Основна школа
„Браћа Новаков“
Краља Петра Првог 103
21433 Силбаш
Тел/факс: 021/764-829
Тел: 021/764-302
Základná škola
bratov Novakovcov
Kráľa Petra I. 103
21433 Silbaš
tel/fax: 021/764-829
tel: 021/764-302
www.osbracanovakov.edu.rs
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Годишњи план рада
ОШ “Браћа Новаков” Силбаш
школске 2012/2013. године
Силбаш, септембра 2012. године
Садржај Годишњег плана рада школе:
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ ............................................................................4
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ...............................................................................................4
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ...........................7
Подаци о школи .....................................................................................................7
УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ .....................................................10
Школа и њена околина ........................................................................................10
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА .........................................13
Број ученика и број полазника ППП ....................................................................13
Место становања ученика ...................................................................................15
Образовни ниво родитеља ..................................................................................16
Дефицијентност породице ученика ....................................................................20
Динамика тока школске године, класификациони периоди ..............................21
Годишњи фонд редовне и изборне наставе ......................................................23
Ритам радног дана школе и распоред часова ...................................................26
Списак наставног и ненаставног особља, руководећих органа, стручних
сарадника, приправника ......................................................................................27
Подела обавезних, изборних наставних предмета,
одељењских старешинстава ...............................................................................31
Школски календар ................................................................................................38
Предшколско васпитање и образовање .............................................................43
Рад са децом на дужем болничком лечењу .......................................................43
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА .................................................44
Педагошки колегијум ...........................................................................................44
Наставничко веће .................................................................................................46
Одељењска већа ..................................................................................................50
Стручна већа из области предмета ....................................................................52
Годишњи план рада Актива васпитача ..............................................................52
Годишњи план сарадње између васпитача који су у саставу ОШ при местима
Општине Бачка Паланка и васпитача ПУ „Младост“ .........................................56
Годишњи план рада за инклузивно образовање на нивоу Актива васпитча који
у саставу ОШ ........................................................................................................58
План и програм рада Стручног већа за разредну наставу ...............................59
План и програм рада Стручног већа наставника друштвено-језичке групе
предмета ...............................................................................................................61
План и програм рада Стручног већа наставника природно-математичке групе
предмета ...............................................................................................................63
Стручни активи .....................................................................................................67
Програм Стучног актива за развојно планирање ..............................................67
Програм Стручног актива за развој школског програма ...................................68
План и програм Тима за самовредновање рада школе ...................................71
План и програм Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања .....................................................................................................73
План и програм Стручног тима за инклузивно образовање .............................76
Глобални план и програм рада одељењског старешине ..................................78
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ
ОРГАНА ................................................................................................................80
Школски одбор ......................................................................................................80
Директор школе ....................................................................................................82
Секретар школе ....................................................................................................85
Савет родитеља ...................................................................................................86
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ......................................................88
Преглед изборних програма ................................................................................88
Допунска настава .................................................................................................89
Додатни рад ..........................................................................................................90
Индивидуализовани рад ......................................................................................91
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ......................................92
Час одељењског старешине ................................................................................92
Слободне активности .........................................................................................100
Секције ................................................................................................................100
Екскурзије и излети ............................................................................................101
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА .............................105
Годишњи оперативни план и програм рада педагога школе .........................105
Годишњи оперативни план и програм рада психолога школе .......................112
Програм рада школског библиотекара .............................................................115
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ..............................135
Одељењске заједнице .......................................................................................135
Одбор Заједнице ученика ..................................................................................135
Ученички парламент ..........................................................................................137
Дечији савез ........................................................................................................139
Црвени крст ........................................................................................................142
ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ......144
Превентивни психо-социјални планови и програми рада ...............................144
План и програм унапређења наставе ...............................................................145
Професионална оријентација ученика .............................................................146
Здравствена превенција ....................................................................................150
Едукативни и образовни програми за развој, мир и толеранцију ..................152
Еколошки програми ............................................................................................152
Примена Конвенције о правима детета ...........................................................154
План школских такмичења ................................................................................155
Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања .......156
План самовредновања ......................................................................................162
План активности на реализацији Развојног плана школе ..............................163
Програми и пројекти у које је школа укључена ................................................168
План уписних активности у I разред основне школе .......................................169
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВАРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ .....................................170
2
Оперативни план и програм интерног стручног усавршавања ......................170
Екстерно стручно усавршавање .......................................................................172
Акредитовани програми стручног усавршавања .............................................173
ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА ......................175
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ .....................................................178
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ..................................180
Сарадња са родитељима ..................................................................................180
Сарадња школе са осталим организацијама и институцијама ......................183
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА .............................................................184
Интерни маркетинг .............................................................................................184
Екстерни маркетинг ............................................................................................184
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ШКОЛЕ ................................................................................................................185
3
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Назив школе: Основна школа „Браћа Новаков“
Место и адреса: Силбаш, Краља Петра I, 103
Број телефона/факс: 021/764-829, 021/764-302
Адреса електронске поште /e-mail/:
[email protected]
(матична школа)
[email protected]
(издвојено одељење Параге)
[email protected]
(издвојено одељење Деспотово)
[email protected]
(педагошко-психолошка служба)
Електронска презентација /website/:
www.osbracanovakov.edu.rs
Име и презиме директора: Ђока Милић, професор
Моб. тел.: 064/19-20-954
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“,
бр. 72/09 од 11. септембра 2009. године); Закон о основној школи
(„Сл.гласник РС“, бр. 50/92; 22/2002)
2. Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања
и васпитања
3. Статут Основне школе «Браћа Новаков» Силбаш
4. Наставни планови и програми за основну школу и то:
- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред
основног образовања и васпитања „Сл.гласник РС – Просветни
гласник“, бр.10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10.
- Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и
четврти разред основног образовања и васпитања и наставном
програму за трећи разред „Сл.гласник РС – Просветни гласник“,
бр.1/05, 15/06, 2/08, 2/10.
- Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног
образовања и васпитања „Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр.
3/06, 15/06, 2/08.
4
- Правилник о наставном плану за други цикилус основног образовања
и васпитања и наставном програму
за пети разред основног
образовања и васпитања „Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр.
6/07, 2/10.
- Правилник о наставном програму за пети и шести разред основног
образовања и васпитања, «Сл.гласник РС – Просветни гласник», бр.
5/06.
- Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму
основног образовања и васпитања за седми и осми разред бр.5/06.
- Правилник о наставном програму за шести разред основног
образовања и васпитања, «Сл. гласник РС – Просветни гласник», бр.
5/08.
- Правилник о наставном програму за седми разред основног
образовања и васпитања, «Сл.гласник РС – Просветни гласник», бр.
6/09.
- Правилник о наставном програму за осми разред основног васпитања
и образовања „Сл.гласник РС – Просветни гласник“, бр. 2/10.
-Правилник о општим стандардима постигнућа –образовни стандарди
за крај обавезног образовања,Просветни гласник РС, бр.5., 5 јул 2010.
- Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса
обавезног образовања за предмете српски језик, математика и природа
и друштво, Просветни гласник РС, бр.5. ,7 јун 2011.
5. Извештај о раду школе на крају школске 2010/2011. године
(извештаји о реализацији школског програма, реализованог самовредновања,
реализације развојног плана, стручних, управних, руководећих, саветодавних
органа, ученичких организација, успеха ученика)
6. Школски програм за 2010.-2014. годину
7. Развојни план рада школе за период од 2009. до 2012. године
8. Школски календар за 2012./2013. годину.
Годишњи план рада Основне школе „Браћа Новаков“ у Силбашу је
основни радни документ, извор којим се жели да деца постигну спремност да
живе и раде у времену које је испред њих, у једном веома захтевном времену,
где треба бити оспособљен за живот и рад.
Општи циљеви и задаци су нам :


обезбедити сваком ученику основу општег образовања и васпитања и
унапредити његово физичко здравље.
развијати патриотске осећаје и правилан однос према свом и свим
народима света.
5








оспособљавати ученике за што хуманије коришћење слободног
времена кроз разноврсне ненаставне облике рада у школи.
да рад школе буде заснован на начелима савремене организације
школе као васпитно-образовне установе.
да се обезбеди стручна реализација наставних планова и програма.
да целокупни васпитно-образовни процес има свој плански
реализаторски и корективни део.
да се предвиђене и програмске активности прилагоде садашњим
условима рада школе, друштвене средине, извршиоцима образовноваспитних задатака и психофизичким захтевима дечијег узраста.
да се максимално врши корелација рада унутар стручних већа између
сродних предмета.
да селективност у избору активности и начина њихове реализације
буду у функцији циља и задатака васпитно-образовног рада.
да обезбеди обухватност свих подручја образовно-васпитног рада и
њихов интегритет у једну складну и функционалну целину која ће
омогућити оперативност и поступност у извршавању програмских
обавеза.
Образовно-васпитни рад заснива се на :



достигнућима науке, технике и културе.
равноправности и заједништву народа и народности.
развоју друштвених односа.
У складу са горе наведеним задацима који стоје пред ученицима и
радницима школе оствариће се нарочито:









оспособљавање ученика за живот и рад и даље задатке образовања и
самообразовања.
стицање способности за примену стечених знања и умећа и
стваралачког коришћења слободног времена.
развијање интелектуалних способности, критичког мишљења и односа
самосталности, рационалности и заинтересованости за нова знања.
стицање и развијање свести о потрeби чувања здравља, заштите
природе и човекове средине.
развијањe позитивних моралних особина, хуманости, истинољубивости
и других етичких својстава личности.
васпитање у духу мира и сарадње са свим народима света.
васпитање за хуманост и културне односе међу свим људима, без
обзира на пол, расу, националност и лична уверења.
неговање и развијање потребе за културом као и очувањем културног
наслеђа нашег и других народа и народности.
наставној технологији и иновацијама у настави посветити потребну
пажњу у складу са материјалним могућностима и условима рада
школе.
6


развијати и неговати првенствено сарадњу са свим основним школама
на нивоу општине Бачка Паланка, а и шире.
укључивати се у друштвени развој и сарађивати са организацијама на
нивоу МЗ Силбаш, Деспотово, Параге и са свим друштвеним
чиниоцима који могу да допринесу развоју школе и сваког појединца
понаособ.
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Основна школа “Браћа Новаков” покрива образовање и васпитање
деце основношколског узраста три насељена места: Силбаш, Деспотово,
Параге. Седиште школе налази се у Силбашу, а издвојена одељења у
Деспотову, са осморазредном наставом и у Парагама, са четвороразредном
наставом. Издвојено одељење у Деспотову налази се на адреси:
Карађорђева бр. 69, телефон: 021/759-022. Издвојено одељење у Парагама
налази се на адреси: Краља Петра I 21, телефон 021/766-095. Рад Основне
школе “Браћа Новаков” директно је повезан са одељима припремног
предшколског програма, која се налазе у школским зградама.
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ
И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
У ОШ ''Браћа Новаков'' из Силбаша рад се одвија у три места:
Силбашу, где се налази матична школа и издвојеним одељењима која се
налазе у Парагама и Деспотову. Рад у школи је веома сложен, јер је простор
за реализацију наставе неадекватан и скучен (основни проблем је недостатак
учионичког простора); настава се изводи на два наставна језика, српском и
словачком; имамо ученике путнике на предметној настави; при школи је
организован и рад припремних предшколских одељења, а предметни
наставници од којих су већина путници раде у две, а доста њих и у три школе!
Рад у школи за предметну наставу одвијаће се у преподневној смени у
Силбашу, а рад одељења разредне наставе биће подељен на преподневну и
поподневну смену, по систему 3+3, са недељним смењивањем.
Сви објекти су старијег датума, ненаменски грађени али се од првог
полугодишта 2010/11. године радило на обезбеђивању бољих услова за рад,
како за ученике тако и за запослене у школи. Почетком школске године
успостављена је АДСЛ линија и купљено је: један рачунар, два лаптопа, три
штампача, постављен је рачунар, штампач и копир апарат у зборницу, све је
умрежено. У Парагама не постоје техничке могућности да се успостави АДСЛ
линија. Промењен је начин обавештавања – путем електронске поште. Током
школске 2012/2013. године биће обезбеђена посебна канцеларија за школског
психолога и оспособљена два кабинета: за техничко образовање и за физику
и хемију. Родитељски динар уплаћују сами родитељи под шифром за
одређену потребу, обезбеђен је програм који у догледно време треба да
ослободи одељенске старешине прикупљања уплатница. Школа
има
могућност електронског плаћања и штампања извода жиро рачуна.
7
Наставници сами уносе податке ка крају класификационих периода те
се резултати сами исказују и очитавају. Попуњавањем месечне листе
реализације часова добијају се збирни подаци који су неопходни за
анализирање на крају класификацоних периода.
Постављен је вебсајт школе који треба да попуне ученици у оквиру
информатичке секције заједно са наставником информатике. И током овог
полугодишта локална самоуправа је издвојила 2,5 милиона динара за
уређење школског простора: окречене су учионице, сала за физичко
васпитање, зборница, службене просторије, постављено је 100 квадратних
метара ламината, урађена фасада, направљена капија, исправљена ограда
код забавишта као и олуци у школи у Силбашу. У Деспотову су окречене све
учионице, библиотека, фасада, на прозоре су стављени ролетне,
поправљени су олуци, а у зборницу је постављен ламинат, офарбана су сва
врата и под прозоре су стављене плочице. Средствима општине, а делом и
из партиципације купљен је намештај у две учионице у којима је паркет
изшмирглан и лакиран.
У Парагама окречене су све учионице, урађена је оронула улична
фасада, ролетне су постављени на прозоре и спуштене су. Из средстава
ДИЛС пројекта набављене су беле табле, пројектори, музичка линија. Пред
почетак грејне сезоне замењена је димњача и циркулациона пумпа.
Снабдевеност угљем и дрвима била је довољна до краја календарске године.
Половином децембра спроведена је јавна набавка и одређен је добављач.
После спроведене Дечије недеље учитељи у Силбашу и Деспотову купили су
музичке линије. За потребе наставе физичког васпитања у Деспотову
купљена је одскочна даска и две струњаче, поправљена је хармона и
хармоника, а за наставу историје и географије у Деспотову и Силбашу
купљене су карте. У Парагама за помоћ деци слабијег материјалног стања из
донације су купљене свеске, блокови, боје, колаж-папир итд.
Средствима Фонда за капитална улагања завршена је прва фаза
изградње сале са 20 милиона динара који су били обезбеђени и којима је
урађено око 80% предвиђених радова на објекту. Радови су прекинути у
октобру 2008. године и настављени у мају 2010. када су окречене просторије
и намештен део столарије, али су радови поново обустављени док се не
обезбеде средства за завршетак радова.
Пројектант је допројектовао потребне делове, добијено је одобрење за
доградњу, техничка контрола пројекта као и противпожарна сагласност. У
току је прикупљање одобрења за почетак радова. Када се сва ова
документација прикупи наплатиће се изведени радови и приступиће се
завршавању сале. Постављене су санитарије, под у сали за физичко
васпитање и постављена је и завршена мрежа .
Школи недостаје учионички простор, недостаје и хол у коме би ученици
проводили време док траје одмор, а такав простор је предвиђен планом
изградње фискултурне сале. За потребе проширења учионичког простора
добијена су средства – 332.000,00 дин за израду пројекта (четири учионице и
трпезарија са санитарним чвором у Деспотову и пет учионица у Силбашу). У
току је прикупљање потребне документације како би се приступило изради
пројекта.
8
Табеларни преглед просторија којима школа располаже:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Назив просторије и намена
Силбаш
Деспотово
Параге
Учионице
Фискултурна сала
Зборница
Библиотека
Архива
Ђачка кухиња
Трпезарија
Просторије за рад ППП
Канцеларије
Просторија за помоћне раднике
Котларница
Укупно
12
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
8
1
3
1
1
20
Табеларни преглед површина школског простора
Намена просторија
Површина затвореног
простора
Површина школског дворишта
Површина школских терена
Укупно у m2
Силбаш
1462
Деспотово
702
Параге
390
Укупно
2554
450
1800
3712
250
1400
2352
150
850
3200
6604
540
1. Од 01.10.2012. у функцију ће се ставити 675m² кроз салу за физичко
васпитање и кабинете за физику и хемију.
Табеларни преглед површина у затвореном простору
Намена просторија (m2)
Учионице
Зборнице
Канцеларије
Библиотека
Архива
Фискултурна сала
Свлачионица
Ходници
Кухиња и трпезарија
Котларница
Помоћна просторија
Санитарни чвор
Силбаш
555
51
68
16
66
128
27
349
Деспотово
340
36
132
12
58
65
9
34
9
Параге
186
25
56
162
85
20
55
19
Укупно
1081
112
68
72
66
128
27
596
20
252
21
111
Табеларни преглед техничких помагала
Назив техничког помагала
Графоскоп
Епископ
Телевизор
Видео пројектор
Радиокасетофон
Мини линија
Микроскоп
Лизеганг
Фотокопир
Рачунари за обуку ученика
Рачунари за остале потребе школе
Преносиви рачунари
Штампачи
Хармоника
Синтисајзер / хармона
Бројно стање
15
3
5
6
3
6
10
2
5
17+17+2
24
5
7
3
2
Поред наведених наставних техничких средстава школа располаже и
са већим бројем других помагала, дидактичког материјала који се налази у
ормарима предметних наставника, за све предмете.
Школа поседује школску библиотеку. Преглед публикација:
СИЛБАШ
ПАРАГЕ
ДЕСПОТОВО
УКУПНО
МОНОГРАФСКЕ
ПУБЛИКАЦИЈЕ
6321
ПЕРИОДИЧНЕ
ПУБЛИКАЦИЈЕ
544
НЕКЊИЖНА
ГРАЂА
89
3314
245
14
9635
789
103
СВЕ УКУПНО: 10527
Школа сваке године увећава свој фонд, тако да је знатно повећан број
стручне литературе у свим областима, полако се обнавља лектира и
проширује се фонд „лепе“ литературе.
Школа се претплатила и на стручне часописе: Просветни преглед,
Образовни информатор – часопис за финансијско пословање, Математички
лист, Савремена школа.
10
УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ
ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА
Школа има укупно 4 објекта у којима се одвија настава, а у три насељена
места. Сви објекти се налазе у центру насеља. Места Силбаш, Параге и
Деспотово се налазе између већих насеља: Бачке Паланке, Бачког Петровца,
Врбаса и Оџака, а од Новог Сада су удаљена око четрдесетак километара.
Настава се у свим објектима одвија у учионицама општег типа. У Силбашу
постоји информатички кабинет, а у Деспотову се у истој учионици изводи
настава информатике и смештена је библиотека.
У Силбашу за наставу физичког васпитања се користи посебан простор
који је неадекватан због димензија. У Парагама и Деспотову у току зимских
месеци се настава физичког васпитања одвија у учионици.
У сва три насеља преко 90% становништва се бави пољопривредом, па је
економска ситуација родитеља доста тешка. Културна догађања су сведена
на јавне наступе ученика школе и културно уметничких друштава у Парагама,
Деспотову и Силбашу.
Општина je током целе школске године обезбеђивала и средства за
превоз радника-путника и ученика из Парага у стопостотном износу.
Скупштина општине Бачка Паланка своју обавезу по колективном
уговору, исплату јубиларних награда, није извршила. Дневнице наставницима
на службеном путу, путовање на такмичење ученика, котизација и пут на
семинаре и семинар који је реализован у нашој школи, школа је измиривала
од материјалних средстава која су јој опредељена, а која су опет била веома
скромна, а потраживање средстава је било пропраћено правдањем рачуна.
Реализацију образовног-васпитног рада отежава рад наставника у две
школе и путовање наставника.
Радници путници:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Име и презиме
Керавица, Марија
Григоријевић, Мирјана
Сурови, Марјена
Ђурица, Миланка
Лековић, Велизар
Чабрило, Рајка
Поповић, Јасмина
Радивојков-Лукић, Мирјана
Маљковић-Илић, Биљана
Шимо, Владимир
Милосављев, Марија
Штрбац, Горана
Ушјак, Наталија
Пејак, Милован
Фај, Светлана
Дамјановић, Лидија
Поповић, Снежана
Релација
Деспотово – Силбаш
Деспотово – Силбаш
Бачки Петровац – Силбаш – Деспотово
Гајдобра – Силбаш
Нови Сад – Силбаш – Деспотово
Нови Сад – Силбаш – Деспотово – Параге
Нови Сад – Силбаш – Деспотово
Обровац – Силбаш – Параге
Бачка Паланка – Силбаш – Деспотово
Бачки Петровац – Силбаш – Параге – Деспотово
Бачка Паланка – Силбаш – Параге – Деспотово
Бачка Паланка – Деспотово
Силбаш – Деспотово
Силбаш – Деспотово
Бачка Паланка – Силбаш – Деспотово
Бачка Паланка – Силбаш
Бачка Паланка – Силбаш – Деспотово
11
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Иваз, Фатима
Јањић, Душанка
Лучић, Милкица
Загорац, Милован
Милић, Ђока
Јелић, Звонко
Станић, Биљана
Милошев, Светозар
Радошевић, Биљана
Столић, Марина
Туторов, Весна
Пап-Лазаров, Даниела
Спасојевић, Бисерка
Вјештица, Владимир
Новаков, Кристина
Милић, Јованка
Кузмановић, Борис
Баборац, Александар
Бачка Паланка – Силбаш
Бачка Паланка – Силбаш –
Бачка Паланка – Силбаш – Деспотово
Гајдобра – Силбаш – Деспотово
Деспотово – Силбаш – Параге
Бачка Паланка –Силбаш
Челарево – Силбаш
Бачка Паланка – Деспотово
Силбаш – Деспотово
Сремска Каменица – Параге – Деспотово
Силбаш – Параге
Пивнице – Деспотово
Силбаш – Деспотово
Нови Сад – Силбаш – Деспотово
Кулпин – Силбаш
Деспотово – Силбаш
Бачка Паланка – Параге
Нови Сад – Силбаш
Наставници који раде у две и више школа:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Име и презиме
Кристина Новаков
Србољуб Срдић
Бисерка Спасојевић
Јасмина Поповић
Снежана Поповић
Биљана Маљковић-Илић
Светлана Фај
Марија Керавица
Велизар Лековић
Фатима Иваз
Милкица Лучић
Лидија Дамјановић
Марина Столић
Светозар Милошев
Милован Загорац
Звонко Јелић
Владимир Вјештица
Ђока Милић
Владимир Шимо
Марија Милосављев
Рајка Чабрило
Александар Баборац
Борис Кузмановић
Мирјана Радивојков-Лукић
12
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА У ШКОЛИ
БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛИ И БРОЈ ПОЛАЗНИКА
ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Табеларни преглед броја ученика по местима
Разредна
настава
I
II
III
IV
1.
одељење,
Силбаш
3
7
9
7
2.
одељење,
Силбаш
14
28
36
19
3.
одељење,
Параге
9
9
19
11
4.
одељење,
Деспотово
16
26
22
24
Укупно
42
70
86
61
Укупно
разредна
настава
26
97
48
88
259
16
Предметна
настава
V
VI
VII
VIII
1.
одељење,
Силбаш
17
14
13
16
2.
одељење,
Силбаш
18
22
16
15
3.
одељење,
Деспотово
29
21
14
17
64
57
43
48
3
3
3
60
71
0
81
212
12
48
169
471
28
Укупно
предметна
настава
Укупно по
местима
Укупно
ученика у
школи
254
471
13
Број
одељења
4
4
4
Табела броја ученика по наставном језику
Силбаш
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно
наставни језик
словачки
број
број
ученика одељења
3
1
7
1
9
1
7
1
26
4
Параге
наставни језик
српски
број
број
ученика одељења
14
1
28
1
36
1
19
1
35
2
36
2
29
2
31
2
228
12
Укупно
српски
језик –
ученици
Укупно
ученика
наставни језик
српски
број
број
ученика одељења
9
1
9
1
19
1
11
1
48
4
445
471
Укупно
српски
језик –
24
одељења
Укупно
28
одељења
Табела броја ученика по полу
Разред
Мушки пол
Женски пол
Укупно
I разред
28
14
42
ученика
II разред
38
32
70
III разред
44
42
86
IV разред
21
40
61
Укупно разредна настава
131
128
259
V разред
37
27
64
VI разред
31
26
57
VII разред
24
19
43
VIII разред
23
25
48
Укупно предметна настава
115
97
212
Укупно школа
246
225
471
14
Деспотово
наставни језик
српски
број
број
ученика одељења
16
1
26
1
22
1
24
1
29
1
21
1
14
1
17
1
169
8
Табела броја полазника припремног предшколског програма (ППП)
по местима и по полу
Место
Број
група
Број
полазника
Мушки
пол
Женски
пол
Силбаш рад на
словачком језику
1
7
4
3
Силбаш рад на
српском језику
1
14
7
7
Параге
Деспотово
1
1
12
13
5
6
7
7
Укупно
4
46
22
24
Преглед укупног броја полазника ППП и ученика школе
Школа укупно: ППП: 46 + Силбаш: 254 + Параге: 48 + Деспотово:169 = 517
МЕСТО СТАНОВАЊА УЧЕНИКА
Школа ради у три организационе јединице у Силбашу (матична
школа), Парагама и Деспотову. Отуда место становања ученика је
различито, односно према свакој организационој јединици. Ученици и з
Парага када почну да похађају образовно-васпитни рад у петом разреду
постају ученици-путници – путују у матичну школу у Силбаш.
15
ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА
Образовна структура родитеља ученика првог разреда
I-1
отац
Непотпуна
ОШ
ОШ
Специјална
ОШ
I ст.с.с.
II ст.с.с.
III ст.с.с.
IV ст.с.с.
V ст.с.с.
VI ст.с.с.
VII/1 ст.с.с.
Непознато
I-2
мајка
3
отац
I-3
мајка
отац
I-4
мајка
отац
мајка
1
2
1
1
1
1
1
5
5
3
1
5
5
1
6
2
3
3
4
1
5
1
6
2
4
4
1
1
1
2
1
1
Образовна структура родитеља ученика другог разреда
II-1
отац
Непотпуна
ОШ
ОШ
Специјална
ОШ
I ст.с.с.
II ст.с.с.
III ст.с.с.
IV ст.с.с.
V ст.с.с.
VI ст.с.с.
VII/1 ст.с.с.
Непознато
II-2
мајка
отац
II-3
мајка
отац
II-4
мајка
1
1
3
5
2
1
1
1
11
6
4
2
1
1
2
2
1
7
5
1
1
10
6
1
1
мајка
2
7
4
1
1
1
9
5
8
9
1
1
2
1
16
отац
Образовна структура родитеља ученика трећег разреда
III-1
отац
Непотпуна
ОШ
ОШ
Специјална
ОШ
I ст.с.с.
II ст.с.с.
III ст.с.с.
IV ст.с.с.
V ст.с.с.
VI ст.с.с.
VII/1 ст.с.с.
Непознато
III-2
мајка
отац
III-3
мајка
отац
III-4
мајка
отац
мајка
2
1
3
3
4
4
1
-
2
3
9
11
6
5
7
7
4
3
3
5
6
7
7
6
1
4
1
1
3
11
9
8
11
1
1
1
2
1
Образовна структура родитеља ученика четвртог разреда
IV-1
отац
Непотпуна
ОШ
ОШ
Специјална
ОШ
I ст.с.с.
II ст.с.с.
III ст.с.с.
IV ст.с.с.
V ст.с.с.
VI ст.с.с.
VII/1 ст.с.с.
Непознато
1
мајка
3
IV-2
отац
мајка
1
1
10
7
IV-3
отац
мајка
IV-4
отац
мајка
2
6
2
8
2
1
3
1
5
7
8
7
1
1
1
1
3
2
1
2
1
4
4
2
1
17
Образовна структура родитеља ученика петог разреда
V-1
Непотпуна
ОШ
ОШ
Специјална
ОШ
I ст.с.с.
II ст.с.с.
III ст.с.с.
IV ст.с.с.
V ст.с.с.
VI ст.с.с.
VII/1 ст.с.с.
Непознато
отац
мајка
1
1
6
7
V-2
отац
V-3
мајка
отац
мајка
2
7
6
1
13
12
7
6
1
6
4
1
1
2
1
4
4
4
3
1
5
3
1
1
8
1
Образовна структура родитеља ученика шестог разреда
VI-1
отац
Непотпуна
ОШ
ОШ
Специјална
ОШ
II ст.с.с.
III ст.с.с.
IV ст.с.с.
V ст.с.с.
VI ст.с.с.
VII/1 ст.с.с.
Непознато
мајка
1
5
8
VI-2
VI-3
отац
мајка
отац
мајка
1
1
1
1
8
8
5
10
7
4
3
3
1
1
3
5
4
3
2
7
1
1
1
4
3
1
1
1
18
Образовна структура родитеља ученика седмог разреда
VII-1
Непотпуна
ОШ
ОШ
Специјална
ОШ
I ст.с.с.
II ст.с.с.
III ст.с.с.
IV ст.с.с.
V ст.с.с.
VI ст.с.с.
VII/1 ст.с.с.
Непознато
отац
мајка
1
1
4
6
VII-2
отац
мајка
VII-3
отац
мајка
7
5
6
1
2
4
3
3
4
1
10
1
1
5
2
4
1
1
5
2
1
1
1
Образовна структура родитеља ученика осмог разреда
VIII-1
Непотпуна
ОШ
ОШ
Специјална
ОШ
I ст.с.с.
II ст.с.с.
III ст.с.с.
IV ст.с.с.
V ст.с.с.
VI ст.с.с.
VII/1 ст.с.с.
Непознато
VIII-2
отац
мајка
отац
мајка
1
2
1
2
7
10
10
6
VIII-3
отац
мајка
4
5
1
1
6
1
3
5
5
6
1
2
1
6
5
2
2
3
1
6
1
1
19
ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦЕ УЧЕНИКА
Oдељење
Број ученика
у одељењу
I-1
I-2
I-3
I-4
II-1
II-2
II-3
II-4
III-1
III-2
III-3
III-4
IV-1
IV-2
IV-3
IV-4
V-1
V-2
V-3
VI-1
VI-2
VI-3
VII-1
VII-2
VII-3
VIII-1
VIII-2
VIII-3
3
14
9
16
7
28
6
24
9
36
19
22
7
19
13
24
17
19
9
15
21
19
13
16
15
17
17
18
Број
породица
3
14
9
16
7
27
6
24
9
35
17
21
7
19
9
23
17
19
9
15
21
19
13
15
15
17
17
18
20
Број
Број
потпуних
непотпуних
породица
породица
3
13
9
15
6
22
5
22
9
29
16
20
7
17
8
21
16
17
8
13
20
16
11
14
14
14
16
14
1
1
1
5
1
2
6
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
1
1
3
1
4
ДИНАМИКА ТОКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ,
КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи се
остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра, а завршава се у
петак, 21. децембра 2012. године. У првом полугодишту има 78 наставних
дана.
Друго полугодиште почиње у уторак, 15. јануара и завршава се у среду,
12. јуна 2013. године и има 102 наставна дана. За ученике VIII разреда у
среду, 29. маја 2013. године и има 92 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда
остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних
дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34
петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.
Први квартал има 40 наставних дана, други 38, трећи 53 и четврти 49
наставних дана. Ученици VIII разреда у четвртом кварталу имају 39 наставних
дана.
Јесењи распуст у трајању од четири дана, почиње у четвртак, 1.
новембра, а завршава се у недељу, 4. новембра 2012. године.
Зимски распуст, у трајању од три недеље, почиње у суботу, 22.
децембра 2012. године, а завршава се у понедељак, 14. јануара 2013. године.
Пролећни распуст, у трајању од једанаест дана, почиње у петак, 29.
марта, а завршава се у понедељак, 1. априла 2013. године.
За ученике од I до VII разреда летњи распуст почиње у четвртак, 13.
јуна, а завршава се у суботу, 31. августа 2013. године. За ученике VIII разреда
летњи распуст почиње у четвртак 30. маја 2013., а завршава се у суботу 31.
августа 2013.
Подела ђачких књижица и сведочанстава за ученике од 1. до 7.
разреда биће 28. јуна 2013. године, а подела сведочанстава за ученике 8.
разреда биће 5. јуна 2013. године.
Четвртак, 8. новембар 2012. године, обележава се као Дан просветних
радника и наставни је дан.
У школи се обележава Свети Сава, који пада у недељу, 27. јануара
2013. године као радни и ненаставни дан.
Дан државности који пада у петак и суботу 15. и 16. фебруара 2013.
године се обележава као нерадни и ненаставни дан.
Дан победе који пада у среду 9. маја 2013. је наставни дан.
Дан школе се обележава као радни и ненаставни дан у петак 25. маја
2013. године.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу,
односно да не раде, у дане верских празника:
православни – на први дан крсне славе,
припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Грегоријанском календару – 25. децембра 2012. године, на Божић,
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање
додатног рада са ученицима, а у обавези је да планира реализовање
21
допунске наставе са ученицима, који заостају у савладавању наставног
градива.
Школа ће организовати посету 8. међународном сајму образовања
‘’Путокази’’ у Новом Саду, за ученике VIII разреда, а према програму сајма.
У суботу 15. септембра 2012. године вероучитељи ће организовати
посету цркавама у Силбашу, Парагама и Деспотову. У септембру 2012.
године предвиђена је посета азилу за домаће животиње у Ђурђеву.
У октобру 2012. планирана је посета Сајму књига у Београду за
раднике школе. Субота 25. мај 2013. године је предвиђена за дружење
ученика из школа у околини у оквиру спортских сусрета.
Школа планира реализацију екскурзија ученика од I до VIII разреда
током маја 2013. године.
У новембру и децембру 2012. године планирана је посета позоришту, а
током године (март 2013. године ) предвиђен је одлазак на базен и клизање у
Новом Саду, као и посета биоскопу.
У фебруару 2013. године биће организована посета Сајму образовања
“Путокази” у Новом Саду.
У суботу, 17. новембра 2012. године настава се изводи према
распореду часова за петак. У среду, 19. децембра 2012. настава се изводи
према распореду часова за петак. У уторак, 15. јануара 2013. настава се
изводи према распореду часова за понедељак. У суботу, 19. јануара 2013.
настава се изводи према распореду часова за петак. У уторак 5. фебруара
2013. настава се изводи према распореду часова за четвртак. У суботу, 6.
априла 2013. настава се изводи према распореду часова за петак.
У току године наставни рад се организује у оквиру четири
класификациона периода – четири квартала. Они се верификују путем
седница.
Класификациони периоди:
1. класификациони период: од 3.9.2012. до 26.10.2012.
2. класификациони период: од 29.10.2012. до 21.12 2012.
3. класификациони период: од 15.1.2013. до 28.3. 2013.
4. класификациони период: од 1.4.2013. до 12.6. 2013.
22
ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ
Наставни план
за први циклус основног образовања и васпитања
А) Обавезни
наставни
предмети
Српски –
словачки
језик
Српски као
нематерњи
1
језик
Енглески
језик
Математика
Свет око нас
Природа и
друштво
Ликовна
култура
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Укупно А
Први разред
Други разред
Трећи разред
Четврти разред
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
5
180
5
180
5
180
5
180
2
72
2
72
3
108
3
108
2
72
2
72
2
72
2
72
5
180
5
180
5
180
5
180
2
72
2
72
-
-
-
-
-
-
-
-
2
72
2
72
1
36
2
72
2
72
2
72
1
36
1
36
1
36
1
36
3
108
3
108
3
108
3
108
720
2
828
20
2
23
720
2
828
19
684
20
720
20
2
2
2
2
2
21
756
22
792
23
1 = за ученике који уче словачки језик као матерњи
2 = број часова за ученике припаднике националне мањине
23
Б) Изборни
наставни
предмети
Грађанско
васпитање
Православни
катихизис
Евангеличколутерански
вјеронаук
Словачке
евангеличке
цркве а.в.
Народна
традиција
Од играчке
до рачунара
Чувари
природе
Лепо
писање
Укупно Б
Први разред
Други разред
Трећи разред
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
-
-
1
36
1
36
1
36
-
-
1
36
1
36
1
36
-
-
1
36
-
-
-
-
1
36
-
-
-
-
-
-
72
2
108
792
2
936
2
2
3
22
2
26
72
2
108
792
2
936
2
72
2
72
2
2
2
2
2
2
3
108
3
108
3
Укупно А+Б
21
756
22
792
22
2
2
2
2
2
24
864
25
900
26
2 = број часова за ученике припаднике националне мањине
24
Четврти разред
Наставни план
за други циклус основног образовања и васпитања
А) Обавезни
наставни
предмети
Српски –
словачки језик
Српски као
нематерњи 1
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и
информатичко
образовање
Физичко
васпитање
Пети
разред
нед.
год.
Шести
разред
нед.
год.
Седми разред
нед.
год.
5
180
4
144
4
144
4
136
3
108
3
108
3
108
2
68
2
2
2
1
1
4
2
-
72
72
72
36
36
144
72
-
2
1
1
2
2
2
4
2
-
72
36
36
72
72
72
144
72
-
2
1
1
2
2
2
4
2
2
72
36
36
72
72
72
144
72
72
2
1
1
2
2
2
4
2
2
68
34
34
68
68
68
136
68
68
2
72
2
72
2
72
2
68
2
72
2
72
2
72
2
68
936
2
1044
26
28
884
952
Укупно А
23
828
24
864
26
–
–
–
2
2
2
2
2
26
936
27
972
29
1 = за ученике који уче словачки језик као матерњи
2 = број часова за ученике припаднике националне мањине
Б) Обавезни
изборни наставни
предмети
Грађанско
васпитање
Православни
катихизис
Евангеличколутерански
вјеронаук
Словачке
евангеличке
цркве а.в.
Руски језик
Физичко
васпитање –
изабрани спорт:
одбојка
Укупно Б
Укупно А+Б
Осми
разред
нед.
год.
Пети
разред
нед.
год.
Шести
разред
нед.
год.
Седми
разред
нед.
год.
Осми
разред
нед.
год.
1
36
1
36
1
36
1
34
1
36
1
36
1
36
1
34
1
36
1
36
1
34
2
72
2
72
2
72
2
68
1
36
1
36
1
36
1
34
4
27
2
30
144
972
2
1080
4
28
2
31
144
1008
2
1116
1
30
2
33
144
1080
2
1188
4
30
2
32
136
1020
2
1088
25
2 = број часова за ученике припаднике националне мањине
В) Изборни
Пети
Шести
Седми
наставни
разред
разред
разред
предмети
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
Информатика и
1
36
1
36
1
36
рачунарство
Укупно В
1
36
1
36
1
36
Укупно А+Б+В
28
1008
29
1044
31
1116
2
2
2
2
2
2
31
1116
32
1152
34
1224
2 = број часова за ученике припаднике националне мањине
Осми
разред
нед.
год.
1
34
1
31
2
33
34
1054
2
1122
РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ И РАСПОРЕД ЧАСОВА
Одељења припремног предшколског програма у Парагама и Деспотову
раде стално пре подне, а у Силбашу смене се мењају недељно.
Издвојена школска одељења у Парагама раде у две смене. Почетак
рада прве смене је у 7:30 часова, а почетак рада друге смене је у 12:00
часова. Промена смена се врши недељно. У једној смени су ученици I и IV
разреда, а у другој смени ученици II и III разреда. Рад у школи за предметну
наставу одвијаће се у преподневној смени у Силбашу, а рад одељења
разредне наставе биће подељен на преподневну и поподневну смену, по
систему 3+3, са недељним смењивањем.
Школска одељења у Силбашу и издвојена одељења у Деспотову такође
ће радити у две смене, а промена смена ће се вршити недељно, осим у
зимском периоду због ученика путника из Парага, када ће предметна настава
почињати од 7:30 часова, а разредна настава од 13:30 часова.
Одмори међу часовима су распоређени: 1.-5 мин., 2.-10 мин, 3.-5
мин, 4.-5 мин, 5.-5 мин, 6.-5 мин.
Све активности наставног рада, изборних програма, допунске
наставе, додатног рада, слободних активости, часа одељењског старешине
и дан/време сарадње са родитељима дате су распоредом часова који се
налази на огласној табли у зборници, код директора школа, педагошкопсихолошке службе.
26
СПИСАК НАСТАВНОГ, НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА,
РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА,
ПРИПРАВНИКА
У школској 2012/2013. години кадар чине:
а) васпитачи у одељењима предшколског припремног програма
Васпитач
Радни
Радни
Степен стручности Стручни
испит
однос
стаж
IV
VI
Ушиак Зузана
1
да
неодређен 36
Пап-Лазаров Даниела
1
да
неодређен 14
Туторов Весна
1
да
неодређен 19
Пајић Светлана
1
да
неодређен 24
б) наставници разредне наставе
Степен
стручности
Наставник
IV
Хложан Мирослав
Пандуров Милана
Абаџић Наташа
Пејак Милован
Крижан Јармила
Кнежевић Милана
Вјештица Радмила
Попов Биљана
Нинков Анка
Торовић Нада
Ушјак Наталија
Гашић Силвија
Ђурица Миланка
Штрбац Горана
Кљакић Снежана
Столић Марина
VI
Стручни
испит
Радни
однос
Радни
стаж
Одељенско
старешин.
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
не
не
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
16
23
18
18
21
25
22
10
32
19
15
25
13
23
4
6
II1 – IV1
IV2
IV3
IV4
I1 – III1
I2
I3
III3
II2
II3
II4
III2
I4
III4
енглески ј.
енглески ј.
VII
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27
в) наставници предметне наставе
Наставник
Степ. стр. Стручни Радни Радни
VI
VII испит
однос стаж
Предмет
Вуковић Радимирка
Гајић Катица
Одељ.
стареш.
српски језик
српски језик као
нематерњи
Марија Милосављев српски језик
Сурови Марјена
словачки језик
Керавица Марија
руски језик
Иваз Фатима
руски језик
Беговић Невена
енглески језик
Кљакић Снежана
енглески језик
1
1
да
не
неодр. 26
неодр. 4
V2
-
1
1
1
1
1
да
да
да
да
не
не
14
19
32
32
6
4
VI3
V1
V3
VIII2
VII
VII
Столић Марина
Јањић Душанка
енглески језик
1
1
не
да
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр
еђ.
неодр.
неодр.
6
12
8/1
Радошевић Биљана
Глумац Милана
математика
математика
1
1
не
не
1
-
Пандуров Здравко
Поповић Јасмина
Биљана МаљковићИлић
Лековић Велизар
Бисерка Спасојевић
Фај Светлана
Спасојевић Милош
Лучић Милкица
Загорац Милован
Милошев Светозар
Јелић Звонко
Вјештица Владимир
Радивојков – Лукић
Мирјана
Поповић Снежана
Лидија Дамјановић
математика
физика
хемија
1
1
да
да
не
28
12
17
-
српски jeзик +срп.ј
нематерњи
1
биологија
географија
историја
физичко васп.
1
физичко васп.
техничко образ.
техничко образ. 1
ликовна култура 1
ликовна култура
музичка култура
1
1
1
1
1
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
информатика
биологија
1
1
да
да
28
1
1
одређ.
неодр
еђ.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр. 18
неодр. 27
неодр. 14
неодр. 20
неодр. 11
неодр. 25
неодр. 37
неодр. 26
неодр. 9
неодре 13
ђ.
неодр. 28
неодр. 26
VII2
VI2
VII1
VIII3
VI1
VII3
-
г) вероучитељи
Вероучитељи
Предмет
Степен
струч.
Радни
однос
Радни Радно
стаж време
Кристина Новаков
евангеличко –
лутерански
вјеронаук
СЕАВЦ
VII
одређено
4
25%
одређено
7
40%
одређено
9
40%
одређено
16
20%
професор
словачког
језика;
магистар
веронауке
Станислава Темеринац православни
катихизис
VII
Александар Баборац
православни
катихизис
VII1
православни
катихизис
VI
Борис Кузмановић
д) стручни сарадници
Стручни сарадници Струка
Рајка Чабрило
Владимир Шимо
педагог
психолог
дипл.
економиста
професор
историје
економиста
Степен
струч.
Стручни Радни
испит
однос
Радни Радно
стаж време
VII
VII
да
да
27
12
неодр.
неодр.
100%
100%
ђ) руководилац школе
Руководилац школе
Степен Стручни
струч. испит
Радни стаж
Радно време
Ђока Милић
31
100%
VII
Да
29
е) остали радници школе
Радник
Врста посла
који обавља
Степен Радни Радни
струч. однос стаж
Станић Биљана
Григоријевић Мирјана
Милић Јованка
Ритупер Слободан
Илин Тодор
Владимир Кнежевић
Илин Славица
Оливер Данијела
Маљах Ружица
Торовић Жељко
Врсајков Розалија
Нинков Милка
Улала Љиљана
секретар
aдмин. радник
админ. радник
ложач
ложач, пом.рад.
домар
пом. радник
пом. радник
пом. радник
ложач, пом. рад.
пом. радник
пом. радник
пом. радник
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
неодр.
VII
VII
IV
III
II
IV
I
I
I
IV
I
I
I
27
21
32
5
35
2
21
4
14
19
17
30
27
ж) приправници-стажисти
Педагог
Ивана Сегедин
Степен
стручности
Стручни
испит
не
VII
Збирни преглед степена стручности радника школе
Врста посла
Укупно
Степен стручности
I
III
IV VI
VII
Васпитачи
Наст. разредне наставе
Наст. предметне наставе
Приправници-стажисти
Вероучитељи
Стручни сарадници
Директор школе
Секретар школе
Финансијски руководилац
Административни радник
Ложач
Помоћни радници
Домар
Свега:
1
1+2*
3
7
11
19
1
новне
1
3
3
1
1
1
1
0,5
7
7,5
1,5
1,5
1
3
15
41
4
14
26
1
4
3
1
1
1
1
2
7
1
68
*Два васпитача имају завршене основне струковне студије
30
Радно
време
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ПОДЕЛА ОБАВЕЗНИХ, ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА,
ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНСТАВА
Наставник
Стареш.
Планирани број одељења:
предшколски узраст_______ 4 одељења
разредна настава
_______12 + 2 комбинована одељења
предметна настава _______V-3,VI-3,VII-3,VIII-3, укупно 12 одељења
УКУПНО У ШКОЛИ: 30 одељења
Предмет,
фонд часова
Одељења у којима
предаје
1. Ушиак Зузана
Силбаш
1
забавиште
2. Пајић Светлана
Силбаш
2
забавиште
3. Туторов Весна
Параге
3
забавиште
4. Пап- Лазаров Даниела
Деспотово
4
забавиште
5. Хложан Мирослав
II-IV
комбиновано
6. Крижан Јармила
I-III
комбиновано
7. Нинков Анка
II-2
8. Попов Биљана
III-3
9. Ушјак Наталија
II-4
10. Гашић Силвија
III-2
11. Ђурица Миланка
I-4
12. Штрбац Горана
III-4
13. Пандуров Милана
IV-2
14. Абаџић Наташа
IV-3
15. Пејак Милован
IV-4
31
10% библиотека
16. Кнежевић Милана
I-2
17. Вјештица Радмила
I-3
18. Торовић Нада
II-3
19. Вуковић Радимирка
Српски језик
(Силбаш)
18
V2
10% библиотека
V-1,2;
VI-1,2
100%
20. Беговић Невена
Енглески језик 16
(Силбаш)
89 %
VII-1,2; VIII- 1,2
21. Глумац Милана
Математика
V-3; VI-3;
(Деспотово)
16
VII-3; VIII-3
VII1
V-1,2; VI-1,2;
89%
22. Спасојевић Милош
Физичко
(Силбаш)
18+2 часа
VII1
VI-1,2, VII-1,2
VIII-1,2 IV-2
100%
23. Милосављев Марија
Српски језик
(Деспотово)
17 +4 библиотека
VI3
V-3, VI-3
VII-3, VIII-3
94% + 10
94% +20
24. Фај Светлана
Историја
(понедељак, среда:
21
Деспотово)
100%
32
VI2
V,VI,VII,VIII
25. Вјештица Владимир
Ликовна култура
V-3, VI-3,
(Деспотово)
5
VII-3, VIII-3
25%
26. Радошевић Биљана
Математика
V-1; VI-2;
(Силбаш)
12
VII-2
67%
27. Иваз Фатима
Руски језик
(уторак, четвртак: Силбаш)
6
VIII2
VII-1,2
30%
VIII-2
28. Спасојевић Бисерка
Географија
V, VI, VII, VIII
(уторак/петак: Деспотово)
21
105%
29. Радивојков – Лукић
Мирјана
Понедељак / среда
Параге – четвртак
Музичко
15
75%+25
библиотека
33
VII3
V, VI, VII, VIII
30. Сурови Марјена
Словачки језик
(Силбаш)
13+8
V1
V-1, VI -1,
VII-1
72% +28
библиотека
31. Пандуров Здравко
Математика
V-2;
(Силбаш)
20
VII-1; VIII-1,2
VI-1;
111%
32. Керавица Марија
Руски језик
(понедељак/петак: Силбаш)
18
V3
V-1,2,3; VI-3;
VII-1,3; VIII-1,2,3
100%
33.Поповић Јасмина
Физика
VI-1,2,3; VII-1,2,3;
Деспотово: уторак, четвртак
18
VIII-1,2,3
Силбаш: уторак, среда,
90%
четвртак
34. Загорац Милован
ТО
(уторак/петак: Деспотово)
20
VIII3
100%
34
V-1,2,3;
VI-1,2;
VII-1,2;
VIII-1,2,3
35. Лековић Велизар
Биологија
(понедељак/
20
среда: Деспотово)
100%
36. Лучић Милкица
Физичко васпитање
V-1,2,3;
(понедељак/уторак/
18+2 часа
VII-3;
четвртак: Деспотово;
100%
II/IV-1 физичко
Енглески језик
I / IV-1,2,3
VII2
V-1,2,3 ; VI-1,2,3;
VII-1,2,3;
VIII-3
VI-3;
VIII-3;
среда/петак:
Силбаш)
37. Столић Марина
20
38.Јелић Звонко
Ликовна култура
(четвртак/ петак: Силбаш)
10
VI1
V-1,2;
VI1,2;
VII-1,2; VIII-1,2
50%
35
39.Поповић Снежана
Информатика
V-1,2,3; VI-1,2,3;
(Среда: Деспотово;
12
VII-1,2,3; VIII-1,2,3
уторак /четвртак: Силбаш)
60%
40. Јањић Душанка
Српски језик
VII-1,2;
Силбаш
16+2 часа
VII-1 (српски језик као
нематерњи)
33%
100%
41. Гајић Катица
Понедељак, уторак, петак
VIII-1,2
Српски језик као
V-1, VI-1
нематерњи 6
27% библиотека
60%
42. Дамјановић Лидија
Биологија
(уторак/
4
четвртак: Силбаш)
20%
36
V-1,2
43. Новаков
Кристина
Евангелички
5 група
вјеронаук СЕВАЦ
(Силбаш)
25%
44. Милошев Светозар
ТО
(четвртак: Деспотово)
4
VI-3; VII-3
20%
45. Темеринац Станислава
православни
(Деспотово)
катихизис 40%
46. Баборац Александар
православни
(Силбаш)
катихизис 40%
48. Маљковић-Илић Биљана
грађанско
(Силбаш)
васпитање
49. Кљакић Снежана
84+5
1-4/4
89%
V, VI, VIII-3
православни
4 групе
50. Кузмановић Борис
катихизис 20%
37
8 група
8 група
V-1,2 VI-1,2 VII-1,2;
VIII 1,2
5-8/3
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР
На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о
основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.:
72/09 и 52/11) и члана 21. и 36. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о
покрајинској управи («Службени лист АПВојводине», бр. 4/10 и 4/11),
покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице доноси
ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА
СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног
рада у току школске 2012/2013. године и време и трајање школског распуста
ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне
Покрајине Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно – васпитног рада
предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се
годишњим планом рада.
Члан 2.
Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се
остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра, а завршава се у
петак, 21. децембра 2012. године. У првом полугодишту има 78 наставних
дана.
Друго полугодиште почиње у уторак, 15. јануара и завршава се:
- у среду, 12. јуна 2013. године, за ученике првог до седмог разреда и
има 102 наставна дана
- у среду, 29. маја 2013. године, за ученике осмог разреда и има 92
наставна дана
Члан 3.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује
се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34
петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем
на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2012/2013. годину,
који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у
полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40 наставних дана, други 38, трећи 53 наставна дана.
Четврти квартал има 49 наставних дана за ученике од првог до седмог
разреда, а 39 наставних дана за ученике осмог разреда.
38
Члан 4.
Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току
шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у
складу са законом.
Члан 5.
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану
рада највише четири наставне суботе и то у случају ако:
- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализује
екскурзије,
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или
друштвеној
манифестацији, или
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају
верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране
националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан
тог празника отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1.
овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као
ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је
дужна да поступа у складу са чланом 88. и 90. Закона о основама система
образовања и васпитања.
Члан 6.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи
распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 01. новембра, а завршава се у
недељу, 04. новембра 2012. године.
Зимски распуст почиње у суботу, 22. децембра 2012. године, а завршава
се у понедељак, 14. јануара 2013. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 29. марта, а завршава се у
понедељак, 01. априла 2013. године.
За ученике од првог до осмог разреда, летњи распуст почиње у четвртак,
13. јуна, а завршава се у суботу, 31. августа 2013. године. За ученике осмог
разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се
у суботу 31. августа 2013. године.
Члан 7.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица,
сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта,
школа утврђује годишњим планом рада.
39
Члан 8.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом.
У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у
недељу, 21. октобра 2012. године
- Дан просветних радника, који пада у четвртак, 8. новембра 2012. године
и наставни је дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у недељу, 11. новембра
2012. године (обележиће се у понедељак, 12. новембра 2012. године као
нерадни и ненаставни дан)
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у недељу, 27. јануара 2013.
године
- Сретење – Дан државности, који пада у петак и суботу, 15. и 16.
фебруара 2013., као нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у
Другом светском рату, који пада у понедељак 22. априла 2013. године као
радни и наставни дан
- Празник рада, који пада у среду и четвртак 1. и 2. маја 2013. године као
нерадни и ненаставни дан
- Дан победе, који пада у четвртак, 9. маја 2013. године и наставни је дан
и
- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у петак, 28. јуна 2013.
године и радни је дан.
Члан 9.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу,
односно да не раде, у дане верских празника:
- православци – на први дан крсне славе
- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у
дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном
празника
- припадници Исламске заједнице – 19. августа 2012. године, на први дан
Рамазанског Бајрама и 25. октобра 2012. године, на први дан Курбанског
Бајрама и
- припадници Јеврејске заједнице – 26. септембра 2012. године, на први дан
Јом Кипура.
Члан 10.
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи
национални празници националних мањина:
- за мађарску националну заједницу:
*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август – Дан Светог Стевана и
* 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе
1956. године
- за бошњачку националну заједницу:
40
* 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а
- за буњевачку националну заједницу:
* 2. фебруар – Дан великог прела
* 23. фебруар – Дан избора првог Националног савета
* 15. август – Дан Дужијанце и
* 25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана
Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена
- за хрватску националну заједницу:
* 19. март – благдан Светог Јосипа
* 15. август - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића
* 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа
- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар – датум рођења националног песника Михаи Еминескуа
* 4. септембар – празник Велике госпојине
* 1. децембар – Национални празник Румуније и
* 7. децембар – Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар – Дан Русина
- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај – Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар – Дан украјинских хероја
- за македонску националну заједницу:
* 2. август – Илинден – Дан устанка народа Македоније против
Турака
* 8. септембар – Дан државности Републике Македоније
* 11. октобар – Дан борца и
* 16. децембар – Дан Националног савета
- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар – Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар-Василица
* 3. петак у марту – Бибија
* 8. април – Међународни дан Рома и
* 6. мај-Ђурђевдан
- за бугарску националну заједницу:
*3. март –Дан ослобођења од турског ропства
*24. мај – Дан Кирила и Методија и
*1. новембар – Дан народних будитеља
- за чешку националну заједницу:
*4. фебруар – Дан чешке књижевности
*28. март – Дан образовања
*16. мај – Дан националног савета
*28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
*4. октобар – Дан чешког језика
-за словачку националну заједницу
41
*први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.
Члан 11.
На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом
полугодишту, школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка
квартала, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о постигнутом
успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене
васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на
родитељском састанку, или препорученом пошиљком.
Члан 12.
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног
рада са ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада
са ученицима, који заостају у савладавању наставног градива.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и
допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог
наставничког већа одлучује директор.
Члан 13.
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану
посету међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду, за
ученике осмих разреда и уједно, ако се ова активност реализује у наставни
дан, утврди начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до
краја полугодишта у којем је организована посета.
Путовање ученика, који нису из Новог Сада, на наведену манифестацију
из става 1. овог члана, школа организује у складу са одредбама који се
односе на безбедност ученика у путовању у Правилнику o измени Правилника
о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (''Службени
гласник РС – Просветни гласник'', број: 1/2009).
Члан 14.
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана
на нивоу школске године (субота – 08. или 15. септембар 2012. године у
првом полугодишту и субота – 25. мај или 1. јун 2013. године у другом
полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних
предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних
активности, спортских активности, области екологије и заштите животне
средине, културно-уметничке активности, као на пример:
- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате,
- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,
- активности у локалној заједници,
- спортски сусрети,
42
- сусрети школа,
- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
- организовање мини истраживачких пројеката,
- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана,
игранке) и
слично.
Члан 15.
У суботу, 17. новембра 2012. године настава се изводи према распореду
часова за петак, у среду, 19. децембра 2012. године настава се изводи
према распореду часова за петак, у уторак, 15. јануара 2013. године
настава се изводи према распореду часова за понедељак, у суботу, 19.
јануара 2013. године настава се изводи према распореду часова за петак, у
уторак, 5. фебруара 2013. године настава се изводи према распореду
часова за четвртак и у суботу, 06. априла 2013. године настава се изводи
према распореду часова за петак.
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном листу АП Војводине», а сходно члану 53. став 2. Закона о
државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05 и 101/07), биће објављен
и у ''Службеном гласнику РС''.
Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице
Број: 128-610-1/2012-01
У Новом Саду, 30. 05. 2012. године
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Mgr. Deli Andor
(мр Андор Дели)
43
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Поред основног образовања и васпитања у саставу школе раде и
предшколска одељења. Предшколска одељења – групе обухватају децу
узраста од 6 година.
Школске 2012/2013. године школа ће формирати 4 групе и то у
Силбашу 2 групе, једна на словачком наставном језику, а друга на српском
наставном језику, у Деспотову и Парагама по једна група на српском
наставном језику.
Место
Силбаш
Наставни језик Васпитач
словачки
Зузана Ушиак
Силбаш
српски
Деспотово српски
Параге
3 места
српски
српски и
словачки
Светлана Пајић
Даниела Пап-Лазаров
Весна Туторов
4 васпитача
Број група
1
1
1
1
4 групе
РАД СА ДЕЦОМ НА ДУЖЕМ БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ
У случају ако ученик због здраствених проблема, оправдано изостане
и дуже време проведе на болничком лечењу предузећемо следеће
активности :

