1
На основу чл. 57, став 1, тачка 2 ,,Закона о основама система образовања и
васпитања“ („Службени гласник РС“ бр. 72/09 i 52/11, 55/13) и члана 26 „Закона о
основном образовању и васпитању“ („Службени гласник РС“ бр. 55/13) Школски
одбор је на седници одржаној дана _________ 2013. године донео
РАЗВОЈНИ ПЛАН
за период од школске 2013/14. до 2015/16. године
Директор
___________________
/Валери Драган/
Председник Школског одбора
____________________________
/ Пирошка Велисављевић/
Арадац
Деловодни број:
Датум:
2
...........................................................................................1
....................................................................................4
..................................................................................................6
...........................................................................12
.......................................................................................................13
.......................................................................................................13
......................................................................................14
.................................................................. 15
..................................................................................................... 16
................................................................................................. 38
..................................46
3
Назив школе
Адреса
Телефон/телефакс
Електронска пошта
Веб сајт
Број регистрације у судском регистру
Матични број школе
Шифра делатности
ПИБ
Директор школе
Основна школа „Братство“
Маршала Тита 90, Арадац
023/887010
[email protected]
www.osaradac.edu.rs
Fi 780/90
08116725
8520
101983496
Валери Драган
Основна школа ,,Братство“ се налази у Арадцу, насељу удаљеном 5 км од
Зрењанина. До августа 1947. године постојале су две школе, једна на словачком
наставном језику а друга на српском . Септембра 1947. године ове две школе су се
спојиле у једну. У школи су радила комбинована одељења од првог до шестог разреда.
Од школске 1951/52. године до школске 1954/55. године школа је израсла у осмогодишњу
школу.
Постојећа школска зграда сазидана је 1979. године. Настава је почела да се одвија
у њој 20. децембра 1979. године.
Основна школа је једина школа у Арадцу.
4
Основна делатност школе је основно образовање и васпитање деце.
31.12.1990. године школа је регистрована у Привредном суду у Зрењанину као
самостална установа без радних јединица са две предшколске групе најстаријег узраста.
Образовно-васпитни рад у школи се одвија на српском и словачком језику.
Тренутно имамо 279 ученика распоређених у 16 одељења . У саставу школе раде две
припремне предшколске групе на српском и словачком језику са 35 деце.
5
Снаге наше школе
Слабости наше школе
Национална и верска разноликост ученика и
запослених.
Недостатак фискултурне сале и спортских
теренa.
Редовно стручно усавршавање наставника .
Недостатак школског простора за
ваннаставне активности.
Учешће и успеси наших ученика на
различитим такмичењима .
Добри међуљудски односи.
Побољшани материјално-технички услови
(опремљен кабинет за информатику,
омогућено наставницима да користе
савремену информациону технологију,
набављена наставна средства и помагала),
Добро организовано дежурство наставника.
Добро организован и активан Дечји савез.
Добро организован и активан рад
подтимова за самовредновање.
Неадекватан , скучен простор за школску
библиотеку.
Слабо осветљење у школском дворишту.
Финансијски услови (недостатак новца за
финансирање семинара и усавршавање
професора, слаба и стара столарија).
Нередовно ажурирање вебсајта школе.
Недовољна пажња се посвећује
даровитим ученицима.
Недостатак спољње подршке
наставницима и школи у раду са децом са
посебним потребама.
Недовољно укључивање родитеља у
активности школе.
Отежан рад стручних органа и тимова због
тога што доста наставника ради у две или
три школе.
6
На основу самовредновања рада школе , обухватом свих интересних група,
издвојили смо јаке и слабе стране стандарда квалитета по областима.
Област вредновања: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Вредновани образовни стандарди:
2.1. Наставник примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења на часу.
2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу. (Ариел 11, Болд)
2.3. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика.
2.4. Ученици стичу знања на часу.
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења.
2.7. Наставник ствара подстицајну атмосферу за рад на часу.
ЈАКЕ СТРАНЕ
Наставници прилагођавају захтеве
могућностима ученика.
Наставник прилагођава темпо рада
различитим потребама ученика.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Активности/радови ученика показују да су
разумели предмет учења на часу.
Наставник похваљује напредак ученика
СЛАБЕ СТРАНЕ
Наставници недовољно уче ученике како
да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставници не уче ученике да постављају
себи циљеве у учењу.
Наставник недовољно примењује
специфичне задатке/активности/
материјале на основу
ИОП-а за ученика којиме је потребна
додатна подршка у образовању.
Ученици ретко користе доступне изворе
знања.
Ученици ретко процењују тачност одговора
/решења.
Наставници недовољно уче ученике како
да процењују свој напредак
Наставници недовољно користе различите
начине да заинтереују ученике за рад.
Област вредновања: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Вредновани образовни стандарди:
3.2. Школа континуирано доприноси већој успешности ученика
ЈАКЕ СТРАНЕ
Школа примењује поступке којима прати
успешност ученика.
Ученици који похађају допунску наставу
показују напредак у учењу.
Ученици који су укључени у додатни рад
остварују напредак у складу са
постављеним циљевима.
Просечни резултати ученика на
завршним испитима бољи су у односу на
претходну школску годину
СЛАБЕ СТРАНЕ
Број ученика који су напустили школовање је
исти у односу на прошлу школску годину
Ученици за које је сачињен ИОП не остварују у
потпуности остварују напредак у складу са
циљевима и исходима постављеним у плану
7
Област вредновања : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Вредновани образовни стандарди
4. 1. У школи функционише систем пружања подршке ученицима
4. 2. У школи се подстиче лични , професионални развој ученика
4. 3. У школи функционише систем подршке деци из осетљивих група
ЈАКЕ СТРАНЕ
СЛАБЕ СТРАНЕ
Добрa сарадњa родитеља са одељенским
старешином и стручном службом у помоћи и
праћењу развоја ученика.
У школи се поштује приватност и
поверљивост информација o ученику.
Ученици су укључени у ваннаставне
акивности у школи .
Ученици се недовољно упућују у разне
технике учења.
Успех ученика је промовисан са
закашњем .
Школа не предузима активности за упис у
школу ученика из осетљивих група
У школи се не организују компензаторни
програми/активности за подршку учењу за
ученике из осетљивих група
Област вредновања:ЕТОС
Вредновани образовни стандарди:
5.3. Школа је безбедна средина за све
5.5. У школи је развијена сараднја на свим нивоима
ЕТОС
ЈАКЕ СТРАНЕ
СЛАБЕ СТРАНЕ
У школи је видљиво и јасно изражен
негативан став према насиљу.
У шлколи функционише мрежа
решавање проблема насиља.
У школи није уједначена евиденција
насиља и мера интервенције.
Ученици и наставници недовољно
организују заједничке активности да би
код ученика јачали осећање
припаднопсти школи.
У школи постоји организована сарадња
руководећих, стручних и саветодавних
тела.
Родитељи преко свог представника у
Савету родитеља недовољно утичу на
облике и садржаје сарадње са школом.
У школи функционише систем редовног
информисања родитеља о активностима
и делатностима школе.
Област вредновања: РЕСУРСИ
Вредновани образовни стандарди:
7.2. Људски ресурси су у функцији квалитета рада школе
ЈАКЕ СТРАНЕ
РЕСУРСИ
СЛАБЕ СТРАНЕ
Запослени се стручно усавршавају у
Запослени на основу резултата
складу са годишњим планом стручног
самовредновања недовољно
усавршавања и могучностима школе.
унапређују професионално деловање.
Наставници и стручне службе у оквиру
стручних органа сарађују у складу са
8
потребама за унапређењем наставе и
учења.
Приправници се уводе у посао у складу
са програмом увођења приправника у
посао.
На основу наведеног закључено је да је приоритет унапређивати слабе стране из
области: Настава и учење и Подршка ученицима. Унапређивање образовно-васпитног
рада школе је дато у мерама, активностима и плановима које се налазе у овом
документу.
