МЕДИЦИНСКА ШКОЛА "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" тел: 011-2618-058
Земун, ул. Наде Димић бр.4
факс: 011-2619-125
e-mail:[email protected]
www.medicinskazemun.edu.rs
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Земун, септембар 2014. године
САДРЖАЈ
I УВОДНИ ДЕО
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА........................... ....
2. ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ШКОЛЕ..................................................................................... ....
3. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ................................................................................................. ....
4. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ ............................................................................................ ....
2
4
6
7
4.1 Материјално-технички услови рада .............................................................. .... 7
4.2 Кадровски услови рада ................................................................................... .... 7
4.3 Услови средине ............................................................................................... .... 11
5. ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ .................................. .... 13
5.1 Глобални циљеви школе ................................................................................ .... 13
5.2 Oперативни циљеви школе ............................................................................ .... 14
6. ЗАДАЦИ ШКОЛЕ У НАРЕДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ .................................. .... 15
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА .................................................... ....
2. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА .................................................................... ....
3. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ................................................... ....
4. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ................................................. ....
5. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА .............................................................. ....
6. ДАНИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ.............................................................................. ....
7. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И ЗАМЕНИЦИ .......................................................... ....
8. СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ .................................................. ....
18
19
19
20
20
20
21
22
III ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
1. ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА ......... 46
2. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА - ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА ............................................................................................................................... 47
3. ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ................................................................... .... 47
4. ПЛАН РАДА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА ....................................................... .... 48
5. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ......................................................................... .... 49
IV ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА УЧЕНИЦИМА
1. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ........................................................... .... 52
2. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА.................................................. .... 54
3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА............................................................ .... 55
4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА............................................................................................ .... 57
4.1 Циљ екскурзија....................................................................................................... .... 57
4.2 Задаци екскурзија................................................................................................... .... 57
4.3 Садржаји екскурзија .............................................................................................. .... 58
4.4 Носиоци припреме, организације и извођења плана и програма екскурзија... .... 60
5. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА .............................................................................................. .... 62
5.1 План рада рецитаторске секције........................................................................ .... 63
5.2 План рада литерарне секције ............................................................................. .... 63
5.3 План рада позоришне секције............................................................................ .... 64
5.4 План рада новинарске секције .......................................................................... .... 64
5.5 План рада драмске секције................................................................................. .... 65
5.6 План библиотечке секције ................................................................................. .... 65
5.7 План рада географска секције ........................................................................... .... 66
5.8 План рада клуба Уједињених Нација................................................................ .... 67
5.9 План рада историјске секције ............................................................................ .... 69
5.10 План рада хора .................................................................................................... .... 69
5.11 План рада секције превентивне медицине ....................................................... .... 72
5.12 План рада психолошке секције.......................................................................... .... 72
5.13 План рада секције црвеног крста........................................................................ .... 74
5.14 План рада секције прве помоћи ......................................................................... .... 75
5.15 План рада секције реалистичког приказ повреда,обољења и стања............... .... 76
5.16 План секције за шминкање ................................................................................. .... 76
5.17 План рада еколошке секције ............................................................................... .... 77
5.18 План рада хемијске секције ................................................................................ .... 78
5.19 План рада спортске секције –мушки фудбал .................................................... .... 79
5.20 План рада спортске секције – женска одбојка .................................................. .... 80
5.21 План рада гимнастичке секције.......................................................................... .... 80
5.22 План рада спортске секције –стони тенис......................................................... .... 81
V ПЛАНOВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ........................................ 83
1.1. План рада педагога............................................................................................. 83
1.1. План рада психолога..................................................................................... .... 87
2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ ............................................................. ... 93
VI ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА ШКОЛЕ
И СТРУЧНИХ ОРГАНА
1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКOГ OДБОРА ........................................................................ .... 97
2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ......................................................................... .... 98
3. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ............................................................. .... 102
4. ПЛАН РАДА КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ................................... .... 106
5. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА.................................................................... .... 108
6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА...................................................................... .... 111
7. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА ................................................ .... 113
7.1.План рада стручног већа српског језика и књижевности................................... .... 113
7.2 План рада стручног већа страних језика ............................................................. .... 114
7.3.План рада стручног већа друштвених наука ....................................................... .... 116
7.4 План рада стручног већа природних наука ........................................................ .... 118
7.5 План рада стручног већа физичког васпитања и културе тела.......................... .... 121
7.6 План рада стручног већа математике и информатике........................................ .... 122
7.7 План рада стручног већа медицинске групе предмета....................................... .... 123
7.8 План рада стручног већа здравствене неге.......................................................... .... 125
7.9 План рада стручног већа козметичке групе предмета............................................. 127
7.10. План рада стручног актива за развојно планирање ......................................... .... 129
7.11 План рада тима за самовредновање и вредновање рада школе....................... .... 130
7.12 План рада педагошког колегијума ..................................................................... .... 132
7.13.Програм унапређивања васпитно-образовног рада школе .............................. .... 133
7.14.План школског маркетинга................................................................................. .... 133
7.15 План стручног усавршавања наставника........................................................... .... 134
7.16 План заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања (План тима за
превенцију насиља)........................................................................................................... .... 135
7.17 План тима за инклузивно образовање ............................................................... ... 137
ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА ................................................................................. .... 138
8. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ............. 139
I УВОДНИ ДЕО
1. Полазне основе за израду Годишњег плана рада
2. Преглед развоја школе
3. Делатност школе
4. Услови рада школе
4.1. Материјално-технички услови рада
4.2. Кадровски услови рада
4.3. Услови средине
5. Циљеви школе у наредној школској години
5.1. Глобални циљеви школе
5.2. Циљеви васпитања и образовања
6. Задаци школе у наредној школској години
Годишњи план рада 2014/2015.
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
Доношење Годишњег плана рада је обавеза Школе која је утврђена чланом 89
Закона о oсновама система oбразовања и васпитања. Школа је дужна да до 15.
септембра донесе Годишњи план рада којим се утврђују време, место, начин и
носиоци остваривања програма образовања и васпитања.
Годишњи план рада Школа доноси у складу са Развојном планом школе
(период 2011-2016. година) и програмом образовања и васпитања.
Годишњи план рада је израђен у складу са следећим прописа и то:
2.
ПРОПИС
Закон o oсновама система oбразовања и
васпитања
Закон о средњем образовању и васпитању
3.
Закон о раду
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Закон o уџбеницима и другим наставним
средствима
Правилник о општим основама школског
програма
Правилник о наставном плану и програму за
стицање образовања у трогодишњем и
четворогодишњм трајању у стручној школи за
подручје здравство и социјална заштита
Правилник о ближим условима у погледу
простора, oпреме и наст.сред. за остваривање
плана и програма заједн.предмета у
струч.школама за образовне профиле трећег и
четвртог степена стручне спреме у стручним
школама за подручје рада здравство и социјална
заштита
Правилник о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама
Правилник о наставном плану и програму огледа
за образовне профиле козметички техничар,
лабораторијски техничар, медицинска сестратехничар, стоматолошка сестра-техничар,
фармацеутски техничар, физиотерапеутски
техничар, здравствени неговатељ и масер
Правилник о наставном плану и програму
предмета грађанско васпитање за први разред
средње школе
Правилник о наставном плану и програму
предмета верска настава за средње школе
ИЗДАЊЕ
„Сл.гл.РС“ бр. 72/09, 52/2011
и 55/2013
„Сл.гл.РС“ 55/2013
„Сл.гл.РС“ бр.24/05 и 61/05,
54/09 и 32/2013 и 75/2014
„Сл.гл.РС“ бр.72/2009.
„Сл.гл.РС Пр.гласник“
бр.5/2004
„Сл.гласник Пр.гласник“ бр.
2/93...2/2009, 6/2010, 8/2013
11/2013 и 14/2013
„Службени гласник“
„Привредни гласник“ бр.
9/91
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр.6/90, и
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“,
бр.4/91......6/2005...8/2008,
1/2009...5/2010, 8/2010,
11/2013, 14/2013 и 5/2014
„Сл.Гласник
Р.Србије,Пр.Гласник“,бр25/20
04, 14/2005, 8/2006, 1/2007 и
3/2007
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр.5/2001
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр.6/03,23/04 и 9/05
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-1-
Годишњи план рада 2014/2015.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Правилник о наставном плану и програму за
стицање специјалистичког образовања у
једногодишњем трајање у стручној школи за
образовне профиле у подручју рада здравство и
социјална заштита
Правилник о врсти образовања наставника у
стручним школама које остварују наставни план и
програм огледа за образовне профиле козметички
техничар, лабораторијски техничар, медицинска
сестра-техничар, стоматолошка сестра-техничар,
фармацеутски техничар, физиотерапеутски
техничар, здравствени неговатељ и масер
Правилник o врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама
Правилник o врсти стручне спреме наставника
верске наставе за први разред средње школе и
критеријумима и начину оцењивања ученикс који
похађа верску наставу стручним школама
Правилник о сталном стручном усавршавању и
стицању звања наставника, васпитача и стручних
сарадника
Правилник о оцењивању ученика у средњој
школи
Правилник o евиденцији у средњој школи
Правилник o програму свих облика рада стручних
сарадника у средњој школи
Правилник о јавним исправама кoje издаје средња
школа
Правилник o дипломама за изузетан успех
ученика у средњој школи
Правилник о педагошкој норми свих облика
образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи
Правилник о упису ученика у средњу школу
Правилник o дозволи за рад наставника,
васпитача и стручних сарадника
Правилник о цени услуга средње школе
Правилник о стручно педагошком надзору
Правилник о програму обуке за педагошког
асистента
Правилник о календару образовно-васпитног
рада средњих школа за школску 2014/2015.годину
Правилник о стандардима квалитета рада
установе
Правилник о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр.12/1997 и 2/2012
„Сл.Гласник
Р.Србије,Пр.Гласник“,бр25/20
04, 1/2007 и 10/2009
„Просветни Гласник“, бр. 5/91;
1/92; 21/93....8/2003 и 6/2005,
2/2007 и 4/2007... 5/2011,
8/2011, 9/2013 и 6/2014
Просветни Гласник“, бр.
5/2001
Службени гласник РС бр.
13/2012, 31/2012 и 85/2013
Службени гласник бр. 33/99 и
108/2003
Службени гласник бр. 31/2006,
51/2006 44/2013 и 55/2014
„Сл.гласник Р. Србије
Пр.Гласник 5/2012
„Сл.гласник Р.Србије“,
бр.31/2006, 51/2006 И 44/2013
Сл.гласник 37/93
„Сл.Гласник Р.СрбијеПросветни Гласник“, бр.1/92,
23/97 и 2/2000.
„Сл.гласник РС.“бр.41/2014
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр.22/2005 и 51/2008
„Сл.гласник РС “ бр.35/93
„Сл.гласник РС“ бр. 34/2012
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр.11/2010
„Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр.3/2014 и 12/2014
„Сл.Гласник РС“, бр.7/2011 и
68/2012
„Сл.Гласник РС“, бр.30/2010
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-2-
Годишњи план рада 2014/2015.
31.
Стручно упуство о начину израде школске
документације
32.
Правилник о вредновању квалитета рада установе
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Правилник о наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног образовања
у подручју рада здравство и социјална заштита
Правилник о општим стандардима постигнућа за
крај општег средњег образовања и средњег
стручног образовања у делу опште образовних
предмета
Правилник о стандарду компетенција директора
установа образовања и васпитања
Правилник о стандарду компетенција за
професију наставника и њихов професионални
развој
Закон о образовању одраслих
Правилник о наставном плану и програму
стручних предмета средњег стручног образовања
у подручју рада здравство и социјална заштита
Правилник о наставном плану и програму опште
образовних предмета средњег стручног
образовања у подручју рада здравство и социјална
заштита
бр 119-01-346/1/2014-01 од
27.8.2014. Министарство
просвете, науке и технолошког
развоја
Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 9/2012
Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 7/2014 и 11/2014
Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 117/2013
Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 38/2013
Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 5/2011
Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 55/2013.
Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 7/2014.
Сл.Гласник РС Просветни
Гласник“, бр. 7/2014 и 11/2014
2. ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ШКОЛЕ
Школу је основао Народни одбор града Београда 11.07.1958. године. Школа је
имала званични назив Средња медицинска школа при Градској болници Београд. Рад
је отпочела са два одељења ученика првог разреда, једно при Градској болници
Београд и друго при Градској болници Земун.
Прве школске године уписано је 60 учениика. Имали су завршених шест разреда
гимназије и завршавали су ову школу у трајању од три године. Наредних година број
ученика и одељења се повећавао.
За успешан васпитно-образовни рад са ученицима, постигунете резултате на
такмичењима у знању и вештинама, за хуманитарне и културне активности Школа је
током свог постојања и рада добила бројна признања од којих су најважнија:
 Октобарска награда Земуна и
 Орден заслуга за народ са сребрним зрацима.
У току протеклих педесет шест године постојања и рада Школу су успешно
водили:
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-3-
Годишњи план рада 2014/2015.
Име и презиме
др Живојин Бошковић, лекар
др Никола Кешељевић, лекар
Невенка Франковић, педагог
Душан Батиница, професор српског језика
Марија Мандић, педагог
Вера Радоичић, професор српског језика
мр Сенка Грујић, професор хемије
др Надежда Радосављевић, лекар
Радица Стојановић, професор математике
временски период
01.09.1958 - 08.03.1959.год.
09.03.1959 - 20.11.1965.год.
21.11.1965 - 21.12.1973.год.
22.12.1973 - 17.09.1984.год.
18.09.1984 –26. 02.1985.год.
27.02.1985 - 23.02.1997.год.
24.02.1997- 05.04.2001.год.
06.04.2001 - 28.10.2002.год.
29.10.2002 -
У школској 2014/2015. години укупно је уписано 33 одељења и то:
у први разред је уписано укупно 8 одељења:
 пет одељења смера медицинска сестра-техничар,
 два одељења смера козметички техничар и
 једно одељење смера здравствени неговатељ.
у други разред 8 одељења и то:
 пет одељења смера медицинска сестра-техничар,
 једно одељење смера козметички техничар,
 једно одељење смера козметички техничар-оглед и
 једно одељење смера здравствени неговатељ.
у трећи разред 9 одељења и то:
 шест одељења смера медицинска сестра-техничар,
 једно одељење смера козметички техничар,
 једно одељење смера козметички техничар-оглед и
 једно одељење смера здравствени неговатељ-оглед.
у четврти разред 8 одељења и то:
 шест одељења смера медицинска сестра-техничар,
 једно одељење смера козметички техничар и
 једно одељење смера козметички техничар-оглед.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Одељење
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
Образовни профил
медицинска сестра-техничар
медицинска сестра-техничар
медицинска сестра-техничар
медицинска сестра-техничар
медицинска сестра-техничар
козметички техничар
козметички техничар
здравствени неговатељ
Укупно прва година
Број
ученика
35
32
31
30
29
34
28
30
249
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-4-
Годишњи план рада 2014/2015.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
II1
медицинска сестра-техничар
II2
медицинска сестра-техничар
II3
медицинска сестра-техничар
II4
медицинска сестра-техничар
II5
медицинска сестра-техничар
II6
козметички техничар
II7
козметички техничар-оглед
II8
здравствени неговатељ
Укупно друга година
III1
медицинска сестра-техничар
III2
медицинска сестра-техничар
III3
медицинска сестра-техничар
III4
медицинска сестра-техничар
III5
медицинска сестра-техничар
III6
медицинска сестра-техничар
III7
козметички техничар
III8
козметички техничар-оглед
III9
здравствени неговатељ-оглед
Укупно трећа година
IV1
медицинска сестра-техничар
IV2
медицинска сестра-техничар
IV3
медицинска сестра-техничар
IV4
медицинска сестра-техничар
IV5
медицинска сестра-техничар
IV6
медицинска сестра-техничар
IV7
козметички техничар
IV8
козметички техничар-оглед
Укупно четврта година
Укупно
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35
34
33
34
26
20
25
239
32
32
33
32
36
32
22
18
17
254
29
31
34
31
24
28
26
20
223
965
3. ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Meдицинска школа ''Надежда Петровић'' се налази у Земуну у улици Наде
Димић бр 4, испуњава све прописане услове за рад: назив, седиште и врсту установе,
програм образовања и васпитања, језик на коме ће се остваривати васпитно
образовни рад, довољан број ученика, простор, опрему, наставна средства,
наставнике и стручне сараднике у складу са прописаним стандардима, обезбеђена
средства за рад, обезбеђене хигијенскотехничке услове у складу са законом и
прописима којима се уређује ова област.
Школа је верификована за школовање следећих образовних профила:
Степен
стручне
спреме
Трајање
школовања
(год.)
II
III
IV
IV
2
3
4
4
ОБРАЗОВНИ
ПРОФИЛ
Болничар
Здравствени неговатељ- оглед
Медицинска сестра-техничар
Козметички техничар
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-5-
Годишњи план рада 2014/2015.
IV
V
V
V
4
5
5
5
Козметички техничар-оглед
Медицинска сестра техничар за реанимацију и интензивну негу
Медицинска сестра за трансфузију крви
Медицинска сестра техничар-инструментарка
4. УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
4.1 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА
Школа располаже са 18 учионица опште намене. Такође, у школи постоји
девет кабинета и то:
- један кабинет анатомије и физиологије,
- два кабинета здравствене неге,
- један кабинет прве помоћи,
- један кабинет естетске неге,
- један кабинет козметологије,
- један кабинет физикалне медицине и масаже,
- један кабинет грађанског васпитања и
- један кабинет рачунарства и информатике.
У школи постоји и посебан простор за активности Ученичког парламента.
Школа има библиотеку са 14 779 књигa који ће се и у школској 2014/2015.
години увећати. У школи постоје и две фискултурне сале који нису просторно
адекватне, један амфитеатар, зборницa и шест канцеларија.
Укупна површина школе је 4 446m2.
4.2 КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Школа располаже са стручно-педагошки оспособљеним наставним кадром.
Поред најважнијег фактора стручне оспособљености колектив карактерише висок
степен сарадничких односа, међусобног поштовања и уважавања, ентузијазам, што
ствара врло повољну радну климу.
А) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ у шк. 2014/2015. години
Р.бр.
Школска спрема
1.
Магистратура
Лекарска
специјализација
Висока стручна
спрема
Специјализација
Специјализација
наставници
здравствене неге
Виша школска
спрема
Средња школска
спрема
Основна школа
(први степен)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
УКУПНО:
Помоћ.
технич.
особље
Наставно
особље
1
3
4
7
7
1
1
55
Стручни
сарадн.
Администр.
финансијс.
особље
Руководство
школе
3
60
2
2
3
3
28
1
2
3
1
Укупно
100
1
2
4
4
31
1
5
12
12
13
124
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-6-
Годишњи план рада 2014/2015.
Б) ЗАПОСЛЕНИ ПО МЕСТУ РАДА
Руководећи и организациони кадар и стручни сарадници:
Р.бр.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Радица Стојановић
мр Биљана Јовановић-Главоњић
Јасмина Цвијовић-Вуковић
Данијела Живановић
Светлана Трикић
Милка Пуач
7.
Бојан Радић
РАДНО МЕСТО
директор
помоћник директора
координатор практ. наст.
педагог
психолог
библиотекар
стручни сарадник у
информатици
Године
радног
стажа
Радно
време
(%)
27
22
18
2
10
31
100
100
100
100
100
100
10
30
Наставно особље
Р.бр
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
1.
2.
Станишић Милорад
Михаљевић мр Мира
3.
Црногорац Славица
4.
5.
Конић Мирјана
Павловић мр Љиљана
6.
Станишић др Нада
7.
Перић Невенка
8.
Мартиновић Миодраг
9.
Томић Милица
10.
Тепавац др Весна
11.
Васиљевић Биљана
12.
Бајић Славица
13.
Бановић Весна
Шишиначки- Обрадовић
Бранка
Ђурашковић Борка
Белодедић Бранислав
Кнежевић Горјана
Милојевић Емина
Видојевић Снежана
14.
15.
16.
17.
18.
19.
РАДНО МЕСТО
проф. математике
проф. физичког васпитања
проф. социологије и
грађанског васпитања
проф. физике
проф. хемије
проф. педијатрије са негом и
патологије
наст. здравствене неге
проф.филозофије и грађанског
васпитања
наст. физикалне медицине и
масаже
проф. интерне медицине са
негом
проф. српског језика и
књижевности
проф. српског језика и
књижевности
проф. физичког васпитања
проф. ликовне културе и
естетике и декоративне
козметике
наст. здравствене неге
проф. физике
проф. здравствене неге
проф.музичке уметности
наст. здравствене неге
Године
радног
стажа
Рад.
време
(%)
37
37
100
100
36
100
34
34
100
100
34
100
34
100
33
100
33
100
32
100
31
100
30
100
30
100
30
22
29
27
27
27
26
100
100
100
20
100
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-7-
Годишњи план рада 2014/2015.
20.
21.
Мишић Драган
Величанин Веселинка
22.
Рајачић др Снежана
23.
Миленовић Саша
Милосављев-Пантелић
Оливера
24.
25.
Јовановић Јелена
26.
Михић Љиљана
27.
28.
29.
Тасић Јован
Папић др Јадранка
Хасанбеговић Бојана
30.
Драгана Милошевић
31.
32.
Гојић Расема
Чкојић Мира
33.
Зец др Јасна
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Цветковић-Лазић Славица
Марковић Славица
Шундерић Снежана
Инђић Милена
Ивановић Стојана
Никочевић Емина
Петковић Драгана
41.
Обрадовић др Ксенија
42.
Савић Гордана
43.
Динић Тања
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Изгаревић-Вељковић
Марија
Иванов Валентина
Јеленковић Владимир
Алексић Лидија
Ђурђевић др Мирјана
Живојиновић-Братигам
Биљана
50.
Весановић др Светлана
51.
Косановић др Вања
52.
Гаврановић Валентина
53.
Ракић Наталија
54.
Богићевић др Сања
55.
56.
Никчевић Биљана
Милошевић Ива
проф. физичког васпитања
наст. здравствене неге
проф. патологије и хигијене са
здравственим васпитањем
наст. здравствене неге
26
26
100
100
25
100
25
100
наст. здравствене неге
25
100
проф. српског језика и
књижевности
проф. српског језика и
књижевности
наст. здравствене неге
проф.дерматологије са негом
наст. здравствене неге
професор музичке културе
24
100
24
100
24
23
22
100
100
100
22
20
проф. историје и грађ.васпит.
наст. здравствене неге
проф. фармакологије и
анатомије и физиологије
наст. здравствене неге
наст. здравствене неге
проф.физике
наст. здравствене неге
наст. здравствене неге
наст. здравствене неге
наст. естетске неге
проф.микробиологије и
хигијене са здравственим
васпитањем
наст. здравствене неге
проф. грађанског васпитања и
историје
21
21
80
100
20
100
20
20
20
19
19
19
18
100
100
100
100
100
100
100
18
100
17
100
17
100
проф. здравствене неге
17
100
проф. хемије
проф. математике
наст.здравствене неге
проф. анатомије и физиологије
17
16
14
14
100
100
100
100
проф. физичког васпитања
14
30
проф. естететске хирирургијеспољни сарадник
проф.физикалне медицине,
масаже и прве помоћи
проф. енглеског језика
проф. математике-породиљско
боловање
проф. гинекологије и
акушерства, анатомије и
физиологије, патологије,
хирургије са негом
наст. естетске неге, масажа
наст. здравствене неге
14
20
12
100
12
100
12
95
12
100
12
12
100
100
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-8-
Годишњи план рада 2014/2015.
проф.историје и грађанског
васпитања-неплаћено одсуство
наст. естетске неге
наст. естетске неге
проф. географије, медицинске
географије и грађанског
васпитања
проф. рачунарства и
информатике и
предузетништва
проф. енглеског језика
проф. енглеског језика
проф. рачунарства и
информатике
проф. биологије
проф.грађанског васпитања
проф. устава и права грађана и
социологије
проф. интерне медицине са
негом, дијететике,хигијене;
инфектологије са негом и
основи клиничке медицине
проф. хемије
проф. козметологије
57.
Милановић мр Александар
58.
59.
Тодоровић Дубравка
Мајкић Мирјана
60.
Пујић Јелена
61.
Кнежевић Никола
62.
63.
Мирјана Лазић
Бишкуповић Анита
64.
Пешић Хилда
65.
66.
Џивџановић Снежана
Јаблановић Наташа
67.
Нововић Слађана
68.
Тешић др Наташа
69.
70.
Ристић Љиљана
Петровић Милена
Прица Милкица-породиско
професор латинског језика
одсуство
Јаковљевић Марија,
проф. козметологије
породиљско одсуство
71.
72.
12
60
11
11
100
100
11
80
11
70
11
10
100
100
10
100
10
10
100
10
10
50
10
100
9
9
5
100
9
89
9
100
проф. српског језика и
9
100
професор медицинске
биохемије и фармакологије
9
90
настав. здравствене неге
8
100
проф.хирургије са негом
7
100
вероучитељ
7
80
професор медицинске
биохемије;фармакологије
7
100
настав.здравствене неге
наставник естетске неге
настав.здравствене неге
настав.здравствене неге
проф. хирургије са негом
професор биологије
настав.здравствене неге
проф. психологије
проф. културе тела
проф.математке
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
100
100
100
100
100
60
100
80
25
44
настав. здравствене неге
4
100
проф.енглеског језика
проф.неуропсихијатрије са
4
3
67
100
73.
Ковачевић-Сапсај Снежана књижевности
74.
Ивановић Катарина
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Вујовић Сања, породиљско
одсуство
Нишавић-Благојевић др
Ана, породиљско
одстуство
Џопалић Јелена
Вранић Снежана
породиљско остуство
Марковић Елизабета
Филиповић Милица
Хофер Марија
Живковић Невена
Обућина др Марина
Јововић Јелена
Лаловић Дијана
Ванић Ирена
Матијевић Мирко
Ракић Иван
Mилошевић Драгана,
породиљско одсуство
Младеновић Тијана
Ћирић др Наталија
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-9-
Годишњи план рада 2014/2015.
негом; прве помоћи
92.
93.
Шобић Љиљанa
94.
95.
Ћосић Милица
Јанковић Марија
96.
Андрић Ивана
97.
98.
99.
100.
101.
професор српског језика и
књижевности
настав.здравствене неге
настав.здравствене неге
проф.биологије и специјалне
ботанике
настав.здравствене неге
професор латинског језика
професор историје
професор прве помоћи
професор козметологије
Вељковић Јелена
Дотлић Александар
Милоичић Владимир
Милојевић др Едита
Ераковић Ивана
2
22
2
1
100
100
1
65
1
1
2
1
0
100
89
60
50
50
Административно-финансијско особље
Р.бр
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Шаре Сенија
Матијевић Нада
Николић Ружа
4. Мирјана Милошевић
1.
2.
3.
РАДНО МЕСТО
референт за ученичка питања
шеф рачуноводства
секретар
благајник
Године
радног
стажа
Радно
време
(%)
33
32
19
19
100
100
100
100
Године
радног
стажа
Радно
време
(%)
22
34
29
24
21
15
26
15
9
6
5
5
2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Помоћно-техничко особље
Р.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Ненад Дејановић
Гашевић Зорка
Тривковић Љиљана
Миљковић Јадранка
Стијаковић Видица
Деспот Милка
Пејић Драгица
Стевановић Милена
Рацић Биљана
Станојевић Марија
Смиљанић Љиљана
Стевановић Весна
Вукосављевић Снежана
РАДНО МЕСТО
домар
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
радник на одржавању хигијене
4.3 УСЛОВИ СРЕДИНЕ
Поред простора у школи за остваривање програмских садржаја, тј. обављање
вежби, вежби у блоку и професионалне праксе школа je успоставила сарадњу са
следећим здравственим установама и козметичким салонима:
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-10-
Годишњи план рада 2014/2015.
Козметички салони
Козметички салон „Harmony“
КС „Јасна“
Antianging центар
Студио „Miolift“
Starmedik
КС“Естетик студио стар“
КС“Злата“
КС“М“
Здравствена установа
КБЦ „Бежанијска коса“
КБЦ „Земун“
Војномедицинска академија, Београд
Клинички центар Србије- Београд
ГАК „Народни фронт“-Београд
Институт за ѕдравствену заштиту
мајке и детета “др Вукан Чупић“,
Нови Београд
Специјална болница за болести
зависности – Београд
Дом здравља Земун
Диспанзер за ментално здравље –
Београд
Геронтолошки центар Београд радна
јединица Бежанијска коса, Нови
Београд
Специјална болница за
рехабилитацију и ортопетску
протетику, Београд
Центар за заптиту одојчади, деце и
омладине, Београд
Инситут за ортопедско- хируршке
болести „Бањица“, Београд
Наставник
Петковић Драгана
Никчевић Биљана
Мајкић Мирјана
Филиповић Милица
Тодоровић Дубравка
Наставник
Невена Живковић, Ива Mилошевић
Невенка Перић, Емина Никочевић,
Драгана Благојевић (Јелена Вељковић)
Славица Цветковић-Лазић, др Јадранка
Папић, Славица Марковић, Дијана
Лаловић и Милица Ћосић
Мирјана Чкојић, Видојевић Снежана,
Стојана
Ивановић,
Величанин
Веселинка, Горјана Кнежевић, Лидија
Алексић, Сања Вујовић (Марија
Хофер), Инђић Милена, Елизабета
Марковић
Гордана Савић
Оливера Милосављев-Пантелић
Саша Миленовић
Милица Томић, Саша Миленовић
Саша Миленовић
Снежана Видојевић
Снежана Видојевић
Снежана Видојевић
Јован Тасић
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-11-
Годишњи план рада 2014/2015.
5. ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ



5.1. ГЛОБАЛНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ СУ ДЕФИНИСАНИ НА ОСНОВУ:
законских аката,
ресурса са којима Школа располаже,
анализе постигнитих резултата у протеклом периоду.
ЦИЉЕВИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
- oспособљавање за самостално учење, даље образовање и самосталан рад, у складу
са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;
- подстицање и развој психо-физичких и здравствених способности код ученика;
- развој интелектуалних капацитета и знања ученика нужних за разумевање природе,
друштва, себе и света у коме живе, у складу са својим развојним потребама,
могућностима и интересовањима;
- oспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на
сопствени развој и будући живот;
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције
и културе, као и традиције и културе националних мањина;
- развијање свести о значају заштите и очувања животне средине;
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности
демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;
- уважавање плурализма вредности и омогућавање подстицања и изградње
сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима
различитости и добробити за све;
- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање
способности за живот у демократски уређеном друштву;
- развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских
заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу ученицима и
спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;
- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког
живота и подстицање индивидуалне одговорности.
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-12-
Годишњи план рада 2014/2015.
5.2 ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ
1. САРАДЊА И КООПЕРАТИВНОСТ НАСТАВНОГ КОЛЕКТИВА:





Међусобна сарадња свих учесника у наставном процесу у праћењу и
усаглашавању рада колега једнаких по образовању и позицији унутар стручног
образовања,
препознавање и величање добре праксе и снага,
прихватање културе отвореног примања и давања искрених, подстичућих,
кључних, конструктивних и стриктних повратних информација,
давање и примање професионалних савета разматраних кроз дискусију и
дијалог заснованих на јасним доказима или препознатој доброј пракси,
схватање да не постоји један „најбољи“ модел, већ да су партнери у оквиру
праћења рада колега једнаких по образовању и позицији особе које уче унутар
процеса који их подстиче да надограђују своје искуство.
2. ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА УЧЕНИКА:
 Јачање превентивних мера и активности у циљу заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања,
 прилагођавање планова рада школе специфичностима одељења,
 прилагођавање наставника захтевима и могућностима ученика,
 прилагођавање темпа рада различитим потребама ученика,
 прилагођавање наставног материјала индивидуалним карактеристикама
ученика.
3. ПРИПРЕМА И ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ У КОЈОЈ УЧЕНИЦИ СТИЧУ
ЗНАЊА НА ЧАСУ
 Примена техника рада у настави у којој ученици активно учествују у раду на
часу,
 израда радова/продуката рада ученика у настави,
 припремање повратне информације за ученике у циљу самосталног решења
задатка или напредовања у учењу,
 примењивање техника и метода у настави које ће ученицима омогућити да
образложе како су дошли до решења.
4. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УСПЕШНОСТИ И НАПРЕДОВАЊА
УЧЕНИКА
 Анализирање постигнуте просечне оцене на завршним испитима у
односу на претходну годину,
 праћење ефеката напредовања ученика који похађају допунску
наставу,
 праћење броја ученика који су напустили школовање - у односу на
претходну годину,
 после извршених анализа предлагати даље мере и подршку ученицима,
 успоставити сарадњу са породицом у циљу веће информисаности и
пружања помоћи ученику,
 праћење и анализа свих случајева насилног понашања,
 пружање подршке Ученичком парламенту.
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-13-
Годишњи план рада 2014/2015.
6. ЗАДАЦИ ШКОЛЕ У У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
Област
Задаци и активности
Носиоци
активности
НАСТАВА НАСТАВНИ
ПЛАН И
ПРОГРАМ
Већа искоришћеност опреме, средстава и
простора
Хигијенско, естетско и функционално
сређивање кабинета и учила која се
користе.
Руководиоци
стручних већа и
предметни
наставници
Селективан и функционалан приступ
изради оперативних и глобалних планова
на основу темељне анализе и непосредног
увида у наставни план и програм и
потребе струке коју школујемо.
Сви наставници
у сарадњи са
педагошко
психолошком
службом
Наставници у
Стварање услова за квалитетнију и сарадњи са
ефикаснију наставу
психолошкоИзрада дидактичког материјала за наставу. педагошком
службом
Сви наставници,
а посебно
наставници
медицинске
Повезивање садржаја у оквиру сродних,
групе предмета,
посебно стручних, као и свих осталих
наставници
предмета који су предвиђени планом и
здравствене
програмом.
неге, педагошкопсихолошка
служба
Наставници у
сарадњи са
Осавремењивање наставе увођењем
наставницима
мултимедијалних учила и помагала.
рачунарства и
Методичка обука наставника кроз
информатике и
семинаре и непосредне међусобне
психолошко
контакте
педагошка
служба
ПедагошкоТимски рад у планирању и припремању
психолошка
наставе
служба
Појачане активности на уводним часовима Предметни
у циљу сагледавања целине градива.
наставници и
педагог
Стручна већа у
сарадњи са
Израда календара писмених задатака и
педагошковежби.
психолошком
службом
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-14-
Годишњи план рада 2014/2015.
Покретање ученичких акција за
- Уређење учионица
- Уређење школског дворишта.
САДРЖАЈИ РАДА
СА УЧЕНИЦИМА
Мере
за
стимулисање
позитивног
понашања и рада ученика
-избор ученика
сваког одељења са
најбољим постигнутим успехом
и
истицање листе на видним местима у
Школи,
-афирмисање
свих позитивних облика
понашања.
Наставници
физичког
васпитања,
Савет родитеља,
Ученички
парламент,
одељењске
старешине,
педагошко психолошка
служба,
руководство
школе
Савет родитеља,
педагошко психолошка
служба,
одељењска већа,
Наставничко
веће и
одељењске
старешине
Одељењске
старешине,
Информације ученика у циљу подизања
предметни
квалитета наставе
наставници,
- информисање ученика о иницијалним
Савет родитеља,
циљевима који се постављају као
Ученички
очекивани исходи,
парламент и
- упознавање ученика са календаром
педагошкописмених вежби и задатака.
психолошка
служба
САРАДЊА СА
РОДИТЕЉИМА
Побољшање протока информација
- информисање ученика о
свим
похвалама, признањима, успесима
- приказ и информисање постигнутог
успеха сваког појединог ученика
Руководство
Школе,
одељењске
старешине и
педагог
Едукација одељењских старешина за
васпитни рад са ученицима
Успостављање тешње сарадње ученикродитељ-одељењски старешинапедагошко-психолошка службаруководство школе у циљу постизања
бољих резултата и успеха ученика, као и
на подизању квалитета наставе
Педагог и
психолог
Педагог и
психолог
Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
-15-
Годишњи план рада 2014/2015.
II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
2. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
3. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
4. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
5. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
6. ДАНИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ
7. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
8. СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
17
Годишњи план рада 2014/2015.
1. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
У среду, 21. јануара 2015. године радиће се по распореду часова од понедељка.
У четвртак, 19. фебруара 2015. године радиће се по распореду часова од уторка.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
18
Годишњи план рада 2014/2015.
2. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Сви облици образовно-васпитног рада реализоваће се у оквиру петодневне радне
недеље.
Теоријска настава ће се реализовати у две смене у школи. У преподневној смени
настава се организује за ученике првог и другог разреда, а у поподневној смени за ученике
трећег и четвртог разреда.
I
СМЕНА
пре подне
II
СМЕНА
По подне
ЧАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ТРАЈАЊЕ
730
820
925
1015
1110
1200
1250
ЧАС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1345
1435
1535
1625
1720
1810
1900
815
905
1010
1100
1155
1245
1335
ОДМОР
5
20
5
10
5
5
/
ТРАЈАЊЕ
ОДМОР
1430
1520
1620
1710
1805
1855
1945
5
15
5
10
5
5
/
3. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОД
I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
III РАЗРЕД
IV РАЗРЕД
Одељенско
веће
04.11.2014.
у 1400
03.11.2014.
у 1400
04.11.2014.
у 1130
03.11.2014.
у 1130
Одељенско веће
Одељенско веће
Одељенско веће
26.12.2014.
у 1400
25.12.2014.
у 1400
26.12.2014.
у 1130
25.12.2014.
у 1130
02.04.2015.
у 1400
03.04.2015.
у 1400
03.04.2015.
у 1130
20.03.2015.
у 1130
22.06.2015.
у 1000
22.06.2015.
у 1200
22.06.2015.
у 1400
29.05. 2015.
у 1800
Седнице одељењских већа свих одељења биће одржане у августу 2015. године у периоду
од 24-28. Поред планираних седница по потреби заказиваће се и ванредне седнице
одељењских већа. Седнице за огледна одељења биће одржане и након обављене
професионалне праксе.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
19
Годишњи план рада 2014/2015.
4. КАЛЕНДАР СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Р.бр.
Датум
Дан
Месец
1
11.
четвр
сеп
2
13.
пон.
окт.
3
6.
четв
нов.
4
9.
утор.
дец.
5
27.
утор.
јан
6
6.
пон.
април
7
12.
утор.
мај
8
01.
пон.
jун
9
24.
сред
јун
10
11
1-10
15-20
јул.
авг.
12
31.
Пон.
авг.
Седнице Наставничког и одељењских већа, осим планираних календаром заказиваће се по
потреби.
5. ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА
У јуну месецу одржаће се разредни испити за ученике свих разреда и поправни
испити ученика завршних разреда. У августу месецу организоваће се поправни и
разредни испити за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда.
Матурски испит за ученике четвртог разреда и завршни испит за ученике III9
(здравствени неговатељ-оглед) организоваће се од 08. до 19. јуна 2015. год. и од 24. до 31.
августа 2015. године.
Матурски испит из српског језика у јунском испитном року одржаће се 6. јуна
2015. године.
Испити за ванредне кандидате, кандидате на доквалификацији и преквалификацији
организоваће се од 15-31. у испитним роковима (октобар, децембар, фебруар, април, јун и
август). Матурски испит за ове ученике организује се након полагања последњих испита у
испитним роковима.
6. ДАНИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ
Школа ће пригодним програмом свечано обележити дане који су од посебног
значаја за живот и рад школе и то:
Дан школе- 12.октобар
Дан козметичког смера – 9. децембар
Свети Сава – 27. јануар
Дан сестринства – 12.мај
Крајем децембра 2014. године биће одржана новогодишња приредба за децу
радника наше школе.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
20
Годишњи план рада 2014/2015.
7. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И ЗАМЕНИЦИ
Одељење
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
II1
II2
II3
II4
II5
II6
II7
II8
III1
III2
III3
III4
III5
III6
III7
III8
III9
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
IV7
IV8
Одељењски старешина
Снежана Шундерић
Мирјана Лазић
Александар Дотлић
Хилда Пешић
Дијана Лаловић
Дубравка Тодоровић
Ивана Андрић
Љиљана Ристић
Славица Цветковић-Лазић
Мирјана Конић
мр Љиљана Павловић
Јелена Пујић
Марија Изгаревић-Вељковић
Валентина Гаврановић
Др Снежана Рајачић
др Јасна Зец
Бојана Хасанбеговић
Љиљана Михић
Анита Бишкуповић
Горјана Кнежевић
Tања Динић
Снежана Џивџановић
Валентина Иванов
др Наташа Тешић
Емина Никочевић
Јелена Јовановић
др Сања Богићевић
Тијана Младеновић
Расема Гојић
Бранислав Белодедић
Јован Тасић
Весна Бановић
Мирјана Мајкић
Заменик одељењског старешине
др Мирјана Ђурђевић
Елизабета Марковић
Владимир Милоичић
Невена Живковић
Драган Мишић
Снежана Ковачевић-Сапсај
др Вања Косановић
Никола Кнежевић
Ирена Ванић
др Нада Станишић
Милорад Станишић
др Ксенија Обрадовиж
Иван Ракић
Биљана Живојиновић-Брајтигам
Милица Филоповић
Борка Ђурашковић
Јелена Јововић
мр Мира Михаљевић
др Наталија Ћирић
др Весна Тепавац
др Марина Обућина
Славица Бајић
Биљана Никчевић
Мирко Матијевић
Љиљана Шобић
Миодраг Мартиновић
Катарина Ивановић
Славица Црногорац
Гордана Савић
Слађана Нововић
Веселинка Величанин
Бранка Шишиначки-Обрадовић
Др Јадранка Папић
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
21
Годишњи план рада 2014/2015.
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
1
2
теоријска настава
18
2
1
1
1
2
10
1
2
1 записник
1 стручно
веће
40
теоријска настава
18
2
1
1
1
2
10
1
2
2 по налогу
40
теоријска настава
4
0,5
0,5
2,2
0,2
0,4
0,7 по налогу
9
теоријска настава
18
2
1
1
1
III 2
1
1
10
1
1
2
1 извештај о
раду школе
40
теоријска настава
18
2
1
1
1
IV1
1
1
10
1
1
2
0,5
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
2 по налогу
1 часопис
Укупно
10
Остало
2
Припрема
1
Дежурство
1
„Отворена врата“
1
Старешинство
2
Испити
теоријска настава
18
Матура припрема
Рад у стрч.органима
6. Јелена Јовановић
српски језик
и
књижевност
III2,3,4 IV4,5,6
српски језик
и
књижевност
III1,5 IV1,2,3,7
Стручно усавршав.
5. Љиљана Михић
српски језик
и
књижевност
III9, IV8
Секције
4. Љиљана Шобић
Допунска/додатна
3. Биљана
Васиљевић
Писмени задаци
2. Славица Бајић
српски језик
и
књижевност
I5,6,7,8 II5,6
српски језик
и
књижевност
I1,2,3,4 III6,7
српски језик
и
књижевност
II1,2,3,4,7,8 III8
Број часова наставе
1. Снежана
Ковачевић-Сапсај
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
8. СТРУКТУРА 40-ТО ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
40
40
22
10.Тијана
Младеновић
11. Анита
Бишкуповић
12. Валентина
Гаврановић
13. Мирјана Лазић
Остало
Укупно
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
блок
4,8
0,2
1,6
0,2
0,4
0,8 хор
8
0,5
2,3
0,2
0,4
0,5 пано
9
музичка
култура
I1,2,3,4,5,8
ликовна
култура
I6,7
ликовна
култура
I6,7
естетика и
декоративна
козметика
IV7
енглески
језик
II,4,5,7 IV3,4,5
енглески
језик
I5,6,7,8
III1,2,3,4,5
енглески
језик
II1,2,3,6,8
III6,7,8,9
енглески
језик
I1,2,3,4 IV1,2,6,7,8
Припрема
8
Дежурство
0,8 хор
„Отворена врата“
0,4
Старешинство
0,2
Испити
1,6
Матура припрема
0,2
Секције
блок
4,8
Допунска/додатна
музичка
култура
I1,2,3,4,5,8
Писмени задаци
Рад у стрч.органима
9. Бранка
Шишиначки –
Обрадовић
Стручно усавршав.
8.Драгана
Милошевић
Број часова наставе
7. Емина Милојевић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
блок
1,7
ликовна
уметност
II8
0,4
теоријска настава
2
теоријска настава
12
1,3
1
0,5
IV3
1
1
теоријска настава
18
2
1
1
III 3
1
1
теоријска настава
18
2
1
1
II6
1
теоријска настава
18
2
1
1
I2
1
6,7
1
0,5
1
1
10
1
1
2
1 стручно
веће
40
1
1
10
1
1
2
1 по налогу
40
1
1
10
1
1
2
1 по налогу
40
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
26
23
Рад у стрч.органима
1
1
1
0,6
IV4
1
1
1
8
1
0,8
1,6
32
1
6
0,6
1,4
24
грађанско
васпитање
II7,8
III1,5,67,8,9
IV1,2,38,7
теоријска настава
18
1
10
1
2
1 по налогу
40
историја
I1
теоријска настава
2
2
10
1
2
1 пано
2 по налогу
40
1
1
1
1
1
III5
1
1
1
Укупно
Стручно усавршав.
1
Остало
Педагошка документац.
9
Сарад.са са наставним
базама
Припрема
1
Матура припрема
1
Секције
I3
1
Допунска/додатна
Писмени задаци
1
теоријска настава
2
теоријска настава
12
грађанско
васпитање
II3, II56
Дежурство
18. Миодраг
Мартиновић
1
теоријска настава
14
историја
I,2,3,4
II1,2,3
филозофија
IV1-8
„Отворена врата“
17. Тања Динић
2
Старешинство
16.Владимир
Милоичић
теоријска настава
16
Испити
15. Расема Гојић
латински
језик
I1,2,3,4,5,6,7,8
историја
I5,6,7,8
II4,5,6
грађанско
васпитање
IV4,6
Број часова наставе
14.
Александар
Дотлић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
1 по налогу
36
теоријска настава
16
1
1
теоријска настава
4
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
24
23. Јелена Пујић
1 пано
2 по налогу
40
0,5
1
5
0,5
1
1 ученички
парламент
1 по налогу
20
1
1
8
1
2
1 тим
1 стручно
веће
32
1
0,1
0,2
0,6 по налогу
4
0,8
1,6
теоријска настава
13
теоријска настава
3
теоријска настава
7
теоријска настава
16
грађанско
васпитање
II2
теоријска настава
2
географија
I1-7
теоријска настава
14
грађанско
васпитање
II4
теоријска настава
2
1
0,1
0,6
1
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
2
Припрема
1
Дежурство
10
„Отворена врата“
2
Старешинство
1
Испити
Матура припрема
Секције
Допунска/додатна
Писмени задаци
Број часова наставе
Укупно
22. Наташа
Јаблановић
1
Остало
21. Ирена Ванић
теоријска настава
7
Рад у стрч.органима
20. Слађана Нововић
грађанско
васпитање
I4,5,6,8
социологија
II8, IV1,2,3,4,5,6
социологија
II7 III7
устав и
права
грађana
IV1-7
психологиja
II1,2,3,4,5,8, III8,
IV7
Стручно усавршав.
19. Славица
Црногорац
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
1
II4
1
1
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
8
1
32
25
30. Љиљана Ристић
Остало
Укупно
1
10
1
1
2
1 стручно
веће
40
теоријска настава
20
1
1
II2
1
1
1
10
1
1
2
1 упис
40
теоријска настава
20
1
1
IV5
1
1
1
10
1
1
2
теоријска настава
16
1
1
2
8
1
2
теоријска настава
20
1
1
1
II3
1
1
1
10
1
1
2
40
теоријска настава
20
1
1
1
III7
1
1
1
10
1
1
2
40
Писмени задаци
хемија
I8
теоријска настава
1
31.Снежана
Џивџановић
биологија
I5,6,8 II5,6,7
III4,5,6,7
теоријска настава
20
1
32. . Јелена Јововић
биологија
I1,2,3 III1,2,3
теоријска настава
12
1
Сарад.са са наставним
базама
Рад у стрч.органима
1
Припрема
I1
1
Матура припрема
1
Секције
1
Допунска/додатна
теоријска настава
20
Број часова наставе
Стручно усавршав.
29. Валентина
Иванов
хемија
I1,2,3,,4,5,6,7
II1,2,3
хемија
II4,5,6
III1,2,3,4,5,6,7
Педагошка документац.
28. мр Љиљана
Павловић
медицинска
биохемија
II7,8 IV1-7
Дежурство
27. Ивановић
Катарина
„Отворена врата“
26. Бранислав
Белодедић
Старешинство
25. Мирјана Конић
физика
I1,2,3,4,5
II8 III4,5,6,7,9
физика
II1,2,3 4,5,6,7
III1,2,3
физика
I6,7,8
IV1,2,3,4,5,6,7
Испити
24. Снежана
Шундерић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
1 по налогу
1 по налогу
I8
1
1
1
0,5
III6
1
40
32
2
1
1
10
2
6
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
1
1
2
0,6
1,2
40
0,7 по налогу
24
26
37. Хилда Пешић
38. Никола
Кнежевић
39. мр Мира
Михаљевић
2 по налогу
40
2
10
1
2
2 по налогу
40
1
4,5
0,5
1
1
2
теоријска настава
18
2
2
1
математика
II4,5,8
теоријска настава
8
1
1
1
рачунарство
информатик
I3,4,5,6,8
теоријска настава
20
рачунарство
информатик
I1,2,7
предузетниш
тво
IV8
физичко
васпитање
II3,4,5, III1,2,3,4,5
IV1,2
1
1
I4
1
Дежурство
2
Секције
2
Писмени задаци
1
6,5
1
10
1
1
2
теоријска настава
12
Укупно
Рад у стрч.органима
2
I7
1
Остало
Стручно усавршав.
1
0,7
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
10
1
теоријска настава
1
Припрема
36. Иван Ракић
1,2
„Отворена врата“
математика
I4,6,7,8 II7
III8,9,IV8
0,6
Старешинство
35. Владимир
Јеленковић
34. Милорад
Станишић
1
Испити
теоријска настава
18
33. Ивана Андрић
Матура припрема
теоријска настава
12
Допунска/додатна
Број часова наставе
биологија
I4,7 II1,2,3,4
специјална
ботаника
III8
математика
I1-3 II1-3,6
Име и презиме
Предмет и одељења у
којима предаје
Годишњи план рада 2014/2015.
26
18
1 часопис
1 стручно
веће
40
1
2
7
1
2
1промотивни
материјал
28
1
2
10
1
2
3 по налогу
40
теоријска настава
2
теоријска настава
20
1
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
27
Остало
Укупно
40
1
1
3
0,3
теоријска настава
1
вежбе
4
1
2,5
1
II7
1
1
1
10
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
1
Сарад.са са наставним
базама
Рад у стрч.органима
3 по налогу
Припрема
теоријска настава
6
Секције
2
Дежурство
Матура припрема
Допунска/додатна
Писмени задаци
Број часова наставе
1
теоријска настава
2
1
0,1
теоријска настава
20
дијететика
III9
10
2
IV7
1
1
40
1
1
1
1 по налогу
10
1
теоријска настава
18
2
1
теоријска настава
20
хигијена са
здравств.
васпитањем
I7,8 II1,2,3,4,5,7,8
Стручно усавршав.
44. др Снежана
Рајачић
култура
тела
III8
Педагошка документац.
43. Мирко
Матијевић
физичко
васпитање
II6,7,8
1
„Отворена врата“
42.Биљана
ЖивојиновићБрајтигам
1
1
Старешинство
41. Драган Мишић
физичко
васпитање
III6,7,8,9,
IV3,4,5,6,7,8
физичко
васпитање
I1,2,3,4,5,6,7,8
II1,2
Испити
40. Весна Бановић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
0,6
0,25
0,25
1
2
12
1 стручно
веће
10
40
28
Укупно
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
10
1
2
2 по налогу
40
1
2
10
1
2
1 такмичење
2 по налогу
40
1
2
10
1
2
1 годишњи
план
1 по налогу
40
Припрема
2
Дежурство
1
„Отворена врата“
1
Старешинство
Секције
Допунска/додатна
1
Остало
снови
клиничке
медицине
III 9
микробиолог
ија са
епидемиолог
ијо
II1-8
хигијена и
здравствено
васпитање
I6
теоријска настава
20
1
Рад у стрч.органима
анатомија и
физиологија
I1-5
теоријска настава
12
Стручно усавршав.
педијатрија
са негом
IV1-6
Писмени задаци
теоријска настава
8
Испити
47.др Ксенија
Обрадовић
патологија
II1,2,3,4
Матура припрема
46. др Мирјана
Ђурђевић
Број часова наставе
45.др Нада
Станишић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
теоријска настава
2
теоријска настава
16
1
1
теоријска настава
2
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
29
50.др Сања
Богићевић
51. др Едита
Мијовић
гинекологија
акушерство
са негом
IV1-6
теоријска настава
12
патологија
II5,6,7,8
теоријска настава
8 (4 преко хир)
прва помоћ
I1,2,3,5,6,7,8
блок
12
1
1
1
2
2 по налогу
40
1 по налогу
40
1
II 8
1
1
1
10
1
1
2
1
IV2
1
1
1
10
1
1
2
0,5
1
1
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
4
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
Припрема
Укупно
теоријска настава
8 (1 преко)
10
Остало
1
анатомија и
физиологија
I6,7,8
2
Рад у стрч.органима
теоријска настава
12
Дежурство
1
„Отворена врата“
1
Старешинство
Испити
1
Секције
Допунска/додатна
Писмени задаци
Број часова наставе
теоријска настава
20
Стручно усавршав.
49. др Јасна Зец
интерна
медицина са
негом
III 1-6
IV1,2,3,4
фармакологи
ја
II1-5,8
Матура припрема
48.др Весна Тепавац
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
40
1 такмичење
0,5 по налогу
20
30
инфектологи
ја са негом
III1,2,3,4,5,6
инфектологи
ја
III9
Остало
Укупно
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
10
1
2
1 стручно
веће
40
1
1
1
2
10
1
2
2 по налогу
40
1
10
1
2
1 по налогу
40
Припрема
1
Дежурство
Рад у стрч.органима
основи
клиничке
медицине
III8
теоријска настава
20
Стручно усавршав.
хирургија са
негом
III1,2,3,4,5,6
IV3,4,5,6
интерна мед
са негом
IV5,6
1
„Отворена врата“
блок
7
1
Старешинство
прва помоћ
I4,5,6,7,8
1
Секције
теоријска настава
2
Допунска/додатна
неуропсихи.
III9
Писмени задаци
теоријска настава
12
Испити
54.др Наташа Тешић
неуропсих. са
негом
III1,2,3,4,5,6
Матура припрема
53. др Марина
Обућина
Број часова наставе
52. др Наталија
Ћирић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
теоријска настава
4
теоријска настава
2
1
1
III8
1
1
1
теоријска настава
12
теоријска настава
2
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
31
нега у
рехабилитац
и. и кућна
нега
III9
Остало
Укупно
Сарад.са са наставним
базама
Рад у стрч.органима
Педагошка документац.
1
2
2 по налогу
40
вежбе
14
блок
10
1
2
8
1
2
1 кабинет
1 по налогу
40
теоријска настава
10
0,5
1
5
0,5
1
2 по налогу
20
1
1
10
1
2
Писмени задаци
„Отворена врата“
9
Старешинство
1
теоријска настава
8
вежбе
15
Секције
1
Допунска/додатна
1
Број часова наставе
Стручно усавршав.
прва помоћ
I1,2,3,4,5,6,8
Припрема
58. др Вања
Косановић
козметологиј
II6,7 III7,8
IV8
масажа
I6,7,II7
III8
физикална
медицина
II6, III7
Дежурство
57. Ивана Ераковић
козметологиј
II6,7, III7,8
IV8
Испити
56. Милена
Петровић
дерматологи
ја са негом
III7,8
IV7,8
Матура припрема
55.др Јадранка
Папић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
теоријска настава
4
теоријска настава
4
1
блок
13
1 такмичење
40
теоријска настава
2
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
32
прва помоћ
I3,4
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
1
3 по налогу
40
1+1
8
1
2
1
1 по налогу
1 трансфуз.
40
9
1
2
Припрема
2
Дежурство
1
„Отворена врата“
8
Старешинство
1
Испити
Укупно
61.Борка
Ђурашковић
Остало
здравствена
нега
I3, II8
Рад у стрч.органима
основи
клиничке
медицине
III8
здравствена
нега
III9
интерна
медицина са
негом
IV1,2,3,4,5,6
Матура припрема
вежбе
12
блок
2
Секције
хирургија са
негом
III3, IV4,5,6
Допунска/додатна
блок
8
Писмени задаци
здравствена
нега
II4,5,8
Стручно усавршав.
60. Невенка Перић
Број часова наставе
59.Јелена Вељковић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
блок
2
вежбе
3
вежбе
12
блок
9
теоријска настава
4
вежбе
13
проф пр.
2,5
1
1
2 по налогу
1 кабинет
40
блок
3,5
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
33
64. Саша Миленовић
Укупно
1
1
2
1 такмичење
40
1 црвени
крст
1 по налогу
40
Сарад.са са наставним
базама
Остало
9
Рад у стрч.органима
Припрема
„Отворена врата“
1
Дежурство
Старешинство
Матура припрема
Секције
III4
1
Стручно усавршав.
63. Веселинка
Величанин
1
Педагошка документац.
хирургија са
негом
III4
Испити
62.Горјана Кнежевић
Допунска/додатна
Број часова наставе
здравствена
нега
II1,2
теор.настава
2
вежбе
6
блок
3
Писмени задаци
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
вежбе
12
хирургија са
негом
IV1,2,3,4,5
вежбе
6
блок
4
здравствена
нега
IV1,2,3,4,5,6
теоријска настава
12
здравствена
нега
III1,2,3,4,5,6
теоријска настава
5
вежбе
15
здравствена
нега
II5, III9
блок
3
1
1
1
1
9
1
2
1
1
9
1
2
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
1 по налогу
1 пано
40
34
Остало
Укупно
Сарад.са са наставним
базама
Рад у стрч.органима
Педагошка документац.
1
2
1
2 по налогу
40
1+1
8
1
2
1
2 по налогу
40
1
2
Припрема
8
Дежурство
1
„Отворена врата“
1
Старешинство
Секције
Допунска/додатна
Писмени задаци
Број часова наставе
Стручно усавршав.
67. Јован Тасић
хирур. са нег
III2
нега у
рехабил.
III9
хирургија са
негом
IV2,5
здравствена
нега
II3,4,5
IV1,2,3,4,5,6
вежбе
6
блок
3
вежбе
12
Испити
66. Мирјана Чкојић
здравствена
нега
II8,III9
Матура припрема
65.Снежана
Видојевић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
блок
3
вежбе
12
блок
12
здравствена
нега
II3,5
теоријска настава
2
вежбе
6
блок
3
хирургија са
негом
IV1,2
вежбе
12
1
1
IV6
1
1
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
9
1
40
35
70. Оливера
МилосављевПантелић
1
2
III1
1
1
9
1
1
2
Укупно
Рад у стрч.органима
1
Остало
Стручно усавршав.
9
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
1
Припрема
I5
1
Дежурство
Матура припрема
Секције
Допунска/додатна
Писмени задаци
Број часова наставе
здравствена
нега
I1,2
II4, III1
здравствена
нега
II2 III9,
IV1,2,3,4,5,6
вежбе
2
блок
4
педијатрија
са негом
IV1,2,3,4,5,6
„Отворена врата“
69.Бојана
Хасанбеговић
1
вежбе
18
теоријска настава
2
вежбе
4
теор.настава
5
вежбе
18
здравствена
нега
I5
Старешинство
интерна
медицина са
негом
III2,3
Испити
68. Дијана Лаловић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
40
1 кабинет
1 такмичење
40
1 промоција
школе
1+1
вежбе
18
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
8
1
2
1
1 актив за
развојно
планирање
40
36
хирургија са
негом
III1
1+1
8
1
2
1
2
1
Укупно
1
Остало
2
Сарад.са са наставним
базама
Рад у стрч.органима
Педагошка документац.
1
Припрема
8
Дежурство
1+1
„Отворена врата“
2
Старешинство
Стручно усавршав.
73.Славица
Цветковић-Лазић
здравст.
нега
I5, II1
Испити
72.Стојана Ивановић
прва помоћ
I1,2
хирургија са
негом
III5, IV1,2,3,6
вежбе
2
блок
4
Матура припрема
здравствена
нега
II8 III9
IV1,2,3,4,5,6
Секције
вежбе
18
Допунска/додатна
инфектологи
ја са негом
III1,2,3
Писмени задаци
Број часова наставе
71.Милена Инђић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
40
блок
3
1
вежбе
18
блок
3
теоријска настава
2
вежбе
10
блок
II1
1
1
9
1
1 такмичење
1 ментор
40
40
вежбе
12
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
37
2
2
1
8
1
2
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
1
Припрема
8
Дежурство
1
„Отворена врата“
2
Старешинство
2
Испити
1
Матура припрема
8
1
Укупно
интерна
медицина са
негом
IV1,2
здравствена
нега
II1,4
IV1,2,3,4,5,6
1+1
Остало
76.Славица
Марковић
интерна
медицина са
негом
IV2,3,4,5,6
Рад у стрч.органима
75.Невена Живковић
Стручно усавршав.
здравствена
нега
I3,4
Секције
вежбе
2
блок
4
Допунска/додатна
здравствена
нега
II2 III9,
IV1,2,3,4,5,6
гинекологија
акушерство
са негом
IV1,2,3,4,5,6
Писмени задаци
Број часова наставе
74. Гордана Савић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
2 по налогу
40
2 по налогу
40
1 по налогу
40
вежбе
18
вежбе
8
вежбе
12
блок
4
вежбе
12
1
блок
12
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
38
блок
1
основ кл.мед.
III9
блок
1
неуропсихиј.
са негом
III1,2,3
здравствена
нега
IV1,2,3,4,5,6
вежбе
18
1+1
8
8
2
1
2
Укупно
1
Остало
1
Сарад.са са наставним
базама
Припрема
1
Дежурство
Испити
Матура припрема
Секције
Допунска/додатна
2
III9
1
Рад у стрч.органима
дијететика
III9
2
Стручно усавршав.
теоријска
настава
1
вежбе
4
„Отворена врата“
здравствена
нега
III9
Писмени задаци
Број часова наставе
вежбе
12
блок
5
Педагошка документац.
78. Лидија Алексић
хирургија са
негом
III6 IV1,2,3,4,5,6
Старешинство
77.Емина Никочевић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
40
1
40
блок
6
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
39
1
9
1
2
1
1+1
8
1
2
Укупно
2
1
Остало
2
Сарад.са са наставним
базама
Рад у стрч.органима
Педагошка документац.
1
Припрема
8
Дежурство
1
„Отворена врата“
1
Старешинство
Стручно усавршав.
81. Ива Милошевић
Испити
80.Елизабета
Марковић
Матура припрема
неуропсихиј.
са негом
III4,5,6
Секције
вежбе
4
блок
2
Допунска/додатна
здравствена
нега
II1,3, III9
Писмени задаци
Број часова наставе
79. Марија Хофер
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
1 такмичење
1 по налогу
40
вежбе
18
здравствена
нега
I2
теоријска настава
2
вежбе
4
инфектологи
ја. са негом
III4,5,6
вежбе
18
интерна
медицина. са
негом
III1
вежбе
9
здравствена
нега
II8
вежбе
12
блок
3
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
1
1 стручно
веће
40
1 по налогу
40
40
здравствена
нега
I8, II8
40
8
1
2
1
1 по налогу
40
1
9
1
2
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
1 такмичење
здравствене
неге
Укупно
1 такмичење
2 по налогу
1
Остало
1
II5
1
Сарад.са са наставним
базама
2
1
1
теоријска настава
2
вежбе
12
блок
1
Рад у стрч.органима
90. Марија Јанковић
Стручно усавршав.
вежбе
9
1
Припрема
интерна
медицина. са
негом
III5
8
Дежурство
вежбе
19
блок
1
2
„Отворена врата“
интерна
медицина. са
негом
III4, IV1,6
1
Старешинство
вежбе
12
блок
2
1
Испити
естетска
хирургија
IV7,8
Матура припрема
вежбе
9
Секције
интерна
медицина. са
негом
III6
Допунска/додатна
теоријска настава
4
вежбе
10
Писмени задаци
здравствена
нега
I4, II5
Педагошка документац.
83.Милица Ћосић
Број часова наставе
82. Марија
Изгаревић-Вељковић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
40
41
масажа
I6,7 ,III8
1
2
8
1
8
1
1
Сарад.са са наставним
базама
Педагошка документац.
„Отворена врата“
Старешинство
Испити
Матура припрема
8
Укупно
естетска
нега
III7, IV7
1
Остало
86.Биљана Никчевић
масажа
III8
дерматологи
ја са негом
III7 ,IV7,8
Рад у стрч.органима
85.Драгана Петковић
теоријска настава
2
вежбе
12
вежбе
4
Стручно усавршав.
естетска
нега
II6
1
Припрема
масажа
I6,7 II7, III8
вежбе
6
блок
8
проф.пракса
1
Дежурство
84. Милица Томић
Секције
вежбе
9
Допунска/додатна
Број часова наставе
физикална
медицина
III7
Писмени задаци
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
2 по налогу
40
2
4
републички
координатор
40
2
2 по налогу
40
1
блок
6
теоријска настава
1
вежбе
15
блок
2
вежбе
4
блок
2
1
1
1
1
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
42
89.Дубравка
Тодоровић
естетска
нега
III8
масажа
I6,7
9
2
1
2
1 по налогу
40
1
2
1 стручно
веће
40
Укупно
1
Остало
1
Сарад.са са наставним
базама
Припрема
„Отворена врата“
Дежурство
Старешинство
Испити
Матура припрема
Секције
1
Рад у стрч.органима
масажа
III8
IV8
1
Стручно усавршав.
88. Милица
Филиповић
естетска н,
нега
II7, III7, IV7,8
1
Педагошка документац.
дерматологи
ја са негом
III7
Допунска/додатна
естетска
нега
IV7,8
теоријска настава
2
вежбе
20
блок
1
Писмени задаци
Број часова наставе
87. Мирјана Мајкић
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
40
блок
1
теоријска настава
2
вежбе
10
блок
10
проф.пракса
1
1
1
1
9
проф.пракса
1
теоријска настава
1
вежбе
8
блок
1,5
вежбе
12
блок
1,5
1
I6
1
1
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
8
1
43
1
0,5
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
2
0,5
Укупно
2
Остало
1
Сарад.са са наставним
базама
Рад у стрч.органима
8
Педагошка документац.
„Отворена врата“
Старешинство
Испити
Матура припрема
Секције
Допунска/додатна
Писмени задаци
теоријска настава
4
2
Стручно усавршав.
естетска
хирургија са
негом
IV7,8
1
Припрема
92. др Светлана
Весановић
спољни сарадник
теоријска настава
16
Дежурство
91. Јелена Џопалић
верска
настава
I1,2,3,7,8
II1,3678,45
III2,3,4,6,7
IV3,5,678
Број часова наставе
Предмет и одељења у
којима предаје
Име и презиме
Годишњи план рада 2014/2015.
1 по налогу
1 пано
32
8
44
Годишњи план рада 2014/2015.
III ПРОГРАМИ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
1. ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ СА ОДЕЉЕЊСКИМ
СТАРЕШИНАМА
2. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА-ВРЕМЕНСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
3. ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА
4. ПЛАН РАДА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА
5. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
45
Годишњи план рада 2014/2015.
1. ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ СА ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА
Одељење
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
II1
II2
II3
II4
II5
II6
II7
II8
III1
III2
III3
III4
III5
III6
III7
III8
III9
IV1
IV2
IV3
IV4
IV5
IV6
IV7
IV8
Одељенски старешина
Снежана Шундерић
Мирјана Лазић
Александар Дотлић
Хилда Пешић
Дијана Лаловић
Дубравка Тодоровић
Ивана Андрић
Љиљана Ристић
Славица Цветковић-Лазић
Мирјана Конић
мр Љиљана Павловић
Јелена Пујић
Марија Изгаревић-Вељковић
Валентина Гаврановић
др Снежана Рајачић
др Јасна Зец
Бојана Хасанбеговић
Љиљана Михић
Анита Бишкуповић
Горјана Кнежевић
Tања Динић
Снежана Џивџановић
Валентина Иванов
др Наташа Тешић
Емина Никочевић
Јелена Јовановић
др Сања Богићевић
Тијана Младеновић
Расема Гојић
Бранислав Белодедић
Јован Тасић
Весна Бановић
Мирјана Мајкић
Дан
четвртак
понедељак
четвртак
среда
среда
четвртак
четвртак
уторак
понедељак
среда
среда
понедељак
понедељак
среда
петак
уторак
понедељак
среда
среда
петак
четвртак
уторак
четвртак
уторак
четвртак
петак
понедељак
четвртак
понедељак
уторак
четвртак
четвртак
понедељак
четвртак
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Време
1810-1900
1630-1715
1415-1500
1430-1530
1430-1515
1520-1600
1435-1520
905-1000
1400-1445
1630-1715
1630-1715
1400-1445
1250-1335
1250-1335
1250-1335
1430-1515
1430-1515
1800-1845
1810-1900
1540-1620
1620-1705
1200-1245
1630-1715
1715-1800
1810-1900
1300-1345
1810-1900
1430-1515
1530-1615
1430-1515
1620-1705
1625-1710
1810-1900
1330-1415
46
Годишњи план рада 2014/2015.
2. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА-ВРЕМЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ
Светлана Трикић
Дан у недељи
Радно време
Понедељак
12:00-18:00
Уторак
07:30-13:30
Среда
07:30-13:30
Четвртак
12:00-18:00
Петак
07:30-13:30
ПРИЈЕМ УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА: 07:30-12:00 и 14:00-18:00
ПЕДАГОГ ШКОЛЕ
Данијела Живановић
Дан у недељи
Радно време
Понедељак
07:30-13:30
Уторак
12:00-18:00
Среда
12:00-18:00
Четвртак
07:30-13:30
Петак
12:00-18:00
ПРИЈЕМ УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА: 07:30-12:00 и 14:00-18:00
БИОБЛИОТЕКАР ШКОЛЕ
Милка Пуач
Дан у недељи
Радно време
Понедељак
1000-1600
Уторак
1000-1600
Среда
1000-1600
Четвртак
1000-1600
Петак
1000-1600
3. ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА
Разред
I
II
III
IV
Први
03.09.-08.09.
03.09.-08.09.
03.09.-08.09.
03.09.-08.09.
Термини родитељских састанака
Други
Трећи
Четврти
04.11.- 07.11.
26-30.12.
03-08.04.
03.11.- 07.11.
25-30.12.
03-08.04.
03.11.- 07.11..
25-30.12.
03-08.04.
03.11.- 07.11.
25-30.12.
23-27.03.
Пети
28.06.
28.06.
28.06
19.06.
Осим планираних родитељски састанци могу се одржавати по потреби и ван ових термина. Пре поласка на
екскурзије одржаће се заједнички родитељски састанци (за четврти разред у периоду од 15. до 18. септембра
2014. године, а за трећи разред у периоду од 29. септембра до 2. октобра 2014. године, а за први и други
разред у априлу и мају 2015. године)
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
47
Годишњи план рада 2014/2015.
4. ПЛАН РАДА РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА
Време
Септембар
Новембар
-
Децембар
-
Март
Април
-
Мај
Јун
-
Активности
упознавање са организацијом рада
школе
упознавање са правима и обавезама
ученика и родитеља, као и кодексом
понашања
избор представника родитеља за Савет
родитеља
припреме за извођење екскурзије треће
и четврте године
резултати успеха ученика и предлог
мера за побољшање
извештај са ексурзије ученика треће и
године године
предлози за побољшање квалитета
наставе и услова рада
стратегија смањења изостанака ученика
извештај са екскурзија ученика трећег и
четвртог разреда
припреме за извођење екскурзије прве
и друге године, као и треће и четврте
године за наредну школску годину
резултати успеха ученика и предлог
мера за побољшање
предлози за побољшање квалитета
наставе и услова рада
припреме за извођење екскурзије прве
и друге године, као и треће и четврте
године за наредну школску годину
стратегија смањења изостанака ученика
резултати успеха ученика и предлог
мера за побољшање
предлози за побољшање квалитета
наставе и услова рада
стратегија смањења изостанака ученика
извештај са екскурзија ученика првог и
другог разреда
резултати успеха ученика и предлози за
побољшање у наредној школској
години
сагледавање рада школе
Носиоци активности
Директор школе,
одељењске старешине,
педагог и психолог
Одељењске старешине,
педагог и психолог
Одељењске старешине,
педагог и психолог
Одељењске старешине,
педагог и психолог
Одељењске старешине,
педагог и психолог
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
48
Годишњи план рада 2014/2015.
5. ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА
Р.бр.
ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ
1.
Предлаже представнике родитеља у Школски одбор
2.
Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада
3.
Учествује у поступку предлагања изборних предмета
Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од
4.
проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља
5.
Разматра услове за рад установе
6.
Учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика
7.
Даје сагласност на програм и организовање екскурзија
8.
Разматра извештај о реализацији екскурзија
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
Време
реализације
Септембар
Новембар
Јануар
Фебруар
Садржај активности
Конституисање новог сазива Савета родитеља
Избор председника Савета родитеља
Разматрање Извештаја о раду школе и Извештаја
о раду директора школе за школску 2013/2014.
годину
Разматрање Годишњег програма рада школе за
школску 2014/2015. годину
Разматрање Анекса Школског програма
Доношење одлуке о висини „Ђачког динара“ за
ученике првог разреда
Упознавање са кодексом понашања ученика
Текућа питања
Разматрање извештаја о успеху и владању
ученика на крају првог класификационог периода
Разматрање извештаја са екскурзије ученика
трећег и четвртог разреда
Давање сагласности на план и програм екскурзија
за школску 2015/2016. годину
Текућа питања
Разматрање извештаја о успеху и владању
ученика на крају првог полугодишта са предлогом
мера за даље унапређивање рада
Разматрање финансијског извештаја у вези
„Ђачког динара“
Давање сагласности на избор агенција за
реализацију екскурзија ученика првог и другог
разреда, за шк. 2014/2015. и трећег и четвртог
разреда у школској 2015/2016. години
Утврђивање висине надокнаде за наставнике
ангажоване на реализацији екскурзија ученика
Припреме за извођење екскурзије ученика првог и
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Носиоци
активности
Председник
Савета, директор,
секретар, педагог,
психолог
Председник
Савета, директор,
педагог, психолог
Председник
Савета, директор,
психолог, педагог
49
Годишњи план рада 2014/2015.
Април
Мај
Јун
другог разреда
Текућа питања
Разматрање извештаја о успеху и владању
ученика на крају трећег класификационог периода
са предлогом мера за даље унапређивање рада
Текућа питања
Разматрање извештаја о успеху и владању
ученика на крају другог полугодишта са
предлогом мера за даље унапређивање рада школе
Избор представника родитеља у Школски одбор
Разматрање извештаја са реализованих екскурзија
ученика првог и другог разреда
Текућа питања
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Председник
Савета, директор,
педагог, психолог
Председник
Савета директор,
педагог, психолог,
секретар
50
Годишњи план рада 2014/2015.
IV ПЛАНОВИ
САРАДЊЕ СА УЧЕНИЦИМА
1. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
2. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
3. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
4.1 ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈА
4.2 ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈА
4.3 САДРЖАЈИ ЕКСКУРЗИЈА
4.4 Носиоци припреме, организације и извођења плана и програма екскурзија
5. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА
5.1 ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
5.2 ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
5.3 ПЛАН РАДА ПОЗОРИШНЕ СЕКЦИЈЕ
5.4 ПЛАН РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
5.5 ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
5.6 ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ
5.7 ПЛАН РАДА ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ
5.8 ПЛАН РАДА КЛУБА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
5.9 ПЛАН РАДА ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
5.10 ПЛАН РАДА ХОРА
5.11 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ
5.12 ПЛАН РАДА ПСИХОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
5.13 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
5.14 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
5.15 ПЛАН РАД СЕКЦИЈЕ РЕАЛИСТИЧКОГ ПРИКАЗА ПОВРЕДА, ОБОЉЕЊА И
СТАЊА
5.16 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ШМИНКАЊЕ
5.17 ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
5.18 ПЛАН РАДА ХЕМИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
5.19 ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ-ФУДБАЛ
5.20 ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ- ЖЕНСКА ОДБОЈКА
5.21 ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ- ГИМНАСТИКА
5.22 ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ – СТОНИ ТЕНИС
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
51
Годишњи план рада 2014/2015.
1. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Парламент чине по два ученика сваког одељења, изабрана од стране одељенске
заједнице, бира се сваке године и има председника.
Координатор за рад ученичког парламента је Слађана Нововић, професор социологије
и професор устава и права грађана.
Време
реализације
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
МАРТ
Планиране активноасти
Носиоци активности
Избор чланова ученичког парламента,
представника одељења (кандидатура, избори)
Конституисање Ученичког парламента, избор
руководства, упознавања чланова са
законским оквиром деловања, правима и
дужностима чланова, нормативним актима
Школе, Законом о образовању, Правилником
о понашању ученика, Пословником о раду
Парламента ученика. Усвајање плана и
програма рада за предстојећу школску годину.
Испитивање потреба ученика одељења –
предлога ученика важних за рад Парламента.
Дечја права – израда паноа у Недељи дечјих
права
Проблеми у школском животу и дискусија на
тему побољшања услова школског живота и
промоције учтивог понашања.
Успех и дисциплина.
Информисање о екскурзијама.
Одабир идеја.
Формирање Тима ученика који ће
координисати одабране активности у току
школске године.
Промовисање добрих примера школског
живота.
Хуманитарне акције, предлози, спровођење.
Међународни Дан толеранције
Светски дан деце
Дан Конвенције о правима детета
Дан борбе против сиде
Болести зависности – трибина
Прослава Савиндана „Светосавска гозба“
Представници
Ученичког парламента
Хуманитарне акције, предлози, спровођење
Светски дан воде
Опремање кабинета и ходника
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Представници
Ученичког парламента
Представници
Ученичког парламента
Представници
Ученичког парламента
Представници
Ученичког парламента
Представници
Ученичког парламента
52
Годишњи план рада 2014/2015.
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
Током године
Класификациони период (представници
Парламента присуствују седницама
Представници
Одељенских већа)
Ученичког парламента
Светски дан здравља
Професионална оријентација
Чување и заштита животне средине
Представници
Матурско вече
Ученичког парламента
Професионална оријентација - трибина
Успех четвртог разреда
Матурски испити
Матурско вече
Представници
Извештај о раду Парламента
Ученичког парламента
Извештај о екскурзијама
Анализа рада Ученичког парламента –
екстерна и интерна евалуација
Рад са члановима Парламента ученика на
тему начина доношења одлука, преузимања
одговорности, тимског рада, планирања
акција, подела на одборе, израде обележја
(гостовања)
Чланови Парламента као вршњачки едукатори Координатор Ученичког
– преношење искустава у одељење, покретање
парламента и
акција на нивоу одељења
представници Ученичког
Културно-забавни живот ученика –
парламента
осмишљавање активности, ђачке новине,
акције, радио емисија
Сарадња са управом Школе, понашање
ученика, испуњавање обавеза ученика
Предлози за осавремењивање наставе
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
53
Годишњи план рада 2014/2015.
2. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Одељењски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац
одељења. Основне дужности одељењског старешине су:
1. Педагошка функција:












2.
систематски прати развој сваког ученика, њихов успех, односно неуспех и
помаже им у решавању личних проблема,
обавља саветодавни васпитни рад са ученицима, појединачно, групно и са
одељењем,
подстиче и усмерава процес формирања одељењског колектива и јавног
мњења у одељењу, ради на богаћењу интерперсоналних односа и
успостављању веза између ученика различитих одељења,
помаже ученицима у организовању њихових активности у области међусобне
помоћи у учењу, у регулисању њихових међусобних односа, понашања,
забавног и културног живота итд.,
предузима мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика и решава
васпитно-дисциплинске проблеме - изриче васпитно-дисциплинске мере и
казне, похвале, награде и сл.,
предлаже Одељењском већу, директору и Наставничком већу награђивање,
похваљивање ученика,
брине о уредности похађања наставе,
држи часове одељењског старешине,
брине о активностима ученика којима се подстиче формирање њихових
хигијенских, културних и радних навика - редарство, дежурства, укључивање
у активности школе и сл.,
упознаје ученике са кућним редом Школе и одлукама стручних органа
Школе,
сарађује са педагошко психолошком службом,
планира и учествује у извођењу ученичких екскурзија, посета и излета.
Организациона и координирајућа функција:
 координира и усклађује рад и захтеве свих наставника према ученицима, како
у личним контактима, тако и на седницама Одељењског и Наставничког већа,
 руководи радом Одељењског већа, припрема седнице, спроводи одлуке,
 координира организовање допунске и додатне наставе, ученичких слободних
активности и других облика ваннаставних активности ученика,
 прати укупну оптерећеност ученика наставним и ваннаставним
активностима.
3. Вођење педагошке документације
 води евиденцију о успеху и изостанцима ученика.,
 води прописану школску евиденцију,
 исписује ђачке књижице, сведочанства и дипломе.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
54
Годишњи план рада 2014/2015.
3.ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
На основу датог програма одељењски старешина, у договору са својим одељењем и
својим личним ставом и проценом, доноси оперативни план рада за сваки месец.
Време
реализације
Септембар
Садржај активности
Разред
 Упознавање са ученицима, школски календар, распоред
часова,
 упознавање ученика са општом организацијом и
структуром школе (просторни услови, постојеће службе,
секције, уџбеници, прибор, повластице...),
 избор председника и других органа одељењских заједница и
избор представника за Ученички парламент,
 пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила
понашања,
 технике учења – рад са педагогом/психологом,
 тема по избору:
http://www.pedagog.rs/GTZ/medijacija/08_radionica.pdf
 припрема за реализацију екскурзије
 припрема за Дан школе.
I
Октобар




Новембар
 Крај првог тромесечја – анализа успеха,
 „Где ме жуља ципела“ – разговор о потешкоћама,
могућностима отклањања, узајамна помоћ,
 недеља лепих порука,
 свет без насиља (радионица),
 облици зависности,
 зашто сам радије на Фејсбуку него напољу?