Посетићемо родитељски дом и појачати сарадњу са родитељима.

Ангажовати ученике у одељењу да, кад је могуће, посете друга и пруже
му образовне информације.

У школи појачати допунску наставу.

Применити индивидуализовану наставу.

За време зимског распуста радити допунску наставу са учеником где
постоји потреба.

У случају да ученик има више изостанака, што је регулисано Законом о
основама система образовања и васпитања, организоваћемо полагање
разредног испита.
44
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Педагошки колегијум чине руководиоци стручних већа и актива и
представник стручних сарадника. Представници су: за Стручно веће
природно-математичке групе предмета Милкица Лучић, за Стручно веће
друштвено-језичке групе предмета Марија Керавица, за Стручно веће
наставника разредне наставе Силвија Гашић, за Стручни актив за ШРП
Здравко Пандуров, за Стручно веће васпитача Светлана Пајић, за Стручни
актив за развој школског програма од I до VIII разреда Нада Торовић, за Тим
за самовредновање рада школе Снежана Поповић, за Тим за заштиту деце и
ученика од насиља, злостављања и занемаривања Владимир Шимо,
психолог, за Стручни тим за инклузивно образовање Наташа Абаџић, а као
представник стручних сарадника Рајка Чабрило.
Педагошки колегијум сазива и њиме руководи директор школе.
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са:
 организацијом и планирањем и начином остваривања програма
образовања и васпитања и свих активности установе
 осигурањем квалитета, самовредновањем, остваривањем стандарда
постигнућа и унапређивањем образовно-васпитног рада
 остваривањем развојног плана установе
 сарадњом са органима јединице локалне самоуправе, организацијама
и удружењима
 организовањем и реализацијом педагошко–инструктивног увида и
праћењем квалитета образовно-васпитног рада и предузимањем мера
за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и
стручних сарадника
 планирањем и праћењем стручног усавршавања и спровођењем
поступка за стицање звања наставника, васпитача и стручних
сарадника
 доношењем индивидуалних образовних планова (ИОП)
 уписом старије деце у први разред која су била спречена за редован
упис
 израдом инструмената за вредновање рада радника школе
Педагошки колегијум планира 6 редовних, а по потреби и више састанака.
ПРВИ САСТАНАК – АВГУСТ
1. Усвајање записника са предходног састанка
2. Конституисање колегијума
3. Усвајање ИОП-а након евалуације обављене у јуну
4. Одабир акредитованих семинара за стручно усавршавање
5. Текућа проблематика
45
ДРУГИ САСТАНАК – СЕПТЕМБАР
Дневни ред:
1. Усвајање записника са предходног састанка
2. Анализа Годишњег плана рада школе за школску 2011/12.год. и
организација његовог остваривања
3. Израда пројеката за учешће на конкурсима ради унапређења образовно –
васпитне праксе (Школа без насиља )
4. Текућа проблематика
ТРЕЋИ САСТАНАК – НОВЕМБАР
Дневни ред:
1. Усвајање записника са предходног састанка
2. Усвајање ИОП-а за полазнике ППП и за ученике за које је први пут
израђен ИОП
3. Текућа проблематика
ЧЕТВРТИ САСТАНАК – ЈАНУАР
Дневни ред:
1. Усвајање записника са предходног састанка
2. Извештај о праћењу реализације садржаја и активности из Годишњег плана
рада школе
3. Анализа квалитета рада у реализацији садржаја Годишњег плана рада
школе након педагошко-инструктивног увида
4. Евалуација и усвајање ИОП-а за наредни период
5. Текућа проблематика
ПЕТИ САСТАНАК – АПРИЛ
Дневни ред:
1. Усвајање записника са предходног састанка
2. Извештај о праћењу реализације садржаја и активности из Годишњег плана
рада школе
3. Анализа реализације садржаја пројекта „Свако дете може да учи“
4. Припремимо се за екстерно вредновање рада школе
5. Текућа проблематика
46
ШЕСТИ САСТАНАК – ЈУН
Дневни ред:
1. Усвајање записника са предходног састанка
2. Извештај о праћењу реализације садржаја и активности из Годишњег плaна
рада школе и доношење акционог плана за унапређење образовно–васпитног
процеса
3. Евалуација ИОП-а
4. Анализа стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника
и директора школе и предлог тема/области стручног усавршавања за
наредни период
5. Предлог активности за реализацију у новој школској години
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставничко веће чине сви васпитачи, наставници, вероучитељи и
стручни сарадници који изводе образовно-васпитни рад. Основне послове и
задатке Наставничког већа регулише Закон о основама ситема образовања и
васпитања, Закон о основној школи, Закон о изменама и допунама Закона о
основама система образовања и васпитања као и одредбе Статута Основне
школе „Браћа Новаков“ Силбаш.
У току школске 2012/2013. године Наставничко веће ће одржати 13
редовних седница, а по потреби и ванредне седнице.
Седнице Наставничког већа имаће следеће садржаје:
Садржај рада прве седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Анализа почетка школске године и организација даљег рада
1. (извод годишњих активности у школи)
2. Упознавање и усвајање Годишњег плана рада школе за 2012/2013.
годину
3. Стручно усавршавање на тему „Професионалне компетенције
наставника“
4. Анализа квалитета индивидуалних наставних и ваннаставних планова
и програма рада
Време реализације: 15. септембар 2012.
Носиоци реализације: директор школе, педагог
Садржај рада друге седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Тема за стручно усавршавање: “Типови родитеља и породични статус
детета као фактори његовог успеха и напредовања”
3. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: октобар
47
Носиоци реализације: директор школе, Ивана Сегедин, педагог –
приправник
Садржај рада треће седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог
периода (упоредна анализа тестирања знања)
3. Анализа реализације послова и задатака за први класификациони
период
4. Договор око активности „отворених врата“ и новогодишње приредбе
(базар рукотворина)
5. Стручно усавршавање на тему: “Иновација у оптимизацији наставног
процеса”
6. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: новембар
Носиоци реализације: директор школе; ПП служба
Садржај рада четврте седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта
школске2012/2013. године
3. Колико смо задовољни нивоом знања ученика које смо проверили кроз
систематизацију наставног градива
4. Реализација активности из Годишњег плана рада школе у току првог
полугодишта
5. Организација допунске наставе са ученицима за време зимског
распуста
6. Сређивање педагошке документације
7. Договор и подела задужења око обележавања дана Светог Саве
8. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: децембар
Носиоци реализације: директор, ПП служба
Садржај рада пете седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Тема за стручно усавршавање: “Пријављивање и коришћење Windows
Live услуге на интернету”
3. Планиране активности у другом полугодишту
4. Припремимо се за сагледавање нивоа знања ученика на крају наставне
године и полагање завршног испита
5. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: јануар
Носиоци реализације: директор, Снежана Поповић
Садржај рада шесте седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Тема за стручно усавршавање: „Методички поступци у инклузивном
образовању“ (презентација на основу резултата истраживања)
3. Такмичења су пред нама
48
4. Одабир и набавка уџбеника и радних приручника за следећу школску
годину
5. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: фебруар
Носиоци реализације: директор, Ивана Сегедин, педагог – приправник
Садржај рада седме седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху ученика на крају трећег класификационог периода
3. Извештај о реализацији наставних, ваннаставних активности и других
послова и задатака из програма школе
4. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: март
Носиоци реализације: директор; ПП служба
Садржај рада осме седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Тема за стручно усавршавање: „Интелигенција: IQ и/или EQ? “
3. Организација припремне наставе и остале припреме за полагање
завршног испита
4. Договор и припреме за обележавање Дана школе
5. Текућа стручна и остала питања (систематизација градива и тестирања
знања)
Време реализације: април
Носиоци реализације: директор, ПП служба, Владимир Шимо
Садржај рада девете седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Организација извођења екскурзија и излета и усвајање програма
екскурзија и школа у природи за наредну школску годину.
3. Извештај о постигнутим резултатима ученика на такмичењима,
конкурсима
4. Предлог ученика за награде поводом Дана школе.
5. Организација матурске свечаности
6. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: мај
Носиоци реализације: директор; ПП служба; одељењске старешине
Садржај рада десете седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху ученика VIII разреда
3. Предлог похвала, награда, диплома за ученике VIII разреда за
постигнуте резултате
4. Избор ученика генерације
5. Извештаји са изведених екскурзија и наставе у природи,
49
6. Организација рада до краја јуна (организација припремне наставе,
организација полагања завршног испита и осталих послова)
7. Текућа стручна и остала питања
Време реализације 1. јунска седница
Носиоци реализације: директор, ПП служба, одељењске старешине VIII
разреда
Садржај рада једанаесте седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху и владању ученика
3. Извештај о спровoђењу програма самовредновања рада школе и
предлог области које ће бити издвојене програмом самовредновања
рада школе
4. Оријентациони предлог поделе задужења за школску 2013/2014. годину
5. Упутства за припремање нове школске године – годишњи одмор
6. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: 2. јунска седница
Носиоци реализације: директор, ПП служба, задужени наставници, Тим за
самовредновање рада школе
Садржај рад дванаесте седнице :
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Припреме за почетак нове школске године
3. Организација припремне наставе за ученике који полажу поправни испит
4. Подела послова и задатака за рад у новој школској години
5. Текућа стручна и остала питања
Време реализације: 1. августовска седница
Носиоци реализације: директор
Садржај рада тринаесте седнице:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Анализа успеха ученика након поправног испита – на крају школске године
3. Израда акционог плана за унапређење образовно-васпитног процеса у
новој школској години
4. Утврђивање броја одељења са којима ће се радити у току школске
2013/2014.
5. Текућа стручна и остала питања
6. Упознавање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2012/2013 .
годину
Време реализације: 2. августовска седница
Носиоци реализације: директор
50
ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА
Одељењско веће чине наставници који изводе наставни рад у одељењу.
Руководилац одељењског већа је одељењски старешина. Одељењски
старешина припрема и води седницу одељењског већа. Ове године у школи
ће радити 4 одељењска већа на нивоу разреда на разредној настави и 12
одељењских већа на нивоу предметне наставе.
Глобални програм рада одељењских већа
















Рад на планирању и програмирању већа
Доношење плана и програма рада одељењског већа, одељењског
старешине као и других планова и програма који се односе на
одељење
Усвајање планова и програма васпитног рада са ученицима
Анализа реализованости плана и програма образовно-васпитног и
васпитног
рада у одељењу
Утврђивање и закључивање појединачног успеха и владања ученика на
класификационим периодима и крају школске године
Анализа сарадње са родитељима, наставницима и стручним
сарадницима
Организација изборних предмета, допунске наставе и додатног рада
Идентификација ученика за допунску наставу са ученицима
Идентификација ученика за додатни образовно-васпитни рад
Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка у
образовању и васпитању и израда ИОП-а
Укључивање ученика у слободне активности и ангажовање у рад
ученичких организација
Организација и реализација друштвено-корисног рада
Анализа редовности похађања – непохађања наставе, социјалног и
материјалног положаја ученика у одељењима
Оптерећеност ученика (распоред контролних и писмених задатака,
одабир ученика за додатни рад, слободне активности)
Предлог похвала и награда најбољим ученицима, могуће напредовање
ученика, изрицање дисциплинских мера
Други послови и задаци у склопу образовно-васпитног рада ученика у
одељењу, а који проистичу из одредба Закона о основама система
образовања и васпитања
Оперативни план и програм рада одељењских већа за одређени
разред је анекс Годишњем програму рада школе.
51
Оперативни план и програм рада одељењских већа
Септембар
 Усвајање плана рада одељењског већа
 Бројно стање ученика у одељењу
 Упознавање са садржајем досијеа сваког ученика појединачно (5.
разред)
 Препоруке и инструкције за рад са ученицима од стране учитеља који
су водили одељења на разредној настави (5. разред)
 Организација наставног и ваннаставног рада у одељењу
 Идентификација ученика за додатни рад, слободне активности,
допунску наставу и ИОП-е
 Израда педагошког профила и ИОП-а
 Текућа стручна питања
Октобар
 Анализа успеха и владања ученика појединачно и одељења у целини и
предлози мера за унапређење рада
 Анализа реализације планираних активности у одељењу
 Израда педагошког профила и ИОП-а
 Текућа стручна питања
Децембар
 Анализа успеха и владања ученика појединачно и одељења у целини и
предлози мера за унапређење рада
 Анализа реализације планираних активности у одељењу
 Предлог похвала и дисциплинских мера
 Израда педагошког профила и ИОП-а
 Текућа стручна питања
Март
 Анализа успеха и владања ученика појединачно и одељења у целини и
предлози мера за унапређење рада
 Анализа реализације планираних активности у одељењу
 Предлог маршрута екскурзија и наставе у природи за наредну школску
годину
 Текућа стручна питања
Јун




Анализа успеха и владања ученика појединачно и одељења у целини и
предлози мера за унапређење рада
Анализа реализације планираних активности у одељењу
Предлог похвала, награда и дисциплинских мера
Текућа стручна питања
Напомена: У случају потребе организоваће се и ванредне седнице
одељењских већа.
52
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ВАСПИТАЧА
за шк 2012/13г. (који су у саставу О.Ш. Општине Бачка Паланка)
Област
Активности
Време
Задужене
особе
Планирање и
приграмирање
васпитно-образовног рада
Израда и усвајање:
-Предшкослког
Програма деч.вртића који
су у саставу О.Ш. при
селима Општине Бачка
Паланка за 2012/13 г.
- Годишњег Плана рада
Актива васпитача дечјих
вртића који су у саставу
О.Ш. при селима Општине
Бачка Паланка за 2012/13
-Годишњег Плана
Сарадње са П.У.
''Младост'' за 2012/13 и
васпитача дечјих вртића
који су у саставу О.Ш. при
селима Општине Бачка
Паланка
Годишњег Плана рада за
инклузивно образовање
за 2012/13
Планирање организације
рада дечјих вртића у
сарадњи са директорима
О.Ш. у чијем су саставу
дечји вртићи
Планирање сарадње са
другим институцијама
Евиденција бројног
стања деце деч. вртића
који су у саставу О.Ш. за
2012/13 и формирање
53
Кнежић,
стручно веће
VI
Кнежић,
стручно веће
VI и VIII
VI и VIII
VI
Кнежић,
стручно веће
Кнежић,
стручно веће
Кнежић,
стручно веће,
Дир. ОШ
Кнежић,
стручно веће
VIII и
IX и
током
године
VIII и
ток. год
Кнежић,
стручно веће
Дир. ОШ
Кнежић,
стручно веће
VIII
IX мес. и
Ток год
Кнежић
васпитних група
Планирање набавke
стручне литературе ,
радних листова
,дидактичких средстава и
играчака .као и размене
информација о квалитету
реализованих
позоришних представа на
са П.У''Младост''
VIIIи IX
и
ток.год
Кнежић,
стручно веће
VIIIи IX
и
ток.год
Иницирање и учешће у
иновативним видовима
планирања вас.-обр. рада
(програм Од слуха до
слова'' , сарадња са
родитељима )
Праћење и
вредновање
васпитно
образовног
рада
Планирање и реализација
културних манифестација
,наступа деце, медијског
представљања
Систематско праћење и
Кнежић,
Ток. год.
вредновање
стручно веће
напредовања деце (
индивидуализација
портфолио )
Ток. год. Кнежић
Праћење реализације
вас.-обр. рада
Ток. год. Кнежић
Праћење ефеката
иновативних активно-сти:

Примена акредитованог
програма стручног
усавршавања
'''Припрема за почетно
читање и писање –од
слуха до слова у
ППгрупама –анализа,
евалуација и
информисање Актива
Рад на развијању и
примени инструмената за
54
Тok.год
Тok.год
Кнежић,
стручно веће
Кнежић,
стручно веће
VI
Ток.
Год
Кнежић,
стручно веће
Кнежић,
стручно веће
вредновање и
самовредновање
различитих области
Анализа вођења
педагошке документације
о вас.-обр. раду у циљу
њеног усавршавања
Анализа рада Актива /Израда
годишњег извештаја о вас.-обр.
раду и рада актива
Инклузивно образовање –
размена искустава на
нивоу Актива
Рад са
васпитачима
Унапређивање квалитета
вас.-обр. рада увођењем
иновација и иницирањем
коришћења савремених
метода и облика рада (уз
проучавање програма и
праћење стр. лит.
Праћење примене
акредитованог програма
стручног усавршавања
''Припрема за почетно
читање и писање –од
слуха до слова у
ППгрупама – коришћење
инструмента за
напредовање детета у
гласовној анализи рачи
Укључивање у рад на
естетском и педагошком
обликовању просторија, а
посебно соба у којима
бораве деца ''Посета
објекту Калош''
П.У.''Младост и неком
од дечјих вртића при
селима
Набављање и
распоређивање дид.
материјала , играчака ,
уједначавање опреме :
55
Ток.год.
Кнежић
Васпитачи
Ток.
Год
Кнежић
Васпитачи
IX мес. и
Кнежић
Васпитачи
Дир. О.Ш.
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Ток год
Кнежић
Васпитачи
XII и VI
Кнежић
Васпитачи

