ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
КОСТОЈЕВИЋИ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
за школску 2014/2015. годину
КОСТОЈЕВИЋИ
септембар, 2014. године
-2-
Садржај:
2. УВОД
2.1. Полазне основе рада
3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
3.1. Матична школа
3.2. Издвојена одељења
3.3. Опремљеност Школе
3.4. План унапређења материјално-техничких услова рада
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1. Наставни кадар
4.2. Ваннаставни кадар
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВ НОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1. Бројно стање ученика и одељења

матична школа

издвојена одељења

кретање броја ученика 10 година уназад

путовање ученика
5.2. РИТАМ РАДА
5.3. Подела одељења на наставнике и остала задужења
5.4. Обиласци издвојених одељења и посета часова редовне наставе и осталих облика наставе
5.5. Школски календар значајнијих активности
6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВ НИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
6.1 . ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
- Програм Наставничког већа
- Програм одељенских већа
- Програм стручних већа / за област предмета,
- Програм рада стручних актива/ актив за развој школског програма, за развојно планирање,
- Програм рада стручних сарадника школе
- Педагошки колегијум
6.2. ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋ ИХ
У ШКОЛИ
- Директор школе
6.3. ПРОГРАМИ УПРАВНИХ ОРГАНА У ШКОЛИ
- Школски одбор
- Програм рада секретара
7. ИНДИВ ИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
-3-
8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВ НИХ АКТИВНОСТИ
8.1. Програм осталих облика образовно-васпитног рада у првом циклусу основног образовања и васпитања
- Програм одељенских старишина
- Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних активности
8.2. Програм осталих облика образовно-васпитног рада у другом циклусу основног образовања и васпитања
- Програм одељенских старeшина
- Програм слободних активности/друштвене, тенхичке и др./
8.3. Екскурзије ученика
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО -ОБРАЗОВ НОГ РАДА
9.1. Програм за заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања
9.2. ОСТАЛИ ПРОГРАМИ
- Програм еколошке заштите животне средине и естетског уређења школе
- Програм здравствене превенције пројекат « Здрава школа»
- Програм рада н проучавању Конвенције УН о правима детета
- Програм стручног тима за инклузивно образовање
- Самовредновање и вредновање рада школе
- Програм рада Ученичког парламента
- Професионална оријентација
10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
- Програм стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
- Програм увођења у посао наставника приправника
11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
11.1. 2. Савет родитеља
11.2. План родитељских састанака
12. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
13. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
- Интерни маркетинг
- Екстерни маркетинг
14. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
15. ПРИЛОЗИ
- Структура и распоред обавеза наставника, васпитача и стручних сарадника у оквиру радне недеље
- Распоред часова наставних и ваннаставних активности школе
- Акциони план ШРП-а
- Табеларни приказ активности ментора и приправника у оквиру приправничког стажа
-4На основу члана 57. ст.1 тачка 2. Закона о основама система образовања и
васпитања ( «Службени гласник» РС бр. 72/2009 од 03.09.2009.год., чл.52/2011 и 55/2013 )
и члана 21.ст.1 тачка 2. Статута Основне школе «Душан Јерковић» са седиштем у
Костојевићима, Школски одбор је на седници дана ____________________ год. донео
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ “ДУШАН ЈЕРKОВИЋ“ КОСТОЈЕВИЋИ
ЗА ШКОЛСКУ 2014/ 2015. ГОДИНУ
I УВОД
Полазне основе рада
Годишњи план рада се темељи на :
1. Закону о основама система образовања и васпитања/ Сл.гласник РС бр.72/09 ,
52/2011 и 55/2013./ ;
2. Закону о основном образовању и васпитању /“Сл.гласникРС“ бр.55/2013.
године/;
3. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2014/2015. годину;
4. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи и Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (Сл.гласник РСПросветни гласник“, 11/2012. године)
5. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања / Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.10/2004,
20/2004,1/2005,3/2006,15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010 и 3/2011 –др.правилник, 7/2011/–
др.правилник, 1/2013 и 4/2013.година. Правилник о наставном плану за други циклус
основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног
образовања и васпитања / Сл.гласник РС-Просветни гласник бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010
др.правилник и 3/2011-др.правилник/, Правилник о наставном плану за први, други, трећи и
четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред
основног образовања и васпитања / Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.1/2005, 15/2006,
2/2008,2/2010, 7/2010 и 3/2011-др.правилник, 1/2013. година/ Правилник о наставном
програму за четврти разред основног образовања и васпитања / Сл.гласник РС-Просветни
гласник бр.3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011-др.правилник /, Правилник о наставном
програму за осми разред основног образовања и васпитања / Сл.гласник РС-Просветни
гласник бр. 2/2010, 3/2011-др.правилник / Правилник о наставном програму за седми разред
основног образовања и васпитања / Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.6/2009 и 3/2011 –
др.правилник /, Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и
васпитања //Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.5/2011 и 3/2011-др.правилник /
6. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника / Сл.гласник РС , бр.13/2012 /
7. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у
основној школи / Сл.гласник РС – 55/2006, 31/2007, 67/2008 и 39/2011 /
8. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга основне школе/ Сл.гласник РСбр.42/93 и измене и допуне од 2005 године/
9. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи/ Сл.гласник
РС бр.37/93 и 42/93 /
10. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника /
Сл.гласник РС-Просветни гласник бр.22/05 и 51/08 /
11. Упутство за реализацију екскурзије и наставе у природи Министарства
просвете бр.610-00-790/2010 -01 од 16.09.2010.године
12. Упутства који одређује структуру и садржај Годишњег плана рада Школе;
-513. Правилник о вредновању кавлитета рада установа /„Сл.гласник РС“ бр. 9/ 2012.
године/
14. Правилник о стандардима квалитета рада установа/ „Сл.гласник РС“ бр. 7/ 2011.
године и 68/2012. године/
15. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника / „Сл.гласник РСПросветни гласник“ бр. 5/ 2012. године /
16. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог
професоналног развоја / „Сл.гласник РС- Просветни гласник“ бр. 5/ 2012. године /
17. Школски развојни план;
3. MАТЕРИЈАЛНО –ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
3.1. МАТИЧНА ШКОЛА
Основна школа „Душан Јерковић“
Костојевићи 31 254
Тел/фах : 031-3860-081
Веб страница школе: www.osdjerkovic.edu.rs
E/mail : [email protected]
Просторни услови рада:
Назив објекта
Специјализоване учионице
Универзалне учионице /опште намене/
Информатички кабинет
Фискултурна сала
Кухиња
Трпезарија
Канцеларија администрације
Школска архива
Зборница /наставничка канцеларија/
Канцеларија директора
Kaнцеларија педагога
Библиотека
Број просторија
6
2
1
/
1
1
1
1
1
1
1
1
Школа има дигиталну учионицу са 10 места за рад ученика, у којем се одвија
настава из више предмета, а према Пројекту
„Дигитална школа“ који је
Министарство за телекомуникације и информационо друштво закључило са
Министарством просвете и науке. Школа нема фискултурну салу, али поседује
спортске терене и то: за мали фудбал, кошарку и одбојку. У саставу школе дограђена
је и кухиња са трпезаријом која је опремљена са свим нормативима и која уз мања
улагања може бити оспособљена за рад. У истој згради, само у другом улазу налази се
библиотека са завидним фондом књига, просторија за предшколце са одговарајућом
опремом, просторија у којој су смештени реквизити за наставу физичког васпитања,
ходник и степенице које воде на спрат где су смештене 2 просторије.
Школа има школско игралиште са спортским теренима површине 1350 м2,
школска економија –оранице и воћнаци-110 ари.
-63.2. ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА
3.2.1. ИО Злодол
Злодол 31 253
Тел/фах : 031/ 3857-210
има два објекта у школском дворишту и то:
- Школска зграда у којој се изводи настава са 8 учионица и то / у 6 се изводи настава,
једна учионица није у функцији, а у другој се изводи настава физичког васпитања у
зимском периоду /, 3 кабинета / за техничко образовање, физику и хемију и за
информатику/ са 2 рачунара /; наставничку канцеларију; школску библиотеку која броји
око 1800 књига и једна просторија у којој су смештени реквизити за физичко образовање; 2
ходника и степениште. Касније су дограђена 2 мокра чвора у приземљу и на спрату са по
три кабине за дечаке и девојчице и једне кабине за наставнике. Школа нема фискултурну
салу, спортски терени су у солидном стању.
Школа је у добром стању.
Школа је саграђена 1958. год. и до 1972. године била је самостална школа под називом ОШ
„ Кадињача“, да би 01.01.1973.год. била припојена ОШ“Душан Јерковић“ Костојевићи.
- У школском дворишту налази се и зграда у јако лошем стању, која сада није у функцији,
а раније је ту била смештена школска кухиња и терпезарија, а у другом делу просторија за
извођење наставе техничког образовања.
Површина школског дворишта – 8917м2.
ИО Злодол је осморазредна школа. Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за
телекомуникације и информационо друштво ово издвојено одељење је добило један
преносни рачунар и пројектор.
3.2.2. ИО ЈАКАЉ
Тел/фах : %
Школа у ИО Јакљу има један објекат у школском дворишту површине 110 м2.
Школска зграда у делу намењена за наставу има 2 учионице, ходник, мокри чвор са три
кабине и стан који није у функцији .
Школа је саграђена 1958. године са касније дограђеним мокрим чвором и извршеном
адаптацијом комплетног објекта 2004. и 2005. године.
Школско двориште површине је 4785 м2.
Школа је редовно одржавана и заштићена од пропадања.
Намештај је очуван. Школске 2014/2015 године има 5 ученика у комбинованом одељењу од
2.до 4. разреда и 1 предшколац. Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за
телекомуникације и информационо друштво ово издвојено одељење је добило један
преносни рачунар и пројектор.
3.2.3. ИО ЈЕЛОВИК
Тел/фах : %
има један школски објекат укупне површине 132м2.
Школска зграда се састоји из две учионице, ходника, наставничке канцеларије, мокри
чвор са две кабине и летње учионице, постоје и два подрума , у једном су смештена дрва за
огрев, а у другом је остава за алат. Школска зграда саграђена је 1958. године, и објекта је у
добром стању, јер су вршени обимнији радови на њему 2004. и 2005. године. Школско
двориште је ограђено, са доње стране бетонском цоклом и металном оградом, а са друге две
стране дрвеном оградом. Школске 2014/2015 године има 5 ученика у комбинованом
одељењу од 2.до 4. Разреда. Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства за
телекомуникације и информационо друштво ово издвојено одељење је добило један
преносни рачунар и пројектор.
-73.2.4. ИО ЗАГЛАВАК
Тел/фах : 031/584-491
има 2 објекта / стара и нова школа /
Стара школска зграда није у функцији, а у свом саставу има 2 учионице, ходник и стан у
којем је живео пензионисани учитељ. Објекат је у јако лошем стању.
Нова школска зграда саграђена је 1969.године, и у свом саставу има 2 учионице, 2
канцеларије, ходник, мокри чвор са две кабине, просторија намењена за кухињу и
трпезарију.
Објекат је у добром стању, комплетно реновирана средствима Скупштине Општине Бајина
Башта .
У школском дворишту постоји и мали објекат у чијем саставу су две кабине за WC и
остава за дрва, и који објекат је у јако лошем стању. Школске 2014/2015 године има 5
ученика / od 1-4/ и три (3) предшколца. Према пројекту „Дигитална школа“ Министарства
за телекомуникације и информационо друштво ово издвојено одељење је добило један
преносни рачунар и пројектор.
3.2.5. ИО Церје
- има школски објекат, који није у функцији, јер нема ученика, и који је у јако лошем
стању.
Преглед школског простора је приказан у следећој табели:
учионице
ШКОЛА
КАБИНЕТИ
ОСТАЛЕ
ПРОСТОРИЈЕ
4
1
УКУПНО
опште
намене
специјализоване
КОСТОЈЕВИЋИ
ЗЛОДОЛ
1
-
6
6
2
2
ЗАГЛАВАК
ЈАКАЉ
4
2
-
-
2
1
6
3
ЈЕЛОВИК
ЦЕРЈЕ
2
2
-
-
1
1
3
3
13
9
3.3. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
3.3.1. Опремљеност школе наставним средствима и опремом у односу на важеће
нормативе по предметима;
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
% опремљености у односу
Ред.бр.
на важеће нормативе
1
српски језик
90%
2
математика
60%
3
физика
60%
4
хемија
80%
5
историја
60%
6
географија
90%
7
биологија
90%
8
енглески језик
90%
9
ликовна култура
70%
10
разредна настава
90%
3.3.2. Службени аутомобили и друга возила (навести врсту возила, регистарски број)
Школа не поседује службене аутомобиле нити друга возила.
-8Према исказаним потребама, на основу предлога Стручних већа, школске 2014/2015.
извршиће се набавка нових наставних средстава. Динамика набавке биће усклађена са
средствима која се буду добијала од различитих извора.
3.4.ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА
Време
2014/2015.
Место
КостојевићиМатична школа
Начин
Изолација и израда фасаде и фарбање
столарије
Реконструкција целокупне кровне
конструкције
2014/2015.
ИО Злодол
2014/2015.
Матична школа
Реновирање кухиње
2014/2015.
Матична школа и
издвојена одељења
Набавка савремених наставних
средстава
Решавање питања инфраструктуре
/воде,
каналализације,
школског
игралишта, ограђивања дворишта/
2014/2015.
ИО Заглавак
Носиоци
локална
самоуправа
локална
самоуправа
локална
самоуправа
донације
Локална
самоуправа
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1.НАСТАВНИ КАДАР (наставници и стручни сарадници )
Име и презиме
Врста стр. спреме
Васић
Драгана
Мастер проф.
књижевности и
језика/србиста/
Масал
Биљана
Професор српског
језика
Тутић Радмила
Дипломирани
географ са
завршеним језичким
ниовом Ц1
Марковић
Слађана
професор разредне
наст.
Наташа
Алексић
Апсолвент руског
језика и књижевн.
Павловић
Негосава
диплом. сликаркостимограф
Милош
Јовановић
Дипломирани
музички педагог
дипломирани
географ.
Дипломирани
историчар
Николић Марко
Николић Звонко
Арсеновић
Јован
оперативни
математичар
Катанић
Валентина
Дипл.професор
математике и
физике
Катанић
Горан
проф. технике и
информат.
Год.
рад.
стажа
Лицен
ца
%
ангажо. у
школи
%
ангажовања у
другој школи (којој)
1
НЕ
99%
%
8
НЕ
99%
%
0
НЕ
108%
%
енглески језик
/ нестручно/
библиотека
7
ДА
100 %
%
руски јез.
1
НЕ
88,89%
ликовна кул.
/стручно/
22
ДА
50 %
1
НЕ
50%
1
НЕ
70%
0
НЕ
70%
24
НЕ
104 %
%
3
НЕ
99%
%
Предмети
који предаје
српски језик
/стручно/
домаћинство
српски језик
/стручно/
домаћинство
енглески језик
музичка кул.
/стручно/
/географија/
стручно/
историја
/стручно/
математика
информатика
и рачунарство
Математика
физика
/ стручно/
техничко и
информ.образ.
/стручно/
7
ДА
80%
%
25% ОШ“Рајак
Павићевић“
Б.Башта
25% ОШ“Јордан
Ђукановић“ Варда
30 % ОШ“Свети
Сава“ Б.Башта
30 % ОШ „Коста
Тодоровић“
Скелани
-9Хемија
/стручно/
Антанасијевић
Снежана
дипломирани
хемичар
Ристић
Весна
Наставник
биологије и хемије
Обрадовић
Ана
дипл.биолог
Нешковић Дејан
Професор технике и
информатике
Радовановић
Виолета
проф. физичке
културе
Росић Милош
проф.физичке
културе
физичко
/стручно/
Крстић Ненад
Милинковић
Милош
Вилотијевић
Бојана
Илић
Весна
Стојановић
Јелена
Чолић
Данијела
Митровић
Катарина
проф.физичке
културе
наст.разредне
наставе
наст.разредне
наставе
проф. разредне
наст.
проф. разредне
наст.
проф. разредне
наставе
проф. разредне
наставе
физичко
/стручно/
разредна
настава
разредна
настава
разредна
настава
разредна
настава
разредна
настава
разредна
настава
Митровић
Радомир
наставник верске
наставе
верска настава
0
НЕ
60%
Главоњић
Божо
наставник верске
наставе
верска настава
1
НЕ
10%
биологија
хемија/
стручно/
биологија
/стручно/
Физика
/нестручно/
Информатика
и рачунарство
физичко/
стручно/
ОШ“Свети Сава,
Гимназија „Јосиф
Панчић“
60%ОШ“Рајак
Павићевић“
Б.Башта
1
НЕ
20 %
20
ДА
40%
7
ДА
60%
0
НЕ
65%
9
ДА
60%
9
ДА
35 %
1
НЕ
25%
31
ДА
100%
%
15
ДА
100%
%
25
ДА
100%
%
6
ДА
100%
%
3
НЕ
100%
%
1
НЕ
100%
%
40% ОШ“Стеван
Јоксимовић“Рогачиц
а
% ОШ „Коста
Тодоровић“
Скелани
40% ОШ“Стеван
Јоксимовић“Рогачиц
а
65% ОШ“Свети
Сава“
Бајина Башта
15%ОШ“Рајак
Павићевић“Б.Б. 10%
ОШ“Свети
Сава“Б.Б.
75% ОШ“Стеван
Јоксимовић“
Рогачица
4.1.1. НАСТАВНИ КАДАР (на породиљском одсуству)
Име и презиме
Врста стр.
Спреме
Предмети
који предаје
Бошњак
Александра
професор
енглеског јез. и
књижевн.
енглески језик/
стручно/
Тихана
Ђурић
Бјелић Ана
Ивановић
Драгана
Дипломирани
биолог
Дипломирани
педагог
Проф.шпанског
језика и хисп.
Физика
/Нестручно/
Енглески језик
Год.
рад.
стажа
Лиценца
%
ангажо.
У школи
%
ангажовања у другој
школи (којој)
5
НЕ
64%
%
3
НЕ
30%
3
ДА
50%
2
НЕ
84%
50% ОШ
“Свети Сава“
Бајина Башта
10% Гимназија
„Јосиф Панчић“
Бајина Башта
ОШ“Стеван
Јоксимовић“Рогачица
ОШ“Свети
Сава“Б.Башта
- 10 -
4.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР (директор, секретар, административно особље,
техничко особље...)
Послови на
којима ради
Године
радног
стажа
ВД директор
36
шеф рачунов.
39
Име и
презиме
Врста стр.
спреме
Јовановић
Србољуб
Ђорђевић
Милорад
Вуковић
Драгана
Наст. историје и
географије
sред.економска
школа
дипломирани
правник
психолог
стручни
сарадник
/
1
Тадић
Павловић
Радмила
Драгојловић
Радан
Јелић Милена
Кривокапић
Србољупка
Глигоријевић
Миленко
Лазић
Драгица
Спасојевић
Видосав
Крсмановић
Благоје
секретар
8
Лиценца
%
ангажовања
у школи
%
Ангажов. другој
школи
ДА
100%
-
100%
правосудни
испит
НЕ
100%
-
50%
50%
ОШ“Стеван
Јоксимовић“
Рогачица
механичар
алатних машинаспецијал.
основна школа
домар
24
100%
-
пом.радник
30
100%
-
основна школа
пом.радник
5
100%
-
13
100%
-
11
100%
-
4
50%
-
12
50%
-
основна школа
основна школа
основна школа
основна школа
пом.радник/
ИО Злодол
пом.радник/
ИО Злодол и
ИО Заглавак
пом.радник
ИО Јеловик
пом.радник
ИО Јакаљ
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
5.1.1 Матична школа
Разред
Број одељења
Број ученика
1.
I
1/2
5
2.
II
1/2
6
3.
III
1/2
4
4.
IV
1/2
5
5.
V
1
2
6.
VI
1
12
7.
VII
1
12
8. VIII
1
6
УКУПНО:
6
52
 Напомена: У осми разред укључен ученик који похађа наставу по ИОП-у
Припремни предшколски програм у матичној школи школске 2014/2015. неће
бити предшколаца.
- 11 -
5.1.2. Издвојена одељења:
ИО ЗЛОДОЛ
Разред
Издвојено одељење
Број деце/ученика
Број одељења
1.
I
Злодол 1/4
1
2.
II
Злодол 1/4
1
3.
III
Злодол 1/4
1
4.
IV
Злодол 1/4
2
5.
V
Злодол 1
5
6.
VI
Злодол 1
4+2
7.
VII
Злодол 1
5
8.
VIII
Злодол 1
4
УКУПНО:
5 одељења
23

