета
Избор литературе и опремање кабинета
Повезивање наставних садржаја у оквиру предмета у овом стручном већу
Презентација наше школе на интернету и формирање сајта школе
56
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
конституисање стручног већа
подела часова према броју уписаних
одељења
предаја годишњих планова рада
избор литературе за ученике
план набавке књига и учила
организација допунске и додатне наставе
(избор ученика за обе наставе)
стручно педагошко усавршавање
наставника
иновације у настави
корелација наставних садржаја у оквиру
сродних предмета стручног већа
анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја
уједначавање критеријума оцењивања
реализација фонда часова
мере за побољшање успеха и унапређивање
рада
иновације у настави
планирање посете музеју „Никола Тесла“
анализа успеха, дисциплине и свих облика
образовно васпитног рада, на крају првог
полугодишта
анализа посета зимским семинарима
нализа уређења кабинета
помоћ млађим наставницима
усклађивање критеријума оцењивања
стручно педагошко усавршавање
наставника
извештај са појединих семинара
анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
мере за побољшање успеха ученика
анализа допунске и додатне наставе
планирање часова за наредну школску
годину
сређивање документације
утврђивање успеха ученика на крају
школске године
анализа реализације фонда часова
израда и предаја планова рада
расподела часова за нову школску годину
октобар
новембар
децембар
фебруар
март
април
мај
јун
начин
реализације
седнице већа
датум
реализације
од 01. до 05.
седнице већа
до 15.
седнице већа
до 20.
наставни часови
састанци са
ученицима
до 30.
седнице већа
седнице већа
до 25.
седнице већа
трибине
до 31.
седнице већа
предавања
до 30.
седнице већа
до 31.
седнице већа
до 20.
комисије
4 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ, ИНФОРМАТИКЕ И
РАЧУНАРСТВА
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада стручног већа
Подела предмета и других задужења наставника
Избор уџбеника и стручне литературе
Стручно и педагошко усавршавање наставника
Вођење педагошке документације
Набавка књига и учила
57
7
8
9
10
11
12
13
Унапређивање метода и облика наставног рада
Унапређивање метода и критеријума оцењивања
Анализа реализације садржаја и фонда часова
Функционално повезивање садржаја наставних предмета
Допунски и додатни рад
Избор литературе и опремање кабинета
Повезивање наставних садржаја у оквиру предмета у овом стручном већу
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
конституисање стручног већа
подела часова према броју уписаних
одељења
предаја годишњих планова рада
избор литературе за ученике
план набавке књига и учила
распоред писмених задатака за математику
организација допунске и додатне наставе
(избор ученика за обе наставе)
стручно педагошко усавршавање
наставника
иновације у настави
корелација наставних садржаја у оквиру
сродних предмета стручног већа
анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја
уједначавање критеријума оцењивања
реализација фонда часова
мере за побољшање успеха и унапређивање
рада
иновације у настави
анализа успеха, дисциплине и свих облика
образовно васпитног рада, на крају првог
полугодишта
октобар
новембар
децембар
фебруар
март
април
мај
јун
анализа посета зимским семинарима
нализа уређења кабинета
помоћ млађим наставницима
усклађивање критеријума оцењивања
стручно педагошко усавршавање
наставника
извештај са појединих семинара
анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
мере за побољшање успеха ученика
анализа допунске и додатне наставе
планирање часова за наредну школску
годину
сређивање документације
утврђивање успеха ученика на крају
школске године
анализа реализације фонда часова
израда и предаја планова рада
расподела часова за нову школску годину
начин
реализације
седнице већа
датум
реализације
од 01. до 05.
седнице већа
до 15.
седнице већа
до 20.
наставни часови
састанци са
ученицима
до 30.
седнице већа
седнице већа
до 25.
седнице већа
трибине
до 31.
седнице већа
предавања
до 30.
седнице већа
до 31.
седнице већа
до 20.
комисије
58
5 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада стручног већа
Подела предмета и других задужења наставника
Избор уџбеника и стручне литературе
Стручно и педагошко усавршавање наставника
Вођење педагошке документације
Набавка књига и учила
Унапређивање метода и облика наставног рада
Унапређивање метода и критеријума оцењивања
Анализа реализације садржаја и фонда часова
Функционално повезивање садржаја наставних предмета
Допунски и додатни рад
Избор литературе и опремање кабинета
Модернизовање специјализованих кабинета за пољопривредну струку
Увести једно одељење пољопривредне струке – оглед
Повезивање наставних садржаја у оквиру предмета у овом стручном већу
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
конституисање стручног већа
подела часова према броју уписаних
одељења
сарадња са пољопривредним добром
„Радмиловац“, Јаково, Добановци,
Батајница итд...
предаја годишњих планова рада
избор литературе за ученике
план набавке књига и учила
организација допунске и додатне наставе
(избор ученика за обе наставе)
стручно педагошко усавршавање
наставника
иновације у настави
корелација наставних садржаја у оквиру
сродних предмета стручног већа
анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја
уједначавање критеријума оцењивања
реализација фонда часова
мере за побољшање успеха и унапређивање
рада
иновације у настави
анализа успеха, дисциплине и свих облика
образовно васпитног рада, на крају првог
полугодишта
октобар
новембар
децембар
фебруар
март
анализа посета зимским семинарима
нализа уређења кабинета
помоћ млађим наставницима
усклађивање критеријума оцењивања
стручно педагошко усавршавање
наставника
сарадња са пољопривредним добром
„Радмиловац“, Јаково, Добановци,
начин
реализације
седнице већа
датум
реализације
од 01. до 05.
седнице већа
до 15.
седнице већа
до 20.
наставни часови
састанци са
ученицима
до 30.
седнице већа
седнице већа
седнице већа
трибине
до 25.
до 31.
59
април
мај
јун
Батајница итд...
извештај са појединих семинара
анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
мере за побољшање успеха ученика
анализа допунске и додатне наставе
планирање часова за наредну школску
годину
сарадња са пољопривредним добром
„Радмиловац“, Јаково, Добановци,
сређивање документације
утврђивање успеха ученика на крају
школске године
анализа реализације фонда часова
израда и предаја планова рада
расподела часова за нову школску годину
седнице већа
предавања
до 30.
седнице већа
до 31.
седнице већа
до 20.
комисије
6 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАШИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Планирање и програмирање рада стручног већа
Подела предмета и других задужења наставника
Избор уџбеника и стручне литературе
Стручно и педагошко усавршавање наставника
Вођење педагошке документације
Набавка књига и учила
Унапређивање метода и облика наставног рада
Унапређивање метода и критеријума оцењивања
Анализа реализације садржаја и фонда часова
Функционално повезивање садржаја наставних предмета
Допунски и додатни рад
Избор литературе и опремање кабинета
Комплетирање кабинета и радионице за предмет образовног профила техничар
мехатронике - оглед
Модернизовање специјалних кабинета машинске нове технологије
Повезивање наставних садржаја у оквиру предмета у овом стручном већу
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
септембар
октобар
новембар
садржај активности
конституисање стручног већа
подела часова према броју уписаних
одељења
предаја годишњих планова рада
избор литературе за ученике
план набавке књига и учила
организација допунске и додатне наставе
(избор ученика за обе наставе)
стручно педагошко усавршавање
наставника
сарадња са предузећима
иновације у настави
корелација наставних садржаја у оквиру
сродних предмета стручног већа
анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја
начин
реализације
седнице већа
датум
реализације
од 01. до 05.
седнице већа
до 15.
седнице већа
до 20.
60
децембар
фебруар
март
април
мај
јун
уједначавање критеријума оцењивања
реализација фонда часова
мере за побољшање успеха и унапређивање
рада
иновације у настави
анализа успеха, дисциплине и свих облика
образовно васпитног рада, на крају првог
полугодишта
анализа посета зимским семинарима
нализа уређења кабинета
помоћ млађим наставницима
усклађивање критеријума оцењивања
стручно педагошко усавршавање
наставника
сарадња са предузећима
извештај са појединих семинара
анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
мере за побољшање успеха ученика
анализа допунске и додатне наставе
планирање часова за наредну школску
годину
сређивање документације
утврђивање успеха ученика на крају
школске године
анализа реализације фонда часова
израда и предаја планова рада
расподела часова за нову школску годину
наставни часови
састанци са
ученицима
седнице већа
седнице већа
до 30.
до 25.
седнице већа
трибине
до 31.
седнице већа
предавања
до 30.
седнице већа
до 31.
седнице већа
до 20.
комисије
7 ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
Оквирни (глобални) програм делатности
ред.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПОДРУЧЈЕ РАДА
Организација почетка рада школске радионице
Планирање и програмирање рада стручног већа
Подела предмета и других задужења наставника
Избор уџбеника и стручне литературе
Стручно и педагошко усавршавање наставника
Вођење педагошке документације
Набавка књига и учила и дидактичких помагала и наставних средстава за
обављање праксе
Похвале и награде ученицима
Унапређивање метода и облика наставног рада
Естетско, функционално и хигијенско уређење школске радионице
Анализа реализације садржаја и фонда часова
Функционално повезивање садржаја наставних предмета
Припрема за спровођење завршних испита
Организација завршетка школске године
Повезивање наставних садржаја у оквиру предмета у овом стручном већу
61
Оперативни (месечни) програм активности и динамика реализације
месец
садржај активности
септембар
конституисање стручног већа
подела часова према броју уписаних
одељења
естетско, функционално и хигијенско
уређење школске радионице
избор литературе за ученике
план набавке опреме за радионицу
унапређивање радне и технолошке
дисциплине наставника и ученика
опремање школске радионице (набавка
алата и прибора)
анализа вођења школске документације
корелација наставних садржаја у оквиру
сродних предмета стручног већа
анализа успеха ученика на крају првог
тромесечја
уједначавање критеријума оцењивања
реализација фонда часова
мере за побољшање успеха и унапређивање
рада
функционално повезивање садржаја
стручних предмета
анализа успеха, дисциплине и свих облика
образовно васпитног рада, на крају првог
полугодишта
анализа посета зимским семинарима
нализа уређења кабинета
помоћ млађим наставницима
сређивање школске радионице
набавка ситног резног алата
сарадња са предузећима
усклађивање критеријума оцењивања
стручно педагошко усавршавање
наставника
извештај са појединих семинара
анализа успеха и дисциплине на крају
трећег тромесечја
мере за побољшање успеха ученика
анализа допунске и додатне наставе
планирање часова за наредну школску
годину
припрема питања и тема за завршнр испите
сређивање документације
утврђивање успеха ученика на крају
школске године
полагање завршних испита
израда и предаја планова рада
расподела часова за нову школску годину
октобар
новембар
децембар
фебруар
март
април
мај
јун
начин
реализације
седнице већа
датум
реализације
од 01. до 05.