Људски ресурси
У школи је запослено 46 радника. Од 35 наставника, васпитача и стручних
сарадника 32 има одговарајући степен и врсту образовања прописаних правилником.
Дужина радног стажа оствареног у школи омогућује квалитетну размену искуства
наставника, васпитача и стручних сарадника.
Велики број наставника је са малом нормом који су један до два дана у наставној недељи
у школи. То онемогућава међупредметну сарадњу и тимски рад. Честе су промене
наставног кадра.
Стални
Одређено време
С В Е Г А:
Васпитачи у предшколским групама
Степен стручне
спреме
Приправник
Виша
Висока
2
/
/
/
/
/
2
/
/
Без стручног
испита
Стални
Одређено време
С В Е Г А:
Наставници разредне наставе
Степен стручне
Без
спреме
Приправник
стручног
испита
Виша
Висока
4
4
/
/
/
/
/
/
4
4
/
/
Врста
стручне
спреме и радног
односа
Стални
Одређено вр.
СВЕГА
Наставници предметне наставе
VII степен стручне
спреме
Нестручно
Пун
Непуно
фонд
радно
време
7
13
/
/
3
3
7
16
3
Врста радног
односа
/
/
/
Нераспоређен
/
/
/
Свега
Врста радног
односа
20
3
23
9
Од 23 наставника предметне наставе у току наставне недеље један дан је присутно 5
наставника, два дана 4 наставника и три дана 2 наставника.
Вероучитељи
Степен стручне
спреме
V
Извршиоци
Вероучитељ
(Православни катихизис)
Вероучитељ
(Евангел.-лут. вјеронаук Слов. ев. цр.)
VII
Звање – профил
Јереј
Магистар теологије
Остали педагошки радници
Извршиоци
Степен стручне
Звање – профил
Радни стаж
спреме
Директор
VII
Дипломирани
27
историчар
Педагог
VII
Професор педагогије
25
Поред педагошких радника, на реализацији одређених програмских задатака, радиће и
заинтересовани родитељи и друга лица ван школе.
Радно место
Секретар школе
Административ.
радник
Шеф рачуновод.
Домар - ложач
Сервирка
Спремачица
(школа)
Спремачица
(припремна
предшкол. гр.)
Ненаставно особље
Име и презиме
Степен стручне
извршиоца
спреме
С. Закин
VII
Д. Самарџић
IV
З. Михајлов
Ј. Багљаш
Г. Пуделка
Г.Пуделка
Љ. Захорец
Д. Бојанић
А. Торњански
М. Мало
IV
IV
III
III
ОШ
ОШ
IV
ОШ
%
запос.
50
100
Радни стаж
53
50+50
70
30
100
100
100
100
30
2
5
5
25
13
9
13
5
12
Број и структура запосленог ненаставног особља усклађени са законом и одговарају
процесу рада школе.
План стручног усавршавања не обухвата и ненаставно особље.
Материјално-технички ресурси
Намена простора
Површина школске зграде
Спољашњи школски простор
Свега квадратних метара
1886
По ученику
квадратних метара
6,20
10
Површина фискултурне
сале у изградњи
Површина дворишта
Површина
зелене површине
1081
4,16
719
2,76
2200
7,30
Школа не поседује адекватну салу за физичко васпитање. У току је изградња сале за
физичко васпитање.
Фискултурна сала у изградњи
Школско двориште
11
Намена
простора
Бр.
простор.
Школска зграда
Укупна
По
велич.
ученику
простора
м2
420
2,80
% у одн.
на
Нормат.
140
% опремљености
Учионице
опште
7
100
намене
Специјализоване
2
132
3,50
146
70
учионице
Школска радионица и
1
72
3,83
100
90
информатички
кабинет
Кабинет за
1
21
1,60
100
100
информатику
Сала за физичко в.
1
66
3,51
29
30
Библиотека са
1
36
1,91
100
100
читаоницом
Просторије за опште
4
87
/
100
100
послове
Вишенаменски
3
444
1,47
295
100
простор
Школска кухиња
1
20
1,06
100
100
Управа школе
1
15
/
100
100
Стручни сарадник
1
20
/
100
100
Остали
помоћни
8
120
/
100
100
простор
Просторије за прип.
6
108
0,36
100
100
наст. средстава
Просторни услови (учионице, радни простор, кабинети, пратеће просторије и двориште),
опрема и намештај углавном одговарају нормативима и адекватно се одржавају.
Простор библиотеке не одговара у потпуности нормативима и потребама школе.
Школа располаже просторијом за коришћење савремене информационе технологије.
Радионица је, такође, опремљена персоналним рачунарима.
Дигитална учионица
Зграда и опрема доприносе стварању безбедног, пријатног и стимулативног окружења.
12
Део хола на спрату
Учионица
У школи не постоји просторија за окупљање и дружење ученика.
Не постоји просторија за одржавање приредби.
13
Назив наставног
средства / опреме
Опремљеност наставним средствима
Заједничка
Припремне
Разредна
Предметна
наст. средства
групе
настава
настава
и опрема
/
3
3
/
2
3
3
/
/
2
2
/
2
1
1
/
/
/
/
1
1
/
/
1
Укупно
Графоскоп
6
Дијапројектор
8
Епископ
4
Видео-рекордер
4
Видео камера
1
Дигитални
2
фото апарат
Рачунар
2
/
/
49
51
Штампач
1
/
/
4
5
Aпарат за
1
/
/
2
2
копирање
Стерео радио,
2
/
/
4
5
касетофон + CD
Пројектор за
/
1
1
/
2
елемент филм
DVD плејер
2
2
2
/
6
ТВ пријемник
2
2
3
/
7
Микрокамера
/
/
1
/
1
Видеобим
/
/
/
2
2
Разглас
/
/
/
1
1
Визуелна средства
20
970
1150
/
2140
Аудитивна средства
10
90
115
40
255
Аудио-визуелна
5
6
12
/
23
средства
Музички инструменти
2
6
6
4
16
Троделна табла
2
/
/
6
6
Покретна табла
/
/
/
1
1
Електронска табла
/
/
/
1
1
Школа располаже потребним и савременим дидактичким и наставним средствима, која су
очувана и у функцији разноврсних метода и облика рад са ученицима.
У задњих неколико година повећава се број разноврсних дидактичких и наствних
средстава које користе наставници.
Финансијски ресурси
Школа се финансира из републичког, покрајинског и општинског буџета.
Унутрашњи субјекти
Унутрашњи субјекти са којима школа сарађује су: Ученички парламент, Дечји
савез, Подмладак Црвеног крста, Школски одбор и Савет родитеља школе.
14
Физичко окружење
Објекти у окружењу
Образовне установе
Здравствене установе
Културне установе
Невладине организације
Верске организације
Спортске организације
Организације локалне
самоуправе
Медији
Сеоски парк
Најближа околина Арадца
Стара Тиса – канал
Ловачки дом са околином
Фудбалски стадион
Игралиште за децу у Копову
Игралиште за децу у парку
Сале МЗ за приредбе и друге манифестације
Просторије „Хармоније“
Дом Добровољног ватрогасног друштва Арадац
Просторије Дома здравља у Арадцу
Просторије Шаховског клуба у Арадцу
Основне и средње школе у граду Зрењанин
Музичка школа у Зрењанину
Школа „9. мај“ у Зрењанину
Дом здравља у Арадцу
Дом здравља „ Др Бошко Вребалов“
Развојно саветовалиште у Зрењанину
Специјалистичка поликлиника у Зрењанину
Школски диспанзер у Зрењанину
Саветовалиште за младе
Позориште „Тоша Јовановић“ у Зрењанину
Градска библиотека у Зрењанину
Национално веће Словака у Србији
Друштво „Пријатељи деце“ Града Зрењанина
Друштво за борбу против рака града Зрењанина
Удружење грађана „Хармонија“
Српска православна црква
Словачка евангелистичка црква
Фудбалски клуб у Арадцу
Удружење спортског риболова „Дрвени вир“ Арадац
Месна заједница Арадац
МО Матице словачке у Србији - Арадац
Локални ТВ, радио, новине
Школа је утврдила своје расположиве ресурсе у сарадњи са локалном заједницом.
