www.novinar.de
1
Новине
овине које заједно
з
стварамо
Пошто уредништво сајта
та новинар.де
нови
сматра да су докази и закључци
и у САД збрањеног списа
америчког пуковника Макдауела
Макдауе
“Стрељање историје” од пресудногг значаја
значај као сведочанство
истине за рашчишћавање
ње од присилно
п
нагомиланих лажи о дешавањима
њима током
то
Другог
светског рата на просторима
орима бивше
б
Југославије; о сакривању кључне
не улоге
улог Срба у Другом
светском рату и њиховом
ом пресудном
прес
доприносу Победи, и зато што су те наметнуте
на
лажи
сржни разлог због којег
ег су данас
да
Србима и Србији угрожени опстанак
ак и будућност
буд
као Нације
и Државе – зато уредништво
иштво уз
у сваки поједини наставак “Стрељања
а историје”
истор
прилаже
“Детаљни коментар” фокусира
окусиран на најзначајније Макдауелове доказе,
зе, поенте
поен и закључке –
али проширене из историјске
оријске и из данашње перспективе, у нади да ће то посетиоцима
п
сајта,
поготово млађим генерацијам
рацијама, омогућити директнији увид како у саме
аме лажи
лаж тако и у Истину
која безпоговорно разкринкав
кринкава те лажи – раскринкавање које их непобитн
епобитно уклупчује као
битне за данашње расуђивањ
уђивање зарад буђења Срба као Нације – ослобођењ
лобођењем Истине!
Делове “Детаљних коментара”
ентара” и делове књиге “Стрељање историје”” можете
может копирати из
сваког појединог наставка
авка уколико
уко
то желите. По завршетку издавања
ња наставака,
нас
Уредништво
ће Вам обезбедити могућност
гућност копирања комплетног текста “Детаљних
их коментара”
коме
и
комплетног текстa књиге
ге “Стрељање
“Стр
историје”.
уредништво новинар.де
***
Увод – Други део
Странци о генералу Драгољуб
агољубу Михаиловићу! Труманово одликовање
ње Дражи
Драж
Михаиловићу: “За пресудан
судан допринос
д
Срба за постизање Победе у Другом светском рату”!
Ауторитет Њујоршког процеса за праведно суђење Дражи Михаиловићу
вићу на којем је пуковник
Макдауел био принципијелни
ијелни извештач Истражне комисије овог Процеса
оцеса – једине
ауторитативне документације
нтације о инструменталној улози Драже Михаиловић
иловића и Срба за Победу
у Другом светском рату:
у: “Злочин
“Злоч
за који је Михаиловић оптужен јесте
сте да је за 80%
југословенског живља Дража постао и остао симбол једноставног, али
ли упорног
упор
југословенског
одупирања тиранији, без обзира
обзи
да ли је тиранија страна или домаћа.”
Њујоршки процес – једини
дини законити
за
поступак који је икад одржан у вези са
с истином и лажима
у Другом светском рату
у у односу
одно на Југославију – једини законити поступак
поступа који је икад
одржан у вези са Моралношћу
лношћу Другог светског рата – и једини законити
нити поступак
по
који је икад
одржан у вези са Западном
дном издајом
из
Моралности као такве!
Други део
Детаљни коментар
- Други наставак, странице књиге од 13 до 20
Прилози Мајкла Раденкови
денковића
Осим наведених документован
ентованих прилога, Раденковић је пре почетка
ка текста
текст пуковника
Макдауела, навео два прилога о реакцијама странаца, и сажети прилог
илог о личности
л
пуковника
Макдауела и самог Мајкла
јкла Раденковића.
Рад
Сматрамо да је од користи нагласити
нагласи читаоцима
значај кључних елемената
ната ових
ови прилога за схватање Макдауеловог “Стрељања
“Стрељ
историје” као
www.novinar.de
2
Новине
овине које заједно
з
стварамо
Сведочанства Истине и као безпоговорног
бе
и безкомпромисног доказа
за “кључне
“кључ
улоге Срба у
Другом светском рату”!