седнице већа
до 15.
седнице већа
до 20.
наставни часови
састанци са
ученицима
до 30.
седнице већа
седнице већа
до 25.
седнице већа
трибине
до 31.
седнице већа
предавања
до 30.
седнице већа
до 31.
седнице већа
до 20.
комисије
62
VII ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА
1 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Стручни актив за развојно планирање чине:
три представника из реда чланова Наставничког већа школе и
по један представник локалне самоуправе и Савета родитеља школе.
Председника и чланове Стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.
Стручни актив за развојно планирање састаје се најмање два пута у току полугодишта.
Задаци стручног актива за развојно планирање су:
- Праћење реализације развојног плана школе, а нарочито у вези са остваривањем
образовно-васпитног рада
- Предлагање нових, бољих и реалнијих критеријума за вредновање планираних активности
- Припремање предлога развојног плана школе за наредни тро-петогодишњи период,
- Разматрање и других питања од значаја за развој школе.
Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору.
2 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних
сарадника.
Председника и два члана Стручног актива за развој школског програма именује
Наставничко веће школе и то су: Даниловић Драгојка, Мила Нешовић и Милиновић Горана.
Председник је Милиновић Горана.
Стручни актив за развој школског програма састаје се по потреби, а најмање два пута у току
полугодишта
Задаци Стручног актива за развој школског програма утврђени су општим и посебним
основама Школског програма који обухватају: опште циљеве, принципе и исходе
образовања у оквиру образовних области и циклуса образовања.
Остале обавезе чланова стручног актива састоје се у:
- Планирању реализације развоја школског програма,
сарадњи са стручним сарадницима,
- Активном учешћу у раду осталих стручних органа,
- Праћењу развоја и напредовања ученика у остваривању исхода образовања и
- Евидентирању облика стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
школе.
Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговара Наставничком већу школе.
3 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и Стручних актива школе:
1. Стручно веће српског језика и уметности Нада Станић
2. Стручно веће друштвене групе предмета и физичког васпитања Жељко Крунић
3. Стручно веће математике, информатике и рачунарства Владисављевић Светлана
4. Стручно веће природне групе предмета Николић Анка
5. Стручно веће стручних машинских предмета Мирослав Радаковић
6. Стручно веће практичне наставе Борислав Јокић
7. Стручно веће пољопривредне струке Иван Радовић
8. Председник актива за развојно планирање Гојковић Љиљљана
9. Председник актива за развој школског програма Драган Павловић
Педагошким колегијумом руководи и води директор школе Жарко Оташевић, а у
његовом одсуству помоћник директора школе Драган Павловић.
63
По Закону о основама система образовања и васпитања Педагошки колегијум разматра
питања и заузима ставове у вези са пословима директора на:
- Старању осигурања квалитета и унапређивању васпитно-образовног рада
- Старању о остваривању развојног плана школе
- Организовању педагошко-инструктивног увида и надзора и предузимању мера за
унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника
-Планирању стручног усавршавања запослених.
Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе, односно, помоћник
директора.
Месечни састанаци Педагошког колегијума одржаваће се сваког првог уторка у месецу.
Радни задаци Педагошког колегијума су:
У јулу и августу: Разматрање предлога Програма рада школе за наредну школску годину
У септембру: Организација и унапређивање ваннаставних активности
У новембру, јануару, априлу и јуну: Анализа реализације свих облика рада на крају
класификационих периода
У децембру: Рад на питањима стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
У марту и априлу: Разматрање предлога о развојном плану школе
У мају и јуну: Педагошко кадровска питања
Носиоци активности су сви чланови Педагошког колегијума.
4 ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ИНДИВИДУАЛНИ
ПРОГРАМ И ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ НАЧИН РАДА
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју инвалидитета и
других разлога, потребна додатна подршка, у образовању и васпитању, установа обезбеђује
отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.
За ученика са изузетним способностима, установа такође доноси индивидуални образовни
план. Циљ ИОП јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовно –
васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. ИОП је документован
план израђен за ученика са посебним образовним потребама, ради обезбеђивања једнаких
могућности приступа учењу, постизања исхода учења и инклузије.
ИОП у установи доноси педагошки колегијум, на предлог стручног ти ма за
инклузивно образовање.
Стручни тим за инклузивно образовање на нивоу школе, доноси одлуку о изради
ИОП-а и формира тим, који ће израдити ИОП за одређеног ученика.
ИОП тим обавезно чине: родитељ – старатељ, стручни сарадник школе,
одељењски старешина, а по потреби стручњак ван школе на предлог родитеља,
предметни наставници и педагошки асистент.
Стручни тим за ИОП, на нивоу школе, чине: директор школе, стручни сарадник,
представници стручних већа и савета родитеља.
За имплементацију иклузивног образовања, потребно је:
1. Све запослене упознати са Законом о основама система образовања и васпитања и
обавези о примени инклузивног образовања у школи (информисање наставничког
већа, Школског одбора, савета родитеља и ученичког парламента, о циљевима
садржајима и активностима инклузивног образовања
2. Сачинити оперативни план стручног тима за инклузивно образовања
3. Сачинити оперативни план рада стручног тима за инклузивно образовање
4. Реализовати самовредновање материјалних, техничких и људских ресурса за
инклузивно образовање
64
5. Анализа реализације уписа ученика у први разред и по потреби израда
индивидуаслног образовног плана за конкретне ученике, што је задатак тима за ИОП
6. За израду ИОП-а потребно је прво анализирати ситуацију и прикупити податке о
ученику од свих релевантних фактора
7. ИОП образац треба да садржи личне податке о ученику, педагошки профил ученика,
процену потреба за подршком и план активности по предметима
8. Педагошки профил ученика треба да садржи јаке стране потребе за подршком и тачке
ослонца, који ће бити приоритети пружања подршке
9. Родитељ (старатељ) даје сагласност за спровођење ИОП-а
10. ИОП се процењује након три месеца у првој години, а касније на полугодишњем
нивоу
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
АКТИВНОСТИ
Информисање свих органа у
школи о инклузивном
образовању (Наставничко веће,
Педагошки колегијум, Школски
одбор, Савет родитеља и
ученички парламент
Анализа реализације уписа
ученика у први разред
Самовредновање материјално
техничких и људских ресурса за
ИОП
Организовање стручне обуке за
ИОП
Формирање стручног тима за
ИОП
Идентификовање деце са
посебним потребама
Израда педагошког профила
детета
Израда индивидуалног
образовног плана
Усвајање ИОП
Процене реализације ИОП-а и
корекције
УЧЕСНИЦИ
Чланови већа,
одбора, Савета
родитеља,
парламента,
педагошки
колегијум
Педагошки
колегијум
Педагошки
колегијум
Предметни
професори и
одељењске
старешине
Директор и стручни
сарадник
Одељењске
старешине, стручни
сарадник,
предметни
професор
Одељењски
старешина, стручни
сарадник, родитељи
Одељењски
старешина, стручни
сарадник, родитељ,
наставници
Педагошки
колегијум
Педагошки
колегијум
ОДГОВОРНА
ОСОБА
Директор и стручни
органи школе
Август,
септембар
Директор
Крај септембра
Директор
Крај септембра
Директор
Октобар,
новембар
Директор
Септембар
Директор
Септембар,
новембар
Директор и тим за
ИОП
Новембар,
децембар
Директоре и тим за
ИОП
Децембар
Директоре и тим за
ИОП
Педагошки
колегијум и
директор
Јануар
ВРЕМЕ
Април, јун
65
VIII ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ОБАВЕЗНИХ И
ФАКУЛТАТИВНИХ АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
Напомена: Индивидуални годишњи програми и оперативни планови рада наставника, чине
саставни део годишњег програма рада школе и дају се као његов прилог
IX ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА
ВАННАСТАВНИХ И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ
ШКОЛЕ
1 ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА
Оперативни (месечни) програм активности
Септембар:
- формирање секције
- селекција играча и договори о терминима тренинга
- пријем и додавање лопте у месту
- пријем и додавање лопте у месту и кретњи (трку)
Октобар:
- увежбавање елемената са лоптом
- општа физичка припрема
- вођење лопте кораком
- вођење лопте трчећим кораком
- вођење лопте трчећим кораком и шут на гол
Новембар:
- вођење лопте трчећим кораком и шут на гол
- шутирање из места на гол
- шутирањена гол из залета
- извођење казненог ударца
- увежбавање извођење аута руком и ногом
Децембар:
- увежбавање пређених елемената
- вежбе за повећање скоћности
- вежбе за јачање руку, ногу и раменог појаса
- увежбавање напада појединца
Фебруар:
- контра напад
- увежбавање одбране
- увежбавање напада са мање и више играча
Март:
-
понављање (увежбавање) пређених елемената
увежбавање напада и одбране
рад на дриблингу појединца
тактика за појединца и групе, као и целе екипе
66
-
увежбавање пређених елемената
Април:
- пресинг екипе (понашање појединца у пресингу и његова кретња)
- правила суђења
- игре на два гола – увежбавање
- вежбе за повећање спретности и окретности
- игре на два гола – увежбавање
Мај:
-
игре на два гола – увежбавање
такмичења
турнири
2 ОДБОЈКАШКА И РУКОМЕТНА СЕКЦИЈА
Оперативни (месечни) програм активности
Септембар:
- формирање секција
- селекција играча и договори о терминима тренинга
- пријем и додавање лопте у месту
- пријем и додавање лопте у месту и кретњи (трку)
Октобар:
- увежбавање елемената са лоптом
- општа физичка припрема
- пријем лопте у ваздуху и на земљи
Новембар: ОДБОЈКА
- увежбавање сервиса
- игра на мрежи, блокови (скок игра)
- рад на физичкој припреми
РУКОМЕТ
- увежбавање додавање лопте
- дуел игра
- рад на физичкој припреми
Децембар:
- увежбавање пређених елемената
- рад са коректором
- вежбе за повећање скочности
- рад са блокерима
- рад са смечерима
- рад на сервису
- увежбавање напада појединца
-
увежбавање пређених елемената
рад са нападом
рад са одбраном
рад са пивотом
рад са бековима
рад са крилима
Фебруар:
- вежбе јачања руку, ногу и раменог појаса
- увежбавање напада
- увежбавањее одбране
Март:
-
увежбавање пређених елемената
увежбавање одбране и напада
