___________________________________________________________________________________
На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима (''Сл.гл.РС'', бр. 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011) Изборна
комисија Општине Трстеник на седници одржаној дана 23.04.2012.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Утврђује се збирна Изборна листа кандидата за избор одборника у Скупштину општине Трстеник, који ће се одржати
дана 06.05.2012.године, и то:
1. УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-ВЕРИЦА КАЛАНОВИЋ
1.
Мирослав Алексић
06.08.1978.
дипломирани економиста
Почековина
2.
Миодраг Миљковић
14.03.1958.
дипломирани машински инжењер
Б.Радичевића 6 ТС
3.
Верица Калановић
19.07.1954.
магистар техничких наука
Р. Крстића 17/27 ТС
4.
Др. Никола Јовановић
03.03.1948.
доктор специјалиста
Ц. Душана 65 ТС
5.
Др.Владан Миодраговић
22.10.1978.
доктор медицине
6.
Софија Пантелић
16.10.1957.
инжењер машинства
Д. Максића 2/113 ТС
7.
Михајло Поповић
13.05.1954.
дипломирани инж. електротехнике
Г. Рибник
8.
Љубиша Кнежевић
10.06.1958.
дипломирани економиста
Почековина
9.
Јулија Јовановић
07.07.1978.
дипломирани економиста
М. Рајчевића 20/2 ТС
10.
Мирослав Вучковић
07.11.1982.
медицински техничар
Пољна
11.
Горан Петровић
17.09.1979.
дипл.инж.индустријског менаџ
Доња Омашница
12.
Весна Правдић
03.10.1962.
хемијски техничар
Осаоница
13.
Немања Раденковић
25.01.1982.
музички сарадник
Почековина
14.
Милан Стојић
02.09.1958.
дипл.инжењер технологије
Медвеђа
15.
Ивана Милошевић
09.10.1972.
дипл.инж.архитектуре
Р.Крстића 40/4 ТС
16.
Александар Мирић
10.02.1950.
наставник математике
Милутовац
17.
Братислав Џамић
13.08.1975.
аутомеханичар
Јасиковица
18.
Снежана Младеновић
08.02.1962.
економски техничар
Б.Спасојевића 13/10 ТС
19.
Мирољуб Ивановић
24.11.1955.
пољопривредник
Бресно Поље
20.
Мирослав Стевановић
27.07.1963.
дипл.инжењер пољоприв.
Бучје
21.
Радмила Пљакић
12.01.1954.
магистар техничких наука
М. Луковића 50 ТС
Д. Максића 4/5 ТС
____
22.
Душан Мишић
23.04.1955.
инжењер машинства
Оџаци
23.
Др.Љубивоје Пантић
10.02.1951.
Доктор специјалиста
П. Ђукића 2 ТС
24.
Милена Пецић
22.05.1956.
економски техничар
В. Караџића 38/11 ТС
25.
Марко Радовић
27.11.1982.
електротехничар аутоматике
Лопаш
26.
Мирослав Кезић
30.04.1965.
металоглодач
Стопања
27.
Марија Павловић
17.05.1973.
сарадник у природним наукама
Косовска 23/1 ТС
28.
Горан Милутиновић
07.07.1968.
дипломирани инж. електротехнике
Горњи Рибник
29.
Слободан Думановић
24.07.1957.
дипломирани инж. технологије
Р. Крстића 80/16 ТС
30.
Весна Пецић
16.04.1982.
дипл.менаџер мастер
Дубље
31.
Зоран Веселиновић
15.12.1960.
дипломирани инж. машинства
Медвеђа
32.
Љубисав Панић
13.08.1960.
дипломирани инж. машинства
Бресно Поље
33.
Тамара Јованчевић
04.08.1971.
металобушач
Горњи Рибник
34.
Бојан Матић
29.12.1974.
машински техничар
Прњавор
35.
Драган Марковић
29.07.1961.
матурант гимназије
Велика Дренова
36.
Данијела Недељковић
22.02.1985.
дипл. економиста
В.Рибникара 12/12 ТС
37.
Верољуб Ђокић
10.12.1952.
инжењер машинства
Богдање
38.
Мирослав Чуљић
03.05.1960.
машин бравар
Велика Дренова
39.
Марија Недељковић
26.05.1988.
економиста
Грабовац
40.
Александар Радивојевић
01.01.1980.
угоститељски техничар
Велуће
41.
Миломир Вешковац
27.05.1963.
машински техничар
Стари Трстеник
42.
Мирјана Бустић
28.05.1961.
правник
Тоболац
43.
Горан Егерић
12.05.1972.
пољопривредник
Риђевштица
44.
Бојан Ерац
10.12.1977.
