Општина Трстеник
Информатор о раду
ИНФОРМАТОР
О РАДУ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Трстеник
1/153
Општина Трстеник
Информатор о раду
2/153
II САДРЖАЈ О РАДУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ И ИНФОРМАТОРУ ....................................................... 3
III OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ................................................................................................................ 3
С к у п ш т и н а о п ш т и н е .................................................................................................................... 3
П р е д с е д н и к о п ш т и н е ................................................................................................................ 3
О п ш т и н с к о в е ћ е .............................................................................................................................. 3
Општинска управа........................................................................................................................................ 3
1. Одсек за буџет, финансије и имовинско-правне послове ................................................................ 3
2.Одсек за урбанизам грађевинарство, комунално стамбене и еколошке послове, ......................... 3
3.Одсек за привреду и одрживи развој................................................................................................... 3
4.Одсек за скупштинске, опште послове и друштвене делатности ..................................................... 3
5.Одсек за грађанска стања и месне канцеларије ................................................................................ 3
6.Одсек локалне пореске администрације ............................................................................................. 3
7.Служба за јавне набавке....................................................................................................................... 3
Радна места и опис послова у Општинској управи:.................................................................................. 3
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ........................................................................................................ 3
I – ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ............................................ 3
РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА............................................................................................................... 3
1.
РАДНО МЕСТО: ШЕФ ТРЕЗОРА .................................................................................................. 3
2.
РАДНО МЕСТО: ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА ................................................................................... 3
3.
РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ РАЧУНОВОДСТВA ......................................................................... 3
5. РАДНО МЕСТО: ЛИКВИДАТОР .......................................................................................................... 3
6.РАДНО МЕСТО: КЊИГОВОЂА ............................................................................................................ 3
7.РАДНО МЕСТО: БЛАГАЈНИК ............................................................................................................... 3
8.РАДНО МЕСТО: ШЕФ БУЏЕТА ............................................................................................................ 3
9.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА............................................................................ 3
10. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ СЛУЖБЕ ............................................................... 3
11.РАДНО МЕСТО: ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ....................................................................... 3
II-ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО
СТАМБЕНЕ И ЕКОЛОШКЕ
ПОСЛОВЕ ..................................................................................................................................................... 3
1. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА........................................................................................................... 3
2. РАДНО МЕСТО: ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА УРБАНИЗАМ ............................................................................. 3
3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ СТАТИСТИКЕ И АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА .................... 3
4. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ИЗВОДА ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА И
ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ ......................................................................................................................... 3
5. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА............................................................ 3
6.РАДНО МЕСТО: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ........................................ 3
7.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТОРА БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ
.................................................................................................................................................................... 3
8.РАДНО МЕСТО: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ................................................................................. 3
9.РАДНО МЕСТО: КОНТРОЛОР ИЗВОЂЕЊА РАДОВА....................................................................... 3
10.РАДНО МЕСТО: ШЕФ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ ................................................... 3
11.РАДНО МЕСТО: КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР.................................................................................... 3
12.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.............................................. 3
13.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ КОНТРОЛОРА............................................................ 3
III – ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ................................................................................... 3
1. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА........................................................................................................... 3
2.РАДНО МЕСТО: ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ ......................................................... 3
3.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ................... 3
4.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ......................................................... 3
5.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА ....... 3
6.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ................................................................................. 3
7.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ СТАТИСТИКЕ, ПЛАНА, АНАЛИЗЕ И ИСПЛАТE БОРАЧКОИНВАЛИДСКИХ ПРИМАЊА .................................................................................................................... 3
IV – ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ .......................... 3
1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА............................................................................................................ 3
2 .РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ............................. 3
3.РАДНО МЕСТО: ДАКТИЛОГРАФ ......................................................................................................... 3
Општина Трстеник
Информатор о раду
3/153
4 .РАДНО МЕСТО: СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.......................................................................... 3
5.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР ........................................................................................... 3
6.РАДНО МЕСТО: СЕКРЕТАРИЦА ......................................................................................................... 3
7.РАДНО МЕСТО: ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ.................................................................... 3
8.РАДНО МЕСТО: КООРДИНАТОР УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА ................................................................... 3
9.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ РАДНИХ ОДНОСА ................................................................................ 3
10.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗАВОЂЕЊА ПИСМЕНА...................................................................... 3
11.РАДНО МЕСТО:ПОСЛОВИ ЕКСПЕДИЦИЈЕ ..................................................................................... 3
12.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ............................................................... 3
13. РАДНО МЕСТО: АРХИВАР................................................................................................................ 3
14.РАДНО МЕСТО: ДАКТИЛОГРАФ ....................................................................................................... 3
15.РАДНО МЕСТО: ВОЗАЧ...................................................................................................................... 3
16.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ УМНОЖАВАЊА МАТЕРИЈАЛА .......................................................... 3
17.РАДНО МЕСТО: РАДНИК НА ЦЕНТРАЛИ ........................................................................................ 3
18. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ................ 3
19. РАДНО МЕСТО: КУРИР-ДОСТАВЉАЧ ............................................................................................ 3
20.РАДНО МЕСТО: ХИГИЈЕНИЧАР........................................................................................................ 3
21.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ................................................ 3
22.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ИЗБЕГЛИЦЕ....... 3
23.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ............................................................ 3
24.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО ....................................................... 3
25.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА АНАЛИТИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА И СТАТИСТИКУ.............. 3
26.РАДНО МЕСТО: ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР.................................................................................... 3
27. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ КУЛТУРЕ И СПОРТА.......................................................................... 3
V- ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ .............................................................. 3
1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА............................................................................................................ 3
2. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА..................................................................... 3
3.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА БИРАЧКЕ СПИСКОВЕ.................................................................... 3
4.РАДНО МЕСТО: МАТИЧАР .................................................................................................................. 3
5. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ......................................................................................................................... 3
6. МАТИЧАР – ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ........................................................................................ 3
7 - 11.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ .................................................................... 3
12.РАДНО МЕСТО: КУРИР У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ....................................................................... 3
VI ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ .............................................................................. 3
1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА............................................................................................................ 3
2.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ......................................................... 3
3.РАДНО МЕСТО: ПОРЕСКИ КОНТРОЛОР........................................................................................... 3
4.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ ........................................................................................... 3
5. РАДНО МЕСТО: ГЛАВНИ ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ......................................................................... 3
6.РАДНО МЕСТО: ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ ......................................................................................... 3
7.РАДНО МЕСТО: И.Т. АДМИНИСТРАТОР ........................................................................................... 3
8.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ .................................................................... 3
VII СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ .............................................................................................................. 3
1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ....................................................................... 3
2. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ................................................................................. 3
VIII – СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ РЕВИЗИЈЕ И ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ............................................................ 3
1 .РАДНО МЕСТО: ШЕФ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, РЕВИЗИЈЕ И ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ ............. 3
2.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ.......................................... 3
1. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПРИВРЕДУ ................................................................ 3
2.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ..................................................... 3
IV OПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА................................................................................................................ 3
V ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА.................................................................................................. 3
VI СПИСАК НАЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ................................................................................. 3
VII ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА............................................................................. 3
VIII ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ............................... 3
IX НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА.............................................................................................................................. 3
X УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА................................................................ 3
XI ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА..................................................................................................... 3
XII ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА.................................................................................. 3
XIII ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ............................................................................................. 3
XIV ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.......................................................................................................... 3
XV ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ .......................................................................................................... 3
Општина Трстеник
Информатор о раду
4/153
XVI ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ................................ 3
XVII ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА........................................................................................................... 3
XVIII ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА ..................................................................................................... 3
XIX ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ............................................................................. 3
XX ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП ....... 3
XXI ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА .............................. 3
Општина Трстеник
Информатор о раду
5/153
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ И
ИНФОРМАТОРУ
Информатор о раду органа општине Трстеник издаје се за следеће органе општине Трстеник:
- Скупштина општине Трстеник,
- Председник општине Трстеник,
- Општинско веће општине Трстеник и
- Општинска управа општине Трстеник
Основни подаци о општини Трстеник и информатору:
1. назив органа: општина Трстеник
седиште: Кнегиње Милице бб, 37240 Трстеник
матични број: 07175493
порески иднтификациони број:101306673
телефонска централа: ++381 (0)37 714-333 и 714-598
факс: 037/712-530 и 037/719-330
адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака: andjelka.trosic@trstenik.rs
2. име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор о раду:
Анђелка Трошић, начелник Општинске управе општине Трстеник
3. датум првог објављивања информатора: информатор Општине Трстеник је објављен 30.06.2010.
године
4. датум последње измене и допуне: последње ажурирање информатора је извршено 13.01.2011.
године
5. место где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија информатора:
грађани се могу упознати са садржајем информатора и добити штампану копију информатора у
згради Општине у Трстенику, ул. Кнегиње Милице - општински услужни центар,
6. веб-адреса информатора (адреса са које се може преузети електронска копија информатора):
www.trstenik.rs
Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање
информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр. 68/10 од 21.09.2010.) које је ступило на
снагу 29.09.2010. године
Општина Трстеник
Информатор о раду
6/153
III OРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Општина је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу
са Уставом, законом и статутом.
Територију Општине, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја катастарских
општина које улазе у њен састав, и то:
насељено место
1.Богдање
2.Божуревац
3.Брезовица
4.Бресно Поље
5.Бучје
6.Левићи
7.Велика Дренова
8.Велуће
9.Голубовац
10.Горња Омашница
11.Доња Омашница
12.Горња Црнишава
13.Горњи Дубич
14.Горњи Рибник
15.Грабовац
16.Доња Црнишава
17.Доњи Дубич
18.Доњи Рибник
19.Дубље
20.Јасиковица
21.Камењача
22.Лободер
23. Лозна
24.Лопаш
25.Мала Дренова
26.Мала Сугубина
27.Медвеђа
28.Мијајловац
29.Милутовац
30.Округлица
31.Осаоница
32.Оџаци
33.Пајсак
34.Планиница
35.Пољна
36.Попина
37.Почековина
38.Прњавор
39.Рајинац
40.Риђевштица
41.Риљац
42.Рујишник
43.Селиште
44.Стари Трстеник
45.Стопања
46.Страгари
47.Стублица
48.Тоболац
49.Трстеник
50.Угљарево
51.Чаири
кат.општина
Богдање
Божуревац
Брезовица
Бресно Поље
Бучје
Велика Дренова
Велуће
Голубовац
Омашница
Омашница
Горња Црнишава
Горњи Дубич
Горњи Рибник
Грабовац
Доња Црнишава
Доњи Дубич
Доњи Рибник
Дубље
Јасиковица
Камењача
Лободер
Лозна
Лопаш
Мала Дренова
Мала Сугубина
Медвеђа
Мијајловац
Милутовац
Округлица
Осаоница
Оџаци
Пајсак
Планиница
Пољна
Попина
Почековина
Прњавор
Рајинац
Риђевштица
Риљац
Рујишник
Селиште
Стари Трстеник
Стопања
Страгари
Стублица
Тоболац
Трстеник
Угљарево
Чаири
Општина Трстеник
Информатор о раду
7/153
Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом, законом и статутом Општине.
Органи општине Трстеник су:
 Скупштина општине
 Председник Општине
 Општинско веће
 Општинска управа
СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ
КОМИСИЈЕ
Комисија за статут
и нормативна акта
Комисија за
административномандатна питања
Комисија за буџет и
финансије
Комисија за
урбанизам
саобраћај и
Комисија за
пољопривреду
Комисија за
здравство
Комисија за
просвету и културу
Комисија за
утврђивање назива
улица, тргова и
насеља
Комисија за развој
месних заједница
Комисија за
омладину и спорт
Комисија за
представке и
притужбе
Комисија за
екологију
ОПШТИНСКА
УПРАВА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
Општина Трстеник
Информатор о раду
Скупштина
8/153
општине
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти, утврђене
Уставом, законом и статутом општине.
Скупштина општине Трстеник:
1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
Општине;
5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
7. доноси прописе и друге опште акте;
8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се
опредлозима
садржаним
у
грађанској
иницијативи
и
утврђује
предлог
одлуке
о
самодоприносу;
9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши
надзор над њиховим радом;
10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом;
11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12. поставља и разрешава секретара Скупштине општине;
13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика
председника Општине и чланове Општинског већа;
14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
18. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
19. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
20. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
21. даје сагласност на цене комуналних услуга.
22. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
23. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
24. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним
организацијама;
25. доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз
сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред
надлежним органима;
26. информише јавност о свом раду;
Општина Трстеник
Информатор о раду
9/153
27. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике
Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
28. усваја етички кодекс понашања функционера ( у даљем тексту:Етички кодекс );
29. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих
служби чији је оснивач или већински власник општина;
30. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
Скупштину општине чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем,
у складу са законом и статутом општине
Скупштина општине Трстеник има 49 одборника.
Одборници се бирају на четири године.
1. ВУЧКОВИЋ МИРОСЛАВ
2. СИМОНОВИЋ ДРАГИША
3. ИВАНОВИЋ МИРОЉУБ
4. ПАНТЕЛИЋ СОФИЈА
5. ПУЗОВИЋ ДРАГАНА
6. МИОДРАГОВИЋ ВЛАДАН
7. ЏАМИЋ БРАТИСЛАВ
8. МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА
9. МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ
10. ВИЛИМОНОВИЋ ДРАГАН
11. СТУПЉАНИН ХЕЛЕНА
12. ВИДАКОВИЋ РАДОСЛАВ
13. КАТИЋ ВЛАДИМИР
14. АНТИЋ РАДУЛА
15. ТЕРЗИЋ МАРИЈА
16. РАДОВИЋ МИРОСЛАВ
17. ТРОШИЋ МИРОЉУБ
18. СТЕВАНОВИЋ МИЛА
19. НИКОЛИЋ ВЕСНА
20. ПЕТРОВИЋ ВЛАДИЦА
21. МИЛОШЕВИЋ МИЛУТИН
22. МИХАЉ БИЉАНА
23. СТАНКИЋ ЈЕЛЕНА
24. АНТИЋ ЉУБАН
25. БАТОЋАНИН ЈЕЛЕНА
26. СПАСОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
27. ЕРЧЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
28. МИТРОВИЋ ВУКАДИН
29. МИХАЈЛОВИЋ ЗОРАН
30. ВАСИЉЕВИЋ МИЛЕ
31. ЛЕПЕНАЦ РАДЕ
32. АЛЕКСИЋ ВЛАДИМИР
33. ПЕТРОНИЈЕВИЋ РАДОШ
34. МАРИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
35. ПЕТРОВИЋ МИЛОЈЕ
36. Мр.МИХАЈЛОВИЋ ГОРАН
37. МИЛУНОВИЋ ЉУБИША
38. ТОДОРОВИЋ МИРОЉУБ
39. МИНИЋ ВЕЛИМИР
40. ПОПОВИЋ СЛАВОЉУБ
41. БАБИЋ МАРИЈА
42. ТОПАЛОВИЋ ЖИВАН
43. СТЕПАНОВИЋ МИЛОШ
44. ЈЕРЕМИЋ ДРАГИША
45. ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
46. БАРАЋ МИОДРАГ
Пољна
Трстеник
Бресно Поље
Трстеник
Трстеник
Трстеник
Јасиковица
Трстеник
Попина
Медвеђа
Трстеник
Трстеник /22
Богдање
Г.Омашница
Голубовац
Камењача
Божуревац
Бучје
Грабовац
Стари Трстеник
Риљац
Трстеник
Трстеник
Чаири
Почековина
Богдање
Стопања
М.Сугубина
Трстеник
Планиница
В.Дренова
Д.Црнишава
В. Дренова
М.Дренова
Лопаш
Трстеник
Угљарево
Стопања
Пољна
Тоболац
Медвеђа
Дубље
Божуревац
Оџаци
Медвеђа
Брезовица
Општина Трстеник
Информатор о раду
47. ПАЛИЋ ДРАГАН
48. СЕКУЛИЋ СВЕТЛАНА
49. ТРИФУНОВИЋ ДРАГАН
10/153
Г. Црнишава
Трстеник
Трстеник
Скупштина општине има председника скупштине.
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама,
остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности
рада, потписује акта која Скупштина општине доноси (одлуке, решења и закључке) и обавља друге
послове утврђене статутом и пословником Скупштине општине.
Председник Скупштине општине је Раде Лепенац
Телефон: 037 -711 040
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине oпштине је Драгана Пузовић
Телефон: 037 -711 040
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем
и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима
везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине општине је Љубивоје Јанковић
E-mail: zorica.ilic@trstenik.rs
Телефон: 037 714 333 лок.135
Секретар има заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара је Зорица Илић
E-mail: zorica.ilic@trstenik.rs
Телефон:037 714 333 лок.135
Председник
општине
Председник општине врши извршну функцију у општини.
Председник општине председава Општинским већем. Председник Општине представља Општинско
веће, сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа
Преседник Општине Трстеник :
1. представља и заступа Општину;
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3. наредбодавац је за извршење буџета;
4. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине
општине;
6. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
7. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које
Општина Трстеник
Информатор о раду
11/153
се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се
ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
8. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
9. информише јавност о свом раду;
10. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
12. 12 .подноси извештаје Скупштини о извршењу буџета, најмање два пута годишње и то до
30.04. и 31.08. текуће године;
13. одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски
систем, уз претходно прибављено мишљење Општинског већа;
14. доноси одлуку о употреби текуће и сталне буџетске резерве, у складу са законом којим се
уређује буџетски систем, уз претходно прибављено мишљење Општинског већа;
Председник општине Трстеник је Стеван Ђаковић.
E-mail: predsednistvots@sbb.rs
Телефон: 037 -711 040
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да
обавља своју дужност.
Заменик председника општине је Пане Јанковић
E-mail: zamenik.ts@sbb.rs
Телефон: 037 -711 040
Општинско веће
Општинско веће:
1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре
почетка фискалне године;
4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису
у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина
општине;
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
10.информише јавност о свом раду;
Општина Трстеник
Информатор о раду
12/153
11.врши и друге послове које утврди Скупштина Општине.
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као чланови Општинског
већа чији је број утврђен статутом општине и које бира Скупштина општине, на период од четири
године.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланови Општинског већа су:
Драган Андрејић
Предраг Вукићевић
Саша Рашковић
Александар Терзић
Марко Петрашиновић
Михајло Поповић
Љубиша Кнежевић
Радомир Вучетић
Срђан Тошић
Радисав Милановић
Љубомир Милашиновић
Председник Општине поставља помоћнике у Општинској управи.
Помоћник председника општине за привреду је Раде Милуновић
Телефон: 714-333 лок.129
Помоћник председника општине за пољопривреду је Горан Чакарановић
E-mail:
Телефон: 714-333 лок.129
Општина Трстеник
Информатор о раду
13/153
Општинска управа
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ,
ФИНАНСИЈЕ И
ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА
ТРЕЗОРА
СЛУЖБА
БУЏЕТА
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО,
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И
ЕКОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ,
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
СЛУЖБА
ЗАУРБАНИЗАМ
СЛУЖБА ЗА
СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА
ИНСПЕКЦИЈСКИХ
ПОСЛОВА
СЛУЖБА ЗА
ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА
ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
СЛУЖБА ЗА
ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за
потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се Општинска
управа као јединствени орган.
Општинска управа:
1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско
веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа,
установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
Општина Трстеник
Информатор о раду
14/153
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће;
7. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених
послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање
два пута годишње, у периоду до 30.06. и 31.12. текуће године.
8. Врши и друге послове у скалду са Уставом, законом и овим статутом.
Општинском управом руководи начелник.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на период од пет
година.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у
складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.
Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у
складу са Статутом општине
Начелник Општинске управе:
-
представља Општинску управу
-
координира и усмерава рад Општинске управе
-
доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе уз сагласност
Општинског већа
-
распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица у Општинској управи
-
решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи, из области
радних односа у складу са законом
-
подноси надлежним органима извештај о раду Општинске управе
-
одлучује о распореду, почетку и завршетку радног времена у Општинској управи
-
решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе
-
закључује неопходне уговоре који су у вези са обављањем послова из делокруга Општинске
управе, у складу са законским прописима, Статутом и другим актима Скупштине општине и актима
других органа општине
-
врши и друге послове који су му стављени у надлежност законом, Статутом и другим актима
органа општине
Начелник Општинске управе је Анђелка Трошић, дипломирани правник
E-mail: andjelka.trosic@trstenik.rs
Телефон:037-712 643
Факс: 037- 712 530
За обављање послова Општинске управе образоване су следеће организационе јединице:
1. Одсек за буџет, финансије и имовинско-правне послове,
2.Одсек за урбанизам грађевинарство, комунално стамбене и еколошке послове,
Општина Трстеник
Информатор о раду
15/153
3.Одсек за привреду и одрживи развој,
4.Одсек за скупштинске, опште послове и друштвене делатности,
5.Одсек за грађанска стања и месне канцеларије и
6.Одсек локалне пореске администрације.
7.Служба за јавне набавке.
1. Одсек за буџет, финансије и имовинско-правне послове
У Одсеку за буџет, финансије и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на
припрему и спровођење буџета Општине, вођење инвестиција које се финансирају из буџета,
задуживање Општине, послови трезора, планирање и анализу трошења средстава, инспекцијски
надзор над коришћењем буџетских средстава и утицај фискалног система и система финансирања
јавних прихода на привреду Општине.
Службе у оквиру овог Одсека обављају послове на основу закона и других прописа за
Скупштину општине, Општинску управу, Општинско веће, Јавно правобранилаштво и месне заједнице
на подручју Општине Трстеник.
Најзначајнији послови су: израда финансијских планова као и пратећих докумената уз планове,
праћење извршења тих планова, послови трезора, плаћање и контрола новчане документације и
инструмената плаћања, фактурисање услуга, благајничко пословање, набавке у складу за Законом о
јавним набавкама, вођење пословних књига, формирање књиговодствених исправа, усаглашавање
обавеза и потраживања, израда обрачуна (периодичних и годишњих), израда кварталних
финансијских планова, послови процене, контроле и анализе јавних прихода и расхода и други
послови у складу са законом и другим прописима из делокруга финансија, трезора и рачуноводства.
Из области имовинско-правних односа у овом Одсеку се обављају послови који се односе на заштиту,
очување
и
евиденцију
непокретности
Општине,
управљање,
коришћење
и
располагање
непокретностима Општине, промет земљишта и зграда, доделу грађевинског земљишта и друга
права на овом земљишту, послове везане за експропријацију, самовласна заузећа, издавање тапија
као и вршење послова државне управе у домену имовинско правних послова које Република повери
Општини и врши друге послове у складу са законом и Статутом општине.
Шеф Одсека је Милосав Чолић, дипломирани економиста
E-mail: finansijets@open.telecom.rs
Телефон: 037/ 711 - 949
2.Одсек за урбанизам грађевинарство, комунално стамбене и еколошке
послове,
У Одсеку за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и еколошке послове обављају се
послови који се односе на припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, прибављања
мишљења од надлежних Министарстава о усаглашености генералних урбанистичких планова са
прописима о планирању, давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из
надлежности Републике, спровођење урбанистичких планова, издавање обавештења о намени
Општина Трстеник
Информатор о раду
16/153
грађевинских парцела, издавање аката о условима локација, давање потврда о усклађености
техничке документације са планским актима, уређење јавних површина путем одговарајућих планских
докумената и других послова који произилазе из примене Закона о планирању и изградњи.
У области грађевинарства у овом Одсеку се обављају послови који се односе на издавање одобрења
за грађење, обезбеђења техничког прегледа и издавања употребне дозволе, спроводи се поступак
процене утицаја пројекта на животну средину, инспекцијски надзор над изградњом објеката за које
одобрење издаје Општина, предузимање мере за спречавање бесправне градње, припремање
Општег акта којим се утврђује постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама и друге
послове у области урбанизма и грађевинарства у складу са Законом.
У области комуналних делатности и заштите животне средине обављају се послови који се односе на
уређење, развој и обављање комуналних делатности, припрема нацрта одлука и других аката које
доноси Скупштина општине из ове области, спровођење поступка исељења бесправно усељених
лица у станове и заједничке просторије, вршење послова из области саобраћаја, управљање
путевима, извршење законских прописа који се односе на даваоце и кориснике комуналних услуга,
пречишћавање и дистрибуција атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће, уређења и
одржавања зелених и јавних површина, држање животиња, утврђивање норматива којима се уређују
превоз путника у јавном и такси саобраћају, изградњи, реконструкцији и одржавању јавних (локалних
и некатегорисаних) путева, надзор над радом предузећа за путеве, контрола извршења налога и
решења од стране овог предузећа, врши контролa над применом мера заштите ваздуха од
загађивања и мера заштите од буке у стамбеним, занатским и комуналним објектима за које је
надлежна општинска инспекција.
Шеф Одсека је Љиљана Антић, дипл.инг.грађ.
E-mail: antic.ljiljana@yahoo.ie
Телефон: 037/ 714 – 333, lok. 110
3.Одсек за привреду и одрживи развој
У Одсеку за привреду и одрживи развој обављају се послови који се односе на доношење програма
развоја привреде у Општини.
Служба за привреду и предузетништво обавља послове:
анализирање мера текуће и развојне
политике и њихов утицај на индустрију, занатство, приватно предузетништво, угоститељство и
трговину, врши саветодавну функцију код регистрације предузетничких радњи, креирање и
ажурирање базе података који су логистичка подршка економском развоју, сарадња са локалном
пословном заједницом, сарадња са удружењима предузетника и привредника у припреми пакета
стимулативних мера за мала и средња предузећа и предузетничке радње и администрирање Фонда
за развој привреде општине Трстеник.
Служба за пољопривреду врши послове у области пољопривреде који се односе на праћење стања у
области коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског
света, водопривреде и подручја са природним лековитом својствима, одређивање ерозивних подручја
Општина Трстеник
Информатор о раду
17/153
и водоплавних подручја и предлагање мера за отклањање или смањења штетних последица, стара
се о коришћењу пашњака и одлучује о превођењу пашњака другој култури, издавање водопривредних
услова и водопривредне сагласности из надлежности локалне самоуправе, прати и инфомише правна
и физичка лица о подстицајним мерама за развој пољопривреде и села, са месним заједницама
помаже и подстиче удруживање пољопривредника и задругарство и администрирање Фонда за
пољопривреду општине Трстеник.
Служба за локално економски развој обавља следећи послове: координирање израде стратешких
планова из различитих сектора, ажурирање и ревизија усвојених стратешких докумената, прати и
обавештава кориснике (јавни, бизнис сектор и удружења грађана) о актуелним донаторским
конкурсима, учествује у припреми предлога пројекта у којима је предлагач Општинска управа и
општинске организације, сачињава периодичне извештаје о пројектним активностима на подручју
општине, организује и реализује тренинге и обуке за запослене у јавном сектору у вези стратешког
планирања и управљања пројектима, координира маркетиншке и промотивне активности општине и
администрира Фонд за заштиту животне средине општине Трстеник.
Одсек врши и послове које Република Србија из ових области повери Општини.
Шеф Одсека је Драгиша Трошић, економиста
E-mail: dragisa.trosic@trstenik.rs
Телефон: 037/ 714 – 333 lok.144
4.Одсек за скупштинске, опште послове и друштвене делатности
У Одсеку за скупштинске, опште послове и друштвене делатности обављају се стручни и други
послови за Скупштину, Општинско веће и председника општине који се односе на: припрему и
одржавање седница Скупштине општине, њених радних тела и Општинског већа, обраду материјала
са седница, старање о законитости рада ових органа и тела, пружање стучне помоћи одборницима,
послове у вези избора, именовања и постављења када о томе одлучује Скупштина, председник
општине и Општинско веће, израда Статута Општине, Пословника о раду Скупштине општине и
Општинског већа, штампање службеног листа Општине, стручне и административно техничке
послове за остваривање надлежности и овлашћења председника Општине који се односе на
представљање Општине према правним и физичким лицима, послове који се односе на
административно техничке послове рада месних заједница, утврђивање предлога одлука о
самодоприносу, праћење рада и иницијатива месних заједница, утврђивање предлога одлука о
самодоприносу, праћење рада и иницијативе месних заједница, утврђивање предлога о формирању
нових месних заједница, контроле трошења средстава месних самодоприноса, као и спровођење
народне иницијативе и стучне послове из области радних односа за запослене и изабрана, односно
постављена лица (Општи послови), послови који се односе на примену прописа о организацији и раду
Управе, спровођење прописа о Управи и управном поступку, припрема аката о правима и обавезама и
одговорностима радника у Управи, спровођење прописа о концеларијском пословању, организацији
рада пријемне канцеларије, писарнице и архиве, послови текућег и инвестиционог одржавања зграде
општинских органа, уређаја и опрема, уређење и загревање просторија, спровођење мера
Општина Трстеник
Информатор о раду
18/153
противпожарне заштите, обезбеђење зграде и одржавање реда на седницама Скупштине, одржавање
чистоће, доставна служба, послови умножавања материјала, одржавање и коришћење путничких
возила и други послови који по својој природи спадају у делокруг ове Службе.
У области друштвених делатности обављају се послови који се односе на задовољавање одређених
потреба грађана у области образовања (утврђивање подручја основних школа, обухват деце
основним образовањем код уписа у први разред, разврставању деце ометене у развој, вођење
евиденције неписмених лица, материјалне трошкове и друге обавезе основних и средњих школа,
додељивање награда у области образовања, обезбеђивање учешћа представника друштвене
заједнице у управним органима школе, културе (заштита значајних културних добара која уживају
природну заштиту, библиотекарску делатност, културне манифестације, међународна културна
сарадња, остваривање програма културе од значаја за Општину, подизање и одржавање споменика и
спомен обележја), здравства, дечије и социјалне заштите,
функционисање здравствених и
социјалних установа, физичке културе везане за спорт и омладину која су од значаја за Општину
(одређује права спортиста и њихових клубова у складу са законом, организовање спортских
манифестација, развој и унапређење дечјег и омладинског спорта, додела награда и признања у
области физичке културе), област борачке и инвалидске заштите, остваривање права на борачку и
инвалидску заштиту по основу Републичких прописа, породичну инвалиднину и месечно новчана
примања и друге послове у складу са законом и одлукама Скупштине општине.
Шеф Одсека је Радмила Вулетић
E-mail: rada.vuletic@trstenik.rs
Телефон: 037/ 714 - 638
5.Одсек за грађанска стања и месне канцеларије
У Одсеку месних канцеларија и грађанских стања обављају се послови који се односе на вођење
матичних књига и књига држављана, овере преписа, потписа и рукописа и вођење одговарајуће
евиденције, на решавање у управном поступку у области грађанских стања, бирачких спискова,
аутоматској обради матичних књига као и стручне и административне послове републичке изборне
комисије у поступку одржавања избора, избора одборника за Скупштину општине и спровођење
општинског и републичког референдума, као и административне послове за потребе месних
заједница.
Ради обезбеђења услова да се одређени послови Општинске управе обављају што ближе месту
становања грађана, за подручје једног или више насељених места, образују се месне канцеларије.
У месним канцеларијама могу се обављати одређени послови за друге органе, месне заједнице, јавне
службе, предузећа и друга правна лица.
Општина Трстеник
Информатор о раду
19/153
Месне заједнице тебела
Ред.број
1.
Месна
заједница
Стопања
Насељено
место
Стопања
2.
3.
4.
Бресно Поље
Ст.Трстеник
Тоболац
5.
Велуће
6.
Д.Омашница
7.
Јасиковица
Бресно Поље
Ст.Трстеник
Тоболац
Велуће
Пајсак
Риђевштица
Округлица
Левићи
Д.Омашница
Г.Омашница
Голубовац
Јасиковица
Бучје
Лопаш
Камењача
Почековина
Д.Рибник
Г.Рибник
Д.Црнишава
Г.Црнишава
Оџаци
Попина
Дубље
Брезовица
Стублица
Лозна
Угљарево
Грабовац
Прњавор
Планиница
Лободер
Д.Дубич
Г.Дубич
Рајинац
Богдање
Медвеђа
Мијајловац
Рујишник
Милутовац
М.Дренова
Риљац
Божуревац
М.Сугубина
Пољна
В.Дренова
Селиште
Страгари
Трстеник
ТрстеникII
8.
Лопаш
9.
10.
Почековина
Д.Рибник
11.
Г.Рибник
12.
13.
Г.Црнишава
Оџаци
14.
Попина
15.
Брезовица
16.
17.
18.
19.
Лозна
Угљарево
Грабовац
Прњавор
20.
Планиница
21.
Доњи Дубич
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
21.
32.
Рајинац
Богдање
Медвеђа
Мијајловац
Рујишник
Милутовац
М.Дренова
Риљац
Божуревац
М.Сугубина
Пољна
33.
В.Дренова
34.
Трстеник
35.
ТрстеникII
Шеф Одсека је Еркић Зоран, дипл.правник
E-mail: zoran.erkic@trstenik.rs
Телефон: 037/ 714- 638
телефон
727-643
733-169
731-423
036/651-690
651-037
036/641-416
715-742
062/127-39-18
063/7747586
735-173
063/1030107
725-212
Општина Трстеник
Информатор о раду
20/153
6.Одсек локалне пореске администрације
У Одсеку локалне пореске администрације, у складу са материјалним прописима којима су уведени и
уређени локални јавни приходи и одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
води се порески поступак (утврђивање, наплата и контрола) за локалне јавне приходе и утврђују
права и обавезе пореских обвезника, а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода
једнинице локалне самоуправе на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника који
води Пореска управа; врши утврђивање изворних прихода јединице локалне самоуправе решењем за
које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање)у складу са законом;
врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности
испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом; врши
обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом; врши редовну и принудну наплату
локалних јавних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; води првостепени
управни поступак
по жалби пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у
пореском поступку; примењује јединствени информациони систем за локалне јавне приходе; води
пореско књиговодство за локалне јавне приходе у складу са прописима; планира и спроводи обуку
запослених; пружа основну стручну и правну помоћ пореским обвезницима о пореским прописима из
којих произилази њихова пореска обавеза по основу локалних јавних прихода, у складу са кодексом
понашања запослених у локалној самоуправи; по службеној дужности доставља Пореској управи
доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за
утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна
Пореска управа; обезбеђује примену прописа о слободном приступу информације од јавног значаја;
врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.
Обавља и друге послове у складу са законом.
Шеф Одсека је Гора Обрадовић, дипл.економиста
E-mail: marketing_ts@ecomax.rs
Телефон: 037/ 712 - 471
Општина Трстеник
Информатор о раду
21/153
7.Служба за јавне набавке
Служба за јавне набавке врши стручне послове у области јавних набавки ради обезбеђивања услова
за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава.
Припрема конкурсну документацију, расписује јавни позив, одређује критеријуме за избор
најповољнијег понуђача заједно са Комисијом за избор најповољнијег понуђача, учествује у отварању
понуда, сачињавању записника о отварању понуда и обавештава понуђаче о додели уговора о јавној
набавци.
Служба врши и друге послове утврђене законом и одлукама Скупштине општине.
Шеф Службе је Драга Стојановић, дипл.ецц
E-mail: javne.nabavke@trstenik.rs
Телефон: 037 / 714 – 333, lok. 137
Председник Општине поставља помоћнике у Општинској управи.
Помоћник председника општине за привреду је Раде Милуновић
Телефон: 714-333 лок.129
Помоћник председника општине за пољопривреду је Горан Чакарановић
Телефон: 714-333 лок.129
Радна места и опис послова у Општинској управи:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Начелник Општинске управе:
-
представља Општинску управу;
-
координира и усмерава рад Општинске управе;
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
22/153
доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе уз сагласност
Општинског већа;
-
распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица у Општинској управи;
-
решава о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи, из области
радних односа у складу са Законом;
-
подноси надлежним органима извештај о раду Општинске управе;
-
одлучује о распореду, почетку и завршетку радног времена у Општинској управи;
-
решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе;
-
закључује неопходне уговоре који су у вези са обављањем послова из делокруга Општинске
управе, у складу са законским прописима, Статутом и другим актима Скупштине општине и
актима других органа општине;
-
врши и друге послове који су му стављени у надлежност Законом, Статутом и другим актима
органа општине;
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Број извршилаца -
1
Услови:
-
ВСС - правни факултет,
-
5 година радног искуства
-
положен стручни испит
I – ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
-
организује и руководи радом Одсека,
-
даје упутства запосленима за обављање послова,
-
стара се о распореду послова и благовременом извршавању истих,
-
обавља најсложеније послове и задатке из делокруга рада,
-
ради на припреми и изради плана Одлуке о буџету Општине, Одлуке о ребалансу буџета,
-
обавља све послове по налогу начелника Општинске управе и председника Општине из
области буџета, финансије, трезора и имовинско правних послова.
Број извршилаца:...................................................................................................1
Општина Трстеник
Информатор о раду
23/153
Услови:
-
ВСС- економски факултет
-
5 година радног искуства,
-
познавање рада на рачунару
-
положен стручни испит
1. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ТРЕЗОРА
Опис послова:
руководи Службом трезора,
-
руководи готовином, пласирањем средстава по банкама,
-
спроводи Одлуке о задужењу буџета,
-
прати прилив и одлив готовог новца у буџету Општине,
-
обавља све послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Број извршилаца:....................................................................................................1
Услови: - ВСС- економски факултет,
- 5 године радног искуства,
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
2. РАДНО МЕСТО: ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Опис послова:
-
руководи Службом рачуноводства,
-
обавља најсложеније послове везане за рачуноводство,
-
обавља израду завршног и периодичног рачуна буџета и свих правних лица која имају своје
жиро рачуне, као и свих Месних заједница у оквиру трезора,
-
израђује извештаје о реализацији буџетског рачуна, најмање два пута годишње, а по потреби
и чешће,
-
обавља све послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Број извршилаца:...................................................................................................1
Услови: - ВСС- економски факултет
-3 године радног искуства
Општина Трстеник
Информатор о раду
24/153
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит.
3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ РАЧУНОВОДСТВA
Опис послова:
- обавља сложеније послове везане за рачуноводство,
- израђује разне статистичке извештаје и доставља управи за трезор, Министарству финансија
и другим институцијама,
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:...................................................................................................1
Услови: ВСС- економски факултет
-1 година радног искуства,
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
5. РАДНО МЕСТО: ЛИКВИДАТОР
Опис послова:
-
обавља послове ликвидатуре буџета и делимично Месних заједница,
-
врши обрачун пореза и доприноса,
-
обавља сређивање извода и остале документације,
-
свакодневно контактира са Управом за трезор (преузима изводе и носи налоге за плаћање),
-
врши развођење плаћених рачуна,
-
обавља и друге послове по налогу
шефа рачуноводства, шефа Одсека и начелника
Општинске управе.
Број извршилаца:...................................................................................................1
Услови: - ВШС – економског смера,
-1 годинa радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит.
6.РАДНО МЕСТО: КЊИГОВОЂА
Опис послова:
-
врши књижење свих промена за буџет Месне заједнице, као и посебних рачуна који се воде у
оквиру трезора,
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
25/153
врши наплату накнада за заузимање јавне површине и других накнада, ако се јави потреба за
њиховим отварањем,
-
учествује у изради завршног рачуна и периодичних обрачуна,
-
учествује у изради извештаја за органе Месних заједница, надлежна Министарства,
-
обавља и друге послове по налогу шефа рачуноводства, шефа Одсека и начелника
Општинске управе.
Број извршилаца:..................................................................................................3
Услови: -ССС- економског смера
- 1 година радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
7.РАДНО МЕСТО: БЛАГАЈНИК
Опис послова:
-
врши обрачун и исплату зарада запослених, изабраних и постављених лица у Општинској
управи, исплату накнаде и путних трошкова одборника СО-е и чланова Већа,
-
врши плаћање по уговорима о делу,
-
води задуживање новчаним боновима за бензин и раздуживање истим,
-
обавља послове извештавања,
-
обавља и груге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Број извршилаца:.................................................................................................1
Услови:- ССС- економска школа, гимназија
-1 година радног искуства,
- познавање рада на рачунару
-положен стручни испит
8.РАДНО МЕСТО: ШЕФ БУЏЕТА
Опис послова:
-
врши праћење прилива средстава у буџету локалне самоуправе, дефинисање преузетих
обавеза и приоритета плаћања обавеза и управљање ликвидношћу и финансијским
средствима,
-
извештава о месечном извршењу буџета, врши контролу расхода, свих приспелих рачуна и
захтева директних и индиректних корисника,
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
26/153
обавља сложеније послове из области финансије по налогу шефа Одсека и начелника
Општинске управе
Број извршилаца:..............................................................................................1
Услови:- ВСС- економски факултет
-5 година радног искуства
-познавање рада на рачунару
-положен стручни испит.
9.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
Опис послова:
-
обавља све послове везане за извршење буџета,
-
врши евидентирање дневне, месечне и годишње потрошње средстава буџета,
-
прати трошкове и предлаже решења за смањење истих,
-
заводи и врши контролу директних рачуна и захтева за трансфер средстава директних и
индиректних корисника,
-
обавља послове интерне контроле,
-
саставља месечне и годишње извештаје о зарадама и другим примањима у јавним
предузећима,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Број извршилаца: ............................................................................................1
Услови: - ВСС- економски факултет
- 1 година радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит.
10. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ СЛУЖБЕ
Опис послова:
-
руководи Службом за имовинско правне послове,
-
контактира са другостепеним органом, судским органима, Јавним правобранилаштвом и
другим институцијама,
-
обавља сложеније послове везане за експропријацију и деекспропријацију непокретности,
-
прати све прописе из имовинско-правних односа,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Општина Трстеник
Информатор о раду
27/153
Број извршилаца: ...........................................................................................1
Услови: -ВСС-правни факултет
-3 године радног искуства
- положен стручни испит
11.РАДНО МЕСТО: ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Опис послова:
-
доноси решења из области самовласног заузећа земљишта у друштвеној својини ,
-
доноси решења о изузимању градског грађевинског земљишта и утврђивању и престанку
права коришћења, сходно Закону о планирању и изградњи,
-
доноси Решење о давању у закуп градског грађевинског земљишта и објеката чији је корисник
општина,
-
издаје тапије на непокретностима,
-
обавља административно стручне послове за потребе Комисије за ПФЗ,
-
води евиденцију о непокретностима-земљишту и зградама, чији је корисник општина,
-
обавља и друге послове које му се од стране шефа Одсека и начелника Општинске управе
ставе у задатак.
Број извршилаца:.............................................................................................3
Услови: - ВСС- правни факултет
- 1 година радног искуства,
- положен стручни испит
II-ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,
СТАМБЕНЕ И ЕКОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ
КОМУНАЛНО
1. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
-
организује и руководи радом Одсека,
-
даје упутства запосленима за обављање послова,
-
стара се о распореду послова и благовременом извршавању истих,
-
обавља најсложеније послове и задатке из делокруга истих
-
прати и проучава прописе из области урбанизма, просторног планирања, изградње објеката,
комуналних делатности, заштите животне средине,
-
обавља и друге послове које му повери начелник Општинске управе
Општина Трстеник
Информатор о раду
28/153
Број извршилаца: .............................................................................................1
Услови: - ВСС- грађевински или правни факултет,
- 5 година радног искуства,
-положен стручни испит
2. РАДНО МЕСТО: ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА УРБАНИЗАМ
Опис послова:
-
издаје одобрења за изградњу и комунално стамбене послове,
-
прати и проучава прописе из области планирања,
-
координира рад у области службе;
-
ради на изради извештаја, информација, анализа, одлука програма и свих других аката који се
односе на делокруг рада службе,
-
обавља послове на припреми решења о одобрењу за изградњу и издавање потврде о почетку
извођења радова;
-
доноси решење о раскопавању јавних површина као и давање решења о привременом
заузимању јавних површина ради излагања робе и формирања летњих башти,
-
припрема општа акта којима се уређује постављање мањих монтажних објеката на јавним
површинама,
-
спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије,
-
издаје накнадна одобрења за изградњу,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:..........................................................................................1
Услови: - ВСС- правни факултет
-3 године радног искуства
- положен стручни испит
3. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ СТАТИСТИКЕ И АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ
ПОДАТАКА
-
Опис послова:
-
саставља месечне статистичке извештаје за пријаве почетка извођења радова и издате
употребне дозволе,
-
врши годишњи попис стамбених зграда и организација индивидуалних инвеститора,
-
-врши пријем пријава за изградњу помоћних објеката,
Општина Трстеник
Информатор о раду
29/153
-
врши аутоматску обраду података у области урбанизма и комунално стамбених послова,
-
врши пријем и оверу техничке документације пре извођења радова,
-
издаје обавештења за легализацију,
-
прати и проучава прописе из области урбанизма,
-
припрема извештаје за потребе Скупштине општине и њених органа,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ...................................................................................1
Услови: - ВШС - виша школа за примењену информатику и статистику
- 1 године радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
4. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ИЗДАВАЊА ИЗВОДА ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА И ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ
Опис послова:
-
обрађује и издаје извод из урбанистичког плана,
-
обрађује и издаје локацијске дозволе,
-
потврђује да је урбанистички пројекат изграђен у складу са урбанистичким планом,
-
прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање
одобрења за изградњу,
-
прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге
прописане услове,
-
учествује у изради планских докумената, програма и поступцима израде урбанистичких
планова,
-
учествује у припремању нацрта одлука о изради урбанистичког плана,
-
проучава и прати прописе из области планирања и коришћења грађ.земишта и изградњи
објеката,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:..................................................................................1
Услови: -ВСС- архитектонски, грађевински факултет
- 1 година радног искуства
- познавање рада на рачунару
Општина Трстеник
Информатор о раду
30/153
- положен стручни испит
5. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА
Опис послова:
-
обавља послове везане за просторно планирања општине,
-
учествује у изради планских докумената,
-
-обавља послове повезане са јавним оглашавањем, ради уступања израде планског
документа,
-
проучава и прати прописе из области планирања и уређење простора,
-
сарађује са надлежним организацијама и Министарствима у поступку израде планова за
потребе општине
-
врши стратешку процену утицаја на животну средину као и процену утицаја пројеката на
животну средину,
-
активно учествује у стручном делу развоја ГИС-а Општинске управе Трстеник,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Број извршилаца: ...........................................................................1
Услови: -ВСС- ПМФ -просторно планирање, грађевински факултет
-3 године радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
6.РАДНО МЕСТО: СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Опис послова:
-
даје стручно мишљење о захтевима за инвестиционо одржавање објеката и води о томе
евиденцију,
-
координира послове на изради инвестиционих пројеката за потребе општине,
-
учествује у поступку уклањања објеката, односно делова бесправно изграђених објеката,
-
израђује статистичке извештаје за порушене објекте на територији општине,
-
прати прописе из области планирања и уређења простора
-
води регистар инвститора
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Општина Трстеник
Информатор о раду
31/153
Број извршилаца:.............................................................................1