Напомена: У шести разред укључена је и ученица са сметњама у развоју
-85% оштећења вида.
Деца која похађају припремни предшколски програм у одељењима првог циклуса:
Број такве деце: 1;
ИО ЗАГЛАВАК
Разред
Издвојено одељење
Број деце/ученика
Број одељења
1.
I
Заглавак 1/4
2
2.
II
Заглавак 1/4
1
3.
III
Заглавак 1/4
1
4.
IV
Заглавак 1/4
1
УКУПНО:
1
5
Неподељена школа / први, други трећи и четврти разред /
Број деце која похађају припремни предшколски програм у одељењу: 3 деце
ИО ЈЕЛОВИК
Разред
Издвојено одељење
Број деце/ученика
Број одељења
1.
I
2.
II
Јеловик 1/23
3.
III
4.
IV
Јеловик 1/2
2
УКУПНО:
1
5
Школске 2014/2015. године у овом ИО нема предшколаца.
ИО ЈАКАЉ
Разред
Издвојено одељење
Број деце/ученика
Број одељења
1.
I
2.
II
Јакаљ 1/3
2
3.
III
Јакаљ 1/3
1
4.
IV
Јакаљ 1/3
2
УКУПНО:
1
5
Неподељена школа / првог, другог, трећег и четвртог разреда /
Школске 2014/2015. године у овом ИО нема предшколаца.
- 12 5.1.3.
Бројно стање ученика 10 година уназад (КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА):
Укупан број ученика у школи
Школска година
(матична школа и ИО)
2003/2004.
174
2004/2005.
161
2005/2006.
157
2006/2007.
148
2007/2008
142
2008/2009.
142
2009/2010.
135
2010/2011
114
2011/2012.
109
2012/2013.
104+4
2013/2014.
102+4
2014/2015
90+3
Број предшколаца у школској 2014/2015. , укупно у целој школи : 5
Путовање ученика до школе
Број ученика који путују
аутобуским превозом
Број ученика пешака који пешаче у једном правцу
3 – 5 км
6 - 10 км
Преко 10 км
62
44
19
На захтев родитеља и Школе, локална самоуправа Бајина Башта је обезбедила и
превоз ученика, тако да су скоро сви ученици обухваћени превозом.
5.2. РИТАМ РАДА
o Распоред звоњења у Матичној школи
o Распоред звоњења у Издвојеним одељењима
o Дан школе
У школској 2014/ 2015. години наставни процес ће се одвијати у петодневној радној
недељи. У матичној школи у Костојевићима и у издвојеним одељењима радиће се у
једној смени / преподневној / према следећем распореду:
Редни број
часа
Распоред звоњења у матичној школи и у ИО
Почетак часа
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
Завршетак часа
Одмор
8.
00
8.
45
5'
8.
50
9.
35
20'
9.
55
10.
40
5'
10.
45
11.
30
5'
11.
35
12.
20
5'
12.
25
13.
10
7.час
Дан школе обележава се у петак 15 маја 2015. године. Тај дан ће се надокнадити
16. маја 2015. године (субота).
- 13 5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА (одељењско
старешинство, наставни предмети и одељења у којима наставници/васпитачи
реализују наставу/активност);
 Одељенско старешинство ( I – IV разред и V – VIII разреда – матична школа )
Школска.
Име и презиме
Струка
Одељење
спрема
I и III разред
Бојана Вилотијевић
ВШС
Наставник Раз. Наст.
/комбинација/
II и IV раз.
Весна Илић
ВСС
Професор Раз. Наст.
/комбинације/
Марко Николић
ВСС
Професор географије
V
Биљана Масал
ВСС
Професор српског језика
VI
Виолета Радовановић
ВСС
Професор ликовне
културе
VII
Јован Арсеновић
ВШС
Наставник математике
VIII
 Одељенско старешинство ( I – IV разред и V – VIII разреда – ИО Злодол )
Име и презиме
Школска.
спрема
Струка
Одељење
Милош Милинковић
ВШС
Наст. Раз. Наст.
I-IV
+предшколци
Валентина Катанић
ВСС
Професор математике и
физике
V
Ана Обрадовић
ВСС
Професор биологије
VI
Горан Катанић
ВСС
Драгана Васић
ВСС
Одељенско старешинство ( I – IV разреда - ИО Јеловик/
Школска.
Име и презиме
спрема
Данијела Чолић
ВСС
Одељенско старешинство ( I – IV разреда - ИО Јакаљ/
Школска.
Име и презиме
спрема
Катарина Митровић
ВСС
Одељенско старешинство ( I – IV разреда - ИО Заглавак /
Школска.
Име и презиме
спрема
Јелена Стојановић
ВСС
Професор технике и
информатике
Мастер проф.
књижевности и
језика/србиста/
VII
VIII
Струка
Одељење
Професор разредне
наставе
II и IV раз.
/комбиновано
одељење/
Струка
Одељење
Професор разредне
наставе
II,III и IV
раз.
/неподељена
школа/
Струка
Одељење
Професор разредне
наставе
I, II, III и IV
/неподељена
школа/
+предшколци
- 14  Подела наставника по предметима и разредима
бр
Презиме и име
Васић
Драгана
Масал
Биљана
1.
2.
Тутић
Радмила
3.
Марковић
Слађана
Алексић
Наташа
Павловић
Негосава
Јовановић
Милош
Николић
Марко
Николић
Звонко
Нешковић
Дејан
Катанић
Валентина
Антанасијевић
Снежана
Арсеновић
Јован
Катанић
Валентина
Ристић
Весна
Обрадовић
Ана
Ристић
Весна
Антанасијевић
Снежана
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Радовановић
Виолета
Росић
Милош
Крстић
Ненад
20
21
22
Предмет
Звање
V,VI,VII и VIII разред- ИО Злодол
Српски ј.
Мастер
професор
V,VI,VII и VIII разред- матична школа
Српски ј.
професор
V – VIII разред – матична школа; I и III; II и IV
раз.комбинације-Матична школа;
V – VIII разред - Злодол
нижи разреди –ИО Злодол, Заглавак, Јакаљ и
Јеловик
V – VIII разред – Матична школа
V – VIII разред – ИО Злодол
V – VIII разред – Матична школа
V – VIII разред – ИО Злодол
V – VIII разред – Матична школа
V – VIII разред – ИО Злодол
V – VIII разред – Матична школа
V – VIII разред – ИО Злодол
V – VIII разред – Матична школа
V – VIII разред – ИО Злодол
VI – VIII разред – Матична школа
VI и VIII разред – ИО Злодол
VII разред – ИО Злодол
Катанић
Горан
19
Разред
Енглески jезик
Професор
Енглески jезик
Професор
Руски језик
Апсолвент
руског језика
Ликовна култ.
Професор
Музичка култ.
Професор
Географија
професор
Историја
Професор
Физика
Професор
Физика
Професор
VII – VIII разред – ИО Злодол
Хемија
Професор
V – VIII разред – Матична школа
Математика
Наставник
Математика
Професор
VI и VIII разред –Матична школа
Биологија
Наставник
V и VII разред – Матична школа
V- VIII разред – ИО Злодол
Биологија
Професор
VII и VIII разред –Матична школа
Хемија
Наставник
VII и VIII разред – ИО Злодол
Хемија
Професор
V – VIII разред – ИО Злодол
V – VIII разред – Матична школа
V – VIII разред – ИО Злодол
V – VIII разред – Матична школа
V и VII разред
VI и VIII разред – ИО Злодол
Техничко и
информатичко
образ.
Физичко
васпитање
Физичко
васпитање
физичко
васпитање
Професор
Професор
Професор
Професор
 Обавезни изборни и изборни предмети V - VIII
Ред.
Бр.
Име и презиме
Изборни предмет
1.
Митровић Радомир
Верска настава
2.
Главоњић Божо
Верска настава
ИО Јакаљ-1 час и ИО Јеловик-1 час
1+1
3.
Крстић Ненад
Физичко васпитањеизабрани спорт
VII разред-Злодол
1
Разред
I и III, II и IV, V-VIII матична школа
ИО Злодол -5 часова;
/нижи разреди- Заглавак-1 час ;
Група
6+5+1
- 15 4.
Росић Милош
Физичко васпитањеизабрани спорт
V,VI и VIII - Злодол
3
5.
Арсеновић Јован
информатика и рачун.
V, VI и VIII –Костојевићи
3
6.
Масал Биљана
домаћинство
VII разред-матична школа
1
7.
Васић Драгана
VIII.раз.-Злодол
домаћинство
1
Физичко васпитање-изабрани спорт
Спортска грана
Разред
Недељни фонд
Годишњи
фонд
Одбојка
V, VI,VII, VIII – Матична
школа
1
36
V, VI,VII, VIII - ИО Злодол
1
36
Одбојка
5.4. ОБИЛАЗАК ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА И ПОСЕТА ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
И ОСТАЛИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ
План посете часовима:
ШКОЛА
ВРЕМЕ
X
V-VIII
XII
XII
II
III
III
VI
VIII
I-III
II-IV
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
I-IV
IV
V-VIII
X
V-VIII
III
V-VIII
II
V-VIII
III
IV
X
XI
IV
V-VIII
I-IV
II-IV
I-IV
I-IV
XI
XI
КОСТОЈЕВИЋИ
РАЗРЕД
ЗЛОДОЛ
ЈАКАЉ
ЈЕЛОВИК
ЗАГЛАВАК
СВЕГА:
НАСТАВНА ОБЛАСТ
Физика, техничкоинформ.образ, хемија
Српски језик,
Математика
Разредна настава
Историја
Географија
Енглески језик
Руски језик
Биологија
Физичко васпитање,
музичка и ликовна
култура
Енглески језик, Физичко
васпитање
Физика, Хемија, Руски
језик
Математика, Српски
језик
Одељенска заједница
Разредна настава
Све области
Све области
Све области
БРОЈ ЧАСОВА
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
34
Директор и педагог школе ће приликом евиденције о посети часовима, секцијама и другим
облицима рада наложити рок или меру за исправку одређених неправилности у раду.
- 16 5. 5. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у
току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак 1. септембра 2014.године, а завршава се у
уторак 30.децембра 2014.године.
Друго полугодиште почиње у уторак 20. јануара 2015. године.
Друго полугодиште завршава се у петак 29. маја 2015. године за ученике осмог
разреда, односно у петак, 12. јуна 2015. године за ученике од првог до седмог разреда.
Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда,
остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне
радне седмице, односно 170 наставних дана.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у понедељак, 10.новембра 2014.године и завршава се у
уторак,11.новембра 2014.године.
Зимски распуст почиње у среду, 31. децембра 2014. године, а завршава се у
понедељак, 19. јануара 2015. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 9. априла 2015. године, а завршава се у среду
15. априла 2015.године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 15. јуна 2015. године, а завршава се у
пoнедељак 31. августа 2015. године.
Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта
обавиће се 05.01.2015. године.
Подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда биће обављено 19. 06.
2015. године.
Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда на крају
другог полугодишта обавиће се у недељу 28. јуна 2015. године.
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним
и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр.43/01,101/07 и
92/11.)
У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава- Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2014.
године, Свети Сава- 27. јануара 2015. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату- 22. априла 2015. године, Дан победе - 9.
маја 2015. године, Видовдан- 28. јуна 2015.године.
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани изузев када падају
у недељу.
Петак, 8. новембар 2014. године обележава се као Дан просветних радника.
Класификациони периоди: 4.11.2014. и 3.04.2015. године.
Јесењи крос обавиће се 18.10. 2014.год.
Пролећни крос обавиће се 18.04.2015.год.
У доле наведене дане настава у школи ће се одвијати према следећем распореду:
- у среду 18. 2. 2015. године настава у школи ће се одвијати према распореду од понедељка
- у четвртак 16. 04. 2015. године настава у школи ће се одвијати према распореду од уторка
Време реализације екскурзија по разредима:
Разред
Датум/време
Нижи разреди
/ I – IV /
мај/јун 2015.године
Виши разреди
/ V VIII /
мај/јун 2015.године
- 17 Такмичења, смотре, изложбе
НOСИЛАЦ
ВРСТА АКТИВНOСТИ
ПOСЛА
Израда ликовних радова
Литерарна секција
Драгана Васић
Биљана Масал
Ликовна секција
Негосава Павловић
Такмичења из наставних предмета
Наставници и ученици такмичари
Писање литерарних радова поводом
значајних датума и активности
Такмичење спортских секција
Такмичења из саобраћаја
Наставници и ученици такмичари
Виолета Радовановић
Росић Милош, Крстић Ненад
Наставник техничког и
информ.образовања
Катанић Горан
ВРEМЕ
По потреби
Поводом значајних
манифестација
Од октобра 2014. до маја
месеца 2015.
Током школске године
Током школске године
Значајне културне активности и акције које школа реализује :
- Свечана приредба за Савиндан 27. јануара 2015. године
- Свечана приредба за Дан школе 15. маја 2015. године
6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ
ОРГАНА ШКОЛЕ
6.1. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
6.1.1. Програм Наставничког већа
Време
реализације
Активности/теме
Начин реализације:
Носиоци
реализације
Протокол праћења додатне и
допунске наставе;
Вођење записника;
Извештаји;
Директор,
руководиоци
стручних
актива
- Припрема за организа. додатне,
допунске наставе и секција; распоред
писмених задатака;
- Разматрање и усвајање Извештаја
IX
о раду школе у школској2013/2014.
години и извештај директора;
- Разматрање и усвајање Годишњег
плана рада у школској 2014/2015. год
- Утврђивање плана опремања школе
наставним средствима;
XI
XII
- Анализа успеха и дисциплине на
крају првог класификац. периода;
- Реализација ваннаставних
активности;
- Анализа рада стручних актива;
- Мере за побољшање успеха и
дисциплине;
- Анализа рада секција;
- Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог полугодишта;
- Полугодишња анализа реализације
годишњег програма рада и школског
програма; (Вредновање и
Педагошка документација,
анализа, извештаји
Извештај ,
пед. документација
Директор
Руководиоци
одењенских
већа
Директор
Руководиоци
одељенских
већа ,
Руководиоци
- 18 -
I
III
IV
V
VI
VIII
самовредновање рада школе,
реализација ШРП-а)
- Рад стручних актива;
- Организација прославе школске
славе Свети Сава;
- Извештај наставника са семинара
- Припрема за почетак другог
полугодишта
- Препрема за одржавање школских
и општинских такмичења
- Анализа успеха и дисциплине на
крају
трећег
класификационог
периода;
- Предлог мера за побољшање
дисциплине ученика;
- Анализа рада стручних актива
- Доношење одлука о уџбеницима
који ће се користити у наредној
школској години
- Анализа успеха ученика на
такмичењу;
- Анализа рада слободних
активности ученика у школи;
- Припрема за прославу обележавања
Дана школе;
- Извођење ђачких екскурзија;
- Припрема ученика осмих разреда за
завршни испит;
- Оргнизовање Мале матуре
- Анализа успеха и дисциплине
ученика на крају другог полуг. ;
- Предлог Годишњег плана рада
школе и школског програма ;
- Рад стручних актива;
- Орјентационо утврђивање послова
и задатака за наредну шк.
- Анализа реализације наставних и
ваннаставних активности;
- Проглашење носиоца Вукове
дипломе као и осталих диплома;
Подела предмета и одељења
наставницима и остала задужења у
оквиру
40-не
радне
недеље,
организација дежурства у школи;
- Разматрање и доношење програма
екскурзије за школску 2014/2015.
годину, на предлог одељенских и
стручних већа;
- Разматрање предлога Годишњег
плана рада и школских програма;
- Aнализа резултата са завршног
испита ученика
- Усвајање распореда часова за
школску 2014/2015 годину;
- Самовредновање- шта смо урадили
у претходној школској години и
доношење
акционог
плана
за
школску 2014/2015;
- Подела задужења у оквиру осталих
Стручних органа у школи;
- Усвајање плана рада наставничког
већа и упознавање са школским
календаром;
тимова,
Тим за
реализацију
прослава
Извештаји, анализе, посете
часовима,
Вођење записника
Вођење записника,
извештаји,
Извештаји, евиденције,
протоколи праћења
Извештаји, евиденције,
протоколи, посета часовима
Извештај, пед. документација,
анализа, вођење записника
Вођење записника
Извештаји
Одељенске
старешине
Директор
Руководиоци
стручних
актива
Директор
Руководиоци
одељенских
већа
Комисија за
дисциплину
Руководиоци
одељенских
већа
Одељенске
старешине
Директор
Директор
Одељенске
старешине
осмих разреда
Директор
Руководиоци
стручних
актива и
одељенских
већа
Директор и
наставници
предметне и
разредне
наставе
- 19 6.1.2. ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА НАСТАВ НИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВ Е
Време
реализације
Активности/теме
Садржај рада Одељенског већа;
Договор о садржају рада Плана рада
разредног старешине и плана рада
сарадње са родитељима;
o Планирање угледних часова
o Критеријуми оцењивања; организација
допунске и додатне наставе;
o Извештаји са семинара;
o Избор дечије штампе;
o Договор око реализације иницијалног
тестирања
o Анализа успеха и владања ученика на
крају првог класификационог периода;
o Предлог мера за побољшање успеха и
дисциплине ученика;
o Анализа реализованих угледних часова;
o Анализа оптерећености ученика, обим
и садржај домаћих задатака;
o Планирање угледних часова;
Анализа успеха и владања ученика на крају
првог полугодишта;
Анализа реализације програма и плана рада
у току првог полугодишта;
Предлог мера за побољшање успеха и
дисциплине;
Начин коришћења савремених наставних
средстава;
Анализа угледних часова;
Посета стручног скупа: Зимска школа за
учитеље;
Анализа садржаја са посећеног стручног
скупа и примена у пракси
Анализа успеха и постигнућа ученика на
крају III квалификационог периода ;
Планирање угледних часова;
Анализа рада ваннаставних активности,
допунске и додатне наставе;
Припреме за прославу Дана школе/план
прославе/
Учешће у припреми и издаавању школског
листа „Малиша „
Договор око реализације иницијалног теста
Анализа постигнућа и успеха ученика на
крају другог полугодишта ;
Предлог похвала и награда ученицима, као
и изрицање васпитно-дисциплинских мера;
Анализа реализације предвиђених часова
допунске, додатне наставе и осталих
активности;
Извештај са екскурзије
План извођења једнодневне екскурзије у
наредној школској години;
Начин
реализације:
Носиоци
реализације
Вођење евиденције,
записници
извештаји
Одељенске
старешине,
чланови
одељенских
већа
o
o
Септембар
Новембар
o
o
o
Децембар
o
o
o
o
o
o
o
Март
o
o
o
o
o
o
Јуни
o
o
Вођење евиденције,
записника,
извештаји,
праћење
Евиденција о
ученицима,
извештаји,
записници
евиденција о
ученицима,
-записници,
ученички радови;
Одељенске
старешине,
чланови
одељенских
већа
Одељенске
старешине,
чланови
одељенских
већа
записници,
педагошка
документација
извештаји
Избор руководиоца одељенског већа за
наредну школску годину;
o Анализа угледних часова
Руководилац одељенског већа – Чолић Данијела, професор разредне наставе
o
Одељенске
старешине,
чланови
одељенских
већа
тестови
Одељенске
старешине,
чланови
одељенских
већа
- 20 Чланови одељенског већа: Вилотијевић Бојана, наставник разредне наставе, Милинковић Милош,
наставник разредне наставе, Илић Весна, професор разредне наставе, ЈеленаСтојановић- професор
разредне наставе, Митровић Катарина,професор разредне наставе, Тутић Радмила, проф.енглеског
језика, Марковић Слађана, проф.енглеског језика, Митровић Радомир, наставник верске наставе
Главоњић Божо проф. верске наставе;
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ РАЗРЕДА
Активности / теме
- Договор о садржају плана рада разредних
старешина V разреда и плана сарадње са родитељима,
- Распоред писмених задатака,
- Предлог ученика за слободне активности
-Запажање наставника о раду ученика и предлог мера
за побољшање истог,
-Дисциплина ученика;
- Анализа успеха и владања ученика на крају I
класификационог периода;
- Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
ученика
- Анализа успеха и владања ученика на крају I
полугодишта,
- Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
учен.
- Рад са слабијим ученицима,
- Понашање и радне навике ученика,
- Припреме за такмичење ученика
- Анализа успеха и владања ученика на крају III
класификационог периода,
- Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
ученика
- Понашање и радне навике ученика,
- Извештаји са екскурзија
- Анализа такмичења
- Анализа успеха и владања ученика на крају II
полугодишта
- Анализа одржаних часова редовне наставе и осталих
активности предвиђених Годишњим програмом рада
школе
- Предлог похвала, награда ученицима као и
изрицање васпитно-дисциплинских мера
Време
реализације
Носиоци
реализације
Начин
реализације
Септембар
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Састанци,
извештаји
документација
наставника и
општег
постигнућа
Октобар
Новембар
Децембар
Фебруар
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Записници и
извештаји,
анализе
Записници,
евиденција о
ученицима
Записници и
извештаји,
анализе
Посета
часовима,
евиденција
постигнућа
Одељенске
старешине
Записници и
извештаји,
анализе
Април
Одељенске
старешине
Предавања,
анкетирање,
тестирање,
евиденција
постигнућа
Мај
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Извештаји,
евиденције
резултата
Јун
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Записници и
извештаји,
анализе
Март
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА
Активности-теме
-Утврђивање плана рада одељенског већа
-Утврђивање распореда писмених задатака;
Организација јесењег кроса и излета;
- Анализа анкете и опредељености из слободних и
ваннаставних активности;
Време
реализације
Септембар
Начин
реализације
Разговор,
педагошка
документација
Носиоци
реализације
Чланови
одељенског
већа
- 21 - Анализа успеха и дисциплине на крају првог
класификационог периода;
-Реализација допунске и додатне наставе;
-Разно ;
- Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта;
- Реализација редовне и допунске наставе;
- Разно;
- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода;
- Припрема и организација пролећног кроса и излета;
-Разно
- Анализа успеха и владања на крају другог
полугодишта;
-Реализација редовне и допунске наставе;
Утврђвање предлога за похвале,награде и казне
ученика;
- Анализа рада одељенских већа;
Октобар
педагошка
документација
разговор
Чланови
одељенског
већа
Децембар
педагошка
документација
Чланови
одељенског
већа
Април
дневник
Чланови
одељенског
већа
Јун
Разговор,
педагошка
документација
Чланови
одељенског
већа
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА
Активности/ теме
- Садржај рада разредног старешине и план сарадње
са родитељима,
- Организација допунске, додатне наставе,
слободних активности, одељенских заједница
-Распоред писмених задатака и вежби
Време
реализације
Септембар
- Реализација допунске и додатне наставе
- Помоћ слабијим ученицима
Октобар
- Анализа успеха и владања ученика на крају I
класификационог периода,
- Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
ученика
- Анализа успеха и владања ученика на крају I
полугодишта,
- Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
ученика
Новембар
Децембар
- Здравствено васпитање ученика и родитеља
- Борба против алкохолизма и наркоманије.
Фебруар
- Анализа успеха и владања ученика на крају III
класификационог периода,
Начин
реализације
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Састанци,
извештаји
документација
наставника и
општег
постигн.
Записници и
извештаји,
анализе,
педагошка
документација
Посета
часовима,
педагошка
документација
Записници и
извештаји,
анализе,
педагошка
документација
Предавања,
анкете,
евиденција
постигнутих
резултата
Записници и
извештаји,
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Одељенске
старешине,
Март
- Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине
ученика;
- Припрема за такмичења
- Очување животне средине
Носиоци
реализације
Април
- Анализа извештаја са такмичења
- Организација екскурзије ученика
Мај
руководиоци
одељенских већа
Одељенске
старешине, руков.
одељенских већа
Одељенске
стареш.,
руководиоци
одељенских већа
анализе,
педагошка д.
Педагошка
документација
Вођење
документације
- 22 -Анализа одржаних часова редовне наставе и
осталих активности предвиђених Годишњим
програмом рада школе
- Анализа успеха и владања ученика на крају II
полугодишта
- Предлог похвала, награда ученицима као и
изрицање васпитно-дисциплинских мера
Јун
Одељенске
старешине,
руководиоци
одељенских већа
Записници и
извештаји,
анализе,
педагошка
документација
ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА
Активности-теме
Време
реализације
Начин
реализације
Носиоци
реализације
-Утврђивање плана рада одељенског већа;
- Утврђивање распореда писмених задатака;
Разговор,
Организација јесењег кроса и излета;
педагошка
Септембар
- Анализа анкете и опредељености из слободних и
документација
ваннаставних активности;
- Анализа успеха и дисциплине на крају првог
педагошка
класификационог периода;
документација
- Реализација допунске и додатне наставе;
Октобар
Разговор
- Разно ;
- Анализа успеха и дисциплине на крају првог
полугодишта;
- Реализација редовне и допунске наставе;
педагошка
Децембар
-Организација прославе Школске славе- Савиндана;
документација
- Разно;
- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег
класификационог периода;
- Припрема и организација пролећног кроса и
излета;
Април
дневник
- Могућност организовања екскурзије;
- Разно
- Анализа успеха и владања на крају другог
полуодишта;
-Реализација редовне и допунске наставе;
Разговор,
Утврђвање предлога за похвале,награде и казне
Јун
педагошка
ученика;
документација
- Анализа рада одељенских већа;
Руководилац одељенског већа – матична школа Костојевићи : Марко Николић, наставник
ИО Злодол: Валентина Катанић, професор математике и физике
Чланови
одељенског
већа
Чланови
одељенског
већа
Чланови
одељенског
већа
Чланови
одељенског
већа
Чланови
одељенског
већа
географије
6.1.3. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Стручно веће ДРУШТВЕНИХ ПРЕДМЕТА
Председник стручног већа Биљана Масал, професор српског језика
Време
Активности-теме
Носиоци
Начин праћења
реализације
реализације
Бирање новог руководства.
Израда глобалних планова.
Записници,извештаји,
планови,педагошка
План реализације писмених
август
Чланови већа
задатака.
документација
Договор око реализације
иницијалног теста
Договор о плану рада и усвајање.
Договор и информација о почетку
Записници,
рада додатне и допунске наставе.
педагошка
Чланови већа
септембар Прилагођеност тестова и задатака
документација
- 23 способностима ученика.
План набавке стручне литературе
и друге литературе
Договор о обележавању Дечије
недеље.
Договор о посети Сајму књига.
Новине у стручној
литератури(инфор.после посете
сајму).
Панои, проспекти,
октобар
Чланови већа
Како постићи успех са слабијим
фотографије
ученицима.
Сарадња са другим активима.
Припрема поводом Светосавске
свечаности.
Анализа успеха ученика из
децембар
друштвених предмета.
Записници,
Чланови већа
Учешће не стручним,
извештаји, снимци,
семинарима. Извештај.
панои
јануар/
Припреме за школска и
Чланови већа
Записници, дипломе
фебруар
општинска такмичења.
Анализа резултата такмичења.
Записници,
Разматрање постигнутог успеха
април
педагошка
ученика на крају
Чланови већа
документација
класификационог периода.
Припреме за приредбу поводом
Дана школе
Договор око реализације
иницијалног теста
Записници,
мај/јун
Анализа успеха ученика из
Чланови већа
фотографије, панои
друшвених предмета на крају
школске године.
Анализа рада већа друштвених
наука.
Планирано је седам седница.
Чланови стручног већа друштвених наука:
Биљана Масал, српски језик
Драгана Васић, српски језик
Наташа Алексић, руски језик
Радмила Тутић, енглески језик
Слађана Марковић, енглески језик
Стручно веће ПРИРОДНИХ НАУКА
Председник стручног већа Катанић Валентина, професор математике и физике
Активности /теме
-Процена рада стручног актива у 2013/2014. и предлог
плана рада актива за 2014/2015;
-израда глобалних планова и тимски рад на корелацији
предмета;
- Договор око припреме и реализације иницијалног
теста за све ученике
време
реализације
носиоци
реализације
начин
реализације
август
чланови актива
Записници,
пед.документације,
скале,извештаји,
планови
- 24 - план допунске, додатне наставе и слободних
активности
-Планирање реализације писмених задатака и
контролних вежби
- Избор ученика и договор о раду додатне , допунске и
ваннаставних активности
- Разматрање стручних питања и предлагање потребних
мера ради усавршавања наставника и наставноваспитног рада,
септембар
наставници
природне групе
предмета
Извештаји, план,
записници
-Предлагање нових облика рада и употреба савремених
наставних средстава ( предлози за набавку наставних
средстава)
-Уједначавање критеријума оцењивања
-израда паноа: еколошка секција, биологија,
октобар
Чланови актива
Извештај анализе
квалитета наставних
средстава
-Анализа успеха на крају првог тромесечја
- Проблеми који се јављају у настави природних наука и
предлози за њихово отклањање
-Праћење педагошке штампе
-израда паноа: физика
новембар
чланови актива
Извештај, скале,
графикони, пед.
документација
-Сарадња са активом разредне наставе
-Припрема ученика за такмичење
- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта,
реализација наставног плана и предлагање мера за
побољшање успеха ученика
-израда паноа: математика
децембар
чланови актива
представници
актива разредне
наставе
извештаји, пед.
документација, скале,
графикони
-учешће наставника на семинарима, размена искустава
јануар
чланови актива
-Додатна настава: анализа и предлози за нове садржаје
-текући проблеми у допунској настави
-израда паноа: хемија
фебруар
чланови актива
Извештаји, пед.
документација,
Протоколи за праћење
-израда паноа: географија
-осврт на рад актива, предлози и сугестије за даљи рад
-Сарадња са другим активима у школи
-Успех ученика на крају другог тромесечја
март
чланови актива
Протокол за праћење
вођење записника,
пед.документација,
скале, графикони
-Рад са даровитим ученицима и предлози за садржај
рада
-анализа такмичења ученика
-израда паноа: информатика
април
чланови актива
Анализирање
под.документације,
скале, извештаји
-предлози уџбеника и литературе
-Анализа успеха на крају другог полугодишта ученика
осмог разреда , реализација наставног плана и
програма, предлози за посебне дипломе
- Договор око припреме и реализације иницијалног
теста за све ученике
мај
чланови актива
Протокол за праћење ,
извештај
- Анализа успеха на крају другог полугодишта ученика
петог, шестог и седмог разреда, реализација наставног
јун
чланови актива
Протокол за праћење ,
извештај
плана и програма, договор о реализацији припремне
наставе
Чланови стручног већа природних наука :
Ристић Весна-наставник хемије и биологије,
Обрадовић Ана -професор биологије
Арсеновић Јован-наставник математике
Катанић Валентина-професор математике и физике
Антанасијевић Снежана -професор хемије
Николић Марко-професор географије
Нешковић Дејан- професор физике
- 25 Стручно веће наставника ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ И ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
Председник стручног већа вештина- Горан Катанић, професор техничког и
информатичког образовања
САДРАЖАЈ
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ВРЕМЕ
Разматрање извештаја Плана стручнов већа за 2013/2014. годину
Избор руководиоца стручног већа
Усвајање Годишњег плана рада за школску 2014/2015. годину
Припреме за почетак школске године
Договор о реализацији, организацији и посети угледних часова
Разматрање стручних питања и предлагање мера потребних ради усавршавања васпитно
– образовног рада;
Договор о планирању слободних активности- јесењи крос ученика
Сарадња са другим активима у школи
Вођење педагошке документације
Предлагање нових облика рада и употреба савремених наставних средстава
Анализа стања наставних средстава и предлог набавке нових учила
Разматрање могућности за стручно усавршавање наставника
Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја школске 2014/2015
Предавање на тему: Значај и улога физичког васпитања за развој ученика
Разматрање проблема који се јављају у настави и предлози за њихово решавање
Увид у рад секција:припреме за школску славу; ликовна изложба; наступи хора;
Спортска такмичења
Праћење стручне и педагошке штампе
Рад са даровитим ученицима
Практично предавање из музичке културе; улога техничког образовања за сигурност
деце у саобраћају
Предавање на тему: Значај и улога физичког васпитања за развој ученика
Осврт на рад актива, предлози и сугестије за даљи рад
Увид у рад секција
Такмичења ученика
Пролећни крос
Резултати са одржаних такмичења ученика
Практично предавање из ликовне културе
Увид у остваривање планова рада
Пролећни крос
Тешкоће у реализацији наставног плана
Оцењивање квалитета рада у додатној насатави и слободним активностима
Анализа резултата са такмичења ученика
Учешће ученика на такмичењима
Анализа рада слободних активности ученика
Успех ученика на крају школске 2014/2015.
Анализа остварености наставног плана и програма процена рада стручног актива
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Чланови већа: Павловић Негосава- професор ликовне културе
Радовановић Виолета- професор физичког васпитања
Јовановић Милош - наставник музичке културе
Росић Милош- професор физичког васпитања
Крстић Ненад-проф.физичког васпитања
Стручни актив млађих разреда– РАЗРЕДНА НАСТАВА
Председник актива – је Илић Весна, професор разредне наставе
Садржај активности
1. Израда
глобалног и оперативног плана рада по
предметима за сва четири разреда;
2. Израда распореда часова редовне наставе и ваннаставних
активности;
3. Израда месечних планова за наредни месец;
Време
реализације
Носиоци
активности
Август
Чланови актива
Начин праћења
Педагошка
документација,
извештаји
- 26 4. Сарадња са родитељима /састанци и индивидуални
разговори/
5. Израда месечног плана за наредни период;
6. Идентификација ученика са тешкоћама у учењу и
владању;
7. Праћење постигнућа ученика;
8. Учешће у активностима поводом «Дечје недеље»
9.Анализа рада и проблеми рада у комбинованим
одељењима;
10. Праћење рада слободних активности;
11. Оцењивање ученика
12. Извештај рада секција
13. Извештај о постигнућима ученика на крају првог
полугодишта
14.План прославе Школске славе –Светог Саве
15.Анализа рада стручног већа у првом полугодишту
16.» Ускликнимо с љубављу» Прослава Светог Саве
17.Предавање :Тешкоће у учењу;
18.Мере за побољшање успеха;
19.избор уџбеника за наредну школ.годину
20.Израда месечних планова за март
21.Договор око реализације огледног часа;
22.Анализа успеха и дисциплине и праћење рада у
комбинованој настави;
23.Предлог за побољшање васпитно-образовног рада
24.Обележавање 8. марта у оквиру одељења;
25. Анализа рада ваннаставних активности и рипреме за
прославу Дана школе;
26. Анализа реалиозације огледног часа;
27. Уједначавање критеријума оцењивања;
28. Једнодневни излет;
29. Анализа рада Стручног већа
30. Распоред активности за јули-август
септембар
Руководиоци
актива,чланови
Вођење
документације и
евиденције о
раду,
анкетирање
Октобар
Руководиоци
актива,чланови
Анкетирање,
интервју, посета
часовима,
извештаји
Новембар
Руководиоци
актива,чланови
педагошка
документација
Децембар
Наставници раз.
наст.
Педагошка
документација
Јануар
Чланови актива,
председник актива
Извештај,
самовредн. рада
Фебруар
Чланови актива
Евиденције о
раду
Март
Наставници
раз.наставе
Чланови актива
Анкете,
извештаји,
самовредновање
Извештаји,
педагошка
документација
Извештаји,
мај
Председник актива
вођење
евиденције
Педагошка
јун
Чланови актива
документација
Чланови актива:
Чолић Данијела - професор разредне наставе
Милинковић Милош- наставник разредне наставе
Вилотијевић Бојана- наставник разредне наставе
Илић Весна- професор разредне наставе
Стојановић Јелена –професор разредне наставе
Митровић Катарина- професор разредне наставе
Април
Чланови актива
6.1.3. Програм рада стручних актива
- Стручни актив ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Време
реализације
август/септембар
октобар
јануар
Активности/теме
- Сарадња чланова актива при изради
Школског програма;
- Увид у израђене школске програме;
- Договор о начину праћења реализације
Школског
програма(увид
у
пед.
документацију,евиденциа
записника
стручних
већа,
анализа
посећених
часова);
- Поспешивање сарадње међу активима
-Увид у извештаје Школске управе о
прегледаним школским програмима и
енетуалне корекције
- Праћење реализације ШП и анализа на
крају првог полугодишта
Начин реализације:
Носиоци
реализације
анализа
дискусија
прављење извештаја
усаглашавање
Председници и
чланови стручних
актива
у складу са достављеним
извештајем
чланови стручног
актива
договор
припрема
чланови стручног
актива
- 27 - Праћење реализације ШП и анализа на
крају другог полугодишта;
- Праћење измена и допуна наставних
дискусија
чланови стручног
јун
садржаја и програма
извештај
актива
- Сарадња чланова актива при изради
школског програма;
-Усмереност планова рада на постизање
прописаних циљева и задатака
договор
Актив за развој
Током године
- Иновације у настави;
дискусије
ШП
- Образовање и самообразовање
наставника
Тим за Развој школског програма: 1. Председник: Тадић Павловић Радмила-педагог, Чланови: Биљана
Масал – професор српског језика, Васић Драгана-мастер професор српског језика и књижевности, Весна
Илић- професор разредне наставе, Чолић Данијела–проф. разредне наставе
-
Стручни актив за РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Време
реализације
септембар
- октобар-март
Активности/теме
Начин реализације:
Носиоци
реализације
- Извештај о остварености Развојног плана за
предходну школску годину;
- Усклађивање Годишњег плана рада са
Развојним планом школе, упознавање наставника
са садржајем и функцијом Развојног плана школе
и процесом његове израде;
Акциони план за школску 2014/ 2015. годину
- Подела зад ужења члановима актива
- Развојни план школе – структура и садржај
- Анализа извештаја
- Годишњи план се ради на
основу Развојног плана
школе. Представљање и
анализа Развојног плана
школе на седници НВ
- Представљање Акционог
плана на седници НВ
- Представљање Развојног
плана школе и подношење
ШО на усвајање
- Предавање/едукативне
трибине;
разговори лекара Дома
здравља са ученицима;
- одабир и набавка
наст.сред.
Прикупљање података од
носилаца реализације по
активностима
Излагање,дискусија
контактирање са
песницима,изложбе;органо
зивање књижевних вечери;
Прикупљање података од
носилаца реализације по
активностима
Излагање, дискусија
Прикупљање података,
подношење НВ, СВ и ШО у
оквиру извештаја о раду
школе
Сарадња са тимовима и
стручним већима
-Актив за развојно
планирање,
- Организовање едукативних трибина/ предавања
у сарадњи са М УП-ом и Домом здравља о
безбедности ученика и подизање нивоа свести
ученика о здравом начину живота
- Опремање кабинета адекватним намештајем и
новим наставним средствима
- Анализа реализације акционог плана у првом
полугодишту
Јануар-фебруар
- Разматрање остваривања Развојног плана школе
на Педагошком колегијум
- Обогаћивање културних дешавања у школи
Јул - август
- Анализа реализације акционог плана у другом
полугодишту
- Разматрање остваривања Развојног плана школе
на Педагошком колегијум
- Извештај о реализацији Развојног плана у
текућој школској години
- Предлог акционог плана за наредну школску
годину
- Израда Програма рада за наредну школску
годину;
- Подстицање родитеља и локалне заједнице за
веће укључивање у живот и рад школе
током године
- Ефикасно управљање школом и побољшање
протока информација
- Јачање тимског рада и одговорности сваког
појединца
- Континуирано учешће наставника на
акредитованим семинарима;
-Тим за израду
Годишњег плана
рада
-Директор
-Тим за ШРП
-Представници
М УП-а,Дома
здравља, педагог
школе, разредне
старешине
-директор
Чланови ШРП
тима
Председник СА
Ученици,
пред.наставници
директор
Чланови ШРП
тима
Председник СА
Чланови СА
Директор
одржавање тематских
састанака;одржавање
заједничких активности;
обука директора
подела задужења по основу
стручности, знања и
способности наст.
реализација семинара
Тим за ШРП
Школски одбор
наставници
Тип за ШРП: председник: Негосава Павловић , професор ликовне културе, Чланови: Тадић Павловић
Радмила-педагог, Тутић Радмила. Проф.енглеског језика, Марковић Слађана-проф.разредне наст.
- 28 6.1.5. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Програм рада педагога школе
ПОДРУЧЈА РАДА АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
1. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ И ВАСПИТНОГ РАДА
- учествовање у изради Годишњег програма рада школе као и у изради Извештаја рада школе
- учествовање у избору и планирању ваннаставних и ваншколских активности и сарадње школе са
окружењем, као и учешће у осмишљавању школе као пријатељског амбијента за дете
- израда годишњег и месечних планова рада педагога
- праћење и помоћ ученицима првог и петог разреда у адаптацији на услове и задатке школског
живота
- учествовање у изради, организацији и праћењу реализације активности предвиђене ШРП-ом
- учествовање у планирању активности везаних за Стручни актив за развој школског програма
- учествовање у планирању активности везаних за Самовредновање и вредновање рада школе
- учествовање у планирању, програмирање и организацији Тима за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
- праћење и вредновање развоја и напредовања ученика,
- израда индивидуалних образовних планива за ученике по инклузивном приступу
- учешће у раду са наставницима у припреми и изради индивидуалних образовних планова
- учешће у праћењу и унапређивању реализације свих облика образовно васпитног рада са акцентом
на прилагођеност програмских садржаја сазнајним могућностима ученика, оптерећеношћу ученика,
њиховим индивидуалним напредовањем и мотивацијом за рад и учење
- учествовање у планирању активности које се односе на сарадњу школе са родитељима учени ка,
образовним, културним и другим институцијама из локалне заједнице
- организовање завршног испита за ученике 8. разреда
- учешће у унапређивању опште организације образовно -васпитног рада за:
* реализацију програма професионалне оријентације ученика
* организацију програма здравственог васпитања ученика путем радионица од стране
представника Дома здравља из Бајине Баште
* стручно усавршавање наставника на нивоу школе, стручних актива и посете семинарима
2. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВО-ПЕДАГОШКИ РАД
СА НАСТАВНИЦИМА
- учествовање у одабиру семинара ради стручног усавршавања наставника
- сарадња са наставницима у реализацији часова одељенских заједница, учешће у организацији
родитељских састанака и других облика образовно-васпитног рада
- информисање одељенских старешина петог разреда о ученицима на основу добијених података од
учитеља
- упознавање учитеља првог разреда са предзнањем и осталим релевантним карактеристикама
ученика ученика који крећу у први разред као и сарадња са учитељима приликом праћења
прилагођавања ученика првог разреда условима, садржајима и методама рада школе.
- пружање помоћи наставницима приправницима приликом планирања и реализације наставних
часова
- излагање стручних тема, анализа рада школе, анализа успеха ученика, извештаја на Наставничком
већу, активима и тимовима
- упознавање наставника са узроцима слабијег напредовања појединих ученика у раду и учењу,
њиховим персоналним, социјалним, породичним и другим проблемима, као и указивање на
талентоване ученике и заједничко осмишљавање рада са њима
ВРЕМЕ
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
Август/Септембар
Септембар
Август
Септембар
Током године
Септембар
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Мај/Јун
Током године
Током године
Током године
Септембар
По потреби
Септембар
Септембар
По потреби
у току године
Током године
Током године
Током године
- предузимање адекватних мера и метода у циљу помоћи ученицима који показују тешкоће у
савладавању градива и у понашању
- сарадња са наставницима при увођењу обрзовних стандарда у месечне, годишње и месечне
планове, дневне припреме ради уједначавања критеријума оцењивања
- пружање помоћи одењенским старешинама у подстицању и праћењу развоја ученика
- педагошко-инструктивни рад са наставницима, упознавање са могућностима унапређења рада са
ученицима, решавање проблема који настају на релацији ученик-наставник
- Ученици са тешкоћама у учењу и са поремећајима у понашању- предавање
3. РАД СА УЧЕНИЦИМА
- анкетирање ученика за ваннаставне активности и изборне предмете
- учешће у реализацији планираних активности поводом обележавања Дечије недеље
Током године
Током године
Током године
Јануар
Септембар
Октобар
- 29 - рад на професионалној оријентацији ученика праћењем и проучавањем њихових интересовања и