Пертини
–
Кнежић
Презентација играчака Ток.год.
као и

Посета сајму играчака
'' Пертинијеви дани '' –
Београд ( уколико се
буду
обезбедила
VIII
финансијска средства )
Ток.год
Давање сугестија
васпитачима за израду
дид. материјала ,
прикупљање и коришћење
педагошки необликованог
материјала Реализовати
''Радионицу играчака''
на нивоу Актива
Анализа реализације
праћених активности вас.обр. рада
Анализа вођења
педагошке
документације о вас.обр. раду у циљу њеног
усавршавања
Пружање помоћи
васпитачима у
осмишљавању рада са
децом којима је потребна
додатна подршка –
размена искустава на
Активу
Стручно усавршавање
васпитача:


Стручна тема : ''
Психофизичке
карактеристике
деце
узраста од 5,5 до 6,5
год.(
тематски
родитељски
састака
прилагођен
родитељима )
VIII и IX
и током
год.
Током
год.
Током
год.
XII
XII
56
Васпитачи из
П.У.''Младост''
Кубињец
Силвија и
Радоњић
Софија
Васпитачи из
П.У.''Младост''
Краљ Весна и
Нивес Рајбер
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Дир. О.Ш.
Кнежић
Васпитачи
V
Током
год.
Током
год.
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Током
год.
VIII и
Посматрање, праћење и IX
документовање
Кнежић
васпитачи
IX и
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
напредовања
(портфолио )
деце ток.год.
IX и
ток.год
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
VIII и

'' Тачка тачка тачкица IX
,црта, црта, цртица – Од
Чича
Глише
до
сликовнице
''
презентација пројекта
VIII и
Кнежић
Васпитачи
IX

'''Ја сам главни јунак
приче '' – презентација
пројекта
из
током
Самопоштовања
године

Стручни
сусрети
васпитача Војводине ''
Примери
добре
праксе'' –Нови Сад
анализа
сусрета
и
приказ најуспешнијих
презентација на Активу
)

XV
Стручни сусрети
Васпитачи
–
Васпитачима (ако се
обезбеде финансијска
средства)
анализа
сусрета
и
приказ
најуспешнијих
презентација на Активу
)
57
Кнежић
Васпитачи

Драмско стваралаштво
ПУ Јужно-Бачког округа
(организација одласка
целог актива на ову
манифестацију)

Праћење
,информисање
,
набавка и размена
новије
стручне
литературе , као и
старих
методичких
приручника , размена
информација
о
едукативним
и
креативним сајтовима
-Пружање помоћи
васпитачимаприправницима у
процесу увођења у посао
као и у припреми за
полагања испита за
лиценцу
Размена искустава у
планирању сарадње са
родитељима
(мотивација на
укључивање , размена
концепата радионица са
тематских родитељских
састанака (Адаптација,
Напредовање детета ,
Шта моје дете може и
треба да зна за полазак у
школу'' .... коришћених
инструмената...)
Утврђивању распореда
живота деце (режим
дневних активности) у
складу са њиховим
потребама и дужином
боравка деце у вас.-обр.
групи
-Давање идеја за
58
разноврсно
организовање васп-обр.
рада ( учествовање
ППгрупа деч. вртића из
села на Завршном
музичком плесу под
називом ''Растимо уз
плес'' са децом из
П.У.''Младост' у Бачкој
Паланци , дружења током
Дечје недеље..
радионице, играонице.. )
-Планирање организације
појединих облика
сарадње са основним
школама поводом Дечје
недеље , обележавања
Дана планете земље,
тематских родитељских
састанака '' Припрема за
полазак
Пружање помоћи
васпитачима у
Аналитичко
истраживачком раду
1. Израда
инструмената за
за праћење и
напредовања деце
(портфолио )
2.Израда инструмента
– (анкета за васпитаче
и родитеље) у циљу
подизања квалитетније
сарадње са
родитељима из
области васпитнообразовног рада
3.Уопштавање
најбољих искустава
педагошке праксе –
Размена и анализа
најквалитетнијих писаних
припрема – дневних
скица , успешно
реализованих активности
59
и тема из вас.-обр. рада
током године
Рад са децом
Рад са
родитељима
односно
старатељима
Рад са
директором
Праћење дечјег развоја –
портфолио (праћење,
анализа и евалуација)размена искустава
Праћење планова
индивидуализације –
размена искустава
Ток.
Год
Организовање и
реализација општих и
групних родитељских
сасатанак у вези са
организацијом и
остваривањем вас.-обр.
рада
Организовање и
реализација тематских
родитељских састанака
''Адаптација'' Праћење и
напредовање дететавас.групе ''као и
Припрема за полазак у
школу''. на нов начин
коришћењем
документованог
материјала-видео записа
из вас.обр. рада на
наведену тему
Реализација анкете за
родитеље у свим вас.
групама у циљу подизања
квалитетније сарадње са
родитељима из области
васпитно-образовног рада
Упознавање родитеља са
важећим актуелним
законима и правилницима
IX
Кнежић
Васпитачи
IX и
током
године
Кнежић
Сарадња са дир. ОШ у
чијем су саставу дечји
вртићи поводом актуелних
потреба дечјих вртића и
начина њиховог
задовољавања током
60
Ток.
Год.
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
IX и V
Кнежић
Васпитачи
Током
год.
Кнежић
Васпитачи
Током
год
Кнежић и
васпитачи
Сарадња са
надлежним
установама ,
организацијама
, удружењима
и јединицом
локалне
самоуправе
године
Сарадња са образовним,
здравственим,
социјалним, научним,
културним и другим
установама које
доприносе остваривању
циљева и задатака вас.обр. рада дечјих вртића
који су у саставу ОШ
Општине Б.П.
Током
год.
Кнежић и
васпитачи
XI
Кнежић и
васпитачи
током
године
-Покрајински секретеријат током
за демографију, породицу године
и друштвену бригу о деци
–Нови Сад –Учествовање
на Ликовом конкурсу ''
Сестру и брата желим''
.
током
године
--Сарадња са стручним
институцијама – Више
током
струковне школе –
године
пракса студената
-Сарадња са
П.У.''Младост'' (Дечја
недеља, предшколски
програм , размена
искустава и концепата
радионица са стручним
темама, идеја о коришењу
ликовних техника на
различите начине, Зелена
априлијада....)
Сарадња са
позориштима ,ауторима
поз. представа,
глумцима – размена
обавештења о поз.
представама и њиховом
квалитету
Сарадња са
Интересорном комисијом
,Институтом за мајку и
61
током
године
Кнежић,
стручно веће
Кнежић,
стручно веће
Кнежић
стручно веће
Кнежић,
стручно веће
Кнежић,
стручно веће
дете'' О.Ш.''Херој Пинки'' ,
развојним
саветовалиштима, Домом
здравља ''Младен
сторановић''
Сарадња са Школском
управом, Министарством
Просвете и спорта,
ГОДИШЊИ ПЛАН САРАДЊЕ
ИЗМЕЂУ ВАСПИТАЧА КОЈИ СУ У САСТАВУ О.Ш. ПРИ СЕЛИМА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА И ВАСПИТАЧА П.У.’’МЛАДОСТ’’ за 2012/13год.
Област
Активности
Време
Планирање и
програмирањ
е васпитнообразовног
рада
Израда и усвајање:
-Плана сарадње за
2012/13 измећу васпитача VI и VIII
П.У. ''Младост'' и
васпитача који су у
саставу О.Ш. при селима
Општине Бачка Паланка
-Предшколски програм –
размена искустава
током
2. Израда плана рада године
за инклузивно
образовање –
размена искустава
Планирање и помоћ у
набавци стручне
литературе , радних
листова ,дидактичких
средстава и играчака –
размена информација о
квалитету реализованих
позоришних представа са
П.У.'' Младост''
62
Задужене
особе
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
VI VIII
Ток.год
.
Планирање и реализација
културних манифестација
IX мес.
,наступа деце, медијског
и
представљања
током
године
VIII и
IX и
током
год.
Праћење и
вредновање
вас.-обр.
рада
Рад са
васпитачима
Посматрање и праћење
напредовања деце –
Портфолио размена
искустава
Естетско и педагошко
уређење просторапосета актива васпитача
који су у саставу О.Ш.
објекту ''Калош'' и неком
од дечјих вртића при
селима
Посета сајму играчака
''Пертинијеви дани '' –
Београд
Током
год
Кнежић
Током
год
Кнежић
Васпитач
и
IX
Кнежић
Васпитачи
Размена идеја за израду
дидактичког материјала
Током
год.
Тачка тачка тачкица ,црта,
црта, цртица – Од Чича
Глише до сликовнице ''
презентација пројекта
Ја сам главни јунак приче
'' – презентација пројекта
из Самопоштовања
Стручни сусрети
васпитача Војводине ''
Примери добре праксе''
–Нови Сад анализа
сусрета и приказ
63
Дир. О.Ш.
Током
год
Током
год.
XII
XII
V
Кнежић
Васпитачи
Васпитачи
из
П.У.''Млад
ост''
Кубињец
Силвија и
Радоњић
Софија
Васпитачи
из
П.У.''Млад
ост'' Краљ
Весна и
Нивес
Рајбер
најуспешнијих
презентација на Активу )
XV Стручни сусрети
Васпитачи –
Васпитачима (ако се
обезбеде финансијска
средства) анализа
сусрета и приказ
најуспешнијих
презентација на Активу )
Током
год.
Током
год.
Током
год.
Драмско стваралаштво
ПУ Јужно-Бачког округа
(организација одласка
целог актива на ову
манифестацију)
Праћење ,информисање
, набавка и размена
новије стручне
литературе , као и старих
методичких приручника ,
размена информација о
едукативним и креативним
сајтовима
-Пружање помоћи
васпитачимаприправницима у
процесу увођења у посао
као и у припреми за
полагања испита за
лиценцу
-Давање идеја за
разноврсно
организовање васп-обр.
рада ( учествовање
ППгрупа деч. вртића из
села на Завршном
музичком плесу под
називом ''Растимо уз
плес'' са децом из
П.У.''Младост' у Бачкој
Паланци , дружења током
Дечје недеље..
радионице, играонице.. )
Рад са децом
Праћење дечјег развоја и
напредовања -размена
64
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Дир. О.Ш.
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитачи
Кнежић
Васпитач
и
Током
год.
Кнежић
Стручна
искустава
Рад са
родитељима
Сарадња са
надлежним
установама,о
рганизацијам
а,
удружењима
и јединицом
локалне
самоуправе
служба
П.У’’Младост
’’
Размена искустава у
остваривању свих форми
сарадње са родитељима
Међусобне посете
васпитача
родитељским
састанцима са циљем
размене и богаћења
искустава у планирању , и
реализацији род.
састанака.
Покрајиснки секретаријат
за демографију , породицу
и друштвену бригу о деци
Учествовање на
ликовном конкурсу ''
Сестру и брата желим''
Сарадња са
П.У.''Младост'' (Дечја
недеља, предшколски
програм , размена
искустава и концепата
радионица са стручним
темама, идеја о коришењу
ликовних техника на
различите начине, Зелена
априлијада....)
Сарадња са
позориштима ,ауторима
поз. представа,
глумцима – размена
обавештења о поз.
представама и њиховом
квалитету
Сарадња са
Интересорном комисијом
,развојним
саветовалиштима ,Дом
здравља '' Младен
стојановић
65
Током
год.
Кнежић
Стручна
служба
П.У’’Младо
ст’’
Васпитачи
током
год.
Кнежић,
васпитачи
током
год.
Кнежић,
васпитачи
Током
год.
Ток.
год.
Кнежић,
васпитачи
Кнежић
васпитачи
Предшколски.педагог: Кнежић Душкица
СТРУЧНА ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА
ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
66
Сви чланови стручног већа
Носиоци
реализа
ције
Време
реализ
ације
Садржај рада
1. Планирање и програмирање
наставног рада.
2. Анализа стадарда за први циклус
и разврставање образовних
стандарда по разредима.
3. Упознавање са Стручним
упутством о начину пружања
додатне подршке у образовању
ученика са сметњама у развоју.
4. Имплементација садржаја са
семинара у наставне и
ваннаставне планове и програме.
5. Договори око израде тестова
знања којима ће се сагледати
иницијално стање у знању ученика
на основу чега ће се израђивати
планови рада.
6. Избор семинара за стручно
VIII
усавршавање кроз акредитоване
програме (“Менса – НТЦ систем
учењa – развој креативног и
функционалног размишљања и
ефикасног учења”) – каталошки
број 821.
7. Разматрање могућности за
модернизацију ОВР-а наставним
средствима и помагалима.
8. Израда Плана и програма
стручног већа за школску
2012/2013. годину.
9. Позив наставницима за учешће на
конкурсима Креативне школе и
Покрајинског секретаријата за
образовање.
10. Остала стручна и текућа питања.
67
Методе и
облици рада
састанак
анализа
упознавање
договори
предлози
сугестије
Носиоци
реализа
ције
Време
реализ
ације
Садржај рада
Јармила Крижан и
чланови Стручног
већа
Мирослав Хложан
1. Тема за стручно усавршавање:
“Практични радови ученика из
области ликовне културе и
народне традиције који доприносе
развоју стваралаштва” – први део
(практична примена стечених
знања са семинара који се
похађао у Словачкој током јула
месеца).
2. Остала стручна и текућа питања.
Јармила Крижан и остали чланови Стручног
већа
1.
2.
3.
4.
5.
1. Тема за стручно усавршавање:
“Практични радови ученика из
области ликовне културе и народне
традиције који доприносе развоју
стваралаштва” – други део
(практична примена стечених знања
са семинара који се похађао у
Словачкој током јула месеца).
2. Остала стручна и текућа питања.
Пример добре праксе у примени
индивидуализованих облика рада:
Примена нових наставних метода у
пракси – методе рада са семинара
„Читањем и писањем до критичког
мишљења“ у настави математике у
трећем разреду.
Анализа примера добре праксе у
раду са ученицима, посебно са
ученицима који имају сметње у
развоју/тешкоће у учењу, даровитим
ученицима.
Употпуњавање Збирке примера
добре праксе.
Сажимање искустава у изради ИОП-а
и предлози и сугестије за њихово
унапређење.
Остала стручна и текућа питања.

68
Методе и
облици рада
X
Презентација
радова који
доприносе
развоју
стваралаштва,
материјали од
којих се
израђују
радови
XII
Презентација
радова који
доприносе
развоју
стваралаштва,
материјали од
којих се
израђују
радови
II
Угледни час,
анализа и
дискусија
Сви чланови Стручног већа
Горана Штрбац и остали чланови
Стручног већа
Носиоци
реализа
ције
Време
реализ
ације
Садржај рада
1. Пример добре праксе у примени
индивидуализованих облика рада:
Примена нових наставних метода
у пракси – методе рада са
семинара „Читањем и писањем до
критичког мишљења“ у настави
српског језика у трећем разреду.
2. Анализа примера добре праксе у
раду са ученицима, посебно са
ученицима који имају сметње у
развоју/тешкоће у учењу,
даровитим ученицима.
3. Употпуњавање Збирке примера
добре праксе.
4. Остала стручна и текућа питања.
1. Договор око организовања
свечаног пријема првака (1.
септембар 2013.)
2. Сагледавање реализације
наставног плана и програма и
проблема који су се јавили у
току реализације и припреме
за планирање и програмирање
рада.
3. Сагледавање реализације
ваннаставног рада и предлози
за његово усавршавање.
4. Избор примера добре праксе и
употпуњавање збирке
дидаткичког материјала
коришћеног у наставном и
ваннаставном раду.
5. Анализа годишњих постигнућа
ученика након годишњег теста
знања.
6. Избор руководиоца стручног
већа за наредну школску
годину.
7. Остала стручна и текућа
питања.
Методе и
облици рада
IV
Угледни час,
анализа и
дискусија
VI
Састанак,
анализа,
предлози,
сугестије
Чланови Стручног већа: Силвија Гашић – руководилац Већа, Јармила
Крижан, Милана Кнежевић, Радмила Вјештица, Миланка Ђурица, Мирослав
69
Хложан, Анка Нинков, Нада Торовић, Наталија Ушјак, Биљана Попов, Горана
Штрбац, Милана Пандуров, Наташа Абаџић, Милован Пејак, Биљана
Кривокућа (професор разредне наставе – стажиста приправник волонтер),
Рајка Чабрило – педагог, Ивана Сегедин (педагог – приправник стажиста),
Владимир Шимо – психолог, Ђока Милић, директор.
70
План и програм рада Стручног већа наставника
друштвено–језичке групе предмета за 2012/2013. годину
Носиоци
реализ.
Време
реализ.
Садржај рада
Методе и
облик рада
Сви чланови стручног већа
1. Планирање и програмирање
наставног рада према календару
рада
2. Инкорпорација образовних
стандарда у наставне планове и
програме
3. Инклузивно образовање –
припреме за израду педагошког
профила и ИОП-а
4. Упознавање са стручним
упутством о начину пружања
додатне подршке у образовању
ученика са сметњама у развоју.
5. Анализа постигнућа ученика на
крају претходне школске године и
предлози за унапређење рада
6. Припреме за иницијално
тестирање знања ученика
7. Предлог набавке наставних
средстава и помагала за
реализацију садржаја програма
Август
наставног и ваннаставног рада
8. Избор семинара за стручно
усавршавање кроз акредитоване
програме: а) Превенција насиља,
злостављања и занемаривања
(каталошки број 575) б) Обука
наставника у решавању развојних
проблема и проблема код деце –
ученика који имају тешкоће у
напредовању (каталошки број 547)
в) Поремећаји и тешкоће у учењу
и понашању ученика (каталошки
број 555).
9. Доношење Плана и програма рада
стручног већа за школску
2012/2013. годину
10. Позив наставницима за учешће на
конкурсима Креативне школе и
Покрајинског секретаријата за
образовање.
11. Остала стручна и текућа питања.
71
Предлози
Дискусија
Разговор
Носиоци
реализ.
Иваз Фатима,
чланови стручног
већа
Беговић Невена,
чланови стручног већа
1.
2.
3.
Јелић Звонко,
чланови стручног
већа
4.
Кљакић Снежана,
чланови стручног већа
Време
реализ.
Садржај рада
1. Тема за стручно усавршавање:
„Учење страног језика у “дијалогу
култура”.
2. Анализа примера добре праксе у
раду са ученицима, посебно са
ученицима који имају сметње у
развоју/тешкоће у учењу,
даровитим ученицима
3. Текућа стручна питања
Пример добре праксе у примени
индивидуализованих облика рада:
Примена нових наставних метода у
пракси – методе рада са семинара
„Читањем и писањем до критичког
мишљења“у настави енглеског језика
Анализа примера добре праксе у
раду са ученицима, посебно са
ученицима који имају сметње у
развоју/тешкоће у учењу, даровитим
ученицима
Употпуњавање Збирке примера
добре праксе
Текућа стручна питања
1. Тема за стручно усавршавање:
„Помозимо природи,
рециклирајмо,,
2. Анализа примера добре праксе у
раду са ученицима, посебно са
ученицима који имају сметње у
развоју/тешкоће у учењу,
даровитим ученицима
3. Текућа стручна питања
1. Пример добре праксе у примени
индивидуализованих облика рада:
Примена нових наставних метода
у пракси – методе рада са
семинара „Читањем и писањем до
критичког мишљења” у настави
енглеског језика
2. Анализа примера добре праксе у
раду са ученицима, посебно са
ученицима који имају сметње у
развоју/тешкоће у учењу,
даровитим ученицима
3. Текућа стручна питања
72
Методе и
облик рада
X
Излагање
Анализа
Дискусија
XII
Угледни час
Анализа
Дискусија
II
Излагање
Анализа
Дискусија
IV
Угледни час
Анализа
Дискусија
Сви чланови стручног већа
Носиоци
реализ.
Време
реализ.
Садржај рада
1. Сагледавање реализације
наставног плана и програма и
проблема који су се јавили у току
реализације.
2. Сажимање искустава у изради
ИОП-а и предлози и сугестије за
њихово унапређење.
3. Сагледавање реализације
ваннаставног рада и предлози за
његово усавршавање.
4. Избор примера добре праксе у
примени нових наставних метода.
5. Анализа годишњих постигнућа
ученика након годишњег
тестирања знања.
6. Избор руководиоца стручног већа
за наредну школску годину.
7. Текућа стручна питања.
VI
Методе и
облик рада
Анализе
Дискусије
Предлози
Чланови већа:
Марија Керавица – руководилац стручног већа, Радимирка Вуковић, Душанка
Јањић, Марија Милосављев, Марјена Сурови, Фатима Иваз, Марина Столић,
Невена Беговић, Снежана Кљакић, Светлана Фај, Владимир Вјештица, Звонко
Јелић, Мирјана Радивојков – Лукић, Рајка Чабрило – педагог, Ивана Сегедин
(педагог – приправник стажиста), Владимир Шимо – психолог и Ђока Милић –
директор.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА
ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Веће природно-математичке групе предмета је стручно тело које ће
се у овој школској години бавити организационо-техничком припремом
наставе, планирањем наставног и ваннаставног рада, унапређењем
дидактичко-методичке заснованости наставе и реализацијом плана и
програма образовно-васпитног процеса.
Стручно веће наставника природно-математичке групе предмета
чине следећи наставници: Милкица Лучић – руководилац стручног већа;
Милован Загорац; Велизар Лековић; Милош Спасојевић; Здравко
Пандуров; Милана Глумац; Биљана Радошевић; Биљана Маљковић-Илић;
Бисерка Спасојевић; Јасмина Поповић; Снежана Поповић; Лидија
Дамјановић; Рајка Чабрило – педагог, Ивана Сегедин (педагог приправник
– стажиста), Владимир Шимо – психолог и Ђока Милић – директор.
73
План и програм рада
Носиоци
Садржај рада
реализације
Облици и Време
реализације
методе
рада
чланови
стручног
већа
Анализа, VIII
дискусија
1. Планирање и програмирање наставног
рада према календару рада
2. Инкорпорација образовних стандарда у
наставне планове и програме
3. Инклузивно образовање – припреме за
израду педагошког профила и ИОП-а
4. Упознавање са стручним упутством о
начину пружања додатне подршке у
образовању ученика са сметњама у
развоју.
5. Анализа постигнућа ученика на крају
претходне школске године и предлози за
унапређење рада
6. Припреме за иницијално тестирање
знања ученика
7. Предлог набавке наставних средстава и
помагала за реализацију садржаја
програма наставног и ваннаставног рада
8. Избор семинара за стручно усавршавање
кроз акредитоване програме: а)
Превенција насиља, злостављања и
занемаривања (каталошки број 575) б)
Обука наставника у решавању развојних
проблема и проблема код деце – ученика
који имају тешкоће у напредовању
(каталошки број 547) в) Поремећаји и
тешкоће у учењу и понашању ученика
(каталошки број 555).
9. Доношење Плана и програма рада
стручног већа за школску 2012/2013.
годину
10. Позив наставницима за учешће на
конкурсима Креативне школе и
Покрајинског секретаријата за
образовање.
Остала стручна и текућа питања.
74
Носиоци
Садржај рада
реализације
Милана
Глумац,
чланови
стручног
већа
Облици и Време
реализације
методе
рада
1. Стручно усавршавање на тему
“Корелација наставе математике са
осталим наставним предметима”
угледни
X
час,
анализа,
2. Анализа примера добре праксе у раду са дискусија
ученицима, посебно са ученицима који
имају сметње у развоју/тешкоће у учењу,
даровитим ученицима
Снежана
Поповић,
чланови
стручног
већа
1. Тема за стручно усавршавање:
излагање, XII
„Пријављивање и коришћење Windows
анализа,
Live услуге на интернету”
дискусија
2. Анализа примера добре праксе у раду са
ученицима, посебно са ученицима који
имају сметње у развоју/тешкоће у учењу,
даровитим ученицима
3. Избор (употпуњавање) примера добре
праксе у примени нових наставних
метода.
Биљана
Радошевић,
чланови
стручног
већа
1. Тема за стручно усавршавање: „Методе излагање, II
рада које воде критичком мишљењу
анализа,
ученика у настави математике“
дискусија
2. Анализа примера добре праксе у раду са
ученицима, посебно са ученицима који
имају сметње у развоју/тешкоће у учењу,
даровитим ученицима
3. Остала текућа стручна питања
Милош
Спасојевић,
чланови
стручног
већа
1. Тема за стручно усавршавање: “Програм
за развој и побољшавање психифизичких, моторних способности деце,
превенцију гојазности и агресивности”
2. Анализа примера добре праксе у раду са
ученицима, посебно са ученицима који
имају сметње у развоју/тешкоће у учењу,
даровитим ученицима
3. Остала текућа стручна питања
75
угледни
III – IV
час,
анализа,
дискусија
Носиоци
Садржај рада
реализације
сви
чланови
стручног
већа
Облици и Време
реализације
методе
рада
1. Сагледавање реализације наставног
плана и програма и проблема који су се
јавили у току реализације.
2. Сажимање искустава у изради ИОП-а и
предлози и сугестије за њихово
унапређење.
3. Сагледавање реализације ваннаставног
рада и предлози за његово
усавршавање.
4. Избор примера добре праксе у примени
нових наставних метода.
5. Анализа годишњих постигнућа ученика
након годишњег тестирања знања.
6. Избор руководиоца стручног већа за
наредну школску годину.
7. Текућа стручна питања.
76
предлози, VI
сугестије,
дискусија
СТРУЧНИ АКТИВИ
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови Стручног актива за развојно планирање су:
Здравко
Пандуров-координатор, Јармила Крижан, Светлана Фај, Бисерка Спасојевић.
Владимир Шимо, Ђока Милић, Димитрије Пејак (родитељ)
План рада Стручног актива за ШРП
1.
Активности
Састанак Стручног актива и
сумирање резултата на реализацији
ШРП, доношење закључака
2.
Подела задатака у оквиру стручног
тима
3.
Конкурисање за средства за пројекат Стручни актив,
у Покрајински секретаријат за
директор школе
образовање
октобар/
новембар
4.
Обједињавање ставке из школског
развојног плана у јединствени
пројекат:
- поправка таванице у сали за
физичко васпитање
- просторије за школског мајстора
- кабинетска настава
- замена електроинсталација
- ограђивање школског простора
Конкурисање за средства код ФКУ
АПВ
Прикупљање понуда и одабир
извођача радова за поправку
таванице учионице за наставу
физичког васпитања у школи у
Силбашу
Извођење радова
Биро за
пројектовање,
директор школе
до краја
2012.г.
Директор школе
до краја
године
по
одобрењу
средстава
Одређивање дежурства наставника
у поједениним деловима зграде
школе
директор школе
5.
6.
7.
8.
77
Извршиоци
координатор и
чланови Стручни
актив за развојно
планирање
Чланови стручног
тима по
задужењима
Комисија за јавне
навбавке
Извођач радова
Време
септембар
септембар
након
одабира
извођача
септембар
9.
Одељењске старешине VII и VIII
разреда одређују ученике за
дежурство
10.
Истицање обравештења за
посетиоце о обавези јављања
дежурном ученику
Дежурни ученик за време вршења
дужности носи идентификациону
картицу
Контрола евиденције дежурног
ученика
Истицање паноа са правилима
понашања у школи у свакој учионици
и у ходнику школе
11.
12.
13.
14.
15.
Организовање и реализација
акредитованог програма који се
односи на заштиту деце и ученика
од насиља
Израда извештаја о раду Стручног
актива за развојно планирање
одељењске
старешине VII и VIII
разреда,
директор школе
секретар школе
током
године
дежурни наставник
током
године
дежурни наставник,
директор школе
одељењски
старешина,
руководилац
Одбора Заједнице
ученика
директор школе
током
године
септембар
чланови стручног
актива
јун
септембар
до августа
2013.
ПРОГРАМ СТРУЧНОГ АКТИВА
ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Доношење Школског програма ОШ „Браћа Новаков“ Силбаш за
наредне четири
године (1. септембар 2010. – 31. август 2014. год.)
спровођено је током завршних месеци наставне 2009/2010. године (период
мај – јун 2010. год.).
У прошлој школској години (2011/2012.) урађена је доградња Школског
програма тако што су додати образовни стандарди за први и други циклус
образовања.
Програм је донет у целости, а у реализацији су учествовали
наставници и стручни сарадници именовани од стране Наставничког већа и
то:
 Рајка Чабрило – педагог школе
 Зузана Ушиак – забавиште
разредна настава:
 Милана Кнежевић – први разред
 Анка Нинков – други разред
 Горана Штрбац – трећи разред
 Милана Пандуров – четврти разред
78