Услови: -ВСС- грађевински или архитектонски факултет
- 3 године радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
7.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТОРА БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА
ГИС И КОМУНИКАЦИЈЕ
Oпис послова:
-
активно учествује у стручном делу развоја ГИС-а Општинске управе Трстеник,
-
обавља послове моделовања и креирањеа ГИС база података,
-
прави упите и извештаје везане за ГИС,
-
одржавање харвера и софтвера у Одсеку за информатику,
-
прикупља, уноси и ажурира ГИС податаке у базе,
-
врши редовно сигурносно снимање података,
-
непосредно је одговоран за техничко одржавање рачунара и етернет и интернет мреже, прати логове пријављивања корисника и рад корисника на мрежи,
-
врши пријављивање нових корисника на ДНС,
-
врши дефинисање корисника мреже и одређивање корисничких параметара, односно
администрацију ДНС сервера, администрацију и одржавање е-маил сервера и веб
сервера
-
-врши оптимизацију перформанси система,пружа подршку корисницима, врши инсталацију
и замену рачунарске и периферне опреме,
-
-врши одржавање мрежне опреме, стара се о одржавању и увођењу нових корисника
мрежне инфраструктуре,
-
-одговоран је за исправност и одржавање средстава рада
-
-обавља и друге послове по налогу шефа службе, шефа Одсека и начелника Општинске
управе.
Број извршилаца: ................................................................................1
Услови:- ССС -IV степен машински техничар за компјутерско
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
конструисање
Општина Трстеник
Информатор о раду
32/153
8.РАДНО МЕСТО: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
-
врши грађевински надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје
општина,
-
врши надзор у складу са важећим законом и општим актима Скупштине општине,
-
врши надзор да ли предузеће, друго правно лице, радња која гради објекат, лице које врши
стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу
објеката испуњавају прописане услове,
-
контролише да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издато одобрење
за изградњу,
-
проверава да ли је почетак грађења објекта, односно извођења радова пријављен на
прописан начин,
-
контролише да ли је градилиште обележено на прописан начин,
-
врши надзор да ли се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту,
-
контролише да ли извршни радови, материјал, опрема и инсталација који се уграђују
одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета.
-
проверава да ли је извођач радова прузео мере за безбедност објеката, суседних објеката,
саобраћаја, околине и заштиту животне средине,
-
контролише да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају
безбедност његовог коришћења и околине,
-
проверава да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописан
начин,
-
проверава да ли се у току грађења и коришћења објеката врше прописана осматрања и
одржавања објекта,
-
проверава да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола,
-
проверава да ли је употребна дозвола издата на прописан начин,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ......................................................................................1
Услови: -ВСС грађевински или архитектонски факултет
-3 године радног искуства
- положен стручни испит
Општина Трстеник
Информатор о раду
33/153
9.РАДНО МЕСТО: КОНТРОЛОР ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Опис послова:
-
врши проверу да ли за радове који се изводе потребно одобрење за изградњу,
-
сарађује са грађевинским инспектором у контроли испуњености услова извођења радова,
-
врши контролу да ли се радови изводе по Главном пројекту и о томе обавештава грађевинског
инспектора,
-
обавља друге послове утврђене важећим прописима,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:........................................................................................1
Услови: - ВШС- грађевинског смера
- 3 године радног искуства
- положен стручни испит
10.РАДНО МЕСТО: ШЕФ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈСКЕ СЛУЖБЕ
Опис послова:
-
руководи Службом за инспекцијске послове,
-
обавља послове инспекцијског надзора из области комуналних делатности
-
врши надзор над спровођење Одлуке из области донетих од стране органа Општине,
-
доноси решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности,
-
подноси захтев за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне,
-
обавља послове утврђене Законом о комуналним делатностима и другим позитивним
прописима,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ...............................................................................................1
Услови: - ВСС- правни или грађевински факултет
- 3 године радног искуства
- положен стручни испит
Општина Трстеник
Информатор о раду
34/153
11.РАДНО МЕСТО: КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
-
обавља послове инспекцијског надзора из области комуналних делатности
-
врши надзор над спровођење Одлуке из области донетих од стране органа Општине,
-
доноси решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности,
-
подноси захтев за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне,
-
обавља послове утврђене Законом о комуналним делатностима и другим позитивним
прописима,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ...............................................................................................2
Услови: - ВСС- правни или пољопривредни факултет
- 3 године радног искуства
- положен стручни испит
12.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опис послова:
-
стара се о заштити животне средине у складу са важећим законом у делу где је одређена
надлежност Општина (заштита од буке, заштита ваздуха од загађења и сл.),
-
врши преглед пословних просторија у циљу превентивног деловања ради заштите животне
средине,
-
врши надзор над радом из надлежности јавних предузећа у погледу придржавања Закона који
регулишу материју заштите животне средине,
-
врши надзор над правилним изношењем и депоновањем отпадних материја,
-
доноси решења из своје надлежности,
-
подноси захтеве за покретање прекршајних поступака,
-
врши послове који су му поверени Општинском одлуком,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе, као и друге
поверене послове инспекцијског надзора над заштитом животне средине
Број извршилаца: ................................................................................1
Услови: - ВСС- факултет природних или техничких наука,
Општина Трстеник
Информатор о раду
35/153
- 3 године радног искуства
- положен стручни испит
- полoжен испит за управљање моторним возилом ''Б'' категорије
13.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ КОНТРОЛОРА
Опис послова:
-
обавља послове превенције на заштити и унапређењу комуналне хигијене и чистоће
комуналних објеката, одржавања и коришћења локалних и некатегорисаних путева, зелених
јавних површина,
-
утврђује чињенично стање, из области комуналних делатности, на терену,сходно законским
прописима, уредбама, одлукама и другим општим актима из предметних области и предлаже
комуналном инспектору предузимање одговарајућих мера.
-
брине се о противпожарној сигурности у згради, обучености радника за противпожарну
заштиту, и о томе води одговарајућу евиденцију,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Број извршилаца: .............................................................................1
Услови: -ССС- економског смера, гимназија
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
III – ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
1. РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
-
организује и руководи радом Одсека,
-
даје упутства запосленима за обављање послова,
-
стара се о распореду послова и благовременом извршавању истих,
-
обавља најсложеније послове и задатке из делокруга Одсека,
-
руководи активностима на изради развојних планова и програма општине у делу привредних
делатности,
-
учествује у изради стратегије одрживог развоја општине и усмерава извршиоце на изради
акционих планова као и докумената за имплементацију стратегије развоја,
-
предузима посебну иницијативу у изналажењу нових идеја за развој села и подстицај развоја
пољопривреде у општини,
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
36/153
ангажује се на афирмацији Фонда за развој пољопривреде и Фонда за развој предузетништва
и ради на изради годишњих програма за коришћење средстава из ових фондова,
-
остварује сарадњу са регионалним институцијама, службама надлежних министарстава,
републичким агенцијама, коморама и координира послове и циљу реализације њихових
одлука и уредби,
-
прати активности и конкурсе које спроводе донаторске и кредитне фондације,
-
обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Број извршилаца: .........................................................................................1
Услови: - ВСС или ВШС – економски смер
- 5 година радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
2.РАДНО МЕСТО: ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ
Опис послова:
-
планира, организује и управља процесима у Служби за локални развој,
-
координира послове на изради стратегије одрживог развоја, као и изради секторских
стратешких планова и стара се о њиховој ажурности, као и евентуалној ревизији,
-
прати и обавештава кориснике (јавни,бизнис сектор и удружења грађана из НВО сектора) о
актуелним донаторским и кредитним средствима из пакета претприступних фондова, домаћег
НИП-а, или по програмима из надлежности министарства,
-
учествује у припреми пројеката у колико је предлагач Општинска управа или општинске
организације,
-
сачињава периодичне извештаје о спроведеним пројектованим активностима,
-
организује и реализује стручне тренинге, едукацију и обуку за запослене у јавном сектору који
имају за циљ њихово оспособљавање за стратешко планирање и управљање пројектима,
-
учествује и представља општину на сајамским манифестацијама, као и на другим
манифестацијама на регионалном, државном и интернационалном нивоу,
-
обавља послове праћење квалитета животне средине, учествује у доношењу и спровођењу
акционих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју општине,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Општина Трстеник
Информатор о раду
37/153
Број извршилаца: ....................................................................................1
Услови: - ВСС – ПМФ – дипломирани хемичар, правни или економски факултет
- 3 године радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
3.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ
Опис послова:
-
учествује у припреми предлога пројеката са којима Општина непосредно аплицира за
добијање инвестиционих средстава,
-
прати потенцијалне изворе финансијских средстава и обавештава заитересоване кориснике,
прати конкурсне рокове као и резултате,
-
ради на пословима истраживања, прикупља и презентације података везаних за локални
економски развој,
-
ажурира базу података која се односи на локални економски развој у сарадњи са Републичким
заводом за статистику,
-
непосредно учествује у изради стратешких планова и координира активностима учесника из
јавног и бизнис сектора,
-
прикупља предлоге од корисника средстава НИП-а ради одређивања приоритета који ће бити
дефинисани као јединствени предлог општине ,
-
координира маркетиншке и промотивне активности општине, нарочито на изради промотивног
материјала у писаном и електронском облику
-
обавља друге послове које му повери шеф Одсека и начелник Општинске управе.
Број извршилаца:.....................................................................................2
Услови: - ВСС или ВСШ – економског, правног смера, професор енглеског језика
- 1 година радног искуства
- знање енглеског језика
-положен стручни испит
Општина Трстеник
Информатор о раду
38/153
4.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опис послова:
-
врши послове и задатке из области заштите животне средине, који су поверени
општини Законом о заштити животне средине,
-
обавља послове праћење квалитета животне средине, учествује у доношењу и спровођењу
акционих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју општине,
-
учествује у изради годишњег програма, планова и извештаја по налогу шефа Одсека и
начелника Општинске управе.
Број извршилаца:.....................................................................................1
Услови: - ВШС – виша санитарна школа
- 3 године радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
5.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Опис послова:
-
прати и анализира мере текуће и развојне економске политике и њихов утицај на приватно
предузетништво, занатство, индустрију, трговину, туризам и угоститељаство,
-
активно учествује у изради стратешких докумената ових сектора,
-
креира и ангажује базу података из сваког домена,
-
остварује непосредну сарадњу са Републичком агенцијом за привредне регистре као
посредник између Агенције и привредних субјеката који желе да региструју делатност,
-
предузетницима издаје различита уверења из базе података, помажући им да остварују своја
права по основу регистроване делатности,
-
сарађује са Општим удружењима предузетника, преносећи им нормативна решења са нивоа
републичке власти,
-
администрира послове за потребе Фонда за развој приватног предузетништва и учествује у
изради годишњег програма рада Фонда и прати активности на њиховој реализацији,
-
обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ....................................................................................1
Услови: - ВСС- ПМФ – туристички смер или економски факултет
Општина Трстеник
Информатор о раду
39/153
- 1 године радног искуства
- положен стручни испит
6.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Опис послова:
-
прати
стање
у
области
коришћења,
заштите
и
унапређење
пољопривредног
земљишта,израђује програме, извештаје и информације по програму рада скупштине
општине,
-
учествује у раду комисија, врши процену могућих штета од елементарних непогода
-
предузима сваку иницијативу за унапређење пољопривредних делатности (ратарство,
повртарство, воћарство, пчеларство, сточарство..),
-
предузима мере по овлашћењима из Закона о заштити пољопривредног земљишта и Закона о
водама, као и унапређењу снадбевености тржишта пољопривредним производима и базној
понуди репроматеријала за пољопривредну производњу,
-
изграђује програме плавних и ерозивних продучја и стара се о отклањању или смањењу
штетних последица,
-
издаје водопривредне услове и сагласности из надлежности општине,
-
ради одобрења и дозволе за обављање делатности прикупљања отпада које су у
надлежности општине
-
подстиче рад удружења пољопривредника,
-
сарађује са стручним службама за заштиту пољопривредних култура,
-
прати и информише правна и физичка лица о подстицајним мерама за развој пољопривреде и
села и помаже им у поступку остваривања права на одређене субвенције,
-
активно учествује у изради стратешких секторских развојних планова,
-
подстиче учешће у такмичењу пољопривредника
-
администрира послове за Фонд за развој пољопривреде, учествује у изради годишњег
програма рада Фонда, и прати његову реализацију,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ..................................................................................1
Услови: - ВСС – пољопривредни факултет
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
Општина Трстеник
Информатор о раду
40/153
7.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ СТАТИСТИКЕ, ПЛАНА, АНАЛИЗЕ И ИСПЛАТE
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКИХ ПРИМАЊА
Опис послова:
-
успоставља базу података свих субјеката из области привреде који своју делатност обављају
на територији оопштине,
-
успоставља базу података о свим производним, прерадним и људсим капацитетима
-
остварује непосредну сарадњу са Заводом за статистику,
-
активно учествује у изради развојних планова и стратегије, одрживог развоја, тако што за та
документа обезбеђује потребне статистичке податке ,
-
обавља послове на исплати права из области борачко-инвалидских примања, као и примања
цивилних инвалида,
-
доставља извештаје надлежним републичким органима,
-
прати и проучава прописе из ове области ,
-
обавља друге послове које му повери шеф Одсека и начелник Општинске управе.
Број извршилаца: ....................................................................................1
Услови:
- ВСС економски факултет
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
IV – ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ, ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
-
организује и руководи радом Одсека,
-
даје упутства запосленима за обављање послова ,
-
стара се о распореду послова и благовременом извршавању истих,
-
одлучује о доношењу аката и потписује акте из надлежности Одсека,
-
остварује сарадњу и контакт са надлежним министарствима,
-
одговоран је за текуће и инвестиционо одржавање зграде општине,
-
одговоран је за доследну и благовремену примену свих прописа из делокруга рада Одсека,
-
обавља друге послове потребне за извршавање укупних послова из надлежности Одсека,
-
обавља и друге послове који му наложи начелник Општинске управе
Општина Трстеник
Информатор о раду
41/153
Број извршилаца: ................................................................................1
Услови: - ВСС – правни факултет
- 5 година радног искуства
- положен стручни испит
2 .РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРИПРЕМЕ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Опис послова:
-
обавља административно-техничке, организационе и стручне послове у вези са припремом и
одржавањем
седница
Скупштине
општине,
достављањем,
архивирањем
и
чувањем
материјала са седнице,
-
прима, прегледа и организује умножавање материјала за седнице,
-
стара се о благовременој достави материјала,
-
води записник на седницама, врши разраду и стара се о реализацији закључака са седнице
-
обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Број извршилаца:..................................................................................1
Услови: - ВСС- правни факултет
- 2 године радног искуства
- положен стручни испит
3.РАДНО МЕСТО: ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова:
- обавља дактилографске послове за потребе припреме седница Скупштине општине,
Комисија, Општинског већа,
-
обавља друге административно-техничке послове које му наложи шеф Одсека и начелник
Општинске управе
Број извршилаца:.....................................................................................1
Услови: .- дактилографски курс
- познавање рада на рачунару
- 1 година радног искуства
4 .РАДНО МЕСТО: СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Опис послова:
-
помаже председнику Општине у припреми и одржавању седница Општинског већа,
Општина Трстеник
Информатор о раду
-
обавља стручне послове за потребе Општинског већа,
-
обрађује акта које доноси Веће,
-
ради предлоге другостепених одлука које доноси Веће,
-
обрађује сва решења и друге акте које доноси председник Општине,
-
обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе.
42/153
Број извршилаца......................................................................................1
Услови: - ВСС - правни факултет
- 3 године радног искуства
- положен стручни испит
5.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Опис послова:
-
врши административно техничке послове за потребе преседника Општине, заменика
председника Општине и начелника Оштинске управе,
-
обавља послове протокола за председника Општине, заменика председника Општине,
-
води евиденцију о сазваним и одржаним седницама које заказује председник Општине и
заменик председника Општине,
-
заказује странкама разговоре са председником Општине, замеником председника општине,
-
врши послове јавног информисања,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Општинске управе и председника
Општине.
Број извршилаца: .....................................................................................1
Услови: - ССС- IV степен математичко програмерски сарадник, гимназија
- 1 година радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
6.РАДНО МЕСТО: СЕКРЕТАРИЦА
Опис послова:
-
обавља административне послове за потребе председника Општине, заменика председника
Општине, председника Скупштине, помоћнике председника Општине,
-
позива одборнике, чланове Комисија, чланове Општинског већа и других радних тела за
седнице.
Општина Трстеник
Информатор о раду
-
врши распоред странака,
-
врши позивање странака са централе председништва,
-
даје
информације
члановима
председништва,
помоћницима
43/153
председника
Општине,
члановима Општинског већа и другим странкама,
-
обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:.................................................................................1
Услови: - ССС- гимназија
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
7.РАДНО МЕСТО: ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Опис послова:
-
прати прописе из области опште управе,
-
организује рад службе,
-
стара се о благовременом и законитом раду послова из делокруга рада,
-
координира рад у оквиру службе,
-
учествује у припреми аката из надлежности службе,
-
пружа стручну и другу помоћ запосленима у оквиру службе,
-
одговоран је за благовремено и квалитетно обављање свих послова из делокруга службе,
-
ради на припреми и изради планова одбране Скупштине општине и њених органа и тела.
-
обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе,
Број извршилаца:.................................................................................1
Услови: - ВШС- правног смера
- 3 године радног искуства
- положен стручни испит
8.РАДНО МЕСТО: КООРДИНАТОР УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА
Опис послова:
-
координира радом у оквиру самог Услужног центра као и радом између Услужног центра и
осталих служби Општинске управе,
-
пружа све информације о раду установа, јавних предузећа и републичких органа, која имају
седиште на територији општине,
Општина Трстеник
Информатор о раду
44/153
-
прати кретање предмета и сарађује на сачињавању извештаја о истим,
-
обавља све административно техничке послове које се односе на пријем и завођење
предмета за потребе Одсека локалне пореске администрације,
-
врши оверу преписа, потписа и рукописа, продају образаца,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца....................................................................................1
Услови: - ВШС – техничког смера, друштвеног смера
- 3 године радног искуства
- положен стручни испит
9.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ РАДНИХ ОДНОСА
Опис послова:
-
обавља послове рада и радних односа за раднике Општинске управе и изабрана, именована
и постављена лица,
-
ради на изради решења за остваривање права радника по основу рада и других аката из
области рада и радних односа уколико су ови послови поверени општини
-
обавља послове издавања радних књижица, као и друге послове по налогу шефа Одсека и
начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ................................................................................1
Услови: - ВСС – факултет политичких наука, правни факултет
- 2 године радног искуства
- положен стручни испит
10.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗАВОЂЕЊА ПИСМЕНА
Опис послова:
-
обавља послове који се односе на пријем, отварање, преглед и распоређивање поште,
разврставање по материјама и организационим јединицама, завођење приспелих предмета и
аката у прописане евиденције и достављање организационим јединицама,
-
води евиденцију о предметима у управном поступку,
-
предузима мере за таксирање захтева уколико су приспели нетаксирани,
-
води роковник предмета,
-
ради на изради извештаја и информација из делокруга рада,
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
45/153
обавља и све друге послове за пријем и дистрибуцију на организационе јединице свих
пошиљака које су упућене Скупштини општине њеним органима и органима Општинске
управе,
-
обавља и друге послове које му у задатак стави шеф службе, шеф Одсека и начелник
Општинске управе.
Број извршилаца: .................................................................................1
Услови: -ССС- друштвеног, техничког смера
- 1 године радног искуства
- познавање рада на рачунару
-положен стручни испит
11.РАДНО МЕСТО:ПОСЛОВИ ЕКСПЕДИЦИЈЕ
Опис послова:
-
обавља послове који се односе на пријем писмена која Скупштине општине, њени органи
и органи Општинске управе достављају грађанима и правним лицима,
-
води прописане евиденције о експедованим писменима,
-
предузима мере да достављачи писмена благовремено и уредно врше доставу и
доставнице благовремено врате у писарницу,
-
обавља и све друге послове у вези са експедицијом писмена и послове које му у задатак
став шеф службе, шеф Одсека и начелник Општинске управе.
Број извршилаца: ................................................................................1
Услови: ССС- - III степен – конфекционар
-1 године радног искуства
-положен стручни испит
12.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Опис послова:
-
обавља послове пријема поднесака које грађани упућују Скупштини општине и органима
Оштинске управе,
-
даје обавештења грађанима са остваривањем њихових права код Општинске управе,
-
врши оверу преписа, потписа и рукописа, продају образаца,
-
води прописану евиденцију из делокруга свога рада,
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
46/153
обавља и све друге послове из делокруга рада пријемене канцеларије као и друге послове
које му у задатак стави шеф службе, шеф Одсека и начелник Општинске управе.
Број извршилаца:..............................................................................2
Услови: ССС- гиманзија и лабораторијскитехничар за биологију,
-1 година радног искуства
-положен стручни испит
13. РАДНО МЕСТО: АРХИВАР
Опис послова:
-
обавља послове пријема предмета од референата, органа Општинске управе, њихово
прегледавање, сравњивање са одговарајућом евиденцијом,
-
врши раздруживање референата са предметима у одговарајућим евиденцијама, архивирање
и издавање архиве
-
врши благовремено излучивање безвредног регистратурског материјала,
-
води архивску књигу и друге евиденције и
-
стара се о нормалном коришћењу и чувању архивских докумената
-
обавља и друге послове које му у задатак стави шеф службе, шеф Одсека и начелник
Општинске управе.
Број извршилаца: ................................................................................1
Услови: - ССС- – IV степен машински смер, гимназија
- 2 године радног искуства
- познавање рада на рачунару
- положен стручни испит
14.РАДНО МЕСТО: ДАКТИЛОГРАФ
Опис послова:
-
обавља све дактилографске послове за потребе Скупштине, Комисије, Општинског већа,
Општинске управе и
-
друге административно техничке послове које му у задатак ставе шеф службе, шеф Одсека и
начелник Општинске управе.
Број извршилаца....................................................................................2
Услови: -дактилографски курс
- познавање рада на рачунару
Општина Трстеник
Информатор о раду
47/153
- 1 година радног искуства
15.РАДНО МЕСТО: ВОЗАЧ
Опис послова:
-
обавља послове возача путничког возила за потребе председника Општине, Скупштине
општине и Општинског већа, Општинске управе, а по потреби и за друге органе,
-
стара се одржавању свих службених возила као и друге послове које му у задатак стави шеф
службе, шеф Одсека и начелник Општинске управе.
Број извршилаца:....................................................................................2
Услови: - III степен техничко-машинске школе
- возач ''Б'' категорије
- 2 године радног искуства
16.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ УМНОЖАВАЊА МАТЕРИЈАЛА
Опис послова:
-
ради на умножавању материјала за потребе Скупштине општине, Општинског већа и
Општинске управе, као и за потребе грађана и других правних лица на основу договора са
шефом службе и шефом Одсека,
-
стара се о одржавању апарата за фотокопирање, редовном и периодичном сервисирању
апарата.
-
присуствује седницама Скупштине општине и другим састанцима,
-
обавља и друге послове по налогу шефа службе, шефа Одсека и начелника Општинске
управе
Број извршилаца.......................................................................1
Услови: - ССС- технички смер
- 1 година радног искуства
17.РАДНО МЕСТО: РАДНИК НА ЦЕНТРАЛИ
Опис послова:
-
обавља послове пријема телефонског позива, његовог прослеђивања референтима,
позивање броја које референти поруче да им радник позове,
-
води евиденцију о нарученим бројевима
-
обавља друге послове по налогу шефа службе, шеф Одсека и начелника Општинске управе.
Општина Трстеник
Информатор о раду
48/153
Број извршилаца: .................................................................................1
Услови: - ССС- IV степен – стручни сарадник у средствима јавног информисања,
средња техничка
- 1 година радног искуства
18. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА И
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ
Опис послова:
-
обавља послове које се односе на одржавању зграде и инвентара,
-
врши поправке у згради и брине се о функционисању свих инсталација и њиховој техничкој
исправности,
-
у вршењу задатака све кварове у згради, инсталацијама и инвентару отклања сопственим
радом, а за веће поправке обраћа се шефу службе и шефу Одсека за предузимање мера,
-
врши набавку потребног канцеларијског материјала за потребе Управе, води евиденцију о
задужењу и раздужењу основним средствима, ситним инвентаром.
-
обавља и друге послове по налогу шеф службе, шеф Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ..........................................................................1
Услови: ССС- IV степен-техничка школа
-1 година радног искуства
19. РАДНО МЕСТО: КУРИР-ДОСТАВЉАЧ
Опис послова:
-врше доставу писмена,
- обавља и друге послове по налогу шефа службе, шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ..........................................................................4
Услови: основна школа
20.РАДНО МЕСТО: ХИГИЈЕНИЧАР
Опис послова:
-
врши послове одржавања хигијене у просторијама зграде Скупштине општине, закључавања и
откључавања просторија, проветравања просторија,
-
стара се да ван радног времена непозната лица не улазе у зграду,
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
49/153
обавља и друге послове по налогу шефа службе, шефа Одсека и начелника Општинске
управе.
Број извршилаца:.......................................................................5
Услови: основна школа
21.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Опис послова:
-
прати и проучава прописе из области инвалидске и борачке заштите,
-
ради на пословима инвалидске и борачке заштите,
-
води управни поступак и ради на изради решења бораца и инвалида,
-
стара се о благовременој исплати борачких и инвалидских примања,
-
ради на изради извештаја, информација и одлука у вези са борачком инвалидском заштитом,
-
обавља и све друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ........................................................................................1
Услови: - ВСС- правни факултет
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
22.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
И ИЗБЕГЛИЦЕ
Опис послова:
-обавља све управно правне, стручне и друге послове из области образовања који су у надлежности
општине,
-води евиденцију деце предшколских обвезника и деце која не похађају школу и предузима мере у
складу са законом,
-обавља све административно техничке и друге послове у вези са радом Комисије за кредитирање
ученика и студената, тестирања деце која желе да превремено пођу у школу и за децу ометену у
разовју,
-обавља послове са прихватом, смештајем, збрињавањем и остваривањем права избеглих и
расељених лица као и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:..........................................................................1
Услови:- ССС- учитељска школа, гимназија
-1 година радног искуства
Општина Трстеник
Информатор о раду
50/153
- положен стручни испит
23.РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ
Опис послова:
-
обавља све управно правне и стручне послове у вези са остваривањем права на дечји
додатак,
-
сарађује се одговорним радницима предузећа и установа око утврђивања права на додатак на
децу, извршава донета решења, води прописану евиденцију о корисницима додатка,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца...........................................................................1
Услови: -ВШС – правног смера
- 1 година радног искуства
-положен стручни испит
24.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО
Опис послова:
-
прати прописе који се односе на остваривање права породиља,
-
врши обрачун и исплату накнада породиљама,
-
обавља све административне и финансијске послове у вези са остваривањем ових права,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца...................................................................1
Услови: -ССС – економског смера
-1 година радног искуства
-положен стручни испит
25.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА АНАЛИТИЧКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА И
СТАТИСТИКУ
Опис послова:
-
врши уношење шифрираних података и захтева за дечји додатак,
-
врши штампање израђених решења о остваривању права на дечји додатак,
-
даје информације странкама у вези потребне документације као и о току израде решења,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца.......................................................................................1
Општина Трстеник
Информатор о раду
51/153
Услови:- ССС- IV степен технички, економски смер
-1 година радног искуства
- познавање рада на рачунару
-положен стручни испит
26.РАДНО МЕСТО: ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР
Опис послова:
1. У оквиру овлашћења утврђених законом врши контролу:
- поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и
васпитања и општих аката,
- остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и
запослених,
-остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља,
-обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања,
занемаривања и страначког организовања и деловања у установи,
-поступка уписа и поништава упис у школу ако је обављен супротно закону,
-испуњености прописаних услова за спровођење испита,
-прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних
исправа које издаје установа,
- обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и шефа Одсека.
Број извршилаца: ..............................................................................1
Услови: - 1. дипломирани правник-мастер или дипломирани правник који је стекао високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године са положеним испитом за
секретара установе и који има најмање пет година радног искуства у државним органима, органима
аутономне покрајине, установи или органима јединице локалне самоуправе на пословима
образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима,
2. лице са стеченим образовањем из члана 8. став 2. Закона о основама система
образовања, положеним стручним испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника,
васпитача и стручног сарадника, са најмање пет година радног искуства у области образовања и
васпитања, као и државним стручним испитом.
- познавање рада на рачунару
Општина Трстеник
Информатор о раду
52/153
27. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ КУЛТУРЕ И СПОРТА
Опис послова:
-прати и проучава прописе из области културе, спорта,
- обавља све административне и стручне послове из области културе и спорта који су законом
стављени у надлежност општинама,
-прати кретање у области културе и спорта,
- сарађује са организацијама из ове области и прдлаже предузимање мера за отклањање уочених
недостатака,
- стара се о спровођењу прописа из области заштите културних обара
- обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: ............................................................................1
Услови: -IV степен педагошке академије, гимназија
- 1 година радног искуства
-положен стручни испит
V- ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
- прати прописе из области грађанских стања и локалне самоуправе,
- организује рад и руководи Одсеком,
- стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга рада Одсека,
- координира рад у оквиру Одсека,
- ради на изради решења, извештаја, информација, анализа, одлука, програма и свих других аката
који се односе на делокруг рада Одсека,
- прати остваривање права грађана и правних лица из делокруга Одсека,
- припрема извештаје о остваривању тих права и предлаже предузимање мера,
- пружа стручну и другу помоћ радницима у оквиру Одсека и непосредно је одговоран за
благовремено и квалитетно обављање свих послова из делокруга Одсека,
-обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Број извршилаца:.............................................................................1
Услови:- ВСС – правни факултет
Општина Трстеник
Информатор о раду
53/153
5 година радног искуства
-положен стручни испит
2. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА
Опис послова:
- води управни поступак из области личних стања грађана,
- доноси решења о исправци грешака у матичним књигама,
- доноси решења о накнадном упису у матичним књигама рођених и умрлих,
- доноси решења о промени личног имена,
- проверава испуњеност услова за закључење брака путем пуномоћника
- кординира рад матичара,
- обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе
Број извршилаца......................................................1
Услови: ВСС – правни факултет
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
3.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА БИРАЧКЕ СПИСКОВЕ
Опис послова:
- обавља послове у вези вођења и ажурирања бирачких спискова,
- врши упис, промену података и брисање из бирачког списка на основу решења шефа Одсека,
- обавља административно-техничке послове за потребе савезне и републичке изборне комисије у
поступку одржавања избора, избора одборника за Скупштину општине и спровођење општинског и
републичког референдума
-обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца: .........................................................1
Услови: -ССС - IV степен техничког смера, гимназија
-1 година радног искуства
-положен стручни испит
Општина Трстеник
Информатор о раду
54/153
4.РАДНО МЕСТО: МАТИЧАР
Опис послова:
- врши послове вођења матичних књига и књига држављана за матично подручје Трстеник
- координира рад заменика матичара,
- спроводи поступак закључења брака,
- сачињава записник о венчању
- врши препис другог примерка матичних књига
- води основни упис рођених, венчаних и умрлих,
- води регистар уз сваку матичну књигу,
-спроводи промене и издаје изводе из матичне књиге и изводе на међународним обрасцима
-ставља прибелешке у матичне књиге,
-обавља и друге послове у складу са Законом, који су везани за лична права грађана,
- издаје уверења из области овог Одељења.
-обавља и друге послове по налогу непосредног шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:.............................................................1
Услови - VII1 степен стручне спреме стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно
научном пољу друштвено-хуманитарних наука, односно на основним студијама утрајању од најмање
четри године друштвеног смера,
-
положен посебан стручни испит за матичара
-
овлашћење за обављање послова матичара, познавање рада на рачунару
-
1 година радног искуства.
5. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА
Опис послова:
- врши послове у вези са вођењем матичних књига и књига држављана за матично подручје Трстеник
- спроводи поступак закључења брака,
-врши препис другог примерка матичних књига
- води основни упис рођених, венчаних и умрлих,
-води регистар уз сваку матичну књигу,
-спроводи промене и издаје изводе из матичне књиге и изводе на међународним обрасцима
-ставља прибелешке у матичне књиге,
Општина Трстеник
Информатор о раду
55/153
-обавља и друге послове у складу са Законом, који су везани за лична права грађана,
- издаје уверења из области овог Одељења.
-обавља и друге послове по налогу непосредног шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:.............................................................1
Услови - VII1 степен стручне спреме стечено на студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно
научном пољу друштвено-хуманитарних наука, односно на основним студијама утрајању од најмање
четри године друштвеног смера,
-
положен посебан стручни испит за матичара
-
овлашћење за обављање послова матичара, познавање рада на рачунару
-
1 година радног искуства.
6. МАТИЧАР – ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Опис послова:
- врши послове вођења матичних књига и књига држављана
-- спроводи поступак закључења брака,
- врши препис другог примерка матичних књига
- води основни упис рођених, венчаних и умрлих,
- води регистар уз сваку матичну књигу,
-спроводи промене и издаје изводе из матичне књиге и изводе на међународним обрасцима
- ставља прибелешке у матичне књиге,
- обавља и друге послове у складу са Законом, који су везани за лична права грађана,
- издаје уверења из области овог Одељења.
- врши послове који се односе на организацију и координацију обављања свих послова из делокруга
месне канцеларије,
- потписује документа и акте који настају у раду месне канцеларије,
- врши оверу преписа, потписа и рукописа,
- издаје уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију,
- врши послове пријемне канцеларије,
- обезбеђује обављање административно-техничких, стручних и других послова месних заједница,
одбора насеља и њихових органа,
- обавља послове комуналног контролора,
Општина Трстеник
Информатор о раду
56/153
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца...............................................................19 извршиоца, и то:
-- матичар матичног подручја Грабовац .......................... 1 извршилац
- матичар матичног подручја Угљарево ........................ ..1 извршилац
- матичар матичног подручја Планиница..................... ....1 извршилац
- матичар матичног подручја Доњи Дубич .......................1 извршилац
- матичар матичног подручја Богдање..............................1 извршилац
- матичар матичног подручја Медвеђа .............................1 извршилац
- матичар матичног подручја Велика Дренова..................1 извршилац
- матичар матичног подручја Милутовац...........................1 извршилац
- матичар матичног подручја Пољна..................................1 извршилац
- матичар матичног подручја Риљац..................................1 извршилац
- матичар матичног подручја Доња Омашница.................1 извршилац
- матичар матичног подручја Стопања..............................1 извршилац
- матичар матичног подручја Велуће..................................1 извршилац
- матичар матичног подручја Јасиковица и Лопаш............1 извршилац
- матичар матичног подручја Почековина............................1 извршилац
- матичар матичног подручја Горњи Рибник........................1 извршилац
- матичар матичног подручја Оџаци.....................................1 извршилац
- матичар матичног подручја Попина.................................. 1 извршилац
- матичар матичног подручја Брезовица............................. 1 извршилац
7 - 11.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опис послова:
-обавља све административно-техничке послове, организационе и стручне послове у вези са
припремом и одржавањем седница Савета месне заједнице, разрадом, достављањем, реализацијом
одлука и закључака, архивирањем и чувањем материјала са седница,
- стара се о законитом раду месне заједнице,
- пружа стручну и другу помоћ општинским одборницима и даје им информације о појединим
питањима која су на дневном реду Скупштине општине,
- обавља послове у вези организовања зборова грађана по насељима и реонима месне заједнице,
Општина Трстеник
Информатор о раду
57/153
- стара се о благовременом и квалитетном информисању грађана у вези са активностима месне
заједнице,
- обавља послове у вези обезбеђења и правилног коришћења средстава којима располаже месна
заједница,
-обавља и све друге административно-техничке послове и стручне послове за потребе Савета месне
заједнице,
врши и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
7. МЗ Трстеник
- број извршилаца-........................................2
Услови: - ВШС – правног и информатичког смера
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
8. МЗ Трстеник II и МЗ Грабовац
- број извршилаца-:........................................1
Услови: ССС (III ) – техничког смера
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
9. МЗ Велика Дренова и МЗ Риљац
- број извршилаца-:........................................1
Услови: - ССС – IV степен машинског смера, гимназија
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
10. МЗ Милутовац
- број извршилаца-:....................................... 1
Услови: - ССС- гимназија, економски смер
- 1 године радног искуства
- положен стручни испит
11.МЗ Стопања
- број извршилаца-:........................................1
Услови: - ВШС – економски смер
- 1 године радног искуства
Општина Трстеник
Информатор о раду
58/153
- положен стручни испит
12.РАДНО МЕСТО: КУРИР У МЕСНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ
Опис послова:
-врши послове доставе писмена на подручју месне канцеларије,
- одржава хигијену у просторијама месне канцеларије, проветрава просторије, одржава инвентар,
- обавља и друге послове по налогу шефа месне канцеларије, шефа Одсека и начелника Општинске
управе.
Број извршилаца:...............................................6
Услови: основна школа
VI ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ
1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ ОДСЕКА
Опис послова:
-
руководи радом Одсека,
-
даје упутства запосленима за обављање послова,
-
стара се о распореду послова и благовременом извршавању истих,
-
прати контиуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга одсека у
складу са прописаима,
-
пружа потребну стртучну помоћ у извршавању најсложенијег послова из делокруга Одсека
-
одговора је за благовремено правилно и законито обављање послове из делокруга Одсека,
-
обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе
Број извршилаца:.................................................1
Услови: ВСС- правни, економски факултет
5 година радног искуства
положен стручни испит
2.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ
Опис послова:
-
води поступак за утврђивање пореза и доношења решења о порезу на имовину правних и
физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за
коришћење грађевинског земљишта и других накнада,
-
врши обрачун самодоприноса и доношење решења земљорадника и самосталне делатности,
Општина Трстеник
Информатор о раду
59/153
-
врши контролу наплате јавних изворних прихода које је одлукама донела Скупштина општине,
-
шаље опомене и утужења за неплаћање,
-
прави разне анализе и извештаје за сагледавање реализације наплате јавних прихода,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:.................................................2
Услови:- ВСС- пољопривредни факултет-агроекономског смера и правни факултет
-3 године радног искуства
-положен стручни испит
3.РАДНО МЕСТО: ПОРЕСКИ КОНТРОЛОР
Опис послова:
-
прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за локалне јавне приходе за које се
решењем утврђује обавеза
-
прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за порез на имовину физичких лица
-
ажурира базу података пореза на имовину физичких лица
-
припрема базу података за штампу решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица
-
припрема решења о утврђивању пореза на имоивну физичких лица за достављање и води
евиденцију током достављања
-
појединачно уноси податке о датуму достављања решеа о утврђивању пореза на имовиину
физичких лица
-
обрађује и уноси податке ради утврђивања накнаде за коришћеље грађ.земљишта и других
накнада
-
обавља друге послове по налогу шефа одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:.................................................1
Услови: ССС- - стручни сарадник у средствима јавног информисања, економски смер
- 1 година радног искуства
-положен стручни испит
4.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР НАПЛАТЕ
Опис послова:
-
предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга успостављањем заложног права на
покретним стварима и непокретностима пореског обвезника,
-
припрема нацрт решења о принудној наплати,
Општина Трстеник
Информатор о раду
-
води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода,
-
води првостепени поступак по изјављеним жалбама,
-
извршава послове редовне и принудне наплате у складу са Законом,
-
обавља друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
60/153
Број извршилаца:.................................................1
Услови: ВСС – економски, правни факултет
-3 године радног искуства
- положен стручни испит
5. РАДНО МЕСТО: ГЛАВНИ ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ
Опис послова:
-
предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга успостављањем заложног права на
покретним сварима и непокретностима пореског обвезника,
-
припрема нацрте решења о принудној наплати,
-
води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода,
-
води првостепени поступак по жалбама,
-
извршава послове редовне и принудне наплате у складу са Законом,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:...................................................................1
Услови: ВШС – виша пословна школа – смер порези и царине
- 1 године радног искуства
- положен стручни испит
6.РАДНО МЕСТО: ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ
Опис послова:
-
спроводи поступак принудне наплате локалних јавних прихода из покретних ствари, готовог
новца, новчаних и неновчаних потраживња пореских обвезника у складу са Законом,
-
прибавља информације о покретним стварима и потраживањима пореских обвезника,
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:..................................................................1
Услови: ССС- машинско-технички смер, гимназија
-1 година радног искуства
-положен стручни испит
Општина Трстеник
Информатор о раду
61/153
7.РАДНО МЕСТО: И.Т. АДМИНИСТРАТОР
Опис послова:
-
спроводи стартовање и искључивање рачунарског система,
-
стара се о заштити базе података и архивирање података у складу са прописима,
-
врши контролу приступа рачунарском систему,
-
инсталира софтвере и упућујује запослене у његову правилну примену, као и све његове
измене и допуне,
-
контролише правилну измену корисничких упутстава,
-
врши техничкре припреме базе података за масовну обраду у поступку утврђивања локалних
јавних прихода решењем,
-
обрађује податке у циљу састављања извештаја,
-
отклања застоје у раду опреме,
-
обавља и друге послове по налоогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:..............................................................................1
Услови: ВСС- факултет организационих наука
-1 година радног искуства
- положен стручни испит
8.РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ПОРЕСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Опис послова:
-
врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења,
-
врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената,
-
даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе,
-
прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалног јавног
прихода,
-
обрађује захтеве и припрема уверења,
-
припрема извештаје у вези пореског књиговодства локалних јавних прихода,
-
учествује у изради пореског завршног рачуна за локалне и јавне приходе
-
разматра и припрема одговарајући акт по захтеву за повраћај и прекњижавање средстава
-
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Општинске управе.
Број извршилаца:.................................................1
Услови: ССС- економског смера
Општина Трстеник
Информатор о раду
62/153
-1 година радног искуства
-положен стручни испит
VII СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.РАДНО МЕСТО: ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис послова:
-
предлаже план набавке начелнику Општинске управе за наредну годину,
-
учествује у сачињавању одлука о покретању поступка јавне набавке за потребе Општинске
управе,
-
предлаже Комисији за јавне набавке конкурску докуменатацију за поједине набавке,
-
даје стручна мишљења поводом спорна питања која се појаве у поступку јавне набавке
-
контактира Управу за јавне набавке поводом тумачења прописа везаних за Законом о јавним
набавкама,
-
сачињава периодичне извештаје о додељеним уговорима о јавним нјабавкама
-
предлаже раскид додељеним уговорима о јавним набавкама, уколико понуђач не испуњава
услове који су предвиђени уговором,
-
обавља послове везане за поступак јавне набавке за потребе индиректних корисника
буџетских средстава,
-
обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и председника Општине.
Број извршилаца:.................................................1
Услови:- ВСС правни или економски факултет
-5 година радног искуства
- положен стручни испит
2. РАДНО МЕСТО: ПОСЛОВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис послова:
-
ради на обрађивању података који су потребни да би се сачинио план набавке за наредну
годину,
-
предлаже нацрте одлука о покретању поступка јавне набавке,
-
стара се о објављивању огласа о јавној набавци,
-
доставља на објаву обавештења о додели уговора,
-
код отварање понуда о јавним набавкама учествује као записничар,
Општина Трстеник
Информатор о раду
-
сачињава извештаје о додељеним уговорима о јавним набавкама,
-
обавља друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.
63/153
Број извршилаца:.................................................1
Услови:- ВСС - правног или економског смера
- 1 година радног искуства
- положен стручни испит
VIII – СЛУЖБА БУЏЕТСКЕ РЕВИЗИЈЕ И ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
1 .РАДНО МЕСТО: ШЕФ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, РЕВИЗИЈЕ И ИНТЕРНЕ
КОНТРОЛЕ
Опис послова:
-
сачињава планове раде и издаје налоге за контролу пословних књига, извештаја, евиденција
и друге документације код корисника буџетских средстава, са циљем да се утврди наменско и
законито коришћење буџетских срестава
-
стара се о спровођењу прогрма рада, контроле трошења буџетских средстава, као и програма
рада ревизије
-
најављује контролу трошења буџетских срестава, код буџетских корисника, према динамици
која је утврђена програмом рада,
-
сачињава извештаје о спроведеним контролама трошења буџетских средстава, извршеним
ревизијама процеса рада буџетских корисника,
-
обавља друге послове по налогу Председника општине.
Број извршилаца:.................................................1
Услови: ВСС- правног или економског смера
- 5 година радног искуства
- положен стручни испит
2.РАДНО МЕСТО: ИНСПЕКТОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ
Опис послова:
-
врши контролу пословних књига-извештаја, евиденција и друге документације корисника
буџетских средстава са циљем да утврди да ли су средства наменски законито коришћена,
-
послови контроле код органа и организације буџетски инспектор врши на основу планова рада
и налога за контролу, ако се у поступку контроле утврди да није извршен попис, да није
Општина Трстеник
Информатор о раду
64/153
исказано стање имовине, капитала, обавеза прихода и расхода или финансијских резултата,
односно да књиговодствене евиденције нису потпуне, уредне или ажурне, или да обрачуни
нису урађени на прописани
начин, услед чега није могуће обавити конторолу, буџетски
инспектор ће закључком наложити да се недостаци отклоне,
-
о свакој извршеној контроли инспектор сачињава записник који доставља овлашћеном лицу у
органу или организацији у којој је вршена контрола,
-
обавља друге послове по налогу шефа Службе и председника Општине.
Број извршилаца:.................................................1
Услови: ВСС- правни, економски факултет
-5 године радног искуства
-положен стручни испит
Председник Општине поставља помоћнике у Општинској управи.
1. ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПРИВРЕДУ
Опис послова:
-покреће иницијативу за развој привреде и приватног предузетништва у општини Трстеник,
-предлаже пројекте из ове области и сачињава мишљења у вези са истим која су од значаја за
општину,
-координара рад између привредних субјеката општине Трстеник и надлежних министарстава у циљу
развоја привреде на овом подручју,
-обавља и друге послове по налогу председника Општине.
Стручна спрема: ВСС - пољопривредни факултет
2.ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Опис послова:
-обавља послове из области пољопривреде,
-прати активности које спроводи Влада Републике Србије преко надлежног министарства и анализира
утицај текуће и развојне политике на област пољопривреде у општини.У том цуљу предузима
иницијативу и предлаже председнику Општине и Општинском већу пакет стимулативних мера које
могу побољшати стање у укупном руралном дијаграму.
-стара се да све мере са нивоа републичке власти, а нарочито Уредбе које пољопривредницима дају
прилику за коришћење различитих субвенција, буду пренете до корисника тих средстава,
Општина Трстеник
-организује
саветодавна
Информатор о раду
предавања
из
области
пољопривреде,
65/153
у
циљу
боље
едукације
пољопривредних произвођача,
-прати рад општинског Фонда за развој пољопривреде и активно учествује у унапређењу његовог
рада,
-обавља и друге послове по налогу председника Општине.
Стручна спрема: ССС - пољопривредна школа.
IV OПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
Напомена: информације о називима функција старешина органа општине, њихова имена, као и опис
овлашћења и дужности налазе се у поглављу број III информатора.
V ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
1.
порески идентификациони број: наведен је у глави II
2.
радно време:
Радно време Општинске управе Трстеник је од 07.00 до 15.00 часова.
Радна недеља износи пет радних дана, пуно радно време је 40 сати у радној недељи, тако да радни
дан траје осам сати.
Запослени у Општинској управи раде једнократно.
Дневни одмор (пауза) у трајању од 30 минута користи се од 9 до 10.00 часова и то тако да се
обезбеди континуирани рад са странкама.
3.
Физичка и електронска адреса и контакт телефон овлашћених лица задужених за поступање
по захтев за приступ информацији:
Информације су дате у глави II и III Информатора
4.
Контакт подаци лица који су овлашћени за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
5.
Технички секретар, Сандра Марковић, емеи..............................
6.
Изглед идентификационих обележја запослених у Општинској управи:
Идентификациона картица је плаве боје, садржи назив Одсека, име и презиме запосленог и радно
место на које је запослени распоређен.
7.
Опис приступачности просторија за рад државног органа и његових организационих јединица
лицима са инвалидитетом:
На споредном улазу у зграду Општинске управе, из улице Вука Караџића, изграђена је рампа за
Општина Трстеник
Информатор о раду
66/153
приступ особа са инвалидитетом.
8.
Могућност присуства седницама органа општине и непосредног увида у рад органа, начин
упознавања са временом и местом одржавања седница.
Рад органа Општине је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
6.
путем издавања службеног листа Општине, билтена, информатора, сарадњом са медијима,
презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације;
7.
организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа
Општине;
Седнице Скупштине општине су јавне.
Позиви и материјал за седнице Скупштине општине достављају се средствима информисања ради
упознавања јавности.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања,
овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником
Скупштине општине.
У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине,
председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа
пријављивања и интереса пријављених за тачке на дневном реду.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога безбедности и
одбране земље и других посебно оправданих разлога који се констатују пре утврђивања дневног
реда.
Јавност рада Општинског већа обезбеђује се обавештавањем јавности о раду и донетим актима.
Веће обавештава јавност о свом раду и донетим актима, као и о значајнијим питањима која разматра
или ће разматрати – давањем саопштења за јавност, одржавањем конференција за штампу, давањем
интервјуа, објављивањем информација путем интернета и на други погодан начин.
Општинска управа обезбеђује јавност рада: давањем информација средствима јавног информисања,
издавањем
службених
информација
и
одржавањем
конференција
за
штампу
са
циљем
обавештавања јавности о обављању послова из свог делокруга.
Начелник Општинска управе даје информације или податке о раду Општинске управе у целини, а у ту
сврху, по потреби може овластити и друго лице из делокруга одговарајуће организационе јединице
Управе градске општине.
Општина Трстеник
9.
Информатор о раду
67/153
Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користе органи општине и активности
органа општине:
Потребно је поднети образложен предлог начелнику општинске управе.
VI СПИСАК НАЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА
Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне области из делокруга
рада Општине Трстеник.
Најчешће информације су:

информације о трошењу средстава буџета општине

подаци везани за јавне набавке

издавање копије одлука Скупштине општине, Општинског већа и председника Општине
VII ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА
Напомена: информације о опису надлежности, овлашћења и обавеза органа општине налазе се у
поглављу број III информатора.
VIII ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Детаљан опис поступања у оквиру надлеђности, обавеза и овлашћења дат је у поглављу III и X.
IX НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
Општина Трстеник примењује следеће законе и друге опште акте:

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07);

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 81/09)

Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, „Службени лист СРЈ“ бр.
16/01 и „Службени гласник РС“, бр. 20/09)

Закон о становању („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 47/94, 48/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05);

Закон о средствима у својини РС („Службени гласник РС“, бр. 101/05)
Општина Трстеник
Информатор о раду
68/153

Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“, бр. 42/98 и 111/09)

Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 18/10)

Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник РС“, бр. 20/77, 24/85, 6/89, 53/93,
67/93, 48/94 и 101/05);

Закон о надзиђивању зграда и претварању заједничких просторија у станове („Службени
гласник РС“, бр. 44/84 и 12/88);

Закон о престанку важења закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких
просторија у станове („Службени гласник РС“, бр. 46/94);

Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр. 44/95 и 46/98, 1/01 и
101/05);

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/08);

Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07);

Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 и 83/05);

Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр.
34/01, 62/06, 63/06 и 116/08);

Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“,
бр. 120/04, 54/07 и 104/09);

Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07);

Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05);

Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90 и
„Службени лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/05);

Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89,
„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, „Службени лист СЦГ“ бр. 1/03);

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98);

Закон о наслеђивању („Службени гласник РС“, бр. 46/95 и 101/03);

Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04 и 111/09);

Закон о извршном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04);

Закон о хипотеци („Службени гласник РС“, бр. 115/05);
Општина Трстеник
Информатор о раду
69/153

Закон о управним споровима („Службени гласник РС“, бр. 111/09);

Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, бр. 25/82, 48/88, „Службени
гласник РС“, бр. 46/95 и 18/05);

Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 79/05);

Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.
129/07);

Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09);

Закон о забрани пушења у затвореним просторијама („Службени гласник РС“, бр. 16/95
и 101/05);

Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05);

Закон о печату државних и других орана („Службени гласник РС“, бр. 101/07);

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09);

Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 39/93);

Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03,
51/03, 61/05, 101/05, 5/09 и 54/09);

Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09);

Закон о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 90/07);

Закон о јединственом матичном броју грађана („Службени гласник СРС“, бр. 53/78, 5/83,
24/85, 6/89, „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05)

Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним
односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 9/79 и 20/90, „Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист
СЦГ“, бр. 1/03);

Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03, 72/03,
75/03, 18/04, 101/05, 58/05 и 104/09);

Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“, бр. 111/07 и 104/09);

Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и
11/98);

Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07);

Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“,
бр. 43/01 и 101/07);

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/03, 64/04,
Општина Трстеник
Информатор о раду
70/153
84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09 и 107/09);

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05 и 72/09);

Закон о електронском потпису („Службени гласник РС“, бр. 135/04);

Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08);

Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 18/05);

Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ бр 18/92 , 42/02 и 45/02)

Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05 и 109/05)

Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 62/06)

Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/05 и 107/09)

Закон о финансирању политичких странака („Службени гласник РС“, бр. 72/03, 75/03,
97/08, 60/09 и 97/08)

Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, бр. 52/96)

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени
лист СРС“, бр. 54/89 и „Службени гласник РС“ 137/04)

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
(„Службени лист СРЈ“, бр. 24/98, 29/98 и 25/00 и „Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 111/09)

Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 81/92, 49/93,
53/93, 67/93, 48/94 и 101/05);

Закон о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09);

Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09);

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09)

Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09)

Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године („Службени гласник
РС“, бр. 104/09)

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09)

Закон о јавном информисању („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 61/05 и 71/09)

Закон о електронском документу („Службени гласник РС“, бр. 51/09)

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр.
84/04, 61/06 и 5/09)

Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(„Службени гласник РС“, бр. 104/09)
Општина Трстеник
Информатор о раду
71/153

Општи колективни уговор („Службени гласник РС“, бр. 50/08, 104/08 и 8/09)

Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 23/98 и
11/09)

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник
РС“, бр. 16/09);

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08);

Уредба о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и
изабраних, односно постављених лица („Службени гласник РС“, бр. 95/05);

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“,
бр. 80/92);

Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени
гласник РС“, бр. 44/93);

Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06 );

Уредба о збрињавању избеглица („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94,
22/94, 34/95 и 36/04);

Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у
закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде
(„Сл.гласник РС“, бр. 13/10)

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС“, бр. 50/09);

Правилник о критеријумима за образовање Комисија за јавне набаке („Службени
гласник РС“, бр. 50/09);

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки („Службени гласник РС“, бр. 50/09);

Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању
понуда („Службени гласник РС“, бр. 50/09);

Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 50/09);

Правилник о поступку издавања сертификата за службенике за јавне набавке
(„Службени гласник РС“, бр. 50/09);

Поступак о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи
Општина Трстеник
Информатор о раду
72/153
понуђач и за одређивање добара домаћег порекла („Службени гласник РС“, бр. 50/09);

Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења
електронске лицитације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 50/09);

Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта
("Службени гласник РС“, бр. 79/09);

Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског
инспектора и врсти опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС", бр. 86/09);

Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта и издавању
употребне дозволе („Службени гласник РС“, бр. 111/03);

Правилник о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и
поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје
општинска, односно градска управа („Службени гласник РС“, бр. 75/03);

Правилник о начину израде техничке документације за објекте високоградње
(„Службени гласник РС“, бр. 15/08);

Правилник о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације,
критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, као и о садржини
техничке документације и садржини и начину издавања грађевинске и употребне дозволе за објекте
који су предмет легализације („Службени гласник РС“, бр. 89/09);

Правилник о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални
превоз лица и терета („Службени лист СФРЈ“, бр. 16/86, 28/89, 22/92, „Службени лист СРЈ“, бр. 47/95
и 14/96);

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88, „Службени лист СРЈ“, бр. 28/95);

Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара
(„Службени лист СРЈ“, бр. 87/93);

Правилник о техничким нормативима за хидрантну мрежу за гашење пожара
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 30/91);

Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(„Службени лист СРЈ“, бр. 11/96);

Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за
плате у буџетима јединица локалних власти („Службени гласник РС“, бр. 11/09);
Општина Трстеник

Информатор о раду
73/153
Правилник о утврђивању процената војног инвалидитета („Службени лист СРЈ“, бр.
37/98 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03);

Правилник о оштећењима организама по основу којих војни инвалид има право на
ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98 и
„Службени лист СРЈ“, бр. 1/03);

Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у степене
додатка за негу и помоћ („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Службени лист СРЈ“, бр. 1/03);

Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену
вожњу („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Службени лист СРЈ“, бр. 1/03);

Правилник о борачком додатку („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Службени лист СЦГ“,
бр. 1/03);

Правилник о радној књижици („Службени гласник РС“, бр. 17/97);

Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта
("Службени гласник РС“, бр. 79/09)

Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског
инспектора и врсти опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС“, бр. 86/2009)

Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл.гласник РС“, бр.
4/10 и 26/10)

Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл.гласник
РС“, бр. 4/10)

Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа, рукописа и
преписа („Службени гласник РС“, бр. 74/93);

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник
РС“, бр. 109/09);

Упутство о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“, бр.42/00 и
118/03);

Статут општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 7/08 и 10/08);

Пословник о раду Скупштине општине („Службени лист општине Трстеник“, бр. 7/08)

Одлука о Општинској управи („Службени лист општине Трстеник'', бр. 10/08)

Одлука о доношењу генералног плана Трстеник (''Службени лист општине Трстеник“, бр
7/2009. );
Општина Трстеник

Информатор о раду
74/153
Одлука о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
(''Службени лист општине Трстеник“, бр 3/2010. );

Одлука о утврђивању критеријума за обрачун
и плаћање накнаде за уређење
грађевинског земљишта приликом легализације бесправно изграђених објеката (''Сл.лист општине
Трстеник'', број 6/2009)

Одлука о утврђивању услова у погледу удаљености од суседних објеката и висине
објеката који се легализују. (''Сл.лист општине Трстеник'', број 6/2009)

Одлука о доношењу Генералног плана Трстеника )''Сл.лист општине Трстеник'', број
7/2009)

Одлука о уређењу (''Сл.лист општине Трстеник, број 1/2009 и 1/10)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама и накнадама за
територију општине Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', број 1/2010)

Одлука о одржавању чистоће и уређењу насеља на територији општине Трстеник
(Сл.лист општине Трстеник'', број 4/99)

Одлука о заштити комуналних објеката (''Сл.лист општине Трстеник'', бр. 4/93)

Одлука о комуналној инспекцији (''Сл.лист општине Трстеник'', број 8/92)

Одлука о сахрањивању и гробљима (''Сл.лист општине Трстеник'', број 4/93, 6/2005 и
2/2006)

Одлука о техничким и санитарним условима за улив отпадних вода у градску
канализациону мрежу (''Сл.лист општине Трстеник'', број 4/93, 4/94, 1/09)

Одлука о одржавању чистоће и уређењу насеља на територији општине Трстеник
(''Сл.лист општине Трстеник'', број 4/99 и 6/2007)

Одлука о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине Трстеник
(''Сл.лист општине Трстеник'', број 4/99 и 4/2007)

Одлука о утврђивању локалних путева на територији општине Трстеник (''Сл.лист
општине Трстеник'', број 9/92)

Одлука о јавном водоводу и канализацији општине Трстеник (''Сл.гласник РС'', број
20/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 79/05)

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији општине Трстеник (''Сл.лист
општине Трстеник '', број 4/2005)

Одлука о рационалном коришћењу пијаће воде (''Сл.лист општине Трстеник'', број 2/93)
Општина Трстеник

Информатор о раду
75/153
Одлука о условима и начину држања животиња на територији општине Трстеник
(Сл.лист општине Трстеник'', број 2/93)

Одлука о начину обављања јавног превоза путника на територији општине Трстеник
(''Сл.лист општине Трстеник'', број 2/96)

Одлука о поверавању послова организованог прикупљања и одвожења смећа за
подручје општине Трстеник за која нису основана Јавна комунална предузећа (''Сл.лист општине
Трстеник'', број 6/2007 и 11/2008)

Одлука о аутотакси превозу путника на територији општине Трстеник (''Сл.лист општине
Трстеник'', број 6/2007

Одлука о утврђивању почетка и завршетка радног времена у одређеним делатностима
на територији општине Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', број 1/05,8/07,9/07 и 2/10)

Одлука о условима и начину снадбевања топлотном енергијом (''Сл.лист општине
Трстеник'', број 6/05)

Одлука о тарифном систему за обрачун топлотне енерије и услуга (''Сл.лист општине
Трстеник'', број 6/05,5/07 и 6/07)

Одлука о јавним паркиралиштима (''Сл.лист општине Трстеник'', 5/09 и 1/10)

Одлука о зеленим јавним површинама (''Сл.лист општине Трстеник'', 3/90 и 9/92)

Одлука о мерама за заштиту од буке (''Сл.лист општине Трстеник'', 6/02)

Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Трстеник (''Сл.лист
општине Трстеник, 6/09)

Одлука о одређивању матичних подручја на територији општине Трстеник (''Сл.лист
општине Трстеник, 5/10)
Општина Трстеник
Информатор о раду
76/153
X УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Одсек за урбанизам грађевинарство, комунално стамбене и еколошке послове
Урбанистичко – технички документи
Потребна документација за:

Издавање урбанистичког пројекта :
- захтев;
-услови предвиђени урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе за
потребе урбанистичко-архиктектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичкоархитектонске разраде локације ;
- копија плана парцеле или парцела, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности;
- доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта ;
-доказ о уплати прописане таксе.

Израда пројекта препарцелације и парцелације :
- захтев;
-услови утврђени планским документом за образовање једне или више више грађевинских парцела,
или образовање већег броја грађевинских парцела ;
- копија плана парцеле или парцела, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности; доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта ;
- доказ о уплати прописане таксе.

Издавање услова за израду пројекта исправке граница суседних парцела :
- захтев;
- доказ о праву својине, односно закупа на катастарској парцели;
- копија плана парцеле или парцела, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности;
- предлог исправке граница суседних парцела ;
- сагласност власника суседне катастарске парцеле за исправку граница суседних парцела у циљу
формирања грађевинске/их парцеле/а ;
- доказ о уплати прописане таксе.
 Потврђивање урбанистичког пројекта :
- захтев;
Општина Трстеник
Информатор о раду
77/153
- оверени урбанистички пројекат парцелације ( препарцелације ) урађен од овлашћеног привредног
друштва, односно другог правног лица или предузетника које је уписано у одговарајући регистар у три
примерка ;
- пројекат геодетских обележавања;
- доказ о уплати прописане таксе.
Информација о локацији и локацијска дозвола

Издавање информације о локацији :
- захтев;
- копија плана парцеле, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о уплати прописане таксе .

Издавање локацијске дозволе :
- захтев;
- копија плана парцеле , не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- извод из катастра подземних инсталација – оригинал ;
- доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту,
односно праву коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту ;
- подаци о објекту који ће се градити, а нарочито о : планираној диспозицији, врсти и намени објекта,
техничке карактеристике односно предлог уређења локације који садржи планирану диспозицију,
висину, габарит и намену објекта и сл ;
- попуњени захтеви за прикључке на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру – техничке
услове прибавља надлежни орган по службеној дужности о трошку инвеститора ;
- доказ о уплати прописане таксе .
Грађевинска дозвола

Издавање грађевинске дозволе:
- захтев;
- локацијска дозвола;
- главни пројекат у три примерака са извештајем о извршеној техничкој контроли;
- копију плана парцеле, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту;
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
Општина Трстеник
Информатор о раду
78/153
- доказ о регулисању накнаде за промену намене пољопривредног земљишта за објекте где се
изградњом врши промена намене обрадивог пољопривредног земљишта ;
- решење противпожарног инспектора на главни пројекат за објекте предвиђене Законом ;
- доказ о уплати прописане таксе .

Измена решења о локацијској и грађевинској дозволи услед промене инвеститора :
- захтев;
- доказ о праву својине, односно другом праву на земљишту ради изградње објекта, односно праву
својине на објекту ради реконструкције објекта и други правни основ стицања права својине на објекту
у изградњи;
- доказ о уплати прописане таксе .

Измена решења о грађевинској дозволи услед промена у току грађења:
- захтев ;
- постојеће Решење о грађевинској дизволи ;
- нови главни пројекат у три примерака са насталом изменом у току грађења са ревизијом ;
- ако је дошло до повећања површине објекта доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде
за уређивање грађевинског земљишта за увећану површину ;
- доказ о уплати прописане таксе .

Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола:
-захтев;
-копија плана парцеле, не старију од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту,
односно праву коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту ;
- идејни пројекат, односно главни пројекат за радове на адаптацији и санацији;
- информација о локацији за изградњу помоћних објеката, гаража и трафо станица 10/04 kV или 20/04
Kv;
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за
изградњу типских трафо станица 10/04 kV или 20/04 Kv (осим стубних трафо станица), гаража, остава,
и других сличних објеката, као и за промену намене објекта без извођење радова;
- доказ о уплати прописане таксе .

Извођење радова на адаптацији објеката :
- захтев;
Општина Трстеник
Информатор о раду
79/153
- копија плана парцеле, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту,
односно праву коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту ;
-грађевинска дозвола за објекат који се адаптира ;
- главни пројекат објекта са ревизијом у три примерка ;
- доказ о уплати прописане таксе .

Извођење радова на санацији објеката :
- захтев;
- копија плана парцеле , не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту,
односно праву коришћења на неизграђеном грађевинском земљишту ;
- грађевинска дозвола за објекат који се санира ;
- главни пројекат објекта са ревизијом ;
- доказ о уплати прописане таксе .

Извођење радова на изградњи помоћних објеката :
- захтев;
- копија плана парцеле, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупа грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту;
- грађевинска дозвола за стамбени или пословни објекат ;
- информација о локацији за изградњу помоћног објекта ;
- идејни пројекат ;
- доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта ;
- доказ о уплати прописане таксе.

Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката :
- захтев;
- копија плана парцеле, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту;
- грађевинска дозвола за објекат за који се изводе радови на ивестиционом одржавању ;
- идејни пројекат ;
- доказ о уплати прописане таксе .

Извођење радова на промени намене објекта :
Општина Трстеник
Информатор о раду
80/153
- захтев;
- копија плана парцеле , не старију од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупу грађевинског земљишта, односно праву својине на објекту;
- грађевинска дозвола за објекат за који се изводе радови на промени намене објекта ;
- идејни пројекат ;
- доказ о уплати прописане таксе.
Грађење

Почетак грађења објекта :
- пријава, која садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова;
- пријава се подноси органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном грађевинском инспектору
осам дана пре почетка извођења радова .

Издавање потврде о усклађености темеља :
- захтев ;
- геодетски снимак изграђених темеља у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских
радова ;
- доказ о уплати прописане таксе .

Пробни рад:
- захтев, о испуњености услова за пуштање објекта у пробни рад ;
- геодетски снимак дела објекта или објекта за који је поднета пријава за грађење;
- решење о грађевинској дозволи за део објекта или објекта који је предмет пуштања објекта у пробни
рад ;
-доказ о уплати прописане таксе .
Употребна дозвола

Технички преглед и употребна дозвола:
- захтев;
- решење о грађевинској дозволи за део објекта или објекта који је предмет техничког прегледа;
- копија плана са уцртаним објектом или делом објекта који представља функционалну целину а који
је предмет техничког прегледа , не старија од шест месеци са преписом листа непокретности;
- потврду о усклађености изграђених темеља ;
-записник комисије за технички преглед и пријем објекта ;
- доказ о уплати прописане таксе .
Општина Трстеник
Информатор о раду
81/153
Уклањање објекта

Издавање дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела:
- захтев;
- главни пројекат рушења у три примерака;
- копија плана парцеле, не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине на објекту;
- посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес;
- доказ о уплати прописане таксе .

Накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе у поступку легализације:
- захтев;
- копија плана парцеле са уцртаним објектом, не старија од шест месеци
са преписом листа
непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту;
- обавештења за легализацију ;
- фотографије објекта
са техничким извештајем о стању објекта, инсталација, инфраструктурне
мреже и спољњег уређења који садржи геодетски снимак објекта , са исказаном бруто развијеном
грађевинском површином у основи објекта или записник о извршеном вештачењу о испуњености
услова за употребу објекта , са спецификацијом посебних физичких делова који садржи геодетски
снимак објекта , са исказаном бруто и нето развијеном грађевинском површином – у зависности од
врсте објекта ;
- доказ о уређењу односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта ;
- доказ о уплати прописане таксе .
Уверења о старости објекта

За објекте изграђене пре доношења прописа о изградњи објеката:
- захтев ;
-копију плана парцеле на којој је уцртан изграђен објекат , не старија од шест месеци са преписом
листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту;
- изјава два сведока о периоду градње постојећег објекта ;
-записник грађевинске инспекције о времену грађења постојећег објекта ;
- доказ о уплати прописане таксе.
Општина Трстеник
Информатор о раду
82/153
Заузимање јавне површине

Потребна су следећа документа уз захтев:
- захтев ;
- доказ о уплати прописане таксе ;
- доказ о извршеној уплати накнаде за заузимање јавне површине ;
- за заузимање јавне површине за летње баште : скице распореда столова у односу на јавну
површину ;
- заузета (асфалтирана или бетонирана) површина се наплаћује се дневно по квадратном метру
заузете површине , а према Одлуци о локалним комуналним таксама и накнадама за територију
општине Трстеник ( '' Службени лист општине Трстеник '' број 6/2009. године ) .
Раскопавање јавне површине

Потребна су следећа документа уз захтев:
- захтев ;
- писана изјава о почетку извођења радова као и року заврешетка радова са техничким описом трасе ;
- копија плана са подземним инсталацијама ;
- сагласност за паралелно вођење или укрштање корисника који су уцртани у копији плана подземних
инсталација ( инаталације : ЕПС - ЈП “Електросрбија” Краљево Е.Д. Трстеник , ЈКСП ''КОМСТАН'' из
Трстеника , топловода ППТ ЕНЕРГЕТИКА , телефона Телеком Крушевац ,
оптичког кабла или
коаксијалног кабла Телеком Краљево , итд.) ;
- оверен уговор са овлашћеним извођачем радова о враћању у пређашње стање раскопаних
површина ;
- сагласност власника, односно корисника земљишта раскопаних површина -
јавног и осталог
земљишта ;
- доказ о уплати прописане таксе .
Екологија

За одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину :
- захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину ;
- попуњен упитник – кратак опис пројекта ;
- -копија плана парцеле - не старија од шест месеци са преписом листа непокретности ;
- доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту;
- доказ о уплати прописане таксе .
Општина Трстеник

Информатор о раду
83/153
За одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину :
- захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени ;
- попуњен упитник – карактеристике пројекта
- карактеристике ширег подручјана коме се планира реализација пројекта ;
- копија плана парцеле - не старија од шест месеци са преписом листа непокретности на којој се
планира градња објекта ;
- доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на објекту;
- доказ о уплати прописане таксе .