рад на тактици екипе
тактика појединца у склопу екипе
вежбе јачања руку, ногу и раменог појаса
67
Април:
- правила одбојке и суђење
- правила рукомета и суђење
- вежбе за повећање спретности и окретности у игри
- игре екипа – увежбавање техника
Мај:
-
игре екипа – увежбавања
такмичења
турнири
3 КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА
Оперативни (месечни) програм активности
Септембар:
- информисати ученике за кошаркашку секцију
- вршити селекцију, тако што би био организован блиц турнир првенства школе
- одабрати најбоље појединце за селекцију школе
Октобар:
- упознати одабране кошаркаше са планом рада селекције
- договор о терминима тренинга
- почети обуку оосновним техникама кошарке
Новембар:
- увежбавање двокорака
- вођење лопте левом и десном руком
- вежбање технике шута на кош
- скок шут
Децембар:
- формирати екипу и потенцијално прву петорку
- одређивати и увежбавати замене места у игри
- игра на два коша
- тактика – зона
Фебруар:
- увежбавање пређених елемената
- увежбавање тактике човек и зоне
- увежбавање тактике зонски пресинг
- игра против друге екипе
- кондиционе вежбе трчања и њима сличне
Март:
-
припреме екипе за општинско такмичење
сусрети са другим школама (пријатељске утакмице)
сусрети са селекцијама КК „Младост“ из Земуна
тактичко – техничке вежбе
Април:
- кондициони тренинзи
- техничко увежбавање елемената игре
- тактичке вежбе одбране – човек на човека, зона и комбинована одбрана
68
Мај:
-
сусрети са другим школама (пријатељске утакмице)
сусрети са селекцијама КК „Младост“ из Земуна
припреме за општинско и евентуално градско такмичење
кондиционе вежбе – скокови и трчање
Јун:
-
подмлађивање екипе млађим узрастима (из млађих разреда)
договор о будућем раду
4 Х О Р
Оперативни (месечни) програм активности
Септембар:
Октобар:
Новембар:
Децембар:
Јануар:
Фебруар:
Март:
Април:
Мај:
Јун:
- одабирање ученика за хор
- техничке вежбе распевавања и основи вокалне технике
- увежбавање композиција по гласовима за одређене манифестације
- увежбавање нових композиција по гласовима и заједно
- рад са солистима
- припреме и извођење школске славе Светог Саве
- распевавање и увежбавање нових композиција
- увежбавање нових композиција и рад са солистима
- увежбавање нових композиција и рад са солистима
- увежбавање нових композиција за смотру хорова и завршних свечаности
школа
- договор о даљем раду за следећу школску годину
5 КОМПЈУТЕРСКО – ГРАФИЧКА И ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Оперативни (месечни) програм активности
Септембар:
Октобар:
Новембар:
Децембар:
Фебруар:
Март:
Април:
Мај:
- увид у бројне системе
- бинарни
- хексадекадни
- Microsoft Office Word 2010
- исписивање текста и вежбање
- Windows
- Autocad
- коришћење Windows и Autocad-а у пракси
- Proingener
- Katia
- коришћење Proingener и Katiе у праксу
- Sold Works
- коришћење Sold Worksа и Proingenerа
- увежбавање програмских пакета за припрему екипе за такмичење
- увежбавање програмских пакета за припрему екипе за такмичење
- организовање школског такмичења у компјутерској графици
- увежбавање програмских пакета за припрему екипе за такмичење
- организовање градског такмичења у компјутерској графици
- увежбавање програмских пакета за припрему екипе за такмичење
- организовање (евентуално) републичког такмичења у компјутерској
графици
69
6 ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Оперативни (месечни) програм активности
Септембар:
Фебруар:
Март:
Април:
- усвајање плана и програма
- постављање изложбе Историја Земуна
- изложба ликовних радова ученика
- годишња изложба
- припрема радова поводом борбр против сиде (01. децембар)
- припрема цртежа поводом Дана Светог Саве
-постављање изложбе поводом борбр против сиде (01. децембар)
- изложба поводом Дана Светог Саве
-изложба под називома Српска средњовековна уметност
- изложба радова ученика из првог полугодишта
- припрема радова ученика за смотру
- изложба радова ученика за учешће на смотри ученичких радова
Мај:
Јун:
- изложба ученика, посвећена пролећу и младости
- изложба свих бољих и награђених радова ученика
Октобар:
Новембар:
Децембар:
Јануар:
7 ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА
Оперативни (месечни) програм активности
Септембар:
Октобар:
Новембар:
Децембар:
Јануар:
Фебруар:
секцијама)
Март:
Април:
Мај:
Јун:
Септембар:
Октобар:
Новембар:
Децембар:
Јнуар:
Фебруар:
Март:
Април:
Мај:
Јун:
Јун:
- формирање историјске секције и упознавање са планом и програмом
- припреме и изложбе, поводом ослобођења Београда и Земуна
- припрема календара историјских догађаја
- обилазак музеја у Београду
- прикипљање материјала за изложбу поводом Дана Светог Саве
- постављање изложби поводом Дана Светог Саве и Дана школе
- постављање изложбе из живота и рада ученика (у сарадњи са другим
- изложба поводом догађаја 25 и 27 марта
-цкалендар догађаја
- изложба поводом бомбардовања Београда
- обилазак музеја и културно –историјских споменика
- припрема календара историјских догађаја
8 ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
Оперативни (месечни) програм активности
- конституисање литерарне секције и пријем нових чланова
- посета сајму књига
- промоција нових издања и организовање књижевних сусрета и трибина
- организовање књижевних сусрета
-припрема рецитала, за школску славу Светог Саву
- припрема и организовање програма за Дан Светог Саве и Дан школе
- школска манифестација (избор најбољег писменог задатка)
- писци у школи (посета писаца школи, на вечериме прозе и поезије)
- гостовање ученика средњих школа Земуна, нашој школи и обрнуто
- гостовање нашој школи, писаца из дијаспоре
- припреме за матуру
- анализа рада секције и израда плана за нову школску годину
70
9. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
Септембар:
-Обележавање Дана заштите озонског омотача (16. септембар) (предавање и упутства за
израду постера)
- Укључивање нових чланова у секцију (1. разред). Предлагање и усвајање активности
у наступајућој школској години.
- Акција чишћења околине школе (у складу са светском недељом чишћења околине,
под слоганом „Очистимо свет“!)
Октобар:
- Обележавање Светске недеље заштите дивљих животиња. (израда постера)
- Узроци угрожености животиња. (предавање и дискусија)
- Посета зоолошком врту
Новембар
- Загађивање и заштита ваздуха – обележавање Дана чистог ваздуха (3. новембар)
(предавање и упутства за израду постера)
- Потрошачко друштво и развијанје еколошке свести (предавање и дискусија, у
сарадњи са наставником грађанског васпитања и верске наставе)
- Сида и остале полно преносиве болести (предавњје и дискусија)
- Обележавање Светског дана борбе против СИДЕ.(1. Децембар)- (израда и
презентација постера)
Децембар
- Људска права (предавање и дискусија, у сарадњи са наставником грађанског
васпитања, историје и социологије)- поводом 5. Децембра, дана лјудских права
- Одрживи развој – дефиниција и начела. (предавање и дискусија, у сарадњи са
наставником грађанског васпитања)
Јануар
- Дрога: врсте дроге, дејство и последице. (предавање и дискусија)
- Штетност пушења (предавање и дискусија)
- Обележавање националног Дана без дуванског дима (31. Јануар) ( израда постера)
Фебруар
- Обележавање Светског дана заштите мочварних подручја . Значај мочвара.
(предавање и упутства за израду постера)
- Енергија, облици и извори. Енергетски ресурси. (предавање и дискусија, у сарадњи
са наставником физике)
- Обележавање Светског дана очувања енергије (14. Фебруар) (израда постера)
- Отпад и управљање отпадом (предавање и дискусија)
Март
- Шта је храна? Загађивање и заштита хране. (предавање и упутства за израду
постера)
- Генетски модификована храна – за и против. (предавање и дискусија)
- Обележавање Светског дана воде (22. март) (предавање и упутства за израду
постера)
- Земљиште – врсте, извори загађивања, очување и обнављање. (предавање и дискусија,
у сарадњи са наставником педологије)
Април
-Ђубрива и пестициди. Компостирање. (предавање и дискусија, у сарадњи са наставником
заштите биља)
- Засади и негуј биљку! Оплемени радни и животни простор! (акција уређивања школских
ходника и кабинета)
- Обележавање Дана планете Земље (22. април) ( учешће у градским манифестацијама)
71
- Биљке – дефиниција и класификација. (предавање и сређивање школског хербаријума постојеће збирке)
- Идентификација дрвећа у школском дворишту и оклини (постављање
- таблица са народним и латинским називима и прикупљање материјала за школски
хербаријум)
Мај
- Климатске промене на Земљи (предавање и дискусија, поводом 15. Маја, дана акције
за климу)
- Обележавање Светског дана заштите биодиверзитета(22. мај) (израда постера:
„Угрожене и заштићене биљне и животињске врсте у Србији“)
- Предлози за заштиту животне средине (презентација писаних радова и дискусија)
- Посета ботаничкој башти у Београду. (фотографисање и накнадна израда паноа)
Јун
- Облици заштите природе (предавање и дискусија)
- Излет у Сремске Карловце (заједно са историјском и литерарном секцијом)
- Изложба : „ Заштићена природна добра Србије. Национални парк „Фрушка гора“. „
X ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНОГ РАДА
1 УНАПРЕЂИВАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Целокупна организација образовно – васпитног рада школе, треба да буде усмерена
на припрему, реализацију и вредновање наставе и процеса учења. Орга низатори наставе и
учења, дакле наставници морају познавати све карактеристике процеса учења, које га чине
развојним процесом, средством деловања, на развој ученикове личности и његово
понашање. Према томе, од квалитета педагошке организације, зависе ефекти процеса и
учења у настави.
Организацији процеса наставе и учења треба прилазити, са унапред утврђеним
програмским циљевима, задацима, садржајем и очекиваним педагошким ефектима. То
такође предпоставља осмишљавање методама и облицима рада, који ће дати најбоље
резултате наставе и учења.
За успешно остваривање задатака настаавног предмета, неопходно је да сваки
наставник на уму, има следеће компоненете:
- психолошке одлике (адолесцената) узрасних карактеристика ученика
- структуру стварних ученичких потреба и могућности процеса учења
- педагошку артикулацију наставног часа, односно склад метода, облика и средстава
образовних садржаја
- искуство ученика, односно нивоа предзнања, нивоа општих радних навика и степен
остварених сарадничких односа између наставника и ученика
- субјекатску позицију ученика у процесу наставе и учења, као битну предпоставку
активне и креативне наставе
- организацију живота и рада школе, као институције, режим, норме, традиције, стил
руковођења, односи мађу наставницима, изглед школског амбијента, углед школе .....