Школа оптимално користи расположиве капацитете у месту за остваривање образовноваспитних активности. Због локације школе, у мањој мери се користе културни, научни,
образовни, спортски и други капацитети у Зрењанину.
Не остварују се пројекти који доприносе развоју установе и локалне заједнице.
15
16
ОБЛАСТИ
ПРОМЕНА
ПОДРШКА
УЧЕНИЦИМА
НАСТАВА И
УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ
ЦИЉЕВИ
УНАПРЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА ШКОЛСКИХ
ЗНАЊА
ШКОЛА ЈЕ ПРИЈАТНИЈА
СРЕДИНА ЗА УЧЕНИКЕ
СПЕЦИФИЧНИ
ЦИЉЕВИ
ПРИМЕНЉИВО ЗНАЊЕ
ПОДСТИЦАЊЕ ПОЗИТИВНОГ
ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
НАСТАВА ПРИЛАГОЂЕНА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ
ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА
МАЊЕ ОСИПАЊЕ ДЕЦЕ ИЗ
ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ
17
Специфични циљ ПРИМЕНЉИВО ЗНАЊЕ ће се реализовати кроз Мера
унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика на
завршном испиту и Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања
ученика.
Специфични циљ НАСТАВА ПРИЛАГОЂЕНА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ
ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА ће се реализовати кроз Мере за унапређивање доступности
одговарајућих облика подршке и разумних прилагођавања и квалитета образовања и
васпитања за децу и ученике којима је потребна додатна подршка.
Специфични циљ ПОДСТИЦАЊЕ ПОЗИТИВНОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ће се
реализовати кроз Мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,
наставницима и родитељима.
Специфични циљ МАЊЕ ОСИПАЊЕ ДЕЦЕ ИЗ ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ ће се
реализовати кроз Мере превенције осипања ученика.
18
МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШНОМ
ИСПИТУ
МЕРА
ПЛАНИРАЊЕ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ
РАДА НА
ОСНОВУ
АНАЛИЗЕ
РЕЗУЛТАТА НА
ЗАВРШНОМ
ИСПИТУ
АКТИВНОСТ
-Израда годишњег и оперативних
планова редовне наставе
математике, српског и словачког
језика поштујући закључке анализе
остварених резултата на завршном
испиту
- Израда годишњег плана додатне и
допунске
наставе
математике,
српског и словачког језика поштујући
закључке
анализе
остварених
резултата на завршном испиту
- Израда плана припремне наставе
из математике, српског и словачког
језика за ученике 8. разреда на
основу резултата са завршног
испита
- Израда плана припремне наставе
историје, географије, биологије,
физике и хемије за ученике
8.разреда
-Израда плана припремне наставе
за ученике који раде по ИОП-у
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
ДОКАЗИ
Наставници
математике,
матерњег језика
Септембар,
сукцесивно
од шк.
2014/15. године
Oперативи и
глобални планови
Наставници
математике,
матерњег језика
Септембар,
сукцесивно
од шк.
2014/15. године
Годишњи план
додатне и допунске
наставе
наставника
Наставници
математике,
матерњег језика
Септембар,
сукцесивно
од шк.
2014/15. године
План припремне
наставе наставника
Наставници
историје,
географије,
биологије, физике и
хемије
Септембар,
сукцесивно
од шк.
2014/15. године
План припремне
наставе наставника
Септембар,
сукцесивно
од шк.
2014/15. године
План припремне
наставе
ТИО,Тим за ИОП
ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Израђени
годишњи и
оперативни
планови рада су
у складу са
резултатима на
завршном испиту.
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у годишње и оперативне планове рада наставника
19
КО
КАДА
-Иницијално тестирање
-Примена критеријумских тестова за
ученике од 5. до 8. разреда
- Појачавање рада на областима у
којима су ученици показали низак
ниво постигнућа
ПРИПРЕМАЊЕ
УЧЕНИКА ЗА
ЗАВРШНИ ИСПИТ
-Реализација припремне наставе
-Реализација и анализа пробних
завршних испита у организацији
Министарства Просвете, науке и
технолошког развоја за ученике
8.разреда
Чланови Стручног актива за развој школског програма, директор
Октобар, децембар, март, мај сваке школске године
Директор,
Септембар,
Индивидуални
предметни
октобар
планови
наствници
наставника,
тестови
Наставници
Крај првог и
Индивидуални
Применом
математике,
другог
планови ,
критеријумских
матерњег
језика,
тестова добијају
полугодишта
записници
историје,
се поузданији
одељењског
географије,
подаци о
већа,тестови
биологије, физике и
нивоима
постигнућа
хемије
ученика.
Наставници
код
Свеске ученика,
којих су ученици У току наставне
материјали,
показали
низак
године
планови
ниво постигнућа
наставника
Наставници
математике,
У току наставне
Свеске ученика,
Појачан рад са
матерњег језика,
године
материјали,
ученицима на
планови
историје,
областима у
наставника
географије,
којима су
биологије, физике и
показали низак
хемије
ниво постигнућа
Директор,
боље их
разредне
припрема за
старешине,
Децембар , мај
завршни испит.
Наставници
Пробни тестови
математике,
матерњег језика,
историје,
географије,
биологије, физике и
20
- Реализација и анализа тестова по
темама за ученике 8.разреда у
оквиру
припремне
наставе
и
појачавање рада на областима у
којима су ученици показали низак
ниво постигнућа
-Прилагођавање завршног испита за
ученике са сметњама у развоју и
ученике из социјално
нестимулативних средина
-Симулација завршног испита
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
АНАЛИЗА
ДОБИЈЕНИХ
-Анализа иницијалног тестирања
-Анализа резултата на
критеријумским тестовима за
ученике од 5. до 8. разреда
хемије
Наставници
математике,
матерњег језика,
историје,
хемије,географије,
биологије, физике
У току наставне
године
Директор,
ТИО,Тим за ИОП
Мај, ,јун
Директор,
одељењске
старешине,
педагог
Јун
Тестови
Захтев
Министарству
просвете,
Евиденција са
завршног испита,
Тестови,
записник
одељењског већа
Прилагођавање
завршног испита
омогућава
ученицима са
сметњама у
развоју и
ученицима из
социјално
нестимулативних
средина да
постигну боље
резултате.
ЕВАЛУАЦИЈА
Тестирање,
анализа
података
добијених
тестирањем,
анкетирање,
интервјуисање
Предметни наставници који припремају ученике за завршни испит, подтим
Образовна постигнућа ученика
По извршеном тестирању
Директор,
Јун
предметни
Тестови,
наствници
Записници ОВ
Наставници
математике,
Јануар и јун
Тестови
Добијени
матерњег језика,
сваке шк. године
Записници ОВ
резултати су
историје,
смернице за
географије,
21
РЕЗУЛТАТА
биологије, физике и
хемије
Стручни активи, НВ
даљи рад што се
непосредно
одражава на
образовни ниво
ученика.
- Упоредна анализа успеха ученика
Јун-август
Добијени резултати
на пробним завршним испитима и на
сваке шк.