Јармила Крижан – први и трећи разред, настава на словачком језику
Мирослав Хложан – други и четврти разред, настава на словачком
језику
предметна настава:
 Радимирка Вуковић – српски језик
 Марина Столић – енглески језик
 Здравко Пандуров – математика
 Велизар Лековић – биологија
 Јасмина Поповић – физика
 Светлана Фај – историја
 Мирјана Радивојков-Лукић – музичка култура
 Милош Спасојевић – физичко васпитање
 Биљана Маљковић – Илић – хемија
 Марија Керавица – руски језик
 Бисерка Спасојевић – географија
 Марјена Сурови – словачки језик
 Милован Загорац – техничко образовање
 Звонко Јелић – ликовна култура
 Снежана Поповић – информатика
 Кристина Новаков – веронаука (Словачка евангелистичка а.в. црква)
 Станислава Темеринац – веронаука (Православни катихизис)
 Нада Торовић – координатор рада стручног актива
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
за школску 2012/ 2013. годину
време
реализације
септембар
садржај рада
1. ~ Квалитет и квантитет програма
наставних
предмета
(димензије
наставних садржаја; број часова –
оптималан или не; уџбеници – пратиоци
или не; надградња на претходни програм
рада (иницијални тест знања)
2. ~ Услови за реализацију Школског
програма
(материјални фонд, стручна
заступљеност
наставника,
припремљеност деце за савладавање
садржаја предвиђених за одређени
разред)
3. ~
Структура
школског
програма
(распоређеност садржаја, корелација са
наставним предметима, распоређеност
оперативних задатака и образовних
стандарда,
организација
наставног,
ваннаставног и изборног рада
4. ~ Инклузивно образовање – упознавање
са Стручним упутством о начину пружања
79
реализатори
наставници и
стручни
сарадници
именовани
од
стране
НВ,
координатор
актива
децембар
март
додатне подршке у образовању деце и
ученика са сметњама у развоју
5. ~ Израда индивидуалних образовних
планова ( од идентификације до успешног
рада)
6. Израда
тестова
за
сагледавање
иницијалног нивоа знања ученика
7. Остала текућа стручна питања
1. ~ Квалитет школског постигнућа ученика –
ниво постигнућа
2. ~ Шта су узроци неуспешности код деце
3. ~ Могућности остварења постављених
оперативних задатака
4. ~ Изборни програми и њихова
реализација
5. (предности, недостаци, услови за
реализацију, потешкоће при раду, предлог
програма који пружа највише – последица
искуства)
6. ~Оспособљеност наставника за
реализацију ШП
7. ( потреба за стручним усавршавањем)
8. ~ Родитељи као сарадници при
реализацији ШП
9. ~ Оптерећеност ученика
10. ~ Описно оцењивање у првом разреду
(предности и мане и предлози за њихово
превазилажење)
11. ~ Шта су проблеми у реализацији ШП и
како их решити – предлози мера за
унапређење
12. ~ Ваннаставни рад и његова реализација
13. ~ Реализација активности у вези са ДИЛС
– пројектом
14. ~ Квалитет уџбеника
15. ~ Индивидулани образовни планови – у
којој мери је овакав рад заживео ( да ли
смо као одговорни појединци прихватили
изазов)
16. Остала текућа стручна питања
1. ~ Како тече процес реализације садржаја
предвиђених програмом рада
2. ~ Да ли се остварују предлози и сугестије
за унапређење рада дати у оквиру
полугодишње анализе и шта би још
требало чинити како би реализација ШП
била још успешнија
3. ~ Осврт на рад и постигнућа ученика који
су обухваћени ИОП – ом
80
наставници и
стручни
сарадници
именовани
од
стране
НВ,
координатор
актива
наставници и
стручни
сарадници
именовани
од
стране
НВ,
координатор
актива
јун
4. ~ Реализација активности у вези са ДИЛС
– пројектом
5. Остала текућа стручна питања
3. ~ Анализа годишњег рада – резиме
4. ~ Да ли је завршетак првог циклуса
остварио
услове
за
прелазак
на
предметну наставу (несметан наставак
рада) – тестови знања (увод за
планирање рада у наредном периоду)
5. ~ Инклузија у настави ( осврт) - рад са
ученицима којима је израђен ИОП ( осврт
на ток рада, постигнути успех)
6. Резултати завршног испита
7. Остала текућа стручна питања
наставници и
стручни
сарадници
именовани
од
стране
НВ,
координатор
актива
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
За школску годину 2012/2013.
На основу предложене области самовредновања, која још није рађена
у школи: ЕТОС
сагледаваћемо се кроз следеће подобласти:
1. Углед и промоција школе
1.1. Углед и обележја школе
1.2. Очекивања и промоција успешности
1.3. Култура понашања
2.Атмосфера и међуљудски односи
2.1. Поштовање личности
2.2. Једнакост и правичност
2.3. Естетско и функционално уређење
школског простора
3.Партнерство са родитељима, школским
одбором и локалном заједницом
3.1. Комуникација са родитељима
3.2. Укључивање родитеља у живот и рад
школе и у школско учење
3.3. Веза између школе и Школског
одбора
3.4. Улога школе у локалној заједници
Садржај рада
Начин
Активности
реализације
Избор области
самовредновања Анализа стања и
рада школе:
потреба школе
Носиоци
реализације
Учесници
Тим за
самовредновање
Директор школе,
стручни радници
81
Време
август
Средства
Упознавање
запослених у
школи о
изабраној
области
самовредновања
Упознавање
директора школе
са динамиком и
начином рада
Тима за
самовредновање
Упознавање са
облашћу
самовредновања
и показатељима
кроз које ће се
вршити
вредновање
стања у школи
Подела
задатака,
односно
показатеља, које
ће прикупљати
чланови Тима
Осмишљавање
инструмената и
начина
прикупљања
података
потребних за
вредновање
Рад на
показатељима
за
самовредновање
области
ЕТОС који се
сагледавају из
школске
документације
Израда упитника
неопходних за
сагледавање
неких
показатеља
Избор учесника
који ће бити
анкетирани
Састанак
наставничког
већа, огласна
табла
Координатор
тима за
самовредновање
Запослени у
школи
август
Разговор са
директором
Координатор
Тима за
самовредновање
Директор школе
септембар Огласна табла
Проучавање
приручника
Тим за
самовредновање
Приручник за
Тим за
септембар самовредновање,
самовредновање
папир
Радни састанак
Тим за
самовредновање
Тим за
септембар
самовредновање
Избор метода,
техника и
инструмената за
вредновање
Тим за
самовредновање
Тим за
октобар
самовредновање
Прикупљање
података
Задужени
чланови Тима за
новембарЧланови тима за
Школска
самовредновање,
децембарсамовредновање
документација
по договореном
март
областима
Прављење
упитника
Чланови тима за
самовредновање
Радни састанак
ПП служба,
Координатор
задужени
Тима
за
зланови тима за
самовредновање
самовредновање
82
Чланови тима за
фебруар
самовредновање
Огласна табла
Рачунар,
штампаћ
Фотокопирч
папир
Спровођење
анкете
Предаја и
обрада
прикупљених
података
Сачињавање
извештаја о
самовредновању
Упознавање
чланова
колектива са
резултатима
самовредновања
Упознавање
Савета
родитеља са
резултатима
самовредновања
Упознавање
школског одбора
са резултатима
самовредновања
Доношење
акционог плана
за унапређење
праћене
области, који ће
произаћи после
презентација
извештаја о
вреднованој
области ЕТОС
анкетирање
Тим за
самовредновање,
Одељенске
старешине,
учитељи-це
Стручни радници
Систематизација Тим за
података
самовредновање
Запослени у
школи,
Ученици
Родитељи
Савет родитеља
Школски одбор
мартаприл
Чланови тима,
према
задужењима
мај
Израда
извештаја
Чланови тима,
према
задужењима
Презентација
извештаја
Координатор
Тима за
самовредновање
Презентација
извештаја
Директор
јун
Презентација
извештаја
Директор
јун
Анализа
извештаја и
сугестија
чланова
колектива
јун
Запослени у
школи,
Запослени у
школи, ученици,
Тим за
родитељи,
самовредновање,
Школски одбор,
директор школе
Савет родитеља
Чланови Тима за самовредновање су:
Наталија Ушјак
Милана Кнежевић
Милован Пејак
Невена Беговић
Марјена Сурови
Јасмина Поповић
Марија Милосављев
Тања Вукадинов – родитељ
Снежана Поповић – координатор тима
83
јун
август
Огласна табла
ПЛАН И ПРОГРАМ
ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА
Основна школа «Браћа Новаков» је оформила Тим за заштиту деце и
ученика од насиља, злостављања и занемаривања у саставу:
Зузана Ушиак, васпитач
Светлана Пајић, васпитач
Весна Туторов, васпитач
Даниела Пап-Лазаров, васпитач
Анка Нинков, наставник разредне наставе
Наташа Абаџић, професор разредне наставе
Биљана Попов, наставник разредне наставе
Миланка Ђурица, професор разредне наставе
Радимирка Вуковић, професор српског језика
Милован Загорац, наставник техничког образовања
Милош Спасојевић, наставник физичког васпитања
Бисерка Спасојевић, професор географије
Ђока Милић, директор школе
Владимир Шимо, психолог, координатор рада тима
Број чланова тима је у складу са упутством Посебног протокола за
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно- васпитиним установама: «Организација рада тима и време у коме
су обавезни да предузимају мере треба да буду у складу са радним временом
установе, тако да током радног времена установе неко од чланова тима буде
на располагању.»
Ради веће оперативности рада тима приликом реализације појединих
превентивних активности тим је подељен на три радне групе по местима.
Радну групу за Силбаш чине: Зузана Ушиак, Светлана Пајић, Анка Нинков,
Радимирка Вуковић, Милош Спасојевић, Милован Загорац. Радну групу за
Параге чине: Весна Туторов, Биљана Попов, Наташа Абаџић. Радну групу за
Деспотово чине Даниела Пап-Лазаров, Миланка Ђурица, Бисерка Спасојевић.
84
Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања сачинио је следећи план и програм рада:
Садржај рада
Носиоци реализације
Израда Плана и програма рада Тима
за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања за школску 2012/2013.
годину
Развијање и неговање спортског духа
као превенција агресивног понашања
организовањем школских спортских
активности:
школски турнир у одбојци
(јануар-фебруар у Силбашу, априлмај у Деспотову)
школски турнир у малом фудбалу
(септембар-октобар у Деспотову, мај
у Силбашу)
Школска ликовна колонија у оквиру
Дечје недеље:
Силбаш: „Желим да поклоним
другу/другарици“
Параге: „Другарство је ...“
Деспотово: „Наше понашање у
школи“ (васпитна група ППП);
„Дружењем против насиља“ и
„Зауставимо насиље“
Израда паноа поводом обележавања
16. новембра, Дана толеранције
сви чланови тима
5.
Писање литерарних радова ученика
од II до VIII разреда на тему:
„Насилно понашање у мојој околини“
6.
Праћење примене Поступања у
случају насилне ситуације, Посебног
протокола за заштиту деце и ученика
од насиља, злостављања и
занемаривања у образовноваспитним установама и Правилника
о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и
занемаривање
Предлагање превентивних
активности и заштитних мера,
организовање консултација,
учествовање у процени ризика,
доношење одлука уо поступцима у
случајевима сумње или дешавања
насиља, злостављања и
занемаривања
1.
2.
3.
4.
7.
85
Време
реализације
август –
септембар
чланови тима (Милош
Спасојевић),
наставници физичког
васпитања
септембароктобар
јануарфебруар,
април-мај
радне групе тима по
местима, учитељи,
наставници ликовне
културе
октобар
чланови тима (Владимир
Шимо)
новембар
радне групе тима по
местима,
учитељи и наставници
матерњег језика
чланови тима
март
чланови тима
током
школске
године
током
школске
године
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Праћење и процена ефеката
предузетих мера за заштиту деце и
ученика
Праћење евидентирања ситуација
насиља у Књигу евиденције насилног
понашања
Учествовање у обукама и пројектима
за развијање компетенција потребних
за превенцију насиља, злостављања
и занемаривања
Сарадња са библиотекаром школе у
вези са набавком стручне литературе
која омогуава проналажење
најефикаснијих мера у решавању
проблема и тешкоћа у раду са
ученицима
Сарадња школе са установама,
службама и органима који учествују у
заштити деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања:
здравствене станице у Силбашу,
Парагама и Деспотову;
Дом здравља „Др Младен
Стојановић“, Бачка Паланка;
Центар за социјални рад Општине
Бачка Паланка;
Полицијска станица Бачка Паланка;
Полицијско одељење Силбаш
Вођење и чување документације о
свим случајевима насиља,
злостављања и занемаривања другог
и трећег нивоа
Редовни састанци тима посвећени
праћењу реализације планираних
активности, информисању,
консултацијама
Евалуација програма прегледом
документације о реализованим
активностима;
израда извештаја о реализованим
активностима
86
чланови тима
Владимир Шимо
чланови тима
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
чланови тима (Владимир
Шимо),
у сарадњи са
библиотекаром школе
током
школске
године
директор школе,
пед.-псих. служба,
чланови тима
током целе
школске
године
Владимир Шимо
током
школске
године
Владимир Шимо,
чланови тима
новембар,
јануар,
април,
јун,
август
чланови Тима за заштиту
током
деце и ученика од насиља, школске
злостављања и
године;
занемаривања;
подношење
чланови Тима за
извештаја
самовредновање рада
јун-август
школе
ПЛАН И ПРОГРАМ
СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови Стручног тима за инклузивно образовање су:
Весна Туторов, васпитач
Наташа Абаџић, професор разредне наставе – координатор рада тима
Бисерка Спасојевић, професор географије
Светлана Фај, професор историје
Рајка Чабрило, педагог
Владимир Шимо, психолог
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
Активности
1. Израда Плана и програма
рада Стручног тима за
инклузивно образовање
чланови Стручног тима за
инклузивно образовање
Време
реализације
август,
септембар
2. Идентификација и
евидентирање деце и ученика
за инклузивно образовање
3. Доношење одлуке о изради
ИОП-а и давање предлога за
чланове ИОП тимова
4. Израда педагошког профила
за децу и ученике којима је
потребна додатна подршка
5. Израда ИОП-а
наставници,
васпитачи
септембар,
октобар
Стручни тим за инклузивно
образовање
октобар
ИОП тимови
октобар
ИОП тимови
за прву годину
спровођења
ИОП-а:
октобар,
јануар,
април
6. Стручни тим за инклузивно
образовање доставља ИОП
Педагошком колегијуму на
усвајање
7. Усвајање и доношење
израђеног ИОП-а
Носиоци
Стручни тим за инклузивно
образовање
Педагошки колегијум
87
остали:
август,
децембар
октобар,
јануар,
април,
август
октобар,
јануар,
април,
август
8.
Вредновање ИОП-а,
давање сагласности на
препоруке ИОП тима за даљи
рад са учеником,
доношење одлуке о даљој
примени, изменама и допунама
ИОП-а или престанку потребе
за ИОП-ом
9. Праћење постигнућа деце и
ученика који су у инклузивном
образовању и извештавање о
напредовању
10. Упућивање прикупљене
документације интерресорној
општинској комисији
11. Праћење стручне
литературе и присуствовање
едукацијама посвећеним
инклузивном образовању
12. Утврђивање потреба и
набавка наставних средстава
неопходних за рад са децом и
ученицима укљученим у
инклузивно образовање и
набавка наставних средстава
које побољшавају квалитет рада
са децом и ученицима
укљученим у инклузивно
образовање
13. Сарадња са стручним тимом
СОШ „Херој Пинки“, Бачка
Паланка и стручним тимом
СОШ „Милан Петровић“, Новом
Саду
14. Подношење извештаја о
раду и постигнућима деце и
ученика у инклузивном
образовању Педагошком
колегијуму и Наставничком већу
чланови ИОП тимова,
чланови Стручног тима за
инклузивно образовање,
јануар,
април,
јун
Педагошки колегијум
предметни наставници и
одељењске старешине на
седницама одељењских
већа, васпитачи на
састанцима васпитача
директор, чланови Стручног
тима за инклузивно
образовање
чланови Стручног тима за
инклузивно образовање,
чланови Наставничког већа
На
класификацион
им периодима
директор школе,
чланови Стручног тима за
инклузивно образовање,
чланови ИОП тимова
током школске
године
директор, чланови Стручног
тима за инклузивно
образовање
по потреби
током школске
године
Стручни тим за инклузивно
образовање
јун
88
током школске
године, по
потреби
током школске
године
ГЛОБАЛНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Послови и задаци одељењског старешине:
I Планирање и програмирање рада, праћење и вредновање:
 израда плана и програма рада одељењског старешине
 израда плана и програма сарадње са родитељима
израда плана и програма рада одељењског већа
 израда анализе о резултатима образовно-васпитног рада у одељењу,
организација планова, послова и задатака
II Рад са ученицима:
 пријем и помоћ у адаптацији на школску средину
 упознавање индивидуалних особина, интересовања, способности,
склоности и тенденција у развоју ученика
 упознавање породичних, социјалних и других услова битних за развој
личности ученика
 посматрање и бележење података о развоју и школском напредовању
ученика
 рад на идентификацији даровитости ученика
 рад на идентификацији ученика са тешкоћама и сметњама у развоју и
учењу, рад на изради педагошког профила и ИОП-а
 саветодавни рад и решавање текућих проблема ученика у одељењу
 учешће у организацији помоћи у учењу и укључивање одељења у рад
Дечјег савеза и Ученичког парламента
 рад на организацији екскурзије – излета – школе у природи
 рад на изналажењу мотивационих средстава и поступака за постизање
бољих резултата у школском и ваншколском раду ученика
III Сарадња са наставницима и стручним сарадницима:
 сарадња са наставницима – члановима одељењског већа и стручним
сарадницима на реализацији планова и програма образовно-васпитног
рада
 сарадња са наставницима и стручним сарадницима на праћењу,
подстицању развоја и напредовања ученика
 упознавање чланова одељењског већа са резултатима постигнутим
унутар одељењске заједнице
 сарадња са наставницима и стручним сарадницима на усаглашавању
критерија оцењивања
 сарадња са наставницима и стручним сарадницима на решавању
проблема насталих у одељењској заједници
 рад на организацији седница одељењског већа
89
IV Сарадња са родитељима:
 прикупљање релевантних података неопходних за праћење развоја
ученика
 информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на
школовање њиховог детета
 рад на педагошко-психолошком образовању родитеља
 организација индивидуалних контакта и родитељских састанака
 подстицање родитеља на учешће у активностима школе
V Рад на педагошкој документацији
 вођење дневника васпитно образовног рада
 уношење података у матичну књигу и ђачку књижицу – сведочанство,
похвале, дипломе
 израда анализа и вођење записника
Сваки одељењски старешина сачињава индивидуалне месечне
планове рада са одељењем.
90
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УПРАВНИХ,
РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА
ШКОЛСКИ ОДБОР
На основу одредби Закона о основама система образовања и
васпитања, Школски одбор Основне школе „Браћа Новаков“ у Силбашу
именује Скупштина општине Бачка Паланка; он броји 9 чланова: 3 члана из
редова локалне заједнице, 3 члана представника Савета родитеља и 3 члана
из реда запослених у школи. Председника бирају чланови одбора на предлог,
гласањем.
Школски одбор има Пословник о раду.
У току школске 2012/2013. године Школски одбор планира седам
редовних седница (у случају указане потребе сазиваће се и ванредни
састанци) на којима ће се разматрати питања из рада школе .
 Прва седница
Време реализације: септембар
Садржај рада:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Усвајање извештаја о раду директора школе за школску 2011/2012. годину
3. Усвајање Годишњег извештај о раду школе за школску 2011/2012. годину
4. Усвајање извештаја о стручном усавршавању запослених
5. Припремљеност школе и школских објеката за почетак нове школске
године
6. Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2012/2013. годину
 Друга седница
Време реализације: новембар
Садржај рада:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог класификационог
периода
3. Материјалне потребе школе и могући извори финансирања
4. Текућа проблематика из рада школе
 Трећа седница
Време реализације: јануар/фебруар
Садржај рада:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху и владању ученика на крају првог полугодишта
3. Извештај о реализацији Годишњег плана рада (до 31.12.2012. год.)
4. Текућа питања из рада школе
91
 Четврта седница
Време реализације: март
Садржај рада:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Усвајање извештаја о финансијском пословању школе за 2012. годину
3. Усвајање Финансијског плана школе
4. Усвајање Плана јавних набавки
5. Текућа питања из рада школе
 Пета седница
Време реализације: април
Садржај рада:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху и владању ученика на трећем класификационом
периоду
3.Текућа питања из рада школе

Шеста седница
Време реализације: јун (прва седница)
Садржај рада:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху и владању ученика VIII разреда на крају наставне
2012/2013. годинe
3.Извештај о резултатима са такмичења и учешћа на конкурсима постигнутим
у току школске 2012/13. године
4. Доношење одлуке о Ђаку генерације
5. Извештај о припремама за организацију завршног испита
6. Текућа питања из делокруга рада школе

Седма седница
Време реализације: јун (друга седница)
Садржај рада:
1. Усвајање записника са предходне седнице
2. Извештај о успеху и владању ученика на крају наставне 2012/2013. године
3. Оријентационо утврђивање кадровских потреба за нову школску годину и
доношење потребних одлука
4. Разматрање потреба школе и могућих инвестиционих улагања за време
распуста
5. Текућа питања из рада школе
Рад Школског одбора реализоваће се кроз седнице којима руководи
председник Школског одбора.
Председник Школског одбора може, уколико се за то укаже потреба,
заказати седнице одбора и мимо плана који се усвоји на почетку школске
године, сходно Пословнику о раду и законских одредби и Статута школе.
Записник о раду Школског одбора води секретар школе.
92
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Послови и задаци директора школе прописани су Законом о основама
система образовања и васпитања, Статутом школе и другим општим актима.
Директор школе ће у току школске 2012/2013. године настојати да реализује
заједно са стручним сарадницима, радницима и стручним и управним
органима школе следеће циљеве и задатке:
1. рад на припремању предлога Годишњег плана рада школе за школску
2012/2013. годину
2. рад са запосленима у школи на реализацији задатака који проистичу из
Годишњег плана рада школе за школску 2012/2013. годину
3. рад на јединственом спровођењу ставова и закључака органа школе
4. рад на осавремењавању наставе
5. рад на спровођењу законитости рада школе
6. рад на реализацији послова и задатака који доприносе образовноваспитном раду школе
7. сарадња са васпитачима, наставницима и стручним сарадницима
8. сарадња са ученицима и ученичким организацијама
9. сарадња са родитељима
10. рад на друштвеној и јавној афирмацији школе
11. педагошки увид у рад наставника
12. рад на унапређењу рада школе
13. помоћ у организацији сталног стручног усавршавања запослених
14. синхронизација рада органа школе
15. организација административно-техничких, финансијских и помоћних
служби у школи
16. организација размене искуства у раду са другим школама, стручним
институцијама
17. обезбеђење пуне информисаности запослених преко одговарајућих
органа о свим битним питањима школе
18. праћење реализације усвојених ставова и закључака органа школе
19. израда Извештаја о раду школе за прошлу школску годину и на свим
класификационим периодима, презентовање истих на седницама
Наставничког већа и седнцама Школског одбора ради усвајања
20. развијање разноврсних облика сарадње школе са МЗ и осталим
организацијама у сва три места
21. Сарадња са Министарством просвете Србије – Школском управом у
Новом Саду, Покрајинским секретаријатом за образовањем, Заводом за
унапређење образовања и васпитања, Одељењем за друштвене делатности
Скупштине општине Бачка Паланка, општинским просветним инспектором у
Бачкој Паланци и покрајинском просветном инспекцијом у Новом Саду и
другим институцијама које доприносе раду и развоју школе
93
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
Садржај програма
Реализација активности
ангажовање
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8
Планирање и програмирање
1. Учешће у изради програмске
*
*
стртуктуре рада и планирање
(задуживање појединаца на основу
систематизације радног места)
2. Израда месечног плана послова
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
школе и плана директора
Организаторске функције
1. Организација рада школе (распоред
*
*
*
*
*
*
свих видова наставе, слободних
активности, допунске, додатне, пријем
ученика и родитеља, спољних
сарадника и пословних партнера...)
2. Разрада овлашћења свих одговорних *
*
места у школи (права и обавезе у
складу са законом и систематизацијом
радних места, начин праћења и
вредновања рада)
3. Рад на ефикаснијој организацији
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
рада директора (планирање
седница, консултација са стручним
тимовима, активима и већима, стручним
сарадницима...)
4. Разрађивање и дефинисање система *
*
информисања за ефикаснију
организацију рада у школи
Функције руковођења
1. Упознавање са актуелним прописима
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
на којима се заснива руковођење и
управљање (ЗОСОВ, Закон о основној
школи, Статут школе, правилници...)
2. Упознавање личности чланова
колектива, њихових криза и тешкоћа у
циљу побољшања квалитета
руковођења
94
3. Припреме за седнице стручних и
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
управних органа школе
4. Планирање радних састанака
унапред за месец дана
5. Планирање седмичних и дневних
«ситуационих» сусрета и разговори са
запосленима
Евалуаторска функција
1. Учешће у раду педагошког колегија
*
*
ради израде програма вредновања
рада школе и реализација истог (израда
инструмената и вођење документације)
2. Организација израде инструмената
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
за:
1./ праћење припремања наставника
за наставу
2./ инструменти за вредновање часа
3./ сарадња са родитељима
4./ стручно усавршавање наставника
5./ објективније вредновање ученика
6./ вредновање рада стручних
служби
3. Учешће у евалуацији свих видова
рада школе
Педагошко-инструктивна функција
1. Указивање педагошко-инструктивне
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
помоћи (израда дидактичког
материјала, подстицање на примену
савремене образовне технологије)
2. Праћење примене облика и система
наставног рада и савремене
технологије у дидактичко–методичкој
заснованости часа
3. Подстицање стручних служби у
изради пројеката, учешћа на
конкурсима, у истраживачком раду,
планирању активности на унапређењу
рада
95
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
1. Планирање и програмирање рада – септембар:
 Састављање текста нацрта општих и појединачних аката школе
– током целе године
 Израда Правилника о организацији и систематизацији радних
места – август, септембар
 Решење о пословима и радним задацима за сваку школску
годину – септембар
 Уговори о раду – током целе године
 Други уговори на основу којих се обавља рад у установи,
 Решења о коришћењу годишњег одмора – јун
 Решења о коришћењу плаћеног одсуства – по потреби целе
године
 Решења о коришћењу породиљског одсуства – по потреби целе
године
 Одлуке Школског одбора;
2. Учествовање у раду органа установе – током године:
2.1. Учествовање у раду органа управљања – Школског одбора
 обављање припремних радњи,
 помагање директору приликом састављања дневног реда,
 заказивање седнице ШО,
 слање позива члановима ШО,
 вођење записника на седницама ШО
2.2. Давање стручних мишљења када за то постоји потеба
 образлагање општих аката школе,
 спровођење поступка за пријем у радни однос наставног и
ваннаставног особља,
 спровођење поступка за избор директора
2.3. По потреби присуствовање седницама Наставничког већа;
3. Праћење законских и других прописа и друге правне акте који су
у вези са школом и запосленима – током године;
4. Заступање школе пред судовима и другим органима, на основу
писменог пуномоћја директора;
5. Стручно усавршавање – током године
 праћење стручне литературе
 учествовање на семинарима, саветовањима и другим видовима
стручног усавршавања;
96
6. Вођење евиденције – током године;
 евиденција и чување аката школе и аката примљених од других лица,
 вођење и чување евиденције о запосленима;
7. Унос података у ЕИС;
8. Сарадња са запосленима и ученицима школе – током године;
9. Остали послови по налогу директора – током године.
САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља представља кључну спону између родитеља,
наставника и ученика и доприноси потпунијој реализацији програма рада
школе у целини. Савет родитеља се формира од представника родитеља из
одељењских заједница. У раду Савета родитеља учествује директор школе,
педагог и психолог, а по потреби и предметни наставници, односно
одељењске старешине. Савет родитеља бира свог председника из редова
родитеља.
Време реализације програма Савета родитеља је: септембар, фебруар
и јун школске 2012/2013. године. По потреби може и више и чешће пута да се
састаје у зависности од ситуације.
Оперативни план и програм рада Савета родитеља
Први састанак – септембар:
1. Конституисање Савета родитеља
2. Упознавање са планом и програмом рада школе, посебно са календаром
рада школе, материјалним условима рада школе, припремљености школе за
почетак школске године
3. Упознавање родитеља са извештајем о успеху ученика на крају
претходне године
4. Учешће родитеља у одређивању дестинације и програма екскурзија
(давање сагласности на програм)
5. Одређивање снабдевача ужином
6. Материјални трошкови уписа – партиципација, намена коришћења
средстава
7. Предлог мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног
рада
Други састанак – фебруар:
1. Упознавање родитеља са успехом и владањем ученика на крају првог
полугодишта, реализацијом послова и задатака из Плана и програма рада
школе
2. Обавештење родитељима o набавци уџбеника за наредну школску годину
97
Трећи састанак – јун:
1. Упознавање родитеља са општим успехом ученика на крају наставне
године
2. Сагледавање резултата из програма самовредновања
3. Извештај о успеху ученика на одржаним такмичењима
4. Извештај о реализованости екскурзија, излета
5. Анализа сарадње школе са родитељима, одзив на родитељске састанке,
Савет родитеља, индивидуални контакти, као одговор на питања о успеху
ученика
6. Анализа рада Савета родитеља – упутства за даљи рад
98
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ПРЕГЛЕД ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА
259
6
7
12
9
11
32
1
1
27
9
25
61
9
1
10
6
26
19
21
66
3
1
4
7
1
3
14
9
16
42
8
9
1
0
0
7
28
9
26
70
10
7
0
0
0
0
9
36
19
22
86
0
0
7
19
7
19
24
50
11
50
11
4
10
13
11
20
44
7
0
11
0
24
50
28
203
29
42
81
86
50
11
99
изабрана спортска грана:
атлетика (само 4. разред)
0
изабрана спортска грана:
одбојка (само 4. разред)
чувари природе
лепо писање
верска настава: евангеличколутерански вјеронаук СЕАВЦ
верска настава: православни
катихизис
грађанско васпитање
1
од играчке до рачунара
3
14
9
16
42
7
28
9
26
70
9
36
19
22
86
7
19
11
24
61
народна традиција
I1
I2
I3
I4
1. разред
II1
II2
II3
II4
2. разред
III1
III2
III3
III4
3. разред
IV1
IV2
IV3
IV4
4. разред
разредна
настава
број ученика
одељење
Изборни наставни предмети за школску 2012/2013. годину – разредна настава
11
верска настава:
православни катихизис
верска настава:
евангеличко-лутерански
вјеронаук СЕАВЦ
изабрани спорт: одбојка
информатика и
рачунарство
обавезни изборни страни
језик: руски језик
грађанско васпитање
V1
V2
V3
5. разред
VI1
VI2
VI3
6. разред
VII1
VII2
VII3
7. разред
VIII1
VIII2
VIII3
8. разред
предметна
настава
број ученика
одељење и број ученика
Изборни наставни предмети за школску 2012/2013. годину – предметна настава
17
18
29
64
14
22
21
57
13
16
14
43
16
15
17
48
0
4
1
5
3
9
5
17
2
7
0
9
10
8
6
24
10
14
28
52
11
13
16
40
5
9
14
28
6
7
11
24
7
0
0
7
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
17
18
29
64
14
22
21
57
13
16
14
43
16
15
17
48
17
18
29
64
14
22
21
57
13
16
14
43
16
15
17
48
17
18
29
64
14
22
21
57
13
16
14
43
16
15
17
48
212
55
144
13
212
212
212
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава као обавезна ваннаставна активност намењена је
ученицима који заостају у савлађивању наставног градива.
Динамику реализације допунске наставе одређује предметни наставник
и према потреби позива ученике, укључује их у допунску наставу. Распоред
рада допунске наставе одређен је редовним распоредом часова.
Предметни наставници су обавезни обавестити одељењског старешину
о ученицима који изостају, а исти ће обавестити родитеље о обавезности
доласка на допунску наставу ученика.
Допунска настава је обавезна активност за све носиоце наставног рада.
Распоред ових активности налази се у 40-часовној радној недељи носиоца
релизације.
Ефекти и резултати допунске наставе сагледаће се кроз нивое
усвојености знања ученика.
100
План допунског рада је анекс Годишњем плану рада школе и налази се
код реализатора допунскe наставе, а распоред рада налази се на огласној
табли школе.
Допунску наставу реализују сви учитељи у разредној настави, а на
предметној по задужењу у 40-часовној радној недељи.
ДОДАТНИ РАД
Додатни рад се организује за ученике који постижу изузетне резултате
у појединим предметима и областима. Циљ додатног рада је потпуније
образовање, усмеравање даровитих ученика на поједине области за које су
посебно надарени и заинтересовани.
Поступак препознавања и идентификовања одвија се у две фазе:
Прва фаза обухвата препознавање ученика са израженим
способностима и интересовањима. Обавља се од трећег разреда, у овој фази
се обухвата већи број ученика.
Процес препознавања потенцијалних даровитих ученика извршиће се
на основу:
 Процене предметног наставника везаних за поједина подручја,
активности и интересовања;
 Процене педагога и психолога школе;
 На основу мишљења родитеља ученика;
 На основу мишљења другова из одељења.
При овом процесу идентификације користиће се:
 скала процене за наставнике и одељењске старешине,
 упитник за родитеље и
 упитник за ученике.
После ове фазе за изабране ученике се:
 Повећавају захтеви у редовној настави постављањем сложенијих и
тежих питања и задатака који захтевају апстрактни начин мишљења,
захтевају анализе, синтезу, другачији приступ решењу;
 Омогућује им се учешће на такмичењима;
 Упућују се на самосталан рад.
Након извршене прве фазе, прелази се на другу фазу идентификације
коју обавља стручњак, предметни наставник, педагог, психолог, лекар са
применом стандардизованих инструмената којим се утврђује врста и степен
изражености способности ученика и издваја се као даровити ученик.
За даровите ученике организује се додатни рад на менторском
принципу који ће омогућити интензивније, шире и убрзаније подстицање
нових знања из области за које је ученик предодређен односно
идентификован као таленат.
Наставник-ментор има обавезу да планира рад са учеником или групом
ученика, да према утврђеном распореду организује рад са ученицима, да
води потребну документацију о раду и реализацији плана као и о учешћима
на такмичењима и постигнутим резултатима. Педагог школе ће у склопу своје
активности водити досије даровитих ученика.
Додатни рад реализује се из предмета:
101
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Предметни наставник
Милана Пандуров
Милован Пејак
Радимирка Вуковић
Марија Милосављев
Душанка Јањић
Марјена Сурови
Фатима Иваз
Марија Керавица
Невена Беговић
Марина Столић
Снежана Кљакић
Здравко Пандуров
Милана Глумац
Биљана Радошевић
Јасмина Поповић
Велизар Лековић
Биљана Маљковић-Илић
Светлана Фај
Бисерка Спасојевић
Мирјана Радивојков Лукић
Предмет
математика
математика
српски језик
српски језик
српски језик
словачки језик
руски језик
руски језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
математика
математика
математика
физика
биологија
хемија
историја
географија
музичка култура
Бр. часова
36
36
36
36
36
36
24
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
21.
Милован Загорац
техничко
образовање
36
22.
Лидија Дамјановић
биологија
12
23.
Светозар Милошев
техничко
образовање
12
План додатног рада је анекс Годишњем плану рада школе и налази се
код реализатора додатног рада, а распоред рада налази се на огласној
табли школе.
ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ РАД
Индивидуализовани рад се остварује у редовном наставном процесу
кроз диференцирани рад, кроз реализацију индивидуалног образовног плана
за децу и ученике са сметњама у развоју и за децу и ученике са изузетним
способностима. Индивидуални образовни планови су анекс Годишњем плану
рада школе.
102
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ЗА I РАЗРЕД
1. Упознао сам се са Букваром дечјих права
2. Морам запамтити моја права и обавезе!
3. Ђачку торбу правилно носим и лепо се развијам
4. Да ли сам доручковао, ручао пре доласка у школу?
5. Витамини ми помажу да растем
6. Хоћу да имам леп осмех
7. У нашем језику постоје речи молим, извини, хвала
8. Морам знати уредити своју собу!
9. Како да учим и постанем добар ђак?
10. На кога се можемо угледати?
11. Час толеранције (новембар)
12. Шта је лепо понашање?
13. Правимо заједничку листу лепог понашања у школи, на улици, код куће
14. Лаж, крађа, туча, ружне речи су недозвољене
15. Морам победити страх од мрака, пса...
16. Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не?
17. Шаљемо поруке да би обрадовали...
18. Родитељима у знак захвалности
19. Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?)
20. Запис о добрим делима
21. Човече, не љути се! – У праштању је величина људи!
22. Шта бих урадио када би ми непознати понудио слаткиш, вожњу...?
23. Искрено другарство и доброамерна критика уместо оговарања и трача
24. Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене!
25. Пажљиво са речима!
26. Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости)
27. Другарство право и лажно (преписивање домаћих задатака, лаж у циљу
прикривања кривца, подвала старијем)
28. Да ли је добро што си се потукао са другом? (Нећу да будем «бодљикаво
прасе»!)
29. У библиотеци сам сазнао
30. За која добра дела сам чуо
31. Мој деда је обућар, столар...
32. Бунар мојих жеља
33. Заједно смо јачи
34. Кад порастем бићу...
35. Старији помажу нама, а ми њима?
36. Обрадоваћу некога кога волим

Наведене теме за час одељењског стрешине уградити у месечни план рада са
осталим пословима и задацима одељењског старешине.
103
ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ЗА II РАЗРЕД
1. Да ли сам запамтио сва прaва и обавезе ученика у школи?
2. Правимо заједничку листу лепог понашања у школи, на улици, код куће
3. Да ли правилно носимо школску торбу?
4. Морам уредити своју собу
5. И учионица је моја соба!
6. Да би био здрав морам јести воће и поврће
7. Нећу да имам негативне особине личности!
8. Како победити страхове?
9. Да ли су сви филмови за мене?
10. Ситне лажи и крађе прерастају у пороке!
11. Час толеранције (новембар)
12. Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не?
13. Шаљемо поруке да би обрадовали...
14. Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?)
15. Запис о добрим делима
16. Човече, не љути се! – У праштању је величина људи!
17. Шта бих урадио када би ми непознати понудио слаткиш, вожњу...?
18. Искрено другарство и добронамерна критика уместо оговарања и трача
19. Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене!
20. Пажљиво са речима!
21. Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости)
22. Другарство право и лажно (преписивање домаћих задатака, лаж у циљу
прикривања кривца, подвала старијем)
23. Да ли је добро што си се потукао са другом?
24. Ове недеље прочитао сам...
25. «У радише свега беше, а у штедише још и више»
26. Причали су ми о мом рођењу
27. Размишљам о поклону за тебе
28. Мој омиљени празник
29. Прва страница споменара другарства (пишем лепе поруке)
30. Велики људи, деца жељна знања били су Вук Караџић, Ј.Ј.Змај...
31. Да ли сам помогао некој старијој особи у нечему?
32. Исплетимо наше руке – заједнички рад, цртеж, радионица...
33. Бунар жеља
34. Нећу да будем сам
35. Које игре волим?
36. Тема по избору ученика и одељењског старешине

Наведене теме за час одељењског стрешине уградити у месечни план рада са
осталим пословима и задацима одељењског старешине.
104
ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ЗА III РАЗРЕД
1. Прaва и обавезе ученика – да ли их поштујемо? (Правила понашања у
установи)
2. Правимо заједничку листу лепог понашања у школи, на улици, код куће
3. Чистоћа је лепо и здраво
4. Како уредити своју собу и околину
5. Шта да радимо да бисмо изоставили редара
6. Акција „Дан велике метле“: уредимо и своју учионицу
7. Културна исхрана, одевање и становање краси мене
8. Чика зубар је наш велики пријатељ
9. Колико чинимо да будемо здрави
10. Имаш леп осмех!
11. Час толеранције (новембар)
12. Поштујем савет лекара
13. Доживео сам неправду
14. Неко је ишарао зидове
15. Сазнао сам о знаменитој личности
16. Искрено другарство и добронамерна критика уместо оговарања и трача
17. Негативне особине личности – уображеност, себичност,... ометају
успостављање здравих другарских односа
18. Суочавање са страхом и стресом
19. Мој одабир телевизијских садржаја
20. Ситне лажи и крађе прерастају у пороке!
21. Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не?
22. Шаљемо поруке да би обрадовали...
23. Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?)
24. Запис о добрим делима
25. Човече, не љути се! – У праштању је величина људи!
26. Шта бих урадио када би ми непознати понудио слаткиш, вожњу...?
27. Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене!
28. Пажљиво са речима!
29. Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости)
30. Размишљам о поклону за тебе
31. Првоаприлске згоде и незгоде
32. Издвојио бих информацију из новина, са радија, ТВ-а, интернета...
33. Књига која ме је одушевила
34. Представићу вам занимања која познајем кроз пантомиму, разговор, дискусију
35. Тема по избору ученика и одељењског старешине
36. Тема по избору ученика и одељењског старешине

Наведене теме за час одељењског стрешине уградити у месечни план рада са
осталим пословима и задацима одељењског старешине.
105
ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ЗА IV РАЗРЕД
1. Прaва и обавезе ученика – да ли их поштујемо? (Правила понашања у
установи)
2. Да ли сам заслужио да будем у руководству ОЗ?
3. Правимо заједничку листу лепог понашања у школи, на улици, код куће
4. Ситне лажи и крађе прерастају у пороке!
5. Културна исхрана, одевање и становање красе мене
6. Самостално уређујем своју собу и околину
7. «Хоћу да средим и своју учионицу као своју собу»
8. Неко је ишарао зидове! Шта сад?
9. Живим ли у здравој животној средини или не?
10. Цвеће је да се мирише, гледа и залива
11. Час толеранције (новембар)
12. Допада ми се позив...
13. Стручњак говори о свом занимању
14. Правилно се хранимо и бићемо здравији
15. Са здравим зубима здраво и тело
16. Здравствено сам васпитан
17. Промене у пубертету, менструација, полуција
18. Негативне особине личности – уображеност, себичност..., ометају
успостављање здравих другарских односа
19. Како победити страхове и стрес?
20. Које филмове волим да гледам?
21. Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не?
22. Шаљемо поруке да би обрадовали...
23. Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?)
24. Запис о добрим делима
25. Човече, не љути се! – У праштању је величина људи!
26. Искрено другарство и добронамерна критика уместо оговарања и трача
27. Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене!
28. Одрасли у очима деце
29. Пажљиво са речима!
30. Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости)
31. Информације сакупљам из...
32. Библиотека – ризница нових сазнања (библиотекар, октобар)
33. Припремио сам теби за успомену
34. Моја биографија
35. Кораци до успешног учења (организација рада) (педагог, октобар)
36. Кораци до успешног учења (методика рада) (педагог, октобар)

Наведене теме за час одељењског стрешине уградити у месечни план рада са
осталим пословима и задацима одељењског старешине.
106
ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ЗА V РАЗРЕД
1. Прaва и обавезе ученика – да ли их поштујемо? (Правила понашања у
установи)
2. Да ли сам заслужио да будем у руководству ОЗ?
3. Правимо заједничку листу лепог понашања у школи, на улици, код куће
4. Вештина је ускладити права и обавезе
5. Негативне особине личности – самољубље, уображеност, себичност, охолост
ометају успостављање здравих другарских односа
6. Акција „Дан велике метле“ у мојој учионици
7. Културна исхрана, одевање и становање красе мене
8. Правилно се хранимо и бићемо здравији
9. Пролеће и моја исхрана
10. Здравље је основно богатство човека, осврнимо се на савете лекара
11. Час толеранције (новембар)
12. Замените шетњом у природи цигарету
13. Витамини и минерали за правилан раст и развој
14. Неко је ишарао зидове! Шта чинити?
15. Немојмо уништити оно што је природа створила
16. Особине вредног човека
17. Људи и њихова занимања
18. Знање и радне навике – значајан фактор успешности у раду
19. Саваладавање конфликата и разумевање за туђе нерасположење
20. Какав може да буде наш допринос сузбијању малолетничког криминала?
21. Како победити страхове и последице стреса
22. Да ли су сви филмови препоручљиви за мене?
23. Ситне лажи и крађе прерастају у пороке!
24. Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не?
25. Шаљемо поруке да би обрадовали...
26. Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?)
27. Запис о добрим делима
28. Човече, не љути се! – У праштању је величина људи!
29. Искрено другарство и добронамерна критика уместо оговарања и трача
30. Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене!
31. Одрасли у очима деце
32. Пажљиво са речима!
33. Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости)
34. Агресија и сарадња?
35. Подсетимо се технике учења (педагог, октобар)
36. Тема по избору ученика и одељењског старешине

Наведене теме за час одељењског стрешине уградити у месечни план рада са
осталим пословима и задацима одељењског старешине.
107
ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ЗА VI РАЗРЕД
1. Прaва и обавезе ученика – да ли их поштујемо? (Правила понашања у
установи)
2. Да ли сам заслужио да будем у руководству ОЗ?
3. Још једном сам прочитао упутства за успешно учење
4. Правимо заједничку листу лепог понашања у школи, на улици, код куће
5. Негативне особине личности – самољубље, уображеност, себичност, охолост
ометају успостављање здравих другарских односа
6. Савладавање конфликата и разумевање за туђе нерасположење
7. Какав може да буде наш допринос сузбијању малолетничког криминала?
8. Суочавање са страхом и стресом
9. Оплемењивање међуљудских односа – разговор о моралним вредностима
10. Коме би поверио своју тајну?
11. Час толеранције (новембар)
12. Акција „Дан велике метле“ у мојој учионици
13. Културна исхрана, одевање и становање красе мене
14. Неко је ишарао зидове. Шта ћу предузети?
15. Представимо своје стваралачке способности
16. Правимо икебану
17. Правимо укусне сендвиче и колаче
18. Позивамо лекара и медицинску сестру у госте како би сазнали више о свом
здрављу
19. Правилна исхрана снижава фактор ризика по здравље
20. Сачинимо савете да сачувамо здравље
21. Здрави стилови живота које треба да упражњавам
22. Лето и ултраљубичасто зрачење
23. Ситне лажи и крађе прерастају у пороке!
24. Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не?
25. Шаљемо поруке да би обрадовали...
26. Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?)
27. Запис о добрим делима
28. Човече, не љути се! – У праштању је величина људи!
29. Искрено другарство и добронамерна критика уместо оговарања и трача
30. Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене!
31. Одрасли у очима деце
32. Вештина је ускладити права и обавезе
33. Пажљиво са речима!
34. Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости)
35. Кад станем у туђе ципеле
36. Мас медији и моје понашање