постигнућа као и сагледавање њихове усклађености са професионалним жељама и опредељењим а.
Упознавање ученика о врстама средњих школа, смеровима, подручјима рада и завршном испиту
презентацијом ''Куда после основне школе''. Информисање ученика о постојећим занимањима путем
радионица из приручника Професионалне оријентације.
- испитивање психофизичке зрелости деце која полазе у први разред путем теста ТИП-1, затим
праћење адаптације ученика првог и петог разреда на школску средину.
- саветодавно-инструктивни рад са ученицима који показују неке од облика неприлагођ. понашања
- рад са даровитим ученицима
- идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у учењу и понашању, као и
индивидуални или групни рад са ученицима који имају проблеме у учењу и понашању
- помоћ ученицима да се путем метода активног учења оспособе за самосталан и креативан рад и
практичну примену знања
- организовање и реализовање радионица на тему толеранције, ненасилно решавање сукоба,
прихватања различитости, здрави стилови живота, степенице успешног учења ради савладавања
техника успешног учења, Куда после основне школе
- рад у Ученичком парламенту
- анкетирање , социометријски тест...
4. РАД СА РОДИТЕЉИМА
- присуствовање родитељским састанцима – по позиву одељенског старешине
- учествовање у организацији и реализацији првог сусрета првака и родитеља са школом
- саветодавно- инструктивни рад са родитељима ученика који имају потешкоћа у учењу, владању
или имају неку од развојних тешкоћа
- прикупљање значајних података путем анкетирања родитеља о ученицима при упису у први
разред као и упознање родитеља ученика првог разреда о раду и организацији школе
- информисање родитеља о плановима уписа, мерилима и критеријума уписа у средње школе,
завршном испиту
- саветодавни рад са родитељима деце укључене у инклузију
- сарадња са Саветом родитеља ( изборни предмети, екскурзије…)
- укључивање родитеља у живот и рад школе путем акција ШРП и акционих планова
5. ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ
- сагледавање општих услова за одвијање образовно-васпитне праксе, специфичних проблема и
потреба школе- спровођење акција предвиђених акционим планом Самовредновања
- истраживање постојеће образовно-вспитне праксе и специфичних проблема и потреба школе
- анкетирање ученика, родитеља и наставника- идентификовање и рано препознавање ризика од
насиља, злостављања и занемаривања
- презентовање на Наставничком већу резултата добијених истрживањем или анкетирањем.
- израда инструмената и анализа активности везаних за Самовредновање и вредновање рада школе
- анализа успеха ученика по квалификационим периодима и презентовање на Наставничком већу
6. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ
- учествoвање у раду Наставничког већа
- учествовање у раду Стручног актива за развојно планирање
- учествовање у раду Стручног актива за развој школског програма
- учествовање у тиму за Самовредновање и вредновање рада школе
- учествовање у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
- учествовање у раду ШРП- а
- учествовање у раду у Тиму за Инклузију
- рад у Тиму за професионални развој
Април-мај-јун
Април-мај-јун
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
По потреби
Септембар
Током године по
потреби
Април-мај
Април-мај-јун
Током године
Током годинe
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
- извештаји и анализе, праћење реализације годишњег програма, успеха и владања ученика.
7. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
- сарадња са свим институцијама које су значајне за образовни и васпитни рад
- сарадња са институцијама које шаљу студенте на праксу у нашу школу
- сарадња са Домом здравља Бајине баште, Предшколском установом „Невен“, средњим и основним
школама општине, Одељењем Министарства просвете Ужице, Регионалним центром за
професионални развој запослених у образовању Ужице, Центром за социјални рад, сарадња са
педагозима из других школа у Општини и региону.
- изграђивање концепције и вођење евиденције стручног усавршавања наставника и стручних
Током године
Током године
Током године
Током године
- 30 сарадника у школи и учешће у избору семинара
- предлагање стручне литературе
- учествовање у организованим облицима размене искуства школских педагога и психолога
Током године
Током године
8.ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- годишњи програм рада педагога
- извештај о годишњем раду педагога
- дневна евиденција о раду
- евиденција о раду са ученицима
- евиденција о раду с наставницима
- евиденцију о раду са родитељима
- вођење документације везане за Тимове
Септембар
Август
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
9. ПРИПРЕМА ЗА РАД
- припремање и планирање рада са ученицима, наставницима и родитељима
- анализа и саопштења на тромесечјима и полугодиштима
- радионице за ученике
- посете часовима
- праћење стручне литературе
- припремање и договарање са осталим стручним сарадницима, тимовима и стручним институцијама
о заједничким задацима и активностима у школи и изван ње...
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
6.1.6.ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА
Школска библиотека је центар у коме је скупљен сав библиотечко-информациони
фонд и чине је библиотека у матичној школи и у ИО Злодол.
Библиотечки фонд у матичној школи броји укупно 4.720 књига ,од чега 4.285
књига из области белетристике и 435 књига стручне литературе,док
библиотечки фонд у ИО Злодол поседује 2.298 књига од чега 2053 књиге из области
белетристике и 245 књига стручне литературе,као и мањи број књига за предшколски
узраст.
Из области белетристике заступљене су књиге песништва у стиху и прози,забавне
књижевности,комплети домаће лектире од I до VIII разреда у довољном броју да задовољи
потребе ученика,а када је реч о стручној литератури школска библиотека поседује књиге за
стручно оспособљавање наставника из свих области образовно-васпитног рада.
[email protected]
1.Razvrstavawe i sme{tawe novih kwiga
2.Davawe stru~ne literature nastavnicima
3.Vi|ewe bibliote~ke administracije
4.Evidentirawe kwiga u kwigu inventara
5.Izdavawe kwiga u~enicima
6.Nabavka kartona kwige i xepova za kartone
7.Prisustvovawe republi~kom seminaru
8.Sre|ivwe polica
9.Davawe kwiga na ~itawe
10.Poseta Sajmu kwiga i nabavka
11.Upu}ivawe u~enika kako se koriste re~nici
ienciklopedije
12.Izdavawe kwiga u~enicima
13.Prezentacija nabavqenih kwiga
VREME REALIZACIJE
SEPTEMBAR
NOSIOCI
bibliotekari direktor
OKTOBAR
bibliotekari
NOVEMBAR
bibliotekari
- 31 14.Vo|ewe bibliote~ke administracije
15.Prisustvo seminaru za bibliotekare
16.Sre|ivawe spiskova zadu`enih u~enika
17.Izdavawe kwiga
18.Ure|ivawe izlo`benog prozora-predlog {ta ~itati
19.Sre|ivawe polica sa beletristikom
20.Izdavawe kwiga u~enicima
21.Sre|ivawe polica sa stru~nom literaturom
22.Izdavawe kwiga u~enicima
23.Kompjuterizovawe inventarisawa bibliote~kog
kwi`evnog fonda
24.Izdavawe kwiga u~enicima
25.Upr|ivawe izlo`benog prostora
26.Prikupqawe kwiga od u~enika i nastavnika
DECEMBAR
bibliotekari
JANUAR
bibliotekari
FEBRUAR
bibliotekari
MART
bibliotekari
APRIL
bibliotekari
MAJ, JUN
bibliotekari
Лица задужена за библиотеку:
Марковић Слађана-проф.разредне наставе
6.1.7. ТИМ ЗАДУЖЕН ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ЧАСОПИСА „МАЛИША“
1. Вуковић Драгана, секретар
2. Павловић Негосава-проф.ликовне културе
3. Taдић Павловић Радмила, педагог
4. Васић Драгана, проф.српског језика
5. Биљана Масал, проф.српског језика
6. Стојановић Јелена, проф. разредне наставе
7. Данијела Чолић, проф.разредне наставе
8. Митровић Катарина, проф.разредне наставе
9. Вилотијевић Бојана, наст.разредне наставе
10. Илић Весна, проф. разредне наставе
12. Милинковић Милош, наст.разредне наставе
-
ВЕБ- страницу школе водиће, редовно одржавати и ажурирати Катанић Горан,
проф.технике и информатике
-
Летопис школе водиће: -Марковић Слађана, проф.раз.наставе
-Биљана Масал, професор српског језика
-Драгана Васић, професор српског језика
6.1.8. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Педагошки колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези са обезбеђивањем и
унапређивањем квалитета образовно – васпитног рада, оствариваће развојни план школе,
предузимаће мере а унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника.
За ову школску годину чланови Педагошког колегијума су:
1. Јовановић Србољуб – вд директор школе
2. Тадић Павловић Радмила- педагог школе
- 32 председник стручног већа за разредну наставу- Весна Илић
председник стручног већа за друш твене науке- Биљана Масал
председник стручног већа за природне науке- Валентина Катанић
председник стручног већа наставника физичког васпитања, ликовне и музичке
културе и техничког образовања- Катанић Горан
7. Стручни актив за развој школског програма- Илић Весна
8. Стручни актив за развојно планирање- Негосава Павловић
3.
4.
5.
6.
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
СЕПТЕМБАР
НОВЕМБАР
ЈАНУАР
АПРИЛ
ЈУН
Разматрање и усвајање Годишњег програма рада за школску 2014/2015.годину
Извештај о раду у школској 2013/2014.години
Распоред контролних и писмених задатака
Распоред додатне, допунске наставе и секција
Предлог плана стручног усавршавања
Утврђивање термина класификационих периода и датума одржавања
Наставничких већа, Родитељских састанака, План школских такмичења
Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора
Упознавање са акционим планом из самовредновања за наредну школску годину
Усвајање ИОП-а
Рад Ученичког парламента
Рад са децом која имају тешкоћа у развоју
Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса
Реализација ваннаставних активности
Реализација школских програма и пројеката
Анализа успеха на крају првог полугодишта
Мере за унапређивање васпитно-образовног рада у другом полугодишту
Организовање активности поводом дана обележавања Светог Саве
Организовање такмичења
Активности у оквиру самовредновања
Осврт на сарадњу са родитељима и ваншколским институцијама
Професионална оријентација ученика
Договор око реализације Дана школе
Организација завршног испита за ученике осмог разреда и упис у
средњу школу
Утврђивање успеха, дисциплине и похађање наставе на крају школске године
Одлука о коришћењу уџбеника за наредну школску годину
Подела предмета на наставнике, подела разредног старешинства, 40-часовна радне
недеље;
Ревизија ИОП-а;
6.2. ПРОГРАМ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА У ШКОЛИ
ПРОГРАМ РАДА ВД ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/15.
1.
Припремање Годишњег плана рада
школе
Секретар
2.
Сазивање родитељских састанака,
анкетирање ученика за изборне
предмете;
3.
Израда распореда часова редовне
наставе и ваннаставних активности
Јован
Арсеновић
4.
ЦЕНУС
Секретар
Сарадници
- 33 5.
Инструктивно педагошки рад – посета
часовима редовне наставе, посета по ј
6.
Дежурства
7.
Праћење ШРП-а
8.
Преглед планова рада наставника
9.
Рад на формирању Савета родитеља
Септембар
Педагог
Руководиоци
Раз. Стареш
Секретар
10. Екскурзије ученика – Савет родитеља
11. Текући послови
1.
Реализација задужења наставника у
оквиру 40-то часовне радне недеље
2.
Праћење организације допунске и
додатне наставе
3.
Инструктивно педагошки рад – посета
часовима редовне наставе
4.
Послови везани за набавку огрева за
издвојена одељења
5.
Посета издвојених одељења
6.
Сумирање резултата на крају првог
класификационог преиода
7.
Текући послови
1.
Инструктивно педагошки рад – посета
часовима редовне наставе
2.
Увид у рад администрације и
помоћних радника
3.
Анализа програма рада културне и
јавне делатости школе
4.
Обележавање Дана просветних
радника
5.
Текући послови
1.
Инструктивно педагошки рад
2.
Преглед уредности и ажурности
вођења школске документације
3.
Попис имовине
4.
Инструктивно педагошки рад – посета
часовима редовне наставе
5.
Подношење извештаја о раду
директора
6.
Припреме за завршетак првог
полугодишта
7.
Текући послови
1.
Припреме за почетак 2. полугодишта
2.
Дежурства
3.
Стручно усавршавање радника
4.
Припрема прославе Светог Саве
5.
Текући послови
1.
Инструктивно педагошки рад
руководилац
Октобар
Секретар
Н ове мбар
секретар
Децембар
Јануар
Фебруар
- 34 2.
Усвајање завршног рачуна школе
3.
Школска такмичења
4.
Текући послови
1.
Инструктивно педагошки рад
2.
Трећи класификациони период
3.
Школска такмичења
4.
Текући послови
1.
Инструктивно педагошки рад
2.
Текући послови
1.
Инструктивно педагошки рад
2.
Дан школе
3.
Реализација екскурзија и једнодневних
излета
4.
Усвајање извештаја након
релизованих екскурзија
5.
Анализа успеха ученика 8. разреда
6.
Текући послови
1.
Реализација поправних и других
испита за ученике 8. разреда
2.
Припремне радње и релизација
завршног испита
3.
Анализа успеха на крају наставне
године
4.
Предлог припреме Школског програма
5.
Предлог буџета
6.
Предлог екскурзија и излета
7.
Усвајање и објављивање школског
програма
8.
Подношење извештаја о раду
директора
1.
Школска документација
2.
Извештај о успеху
секретар
Март
Април
Мај
Јун
јул
Директор школе учествује и у реализацији програма здравственог осигурања ученика:
- сарадња са натавницима у иновирању наставног плана и програма здравственог васпитања;
- оставривање увида у интеграцију и реализацију здравствено-васпитних садржаја у програме
разредне и предметне наставе;
- рад на унапређивању хигијенских и радних услова у школи и простора око школе
- сарадња са породицама и стручним институцијама на развоју, заштити и унапређењу здравља
ученика ;
- сарадња са друштвеном заједницом у организовању културних и спорстких активности
ученика;
- организовање ученичких излета и екскурзија;
Директор школе учествује у реализацији програмских садржаја васпитно-образовног рада
школе:
- учешће на седницама школског одбора, Савета родитеља и одељенских Већа;
- доношење правилника о понашању ученика, радника школе и родитеља у школи, разних
група и секција које посећују школу;
- 35 -
остваривање увида у редовност наставе;
сарадња са наставницима у доношењу одлука и решавању актуелних проблема;
организовање и сарадња са наставницима у вези организовања такмичења из саобраћаја;
остваривање увида у реализацији васпитног рада кроз наставу, програме наставних пердмета
и у раду одељенске заједнице;
сарадња са наставаницима на плану вођења педагошке документације;
сарадња са родитељима, друштвеном заједницим, локалном самоуправом општине и месне
заједнице, верским заједницама, Црвеним крстом и другим васпитно-образовним и
културним институцијама у реализацији културних и слободних активносту ученика.
6.3. ПРОГРАМ УПРАВНИХ ОРГАНА У ШКОЛИ
6.3.1. Школски одбор
Састав Школског одбора:
Име и презиме
Данијела Чолић
Виолета Радовановић
Горан Катанић
Бошко Богдановић
Новак Петровић
Слободан Митровић
Миодраг Петронијевић
Снежана Божић
Милош Пантелић
Ко је овлашћени предлагач
Наставничко веће
Наставничко веће
Наставничко веће
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Локална самоуправа
Савет родитеља
Савет родитеља
Савет родитеља
Председник Школског одбора: Катанић Горан, професор технике и информатике
Тел: 064-3017281
Програм рада Школског одбора
Време
реализације
септембар
октобардецембар
Активности/теме
садржаји/
1.Усваја Извештај о
раду за шк.2013/2014.
2. Доноси Годишњи
план рада за
шк.2014/2015.
3. Доношење плана
стручног усавршавања
запослених;
4.Давање сагласности
на Акт о организацији
и систематизацији
послова
1. Доношење статута и
других општих аката
Школе у складу са
позитивним прописима
2.Утврђује предлог
финансијског плана за
припрему буџета
Републике Србије;
3.Расписивање
конкурса за избор
Начин реализације
Носиоци реализације и
сарадници
Извештаји
Директор.чланови
Школског одбора
Праћења,планови
Директор,чланови
Ш.одбора
Праћења
Секретар школе,чланови
Ш.Одбора
Праћења
Директор,
секретар,чланови
Ш.одбора
- 36 директора школе
Директор,чл.Ш.одбора
Праћења
фебруар
1.Доношење
финансијског плана
Школе
2.Усвајање извештаја о
пословању,
3.Усвајање Годишњег
обрачуна
Разматрање и
праћења
Праћења
Праћења
Праћења
Директор,шеф
рачуноводства,чл.Ш.одб
ора
Директор школе,шеф
рачуноводства,чл.Ш.одб
ора
Шеф
рачуноводства,чл.Ш.одб
ора
Директор школе
Током
године
1.Одлучивања по
правним лековима
предвиђеним
посебним законима
2.Разматрање
поштовања општих
принципа, остваривање
циљева образовања и
васпитања и стандарда
постигнућа.
3.Предузимање мера за
побољшање услова
рада и остваривање
образовно-васпитног
рада
Разматрање,доношење
одлуке
Праћења
Конкретизовани
кораци
Чланови Ш.одбора
Чл.Ш.одбора
Чл.Шк.одбора
Програм рада секретара школе
Секретар школе има утврђене задатке прописане Законом, Статутом и општим
актима школе.
Основни задатак секретара је праћење законитости рада школе, као и усклађивање
рада школе са законом.
Послови у оквиру подручја рада
време
-послови нормативне делатности
-израда нацрта Статута, колективних уговора у других општих аката,
-праћење и спровођење поступка доношења општих аката , као и
правностручна помоћ и обрада тих аката, од нацрта до објављивања
коначних текстова,
- стручна обрада свих предмета који су достављени на мишљење,
-израда свих врста уговора,
током године
-праћење законских и осталих прописа ,као и указивање на обавезе које
и по потреби
поизилазе из њих,
-праћење примене Статута, колективних уговора и других општих аката,
-припрема предлога за измене и допуне ,као и тумачење тих аката,
- 37 - заступање школе пред судовима, припремање жалби , тужби,
- обављање свих неопходних стручних и административних техничких
послова,
-вођење кадровске евиденције за раднике,
-учешће у изради и допуни нормативних аката школе,
- обављање других послова у складу са законом
-послови управног поступка
- издавање свих врста потврда,
- издавање дупликата докумената и сведочанстава,
- издавање неопходних уверења радницима и ученицима,
- сарадња са домаром и помоћним радницима
- извештајни послови
-подношење свих врста извештаја достављање мишљења након стручне
обраде појединих предмета директору и школском одбору и другим
органима,
-извештавање о потребама школе за наставним кадром , односно
оглашавање за пријем радника у радни однос,
-пружање информација наставницима, родитељима, ученицима
- кадровско-персонални послови
- спровођење конкурса за избор директора,
- спровођење конкурса за пријем нових радника,
- спровођење административних послова у циљу распоређивања радника
на друго радно место у складу законском регулативом,
- спровођење административних послова у вези са престанком радног
односа или премештаја на друго радно место,
- вођење кадровске евиденције радника,
- пријављивање радника код надлежних органа , код службе за
запошљавање, здравствене заштите и пензијског и инвалидског
осигурања
- вођење евиденције о полагању стручних испита наставника и стручних
сарадника;
-помоћ директору у извешавању нормативне делатности,
- пружање правностручне помоћи члановима Школског одбора и
наставничког већа
-рад са домаром , ложачем, помоћним особљем
-сарадња са шефом рачуноводства, благајником- обрачун личних
доходака
-јавне набавке,
-дактило послови,
-и други послови за потребе школе.
током године
током године
током године
током године
током године
током године
7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНИОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Индивидуални планови и програми наставника, због своје обимности приложени
су Годишњем плана рада као анекса и налазе се у педагошкој документацији
Школе.
8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
8.1. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ПРВОМ
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- 38 8.1.1. Програм одељењских старешина
ПРВИ РАЗРЕД
1. Ми смо одељенска заједница
2. Другарски односи у одељењу
3. Чистоћа је пола здравља
4. Припрема за приступ у Дечији савез
5. Дечја права
6. Вредност рада учења и ђачке
Обавезе
7. Лична хигијена
8. Хигијена простора
9. Мој кутак,моја соба
10. Чување средине-уређење учионице
11. Породица - однос - поштовање - обавезе
12. Заједно за столом
13. Другарство - однос према старијима
14. Чланови пор.и односи у њој, зајед.
15. Припреме за предстојеће празнике
16. Наш успех - како га побољшати
17. Свети Сава - школска слава
18. Моје здравље
19. Ко се брине о мом здрављу
20. Шта се ради у дому здравља и болници
21.Тражим помоћ
22. Игра - одмор - успешан рад
23. Још о учењу - важност редовног рада
24. У сусрет пролећу
25. Звуци - на часу - омиљена песма, прича
26. Празник наших мама
27. Посета болесном другу
28. Понашање на улици
29.Краћи излет
31.Мој љубимац
32. Хуманост према човеку - према
животињама
33. Мајске радости
34. Правилна исхрана
35. Животињске намирнице
36. Ближи се, ближи лето-Радости распуста
Садржај активности
1. Поново у школи
2. Наше игре
3. Одговорност – однос према учењу
4. Поход – стазама лепоте
5. ЗОО радости – кућни љубимци
6. Како до бољег успеха
7. Правилно вредновање понашања
8. Игра и учење
9. Заједништво – ОЗ
10. Помоћ у раду
11. Уз игру се лепше расте
12. Ведри дечји састанак
време
Садржај активности
Носиоци активности
Начин праћења
IX
Чланови одељенске
заједнице
Извештаји, анкете,
евиденције о раду
X
Одељенска заједница,
одељенски старешина
Педагошка
документација, анкете,
извештаји
XI
Одељенска заједница и
старешина одељ.
заједнице
Педагошка
документација, књига
разговора са ученицима,
анкете
XII
Одељенска заједница
Извештаји о раду и
евиденције свакодневног
рада
I
Одељенска заједница и
одељ. старешина
Извештај
II
Одељенска заједница
Извешатаји
III
одељенски старешина
Посета часовима,
извештаји
IV
Одељенска заједница
Извештаји, ученички
радови
V
Одељенска заједница
Ученички радови, посета
часовима, евиденцје
VI
Одељенска заједница
Извештаји
ДРУГИ РАЗРЕД
Време
Носиоци активности
реализације
Начин праћења
Септембар
Одељенска заједница
Извештаји,
анкете,
евиденције о раду
Октобар
одељенски старешина
Ученички радови,
посета часовима,
евиденцје
Новембар
Одељенски старешина,
одељ. заједница
Пед. Докум.
књига разговора
са ученицима,
- 39 13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Сарадња са другим ОЗ
Дописујемо се са вршњацима
Уз игру се лепше расте
Новогодишњи празници
Ведри дечји састанак
Најбоље време за учење
О зими
Где смо грешили у првом полугодишту
Ведри дечји састанак
Припрема за 8. март
Марљивост и истрајност у раду
Дан пролећа
Одељенска посела
Изађимо у природу
У здравом телу здрав дух
Посета музеју
Ведри час – певајмо и играјмо заједно
Излет
Друштвене теренске игре
Помоћ другу у учењу
Ведри час – певајмо и играјмо заједно
Како поступити у опасности
Ближи се, ближи лето
Дечје радости Час одељенске заједнице
Садржај активности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Избор руководства ОЗ
Одморни кренимо озбиљније на
рад
Значај правилне исхране
Звуци одељења – одељенска
химна
Хигијена и здравље
Дечја недеља
Пријатељство
Мој љубимац у слици и речи
Да ли је срамота плакати- како
показујемо бол, љутњу, страх,
панику...
Присност родитеља и деце
Прве симпатије
Дружимо се уз музику
Шта знамо о штетности никотина
и алкохола
Од радозналости до зависности –
дрога
Шта је HIV инфекција
Дружење са другим одељенским
заједницама
Мој кутак
Свети Сава
Посредовање у сукобима међу
половима
Пубертет
Ментална хигијена и односи са
особама из непосредне околине
За маму, за баку...
Децембар
Одељенска заједница
Ученички радови,
евиденције,
дечије игре
Јануар
ППС, одељенски
старешина
Посете часу,
анкетирање
Фебруар
Одељенска заједница
Педагошка
документација,
анкете, извештаји
Март
Одељенски старешина и
од. заједница
Ученички радови,
посета часовима,
евиденцје
Април
Одељенски старешина
Извештаји,
одржани часови
Мај
Одељ. Старешина
ППС
Одељ. Заједница и ППС
Одељ. заједница
Педагошка
документација,
посете часовима
Јун
Одељенска заједница
Одељенска
заједница, пед.
документација
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Време
Носиоци активности
реализације
Септембар
Октобар
Руководиоци одељенске
заједнице
Одељенски старешина
Начин праћења
Пед.докум., одељ.
заједница,
евиденције о раду
Посете часовима,
интервјуи са
ученицима,
извештаји
Новембар
ППС, одељенски
старешина
Евиденције,
протоколи о
праћењу, анкете
Децембар
Одељ. Стар.
ППС
Одељ. Заједница и ППС
Извештаји,
педагошка
документација
Јануар
Одељенска заједница
Извештаји, ОЗ
Одељ. Старешина
ОЗ, педагошка
документација,
анкете, интервју
Фебруар
Одељ. заједница
- 40 23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Уз игру се лепше расте
Покажи шта знаш-квиз знања
Како сам дошао на свет
Радујемо се пролећу
Сусрети одељенских заједница
Упознајмо наше село и околину
Моја игра
Како се понашамо на екскурзији
Кад порастем бићу...
Оно што бих волео а не смем да
кажем...
Како показујемо љубав
Спортско-рекреативни час
Сусрети одељенских заједница
Шта смо радили ове године
Садржај активности
1.Упознавање ученика са планом и програмом
рада
2. Избор руководства ОЗ
3. Неговање имиџа ОЗ
4. Активно учешће у изградњи правилника
понашања
5.Мој љубимац- дружење, нега и хигијена у
дому са кућним љубимцем
6. Моја права и обавезе
7. Правилно вредновање понашања
8. Сарадња- пут до лепше игре и успешнијег
рада
9. Вук С. Караџић- уређење зидних новина
10. Толеранција
11. Предрасуде
12. Стрес- последице и превенција
13. Значај спорта и рекреације; прва помоћ
код повреда и крварења
14. Имунитет- правилна и редовна исхрана и
остали фактори
15. Опасности ид неконтролисаних дијета
16. Новогодишње радости
17. Свети Сава у речи и слици
18. Прехлада, грип, бронхитис
19. Орална хигијена
20. Пубертет- анатомске и физиолошке
промене у пубертету
21. Пубертет- односи међу половима
22. Односи са родитељима
23. Болести дечјег доба
24. Замке и опасности од тетоважа и пирсинга
25. Лекар- наш пријатељ
26. Болести зависности- пушење, наркоманија,
алкохолизам
27. Борба против пушења- плакат, порука...
28. Прва помоћ код тровања и колапса
29. Дружење са зубаром
30. У здравом телу- здрав дух
31. Час у природи
32. Заштитимо околину- плакат, акција
33. Дејство сунчевих зрака- опасности и
превенција
Март
Одељенска заједница
Квиз, анкете,
извештаји о раду
Април
Одељенска заједница
ОЗ, педагошка
документација,
анкете,
Мај
Одељ. Стар.
ППС
Одељ. Заједница и ППС
Одељ. заједница
Евиденције,
протоколи о
праћењу, анкете
јун
Одељенска заједница
Извештаји,
педагошка
документација
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Време
Носиоци активности
реализације
Начин праћења
Часови одељенске
заједнице
Извештаји,
педагошка
документација
Октобар
Одељенска заједница
Извештаји,
педагошка
документација,
анкете, посета ОЗ
Новембар
Одељ. Старешина
Одељ. Заједница
Одељ. заједница
Евиденција о раду,
анкете, извештаји,
педагошка
документација
Септембар
Децембар
Одељенски старешина
Евиденције,
протоколи о
праћењу, анкете
Јануар
Часови одељенске
заједнице
Одељ. Старешина
Фебруар
Одељ. Заједница
Одељ. заједница
Одељ. Старешина
Март
Одељ. заједница
Евиденција о раду,
анкете, извештаји,
педагошка
документација
Евиденције,
протоколи о
праћењу, анкете,
посета ОЗ
Април
Часови одељенске
заједнице
Евиденција о раду,
извештаји,
пед.документац.
мај
Часови одељенске
заједнице
Радови ученика
извештаји
- 41 34. Још нешто о другарству
35. Значај одмора и игре
36. Пут у нови циклус школовања
Часови одељенске
заједнице
јун
Евиденција о раду,
ученички радови
8.1.2. Програм друштвених, техничких, хуманитарних, спортских и културних
активности
Разред
Допунски рад
Додатни рад
Час одељењског старешине
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне
активности
I
36
36
36
II
36
36
36
III
36
36
72
IV
36
36
36
72
8.2. ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ДРУГОМ
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
8.2.1. Програм одељењских старешина
Садржај активности
1. Пријем oдељења, упознавање са ученицима
2. Конституисање и избор одељ.руководства
3. Анкета о опредељености ученика за рад у
секцијама и слободним активностима;
4. Организовање превоза и уплате осигурања
ученика
5. Упознавање ученика са кућним редом;
6. Дечија недеља, права деце
7. Прве оцене у дневнику
8. Понашање на јавном месту
9. Понашање ученика у школи и изван ње
10. Сређивање разредне документације;
11. Анализа постојећег успеха и дисциплине
12. Одељење као колективна заједница ученика
Учење и радне навике ученика;
Како поправити успех;
Како проводимо слободно време;
Саопштавање успеха ученика и подела ђачких
књижица
17. Учешће у прослави Дана Светог Саве
18. Анализа успеха на крају првог полугодишта;
13.
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Тешкоће у савладавању наставног градива;
Тешкоће у раду у првом полугодишту;
Слободне активности ученика
Сређивање разредне документације;
Односи у одељењу/разумевање и другарство/
Учешће ученика на такмичењима;
Друштвено-користан рад;
Анализа постојећег успеха;
Шта најрадије гледамо на телевизији;
Шта је животна средина и како је чувати;
V РAЗРEДA
Време
реализације
Септембар
Носиоци
активности
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Октобар
Одељ. Старешин
Одељ. Зеједница
Одељ. Старешина
Одељ. Старешина
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Одељ. Заједница
Одељ. заједница
Одељ. Старешина
Одељ. старешина
Одељ. Старешина
Одељ. Заједница
Одељ. Заједница
Одељ. старешина
Одељ. Заједница
Одељ. Старешина
Одељ. Заједница
Одељ. Старешина
Одељ. старешина
Одељ. Заједница
Одељ. Заједница
Одељ. Заједница
Одељ. заједница
Начин праћења
Посматрање,
разговор, анализа
пед.
документације
Школска
документација,
скале, графикони,
извештаји
Евиденија
сарадње са
родитељима,
протоколи
праћења, соц.
Школска
документација,
скале, графикони,
извештаји
Школска
документација,
скале, графикони,
извештаји
Посете часовима,
извештаји
Извештаји,
педагошка
документација
Педагошка
документација,
- 42 Сређивање разредне документације
Мере постизања бољег успеха
Организоваљње прославе Дана школе;
Пропрема за извођење екскурзије
Здрава породица и односи у њој;
Разговор о томе колико смо могли а колико смо
успели
35. Какав смо успех постигли на крају школске
године
36. Саопштавање успеха и подела ђачких
књижица,похвала и награда;
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Садржај активности
10.
11.
12.
13.
Припрема података за одељенско веће;
Припремање родитељског састанка;
Како изражавамо осећања
Сређивање разредне документације
14. Коју музику слушамо;
15. Анализа вредности рада ваннаставних
активности;
16. Како поправити успех;
17. Моје жеље у новој години;
18. Учешће у прослави Дана Светог Саве;
19. Време одмора и рад;
20. Време проведено на школском распусту;
21. Како учимо-самокритични однос у оцени рада;
22. Изражавање осећања;Породица-односи у њој;
23. Сређивање разредне документације;
24. Односи у одељењу/разумевање и
другарство,толеранција
25. Учешће ученика на такмичењима;
26.Помоћ слабијим ученицима;
27. Анализа успеха на крају првог класификационог
периода;
28.Штетност употребе дувана и алкохола;
29. Сида-дрога-опасност и превенција
30. Сређивање разредне документације;
31. Утицај спорта на здравље и правилан развој;
32. Организовање прославе Дана школе;
33. Моје место за опуштање;
34. Спорт-значај и опредељење;
35. Шта очекујем од летњег распуста;
36. Саопштавње успеха и подела ђачких
књижица,похвала и награда
Мај
Одељ. Старешина
Одељ. Заједница
Одељ. заједница
јун
Одељ. Заједница
Одељ. Старешина
Одељ. старешина
Школска
документација,
скале, графикони,
извештаји
Носиоци
активности
Начин праћења
Одељ. Старешина
Одељ. старешина
Одељ. Старешина
Одељ. Заједница
Школска
документација,
скале, графикони,
извештаји
VI РAЗРEДA
Време
реализације
1.Конституисање и избор одељ.руководства
2.Анкета о опредељености ученика за рад у секцијама
и слободним активностима;
3.Упознавање ученика са кућним редом школе;
4. Организовање превоза и уплате осигурања ученика
5. Дечја права-права деце;
6. Како организовати свој радни дан;
7. Понашање у Школи;
8. Уређујемо школски просотр у коме радимо;
9. Како проводим слободно време;
дечији радови
Школска
документација,
скале, графикони,
извештаји
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Одељ. заједница
Одељ. старешина
Одељ.заједница,
Одељенска
зајеница
Одељ. заједница
ППС,одељ.
заједница
Одељ. Старешина
Одељ. Старешина
Одељ. старешина
Одељ.старешина,
Одељ. Заједница
Одељ. Старешина
Одељ. заједница,
Одељ. заједница
Одељ. Старешина
Одељ. Старешина
Одељ. Заједница
Педагошка
документација,
анкете, квизови
Посета часу,
евиденције
Евиденције,
педагошка
документација
Ученички радови,
евиденције
Извештаји,
педагошка
документација
Одељ. заједница
Март
Април
Мај
Јун
VII РAЗРEДA
Одељ. Зеједница
Одељ. Старешина
Одељ.старешина
Одељ. заједница
Одељ. заједница
Одељ. старешина
Одељ. старешина
одељ.старешина,
одељ. заједница
одељ. заједница
одељ.старешина,
одељ. заједница
Посета часу,
анкете, извештаји
Евиденција о
свакодневном
раду
Протоколи
праћења,
целокупна
педагошка док.
Педагошка
документација
- 43 Садржај активности
Време
реализације
1. Усвајање плана рада.Сређивање разредне
документације;
2. Конституисање и избор одељ.руководства
3.Упознавање ученика са кућним редом школе;
4. Организовање излета и кроса
5. Дечја права-права деце;
6. Сређивање разредне документације
7. Како поштујемо кућни ред школе;
8. Уређујемо школски простор у коме радимо;
9. Како мотивисати ученике за бољи рад и успех;
10. Анализа успеха на крају првог класиф.периода;
11. На које проблеме наилазе ученици;
12.Посета школској библиотеци;
13. Занимање о којем размишљам;
14. Здравствено васпитање ученика и њихов физички
развој;
15. Како смо радили до сада;
16. Сређивање разредне документације;
17. Моје жеље у Новој години;
18. Припреме за прославу Дана Светог Саве;
19. Анализа учешћа у прослави Дана Св.Саве;
20. Учешће ученика на такмичењима;
21. Сређивање разредне документације;
22. Индивидуални разговори са родитељима;
23. Изражавање осећања. Породица-односи у њој;
24. Читање дечје штампе;
25. Зашто се то баш мени дешава;
26. Лепо понашање у Школи и на јавним местима;
27. Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода;
28. Припремање родитељског састанка
29. Спортска такмичења између одељења;
30. Организовање пролећног излета;
31. Шта замерам старијима, родитељима и
наставницима;
32. Организовање прославе Дана школе;
33. Активни и пасивни одмор;
34. Другарство у нашем одељењу, однос према
старијима;
Септембар
Октобар
Новембар
Одељ. заједница
Одељ. заједница
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Одељ. заједница
Одељ. старешина
Децембар
Јануар
Фебруар
35. Шта очекујем од летњег распуста;
36. Саопштавње успеха и подела ђачких
књижица,похвала и награда
Носиоци
активности
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Одељ. заједница
Одељ. старешина
Одељенска
заједница
Одељ. заједница,
Одељ. Заједница
Одељ. Старешина
Одељ. Заједница
Одељ. старешина
Начин праћења
Протоколи
праћења,
целокупна
педагошка
документ.
Радови ученика
извештаји, анкете
Протоколи
праћења,
целокупна
педагошка
документац.
Анкете,интервју,
извештаји
Анкете, посета ОЗ
Евалуације рада,
протоколи о раду,
извештаји
Март
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Одељ. заједница
ОЗ, Евалуације
рада, протоколи о
раду, извештаји
Април
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Педагошка
документација
Мај
Одељ. старешина,
Одељ. заједница
Одељ. заједница
Педагошка
докумантација,
извештаји
Јун
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Педагошка
документација
Носиоци
активности
Начин праћења
VIII РAЗРEДA
Садржај активности
1. Подела уџбеника, превоз, решавање текућих
питања;
2. Сређивање разредне докуметације;
3. Укључивање у ваннаставне активности;
4. Организовање уплате за осигурање ученика;
5. Сређивање педагошке документације;
6. Шта замерам старијима;
7. Текући проблеми у учењу и владању;
8. Заштита здравља-превентива;
9. Сређивање разредне документације;
10. Право и лажно другарство
11. Како помоћи слабијим ученицима;
Време
реализације
Одељ. старешина
Септембар
Октобар
Новембар
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. заједница,
Одељ. заједница
Одељ. заједница
Одељ. Заједница
Педагошка
документација
Евиденције и
протоколи о раду,
записници,
извештаји
Педагошка
документација
- 44 12.Сређивање разредне документације;
13. Како поправити успех
14. Култура понашања на радном месту;
15. Који ме спорт привлачи;
16. Прелиставамо дечији БОНТОН
17. Сређивање разредне документације
Одељ. старешина
Одељ. заједница,
Одељ. заједница,
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Децембар
Одељ. заједница
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Јануар
18.Организовање прославе Дана Светог Саве
19. Анализа успеха на крају првог полугодишта
20. Како се одмарам и рекреирам;
21.Позитивна искуства из првог полугодишта;
22. Сређивање разредне документације;
23. Текући проблеми у учењу и владању;
24. Друштвено-користан рад ученика;
25. Анализа постојећег успеха;
26.Разговарамо о разним занимањима;
27. Сређивање разредне документације;
28. Мере за постизање бољег успеха;
29. Организовање пролећног кроса;
Фебруар
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Одељ. заједниц
март
Одељ. старешина
Одељ. старешина
Одељ. заједница
април
30.Самокритички осврт на успех;
31.Организовање прославе Дана школе;
32.Припрема за извођење екксурзије;
33.Сређивање разредне документације
Одељ. старешина
Одељ. заједница
Одељ. старешина
Одељ. старешина
мај
34. Саопштавње успеха и подела ђачких
књижица,похвала и награда
Одељ. заједница
Јун
Радови ученика
извештаји
Евалуације рада,
извештаји
Педагошка
документација
Извештаји,
педагошка
документација
Анкете, радови
ученика,
извештаји,
тестирања
Педагошка
докумантација,
извештаји и
евалуација
целокупног рада
Педагошка
докумант.,
извештаји
8.2.2. Програм слободних активности(друштвених, техничких, хуманитарних, спортских
и културних- секције, ученичке организације, ученички парламент)
Разред
Планирано часова на
годишњем нивоу
5.-8.
36
Драгана Васић
Масал Биљана
5.-8.
36
Драгана Васић
Масал Биљана
Ликовна секција
5-8
36
Спортска секција
5-8
36
Саобраћајна секција
5-8
36
Назив активности
Драмско –рецитаторска
секција-Костојев.
Драмско –рецитаторска
секција-Злодол
Задужени наставник
Павловић Негосава
Радовановић Виолета
Росић Милош
Катанић Горан
ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
Програм једнодневног излета ученика нижих разреда / од 1. до 4. разреда/
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
-Стицање опште слике о ближој и даљој околини;
-Упознавање природних богатстава и лепота;
-Развијање љубави према природи и животињама;
-Социјализација ученика.
Разред
Релација
Циљеви и задаци
Динамика
Вођа пута
- 45 -
Од 1.
До 4.
разреда
/нижи
Разреди/
КостојевићиБеоград/
Калемегдан/Костојевићи
ЕДУКАТИВНИ: одлазак на
Калемегдан, посета и обилазак
Калемегданске тврђаве,посета
золошког врта у Београду,
Бојана
Вилотијевић
Мај/јун
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА: дружење,
навикавање на колективни живот
Данијела
Чолић
ПЛАН И ПРОГРАМ ДВОДНЕВ НЕ ЕКСКУРЗИЈ Е
ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ / од 5-8/ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
Време
трајања
Први дан
Други дан
Релација
Костојевићи –ШабацФрушка гора- Сремска
Каменица-Нови
Сад/ноћење/
Нови Сад- Сремски
КарловциСтражилово- ШабацКостојевићи
Циљеви и задаци
ЕДУКАТИВНИ:
- долазак на Фрушку гору и
обилазак манастира
Крушедол, долазак у Сремску
Каменицу и посета чика
Јовиној кући, посета
природњачког музеја, долазак
у Нови Сад-обилазак-шетња
улицом чика Јове Змаја –
вечера /ноћење/
-доручак-обилазак
Петроварадинске тврђавеобилазак Сремских
Карловаца-посета црквиФилолошкој гимназији,
обилазак Стражилова –
споменик Бранка
Радичевића,повратак кући
Динамика
Наставник
ВОЂА ПУТА
Арсеновић
Јован
МАЈ
ЈУН
Драгана
Васић
МАЈ
ЈУН
Арсеновић
Јован
Драгана
Васић
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
9.1. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Програм заштите деце/ ученика од насиља, сачињен је на основу и у складу са ''Посебним
протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно –
васпитним институцијам''.. Овим програмом детаљније је разрађен интерни поступак у
ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања или занемаривања, као и дефинисање и
спровођење адекватних превентивних активности од стране свих актера у циљу унапређења
стандарда за заштиту деце/ ученика. Протокол уједно пружа и оквир за превентивне активности
ради унапређења стандарда за заштиту деце / ученика.
ЦИЉ: Заштита и унапређење квалитета и безбедности живота деце/ ученика са посебним
освртом на друштвено неприхватљиво понашање ученика, као и одраслих који би могли угрозити
интерес деце / ученика.
 стварање и неговање климе толеранције, уважавања и међусобног прихватања
 подизање нивоа свести и сензатизација свих актера школског живота ( наставника, родитеља,
ученика, ваннаставног особља ) у циљу бољег препознавања ситуација у којима се насиље дешава;
- 46  дефинисање процедура и поступака за заштиту ученика од насиља и реаговања у ситуацијама у
којима се насиље дешава
 Спровођење поступака у складу са Посебним протоколом и другим актима;
 Успостављање интерне заштитне мреже;
 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља;
 Превентивни и саветодавно-едукативни рад у оквиру школе;
ЗАДАЦИ ШКОЛЕ: У школи ћемо креирати климу у којој се:
 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности;
 не толерише насиље;
 не ћути у вези са насиљем;
 развија одговорност сазнања о насиљу обавезују да се реагује
 координација израде и реализације програма заштите деце / ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
 јачање и одржавање сарадње са надлежним службама( Центар за социјални рад, МУП,
Здравствени центар …)
ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ
 Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом
 Израда Програма за заштиту деце / ученика од насиља
 Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
 Развијање и поштовање богатства различитости и културе поашања у оквиру васпитнообразовних активности
 Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата
 Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити
деце/ученика од насиља
 Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила
 Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља
 Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља,школски
одбор,ученички парламент,наставничко веће)
 тимски рад на превенцији насилног понашања или решавање оних ситуација у којима је
насиље регистровано
ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
 Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља
 Сарадња са релевантним службама
 Континуирано евидентирање случајева насиља
 Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере
 Подршка деци која трпе насиље
Рад са децом која врше насиље
Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање
Саветодавни рад са родитељима
Сходно томе школа је формирала свој тим који ће радити и пратити реализацију
предвиђеног програма.


ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Превентивне активности треба да буду у складу са циљевима Посебног протокола и предложеним
задацима.
Превентивне активности установа креира у складу са анализом стања и увидом у присутност
насиља у својој средини, а на основу:
 Учесталости инцидентних ситуација и броја пријава насиља
 Заступљености различитих врста насиља
 Броја повреда
 Сигурности објекта, дворишта
За анализу стања важни су:
 Процена реализованих обука за запослене и потреба даљег усавршавања
 Број и ефекти реализованих акција које промовишу сарадњу
 Степен и кавлитет укључености родитеља у рад установе
- 47 





Доношење правила понашања и њихова доследна примена
Активно учешће деце у планирању и реализацији превентивних активности
Сарадња са другим институцијама
Сарадња са родитељима
Активирање школског и рекреативног спорта
Разноврсна понуда слободних активности
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
Да би интервенција у заштити деце- ученика била планирана и реализована на најбољи начин,
неопходно је узети у обзир следеће критеријуме:
 Да ли се насиље дешава или постоји сумња
 Где се дешава – да ли се дешава у установи или ван ње
 Ко су актери насиља,злостављања и занемаривања
 Облик и интезитет насиља,злостављања и занемаривања
На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност детета и одређују
поступци и процедуре .
У складу са проценом нивоа ризика доноси се одлука о начину реаговања:
 Случај се решава у установи
 Случај решава установа у сарадњи са другим установама
Случај се прослеђује надлежним установама
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања ове школске године чине:
Србољуб Јовановић- вд директор школе, Радмила Тадић Павловић- педагог школе, Јован
Арсеновић- наставник математике , Митровић Катарина-професор разредне наставе,
Вилотијевић Бојана- наставник разредне настве
ПРОГРАМ ЗАШ ТИТЕ ДЕЦЕ/ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Упознавање са Општим и Посебним
протоколом ( Савет родитеља,
родитељи )
Усклађивање активности Тима за
заштиту деце и школског тима
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
НАЧИНИ
ПРАЋЕЊА
Евиденција са
правник, директор,
Савета родитеља,
одељенске старешине
Педагошка
документација
Школска
Координатори
евиденција
тимова, директор
Дефинисање улога и одговорности у
примени процедура и поступака свих
актера школе
Чланови тима,
директор
Усклађивање подзаконских аката
школе са Посебним протоколом
Правник, директор
Јачање интерне и екстерне мреже у
циљу превенције и адекватног
реаговања на ситуације насиља
Тим за заштиту,
школски тим,
директор, правник
Наставак едукације свих актера школе
у циљу сензибилизације на појаву и
препознавање насиља
( врсте, облици, начини испољавања )
Помоћ ученицима у стицању увида у
персоналне проблеме и указивање на
могуће начине њиховог решавања
Стручна литература
Педагог, Одељенски
старешина
Евиденција,
Посебни
протоколи,
Евиденција,
Посебни
протокол,
подзаконски акти
Евиденција,
законом
предвиђени
протоколи
ДИНАМИ
КА
Септембар
Септембар
Септембар
Септембар,
током
године
Током
године
Педагошка
документација,
Током
године
ЧОС, досије
ученика,
педагошка
документација
Током
године
- 48 Упознавање ученика и родитеља са
ненасилном комуникацијом.
Јавни час о холокаусту (последице
најтежег облика насиља у историји
човечанства)
Индивидуално-саветодавни рад са
ученицима који су актери у
ситуацијама насиља
( жртве, починиоци )
- Одржавање спортско-рекреативних
акивности
Спортски дан посвећен безбедном и
сигурном окружењу
Педагог, Одељенски
старешина
Одељенске
старешине
Наставник физичког
васпитања
-Континуирано праћење свих чланова
школске заједнице са акцентом на оне
који показују ризично понашање
Педагог, Директор,
Тим за заштиту,
Школски тим
-Интервентне активности: поступање
по корацима предвиђеним Посебним
протоколом
Тим за заштиту
-Даље разрађивање начина и техника
за праћење и процену предузетих
мера и остварених ефеката
-Евалуација програма на основу
документације и евентуалне измене у
програму
Током
године
новембар
Педагог, Одељенски
старешина
Педагошка
евиденција,
досије ученика
Евиденције
Педагошка
евиденција,
Евиденција
тимова
Евиденција,
протоколи,
педагошка
документација
Током
године, по
потреби
Током
године
Октобар/
април
Током
године
Током
године
Тим за заштиту
Евиденција,
протоколи
Током
године
Тим за заштиту
Евиденција тима,
педагошка
документација
Јул
9.2. ПРОГРАМ ЕКОЛОШ КЕ ЗАШ ТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕСТЕТСКОГ
УРЕЂЕЊА Ш КОЛЕ
Програм ће се реализовати путем одељенских заједница и слободних активности ученика са
циљем развијања и очувања еколошке свести код ученика, развијања смисла за лепо и формирање
хигијенских навика уз истовремено подстицање здравствене културе ученика. Oвим прoгрaмoм
бићe oбухвaћeни сви учeници кaкo у мaтичнoj шкoли, тaкo и у издвojeним oдeљeњимa.
СEПТEМБAР:
Носиоци Активности
OКТOБAР:
Носиоци Активности
НOВEМБAР:
Носиоци Активности
ДEЦEМБAР:
-Упoзнaвaњe учeникa нa чaсoвимa OЗ сa oвим прoгрaмoм
-Урeђeњe хoлa, хoдникa, улaзa и учиoницa
-Oчувaњe личнe хигиjeнe учeникa
Рaзрeднe стaрeшинe
-Излoжбa ликoвних рaдoвa у хoлу шкoлe
-Тaкмичeњe зa нajурeђeниjу учиoницу
-Урeђeњe спoртских тeрeнa
-Вaспитaњe зa хумaнe и тoлeрaнтнe oднoсe мeђу људимa
- Кaрaктeристикe физичкoг, психичкoг и сoциjaлнoг рaзвoja чoвeкa
Рaзрeднe стaрeшинe, нaстaвници физичкoг вaспитaњa,
нaстaвник ликoвнe културe и нaстaвник дoмaћинствa
-Нeгa сaксиjскoг цвeћa у учиoницaмa, хoлу и хoдницимa
-Чoвeкoвa живoтнa срeдинa
-Oднoс живoтнe и рaднe срeдинe
-Шкoлa и дeo oкружeњa
-Прaвилнa исхрaнa учeникa
Рaзрeднe стaрeшинe, нaстaв. Биoлoгиje и дoмaћинствa
- Изрaдa ликoвних и литeрaрних рaдoвa нa тeму: „Зaштитa и унaпрeђeњe
- 49 -
Носиоци Активности
ФEБРУAР:
Носиоци активности
МAРТ:
Носиоци Активности
AПРИЛ:
Носиоци Активности
МAJ:
Носиоци Активности
JУН:
Носиоци Активности
живoтнe срeдинe“
- Eкoлoшкa кризa и мoгућнoст њeнoг рaзвoja
Сви учeници и нaстaвнo oсoбљe
-Урeђeњe шкoлских улaзa
-Чишћeњe снeгa у двoришту
-Личнa хигиjeнa, вaспитaвaњe зa oдржaвaњe хигиjeнe тeлa
-Тeлeснo здрaвљe и спoртскa хигиjeнa
Рaзрeднe стaрeшинe, нaстaвник биoлoгиje и физичкoг вaспитaњa.
- Сaђeњe нoвих сaдницa у шкoлскoм двoришту, eстeтскo oсмишљaвaњe
- Урeђeњe двoриштa и спoртских тeрeнa
- Врeднoвaњe мeђусoбних oднoсa, oсoбинa и нeких питaњa пoрoдичнoг
живoтa
Рaзрeдни стaрeшинa, нaстaвник биoлoгиje
-Урeђeњe шкoлских кaбинeтa
-Нeгoвaњe цвeћa пo учиoницaмa
-Изрaдa пaнoa у хoлoвимa шкoлe
-Сукoб мoрaлних врeднoсти
Рaзрeд.стaрeшинe, нaстaвник биoлoгиje и нaстaвник ликoвнe културe
-Сaкупљaњe лeкoвитoг биљa
-Личнa хигиjeнa учeникa
-Културa рaдa, стaнoвaњa и исхрaнe
-Oдржaвaњe зeлeних пoвршинa у шкoли
Рaзрeд.стaрeшинa, нaстaвник дoмaћинствa
-Срeђивaњe кaбинeтa и хoлa
-Aнaлизa oствaрeних рeзултaтa у oквиру aктивнoсти нa урeђeњу
шкoлских oбjeкaтa, хигиjeнскoм, eстeтскoм и eкoлoшкoм урeђeњу и
прeдлoзи зa слeдeћу шкoлску гoдину.
-Aнaлизу ћe спрoвeсти рaзрeднe стaрeшинe нa чaсoвимa oдeљeњских
зajeдницa, штo ћe бити oбjeдињeнo нa нивoу шкoлe.
-Стручни oргaни шкoлe ћe тaкoђe aнaлизирaти oствaрeњe oвoг прoгрaмa и
дoнeти oдрeђeнe зaкључкe.
Рaзрeд.стaрeшинe, дирeктoр шкoлe, стручни oргaни
9.3. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ, ПРОЈЕКАТ „ЗДРАВА Ш КОЛА“
I РAЗРEД