дипл.менаџер предузетништва
Мала Дренова
45.
Кристина Радић
28.11.1979.
механичар ХИП-а
Велика Дренова
46.
Срђан Живановић
02.03.1980.
инж. менаџер друмског саобраћаја
Мијајловац
47.
Владимир Ђорђевић
5.10.1982.
аутомеханичар
Медвеђа
48.
Милена Алобић
10.11.1987.
инжењер машинства
Мала Сугубина
49.
Саша Џамић
04.05.1974.
техничар кулинарства
Чаири
____
2. ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ –БОРИС ТАДИЋ
1.
Стеван Ђаковић
17.06.1976.
дипл. правник
В. Караџића 34/19 ТС
2.
Пане Јанковић
16.07.1957.
дипломирани инжењер
Н. Тесле 1 ТС
3.
Весна Николић
27.11.1968.
медицинска сестра
Грабовац
4.
Радомир Вучетић
01.01.1961.
приватни предузетник
Милутовац
5.
Срђан Тошић
28.07.1971.
приватни предузетник
Тоболац
6.
Јелена Батоћанин
28.02.1981.
правница
Стопања
7.
Горан Миодраговић
03.11.1964.
маг.тех. наука
К. Милице 64/3 ТС
8.
Ненад Трифуновић
08.12.1957.
дипл.инж.маш.
Осаоница
9.
Весна Милосављевић
14.01.1956.
радник
Обилићева 13 ТС
10.
Зоран Јовановић
07.08.1949.
пензионер
Медвеђа
11.
Зоран Ђурић
10.10.1971.
произвођач здраве хране
Велика Дренова
12.
Драгица Глишић
30.01.1960.
пензионерка
Ж. Трифуновића 21/4 ТС
13.
Борјан Агатоновић
01.05.1956.
дипл.економиста
Доњи Рибник
14.
Милан Стевановић
16.08.1964.
механичар ХиП
Бучје
15.
Јасмина Карић
10.06.1978.
реф.маркетинга
Оџаци
16.
Слободан Богићевић
02.09.1961.
пољопривредник
Брезовица
17.
Милош Поткрајац
16.08.1959.
доктор медицине
Р. Крстића 39/1 ТС
18.
Славица Илић
16.04.1961.
доктор медицине
Грабовац
19.
Слађан Ћеличанин
12.07.1977.
пољопривредник
Стари Трстеник
20.
Саша Арсић
03.11.1970.
радник
Почековина
21.
Сузана Караџић
18.07.1969.
метало глодач
Бељици
22.
Радован Милосављевић
12.02.1951.
дипл.економиста
Б. Спасојевића 4 ТС
23.
Ненад Ерац
31.07.1974.
ауто-механичар
Мала Дренова
24.
Валентина Станојчић
12.02.1983.
кројач-конфекционар
Угљарево
25.
Љубан Антић
18.04.1968.
бравар-монтер
Чаири
26.
Саша Ђокић
22.08.1974.
дипл.правник
Богдање
27.
Светлана Стојановић
30.11.1965.
монтер хидраулике
Велуће
28.
Раде Радојковић
26.12.1979.
дипл.ел.инж.
Бресно Поље
____
29.
Мирослав Радовић
30.03.1961.
пензионер
Камењача
30.
Драгана Влашковић
28.09.1980.
домаћица
Почековина
31.
Бојан Јанковић
31.05.1988.
струковни инж. машинства
Г.Црнишава
32.
Драган Вуковић
10.08.1951.
дипл. економиста
Медвеђа
33.
Мирјана Николић
14.09.1952.
доктор стоматологије
Ц. Душана 80 ТС
34.
Милутин Милошевић
18.05.1959.
трговац
Риљац
35.
Драган Бићанин
04.12.1967.
електротехничар
Д. Омашница
36.
Валентина Милосављевић
11.04.1985.
кувар
Лозна
37.
Мирослав Чеперковић
25.02.1973.
приватни предузетник
Стопања
38.
Зоран Цилић
24.03.1965.
инж.менаџмента
Селиште
39.
Мирјана Милетић
06.06.1976.
домаћица
Пољна
40.
Драгослав Милићевић
23.07.1954.
пољопривредник
Мијајловац
41.
Драгиша Ђукић
14.01.1967.
електромонтер
Попина
42.
Биљана Ђурковић
13.04.1961.
професор разредне наставе
Оџаци
43.
Ивица Качаревић
27.12.1986.
трговац
Велика Дренова
44.
Драган Савић
20.11.1965.
металобрусач
Грабовац
45.
Марија Лукић
19.07.1984.
техничар нумеричких машина
Планиница
46.
Миодраг Спасојевић
20.09.1972.