на испитима
самом завршном испиту
године
-Анализа завршног испита на основу Стручни активи, НВ Август сваке шк. -Резултати на
Извештаја за школе о резултатима
године
завршном испиту
завршног испита Завода за
вредновање квалитета образовања
и васпитања
ЕВАЛУАЦИЈА
НАЧИН ПРАЋЕЊА
Анализа и упоређивање добијених резултата, анализа садржаја
КО
Стручни активи за област предмета, чланови НВ, чланови подтима Образовна
постигнућа ученика и Тима за упис ученика у средњу школу
КАДА
Јун, јул, август сваке школске године
22
МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА
МЕРА
ПРИКУПЉАЊЕ
ПОДАТАКА
И ПЛАНИРАЊЕ
ДОДАТЕ
ПОДРШКЕ
УЧЕНИЦИМА
АКТИВНОСТ
КО
-Снимање стања
Сви наставници,
педагог
-Идентификовање деце из
осетљивих група за пружање
додатне педагошке подршке
Сви наставници,
педагог
- Прикупљање података о деци којој
је потребана додатна педагошка
подршка
- Планирање додатне подршке
ученицима:педагошки профил, мере
прилагођавања -индивидуализације,
израда ИОП-а 1, 2, 3
КАДА
ДОКАЗИ
Септембар у
-Евиденциона листа
току године
о деци којој је
сваке шк. године потребна додатна
пед. подршка
Септембар у
-Евиденциона листа
току године
о деци којој је
сваке шк. године потребна додатна
пед. подршка
Септембар у
- Прикупљени
току године
подаци (упитници,
сваке шк. године интервјуи...)
Септембар,
-Педагошки профил
јануар, по
ученика,
потреби током
- израђене мере
сваке шк. године индивидуализације,
- Израђен ИОП
ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Прикупљени
подаци
омогућавају да
додатну
педагошку
подршку добију
ученици којима је
она потребна.
Учитељи,
одељењске
старешине, педагог
Учитељи,
одељењске
старешине,
предметни
наставници,
педагог,
ТИО и Тим за
додатну педагошку
подршку
ЕВАЛУАЦИЈА
НАЧИН ПРАЋЕЊА
Увид у педагошку евиденцију и документацију (записници одељењских већа,
евиденција ученика којима је потребна додатна педагошка подршка, интервју,
педагошки профил)
КО
Учитељи, одељењске старешине, предметни наставници, СТИО, родитељи
КАДА
На почетку (септембар, октобар) сваке школске године
- Примењивање
Учитељи,
У току сваке шк. - Евиденција
Боље
индивидуализованог приступа/ ИОП- предметни
године
наставника
напредовање
ПРИМЕНА
а за све ученике из осетљивих група наставници,
- ученички
ученике из
23
ОДГОВАРАЈУЋИХ
ОБЛИКА
ПОДРШКЕ
педагог
- Примена диференцираног рада
портфолио
- свеске ученика
Учитељи,
предметни
наставници
Учитељи,
предметни
наставници
У току сваке шк.
године
-Свеске ученика
У току сваке шк.
године
- Укључивање ученика у додатни
рад рад
Учитељи,
предметни
наставници
У току сваке шк.
године
- Индивидуализовани рад са
учеником
Учитељи,
предметни
наставници
У току сваке шк.
године
- Примена ИОП-а 1, 2, 3
Учитељи,
предметни
наставници
На почетку
првог и другог
полугодишта
- Тражење подршке ван школе за
пружање одговарајућих облика
подршке за ученике којима је
потребна педагошка подршка
Припремљени
прилагођени
материјали ,свеске
ученика ,дневник
рада
Припремљени
прилагођени
материјали ,свеске
ученика ,дневник
рада
Припремљени
прилагођени
материјали ,свеске
ученика
Прилагођен
дидактички
материјал,дневник
рада, ђачка
књижица,евиденција
наставника
Директор, чланови
ТИО
У току сваке шк.
године
- Сарадња са Интерресорном
Чланови ТИО,
- Укључивање ученика у допунски
рад
осетљивих група
Ученици
добијуају
одговарајућу
педагошку
подршку.
Ученици
напредују у
складу са својим
могућностима.
прикази
Копија попуњеног
24
комисијом
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ
НАПРЕДОВАЊА
УЧЕНИКА
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
- Континуирано праћење
напредовања ученика
- Формирање ученичког портфолија
- Вредновање ИОП-а
педагог,
У току сваке шк. обрасца бр. 1
одељењски
године по
старешина
потреби
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију (мере индивидуализације,
ИОП-и, оперативни планови и припреме наставника, портфолио ученика,
записници СТИО)
Наставници који реализују индивидуализацију и ИОП, ИОП тим, СТИО
У току сваке наставне године
Учитељи,
У току сваке шк. -Евиденција
предметни
године
наставника
Постоје подаци о
напредовању
наставници
Учитељи,
Сваке школске
-Портфолио ученика ученика.
предметни
године
Ученици
наставници
остварују боље
Педагог ,чланови
На крају првог и - Попуњен
резултате.
одељењског већа
другог
формулар о
полугодишта
реализацији ИОП-а
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију (формулар о реализацији ИОП-а,
евиденција наставника о напредовању ученика, портфолио ученика, записници
СТИО и Педагошког колегијума)
Наставници који реализују индивидуализацију и ИОП, ИОП тим, СТИО,
Педагошки колегијум
У току реализације мера индивидуализације /ИОП-а, на крају сваког
полугодишта
25
МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА
МЕРА
АКТИВНОСТ
КО
КАДА
ДОКАЗИ
- Упознавање са правилима
понашања у школи (ученици и
родитељи првог и петог разреда)
ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Учитељи
Септембар,
- Записник са
првог разреда,
октобар сваке
родитељских
одељењске
шк. године
састанака
старешине петог
-евиденција
Ученици у већој
разреда
ЧОС-а
мери поштују
НЕГОВАЊЕ
- Подсећање на правила понашања у Учитељи,
Септембар,
-Евиденција
правила
ПРАКСЕ
школи
одељењске
октобар сваке
ЧОС-а
понашања у
ПОШТОВАЊА
шк. године
старешине,
школи.
ПРАВИЛА
директор
ПОНАШАЊА
-Заједничко доношење правила
Учитељи,
-Евиденција
понашања у одељењским
одељењске
Септембар,
ЧОС-а,
заједницама
октобар сваке
старешине,
-Панои
шк. године
одељењских
- Израда паноа одељењских правила одељењске
заједнице
правила
ЕВАЛУАЦИЈА
НАЧИН ПРАЋЕЊА
Увид у педагошку евиденцију и документацију, посматрање, фото материјали
одељењских правила
КО
Учитељи, одељењске старешине, директор, подтим Етос
КАДА
Октобар сваке школске године
- Разговори са ученицима о значају Учитељи,
У току сваке шк. - Дневник рада
фер такмичења и навијања у спорту
наставници
године
физичког васпитања
РЕАЛИЗОВАЊЕ
АКТИВНОСТИ
КОЈИМА СЕ
ПОДСТИЧУ
ПОЗИТИВНИ
ОБЛИЦИ
ПОНАШАЊА
-Активности у оквиру Дечје недеље
посвећене развијању другарства,
пријатељства, фер такмичења и
навијања у спортским активностима
- Одабир тема из области превенције
вршњачког насиља за ЧОС-ове
Запослени у школи,
ученици, родитељи
Учитељи,
одељењске
старешине, педагог
Прва недеља
октобра
у току сваке шк.
године
Септембар,
у току сваке шк.
године
- Евиденција у
дневницима о.-в.
рада,
- фотографије
- План рада
ЧОС-ова
Већина ученика
је мотивисана да
се позитивно
понаша.
26
- Активности на ЧОС-овима које су
посвећене превенцији насиља
Учитељи,
одељењске
старешине, педагог
У току сваке
шк. године
- Презентација одељењских
заједница V разреда
Одељењске
старешине V
разреда,
наставници
матерњег језика,
ликовне и музичке
културе
Наставници ликовне
културе
У току
фебруара/марта
сваке школске
године
- Самосталне ликовне изложбе
ученика VIII разреда
У току II
полугодишта
сваке школске
године
Од II
полугодишта
шк. 2013/14. г. у
току сваке
школске године
- Прикупљање података о
просоцијалном понашању, мирном
решавању сукоба
Ученички
парламент,
учитељи,
одељењске
старешине
- Акција ,, Школа ученицима
Дечји савез
Новембар сваке
шк. године
Наставници
физичког
васпитања,
учитељи
У току сваке
шк. године
- Школски спорт и спортске
активности
,,
- Евиденција ЧОСова
- материјали са
ЧОС-ова
- Фотографије
- радови ученика
- Фотографије
- радови ученика
- Евиденција
Ученичког
парламента
- евиденција
учитеља и
наставника
- Евиденција у
дневницима о.-в.