Раденковићев прилог “Странци
“Странц о генералу Драгољубу-Дражи Михаиловићу
ловићу” безкомпромисно
руши лаж коју су комунистичк
нистичка и западна пропаганда наметнули о Дражи и Равногорском
покрету! Мајсторски комбинуј
омбинујући изјаве западних званичника и писања
сања америчких
ам
медија од
дана правног линча Драже
раже у Гарди
Г
написом америчког листа “Ивнинг
нг Стар
Стар”, Раденковић
прелази на Ајзенхауерово
ово честитање
чес
Дражи Михаиловићу на доприносу
носу савезничким
са
ратним
напорима и на Де Голово
во честитање
чест
и одликовање, и на најтоплију захвалност
захвал
британског
генерала Аучинлека када
ада је Ромел
Р
био свега 30 миља од Александрије,
ије, и на
н захвалност
америчког маршала ваздухопл
здухопловста Телера, под чијом ће командом две године
год
касније
амерички бомбардери на захтев
захт
и по директивама “маршала” Тита бесомучно
бесомуч
бомбардовати
Србе Београда и Србије!
је! Документујући
Доку
Савезничку издају Драже Михаил
ихаиловића, на супрот
свим досадашњим лажним
ним интерпретацијама,
инт
Раденковић цитира образлож
бразложење Трумановог
одликовања Дражи као
о оно што
ш то одликовање заиста и јесте – као одликовање
одлико
за:
“Пресудан допринос” Срба
рба постизању
по
Победе у Другом светском рату!
У својој непомирљивојј борби за Истину Раденковић цитира и писмо које му је Роналд Реган
лично упутио о Дражиним
ним заслугама
зас
и непјмљивом издајству које су
у савезници
савезн
починили над
њим, допуњујући цитатт факсимилом
факси
Регановог писма и цитатом чак Њујорк Тајмса из 1984.
године о непојмљивости
ти издај
издаје почињене над Дражом и Србима, иако
ко ће… вредно је
напоменути – тај исти Њујорк Тајмс шест година касније бити коловођа
вођа зликовачке
зли
кампање
лажи против Српског Народа…
арода… током режираног антисрпског растурања
ања бивше
би
Југославије…
Сажето, искрено – оптужујући
ужујући лаж снагом документа – Раденковић нас уводи
уво
у Макдауелово
Сведочанство Истине које је у Америци и дан-данас забрањено.
Вредно је овде истаћи Ауторитет
Аутори
Њујоршког процеса за праведно суђење
уђење Дражи
Д
Михаиловићу
на којем је пуковник Роберт
оберт Макдауел
М
био принципијелни извештач
ч огромног
огромн и студиозног
проучавања документа
а Истражне
Истраж
комисије овог Процеса! Изложивши
и једину
једин ауторитативну
документацију о инструментал
ументалној улози Драже Михаиловића и Срба
а за Победу
Поб
у Другом
светском рату, Макдауел
ел је својевремено
св
иронично закључио на Процесу:
оцесу:
“Злочин за који је Михаиловић
Михаило
оптужен јесте да је за 80% југослов
угословенског живља
Дража постао и остао
ао симбол
симб
једноставног, али упорног југословен
ословенског одупирања
тиранији, без обзира
а да ли је тиранија страна или домаћа.”
Супротно данашњим обилато
билато финансираним и унапред планираним вештачким
вештач
мобилизацијама, вештачким
ачким климама
к
мржње и вештачким огорчењима;
има; и супротно
с
данашњој
вештачкој моралној озлојеђен
лојеђености изфабрикованој лажима пропаганде – маја 1946. године,
америчка јавност се без
ез ичије
ичијег провоцирања, откуцавања нити “мобилисањ
билисања” – спонтано
побунила против званичне
ичне америчке
ам
политике – формирањем Њујоршког
ршког Комитета
К
за поштено
суђење Дражи Михаиловићу
овићу које
к
је кулминирало саслушањем и закључцим
ључцима Истражне
Комисије тог Комитета – којим
који је ондашња Америка слободно и искрено
рено изразила
из
своје
огорчење америчком такозван
акозваном “званичном” издајом Драже Михаиловића
ловића – и захтевала и
доказала стварну Правду
вду и стварну
ст
Истину!
Зато је обнародовање Њујоршког
Њујорш
процеса и до дана данашњег прикривено
кривено од јавности – de
facto: забрањено!
Лажи наметнуте забраном
ном “Стрељања
“Ст
историје” не би могле уопште да опстану
опс
да је
Ауторитативна документована
нтована Истина Њујоршког процеса – допрла у јавност!