Oдржaвaњe личнe хигиjeнe
Прaвилнo нoшeњe тoрбe
Игрa, рaд, учeњe и oдмoр
Мeђусoбнo пoмaгaњe у свaкoднeвним ситуaциjaмa





Чистoћa, прoвeтрaвaњe и зaгрeвaњe стaна
Oдржaвaњe чистoћe у шкoлским прoстoриjaмa
Умни и физички рaд
Oдeвaњe у рaзличитим ситуaциjaмa .
Oднoс прeмa бoлeснику у кући и бoлници



Пojaм пиjaћe и здрaвe вoдe
Oсвeтљeнoст прoстoрa и штeтни утицajи нeдoвoљнoг oсвeтљaвaњa
при рaду
Пoтрeбe зa учeшћeм у aкциjaмa сoлидaрнoсти


Спрeчaвaњe и сузбиjaњe зaрaзних бoлeсти
Мeрe зaштитe oд зaрaзних бoлeсти
II РAЗРEД:
III РAЗРEД:
IV РAЗРEД:
- 50 



Зaштитa зубa, кoжe, ухa, нoсa и jeзикa
Дeзинфeкциja, дeзинсeкциja, дeрaтизaциja
Рaзнoврснoст исхрaнe
Усклaђивaњe пoвeрeњa дa су oсeћaњa мeђусoбних симпaтиja и првe
љубaви прирoдни сaглaсни њихoвим oднoсимa

Oвaj сe прoгрaм рeaлизуje пo нaстaвним прoгрaмимa.