- друштвене чиниоце и породичне прилике у којима ученици остварују процес учења
- односи ученик – наставник
Продуктивно ангажовање ученика, треба да буде једна од главних карактеристика
педагошке организације учења, односно наставе, кроз индивидуално и заједничко решавање
практичних проблема и коришћење рационалних облика рада.
72
2 ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
Васпитна функција школе, остварује се у сложеним друштвеним условима, који
карактеришу садашњу фазу демократизације друштва.
На јачање васпитне функције школе, упућује и политичко – безбедносна ситуација код
нас, а и у свету, као и услови стабилизације нашег привредног и економског живота.
Васпитни рад школе и наставника, мора бити усмерен у правцу остваривања следећих
циљева и задатака:
- стицање потребних знања, умења и навика, развијање способности критичког духа,
развијање интереса за новим сазнањима, као и потребе за перманентним образовањем
и самообразовањем
- оспособљавање учениказа укључивање за рад и друштвени живот
- развијање стваралачког и одговорног односа према раду и школским средствима
- развијање хуманитарних и других ставова демократског друштва
- развијање заједништва, патриотизма и солидарности
- развијање физичких и психолошких способности и свести очувању здравља
- развој естетских свостава личности, навика, културног понашања и рационално
коришћење слободног времена
Свака образовно – васпитна активност школе, мора доприносити остваривању наведених
задатака. Наставници су обавезни да у дневној припреми за наставу, односно часове и друге
облике васпитно – образовног рада, прецизно одреде и дефинишу васпитне циљеве, док их
повежу са актуелним садржајима и да их реализују, кроз погодне облике, методе и поступке
у раду.
3. ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНИХ ЗАДАТАКА КРОЗ НАСТАВУ
Настава заузима највећи део укупног радног ангажовања наставника и ученика. Због
тога је неопходно да се са остваривањем васпитних задатака, кроз наставу, прилази што је
могуће свестраније, плански и организовано. Поред садржаја и облика, метода и средстава,
веома значајну улогу у остваривању васпитних задатака, имају друштвени односи, који су у
настави.
Сваки наставни предмет, пружа довољно могућности, да се путем његових садржаја,
врши активан утицај на свестран и складан развој личности ученика. Међутим степен
утицаја наставника предмета у највећој мери зависи, од непосредне припреме наставника за
извођење наставе.
Вишеструка је улога наставника у остваривању васпитних задатака. Као организатор
процеса стицања знања ученика, наставник је у обавези, да уводи ученике, у достигнућа
науке, негује и развија њихова интересовања за дисциплине у којима се испољава
способност за практичну примену знања у производњи и изградњу добрих међуљудских
односа.
Наставници врше утицај на ученике особинама своје личности и својим понашањем,
ставовима и системом вредности.
4. ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНИХ ЗАДАТАКА КРОЗ ПОВЕЗИВАЊА РАДА И
ОБРАЗОВАЊА
Садржаји практичне наставе, производног и друштвено – корисног рада треба највише
да доприносе, развијању радног и политехничког васпитања. Ови садржаји утичу на
формирање особиналичности ученика и то: рационалност, уредност, тачност и прецизност;
дакле стварање општих радних навика и културе рада. Кроз ове садржаје ученике треба
навикнути на радни напор, да раде по одређеном плану, те да се започети посао заврши до
краја. На овај начин, наставници ће стварати услове на формирање позитивних особина и
црта личности ученика. Кроз овакав приступ ће се остваривати циљеви и задаци
интелектуалног, моралног, физичког и естетског васпитања, као оспособити за друштвени
живот.
73
-
-
Оквирни програм друштвено – корисног рада
чишћење и одржавање слободног школског простора, дворишта школе, према подели
терена (од септембра до јуна, задужене разредне старешине са одељењима и ученици
пољопривредне струке)
одржавање стаза и ивичњака, поправке ограде и стазе, канти за смеће (од септембра
до јуна – ученици на пракси и ученици пољопривредне струке)
подизање и одржавање зеленила: дрвеће, украсно шибље и цвеће
уређивање и одржавање простора за одмор, поправка клупа и столица исл...
изградња, поправка и одржавање терена за физичко васпитање и спорт
уређивање и одржавање чистоће кабинета, учионица и радионице
нега саксијског цвећа у просторијама зграде школе (еколошка секција – целе школске
године)
дежурање ученика на улазу у школу (ученици старијих разреда)
5. УЛОГА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ У ОСТВАРИВАЊУ ВАСПИТНИХ
ЗАДАТАКА
Поред наставе и других комплементарних облика образовно – васпитног рада,
значајно место за остваривање васпитних ефеката, представљају слободне ученичке
активности. Редовна настава даје ученицима основна знања и развоја основне тахничке и
радне вештине, а посебне склоности и интересовања, ученици испољавају у оквиру
слободних активности.
Слободне активности треба да буду организовани облици образовног и друштвеног
рада, а да се остварују у оквиру школе, ван редовне наставе. Кроз ове активности, ученици
треба на принципу самосталног и колективног рада, да продубљују сазнања из појединих
научних области, развијају склоности и способности и задовољавају своја интересовања,
развијају стваралачки и активан рад у оном подручју, у којем имају посебан интерес и
амфинитет.
Пр о гра м унап ређ и ва ња здр а вља учени ка
Циљ овог васпитно-образовног подручја је развијање свих сфера ученикове личности
како би се оспособили да се брину за очување, заштиту и унапређивање сопственог здравља
и здравља других људи.Задатак је да се код ученика формирају здрави стилови живота,
унапреди здравствена култура тако да брига о укупном психо-физичком здрављу постане
саставни део свакодневних навика, потреба и понашања. Оспособити ученике да схвате
хуманизацију односа међу људима као пут ослобађања човека од предрасуда и као средство
хуманизације укупних друштвених односа. Здраствена заштита ученика организује се у
Дому здравља Земун. Стручни органи школе редовно прате здравствено стање ученика о
чему се извештава Наставничко веће и Савет родитеља.Програм унапрећивања здравља
ученика реализују одељенске старешине у сарадњи са предметним наставницима биологије,
хемије, физичког васпитања и психологом.
Хуманитарне акције и акције солидарности
По потреби, учешћу у хуманитарним акцијама, одазива се у зависности од генерације
ученика, некада већи, а некада мањи број ученика. Ширење и рад на активностима
добровољних давалаца крви, међу ученицима и радницима школе и учешће у осталим
солидарним акцијама је углавном добро.
Задаци на сузбијању наркоманије, алкохолизма, пушења и сиде
Своје непосредне васпитно – образовне задатке, на сузбијању болести зависности, школа
ће остварити на следећи начин:
74
информисање ученика о штетном дејству дроге, алкохола и дувана, кроз наставу
биологије, физичког и здравственог васпитања и програмски садржаји на
одељењским заједницама
- праћење и отклањање узрока, који доводе до ширење болести зависности путем
сарадње школе и породице, као и сарадња са здравственим установама
- стварање услова да ученици реализују програме слободних активности спорта,
рекреације и забавног живота
- обезбеђење стручне и научне популарне литературе, организовање предавања и
семинара за наставнике у циљу, потпунијег оспособљавања за реализацију циљева и
задатака на сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и сиде.
Стручни одбор за остваривање програма здравственог васпитања чине:
- директор школе
- школски психолог
- професор биологије
- представник родитеља (доктор – лекар, или медицинска сестра)
- патронажна средства Дома здравља у Земуну
-
6. ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА ВАСПИТАЊА У РАДУ
ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Поступним и педагошким осмишљеним радом одељењске заједнице, треба да се
развијају у јединствене, радне и друштвене заједнице у којима ће ученици уз помоћ
одељењског старешине и наставника, планирати и програмирати свој рад. Бавиће се
питањима из живота и рада одељења, организовати укључивање у радне, хуманитарне,
културне, спортске и друге активности, које се организују у школи и ван ње.
Одељењске старешине имају важну улогу у педагошки, осмишљеном вођењу
одељењске заједнице, у остваривању задатака моралног васпитања, физичког и естетског
васпитања, у сарадњи са предметним наставницима и психолошком службом.
Орјентациона програмска основа послова и задатака одељењског старешине:
- формирање одељењске заједнице
- упознавање ученика са кућним редом у школи
- планирање учења, рада и слободног времена
- однос према свим облицима образовно –васпитног рада
- утврђивање критеријума за правдање часова
- неговање хуманог односа према наставницима, ученицима и другим радницима у
школи
- однос према школској имовини
- анализа и понашања успеха ученика
- презентирање примера како треба учити
- културни, забани и друштвени живот ученика
- праћење успеха и дисциплине ученика
- помоћ ученицима, који заостају у развоју
- социјална делатност у одељењу
- решавање насталих проблема у учењу ученика
- израда анализа успеха ученика
- брига о здравственом и физичком стању ученика
- утицај породичних фактора на успех у школи
- анализа вршења дужности редара у одељењу
- однос према практичној настави
- оптерећеност ученика
- положај жене у савременом друштву
- техника вођења забелешки
- учешће у хуманитарним акцијама
- сарадња са родитељима
75
- утицај дроге, алкохола и пушења на ученике
- анализа изостанака ученика
- помоћ ученицима за израду матурских радова
- анализа свих облика образовно – васпитног рада
- усмеравање ученика у друштвено окружење (библитеке, музеје, позоришта ....)
- организација заједничких састанака са наставницима, родитељима и ученика
Сваки одељењски старешина сачиниће са одељењском заједницом програм конкретних
активности, уз прецизно одређивање садржаја, задужења и динамике реализације.
Пр о гра м: учење за п ози ти вну ко муни ка ци ју
Програм активности за унапређивање позитивне комуникације и овладавање
начином ненасилног решавања конфликата део је ширег УНИЦЕФ-овог пројекта
Образовање за развој, мир и толеранцију, који се примењује у Србији а у којем се полази од
мишљења стручњака да су положај и права детета угрожена.
Програм има за циљ да помогне деци да савладају знања и вештине потребне за
превазилажење - разрешавање проблема типичних за фазе личног сазревања и за успешно
успостављање складних социјалних односа.
Пратећи реформске промене у систему образовања на овај начин планирамо и да
припремимо и обучимо ученике у организовању свог Парламента.
Задаци овако конципираног програма су:
- да ученици стекну знања и способности
- да ученици прихвате и развију поштовање вредности као што су слобода и
одговорност, једнакост и солидарност, достојанство личности - самопоштовање и
поштовање другог и различитости међу људима.