јавно
www.novinar.de
3
Новине
овине које заједно
з
стварамо
Њујоршки процес, паралелан
алелан јaвном убиству Драже Михаиловића, које и дан-данас
д
Лаж
рекламира као некакво
о “суђење”
“суђењ – био је уствари једини законити поступак
поступа који је икад
одржан у вези са Дражом
ом Михаиловићем
Мих
– једини законити поступак
к који је
ј икад одржан у
вези са Равном Гором и Равногорском
Равно
Србијом – једини законити поступак
ступак који је икад одржан
у вези са истином и лажима
жима у Другом светском рату у односу на Југославиј
ославију – једини законити
поступак који је икад одржан у вези са постављањем Титове диктатуре
туре над Југославијом –
једини законити поступак
пак који је икад одржан у вези са Моралношћу
ћу Другог
Друго светског рата… и
самим тим, и као такав…
… једини
једин законити поступак у вези са Западном
ном издајом
изд
Моралности
као такве!
По свом саставу правних,
их, политичких,
пол
интелектуалних, војних, обавештајн
вештајних и ондашњих
најпознатијих личности – закључивање
закљ
овог Процеса – слободно од
д ма какве
как
контроле – и
подређено искључиво Истини – представља једини Ауторитет који превазилази
превази
све ондашње
– али такође и све будуће
уће јавне
јав
и закулисне скупове чије одлуке наставља
астављају да спроводећи
бруталну контролу над
д Истином
Истино – да и данас настављају да натурају
ју Лаж.
И баш због тога што је паралелни
парале
Њујоршки процес био једини законити
онити и једини објективан
легални поступак икад одржан
одржа у вези са збивањима на тлу Југославије
вије у току
то
Другог светског
рата – стручни, веродостојни,
остојни, и свеобухватни закључци тог процеса
а јесу једини
је
ауторитативан историјски
јски материјал
мат
који је законски проверен да – јесте веродостојан!
в
И као такав – зато су и тај забрањени
заб
Процес – и забрањени рукопис
ис пуковника
пуко
Макдауела –
једини Ауторитет пресудан
удан за поштено сагледавање Историјске Истине!
Зато од данас бављење
е историјом
истор
Другог светског рата на територији
ји бивше
бивш Југославије, а
поготово бављење историјом
оријом Равне Горе, захтева ослобођење од окова
кова које
кој је Истини
Историје Запад наметнуо
уо Титовом
Тито
диктатуром, а поготово и због тога што су
с и Тито и Запад
преузели ту диктатуру од хабзбуршке
хаб
анти-српске расистичке диктатуре
атуре над
н
историјом!
Зато се мора ослободити
ти свих предрасуда и лажи које су вољно или
и невољно
невољ
наталожиле муљ
сагледавању прошлости!
То ослобођење од лажи
и и то ускрнуће
у
истине јесте разлог зашто је ова књига
књи издана и зашто
је новинар.де објављује
је у наставцима,
нас
и зашто је сваки наставак пропраће
ропраћен проширеним
Детаљним коментарима!
***
У следећем наставку који
оји ће бити
б
публикован у среду 20. новембра 2013 представићемо вам
“Увод” Макдауеловог забрањеног
забрањ
рукописа. Остале објављене делове
елове ф
фељтона можете
погледати ОВДЕ.
припремио Часлав М.Дамјанов
амјановић/новинар.де
***
***
***
www.novinar.de
4
Новине
овине које заједно
з
стварамо
Роберт Макдауел
КЉУЧНА
ЉУЧНА УЛОГА СРБА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ
М РАТУ
СТРЕЉАЊЕ ИСТОРИЈЕ
Друг наставак, странице књиге од 13 до 20
Други
Мајкл Благоје Раденковић
ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
СТРАНЦИ О ГЕНЕРАЛУ
ГЕНЕРА
ДРАГОЉУБУ-ДРАЖИ
ЖИ МИХ
МИХАИЛОВИЋУ
“ОДЛИЧНЕ ВЕСТИ, РАНО ОВ
ОВОГА ЈУТРА ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАРОД
ОД ЈЕ Н
НАШАО СВОЈУ
ДУШУ.” - Черчилова изјава у Британском Парламенту 27-ог марта 1941 године.
го
Кажу да време чини своје.
оје. Све
Св што више времена прохуја све мање чињеница
чињен
остаје у
сећању. Када се овоме дода фантастично
ф
организован пропагандни апарат отсека за
дезинформације Југословенск
ловенске тајне службе са неограниченим доларским
арским буџетом, онда чак и
оно што остаје у сећању
у по некад
не
се ставља под знак питања. Годинама
нама о Дражи и Србима су
систематски сервиране
е неистине
неисти
како народу у земљи, тако и водећим
ћим политичким,
пол
научним,
медијским круговима у слободном
слобод
делу света , а последица која и данас
анас траје
тр
је да је
створена једна потпуно
о неистинита
неист
слика о Дражи и његовом покрету.