ел.инж.
Милутовац
47.
Слободан Недељковић
15.09.1946.
пензионер
Рајчевићева 29/7 ТС
48.
Слађана Јовановић
14.10.1985.
дрвни техничар
Оџаци
49.
Мирољуб Вукчевић
18.12.1970.
дипл.инж.ел.
Горњи Рибник
3. СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ-ДР РАДОВАН ПОПОВИЋ
1.
Радован Поповић
22.11.1961.
лекар (спец.ург.медицине)
Ц. Лазара 1/5 ТС
2.
Раде Лепенац
29.09.1960.
дипл.инг.пољопривреде
В. Дренова
3.
Миљана Стаменић Милошевић
16.04.1979.
лекар опште медицине
Стопања
4.
Горан Чакарановић
05.10.1973.
ссс пољопривредни техничар
Селиште
5.
Далибор Видаковић
27.07.1981.
економиста
Дубље
6.
Марина Терзић
08.09.1974.
лаб.техничар
Грабовац
____
7.
Душан Ивановић
28.09.1961.
приватни предузетник
Аеродромски пут 5 ТС
8.
Милоје Петровић
07.08.1965.
металооштрач
Лопаш
9.
Ана Карић
22.03.1985.
дипл.економиста
Оџаци
10.
Драган Марковић-Грицко
15.12.1957.
приватни предузетник
Милутовац
11.
Златко Веселиновић
31.01.1980.
радник-пољопривредник
Медвеђа
12.
Ивана Шипић
05.07.1989.
студент
Рујишник
13.
Владимир Алексић
24.09.1980.
ауто-механичар
Д.Црнишава
14.
Радослав Стојановић
26.09.1977.
ел.инсталатер
Богдање
15.
Слађана Трифуновић
16.04.1981.
посластичар
Угљарево
16.
Душан Алуровић
13.03.1977.
ссс.мех.греј.и расх.тех.
Бресно Поље
17.
Радош Петронијевић
17.05.1961.
пољопривредник
Велика Дренова
18.
Весна Велимировић
07.02.1989.
студент
Мала Сугубина
19.
Мирослав Маринковић-Смаја
03.08.1963.
пољопривредник
Мала Дренова
20.
Иван Ивановић
02.07.1972.
трговац
Јасиковица
21.
Драгана Агатоновић
09.09.1969.
професор математике
Б. Радичевића 14 ТС
22.
Радомир Глишић
18.09.1956.
23.
Срђан Пецић
16.12.1986.
24.
Сања Марковић
11.07.1990.
угоститељ
Округлица
25.
Верољуб Тодоровић
08.03.1978.
ветеринарски тех.
О. Антића 10/2 ТС
26.
Горан Петровић
10.01.1967.
пољопривредник
Брезовица
27.
Весна Миловановић
04.06.1966.
с.с.с.
В.Танкосића 21/4 ТС
28.
Мирослав Спасојевић-Муса
27.07.1958.
металобрусач
Осаоница
29.
Милутин Луковић-Микан
26.10.1958.
металобрусач
Оџаци
30.
Анђелка Михајловић
12.12.1962.
инг.статистике
Горња Омашница
31.
Бојан Николић
05.09.1980.
техничар
Ж.Трифуновића 15/3 ТС
32.
Љубисав Несторовић
06.12.1954.
економиста
Цара Душана 4/31 ТС
33.
Светлана Максић-Ана
19.11.1981.
дипломирани географ
Д.Максића 9/5 ТС
34.
Раде Коларевић
18.08.1951.
виши стр.рад.контролор
Почековина
35.
Зоран Ракић
15.05.1972.
пољопривредник
Страгари
т.т.техничар
тапетар-декоратер
Р.Крстића 51/2 ТС
Чаири
____
36. Катарина Милићевић
28.11.1989.
с.с.с.-посластичар
М.Рајчевића 45 ТС
37.
Драган Ђурковић
04.07.1973.
ел.механичар
Медвеђа
38.
Данијел Тодоровић-Цмуци
30.10.1984.
пољопривредник
Стопања
39.
Бранка Красић
22.06.1986.
виши радиолошки тех.
Р.Додића 15 ТС
40.
Звонко Додић
20.11.1971.
привредник
Милутовац
41.
Славољуб Јовановић
04.01.1961.
службеник
Грабовац
42.
Јасмина Стошић
03.05.1979.
мед.сестра технич.
Милутовац
43.
Саша Бељић
02.10.1971.
пољопривредни факултет
Медвеђа
44.
Драган Ћосић
11.08.1975.
механичар
Велика Дренова
45.
Наташа Ђуровић
04.02.1978.