- изграђивање код ученика придржавања принципа и процедура у одлучивању и
практичном делању, као што су активна, одговорна партиципација, толеранција и
недискриминација, дијалог, дебата и преговарање базирани на аргументима(а не
на ауторитету моћи), мирољубиво решавање неспоразума и сукоба;
- да ученици овладају начином комуницирања који почива на уважавању два
основна принципа:
 принципу једнакости: праведност, доступност, и уважавање права за све, без обзира
на пол, узраст, расну, етничку и религијску припадност, место живљења и
имовинско стање, способности и здраствени статус
 принципу партиципације: слобода изражавања мишљења, избора и активног учешћа
у одлучивању и делању уз прихватања одговорности.
Садржаји за примену програма налазе се у приручницима “Учионица добре воље",
“Свет по мери детета” , “Умећа комуницирања” и “Чувари осмеха”.
Програм ће се реализовати кроз сценарија радионица заснованих на интерактивној
методи на часовима одељенског старешине,Одељенске заједнице и Ученичком парламенту.
Садржај рада - активности
Радионица: Интервју
Радионица: Свест о себи
Радионица: Комуникација и неспоразуми
Време
X
XI
Носилац посла
одељенски старешина
Психолог
сарадници
Ученици 1. разреда
ученици
XII
ученици
Радионица: Комуникација у породици
I
одељенски старешина
Ученички парламент
Психолог
Радионица: Не волим када ми неко…
II
одељенски старешина
ученици
Радионица: Мој бес
Радионица: Конфликти
II
II
одељенски старешина
одељенски старешина
ученици
ученици
Радионица: Сарадња
III
одељенски старешина
Ученички парламент
ученици
Одељенске старешине
76
Радионица: Особине које ценим код себе
IV
Психолог
одељенске старешине
Радионица: Семафор осећања
V
одељенске старешине
ученици
Носилац посла је тим кога чине: Одељенске старешине и психолог и сви
мотивисани наставници, родитељи и сарадници из локалне заједнице.
Реализацију прате Директор и Наставничко веће.
7. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ У ФУНКЦИЈИ ОСТВАРИВАЊА
ВАСПИТНИХ ЗАДАТАКА
Културна и јавна делатност школе је саставни део васпитно – образовних делатности,
којима остварује сарадњу са друштвеном средином, родитељима ученика, спортским и
културним организацијама.
Средина у којој се школа налази, пружа широке могућности за остваривање културне
и јавне делатности, а ту убрајају: позоришта, библиотеке, музеју, домови културе,
омладински домови, рекреативни и спортски објекти, научне трибине, јавна предавања,
стручне расправе, разговори са истакнутим, јавним, научним, културним и спортским
личностима, организовање семинара, курсеви, течајеви за потребе друштвене средине,
организовање међушколских такмичења, излета и екскурзија, коришћење спортских
објеката за рекреацију грађана.
Учешће школе у активностима локалне и друштвене средине
- учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја
- организовање културно – уметничких, спортских и других приредби у школи
- организовано учешће у масовним акцијама: добровољно давање крви, радне
акције на нивоу школе (уређење школског објекта) итд.....
8. САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ
Сарадња школе и породице треба да допринесе успешнијем остваривању васпитне
функције породице, ангажовању родитеља у остваривању програма васпитног рада школе,
обезбеђивање јединства васпитних утицаја, бољем упознавању ученика, а тиме већој
ефикасности разредног старешине и наставника.
Носиоце сарадње са родитељима су сви наставници. Посебно је значајно место и
улога разредних старешина и школског психолога.
Посебни задаци у сарадњи са родитељима су следећи:
- боље упознавање ученика и јединствено педагошко деловање родитеља и
наставника (анкета: разредне старешине – септембар)
- међусобно информисање о психофизичком и социјалном развоју ученика, о раду
и понашању, условима живота у породици (стални задатак – разредне старешине)
- побољшање општих резултата рада са ученицима – индивидуални разговори,
посете Дому ученика, писмено обавештење, групни разговори, родитељски
састанци и друге активности (психолошки третман – психолох школе)
- ангажовање родитеља у већим акцијама, која школа организује и сл. (Савет
родитеља)
- педагошко психолошко оспособљавање родитеља: ментална хигијена, развојне
карактеристике ученика, болести зависности, пушење, алкохол, дрога, методе и
технике учења и рада, однос родитеља и наставника, хуманизација односа међу
половима, коришћење средстава масовног информисања и др....
Напомена: оперативни програми разредних старешина, налазе се у дневницима рада.
77
9 ПОСЕБАН ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА И
ЗЛОСТАВЉАЊА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ЗМАЈ“
Програм заштите ученика од насиља, је константан циљ свих запослених у школи.
Наша земља је самим доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених
нација о правима детета, Закона о основама система образовања и васпитања, Националним
планом акције за децу, наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у
породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Управо
из овог циља, урађен је Протокол за заштиту деце и ученика од насиља.
Покушали смо да у овом краћем, али доста важном Протоколу, предвидимо велики
број ситуација, до којих може доћи, али смо дали могућност свим запосленима, да што је
могуће више воде рачуна о ученицима, како у школи, дворишту, доласку до школе, али и
одласку из ње, посебно у вечерњим часовима, знајући где се школа налази и какво нам је
окружење.
-
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Покушати да са сваком генерацијом ученика постигнемо уважавање, толеранцију
и прихватање сваког ученика
Подизање нивоа свести свих ученика, баш када је у питању препознавање насиља,
злостављања и занемаривања
Правилно дефинисање поступка и процедура за заштиту од насиља
Информисање свих запослених, а посебно ученика о процедури и поступцима за
заштиту од насиља
Начини реаговања ефикасности заштите
Вођење евиденције о насиљу, бележити га и покушати предвидети насиља, ако се
добро познаје популација ученика и њихово гледање на насиље
Константно саветовати ученике о избегавању насиља, а ако до њега дође
покушати да се максимално ублаже последице
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Задаци:
- Проблеми адолесцентног насиља код ученика (подизање осетљивости колектива
школе)
- Проблем насиља код ученика и едукација, како њих самих, тако и околине
- међусобно информисање о случајевима адолесцентног насиља у школи
- Тимски рад свих у школи на смањењу насиља
- Константна комуникација са надлежним службама (СУП Земун, Центар за
социјални рад, Дом здравља Земун, Институт за ментално здравље идр.)
Чланови тима:
- Милиновић Горана (психолог)
- Рамић Љиљана (правник – секретар)
- Атлагић Нина (проф. историје)
- Крунић Жељко (проф. историје)
- Матић Александар (проф. Машинства)
- Гојковић Љиљана(проф. ратарства)
- Нешовић Биљана (библиотекар)
- Радовић Иван (проф. пољ. технике)
САДРЖАЈ
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
- Упознавање са Посебним протоколом
(Наставничко веће, Школски одбор, сајт школе и
други заинтересовани...)
- Презентација Протокола (сви разреди + брошуре
за ученике)
- Дефинисање правила понашања и последица
кршења правила - сви разреди
ДИНАМИКА
НОСИОЦИ
Тим за заштиту од
насиља
септембар / октобар
Одељењске
старешине
ППСлужба
78
Писмени задатак из српског језика и књижевности,
на тему адолесцентног насиља
октобар / новембар
Истраживање о учесталости и врстама насиља у
школи
Насиље у спорту - хулиганство – пројекције
филмова (или друга тема)
Обука наставног особља о ненасилној
комуникацији
Панои – Насиље и како га спречити
Дан борбе против расне дискриминације
децембар
Дан сећања на холокауст – последице најтежег
облика насиља у историји човечанства (предавање)
Школска спортска такмичења посвећена фер игри
(фудбал, кошарка, одбојка, стони тенис рукомет,
шах ...)
Избор нај фер екипе
Евалуација Програма прегледом документацијом и
резултатима истраживања, измене у Програму
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Формирање Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
Поступање по корацима – редоследу поступака у
случају интервенције:
- процена нивоа ризика
- заустављање насиља
- заштитне мере
- информисање надлежних служби
- праћење ефеката предузетих мера
22. април
током године
јануар / фебруар
фебруар / март
током школске године
професори
српског језика
ППСлужба
Тим за заштиту од
насиља
акредитовани
семинар
проф. грађанског
васпитања
одељењске стар.
професори
историје
професори
физичког
васпитања
током школске године
психолог
септрмбар
директор
током школске године
Тим за заштиту од
насиља
10 ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА
Одељењска већа наше школе, су још у 2004/2005 школској години, донела одлуке да
се у јесен (обично у октобру) одрже екскурзије за ученике друге, треће и четврте године.
Сматрамо да се ученици првог разреда на почетку школске године још нису ни упознали , па
њих на екскурзију водимо у другој години. Одељењска већа су сугерисала Наставничком
већу школе, на основу плана и програма, које су предложили, да се изведу ексурзије за
ученике, поменутих разреда. Наставничко веће школе је на својој седници у јулу, а касније и
у августу 2013 године, потврдило жељу одељењских већа школе у смислу одржавања
екскурзија.
На основу предлога одељењских и Наставничког већа школе, Савет родитеља, на
својој седници у септембру, а такође и школски одбор школе (12. 09. 2013), подржао жељу и
ученика, а и родитеља, да изнесу и финансирају екскурзије.
Предложене дестинације:
- други разреди (трајање два дана) – Београд, Студеница, Жича, Врњачка Бања,
Љубостиња, Крушевац, Лазарица, Београд
- трећи разреди (трајање пет дана) - Београд, Беч, Вишеград, Естергом, Ст.
Андреја, Београд
- четврти разреди (трајање пет дана) - Београд, Праг, Карлове Вари, Беч, Београд
ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈИ ЕКСКУРЗИЈА
Екскурзије су ваннаставни облици образовно - васпитног рада, који се обављају ван
школе. Циљеви ученика наше школе, који су ишли на екскурзије су:
- други разреди усвајање знања из историје, културе, пољопривреде, технике итд
непосредно са лица места, пролазећи поред великог броја објеката и историјских
споменика у нашој земљи
79
-
-
трећи разреди - усвајање знања из историје, културе, пољопривреде, технике итд
непосредно са лица места, пролазећи поред великог броја објеката и историјских
споменика у Србији и Мађарској....
четврти разред - усвајање знања из историје, културе, пољопривреде, технике итд
непосредно са лица места, пролазећи поред великог броја објеката и историјских
споменика у Чешкој, Словачкој, Аустрији...
ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈА
Проучавање објеката, и феномена у природи, уочавање узрочно последичних односа
у конкретним природним и друштвеним условима. Развијање интересовања за природу и
изграђивање еколошких навика. Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева.