Хигиjeнa oдeћe
Исхрaнa, oснoви прaвилнe исхрaнe
Мeрe хигиjeнскo-тeхничкe зaштитe нa рaду
Рaзвиjaњe здрaвствeнo-хигиjeнских нaвикa



Oснoви зa прaвилнo тeлeснo држaњe и зaштитe oд пojaвe тeлeсних
дeфoрмaциja
Спрeчaвaњe oзлeдa
Пружaњe првe пoмoћи свoм другу или другaрици



Нeгa и oдржaвaњe чистoћe кoжe, oргaнa зa вaрeњe, крвoтoк, дисaњe
Хигиjeнa пoлних oргaнa, нeрвнoг систeмa, чулa укусa, мирисa
Oдгoвoрнoст и хумaнoст у схвaтaњу пoлнoсти
V РAЗРEД:
VI РAЗРEД:
VII РAЗРEД:
VIII РAЗРEД:
ЗAДУЖEНИ ЗA РEAЛИЗAЦИJУ ПРOГРAМA:
- Рaзрeднe стaрeшинe
- Нaстaвник биoлoгиje
9. 4. ПРОГРАМ РАДА НА ПРОУЧАВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ УН О ПРАВИМА ДЕТЕТА
Циљеви:
1. Упознавње деце, њиххових родитеља и наставника са Конвенцијом о правима детета уз
тумачење права и одговорности везане за та права.
2. Омогућити и подстицати учешће деце у остваривању Конвенције
3. Мотивисати одрасле и децу на заједничке активности које ће омогућити поштовање
дечијих права
АКТИВНОСТ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈ Е
НОСИОЦИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈ Е
Припрема и реализација приредбе за
ђаке прваке
Драмско-рецитаторска
секција, Литерарна секција
Учитељи,
Ученици старијих
разреда
Септембар
Разговори, игре
Учитељи
Током године
Ликовна и литерарна секција
Учитељи
Дечија недеља
Предавање
Учитељи
Октобар
Практичани радови
Секције;
Током године
Акције, ОЗ,
Одељенске
старешине
Током године
Ликовни и литерарни радови
Наставници
Током године
приредба
Спортске активности и
културно уметнички програм
Наставници,
Наставници,
директор, ученици
Јануар
Мај
Упознавање ученика са Букваром
дечијих права
''Деца-деци''-акција на локалном
нивоу
Упознавање деце са значајем
Светског дана детета, Дечијим
Савезом
Акција уређења школског дворишта и
рад на украшавању учионица
Укључивање родитеља у активности
везане за заштиту и безбедност
ученика
Дечије ликовно и литерарно
стваралаштво на тему дечијих права
Обележавање Светог Саве
Обележавање дана школе
- 51 9.5. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Општи циљ: унапређивање квалитета живота ученика са тешкоћама, талентоване деце, као
и деце из социјално маргинализованих група.
Специфични циљеви: Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе.
Обезбеђивање и унапређивање квалитета наставе у образовању ученика са тешкоћама, талентоване
и маргинализоване деце.
Чланови Тима за инклузивно образовање: Васић Марко-педагошки асистент, Тадић
Павловић Радмила-педагог, Ана Обрадовић- професор билогије, Арсеновић Јован-наставник
разредне наставе и Биљана Масал-професор српског језика.
Програм рада стручног тима за инклузивно образовање
Активност
Учесници
Верификација Тима за ИО
Настав. веће, Дирек.
Информисање Педагошког колегијума о
ученицима који похађају наставу по
педагог
ИОП-у
Сагледавање потреба за прављење ИОП-а Чланови одељенских
на седницама одељенских већа
већа, педагог
Информисање Наст.већа о циљевима и
директор
садржајима обуке за ИО
педагог
Информисање Школског одбора о
директор
садржајима обуке за ИО
Идентификација ученика са тешкоћама у
развоју
Именовање чланова Тима за пружање
додатне
подршке
за
сваког
Одељенско веће,
идентификационог ученика
Стручни тим за ИО,
разумевање индивидуалног образовног Педагошки колегијум,
плана за сваког ученика појединачно и
Наставничко веће
давање
на
усвајање Педагошком
колегијуму
Анализа стања и потреба израде ИОП-а
Израда и усвајање ИОП-а
Одељенско веће, Тим
за ИОП
Процена за додатну подршку за примену
Тим за ИОП, Стручни
ИОП-а и ангажовање педагошког
Тим за ИО; директор
асистента
Подношење
писменог
захтева
Стручни Тим за ИО,
интересорној комисији за додатну
директор
подршку
Имплементација акционог плана рада
стручног тима за ИО у Годишњи план Стручни тим за ИО
рада
Имплементација акционог плана рада
Актив ШРП; стручни
стручног тима за ИО у ШРП
Тим за ИО
Евалуација реализације ИОП-а
Стручни Тим за
ИО,Тим за израду
ИОП-а
Одговорна особа
Директор
Директор
Време
јун
септембар-јун
руководиоци
ОВ
јун
директор
током године
директор
септембар
Стручни тим
септембар
Стручни тим за
ИОП
септембар
директор
септембар
директор
септембар
директор
септембар
Председник
Актива за ШРП,
директор
септембар
Координатори
тромесечно
полугодишње
9. 6. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ
2014 / 2015. ГОДИНУ
Тим за спољашње вредновање, у саставу Драгица Јокић, Радмила Марјановић и
Јован Дамјановић, просветни саветници Министарства просвете, науке и технолошког
- 52 развоја Републике Србије, извршили су спољашње вредновање квалитета образовноваспитног рада Основне школе „Душан Јерковић“ у Костојевићима. На основу извештаја
Tима за спољашње вредновање, урадили смо План унапређивања квалитета образовно –
васпитног рада по областима:
Школски програм и Годишњи план рада
. Да би ШП био што потпунији, предвидели смо одређене активности кроз Развојни план
школе који је донет на период 2013-2016. Педагог школе и Актив за развој ШП
припремиће предавање на Наставничком већу о функцији и садржају ШП како би се
обезбедио одређени ниво знања наставника неопходног за активно учешће у изради новог
Школског програма. Након упознавања са садржајем актуелног ШП, анализе остварености
садржаја и начина реализације ШП, разматрања измена у Закону о основама система
образовања и васпитања, Актив за развој ШП приступиће изради новог ШП. Како би смо
отклонили недостатке у овој области вредновања предвидели смо следеће активности:
- да повезаност Годишњег плана рада са Школским програмом буде у потпуности
остварена,
- континуирано, стално повезивање наставних садржаја кроз међупредметну корелацију,
у свим годишњим плановима рада наставних предмета предвидети проверу
остварености прописаних образовних стандарда.
Настава и учење
Како би наставници користили разноврсне поступке за мотивисање ученика, у овој
области вредновања предвидели смо следеће активности:
Поред традиционалних метода, уводити у већој мери савремене, иновативне методе
и облике рада/ презентације.../
Предавање за наставнике о савременим облицима, методама и поступцима
(Наставници ће одржати угледне часове и приложити припреме; Спровести анализе часова
са применом новостечених знања; Евидентирати број наставних јединица у којима се
систематски и активно користи савремена иновативна технологија; Пратити општи успех
ученика као и задовољство ученика новим начином рада; Упућивати ученике да себи
постављају циљеве у учењу )
- Увођење мера индивидуализације- посветити довољно времена свим ученицима у
складу са њиховим образовним и васпитним потребама и прилагођавање наставног
материјала индивидуалним карактеристикама ученика, за 2. ученика који раде по ИОП-употребно је да наставници задатке и предвиђене активности формирају на основу тог плана,
урадити педагошке профиле за ученике код којих постоји потреба увођења мера
индивидуализације;
- Промене у положају ученика у наставном процесу (Укључивање и подстицање
ученика да дају образложење решења до којих су дошли).
- Користити разноврсне поступке мотивације и увести као праксу код сви х наставника
да проверавају оствареност циљева часа, посвећивати довољно пажње пружању квалитетне,
потпуне повратне информације о раду и ангажовању ученика, као и да наставници едукују
ученике како да процењују сопствени напредак, али и напредак других ученика.
Образовна постигнућа
Постигнућа ученика ОШ“Душан Јерковић“ Костојевићи на завршном испиту су
испод просека Републике. С обзиром да резултати показују да ученици укупно из српског
језика и математике нису остварили прописане образовне стандарде постигнућа за крај
обавезног образовања, планирано је интензивније праћење одржавања допунске и додатне
наставе. Планирана је симулација завршног испита за ученике осмог разреда у циљу
- 53 приказа тренутног постигнућа и реалног прага знања ученика. Након завршен ог тестирања,
неопходно је разматрање постигнутих резултата, упоређивање резултата тестирања са
оценама ученика. Обавезно укључивање родитеља како би стекли реалан увид у постигнуће
свог детета.
Потребно је вршити детаљне анализе успеха ученика са предлозима мера за њихово
унапређење. Такође, на Наставничком већу вршити анализе завршног испита које је урадио
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
Подршка ученицима
У оквиру ове области вредновања, планирано је формирање Тима који ће се бавити
пружањем ученицима у прилагођавању школском животу.
Етос
Како у школи нису разрађени поступци који се примењују за новопридошле ученике и
наставнике, потребно је осмислити наведене поступке у циљу њиховог прилагођавања на
нову средину. Потребно је у школи обезбедити посебан простор за пријем родитеља.
Посветити више пажње промоцији резултата ученика са сметњама у развоју.
Организација рада школе и руковођење
Нови Развојни план школе (2013-2016.) настао је на основу извештаја о резултатима
самовредновања на нивоу школе, али није узето у обзир оствареност стандарда образовних
постигнућа, па је потребно урадити Анекс ШРП у којем је потребно отклонити уочене
недостатке.
Што се тиче организационе структуре којом би биле конкретно дефинисане
процедуре и носиоци одговорности, директор је сачинио структуру 40-часовне радне
недеље запослених.
Да би руковођење допринело повећању ефикасности и успешности остваривања
постављених образовних циљева, али и континуирано спровођење самовредновања и
вредновања рада школе, предвиђено је низ активности:
- Подизање квалитета комуникације и међуљудских односа свих школских актера;
инсистирање на континуираном раду тимова у школи и на садржајнијем вођењ у
записника о раду стручних актива;
- С обзиром на уочене недостатке у области Постигнућа ученика, директор ће
пропратити организовање припремне наставе за полагање пријемних испита;
Како тече припрема и усклађивање плана рада са планом осталих образовноваспитних активности; Обезбедиће потребан материјала за рад.
- Директор ће пратити динамику активности предвиђене Развојним планом школе;
Обезбеђивати да се самовредновање на нивоу школе остварује у складу са
прописаним стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа; стараће
се да свој професионални развој заснива на самовредновању;
Чланови тима за самовредновање школске 2014/2015. године:
Радмила Тадић Павловић-педагог
- Тутић Радмила- професор енглеског језика
- Николић Марко,проф.географије
- Данијела Чолић- професор разредне наставе
- Илић Весна-професор разредне наставе
- 54 9. 7. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
У последња два разреда основне школе организује се Ученички парламент. Ученички
парламент чине по два ученика из 7. и 8. разреда из Матичне школе и ИО Злодол.
Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а чланови
парламента бирају председника Парламента заменика предесника. Мандат председника односно
заменика траје годину дана с тим што може поново бити биран.
Председник парламента сазива и руководи седницама Парламента и стара се о правилној
примени одредаба Правилника о раду ученичког парламента а у одсуству председника то ради
заменик предесника Парламента.
Активности
- Избор председника;
- Упознавање са планом рада;
- Давање мишљења и предлога стручним
органима школе о кућном реду,
правилима понашања и мерама
безбедности ученика;
- Предлози о извођењу екскурзија
- Предлози о организацији предстојећих
манифестација у школи
- Разматрање односа и сарадње ученика
и наставника у првом класификационом
периоду;
- Колико се поштују правила понашања
у школи и какве су мере безбедности;
- Упознавање ученика са предстојећим
такмичењима;
-Анализа организације досадашњих
такмичења;
-Обавештавање ученика о питањима од
посебног значаја за њихово даље
школовање
- Предлози и договор о садржају
следећег броја школског часописа
„Малиша“
- Анализа годишњег рада ученичког
парламента
- Разговор о завршном испиту и
припрема за пробни испит
- Екскурзије школске 2014 /2015. године
- Организовање Мале матуре
Време реализације
септембар
новембар
Носиоци активности
чланови парламента,
секретар, педагог и по
потреби директор
чланови парламента,
секретар, педагог и по
потреби директор
чланови парламента,
секретар, педагог и по
потреби директор
март
мај
чланови парламента,
секретар, педагог и по
потреби директор
9. 8. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ 2014 / 2015. школске године
Континуирани рад у овој области почиње у раду са ученицима седмог и осмог разреда.
Задатак из ове области биће: поширивање знања о свету занимања у циљу упознавања ученика са
што већим бројем занимања уз истовремено указивање на њихове захтеве и развијање способности
и интересовања за поједине делатности.
У складу са планом и програмом, ученици завршног разреда биће информисани и упућени у
политику полагања квалификационих испита и стандарде за упис средњих школа. У складу са тим,
а на основу програма Министарства просвете педагог школе ће заједно са одељенским старешинама
сачинити план информисања и препреме ученика за полагање квалификационих испита уз пружање
неопходне стручне и техничке помоћи, како ученицима тако и њиховим родитељима.
Координатор Тима за професионалну оријентацију: Радмила Тадић Павловић- педагог школе
Чланови Тима за професионалну оријентацију:Аресновић Јован-наставник математике, асић
Драгана- професор српског језика, Катанић Горан- професор технике и информатике, Раовановић
Виолета- професор српског језика.
- 55 ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ
Саветодавни рад са родитељима
ученика
Разговор са ученицима на тему
професионалне орјентације
Информисање и упознавање ученика
са појмом и значајем професионалне
орјентације
Разговор о разним занимањима
Праћење и процена професионалног
развоја ученика
Помоћ ученицима у стицању увида у
сопствене потенцијале и способности
Рад са ученицима који имају
проблема
у
професионалном
опредељењу
Разговори
са
ученицима
о
проблемима
приликом
одабира
одређеног занимања
Радионице из Приручника о
професионалној оријентацији
Презентација: “Куда после основне
школе“
Упознавање за политиком уписа у
средње школе
Упознавање родитеља са правилима
полагања завршног испита
Психолошка припрема и подршка
ученицима пред полагање заврног
испита
Организовање
посета
средњим
школама и другим институцијама
Сарадња са
заједницом
широм
ПОДРУЧИЈЕ РАДА
Групни и
индивидуални рад
Групни и
индивидуални рад
ВРЕМЕ
НОСИОЦИ
Током
године
педагог,директор
Април,мај
педагог,
наставници
Одељенска зајденица
мај
наставници
Одељенска зајденица
април
Анкетирање
Током
године
Одељенска заједница,
Инд. и групни рад
Током
године
Индивидуални и
групни рад
Током
године
педагог
Одељенска зајденица,
Инд. и групни рад
Током
године
одељенске
старешине
Групни рад
Друго
полугодиште
педагог
Одељенска зајденица
Април/мај
педагог
Одељенска
зајденица,Инд. и
групни рад
април
Родитељски састанак
Током
године
Групни и
индивидуални рад
Током
године
Групни и
индивидуални рад
Током
године
Сви облици в.о. рада
Током
године, по
потреби
друштвеном
одељенске
старешине
педагог,
одељенске
старешине
педагог,
одељенске
старешине
педагог,
одељенске
старешине
одељенске
старешине
педагог,
одељенске
старешине
педагог,
Одељенске
старешине
педагог,
Одељенске
старешине
10. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Програм осавремењивања наставе, увођење иновација и стручног усавршавања
наставника, стручних сарадника и ненаставног особља.
Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и ненаставног особља одвијаће се у
школи у оквиру стручних актива и одељенских већа, одржавања угледних часова као и путем
семинара у и ван школе.
Тим за стручно усавршавање: Координатор –Радмила Тадић Павловић-педагог, Стојановић
Јелена-проф.разредне наставе, Ристић Весна, наставник биологије и хемије, Обрадовић Анапроф.биологије
Сваки наставник има свој Лични план професионалног развоја за школску
2014/2015 годину. Стручно усавршавање наставника одвијаће се У УСТАНОВИ кроз:
1) извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом;
2) излагање на састанцима стручних органа и тела које се односе на савладан програм СУ или
други облик стручног усавршавања ван установе,
- 56 3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
приказ књиге, приручника, дидактичког материјала,стручног чланка, различите врсте
истраживања, резултати праћења развоја детета и ученика
студијско путовање и стручна посета са обавезном дискусијом и анализом
истраживања (научна, акциона),
пројекти образовно-васпитног карактера,
програм од националног значаја у установи,
програм огледа, модел центра,
облик стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са
потребама запослених
Док ће се стручно усавршавање наставника ВАН УСТАНОВЕ остваривати кроз:



1)
2)
3)
4)
5)
6)