Интересантно је да се вратимо у временски период када је истина још
ош била истина, када су
догађаји још били актуелни,
уелни, живи
ж
у сећању и непомућени од професионал
есионалне пропаганде.
Ево шта Вашингтонски Ивнинг Стар од 26.03.1946 године пише о Дражи
ражи и његовом покрету:
“ Званично је саопштено
но да је Дража Михаиловић, кога су раније у Америци
Америц и Енглеској звали
БАЛКАНСКИ ОРАО, СРПСКИ
ПСКИ РОБИН
РОБ
ХУД И НАДА САВЕЗНИКА НА БАЛКАНУ,
КАНУ, сада
с
у затвору негде
у Југославији у ишчекивању
ивању “такозваног”
“
суђења пре него ли га стрељају
рељају по наређењу
његовог некадашњег ривала
ивала маршала
м
Тита.
Они који добро познају
у народ овог дела Балкана тврде да ће га романтичн
антични Срби несумњиво
овековечити као легендарног
дарног хероја, баш онако како су га Америчка
а и Британска
Бри
влада
описале пре него ли су
у га се одрекле
о
после конференције у Техерану.
У јесен 1942 године генерал
нерал Ајзенхауер,
А
тадашњи врховни командант
нт савезничких
саве
снага у
Средоземљу послао је Југословенском
Југосло
хероју телеграм честитајући му на храбром
х
отпору, а
неколико месеци касније
ије Шарл
Шар Де Гол, командант “Слободних Француза”
цуза” одликовао
о
је ратним
крстом овог “легендарног
ног хероја
хер
који никад није престао да се бори
и против заједничког
непријатеља”.
Маршал Ромел је био 30 миља од Александрије, Британски генерал Аучинлек,
Аучинл
маршал
ваздухопловства Телер
р и адмирал
адми
Канингxем послали су своју најтоплију
оплију захвалност
з
и
www.novinar.de
5
Новине
овине које заједно
з
стварамо
честитке Михаиловићу што је успорио испоруке ратног материјала нацистима
нацисти
у Северној
Африци својом герилском
ком тактиком.
такт
У Техерану на предлог Стаљина,
Стаљи
Черчил је одлучио да ликвидира руководс
уководство Краљевине
Југославије и прихвати
и сервис мало познатог партизанског команданта
нта Тита.
Тит Британски
председник је знао да је Тито комуниста, али Титова политичка припаднос
падност га није тангирала.
Он је веровао свом совјетском
вјетском колеги, који је за узврат одмах наредио
дио своме
сво
трабанту да се
стави под Британско окриље.
криље.
Од овог момента Михаиловић
иловић и његових 70.000-80.000 четника окарактери
рактерисани су као
колаборатори и издајници.
ици. Испоруке
Ис
незнатних количина материјала одмах
одма су престале.
Човек који је прешао цео пут од Балканског Орла до нацистичког колаботе
олаботера и издајника сада
је у рукама најљућег свог
вог непријатеља,
неп
новог господара Југославије
је маршала
марш
Тита. Ни једна
од Влада које су до само
мо пре неколико година гомилале похвале и одликовања
одликов
на њега не
могу сада да учине баш
ш ништа да га спасу”
Овако је писао Ивнинг Стар 1946
1
године. Кроз све ове године од 1946
946 па до
д данас , сва ова
оркестрирана пропаганда
нда ипак
ипа није успела да помрачи истину о Дражи. У свом образложењу
зашто додељује Генералу
алу Драгољубу
Дра
Михаиловићу америчко високо
о одликовање
одлик
“LEGION OF
MERIT – CHIEF COMMANDER
MANDER” председник Сједињених Амеирчких Држав
Држава, Хари С. Труман је
написао:
“Генерал Драгољуб Михаилов
хаиловић се истакао на један изванредан начин
чин као Главни Командант
Југословенских оружаних
них снага
сна и касније као Министар Војске (Краљевин
љевине Југославије)
организовањем и вођењем
њем важних
ва
одбранбених снага против непријатеља
ијатеља који је окупирао
Југославију од децембра
ра 1941 до децембра 1944. Захаваљујући изванредн
анредним напорима
његових трупа многи авијатичари
авијати
америчког ратног ваздухопловста
а су спашени
спа
и безбедно
враћени у своје базе под
од савезничком
саве
контролом. Генерал Михаиловић
вић и његове
њ
снаге, иако
без неопходног ратног материјала,
матери
и борећи се под екстремним околности
лностима, допринео је у
великој мери савезничким
ким ратним
ра
напорима и био је важан фактор у постигнутој
пости
коначној
савезничкој победи.” 29 март 1948. Хари Труман
Претседник Сједињених
их Америчких
Амер
Држава Г-дин Роналд Реган у свом писму
писм од 8-ог
семптембра 1979 годинеупуће
упућено Г-ину Мајклу Раденковићу каже о Дражи следеће:
с
“ Драги Г-дине Раденковићу
овићу
Коначна трагедија Драже
же Михаиловића
Мих
не може да избрише из сећања
ања његову
ње
херојску и
често пута усамљену борбу
орбу против
п
двоструке тираније које су савладале
адале његов
њ
народнацизам и комунизам. Он је знао
з
да тоталитаризам, под ма којим именом
меном претпоставља
п
смрт
слободи . На тај начин он је постао
п
симбол отпора свима онима у целом
елом свету
св
који су били
приморани да се упуштају
тају у сличну
с
херојску и често пута усамљену борбу против
тоталитаризма. Михаиловић
ловић је
ј припадао Југославији, његов дух сада припада
прип
свима онима
који су спремни да се боре за слободу”.