Развијање позитивног односа према: националним, културним, и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја
здравља и здравих стилова живота. Подстицање испољавања позитивних емоционалних
доживљаја.
НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ
Директор школе одређује стручног вођу пута и његовог заменика, а све разредне
старешине, које иду на екскурзију, дужни су да воде рачуна о ученицима, њиховом
понашању, безбедности и дисциплини. Све активности и стручног вођу пута, неопходно је
да обезбеди агенција, која води ученике на екскурзије. Што се тиче плаћања екскурзија,
неопходно је да се плаћање уреди у уговору са агенцијом на најмање четири рате.
ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА
Екскурзије се изводе уз сасгласност са родитељима и то тако да се из сваког одељења
обезбеди најмање 60% ученика истог одељења.
-
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕКСКУРЗИЈА
други разреди (трајање два дана)
трећи разреди (трајање пет дана)
четврти разреди (трајање пет дана)
ПУТНИ ПРАВЦИ И ПРИПРЕМА ПУТОВАЊА
други разреди (трајање два дана) - Београд, Студеница, Жича, Врњачка Бања,
Љубостиња, Крушевац, Лазарица, Београд
- трећи разреди (трајање пет дана) - Београд, Беч, Вишеград, Естергом, Ст.
Андреја, Београд
- четврти разреди (трајање пет дана) - Београд, Праг, Карлове Вари, Беч, Београд.
За сваку дестинацију, тј. путни правац, прикупљају се најнање три понуде
путем конкурса или саме понуде агенција. Програми ових понуда треба да буду
идентични према садржају услуга, како би били упоредиви за избор најповољније
понуде. Сва вишедневна путовања, морају бити на бази полупансиона.
Програм и општи услови путовања, морају да садрже све елементе прописане чланом
63. Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр. 45/05).
Агенцију бира Комисија, коју именује директор школе (обично разредне старешине
једног разреда). Пожељно је да у комисији буде представник родитеља, за сваки путни
правац.
Агенција мора да има лиценцу Министарства трговине, туризма и услуга и да
испуњава друге услове прописане Законом о туризму. Писмена сагласност родитеља су
саставни део уговора, коју директор школе потписује са одабраном аг енцијом.
-
80
НАЧИНИ ФИНАНСИРАЊА И ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
Што се тиче плаћања екскурзија, неопходно је да се плаћање уреди у уговору са
агенцијом на најмање четири рате. О висини бруто надокнада наставницима одлучује Савет
родитеља и оне иду на терет родитеља.
Уговор закључује директор школе и агенција, а елементи уговора су:
- појединачна и укупна цена (број путника)
- начин плаћања (број рата), услови задржавања износа гаранција
- водичи
- здравствена заштита ученика (здравствени лист ученика)
- гратиси
11. ИЗВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗНОГ ИЗЛЕТА НА НОВОСАДСКИ
ПОЉОПРИВРЕДНИ САЈАМ
Сваке године у мају месецу, наша Техничка школа „Змај“, одводи ученике
пољопривредног смера у посету Новосадском пољопривредном сајму. Једнодневни излет
организују професори наше школе и заједно са ученицима пољопривредног усмерења,
посећују сајам. Трошкови излета, сносе ученици и професори.
12. ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ВАН НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ШКОЛСКУ 2013/2014
МЕСЕЦ
СЕПТЕМБАР
ПРОФЕСОР (ПРЕДМЕТ)
Крнетић Данијела
(предузетништво)
АКТИВНОСТ
Јавни час, гостовање и предавање
успешног предузетника
Јоксимовић Весна (биљна
производња II )
-Берба грожђа Вршац, Бербански
дани Палић, Жупска берба
Александровац, Карловачка берба
Сремски Карловци, Пударски дани
Ириг, Смедеревска јесен
Смедерево
-Дани поља, Институт за кукуруз
Земун
- Посета манифестацијама у
Београду поводом дана европске
баштине
Гојковић Љиљана (Биљна
производња- пракса)
Венгрин Катарина (биологија)
ОКТОБАР
Живић Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
-позориште,биоскоп, музеј
Надежда Ћорић Петровић (српски
језик и књижевност) Живић
Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
Посета сајму књига,
позориште,биоскоп, музеј
Венгрин Катарина (биологија)
Посета Природњачком музеју на
Калемегдану, Међународни сајам
заштите животне средине, Београд
81
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
Крнетић Данијела
(предузетништво)
-Посета малом предузећу
Јоксимовић Весна (биљна
производња II )
Опленачка берба Опленац, Топола,
Гојковић Љиљана (Биљна
производња- пракса)
Фестивал бундеве БУНДЕВА ФЕСТ,
Сурчин -Јаково
Надежда Ћорић Петровић, Станић
Нада (српски језик и књижевност),
Живић Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
Посета Педагошком музеју,
позориште,биоскоп, музеј
Крнетић Данијела
(предузетништво)
Посета социјалном партнеру,
Агенцији за развој малих и
средњих предузећа или општини
Посета фестивалу науке
Венгрин Катарина (биологија)
Живић Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
позориште,биоскоп, музеј
ЈАНУАР
Ђоновић Ружица (електротехника)
Вишедневна посета Вишој
електротехничкој школи у
Београду
ФЕБРУАР
Ђоновић Ружица (електротехника)
Вишедневна посета Вишој
електротехничкој школи у
Београду
Живић Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
позориште,биоскоп, музеј
Надежда Ћорић Петровић, Станић
Нада (српски језик и књижевност),
Живић Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
Посета Музеју позоришне
уметности,
Драгана Костић (машинска група
предмета), разредне старешине
-посета Фабрици аутомобила Фиат,
Крагујевац
Надежда Ћорић Петровић, Станић
Нада (српски језик и књижевност),
Живић Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
Андрићев музеј,
позориште,биоскоп
МАРТ
АПРИЛ
82
МАЈ
Венгрин Катарина (биологија)
Обилазак ботаничке баште, учешће
у градским манифестацијама
поводом дана планете земље
Драгана Костић (машинска група
предмета), разредне старешине
-посета Фабрици аутомобила Фиат,
Крагујевац
Ђоновић Ружица (електротехника)
Посета сајму технике
Венгрин Катарина (биологија)
Јаковљевић Гордана (математика)
Излет- обилазак Београда бродом
или аутобусом
Посета Природњачком музеју на
Калемегдану
-Месец мај математике, Београд
Јавни час, посета банкара,
предузетника, представника
управе школе са презентацијом
ученичких пројеката
Живић Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
позориште,биоскоп, музеј,
књижевни водич кроз Београд
Крнетић Данијела
(предузетништво)
ЈУН
Одељењске старешине
Живић Веселинка(српски језик и
књижевност), Тодоровић
Татјана(српски језик и
књижевност)
Јавни час, презентација ученичких
пројеката
Излет возом Романтика у Сремске
Карловце, Смедерево
књижевни водич кроз Београд
13.ПРОГРАМ ЗА БЕЗБЕДНУ ШКОЛУ
Школа је место које за ученике, поред осталог, треба да буде атмосфера
гостољубивости и брижности.Циљ овог програма је:
- наставити успешну сарадњуса МУП Земун. У Школи је од 2002 школски
полицајац.
- у Школи формирати заједницу свих учесника у којој су ученици безбедни и
охрабрени да сагледају и развијају своје потенцијале.
Задатак Школе је да се организује у повезивању са партнерима из локалне заједнице
и родитељима како би идентификовала потребе и програме превенције и тако утицала на
сузбијање:
- дисциплинских проблема
- проблема болести зависности
- малолетничке деликвенције
- деловања неформалних група
83
Програм ће се остваривати према "Водичу за безбедне школе" /МУП/ кроз реализовање 7
назначених корака.
Корак први: -установити чланове Одбора задужене за планирање безбедне Школе из
реда: наставника, ученика, родитеља, локалне заједнице, службе здравствене
и социјалне заштите.
Корак други: -креирати визију Школе и изједначити је са задатком Школе;
-подстакнути људе да креативно размишљају.
Корак трећи: -сакупити анализирати податке који се односе на угрожавање
безбедности у Школи и школском окружењу;
-информисати се о подацима криминалистичке службе;
-информисати се о судовима и условима кажњавања.
На овај начин препознати важне елементе и подручја како би се израдио план за безбедност
у Школи и непосредном окружењу.
Корак четврти: -потпомогнут информацијама Одбор је спреман да у односу на
тренутно стање и постављену визију Школе сагледа шта је то што
недостаје, који су приоритети, и постави један до два циља у Плану за
безбедну Школy за рок на годину дана.
Корак пети: -израдити План рада Одбора за безбедну школу.План садржи два битна
сегмента:
друштвена клима,
природна околина-место;
-постављени су одмерени циљеви;
-садржај остваривања циљева се активира на три нивоа кроз тимски приступ:
посредовање,
правна средства.
Корак шести: Одбор за безбедност у Школи обезбеђује јавност Плана кроз:
-одржавање јавних састанака;
-чува примерак Плана, прати га и допуњује.
Корак седми: -процена напретка и унапређивања, поправљање Плана;
-по завршетку процене, сваке године, почиње нови круг планирања
базиран на резултатима процене.
Важна напомена: ученици активно учествују у планирању и креирању визије
школе. Организују се у Ученички парламент из кога се бирају представници ученика за
Одбор Школе за безбедност. Изабрани ученици су чланови Одбора и равноправно учествују
у свим етапама рада.
Активности ће се реализовати кроз сарадњу представника Школе,родитеља, ученика
и партнера из локалне заједнице. Реализацију прате: Наставничко веће, Савет родитеља и
Директор Школе.
84
XI ПРОГРАМ СТРУЧНО – ПЕДАГОШКОГ
УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
Овим програмом се наглашава обавеза свих наставника Школе да учествују у
свим облицима стручног усавршавања и то на свим нивоима Стручних органа.
Стручно усавршавање наставника у стручним већима прати се и евидентира кроз
записнике, као и на нивоу Наставничког већа.
О присуству и учешћу на стручном семинару које организује Министарство
просвете или нека друга стручна организација, кроз акредитовани програм, сваки наставник
доноси потврду коју доставља директору Школе.
Школа, за ову школску годину, стручно усавршавање поставља као важан
задатак. Евалуација стручног усавршавања ће се остваривати континуирано и систематично.