рада
- фотографије
- План школског
спорта и
спортских
активности
- Евиденција у
дневницима о.-в.
рада
Ученици показују
своја
инересовања и
таленте који
превазилазе
оквире школе.
У школи се
организују
разноврсне
активности за
подстицање
позитивног
понашања
ученика.
27
- Оснаживање ученика за заштиту од Учитељи,
насиља
одељењске
старешине, педагог,
Тим за заштиту
деце од насиља
- Одабир ученика за
понашање у одељењу
позитивно Одељењске
заједнице, учитељи,
одељењске
старешине
- Прикупљање података о
Ученички
позитивном понашању на нивоу
парламент,
школе и израда похвалница за
координатор
ученике
Ученичког
парламента
- Свечаност поводом доделе
Ученички
похвалница за позитивно понашање
парламент,
координатор
Ученичког
парламента
- Организовање активности које су
Ученички
усмерене на превенцију насиља
парламент,
(идеје, активности Ученичког
координатор
парламента)
Ученичког
парламента
- Волонтирање ученика старијих
разреда у млађим разредима
Ученички
парламент,
наставник
грађанског
васпитања,
учитељи
У току сваке
шк. године
Једном у
полугодишту
у току сваке шк.
године
Мај
сваке шк. године
- Фотографије
- Евиденција
евиденција
учитеља и
наставника
- Евиденција
педагога
- Евиденција ЧОСова
- Записник
Ученичког
парламента
Мај
сваке шк. године
- Записник
Ученичког
парламента
- Фотографије
Од II
полугодишта
шк. 2013/14. г. ,
једном у току
сваке школске
године
У току сваке шк.
године
- Записник
Ученичког
парламента
Ученички
парламент
организује
активности које
су у складу са
предлозима
ученика.
- Евиденција у
дневницима о.-в.
рада
28
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
- Укључивање родитеља у израду
Програма заштите ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања
-Упознавање родитеља са
Програмом заштите ученика од
насиља, злостављања и
занемаривања
- Пружање могућности родитељима
да се укључе у заштиту ученика од
насиља
РАЗВИЈАЊЕ
МРЕЖЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА
НАСИЉА
- Саветодавни рад са родитељима
- Редовно дежурство наставника
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију, посматрање, фото материјали,
интервјуисање, анкетирање
Учитељи, одељењске старешине, наставници физичког васпитања, ликовне и
музичке културе, грађанског васпитања, УП, Дечји савез, Тим за заштиту
деце/ученика од насиља, директор
У току сваке школске године
Чланови Тима за
Август,
- Записник Тима
заштиту
септембар
за заштиту
деце/ученика од
сваке шк. године деце/ученика од
У школи боље
насиља
насиља
функционише
сарадња на
Чланови Тима за
Септембар
- Записник СРШ
свим нивоима на
заштиту деце од сваке шк. године - web site
заштити ученика
насиља
школе
од насиља.
Учитељи,
одељењске
старешине, Тим за
заштиту
деце/ученика
од
насиља
Учитељи,
одељењске
старешине, педагог,
Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља
У току сваке шк.
године
Записник Тима
заштите деце од
насиља
У току сваке шк.
године
Директор,
наставници
У току сваке шк.
године
- Евиденција
учитеља,
одељењских
старешина
- Евиденција
педагога
_ Евиденција
Тима за заштиту
деце/ученика од
насиља
- Књига дежурства
29
- Рад са децом која врше насиље.
- Подршка деци која трпе насиље.
- Поступање у складу са Посебним
протоколом за заштиту деце и
ученика од насиља у образовноваспитним установама.
- Уједначавање евиденције насиља и
мера интервенције
Учитељи,
одељењске
старешине,
педагог, Тим за
заштиту
деце/ученика од
насиља,
стручњаци ван
школе
Учитељи,
одељењске
старешине,
педагог
У току сваке шк.
године
Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља
У току сваке шк.
године
Тим за заштиту
деце/ученика од
насиља
- Уређење школског простора да буде Директор, ШО, СРШ
безбедно место за ученике
- Сарадња са здравственим
Учитељи,
институцијама
одељењске
старешине, педагог
У току сваке шк.
године
I полугодиште
шк. 2013/14. г.
На почетку
сваке шк. године
У току сваке шк.
године
- Евиденција
учитеља,
одељењских
старешина
- Евиденција
педагога
- Евиденција тима
- Дописи
- Евиденција
учитеља,
одељењских
старешина
- Евиденција
педагога
- Евиденција
учитеља,
одељењских
старешина
- Евиденција у
књизи дежурства
- Евиденција
педагога
- Евиденција Тима
- Записник Тима
- Записници ШО,
СРШ
- Евиденција
учитеља,
одељењских
старешина
- Евиденција
Ученици се
безбедније
осећају у школи.
Ученици који
трпе насиље су
ојачани.
Школа добија
помоћ од
30
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
- Сарадња са Центром за социјални
рад
Учитељи,
одељењске
старешине, педагог
У току сваке шк.
године
- Сарадња са ПУ Зрењанин
Учитељи,
одељењске
старешине, педагог,
директор
У току сваке шк.
године
(по потреби)
- Индивидуално стручно
усавршавање васпитног кадра за
управљање понашањем у школи,
ненасилну комуникацију,
констуктивно решавање конфликата
Сви наставници,
педагог, директор
У току сваке шк.
године
педагога
- Дописи
- Евиденција
учитеља,
одељењских
старешина
- Евиденција
педагога
- Дописи
- Евиденција
учитеља,
одељењских
старешина
- Евиденција
педагога
- Евиденција
директора
- План
индивидуалног
стр.усавршавања
- Портфолио
- План стручног
усавршавања на
нивоу школе
одговарајућих
институција
Боља
оспособљеност
наставног кадра
за управљање
понашањем
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију, посматрање, фото материјали,
интервјуисање, анкетирање, извештаји о стању насиља у школи
Учитељи, одељењске старешине, предметни наставници, педагог, УП,
ученици, родитељи, Тим за заштиту деце/ученика од насиља, директор
У току сваке школске године
31
МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА
У нашој школи долази до осипања ученика из ромске националне заједнице. Мере које следе односе се на децу и родитеље ромске
популације.
МЕРА
АКТИВНОСТ
КО
КАДА
ДОКАЗИ
ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
ПРОМОЦИЈА
- „Отворена врата“
Директор,
Мај у току сваке
Фотографије ,
Већи број
ШКОЛЕ И
обилазак вртића и школе,
васпитачи, учитељи
шк. године
пано,
родитеља из
ПРЕДШКОЛСКИХ
боравак у вртићу, школи,
радови ученика
ромске
ГРУПА
укључивање деце у занимљиве
популације
активности
уписује децу у
ДЕЦИ И
припремну
РОДИТЕЉИМА
предшколску
ИЗ ОСЕТЉИВЕ
групу и школу.
ГРУПЕ
(ромска
популација)
ЕВАЛУАЦИЈА
НАЧИН ПРАЋЕЊА
Евидентирање, посматрање, увид у педагошку евиденцију и документацију
КО
Васпитачица, учитељи I разреда, директор
КАДА
На почетку сваке школске године
- Упознавање родитеља из
Васпитачица,
У току сваке шк.
Записник,
осетљивих група са њиховим
учитељи,
године
Већи број деце
правима и обавезама
одељењске
ромске
старешине,
популације
похађа
секретар школе
припремну
- Захтев за ромским асистентом
Директор
Август 2014.г.