дипл.правник
Б.Радичевића 2/24 ТС
46.
Драган Џамић
06.03.1976.
машински техничар
Б.Бркића 7/9 ТС
47.
Александар Терзић
28.11.1965.
дипломирани ветеринар
Грабовац
48.
Мирјана Ненков
0.06.1984.
виши физитерапеут
Осаоница
49.
Александар Каровић
1
14.04.1976.
дипл.инж.грађевине
Р.Крстића 31-1/7 ТС
4. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ -ПРЕОКРЕТ (ЛДП-СДУ)
1.
Зоран Радисављевић
02.09.1965.
дипл.инг.електронике
С.Бораца 11 ТС
2.
Срђан Јелић
15.11.1972.
прив.предузетник
Стари Трстеник
3.
Зорана Митровић
24.12.1962.
технолог квалитета
Ц.Душана 12/3 ТС
4.
Ненад Недељковић
06.03.1975.
прив.предузетник
В.Караџића 44/9 ТС
5.
Зоран Вукчевић
01.11.1974.
пољопривредни произ.
Јасиковица
6.
Корана Савић
14.05.1977.
новинар
Чајкина 28/24 ТС
7.
Дејан Јанићијевић
18.11.1974.
пољопривредни произв.
Рујишник
8.
Станка Негојевић Перишић
07.07.1952.
дипл.инг.електронике
Ж.Трифуновића 11/2 ТС
9.
Владимир Андрејић
05.09.1985.
комерцијалиста
Медвеђа
10. Јасна Антић Радисављевић
25.11.1974.
трговац
В.Танкосића 4/3 ТС
11. Војислав Стевановић
04.01.1983.
маш.техничар
Ж.Трифуновића 17/9 ТС
12. Предраг Лакић
04.07.1964.
маш.инжењер
Попина
13. Ивана Филиповић
10.12.1972.
трговац
Грабовац
14. Предраг Радовић
01.11.1990.
студент
Камењача
____
15. Зоран Васић
06.03.1967.
металостругар
Д.Дубич
16. Дејан Милутиновић
20.08.1974.
прив.предузетник
М.Сугубина
17. Слободан Радивојевић
20.03.1971.
прив.предузетник
Р.Ћосића 10 ТС
18. Јасмина Лазић
18.09.1963.
маш.инжењер
Оџаци
5. ПОКРЕНИМО ТРСТЕНИК-ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
(СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,НОВА СРБИЈА,ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕБК ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА)
1.
Милић Павловић
30.09.1954.
машински инжењер
Велика Дренова
2.
Игор Милисављевић
11.08.1975.
дипл.инг.машинства
М.Ч.Чајке 43/4 ТС
3.
Марина Раденковић
21.04.1986.
дипл.економиста
Горњи Рибник
4.
Ранко Стевановић
07.06.1966.
дипл.инг.машинства
В. Караџића 36/25 ТС
5.
Грујица Спасојевић
13.10.1958.
дипл.економиста
Велика Дренова
6.
Хелена Ступљанин
14.12.1971.
економиста
К. Милице 36 ТС
7.
Драган Вилимоновић
26.11.1968.
дипл.правник
Медвеђа
8.
Славиша Лазовић
13.03.1967.
тонски реализ.на радију
Д. Максића 4/15 ТС
9.
Жаклина Ристић
20.07.1968.
спец.интер.медицине
Р.Крстића 35/16 ТС
10. Александар Ћирић
29.08.1975.
дипл.правник
Б. Југовића 9 ТС
11. Иван Ђорђевић
04.06.1977.
трговац
Рујишник
12. Славица Милосављевић
09.07.1982.
економиста
С. Саве 69/23 ТС
13. Љубивоје Смиљковић
09.12.1959.
металостругар
Јасиковица
14. Саша Крстић
16.09.1975.
проф.информатике
Д. Максића 14/17 ТС
15. Биљана Савовић
20.08.1959.
виша педаг.васпитач
Ж.Трифуновића 9/12 ТС
16. Раде Јаковљевић
27.03.1956.
кв.бравар
Горња Црнишава
17. Ненад Перовић
14.11.1966.
кв.металостругар-спец.
18. Марија Булатовић
09.08.1977.
машински техничар
Ц.Душана 3/8 ТС
19. Милан Бзенић
05.06.1979.
возач
Стари Трстеник
20. Љубиша Марковић
14.09.1959.
дип.економиста
В. Караџића 38/7 ТС
21. Љиљана Сретеновић
15.11.1954.
трговац
Ж.Трифуновића 7/8 ТС
22. Љубомир Крњинац
02.01.1960.
каменорезац
Попина
Осаоница
____
23. Милош Савић
01.08.1960.