Програм стручног усавршавања наставника и Стручних сарадника заснован је
на:
- законским одредбама о стручном усавршавању наставника и Стручних сарадника
- принципима унапређивања образовног и васпитног рада у Школи
- главним смерницама у раду Школе
Директор школе је предузимао потребне мере, да се садржаји стручних тела
приликом планирања и програмирања, што више конкретизују у односу на текуће потребе и
ради унапређивања рада у школи, те је тако већини професора омогућено присуство
стручним семинарима, ради стручног усавршавања. Већина семинара су лицемцирани и
налазе се у каталогу за 2011/2013 годину. Посећени семинари :
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2013/2014
Техничка школа „Змај“, Земун
р.бр
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЗАПОСЛЕНОГ
1.
Оташевић Жарко
2.
Павловић Драган
Број
остварених сати
96
Рок
рбр
НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ СЕМИНАРА
2014
905
2014
913
2014
736
2014
90
2014
2
2014
924
2014
791
2014
791
2014
791
2014
791
2014
791
2014
413
2014
817
2014
806
2014
806
2014
882
Директор-лидер и / или менаџер
два дана (16 бодова)
Комуникација у наставном процесу и у односима
са партнерима средњих школа
један дан (8 бодова)
Нови вид тестирања и развијање задатака знања
два дана (16 бодова)
Рад са децом и омладином са проблемима у
понашању
два дана (16 бодова)
Библиотека – место читања, учења, истраживања
два дана (16 бодова)
Мобинг – препознавање, спречавање и заштита
два дана (11 бодова)
Републички зимски семинар
три дана (18 бодова)
Републички зимски семинар
три дана (18 бодова)
Републички зимски семинар
три дана (18 бодова)
Републички зимски семинар
три дана (18 бодова)
Републички зимски семинар
три дана (18 бодова)
Kaко написати добру припрему за час
два дана (16 бодова)
ЕЛТА конференција за наставнике енглеског
језика
два дана (16 бодова)
Cambridge Summer School
три дана (24 бода)
Cambridge Summer School
три дана (24 бода)
Семинар за хоровође и вође малих ансамбала
два дана (12 бодова)
46
3.
Јокић Борислав
4.
Милиновић Горана
22
22
5.
Нешовић Биљана
6.
Рамић Љиљана
7.
Граић-Славуљ
Гордана
Живић Веселинка
8.
10.
Петровић-Ћорић
Надежда
Станић Нада
11.
Тешић Милан
12.
Васић Милена
13.
Вукић Јасмина
9.
22
22
80
30
22
50
22
/
34
14.
Дубравчић Татјана
15.
Мирјанић Ирена
16.
Јевтић Јелена
22
56
/
ЦЕНА
СЕМИНА
РА
85
17.
Дацић Весна
2014
879
2014
177
2014
177
2014
177
2014
177
2014
205
2014
205
2014
179
2014
658
2014
658
2014
969
2014
969
2014
969
2014
294
2014
294
2014
294
2014
236
2014
294
2014
294
2014
632
2014
708
2014
683
2014
764
2014
725
2014
733
2014
758
2014
705
50
18.
Нововић Слађана
19.
Павићевић Станка
20.
Петковић Илинка
21.
Реџић Мирјана
22.
Атлагић Нина
80
22
22
/
78
23.
Крунић Жељко
85
25.
Милосављевић
Милан
Аризановић Славица
26.
Марковић Татјана
27.
Живковић Далибор
24.
/
22
62
/
28.
Павловић Миа
22
29.
Пешић Душанка
22
30.
Божовић Здравко
38
31.
Борковић Милка
22
32.
Бошњак Сретко
22
33.
34.
Владисављевић
Светлана
Даниловић Драгојка
38
22
35.
Јаковљевић Гордана
12
36.
Венгрин Катарина
37.
Николић Анка
38.
Лазић Јасмина
51
22
22
39.
Грујић Милорад
34
40.
Ђоновић Ружица
16
41.
Андрић Јелена
22
42.
Голеш Оливера
25
43.
Ђурић Благоје
100
Савремени методички приступ дечјем ликовном
стваралаштву
два дана (16 бодова)
Истраживање хуманитарног права (ИХП)
три дана (20 бодова)
Истраживање хуманитарног права (ИХП)
три дана (20 бодова)
Истраживање хуманитарног права (ИХП)
три дана (20 бодова)
Истраживање хуманитарног права (ИХП)
три дана (20 бодова)
Функционалност уџбеника историје за основне и
средње школе
два дана (16 бодова)
Функционалност уџбеника историје за основне и
средње школе
два дана (16 бодова)
Како одржати успешан час верске наставе
два дана (12 бодова)
Коридори Србије
два дана (16 бодова)
Коридори Србије
два дана (16 бодова)
Праћење физичког развоја и развоја моторичких
способности ученика у функцији циља и задатака
наставе физичког васпитања
два дана (12 бодова)
Праћење физичког развоја и развоја моторичких
способности ученика у функцији циља и задатака
наставе физичког васпитања
два дана (12 бодова)
Праћење физичког развоја и развоја моторичких
способности ученика у функцији циља и задатака
наставе физичког васпитања
два дана (12 бодова)
Зимски републички семинар о настави
математике у средњим школама 2013.
два дана (16 бодова)
Зимски републички семинар о настави
математике у средњим школама 2013.
два дана (16 бодова)
Зимски републички семинар о настави
математике у средњим школама 2013.
два дана (16 бодова)
Базе података
два дана (16 бодова)
Зимски републички семинар о настави
математике у средњим школама 2013.
два дана (16 бодова)
Зимски републички семинар о настави
математике у средњим школама 2013.
два дана (16 бодова)
Oбразовање за опстанак
два дана (16 бодова)
Безбедна храна од њиве до трпезе
два дана (16 бодова)
Савремена физика у истраживањима, настави и
примени
два дана (16 бодова)
Симулација, анализа и пројектовање електричних
кола помоћу програма Еlectronics Workbench
(EWB)
два дана (16 бодова)
Комуникација управљачки рачунар –
интелигентна мерна опрема
два дана (16 бодова)
Напредно програмирање и управљање KУMA
типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D
(струг/глодалица)
три дана (24 бода)
Развој ученичког предузетништва у средњим
школама – развој бизнис плана
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC глодалица
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
86
44.
Јовановић Смиља
2014
706
2014
733
2014
733
2014
733
2014
733
2014
707
2014
705
2014
705
2014
705
2014
705
2014
706
2014
706
2014
699
2014
706
2014
706
2014
733
2014
733
2014
733
2014
708
2014
708
2014
708
2014
708
2014
236
2014
708
2014
708
2014
736
22
45.
Карановић Рада
46
46.
Костић Драгана
22
47.
Лучић Наташа
22
48.
Матић Александар
22
49.
Митровић Драгица
38
50.
Ненић Александар
22
51.
Нешић Исидора
22
52.
Нешовић Мила
22
53.
Новта Мирослав
23
54.
Палевић Драгољуб
22
55.
Плавшић Бранислав
46
56.
Радаковић Мирослав
57.
Савић Вања
46
22
58.
Секулић Јовица
56
59.
Тешиновић Младен
22
60.
Тодоров Асен
22
61.
Царевић Владимир
46
62.
Бошковић Лидија
63.
Гојковић Љиљана
64.
Јоксимовић Весна
65.
Крнетић Данијела
66.
Радовић Иван
67.
Рајовић Мирољуб
68.
Рончевић Јела
69.
Вукићевић Синиша
22
22
22
22
22
42
54
22
Аутоматско програмирање CNC стругова
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
Напредно програмирање и управљање KУMA
типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D
(струг/глодалица)
три дана (24 бода)
Напредно програмирање и управљање KУMA
типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D
(струг/глодалица)
три дана (24 бода)
Напредно програмирање и управљање KУMA
типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D
(струг/глодалица)
три дана (24 бода)
Напредно програмирање и управљање KУMA
типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D
(струг/глодалица)
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање глодалице Emco
Concept Mill 55 (FeatureCam или ESPRIT
програмским пакетом)
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC глодалица
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC глодалица
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC глодалица
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC глодалица
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC стругова
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC стругова
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
2D компјутерска графика – AutoCAD
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC стругова
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
Аутоматско програмирање CNC стругова
применом CAD/CAM концепта
три дана (24 бода)
Напредно програмирање и управљање KУMA
типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D
(струг/глодалица)
три дана (24 бода)
Напредно програмирање и управљање KУMA
типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D
(струг/глодалица)
три дана (24 бода)
Напредно програмирање и управљање KУMA
типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D
(струг/глодалица)
три дана (24 бода)
Безбедна храна од њиве до трпезе
два дана (16 бодова)
Безбедна храна од њиве до трпезе
два дана (16 бодова)
Безбедна храна од њиве до трпезе
два дана (16 бодова)
Безбедна храна од њиве до трпезе
два дана (16 бодова)
Базе података
два дана (16 бодова)
Безбедна храна од њиве до трпезе
два дана (16 бодова)
Безбедна храна од њиве до трпезе
два дана (16 бодова)
Нови вид тестирања и развијање задатака знања
два дана (16 бодова)
87
70.
Дробњак Никола
71.
Лукић Зоран
72.
Радивојевић Ранко
73.
Стевовић Славко
74.
Шоргић Миленко
22
22
22
22
22
2014
736
2014
736
2014
736
2014
736
2014
736
Нови вид тестирања и развијање задатака знања
два дана (16 бодова)
Нови вид тестирања и развијање задатака знања
два дана (16 бодова)
Нови вид тестирања и развијање задатака знања
два дана (16 бодова)
Нови вид тестирања и развијање задатака знања
два дана (16 бодова)
Нови вид тестирања и развијање задатака знања
два дана (16 бодова)
Носиоци реализације програма стручног усавршавања у Школи су: Директор,
Психолог, Наставничко веће и руководиоци Стручних већа за област предмета.
У Школи се формира и води индивидуални досије наставника и Стручних
сарадника о стручном усавршавању.
XII ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ
ЗАДАТАКА И РЕЗУЛТАТА ШКОЛЕ
Планирање и програмирање праћења и вредновања образовно – васпитних задатака,
међусобно су повезани и условљени. Планиране су активности, које се могу вредновати,а
тиме и остварити. Вредновањем ће се утврдити крајњи ефекат рада школе. Уколико се
вредновање буде обављало систематски, резултати ће бити повољни.
Вредновањем ће се допринети да се сагледа ток остваривања, предвиђања утицај
ранијих искустава и степен рационализације целокупног програма или његових делова.
Тиме ће се вршити одређивање вредности неке активности и сагледати последице тих
активности. Дакле, континуирано вредновање, програмских активности, доприносиће
његовој ефикасности.