Децембар






„Моја школа – жеље и очекивања“,
месец књиге - посета Сајму књига,
ваннаставних активност-по избору
спортски дан –поводом Дана школе.
Обележавање Дана козметике,
активности на избору најбољег практичара козметичара
сида – заштита, округли сто и радионица,
планирање новогодишње хуманитарне акције,
“Шта нам се допада – не допада у Школи” ,анкета, приказ
резултата на паноу учионице, најинтересантније идеје на
паноу школе,
очекивано понашање ученика у здравственим установама,
Алкохолизам (радионица),
мој избор – нај-књига, позоришна представа, особа...,
„Шта ме брине, а шта ме радује“!
идеје за укључивање одељења у обележавање Нове године,
полагање матуре – информације.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
I
I-IV
I-IV
I
III-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I, II
I
I
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
55
Годишњи план рада 2014/2015.
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
 „Одушевио ме је професор... када...” или „Мој узор је ...зато
што...”,
 приказ на одељењском паноу најинтересантнијег записа,
 обележавање Нове године и Светог Саве,
 час осмеха (вицеви, музика, имитације),
 разговор о матури.
 Најчешћи конфликти у породици и како их превазићи радионица,
 „Моје амбиције и амбиције мојих родитеља“,
 насиље – како се снаћи, реаговати, избећи непријатне
ситуације, “ СОС” телефон,
 „Кад бих био/била директор“ ...– предлози за унапређење
наставе,
 шта значи бити пажљив и како то показати.
I-IV
I-IV
I-IV
I-III
IV и
III9
I-IV
I
I-IV
I-IV
I-IV
 „Правила лепог понашања“ – радионица,
 активно слушање, уважавање туђег мишљења и
сагледавање општих интереса - радионица “Срце”,
 анализа резултата на крају трећег тромесечја,
 „шта ме опушта“ – предлози.
I-IV
 Активности на избору најбољег практичара медицинске
сестре-техничара,
 недеља лепих порука,
 култура исхране,
 (не)пожељно облачење - култура одевања
 добровољно давање крви,
 вишеструке интелигенције; „Моја доминантна
интелигенција“.
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
IV
 Обележавање светског дана здравља-Дан сестринстава,
 акција уређења учионичког простора, кабинета и ходника
школе,
 афирмација ученичког стваралаштва; читање стихова,
израда паноа са ликовним и литерарним радовима,
 проглашавање најбољих ученика и одељења,
 припрема матурантске параде.




„На крају желим да кажем“...,
крај другог полугодишта – резултати
„љубав и ја“ / Морал и моралне вредности у животу,
„моја препорука“ – филм, музика, концерти, књиге,
часописи,
 „а за следећу годину“ … (сугестије, предлози).
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
III-IV
I-IV
I-IV
I, II
I-IV
IV и
III9
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
I-IV
56
Годишњи план рада 2014/2015.
4. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
Екскурзије су ваннаставни облици образовно-васпитног рада, који се остварују ван
школе.
Овим обликом васпитно-образовног рада ученици проширују и продубљују стечена
знања и непосредно доживљавају уметничке, културне и историјске вреднoсти из
прошлости.
Разред
I
II
III
IV
Правци
Трајање
1. Овчарско-кабларски манастири
2. Манастир Ковиљ-Зобнатица-Палић
Време
реализације
април
1 дан
мај
2015.
април мај
1. Toпола-Опленац-Рисовачка пећинаОрашац-Аранђеловац
1 дан
Праг-Беч
5 дана
6.10.10.10.2014.
Северна Италија
6 дана
22-27.9.2014.
2015.
4.1 ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈА:
Савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја
везаних за историју, књижевност, ликовну културу и културно наслеђе.
4.2 ЗАДАЦИ ЕКСКУРЗИЈА:

упознавање начина живота и рада људи појединих крајева,

упознавање са историјским наслеђем,

развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским
вредностима,

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја,

развијање интересовања за природу,

развијање еколошких навика,
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
57
Годишњи план рада 2014/2015.

уочавање узрочно-последичних односа у природним и друштвеним условима и

развијање позитивног социјалног односа.
4.3 САДРЖАЈИ ЕКСКУРЗИЈА
Прва година:
Маршрута прва:

Вожња Ибарском магистралом,

Пауза на Руднику,

Обилазак манастира Ваведење, Никоље и Јовање и упознавање са њиховим
културно-историјским значајем

Пауза за ручак и слободно време и

Вожња Ибарском магистралом до Београда.
Маршрута друга:

Вожња ауто-путем до манастира Ковиљ,

Обилазак и упознавање са историјом манастира Ковиљ,

Одлазак до Зобнатнице, посета музеју коња и ергеле

Вожња до Палићког језера,

Обилазак Палића и одлазак у зоолошки врт,

Повратак у Београд у вечерњим сатима.
Реализација прве или друге маршруте зависиће од опредељења ученика првог
разреда, након спроведене анкете.
Друга година:

Вожња до Тополе

Обилазак цркве на Опленцу, конака и музеја

Обилазак Рисовачке пећине

Обилазак Орашца

Обилазак Аранђеловца

Повратак у Београд у вечерњим сатима.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
58
Годишњи план рада 2014/2015.
Трећа година:

Први дан: Земун-Праг. Полазак из Земуна у јутарњим сатима. Долазак у Праг у вечерњим
сатима преко Новог Сада, Суботице, Мађарске и Словачке. Смештај у хотел, вечера,
ноћење.

Други дан: Праг. Целодневни обилазак Прага у пратњи локалног водича: ХратчаниПрашки дворац, катедрала Св. Вита, капела Св. Венцеслава, базилика Св. Ђорђа, Златна
улица, Кафкина кућа, Мала страна, Вацлавски и Староградски трг, Карлов мост, Јеврејска
четврт, Париска улица... Дискотека. Вечера. Ноћење.

Трећи дан: Праг-Карлове Вари - Праг. Обилазак Карлових Вари, познатог бањског и
туристичког места, старе пијаце, Руске православне цркве... Одлазак до манастира
Страхов са вожњом телефериком, улазак у манастирску библиотеку, теолошку дворану.
Повратак у Праг. Вечера, ноћење.

Четврти дан: Праг-Беч. Долазак у Беч у поподневним сатима. Панорамски обилазак града
у пратњи локалног водича: Опера, Трг Марије Терезије, Парламент, Градска кућа,
Белведере...Вечера, ноћење.

Пети дан: Беч-Земун. Обилазак летње резиденције Хабзбурговаца- Шенбрун, разгледање
царских просторија и одаја, шетња парком... Долазак у Земун у вечерњим сатима.
Четврта година:

Први дан: Београд-Лидо ди Јесоло.
Полазак у јутарњим сатима. Дневна вожња кроз Хрватску и Словенију. Долазак у вечерњим
сатима у Лидо ди Јесоло. Смештај у хотел. Вечера. Дискотека.Ноћење.

Други дан: Венеција-Римини.
Доручак. Полазак за Венецију. Долазак у луку Пунто Сабионе, вожња бродом до
венецијанског пристаништа. Обилазак Венеције: Мост уздаха, Дуждева палата, Трг Светог
Марка, црква Светог Марка, мост Риалто, црква Санта Марија дела салуте... У
послеподневним часовима полазак за Римини. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.

Трећи дан: Римини-Сан Марино-Равена-Римини.
Након доручка полазак за Сан Марино. Обилазак најмање државе на свету: Порта Сан
Франческо, споменик Гарибалдију, Трг слободе, Базилика, кула Честа... У послеподневним
часовима полазак за Равену. Обилазак града. Повратак у хотел. Вечера. Дискотека. Ноћење.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
59
Годишњи план рада 2014/2015.

Четврти дан: Римини-Фиренца-Монтекатини.
Након доручка полазак за Фиренцу. Обилазак града: катедрала Санта Мариа дел Фиоре,
крстионица Јована Крститеља, Галерија Уфици, Трг Сињори, мост Векио на реци Арно.
Одлазак за Монтакантини. Смештај у хотел. Вечера. Ноћење.

Пети дан: Монтекатини-Пиза-Верона-Лидо ди Јесело.
Након доручка напуштање хотела и полазак за Пизу. Разгледање града: криви торањ,
катедрала, крстионица, Кампо Миракул...Наставак путовања за Верону. Обилазак града:
амфитеатар Арена, Трг Бра, Јулијина кућа... Наставак путовања ка Лидо ди Јесоло. Смештај у
хотел. Вечера. Ноћење.

Шести дан: Лидо ди Јесоло-Београд.
Након доручка полазак за Београд. Дневна вожња кроз Словенију и Хрватску. Долазак у
Београд у вечерњим сатима.
4.4 НОСИОЦИ ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ПЛАНА И ПРОГРАМА
ЕКСКУРЗИЈА
Прва година:





Директор школе – Радица Стојановић
Помоћник директора школе – мр Биљана Јовановић-Главоњић
Психолог: Светлана Трикић
Педагог: Данијела Живановић
Одељењске старешине: Снежана Шундерић, Мирјана Лазић, Александар Дотлић,
Хилда Пешић, Дијана Лаловић, Дубравка Тодоровић, Ивана Андрић и Љиљана
Ристић.
Друга година:





Директор школе – Радица Стојановић
Помоћник директора школе – мр Биљана Јовановић-Главоњић
Психолог: Светлана Трикић
Педагог: Данијела Живановић
Одељењске старешине: Славица Цветковић-Лазић, Мирјана Конић, мр Љиљана
Павловић, Јелена Пујић, Марија Изгаревић Вељковић, Валентина Гаврановић, др
Снежана Рајачић и др Јасна Зец.



Трећа година:
Директор школе – Радица Стојановић
Помоћник директора школе – мр Биљана Јовановић-Главоњић
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
60
Годишњи план рада 2014/2015.



Психолог: Светлана Трикић
Педагог: Данијела Живановић
Одељењске старешине: Бојана Хасанбеговић, Љиљана Михић, Анита Бишкуповић,
Горјана Кнежевић, Тања Динић, Снежана Џивџановић, Валентина Иванов, др Наташа
Тешић и Емина Никочевић.