Допис
предшколску
ЈАЧАЊЕ
групу.
-Сарадња са представницима
Директор
У току сваке шк.
допис
САРАДЊЕ СА
Националног савета ромске мањине
године
РОДИТЕЉИМА
-Заједнички родитељски састанак
Директор, педагог,
Записник,
ДЕЦЕ ИЗ
Редовније
са родитељима деце која не похађају учитељи,
На почетку шк.
слике
ОСЕТЉИВЕ
похађање
школу
одељењске
године
ГРУПЕ
наставе
старешине
(ромска
ученика из
- Индивидуални саветодавни рад са Васпитачица,
У току сваке шк.
Записник,
32
популација)
родитељима
деце/ученика
који
нередовно
похађају
припремну
предшколску групу/наставу тј. не
похађају наставу
-Сарадња са Центром за социјални
рад на оснаживању породице
-Сарадња са Просветном
инспекцијом и Школском управом
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
ПОДРШКА ДЕЦИ
ИЗ ОСЕТЉИВЕ
ГРУПЕ
(ромска
популација)
- Хуманитарна акција сакупљања
школског прибора
- Примена индивидуализованог
приступа/ИОП-а за ученике из
осетљиве групе
-Укључивање деце у слободне
активности према њиховим
интересовањима
- Укључивање волонтера (ученика
старијих разреда) у пружању помоћи
у учењу
учитељи,
одељењске
старешине,
педагог
Педагог,
учитељи,
одељењске
старешине
Директор
године
позиви
ромске
популације.
У току сваке шк.
године
Допис
У току сваке шк.
године
Извештај,
пријава родитеља
Школа добија
помоћ у
оснаживаљу
породица.
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију
Васпитачи, учитељи, одељењске старешине, подтим Подршка ученицима,
директор, чланови Стручног актива за развојно планирање
У току сваке школске године
Подмладак ЦК,
У току октобра
координатор ПЦК
сваке шк. године
Записник ПЦК
Ромска деца се
осећају пријатно
у
припремној
Учитељи,
У току сваке шк.
Прилагођен
предшколској
одељењске
године
дидактички
старешине, ТИО
материјал,дневник групи.
рада, ђачка
књижица,евиденц Деца из ромске
популације више
ија наставника
задовољавају
Одељењске
У току сваке шк.
Дневник
своје потребе у
старешине,
године
слободних
школи.
руководиоци секција
активности
Одељењске
Ученици Роми се
старешине, УП,
У току сваке шк.
Дневник рада
пријатно осећају
наставник
године
у школи.
грађанског
васпитања
33
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
ЕВАЛУАЦИЈА
Интервјуисање, посматрање, увид у педагошку евиденцију и документацију
Васпитачи, учитељи, одељењске старешине, педагог, подтим Подршка
ученицима
У току школске године
34
ДРУГЕ МЕРЕ УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИРАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ
ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
МЕРА
ПОМОЋ
РОДИТЕЉИМА
У ВАСПИТАЊУ
ДЕЦЕ
АКТИВНОСТ
КО
КАДА
- Сагледавање потреба родитеља за
пружањем помоћи у васпитању деце
Одељењске
старешине
- Реализација активности на пружању
помоћи родитељима у васпитању
деце
Одељењске
старешине
У току првог
полугодишта
сваке шк. године
У току
сваке шк. године
- Радионица за родитеље
припремних предшколских група
- Индивидуални саветодавни рад са
родитељима
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
Педагог
Одељењске
старешине,
педагог
У току
сваке шк. године
април, мај
У току
сваке шк. године
ДОКАЗИ
- Записник
родитељског
састанка
- Записник
родитељског
састанка,
- радни
материјали
- Радни
материјали,
- евалуационе
листе за
родитеље
- Евиденција
наставника и
педагога
ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Родитељи су
задовољни
подршком коју
добијају.
Повећано је
узајамно
поверење.
Побољшан је
квалитет
сарадње на
релацији
родитељ –
одељењски
стерешина педагог
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију, посматрање, евалуација
радионице за родитеље
Одељењске старешине, родитељи, педагог, чланови Стручног актива за
развојно планирање
У току и на крају сваке школске године, након реализације радионице
35
МЕРА
МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА
АКТИВНОСТ
- Коришћење наставних метода које
су ефикасне у односу на циљ часа
ПРИМЕЊИВАЊЕ
ИНОВАТИВНИХ
ДОДАКТИЧКО
-МЕТОДИЧКИХ
РЕШЕЊА
У НАСТАВИ
КО
Сви наставници
- Примена прилагођених материјала
Сви наставници
индивидуалним карактеристикама
ученика
- Планирање и реализација огледних Наставници, педагог
часова
(савремене
методе
и
наставни системи)
- Планирање и реализација
тематских дана
Учитељи
- Планирање и реализација тимских
часова
Наставници
предметне наставе
КАДА
ДОКАЗИ
У току сваке
наставне године
-Припреме
наставника,
- протокол
педагога о
посећеним
часовима
- Свеске ученика,
- радни
материјали
- Припрема за час,
- евиденционе
листе,
- записник
стручних већа
-Оперативни план
учитеља,
- припрема за
тематски дан,
- евиденционе
листе,
-записник
стручних већа
-Оперативни план
наставника
предметне
наставе,
- припрема за
тимски час,
- евиденционе
листе,
У току сваке
наставне године
Једном у
полугодишту
сваке шк. године
Једном у
полугодишту
сваке шк. године
Једном у
полугодишту
сваке шк. године
ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ
Ученицима је
јасно шта се на
часу ради и због
чега.
Применом
прилагођених
материјала свако
постиже одређен
успех.
Настава је
ученицима
занимљивија због
примене
различитих
дидактичкометодичких
решења.
36
-записник
стручних већа
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
УЧЕЊЕ УЧЕЊА
РАЗЛИЧИТИМ
ТЕХНИКАМА
УЧЕЊА У
НАСТАВИ
- Оспособљавање ученика за
разумевање прочитаног текста
-Учење ученика коришћењу
различитих начина за решавање
задатака
-Оспособљавање ученика да ново
градиво повежу са претходно
наученим, са садржајима из
различитих области и са примерима
из свакодневног живота
- Оспособљавање ученика 5. разреда
за рационално учење
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију (планови и припреме наставника,
материјали за ученике, резултати на писменим проверама знања), посматрање
часова, интревју за ученике старијих разреда, анкетирање ученика, вредновање
наставних часова
Учитељи, предметни наставници, ученици, директор, педагог, чланови стручних
већа, Стручног актива за развој школског програма
На крају школске 2013/14. године, на крају сваког полугодишта од шк. 2014/15. г.
Сви наставници
Од фебруара
- Радни
Ученици су боље
2014. године,
материјали за
оспособљени за
ученике
разумевање
друго
прочитаног текста.
полугодиште
сваке шк. године
Ученици користе
Сви наставници
Прво
- Радни
различите начине
полугодиште од материјали за
за решавање
шк. 2014/15. г.
ученике,
задатака.
- свеске ученика
Сви наставници
Прво
полугодиште од
шк. 2014/15. г.
- Радни
материјали за
ученике,
- свеске ученика
Предметни
наставници,
У току првог
полугодишта
сваке шк.
године,
у току другог
полугодишта
сваке шк. године
- свеске за
матерњи језик
ученика 5.