У вредновању појединих активности, полазиће се од утврђених циљева и одређених
стандарда. Вредновање квалитета и обима остваривања програмских задатака, условљено је
и применом Правилника о расподели средстава за личне доходке радника школе. Овим
Правилником су разрађени облици и структура рада, појединих учесника васпитно –
образовног процеса.
Анализа и вредновање реализације програмских задатака и активности врши ће се на
крају сваког наставног периода. На основу стања и проблема у реализацији Програма,
надлежни органи ће доносити одговарајуће мере за унапређивање васпитно – образовног
рада у циљу потпуније реализације Годишњег програма рада школе.
Преглед нивоа и начина праћења остваривања послова могао би се представити овако:
Предмет праћења
Извршавање послова директора Школе са
посебним нагласком на инструктивном и
саветодавном раду са наставницима
Извршавање послова Стручног сарадника
Извршавање послова секретара, рачунополагача,
благајника
Евалуатор
-Министарство
просвете
-Школски одбор
-Наставничко
веће
-Директор
-помоћник
Директора
-Наставничко веће
-Директор
-Школски одбор
Начин праћења
-непосредан увид
-анализа података
-извештавање о раду
-увид у рад
-извештавање о раду
-увид у рад
-преглед
88
-спољна контрола
Извршавање послова наставника у оквиру 40часовне радне недеље
-Директор
-помоћник
Директора
-Психолог
-шеф године
документације
-извештавање
-увид у рад
-анализа података
-преглед
документације
Конкретизација задатака који се односе на евалуацију
Праћење и евалуација реализације Годишњег план рада Школе је свакодневни посао
Директора Школе и Стручног сарадника.
У зависности од постављених смерница за ову школску годину, посебно ће се пратити
одређене активности као што су: редовно одвијање наставе, начин и садржај извођења
допунске наставе и обухваћеност ученика слободним активностима.
Предлажемо следећу конкретизацију евалуационих послова:
Садржај рад - активности
Квалитативна анализа годишњих и месечних
програма и планова рада са аспекта постављених
циљева, предвиђених метода и средстава
Праћење програма слободних активности и
усаглашеност са циљевима и задацима
Праћење рада Одељенског старешине уз сарадњу
ученика и родитеља
Праћење стручног усавршавања наставника на
свим нивоима
Време
реализације
IX , X
XI, II И
IX – VI
IX – VI
IX – VI
Вредновање остварених задатака у допунској
настави
IX – VI
Праћење употребе постојеће наставне технологије
IX – VI
Праћење рада свих стручних органа у школи
IX – VI
Праћење реализације сарадње са родитељима
X – VI
Праћење укупног постигнућа ученика
IX – VI
Сарадници
-Директор
-помоћник Директора
-шеф Стручног већа
-Директор
-шеф Стручног већа
-Психолог
-шеф године
-Директор
-помоћник Директора
-шеф Стручног већа
-Психолог
-Одељенски старешина
-шеф Стручног већа
-Директор
-Психолог
-Директор
-шеф Стручног већа
-Психолог
-Директор
-помоћник Директора
-Психолог
-Одељенски старешина
-Директор
-Психолог
-Савет родитеља
-Наставничко веће
-шеф године
-шеф Стручног већа
-Наставничко веће
89
САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
За школску 2013/2014 годину, усвојен је Акциону план за самовредновање рада
школе, донет на основу резултата вреновања током протекле школске године .
КЉУЧНА ОБЛАСТ
Ред.
број
1
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Подручје
самовредновања
показатељи
Инструменти
технике
Квалитет
школских
постигнућа
Оцене и успех
Оцене и успех
(дневник
евиденције
О.В рада,
матична књига
Квалитет знања
Извештај о
ученичким
постигнућима,
скале,
неформални
тестови знања
Извештаји са
квлиф. И
пријемних
испита
Пријемни и
квалификациони
испити,
такмичења
Мотивисаност
ученика
Упитник за
наставнике,
упитник за
ученике
Вредност код
ученика
Упитник за
наставнике,
упитник за
ученике
Учесници
(носиоци
реализације)
Школски
психолог,
одељењске
старешине и
тим за
самовредновање
Школски
психолог,
одељењске
старешине и
тим за
самовредновање
Школски
психолог,
одељењске
старешине и
тим за
самовредновање
Школски
психолог,
одељењске
старешине и
тим за
самовредновање
Школски
психолог,
одељењске
старешине и
тим за
самовредновање
Рокови
реализације
На сваком
класификационо
м периоду и крај
школске године
На сваком
класификационо
м периоду и крај
школске године
Читаве школске
године
На сваком
класификационо
м периоду и крај
школске године
На сваком
класификационо
м периоду и крај
школске године
90
XIII УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Као и сваке године и ове 2013/2014, ученички парламент је оформљен почетком септембра.
Задатак ученичког парламента је да дају своје предлоге стручним органима школе:
- Школском одбору,
- Савету родитеља,
- директору школе о правилима понашања у школи,
- Годишњем плану рада школе,
- школском развојном плану,
- слободним и ваннаставним активностима,
- учешћу на спортским и другим такмичењима и
- организацији извођења ескурзија.
Школски парламент има обавезу да разматра односе и сарадњу ученика и професора, као и
многа друга питања, везана за живот и рад у школи и ван ње.
Најчешћа питања, које Парламент ученика разматра и даје своје мишљење су:
- Правила понашања у школи
- Мерама безбедности ученика
- Начину уређења школског простора
- Избору уџбеника
- Слободним и ваннаставним активностима
- Учешћу на такмичењима у знању
- Учешћу на спортским и другим активностима
- Разматра однос професор, наставника
- Самовредновању школе итд...
91
С А Д Р Ж А Ј
I УВОДНИ ДЕО
…................................................................. 4
1. Кратак преглед развоја школе
..................................................... 4
2. Делатност школе .................................................................................. 6
3. Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе ....................... 7
3.1. Закон и важећа подзаконска акта по којима Школа ради....................... 8
4. Кратак осврт на успехе и остварене резултате
.............................10
II УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
1.
2.
3.
4.
5.
.................................................................... 10
Материјално технички услови
...................................................... 10
Кадровски услови рада
.................................................................... 11
Преглед запослених по секторима рада
....................................... 11
Услови средине у којима школа ради
............................14
Образовни профили за које је школа верификована..................................14
III ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
......................................................
Бројно стање ученика, одељења и група
по занимањима, полу и страним језицима.......................................
План образовно – васпитног рада
.....................................................
Облици образовно –васпитног рада .....................................................
Преглед годишњег фонда часова, према плану образовања .........
Подела предмета и фонда часова на наставнике
........................
Преглед осталих задужења наставника
......................................
Структура 40-часовне радне седмице наставника у шк. ...............
Организација рада школе ..................................................................
Календар образовно – васпитног рада за шк. . год. ....................
16
16
17
18
19
19
23
33
36
36
IV ПРОГРАМ РАДА РУКОВОДЕЋИХ И УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
............................................................................................. 41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Програм рада директора школе
....................................................
Програм рада помоћника директора ....................................................
Програм рада организатора практичне наставе
.......................
Програм рада школског психолога ....................................................
Програм рада школског библиотекара
.....................................
Програм рада Школског одбора школе
.....................................
Програм рада Савета родитеља школе
.....................................
41
42
43
44
45
46
47
V ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
............................................................................................ 48
1.
2.
3.
4.
5.
Програм рада наставничког већа школе
....................................
Програм рада одељењског већа прве године ....................................
Програм рада одељењског већа друге године ....................................
Програм рада одељењског већа треће године ....................................
Програм рада одељењског већа четврте године .............................
48
49
50
52
53
VI ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
............................................................................................ 54
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Програм рада стручног већа српског језика, страних језика и уметности
............................................................................................................ 54
Програм рада стручног већа друштвене групе предмета и физичког васпитања
............................................................................................................ 55
Програм рада стручног већа природне групе предмета ...............
56
Програм рада стручног већа математике, информатике и рачунарства
............................................................................................................ 57
Програм рада стручног већа пољопривредне групе предмета ........... 59
Програм рада стручног већа машинске групе предмета
............... 60
92
7.
Програм рада стручног већа наставника практичне наставе ............
VII ПРОГРАМИ РАДОВА СТРУЧНИХ АКТИВА
1.
2.
3.
4.
.......................
Стручни актив за развојно планирање
.....................................
Стручни актив за развој школског програма .....................................
Педагошки колегијум
..................................................................
Инклузивно образовање ...................................................................
61
63
63
63
63
64
VIII ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ОБАВЕЗНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ
АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА ................................................................. 66
IX ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА
.........................................................
66
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Фудбалска секција ................................................................................ 66
Одбојкашка и рукометна
.................................................................. 67
Кошаркашка секција
....................................................... 68
Хор
.................................................................................... 69
Компјутерско – графичка и информатичка секција ....................... 69
Ликовна секција
................................................................................ 70
Историјска секција
.................................................................. 70
Литерарна секција
.................................................................. 70
Еколошка секција
.................................................................. 71
X ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
............................................................................................................. 72
Унапређивање педагошке организације наставе и учења ................. 72
Програм унапређивања васпитног рада школе
......................
73
Остваривање васпитних задатака кроз наставу
......................
73
Остваривање васпитних задатака кроз повезивање рада и образовања
................................................................................................................... 73
Улога слободних активности у остваривању васпитних задатака ... 74
Остваривање циљева и задатака васпитања у раду одељењскњ заједнице
................................................................................................................... 75
Културна и јавна делатност школе у функцији остваривања васпитних задатака
.................................................................................................................. 77
Сарадња школе и породице ...............................................................
77
Посебан протокол за заштиту деце и ученика од насиља и злостављања
.................................................................................................................
78
План и програм извођења екскурзија ................................................
79
Програм извођења обавезног излета на Новосадски сајам ..............
81
План извођења бан наставних активности за школску 2013/2014....
81
Програм за безбедну школу ..............................................................
83
XI ПРОГРАМ СТРУЧНО – ПЕДАГОШКОГ УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
1.
.........................................................................................................
Стручно педагошко усавршавање ...............................................
85
85
XII ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИХ
ЗАДАТАКА И РЕЗУЛТАТА ШКОЛЕ ......................................................
88
Самовредновање рада школе ...................................................................
90
XIII УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ ............................................................
91
92
САДРЖАЈ
................................................................................................
93
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ ОБАВЉАЋЕ:
а)
б)
в)
г)
Педагошко – психолошка служба
Комисија за вредновање рада
Разредна и наставничко веће
Директор школе
директор школе
................................................................
Жарко Оташевић
председник Школског одбора
......................................................................
Тијанић Зоран
94
Download

ТЕХНИЧКА ШКОЛА "ЗМАЈ" ЗЕМУН