Директор школе – Радица Стојановић
Помоћник директора школе – мр Биљана Јовановић-Главоњић
Психолог: Светлана Трикић
Педагог: Данијела Живановић
Одељењске старешине: Јелена Јовановић, др Сања Богићевић, Тијана Младеновић,
Расема Гојић, Бранислав Белодедић, Јован Тасић, Весна Бановић и Мирјана Мајкић.
Надокнада наставних дана екскурзије:
За трећу годину:
Понедељак (6. октобар 2014.) надокнадиће се у суботу, 6.септембра 2014. године.
Уторак (7. октобар 2014.) надокнадиће се у суботу, 20. септембра 2014. године.
Среда (8. октобар 2014.) надокнадиће се у суботу, 4. октобра 2014. године.
Четвртак (9. октобар 2014.) надокнадиће се у суботу, 18. октобра 2014. године.
Петак (10. октобар 2014.) надокнадиће се у суботу, 28. марта 2015. године.
За четврту годину:
Понедељак (22. септембар 2014.) надокнадиће се у суботу, 6.септембра 2014. године
Уторак (23. септембар 2014.) надокнадиће се у суботу, 20. септембра 2014. године
Среда (24. септембар 2014.) надокнадиће се у суботу, 4. октобра 2014. године.
Четвртак (25. септембар 2014.) надокнадиће се у суботу, 18. октобра 2014. године.
Петак (26. септембар 2014.) надокнадиће се у суботу, 28. марта 2015. године.
План и програм зимовања ученика:
Зимовање је ваннаставни облик рада којим се продубљују и проширују знања и
вештине из дела наставног плана васпитања и образовања.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
61
Годишњи план рада 2014/2015.
Циљ зимовања је савлађивање и усвајање дела наставног програма који због услова у
којима се изводи мора бити организован ван школе, здравствено-рекреативни опоравак
ученика и упознавање културних и природних ресурса наше земље.
Задаци зимовања су развијање позитивног односа према спортским потребама и
навикама, позитивним социјалним односима, националним, културним и естетским
вредностима; схватање значаја здравља и здравих стилова живота и постицање испољавања
позитивних емоционалних доживљаја.
Садржај зимовања обухвата обуку скијања и ходања на снегу, шетњу и брзо ходање у
природи и друге активности. Зимовање ће бити организовано у периоду децембар-фебруар (у
зависности од добијених термина у ученичком дому „Машинац“) на Копаонику. Носиоци
припреме организације и извођења зимовања су директор школе и чланови стручног већа
физичког васпитања и културе тела.
5. ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА
Ред.број.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Назив секције
Рецитаторска секција
Литерарна секција
Позоришна секција
Новинарска секција
Драмска секција
Библиотечка секција
Географска секција
Клуб УН
Историјска секција
Хор
11.
Секција превентивне медицине
12.
13.
14.
16.
Психолошка секција
Црвени крст
Секција прве помоћи
Секција реалистички приказа
повреда, обољења и стања
Секција за шминкање
17.
Еколошка секција
18.
Хемијска секција
15.
19.
20.
21.
22.
23.
Фудбалска секција-мушки
фудбал
Одбојкашка мушка секција
Одбојкашка женска секција
Гимнастичка секција
Спортска секција-стони тенис
Задужени наставник
Снежана Ковачевић-Сапсај
Биљана Васиљевић
Љиљана Михић
Љиљана Михић и Јелена Јовановић
Славица Бајић
Милка Пуач
Јелена Пујић
Тања Динић
Расема Гојић
Емина Милојевић
др Ксенија Обрадовић и др Снежана
Рајачић
Ирена Ванић и Светлана Трикић
Веселинка Величанин
Стојана Ивановић
Стојана Ивановић
Милица Филиповић
Валентина Иванов, Снежана
Џивџановић
мр Љиљана Павловић и Љиљана
Ристић
Драган Мишић
мр Мира Михаљевић
мр Мира Михаљевић
Биљана Живојиновић-Брајтигам
Весна Бановић
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
62
Годишњи план рада 2014/2015.
5.1
ПЛАН РАДА РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Садржај активности
Најава формирања и начина рада секције.
Одабир ученика који ће учествовати у програму
поводом прославе Савиндана
- Договор о подели задужења
- Проналажење одговарајућих текстова
Децембар
- Вежбе дикције и учење поезије
- Проналажење идејних решења за
костимографиију и сценографију
- Мизансцен и проналажење одговарајуће
музичке подлоге
Јануар
- Свечано извођење приредбе поводом Дана
Светог Саве
Новембар
Носиоци активности
Снежана Ковачевић
Сапсај и чланови
секције
Снежана Ковачевић
Сапсај и чланови
секције
Снежана Ковачевић
Сапсај и чланови
секције
Снежана Ковачевић
Сапсај и чланови
секције
Снежана Ковачевић
Сапсај и чланови
секције
5.2. ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Садржај активности
Формирање секције
Упознавање са вокацијом чланова
Посета Сајму књига у Београдуразговор о утисцима
Анализа ученичких радова на теме по
индивидуалном избору
Одабир ученичких радова за такмичење поводом
прославе Дана Светог Саве
Посета једном културном дешавању у Београду
Фебруар
Разговор поводом посете једном културном
дешавању
Март
О добитнику овогодишње НИН-ове награде
Април
Мај
Јун
О добитнику овогодишње Нобелове награде
О добитнику овогодишње Нобелове награде
Посета матичној библиотеци.
Коришћење матичне библиотеке
Извештај о раду секције
Договор, предлози за рад у идућој години
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Носиоци активности
Биљана Васиљевић
Биљана Васиљевић и
чланови секције
Биљана Васиљевић и
чланови секције
Биљана Васиљевић и
чланови секције
Биљана Васиљевић и
чланови секције
Биљана Васиљевић и
чланови секције
Биљана Васиљевић и
чланови секције
Биљана Васиљевић и
чланови секције
Биљана Васиљевић и
чланови секције
Биљана Васиљевић и
чланови секције
63
Годишњи план рада 2014/2015.
5.3
ПЛАН РАДА ПОЗОРИШНЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
5.4
Садржај активности
Најава формирања и начина рада секције
- Окупљање заинтересованих ученика
- Договор о подели задужења (по позориштима)
- Прикупљање програма позоришних представа
- Одлазак на позоришну представу
- Одлазак на позоришну представу
- Разговор о виђеним представама
- Предлози, на основу причитаних критика, за
нове одласке у позориште
- Одлазак на позоришну представу
- Разговор и препоруке о томе шта читати из
позоришне литературе
- Посета Позоришном музеју
- Одлазак на позоришну представу
- Разговор о раду Секције и свођење утисака
- Љ. Михић
- Љ. Михић и чланови
Секције
- Љ. Михић и чланови
Секције
- Љ. Михић и чланови
Секције
- Љ. Михић и чланови
Секције
- Љ. Михић и чланови
Секције
- Љ. Михић и чланови
Секције
- Љ. Михић и чланови
Секције
- Љ. Михић и чланови
Секције
ПЛАН РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Садржај активности
Септембар
Окупљање досадашњих чланова секције и
конкурс за нове чланове
Октобар
Обука нових чланова и формирање редакција
Новембар
Осмишљавање концепције часописа.
Планирање садржаја за следећи број часописа
Децембар
Спровођење разноврсних анкета међу свим
ученицима школе
Јануар
Где су, шта раде наши бивши ученици
Фебруар
Март
Носиоци активности
Прикупљање текстова и фотографија
Одабир текстова и фотографија
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Носиоци активности
Чланови секције
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић,
чланови секције
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић,
чланови секције
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић,
чланови секције
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић,
чланови секције
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић,
чланови секције
64
Годишњи план рада 2014/2015.
Април
Лектура и коректура текстова
Мај
Издавање часописа
Јун
Анализа рада секције и договор за рад у школској
2015/2016. години
5.5
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић,
чланови секције
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић,
чланови секције
Јелена Јовановић,
Љиљана Михић,
чланови секције
ПЛАН РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ
Секција је формирана крајем маја школске 2013/14, с циљем благовремене и добре
припреме за програм поводом Дана школе у октобру 2014, и Дана козметике у децембру.
Ученице III8 и III9 - њих 6, са Славицом Бајић, руководиоцем секције почеле су са
пробама, у јуну месецу, одломака-монолога из Дневника једне Ане, Моме Капора.
Од септембра, пробе ће се одржавати једном недељно (по потреби и чешће), у библиотеци
школе. Термин проба биће договорен у првој недељи нове школске године.
У септембарском извештају о раду секције, биће наведена имена ученица.
5.6 ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Месец
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Упознавање ученика са књижним фондом и увести ученике у стручне
послове библиотеке
Ученике оспособити за коришћење свих извора знања и информација у
школској библиотеци и да их примене у различитим активностима
Анкета о заинтересованости ученика за рад у библиотечкој секцији
Планирање рада секције
Формирање секције
Упис нових чланова
Упознавање ученика са начином рада
Обележавање дана писмености- Историја писма, прикупљање
материјала, одабир, изрaда паноа
Обележавање Месеца књиге
-Моја омиљена књига
Припрема за посету Сајму књига
Посета Сајму књига
Сарадња са издавачким кућама
Сусрет са књижевницима
Набавка нових књига у куповина са библиотекаром
Израда паноа,посвећена Сајму књига
Сређивање нових књига, обрада, ажурирање и уређење библиотеке
-Израда паноа посвећеним најчитаних књига
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
65
Годишњи план рада 2014/2015.
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
-Обилазак библиотека (Градске, Народне и школских библиотека у
Земуну)
НАЈЧИТАНИЈЕ КЊИГЕ-Израда паноа
Посебно учешће чланова секције у обележавању значајних датума и
учешће у школским приредбама
Посета књижевној трибини посвећеној добитнику НИН-ове награде
Писање чланка о библиотеци за школски часопис Медицинар
Подстицање читања
Посета Народне библиотеке Србије
Посета позоришним представам
Посета Библиотеци града
Најчитаније књиге-израда и постављање паноа
Проглашавање најбољег члана секције
Акција враћања коришћених књига
Акција сређивања књижног фонда
Акција сређивања библиотечке грађе
Договор са члановима секције о посети САНУ.
5.7 ПЛАН РАДА ГЕОГРАФСКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
ЈануарФебруар
Март
Април
Мај
Јун
Садржај активности
Упознавање са планом рада секције
Термоминерална класификација вода
Буковичка бања (пројектни рад ученика и
израда паноа)
Младеновачки Селтерс (пројектни рад ученика
и израда паноа)
Паланачки кисељак (пројектни рад ученика и
израда паноа)
Врњачка Бања (пројектни рад ученика и израда
паноа)
Матарушка бања (пројектни рад ученика и
израда паноа)
Богутовачка бања (пројектни рад ученика и
израда паноа)
Горња Трепча (пројектни рад ученика и израда
паноа)
Овчар бања (пројектни рад ученика и израда
паноа)
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Носиоци активности
Јелена Пујић
Јелена Пујић и
чланови секције
Јелена Пујић и
чланови секције
Јелена Пујић и
чланови секције
Јелена Пујић и
чланови секције
Јелена Пујић и
чланови секције
Јелена Пујић и
чланови секције
Јелена Пујић и
чланови секције
Јелена Пујић и
чланови секције
66
Годишњи план рада 2014/2015.
5.8 ПЛАН РАДА КЛУБА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Садржај активности
Информисање ученика о циљевима и
активностима
Клуба
за
УН,
упис
заинтересованих чланова, договор о програму
и начину рада
Тематски сусрет: Систем Уједињених нација
Обележавање Међународног дана мира (21.
септембар): „Моја будућност - моји циљеви“
Семинар: “За ТОлеранцију и Ненасиље вршњачка едукација у школама”
Практичан рад: Литерарни и ликовни Конкурс
Удружења за УН поводом Дана УН
Тематски сусрет: Циљеви одрживог развоја УН
Обележавање Међународног дан борбе против
сиромаштва (16. октобар)
Вршњачка едукација у школама – пројекат:
“Светска баштина у рукама младих”
Практичан рад: Програм поводом 24. октобра Дана Уједињених нација („Недеља УН“)
Тематски сусрет: Толеранција и килтура мира
Вршњачка едукација у школама – пројекат: “За
ТОлеранцију и НЕнасиље”
Практичан рад: „Недеља толеранције“ и
обележавање 16. новембра – Међународног
дана УНЕСКА
Обележавање Светског дана деце – 20.
новембар (Упознавање Конвенције о правима
детета)
БИМУН семонари у средњим школама и на
факултетима (према упутству Удружења за УН
Србије)
Тематски сусрет: УН и људска права
Обележавање Светског дана борбе против
СИДЕ (1. децембар)
Обележавање Међународног дана волонтера
(5. децембар)
Обележавање Дана људских права (10.
децембар) – „Недеља људских права“
БИМУН семонари у средњим школама и на
факултетима
Образовни семинар „Београдска УН тура“
(зимски распуст)
Учешће у стручној посети Асоцијацији за УН у
Барселони и објектима светске баштине
УНЕСКА у Италији, Француској и Шпанији (8
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Носиоци активности
Тања Динић и
чланови секције
Тања Динић и
чланови секције
Тања Динић и
чланови секције
Тања Динић и
чланови секције
Тања Динић и
чланови секције
67
Годишњи план рада 2014/2015.
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
– 16. 1. 2015)
Тематски сусрет: Светска културна и природна
баштина УНЕСКА
Практичан рад: Представљање објеката
Светске баштине УНЕСКА у свету
Тематски сусрет: Светска баштина УНЕСКА у
нашој земљи
Практичан рад: Представљање објеката
Светске баштине УНЕСКА у нашој земљи
Обележавање Међународног дана борбе
против расне дискриминације (21. март)
Учешће на Међународном моделу УН –
„БИМУН 2015“ (БИМУН ЈУНИОР за ученике
средњих школа)
Тематски сусрети: Програм УН за контролу
дрога (UNDCP)
Практичан рад: Обележавање светског дана
здравља (7. април)
Учешће у стручној посети седишту УНЕСКА у
Паризу и „Палати нација“ у Женеви
Тематски сусрети: Климатске промене и
одрживи развој
Обележавање Међународног дана за биолошку
разноврсност и одрживи развој (22. мај)
Практичан рад: Еколошка радионица
Тематски сусрет: Алијанса цивилизација
Обележавање Светског дана животне средине
(5. јун)
Учешће у стручној посети објектима Светске
баштине
Учешће заинтересованих чланова на Летњем
кампу „Свет међународне сарадње“
Обележавање Међународног дана младих (12.
август)
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Тања Динић и
чланови секције
Тања Динић и
чланови секције
Тања Динић и
чланови секције
Тања Динић и
чланови секције
Тања Динић и
чланови секције
заинтересовани
ученици
заинтересовани
ученици
68
Годишњи план рада 2014/2015.
5.9 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
Предвиђено је да тежиште активности секције буде је усмерено на посете културноисторијским споменицима и културним догађањима у Београду. План је могуће
модификовати у складу са афинитетима и интересовањима ученика, као и у складу са
текућим културним дешавањима у граду.
Време
реализације
Септембар
Октобар
Садржај активности
Формирање секције и разговори о
интересовањима ученика
Обилазак Калемегдана и историјског језгра
Београда
Новембар
Посета Конаку кнегиње Љубице
Децембар
Посета текућој изложби у Галерији САНУ
Фебруар
Посета Саборној цркви и Музеју Српске
православне цркве
Март
Посета Галерији фресака
Април
Обилазак Гардоша и историјског језгра Земуна
Мај
Учешће у Ноћи музеја
Носиоци активности
Расема Гојић и
ученици
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
Расема Гојић и
чланови секције
5.10 ПЛАН РАДА ХОРА
Време
реализације
Садржај активности
Носиоци активности
Избор нових чланова хора.
Вежбе вокалне технике, вежбе за дисање са
вокализама, вежбе дикције и артикулације.
Септембар
Припрема за обраду нове песме (сви чланови
хора).
Емина Милојевић и
чланови хора
Увежбавање песама за прославу Дана школе по
гласовима.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
69
Годишњи план рада 2014/2015.
Увежбавање обрађених песама по гласовима.
Спајање гласова код обрађених песама.
Увежбавање обрађених песама по гласовима и
вишегласно.
Октобар
Рад на интонативној стабилности и правилној
интерпретацији песама.
Емина Милојевић и
чланови хора
Заједничка проба са свим учесницима у
програму за прославу Дана школе.
Рад на самосталном певању обрађених песама.
Рад на увежбавању обрађених песама по
гласовима и вишегласно.
Новембар
Провера самосталности и сигурности у
заједничком певанју.
Емина Милојевић и
чланови хора
Обрада нових песама по гласовима.
Рад на увежбавању обрађених песама, посебно
по гласовима.
Спајање гласова код нових песама.
Децембар
Увежбавање обрађених песама, рад на
интонативној стабилности.
Емина Милојевић и
чланови хора
Увежбавање песама за приредбу у част Дана
светог Саве.
Увежбавање обрађених песама.
Увежбавање песама по гласовима и вишегласно.
Јануар
Рад на интонативној стабилности и правилној
интерпретацији песама.
Емина Милојевић и
чланови хора
Проба са свим учесницима у програму за
прославу Дана светог Саве.
Фебруар
Вежбе за дисање са вокализама, вежбе дикције и
артикулације.
Вежбе за вишегласно a cappella певање.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Емина Милојевић и
чланови хора
70
Годишњи план рада 2014/2015.
Увежбавање обрађених песама по гласовима и
вишегласно.
Обрада нових песама.
Увежбавање обрађених песама, посебно по
гласовима.
Спајање гласова код нових песама.
Март
Осамостављивање гласова у певању обрађених
песама.
Емина Милојевић и
чланови хора
Вежбе вокалне технике и увежбавање песама.
Увежбавање обрађених песама, рад на
сигурности у извођењу.
Април
Увежбавање песама одабраних за прославу Дана
сестринства.
Рад на интонативној стабилности и правилној
интерпретацији песама.
Емина Милојевић и
чланови хора
Певање обрађених песама – аудиција хора.
Увежбавање обрађених песама.
Мај
Проба са свим учесницима у програму за
обележавање Дана сестринства.
Певање свих обрађених песама у току школске
године.
Емина Милојевић и
чланови хора
Пробе хора само по потреби.
Јун
Емина Милојевић
Извештај о раду хора
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
71
Годишњи план рада 2014/2015.
5.11 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕДИЦИНЕ
( Хигијена са здравственим васпитањем и Микробиологија са епидемиологијом )
Секцију воде др Снежана Рајачић и др Ксенија Обрадовић. Годишњи план рада за
школску 2014/2015.годину је приказан по месечним темама и задужењима професора који ће
их заједно са ученицима реализовати.
Време
Садржај активности
реализације
Септембар
Формирање секције и подела задужења
Октобар
Генетски модификована храна – кратки филм и
презентација
Новембар
Путеви преношења заразних болести
Децембар
Емпатија
Фебруар
Заштитни положаји и покрети
Март
Ризична понашања младих
Април
Обележавање Светског дана здравља 7. априла,
израда школског паноа и посета Фестивалу здравља
Мај
Векторске заразне болести
Јун
Исхрана и спортска форма
Носиоци активности
др Снежана Рајачић
др Ксенија
Обрадовић
др Снежана Рајачић
и чланови секције
др Ксенија
Обрадовић
и чланови секције
др Снежана Рајачић
и чланови секције
др Снежана Рајачић
и чланови секције
др Ксенија
Обрадовић
и чланови секције
др Снежана Рајачић
и чланови секције
др Ксенија
Обрадовић
и чланови секције
др Снежана Рајачић
и чланови секције
5.12 ПЛАН РАДА ПСИХОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Садржај активности
-Израда плана промоције секције у школи
-Промоција рада секције и прикупљање пријава
ученика за учешће у раду секције
-Сагледавање потреба и очекивања пријављених
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Носиоци активности
Психолог школе и
наставник
психологије
Психолог школе,
72
Годишњи план рада 2014/2015.
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
чланова секције
-Детаљније упознавање чланова са предложеним
темама и начином рада
-Измене и допуне плана активности чланова
секције
-Тема 1: Самоспознаја
Препознавање сопствених капацитета, талената,
интересовања, вредности и склоности кроз
радионице, тестове, интроспекцију и саветовање
-Тема 2: Информисање о занимањима
Истраживање света занимања и професија – која
занимања постоје, шта чини једно занимање,
која су знања, вештине и особине потребни за
успешно бављење занимањем, могућности на
тржишту рада
-Сумирање резултата рада током првог
полугодишта
-Планирање сусрета током другог полугодишта
-Тема 3: Могућности школовања
Упознавање са постојећим могућностима –
школама, факултетима и другим образовним
установама, истраживање потребног образовања
и других услова за жељено занимање,
образовних програма, предмета, и упоређивање
са сопственим интересовањима, жељама и
могућностима
-Тема 4: Реални сусрети
Упознавање са представницима жељених
занимања, радним окружењем, предузећима,
праксом, подвргавање жељеног занимања тесту
реалности, упоређивање сопствених жеља и
могућности са реалним светом занимања
-Тема 5: Одлука о избору занимања
Израда акционог плана, личне биографије и
мотивационог писма, посета Сајму
запошљавања
Јун
-Сумирање резултата рада секције током
школске 2014/15. године
-Предлози за унапређење рада секције
Јул
-Извештавање о раду секције
Август
-Израда плана и програма рада секције
за школску 2015/16. годину
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
наставник
психологије и
чланови секције
Психолог школе,
наставник
психологије и
чланови секције
Психолог школе,
наставник
психологије и
чланови секције
Психолог школе,
наставник
психологије и
чланови секције
Психолог школе,
наставник
психологије и
чланови секције
Психолог школе,
наставник
психологије и
чланови секције
Психолог школе,
наставник
психологије и
чланови секције
Психолог школе,
наставник
психологије и
чланови секције
Психолог школе и
наставник
психологије
Психолог школе и
наставник
психологије
73
Годишњи план рада 2014/2015.
5.13 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА
Време
реализације
Садржај активности
Септембар
1.Формирање секције, упоѕнавање са планом
рада секције
2.Прикупљање чланарине
Октобар
1.Учешђе у акцији „Трка за срећније
детињство“
2. Обелажавање светског дана Прве помоћи
3.Прикупљање чланарине
Новембар
1.Припрема ѕа обележавање светског дана
борбе против AIDS
2.Припрема ѕа обелеѕавање акције '' Пакетић за
срећније детињство'
Децембар
1.Реализација предвиђених активности
2.Подела пакетића деци основних школа у
Земуну
ЈануарФебруар
1.Припрема за обележавање дана Светог Саве
2.Текуће активности
Maрт
1. Припрема и учешће у акцији добровољног
давања крви
2.Приппрема за општинско
такмичење прве помоћи
3.Хуманитарне акције
Aприл
1.Обележавање Светског дана здравља
2.Текуће активности
Maj
1.Реализација такмичења прве помоћи
2.Обележавање Светског дана добровољног
давања крви
Jун
1.Припрема за градско такмичење прве помоћи
2.Сагледавање рада секције
Носиоци активности
Веселинка Величанин
Чланови секције
В. Величанин
Чланови секције
Чланови секције прве
помоћи
С. Ивановић
В. Величанин
Чланови секције
Представник Црвеног
крста Земун
Чланови секције
Представник Црвеног
крста Земун
В. Величанин
В. Величанин
Чланови секције
Представник Црвеног
крста Земунa
В. Величанин
Чланови секције,
Представник Црвеног
крста Земун , Завод за
трансфузију крви
Земун,
С..Ивановић,
Н.Живковић.
Н.Перић,
Е. Никочевић
Чланови секције,
Представник Црвеног
крста Земун,
Веселинка Величанин
В. Величанин
Чланови секције
Представник Црвеног
крста,
Н.Живковић,Н.Перић,
Е Никочевић
Чланови секције и
чланови секције прве
помоћи
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
74
Годишњи план рада 2014/2015.
5.14 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Време
реализације
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Садржај активноси
Формирање секције и упознавање ученика са
активностима и обавезама секције прве помоћи
Прилаз месту несреће сагледавање стања
унесрећеног тријажа и ред хитности бочни
кома положај –Како поступити у хитним
случајевима, саобраћајни удес пожар струјни
удар
утврђивање виталних функција- увежбавање
контроле виталних.функција. Дијагноза,
преглед од главе до пете
Техника Кардиопулмоналнацеребрална
реанимација теорија
Техника Кардиопулмоналнацеребрална
реанимација практично мануелно увежбавање
Крварење -теорија
методе заустављања крварења-принципи и
мануално увежбавање план рада секције
реалистичког приказа повреде обљења и стања
врсте завојног материјала
принципи прве помоћи код повреда зглобова,
костију и меких ткива увежбавање
Увежбавање технике постављања
имобилизације
Опекотине, топлотни удар, оштећења изазвана
ниском температуре. Поремећај стања свести,
кома, епилептични напад
Поврде грудног коша, бронхијална астма,
ангина пекторис, повреде и обољења органа
трбушне дупље, хипогликемија и
хипергликемија
Носиоци активности
Стојана Ивановић
Стојана Ивановић,
Црвени крст Земуна,
чланови секције
Стојана Ивановић,
Црвени крст Земуна,
чланови секције
Стојана Ивановић,
Црвени крст Земуна,
чланови секције
Стојана Ивановић,
Црвени крст Земуна,
чланови секције
Стојана Ивановић,
Црвени крст Земуна,
чланови секције
Стојана Ивановић,
Црвени крст Земуна,
чланови секције
Мај
припрема за школско, општинско и републичко
такмичење
Стојана Ивановић,
Црвени крст Земуна,
чланови секције
Јун
реализација наставних активности кроз
такмичења и сагледавање правилности и
грешака у протеклом периоду
Стојана Ивановић
Јул
припрема екипа за следећу школску годину
Стојана Ивановић
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
75
Годишњи план рада 2014/2015.
5.15 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ РЕАЛИСТИЧКОГ ПРИКАЗА ПОВРЕДА, ОБОЉЕЊА И
СТАЊА
Време
реализације
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Садржај активноси
Формирање секције, упозавање ученика са
планом рада секције-формирање екипа-торба за
реалистички приказ повреда, обољења и стања
Носиоци активности
Стојана Ивановић и
Црвени крст Земуна
Стојана Ивановић,
Техника припремања повреда огреботина,
Црвени крст Земуна и
одеротина, посекотина, убоди, устрел и пострел
чланови секције
Стојана Ивановић,
Заједнички рад са екипама прве помоћи
Црвени крст Земуна и
Постављање полигона
чланови секције
Стојана Ивановић,
Значај и циљ реалистичког приказа повреда и
Црвени крст Земуна и
обољења, избор симуланата
чланови секције
Стојана Ивановић,
Избор симуланата за приказивање повреда
Црвени крст Земуна и
обољења и стања
чланови секције
Стојана Ивановић,
Техника припремања повреда са израженим
Црвени крст Земуна и
крварењем
чланови секције
Преломи костију, угануће, исчашења зглоба,
Стојана Ивановић,
рањавања, прелом карлице, прелом кичме,
Црвени крст Земуна и
кључне кости, бесвесно стање
чланови секције
Стојана Ивановић,
Подршка екипама прве помоћи у реализацији
Црвени крст Земуна и
такмичења
чланови секције
Стојана Ивановић,
Школско, градско и републичко такмичење
Црвени крст Земуна и
чланови секције
5.16 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ШМИНКАЊЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Садржај активноти
Усаглашавање плана и
програма са члановима
Предлози за популаризацију секције
Посета сајму козметике
Праћење такмичења у шминкању
Фестивал здравља
Припрема за Дан кометике у школи
Увежбавање техника шминкања за школско
такмичење
Носиоци активности
Милица Филиповић и
чланови секције
Милица Филиповић и
чланови секције
Милица Филиповић и
чланови секције
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
76
Годишњи план рада 2014/2015.
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Увежбавање техника декорације ноктију
Учествовање у школском такмичењу у
шминкању
Израда паноа са приказом школског
такмичења ( разне теме )
Новине у техникама надоградње и
изливање ноктију са декорацијом
Израда паноа са актуелним темама и
новинама у области шминкања
Спровођење анкете међу ученицима наше
школе о познавању правилне технике
шминкања
Фестивал здравља
Посета пролећном сајму козметике
Праћење такмичења у шминкању
Израда паноа ( тема са Фестивала здравља)
Увежбавање техника за свечану шминку
поводом матурске вечери
Сагледавање рада секције
Писање извештаја
Милица Филиповић и
чланови секције
Милица Филиповић и
чланови секције
Милица Филиповић и
чланови секције
Милица Филиповић и
чланови секције
Милица Филиповић и
чланови секције
Милица Филиповић и
чланови секције
Милица Филиповић и
чланови секције
5.17 ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Садржај активности
Усвајање плана и програма секције са
члановима
Предлози за популаризацију секције
Упућивање нових чланова у рад и организа-цију
секције
Посета изложби цвећа у парку Мањеж
Анкета: Колоко ученици наше школе
познају правила о заштити животне средине.
Акција праћења уредности школског простора
4.октобар, Дан животиња (обележавање тог
датума)
Посета изложби Дино Парк и „Добродошли у
мезозоик“
Хајде да причамо о отпаду- радионица
Како млади могу да учествују у решавању
проблема загађења животне средине (округли
сто)
Посета манифестацији Фестивал науке
Носиоци активности
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
77
Годишњи план рада 2014/2015.
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Изложба радова ученика од секундарних
сировина
Дан образовања о заштити животне средине, 26.
јануар
Дан мочварних подручја, 2. фебруар
Светски дан очувања енергије, 14. фебруар
Какву храну једемо?
Дан енергетске ефикасности, 5. март
Дан заштите шума, 21. март
Дан заштите вода, 22. март
Сат за нашу планету, 23. март
Светски дан здравља, 7. април
Дан Планете земље, 22.април
Дан заштите биодиверзитета заштите, 22. мај
Дан паркова, 24. мај
Дан борбе против пушења, 31. мај
Светски дан заштите животне средине, 5. јун
Дан заштите Дунава, 5. јун
Анализа реализације плана и предлог за
побољшање рада секције
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
Снежана Џивџановић,
Валентина Иванов и
чланови секције
5.18 ПЛАН РАДА ХЕМИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ
Професор: mr. sci. chem. Љ. Павловић
Место : Кабинет природних наука
Начин: Самостални радови ученика, презентације
За школску 2014∕2015. годину планирана je секцијa из:
1.Неорганске хемије
Програм хемијске секције је прилагођен плану и програму другог разреда хемије медицинске
школе.
Циљ секције: да се заинтересованим ученицима омогући продубљивање знања из области које
се обрађују током редовне наставе, и укаже на значај хемије у медицини.
Оперативни задаци секције:
а) образовни: стицање знања ученика о значају појединих хемијских елемената, а такође и о
штетности појединих хемијских елемената за човека
б) васпитни : развијање одговорности, тимског рада и сарадничког духа између ученика
ц) функционални: развијање способности код ученика за истраживањем и трагањем и
решавањем проблема
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
78
Годишњи план рада 2014/2015.
Исходи рада секције: ученици ће сазнати више о значају појединих хемијских елемената,
начине њиховог уношења и њиховој улози у организму као и о њиховој потенцијалној
штетности .
Литратура: 1. Неорганска хемија – Снежана Рајић
2. Општа и неорганска хемија – И.Филиповић, С. Липановић
3. Општа и неорганска хемија- Станимир Р. Арсенијевић
4. www.wikipedia.com; www.znanje.org;
www.periodni.com;www.IUPAC.org;
Октобар
Алкални метали (натријум и калијум)
(2 часа)
Новембар
Земноалкални метали (Калцијум и магнезијум)
(2 часа)
Децембар
Алуминијум
(2 часа )
Фебруар
Прелазни метали ( гвожђе и микроминерали) (4 часа)
Март
Кисеоник и озон
(2 часа)
Април
Вода и њен значај за организам
(2 часа)
Мај
Азот и фосфор
( 2 часа)
Јун
Халогени елементи
( 2 часа)
5.19 ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ- МУШКИ ФУДБАЛ
Време
реализације
Садржај активности
Септембар
Селектирање ученика
Формирање мушке фудбалске секције
Октобар
Увежбавање технике и тактике фудбалске игре
Новембар
Увежбавање технике и тактике фудбалске игре
Децембар
Подизање функциоаналних способности
Рад на техничко-тактичким елементима
Фебруар
Тактика игре у одбрани и нападу
Март
Провера физичких способности
Провера технике игре
Носиоци активности
Драган Мишић
Драган Мишић и чланови
секције
Драган Мишић и чланови
секције
Драган Мишић и чланови
секције
Драган Мишић и чланови
секције
Драган Мишић и чланови
секције
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
79
Годишњи план рада 2014/2015.
Април
Игра на два гола
Мај
Општинско такмичење
Анализа такмичења
Јун
Планирање активног одмора
Драган Мишић и чланови
секције
Драган Мишић и чланови
секције
Драган Мишић и чланови
секције
5.20 ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ –ЖЕНСКА ОДБОЈКА
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Садржај активности
Формирање женске одбојкашке секције од IIVразреда;
Рад на опште-физичкој припреми;
Увежбавање технике и тактике одбојкашке игре
Тренинг утакмица у мешовитом саставу
Општинско такмичење
Анализа такмичења и рад на отклањању
евентуалних грешака
Подизање функционалних способности
Одлазак појединих чланова секције на зимске
припреме-зимовање Копаоник
Формирање мушке и женске екипе од 10
најбољих и утакмица поводом”Светог Саве”
Рад на техничко тактичким-елементима
Тактика игре у одбрани и нападу
Рад на техничко тактичким-елементима
Провера физичких способности-полигон
Провера технике игре
Тактика игре у пољу
Провера тактике игре у одбрани и нападу
Организовање првомајског турнира
Рад на популаризацији одбојке
Планирање активног одмора
Анализа рада секције
Носиоци активности
мр Мира Михаљевић
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
мр Мира Михаљевић
и чланови секције
5. 21 ПЛАН РАДА ГИМНАСТИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Време
реализације
Септембар
Садржај активности
Формирање секције
Селекција ученика
Носиоци активности
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
80
Годишњи план рада 2014/2015.
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни и
август
Рад на подизању физичких и функционалних
способности
Увежбавање прескока преко козлића
Увежбавање елемената на тлу
Повезивање елемената у састав
Рад на одржавању физичких спосибности
Увежбавање елемената на греди
Одлазак појединих чланова секције на зимовање
Повезивање елемената на греди у састав и
увежбавање
Разбој,елементи ,састав,увежбавање
Рад на повећању физичких способности
Обнављање и увежбавање састава на свим
справама
Градско такмичење из спортске гимнастике
Анализа такмичења
Наставак припрема за евентуално даље
такмичење
Јавни час,приказ вежби
Рад на популаризацији спортске гимнастике
Планирање активног одмора
Анализа рада секције
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Биљана Живојиновић
Брајтигам
5. 22 ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ-СТОНИ ТЕНИС
Време
Садржај активности
реализације
Септембар Формирање секције и подела по групама
Опрема, правила игре
Октобар
Новембар
Држање (хват рекета), сервис
Децембар
Враћање сервиса, форхенд
Јануар
Бекхенд, кретање играча
Фебруар
Адаптација на сто, тактика
Март
Напад, одбрана
Април
Игра у дублу
Мај
Такмичења – увежбавање технике и тактике
Јун
Такмичења - увежбавање технике и тактике
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Носиоци активности
Весна Бановић
Весна Бановић и чланови
секције
Весна Бановић и чланови
секције
Весна Бановић и чланови
секције
Весна Бановић и чланови
секције
Весна Бановић и чланови
секције
Весна Бановић и чланови
секције
Весна Бановић и чланови
секције
Весна Бановић и чланови
секције
Весна Бановић и чланови
секције
81
Годишњи план рада 2014/2015.
V ПЛАНOВИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
1.1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
1.2. ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА
2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
82
Годишњи план рада 2014/2015.
1.ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
1.1 ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
а) Глобални план рада
Редни
Област рада
број
1.
Планирање и програмирање васпитно-образовног рада, односно образовноваспитног рада
2.
Праћење и вредновање васпитно- образовног рада, односно образовноваспитног рада
3.
Рад са наставницима
4.
Рад са ученицима
5.
Рад са родитељима, односно старатељима
6.
Рад са директором, помоћником директора, координатором практичне
наставе, психологом
7.
8.
9.
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Време
ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ:
Сарадници
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Август и
на крају
сваког
месеца
Током
године
Током
године
Током
године
припрема техничких услова за пријем урађених планова
по месецима, израда инструмента за праћење
благовремене предаје планова рада наставника,
 израда писаног извештаја о предатим плановима за
све наставнике,
 израда годишњeг и месечних планова рада педагога.
 пружање помоћи при изради глобалног и
оперативног плана рада наставника за сваки месец,
 пружање помоћи наставницима у изради планова
допунског, додатног рада, практичне наставе, плана
рада одељењског старешине.
 планирање набавке стручне литературе, периодике и
учешће у набавци и изради дидактичког материјала.
 израда плана посете часовима,
 израда плана личног стручног усавршавања и
професионалног развоја.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Самостално,
предметни
наставници,
Предметни
наставници
Библиотекар
Предметни
наставници,
самостално и
83
Годишњи план рада 2014/2015.
у сарадњи са
директором,
помоћником
директора,
психологом.
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
 систематско праћење и вредновање наставног
На крају
процеса, као и развоја и напредовања ученика путем
сваког
израде анализа успеха ученика,
класифика
 предлагање мера и активности у циљу подизања
ционог
квалитета наставе и постизања бољих резултата
периода,
ученика,
 праћење реализације васпитно-образовног рада кроз
преглед и анализу оперативних, глобалних планова и
Током
преглед књиге евиденције у образовно-васпитном
године
раду средње школе.
 праћење рада и напредовања ученика са тешкоћама у
учењу и проблемом у понашању и предлагање мера за
индивидуални приступ,
Током
 спровођење
анализа
добијених
резултата
и
године
истраживања у циљу испитивања потреба ученика,
родитеља (по уоченом проблему).
Током
године
Током
године
 рад на развијању и примени инструмената за
вредновање и самовредновање различитих области и
активности рада школе,
 праћење резултата самовредновања и предузимање
одговарајућих мера у циљу превазилажења уочених
проблема.
Директор,
предметни
наставници,
помоћник
директора,
руководилац
практичне
наставе,
психолог
предметни
наставници,
одељењске
старешине,
стручни
сарадници.
Тим за самовредновање,
директор,
помоћник
директора
 праћење успеха ученика у ваннаставним активностима,Руководиоци
секција
такмичењима и афирмација најуспешнијих ученика.
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Током
године
 учествовање у усклађивању програмских захтева са
индивидуалним
карактеристикама
ученика,
породичног окружења и шире средине,
 праћење узрока школског неуспеха ученика и
предлагање решења за побољшање школског успеха
 праћење поступака и ефеката оцењивања ученика,
 пружање
стручне
помоћи
наставницима
на
унапређивању квалитета васпитно - образовног рада,
односно наставе увођењем иновација и иницирањем
коришћења савремених метода и облика рада, уз
проучавање програма и праћења стручне литературе,
 рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Директор
школе,
тим за
стручно
усавршавање
предметни
наставници,
руководиоци
стручних
већа
84
Годишњи план рада 2014/2015.
знања и умећа.
 непосредна посета часовима и анализа посећених
часова,
 сарадња у организацији, припремању и реализацији
угледних часова,
 мотивисање наставника за континуирано стручно
усавршавање и израду плана професионалног развоја,
Током
уочавање и ширење примера добре праксе,
године
представљање и излагање на састанцима већа, као и
на састанцима Савета родитеља,
 иницирање и пружање стручне помоћи наставницима
у коришћењу различитих метода, техника и
инструмената оцењивања ученика.
 пружање помоћи одељењским старешинама у
реализацији часова одељењског старешине и осталих
На крају
активности у раду са одељењским колективом,
тромесечја  пружање помоћи одељењским старешинама и осталим
наставницима у остваривању свих форми сарадње са
породицом.

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
 испитивање социо-економског статуса ученика прве
Септембаргодине, анализа добијених података и формирање
октобар
документације ученика прве године.
Септембар-  непосредни рад са ученицима прве године у циљу
октобар
обуке техникама учења.
Током
године
 стварање оптималних услова за индивидуални развој
Септембар
ученика и пружање помоћи и подршке,
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
 саветодавни рад са ученицима који су поновили
разред, рад са новим ученицима,
 сарадња са ученицима из маргинализованих група у
циљу подршке и успешног укључивања у рад,
 идентификовање и рад на отклањању педагошких
узрока проблема у учењу и понашању,
 учествовање у појачаном васпитном раду за ученике
који врше повреду правила понашања у школи
Директор,
помоћник
директора,
предметни
наставници,
тим за
стручно
усавршавање
стручни
сарадници.
Чланови
одељењског
већа,
стручни
сарадници.
Одељењске
старешине,
психолог
Одељењске
старешине
Директор
школе,
одељењске
старешине,
предметни
наставници
Тим за
превенцију
насиља,
стручни
сарадници.
 анализирање предлога и сугестија ученика за Ученички
парламент
унапређивање рада школе и помоћ у реализацији.
 идентификовање
ученика
са
израженим Одељењске
способностима и њихово усмеравање на Центар за старешине,
психолог
таленте.
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
85
Годишњи план рада 2014/2015.
Председник
 сарадња са Ученичким парламентом, помоћ у раду и
Ученичког
реализацији програма рада Парламента.
парламента
Током
године
V РАД СА РОДИТЕЉИМА
 припрема и реализација родитељских састанака,
трибина, радионица са стручним темама,
 пружање подршке родитељима у раду са ученицима
са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању,
 рад са родитељима ученика првог разреда у циљу
прикупљања података о ученицима,
Током
године
Током
године
Током
године
Директор
школе,
Председник
Савета
родитеља,
стручни
сарадници.
 саветодавни рад са родитељима ученика који су
Одељењске
направили повреду правила понашања у школи и
старешине
којима је одређен појачани васпитни рад
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА
Директор,
помоћник
 планирање активности у циљу јачања наставничких и
директора,
личних компетенција,
координатор
 сарадња по питању приговора и жалби ученика и практичне
њихових родитеља, односно старатеља на оцену из наставе,
предмета и владања.
стручни
сарадници.
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