Наведене теме за час одељењског стрешине уградити у месечни план рада са
осталим пословима и задацима одељењског старешине.
108
ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ЗА VII РАЗРЕД
1. Прaва и обавезе ученика – да ли их поштујемо? (Правила понашања у
установи)
2. Да ли сам заслужио да будем у руководству ОЗ?
3. «Ђердан од мудрости»
4. Акција „Дан велике метле“ у мојој учионици
5. Да ли су хамбургери здрава храна? Да ли је кратка и мајица на бретеле
пристојна одећа за школу?
6. Правилна исхрана снижава фактор ризика по здравље
7. Волео бих да се зидови и клупе не шарају
8. Колико доприносимо заштити човекове средине?
9. Како правилно изабрати будуће занимање?
10. Придружимо се школском сајму образовања( педагог, психолог, новембар)
11. Час толеранције (новембар)
12. Умор и борба против њега
13. Негативне особине личности – самољубље, уображеност, себичност, охолост
ометају успостављање здравих другарских односа
14. Оплемењивање међуљудских односа – разговор о моралним вредностима
15. Имамо ли разумевање за туђе нерасположење и проблеме?
16. Суочавање са страхом и стресом
17. Конфликти: ко побеђује, а ко губи? (психолог, новембар)
18. Паметно решавање конфликата (психолог, децембар)
19. Какав може да буде наш допринос сузбијању малолетничког криминала?
20. Ситне лажи и крађе прерастају у пороке!
21. Средства масовне комуникације и њихов утицај понашање младих
22. Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не?
23. Шаљемо поруке да би обрадовали...
24. Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?)
25. Запис о добрим делима
26. Човече, не љути се! – У праштању је величина људи!
27. Одељењска порота – за и против одређених појава у школи, средини којој
живим
28. Искрено другарство и добронамерна критика уместо оговарања и трача
29. Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене!
30. Вештина је ускладити права и обавезе
31. Пажљиво са речима!
32. Одрасли у очима младих
33. Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости)
34. Кад станем у туђе ципеле
35. Још једном анализирајмо понашање и однос према раду (Листа позитивних и
негативних примера понашања у ОЗ и шта са њима?)
36. Тема по избору ученика и одељењског старешине

Наведене теме за час одељењског стрешине уградити у месечни план рада са
осталим пословима и задацима одељењског старешине.
109
ТЕМЕ ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
ЗА VIII РАЗРЕД
1. Прaва и обавезе ученика – да ли их поштујемо? (Правила понашања у
установи)
2. Да ли сам заслужио да будем у руководству ОЗ?
3. Моје радне навике, школски успех и избор занимања
4. Порука човечанству: заштитите човекову средину, боримо се за мир, развој,
толеранцију
5. Час толереанције (новембар)
6. Психофизички захтеви занимања (психолог, новембар)
7. Испитивање професионалних интересовања (психолог, новембар)
8. Средње школе у мојој околини, школски сајам образовања (ПП служба,
новембар)
9. У улози угоститеља, фризера, мајстора, режисера...
10. Могућности и услови образовања и оспособљавања за будуће занимањe
(педагог, октобар)
11. Уписна политика у средње школе (педагог, мај)
12. Негативне особине личности – самољубље, уображеност, себичност, охолост
ометају успостављање здравих другарских односа
13. Савладавање конфликата и разумевање за туђе нерасположење
14. Какав може да буде наш допринос сузбијању малолетничког криминала?
15. Суочавање са страхом и стресом
16. Оплемењивање међуљудских односа – разговор о моралним вредностима
17. Средства масовне комуникације и њихов утицај на понашање младих
18. Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не?
19. Шаљемо поруке да би обрадовали...
20. Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?)
21. Запис о добрим делима
22. Човече, не љути се! – У праштању је величина људи!
23. Одељењска порота – за и против одређених појава у школи, средини којој
живим
24. Искрено другарство и добронамерна критика уместо оговарања и трача
25. Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене!
26. Одрасли у очима деце
27. Вештина је ускладити права и обавезе
28. Пажљиво са речима!
29. Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости)
30. Дрога као велики друштвени проблем и лично зло (педагог, фебруар)
31. Кад станем у туђе ципеле
32. Опраштам се од основне школе
33. Остављам поруку школи...
34. Сачињавам листу жеља за упис у средњу школу

Наведене теме за час одељењског стрешине уградити у месечни план рада са
осталим пословима и задацима одељењског старешине.
110
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
СЕКЦИЈЕ
План и програм рада секција се налази у прилогу Годишњег програма
рада школе. Распоред рада дат је распоредом часова. Рад у секцијама
започиње у 4. недељи септембра. Прве три недеље у септембру вршиће се
идентификација и организација рада. Извештај о раду подноси се на
класификационим периодима. Резултати рада на такмичењима, смотрама,
изложбама биће презентовани на огласној табли школе.
У школској 2012/2013. години организоваће се рад следећих секција:
Силбаш
математичка: Анка
Нинков
ритмичко-певачка:
Јармила Крижан,
Мирослав Хложан
ритмичко - певачка:
Милана Кнежевић
ликовна:
Силвија Гашић
Секције
Разредна настава
Параге
ритмичка:
Наташа Абаџић
рецитаторска:
Нада Торовић
драмска:
Радмила Вјештица
ликовна:
Биљана Попов
Деспотово
драмска:
Горана Штрбац
рецитаторска:
Миланка Ђурица
ритмичка:
Наталија Ушјак
Напомена: водитељи секција раде са ученицима од 1 до 4 разреда, а у
математичку секцију се укључују ученици 3 и 4 разреда.
Секције
Предметна настава
Силбаш
Деспотово
рецитаторска:
Душанка Јањић
новинарска:
Марија Милосављев
драмска:
Радимирка Вуковић
ликовна:
Звонко Јелић (36 часова)
ликовна:
Владимир Вјештица
математичка:
биолошка:
Велизар Лековић
млади хемичари:
Биљана Маљковић-Илић (30 часова)
млади физичари:
Јасмина Поповић
Милана Глумац
спортска:
Милкица Лучић
111
математичка:
Здравко Пандуров
Биљана Радошевић
саобраћајна:
Милован Загорац
спортска:
Милош Спасојевић (72 часа)
библиотечка:
Марјена Сурови
Новинарска:
Марина Столић
информатика:
Снежана Поповић (24 часа)
енглески језик:
Невена Беговић, Снежана Кљакић
ЕКСКУРЗИЈЕ И ИЗЛЕТИ
Представљају ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се
остварује ван школе.
Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма
непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној
средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у
вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравственог опоравка
ученика.
Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзија, излета и
летовања су: проучавање објеката и феномена у природи и уочавање
узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких
навика; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским
вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним
односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота;
подстицање
испољавања
позитивних
емоционалних
доживљаја.
Одељењска већа достављају Наставничком већу план и програм
рада ради разматрања и одлучивања. Предложени план разматра и на њега
даје сагласност Савет родитеља. Дестинације једнодневних излета су:
Палић (1. разред), Фрушка гора (2. разред), Царска бара (3. разред),
Београд (4. разред), Тршић (5. разред), Кладово (6. разред). Дестинације
дводневних и тродневних екскурзија су: Врњачка Бања (7. разред), Златибор
(8. разред).
112
План и програм излета - екскурзија
I. разред: Палић (мај 2013.)
 шетња око језера Палић, упознавање животног станишта;
 посета ЗОО-врта;
 посета ергеле у Келебији (вожња кочијом, јахање).
II разред: Фрушка гора (мај 2013.)
 Нови Сад – посета Природњачком музеју;
 Петроварадинска тврђава;
 Сремски Карловци – шетња градским језгром и обилазак Епархије, Саборне
цркве, Карловачке гимназије;
 Стражилово – обилазак спомен обележја Бранка Радичевића.
III разред: Царска бара (мај 2013.)
 Ковачица – упознавање наивног сликарства;
 Идвор – посета родне куће и музеја Михајла Пупина;
 Царска бара – вожња бродом по Бегејском каналу и Царској бари;
 Бело Блато – посета етно-куће.
IV разред: Београд (мај 2013.)
 обилазак ЗОО-врта и Калемегданске тврђаве;
 посета ТВ торња на Авали
 Пећинци – посета Музеју хлеба „Јеремија“.
V разред: Тршић (мај 2013.)
 Бања Ковиљача – шетња парком;
 Тршић – посета родној кући Вука Караџића;
 манастир Троноша и Музеј раног Вуковог школовања.
VI разред: Кладово (мај 2013.)
 Београд – обилазак Храма светог Саве и Музеја Николе Тесле;
 путовање Ђердапском клисуром, посета хидроцентрали „Ђердап“;
 посета Лепенском виру;
 излет на Сребрно језеро.
VII разред: Врњачка Бања (мај 2013.)
 Крагујевац – разгледање акваријума слтководних риба;
 Шумарице – посета спомен-гробљу и музеју;
 посета манастиру Жича
 шетња Врњачком Бањом или купање у базену;
 Крушевац – посета Народном музеју и цркви Лазарици
VIII разред: Златибор (октобар 2012.)
 Бања Ковиљача – шетња парком;
 обилазак ХЕ „Перућац“ и ушћа речице Врело
 Кадињача – обилазак спомен парка;
 Златибор;
 Дрвенград на брду Мећавник – обилазак;
 шетња Таром;
 Сирогојно – обилазак етно-села
.
113
Настава у природи одвијаће се у мaрту - априлу месецу 2013. године у
трајању од седам дана Сокобањи.
Пре одласка на екскурзију предметни наставници ће припремити
информативне материјале који ће допринети припреми и бољем праћењу
садржаја екскурзије. Наставници језика ће са ученицима припремити
реферате о песницима, наставици техничког образовања, физике... о
научницима, наставник историје ће понудити одређене историјске чињенице
за дату дестинацију, наставник географије ће више пажње посветити
упознавању ученика са самим местом реализације ексурзије.
Екскурзија и излет се организију и изводе уз претходну писмену
сагласност родитеља за најмање 60% ученика истог разреда.
Време реализације излета , екскурзија, наставе у природи је у априлу
и мају месецу.
Након изведеног путовања, стручни вођа и представник туристичке
агенције сачињавају забелешку о извођењу путовања, након чега стручни
вођа сачињава извештај и подноси директору са оценом о извођењу и
квалитету услуга. Извештај се доставља Савету родитеља, Наставничком
већу и Школском одбору ради разматрања и усвајања. Овај извештај је
саставни део Годишњег извештаја рада школе.
План и програм рада Комисије за екскурзије
У циљу што боље и сигурније организације и реализације екскурзија,
Комисија за екскурзије има следеће задатке:
1. Подсетити чланове одељењских већа на садржај Правилника о извођењу
екскурзија
Време реализације: септембар
2. Прикупљање предлога маршута екскурзија са састанака одељењских
већа.
Време реализације: април , јун
3. Прикупљање понуда од туристичких агенција.
Време реализације: април, мај ,јун
4. Избор маршрута екскурзија на основу понуда туристичких агенција у
сарадњи са Саветом родитеља.
Време реализације: јун
5. Организација реализације екскурзије:
 обавештавање родитеља о маршрутама, програму, начину
финансирања, дневницама за наставнике;
 добијање сагласности родитеља за реализацију екскурзије на основу
анкетних листића;
114
одређивање процента ученика који су заинтересовани за одлазак на
екскурзију и сагледавање изводљивости екскурзије;
 испраћај ученика на екскурзију и сагледавање безбедности њиховог
одласка.
Време реализације: септембар, април - мај,

6. Анализа реализације екскурзија:
 вредновање реализације и садржаја екскурзија;
 предлог садржаја екскурзија за наредну школску годину.
Време реализације: јун
Чланови Комисије за екскурзије:
Биљана Станић, секретар
Анка Нинков, наставник разредне наставе
Мирослав Хложан, професор разредне наставе
Светлана Фај, професор историје;
Бисерка Спасојевић, професор географије.
Представници родитеља за сваки разред (по два родитеља, делегира их
Савет родитеља). Имена родитеља су уписана у записнику са Савета
родитеља.
115
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА
ШКОЛЕ
Педагог школе применом
теоријских, практичних и истраживачких сазнања
педагошке науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада
у установи у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања као и посебним
законима.
Подручје рада: ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ,
ОДНОСНО ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
Садржај рада - активности
Време
реализације
Јун, август
Начин реализације
јун, август,
септембар
израда модела,
предлози, сугестије
Јун, август
истраживања, анализе,
семинари
б) Учешће у изради плана и програма
инклузивног образовања (стручни тим и ИОП
тим).Стручно упутство о додатној подршци
деца са сметњама у развоју.
август,
септембар
током године
информисање, израда
плана и програма и
педагошког профила
детета – ученика,
евалуација
в) Учешће у изради програма рада сарадње
са родитељима
септембар
г) Помоћ наставницима око израде
оперативног плана и програма рада наставног
предмета (упућивање у настале промене дате
у Службеним гласницима, у обрасцима за
планирање и програмирање рада и у примени
образовних стандарда)
јун, август,
септембар
обавештавање и
информисање,
предлози, сугестије
д) Помоћ у изради плана и програма додатног
рада са ученицима
Август,
септембар
предлози, сугестије,
коришћење педагошке
опсервације о ученику,
упућивање на
литературу, тестови
знања
ђ) Учешће у изради плана и програма
професионалне оријентације ученика
Август,
септембар
израда плана и
програма
1. Израда аналитичко-планске документације
за поједине делове годишњег програма школе
2. Припрема модела појединих делова
програма ради помоћи наставницима у изради
прилога годишњем плану рада -инструкције
око израде и саветодавни послови
3. Израда појединих прилога годишњем плану
рада школе:
а) Ангажовање у изради плана и програма
унапређивања образовно-васпитног рада
израда документације
израда програма
116
е) Помоћ у изради плана и програма стручног
усавршавања наставника кроз стручна већа
за поједине групе предмета и стручно веће
учитеља, Наставничко веће и одабира
акредитованих семинара за стручно
усавршавање
Август,
септембар
избор тема за стручно
усавршавање, избор
акредитованих
семинара, упућивање
на литературу правилнике
Август,
септембар,
током године
консултације, предлози,
сугестије, саветодавно
– инструктивни рад
август,
септембар
упознавање са
законским одредбама,
израда програма
и) Учешће у изради програма здравственог
васпитања, Конвенције о правима детета,
плана и програма, превенције малолетничке
деликвенције
Август,
септембар
избор тема, литературе
и израда програма
j) Израда годишњег и месечних планова и
програма педагога школе
Септембар,
током године
израда програма према
одређеној временској
динамици
4. Предлагање нових организационих решења
образовно-васпитног рада школе
Током године
5. Спровођење анализа и истраживања у
установи у циљу испитивања потреба деце
ученика,родитеља.
током године
предлози, сугестије,
дискусија и размена
идеја
израда инструмената,
анализирање,
евалуација
6. Учествовање у припреми индивидуалног
образовног плана за децу – ученике.
према плану
ИОП- тима
7. Планирање организације рада предшколске
установе у сарадњи са директором и другим
стручним сарадницима.
август и током
године
8. Учешће у планирању и организовању
појединих облика сарадње са другим
институцијама.
август /
септембар,
током године
ж) Усмеравање, учешће и помоћ око израде
плана и програма рада Одељењских већа,
стручног актива за развој школског програма,
плана и програма одељенских старешина,
Заједнице ученика, Ученичког парламента,
Дечјег савеза, ђачких екскурзија, слободних
активности, школских такмичења и других
активности
з) Израда програма увођења у посао
наставника, васпитача, стручног сарадника –
приправника,
117
израда педагошког
профила, преглед
педагошких
опсервација, разговор
са родитељима и
наставницима
предлози, сугестије,
снимање стања
консултације,
иформисање, сарадња
9. Планирање набавке стручне литературе,
дидактичког материјала наставних средстава.
током године
10. Учешће у планирању и реализацији
културних манифестација, наступа деце –
ученика, медијског представљања (интерног и
екстерног).
током године
11. Учешће у избору и предлозима
одељењских старешинстава
јун
праћење савремене
литературе и набавка
према потребама школе
планирање,
организација
предлози, сугестије,
консултације
Подручје рада: ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ,
ОДНОСНО ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА
Садржај рада - активности
1. Систематско праћење и вредновање
образовно васпитног - наставног и ваннаставног
процеса, развоја и напредовања деце –
ученика.
Време
реализације
током године
Начин реализације
посматрање свих
активности које се
организују унутар
установе, преглед
документације
посматрање
планираних
активности и
евалуација
постигнутих резултата
преглед планова и
припрема рада који се
реализује, посете
часовима, анализа
тестова знања
израда инструмената
2. Праћење ефеката иновативних активности и
пројеката као и ефикасности нових
организационих облика рада.
током године
3. Учествовање у праћењу реализације и
остварености општих и посебних стандарда,
постигнућа ученика.
током године
4. Рад на развијању и природи инструмената за
вредновање и самовредновање различитих
области и активности рада установе.
током године
5. Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног образовног
плана.
током године
6. Учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
васпитача – наставника,стручног сарадника.
након истека
програма
7. Иницирање и учествовање у истраживањима
васпитно образовне праксе које реализује
установа, стручно друштво, научно
истраживачка институција у циљу
унапређивања образовно васпитног рада.
током године
8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду
школе
9. Праћење анализе успеха и дисциплине
ученика на клацификационим периодима, као и
јун, август
анализе, опсервације
на сваком
класификационо
праћење, анализе
успеха, предлози,
118
посете часовима,
разговори са
васпитачима /
наставницима,
састанци тимова
(извештаји)
давање мишљења о
савладаности
програма у писменој
форми
предлози пројекта
истраживања и
учествовање у
понуђеним пројектима
предлагање мера за њихово побољшање.
м периоду
10. Праћење успеха ученика у ваннаставним
активностима,такмичењима,завршним и
пријемним испитима за упис у средње школе.
током године
11. Учествовање у усклађивању програмских
захтева са индивидуалним карактеристикама
ученика.
током године
12. Праћење узрока школског неуспеха ученика
и предлагање решења за побољшање школског
успеха.
током године
13. Праћење поступка и ефеката оцењивања
ученика.
током године
сугестије за
унапређивање
праћење, анализе
успеха, предлози,
сугестије за
унапређивање,
извештај
разговор са
предметним
наставницима и
израда плана и
програма рада
поштујући
карактеристике
коришћење базе
података о детету –
ученику, посматрање
процеса рада,
разговори са
предметним
наставницима
упознавање са
Правилником о
оцењивању
Подручје рада: РАД СА ВАСПИТАЧИМА, ОДНОСНО НАСТАВНИЦИМА
Садржај рада - активности
1. Сарадња са наставницима и директором
школе на идентификовању, конкретизовању,
операционализовању циљева и задатака
образовно-васпитног рада
2. Сарадња са васпитачима и наставницима
на унапређивању квалитета образовно –
васпитног рада одабирањем рационалних и
савремених облика и метода наставног рада
и ваннаставног рада
Време
реализације
Јун, август,
септембар и
током године
Начин реализације
током године
саветодавно –
инструктивни рад,
акредитовани
семинари, интерно
стручно усавршавање
119
упознавање са
законским и
подзаконским актима
3. Пружање помоћи наставницима у
проналажењу начина за имплементацију
општих и посебних стандарда
током године
4. Пружање помоћи васпитачима и
наставницима у усклађивању програмских
захтева са индивидуалним карактеристикама
деце, породичног окружења, установе
током године
5. Рад на идентификацији обдарених ученика
и ученика који имају одређене проблеме у
развоју/тешкоће у учењу, организовање
одговарајућег образовно-васпитног рада са
њима
септембар и
током године
6. Сарадња са наставницима ради практичне
примене дидактичких иновација (рад у пару,
групни облик рада, индивидуализација,
проблемска настава, програмирана настава,
активно учење у настави, нове наставне
методе, . . .
током године
7. Испитивање узрoка проблема који се
јављају у обарзовно-васпитном раду са
ученицима
током године
посматрање, анализе,
разговори
8. Анализирање реализације праћених
активности у предшколској установи – школи
кроз посете занимања – часова редовне
наставе и других облика образовно-васпитног
рада, са циљем снимања прилагођености
деце за живот и рад у групи, дидактичкометодичке заснованости занимања – часа, с
циљем сагледавања прилагођености ученика
првог и петог разреда, с циљем сагледавања
усвојености садржаја одређеног предмета, с
циљем сагледавања технике читања, писања,
рачунања у првом разреду и с другим
циљевима
током године
посете, анализе
посећених часова,
саветодавно –
инструктивни рад
9. Пружање помоћи наставницима око
припреме тема за стручно усавршавање,
угледног часа према плану стручних органа
током године
избор литературе,
саветодавно –
инструктивни рад
120
упознавање са
законским и
подзаконским актима,
саветодавно инструктивни рад
унутар школе преко
преко просветних
саветника и сарадника
из Завода за
вредновање квалитета
саветодавно –
инструктивни рад,
оснаживање
професионалних
компетенција
анализа након
посматрања активности
организованих у школи,
досије ученика,
инструменти педагошко
– психолошког
истраживања
саветодавно –
инструктивни рад
10. Едукација наставника за спровођење
инклузивног образовања
током године
11. Пружање помоћи одељењским
старешинама и наставницима на упознавању,
подстицању и праћењу свих компоненти
развоја личности ученика, израдом досијеа за
сваког ученика појединачно и саветодавни
рад са одељенским старешинама и
наставницима на подстицању развоја и нивоа
постигнућа ученика
током године
12. Пружање помоћи одељењским
старешинама око реализације плана и
програма одељењског старешине
током године
13. Рад са наставницима око реализације
плана и програма професионалне
оријентације ученика
током године
14. Сарадња са наставницима на мотивисању
ученика за постизањем што вишег нивоа
знања, што лепшег понашања, за учешће у
секцијама и додатном раду
током године
15. Пружање у помоћи васпитачиманаставницима у остваривању разних форми
сарадње са породицом
током године
16. Пружање помоћи васпитачиманаставницима у примени различитих техника
и поступака самоевалуације
током године
121
рад на јачању
професионалних
компетенција,
упознавање са
Стручним упутствима за
пружање додатне
подрђке деци и
ученицима
израда досијеа,
разговори, инструкције
избор литературе (тема
за ЧОС), саветодавно –
инструктивни рад –
решење проблем
ситуације / упознавање
са склопом личности
писани радови, ликовни
радови, литерарни
радови, корелација
између садржаја
предмета и послова у
оквиру образовног
профила
мотивисање
предлози облика
сарадње са
родитељима /
старатељима,
информисање о
породици
упућивање на
Приручник о
самовредновању и
вредновању рада школе
и на технике и
инструменте педагошко
– психолошког
истраживања
17. Иницирање и и пружање стручне помоћи
наставницима у коришћењу различитих
метода, техника и инструмената оцењивања
ученика
током године
18. Вођење пројеката „Логопед у школи као
екстерни стручни сарадник“ с циљем
унапређења образовно-васпитног рада
током године
19. Пружање помоћи приправницима у
процесу увођења у посао као и у припреми
полагања испита за лиценцу
током године
20. Мотивисање васпитача-наставника на
континуирано стручно усавршавањепрофесионални развој
током године
21. Праћење начина вођења педагошке
документације
током године
упућивање на
Приручник о
самовредновању и
вредновању рада школе
и на технике и
инструменте педагошко
– психолошког
истраживања
сарадња са
дефектолозима,
организовање
логопедског и
дефектолошког рада са
децом и ученицима
саветодавно –
инструктивни рад
предлози и
организовање семинара
и других облика
стручног усавршавања,
предлози за стицање
звања
преглед документације,
упутства и смернице
Подручје рада: РАД СА ДЕЦОМ, ОДНОСНО УЧЕНИЦИМА
Садржај рада - активности
Време
реализације
Април, мај, јун
1. Утврђивање зрелости и припремљености
детета за полазак у школу
2. Упознавање породичне и развојне
анамнезе ученика, његових интересовања
нивоа постигнућа и других особина значајних
за развој личности ученика
Април, мај, јун
3. Рад на изради педагошког профила ученика
ради израде индивидуалних образовних
планова или индивидуализације наставног
рада
током године
122
Начин реализације
ТИП-1, Тест
фонематске анализе
речи и технике читања,
снимање породичне и
развојне анамнезе
снимање породичне и
развојне анамнезе,
листа запажања од
стране васпитача
упознавање са досијеом
ученика, разговори са
породицом и стручним
лицима која раде са
дететом
4. Рад на идентификацији ученика за додатни,
допунски, индивидуализовани образовни рад
и појачан васпитни рад
током године
посматрање активности,
инструменти, састанци
одељенских већа
5. Идентификовање и рад на отклањању
педагошких узрока проблема у учењу и
понашању
током године
6. Праћење развоја, напредовања и успеха
ученика у настави и осталим активностима у
школи
током године
7. Рад са ученицима на њиховом
професионалном информисању и
усмеравању, према плану и програму
професионалне оријентације
Током године
8. Рад на формирању ученичких колектива са
одељењским старешинама
Током године
9. Пружање подршке и помоћи ученицима у
раду ученичког парламента и других
ученичких организација (анализирање
предлога и сугестија ученика за
унапређивање рада школе, помоћ у њиховој
реализацији)
према плану
парламента
посматрање активности,
инструменти, састанци
одељенских већа,
разговори са
родитељима /
старатељима и
наставницима /
одељењским
старешинама
посматрање активности,
анализе након
класификационог
периода, такмичења
информисање, ЧОС,
пано, Сајмови,
презентације средњих
школа, тестови ТПИ,
саветодавно инструктивни рад
упознавање са склопом
личности, постигнућима,
социометрија
присуство састанцима,
одговори на питања
ученика, помоћ у
реализацији активности
10. Учестовање у појачаном васпитном раду
за ученика који врши повреду правила
понашања у школи или се не придржава
одлука директора и органа школе,
неоправдано изостане са наставе 5 часова,
односно који својим понашањем угрожава
друге у остваривању њихових права
током године
11. Рад на педагошко-психолошком,
здравственом и професионалном образовању
ученика школе кроз реализацију тема: ↓
123
вођени разговори са
учеником, одељенским
старешином,
родитељем
Тема
Принципи организације успешног учења (зидне
новине – час одељенског старешине за ученике од
5. до 8. Р
Методе и техника учења
( зидне новине – час одељенског старешине за
ученике од 5. до 8. р.)
Пређимо са речи на дела – применимо методе
учења по деловима на конкретној наставној
јединици
Избор занимања – избор животног путаразноврсност занимања
(кроз облик презентације)
Како изабрати будући позив -класификација
занимања по подручјима рада
(кроз облик презентације- сајам образ.)
Наркоманија и штетне последице дроге
Уписна политика у средње школе
Разред
5-8
Време
Октобар, новембар
.
5-8
Октобар, новембар
5
Октобар-фебруар
8
Октобар, јануар, мај
7
Децембар, јануар
8
8
Фебруар
Новембар, мај
Подручје рада: РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Садржај рада - активности
Време
реализације
април, мај, јун
Начин реализације
2. Сарадња са родитељима на
дијагностицирању одређених стања код
детета-ученика
Током године
3. Упућивање родитеља у специјализоване
установе (лекари специјалисти, стручне
службе) како би се решавали проблеми код
детета-ученика
Током године
разговор са
родитељима,
медицинска и остала
документација
саветодавно
инструктивни рад са
родитељима
4. Сарадња са родитељима ради
усклађивања јединственог васпитног
деловања на ученике (договор о заједничким
мерама, информисању о раду и напредовању
ученика, оспособљавање за решавање
проблема који се односе на учење-понашање
и др.)
5. Сарадња са родитељима на изради ИОП-а
за њихово дете
Током године
практични савети –
„помоћ у васпитању“
Током године
израда педагошког
профила, предлог
активности и метода
рада са дететом
1. Сарадња са родитељима на упознавању
породичне и развојне анамнезе детета ученика
124
разговор са
родитељима, анкетни
упитник
6. Сарадња са Саветом родитеља (по
потреби) информисањем родитеља и давање
предлога по питањима која се разматрају на
Савету
према плану
састанак, информисање
7. Педагошко-психолошко образовање
родитеља кроз саветодавно – инструктивни
рад – групни- радионички рад - општи
родитељски састанак - кроз реализацију
стручних тема : ↓
Тема
Како помоћи детету да буде успешан у школском
раду?(групни- индивидуал. рад)
Како припремити дете за правилан избор занимања?
(родитељски састанак или презентација образовних
профила по подручјима рада)
Разред
1-8.
7 -8
Помоћ родитељима будућих првака у васпитању и
савладавању технике учења(писани материјал)
Време
Током године
Новембар/ фебруар, мај
Април- мај – јун
Наркоманија и штетне последице дроге(родитељски
састанак)
8
Мај
Уписна политика у средње школе( родитељски
састанак)
8
Новембар-Мај
Сарадња са родитељима на избору занимања
7-8
Током године
Подручје рада: РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПРАТИОЦЕМ
ДЕТЕТА- УЧЕНИКА
Садржај рада - активности
Време
реализације
током године
Начин реализације
2. Сарадња са директором и другим стручним
сарадницима на решавању свих питања
везаних за рад установе и рад са децом и
ученицима
током године
разговори, анализе,
предлози, сугестије
3. Тимски рад на проналажењу
најефикаснијих начина унапређења вођења
документације у установи
током године
разговори, анализе,
предлози, сугестије
1. Сарадња са директором, стручним
сарадницима на истраживању постојеће
образовно-васпитне праксе и специфичних
проблема и потреба установе и предлагање
мера за унапређење
125
разговори, анализе,
предлози, сугестије
4. Сарадња са директором и психологом на
планирању активности у циљу јачања
наставничких и личних компетенција
септембар,
током године
интерно стручно
усавршавање
5. Сарадња са директором и психологом по
питању приговора и жалби ученика и његових
родитеља - старатеља на оцену из предмета
или владања
према приспећу
анализа проблема
Подручје рада: РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Садржај рада - активности
1. Учешће у раду стручних органа и тимова
школе са циљем сагледавања реализације
образовно-васпитних активности, постигнућа
ученика, решавања актуелних проблема и
унапређивањања образовно-васпитног рада у
школи, едукација наставника који воде ИОП-е,
едукација наставника у постављању и
реализацији образовних стандарда, давањем
саопштења, информисањем о резултатима
истраживања и по другим питањима од
значаја за образовно-васпитни процес
2. Извештавање стручних органа о
резултатима обављених анализа и
истраживања с предлозима одговарајућих
педагошких мера
Време
реализације
према плану
стручних органа
- тимова
Начин реализације
Према плану
стручних органа
презентација
састанци, анализе,
извештаји,
информисање
Подручје рада: САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Садржај рада - активности
1. Успостављање сарадње са сарадницима из
здравствених, социјалних институција, других
основних и средњих школа, школа за
образовање деце са сметњама у
развоју,медијима, националном службом за
запошљавање и другим установама које
доприносе остваривању образовно-васпитног
рада
2. Активно учестовање у раду стручних
друштава, органа и организација
Време
реализације
током године
Начин реализације
по позиву
присуство састанцима,
трибинама,
конгресима...
презентација тема
126
информисање и рад на
решавању датог
проблема
3. Учешће у организованим облицима
размене искустава
по позиву
4. Осмишљавање програмских активности за
унапређивање партнерских односа породице,
установе и локалне самоуправе у циљу
подршке развоја деце и младих
током године
присуство састанцима,
трибинама,
конгресима...
презентација тема,
знања, информација
сагледавање ситуацијастања, проналажење
најбољих облика
сарадње
Подручје рада: ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
Садржај рада - активности
Време
реализације
август - јун
Начин реализације
2. Израда досијеа ученика
април, мај, јун –
нови досијеи, а
допуна
постојећих –
током године
3. Вођење дневника рада свакодневних
послова
свакодневно
прикупљање података,
анкетни упитник за
родитеље, запажања
васпитача, опсервација
након тестирања и
праћење учешћа
ученика у образовно –
васпитном процесу
попис послова и
активности
4. Вођење евиденције о раду са ученицима
који захтевају посебан третман – рад
током године
5. Вођење документације о раду на
истраживању и извршеним анализама
током године
6. Вођење евиденције о сарадњи са
ученицима, наставницима, родитељима
ученика
током године
7. Учествовање у раду на изналажењу
техника, метода и облика унапређења вођења
педагошке документације у школи
током године
1. Израда годишњег и месечних планова и
програма рада
127
израда плана и
програма
евидентна листа о
структури саветодавне
помоћи и фреквенцији
пружања помоћи
ученицима
истраживачки пројекат,
анализа резултата,
извештај о извршеном
истраживању, акциони
план
евиденција о сарадњи
са ученицима,
наставницима и
родитељима
сакупљање
информација од
секретара школе и из
упутстава о вођењу
евиденције
Припремање за рад
Садржај рада - активности
Време
реализације
током године
- Планирање и припремање рада са
ученицима, наставницима, родитељима
Начин реализације
- Припрема анализа и саопштења
током године
проучавање
литературе, законских и
подзаконских аката,
преглед достављених
планова и програма –
сачињавање анализе
анализе, извештаји
- Припрема предавања за ученике,
наставнике, родитеље
- Припрема за посете часовима и за друге
облике образовно-васпитног рада
током године
проучавање литературе
током године
- Праћење и проучавање стручне литературе
током године
- Припремање и договарање са сарадницима,
тимовима или стручним институцијама о
реализацији задатака и активности
- Остали облици припремања за рад
током године
преглед плана и
програма, преглед
дневника рада
(постигнуће ученика),
преглед налаза и
мишљења о претходној
посети часу, припрема
разговора о деци која
имају тешкоће или која
могу брже да напредују
стручна литература,
интернет
разговори, договори,
консултације, предлози,
сугестије
током године
Стручно усавршавање
Садржај рада - активности
- акредитовани семинари
- стручна већа – активи унутар установе
- рад Подружнице педагога / стручних
сарадника
- стручна друштва – Педагошко друштво
Србије
- конгреси, конференције, трибине
- проучавање литературе
- коришћење информација са интернета
Време
реализације
по понуди
према плану
већа - актива
према плану
Подружнице
по избору теме
по избору теме
током године
свакодневно
128
Начин реализације
присуство семинарима
унутар установе
присуство и активна
улога
присуство и учешће у
раду
присуство и учешће у
раду
присуство и учешће у
раду
литература
интернет
ГОДИШЊИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
I) Област рада: Планирање и програмирање васпитно-образовног и образовноваспитног рада
Садржај рада:
1. Учествовање у изради Годишњег плана рада школе и његових појединих делова:
 Плана и програма професионалне оријентације,
 Плана и програма рада Тима за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања,
 Програма заштите деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања,
 Плана и програма Стручног тима за инклузивно образовање.
2. Учествовање у припреми индивидуалног образовног плана за децу и ученике.
3. Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и предлога пројеката
који могу допринети унапређивању квалитета образовања и васпитања у школи,
конкурисање ради обезбеђивања њиховог финансирања и учествовање у њиховој
реализацији.
4. Припремање Годишњег плана и програма рада психолога школе .
5. Припремање месечних оперативних планова рада психолога.
6. Припремање плана стручног усавршавања психолога.
Време реализације: тачке 1., 4.,5. и 7. током августа и септембра; тачке 2., 3. и 6.
током године
II) Област рада: Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Садржај рада:
1. Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада школе и
предлагање мера за побољшање ефикасности, економичности и успешности у
задовољавању образовних и развојних потреба деце и ученика.
2. Учествовање у континуираном праћењу и подстицању напредовања деце и
ученика у развоју и учењу.
3. Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног
образовног плана за децу и ученике.
4. Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе.
Време реализације: током године
III) Област рада: Рад са наставницима и васпитачима
Садржај рада:
1. Пружање подршке васпитачима и наставницима у планирању и реализацији .
непосредног рада са децом и ученицима у области прилагођавања рада образованим
и васпитним потребама детета/ученика, избора поступака посматрања праћења
напредовања деце у учењу и развоју, односно вредновања ученичких постигнућа,
стварање подстицајне атмосфере у групи/на часу, развијање конструктивне
комуникације у групи/одељењу.
2.1. Пружање подршке јачању компетенција васпитача и наставника у областима:
комуникација и сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка
развоју личности детета/ученика, подучавање и учење, организација средине и
дидактичког материјала индивидуалним консултацијама.
2.2. Пружање подршке јачању компетенција васпитача и наставника у областима:
комуникација и сарадња, подршка развоју личности детета/ученика, подучавање и
129
учење, реализацијом предавања за све чланове Наставничког већа на тему:
„Интелигенција: IQ и/или EQ?“.
3. Упознавање наставника са психолошким принципима успешног процеса учења,
групне динамике и социјалне интеракције.
4. Саветовање васпитача и наставника у индивидуализацији васпитно-образовног
рада/наставе на основу уочених потреба, интересовања и способности
деце/психолошке процене индивидуалних карактеристика ученика и остварености
образовних постигнућа у школи.
5. Пружање подршке васпитачима и наставницима за рад са децом/ученицима којима
је потребна додатна образовна подршка. У сарадњи са васпитачем/наставником и
родитељем тимско израђивање педагошког профила детета/ученика. Учествоавање у
развијању индивидуалних образовних планова.
6. Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних способности.
7. Оснаживање васпитача/наставника за рад са децом/ученицима из осетљивих
друштвених група кроз упознавање са карактеристикама те деце/ученика.
8. Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код којих је утврђен
психолошки узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава
неадаптивних облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење.
9. Оснаживање наставника да препознају способности, интересовања и склоности
ученика које су у функцији развоја професионалне каријере ученика.
10. Пружање подршке васпитачима и наставницима у вођењу дечејг/ученичког
колектива, указивање на психолошке узроке поремећаја интерперсоналних односа у
групама/одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење.
11. Пружање подршке васпитачима/наставницима у раду са родитељима, односно
старатељима.
12. Саветодавни рад са наставницима давањем повратне информације о посећеном
часу и предлагање мера за унапређење праћеног сегмента образовно-васпитног рада.
13. Оснаживање васпитача/наставника за тимски рад кроз њихово подстицање на
реализацију заједничких задатака.
Време реализације: током године; тачка 2.2. – април
IV) Област рада: Рад са децом и ученицима
Садржај рада:
1. Праћење процеса адаптације деце ППП, ученика првог и петог разреда и давање
подршке у превазилажењу тешкоћа адаптације.
2. Учешће у праћењу напредовања детета и ученика у развоју и учењу.
3. Испитивање детета уписаног у основну школу проценом интелектуалног,
когнитивног, емоционалног и социјалног статуса ради давања препорука за даљи
рад.
4. Провера спремности за полазак у школу детета старости од шест до шест и по
година.
5. Испитивање општих и посебних способности, особина личности, когнитивног стила,
мотивације за школског учење, професионалних опредељења, вредносних
оријентација и ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у групи,
психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика и одељења применом
стандардизованих психолошких мерних инструмената и процедура, као и других
инструмената процене ради добијања релевантних података за реализацију
непосредног рада са ученицима и других послова у раду са наставницима,
родитељима, институцијама.
6. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају тешкоће у учењу, развојне,
емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања, проблеме понашања.
130
7. Пружање подршке деци за које се обезбеђује индивидуализовани васпитнообразовни рад, односно васпитно-образовни рад по ИОП-у и ученицима који се
школују по индивидуализованој настави и ИОП-у.
8. Пружање подршке деци и ученицима из осетљивих друштвених група.
9. Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, ставова и вредности
потребних за живот у савременом друштву: социјалне вештине – ненасилна
комуникација и конструктивно решавање сукоба: реализација тема „Конфликти: ко
побеђује, а ко губи?“ и „Паметно разрешавање конфликата“ на ЧОС-у за ученике
седмог разреда.
10.1. Подршка развоју професионалне каријере за ученике осмог разреда:
испитивање професионалних интересовања.
10.2. Подршка развоју професионалне каријере за ученике осмог разреда: обрада
теме „Психофизички захтеви занимања“ на ЧОС-у.
10.3. Подршка развоју професионалне каријере за ученике осмог разреда:
професионално информисање и саветовање.
11. Пружање психолошке помоћи детету и ученику, односно васпитној групи и
одељењу у акцидентним кризама.
12. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који:
 врше повреду правила понашања у школи или се не придржавају одлука
директора и органа школе,
 неоправдано изостану са наставе 5 часова,
 својим понашањем угрожавају друге у остваривању својих права.
Време реализације: тачка 1. – септембар, октобар; тачке 3. и 4. април – август;
тачке 9., 10.1. и 10.2. новембар, децембар; остале тачке – током године
V) Област рада: Рад са родитељима, односно старатељима деце и ученика
Садржај рада:
1. Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који су од значаја за
упознавање детета и ученика и паћење његовог развоја.
2. Саветодавни рад са родитељима, односно старатељима деце и ученика који имају
различите тешкоће у развоју, учењу и понашању.
3. Подршка јачању васпитних компетенција родитеља, односно старатеља у оквиру
индивидуалних консултација.
4. Групно психолошко образовање родитеља: подршка јачању родитељских
васпитних компетенција информисањем о психолошким карактеристикама њихове
деце у оквиру предавања за родитеље ученика шестог разреда на тему
„Карактеристике адолесценције“.
5. Саветодавни рад и усмеравање родитеља, односно старатеља чија деца врше
повреду правила понашања у школи и којима је одређен појачани васпитни рад.
6. Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању подршке деци која
похађају ППП по индивидуалном образовном плану и ученицима који се школују по
индивидуалном образовном плану.
7. Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају карактеристике своје
деце која указују на њихове изузетне способности и сарадња на пружању подршке у
проналажењу различитих могућности подстцања и умеравања њиховог општег и
професионалног развоја.
8. Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у
акцидентној кризи.
Време реализације: тачка 4 – фебруар; остале тачке – током године
131
VI) Област рада: Рад са директором и педагогом
Садржај рада:
1. Сарадња са директором и педагогом на пословима који се тичу обезбеђивања
ефикасности, економичности и флексибилности образвно-васпитног рада школе.
2. Сарадња са директором и педагогом на припреми докумената установе, прегледа,
извештаја и анализа.
3. Сарадња са директором и педагогом у организовању трибина, предавања,
радионица за ученике, запослене и родитеље.
4. Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и жалби ученика и
његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и владања.
5. Сарадња са педагогом на припреми и рализацији разних облика стручног
усавршавања за наставнике и васпитаче у оквиру школе.
6. Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са педагогом
школе.
7. Учествовање у раду Комисије за проверу савладаности програма за увођење у
посао васпитача, наставника, стручног сарадника.
Време реализације: током године
VII) Област рада: Рад у стручним органима и тимовима
Садржај рада:
1. Учествовање у раду Наставничког већа
2. Учествовање у раду Педагошког колегијума
3. Учествовање у раду Стручног актива за развојно планирање
4. Учествовање у раду Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
5. Учествовање у раду Стручног тима за инклузивно образовање.
6. Учествовање у раду Стручног већа за разредну наставу, Стручног већа
наставника друштвено-језичке групе предмета и
Стручног већа наставника
природно-математичке групе предмета
Време реализације: током године
VIII) Област рада: Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима
и јединицом локалне самоуправе
Садржај рада:
1. Сарадња са просветним саветницима, Школском управом Нови Сад,
Министарством просвете РС и Покрајинским секретаријатом за образовање
2. Сарадња са општинским просветним инспектором и Општинском управом Општине
Бачка Паланка
3. Сарадња са Центром за социјални рад Општине Бачка Паланка
4. Сарадња са здравственим станицама у сва три места и домом здравља у Бачкој
Паланци
5. Сарадња са Развојним саветовалиштем ДЗ «Нови Сад»
6. Сарадња са општинском Интерресорном комисијом за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци
7. Сарадња са Основном школом «Херој Пинки», Бачка Паланка
8. Сарадња са месним заједницама у сва три места
9. Сарадња са другим школама и њиховим стручним сарадницима
10. Сарадња са Катедром за психологију Филозофског факултета Универзитета у
Новом Саду
Време реализације: током године
132
IX) Област рада: Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Садржај рада:
1. Вођење дневника рада психолога
2. Вођење евиденције о раду са ученицима у досијеу ученика
3. Вођење евиденције о извршеним анализама, психолошким тестирањима,
посећеним активностима и часовима.
4. Израда месечних оперативних планова рада
5. Стручно усавршавање праћењем стручне литературе и периодике, похађањем
акредитованих семинара, разменом искустава и сарадњом са другим психолозима у
образовању.
Време реализације: током годинe
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА
СЕПТЕМБАР
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
СЕПТЕМБАР
Израда глобалног и оперативних
планова рада, израда плана
библиотечке секције
Упознавање ученика са радом
библиотеке, обука ученика за
самостално коришћење библиотечког
фонда. Договор са наставницима око
обраде обавезне и школске лектире,
договор о претплати на периодику
Реализација стручних пословаобрада нових књига,каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе
133
Присуствовање састанку Актива
школских библиотекара
Присуствовање састанцима актива,
контактирање издавачких кућа ради
плана набавке литературе
5.
6.
ОКТОБАР
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ОКТОБАР
Планирање акције Читалачка значка,
продубљивање плана набавке нове
литературе
Обука ученика за самостално
коришћење библиотечког фонда.
Договор са наставницима око набавке
литературе, њихових интересовања
и потреба
Реализација стручних пословаобрада нових књига, каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе, посета Сајму књига
Присуствовање семинарима и
стручним саветовањима за школске
библиотекаре
Присуствовање састанцима актива,
на Сајму књига извршити унапред
планирану набавку литературе
134
НОВЕМБАР
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
НОВЕМБАР
Планирање акција које би истакле
значај библиотеке – маркетинг
библиотеке
Упознавање ученика са радом
библиотеке, обука ученика за
самостално коришћење библиотечког
фонда. Договор са наставницима око
што веће сарадње и откривања
значаја библиотеке ученицима кроз
разне активности
Реализација стручних пословаобрада нових књига,каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе – гост писац
Праћење педагошке литературе,
периодике и стручне литературе из
области библиотекарства
Присуствовање састанцима актива,
рад на успостављању спона између
свих тела школе и библиотеке
135
ДЕЦЕМБАР
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ДЕЦЕМБАР
Планирање што бољег пословања
библиотеке кроз анализу дневне,
месечне статистике и проналажење
начина да се дати резултати
побољшају
Обука ученика за самостално
коришћење библиотечког фонда.
Договор са наставницима око што
успешније презентације фонда
школске библиотеке
Реализација стручних пословаобрада нових књига, каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Организовање изложбе књижног
фонда у холу школе
Присуствовање семинарима и
стручним саветовањима за школске
библиотекаре
Присуствовање састанцима актива уз
активно учешће и упознавање са
могућностима и садржајима
библиотеке
136
ЈАНУАР
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ЈАНУАР
Планирање рада на развијању
читалачке културе и подстицање
потребе за коришћењем разних
извора информација
Обука ученика за самостално
коришћење библиотечког фонда.
Остваривање програма других
секција и слободних активности у
школској библиотеци
Реализација стручних пословаобрада нових књига, каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе
Присуствовање Активу школских
библиотекара на нивоу општине
Координација рада у остваривању
разних програма и пројеката у школи
137
ФЕБРУАР
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ФЕБРУАР
Стално праћење и планирање да би
се постигли што бољи резултати рада
Навикавање ученика на пажљиво
руковање књижном и некњижном
грађом, уз њено чување и заштиту.
Сарадња са наставницима у циљу
развијања читалачких и других навика
ученика
Реализација стручних пословаобрада нових књига, каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе
Сарадња са јавним и другим
школским библиотекама и друштвима
библиотечких радника
Сарадња са месном заједницом у
циљу што бољег функционисања
библиотеке
138
МАРТ
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
МАРТ
Испитивање читалачких
интересовања ученика
Помоћ ученицима при избору
литературе и друге грађе. Договор са
наставницима око материјала за
редовну наставу, додатни и допунски
рад
Реализација стручних пословаобрада нових књига, каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе
Присуствовање семинарима и
стручним саветовањима за школске
библиотекаре
Присуствовање састанцима актива и
остали текући послови
139
АПРИЛ
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
АПРИЛ
Стално праћење и планирање да би
се постигли што бољи резултати рада
Обука ученика да пажљиво рукују
књижном и некњижном грађом.
Договор са наставницима око
материјала за редовну наставу,
додатни и допунски рад
Реализација стручних пословаобрада нових књига, каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе
Праћење стручне литературе и
периодике из области
библиотекарства
Присуствовање састанцима актива и
остали текући послови
140
МАЈ
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
МАЈ
Планирање рада на развијању
читалачке културе и подстицање
потребе за коришћењем разних
извора информација
Навикавање ученика на пажљиво
руковање књижном и некњижном
грађом, уз њено чување и заштиту.
Сарадња са наставницима у циљу
развијања читалачких и других навика
ученика
Реализација стручних пословаобрада нових књига, каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе
Присуствовање семинарима и
стручним саветовањима за школске
библиотекаре
Присуствовање састанцима актива и
остали текући послови
141
ЈУН
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА
2. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ:
а) РАД СА УЧЕНИЦИМА
б) САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
3. БИБЛИОТЕЧКО ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
4. КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ
5. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
6. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ЈУН
Преглед дневне, месечне и годишње
статистике, њена анализа, анализа
набавке књига
Анализа рада библиотечке секције и
сумирање њеног учинка. Сумирање
резултата и успешности сарадње са
наставним кадром
Реализација стручних пословаобрада нових књига, каталошка
обрада приновљених књига, вођење
дневне статистике
Учествовање у културној делатности
школе
Сарадња са осталим школским
библиотекама на нивоу општине
Присуствовање састанцима актива и
других органа школе
142
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
План и програм одељенских заједница је саставни део месечног
оперативног плана и програма одељењског старешине.
ОДБОР ЗАЈЕДНИЦЕ УЧЕНИКА
Оперативни план и програм рада Одбора Заједнице ученика
Септембар
Време реализације:
Задаци и садржај рада:
 Конституисање одбора ЗУ избор председника и
заменика председника Одбора.
 Доношење правила понашања, упознавање са
ГПРШ и доношење плана рада Дечијег савеза,
друштвених организација, Одбора ЗУ.
 Формирање потребне документације о раду ЗУ.
Упознавање са успехом ученика на крају школске
2011/12. године.
 Договор о пријему првака у Дечији савез.
 Упознавање ученика са најбољом ОЗ у протеклој
години.
Носиоци реализације: Задужени наставници за рад у одбору ЗУ
Октобар
Време реализације:
Задаци и садржај рада: Пријем ученика првог разреда у Дечји савез.
Носиоци реализације: Учитељи четвртог разреда
Новембар
 Разматрање успеха и дисциплине ученика на крају
првог класификационог периода.
Задаци и садржај рада:
 Рад слободних активности и обухваћеност ученика
у секцијама – анализа.
Носиоци реализације: Педагог школе, задужени наставници у одбору ЗУ
Време реализације:
143
Јануар
 Анализа успеха и владања ученика на крају првог
полугодишта.
 Анализа реализације васпитно - образовног рада.
Договор око обележавања Дана Светог Саве.
Задаци и садржај рада:
 Анализа рада ОЗ ученика и рада Дечјег савеза.
 Избор најбоље ОЗ за период првог полугодишта.
 Предлог мера за побољшање успеха и владања
ученика (похвале, критике).
Време реализације:
Носиоци реализације:
Директор, педагог, психолог, задужени наставници у
одбору Заједнице ученика
Април
 Анализа успеха и владања ученика на крају трећег
класификационог периода.
Задаци и садржај рада:
 Анализа резултата ваннаставног рада
Време реализације:
Носиоци реализације:
Педагог, задужени наставници за ЗУ
Време реализације:
Јун