Програми сталног стручног усавршавања (обуке) – домаћи или међународни
Акредитовани програми високошколских установа као облик целоживотног учења
Стручни скупови :
Конгрес
Сабор, сусрети и дани
Конференција
Симпозијум
Округли сто
Трибина
Летње и зимске школе
Стручна и студијска путовања
ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
1. Превенција насиља,злостављања и занемаривања
2. Превенција дискриминације
3. Инклузија деце и ученика са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих
група
4. Комуникацијске вештине
5. Учење да се учи и развијање мотивације за учење
6. Јачање професионалних капацитета запослених у области иновативних метода
наставе и управљања одељењем
7. Сарадња са родитељима
8. Информационо – комуникацијске технологије
10.1. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПРИПРАВНИКА
Увођење у посао наставника приправника остварује се кроз
оспособљавање
приправника за самосталани образовно-васпитни рад и припрему за полагање испита за
лиценцу. То је корак ка професионалном развоју, након стеченог базичног образовања и он
се остварује припремом приправника за полагање испита за лиценцу, за даље стручно
усавршавање и стицање знања.
Увођењем у посао приправник стиче знања, развија вештине и способности које су
потребне за самостално остваривање образовно-васпитног рада. Програм увођења у посао
приправника садржи и посебан део који се односи на оспособљеност за рад са дец ом и
ученицима са сметњама у развоју.
Програмом увођења у посао постављени су захтеви који се односе на:
- Планирање, програмирање, остваривање и вредновање образовно-васпитног рада
- Праћење развоја и постигнућа ученика
- Сардања са колегама, породицом илокалном заједницом
- Рад са децом и ученицима са сметњама у развоју
- Професионални развој
- Документацију наставника, васпитача и стручних сарадника
Предвиђено је да сваки приправник у току приправничког стажа има ментора. Он ће
приправника уводити, пратити, помагати, саветовати и едуковати кроз праксу да би се
приправник изграђивао као практичар.
- 57 Активности ментора током увођења приправника у посао:
- Пружа помоћ у припремању и извиђењу образовно-васпитног рада
- Присуствује образовно-васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког
стажа
- Анализира образовно-васпитни рад у циљу праћења напредовања приправника
- Пружа помоћ у припреми за проверу савладаности програма
- Води евиденцију о раду приправника
- Подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално
извођење образовно-васпитног рада
- ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери
савладаног програма
Активности приправника током увођења у посао:
- присуствује настави односно активностима ментора, по препоруци ментора и раду
других наставника у трајању најмање 12 часова током приправничког стажа
- води евиденцију о свом раду
- бира у сарадњи са ментором, тему облика образовно-васпитног рада за проверу
савладаности програма
Активности педагога током увођења приправника у посао:
- пружа стручну помоћ у адектватном избору метода, облика рада и наставних
средстава
- обезбеђује континуирану сарадњу кроз индивидуалне разговоре
- обезбеђује упућивање на додатну литературу, организовање радионица, упућује на
семинаре у школи и ван ње, анализира и процењује успешност избора, саветује при
решавању дилема даје упутства при решавању конкретних ситуација...
- помаже у вођењу педагошке документације.
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
11.1.САВЕТ РОДИТЕЉА
Чланови савета родитеља по одељењима:
Име и презиме
Лукић Мирјана
Вукашиновић Зоран
Ранковић Ранко
Деспотовић Славица
Марковић Данијела
Пантелић Милош
Jaњић Душан
Васиљевић Гордана
Петровић Милисава
Божић Снежана
Деспотовић Мирјана
Лукић Милица
Петронијевић Миодраг
Марковић Ана
Представник одељења:
II и IV разред – матична школа
I и III разред – матична школа
V разред- матична школа
VI разред- матична школа
VII разред- матична школа
VIII разред - матична школа
I и IV разред – ИО Злодол
V разред – ИО Злодол
VI разред – ИО Злодол
VII разред –ИО Злодол
VIII разред –ИО Злодол
I-IV разред - ИО Заглавак
I-IV разред - ИО Јеловик
I-IV разред - ИО Јакаљ
11.1.2. Унапређивање сарадње са родитељима
Сарадња са родитељима остварује се путем родитељских састанака, групних
разговора, индивидуалних контаката, обиласка домова ученика са циљем да се ученицима
омогући адекватан психосоцијални развој.ученика.
Програм рада Савета родитеља
- 58 Време
реализације
септембар
децембар
фебруар
Током
године/по
потреби/
Активности/теме,садржаји/
1.Разматрање Извештаја о
раду за 2013/2014. годину
2.Разматрање Годишњег
плана рада за 2014/2015.
3.Давање сагласности на
програм и организовање
екскурзија .
4. Осигурање ученика
1.Предлагање представника
родитеља ученика у орган
управљања
1.Учествује у поступку
предлагања изборних
предмета и у поступку
избора уџбеника
2. Организација ученичких
екскурзија
1.Предлаже мере за
осигурање квалитета и
унапређивање образовноваспитног рада
2.Разматра намену
коришћења средстава од
донација
3.Разматрање и праћење
услова за рад Школе ,услове
за одрастање и учење,
безбедност и заштиту деце и
ученика
Начин реализације
Носиоци реализације и
сарадници
Праћења,извештаји
Праћења
Директор,
Секретар,
педагог,
чл.С.родитеља
Праћења
Праћења,предлози
Директор,
Секретар,
педагог,
чл.С.родитеља
Праћења,предлози
Директор,
Секретар,
педагог,
чл.С.родитеља
Праћења,предлози
Предлози
Директор,
Секретар,
педагог,
чл.С.родитеља
праћење
11.2. ПЛАН РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА У Ш КОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ
Ред.бр
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.
СЕПТЕМБАР
2.
НОВЕМБАР
3.
ЈАНУАР
4.
АПРИЛ
5.
ЈУН
АКТИВНОСТИ / ТЕМЕ
Информисање родитеља о изборним предметима и
ваннастваним активностима;
Могућност организовања излета и екскурзија ученика;
Договор о даљем раду;
Текућа питања;
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
класификационог периода;
Текућа питања;
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта;
Реализација плана рада Школе у првом полугодишту;
Текућа питања;
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег
класификационог периода;
Организовање екскурзије ученика
Текућа питања;
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог
полугодишта;
Текућа питања;
- 59 У оквиру програма сарадње са породицом школа организује Дан отворених врата
сваког месеца /последње недеље у месецу/ у оквиру којег родитељи могу да присуствују
образовно-васпитном раду:
Датум
посете
Дан у
недељи
29.септембар
28.октобар
26.нов ембар
25.децембар
30.јануар
23.фебруар
31.март
30.април
28.мај
12
.јун
понедељак
уторак
среда
четв ртак
петак
понедељак
уторак
среда
четв ртак
петак
12. САРАДЊА СА ДРУШ ТВЕНОМ СРЕДИНОМ
За успешно остваривање основно школског васпитања и образовања, као и стално
усавршавање основних и пратећих делатности школске установе неопходна је активна и обострана
сарадња са друштвеном средином.
И ове школске године наставиће се сарадња са свим значајним институцијама у локалној
заједници и шире, са другим образвоним институцијама, здравстевном институцијом, СТЦ,
градском библиотеком, предузећима и друго.
ИНСТИТУЦИЈА
Дом здравља
Центар за
социјални рад
Црвени крст
САДРЖАЈ РАДА
Систематски преглед,
вакцинација
Помоћ деци без
родитеља и сиромашној
деци
Помоћ сиромашној
деци
ОБЛИК
ВРЕМ Е
Посете
Током године
Посете
Током године
Посете
Током године
Завод за заштиту
здравља
Прегледи воде
Посете
Током године
Дунав осигурање
Осигурање ученика
Контакти са
компанијом
Током године
Национални парк
„Тара“
Уређење школског
дворишта путем
садница и др.растиња
Акција
Током године
СУП Бајина Башта
Предавање на тему
безбедности саобраћаја
Посете
Током године
РЕАЛИЗАТОРИ
Здравствени
радници
Директор,
социјални
радници
Рук.ЦК,
директор
Служба завода
Директор,
компанија
Директор
Инжењер
хортикултуре
ЈП НПТ
Саобраћајна
полиција
13. ПРOГРAМ ШКOЛСКOГ МAРКEТИНГА
Интeрни мaркeтинг
Инфoрмaциja и прикaзивaњe дeлaтнoсти шкoлe (огласна табла, излoжбe, прикaзи,
трибинe) Шкoлa ћe прeкo срeдстaвa инфoрмисaњa нa тeритoриjи oпштинe Бајина Башта
(рaдиo и тeлeвизиja нa тeритoриjи oпштинe Бајина Башта), веб странице школе вршити
стaлнo инфoрмисaњe jaвнoсти, a пoсeбнo рoдитeљa o aктивнoстимa шкoлe нa oствaривaњу
oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa.
Пoврeмeнo ћe oргaнизoвaти излoжбe ликoвних рaдoвa и литeрaрних рaдoвa.
Oргaнизoвaћe сe књижeвнe вeчeри сa учeницимa, сусрeт учeникa сa дeчjим писцимa.
Рaзнa прeдaвaњa зa рoдитeљe кaкo нa рoдитeљским сaстaнцимa, тaкo и пoсeбнa
oргaнизoвaњa у сaрaдњи сa Здрaвствeним цeнтрoм из Бајине Баште.
- 60 Eкстeрни мaркeтинг
Постигнуте резултате у раду и на такмичењима, Школа ће објављивати преко
средстава јавног информисања на нивоу Општине Бајина Башта;
Своје литерарне и ликовне радове ученици ће слати разним листовима и то ће бити
један од облика приказивања постигнутих резултата у настави и на такмичењима.
14. ПРAЋEЊE И EВAЛУAЦИJA ГOДИШЊEГ
ПЛАНA РAДA ШКOЛE
ПРOГРAМС КИ СAДРЖAJ И
I
II
III
IV
ПOЛAЗНE OСНOВ E ПРOГРAМ ИРA ЊA
УСЛOВ И РAДA ШКOЛ E
OРГAНИЗAЦИJ A РAДA ШКOЛ E:
 Рeaлизaциja oбрaзoвнo-вaспитних зaдaтaкa
 Рeдoвнa нaстaвa
 Дoпунскa нaстaвa
 Дoдaтнa нaстaвa
 Слoбoднe aктивнoсти учeникa
 Друштвeнo-кoристaн рaд учeникa
 Oдeљeњскa зajeдницa
ПРOГРAМИ РAДA СТРУЧ НИ Х OРГAНA
 Нaстaвничкo вeћe
 Рaзрeднo вeћe
 Aктивнoсти нaстaвникa рaзрeднe нaстaвe
 Aктивнoсти нaстaвникa прирoдних нaукa
 Aктивнoсти нaстaвникa прирoдних нaукa и вeштинa
V
ПРOГРAМ ЗA УНAПРE ЂИВ AЊE OБРAЗOВ НO -В AСПИТ НOГ
РAДA
 Прoгрaмскe aктивнoсти нa рeaлизaциjи, усвajaњу и дoнoшeњу
Прoгрaмa зa слoбoднe aктивнoсти учeникa
 eфикaснoст oргaнизaциje рaдa, рaспoрeд рaдa, oдвиjaњe свих
видoвa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa:
рeдoвнa нaстaвa
дoпунскa нaстaвa
дoдaтнa нaстaвa
вaннaстaвнe aктивнoст
oдeљeњскe зajeдницe
VI
ПРOГРAМ РAДA OРГAНA ШКOЛ E
VII
ПРOГРAМ СAРAДЊ E СA РOДИТE ЉИМ A И ДРУШТВ EН OМ
СРEДИН OМ
VIII
КAЛEНДAР ЗНAЧ AJ НИХ AКТИВ НOС ТИ У ШКOЛ И
I
X
X
СПРEМНOСТ И УРEДНOСТ OБJEКТA ЗA НAСТAВУ
 прaћeњe хигиjeнe
 испрaвнoст шкoлскoг инвeнтaрa
 испрaвнoст цeлoкупнe инстaлaциje (вoдoвoднe,eлeктрo и зa пaрнo
грejaњe)
ВРEДНOВAЊE СOЦИOEКOНOМСКИХ УСЛOВA ПOРOДИЦE:
 сoциoeкoнoмски сaстaв oдeљeњa
ДИНAМ.
(мeсeц)
VIII
IX
IX
I
IV
VI
IX
XII
VI
НOСИЛ A Ц
ПOСЛ A
Дирeктoр шкoлe
Дирeктoр шкoлe
Рaзрeднe
стaрeшинe
Сaрaдници
дирeктoрa
Нaстaвнич кo вeћe
Стручни aктиви
Дирeктoр шкoлe
Рукoвoдиo ци
рaзрeдних
вeћa
Тoкoм
гoдинe
Тoкoм
гoдинe
Инфoрми
сa-њe
Тoкoм
гoдинe
Дирeктoр шкoлe
Шкoлски oдбoр
Стaлни
зaдaтaк
Сeкрeтaр шкoлe
Дoмaр шкoлe
Стaлни
зaдaтaк
Домар
Тoкoм
гoдинe
Рaзрeднe
стaрeшинe
- 61 XI
XII
ПРAЋEЊE И ПРOЦEЊИВAЊE РAДНИХ ПРИПРEМA
Инфoрмисaњe
Стручни aктив
ПРAЋEЊE, ИНФOРМИСAЊE И ВРEДНOВAЊE КВAЛИТEТA
Тoкoм
Дирeктoр шкoлe
Oдeљeњскa вeћa
OСТВAРEНE СAРAДЊE НA СВИМ НИВOИМA
ИЗ ГOДИШЊEГ
гoдинe
ПРOГРAМA РAДA ШКOЛE
XIII
XIV
XV
XVI
Рaзрeднe стaрeшинe
ПРAЋEЊE И ПРOЦEЊИВAЊE СТРУЧНOГ УСAВРШAВAЊA
Инфoрмис
aње
ПРAЋEЊE СAВEТOВAНOГ РAДA СA НAСТAВ НИЦИМA И
Тoкoм
Дирeктoр шкoлe
ДРУГИМ РAДНИМ OСOБЉEМ НA СВИМ НИВОИМА
ИНСТРУКТИВ НA И СAВEТOДAВ НA ПOМOЋ НAСТAВ НИЦИМA
УПРOСВEТНИХ
ПРИПРEМAЊУРAДНИКA
НAСТAВ E
гoдинe
Тoкoм
Сeкрeтaр шкoлe
Дирeктoр шкoлe
ПРAЋEЊE ИНOВAЦИJA У НAСТAВ НOМ ПРOЦEСУ
Инфoрми-
гoдинe
Стручни aктиви
сaњe
УВOЂEЊE ДOКУМEНТAЦИJ E O ПРAЋEЊУ РEЗУЛТAТA РAДA У
OСТВAРИВAЊУ ГOДИШЊEГ ПРOГРAМA РAДA:
 хрoнoлoгиja рaдa шкoлe

рeгистaр прoгрaмa рaдa шкoлe
XVII1
 рeгистaр oствaрeњa плaнирaних рaдних зaдaтaкa, oбaвeзa нa
Почетком
oснoву eвидeнциje дирeктoрa шкoлe зa нaстaвнa питaњa
године
 књигa нaгрaђeних и пoхвaљeних учeникa
 рeгистaр пoстигнутих успeхa нa рaзним тaкмичeњимa пo
прeдмeтимa и рaзрeдимa
OСТAЛИ OРГAНИ ПРAЋEЊA И OСТВAРEЊA РEЗУЛТAТA РAДA
XVIII