Током
године
Током
године
Током
године




Директор,
помоћник
учествовање у раду Наставничког већа, Одељењских директора,
већа, Педагошког колегијума,
координатор
предлагање мера за унапређивање рада стручних стручне
наставе,
органа школе.
стручни
сарадници
учествовање у раду стручних актива за развојно
Чланови
планирање, развој школског програма и педагошког
тимова
колегијума
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА
сарадња са образовним, здравственим, социјалним,
Директор
научним, културним и другим установама,
учествовање у раду стручних друштава и организација.
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД
И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
86
Годишњи план рада 2014/2015.
Током
године
Током
године
Током
године
 вођење евиденције о сопственом раду
Самостално
 прикупљање података о ученицима и чување
материјала који садржи личне податке у складу са
етичким кодексом педагога.
 усавршавање: праћењем стручне литературе ,
праћењем информација од значаја за образовање и
васпитање
на
интернету,
учествовањем
у
активностима струковног удружења, похађањем Самостално
акредитованих семинара, похађањем стручних
скупова, разменом искустава и сарадњом са другим
педагозима у образовању.
ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА
а) Глобални план рада
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Област рада
Планирање и програмирање васпитно- образовног, односно образовно –
васпитног рада
Праћење и вредновање васпитно- образовног, односно образовно –
васпитног рада
Рад са наставницима
Рад са ученицима
Рад са родитељима, односно старатељима
Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика
Рад у стручним органима и тимовима
Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и
јединицом локалне самоуправе
Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
87
Годишњи план рада 2014/2015.
б) Оперативни план рада и динамика реализације
Редни
број
Време
реализације
Садржај
Септембар
Учешће у изради годишњег плана рада
школе за школску 2014/15. годину
Септембар
Учешће у изради плана рада тима за
самовредновање рада школе за школску
2014/15. годину
Септембар
Организација почетка
школској години
рада
у
новој
1.
Током
године
Учествовање у осмишљавању и изради
акционих планова и предлога пројеката
који могу допринети унапређивању
квалитета васпитања и образовања у
школи и учествовања у њиховој
реализацији
Током
године
Припремање плана посете часовима
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Сарадници у
реализацији
Директор,
помоћник
директора,
педагог,
руководиоци
стручних већа
руководиоци
секција
Директор,
помоћник
директора, тим за
самовредновање
Директор,
помоћник
директора,
руководилац
практичне
наставе, педагог
Директор,
помоћник
директора,
руководилац
практичне
наставе, педагог,
предметни
наставници
Самостално и у
сарадњи са
директором,
помоћником
директора,
педагогом,
предметним
наставницима,
одељенских
старешина
88
Годишњи план рада 2014/2015.
Током
године
Припремање плана сопственог стручног
усавршавања и професионалног развоја
Током
године
Учествовање у праћењу и вредновању
образовно-васпитног рада установе и
предлагање
мера
побољшања
ефикасности,
економичности
и
успешности установе
Током
године
Јун
2.
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
3.
Током
године
Праћење и вредновање примене мера
индивидуализације и индивидуалног
образовног плана за ученике
Учешће у изради годишњег извештаја о
раду школе, а нарочито остваривања свих
програма образовно-васпитног рада,
програма рада стручних органа и тимова,
стручног
усавршавања,
рада
психолошко- педагошке службе, сарадње
са породицом, сарадње са друштвеном
средином
Самостално и у
сарадњи са
директором,
помоћником
директора,
педагогом,
Директор,
помоћник
директора,
руководилац
практичне
наставе, педагог
Педагог,
предметни
наставници
Директор,
помоћник
директора,
педагог,
руководиоци
стручних већа
Директор,
помоћник
Учествовање у континуираном праћењу и
директора,
подстицању напредовања ученика
у
педагог,
развоју и учењу
руководиоци
стручних већа
Директор,
Организација
замене
одсутних
помоћник
наставника
директора
Учествовање у истраживањима која се
спроводе у оквиру самовредновања рада
Тим за
школе
(израдом
инструмената,
самовредновање
дефинисањем узорка и квалитативном
анализом добијених резултата)
Саветодавни
рад
усмерен
ка
унапређивању
процеса
праћења
Наставници
ученичког напредовања у функцији
подстицања ниховог развоја и учења
Директор,
Саветодавни рад усмерен ка стварању помоћник
психолошких услова за подстицање директора,
целовитог развоја ученика
педагог,
наставници
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
89
Годишњи план рада 2014/2015.
Пружање подршке наставницима у
планирању и реализацији непосредног
образовно- васпитног рада са ученицима,
а нарочито у области прилагођавања рада
образовно- васпитним потребама ученика
Пружање подршке јачању наставничких
компетенција у областима: комуникације
и сарадње, конструктивног решавања
сукоба и проблема, подучавања и учења...
Упознавање наставника са психолошким
принципима успешног процеса учења,
природом мотивације за учење, методама
за
подстицање
различитих
врста
интелигенције, стиловима и облицима
учења, стратегијама учења
Саветовање
наставника
у
индивидуализацији образовно- васпитног
рада на основу уочених потреба,
интересовања и способности ученика
Пружање подршке наставницима у раду
са ученицима код којих је утврђен
психолошки узрок неуспеха у достизању
постављених захтева као и појава
неадаптивних облика понашања и
предлагање
мера
за
њихово
превазилажење
Оснаживање наставника да препознају
способности, интересовања и склоности
ученика које су у функцији развоја
професионалне каријере ученика
Пружање подршке наставницима у раду
са родитељима, односно старатељима
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Оснаживање наставника за тимски рад
Током
године
4.
Септембар,
октобар
Септембар
Пружање
подршке
наставницима
менторима и саветодавни рад са
приправницима у процесу увођења у
посао
Учешће у организацији пријема ученика,
праћење процеса адаптације и подршка у
превазилажењу тешкоћа адаптације
Учешће у структуирању одељења првог и
по потреби других разреда
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Педагог
Педагог
Ирена Ванић
Педагог
Ирена Ванић
Педагог
Педагог
Ирена Ванић
Педагог
Ирена Ванић
Педагог
Педагог
Педагог
Помоћником
директора
педагог
Помоћник
директора
90
Годишњи план рада 2014/2015.
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Пружање психолошке помоћи ученику,
групи, односно одељењу у акцидентним
кризама
Током
године
Учествовање у појачаном васпитном
раду за ученике који врше повреду
правила понашања у школи
Током
године
Током
године
Током
године
6.
Саветодавно- инструктивни рад са
ученицима који имају тешкоће у учењу,
развојне, емоционалне и социјалне
тешкоће, проблеме прилагођавања...
Индентификовање ученика са изузетним
способностима и пружање подршке
таквим ученицима за њихов даљи развој
Пружање
подршке
ученицима
из
осетљивих друштвених група
Подршка
развоју
професионалне
каријере
ученика
професионалним
информисањем и саветовањем
Организовање и реализовање предавања,
трибина и других активности за ученике
из
области
менталног
здравља,
педагошке,
развојне
и
социјалне
психологије
Саветодавни рад са родитељима односно
старатељима ученика који имају тешкоће
у развоју, учењу и понашању
Саветодавни рад и усмеравање родитеља
ученика који врше повреду правила
понашања у школи и којима је одређен
појачани васпитни рад
Педагог
Педагог,
наставници
Педагог,
наставници
Ирена Ванић
Помоћник
директора,
одељењске
старешине, тим за
превенцију
насиља
Педагог
одељењске
старешине
тим за превенцију
насиља
Ирена Ванић
Самостално
Директоро
помоћник
директора
Током
године
Учествовање у реализацији програма
сарадње установе са родитељима
(родитељски састанци, Савет родитеља)
Директор,
помоћник
директора,
педагог
Током
године
Сарадња са директором и стручним
сарадницима на пословима који се тичу
обезбеђивања ефикасности,
економичности и флексибилности
образовно-васпитног рада установе
Директор,
помоћник
директора,
педагог
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
91
Годишњи план рада 2014/2015.
Током
године
Сарадња са директором и стручним
сарадницима у организовању трибина,
предавања, радионица за ученике,
запослене, родитеље
Током
године
Учествовање у раду Наставничког већа,
Одељенских већа, Педагошког
колегијума
Током
године
Учествовање у раду тимова установе
Током
године
Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним и другим институцијама
значајним за остваривање циљева
образовно-васпитног рада и добробити
ученика
Током
године
Сарадња са локалном заједницом и
широм друштвеном средином за
остваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика
Током
године
Сарадња са психолозима који раде у
другим установама, институцијама,
организацијама, удружењима од значаја
за остваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика
Ирена Ванић
Током
године
Вођење евиденције о сопственом раду
Самостално
7.
8.
Током
године
9.
Током
године
Током
године
Припрема за све послове предвиђене
годишњим планом и оперативним
плановима рада психолога
Прикупљање, чување и заштита
материјала који садржи личне податке о
ученицима
Стручно усавршавање праћењем стручне
литературе и учествовањем у
активностима струковног удружења,
похађањем акредитованих семинара,
похађањем стручних скупова, разменом
искустава и сарадњом са другим
психолозима у образовању
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Директор,
помоћник
директора,
педагог
Чланови
наставничког
већа, одељенских
већа
Чланови тима за
самовредновање,
тима за
превенцију
насиља
Координатор
практичне
наставе
Стручни
сарадници
Директор
помоћник
директора
стручни
сарадници
Самостално
Самостално
Самостално
92
Годишњи план рада 2014/2015.
2. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ
Оквирни (глобални )програм делатности
Садржај рада
Годишњи
програм рада
Израда Годишњег плана рада и месечних планова
Израда Годишњег програма рада библиотечке секције
Планирање активности са ученицима
Упознавање ученика са радом библиотеке
Упознавање ученика са библиотечком грађом и оспособљавање за
самостално коришћење књижног фонда, енциклопедија, лексикона ,
стручне литературе и часописа.
Помоћ наставницима при реализацији наставних садржаја, упућивање
на савремену литературу
Обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књиге, Месец
школских библиотека, Дан писмености тд.)
Развијање информационе писмености и формирање навика за
самостално проналажење информација и коришћење у наставном
процесу
Упутства за писање реферата и семинарских радова
Стално уређење библиотечког простора
Припремање и израда паноа и представљање нових књига
Издавање књига, планираних лектира, потребе издавања шире
литературе, издавање актуелних наслова домаће и стране белетристике
Сређивање, обрада и евиденција књижног фонда
Вођење књиге инвентара, разврставање књига по тематици, прављење
каталога стручне литературе
Формирање библиотечке секције
Праћење издавачке делатности
Стручно усавршавање, посета семинарима и предавањима
Посета Сајму књига
Посета Народној, Градској и Матичној библиотеци у Земуну
Посета књижевним трибинама
Организовање књижевне трибине посвећене добитнику НИН-ове
награде
Организовање изложби књига у школи (сарадња са издавачким
кућама)
Посета позоришним представама
-Стручно усавршавање библиотекара
-Учешће библиотекара у стручном већу професора српског језика и
књижевности, рад у Педагошком колегијуму Наставничком већу
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
93
Годишњи план рада 2014/2015.
ОПЕРАТИВНИ
(МЕСЕЧНИ
ПЛАН )
СЕПТЕМБАР
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
Садржај активности
-Израда плана и програма (годишњег и месечног)
-Договор са наствницима о потребној литератури и набавка
-Планирање активности у раду са ученицима
-Упознавање ученика са радом библиотеке, издавање књига, рад у
библиотеци
-Упис нових корисника библиотечког фонда (ученика и наставника)
-У сарадњи са одељењским стрешинама и наставницима српског језика
и књижевности на једном часу представити рад школске библиотеке.
Упознати ученике са књижним фондом, начином рада, са актуелним
насловима белетристике, начин коришћења школске лектире.
-Сређивање и обрада књижног фонда
-Упис нових чланова за библиотечку секцију
-План набавке књига (лектире, стручних књига и белетристике)
-Обележавање Дана писмености
-Упознавање ученика са основама библиотекарства
-Сарадња са родитељима
-Стручно усавршавање библиотекара
-Израда плана библиотечке секције
-Упознавање ученика са начином коришћења стручне литературе
-Обележавање Месеца књиге
-Посета Сајму књига
--Набавка нових књига, стручне литературе
-Сарадња са издавачким кућама
-Сусрет са књижевницима
-Обрада нових књига
-Сређивање инвентарске књиге
-Израда паноа и представљање нових књига
-Обрада нових књига, сређивање књиге инвентара
-Израда паноа посвећен Сајму књига
-Сређивање нових књига по тематици
-Подстицање ученика за читањем нових наслова савремене
белетристике као и стручне литературе
-Сарадња са издавачким кућама (организовање изложбе књига)
-Организовање књижевне трибине
-Издавање књига за читање преко распуста
-Сређивање и обрада књижног фонда
-Организовање књижевне радионице (разговор са ученицима о
најактуелним насловима)
-Праћење стручне литературе и набавка исте
-Сређивање књижног фонда
-Посета актуелним позоришним представма
-Посета Народној библиотеци
-Посета библиотекама у Земуну
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
94
Годишњи план рада 2014/2015.
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
-Посета позоришној представи
-АКЦИЈА враћања и сређивање књижног фонда
-Посета актуелним позришним представама
-Набавка књига за награде ученицима
-Сређивање књижног фонда, ажурирање инвентарске књиге
-Акција враћања и сређивање књижног фонда
-Најчитаније књиге у току школске године
-План набавке литературе за следећу школску годину
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
95
VI ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА,
РУКОВОЂЕЊА ШКОЛЕ
И СТРУЧНИХ ОРГАНА
1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКOГ OДБОРА
2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
3. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
4. ПЛАН РАДА КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
5. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
7. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА
7.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ
7.2 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
7.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
7.4 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
7.5 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И
КУЛТУРЕ ТЕЛА
7.6 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
7.7 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
7.8 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
7.9 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА КОЗМЕТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
7.10. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
7.11 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
РАДА ШКОЛЕ
7.12 ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
7.13 ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ШКОЛЕ
7.14 ПЛАН ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
7.15 ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
7.16 ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА
И ЗАНЕМАРИВАЊА
7.17 ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА
8. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
96
Годишњи план рада 2014/2015.
1. ПЛАН РАДА ШКОЛСКOГ OДБОРА
Школски одбор је орган управљања у школи и чине га девет чланова, укључујући
и председника и то по три представника запослених, родитеља и јединица локалне
самоуправе.
НАДЛЕЖНОСТИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ОБЛАСТ РАДА
Доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте
Доноси Развојни план, Годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом
остваривању
Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике
Доноси финансијски план школе
Усваја извештај о пословању, завршни рачун
Усваја извештај о извођењу екскурзија
Расписује конкурс и бира директора
Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање
услова рада и остваривање образовно –васпитног рада
Одлучује о жалби, односно приговору на решење директора
Обавља друге послове у складу са законом и статутом
ПЛАН AKTИВНОСТИ
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Фебруар
Садржај активности
Конститутивна седница
Избор председника и потпредседника
Школског одбора
Усвајање Извештаја о раду Школе за
школску 2013/2014. годину
Усвајање Извештаја о раду директора
школе за школску 2013/2014. годину
Усвајање Годишњег плана рада за школску
2014/2015.годину
Усвајање Анекса Школског програма
Текућа питања
Усвајање извештаја о извођењу екскурзија
Разматрање резултата рада школе на крају
првог класификационог периода и
предузимање мера за побољшање услова
рада и остваривање образовно васпитног
рада
Текућа питања
Разматрање резултата рада Школе на крају
првог полугодишта
Усавајање завршног рачуна за предходну
календарску годину
Текућа питања
Носиоци активности
Председник
Школског одбора
Директор
Секретар
Љиљана Михић
Председник
Школског одбора
Директор
Секретар
Председник
Школског одбора
Директор
Шеф рачуноводства
Секретар
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
97
Aприл
Разматрање резултата рада школе на крају
трећег класификационог периода
Текућа питања
Председник
Школског одбора
Директор
Секретар
Усвајање извештаја са екскурзија.
Председник
Рeзултати рада школе на крају другог
Школског одбора
полугодишта
Мај
Директор
Припрема за рад у новој школској години
Јун
Предлози за унапређивање рада за наредну Секретар
школску годину
Текућа питања
Састанци Школског одбора ће се, поред планираних, уколико се укаже потреба
заказивати током школске године.
2. ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
а) Глобални плана рада
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ОБЛАСТ РАДА
Планирање и програмирање рада школе
Организациони послови
Извештаји и анализе
Материјално-техничко и финансијско пословање
Нормативна делатност
Педагошко-инструктивни рад
Сарадња са представницима Министарства просвете, науке и технолошког
7. развоја, представницима локалне заједнице и представницима других
институција од значаја за школу
8. Унапређивање метода и облика рада
9. Стручно усавршавање наставника
Праћење и надзор извршавања Годишњег плана рада и Развојног плана
10.
школе и самовредновања
11. Упис ученика у наредну школску годину
12. Сарадња са ученицима и родитељима
98
Годишњи план рада 2014/2015.
б) Оперативни план активности и динамика реализације
Време
реализације
Програмски садржаји
Током године
Организација образовно-васпитног рада
Септембар
Учешће у изради Годишњег извештаја о
раду школе за шк. 2013/2014.год.
Израда Извештаја о раду директора
школе за шк. 2013/2014.годину
Септембар
Учешће у изради Годишњег програм
рада школе за школ. 2014/2015.
Септембар
Организација почетка рада у новој
школској години
Септембар
Утврђивање 40-о часовне радне недеље
Септембар
Ажурирање базе података за ЦЕНУС
(утврђивање броја извршилаца за
школску 2014/2015. годину)
Током године
Стручно усавршавање наставника
Септембар,
Октобар,
Децембар,
Јануар, Мај
Припрема и организација обележавања
Дана
школе,
Дана
козметике,
новогодишње приредбе, Дана Светог
Саве и Дана сестринства
Унапређивање
метода
и
облика
образовно-васпитног рада
Педагошко инструктивни рад
Анализа месечних планова
Током године
Током године
Током године
Током године
Припрема и организација
стручних органа
седница
Сарадници у
реализацији
Помоћник директора,
педагог,психолог,
координатор
практичне наставе
Помоћник директора,
педагог, психолог
руководиоци
стручних већа,
руководиоци секција
и задужени
професори
Помоћник директора,
педагог, психолог
руководиоци
стручних већа,
руководиоци секција
и задужени
професори
Помоћник директора,
координатор
практичне наставе,
педагог, психолог
Помоћник директора,
координатор
практичне наставе,
педагог, психолог
Помоћник директора,
координатор
практичне наставе,
секретар, шеф
рачуноводства
Чланови Педагошког
колегијума
Чланови стручног
већа српског језика и
књижевности и
уметности
Помоћник директора,
педагог и психплог
Педагог
Педагог
Секретар, помоћник
директора,
координатор
практичне наставе,
педагог
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
99
Октобар
Јануар
Април
Август
Септембар
Новембар
Јануар,Април
Јун,Август
Увид у записнике стручних већа
Педагог, председници
стручних већа
Анализа стања ажурности педагошке
Педагог
документације
Директор, педагог,
психолог,
председници
стручних већа
Шеф рачуноводства,
секретар, комисије
Током године
Координација рада стручних већа
Децембар
Организација пописа
Током године
Организовање
аката школе
Септембар,
новембар,
фебруар, април
јун
Припреме седница Школског одбора
Секретар, председник
Школског одбора
Током године
Присуствовање
свим
стручних органа у школи
Председници
стручних већа,
секретар
Септембар
Новембар
Јануар
Мај
Јун
Сарадња са Саветом родитеља
Током године
Октобар
Новембар
Децембар
Фебруар
Март
Април
Мај
Децембар
Јул
Август
израде
нормативних
седницама
Учествовање у реализацији културних и
јавних манифестација у школи
Посета
часовима
наставника
медицинске групе предмета
Посета часовима наставника козметичке
групе предмета
Посета часовима наставника стручног
већа српског језика и књиђевности и
уметности
Посета часовима наставника стручног
већа друштвених наука
Посета
часовима
наставника
здравствене неге
Посета часовима наставника стручног
већа природних наука
Посета часовима наставника стручног
већа физичког васпитања и културе тела
Припрема плана уписа ученика у
наредну школску годину
Упис ученика
Секретар
Председник Савета
родитеља, педагог и
психолог
Руководиоци секција
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора
Педагог, психолог,
помоћник директора
Помоћник директора
Комисија за упис
Одељењске
старешине
100
Годишњи план рада 2014/2015.
Септембар
октобар, априлмај
Јун, август
Октобар,
децембар,
фебруар, април,
јун, август
Мај, јун
Током године
Током године
Током године
Октобар,
децембар,
фебруар, април,
јун, август
Новембар,
фебруар,
јун
Током године
Одељењске
Организовање и реализација екскурзије старешине, Савет
ученика
родитеља, помоћник
директора
Помоћник директора,
Учешће на организацији матурских и
координатор
завршних испита за редовне ученике
практичне наставе
Организација испита
ванредним ученицима
редовним
Организација испита ученика
Послови инвестиционог и текућег
одржавања
Током године
Пријем и разговор са родитељима
Током године
Током године
Током године
Током године
Помоћник директора
координатор
практичне наставе
Анализа рада одељењских заједница и Педагог, психолог,
секција
задужени наставници
Пријем и разговор са ученицима
Током године
Помоћник директора,
координатор
практичне наставе
Одељењске
Организација и реализација прославе
старешине четврте
матурске вечери
године и III9
Увид у рад помоћно-техничке службе
Секретар
Увид у рад стручних сарадника
Помоћник директора
Помоћник директора,
Припрема и вођење седница
координатор
Наставничког већа, одељењских већа и
практичне наставе,
Педагошког колегијума
одељењске старешине
Током године
Током године
и
Сарадња са представницима
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја
Сарадња са представницима
Секретаријата за образовање и дечију
заштиту Скупштине града Београда
Сарадња са представницима општине
Земун
Сарадња са другим организацијама од
значаја за школу
Присуство седницама и учешће у раду
Удружења медицинских школа Србије
Реализација састанака Актива директора
медицинских школа Србије
Секретар
Помоћник директора,
одељењски
старешина, педагог,
психолог
Помоћник директора,
одељењски
старешина, педагог,
психолог
Помоћник директора
Помоћник директора
Помоћник директора
Помоћник директора,
координатор
практичне наставе
Координатор
практичне наставе
Самостално
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
101
Током године
Током године
Стручно усавршавање
Координација рада Тимова:
самовредновање, развојно планирање,
заштита ученика од насиља...
Јун
Август
Припреме на организацији рада у
наредној школској години
Током године
Учешће у раду Савета за стручно
образовање и образовање одраслих
Самостално
Председници
стручних већа и
председници тимова
Помоћник директора,
координатор
практичне наставе,
Педагошки колегијум
Самостално
3. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
а) Глобални план рада
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ОБЛАСТ РАДА
Планирање и програмирање рада школе
Организациони послови
Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима
Сарадња са ученицима и родитељима
Праћење и надзор извршавања Годишњег плана рада, Развојног плана
школе и самовредновања рада школе
Сарадња са представницима Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, представницима локалне заједнице, социјалним партнерима и
представницима других институција од значаја за школу
б) Оперативни план
Редни
број
Време
реализације
1.
Септембар
Сарадници у
реализацији
Директор,
педагог,
психолог,
Учешће у изради Извештаја о раду школе руководиоци
за шк. 2013/2014. год.
стручних већа,
руководиоци
секција и Љиљана
Михић
Садржај
102
Годишњи план рада 2014/2015.
Септембар
Учешће у изради Годишњег плана рада
школе за шк. 2014/2015. год.
Током
године
Ажурирање сајта школе
Август
Израда распореда вежби, вежби у блоку и
практичне наставе за наредну школску
годину
Септембар
Ажурирање базе података за ЦЕНУС
(утврђивање броја извршилаца за
школску 2014/2015. годину)
Септембар
Организација почетка рада у школској
2014/2015. години
Септембар
Учешће у изради 40-о часовне радне
недеље
Током
године
Прећење реализације часова планираних
распоредом
Током
године
Организација
наставника
Током
године
Припрема одлука о упису ученика на
преквалификацију и доквалификацију
Током
године
Рад на издавању решења ученицима за
преквалификацију, доквалификацију и
ванредно школовање
2.
замене
одсутних
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Директор,
педагог,
психолог,
руководиоци
стручних већа
руководиоци
секција
Директор,
стручни сарадник
у информатици
наставници
Директор,
координатор
практичне
наставе, стручно
веће здравствене
неге и стручно
веће козметичке
групе предмета
Директор,
координатор
практичне
наставе, секретар,
шеф
рачуноводства
Директор,
координатор
практичне
наставе, педагог,
психолог
Директор,
координатор
практичне
наставе
Директор,
педагог,
руководиоци
стручних већа
Глави дежурни
наставници
Јасмина Цвијовић
Вуковић и Милка
Пуач
Директор,
координатор
практичне
наставе, секретар,
референт за
ученичка питања
103
Током
године
Октобар,
децембар,
фебруар,
април, јун,
август
3.
Директор,
Упис и организација испита ванредним координатор
ученицима
и
ученицима
на практичне
преквалификацији и доквалификацији
наставе, секретар,
референт за
ученичка питања
Директор,
Организација
испита
ванредним
координатор
ученицима
и
ученицима
на
практичне
преквалификацији и доквалификацији
наставе
Директор,
Учешће на организацији матурских и координатор
Јун, август
завршних испита за редовне ученике
практичне
наставе
СептембарДиректор,
Учешће у припреми и реализацији
октобар,
одељењске
ученичких екскурзија
Април-мај
старешине
Током
Преглед педагошке документације
Педагог
године
Предузимање мера за унапређивање
Директор,
Током
наставе и обезбеђивање наставних
педагог, психолог
године
средстава
Директор,
педагог,
Током
Координација рада стручних већа
психолог,
године
руководиоци
стручних већа
Током
Консултације са наставницима у вези
Педагог
године
припреме за час
Директор,
Током
Присуствовање седницама стручних руководиоци
године
органа у школи
стручних већа,
секретар
Током
године
Септембар
Октобар
Новембар
Директор,
Учествовање у реализацији културних и
руководиоци
јавних манифестација у школи
секција
Посета
часовима
наставницима Директор,
медицинске групе предмета
педагог, психолог
Директор,
координатор
Посета часовима наставницима стручног
практичне
већа здравствене неге
наставе, педагог,
психолог
Директор,
координатор
Посета часовима наставницима стручног
практичне
већа козметичке групе предмета
наставе, педагог,
психолог
104
Годишњи план рада 2014/2015.
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Септембар
Новембар
Март
Мај
4.
5.
Посета часовима одељењске заједнице
Током
године
Пријем и разговор са ученицима
Током
године
Пријем и разговор са родитељима
Током
године
Слање СМС порука са информацијама о
оценама
и
изостанцима
ученика,
родитељима који су се писано изјаснили
да желе да примају СМС
Новембар
Јануар
Април
Јун
Праћење и надзор извршавања Годишњег
плана рада и Развојног плана школе и
самовредновања
Током
године
Током
године
6.
Посета часовима наставницима стручног
већа природних наука
Посета часовима наставницима стручног
већа физичког васпитања и културе тела
Посета часовима наставницима стручног
већа српског језика и књижевности и
уметмости
Посета часовима наставницима стручног
већа страних језика
Посета часовима наставницима стручног
већа математике и информатике
Посета часовима наставницима стручног
већа друштвених наука
Током
године
Током
године
Сарадња са представницима
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја
Сарадња са представницима
Секретаријата за образовање и дечију
заштиту Скупштине града Београда
Сарадња са представницима општине
Земун
Сарадња са социјалним партнерима и
другим организацијама од значаја за
школу
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Директор,
педагог, психолог
Директор,
педагог, психолог
Директор,
педагог, психолог
Директор,
педагог, психолог
Директор,
педагог, психолог
Директор,
педагог, психолог
Директор,
педагог,
психолог
Директор,
одељењски
старешина,
педагог, психолог
Директор,
одељењски
старешина,
педагог, психолог
Одељењски
старешина,
стручни сарадник
у информатици
Директор,
тим за
самовредновање
и стручни актив
за развојно
планирање
Директор
Директор
Директор
Директор,
координатор
практичне
наставе
105
4. ПЛАН РАДА КООРДИНАТОРА ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ
а) Глобални план рада
Редни
ОБЛАСТ РАДА
број
1.
Планирање и програмирање рада школе
2.
Организациони послови
3.
Педагошко-инструктивни рад и сарадња са наставницима
Сарадња са ученицима и родитељима представницима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, локалне заједнице и
4.
представницима здравствених установа и козметичких салона
б) Оперативни план активности и динамика реализације
Ред.
Број
Време
реализације
Програмски садржаји
Септембар
Учешће у изради Годишњег извештаја
о раду школе за шк. 2013/2014. год.
Септембар
Учешће у изради Годишњег плана рада
школе за шк. 2014/2015. год.
Септембар
Организација почетка рада у новој
школској години
Септембар
Учешће у изради 40-о часовне радне
недеље
Август
Израда распореда вежби, вежби у
блоку и практичне наставе за наредну
школску годину
1.
2.
Октобар,
децембар, мај
Август
Обележавање значајних датума
интересу промоције позива и школе
у
Сарадници у
реализацији
Директор,
помоћник
директора,
председници
стручних већа,
руководиоци
секција
Директор,
помоћник
директора,
председници
стручних већа
руководиоци
секција
Директор,
помоћник
директора
Директор,
помоћник
директора
Директор,
помоћник
директора
Директор,
помоћник
директора,
руководиоци
секција
Успостављање сарадње и организација
вежби
у
наставним
базама–
Директор
здравственим
установама
и
козметичким салонима
106
Годишњи план рада 2014/2015.
Септембар
Октобар,
децембар,
фебруар,
април, јун,
август
Јун, август
Јун, август
Током године
Током године
Септембар
Током године
Током године
Током године
3.
Током године
Током године
Током године
Септембар
4.
Током године
Припремање и упознавање нових
наставника са радом у наставним Самостално
базама
Директор,
помоћник
Учешће
у организацији
испита
директора,
ванредним ученицима и ученицима на
референт за
преквалификацији и доквалификацији
ученичка
питања
Директор,
Учешће у организација матурских
помоћник
испита
директора
Директор,
Учешће у организацији завршних
помоћник
испита
директора
Учешће у организацији наставе за
полазнике петог степена
Директор
Организовање
санитарног
и
систематског прегледа за ученике и
наставнике
Припрема кабинета и потребне опреме
за рад
Предузимање мера за унапређивање
наставе и
побољшање стања
наставних средстава
Руководиоци
кабинета
Координација рада стручних већа
Директор,
помоћник
директора
руководиоци
стручних већа
Самостално
Директор,
педагог
Консултације са наставницима у вези
Педагог
припреме за час
Директор,
помоћник
Присуствовање седницама стручних
директора,
органа у школи
руководиоци
стручних већа,
секретар
Учествовање у реализацији културних Руководиоци
и јавних манифестација у школи
секција
Посета часовима здравствене неге
Директор
Израда предлога програма за стручно Стручно веће
усавршавање наставника здравствене здравствене
неге
неге
Директор,
помоћник
директора,
Пријем и разговор са ученицима
одељењски
старешина,
психолог
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
107
Током године
Пријем и разговор са родитељима
Директор,
помоћник
директора,
одељењски
старешина,
психолог
Током године
Сарадња са представницима
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, представницима
локалне заједнице и представницима
других школа и организација и
социјалним партнерима
Директор,
помоћник
директора
5. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Глобални план рада
Ред.
ПОДРУЧЈЕ РАДА
бр.
1.
Расправља о остваривању школског, односно наставног плана и програма
2.
Анализира остварене циљеве и исходе образовања
Разматра укупне резултате васпитно образовне делатности и предлаже мере
3.
за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика
4.
Одобрава одсуство ученика у специфичним условима
5.
Разматра извештаје о обављеним испитима
Похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно дисциплинским мерама
6.
из своје надлежности
Даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе7.
наставни планови и програми, уџбеници и сл.
Усваја распоред школских писмених задатака и контролних вежби
8.
Разматра извештај са стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
10. Предлаже чланове за Школски одбор
11. Даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе
Врши и друге послове које му наложи Школски одбор и директор Школе, у
12.
циљу унапређивања васпитно образовног рада
108
Годишњи план рада 2014/2015.
Оперативни план рада
Време
реализације
Садржај активности
Разматрање Годишњег плана рада за школску
2014/2015.годину,
СЕПТЕМБАР
Усвајање распореда писмених задатака и контролних
вежби
Разматрање Извештаја о раду школе и директора за
шк.2013/2014.годину
Разматрање Анекса Школског програма
Носиоци
активности
Директор
Психолог
Педагог
Помоћник
директора
Директор
Педагог
Љиљана
Михић
Директор
Психолог
Педагог
Помоћник
директора
Текућа питања
Организација прославе Дана школе
Анализа реализације самовредновања и
Анализа реализације Развојног плана, Годишњег плана
рада
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
Педагог,
Разматрање резултата у учењу и дисциплини на крају
психолог
првог класификационог периода
Тим за
Предлог мера за унапређење васпитно-образовног рада
самовреднов
Васпитно-дисциплинске мере
ање, развојно
планирање
Разматрање извештаја о реализованој екскурзији
ученика треће и четврте године
Текућа питања
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
Педагог
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
Психолог
октобарском испитном року
Помоћник
План уписа у наредну школску годину
Директора
Предметни
Избор најбољег практичара козметичара
наставници
План екскурзија за шк. 2015/2016. годину
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
109
ЈАНУАР
Извештај o oствареним резултaтима на крају првог
полугодишта у успеху и дисциплини
Предлог мера и задатака на унапређењу васпитно
образовног рада
Предлог мера за побољшање квалитета наставе и
успеха ученика
Извештај о полагању испита ванредних кандидата у
децембарском испитном року
Извештај са стручног усавршавањa наставника
Анализа реализације самовредновања и
Анализа реализације Развојног плана, Годишњег плана
Текућа питања
АПРИЛ
ЈУН
ЈУЛ
Анализа успеха ученика на крају трећег
класификационог периода
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
фебруарском испитном року
Анализа реализације самовредновања и
Анализа реализације Развојног плана и Годишњег
плана рада
Текућа питања
Анализа успеха ученика четврте године на крају другог
полугодишта
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
априлском испитном року
Извештаj o оствареним резултатима на крају другог
полугодишта у успеху ученика прве, друге, треће
године
Похвале и награде
Проглашење ученика генерације
Извештај о полагању матурског испита шк.2014/2015.
годину
Разматрање извештаја о стручном усавршавању
наставника
Избор комисије за упис ученика
Анализа реализације самовредновања и
Анализа реализације Развојног плана и Годишњег
плана рада
Извештај о полагању испита ванредних кандидата и
кандидата на доквалификацији и преквалификацији у
јунском испитном року
Педагог,
Директор
Помоћник
директора
Тим за
самовреднов
ање и за
развој
школског
плана
Директор,
Помоћник
директора
Педагог,
психолог,
одељенске
старешине
Тим за
самовреднов
ање и за
развој
школског
плана
Директор,
Помоћник
директора
Педагог,
психолог,
одељењске
старешине
Тим за
самовреднов
ање и за
развој
школског
плана
Текућа питања
110
Годишњи план рада 2014/2015.
Предлог мера за унапређивање рада у новој шкoлској
години
Извештај о упису у први разред за школску 2015/2016.
годину
Извештај тима за самовредновање
Упутства за почетак школске 2015/2016. године.
Усвајање уџбеника за школску 2015/2016. годину
Текућа питања
АВГУСТ
Директор,
пом.дирек.
педагог,
психолог,
одељењске
старешине
стручна већа
6. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Ред. бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ПОДРУЧЈЕ
РАДА
Утврђује закључну оцену на предлог предметног наставника и оцену из
владања на предлог одељењског старешине
Усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у одељењу
Расправља о настави.
Расправља о слободним активностима ученика и другим облицима
васпитно-образовног рада
Расправља о учењу и раду ученика
Предузима мере за бољу наставу и бољи успех ученика у учењу и владању
Предлаже распоред школских писмених задатака одељења
Расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима одељења
Похваљује ученике и изриче васпитно дисциплинске мере из своје
надлежности
Оперативни план рада је следећи:
Време
реализације
НОВЕМБАР
Носиоци
активности
Упознавање
одељењског
већа
са Педагог
психолог
структуром одељења прве године
Утврђивање постигнутих резултата у Одељењске
учењу и владању на крају првог старешине
класификационог периода
Одељењске
Предлог плана ексурзија
Похвале и дисциплинске мере и старешине
упућивање ученика на саветодавни рад
Реализација планираног фонда часова и
евидентирање ученика упућених на Одељењске
допунску наставу
старешине
Анализа вођења педагошке документације Педагог
Текућа питања
Садржај активности
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Разред
I
I – IV
I – IV
I – IV
I – IV
111
I
ДЕЦЕМБАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
АВГУСТ
Утврђивање постигнутих резултата у
учењу и владању на крају првог
полугодишта
Похвале и дисциплинске мере и
упућивање ученика на саветодавни рад
Реализација планираног фонда часова и
реализација часова допунске и додатне
наставе
Анализа вођења педагошке документације
Приказ најважнијих садржаја и тема
реализованих на часовима одељењских
заједница
Текућа питања
Утврђивање постигнутих резултата у
учењу и владању на крају трећег
класификационог периода
Похвале и дисциплинске мере и
упућивање ученика на саветодавни рад
Реализација планираног фонда часова
редовне наставе, часова допунске и
додатне наставе, као и секција.
Анализа вођења педагошке документације
Припрема за такмичења
Текући рад
Утврђивање постигнутих резултата у
учењу и владању на крају другог
полугодишта
Похвале и дисциплинске мере
Предлог за избор ученика генерације
Евидентирање ученика за разредни испит
Реализација планираног фонда часова
редовне наставе, часова допунске и
додатне наставе, као и секција.
Анализа вођења педагошке документације
Утврђивање резултата успеха ученика на
крају школске године са предлогом
активности за побољшање успеха у
наредној школској години
Текућа питања
Педагог
I – IV
Одељењске
старешине
I – IV
Одељењске
старешине
I – IV
I – IV
Педагог
Одељењске
старешине
I – IV
Одељењске
старешине
I – IV
I – IV
Одељењске
старешине
I – IV
Одељењске
старешине
Педагог.
Задужeни
наставници
Одељењске
старешине
I – IV
Одељењске
старешине
I – IV
IV
I – IV
I – IV
Одељењске
старешине
педагог
Одељењске
старешине
I – IV
I – IV
I – IV
112
Годишњи план рада 2014/2015.
7. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА
7.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ И
УМЕТНОСТИ
Председник стручног већа је Славица Бајић.
Време
реализације
Садржај активности
- Подела ваннаставних активности
Септембар
- Договор о прослави Дана школе
- План писмених задатака
- Планирање посета музејима Града
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
- Обележавање Дана школе
- Посета Сајму књига
- Разговор о прочитаној књизи
- Извештај о раду секција
-Међусобна посета часовима.
- Анализа успеха на првој класификацији
- Обележавање Дана козметичара
- Новогодишња приредба
- Светосавска академија
- Семинар на Филолошком факултету
- Међусобна посета часовима
Фебруар
Март
Април
Мај
- Међусобна посета часовима
- Анализа успеха на полугодишту
- Праћење рада секција
- Учешће на општинским такмичењима
рецитаторске и литерарне секције
- Издавање школског часописа
Носиоци активности
- Секције:
Хор – Емина Милојевић,
Ликовна – Бранка
Шишиначки Обрадовић,
Драмска – Славица Бајић,
Рецитаторска – Снежана
Ковачевић Сапсај,
Литерарана – Биљана
Васиљевић,
Новинарска – Јелена
Јовановић и Љиљана
Михић,
Позоришна - Љиљана
Михић,
Библиотечка – Милка
Пуач
- Стручно веће
- Чланови већа
- Стручно веће
- Славица Бајић
- М. Пуач
- Стручно веће
- Чланови већа
- Славица Бајић - Јелена
Јовановић
- Чланови већа
- Славица Бајић
- Биљана Васиљевић
- Снежана Ковачевић
Сапсај
- Чланови већа
- Снежана Ковачевић
Сапсај - Славица Бајић
Љиљана Михић - Јелена
Јовановић
- Педагог, психолог
- Чланови већа
- Снежана Ковачевић
Сапсај, Биљана Васиљевић
- Јелена Јовановић и
Љиљана Михић,
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
113
- Обележавање Дана сестринства
Јуни
- Анализа рада Стручног већа
- Расподела часова и ваннаставних
активности за наредну годину
- Јелена Јовановић
- Чланови већа
- Стручно веће
7.2 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Председник већа страних језика је Анита Бишкуповић, професор енглеског језика.
Време
реализације
Садржај активности
Подела допунских активности:
- Мирјана Лазић
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
-допунска настава I година, енглески језик:
-Валентина Гаврановић
-допунска настава II година, енглески језик
- допунска/додатна настава III година,
енглески језик
- додатна настава/допунска, IV година
енглески језик
-припремна настава за матурски
испит, IV година, енглески језик
Август
Септембар
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
-допунска настава I година, латински
језик:
-консултације немачки језик
-консултације француски језик
-консултације руски језик
-План писмених задатака
-Обележавање Европског дана језика
-Међусобна посета часовима
Октобар
Новембар
Носиоци активности
-Посета Америчком кутку у Београду
- Предавање о посећеном летњем курсу
енглеског језика у Лондону, УК
-Анализа успеха на крају првог
-Анита Бишкуповић
-Тијана Младеновић
- Тијана Младеновић,
Мирјана Лазић
-Александар Дотлић
(замена за Милкицу Прицу)
-професор немачког језика
-професор француског
језика
-професор руског језика
-Сви чланови већа
-Сви чланови већа
-Валентина Гаврановић,
Тијана Младеновић
- Анита Бишкуповић, Тијана
Младеновић са ученицима
-Валентина Гаврановић
-Сви чланови већа
114
Годишњи план рада 2014/2015.
класификационог периода
-Усклађивање критеријума оцењивања и
вредновања ученика
-Међусобна посета часовима
Децембар
Јануар
-Анализа реализованог плана и програма
-Сви чланови
већа
-Посета Америчком кутку
-Валентина Гаврановић,
Мирјана Лазић са
ученицима
-Сви чланови већа
Март
-Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода
-Извештај о реализованим часовима
допунске наставе и секције страних језика
-Усклађивање критеријума оцењивања и
вредновања ученика
-Припрема за реализацију матурског испита
из енглеског језика
-Међусобна посета часовима
- Израда извештаја о раду стручног већа
страних језика током периода јануар-март
Мај
Јун
-Мирјана Лазић, Анита
Бишкуповић, Александар
Дотлић
-Извештај о реализованим часовима
-Сви чланови већа
допунске наставе
-Израда извештаја о раду стручног већа
- Анита Бишкуповић
страних језика у периоду септембар-октобар
-Међусобна посета часовима
-Валентина Гаврановић,
Анита Бишкуповић
-Анализа успеха на крају првог
-Сви чланови већа
полугодишта
-Извештај о реализованим часовима
-Сви чланови већа
допунске наставе и секције страних језика
-Усклађивање критеријума оцењивања и
вредновања ученика
-Сви чланови већа
-Међусобна посета часовима
- Мирјана Лазић, Тијана
Младеновић
-Израда извештаја о раду стручног већа
страних језика у току првог полугодишта
- Анита Бишкуповић
Фебруар
Април
-Сви чланови већа
-Годишња конференција за наставнике
енглеског језика
-Припремна настава за матурски испит
- Анализа успеха на крају другог
полугодишта
-Анализа рада стручног већа
-Сви чланови већа
-Сви чланови већа
-Сви чланови већа
-Анита Бишкуповић, Тијана
Младеновић, професори
латинског језика
-Валентина Гаврановић
-Чланови већа
-Мирјана Лазић, Тијана
Младеновић
-Сви чланови већа
-Сви чланови већа
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
115
-Извештај са посећених семинара
- Израда извештаја о раду стручног већа
страних језика у периоду април-јун
-Сви чланови већа
-Анита Бишкуповић
7.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Председник стручног већа је Ирена Ванић.
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Садржај активности
-Ажурирање и усклађивање планова рада и
припрема за часове са важећим програмима
рада
-Презентовање савремених средстава и
методологије рада међу члановима већа
-Организовање и усклађивање рада секција
-Посета часу: Социологија (Психологија)
-Организовање додатне и допунске наставе
у складу са потребама и могућностима
ученика
-Усклађивање критеријума провере знања
ученика у оквиру предмета
-Дискусија реализације планираних
активности и додатних активности
-Интерна едукација: Предавање –
Превенција дигиталног насиља
-Извештавање о раду секција, активностима
и усавршавању наставника
-Израда извештаја о раду стручног већа
током првог класификационог периода
школске 2014/15. године
-Посета часу: Грађанско васпитање
Носиоци активности
Сви чланови стручног већа
Модератори секција
Ирена Ванић
Слађана Нововић
Сви чланови стручног већа
Тања Динић
(Снежана Рајачић)
Сви чланови стручног већа
Председник стручног већа
Расема Гојић
Јелена Пујић
-Анализа успеха ученика у области
Сви чланови стручног већа
друштвених наука током првог полугодишта
школске 2014/15. године
Јелена Пујић
Тања Динић
-Посета часу: Грађанско васпитање
Ирена Ванић
Расема Гојић
-Интерна едукација: Презентација Каријерни центар у школи
-Дискусија реализације планираних
активности и додатних активности
-Анализа мера за унапређење квалитета
Сви чланови стручног већа
сарадње са ученицима и резултата рада
-Извештавање о раду секција, активностима
и усавршавању наставника
Председник стручног већа
-Израда извештаја о раду стручног већа
116
Годишњи план рада 2014/2015.
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Током
школске
године
током другог класификационог периода
школске 2014/15. године
-Организација припрема за матурске испите
-Дискусија реализације планираних
активности и додатних активности
-Посета часу: Филозофија (Верска настава и
православни катихизис)
-Извештавање о раду секција, активностима
и усавршавању наставника
-Израда извештаја о раду стручног већа
током трећег класификационог периода
школске 2014/15. године
-Посета часу: Историја (Географија)
-Припрема и организација матурских испита
-Анализа мера за унапређење квалитета
сарадње са ученицима и резултата рада
-Посета часу: Социологија (Филозофија)
-Дискусија реализације планираних
активности и додатних активности
-Извештавање о раду секција, активностима
и усавршавању наставника
-Израда извештаја о раду стручног већа
током четвртог класификационог периода
школске 2014/15. Године
-Анализа успеха ученика у области
друштвених наука током првог и другог
полугодишта школске 2014/15. године
-Израда годишњих извештаја о раду секција
и раду стручног већа током школске
2014/15. Године
-Дискусија структуре 40-очасовне радне
недеље и распореда часова
-Израда планова и програма рада предметне
наставе, секција и стручног већа за школску
2015/16. годину
-Припрема и усвајање плана стручног
усавршавања за школску 2015/16. годину
-Учешће у наставним, ваннаставним,
административним и другим активностима у
школи и ван школе
-Учешће у екстерним и интерним
едукацијама, презентацијама, предавањима,
скуповима и другим облицима
професионалног усавршавања
Сви чланови стручног већа
Јелена Џопалић
Миодраг Мартиновић
Сви чланови стручног већа
Председник стручног већа
Јелена Пујић
Расема Гојић
Сви чланови стручног већа
Миодраг Мартиновић и
Слађана Нововић
Сви чланови стручног већа
Председник стручног већа
Сви чланови стручног већа
Модератори секција и
председник стручног већа
Сви чланови стручног већа
Сви чланови стручног већа
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
117
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДРУШТВЕНИХ
НАУКА
Чланови стручног већа друштвених наука ће и током школске 2014/15. године радити на
професионалном усавршавању и то кроз учешће у:
-екстерним облицима усавршавања, у складу са потребама наставника и могућностима
школе;
-интерним облицима усавршавања, организованим у школи, у складу са корелацијом
наставних садржаја и са циљем унапређења наставне праксе;
-узајамним посетама часовима, са циљем размене и међусобне евалуације знања и
искустава у наставном процесу.
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Март
Април
Мај
Садржај активности
-Учешће у конференцији: Достигнућа
младих
-Посета часу: Социологија (Психологија)
Носиоци активности
Тања Динић
Ирена Ванић
Слађана Нововић
-Интерна едукација: Предавање –
Тања Динић
Превенција дигиталног насиља
(Снежана Рајачић)
-Посета часу: Грађанско васпитање
Расема Гојић
Јелена Пујић
-Посета часу: Грађанско васпитање
Јелена Пујић
Тања Динић
Ирена Ванић
-Интерна едукација: Презентација –
Расема Гојић
Каријерни центар у школи
-Учешће у скупу: Светосавски конгрес
Расема Гојић
Тања Динић
-Посета часу: Филозофија (Верска настава Јелена Џопалић и
и православни катихизис)
Миодраг Мартиновић
Јелена Пујић
-Посета часу: Историја (Географија)
Расема Гојић
-Учешће у скупу: Скупштина Српског
Јелена Пујић
географског друштва
-Посета часу: Филозофија (Психологија)
Ирена Ванић
Миодраг Мартиновић
7.4 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА
Председник стручног већа је Снежана Шундерић.
Време
реализације
Септембар
Садржај активности
1.Усвајанје записника са претходне
Седнице већа
2.Евиденција чланова стр. Већа
3.Формирање и организовање
Секција-избор ученика за секције
Носиоци активности
Сви чланови већа
Снежана Џивџановић ,
Валентина Иванов
118
Годишњи план рада 2014/2015.
Октобар
Новембар
4.Усвајање плана узајамне посете
Часова
5.Планирање интерног иекстерног
Усавршавања
6.разно
1.Усвајанје записника са претходне
седнице већ
2.Усклађивање критеријума оцењивања
3Разно
1.Усвајанје записника са претходне
Седнице већа
2.Анализа успеха ученика на крају
првог класификационог периода
3.Реализација допунске и додатне
Наставе
4.Стручно усавршавање наставника
5.Разно
Сви чланов већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
1.Усвајанје записника са претходне
Седнице већа
Децембар
2Анализа реализације плана и
програма наставног процеса
3.Анализа успеха на крају првог
Полугодишта
4.Мере за побољшање успеха ученика
5.Разно
Сви чланови већа
1.Усвајање записника са претходне
Седнице већа
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
2.Реализација допунске и додатне насзаве
3.Планирање припремне наставе
4.Уједначавање критеријума оцењивања
5.Разно
1.Усвајање записника са претходне
Седнице већа
2.Припреме за такмичење
3.Извештај о међусобној посети часова
4.разни
1.Усвајање записника са претходне
Седнице већа
2.Реализација припремне наставе за
матурске испит
3.Извештај о раду секција
4.Разно
1.Усвајање записника са претходне
Седнице већа
2.Анализа успеха на крају трећег
класификационг периода
3.Реализација редовне,додатне
и допунске наставе
4.Разно
1.Усвајање записника са претходне
Седнице већа
2.Реализација планова и програма
огледних одељења
3.Реализација плана и програма
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Задужени наставници
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Наставници задужени за
секције
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Наставници огледних
одељења
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
119
Јун
Август
Завршних одељења
4.Разно
1.Усвајање записника са претходне
Седнице већа
2.Анализа успеха ученика на
Крају школске године
3.Анализа редовне, допунске. додатне и
припремне наставе
4.Расподела часова за наредну школску
Годину
5.Израда извештај
6.Разно
1.Усвајање записника са претходне
Седнице
2.Усвајање планова секција
3.Израда и усвајање плланова предмета већа
4.Разматрање и усвајање
Годишњег плана рада већа за шк.2015/2016.
5.Договор о набавци учила
6.Разно
Наставници одељења
завршних разреда
Председник већа
Сви чланови већа
Председник већа
Сви чланови већа
120
Годишњи план рада 2014/2015.
7.5 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И КУЛТУРЕ ТЕЛА
Председник стручног већа је Мирко Матијевић.
Време
реализације
Садржај активности
-
Септембар
-
Октобар
Новембар
-
Децембар
Јануар
-
Фебруар
-
Март
-
Април
-
Мај
-
Договор о раду и подела секција,
измене и допуне планова и програма
рада
Формирање секција
Израда тестова за проверу физичких
способности
Набавка реквизита
Ослобађање ученика од наставе
физичког васпитања
Општинско такмичење у стоном
тенису
Анализа такмичарског календара и
општинска такмичења у одбојци
Међусобна посета часовима,
(атлетика – скок у вис)
Усаглашавање критеријума и састава
вежби спортске гимнастике
Полигон брзине, окретности и
скочности
Тестови (агилности и координација
руку)
- Посета часу ( спортска гимнастика)
Посета семинарима, стручно
усавршавање
-Организовање турнира у пикаду,
узимање учешћа у приредби –
прослава Светог Саве
Реализација зимовања ученика на
Копаонику.
Учешће на општинском такмичењу у
малом фудбалу
Међусобна посета часу (одбојка)
Градско такмичење у спортској
гимнастици
Анализа постигнутих резултата на
такмичењима
Међусобна посета часу (одбојка)
Стручно усавршавање, посета
семинарима
Узимање учешћа у Београдском
маратону
Међусобна посета часу (одбојка)
Пролећни турнири и међуодељенска
такмичења у одбојци, кошарци и
малом фудбалу
Провера физичких способности
Носиоци активности
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Весна Бановић
мр Мира Михаљевић
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Драган Мишић
Биљана Живојиновић
Брајтигам
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
121
-
Јун
Август
-
Тестови издржљивости,
координације ногу и ритма
Упутства и савети за активан одмор
ученика
Анализа рада актива
Предлог прерасподеле часова за
следећу године
План рада за следећу годину
Попис опреме и реквизита
Сви чланови већа
Сви чланови већа
7.6 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МАТЕМАТИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
Председник стручног већа Хилда Пешић.
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Садржај активности
1.Израда глобалних планова рада
2.Анализа предзнања ученика првих
разреда
3.Планирање писмених задатака
4. Избор задатака за први контролни
задатак
1.Међусобна посета часовима у оквиру
већа математике и рачунарства и
информатике
2. Анализа уџбеника и збирки и степена
њиховог коришћења
3. Избор задатака за први писмени из
математике
1. Анализа успеха на крају прве
класификације
2. Организација допунске наставе
3. Корелација са већима природних наука
1. Избор задатака за други писмени
2. Анализа рада стручног већа
3. Избор стручних семинара
1. Стручни семинари
2. Извештаји и анализа семинара
3. Избор задатака за трећи контролни
4. Избор ученика за школско такмичење
1. Припрема ученика за такмичење из
математике
3. Избор задатака за трећи писмени
4. Избор задатака за тест из рачунарства и
информатике
5. Анализа резултата на крају треће
класификације
Носиоци активности
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Владимир Јеленковић
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Владимир Јеленковић
Милорад Станишић
Иван Ракић
Милорад Станишић
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Милорад Станишић
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Иван Ракић
Владимир Јеленковић
Сви чланови већа
Никола Кнежевић
Сви чланови већа
122
Годишњи план рада 2014/2015.
Мај
Јун
1. Анализа успеха на такмичењу из
математике
2. Реализација допунске наставе
3. Избор задатака за четврти писмени
4. Прерасподела часова за следећу
школску годину
5. Извештај о раду стручног већа
Иван Ракић
Милорад Станишић
Сви чланови већа
Сви чланови већа
Хилда Пешић
Чланови стручног већа математике и рачунарства и информатике ове школске
године намеравају да стручно интерно и екстерно усавршавање обаве преко семинара који
се одржавају у самој Школи од стране колега из осталих стручних већа, затим преко
семинара акредитованих од стране Министарства просвете, затим часописа и сајтова на
интернету који обрађују теме из математике и рачунарства и информатике. Чланови већа
математичари похађаће традиционалну Архимедесову математичку трибину, а
информатичари похађаће традиционалну Архимедесову рачунарску трибину.
7.7 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МЕДИЦИНСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Председник стручног већа др Наталија Ћирић.
Време
Садржај активности
реализације
-Усвајање записника са предходне седнице
већа
- Евиденција чланова стр. већа
- Усвајање плана узајамне посете часова
- Планирање интерног и екстерног
усавршавања
Септембар
Носиоци активности
Сви чланови већа
-Евидентирање плана писмених провера
знања из појединих предмета у дневнике
одељења