За сагласност на студију о процени утицаја на животну средину :
- захтев за добијање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
- Студија о процени утицаја на животну средину у три примерка ;
- доказ о уплати трошкова рада техничке комисије по посебном Решењунадлежног органа.
Одсек за скупштинске, опште послове и друштвене делатности
Овај Одсек врши поверене послове, придржавајући се одредбама Закона о раду, Закона о
финансијској подршци породици са децом, Закона о општем управном поступку, Правилника о
ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом и
Правилника о праву трећег детета да бесплатно користи услуге дечије установе а та права су:
Накнада зараде за време породиљског одсуства,
Одсуства са рада ради неге детета,
Одсуства са рада ради посебне неге детета
Да би се остварило ово право од документације је потребно прибавити:
1. захтев за отварање породиљског одсуства;
2.
извештај о привременој спречености за рад у време породиљског одсуства и ради посебне
неге детета – дознака;
3.
извод из матичне књиге рођених за сву децу;
4.
фотокопије оверене здравствене књижице мајке, односно корисника права;
5.
решења послодавца о праву на породиљско одсуство, праву на одсуство са рада ради неге
детета, односно праву на одсуство са рада ради посебне неге детета;
6.
Уговор о раду;
Општина Трстеник
7.
Информатор о раду
84/153
потврде послодавца о дужини радног односа запосленог непрекидно и непосредно пре
остваривања права;
8.
потврде послодавца о висини основне зараде запосленог и увећане зараде, по основу
времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у проценту
утврђеном у члану 108. став 1. тачка 4) Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05 и
54/09), за 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, за сваки месец
појединачно;
9.
обрачуна зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави запосленом, у
складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње одсуство, за сваки
месец појединачно;
10.
извештај (извода банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за сваки
месец појединачно;
Власници радњи треба да прибаве и:
1.
Решење надлежног органа о месечној основици за који се плаћају доприноси за обавезно
пензијско и инвалидско осигурање, за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето
коришћење одсуства, и по истеку године потврде о коначној основици – само за лице које самостално
обавља делатност;
2.
решења надлежног органа о привременом затварању радње, односно о привременом
поверавању обављања те делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време трајања
одсуства неће обављати исту или другу делатност, само за лице које самостално обавља делатност
коју због њене природе није могуће пренети на друго лице;
3.
Основно решење о регистрацији радње.
Родитељски додатак
Право на родитељски додатак остварује се на основу поднетог захтева мајке и следећих доказа:
1.
Извода из матичне књиге рођених за сву децу који не могу бити старије од 6 месеци;
2.
Уверења о држављанству РС СРЈ мајке који не могу бити старији од 6 месеци;
3.
Пријаве пребивалишта за сву децу;
4.
Фотокопија личне карте за мајку;
5.
Фотокопија здравствене књижице за мајку;
6.
Уверења надлежног органа старатељства да непосредно брине о детету за које је поднела
захтев, односно да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите,
Општина Трстеник
Информатор о раду
85/153
хранитељску породицу или дата на усвојење, односно да није лишена родитељског права у односу на
децу претходног реда рођења.
Дечји додатак
Дечји додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који је држављаних
Републике Србије, има пребивалиште на територији општине Трстеник и остварује право на
здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и
четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева.
Уз захтев за признавање права на дечији додатак подносилац захтева прилаже:
1.
Изводе из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
2.
Уверење да је држављанин републике Србије;
3.
Фотокопије личних карата одраслих чланова заједничког домаћинства, а за децу пријаве
пребивалишта;
4.
Фотокопију своје оверене здравствене књижице;
5.
Потврду о приходима у три месеца која претходе месецу подношења захтева за сваког
члана заједничког домаћинства који остварује приходе;
6
Потврду и катастарским приходима у претходној години за сваког члана заједничког
домаћинства из места рођења и становања;
7.
Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства из места рођења и становања;
8.
Потврду о својству редног ученика за децу школског узраста (основна и средња школа);
9.
Доказе о чињеницама у вези непокретности, као и стамбеног простора, као што су (изводи из
земљишних књига-власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, уверење
Републичког геодетског завода, уговор о коришћењу стана);
* 10.
Потврду надлежне здравствене установе о разлозима за нередовно
школовање;
* 11.
Акт о разврставању за дете ометено у развоју;
* 12.
Акт о продужењу родитељског права;
* 13.
Доказе на основу којих се остварује статус самохраног родитеља (извод из матичне књиге
умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престака ванбрачне
заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу
неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе);
*14.
Докази о незапослености (уверење и радња књижица);
Општина Трстеник
*15.
Информатор о раду
86/153
Докази о старатељству или хранитељству (акт надлежног органа старатељства);
* прилози означени звездицом достављају се само у случају доказивања тих статуса.
Једнократна новчана помоћ породиљи
Потребна документација:
-
захтев подносиоца – мајке
-
извод из матичне књиге рођених за дете,
-
потврду о п ријави пребивалишта за дете,
-
уверење о држављанству подносиоца захтева (мајке),
-
фотокопију личне карте подносиоца захтева.
Надокнада трошкова вантелесне оплодње:
Потребна документација:
-
захтев (пише подносилац захтева),
извод из матичне књиге венчаних или оверену изјаву два сведока да парови живе
заједно,
-
оверену изјаву да немају деце,
-
уверење о држављанству и пребивалишту,
-
копије личних карата,
-
потврду изабране здравствене установе да су парови у поступку вантелесне оплодње,
-
одговарајућу медицинску документацију којом доказују стерилитет,
-
фактуру изабране здравствене установе о плаћеном поступку вантелесне оплодње,
фактуру о куповини
Борачко инвалидска заштита
ратни војни инвалиди -
-
За признавање својства ратног војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести,
потребно је приложити:
-
захтев за признавање својства ратног војног инвалида,
-
лична карта (фотокопија)
-
извод из МКР
-
уверење о држављанству
-
медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења
захтева
Општина Трстеник
Информатор о раду
87/153
-
уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)
-
уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање ратног војног
инвалида:
-
захтев за наведено право
-
извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
-
извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
-
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година
-
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
-
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба)
-
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
-
приходи свих чланова домаћинства
-
уверење Центра за социјални рад
-
изјава два сведока
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
-
захтев за признавање права на здравствену заштиту
-
уверење да здравствебу заштиту не остварује по другом основу,
-
уверење пореске управе,
-
уверење Службе за катастар непокртности
Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
-
захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
-
предлог специјалисте за ортопедска помагала не старије од шест месеци.
Потребна документација за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ:
-
захтев за наведено право
-
уверење Националне службе за запошљавање које треба да садржи:
-
податке о томе да ли је и ако јесте у којим периодима евидентира подносиц захтева као
незапослено лице – и тај период да се изричито наведе,
-
податке о томе да ли подносилац захтева остварује новчану накнаду по том основу или не,
-
фотокопију евиденционог картона Националне службе за запошљавање,
-
- фотокопија радне књижице.
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
88/153
Мирнодопски војни инвалиди -
Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу
ране, озледе, повреде и болести:
-
захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида,
-
лична карта (фотокопија),
-
извод из МКР,
-
уверење о држављанству,
-
медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења
захтева,
-
уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган),
-
уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу.
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
-
захтев за наведено право,
-
извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку ,
-
извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
-
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година,
-
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
-
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља Служба),
-
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
-
приходи свих чланова домаћинства,
-
уверење Центра за социјални рад,
-
изјава два сведока (о броју чланова домаћинства).
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
-
захтев за признавање права на здравствену заштиту,
-
уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу.
Потребна документација за признавање права на
ортопедска и друга помагала:
-
захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
Општина Трстеник
-
Информатор о раду
89/153
предлог специјалисте за ортопедска помагала.
Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
-
захтев за признавање права на путничко моторно возило,
-
налаз лекара специјалиста и комиисје о трајном оштећењу
организма и својства прве групе.
Потребна документација за признавање права на додатак на туђу негу и помоћ:
-
захтев за признавање права на додатак на туђу негу и помоћ,
-
налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.
-
Породични инвалиди (по палом борцу-супруга и деца)
Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (за
супругу и децу):
-
захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
-
лична карта или избегличка легитимација (фотокопија)
-
извод из МКВ
-
изјава два сведока да се удовица није преудала
-
извод из МКР за децу
-
потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота,
-
уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
-
уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)
-
извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
-
захтев за наведено право,
-
извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
-
извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
-
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
-
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокртности),
-
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
-
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
-
приходи свих чланова домаћинства,
Општина Трстеник
-
уверење Центра за социјални рад,
-
изјава два сведока.
Информатор о раду
90/153
Потребна документација за признавање права на породични додатак:
-
захтев за наведено право,
-
фотокопија личне карте
-
извод из МКР за подносиоца захтева
-
извод из МКВ
-
уверење о држављанству за подносиоца захтева
-
доказ о приходима домаћинства,
-
уверење о имовном стању (издаје служба за катастат непокретности),
-
доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших
република и општина у којима су живели.
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
-
захтев за признавање права на здравствену заштиту,
-
уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити
има правног основа за други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
Породични инвалиди могу (по палом умрлом РВИ)-
-
Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (за
супругу и децу):
-
захтев за признавање права на породичну нвалиднину по палом борцу,
-
лична карта или избегличка легитимација (фотокопија),
-
извод из МКВ,
-
изјава два сведока да се удовица није преудала,
-
извод из МКР за децу,
-
потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година
живота,
-
уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу,
-
уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
-
извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
-
захтев за наведено право,
Општина Трстеник
Информатор о раду
-
извод из МКР и МКВ уколико су чланови домаћинства корисника,
-
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
-
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
91/153
-
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство
-
(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
-
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
-
приходи свих чланова домаћинства,
-
уверење Центра за социјални рад,
-
изјава два сведока.
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
-
захтев за признавање права на здравствену заштиту,
-
уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за
други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
-
захтев за признавање права на додатну негу и помоћ,
-
налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица.
Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти војног
инвалида:
-
захтев за признавање права на једнократну помоћ,
-
извод из МКУ за покојног војног инвалида,
-
фотокопија личне карте подносиоца захтева,
-
изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са
војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти.
Породични инвалиди (родитељи палог борца)Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу
(родитељи палог борца):
-
захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу,
-
лична карта или избегличка легитимација (фотокопија) за оба родитеља
-
извод из МКВ за родитеље,
-
извод из МКР за родитеље,
Општина Трстеник
Информатор о раду
-
уверење о држављанству за родитеље,
-
уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган),
-
извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право.
92/153
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
-
захтев за наведено право,
-
извод из МКР и МКВ уколико је корисник био у браку,
-
извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
-
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
-
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
-
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство
(издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба),
-
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
живели,
-
приходи свих чланова домаћинства,
-
уверење Центра за социјални рад,
-
изјава два сведока о броју чланова домаћинства.
Потребна документација за признавање права за увећање месечног новчаног примања на
основу самохраности:
-
захтев за наведено право,
-
изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева самохрани лице,
-
ко сачињава ужу породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван домаћинства као и
да ли исти остварују приход,
-
извод из МКР или МКВ или МКУ за родитеље подносиоца захтева,
-
извод из МКР за децу подносиоца захтева:
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
-
захтев за признавање права на здравствену заштиту,
-
уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за
други вид здравственог осигурања по прописима здравства.
Потребна документација за признавање права на материјално обезбеђење
(кадровачка помоћ):
-
захтев за признавање наведеног права,
Општина Трстеник
Информатор о раду
93/153
-
фотокопија личне карте за подносиоца захтева,
-
извештај Војног одсека од када се хранилац налази на одслужењу војног рока,
-
извод из МКР за децу,
-
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
-
медицинска документација о здравственом стању за родитеље храниоца уколико су млађи од
60 година мушкарци односно 55 година жене,
-
извештај лекара специјалисте о постојању трудноће за супругу храниоца уколико нема деце,
-
изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства,
-
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
-
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонд аза здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
-
изјава о заједничком домаћинству,
-
уверење Завода за тржиште рада.
Потребна документација за једнократном помоћи:
-
захтев за признавање наведеног права,
-
мишљење СУБНОР-а,
-
налаз лекара специјалисте о наведеном обољењу или повреди,
Цивилни инвалиди рата –
Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну
инвалиднину:
-
захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину,
-
фотокопија личне карте,
-
уверење о држављанству,
-
извод из МКР
-
медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија уверења о
околностима повређивања,
-
доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих.
Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
-
захтев за признавање права на додатну негу и помоћ,
-
налази лекара специјалисте о потреби зе негом и помоћи другог лица.
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
Општина Трстеник
Информатор о раду
-
захтев за признавање права на здравствену заштиту,
-
уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу.
94/153
Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:
-
захтев за признавање на ортопедска и друга помагала,
-
предлог специјалисе за ортопедска помагала.
Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
-
захтев за наведено право,
-
извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку,
-
извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника,
-
потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година,
-
уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности),
-
уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за
здравство и исто прибавља служба),
доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су
-
живели,
приходи свих чланова домаћинства,
-
- уверење Центра за социјални рад,
- изјава два сведока.
Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова:
-
захтев за признавање права на једнократну помоћ,
-
извод из МКУ за покојног војног инвалида,
-
фотокопија личне карте подносиоца захтева,
-
изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са
војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти,
Припадници равногорског покрета могу остварити следећа права и то:
1.
лична инвалиднина,
2.
допунсјка лична инвалиднина,
3.
додатак за негу и помоћ
4.
ортопедски додатак,
5.
здравствена заштита (они који имају пребивалиште у Републици Србији)
Општина Трстеник
6.
Информатор о раду
95/153
ортопедска и друга помагала (само они који имају пребивалиште на подручју Републике
Србије),
7.
Право на накнаду трошкова смештаја у установи социјалне зштите само за смештај корисника
у Републици Србији,
8.
Бањско и климатско лечење само на подручју Републике Србије,
9.
Месечно новчано примање само лицима који имају пребивалиште на територији Републике
Србије,
10.
Право на путничко возило само корисници који имају пребивалиште на територији Републике
Србије,
11.
Бесплатна повлашћена вожња,
12.
Месечно новчано примање (само за лица која имају пребивалиште у Републици Србији и
Црној гори)
13.
Право на додељивање Равногорске споменице 1941.
14.
Признавање времена проведеног у НОР-у, посебан пензијски стаж у двоструком трајању.
Породица умрлог или погинулог припадника Равногорског покрета може да оствари следећа
права:
1.
породичну инвалиднину
2.
допунску породичну инвалиднину
3.
породични додатак
4.
увећану породичну инвалиднину
5.
помоћ у случају смрти за умрлог војног инвалида.
За остваривање права инвалида потребна је следећа документација:
а) писана доказна средства којима се доказује начин и околности рањавања или болести и учешће у
Равно9горском покрету,
б) медицинска документација за признавање својства инвалида по основу
болести,
ц) изјава два квалификована сведока,
д) уверење о држављанству (местом задњег пребивалиштас на територији Србије, даном када је
лице приступило Равногорском покрету),
е) извод из матичне књиге рођених.
За остваривање породичне инвалиднине (брачни друг, деца, родитељи) потребна је следећа
документација:
Општина Трстеник
Информатор о раду
-
захтев за остваривање права,
-
писана доказна средства,
-
изјава квалификованих сведока,
-
извод из матичне књиге венчаних и матичне књиге умрлих за инвалида,
-
фотокопија личне карте и извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева,
-
извештај Војног одсека Крушевац из регрутног протокола,
-
извештај СУП-а да је осуђиван због учешћа у Равногорском покрету.
96/153
Потребна документација за прибављање ''Равногорске споменице 1941''.
-
захтев за остваривање права
-
писана доказна средства о учешћу у покрету,
-
изјава два квалификована сведока – бораца НОР-а који о том учешћу имају лично и
непосредно сазнање,
-
извод из матичне књиге рођених и матичне књиге умрлих за лице које је погинуло,
-
доказ да су у Југословенску војску у отаџбини, односно Равногорски покрет ступили у период
од 17.04.1941. до 31.12.1941. године,
-
доказ да нису прекидали службу у Југословенској војсци или Равногорском покрету до
15.05.1945. године својевољним напуштањем ове војске, вратили кућама, дезертирали или се
предали непријатеља
Одсек за буџет, финансије и имовинско-правне послове
За доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању
грађевинске парцеле, потребно је поднети :
-
захтев
-
копију плана парцеле/а са изводом из листа непокретности на који се објекат налази ,
издате од Службе за катастар непокретности (не старије од 6 месеци)
-
доказ о начину стицања права на објекту (грађевинска и употребна дозвола) или други
доказ надлежног органа
-
такса
Ако је објекат у поступку легализације потребно је приложити и:
-
доказ надлежног органа да постоји могућност легализације објекта (потврда издата од
надлежног органа за легализацију објекта)
Општина Трстеник
Информатор о раду
97/153
За доношење решења о конверзији права коришћења на грађевинском земљишту у право
својине стеченог у поступку приватизације стечаја или извршног поступка потребно је
поднети:
-
захтев
-
копију плана парцеле/а са изводом из листа непокретности издату од Службе за катастар
(не старије од 6 месеци)
доказ о начину стицања права коришћења парцели/ама (све валидне одлуке из поступка
-
приватизације, стечаја, или извршног поступка о стицању земљишта )
све релевантне податке о самом привредном друштву, односном другом правном лицу
-
којим се оно легитимише у поступку, а које је подносилац захтева (достављање исправа које издају
надлежни органи за регистрацију-АПР и пореску администрацију
-
доказ о уплати укупне купопродајне цене капитала
-
изјаву одговорног лица у привредном друштву или другом правном лицу као подносиоцу
захтева, да су подаци наведени у захтеву истинити
-
налаз овлашћеног вештака финансијске струке са списка сталних судских вештака
-
ако је подносилац захтева имао трошкове на припремању, односно уклањању
индустријског загађења на предметном грађевинском земљишту, уз захтев за конверзију права
доставља и доказе о овим трошковима
такса.
-
Одсек за привреду и одрживи развој
РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
потребно
- захтев,
- доказ о власништву,односно праву коришћења обрадивог пољопривредног земљишта, (власнички
лист, извод из листа непокретности, уговор о купопродаји или преносу права коришћења оверен код
суда), не старији од 6 месеци,
-копија плана (оргинал), не старија од 6 месеци,
-извод
из
одговарајућег
урбанистички
планови
урбанистичког
Генерални
плана
план,план
о
намени
катастарске
генералне
регулације
парцеле(одговарајући
и
план
детаљне
регулације),односно информација о локацији, односно решење о утврђивању земљишта за редовну
Општина Трстеник
Информатор о раду
98/153
употребу објеката и формирању грађевинске парцеле у смислу члана 70. Закона о планирању и
изградњи,
-сагласност Министарства пољопривреде за промену намене пољопривредног земљишта
- такса
РЕШЕЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКУПЉАЊЕ,
СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРАНСПОРТ
ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА
- захтев,
- потврда о регистрацији (акт о оснивању,извод из одговарајућег регистра)
-радни план постројења
-план заштите од удеса и оверен елаборат
-предлог плана за затварање постројења
-сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог
стања или акт о ослобађању од обавезе израде процене утицаја на животну средину,
-копије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа у скаду са законом, докази и
документација о постројењу,његовом капацитету и карактеристикама,докази и документација о
опреми и средствима за рад;
-Финансијске и друге гаранције, односно одговарајућа осигурања за случај удеса или штете
причињене трећим лицима
- такса
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНИХ УСЛОВА
-захтев
-пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника
-доказ о уплаћеној административној такси, у складу са законом
-доказ о упису у одговарајући регистар за правно лице и предузетника
-копијa плана парцеле
-извод из листа непокретности
-информација о локацији или локацијска дозвола
-мишљење јавног водопривредног предузећа
-технички опис објекта, односно радова,
-графичке прилоге: генералну ситуацију, ситуацију, основе, профиле и др.
Општина Трстеник
Информатор о раду
99/153
-раније издата водна акта у случају изградње новог објекта у саставу постојећег или његове
реконструкције
-доказ о решеним имовинско-правним односима
-претходна студија оправданости са генералним пројектом или студија оправданости са идејним
пројектом
-извештај ревизионе комисије о стручној контроли
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
-захтев
-пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника
-доказ о уплаћеној административној такси
-доказ о упису у одговарајући регистар, ако је подносилац захтева правно лице или предузетник
-решење о издавању водних услова
-локацијска дозвола
-главни пројекат
-одговарајућа лиценца за одговорног пројектанта
-извод из главног пројекта који се односи на хидротехнички део и део који се односи на објекте који
утичу на водни режим
-извештај о техничкој контроли главног пројекта
-одговарајућа лиценца за лица које је извршило техничку контролу главног пројекта
РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
-захтев
-пуномоћје, ако се захтев подноси преко пуномоћника
-доказ о уплаћеној административној такси
-доказ о упису у одговарајући регистар, ако је подносилац захтева правно лице или предузетник
-решење о издавању водне сагласности или водне дозволе
-извештај јавног водопривредног предузећа о испуњености услова из водних услова и водне
сагласности за издавање водне дозволе
-извештај комисије о извршеном техничком прегледу објекта
-главни пројекат
-пројекат изведеног објекта
-извод из главног пројекта
Општина Трстеник
Информатор о раду
-извод из пројекта изведеног објекта
XI ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Поступак ради пружања услуга детаљно је описан у поглављу X
XII ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
Преглед података о пруженим услугама детаљно је дат у поглављу VII
100/153
Општина Трстеник
Информатор о раду
101/153
XIII ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ОДЛУКА
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2011. ГОДИНЕ
1. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Трстеник за 2011. годину (у даљем тексту: буџет), састоји се
од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
у динарима
Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине
837.498.607,00
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
902.498.607,00
Буџетски суфицит/дефицит
65.000.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
-----------------
Укупни фискални суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
65.000.000,00
Примања од задуживања
80.000.000,00
Примања од продаје финансијске имовине
1.000.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од вредности)
--------------
Издаци за отплату главнице дуга
16.000.000,00
Нето финансирање
65.000.000,00
Укупан фискални суфицит/дефицит
плус нето финансирање
В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА
-----------------------
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су следећим износима:
ОПИС
Шифра
економске
класификације
Средства из
буџета
1.
2.
3.
УКУПНИ
ПРИХОДИ
И
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
1. Порески приходи
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
1.2.Самодопринос
1.3.Порез на имовину
1.4.Порез
на
добра
и
услуге
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:
-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приходи)
1.5.Остали порески приходи
2.
Непорески
приходи
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:
-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приходи)
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
71
432.836..693,00
711,712
283.026.693,00
711180
45.000.000,00
713
47.100.000,00
714
19.600.000,00
716
32.700.000,00
74
61.100.000,00
731+732
20.000.000,00
733
321.663.000,00
5.410.000,00
498.914,00
8
1.400.000,00
Општина Трстеник
Информатор о раду
102/153
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Текући расходи
4
779.952.077,00
1.1. Расходи за запослене
41
274.060.422,00
1.2. Коришћење роба и услуга
42
311.317.540,00
1.3. Отплата камата
44
11.000.000,00
1.4. Субвенције
45
14.348.040,00
1.5. Социјална заштита из буџета
47
10.700.000,00
1.6. Остали расходи
48+49
36.425.000,00
463
122.101.075,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
122.546.530,00
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (осим 6211)
62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
92
2. Трансфери
2. Задуживање
1.000.000,00
91
80.000.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
911
80.000.000,00
2.2. Задуживање код страних кредитора
912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
61
16.000.000,00
611
16.000.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
613
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
(класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)
6211
3
3
Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 65.000.000,00.динара, за
финансирање отплате дуга у износу од 16.000.000,00.динара, обезбедиће се из приватизационих примања у износу од
1.000.000,00. динара, кредита у износу од 80.000.000,00.динара, примања од продаје средстава у износу од
1.400.000,00.динара.
2. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
Средства буџета у износу од 918.498.607,00. динара и средства од додатних прихода директних и индиректних
корисника средстава буџета у укупном износу од 107.706.798,00.динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и
то:
Р А С Х О Д И
функц позиција економска
ионал
класификациј
на
а
класи
фикац
ија
НАМЕНА
План 2011 г
Сопствена средства
Укупно
ПРЕДСЕДНИК, ОПС. ВЕћЕ И СО
110
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
2
412000 Социјални допр.на терет послодавца
3
423000 Услуге по уговору
Укупно
2,042,500.00
376,250.00
376,250.00
3,000,000.00
3,000,000.00
5,418,750.00
110
2,042,500.00
0.00
5,418,750.00
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
4
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
5
412000 Социјални допр.на терет послодавца
2,042,500.00
2,042,500.00
354,750.00
354,750.00
Општина Трстеник
Информатор о раду
Укупно
2,397,250.00
103/153
0.00
2,397,250.00
ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
6
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
7
412000 Социјални допр.на терет послодавца
Укупно
1,902,500.00
1,902,500.00
537,500.00
537,500.00
2,440,000.00
110
0.00
2,440,000.00
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
8
9
10
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
412000 Социјални допр.на терет послодавца
416000 Накнаде члановима Већа
Укупно
1,300,000.00
430,000.00
430,000.00
5,500,000.00
5,500,000.00
7,230,000.00
110
1,300,000.00
0.00
7,230,000.00
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Председник Скупштине
11
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
12
412000 Социјални допр.на терет послодавца
Укупно
1,935,000.00
1,935,000.00
376,250.00
376,250.00
2,311,250.00
0.00
2,311,250.00
Заменик преседника Скупштине
13
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
14
412000 Социјални допр.на терет послодавца
Укупно
1,067,300.00
1,067,300.00
232,700.00
232,700.00
1,300,000.00
0.00
1,300,000.00
Секретар Скупштине
15
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
16
412000 Социјални допр.на терет послодавца
Укупно
1,075,000.00
1,075,000.00
193,500.00
1,268,500.00
193,500.00
0.00
1,268,500.00
Заменик Секретара Скупштине
17
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
18
412000 Социјални допр.на терет послодавца
Укупно
967,500.00
967,500.00
172,000.00
172,000.00
1,139,500.00
1,139,500.00
Остали посебни расходи
19
416000 Накнаде одборницима СО
2,500,000.00
2,500,000.00
20
416000 Накнаде чл. комисија
1,000,000.00
1,000,000.00
Укупно
3,500,000.00
0.00
3,500,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
Свега глава 1.01
130
27,005,250.00
0.00
27,005,250.00
27,005,250.00
0.00
27,005,250.00
ОПШТИНСКА УПРАВА
21
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
69,928,750.00
69,928,750.00
22
412000 Социјални допр.на тарет послодавца
12,556,000.00
12,556,000.00
23
414000 Социјална давања запосленима
2,000,000.00
2,000,000.00
24
415000 Накнада трошкова за запослене
1,500,000.00
1,500,000.00
25
416110 Награде,бонуси и ост.пос.расходи
5,500,000.00
5,500,000.00
26
421000 Стални трошкови
11,000,000.00
11,000,000.00
27
422100 Трошкови путовања
2,000,000.00
2,000,000.00
28
423000 Услуге по уговору
5,000,000.00
5,000,000.00
29
424000 Специјализоване услуге
1,000,000.00
1,000,000.00
30
425000 Текуће поправке и одржаванања
4,500,000.00
4,500,000.00
31
426000 Материјал
3,500,000.00
3,500,000.00
32
451000 Субвенције јав. Нефинајсиским институција.
33
482000 Порези, таксе и казне
34
35
36
512000 Машине и опрема
400,000.00
400,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
483000 Новчане казне по реш.судова
300,000.00
300,000.00
511000 Зграде и гр.објекти
500,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Општина Трстеник
37
Информатор о раду
515000 Нематеријална имовина
200,000.00
104/153
0.00
200,000.00
0.00
122,384,750.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
Свега глава 1.02
122,384,750.00
122,384,750.00
910
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
38
463000 Превоз запослених
39
463000 Стални трошкови
7,000,000.00
7,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
централно грејање
14,000,000.00
14,000,000.00
набавка дрва И угља
10,000,000.00
10,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
350,000.00
350,000.00
Остало
40
463000 Услуге по уговору
41
463000 Специјализоване услуге
100,000.00
100,000.00
42
463000 Материјал
1,600,000.00
1,600,000.00
43
463000 Такмичење ученика
1,000,000.00
1,000,000.00
44
463000 Превоз ученика
12,000,000.00
12,000,000.00
45
463000 Трошкови путовања
150,000.00
150,000.00
46
463000 Трошкови стручног усавршавања
300,000.00
300,000.00
47
463000 Опрема
800,000.00
800,000.00
48
463000 Текуће поправке и одржавање
6,000,000.00
6,000,000.00
49
463000 Јубиларне награде
600,000.00
600,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
Свега глава 1.03
920
59,900,000.00
0.00
59,900,000.00
59,900,000.00
0.00
59,900,000.00
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
50
463000 Превоз запослених
2,000,000.00
51
463000 Стални трошкови
14,000,000.00
14,000,000.00
463000 централно грејање
12,000,000.00
12,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
150,000.00
150,000.00
463000 Остало
52
463000 Услуге по уговору
53
463000 Специјализоване услуге
54
463000 Материјал
55
2,000,000.00
100,000.00
100,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
463000 Такмичење ученика
300,000.00
300,000.00
56
463000 Трошкови путовања
100,000.00
100,000.00
57
463000 Трошкови стручног усавршавања
200,000.00
200,000.00
58
463000 Текуће поправке и одржавања
400,000.00
400,000.00
59
463000 Опрема
500,000.00
500,000.00
60
463000 Јубиларне награде
600,000.00
600,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
Свега глава 1.04
19,850,000.00
0.00
19,850,000.00
19,850,000.00
0.00
19,850,000.00
11,932,500.00
1,530,000.00
13,462,500.00
2,000,000.00
270,000.00
2,270,000.00
180,000.00
100,000.00
280,000.00
КУЛТУРА
820
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
61
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
62
412000 Социјални доприноси
63
414000 Социјална давања
64
415000 Накнада трошкова за запослене
65
416000 Награде,бонуси и ост.посл.расходи
66
421000 Стални трошкови
67
422000 Трошкови путовања
290,000.00
290,000.00
70,000.00
0.00
70,000.00
6,000,000.00
610,000.00
6,610,000.00
400,000.00
400,000.00
Општина Трстеник
68
423000 Услуге по уговору
69
424000 Специјализоване услуге
Информатор о раду
Аматерско позориште
105/153
150,000.00
1,500,000.00
1,650,000.00
2,850,000.00
300,000.00
3,150,000.00
350,000.00
Остало
70
425000 Текуће поправке и одржавање
71
426000 Материјал
72
482000 Порези, таксе и казне
73
512000 Машине и опрема
74
523000 Залихе робе за даљу продају
350,000.00
2,500,000.00
300,000.00
2,800,000.00
2,000,000.00
500,000.00
2,500,000.00
300,000.00
300,000.00
1,000,000.00
50,000.00
50,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,150,000.00
1,150,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Приходи из буџета
26,182,500.00
сопствени приходи
26,182,500.00
7,500,000.00
7,500,000.00
7,500,000.00
33,682,500.00
други ниво власти
Свега Народни универзитет
820
0.00
26,182,500.00
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЈЕФИМИЈА“
75
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
5,837,250.00
5,837,250.00
76
412000 Социјални доприноси
1,042,750.00
1,042,750.00
77
414000 Социјална давања
100,000.00
100,000.00
78
415000 Накнада трошкова за запослене
150,000.00
150,000.00
79
416000 Награде,бонуси и ост.посл.расходи
100,000.00
100,000.00
80
421000 Стални трошкови
150,000.00
81
422000 Трошкови путовања
82
423000 Услуге по уговору
130,000.00
130,000.00
83
424000 Специјализоване услуге
650,000.00
260,000.00
910,000.00
Савремена српска проза
300,000.00
200,000.00
500,000.00
Остало
350,000.00
60,000.00
410,000.00
84
425000 Текуће поправке и одржавање
85
426000 Материјал
86
512000 Машине и опрема
87