машински инжењер
Р. Крстића 41/7 ТС
24. Љиљана Раденковић
08.05.1957.
машинбравар
Горњи Рибник
25. Ивица Рисимић
07.10.1974.
металостругар
Медвеђа
26. Зоран Стефановић
11.09.1949.
машински техничар
М.Ч.Чајке 39/15 ТС
27. Драгана Лукић
08.07.1991.
ветеринарски техничар
М.Ч.Чајке 45/13 ТС
28. Иван Милетић
30.12.1970.
машински инжењер
Почековина
29. Живадин Пештерац
11.04.1953.
трговац
Чаири
30. Вера Љубомировић
28.08.1946.
трговац
Прњавор
31. Владан Чакарановић
09.08.1960.
бравар-монтер
Селиште
32. Радован Илић
25.02.1951.
кв.оштрач
Лозна
33. Биљана Милошевић
09.03.1964.
новинар сарадник
Р. Крстића 80/12 ТС
34. Саша Пауновић
24.10.1973.
ватрогасац
Богдање
35. Драган Михајловић
01.10.1981.
вкв.механичар ХИП-а
Оџаци
36. Слађана Лепенац
06.04.1970.
кв.брусач
Велика Дренова
18.02.1966.
металобрусач
Мијајловац
38. Милена Недељковић
04.06.1986.
дипл.хемичар
В. Караџића 28/15 ТС
39. Оливера Ђорђевић
13.04.1971.
виша економска
М. Рајчевића 29/21 ТС
40. Герасим Атанасковић
22.06.1959.
дипл.инг.пољопривреде
Страгари
41. Бранимир Вељковић
15.06.1960.
машински техничар
Доњи Рибник
42. Маријана Промицаћ
22.03.1981.
кројач
Брезовица
43. Александар Недељковић
28.08.1985.
инжењер саобраћаја
Риљац
44. Драгана Биорац
02.08.1956.
машински техничар
Стопања
45. Анђелка Радојевић
04.04.1954.
домаћица
Богдање
46. Добривоје Ристић
05.06.1955.
машински техничар
Бресно Поље
47. Иван Нешић
17.10.1977.
погонски техничар
С. Саве 77 ТС
48. Мирјана Алурац
04.10.1963.
механичар ХИП-а
Медвеђа
49. Иван Павловић
26.12.1975.
вк.механичар ХИП-а
Б. Спасојевића 35 ТС
37.
Зоран Анђелковић
6. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
____
1. Миломир Матовић
25.05.1964.
дипл.инг.машинства
Оџаци
2. Радиша Павловић
10.09.1956.
приватни предузетник
Г.Омашница
3. Оливера Лазић
18.02.1968.
службеник
Стопања
4. Милан Благојевић
28.09.1954.
механичар ХИП-а
Бучје
5. Југослав Петровић
13.05.1973.
металобрусач
Мијајловац
6. Гордана Љубичић
22.03.1959.
васпитач
Чајкина 43/6 ТС
7. Верољуб Антић
29.11.1957.
пензионер
Округлица
8. Радован Белоица
05.06.1962.
возач инструктор
Осаоница
9. Надежда Јевђић
08.02.1954.
домаћица
Ц. Лазара 3/2 ТС
10. Небојша Радивојевић
29.06.1962.
професор
К.Милице 26/8 ТС
11. Слободан Промицаћ
20.10.1970.
машин.бравар
Медвеђа
12. Драгана Рајовић
09.11.1971.
професор
С. Саве 65/22 ТС
13. Раде Павловић
03.10.1959.
приватни предузетник
Пајсак, Велуће
14. Радошин Зајић
08.11.1952.
књижевник
М.Рајчевића 42/5 ТС
15. Јованка Андрић
24.09.1961.
референт књиговодства
Јасиковица
16. Александар Јечменица
11.06.1979.
дипл.менаџер
Р.Крстића 88/2 ТС
17. Срећко Симиџић
04.03.1977.
аутомеханичар
Бресно Поље
18. Драгана Хинић
09.01.1965.
дипл.маш.инжењер
Б.Савића 3/2 ТС
19. Милош Нешић
01.03.1953.
машински техничар
Б.Спасојевића 50 ТС
20. Миодраг Ивановић
14.05.1947.
пензионер
Р. Додића 19 ТС
21. Славица Петровић
30.04.1956.
економиста
Грабовац
22. Милисав Андрић
01.03.1958.
реглер-металостругар
Доња Црнишава
23. Зоран Југовић
21.06.1955.
24. Слађана Тодоровић
15.11.1958.
васпитач
В. Караџића 20/34 ТС
25. Ненад Капларевић
08.03.1962.