-Евидентирање уџбеника из појединих
предмета у дневнике одељења
-Договор о корелацији рада појединих
медицинских предмета
-Корелација рада теорије и праксе
клиничких предмета
- Усклађивање критеријума оцењивања
Октобар
-Укључивање ученика у допунску и додатну
наставу
и њихово евидентирање као и оперативни
план рада
-Сарадња са члановима већа здравствене неге
-Анализа успеха на крају првог
класификационог периода
-Анализа нереализованих часова
-Анализа додатне и допунске наставе
Новембар
Чланови већа
Чланови већа
-Предлог мера за побољшање успеха
-Стручно усавршавање: екстерно путем
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
123
Децембар
акредитованих семинара и интерно путем
угледних и огледних часова
-Анализа успеха на крају првог
полугодишта
-Анализа нереализованих часова
Чланови већа
-Реализација допунске и додатне наставе
Јануар
-Планирање припремне наставе
Чланови већа
-Предлог мера за побољшање успеха
Фебруар
Март
-Стручно усавршавање – интерно и
екстерно
-План пропреме за предстојећа такмичења
-Сарадња са члановима већа здравствене
неге
-План припремне наставе матурских
испита
-Припрема ученика за такмичење из
анатомије
Чланови већа
Предавачи анатомије
- Стручно усавршавање екстерно путем
акредитованих семинара и интерно путем
огледних и угледних часова
Чланови већа
-Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода
-Анализа нереализованих часова
Април
Мај
Јун
Чланови већа
-Предлог мера за побољшање успеха
-Припрема матурских испита
-Припрема ученика за такмичење из
анатомије
Предавачи анатомије
-Припрема ученика за такмичење из
анатомије
Предавачи анатомије
-Стручно усавршавање: екстерно путем
акредитованих семинара и интерно путем
огледних и угледних часова
-Припрема и организација матурских
Испита
- Извештај о међусобној посети часова
-Анализа успеха на крају школске године
-Анализа успеха на матурским испитима
-Извештај о раду секција
-Извештај о раду већа и његово усвајање
Чланови већа
Чланови већа
Председник већа
-Извештај о стручном усавршавању
Јул
-Израда годишњих планова
-Анализа рада већа
-Избор новог председника већа
-План рада за школску 2015/2016
Чланови већа
124
Годишњи план рада 2014/2015.
Чланови стручног већа медицинске групе предмета ове школске године планирају
стручно интерно и екстерно усавршавање путем различитих семинара као и корз праћење
савремене атручне литературе и нових научних приступа спектру медицинских проблема
садашњице.
7.8 ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
Председник стручног већа је Елизабета Марковић.
Време
реализације
Садржај активности
Септембар, Припрема кабинета здравствене неге и
прве помоћи за реализацију наставе у
октобар,
децембар,ја школској 2014/2015. години
нуар
Септембарјун
Септембар
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Новембар
Децембар
Носиоци активности
Хасанбеговић Бојана,
Славица Цветковић Лазић,
Борка Ђурашковић
Јасмина Цвијовић Вуковић,
наставници у наставним
базамa
Компаративна анализа образовних профила Снежана Видојевић
медицинска сестра-техничар – медицинска
сестра-техничар оглед
Сарадња наставника исте групе предмета у
Наставници по групама
циљу стандардизације наставног плана и
предмета
програма
Сарадња чланова стручног већа
здравствене неге са члановима стручног
већа медицинске групе предмета у циљу
Чланови стручног већа
усаглашавања наставних планова и
програма
Сарадња наставника здравствене неге са
члановима стручног већа козметичке групе Чланови стручног већа
предмета (присуствовање стручним
већима, предавањима, угледним часовима)
Организација припремне наставе за
Наставници IV разреда,
полагање разредних, поправних, матурског наставници III9
и завршног испита
Марина Костић, главна
Стручно усавршавање
медицинска сестра
Предавање: PORT-A-CATH систем –
Одељења за онкологију,
примена и значај
Клиника за
гастроентерологију ВМА,
Дијана Лаловић
Сарадња са наставним базама
Предавање: презентација специјалистичког
рада на тему „Задовољство наставника
здравствене неге наставним базама“
Елизабета Марковић
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
125
Новембар,
децембар,
април, јун
Септембарјун
Септембарјун
Октобар –
јун
Октобар –
јун
Септембар
–јун
Септембар
–јун
Анализа реализације наставног плана и
програма и успеха ученика на крају
класификационих периода
Посете часовима
Међусобне посете часовима
Секција реалистичког приказа повреда,
обољења и стања
Секција прве помоћи
Припрема ученика за учешће на такмичењу
из здравствене неге
Сарадња са Црвеним крстом –секција
Чланови стручног већа
Помоћник директора,
педагог,
Психолог
Чланови стручног већа
Стојана Ивановић, Црвени
крст Земун
Стојана Ивановић, Црвени
крст Земун
Чланови стручног већа
Веселинка Величанин
Милица Ћосић
Фебруар
Предавање: презентација специјалистичког
рада на тему „Интерактивни однос између
наставника и ученика у настави
здравствене неге“
Март
Стручно усавршавање
Предавање: Неуростимулативни програм
код болесника у коми
Проф. Др Ленка Бабић,
Славица Цветковић Лазић
Промоција постојећих смерова ученицима
осмог разреда основних школа
Сарадња са кабинетом за трансфузију крви
КБЦ Земун (акција добровољног давања
крви)
Оливера МилосављевПантелић
Емина Никочевић, Невенка
Перић
Март,
април, мај
Новембар,
април
Април
Стручно усавршавање
Предавање: Акутни инфаркт миокарда
Април
Стручно усвршавање
Предавање: Ментална анорексија
Мај
Анализа реализације наставног плана и
програма и успеха ученика завршних
разреда
Мај
Мај
Март,
април, мај
Квиз: „ Желите ли да постанете
медицинар?“
Обележавање Светског дана добровољног
давања крви
Учествовање у организацији и
обележавању међународног Дана
сестринства
др Путниковић
Биљана, КБЦ Земун
Борка Ђурашковић
Невенка Перић
Оливера МилосављевПантелић, Елизабета
Марковић
Чланови стручног већа
Maрија ИзгаревићВељковић,
Јован Тасић
Емина Никочевић
Невена Живковић
Стојана Ивановић
Чланови стручног већа
Организациони одбор
Јасмина Цвијовић Вуковић,
Лидија Алексић, Елизабета
Марковић
126
Годишњи план рада 2014/2015.
Током
године
Током
године
Стручно, педагошко и професионално
усавршавање наставника присуствовањем
семинарима
Учествовање у раду тима за
самовредновање рада школе
Чланови стручног већа
Оливера МилосављевПантелић
Током
године
Присуствовање седницама Наставничког
већа, одељенских већа, Педагошког
колегијума
Јун
Предлози за прерасподелу часова и
задужења за школску 2015/2016. годину
Јун, август
Извештај о раду стручног већа за школску
2014/2015. годину
Израда глобалних и оперативних наставних Чланови стручног већа
планова, планова стручног усавршавања
Август
Август
Израда плана рада стручног већа
здравствене неге за школску 2015/16.
годину
Чланови стручног већа
Јасмина Цвијовић Вуковић,
Елизабета Марковић,
чланови стручног већа,
Елизабета Марковић
Председник стручног већа
.
7.9 ПЛАН РАДА КОЗМЕТИЧКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
Председник стручног већа је Дубравка Тодоровић.
Време
реализације
Септембар
Октобар
Садржај активности
-утвртврђивање правила реализације вежби и
теоријске наставе,правила изгледа и
понашања ученика на вежбама
-усаглашавање критеријума оцењивања
предавача истих предмета
-организација блок наставе (базе за
реализацију)
-усвајање плана рада секције за шминкање
-организована посета Сајму козметике –
посета фестивалу здравља у Дому омладине
-посета часу Милице Филиповић
-извештај о посети Сајму козметике и
фестивалу здравља и израда паноа
-анализа успеха ученика на крају првог
класификационог периода
-припрема за обележавања Дана козметике
Носиоци активности
*председник већа и сви
чланови већа
*сви чланови већа
*наставници који воде
блок наставу
*сви чланови већа
*наставници естетске
неге
*наставници естетске
неге
*Биљана Никчевић
*наставници естетске
неге
*сви чланови већа
*сви чланови већа
-посета часу Милене Петровић
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
127
Новембар
Децембар
Јануар/
Фебруар
Јануар/
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун,
Јул
Август
-обележавање Дана козметике
-стручно усавршавање(интерно и екстерно)
-посета часу Дубравке Тодоровић
-стручно предавање:Најчешће оперативне
процедуре у пластичној хирургији
-Анализа рада већа у првом полугодишту
-успех ученика на крају првог полугодишта
-требовање материјала
-организација блок наставе у другом
полугодишту
наставник козметологије
*сви чланови већа
*сви чланови већа
*др Вања косановић
*др Светлана Весановић
*председник већа
*председник већа и сви
чланови већа
*наставници естетске
неге
*наставници који воде
блок наставу
-посета часу Вање Косановић
*Дубравка Тодоровић
-организована посета Сајму козметике и
фестивалу здравља
-промоција школе у склопу професионалне
орјентације у основним школама
-посета часу Мирјане Мајкић
*наставници естетске
неге
-извештај о посети Сајму козметике и
фестивалу здравља
-анализа успеха на крају трећег
класификационог периода
-сарадња са стручним већем здравствене
неге(секције,такмичење)
-посета часу Светлане Весановић
-припрема и организација матурског испита
--Светски дан добровољног давања крви
-стручно усавршавање (интерно и екстерно )
-посета часу Биљане Никчевић
-стручно предавање :Препарати против
старења
-анализа усвојених знања и вештина ученика
на крају школске године
-анализа резултата матурског испита
-извештај о промоцији школе
-анализа рада стручног већа у протеклом
периоду
-израда и усвајање извештаја о раду већа
-избор новог председника актива и
записничара
*Дубравка Тодоровић
*Драгана Петковић
*наставници естетске
неге
*председник већа и сви
чланови већа
*наставници естетске
неге
*Милица Ћосић
*председник већа
*Дубравка Тодоровић
*Милица Томић
*Милена Петровић
*председник већа и сви
чланови већа
*Дубравка Тодоровић
*председник већа и сви
чланови већа
*председник већа
*сви чланови већа
128
Годишњи план рада 2014/2015.
7.10.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Председник актива је Оливера Милосављев Пантелић.
Време
реализације
Садржај активности
Оценити
потребе,
могућности ученика
Септембар
интересовања
Носиоци активности
и Тим за самовредновање и
вредновање рада школе
Јасмина Цвијовић-Вуковић
План набавке наставног материјала
Успостављање сарадње са социјалним
партнерима и наставним базама (козметички
салони и клинике)
Стручно усавршавање наставника
Унапређивање садржаја наставних планова
Новембар
Сарадња са наставним базама
Чланови тима
Предметни наставници
Представници наставника
козметичке групе предмета
и здравствене неге
Ученички парламент
Организовање, опремање и покретање
школског разгласа
Организација, опремање и покретање књиге
утисака
Стручно усавршавање
Примена стечених знања и вештина у
наставном процесу
Током
године
Усклађивање садржаја наставних планова и
програма теоријске и практичне наставе
Упознавање запослених са састанцима
струковних удружења
Промовисање ученичких способности и
вештина на јавним местима
Испитивање о посећености интернет
презентације од стране ученика
Стручно усавршавање
Април
Мај
Промоција школе
Ученички парламент
Председници већа, педагог,
психолог
Предметни наставници
Предметни наставници
Председници већа
Предметни наставници
Стручно веће природних
наука
Председници већа, педагог,
психолог
Тим за маркетинг
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
129
Јун
Август
Сагледавање оставарених задатака током
школске 2014/2015. године
Извештај о раду тима за шк.2014/2015.год.
План рада тима за шк.2015/2016. годину
Чланови тима
7.11.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Руководилац тима за самовредновање је Ирена Ванић.
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Садржај активности
Организација рада:
Избор и реизбор чланова Тима
Упознавање чланова Тима са планом и
програмом рада Тима за школску
2014/15.годину
Предлози за измену и допуну плана
активности
Презентација рада:
Представљање резултата самовредновања и
вредновања рада школе реализованог током
школске 2013/14.године.
Упознавање наставног кадра са избором
кључних области самовредновања и
вредновања током школске 2014/15. године
Упознавање наставног кадра са планом
активности Тима
Организација рада:
Израда плана истраживања (избор извора
доказа, методе и техника истраживања,
детаљније дефинисање корака у реализацији
истраживања)
Подела задужења међу члановима Тима и
припрема за реализацију активности
Реализација истраживања:
Обезбеђивање приступа документацији
потребној за истраживање
Припрема и израда инструмената за
реализацију истраживања одабране кључне
области
Евалуација рада:
Израда извештаја о раду Тима током првог
тромесечја школске 2014/15. године
Реализација истраживања:
Примена инструмената на одабраном узорку
и прикупљање доказа о стању у одабраној
кључној области
Унос, обрада и анализа прикупљених
података
Носиоци активности
Ирена Ванић
Светлана Трикић
Чланови Тима
Ирена Ванић
Светлана Трикић
Данијела Живановић
Светлана Трикић
Ирена Ванић
Хилда Пешић
Оливера Милосављев
Пантелић
Милица Филиповић
130
Годишњи план рада 2014/2015.
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Организација рада:
Сагледавање добијених резултата и даљих
корака у раду Тима
Евалуација рада:
Израда извештаја о раду Тима током друог
тромесечја школске 2014/15. године
Презентација рада:
Представљање резултата остварених током
првог полугодишта
Организација рада:
Планирање даљих корака у раду Тима
Реализација истраживања:
Примена инструмената на одабраном узорку
и прикупљање доказа о стању у одабраној
кључној области
Унос, обрада и анализа прикупљених
података
Реализација истраживања
Дискусија резултата истраживања,
компарација закључака и продукција
препорука за унапређење рада у кључној
области
Евалуација рада:
Израда извештаја о раду Тима током трећег
тромесечја школске 2014/15. године
Организација рада:
Дискусија резултата активности Тима током
школске 2014/15. године
Евалуација рада:
Израда годишњег извештаја о раду Тима и
резултатима реализованог истраживања
Презентација рада:
Представљање резултата рада Тима
остварених током школске 2014/15. године
Планирање даљег рада:
Избор кључне области за самовредновање и
вредновање у школској 2015/16. години
Израда плана и програма рада Тима за
школску 2015/16. годину
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
Ирена Ванић
Светлана Трикић
Данијела Живановић
Чланови Тима
Оливера Милосављев
Пантелић
Милица Филиповић
Чланови Тима
Светлана Трикић
Ирена Ванић
Хилда Пешић
Чланови Тима
Светлана Трикић
Ирена Ванић
Снежана Шундерић
Ирена Ванић
Светлана Трикић
Данијела Живановић
Чланови Тима
Светлана Трикић
Ирена Ванић
Снежана Шундерић
131
7.12.ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Председник педагошког колегијума је директор школе Радица Стојановић.
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Август
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Анализа реализације Годишњег плана рада за школску 2014/15. годину
Израда плана школских такмичења
Анализа реализације самовредновања
Анализа реализације Школског развојног плана
Разматрање извештаја Тима за заштиту деце/ученика од насиља,
занемаривања и злостављања
Стручно усавршавање наставника
Организација активности везаних за обележавање Дана школе
Разматрање прелога екскурзија за школску 2015/16. годину
Доношење предлога плана уписа за наредну школску годину
Организација активности везаних за обележавање Дана козметичког
смера
Анализа реализације Годишњег плана рада за школску 2014/15. годину
Анализа реализације самовредновања
Анализа реализације Школског развојног плана
Анализа реализације наставног плана и програма
Анализа реализације часова допунске и додатне наставе и секција
Анализа успеха ученика на такмичењима
Разматрање извештаја Тима за заштиту деце/ученика од насиља,
занемаривања и злостављања
Анализа стручног усавршавања наставника
Анализа реализације Годишњег плана рада за школску 2014/15. годину
Анализа реализације самовредновања
Анализа реализације Школског развојног плана
Анализа реализације наставног плана и програма
Анализа реализације часова допунске и додатне наставе и секција
Разматрање извештаја Тима за заштиту деце/ученика од насиља,
занемаривања и злостављања
Припреме за обележавање Дана сестринства
Анализа успеха ученика на такмичењима
Анализа реализације Годишњег плана рада за школску 2014/15. годину
Анализа реализације самовредновања
Анализа реализације Школског развојног плана
Анализа реализације наставног плана и програма
Анализа реализације часова допунске и додатне наставе и секција
Разматрање извештаја Тима за заштиту деце од занемаривања и
злостављања
Анализа успеха ученика на такмичењима
Предлог прерасподеле часова за школску 2015/16. годину
Анализа стручног усавршавања наставника
Анализа реализације Годишњег плана рада за школску 2014/15. годину
Анализа реализације самовредновања
Анализа реализације Школског развојног плана
План стручног усавршавања наставника за школску 2015/16. годину
Организација почетка школске 2015/16. године
132
Годишњи план рада 2014/2015.
7.13 ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
У циљу подизања квалитета наставног процеса, као и унапређивању образовноваспитног рада школе, током године ће се:
- организовати континуирано стручно усавршавање наставника;
- реализовати додатна настава;
- укључити ученици у рад секција;
- одржавати огледни часови;
- вршити узајамна посета часова од стране наставника сродне групе предмета;
- давати предлози за побољшање квалитета писаних припрема за наставу;
- присуствовати часовима од стране директора, помоћника директора, педагога,
психолога, координатора практичне наставе;
- максимално искористити постојећа опрема;
- оспособити наставници за примену нових информационих технологија;
- организовати радионице, предавања, трибине за ученике;
- ученици укључивати и узети учешћа у хуманитарним акцијама;
- развијати позитивне навике.
7.14 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
Руководилац тима је Јелена Јовановић.
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Садржај активности
Усвајање плана рада за наредну
школску годину
Обележавање Дана школе
Припреме за обележавање Нове
године и Светосавске приредбе.
Започињање сарадње са новим
козметичким кућама
Припрема рекламног
материјала, обележавање Дана
Козметике и обележавање Нове
године
Светосавска приредба
Припреме за обележавање Дана
сестринства
Рад на паноима у школи
Припрема материјала за
популаризацију школе у
основним школама
Задужени наставник
Славица Бајић
Снежана Сапсај, Биљана Васиљевић,
Мирјана Мајкић, Јасмина Вуковић
Цвијовић
Јасмина Виковић Цвијовић, Јелена
Јовановић, Славица Бајић, Дубравка
Тодоровић. Биљана Никчевић,
Мирјана Мајкић, Бранка
Шишиначки, Биљана Васиљевић
Снежана Ковачевић Сапсај
Јелена Јовановић, Јасмина Вуковић,
Бојана Хасанбеговић, Славица
Цветковић Лазић
Бранка Шишиначки Обрадовић,
Милка Пуач, Биљана Никчевић
Дубравка Тодоровић, Оливера
Милосављев Пантелић
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
133
Мај
Јун
Обележавање Дана сестринства
и Дана срца на Земунском кеју
Популаризација школе у
основним школама у нашој
општини и усвајање извештаја
о раду
Јелена Јовановић, Јасмина Вуковић,
Бојана Хасанбеговић, Славица
Цветковић Лазић
Дубравка Тодоровић, Оливера
Милосављев Пантелић
7.15 ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
У школској 2014/2015. години, у циљу подизања квалитета наставе наставници ће
се стручно усавршавати путем:
-
акредитованих семинара који се налазе у Каталогу програма стручног усавршавања
запослених у образовању за школску 2014/2015. годину објављеног на сајту Завода
за унапређивање образовања и васпитања
-
семинара које подржава Удружење медицинских школа Србије, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као и струковна
удружења
-
интерних семинара које организује школа
педагошка служба)
-
самосталног усавршавања: праћење стручне литературе, стручни часописи,
интернет, огледни часови, угледни часови, примери добре праксе, међусобна
посета часова, интерне презентације, стручна предавања...
-
за време зимског распуста наставници ће посетити семинаре који буду
организовани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и
струковних удружења
-
школа ће учествовати и у међународним пројектима из области здравства,
козметике и образовања у складу са својим кадровским и финансијским
могућностима.
(семинаре које води психолошко-
134
Годишњи план рада 2014/2015.
7.16 ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗАНЕМАРИВАЊА (ПЛАН ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА)
ЗЛОСТАВЉАЊА И
Руководилац Тима за заштиту деце/ученика од насиља је др Наталија Ћирић.
I Превентивне активности
Време реализације Садржај активности
Упознавање одељења и одељењских
старешина са нивоима реаговања и
различитим облицима насиља, улогама и
одговорностима и корацима поступања у
ситуацији насиља
Израда Кодекса понашања за ученике,
наставнике и родитеље ученика Септембар
упознавање ученика, наставника и
родитеља ученика са Кодексом понашања
и његовом применом
Покретање иницијативе у локалној
заједници за доследно спровођење закона поштовање уредбе о забрани продаје
алкохола и дувана малолетним лицима
Анализа пристиглих пријава и поступање у
складу са протоколом о поступању у
случајевима насиља или сумње на насиље
Подстицање сарадње са установама од
значаја за заштиту деце/ученика од насиља
Предавања и радионице на тему
„Развијање вештина комуникације“вербална, невербална комуникација,
вршњачка комуникација, партнерска
комуникација, активно слушање.
Предавања и радионице на тему
алкохолизам, наркоманија, трговина
људима, малолетничка делинквенција,
дигитално насиље („У туђим ципелама“,
Током године
„Кораци“, „Насиље у вези“, „Болести
зависности“ и друге)
Праћење, подстицање и учешће у
обележавању дана од значаја за превенцију
насиља и промоцију права деце/ученика
Мотивисање ученика за активно
укључивање у рад секција
Носиоци активности
др Наталија Ћирић
Председник тима
Данијела Живановић
Светлана Трикић
др Наталија Ћирић
др Снежана Рајачић
Школски полицајац
Ирена Ванић
др Наталија Ћирић
Чланови Тима
Светлана Трикић
Ирена Ванић
др Снежана Рајачић
др Снежана Рајачић
Ирена Ванић
Светлана Трикић
др Наталија Ћирић
Чланови Тима
Данијела Живановић
Светлана Трикић
др Снежана Рајачић
Мирко Матијевић
Чланови Тима
Стручно усавршавање чланова Тима кроз
учешће у семинарима и праћење савремене
литературе
Доследно дежурство физичко-техничког
Обезбеђење Школе
обезбеђења
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
135
Праћење и подстицање доследног
дежурства наставника у Школи
Проверавање адекватности осветљења у
згради и дворишту
Стално обилажење установе
Мирко Матијевић
Светлана Трикић
Данијела Живановић
Домар
Школски полицајац
II Мере интервенције: Улоге и одговорности
Ученици:
- уочавају случајеве насилног понашања;
- траже помоћ одраслих;
- пријавњују одељењском старешини;
- за теже случајеве консултују чланове Тима;
- учествују у мерама заштите.
Дежурни наставник:
- дежура у складу са распоредом;
- уочава и пријављује случај;
- покреће процес заштите ученика;
- обавештава одељенског старешину;
- евидентира случај;
- сарађује са Тимом за заштиту деце/ ученика од насиља.
Одељењски старешина:
- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
- учествује у процесу заштите ученика;
- разговара са учесницима насиља;
- информише родитеље и сарађује са њима;
- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту ученика од насиља;
- прати ефекте предузетих мера;
- евидентира случај и води документацију;
- по потреби, комуницира са релевантним установама.
Тим, психолог, педагог:
- уочава случајеве насилног понашања;
- покреће процес заштите ученика, реагује одмах;
- обавештава одељенског старешину и сарађује са њим;
- по потреби, разговара са родитељима;
- пружа помоћ и подршку ученицима; наставницима;
- разматра случај и осмишљава мере заштите;
- обавља консултације, предлаже мере, прати ефекте предузетих мера;
- по потреби, сарађује са другим установама;
- евидентира случај.
136
Годишњи план рада 2014/2015.
Помоћно-техничко особље:
- дежура по распореду;
- прекида насиље;
- уочава и пријављује случајеве насилног понашања.
7.17 ПЛАН ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Руководилац тима за ИО је Валентина Гаврановић.
Чланови тима за ИО су:
1. др Наташа Тешић
2. др Јасна Зец
3. Емина Никочевић
4. Валентина Гаврановић
5. Светлана Трикић
Време
Садржај активности
реализације
-Формирање тима за ИО
Август
-Планирање активности у оквиру Годишњег
плана рада за школску 2014/15. годину
-Идентификовање и евидентирање ученика
којима је потребна додатна подршка у образовању
Током
-Доношење одлука о индивидуализацији наставе,
године
изради ИОП-а
-Формирање Тимова за додатну подршку
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Јун
Август
-Прибављање сагласности родитеља за
спровођење ИОП-а
-Прикупљање података, израда педагошких
профила,израда процене потребе за подршком,
израда плана активности, анализа нивоа
постигнућа и дефинисање образовног минимума
за сваког
Ученика
-Анализа исхода ИОП-а, ажурирање постојећих
планова, прављење нових планова
-Анализа постигнућа ученика који су савладали
наставу по принципима индивидуализације
или на основу ИОП-а
-Стручно усавршавање запослених из области
инклузивног образовања
-Сачињавање извештаја о раду тима за ИО за
школску 2014/15. годину
-Планирање активности у оквиру Годишњег
плана рада за школску 2015/16. годину
Носиоци активности
Психолог
Руководилац тима
Предметни наставници
Одељењске старешине
Психолог
Педагошки колегијум
Тим за ИО
Тим за ИО
Тим за додатну
подршку
Тим за ИО
Тим за додатну
подршку
Тим за ИО
Тим за додатну
подршку
Наставничко веће
Тим за ИО
Руководилац тима
Руководилац тима
Тим за ИО
Медицинска школа „Надежда Петровић“ Земун
137
ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА
По подне
Пре подне
ГЛ
Д
Понедељак
Уторак
Среда
Ирена Ванић
мр Љиљана Павловић
Владимир Јеленковић
Никола Кнежевић
Мирјана Конић
Владимир Јеленковић
Драган Мишић
Четвртак
Петак
др Јасна Зец
Милорад
Станишић
Иван Ракић
Невена
Живковић
Никола Кнежевић
Јелена Џопалић
Славица Бајић
Хилда Пешић
Владимир Милојчић
Драган Мишић
У
Милорад Станишић
Иван Ракић
Александар Дотлић
Биљана Брајтигам
I
др Снежана Рајачић
Тања Динић
Марија Јанковић
Јелена Јововић
Милица Филиповић
др Нада Станишић
Славица Бајић
др Мирјана Ђурђевић
др Мирјана Ђурђевић
Расема Гојић
др Ксенија Обрадовић
Биљана Никчевић
Милица Филиповић
Снежана КовачевићСапсај
Борка
Ђурашковић
Јелена Јововић
Биљана Васиљевић
Славица Бајић
др Нада Станишић
др Марина Обућина
Валентина Гаврановић
Ивана Ераковић
II
К
Биљана Никчевић
Снежана КовачевићСапсај
Славица Црногорац
ГЛ
Д
др Сања Богићевић
др Марина Обућина
Саша Миленовић
Миодраг Мартиновић
II
Бранислав Белодедић
др Наталија Ћирић
Тања Динић
Милица Филиповић
Јелена Јововић
мр Мира Михаљевић
К
Снежана Џивџановић
У
I
Анита Бишкуповић
др Вања Косановић
Драгана Петковић
Слађана Нововић
Катарина Ивановић
Валентина Иванов
др Наташа Тешић
Веселинка Величанин
др Весна Тепавац
Славица Црногорац
др Светлана
Косановић
Весна Бановић
Марија Јанковић
Никола
Кнежевић
мр Мира Михаљевић
Мирко Матијевић
Славица Бајић
Славица Црногорац
Миодраг Мартиновић
Јелена Јововић
Снежана Шундерић
Љиљана Шобић
Веселинка Величанин
др Весна Тепавац
Легенда:
ГЛ – главни дежурни у зборници
Д –двориште
У - улаз
I – први спрат
II – други спрат
К – козметика
138
Годишњи план рада 2014/2015.
8. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Тим за праћење и вредновање Годишњег плана рада школе чине: психолог Школе
Светлана Трикић, педагог Школе Данијела Живановић и наставници Љиљана Михић и др
Ксенија Обрадовић. Руководилац тима је др Ксенија Обрадовић.
Тим за праћење и вредновање Годишњег плана рада је учествовао у договорима
око задужења свих већа, актива и тимова за школску 2013/2014. годину. Чланови тима ће
наставити и ове школске године праћење и извештавање о реализованим активностима
предвиђеним Годишњим планом рада.
Време
реализације
Садржај активности
Праћење реализације предвиђеног
плана рада за септембар и октобар.
Новембар
Израда извештаја о реализацији
активности предвиђених Годишњим
планом рада за септембар и октобар
месец.
Праћење реализације предвиђеног
плана рада за новембар и децембар.
Јануар
Израда извештаја о реализацији
активности предвиђених Годишњим
планом рада за новембар и децембар
месец.
Праћење реализације предвиђеног
планом рада за фебруар, март и април.
Април
Израда извештаја о реализацији
активности предвиђених Годишњим
планом рада за фебруар, март и април
месец.
Јули,
август
Праћење реализације предвиђеног
планом рада за мај и јун.
Израда извештаја о реализацији
139
Носиоци активности
Директор Школе
помоћник директора
педагог школе,
психолог школе,
председници стручних
већа, наставници
задужени за секције
Тим за праћење и
вредновање годишњег
плана рада
помоћник директора
педагог школе,
психолог школе,
председници стручних
већа, наставници
задужени за секције
Тим за праћење и
вредновање годишњег
плана рада
помоћник директора
педагог школе,
психолог школе,
председници стручних
већа, наставници
задужени за секције
Тим за праћење и
вредновање годишњег
плана рада
помоћник директора
педагог школе,
психолог школе,
председници стручних
активности предвиђених планом рада
за мај и јун месец;
Вредновање рада- сагледавање
реализације активности планираних
током године, мере унапређења.
Директор Школе
________________________
Радица Стојановић
већа, наставници
задужени за секције
Тим за праћење и
вредновање годишњег
плана рада
Председник Школског одбора
_______________________
др Сања Богићевић
140
Download

Godišnji p