515000 Нематеријална имовина
70,000.00
220,000.00
70,000.00
70,000.00
0.00
50,000.00
70,000.00
120,000.00
300,000.00
300,000.00
500,000.00
500,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
8,580,000.00
сопствени приходи
8,580,000.00
900,000.00
други ниво власти
Свега Библиотека
820
900,000.00
0.00
8,580,000.00
900,000.00
9,480,000.00
КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
88
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
4,192,500.00
4,192,500.00
89
412000 Социјални доприноси
731,000.00
731,000.00
90
414000 Социјална давања
100,000.00
100,000.00
91
415112 Накнада трошкова за запослене
120,000.00
120,000.00
92
421000 Стални трошкови
150,000.00
150,000.00
93
423000 Услуге по уговору
94
424000 Специјализоване услуге
Јефимијини дани
Такмичење села, остале кул.
манифестације и КУД
95
426000 Материјал
96
512000 Машине и опрема
70,000.00
70,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
500,000.00
500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
8,413,500.00
сопствени приходи
8,413,500.00
0.00
други ниво власти
Свега КПЗ
0.00
0.00
8,413,500.00
0.00
8,413,500.00
Општина Трстеник
Информатор о раду
Свега глава 1.05
830
106/153
43,176,000.00
8,400,000.00
51,576,000.00
ИНФОРМИСАЊЕ-РТВ ТРСТЕНИК
97
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
8,600,000.00
2,251,695.00
10,851,695.00
98
412000 Социјални доприноси
1,505,000.00
490,929.00
1,995,929.00
414000 Социјална давања
200,000.00
100
99
416000 Награде,бонуси и оста.посло.расходи
200,000.00
101
421000 Стални троскови
500,000.00
102
422000 Трошкови путовања
202,920.00
202,920.00
103
423000 Услуге по уговору
1,100,000.00
0.00
1,100,000.00
104
424000 Специјализоване услуге
1,200,000.00
293,700.00
1,493,700.00
105
426000 Материјал
96,120.00
96,120.00
106
512000 Машине и опрема
151,276.00
1,651,276.00
1,500,000.00
200,000.00
200,000.00
112,320.00
612,320.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
14,805,000.00
сопствени приходи
14,805,000.00
3,598,960.00
други ниво власти
Свега глава1.06
3,598,960.00
0.00
14,805,000.00
3,598,960.00
18,403,960.00
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
911
ДЕЧЈИ ВРТИЋ " БИСЕРИ "
107
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
67,725,000.00
108
412000 Социјални доприноси
12,308,750.00
109
414000 Социјална давања запосленим
110
415000 Накнада трошкова за запослене
111
416000 Награде,бонуси и ост.посл.расходи
112
421000 Стални трошкови
113
114
115
424000 Специјализоване услуге
116
425000 Текуће поправке и одржавање
117
426000 Материјал
118
472000 Накнада за соц.заштиту(3.дете, соц.угр. и др.)
119
482000 Порези, таксе и казне
120
512000 Машине и опрема
67,725,000.00
12,308,750.00
2,850,000.00
2,850,000.00
0.00
700,000.00
7,700,000.00
700,000.00
5,500,000.00
13,200,000.00
422000 Трошкови путовања
250,000.00
250,000.00
423000 Услуге по уговору
920,000.00
920,000.00
8,200,000.00
8,200,000.00
18,350,000.00
18,350,000.00
800,000.00
800,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
130,000.00
130,000.00
8,600,000.00
8,600,000.00
44,800,000.00
44,800,000.00
44,800,000.00
138,533,750.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
93,733,750.00
сопствени приходи
93,733,750.00
други ниво власти
Свега глава 1.07
090
93,733,750.00
СРДСТВА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
121
463000 Трансфери осталим нивоима власти
(једнократне помоћи, вештачка оплодња, пакетићи
новорођ.
превоз ученика, и др.)
8,000,000.00
8,000,000.00
122
463000 Накнада из буџета за соц.заш.
2,000,000.00
2,000,000.00
123
463000 Стални трошкови
500,000.00
500,000.00
124
463000 Трошкови стр.усавршавања
250,000.00
250,000.00
125
463000 Финансирање зараде једног радника
850,000.00
850,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
Свега глава 1.08
11,600,000.00
11,600,000.00
11,600,000.00
11,600,000.00
Општина Трстеник
620
Информатор о раду
107/153
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
„ТРСТЕНИК“
126
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
127
412000 Социјални доприноси на тер.посл.
128
413000 Накнада у натури
129
414000 Социјална давања
130
421000 Стални трошкови
22,735,303.00
8,494,992.00
31,230,295.00
4,069,619.00
1,610,103.00
5,679,722.00
0.00
40,400,000.00
Провизија банци
Елек.енергија
Грејање
Комуналне услуге
716,904.00
716,904.00
1,000,000.00
41,400,000.00
300,000.00
300,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
400,000.00
400,000.00
16,000,000.00
Телефон
16,000,000.00
400,000.00
Осигурање
400,000.00
300,000.00
300,000.00
131
422000 Трошкови путовања
1,480,000.00
1,480,000.00
132
423000 Услуге по уговору
1,950,000.00
1,950,000.00
133
425000 Текуће поправке и одржавања
18,130,000.00
107,130,000.00
134
426000 Материјал
4,975,839.00
4,975,839.00
135
482000 Порези, таксе и казне
2,000,000.00
2,000,000.00
136
511000 Зграде и гр.објекти
89,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
Уређење центра
10,000,000.00
10,000,000.00
Партерно уређење и паркинг
10,000,000.00
137
512000 Машине и опрема
138
541000 Земљиште
2,500,000.00
10,000,000.00
2,200,000.00
4,700,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
181,204,922.00
181,204,922.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
сопствени приходи
42,557,838.00
други ниво власти
Свега глава 1.09
42,557,838.00
0.00
181,204,922.00
42,557,838.00
223,762,760.00
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160
139
421000 Стални троскови
500,000.00
500,000.00
140
423000 Услуге по уговору
300,000.00
300,000.00
141
424000 Специјализоване услуге
142
425000 Текуће поправке и одржавања
143
426000 Материјал
144
463000 Трансфери осталим нивоима власти
145
481000 Донације невладиним организацијама
146
511000 Зграде и грађ.објекти
6,000,000.00
6,000,000.00
147
512000 Машине и опрема
1,000,000.00
1,000,000.00
53,300,000.00
53,300,000.00
53,300,000.00
53,300,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
42,000,000.00
42,000,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
сопствени приходи
Свега глава 1.10
0.00
СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР
810
148
411000 Плате, додаци и накнаде запослених
8,600,000.00
8,600,000.00
149
412000 Социјални доприноси
1,558,750.00
1,558,750.00
150
414000 Социјална давања запосленима
151
421000 Стални трошкови
152
422000 Трошкови путовања
153
423000 Услуге по уговору
1,500,000.00
154
424000 Специјализоване услуге
1,500,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
3,280,000.00
6,280,000.00
170,000.00
170,000.00
700,000.00
2,200,000.00
1,500,000.00
Општина Трстеник
Информатор о раду
108/153
155
425000 Текуће поправке и одржавања
1,500,000.00
2,500,000.00
4,000,000.00
156
426000 Материјал
1,000,000.00
1,700,000.00
2,700,000.00
157
512000 Машине и опрема
100,000.00
0.00
100,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
18,758,750.00
сопствени приходи
Свега глава 1.11
18,758,750.00
18,758,750.00
8,350,000.00
8,350,000.00
8,350,000.00
27,108,750.00
ОСТАЛИ РАСХОДИ
421000 Стални трошкови
3,500,000.00
3,500,000.00
130
158
Закупи имовине и опреме
500,000.00
500,000.00
070
159
Грејање,ком.услуге и др.-субвенције
2,000,000.00
2,000,000.00
130
160
Остали трошкови
1,000,000.00
1,000,000.00
320
161
421000 Фонд за противпожарну заштиту
150,000.00
150,000.00
5,010,000.00
5,010,000.00
162
423000 Услуге по уговору
3,000,000.00
3,000,000.00
163
424000 Специјализоване услуге
2,010,000.00
2,010,000.00
500
Фонд за заштиту жив.средине
423000 Услуге по уговору
7,900,000.00
7,900,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
Суб. превоз старих,пензионера
ученика, студената и др.
5,000,000.00
5,000,000.00
167
Услуге мртвозорника
1,200,000.00
1,200,000.00
130
168
Остале услуге
200,000.00
200,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
860
169
Културе и спорта
500,000.00
500,000.00
560
170
Остале услуге:одводњавање и др.
3,000,000.00
3,000,000.00
18,500,000.00
18,500,000.00
950
164
Превоз ученика спец.школа
950
165
Превоз и смештај деце оштећеног слуха, муз.талената
и др.
130
166
740
424000 Специјализоване услуге
Привреда и пољопривреда
421
171
424000 Сред.за исплату стрелцима
421
172
424000 Сред.за развој пољопривреде
421
173
441000 Отплата домаћих камата на кредит
(уговор о преуз.дуга)
620
174
454000 Субвенције за подстицај запошљавања
620
175
3,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
500,000.00
500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Субвенције
0,00
451000
425000 Текуће поправке и одржавање
4,500,000.00
4,500,000.00
860
176
Домова културе
1,500,000.00
1,500,000.00
630
177
Водовода
3,000,000.00
3,000,000.00
860
178
3,948,040.00
3,948,040.00
Плате, додаци и накнаде запослених
804,960.00
804,960.00
Социјални доприноси
319,920.00
319,920.00
Накнада по уговору о доп.раду
898,160.00
898,160.00
Стални трошкови
150,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
45,000.00
45,000.00
451000 Туристички савез општине Трстеник
Трошкови путовања
Турист.манифестације,промот.
активности и остали пројекти
Услуге по уговору
Општина Трстеник
Информатор о раду
Превоз радника
Машине и опрема
109/153
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
620
179
451000 Субвенције јав.предузећима
(сред.за исплату отпрем.)
5,000,000.00
5,000,000.00
820
180
463000 Истор.архив-Одељење у Трстенику
3,051,075.00
3,051,075.00
2,260,725.00
2,260,725.00
406,350.00
406,350.00
80,000.00
80,000.00
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси
Стални трошкови
Услуге по уговору
60,000.00
60,000.00
134,000.00
134,000.00
Награде запосленима
30,000.00
30,000.00
Текуће поправке и одржавање
30,000.00
30,000.00
Материјал
50,000.00
50,000.00
14,200,000.00
14,200,000.00
Превоз радника
760
181
463000 Трансфери осталим нивоима власти (Дом здравља и
др.)
950
182
Накнада из буџета за образовањестипендије,награде и др.
090
183
Остале накнаде из буџета
472000 Накнада за социјалну заштиту
481000 Донације невл.организацијама
6,200,000.00
6,200,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
200,000.00
200,000.00
21,600,000.00
21,600,000.00
090
184
481110
Донације хум.организацијама(мнро и др.)
810
185
481911
Донације за спорт
160
186
481942
Донације полит.странкама
840
187
481921
Донације етничким зај.и мањинама
500,000.00
500,000.00
620
188
481941
Донације осталим удруж.грађана
1,200,000.00
1,200,000.00
840
189
481931
Донације верским заједницама
1,000,000.00
1,000,000.00
090
190
481131
Донације ОО Црвеног крста
1,300,000.00
1,300,000.00
130
191
481941
Донације ОО С.бораца
2,100,000.00
2,100,000.00
26,500,000.00
26,500,000.00
Кредити
1,500,000.00
1,500,000.00
13,000,000.00
13,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
170
192
611000 Отплата главнице дом.кредиторима
16,000,000.00
16,000,000.00
170
193
441000 Отплата домаћих камата на кредит
10,000,000.00
10,000,000.00
170
194
444000 Пратећи трошкови задуживања
500,000.00
500,000.00
490
195
483000 Новчане казне по решењу судова
500,000.00
500,000.00
64,250,590.00
64,250,590.00
5,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00
500,000.00
511000 Зграде и грађ.објекти
620
196
Просторни план
620
197
Трошкови израде базе под.за ЛПА
620
198
Средства за експропријацију
200,000.00
200,000.00
620
199
Учешће у финансирању(НИП и др.)
35,414,951.00
35,414,951.00
620
200
Трг испред општине 2 фаза
16,735,639.00
16,735,639.00
620
201
Замена фасадне стол. ОШ''Чајка''
6,400,000.00
6,400,000.00
17,937,480.00
17,937,480.00
620
202
421000 Стални трошкови
192,600.00
192,600.00
203
422000 Трошкови путовања
1,389,930.00
1,389,930.00
204
423000 Услуге по уговору
1,540,800.00
1,540,800.00
205
424000 Специјализоване услуге
4,741,170.00
4,741,170.00
ПРОЈЕКАТ - EXCHANGE – 3
Општина Трстеник
Информатор о раду
110/153
206
426000 Материјал
77,040.00
207
511000 Зграде и грађ,објекти
1,070,000.00
1,070,000.00
208
512000 Машине и опрема
2,380,750.00
2,380,750.00
209
515000 Нематеријална имовина
приходи из буџета
77,040.00
6,545,190.00
6,545,190.00
206,247,185.00
206,247,185.00
206,247,185.00
206,247,185.00
13,500,000.00
13,500,000.00
сопствени приходи
Свега глава 1.12
ОСТАЛИ РАСХОДИ-ОБАВЕЗЕ ИЗ ПР.ГОД.
950
463100 Обавезе према школама
130
210
Грејање
10,500,000.00
10,500,000.00
211
превоз ученика и радника
2,000,000.00
2,000,000.00
212
остале обавезе
1,000,000.00
1,000,000.00
213
421000 Обавезе општ. Управе
620
Обавезе према Дирекцији за пл.
500,000.00
500,000.00
36,421,000.00
36,421,000.00
214
425000 Текуће поправке и одржавање
25,421,000.00
25,421,000.00
215
511000 Зграде и гр. Oбјекти
11,000,000.00
11,000,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
приходи из буџета
50,421,000.00
50,421,000.00
Свега глава 1.13
50,421,000.00
50,421,000.00
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ
130
216
499111 Стална буџетска резерва
2,000,000.00
2,000,000.00
130
217
499121 Текућа буџетска резерва
10,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
Свега глава 1.14
РАЗДЕО 1
914,386,607.00
111
107,706,798.00
1,022,093,405.00
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
218
411000 Плате и додаци запослених
219
412000 Социјални доприноси на терет послод.
3,074,500.00
3,074,500.00
537,500.00
537,500.00
220
414000 Социјална давања запосленима
50,000.00
50,000.00
221
415000 Накнаде за запослене
150,000.00
150,000.00
222
421000 Стални трошкови
150,000.00
150,000.00
223
422000 Трошкови путовања
224
426000 Материјал
225
482000 Порези, таксе и накнаде
25,000.00
25,000.00
100,000.00
100,000.00
25,000.00
25,000.00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
0.00
приходи из буџета
4,112,000.00
4,112,000.00
Свега глава 1.15
4,112,000.00
4,112,000.00
4,112,000.00
4,112,000.00
РАЗДЕО 2
УКУПНИ РАСХОДИ
918,498,607.00
107,706,798.00
1,026,205,405.00
3. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 4.
За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 5.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
Општина Трстеник
Информатор о раду
111/153
одговоран је начелник општинске управе и шеф одсека за буџет, финансије и имовинско правне
послове.
Члан 6.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине, а обавезно по истеку шестомесечног и
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 7.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву,у складу
са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.
Члан 8.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије доноси председник општине.
Члан 9.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који се у складу са Зконом о
буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27 ж Закона о буџетском систему,
може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискланог дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција .
Члан 10.
Председник општине може,у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати
услове , критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и
одлучити, на предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од сопствених
прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи
приход буџета у текућој години.
Члан 11.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета,
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине,
воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 12.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена
овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2010. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години,а не
извршене у 2010. години, преносе се у 2011. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се
на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 13.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 14.
Корисник буџета може преузети обавезе на терет буџета само до износа апропријације
утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетског систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 15.
Општина Трстеник
Информатор о раду
112/153
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују
јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавлама сматра се набавка чија је
вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011. годину.
Члан 16.
Обавезе према корисицима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се
по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средтава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа
исказаног у овој одлуци, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до кога су
та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у овој одлуци,
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 17.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу са одлуком.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 18.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвенстирати у 2011. години
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је , у складу са истим чланом
Закона, одговоран за ефикасност и сигурност тог инвенститора.
Члан 19.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних
средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити
скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2011. године, уколико средства потребна за исплату
плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком,
предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 20.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија делатност у целини или
претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2011. години, на
терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средства остварених по основу
донација.
Члан 21.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и
покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2011. години,
осим сталних трошкова неопходниох за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна,
корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни
корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 22.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
Општина Трстеник
Информатор о раду
113/153
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број
61/2005).
Члан 23.
Изузетно, у случају да се буџету општине Трстеник из другог буџета (Републике, друге
општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу,
у складу са чланом 5. закона о буџетском систему.
ПРИМАЊА
План 2011 год.
2
3
1
711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК
711111 Порез на зараде
166,011,000.00
711120 Порез на прих.од самос.делатности
41,015,693.00
711140 Порез на прих.од имовине
31,000,000.00
711180 Самодоприноси
45,000,000.00
711190 Порез на др.приходе
45,000,000.00
УКУПНО 711
328,026,693.00
УКУПНО 712
0.00
712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
712000 Порез на фонд зарада
0.00
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713120 Порез на имовину
35,000,000.00
713311 Порез на наслеђе и поклон
2,000,000.00
713400 Порез на фин.и кап. трансакције
10,000,000.00
713611 Порез на акције и уделе
100,000.00
УКУПНО 713
47,100,000.00
714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
714420 Ком.такса за прир.муз.програма
714431 Ком.такса за кор.реклам.паноа
500,000.00
714440 Средства за противпожар.заштиту
0.00
714510 Порез на моторна возила
19,000,000.00
714543 Накнада за пром.нам.пољ.зем
400,000.00
714547 Нак.за загађење жив.средине
5,000,000.00
714552 Боравишна такса
100,000.00
714562 Пос.накнада за заш.и унап.жив.сред.
10,000.00
714570 Општинске комун.таксе
УКУПНО 714
25,010,000.00
УКУПНО 716
32,700,000.00
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ
716110 Комунална такса на фирму
32,700,000.00
732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.ОРГ.
732100 Тек.донације међ.орг.
20,000,000.00
732200 Кап.донације међ.орг.
УКУПНО 732
20,000,000.00
733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДР.НИВОА ВЛАСТИ
733151 Ненаменски трансф.од Репуб.
291,663,000.00
733100 Тек. трансфери од др.нивоа власти
30,000,000.00
733200 Кап. трансфери од др.нивоа власти
УКУПНО 733
321,663,000.00
741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741150 Камате на средства трезора
10,000,000.00
Општина Трстеник
Информатор о раду
114/153
741520 Нак.за кор.пољ.земљишта
498,914.00
741530 Накнада за кор.пр. и гр.земљишта
УКУПНО 741
10,498,914.00
742000 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА
742150 Приходи од закупa
1,000,000.00
742251 Опш.админ.таксе
100,000.00
742253 Накнада за уређ.гр.земљишта
29,500,000.00
742350 Приходи општ.органа
10,000,000.00
УКУПНО 742
40,600,000.00
УКУПНО 743
5,000,000.00
743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ
743000 Новч.казне и одуз.имов.корист
5,000,000.00
744000 ДОБРОВОЉ.ТРАНСФ.ОД ФИЗ.И ПР.Л.
744150 Тек.добров.транс.у кор.опш
5,000,000.00
744250 Кап.добров.транс.у кор.опш
УКУПНО 744
5,000,000.00
УКУПНО 745
500,000.00
УКУПНО 813
1,400,000.00
УКУПНО 911
80,000,000.00
УКУПНО 921
1,000,000.00
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХОДИ
745150 Меш. и неодр.приходи општине
500,000.00
813000 ПРИМАЊА ОД ПРОД.СРЕД.
813151 Пр. од пр.остал.основ.сред.
1,400,000.00
911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋ.ЗАДУЖИВ
911450 Пр.од задуж.код.посл.бан.
80,000,000.00
921000 ПРИМАЊА ОД ПРОД.ФИН.ИМО.
921950 Пр.од прод.акција и ост.кап
1,000,000.00
У К У П Н О:
918,498,607.00
ОДЛУКА
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2010. ГОДИНУ
2. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Трстеник за 2010. годину (у даљем
тексту: буџет), састоји се од:
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА
у динарима
Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине
785.124.450
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
859.254.450
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
Укупни фискални суфицит/дефицит
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
74.130.000
-------------74.130.000
Општина Трстеник
Информатор о раду
Примања од задуживања
115/153
82.630.000
Примања од продаје финансијске имовине
200.000
Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од вредности)
--------------
Издаци за отплату главнице дуга
10.000.000
Нето финансирање
72.830.000
Укупан фискални суфицит/дефицит
плус нето финансирање
1.300.000
В.ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА
1.300.000
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су следећим износима:
ОПИС
1.
УКУПНИ
ПРИХОДИ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И
ПРИМАЊА
ОД
Шифра
економске
класификације
Средства из
буџета
2.
3.
ПРОДАЈЕ
1. Порески приходи
71
324.910.000
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
711,712
201.800.000
1.2.Самодопринос
711180
45.000.000
713
36.100.000
1.3.Порез на имовину
1.4.Порез
на
добра
и
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:
услуге
714
-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
5.110.000
1.5.Остали порески приходи
2.
Непорески
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:
14.900.000
716
22.000.000
74
64.241.450
приходи
-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
4.000.000
3. Донације
731+732
4. Трансфери
733
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
391.663.000
8
1.300.000
4
759.744.450
1.1. Расходи за запослене
41
254.586.890
1.2. Коришћење роба и услуга
42
263.505.000
1.3. Отплата камата
44
15.500.000
1.4. Субвенције
45
73.452.560
1.5. Социјална заштита из буџета
47
УКУПНИ
РАСХОДИ
И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ИЗДАЦИ
ЗА
НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
И
1.Текући расходи
1.6. Остали расходи
9.000.000
48+49
35.165.000
463
108.535.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
5
100.200.000
4. Примања од продаје нефинансијске имовине (осим 6211)
62
2. Трансфери
ПРИМАЊА
ЗАДУЖИВАЊА
ОД
ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
И
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
92
200.000
2. Задуживање
91
82.630.000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
911
82.630.000
2.2. Задуживање код страних кредитора
912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
61
10.000.000
Општина Трстеник
Информатор о раду
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
611
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
613
4. Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК
(класа 3, извор финансирања 13)
116/153
10.000.000
6211
ПРИХОДА
ИЗ
РАНИЈИХ
ГОДИНА
3
НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)
ИЗ
ПРЕТХОДНИХ
3
Средства буџета у износу од 869.254.450 динара и средства од додатних прихода директних и
индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 100.970.025динара, распоређују се по
корисницима и врстама издатака, и то:
економска
класификација
позиција
функционална
класификација
Р А С Х О Д И
НАМЕНА
План 2010. г
Сопствена
средства
Укупно
ПРЕДСЕДНИК, ОПС. ВЕћЕ И СО
110
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
2
412000
Социјални допр.на терет послодавца
3
423000
Услуге по уговору
1.900.000,00
Укупно
110
1.900.000,00
350.000,00
350.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
4
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
5
412000
Социјални допр.на терет послодавца
Укупно
ПОМОЋНИЦИ
ОПШТИНЕ
1.900.000,00
330.000,00
330.000,00
2.230.000,00
0,00
2.230.000,00
ПРЕДСЕДНИКА
6
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
7
412000
Социјални допр.на терет послодавца
2.700.000,00
2.700.000,00
500.000,00
УКУПНО
110
1.900.000,00
3.200.000,00
500.000,00
0,00
3.200.000,00
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
8
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
9
412000
Социјални допр.на терет послодавца
10
416000
Накнаде члановима Већа
2.000.000,00
400.000,00
400.000,00
4.500.000,00
Укупно
110
2.000.000,00
6.900.000,00
4.500.000,00
0,00
6.900.000,00
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Председник Скупштине
11
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
12
412000
Социјални допр.на терет послодавца
Укупно
1.800.000,00
1.800.000,00
350.000,00
350.000,00
2.150.000,00
0,00
2.150.000,00
Заменик преседника Скупштине
13
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
14
412000
Социјални допр.на терет послодавца
850.000,00
850.000,00
151.000,00
Укупно
1.001.000,00
151.000,00
0,00
1.001.000,00
Секретар Скупштине
15
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
16
412000
Социјални допр.на терет послодавца
1.000.000,00
1.000.000,00
180.000,00
Укупно
1.180.000,00
180.000,00
0,00
1.180.000,00
Заменик Секретара Скупштине
17
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
900.000,00
900.000,00
18
412000
Социјални допр.на терет послодавца
160.000,00
160.000,00
Општина Трстеник
Информатор о раду
Укупно
117/153
1.060.000,00
1.060.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Остали посебни расходи
19
416000
Накнаде одборницима СО
20
416000
Накнаде чл. комисија
1.000.000,00
Укупно
3.500.000,00
1.000.000,00
0,00
3.500.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
130
приходи из буџета
25.471.000,00
0,00
25.471.000,00
Свега глава 1.01
25.471.000,00
0,00
25.471.000,00
ОПШТИНСКА УПРАВА
21
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
65.050.000,00
65.050.000,00
22
412000
Социјални допр.на тарет послодавца
11.680.000,00
11.680.000,00
23
414000
Социјална давања запосленима
1.500.000,00
1.500.000,00
24
415000
Накнада трошкова за запослене
1.500.000,00
1.500.000,00
25
416110
Награде,бонуси и ост.пос.расходи
4.500.000,00
4.500.000,00
26
421000
Стални трошкови
10.000.000,00
10.000.000,00
27
422100
Трошкови путовања
2.000.000,00
2.000.000,00
28
423000
Услуге по уговору
4.000.000,00
4.000.000,00
29
424000
Специјализоване услуге
1.000.000,00
1.000.000,00
30
425000
Текуће поправке и одржаванања
10.000.000,00
10.000.000,00
31
426000
Материјал
4.000.000,00
4.000.000,00
32
482000
Порези, таксе и казне
1.000.000,00
1.000.000,00
33
483000
Новчане казне по реш.судова
34
512000
Машине и опрема
300.000,00
300.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
910
приходи из буџета
119.530.000,00
0,00
119.530.000,00
Свега глава 1.02
119.530.000,00
0,00
119.530.000,00
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
35
463000
Превоз запослених
7.000.000,00
7.000.000,00
36
463000
Стални трошкови
24.000.000,00
24.000.000,00
централно грејање
10.000.000,00
10.000.000,00
набавка дрва И угља
8.000.000,00
8.000.000,00
остало
6.000.000,00
6.000.000,00
300.000,00
37
463000
Услуге по уговору
300.000,00
38
463000
Специјализоване услуге
100.000,00
100.000,00
39
463000
Материјал
1.500.000,00
1.500.000,00
40
463000
Такмичење ученика
41
463000
Превоз ученика
42
463000
43
463000
44
463000
45
463000
46
463000
Јубиларне награде
1.000.000,00
1.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
Трошкови путовања
500.000,00
500.000,00
Трошкови стручног усавршавања
300.000,00
300.000,00
Опрема
1.500.000,00
1.500.000,00
Текуће поправке и одржавање
4.000.000,00
4.000.000,00
600.000,00
600.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
920
приходи из буџета
54.800.000,00
0,00
54.800.000,00
Свега глава 1.03
54.800.000,00
0,00
54.800.000,00
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
47
463000
Превоз запослених
48
463000
Стални трошкови
463000
централно грејање
463000
остало
2.000.000,00
2.000.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Општина Трстеник
Информатор о раду
118/153
49
463000
Услуге по уговору
200.000,00
50
463000
Специјализоване услуге
100.000,00
200.000,00
100.000,00
51
463000
Материјал
1.000.000,00
1.000.000,00
52
463000
Такмичење ученика
400.000,00
400.000,00
53
463000
Трошкови путовања
300.000,00
300.000,00
54
463000
Трошкови стручног усавршавања
200.000,00
200.000,00
55
463000
Текуће поправке и одржавања
700.000,00
700.000,00
56
463000
Опрема
700.000,00
700.000,00
57
463000
Јубиларне награде
600.000,00
600.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
16.700.000,00
0,00
16.700.000,00
Свега глава 1.04
16.700.000,00
0,00
16.700.000,00
11.100.000,00
1.530.000,00
12.630.000,00
2.000.000,00
270.000,00
2.270.000,00
320.000,00
180.000,00
500.000,00
310.000,00
310.000,00
КУЛТУРА
820
Народни универзитет
58
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
59
412000
Социјални доприноси
60
414000
Социјална давања
61
415000
Накнада трошкова за запослене
62
416000
Награде запосленима
63
421000
Стални троскови
64
422000
Трошкови путовања
65
423000
Услуге по уговору
66
424000
Специјализоване услуге
600.000,00
Аматерско позориште
100.000,00
Остало
3.000.000,00
67
425000
Текуће поправке и одржавање
68
426000
Материјал
69
482000
Порези, таксе и казне
70
512000
Машине и опрема
71
523000
Залихе робе за даљу продају
160.000,00
160.000,00
1.170.000,00
4.170.000,00
650.000,00
650.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
3.650.000,00
4.250.000,00
500.000,00
3.650.000,00
4.150.000,00
1.000.000,00
600.000,00
1.600.000,00
390.000,00
390.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
100.000,00
640.000,00
1.640.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
14.700.000,00
14.700.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
4
сопствени приходи
7
други ниво власти
Свега Народни универзитет
820
19.020.000,00
19.020.000,00
0,00
19.020.000,00
14.700.000,00
33.720.000,00
Народна библиотека " Јефимија "
72
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
5.430.000,00
5.430.000,00
73
412000
74
414000
Социјални доприноси
970.000,00
970.000,00
Социјална давања
100.000,00
75
100.000,00
415000
Накнада трошкова за запослене
150.000,00
150.000,00
76
416000
Награде запосленима
77
421000
Стални трошкови
50.000,00
200.000,00
78
422000
Трошкови путовања
120.000,00
120.000,00
79
423000
Услуге по уговору
180.000,00
180.000,00
80
424000
Специјализоване услуге
660.000,00
250.000,00
910.000,00
Савремена српска проза
300.000,00
200.000,00
500.000,00
Остало
360.000,00
50.000,00
410.000,00
50.000,00
70.000,00
120.000,00
0,00
150.000,00
81
425000
Текуће поправке и одржавање
82
426000
Материјал
83
512000
Машине и опрема
84
515000
Нематеријална имовина
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
8.010.000,00
8.010.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
Општина Трстеник
Информатор о раду
4
сопствени приходи
7
други ниво власти
Свега Библиотека
820
119/153
670.000,00
670.000,00
670.000,00
8.680.000,00
0,00
8.010.000,00
Културно просветна заједница
85
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
3.900.000,00
3.900.000,00
86
412000
Социјални доприноси
680.000,00
680.000,00
87
414000
Социјална давања
100.000,00
100.000,00
88
415112
Накнада трошкова за запослене
120.000,00
120.000,00
89
421000
Стални трошкови
100.000,00
100.000,00
90
423000
Услуге по уговору
70.000,00
70.000,00
91
424000
Специјализоване услуге
3.000.000,00
3.000.000,00
500.000,00
500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
50.000,00
50.000,00
Јефимијини дани
Такмичење
села,
манифестације и КУД
92
426000
Материјал
93
512000
Машине и опрема
остале
кул.
0,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
4
сопствени приходи
7
други ниво власти
830
8.020.000,00
8.020.000,00
0,00
0,00
0,00
Свега КПЗ
8.020.000,00
0,00
8.020.000,00
Свега глава 1.05
35.050.000,00
15.370.000,00
50.420.000,00
ИНФОРМИСАЊЕ-РТВ ТРСТЕНИК
94
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
8.000.000,00
2.251.695,00
10.251.695,00
95
412000
Социјални доприноси
1.400.000,00
490.929,00
1.890.929,00
96
414000
Социјална давања
97
416000
Награде запосленима
98
421000
Стални троскови
99
422000
Трошкови путовања
100
423000
Услуге по уговору
101
424000
Специјализоване услуге
102
426000
Материјал
103
512000
Машине и опрема
221.076,00
221.076,00
0,00
500.000,00
197.760,00
697.760,00
202.920,00
202.920,00
1.500.000,00
138.840,00
1.638.840,00
1.550.000,00
101.460,00
1.651.460,00
2.500.000,00
96.120,00
96.120,00
151.276,00
2.651.276,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
4
сопствени приходи
7
други ниво власти
Свега глава1.06
15.671.076,00
15.671.076,00
3.631.000,00
3.631.000,00
0,00
15.671.076,00
3.631.000,00
19.302.076,00
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
911
Дечји вртић " БИСЕРИ "
104
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
63.000.000,00
63.000.000,00
105
412000
Социјални доприноси
11.450.000,00
11.450.000,00
106
414000
Социјална давања запосленим
107
415000
Накнада трошкова за запослене
0,00
108
416000
Награде запосленима
0,00
109
421000
Стални трошкови
110
422000
Трошкови путовања
111
423000
Услуге по уговору
112
424000
Специјализоване услуге
113
425000
Текуће поправке и одржавање
114
426000
Материјал
115
472000
Накнада за соц.заштиту(3.дете, соц.угр. и др.)
116
482000
Порези, таксе и казне
2.770.000,00
6.000.000,00
5.530.000,00
2.770.000,00
11.530.000,00
550.000,00
550.000,00
1.360.000,00
1.360.000,00
800.000,00
800.000,00
5.300.000,00
5.300.000,00
18.330.000,00
18.330.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
490.000,00
490.000,00
Општина Трстеник
117
512000
Информатор о раду
Машине и опрема
120/153
5.400.000,00
5.400.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
4
сопствени приходи
7
други ниво власти
Свега глава 1.07
090
85.250.000,00
85.250.000,00
85.250.000,00
39.730.000,00
39.730.000,00
39.730.000,00
124.980.000,00
Средства за социјалну заштиту
118
463000
Трансфери
осталим
(једнократне
помоћи,
пакетићи
превоз ученика, и др.)
нивоима
вештачка
119
463000
Накнада из буџета за соц.заш.
120
463000
121
463000
122
463000
власти
оплодња,
новорођ.
9.500.000,00
9.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Стални трошкови
550.000,00
550.000,00
Трошкови стр.усавршавања
220.000,00
220.000,00
Финансирање зараде једног радника
860.000,00
860.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
ЈП Дирекција
Трстеник "
620
за
приходи из буџета
13.130.000,00
13.130.000,00
Свега глава 1.08
13.130.000,00
13.130.000,00
планирање
и
изградњу
123
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
124
412000
Социјални доприноси на тер.посл.
125
413000
Накнада у натури
126
414000
Социјална давања
127
421000
Стални трошкови
"
21.149.122,00
8.994.992,00
30.144.114,00
3.785.692,00
1.610.103,00
5.395.795,00
0,00
30.400.000,00
Провизија банци
Елек.енергија
716.904,00
716.904,00
1.000.000,00
31.400.000,00
300.000,00
300.000,00
20.000.000,00
Грејање
Комуналне услуге
20.000.000,00
400.000,00
400.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Телефон
400.000,00
Осигурање
300.000,00
400.000,00
300.000,00
128
422000
Трошкови путовања
1.480.000,00
1.480.000,00
129
423000
Услуге по уговору
1.850.000,00
1.850.000,00
130
425000
Текуће поправке и одржавања
19.647.026,00
109.647.026,00
131
426000
Материјал
1.420.000,00
1.420.000,00
132
482000
Порези, таксе и казне
133
511000
Зграде и гр.објекти
26.000.000,00
26.000.000,00
Уређење центра
90.000.000,00
500.000,00
500.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Партерно уређење и паркинг
6.000.000,00
6.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
176.534.814,00
176.534.814,00
134
512000
Машине и опрема
135
541000
Земљиште
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
4
сопствени приходи
7
други ниво власти
Свега глава 1.09
37.219.025,00
37.219.025,00
37.219.025,00
213.753.839,00
0,00
176.534.814,00
Месне заједнице
160
136
421000
Стални троскови
137
423000
Услуге по уговору
138
424000
Специјализоване услуге
139
425000
140
425000
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
Текуће поправке и одржавања
30.000.000,00
30.000.000,00
Текуће поправке и одржавања-остало
10.000.000,00
10.000.000,00
Општина Трстеник
Информатор о раду
121/153
141
426000
Материјал
200.000,00
200.000,00
142
463000
Трансфери осталим нивоима власти
2.000.000,00
2.000.000,00
143
481000
Донације невладиним организацијама
1.000.000,00
1.000.000,00
144
511000
Зграде и грађ.објекти
20.000.000,00
20.000.000,00
145
512000
Машине и опрема
2.000.000,00
2.000.000,00
69.800.000,00
69.800.000,00
69.800.000,00
69.800.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
4
сопствени приходи
Свега глава 1.10
0,00
СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР
810
146
411000
Плате, додаци и накнаде запослених
8.000.000,00
8.000.000,00
147
412000
Социјални доприноси
1.450.000,00
1.450.000,00
148
414000
Социјална давања запосленима
149
421000
Стални трошкови
150
422000
Трошкови путовања
151
423000
Услуге по уговору
152
425000
Текуће поправке и одржавања
153
426000
Материјал
154
512000
Машине и опрема
3.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
50.000,00
220.000,00
3.220.000,00
170.000,00
170.000,00
230.000,00
230.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
850.000,00
850.000,00
200.000,00
1.200.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
4
сопствени приходи
Свега глава 1.11
13.450.000,00
13.450.000,00
13.450.000,00
5.020.000,00
5.020.000,00
5.020.000,00
18.470.000,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ
421000
Стални трошкови
4.500.000,00
130
155