приватни предузетник
Медвеђа
26. Владимир Катић
28.07.1955.
пољопривредник
Богдање
27. Весна Петковић
23.12.1962.
механичар
В.Рибникара 49/49 ТС
28. Срећко Петровић
24.11.1980.
пољопривредник
Лозна
29. Александар Николић-Брус
31.05.1958.
кв.радник
Р.Крстића 21/9 ТС
дипл.економиста
М.Рајчевићева 31/6 ТС
____
30. Ивана Видаковић
16.04.1984.
трговац
Дубље
31. Благоје Вуканић
07.04.1969.
пољопривредник
Доња Омашница
32. Дејан Симоновић
21.06.1972.
возач
Стопања
33. Зорица Сретеновић
08.07.1963.
радник
Лопаш
34. Мирослав Брођанац
17.05.1958.
вкв. металостругар
Медвеђа
35. Александар Радић
25.10.1980.
пог.техн.машин.обраде
Велика Дренова
36. Ивана Терзић
02.09.1977.
студент
Голубовац
37. Милош Милошевић-Шика
22.02.1959.
пензионер
Грабовац
7. ''ИВИЦА ДАЧИЋ'' –СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) –
ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС)
1.
Радомир Милуновић
10.04.1964.
дипл.инг.пољопр.
Ц. Душана 4/16 ТС
2.
Вукадин Митровић
07.07.1952.
комерцијални техничар
Мала Сугубина
3.
Марија Вукићевић
15.09.1978.
професор
М.Милошевића 12/3 ТС
4.
Миливоје Ерчевић
30.03.1950.
инг.орг.рада
Стопања
5.
Жика Јаковљевић
14.12.1957.
механичар ХИП-а
Л. Здравковић 6 ТС
6.
Снежана Спаловић
08.01.1971.
управно-правни техничар
В.Танкосића 17/1 ТС
7.
Дејан Цураковић
03.06.1976.
аутомеханичар
Риђевштица
8.
Слободан Симић
18.09.1953.
саобраћајни техничар
Доњи Рибник
9.
Мирославка Булатовић
30.12.1959.
дипл.економиста
Осаоница
10. Зоран Андрејић
21.04.1950.
вк. брусач
Грабовац
11. Светислав Стевановић
17.07.1956.
књиговођа
Мијајловац
12. Верица Пецић
05.11.1947.
економиста
Медвеђа
13. Зоран Михајловић
26.08.1956.
електромонтер
К.Милице 65/2 ТС
14. Миле Васиљевић
20.07.1964.
металоглодач
Планиница
15. Весна Ђурић
09.08.1980.
доктор медицине
М.Рајчевића 20/17 ТС
16. Радмило Милутиновић
11.12.1949.
машински инжењер
Осаоница
17. Зоран Наумовић
11.08.1947.
економиста
Б.Југовића 21 ТС
____
18. Мирјана Глиџић
22.08.1959.
економиста
Стари Трстеник
19. Живота Вучић
02.10.1962.
дипл.маш.инг.
Лопаш
20. Срба Босић
30.05.1959.
металостругар
Горња Црнишава
21. Весна Вељовић
16.11.1960.
васпитач
В.Танкосића 7/7 ТС
22. Боривоје Врбничанин
11.11.1945.
економиста
Бресно Поље
23. Милан Јовичић
04.05.1947.
возач
Риљац
24. Марија Ђурић
25.12.1983.
мед.сестра-васпитач
Горња Омашница
25. Зоран Брадић
10.11.1957.
економиста
Мала Дренова
26. Живорад Здравић
18.03.1950.
столар
Велика Дренова
27. Зорица Батоћанин
20.01.1986.
инжењер машинства
Б.Спасојевића 5/12 ТС
28. Живорад Пештерац
17.01.1959.
дипл.инг.маш.
Чаири
29. Мирољуб Нешић
11.11.1958.
професор VII ст.
Богдање
30. Марија Перић
03.09.1987.
студент
Рујишник
31. Милован Пеливановић
21.09.1948.
вкв. бравар
Медвеђа
32. Милан Веселиновић
25.09.1949.
калионичар кв.
Пољна
33. Даниела Трошић
19.07.1969.
хем.техничар
Ж.Апостоловића 29 ТС
34. Милутин Смиљковић
29.09.1953.
економиста
М.Ч.Чајка 21/13 ТС
35. Иван Цекић
25.08.1977.
проф.разр.наставе
Велика Дренова
36. Мирјана Додић
25.01.1986.
спец.струковни васпитач
Милутовац
37. Роберт Радмановац
19.08.1979.
механичар грејне и расх.тех.
Попина
38. Дарко Рисимић
13.09.1977.