Обавештавање о резултатима које су постигли
наши представници на такмичењима - пано.
 Израда паноа ученика генерације.
 Анализа рада и активности ЗУ и њен допринос
Задаци и садржај рада:
реализацији програма школе.
 Мере за побољшање рада ЗУ – предлози за њен
даљи рад.
 Припрема Извештаја о раду за седницу
Наставничког већа.
Носиоци реализације: Задужени наставници за ЗУ, педагог, психолог школе
Од чланова колектива задужени за рад са Одбором Заједнице ученика
су: Милана Пандуров, Нада Торовић, Милован Пејак, Снежана Кљакић,
Невена Беговић - координатор рада Одбора Заједнице ученика.
144
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања
организује се Ученички парламент.
Ученички парламент има следеће задатке:
- давање мишљења и предлога стручним органима, Школском
одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у
школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада,
Школском развојном плану, школском програму, начину уређивања
школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним
активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и
организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и
другим питањима од значаја за њихово образовање;
- разматрање односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или
стручног сарадника и атмосфере у школи;
- обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово
школовање и о активностима ученичког парламента;
- активно учешће у процесу планирања развоја школе и у
самовредновању рада школе;
- предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из
реда ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог
разреда.
Ученици који су чланови парламента:
VII 1 Даниел Цинкоцки и Мирослав Чобрда
VII-2 Дајана Бабин и Агица Валашек
VII-3 Александра Панин и Теодора Грујић
VIII-1 Маја Косић и Живојин Цвејић
VIII-2 Радован Лаћарак и Наташа Лаћарак
VIII-3 Милица Попин и Бранислава Ковачевић
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке
школске године. Чланови парламента бирају председника. Председник
ученичког парламента је Наташа Лаћарак, а потпредседник је Маја Косић.
Чланови Ученичког парламента који учествују у раду Школског одбора,
односно проширеног сазива Школског одбора, су Наташа Лаћарак и Маја
Косић.
Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада
школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у Заједницу ученичких
парламената.
145
Оперативни план и програм рада Ученичког парламента
Септембар:
- Изабрати
председника
Ученичког
парламента,
изабрати
представнике ученика који учествују у раду Школског одбора,
односно проширеног сазива Школског одбора, упознати се са
Школским развојним планом, дати своје виђење, предлог сугестије
за допуну; упознати се са програмом самовредновања, кључним
областима које ће се вредновати на крају наставне године; упознати
се са Годишњим планом рада школе, дати предлог за допуну новим
садржајима; упознати се са анализом успеха и владања ученика на
крају школске 2011/2012. год., дати предлог мера за постизање
бољих образовних резултата и лепшег понашања у школи.
Октобар:
- Разматрање понуда секција, додатног рада у школи; анализа
степена сарадње на реализацији ученик – наставник – стручни
сарадник; анализа реализације активности организованих у Дечјој
недељи.
- Организовати дружење ученика VII и VIII разреда у Силбашу
- У оквиру Дечије недеље спровести манифестацију У туђим
ципелама (предлог је да се ова манифестација одржи у понедељак
и да часови не буду скраћени)
- Организовати посету позоришту ( V – VIII разред)
Новембар:
- Ученички парламент предлаже одржавање турнира у одбојци.
Децембар – Јануар:
- Предлог мера за побољшање успеха ученика, елиминација
недозвољених облика понашања; сачинити програм активности
коришћења слободног времена за време зимског распуста (клизање,
пливање и сл.).
- Предлози и сугестије за креативнију организацију програма поводом
школске славе Св. Саве.
- Организовати вашар дечјих рукотворина и продајну изложбу(
децембар)
Март – Април:
- Како наградити вредне и успешне ученике, учеснике такмичења;
како што успешније одабрати школу – занимање; предлози и
сугестије за креативнију организацију наставе појединих предмета,
активности у школи; предлози за постизање што бољих образовних
резултата до краја наставне године.
-Изложити дечје радове и учествовати на манифестацији Еко
пролеће у Бачкој Паланци
146
-
Предлози и сугестије за што креативнију организацију програма
поводом Дана школе
-
Ученички парламент предлаже одржавање турнира у фудбалу.
-
Анализа реализације Годишњег програма рада у школи, предлози и
сугестије за нову школску годину; имамо ли задовољство након
спроведеног програма самовредновања школе; предлози за рад
Ученичког парламента у новој школској години.
Анализа изведених екскурзија у школској 2012/2013. год.
Мај:
Јун:
-
Напомена: Ученички парламент предлаже још и посету Сајму образовања и
Фестивалу науке, а време реализације зависи од термина њиховог
одржавања.
Представници одељењских заједница од петог до осмог разреда предложили
су Кодекс понашања ученика. Кодекс је разматран од стране директора и
педагошко-психолошке службе и предложен је члановима Школског одбора
на разматрање. Школски одбор је на седници одржаној
14. септембра 2012. године усвојио
КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
1. Ученик представља школу и када је изван ње и треба да зна да његово
понашање повећава или смањује углед школе.
2. У школу се долази на време (10 минута пре почетка наставе), не улази
се после наставника и не излази се без његовог допуштења.
3. У школу се доноси само школски прибор, а никако предмети којима се
може ометати вођење наставе или угрозити безбедност ученика.
4. Ученик у школу долази пристојног изгледа (без мајицe на бретеле,
мајице са откривеним стомаком, без мини сукњe, шорца, пирсинга,
шминке). Дозвољава се ношење панталона до колена и мајица са
пристојним деколтеом и дозвољено је коришћење лабела и сјаја за
усне.
5. Ученик не сме да има упадљиву боју косе и упадљиву фризуру.
6. Ученик поштује своје време и време других придржавајући се
планираних термина и распореда часова.
147
7. Ученик увек поздравља све наставнике без обзира да ли су му
предавачи или не као и остале запослене у установи.
8. Ученик исказује своје мишљење на начин који не вређа саговорника.
9. У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје
мишљање.
10. У школи је забрањена туча, међусобно вређање и псовање.
11. Неприхватљиво је непристојно додиривање којим се вређа личност
другог ученика.
12. Најстроже се забрањује било каква врста крађе, било од других
ученика или од особља школе.
13. Сваки сукоб ученик решава разговором и то тако што се прво обраћа
дежурном наставнику, а затим одељењском старешини.
14. Пре уласка у зграду/учионицу пропустити прво особе које излазе.
15. Ученик не сме да борави у ходнику за време наставе.
16. За време одмора ученик не излази из школског дворишта због
сопствене безбедности.
17. На часовима ученик не користи: мобилне телефоне, жваке, сунцокрет,
храну, сокове ...
18. Забрањена је употреба цигарета у школској згради и на удаљености од
300 метара од школе.
19. Отпаци се бацају искључиво у корпе за смеће постављене у
учионицама, ходницима и у дворишту.
20. Сваку материјалну штету коју направи ученик сносиће његов родитељ.
* Праћење понашања ученика врше сви запослени у установи који
обавештавају одељењског старешину, а он бележи промене и изриче
васпитне мере.
Председник Ученичког парламента
Наташа Лаћарак, ученица VIII-2
Директор школе
проф. Ђока Милић
Председник Школског одбора
Здравко Пандуров
148
Представници одељењских заједница од петог до осмог разреда предложили
су Кодекс понашања дежурног ученика. Кодекс је разматран од стране
директора и педагошко-психолошке службе и предложен је члановима
Школског одбора на разматрање. Школски одбор је на седници одржаној 14.
септембра 2012. године усвојио
КОДЕКС ПОНАШАЊA ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА
1. Дежурни ученик изгледа пристојно и уредно.
2. Саговорницима персира.
3. Културно и љубазно даје тражену информацију.
4. Саговорника гледа у очи и пажљиво га слуша.
5. Љубазно одводи посетиоца до одређене особе или канцеларије.
6. Не обавља друге послове кад неко долази или пролази.
7. Строго се придржава упутстава дежурног наставника.
8. Напушта место дежурства тек кад му то дежурни наставник дозволи.
9. Води рачуна о запису садржаја и уредности свеске дежурног ученика
(записати име и презиме дежурног ученика, име и презиме посетиоца
установи, име лица које се посећује).
10. Дежуни ученик се строго придржава распореда дежурства, а
евентуалну замену дежурног мора да одобри дежурни наставник.
11. План недељног дежурства ученика и наставника налази се на огласној
табли на улазу у школу.
* Праћење понашања ученика врше сви запослени у установи који
обавештавају одељењског старешину, а он бележи промене и изриче
васпитне мере.
Председник Ученичког парламента
Наташа Лаћарак, ученица VIII-2
Директор школе
проф. Ђока Милић
Председник Школског одбора
Здравко Пандуров
149
Представници одељењских заједница од петог до осмог разреда предложили
су Васпитне мере за непридржавање донесених правила понашања ученика
који чине Кодекс понашања ученика. Васпитне мере су разматране од стране
директора и педагошко-психолошке службе и предложене су члановима
Школског одбора на разматрање. Школски одбор је на седници одржаној 14.
септембра 2012. године усвојио
ВАСПИТНЕ МЕРЕ ЗА НЕПРИДРЖАВАЊЕ
ПРАВИЛA ПОНАШАЊA УЧЕНИКА
1. 10 минуса – рибање клупа у учионици ОЗ.
2. 20 минуса – рибање подова у учионици ОЗ.
3. 30 минуса – рибање фискултурне сале/свлачионица за физичко.
4. 40 минуса – два пута рибање ходника у приземљу школе.
5. 50 минуса – рибање зидова од графита у ходнику или у дворишту
школе.
6. 60 минуса – три пута после часова сакупљање смећа у дворишту
школе.
7. 70 минуса – четири пута после часова сакупљање смећа у дворишту
школе.
8. 80 минуса – пет пута сакупљање смећа после часова у дворишту
школе.
9. 90 минуса – шест пута после часова сакупљање смећа у дворишту
школе.
10.100 минуса – рибање ученичких тоалета .
* Праћење понашања ученика врше сви запослени у установи који
обавештавају одељењског старешину, а он бележи промене и изриче
васпитне мере.
Председник Ученичког парламента
Наташа Лаћарак, ученица VIII-2
Директор школе
проф. Ђока Милић
Председник Школског одбора
Здравко Пандуров
150
Представници одељењских заједница од петог до осмог разреда предложили су
Кодекс понашања родитеља. Кодекс је разматран од стране директора и педагошкопсихолошке службе и предложен је члановима Школског одбора на разматрање.
Школски одбор је на седници одржаној 14. септембра 2012. године усвојио
КОДЕКС ПОНАШАЊA РОДИТЕЉА
1. Уласком у школу поштујемо Правила понашања у установи и Кодекс
понашања родитеља.
2. При уласку у школу јављамо се дежурном ученику и наводимо име запосленог
са којим желимо да разговарамо.
3. Сарађујемо са школом током целе године.
4. Обавезни смо да се одазовемо службеном позиву послатом од стране школе.
5. Поштујемо своје време и време и других придржавајући се планираних
термина и распореда часова (не улазимо у учионицу за време часа).
6. Проблеме решавамо разговором.
7. У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје
мишљење.
8. Изостанке детета правдамо најкасније у року од 8 дана. Изостанак до 3 дана
правдамо изјавом, а након тога лекарским оправдањем.
9. Надокнађујемо материјалну штету коју дете направи током боравка у школи.
10. Обавештавамо одељењског старешину и школу сваки пут кад имамо сазнање
о насиљу или када приметимо да се насиље дешава међу ученицима.
* У случају непридржавања Кодекса понашања родитеља директор обавља разговор
са родитељем или решава настали проблем службеним путем.
Председник Ученичког парламента
Наташа Лаћарак, ученица VIII-2
Директор школе
проф. Ђока Милић
Председник Школског одбора
Здравко Пандуров
151
Представници одељењских заједница од петог до осмог разреда предложили
су Кодекс понашања наставника. Кодекс је разматран од стране директора и
педагошко-психолошке службе и предложен је члановима Школског одбора
на разматрање. Школски одбор је на седници одржаној 14. септембра 2012.
године усвојио
КОДЕКС ПОНАШАЊA НАСТАВНИКА
1. У школу долазимо уредни и прикладно одевени. Строго се забрањује
ношење мајица са танким бретелама и са дубоким деколтеом као и
мини сукње.
2. У школу долазимо 15 минута пре почетка наставе.
3. Благовремено најављујемо изостанак са наставе и промену у
распореду часова.
4. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних
термина и распореда часова.
5. Ученике и све остале ословљавамо по имену.
6. Мобилни телефони су нам искључени на часу.
7. Проблеме решавамо разговором.
8. Припремамо и организујемо наставу водећи рачуна о индивидуалним
потребама и могућностима сваког ученика.
9. Ученици се упознају са критеријумима у праћењу и оцењивању
њихових знања и постигнућа.
10. Ученику се оцена увек саопштава јавно уз одговарајуће образложење.
11. Одељењски старешина информише родитеље ученика који се насилно
понашају непосредно по догађају.
12. Наставник чува пословну тајну када је то у интересу ученика,
наставника и школе.