разреда,
- чек листа о
познавању метода
и техника
рационалног
педагог
Наставници чешће
доводе ученике у
ситуације да
повезују
градиво са
претходно
наученим, са
садржајима из
различитих
области и са
примерима из
свакодневног
живота
37
- Анализа и примери добре праксе
(Учење ученика различитим
техникама учења на часу)
НАЧИН ПРАЋЕЊА
КО
КАДА
- Оспособљавање ученика за
процењивање свог напретка
- Оспособљавање ученика да
постављају себи циљеве у учењу
ОСАВРЕМЕЊИВАЊЕ
ОЦЕЊИВАЊА
УЧЕНИКА
- Оспособљавање ученика за
самооцењивање
Чланови НВ
На крају првог
квартала сваке
шк. године
учења
-Записник НВ
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију (планови и припреме наставника,
материјали за ученике), посматрање часова, интревју за ученике старијих
разреда о учењу учења на часовима, анкетирање ученика
Учитељи, предметни наставници, ученици, директор, педагог, чланови стручних
већа, Стручног актива за развој школског програма
У школсој 2014/15. години на крају првог полугодишта, на крају првог квартала
сваке школске године, у току другог полугодишта сваке школске године
Сви наставници
У току сваке
- Свеске ученика
наставне године - протокол за
Ученици млађих
разреда се
полугодиште од праћење часова
педагога
континуирано
шк. 2013/14. г.
оспособљавају за
- припрема
процењивање свог
наставника
напретка.
Сви наставници
Друго
- Сликовни
полугодиште
материјали у
Ученици старијих
млађим
од
разреда су боље
разредима,
шк. 2013/14. г.
оспособљени за
- свеске ученика,
процењивање свог
- радни
напретка и у
материјали за
складу са тим
ученике
постављају себи
- протокол за
циљеве у учењу.
праћење часова
педагога
Сви наставници
У току сваке
наставне године
- Свеске ученика
- протокол за
праћење часова
38
НАЧИН ПРАЋЕЊА
- Прилагођавање начина провере
знања ученицима
Сви наставници
У току сваке
шк. године
-Диференцирано оцењивање
Сви наставници
У току сваке
наставне године
педагога
- припрема
наставника
- Припреме
наставника,
- листа за
праћење
напредовања
ученика
- Листе за
праћење
напредовања
ученика,
- писмене провере
знања,
- мере
индивидуализ.
или ИОП
-Формирање ученичког портфолија
Сви наставници
У току сваке
шк. године
- портфолио
ученика у млађим
разредима,
- портфолио по
предметима за
ученике старијих
разреда
- Попуњавање листи за праћење
напредовања ученика
Наставници
У току сваке
шк. године
- попуњене листе
Прилагођавањем
начина провере
знања ученици
остварују боље
резултате
Бољи увид у рад и
напредовање
ученика.
ЕВАЛУАЦИЈА
Увид у педагошку евиденцију и документацију (прилагођене провере знања и
умења, листе праћења напредовања ученика, портфолио ученика, протокол о
снимљеном часу на коме су ученици оспособљавани за самооцењивање),
39
КО
КАДА
интервју за ученике, анкетирање ученика
Учитељи, предметни наставници, ученици, директор, педагог, чланови стручних
већа, Стручног актива за развој школског програма
У току другог полугодишта шк. 2013/14. године, у току сваке школске године
40
ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
Активности
Именовање наставника за
организовање припремне
наставе
Време
реализације
Септембар
Анализа резултата из
претходне школске
године
Август,
септембар
Иницијално
тестирање
ученика VIII разреда
Септембар
Реализација
наставе
припремне
У току
школске
године
Пробно тестирање
ученика
Мај, јун
Обавештавање родитеља
о постигнућима ученика
У току
школске
године
Симулација завршног
испита
Јун
Прилагођавање завршног
испита за ученике са
сметњама у развоју и
ученике из социјално
нестимулативних средина
Јун
Носиоци послова
Начин праћења
Директор
-Записник НВ,
- листе о
распоређивању
радника на послове и
радне задатке у
четрдесеточасовној
радној недељи
Стручна већа,
-Записници стручних
Подтим за
већа и НВ,
самовредновање -извештај Подтима за
постигнућа
сановредновање
ученика, НВ
постигнућа ученика
Наставници
-Резултати
матерњих језика, иницијалних
математике,
тестирања,
историје,
-евиденција у
географије,
дневницима о.-в. рада
физике и хемије
Наставници
Евиденција у
матерњих језика, дневницима о.-в. рада,
математике,
-евиденција
историје,
наставника
географије,
физике и хемије
Директор,
-Евиденција у
наставници
дневницима о.-в. рада,
матерњих језика, -резултати са пробног
математике,
тестирања
историје,
географије,
физике и хемије
Предметни
-Евиденција у
наставници,
дневницима о.-в. рада,
одељенске
-евиденција
старешине
одељењског
старешине
Педагог,
-Евиденција педагога и
Одељењске
одељењских
старешине
старешина
Директор, ТИО,
-Записник ТИО,
Тим за ИОП
-прилагођени тест
41
ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ
РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ
Активности
.Именовање Тима за
праћење расписаних
међународних и
националних конкуса за
развојне планове и
израду пројеката
Обавештавање ,
прикупљање и усвајање
идеја, у колективу,
везаних за постојеће
конкурсе
Реализација пројектних
активности
Време
реализације
Јануар
2014.г.,
августсептембар
сваке
школске
године
У току сваке
шк. године
У току сваке
шк. године
Носиоци
послова
Начин праћења
Директор
Записник НВ
Тим за пројекте
Записник Тима,
записник НВ
Директор,
Тим за пројекте
Евиденција реализације
пројектних
активности,фотографије,
продукти,извештаји,
сајт школе
42
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА
И ДИРЕКТОРА
Усавршавање наставника, стручних сарадника и директора у школи –
хоризонтално учење
Садржај усавршавања
- Планирање индивидуалног
стручног усавршавања
- Планирање стручног
усавршавања на нивоу
школе
Реализатор/
носиоци
активности
Сви
наставници,
стручни
сарадници,
директор
Тим за
стручно
усавршав.,
Педагошки
колегијум
- Реализација и праћење
индицидуалног стручног
усавршавања
Сви
наставници,
стручни
сарадници,
директор
- Планирање и одржавање
угледних и огледних часова
са анализом
Сви
наставници
- Планирање и одржавање
тематских дана са анализом
Учитељи
Облик рада
Индивид.
планирање
Врем.
месец
Септембар
Тимско
планирање
Септембар
Евидентир
ање стр.
усавршав.,
портфолио
Индивид.
планирање,
реализац.
часа
Током
школске
године
Новембар
Тимски рад
Мај
- Анализа и примери добре
праксе ,, Учење ученика
различитим техникама
учења на часу,,
Сви чланови
НВ
Дискусија,
анализа
Начин праћења
- Планови индив.
стручног
усавршавања
- Записник Тима
за стручно
усавршав.,
-Записник
Педагошког
колегијума
- План стручног
усваршавања
наставника, стр.
сарадника и
директора
-Евиденционе
листе
наставника,
стручних
сарадника и
директора,
- Портфолио
-Записници
струч. већа
- Попуњене
евалуационе
листе
-Записници
струч. веће
- Попуњене
евалуационе
листе
-Материјали са
тематског дана
- Записник НВ
Новембар
43
-Стручно усавршавање у
оквиру Наставничког већа
Анализа и примери добре
праксе ,, Прилагођавање
рада на часу образовноваспитним потребама
ученика,,
- Излагање са семинара
- Организовање одласка
ученика у биоскоп,
позориште, на спортске и
културне манифестације
- Рад у стручним активима и
тимовима
Приказ
књиге,
чланка, стр.
предавање,
едукативна
радионица
Сваке
школске
године,
једном у
полугод.
Дискусија,
анализа,
усвајање
Фебруар
Наставници
који су били
на
семинарима
Излагање
Током
наставне
године
Наставници
организат.
Организова
-ње
одласка
Током
наставне
године
Руководиоци
стр. актива и
координатор
тимова
Планирање
и
програмира
ње,
анализе,
обраде
података,
дискусије
Педагог
Сви чланови
-Записник НВ
- Евалуационе
листе са
радионице
-Материјали
- Записник НВ
Током
наставне
године
-Записници
струч. већа,
-Записник НВ
- Школска
евиденција
- Записници
струч. актива и
тимова
Наставници, стручни сарадници и
директор ће се ван школе стручно
усавршавати путем:
- програма сталног стручног усавршавања који се остварују извођењем обуке,
- праограма високошколских установа као облика целоживотног учења,
- стручних скупова,
- летњих и зимских школа (у зависности од финансијских средстава) и
- стручних и студијских путовања.