аутомеханичар
Медвеђа
39. Бојана Ђукић
29.04.1981.
васпитач
Грабовац
40. Зоран Глиџић
11.06.1954.
трговац
Брезовица
41. Живота Пештерац
08.06.1945.
мех.хидраул.и пенуматике
Оџаци
42. Марија Јовић
07.03.1984.
васпитач
Р.Крстића 53/4 ТС
43. Драган Станојчић
21.08.1969.
металостругар
Чаири
44. Драган Обрадовић
29.04.1974.
маш.техничар
Угљарево
45. Сузана Миладиновић
23.08.1985.
економиста
Округлица
46. Сава Јеремић
22.01.1961.
гимназија
Бучје
47. Борис Вукмировић
07.04.1965.
дипл.инг.машинства
Р.Крстића 84/3 ТС
____
48. Јасмина Радојковић
20.06.1986.
васпитач
Селиште
49. Саша Рашковић
23.11.1949.
дипл.инг.организације
П.Ђукића 19 ТС
8. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА-ДРАГАН МАРКОВИЋ-ПАЛМА
1.
Љубиша Арсић-Љуба
20.12.1967.
предузетник
Трстеник
2.
Миомир Пољаковић-Кека
01.08.1958.
предузетник
Трстеник
3.
Јелена Пештерац
28.10.1974.
мат.прог.сарад.
Грабовац
4.
Иван Тоскић
01.09.1966.
дипл.инж.електрон.
Трстеник
5.
Миодраг Динић
17.05.1957.
дипл.маш.инг.
Трстеник
6.
Јелена Савић
18.02.1973.
ек.техничар
Трстеник
7.
Ненад Младеновић
01.07.1975.
пољопривредник
Стублице
8.
Иван Младеновић
25.02.1976.
пољопривредник
Оџаци
9.
Сања Радовановић
21.06.1988.
козметичар
Трстеник
10. Жарко Васић
19.02.1958.
радник II с.с.
Д.Дубич
11. Славко Ђурић
10.10.1942.
пензионер
Прњавор
12. Зорица Недељковић
24.07.1973.
домаћица
Планиница
13. Никола Боровечки
24.04.1986.
виши физиотер.
Трстеник
14. Ненад Миловановић-Неле
03.05.1969.
предузетник
Трстеник
15. Сања Младеновић
09.02.1980.
тех.биотехнол.
Оџаци
16. Ђорђе Величковић-Ђола
05.04.1956.
пензионер
Голубовац
17. Игор Оролић-Орко
02.11.1976.
металостругар
Осаоница
18. Ана Маринковић
28.06.1993.
ученик
Трстеник
19. Драгић Јевтовић-Гиле
09.04.1961.
маш.техничар
Трстеник
9. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ
1.
Мр Горан Михајловић
24.09.1963.
проф.магистар тех.наука
О. Антића 10/4 ТС
2.
Мирољуб Тодоровић
10.09.1946.
пензионер
Стопања
3.
Снежана Степановић
04.05.1966.
пољопривредни техничар
Божуревац
4.
Александар Минић
19.09.1952.
машински инжењер
Б. Југовића 18 ТС
____
5.
Славољуб Поповић
31.07.1959.
приватни предузетник
Тоболац
6.
Ивана Бабић
20.05.1991.
студент
Мала Дренова
7.
Станоје Ђокић
07.08.1957.
машински техничар
Богдање
8.
Иван Бинић
13.08.1978.
саобраћајни техничар
В. Караџића 40/13 ТС
9.
Јасмина Јаковљевић
07.02.1971.
трговац
Дубље
10. Драган Пантелић
02.01.1954.
аутоелектричар
В. Караџића 36/10 ТС
11. Зоран Бабић
16.07.1950.
пољопривредник
Мала Дренова
12. Зорица Топаловић
07.04.1986.
машински инжењер
Дубље
13. Љубиша Милуновић
08.03.1956.
пензионер
Угљарево
14. Жарко Ђалић
15.11.1955.
угоститељ
К. Милице 78/13 ТС
15. Биљана Максимовић
15.07.1964.
машински техничар
Риђевштица
16. Драгиша Јаковљевић
18.03.1966.
приватни предузетник
Дубље
17. Велимир Минић
19.02.1955.
возач
Пољна
18. Милева Милосављевић
05.03.1939.
пензионер
В. Караџића 20/15 ТС
19. Милош Степановић
15.08.1959.
пољопривредни техничар
Божуревац
20. Гмитар Чоловић
26.09.1962.
дипломирани економиста
Велика Дренова
21. Весна Милосављевић
04.03.1985.
студент
Мијајловац
22. Милорад Терзић
31.10.1961.