Закупи имовине и опреме
070
156
130
157
320
158
421000
159
423000
160
4.500.000,00
500.000,00
500.000,00
Грејање,ком.услуге и др.-субвенције
3.000.000,00
3.000.000,00
Остали трошкови
1.000.000,00
1.000.000,00
150.000,00
150.000,00
Фонд за заштиту жив.средине
5.000.000,00
5.000.000,00
Услуге по уговору
4.000.000,00
4.000.000,00
424000
Специјализоване услуге
1.000.000,00
1.000.000,00
423000
Услуге по уговору
16.850.000,00
16.850.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
350.000,00
350.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
500
Фонд за противпожарну заштиту
950
161
Превоз ученика спец.школа
950
162
Превоз и смештај
муз.талената и др.
130
163
Суб.
превоз
ученика, студената и др.
740
164
Услуге мртвозорника
130
165
Остале услуге
424000
деце
оштећеног
слуха,
старих,пензионера
Специјализоване услуге
860
166
Културе и спорта
560
167
Остале услуге:одводњавање и др.
200.000,00
200.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
421
168
424000
Привреда и пољопривреда
80.000.000,00
80.000.000,00
Сред.за исплату стрелцима
2.000.000,00
421
169
2.000.000,00
424000
Сред.за развој пољопривреде
2.000.000,00
2.000.000,00
421
170
441000
Отплата
домаћих
(уговор о преуз.дуга)
10.000.000,00
10.000.000,00
камата
на
кредит
Општина Трстеник
620
171
860
172
Домова културе
630
173
860
174
Информатор о раду
451000
Субвенције
425000
Текуће поправке и одржавање
451000
122/153
66.000.000,00
66.000.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
300.000,00
300.000,00
Водовода
2.000.000,00
2.000.000,00
Туристички савез општине Трстеник
2.452.560,00
2.452.560,00
Плате, додаци и накнаде запослених
748.800,00
748.800,00
Социјални доприноси
297.600,00
297.600,00
Накнада по уговору о доп.раду
598.160,00
598.160,00
Стални трошкови
36.000,00
36.000,00
Трошкови путовања
50.000,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
Турист.манифестације,промот.
активности и остали пројекти
Услуге по уговору
Превоз радника
Машине и опрема
42.000,00
42.000,00
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
620
175
451000
Субвенције
(сред.за исплату отпрем.)
јав.предузећима
820
176
463000
Истор.архив-Одељење у Трстенику
2.905.000,00
2.905.000,00
Плате, додаци и накнаде запослених
2.103.000,00
2.103.000,00
Социјални доприноси
378.000,00
378.000,00
Стални трошкови
89.000,00
89.000,00
Услуге по уговору
60.000,00
60.000,00
Превоз радника
760
177
134.000,00
134.000,00
Награде запосленима
34.000,00
34.000,00
Текуће поправке и одржавање
30.000,00
30.000,00
Материјал
77.000,00
77.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
500.000,00
500.000,00
18.650.000,00
18.650.000,00
463000
Трансфери осталим
здравља и др.)
нивоима
472000
Накнада за социјалну заштиту
950
178
Накнада
из
буџета
стипендије,награде и др.
090
179
Остале накнаде из буџета
481000
власти
за
(Дом
образовање-
Донације невл.организацијама
090
180
Донације хум.организацијама(мнро и др.)
810
181
Донације за спорт
1.200.000,00
1.200.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
160
182
Донације полит.странкама
840
183
Донације етничким зај.и мањинама
1.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
250.000,00
620
184
840
185
Донације осталим удруж.грађана
700.000,00
700.000,00
Донације верским заједницама
800.000,00
090
186
800.000,00
Донације ОО Црвеног крста
1.390.000,00
1.390.000,00
130
187
Донације ОО С.бораца
2.000.000,00
2.000.000,00
Кредити
15.500.000,00
15.500.000,00
170
188
611000
Отплата главнице дом.кредиторима
10.000.000,00
10.000.000,00
170
189
441000
Отплата домаћих камата на кредит
5.000.000,00
5.000.000,00
170
190
444000
Пратећи трошкови задуживања
500.000,00
500.000,00
490
191
483000
Новчане казне по решењу судова
1.000.000,00
1.000.000,00
Општина Трстеник
511000
Информатор о раду
Зграде и грађ.објекти
123/153
37.000.000,00
37.000.000,00
620
192
Просторни план
3.500.000,00
3.500.000,00
620
193
Трошкови израде базе под.за ЛПА
3.000.000,00
3.000.000,00
620
194
Средства за експропријацију
620
195
Учешће у финансирању(НИП и др.)
1
приходи из буџета
4
сопствени приходи
Свега глава 1.12
500.000,00
500.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
216.697.560,00
216.697.560,00
216.697.560,00
216.697.560,00
3.500.000,00
3.500.000,00
ОСТАЛИ РАСХОДИ-ОБАВЕЗЕ ИЗ ПР.ГОД.
950
463100
грејање
197
198
130
Обавезе према школама
196
199
421000
620
500.000,00
500.000,00
превоз ученика и радника
2.000.000,00
2.000.000,00
остале обавезе
1.000.000,00
1.000.000,00
Обавезе општ. управе
1.000.000,00
1.000.000,00
Обавезе према Дирекцији за пл.
7.000.000,00
7.000.000,00
200
425000
Текуће поправке и одржавање
5.000.000,00
5.000.000,00
201
511000
Зграде и гр. oбјекти
2.000.000,00
2.000.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
приходи из буџета
11.500.000,00
11.500.000,00
Свега глава 1.13
11.500.000,00
11.500.000,00
СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ
130
202
499111
Стална буџетска резерва
2.500.000,00
2.500.000,00
130
203
499121
Текућа буџетска резерва
10.000.000,00
10.000.000,00
Свега глава 1.14
12.500.000,00
12.500.000,00
РАЗДЕО 1
866.084.450,00
111
100.970.025,00
967.054.475,00
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
204
411000
Плате и додаци запослених
205
412000
Социјални доприноси на терет послод.
2.860.000,00
2.860.000,00
500.000,00
500.000,00
206
414000
Социјална давања запосленима
50.000,00
50.000,00
207
415000
Накнаде за запослене
150.000,00
150.000,00
208
421000
Стални трошкови
150.000,00
150.000,00
209
422000
Трошкови путовања
210
426000
Материјал
211
482000
Порези, таксе и накнаде
25.000,00
25.000,00
100.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
приходи из буџета
3.860.000,00
3.860.000,00
Свега глава 1.15
3.860.000,00
3.860.000,00
РАЗДЕО 2
3.860.000,00
3.860.000,00
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
1
УКУПНИ РАСХОДИ
0,00
869.944.450,00
100.970.025,00
970.914.475,00
Општина Трстеник
Информатор о раду
124/153
ПРИМАЊА
План 2010. год.
2
3
1
711000
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК
711111
Порез на зараде
711120
Порез на прих.од самос.делатности
711140
Порез на прих.од имовине
14.000.000,00
711180
Самодоприноси
45.000.000,00
711190
Порез на др.приходе
17.700.000,00
712000
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
712000
Порез на фонд зарада
713000
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713120
Порез на имовину
713311
Порез на наслеђе и поклон
2.000.000,00
713400
Порез на фин.и кап. трансакције
9.000.000,00
713611
Порез на акције и уделе
714000
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
714420
Ком.такса за прир.муз.програма
714431
Ком.такса за кор.реклам.паноа
714440
Средства за противпожар.заштиту
714510
Порез на моторна возила
714543
Накнада за пром.нам.пољ.зем
714547
Нак.за загађење жив.средине
714552
Боравишна такса
714562
Пос.накнада за заш.и унап.жив.сред.
714570
Општинске комун.таксе
716000
ДРУГИ ПОРЕЗИ
716110
Комунална такса на фирму
150.000.000,00
20.000.000,00
УКУПНО 711
246.700.000,00
100.000,00
УКУПНО 712
100.000,00
25.000.000,00
100.000,00
УКУПНО 713
36.100.000,00
500.000,00
250.000,00
14.000.000,00
100.000,00
5.000.000,00
150.000,00
10.000,00
УКУПНО 714
20.010.000,00
УКУПНО 716
22.000.000,00
УКУПНО 732
0,00
22.000.000,00
732000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.ОРГ.
732100
Тек.донације међ.орг.
732200
Кап.донације међ.орг.
733000
ТРАНСФЕРИ ОД ДР.НИВОА ВЛАСТИ
733151
Ненаменски трансф.од Репуб.
251.663.000,00
733100
Тек. трансфери од др.нивоа власти
140.000.000,00
733200
Кап. трансфери од др.нивоа власти
741000
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741150
Камате на средства трезора
741520
Нак.за кор.пољ.земљишта
741530
Накнада за кор.пр. и гр.земљишта
УКУПНО 733
15.000.000,00
4.000.000,00
11.000.000,00
УКУПНО 741
742000
ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА
742150
Приходи од закупa
742251
Опш.админ.таксе
742253
Накнада за уређ.гр.земљишта
742350
Приходи општ.органа
НОВЧАНЕ КАЗНЕ
30.000.000,00
600.000,00
50.000,00
30.391.450,00
7.500.000,00
УКУПНО 742
743000
391.663.000,00
38.541.450,00
Општина Трстеник
743000
Информатор о раду
Новч.казне и одуз.имов.корист
200.000,00
УКУПНО 743
744000
ДОБРОВОЉ.ТРАНСФ.ОД ФИЗ.И ПР.Л.
744150
Тек.добров.транс.у кор.опш
744250
Кап.добров.транс.у кор.опш
745000
МЕШОВИТИ И НЕОДР. ПРИХОДИ
745150
Меш. и неодр.приходи општине
813000
ПРИМАЊА ОД ПРОД.СРЕД.
813151
Пр. од пр.остал.основ.сред.
911000
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋ.ЗАДУЖИВ
911450
Пр.од задуж.код.посл.бан.
921000
ПРИМАЊА ОД ПРОД.ФИН.ИМО.
921950
Пр.од прод.акција и ост.кап
У К У П Н О:
125/153
200.000,00
100.000,00
УКУПНО 744
100.000,00
УКУПНО 745
400.000,00
УКУПНО 813
1.300.000,00
УКУПНО 911
90.000.000,00
УКУПНО 921
200.000,00
400.000,00
1.300.000,00
82.630.000,00
200.000,00
869.944.450,00
Општина Трстеник
Информатор о раду
126/153
XIV ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ОПШТИНСКА УПРАВА ТРСТЕНИК
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2010. Г0ДИНУ
Редни
број
1.
2.
Предмет
набавке
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност
Укупна
УКУПНО
10.433.000
ДОБРА
2.100.000
По
годинама
Врста
поступка
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансираања
(планска
година)
426111канцеларијски
материјал
1.100.000
01-буџет
426411бензин
1.000.000
01-буџет
Канцеларијски
материјал
1.100.000
6
јануар
фебруардецембар
Бензиннафта- бонови
1.000.000
6
јануар
фебруардецембар
УСЛУГЕ
2.100.000
Општина Трстеник
Информатор о раду
1.
Физичко
и
противпожарно
обезбеђење
400.000
2.
Угост. услуге
(ресторани и
бифе)
1.700.000
РАДОВИ
6.233.000
1.
2.
3.
Рушење
бесправно
изграђ.
објеката
Реконструкција
крова зграде
Реконструкција
елект.
инсталација
у згради
300.000
3.168.000
2.765.000
2010300.000
2011100.000
6
6.
6
1
6
127/153
Фебруар
Јануар
април
Јуни
Јуни
Март
424911Ост.специјал.
усл.
300.000
01-буџет
Фебруар
Децембар
423621угост.услуге
1.700.000
01-буџет
мај
424911-ост.
специјал.
услуге
300.000
01-буџет
август
август
511321капитал.
одрж.
посл.
зграда
и
посл
простора
511321капитал.
одрж.
посл.
зграда
и
посл
простора
3.168.000
765.000
2.000.000
01-буџет
01-буџет
07-донације
Општина Трстеник
Информатор о раду
128/153
Табела 2
Редни
број
Предмет
набавке
Спецификација
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Процењена вредност
Укупна
УКУПНО
13.025.000
ДОБРА
2.515.000
1.
ХТЗ опрема
2.
3
4.
5.
Стручна
литература
(Сл. Гласник)
Стручна
литература
-остало
Хемијска сред.
за одрж.хигијене
и инвентар
Инвентар
за
одрж. хигијене
10.000
200.000
По
годинама
Извор
финансирања
(планска
година)
426124хтз опрема
10.000
01-буџет
Фебруар
Децембар
426311стр. литер.
за
ред.
потр.зап.
200.000
01-буџет
Фебруар
Децембар
426312стр. литер.
за образ. зап.
250.000
01-буџет
426811хем.сред.
за одж. и инв.
100.000
01-буџет
426812инвентар
за
одрж. хигијене
50.000
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
Јануар
Јануар
Чл.7
Ст.1
Тч.1
250.000
Чл.26
Ст.2
100.000
Чл.26
Ст.2
50.000
Износ на
конту
(планска
година)
Основ из
Закона
за
изузеће
Чл.26
Ст.2
Јануар
Јануар
Фебруар
Децембар
Фебруар
Децембар
Конто
(планска
година)
01-буџет
Општина Трстеник
6.
7.
Ост. матер. за
одрж.хигијене
Потрошни
материјал
(електр.
водов.гвож.)
Информатор о раду
10.000
Чл.26
Ст.2
100.000
Чл.26
Ст.2
129/153
Јануар
Фебруар
Децембар
Јануар
Фебруар
Децембар
426819ост. матер. за
одрж.хигијене
426911потрошни
материјал
426919-ост.
матер.за посеб.
намене
10.000
01-буџет
100.000
01-буџет
280.000
01-буџет
280.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
426919-ост.
матер.за посеб.
намене
50.000
01-буџет
Ост. матер.за
посеб. намене
(застава грб и
др)
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
426919-ост.
матер.за посеб.
намене
50.000
01-буџет
11.
Намештај
280.000
Чл.26
Ст.2
јануар
фебруардецембар
512211намештај
280.000
01-буџет
12.
Клима
Уређаји (5 ком.)
150.000
Чл.26
Ст.2
Април
Јуни
512212уградна
опрема
150.000
01-буџет
13.
Рачунске и
писаће машине
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
512213-писаће
машине
50.000
01-буџет
14.
Рачунарска
опрема
(8 рач. и
штам.)
285.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
512221рачун.опрема
512222штампачи
285.000
01-буџет
8.
9.
10.
Штампани
материјал
Тонери
кетриџи
и
3
01-буџет
Општина Трстеник
Информатор о раду
130/153
15.
Телефони и тел.
централе
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
512232телефони
50.000
01-буџет
16.
Мобилни
телефони
100.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
512233мобилни
телефони
100.000
01-буџет
17.
Електронска
опрема
50.000
Чл.26
Ст.2
јануар
фебруардецембар
512241електронска
опрема
50.000
01-буџет
18.
Фотографска
опрема
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
512242фото. опрема
50.000
01-буџет
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
512251опрема за
домаћинство
50.000
01-буџет
50.000
Чл.26
Ст.2
јануар
фебруардецембар
512811опрема за
јавну
безбедност
50.000
01-буџет
јануар
фебруардецембар
512932Моторна
опрема
50.000
01-буџет
фебруар
март
515195Ост.
зашт. права
250.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
415112накнада
превоз
100.000
01-буџет
19.
Усисивач
20.
Опрема за јавну
безбедност
(противпожарни
апарати и сл.)
21.
Моторна опрема
(разна опрема
за аутомобиле)
50.000
Чл.26
Ст.2
22.
Акт о процени
ризика
250.000
Чл.26
Ст.26
УСЛУГЕ
1
Превоз
запослених
9.110.000
100.000
Чл.7
Ст.1
Тч.1
за
Општина Трстеник
2.
Усл. електричне
енергије
Информатор о раду
1.700.000
Чл.7
Ст.1
Тч.1
2.300.000
Чл.7
Ст.1
Тч.1
300.000
Чл.7
Ст.1
Тч.1
10.000
Чл.26
Ст.2
3.
Услуге грејања
4.
5.
Комуналне
услуге
Услуге чишћења
(хемијско и др.)
131/153
Јануар
Фебруар
Децембар
421211трош.ел.
енергије
1.700.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
421225централно
грејање
2.300.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
421311комуналне
услуге
300.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
421325услуге
чишћења
10.000
01-буџет
6.
Телефонске
услуге
7.
8.
Интернет
слично
и
Мобилни
телефони
750.000
Чл.7
Ст.1
Тч.1
Јануар
Фебруар
Децембар
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
280.000
Чл.26
Ст.2
450.000
Чл.7
Ст.1
Тч.1
250.000
Чл.26
Ст.2
100.000
Чл.7
Ст.1
Тч.1
9.
Услуге ПТТ
10.
11.
Осигурање
возила
Закуп
опреме
админ.
421411телефон
телекс
телефакс
750.000
01-буџет
421412интернет и сл.
50.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
421414мобилни
телефони
280.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
421422усл.доставе
450.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
421512осигурање
возила
250.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
421619закуп ост.
простора
100.000
01-буџет
Општина Трстеник
12.
Ост.
трош.
(израда
и др.)
Информатор о раду
132/153
Јануар
Фебруар
Децембар
421919ост. непоменути
трошкови
Јануар
Фебруар
Децембар
423211усл.израде
софтвера
Јануар
Фебруар
Децембар
Јануар
Фебруар
Децембар
непом.
печата
13.
Услуге израде
софтвера
14.
Услуге одрж.
рачунара
15.
Услуге
семинара
100.000
Чл.26
Ст.2
50.000
Чл.26
Ст.2
50.000
Чл.26
Ст.2
100.000
Чл.26
Ст.2
100.000
01-буџет
50.000
01-буџет
423221усл.одрж.
Рачунара
50.000
01-буџет
423321котизација за
семинаре
100.000
01-буџет
50.000
01-буџет
Јануар
Фебруар
Децембар
423391изд.за стручне
испите
16.
Издаци за стр.
испите
50.000
Чл.7
Ст.1
Тч.1
17.
Остале услуге
штампања
100.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
423419-ост. усл.
штампања
100.000
18.
Односи
са
јавношћу
-истраж. јавног
мњења
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
423422- Односи
са јавношћу
50.000
19.
Услуге
рекламе
100.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
423431усл. рекламе
100.000
01-буџет
01-буџет
01-буџет
Општина Трстеник
Информатор о раду
133/153
Јануар
Фебруар
Децембар
423432обј.тенд.и
информ.огл.
100.000
Чл.26
Ст.2
Март
април
423511услуге ревизије
270.000
100.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
423711репрезентација
100.000
23.
Репрез. за Н.
год
(календ.роковн.
кесе и др)
200.000
Чл.26
Ст.2
новембар
Децембар
423711репрезентација
200.000
24.
Репрезентација
-цвеће
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
423711репрезентација
50.000
25.
Репрезентација
-остало
150.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
423711репрезентација
150.000
100.000
Чл.26
Ст.2
21.
Екстерна
ревизија
Завршног
рачуна
Буџета за 2009
год
270.000
22.
Репрезентација
-пиће,
сокови
кафа др.
20.
Објављ.информ.
Огласа
26.
27.
Репрезентација
- тр. Општинске.
Славе
Репрезентација
- поклони
(књиге
за
150.000
100.000
Чл.26
Ст.2
Чл.26
Ст.2
мај
Јануар
јуни
Фебруар
Децембар
423711репрезентација
423712Репрезентацијапоклони
150.000
100.000
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
Општина Трстеник
Информатор о раду
134/153
ученике)
28.
Ост.опште
услуге
(уг.о
делу)
29.
Услуге културе
-матур. плес и
др.
30.
Геодетске
Услуге
31.
Ост. специјализ.
усл.(прин.исељ.
изнај.музич.опр.
изр. фотог.и др)
32.
Механичке
поправке
аутомобила
33.
Попр.аутомоб.
(Електро
инстал.)
34.
Лимарски
радови
на возилима
423911ост.опште
услуге
150.000
424221-услуге
културе
50.000
Јануар
Фебруар
Децембар
424631геодетске
услуге
50.000
Јануар
Фебруар
Децембар
424911ост.специјал.
услуге
150.000
Јануар
Фебруар
Децембар
425211механичке
поправке
200.000
150.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
50.000
Чл.26
Ст.2
мај
јуни
50.000
Чл.26
Ст.2
150.000
Чл.26
Ст.2
200.000
Чл.26
Ст.2
30.000
Чл.26
Ст.2
20.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425212попр.елек.
инстал.
Јануар
Фебруар
Децембар
425213лимарски
радови
30.000
20.000
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
Општина Трстеник
35.
Прање возила
50.000
36.
Вулканизерске
услуге
са
заменом гума
37.
Ост.
одрж.
опреме
саобр.
38.
39.
40.
41.
попр.и
Тек.попр.
одрж.
канцел.
намештаја
50.000
50.000
Чл.26
Ст.2
Чл.26
Ст.2
Чл.26
Ст.2
135/153
Јануар
Јануар
Јануар
Фебруар
Децембар
Фебруар
Децембар
Фебруар
Децембар
за
425219ост.попр.и
одрж.опреме
425219ост.попр.и
одрж.опр.за
саобраћај
50.000
50.000
425219ост.попр.и
одрж.
пр.за саобраћај
50.000
01-буџет
01-буџет
01-буџет
и
Тек.попр.
и
одрж.
рачунар.опреме
(рез.дел)
Рециклажа
тонер касета и
кетриџа
Тек.попр.
одрж.
телеф.
инсталација
Информатор о раду
Јануар
Фебруар
Децембар
425221тек.попр.
канц. намештаја
50.000
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425222тек.попр.
рачун.опреме
50.000
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425222тек.попр.
рачун.опреме
50.000
30.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
50.000
Чл.26
Ст.2
и
425223опрема
за
комуникацију
30.000
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
Општина Трстеник
и
42.
Тек.попр.
одрж.
електр.
фотогр.
Тек.попр.
одрж.
(усисивачи)
и
43.
44.
Тек.попр.
и
одрж.
клима уређаја
45.
Попр.копир
апарата
46.
Тек.попр.
и
одрж.
Противпожарних
апарата
РАДОВИ
1.
Тек. попр.и
одрж.зградаЗидарски
радови
2.
Тек. попр.и
одрж.зградаСтоларски
радови
и
Информатор о раду
136/153
Јануар
Фебруар
Децембар
425224електр.
и
фотогр. опрема
20.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425225опрема
за
домаћинство
10.000
20.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425227уградна опрема
20.000
20.000
Чл.26
Ст.2
425229ост. попр.
одрж. админ.
опреме
20.000
20.000
Чл.26
Ст.2
10.000
50.000
Чл.26
Ст.2
мај
август
и
Јануар
Фебруар
Децембар
425281тек.попр.
и
одрж.опреме за
јавну
безбедност
Јануар
Фебруар
Децембар
425111зидарски
радови
50.000
Јануар
Фебруар
Децембар
425112Столарски
радови
50.000
50.000
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
1.400.000
50.000
Чл.26
Ст.2
50.000
Чл.26
Ст.2
01-буџет
01-буџет
Општина Трстеник
3.
Тек. попр.и
одрж.зградаМолерски
радови
4.
Информатор о раду
137/153
Јануар
Фебруар
Децембар
425113Молерски
радови
200.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425114радови на крову
200.000
100.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425115радови на ВИК
100.000
Тек. попр.и
одрж.инстал.
.центр. грејања
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425116Централно
грејање
50.000
7.
Тек. попр.и
одрж. елек.
инсталација
50.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425117Електрич.
инсталације
50.000
8.
Тек.
попр.и
одрж.
комуникацијских
инсталација
30.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425118радови
комуник.
инстал.
200.000
Чл.26
Ст.2
Тек. попр.и
одрж.зградарадови на крову
200.000
5.
Тек. попр.и
одрж.инстал.
водов.и канал.
6.
9.
Постављање
тракастих
завеса
10.
Постављање
Ламината,
итисона и др.
100.000
50.000
Чл.26
Ст.2
Чл.26
Ст.2
април
мај
Јануар
Фебруар
Април
на
30.000
425119ост.
усл.
и
матер. за тек.
попр. и одрж.
зграда
100.000
425119ост.
усл.
и
матер.
за тек. попр.и
одрж.зграда
50.000
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
01-буџет
Општина Трстеник
11.
Тек. попр.и
одрж.зградазамена стакла
Информатор о раду
Чл.26
Ст.2
20.000
138/153
Јануар
Фебруар
Децембар
425119ост.
усл.
и
матер.
за тек. попр.и
одрж.зграда
20.000
250.000
250.000
12.
Ост.
усл.
и
матер.
за тек. попр.и
одрж.зграда
250.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425119ост.
усл.
и
матер.
за тек. попр.и
одрж.зграда
13.
Тек. попр. и
одрж.
ост.
објеката
250.000
Чл.26
Ст.2
Јануар
Фебруар
Децембар
425191тек.
Попр. и одрж.
ост. објеката
01-буџет
01-буџет
01-буџет
ОПШТИНСКА УПРАВА ТРСТЕНИК
ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2010. Г0ДИНУ
Табела 1
Ред
ни
број
Предмет
набавке
УКУПНО
ДОБРА
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност
Укупна
1.030.000
По
годинама
Врст
а
пост
упка
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
Конто
(планс
ка
година
)
Износ на
конту
(планска година)
Извор
финансираања
(планска
година)
Општина Трстеник
Информатор о раду
139/153
1.
380.000
УСЛУГЕ
3.
Израда копија
матичних књига
МК/2
4.
6
септембар
децембар
380.000
07-донације
650.000
РАДОВИ
Замена столарије у
санитарним
чворовима у згради
Општине
380.000
42491
1-ост.
специј
ал.усл
уге
СЧ/3
650.000
6
октобар
децембар
51132
1650.000
капита
лно
одржа
вање
посл.з
града
и
прост
ора
01-буџет
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2010. Г0ДИНУ
Табела 1
Општина Трстеник
Информатор о раду
140/153
Редни
број
Предмет
набавке
УКУПНО
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност
Врста
поступка
Укупна
По годинама
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансираања
(планска
година)
април
611411отплата
главнице дом.
посл. банкама
и
441411отплата камате
дом.
посл.
банкама
70.000.000
42.000.000
01-буџет
112.000.000
ДОБРА
1.
УСЛУГЕ
1.
Кредит
за
финанс.капитал.
инвест. расхода
112.000.000
112.000.000
2010-2020
1
Фебруар
Општина Трстеник
Информатор о раду
141/153
ОПШТИНА ТРСТЕНИК
ДОПУНА ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2010. Г0ДИНУ
- ГИС
Табела 1
Редни
број
Предмет
набавке
УКУПНО
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност
Укупна
Врста
поступка
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
6
децембар
фебруар
По годинама
Конто
(планска година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансираања
(планска
година)
370.000
ДОБРА
1.
Намештај
за канцеларију
ГИС-а
УСЛУГЕ
1.
РАДОВИ
370.000
(3.475 еvra)
2011- 370.000
512211намештај
01-буџет
Општина Трстеник
Информатор о раду
142/153
1.
Табела 2
Редни
број
Предмет
набавке
УКУПНО
ДОБРА
1.
2.
3.
4.
Спецификација
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Процењена вредност
Укупна
По годинама
Основ
из
Закона
за
изузеће
Оквирно
време
покретања
поступка
Оквирно
време
реализације
уговора
Конто
(планска
година)
Износ на
конту
(планска
година)
Извор
финансираања
(планска
година)
18.280.000
9.310.000
Канцеларијски
материјал
155.000
(1.440 еvra)
Гориво за моторна
возила
190.000
(1.800 еvra)
Клима уређаји
(1ком)
35.000
(325 evra)
Рачунарскаопрема
са
оперативним
софтверима
за
ГИС
4.000.000
(37.420
еvra)
2010- 75.000
2011- 80.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
2010- 40.000
2011- 150.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
2011- 35.000
Чл. 26.
Ст. 2
2011- 4.000.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
септембар
септембар
септембар
децембар
фебруар
децембар
март
426111Канцеларијски
материјал
426411бензин
75.000
40.000
06-донација
међународних
организација
06-донација
међународних
организација
512212уградна
опрема
01-буџет
512221рачунарска
опрема
06-донација
међународних
организација
Општина Трстеник
5.
Информатор о раду
143/153
март
515195Ост.
заштићена
права
септембар
421414мобилни
телефони
септембар
септембар
423111усл.
превођења
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
септембар
423111усл.
превођења
2011-30.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
јуни
септембар
423291ост.
компј.
усл.
06-донација
међународних
организација
2011-110.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
423291ост.
компј.
усл.
06-донација
међународних
организација
Апликативни
софтвер-лиценце
За ГИС
4.930.000
(46.000
еvra)
УСЛУГЕ
7.790.000
1.
Услуге мобилних
телефона
195.000
(1.800 еvra)
2.
Услуге превођења
Писани превод
270.000
(2.500 еvra)
2010-150.000
2011-120.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
3.
Услуге превођења
- симултано
130.000
(1.200 еvra)
2010-50.000
2011-80.000
4.
Израда
промотивног
CDs
30.000
(300 еvra)
5.
Израда
одржавање
Web sajz
и
110.000
(1.000 еvra)
6.
Израда брошуре
270.000
(2.500 еvra)
7.
Израда пропаган.
матер. (Lifeti) и
постери
85.000
(800 еvra)
2011- 4.930.000
2010- 25.000
2011- 170.000
2010-60.000
2011-210.000
2010-25.000
2011-60.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
децембар
септембар
новембар
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
јуни
септембар
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
децембар
423413усл. штамп.
публикација и
др
423413усл. штамп.
публикација и
др
06-донација
међународних
организација
25.000
150.000
50.000
60.000
25.000
06-донација
међународних
организација
06-донација
међународних
организација
06-донација
међународних
организација
06-донација
међународних
организација
06-донација
међународних
организација
Општина Трстеник
Информатор о раду
144/153
8.
Услуге медија
65.000
(600 еvra)
2011-65.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
септембар
423441медијске усл.
РТВ
06-донација
међународних
организација
9.
Трошкови
ревизије
535.000
(5.000 еvra)
2011-535.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
октобар
423511услуге
ревизије
06-донација
међународних
организација
10.
Избор евалуатора
-Оцена пројекта
215.000
(2000 еvra)
2011-215.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
октобар
423599-ост.
стручне усл.
06-донација
међународних
организација
11.
Угост. услуге
320.000
(3.000 еvra)
2010- 50.000
2011- 270.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
12.
Услуге
превоза
путника у
иностранству
2011- 255.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
13.
Услуге
превоза
путника у земљи
65.000
(600 еvra)
2011- 65.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
14.
Израда хибридне
карте
и
базе
података за ГИС
2.390.000
(22.310
еvra)
15.
Услуге
избора
Локалног партнера
по Меморандуму
640.000
(6.000 еvra)
16.
Обука полазника
код
Локалног
партнера
по Меморандуму
1.765.000
(16.500
еvra)
255.000
(2.400 еvra)
2011- 2.390.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
2010- 320.000
2011- 320.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
2011- 1.765.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
јануар
јануар
децембар
септембар
јануар
септембар
април
423911-ост.
опште услуге
06-донација
међународних
организација
април
423911-ост.
опште услуге
06-донација
међународних
организација
април
424911ост.
специј.
усл.
06-донација
међународних
организација
септембар
март
424911ост.
специј.
усл.
424911ост.
специј.
усл.
50.000
06-донација
међународних
организација
423621угост. услуге
320.000
06-донација
међународних
организација
06-донација
међународних
организација
Општина Трстеник
17.
Услуге
избора
Кординатора
Пројекта
по
Меморандуму
РАДОВИ
1.
2.
Умрежавање
корисника
Адаптација
канцеларије-ГИС
Информатор о раду
450.000
(4.200 еvra)
2010- 450.000
145/153
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
септембар
септембар
424911ост.
специј.
усл.
06-донација
међународних
организација
1.180.000
1070.000
(10.000
еvra)
2011- 1070.000
Чл.7.
Ст.1.
Тч.2)
децембар
март
110.000
(1.200 еvra)
2011- 110.000
Чл. 26.
Ст. 2
децембар
фебруар
511321капитално
одржавање
посл.зграда и
простора
511321капитално
одржавање
посл.зграда и
простора
06-донација
међународних
организација
01-буџет
Општина Трстеник
Информатор о раду
146/153
XV ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
У складу са Одлуком о буџету општине Трстеник за 2010. годину, издвојена су следећа
средства на име помоћи и то:
ПОЗИЦИЈА
Студентске и ученичке награде и стипенције
Субвенционирани превоз средњошколаца и студената
Школа за музичке таленте
Поклон пакети за новорођене бебе и вантелесна оплодња
Књиге за одличне ученике и вуковце
Народна кухиња
Удружење грађана
Дотације верским заједницама
Средства за развој пољопривреде
Субвенционисани превоз пензионера
Превоз ученика специјалних школа
МНРО
Етничке мањине-заједнице и мањине
Црвени крст
ИЗВРШЕЊЕ
5.561.191,00
3.684.297,00
322.278,00
1.210.000,00
85.850,00
218.354,51
1.035.620,00
395.000,00
798.564,00
1.200.000,00
873.794,00
873.000,00
272.226,00
375.309,49
XVI ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА
Списак нето зарада изабраних, именованих и постављених лица у органима општине
Трстеник и Општинској управи општине Трстеник за новембар месец 2010. године
Ред.број
Нето зарада за
1 Председник општине Стеван Ђаковић
92.192,00
2 Заменик председника Пане Јанковић
92.192,00
3 Помоћник председника
28.869,00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Раде Милуновић
Помоћник председника
Горан Чакарановић
Председник скупштине Раде Лепенац
Заменик предс.скупштине
Драгана Пузовић
Секретар скупштине
Љубивоје Јанковић
Заменик секрет.скупштине
Зорица Илић
Члан већа
Марко Петрашиновић
Члан већа
Љубомир Милашиновић
Општински
јавни
правобранилац
Предраг Равилић
Начелник Оштинске управе
Анђелка Трошић
38.345,00
92.192,00
36.408,00
38.345,53
35.898,80
46.096,00
46.096,00
45.187,17
49.862,00
Општина Трстеник
Информатор о раду
147/153
Плате запослених у Општинској управи за новембар месец
Стручна спрема
Нето зарада за новембар
месец
Запослен са ВСС
33.648,00
Запослен са ВШ
25.314,15
Запослен са ССС
25.314,15
Запослен са ОШ
17.871,00
XVII ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ВРСТАМА НА ДАН 31.12.2009. године
Ред.
број
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Врста покретне ствари
2
А.Средства опреме
Рачунски систем
Средства везе
Канцеларијски намештај
Биротехничка опрема
Остала опрема
Свега опрема:
Б.Превозна средства
Путнички аутомобили
Возила посебне намене
Остала моторна возила
Ваздухоплови
Пловни објекти
Остала превозна средства
Ц.Покретне ствари посебне
намене
Свега превозна средства:
Укупно А+Б+Ц
Количина
бр.-повр.
Књиговодствена
ревалоризована
вредност
3
4
80
30
165
1.606.625
177.735
1.605.779
15
290
499.974
3.890.113
2
3.315.578
1
4.604
3
293
3.320.182
7.210.295
XVIII ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Сви предмети настали у раду или у вези са радом органа општине чувају се у јединственој
архиви општинске управе општине Трстеник. Архива се налази у згради Општинске управе.
Уништавање безвредног регистратурског материјала врши се уз сгласност Историјског архива
и уз поштовање прописа који регуишу ову материју.
XIX ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Врсте информација које се налазе у поседу органа Општине Трстеник су све информације
настале у раду или у вези са радом органа општине Трстеник и то:
-општи и појединачни акти Скупштине општине
- појединачни акти председника општине
-општи и појединачни акти Општинског већа општине
- појединачни акти начелника Општинске управе општине и Одсека Општинске управе
Општина Трстеник
Информатор о раду
148/153
- записници са седница Скупштине општине и Општинског већа
- закључени уговори
- документација о спроведеним јавним набавкама
- документација о спроведеним конкурсима
- персонална документа запослених
- службене белешке
- рачуноводствена и књиговодствена документација
- дописи грађана
-- представке странака
- изборна документација
Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе предвиђено је да канцеларијско
пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, евидентирање, достављање у рад и
отпремање поште, административно-техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивских
предмета, излучивање безвредног регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном
архиву, праћење ефикасности и ажурности рада органа државне управе.
Информације (формалне), по правилу се чувају у изворном облику у Писарници, односно у
архивском депоу.
У архиви се чувају завршени (архивирана) предмети, евиденције о предметима, као и остали
регистратурски материјал до предаје Историјском архиву у Крушевцу- јединица у Трстенику.
Све форме информација које су настале у раду Општинске управе, доступне су грађанима и
правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку када су у питању управни
предмети. Такође, када су у питању информације, странке се увек могу позвати на Закон о
доступности информацијама од јавног значаја.
XX ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА
ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Приступ информацијама од јавног значаја се у начелу омогућава без ограничења, осим у
случајевима када је законом прописан начин поступања са одређеним документом..
XXI ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Сва правна и физичка лица могу поднети захтев за слободан приступ информацијама од
јавног значаја.
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:
- лично, у општинском услужном центру
-
поштом, на адресу:
Општина Трстеник
Општинска управа
Лицу овлашћеном за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја
37240 Трстеник
- E-mailom:
andjelka trosic@trstenik.rs
Захтев мора да садржи:
- назив органа коме је захтев упућен
-
детаљан опис информације која се тражи
-
потпис подносиоца захтева и
-
адреса на коју ће се доставити одговор
Општина Трстеник
Информатор о раду
149/153
У захтеву се не мора навести разлог тражења информације.
Право на приступ информацијама може се остварити увидом у документ који садржи трађену
информацију, издавањем копије документа и сл..
Орган може да наплати само трошкове умножавања и упућивања копије документа који
садржи тражену информацију.
Орган је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана или
40 дана, у зависности од врсте информација.
Орган је у обавези да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се одбија захтев из
разлог предвиђених Законом.
Подносилац има право жалбе против решења, односно закључка државног органа
Обрасци:
................................................................................................................................................
назив и седиште органа коме се захтев упућује
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:*
 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:***_________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају
проналажење тражене информације)
____________________________________
Тражилац информације/Име и презиме
У ________________,
дана______201__ године
____________________________________
адреса
____________________________________
други подаци за контакт
___________________________________
Потпис
__________________________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате.
Општина Трстеник
Информатор о раду
150/153
А
______________________________
______________________________
______________________________
(назив и седиште органа)
Број предмета: _________________
Датум:
_________________
СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА
сачињена на основу чл. 16. ст. 9. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у
предмету
поступања
по
захтеву
тражиоца
информација
___________________________________________
бр. ____________ од ____________год.
Присутни:
1. ______________________, овлашћено лице у органу
2. ______________________, тражилац информација
Тражиоцу је, на његов захтев, дана ____________ у просторијама органа __________ у
времену од _____ до ____ часова омогућен приступ следећим информацијама, односно документима,
тако што му је:
омогућен увид и/или
уручене копије докумената, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
Тражилац својим потписом потврђује да му је омогућен приступ траженим информацијама.
Унети примедбу тражиоца (ако је било примедби):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
У ____________, дана _______________
Тражилац
____________________
( потпис)
Овлашћено лице
_______________________
(потпис)
Општина Трстеник
Информатор о раду
151/153
ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ
ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26
ЖАЛБА
(............................................................................................................................
....................................................................................................................)
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења-закључка
(..............................................................................................................................................)
(назив органа који је донео одлуку)
Број.................................... од ............................... године.
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са
елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла
дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на
слободан приступ информацијама од јавног значаја. Oдлуку побијам у целости, односно у делу
којим.................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... јер није
заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлука
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја.
.....................................................................
Подносилац жалбе / Име и презиме
У ............................................,
.....................................................................
адреса
дана ............201... године
....................................................................
други подаци за контакт
.................................................................
потпис
Напомена:
У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је
одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је
незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом обрасцу,
додатно образложење може посебно приложити.
 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу као и
копију одлуке органа која се оспорава жалбом.