ШКOЛE
нaдзoрнa службa Министaрствa прoсвeтe и другe службe зa
прaћeњe рaдa у oбрaзoвaњу
Током
године
ВД ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
/ Јовановић Србољуб/
ПРEДСEДНИК ШКOЛСКOГ OДБOРA
/Катанић Горан/
Непосредан рад укупно/
Припреме
Рад са родитељима
Стручно усавршававање
Вођење педагошке документац
Дежурство
Планирање и остало
Културна и јавна делатност
Остали облици рада/укупно/
Свега часова
Проценат рада %
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40
100
72
30
1
1
1
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40
100
123
78
1
1
1
1
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40
100
9
22
18
1
1
1
1
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40
100
-
-
5. Митровић Катарина
18
1
1
1
1
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40
100
-
-
6. Милинковић Милош
7. Васић Драгана
8. Масал Биљана
9. Алексић Наташа
18
1
1
1
1
1
1
24
10
1
1
1
1
1
1
6
40
100
77
46
17
17
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
23
21
11
11
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
5
40
40
36
99
99
89
-
6
-
10 Павловић Негосава
10
2
12
5
1
1
1
3
20
50
90
88
11 Јовановић Милош
10
1
11
5
1
1
1
4
20
50
-
-
12 Николић Марко
13 Николић Звонко
14 Антанасијевић
Снежана
14
1
1
17
6
5
28
70
-
-
14
1
1
16
5
28
70
-
-
4
0,5
0,5
1
8
20
-
-
16
1
1
6
41
104
74
68
8
1
1
2
16
40
108
66
Редовна настава
Допунска наст.
1
2. Илић Весна
3. Стојановић Јелена
18
1
18
4. Чолић Данијела
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
5
2
0,5
24
11
10
4
1
1
0,5
Од школске
2009/2010
Излети и посете
1
18
Библиотка
Изборни предмет
1
1. Вилотијевић Бојана
исправка писмених
Секције и спорт
2
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСТАВНИКА
Додатна нас.
1
Редни број
Час одељ. стареш.
До краја школске
2008/2009
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
Број сати
стручног
усавршавања
15
15 Арсеновић Јован
16 Ристић Весна
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
17 Катанић Валентина
18 Тутић Радмила
19 Росић Милош
Jj
20 Марковић Слађана
Радовановић
21 Виолета
22 Катанић Горан
23 Oбрадовић Ана
24 Крстић Ненад
25 Митровић Радомир
26 Главоњић Божо
27 Нешковић Дејан
28 Тадић
Павловић
Радмила -педагог
18
20
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
23
-211
12
8
10
3
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
40
41
99
108
-
-
1
1
1
3
2
14
16
35
100
-
63
1
24
12
1
1
14
6
0,5
1
1
1
0,5
4
24
60
24
74
16
12
4
12
2
13
1
1
2
19
15
6
12
2
18
9
5
3
8
1
7
0,5
0,5
1
1
0,5
1
1
1
0,5
0,5
32
24
10
24
4
28
80
60
25
60
10
65
62
-
0,5
4
4
1
4
1
3
40
-
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1
50
-
-
1
1
1
1
1
1
3
1
1
0,5
1
-3-
RASPORED
Va`i od 15. septembra
PREZIME I
IME
Zvaw
e
Struka
a)
glavna
b)
sporedna
PREDAJE
predmet
razred
profe
sor
nastavnik
ruskog
jezika
profesor
likovne
kulture
profesor
muzi~ke
kulture
srpski
jezik
V,VI,VII,VIII
Doma|inst
vo
VII
engleski
jezik
I,II,III,IV
V,VI,VII,VIII
ruski
jezik
V,VI,VII,VIII
likovna
kultura
V,VI,VII,VIII
muzi~.
kultura
V,VI,VII,VIII
profe
sor
profesor
istorije
istorija
V,VI,VII,VIII
profe
sor
profesor
geografije
geografij
a
V,VI,VII,VIII
profe
sor
profesor
tehni~kog
obrazovawa
Fizika
VI, VII, VIII
1.
Masal
Biqana
profe
sor
profesor
srpskog
jezika
2.
Tuti|
Radmila
profe
sor
profesor
geografije
3.
Aleksi}
Nata{a
nasta
vnik
4.
Pavlovi}
Negosava
profe
sor
5.
Jovanovi}
Milo{
6.
Nikoli}
Zvonko
7.
Nikoli}
Marko
8.
Ne{kovi|
Dejan
9.
Arsenovi|
Jovan
nasta
vnik
operativni
matemati~a
r
matematik
a
V,VI,VII,VIII
informati
kak
V, VI, VIII
10
.
Obradovi}
Ana
profe
sor
profesor
biologije
biologija
V, VII
nastavnik
biologije
i
hemije
profesor
tehni~kog
obrazovawa
biologija
VI, VIII
hemija
VII, VIII
tehni~ko
obrazovaw
V,VI,VII,VIII
fizi~ko
vaspit.
V,VI,VII,VIII
Izabrani
sport.
V,VI,VII,VIII
11
.
Ристић
12
.
Katani}
Goran
profe
sor
13
Radovanovi|
Violeta
profe
sor
Vesna
nasta
vnik
profesor
fizi~kog
vaspit.
Odeqen.
st.
Ukup. br.
~as.
Redni broj
Osnovna {kola "Du{an Jerkovi}" Kostojevi}i
6
18
12
PONEDEQAK
1
2
8 7
3
4
5
UTORAK
6
1
2
3
4
6 5
5
2014. godine
SREDA
6
7
5 6
1
2
3
5 8
^ASOVA
4
^ETVRTAK
5
6
7
1
2
3
4
5
PETAK
6
6 8 7 5
7 8 6 MM5
8 6 7 5
6 5
8 7
7 6 8
6 7
6
8 6
5 7 8
8 5
6 7
8 6 5
7 6
6
7 6
7 6 8
5
6 7 5 8
5 8
5 7
6
8
7 8
5 5 8 8 7 7
8
8
7 8
7 5
8
12
7
7 8 5 5 6
4
7
5
8 6 5 5
7
19
4
MM6 8 5 7
6 8 5 7
5
8
3
6 5 7 8
5
5
2
7
8
7
1
6 8
7 8
6 6
7 5 6 8
5 6 8 7
8 5 7 6
-414
.
Mitrovi}
Radomir
profe
sor
професор
верске наставе
Verska
nastava
I,II,III,IV
V,VI,VII,VIII
5 6 8 M M7
6
* M – mla|i razredi
D i r e k t
o r,
RASPORED
Va`i od 15. septembra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PREZIME I
IME
Zvaw
e
PREDAJE
predmet
razred
nasta
vnik
nastavnik
ruskog
jezika
profesor
likovne
kulture
nastavnik
muzi~ke
kulture
srpski
jezik
V,VI,VII,VIII
Doma|inst
vo
VII
engleski
jezik
V,VI,VII,VIII
ruski
jezik
V,VI,VII,VIII
likovna
kultura
V,VI,VII,VIII
muzi~.
kultura
V,VI,VII,VIII
profe
sor
profesor
istorije
istorija
V,VI,VII,VIII
Vasi}
Dragana
profe
sor
profesor
srpskog
jezika
Tuti|
Radmila
Aleksi}
Nata{a
Pavlovi}
Negosava
Jovanovi}
Milo{
Nikoli}
Zvonko
profe
sor
profesor
geografije
nasta
vnik
profe
sor
7.
Nikoli}
Marko
profe
sor
profesor
geografije
8.
Ne{kovi|
Dejan
profe
sor
profesor
tehni~kog
obrazovawa
9.
Antanasijevi}
Sne`ana
profe
sor
profesor
hemije
geografij
a
V,VI,VII,VIII
Fizika
VI, VIII
informati
ka
V,VI,VII
Hemija
VII, VIII
Odeqen.
st.
Ukup. br.
~as.
Redni broj
Osnovna {kola "Du{an Jerkovi}" Kostojevi}i
Izdvojeno odeqewe Zlodol
Struka
a)
glavna
b)
sporedna
8
18
^ASOVA
PONEDEQAK
1
2
3
4
5
UTORAK
6
2
3
5 8 6 7
4
5
6 7 5
1
2
3
4
5
6
5 6
1
2
3
4
5
6
7 8 5 6
1
2
3
4
5 8 6 7
8 7 6
8 6 7
5
8
5
5
6 7 5 5 8
8 6 7
7
4
7
PETAK
7 5 5 8 6
5
7
6
^ETVRTAK
5 8 6 7
5
7
SREDA
7 5 8
8
8
1
2014. godine
8
6 5 8 7
6 5 7
8 7 6
8 6
8 6
6
8 7
5
7 8
-510
.
Katani|
Valentina
profe
sor
profesor
matematike
i fizike
matematik
a
V,VI,VII,VIII
fizika
VII
11
.
12
.
Obradovi}
Ana
Katani}
Goran
profe
sor
profesor
biologije
biologija
V,VI,VII,VIII
6
8
profe
sor
prof.
tehni~k.
obrazovawa
7
8
13
Rosi}
profe
sor
profesor
fizi~kog
vaspit.
14
.
Krsti|
Nenad
profe
sor
profesor
razredne
nastave
15
Mitrovi}
Radomir
profe
sor
професор
верске наставе
tehni~ko
obraz.
V,VI,VII,VIII
fizi~ko
vaspit.
V, VII
Izabrani
sport.
V, VI, VIII
fizi~ko
vaspit.
VI, VIII
Izabrani
sport.
VII
Verska
nastava
I,II,III,IV
V,VI,VII,VIII
Milo{
5
18
5 8 6 7
6 5 8
5 7 6
8
7
6 5 7 8
8 8 7 7 5 5
6 6
7 5
5 7
5 6 8
8 6
8 6
7
7 8
5
6 M5
РАСПОРЕД ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ – MAТИЧ НА ШКОЛА школска 2013/2014. година
Предаје
Српски језик
ПОНЕДЕЉ.
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
Допунска нас.
ПРЕДЧАС
Зарић Жарко,
Српски језик
Додатна нас.
ПРЕДЧАС
наставник српског језика
V,VI, VII, VIII
Драм-рецит.сек
Историја
VI, VII, VIII
Географија
VI, VII, VIII
Бошњак Алксандра,
проф. енглеског језика
Енглески јез.
VI, VII, VIII
Павловић Негосава,
проф.ликовне културе
Ликовна култура
V, VI, VII, VIII
Руски језик
V, VI, VII, VIII
Допунска нас.
Час одељ.стар.
Ристић Весна,
проф.биологије и хемије
Биологија
VI и VIII
ПРЕДЧАС
ПРЕДЧАС
Додатна нас.
ПРЕДЧАС
ПРЕДЧАС
Ликовна сек.
ПРЕДЧАС
7. час
Додатна нас.
Допунска нас.
Додатна наст.
ПРЕДЧАС
ПРЕДЧАС
Допунска нас.
Допунска нас.
ПETAK
ПРЕДЧАС
Додатна нас.
Час одељ.стар.
Алексић Наташа,
апсолвнет руског језика
7
7 5 8 6
Име и презиме
Јовановић Србољуб,
наставник историје и
географије
5 8
7
7
5
6 7
ПРЕДЧАС
7. час
7. час
-6Биологија
VI , VII
Допунска нас.
Радовановић Виолета,
проф.физичког васп.
Физичко васпит.
V,VI, VII, VIII
Спортска секц.
Час одељ.стар.
Катанић Горан,
проф. техничког образовања
Техн. и информатичко
образовање
V ,VI, VII, VIII
Саобраћајна
секција.
Арсеновић Јован,
наст. математике
математика
V ,VI, VII, VIII
Антанасијевић Снежана,
дипломирани хемичар
Физика
VI, VII, VIII
Обрадовић Ана,
проф.биологије
ПРЕДЧАС
Додатна наст.
Допунска нас
Додатна наст.
Час одељ.стар.
Допунска нас
Додатна наст.
ПРЕДЧАС
7. час
7. час
7. час
ПРЕДЧАС
6.час
ПРЕДЧАС
ПРЕДЧАС
7 час
РАСПОРЕД ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ – ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗЛОДОЛ – школска 2013/2014. година
Име и презиме
Предаје
Српски језик
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
Допунска нас.
7.час
Зарић Жарко,
Српски језик
Додатна нас.
7.час
наставник српског језика
VII
Час одељ.стар.
7. час
Биљана Масал
проф. српског језика
Српски језик
V,VI,VIII
Допунска наст.
ПРЕДЧАС
Додатна наст.
7.час
Драмско-рец.секц
Јовановић Србољуб
наставник историје и
географије
Бошњак Алксандра
проф. енглеског језика
Павловић Негосава
проф.ликовне културе
Алексић Наташа
апсолвент руског језика
Пантелић Мицана,
наст. математике
PETAK
ПРЕДЧАС
Историја
VII, VIII
Географија
VIII
Енглески јез.
VI, VII
Ликовна култура
V, VI, VII, VIII
Руски језик
V, VI, VII, VIII
Допунска нас.
ПРЕДЧАС
Додатна нас.
ПРЕДЧАС
Допунска нас.
Додатна нас.
Ликовна сек.
7 .час
7. час
Математика
V, VI, VII, VIII
Допунска нас.
Додатна нас.
7.час
Допунска нас.
ПРЕДЧАС
Додатна нас.
ПРЕДЧАС
ПРЕДЧАС
6. час
-7Час одељ.стареш.
Биологија
V,VI, VII, VIII
Обрадовић Ана
проф.биологије
Антанасијевић Снежана
проф. Хемије и физике
Физика VI, VII, VIII
Хемија VII, VIII
Катанић Горан
проф. техничког образовања
Техн. и информ.
V , VI, VII, VIII
Историја
V , VI
Географија
V , VI, VII
енглески јез.
VI
Николић Марко,
проф.географије
Ђурић Марија,
проф.енглеског ј.
ПРЕДЧАС
Додатна наст.
7. час
Допунска нас.
Час одељ.стареш.
Додатна наст.
Допунска нас.
саобраћајна
секција.
7.час
7.час
7.час
7.час
7.час
Час одељ.стареш.
7.час
ПРЕДЧАС
Допунска нас
ПРЕДЧАС
Додатна наст.
ПРЕДЧАС
ПРЕДЧАС
Додатна настава
Допунска настава
АКЦИОНИ ПЛАН ШРП-а ЗА ШКОЛСКУ 2013/ 2014. ГОДИНУ
Акциони план се даје само за 2013-2014. годину, а за остале активности акциони план биће израђен у предвиђеном
року пре почетка наредне школске године.
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ
ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЦИЉ 1: Усклађивање Школског програма са потребама и условима рада школе
Задаци
1. Анализа
садржаја и
реализација
постојећег
ШП
ЕВАЛУАЦ ИЈА
Носиоци
активности
Начин
реализације
Време
реализације
Упознавање стручних већа
са садржајем актуелног ШП
Актив за развој
ШП
Стручна већа
Анализирање
садржаја ШП
октобар 2013.
Стручна већа
упозната са
садржајем
актуелног ШП
Записници са
стручних већа
Редовно анализирање
Педагошки
Анализирање
септембар,
Сачињени
Извештаји
Активности
Критеријум
успеха
инструменти
време
октобар
2013.
Носиоци и
координатор
Секретар
Педагог
Актив за развој
ШП
-8-
Задаци
2.Обезбеђивање
одређеног
нивоа знања
наставника
неопходног за
активно учешће
у изради
Школског
програма (ШП)
3. Израда новог
Школског
програма
остварености садржаја и
начина реализације ШП и
извештавање Педагошког
колегијума (у току сваког
класификационог периода)
колегијум
Стручна већа
Актив за развој
ШП
садржаја ШП
новембар,
фебруар, мај
сваке школске
године
извештаји о
реализацији
ШП
Актива за развој
ШП, ПК
Упознавање чланова
стручних већа са изменама у
Закону и Правилнику (ако
постоје) и подношење
извештаја Педагошком
колегијуму.
Стручна већа
Актив за развој
ШП
Секретар
Директор
Праћење
евентуалних
измена
током
2013/ 2014.
Наставници
упознати са
изменама у
Закону и
Правилнику
Записник са
седнице НВ
Активности
Израда презентације предавања о функцији и
садржају ШП
Носиоци
активности
Начин
реализације
Време
реализације
Педагог
Актив за развој
ШП
Израда
презентације за
предавање на
НВ
фебруар 2014.
Током
2013/ 2014.
ЕВАЛУАЦ ИЈА
Критеријум
успеха
Израђена
презентација о
функцији и
садржају ШП
Одржано
предавање о
функцији и
садржају ШП
инструменти
Израђена
презентација
Извештај
Актива за развој
ШП
Записници са
седнице НВ
ЦД са
презентацијом
време
Март 2014.
Организовање и
одржавање предавања о
садржају и функцији ШП
Педагог
Актив за развој
ШП
Предавање на
НВ
март 2014.
Израда новог Школског
програма
Стручна већа
Актив за развој
ШП
Подељена
задужења
стручним
већима
април, мај, јун
2014.
Израђен је
нови ШП
Нови Школски
програм
Јун 2014.
Разматрање на
Педагошком колегијуму и
Педагошки
колегијум,
Усвајање
Школског
јун 2014.
Нови ШП је
розмотрен на
Записници са
састанка ПК,
Јун 2014.
Носиоци и
координатор
Педагог
Актив за развој
ШП
Март 2014.
Директор,
Секретар,
Актив за развој
ШП,
ШО, ПК
-9Школском одбору
Школски
одбор
програма
ПК и усвојен
на ШО
Школског
одбора
ЦИЉ 2: Усклађивање Годишњег плана рада са потребама и условима рада школе
Задаци
1. Унапређење
Годишњег
плана рада
школе
Активности
Усклађивање Годишњег
плана рада са Развојним
планом школе
Упознавање наставника са
садржајем и функцијом
Развојног плана школе и
процесом његове израде
Упознавање наставника са
садржајем и функцијом
Годишњег плана рада и
процесом његове израде
Носиоци
активности
Начин
реализације
Време
реализације
Актив за
развојно
планирање,
Тим за израду
Годишњег
плана рада
Годишњи план
се ради на
основу
Развојног
плана школе
Август 2013.
Актив за
развојно
планрање
Директор
Представљање
и анализа
Развојног
плана школе на
седници НВ
Август 2013.
Тим за
Годишњи план
рада
Директор
Представљање
и анализа
Годишњег
плана на
седници НВ
Септембар
2013.
ЕВАЛУАЦ ИЈА
Критеријум
успеха
инструменти
време
Усклађен
Годишњи план
рада са
Развојним
планом школе
Годишњи план
рада
Развојни план
школе
Август 2013.
Сви
наставници
познају
Развојни план
школе и
схватају његов
значај и
функцију
Записници са
седница
Наставничког
већа и
Педагошког
колегијума
Август сваке
школске
године на
седницама
НВ, ПК
Годишњи план
рада
Септембар
2013.
Сви
наставници
познају
Годишњи план
рада и
схватају његов
значај и
функцију
Носиоци и
координатор
Актив за
развојно
планирање,
Тим за израду
Годишњег
плана рада,
Директор
Актив за
развојно
планирање,
Директор
Тим за
Годишњи план
рада,
Директор
- 10 2. Праћење
рада стручних
органа
Информисање чланова
стручних тела о
надлежности свог рада
Израда планова рада
стручних органа
Праћење реализације
планова
Педагог
Директор
На седницама
стручних већа
чланови су
информисани о
надлежностима
свог рада
Август/
септембар
2013.
Информисани
чланови струч.
тела о
надлежностима
свог рада
Записници
стручних већа
Август/
септембар
2013.
Педагог
Активи и
стручна тела
Стручни
органи
Израда планова
рада
Септембар
2013.
Израђени
планови рада
стручних
органа
Планови рада
стручних органа
Септембар
2013.
Педагог
Активи и
стручна тела
Педагог
Директор
Реализовање
планова
Током
2013/ 2014.
Праћење
реализације
планова
Записници
стручних органа
Током
2013/ 2014.
Педагог
Активи и
стручна телa
ЦИЉ 3 : Усклађивање Школског програма и Годишњег плана са потребама и условима рада Школе.
Задаци
1. Унапређење
Годишњег
плана рада
школе
ЕВАЛУАЦ ИЈА
Носиоци
активности
Начин
реализације
Време
реализације
Усклађивање Годишњег
плана рада са Развојним
планом школе
Актив за
развојно
планирање,
Тим за израду
Годишњег
плана рада
Годишњи план
се ради на
основу
Развојног
плана школе
Август 2013.
Усклађен
Годишњи план
рада са
Развојним
планом школе
Годишњи план
рада
Развојни план
школе
Август 2013.
Актив за
развојно
планирање,
Тим за израду
Годишњег
плана рада,
Директор
Упознавање наставника са
Актив за
Представљање
и анализа
Август 2013.
Сви
Записници са
Август сваке
Актив за
Активности
Критеријум
успеха
инструменти
време
Носиоци и
координатор
- 11 садржајем и функцијом
Развојног плана школе и
процесом његове израде
2. Усклађивање
и израда
Школског
програма са
потребама и
условима рада
школе
развојно
планрање
Директор
Развојног
плана школе на
седници НВ
Представљање
и анализа
Годишњег
плана на
седници НВ
Упознавање наставника са
садржајем и функцијом
Годишњег плана рада и
процесом његове израде
Тим за
Годишњи план
рада
Директор
Анализа садржаја и
реализација постојећег
ШП
Актив за
развој ШП
Стручна већа
Директор
Анализирање
садржаја ШП
Педагог
Актив за
развој ШП
Израда
презентације за
предавање на
НВ
Стручна већа
Актив за
развој ШП
Секретар
Директор
Подељена
задужења
стручним
већима
Усвајање
Школског
програма
Обезбеђивање одређеног
нивоа знања наставника
неопходног за активно
учешће у изради
Школског програма (ШП)
Израда новог Школског
програма
Септембар
2013.
октобар 2013.
март 2014.
током
2013/ 2014.
наставници
познају
Развојни план
школе и
схватају његов
значај и
функцију
седница
Наставничког
већа и
Педагошког
колегијума
школске
године на
седницама
НВ, ПК
развојно
планирање,
Директор
Сви
наставници
познају
Годишњи план
рада и
схватају његов
значај и
функцију
Стручна већа
упозната са
садржајем
актуелног ШП
Годишњи план
рада
Септембар
2013.
Тим за
Годишњи план
рада,
Директор
Записници са
стручних већа
октобар
2013.
Секретар
Педагог
Актив за развој
ШП
Сачињени
извештаји о
реализацији
ШП
Записник са
седнице НВ
Наставници
упознати са
изменама у
Закону и
Правилнику
Извештаји
Актива за развој
ШП, ПК
КЉУЧНА ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА
Током
2013/ 2014.
Током
2013/ 2014.
УЧЕНИКА
ЦИЉ 1 : Мотивисати и ученике и наставнике на квалитетнију oрганизацију и рад по питању односа према раду и
слободног времена
- 12 -
Зада
ци
1.
Мотив
исати
учени
ке за
самоо
бразов
ање и
самоу
чење проме
на
однос
а
учени
ка
према
учењу
.
Редук
овати
репро
дукти
вни
прист
уп
учењу
.
Акти
вност
и
Праће
ње
успеха
ученик
а кроз
редовн
е
анализ
е
и
самовр
еднова
ње
ученик
а путем
анализ
а
успеха
ученик
а
на
свим
нивоим
а:
предме
та,
одеље
ња, на
свим
класиф
икацио
ним
период
има и
школе
Ученик
Нос
Начи
иоц
н
и
реали
акти
зациј
внос
е
ти
Пред
метни
наста
вници
,
одеље
њске
старе
шине,
Одељ
енско
веће,
Наста
вничк
о
веће,
дирек
тор,
педаг
ог и
учени
ци
Наста
вници
разре
дне
наста
ве,
предм
етни
наста
Анализ
е
успеха
ученик
а
на
свим
класиф
икацио
ним
период
има и
школе
ученик
а
Састан
ци
стручн
их већа
и
припре
ма
тестова
Вре
ме
реал
изац
ије
током
целе
школс
ке
2013/
2014.
годин
е
септе
м.
2013.,
мај20
14.
.
Септе
мбар
2013.
ЕВАЛУАЦ ИЈА
Носи
Крит
оци
ерију инст
врем
и
м
руме
е
коор
успех нти
дина
а
тор
Учени
ци су
активн
иу
органи
зовању
и
реализ
овању
настав
е,
пости
жу
добре
резулт
ате на
тестов
има и
такмич
ењима
Реални
ји увид
у
постиг
нућа
ученик
а
Тестов
и, чек
листе,
анкете
Извеш
тајо
реализ
ацији
који се
уноси
у
педаго
шку
докум
ентаци
ју
настав
никаевиден
ционе
свеске
Класи
фикац
иони
период
и
септем
. 2013.,
мај201
4.
Током
2013/
2014.
Дирек
тор,
Педаг
ог
одеље
њске
старе
шине,
Педаг
ог
Дирек
тор
настав
ници
Педаг
ог
Дирек
тор
настав
- 13 а
Израда
и
примен
а
критер
ијумск
их
тестова
за
провер
у
знања
на
нивоу
школе
(од 1.
до 8.
разреда
)
.Обрад
а
резулта
та и
анализ
а
постиг
нућа
Форми
рање
досијеа
о
напред
овању
и
постиг
нућима
ученик
а
вници
,
Педаг
ог,
Дире
ктор
Изве
штава
ње о
начин
у
вођењ
а
бележ
ака о
напре
дова
њу и
пости
гнући
ма
учени
ка,
Прик
аз
семин
ара
наста
вници
,
учени
ци и
родит
ељи
Педаго
г,oбуче
ни
настав
ници
(семин
ар:
Путок
аз за
успешн
о
праћењ
еи
извешт
авање
о
напред
овању
ученик
ау
савлад
авању
школск
ог
програ
ма
Подели
ти
матери
јал са
семина
ра
Предав
ање
или
презен
тација,
дискус
ија,
Годин
е
Септе
мбар
2013.
Годин
е
ници
Конту
нуиран
о
пратит
и
напред
овање,
ангажо
вање,
понаш
ање и
рад
ученик
а,
давање
препор
ука и
инстру
кција
за
даљи
рад и
напред
ак.
Rедов
но
ажури
рање
подата
ка
настав
ника у
евиден
ционе
свеске
Учени
ци су
помоћ
у
Презе
нтациј
а
Прика
з
приме
ра,
инстру
мената
за
праће
ње
напре
довањ
а
учени
ка
Прика
з
приме
ра
плана
дневн
их
активн
ости,
Прва и
друга
недељ
а
септем
бра
2013.
године
Одеље
нске
старе
шине
- 14 -
На
часу
одељен
ског
стареш
инста
одржат
и
предав
ање
родите
љима и
учениц
има на
тему:
Планир
ање
дневни
х
активн
ости и
обавеза
ученик
а
дневно
/недељ
ног
плана
активн
соти
оспосо
бљени
за
самост
алан
рад,
органи
зацију
и
усклађ
ивање
слобод
ног
времен
аи
учења
КЉУЧНА ОБЛАСТ: РЕСУРСИ
- СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
- 15 -
ЦИЉ 1: Обезбедити савремен, стручан, мотивисан и за
реформу спреман наставни кадар, као и његов развој
кључних способности: самоиницијативност, аналитичко мишљење, укључености у тимски рад, самосталност и сл.
Задаци
1. Развијати
систем стручног
усавршавања и
континуираног
развоја
наставника,
стручних
сарадника и
директора.
2. Подстицати
професионални
развој
наставника,
стручних
сарадника и
директора
3. Побољшање
материјалнотехничких услова
Школе – набавка
школске опреме,
наставних
средстава и
дидактичких
материјала
Активности
Понудити и омогућити
различите
облике стручног
усавршавања наставника
Оформити мрежу
предметних
сарадника
(могу и стручна већа)
за размену искустава
наставника
између школа
израда плана
напредовања и
професионалног
развоја наставника,
стручнх сарадника
и директора
Развијање менторских
односа нарелацији
наставник – ментор и
наставник-приправник
Набавка стручне
литературе,
штампане и електронске
Носиоци
активности
Начин
реализације
Време
реализације
Предметни
наставници,
директор и
педагог
школе
Одржавање
састанака,
седница,
Актива
На почетку
сваке школске
године
Директор
педагог
Посета
семинарима,
стручним
скупивима,
трибинама....
Директор
Посета
часовима
приправника
Употреба
набављене
опреме
Током школске
године
2013/2014.
године
Током школске
године
2013/2014.
године
ЕВАЛУАЦ ИЈА
Критеријум
успеха
инструменти
Формирана
мрежа
стручних већа
и стручних
сарадника
на нивоу
општине
Записници са
сатанакаи
седница као и
приказ добре
сарадње и
комуникације
стручних већа
Јун, 2014.
Година
Директор,
Педагог,
Секретар
Упознавање
колега о
садржајима са
посећених
семинара,
стручних
скупова,
трибина....
Записници са
одржаних
састанака
Јун, 2014.
Година
Директор,
Педагог,
Секретар
Коришћење
опреме
Евиденција о
коришћењу
Анализе
Јун, 2014.
Година
Директор,
време
Носиоци и
координатор
Набавка савременије
информатичке
опреме
КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ,
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
- 16 -
ЦИЉ : Праведно, транспарентно и демократично
руковођење које ће допринети повећању ефикасности и
успешности остваривања постављених образовних циљева, али и континуирано спровођење самовредновања и
вредновања рада.
Задаци
Активности
1. Директор мора
бити сратег,
организатор,
контролор,
комуникатор,
доносилац одлука,
иноватор,
мотиватор и вођа
школских тимова.
Подизање квалитета
комуникације и
међуљудских односа
свих школских
актера
(координација
стручним
већима, радним
групама и школским
тимовима сарадње са
родитељима и
локалном заједницом)
Организовање
припремне наставе за
полагање пријемних
испита
2. Обављање
послова из
проширене
делатности
Припрема и
усклађивање плана
рада са планом
осталих образовноваспитних активности
Припрема
одговарајуће
документације и
материјала за рад
ЕВАЛУАЦ ИЈА
Носиоци
активности
Начин
реализације
Време
реализације
Директор школе
Састанци
Током школске
2013/2014.
године
Успешна
сарадња са
свим актерима
Разговори,
анализе
Током
школске
2013/2014.
године
директор
Тим за
самовредновање
Критеријум
успеха
инструменти
време
Директор,
Предметни
наставници
Даје задужења
Извођење
припремне
наставе
Мај 2014.
Припремна
настава се
организује за
ученике 8.
разреда
Извештај
директора са
документацијом
Јун 2014.
Директор,
Педагог
Усклађивање
планова рада
Мај 2014.
Реализација
припремне
наставе не
ремети
реализацију
сталног
образовноваспитног рада
Документација
Јун 2014.
Директор,
Стручна већа,
Секретар
Обезбеђен
материјал за
рад
Мај 2014.
Припремљена
је
документација
и материјал за
несметан
почетак и ток
Документација
Јун 2014.
Носиоци и
координатор
директор
- 17 рада
3.Самовредновање
Развојног плана
школе, његове
реализације и
постигнутих
ефеката
Развојни план –
структура и садржај
Актив за
развојно
планирање,
Директор
Реализација Развојног
плана
Ефекти реализације
Сви учесници
доприносе да
се активности
реализују у
предвиђено
време
Након
урађених
области
Кључне
области су
јасно исказане и
имплицирају
промене у
школи
Развојни план
школе
Тим за
самовредновање,
Сви запослени,
Директор
Током
2013/ 2014.
Извештај о
реализацији
Актив за
развојно
планирање,
Директор
Током
2013/ 2014.
Сви наставници
су укључени у
реализацију
Развојног
плана,
Остварен је
највећи могући
део Развојног
плана
Ефекти
реализације су
јасно видљиви
Извештај о
реализацији
Записници са
НВ, ПК
Након
урађених
области
Након
урађених
области
Директор
Тим за
самовредновање
Актив за
развојно
планирање
- 18 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ МЕНТОРА И
ОБЛАСТ
1. ПЛАНИРАЊЕ,
ПРОГРАМИРАЊЕ,
ОСТВАРИВАЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
2. ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА И
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
/ОЦЕЊИВАЊЕ и ОЦЕНЕ/
ПРИПРАВНИКА У ОКВИРУ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА
АКТИВНОСТИ МЕНТОРА
Помоћ приправнику да:
схвати да је планирање важан и одговоран
посао; упозна садржаје наставе, циљеве
сваког садржаја и начине како ће се ти
садржаји пренети, врстама планирања. Улога
ментора и педагога је да помогну
приправнику у адекватном избору метода,
облика и средстава рада.
Континуирана сарадња кроз индивидуалне
разговоре, упућивање на додатну литераруру,
организовање посета часовима приправника
Упућивање приправника у важност и начине
праћења развоја и постигнућа ученика.
Значај уочавања и праћења позитивних
страна развоја ученика, као и тешкоће у
понашању и постизању резултата у раду
(практични савети).
Упознавање са методологијом,
критеријумима оцењивања (примери радова
и одговора за поједние оцене).
Упућивање у потребу образлагања оцена и
информисања ученика и родитеља.
3. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА, Увођење приправника у живот и рад школе,
КОЛЕГАМА, ПОРОДИЦОМ И сарадњу са локалном средином, преношење
ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
свог искуства, праксе и опробаних метода.
АКТИВНОСТИ ПРИПРАВНИКА
Упознаје се са:
наставним планом и програмом, циљевима
образовања и васпитања, врстама планирања:
глобални и оперативни план рада, број часова за
сваку тему, писана припрема за час, планирање
допунске и додатне наставе, слободних
активности, упознавање са образовним
стандардима...
Улога приправника је да се консултује са
ментором, педагогом у вези са избором
адекватних метода, облика и средстава за рад и да
о томе води евиденцију.
Бележење властитих утисака о постигнутим
успесима, реализацијама
активности,напредовањима што касније може да
анализира са ментором, педагогом и самостално.
Посета часовима ментора и размена искуства.
Праћење развоја сваког ученика у односу на
личне способности. Анализа расположивих
података, тумачење и организовање у низ
повратних информација које чине описну или
бројчану оцену.
Схватање и увиђање разлике између оцењивања и
оцене.
Заједнички рад на усаглашавању критеријума
оцењивања са ментором.
Редовно вођење евиденционе свеске са свим
неопходним елементима и ажурирање података.
Успостављање комуникациеј са ученицима и
родитељима.
Заједно са ученицима установити заједничка
правила рада и понашања у одељењу.
Сарадња са ментором, прилагођавање искуства
- 19 Размена идеја, искустава, запажања и
исправљање недостатака.
4. РАД СА ТАЛЕНТОВАНИМ
УЧЕНИЦИМА и СА
УЧЕНИЦИМА СМЕТЊАМА
У РАЗВОЈУ
5. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
6. ДОКУМЕНТАЦИЈА
себи, консултациеј са педагогом. Сарадња са
осталим наставницима и рад у тимовима.
Реализација одељенских састанака и
индивидуалних разговора са родитељима.
Укључивање у културне, хуманитарне и друге
акције у локалној заједници.
Планирање наведених активности, евидентирање
резултата и утисака.
У раду са оваквим ученицима нема стриктне поделе задужења наставника, ментора, педагога и
приправника. Сви морају јединствено наступати и деловати у свим областима:
- Израда индивидуалних образовних планова и програма који треба да буду у складу са
прописаним плановима, али прилагођени развојним могућностима ученика,
- Радне задатке, текстове и друге видове провере знања треба усаглашавати према
могућностимасамих ученика, а оцена је снажан мотивациони фактор,
- Континуирана сарадња свих једино може довести до успеха ученика, његовог задовољатва
и развијеног осећаја припадности средини у којој је,
- Велики број семинара на ову тему и доступна литература ће омогућити стално
напредовање у радус а ученицима који су талентовани или имају сметње у развоју,
- Важно је водити индивидуалну документацију, као и евидецију о сардањи са колегама и
родитељима. То ће помоћи да се кроз дужи временски период боље сагледају способности
детета и разлози његовог напредовања или стагнирања. Таква врста документације
омогућава лакше прављење индивидуалних планова, вредновања ученика, примену
одговарајућих техника и метода рада и друго...
Обезбеђивање услова и стручне помоћи Школа је организација која учи друге, у њој се негују
за успешну реализацију свих радних
нови начини и мишљења и запослени континуирано
задатака кроз подстицање и усмеравање уче.
на перманентно стручно и
Дневне сктивности наставника су његови радни
професионално усвршавање.
задаци.
Упознавање приправника са школским
Приправник у сарадањи са ментором и педагогом мора
планом стручног усавршавања и учешће да: - Унапређује стечена знања са студија
у реализација
- Врши размену искустава са колегама из струке
- Направи лични план професионалног развоја
- Приступа новим технологијама
- Упознаје се са могућностима напредовања и
стицања звања у струци.
Улога ментора је да уведе приправника Најважнији задатак приправника је да се најбрже
- 20 у вођење обавезне и личне педагошке
документације као и да пружа
континуирану помоћ.
Улога педагога је да пружи помоћ
ментору у увођењу приправника у
вођење педагошке документације и да
пружа континуирану помоћ самом
приправнику, а нарочито у делу који се
тиче праћења развоја, напредовања,
ангажовања и постигнућа ученика.
Улога секретара школе је да обезбеди
сваком приправнику сву неопходну
документацију: Правилнике, Акте,
Службене гласнике, Законе, Прописе и
друго; да информише приправика и
ментора о насталим изменама и
допунама и да обезбеди изворе
детаљнијег упознавања.
могуће оспособи за правилно вођење педагошке
документације.
Редовно водити обавезну и личну документацију.
За све недоумице око педагошке документациеј
обавезно се обратити ментору, педагогу и секретару
школе.
За успешно вођење обавезне и личне документације
неопходно је упознавање са законским документима.
Уредно вођење и благовремено информисање о
квалитету вођења своје педагошке документације код
стручних сарадника, ментора , колега...
- 21 -
22
Download

годишњи план 2014 - Основна школа Душан Јерковић