Праћење понашања наставника врши директор школе и изриче мере за
непоштовање правила.
Председник Ученичког парламента
Наташа Лаћарак, ученица VIII-2
Директор школе, проф. Ђока Милић
Председник Школског одбора, Здравко Пандуров
152
ДЕЧИЈИ САВЕЗ
време
програмски садржаји рада
реализације
Израда плана и програма рада
јун
Дечијег
савеза за школску
2012/2013. год.
облици рада
носиоци реализације
састанак
септембар
Састанак руководства
Дечијег савеза
састанак
Свечани пријем првака
приредба
Припрема за Дечију недељу и
пријем првака у Дечији савез
састанак
Састанак одбора Дечијег савеза
састанак
Одбор Дечијег савеза
(Милана Пандуров,
Горана Штрбац,
Радмила Вјештица,
Марјена Сурови,
Милкица Лучић)
Милана Пандуров,
Горана Штрбац,
Радмила Вјештица,
Марјена Сурови,
Милкица Лучић
Руководиоци Дечјег
савеза и наставници II,
III и IV разреда
Милана Пандуров,
Горана Штрбац,
Радмила Вјештица,
Марјена Сурови,
Милкица Лучић
Одбор Дечијег
савеза
октобар
Обележимо Дечију недељу:
1. Ликовна колонија
1. цртање,
сликање;
1.Тим за заштиту деце
од насиља
2. „У свету игре“
2. штафетне
игре;
2. наставници разредне
наставе и физичког
васпитања (М. Лучић);
3. Јесењи крос
3. трчање;
3. наставници разредне
наставе и наставници
физичког васпитања;
4. Буквар дечјих права
4. упознавање
са дечијим
правима
4. руководиоци Дечијег
савеза, наставници
разредне наставе;
5. Пријем у Дечији савез
5. приредба.
5. руководиоци Дечијег
савеза, наставници
разредне наставе
153
новембар
децембар
јануар
Састанак одбора Дечијег савеза
састанак
Одбор Дечијег савеза
Дани отворених врата
(презентација ученичког
стваралаштва и знања по
секцијама):
1. језици (рецитовање,
глума)
2. природне науке (физика,
хемија, биологија)
3. друштвене науке и
математика
4. ликовна и музичка
култура, физичко
васпитање и техничко
образовање
5. радионица занимања
(нпр. посластичар,
кувар...)
презентација
Руководиоци Дечијег
савеза са наставницима
разредне и предметне
наставе
Месец књиге
одељењске старешине,
библиотекар школе
Састанак одбора Дечијег савеза
поклањамо
књигу школској
библиотеци
састанак
Презентација ликовних радова
изложба
Школско такмичење из
наставних предмета
Полугодишње посело
(маскембал,журке...),
Новогодишњи базар
такмичење
Мирослав Хложан,
Биљана Попов,
наставници ликовне
културе
предметни наставници
дружење
наставници разредне
наставе,
Марјена Сурови,
Милкица Лучић
Састанак одбора Дечијег савеза
састанак
Одбор Дечијег савеза
Обележимо Дан Светог Саве
свечана
приредба
вероучитељи
Избор најлепшег Снешка Белића
у школском дворишту
дружење
наставници разредне
наставе,
наставници физичког
васпитања, наставници
ликовне културе
154
Одбор Дечијег савеза
фебруар
март
април
мај
Састанак одбора Дечијег савеза
састанак
Одбор Дечијег савеза
Квиз знања из наставних
предмета (ученици победници са
школског такмичења)
квиз
Састанак одбора Дечијег савеза
састанак
Марјена Сурови,
Милкица Лучић са
наставницима
предметне наставе
Одбор Дечијег савеза
Квиз знања ученика разредне
наставе
такмичење
Састанак одбора Дечијег савеза
састанак
Еколошка дружина на делу
(уређење школског простора)
акција
руководиоци Еколошке
дружине
Изложба ликовних радова
поводом прославе Ускрса
изложба
Састанак одбора Дечјег савеза
састанак
наставници разредне
наставе, наставници
ликовне културе
Одбор Дечјег савеза
Пролећни крос
јун
Милана Пандуров,
Радмила Вјештица,
Горана Штрбац
Одбор Дечијег савеза
наст. разредне наставе
и наст. физичког
васпитања
Нада Бранковић,
наставници задужени за
рад у секцијама
Марија Милосављев
Обележавање Дана школе
свечани
програм
Читалачке значке додељујемо
најбољим
читатељима
Састанак одбора Дечјег савеза
свечани
програм
састанак
Одбор Дечјег савеза
Припрема програма за пријем
првака
састанак
наставници
разредне наставе
Испраћај још једне генерације
свечана
приредба
Одељењске старешине
осмог разреда
ЦРВЕНИ КРСТ
Подмладак Црвеног крста је једна од најмасовнијих организација у школи.
У оквиру различитих организационих форми развија активности које
доприносе здравственом и социјално-моралном васпитању деце и омладине.
Задаци који произилазе из циљева Подмлатка остварују се једним делом
кроз образовно-васпитне функције школе, изражене наставним планом и
програмом као и целокупне организације образовно-васпитног рада и живота у
школи, а другим делом кроз активности предвиђене програмом Подмлатка
Црвеног крста.
155
Оперативни план и програм рада Подмлатка Црвеног крста
ПЕРИОД
септембар
септембар/
октобар
октобар
октобар/
новембар
новембар
ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
Конституисање
организације
Подмладак
Црвеног крста
Пријем заинтересованих ученика у
ПЦК
Дефинисање основних задатака ПЦК
(наша мисија и задаци)
Помоћ болеснима
Помоћ оболелим од дистрофије
Конституисање
организације
Подмлатак
Црвеног крста
«Лична хигијена и
ми»
Контактирати општински ЦК и
повезати се са ПЦК из других
школа ради размене искустава и
подршке развоја организације
Задужити ПЦК око организације и
реализације припреме и
дистрибуције на дату тему.
Организовати посебну трибину на
задату тему за девојчице
пубертетског узраста.
тим ЦК
Месец борбе
против
алкохолизма
Направити пано са сликама и
антиалкохолочарским порукама са
ПЦК
Борба против
АИДС-а
Организовати предавање (са
посебним освртом на сексуално
образовање и полне болести) у
сарадњи са ЦК Бачка Паланка
Организовати прикупљање :
гардеробе, обуће, школског
прибора и играчака за најмлађе.
Направити списак по одељењима
деце којој је та помоћ потребна.
Извршти селекцију прикупњених
ствари и поделити.
Ученици чланови ПЦК седмог и осмог
разреда се припремају за
такмичење из пружања прве
помоћи
тим ЦК у
сарадњи са
психологом
школе
тим ЦК, ПЦК,
одељењске
старешине
октобар/
новембар/
децембар
Сабирна акција
фебруар
Припрема ученика
за такмичење из
пружања прве
помоћи
Израда паноа
посвећеног борби
против дуванског
дима
март/
април
Предавање – прва
помоћ
Хуманитарна
акција
ОПИС АКТИВНОСТИ
У оквиру теме „Здравље је наше
највеће богатство“ направити пано
посвећен дану борбе против
дуванског дима.
Организовати предавање на тему
пружања прве помоћи у сарадњи са
ЦК Бачка Паланка за ученике
седмог и осмог разреда
Организовати вид хуманитарне
манифестације
156
ЗАДУЖЕН
одељењске
старешине
тим ЦК
тим ЦК
тим ЦК
тим ЦК
наставници
биологије,
тим ЦК, ПЦК
тим ПЦК
тим ЦК, ПЦК у
сарадњи са
ЦК Бачка
Паланка
тимПЦК, ПЦК
одељењске
старешине
мај
Недеља Црвеног
крста
Продискутовати о активностима у
току школске године и размислити
о иновацијама и унапређењима за
наредну.
тим ЦК
ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
ПРЕВЕНТИВНИ ПСИХО–СОЦИЈАЛНИ
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА
ПРЕВЕНЦИЈА МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ
Индустријализација, урбанизација, поремећај друштвених односа,
ратна дешавања, слабљење кохезије између друштвених чинилаца, чиниоци
у породици, слабљење васпитне функције у породици, опадање ауторитета,
особености узрасне фазе у развоју личности детета, као и многи други
чиниоци утичу на промене у понашању и остваривању неприхватљивих
облика понашања у друштвеној заједници. Отуда је задатак школе и
наставника као најпозитивнијег чиниоца у друштвеној заједници, чиниоца од
непроцењивог значаја да развија широку активност на превенцији
девијантних облика понашања младих.
План и програм превенције малолетничке деликвенције
Садржај рада
1. Организовати активности физичког и
друштвеног карактера како би се на
конструктиван начин усмеравали и искористили потенцијали и енергија ученика
2. У обради садржаја наставних предмета
обратити пажњу на анализе моралних
кодекса у понашању
3. Организовати предавање на тему:
- Другарство право и лажно
(преписивање домаћих задатака, лаж у
циљу прикривања кривца, подвала)
-старијем)
Да ли је добро што си се потукао са
другом
- Мале лажи ситне крађе прерастају у
пороке
- Агресија и сарадња?
- Мас медији и моје понашање
157
Раз. Време
током
године
током
године
Облици
секције,
такмичења,
игранке
анализа
Носилац
задужени
наставници
наставник
матерњег
језика
1-2
током
године
ЧОС
одељењски
старешина
1-2
током
године
током
године
децембар
децембар
ЧОС
одељењски
старешина
одељењски
старешина
одељ. стар.
одељ. стар.
3-4
5
6
ЧОС
ЧОС
ЧОС
- Алкохол, породично и лично зло
новембар
- Конфликти: ко побеђује, а ко губи?
7
- Паметно разрешавање конфликата
7
- Наркоманија и млади
8
4. На сваком класификационом периоду
анализирати понашање ученика (похвалити
добро, санкционисати лоше)
5. Организовати и предавање за родитеље:
- Значај сарадње породице и школе
- Мас медији и понашање ученика
новембар
децембар
фебруар
класиф.
период
- Како препознати особу која узима дрогу
- Ауторитет родитеља
наставник
биологије,
психолог
ооооооооооо
психолог
ооооооооооо
педагог
ооорганиза
одељењско
веће
септембар род.саст. одељ. стар.
новембар род.саст. одељ. стар.
мај
1-8 током год
6. Водити индивидуалне саветодавне
разговоре са ученицима који испољавају
наговештаје поремећаја у понашању
7. Водити индивидуалне саветодавне
разговоре са родитељима ученика који
испољавају наговештаје поремећаја у
понашању
зидне
новине
ЧОС
ЧОС
ЧОС
анализа
родит.
педагог
састанак
радни
педагог
материјал
током
године
разговор педагог,
психолог
током
године
разговор одељењски
старешина,
педагог,
психолог
ПЛАН И ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА НАСТАВЕ
Кроз рад стручних већа и актива, и преко непосредног рада на
наставним часовима у овој школској години примењиваће се иновирани
облици наставног рада као већ прихваћени облици и системи рада:
 рад у пару;
 групни облик рада;
 индивидуални облик рада;
 диференцирана настава на три нивоа;
 индивидуализовни облик рада;
 проблемска настава;
 програмирана настава;
 рад организован на принципу радионице;
 облици активног учења (играње улога, „за и против“, грозд, чинквина,..).
У реализовању наставе кроз примену савремених облика и метода
наставног рада примењиваће се и сва расположива наставна и техничка
средства којима школа располаже. Примена програмиране и проблемске
наставе и облици активног учења представљају праве иновације у наставном
раду у нашој школи. Први кораци у њиховој примени чињени су још
претходних година, с тим пре што су наставници кроз стручне активе и
акредитоване програме упознати са њиховим теоријским основама, затим су
158
рађени примери дидактичког материјала за поједине методске јединице у
српском језику, руском језику, историји, биологији и познавању друштва.
Оперативни програм унапређивања наставе
Активност: Приликом израде плана и програма у наставним предметима
одредити наставне јединице које ће се у току године обрадити иновираним
облицима - системима рада.
Време реализације: август, септембар
Облици рада: планирање и програмирање
Носиоци активности: сви предметни наставници
Активност: У дидактичку разраду плана и програма унети методе, облике системе, расположива средства и помагала
Време реализације: август, септембар
Облици рада: планирање, програмирање и припремање
Носиоци активности: сви предметни наставници
Активност: Присуствовати часовима са иновираним облицима рада, после
реализације извршити анализу, дати сугестије и мишљења, евентуалне
предлоге за промену и даље усавршавање
Време реализације: према плану стручног усавршавања
Облици рада: угледни часови
Носиоци активности: задужени наставници
Активност: Пратити и давати потребне инструкције наставницима за
примену иновација у наставном раду. На крају сваког наставног периода
извршити анализу реализације плана и програма, позитивних и лоших
искустава, јаких и слабих ефеката примењених облика и метода рада.
Време реализације: током године, на крају полугодишта
Облици рада: праћење рада, анализа реализованог
Носиоци активности: педагог, директор, сви наставници
Прилог овом програму је и завршна анализа о реализацији програма
самовредновања рада школе за школску 2009/2010. и анализа резултата на
тестовима знања са годишњег тестирања (2010/11). Из њих произилазе
задаци чланова Наставничког већа за школску 2012/2013. годину, такозвани
акциони план.
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА
Професионална оријентација ученика је организовани систем
друштвене и стручне делатности пружања континуиране помоћи појединцу у
слободном избору будућег занимања. Насталe променe у систему
159
образовања повећале су улогу основне школе у професионалном
информисању ученика.
Полазећи од циљева професионалне оријентације основна школа
остварује следеће задатке:
1. Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних способности
ученика значајних за њихов професионални развој.
2. Упознавање са светом рада, системом образовања и васпитања.
3. Оспособљавање ученика за самостално трагање за информацијама о
занимањима.
4. Подстицање ученика на проверавање својих могућности и
интересовања за обављање послова у појединим струкама и
занимањима.
5. Оспособљавање ученика да покажу одговорност и зрелост у
одлучивању и професионалном планирању, да се прилагођавају
променама које се дешавају у њиховој личности, свету рада.
Оперативни план и програм рада професионалне оријентације ученика
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Упознати чланове Наставничког већа са концепцијом и
задацима професионалне оријентације. Размотрити
предлог годишњег плана и програма професионалне
оријентације, формирати комисију за праћење рада из
редова наставника и родитеља.
педагог и директор школе
Септембар
Издвојити из наставних планова и програма рада
појединих предмета све оне садржаје, наставне
јединице кроз које се може допринети професионалном
информисању ученика.
предметни наставници и педагог школе
Септембар
Уградити планиране теме из области професионалне
оријентације ученика у годишњи план и програм рада
одељењског старешине.
одељењске старешине, педагог, психолог
Септембар
Упознати ученике са планом и програмом рада на
професионалном информисању - оријентацији.
одељењске старешине
Септембар
Презентирати ученицима све врсте слободних
активности са објашњењем садржаја рада појединих
секција и кроз активности секција плански усмеравати
ученике на упознавању занимања која су сродна тим
областима.
наставници - ментори секција
септембар и током године
160
Садржај рада:
На часовима одељењског старешине кроз презентације,
сајмове, посете реализовати следеће теме:
IV разред
1. Допада ми се позив...
2. Стручњак говори о свом занимању
V разред
Особине вредног човека
Људи и њихова занимања
Знање и радне навике - значајан фактор успешности у раду
VI разред
Кад станем у туђе ципеле
Представимо своје стваралачке способности
Правимо икебану
Правимо укусне сендвиче и колаче
Позивамо лекара и медицинску сестру у госте
VII разред
1. Како правилно изабрати будуће занимање
2. Класификација занимања по подручјима рада (посета школском сајму обр.)
3. Кад станем у туђе ципеле
VIII разред
1. Моје радне навике, школски успех и избор занимања
2. Професионална интересовања (испитивање)
3. Психофизички захтеви занимања
4. Средње школе у мојој околини
5. Могућности и услови образовања и оспособљавања за будуће занимање
6. Сачињавам листу жеља за упис у средњу школу
7. Кад станем у туђе ципеле
8. Уписна политика у средње школе
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
одељењске старешине, педагог, психолог
током године према плану ОС
Уредити кутак за професионалну оријентацију,
фотографијама, монографијама, занимања, радна
места, РО, ликовни и писмени радови на тему "Људи и
занимања".
ОЗ осмог разреда, одељењске старешине, педагог
октобар и током године
Организовати посете међународном сајму образовања
„Путокази“ у Новом Саду, како би се ученици упознали
са низом занимања, условима рада, технологијом,
проходношћу образовања
161
Носиоци реализације:
одељењске старешине, педагог, психолог
Време реализације:
Садржај рада:
Према плану сајма
Извршити испитивање интелектуалних способности
ученика, особина личности и професионалних
интересовања ради свестранијег професионалног
опредељења.
педагог и психолог школе
током године
Професионално саветовање са ученицима осмог
разреда, са посебним освртом на неопредељене,
даровите ученике као и оне који заостају у
психофизичком развоју.
педагог и психолог школе
током године
Одржати родитељске састанке на тему:
1.Родитељ и професионално васпитање детета(VIII
разред)
2. Уписна политика у средње школе (педагог, VIII
разред)
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
педагог и одељењске старешине
новембар, фебруар, мај
Обрадити ликовно-литерарним радовима тему: Како
замишљам своје будуће занимање, Мој узор у раду
Носиоци
реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
наставници
културе,
матерњег језика
према плануликовне
предметних
наставника
Упознати ученике са конкурсом за упис у војну гимназију
и полицијску академију
педагог, психолог
јануар – фебруар
Одржати презентацију образовних профила и школских
центара у којима се одвија средње образовање
образовања
педагог,
психолог
Новембар
Одржати комбиновани родитељски састанак са
родитељима и ученицима осмог разреда с циљем
упознавања са уписном политиком у средње школе
Педагог
Мај
Присуство данима «отворених врата» у средњим
школама
одељењске старешине, педагог, психолог
према плану средњих школа
Утврдити образовни ниво ученика у нас. предметима
ради припреме за полагање завршног испита
наставници матерњег језика и математике
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
162
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Време реализације:
Садржај рада:
Носиоци реализације:
Мај
Организовати групне и индивидуалне разговоре са
ученицима о избору занимања
одељењскe старешинe, педагог, психолог
током године
Водити посебне разговоре са ученицима који се колебају
и не знају куда даље после основне школе. По потреби и
са родитељима обавити разговор.
одељењскe старешинe, педагог, психолог
током године
Успоставити сарадњу са Тржиштем рада општине Бачка
Паланка, Нови Сад и тражити помоћ и информације.
педагог, психолог, директор, чланови Комисије за
професионалну оријентацију
Време реализације:
Садржај рада:
током године, јануар и јун
Пратити рад на професионалном информисању и дати
Извештај о раду на полугодишту и крају наставне године
Наставничком већу.
Носиоци реализације:
педагог, психолог, директор, чланови Комисије за
професионалну оријентацију
Време реализације:
током наставне године, јануар, јун
ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА, ПРОЈЕКАТ «ЗДРАВА ШКОЛА»
Здравље народа на почетку XXI века креира се кроз социо-политички
процес "Здравље за све" који је мултидисциплинарни процес. Он је
последњих година под снажним утицајем промоције здравља. Светом је
овладала "Нова револуција о јавном здравству".
Школа као носилац промена у друштву укључена је у реализацију
активности које доприносе развоју здравствене културе.
Програм превенције здравља оствариваће се кроз предавања и
разговоре на часовима одељењског старешине, трибине за ученике и
родитеље, изложбе, зидне новине, акције на уређењу ентеријера и
екстеријера, активности Дечјег савеза, Подмлатка ЦК, психолошке радионице,
рада секција, спортских сусрета, индивидуалног рада на отклањању тешкоћа
у развоју детета и систематских прегледа, школе у природи, излета итд.
Оперативни план и програм рада здравствене превенције
Садржај рада
Раз. Облици
Носилац
I) На часовима одељењског старешине реализоваће се следеће теме
1. Да ли правилно носимо школску торбу?
3
илустрац. одељ. стар.
2. Чистоћа је лепо и здраво
излагање одељ. стар.
3
163
3. Шта да радимо да бисмо изоставили
редара
4. Чика зубар је наш велики пријатељ
5. Културна исхрана, становање и одевање
6. Колико чинимо да будемо здрави
7. Имаш леп осмех!
8. Поштујем савет лекара
9. Правилна исхрана снижава фактор
ризика по здравље
10. Пролеће и моја исхрана
излагање
одељ. зајед.
3
3
1-7
3
3
3
4-7
излагање
излагање
излагање
излагање
излагање
излагање
одељ. стар.
одељ. стар.
одељ. стар.
одељ. стар.
одељ. стар.
лекар
зајед.
5-8
трибина
11. Са здравим зубима здраво и тело
12. Здравље је основно богатство човека,
осврнимо се на савете лекара
13. Здравствено сам васпитан
14. Замените шетњом у природи цигарету
4
5
излагање
излагање
наставник
биологије
одељ. стар.
одељ. стар.
4
5
15. Шест савета да сачувамо здравље
16. Алкохол лично, породично и друштвено
зло
17. Здрави стилови живота
18. Лето и ултраљубичасто зрачење
19. Мој допринос борби против рака
20. Дрога као велики друштвени проблем и
лично зло
21. Хигијена полног живљења
22. Витамини и минерали за правилан раст
и развој
23. Лекар/медицинска сестра у гостима
24. Умор и борба против њега
6
6
излагање
зидне
новине
излагање
зидне
новине
излагање
излагање
излагање
6
6
8
8
ЧОС
одељ. стар.
наставник
биологије
одељ. стар.
одељ. стар.
одељ. стар.
педагог
8
5
излагање
излагање
одељ. стар.
одељ. стар.
6
7
разговор
излагање
одељ. стар.
одељ. стар.
Садржај рада
II) За ученике кроз подмладак ЦК организовати:
1. Лична хигијена и ми
Време
октобар
новембар
2. Здравље је наше највеће богатство
фебруар
IV) Израдити ликовне и литерарне радове на тему:
1. Болест зависности
током
2. Како сачувати здравље
године
3. Крв живот значи
4. Млади у борби против рака
5. Мајчино млеко – најбоља храна
164
одељ. стар.
педагог
Облици
Носилац
трибина
тим ПЦК
пано
тим ПЦК
ликовно
матерњи
ликовно
матерњи
ликовни
радови
пред. наст.
пред. наст.
пред. наст.
пред. наст.
учитељи,
наст.
ликовне
културе
V) Организовати акцију на уређењу околине и
животне средине
VI) Организовати јесењи и пролећни крос
током
године
октобар,
мај
акција
ОЗ-е
крос
наставници
разредне
наставе и
физичког в.
VII) Организовати спортска такмичења
током
такмиче- наставник
године
ње
физичког
VIII) Редовно одлазити на систематске прегледе током
преглед одељењске
и позиве на вакцинацију
године
старешине
IX) Родитељима ученика објаснити значај школе септембар састанак одељењске
у природи за здравље ученика
старешине
X) Открити - идентификовати и упутити ученике током
иденти- педагогса тешкоћама у психофизичком развоју у
године
фикација психолог
одговарајуће институције
ЕДУКАТИВНИ И ОБРАЗОВНИ
ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ
Ови програми су инкорпорирани кроз Програм заштите деце и
ученика од насиља, злостављања и занемаривања и кроз Програм
превенције малолетничке деликвенције.
ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМИ
У школи је формирана Еколошка дружина, са циљем одржавања
угрожене животне средине од загађивања, несмотреног бацања смећа,
отпадака као у школском дворишту тако и у околини школе и на улици.
Садржај активности Еколошке дружине састоји се у покретању акција,
иницирању појединих активности у циљу давања примера осталим, као и
израда паноа, слика, ликовних радова и разних обавештења за све ученике
школе:
1. Упознавање ученика са штетним последицама по околину бацањем
разних отпадака по улици, дворишту и сл.;
2. Формирање кутка за еколошки пано - обавештења;
3. Предузимање акције на унапређењу животне средине;
4. Постављање канти за отпатке на улици и у дворишту школе;
5. Акција озелењавања школских површина, засађивање цвећа и
садница украсног дрвећа;
6. Учешће у акцијама у селу на уређивању средине у којој живимо;
7. Укључивање у друге видове акција које организује општинска
еколошка организација, литерарни конкурси, ликовни конкурси и др.;
8. Учешће у свим другим акцијама исказивања знања и умења на
заштиту средине у којој живимо.
165
У складу са учениковим сазнањима и способностима, друштвеним
захтевима и научно-техничким достигнућима, из жеље да се стварају услови
за пријатан боравак ученика и свих запослених у што лепшем, чистијем и
естетски осмишљенијем простору наше школе, донет је план и програм
еколошког и естетског уређења школе и околине у којој се школа налази.
Садржаји програма имају за циљ активно васпитање ученика, чување и
одржавање простора школе и околине, опажање правилног, просуђивање,
доживљавање и стварање естетских вредности.
Оперативни план и програм рада Еколошке дружине
Садржај рада:
Навикавање ученика на чување школске средине (коришћење корпи за
отпатке, чување намештаја, наставних средстава и др.). Развијати свест код
ученика о потреби чувања природе, зеленила цвећа, дрвећа... у школи и у
средини. Формирати негативан став и укључивати их у заједничку борбу
против загађивача човекове средине. Развијати код ученика љубав према
природи и свим облицима живота у њој. Развијати код ученика свест о
приоритетној улози здраве природе за живот човека у њој.
Време реализације: током године
Носиоци реализације: наставници биологије, ПП, као и сви радници школе
Облици рада:кроз наставни и ваннаставни рад, личним примером
Садржај рада:
Одржавање зелених површина, засађивање цвећа, украсног шибља у
школском дворишту и околини.
Време реализације: током године
Носиоци реализације: Еколошка дружина, наставници биологије, ПП и ППД
Облици рада: акције на одржавању
Садржај рада:
Оплемењивање учионица и ходника цвећем
Време реализације: током године
Носиоци реализације: ОЗ са одељењским старешинама
Облици рада: активности ОЗ, друштвено-корисни рад
Садржај рада:
Уређење спортских терена, одржавање реквизита
Време реализације: током године
Носиоци реализације: наставници физичког васпитања
Облици рада: акција уређења
Садржај рада:
Уређење школских зидова у ходницима и учионицама, ликовним радовима,
литерарним радовима, сликама, дипломама и сл.
Време реализације: током године
Носиоци реализације: одељењске заједнице, ликовна и литерарна секција
Облици рада: акција
166
Садржај рада:
Израда паноа посвећених екологији, мислима великих људи…
Време реализације: током године
Носиоци реализације: Еколошка дружина
Облици рада: акција на уређењу
Садржај рада:
Свакодневно водити бригу о уредности и чистоћи прибора и учила које
користимо у школи.
Време реализације: током године
Носиоци реализације: предметни наставници, домар, ученици
Облици рада: одржавање чистоће, уредности, исправности
Садржај рада:
На часовима одељењског старешине водити разговор на тему:
Ред. бр. Тема
Време
Раз.
1
Како уредити своју собу и околину
октобар 1-4
2
Акција "Дан велике метле"
април
2-7
3
Културна исхрана - одевање и становање
децембар 2-7
4
Како се лепо обући
фебруар 3
5
Неко је ишарао зидове
децембар 3-7
6
Здрава животна средина, здрав човек
новембар 4
7
Цвеће је да се мирише, гледа и залива
мај
4
8
Немојмо уништити оно што је природа створила
новембар 5
9
Колико доприносимо заштити човекове средине
април
7
10
Порука човечанству: заштитите човекову средину, новембар 8
боримо се за мир, развој, толеранцију
11
Посетимо сајам, изложбу, посвећену екологији
током године
Време реализације:
током године
Носиоци реализације: одељењске старешине, Лековић Велизар
Облици рада: разговори на ЧОС-у, посета
Остваривање плана и програма естетског и еколошког уређења школе и
осталог школског простора током године пратиће и подстицати задужени:
Лековић Велизар, проф. биологије, руководилац Еколошке дружине
Нинков Анка, наставник разредне наставе
Пајић Светлана, васпитач
Ушјак Наталија, проф. разредне наставе
Туторов Весна, васпитач
Јелић Звонко, наставник ликовне културе
ПРИМЕНА КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА
Конвенција о правима детета је инкорпорирана кроз наставу грађанског
васпитања, поједине активности Програма заштите деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања, кроз активности Стручног тима за
167
инклузивно образовање и израду и реализацију индивидуалних образовних
планова, кроз израду Правила понашања у школи, кроз рад ученичких
организација и кроз свакодневни живот и рад деце и ученика у школи.
ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА
Такмичење је ваннаставна активност ученика која се организује у циљу
представљања стеченог знања, умења и вештина из појединих наставних
предмета и области образовно-васпитног рада. Такмичењем се вреднују и
рангирају наставна постигнућа и стваралаштво ученика.
Смотра је организована активност ученика ради представљања
ученичких радова, постигнућа и стваралаштва ученика.
Циљ такмичења је представљање постигнућа и резултата образовноваспитног рада учесника такмичења – ученика, наставника и школе.
Циљ смотре је представљање ученичких радова, постигнућа,
склоности, способности и стваралаштва ученика, наставника и школа.
Задаци такмичења су:
 провера нивоа усвојеног и стеченог знања ученика,
 рангирање степена и нивоа постигнућа ученика,
 афирмација наставних резултата сваког појединог наставног предмета,
 јавно представљање стечених знања, умења, вештина и стваралаштва
ученика.
Задаци смотре:
 презентовање знања, вештина и умења ученика из одређеног
наставног предмета, односно области,
 афирмација резултата наставних постигнућа ученика у оквиру
појединих наставних предмета и наставних области,
 испољавање способности, умења и склоности ученика.
Школско такмичење организује стручно веће школе за област предмета
за све ученике од IV до VIII разреда за све наставне предмете. Ученици III и
IV разреда основне школе могу да учествују на такмичењима из највише два
наставна предмета.
Смотре се могу организовати и за ученике млађих школских узраста.
Чланови Наставничког већа успоставили су договор да се ученици
укључе у такмичења и смотре из свих наставних области и да се обухвате сви
даровити ученици.
Програмом самовредновања рада школе се захтева да ученици који су
до сада постизали резултате на општинским такмичењима, постижу још и
резултате макар на окружним такмичењима. Остали ученици, учесници
такмичења такође ће се мотивисати за постигнуће на што вишем нивоу.
Школа у име подстицања развоја способности, представљања умења,
вештина,
постигнућа
ученика,
организује
презентацију
ученичког
стваралаштва ученика од I до VIII разреда у октобру, новембру, јануару,
фебруару и мају месецу, а класична школска такмичења из појединих
наставних предмета у децембру, фебруару за ученике предметне наставе, а у
марту за ученике III и IV разреда.
168
Презентација ученичког стваралаштва и знања по секцијама одвиће се
кроз Дане отворених врата. Планирано је пет дана – сваки дан биће посвећен
различитим активностима:
1. дан: језици (рецитовање, глума, презентација литерарних радова)
2. дан: природне науке (физика, хемија, биологија)
3. дан: друштвене науке и математика
4. дан: ликовна и музичка култура, физичко васпитање и техничко
образовање
5. дан: радионица занимања (нпр. посластичар, кувар...)
Презентацију ученичког стваралаштва осетићемо и кроз јавне наступе
поводом обележавања значајних датума у школи.
Планира се учешће ученика на општинским такмичењима из свих
наставних предмета, а циљ и жеља нам је да учествујемо и на такмичењима
виших нивоа, све до републичког.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА
ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Насиље се одражава на целокупни живот и развој детета без обзира на
облик и место дешавања. Тешко је предвидети када и где ће се насиље
догодити, ко су могући учесници и какве ће бити последице.
Појам насиље обухвата различите врсте и облике насилног понашања,
злостављања, занемаривања, злоупотребе и искоришћавања. Може бити у
оквиру вршњачких односа, као и односа одрасли-деца, који укључује
одговорност, поверење и моћ.
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или
поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу
стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства
деце/ученика.
Насиље може имати различите форме:




физичко насиље: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање,
дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање
врућом водом, ускраћивање хране, сна...
емоционално/психолошко насиље: омаловажавање, етикетирање,
игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима,
оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање,
манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања...
социјално насиље: одвајање детета/ученика од других на основу
различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости,
изолација, недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу...
сексуално насиље: сексуално узнемиравање (ласцивно коментарисање,
етикетирање, ширење прича, додиривање, упућивање порука,
фотографисање, телефонски позиви...); навођење или приморавање
детета/ученика на учешће у сексуалним активностима; сексуална
експлоатација деце/ученика...
169

електронско насиље (насиље коришћењем информационих технологија):
поруке послате електронском поштом, SMS-ом, MMS-ом, путем веб-сајта
(web site), четовањем, укључивањем у форуме...
Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања
установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој
детета/ученика у свим областима.
Занемаривање представља и пропуст родитеља да обезбеди услове за
развој детета у оквиру расположивих средстава породице, што може
нарушити развој детета.
Занемаривање обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и
заштите детета од повређивања у оноликој мери у којој је то изводљиво.
Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа
или установе, а то има за последицу нарушавање развоја детета/ученика.
Реализација програма се остварује кроз две врсте активности:
применом мера превенције (стварање безбедне средине за живот и рад
деце/ученика) и
применом мера интервенције
(у ситуацијама када се јавља насиље,
злостављање и занемаривање у установама)
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања
1.
2.
3.
4.
5.
Садржај рада
Носиоци реализације
Упознавање ученика и родитеља са
Правилима понашања у установи и
последицама кршења правила
Упознавање ученика и родитеља са
Поступањем у случају насилне
ситуације
Свака ОЗ предлаже правила
понашања у школи ради израде
Правилима понашања у установи за
ученике, родитеље и запослене
Израда Правила понашања у
установи за ученике, родитеље и
запослене
Развијање и неговање спортског духа
као превенција агресивног понашања
организовањем школских спортских
активности:
школски турнир у малом фудбалу
(септембар-октобар, мај) школски
турнир у одбојци
(јануар-фебруар, април-мај)
Активности Дечијег савеза поводом
обележавања Дечије недеље
одељењске старешине
(ЧОС, родитељски
састанак)
одељењске старешине на
ЧОС-у и родитељском
састанку
руководство ОЗ,
чланови ОЗ,
одељењски старешина
6.
170
Време
реализације
септембар
септембар
септембар
Одбор Заједнице ученика
и Ученички парламент
септембар
наставници физичког
васпитања
септембароктобар
јануарфебруар,
април-мај
Одбор Дечијег савеза у
сарадњи са васпитачима,
наставницима разредне и
предметне наставе и
Тимом за заштиту деце и
октобар
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања (ликовна
колонија)
Јесењи крос,
наставници разредне
пролећни крос
наставе,
наставници физичког
васпитања
Обележавање Дана толеранције
Тим за заштиту деце и
одржавањем „Часа толеранције“ на
ученика од насиља,
ЧОС-у, односно разговора васпитача злостављања и
са децом у групи на тему
занемаривања
„Толеранција, шта је то?“ ;
(Владимир Шимо),
израда паноа поводом
васпитачи, одељењске
старешине
„Дани отворених врата“: презентација руководиоци Дечијег
ученичког стваралаштава и знања по савеза у сарадњи са
секцијама
наставницима разредне и
предметне наставе
Полугодишње посело, маскенбал и
Одбор Дечјег савеза
журке, Новогодишњи базар
наставници разредне
наставе
Избор најлешег Снешка Белића у
наставници разредне
школском дворишту
наставе,
наставници физичког
васпитања,
наставници ликовне
културе
Квиз знања
Одбор Дечјег савеза са
наставницима предметне
наставе
Писање литерарних радова ученика
Тим за заштиту деце и
од II до VIII разреда на тему:
ученика од насиља,
„Насилно понашање у мојој околини“; злостављања и
израда паноа са радовима ученика
занемаривања,
учитељи и наставници
матерњег језика
Развијање и неговање потенцијала
учитељи, предметни
ученика укључивањем у ваннаставне наставници
активности ради каналисања њихове
енергије
Оспособљавање ученика за
одељењске старешине
конструктивно решавање проблема
Превентивни рад на заштити ученика
од насиља реализацијом тема на
ЧОС-у *(теме дате у прилогу
Програма)
Појачани васпитини рад са
ученицима-путницима, упозоравање
на потенцијалне опасности за време
чекања аутобуса и путовања
171
одељењске старешине
одељењске старешине
октобар,
мај
радна
недеља од
12.11. до
16.11.2011.
новембар
децембар
јануар
фебруар,
март
март
током
наставне
године
према Плану
рада
одељењског
старешине
према Плану
рада
одељењског
старешине
током
школске
године
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Упознавање ученика са облицима
електронског насиља на часовима
рачунарства и информатике
Организовати едукацију чланова
Наставничког већа кроз организацију
најмање једног од акредитованих
семинара из приоритетних области
П1., П2., П3. и П4. публикованих у
Каталогу програма сталног стручног
усавршавања
Набавка стручне литературе која
омогућава проналажење
најефикаснијих мера у решавању
проблема и тешкоћа у раду са
ученицима
Праћење физичког, здравственог,
емоционалног и социјалног стања
деце/ученика ради идентификовања
њихових потреба и благовременог и
адекватног реаговања на исте
Сарадња школе са установама,
службама и органима који учествују у
заштити деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања:
здравствене станице у Силбашу,
Парагама и Деспотову;
Дом здравља „Др Младен
Стојановић“, Бачка Паланка;
Центар за социјални рад Општине
Бачка Паланка;
Полицијска станица Бачка Паланка;
Полицијско одељење Силбаш
Брига школе о деци/ученицима тежег
материјалног стања: организовање
помоћи деци/ученицима
обезбеђивањем уџбеника, одеће,
обуће и ужине
Користити снимке видео надзора за
праћење понашања ученика и
радника школе
Дежурни ученици се строго
придржавају Кодекса понашања
дежурног ученика и Правила
понашања у установи
Дежурни наставници се строго
придржавају члана 22. Правила
понашања у установи
Укључити представнике Ученичког
парламента (као најстарије ученике)
у реализацију превентивних
активности: борба за бољи школски
172
наставници предмета од
играчке до рачунара и
рачунарства и
информатике
Педагошки колегијум,
директор школе
током
школске
године
библиотекар школе у
сарадњи са Тимом за
заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања (Владимир
Шимо)
васпитачи,
учитељи,
одељењске старешине,
наставници,
пед.-псих. служба,
директор школе,
пед.-псих. служба,
чланови Тима за заштиту
деце и ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања
током
школске
године
Подмладак Црвеног крста
током
школске
године
дежурни наставници,
одељењске старешине,
директор
дежурни ученици III, IV,
VII, VIII разреда
током
школске
године
током
школске
године
дежурни наставници
током
школске
године
током
школске
године
чланови Ученичког
парламента, Душанка
Јањић
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
28.
29.
30.
31.
резултат, против неоправданих
изостанака, за квалитетнији систем
вредности, за лепше понашање;
осмишљавање културно-забавних и
спортских активности у школи
Искористити сваки родитељски
састанак и сваки индивидуални
контакт за подсећање родитеља о
неопходности њиховог бављења
децом
Помоћно особље приликом доласка
на радно место проверава
безбедност средине у којој бораве
деца/ученици (праћење стања
инсталације, намештаја, реквизита...)
Јединствена и доследна примена
утврђених поступака и процедура у
ситуацијама насиља
Евидентирање случајева насиља у
Књигу евиденције насилног
понашања и праћење случајева
насиља
Подршка деци која трпе насиље
32.
Рад са децом која врше насиље
33.
34.
Оснаживање деце/ученика која су
посматрачи насиља за конструктивно
реаговање
Саветодавни рад са родитељима
35.
36.
Праћење реализације планираних
активности; евалуација програма
прегледом документације о
реализованим активностима; израда
извештаја о реализованим
активностима
одељењске старешине
током
школске
године
помоћно особље
током
школске
године
сви запослени у школи
током
школске
године
током
школске
године
васпитачи, учитељи,
одељењске старешине,
предметни наставници,
библиотекар, ПП служба,
директор
васпитачи, учитељи,
одељењске старешине,
предметни наставници,
ПП служба
васпитачи, учитељи,
одељењске старешине,
предметни наставници,
ПП служба
васпитачи, учитељи,
одељењске старешине,
предметни наставници,
чланови тима
васпитачи, учитељи,
одељењске старешине,
предметни наставници,
ПП служба
чланови Тима за заштиту
децеи ученика од насиља,
злостављања и
занемаривања;
чланови Тима за
самовредновање рада
школе
Прилог Програму заштите деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања:
173
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године
током
школске
године;
подношење
извештаја
јун-август
* теме за реализацију на ЧОС-у:
 Прaва и обавезе ученика – да ли их поштујемо? (Правила понашања у
установи) (I-VIII)
 Да ли сам заслужио да будем у руководству ОЗ? (IV-VIII)
 Правимо заједничку листу лепог понашања у школи, на улици, код куће (I-VI)
 Негативне особине личности – самољубље, уображеност, себичност, охолост
ометају успостављање здравих другарских односа (I-VIII)
 Савладавање конфликата и разумевање за туђе нерасположење
 (V-VIII)
 Какав може да буде наш допринос сузбијању малолетничког криминала? (VVIII)
 Суочавање са страхом и стресом (I-VIII)
 Оплемењивање међуљудских односа – разговор о моралним вредностима
(VI-VIII)
 Средства масовне комуникације и понашање деце/младих (I-VIII)
 Ситне лажи и крађе прерастају у пороке! (I-VIII)
 Како се осећам у школи; шта ми се допада, а шта не? (I-VIII)
 Шаљемо поруке да би обрадовали... (I-VIII)
 Како се понашамо, како учимо? (Листа позитивних и негативних примера
понашања у ОЗ и шта са њима?) (I-VIII)
 Запис о добрим делима (I-VIII)
 Човече, не љути се! - У праштању је величина људи! (I-VIII)
 Одељењска порота – за и против одређених појава у школи, средини којој
живим (VII, VIII)
 Шта бих урадио када би ми непознати понудио слаткиш, вожњу...? (I-III)
 Искрено другарство и добронамерна критика уместо оговарања и трача (I-VIII)
 Поштујмо, помажимо, штитимо болесне, немоћне, угрожене! (I-VIII)
 Конфликти: ко побеђује, а ко губи? (VII) (психолог)
 Паметно решавање конфликата (VII) (психолог)
 Одрасли у очима деце (IV-VIII)
 Вештина је ускладити права и обавезе (V-VIII)
 Пажљиво са речима! (I-VIII)
 Ко си ти, а ко сам ја? (поштовање различитости) (I-VIII)
 Наркоманија и њене поседице по живот (VIII) (педагог)
 Кад станем у туђе ципеле (VI-VIII)
 Час толеранције (I-VIII), обележавање 16. новембра, Дана толеранције
174
ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ
За школску годину 2012/2013.
Област: ЕТОС
Планом самовредновања рада школе за ову школску годину предвиђено је
вредновање квалитета климе и односа у школи и у окружењу, заједништва,
сарадње, осећаја припадности школи и окружењу, једнакост, правичност,
партнерство...Вредновање ће се спровести кроз сагледавање следећих
ставки:
1. УГЛЕД И ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ
У овом подручју вредновања сагледаваћемо следеће показатеље:
1.1. Углед и обележја школе
1.2. Очекивања и промоција успешности
1.3. Култура понашања
2.АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ
У овом подручју вредновања сагледаваћемо следеће показатеље:
2.1. Поштовање личности
2.2. Једнакост и правичност
2.3. Естетско и функционално уређење школског простора
3.ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
У овом подручју вредновања сагледаваћемо следеће показатеље:
3.1. Комуникација са родитељима
3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење
3.3. Веза између школе и Школског одбора
3.4. Улога школе у локалној заједници
За сагледавање стања етоса у школи користиће се разне евиденције и
документација:
 Правилник о понашању ученика и запослених
 Кућни ред школе
 Правилник о награђивању и похваљивању
 Програм личног и социјалног развоја ученика
 Евиденција о реализованим акцијама за подстицање одговорности
ученика
 Евиденција о начину промовисања позитивног понашања ученика
 Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање неприхватљивог
понашања ученика
 Евиденција о укључивању ученика у непосредно друштвено окружење
 Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама
ученика институцијама културе
 Програм упознавања ученика с Повељом дечјих права УН
 Евиденција о раду ученичких организација (ученички парламент и сл.)
 Евиденција о ваннаставним активностима
 Евиденција о активностима које су иницирали ученици
 Програми школских приредби, манифестација и сл.
175