Општина Трстеник
Информатор о раду
152/153
ПРИМЕР ТУЖБЕ ПРОТИВ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА
ПРОТИВ КОГА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА
УПРАВНИ СУД
Београд
Немањина 9
ТУЖИЛАЦ:_______________________________
ТУЖЕНИ:________________________________
Против решења органа власти (навести назив органа)_______________број:__ од _____, на
основу члана 22. ст. 2 и 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл.
гласник РС“ бр. 120/04. 54/07, 104/09 и 36/10), члана 14. став 2. и члана 18. став 1. Закона о управним
споровима („Сл. гласник РС“ број 111/09), у законском року, подносим
ТУЖБУ
Због тога што: (заокружити разлог)
1) у акту није уопште или није правилно примењен закон, други пропис или општи акт;
2) је акт донео ненадлежни орган;
3) у поступку доношења акта није поступљено по правилима поступка;
4) је чињенично стање непотпуно или нетачно утврђено или ако је из утврђених чињеница изведен
неправилан закључак у погледу чињеничног стања;
5) је у акту који је донет по слободној оцени, орган прекорачио границе законског овлашћења или ако
такав акт није донет у складу са циљем у којем је овлашћење дато
Образложење
Решењем
органа
власти
(навести
назив
органа)
___________________________________________________број________од______ одбијен је мој
захтев за приступ информацијама од јавног значаја као неоснован.
(Образложити због чега је решење незаконито)
Како је наведеним решењем тужиоцу ускраћено уставно и законско право на приступ
траженим информацијама, тужилац п р е д л а ж е да Управни суд поднету тужбу уважи и поништи
решење органа власти ______________ број:________ од _________.
Прилог: решење органа власти ______________ број:________ од _________.
Дана ________20____године
______________________
Тужилац/име и презиме,назив
_______________________
адреса, седиште
________________________
потпис
Општина Трстеник
Информатор о раду
153/153
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА
ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ЗАХТЕВ
писани
усмени
РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ
ЗАХТЕВА
УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ

обавештење о поседовању
информације;

ЖАЛБА
ПОВЕРЕНИКУ
увид у документ са
траженом информацијом;

издавање копије документа
са траженом
информацијом;

РЕШЕЊЕ
ПОВЕРЕНИКА ПО ЖАЛБИ
достављање копије
документа поштом или на
други начин
ЗАКЉУЧАК О
ОДБАЦИВАЊУ
ЖАЛБЕ
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ
ЖАЛБЕ
РЕШЕЊЕ
О ОДБИЈАЊУ
ЖАЛБЕ
Download

информатор о раду општинских органа општине трстеник