Ево шта пише Вашингтон
тон Тајмс
Тајм од 9 Августа 1984:
“Крајем 1943. Премијер
р Черчил,
Черч
на основу пристрасних и непоузданих информација
инф
и упркос
препорукама свих 40-так
так Британских
Бри
и Америчких обавештајаца који
ји су били
би
у штабу код
Генерала Михаиловића,
а, донео
доне је одлуку да повуче подршку Генералу
Михаиловићу. Председник
ник Рузвелт,
Ру
и ако са великиом дозом отпора,
а, подржао
подрж
је ову
Черчилову одлуку јер је већ раније
р
било договорено да Господин Черчил
ерчил има
и
примат у свим
одлукама које се односе
се на Балкан.
Б
Одлука о одбацивању Генерала
а Михаиловића
Михаи
и оптужбе о
www.novinar.de
6
Новине
овине које заједно
з
стварамо
наводној сарадњи са неприја
епријатељем биле би немогуће да су медији објавили
објавил догађај о
спасавању 432 авијатичара
ичара од
о стране снага Генерала Михалиловића.
Тако да је то била једна
на од најстрожих
на
цензура наметнута у Другом Светском
Светск
Рату, и у
Британији и у Америци.”
Део те “демократске” цензуре је ова књига која је пред вама. Рукопис,
ис, који је био цензурисан
у Америци, сада је по први пут
пу доступан широј јавности. У свему, три
ри америчка
амер
председника –
Труман, Ајзенхауер и Реган и један француски председник – Де Гол,, поред бројних
савезничких високих војних
ојних команданата имали су само речи хвале за херојску
хер
борбу
Генерала Михаиловића и српског
српс
народа. Једини који се ни до данас
с нису огласили, а имали
су много прилика да то
о ураде,
ураде су енглески политичари. Али они су ово све
с
и закували.
БЕЛЕШКА
Роберт Харболд Макдауел
уел (Robert
(Ro
Harbold McDowell) био је амерички
и универзитетски
униве
професор антропологије
је и историчар
ис
који је за време Другог светског
ог рата служио као
аналитичар и обавештајац
ајац Уреда
Ур
за стратешке задатке (Office of Strategic
rategic Serices
S
– OSS),
претходника послератне
не ЦИА.
ЦИА
Задужен за стратешке анализе
анализ Балканског подручја (Југоисточне Европе
вропе и по тадашњој
америчкој терминологији)
ији) и Блиског
Б
истока, где је као син америчког мисионара
миси
и одрастао,
Макдауел је као последњи
дњи амерички
ам
официр за везу код генерала Драгољуба
Драгољ
Драже
Михаиловића провео неколик
еколико месеци у јесен 1944.
Због свог бескомпромисног
сног става
ст
да је генерал Михаиловић једини делотворни
делотв
носилац отпора
Хитлеру и његовим слугама
угама у Југославији, по повратку са те мисије удаље
удаљен је са места шефа
Одељења за Југоисточну
ну Европу.
Евро
Рукопис своје анализе догађаја на
а Балкану,
Балка
и њиховог
значаја за слом Хитлера
ра и будућу
буд
америчку спољну политику, успео
о је да заврши тек у
пензији , али је њено објављивање
објављ
CIA почетком 1970-их забранила.