Брошура о школским активностима
Правилник о безбедности ученика
Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве вршњачког
малтретирања/насилништва, верске, националне и расне нетрпељивости,
употребе дрога и сл.
Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и
социјалних потреба ученика и за благовремено и адекватно реаговање на
исте
Панови, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим
акцијама ради промовисања стила „здравог живота“
Евиденција сарадње школе са здравственом службом
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима
Евиденција контаката са родитељима
Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе
записници, белешке...;
упитници, анкете.. намењени наставницима и стручној служби, ученицима
и родитељима који се односе на кључну област у целини.
На основу сагледаних полазатеља систематизоваће се подаци и приказати
стање у школи по појединачним ставкама етоса у школи, кроз нивое
остварености истих, у циљу сагледавања критичних области, које би имале
приоритет за унапређење у наредном периоду.
Тим за самовредновање ће почев од септембра месеца, па током целе
школске године радити на самовредновању школе кроз активности:
 Упознавање запослених у школи о изабраној области самовредновања
 Упознавање директора школе са динамиком и начином рада Тима за
самовредновање
 Упознавање са облашћу самовредновања и показатељима кроз које ће
се вршити вредновање стања у школи
 Подела задатака, односно показатеља, које ће прикупљати чланови
Тима
 Осмишљавање инструмената и начина прикупљања података
потребних за вредновање
 Рад на показатељима за самовредновање области
 ЕТОС који се сагледавају из школске документације
 Израда упитника неопходних за сагледавање неких показатеља
 Избор учесника који ће бити анкетирани
 Спровођење анкете
 Обрада прикупљених података
 Сачињавање извештаја о вреднованој области ЕТОС
 Презентовање извештаја колективу школе, Савету родитеља,
Школском одбору и осталим заинтересованим …
Руководилац Тима за самовредновање:
Снежана Поповић
176
ПЛАН АКТИВНОСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ
Развојна област: Побољшање услова рада школе
Развојни циљ: Побољшати функционалност простора у школи у Силбашу и
Парагама
Задатак бр. 1: Поправка таванице учионице за наставу физичког васпитања у
школи у Силбашу
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Активности
Израда идејног решења за поправку
таванице учионице за наставу физичког
васпитања у школи у Силбашу
Предрачун материјала потребног за
поправку таванице учионице за наставу
физичког васпитања у школи у Силбашу
Упутити захтев Одељењу за друштвене
делатности СО Бачка Паланка за
одобрење финансијских средстава за
поправку таванице учионице за наставу
физичког васпитања у школи у Силбашу
Прикупљање понуда и одабир извођача
радова за поправку таванице учионице
за наставу физичког васпитања у школи у
Силбашу
Извођење радова на поправци таванице
Извршиоци
Биро за
пројектовање
Време
новембар 2009.
Биро за
пројектовање
новембар 2009.
Директор школе
новембар 2009.
Комисија за
јавне навбавке
по одобрењу
средстава
Извођач радова
након одабира
извођача
Задатак бр. 2: Обезбеђивање простора за школску архиву у школи у Силбашу
Активности
Израда идејног решења за нови
простор школске архиве у школи у
Силбашу
Извршиоци
Биро за
пројектовање
2.2
Спецификација и предрачун
материјала за нови простор
школске архиве у школи у Силбашу
Биро за
пројектовање
2.3
Упутити захтев Одељењу за
друштвене делатности СО Бачка
Паланка за одобрење
финансијских средстава за нови
простор школске архиве у школи у
Силбашу
Прикупљање понуда и одабир
извођача радова за нову архиву у
школи у Силбашу
Извођење грађевинских,
молерских, електроинсталатерских
радова
Директор школе
2.1
2.4
2.5
Време
током I
полугодишта
школске 2009/10.
године
током I
полугодишта
школске 2009/10.
године
након израде
пројекта
Комисија за јавне
набавке
по одобрењу
средстава
Извођач радова
након одабира
извођача
177
Задатак бр 3: Обезбеђивање просторије за школског мајстора у школи у
Силбашу
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Активности
Израда идејног решења за
обезбеђивање просторије за
школског мајстора у школи у
Силбашу
Спецификација и предрачун
материјала за обезбеђивање
просторије за школског мајстора у
школи у Силбашу
Упутити захтев Одељењу за
друштвене делатности СО Бачка
Паланка за одобрење
финансијских средстава
Прикупљање понуда и одабир
извођача радова за обезбеђивање
просторије за школског мајстора у
школи у Силбашу
Извођење грађевинских,
електроинсталтерских и молерских
радова
Извршиоци
Биро за
пројектовање
Биро за
пројектовање
Директор школе
Време
током I
полугодишта
школске 2009/10.
године
током I
полугодишта
школске 2009/10.
године
након израде
пројекта
Комисија за јавне
набавке
по одобрењу
средстава
Извођач радова
након одабира
извођача
Задатак бр. 5: Опремање постојеће просторије за добијање кабинета за
хемију – физику у згради фискултурне сале у Силбашу
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Активности
Формирање
радне
групе
за
опремање постојеће просторије за
добијање кабинета за хемијуфизику у згради фискултурне сале
у Силбашу
Усклађивање са нормативима за
опремање кабинета за хемијуфизику у згради фискултурне сале
у Силбашу
Спецификација и предрачун
материјала за опремање постојеће
просторије за добијање кабинета
за хемију-физику у згради
фискултурне сале у Силбашу
Посета Сајму књига и учила у
Београду
Посета радне групе школама у
околини које имају кабинет хемије
и физике
Извршиоци
Директор школе
Време
септембар 2009.
Радна група за
опремање
децембар 2009.
Дистрибутер
школске опреме
током I
полугодишта
школске 2009/10.
године
Сви наставници
школе
Радна група за
опремање
октобар 2009.
178
децембар 2009.
Упутити захтев Одељењу за
друштвене делатности СО Бачка
Паланка за одобрење
финансијских средстава за
опремање постојеће просторије за
добијање кабинета за хемијуфизику у згради фисултурне сале у
Силбашу
5.7
Прикупљање понуда и одабир
извођача елетроинсталатерских,
водоводних и столарских радова
5.8
Формирање надзорног органа на
нивоу школе за праћење опремања
постојеће просторије за добијање
кабинета за хемију-физику у згради
фискултурне сале у Силбашу
5.9
Извођење електроинсталатерсих,
водоводних и столарских радова
5.10 Опремање учионице намештајем и
училима
5.6
Директор школе
након израде
пројекта
Комисија за јавне
набавке
по одобрењу
средстава
Чланови радне
групе за опремање
30.јун 2009.
Извођач радова
31.08.2009.
Стручно веће
природних наука,
директор школе
децембар 2009.
Развојни циљ: Промена електроисталације у школи
Извршиоци
Биро за
пројектовање
Директор школе
Време
већ урађено
1.3
Активности
Израда елабората о стању
електроинсталације у школи
На основу постојећег елабората
упутити захтев за реконструкцију
електроинсталационе мреже у
школи
Прикупљање понуда од извођача
Комисија за јавне
набавке
1.4
Одабир извођача радова
Комисија за јавне
набавке
1.5
Извођење радова, прилагођено
наставном процесу
Извођач радова
по одобрењу
финансијских
средстава
по одобрењу
финансијских
средстава
по одобрењу
финансијских
средстава
1.1
1.2
179
већ урађено
Развојни циљ: Двориште школе
Задатак бр. 1: Асфалтирање дела дворишта у школи у Деспотову
1.1
1.2
Активности
Упутити захтев за асфалтирање
дела
школског
дворишта
у
Деспотову
Одељењу
за
друштвене делатности СО Бачка
Паланка
Асфалтирање дела дворишта
школе у Деспотову
Извршиоци
Директор школе
Време
већ урађено
ЈП «Стандард»,
Бачка Паланка
31.12.2009.
Задатак бр. 2: Ограђивање дворишта школе у Силбашу
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Активности
Упутити захтев за израду ограде
око зграде забавишта и школске
зграде у Силбашу
Договор носилаца власничких
права
Формирање радне групе за
доношење идејног решења,
спецификацију материјала и
извођење радова
Упутити захтев за одобрење
финансијских средстава
Одељењу за друштвене
делатности СО Бачка Паланка
Прикупљање понуда и одабир
извођача радова
Извођење радова
Извршиоци
Директор школе
Време
већ урађено
Директор школе,
Школски одбор,
Савет родитеља
Наставничко веће
у току школске
2009/10. године
Директор школе
Комисија за јавне
набавке
Извођач радова
180
у току I
полугодишта
школске 2009/10.
године
у току I
полугодишта
школске 2009/10.
године
по одобрењу
финансијских
средстава
крај школске
2009/10. године
Развојни циљ: Побољшање квалитета наставе физичког васпитања и
спортских активности набавком столова за стони тенис и обезбеђивањем
услова за наставу атлетике
Задатак бр. 1: Набавка столова за стони тенис у школи у Силбашу, Парагама
и Деспотову
1.1
1.2
1.3
1.4
Активности
Посета Сајму спорта и туризма у
Новом Саду
Извршиоци
Директор школе,
наставници
физичког
васпитања
Упутити захтев за набавку столова Директор школе
за стони тенис Покрајинском
секретаријату за спорт и омладину
Прикупљање понуда и набавка
Комисија за јавне
столова
набавке
Формирање секције за стони
Наставници
тенис
физичког
васпитања
Време
октобар – новембар
2009.
крај I полугодишта
школске 2009/10.
године
крај школске
2009/10. године
почетак школске
2009/10. године
Задатак бр. 2: Изградња отворених спортских терена у школи у Силбашу
2.1
2.2
2.3
Активности
Израда
идејног
решења
отворених спортских терена у
школи у Силбашу
Обезбеђивање средстава за
израду главног пројекта изградње
отворених спортских терена у
школи у Силбашу
Извођење грађевинских радова
Извршиоци
Биро за
пројектовање
Време
већ урађено
Локална
самоуправа
август 2010.
Извођач радова
после
обезбеђивања
финансијских
средстава
181
Развојна област: Брига о ученицима
Задатак бр. 1: Информисање наставника о дежурству
1.1
1.2
Активности
Наставници предметне наставе
који имају дежурство истог дана се
договарају који од њих ће
дежурати на спрату, у приземљу
нове зграде и у ходнику старе
зграде у школи у Силбашу
Наставници предметне наставе
који имају дежурство истог дана се
договарају који од њих ће
дежурати у делу ходника од
зборнице до службеног улаза и
делу ходника од службеног улаза
до улаза у забавиште у школи у
Деспотову
Одељењске старешине VII и VIII
разреда одређују који ученици из
њиховог одељења, осим ученика
са смањеном оценом из владања,
неће бити дежурни
Извршиоци
Дежурни
наставници
Време
током наставне
године
Одељењске
старешине
током наставне
године
ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА УКЉУЧЕНА
Школа се укључилa u у програм „Чувари природе“ у организацији
Друштва за заштиту животиња и природе – Ђурђево. Програм „Чувари
природе“ је анекс Годишњем плану рада школе. У школској 2012/2013.
програм се изводи у трећем разреду у Силбашу.
Школа ће је укључена у релизацију програма који је покренуо
Покрајински секретаријат за образовање и Покрајински секретаријат за
заштиту животне средине и одрживи развој под називом „За чистије и
зеленије школе у Војводини“ за школску 2012/2013. годину. Еколошка
дружина школе је сачинила свој план рада који ће допринети очувању
животне средине.
182
ПЛАН УПИСНИХ АКТИВНОСТИ
У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Активности
1. Пријављивање деце стасале
за упис која не похађају ППП
при школи
2. Обављање лекарског
прегледа деце која се уписују у
школу
3. Достављање попуњеног
обрасца „Запажања васпитача
о детету“ након праћења кроз
ППП педагошко-психолошкој
служби школе
4. Упис и испитивање деце
уписане у школу
5. Подношење писменог
захтева интерресорној
комисији за утврђивање
потребе за доношењем ИОП-а
Носиоци
родитељи, старатељи
Време
март
здравствене станице у сарадњи
са ДЗ „Др Младен Стојановић“,
Бачка Паланка
педагошко-психолошка служба
школе, васпитачи.
март април
секретар,
ПП служба школе
педагошко-психолошка служба
школе,
директор школе, чланови
Стручног тима за инклузивно
образовање школе
6. Упис деце од 6 до 6,5 година психолог,
у први разред – провера
комисија школе за поновно
спремности за полазак у школу утврђивање спремности за
полазак у школу (уколико
родитељ поднесе такав захтев)
7. Упис деце старије од 7,5
стручна служба школе,
година која због болести и
Педагошки колегијум
других разлога нису уписана у
школу
8. Упис деце у први разред
стручна служба школе,
чија је пријава за упис поднета родитељ-старатељ
у јулу и августу
183
март април
април –
јун
јун –
август
април – јун
април –
август
август септембар
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
„Учитељ, који ради на свом стручном усавршавању, ради уједно и на
усавршавању своје школе.“
Песталоци
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ИНТЕРНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Садржај рада
Време
Носилац
реализације активности
Тема за стручно усавршавање:
“Практични радови ученика из
области ликовне културе и народне
традиције који доприносе развоју
октобар
стваралаштва” – практична примена
стечених знања који се похађао у
Словачкој током јула месеца
Тема за стручно усавршавање:
“Учење страног језика у дијалогу октобар
култура”
Тема за стручно усавршавање:
“Корелација наставе
математике са осталим
наставним предметима”
Тема за стручно усавршавање:
„Типови родитеља и породични
статус детета као фактори
његовог развоја и напредовања“
Тема за стручно усавршавање:
“Методички поступци у инклузивном
образовању” – презентација на
основу резултата истраживања
Тема за стручно усавршавање:
“Практични радови ученика из
области ликовне културе и народне
традиције који доприносе развоју
стваралаштва” – практична примена
стечених знања који се похађао у
Словачкој током јула месеца
октобар
Мирослав
Хложан
Стручни орган
Стручно веће за
разредну наставу
Стручно веће за
друштвено –
Фатима Иваз
језичку групу
предмета
Стручно веће за
природно –
Милана Глумац
математичку групу
предмета
октобар
Ивана Сегедин Наставничко веће
новембар
Ивана Сегедин Наставничко веће
децембар
Јармила
Крижан
Стручно веће за
разредну наставу
Снежана
Поповић
Стручно веће
природноматематичке групе
предмета
Тема за стручно усавршавање:
“Пријављивање и коришћење
децембар
Windows Live услуге на интернету”
184
Пример добре праксе у примени
индивидуализованих облика рада:
Примена нових наставних метода
у пракси – методе рада са
Фебруар
семинара „Читањем и писањем до
критичког мишљења“ у настави
математике у трећем разреду.
Тема за стручно усавршавање:
фебруар
“Помозимо природи, рециклирајмо”
Тема за стручно усавршавање:
“Методе рада које воде критичком
мишљењу ученика у настави
математике”
Тема за стручно усавршавање:
“Програм за развој и
побољшавање психи-физичких,
моторних способности деце,
превенцију гојазности и
агресивности”
1. Анализа успеха и владања
ученика на крају III
класификационог периода и
предлози мера за унапређење рада
2. Анализа реализације наставних
и ваннаставних активности
предвиђених Годишњим планом
рада школе
Тема за стручно усавршавање:
„Интелигенција: IQ и/или EQ“
1. Анализа успеха и владања
ученика на крају наставне године и
предлози мера за унапређење рада;
2. Анализа реализације укупног
наставног и ваннаставог рада школе
на крају наставне године
1. Анализа успеха и владања
ученика на крају школске године и
предлози мера за унапређење рада;
2. Анализа реализације укупног
наставног и ваннаставог рада школе
на крају школске године
Рад са наставницимаприправницима и са
приправницима-стажистима на
увођењу у посао
фебруар
Јармила
Крижан
Звонко Јелић
Биљана
Радошевић
Стручно веће за
разредну наставу
Стручно веће
друштвено –
језичке групе
предмета
Стручно веће
природноматематичке групе
предмета
март, април
Милош
Спасојевић
Стручно веће
природно математичке групе
предмета
март
директор,
ПП служба
Наставничко веће
април
Владимир
Шимо
Наставничко веће
јун
директор,
ПП служба
Наставничко веће
август
директор,
ПП служба
Наставничко веће
током
године
директор,
педагог,
ментор
185
ЕКСТЕРНО СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Присуство и учешће на стручним
усавршавањима које организује
општина
Присуство и учешће на стручним
усавршавањима које организују
педагошка друштва
Учешће у истраживањима које
организују стручне институције
Стручно усавршавање у циљу
стицања већег стручног звања
Индивидуално стручно усавршавање
наставника, васпитача, сарадника,
секретара, књиговође, директора
током године
задужени наставници
током године
задужени наставници
током године
задужени наставници
током године
током године
заинтересовани
наставници
наставници,
васпитачи,
стручни сарадници,
секретар,
књиговођа,
директор
Васпитачи ППП при школи месечно учествују у раду Стручног већа
васпитача ПУ „Младост“, Бачка Паланка.
186
АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Предлози акредитованих програма, које наставници, стручни
сарадници, секретар, књиговођа и директор желе да похађају:
назив акредитованог програма
стручно веће, тим,
стручни сарадници, директор
Унапређивање рада образовно – Наставници, васпитачи, стручни
васпитне
установе
на
основу сарадници и директор
резултата истраживања, каталошки
број 21
Школа родитељства
Стручно веће за разредну наставу
Менса НТЦ систем учења – развој
Стручно веће за разредну наставу
креативног и функционалног
размишљања и ефикасног учења
Учионица добре воље – школски
Стручно веће за разредну наставу
програм за конструктивно решавање
сукоба
Квалитетан наставник између
Стручно веће за друштвено-језичку и
теорије и праксе
природно-математичку групу
предмета
Подршка наставницима у раду са
Стручно веће за друштвено-језичку и
децом са посебним потребама
природно-математичку групу
предмета
Управљање стресом деце,
Стручно веће за друштвено-језичку и
наставника и родитеља
природно-математичку групу
предмета
Тестови знања у функцији
Стручно веће за друштвено-језичку и
оцењивања ученика
природно-математичку групу
предмета
Самовредновање у функцији развоја Тим за самовредновање рада школе
школа
Обука наставника за решавање
Тим за заштиту деце и ученика од
дисциплинских проблема у настави
насиља, злостављања и
занемаривања
Решавање сукоба ученика методом
Тим за заштиту деце и ученика од
реконструкције
насиља, злостављања и
занемаривања
Бонтонирање – умеће лепог
Тим за заштиту деце и ученика од
понашања и комуникације
насиља, злостављања и
занемаривања
Самовредновање у функцији развоја Педагог
школа
Методе и технике развијања
Педагог
стваралаштва
Примена тестова знања у основној и Педагог
средњој школи
Претпоставке успешне наставе
Педагог
187
Мотивација за учење
Саветодавни рад са децом и
адолесцентима
Педагог
Педагог
Рад са децом и омладином са
проблемима у понашању
„Тешки“ адолесценти – учење
животних вештина
Идентификација и рад са даровитим
ученицима основних и средњих
школа
Описмењавање срца – управљање
понашањем у школама и развој
емоционалног говора
Два приступа ученику
Решавање сукоба ученика методом
реконструкције
Оснаживање младих кроз
школску/вршњачку медијацију
Образовно-васпитни рад са
ученицима са поремећајима
понашања
Дијагностика, превенција и
отклањање узрока неуспеха у
школском учењу ученика
Унапредимо дечји развој
Примена техника мапа учења, брзог
читања и памћења у настави и
интеграција у образовно-васпитни
систем
Игре и активности за подстицање
предчиталачких и читалачких
вештина код деце и детекција
проблема у овој области
Дечја пажња као фактор успеха у
васпитно-образовном процесу
Менса НТЦ систем учења –
предшколски узраст, први део
Менса НТЦ систем учења – развој
креативног и функционалног
размишљања и ефикасног учења
Приступ и подршка деци са
потешкоћама у учењу изазваним
дислексијом, дисграфијом,
дискалкулијом или хиперактивношћу
Обука школских тимова за рад са
ученицима са сметњама и
тешкоћама у развоју
Педагог
Педагог
Педагог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Психолог
Педагог и психолог
Педагог и психолог
Педагог и психолог
Педагог и психолог
Педагог и психолог
188
Директор школе учествоваће у свим акредитованим програмима чији
организатор је школа и кроз програме који буду у понуди током године.
Секретар и књиговођа по приспећу обавештења за едукативне
програме извршиће одабир и похађање.
ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО
НАСТАВНИКА-ПРИПРАВНИКА И
ПРИПРАВНИКА-СТАЖИСТЕ
Увођење у посао наставника, васпитача, стручног сарадника –
приправника и приправника-стажисте има за циљ да их оспособи за
самосталан образовно-васпитни и стручни рад и за полагање испита за
лиценцу.
Програмом увођења у посао наставник, васпитач, стручни сарадник –
приправник и приправник-стажиста стиче знања и развија вештине и
способности потребне за остваривање образовно-васпитног рада.
Обавезу увођења у посао и полагање испита за лиценцу има
приправник који испуњава услове за наставника, васпитача и стручног
сарадника, а није савладао програм увођења у посао и нема лиценцу.
За рад са приправником одређује се ментор.
За ментора може бити одређен истакнути наставник, васпитач или
стручни сарадник који има лиценцу, једно од прописаних звања или најмање
пет година радног искуства у области образовања и васпитања.
Ментора одређује директор установе решењем, почев од дана пријема
у радни однос приправника, а по претходно прибављеном мишљењу стручног
органа, и то за:
наставника – од стручног већа за област предмета;
васпитача – од стручног актива;
стручног сарадника у школи – од Педагошког колегијума.
Директор може да одреди за ментора наставника, васпитача или стручног
сарадника из друге установе ако у установи нема одговарајућег лица.
Ментор уводи у посао приправника, и то:
 пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно-васпитног
рада;
 присуствовањем образовно-васпитном раду најмање 12 часова у току
приправничког стажа;
 анализирањем
образовно-васпитног
рада
у циљу праћења
напредовања приправника;
 пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма.
Наставник присуствује настави, односно активностима ментора, а по
препоруци ментора и раду других наставника у трајању од најмање 12 часова
у току приправничког стажа.
Стручни сарадник установе присуствује облику образовно-васпитног
рада ментора, а по препоруци ментора и раду других стручних сарадника у
трајању од најмање 12 часова у току приправничког стажа.
189
Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за
самостално извођење образовно-васпитног рада.
Приправник води евиденцију о свом раду, и то: сачињава месечни
оперативни план и програм рада; израђује припрему за одржавање часа,
односно активности; износи запажања о свом раду и раду са
децом/ученицима, о посећеним часовима, односно реализованим
активностима, о својим и запажањима ментора и достаља их ментору.
Приправник коме престане радни однос у установи пре истека
приправничког стажа преноси у другу установу евиденцију о свом раду и
мишљење ментора о увођењу у посао до престанка радног односа.
Ментор води евиденцију о раду приправника која садржи податке о:
временском периоду у коме је радио са приправником, темама и времену
посећених часова, односно активности, запажањима о раду приправника у
савладавању програма, препорукама за унапређивање образовно-васпитног
рада и оцени поступања приправника по датим препорукама.
Установа води евиденцију о запосленим приправницима, ствара услове
за успешно савладавање програма и оспособљавање за самосталан
образовно-васпитни рад.
Провера савладаности програма остварује се најраније након годину
дана рада у установи, и то: извођењем и одбраном часа наставника у школи,
односно извођењем активности и њеном одбраном у дечјем вртићу и
одбраном активности стручног сарадника у установи.
Приправник бира, у сарадњи са ментором, тему облика образовноваспитног рада.
Проверу савладаности програма врши комисија у седишту установе у
којој је приправник запослен.
Комисију образује директор решењем.
Комисију чине најмање три члана, и то:
 за наставника у школи: директор као председник, члан стручног већа за
област предмета, школски педагог или школски психолог, односно оба
ако их има установа;
 за васпитача у дечјем вртићу: директор као председник, члан стручног
актива, педагог или психолог, односно оба ако их има установа;
 за стручног сарадника: директор установе, као председник, стручни
сарадник друге установе исте врсте и представник Наставничког већа.
Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да
присуствује провери савладаности програма.
Проверу савладаности програма врши комисија у пуном саставу.
Пред комисијом приправник изводи одговарајући облик образовноваспитног рада.
Оцену о савладаности програма даје комисија у писаној форми у виду
извештаја.
Приликом сачињавања извештаја комисија разматра: извештај
ментора, евиденцију приправника о његовом раду, оцену комисије о
припреми, извођењу и одбрани одговарајућег облика образовно-васпитног
рада.
Извештај комисије садржи: основне податке о приправнику, тему
одговарајућег облика образовно-васпитног рада и оцену остварености
190
програма – «у потпуности савладао програм» или «делимично савладао
програм».
Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм,
даје ментору и приправнику препоруку за даљи рад са роком за поновну
проверу савладаности програма.
Приправник који у потпуности савлада програм стиче право на
полагање испита за лиценцу.
Провера савладаности програма за стицање лиценце врши се на
испиту.
Установа подноси захтев Министарству за одобравање полагања
испита за лиценцу после истека приправничког стажа и савладаног програма,
уз сагласност приправника.
Наставник, васпитач, стручни сарадник током увођења у посао
оспособиће се за:
 планирање и програмирање образовно-васпитног рада
 реализацију планираних активности
 вредновање образовно-васпитног рада
 познавање, процену способности и постигнућа ученика
 сарадњу са родитељима
 сарадњу са члановима већа
 вођењу евиденције
 индивидуално усавршавање.
Наставник, васпитач, стручни сарадник – приправник, приправникстажиста се прикључује акредитованим програмима стручног усавршавања
који се организују за остале чланове Наставничког већа. Наставник, васпитач,
стручни сарадник – приправник, приправник-стажиста се укључује у стручно
усавршавање и преко стручног већа, актива и Наставничког већа према
њиховом плану и програму.
Приправник-стажиста који се уводи у теорију и праксу у школској
2012/2013. години је Ивана Сегедин, дипломирани педагог (ментор: Рајка
Чабрило, професор педагогије - педагог у ОШ „Браћа Новаков“, Силбаш).
191
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Задаци школе у остваривању културних и друштвених активности су да:
 успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима
друштвене средине ради јединственог деловања на васпитање и развој
деце и омладине,
 предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и
методе повезивања школе и друштвене средине,
 активно учествује у јединственом деловању на младе у својој средини
од предшколског васпитања до срeдњег образовања,
 омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других
институција на остваривању програма образовно-васпитног рада),
 стално доприноси подизању и развијању културе рада и живљења у
друштвеној средини,
 обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном
и друштвеном животу средине.
План и програм културне јавне делатности
Месец
Август
Активност
Свечани пријем првака (1.9.)
Реализатори
Ученици четвртог разреда,
секције на разредној настави
Октобар
Дечја недеља
Секцијe на нивоу школе
Дан старих особа (1.10.)
Новембар Дан просветних радника рођење Вука Стефановића
Караџића (8.11.)
Међународни дан толеранције
(16.11.)
Децембар Обележавање Светског дана
борбе против СИДЕ (1.12.)
Реферат – наставници
српског језика, наставник
историје
Oдељењске старешине
Подмладак ЦК
Међународни дан деце са
хендикепом (3.12.)
Наставници грађанског
васпитања
Дан људских права (10.12.)
Наставници грађанског
васпитања
Путокази (сајам образовања)
Одељењске старешине VIII
разреда и ПП служба
Нова година (приредба)
Све секције
192
Јануар
Прослава дана Светог Саве
(свечана академија), изложба
ликовних радова
Фебруар
Дан заљубљених (тајни
пријатељ) (14.2.)
Вероучитељи, секције
друштвено-језичке, ликовне и
музичке (Силбаш, Параге,
Деспотово)
Ученички парламент,
наставници физичког васпит.
Дан државности Србије (15.2.)
Историјска секција
Обележавање Дана жена (8.3.)
Све секције
Први дан пролећа (21.3.)
Друштвено-користан рад
ученика
Обележавање Светског дана
вода (22.3.)
Еколошка дружина
Међународни дан шале (1.4.)
Ученички парламент
Светски дан здравља (7.4.)
Подмладак Црвеног крста
Светски дан Рома (8.4.)
Наставник историје
Акције у оквиру пројекта
„Чистије и зеленије школе“
Еколошка дружина
Обележавање Светског дана
планете Земље (22.4.)
Еколошка дружина
Светски дан књиге (23.4.)
Библиотечка секција
Светски дан Црвеног крста (8.5.)
Подмладак Црвеног крста
Март
Април
Мај
Дан цвећа и Дан природе
Млади биолози и еколози
Дан школе
Наставници разредне
наставе, наставник музичке
културе и наставници језика
Јун
Светски дан животне средине
(5.6.)
Еколошка дружина
Свечаност поводом завршетка
наставне године (игранка)
Ученички парламент
193
ПРОГРАМ САРАДЊЕ
СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Родитељи представљају други веома значајан фактор васпитног
деловања на ученике па онда и на одељењски колектив као целину. Зато
педагошки одмерено усмеравање рада родитеља је важан задатак у школи.
Сарадња између родитеља и школе мора бити организована и стална јер
доприноси јединственом деловању на развој детета. Пружање прилике
родитељу да боље упознају развојне промене свог детета и лакше и брже
одреде садржај и облике деловања у складу са њиховим могућностима.
Сарадња ствара могућност родитељима да се ван породице укључе у
организовано деловање, благовремено упознавање специфичности свог
детета без обзира да ли се ради о интересовањима, способностима или
могућностима детета.
Током године сарадња са родитељима тећи ће кроз: индивидуалне и
колективне облике сарадње (разговоре, родитељске састанке, трибине и
кроз рад родитеља у Савету родитеља школе).
Садржај рада кроз ове облике сарадње односиће се на: међусобно
информисање наставника, стручних сарадника и родитеља о здрављу
детета, психофизичком и социјалном развоју, условима живота у породици,
понашању ученика у школи, раду и резултатима рада у наставним
ваннаставним активностима.
Педагошко-психолошко образовање родитеља тећи ће кроз
интерпретацију стручних тема из области здравственог васпитања, педагогије
и психологије (теме су дате у плану и програму сарадње са родитељима
ученика).
Родитељи ће се према склоностима укључивати у рад на
професионалној оријентацији ученика, друштвено-корисни рад, у организацији
јавних наступа, као и другим видовима непосредне сарадње. Сарадња са
родитељима ће се одвијати и кроз саветодавни рад са предметним
наставницима, одељењским старешинама, педагогом, психологом и
директором школе.
Веома значајну спону у сарадњи школе са родитељима треба да има
Савет родитеља, чији су послови и задаци непосредни везани за рад,
понашање и све друге услове рада и резултате ученика школе, а што је
предвиђено планом и програмом рада Савета родитеља школе.
194
Oперативни план и програм сарадње са родитељима
СЕПТЕМБАР








Упознавање родитеља са организацијом рада школе у текућој
школској години (распоред часова наставног рада – слободних
активности , школски календар ...)
Упознавање родитеља са плановима и програмима рада у ОЗ и са
планом и програмом сарадње са родитељима
Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у
односу на школовање детета (Правила понашања ученика,
родитеља и запослених у установи)
Подстицај родитеља на учешће у активностима школе
Разговор са родитељима на теме: „Важност сарадње породице и
школе“ и “Важност радних навика за постизање резултата“
Сагледати заинтересованост родитеља за одлазак ученика на
екскурзију и на наставу у природи
Информисање родитеља о организацији ужине у школи, осигурању
ученика, „родитељском динару“ и дану за контакте са одељењским
старешином
Избор представника родитеља одељења за рад у Савету родитеља
школе
НОВЕМБАР
 Прве оцене ученика - прве оцене и утисци о ученицима (од I до VIII
разредa)

Педагошко-психолошко образовање родитеља на тему:








Стварање навика код детета - I разред
Знамо ли колико је важно задовољити радозналост детета? – II
разред
Научимо сачувати здравље детета - III разред
Проверите како васпитавате дете - IV разред
Адаптација ученика на предметни систем наставе – V разред
Критичко мишљење у примању информација - VI разред
Бављење родитеља дететом - VII разред
Родитељ и професионално васпитавање детета – VIII разред
195
ФЕБРУАР
 Сагледавање реализације образовно-васпитног рада, резултата рада
и понашања ученика, организација набавке уџбеника
 Предлог мера за унапређење рада у другом полугодишту
 Педагошко-психолошко образовање родитеља на тему:







Развој детета од поласка у школу до пубертета – I разред
Читање ради стицања знања и информисања – II разред
Дете и новац - III разред
Деца су на прагу пубертета – IV разред
Сарађујемо ли довољно са наставницима у школи? – V разред
Карактеристике адолесценције - VI разред (психолог)
Презентација образовних профила и школских центара у којима се
одвија средње образовање – «школски сајам образовања» (педагог,
психолог) (VII и VIII разред)
АПРИЛ-МАЈ
 Анализа рада и понашања ученика и сагледавање резултата у
досадашњем периоду
 Предлог мера за унапређење рада и понашања ученика
 Педагошко-психолошко образовање родитеља на тему:
Наркоманија и штетне последице употребе дроге и уписна политика у средње
школе - VIII разред (мај, педагог)

Организација матурске вечери, фотографисање (одељењске старешине
VIII разреда)
ЈУН (I, IV и V разред)
 Упознавање
родитеља
са
успехом,
понашањем
и
степеном
прилагођености ученика на школски живот (одељењски старешина I разреда)
 Упознавање родитеља са даљим могућностима детета за напредовање у
раду (одељењски старешина IV разреда)
 Упознавање
родитеља
са
успехом,
понашањем
и
степеном
прилагођености ученика на предметној настави (одељењски старешина V
разреда)
196
САРАДЊА ШКОЛЕ СА ОСТАЛИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА
Школа ће у склопу реализације плана и програма у току године
сарађивати са организацијама, установама, школама које ће доприносити
квалитету реализације постављених задатака у плану и програму школе за
ову годину.
1. Сарађиваће са Здравственом установом "Младен Стојановић"
Бачка
Паланка и здравственим станицама у сва три места
ради превентивних систематских прегледа ученика, стручних
предавања лекара и медицинских сестара и др.; развојним
саветовалиштем при Дому здравља „Нови Сад“, Нови Сад ради
специјалистичких прегледа и третмана
2. Наставиће сарадњу са радним организацијама, приватним фирмама
ради материјалне помоћи, реализације друштвено-корисног рада.
3. Кроз учешће и сарадњу са Месним заједницама кроз јавне наступе
и обележавање празника, радне акције, са Одељењем за
друштвене делатности Скупштине општине Бачка Паланка,
Центром за социјални рад општине Бачка Паланка, Тржиштем
рада, Службом за платни промет.
4. Наставиће сарадњу са свим школама првенствено са територије
општине, ради размене искустава, размене кадра презентације
средње школе и других питања која се намећу.
5. Сарађиваће са Министарством просвете - одељење у Новом
Саду, ШУ Нови Сад, Заводом за вредновање квалитета
образовања и васпитања, Заводом за унапређивање
образовања и васпитања,
6. Сарађиваће се са финансијском службом, Српским народним
позориштем у Новом Саду
7. Сарађиваће се и са свим организацијама и институцијама које се
кроз рад и реализацију плана и програма рада школе повезују са
школом.
197
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Резултате образовно-васпитног наставног и ваннаставног рада у току
школске године школа ће путем интерног маркетинга публиковати кроз:
 јавне изложбе,
 пано и огласну таблу,
 јавне приредбе и друге пригодне свечаности,
 вебсајт школе.
За реализацију интерног маркетинга задужени су
Чабрило Рајка - педагог,
Вуковић Радимирка - проф. српског језика,
Сурови Марјена - проф. словачког језика,
Милосављев Марија - проф.српског језика,
Загорац Милован - проф. техничког образовања,
Станић Биљана - секретар школе,
Торовић Жељко – техничар,
Ђока Милић - директор школе.
ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Информације и приказивање делатности, активности и резултата
образовно-васпитног рада школе најчешће се могу приказати и исказати кроз
општински недељни лист "Недељне Новине" Бачка Паланка, „Просветни
преглед“ преко општинске телевизије ТВ БАП и ТВ Бачки Петровац.
Задужен за комуникацију са јавним информативним средствима,
новинским или телевизијским је директор школе Ђока Милић.
Преко ових средстава информисања јавност ће се обавештавати о
постигнутим резултатима у школи, о раду школе како о наставним тако и о
ваннаставним активностима као и о другим питањима везаним за рад школе.
Такође ученици који похађају додатни рад из информатике ће заједно
са наставником информатике освежавати и дограђивати вебсајт новим
информацијама.
198
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
наставне
активности
1. Увид у индивидуалне наставне планове
рада наставника
2. Увид у сређеност дневника рада
3. Посета наставним часовима - књига
евиденције
4. Праћење програма иновираног наставног
рада - посета часовима, тест знања
5. Увид у реализацију наставног рада
6. Анализа, извештаји, записници, дневници
рада
програм
рада
одељ.
стареш.
1. Увид у рад и планирање одељењског
старешине
2. Увид у реализацију планираних тема за
ЧОС, књига евиденције
3. Посета часовима одељењског старешине
4. Увид у записнике стручних органа
5. Праћење рада Савета родитеља,
Школског одбора и учешће у раду истих
допунска
настава
1. Увид у реализацију допунског рада кроз
евиденцију у дневницима рада
2. Посета часовима допунског рада
3. Анализа реализације часова допунског
рада на класификационим периодима
додатни
рад
1. Увид у планове додатног рада
2. Посета часовима додатног рада
3. Анализа реализације часова додатног
рада са ученицима
слободне
1. Увид у планове слободних активности
активности 2. Праћење рада секција, слободних
активности, посете, наступи, такмичења
3. Сагледавање реализације програма
слободних активности, резултати рада
199
септембар директор
педагог
септембар директор
током год. педагог,
директор
Diпедагог
током год. директор
педагог
класиф.
директор,
период
ПП служба
класиф.
одељењске
период
старешине,
директор
током год. директор,
педагог
током год. директор,
педагог
током год. директор,
педагог
током год. директор
током год. директор
током год. директор
pedagog
током год. педагог,
директор
током год. ПП служба,
директор
током год. директор,
педагог
током год. педагог,
директор
током год. ПП служба,
директор
септембар директор,
педагог
током год. педагог,
директор
током год. педагог,
директор
ИОП
1. Увид у ИОП
2. Увид у документацију рада са ученицима,
који имају сметње у развоју и са ученицима
са израженим способностима
3. Сарадња са родитељима - евиденциони
лист
новембар,
децембар,
фебруар,
јун,
август
Стручни тим за
инклузивно
образовање,
Педагошки
колегијум
током
године
Стручни тим за
инклузивно
образовање,
Педагошки
колегијум
током год.
Стручни тим за
инклузивно
образовање,
Педагошки
колегијум
ИОП тимови,
Стручни тим за
инклузивно
образовање,
Педагошки
колегијум
децембар,
фебруар,
јун,
август
4. Евалуација ИОП-а
1. Увид у план и програм професионалне
оријентације ученика
септембар Комисија за
2. Праћење реализације програма
професионалне оријентације ученика
током год.
изборни
програм
1. Организација изјашњавања ученика за
изборне предмете – анкетни листови
2. Праћење реализације програма изборне
наставе - евиденција
3.Сагледавање резултата рада и
реализације постављених задатака
јун
програм
заштите деце
и ученика од
насиља
1. Праћење реализације програма
2. Израда извештаја
школско
развојно
планирање
програм
самовред.
рада школе
1. Праћење реализације програма
2. Израда извештаја
крај наст.,
крај школске
год.
Стручни актив
за развојно
планирање
1. Праћење реализације програма
2. Израда извештаја
Тим за
самовредновње
рада школе
рад
стручних
органа
1. Увид у план и програм стручних органа
2. Увид у реализацију плана и програма
стручних органа
3. Извештај о раду стручних органа
крај
наставне
године
септембар
током год.
професионал.
оријентација
200
спровођење
прогрма проф.
оријентације
Комисија за
спровођење
прогрма проф.
оријентације
одељењске
старешине
током год. директор,
ПП служба
јун
педагог,
директор
крај првог Тим за заштиту
полугод., деце и ученика
од насиља,
крај наст. злостављања и
год. године занемаривања
директор
педагог,
директор
током год. директор
излети,
екскурзије,
настава у
природи
такмичења
1. Увид у план и програм екскурзија, излета,
наставе у природи
2. Анализа извештаја о реализацији вођа
пута
1. Праћење организације и учешћа
планираних школских, општинских,
регионалних, републичких такмичења извештаји
здравствена 1. Праћење систематских прегледа ученика заштита
предузимање потребних мера
културна и
јавна
делатност
септембар директор
током год. вође пута
током год. директор,
ПП служба
током год. педагог,
психолог,
одељ. стар.
1. Увид у план и програм културне јавне
септембар директор
делатности школе
2. Праћење и оцена и анализа јавних наступа током год. директор
ученичке
1. Увид у програм и праћење реализације
организације програма ученичких организација
током год. директор.
ПП служба
друштвено- 1. Увид у планирање друштвено корисног
корисни рад рада
2. Праћење реализације плана и програма
септембар директор
стручно
усавршавање
1. Увид у план и програм стручног
усавршавања – интерног и екстерног
током год. педагог,
одељ. стар.
септембар директор
2. Праћење и евиденција одзива наставника
на стручно усавршавање
током
године
3. Праћење реализације програма стручног
усавршавања кроз стручна већа и активе,
Наставничко веће
током
године
4. Евиденција о похађању акредитованих
семинара (достављање уверења у
персонални досије радника)
током
године
секретар
1. током
године;
2. после
завршеног
програма
септембар
Комисија за
проверу
савладаности
увођења
приправника у
посао, ментори
програм
увођења
1. Праћење остваривања програма
2. Провера савладаности увођења
приправника приправника у посао
у посао
органи
1. Увид у план и програм рада управних
управљања органа школе
2. Извештаји о реализацији плана и програма јун
рада управних органа школе
201
педагог,
директор,
руководиоци
стручних већа и
актива, секретар
школе
педагог,
директор,
руководиоци
стручних већа и
актива
директор
директор
резултати 1. Извештај о успеху и владању ученика
образовноваспитног 2. Извештај о реализацији Годишњег плана
рада школе рада школе
класиф.
период
август,
септембар
април
202
директор,
ПП служба
директор са
сарадницима
Годишњи план рада Основне школе "Браћа Новаков", Силбаш за
школску 2012/2013. годину, разматран је и усвојен на седници Школског
одбора дана 14.9.2012. године и на седници Наставничког већа 14.9.2012.
године.
Оверавају:
Директор школе
Ђока Милић, проф.
МП
Председник Школског одбора
Здравко Пандуров
203
Download

Oсновна школа - Браћа Новаков