електровариоц
Медвеђа
23. Живорад Стаменковић
29.08.1953.
машинбравар
Д. Максића 19/6 ТС
24. Мирјана Марковић
02.12.1984.
металобрусач
К. Милице 62/4 ТС
25. Душан Антић
09.04.1943.
пољопривредник
Округлица
26. Будимир Миљковић
15.08.1944.
пензионер
Л. Здравковића 14 ТС
27. Радица Коматовић
14.09.1956.
пензионер
Ц. Душана 4/30 ТС
28. Радиша Вуксановић
06.09.1963.
саобраћајни техничар
С. Саве 67/14 ТС
29. Ненад Ракић
23.10.1965.
металостругар
Оџаци
30. Душица Јаковљевић
05.09.1962.
машински техничар
П. Ђукића 21 ТС
31. Мирољуб Антић
15.06.1951.
пензионер
К. Милице 26/2 ТС
32. Бранислав Миленковић
17.05.1992.
студент
Грабовац
33. Марија Дивовић
13.03.1992.
студент
Риђевштица
____
10. Г.Г. ТРСТЕНИК НАПРЕД –ГОРАН СТЕПАНОВИЋ-ДЕЛИЋ
1.
Горан Степановић-Делић
05.02.1965.
аутомеханичар
Осаоница
2.
Александар Крстић
11.12.1957.
металобрусач
Грабовац
3.
Милица Симић
05.06.1987.
економиста
Аеродромски пут б.б. ТС
4.
Иван Степановић
02.05.1987.
радник
Осаоница
5.
Драган Недић
17.09.1957.
м.техничар
Чаири
6.
Тамара Бугариновић
01.09.1989.
економиста
Осаоница
7.
Горан Богићевић
01.01.1963.
помоћни радник
Мала Дренова
8.
Саша Батоћанин
22.07.1990.
мех.греј.технике
Медвеђа
9.
Марија Ђорђевић
18.04.1986.
техничар ну. машина
Н. Тесле 2 ТС
10. Страхиња Ђорђевић
10.08.1974.
пољопривредник
Богдање
11. Владан Ристић
20.06.1981.
пољопривредник
Стопања
12. Слађана Радојевић
08.09.1974.
мех.ХИП-а
Д.Максића 12/13 ТС
13.
Душан Јеротијевић
14.04.1987.
правник
Ц. Душана 8/21 ТС
14.
Драган Манџукић
06.12.1957.
аутомеханичар
М.Радивојевића 12 ТС
15.
Светлана Павловић
15.06.1962.
помоћни радник
Милутовац
16.
Мира Младеновић
17.02.1974.
радник
Осаоница
17.
Ивана Оролић-Марковић
03.04.1981.
проф.српског језика
Чаири
11. Г.Г. ПОКРЕТ ЗА ОПШТИНУ ТРСТЕНИК-РАДОВАН РАДОВИЋ-РАКА
1.
Радован Радовић
18.09.1951.
машински инг.
Почековина
2.
Драган Андрејић
21.07.1956.
правник
Велика Дренова
3.
Јелена Савић
03.08.1978.
ПТТ техничар
Б. Бркића 9/12 ТС
4.
Гордана Цветковић
26.10.1949.
пензионерка
Вл.Рибникара 8/2 ТС
5.
Василије Мутавџић
30.01.1951.
пензионер
Тоболац
6.
Радмило Жуњанин
29.04.1969.
електротехничар
Камењача
7.
Верољуб Левићанин
29.04.1951.
инг.моторизације
Б.Савића 1/9 ТС
____
8. Љубинко Радивојевић
10.10.1945.
пензионер
Стопања
30.11.1966.
професор раз.наставе
Јасиковица
10. Драгољуб Јовановић
02.03.1960.
металобрусач
Лозна
11. Звонимир Ђорић
01.01.1951.
пољопривредник
Пољна
12. Слађана Бачанин Костић
10.12.1965.
наставник раз.наставе
Велика Дренова
9.
Лела Жуњанин
13.
Драган Палић
26.10.1958.
приватни предузетник
Горња Црнишава
14.
Катарина Радовић
04.09.1984.
инг.ПТТ саобраћ.дипл.ек.
Почековина
15.
Слободан Еркић
17.03.1949.
машински инг.
Медвеђа
16.
Миливоје Чајетинац
23.05.1956.
инг.организац.рада
Дубље
17.
Марина Радовић
12.07.1990.
студент
Почековина
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Трстеник'', на свим бирачким местима и огласним таблама и
Општинским средствима информисања.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Број: 013-5-92/2012-09
ПРЕДСЕДНИК
Весна Здравковић,дипл.правник
Download

Zbirna Izborna lista