44
ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
Активности
- Подношење захтева установи
-Достављање захтева и доказа
одговарајућем стручном органу
Носиоци
активности
Наставници,
стручни
сарадници
Директор
Време
реали.
(месец)
У току шк.
године
Начин праћења
-Захтев за стицање
одређеног звања
У току шк.
године
-Захтев за стицање
одређеног звања
- докази о
испуњености услова
за стицање
одређеног звања
Директор
У току шк.
године
Надлежно веће
и Савет
родитеља
Директор
У току шк.
године
-Захтев за стицање
одређеног звања
- докази о
испуњености услова
за стицање
одређеног звања
- Мишљење
-Давање мишљења директору о
захтеву за стицање звања
Просветни
саветник
У току шк.
године
-Обављање стручно-педагошког
надзор над радом наставника,
васпитача, стручног сарадника
-Доношење решења о стицању
звања педагошког саветника и
самосталног педагошког
саветника
-Достављање захтева за давање
мишљења о предлогу за избор у
звање Заводу
Просветни
саветник
У току шк.
године,
Директор
У току шк.
године
Директор
У току шк.
године
-Доставља мишљење директору
установе
-Доношење решења о стицању
звања вишег педагошког
саветника или високог
педагошког саветника
Завод
У току шк.
године
У току шк.
године
-Достављање захтева
наставника на мишљење
одговарајућем стручном органу
-Давање мишљења о захтеву,
директору установе
-Достављање предлога за избор
у звање са захтевом и доказима
просветном саветнику
Директор
У току шк.
године
-Захтев за стицање
одређеног звања
- докази о
испуњености услова
за стицање
одређеног звања
-предлог за избор у
звање
-Мишљење
просветног
саветника
-Евиденција о
обављеном стручнопед. надзору
- Решење
-Захтев за давање
мишљења о
предлогу за избор у
звање Заводу
-Мишљење Завода
45
ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ
Активности у које ће се укључити
родитељи/старатељи
Носиоци
активности
- Правовремено информисање
родитеља о активностима у школи
Директор,
Стр. актив за
развојно
планирање, ОС
Директор,
чл. Савета
родитеља школе
Тим за додатну
подршку
- Укључивање родитеља у
годишње планирање рада школе
-Учешће родитеља у израду ИОП-а
- Неговање праксе „Отворена
врата''
-Укључивање
родитеља
у
планирање
и
реализацију
активности и
акција ученичких
организација
-Укључивање родитеља у Програм
заштите деце/ученика од насиља
-Укључивање родитеља у израду и
реализацију плана васпитног рада
са ученицима
- Укључивање родитеља у акције
на уређењу школе
- Укључивање родитеља у
планирање и реализацију
тематских дана
- Радионица (стручно предавање)
за родитеље будућих ученика
првог разреда
- Педагошка предавања за
родитеље (на основу потреба
родитеља одељења)
- Предавање за родитеље ученика
V р. о заштити деце на интернету
-Предавања за ученике из области
здравственог васпитања
-Предавања
занимањима
за
ученике
о
- Заједничко дружење родитеља и
ученика
- Подршка активностима „Игре без
граница“
Одељењске
старешине,
пред. наставн
Руководиоци
ученичких
организација,
родитељи
Савет родитеља
школе,
Тим за заштиту
деце ...
Одељењске
старешине,
педагог
Директор
Стручна већа за
област
предмета
Педагог,
васпитачи
Време
реали.
(месец)
Током
године
VIII, IX, VI
Током
године
Током
године
Начин праћења
Огласни панои у
школи,
записници,
wеб сајт школе
Записник Сав.
родитеља школе
ИОП,
евиденција о
сарадњи са
родитељима
Дневници рада
Током
године
Дневници рада,
фотографије
IX,
током
године
Евиденција
активности
Током
године
План васпитног
рада
Током
године
Током
године
Дневници рада
Мај
Материјали са
радионица,
евалуација
радионица, или
ПП презент.
Дневници рада
Дневници рада,
фотографије
Одељењске
старешине
Током
године
Наставник
Д. Бојанић
Родитељи
здравствеве
струке
Родитељи,
одељењске
старешине
Родитељи,
од.старешине
Родитељи
Током
године
Током
године
Дневници рада
Током
године
Дневници рада
Током
године
Јун
Дневници рада
Дневници рада
Фотографије
46
ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА
Циљ сарадње са локалном самоуправом јесте допринос повећању ефикасности
васпитно-образовног рада, развијању културе ученика, као и отварању школе према
свим организацијама које могу да допринесу остваривањеу поменутог циља.
Време
Носиоци
Активности
реали.
Начин праћења
активности
(месец)
Eвиденција
одељенског
Разредне
Током
старешине,
Сарадња школе са Школским
старешине,
школске
евиденција стручне
диспанзером и месном
секретар школе,
године
службе, евиденција
амбулантом
педагог
педагога
Разредне
старешине,
руководиоци
Дечјег савеза,
наставници језика
Педагог, директор,
одељењске
старешине
Дечја
недеља,
током
школске
године
Током
школске
године
Сарадња са МУП - ом
Директор
Током
школске
године
Сарадња са Црвеним крстом
Руководилац
Црвеног крста,
педагог, директор
Током
школске
године
Сарадња са Општинском
управом - Одељење за
друштвене делатн.
Током
Директор, секретар школске
године
Градска народна библиотека
''Ж. Зрењанин'' Зр,
Учитељи и
наставници
српског језика и
ликовне културе
Од октобра
до маја
Савез аматерских културноуметничких друштава
Зрењанин
Учитељи и
наставници
српског језика и
ликовне културе
Од октобра
до маја
Црква
Вероучитељи,
директор
Јануар
Средње школе
Одељењске
стареш. 8.
разреда, педагог
Април - Мај
Сарадња са медијима
Директор
Током
Сарадња школе са
Културним центром (Народно
позориште, биоскоп, музеј)
Сарадња школе са Центром
за социјални рад
Eвиденција
одељенског
старешине, извештај
о реализацији плана
Дечјег савеза
Евиденција стручне
службе
Eвиденција
одељенског
старешине,
евиденција
директора
Eвиденција
одељенског
старешине, извештај
о реализацији плана
Црвеног крста
Евиденција стручне
службе, евиденција
педагога
Евиденције
школских
акривности,
Фотографије,
ученички радови
Евиденције
школских
акривности,
Фотографије
Eвиденција
директора, анализа
приредбе
Eвиденција
одељенског
старешине,
евиденција педагога
Евиденција
47
школске
године
Током
школске
године
Месна организ. матице
словачке у Арадцу
Предметни
наставници,
директор
Сви запослени,
директор
Удружење грађана ''Хармонија'' Арадац
Одељењске
стареш. директор
Септембар
Месна заједница Арадац
Директор
По потреби
Удружење жена Ружа, Арадац
Јул
директора,
чланци из новина
Фотографије
Евиденција
директора
Eвиденција
одељенског
старешине
Евиденција
директора
48
Ред.
број
Име и презиме
1.
2.
3.
4.
Валери Драган
Марјена Крижан Закић
Борјанка Бојанић
Пирошка Велисављевић
5.
6.
7.
8.
9.
Весна Олујић
Зуска Петраш
Марка Којић
Владимир Јованов
Дејан Ракић
10.
11.
Еленка Пекар
Мартин Года
Улога у школи
директор
наставник
педагог
наставник,
председник Школског одбора
наставник
наставник
наставник
наставник
представник локалне
самоуправе
представник родитеља
представник ученика
Председник Школског одбора
_______________________________
/ Пирошка Велисављевић /
49
Download

RAZVOJNI PLAN važi za period 2013-2016