а. Недуго
Неду потом,
1980, Роберт Макдауел,
л, амерички
амер
патриота и пријатељ Срба је умро. Претходно,
Прет
међутим,
рукопис ове књиге дао
о је политичком
пол
емигранту Мајклу-Благоју Раденкови
денковићу, замоливши га
да учини с њиме што може.
оже.
Мајкл- Благоје Раденковић,
овић, академик
а
СКАНУ , рођен 1933 г. у Београду
раду , политички емигрант
који живи у Америци. Захвалан
Захвала је Господу Богу што је имао ту част да му Р
Роберт Харболд
Макдауел(Robert Harbold
rbold Mc
McDowell) повери његов рукопис – студију
дију о улози
у
Југоисточне Европе у Другом светском рату. Рукопис- студију добијену
ену од Роберта Макдауела
му је дало наду да ће коначна
коначн истина и исправка историје о Србима
рбима, бити ускоро
доступна напаћеном српском
рпском народу, али ето морале су да прођу деценије
еценије да се коначно
обелодани истина.
Сплет политичких околности
лности и разних забрана онемогућили су аутора
ра рукописа-студије
руко
,а
касније и Мајкла- Б. Раденков
аденковића да се истина о кључној улози Срба
ба у Дру
Другом светском рату
обелодани раније. Његово
гово краљевско
кр
Височанство краљ Петар II одликова
дликовао је Мајкла-Благоја
Раденковића ратним крстом
рстом-споменицом 1941-1945 због исказане храброс
рабрости, верности и
оданости у борби за слободу
лободу свога народа.
То је био период када је као дечак
д
обављао курирске послове преносећи
осећи поруке
п
Југословенске војске у отаџбини
отаџби
у својој школској торби.
Не дуго по “ослобођењу”
у” посматрао
посм
је са осталим београдским “неослобод
слободиоцима” како
“ослободиоци “- другови
ви комунисти
кому
преименују радње за Немце у “диплом
дипломатске магацине”.
Чоколаду и путер су јела
ла деца
дец “ослободиоца”, а за остале је био добар
бар и суви
с
хлеб. Отац ,
www.novinar.de
7
Новине
овине које заједно
з
стварамо
службеник Министрства
а спољних
спољ
послова Краљевине Југославије – неподобан
неподо
, повремено је
склањао породицу у родно
одно село
се
Почековина код Трстеника изнад ког
ог је у брдском
б
селу
Црнишава био штаб Четничко
етничког комаданта пуковника Драгутина Кесеровић
еровића Породица је била
стално на удару од стране
ане комунистичке
ко
диктатуре. Емигрирао је 1954
954 године,
год
носећи са
собом сву неправду коју
ју је доживео
до
од раних дечачких дана, а касније
није преживљавајући
пре
све
патње његове породице
це које су се наставиле.
Никада није престао да се бори
бо
за истину о антифашистичкој улози Покрета
Покре Драже
Михаиловића у II Светском
ском рату
ра и на сваки начин је користио прилику
ику да разоткрије лажну
пропаганду Титове комунисти
мунистичке камариле која још увек траје.
Припреме за објављивање
ање су дуго трајале и оне нису биле само техничке
ничке природе .
Мајкл-Благоје Раденковић
вић зна да је за период лажи, превара и обмана
ана потребно
пот
дупло више
времена да се све то исправи
справи, али је срећан што ће објављивањем овако значајне
з
студије
почети тај други дуг период
ериод сазнања
с
истине.
На крају како је рекао ова књига
књ
је патриотски дуг према његовим родитељима,
родите
свим Србима
и будућим покољењима.
Слободан Христић
Наставиће се…
Крај другог дела
***
У следећем наставку који
оји ће бити
б
публикован у среду 20. новембра 2013 представићемо вам
“Увод” Макдауеловог забрањеног
забрањ
рукописа. Остале објављене делове
елове ф
фељтона можете
погледати ОВДЕ.
***
Са одобрењем аутора господина
госпо
Мајкл Благоја Раденковића пирипремио
о онлајн магазин
новинар.де - 2006-2013 нов
винар.де
http://www.novinar.de/2013/1
ar.de/2013/11/16/streljanje-istorije-drugi-deo.html
www.novinar.de
8
Новине
овине које заједно
з
стварамо
www.novinar.de
9
Новине
овине које заједно
з
стварамо
www.novinar.de
10
Новине
овине које заједно
з
стварамо
Download

www.novinar.de Новине које з 1 овине које заједно стварамо